Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-04, KIO 1441/21 premium

Sygn. akt: KIO 1441/21 WYROK z dnia 4 czerwca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Protokolant: Klaudia Kwadrans po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2021 roku w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 14 maja 2021 roku przez wykonawcę K... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. (Odwołujący) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Gminę Dukla z siedzibą w Dukli orzeka: 1. Oddala odwołanie w całości 2. Kosztami postępowania obciąża Odwołującego - K... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego - K... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. tytułem wpisu od odwołania Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019 r., poz. 2019 ze zmianami) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przewodniczący: ......................................................... Sygn. akt KIO 1441/21 UZASADNIENIE Dnia 14 maja 2021 roku do...

Przykładowe fragmenty dla hasła do zgłoszenia przystąpienia nie załączono dowodu

1   -   korzyść tej strony. Obowiązkowym elementem zgłoszenia jest także dołączenie do zgłoszenia przystąpienia dowodu przesłania kopii zgłoszenia zamawiającemu i odwołującemu. W przedmiotowej sprawie Wykonawca U... złożył zgłoszenie w dniu 14 maja 2021

2   -   od otrzymania kopii odwołania. Niestety do zgłoszenia przesłanego do Prezesa KIO nie dołączono dowodu przesłania kopii zgłoszenia do Zamawiającego i Odwołującego. Jest to brak rangi formalnej zgłoszenia, który nie podlega uzupełnieniu a jego wystąpienie powoduje nieskuteczność złożonego przystąpienia. Izba ustaliła, że: Na podstawie

3   -   224 ustawy Pzp zwrócił się do Odwołującego o złożenie wyjaśnień z dowodami, ponieważ wynagrodzenie pracowników wzbudziło jego wątpliwości. Wezwanie kreuje domniemanie, że

+114 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28