Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-05-14, KIO 886/21 premium

Sygn. akt KIO 886/21 WYROK z dnia 14 maja 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Anna Osiecka Andrzej Niwicki Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Mikołaj Kraska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2021 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 19 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia W. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Z(1)... oraz K. S. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P... w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek orzeka: 1. Umarza postępowanie odwoławcze co do zarzutu wskazanego w pkt 6 odwołania. 2. Oddala odwołanie w pozostałym zakresie. 3. Kosztami postępowania odwoławczego obciąża Odwołującego i: 3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez Odwołującego tytułem wpisu od odwołania, 3.2. zasądza od Odwołującego na rzecz Zamawiającego kwotę 4 560 zł 40 gr (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych czterdzieści groszy) tytułem zwrotu kosztów strony poniesionych w związku z wynagrodzeniem pełnomocnika w kwocie 3 ...

Przykładowe fragmenty dla hasła brak odpowiedzi na wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

1   -   tego samego dnia wezwał wykonawców, na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, do przedłużenia terminu związania ofertą o 5 dni (do 23 marca 2021 r. włącznie), tj. o czas niezbędny do zawarcia umowy w postępowaniu. Wniosek Zamawiającego został przesłany drogą elektroniczną na adres email wskazany w ofercie. Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą należało złożyć w terminie do 12.03.2021 r

2   -   A. oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, Zamawiający potraktował jako brak zgody wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą i w konsekwencji odrzucił ofertę p. K. A. na podstawie art.89 ust.1

3   -   rację należy przyznać Zamawiającemu, że brak wyrażenia zgody p. K. A. na przedłużenie terminu związania ofertą, skutkujące konieczności odrzucenia jego oferty, nie świadczy o niedozwolonym porozumieniu między nim a

+110 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28