Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-24, KIO 1041/21 premium

Sygn. akt: KIO 1041/21 WYROK z dnia 24 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 6 kwietnia 2021 r. przez Odwołującego - B. S. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą N..., ul. (...), P. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk przy udziale Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - C... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Z., (...), T... Spółka Akcyjna, ul. (...), T. zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnić czynność z 24.03.2021 r. polegającą na wyborze w części 9 zamówienia oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu w części 9 oferty odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp i nakazuje ponowną ocenę ofert złożonych na część 9 zamówienia z uwzględnieniem oferty Odwołującego. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Zamawiającego i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15.000 zł 00 gr. (słownie: piętnaście tysięcy ...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28