Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-05, KIO 918/21

Sygn. akt: KIO 918/21 WYROK z dnia 05 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Piotr Cegłowski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 maja 2021 roku w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Konsorcjum: B(1)... Sp. z o.o. Sp. k., B(2)... Sp. z o.o. Sp. k., Z. F. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "E...", ul. (...), T., w postępowaniu prowadzonym przez Gmina Miasta Tychy Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy, przy udziale wykonawcy Z... sp. z o.o., ul. (...), O., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego orzeka 1. uwzględnia odwołanie i nakazuje: zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 3, odrzucenia oferty wykonawcy Z... sp. z o.o., ul. (...), O. oraz dokonania ponownego badania i oceny ofert, 2. zalicza w poczet kosztów postępowania kwotę 15 000,00 (piętnaście tysięcy) złotych uiszczonych przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania i: - zasadza od zamawiającego Gmina Miasta Tychy - Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach, ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy, na rzecz odwołującego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła powtórne wezwanie do wyjaśnień ceny

1   -   art. 90 Pzp. W wyniku powtórnego wezwania do wyjaśnienia ceny ofertowej ZKGO uzupełnił kalkulacje o

2   -   podniesionego zarzutu kwestionuje prawo zamawiającego do przeprowadzenia opisanej powyżej czynności, tj. do dokonywania powtórnego wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie ceny rażąco niskiej, w sytuacji w

3   -   zaniechał przedstawienia rzeczowych i kompletnych wyjaśnień dot. zaoferowanej ceny pomimo wyraźnego wezwania ze strony zamawiającego do przedstawienia składowych elementów oferty. Już

+109 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28