[ukryta sygnatura] – Postanowienie KIO – 2021

Sygn. akt [sygnatura ukryta] POSTANOWIENIE z dnia 23 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego 23 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 1 marca 2021 r. przez wykonawcę: Benevento sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu pn. Budowa ulicy Kaletniczej (odc. od ul. Zesłańców Polskich do ul. I. Paderewskiego) w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy (nr postępowania UD-VIII-WZP.271.24.2020) prowadzonym przez zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Rembertów postanawia: 1. Umarza postępowanie odwoławcze. 2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego kwoty 9000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu. Stosownie do art. 579 i 580 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2020 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za ...

Przykładowe fragmenty dla hasła rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów

1   -   na to, że zawiera ona rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

2   -   oferty, mających wpływ na wysokość ceny, Zamawiający domaga się wyjaśnień i dowodów. 4. Art. 92 ust. 1 pkt 3 - przez brak przedstawienia przez Zamawiającego w sposób

3   -   Benevento nie wykazało w złożonych wyjaśnieniach, że cena nie jest rażąco niska, a zamiast tego poprzestanie na ogólnym zanegowaniu ceny ze wskazaniem na brak przedłożenia dowodów oraz lakoniczność wyjaśnień, przy jednoczesnym braku zakwestionowania przez Zamawiającego jakkolwiek pozycji

+13 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28