Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-17, KIO 911/21 premium

Sygn. akt: KIO 911/21 WYROK z dnia 17 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Aneta Mlącka Protokolant: Szymon Grzybowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2021 r. przez Odwołującego - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: S. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą U...; T... sp. z o.o. (B., (...)) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piotrków (Łęczno 101, 97-330 Sulejów) przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: K... Sp. z o.o., T. B. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P... (B., (...)) zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1) Oddala odwołanie 2) kosztami postępowania obciąża Odwołującego - Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: S. S. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą U...; T... sp. z o.o. (B., (...)) i 3) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego Wykonawców ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28