Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2021-04-26, KIO 902/21

Sygn. akt: KIO 902/21 WYROK z dnia 26 kwietnia 2021 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Katarzyna Odrzywolska Protokolant: Adam Skowroński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 kwietnia 2021 r. w Warszawie odwołania, wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 marca 2021 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W. S. i M. D. prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Lingua Lab S.C. W. S., M. D. z siedzibą w Krakowie; w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie; przy udziale wykonawcy: IURIDICO Legal & Financial Translations Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego; orzeka: 1. umarza postępowanie w zakresie zarzutu naruszenia art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zw. z art. 89 ust. 1 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie odtajnienia uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa złożonego przez wykonawców wspólnie ...

Przykładowe fragmenty dla hasła tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny

1   -   dogadamycie.pl, względnie - wezwania do wyjaśnień wskazywanych istotnych części składowych ceny, 4. odtajnienia elementów wyjaśnień rażąco niskiej ceny Konsorcjum oraz uzasadnienia zastrzeżenia przedmiotowych wyjaśnień jako tajemnicy przedsiębiorstwa, zawierających informacje w zakresie składników

2   -   skuteczność zastrzeżenia informacji zawartych w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny złożonych przez Konsorcjum jako tajemnicę przedsiębiorstwa, stąd podnoszone przez odwołującego zarzuty

3   -   uznanie za bezskuteczne zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa wyjaśnień rażąco niskiej ceny w ofercie Konsorcjum w zakresie

+133 fragmenty dostępne dla zalogowanych użytkowników...

Treść dokumentu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników.

Dokument tylko dla zalogowanych.

Zakładając konto otrzymasz dostęp do 5 dokumentów. Dokumenty premium wymagają dodatkowej opłaty.

Jak nadgonić zaległe orzecznictwo?

Wyroki 2 miesiące przed publikacją na stronie UZP.

Ciekawe zdania z wyroków.

Skuteczna i łatwa wyszukiwarka.

Aktywuj dostęp w 2 minuty

Wielu wyroków jeszcze nigdzie nie ma. Tylko u nas! 10 lat na rynku, największe insytucje i eksperci używają SzuKIO.
Nr 1 w zamówieniach publicznych.

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj hasło

konto bezpłatne, bezterminowo
- dostęp do bloga, powiadomienia e-mail, bezpłatne limity w usługach,
- 5 bezpłatnych dokumentów w miesiącu (oprócz premium)

Zgodnie z RODO możesz kwestionować przetwarzanie, domagać się dostępu i przeniesienia danych osobowych oraz wnieść skargę do UODO.

Masz pytania? zadzwoń: 34 343 50 28