Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-06-02, KIO 1069/21 premium

Sygn. akt: KIO 1069/21 WYROK z dnia 02 czerwca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 czerwca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 07 kwietnia 2021 r. przez Wykonawcę D... sp. z o.o. (ul. (...), K.) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa) przy udziale: A. Wykonawcy I... Sp. z o.o. (ul. (...), G.) zgłaszającego przystąpienie po stronie Odwołującego B. Wykonawcy L... s.c. (ul. (...), K.) zgłaszającego przystąpienie po stronie Odwołującego C. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: S... S.A., G... Sp. z o.o, (ul. (...), K.) zgłaszających przystąpienie po stronie Zamawiającego orzeka: 1) oddala odwołanie 2) kosztami postępowania obciąża Odwołującego D... sp. z o.o. (ul. (...), K.) i 3) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego D... sp. z o.o. (ul. (...), K.) tytułem wpisu od odwołania. Stosownie do art. 579 ust. 1 i art. 580 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) na ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28