[ukryta sygnatura] – Wyrok WSA w Krakowie – 2021

[sygnatura ukryta] - Wyrok WSA w Krakowie SENTENCJA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Wolas (spr.) Sędziowie WSA Inga Gołowska WSA Urszula Zięba Protokolant Julia Mejer po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 marca 2021 r. sprawy ze skargi U. w K. na decyzję Zarządu Województwa z dnia [...] lutego 2020 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części dofinansowania skargę oddala. UZASADNIENIE Decyzją z dnia [...] lutego 2020 r. Zarząd Województwa [...], po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] listopada 2019 r. w sprawie zwrotu przez U. części dofinansowania. Z uzasadnienia decyzji organu II instancji wynika, że w dniu 16 czerwca 2016 roku została zawarta między Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa [...] na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPO WM) a U. (dalej: Beneficjentem) umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2. Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa [...] na lata 2014-2020 nr [...] pn. "H. - [...]" oraz [...]" (dalej: Umowa). Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 3 marca 2014 r., natomiast zakończyła w dniu 30 września 2018 r. W ...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28