Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-02, KIO 1361/21 premium

sygn. akt: KIO 1361/21 WYROK z dnia 2 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 maja 2021 roku, przez wykonawcę L... sp. z o.o., ul. (...); W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Gmina Zblewo, ul. Główna 40; 83-210 Zblewo, przy udziale wykonawcy S. R. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Z..., ul. (...); K., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze w zakresie zarzutu dotyczącego naruszenia art. 128 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Uwzględnia odwołanie w pozostałym zakresie i nakazuje zamawiającemu: unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego L... sp. z o.o., ul. (...); W., ponowne badanie i ocenę ofert. 3. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Gminę Zblewo i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10 000 zł 00 gr (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę L... sp. z o.o., tytułem wpisu od odwołania, 3.2. zasądza od zamawiającego Gminy Zblewo na ...

Przykładowe fragmenty dla hasła złożenie podmiotowych środków po terminie

1   -   konsekwencji zaniechanie wezwania odwołującego do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych w postaci wykazu wykonanych

2   -   nakazanie zamawiającemu wezwania odwołującego do złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych lub złożenia wyjaśnień dotyczących treści podmiotowych środków dowodowych, 4) zasądzenie od zamawiającego

3   -   zamawiający mając wątpliwości, co do złożonych przez odwołującego podmiotowych środków dowodowych mimo, że przepis stanowi

+48 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28