Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-12, KIO 728/21 premium

Sygn. akt: KIO 728/21 WYROK z dnia 12 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Wojciechowska Członkowie: Przemysław Dzierzędzki Agata Mikołajczyk Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2021 r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 8 marca 2021 r. przez wykonawcę B... S.A. z siedzibą w W. w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy udziale wykonawcy I... S.A. z siedzibą w R. zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka: 1. Oddala odwołanie. 2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego B... S.A. z siedzibą w W. i 2.1. Zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 20 000 zł 00 gr (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę B... S.A. z siedzibą w W. tytułem wpisu od odwołania, 2.2. Zasądza od odwołującego B... S.A. z siedzibą w W. na rzecz zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wiedza i doświadczenie +konsorcjanci

1   -   w błąd w zakresie dotyczącym doświadczenia wykonawcy i doświadczenia personelu, skierowanego przez wykonawcę do

2   -   13.1.3. SIWZ. Odnośnie doświadczenia kierownika budowy i oświadczenia Wykonawcy Odwołujący wskazał, że

3   -   Zamawiający uznał wskazane w Opisie doświadczenia osób doświadczenie Pana J. G. i przyznał Wykonawcy dodatkowe 2 punkty

+216 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28