Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-26, KIO 938/21 premium

sygn. akt: KIO 938/21 WYROK z dnia 26 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2021 r., w Warszawie, odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2021 r. przez wykonawcę B... sp. z o.o., ul. (...); W., w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70; 27-200 Starachowice, przy udziale wykonawcy F... S.A., ul. (...); P., zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego - po stronie zamawiającego, orzeka: 1. Uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu dokonanie modyfikacji treści SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w sposób nienaruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, umożliwiający złożenie oferty przez więcej niż jednego wykonawcę w zakresie pakietu 1 pkt 1 i 2 oraz pakietu 2A. 2. Kosztami postępowania obciąża zamawiającego Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70; 27-200 Starachowice i: 2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 7 500 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy) uiszczoną przez B... sp. z o.o., ul. (...); W., tytułem wpisu od odwołania, 2.2. zasądza od zamawiającego ...

Przykładowe fragmenty dla hasła Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-26

1   -   sygn. akt: KIO 938/21 WYROK z dnia 26 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata

2   -   ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na niniejszy wyrok - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie

3   -   w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 marca 2021 r. pod numerem: 2021/BZP 00019616. Dnia 23 marca 2020 roku wykonawca B... sp. z o.o. (dalej "Odwołujący") wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp, czynności zamawiającego

+87 fragmentów dostępnych dla zalogowanych użytkowników...

Dokument Premium. Treść dokumentu jest dostępna tylko dla użytkowników z płatnym dostępem.

Dokument premium - wymaga dostępu płatnego.

Dostęp płatny pozwala przeglądać dokumenty premium.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28