Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-04, KIO 1441/21 premium

Sygn. akt: KIO 1441/21 WYROK z dnia 4 czerwca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2021 roku przez wykonawcę K... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Dukla z siedzibą w Dukli orzeka: 1. Oddala odwołanie w całości 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - K... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - K... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ......................................................... Sygn. akt KIO 1441/21 UZASADNIENIE Dnia 14 maja 2021 roku do...

Przykładowe fragmenty dla hasła w wyjaśnieniach nie uwzględnił minimalnej stawki na umowę o pracę

1   -   Odwołujący złożył ofertę z ceną, w której zawarta jest minimalna stawka godzinowa wyraźnie przewyższająca wymaganą przez ustawodawcę wysokość tej stawki. Zawarta w kosztorysach stawka 18,00 zł roboczogodziny podyktowana była wymogami Zamawiającego przyjętymi w SWZ. Odniesienie się przez Zamawiającego do minimalnej stawki roboczogodziny w wysokości 18,30 zł brutto, które zostało wskazane w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dotyczy umowy zlecenia, a nie umowy o pracę. Opieranie obecnie swojej argumentacji przez Zamawiającego na tej stawce przy równoczesnym nałożeniu na Odwołującego przez Zamawiającego obowiązku zatrudnienia osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy fizycznej, operatorów maszyn i urządzeń na podstawie umowy o pracę już samo w sobie jest sprzeczne i nielogiczne

2   -   skoro Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, to powinien odnosić się do minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości 2800 zł brutto, a nie do minimalnej stawki godzinowej 18,30 zł brutto (która dotyczy umów zlecenia). Minimalna stawka r-g brutto dla umowy o pracę przy założeniach przywołanego rozporządzenia i normatywnej ilości godzin w miesiącu dla roku 2021 (168 godzin pracy) wynosi 16,66 zł brutto

3   -   winien wystosować do Wykonawcy wezwanie o złożenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie podanej przez Odwołującego stawki roboczogodziny. Odwołujący w tej materii złożył jasne wyjaśnienia, przy czym są one niezgodne z założeniami SWZ i przepisami o pracy minimalnej. Stawka wskazana w ofercie wykonawcy po terminie składania ofert nie może ulec zmianie. Odwołujący przedstawił stanowisko, w jaki sposób jego zdaniem należy daną stawkę wyliczyć, więc również ten element nie podlegał negocjacjom. Odwołujący nie podał w odwołaniu jakie dodatkowe informacje mogłyby wynikać z wyjaśnień, które wpłynęłyby na decyzję Zamawiającego, a sam Zamawiający w informacji o odrzuceniu odniósł się do przedstawionych wyjaśnień, dlaczego są one w jego ocenie nieprawidłowe. Izba nie znalazła podstaw, które uzasadniałby możliwość złożenia dodatkowych wyjaśnień przez Odwołującego. Nawet gdyby przyjąć (wbrew złożonym przez Odwołującego wyjaśnieniom), że podana w kosztorysie ofertowym stawka wynosi 16,66 zł netto dla osób zatrudnionych na umowę o pracę, a zatem podana wartość 18

+169 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28