Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-12, KIO 573/21

Sygn. akt KIO 573/21 WYROK z dnia 12 marca 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski Beata Konik Emil Kuriata Protokolant: Konrad Wyrzykowski po rozpoznaniu na rozprawie 9 marca 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego 22 lutego 2021 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Kompleksowa dostawa energii cieplnej obejmująca sprzedaż i dystrybucję ciepła na potrzeby placówek oświatowych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (nr postępowania DBFO.EJ.2411.21.2020) prowadzonym przez zamawiającego: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy przy udziale wykonawcy: PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie - zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wykluczenia Odwołującego. 2. Kosztami postępowania obciąża Zamawiającego i: 1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 2) ...

Przykładowe fragmenty dla hasła wezwanie jedz

1   -   do treści oświadczeń zawartych w JEDZ konieczne było wezwanie jej do złożenia stosownych wyjaśnień

2   -   konkurencję i sposobu wypełnienia formularza JEDZ przedstawione zostały w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego z 4 lutego 2021

3   -   573/21 Zaznaczenie w formularzu JEDZ odpowiedzi negatywnej nie wyklucza podania

+28 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28