Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-17, KIO 981/21 premium

Sygn. akt: KIO 981/21 WYROK z dnia 17 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 maja 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2021 r. przez Odwołującego - E(1)... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. (...), R. w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego - Gminę Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski przy udziale Wykonawcy L... spółka jawna, ul. (...), R., (...) zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1 Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i: 2.1 zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 10.000 zł 00 gr. (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania oraz kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem kosztów poniesionych przez Zamawiającego; 2.2 zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 3.600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika. Stosownie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła elementy mające wpływ na cenę

1   -   czynniki cenotwórcze oparte, m.in. na ofertach podwykonawców i kontrahentów. Jako istotną składową ceny Zamawiający wskazał na koszty pracy. Wykonawca L... wyjaśniając czynniki mające wpływ na zaoferowaną cenę przedłożył również stosowne dokument, potwierdzające

2   -   wezwaniu nie wskazał bowiem konkretnych elementów świadczenia, które mogłyby wpływać na kalkulację ceny/kosztu, co stanowiłoby wspólny dla porównania kalkulacji element. Miało to wpływ na zakres informacji, jakie składali wykonawcy

3   -   zauważyć, iż wyjaśnienia w zakresie ceny miały zasadniczo dotyczyć elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a nie zakresu świadczenia i

+92 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28