Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-02, KIO 1313/21 premium

Sygn. akt: KIO 1313/21 WYROK z dnia 2 czerwca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie, w Warszawie, w dniu 2 czerwca 2021 roku odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4 maja 2021 roku przez wykonawcę Z. Ć. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... z siedzibą w B. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Gminę Kamienica orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Z. Ć. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... z siedzibą w B. i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę Z. Ć. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... z siedzibą w B. tytułem wpisu od odwołania, 2.2 zasądza od wykonawcy Z. Ć. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z... z siedzibą w B. na rzecz Zamawiającego Gminy Kamienica kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 ust. 1 i 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019...

Przykładowe fragmenty dla hasła 226 ust. 1 pkt 5

1   -   oferty Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp) oraz o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 2 Pzp. W uzasadnieniu odrzucenia

2   -   ofertę Odwołującego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp, jako niespełniającą warunków zamówienia

3   -   przepisy prawa: Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli

+77 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28