Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

forma porozumiewania się (275)
gispro (21)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (2237)
kio_1366_14 (9)
xix ga 514/08 (2)
1670/14 (7)
zmiana przedmiotu zamówienia (14340)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
brak nazwy producenta (2821)
druk oferty (1929)
źle obliczony vat (175)
art. 68 kc (554)
"zmiana podmiotowa" (59)
kryterium cena (7714)
crb (8)
brak kosztorysu szczegółowego (1958)
za zgodność z oryginałem (3557)
1978/10 (23)
rażąco niska cena usługi ochrony (1353)
obmiarowe (60)
wadium gotówka (78)
gazy medyczne (197)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4467)
odwołanie bezprzedmiotowe (2151)
sytuacja ekonomiczna (4230)
sas institute (29)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (43)
"wizja lokalna" (450)
kio 1785/14 (21)
referencje leasing (80)
1542/12 (4)
określenie równoważności (1160)
usługi kulturalne (116)
uzupełnienie dokumentów mailem (576)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (3081)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4170)
87 ust 2 pkt 3 (8420)
zmiana treści oferty złożenie nowej (6574)
"art. 17 ust. 5" (14)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (5612)
2126/15 (3)
wpis do działalności regulowanej (1745)
kio_2774_13 (6)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (262)
kio_2362_15 (8)
xxiii ga 1313/15 (22)
rażąco niska cena 2017 (352)
wykonawca (29138)
odwołujący nie złożył oferty (22062)
art 12a (682)
xxiii ga 269/15 (3)
"83 ust. 2" (113)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (12710)
zamówienia uzupełniające dostawy (2402)
36a (249)
wspólnota mieszkaniowa (133)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (9692)
39/10 (25)
c-35/15 (3)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (299)
pełnomocnictwo rodzajowe (454)
treść zobowiązania podmiotu (6026)
kio 1193/13 (7)
art 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
kolektory słoneczne (120)
dowód osobisty (1196)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (753)
grota (48)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2097)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2567)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (14036)
2679/10 (4)
protokół odbioru poświadczenie (674)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
"186 ust. 2" (2750)
referencje powinny zawierać (2934)
327/14 (13)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1649)
toya (22)
"cena 0 zł" (38)
usługi turystyczne (190)
przekształcenie (428)
przejęcie (337)
wartość zamówienia brutto (5982)
kary umowne (1142)
krk prokurenta (61)
kio/uzp 687/10 (3)
"definicja wykonawcy" (56)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (11525)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2501)
jedna usługa to jedna umowa (2200)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (1090)
"wyciąg bankowy" (48)
wykaz narzędzi (1139)
kio_1776_10 (7)
kio/uzp 301/10 (5)
opcji (947)
art. 13 (19543)
"wskaźnik płynności" (64)
rażąco niska cena element składowy (729)
złożył wyjaśnienia po terminie (15596)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
dostawa leków (321)
"zamówienia dodatkowe" (813)
łączne rozpoznanie odwołań (9799)
zaświadczenie us (154)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2768)
"67 ust. 1 pkt 6" (195)
zaświadczenie krk (451)
2066/16 (2)
podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (603)
c-237/99 (19)
nadużycie prawa podmiotowego (302)
i1 ca 154/11 (1)
kio/uzp 1040/09 (2)
udział w realizacji części zamówienia (10477)
cena zero (8847)
art. 2 pkt 13 (18134)
astaldi (83)
art. 49 ust. 3 (2982)
doświadczenie dostawy (4564)
1323/12 (9)
41/11 (23)
opis przedmiotu zamówienia (13118)
i ca 101/10 (5)
art.26 ust.4 (6381)
oryginał (4875)
813/15 (14)
kio_uzp_308_10 (5)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2490)
kryteria oceny ofert metodologia (451)
ii ca 285/10 (1)
ciężar dowodowy (2323)
wartość szacunkowa (5388)
brak środków (14496)
art. 186 (4851)
kio 1578/10 (35)
c-601/13 (8)
ii ca 2230/05 (2)
338/09 (40)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (191)
kio_1201_12 (7)
i1 ca 143/11 (1)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1673)
uzupełnienie po terminie (9411)
zakład ubezpieczeń społecznych (1110)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2980)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1192)
kio 716/11 (3)
kio/uzp 351/08 (10)
inpost (79)
27 lipca 2015 (2413)
łączenie usług (2832)
iii ca 833/04 (4)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3456)
kio 98/13 (14)
0 zł (12920)
i ckn 1159/00 (76)
i ca 302/11 (1)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (95)
"art. 38 ust. 4" (1028)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (779)
"niekaralność" "stany zjednoczone" (33)
wyjaśnienia po wyborze (13387)
wniosek o zabezpieczenie (3867)
x ga 332/09 (6)
2702/11 (6)
"oferty wariantowe" (406)
prokurent (755)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (185)
kio/2262/12 (10)
dokumenty równoważne (2809)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
"art.22 ust.5" (189)
konkurs dwuetapowy (33)
wyciąg z konta (118)
iii ca 416/05 (2)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1965)
określenie przedmiotu zamówienia (21359)
140/13 (5)
2379/11 (3)
koncert (35)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (115)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (17533)
"87 ust. 2 pkt 1" (507)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1317)
kio 668/13 (4)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (1096)
vi gz 51/06 (2)
niepriorytetowe* (752)
brak krs (1939)
ix ga 258/10 (2)
"iso producenta" (5)
uzupełnienie kryteria (4504)
niewłaściwy formularz ofertowy (2879)
xii ga 412/11 (2)
iii_ca_1019_06 (15)
art. 92 (4244)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (19)
648/10 (5)
udostepnienie zasobów (2179)
wadium kopia gwarancji (354)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1691)
xii_ga_412_11 (2)
krk z niemiec (50)
brak uzasadnienia odrzucenia (14662)
sumowanie wartości polis oc (72)
100 lat gwarancji (1519)
termin wniesienia wadium (2650)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3375)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (115)
c-283/00 (14)
kio_923_14 (7)
przejęcie pracowników (153)
cpv (535)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (130)
radiofarmaceutyki (7)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (194)
"brak ceny jednostkowej" (23)
"brak zarzutu" (92)
różnica 1 grosza (3783)
"przeciwnik skargi" (427)
wskaźnik płynności (126)
kio_564_14 (7)
ii ca 455/06 (6)
kio 104/12 (12)
niekompletny formularz ofertowy (999)
kio/uzp 1729/09 (3)
zerwanie umowy (163)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1786)
kio 1349/12 (10)
termin odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (2126)
kio 738/14 (10)
grzegorz mazurek (293)
"zastrzeżeniem zwrotu" (12)
zła stawka podatku vat (125)
2786/11 (8)
234/17 (3)
gwarancja dożywotnia (13)
v ca 2056/07 (32)
dostawa odczynników (281)
ii ca 616/05 (3)
"interes przystępującego" (146)
siemens stawka podatku (35)
"w celu wykonywania" (202)
wadium 46 ust. 4a (699)
art.46 ust.3 (1243)
"zmiany umowy" (783)
2712/12 (10)
istotne postanowienia umowy (11115)
Łódzka kolej aglomeracyjna (10)
"art. 36 ust. 4" (267)
kio_167_11 (3)
wadliwe pelnomocnictwo (1766)
"art. 85 ust. 2" (326)
zatarcie skazania (58)
iii czp 85/05 (25)
generyczne (26)
kryteria oceny ofert (9812)
"istotna zmiana okoliczności" (209)
"utracił interes" (87)
nowy wykaz dostaw (1468)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (545)
usługi transgraniczne (123)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3183)
art. 9 ust. 2 (22392)
zobowiązanie podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (662)
c-29/04 (28)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (27348)
cofnięcie odwołania (5288)
"art. 34 ust. 1" (147)
wycofanie zwrot oferty (1013)
vi ga 123/12 (4)
"1804/13" (9)
ii ca 435/08 (1)
kryterium funkcjonalność (1571)
definicja interesu publicznego (4075)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (22)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (10098)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (21)
kio_2813_12 (11)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (804)
431/16 (3)
22 ust 4 (18108)
iii czp 74/05 (348)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (10742)
art. 180 ust. 7 (6154)
częściowe umorzenie postępowania (663)
miarkowanie kar (124)
podmiot trzeci (5041)
przedpłata (23)
kio/uzp 812/09 (11)
iii ca 212/06 (2)
pełnomocnictwo odwołanie (4507)
2830/13 (4)
"art. 22a ust. 1" (42)
674/15 (11)
9001 (335)
kio/2730/13 (6)
bezpłatne użyczenie (36)
zabezpieczenie należytego wykonania (3245)
kio_2537_11 (13)
przyspieszona (391)
1022/14 (4)
prezentacje (1073)
lubomira matczuk rażąco niska cena (115)
faktura wykonanie usługi (2303)
v ca 1805/09 (2)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (463)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (4121)
iv ca 527/11 (8)
93 ust 1 pkt 7 (6408)
telkaz (13)
inspektor nadzoru (1050)
art. 26 ust 2f (171)
kio/uzp 758/10 (2)
uzupełnianie dokumentów (4053)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1929)
xxiii ga 584/13 (4)
kognicja (674)
data ceidg (68)
poręczenie udzielane przez podmioty (208)
516/14 (5)
kio 44/12 (11)
utajnienie części odwołania (889)
885/14 (4)
wejherowo (80)
ostatni rok obrotowy (600)
"wiedza i doświadczenie" (1278)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (319)
strona internetowa dowód (4040)
mosty katowice (217)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (2190)
67 ust. 1 pkt 6 (3227)
gwarancja bankowa w kopii (346)
v ca 1621/08 (1)
kio 621/13 (2)
c 454/06 (71)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (585)
forma dokumentów uzupełnianych (2380)
companies house (7)
uzupełnienie bez wezwania (6028)
środków zewnętrznych (2412)
kio/uzp 959/09 (44)
v ca 1897/08 (1)
art 144 (1273)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
kio 761/10 (8)
kio 16/09 (291)
v_ca_3618_13 (9)
wysokość posiadanych środków finansowych (4570)
452/11 (50)
kio 2185/14 (22)
kio 2015 (5815)
farmaceutyczny (207)
ofert (25855)
art 94 ust 3 (2549)
znak towarowy (972)
zmiana istotnych postanowień umowy (8502)
umowy (17443)
kio/uzp 115/09 (8)
"samokontrola" (43)
xii ga 133/09 (8)
uprawnienia sep (32)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (529)
definicja podwykonawstwa (437)
brak dowodu opłaty polisy (204)
kryteria niemierzalne (183)
1193/13 (7)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (12)
referencja (4094)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (60)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (633)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (663)
ocena (23304)
co stanowi treść oferty (18672)
komputery (1212)
referencje podwykonawca (1072)
ii ca 201/05 (5)
dostawa bonów (69)
sumowanie robót budowlanych (452)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2283)
kio_425_12 (10)
"potrzeby zamawiającego" (2199)
niejasności na korzyść wykonawców (385)
c-470/99 (72)
taki sam bilans ceny i innych kryteriów (565)
prawidłowo wniesione wadium (1971)
kio 1143/13 (3)
939/12 (8)
kio/uzp 1853/09 (2)
v ca 1174/08 (3)
kio 2791/11 (2)
brak ceny w formularzu (4779)
1495/14 (6)
elte (17)
"art. 16" (687)
"kryteria oceny ofert" (5755)
547/15 (16)
kio 1472/15 (12)
144 ust 1 (1269)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1623)
instalacje solarne (113)
kio/ku (277)
bęben (74)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (579)
osoba fizyczna jako wykonawca (2377)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1463)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (7516)
"gospodarz postępowania" (184)
ocena jakości (4813)
demonstracja (71)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2853)
wykluczenie wykonawców (14724)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
"art. 26 ust. 2e" (30)
bezstronność (595)
niewyuczone (20)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (193)
skarga wniesiona przez przystępującego (9347)
wykaz robót budowlanych (4362)
"art. 192 ust. 3 pkt 3" (42)
ii ca 785/10 (1)
vii ga 36/09 (3)
v gaz 94/09 (2)
483/11 (8)
kawa (653)
"gwarancja jakości" (294)
kosztorys szczegółowy uproszczony (426)
bumar (35)
mebli (418)
błąd w adresie beneficjenta gwarancji (113)
"umowy zlecenia" (408)
189/13 (14)
cena poniżej 1 grosza (3090)
kio_938_14 (9)
kio 1590/15 (4)
kryteria subiektywne (1020)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (4203)
nieuwzględnienie wyjaśnień (15551)
ceny tajemnica przedsiębiorstwa (1560)
postanowienie o odrzuceniu odwołania 180 ust. 2 pkt 6 (4195)
nie wpisał stawki podatku vat (599)
opisanie równoważności (995)
2222/11 (19)
kyocera (29)
leków (409)
akuratne uzasadnienie (24)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7335)
"dowód opłacenia polisy" (63)
pribex (16)
kio 1337/12 (25)
niepodpisana oferta (8281)
niepodpisana gwarancja (2548)
centertel (90)
gsm-r (33)
art. 84 ust. 1 (2915)
formularz ofertowy (4728)
wilim (253)
cena ryczałtowa, kosztorys (1190)
1544/11 (8)
kio_1096_10 (10)
ukraina krk (6)
1119/12 (3)
istota wynagrodzenia kosztorysowego (719)
"generalny wykonawca " (467)
87 ust. 2 pkt. 3 (8420)
232/12 (15)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (3154)
art. 190 ust. 1a (1088)
"oferta wariantowa" (406)
forma oferty (8485)
"prace projektowe" (826)
tłumaczenie referencji (768)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (24)
wykonawca nie złożył wyjaśnień 26 ust. 4 (10719)
zamawiający jest związany treścią siwz (10574)
katalogi producenta (1456)
"kio 100/12" (30)
1432/09 (12)
wyciąg z rachunku bankowego (230)
oświetlenie (887)
kio_uzp_1016_09 (9)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (715)
c-18/01 (15)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
kio 277/14 (6)
wezwanie do uzupełnień (7628)
iii czp 73/05 (35)
wada postępowania (2452)
iv ga 14/07 (29)
bezusterkowy odbiór (81)
kio 1495/14 (5)
art 46 ust. 4a (1002)
gwarancja bankowa oryginał (449)
art. 41 (17903)
ranking wniosków (1386)
kio 1830/13 (3)
v_ca_243_13 (10)
utajnienie formularza cenowego (306)
brak informacji o podwykonawcach (2545)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1604)
vi ga 83/10 (4)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (143)
wadium w pieniądzu po terminie (398)
zwrot wadium po wyborze oferty (1729)
remont a budowa (1053)
2017 (946)
609/11 (4)
1607/14 (4)
art 29 (31224)
zamówienia powtarzające się okresowo (237)
c-176/98 (75)
"parafa" (219)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (286)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1275)
tomograf (261)
v ca 927/08 (9)
wygórowana kara umowna (242)
"zamówienia tego samego rodzaju" (83)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (20443)
termin realizacji dostaw (3438)
art. 146 (2516)
wpis do rejestru (3046)
zgodność z oryginałem (3558)
kio 644/13 (5)
gispartner (36)
ponowne uzupełnienie (6001)
oświadczenia producenta (4793)
strafregisterbescheinigung (2)
błedny knr (196)
bezpieczeństwo przemysłowe (320)
uzupełnienie tłumaczenia (1759)
kio 223/08 (33)
"program funkcjonalno użytkowy" (820)
brak wpływu na wynik postępowania (12628)
c-324/98 (58)
związany treścią siwz (10601)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (643)
sucg (4)
zamiast polisy (286)
"równoważny" (3380)
"art. 150 ust. 3" (13)
nie załączył formularza cenowego (1991)
272/11 (7)
art 40 ust. 6 (6281)
2216 (32)
czas oznaczony (7967)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (868)
wykaz stawek i narzutów (188)
art 49 ust 3 (2982)
"koszt eksploatacji" (404)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (6155)
135/10 (6)
471/11 (10)
zasady równego traktowania (11799)
"art. 93 ust. 1a" (35)
ten sam podwykonawca (2939)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1198)
ujawnienie źródła zapytania (366)
2364/12 (3)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3848)
2234/10 (5)
936/13 (11)
kio_2398_11 (6)
ix gc 201/07 (2)
sztuka budowlana (1627)
równoważne (3380)
165/15 (23)
art. 26 ust. 2a (2435)
ii ca 849/09 (1)
ii ca 9/11 (125)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (208)
oświadczenie przed notariuszem (525)
kio_245_14 (6)
certyfikaty w opisie przedmiotu zamówienia (2323)
spółka cywilna (4192)
v ca 405/10 (3)
cena 1 grosz (10725)
treść gwarancji wadium (1425)
przedwczesny (1667)
zmiana terminu rozpoczęcia (2881)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (23)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (353)
opis proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1682)
gwarancji (5124)
exatel (121)
"przystąpienie do długu" (9)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (11)
281/12 (19)
kio 2836/13 (2)
"art. 36 ust. 5" (205)
zamówienia uzupełniajace (4412)
pojęcie oferty (3689)
brak wskazania podstawy dysponowania (4509)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1372)
metodą kalkulacji szczegółowej (857)
"izrael" (43)
kio 366/13 (7)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (7534)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1443)
xii ga 366/10 (1)
30% (16678)
wolna reka (1872)
data dokumentu (9881)
co powinny zawierać referencje (2931)
zarzut przedwczesny (1612)
x ga 214/09 (3)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (390)
trezor (23)
art.38 (2673)
v ga 53/05 (1)
przesłanie wezwania do uzupełnienia (824)
obejście prawa (902)
australia (28)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
unieważnia umowę (3661)
1512/13 (3)
magellan (12)
art. 151a (19)
1353/12 (11)
epuap (104)
wartość realizowanego zamówienia (7292)
"art. 86 ust. 3" (278)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (293)
i c 317/09 (23)
basma security (25)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
kio 2037/12 (27)
zaproszenie do negocjacji (1242)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (381)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (340)
zamienniki (189)
oferta integralna część umowy (1553)
raport z badań (1219)
e certis (23)
równe traktowanie wykonawców (12569)
zakup samochodu zapytanie o cenę (96)
łączenie funkcji (1550)
doświadczenie "3 lat" (1975)
minimalny zakres świadczenia (3991)
175/14 (13)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1928)
v ca 1554/08 (3)
odbiór robót (3257)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (139)
990/11 (9)
sumowanie wartości polis (103)
238/12 (36)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (149)
"oferta częściowa" (1010)
846/14 (10)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (279)
zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania (8800)
kio 1525/11 (14)
licencje (1538)
nieczytelny dokument (1339)
art.+94+ust.+3 (123)
kio 1379/09 (16)
interes publiczny unieważnienie (10520)
usługi samego rodzaju (10836)
kio 1965/15 (2)
modyfikacja siwz (4894)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1 (5302)
kio 400/14 (6)
"umowa użyczenia" (53)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1815)
kio_2529_15 (4)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (846)
uzupełnienie harmonogramu (917)
2593/13 (4)
kio_1434_12 (4)
794/08 (26)
"art. 187 ust. 7" (70)
kio/uzp 708/10 (8)
aukcja (669)
kio 311/15 (6)
wykonanie wyroku (18336)
1730/11 (13)
"informacja banku" (449)
1910/09 (2)
kio 1886/11 (4)
kio 1756/10 (18)
uzp/zo/0-55/07 (5)
852/15 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1685)
skrócenie terminu składania ofert (632)
"89 ust. 1 pkt 7b" (46)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (953)
zmiana nieistotna (13652)
materiały biurowe (649)
kio/ku 84/10 (2)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (15735)
sodexho (20)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (20)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (160)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
wykonawca nie podał ceny brutto (4255)
2160/14 (8)
"art. 198b" (608)
tłumaczenie musi być podpisane (1158)
rażąco niska cena dostawa (1138)
polisa oc dla konsorcjum (302)
art.94 ust.3 ustawy pzp (438)
zakres polisy oc (677)
krk miejsce zamieszkania (157)
aktualna informacja z krk (412)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1455)
"art. 143b" (29)
"zgoda na poprawienie omyłki" (243)
art.87 ust.2 pkt 2 (5933)
artykuły spożywcze (125)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (259)
"odwołanie jest przedwczesne" (27)
duplikat (22)
"art. 84" (405)
kio 1148/15 (11)
"korekta finansowa" (767)
sobota (305)
czynność otwarcia ofert (6059)
bilety lotnicze (81)
pełnomocnictwo konsorcjalne (162)
należyte wykonanie (10051)
sprzedaż energii (293)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (2007)
art 67 ust 1 (3538)
kio/uzp 168/08 (9)
uzp_zo_0_533_06 (14)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7958)
oprogramowanie kompatybilne (254)
orzeczenie (9123)
"informacje ze stron internetowych" (52)
logo producenta (147)
mebli biurowych (153)
kryteria pozacenowe (297)
zasada jednokrotnego wezwania (892)
"rażąca strata" (67)
v ca 2344/03 (5)
potencjał podmiotu trzeciego (2153)
ag complex (61)
kio 218/11 (31)
i ca 117/12 (73)
"zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej " (406)
siła wyższa (195)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1795)
kio_1152_12 (7)
182 ust. 4 (3236)
warszawie (28892)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (216)
kio/kd 22/09 (11)
przychód netto (462)
zastrzeżenie wykazu usług (3123)
oc za produkt (213)
kio_478_12 (14)
niezgodność z formularzem ofertowym (2780)
uchyla (5531)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (2227)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (788)
przejrzystości (1600)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1285)
iii ca 199/06 (2)
"przystępujący po stronie odwołującego" (129)
art. 38 ust. 3 (5590)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1793)
leasing zwrotny (11)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (153)
zwrot oryginału gwarancji (803)
kio_uzp_11_09 (62)
xix ga 461 (31)
przewlekłość postępowania (116)
kio/uzp 1942/09 (2)
jednorazowe wezwanie (682)
"26 ust. 2b" (1652)
kodeks cywilny (5535)
art. 40 ust. 6 pkt 2 (6148)
121/11 (9)
i ca 331/10 (1)
576/09 (4)
kio 473/14 (4)
ten sam rodzaj zamówienia (16788)
oferta ocena oferty (21088)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (41)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2589)
oświadczenia podmiotów trzecich (4227)
art. 91 ust. 5 (7965)
odwołanie wniesione po terminie (28398)
"uzupełnienie oferty" (1808)
715/11 (9)
comesa (40)
oferta równoważna (3252)
1337/12 (28)
nieuprawnione żądanie dokumentów (8318)
art. 90 ust 3 (8311)
błąd w obliczeniu ceny vat (1398)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1250)
otwarcie oferty przed terminem (6140)
139/14 (5)
nieaktualna deklaracja zgodności (936)
1955/12 (19)
uzupełnienie kosztorysu (1312)
xii ga 226/10 (1)
dystrybucja energii (192)
"zastrzeżenie oferty" (35)
spis kosztów) (834)
"pilna potrzeba" (176)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
brak producenta (4994)
"zbycie przedsiębiorstwa" (38)
unieważnienie aukcji elektronicznej (429)
1130/11 (2)
c-91/08 (31)
ii ca 37/06 (5)
"uzupełnienie zobowiązania" (140)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy ramowej (198)
1296/14 (4)
kio_uzp_7_07 (3)
kio_uzp_1400_09 (10)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3695)
spółka "w organizacji" (128)
xii ga 143/09 (20)
kio 1362/12 (3)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1717)
ii ca 218/06 (2)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (2173)
1807/12 (7)
145/15 (9)
"modyfikacja formularza ofertowego" (36)
268/11 (4)
inna omyłka (3909)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (12069)
żądanie certyfikatu iso (471)
art. 26 ust. 1 (16700)
"publicznego transportu zbiorowego" (79)
218/12 (15)
polski związek pracodawców budownictwa (88)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (45)
kio 407/11 (3)
kio 2422/15 (6)
kio_1248_14 (3)
zamówienie podstawowe (8445)
dokumenty spółka cywilna (3434)
uwzględnia opozycję (849)
1936/11 (4)
art 8 ust 3 (23198)
"wykaz osób " (1916)
630/15 (5)
umowa zlecenia (2883)
tłumaczenie sysmark (17)
art.30 ust.4 (834)
świadectwo wykonania (1193)
"29 ust. 4" (66)
"24 ust. 1 pkt 1a" (92)
ochrona (12285)
86/11 (10)
308/12 (6)
uzupełniony wykaz osób (2333)
interes przystąpienie (10176)
rabat (509)
"art. 91 ust. 3 " (232)
xii ga 317/07 (5)
kio 2793/11 (5)
nieotwarcie oferty (6752)
"ii ca 109/05" (11)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (7)
przedawnienie (239)
iii czp 52/11 (139)
"warunki udziału w postępowaniu" (11534)
uchylanie się od podpisania umowy (812)
numer uprawnień (3539)
uprawnienia budowlane (5023)
kio 2873/13 (7)
niekompatybilność techniczna (67)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
isok (26)
709/09 (27)
"różne stawki podatku vat" (159)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5174)
"niepodpisane referencje" (36)
1072/11 (24)
zamawiający jest związany kryteriami (7020)
"unieważnienie postępowania z winy zamawiającego" (3)
nazwa podwykonawcy (1568)
cena oferty w euro (2097)
kio 286/16 (2)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
iii_czp_74_05 (342)
2734/10 (8)
x ga 174/14 (2)
ii ca 220/11 (3)
oddział+spółki (34)
wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji (2084)
lepsze parametry (952)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (5242)
"handel referencjami" (38)
xii ga 200/11 (1)
gsk (819)
samouzupełnienie (5)
82 ust. 1 (3384)
kio 2776/14 (4)
wadium po terminie składania ofert (1892)
kio_99_12 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (3165)
rownowazny (3380)
"kryterium jakości" (165)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1477)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (179)
kio 1350/14 (2)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (948)
"art. 24 ust. 1 pkt 15" (10)
x ga 100/10 (3)
v ca 1108/08 (1)
x ga 219/07 (1)
v ca 2506/07 (42)
"nie zastosował ustawy" (68)
30 ust. 4 (16317)
art.90 ust. 3 (2799)
kio 2390/13 (3)
brak wyceny materiału (2193)
równoważnośc (1175)
v ca 1660/09 (2)
1019/06 (16)
"franszyza redukcyjna" (17)
nieaktualny krs (1103)
i cz 103/07 (1)
iv ca 223/08 (13)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (241)
"charakter stosunku" (349)
953/13 (30)
wadium brak tłumaczenia (434)
płatności częściowe (1065)
"kody źródłowe" (266)
wyroby medyczne (842)
36b (107)
"oferta alternatywna" (43)
wolters kluwer (68)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1700)
typ urządzenia (3836)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (164)
art 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
c-147/79 (3)
1881/09 (8)
osobiste wykonanie (1465)
"co jest przedmiotem oferty" (39)
142 ust.5 (468)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (10169)
szacunkowa wartość zamówienia (5380)
aktualny odpis (1651)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (11562)
cena jednostkowa w kryterium (1942)
1251/15 (20)
brak tabeli elementów scalonych (245)
art.185 ust.6 pzp (1468)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (12462)
błąd w gwarancji wadialnej (296)
ix ga 83/09 (3)
mott macdonald (75)
2765/10 (2)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1100)
ii ca 319/07 (3)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (497)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1360)
umowa o podwykonawstwo usługi (984)
warunek na dzień składania ofert (8109)
wadliwy przedmiar (566)
dodatkowe dokumenty (12187)
przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
wyjaśnienia oferty (15511)
2127/10 (3)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7475)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (50)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (3117)
"zamówienie dodatkowe" (813)
807/15 (8)
"odmowa podpisania umowy" (98)
"przerzucanie kosztów" (65)
skreślenie ofercie parafowane (71)
"w tym samym postępowaniu" (428)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (6004)
kio/uzp 27/09 (111)
1515/14 (8)
remondis bydgoszcz (16)
gdańsku (2475)
x ga 123/10 (4)
nieuprawniony podział zamówienia (1897)
"powiązania osobowe" (65)
2721/12 (3)
antywirus (6)
ppp (59)
przynależności do grupy (337)
usługi społeczne (3327)
41/12 (37)
domniemanie ceny rażąco niskiej (744)
"kio 297/13" (29)
1741/10 (10)
nieprawdziwa informacja (3602)
"kryteria podmiotowe" (151)
984/13 (3)
generalny wykonawca (4006)
pełnomocnictwo w kopii (1354)
kio/uzp 1069/09 (8)
niezgodny z siwz (19387)
2285/12 (6)
art. 89 ust.1 pkt 7 (14887)
xii ga 308/08 (3)
iso jako kryterium oceny ofert (447)
kryterium cena powyżej 60% (1671)
"interes publiczny" (1247)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
"specyfikacja techniczna" (3298)
odrzucenie odwołania (20667)
doświadczenie (9921)
kio_1201_13 (13)
24 ust. 1 pkt 16 (10939)
kio 1089/10 (2)
"różne rozumienie" (48)
"negocjacje z ogłoszeniem" (777)
części składowe ceny (1361)
wadium w obcej walucie (19)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2142)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (4147)
1285/11 (2)
83/13 (14)
płynność (302)
606/11 (14)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (11474)
1830/09 (3)
rażące naruszenie ustawy (3121)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (322)
rażąco niskie oferty (2871)
wybór brokera (73)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (181)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (320)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (3329)
uzupełnienie oferty (9156)
"wada postępowania" (262)
bez ograniczeń (17194)
kio 114/15 (4)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (378)
1237/11 (25)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (720)
ubezpieczenie kontraktu (773)
udział w przygotowaniu postępowania (6073)
kio 1045/12 (9)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (5)
podział zamówienia (3058)
2490/11 (3)
brak otwarcia oferty (5097)
art. 4 pkt 5 (25676)
udostępnienie rachunku zysków i strat (180)
kio 1654/11 (6)
kio/uzp 636/11 (18)
podkryteria (178)
zmiana treści umowy (10936)
niemożliwą do usunięcia wadą (608)
trias (59)
kio 2085/12 (4)
kio 2687/10 (4)
kio/uzp 607/09 (3)
v ca 421/07 (18)
kio 1503/08 (6)
ga 1313/15 (23)
serwis na terenie polski (473)
532/15 (8)
serwis producenta (995)
in-house (147)
art. 93 (6559)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
formularz cenowy uzupełnienie (1328)
"błąd w kosztorysie" (157)
tożsamość czasowa zamówienia (242)
autokorekta czynności (14)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
pozwolenie na użytkowanie referencje (226)
radca prawny za zgodność z oryginałem (172)
zmiana modelu (1525)
nie dołączył kosztorysu (1315)
wbudowany (809)
kara finansowa (1735)
"art 89 ust 1 pkt 7" (325)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (344)
przystąpienie interes (10176)
ii ca 404/09 (11)
c_538_07 (21)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (6284)
odwolania@uzp.gov.pl (8)
44/09 (28)
c-283/01 (2)
zue (86)
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (5326)
x ga 196/10 (2)
"art. 92 ust. 2" (106)
salini (35)
data jedz (146)
zapytanie o cenę catering (20)
kio 2462/10 (3)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (414)
wolny rynek (504)
uzasadnienie wykluczenia (13003)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (382)
xii ga 374/10 (2)
lotos (46)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6052)
kio_2873_13 (6)
kio 556/12 (38)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3917)
pełnomocnictwo (4847)
prokurent krk (61)
wycena 0 zł (1775)
opłaconą polisę (559)
nie złożył kosztorysu (3267)
cedig (9)
"doświadczenie podwykonawcy" (55)
1388/13 (15)
umowy ramowe (773)
ix ga 128/13 (6)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (253)
"potwierdzenie czynności" (54)
"przedmiar robót" (1845)
forma składanych dokumentów (6827)
49/13 (17)
oferta oferta równoważna (3141)
naruszenie art 29 (24516)
kio 134/09 (19)
powiązania osobowe (431)
nakazuje odtajnić (656)
związanie wyrokiem kio (10043)
art. 27 ust. 1 (13033)
zmiana wynagrodzenia konkurs (803)
moc dokumentu urzędowego (7740)
ii ca 675/14 (4)
"dowolnych środków dowodowych" (63)
krs nieaktualny (1103)
wadium na niepełny okres (1077)
szacowanie wartości zamówień (1457)
zastrzeżone usługi pocztowe (323)
718/12 (13)
awarie (1017)
kio 1292/11 (13)
24 ust. 2a (2575)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2950)
społeczne (5300)
"realność udostępnienia" (204)
dzierżawa pomieszczeń (156)
144 ust. 1 (1269)
warunki ekonomiczne (4343)
oczywiste omyłki rachunkowe (1295)
konkurs architektoniczny (110)
xii ga 230/07 (2)
faktura jako należyte wykonanie (1895)
jednokrotnego wezwania (945)
sensu largo (154)
ponowne odwołanie (12400)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1280)
przeciwko środowisku (531)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1636)
informatyczne (2588)
gmina piła (45)
wyłączny dystrybutor (716)
724/13 (10)
kio 1700/12 (2)
47/12 (25)
oddalenie odwołania (18244)
xii ga 133/11 (1)
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (400)
kio 2800/10 (5)
x ga 48/09 (10)
"forma zobowiązania" (32)
zasada bliskości kryterium (131)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2960)
kio_1395_10 (29)
główny przedmiot zamówienia (6017)
148/15 (17)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (933)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (409)
lokata (75)
"udostępnienie zdolności ekonomicznej" (5)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10986)
nadpłata wadium (4)
"sposób obliczenia ceny " (1724)
istotna zmiana umowy (10248)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3470)
471/08 (4)
równoważne materiały (2020)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (6155)
kio 2040/13 (3)
xii ga 368/08 (1)
1142/15 (5)
przy udziale (23079)
koncepcja (1611)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1986)
kio_1507_11 (6)
definicja grupy kapitałowej (327)
kio 68/14 (8)
różny vat (1950)
naruszenie art. 29 ust. 3 (24178)
kio 1877/14 (6)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1415)
kryterium jakościowe (1403)
kio_162_12 (7)
kio 1070/11 (6)
stadion narodowy (46)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (126)
przystąpienie do odwołania (17890)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
niemiecki krk (33)
ix ga 113/06 (2)
"rezygnacja z podwykonawcy" (24)
kio_77_14 (16)
i rn 16/01 (116)
56/13 (11)
kredytu (688)
2271/13 (5)
koncentracji środków ochrony prawnej (316)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1549)
nowy podwykonawca (1804)
5 ust. 1b (1467)
błędny termin realizacji zamówienia (6461)
utajnienie kart katalogowych (68)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
jedyny wykonawca (18234)
wniesienie wadium po terminie (2628)
769/09 (12)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
unieważnia (5758)
ii ca 693/05 (83)
kio 226/11 (5)
opinia prywatna (1142)
x ga 257/09/za (1)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (787)
67 ust. 1 pkt 7 (3380)
kio 150/12 (21)
rozliczenie robót dodatkowych (1655)
prezentacja oprogramowania (418)
deklaracja zgodności we (1480)
art 29 ust. 3 (29478)
"zarzut spóźniony" (168)
xix ga 245/07 (6)
kio 4/15 (108)
art. 93 ust 1 pkt 7 (6408)
art 145 (1731)
żądanie krs komplementariusza (67)
refundacja (280)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (44)
kio/2363/10 (11)
udostępnienie wyjaśnień przed dokonaniem wyboru (3215)
294/09 (23)
zobowiązanie do udostępnienia (3164)
sita (257)
izrael (43)
c-387/14 (12)
zamawiający zwleka (88)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
85 ust.4 (1835)
258 (344)
art. 25 ust. 1 (15496)
"korzystne dla zamawiającego" (421)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (9)
data uzupełnionego zobowiązania (1756)
wskazanie podwykonawcy (2237)
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (13519)
kio/kd 43/15 (6)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (933)
zobowiązanie producenta (1907)
v ca 1311/02 (13)
wadium w formie gwarancji (1036)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (4347)
fidic warunek (327)
919/08 (16)
skuteczność wadium (619)
kio 1469/10 (21)
1817/12 (17)
niezgodność treści oferty z treścia siwz (6471)
24 ust. 1 pkt 20 (11062)
fujifilm (20)
kio 2498/14 (7)
1971/09 (10)
inne omyłki polegające na niezgodności (2353)
"omyłka rachunkowa" (1302)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (231)
"rażąco wysoka cena" (10)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (108)
sygnity (459)
kryterium (10495)
koncentracja środków odwoławczych (335)
kio 191/14 (9)
poprawienie okresu gwarancji (901)
"uzupełnienie harmonogramu" (27)
sprzeczność umowy z siwz (4201)
"przedmiot konkursu" (36)
joint venture (20)
informacja z krk po terminie składania ofert (440)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2613)
kryteria wyboru (8999)
ii ca 371/09 (2)
"niekorzyść wykonawcy" (390)
lasy państwowe (379)
niepodpisany kosztorys ofertowy (925)
wydłużenie terminu realizacji umowy (1006)
"art. 4 pkt 8" (218)
2038/14 (3)
zabezpieczenie oferty wadium (1579)
kio 2846/13 (11)
kio 974/15 (19)
polisa ubezpieczeniowa (903)
dostawę leków (321)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (47)
"izba inżynierów" (93)
prawo zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia uzasadnionych potrzeb szpital (750)
kio/ku 47/11 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (564)
kio_2572_12_kio_2573_12 (5)
186 ust. 2 (4849)
wykaz usług wykonywanych termin (5018)
odwołanie wniesione po upływie terminu związania ofertą (5508)
brak dowodu opłacenia polisy (437)
niepełne tłumaczenie (2009)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (954)
niezgodność formularza ofertowego (2780)
2020/12 (11)
c-689/13 (9)
kio 1961/12 (19)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (13)
przedłużenie terminu związania faksem (454)
art 17 ust 1 pkt 4 (13345)
nadmierny warunek (1695)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (609)
kio_1239_13 (11)
udostępnienie ofert (5228)
pytania do ogłoszenia (5637)
"oferta najkorzystniejsza definicja" (2)
wyroki kio (14981)
odstąpienie od umowy przez wykonawcę (2894)
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej polskiej (376)
referencje bez podpisu (658)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (78)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4951)
odstąpienie od umowy konsorcjum (966)
dysponowanie pośrednie (1631)
kio 23/15 (26)
sport halls (7)
ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (54)
ii ca 997/06 (2)
zakaz udziału podwykonawców (817)
160/11 (7)
kio 1207/12 (9)
126/07 (9)
wpis na listę samorządu (251)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
kio/uzp 1213/08 (5)
minimalnego wynagrodzenia (3657)
kio/uzp 729/10 (10)
art.15 (1624)
"oświadczenie woli" (4322)
podpis (3904)
zamówienie sektorowe (1098)
umowa ramowa kary umowne (88)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (28)
art 22 ust 1 (20262)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3587)
art. 84 ust. 2 (2916)
537/14 (6)
materiały eksploatacyjne (887)
art. 24 ust. 1 pkt 14 (12680)
wartość robót brutto czy netto (1531)
1841/09 (2)
"zaprojektuj i wybuduj" (402)
kontakty handlowe tajemnica przedsiębiorstwa (157)
kio_uzp_176_10 (7)
zabranie wadium (9)
ii ca 304/08 (1)
"zmiana nieistotna" (442)
literalnie (3497)
art 144 ust. 1 pkt 6 (1156)
kampania reklamowa (39)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
"art. 6" (3038)
kio 2817/10 (13)
zmiana podwykonawstwa (905)
doświadczenie pracownika (3271)
dodana dodatkowa pozycja w formularzu cenowym (551)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2420)
vat usługi leśne (111)
zgoda na poprawienie innej omyłki (970)
zaniechanie wykonania wyroku (10988)
wykluczenie podwykonawcy (2438)
art. 42 (4705)
423/11 (9)
prokura łączna (95)
nieuzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji kara umowna (131)
błędy w siwz (5649)
art. 46 ust.4a (758)
c-525/03 (20)
tk telekom (28)
kd_23_13 (4)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1226)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1690)
2653/11 (5)
xii ga 466/09 (3)
jedna robota budowlana jedna umowa (168)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (2095)
tbd (28)
informacja z krk (563)
79/13 (49)
1883/09 (9)
v ca 266/08 (2)
ix ga 93/09 (1)
art 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
sprint (132)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (191)
kio 680/15 (4)
koszty postępowania odwoławczego (23865)
przystąpienie do długu (148)
rażąco niska cena usługi sprzątania (237)
"art. 22d ust. 2" (8)
certyfikat prince2 (86)
"art. 142 ust. 3" (12)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (740)
główny urząd statystyczny (327)
art. 147 (1849)
867/10 (8)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (2004)
735/13 (11)
dokument nie podpisany (7507)
podwykonawstwo (1222)
zmiana warunków po otwarciu ofert (4190)
upust (493)
potwierdzenie otrzymania faksu (2036)
1479/15 (4)
"zakres udostępnienia" (253)
dysponowanie referencjami (2212)
kio 348/14 (4)
niezgodnosc z siwz (6678)
kryteria selekcji (193)
ubezpieczenie oc (714)
waloryzacja (259)
kio 1974/12 (4)
halcrow (49)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (4273)
163/08 (17)
"uprawnienia budowlane" (1016)
kio/uzp 447/11 (35)
zmowa cenowa (130)
kio 1518/13 (3)
kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09 (8)
471/12 (19)
miarkowanie kary (149)
kio_807_11 (5)
xix ga 92/08 (13)
kalkulacja ceny tajemnica (848)
czynności związane z przygotowaniem (4575)
"użyteczności publicznej" (707)
unieważnienie konkursu (1247)
pwpw (36)
gugik (33)
4226 (90)
art 8 ust. 3 (23198)
art. 26 ust. 2b (2485)
"przetarg ograniczony" (21950)
cena trzy miejsca po przecinku (289)
doświadczenie w ramach konsorcjum (3036)
forma pisemna (4241)
kio/uzp 193/08 (7)
"błędna podstawa" (141)
nienależyte wykonanie zamówienia (9833)
500/15 (21)
art. 143b ust. 8 (28)
oświadczenie brokera (81)
informacja krk (563)
kio 1308/12 (4)
kio 210/11 (4)
oficjalny kanał dystrybucji (38)
zamówienie wspólne (8795)
"art. 46 ust. 3" (224)
projekt wykonawczy (2781)
test (1420)
nieobiektywne kryterium (3588)
"usług prawnych" (53)
oferta niezgodna z siwz (18716)
kio/ku 44/12 (4)
"art. 184" (2577)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (628)
kio_ku_41_11 (6)
zmiana terminu płatności w umowie (1472)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1701)
kio 1912/11 (9)
wydruk strony internetowej (1444)
należyta staranność szacowanie wartości zamówienia (712)
wyjaśnienia (16718)
"art. 83 ust. 3" (58)
bank Światowy (47)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (6534)
oferta w postaci elektronicznej (2570)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (746)
kio_715_14 (23)
toshiba (80)
1353/13 (13)
zmiany w formularzu oferty (5127)
"certyfikat iso" (268)
ii ca 488/09 (4)
iii csk 143/10 (13)
w wykazie wskazał za dużo osób (1614)
art 26 ust 3 (16382)
omylka rachunkowa (1648)
2033/13 (7)
ograniczenie do jednego producenta (4450)
kio 1479/15 (4)
"definicja producenta" (12)
34/14 (28)
opłata (855)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (14966)
świadectwo pochodzenia towarów (118)
dostawa samochodów + word (11)
miejsce złożenia oferty (12899)
krs niemcy (56)
dwa miejsca po przecinku (452)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (3073)
238/13 (7)
zarzut spóźniony (1872)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5509)
doradztwo konsultacje (356)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (172)
strona z (23747)
viii ga 248/09 (3)
inne dokumenty określające obroty (1923)
"89 ust. 1 pkt 6" (1278)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (8352)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3487)
skrócenie terminu realizacji (783)
kio 2398/13 (10)
"związanie wyrokiem kio" (6)
kio 1718/13 (14)
zachowania uczciwej konkurencji (9134)
kio/uzp 1526/10 (6)
konkurencja (14481)
moment wniesienia wadium (751)
tajemnica przedsiębiorstwa wpływ na wynik postępowania (1617)
gwarancja wadialna w języku obcym (40)
"utajnienie rozprawy" (6)
kio_398_15 (5)
art. 22d (108)
świadectwo homologacji (134)
podpis parafka (40)
art 38 ust 4 (5494)
dodatkowe (14798)
dokumenty przedmiotowe (15660)
2209/11 (8)
autoryzowan (686)
przed podpisaniem umowy (6669)
kryterium oceny ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (1163)
xix ga 472/07 (2)
526/10 (5)
kio 2242/11 (3)
epwd ksi (7)
zapoznać się z jego treścią (6212)
csk 456/09 (24)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (594)
656/12 (2)
podstawa do dysponowania (6733)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (241)
kio 144/14 (8)
sumowanie zdolności kredytowych (84)
16/98 (35)
postępowanie odwoławcze (25878)
okres gwarancji niezgodny z siwz (3062)
kio 2809/15 (9)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (731)
117/12 (81)
saternus (2)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (457)
patent (775)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3469)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1900)
kio 1078/12 (12)
art. 142 ust. 5 (1543)
części oryginalne (1168)
dysponuje osobami (6813)
brak uzasadnienia faktycznego (13714)
art.87 ust.2 pkt 3 (5651)
in post (296)
978/09 (9)
kio 873/12 (5)
cena 0 złotych (5997)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1358)
847/10 (5)
gddkia (447)
próbki (1025)
"usługi powtarzające się okresowo" (41)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
unix (55)
próbka "art. 26 ust. 3" (463)
aneks do umowy (1737)
108/15 (20)
3/09 (201)
xii ga 293/11 (1)
referencje ogólne (1802)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (1054)
kio_1562_11 (64)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
podlimity (18)
uzupełnienie tego samego dokumentu (8141)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (68)
2049/13 (3)
wykonawca jest profesjonalistą (932)
błędne tłumaczenie (1450)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (6228)
"rażąco niska cena" rozbiórka (78)
kredyt w rachunku bieżącym (181)
"serwis na terenie polski" (12)
udział w realizacji zamówienia (14965)
zgodnie z umową (16864)
444/12 (14)
kio 281/12 (19)
"dzielenie zamówienia" (249)
e-podatki (32)
polisa grupowa (26)
uzp/zo/0-640/05 (14)
"art. 36a ust. 2" (58)
awaria faksu (189)
wezwanie do uzupełnienia próbki (492)
art. 2 pkt 7a (782)
kio 2754/11 (12)
"kio 636/11" (15)
przedmiot umowy (15533)
"podział spółki" (13)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (290)
kio/uzp 1591/09 (5)
kpc (1859)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (128)
kio 1122/10 (21)
kio_1818_11 (9)
niejasny opis zamówienia "art. 93 ust. 1 pkt 7" (311)
"oddalonych od siebie" (24)
493/14 (4)
odpowiedź na skargę (14952)
ricoh (26)
francja (464)
art.26 ust.2 b (7551)
"unieważnienie postępowania" (6443)
art. 151 (1397)
rzetelność (1246)
"jednokrotność wezwania do uzupełnienia" (13)
umowa ramowa (773)
definicja podwykonawca (1059)
regulamin konkursu (371)
"jawność umów" (44)
xii ga 254/08 (4)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (17)
art. 83 ust. 2 (2457)
razaco niska cena wydają się rażąco niskie budzą wątpliwości (791)
udostępnienie uzupełnień (3069)
postępowanie wyjaśniające (5686)
najwyższa staranność (1626)
tonery oryginalne (57)
niewykonanie wyroku (18336)
291/15 (15)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (114)
rozwiązania alternatywne (1146)
iv ca 766/11 (1)
definicja zarzutu (5017)
rażąco niska cena jednostkowa (1226)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1116)
zamówienia mieszane (336)
"zamawiający jest związany" (270)
nie otwarto likwidacji austria (26)
206/08 (50)
tożsame (4765)
x_ga_213_11 (20)
oc konsorcjum (384)
2498/10 (28)
warunki udziału w postępowaniu służą (6542)
polisa ubezpieczeniowa zakres (876)
1658/11 (16)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (824)
ix ga 121/07 (1)
"wykonawca jest profesjonalistą" (30)
zmiana terminu realizacji zamówienia (10840)
faksymile (23)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1379)
"kluczowe części" (92)
kio/uzp 200/09 (9)
rejestr karny wielka brytania (44)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2442)
wadium treść (2527)
"nakazuje unieważnić postępowanie" (20)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2440)
koszty zastępstwa procesowego (2884)
art. 26 ust. 2 (16695)
termin świadczenie niemożliwe (3532)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (54)
brak formularza cenowego w ofercie (2556)
polskie normy (4842)
kio 537/13 (4)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1166)
niewniesienie wadium (2677)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (203)
kio/ku 53/11 (4)
dokumenty podmiotów (11930)
szacowanie zamówienia (1515)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7847)
gwarancja warunkowa (289)
959/09 (44)
kio_uzp_1362_08 (6)
86/12 (12)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (134)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (267)
kio 1173/11 (5)
holandia krk (8)
c-448/01 (39)
art. 4 pkt 8a (471)
xii ga 132/08 (1)
wadium po wyborze oferty (2441)
"art. 32" (937)
766/09 (26)
kio 2793/12 (3)
"krótki termin składania ofert" (58)
wiedza (5013)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (2091)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1270)
poprawienie omyłki wynagrodzenie ryczałtowe (623)
89 ust 1 pkt 7 (14962)
zmowy przetargowej (212)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (2039)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (580)
wizyta referencyjna (23)
lex omega (49)
pierwszeństwo wykładni literalnej (140)
zysk wykonawcy (2616)
2822/12 (5)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (2261)
odpowiedni termin (13357)
art 89 ust.1 pkt 4 (14463)
"karta katalogowa " (787)
104 kc (500)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (220)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1634)
dokumenty podmiotowe nie są treścią oferty (3104)
"uwzględnił opozycję" (142)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2436)
uchwała zarządu (1458)
oprogramowanie (2907)
82 ust. 2 (3380)
ramowe (888)
warunki atmosferyczne (397)
ga 88/07 (5)
143a (38)
ix ga 131/10 (4)
błąd obliczeniu ceny (2618)
9296 (35)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4835)
1665/10 (2)
kio/kd 1/09 (19)
błędna podstawa prawna (6706)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (21)
ii ca 442/06 (6)
ii ca 425/05 (8)
brak podpisu pod opisem technicznym (1246)
forma cofnięcia odwołania (651)
wizja lokalna obowiązek (427)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2232)
brak oszacowania wartości zamówienia (2664)
22a ust. 1 (305)
omyłka w kosztorysie (1233)
354 kc (229)
"wątpliwości na korzyść" (44)
grupa zakupowa (69)
kio 2006/11 (85)
definicja modernizacji (737)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
kio_1535_11 (4)
ii crn 913/97 (43)
"kary umowne" "wygórowane" (234)
rażąca strata (191)
rohs (25)
ocena równoważności (1173)
x ga 83/06/p4 (3)
termin na odwołanie od zaniechania odtajnienia (989)
kio 2529/15 (4)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (351)
192/17 (5)
art. 705 kc (85)
kio 327/14 (9)
fidic lub równoważne (136)
"termin płatności" (604)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (956)
rozszerzająca interpretacja siwz (773)
wniesione po terminie (29596)
kio 560/09 (9)
kryteria jakościowe (1403)
gwarancja bankowa w języku obcym (71)
zdolność finansowa konsorcjum (1207)
1671/11 (2)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (1251)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (10565)
prawo zamówień publicznych (31789)
iv ca 588/04 (3)
system operacyjny 29 ust. 2 (2034)
wydłużenie rękojmi (167)
2679/12 (3)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
pewność obrotu gospodarczego (846)
sytuacji ekonomicznej (4230)
interes (14790)
literalne brzmienie siwz (2261)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2402)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4975)
zastępstwo procesowe (2892)
naprawa pojazdów (266)
kio 51/11 (18)
good standing (3)
oświadczenie o niekaralności (576)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (5)
brak kosztorysu w ofercie (2897)
serwis pogwarancyjny (193)
kio/ku 53/10 (2)
rażąco niska cena roboty budowlane (1164)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3530)
art. 15 (23755)
wysokość kar umownych (1127)
"v ca 1973/11" (46)
92 ust. 1 pkt 2 (3917)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (689)
kio/kd 44/11 (26)
vat zmiana umowy (2485)
bezprzedmiotowe odwołanie (2151)
1234/09 (10)
wysokie kary umowne (395)
usługa kompleksowa (2271)
zakres podwykonawstwa (1212)
zamawiający wyłączył faks (88)
oświadczenie art. 22 (14031)
art.87 ust.1 (6129)
"prawo telekomunikacyjne" (115)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1481)
spalarnia gdańsk (10)
arcadis (50)
kopia gwarancji (1021)
1339/09 (4)
"kio 1756/10" (16)
umowa po terminie związania ofertą (10135)
aktualizacja dokumentacji (720)
nieczytelny podpis oferty (495)
ii ca 1461/16 (4)
termin płatności składki po upływie terminu składania (414)
preferowanie wykonawcy (1316)
kio/uzp 1637/09 (7)
kio/uzp 594/09 (10)
"wadliwe pełnomocnictwo" (705)
czyn nieuczciwej (6003)
punkty serwisowe (809)
definicja wykonawcy (4941)
odstąpienie od części umowy (2487)
art. 140 ust. 1 (1567)
i ca 251/07 (2)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1469)
"art. 23 ust. 4" (82)
nieprawidłowe referencje (2879)
powtórzenie aukcji elektronicznej (277)
"wartość polisy" (63)
cena 100% (4575)
znaczne przekroczenie (1473)
"zamówienia podobne" (429)
kio 2452/11 (5)
24 ust. 1 pkt 17 (10428)
usługi transportowe (911)
art. 96 ust. 2 (3040)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (2282)
za krótki termin realizacji (1589)
74/05 (361)
pozycja dominująca (472)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (207)
interpretacja indywidualna (1706)
pełnomocnictwo do złożenia oferty ogólne (1837)
1774/13 (3)
brak stawki vat (1874)
rażąco wygórowana kara umowna (172)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (935)
konsorcjum pełnomocnictwo (2304)
2683/11 (12)
polska agencja informacji i inwestycji (110)
kio_1037_11 (4)
"art. 145 ust. 1" (141)
"art. 36 a" (152)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5722)
niekompletny formularz oferty (1364)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (37)
iv ca 140/08 (24)
1646/10 (4)
67 ust. 1 pkt 4 pierwotne warunki (1102)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (717)
treść pełnomocnictwa (4395)
"zwłoka zamawiającego" (39)
"zmiana stawki vat" (59)
nakazuje zmianę specyfikacji (8178)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (201)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (17015)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (3088)
art. 4 pkt 6 (24272)
art. 387 (631)
ważność dokumentów zagranicznych (239)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2641)
c-188/89 (6)
xvi gc 682/08 (5)
krk z datą po terminie składania ofert (326)
dyplom mba (3)
c-434/02 (3)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (423)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (567)
ii ca 199/10 (3)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (39)
"złożenie dwóch ofert" (353)
brak tabeli elementów scalonych w ofercie (251)
art. 94 (2589)
ii ca 183/05 (3)
785/14 (17)
udział podmiotu trzeciego (4779)
1522/14 (2)
"łącznie co najmniej" (119)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1790)
przedłużenie gwarancji wadialnej (359)
x ga 163/10 (4)
prawo pocztowe (2537)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2707)
"kio 609/10" (12)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (293)
iv ca 629/08 (1)
odrzuca skargę koszty (20423)
inżynieria wyceny (164)
v gaz 90/07 (25)
i1 ca 202/09 (1)
df/gko-odw.35/46/2005/331 z dnia 7 listopada 2005 r. (2)
aktualność referencji (157)
brak okresu gwarancji w ofercie (3327)
art. 89 ust.1 pkt 7b (148)
koncesja na usługi (664)
kosztorys inwestorski (903)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (287)
kio 93/16 (6)
kosztorys ofertowy brak pozycji (2054)
kio_2754_11 (12)
kio 797/12 (4)
obowiązkowa wizja lokalna (93)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (432)
xii ga 10/09 (20)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (56)
kio_2710_10 (8)
kio 1060/13 (4)
referencje potwierdzają (2595)
art. 6a ustawy pzp (607)
141/10 (8)
interwenient (235)
"art.29 ust.3" (745)
791/14 (2)
wartość szacunkowa zamówienia rażąco niska cena (1585)
elektroniczny krs (776)
"art. 96 ust. 3" (638)
vi ga 49/10 (9)
kio 104/14 (5)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (9)
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a b (1790)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3917)
cena jednostkowa ujemna (105)
766/13 (6)
odwrócenie ciężaru dowodu (69)
rażąco niska cena dowody (2195)
"obiektywne potrzeby" (473)
kio/uzp 133/09 (31)
trojanowska (937)
nieobecność członka komisji (142)
49/14 (18)
zobowiązanie podmiotów trzecich (3199)
opis równoważności (1028)
udostępnienie doświadczenia (3339)
instytut meteorologii i gospodarki wodnej (65)
357/15 (15)
rażąco niska cena prawo opcji (163)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (269)
kio 31/11 (21)
pilność (94)
art. 27 ust. 2 (13033)
art. 192 ust. 2 (13052)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1495)
poprawianie omyłek rachunkowych (637)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2631)
kio 918/08 (5)
polisa od podmiotu trzeciego (443)
naruszenie praw patentowych (143)
"art. 91 ust. 3" (232)
odstąpienie od podpisania umowy (1878)
kio/uzp 298/09 (4)
upadłość konsorcjum (285)
"ubezpieczenia grupowe" (17)
229/12 (36)
"brak harmonogramu" (41)
vi ga 92/07 (1)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (4575)
kryterium odległość (649)
2818/12 (6)
x ga 247/09 (1)
wyłączenie stosowania ustawy (3867)
przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (179)
realny (4412)
art. 26 ust. 4 pzp (11748)
budynek użyteczności publicznej warunek (381)
428/13 (11)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27575)
brak interesu odwołanie (12188)
związanie wyrokiem (13335)
"zakres zarzutu" (5039)
"art. 6 ust. 1" (395)
brak numeru katalogowego w ofercie (725)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1347)
iv ckn 381/00 (10)
nie przedłużenie terminu składania ofert (2096)
inwentaryzacja (522)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (3159)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (10668)
"art. 24b" (84)
"36 ust. 5" (222)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1363)
art. 57 kpa (78)
542/11 (13)
usługi geodezyjne (459)
spełnianie warunków oferty częściowe (2894)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4636)
krk holandia (8)
"grzegorz mazurek" (289)
1173/11 (5)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
warunek tożsamy (3106)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3438)
"10 usług" (42)
c-513/99 (29)
"aspekty społeczne" (129)
wykazywanie się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum (450)
zarzut okoliczności faktyczne (13241)
230 ksh (51)
"wieloletnia prognoza finansowa" (33)
§ 5 pkt 10 (23890)
ii ca 918/06 (1)
minimalny zakres zamówienia (6123)
naruszenie zasady równego traktowania (11650)
i ca 131/15 (18)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (2007)
dysponowanie osobami (6813)
kio_1042_13 (7)
termin związania (14327)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2402)
punkty funkcyjne (103)
2793/12 (3)
1201/12 (9)
kio 883/14 (8)
1008/11 (6)
2424/13 (3)
"uzupełnienie informacji z krk" (10)
usługi powszechnie dostępne (2160)
odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą (19433)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (6273)
pozacenowe kryterium oceny ofert (297)
908/13 (25)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (62)
kio_626_12 (4)
kio 886/10 (7)
specyfika przedmiotu zamówienia podwykonawstwo (313)
v ca 1110/04 (17)
kio/uzp 941/08 (2)
689/11 (37)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
prejudycjalne (432)
brak producenta w ofercie (4902)
rolnik (53)
autoryzowany kanał (90)
operator wyznaczony (915)
wadium+konsorcjum (20)
rażąco niska cena odbiór odpadów (225)
x ga 235/09/za (1)
przedłużenie wadium w pieniądzu (176)
"kary umowne" kryteria (510)
wykluczenia (15910)
"kio 697/15" (5)
gwarancja na lidera (985)
zmiana warunków płatności (2191)
art. 12 a (22079)
xix ga 371/10 (4)
sieci telekomunikacyjnej (651)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (597)
certyfikat microsoft (154)
własnoręczny podpis (413)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (8383)
różny vat w ofertach (1868)
kio 103/10 (38)
kio/uzp 198/09 (10)
art. 93 ust. 4 (6315)
"nazwy podwykonawców " (95)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1565)
iv ca 1020/08 (2)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2248)
usługa o charakterze ciągłym (1349)
usługa ciągła (1623)
pisemne zobowiązanie podmiotu (3366)
centralnej ewidencji (356)
kio_668_13 (4)
xii ga 435/11 (1)
art. 124 (1136)
art. 25 ust. 2 (15482)
art. 170 ust. 4 (842)
kio_2607_13 (5)
świadczenie usług pocztowych (919)
71/13 (13)
inny termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu i siwz (9875)
nieprecyzyjne warunki (5066)
referencje z karami (253)
forma uzupełniania dokumentów (2380)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2382)
usługi finansowe (5410)
kio 2480/12 (9)
800/12 (14)
kio 2009/12 (201)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (628)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
uczciwa konkurencja (13648)
telewizja polska (175)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (1060)
udostępnienie bezpośrednie (2894)
profesjonalizm wykonawcy (333)
szpital czerniakowski (26)
gwarancja wadialna spółka cywilna (271)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (287)
art 67 ust 1 pkt 5 (3329)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (10446)
kio_120_14 (4)
termin na złożenie oferty (24644)
niejasne zapisy siwz (2881)
zwłoka (637)
990/09 (4)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
kio_281_12_kio_290_12 (12)
"kio/uzp 163/09" (10)
politechnika rzeszowska (35)
pbg (108)
wprowadzenie zamawiającego w błąd (3476)
kio 257/13 (4)
ograniczenie konkurencji (13162)
uzupełnił dokumenty faksem (973)
zmiana formularza ofertowego (3602)
tco (27)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2594)
przynależność do grupy kapitałowej (209)
"144 ust. 2" (40)
"zmiana zakresu zamówienia" (24)
kio 1218/13 (2)
negocjacje bez ogłoszenia (2830)
komisja przetargowa (2862)
iv ca 726/11 (1)
wyjasnienia po terminie (16086)
v ca 1412/07 (6)
" oferta wariantowa" (406)
"46 ust. 5" (387)
zakończenie postępowania o udzielenie (6022)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (8419)
finanse publiczne (4261)
kio_1649_12 (16)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2908)
usługa w trakcie realizacji (5421)
kio 369/13 (3)
2296/12 (6)
oferta wstępna (2181)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (7383)
kio_2525_13 (15)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2225)
bankowa (6782)
udostępnianie uprawnień (1701)
katarzyna prowadzisz nieprawdziwe (245)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1778)
kio_2036_12 (16)
"oferta niezgodna z ustawą" (158)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (813)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2405)
kio 2743/13 (3)
xii ga 340/09 (9)
"prawo bankowe" (321)
ii ga 117/09 (12)
legitymacja czynna konsorcjum (181)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1993)
niepełnosprawne (521)
160/12 (17)
nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert (2396)
małżonków (39)
1496/10 (5)
kio_2212_10 (5)
369/15 (8)
"oczywista omyłka pisarska" (1317)
art.24aa (84)
"do wglądu w siedzibie" (29)
litwa upadłość (3)
technologia radiowa (177)
v ca 155/08 (1)
2942/12 (6)
178/15 (18)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (983)
"doświadczenie członka konsorcjum" (23)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (87)
zastrzeżenie tajemnicy krk (78)
sposób wykorzystania zasobów (1772)
1404/14 (5)
2294/11 (26)
śmierć wykonawcy (92)
nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu (8603)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (756)
błędy w ofercie (6958)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
szpital wolski (35)
system operacyjny (2105)
art. 43 (3807)
zwraca odwołanie (5819)
42 ust. 1 (4687)
kio_874_13 (3)
nierealny termin (4319)
"uzupełnienie referencji" (91)
art.26 ust. 2b (2185)
błąd w siwz (5649)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (16245)
kio_uzp_1904_09 (5)
kio/uzp 1500/09 (9)
sposób obliczania ceny (1676)
pfizer (12)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1226)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2553)
uzupełnił bez wezwania (3308)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (772)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 (12263)
257/13 (4)
"ubezpieczenia na życie" (30)
vi ca 32/11 (4)
data ostatniego wpisu (4432)
część sprawozdania finansowego (717)
brak-wadium (85)
przetwarzanie odpadów (358)
i aca 1201/14 (3)
cena tajemnica przedsiębiorstwa (1455)
art. 24 ust. 5 pkt. 4 (16497)
kio_297_13_kio_300_13 (16)
xix ga 112/08 (1)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1296)
udostepnienie oferty (5228)
sprawozdanie finansowe tajemnica (188)
iii_czp_103_10 (25)
grupa kapitałowa 2013 (555)
"nieprawdziwa informacja" (2360)
parafowanie umowy (313)
rażąco niska cena ryczałtowe (706)
informatyzacja (205)
cztery miejsca po przecinku (205)
zmiana nazwy wykonawcy (6106)
krk od prokurenta (61)
kio 2709/14 (5)
inne kryterium (9626)
"22 ust. 2" (1071)
"art. 91 ust. 2c" (11)
kio/uzp 81/10 (6)
"art. 26 ust.2b" (1649)
warunki konsorcjum (7330)
vi ca 464/05 (79)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (10360)
zmiana ceny (8827)
272/13 (12)
163/09 (22)
umowa użyczenia (418)
kio 1689/11 (9)
schweerbau (5)
pełnomocnictwo bez daty (2068)
przejściówka (38)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (1008)
"związanie wyrokiem" (31)
why not travel (11)
1169/11 (27)
"kryteria społeczne" (20)
iii ca 112/06 (1)
"art.91 ust. 3a" (79)
2234/12 (5)
niskie ceny jednostkowe (1333)
świadoma omyłka (772)
art. 12a ust. 2 (681)
322/08 (3)
ix ca 497/09 (1)
1827/15 (2)
polisa opłacona (559)
art. 26 ust. 2c (464)
porównywalne oferty (2154)
1178/10 (10)
x ga 256/10/za (1)
zapytania o cenę (3013)
grupowe ubezpieczenie pracowników (43)
"art. 138c ust. 1 pkt 2" (86)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1503)
prototyp (146)
912/10 (3)
art. 91 ust. 3a (825)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (659)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (2237)
uniewaznienie postępowania (16770)
v ca 1209/11 (2)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
naruszenie art. 42 ust. 1 (4345)
kio 1308/13 (4)
art 29 ust 3a (2145)
potencjał ekonomiczny (1820)
doświadczenie w konsorcjum (4276)
kio_2796_11 (5)
"nie uzupełnienie dokumentów" (5355)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1613)
"zmowa przetargowa" (158)
art. 17 ustawy pzp (11465)
projektuj i buduj (424)
bezpieczeństwo państwa (1075)
wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne (1794)
kio_uzp_1221_09 (9)
kryterium oceny ofert termin realizacji (7441)
faks (412)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (213)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
naruszenie art. 36 ust. 5 (6168)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
kio 2531/11 (8)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (893)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" autoryzowany (36)
kio 598/13 (4)
c-328/92 (17)
rażąco nisko cena (2866)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (2991)
powtórzenie aukcji (353)
umowa pod warunkiem (8615)
rola wadium (378)
kio/uzp 859/09 (13)
liczenie terminu składania ofert (3057)
utajnienie polisy (101)
kio/kd 50/10 (7)
x ga 337/07 (7)
brak uzasadnienia wykluczenia (11758)
"żądanie próbek" (49)
pozacenowe kryteria oceny ofert (297)
kio 1680/10 (3)
pojęcie modernizacji (591)
oryginał wadium (820)
x ga 83/06 (3)
nieprawidłowy vat (3210)
"nie stanowi treści oferty" (316)
"naruszenie art. 42" (28)
"powaga rzeczy osądzonej" (141)
nieprawdziwe informacje ryszard tetzlaff (223)
art 26 ust 4 (15823)
kio 90/11 (41)
rozwiązania równoważne (1999)
nakazuje unieważnić postępowanie (4276)
407/12 (3)
kio 2010/13 (6)
nie figuruje w kartotece karnej w podanym zakresie (66)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (34)
krk austria (27)
34/15 (22)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1078)
nadmierne warunki (2240)
ukraina (103)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (333)
238/14 (11)
apple (35)
art. 67 (3552)
art. 82 ust. 1 (3384)
x ga 85/15 (13)
urząd dozoru technicznego (194)
kio 1375/11 (4)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (296)
kio/kd 58/10 (11)
xix ga 213/08 (1)
874/09 (17)
kampania promocyjna (57)
wadium wniesione po terminie (2628)
gwarancja wadialna po angielsku (47)
ii ca 679/10 (3)
kio_2031_12 (14)
kio 2555/15 (4)
822/11 (18)
ix ga 49/09 (9)
serwis w odległości (152)
art. 171 ust. 4 (1677)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (906)
roboty zamienne (875)
kio_1434_14 (8)
"oświadczenie wiedzy" (517)
"brak wadium" (85)
eurovia (148)
"wystąpienie z konsorcjum" (9)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1233)
kio 1202/12 (4)
§ 3 ust. 4 (27939)
kio_uzp_191_08 (12)
kio_629_13 (8)
kio/uzp 745/08 (31)
kio 2242/12 (2)
siemens (671)
"art. 22 ust. 1" (5177)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
podstawa dysponowania osobą (5148)
656/13 (2)
kio/uzp 1680/10 (2)
kio 47/15 (11)
uwzględnia odwołanie (24115)
zobowiązany jest wykonać wyrok (11372)
1679/10 (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (163)
32/14 (30)
nieodpłatnie (1277)
247/15 (9)
"moment wszczęcia postępowania" (180)
podkryterium cena (263)
zamawiający (31485)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (666)
nieprawdziwe informacje referencje (1321)
1095/08 (7)
spółka cywilna urząd skarbowy (474)
2363/10 (13)
opisanie przedmiotu zamówienia (12947)
(kio 1408/10 (19)
kio 711/12 (10)
wyjaśnienie treści (15508)
"art. 26 ust. 2" (2355)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (41)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (33)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (736)
wykładnia siwz (4587)
"art. 22a ust. 4" (12)
kio_1798_10 (9)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (827)
zamówienia sektorowe (1098)
kio 1646/11 (6)
kio_3006_13 (3)
art. 42 ust. 1 (4687)
termin odwołania a przedłużenie terminu związania z ofertą (1937)
65/15 (10)
sam sobie (9980)
vat na usługi szkoleniowe (150)
"podział zamówienia na części" (286)
xii ga 488/11 (1)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (349)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (6530)
wskazanie konkretnej daty (4472)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2413)
"badanie cen jednostkowych" (24)
treść wadium (2527)
vii ga 2/08 (3)
jawność postępowania (1653)
użyczenie certyfikatu (85)
kio 2483/13 (4)
i ca 101/09 (3)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (7687)
182 ust. 6 (2897)
v ca 3384/14 (19)
krótki termin realizacji zamówienia (1571)
"nowe okoliczności" (482)
omyłka w kryterium (2451)
kio/uzp 2034/10 (3)
"ii ca 1481/13" (18)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1204)
błędny formularz oferty (3346)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1363)
kio/uzp 23/07 (262)
konsorcjum, wadium (1217)
krk nie figuruje (156)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2972)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (10392)
zmiana wynagrodzenia (8276)
iv ca 175/14 (6)
1883/14 (13)
kio 510/14 (4)
umowy są jawne (3792)
ii ca 1285/12 (71)
przerzucanie kosztów (428)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1962)
istotna zmiana warunków zamówienia (12730)
optymalizacja (536)
306/15 (18)
x ga 40/16 (7)
v ga 122/10 (69)
kio 476/12 (4)
"import docelowy" (6)
1164/11 (6)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3763)
art. 83 ust. 3 (2425)
obowiązek wizji lokalnej (427)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
kary umowne siwz (849)
"art. 24 ust. 1 pkt 20" (16)
poprawienie stawki vat (886)
"zasada uczciwej konkurencji" (8093)
rok obrotowy (785)
tryb postępowania (25144)
wydruk z krs (393)
protokół odbioru z uwagami (2719)
wniosek przystępującego o wyłączenie jawności (490)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1649)
powtarzające się okresowo (240)
przygotowanie postępowania (6709)
"art. 46 ust 4a" (648)
748/15 (8)
zaokrąglenie ceny (332)
sanawia (2)
xii_ga_206_08 (28)
jedna usługa kilka umów (1147)
ograniczenie zakresu zamówienia (20856)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (12395)
błędy w kosztorysie ryczałt (186)
kio/uzp 217/10 (10)
węgry (60)
konsorcjum iso (303)
prawo wyłączne (14914)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
kio 2778/13 (2)
różne ceny (5278)
niezgodność oferty z przedmiarem (1223)
instytucje_prawa_publicznego (66)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (54)
kio 126/07 (8)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2405)
rażąco niska cena po aukcji (101)
art. 61 kc (1023)
268/13 (10)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (7174)
kio_1168_13 (4)
kody źródłowe (289)
art. 26 ust. 3 (16382)
"art. 49 ust. 3" (25)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4993)
zakres informacji z krk (550)
"zamówienie uzupełniające" (770)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (156)
spółka córka (70)
wadium podmiot trzeci (723)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (43)
kurs walut (188)
tamex (65)
kio 1879/14 (2)
wartość zamówienia podstawowego (6572)
kio 537/14 (6)
1936/13 (10)
pomoc prawna (7472)
24 ust.2 pkt 1 (15865)
bezczynność (332)
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (148)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (24)
umowa o zamówienie publiczne (17053)
brak numeru katalogowego (685)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3331)
naruszenie art. 38 ust. 6 (5021)
kryterium oceny ofert metodyka (323)
jednostka budżetowa jako wykonawca (687)
476/12 (6)
poważne wykroczenie zawodowe (127)
kio_uzp_115_09 (7)
art. 30 ust. 4 (15495)
kio 1883/14 (13)
wpłata wadium w kasie (78)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
274/14 (2)
xii ga 317/09 (19)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1779)
"zapytanie o cenę" (923)
sprzeczność w siwz (5088)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
zakup samochodu (421)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (130)
1231/13 (7)
postanowienie kio (20224)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (188)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (33)
wypowiedzenie umowy (1386)
1793/13 (3)
zatrudnienie na umowę o pracę (1939)
termin upływał w sobotę (101)
bundesamt (10)
508/10 (5)
niejednoznaczne zapisy siwz (6765)
xxiii_ga_924_14 (21)
kryterium potencjał kadrowy (552)
art 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
229/09 (16)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10986)
gsm (161)
ii ca 950/11 (1)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (267)
znak ce (383)
świadczeń okresowych (1355)
skarga do sądu (30436)
brak pozycji (8362)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (11)
ujemna cena (275)
luksemburg (157)
xiii ga 379/12 (23)
doręczenie kopii odwołania (5094)
ryczałt kosztorys ofertowy (293)
grupa kapitałowa definicja (327)
umowa o świadczenie niemożliwe (3314)
jedno zamówienie jedna umowa (5122)
art.5 (2317)
ubezpieczenie grupowe (67)
zamówienia dodatkowe ryczałt (448)
polsuper (40)
"brak pozycji" (104)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1424)
kio/uzp 2490/10 (14)
brak pozycji w kosztorysie (2230)
porozumienie ograniczające konkurencję (559)
"art. 93 ust. 2" (61)
xix_ga_268_09 (10)
"wskazanie podwykonawcy" (85)
kio 414/12 (6)
w okresie ostatnich 3 lat (6180)
xii ga 13/09 (19)
zobowiązanie do współpracy (1818)
46 ust. 5 pkt 1 (4296)
"uzupełnienie faksem" (6)
26 ust. 1 (16700)
aneksowanie umowy (38)
ii cz 93/15 (2)
stawka roboczogodziny (487)
xxiii ga 634/09 (5)
użyczenie referencji (202)
"v ca 85/07" (13)
zmiana nakładów (1483)
wnosi o unieważnienie postępowania (9996)
"art. 8 ust. 3 " (889)
tubisz rażąco niska cena (112)
640/12 (2)
art 46 ust 4a (1002)
"sprzęt medyczny" (533)
"zasada przejrzystości" (596)
kio_uzp_1_10 (6)
koncentracja (383)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1495)
opłacona polisa brak zapłaty składki (133)
rekomendacje prezesa uzp (264)
państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (82)
zwiększenie wynagrodzenia (2405)
kio 51/12 (9)
koncentracja środków ochrony prawnej (316)
pełnomocnictwo do aukcji (153)
prace dodatkowe (8637)
1095/12 (13)
banery (7)
opinie bankowe (553)
ii ca 560/06 (1)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1047)
definicja dostawy (2823)
"udostępnienie polisy" (5)
zaświadczenie z zus jako tajemnica przedsiębiorstwa (69)
rażąco niska cena jednego z elementów (1944)
"definicja podwykonawstwa" (10)
związanie ofertą (13558)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (681)
"89 ust. 1 pkt 1" (1543)
3036/10 (37)
referencje w ramach grupy kapitałowej (253)
"art. 66" (966)
rażąco niska cena wyjaśnienia po terminie (2732)
2396/12 (29)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (128)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (3330)
kio 1014/14 (2)
model (1481)
licencja niewyłączna (1147)
wyższe wykształcenie (679)
904/10 (5)
wykluczenie art. 24 (12303)
ii ca 641/07 (3)
art. 183 ust. 2 pzp (1531)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (196)
41/14 (21)
2966/13 (4)
i csk 448/10 (11)
kryterium społeczne (2479)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (565)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (511)
iberdrola (14)
kio 1902/13 (14)
odwołanie (30267)
fart (49)
ryczałt roboty dodatkowe (353)
"sekretarz spółki" (10)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (90)
polisa oc prace projektowe (91)
kosztorys ofertowy tajemnica (297)
82 (3396)
rażąco niska cena ponowne wyjaśnienia (1700)
c_465_11 (66)
"zamówienia uzupełniające" (770)
x ga 379/06 (1)
oferta nie jest jednoznaczna (12417)
normy równoważne (1772)
kartotece karnej (111)
kio 1498/10 (11)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (886)
kio 942/13 (2)
doświadczenie zawodowe (3246)
"system informatyczny" (1545)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (5)
warunki podmiotowe (3631)
fałszywe informacje (362)
złożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie (5316)
formy zabezpieczenia (2477)
elgama (18)
próbka systemu informatycznego (181)
kio 860/11 (5)
"art. 36a" (152)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
i ca 230/10 (15)
nieprawidłowa podstawa prawna (10336)
usługi ochroniarskie (45)
jednokrotne uzupełnienie (801)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (722)
kio 82/12 (5)
xix ga 92/11 (19)
"opis równoważności" (40)
prawo nie działa wstecz (63)
"91 ust. 2a" (61)
irb (3)
czp 52/11 (139)
1829/15 (7)
xix ga 35/08 (2)
urzędu skarbowego (1825)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
system pobierania krwi + zamknięty (43)
kio 618/11 (2)
podkarpacki system e-administracji publicznej (7)
"art. 183 ust. 2" (196)
"istotna zmiana" (2469)
impel security (141)
konkretyzacja warunków udziału (597)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (3380)
ii ca 131/10 (4)
poprawa ceny jednostkowej (633)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (15493)
kio 229/12 (33)
umorzenie (8689)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1790)
inna omyłka cena jednostkowa (1246)
synektik (30)
kio/ku 1/11 (49)
1729/09 (3)
kio 2494/12 (3)
kio 532/13 (5)
143/12 (10)
inna omyłka cena (3027)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1241)
sygn. akt vi ga 192/10 (26)
ryczałtowe wynagrodzenie (2031)
179/11 (9)
prowizja (168)
"wymagane dokumenty" (2753)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
kio 493/13 (6)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (191)
przedłużenie ważności wadium (672)
kio_uzp_99_08 (30)
1405/10 (13)
dokumenty (20390)
art. 151 pzp (969)
kio/uzp 1408/10 (9)
kio_279_15 (20)
zastępstwo inwestycyjne (455)
kio/uzp 1876/09 (9)
1844/14 (25)
koszty dojazdu (2362)
umowa o dzieło (763)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (269)
art. 101 (1679)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (7)
umowa odpłatna (1146)
zakres kognicji kio (560)
uzupełnianie krk (184)
art 87 ust 1 (8625)
niedostępność produktu (42)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (8419)
1422/07 (10)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (305)
"status wykonawcy " (409)
"brak pełnomocnictwa" (133)
braki w formularzu oferty (6384)
art. 91 ust. 3 (8187)
nieproporcjonalny warunek (1520)
kio 2462/12 (3)
"zmiana wspólnika" (3)
zamówienia in house (147)
niewykonanie wyroku kio (12723)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3898)
current ratio wspólnie (7)
iv ca 831/10 (13)
kio_uzp_654_08 (11)
zp-11 (66)
"powołanie biegłego" (304)
1833/14 (28)
art 29 ust 3 (29478)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (2273)
art. 198f ust. 2 (347)
udostępnienie referencji (1524)
kio1498/10 (4)
nadleśnictwo (467)
700/11 (11)
wadium w konsorcjum (1217)
kio/uzp/45/10 (3)
edwards (11)
kryterium serwisu (1144)
2154/11 (10)
kio_813_15 (14)
uczciwej konkurencji (13648)
thales (89)
1131/12 (3)
grupa kapitałowa konkurencja (647)
183/11 (26)
integracji (863)
kio_2360_14 (10)
zestawienie materiałów (3018)
termin składania ofert w przetargu ograniczonym (10724)
kio 1853/12 (2)
x ga 79/10 (4)
"subsydiowanie skrośne" (14)
ii ca 109/05 (36)
kio_565_11 (3)
pierwsze pisemne żądanie (4810)
wyjaśnienie referencji (3216)
metodologia (622)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (138)
użyczenie uprawnień (274)
opis kryteriów (7453)
utajnienie całej oferty (662)
458/09 (14)
nieprecyzyjny warunek (3471)
1906/12 (3)
wartość konkursu (1632)
inna cena cyfrowo i słownie (620)
vi ga 79/09 (3)
zamówienia dodatkowe (14468)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (298)
x ga 92/11 (7)
358/10 (9)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2575)
energii elektrycznej (805)
niedoszacowanie (171)
"26 ust. 2e" (30)
certyfikat meble (86)
2351/10 (5)
"autoryzowany partner" (82)
dokumenty francuskie (248)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (9437)
know (531)
referencje konsorcjantów (223)
recykling (156)
różne stawki podatku vat (1015)
potencjał (4701)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1676)
art. 167 ust. 1 (2019)
kio/uzp 628/09 (4)
określenie terminu realizacji zamówienia (15405)
kio 68/16 (5)
1025/13 (17)
gwarancja wadium konsorcjum (789)
roboty w czynnym obiekcie (328)
wynagrodzenie mieszane (234)
uniwersytet szczeciński (35)
przed polskim notariuszem (454)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (227)
"gospodarz postępowania" "opis przedmiotu zamówienia" (137)
"art. 142" (652)
"na korzyść wykonawcy" (580)
porty lotnicze (254)
"opinia prywatna" (150)
doświadczenie osób (6931)
982/10 (5)
kio 150/14 (6)
wymóg dyplomu (120)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1189)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
zastrzeżenie wykazu osób (2946)
biuletyn nr 3 (4110)
roboty budowlane (9897)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
2103/11 (3)
"wyłączenie członka" (52)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (916)
art.86 ust.4 (581)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (248)
kio/uzp 643/09 (7)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (624)
kio/uzp 784/08 (8)
uzupełnienie informacji o podwykonawcach (1644)
avr rażąco niska cena (13)
kio 2723/10 (11)
lex (2190)
przewozy regionalne (210)
koncentracja środków ochrony (316)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (448)
subiektywne kryterium oceny ofert (1048)
"art. 101 ust. 2" (13)
stalowa wola (177)
1493/08 (10)
osoba fizyczna (2727)
kio 1442/12 (5)
"93 ust. 1 pkt 7" (2172)
forma pisemna pełnomocnictwa (1305)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3647)
bezpodstawne wykluczenie (4346)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (594)
gwarancja producenta (1718)
arimr (119)
roczny obrót (482)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (3246)
"gwarancja producenta" (163)
akredytywa (13)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (21)
art. 85 ust. 3 (3312)
błąd w nazwie producenta (1113)
"art. 29" (4269)
450/12 (5)
"art. 180 ust. 3 " (637)
umowa ramowa rażąco niska cena (116)
kio 1085/10 (6)
ii_ca_373_12 (10)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
utajnienie próbki (54)
formularz (7171)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (580)
kio 1276/13 (10)
ceidg spółka cywilna (44)
"niezależny podmiot" (226)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3357)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1278)
kio_1104_10 (8)
kara umowna a wystawienie referencji (68)
ceidg bez daty (61)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (12470)
nie zamieścił ogłoszenia (8610)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (6245)
utajnił formularz cenowy (306)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (437)
krk spółka cywilna (168)
projektant sprawdzający (189)
wykładnia postanowień siwz (3800)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1268)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (1145)
świadczenie niemożliwe odrzucenie oferty (2723)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3997)
dostawa w usłudze (6932)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (366)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (267)
podanie nieprawdziwych informacji (2177)
"podatek vat" (2547)
"art. 4 pkt 3" (127)
niekaralność chiny (23)
2688/10 (2)
naprawienie szkody (988)
złożenie dwóch ofert (14369)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1082)
ubezpieczenie rażąco niska cena (610)
zamawiający sektorowy (1089)
kio 21/09 (255)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (16)
unieważnienie zmiana okoliczności (8445)
art. 146 ust.6 (1207)
serwis podwykonawca (410)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (413)
rekultywacja (175)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (692)
przystąpienie do części zarzutów (9374)
odstąpienie (3806)
rękojmia (1183)
upadłości (566)
kio 1949/11 (15)
210/10 (43)
kio 568/15 (9)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
brak oświadczenia podwykonawcy (2566)
poprawiona stawka vat (886)
zaświadczenie o niekaralności szwecja (13)
"sąd okręgowy w warszawie" (6875)
wykonawca jest podwykonawcą (3171)
kio 994/12, kio 1025/12 (4)
kio 29/11 (215)
uzupełnienie wyroku kio (7481)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (17854)
plan higieny (170)
kio 1409/12 (6)
rozszerzenie zarzutów (2339)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
kio/uzp 37/10 (33)
xii ga 232/11 (4)
kio_1222_10 (3)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (232)
ewa sikorska rażąco niska cena (90)
2445/12 (3)
vi ga 7/09 (15)
kio/uzp 400/07 (2)
rozwiązanie umowy konsorcjum (2010)
parkomaty (14)
kio 821/11 (15)
protokół odbioru robót (1982)
art.17 (1273)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (6550)
próbka treść oferty (987)
44/15 (8)
art. 24 ust. 2a pzp (2122)
36b ust. 1 (117)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10318)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (443)
ubezpieczenie (3434)
rezonans (124)
oświadczenie producenta (4793)
zmiana formularza cenowego (2162)
szukio (4)
890/10 (9)
obroty na rachunku bieżącym (297)
negatywnych konsekwencji (4170)
definicja referencji (1188)
oświadczenie o wizji lokalnej (422)
1255/12 (5)
hydrotechniczne (184)
rachunek kosztów cyklu życia (25)
tajemnica karty katalogowe (139)
należyte wykonanie robót budowlanych (4840)
"oferty nieporównywalne" (195)
wykaz (9127)
art. 38 ust. 4a (756)
"uchwała kio" (892)
składka polisa (440)
"cena słownie" (12)
viii ga 124/07 (11)
brak daty wystawienia referencji (598)
marża jako kryterium oceny ofert (397)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (389)
93 ust. 1a (1327)
zdolność ekonomiczna (1839)
0,00 zł (359)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (8051)
nadmierne warunki udziału (2118)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (363)
art. 46 ust. 1 (4526)
v ca 570/08 (10)
vi ga 79/07 (3)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (255)
różne stawki vat w ofertach (1134)
art. 44 (4638)
upływ terminu wykonania zamówienia (7727)
kio 2046/14 (18)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (583)
gwarancja wadialna konsorcjum (470)
umowy barterowe (9)
"oznaczenie beneficjenta" (19)
jednolity europejski dokument zamówienia (2466)
enea wytwarzanie (35)
"brak strony" (119)
kio/uzp 1147/10 (9)
6 kc (5491)
uzupełnianie dokumentów samodzielnie (1986)
jednolity europejski (2996)
wezwanie do wyjaśnień (9208)
kio_1207_12 (8)
brak informacji o podwykonawstwie (1032)
kio_1734_12 (12)
usługi pocztowe wolna reka (165)
2931/13 (4)
vi ga 121/10 (1)
brak interesu prawnego (11667)
"rażąco niska cena" (2527)
kio 1594/12 (4)
wbudowane porty (142)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (581)
art. 22 ust. 4 pzp (13433)
minimum % ceny oferty (2583)
data referencji (2732)
ii ca 1398/05 (5)
art 67 ust 1 pkt 6 (3227)
zmiana wzoru umowy (4771)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2550)
kio 216/09 (24)
sprzęt wojskowy (466)
vi ga 35/09 (2)
brak treści oferty (18301)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1654)
akuratne (24)
zmiana terminu (15924)
v ga 13/09 (30)
kio_uzp_330_09 (9)
utrzymanie zieleni (912)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (4299)
art. 24b ust. 3 (115)
1319/10 (3)
odrębne zamówienie (7934)
xix ga 460/12 (15)
udostępnienie iso (290)
"zamówień publicznych" (32140)
egis (129)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3616)
1020/13 (3)
"art.29 ust. 3" (814)
kio/uzp 1070/09 (8)
odmowa zawarcia umowy (1530)
746 kc (67)
"i ca 131/15" (17)
v sa/wa 875/10 (9)
doświadczenie jako generalny wykonawca (2087)
"definicja podwykonawcy " (21)
poprawa innych omyłek (1162)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2145)
samouzupełnienie dokumentów (5)
unieważnić (5758)
ii ca 139/05 (3)
kio 1110/11 (7)
brak terminu gwarancji w ofercie (4319)
art 22 ust 5 pzp (13589)
387 kc (373)
brak interesu publicznego (12814)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (3239)
wolnej ręki (1872)
1299/09 (56)
cpi (42)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1100)
przedłużenie związania ofertą (2266)
ciężar dowodu (3427)
kio 165/15 (22)
wyciąg bankowy (303)
kio/ku 108/10 (13)
"omyłka pisarska" (1674)
ii ca 397/13 (5)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
parafowana oferta (387)
naruszenie art. 7 (25266)
telekomunikacyjne (1018)
pełnomocnictwa (4847)
1292/13 (3)
kryterium oceny ofert w umowie ramowej (287)
1447/10 (16)
v ca 379/08 (2)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5498)
odpis pfron (29)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (82)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (36)
art. 138c (134)
błędny vat podany w siwz przez zamawiającego (1588)
ix ga 199/11 (1)
kio/uzp 223/08 (30)
kosztorys a cena ryczałtowa (1190)
kio/uzp 1364/09 (8)
x ga 41/07 (8)
nadzór autorski z wolnej reki (118)
art. 4 ust. 8b (141)
460/14 (9)
wyjaśnienia stanowią część oferty (7231)
1667/09 (5)
koncesja (778)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (894)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (47)
szacowanie wartości zamówienia (1457)
zaproszenie do składania ofert (2512)
art 32 (5817)
kio/uzp 14/10 (186)
umowy ws. zamówień publicznych (367)
wydruk z konta bankowego (66)
"91 ust. 3a" (81)
przyczyny techniczne (3411)
przejęcie referencji (82)
opłata za pełnomocnictwo (284)
manipulacja kryteriami oceny ofert (253)
kio_532_13 (4)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (365)
366/17 (8)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (201)
wadium w innej walucie (71)
resortowe centrum zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznymi (43)
iv ca 120/11 (3)
kio 1020/13 (3)
spóźniony zarzut (1872)
krk dla osoby prawnej (412)
"191/14" (10)
kio_1957_16 (5)
kio 90/12 (4)
metodyka (473)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (12049)
unizeto (167)
kio/uzp 703/09 (22)
xii ga 149/07 (2)
warunek udziału (12793)
"wyrok kio" (12785)
34/16 (18)
"art. 4 pkt 13" (10)
epdm (41)
kio 108/10 (22)
godziny pracy zamawiającego (1874)
budynek użyteczności publicznej (454)
wielka brytania krk (26)
iv ca 1299/09 (53)
nazwa własna (5339)
xii ga 697/15 (8)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (631)
kio_92_15 (3)
"wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa" (13)
przetarg ograniczony interes (12274)
brak podpisu na ofercie (2842)
polisa warunek nadmierny (177)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1318)
kio 650/11 (4)
umowa leasingu (295)
beneficjent gwarancji (771)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (227)
engave (27)
vii ca 881/05 (10)
ge power (34)
wadium w gotówce (78)
błąd w obliczaniu ceny (918)
certyfikat oc (178)
doświadczenie życiowe (916)
kio 95/16 (5)
kio_1434_15 (4)
"art. 15 ust. 2" (151)
v ca 440/06 (7)
kio 1611/11 (3)
uzupełnienie informacji z krk (399)
plk (221)
art 38 ust 6 (5286)
1780/13 (5)
izabela kuciak (1122)
kio/uzp 69/07 (10)
odwrotne obciążenie (638)
kio_165_15 (21)
umowa ustna (1916)
potwierdzenie wpłaty wadium (1001)
grecja (165)
xix ga 32/09 (5)
kio/kd 92 (152)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1783)
niejasny warunek (3302)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2747)
art. 26 ust.2b (1689)
odbieranie odpadów (542)
"maksymalna cena jednostkowa" (4)
opis sposobu obliczenia ceny (3432)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (824)
"świadectwo przejęcia robót" (37)
kio_445_12 (7)
"art. 131a" (34)
poprawienie harmonogramu (527)
kio_2770_13 (4)
wydruk elektroniczny zus (71)
projekt zamienny (857)
wydruk z systemu (1525)
ezt (96)
dostawa komputerÓw (1014)
różne stawki podatku vat w ofertach (998)
kio/uzp 62/12 (8)
ogłoszenie o zamówieniu (18978)
upadłość wykonawcy (556)
kio 908/14 (5)
zaprojektuj i wybuduj polisa (49)
c-314/01 (37)
29 ust. 2 (31023)
zbyt wysokie kary (248)
euro 3 (3807)
x ga 341/07 (4)
częściowe uznanie odwołania (2597)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (442)
protokół zamiast referencji (486)
innowacja (151)
kio/uzp 596 /09 (57)
zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia (1608)
dokumenty z szwajcarii (69)
xii ga 151/08 (16)
x ga 309/08 (2)
umowa (17443)
wysokość zabezpieczenia (4961)
ii ca 752/05 (15)
środki ochrony prawnej (9532)
brak wskazania nazwy producenta (2162)
49 ust. 3 (2982)
funkcjonalność (2556)
windows równoważność (99)
kio_2103_11 (3)
1402/11 (3)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6889)
ii ca 585/06 (6)
art. 24 ust. 1 pkt 20 (11062)
poprawienie ceny ryczałtowej (877)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4987)
v ca 1040/08 (9)
"wartość gospodarcza" (734)
stosuje się odpowiednio (8844)
x ga 12/07 (23)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (121)
682/09 (5)
"pojęcie zarzutu" (4)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (6493)
kio/uzp 3/09 (73)
wykaz podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (482)
wykaz materiałów (4691)
"ograniczenie podwykonawstwa" (107)
kio 2483/14 (4)
148 ust. 2 (1026)
245/14 (9)
385/11 (13)
"kary umowne" (973)
błędy w tłumaczeniu (1170)
wadium po nowelizacji (380)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (6647)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (152)
niska cena jednostkowa (1269)
2649/11 (25)
lekkomyślność (84)
zmiana składu konsorcjum (4924)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1314)
zmiany w umowie (5221)
gwarancja wadium (1506)
dysponuje lub będzie dysponował (5325)
kio 2591/13 (7)
kio 938/13 (5)
v ca 214/06 (14)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1691)
ocena wiedzy i doświadczenia (6476)
183 ust 2 (2172)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2405)
art.24 ust.2 pkt 1 (9878)
zasada koncentracji wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej (163)
zasoby (3581)
art. 38 ust. 6 (5286)
1444/11 (7)
v ca 359/08 (2)
termin związania ofertą wybór oferty (11386)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1254)
ograniczenie podmiotowe (3428)
jedz podwykonawcy (83)
forma pełnomocnictwa (2180)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2422)
oddala odwołanie (10876)
pełnomocnictwo szczególne (1765)
wydruk krs (414)
innowacyjność (162)
informacje nieprawdziwe (3602)
biegła znajomość języka polskiego (44)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1223)
ii ca 457/08 (2)
109/11 (9)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (97)
xii ga 420/09 (64)
xii ga 304/07 (1)
449/09 (6)
rażąco niska cena bilety lotnicze (25)
łączenie doświadczenia (2352)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (84)
kio/uzp 1631/09 (8)
"towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" (41)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8775)
kio 459/12 (23)
spółka w organizacji (1468)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4715)
"utajnienie wykazu osób" (18)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (22)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (501)
polisa certyfikat (278)
wadium w formie poręczenia (222)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4876)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
cena 0 (6303)
xxv c 1367/10 (1)
x ga 20/10/za (1)
art. 4 pkt 3 (26665)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" zgoda (283)
"zmiana terminu realizacji" (193)
x ga 316/07 (2)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (258)
poprawa kosztorysu (581)
doświadczenie uzyskane przy realizacji w ramach konsorcjum (2574)
kio/uzp 267/10 (8)
dowód opłacona polisa (451)
dokumenty spółki cywilnej (3434)
wykazanie tajemnicy (1864)
police national computer (4)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (317)
parafka (58)
nadużycie prawa (810)
testy (1420)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1941)
w zakresie prowadzonej działalności (11193)
prezentacja próbki systemu (179)
ii ca 1950/05 (2)
rażąco niska cena (2866)
unieważnienie postępowania "co następuje" (14226)
autoryzowany serwis (303)
kopia aneksu (308)
pełnomocnictwo notarialnie (325)
art. 26 ust. 4 (15823)
dwóch producentów (4018)
"nieprawdziwe referencje" (13)
brak ceny (11152)
lte (30)
utajnienie odwołania (966)
brak stron (18281)
świadectwo dopuszczenia (1066)
zmiana umowy przed zawarciem (9672)
termomodernizacja definicja (85)
plan zamówień (2201)
kio 2366/10 (3)
gwarancja wadialna po terminie (808)
odrzuca odwołanie (20667)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (31)
dialog techniczny (497)
istotne zmiany umowy (10248)
inna omyłka w kosztorysie (1144)
xii ga 59/09 (37)
"art 4 pkt 8" (218)
2866/12 (10)
maksymalna nominalna wartość zobowiązania (120)
naruszenie art 144 (1205)
sformalizowane (579)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (207)
beletrystyka (23)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1723)
"zmiana stawki podatku vat" (121)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (348)
uzupełnienie na rozprawie (8224)
rażąco niska cena wyjasnienia (2627)
"zastrzeżenie kosztorysu" (2)
art. 30 ust. 5 (15468)
skanska (540)
art 6a (786)
brak w ofercie (19618)
kio/478/13 (3)
1623/11 (20)
brak współdziałania zamawiającego (599)
poświadczenie należytego wykonania (1878)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1424)
ceidg data wydruku (33)
warunek doświadczenie (7555)
kio 2873/16 (1)
pentegy (10)
kio 174/15 (9)
"art.26 ust.2b" (1649)
zintegrowany system informatyczny (632)
kio 842/11 (13)
"art. 38 ust. 2" (153)
24 ust.2a (911)
kio 1457/12 (8)
brak ceny słownie (9312)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (5163)
art. 150 ust. 2 (2213)
kio_uzp_784_08 (8)
równowaga stron (427)
zmiana treści siwz (11907)
kio_1710_12 (7)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (20)
formularz cenowy bez podpisu (429)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
wgląd do ofert (1091)
oferta spółki cywilnej (3797)
unieważnia postępowanie (5758)
opłacenie polisy (559)
kio_1220_12 (3)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (8313)
c-451/08 (14)
1539/11 (3)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (893)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (661)
"interes w przystąpieniu" (189)
kio_19_11 (6)
zakres zamówienia uzupełniającego (4290)
oświadczenie producenta sprzętu (2492)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1802)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1210)
ii ca 788/09 (1)
kio 100/12 (40)
nieistotne zmiany umowy (10248)
iii ca 552/10 (2)
wyjaśnienia tajemnica przedsiębiorstwa (1781)
143c (28)
podwykonawstwa (1222)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (477)
28.09.2011 rażąco (8)
toner (127)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (382)
iv ca 690/08 (1)
krk podmiot zbiorowy (204)
warunki proporcjonalne (1820)
wydruk z banku (257)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
uzp/zo/0-119/05 (3)
1408/10 (19)
ustawa pzp (23016)
kio/1245/10 (12)
art. 43 ust. 2b (559)
kio/uzp 822/11 (18)
certyfikat ubezpieczeniowy (298)
zmiana formy wadium (967)
brak cen jednostkowych w ofercie (2417)
art.6 (3038)
koncepcja architektoniczna (242)
obowiązek podatkowy (1801)
klauzula apostille (15)
alstom (93)
x ga 88/06 (5)
art.91 ust. 3a (663)
działalność kulturalna (131)
finansow (4573)
epwd (17)
konsultacje (951)
niezgodność przedmiaru projektem (801)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (674)
"art. 94 ust. 3" (123)
bezpłatne użyczenie sprzętu (30)
664/14 (9)
i csk 611/08 (20)
kio 2542/11 (10)
od jednego producenta (4806)
"96 ust. 1 pkt 11" (15)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
ciąg pełnomocnictw (970)
"24 ust. 1 pkt 9" (338)
41 pkt 7 (17546)
kio 1179/11 (3)
cena słownie (11094)
działalność nie ujawniona w krs (655)
"umowa o pracę" (827)
kio 1232/13 (7)
konsorcjum warunki udziału (6660)
kio 2777/11 (7)
556/12 (38)
protokół odbioru jako poświadczenie (669)
418/13 (2)
brak tłumaczenia (2723)
"oznaczenie zamawiającego" (68)
miasto gorzów (119)
1982/14 (3)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1757)
c-328/96 (10)
kio 1859/11 (5)
istotna zmiana ceny oferty (7902)
i_ca_117_12 (70)
art. 17 (14783)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (878)
gospodarność "art. 29" (36)
deklaracja ce (528)
brak poświadczenia (2812)
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8429)
oferty równoważne (3252)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (992)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (686)
próbka system (634)
"zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" (4)
"próbka nie musi" (16)
dyrektywa obronna (38)
doradztwo prawne (817)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (3329)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
kio/uzp 1432/10 (7)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1180)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (213)
kio 1683/11 (8)
nie będzie brał udziału (15347)
krk niemieckie (33)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (121)
organ zarządzający (1811)
zobowiązanie (8607)
vi ga 71/13 (3)
kio 854/11 (10)
wynagrodzenie prace projektowe (2013)
krk wystawione po dniu składania ofert (340)
dostawa autobusów (256)
kio 1393/11 (5)
philips (242)
jeden producent (4810)
art. 38 ust. 4 (5494)
xix ga 302/10 (25)
sprawozdanie finansowe (1358)
dotychczasowy wykonawca (5354)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (4213)
kio 412/15 (5)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (682)
xix ga 79/07 (1)
kio 2479/13 (3)
"uzupełnienie dokumentów" (5355)
nadmierny formalizm (210)
"art. 25 ust. 1" (3792)
xix ga 194/07 (18)
poświadczenia (3048)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
wojskowa agencja mieszkaniowa (40)
2733/10 (3)
24 ust. 1 pkt 19 (12577)
kio/kd 25/12 (12)
data pełnomocnictwa (2533)
brak tłumaczenia na język polski (1334)
iv ca 1148/08 (1)
i ca 93/11 (5)
oświadczenie woli (5259)
886/08 (19)
"upływ terminu związania" (400)
kio 2079/14 (5)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (1025)
konsalnet rażąco niska cena (18)
ecris (2)
dokumenty przed zawarciem umowy (11223)
spełnianie warunków bez wskazania części (5826)
brak oświadczenia (15491)
"historia rachunku" (7)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1272)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (642)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (92)
ochrona osób i mienia rażąco niska cena (137)
wadium w wyższej kwocie (653)
brytyjski krs (17)
eurosystem (34)
odwołanie z ostrożności (3057)
oświadczenie złożone przed notariuszem (525)
kio 2295/12 (11)
kio 1900/12 (8)
rażąco niska cena ecm (62)
c-27/98 (8)
v ca 538/08 (9)
kio/uzp 1780/09 (4)
i aca 357/10 (33)
art. 62 ust. 1 pkt 3 (3230)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3791)
odrzuca skargę (20923)
wspólne przeprowadzenie postępowania umowa (4424)
1157/12 (5)
"art. 26 ust. 2 b" (1649)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1592)
art. 4 pkt 8 (20716)
1377/11 (2)
autokorekta (15)
"iii czp 123/07" (20)
"roboty dodatkowe" (579)
2106/11 (3)
wyjaśnienia treści siwz (12417)
kio 238/12 (36)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (743)
sprawozdania finansowe (1358)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (159)
"26 ust. 4" (2514)
podwykonawcy (3207)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
warunkowa gwarancja (289)
fortum (14)
art. 96 (3056)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
certyfikat bezpieczeństwa (974)
błąd projektowy (1481)
norma emisji spalin (107)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (432)
23.02.2011 (29)
"art. 30 ust. 5" (222)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (558)
kio 717/10 (8)
kio 63/12 (23)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
kio_uzp_1249_09 (11)
refurbished (3)
kio_366_13 (7)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (568)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (13207)
informacje ze strony internetowej dowód (3687)
2939/12, kio 2942/12 (6)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (783)
sprzeczność oferty z siwz (5050)
podpis podwykonawca (583)
iv ca 140/08 (24)
kio 2862/13 (8)
kio 797/14 (7)
rażąco niska cena koszty pracownicze (235)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (385)
1199/12 (9)
kio_1292_11 (13)
"na pierwsze żądanie" (199)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (46)
zagospodarowanie odpadów (748)
dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do (1140)
art 24 ust. 2a (2575)
art 87 ust 2 (8618)
poczta polska sa (890)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (719)
707/08 (18)
uzupełniony dokument data (3012)
przesunięcie terminu realizacji umowy (757)
vi ga 50/09 (1)
"zasoby ekonomiczne" (31)
równoważny (3380)
naruszenie uczciwej konkurencji (13448)
26 ust.3 (12762)
wskazanie konkretnego producenta (2877)
vi ca 232/10 (2)
kio_uzp_54_10 (6)
udostępnienie zdolności finansowej (1274)
ponowna ocena ofert (12600)
iii ca 262/05 (7)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
v ca 569/08 (3)
błędy w kosztorysie ofertowym (1391)
341/12 (13)
opis zamówienia przedstawiony w formularzu ofertowym a siwz (2917)
podstawa wyceny (2799)
"spółka cywilna" zaświadczenie (184)
"91 ust. 2" (564)
nie opłacona polisa (559)
kio_846_14 (10)
vi ca 586/05 (3)
vii ga 136/09 za (9)
kio_1353_13 (10)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (66)
powierzy podwykonawcom (1387)
ii ca 386/05 (2)
dowód nie potwierdza należytego wykonania robót budowlanych (3487)
podpis pod ofertą (2913)
91 ust. 2a (1295)
trakcja (173)
x ga 117/08 (2)
knr (366)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (108)
"art. 26 ust. 2c" (67)
przetarg kodeks cywilny (4518)
"kio 20/12" (4)
dzierżawa łączy (270)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (75)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1946)
90 ust. 2 (9136)
kio 2307/10 (30)
kio_uzp_1117_09 (13)
przedłużenie terminu składania wniosków (1645)
1001/10 (2)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (72)
swift (24)
cena jednostkowa omyłka (1323)
xii ga 837/16 (43)
kio_2179_10 (6)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (8770)
kio/uzp 430/08 (2)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4644)
nieprzewidywalne (615)
792/11 (26)
ustawa o cenach (13121)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
zamawiający z własnej inicjatywy (899)
47/15 (11)
"powiązania rodzinne" (26)
2522/12 (4)
1565/10 (4)
"xix ga 461/12" (14)
kio 1725/11 (10)
nie otwarto wszystkich ofert (4736)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (4129)
prawo opcji formularz ofertowy (353)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (609)
"kio/kd 33/12" (3)
art. 146 ust. 6 (2404)
manipulowanie kryteriami (243)
art. 24 ust 2 pkt 1 (17704)
c-42/13 (27)
inna omyłka nieistotna (3626)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2680)
24b (115)
zatrzymanie wadium w terminie zwiazania ofertą (671)
358/11 (17)
disclosure of scotland (16)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (436)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4948)
kio_uzp_1159_09 (3)
kio_2407_13 (5)
powtórne wezwanie (1843)
ii_ca_1285_12 (69)
1528/08 (2)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (77)
xii ga 358/10 (2)
konsorcjum wadium (1217)
oczywiste omyłki pisarskie (1629)
kio 1070/10 (9)
kio 138/12 (8)
tylko jeden wykonawca (13245)
"zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa" (31)
zaniechanie odtajnienia (942)
1617/14 (5)
nisko rażąca cena (907)
kio_1467_11 (9)
"powtórzenie aukcji" (47)
mŚp (87)
karnego (1488)
1162/13 (2)
przeciwnikiem skargi jest (514)
brak terminu realizacji w ofercie (13295)
"24 ust. 1 pkt 10" (1655)
świadectwo przejęcia robót (215)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (187)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (389)
badanie cen jednostkowych (2015)
ryczałt odpady (83)
na skutek skargi kasacyjnej prezesa urzędu zamówień (232)
art 26 ust. 2b (2485)
krs z datą po terminie składania ofert (991)
c-103/88 (143)
nierealny termin realizacji (3919)
dzielenie na części (984)
kio 267/12 (15)
kio/ku 34/10 (10)
x ga 110/09/za (4)
dane osobowe (1920)
tajemnica przedsiębiorstwa rozbicie ceny ofertowej (230)
brak podpisu formularza cenowego (457)
"naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2" (3522)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (326)
kio_291_12 (6)
art. 24 ust. 2 (18200)
kio 153/11 (4)
kio_uzp_333_09 (11)
2607/13 (5)
oferta nie odpowiada treści siwz (11633)
obiekt budowlany (3543)
minimalne wynagrodzenie (3657)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (597)
art. 22 ust. 1a (3905)
niejednoznaczny zapis siwz (6765)
kio/uzp 5/10 (140)
"art. 24 ust. 2a" (53)
kio 1001/10 (2)
usg (98)
art 24 ust 1 pkt 1a (3465)
grupa kapitałowa zmowa (78)
zobowiązanie innego podmiotu (6139)
"nie krótszym niż 10 dni" (114)
zus spółka jawna (170)
termin na uzupełnienie dokumentów (8881)
należyta staranność wartość zamówienia (3887)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (18133)
obronność i bezpieczeństwo (178)
poprawa nazwy modelu (211)
kio 1602/12 (11)
referencje (4094)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
kio_1502_14 (4)
kio 2364/12 (3)
2099/16 (3)
esaprojekt (79)
926/11 (9)
kio 2512/10 (21)
1641/12 (7)
"xii ga 151/08" (11)
konkurencyjność (1711)
xii ga 2/09 (8)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (7134)
art. 89 ust. 1 pkt 7a (521)
brak podpisu oferty (2842)
"stawka podatku vat" (1075)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1793)
oferta złożona przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego (157)
zatrzymanie wadium uzupełnienie (600)
termin zakończenia robót budowlanych (3020)
517/13 (15)
kio_707_11 (39)
xii_ga_314_11 (56)
kio 224/13 (3)
netline (37)
kio 12/13 (344)
2254/14 (6)
kio 467/12 (9)
"nadużycie pozycji dominującej" (22)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1125)
simple (90)
efekt skali (728)
opinia bankowa (1131)
niejednoznaczność siwz (468)
dokumenty uzupełnione faksem (973)
wniesienie aportu (56)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
"definicja referencji" (6)
kio 5/12 (222)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (570)
kio/uzp 28/10 (134)
umowa ramowa cena (503)
praw autorskich (1253)
art. 26 2b pzp (2242)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (9745)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (612)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (285)
sąd okręgowy w katowicach (4255)
iii ca 177/10 (3)
v ca 1213/08 (1)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (93)
roboty ogólnobudowlane (466)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
art. 29 ust. 3a (1988)
2602/13 (6)
2742/11 (7)
1779/13 (6)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (8547)
niepełnosprawnych (521)
2688/11 (4)
kio 1521/11 (12)
kio/uzp 2627/10 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (1090)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (244)
wspólna polisa (591)
"udostępnienie oferty" (184)
iii_czp_53_11 (87)
brak vat w ofercie (3534)
kio 79/11 (40)
referencja treść (3919)
xix ga 225/10 (16)
"art. 4 pkt 3 lit. i" (14)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2426)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (12228)
"interes w unieważnieniu" (11)
"z wolnej ręki" (1836)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (203)
x ga 60/08 (3)
v ca 371/07 (16)
tego samego rodzaju (17097)
"przedłużenie ważności wadium" (322)
odtajnienie informacji (953)
1785/14 (21)
kio 2391/11 (6)
kio 1752/10 (7)
kryterium termin realizacji (7784)
przedmiot zamówienia (23848)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (1038)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (1054)
nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa (1972)
art.18 (752)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1785)
oferta alternatywna (1997)
art 22 ust 4 (18108)
"art. 22 ust. 4" (1106)
36b ust. 2 (107)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (152)
poleganie na zasobach finansowych (1792)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1739)
iv ca 1180/09 (2)
odtajnienie harmonogramu (146)
interes szkoda (6758)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9677)
i ca 67/09 (6)
uzp/dkd/knd/68/2010 (3)
kio_1096_14 (3)
art. 89 (15179)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (386)
kio/kd 86/12 (5)
"usługa kompleksowa" (341)
zaokrąglanie cen jednostkowych (61)
"art. 29 ust. 3" (745)
kio/kd 113/13 (10)
zamawiający nie otworzył oferty (6708)
omyłka zmiana ceny (2896)
poprawa innej omyłki (1162)
1255/13 (2)
kryterium właściwości wykonawcy (1964)
vi ca 628/05 (14)
połowy terminu (1256)
sumowanie doświadczenia (518)
enion s.a. (40)
poświadczenie nieprawdy (357)
art. 38 ust. 4b (220)
kryterium oceny doświadczenie (4783)
c-340/04 (30)
kio 1056/14 (3)
v ga 124/09 (1)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (778)
kio/uzp 469/09 (4)
pieczątka bez podpisu (272)
art. 45 (4897)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (18)
zakres świadczenia (13007)
x ga 74/11 (3)
słowacja krk (2)
ocena niewymaganych dokumentów (17241)
96 ust. 3 (3013)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (2072)
utracił status wykonawcy (378)
"dominujący wpływ" (47)
energia elektryczna (805)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1872)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4987)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (768)
nieprawdziwe informacje omyłka (956)
do trzech miejsc po przecinku (315)
530/09 (3)
rażaco niska cena dowody (2195)
38/2014 (14)
termin jako zmiana istotna umowy (9419)
art 67 ust 1 pkt 7 (3380)
66/07 (14)
"pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" (31)
"wykonanie zastępcze" (47)
kio 582/11 (14)
kio 758/15 (9)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (115)
art.36a (152)
niepodpisany formularz ofertowy (2058)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (486)
do czterech miejsc po przecinku (205)
"wykazanie równoważności" (170)
art. 93 ust.1 pkt 7 (6356)
błąd w przedmiarze (1104)
krs komplementariusza (86)
kio_1169_11 (27)
kio 1247/13 (8)
zagospodarowanie odpadów medycznych (30)
grupa kapitałowa spółka cywilna (340)
odrzuca zażalenie (188)
błąd w karcie katalogowej (364)
oświadczenie zamiast referencji (759)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5525)
i ca 235/09 (5)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (251)
kio 1496/13 (7)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (207)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (13931)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (727)
"pozycja dominująca" (155)
kio_1455_10 (4)
cena kosztorysowa (1598)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1932)
x ga 319/08 (4)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (106)
1825/09 (4)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (261)
"zmiana ceny jednostkowej" (31)
zmiana siwz po terminie składania ofert (7287)
"brak projektu wykonawczego" (7)
oferta złożona przez oddział (3896)
prowspólnotowa (29)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (29)
kio 42/12 (24)
uzupełnienie przetarg ograniczony (8007)
2527/10 (3)
dialog konkurencyjny przesłanki (469)
bez umocowania (2263)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1574)
nie wniesienie wadium w terminie (2741)
89 ust. 1 pkt 2 (15065)
"dostawa samochodu" (95)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (7513)
treść gwarancji wadialnej (785)
ocena koncepcji (1499)
pozacenowe (297)
art. 26 ust. 2e (199)
zakaz podwykonawstwa ochrona (284)
kalkulacja ryzyk (903)
open source (67)
"art. 5f" (4)
"wygórowane kary umowne" (27)
"sukcesja uniwersalna" (37)
załączniki do protokołu (5956)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (2063)
odwrócony vat (70)
"uzupełnianie wykazu osób" (24)
sam sobie wystawił (3025)
ix ga 109/09 (11)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
odwołanie na postanowienia siwz (13915)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (6042)
wyjaśnienie treści siwz (12417)
agencja rozwoju przemysłu (30)
podpis oferty (3212)
xii ga 443/09 (1)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (17589)
"art. 96" (1079)
2276/15 (4)
kio 366/17 (8)
"art. 15 ust. 1 pkt 1" (521)
uwzględnienie części zarzutów (13888)
procedura odwrócona (156)
x ga 254/10 (13)
"warunek nadmierny" (115)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (785)
homologacji (205)
2260/10 (3)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (6273)
uprawnienia telekomunikacyjne (563)
1815/11 (13)
kopia gwarancji zapłaty wadium (195)
dml (5)
kio_uzp_1659_09 (3)
energia cieplna (229)
zaniżona wartość zamówienia (1711)
usługi prawnicze (352)
1239/14 (2)
zmiana terminu realizacji (11107)
definicja wadium (622)
x ga 83/08 (6)
"bieg terminu związania ofertą" (278)
criminal (27)
c-324/14 (23)
certificate of good standing (3)
kopia potwierdzenia wadium (565)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (2061)
1434/08 (11)
iv ca 689/08 (4)
podpis czytelny (522)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (770)
pełnomocnik konsorcjum (5277)
"znaki towarowe" (902)
"prezentacja systemu" (52)
ii ca 587/05 (93)
17/16 (32)
utajnienie potencjału technicznego (338)
obroty na rachunku (1969)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (903)
podwykonawca podmiot trzeci (1653)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8775)
referencje wystawione samemu sobie (1254)
kio 547/15 (16)
kluczowych części (2322)
licencji (1538)
xix ga 328/06 (2)
kio/uzp 1092/09 (39)
kio/kd 119/13 (12)
2321/12 (4)
"nieprawidłowa stawka vat" (180)
nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjasnień (5022)
art. 93 ust.6 (2589)
91/12 (55)
ograniczanie konkurencji (3817)
ibm (325)
1780/14 (4)
kio 1183/13 (3)
parafa zamiast podpisu (50)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (13214)
warunkowa zdolność kredytowa (69)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (51)
nie wypełniony formularz oferty (4141)
413/15 (5)
kio_854_11 (9)
6a (786)
przedłużenie terminu składania ofert bez modyfikacji siwz (720)
kio 2966/13. (4)
"zwrot odwołania" (179)
24aa (37)
organizacja szkoleń (606)
efektywność energetyczna (175)
czynności zastrzeżone dla kierownika (753)
8 ust. 3 (23198)
obligacje (21)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
"29 ust. 2" (1904)
nieprzedłużenie terminu składania ofert (2231)
nieistotna omyłka (3813)
xxiii ga 683/13 (10)
zasada konkurencyjności (1671)
unieważnienie z winy zamawiającego (801)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3656)
1244/10 (3)
przejęcie długu (37)
art. 5 (29490)
117/15 (5)
podpis na ofercie (3212)
v ca 77/08 (2)
29 ust. 3 (29478)
lek refundowany (32)
"wadium po terminie" (15)
1191/08 (3)
36 ust. 4 (6530)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (81)
"zamówienia mieszane" (21)
katalogowych (1329)
należyte wykonanie usługi (7185)
oferta nieważna (7916)
prezentacja systemu (769)
0,00 złotych (329)
wynagrodzenie za roboty zamienne (609)
xii ga 393/10 (1)
art. 63 ust. 3 (2425)
zmiana terminu wykonania zamówienia (12564)
kio 1294/13 (3)
"w ramach jednej umowy" (174)
kio_1122_10 (6)
do realizacji których te zdolności są wymagane (3705)
kio 401/12 (4)
naruszenie art. 90 ust. 1 (6492)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (227)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (584)
"art. 16 ust. 4" (9)
użyczanie zdolności finansowej (121)
kio 600/12 (23)
krajowy rejestr karny (903)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (6353)
stawka vat (2154)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
52/08 (9)
cena maksymalna (3307)
wybór po terminie związania ofertą (10945)
wykonawca złożył dwie oferty (13894)
tajemnica przedsiębiorstwa kryteria oceny ofert (1168)
kio 132/11 (12)
art 93 ust 1 pkt 4 (6273)
654/13 (9)
kio 2287/10 (27)
upadłość (566)
jedną ofertę (6875)
ilość zamówienia (8815)
art. 85 (3393)
spółka zależna (4563)
krs (2422)
obsługa prawna wolna ręka (376)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (146)
"zasada koncentracji" (244)
nie istotna zmiana umowy (10248)
ograniczenie dostępu do zamówienia (5233)
roszczenie o zmianę umowy (1496)
726/15 (4)
użyczenie zdolności finansowej (191)
ii ca 683/11 (1)
uchylanie się od podpisania umowy odszkodowanie (74)
"oznaczenie strony" (77)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4994)
"zmiana oferty" (718)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
dzielenie zamówienia art. 32 (479)
"prawo odstąpienia" (157)
cena zero złotych (8811)
siemens ag (94)
v ca 47/07 (20)
v ca 1377/05 (3)
podpis na referencjach (773)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2416)
wyłączenie jawności rozprawy (563)
brak daty na oświadczeniu (8068)
antydatowanie (77)
zaniechanie czynności (13962)
rażąco (4013)
art.24 ust.2 pkt 2 (9878)
dyrektywa rohs (16)
utajnienie opinii bankowej (108)
imienny wykaz osób (299)
cofnięcie sprzeciwu (254)
xix ga 186/07 (3)
96 ust 3 (3164)
gwarancja jakości jako kryterium oceny ofert (1231)
passmark (35)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (628)
x ga 21/08 (24)
1553/10 (7)
zakaz powierzania podwykonawcom (117)
zmiana podmiotowa konsorcjum (1054)
91 ust. 2 (8242)
siwz na korzyść wykonawcy (3198)
"wspólnota mieszkaniowa" (77)
żądanie iso (640)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (2099)
art.24 ust.2a (747)
109/12 (24)
kio 54/12 (29)
uchybienie formalne (2739)
wynagrodzenie ryczałtowe (2031)
3 miejsca po przecinku (489)
wykaz wykonanych (8474)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (24034)
180/12 (77)
kz (226)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (608)
polisa kontraktowa (187)
odtajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (418)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3505)
dokumenty niezbędne (11270)
"gwarancja bankowa" (717)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
sukcesja (76)
279/15 (23)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2515)
pfron (120)
"opinia bankowa" (338)
x ga 307/09 (4)
równoważność certyfikatów (337)
wynik postępowania (26136)
aneksowanie umów (30)
słowacja (59)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1988)
kio 2710/10 (14)
2824/12 (3)
ryzyko gospodarcze (1576)
art.184 (2577)
179/09 (10)
referencje treść (3919)
kio 2746/10 (17)
informatyczny (2588)
brak pełnomocnictwa (3912)
usługa dystrybucji stawka vat (85)
standstill (72)
"data pełnomocnictwa" (18)
otwarcie ofert termin (6647)
"niezgodność oferty z siwz" (943)
stawka vat odrzucenie oferty (1952)
kio 1306/11 (7)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (2092)
termin zawarcia umowy (15514)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1952)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (86)
piber (13)
monitoring mediów (65)
2710/10 (14)
kio 800/12 (13)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (31)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1122)
tłumaczenia (2952)
"odrzucenie odwołania w części" (67)
art 24 ust 2a (2575)
art. 353 (748)
rownoważny (3380)
iii ca 389/11 (3)
x ga 269/07 (2)
x ga 349/09 (1)
zamówienie dodatkowe do zamówienia uzupełniającego (3422)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1814)
1936/15 (11)
"błąd w obliczeniu ceny" (1284)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (192)
vii gc 127/11 (1)
kio_956_12 (8)
"nieprawidłowa stawka vat w specyfikacji (1513)
niewystarczające wyjaśnienia (7442)
oświadczenie o zgodności z siwz (6618)
107/14 (9)
kio 1312/12 (3)
wybór oferty po terminie związania ofertą (10786)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (4437)
art. 133 ust. 1 (1175)
kio_uzp_54_07 (12)
c-126/03 (149)
"wskaźnik bieżącej płynności" (31)
art. 140 ust. 3 (1554)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1235)
2319/11 (4)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1655)
kio 77/12 (8)
apostille (19)
art. 150 ust. 3 (2186)
"zaświadczenie z krk" (187)
kryterium kosztów eksploatacji (1349)
art 26 ust 3 pzp (12159)
"poświadczenie" referencje (1153)
narusza art. 29 ust. 3 (24178)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2694)
kio 987/14 (2)
unieważnienie postępowania interes publiczny (10520)
2734/14 (22)
508/12 (3)
nadzór autorski z wolnej ręki (118)
oferta jako całość (12823)
art. 91 ust.3a (153)
itprojekt (34)
xii ga 448/08 (2)
wadliwe pełnomocnictwo (1766)
kryteria oceny prac konkursowych (117)
skład sądu konkursowego (245)
walory artystyczne (33)
niepodpisana ostatnia strona oferty (3386)
kio_2046_14 (17)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
iii ca 1019/06 (16)
nieproporcjonalne warunki udziału (1746)
"istotna zmiana umowy" (77)
średniego rocznego zatrudnienia (206)
kio 245/14 (9)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1315)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7993)
ważność krs (429)
dowody rażąco niska cena (2195)
631/13 (10)
sosnowiec (420)
"inter system" (31)
wyjaśnienia złożone po terminie (15596)
na pierwsze żądanie (11710)
prince ii (95)
kio/uzp 354/10 (3)
22a ust. 4 (230)
kio/uzp 429/08 (10)
kwota ubezpieczenia (3280)
art.7 (18130)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów jednokrotne (727)
vat odwrócony (85)
roboty tożsame (2482)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (605)
x ga 343/14 (2)
kio_1535_14 (9)
naruszenie art. 87 ust. 1 (8185)
xix ga 599/06 (3)
inne usługi niepriorytetowe (518)
interes w przystąpieniu do odwołania (10009)
1248/14 (4)
potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej (3055)
2776/14 (4)
"89 ust.1 pkt 7" (374)
postępowanie obarczone wadą (1743)
uzupełnienie formularza oferty (3494)
art 87 ust. 2 (8618)
art. 22 ust 4 (18108)
26 ust. 3 (16382)
"art. 192 ust.2" (2933)
informacje niejawne (5066)
lar (11)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3925)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2248)
kio 1668/13 (7)
licytacja (190)
"brak formularza cenowego" (4)
395/14 (9)
rażąco niska cena aukcja (101)
1979/10 (3)
omyłki (4293)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (2199)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (65)
select (26)
uzp/zo/0-42/07 (2)
1550/11 (3)
zamówienie uzupełniające usługi (3349)
udostępnienie potencjału (2229)
wycofanie oferty (1641)
556/13 (4)
prawa wyłączne (10314)
v ca 1738/04 (6)
kio 549/15 (3)
brak części formularza ofertowego (3436)
"brak rysunku" (19)
"oświadczenie własne" (345)
kio 1431/15 (7)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
kontrola uprzednia (2301)
875/14 (2)
"22 ust. 5" (192)
udostępnianie doświadczenia (2103)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (851)
składki zdrowotne niemcy (39)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (405)
"niewykonanie wyroku" (556)
innej omyłki (3909)
"wykaz robót budowlanych" (551)
tablice rejestracyjne (26)
art. 6 kc (5490)
1274/10 (6)
art. 181 ust. 2a (276)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1120)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (1020)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (82)
iv ca 32/09 (5)
uzasadniona przyczyna (4253)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (4097)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (24)
3/16 (92)
art 36 ust 4 (6530)
"usługi pocztowe" (433)
szkoda (7649)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
"1 zł" (155)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5793)
x ga 652/13 (42)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
"art. 113 ust. 1" (217)
kio 854/12 (6)
"art. 51 ust. 1a" (97)
2781/11 (5)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
i csk 448/12 (16)
kio/kd 7/11 (17)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1266)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1430)
"płynności finansowej" (209)
wskazanie jednego producenta (3240)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (836)
potwierdzenie zdolności kredytowej (920)
podmiotem uprawnionym do wystawienia referencji (474)
ogólnikowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (704)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji" (106)
oryginał pełnomocnictwa (1417)
pełnomocnictwo ogólne (1888)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
kio 1988/13 (2)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4570)
postać leku (214)
kio/ku 40/14 (11)
lublinie (1859)
uwzględnia skargę (24324)
2241/14 (3)
wadium w języku obcym (90)
vii ga 34/07 (3)
nadinterpretacja siwz (390)
podpis elektroniczny (1614)
"x ga 706/11" (8)
białystok (1149)
koszty pracy (12187)
kio_953_13 (25)
hyundai (23)
art. 104 kc (500)
"67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (138)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (11002)
c-305/08 (30)
"kredyt odnawialny" (17)
kio 786/10 (23)
kio/uzp 19/09 (125)
858/12 (7)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (197)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1294)
wykładnia (6633)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (125)
449/14 (3)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (536)
gliwice (2165)
dodatni wynik finansowy (117)
roboty uzupełniające (2692)
kio/uzp 28/07 (142)
v ca 620/08 (3)
kio_1780_14 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2344)
1516/12 (14)
prezentacja próbek (212)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
gus (203)
i ga 39/12 (18)
1361/08 (3)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1610)
310/13 (6)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1686)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (359)
zawieszenie działalności gospodarczej (313)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (530)
poręczenie wadialne (183)
koordynator projektu (292)
art. 192 ust. 7 pzp (11292)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3588)
"referencje" (4094)
roche diagnostics (148)
zmiana postanowień umowy (9292)
179/13 (58)
art. 97 (2608)
"i ca 117/12" (70)
"nadzór autorski" (411)
tej samej marki (1153)
465/11 (80)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5833)
ii ca 803/10 (17)
kierownik robót elektrycznych (698)
zawartość oferty (1870)
art.51 ust.2 (580)
auskunft aus dem gewerbezentralregister (2)
art. 6a ustawy (783)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (9656)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1272)
użycie nazw własnych (2631)
tajemnicą przedsiębiorstwa (2086)
umowa ramowa kryterium ceny (306)
self-cleaning (11)
zakłady usługowe "ezt" (25)
x ga 269/11 (4)
1366/12 (3)
wadium w formie kopii gwarancji (332)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1207)
rażąco niska cena gddkia (104)
zezwolenie na zbieranie (291)
art. 36aa (10)
juniper (26)
"art. 94 ust. 3 " (123)
doręczenie pełnomocnikowi (13306)
interes unieważnienie postępowania (10522)
kio 307/13 (5)
2397/11 (4)
5.000.000 (384)
"art. 59 ust. 2" (23)
za wysokie wadium (332)
26 ust.4 (9821)
brak podpisu na formularzu cenowym (457)
xxiii ga (330)
pełny odpis krs (882)
cena (13207)
art. 66 kc (1159)
ceidg (116)
zapytanie o cenę (3013)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (459)
rozkład ciężaru dowodu (566)
skarga (30753)
cylc (22)
niekaralność (824)
żądanie oświadczeń producenta (3741)
poprawa omyłek (1207)
art. 27 ust. 5 (12268)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
192 ust. 2 (13052)
załączniki do odwołania (13572)
zmiana terminu zamówienia (15511)
v ca 29/03 (29)
wartość szacunkowa zamówienia (5380)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (11)
kio 2572/13 (4)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1898)
oficjalny kanał sprzedaży (60)
preferowanie producenta (791)
awarii (1017)
opieszałość (89)
wprowadzenie podwykonawcy (1673)
żadanie umowy konsorcjum (4567)
referencje wystawione podwykonawcy (686)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (462)
niezgodność oferty (7305)
zmiana zakresu podwykonawstwa (902)
"181 ust. 2" (172)
131a (49)
"ciężar dowodu" (1898)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (659)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
"art. 12a" (261)
uzupełnianie próbki (321)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (768)
udostępnienie zdolności finansowych (1274)
papiery wartościowe (221)
inspire (23)
85 ust. 2 (3379)
wojskowy instytut medyczny (77)
"art. 67 ust. 2" (82)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (2115)
"zasada konkurencyjności" (541)
wykaz podwykonawców (1952)
dysponowanie bezpośrednie a podwykonawstwo (681)
biegłego rewidenta (294)
2228/10 (5)
89 ust 1 pkt 2 (15065)
ugody (114)
"termin związania ofertą" (1116)
informacja banku tajemnica (298)
forma uzupełnionych dokumentów (2657)
błędy w obliczeniu ceny (2618)
wpis do rejestru działalności regulowanej (643)
subiektywne (1497)
1312/12 (3)
kio 2765/11 (12)
2537/13 (5)
dostęp do informacji publicznej (4705)
umorzyć (8689)
wymagane doświadczenie wymóg podania informacji (3462)
kolor (613)
art 85 (3393)
ku 18/14 (13)
henry kruse (7)
kosztorys ofertowy a cena ryczałtowa (1100)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (677)
należyta staranność zamawiającego (4642)
kio_ku_5_08 (8)
iii ca 582/08 (1)
nie ma wpływu na wynik postępowania (12709)
"art. 26 ust. 3 pzp" (2269)
nadmierny warunek udziału (1645)
1980/10 (7)
art. 36 b (5340)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (294)
"zatrzymanie wadium" (792)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (7589)
kto może wystawić referencje (394)
nadmierny warunek doświadczenia (1225)
v ga 106/12 (8)
kio 291/15 (15)
zmiana treści oferty (13890)
teta (18)
xii ga 211/14 (6)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (15091)
obwodnica ostródy (5)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
termin skłądania ofert (12699)
korekta finansowa (1394)
kio 294/11 (3)
"moment zakończenia postępowania" (20)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (186)
zaświadczenie z banku (620)
udostępnienie zdolności kredytowej (329)
art. 22 (19392)
kio 2173/10 (6)
zero w kosztorysie (2076)
omyłka w cenie jednostkowej (1116)
utajnienie (990)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1781)
"rental rights" (10)
pesa (152)
"po upływie terminu związania" (171)
373/12 (11)
doświadczenie powtarzalność (89)
medyczne (3001)
błędnie odczytana kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia (107)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
niepodpisane referencje (1765)
1748/14 (4)
x ga 143/10/za (3)
sumowanie szkoleń (128)
68/11 (14)
lasy (386)
vi ga 107/04 (3)
"norma emisji spalin" (58)
zużyte opony (48)
brak nazw podwykonawców (1618)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4596)
art. 22 ust. 1b (1187)
umowy wieloletnie (801)
instytut monitorowania mediów (17)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (11027)
ii ca 460/05 (8)
zmiana siwz przed rozprawą (6204)
bogdanka (121)
pokój (288)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (590)
błędy w gwarancji wadialnej (296)
niewniesienie wadium gotówka (78)
901/09 (10)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (184)
"błędy w kosztorysie" (157)
kio 2041/11 (3)
nieważne pełnomocnictwo (1851)
uzupełnił dokumenty po terminie (4627)
"x ga 652/13" (41)
i.1. ca 351/06 (1)
realność udostępnienia potencjału (391)
v ga 61/10 (5)
art. 89 ust. 1 pkt 7b (148)
kio 1469/14 (5)
x ga 352/11 (1)
74/12 (12)
art. 94 ust. 3 pzp (1854)
"zakres konkursu" (9)
niedopuszczalne negocjacje (2147)
kio 12/14 (283)
vi ga 57/07 (6)
kio/uzp 20/09 (107)
2160/10 (3)
e-puap (24)
"kio/uzp 1511/08" (36)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (84)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (15)
"wartość realizowanego zamówienia" (148)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (18)
wybór oferty najkorzystniejszej (17663)
gmina wrocław (667)
brak ceny w formularzu ofertowym (3591)
1674/14 (5)
cofnięcie skargi (5345)
wadium w formie kopii 2013 (225)
915/12 (2)
polecenie zmiany (580)
805/09 (10)
wyrządził szkodę (739)
przedłużenie terminu składania ofert (2096)
63/12 (24)
jednoznaczne wezwanie (7204)
kio 2276/12 (5)
13/13 (53)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (41)
kio_908_13 (11)
zagraniczne krk (105)
nie podał nazwy producenta (2396)
próbka tajemnica (132)
rażąco niska cena usługi prawnicze (56)
kio 266/14 (5)
oprogramowanie równoważne (761)
viii ga 58/09 (18)
72/10 (23)
zatrzymał wadium (865)
kio/uzp 1891/10 (2)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (14431)
"uchyla się od zawarcia umowy" (151)
ciągłe (1986)
"art. 182" (2469)
iv ca 1323/08 (1)
zamówienia wielorodzajowe (5)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (6)
339/12 (8)
"wewnętrzna sprzeczność siwz" (21)
polisa światowa (15)
x ga 294/06 (9)
brak faksu (3220)
"wadium na niepełny okres związania ofertą" (14)
udowodnienie równoważności (525)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (6218)
"29 ust 3" (823)
"niekonkretna oferta" (170)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1292)
prawo opcji na roboty budowlane (343)
kio_2821_14 (6)
kio 255/14 (2)
xii ga 159/08 (8)
usługi pocztowe 2012 (410)
premia dla wykonawcy (79)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
dzierżawa analizatora (167)
xii ga 315/11 (37)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (2011)
dostawa leasing (234)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą po wyborze (1975)
kio 2762/13 (4)
890/12 (4)
meble medyczne vat (29)
"zwraca odwołanie" (25)
sieć szerokopasmowa (166)
grupowe ubezpieczenie (67)
strona internetowa (5993)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (562)
"art. 9 ust. 2" (300)
odpowiedzi na pytania (6562)
pominięcie pozycji kosztorysowej (724)
notariusz (568)
kio_2784_14 (21)
"podmiot trzeci" (2564)
kserokopia gwarancji (326)
po terminie związania ofertą (13012)
pochodzenie (4853)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (77)
"nieprawdziwe informacje" (2360)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8903)
"22d ust. 2" (11)
zwrot zabezpieczenia (3314)
poprawienie omyłki rachunkowej (1462)
art. 46 ust. 3 (4468)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3991)
vi ga 79/09 (3)
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (2019)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2215)
473/14 (4)
33/07 (41)
laptop (167)
"89 ust. 1 pkt 4" (2188)
uzupełnianie dokumentów faksem (829)
aktualizacja oprogramowania (373)
około (2424)
błędna data w wykazie (2443)
"uzasadnionych potrzeb" (934)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (186)
dysponowanie potencjałem technicznym (3441)
art.46 ust. 4a (744)
wykaz robót (5006)
kio/uzp 1120/08 (9)
parafa bez pieczątki (66)
harmonogram rzeczowo finansowy (756)
kio_2037_10 (3)
protokół odbioru należyte wykonanie (1971)
brak drugiej strony formularza (4118)
kio 2744 (16)
kio 24/14 (19)
przesłanki zatrzymania wadium sprzed nowelizacji (49)
529/13 (10)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1197)
brak pieczęci (663)
"93 ust. 4" (76)
uprawnienia podwykonawcy (1912)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (4161)
1264/15 (2)
"nieprawdziwe informacje w ofercie" (90)
109/09 (36)
pzp (21918)
zmiana pozycji w kosztorysie (1914)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (326)
kio 1553/10 (7)
2159/11 (3)
wpis w krs działalność (1176)
wyjasnienia tresci siwz (12417)
zobowiązanie do sprzedaży (1247)
kio 2750/11 (5)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1398)
prezentacja próbki (212)
oferta najkorzystniejsza (18556)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (809)
"46 ust. 4a" (653)
przecinek (84)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (6341)
zamiast polisy certyfikat (83)
c-19/00 (34)
umowa regulująca współpracę (942)
kio 278/14 (4)
zmiana umowy konsorcjum (3872)
forma przedłużenia terminu związania ofertą (1200)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (98)
738/13 (4)
obowiązki zawodowe (3495)
2348 (27)
711/12 (12)
termin niezwłocznie (2174)
średnioroczny przychód (82)
24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
54/12 (31)
"prawo opcji" (116)
kio_31_11 (5)
pomoc publiczna (8860)
iii ca 177/10 (3)
"art. 182 ust. 5" (12)
art 25 ust 1 (15496)
oferta najkorzystniejsza definicja (3795)
vii ga 29/05 (8)
kio_817_11 (3)
krk podmiotów zagranicznych (100)
kio_uzp_1624_10 (4)
89 ust. 1 pkt 3 (14953)
1587/11 (8)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
115 k.c. (265)
"niezgodność z ustawą" (186)
bank gospodarstwa krajowego (136)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2436)
26 ust 2b (2485)
art. 5a (1135)
ii ca 464/09 (1)
art. 5 ust 1b (1467)
kio 168/12 (7)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (69)
pełnomocnictwo do przystąpienia (3146)
x ga 140/08/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1232)
fifa (57)
czech (198)
tego samego producenta (5288)
2246/10 (3)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (18)
emas (30)
v ca 903/08 (13)
odstąpienie od zawarcia umowy (3024)
kosztorys ofertowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (313)
kio_823_12 (7)
kio_2483_13 (4)
1710/12 (7)
przedmiar robót (2134)
kryterium doświadczenie personelu (930)
zmowy przetargowe (212)
zamówienia do 14000 euro (174)
wyjaśnienie (17510)
iii ca 344/08 (1)
bliskości (186)
"błędna podstawa prawna" (104)
kio 2437/16 (2)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (7)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6207)
zasada swobody umów (1663)
kio 1630/14 (3)
opłaconej polisy (559)
art. 131 (1261)
sprzeciw ryszard tetzlaff (82)
art. 112 kc (438)
82/12 (7)
"183 ust. 2" (200)
art. 17 ust. 2 (14663)
viii ca 76/15 (9)
"porównywalność ofert" (258)
kio_735_13 (9)
art. 4 pkt 13 (16399)
tożsamość przedmiotowa (1145)
pisemność postępowania (52)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (6184)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (8)
kio 1599/16 (51)
małżeństwo (28)
korupcja (68)
zmiana wynagrodzenia art 144 (747)
§1 ust. 4 rozporządzenia (19132)
1718/12 (4)
iv ca 715/11 (2)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4917)
naruszenie konkurencji (14192)
protokół odbioru z usterkami (305)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (1034)
2873 (20)
zmiana umowy roboty dodatkowe (4529)
ważność referencji (550)
minimalny gwarantowany zakres zamówienia (2039)
odwołanie na dwie części (9610)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2446)
zakres negocjacji (3492)
"na własną rzecz" (26)
uzupełnienie kart katalogowych (563)
iii czp 103/2010 (2)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (374)
termin uzupełnienia dokumentów (8881)
termin realizacji kryterium oceny ofert (7441)
cofnięcie przystąpienia (3148)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1460)
kio_661_12 (6)
225/08 (4)
vi ga 87/07 (5)
"opis przedmiotu" (8484)
definicja konsorcjum (1909)
wpis od odwołania na dwie części (8487)
zamknięty katalog dokumentów (1320)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1907)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (1025)
kserokopia gwarancji wadium (169)
komunikacja zastępcza (115)
promesa (145)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (11284)
"społeczne kryterium oceny ofert" (2)
v ca 3036/10 (37)
interpretacja siwz (5311)
ubezpieczeń wzajemnych (513)
blok operacyjny (325)
nieistotna zmiana umowy (10248)
"produkt leczniczy" (312)
"oferta stanowi całość" (5)
podwykonawca referencje (1072)
protokół odbioru jako dowód (2158)
1881/15 (4)
niezgodność z treścią siwz (6603)
opis przedmiotu (13204)
"wyjaśnienia po terminie" (7)
euro 5 (3613)
kbis (14)
29 ust. 4 (27259)
36 ust. 5 (6500)
podmioty powiązane (1752)
2016/15 (5)
opinia bankowa obroty (359)
viii ga 136/09 (8)
35/12 (24)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2849)
rachunek zysków i strat (520)
domniemywać (1285)
"kryterium oceny ofert" (5755)
kio/uzp 58/09 (33)
kio 1526/10 (6)
niepełna lista członków grupy kapitałowej (117)
będą brały udział w realizacji zamówienia (11002)
nie figuruje w rejestrze płatników (25)
zmiana umowy kary umowne (952)
art 93 ust 4 (6315)
dowód z dokumentu (11641)
"ii ca 693/05" (82)
v ca 324/10 (3)
kio_896_13 (10)
xii ga 160/08 (2)
v ca 960/02 (13)
warunki udziału (20557)
omyłka w obliczeniu ceny (1942)
oświadczenie art 24 konsorcjum (5038)
v gaz 48/09 (5)
kio 96/13 (9)
kio_uzp_292_10 (3)
v ca 1514/02 (18)
zmiana ceny jednostkowej (2474)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (6344)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1303)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1261)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (283)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (362)
niepodpisany kosztorys (1186)
brak podpisu na kosztorysie (391)
oferta wstępna 26 (1621)
podmioty zbiorowe (736)
oferta niekompletna (3105)
połowa terminu składania ofert (531)
24 ust. 2 pkt 2 (17642)
974/13 (5)
"cykl życia produktu" (25)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1617)
1372/11 (2)
kio/uzp 1268/09 (3)
iii ca 299/06 (4)
xii ga 183/08 (1)
"termin składania ofert" (7326)
kio 304/13 (7)
zmiana umowy (11554)
3021/13 (5)
554/09 (8)
treść umowy (15923)
0 punktów za minimalny okres gwarancji (677)
"art. 145" (940)
248/12 (43)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1382)
xii ga 43/08 (2)
protokoły częściowe poświadczające wykonanie prac w sposób należyty (140)
ogloszenie (19019)
siwz czytać całościowo (88)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (779)
kio/uzp 1181/10 (3)
jedz spółka cywilna (62)
rozwojowe (494)
"32 ust. 2 pzp" (39)
inna omyłka vat (1184)
art.24 ust.2 pkt 3 (9844)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (22)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (193)
wykonawca zmienił cenę (4573)
subiektywne kryterium (1020)
1607/2015 (2)
kio/uzp 1633/09 (13)
660/15 (9)
kio/uzp 1746/09 (10)
zakaz zawarcia umowy (3194)
saas (2)
"niezgodność treści oferty z siwz" (590)
brak podania nazwy podwykonawcy (1022)
brak zer po przecinku (12)
"bezpieczeństwo państwa" (95)
podwykonawca definicja (1059)
krk zakres (569)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (771)
kio 2707/12 (11)
ii ca 590/09 (5)
konferencja (178)
narzucenie podwykonawcy (454)
x ga 311/10 (17)
potwierdzenie referencji (3808)
zakaz dzielenia zamówienia (346)
szwecja (89)
nienależyte wykonanie (10051)
xix ga 534/08 (2)
satis (2)
beryl (20)
prawo autorskie (1253)
kio/uzp 1465/08 (5)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (800)
"zmiana nieistotna umowy" (16)
wiadukt most (161)
nowe zarzuty na rozprawie (8074)
odległość kuchni (71)
rażąco niska cena po nowelizacji (373)
nieproporcjonalne (1871)
ciężar dowodu rażąco niska cena (1038)
x ga 316/09 (2)
2498/14 (7)
kio 874/13 (3)
uprawnienia (9875)
"ii ca 137/07" (9)
krk zagraniczne (105)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (86)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (311)
ca 137/09 (20)
"uzupełnienie próbek" (77)
termika (15)
"potwierdzenie należytego wykonania" (941)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1213)
protokół dostawy (4267)
art. 26 ust. 6 (14874)
parafa na ofercie (207)
kio 1327/09 (27)
kio_2734_14 (22)
kio 762/13 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (326)
185 ust. 2 (4787)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1582)
wydłużenie terminu składania ofert (902)
84/08 (15)
"art. 24aa" (84)
cisco (158)
omyłki rachunkowe (1648)
warunki udziału nieproporcjonalne (1746)
802/15 (6)
charakter stosunku (9005)
modyfikacja oferty (5198)
świadczenia powtarzające się okresowo (222)
2626/10 (5)
ii ca 836/09 (1)
"płyta cd" (179)
292/13 (10)
miarkowanie kar umownych (110)
kio_uzp_1877_09 (3)
wykaz zawiera błędy (3002)
kio 1507/11 (6)
zaprojektuj i wykonaj (2376)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (539)
manipulowanie ceną (257)
2708/15 (3)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1256)
protokół z postępowania (8522)
należyte wykonanie dostawy (4790)
zaniechanie wykluczenia (9515)
oferta dodatkowa (13780)
sprzeczne zapisy siwz (4346)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1208)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (214)
2081/12 (8)
art. 187 ust. 8 (5825)
xii ga 413/08 (4)
kryterium jakość (3010)
opis urządzeń technicznych (5063)
brak pozycji kosztorys (2230)
stany zjednoczone (233)
kio 1819/13 (6)
ga 122/10 (71)
758/10 (4)
1456/12 (3)
nieuprawnione żądanie dokumentu (8318)
wrobis (56)
189 ust. 2 pkt 1 (6534)
korekty (2147)
brak formularza cenowego (2562)
2872/15 (4)
odwołanie jest przedwczesne (1472)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (49)
kryterium niemierzalne (183)
zamówienia podobne (9373)
rażąco wysokie ceny (986)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (24)
"polski związek pracodawców budownictwa" (20)
art. 8 ust. 3 (23198)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (3202)
korea (48)
certificate of compliance (3)
c-454/06 (68)
1548/11 (7)
"pszok" (72)
"konkurs" (2027)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2474)
maksymalna cena (3076)
aktualnych na dzień złożenia (7004)
informacja o wynikach postępowania (17275)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (417)
kio 2396/12 (29)
klauzula adaptacyjna (15)
"art. 5a" (40)
art. 95 ust. 2 (2396)
bez pozwolenia na budowę (1995)
zamawiający nie odpowiedział na pytania (1298)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (2039)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
art. 74 (2752)
opłata transakcyjna (26)
równość stron (1408)
reprezentacja spółki cywilnej (832)
"179 ust. 2" (40)
zasada proporcjonalnosci (774)
komenda główna policji (349)
xix ga 599/07 (1)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (933)
wypowiedzenie (1553)
"licencja niewyłączna" (18)
csk 366/06 (6)
pierwotne warunki zostały zmienione (2795)
doświadczenie na rzecz podmiotów prywatnych (934)
status podwykonawcy (539)
v ca 1051/10 (14)
sygn. akt viii ga 65/12 (3)
188/14 (6)
w sprawie rodzajów dokumentów (15235)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2706)
infomex (37)
protokół odbioru (2815)
26 ust. 4 (15823)
xix ga 179/13 (44)
kio kd 86/12 (5)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3395)
umowy o pracę (9456)
"uzupełnienie treści oferty" (271)
art. 190 ust. 7 (2995)
kio 2030/13 (17)
ii ca 676/09 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (486)
iso (799)
niepodpisany formularz cenowy (1190)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (99)
dokument przedmiotowy (15660)
"xii ga 206/08" (28)
kio_14_13 (4)
art.94 ust. 3 (630)
należyta staranność zamawiajacego (4642)
ryczałt brak kosztorysu (298)
wykaz osob (6192)
nie bada się cen jednostkowych (462)
certyfikat iso, dokument przedmiotowy (479)
"błędy w dokumentacji" (34)
2314/11 (4)
dowóz dzieci (71)
zus spółka cywilna (233)
"prawidłowo ukończone" (513)
błąd w cenie podanej słownie (1943)
96/11 (14)
niepriorytetowe (677)
art 87 ust 2 pkt 3 (8419)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1246)
bull (127)
"negatywnych konsekwencji" (1410)
wycofanie wniosku (1183)
418/15 (3)
czas usunięcia awarii (479)
2047/12 (24)
błędna stawka podatku vat (1185)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (53)
odrzucenie (21625)
kio_1553_10 (6)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2653)
ponowne ustalenie wartości zamówienia (8994)
"art. 90 ust. 2" (1047)
kosztorys uproszczony (540)
"art.24 ust. 2a" (53)
średni roczny przychód (150)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5206)
"art. 85 ust. 2 " (326)
określenie wartości zamówienia (16795)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (9516)
cena oferty (12973)
ważność dokumentów (2572)
przenoszenie kosztów (1918)
art 36 ust 5 (6500)
potwierdzenie należytego wykonania (8710)
usługi reklamowe (168)
954/12 (7)
packo rażąco niska cena (138)
kio_1013_11 (14)
"opłaconą polisę" (453)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (476)
v ca 2552/07 (2)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (380)
2525/13 (15)
art. 189 ust. 2 (7488)
kio_1807_12 (7)
"nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia" (329)
poprawienie ceny jednostkowej (1329)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (164)
138g (4)
ii ca 757/06 (1)
kio 2470/11 (9)
kio/31/11 (5)
niezgodność treści oferty z siwz (6591)
140 pzp (1211)
uzasadnienie odrzucenia oferty (17267)
pochodziły od jednego producenta (1844)
partnerstwo (201)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1942)
konsorcjum zmowa przetargowa (119)
brak dokumentów przedmiotowych (13738)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (339)
150/11 (4)
nie dopuścił ofert równoważnych (2551)
kio/kd 25/14 (8)
cena usługi prawnicze (217)
kio 2206/11 (8)
interpretować na korzyść wykonawcy (1313)
"dobre obyczaje" (781)
kontrola doraźna (1381)
xii ga 362/08 (5)
kio_457_15_kio_464_15_kio_473_15_kio_476_15 (6)
poprawa przedmiaru (413)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (94)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (896)
numer katalogowy (744)
kio_uzp_1514_09 (6)
kryterium funkcjonalności (1571)
art 181 (1580)
440/10 (5)
doświadczenie w polsce (1366)
niewystarczające wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1791)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1502)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (3008)
usługa prania (206)
kio 2332/12 (5)
wielkiej brytanii (265)
cena do czterech miejsc po przecinku (192)
kuriata rażąco niska cena (108)
komplementariusz (156)
563/09 (5)
kio 460/14 (8)
kio/uzp 1874/10 (11)
42/12 (30)
brak podpisu na dokumencie (2861)
kryteria (10495)
uzupełnienie krs (1150)
tajemnica przedsiębiorstw (2220)
brak nakładów (1696)
"art. 36 ust. 2 pkt 8a" (15)
art. 183 ust. 2 (2172)
489/06 (55)
kio 1155/09 (3)
upadłość członka konsorcjum (211)
"art. 29 ust. 3a" (23)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (13010)
zmiana terminu składania ofert (8620)
warunek finansowy nieproporcjonalny (823)
jedz tłumaczenie (42)
csioz (39)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (4334)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2620)
rzetelność wykonawcy (1281)
x ga 207/08 (2)
doświadczenie dalszego podwykonawcy (1368)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3617)
kio 126/14 (6)
kio/uzp 352/09 (12)
baza magazynowo transportowa (98)
"ograniczenie konkurencji" (1358)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (1045)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1830)
"cena 0" (125)
ochrona osób i mienia (800)
kio_545_11 (19)
biegłego (1939)
oryginalny toner (57)
84/12 (13)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3600)
dominujący wpływ (632)
złożył sprzeciw (2163)
dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego (1940)
kio_4_12 (4)
art. 59 ust. 2 (4827)
wykonawca uzupełnił dokumenty bez wezwania (3381)
"projektuj i buduj" (91)
"kio 104/12" (6)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
art. 36 ust. 4 (6530)
wystawca referencji (544)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2971)
1125/14 (3)
1070/11 (6)
kio 1096/10 (13)
błędne opisanie koperty z ofertą (114)
"usługi społeczne" (23)
art. 22 ust. 1 (19314)
referencje nie potwierdzają (2595)
kio 115/14 (9)
krajowego rejestru karnego (903)
art. 90 ust. 1a (1606)
v ca 422/06 (1)
art 89 ust 1 pkt 7 (14962)
kio 2688/10 (2)
niepodpisana gwarancja wadialna (528)
interes w unieważnieniu postępowania (10522)
szkoda zawodowych (1705)
ii ca 693/05 (83)
x ga 74/09 (3)
żądanie polisy oc (576)
art.51 (618)
kio 678/12 (5)
"art. 190 ust. 1a" (145)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (1051)
kio 835/13 (8)
174/15 (9)
błędne obliczenie ceny (2673)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1886)
pracownicy zamawiającego (5378)
licytacja elektroniczna (183)
"nieporównywalne oferty" (201)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (125)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2333)
kio 2252/11 (7)
"rażąco niska cena dowody" (6)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (913)
c-507/03 (31)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1834)
"art. 24 ust. 8" (15)
89 ust. 1 pkt 1 (15061)
art.67 ust. 1 pkt 6 (1111)
x ga 367/09 (1)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (500)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (3167)
podatek odwrócony (87)
żądanie nazw podwykonawców (1425)
dostawa posiłków (155)
subiektywne kryteria (1020)
"sumowanie polis" (8)
cofnięcie odwołania faksem (768)
"cash pooling" (2)
ii ca 688/09 (1)
198d (20)
termin złożenia odwołania (25906)
rozliczenie w walucie obcej (40)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
geomar (54)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (175)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (275)
wywóz nieczystości (180)
"wyłączenie członka komisji" (5)
1565/12 (4)
procentowy wskaźnik graniczny (47)
oracle (219)
opis techniczny uzupełnienie (4457)
zamówienia z wolnej ręki (1870)
xii gz 74/10 (1)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (75)
"zdolność kredytowa" (973)
kio 2131/10 (10)
kio_uzp_992_09 (57)
zmiana koncesji (526)
"usługi szkoleniowe" (184)
podkryteria cenowe (59)
1389/13 (2)
huawei (69)
współfinansowane ze środków (1239)
1312/13 (4)
"błędy w siwz" (14)
kio 1794 (17)
ogłoszenie (19019)
kwota vat (3997)
polisa obejmuje kilka podmiotów (257)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (5128)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (671)
pełnomocnictwo aukcja (153)
art. 110 pzp (1460)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (800)
niezwłocznie (2215)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
dostawa tonerów (105)
utrudnianie dostępu do rynku (1424)
wymóg przynależności do izby (473)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1242)
iv_ca_1299_09 (53)
kio 2931/12 (2)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (1038)
v ca 985/08 (1)
"certyfikat równoważny" (52)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (509)
1571/13 (6)
art. 87 ust. 1a (2143)
"kosztorys" ryczałtowe "art. 89 ust. 1 pkt 2" (813)
"skrócenie terminu składania ofert" (32)
bankowa obsługa budżetu (171)
ii ca 88/09 (62)
"art. 187 ust. 3" (219)
1162/15 (3)
gaz-system (142)
zmiana przed zawarciem umowy (9672)
nieprecyzyjne (5404)
2031/12 (14)
"właściwości wykonawcy" (292)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (124)
art. 23 (14229)
217 kpc (134)
nowelizacja (2359)
produkt leczniczy (386)
191/10 (17)
kio_uzp_874_08 (18)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (83)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
kio_2490_10 (15)
bez udziału podwykonawców (2509)
kio/uzp 869/11 (4)
xix ga 524/09 (4)
kredyt (688)
kio 1567/12 (3)
wykluczenie (15214)
xix ga 235/11 (4)
"67 ust. 1 pkt 7" (23)
cezar (86)
art. 78 kc (906)
wodzisław (68)
kio_2422_15 (6)
"kosztorys ofertowy" (2282)
błąd w obliczeniu vat (1423)
aca 357/10 (33)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (88)
art. 24 ust. 4 (17424)
"poważne wykroczenie zawodowe" (94)
2831/14 (6)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1877)
odwrócony podatek vat (53)
"oczywista omyłka rachunkowa" (706)
kryterium termin realizacji zamówienia (7741)
kio 1716/11 (5)
"art 26 ust 4" (2486)
przed notariuszem (539)
kosztorys szczegółowy (2128)
art 29 ust. 3a (2145)
"0 zł" (7559)
kio_346_15 (11)
pełnienie nadzoru autorskiego (309)
"1 grosz" (121)
teatr szekspirowski (9)
udostępnienie osoby (3868)
jednostka notyfikowana (331)
odpadów medycznych (273)
91 ust 3a (825)
koleśnikow (1229)
1641/14 (6)
kio/uzp 107/09 (18)
2864/15 (2)
dłuższy okres gwarancji (681)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (298)
postanowienie o zwrocie odwołania (16163)
v ca 936/12 (8)
v ca 886/05 (6)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (546)
24/14 (23)
podział spółki (1437)
886/14 (6)
"art. 91 ust. 2a" (61)
częściowe odrzucenie odwołania (3142)
certyfikat polisa (266)
kio 1918/10 (13)
nie skonkretyzował warunku (1079)
43 ust. 1 (3790)
kryterium doświadczenie (4875)
"urząd dozoru technicznego" (72)
dialog konkurencyjny (603)
wycinka drzew (140)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1178)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3560)
projekt (10342)
zawieszenie terminu związania ofertą (632)
art.75 (202)
samodzielne złożenie dokumentów przez wykonawcę (6460)
pojęcie kryterium (2421)
334/09 (7)
kio_1161_12 (6)
zus spółki cywilnej (233)
nazwy własne w projekcie (2747)
x ga 51/09 (3)
ix ga 89/07 (1)
usługi kompleksowe a vat (765)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (330)
certyfikat epeat (26)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (157)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2555)
główny inspektorat transportu drogowego (59)
"gwarancja wadialna" (716)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4530)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (1164)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2569)
1185/15 (8)
915/13 (3)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1673)
zmiana oferty (14703)
13/14 (397)
506/15 (6)
błąd ryczałt (281)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (495)
inżynier kontraktu (957)
xii ga 117/09 (11)
jedna dostawa jedna umowa (1637)
dowód zapłaty polisa (272)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1784)
"87 ust. 2 pkt 2" (461)
140 ust. 1 (1567)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (5)
podpis bez pieczęci (405)
1958/11 (11)
kio 2394/13 (4)
dostawy okresowe (942)
vat stawka (2154)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
usługi tłumaczeń (1842)
"nienależyte wykonanie umowy" (1509)
japonia (36)
siły wyższej (218)
x ga 294/07 (9)
jednokrotność wezwania (79)
usługa serwisu sprzętu komputerowego (276)
x ga 227/09 (7)
złożenie wyjaśnień po terminie (15596)
definicja zamówienia (5463)
spółka z o.o. w organizacji (1111)
fałszywe oświadczenie (384)
data wystawienia referencji (608)
działalność regulowana telekomunikacyjne (188)
gwarancja wadialna w kopii (243)
6/2010 (35)
zasada jawności (1625)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (8603)
239/08 (17)
vat (4079)
niepełnosprawni (521)
iv_ca_831_10 (12)
wadium w formie kopii (489)
podkryterium (319)
uzupełnienie faxem (407)
"częściowe odrzucenie odwołania" (94)
art. 51 ust. 2 (3707)
zmiana stawki podatku vat (1375)
kio_kd_85_12 (17)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (920)
brak opinii biegłego rewidenta (222)
2694/14 (18)
miarkowanie (327)
brak wskazania podwykonawcy (2148)
c 538/07 (25)
art.93 ust.1 pkt 4 (4241)
art. 24 ust. 1 pkt 19 (12074)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1368)
kio 385/14 (8)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2339)
kio 341/12 (13)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (453)
pominięcie pozycji w kosztorysie (1097)
ge medical (235)
poczta polska rażąco niska cena (118)
zwarzyła (26)
kio/uzp 878/09 (28)
"art. 6a" (66)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1781)
częściowy sprzeciw (428)
kio 1588/10 (9)
krk 10 i 11 (445)
art. 7 pzp (21496)
unieważnienie postępowania termin (16540)
kryteria oceny ofert subiektywne (1048)
treść poświadczenia należytego wykonania (1854)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (168)
zasada pisemności (507)
kio 2911/12 (6)
1960/11 (5)
użyczenie doświadczenia (345)
"art. 84 ust. 2" (49)
partnerstwo innowacyjne (25)
kio 1240/13 (20)
zobowiązanie innych podmiotów (6139)
prawa autorskie (1017)
"konflikt interesów" (84)
art. 47 (3075)
umowa współpracy (2647)
kio 863/15 (11)
zatrudnienie umowa o pracę (1939)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3633)
informacja z banku wydruk (250)
autobus (411)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (5546)
"prezentacja systemu informatycznego" (6)
kio_2204_10 (7)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (39)
kio 2744/11 (5)
oświadczenie zamiast poświadczenia (723)
vat ryczałt (261)
650/11 (4)
umowa przedwstępna (146)
niemożliwe do przewidzenia (3569)
centralny zamawiający (2447)
91c (91)
usługi sprzątania (1041)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (965)
kio_uzp_797_09 (7)
podmioty trzecie (2221)
art. 24aa ust. 2 (85)
24 ust. 8 (15348)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 (5423)
transgraniczne (140)
referencje sam sobie (1971)
czyścioch (33)
241/13 (7)
ograniczenie podwykonawców (2965)
456/08 (15)
1247/11 (3)
opłacenie polisy oc po terminie (339)
łódź (2661)
2213/12 (4)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3456)
defibrylator (63)
niekompletny dokument (2967)
"dostawa paliwa" (49)
brak warunków udziału w postępowaniu (16517)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (16245)
potwierdzenie opłacenia składki (472)
zakazany podział zamówienia na części (290)
"równe traktowanie wykonawców" (11462)
tusze i tonery (37)
brak tłumaczenia gwarancji (894)
referencje data wystawienia (608)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4437)
poleganie na zasobach ekonomicznych (1109)
"usługi prawne" (53)
wadium po terminie (2652)
art.90 ust.1 (2798)
niejasne kryteria oceny ofert (2912)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (182)
franszyza redukcyjna (19)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1038)
wznowienia (455)
ograniczenie podwykonawstwa (1161)
iv_ca_508_05 (5)
"zmiana wykazu osób" (7)
zarzuty spóźnione (1872)
kompania węglowa (432)
równoważności (1175)
art 90 (9168)
równość stron kary umowne (243)
12a (682)
c-250/07 (10)
kio 591/14 (5)
1501/14 (11)
niezasadne wezwanie (6729)
konwalidowanie (33)
asysta techniczna (203)
pełnomocnictwo prokura (111)
uzupełnienie wadium (1385)
1624/10 (15)
kio 2821/14 (7)
braki formalne (7090)
v ca 484/04 (3)
praxis (23)
enigma (125)
istotna zmiana (13652)
zaświadczenie o przynależności do izby (288)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
energy star (70)
oczywista omyłka pisarska (1629)
2191/10 (9)
202/09 (19)
funkcje wadium (760)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (71)
x ga 268/08 (1)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (182)
kio_126_14_kio_153_14 (3)
za zgodność (9565)
753/13 (4)
ii ca 693/5 (25)
energa (206)
kio/uzp 1636/09 (3)
zgodnie z treścią wyroku (20583)
roboty dodatkowe referencje (1842)
cena brutto (5266)
pkp (1093)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1174)
res iudicata (49)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (913)
"wystawca referencji" (288)
prawo opcji (943)
francji ubezpieczenie (103)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1864)
brak czytelnego podpisu (494)
336/15 (14)
odnowienie licencji (25)
forma zobowiązania (4467)
doświadczenie przez okres 2 lat (6305)
klauzula identyfikacyjna (38)
polisa oc konsorcjum (325)
"cena ujemna" (13)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
kio 1467/11 (9)
kio 1337/12 (25)
art.25 ust.1 pkt 2 (4861)
błędny nr katalogowy (605)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (84)
kio/uzp 674/09 (3)
zasada przejrzystości (1569)
190/09 (3)
izba (23649)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1993)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (51)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (30)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (30)
xxiii ga 2031/15 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 9" (340)
kio_655_12 (6)
czyn nieuczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (3926)
uszczegółowienie oferty (1340)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (432)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (57)
1582/12 (6)
potencjał innych podmiotów (3724)
prokura oddzielna (30)
kio_uzp_1463_08 (17)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (118)
x ga 58/09 (7)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (672)
moment wszczęcia postępowania (2884)
"in house" (147)
kio 700/11 (11)
"ubezpieczenie mienia" (29)
art. 43 ust. 3 (3750)
wyjaśnienia dotyczące próbek (755)
umowa spółki cywilnej (3316)
v ca 2024/09 (7)
kio/uzp 663/09 (18)
konsorcjum doświadczenie (4104)
roszczenie o zawarcie umowy (1812)
"umowa pod warunkiem" (33)
żądanie dokumentów zbędnych (9339)
gorzów (531)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (192)
152/11 (8)
1777/11 (7)
oferty nieporównywalne (2154)
błędy w dokumentacji (5217)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
v_ca_3270_12 (46)
"art. 17" (1273)
"91 ust. 5" (27)
wodociągów (862)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
brak dokumentacji wykonawczej (3246)
xii ga 282/11 (1)
ix ga 39/12 (16)
zmiana umowy z wolnej reki (1128)
"192 ust. 7" (2016)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (328)
iii czp 25/10 (46)
kio 2212/10 (6)
forma wykazu (4411)
"umowa warunkowa" (13)
ii ca 710/08 (3)
kio_ku_34_10 (9)
kio/uzp 59/10 (18)
sap (172)
poprawienie omyłki (3062)
1661/11 (7)
mieszane (343)
termin składania wniosków (9530)
"art. 26 ust. 2f" (34)
art. 8 ust.3 (15265)
kio/uzp 1490/09 (7)
odstapienie od umowy brak środków (2492)
ii ca 529/04 (4)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
prawa autorskie do systemu informatycznego (347)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7888)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3941)
krk francja (30)
art. 22d ust. 2 (108)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3181)
art. 7 (31873)
wykonawca sam uzupełnił dokument (4334)
1085/11 (3)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (14350)
kio 41/11 (20)
wniosek o upadłość (466)
kio 496/10 (8)
przepisanie warunku (1219)
ii ca 1351/07 (1)
art.26 ust.2b (1671)
nieodpłatne użyczenie (69)
"przenoszenie kosztów" (38)
xii ga 568/11 (1)
formularz cenowy ryczałt (193)
udostępnienie protokołu postępowania (2848)
zawieszenie działalności (400)
vii ca 453/09 (1)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (162)
iv ca 11/09 (43)
"informacje z internetu" (8)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (146)
tajemnica przedsiebiorstwa (2086)
art. 24 ust. 1 pkt 23 (10236)
lek (409)
kio 96/14 (10)
rejestr zabytków (165)
art. 189 ust. 2 pkt 6 (5678)
kio/uzp 1432/09 (12)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (172)
v sa/wa 327/13 (3)
x ga 189/13 (11)
wykładnia językowa (1007)
budimex (641)
szpital (3686)
posiadanie zdolności kredytowej (993)
art 93 ust 1 pkt 6 (6041)
"termin na uzupełnienie dokumentów" (151)
kio_126_11 (9)
zmiana terminu umowy (11075)
uprawnienia geodezyjne (331)
24 ust. 2 pkt 3 (17533)
kio 1166/13 (4)
poniżej kosztów (4725)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (12075)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (550)
dostawa ciepła (300)
x ga 442/10 (1)
kio 48/14 (15)
zmiana wysokości wadium (1570)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (203)
intel xeon (37)
2344/14 (3)
warunki płatności (2812)
przynależność do izby samorządu zawodowego (162)
"wycofanie oferty" (115)
1314/13 (9)
285/09 (28)
kio/uzp 260/10 (26)
kio/uzp 391/09 (5)
iv ca 521/08 (13)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (375)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2577)
kio 2685/10 (39)
złożenie nieprawdziwych informacji wina (148)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1848)
"zmiana podwykonawcy (2236)
prace badawcze (800)
pkd (184)
wykluczenie z postępowania (15188)
kio_109_13 (17)
xix ga 408/07 (16)
poręczenie bankowe (269)
prezentacja, próbki (212)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2046)
146 ust. 6 (2404)
wybór (20653)
pełnomocnictwo w oryginale (1417)
iv ca 288/06 (2)
pgnig termika (13)
nieprawidłowe zaokrąglenie (338)
wadium jeden członek konsorcjum (249)
"oferta złożona po terminie" (22)
remondis (247)
wystąpienie z konsorcjum (2024)
wan (247)
tłumaczenie dokumentu (2710)
ćwik (104)
kio 54/14 (8)
pozacenowe subiektywizm (25)
różne stawki vat (1153)
x ga 375/06 (2)
rażąco niska cena na roboty budowlane (1164)
kio 346/15 (11)
tozsamość czasowa (219)
i 1 ca 514/10 (1)
kio/45/11 (1)
2480/12 (10)
rażąco niska cena usługa (2281)
nie leży w interesie (1526)
zakres_dokumentow_jakie_przedstawia_wykonawca_na_potwierdzenie_spelniania_warunkow_podmiotowych_w_sytuacji_w_ktorej_korzysta_z_potencjalu_podmiotu_trzeciego (9)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3915)
kio_2615_14 (8)
dwukrotne uzupełnienie (886)
unieważnienie aukcji (554)
kio 290/11 (8)
oferta złożona w innym miejscu (11894)
poświadczenie referencje (1153)
kio 771/12 (2)
oferta sensu stricto (180)
odwołanie na czynność wezwania (10875)
dopuszczalna zmiana umowy (6579)
omyłka rachunkowa to (1639)
445/12 (8)
gdańsk (1245)
producent nie jest podmiotem niezależnym (2056)
niezależny podmiot (7047)
kio/uzp 815/08 (7)
163/17 (5)
ciężar udowodnienia (2895)
688/11 (2)
c-107/98 (80)
kio_440_11_kio_448_11_kio_451_11_kio_458_11 (4)
cena ujemna (275)
"centrum usług wspólnych" (58)
błędy w formularzu ofertowym (2252)
ca 3036/10 (37)
raid (76)
rażąco niska (2879)
677/15 (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (189)
"świadczenie okresowe" (787)
c-264/03 (22)
wskażniki finansowe (1159)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3396)
kio_356_11 (15)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (8379)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6676)
użyczenie zasobów (306)
"udostępnienie samego siebie" (11)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (960)
unieważnienie czynności (15884)
"oświadczenie przed notariuszem" (111)
zus dla spółki cywilnej (223)
art. 26 ust. 3a (1513)
odwołanie poniżej progów (947)
art. 87 ust. 1 (8625)
umowa ramowa unieważnienie (479)
autoryzowany partner producenta (155)
2427/11 (5)
domniemanie rażąco niskiej ceny (744)
miasto ruda śląska (87)
turcja (48)
kio 2183/11 (4)
pozwolenie na zbieranie (313)
interes prawny do wniesienia odwołania (12370)
xii ga 227/10 (1)
kio 1507/12 (5)
kio_2746_10 (17)
kio 1617/14 (5)
wysokość obrotów na rachunku (1916)
zmiany istotne umowy (10248)
"art. 91 ust. 3a" (79)
1351/14 (2)
art. 40 ust. 3 (6799)
referencje kara umowna (171)
479/12 (7)
przystąpienie w części (9879)
kio 77/14 (19)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2372)
397/14 (6)
naruszenie art. 29 ust. 2 (24457)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (17617)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (3296)
830/10 (5)
749/13 (4)
kio 2369/14 (9)
omyłka rachunkowa (1648)
"kosztorysowe" (1770)
kio 1982/14 (3)
art.48 (516)
kio 1027/10 (4)
189 ust. 2 pkt 2 (6530)
758/11 (17)
kio 2970/13 (5)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
naruszenie zasady jawności (1605)
"art. 16" wspólne (226)
art. 8 ust. 4 (21355)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2978)
termin zawity (706)
zatrudnienie personelu (758)
ryzyko kursowe (19)
"art. 86 ust. 4" (341)
informacja z krajowego rejestru karnego (869)
v ca 1784/08 (4)
literalnej (3497)
dokumenty stany zjednoczone (177)
microsoft windows lub równoważny (116)
kognicja izby (571)
x ga 287/08 (2)
vi ga 54/10 (3)
"wartość zamówienia" (8744)
salans (5)
"zaniechanie odtajnienia oferty" (105)
aż do zawarcia umowy (1710)
1408/13 (3)
odpowiadające swoim rodzajem (10729)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
wykładnia językowa siwz (733)
agencja rynku rolnego (54)
alpine bau (33)
protokół zdawczo odbiorczy (169)
"częściowe przystąpienie" (2)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1673)
art.38 ust. 1 (2670)
"zbyt krótki termin składania ofert " (42)
22a ust. 6 (217)
brak informacji o podstawie dysponowania (6909)
477/10 (3)
dotyczące przedmiotu zamówienia (21110)
siła wyższa art. 144 (38)
związane z przygotowaniem postępowania (5023)
bialmed (35)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (2053)
"pełnomocnictwo w oryginale" (18)
wadium przelewem (280)
kio/uzp 799/08 (8)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (6301)
warunki pozytywne negatywne (1067)
zmiana członka konsorcjum (2603)
kio 45/15 (8)
iii czp 53/11 (93)
termin zapłaty (3315)
2630/11 (9)
należyte wykonanie kary umowne (893)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (611)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (319)
iv csk 626/2013 (7)
uzupełnienie formularza ofertowego (2367)
836/11 (10)
niemożliwa do usunięcia wada (608)
wygórowane warunki (782)
wadium kopia (605)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8547)
2779/12 (5)
ogólna referencja (1802)
1093/08 (40)
parametry równoważności (887)
"linia kredytowa" (89)
"podmiot prawa publicznego" (224)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
ocena ofert (21786)
art. 91 ust. 1 (8242)
wykonalność orzeczenia (281)
opłacona faktura (317)
umowy z zakresu prawa pracy (6710)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (2125)
krk spółka komandytowa (57)
art. 185 ust. 1 (4788)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3487)
"dokumenty przedmiotowe" (551)
kio_746_14 (4)
1141/15 (3)
art. 34 ust. 5 pzp (3060)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3615)
kio 34/15 (17)
utrata statusu wykonawcy (488)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (798)
ii ca 443/06 (4)
kio/ku 63/11 (9)
ceidg z datą po terminie składania ofert (62)
forma referencji (2203)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2187)
wadium oferty częściowe (533)
"disclosure scotland" (16)
kio 1674/16 (51)
unieważnienie postępowania wada (2073)
cena jednostkowa 1 grosz (2995)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (12347)
prokuratura krajowa (228)
243/12 (10)
kio 1185/15 (8)
nieobiektywne kryteria (3588)
wydruk ze strony internetowej producenta (825)
"forma uzupełnianych dokumentów" (12)
referencje wystawione przez siebie (1276)
1004/12 (4)
ii ca 84/06 (4)
"criminal records bureau" (5)
2238/11 (7)
kio_2053_12 (13)
nie wniesienie wadium (2677)
"zmiana istotna" (442)
produkt nieistniejący (3025)
v ca 1973/11 (47)
685/12 (7)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2700)
"dwukrotnie wykonał" (8)
"26 ust. 3" (7230)
kio/kd 93/10 (7)
kio 1009/11 (2)
"nie figuruje w rejestrze płatników składek zus" (3)
"art. 144 ust. 1" (407)
alplast (40)
referencje kary umowne (171)
kio 80/07 (64)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (2056)
ii ca 207/11 (6)
dalszy podwykonawca (1666)
kio 1432/11 (3)
identyfikacja podpisu (414)
"dysponowanie osobami" (1975)
"przed notariuszem" (385)
kio_1777_11 (7)
xix ga 385/14 (5)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1731)
"art. 99" (310)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (564)
22a (233)
pełnomocnik ceidg (79)
1897/14 (10)
"26 ust. 2c" (67)
wadium po upływie terminu (1594)
zaliczka (353)
zbyt wysokie warunki (997)
sąd (31532)
kio 1977/14 (3)
usługi badawcze (734)
gramatura papieru (39)
fundacja jako wykonawca (210)
kio_510_11 (28)
za zgodność z oryginałem na każdej stronie (2504)
umowa zawarta pod warunkiem (8253)
683/11 (5)
zmiana umowy przed podpisaniem (4913)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
art. 24 ust. 5 pkt 4 (16497)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (2076)
odpłatność umowy (209)
brak warunkÓw udziaŁu w postĘpowaniu w ogŁoszeniu (12187)
wskaźniki ekonomiczne (746)
numery katalogowe (744)
interes w unieważnieniu (10522)
1769/11 (2)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (634)
jawność (1653)
2678/10 (4)
art 6 (27045)
"jedyne kryterium" (2140)
doświadczenie podwykonawcy (2208)
2106/14 (3)
346/15 (11)
"prowspólnotowa wykładnia" (15)
odpowiednie stosowanie przepisów (9321)
"art. 140" (577)
wynagrodzenie barterowe (7)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (18)
wybór oferty termin związania ofertą (10832)
oferta treść oferty (21815)
"24 ust. 8" (39)
powiązania rodzinne (52)
kosztorys ofertowy (2764)
ix ca 50/07 (6)
doradztwo i konsultacje (356)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (134)
"wyciąg z rachunku" (38)
"warunek zawieszający" (41)
"art.46 ust. 4a" (648)
"otwarcie ofert" (3590)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
fabrycznie nowy (946)
ii_csk_675_10 (26)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1723)
ii ca 511/09 (2)
150/12 (25)
dyskryminacja (684)
środki czystości (1077)
gwarancja po angielsku (310)
pełnomocnictwo konsorcjum (2304)
nie podlega uzupełnieniu (7642)
"wznowienie zamówienia" (11)
przedłużenie terminu realizacji (2278)
1286/11 (4)
złożenie dokumentów bez wezwania (8178)
1366/14 (9)
art. 17 ust.2 (12752)
vi ca 377/08 (1)
odwoŁanie na siwz (19999)
87 ust.1 (8907)
błąd w obliczeniu ceny (2618)
usługi hotelarskie (56)
1295/10 (16)
c-496/99 (38)
vii ga 146/10 za (4)
oryginalne części (1168)
art. 36 ust. 5 (6500)
ochrona bezpieczeństwa publicznego (2320)
kio 75/10 (11)
oznakowanie (741)
ii ca 284/10 (2)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (8138)
brak ceny w formularzu cenowym (2277)
wariantowa (536)
art. 22 ust. 2 (19308)
uchylanie sie od podpisania umowy (812)
liczniki (184)
materiały opatrunkowe (93)
iv csk 115/14 (4)
t-mobile (129)
rozbieżność cena słownie (2072)
art.22 ust.1 (6743)
vii ga 59/08 (3)
art 24 ust 2 pkt 1 (17704)
korekty finansowe (1394)
art. 29 ust.2 (24585)
"art. 27" (1460)
zdolność kredytowa (1029)
kio 1624/10 (15)
ii ca 377/09 (2)
art. 192 ust. 7 (13025)
x ga 46/12 (10)
kto podpisuje referencje (143)
sprawowanie nadzoru autorskiego (202)
brak strony (18184)
"24 ust. 5 pkt 2" (23)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (566)
1078/12 (13)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 1975r. (136)
tłumaczenie gwarancji (923)
viii ga 22/08 (79)
zamówienie z wolnej ręki utrata gwarancji (110)
aktualny krs oznacza (752)
nieważność umowy (2474)
zły vat (254)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (8541)
"art. 24 ust. 1 pkt 16" (45)
możliwość zmiany umowy (10041)
oferty dodatkowe (13780)
nieprawidłowa stawka vat (1833)
kio/uzp 680/08 (4)
"nazwa podwykonawcy" (95)
169/10 (7)
kio 1473/10 (1)
"koncepcja architektoniczna" (60)
2637/11 (2)
85 ust. 4 (3193)
i ca 88/07 (3)
vi ga 51/06 (6)
kryteria społeczne (2479)
deweloper (27)
kredyt odnawialny (29)
odpadów komunalnych (1171)
sygn. akt iv ca 683/12 (118)
v ca 671/08 (10)
brak daty na zobowiązaniu (4617)
"protokół odbioru" (1273)
kio 275/16 (3)
pse (46)
"stawka vat" (887)
zorganizowana część przedsiębiorstwa (530)
art. 36b ust. 1 (107)
ilość dostaw (2183)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (2135)
autoryzacja producenta sprzętu (203)
424/08 (10)
niezgodność sposobu realizacji z pfu (183)
kio 1100/10 (4)
poczta (1349)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (1092)
32 pzp (4319)
art 89 ust 1 pkt 1 (15061)
kio/kd 99/10 (9)
biegły (891)
art 87 (8643)
kio/uzp 1990/10 (6)
produkty równoważne (1819)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (78)
różna interpretacja kryteriów (2149)
braki w kosztorysie ofertowym (2446)
nie podano nazwy producenta (2396)
1980/12 (42)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3495)
instytut monitorowania (116)
nieczytelny podpis na ofercie (495)
weksel (45)
24 ust. 2 a (18195)
kio 2931/13 (4)
cena 0,00 (286)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (1148)
17 stycznia 2008 (5110)
"brak podpisu na formularzu ofertowym" (5)
uzasadnienie wyroku (21247)
v ca 1187/09 (7)
iv ca 29/10 (42)
iii ca 454/08 (2)
koszty postępowania skargowego (627)
przedmiar a ryczałt (227)
429/12 (10)
"samodzielność finansowa" (19)
210 ksh (27)
brak krk (547)
zatrzymuje wadium (313)
irlandii (148)
definicja ceny (3352)
90 ust. 1 (9144)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
art. 24 (18272)
oddelegowanie pracownika (153)
interwencja uboczna (91)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3984)
1267/16 (2)
kio_uzp_874_09 (9)
kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym (968)
1629/11 (5)
xii ga 433/08 (23)
control process (105)
kio 545/11 (25)
będzie dysponował osobami (6802)
odtajnienie (1006)
błąd we wzorze (2137)
"komunikat swift" (8)
prezentacja, próbki, testy (90)
odwołujący nie posiada interesu (8023)
1221/09 (9)
rażąco niska cena koszty osobowe (578)
art. 24 ust. 5 (17283)
uzasadnienie unieważnienia postępowania (14324)
273/08 (27)
2179/10 (7)
zwrot próbki (521)
brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (211)
stali nierdzewnej (164)
radomsko (130)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (282)
xii ga 517/11 (29)
1941/09 (12)
xix ga 91/07 (6)
zp-1 (371)
sekocenbud (163)
uzupełnienie na dzień składania ofert (6321)
art. 22 ust.4 (10168)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1317)
806/11 (9)
definicja podwykonawcy (1059)
zastrzeżenie zobowiązania (4686)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (112)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (485)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (2044)
"kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej" (29)
art 91 ust 3a (825)
wprowadzenie w błąd (3854)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (177)
kio 594/14 (3)
dysponowanie osobą (6813)
74/14 (14)
pytania i odpowiedzi (6920)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci (1897)
zmowa (257)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
zasada szybkości postępowania (651)
"proporcjonalność" (784)
poręczenie zapłaty wadium (181)
jedna usługa jedna umowa (2200)
skrócenie terminów (932)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (197)
kio_308_12 (6)
krk wystawione po terminie składania ofert (340)
wyjaśnienie próbek (774)
282/09 (18)
"uwzględnia opozycję" (142)
1891/14 (4)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (798)
1674/16 (51)
kio 2595/13 (5)
xix ga 225/10 (16)
aspekty społeczne (1033)
wezwanie do uzupełnienia (7628)
kio_1024_11 (11)
563/14 (5)
referencje oświadczenie woli (1071)
zmiana podwykonawcy (2236)
kio_uzp_1941_09 (10)
skład konsygnacyjny (15)
iii czp 25/07 (32)
kio 8/11 (260)
kio 1032/12 (8)
nierówne traktowanie plk (143)
2742/14 (7)
samowolne uzupełnienie (95)
kio 1810/16 (31)
iii ckn 1320/00 (16)
saltex (34)
błąd vat (1915)
kio 1155/14 (2)
klauzule waloryzacyjne (78)
zasada jednokrotności wezwania (89)
kio_ku_54_11 (4)
zmiana zawartej umowy (11021)
użyteczności publicznej (843)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (890)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4627)
warunek ograniczający konkurencję (2682)
działalność regulowana (2660)
outsourcing bankowy (10)
nieprawdziwe (3852)
kio_1785_14 (21)
kio 79/14 (6)
"art. 32 ust. 1" (479)
przeciwnikiem skargi (552)
wady gwarancji wadialnej (124)
błędny vat (2177)
wadium zatrzymanie wadium (790)
xiii gc 253/10/iw (3)
x ga 76/15 (13)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1621)
art 131 (1261)
"dostawa samochodów" (95)
zamówienia tożsame (4691)
kio 2081/12 (8)
formalizm postępowania (673)
francuski krk (22)
i ca 155/04 (10)
"iv ca 142/11" (19)
dokumenty dodatkowe (12187)
podwyższenie ryczałtu (176)
kryterium odległości paliw (111)
zmiana wykonawcy (15595)
uzupełnienie nazwy producenta (1600)
art. 8 ust. 3 pzp (16878)
koncepcja realizacji (1410)
"zarzut ewentualny" (152)
"wyłączenie jawności rozprawy" (66)
0,01 zł (480)
i ca 168/09 (8)
ostatnie 3 lata obrotowe (577)
zbyt krótki termin składania ofert (582)
ix ca 709/09 (3)
przedłużenie terminu (2911)
ix ga 137/06 (25)
kio 385/15 (2)
kio_1954_10 (7)
doręczenie kopii przystąpienia (4520)
24aa ust. 2 (85)
ogłoszenie w złym publikatorze (8)
"istotne zmiany umowy" (77)
data wniesienia wadium (1583)
brak wskazania okresu gwarancji (2472)
wynagrodzenie pracownika (3493)
24 ust. 1 pkt 1 (17693)
zmiana istotna (13652)
iii ca 302/15 (4)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
miejsce zamieszkania (949)
zmiana umowy podwykonawca (2011)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4835)
"art. 22c" (12)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3505)
art. 46 ust. 5 (4345)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2805)
kio_1617_14 (5)
prawo do informacji (18756)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (287)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
"art. 179 ust. 1" (9633)
wstępne ogłoszenie (1843)
"zmiana terminu płatności" (14)
art. 24 ust. 5 pkt 8 (14597)
zaniżona cena jednostkowa ryczałt (115)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (731)
panep (6)
wartość referencji (3441)
dobre obyczaje kupieckie (140)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (125)
art. 16 (16273)
zwolnienie podmiotowe (361)
"art. 180" (5072)
kio 2744/12 (4)
kio_1420_13 (6)
grupa kapitałowa (828)
umowa warunkowa (626)
przychód netto ze sprzedaży konsorcjum (162)
zasada proporcjonalności (774)
vi ga 28/07 (27)
"razaco niska cena" (2527)
zasada równego traktowania wykonawców (12306)
v ca 9/08 (20)
ii ca 44/05 (10)
"art. 16" wspólnie (226)
nie odczytano ceny oferty (843)
1247/12 (7)
kio_154_13 (6)
doświadczenie jako podwykonawca (2155)
2173/15 (3)
1 grosz (25287)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
kio_1729_10 (3)
"akuratne uzasadnienie" (5)
2159/13 (6)
natychmiastowa (740)
atest (506)
art 82 ust 1 (3384)
kio 1483/10 (21)
niska cena (3054)
v ca 2037/08 (14)
kio 1007/13 (34)
1390/14 (10)
przerwanie terminu związania ofertą (193)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3833)
wartość przedmiotu zamówienia (15716)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (4370)
"art. 89 ust. 1 pkt. 2" (9648)
2814/11 (11)
inne kryteria (9626)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (731)
cena do trzech miejsc po przecinku (289)
xix ga 237/07 (1)
"brak tłumaczenia" gwarancji wadialnej (5)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2884)
c-28/01 (112)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
niepotrzebne skreślić (3192)
kio 1066/10 (35)
udostępnienie ubezpieczenia (996)
ukośnik (18)
zdolność kredytowa warunkowa (69)
mon (175)
kio 204/12 (8)
"oferta dodatkowa" (542)
zachowanie formy pisemnej (2867)
formalizm (674)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5849)
"art. 41 pkt 9" (28)
"kopia pełnomocnictwa" (43)
hotel (192)
vi ga 93/10 (3)
most północny (61)
błąd w gwarancji (1696)
ripok podwykonawca (28)
błąd w cenie (2466)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (78)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (7314)
certyfikat (3445)
art 12a pzp (550)
"kodeks postępowania cywilnego" (796)
wadium wpłacone w kasie (36)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (12222)
brak opisu przedmiotu zamówienia (11189)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
art. 91 ust. 2 pkt 5 (8310)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
wolna ręka prawa wyłączne (1051)
art. 138g (4)
xxiii ga 185/12 (3)
uzupełnienie dokumentów (8999)
"zaświadczenie o niekaralności" (293)
868/10 (81)
certyfikat ce (491)
pracownik ochrony (2981)
1985/11 (4)
błąd w kosztorysie odrzucenie oferty (1491)
c 387/14 (33)
"xii ga 102/09" (78)
kio 1987/10 (3)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (305)
2420/12 (2)
koncesje (778)
46 ust. 3 (4468)
charakter wynagrodzenia (7856)
kio 1384/14 (14)
"należyte wykonanie" (5616)
v ga 84/11 (8)
ix ca 297/10 (1)
kio 516/14 (6)
sposób obliczenia ceny oferty (4646)
referencje od podwykonawcy (1072)
sanepid (36)
podwykonawców (3207)
kio 1600/10 (10)
oświadczenie członka komisji (1615)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (1014)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (172)
kio 2057/11 (2)
pełnomocnictwo po terminie (4593)
fotografia (286)
kio/uzp 1280/10 (26)
iv ca 351/09 (1)
v ca 2307/09 (3)
2557/13 (4)
rażąco niska cena 10% (2589)
utajnienie wykazu dostaw (294)
art. 133 (1180)
parametr (7033)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (10252)
zasada koncentracji (374)
krk po terminie składania ofert (454)
x ga 101/08/za (2)
91 ust. 3 (8187)
art 7 ust. 3 (30184)
kio_101_13 (7)
lenovo (71)
referencje wystawione przez inny podmiot (1893)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (12179)
zmiana terminu płatności (2288)
"odległość kuchni " (3)
v ca 3201/13 (5)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (2063)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (12741)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (10063)
x ga 104/10/za (1)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (148)
termin ważności wadium (1043)
kio 3/11 (295)
551/14 (4)
ii ca 1219/06 (4)
centrum personalizacji dokumentów (23)
2307/14 (8)
dbałość o finanse publiczne (202)
waloryzacja cen (202)
sprzątania (1101)
"art. 23" (1676)
691/11 (7)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (273)
kio 211/11 (6)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (102)
referencja nie musi potwierdzać (1958)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2938)
doświadczenie "jako kierownik budowy" + kierownik robót (152)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (329)
sumowanie obrotów (198)
iv ca 534/06 (2)
kio/kd 82/10 (4)
przeprowadzenie prezentacji (891)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (606)
wykaz osób (6192)
china (44)
kio 2438/12 (7)
kosztorys ryczałt (311)
manipulacja cenowa czyn nieuczciwej konkurencji (161)
kio 931/11 (2)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (12005)
2250/11 (7)
brak daty w referencjach (2521)
kio 2411/12 (7)
2200/12 (4)
błąd w stawce vat (1259)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (131)
podstawy wykluczenia (10177)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (74)
vat 0 (2102)
526/16 (4)
opłata od skargi (746)
polskie koleje państwowe (629)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (164)
uzupełnienie jedza (158)
"potwierdzać należyte wykonanie" (409)
"art. 43 ust. 2b " (2)
jednoznaczny (13309)
naruszenie art. 26 ust. 4 (14775)
indywidualna interpretacja podatkowa (542)
1181/10 (4)
nadzór inwestorski (870)
x ga 178/07 (1)
kd_12_14 (5)
art. 8 (24314)
łączenie polis (276)
2772/13 (2)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (3186)
2034/14 (4)
x ga 89/10 (4)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (462)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (14171)
kio 41/12 (20)
kio 964/12 (4)
kapsch (58)
"art. 91 ust. 2" (558)
c-44/96 (39)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (637)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
35/14 (28)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (242)
sprzeczność postanowień siwz (4139)
warunek budynek użyteczności publicznej (381)
"dostęp do informacji publicznej" (308)
kio 692/15 (4)
przedawnienie roszczeń (103)
kio_457_11 (5)
spam (9)
na dzień składania ofert (12919)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (737)
"polisa oc" (480)
c-31/87 (9)
kio 973/11 (9)
błędne sformułowanie zarzutu (3015)
błędnie wyliczony vat (1083)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1968)
xix ga 214/08 (12)
kio 2436/11 (2)
9/09 (214)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (6507)
w odniesieniu do jego rzetelności (988)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (801)
zakres wezwania do uzupełnienia (7281)
kio 2679/10 (4)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (1048)
zwrot oferty bez otwierania (272)
kio_937_11 (6)
oświadczenie (21059)
bład projektowy (1481)
sysmark2012 (18)
art. 26 ust. 2b polisa (244)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2610)
art 93 ust 1 pkt 7 (6408)
art. 198d (20)
"pkp plk" (147)
interes w uzyskaniu (12046)
24 ust. 2 pkt 4 (17099)
informacja o karach umownych w referencji (190)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (4328)
art 26 ust 2b (2485)
utajniony wykaz usług (574)
385/15 (2)
kio 879/14 (3)
wadium euro (433)
inżynier rezydent (134)
wyjaśnienia przesłane mailem (423)
kio_1601_13 (6)
248/14 (5)
referencje z karami umownymi (206)
art. 36 ust. 2 pkt 10 (6303)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (316)
ii ca 207/08 (6)
unieważnienie postepowania (16770)
"jednokrotnie" (1231)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (281)
kio 2854/12 (16)
pomocniczy charakter kosztorysu (678)
zamówienia do 14 000 euro (1871)
udostępnienie polisy (413)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
vi ga 33/09 (3)
ponowne badanie ofert (8393)
kio_uzp_584_08 (6)
2510/14 (3)
"art. 94 ust. 1" (365)
równoważność norm (663)
art.46 ust.4a (712)
uwzględnienie odwołania w części (13685)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1841)
świadczenia okresowe lub ciągłe (938)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (28)
"38 ust. 4" (1113)
art.91 ust.2 (5747)
1553/13 (2)
polisa oc podlimity (14)
brak zgody na poprawienie (1266)
realne udostępnienie zasobów (1014)
kluczowa część zamówienia (1807)
c-318/94 (41)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (3006)
budowa a przebudowa (1959)
xix ga 82/11 (2)
art.93 ust.1 pkt.7 (2573)
"brak tłumaczenia na język polski" (30)
protokół odbioru końcowego (1184)
kio 54/15 (10)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (68)
gwarancja w oryginale (1305)
zachowanie uczciwej konkurencji (9134)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2757)
dokumenty po terminie (19512)
oferty o takiej samej cenie (5169)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3444)
koszty ogólnego zarządu (2649)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (64)
"ze środków publicznych" (686)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2566)
ochrona danych osobowych (1242)
iv ca 92/09 (3)
kio 20/10 (348)
wydruk zaświadczenia zus (67)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2493)
art. 94 ust. 1 (2582)
2480/13 (4)
data zobowiązania (4929)
kio 1549/12 (7)
"art. 12a ust. 2" (108)
adekwatność warunków udziału w postępowaniu (462)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7978)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3576)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3375)
przetarg nieograniczony (23141)
przekształcenie wykonawcy (370)
1123/10 (16)
utajnienie potencjału kadrowego (118)
kio 939/12 (8)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (62)
średnie roczne zatrudnienie (206)
kio 2067/13 (6)
art. 34 ust. 5 (4280)
zaświadczenie o niekaralności francja (46)
suma gwarancyjna (635)
rażąco niska cena żywienie (35)
pozycja zero (7096)
konicz rażąco niska cena (44)
zatrudnianie na umowę o pracę (651)
badanie ofert (13757)
wadium wpłynęło po terminie (841)
upadłość konsorcjanta (35)
ge (370)
należyta staranność wykonawcy (4633)
kio 507/13 (3)
xii ga 222/07 (2)
kio/uzp 1362/08 (6)
krajowy rejestr karny nie figuruje (194)
kio_356_12 (10)
termin wadium (2771)
"usługi ubezpieczeniowe" (33)
179 ust.1 (10159)
dwie oferty jednego wykonawcy (11797)
xix ga 468/10 (10)
1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
legionowo (132)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (119)
kio 1123/10 (16)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (5584)
wykaz punktów serwisowych (433)
xix ga 43/08 (3)
krk francuskie (22)
zakup nieruchomości (327)
kio 2181/10 (2)
usługa kolokacji (32)
po terminie (30310)
formalności przed podpisaniem umowy (233)
kio 2964/13 (3)
c-393/06 (16)
waga kryterium (2433)
vat 23% (2631)
art. 297 (473)
liczenie terminu (4805)
samozatrudnienie (31)
informacja banku ważność (415)
certyfikowany podpis (129)
niejasne warunki udziału (4491)
równoważność (1175)
brak terminu wykonania w ofercie (15686)
sfałszowany podpis (23)
v gaz 4/08 (5)
nieprawdziwych informacji (3602)
kio/uzp 33/07 (34)
wykazanie zdolności kredytowej (901)
i ca 337/08 (4)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (273)
błędna kwota vat (2155)
uprawnienia telekomunikacja (328)
573/10 (6)
"192 ust. 3 pkt 2" (50)
sprzeciw (2130)
"oferta wstępna" (305)
art 26 2b (2486)
397/15 (2)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1203)
parafowanie oferty (387)
wynajem pomieszczeń (104)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
kio 2779/12 (5)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (191)
generalna dyrekcja (1101)
320/15 (5)
"operator systemu dystrybucyjnego" (50)
brak wyceny pozycji (2321)
189 ust. 2 pkt 3 (6493)
santex (32)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (124)
zdolność kredytowa linia kredytowa (185)
forma wniosku o dopuszczenie (4826)
kio 707/12 (20)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (38)
ii ca 489/06 (47)
rup (12)
"art. 8 ust. 3" "nie wykazał" (809)
kio 2396/14 (3)
oferta nie zgodna z siwz (18716)
unieważnienie postępowania brak środków (8869)
c-496/99 succhi di frutta (37)
oświadczenie wiedzy pełnomocnik (5010)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (710)
kio 2074/13 (4)
nowe okoliczności (8692)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1820)
inny dokument nie musi być opłacony (750)
zakres referencji (3935)
kio 1586/13 (2)
nie uzupełnił tłumaczenia (1110)
harmonogram rzeczowo-finansowy (536)
brak parafowanej umowy (290)
"tłumaczenie przysięgłe" (458)
ogłoszenia prasowe (193)
kio 1330/14 (8)
"89 ust. 1 pkt 7" (325)
stopień szczegółowości wyjaśnień (581)
data uzupełnionego wykazu (2088)
brak równoważności (1063)
"jakościowe kryteria oceny ofert" (6)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (13178)
faktyczne uwzględnienie odwołania (14676)
wadliwe referencje (1251)
protokół końcowy (1920)
telefonii komórkowej (184)
referencje podwykonawcy (1072)
x_ga_652_13 (41)
rażąco niska cena koleśnikow (127)
podwykonawca wykluczenie (2594)
art. 36a (248)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (686)
proporcjonalne warunki (1820)
kio 1229/12 (20)
26 ust. 6 (15662)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (709)
iv ca 508/05 (5)
zakres równoważności (1139)
x ga 338/10 (4)
należycie (10837)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (312)
"niedozwolone negocjacje" (156)
"art. 22 ust. 1 pkt 2" (2162)
kary umowne a referencje (188)
wykluczenie podmiotu trzeciego (3889)
"wolnej ręki" (1844)
kio 1891/10 (4)
1980/09 (13)
okresowe ogłoszenie informacyjne (233)
kio_uzp_1085_09 (13)
ballast (32)
"przedmiot oferty" (961)
poprawa vat (581)
odpady medyczne (273)
art. 185 ust. 2 (4787)
kio/uzp 434/10 (12)
uzupełnienie dokumentów zmiana treści oferty (6050)
stwiorb (188)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
1543/14 (11)
brak podpisu na formularzu (1153)
xix ga 72/08 (2)
minimalny poziom zdolności (1066)
uniwersytet rzeszowski (26)
"art 24 ust 1 pkt 9" (333)
429/09 (82)
odwrócony podatek (69)
udostępnienie dokumentacji (4281)
zaświadczenie z krk nie figuruje (124)
krk szwecja (11)
kio_749_10 (3)
niemieckie krk (33)
kio_uzp_1155_09 (3)
jedna usługa jedno zamówienie (4593)
gwarancja wadialna (817)
dokumenty dla podwykonawcy (2754)
xii_ga_186_13 (13)
243/13 (23)
wezwanie do uzupełnienia próbek (492)
"192 ust. 2" (2986)
"art. 146 ust. 6" (248)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (53)
kio 2217/13 (6)
umowa ryczałtowa (2126)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (758)
xix ga 403/08 (1)
dbs (7)
oddala (11375)
rażąco niska cena jednostkowa 2017 (175)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
mpo warszawa (83)
"warunek doświadczenia" (728)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1145)
"kryterium parametry techniczne" (43)
catering (179)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1586)
"pełnomocnictwo do podpisania oferty" (99)
wykaz sprzętu (3006)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1376)
zamawiający dysponentem postępowania (383)
certyfikat do polisy (266)
cel postępowania (3918)
kio 1447/10 (16)
waloryzacja wynagrodzenia (237)
61/14 (29)
kio/uzp 545/10 (5)
kio/uzp 1332/09 (2)
"art. 9a" (14)
jedz konsorcjum (42)
gaz system (539)
87 (8647)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1226)
zatrudnienie (2712)
poświadczenie (3048)
opłacona polisa oc (342)
"art. 36a ust. 3" (14)
kryterium odległości (649)
kio/uzp 759/08 (7)
tronus (9)
ważność pełnomocnictwa (902)
brak odpowiedniego pkd (120)
zasada koncentracji środków (338)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (675)
próbka niezgodna z siwz (923)
informacja z banku (1650)
wpis na listę inżynierów (227)
"inżynier kontraktu" (619)
pkp intercity (100)
adhezyjna (102)
zwrot wadium (1935)
zasoby podmiotów trzecich polisa (236)
i c 332/10 (9)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3692)
vi ga 29/08 (22)
889/08 (6)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
usługi prania (206)
iii czp 109/05 (101)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (3279)
dozorbud (155)
nieczytelna kopia (448)
kio_510_12 (12)
wygórowany warunek doświadczenia wdrożenia (137)
uzp_zo_0_906_07 (3)
kio 2055/13 (7)
1461/16 (4)
"180 ust. 2" (1709)
vii ga 136/09 (9)
x ga 124/11 (2)
oczywista omyłka vat (931)
zmiana sposobu płatności (2301)
zamówienia tego samego rodzaju (16788)
kio 822/11 (18)
uzp/zo/0-648/05 (9)
kio_2493_11 (7)
kio 647/14 (4)
kio/uzp 873/09 (5)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2627)
i sa/gd 15/15 (3)
art 7 (31873)
obsługę prawną (3856)
publikacja ogłoszeń prasowych (87)
"91 ust 3a" (81)
x ga 154/07 (3)
nieuzupełnienie dokumentów (4745)
xix ga 258/08 (15)
uzupełnienie wykazu osób (3819)
dwie oferty (14912)
niejasne (5071)
polisa oc grupa kapitałowa (62)
art. 151 ust. 1 (1386)
first class (19)
generalna dyrekcja dróg krajowych (1023)
certyfikat tco (26)
success fee (5)
odpowiedzialnośc osób biorących udział w postępowaniu (4012)
kio 72/13 (15)
konkurs (2027)
poprawienie jednostki miary (485)
ca 264/04 (26)
art. 4 pkt 3 lit. e (7227)
opis rozwiązania jako tajemnica przedsiębiorstwa (1046)
oferta wpłynęła po terminie (7193)
421/12 (22)
ii ca 295/11 (1)
kio 1151/11 (10)
kio_kd_42_10 (3)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (4)
upływ terminu związania ofertą (6113)
edf (22)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2228)
"złożenie oferty po terminie" (24)
wysokość wadium (2490)
v ca 1314/08 (1)
pozycja 0 zł (4549)
22 ust. 4 (18108)
saldo (210)
kio 776/11 (10)
viii ca 442/05 (1)
x ga 122/10 (43)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1831)
producent podwykonawcą (824)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7703)
c-131/16 (13)
kio 1306/13 (3)
24 ust 1 pkt 1a (3465)
2317/10 (8)
77/14 (25)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (355)
należyte (10837)
kio 430/14 (8)
odpadów (1994)
kio/kd 68/11 (4)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (30)
ogłoszenie wstępne (1843)
art. 22 ust. 3 (18918)
144/11 (8)
odtajnienie wykazu usług (549)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3977)
ix ca 541/09 (2)
niewypełnienie formularza (4363)
kio 2421/11 (2)
auskunft (2)
art 24 ust 2 pkt 2 (17642)
zarządzanie projektem (2913)
art. 29 ust.3 (18269)
kio 1934/12 (30)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
finansowanie (2739)
zapytanie ofertowe (1684)
protokół odbioru częściowego (961)
x ga 295/09 (3)
"kryterium odległości" (17)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (782)
vi ga 104/10 (2)
ii ca 104/06 (11)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (2143)
opis przedmiotu zamówienia 2017 (1141)
638/16 (4)
roboty dodatkowe zamienne (751)
zasada koncentracji środków dowodowych (140)
kio 1910/11 (8)
"konkurs architektoniczny" (17)
profesjonalny (2219)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5658)
użyczenie zdolności ekonomicznej (128)
144a (23)
x ga 127/08 (100)
zatrzymanie wadium 2012 (334)
kio_1533_12 (7)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
kio 2307/14 (8)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2579)
353/11 (8)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (717)
30 % (16678)
konstancin-jeziorna (98)
xii ga 11/09 (46)
198f (350)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (207)
interes publiczny (14757)
"art. 180 ust. 2 pkt 5" (8)
gierańczyk (30)
180 ust.4 (3949)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (10515)
niezgodność treści oferty (7188)
1974/12 (5)
32 ust. 3 (5682)
kio 1546/09 (3)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (9378)
kio/uzp 191/08 (12)
kryterium okres gwarancji (2178)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4717)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (5150)
"pomocy publicznej" (811)
art. 36b ust. 2 (107)
anonimowość (23)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1211)
cloud computing (8)
xix ga 104/07 (3)
kio_518_14 (14)
kryteria inne niż cena (5888)
art.38 ust.1 (2626)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (350)
ulotki, foldery (100)
kio_744_10 (4)
art 89 ust 1 pkt 2 (15065)
kara umowna należyte wykonanie (893)
informacja o zamÓwieniach publicznych nie stanowi tajemnicy przedsiĘbiorstwa (1876)
"art. 189 ust. 6" (54)
art. 182 ust. 3 (3367)
iv ca 648/07 (1)
konflikt interesów (199)
"art. 29 ust. 1" (2579)
"niewłaściwy tryb postępowania " (55)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (236)
będzie dysponował (9150)
"brak interesu prawnego" (513)
kio/uzp 857/09 (15)
kosztorys przed podpisaniem umowy (1004)
ix ca 709/09 (3)
2819/12 (6)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (46)
krankenkasse (6)
kognicji (674)
rental rights (11)
zamawiający jako gospodarz (219)
rażąco niska cena lakoniczne (460)
następcza niemożliwość świadczenia (79)
art. 25 (15572)
data uzupełnienia jedz (119)
1810/16 (31)
2031/14 (10)
rażąco niska cena to cena (2779)
zawartośc referencji (381)
kio_786_10 (14)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (8668)
"umowne prawo odstąpienia" (36)
kio_451_15 (7)
wadium art. 46 ust. 4a (699)
art. 196 ust. 4 (786)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (581)
rażąco niska cena dostawy (1138)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1771)
"oświadczenie własne wykonawcy" (201)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1814)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (569)
"zamówienie sektorowe" (514)
wykaz głównych usług (2310)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (287)
pieróg (364)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (746)
art. 230 ksh (51)
"protokół konieczności" (181)
38 ust. 1 (5663)
sk 22/08 (38)
"należyta staranność zamawiającego" (147)
cena jednostkowa 0 zł (1922)
przedłużenie terminu związania z ofertą (2237)
"brak opłacenia składki" (4)
sumowanie usług (698)
kio_2817_10 (11)
cash pooling (2)
podwykonawca dostaw (922)
opinia użytkownika (944)
kio 1670/11 (4)
"kio/uzp 703/09" (22)
ograniczenie swobody umów (1605)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1732)
kio 1087/12 (3)
morska budowla hydrotechniczna (13)
"nowy styl" (18)
awaria (1017)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2402)
v ca 330/10 (2)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (7130)
rażąca niska cena (907)
spółka cywilna doświadczenie (2113)
"art. 23 ust. 5" (17)
"karty katalogowe" (787)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (861)
falsus procurator (13)
"kio 1741/10" (8)
2794/13 (11)
tożsamość zamówienia (1266)
kopia gwarancji wadium (354)
vi ga 169/10 (1)
spełnianie warunków w jednej części (8459)
podanie nazwy podwykonawcy (970)
art.29 ust.1 (4215)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3561)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (6440)
x ga 140/08 (45)
indywidualna ocena oferty (3411)
1504/14 (3)
"upadłość wykonawcy" (75)
kio 2293/12 (10)
skarga przystępującego (9848)
istotne zmiany w treści oferty (12106)
1514/10 (4)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
kio 1918/12 (5)
erp kryteria oceny ofert (89)
dyskryminacja pośrednia (249)
613/12 (5)
"art. 36 b" (84)
obronności i bezpieczeństwa (178)
art.26ust.2b (1649)
nadmierne kary umowne (329)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (24)
wykonawca sam uzupełnia dokument (4334)
kio_2071_12 (3)
wpływ na wynik postępowania (14237)
kio 1437/10 (6)
bombardier (52)
kio 675/15 (5)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (925)
kio_669_13 (4)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6278)
wszczęte (15404)
22a ust 6 (217)
brak podziału zamówienia na części (2346)
x ga 154/11 (2)
opcja (947)
pol-aqua (122)
interwenient uboczny (145)
rabat po zawarciu umowy (437)
intergraph (75)
wymagane dokumenty (18133)
południowa obwodnica warszawy (38)
szacowanie (1526)
zakres krk (569)
kio/uzp 984/08 (75)
oświadczenie producenta serwis (945)
treść oferty niezgodna z siwz (17715)
swoboda umów (1706)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2046)
kio 2354/14 (3)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1692)
801/12 (12)
dynamiczny system zakupÓw (265)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (25715)
minimalny zakres umowy (4408)
kio 2490/11 (3)
pełnomocnictwo za zgodność (1994)
"24 ust. 2 pkt 5" (200)
serwis producenta podwykonawstwo (91)
xix ga 158/07 (4)
adekwatność warunku (422)
ponowne wniesienie wadium (1588)
czytelny podpis (522)
110/09 (108)
spółdzielnia naprzód (319)
810/11 (19)
warunek doświadczenia nieproporcjonalny (1343)
kio/uzp 540/09 (11)
art. 51 ust. 4 (3584)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6435)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (517)
rzeczoznawca majątkowy (66)
zastrzeżenie oferty (8449)
"uzasadnienie odrzucenia oferty" (936)
kio 1227/13 (3)
kio/uzp 121/10 (4)
zbyt długi termin związania ofertą (399)
zeszuta (25)
kio 1483/13 (4)
kio 122/10 (76)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (18732)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (140)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1287)
aqap (32)
pełnomocnictwo procesowe (1482)
związanie zarzutami odwołania (12252)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (737)
i csk 293/07 (76)
24 ust. 1 pkt 2 (17704)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (23)
14/10 (505)
fidic (429)
2012/14 (14)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (13)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1437)
porozumienie (1886)
ustawowo wolny (1867)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
"nieporównywalność ofert" (160)
art 181 ust 1 (1576)
"brak legitymacji" (234)
charakter próbki (629)
636/12 (7)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
justyna tomkowska (656)
nierówne traktowanie wykonawców (12569)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (293)
"zasada jawności postępowania" (745)
art. 49 (3028)
art 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (9296)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (136)
kio/uzp 1098/08 (37)
x ga 25/08/za (2)
karta produktu (1341)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4661)
kio/uzp 565/08 (8)
xii ga 261/07 (2)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1736)
kio_uzp_694_09 (23)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6872)
ix ca 196/05 (9)
vat gazy medyczne (56)
xii ga 391/08 (10)
"niezgodność treści oferty" (3303)
"87 ust. 1" (4579)
"art. 91 ust. 4" (27)
omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty (1034)
"cena rażąco niska" (1432)
i ca 220/07 (1)
"art. 36b ust. 1" (53)
definicja dokumentacji projektowej (1091)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2210)
zmiany nieistotne (13652)
wadium konsorcjum (1217)
open office (32)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (134)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (18900)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1864)
197/12 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (768)
zwrot próbek (521)
zuma (4)
przedwczesny zarzut (1612)
nie wykonanie wyroku (18336)
vat 0 % (2102)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (202)
brak za zgodność z oryginałem (3257)
vi ca 206/11 (1)
"art. 6 ust. 2" (102)
kio 1364/11 (5)
art.22 ust.4 (4411)
wydruk elektronicznego zaświadczenia zus (38)
708/10 (11)
sygn. akt iv ca 468/05 (15)
wpis (27697)
informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego (7699)
zmiana terminu realizacji umowy (9093)
konsorcjum zezwolenie (573)
przychód netto ze sprzedaży (310)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (3323)
poprawianie formularza cenowego (369)
proporcjonalny warunek (1520)
sposób obliczenia ceny (4676)
1138 (58)
kio/kd 29/11 (24)
art.90 ust.3 (2373)
zatrudnienie a dysponowanie (1638)
promocja (434)
oferta po terminie (24799)
"dwie ceny" (47)
2814/12 (2)
kio_uzp_418_09 (5)
474/11 (11)
2422/15 (6)
"wstępne ogłoszenie informacyjne" (59)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
udostępnienie oferty (5228)
błędna stawka vat w ofercie (1333)
v ca 52/08 (2)
referencje od spółki powiązanej (365)
kwalifikacje osób jako kryterium (2168)
zmiana umowy po złożeniu ofert (10287)
tożsamość czasowa (219)
odwrotne obciążenie vat (199)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (3027)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (4208)
sygn. akt x ga 652/13 (42)
89 ust. 1 pkt 6 (13792)
kio/kd 9/13 (16)
ebs (34)
kio 447/12 (3)
zmiana knr w kosztorysie ofertowym (278)
zakończenie postępowania (6374)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2277)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (9)
nieczytelny podpis referencje (176)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (11)
wykluczenie po wyborze (12323)
"certyfikat ubezpieczenia" (27)
c- 454/06 (71)
forma pisemnego zobowiązania (2574)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (612)
kio_2307_14 (8)
"referencje konsorcjum" (35)
kio 336/15 (13)
kio/uzp 431/10 (4)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1582)
informacja z banku lub spółdzielczej kasy (382)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (61)
nowy zarzut (9116)
cel referencji (679)
data uzupełnionego jedz (76)
ii_ca_489_06 (42)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (365)
"kopia gwarancji wadialnej" (13)
forma pisemna oferty (3949)
wynika z innych dokumentów (16074)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (5016)
gwarancja bank zagraniczny (106)
"na każdym etapie postępowania" (542)
kwota na sfinansowanie zamówienia (2212)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
"29 ust. 3a" (23)
2862/13 (8)
kio 1745/13 (7)
kio/uzp 338/09 (38)
1518/14 (14)
987/14 (2)
1818/11 (9)
odrzucenie odwołania res iudicata (43)
1010/12 (7)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (73)
za porozumieniem stron (1672)
brak wskazania producenta (3443)
"zastępstwo procesowe" (2390)
poświadczenie pełnomocnictwa do reprezentacji przed kio (354)
certyfikat iso podwykonawca (105)
termin wykonania zamówienia (20164)
zaświadczenie o niekaralności usa (44)
naruszenie dyscypliny (1947)
"zasada swobody umów" (439)
pełnomocnictwo art. 103 kc (211)
istota konsorcjum (3018)
rażąca kara umowna (348)
kio 1874/10 (15)
97/10 (16)
nieprawidłowy numer katalogowy (562)
przerwa w terminie związania ofertą (410)
brak wadium (2379)
kio 2239/13 (8)
podstawa dysponowania osobami (5148)
odrzucenie oferty interes (12046)
wybór oferty po terminie związania (10945)
zasada równego traktowania oznacza (8144)
minimalna wartość dostaw (1401)
rażąco niska cena 30% (1966)
kio_2397_11 (4)
1268/09 (3)
1649/10 (4)
brak parafy (205)
zbyt rygorystyczne (397)
alstal (55)
krakowski park technologiczny (11)
żądanie oświadczenia producenta (3741)
termin zwiazania ofertą (13111)
należycie protokół odbioru (1986)
kio 2734/14 (22)
kio/uzp 238/10 (3)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4665)
wymóg jednego producenta (4082)
"uwzględnia skargę" (602)
interes w uzyskaniu zamówienia (11988)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
niezgodność oferty ze specyfikacją (6190)
art. 5 ust. 1b pzp (1180)
817/11 (12)
"cofnięcie oświadczenia" (34)
kio 41/13 (15)
676/09 (14)
921/09 (8)
projekt własny (5739)
kio/uzp 1443/08 (60)
brak terminu związania ofertą (11588)
18/14 (40)
"art. 43" (430)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (1087)
"pierwotne warunki zamówienia" (52)
tajemnicę przedsiębiorstwa (2086)
modyfikacja formularza ofertowego (1450)
kio 1789/09 (5)
kio_1050_12 (5)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2996)
ceidg po terminie (115)
897/15 (13)
rażąco niska cena + lakoniczne (460)
kio_457_12 (22)
niejednoznaczne postanowienia siwz (8473)
vi ga 68/09 (5)
kio 548/13 (4)
francuskie krk (22)
art.26 (9497)
"zobowiązanie producenta" (16)
kio/uzp 1379/09 (12)
art.91 ust.3a (141)
projekty własne (5739)
"przedłużenie terminu składania ofert " (539)
postępowanie o udzielenie zamówienia jest sformalizowane (596)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (639)
kio 2493 (44)
kd 58/10 (13)
płyty głównej producenta komputer (178)
po upływie terminu związania ofertą (6065)
składanie nieprawdziwych informacji (2461)
doświadczenie podmiotów trzecich (3274)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3976)
art.24 ust.4 (6537)
kio_910_11 (3)
zawarcie umowy po terminie (15379)
realność udostępnienia zasobów (405)
x ga 86/08/za (1)
kio 1942/12 (2)
24 ust. 2 pkt 5 (17015)
referencje wystawia (2309)
czechy (198)
wykonawca uchyla się (4504)
próbka systemu (634)
zasób własny (2320)
rażąco niskiej ceny (2847)
kio 398/15 (6)
dokumenty podwykonawcy (2917)
x ga 2/07 (38)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3617)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (25)
"cesja wierzytelności" (39)
ii ca 431/07 (22)
brak części kosztorysu (2147)
x ga 228/10/za (1)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (2042)
sukcesja generalna (47)
ix ga 502/16 (17)
instytucja kulturalna (92)
"uzupełnienie wadium" (31)
kio 570/15 (9)
"iii czp 25/07" (15)
umowa o pracę (9456)
formularz oferty z innego postępowania (6450)
"oświadczenie producenta" (910)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1144)
v ca 2214/06 (115)
"art. 57" (339)
fundusz inwestycyjny (435)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6788)
36/10 (26)
1010/11 (2)
brak zestawienia materiałów (2834)
2510/15 (1)
parafa pod wykazem (99)
wezwanie do uzupełnienia dodatkowe punkty (3949)
2216/13 (12)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (579)
art.91 ust.3 (5016)
nieprawdziwe informacje (3602)
54/10 (30)
rozbieżność między referencjami a wykazem (427)
100/12 (47)
dyrektywy (3870)
prawo opcji w robotach budowlanych (343)
kary w umowie ramowej (111)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (386)
wartość zamówienia (17643)
kio 2025/14 (6)
zatajenie (122)
1693/11 (16)
skarga na postanowienie (23569)
upływ terminu związania z ofertą (6113)
iv csk 626/13 (17)
"przyrzeczenie publiczne" (48)
kio 628/11 (9)
orange (167)
kumulacja kar umownych (27)
kio 601/11 (13)
zamiana kary umownej (135)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1460)
pilarz (54)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (505)
bezwarunkowa (721)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (58)
kio_1730_11 (13)
termin zapadalności (9)
delaware (11)
ix ga 228/09 (2)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4696)
udostępnienie protokołu (2848)
brak dowodu wniesienia wadium (1491)
art. 94 ust. 2 (2579)
kody cpv (404)
prawo atomowe (63)
"budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej" (8)
kio 290/13 (8)
"usługi transgraniczne" (20)
386/10 (7)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (214)
"biuletyn nr 2" (7)
ix ga 37/06 (4)
zatrzymane wadium (113)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2219)
uzupełnienie wzoru umowy (3023)
2345/10 (3)
uzupelnienie bez wezwania (6028)
architektura trójwarstwowa (33)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1340)
termin zadawania pytań (1268)
iv ca 340/05 (12)
2784/14 (23)
brak wpisu do ewidencji (1028)
kio_uzp_1344_09 (7)
art. 11 (22899)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (566)
błędny opis przedmiotu zamówienia (5666)
brak formularza cenowego ryczałt (186)
impel catering (96)
437/13 (11)
nici chirurgiczne (74)
krk słowacja (2)
oferta niezabezpieczona wadium (1579)
informacja banku lub spółdzielczej (430)
"naruszenie art. 29" windows (75)
ecm (194)
"licytacja elektroniczna" (160)
kio_uzp_338_09 (38)
kio/kd 96/11 (4)
referencje data (2732)
567/10 (3)
751/11 (8)
kio_974_13 (4)
aneks do gwarancji wadialnej (207)
tłumaczenie (2952)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2559)
kio/uzp 968/08 (8)
złożenie oferty po terminie (23390)
realne udostępnienie (1849)
"art. 145 pzp" (21)
ix ga 392/13 (21)
xii ga 138/07 (1)
kio/uzp 383/08 (6)
wpłata wadium po terminie (1281)
kara umowna kryterium (650)
x ga 98/07/za (1)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
pożyczka (227)
kio/uzp 333/09 (11)
87/07 (26)
iv ca 280/10 (2)
bilety lotnicze rażąco niska cena (25)
informacje ze stron internetowych (5753)
"zakup samochodu" (57)
art. 62 ust 1 pkt 1 (3088)
odmowa wydania referencji (135)
jedna usługa (5156)
"art. 90" (2808)
stosowanie przejściówek (24)
aktualny krs (1103)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1288)
"podział zamówienia " (477)
22d ust. 2 (108)
art 180 ust 5 (5947)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
brak podpisu na referencjach (750)
nalezyte wykonanie zamówienia (9833)
art. 36a ust. 2 (248)
wadium części zamówienia (1664)
"warunki zmiany umowy" (64)
równoważnych (3380)
wybór oferty po upływie terminu związania (5243)
zmiana harmonogramu (1525)
rezygnacja podwykonawcy (211)
kio 1027/12 (17)
189 ust. 2 pkt 4 (6353)
1467/12 (2)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (818)
v ca 1328/08 (1)
wadium na jednego członka konsorcjum (637)
odtajnienie oferty (994)
subsydiowanie skrośne (15)
wadliwe kryteria oceny ofert (3258)
kio/uzp 827/08 (9)
kio/uzp 1180/10 (10)
2120/11 (11)
iii ca 1904/14 (2)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (356)
odrzucenie wniosku (11872)
ii ca 1211/09 (15)
vi ga 174/11 (1)
realność udostępnienia zasobów finansowych (310)
wybór trybu (17925)
odpady (1994)
mop 83 (71)
wybór po terminie związania (11236)
brak modelu (1676)
infrastruktura krytyczna (168)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (6218)
szacowanie wartości zamówienia netto (715)
x ga 42/10 (2)
uznanie rachunku (6395)
dowody (13895)
1059/12 (4)
nie przesłał kopii przystąpienia (1913)
oddział przedsiębiorcy (976)
rada administracyjna (3589)
"definicja oferty" (153)
293/10 (9)
doświadczenie konsorcjanta (188)
uzupełnienie ograniczony (8643)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7781)
cena całkowita oferty (4626)
ix ga 147/07 (1)
rażąco niska cena nadzór (593)
zakończyć nie rozpocząć i zakończyć (1398)
odrzucenie odwołania w części (11638)
biletów lotniczych (81)
225/15 (13)
2753/14 (3)
chiński krs (18)
upust bilety lotnicze (17)
"tylko ceny brutto" (5)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2678)
domniemanie (2235)
kio 354/10 (4)
kio 2189/10 (15)
"kara umowna" (973)
otworzył ofertę przed terminem (6484)
treść oferty definicja (4689)
elektrownia turów (30)
zsi (60)
cena dumpingowa (245)
2873/12 (9)
ii csk 675/10 (26)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (266)
"art. 34 ust. 5" (58)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (1014)
wpis od skargi (27411)
gwarancja (5124)
"jeden producent" (730)
"brak ceny" (52)
rażąco niska cena na dokumentację projektową (606)
umowa na roboty budowlane (7662)
treść referencji (3919)
kio 735/13 (10)
zamówienia podzielone na części (7988)
"wskaźnik rentowności" (24)
art. 185 ust. 3 (4603)
"gwarancje bankowe" (717)
zarzuty (24952)
96/14 (15)
usuwanie awarii (322)
zaokrąglanie liczby punktów (65)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (230)
odrębne umowy (6543)
zmiana producenta podczas realizacji (1952)
otwarcie ofert przed terminem (6140)
"art. 26 ust. 3" (7194)
"oświadczenie producenta komputera" (17)
652/13 (43)
brak podstawy dysponowania osobami (4894)
ii ca 279/08 (1)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (827)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1549)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3438)
"oświadczenie przed notariuszem" "wielka brytania" (24)
113/13 (38)
xix_ga_92_11 (18)
xii ga 206/08 (29)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (3073)
kio_1143_15 (7)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
referencje po terminie składania ofert (2788)
58/10 (43)
c-218/11 (14)
kanada (44)
negatywne konsekwencje (4170)
błąd co do formy (3088)
porównywalność ofert wariantowych (24)
ugoda zamówienia publiczne (90)
"zaniechanie wykonania wyroku" (51)
52/16 (10)
wykluczenie grupa kapitałowa (701)
usługi cateringowe (76)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (84)
"nakazuje odtajnienie" (34)
opis warunków (12844)
kio/kd 12/10 (30)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
kio 1418/12 (18)
kio 990/13 (7)
zmiana ilości w kosztorysie (1536)
xii ga 517/09 (8)
odbiór robót budowlanych (2946)
intertrading (101)
"art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp" (54)
kio_uzp_678_08 (4)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (7)
kio 2049/13 (3)
nie leży w interesie publicznym (1525)
1867/10 (4)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1354)
informacje wprowadzające w błąd (1509)
x ga 139/08 (1)
uprawnień (9875)
1205/15 (4)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
broker ubezpieczeniowy (57)
vii ca 363/08 (1)
brak kopii oferty (4238)
orlen (108)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (481)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (933)
niezgodność oferty z treścią siwz (6591)
przedwczesne odwołanie (1473)
kryterium oceny ofert (9812)
odpis na pfron (29)
fałszywe referencje (108)
kio 457/12 (23)
art. 26 ust. 2f (134)
kio/uzp 692/09 (2)
art. 46 (4546)
art 4 pkt 5 (26761)
criminal records bureau (6)
enea operator (68)
26 ust. 2a (2435)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (144)
c-532/06 (16)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (631)
tajemnicy przedsiębiorstwa (2086)
karty sim (2805)
art. 23 ust. 2 (14135)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (435)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (18921)
c-94/12 (22)
bezwarunkowa gwarancja (488)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (11265)
"kio 1507/11" (6)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3313)
53/11 (123)
kio 270/13 (10)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (254)
wielka brytania (256)
161/14 (29)
zmiana członka zarządu (2105)
kio/uzp 401/08 (11)
oferta wyjaśnienia treści oferty (14265)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2557)
"dysponowanie bezpośrednie" (89)
sysmark (40)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
oferta stanowi całość (12122)
jawność protokołu (962)
"art. 96 ust. 1 pkt 11" (14)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (17693)
podmiot trzeci podwykonawca (1653)
iii_czp_147_08 (10)
216/15 (13)
folder (386)
art. 151 ust. 2 (1379)
994/14 (2)
878/09 (28)
konserwacja zabytków (100)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2631)
200/11 (9)
kio_1470_11 (5)
bony towarowe (24)
podwójne wezwanie (392)
brak podpisu na formularzu oferty (1141)
0 złotych (12478)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (611)
oferta oferta częściowa (3935)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (132)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (132)
kio_954_12 (4)
brak ceny w formularzu oferty (4770)
150/14 (8)
"treść referencji" (816)
kio_uzp_43_08 (8)
zmiana formularza oferty (5417)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (4040)
certyfikat iso (564)
wojewódzki szpital podkarpacki im. jana pawła ii (15)
22 ust. 5 (18345)
zabezpieczenie roszczenia (1080)
spółka cywilna zus (233)
kio 776/12 (21)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (496)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1661)
451/09 (5)
krk stany zjednoczone (26)
kio/uzp 1358/09 (4)
biegły rewident (38)
"24 ust. 1 pkt 2" (324)
"ubezpieczenie oc" (449)
kopia gwarancji wadialnej (222)
zakaz ubiegania się o zamówienie francja (85)
vii ca 911/08 (1)
iii ca 867/09 (5)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1133)
brak podpisu pod odwołaniem (2917)
uzupełnienie jednorazowe (542)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (1043)
"równoważność certyfikatów" (29)
art. 22 ust. 4 (18108)
dokument przedmiotowy a treść oferty (13989)
termin na uzupełnienie oferty (9037)
x ga 395/06 (3)
kio/uzp 70/08 (7)
xii ga 285/09 (2)
x ga 458/09 (7)
kio 2688/13 (3)
podpis na referencji (773)
181/08 (6)
"art. 87 ust. 1 " (4317)
2998/13 (3)
protokół z usterkami (430)
kio 2421/12 (3)
art 24 ust 2 pkt 3 (17533)
kio/uzp 1077/08 (10)
nieistniejąca stawka vat (1136)
oferta niezgodna z treścią siwz (17715)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (495)
sia (30031)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (8713)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (740)
broker (89)
brak kosztorysu ofertowego (2446)
użyczenie zasobów finansowych (224)
tresc referencji (3919)
gwarantowany zakres zamówienia (4506)
rental right (3)
kio/uzp 537/08 (26)
xii ga 416/10 (1)
farmacol (16)
autoryzowany kanał sprzedaży (49)
i ca 601/05 (3)
warunek proporcjonalny (1520)
zamówienie odrębne (7934)
usługa zakończona referencje (1244)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1626)
v ca 1109/08 (34)
1526/11 (24)
krs po terminie składania ofert (1422)
"lub równoważne" (1148)
należyte wykonanie dostaw (2725)
1965/15 (2)
"oferty częściowe" (1010)
"istotna zmiana treści oferty" (578)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (164)
kio_1533_13 (9)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
żywienie (323)
131e (32)
jaworzno (242)
zmiana producenta (4198)
223/11 (5)
drager (110)
art. 58 kc (1275)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2631)
lekkomyślności lub niedbalstwa (72)
186/13 (18)
kio/uzp1400/09 (10)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1118)
kio 2975/13 (7)
kio 438/13 (2)
termin podpisania umowy (7186)
lub równoważne (3218)
32 ust. 4 (5488)
art 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
89 ust 1 pkt 6 (13792)
2184 (30)
tonery gwarancji (41)
uznanie odwołania przez zamawiającego (12425)
"kio/kd 20/09" (5)
uzupełnienie nieprawdziwych informacji (2228)
niezgodność oferty z siwz (6662)
opis jeden wykonawca (10589)
interpretacja podatkowa (1123)
lista podmiotów grupy kapitałowej (216)
946/10 (2)
v ga 15/09 (33)
"art. 51 ust. 2" (151)
2014/25/ue (74)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
wyjaśnienia dokumentów (13581)
art 89 ust 1 pkt 3 (14953)
2763/14 (5)
i ca 251/08 (3)
ii ca 70/09 (6)
odwołanie na wybór trybu (16779)
ca 508/05 (5)
leśnictwo (188)
xix ga 280/08 (11)
gospodarzem (266)
pkwiu (251)
impresa pizzarotti (18)
639/12 (2)
184/11 (10)
"nie wniósł wadium" (1424)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (46)
"86 ust. 4" (342)
1265/09 (5)
"własne referencje" (15)
nie wskazał podwykonawcy (3081)
krk komplementariusza (39)
itil (49)
vi ga 192/10 (26)
xii ga 510/10 (1)
pełnomocnictwo do wniesienia przystąpienia (3133)
kio 2500/10 (3)
kio/uzp 624/08 (12)
referencje wystawione przez wykonawcę (2306)
kio/uzp 585/09 (16)
ogólne warunki ubezpieczenia (1573)
2819/13 (7)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (26)
"próbka niezgodna z siwz" (8)
art.186 ust.2 (4024)
certyfikat iso lub równoważny (273)
xix ga 175/10 (57)
1/16 (907)
turów (81)
zamówienia uzupełniające wartość (3515)
rebus (36)
zamówienie udzielane w częściach (4639)
art. 26 (16769)
maquet (38)
kio_566_12 (7)
normy iso (629)
384/12 (4)
v ca 2214/16 (5)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1906)
"negocjacje bez ogłoszenia" (1007)
v ca 871/08 (2)
"art. 67" (1289)
254/11 (6)
dokumenty nie wymagane (18133)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (193)
kio/kd 19/10 (24)
art. 31a (180)
ryczałt kosztorys (311)
38 ust. 2 (5662)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (118)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
i ca 368/11 (1)
podwykonawca dostawy (1548)
zmiana podstawy wyceny (2275)
krk (591)
kio/kd 90/10 (10)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (12)
"spoza unii europejskiej" (12)
spółka cywilna wykonawca (3932)
brak pkd (168)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (185)
"art. 5 ust. 1a" (52)
kio_1202_13 (6)
usługi szkoleniowe (496)
v ga 127/11 (1)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3883)
"utajnienie części odwołania" (3)
kio 292/13 (9)
856/11 (3)
inżynieria cenowa (154)
emkan pro (10)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (140)
art. 38 ust 4a (756)
potwierdzanie za zgodność (4316)
ogłoszenie upadłości (482)
meble biurowe (153)
wadium w częściach (1227)
art. 12a ust.2 (649)
jednostronna zmiana umowy (1129)
"dialog konkurencyjny" (551)
1514/11 (37)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (177)
kary (2645)
naruszenie art. 144 (1205)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4548)
"art. 36b" (84)
zmiana umowy roboty zamienne (679)
kio 321/11 (8)
"formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie" (4)
aktualizacja dokumentacji projektowej (274)
c-355/15 (4)
ix ca 182/06 (3)
889/13 (2)
pilna potrzeba (350)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (8111)
ii ca 327/05 (12)
kio_1833_14 (14)
ratownik (66)
oferta treść oferty (21815)
wykładnia autentyczna (241)
xii ga 423/08 (1)
art. 32 ust. 4 pzp (4092)
kio 1125/11 (6)
kopia dokumentu (3366)
cena słownie i liczbowo (352)
2104/11 (6)
substrat zaskarżenia (52)
stołeczny zarząd infrastruktury (97)
brak referencji (3619)
zważyła (21633)
2303/12 (6)
produkty lecznicze (386)
waluta obca (126)
dysponowanie sprzętem (2915)
kio 479/12 (3)
art. 58 k.c. (845)
cofnięcie skargi zwrot (4771)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (252)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (209)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (35)
manipulowanie (296)
kio_2154_11 (9)
kio_540_13 (6)
iv ca 1021/09 (1)
wyższa stawka podatku vat (792)
ii gsk 105/05 (18)
uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (2015)
załączniki do przystąpienia (9519)
zastrzeżenie referencji (1687)
kio 216/14 (19)
"powtórzenie czynności" (9465)
ii ca 718/09 (8)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
węgry krk (5)
brak płatności częściowych (1022)
art. 24 ust. 1a (3480)
287/15 (7)
kio 363/12 (5)
"połączenie spółek" (41)
termin ważności gwarancji (1142)
1705/14 (12)
kio_uzp_1636_09 (3)
"zmiana podmiotu udostępniającego zasoby" (2)
"iii czp 52/11" (138)
generalna (4384)
v_ca_936_12 (8)
brak podpisu na ostatniej stronie formularza ofertowego (435)
usługi prawne rażąco niska cena (1930)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (25740)
budynki użyteczności publicznej (454)
kio 2121/12 (8)
ii ca 1063/05 (15)
166/13 (12)
przeciwnik skargi (552)
vat błąd w obliczeniu ceny (1398)
ix ca 672/11 (1)
naruszenie art. 32 ust. 2 (5220)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1272)
"dodatni wynik finansowy" (51)
nieproporcjonalny (1871)
"bezpieczeństwa przemysłowego" (58)
brak terminu w ofercie (19091)
telekomunikacja polska (488)
treśc referencji (3919)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (287)
v ca 307/09 (10)
kio_2809_15 (9)
nieporównywalność ofert (242)
art.93 ust.1 pkt 7 (4328)
asseco (598)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (136)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (4463)
prekwalifikacji (126)
strona internetowa producenta (2245)
omyłka samodzielnie (1902)
kio 122/11 (6)
aktualność krs (79)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5598)
kio/uzp 965/09 (9)
kio 1219/14 (3)
"dysponowanie osobami " (1975)
24 ust. 1 pkt 3 (17535)
skonto (7)
"numer katalogowy" (304)
paliwa (849)
ii ca 797/09 (5)
kio 2129/12 (7)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4690)
zarzut blankietowy (261)
current ratio (9)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (796)
pelnomocnictwo (4847)
brak formularza ofertowego odrzucenie (4113)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (12806)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4888)
"interes prawny" (5294)
c-24/91 (13)
wadium zaksięgowane (54)
kio_2779_12 (5)
kozienice (78)
podstawa dysponowania (6733)
rfid (46)
kio/uzp 260/09 (2)
493/13 (6)
kio 529/13 (10)
1158/09 (6)
płatność podwykonawcy (710)
uzupełnienie (9702)
v gaz 21/08 (9)
"cena zero" (12)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (49)
niemiecki rejestr handlowy (76)
warunki ograniczające konkurencję (3727)
"minimalne wynagrodzenie" (578)
planeta (39)
tajemnica opis techniczny (1289)
kio_1223_11 (3)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
kryterium kara umowna (650)
interes w przystąpieniu (10176)
zmiana kryteriów oceny ofert (7054)
x ga 45/08/za (1)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (260)
opis warunków udziału w postępowaniu (11812)
rwe (39)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5129)
xix ga 82/09 (2)
kio_2213_12 (4)
zakres dokumentacji projektowej (3513)
924/14 (23)
art. 92 ust. 2 (3977)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1518)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3467)
2785/10 (8)
forma uzupełnienia oferty (4593)
tauron (175)
art. 100 ust. 4 (6995)
736/08 (6)
"zamówienia in house" (15)
dzielenie zamówień (1107)
sygn. akt iv ca 508/05 (5)
solid (147)
kio 19/11 (293)
art.22 ust.5 (2547)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1403)
i ca 495/13 (20)
138c ust. 1 pkt 4 (132)
dokumenty wielka brytania (228)
46 4a (1003)
utajnienie wykazu osób (571)
referencje podwykonawstwo (475)
tłumacza przysięgłego (469)
kio/kd 79/11 (8)
poddostawca podwykonawca (58)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (204)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1437)
105/13 (11)
obronności (187)
v ca 571/08 (17)
waloryzacji (259)
utajnienie wykazu usług (574)
wygórowany warunek (614)
1615/14 (5)
ii ca 258/09 (2)
kio_42_12 (17)
pierwotna niemożność świadczenia (577)
art. 36b ust.2 (107)
kio 1592/13 (3)
kosztorysy (3450)
potwierdzenie należytego wykonania faktura (1793)
szwedzkie (110)
protest (12004)
x ga 5/07 (12)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2438)
art 91 ust 2 (8242)
1385/10 (8)
zobowiązanie podmiotu (6334)
dyrektywa (3870)
2191/13 (3)
kryteria oceny (10097)
46/10 (39)
kio 500/15 (19)
przebudowa budowa (1959)
wyjaśnienie treści referencji (3141)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (12076)
rozbieżnie liczbowo i słownie (28)
26 ust 2f (171)
c-199/85 (14)
jedz (106)
oferta sprzeczna wewnętrznie (2007)
dokumenty składane przez konsorcjum (4872)
odrzucić skargę (20923)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4552)
punktacja (1785)
v ca 3128/10 (1)
art. 30 (16640)
błąd pisarski (1245)
kio 1434/12 (5)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3029)
1630/14 (5)
"cena zero złotych" (10)
x ga 255/09/za (2)
art. 92 ust. 1 (3977)
suma cen ryczałtowych (533)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1927)
istotne części składowe (1604)
cena ryczałtowa (2242)
art 38 (5685)
xii ga 106/10 (2)
podmiot trzeci podwykonawcą (1653)
różna stawka vat (1153)
oferty częściowe (4086)
"nie będzie brał udziału" (673)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
równowaga ekonomiczna (228)
brazylia (7)
"obsługę prawną" (179)
24 ust 2 pkt 1 (17704)
kio 445/12 (8)
warunki przedmiotowe (17582)
podział zamówienia na części (2595)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (2215)
"bank zagraniczny" (12)
xix ga 520/06 (5)
uzasadniona potrzeba zamawiającego (8125)
"usługi prawnicze" (76)
wydruk z ceidg (54)
kio/kd 33/12 (9)
678/08 (10)
kio 774/13 (3)
data zobowiązania podmiotu trzeciego (2282)
nie wykonał wyroku kio (12723)
gwarancja wadialna warunkowa (82)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
promocja miasta wolnej ręki (26)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (88)
interes faktyczny (10891)
art. 6 ust. 2 (26909)
oferta sensu largo (149)
interes we wniesieniu odwołania (8961)
zmiana urządzenia (5853)
"art. 101 ust. 3" (12)
oddział spółki (1987)
art. 62 ust. 1 (3171)
"nieczytelny podpis" (150)
barter (9)
istotne zmiany postanowień umowy (8502)
x ga 98/10 (2)
kio_uzp_632_10 (4)
art. 144 pzp (960)
"art. 191 ust. 2" (938)
doradztwo techniczne (655)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1992)
wadliwa gwarancja (1637)
sztuki budowlanej (1627)
spełnianie warunków przez konsorcjum (5325)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1865)
kio 2184/13 (11)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (30)
1946/09 (3)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4913)
zmiana personelu (1444)
v ca 84/07 (10)
v ca 1281/12 (4)
"utajnienie wyjaśnień" (99)
kio_1774_13 (3)
kio 1385/10 (8)
dokumenty wystawione po terminie (5589)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1438)
kio/uzp 814/10 (26)
rażąco niska cena szpital (227)
v ca 1468/10 (3)
referencje dla konsorcjum (1888)
kio 653/13 (3)
zatrzymania wadium (865)
kio 17/16 (21)
2200/14 (7)
definicja robót budowlanych (2624)
zasoby zamawiającego plk (48)
andra (58)
"udostępnienie potencjału finansowego" (9)
"art. 24 ust. 1 pkt 19" (5)
"art. 87 ust. 1" (4317)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1460)
kio_424_11 (8)
x ga 311/07 (6)
dokument stanowi treść oferty (16138)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (1012)
tonery potwierdzenie wymagań (83)
kio_863_15 (9)
x ga 178/09 (4)
"odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym " (396)
tramwaje śląskie (35)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
wadium wniesione przez konsorcjum (1208)
kio 41/14 (14)
xii ga 129/10 (3)
wyjaśnianie treści specyfikacji (3912)
kio 3021/13 (5)
loco (83)
nieuczciwa konkurencja (13648)
1719/10 (25)
"izby inżynierów" (373)
"§ 3 ust. 4" (332)
wezwanie do uzupełnienia certyfikatu (1553)
nadmierne wymagania (2236)
kio 2014/10 (265)
wynagrodzenie (11938)
"unieważnia umowę" (36)
110/14 (15)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (752)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (420)
cena nierealna (3259)
succhi di frutta (37)
zmiany umowy z wolnej ręki (1128)
eod (31)
towarzystwo budownictwa społecznego (157)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2237)
624/12 (2)
rażąco niska cena usługi informatyczne (315)
zmiana terminu wykonania umowy (9922)
2292/13 (37)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (515)
379/12 (29)
brak krk wykluczenie (508)
certyfikat fifa (49)
x ga 158/07/za (2)
protokół odbioru dostawy (1465)
1249/09 (11)
29 ust.1 (29150)
kio 96/17 (5)
kio_1844_14 (23)
x ga 2/08/za (1)
"cena jednostkowa" (2370)
w warszawie (28892)
wadium dla jednego z konsorcjantów (176)
kio 2602/13 (6)
produkt równoważny (1819)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (198)
koleśnikow główny urząd geodezji (11)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1861)
kio/uzp 91/09 (12)
kio 879/16 (4)
x ga 241/10/za (1)
usługa okresowa (1295)
definicja oferty (4881)
sobot (305)
art 36a (248)
zmiana umowy 144 (951)
udostępnienie uprawnień (2906)
umowa na czas oznaczony (6520)
niekorzyść wykonawcy (859)
33/15 (18)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (534)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (724)
niespójność ogłoszenia i siwz (288)
kio_2829_12 (9)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3626)
"iso 9001" (305)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (1052)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1382)
wadium lider konsorcjum (626)
próbki systemu (634)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (560)
odwołanie na treść siwz (17942)
społeczne kryterium oceny ofert (2564)
848/12 (5)
rażąco wysoka cena (922)
821/11 (16)
"zmiany w umowie" (140)
"zamawiający jest związany treścią siwz" (4)
1993/10 (7)
spełnienie warunków (17438)
akredytacja (249)
forposta (49)
1431/08 (15)
prace zamienne (995)
z wolnej ręki (1872)
prawnicze (456)
66/16 (18)
ix gc 159/08 (3)
rapid (30)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1226)
2409/15 (3)
"równego traktowania" (12169)
"kio 1797/11" (7)
c-331/92 (14)
"wiedzy i doświadczenia" (4977)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1593)
błąd w kosztorysie (1587)
x ga 706/11 (25)
ii ca 137/07 (10)
"materiały eksploatacyjne" (347)
rezygnacja z części zamówienia (881)
kio 219/14 (7)
wezwanie do uzupełnienia jedz (148)
ncbr (3)
ministerstwo sprawiedliwości (783)
zawarcie umowy po terminie związania (10424)
wadium uznanie rachunku (1003)
kio 20/12 (297)
art. 24 ust.2a (911)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (1084)
pełnomocnictwo do wadium (965)
"189 ust. 2 pkt 2" (265)
art. 94 ust. 3 (2549)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1110)
punkt funkcyjny (103)
przerwanie ciągłości wadium (31)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1380)
2704/10 (3)
program funkcjonalno-użytkowy (843)
wadium w kwocie niższej (610)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2645)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (419)
art.189 (7101)
kio 1251/15 (18)
udostępnienie dokumentów (4825)
zobowiązanie podmiotu trzeciego ogólnikowe (409)
"koszty postępowania odwoławczego" (15336)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (5444)
"błędna stawka podatku vat" (178)
zakaz łączenia funkcji (532)
531/12 (11)
"kio/kd 31/12" (6)
x ga 22/08 (116)
art. 8 ust 3 (23198)
nie podpisany kosztorys (1186)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (327)
protokół odbioru końcowego robót (927)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (8473)
definicja kosztorysu szczegółowego (674)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (313)
ustawa (32629)
67/11 (14)
kio 869/10 (19)
1574/10 (10)
brak strony formularza cenowego (2340)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (616)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (8292)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (12861)
nieodrzucenie oferty (20376)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (430)
zamówienia publiczne (32189)
c-349/96 (59)
łączenie zamówień (3789)
kio 2220/10 (16)
131/13 (23)
art 7 ust 1 (31700)
2111/11 (3)
wyjaśnienia ceny po terminie (9288)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (704)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (158)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
kio 1318/10 (8)
zmiana terminu realizacji przed podpisaniem umowy (4557)
własne referencje (2436)
protokół konieczności (5231)
kio_1217_13 (3)
kio/uzp 210/09 (4)
self cleaning (11)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (824)
"art. 42 ust. 1" (148)
uzupełnienie przystąpienia (6849)
referencje podmiotu trzeciego (1574)
"art. 32 ust. 4" (167)
2010 (19276)
referencje należyte wykonanie (3202)
art. 40 ust. 6 (6281)
"oferta została złożona po terminie" (8)
1509/11 (7)
nieuczciwej konkurencji (13648)
rblog (15)
art. 31 (12210)
2752/15 (3)
brak tłumaczenia dokumentu (2539)
krk po terminie (584)
data wszczęcia postępowania (6835)
i ca 159/11 (13)
"art. 192 ust. 7" (2010)
iv ca 362/08 (1)
248 kpc (54)
189 ust. 2 pkt 5 (6344)
polisa podmiotu trzeciego (443)
art. 186 ust. 2 (4849)
26 ust 3 (16382)
partner dariusz apelski (17)
678/12 (6)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (18133)
bez zbędnej zwłoki (639)
v ga 40/09 (24)
zasada języka polskiego (2332)
"art. 82 ust. 3" (1007)
gwarancja wadialna kopia (222)
błedna stawka vat (1353)
oryginalne materiały eksploatacyjne (131)
typ model (1059)
wykluczenie wykonawcy (14724)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (20)
niemożliwość świadczenia (1090)
in dubio pro reo (61)
ciągłość terminu związania ofertą (646)
kio 893 (126)
1041/10 (3)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (9358)
v ca 977/08 (1)
"opis przedmiotu zamówienia" (8375)
"art. 142 ust 2" (18)
kio 1305/13 (3)
przetarg kompleksowa dostawa energii elektrycznej (95)
223/08 (33)
dostawa energii elektrycznej (543)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (68)
utajnienie wykazu podwykonawców (261)
"art 87 ust 2 pkt 3" (2589)
najem lokalu (31)
"inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania" (72)
obniżenie ceny oferty (2232)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4435)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2153)
1059/13 (6)
nazwa producenta (3112)
293/11 (12)
634/14 (9)
oświadczenie wiedzy producent (2346)
uzupełnienie jedz (80)
llc (40)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (51)
parametry techniczne (5872)
"z własnej inicjatywy" (521)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1855)
wniesienie odwołania po terminie (28398)
brak podpisu w formularzu ofertowym (756)
opinii biegłego (1611)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (166)
koszty pośrednie (3053)
utajnienie referencji (357)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (98)
zdolność finansowa (2755)
2873/13 (7)
odrzucenie skargi (20923)
1457/11 (7)
"i ckn 304/00" (195)
ii ckn 440/00 (7)
art. 181 ust. 1 (1576)
de minimis (14)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (96)
opłata sądowa (377)
art. 24 ust. 1 (18210)
rażąco niska cena + dowody (2195)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
kio/kd 107/11 (4)
tłumaczenie przysięgłe (469)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (33)
"87 ust. 1a" (120)
kio 2634/14 (7)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (60)
kio_uzp_1564_09 (6)
istotna zmiana w treści oferty (12106)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2610)
c-599/10 (85)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5592)
epeat gold (24)
odpowiedzialność solidarna (597)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3999)
art. 7 ust. 1 (31700)
972/12 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (583)
kio 1164/11 (6)
kara umowna za opóźnienie (501)
politechnika częstochowska (16)
9/15 (110)
ograniczenie zasady swobody umów (1569)
uchylił się od podpisania umowy (2295)
na rzecz różnych odbiorców (1199)
skrócenie terminu płatności (211)
wadium (2711)
word warszawa suzuki (2)
nieważny certyfikat iso (255)
track tec (31)
referencje członka konsorcjum (1141)
vmware (81)
1063/12 (9)
art. 189 ust. 6 (6071)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (8642)
gwarancja kryterium oceny ofert (2640)
domestos (6)
zoz (550)
podpisanie umowy bez wadium (1070)
1149/08 (6)
1305/11 (5)
138k (33)
kio 1197/13 (6)
kio 623/12 (6)
plan zamówień publicznych (2201)
zaświadczenie z krk (451)
wyrób medyczny (842)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
"art. 192 ust. 2" (2933)
prekluzja dowodowa (36)
intercity (101)
"kio/kd 58/10" (9)
ekonomika postępowania (312)
koncepcja jako tajemnica przedsiębiorstwa (356)
"przeciwnikiem skargi jest " (36)
"art. 22 ust. 1a" (132)
kio 154/13 (9)
xix ga 170/08 (5)
"zmiana wynagrodzenia" (248)
przedłużenie umowy (2391)
telaustria (58)
1514/08 (15)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4662)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (4310)
86 ust. 2 (2412)
netia (192)
22d (67)
brak wskazania terminu realizacji (8933)
sumowaniu (840)
nie potwierdzają należytego wykonania (4802)
2708/14 (6)
26 ust. 2b (2485)
art 4 pkt 6 (24272)
1155/09 (3)
iv ca 1324/08 (1)
124/09 (6)
"ii crn 913/97" (40)
litwa (133)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2131)
zmiana produktu (4024)
art. 23 ust. 3 (13871)
kio 1684/12 (5)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (760)
żądanie autoryzacji serwisowej (116)
brak wyceny jednej pozycji (2059)
x_ga_337_07 (7)
"spółka celowa" (29)
solid security (59)
kio/uzp 1349/09 (5)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (454)
2087/15 (2)
"na dzień składania ofert" (1666)
art.89 ust.1 pkt 6 (12723)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1328)
zezwolenie prezesa państwowej agencji atomistyki (25)
"niepodpisany formularz cenowy" (16)
współubezpieczony polisa (4)
china overseas engineering group (13)
iv ca 1499/11 (1)
ustalanie wartości zamówienia (3614)
1253/13 (5)
prowizja jako kryterium oceny ofert (101)
art 90 ust. 1 (9144)
zawieszenie postepowania (851)
podwykonawstw (1222)
program lekowy (19)
błąd zamawiającego (6700)
tubisz "rażąco niska cena" (96)
forma wadium (1349)
"iv ca 683/12" (115)
kio 69/12 (19)
330/09 (10)
umowne prawo odstąpienia (1060)
złożenie dokumentów po terminie (18733)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12421)
oferta formularz oferty (7039)
za wysokie kary umowne (395)
"24 ust. 2a" (54)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (434)
art 131a (44)
art. 4 pkt 3 lit. g (2694)
zaświadczenie (3573)
kio/uzp 1173/08 (6)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (2019)
zbiorowa polisa (82)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (10048)
iv ca 180/11 (4)
oferta jest oświadczeniem woli (4960)
kio_2861_13 (3)
vii ga 44/05 (4)
iii ca 658/08 (2)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (923)
o ustalonych standardach jakościowych (846)
"ograniczenie terytorialne" (30)
wyjątkowa sytuacja (2519)
iii_ca_262_05 (7)
uwzględnienie odwołania (24115)
kredyt obrotowy (94)
ryzyko (2530)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2752)
manipulacja cenami (319)
zmiana wartości zamówienia (11212)
zastrzeżenie do protokołu (4133)
v csk 456/09 (23)
43/10 (16)
uzupełnienie faksem (1771)
nie mogą obciążać wykonawcy (2209)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
art. 22 ust. 5 (18345)
świadectwo zgodności we (576)
powołanie biegłego (676)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (214)
drewnica (16)
aspekt społeczny (1187)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (854)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
c-295/05 (27)
"tłumaczenie dokumentów" (237)
działalność nie ujawnioną w krs (623)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (275)
zmiana podmiotu trzeciego (3631)
kio 715/14 (26)
kio 765/13 (6)
brak interesu odwołującego (11918)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (12795)
niedozwolona zmiana oferty (1669)
statio fisci (29)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
hitachi (67)
192 ust. 7 (13025)
obsługa prawna (3856)
1663/13 (2)
"art.22 ust.4" (1106)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3983)
brak pozycji kosztorysowej (1311)
"zmiana treści oferty" (1693)
zus hiszpański (7)
"prekwalifikacja" (126)
"art. 60b" (22)
"art. 7 ust. 3" (2052)
brak vat (3554)
649/14 (3)
art. 38 ust. 1a (1254)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (36)
ogólnodostępność (11)
kio 108/15 (18)
pit (83)
wskaźniki cenotwórcze (275)
x ga 284/11/za (1)
kio/uzp 1243/08 (7)
kio_2931_13 (4)
zatrzymanie wadium 2014 (247)
czynny obiekt (418)
instytucja gospodarki budżetowej (281)
cena 0 zł (6197)
1363/11 (3)
578/11 (4)
parafka zamiast podpisu (12)
1535/11 (5)
brak pieczątki (424)
kryterium czas reakcji (476)
kio 173/11 (14)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1123)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2767)
autoryzowany przedstawiciel (358)
kuchnio (1184)
niejawne (9409)
25 ust. 1 pkt 2 (14938)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (250)
x ga 213/11 (20)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (230)
art. 145 ust. 1 (1720)
1060/13 (4)
"tożsamość czasowa" (58)
"windows" (417)
ii ca 67/05 (3)
aktualność dokumentów (530)
referencje a kary umowne (171)
kio 285/15 (3)
"cykl życia" (76)
"roszczenie o zawarcie umowy" (29)
kio 1898/11 (3)
"wdrożenie systemu" (1037)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (15061)
2462/10 (3)
kio_150_12 (18)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (345)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
kio 1100/13 (3)
1900/11 (6)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
harmonogram (1935)
ukrainy (103)
wniosek o wyjaśnienie treści siwz po terminie (8394)
przedwczesność odwołania (57)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (88)
pełnomocnictwo oryginał (1417)
ii ca 753/10 (1)
x ga 230/08 (1)
jedna usługa dwie umowy (3629)
719/15 (6)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (2170)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (167)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1208)
"wykładnia siwz" (73)
warunki udziału w postepowaniu (20532)
"przetargu ograniczonego" (21950)
termin realizacji zamówienia (16292)
kio 287/11 (8)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (3150)
krótki termin realizacji (1598)
kio 2223/11 (17)
usługi tego samego rodzaju (10728)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (8241)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (9065)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (65)
uslugi lesne (504)
2635/12 (5)
"przeciwnikiem skargi jest" (36)
solidarna odpowiedzialność (597)
kio_1716_11 (5)
podmiot powiązany (1752)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (159)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (965)
kio/uzp 458/09 (14)
wynajem sal konferencyjnych (22)
grupy kapitałowej (828)
kio_2419_14 (7)
rownowaznosc (1175)
art. 27 (13111)
warunki równoważności (1122)
kio 1542/12 (3)
191/14 (10)
iso/iec 27001 (23)
uzupełnienie dokumentów faksem (1689)
brak ceny brutto (4745)
185 ust. 3 (4603)
kio 1776/10 (8)
telewizja polska s.a. (175)
agencja mienia wojskowego (201)
art.151a (12)
data wystawienia dokumentu (1469)
sikorska (1082)
oem (69)
art. 24 ust. 8 (14614)
zdolność kredytowa obroty (340)
kio_292_13_kio_295_13_kio_309_13 (6)
opłacona polisa (559)
charakterystyka produktu leczniczego (60)
29 ust. 1 (31057)
180 ust. 2 (6192)
ix ca 220/09 (2)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3741)
obsługa bankowa 2016 (200)
unieważnienie postępowania termin związania ofertą (9391)
iii ca 583/08 (5)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (227)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (12077)
udostępnienie siwz jest czynnością (4256)
x ga 300/09 (4)
warunek nieproporcjonalny (1520)
wizja lokalna (481)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1602)
zmiana prawa (11267)
"rozwiązanie umowy" (453)
"umowa odpłatna" (214)
skamex (101)
tożsamość podmiotowa (397)
"błędny adres" (11)
dalsze pełnomocnictwo (1942)
zasada bezstronności (563)
oprogramowanie windows (349)
"iii czp 74/05" (342)
856/12 (5)
"pojęcie dostawy" (12)
art.29 ust.3 (2803)
x ga 103/09/za (1)
1758/11 (10)
kio 293/11 (12)
ii ca 577/06 (7)
wdrożenie (2987)
"przyczyn technicznych" (472)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (181)
autoryzacja producenta (329)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (919)
v ga 141/09 (4)
x ga 7/10 (47)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (322)
kio/uzp 951/09 (3)
kio_1883_14 (13)
124/13 (31)
kio 915/13 (3)
jedna umowa jedna usługa (2200)
wznowienie postępowania (455)
odnawialny (180)
1749/13 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (781)
autoryzacja producenta nawierzchni (50)
87 ust. 2 pkt 3 (8420)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8046)
kio 330/11 (21)
"kluczowe części zamówienia" (84)
błąd w tłumaczeniu (1170)
art. 26 ust. 3 precyzyjne (3736)
kio/uzp 286/08 (12)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (243)
nieczytelny podpis (522)
kio/uzp 6/10 (161)
zmiana umowy w zakresie sposobu płatności (2345)
kio 2401/10 (7)
interes prawny (13123)
§ 6 ust. 2 (26911)
489/14 (2)
referencje własne (2436)
nie może przekroczyć (3190)
"komisja przetargowa" (1590)
przedłużenie terminu związania (2334)
nazwa postępowania (9695)
kio 818/13 (3)
certyfikat ibm (107)
742/11 (11)
rażąco niska cena ochrony (1551)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2532)
cofnął sprzeciw (254)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (844)
bezprzedmiotowe (2310)
1533/08 (2)
prokura samoistna (50)
1197/13 (6)
kryteria oceny ofert tajemnica przedsiębiorstwa (1256)
xii_ga_315_11 (37)
kio 13/13 (44)
gwarancja ubezpieczeniowa (1122)
wskaźnik płynności finansowej (122)
pocztowe (2564)
ii ca 342/06 (10)
oficjalnego kanału dystrybucji (38)
uchyla wyrok (4513)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (224)
kryterium estetyka (103)
c-16/98 (24)
2146/12 (5)
kio/uzp 48/09 (34)
887/12 (5)
v ca 984/08 (66)
xix ga 131/08 (18)
kio/uzp 476/11 (5)
wadium na nieokreśloną część (1196)
"zamiast polisy" (20)
kio 113/13 (18)
rażąco niska cena 1 grosz (2561)
kio_429_12 (8)
"opłaconej polisy" (453)
ii_ca_137_09 (14)
przekaz pocztowy (70)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (116)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (18517)
art. 180 (6199)
694/13 (12)
art. 26 ust.3 (12762)
iii_czp_52_02 (25)
v ca 788/12 (14)
haccp (48)
dostawa (13120)
czynność techniczna (12233)
2743/11 (23)
awos (15)
295/11 (5)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (6628)
art. 87 ust.1 (8906)
nieaktualna informacja z banku (694)
1703/14 (5)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1927)
art.142 (652)
niemiec (767)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (542)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1440)
art. 46 ust 4a (1002)
sumowanie (840)
art 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
brak podania stawki podatku vat (1038)
"przystępujący nie ma interesu" (41)
v ca 226/10 (12)
koszty postępowania (30177)
tramwaje warszawskie (58)
przeszacowany kosztorys inwestorski (49)
kio 729/10 (12)
usługi intelektualne rażąco niska cena (86)
miejsce składania ofert (8406)
"art. 15" (1624)
"91 ust. 3" (236)
kodeks spółek handlowych (1139)
zdolność kredytowa do kwoty (1007)
"oferta równoważna" (585)
zamawiający jako gospodarz postępowania (219)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (527)
charakter referencji (2757)
91 ust. 3a (825)
złożenie oferty w innym miejscu (11894)
496/10 (9)
wolna ręka prawa autorskie (242)
odmowa podpisania umowy (956)
język gwarancji (1011)
"art. 26 ust. 2d" (102)
aqap 2130 (10)
1563/12 (4)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2711)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (1072)
test proporcjonalności (138)
kio_506_15 (6)
kio_869_11 (6)
hiszpański (247)
pzu (178)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (50)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1237)
brak potwierdzenia otrzymania maila (704)
polisa oc grupowa (17)
wadium termin związania ofertą (1981)
odpowiedzialność konsorcjum (2747)
tonery do drukarek (101)
przedmiot działalności krs (1115)
kio/uzp 1455/08 (14)
kio 1546/15 (2)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (4082)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (390)
data wystawienia (1538)
2814/14 (6)
kod pkd (82)
zmiana terminu 144 (1013)
290/11 (8)
art. 25 ust. 1 pzp (12090)
228/10 (47)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2589)
zmiana podmiotowa (2749)
kio_1498_10 (4)
"87 ust.2 pkt 3" (2595)
roboty budowlane rażąco niska cena (1164)
forma dokumentów (8149)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (23)
kio_uzp_1029_08 (5)
oczywista omyłka rachunkowa (1295)
kio 1721/11 (13)
nieścisłości siwz (786)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (3)
elektroniczny krk (138)
89 ust. 1 pkt 8 (12069)
"pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum" (63)
v ca 484/08 (1)
art. 179 (10185)
iso/iec 19752 (20)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3357)
definicja zatrudnienia (860)
oferta w języku polskim (2642)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4609)
1524/08 (10)
brak kosztorysu (2992)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (312)
art. 5f (46)
cofnął skargę (5345)
art. 36a ust.2 (230)
autoryzowany przedstawiciel na polskę (150)
kio 1066/11 (12)
odpady komunalne (1171)
oświadczenie własne wykonawcy zamiast referencji (597)
zabezpieczenie należytego (3361)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (2103)
zwolnienie od kosztów (1272)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień ceny (564)
art. 32 ust. 1 (5791)
rozwiązanie alternatywne (1146)
zamieszczenie dokumentacji (7183)
zatarcia (106)
unieważnienie (16773)
xii_ga_429_09 (77)
art. 67 ust.1 pkt.1a (141)
kompatybilny (543)
dokumenty francja (351)
art. 24 ust. 11 (14911)
udostępnianie ofert (2827)
"krajowy rejestr karny" (734)
dzielenie zamówienia na części (974)
kio 2342/12 (6)
"opłacona polisa" (453)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (93)
kio_177_15 (20)
"budynek użyteczności publicznej" (266)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (82)
dowody na brak rażąco niskiej ceny (2211)
lakoniczne wyjasnienia rażąco niskiej ceny (466)
oferta po terminie awizo (25)
zwrot wadium w formie gwarancji (739)
harmonogram robót (1229)
nieprecyzyjne wezwanie (3034)
istotna zmiana umowy termin (10542)
nieaktualne krk (420)
te same referencje (3621)
świadczenia okresowe (1355)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
odtajnienie wykazu osób (557)
kio/uzp 218/08 (32)
kio/uzp 235/09 (18)
art. 24 ust.1 pkt 1 (17334)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2627)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (765)
kio_2854_12 (12)
zamówienie dodatkowe wartość (10592)
cena jednostkowa zero (2492)
cena rażąco niska (2866)
udostępnienie wiedzy (3469)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3643)
za pośrednictwem banku (1779)
2528/10 (3)
art. 136 (790)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (3079)
unieważnienie czynności wyboru (13750)
niedopuszczalna zmiana oferty (7206)
"zakład karny" (57)
nie przedłużył terminu związania ofertą (2237)
pierwszeństwo siwz przed umową (372)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (16115)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (602)
kio_1881_10 (3)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
szacowanie wartości usługi szkoleniowe (75)
cpu benchmark (9)
x ga 69/09 (4)
warbud (391)
rękojmia na usługi (897)
data uzupełnianych dokumentów (2609)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2381)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (7465)
kio_2308_10 (5)
zielone zamówienia (2023)
"system kwalifikowania wykonawców" (10)
drugie miejsce po przecinku (374)
zmiany istotne (13652)
sponsoring (3)
186 ust.2 (4478)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (320)
zwiększenie środków (2641)
"art. 297" (116)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (3080)
kio_667_10 (6)
dysponowanie bezpośrednie (4336)
usługi leśne (504)
błędnie wpisany vat (775)
zwiększenie konkurencyjności (633)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (571)
kio 1465/13 (3)
24 ust. 2 pkt 1 (17704)
kio/uzp 43/09 (7)
rentowność sprzedaży (141)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (346)
brak formularza ofert (6384)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (7176)
odwrotny vat (206)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (4301)
unieważnienie umowy (10924)
brak numerów katalogowych (685)
tusze tonery (37)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (1027)
v_ca_2015_12 (7)
vii ca 587/09 (1)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (457)
kio_uzp_184_10 (11)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1304)
wadium w walucie obcej (19)
specyfikacja techniczna (10521)
1533/12 (7)
doświadczenie konsorcjum (4104)
kio_63_11 (8)
zasada bliskości (180)
2755/15 (3)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (14953)
"30 grudnia 2011" (107)
próbka jest dokumentem (892)
przyrzeczenie publiczne (165)
usługi pocztowe (1342)
środki finansowe (6793)
ii ca 233/06 (1)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1279)
dwóch miejsc po przecinku (452)
2037/12 (27)
rabat jako kryterium oceny ofert (340)
grabarczyk magdalena (1148)
iv ca 51/11 (2)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (115)
pełnomocnictwo ceidg (55)
"umowy o pracę" (827)
potrzeby zamawiającego (9967)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (606)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (179)
definicja budowy (2190)
tajemnica (2194)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (235)
uzupełnienie opisu technicznego (4457)
29 ust.2 (24585)
"art. 86 ust. 2" (79)
"uzupełnienie odwołania" (134)
x ga 223/07 (7)
"niezwłocznie" (2215)
kio 1960/11 (5)
wartość zrealizowanej części (5087)
"art. 29 ust. 4" (57)
kio 30/14 (32)
zaświadczenie o niekaralności chiny (22)
"art. 68 ust. 2" (33)
ocena wniosków (14061)
arup (51)
"bład w obliczeniu ceny" (1284)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1140)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (536)
manipulowanie cenami jednostkowymi (156)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (7031)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (417)
87 ust. 1 (8626)
"zakres podwykonawstwa" (255)
gwarancja przetargowa (2414)
art 36b (107)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (86)
art. 17 ust. 1 (14671)
cena ryczałtowa omyłka (904)
odbiór odpadów komunalnych (698)
warunek zawieszający w umowie (75)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1850)
rażąco niska cena definicja (936)
xix ga 3/07 (278)
kio 2159/13 (6)
rafako (65)
niedozwolona zmiana treści oferty (1642)
treść zobowiązania (8046)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (227)
interes publiczny 145 (1034)
"oficjalny kanał dystrybucji" (14)
kio_1114_12 (15)
nazwy producenta (3112)
kio 1544/11 (8)
vat 0% (2102)
2014/24/ue (224)
kio 2694/13 (5)
kio 685/12 (5)
xiii ga 573/14 (4)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (677)
93 ust. 1 pkt 4 (6273)
1853/12 (3)
kio 276/14 (9)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1801)
techniker krankenkasse (3)
kio/uzp 68/07 (6)
naliczenie kar umownych (497)
"odwołanie na treść siwz" (39)
wartość techniczna (10103)
kio/uzp 215/09 (7)
kio/uzp 265/08 (34)
wyjaśnienie treści dokumentów (12857)
53/09 (22)
655/13 (18)
prezentacja systemu informatycznego (314)
jednokrotne wezwanie (945)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (769)
kio 20/13 (21)
"22a ust. 4" (12)
x ga 33/09 (4)
wymienione po przecinku (334)
uzupełnienie treści oferty (8790)
krs po terminie (2316)
"art. 143a" (33)
2505/11 (9)
dysponowanie (9174)
brak interesu w przystąpieniu (9081)
tłumaczenie dokumentów (2710)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6982)
kio 1533/10 (4)
kio/kd 30/14 (16)
odstąpienie od umowy (3126)
oświadczenie o akceptacji siwz (1285)
"obsługa prawna" (179)
niekompletny formularz cenowy (614)
"prezentacja próbki" (53)
błędny wykaz dostaw (1100)
grontmij (177)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (283)
"spółka komandytowa" (579)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10351)
142/14 (14)
uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1531)
xii ga 186/13 (13)
"najdalej idącą" (218)
udostępnienie osób podwykonawstwo (717)
zmiana istotna umowy (10248)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3633)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (2030)
kryteria podmiotowe (2182)
ii ca 647/09 (3)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (591)
"art. 24 ust. 5 pkt 2" (23)
kio_uzp_133_10 (6)
437/15 (5)
iii czp 107/12 (17)
informacja banku forma (920)
boeing (5)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (4008)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (8450)
wimax (11)
ii ca 158/09 (11)
art. 36 ust. 1 pkt 14 (5076)
błędna cena jednostkowa (1697)
kio 1123/13 (2)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (5006)
zmiana przedmiotu umowy (10788)
392/13 (27)
ciężar dowodu spoczywa na odwołującym (2532)
x ga 260/08 (21)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (514)
chiński rejestr karny (20)
kio 1734/11 (14)
czyn nieuczciwej konkurencji cena jednostkowa (1467)
"26 ust. 1" (1552)
forma uzupełnienia dokumentów (4614)
oferta częściowa (4086)
"zbyt krótki termin składania ofert" (42)
"zmiana podwykonawcy" (63)
1348/13 (9)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2241)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (536)
protokół z negocjacji (1702)
disclosure scotland (16)
usługa w ramach kilku umów (1623)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (13)
otwarcie oferty złożonej po terminie (6205)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3519)
niewłaściwa stawka podatku vat (1377)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2971)
1922/10 (3)
opis przedmiotu zamówienia siwz (11414)
uzp/zo/0-1103/06 (4)
niezaskarżenie wezwania (3112)
art 43 (3807)
"26 ust. 2a" (508)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (807)
fakultatywne przesłanki wykluczenia (306)
województwo podkarpackie (183)
ii ca 1049/05 (5)
i ca 273/09 (1)
nie podpisany formularz oferty (3135)
art. 179 ust. 1 (10183)
warunek przedmiotowy (11013)
iv ca 362/09 (1)
1291/10 (18)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (76)
758/15 (9)
"wyrok wiąże" (4)
brak zmiany ogłoszenia (9764)
krotność (235)
art. 140 (1575)
połowa terminu (1256)
wielokrotne uzupełnianie (867)
definicja rażąco niskiej ceny (912)
kio 2262/12 (10)
"klauzule społeczne" (16)
art. 24 ust. 5 pkt 2 (17015)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (87)
kio 801/12 (8)
236/17 (3)
"art. 170 ust. 4" (11)
brak terminu realizacji (14187)
1041/11 (4)
1367/08 (4)
rażąco niska cena ciężar dowodu (1038)
kio 1804/12 (11)
franszyza (30)
ujawnił źródło zapytania (400)
umowy ramowej (835)
badania kliniczne (641)
477/14 (3)
uzupełnienie próbek (574)
brak parafowanego wzoru umowy (176)
"32 ust. 4" (170)
art. 90 ust. 1a pkt 1 (1584)
alstom rafako (17)
"odrzuca skargę" (591)
iii czp 16/93 (32)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (14091)
art. 51 (3724)
referencje dla samego siebie (1932)
referencje wystawione przez samego siebie (1254)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (7676)
jedz powinno być aktualne na dzień (137)
aktualne na dzień złożenia (7004)
"kio/uzp 766/09" (25)
usług pocztowych (1342)
zaświadczenie z ceidg (67)
realność udostępnienia (563)
"za pośrednictwem banku" (48)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
v ca 1500/08 (2)
"nie jest podwykonawcą" (471)
wysokość polisy (1342)
"świadectwo przejęcia" (180)
x ga 288/11/za (1)
ii ca 796/14 (6)
notarialne potwierdzenie podpisu (284)
ii ca 1239/06 (2)
dokument wystawiony po terminie (5589)
"29 ust. 3" (754)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
ciężar dowodu na odwołującym (3219)
art. 181 ust. 2 (1640)
wykaz dostaw (2434)
dostawa samochodów (616)
"lub równoważny" (1148)
art. 185 ust. 5 (4581)
koncentracji (397)
brak części formularza cenowego (2110)
1797/11 (10)
vi ga 164/11 (2)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (493)
kio 2721/12 (3)
linii kredytowej (255)
c-157/06 (3)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
z referencji nie wynika (3869)
"cena nierealna" (483)
wykaz wykonanych usług (6056)
niezgodność z siwz (6678)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (477)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (528)
kio_749_13 (3)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (772)
sponsor (17)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2224)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (1104)
konsultacje i doradztwo (356)
oryginał zobowiązania (2233)
forma dokumentu (8149)
"art. 25" (5263)
kio/uzp 990/09 (4)
sufo (89)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1128)
ryczałt (540)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1466)
kio_628_11 (9)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień (833)
covec rażąco niska cena (4)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (390)
art. 85 ust. 1 (3380)
kio/uzp 853/08 (6)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1632)
kio_269_11 (14)
kio/ku 83/10 (24)
kio 2875/12 (4)
czy można uzupełnić formularz cenowy (659)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1609)
kio 1633/14 (5)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2625)
"świadczenie niemożliwe" (336)
niekaralności (824)
"łączenie zamówień" (22)
forma pisemna zobowiązania (2574)
ix ga 37/06 (4)
pfron kryterium (61)
przystąpienie częściowe (2870)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (708)
c-21/03 i c-34/03 (68)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1677)
brak formularza ofertowego (4322)
"kopia gwarancji" (34)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (456)
kio/uzp 277/09 (9)
kio_1661_11_kio_1684_11 (3)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (239)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
"art. 146 ust. 2" (109)
art.24 ust. 2 pkt 1 (10382)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
art. 26 ust. 2 ustawy pzp (13080)
nierówne traktowanie (12751)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
"nie otwarto wszystkich ofert" (14)
omyłka inna (3909)
x ga 367/10 (1)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (610)
kio/kd 102/13 (3)
produkt niezgodny z siwz (4650)
iso 9001:2008 (85)
tonery (127)
zaświadczenie z zus (463)
know how (525)
milczenie wykonawcy (247)
art 144 ust 1 (1269)
kio_44_12 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (467)
art 67 (3552)
kio 27/12 (226)
nie złożyli ofert dodatkowych (13430)
rozwiązanie umowy (5644)
26 ust. 2c (464)
iso 9000 (33)
art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a (10028)
zbyt krótki termin realizacji (684)
ubezpieczenie mienia (377)
iv ca 33/09 (4)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3912)
"art. 140 ust. 3" (72)
dwie ceny (8774)
adblue (14)
xix ga 372/09 (3)
elektroniczne zaświadczenie zus (121)
xxiii ga 1894/15 (3)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (579)
19/09 (388)
"art. 91 ust 2a" (61)
432/15 (2)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1615)
x ga 176/10/za (1)
ciągłość wadium (195)
pakiet leków (139)
"art. 181 ust. 2a" (71)
dokumenty po terminie składania ofert (10734)
kio 578/11 (4)
uwzględnił odwołanie (24115)
viii ga 98/09 (2)
"kio/uzp 27/09" (23)
zus elektroniczny (231)
mógł użyć nazwy własnej (2565)
jednostka wojskowa (905)
art. 22a ust. 6 art. 26 ust. 3 (226)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1865)
"zasada bliskości" (63)
nienależyte wykonanie umowy (8177)
szczepionki (58)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (6177)
kio/uzp 757/09 (13)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2779)
polisa zdolność ekonomiczna (426)
vat omyłka (1281)
250/12 (8)
ii ca 762/07 (2)
"38 ust. 4b" (47)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (313)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (41)
kio 671/14 (2)
1206/11 (4)
c-406/14 (13)
zmiana ryczałtu (461)
kio 1081/10 (6)
doświadczenie kierownika budowy (1361)
887/09 (8)
rozbicie ceny ofertowej tajemnica przedsiębiorstwa (230)
997/12 (4)
wyjaśnienia kryteriów oceny ofert (7693)
"województwo podkarpackie" (153)
dostawa sprzętu medycznego (1047)
"wartość zamówienia podstawowego" (237)
"art. 180 ust. 3" (637)
nieprawidłowo obliczony vat (1950)
openoffice (18)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (825)
"38 ust. 6" (241)
restrukturyzacyjne (43)
Świadczenie jednorazowe (887)
niedozwolone porozumienie (370)
zwolniony z vat (355)
"v ga 122/10" (65)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (311)
wprowadzenie wykonawcy w błąd (3757)
nieprawdziwe informacje wina (148)
brak podpisu pod ofertą (2623)
xxiii ga 976/16 (2)
kio_2694_13 (5)
związania ofertą (14273)
93 ust. 3 (6458)
rabat kryterium oceny ofert (369)
żądanie unieważnienia postępowania (12053)
"klauzula społeczna" (16)
oferta (25855)
kio 1698/14 (2)
ugoda sądowa (76)
harmonogram realizacji (1779)
"nota pokrycia" (14)
kio 2830/13 (4)
brak oferty (19618)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5488)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (17642)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3657)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
mba (11)
kio/uzp 110/09 (58)
kio/uzp 2752/10 (5)
kio 536/11 (2)
"autoryzowany serwis" (94)
"poczta polska" (483)
"dialog techniczny" (82)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1463)
"kio 304/13" (6)
"90 ust. 1" (2280)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (546)
"zaprojektuj i buduj" (32)
kio 64/13 (17)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (234)
1776/10 (8)
oświadczenie podmiotu trzeciego (4227)
złożył dwie oferty (14369)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1485)
"roboty zamienne" (138)
kio/uzp 353/08 (9)
kio_840_12 (7)
vi aca 1369/08 (3)
475/10 (30)
zamówienia na usługi społeczne (3247)
ii ca 835/04 (6)
w sprawie dokumentów (18546)
kio 61/14 (12)
"podstawa dysponowania" (273)
vi ga 240/10 (12)
"o obiektywnym charakterze" (485)
odstapienie od umowy (3126)
utrata wadium (598)
v ca 537/08 (12)
nabycie przedsiębiorstwa (1232)
wzór umowy (6097)
termin na złożenie wyjaśnień (15735)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (160)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
próbek, opisów lub fotografii (134)
opaska hydrotechniczna (12)
język postepowania (3227)
art. 29 ust. 3 równoważne (3301)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (2049)
nieprawdziwe informacje niedbalstwo (226)
"art. 144 ust. 1 pkt 2" (4)
kio 1341/13 (7)
naruszenie art. 22 ust. 4 (16652)
zakup licencji (597)
kio/uzp 51/09 (19)
kio 19/09 (241)
kio/uzp 533/10 (2)
art 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
uzupełnienie wyroku (8694)
2398/11 (6)
kio 2343/12 (20)
1071/11 (9)
odszkodowanie (755)
c-59/00 (20)
usługi sprzątania rażąco niska cena (237)
nieczytelne odwołanie (1434)
"art. 12a" unieważnienie (130)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (15065)
skreślenie ofercie (2961)
wynagrodzenie ryczałtowe za usługi (1421)
grupa interwencyjna (110)
językiem polskim (2744)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
art. 144 ust. 1 (1269)
xii ga 413/08 (4)
x ga 75/08 (11)
dwukrotnie wykonał (1508)
mainframe (53)
opinia (7053)
stowarzyszenie (469)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (1002)
lek referencyjny (50)
kio 32/14 (16)
związek spółek wodnych (654)
co nastĘpuje (23290)
"zmiana producenta" (16)
24 ust. 1 pkt 1a (3465)
2716/13 (18)
viii ga 327/14 (6)
"zamienne" (1451)
postepowanie obarczone wadą (1808)
indra (58)
stosunek pracy (7612)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18233)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (710)
"art. 22a" (55)
"aukcja elektroniczna" (478)
"art. 189 ust. 2" (6758)
art.6a (66)
wykluczenie wadium (2273)
próbka system informatyczny (181)
"jedna usługa" (478)
952/13 (4)
x_ga_81_09 (7)
związanie żądaniami odwołania (10374)
wydruk ze strony internetowej (1444)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (363)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (123)
x ga 81/09 (12)
38/11 (51)
sam sobie wystawił referencje (1254)
brak terminu płatności (2759)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1296)
sytuacja finansowa (7181)
"kio/uzp 25/08" (13)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (68)
ii ca 675/04 (3)
zasada równego traktowania (11799)
kio/uzp 82/09 (12)
kryteria oceny ofert dyrektywa (2213)
koszt cyklu życia (95)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (14938)
criminal record bureau (7)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (79)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1168)
tajemnic (2194)
art. 150 (2225)
przejrzystość (1600)
miejsce zamieszkania za granicą (385)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (612)
slim (12)
zmiana wykazu osób (4096)
"narodowy stary teatr" (2)
poprawa stawki vat (357)
niewłaściwa stawka vat (1582)
wyrok kio (14981)
zastąpienie podmiotu trzeciego (953)
odrzucenie oferty wstępnej (1708)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2322)
806/15 (7)
warunek na korzyść wykonawcy (2596)
termin opłacenia polisy nie upłynął (154)
x ga 130/10 (1)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (354)
niemierzalne (236)
jadłospis (36)
kio/uzp 151/08 (45)
kio 1975/14 (3)
oczywista omyłka (2932)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1723)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7297)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (823)
art. 29 ust 3 (29478)
189 ust. 6 (6071)
ranking w przetargu ograniczonym (1685)
c-286/99 (31)
upust jako kryterium (333)
art. 15 ust. 2 (23615)
subiektywna ocena (1422)
v ca 1603/14 (17)
kio_1582_11 (6)
chiński (88)
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (398)
trybunał (2045)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2354)
kio/ku 35/12 (4)
wydruk z konta (136)
niezgodność próbek z siwz (568)
oferta oferta wariantowa (531)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (136)
rażąco niska cena na usługi (2281)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1867)
płynność finansowa (263)
kio/uzp 821/08 (10)
pełnomocnictwo notarialne (325)
obsługa bankowa (831)
"centrum przetwarzania danych" (96)
xix ga 256/07 (1)
ulotki (475)
70/08 (14)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (10462)
stadion we wrocławiu (68)
iii ca 214/05 (1)
ministerstwo finansów (1134)
kio 154/12 (11)
kio_242_15 (9)
wykonanie zastępcze (633)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1545)
kio_1044_10 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (191)
wykaz osób tajemnica (1043)
uzupełnienie krk po terminie (408)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1304)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1761)
496/99 (38)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
zastrzeżenie krk (243)
"art 6a" (66)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
art 29 ust 2 (31023)
kio 2235/12 (2)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1923)
szkolenia (2845)
vi ca 464/05 (79)
instytucja kultury (290)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1790)
odmówił podpisania umowy (1529)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (267)
kio 954/11 (10)
dwie ceny w formularzu oferty (3908)
karta oceny ofert (2484)
wykładnia rozszerzająca (1052)
kio_uzp_919_08 (14)
kio 827/13 (5)
166/15 (7)
bład w obliczeniu ceny (2618)
518/14 (19)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1441)
koszty cyklu życia (95)
nieproporcjonalne warunki (1820)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (115)
kio 13/14 (318)
krk wielka brytania (26)
art 16 (16273)
ii ca 792/07 (1)
"kompania węglowa" (430)
dgp dozorbud (145)
nazwy własne (5339)
vat szkolenia (587)
"kopia gwarancji bankowej" (4)
gwarancja wadialna wadliwa (357)
kio/uzp 31/10 (202)
1236/11 (3)
gwarancja bezwarunkowa (488)
kio_1834_11 (4)
c-337/06 (20)
451/15 (8)
online skills (21)
szacowanie robót budowlanych (769)
205/11 (5)
dostawa artykułów spożywczych (102)
przewlekłość (116)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (17736)
art. 181 (1580)
art. 26 ust.4 (9284)
koszty (30269)
energa operator (86)
kio 1323/12 (9)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (834)
kio/uzp 320/10 (4)
kio_133_12 (9)
samodzielność finansowa (103)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1982)
kio 185/13 (5)
pojęcie zarzutu (3561)
uchyla się od zawarcia umowy (4140)
inny skład konsorcjum (6787)
1642 (39)
"szacowanie wartości zamówienia" (432)
"usługi niepriorytetowe" (109)
"wyjaśnienie referencji" (16)
kio 2250/11 (7)
kio 267/14 (4)
główny urząd geodezji (145)
wadium gwarancja bankowa (786)
1425/15 (8)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5833)
kio_9_15 (4)
jedyne kryterium cena (7001)
zarzuty po terminie (25232)
c-399/98 (32)
wykonawca zagraniczny (1381)
kio/uzp 126/07 (7)
bezpodstawne wzbogacenie (161)
kio_uzp_254_08 (20)
koncesja, zezwolenie (348)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (824)
kio_1231_13 (7)
v ca 117/07 (137)
art. 89 ust.2 (12861)
markowska (1200)
rejestr instytucji szkoleniowych (74)
kio 520/11 (2)
1434/14 (9)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
kio_1840_12 (7)
"nie figuruje" (647)
xii ga 456/08 (1)
impreza turystyczna (18)
błąd w kosztorysie ofertowym (1391)
kio/uzp 250/10 (10)
ix ga 46/08 (1)
x ga 569/11 (3)
bilans (953)
na korzyść wykonawców (4204)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (376)
898/09 (4)
kryterium koszt eksploatacji (1349)
status wykonawcy (2358)
nie wpłacenie wadium (321)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (320)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (7648)
dwukrotne wezwanie (1097)
uprawnienia bez ograniczeń (7114)
częściowe uwzględnienie (4184)
kio 1348/13 (9)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
kio_1306_11 (6)
kio 2338/14 (6)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (13990)
zamawiający gospodarzem postępowania (266)
iso 19752 (20)
usługi priorytetowe (534)
2741/10 (3)
ii ca 1481/13 (20)
kio_86_11 (3)
powszechna dostępność (702)
poprawianie omyłek (981)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3506)
ujemna cena jednostkowa (105)
kio 698/14 (3)
xix_ga_225_10 (15)
"art. 136" (61)
"kio 1287/14" (12)
przychód (1082)
"wykaz osób" (1916)
nieporównywalność ofert opis przedmiotu zamówienia (219)
błędna stawka vat (1353)
projekt budowlany (5808)
brak ogłoszenia (14108)
7 ust. 3 rozporządzenia (21975)
wynagrodzenie prowizyjne (16)
rażące kary umowne (348)
2185/14 (22)
"85 ust. 4" (146)
błąd (6944)
2817/10 (13)
essentialia negotii oferty (325)
usługa pocztowa (1342)
brak wskazania stawki podatku vat w ofercie (1190)
"odrzucenie oferty" (15881)
"kio 2873/13" (6)
trzy miejsca po przecinku (315)
45 ust 7 (4801)
"ubezpieczenie majątku" (17)
sumowanie zamówień (836)
data wystawienia krs (321)
kio 2033/12 (10)
ustalone standardy jakościowe (770)
materiały równoważne (2020)
c-314 (47)
kio 384/12 (4)
bezprawne poprawienie omyłki pisarskiej (201)
brak załącznika (12593)
567/09 (4)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3357)
"dwóch producentów" (130)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (82)
xii ga 414/09 (2)
termin związania oferta (13111)
telefonia komórkowa (184)
"art. 83 ust. 3 " (58)
"art. 5" (2317)
doświadczenie osoby (6931)
c-389/92 (21)
art. 32 (5817)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (521)
podpis bez pieczątki (272)
sygn. akt x ga 23/07 (147)
art. 32 ust. 2 (5788)
berger bau (51)
iv ca 468/05 (15)
instrumenty finansowe (699)
koncesji (778)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (4156)
certyfikat prince 2 (87)
it.expert (158)
855/05 (17)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (158)
integracja (863)
brak podpisu pod kosztorysem (373)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2631)
brak załącznika do oferty (12126)
"żądanie oświadczenia producenta" (13)
360/13 (4)
"prezentacja oprogramowania" (21)
kio 2537/13 (5)
180 ust. 2 pkt 6 (5759)
1876/09 (9)
nabycie udziałów (2359)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1274)
vi ga 85/10 (2)
wyjaśnienie oferty (15511)
"art. 142 ust. 2" (18)
kio 222/15 (3)
1502/13 (5)
"zatarcie skazania" (53)
obiekt użyteczności publicznej (457)
"art. 91 ust 3a" (79)
t-matic (68)
c-337/98 (32)
żądanie próbek (827)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4585)
limit debetowy (11)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (191)
wadium dla konsorcjum (1109)
"należyte wykonanie dostaw" (277)
profesjonalista (937)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (32)
oświadczenie zamiast krk (162)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (423)
1318/11 (4)
art. 180 ust. 2 (6192)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (13345)
findom (11)
1013/10 (9)
sprzątanie (1101)
"program funkcjonalno-użytkowy" (820)
metro (250)
zmiany umowy (11554)
art. 86 ust. 1 (2413)
zakres pełnomocnictwa (4227)
oprogramowanie pochodziło od jednego producenta (672)
779/13 (4)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (8286)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4333)
zaprojektuj i wybuduj (647)
oferta forma oferty (8184)
brak wyjaśnień (14888)
"art 46 ust. 4a" (648)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
pierwotne warunki zamówienia (4974)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (784)
kio 1737/11 (4)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (691)
zmiana treści siwz nieprowadząca do zmiany ogłoszenia (6809)
kod ean (7)
odwołanie 29 ust. 1 (30299)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (727)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (3199)
prace konserwatorskie (203)
rażaco niska cena (2866)
1211/16 (4)
ripok (130)
samokontrola zamawiającego (42)
art 25 ust 1 pkt 2 (14938)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1492)
samooczyszczenie (17)
kio/uzp 947/09 (2)
wyjaśnienie siwz (12888)
"dokument" (20390)
brak kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ryczałtowe (933)
inny dokument (17241)
zatrzymanie wadium (865)
"wykładnia językowa" (615)
ubezpieczenie zdrowotne (788)
uzp/zo/0-533/06 (14)
certyfikat ubezpieczenia (511)
"142 ust 5" (98)
"24 ust. 1 pkt 19" (5)
istotna zmiana oferty (12543)
1055/11 (2)
"brak wskazania producenta" (12)
955/13 (3)
ceidg po terminie składania ofert (94)
wezwanie do podpisania umowy (4068)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2824)
67 ust. 1 pkt 1 (3487)
1599/16 (51)
1181/14 (12)
art. 67 ust. 2 (3528)
zeznania świadków (821)
"art. 183" (1665)
jakość (4905)
580/09 (6)
1533/13 (12)
kio_uzp_1789_09 (3)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (56)
142 ust. 2 (1577)
pozwolenie na budowę (2283)
ii gsk 1704/13 (27)
wyrob medyczny (842)
zmiana korzystna (2808)
brak cen jednostkowych (2433)
"termin realizacji zamówienia" (975)
kio_83_13 (4)
przedmiar (2184)
"ochrona danych osobowych" (76)
zaświadczenia o niekaralności (484)
autokorekty (15)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (88)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (50)
46 ust. 4 a (4410)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1801)
art. 51 ust. 1a (969)
c_196_08 (11)
uzupełnienie fax (1771)
udostępnienie polisy oc (203)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (1074)
art.29 (4269)
kio/uzp 1804/09 (9)
pełnomocnictwo materialne (671)
379/14 (4)
"art. 8 ust. 3" (822)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1254)
zmiana ceny oferty (8681)
rozwiązanie umowy ramowej (388)
v ca 1930/02 (3)
1369/12 (2)
482/12 (27)
grupy kapitałowej procedura odwrócona (16)
kio 976/11 (4)
kio 1807/12 (7)
"art. 2 pkt 1" (439)
"definicja podwykonawcy" (21)
ustalenie wartości zamówienia (15880)
udostępnienie zasobów polisa (235)
kio 18/13 (20)
krk włochy (16)
kryterium jakości (3010)
x ga 183/10 (1)
ii ca 544/08 (6)
kio_2332_12 (5)
kio 634/15 (5)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1614)
house (147)
inna oczywista omyłka (2728)
zamówienia nieprzewidziane (13102)
autoryzacja (400)
zmiana terminu art. 144 (1013)
parametry papieru (217)
błędny vat w siwz (1920)
"sprzęt komputerowy" (912)
"obiekt budowlany" (1194)
skuteczne wniesienie wadium (1300)
"sposób obliczenia ceny" (1724)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2479)
obiekt kubaturowy (250)
"89 ust. 1 pkt 5" (2042)
referencja od generalnego wykonawcy (917)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (17617)
kio/uzp 397/08 (4)
minimalna stawka godzinowa (199)
"w gdańsku" (2085)
błędna stawka podatku (1302)
zasady uczciwej konkurencji (12311)
internat użytecznosci publicznej (6)
2643/10 (4)
najem (243)
uzupełnianie referencji (1173)
tajemnica cena jednostkowa (585)
"papiery wartościowe" (201)
"odrzucenie oferty rażąco niska cena" (2)
odstępne (8)
36/13 (19)
otwarcie ofert (6752)
"potencjał ekonomiczny" (259)
uprzywilejowanie wykonawcy (1402)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
kio 2694/14 (18)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1646)
świadczenia ciągłe (1719)
93 ust. 1 pkt 5 (6207)
x ga 158/11 (2)
promise (25)
protokół postępowania (8522)
zatrzymanie wadium 4a (604)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (322)
kto wystawia referencje (395)
ii ca 137/09 (18)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (89)
36aa (18)
rażące niedbalstwo (204)
stopniowalna (49)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (446)
1287/12 (15)
rażąco niska cena zysk (1277)
scotland (16)
kio 917/10 (13)
rozbicie ceny ofertowej (706)
office (220)
c-234/03 (51)
2059/16 (32)
jednego producenta (4810)
386/13 (8)
gwarancja tuz (80)
wykaz wykonanych zamówień (8440)
"x ga 76/15" (7)
istotne elementy umowy (8798)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (36)
2345/13 (6)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (15252)
uzp/zo/0-9/06 (4)
utrata gwarancji (1023)
preferowanie jednego wykonawcy (1211)
zaciągnięcie zobowiązania (803)
polisa w zakresie prowadzonej działalności (1149)
udzielanie zamówień z wolnej reki na oprogramowanie (160)
kio 2755/15 (3)
górna granica kar umownych (93)
2492/11 (6)
xix ga 409/07 (1)
zatrzymać wadium (905)
kio_2531_11 (5)
formularz cenowy brak podpisu (457)
podmiotowe kryteria oceny ofert (2045)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (10753)
kio/uzp 2709/10 (1)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
"kredyt w rachunku bieżącym" (74)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (8419)
definicja omyłki (1163)
podpis nieczytelny (522)
warunki na dzień składania ofert (11917)
umowa zlecenie (2883)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1616)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (743)
zakup oprogramowania (1168)
art. 6a (786)
1028/15 (3)
kwota warunkowa (730)
kio_uzp_298_09 (4)
usługi ubezpieczeniowe (1138)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4897)
pocztowych (2564)
zamawiający nie może domniemywać (1205)
"z ostrożności" (2382)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1142)
kio_368_11 (6)
xix ga 18/10 (37)
43/08 (17)
termin na zadawanie pytań (1268)
2799/11 (3)
art. 179 ust. 1 pzp (8990)
kio_1154_11 (16)
2722/12 (9)
"podział zamówienia" (446)
x ga 427/10 (2)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
kio_806_11 (7)
2012 (8522)
oświadczenia w oryginale (3843)
esri (39)
usługi niepriorytetowe (534)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (3218)
klauzula waloryzacyjna (78)
art. 87 ust 2 pkt 3 (8419)
producent nie jest podwykonawcą (824)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2663)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
kio/uzp 1187/09 (17)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (17704)
"potwierdzenie należytego wykonania usługi" (261)
kio/uzp 816/08 (3)
"za zgodność z oryginałem" podpis (950)
uzasadnienie faktyczne i prawne (13435)
ubezpieczenie oc konsorcjum (351)
189 ust. 2 pkt 7 (6855)
art. 186 ust. 4 (3678)
466/08 (27)
art. 141 (1343)
wygórowane kary umowne (242)
zniszczył próbkę (45)
nie figuruje (647)
art. 17 ust. 3 (14333)
brak potwierdzenia otrzymania (7974)
parafa (219)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (5380)
2544/12 (3)
wykonawstwo zastępcze (47)
brak kodów źródłowych (271)
"wyjaśnienie treści oferty" (1698)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (4368)
"minimalny okres gwarancji" (41)
c-324/93 (8)
nie wskazał okresu gwarancji (3853)
kio 1804/13 (9)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (1057)
kio 1620/11 (23)
x ga 213/09 (2)
293/13 (8)
nieterminowe wykonanie (1695)
potencjał innego podmiotu (3937)
termin rozpoczęcia wykonywania usługi (2078)
polisa zbiorowa (82)
iii ca 455/08 (3)
termin przystąpienia (18974)
pełnomocnictwo do odwołania (4507)
sumowanie zdolności finansowej (208)
"brak opłaconej polisy" (24)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (140)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (8401)
"cena dumpingowa" (184)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (380)
sposób obliczenia ceny tajemnica (722)
"koszty zakupu" (1029)
essentialia negotii (317)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
powaga rzeczy osądzonej (149)
brak ciągłości krk (16)
dostarczenie kopii gwarancji wadialnej w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (94)
brak nazwy producenta w ofercie (2799)
"zbyt krótki termin realizacji" (39)
2605/14 (16)
centrum usług wspólnych (1063)
v ca 264/04 (25)
dyskryminacja bezpośrednia (447)
podział (3131)
237/13 (9)
kio 426/15 (4)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
kio_1779_13 (6)
dzielenie zamówienia tożsamość czasowa (79)
"wyroby medyczne" (652)
art. 185 ust. 6 (4136)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
96/17 (8)
zamówienie mieszane (336)
"istotne elementy umowy" (117)
2336/13 (4)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1714)
oferta bez podpisu (2547)
termin wszczęcia postępowania (14948)
dzielenie zamówienia (1107)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (191)
ix ga 265/11 (2)
oświadczenie wiedzy pełnomocnictwo (2011)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4897)
faktura należyte wykonanie umowy (1755)
błedy w obliczeniu ceny (2618)
bony (81)
omyłka istotna (3813)
"w organizacji" (216)
brak pozycji w formularzu cenowym (1893)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3657)
przekazanie kodów źródłowych (271)
art. 7 ust. 3 (30184)
zaświadczenie zus spółka cywilna (165)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5920)
warunki zmiany umowy 144 (903)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7847)
brak wskazania podwykonawców (2148)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (483)
brak informacji o należytym wykonaniu (7589)
szwedzkie krk (8)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (5143)
antydatowane pełnomocnictwo (38)
113/16 (3)
"kontrola uprzednia" (391)
art. 85 ust. 2 (3379)
do dwóch miejsc po przecinku (452)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1480)
inna cena słownie i cyfrowo (620)
odrzucenie oferty (20376)
138 c ust. 1 pkt 1 (969)
kilka informacji z banku (493)
art. 36b (107)
monistyczny (9)
v ca 2739/11 (10)
"zmowa cenowa" (42)
kio 1669/14 (5)
kio 2019/10 (3)
przerwa w wadium (105)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (399)
1305/13 (3)
wniesienie wadium (2677)
"open office" (20)
vii cz 536/10 (2)
nieoznaczona koperta z ofertą (273)
"art. 146" (1819)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2436)
966/13 (5)
"nieistotna zmiana umowy" (77)
kio 1965/10 (5)
spółka cywilna grupa kapitałowa (340)
dzielenie (1121)
błąd co do prawa (4658)
parafowanie stron oferty (360)
wieloletnia prognoza finansowa (58)
impel rażąco niska cena (153)
współuczestnik (21)
w sobotę (332)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (1003)
uzupełniające (4477)
kio_225_15 (8)
2407/12 (2)
419/15 (6)
kio_uzp_278_09 (17)
podmiot trzeci nie wskazany w ofercie jako podwykonawca (1588)
xii ga 292/11 (1)
odrzucenie i wykluczenie (12422)
ii ca 689/04 (6)
kio_348_11 (6)
kio_1737_14 (9)
26 ust. 2d (358)
art 4 pkt 8 (20716)
iso 9001 (312)
v ca 901/08 (3)
1610/10 (19)
opinia bankowa, tajemnica (187)
udostępnianie załączników do protokołu (1388)
2057/11 (2)
vi gz 61/10 (1)
dokumenty na dzień składania ofert (11605)
faktura jako referencja (698)
xxiii_ga_1041_15 (16)
art. 23 ust. 5 (13351)
905/14 (8)
"art. 8" (2326)
2805/10 (6)
"wykluczenie wykonawcy" (6279)
pozacenowe kryteria ofert (297)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
kio 2660/12 (3)
osoba prawna jako członek zarządu (988)
c-465/11 (66)
art.12a (246)
kio 1687/10 (5)
179 szkoda (5530)
kio/uzp 654/08 (13)
dowód wniesienia wadium (1591)
katowice (4409)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1417)
it expert (158)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1470)
po przecinku (501)
zarzut ewentualny (10972)
uniewaznienie postepowania (16770)
kio 2753/11 (12)
upłynął termin związania ofertą (2047)
ga 92/11 (20)
kompatybilność (448)
materiały eksploatacyjne do drukarek (130)
qumak (380)
"przesłanie kopii przystąpienia" (24)
zmiana oferty przez wykonawcę (14348)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1793)
art. 4 pkt 3 lit. i (9571)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (657)
dwie opinie bankowe (418)
kio_665_13 (10)
kio/uzp 476/09 (10)
1236/08 (8)
odwołanie po terminie (28530)
utrata dofinansowania (290)
microsoft lub równoważny (172)
"zmiana w składzie konsorcjum" (10)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (771)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (726)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (36)
proporcjonalny (1871)
zmiana terminu dostawy (7447)
złożył nieprawdziwe informacje (3577)
żywienie w szpitalu (177)
"art. 23 ust. 3" (362)
kio_2205_11 (6)
akcept milczący (3)
kio_2124_11 (7)
opłata od pełnomocnictwa (288)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (25)
162/12 (13)
1787/11 (7)
93 ust. 4 (6315)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót" (2)
x_ga_332_09 (6)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (671)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9112)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (499)
" dokumenty nie wymagane" (1980)
815/15 (2)
handel referencjami (175)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
z referencji nie wynika należyte (3090)
"23 ust. 5" (30)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1935)
postępowanie kończy się z chwilą (552)
v ca 1396/10 (2)
uprawnienia do wykonywania działalności (4594)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
"kio/kd 12/10" (5)
kio 2/11 (351)
data uzupełnionych dokumentów (3012)
ograniczenie konkurencyjności (1604)
rażąco niska cena oferty (3028)
biopodobne (7)
dostawa paliwa (503)
kio 64/14 (12)
kio 2072/12 (2)
1460/12 (2)
zaokrąglenie cen (224)
potencjał podmiotów trzecich (2153)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16338)
kio/uzp 38/09 (27)
oczywista omyłka pisarska wadium (260)
udostępnienie załączników do protokołu (2414)
kio/kd 57/15 (3)
762/13 (7)
oferta otwarcie ofert (6335)
zamówienie dodatkowe (14468)
posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum (1184)
parafa podpis (174)
wszczęcie postępowania (15402)
1944/11 (14)
131h (9)
"art. 5b" (13)
tugeb (5)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (456)
porozumiewanie drogą elektroniczną (179)
usługi okresowe (1295)
1804/12 (11)
art. 84 (2925)
zobowiązanie podmiotów (6334)
omyłka nie musi być oczywista (2137)
zmiana członków konsorcjum (2603)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (2310)
zwrot zatrzymanego wadium (94)
uchyla się (5489)
przesunięcia asortymentowe (9)
art. 189 ust.2 pkt 5 (6271)
dzielenie przez zero (718)
"24 ust. 2 pkt 3" (3711)
103 kc (507)
budynek użyteczności publicznej szpital (92)
2462/12 (3)
1129/10 (13)
pkp plk (169)
ix ca 542/08 (2)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1696)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1175)
art. 24b (115)
spółka komandytowa krk (57)
art 89 ust 1 pkt 6 (14336)
błąd w numerze katalogowym (329)
ubezpieczenia grupowe (67)
pkp s.a. (1093)
brak podpisu na oświadczeniu (2567)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (231)
oprogramowanie standardowe (778)
"kosztorys inwestorski" (818)
zasada obiektywizmu (645)
omyłka w decyzji (2427)
wariantowość ceny (89)
kio_1725_11 (10)
zakaz podwykonawców (829)
nieprawdziwe oświadczenie (3432)
630/10 (2)
353 kc (456)
odległość (1040)
usługi telekomunikacyjne (850)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1146)
iii ca 472/09 (2)
omyłka w nazwie produktu (780)
złożenie nieprawdziwych informacji (3577)
uzupełnienie próbki (574)
art. 17 ust. 3 pzp (10261)
warunek dysponowania osobami (5194)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (7687)
2810/11 (26)
oprogramowanie antywirusowe (74)
"art 144" (620)
brak wyceny (3055)
hewlett packard (332)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (277)
autoryzowany dystrybutor (215)
oświadczenie o spełnianiu warunków (12098)
979/14 (10)
moment zakończenia postępowania (2173)
prawo opcji przewyższa (54)
"kryteria subiektywne" (35)
"art. 101" (136)
art. 29 (31224)
funkcja wadium (760)
kio 1711/13 (3)
kio 439/10 (12)
"zakłócenie konkurencji" (197)
x ga 23/07/za (47)
brak ceny łącznej (6232)
i ca 533/09 (4)
referencje spółki przekształcanej (21)
zakaz podwykonawstwa (397)
"powiązania kapitałowe" (139)
czeskie krk (13)
sumowanie okresów doświadczenia (437)
zdolność kredytowa oznaczona (678)
185 ust. 5 (4581)
"art. 90 ust. 3" (1366)
usługi główne (4664)
rebus sic stantibus (26)
brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień (6950)
pisemne zobowiązanie forma (2574)
zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo (147)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4973)
kio 1231/11 (27)
"zp-1" (371)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1466)
kio uzp 184/10 (12)
180 ust. 4 (5960)
disclosure and barring service (4)
utajnienie sprawozdania finansowego (108)
art. 6a pzp (607)
kio 1181/14 (12)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (134)
praw wyłącznych (14914)
udostępnienie koncesji (233)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (63)
certyfikat iso 9001:2000 (95)
kio 2213/11 (9)
kio 1673/11 (13)
rażąco niska cena 2013 (1352)
"żądanie unieważnienia postępowania" (191)
kio 1535/11 (5)
krs aktualny (1103)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (12187)
kio 80/16 (3)
"fidic lub równoważne" (37)
"zmiana składu" (78)
kio_uzp_1216_09 (6)
tożsamość przedmiotowa usług (885)
solaris (97)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6908)
wstępne ogłoszenie informacyjne (417)
nie można poprawić cen jednostkowych (999)
c-380/98 (31)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1165)
negocjacje z ogłoszeniem (3237)
kio_1582_12 (6)
treść formularza oferty (6917)
art. 34 (4515)
czp 53/11 (99)
branie udziału w realizacji części zamówienia (256)
podstawa dysponowania leasing (163)
termin wykonania umowy (14144)
wyjaśnienie dokumentów (13581)
kio 703/09 (22)
i ca 540/09 (1)
tetra (25)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2798)
art.94 ust.3 (504)
dyrektor kontraktu (573)
kio/kd 21/14 (6)
sumowanie polis oc (77)
1092/10 (8)
2474/12 (1)
70/09 (17)
doosan babcock (26)
kio/uzp 814/09 (6)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (364)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1202)
starpol (23)
uzupełnianie dokumentów kryteria oceny ofert (2183)
kalkulacja własna (2497)
1172/11 (27)
"187 ust. 3" (221)
2249/16 (7)
iv ga 10/08 (28)
"wykluczenie podwykonawcy" (20)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
"ustawy nie stosuje się" (365)
monopolista (122)
podpis bez za zgodność z oryginałem (955)
świadczenie niemożliwe (3663)
inspektorat uzbrojenia (123)
siwz (20245)
opcje (947)
"autoryzowany kanał sprzedaży " (14)
brak wpisania stawki podatku vat (590)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (9503)
kio 1325/14 (3)
kio 818/15 (9)
martina (39)
wybór najkorzystniejszej oferty (17663)
zdolnośc kredytowa (1029)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (810)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1322)
wadium zatrzymanie (865)
ix ga 115/06 (4)
serwis w polsce (359)
kio 225/15 (8)
25/14 (31)
xix ga 34/07 (5)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
dostawca a podwykonawca (627)
najem nieruchomości (59)
kio 1334/13 (3)
żądał dokumentów (11693)
interes publiczny interes zamawiającego (8824)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3546)
gazy medyczne vat (56)
art 136 (790)
"kserokopia pełnomocnictwa" (29)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3571)
"brak numeru katalogowego" (7)
wykładnia literalna siwz (1672)
podmiotowa zmiana umowy (2292)
warta (659)
i ca 40/07 (5)
scotland disclosure (16)
"wniesienie odwołania" "związania ofertą" (997)
art. 6 (27045)
odbiór osobisty (454)
art. 89 ust.1 pkt 2 (14986)
kio 1287/12 (15)
polisa oc przed zawarciem umowy (527)
2018/12 (5)
dumping (40)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (152)
"art. 131e" (29)
"ujawnienie źródła zapytania " (9)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (263)
art. 182 (3411)
"wymóg zatrudnienia na umowę o pracę" (11)
wskaźnik rentowności (85)
stawka podatku vat (1865)
ii ca 373/12 (10)
"kio 318/12" (7)
doświadczenie podmiotu trzeciego (3274)
pojęcie dostawy (2173)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (182)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (159)
kio 267/15 (4)
faktura (3606)
cash pool (3)
logi (15)
istotne części składowe ceny (1428)
ruda śląska (163)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (259)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (9296)
art.144 (620)
art 67 ust 1 pkt 4 (3330)