Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-04, KIO 1204/21 premium

Sygn. akt: KIO 1204/21 WYROK z dnia 4 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Brzeska Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego w dniu 22 kwietnia 2021 r. przez wykonawcę Z... Sp. z o.o. z siedzibą w G. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy udziale wykonawcy A... S.A. z siedzibą w K. zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie; 2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Z... Sp. z o.o. z siedzibą w G. i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę Z... Sp. z o.o. z siedzibą w G. tytułem wpisu od odwołania, 2) zasądza od Odwołującego: Z... Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 3 S00 zł 00 gr. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) na rzecz Zamawiającego: TAURON Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach tytułem wynagrodzenia pełnomocnika. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1919 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Przepisy ...

Przykładowe fragmenty dla hasła "wadium" " uzupełnieniu"

1   -   wezwania wykonawcy do przedłożenia lub uzupełnienia stosownych oświadczeń lub dokumentów. Jednak

2   -   zamówień publicznych jako podstawy zatrzymania wadium, w szczególności co do podstaw wezwania do uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń lub dokumentów

3   -   z Zamawiającym, że prawidłowo wniesione wadium musi obejmować wszystkie okoliczności wskazane

+33 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28