Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 2021-06-17, C-23/20

Wydanie tymczasowe WYROK TRYBUNAŁU (czwarta izba) z dnia 17 czerwca 2021 r.(*) Odesłanie prejudycjalne - Zamówienia publiczne - Umowa ramowa - Dyrektywa 2014/24/UE - Artykuł 5 ust. 5 - Artykuł 18 ust. 1 - Artykuły 33 i 49 - Załącznik V, część C, pkt 7, 8 i 10 - Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/1986 - Załącznik II, rubryki II.1.5) i II.2.6) - Procedury udzielania zamówień publicznych - Obowiązek wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji warunków zamówienia, po pierwsze, szacunkowej ilości lub wartości, a po drugie, maksymalnej ilości lub wartości produktów, które mają zostać dostarczone na podstawie umowy ramowej - Zasady przejrzystości i równego traktowania - Dyrektywa 89/665/EWG - Artykuł 2d ust. 1 - Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych - Ustanie skutków umowy - Wyłączenie Sprawa C-23/20 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Klagenævnet for Udbud (komisję odwoławczą ds. zamówień publicznych, Dania) postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 17 stycznia 2020 r., w postępowaniu: Simonsen & Weel A/S przeciwko Region Nordjylland og Region Syddanmark, przy udziale: Nutricia A/S, TRYBUNAŁ (czwarta ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28