Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-18, KIO 1382/21 premium

Sygn. akt: KIO 1382/21 WYROK z dnia 18 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Aldona Karpińska po rozpatrzeniu na rozprawie dnia 16 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 10 maja 2021 r. przez wykonawcę B... Sp. z o.o., ul. (...), W. w postępowaniu prowadzonym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie, działający na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Miasta Stołecznego Warszawa, ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa. przy udziale wykonawcy I... Sp. z o.o., Al. (...), W. zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. A. Uwzględnia odwołanie w zakresie zarzutu braku wykazania przez przystępującego spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń zgodnie z warunkami postawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale VIII i nakazuje przeprowadzić w tym zakresie procedurę z art. 26 ust. 3 ustawy pzp. B. oddala pozostałe zarzuty odwołania. 2. kosztami postępowania obciąża wykonawcę B... Sp. z o.o. z siedzibą w W. oraz Zarząd Transportu ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28