Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-03-30, KIO 565/21, KIO 585/21

Sygn. akt: KIO 565/21; KIO 585/21 WYROK z dnia 30 marca 2021 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Justyna Tomkowska Członkowie: Agnieszka Trojanowska Renata Tubisz Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 18 i 25 marca 2021 roku w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 lutego 2021 roku przez wykonawców: 1) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Lider) oraz (2) Przedsiębiorstwo HYDROMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach Śląskich (Partner) - KIO 565/21; 2) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Lider); (2) HYDROTECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Rybniku (Partner) - KIO 585/21 w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Lubelskiego Węgla "BOGDANKA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bogdance przy udziale wykonawców zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego: 1) wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: (1) WĘGLOKOKS Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Lider) oraz (2) Przedsiębiorstwo HYDROMEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą...

Przykładowe fragmenty dla hasła dokument potwierdzający zakres prac wykonanych w ramach konsorcjum

1   -   podczas realizacji umowy referencyjnej. Z dokumentu tego wynika, że Hydrotech w ramach umowy wykonał i dostarczył 40 szt obudowy. Z treści dokumentów złożonych przez Hydromel nie wynika jaki zakres zamówienia został wykonany przez pozostałych uczestników konsorcjum, w tym Hydromel. Zamawiający na podstawie

2   -   tworzenia; - odwołano się do definicji konsorcjum ujętej w orzecznictwie Sądu Najwyższego, definicji i zasad odnoszących się do konsorcjum ujętych w ustawie Pzp oraz orzecznictwa KIO i TSUE; - członek konsorcjum, będąc solidarnie odpowiedzialnym za realizację całego zamówienia, nabywa doświadczenie w jego realizacji nie zaś tylko doświadczenie związane z pewnym zakresem prac, jakie wykonał samodzielnie; - Referencje składane w przetargu mają potwierdzać należyte wykonanie zamówienia, co jednoznacznie wynika z przedłożonych Zamawiającemu dokumentów. Dokument referencji służy jedynie potwierdzeniu należytego wykonania zamówienia, a dokonując oceny treści

3   -   może wymagać od Wykonawców innych dokumentów, jak również nie może wymagać, aby treść tych dokumentów odbiegała od dyspozycji zawartych w Rozporządzeniu. Rozporządzenie jako jeden z dokumentów, wskazuje wykaz robót budowlanych wraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, a w przypadku usług lub dostaw wykaz wykonanych dostaw lub usług (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi lub dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zdaniem Konsorcjum Węglokoks Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego w postępowaniu nr 4114/EZP/PFR/2020 w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

+810 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28