Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

dokumenty (14424)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
xii ga 488/11 (1)
iii czp 107/12 (17)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
formularz cenowy ryczałt (166)
kio 2184/13 (6)
art. 110 pzp (902)
87 ust. 2 pkt. 3 (7716)
x ga 83/08 (5)
ii ca 918/06 (1)
kryterium termin realizacji (6889)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
status wykonawcy (1406)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
xix ga 131/08 (13)
brak zgody na poprawienie (1104)
"oferty dodatkowe" (379)
kio 1863/10 (11)
iv ca 1020/08 (2)
domestos (5)
kryterium termin realizacji zamówienia (6854)
art. 131 (1100)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
47/12 (24)
"art. 24b" (77)
odwołanie wniesione po terminie (26392)
v ca 1514/02 (16)
ekonomiczny (2711)
kio_1154_11 (15)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
opłacona polisa brak zapłaty składki (122)
za zgodność (5960)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
finanse publiczne (2414)
sublimity (16)
sap (159)
kary umowne (594)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
izba (15344)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
vii ga 163/09 za (10)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9519)
refundacja (56)
kio/uzp 320/10 (4)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (21)
c-314 (8)
odbiór robót (2133)
kio 2572/13 (3)
opaska hydrotechniczna (10)
miejsca po przecinku (454)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
kierownik zamawiającego (2051)
składka polisa (406)
uzupełnienie próbek (335)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
kio_269_11 (12)
1670/14 (7)
tłumaczenie sysmark (9)
samozatrudnienie (29)
202/09 (17)
wadium treść (1883)
223/11 (5)
24 ust. 2a (2325)
wykaz dostaw (1619)
kio 800/12 (12)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
"za pośrednictwem banku" (44)
kio 185/13 (4)
spóźnione zarzuty (1247)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
rażąco niska cena ubezpieczenia (512)
1181/14 (10)
x ga 2/08/za (1)
art. 90 pzp (5523)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
kryterium odległości (365)
pełny odpis z krs (801)
krs nieaktualny (1003)
vi ca 232/10 (2)
v ga 40/09 (19)
"opis przedmiotu" (7581)
229/09 (15)
kio 700/11 (8)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (69)
"art. 32 ust. 5" (11)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
dokument przedmiotowy (14268)
985/14 (3)
ii ca 87/07 (4)
rozliczenie w walucie obcej (35)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1364)
kio 1745/13 (6)
kio_1883_14 (12)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
sztuki budowlanej (1025)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3523)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
brak cen jednostkowych w ofercie (2181)
x ga 5/07 (7)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5699)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (362)
kio 628/11 (9)
kio 2182/13 (15)
umowa na czas oznaczony (3619)
powtórzenie aukcji (316)
uzupełnianie dokumentów (2484)
kio 1001/10 (2)
xii ga 200/11 (1)
ix ga 199/11 (1)
kio_kd_85_12 (14)
poprawienie jednostki miary (449)
"ubezpieczenie mienia" (25)
uzupełnienie harmonogramu (548)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
kio 1625/10 (11)
uzupełnienie ceidg (71)
art 26 ust 2b (1506)
zastępstwo procesowe (2588)
ii ga 117/09 (10)
doświadczenie osoby (4438)
hiszpański (213)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1804)
kio 8/11 (166)
niezwłocznie oznacza (909)
"kio 1741/10" (8)
ix ca 661/09 (5)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
"odtajnienie oferty" (212)
kio_1455_10 (4)
kio 818/15 (7)
formalizm postępowania (387)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
art. 36 a (6092)
wodociągów (801)
protokół odbioru (1711)
kio_uzp_1514_09 (6)
ii ca 206/06 (3)
dokumenty składane przez konsorcjum (4454)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (112)
ponowne wezwanie (4499)
dwukrotne uzupełnienie (475)
306/15 (12)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
uwzględnia odwołanie (17470)
180 ust. 2 (5703)
684/12 (7)
art. 182 ust. 1 (2292)
kio/uzp 51/09 (22)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
kio 287/11 (8)
bezstronność (328)
1293/13 (4)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
"interes prawny" (4746)
dopuszczenie do obrotu (1616)
komenda główna policji (324)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6632)
certyfikat epeat (16)
wysokość zabezpieczenia (4448)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
odpadów komunalnych (679)
ceidg z datą po terminie składania ofert (45)
v gaz 22/08 (7)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (717)
najem lokalu (29)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
939/10 (12)
nazwy własne (3494)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
licencja open source (50)
przetarg kodeks cywilny (4099)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10841)
art. 12a ust. 1 (390)
art. 44 (3031)
ag complex (57)
kio 1874/10 (10)
x ga 79/10 (3)
kio 918/08 (5)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
należyte wykonanie usługi (4269)
2694/14 (14)
upływ terminu związania ofertą (3572)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
x ga 65/07 (3)
inna omyłka ilość (1367)
kio_uzp_654_08 (11)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (163)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1233)
1193/13 (7)
kozienice (59)
zmiana terminu płatności w umowie (1248)
art. 151 pzp (823)
105/13 (10)
kio 2480/12 (8)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
rażące niedbalstwo (141)
x ga 255/09/za (2)
kryterium koszty eksploatacji (1199)
zasoby zamawiającego plk (41)
1807/12 (7)
2224/14 (6)
warunek doświadczenie (5070)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2339)
brak odpowiedniego pkd (114)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
omyłki (2999)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
v ca 985/08 (1)
konsultacje i doradztwo (308)
uzupełnienie po czasie (4126)
oc konsorcjum (268)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6838)
próbka treść oferty (899)
termin płatności (1553)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
doświadczenie powtarzalność (39)
ii ca 455/06 (6)
x ga 294/06 (9)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
kio 1469/10 (19)
54/10 (19)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
zamówienia uzupełniające (2731)
kio_527_13 (4)
kio_uzp_338_09 (35)
"po upływie terminu związania" (147)
brak podpisu pod ofertą (1755)
pozacenowe kryterium oceny ofert (165)
własne referencje (1778)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
sumowanie robót budowlanych (391)
"brak opłacenia składki" (4)
błędy w dokumentacji (4694)
"art.12 a" (229)
zwrot odwołania wpis (15857)
żądanie oświadczenia producenta (3382)
treść formularza oferty (4750)
zakład opieki zdrowotnej (1463)
art. 186 (2822)
zmiana umowy z wolnej reki (959)
wadium po terminie składania ofert (1727)
2345/10 (3)
dowody (9075)
brak pkd (159)
wyjaśnienie próbek (698)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
kio 816/14 (4)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2439)
113/13 (29)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
"kio 1535/11" (4)
iberdrola (13)
kampania reklamowa (31)
uzupełnienie próbki (335)
"istotna zmiana" (2229)
rzeczoznawca majątkowy (63)
zaliczka (292)
art 87 ust 1 (5955)
kio 548/13 (4)
badanie rażąco niskiej ceny (1909)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
v ca 2224/03 (10)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (688)
79/13 (46)
858/12 (4)
kd 58/10 (4)
zmiana stawki vat (1010)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
"opłaconą polisę" (409)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7715)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
sam sobie wystawił referencje (811)
1261/09 (8)
art 7 ust 1 (29211)
kio 1467/11 (8)
x ga 228/10/za (1)
rażąco niska cena usługi ochrony (1165)
1922/10 (3)
xii ga 391/08 (9)
440/10 (4)
zmiana wynagrodzenia (7379)
kio 1779/13 (6)
"x ga 706/11" (7)
zakres ubezpieczenia (2126)
"zmiana terminu realizacji" (104)
kio/uzp 1990/10 (6)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1785)
111 kc (595)
xii_ga_315_11 (32)
zatrzymanie wadium 2014 (195)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
sport halls (7)
usg (89)
"uwzględnia skargę" (516)
"nie wniósł wadium" (1051)
przejrzystość (1309)
xii gz 74/10 (2)
certificate of compliance (3)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
obejście prawa (780)
rażąco niska cena 30% (1680)
art. 89 ust.2 (11805)
kio_uzp_1016_09 (9)
zbyt wysokie warunki (531)
próbka system informatyczny (96)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11290)
35/12 (23)
protokół z usterkami (353)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
warunek przedmiotowy (10056)
kio_1193_13 (7)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
2480/12 (8)
"brak formularza cenowego" (4)
krs aktualny (1003)
uzupełnienie kart katalogowych (482)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (274)
wspólnota mieszkaniowa (126)
aneksowanie umów (20)
niekaralności (766)
opinia bankowa obroty (195)
brak części formularza ofertowego (2162)
tożsamość zamówienia (794)
bęben (66)
kio 797/12 (4)
cena kosztorysowa (1164)
udostępnianie ofert (1529)
udostępnienie samego siebie (1733)
x ga 41/07 (10)
kio/uzp 636/11 (18)
"przejęcie pracowników" (18)
ix ga 128/13 (6)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
mon (110)
"wyciąg bankowy" (41)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2121)
gwarancja bankowa kopia (261)
"grupy kapitałowej" (617)
błędy zamawiającego (6063)
wadium na nieokreśloną część (1079)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
353 kc (259)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
rekultywacja (150)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (76)
podatek dochodowy (124)
szacowanie (790)
zmiana kryteriów oceny ofert (6237)
klauzule waloryzacyjne (72)
fidic (327)
z referencji nie musi wynikać (2471)
licytacji (99)
różnica 1 grosza (2577)
wan (167)
341/12 (12)
1197/13 (6)
i ca 220/07 (1)
kio 836/11 (9)
ranking wniosków (1207)
kio_510_11 (17)
art. 26 ust.3 (8404)
"wykaz osób" (1397)
termin wykonania zamówienia (14142)
art 90 (8124)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
"art 6a" (45)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
dwóch producentów (3635)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (44)
stadion we wrocławiu (38)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
łączenie usług (2443)
"cena ryczałtowa" (944)
1899/10 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (610)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (290)
błędne sformułowanie zarzutu (2693)
kio 1794 (12)
przejęcie (302)
na korzyść wykonawcy (2403)
nadzór autorski (332)
zmowa cenowa (63)
oferta forma oferty (5516)
"art. 96 ust. 3" (377)
ii_ca_489_06 (36)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
kod pkd (77)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
zakup paliwa (209)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (785)
xii ga 366/10 (1)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (112)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7262)
definicja dokumentacji projektowej (958)
1804/13 (7)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
art. 144 (761)
v ca 264/04 (21)
kio_823_12 (6)
72/10 (13)
treśc referencji (2923)
kio/uzp 429/08 (8)
kio 1202/12 (3)
1804/09 (10)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
kio 637/11 (19)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (164)
ii ca 688/09 (1)
biegły rewident (21)
odpowiedzialność solidarna (486)
kio/uzp 537/08 (23)
kio 2470/11 (9)
kio 1535/11 (4)
kio 18/13 (17)
kio_1161_12 (6)
kio 218/11 (27)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
"art. 38 ust. 6" (141)
1016/12 (19)
109/11 (6)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
kio/31/11 (6)
kio 2213/11 (9)
"błędna stawka podatku vat" (167)
kio/kd 24/15 (7)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4208)
kosztorys ryczałt (200)
vat 0% (1554)
koordynator projektu (155)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (52)
kio 1123/10 (16)
oticon (31)
kio/uzp 265/08 (32)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1788)
715/11 (9)
nota pokrycia (48)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
okres związania ofertą (5142)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (929)
odwrotne obciążenie (572)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
lista podwykonawców (186)
415/15 (3)
art. 2 pkt 7a (521)
46 ust. 4a (606)
wykaz materiałów (3053)
"cena 0" (77)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
spółka z o.o. w organizacji (606)
kio 1804/13 (7)
zmiana umowy 144 (548)
kio 126/14 (6)
komisja przetargowa (1548)
sanepid (29)
1123/10 (10)
ii ca 108/11 (3)
usługi transportowe (805)
inwentaryzacja (447)
kio_2424_12 (6)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
"zamówienie dodatkowe" (488)
uzupełnienie ograniczony (7825)
"art. 34" (251)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
kio 47/15 (7)
"art. 91 ust. 3" (206)
124/13 (23)
268/11 (4)
kio 363/12 (4)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10960)
v gaz 4/08 (4)
disclosure and barring service (4)
38 ust. 1 (5173)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
iv ca 508/05 (4)
124/09 (6)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17453)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1144)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
"art. 94 ust. 1" (248)
v ca 936/12 (5)
wybór oferty po terminie związania (9911)
wyjaśnienie siwz (8955)
"art. 27" (976)
192 ust. 2 (7851)
art. 9 ust. 2 (15126)
umowy ramowe (412)
2775/13 (4)
kio_2012_14 (7)
opłata za pełnomocnictwo (225)
kio 886/10 (5)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1183)
usługi leśne (453)
818/11 (3)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
x ga 307/09 (4)
iv_ca_831_10 (10)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (733)
kio 216/09 (24)
błędnie wpisany vat (510)
biegłego rewidenta (276)
1514/08 (17)
ii ca 443/06 (2)
xii ga 443/09 (1)
znak ce (347)
formularz (4952)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
rażąco niska cena dostawa (637)
i ca 168/09 (8)
"udowodnienie równoważności " (55)
opis urządzeń technicznych (3255)
wykaz osób tajemnica (540)
v ca 9/08 (12)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
"odwołanie na treść siwz" (36)
kio/uzp 786/10 (15)
rabat (276)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
błąd we wzorze (1892)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
art. 26 2b (1507)
29 ust. 1 (22089)
kio 2307/14 (8)
v ca 1500/08 (2)
realny (3869)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (81)
uniewaznienie postepowania (12253)
2398/11 (5)
wezwanie do wyjaśnień (8244)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
przystąpienie interes (9252)
warunki (16138)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
niepodpisany formularz cenowy (732)
czeskie krk (12)
próbki (667)
387 kc (318)
zmiana personelu (795)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (866)
płatność podwykonawcy (563)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12070)
kio_1798_10 (9)
"utajnienie wykazu osób" (8)
919/08 (11)
interes publiczny (10052)
c-496/99 (11)
175/14 (10)
rażąco niska cena tonery (15)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
nabycie przedsiębiorstwa (1107)
189/13 (11)
skrócenie terminów (831)
joint venture (19)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
zmiana wykazu osób (3681)
próbka kryterium (564)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (191)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2121)
"art. 36b" (55)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (289)
referencje dla podwykonawcy (654)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
iv ca 280/10 (2)
"windows" (380)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
findom (10)
448/12 (18)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
dialog (423)
578/11 (4)
1563/12 (3)
sobot (269)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
nie podpisany kosztorys (1057)
kio/uzp 585/09 (16)
oryginał pełnomocnictwa (981)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (60)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
termin na wniesienie odwołania (21718)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
sprzęt fabrycznie nowy (353)
kio/uzp 434/10 (11)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
art. 4 pkt 3 lit. g (2338)
dokumenty przedmiotowe (10586)
uzupełnienie dokumentów (5982)
i ca 337/08 (4)
kio 153/11 (3)
"art.26 ust.2b" (951)
oferta niezgodna z siwz (13540)
c-324/93 (8)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
brak formularza oferty (4301)
thales (78)
warunek zawieszający (131)
funkcjonalność system (1243)
uniewaznienie umowy (10035)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
online skills (19)
ujawnienie źródła zapytania (151)
2407/13 (5)
art 8 ust 3 (21163)
zbyt krótki termin realizacji (381)
cena zero złotych (6048)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5508)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
art. 91 ust. 3 (7386)
vii ga 36/08 (7)
status podwykonawcy (462)
wyciąg bankowy (252)
"istotna zmiana umowy" (26)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
kio 1624/10 (15)
odtajnienie wykazu osób (289)
419/15 (6)
uzupełnianie referencji (780)
2396/10 (2)
grafolog (6)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3847)
sumować doświadczenie (312)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
vi ga 192/10 (11)
i ca 302/11 (1)
kio 1027/10 (4)
art.90 ust.3 (2033)
prezentacja (658)
kio_628_11 (5)
kio 281/12 (18)
i ca 599/09 (2)
krk z niemiec (47)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
sprzeciw (1133)
x ga 143/10/za (1)
postanowienie o zwrocie odwołania (14971)
równoważność certyfikatów (297)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6207)
umowa pod warunkiem (5450)
kio_1498_10 (4)
jakościowe kryteria oceny ofert (1115)
iii ca 455/08 (2)
nieprawidłowy numer katalogowy (488)
termin upływał w sobotę (87)
"nie figuruje" (603)
wykonawca zagraniczny (708)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (827)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
sprzeczność w siwz (4668)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
lepsze parametry (836)
"art. 26 ust. 2c" (41)
saltex (33)
aktualizacja oprogramowania (224)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
kio 293/11 (10)
vi ga 64/08 (1)
brak środków (9959)
kio/uzp 1564/09 (4)
ii ca 693/05 (51)
technologia radiowa (164)
zagospodarowanie odpadów (387)
iii ca 658/08 (2)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (433)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
camco (17)
26 ust. 2c (408)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
kio 51/12 (5)
1967/10 (6)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (31)
wadium (2041)
autoryzowany dystrybutor (190)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
art 131a (35)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1119)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
kosztorys (2612)
referencje podwykonawcy (695)
opinia bankowa tajemnica (102)
ciężar dowodu rażąco niska cena (882)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
v ca 428/05 (4)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
protokół odbioru robót (1689)
2742/11 (7)
zaświadczenie z ceidg (58)
kio 257/13 (4)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4491)
rozkład ciężaru dowodu (305)
2756/10 (4)
"brak kosztorysu" (48)
1225/10 (8)
art. 26 ust. 4 (10612)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
narusza art. 29 ust. 3 (22282)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16018)
"art. 180 ust. 3" (485)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1293)
termin związania oferta (11875)
art. 15 (15117)
kio/uzp 1695/09 (10)
pełnomocnictwo materialne (580)
ii ca 797/09 (5)
preferencje lokalne (81)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (1567)
referencja (3085)
kio 1437/10 (5)
kio 2342/12 (6)
kio 165/15 (17)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (165)
§ 3 ust. 4 (25893)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1378)
dostawa artykułów spożywczych (91)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
ustalanie wartości zamówienia (3187)
"autoryzacja producenta" (137)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
wolna ręka prawa autorskie (135)
kio 647/14 (4)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5116)
spółka cywilna zus (146)
293/13 (8)
art. 22 ust 4 (12482)
kio_2793_10 (19)
180/12 (70)
wygórowane warunki (701)
kio 35/15 (8)
brak numeru katalogowego (602)
zobowiązanie do sprzedaży (1102)
wyrok kio (10121)
poświadczanie za zgodność (724)
konwalidacja pełnomocnictwa (95)
dwie ceny (5915)
kio 1586/13 (2)
"chyba, że udowodni" (159)
spożywczy (190)
połowy terminu (1172)
438/13 (2)
oferta najkorzystniejsza (17168)
oddział+spółki (21)
x ga 163/10 (2)
rozbieżność cena słownie (1892)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3783)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (701)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20304)
ciężar dowodu na odwołującym (2896)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
tłumaczenie na język polski (1296)
ii ca 279/08 (1)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
182 ust. 1 (3085)
leasing (190)
zdolność kredytowa (771)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7690)
i c 317/09 (15)
skrócenie terminu płatności (180)
wybór po terminie związania ofertą (9911)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
eurovia (103)
1787/11 (6)
x ga 12/07 (11)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
nieistotne zmiany umowy (6198)
alplast (25)
gugik (24)
licencji (1021)
siwz (14692)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
ii ca 9/11 (66)
xii ga 431/09 (4)
508/12 (2)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (64)
przekazanie siwz (8818)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (10036)
"świadczenie niemożliwe" (221)
wykaz usług wykonywanych (3282)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (529)
polski związek pracodawców budownictwa (74)
sposób obliczenia ceny oferty (4223)
części oryginalne (1083)
291/15 (10)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3244)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (622)
kio 2753/12 (9)
"zmiana ogłoszenia" (385)
niekompletny formularz ofertowy (596)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
waga kryterium (2084)
art. 36a ust. 3 (185)
polisa zbiorowa (51)
zmiana terminu realizacji (6866)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (249)
28/11 (386)
wadium dla konsorcjum (1017)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4681)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
rozliczenie kosztorysowe (520)
"art. 29 ust. 3" (445)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2784)
inspektor nadzoru (909)
1274/10 (5)
limit debetowy (8)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
krs (1719)
polisa grupowa (23)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
art 24 ust 2a (2325)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5418)
"art. 6" (1968)
wydruk z rachunku bankowego (245)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
opłata od pełnomocnictwa (229)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
prezentacja systemu informatycznego (175)
polisa podwykonawcy (184)
konkurs odrzucenie pracy (697)
protokół odbioru potwierdza (2266)
kio 907/14 (3)
v ca 1110/04 (11)
1295/10 (15)
telefonia komórkowa (128)
art. 26 ust. 2 d (9828)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1728)
usuwanie awarii (287)
prace badawcze (521)
brak oświadczenia (10589)
kio_1292_11 (13)
nisko rażąca cena (559)
data wystawienia krs (289)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2894)
ii ca 753/10 (1)
ii ca 397/13 (5)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (180)
185 ust. 3 (4072)
"art. 51 ust. 2" (98)
dowód wniesienia wadium (1113)
kio 1526/10 (6)
46 ust 4a (606)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11256)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
materiały promocyjne (84)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (5775)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
kart przedpłaconych (6)
udostępnienie zasobów (1174)
know-how (246)
upadłość (333)
wykluczenie podwykonawcy (2126)
1565/12 (4)
x_ga_337_07 (7)
iii_czp_53_11 (55)
brak ceny w ofercie (7372)
kio 2104/13 (4)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
grupa kapitałowa definicja (282)
wariantowość ceny (66)
kio 701/11 (5)
1059/13 (5)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
kio/uzp 28/10 (120)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (320)
oferta częściowa (2436)
xxiii ga 418/09 (3)
koncesja na usługi (382)
art 29 ust 2 (22076)
kio 2681/13 (3)
cena rażąco niska (1773)
kio/kd 15/11 (25)
"art 144" (358)
agencja mienia wojskowego (175)
kio_148_15 (10)
1641/12 (7)
odwrócony vat (49)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
umowa o dzieło (445)
zielone zamówienia (1848)
covec rażąco niska cena (3)
odwołanie z ostrożności (2742)
2396/12 (17)
kio_kd_86_12 (5)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
wyrządził szkodę (378)
kio/uzp 663/09 (16)
iv ca 726/11 (1)
537/14 (3)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (303)
sumowanie wartości polis oc (62)
1129/10 (13)
2034/14 (3)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1842)
art. 26 ust 2b (1506)
ekonomika postępowania (286)
"art. 82 ust. 3" (929)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
różny vat (1218)
utajnienie polisy (56)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
ii ca 207/11 (4)
nieczytelna kopia (300)
22 ust. 5 (16724)
kio 225/15 (6)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (605)
x ga 253/10 (1)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
"pszok" (63)
kio_551_12 (5)
błędy w kosztorysie (1193)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8205)
innowacja (144)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (483)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1448)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (208)
krs po terminie (1648)
zmiany umowy (7212)
685/12 (5)
należyte wykonanie dostaw (1642)
pojęcie dostawy (1220)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (111)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4639)
oświadczenie o spełnianiu warunków (11075)
santex (16)
niepełny formularz ofertowy (1741)
niepodpisany kosztorys (1057)
udostepnienie zasobów (1894)
kio/uzp 984/08 (70)
zaokrąglanie ceny (85)
skrócenie terminu realizacji (447)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
brak cen jednostkowych (1622)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
art. 68 ust. 2 (1879)
kryterium niemierzalne (166)
rażąca strata (97)
maksymalna cena (2702)
vii ga 29/05 (6)
v ca 484/04 (2)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
xix_ga_225_10 (15)
pożyczka (201)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
pesa (110)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
kio 678/12 (5)
c-237/99 (19)
vi ga 87/07 (5)
"krótki termin składania ofert" (49)
odwołujący nie złożył oferty (20540)
xxiii_ga_924_14 (14)
v ca 1412/07 (6)
materiały eksploatacyjne (539)
art 46 4a (606)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (133)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2463)
kio 430/14 (6)
oświadczenie producenta (3198)
control process (68)
xii ga 102/09 (41)
data zakończenia usługi (2477)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
ii ca 2230/05 (2)
wpis (25758)
zamówienia powtarzające się okresowo (211)
kio 1164/11 (6)
kio/uzp 286/08 (11)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1692)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3477)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
art. 8 ust 3 (21163)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
xii ga 435/11 (1)
kio_1649_12 (16)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (76)
iii czp 16/93 (27)
wspólna polisa (532)
1285/11 (2)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
ii_ca_1285_12 (57)
104 kc (454)
oddala odwołanie (10116)
"oferta została złożona po terminie" (8)
"ochrona danych osobowych" (57)
brak interesu publicznego (11683)
pisemnie (5282)
złożył dwie oferty (10181)
xxiii ga 1041/15 (10)
samodzielność finansowa (93)
ciężar udowodnienia (1766)
471/08 (4)
pełnomocnictwo dla lidera (1100)
opis usługi (7540)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1454)
bezpieczeństwo państwa (920)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14507)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
art. 185 ust. 2 (4238)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
kio_1670_11 (4)
gwarancja w oryginale (1178)
koncert (31)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
zwrot oferty (13082)
"certyfikat ubezpieczenia" (26)
typ urządzenia (2445)
brak harmonogramu (1117)
krk nie figuruje (121)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
v ca 1639/08 (1)
poleganie na zasobach finansowych (1553)
188/14 (6)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
kio/ku 35/12 (4)
koncesji (712)
zobowiązanie warunkowe (276)
zmiana sposobu płatności (2002)
obiekt użyteczności publicznej (292)
referencje data wystawienia (553)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (607)
x ga 23/07/za (39)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (133)
żądanie oświadczeń producenta (3382)
kio_14_13 (4)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
wybór (19050)
kio 976/11 (2)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
x ga 327/07 (1)
"prawa autorskie" (202)
kio/uzp 938/09 (7)
błąd w cenie podanej słownie (1333)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4466)
wykaz wykonanych zamówień (7767)
poręczenie zapłaty wadium (166)
źle obliczony vat (103)
certyfikat zamiast polisy (74)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
zamienne (1216)
referencje ogólne (1641)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
art. 6a (483)
vi ga 85/10 (2)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (21)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
warunek nieproporcjonalny (784)
rażąco wygórowana kara umowna (139)
niepodpisana oferta (5505)
art. 32 (3520)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
526/10 (5)
2038/14 (3)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
nie załączył tabeli elementów scalonych (191)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
kosztorysowe (1280)
xxiii ga 666/11 (1)
2388/11 (2)
946/14 (7)
unieważnienie postępowania termin (15283)
166/15 (3)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (792)
36/13 (17)
omyłka (2999)
termin wniesienia odwołania (27373)
wadium w formie kopii (320)
vi ca 377/08 (1)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
zatrzymanie wadium 4a (404)
386/13 (4)
kio_uzp_1904_09 (5)
południowa obwodnica warszawy (33)
wypowiedzenie umowy (659)
kio_1562_11 (51)
kio_1807_12 (7)
identyfikacja podpisu (258)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
subiektywna ocena (1273)
koszty (27987)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
iv ca 1322/11 (1)
xii ga 13/09 (7)
25 ust. 1 (10221)
art. 51 ust. 1a (841)
iv ca 142/11 (5)
droga elektroniczna (2051)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4429)
kio 698/14 (3)
"nowe okoliczności" (422)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
kryterium termin płatności (1488)
projekt budowlany (3451)
ii ca 647/09 (1)
kio 854/12 (6)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (363)
kio 366/13 (7)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
xix ga 43/08 (2)
kio_1467_11 (8)
x_ga_332_09 (6)
brak podpisu na formularzu (747)
roboty zamienne (507)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3627)
rzetelność (630)
nie wniesienie wadium (2488)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
dokumenty nie wymagane (12623)
2200/12 (4)
iii ca 454/08 (2)
wynagrodzenie za roboty zamienne (531)
2228/10 (5)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (74)
roboty budowlane definicja (2307)
"art. 51" (414)
"uchwała kio" (400)
termin płatności składki po upływie terminu składania (363)
1980/10 (7)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (824)
kio/uzp 217/10 (9)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
wadium jeden członek konsorcjum (216)
krotność (215)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
przedwczesny zarzut (906)
trojanowska rażąco niska cena (101)
dostawa paliwa (446)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (409)
ogłoszenia prasowe (168)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (933)
kio 1748/13 (7)
1729/09 (2)
wykaz osób (4235)
art 26 ust 3 (10931)
xii ga 86/09 (1)
zaokrąglenie cen (206)
"art. 170 ust. 4" (7)
zus (616)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
podlimity (14)
oczywista omyłka pisarska (1165)
art. 24 ust. 2a (2325)
art.86 ust.4 (526)
naruszenie art 29 (17191)
kryterium społeczne (2108)
kio 2079/14 (5)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
udostępnianie doświadczenia (1829)
"definicja podwykonawstwa" (4)
x ga 341/07 (3)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (186)
zasada jednokrotnego wezwania (780)
73/11 (20)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
iii ca 446/08 (5)
harmonogram wykonania robót (1047)
lasy państwowe (339)
ii ca 796/14 (3)
na pierwsze żądanie (7129)
x ga 145/08/za (1)
bankowa obsługa budżetu (151)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
kio 19/09 (157)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
egis (85)
"związany wyrokiem izby" (5)
rażąco niska cena domniemanie (383)
753/13 (4)
2785/10 (5)
ubezpieczenia grupowe (45)
kio/ku 83/10 (23)
art.18 (673)
ogłoszenie wstępne (1012)
kio/uzp 1526/10 (4)
kio 2723/10 (10)
art. 90 ust. 3 (4955)
cpv (403)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
2106/14 (2)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
art. 92 ust. 2 (2553)
enigma (100)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1979)
"kio 297/13" (27)
węgry (49)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
radio (135)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
definicja rażąco niskiej ceny (767)
wycofanie zwrot oferty (592)
prace zamienne (861)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
powierzy podwykonawcom (751)
2081/12 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1361)
x ga 20/10/za (1)
dokumenty przed zawarciem umowy (10120)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
475/10 (4)
kio_uzp_694_09 (15)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (910)
kio_uzp_874_08 (18)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3216)
odrzucenie wniosku (8077)
zmiana korzystna (1509)
oferta w języku polskim (2373)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (547)
kio 384/13 (7)
licytacja (99)
v ca 142/09 (5)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
art. 46 ust. 3 (2772)
niewystarczające wyjaśnienia (6672)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4070)
2776/14 (3)
nieproporcjonalny (966)
"iv ca 683/12" (95)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
równoważnych (2271)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
tożsamość przedmiotu (1095)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
v_ca_2015_12 (7)
kio_1366_14 (7)
169/10 (7)
art. 16 (10013)
kio 2964/13 (3)
fundusz inwestycyjny (381)
świadczenie okresowe ciągłe (843)
niemożliwa do przewidzenia (3090)
"brak projektu wykonawczego" (4)
kio_77_14 (13)
kio/uzp 1087/09 (2)
brak pozycji kosztorys (1660)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4625)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
kod ean (7)
"z wolnej ręki" (1081)
dostęp do informacji publicznej (2492)
kio 1393/11 (3)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1788)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
kio_691_11 (7)
usługa zakończona referencje (1114)
cezar (45)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (150)
połowa terminu składania ofert (476)
data dokumentu (6606)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
upust jako kryterium (195)
tożsamość (809)
odpis pfron (24)
2079/14 (5)
wada postępowania żądanie dokumentów (1345)
kio 1032/12 (7)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
iv ca 926/06 (5)
oświadczenia w oryginale (3546)
błąd co do prawa (2987)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
wynagrodzenie mieszane (126)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
nie podpisana oferta (5505)
przystąpienie do odwołania (12244)
dzielenie zamówienia na części (555)
realne udostępnienie zasobów (854)
kio_507_13 (3)
odnowienie licencji (22)
"certyfikat równoważny" (45)
uprawnienia (6279)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
2285/12 (6)
zaświadczenie us (105)
zbyt wygórowane kary umowne (104)
cena ujemna (154)
kio/uzp/978/08 (6)
kosztorys przy ryczałcie (198)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
poufne (394)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1747)
kio 964/12 (3)
"rażąco niska cena" (1564)
art 67 ust 1 (2007)
xix ga 34/07 (5)
nieodpłatne użyczenie (63)
liczniki (160)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4552)
nie dopuścił ofert równoważnych (2283)
"brak harmonogramu" (38)
select (14)
kio/uzp 1158/09 (5)
zwrot wadium w formie gwarancji (688)
cesja wierzytelności (48)
223/08 (32)
kara umowna (594)
z wolnej ręki (1641)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
zobowiązanie (5140)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
pełnomocnictwo aukcja (135)
pozwolenie na zbieranie (282)
odbiór robót budowlanych (1907)
"próbka systemu" (18)
429/12 (8)
ca 3036/10 (18)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
farmacol (15)
c-31/87 (9)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
2018/12 (5)
iii_czp_52_11 (129)
sposób obliczenia ceny (3142)
zp-1 (328)
449/09 (6)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (128)
iso/iec 19752 (17)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3569)
ii ca 785/10 (1)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11505)
błąd zamawiającego (6063)
konwalidowanie (20)
zmiana treści oferty (9265)
ogłoszenie a siwz (11649)
art. 86 ust. 1 (1520)
kio/1765/10 (5)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
x ga 51/09 (3)
kio 103/10 (34)
brevells (2)
podpis parafka (39)
usługi prawne (7570)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
nieczytelny podpis oferty (352)
"województwo podkarpackie" (78)
prawo opcji formularz ofertowy (294)
nazwy własne w projekcie (2380)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3552)
brak vat (3121)
tego samego producenta (4787)
24 ust 2a (2325)
uzupełnienie krk po terminie (376)
"art. 36b ust. 2" (23)
xix ga 32/09 (4)
slim (8)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
kio 1007/13 (27)
doręczenie kopii odwołania (3384)
"art. 101 ust. 2" (13)
v ca 1897/08 (1)
nie bada się cen jednostkowych (392)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
2679/12 (3)
otwarcie ofert (4311)
"zamówienie uzupełniające" (435)
kio_1207_12 (8)
427/09 (8)
jednokrotne (1092)
"istotna zmiana treści oferty" (531)
wartość techniczna (9002)
vi ca 628/05 (13)
69 (1166)
kio_1152_12 (7)
xxiii ga 566/09 (2)
natychmiastowa (368)
"art. 181 ust. 2a" (71)
koszty zastępstwa procesowego (2581)
viii ga 137/12 (15)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
wadium 46 ust. 4a (456)
należyte wykonanie dostawy (4259)
x_ga_81_09 (7)
396/11 (7)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
wydruk z ceidg (18)
ii ca 693/05 (51)
vi ca 32/11 (2)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
sita (165)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
x ga 60/10/za (3)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
"art. 58 kc" (107)
parafa podpis (133)
data wystawienia referencji (417)
"1 zł" (138)
art. 45 (4396)
cena ryczałtowa (1627)
podpis bez za zgodność z oryginałem (882)
art 32 (5158)
kredyt w rachunku (390)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
zmiany istotne (8648)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (6974)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
iii ca 199/06 (2)
xii ga 88/09 (20)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4541)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9242)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (842)
"art. 85 ust. 2" (224)
pocztowe (2090)
vi ca 693/08 (1)
kartotece karnej (105)
art.75 (62)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
c-21/03 (46)
udostępnienie osób (2216)
kio_1122_10 (5)
naruszenie art 144 (718)
v ca 2552/07 (2)
kopia zobowiązania (1440)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
c-434/02 (3)
"różne stawki podatku vat" (130)
art 89 ust 1 pkt 1 (13922)
zmiana wykazu (5262)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
parafa pod wykazem (94)
1776/10 (8)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
x ga 349/09 (1)
x ga 294/07 (6)
basic disclosure (8)
edf (15)
c-448/01 (18)
związanie zarzutami odwołania (11202)
oświadczenie zamiast referencji (688)
wstępne ogłoszenie (1012)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
"złożenie dwóch ofert" (328)
"art. 92 ust. 2" (83)
x ga 223/07 (6)
nieuprawniony podział zamówienia (1658)
"89 ust. 1 pkt 5" (1943)
1408/13 (3)
pzu (142)
tożsamość przedmiotowa (707)
waloryzacji (236)
inna cena słownie i cyfrowo (567)
v ca 405/10 (3)
udostępnienie ofert (4648)
wyroby medyczne (600)
vat na usługi szkoleniowe (134)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
milczenie wykonawcy (142)
art. 26 ust. 2b polisa (212)
brak załącznika do oferty (10981)
obroty na rachunku bieżącym (271)
iv ca 136/10 (2)
kio 2223/11 (17)
294/09 (22)
vat szkolenia (352)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
art. 38 ust. 6 (3537)
"data wystawienia referencji" (31)
rezygnacja z części zamówienia (408)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
"oferta dodatkowa" (379)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
inżynieria cenowa (124)
iv ca 136/06 (1)
181/08 (6)
art 87 ust 2 (5950)
nieprawidłowy vat (2082)
kio_854_11 (9)
ii ca 218/06 (2)
brak wskazania okresu gwarancji (2140)
wadium w konsorcjum (895)
711/12 (11)
wydruk zaświadczenia zus (61)
kd_23_13 (4)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
kio 493/13 (5)
energa (131)
ii csk 675/10 (10)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22534)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7459)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
wezwanie musi być precyzyjne (2204)
subiektywne (885)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
"art. 26 ust. 2" (1298)
kio_uzp_298_09 (4)
po przecinku (374)
użyczenie uprawnień (238)
c_538_07 (11)
odbiór odpadów komunalnych (375)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (296)
prawo własności przemysłowej (229)
c-513/99 (27)
eurosystem (31)
art 4 pkt 6 (22467)
zmiana podwykonawstwa (725)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
2998/13 (3)
brak podziału zamówienia na części (2040)
kryterium jakość (1721)
xxiii ga 634/09 (5)
materiały producenta (3192)
990/09 (4)
podstawa do dysponowania (6041)
dystrybucja energii (93)
proporcjonalny warunek (1303)
"brak wadium" (71)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (66)
zmowy przetargowej (186)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
ii ca 319/07 (2)
kio 1687/10 (5)
jednostka budżetowa jako wykonawca (616)
autokorekta (12)
kio_1248_14 (3)
"pilna potrzeba" (104)
konsorcjum doświadczenie (2840)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
1199/12 (6)
krs niemcy (44)
darowizna (49)
ppp (54)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (176)
umowa warunkowa (389)
"art. 140 ust. 3" (67)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
cena 1 grosz (7947)
165/15 (17)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
2480/13 (3)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (303)
ocena ofert (15434)
1730/11 (9)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
gwarancja bank zagraniczny (94)
1524/08 (10)
kio 2709/14 (5)
art 24 ust 2 pkt 1 (16266)
inna omyłka (2660)
turów (54)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (302)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (409)
police national computer (4)
kio_uzp_254_08 (19)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (31)
kio/ku 18/14 (11)
959/09 (41)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (497)
art. 230 ksh (40)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
żądanie krs komplementariusza (56)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
nie wykonał wyroku kio (8577)
projekt zamienny (478)
ii ca 1219/06 (4)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
zmiana podmiotowa (1667)
kio 1159/12 (7)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
xii ga 12/09 (9)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
kio 908/14 (4)
547/15 (10)
iv ca 92/09 (2)
zmiany w umowie (4557)
"kio 1104/10" (8)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
"art. 86 ust. 1" (93)
482/12 (26)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (201)
naruszenie art. 7 (23204)
brak dowodu opłaty polisy (119)
świadczenie niemożliwe (2042)
"dokument niewymagany" (1816)
kio_1582_11 (5)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6510)
"kryteria niemierzalne" (23)
915/13 (3)
"zmiana nieistotna umowy" (13)
niemożliwą do usunięcia wadą (534)
przejęcie długu (28)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
kierownik robót elektrycznych (494)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3569)
437/13 (9)
art. 26 ust.4 (5957)
kio 1097/14 (4)
kio/uzp 853/08 (5)
kio_510_12 (12)
berger bau (36)
"zwrot odwołania" (167)
"zakup samochodu" (52)
art.29 (3824)
brak formularza ofertowego (2852)
operator wyznaczony (559)
franszyza redukcyjna (14)
wiedza i doświadczenie (1887)
500/15 (18)
ii ca 431/07 (11)
nieistotna omyłka (3482)
"art. 12a ust. 2" (51)
zastrzeżenie wykazu usług (2716)
1253/13 (5)
139/14 (5)
kio 173/11 (9)
iii ca 344/08 (1)
630/09 (2)
kio 122/10 (63)
c-18/01 (14)
art 87 (5965)
"zmiana wzoru umowy" (34)
przedmiot działalności krs (1007)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
kio 973/11 (9)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
"certyfikat microsoft" (24)
kio 716/11 (2)
688/11 (2)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3207)
2010 (11772)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
brytyjski krk (8)
opinia użytkownika (833)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
grota (36)
aca 1018/05 (39)
rażąco niska cena budowa (867)
uznanie zarzutów (11865)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1121)
wykaz punktów serwisowych (244)
wniesienie wadium (2016)
oświadczenie o zgodności z siwz (6021)
kio/uzp 69/07 (10)
polisa pkd (81)
kio_uzp_1344_09 (5)
kio 1557/14 (8)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
kio_uzp_184_10 (8)
kio 63/12 (23)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
brak podpisu na kosztorysie (279)
korekty finansowe (409)
iv ca 1180/09 (2)
144a (22)
kio/uzp 1631/09 (8)
załącznik (13288)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
kara umowna za opóźnienie (251)
"kompania węglowa" (428)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
przejęcie referencji (72)
art. 145 (620)
należyte wykonanie kary umowne (733)
zasoby podmiotów trzecich polisa (199)
art. 87 ust. 1 (5955)
2938/13 (3)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
xii ga 232/11 (1)
kolor (526)
kio/uzp 1070/09 (7)
wysokość wadium (1891)
kio_668_13 (3)
rozbieżnie słownie (314)
96 ust. 3 (2682)
dobre obyczaje kupieckie (104)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
użycie nazw własnych (1571)
2462/12 (2)
iii czp 85/05 (23)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
kio/45/11 (1)
kio_uzp_678_08 (4)
"art.22 ust.5" (59)
109/12 (20)
nieścisłości siwz (536)
wadium+konsorcjum (18)
odrzuca odwołanie (15680)
x ga 254/10 (7)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (103)
nie istotna zmiana umowy (6198)
2492/11 (3)
zapytanie o cenę (1912)
ii ca 1049/05 (3)
xix ga 207/09 (9)
centrum onkologii (261)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
in dubio pro reo (35)
dokumenty podmiotowe (2217)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
wykaz usług (4203)
v ca 533/13 (6)
brak okresu gwarancji (2092)
omyłka rachunkowa (1257)
synektik (19)
nalezyte wykonanie zamówienia (8829)
iii czp 52/2011 (9)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
cena oferty w euro (1848)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3571)
wskażniki finansowe (1003)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
"nadmierny formalizm" (111)
x ga 154/11 (2)
"utajnienie części odwołania" (2)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
średnioroczne zatrudnienie (52)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
promocja (390)
informacje niejawne (3109)
2637/11 (2)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
"brak w ofercie" (679)
art 144 (761)
oem (59)
474/11 (9)
niemiecki krk (32)
upadłość konsorcjum (177)
zatrzymał wadium (606)
x ga 67/08 (42)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
oferta sensu stricto (132)
dyskryminacja bezpośrednia (220)
awaria faksu (183)
ruda śląska (155)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
art. 24 ust. 4 (12279)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
powtórne wezwanie (1214)
zerwanie umowy (79)
kopia gwarancji zapłaty wadium (180)
kio 72/13 (13)
proporcjonalny (966)
kio 216/14 (15)
brak interesu odwołanie (11153)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3528)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1910)
"wadium po terminie" (11)
1221/09 (9)
19/09 (286)
zwrot oferty bez otwierania (175)
1372/11 (2)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4786)
kio_uzp_1463_08 (17)
kio_715_14 (19)
art. 17 ust. 3 (12822)
upadłości (333)
obronności i bezpieczeństwa (159)
średnie roczne zatrudnienie (178)
rozwojowe (251)
"rental rights" (10)
"na korzyść wykonawcy" (325)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
kio 1014/14 (2)
kio 2644/13 (4)
ii ca 137/09 (13)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
nie złożyli ofert dodatkowych (12177)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1221)
1286/11 (4)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
brak daty wystawienia referencji (408)
xii ga 138/07 (1)
krk podmiotów zagranicznych (93)
zasada swobody umów (844)
autoryzowany przedstawiciel (223)
kio 1503/08 (6)
informacja o grupie kapitałowej (633)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
c-414/97 (15)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1364)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
v ca 2056/07 (25)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
wybór oferty termin związania ofertą (9811)
kopia dokumentu (3083)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
chiński (82)
równoważny (2271)
kio_368_11 (6)
termin na złożenie wyjaśnień (14419)
koncentracja środków (312)
art. 85 ust. 4 (2036)
niezgodnosc siwz (4639)
kio 2191/10 (6)
krs z hiszpanii (49)
"192 ust. 2" (1829)
kio_2213_12 (4)
utrata dofinansowania (247)
prezentacja funkcjonalności systemu (337)
779/13 (4)
wartość referencji (2528)
uwzględnienie odwołania (22344)
1663/13 (2)
678/12 (6)
usługi pocztowe wolna reka (93)
fcc (33)
"wysokość kar umownych" (120)
x ga 21/08 (16)
x ga 168/11/za (1)
2138/10 (5)
sukcesja referencje (28)
podkryterium (175)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (107)
esri (37)
678/08 (5)
modyfikacja oferty (3556)
fbi (18)
przeniesienie praw autorskich (289)
nie podał nazwy producenta (2140)
kio 1325/14 (3)
428/13 (10)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
inna omyłka cena (2110)
standstill (48)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1304)
obsługa prawna (2432)
24/14 (17)
korea (36)
tamex (57)
wznowienia (402)
x ga 174/14 (2)
informacja banku (1179)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
istotna zmiana (8648)
forma pisemna (2616)
kio 2206/11 (8)
"kio/uzp 766/09" (24)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3237)
sieć szerokopasmowa (79)
aukcja elektroniczna (319)
vi ga 240/10 (2)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
kio/uzp 400/07 (2)
rezygnacja podwykonawcy (159)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1468)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
1526/11 (24)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3035)
iii czp 87/08 (8)
vii ga 24/08 (13)
xii ga 160/08 (2)
648/10 (5)
nowy zarzut (5825)
ga 92/11 (19)
kio_707_11 (31)
niekaralność chiny (22)
x ga 230/08 (1)
580/09 (6)
gwarancja kryterium oceny ofert (2285)
raport z badań (1083)
kio_133_12 (8)
iii ca 88/09 (33)
v ca 1982/12 (9)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5232)
vi ga 7/09 (10)
iv ca 521/08 (4)
x ga 260/08 (19)
ceidg po terminie (90)
faks (388)
kio_uzp_418_09 (5)
46 4a (894)
kio 2975/13 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
vii ga 36/09 (1)
kio/uzp 1098/08 (34)
1072/11 (24)
związanie wyrokiem kio (6434)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
brak krk wykluczenie (470)
doświadczenie kierownika (1341)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (91)
"zastrzeżenie oferty" (23)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
sumowanie zamówień (535)
usługi ciągłe (944)
676/09 (13)
siemens (507)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1052)
"oświadczenie wiedzy" (477)
zwolniony z vat (197)
ix ca 220/09 (2)
art. 387 kc (318)
kio 1515/10 (28)
brak krk (509)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4239)
144 ust. 1 (760)
iii ca 582/08 (1)
ii ca 590/09 (5)
iv ca 1323/08 (1)
konsorcjum a koncesja (237)
wadium kopia (566)
"sprzęt komputerowy" (841)
v csk 456/09 (18)
fifa (57)
xii ga 226/10 (1)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (718)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
referencje kary umowne (142)
błędna stawka vat w ofercie (904)
prototyp (101)
domniemywać (785)
85 ust.4 (1644)
telekomunikacyjne (694)
usługa sprzątania (718)
iso (557)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
viii ga 136/09 (5)
"art. 113 ust. 1" (188)
kio 2500/10 (3)
krk szwecji (7)
art 93 ust 1 pkt 6 (4507)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
przynależność do grupy kapitałowej (155)
"wadliwe pełnomocnictwo" (593)
"zasada bliskości" (58)
zamknięty katalog dokumentów (1180)
kio_518_14 (9)
kio/uzp 1780/09 (4)
naruszenie art. 91 (7202)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1424)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (308)
koncesja (471)
art. 92 ust. 1 (2552)
kio/uzp 255/08 (16)
mebli (359)
kio 258/15 (2)
"połączenie spółek" (40)
"obsługa prawna" (99)
usługi badawcze (465)
kio_2046_14 (10)
676/11 (6)
naruszenie art. 87 (5595)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1965)
usługi hotelowe (44)
iii ca 552/10 (2)
odbiór osobisty (366)
uniewaznienie postępowania (12253)
26 ust. 2d (298)
"companies house" (7)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
brak czytelnego podpisu (352)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
wskaźniki ekonomiczne (648)
v ca 360/08 (1)
1936/11 (4)
"oświadczenie woli zamawiającego" (160)
"niepodpisane referencje" (34)
248/12 (19)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
iii czp 109/05 (65)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4595)
4226 (84)
in post (248)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
niemiec (483)
różne stawki vat w ofertach (1009)
wadium w formie kopii gwarancji (297)
obliczanie terminów kodeks cywilny (635)
art. 85 (3058)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
xiii ga 379/12 (16)
podpis podwykonawca (322)
i1 ca 154/11 (1)
x ga 288/11/za (1)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
art 24 ust. 1 pkt 8 (13096)
86 ust. 2 (2183)
plan zamówień publicznych (1985)
martela (16)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
v ca 307/09 (10)
działalność twórcza (68)
tetra (24)
pkwiu (246)
brak numerów katalogowych (602)
kio_1617_14 (5)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
zarzut przedwczesny (906)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
"art. 36a ust. 2" (37)
ets (652)
"zmiana umowy" (431)
kio_2037_10 (3)
1070/11 (5)
kio 1125/11 (4)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
ii ca 141/07 (1)
"wieloletnia prognoza finansowa" (24)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
proporcjonalność warunku (485)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (932)
czechy (125)
wadium termin związania ofertą (1416)
1 grosz (19241)
wadium lidera konsorcjum (576)
"kary umowne" "wygórowane" (190)
"interes w przystąpieniu" (169)
utrata statusu wykonawcy (270)
1390/14 (9)
c-27/98 (8)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2337)
brak podpisu kosztorysu (359)
kio 2710/10 (10)
x ga 25/08 (65)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
zawarcie umowy po terminie (10265)
integracji (777)
"kryterium odległości" (12)
kio_908_13 (7)
ii ca 950/11 (1)
x ga 101/08/za (2)
skarga do sądu (28269)
dane osobowe (1695)
kio 385/14 (8)
krk niemieckie (32)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
linii kredytowej (176)
xix ga 175/10 (32)
oferty dodatkowe (9192)
"zmiana stawki vat" (51)
wykaz wykonanych (6000)
papiery wartościowe (167)
xii ga 517/09 (6)
c-454/06 (21)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
nierealny termin (3783)
kio/uzp 223/08 (29)
pełnomocnictwo przed kio (2778)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
624/12 (2)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (762)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1238)
i_ca_117_12 (59)
kryteria+oceny+ofert (5128)
kio 2287/10 (21)
udostępnienie uzupełnień (2704)
art. 8 ust. 3 (15649)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1736)
kio_1834_11 (3)
warunki atmosferyczne (344)
94 ust. 3 (1547)
kio 703/09 (20)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
483/11 (7)
dłuższy okres gwarancji (361)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6578)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (464)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
charakter wynagrodzenia (4742)
"własne referencje" (10)
226/10 (17)
wycena 0 zł (1616)
ii ca 304/08 (1)
dominujący wpływ (547)
232/12 (11)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (869)
koncepcja architektoniczna (143)
dbs (6)
art. 171 ust. 4 (1531)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1546)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
netline (37)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
x ga 316/09 (2)
sytuacji ekonomicznej (2424)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4958)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (96)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
oferta nie została podpisana (7472)
kio_1779_13 (6)
v ga 84/11 (4)
"powiązania rodzinne" (22)
zabezpieczenie należytego (1988)
prawo pocztowe (2069)
unieważnia umowę (2751)
metodologia (322)
błąd w nazwie producenta (975)
zamówienia wielorodzajowe (5)
xix gz 455/10 (1)
"art. 144 pzp" (78)
prekwalifikacji (73)
philips (170)
kryterium (6613)
remondis bydgoszcz (11)
"powtarzające się okresowo" (51)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (642)
charakter oferty wstępnej (897)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
190/09 (3)
art. 189 kpc (176)
ii ca 683/11 (1)
258 (299)
"art. 26 2b" (14)
inżynier rezydent (123)
v ca 3270/12 (40)
poleganie na zasobach ekonomicznych (916)
koncentracja środków odwoławczych (305)
1244/10 (3)
roszczenie o zawarcie umowy (996)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
26 ust.3 (8404)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
dokumenty po terminie (13908)
x ga 74/09 (1)
xix ga 35/08 (2)
użyczenie zasobów (261)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (148)
"zasada swobody umów" (263)
formularz cenowy brak podpisu (268)
doradztwo i konsultacje (308)
ii ca 373/12 (9)
instytut monitorowania mediów (14)
354/13 (12)
oddział (3287)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
meble biurowe (127)
utrata gwarancji (600)
art. 192 ust. 7 (7839)
kio 835/13 (8)
"inspektorat uzbrojenia" (94)
v ca 1314/08 (1)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
niemożliwość świadczenia (650)
dowód opłaconej polisy (283)
kio 460/14 (7)
kio_kd_58_10 (8)
art. 101 ust. 3 (1505)
kio 1902/13 (12)
ii ca 88/09 (35)
kio 1483/10 (20)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13424)
faksymile (17)
negatywne konsekwencje (2427)
606/11 (14)
oferty równoważne (2946)
kio_uzp_70_08 (5)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
jurysdykcja (53)
antydatowanie (40)
umowa ramowa (412)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
kio 1166/13 (3)
kio 1891/10 (4)
kio/uzp 28/07 (123)
kio 2390/13 (3)
kio 630/10 (2)
kio/uzp 822/11 (18)
kio/kd 29/11 (21)
kio 629/12 (5)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
kapsch (31)
2213/12 (4)
xix ga 195/09 (11)
poprawianie kosztorysu (353)
ogólnodostępność (9)
kio 1909/10 (2)
kio/uzp 643/09 (7)
tożsamość czasowa (193)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
kio 211/11 (4)
wadium wpłacone w kasie (29)
umowa (11595)
kio_1239_13 (10)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
"centrum usług wspólnych" (21)
odrzuca skargę (19549)
art. 32 ust. 4 (3332)
iv_ca_508_05 (4)
"przystąpienie do odwołania" (237)
2271/13 (5)
i ca 131/15 (12)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2205)
równoważność (699)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2234)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
1236/11 (3)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1482)
art 91 ust. 3a (701)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15179)
zarzuty (17751)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (119)
wykonawstwo zastępcze (26)
2234/12 (5)
kio_2103_11 (3)
93 ust. 1 pkt 6 (5636)
wykaz podwykonawców (1150)
140 ust. 1 (1423)
ii ca 207/08 (6)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
gispartner (29)
"art. 140" (379)
"podpis elektroniczny" (908)
demonstracja (44)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
vii ga 59/08 (2)
rażąco nisko cena (1773)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
istotna zmiana ceny oferty (7047)
kio/1245/10 (12)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5835)
zaniżenie wartości zamówienia (1427)
odbiór odpadów (588)
impel rażąco niska cena (95)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
ix ga 109/09 (8)
krus (120)
brak wadium (1743)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
kio_1535_11 (4)
huawei (39)
"146 ust. 6" (158)
pełnomocnictwo prokura (83)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (195)
26 2b (1507)
wystawca referencji (385)
nazwa producenta (1981)
odmowa podpisania umowy (486)
kio 545/11 (11)
art 91 ust 3a (701)
doświadczenie jako kryterium (4085)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (517)
polska agencja informacji i inwestycji (97)
podwykonawców (1846)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (481)
528/08 (7)
nieregenerowane (32)
373/12 (10)
udostępnienie uprawnień (2584)
odpadów (1249)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5561)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
wyjaśnienia przesłane mailem (340)
art. 138c (104)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3427)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (684)
855/05 (14)
kio 401/12 (4)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (210)
v ca 788/12 (12)
xii ga 350/09 (14)
wyciąg z banku (130)
1777/11 (7)
c-337/98 (8)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
9296 (17)
art.36a (107)
243/12 (8)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
zwiększenie środków (1473)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (534)
kio 2939/12 (7)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
udostępnienie protokołu postępowania (2483)
kio 779/13 (4)
kio_uzp_333_09 (11)
x ga 78/09 (2)
xii ga 59/09 (15)
kio_1949_11_kio_1954_11 (12)
26 ust.2b (966)
"interes publiczny" (694)
x ga 196/10 (2)
brak numeracji stron (415)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
cena nierealna (1850)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (983)
art. 185 ust. 3 (2615)
doświadczenie komplementariusza (72)
kryterium właściwości wykonawcy (1720)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (482)
2765/10 (2)
"art. 181 ust. 1" (270)
"istotne zmiany umowy" (26)
rękojmia (662)
ix ga 37/06 (4)
świadectwo zgodności we (519)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
x ga 25/08/za (2)
v ca 671/08 (10)
zaksięgowanie wadium (53)
xix ga 408/07 (4)
umowa o podwykonawstwo (902)
obroty na rachunku (1854)
kio 2115/12 (8)
pozycja zerowa (111)
kio/kd 80/12 (8)
brak opłaconej polisy (481)
mop 83 (66)
zmiana oferty przez wykonawcę (13000)
2191/10 (6)
626/12 (4)
xxiii ga 446/08 (18)
kio/kd 43/10 (3)
ustawy nie stosuje się (8235)
kosztorys pomocniczy (686)
zamówienie odrębne (7069)
cel wadium (343)
komunikat swift (7)
kio_457_11 (5)
"pozycja dominująca" (130)
471/11 (9)
art. 42 ust. 1 (3145)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
"art. 184" (1834)
kio_863_15 (5)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
nieistniejąca stawka vat (655)
sumowaniu (539)
criminal record check (3)
285/09 (23)
ochrona ubezpieczeniowa (1010)
zmiana ilości w kosztorysie (1373)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
"dialog techniczny" (24)
"art. 86 ust. 4" (301)
dysponowanie sprzętem (2602)
art. 29 (22175)
netia (133)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
kio 883/11 (4)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
gwarancja dożywotnia (11)
dyrektywa rohs (13)
cena 0 złotych (4720)
"realność udostępnienia" (43)
art. 90 ust.3 (4148)
kio_706_12 (4)
sąd okręgowy w poznaniu (3592)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5945)
kio/kd 50/10 (6)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
1149/08 (6)
zmiana producenta podczas realizacji (1708)
treść gwarancji wadialnej (563)
niezgodnosc z siwz (6112)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (120)
"art. 150 ust. 3" (13)
art. 65 kc (890)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
program funkcjonalno użytkowy (623)
c-314/01 (6)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
kio_840_12 (7)
rażąco niska cena 2014-12 (37)
"zakres konkursu" (5)
zwrot wadium (1554)
waloryzacja (152)
548/15 (7)
v ga 15/09 (14)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1297)
x_ga_213_11 (13)
vi ca 464/05 (62)
termin realizacji zamówienia (10744)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
kio_308_12 (6)
gierańczyk (30)
65/15 (7)
nie leży w interesie publicznym (952)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5172)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
próbek (667)
grupa kapitałowa (389)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1912)
631/13 (9)
wykaz (6487)
świadczenie okresowe (816)
489/14 (2)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
gazy medyczne vat (37)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (600)
typ model (921)
prawo opcji (516)
kio 954/11 (10)
kio/uzp 275/10 (10)
c_465_11 (53)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (524)
usługa szkoleniowa (296)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
ograniczenie konkurencji (8393)
x ga 140/08/za (1)
zdolnośc kredytowa (965)
art 26 ust 4 (10612)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6295)
"181 ust. 2" (165)
kio 4/15 (95)
kio 64/13 (15)
polisa oc pkd (62)
istotne elementy oferty (9509)
omyłka formularz oferty (1683)
nie leży w interesie (1369)
przetarg na odbiór odpadów (784)
"kio 1756/10" (15)
niewyuczone (18)
"usługi prawnicze" (42)
kio 71/11 (15)
v ca 84/07 (8)
xii ga 254/08 (4)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1253)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2364)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (467)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16163)
treść oferty niezgodna z siwz (16311)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (790)
"zaświadczenie z zus" (171)
sąd (29133)
cena jest rażąco niska (2495)
koncesja na obrót paliwami (26)
"wyjaśnienia treści siwz" (960)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
"odtajnienie dokumentów" (110)
oferta wpłynęła po terminie (6477)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
po upływie terminu związania ofertą (5401)
sprint (97)
kio/uzp 37/10 (28)
stawka vat (1456)
ii_ca_587_05 (86)
2704/10 (3)
kio/uzp 741/09 (6)
materiały opatrunkowe (65)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
pilarz (47)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (422)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
kio 20/12 (214)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
niska cena (1880)
kio 1594/12 (3)
kio_1730_11 (12)
"jawność postępowania" (518)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1639)
art. 6 a (19477)
xix ga 167/07 (4)
"art. 83 ust. 3" (33)
wskaźnik płynności (72)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3482)
xix ga 80/07 (18)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
opis jednego producenta (3516)
wpis po terminie (24650)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
kio 1819/13 (5)
art. 40 ust. 3 (6145)
43/10 (16)
"pkp energetyka" (70)
kio/uzp 873/09 (5)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3973)
wielka brytania (186)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (224)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
kio 540/13 (6)
może odstąpić od umowy (2570)
konstancin-jeziorna (91)
art 46 ust. 4a (606)
opłacona polisa (361)
kio_uzp_874_09 (9)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (811)
tego samego rodzaju (11156)
udział w realizacji części zamówienia (9349)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
opłata (742)
850/08 (2)
sumowanie polis (65)
art. 87 ust. 2 (5950)
oferta nieważna (5717)
ix ca 736/09 (2)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
jawność rozprawy (964)
"formalizm postępowania" (266)
kio/uzp 1891/10 (2)
567/09 (2)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (50)
lex (1019)
kio_509_12 (5)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10217)
sprzątania (1017)
zamówienie udzielane w częściach (4062)
odwołanie bezprzedmiotowe (1965)
parafa zamiast podpisu (37)
subiektywna ocena ofert (1208)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2323)
przekazanie terenu budowy (1693)
pełnomocnik ceidg (62)
iv ca 11/09 (32)
bettman (1248)
ubezpieczenie na życie (358)
sumowanie polis konsorcjum (71)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
ge (264)
wygórowane kary umowne (130)
1579/13 (3)
wpis w krs działalność (785)
v ca 77/08 (2)
termin zapłaty (2927)
41/11 (22)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
związek spółek wodnych (579)
2873/12 (9)
"umowa pod warunkiem" (26)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
kio_1601_13 (6)
criminal records bureau (4)
qumak (231)
krk wydruk (75)
sztuczne łączenie zamówień (272)
brak pozycji kosztorysu (1660)
sponsoring (3)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (315)
1693/11 (14)
"art. 38 ust. 4b" (25)
vii ga 136/09 za (6)
brak informacji o należytym wykonaniu (6709)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1775)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9285)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
usługi opiekuńcze (77)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
aktualność krs (70)
iii ca 214/05 (1)
i ca 331/10 (1)
wydłużenie okresu doświadczenia (475)
kio/uzp 200/09 (7)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (194)
niegospodarność (45)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
czynny obiekt (333)
linia kredytowa (176)
kio_2154_11 (8)
zmiana składu konsorcjum (3379)
wilim (253)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
jeden producent (3255)
regulamin konkursu (320)
zamiast polisy certyfikat (56)
kio/uzp 703/09 (20)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
kio/uzp 1226/10 (5)
kio/uzp 264/09 (9)
przetarg ograniczony interes (11213)
omyłka w nazwie produktu (694)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2821)
art.38 ust. 1 (2494)
niezgodność oferty z przedmiarem (1140)
"utajnienie wykazu usług" (21)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
zasada bezstronności (302)
porównywalność ofert (360)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (600)
kio 1081/10 (6)
błędny vat (1420)
art. 95 ust. 2 (2132)
utrata wadium (409)
iv ca 566/09 (1)
kio 218/12 (12)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (396)
działalność kulturalna (112)
25/14 (26)
organizacja szkoleń (320)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
zmowa (142)
polisa oc grupa kapitałowa (52)
v ca 1281/12 (2)
kryterium doświadczenie (2874)
protokół odbioru jako poświadczenie (575)
449/14 (3)
2688/10 (2)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
429/09 (78)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
oświadczenie członka komisji (1020)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
podwykonawca 2014 (914)
art. 86 ust. 2 (1519)
kio 154/12 (11)
wadium zatrzymanie wadium (553)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8179)
c-176/98 (36)
podstawa dysponowania osobą (3063)
kio 1185/15 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (98)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (317)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (917)
"art. 36 b" (55)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2221)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1025)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
nieproporcjonalne warunki (938)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
kio 109/13 (19)
faktura należyte wykonanie umowy (1510)
wadium art. 46 ust. 4a (628)
2339/14 (3)
kio 1567/12 (3)
krk (461)
komputery (785)
transgraniczne (49)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4107)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2187)
2397/11 (3)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
iv ca 1324/08 (1)
minimalnego wynagrodzenia (3167)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2550)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5864)
opozycja (423)
aktualny krs (1003)
kio 2358/14 (4)
33/07 (36)
klauzule społeczne (581)
kio/ku 108/10 (7)
iii ca 583/08 (5)
gwarancja przetargowa (2103)
kio/uzp 250/10 (10)
"zatarcie skazania" (36)
xii ga 227/10 (1)
wydłużenie terminu składania ofert (767)
180 ust. 4 (4321)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
pkp s.a. (957)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
odtajnienie harmonogramu (74)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
kosztorys szczegółowy (1481)
udział podmiotów trzecich (2696)
przedmiar a ryczałt (157)
viii ga 58/09 (12)
"kio 1507/11" (5)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2368)
trojan (300)
"urząd dozoru technicznego" (63)
cisco (105)
kio_1222_10 (3)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13823)
art. 6 ust. 2 (24872)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
wyższe wykształcenie (432)
939/12 (8)
v ca 359/08 (2)
udostępnienie zdolności finansowych (1124)
c-337/06 (20)
umowa spółki cywilnej (2980)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1729)
rup (10)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
leki (265)
wycinka drzew (74)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
gwarancja producenta (1082)
art. 96 ust. 3 (1822)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
2635/12 (4)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9470)
trakcja (139)
atest (467)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8605)
v ca 1311/02 (12)
zakup samochodu (234)
referencje oświadczenie woli (759)
"interwenient uboczny" (115)
182 ust. 3 pkt 1 (3007)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1762)
kio 2401/10 (6)
brak podpisu na dokumencie (1927)
810/11 (16)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
zoz (506)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1475)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (4)
fałszywe oświadczenie (262)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
upadłość wykonawcy (325)
kio_2124_11 (7)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (847)
"koszty zakupu" (908)
2794/13 (10)
vi ga 79/09 (3)
wymóg przynależności do izby (422)
kio 400/13 (3)
asseco (384)
iii ca 262/05 (7)
vat ryczałt (152)
zasada pisemności (372)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
c-28/01 (97)
"art. 90 ust. 3" (1138)
kio 414/12 (6)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
"art. 91 ust. 2a" (18)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1872)
v_ca_3618_13 (7)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (211)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
"prawo opcji " (89)
kio 1050/12 (5)
xix ga 186/07 (2)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1801)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4107)
testy (1232)
samouzupełnienie (2)
ecm (145)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
xii ga 448/08 (1)
xix ga 82/11 (2)
kio 1645/11 (8)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
kody źródłowe (171)
1071/11 (5)
205/11 (5)
xii ga 129/10 (2)
xii ga 362/08 (4)
oferta spółki cywilnej (2514)
jedna usługa kilka umów (995)
ebs (31)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
"26 ust. 2b" (952)
x ga 158/0 (5)
1092/10 (7)
"prezentacja oprogramowania" (20)
kio 1308/13 (4)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
niezwłocznie (1336)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
dowód z dokumentu (10510)
"art. 32 ust. 1" (270)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
"art. 67 ust.1" (545)
"§ 7 ust. 2" (397)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (11995)
nieprawdziwe informacje referencje (1222)
"26 ust. 3" (6650)
profesjonalizm (278)
uzasadnienie wyroku (15449)
kio_uzp_1221_09 (9)
"budynek użyteczności publicznej" (237)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
umowa ustna (1082)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
vi ga 104/10 (2)
oferta niezabezpieczona wadium (1458)
uszczegółowienie oferty (1183)
usługi szkoleniowe (296)
zmiana istotnych postanowień umowy (7559)
krk szwecja (7)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2312)
iii ca 177/10 (2)
kio_910_11 (3)
v ca 1213/02 (15)
warta (580)
wyjasnienia dokumentacji (10717)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (28)
wadium w walucie obcej (15)
dysponowanie (5917)
upadłość niemcy (32)
x ga 33/09 (4)
"warunki przedmiotowe" (201)
literalnie (3150)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
1103/11 (12)
arcadis (42)
iii czp 73/05 (33)
awos (12)
60/08 (20)
impel security (100)
art. 5 ust. 1 (20649)
dwie oferty jednego wykonawcy (10825)
1361/08 (3)
1674/14 (4)
nadmierny warunek doświadczenia (1086)
szacowanie zamówienia (787)
poświadczenie nieprawdy (241)
xix ga 328/06 (2)
vii ga 9/09 (6)
zmiana treści siwz (10761)
1231/13 (5)
3036/10 (34)
tonery do drukarek (71)
c-27-29/86 (4)
iii csk 143/10 (11)
iii ca 490/04 (2)
x ga 257/09/za (1)
koszty reprezentacji (2243)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5008)
385/15 (2)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
49/13 (16)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
1275/12 (5)
brak ceny słownie (8542)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
kio 100/12 (18)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
dysponuje osobami (4318)
rolnik ryczałtowy (11)
609/10 (13)
uzupełnienie formularza cenowego (1178)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5584)
kio 2015 (3839)
kio 1275/12 (7)
kio 797/14 (6)
iv ca 629/08 (1)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
"znajomość języka polskiego" (23)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (443)
kryterium oceny ofert (6241)
disclosure (15)
v ca 1973/11 (14)
kio 433/11 (4)
potencjał ekonomiczny (1056)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
2337/10 (5)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
2343/12 (9)
kio_1582_12 (6)
kryteria oceny prac konkursowych (102)
"tłumaczenie przysięgłe" (441)
oznaczenie ce (659)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
ix ca 297/10 (1)
kio 1877/14 (5)
integracja (545)
miejsce zamieszkania (537)
data referencji (1980)
zmiana przed podpisaniem umowy (4346)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2721)
"zakończenie postępowania" (712)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1044)
kio 2235/12 (2)
krankenkasse (6)
kio 122/11 (5)
wyjaśnienia dotyczące próbek (680)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (825)
wnosi o unieważnienie postępowania (9204)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
upłynął termin związania ofertą (1269)
zapytanie o cenę przesłanki (1398)
iv ca 32/09 (1)
"dysponowanie osobami " (1425)
zużyte opony (44)
art. 387 (394)
pracownik ochrony (2610)
"brak podpisu na ofercie" (8)
medyczne (2779)
cena usługi prawnicze (122)
637/11 (25)
certyfikaty (2383)
wykształcenie wyższe (432)
1993/10 (2)
kio/uzp 1243/08 (7)
452/11 (49)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
"uwzględnia opozycję" (127)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
91 ust. 2 (7438)
kio 823/12 (6)
roboty tożsame (1494)
brak wpłaty wadium (1068)
1353/12 (8)
art. 146 (2005)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2970)
utracił status wykonawcy (229)
referencje wystawione samemu sobie (1128)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
"jedna usługa" (294)
kio 12/13 (287)
vi ca 206/11 (1)
186 ust. 2 (4266)
równoważne materiały budowlane (671)
iso 19752 (19)
wezwanie do podpisania umowy (3615)
oczywista omyłka (2018)
ii ca 675/04 (3)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (564)
usługi sprzątania (718)
usługi tłumaczeń (1132)
kio 304/13 (6)
kosztorys ofertowy tajemnica (217)
ge medical (177)
wydruk z krs (211)
oferta termin związania ofertą (8286)
kio 318/12 (8)
"art. 136" (23)
przesłanie kopii przystąpienia (683)
kio_356_11 (15)
"niemożność porównania ofert" (18)
oczywista omyłka pisarska data (750)
kio 1549/12 (6)
krk miejsce zamieszkania (145)
powszechna dostępność (580)
odwrócony podatek (43)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (583)
odwołujący nie posiada interesu (7355)
1237/11 (14)
art. 67 (2013)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (65)
udział podmiotu trzeciego (4204)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (952)
zasada języka polskiego (2073)
aldesa (28)
109/09 (34)
pozycja 0 zł (4199)
ii ca 586/05 (4)
odrzucenie odwołania w części (10710)
38 ust. 1a (1096)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (377)
kryterium oceny doświadczenie (4164)
kio 2072/12 (2)
1206/11 (4)
kryterium jakościowe (1155)
"zamówienia mieszane" (20)
powszechnie dostępne (2356)
prowizja kryterium (98)
poświadczenie (1977)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
podatek vat (1983)
kopia gwarancji (688)
certyfikat iso (395)
dynamiczny system zakupÓw (107)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (325)
§ 4 ust. 3 (25893)
prawo autorskie (746)
poczta polska sa (622)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
omyłka istotna (3482)
poprawa omyłek (819)
kio 738/13 (4)
skonto (5)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
"art. 41 pkt 9" (23)
art. 31a (162)
"porównywalność ofert" (171)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2668)
art 145 (620)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (587)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (232)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (254)
ii ca 284/10 (2)
x ga 88/06 (5)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (180)
107/14 (7)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
237/13 (8)
lotos (41)
kio/uzp 1853/09 (2)
wadium w częściach (1109)
art.93 ust.1 pkt.7 (2454)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (551)
dokumenty spółka cywilna (3103)
komplementariusz krk (26)
zawarcie umowy pod warunkiem (7470)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
zeznania świadków (436)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5585)
656/12 (2)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1609)
osoba fizyczna (1653)
"wiedza i doświadczenie" (719)
zamówienia uzupełniajace (2731)
artykuły spożywcze (114)
gwarancja wadium konsorcjum (720)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5952)
zbyt wysokie kary umowne (156)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
cena jednostkowa 0 (1431)
kio/uzp 1180/10 (10)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1612)
wejherowo (59)
oświadczenia producenta (4350)
kio/uzp 941/08 (2)
kio 416/12 (5)
1265/09 (5)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (760)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (457)
xii ga 117/09 (7)
podwykonawca podmiot trzeci (1405)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
tonery zamienniki (21)
kio/uzp 1173/08 (3)
x ga 352/11 (1)
244/13 (7)
2666/13 (3)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (138)
87 (5968)
kio 1684/12 (5)
"sąd okręgowy w warszawie" (6175)
kio 2688/13 (3)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (357)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
manipulowanie cenami jednostkowymi (122)
zakres równoważności (674)
"disclosure scotland" (14)
oświadczenie producenta o serwisie (790)
art. 151 ust. 1 (1200)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
uczciwa konkurencja (8966)
prawo opcji w robotach budowlanych (292)
2398/13 (10)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (919)
iv ca 1299/09 (19)
23.02.2011 (28)
70/08 (12)
iv_ca_689_08 (4)
cloud computing (5)
prawo opcji roboty budowlane (292)
vii gc 127/11 (1)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
kio 1327/09 (18)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
iv ga 10/08 (13)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
vat błąd w obliczeniu ceny (1021)
tajemnica (1145)
częściowe uwzględnienie (2410)
toshiba (62)
kio_1954_10 (6)
"art. 8 ust. 1" (1029)
przedwczesność odwołania (49)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (709)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
art. 85 ust. 5 (2038)
ii ca 584/05 (17)
doświadczeni z kilku umów (1232)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
1548/11 (5)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (978)
"znaki towarowe" (797)
telaustria (14)
art. 91 ust. 2 (5473)
664/14 (5)
xix ga 158/07 (4)
493/13 (5)
bilety lotnicze (50)
lub równoważne (2134)
v ca 1603/14 (17)
kio_424_11 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (594)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
v ca 2446/09 (9)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
zatarcia (95)
składanie ofert częściowych (1729)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
art. 27 ust. 1 (8496)
1883/09 (8)
2317/10 (4)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (787)
kio/uzp 1490/09 (7)
data wystawienia dokumentu (980)
286/13 (13)
parafa (170)
315/12 (4)
"kio 104/12" (5)
jednostronna zmiana umowy (1018)
"oświadczenie własne" (264)
termin przyłączenia się do protestu (676)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
"93 ust. 4" (61)
kio_514_11 (5)
"należyte wykonanie umowy" (1319)
wykładnia gwarancji (1590)
art. 186 ust. 2 (4266)
praw autorskich (1108)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
v ca 927/08 (9)
sąd najwyższy strona internetowa (1280)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3035)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
"udostępnienie zasobów" (840)
kio 266/14 (2)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4266)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
związanie ofertą (8741)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
usługa o charakterze ciągłym (744)
"zdolnośc kredytowa" (918)
treść oferty (16428)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1890)
zamówienie podstawowe (5111)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
kio 229/12 (31)
wskazanie jednego producenta (2889)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (158)
przed polskim notariuszem (403)
"art. 9 ust. 2" (274)
art. 22 ust. 1 (13225)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
warunek udziału w postępowaniu (11706)
interes faktyczny (6970)
iso 22000 (9)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
ii ca 803/10 (12)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
pełnomocnictwo konsorcjalne (146)
spóźniony zarzut (1691)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (154)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (134)
termin związania ofertą (8518)
brak potwierdzenia otrzymania (7150)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
przedłużenie umowy (2112)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4208)
braki formalne (6323)
art. 29 pzp (19384)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (777)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
kognicji (281)
impel catering (39)
1157/12 (5)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
1010/11 (2)
kio 1752/10 (5)
przebudowa budowa (1252)
"prezentacja próbki" (44)
"oświadczenie producenta" (579)
i ca 273/09 (1)
kio_1801_14 (3)
gospodarzem (219)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (457)
protokół odbioru końcowego robót (767)
180 ust.4 (2858)
kio_2695_12 (6)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (11995)
xix ga 112/08 (1)
846/10 (4)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1243)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
rażąco niska cena ochrona mienia (129)
art. 38 ust. 1a (1096)
0 złotych (11965)
"tego samego rodzaju" (285)
xii ga 106/10 (2)
ii ca 425/05 (5)
brak treści oferty (16717)
wyjaśnienie referencji (2320)
516/14 (4)
art. 190 ust. 7 (2634)
v ca 1468/10 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
kio 1667/13 (5)
warunek proporcjonalny (784)
art. 36b ust. 1 (71)
"art. 16" (379)
nieoznaczona koperta z ofertą (247)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
umowa leasingu (270)
poprawa innych omyłek (1066)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
"usługi pocztowe" (183)
kio_1533_12 (5)
brak zestawienia materiałów (1690)
26 ust. 2e (171)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (931)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
"xii ga 117/09" (8)
28.09.2011 rażąco (8)
wpis na listę inżynierów (196)
forma cofnięcia odwołania (579)
ii ca 295/11 (1)
c-380/98 (30)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (453)
74/12 (11)
zestawienie materiałów (1843)
przedłużenie wadium (697)
zasady uczciwej konkurencji (11117)
kio 1204/13 (2)
moment zakończenia postępowania (1146)
oferta wariantowa (367)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
"wartość szacunkowa" (2895)
polisa oc konsorcjum (234)
iv ca 915/08 (2)
v ga 127/11 (1)
"kio/uzp 163/09" (10)
jedno zamówienie (17977)
2756/12 (4)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
wartość szacunkowa usługa okresowa (377)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
2786/11 (8)
art. 17 (9574)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
art.51 (565)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
1431/08 (13)
spółka zależna (2664)
kio 1070/10 (9)
nie skonkretyzował warunku (628)
kio_953_13 (22)
art 181 ust 1 (1431)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
kio_2817_10 (7)
art. 189 ust. 2 (5112)
zamówienia podzielone na części (4883)
kio_uzp_43_08 (8)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
zmiana cen jednostkowych (1842)
kio_2793_12 (3)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (856)
art.29 ust.1 (3771)
opóźnienie a zwłoka (253)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
kio/uzp 198/09 (9)
x ga 25/09 (17)
gwarancja wadialna w kopii (222)
zero w kosztorysie (1553)
kio_1737_14 (8)
16/98 (32)
ii ca 327/05 (12)
studia podyplomowe (36)
476/12 (4)
kio 1507/11 (5)
kio 385/15 (2)
"art. 142 ust 2" (10)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
kio_1758_11 (9)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4107)
"§ 3 ust. 4" (294)
do czterech miejsc po przecinku (196)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
"oferta alternatywna" (34)
ubezpieczenie kontraktu (452)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
1201/12 (7)
unieważnienie postępowania (12253)
"przed notariuszem" (341)
usługi finansowe (3020)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2286)
it.expert (95)
ii ca 641/07 (3)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2480)
1812/13 (2)
art. 8 ust. 4 (19587)
art. 34 ust. 5 (3809)
brak pieczęci imiennej (169)
polisa tajemnica (160)
przedmiar robót (1656)
sektorowe (727)
kio_uzp_6_10 (21)
harmonogram robót (768)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
zaciągnięcie zobowiązania (716)
kio/2709/10 (3)
sysmark (25)
"zdolność kredytowa" (918)
kio/uzp 1443/08 (57)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
kosztorysy (3185)
"art. 67" (589)
zatrzymane wadium (73)
kryteria mierzalne (111)
odstąpienie od zawarcia umowy (2626)
42/12 (29)
forma pisemnego zobowiązania (2269)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1580)
zakup mebli (111)
maquet (30)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (105)
art. 84 (1523)
krk anglia (6)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
2854/12 (12)
znak towarowy (601)
wzór formularza (3370)
kio 476/12 (4)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
realność udostępnienia potencjału (312)
zakup licencji (364)
ii ca 84/06 (3)
vi ga 46/07 (5)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (142)
kio_ku_54_11 (4)
poświadczenie wykonawcy (2715)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (825)
ugoda (55)
dobre obyczaje (674)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (892)
skanska (364)
referencje podwykonawca (695)
badanie cen jednostkowych (1811)
kio 1756/10 (10)
spółka komandytowa (318)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (465)
kio_1024_11 (11)
żądanie unieważnienia postępowania (11088)
ii ca 941/05 (21)
26 ust 2b (1506)
data zobowiązania (4349)
pełnomocnictwo (3359)
brak pieczęci (502)
kio 2816/10 (17)
istotna zmiana umowy (6198)
xii ga 133/09 (4)
x ga 367/09 (1)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
art. 140 ust. 3 (1410)
zamawiający nie wykonał wyroku (16601)
kio 893 (109)
sosnowiec (392)
185 ust. 5 (4044)
dystrybutor (787)
referencje od podwykonawcy (695)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
xii ga 374/10 (2)
1827/15 (2)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11128)
zakres dokumentacji projektowej (3132)
1117/11 (4)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
82 ust. 1 (3048)
harmonogram tajemnica (282)
361/12 (5)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
vi gz 51/06 (2)
kio 680/15 (3)
wydłużenie rękojmi (135)
roboty zamienne aneks do umowy (136)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
2120/11 (11)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
"iii czp 52/11" (129)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
kio_746_14 (4)
"kara umowna za opóźnienie" (57)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (376)
nieaktualne zaświadczenie z zus (294)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
zasada przejrzystości (1281)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
636/12 (7)
aneks do umowy (1497)
kio 766/09 (25)
data uzupełnianych dokumentów (2315)
koszty pracy (11042)
częściowy sprzeciw (337)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
kio 1709/13 (5)
kio_661_12 (5)
generalna dyrekcja (992)
biopodobny (9)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
1060/13 (4)
1641/14 (5)
ga 122/10 (30)
"zamówienia in house" (10)
atest pzh (84)
budynek użyteczności publicznej (272)
kio 2345/10 (3)
podwykonawca referencje (966)
kio_uzp_1636_09 (3)
henry kruse (7)
kio 11/09 (215)
art. 32 ust. 5 (4919)
kio 2734/11 (5)
238/12 (35)
"91 ust. 5" (25)
kio 2483/13 (4)
90 ust. 1 (8104)
x ga 146/08 (2)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (483)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (149)
intercity (60)
utajnienie wyjaśnień (450)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
błąd projektanta (312)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2681)
"związanie ofertą" (1350)
"art. 91 ust. 3a" (70)
vii ca 911/08 (1)
emkan pro (10)
1236/08 (8)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
upadłość członka konsorcjum (140)
26 ust 3 (10931)
kio 2721/12 (3)
ii ca 585/06 (6)
vi ga 192/10 (11)
xii ga 451/10 (3)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
1405/10 (12)
49 ust. 3 (2666)
delaware (9)
kio 2765/11 (9)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1399)
xii ga 393/10 (1)
chiński krs (17)
kio_445_12 (5)
xix ga 235/11 (4)
xii ga 37/09 (2)
pochodzenie (4348)
referencje wystawia (1702)
kredyt obrotowy (86)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
łączenie funkcji (1328)
usługi turystyczne vat (31)
dokumenty z szwajcarii (65)
świadczenia zdrowotne (922)
"kara umowna" (811)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2882)
warunki równoważności (950)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
brak podpisu na referencjach (536)
nadmierne warunki udziału (1023)
v ca 29/03 (20)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
art. 46 ust. 4a (606)
brak ceny jednostkowej (1995)
xix ga 468/10 (5)
kio_2653_11 (3)
polisa oc dla konsorcjum (267)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6557)
kio 2679/10 (4)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
oferta wstępna (1238)
"korekta finansowa" (659)
"26 ust. 2e" (22)
191/10 (16)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
rażaco niska cena (1773)
"kryteria oceny ofert" (3694)
parametry równoważności (773)
złożenie oferty w innym miejscu (10665)
koncentracja środków ochrony (223)
ważność krk (110)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3218)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3042)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
ii ca 1950/05 (2)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
kio 707/12 (19)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
"kluczowe części zamówienia" (52)
"art. 32 ust. 4" (152)
pkd (135)
1334/11 (3)
hl7 (35)
v_ca_936_12 (7)
wyjaśnienia złożone po terminie (14312)
naruszenie zasady jawności (863)
wolters kluwer (33)
243/13 (22)
2865/12 (14)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
miejsc po przecinku (454)
opisanie równoważności (583)
"usługa kompleksowa" (303)
kio_2204_10 (4)
umowy wieloletnie (416)
kio 23/12 (221)
zarzuty spóźnione (1691)
kio 1502/14 (5)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
2814/11 (9)
telewizja polska s.a. (165)
poprawa kosztorysu (529)
nie odczytano ceny oferty (515)
kio/uzp 745/08 (22)
iii ca 212/06 (2)
kio/uzp 383/08 (4)
teta (17)
jawność postępowania (897)
kio 594/14 (2)
barterowa (3)
wniosek o upadłość (396)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1768)
1654/11 (5)
46/10 (21)
świadczenie ciągłe (998)
1385/10 (8)
zeto (133)
"art. 26 ust.3" (6614)
kio/uzp 421/12 (12)
nadmierny formalizm (95)
formy zabezpieczenia (2214)
x ga 45/08/za (1)
"oferty wariantowe" (365)
"świadectwo przejęcia robót" (32)
rażąco niska cena to cena (2443)
v ca 977/08 (1)
vi ga 142/08 (1)
kio_kd_42_10 (3)
odrzuca (15995)
"cena jednostkowa" (1683)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5020)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
kio 2129/12 (7)
zakaz podwykonawstwa (160)
421/12 (6)
kio_749_10 (3)
kio_1042_13 (6)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
kio 735/13 (10)
cel postępowania (3490)
kpc (1093)
energii elektrycznej (474)
kio/uzp 48/09 (29)
definicja grupy kapitałowej (282)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
i ca 101/10 (2)
brak podpisu w formularzu ofertowym (678)
2939/12, kio 2942/12 (6)
471/12 (17)
kio_457_12 (10)
bull (101)
świadectwo wykonania (848)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1262)
uwzględnia skargę (17206)
kio/uzp 812/09 (11)
ix ga 93/09 (1)
uzupełnienie nazwy producenta (1416)
usługi tego samego rodzaju (9560)
pkp intercity (95)
oprogramowanie (1925)
zintegrowany (1363)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (983)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (586)
kio 846/10 (4)
izrael (43)
"otwarcie ofert" (2537)
zintegrowany system informatyczny (420)
173/11 (13)
2348 (22)
2942/12 (6)
1782/09 (3)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
xxiii ga 416/11 (23)
"franszyza redukcyjna" (17)
wizja lokalna obowiązek (255)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1457)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (508)
24b (105)
867/10 (8)
vat 0 % (1919)
przesłanki wykluczenia (6660)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (25)
likwidacja (upadłość) (244)
kio_279_15 (12)
kio_1026_10 (3)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3143)
prezentacja, próbki, testy (50)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
miarkowanie (62)
forma zobowiązania (2510)
x ga 287/08 (2)
nie przesłał kopii przystąpienia (1702)
oferta alternatywna (1272)
dialog konkurencyjny (387)
xii ga 149/07 (2)
szczecin (1349)
art. 180 (4472)
pomoc prawna (6643)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
ponowne wniesienie wadium (1158)
zobowiązanie podmiotu (5575)
zmiana wzoru umowy (4263)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
"autoryzowany partner" (68)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2756)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (111)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
"wartość zamówienia podstawowego" (200)
"art. 146" (1553)
kryterium serwis (1021)
wykonawca zmienił cenę (4022)
płynność finansowa konsorcjum (68)
zasada konkurencyjności (1462)
kio_2694_13 (4)
rozszerzenie rękojmi (227)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
przedwczesne odwołanie (937)
polisa podlimity (17)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6263)
brak terminu gwarancji w ofercie (3833)
referencje własne (1778)
małżeństwo (16)
"potwierdzenie należytego wykonania" (869)
"zakres udostępnienia" (121)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
uzupełnienie przystąpienia (6240)
brak podpisu (2288)
1960/11 (4)
"zatrzymanie wadium" (554)
645/13 (5)
1980/12 (40)
24 ust 2 pkt 1 (16266)
charakter referencji (1903)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
urssaf (5)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (822)
iv ca 33/09 (4)
x ga 241/10/za (1)
kio_2770_13 (4)
małżonków (15)
niekorzyść wykonawcy (521)
uzp/zo/0-119/05 (3)
kio 974/13 (3)
pilna potrzeba (173)
certyfikat iso podwykonawca (67)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
oświadczenie art. 22 (12726)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1809)
kio 683/11 (4)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
termin zakończenia robót budowlanych (2591)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
377/09 (5)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
38 ust. 4a (660)
kio 1362/12 (3)
kio_455_12 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (688)
usługi sprzątania rażąco niska cena (212)
v ca 886/05 (6)
kio_1553_10 (6)
próbka systemu informatycznego (157)
kio 64/14 (12)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
karta oceny ofert (1572)
kio 1974/12 (4)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
zaokrąglenie ceny (307)
kryteria oceny ofert w żywieniu (125)
"omyłka rachunkowa " (1216)
186 ust.2 (3964)
usa (129)
lasy (343)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
wadium podmiot trzeci (450)
1582/12 (6)
v ga 13/09 (18)
c-91/08 (26)
821/11 (9)
c-26/03 (61)
kio 219/14 (5)
kio 1718/13 (13)
ii_csk_675_10 (24)
"poświadczenie" referencje (1039)
czytelny podpis (375)
kio 20/13 (20)
2799/11 (3)
1444/11 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (421)
ii ca 587/05 (62)
kio/uzp 215/09 (7)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11336)
sposób wykorzystania zasobów (1516)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (207)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
strona internetowa (3894)
dostawy powtarzające się okresowo (149)
x ga 311/07 (6)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (78)
art. 22 ust.4 (6675)
fart (40)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (138)
wymóg serwisu na terenie polski (356)
1138/11 (4)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
alstom rafako (13)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
potencjał innych podmiotów (2252)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (22346)
kio_540_13 (6)
nieuczciwej (12424)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
dzierżawa łączy (240)
referencja nie musi potwierdzać (1778)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
xii ga 429/09 (49)
kio 2411/12 (6)
certyfikat ubezpieczenia (324)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4850)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
dokumenty podmiotów zagranicznych (545)
kio/uzp 260/10 (27)
2725/11 (10)
sukcesja generalna (30)
otwarcie ofert termin (5984)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (503)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1425)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
kio 2049/13 (3)
grupy kapitałowej (389)
art. 46 ust. 5 (2676)
prezentacja próbek (115)
zmiana istotna umowy (9133)
koncesja konsorcjum (177)
"gwarancja producenta" (144)
najwyższa staranność (871)
xix ga 371/10 (1)
kluczowych części (1929)
kio_63_11 (8)
przejrzystości (1309)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
kio 2744/11 (5)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
rafako (49)
1515/14 (8)
średni roczny przychód (138)
v ga 124/09 (1)
irlandii (138)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1002)
"przeciwnik skargi" (365)
odpowiedzialność podwykonawcy (1192)
"certyfikat iso" (253)
roboty budowlane wraz z dostawą (3104)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
usługi hotelarskie (35)
1008/11 (4)
zmiana wysokości wadium (1107)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (326)
gazy medyczne (137)
fujifilm (19)
2014/24/ue (80)
kio/uzp 1181/10 (3)
co stanowi treść oferty (17124)
"przerzucanie kosztów" (40)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (987)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
41/12 (33)
26 ust. 2 b (7993)
zdolność finansowa konsorcjum (1082)
nie dołączył kosztorysu (967)
2873/13 (6)
wyjasnienia tresci siwz (11347)
225/08 (4)
urządzenia równoważne (1722)
geomar (39)
kio/uzp 1187/09 (15)
estetyka (87)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5097)
badania naukowe (510)
sprawowanie nadzoru autorskiego (173)
kio 1201/13 (12)
brak stron (16661)
hydrotechniczne (173)
wartość umowy (7646)
"dostawa samochodów" (85)
zysk (1641)
kio_874_13 (3)
brak parafowanej umowy (222)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (211)
csioz (29)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
346/15 (10)
xxiii ga 203/09 (3)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
referencje bez podpisu (613)
kio_150_12 (11)
kio_225_15 (6)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3505)
kio/uzp 244/09 (14)
unieważnia (5385)
1719/10 (14)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
uzupełnienie dokumentu po terminie (7983)
utwór (228)
kio/uzp 91/09 (11)
c-59/00 (20)
wartość zrealizowanej części (4442)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
"informacje z internetu" (5)
zmiana producenta (3766)
opis przedmiotu (11960)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
3/09 (195)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1393)
dublowanie doświadczenia (90)
jednorazowe wezwanie (599)
zakłady usługowe "ezt" (24)
540/13 (6)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
serwis pogwarancyjny (175)
przystąpienie w części (8889)
udostępnienie koncesji (219)
poświadczenie należytego wykonania (1670)
423/11 (6)
kio_425_12 (10)
nie potwierdzają należytego wykonania (4251)
odpowiedź na skargę (13586)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
zabranie wadium (5)
niewłaściwa stawka vat (1407)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (103)
"art. 12a" unieważnienie (84)
żądał dokumentów (8282)
1106/11 (13)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1816)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
omyłka w kosztorysie (949)
aqap (14)
ii ca 1063/05 (17)
certyfikowany podpis (120)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (610)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1548)
oferta formularz oferty (4871)
360/13 (3)
"art. 91 ust. 2" (283)
dodatkowe (13380)
v ca 1174/08 (3)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
"art. 6 ust. 2" (94)
orzeczenie (5257)
prokura oddzielna (24)
ripok (60)
określenie wartości zamówienia (15100)
kio/uzp 401/08 (10)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (10)
(kio 1408/10 (16)
kio 1542/12 (3)
upadłość podwykonawcy (110)
i1 ca 202/09 (1)
w sprawie dokumentów (16966)
skuteczność wadium (552)
kio 267/14 (3)
kio/uzp 27/09 (148)
gwarancja bankowa (778)
"kryterium oceny ofert" (5128)
art. 86 ust. 3 (1506)
sumowanie wartości usług (369)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
vi ga 121/10 (1)
wymagane dokumenty (12623)
iii_ca_1019_06 (14)
"uzupełnienie faksem" (5)
art. 38 ust. 4a (372)
wezwanie do uzupełnień (6902)
harmonogram (1230)
kio 1928/13 (4)
kio 354/10 (4)
30% od wartości zamówienia (9637)
kio 31/11 (16)
odtajnienie informacji (482)
salini (34)
zaświadczenie o niekaralności austria (25)
"rażąca strata" (57)
alpine (39)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6942)
kio 2572/11 (3)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3010)
kio_629_13 (7)
kio 75/10 (9)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
kio 2396/12 (17)
970/12 (6)
polisa kontraktowa (171)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
wadium w kasie zamawiającego (103)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
v ga 106/12 (7)
udowodnienie równoważności (322)
saldo (147)
rwe (18)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
180 ust. 5 (4265)
prokurent krk (44)
know (452)
"art. 142 ust. 2" (10)
gwarancja wadialna (592)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
stany zjednoczone (130)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
kio_uzp_992_09 (54)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3104)
kio/uzp 397/08 (4)
przesunięcia asortymentowe (5)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
x ga 158/11 (2)
379/12 (21)
art. 47 (1763)
kio 1668/13 (6)
kio/uzp 990/09 (4)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
płynność finansowa (161)
iv ca 392/05 (8)
zakres wezwania do uzupełnienia (6583)
kio/uzp 58/09 (32)
trzy miejsca po przecinku (235)
kio 2366/10 (3)
skrośne (16)
"art. 91" (5871)
"zamawiający jest związany" (238)
160/11 (7)
świadczenie usług pocztowych (608)
viii ga 244/09 (2)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
deklaracja zgodności (1244)
saas (2)
"art. 36a" (107)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (195)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (115)
błędny formularz oferty (2154)
kio/uzp 959/09 (41)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (865)
kio_1469_10 (9)
kio 307/13 (4)
654/13 (5)
uzupełnienie referencji (1858)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
zakup nieruchomości (153)
kio/uzp 1332/09 (2)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
"art. 84" (226)
kio 79/14 (4)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
ca 262/05 (8)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
kio 132/11 (11)
kio 400/14 (6)
przedłużenie terminu związania (1372)
i ca 159/11 (7)
"dostęp do informacji publicznej" (263)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
uzupełnienie opisu technicznego (3959)
komplementariusz (80)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
22 ust. 1 pkt 1 (17080)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18862)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
podkryteria (104)
kio 2762/13 (3)
ograniczenie konkurencyjności (1401)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
uzp/zo/0-648/05 (9)
umowa przedwstępna (84)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (2992)
89 ust. 1 pkt. 2 (13926)
art 40 ust. 6 (5666)
badanie rzetelności wykonawcy (826)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
kio 1553/10 (7)
1377/11 (2)
dialog techniczny (270)
82/12 (5)
kyocera (17)
art 29 (28829)
v ca 2024/09 (7)
razaco_niska_cena (2228)
art. 12a ust.2 (364)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
961/13 (4)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
należyta staranność (3006)
i ca 67/09 (2)
kio_uzp_1159_09 (3)
zgoda na poprawienie innej omyłki (867)
kognicja (591)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (251)
promed (110)
vi ga 49/10 (7)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
ostrołęka (162)
skreślenie ofercie parafowane (70)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
"zamówienia dodatkowe" (488)
"należyte wykonanie" (3547)
brak ceny brutto (2997)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
v ga 87/10 (1)
wykluczenie wykonawcy (10444)
kio 2746/10 (17)
stawka podatku vat (1295)
1509/11 (7)
"art. 24 ust. 2a" (39)
usługa ciągła (1433)
x ga 178/07 (1)
"udostępnienie samego siebie" (11)
"dokument równoważny" (133)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
rażąco niska cena a aukcja (85)
1063/14 (4)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3091)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7766)
639/12 (2)
kio 1700/12 (2)
wykładnia językowa (868)
nazwa postępowania (6439)
"cena zero złotych" (10)
38/2014 (12)
kio/uzp 301/10 (6)
"art. 26 ust. 2b" (951)
pozycja zero (4825)
skład sądu konkursowego (214)
art. 7 ust. 1 (22536)
art 4 pkt 8 (14203)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
vi ga 34/08 (2)
zawieszenie terminu związania ofertą (578)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5232)
1830/09 (3)
brak załącznika (11378)
próbek, opisów lub fotografii (115)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
1185/15 (6)
użyteczności publicznej (512)
"przyrzeczenie publiczne" (41)
z referencji nie wynika należyte (2862)
5 ust. 1b (1253)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
rozwiązania alternatywne (1003)
art 5 ust 1a (2938)
kio_1729_10 (3)
"wątpliwości na korzyść" (38)
49/14 (17)
brak tabeli elementów scalonych (176)
niezgodność oferty z siwz (4632)
2734/14 (13)
nabycie udziałów (2137)
dyskryminacja (369)
sumowanie (539)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (209)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16254)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7429)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
wadium wniesione przez konsorcjum (1115)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
pełnomocnictwo do aukcji (135)
dowód opłacona polisa (283)
179 szkoda (3130)
uzp/zo/0-616/05 (3)
interes w przystąpieniu (6858)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
usługi powtarzające się okresowo (119)
"zasada koncentracji" (176)
uzupełnienie jednorazowe (314)
v ca 871/08 (2)
klauzula identyfikacyjna (32)
wyłączny dystrybutor (610)
kio 2074/13 (4)
inne omyłki (2660)
v ca 901/08 (3)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
art.94 ust.3 (427)
wydruk z banku (153)
art.22 ust.4 (2905)
xii ga 510/10 (1)
parafa na ofercie (202)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16075)
"zamówień publicznych" (29642)
świadectwo przejęcia robót (146)
termin związania 2011 (3215)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1422)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (620)
autoryzacja producenta nawierzchni (48)
kio 591/14 (4)
kio/uzp 687/10 (2)
kio_478_12 (12)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
stanowi treść oferty (13147)
przelew wierzytelności (80)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1207)
art. 4 pkt 5 (18321)
roboty uzupełniające (1616)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
"art. 198b" (410)
istotne elementy umowy (7799)
wyłączenie (4678)
kio_101_13 (6)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
630/15 (4)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (73)
kio/2790/10 (14)
kio 791/11 (9)
art. 4 pkt 13 pzp (11216)
nie złożył pełnomocnictwa (4199)
tbd (27)
niekompletny dokument (1808)
prawnicze (260)
zapoznać się z jego treścią (4391)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1130)
instalacja solarna (100)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
kio/ku 40/14 (7)
stosunek pracy (4600)
ballast (32)
zmiana podmiotu (5609)
2012 (4803)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (733)
"roboty dodatkowe" (350)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (79)
kio_624_10 (5)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
"poczta polska" (337)
wadium konsorcjum (895)
art. 151 (499)
cena oferty (9027)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
błędna stawka podatku (1182)
142 ust. 3 (1437)
odpadów medycznych (253)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
podpis (2686)
toner (87)
przekształcenie wykonawcy (217)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (68)
brak pozycji (5528)
140/13 (4)
szkolenia (1804)
kio 12/14 (248)
1353/13 (12)
sygnity (334)
758/10 (4)
wygórowany warunek (550)
dostawa sprzętu medycznego (963)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
zamówienie wspólne (5592)
opłata sądowa (169)
c 538/07 (24)
"protokół konieczności" (147)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (120)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
v ca 46/07 (4)
razaco niska cena (1773)
1367/08 (4)
kio/1874/10 (7)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (883)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
xvi gc 682/08 (3)
kio/uzp 430/08 (2)
udział w przygotowaniu postępowania (5446)
zezwolenie (981)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
doświadczenie (6617)
przedwczesne (947)
powtórzenie otwarcia ofert (2872)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
1574/10 (10)
przed podpisaniem umowy (6005)
kio 1123/13 (2)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
"art. 29 ust. 2" (1224)
zatrzymania wadium (606)
pełnomocnictwo oryginał (981)
żywienie w szpitalu (168)
"podział spółki" (6)
certyfikat równoważny (671)
żądanie próbek (524)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
sumowanie doświadczenia (312)
referencje konsorcjum (1524)
kio_uzp_191_08 (12)
240/10 (4)
"art. 5" (1200)
pribex (13)
"program funkcjonalno użytkowy" (733)
1891/14 (2)
886/08 (17)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
językiem polskim (2464)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (919)
kio 738/14 (9)
zmiana ogłoszenia (7362)
przerwa w terminie związania ofertą (359)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
c-376/08 (38)
"niezależny podmiot" (204)
iii czp 123/07 (15)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
560/09 (9)
36b ust. 2 (71)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
roboty dodatkowe (4473)
kio_2754_11 (10)
xiii gc 253/10/iw (3)
c-532/06 (12)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
kio_1623_11 (16)
wadium konsorcjum gwarancja (720)
iv ca 288/06 (2)
ii ca 129/07 (3)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2389)
2057/11 (2)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
art. 51 ust. 2 (2293)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1506)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
zachowanie formy pisemnej (2561)
529/13 (6)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2000)
x ga 124/11 (1)
kio_4_12 (4)
cash pooling (2)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
art. 24b (105)
referencje a kary umowne (142)
xix ga 18/10 (19)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1293)
656/13 (2)
kio 2706/10 (5)
c-340/04 (11)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4857)
konsorcjum koncesja (177)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
iv ca 429/10 (5)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
1251/15 (12)
podmiot powiązany (1519)
"jeden producent" (648)
ca 264/04 (22)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
kio/uzp 886/08 (17)
art. 2 pkt 11 (19720)
kio/uzp 780/10 (9)
kio_2710_10 (6)
zamiana kary umownej (113)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
obniżenie ceny oferty (1946)
89 ust 1 pkt 2 (13926)
ii ca 231/06 (1)
ii ca 337/11 (1)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
kio_uzp_919_08 (11)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
2866/12 (9)
kio 1251/15 (10)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (205)
84/12 (7)
70/09 (16)
błąd pisarski (875)
x ga 458/09 (7)
"dostawa samochodu" (85)
usługi ochroniarskie (27)
kio_887_12 (4)
oryginalne tonery (37)
kio_506_15 (5)
1542/10 (4)
i ca 495/13 (13)
84/08 (15)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
odpis na pfron (24)
sukcesja uniwersalna (29)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1259)
"zmiana składu" (40)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (526)
"wizji lokalnej" "art. 29" (144)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
xix_ga_461_12 (13)
krk holandia (8)
"i ckn 304/00" (130)
kio 2239/13 (7)
rozwiązania równoważne (1227)
1556/15 (3)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
1528/08 (2)
art.46 ust.4a (445)
06 austria istotna zmiana (56)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
pełnomocnictwo bez daty (1805)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (7195)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
kio/uzp 3/09 (92)
możliwość zmiany umowy (6023)
1883/14 (12)
kio_162_12 (7)
art. 29 ust 3 (21046)
nieprawdziwe oświadczenie (3151)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
2303/12 (4)
"zasoby ekonomiczne" (27)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (514)
art. 46 ust. 4 a (3982)
2805/10 (6)
przychód netto ze sprzedaży (175)
art. 180 ust. 2 (5703)
referencje podmiotu trzeciego (973)
art. 27 ust. 2 (8496)
sobota (269)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1575)
kio_ku_5_08 (8)
doręczenie odpisu skargi (2794)
1460/12 (2)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
"brak ceny" (33)
"art 91 ust 3a" (70)
ecris (2)
brak tłumaczenia (1750)
poświadczenie protokół odbioru (580)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4959)
weksel (19)
322/08 (3)
udostępnienie polisy oc (175)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
naruszenie dyscypliny (1230)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
istotna zmiana oferty (8081)
łopianowska wadium (56)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
kio/uzp 121/10 (4)
zmiana podmiotu trzeciego (1948)
kio 1066/11 (8)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6950)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
art. 36 ust. 4 (4136)
kz (147)
518/14 (11)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2397)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2120)
1853/12 (2)
catering (76)
szukio (5)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (6)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
kio/uzp 1298/08 (5)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
art. 22 ust. 2 (13227)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
odwołanie na treść siwz (13228)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
pakiet leków (126)
porty lotnicze (244)
"zmiana treści oferty" (1127)
wydłużenie terminu realizacji umowy (837)
podmiot trzeci (2837)
2607/13 (4)
utajnienie wykazu usług (302)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2599)
kio 1639/11 (19)
przetarg nieograniczony (21164)
art 87 ust. 2 (5950)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1828)
pozacenowe kryteria (66)
x ga 319/08 (4)
obowiązek wizji lokalnej (255)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
indra (18)
wykaz głównych dostaw (613)
jednokrotne wzywanie (532)
halcrow (48)
"iv ca 142/11" (19)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2371)
cena 0 zł. (5769)
kio 2777/11 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
938/13 (5)
iii ca 418/09 (7)
praxis (9)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (396)
art. 36b ust. 2 (71)
xix ga 156/07 (1)
faktura jako należyte wykonanie (1644)
współuczestnik (10)
inna oczywista omyłka (2481)
nierealny termin realizacji zamówienia (3389)
v ca 214/06 (13)
kio_2765_11 (11)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
kio/uzp 218/08 (25)
kio_1533_13 (7)
protokół odbioru poświadczenie (580)
filgrastim (3)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
272/11 (7)
t-9/06 (194)
i 1 ca 514/10 (1)
v ca 3128/10 (1)
x ga 85/08 (5)
"cena słownie" (11)
wraz z tłumaczeniem (2242)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
1881/09 (7)
1936/13 (9)
minimalne wynagrodzenie (2085)
legitymacja czynna (343)
usługi medyczne (977)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (779)
v ca 787/08 (1)
uzupełniajace (2754)
preferowanie wykonawcy (1171)
1488/14 (2)
"in house" (133)
omyłka w ofercie (3886)
niejednoznaczność siwz (424)
"warunki udziału w postępowaniu" (10634)
91 ust. 3 (7386)
148/15 (13)
xii ga 285/09 (2)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
vat omyłka (931)
822/11 (7)
art. 22 (13259)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
1130/11 (2)
istota ceny ryczałtowej (658)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (620)
teatr szekspirowski (9)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1806)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (669)
forma dokumentu (7443)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14400)
gwarancja bezwarunkowa (319)
wykonanie zastępcze (373)
kodeks spółek handlowych (1024)
warunki udziału (14081)
iv ca 362/08 (1)
xii ga 311/09 (5)
brak płatności częściowych (855)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (473)
substrat zaskarżenia (34)
ii ca 693/5 (16)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
toya (14)
skamex (47)
art 38 ust 4 (3681)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (859)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
iv ca 180/11 (3)
kio 2634/14 (5)
x ga 76/15 (7)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
art.48 (477)
telekomunikacja polska (389)
oświadczenie (19199)
oryginał gwarancji bankowej (387)
nie otwarto likwidacji austria (16)
1965/15 (2)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
"dokumenty niewymagane" (1366)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
kio 2081/12 (8)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (282)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
usługi priorytetowe (481)
konflikt interesów (89)
krs komplementariusza (41)
unieważnienie postępowania "co następuje" (13242)
dokumenty złożone po terminie (17264)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1248)
2420/12 (2)
2314/11 (4)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3794)
x ga 69/09 (3)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
"art. 146 ust. 6" (157)
2712/12 (6)
kio 1507/12 (5)
cena jednostkowa 0,00 (140)
zarzut blankietowy (233)
"art. 297" (104)
pełnomocnictwo art. 103 kc (183)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
zasada bliskości (79)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4415)
art. 25 ust. 1 (10221)
odwrotne obciążenie vat (168)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (532)
182 ust. 4 (2926)
695/14 (3)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (935)
kio 874/13 (3)
iii_ca_262_05 (7)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
iv ga 14/07 (16)
zmiana przed zawarciem umowy (5836)
najkorzystniejsza oferta (13538)
nieobiektywne kryteria (3131)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (833)
kio 2257/12 (2)
koncesja, zezwolenie (219)
stopień szczegółowości wyjaśnień (509)
art. 43 ust. 3 (3334)
22 ust 4 (16562)
termin podpisania umowy (6504)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2249)
gwarancja warunkowa (177)
dokumenty podwykonawcy (1675)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (244)
89 ust. 1 pkt 3 (10948)
zezwolenie konsorcjum (524)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1595)
"opłaconej polisy" (409)
energia elektryczna (474)
strabag (327)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
warbud (308)
potwierdzenie czynności (12463)
nierealny termin realizacji (3410)
model (850)
v ga 1/12 (163)
kio_1098_12 (4)
laptop (80)
zachowania uczciwej konkurencji (8200)
kierownik budowy a kierownik robót (1118)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
obsługa prawna z wolnej ręki (209)
"zmowa przetargowa" (75)
3021/13 (4)
utajnienie części odwołania (769)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (775)
"art. 186 ust. 2" (1639)
"art. 43" (262)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (2133)
"podmiot prawa publicznego" (82)
csk 456/09 (19)
hewlett packard (319)
x ga 652/13 (33)
art. 24 ust. 1a (2269)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
"oferta równoważna" (406)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
"wada postępowania" (237)
błędy w kosztorysach (1193)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (879)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7257)
1743/13 (2)
błąd vat (1337)
indywidualna ocena oferty (1933)
wpłata wadium po terminie (1262)
ii ca 752/05 (15)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1364)
"materiały eksploatacyjne" (304)
1516/12 (6)
kio 425/12 (6)
kio 1725/11 (10)
uzupełnienie po terminie (6261)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
kwalifikacja wykonawców (2895)
opcje (518)
ministerstwo finansów (498)
rażaco niska cena dowody (1889)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1633)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
"art. 94 ust. 3" (92)
obronność i bezpieczeństwo (159)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
konkurs architektoniczny (66)
kopia pełnomocnictwa (910)
2830/13 (4)
"art. 29" (2794)
kio/uzp 1213/08 (5)
185 ust. 6 (2343)
zakres pełnomocnictwa (2879)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
"xix ga 461/12" (13)
wydruk ze strony internetowej (1289)
usługa w ramach kilku umów (1384)
v ca 1805/09 (2)
nowe zarzuty (8255)
art. 87 ust 2 (5950)
82 ust. 2 (3044)
1288/10 (21)
składki zdrowotne niemcy (28)
definicja ceny (1936)
ii ca 1332/06 (1)
"art. 180 ust. 3 " (594)
zmiana wartości umowy (7688)
bezusterkowy odbiór (35)
xix ga 280/08 (10)
736/08 (4)
spółka jawna dokumenty (2293)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2273)
treść zobowiązania podmiotu (5298)
siemens ag (67)
ii ca 430/09 (1)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
termin składania ofert (8545)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
"treść referencji" (635)
kopia gwarancji wadium (327)
"usługi powtarzające się okresowo" (38)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5902)
"tylko ceny brutto" (5)
stalowa wola (112)
opinia bankowa (670)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4479)
zus dla spółki cywilnej (137)
kio/uzp 1379/09 (16)
zamówienie uzupełniające (2731)
vat marża (238)
uwzględnia opozycję (412)
kio_2525_13 (9)
protokół z negocjacji (939)
pozycja kosztorysowa 0 (833)
"podmiot trzeci" (1392)
506/15 (5)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
"art. 142 ust. 5" (75)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1780)
2219/11 (3)
viii ca 442/05 (1)
451/09 (3)
akredytywa (12)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
kio 11/14 (143)
maxto (57)
zmiany nieistotne (8648)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
1841/09 (2)
pzu pomoc (49)
zmiana osób (7720)
1493/08 (9)
"zwłoka zamawiającego" (30)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1402)
1366/12 (2)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
art. 26 ust. 2a (1405)
91 ust. 3a (475)
ii ca 997/06 (2)
ezt (70)
pełnomocnictwo procesowe (1299)
brak projektu wykonawczego (1427)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3435)
usługi kulturalne (100)
"cena zero" (9)
uzp_zo_0_533_06 (14)
"kio 2939/12" (7)
238/13 (6)
gwarancja w kopii (1121)
opłacona polisa oc (222)
496/10 (6)
108/15 (11)
ii ca 158/09 (4)
profesjonalizm wykonawcy (273)
art.26 ust.2 b (4645)
raid (66)
centertel (88)
"art 24 ust 1 pkt 9" (308)
kalisz (236)
183/11 (15)
podpis oferty (2182)
naliczenie kar umownych (402)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14419)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1408)
farmaceutyczny (191)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1128)
"stawka podatku vat" (996)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2553)
x ga 367/10 (1)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2436)
pozacenowe kryterium (165)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (441)
"zmiana wykazu osób" (6)
kio 238/12 (35)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3870)
x ga 60/08 (3)
kio/uzp 1432/10 (7)
niejasności na korzyść wykonawców (329)
2630/11 (9)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
kio 1312/12 (2)
art. 182 ust. 3 (2258)
jednostka wojskowa (817)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
"linia kredytowa" (85)
gwarancja wadium (1104)
interpretacja siwz (3410)
"art.91 ust. 3a" (70)
art. 85 ust. 3 (2096)
treść umowy (14503)
art.26 ust. 2b (1316)
473/14 (3)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
kio 2041/11 (3)
cash pool (3)
ograniczanie konkurencji (3388)
nierówne traktowanie (8272)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
wykonawca (20440)
kio_126_11 (9)
287/15 (6)
c-24/91 (7)
ii ca 201/05 (4)
niedopuszczalne negocjacje (1814)
nieprawdziwych informacji (3297)
uzupełnienie wyroku kio (6815)
zakończenie postępowania (5598)
vii ca 363/08 (1)
436/08 (3)
"186 ust. 2" (1655)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
żądanie certyfikatu iso (422)
655/13 (15)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3863)
niejasne warunki udziału (3980)
waloryzacja cen (123)
tryb postępowania (17103)
zastępstwo inwestycyjne (269)
uzupełnienie treści oferty (7986)
pfron kryterium (50)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
oferta otwarcie ofert (4081)
x ga 98/07/za (1)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
kio 2550/10 (8)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3147)
kio/uzp 81/10 (5)
definicja oferty (2925)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
x ga 295/09 (2)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
nie wpłacenie wadium (218)
iii czp 52/11 (88)
x ga 176/10/za (1)
pełnomocnictwo 104 kc (243)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
rażąco niskiej ceny (1740)
plan higieny (134)
573/10 (6)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11578)
kio/uzp 1268/09 (3)
v ca 440/06 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
ciężar dowodu (2059)
elektroniczne zaświadczenie zus (108)
2814/12 (2)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
kryterium potencjał kadrowy (483)
art 7 ust. 3 (27834)
kio_346_15 (10)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (762)
oczywista omyłka rachunkowa (935)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
83/13 (12)
krk stany zjednoczone (24)
"autoryzowany serwis" (82)
"art. 26 ust. 2e" (22)
kio/uzp 799/08 (7)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3533)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (921)
art. 185 ust. 5 (2603)
206/08 (44)
kio 2854/12 (12)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
iv ca 1148/08 (1)
ix ga 131/10 (4)
organ zarządzający (1591)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
art. 181 ust. 2a (194)
kio 1546/09 (3)
"błędny adres" (8)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11940)
korekty (1878)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
iv ca 683/12 (51)
poprawa vat (376)
zmiany podmiotowe (1667)
ograniczenie zasady swobody umów (1339)
"art. 23 ust. 2" (484)
"zmiana podmiotowa" (43)
"art. 143b" (21)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
1234/09 (10)
nazwa własna (4794)
115 k.c. (163)
ii ca 464/09 (1)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11604)
nie opłacona polisa (505)
current ratio (5)
kio/uzp 729/10 (9)
minimalny zakres umowy (3834)
składki społeczne niemcy (62)
kio_1201_12 (7)
kio 2159/13 (5)
"roboty zamienne" (85)
cesja (99)
zwolnienie podmiotowe (307)
kio_1348_13 (6)
brak wyceny elementu oferty (2264)
gwarancja wadialna po terminie (735)
forma pisemna zobowiązania (1410)
kluczowe części zamówienia (1893)
doświadczenie osób (4438)
vi ga 35/09 (1)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
brak wskazania podwykonawców (1119)
autoryzowany serwis (258)
kio 1879/14 (2)
bank Światowy (43)
"różne rozumienie" (30)
art 46 ust 4a (606)
art 22 (13259)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (58)
warunki proporcjonalne (1561)
art. 35 (3645)
kolektory słoneczne (107)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
strona z (17545)
vi ga 79/07 (3)
ograniczenie swobody umów (1373)
art. 94 ust. 3 pzp (1612)
ryczałt (327)
doświadczenie konsorcjum (2840)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2358)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
c-103/88 (99)
art 82 ust 1 (2175)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1354)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4890)
passmark (15)
"nowy zarzut" (311)
podmiotu trzeciego (4437)
czynności w postępowaniu (23491)
"przedmiot konkursu" (21)
kio 1276/13 (10)
pelnomocnictwo (3359)
cosmic (7)
1020/13 (3)
1815/11 (7)
ix_ga_392_13 (14)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
błędna stawka podatku vat (821)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
panep (6)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (650)
830/10 (3)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
zamówienie wielorodzajowe (3)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5277)
"art. 15 ust. 2" (94)
art. 181 (1187)
x ga 569/11 (1)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3725)
referencje brak podpisu (704)
"89 ust. 1 pkt 4" (1885)
"wykonanie zastępcze" (35)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2053)
odwrócenie ciężaru dowodu (51)
innej omyłki (3574)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
gdańsk (944)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
auskunft (2)
kio_uzp_1400_09 (10)
zakres polisy oc (614)
oddział przedsiębiorcy (573)
dwie opinie bankowe (377)
x ga 158/07/za (2)
i ca 235/09 (5)
1085/11 (2)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
przeciwnik skargi (343)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16266)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
"sprawozdanie finansowe" (580)
rażąca niska cena (801)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
art. 179 (9312)
kio_1220_12 (3)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1679)
kio 1375/11 (4)
za krótki termin składania ofert (743)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
"zaprojektuj i buduj" (16)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
"obiekt kubaturowy " (157)
utajnienie odwołania (836)
xix ga 169/11 (3)
ratownik (59)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (122)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2693)
obiektywne czynniki (1569)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
xix ga 104/07 (3)
scotland disclosure (14)
kio/uzp 238/10 (3)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1720)
1980/09 (11)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
kio 632/11 (3)
art. 183 ust. 2 (1637)
38 ust. 4b (99)
"kluczowe części" (58)
politechnika rzeszowska (24)
kio 1460/13 (3)
kio_167_11 (3)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4066)
oryginał (3457)
c-286/99 (29)
kio 13/14 (272)
cykl życia produktu (38)
krk po terminie (456)
982/10 (4)
kio_2434_12 (7)
179 ust.1 (9288)
skarga wniesiona przez przystępującego (8418)
"46 ust. 4a" (442)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
sprawozdania finansowe (895)
kio 306/15 (11)
"kio 100/12" (15)
"stawka vat" (699)
"utajnienie rozprawy" (2)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
87 ust. 1 (7912)
"w organizacji" (192)
117/12 (69)
2160/14 (8)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
opinia prywatna (1007)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
żywienie (296)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (446)
ix ga 121/07 (1)
kio/uzp 191/08 (12)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (580)
kio_2036_12 (14)
wiedza (2974)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
979/14 (7)
brak terminu w ofercie (13391)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
polisa światowa (13)
finansowanie (2423)
rażąco niska cena + lakoniczne (368)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
2831/14 (3)
art. 93 ust. 1a (919)
równe traktowanie wykonawców (8186)
kio 41/11 (12)
świadczenia okresowe (816)
rażąco niska cena na roboty budowlane (983)
grupowe ubezpieczenie (45)
kredyt kupiecki (19)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
xii ga 39/09 (1)
jedna umowa jedna usługa (1933)
art.186 ust.2 (2354)
uniwersytet szczeciński (33)
żądanie dokumentów zbędnych (8376)
tajemnica opis techniczny (1081)
kio 1344/11 (13)
nieważny certyfikat iso (171)
duplikat (16)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
ca 137/09 (15)
pisemność postępowania (33)
kryteria społeczne (2108)
po terminie związania ofertą (8460)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
erp (147)
"papiery wartościowe" (192)
zmiana kryterium (6583)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1006)
"aukcja elektroniczna" (418)
198d (14)
"kodeks postępowania cywilnego" (705)
kryterium jakości (1721)
art. 182 ust. 6 (2602)
ii crn 913/97 (29)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (126)
"karty katalogowe" (428)
kio 2744/12 (4)
cofnął skargę (4776)
ocena wiedzy i doświadczenia (5822)
niezgodność z formularzem ofertowym (2514)
"94 ust. 3" (92)
wskaźnik płynności finansowej (69)
dysponowanie osobami (4318)
odtajnienie dokumentów (467)
ii ca 1285/12 (23)
główny urząd statystyczny (233)
kio/kd 54/12 (7)
wydruk zus (108)
grupowe ubezpieczenie pracowników (41)
"art. 5a" (36)
naprawa pojazdów (218)
stwiorb (162)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
wpis do działalności regulowanej (1520)
linia gwarancyjna (198)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13322)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
kio_1016_12 (17)
2498/10 (19)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4173)
postępowanie obarczone wadą (1418)
v ca 52/08 (2)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
71/13 (9)
445/12 (3)
245/14 (6)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
vi ga 39/11 (4)
aktualny krs oznacza (672)
kio/uzp 545/10 (5)
charakter stosunku (7935)
błędny wykaz dostaw (987)
kio 1518/13 (3)
dostawa powszechnie dostępna (1541)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
odpowiedni termin (12066)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (308)
wyłączenie podwykonawstwa (396)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (189)
forma uzupełniania dokumentów (2111)
ustalone standardy jakościowe (637)
poprawa innej omyłki (777)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
strona internetowa producenta (2026)
jaworzno (216)
"wyrok kio" (8939)
ograniczenie zakresu zamówienia (19042)
iso 9000 (27)
przeprowadzenie prezentacji (768)
"przeciwnikiem skargi jest " (33)
art. 84 ust. 1 (1519)
uznanie odwołania (11949)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
wolna ręka (1099)
producent (3980)
x ga 246/10/za (1)
awarie (608)
17 stycznia 2008 (4709)
paliwa (743)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (161)
xii ga 62/08 (2)
udostepnienie oferty (4648)
zmiana przedmiotu zamówienia (12916)
dbałość o finanse publiczne (190)
zamawiający sektorowy (1007)
460/14 (7)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
"spółka celowa" (13)
xix ga 534/08 (2)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
art. 5 ust. 1a (2938)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (557)
jednego producenta (3255)
tajemnica wykaz usług (931)
wykaz osob (4235)
pbg (93)
xii ga 109/08 (1)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
próbka uzupełnienie (335)
ix ga 37/06 (4)
bilans (576)
ograniczenie podmiotowe (3045)
735/13 (11)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
gwarancja (3257)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
x ga 59/08/za (1)
kio 1151/11 (9)
moment wszczęcia postępowania (1716)
kio 1100/10 (4)
świadectwo przejęcia (156)
spółka komandytowa krk (36)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
"art. 4 pkt 5" (21)
v ca 155/08 (1)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
nie może przekroczyć (1883)
braki w formularzu ofertowym (3861)
wada postępowania (1894)
kio 1965/15 (2)
kio 134/09 (19)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
oferta stanowi całość (10905)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (866)
art. 38 ust. 4b (99)
c-389/92 (21)
art. 96 ust. 2 (1836)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
kio 473/14 (3)
zmiana terminu rozpoczęcia (2533)
kio_uzp_797_09 (7)
ubezpieczenia (2304)
kio 24/14 (15)
zasada proporcjonalności (575)
nieczytelny podpis referencje (164)
kio 467/12 (7)
oferta oferta wariantowa (363)
art. 17 ust. 2 (9531)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (490)
"interwencja uboczna" (59)
podmiot zbiorowy (449)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
"treść oferty" (6588)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3264)
odrzucenie oferty (15153)
kio_uzp_278_09 (12)
obmiarowe (54)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1577)
vat zmiana umowy (1512)
krk słowacja (2)
114/14 (5)
i aca 357/10 (18)
próbka system (393)
oracle (154)
kio 237/13 (7)
kio 267/12 (10)
1158/09 (6)
nieprecyzyjne (3321)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12877)
v ca 1040/08 (8)
ix ca 724/08 (1)
inny skład konsorcjum (6269)
około (2158)
zawieszenie działalności gospodarczej (275)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1356)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
"dodatni wynik finansowy" (33)
"art 4 pkt 8" (193)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1584)
wykazanie tajemnicy (1566)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
itprojekt (20)
kio/uzp 151/08 (42)
kio 2033/12 (8)
2779/12 (5)
898/09 (4)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3042)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
cedig (8)
użyczenie (236)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
forma wykazu (4031)
główny urząd geodezji (105)
ce (669)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (195)
uzupełnienie odwołania (6197)
poczta polska rażąco niska cena (108)
mieszane (306)
kio 2542/11 (8)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
zakres informacji z krk (512)
ots-ip (22)
"art. 192 ust. 7" (1137)
wadium na niepełny okres związania ofertą (860)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (175)
aktualizacja dokumentacji (431)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
1013/10 (7)
art.185 ust.6 pzp (797)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
poprawienie omyłki (2163)
kio/uzp 353/08 (9)
"w ramach jednej umowy" (151)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
projektuj i buduj (237)
"jawność umów" (42)
wpis do rejestru (2156)
ciąg pełnomocnictw (584)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (551)
1776/13 (5)
oferta ocena oferty (15030)
zmiana członków konsorcjum (2411)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
cena (9145)
250/12 (8)
"z ostrożności" (2131)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
kio/uzp 1680/10 (2)
art.87 ust.1 (4109)
kio 1469/14 (5)
ii ca 404/09 (7)
zamierza przeznaczyć (2628)
pokój (210)
kio/uzp 193/08 (6)
1797/11 (7)
zmiana terminu umowy (6964)
dyrektywa (3379)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
308/12 (6)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
wadliwy przedmiar (371)
dowód osobisty (644)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
131e (23)
gwarancja wadialna kopia (205)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3728)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
pomoc publiczna (5397)
v ca 330/10 (1)
eod (29)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
"błędna stawka vat" (94)
"fidic lub równoważne" (34)
1312/12 (2)
bezpłatne użyczenie (33)
xix ga 82/09 (2)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
materiały równoważne (1298)
sk 22/08 (15)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1071)
przekształcenie (238)
referencje data (2522)
próbka tajemnica (111)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
brak wyceny (2728)
termin wykonania umowy (12816)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
art. 150 ust. 3 (1386)
oferta treść oferty (15710)
1041/11 (3)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
nieusuwalny (757)
ponowne badanie ofert (7638)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2843)
1402/11 (3)
x ga 213/11 (13)
v ga 87/11 (2)
intertrading (75)
w warszawie (26649)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
1610/10 (17)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
kio_223_11 (3)
pierwotne warunki zamówienia (4430)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
art. 38 ust 4a (660)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1080)
769/09 (12)
uprawnienia telekomunikacja (214)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
self cleaning (3)
kto może wystawić referencje (260)
tabela elementów scalonych (188)
art. 142 ust. 2 (970)
nieprawdziwe informacje wina (120)
wajda (51)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1267)
kio/uzp 758/10 (2)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (391)
183 ust 2 (2054)
zmiana umowy konsorcjum (3492)
"pojęcie zarzutu" (4)
znajomość języka polskiego (170)
"omyłka rachunkowa" (1020)
i ca 230/10 (14)
"minimalny okres gwarancji" (34)
zwiększenie konkurencyjności (541)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
1974/12 (4)
vi ga 169/10 (1)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
narodowy bank polski (213)
referencje podpis (552)
"zasada równego traktowania" (4780)
2159/13 (5)
zwrot zabezpieczenia (3014)
niewykonanie wyroku kio (8577)
ii ca 377/09 (2)
kopia aneksu (187)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (385)
parkomaty (14)
kio_2926_12 (6)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (464)
odbieranie odpadów (304)
kio 556/12 (27)
"odrzuca odwołanie" (6514)
"nadzór autorski" (250)
"zmowy przetargowe" (137)
art 5 ust 1b (1253)
błędne tłumaczenie (1300)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
wysokie kary umowne (206)
zwrot próbek (374)
xix ga 79/07 (1)
ix gc 155/08 (2)
doświadczenie spółki cywilnej (1787)
§ 6 ust. 2 (19420)
1900/11 (5)
"brak ceny oferty" (3)
c-264/03 (20)
serwis podwykonawca (352)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
kwalifikacje osób jako kryterium (1812)
metodą kalkulacji szczegółowej (751)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
kryteria oceny (6345)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (877)
2862/13 (6)
"art. 42 ust. 1" (97)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
manipulowanie (244)
oprogramowanie antywirusowe (63)
zamówienia in house (93)
dokumenty francuskie (222)
ix ga 115/06 (4)
230 ksh (40)
artykuły biurowe (140)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7797)
rażąco niska (1780)
disclosure scotland (5)
art.22 ust.5 (1922)
93 ust. 4 (5895)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2460)
kio 447/12 (2)
cofnięcie skargi (4776)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (697)
chiny (70)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
brak w formularzu ofertowym (2852)
dostawa w usłudze (6159)
art. 4 pkt 6 (22467)
parafowanie umowy (245)
"art. 4 pkt 3" (95)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
brak podpisu oferty (1929)
prince (87)
ważność wadium (968)
kio/ku 53/11 (4)
udostępnienie dokumentów (4268)
zakaz powierzania podwykonawcom (105)
certyfikat ce (359)
kio/uzp 2525/10 (3)
cena słownie i liczbowo (228)
kio 2030/13 (16)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (137)
solidarna odpowiedzialność (486)
pojęcie oferty (2210)
pkp sa (881)
kryterium aspekt społeczny (568)
brak wyboru oferty (14756)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
kio/105/11 (3)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1726)
art. 6a ustawy pzp (352)
2427/11 (5)
wezwanie rażąco niska cena (1764)
2013 (10049)
kio_610_12 (5)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
kio/uzp 447/11 (34)
vi ga 174/11 (1)
ix ga 228/09 (2)
zmiana zawartej umowy (9860)
polska organizacja turystyczna (40)
"komunikat swift" (6)
2184 (23)
ix gc 201/07 (2)
jednokrotne uzupełnienie (709)
budimex (411)
"brak pełnomocnictwa" (124)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
kio 2014/10 (259)
"art. 59 ust. 2" (13)
"złożenie oferty po terminie" (23)
art. 29 ust. 1 (22089)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
i aca 1201/14 (2)
zakazany podział zamówienia na części (240)
zue (69)
kio 212/13 (4)
znaki towarowe (601)
wasko (405)
kio 2583/11 (4)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
wyjaśnienie treści (10559)
wojskowy instytut medyczny (47)
800/12 (13)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
zmiana terminu 144 (899)
iv ca 239/05 (5)
93/12 (18)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
odrzucenie odwołania (19331)
kio/2730/13 (6)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (424)
zwrot próbki (479)
wycofanie oferty (937)
centrum unijnych projektów transportowych (33)
dwie oferty (10606)
szpital (2547)
c_196_08 (3)
184/11 (8)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (72)
ocena ofert po aukcji (541)
kanada (42)
bezwarunkowa (651)
"zmiana istotna" (391)
2784/14 (14)
v ca 1315/08 (1)
3 miejsca po przecinku (364)
przyrzeczenie publiczne (115)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (178)
strafregisterbescheinigung (2)
kio 1680/10 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
kio 1287/12 (14)
398/14 (6)
efekt skali (633)
ix ga 30/08 (11)
1323/12 (6)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (606)
produkty lecznicze (261)
prokurent (543)
zatrudnienie a dysponowanie (1418)
"art. 8" (2052)
oferta oferta częściowa (2372)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
c-126/03 (77)
art.6a (45)
ceidg bez daty (45)
1306/11 (5)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
kio 291/15 (10)
kio 1089/10 (2)
1001/10 (2)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
x ga 117/08 (1)
v ga 61/10 (3)
729/12 (7)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
kio 2743/13 (2)
162/12 (13)
kio 346/15 (10)
powiat suski (5)
art. 36 ust.5 (2101)
i ca 117/12 (61)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (594)
856/11 (2)
zawartośc referencji (244)
parametry papieru (195)
referencje dla samego siebie (1246)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
1007/13 (27)
x ga 395/06 (3)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10523)
epuap (66)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7542)
cena opcji (560)
"opis równoważności" (35)
rażąco niska cena 2013 (507)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2854)
energa operator (74)
oferta otwarta przed terminem (788)
doświadczenie wykonawcy (6523)
v gaz 90/07 (18)
444/12 (11)
tłumaczenie przysięgłe (381)
xii_ga_350_09 (21)
kio_2205_11 (6)
art.91 ust.2 (5153)
kio 82/12 (4)
wadium gwarancja konsorcjum (720)
kio 1898/11 (3)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
xix ga 40/08 (16)
"unieważnia umowę" (32)
zaświadczenie krk (417)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (175)
engave (24)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7118)
"brak pozycji" (79)
c-328/92 (12)
formularz cenowy (1828)
zaświadczenia o niekaralności (354)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
kio 96/13 (9)
wykonanie wyroku izby (12099)
kio/uzp 1874/10 (11)
iii ca 389/11 (2)
art. 17 ust.2 (11422)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
siła wyższa art. 144 (34)
proporcjonalność (584)
brak interesu (8520)
2292/13 (33)
wybór po terminie związania (10163)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (103)
"dysponowanie osobami" (1821)
podwykonawcy (1846)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (284)
certyfikat/atest (24)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
unix (36)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
art. 91 ust. 4 (7162)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
art 24b (105)
rażaco (3532)
przedłużenie ważności wadium (484)
i ca 368/11 (1)
niepełnosprawne (292)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (457)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1563)
85 ust. 2 (3048)
treść zobowiązania (4789)
brak terminu realizacji (12722)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
art.6 (2755)
748/12 (4)
dostawa (8721)
wyjaśnienia oferty (10738)
586/11 (12)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13926)
nadmierna kara umowna (170)
"zamówienia uzupełniające" (435)
oferta złożona po terminie (16941)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (962)
"art. 192 ust. 2" (2600)
uprawnień (8971)
kio_806_11 (7)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (36)
kio 621/13 (2)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
art. 186 ust. 4 (2124)
xii ga 133/11 (1)
x ga 110/09/za (1)
192 ust 7 (11595)
634/14 (8)
art. 24 ust. 2a pzp (1911)
kio_31_11 (5)
kio/uzp 1092/09 (37)
ii ca 792/07 (1)
równoważności (699)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
umowy o pracę (8431)
ii ca 435/08 (1)
kio_1223_11 (3)
zakaz zawarcia umowy (1686)
brak pieczątki (316)
spółka cywilna reprezentacja (590)
specyfikacja techniczna (7095)
1432/10 (7)
art. 36 ust. 5 (4094)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7618)
osoby fizyczne (2440)
mebli biurowych (127)
"29 ust. 3" (651)
kio 466/12 (12)
wyciąg z konta (76)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
art.26 ust.3 (5774)
art. 22 ust. 3 (17260)
zamówienie sektorowe (725)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
1151/11 (9)
wykluczenie po wyborze (8673)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5686)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
kio 44/12 (11)
xii ga 456/08 (1)
uzp/zo/0-46/06 (9)
użyczenie referencji (178)
tubisz rażąco niska cena (101)
zakaz udziału podwykonawców (405)
notariusz (410)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
generalna (3805)
prezentacje (937)
kio 1807/13 (7)
spełnianie warunków w jednej części (7607)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
grupa kapitałowa zmowa (32)
140 pzp (1100)
ku 18/14 (13)
53/11 (114)
kserokopia gwarancji wadium (137)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
uwzględnił odwołanie (17470)
477/10 (3)
"oferta ocena oferty" (52)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (266)
bez pozwolenia na budowę (1710)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
doświadczenie kierownika budowy (1209)
"art. 26 ust. 4" (1631)
kio_uzp_292_10 (3)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2516)
"oferta stanowi całość" (5)
97/10 (16)
"niewykonanie wyroku" (527)
xii ga 206/08 (14)
ii ca 570/04 (7)
1961/12 (18)
upływ ważności wadium (705)
gwarancja po angielsku (268)
zmiana podmiotowa konsorcjum (927)
kio_1104_10 (8)
opłacenie polisy (361)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6924)
xii ga 412/11 (2)
obiekt kubaturowy (225)
24 ust. 2 pkt 2 (16211)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
832/09 (4)
xii ga 1/09 (6)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
866/09 (7)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (284)
47 (2696)
podstawa dysponowania (4071)
spółka córka (64)
niemiecki rejestr handlowy (75)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
cena zero (6070)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
oferty wariantowe (367)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5973)
ilość zamówienia (5814)
rental right (3)
1369/12 (2)
"ustalenie wartości zamówienia" (512)
drager (107)
klauzula wykonalności (88)
142 ust.5 (430)
74/14 (11)
691/11 (5)
kio_2614_11 (3)
miasto gorzów (111)
pierwsze pisemne żądanie (4271)
"podział zamówienia na części" (242)
wimax (6)
dyskryminacja pośrednia (225)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (262)
wybór najkorzystniejszej oferty (16355)
art. 23 (12947)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
152/11 (8)
"art. 183" (1295)
niezgodność z siwz (4639)
należycie (6861)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
"art. 86 ust. 3" (214)
"art. 6a" (45)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3225)
1518/14 (12)
kio/uzp 38/09 (27)
kryteria pozacenowe (165)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
criminal record bureau (6)
iv ca 362/09 (1)
omyłka w decyzji (2208)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
334/09 (4)
art 8 ust. 3 (21163)
referencje (3085)
67 ust. 1 pkt 4 (2933)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
podmiot nieuprawniony (7955)
dumping (28)
vii cz 410/10 (1)
vi ga 93/10 (2)
kio 321/11 (7)
nieistotna zmiana umowy (6198)
520/11 (4)
informatyczne (1698)
x ga 442/10 (1)
ix ga 83/09 (3)
91 ust 3a (701)
zniszczył próbkę (41)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
jedna usługa (2976)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
242/10 (17)
art. 5 (20726)
interes unieważnienie postępowania (9666)
wodzisław (63)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2065)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
zmiana siwz przed rozprawą (5549)
1125/14 (3)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
art.29 ust.3 (1795)
brak podpisu na ofercie (1929)
grupa kapitałowa spółka cywilna (297)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4006)
"art. 22 ust. 5" (59)
stawka vat odrzucenie oferty (1770)
kio_uzp_1825_09 (4)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11114)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
miarkowanie kar (91)
błędna stawka vat (910)
1835/10 (6)
certyfikat oc (162)
art. 91 ust. 3a (475)
nie podano nazwy producenta (2140)
kilka informacji z banku (437)
kio/ku 34/10 (5)
usługa kompleksowa (1290)
art. 25 ust. 2 (10215)
art. 183 ust. 2 pzp (1438)
faktura należyte wykonanie (1696)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9625)
potencjał (4274)
kserokopia gwarancji (303)
1291/10 (17)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
przedpłata (14)
kawa (585)
referencje konsorcjantów (161)
art. 36b (71)
zasada proporcjonalnosci (575)
rada administracyjna (3161)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
nieprawdziwe (2684)
nokia (26)
kio 1085/10 (5)
oferta równoważna (2202)
rozwiązanie umowy (3161)
ii ca 417/06 (3)
niepodpisane referencje (1634)
przedłużenie terminu związania faksem (428)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1494)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
art. 32 ust.2 (4551)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
przetarg ograniczony (16010)
art. 90 (5559)
karty sim (2518)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
zmiana vat (1825)
jedna usługa to jedna umowa (1933)
art. 86 (2199)
14/10 (327)
"wskaźnik płynności" (42)
kio 1003/10 (3)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
kryterium serwisu (700)
open source (47)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
"umowy zlecenia" (240)
kio 1886/11 (3)
należyta staranność zamawiającego (2920)
"termin składania ofert" (4586)
"konkurs" (1776)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
ii ca 70/09 (6)
inna cena cyfrowo i słownie (567)
kopiuj wklej (24)
tłumaczenia (2687)
doświadczenie w polsce (1207)
zamówienia dodatkowe ryczałt (380)
"definicja podwykonawcy" (18)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
kryteria podmiotowe (1276)
projekty własne (5094)
kio 98/13 (12)
ćwik (90)
francuski krs (25)
1388/11 (3)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
zmiana przepisów (10308)
strona internetowa dowód (2476)
oferta złożona przez oddział (2815)
"powołanie biegłego" (282)
art. 91 ust.3a (114)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
projekt (6373)
ii ca 39/09 (4)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
zarzut okoliczności faktyczne (11938)
brak wpisu do ewidencji (709)
kio/kd 92 (130)
"art. 4 pkt 8" (193)
dostawa leasing (214)
"system informatyczny" (1017)
iii czp 146/93 (21)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
warunek na korzyść wykonawcy (2309)
"cena ujemna" (13)
inna omyłka w kosztorysie (864)
kio/uzp 31/10 (231)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
"67 ust. 1 pkt 6" (117)
bezpieczeństwo dostaw (857)
"32 ust. 2" (216)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
708/10 (6)
sytuacja ekonomiczna (2424)
utajnienie referencji (211)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
ix ga 89/07 (1)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
2319/11 (4)
przedłużenie gwarancji wadialnej (320)
v gaz 48/09 (5)
przerwa w wadium (93)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1903)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11410)
2250/11 (6)
kio/uzp 814/10 (26)
kio 54/12 (23)
kio/uzp 62/12 (7)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (282)
uchybienie formalne (1567)
766/13 (6)
odwołanie po terminie (21024)
abm solid (62)
pit osoba fizyczna (31)
"art. 34 ust. 1" (129)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
kryteria inne niż cena (5212)
"nie określił warunku" (613)
766/09 (23)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
kio 715/14 (22)
kryteria oceny ofert metodologia (396)
1785/14 (17)
grupa interwencyjna (67)
xix ga 102/09 (7)
art.38 ust.1 (1849)
warunki pozytywne negatywne (901)
1434/08 (9)
loco (70)
x ga 375/06 (2)
art. 26 2b pzp (1353)
bład w obliczeniu ceny vat (1268)
zakaz podwykonawców (411)
brak faksu (3089)
art.29 ust. 1 (3815)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
kio 1060/13 (4)
oryginalne części (1083)
kio 630/13 (5)
c-318/94 (24)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5645)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1632)
cofnięcie odwołania faksem (728)
1985/11 (4)
termin wniesienia wadium (1998)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8599)
dostawa bonów (57)
gwarancja bankowa w kopii (308)
narodowe centrum badań (218)
kio 341/12 (13)
706/11 (24)
art. 26 ust. 2b (1506)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (517)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
monopolista (62)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
v ca 538/08 (9)
i ca 533/09 (4)
kio 294/11 (3)
238/14 (9)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
porównywalne oferty (1956)
windows (285)
zmiana podwykonawcy (1153)
c-16/98 (8)
odmowa zawarcia umowy (746)
v ca 383/07 (2)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1489)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
2716/13 (13)
zapytania o cenę (1912)
kio 1442/12 (5)
"91 ust. 3a" (72)
v ca 1328/08 (1)
885/14 (3)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
1587/11 (7)
zaproszenie do składania ofert (2214)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (535)
inżynieria wyceny (133)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7716)
397/14 (6)
forma oferty (5684)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
1536/10 (10)
iii ca 299/06 (4)
de minimis (14)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2109)
rażąco niska cena usługi (1354)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
comesa (37)
literalnej (3150)
inna omyłka vat (839)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (27)
adhezyjny (88)
remondis (132)
polisa (1011)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
usługi powszechnie dostępne (1845)
xii ga 159/08 (7)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
xix ga 128/08 (47)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
kio_uzp_54_10 (6)
kio 2779/12 (5)
termin złożenia odwołania (18991)
"prace projektowe" (726)
1305/11 (2)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
kio_1535_14 (9)
iv ca 29/10 (21)
niejasne kryteria oceny ofert (2550)
rekomendacje prezesa uzp (244)
definicja modernizacji (442)
1181/10 (3)
kio/uzp 107/09 (18)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
v ca 484/08 (1)
kary umowne nienależyte wykonanie (733)
siły wyższej (110)
bezwarunkowa gwarancja (319)
kio/uzp 878/09 (23)
1571/13 (6)
"10 usług" (39)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (38)
nadzór inwestorski (534)
i ca 601/05 (3)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (578)
zatrudnienie (2383)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
855/08 (4)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
"sumowanie doświadczenia" (38)
vii ga 44/05 (3)
koncepcja (1410)
kryteria jakościowe (1155)
"umowa ramowa" (281)
iii_czp_52_02 (23)
wyjaśnienia po terminie (11135)
krk wielka brytania (24)
krakowski holding komunalny (18)
art. 83 ust. 2 (2225)
oferty o takiej samej cenie (4663)
"wyjaśnienie referencji" (13)
spółka "w organizacji" (77)
281/12 (18)
protokół konieczności (3052)
uprawnienia budowlane (3098)
x ga 296/08 (6)
nieprawidłowo obliczony vat (1740)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2053)
457/12 (21)
kio 2694/14 (14)
pełnomocnictwo za zgodność (1793)
tusze i tonery (32)
komputer (785)
nierówne traktowanie plk (116)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
2184/13 (6)
inżynier kontraktu (653)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
wyjaśnienia po wyborze oferty (11993)
"art. 36 a" (107)
art. 185 ust. 6 (2343)
bezusterkowy (69)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (153)
forma wadium (962)
"24 ust. 1 pkt 9" (313)
disclosure of scotland (14)
kio 1716/11 (3)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
art 90 ust. 1 (8104)
oświadczenie producenta o gwarancji (1339)
usługi transgraniczne (36)
kio 2784/14 (14)
395/14 (7)
kio/1536/10 (5)
1093/08 (35)
uzupełnienie kosztorysu (877)
x ga 89/10 (4)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (474)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3772)
pol-aqua (111)
dokumenty dla podwykonawcy (2350)
uzasadnione przyczyny (3767)
czyścioch (28)
informacja banku forma (617)
"uzupełnienie odwołania" (126)
x ga 379/06 (1)
data ostatniego wpisu (4035)
kio_1201_13 (11)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
dokumenty w języku obcym (401)
61/14 (19)
kio 1602/12 (11)
kio/uzp 533/10 (3)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3943)
tonery gwarancji (24)
1138 (34)
2154/11 (9)
kio 1949/11 (14)
kio 1822/11 (10)
potrzeby zamawiającego (6063)
wadium w gotówce (72)
xii ga 304/07 (1)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (342)
nieuczciwej konkurencji (8966)
sumowanie polis oc (67)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
v cz 48/05 (2)
wynagrodzenie barterowe (2)
sprzeczne zapisy siwz (3949)
przystąpienie (12333)
bezprzedmiotowe (1456)
art. 6a pzp (559)
"podatek vat" (1784)
kio 14/11 (204)
wadium lider konsorcjum (576)
art. 36 (4296)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6178)
zamówienia do 14000 euro (160)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
litwa (123)
933/11 (6)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
język polski (1791)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
kio 883/14 (7)
warunek doświadczenia (5070)
kio/ku 63/11 (7)
solid security (49)
"zakres podwykonawstwa" (205)
2649/11 (18)
v ca 1554/08 (3)
x ga 311/10 (15)
lek referencyjny (43)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (653)
formularz oferty (4902)
błąd formalny (1706)
2216/13 (10)
kio/uzp-606/11 (11)
mace (9)
krk zagraniczne (98)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
wadium po terminie (2004)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1363)
kio/kd 64/12 (2)
173/09 (9)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2403)
aca 357/10 (31)
kio 578/11 (4)
kopia gwarancji wadialnej (170)
"93 ust. 1 pkt 7" (2086)
29 ust. 2 (22076)
xix ga 409/07 (1)
świadczenia ciągłe (998)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
microsoft (252)
"art. 90 ust. 2" (884)
interwencja uboczna (55)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
posiadanie uprawnień (6804)
przedłużenie związania ofertą (2005)
1164/11 (5)
"cena nierealna" (435)
51/09 (23)
kio 1064/11 (15)
cena jednostkowa zero (1685)
prince2 (110)
swoboda umów (878)
art. 182 (2292)
oryginał zobowiązania (1442)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (997)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
kio 1197/13 (6)
cena minimalna (2217)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
kio 478/12 (13)
2344/14 (3)
prawo wyłączne (13502)
vi_ga_34_08 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (722)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1644)
koncentracji środków ochrony prawnej (287)
wolna reka (1099)
ii ca 386/05 (2)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4681)
"wolnej ręki" (1619)
"oczywista omyłka pisarska" (1225)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
sumowanie zdolności finansowej (115)
art. 38 ust. 1 (3788)
kio 293/12 (4)
"26 ust. 2a" (301)
protokół odbioru z usterkami (242)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
niedoszacowanie (131)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1479)
autoryzowany kanał (54)
kio 1232/13 (5)
kio 2031/14 (5)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
oferta wstępna 26 (846)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
formularz cenowy tajemnica (483)
uzupełniające (2754)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
związanej z przedmiotem zamówienia (12052)
pozwolenie na użytkowanie referencje (200)
cena dumpingowa (211)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
kio 2364/12 (3)
ca 508/05 (4)
tłumaczenie referencji (530)
kio/uzp 951/09 (3)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
vi ga 33/09 (3)
ii ca 788/09 (1)
certyfikat ibm (95)
"niedozwolone negocjacje" (130)
"gospodarz postępowania" (155)
kio 271/12 (18)
ii ca 489/06 (28)
"rozwiązanie umowy" (218)
wyjaśnienia wykonawcy (14451)
art 181 (1433)
słowacja krk (2)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1437)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
wiadukt most (120)
rażąco (2502)
pfron (61)
agencja rynku rolnego (30)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (18)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (645)
raząco niska cena (2518)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (362)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2067)
obiekt budowlany (2321)
art. 29 ust.3 (16760)
"spółka komandytowa" (475)
i ca 134/06 (20)
partner dariusz apelski (5)
zmiana istotna (8648)
kio/uzp 1337/09 (3)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
"termin wykonania zamówienia" (685)
za zgodność z oryginałem (2385)
xxiii ga 380/11 (4)
zabezpieczenie (3507)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
kio/uzp 476/11 (5)
criminal (26)
"system informacji prawnej" (50)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3184)
równe traktowanie (8272)
nieważność umowy (1451)
xii ga 423/08 (1)
czynność otwarcia ofert (3902)
kio 350/11 (8)
kio 41/12 (14)
złożenie dwóch ofert (10181)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
art. 32 ust. 2 pzp (3802)
spełnianie warunków bez wskazania części (5144)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (417)
wykaz wykonanych usług (3994)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9655)
art. 40 ust. 6 (4151)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
będzie dysponował (8294)
rażąco niska cena na usługi (1354)
irlandia krk (5)
podpis nieczytelny (375)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
polskie normy (2829)
v ca 903/08 (8)
konkurs (1086)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (927)
prawa autorskie do systemu informatycznego (309)
1658/11 (15)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
atest higieniczny (84)
kio_uzp_176_10 (7)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1969)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
antywirus (3)
cena do czterech miejsc po przecinku (183)
oświadczenie zamiast poświadczenia (653)
ii ca 131/10 (2)
iv ca 351/09 (1)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4254)
uchyla wyrok (4074)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
kryterium okres gwarancji (1878)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (509)
należyte wykonanie (6292)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
92 ust. 1 pkt 2 (3500)
"art. 145 pzp" (20)
interes (10055)
kio_1833_14 (10)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
omyłki pisarskie (1304)
kio 510/14 (3)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (265)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4944)
1779/13 (6)
telewizja polska (165)
"xii ga 102/09" (72)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
ii ca 488/09 (4)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (503)
podpisanie umowy bez wadium (978)
"biuletyn nr 2" (5)
"przeciwnikiem skargi jest" (33)
art 24 ust. 2a (2325)
rażąco wysoka cena (775)
tłumaczenie dokumentu (2463)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
art. 140 (1430)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (16254)
art. 58 k.c. (498)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
"art. 142" (503)
usługa kolokacji (26)
kio_2746_10 (17)
kio 77/12 (7)
art. 136 (491)
dwie ceny w ofercie (7858)
wpłata wadium w kasie (75)
"wygórowane kary umowne" (20)
zamawiający nie może domniemywać (729)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3100)
kio/uzp 23/07 (250)
wniosek o ogłoszenie upadłości (354)
"bład w obliczeniu ceny" (1205)
kio 1961/12 (18)
"art. 36 ust. 5" (121)
zsi (51)
niejasności siwz (468)
kio/uzp 565/08 (8)
dowody rażąco niska cena (1889)
iso 9001 (228)
kio/uzp 2611/10 (3)
vi ca 6/05 (5)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
polkomtel (91)
kio 2821/14 (6)
lub równoważny (2134)
umowa o pracę (5948)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
autoryzacja producenta (210)
x ga 247/09 (1)
wniesione po terminie (27369)
ocena (16208)
niepodpisana gwarancja (2239)
art. 5 ust. 1b (893)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
niskie ceny jednostkowe (1168)
omyłka samodzielnie (1211)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
1287/12 (14)
kio 762/13 (7)
kio 33/12 (33)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
referencje spółki przekształcanej (18)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (888)
"potwierdzać należyte wykonanie" (384)
bgk (27)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (303)
kio_807_11 (5)
inne kryteria (5956)
udostępnienie potencjału (1985)
kio 618/11 (2)
rental rights (11)
podstawa dysponowania osobami (3063)
mba (8)
niekompletny formularz cenowy (531)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (265)
kio 900/14 (8)
art. 179 ust. 1 (7025)
referencje sam sobie (1282)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
udostępnienie wiedzy (3045)
przystąpienie do długu (63)
nie można było przewidzieć (9300)
nieprawdziwe informacje (2482)
art.26 ust.2b (957)
roboty dodatkowe zamienne (413)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
xix ga 256/07 (1)
"kredyt odnawialny" (17)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
kio/kd 22/09 (10)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
kio_1395_10 (26)
"ubezpieczenie oc" (417)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
"harmonogram realizacji" (218)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
wykonawca uchyla się (2531)
kio 1853/12 (2)
"wyjaśnienia oferty" (410)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
niezależny podmiot (6214)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
vi ga 28/07 (14)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1185)
treść gwarancji wadium (1301)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (159)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
1314/13 (4)
wykaz narzędzi (663)
data wszczęcia postępowania (6257)
odpady (1249)
kio 2307/10 (25)
650/11 (2)
informacje (12802)
v ca 537/08 (9)
kio 2864/13 (3)
"kryterium parametry techniczne" (34)
kio 1334/13 (2)
parafowanie oferty (367)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
brak nakładów (1533)
krk hiszpańskie (12)
warunek dysponowania osobami (3319)
vi ca 464/05 (62)
4pi (33)
"art.46 ust. 4a" (437)
128/13 (14)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
98/10 (8)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3134)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1427)
miejsce złożenia oferty (11603)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (129)
1535/11 (4)
certyfikat microsoft (98)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (183)
kio 2734/14 (13)
iv ca 870/06 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (508)
avr rażąco niska cena (5)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (56)
zobowiązanie podmiotów (3463)
619/08 (11)
xii ga 420/09 (47)
ii ca 577/06 (7)
1173/11 (5)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5482)
art. 196 ust. 4 (667)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12776)
1255/12 (4)
xii ga 2/09 (4)
6 kc (4986)
zmiana projektu (6285)
379/14 (4)
art. 49 (1899)
udowodnić (4960)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
odrzucenie skargi (15630)
kio 457/12 (11)
Ćwik i partnerzy (9)
art. 150 (1981)
kio 2040/13 (3)
kio 500/15 (16)
dalsze pełnomocnictwo (1699)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
przedmiot umowy (14065)
oferta wstepna (1890)
kio 1318/10 (8)
228/10 (45)
kio_2360_14 (8)
deklaracja zgodności ce (461)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
ubezpieczenie oc (506)
ceidg data wydruku (26)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13446)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2733)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1490)
odmówił podpisania umowy (787)
"podział zamówienia" (253)
subiektywne kryteria (581)
"art. 179 ust. 1" (6628)
279/15 (15)
kio_uzp_855_08 (3)
kio/ku 50/09 (2)
5.000.000 (357)
projekt wykonawczy (2420)
xix_ga_268_09 (10)
agencja rozwoju przemysłu (25)
817/11 (12)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (236)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
próbki uzupełnienie (512)
przejęcie pracowników (95)
kio 1483/13 (3)
"błędny numer katalogowy" (5)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
wadium osoba trzecia (633)
kredyt (648)
limit kredytowy (100)
vii ga 147/08 za (9)
dzielenie (967)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
"art. 38 ust. 1" (482)
wykaz usług wykonywanych termin (4529)
wpis na listę samorządu (227)
"art. 185 ust. 4" (121)
kio/uzp 80/07 (47)
kio 2512/10 (21)
wypowiedzenie (1382)
nowelizacja (2001)
przystąpienie termin (16453)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (649)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
kio 322/11 (29)
utajnienie wykazu osób (310)
rownowaznosc (699)
1312/13 (3)
1071/14 (7)
144 ust 1 (1139)
definicja wadium (413)
868/10 (76)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (396)
gaz-system (74)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
zaniechanie czynności (12648)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (573)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
iv ca 1176/09 (5)
nie złożył formularza oferty (6322)
naruszenie art. 38 ust. 4b (176)
1867/10 (4)
kio 223/11 (4)
v ca 620/08 (3)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1144)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15615)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
pełnomocnictwo konsorcjum (1693)
podwykonawstwo (545)
bład w obliczeniu ceny (1855)
kara umowna należyte wykonanie (460)
ca 489/06 (41)
v ca 117/07 (135)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
monistyczny (8)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
v ca 2506/07 (39)
x ga 178/09 (6)
sanawia (2)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
zaprojektuj i wybuduj (342)
art 6a (483)
c-305/08 (23)
szacowanie wartości zamówień (1267)
protokół odbioru końcowego (686)
kio 1323/12 (8)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
zus hiszpański (6)
x ga 127/08 (45)
kio 2288/13 (6)
częśc zamówienia (9728)
iv ca 831/10 (7)
kio_3006_13 (3)
"naruszenie art. 42" (24)
waloryzacja wynagrodzenia (215)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
1247/11 (3)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2248)
cesja umowy (91)
iv ca 715/11 (2)
wartość zamówienia brutto (5315)
art. 4 pkt 13 (14858)
gispro (19)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
przewlekłość postępowania (105)
utajnił formularz cenowy (260)
"art. 15" (968)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
1437/10 (5)
art. 7 ust. 3 (27834)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
vi ga 92/07 (1)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (597)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (443)
adblue (9)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
wartość zamówienia (11603)
odpady medyczne (199)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
brak kosztorysu (2196)
640/12 (2)
"deklaracja zgodności" (797)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
krk po terminie składania ofert (336)
krk prokurenta (50)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4848)
189 ust. 2 pkt 1 (5872)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (455)
doświadczenie dostawy (2821)
"oferta wstępna" (255)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (367)
uzupełnienie wykazu robót (2002)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (888)
iii czp 103/2010 (2)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1892)
szpital czerniakowski (16)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16110)
kv projekty (123)
równość stron kary umowne (150)
kio_uzp_867_09 (8)
v_ca_3036_10 (34)
iii czp 103/10 (14)
błąd w kosztorysie (1193)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
dowód oświadczenie producenta (3055)
telefonii komórkowej (169)
kio 1183/13 (3)
"izrael" (43)
kio 144/14 (7)
kio 1521/11 (10)
słowacja (48)
kio/uzp 827/08 (8)
1944/11 (9)
czynność techniczna (11117)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
1821/11 (4)
tonery (87)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
1259/12 (12)
związanie wyrokiem (8379)
nieporównywalne oferty (1465)
upływ terminu wykonania zamówienia (6914)
csk 366/06 (5)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
xix ga 162/10 (17)
ii ca 285/10 (1)
c-234/03 (24)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
okres gwarancji (2307)
xii ga 424/11 (3)
niejasne (2994)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1767)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (602)
koszty dojazdu (2126)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
2014 (5822)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
gwarancja wadialna brak podpisu (186)
wykluczenie grupa kapitałowa (597)
1422/07 (10)
xii_ga_206_08 (23)
x ga 219/07 (1)
informacja banku tajemnica (254)
licencje (1391)
kio/ku 47/11 (9)
"warunek zawieszający" (38)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
142 ust. 5 (1428)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1541)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4346)
brak kryteriów równoważności (574)
solid (131)
art. 29 ust. 2 (22076)
x ga 46/12 (10)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
kio 270/13 (7)
odległość (622)
poczta (942)
złożył nieprawdziwe informacje (3272)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
wykładnia postanowień siwz (3387)
150/12 (17)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (436)
odtajnienie oferty (505)
usługi prawnicze (191)
połowa terminu (1172)
iii ca 727/05 (7)
viii ga 248/09 (4)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (949)
imienny wykaz osób (209)
usługi pocztowe 2012 (211)
kio 1711/13 (3)
kio/uzp 70/08 (6)
x ga 284/11/za (1)
art. 112 kc (397)
kio/kd 31/12 (20)
funkcje wadium (694)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (28)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
wielka brytania krk (24)
art. 381 (305)
odległość kuchni (65)
jedna usługa jedna umowa (1168)
francuski krk (16)
kontrola doraźna (585)
odwołanie (22190)
ix ca 709/09 (3)
1131/12 (3)
kryterium kosztów eksploatacji (1199)
broker (69)
gsm-r (29)
praw wyłącznych (13502)
kio 601/11 (10)
zamawiający jako gospodarz (182)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (559)
domniemanie (1386)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1074)
ii ca 353/10 (1)
ix ga 113/06 (2)
uzp/zo/0-42/07 (2)
cpi (41)
kio_uzp_140_09 (7)
biegła znajomość języka polskiego (40)
spis kosztów) (562)
brak tłumaczenia na język polski (865)
ograniczenie podwykonawców (1659)
długi okres gwarancji (374)
110/09 (92)
1337/12 (24)
krajowy rejestr karny (640)
kio 445/12 (6)
uzupełnienie informacji z krk (289)
polisa ubezpieczeniowa (660)
ix ga 44/08 (29)
unieważnia postępowanie (5385)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
"równowaga ekonomiczna" (38)
iv ca 223/08 (12)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
sposób obliczania ceny (1025)
t-matic (64)
ii ca 689/04 (6)
art. 51 ust. 4 (3199)
kryteria niemierzalne (166)
niepodpisany formularz ofertowy (1813)
"art. 5 ust. 1b" (10)
"dzielenie zamówienia" (141)
c-3/88 (13)
przychód netto (402)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
koncentracja (343)
x ga 268/07 (2)
ugoda sądowa (59)
nakazuje odrzucenie (12546)
upadłość konsorcjanta (18)
art. 192 ust. 2 (7851)
192 ust. 7 (7839)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
kio_1840_12 (7)
zwolnienie z kosztów (1130)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
"art. 46 ust. 4a" (437)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
856/12 (5)
x ga 338/10 (4)
210/10 (23)
niezgodność oferty (5080)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (240)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
kio_1231_13 (5)
skarga (21962)
xix ga 599/06 (3)
rapid (29)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
brak likwidacji czechy (16)
rażąco niska cena 2014 (786)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
prezentacja systemu (444)
wykaz robót (3448)
art. 2 pkt 13 (11638)
art. 43 ust. 2 (2300)
podobne (6030)
kio_uzp_984_09 (16)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (165)
oględziny (313)
simple (61)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15615)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
530/09 (3)
kio 1592/13 (3)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
opis równoważności (615)
912/10 (2)
70/15 (15)
dokumenty z innego postępowania (15727)
art. 24b ust. 3 (105)
kio 1633/14 (5)
arimr (77)
w odniesieniu do jego rzetelności (468)
dostawa leków (292)
kio_1785_14 (17)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
naruszenie obowiązków zawodowych (2936)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
potwierdzenie referencji (2838)
prezentacja, próbki (115)
kio/uzp 1455/08 (10)
kio 96/14 (7)
kio/uzp 22/07 (143)
forma dokumentów (5379)
kio/uzp 1637/09 (6)
produkt leczniczy (344)
iso 1043-4 (6)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (3140)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (197)
lista podmiotów (702)
prawa wyłączne (6202)
art. 87 ust. 1a (1414)
1718/12 (4)
ogłoszenie (17188)
realność udostępnienia (432)
zaświadczenie z banku (475)
zawieszenie działalności (356)
xii ga 10/09 (8)
847/10 (5)
bliskości (141)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
art. 91 ust. 5 (7176)
kio 1562/11 (51)
"usługi prawne" (31)
art. 6 (19478)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
kio 162/12 (5)
xix ga 91/07 (4)
27 ust. 5 (7970)
oświadczenie zamiast krk (150)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
kio_1202_13 (6)
postępowanie wyjaśniające (5093)
art. 34 ust. 5 pzp (2714)
"wyciąg z rachunku" (27)
polsuper (37)
krk komplementariusz (26)
utajnienie formularza cenowego (260)
ryzyko gospodarcze (1336)
przerzucanie kosztów (356)
art.7 (12416)
informacja z banku (1179)
termin zawity (549)
1050/12 (5)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
określenie równoważności (987)
30% (15152)
zobowiązanie do współpracy (909)
pełnomocnictwo odwołanie (4158)
586/08 (2)
"art. 49 ust.3" (24)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2648)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3176)
"handel referencjami" (34)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
c-465/11 (18)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
"sposób obliczenia ceny" (1587)
"dobre obyczaje" (439)
2217/13 (6)
niezgodność treści oferty (6577)
x ga 387/06 (1)
kio_565_11 (3)
usługi główne (4066)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (284)
koncesja podwykonawcy (119)
"26 ust. 2d" (27)
2238/11 (6)
c-324/98 (55)
iv ca 534/06 (2)
xii ga 183/08 (1)
542/11 (10)
punkt funkcyjny (87)
"uzupełnienie referencji" (83)
art.26 ust.4 (5807)
zmiana warunków płatności (1074)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
vi ga 164/11 (2)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4131)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
istotne postanowienia umowy (6856)
"art. 101" (117)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
art. 22 ust. 4 (12482)
za pośrednictwem banku (1371)
kio/uzp 19/09 (157)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
odstąpienie (2121)
interes przystepującego (4523)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
718/12 (9)
porównywalność (487)
ii ca 511/09 (2)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
aktualizacja dokumentacji projektowej (236)
oryginalny toner (48)
wadium w formie poręczenia (201)
xii ga 731/14 (3)
art. 91 ust 3a (701)
xix ga 524/09 (3)
"potrzeby zamawiającego" (1910)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1403)
v ca 324/10 (3)
wynika z innych dokumentów (10755)
niewłaściwy tryb postępowania (10314)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7153)
46 ust. 4 a (3982)
xix ga 225/10 (14)
kary umowne wygórowane (130)
kio 2395/14 (2)
kio_1776_10 (7)
"na pierwsze żądanie" (175)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
art. 89 (14028)
osobiste wykonanie (1258)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1140)
oferta bez podpisu (1644)
formy porozumiewania się (256)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (261)
kio 479/12 (3)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3283)
braki formalne przystąpienia (4210)
kio 1292/11 (11)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1358)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (418)
x ga 214/09 (3)
art 6 (24993)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (69)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12838)
"i ca 117/12" (59)
parafka (56)
89 ust. 1 pkt 1 (13922)
kio/uzp 924/10 (7)
przyspieszona (250)
art. 8 pzp (11300)
koncesje (471)
kio 1247/13 (8)
200/11 (7)
wadium części zamówienia (1521)
wadliwe wadium (611)
24 ust. 2 pkt 3 (16108)
zamówienia nieprzewidziane (11823)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3074)
sufo (62)
generalny wykonawca (2263)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
"art. 190 ust. 7" (385)
kio_869_11 (6)
1135/10 (4)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
xii ga 340/09 (9)
llc (28)
inne omyłki polegające na niezgodności (2146)
"definicja podwykonawcy " (21)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
272/13 (11)
zmiana siwz (11154)
pełnomocnictwo w kopii (891)
"kio 1874/10" (7)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
krs chiny (20)
budynki użyteczności publicznej (272)
kio 2421/11 (2)
żądanie iso (578)
nadmierne warunki (1987)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
nieporównywalność ofert (223)
"równoważny" (3054)
warunki zaprojektuj i wybuduj (495)
podpis na referencji (727)
dysponowanie referencjami (1515)
946/10 (2)
art. 24 (12776)
fałszywe referencje (73)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
wykaz robót budowlanych (2911)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
kio_1050_12 (5)
908/13 (21)
kio 1496/13 (6)
na dzień składania ofert (8664)
nieobecność członka komisji (132)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3762)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (614)
spam (6)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
oddala (10493)
kio/478/13 (3)
146 ust. 6 (2259)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
forma listy kapitałowej (228)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
x ga 251/10/za (1)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (668)
parafowana oferta (367)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (61)
1759/10 (4)
iso 14001 (74)
art 38 ust 6 (4826)
dożywotnia gwarancja (11)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1981)
ubezpieczenie grupowe (45)
"art. 144 ust. 1" (225)
dostawy okresowe (827)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
kio_974_13 (3)
kio_2480_12 (7)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
oświadczenie o podwykonawcach (2363)
e-podatki (25)
równoważność windows (85)
kio 42/12 (18)
x ga 86/08/za (1)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
elektrownia turów (29)
kio/kd 82/10 (4)
usługa pocztowa (964)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
kio 2875/12 (4)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
usługi prania (188)
opłata od skargi (678)
2605/14 (10)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (596)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (332)
działalność regulowana (2305)
1629/11 (5)
zakończenie postępowania o udzielenie (5265)
obliczenie terminu składania ofert (2748)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
44/09 (15)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
kio 2931/12 (2)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
"art. 182 ust. 5" (9)
starpol (11)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
"art. 145" (138)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2098)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
kryteria subiektywne (581)
"wycofanie oferty" (67)
182 ust. 6 (2602)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
kio/uzp/45/10 (3)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1891)
zawarcie umowy (10710)
"kryterium jakości" (102)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
vat stawka (1456)
obronności (62)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
ponowne uzupełnienie (3855)
aż do zawarcia umowy (1464)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
art. 91 (5477)
2352/10 (6)
kio/ku (250)
aspekty społeczne (807)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (487)
art 25 ust 1 (10221)
xix ga 581/06 (7)
zysk wykonawcy (2326)
kio_uzp_133_10 (6)
japonia (25)
"sukcesja generalna" (23)
art. 87 (5965)
"na dzień składania ofert" (1058)
"art. 30 ust. 5" (143)
viii ga 13/08 (5)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2056)
protokół zdawczo odbiorczy (142)
oświadczenie brokera (79)
poprawianie omyłek (710)
2479/11 (3)
2222/11 (17)
738/13 (4)
brak terminu wykonania w ofercie (14270)
szacowanie wartości (752)
iii ca 102/09 (15)
i ca 40/07 (5)
"zmiana terminu płatności" (14)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
brak dokumentacji wykonawczej (2860)
braki w formularzu oferty (4301)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
zmiana produktu (3614)
wynagrodzenie prace projektowe (1751)
uzp/zo/0-973/07 (3)
"unieważnienie postępowania" (4967)
odwołanie na dwie części (8787)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
opłaconej polisy (361)
xix ga 245/07 (6)
sucg (4)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1449)
umowy barterowe (8)
poprawianie omyłek rachunkowych (474)
data pełnomocnictwa (1667)
certyfikaty meble (76)
1162/13 (2)
kio 1350/14 (2)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
kio 1305/13 (3)
"zapytanie o cenę" (594)
podpis czytelny (490)
kio 1062/13 (2)
1032/14 (4)
2336/13 (4)
uzupełnienie wadium (977)
certyfikat polisy (188)
iii czp 25/10 (41)
sumowanie szkoleń (68)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
rażąco niska cena ecm (40)
29 ust.1 (26920)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
należyte wykonanie robót budowlanych (4232)
fordewind (9)
niedozwolona zmiana oferty (914)
niekompatybilność techniczna (59)
xix ga 514/08 (2)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
numery katalogowe (438)
xii ga 261/07 (2)
kio 2242/12 (2)
"udział w realizacji zamówienia" (549)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
utajnienie (855)
973/13 (5)
rażąco niska cena po nowelizacji (283)
kio 254/11 (5)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (439)
ii ca 460/05 (8)
"nieporównywalność ofert" (145)
art. 4 ust. 8b (121)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
referencje potwierdzają (1822)
ujemna cena jednostkowa (60)
c-525/03 (5)
zasada równego traktowania (7549)
zamiast polisy (187)
uchwała zarządu (635)
świadczenie niemożliwe termin (3060)
zmiana oferty (9886)
ii ca 849/09 (1)
kio 915/13 (3)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (514)
ix ca 542/08 (2)
odrębne zamówienie (4824)
751/11 (5)
kio 1207/12 (9)
"wykładnia językowa" (364)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
xii ga 314/11 (31)
"omyłka pisarska" (1542)
kredyt odnawialny (21)
1941/09 (11)
zamówienia sektorowe (725)
36a ust. 3 (185)
kio/uzp 236/08 (17)
"art. 26 ust.2b" (951)
xii ga 358/10 (2)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1919)
kio 2531/11 (8)
290/11 (5)
aport (31)
zmiana treści umowy (6781)
błąd w vat (1337)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
bogdanka (97)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (366)
art. 26 ust. 2c (269)
"art. 8 ust. 3" (385)
1366/14 (7)
ii ca 82/12 (1)
kio 1337/12 (22)
rażąco niska cena ochrony (1338)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
kio 2057/11 (2)
isok (14)
1971/09 (8)
wykonawca profesjonalny (1882)
36a (191)
kio 1910/11 (6)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1700)
sam sobie wystawił (1818)
uzp/zo/0-88/07 (3)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6667)
udział w realizacji zamówienia (9680)
"iii czp 74/05" (230)
formularz ofertowy (3203)
kio_2796_11 (5)
vi ca 629/09 (1)
kio/483/11 (3)
sfałszowany podpis (20)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3949)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7821)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
powołanie biegłego (402)
termin związania ofertą a wadium (1415)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8623)
dystrybucja energii elektrycznej (124)
163/08 (11)
prekluzja dowodowa (29)
459/10 (4)
art. 124 (670)
art.24 ust.4 (6020)
opinie bankowe (352)
uchyla (3018)
kio 600/12 (17)
1876/09 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
"usługa sprzątania" (486)
wysokość polisy (968)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (156)
c-324/14 (8)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
1463/08 (17)
kio_2398_11 (5)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (299)
"parafa" (213)
" oferta wariantowa" (365)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
kio_1037_11 (4)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (404)
niekompletna lista grupy kapitałowej (56)
interes publiczny 145 (395)
"art. 38 ust. 4" (609)
marsh (8)
785/14 (13)
certyfikat meble (48)
v ga 122/10 (30)
iv ca 140/08 (21)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
iso 9001:2008 (46)
na rzecz różnych odbiorców (1077)
umorzenie (7723)
kio_uzp_54_07 (12)
kio 2744 (9)
numer katalogowy (658)
vi_ga_192_10 (11)
xix ga 92/11 (14)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1107)
art. 32 ust. 4 pzp (3600)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
kio 2085/12 (4)
cena jednostkowa omyłka (1215)
informacja z krk (436)
"prawidłowo ukończone" (454)
pentegy (10)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1230)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7365)
"ograniczenie terytorialne" (26)
oferta niepodpisana (7564)
wyroki kio (10121)
kio_254_11 (5)
ryczałt kosztorys (200)
prawidłowo ukończone (730)
1095/12 (12)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4295)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
inspire (15)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1699)
kio_1918_10 (7)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (52)
1095/08 (7)
powiązania kapitałowe (156)
"art. 32" (846)
art. 26 ust. 4 pzp (10623)
holandia krk (8)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
centrum personalizacji dokumentów (18)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
początek biegu terminu związania ofertą (237)
art.144 ust.1 (557)
konkurencyjność (826)
haccp (39)
art. 83 ust. 3 (1543)
iv ca 648/07 (1)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3877)
konsorcjum, wadium (1122)
zamówienie mieszane (299)
błędna podstawa prawna (3868)
2142/12 (14)
kio 23/15 (19)
art 87 ust.1 (7808)
kio 168/12 (6)
2814/14 (6)
kio 1670/11 (4)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6868)
spółka cywilna wykonawca (2583)
zwłoka opóźnienie (158)
2184/14 (7)
kio 1384/14 (12)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2256)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (985)
wartość szacunkowa (3435)
"powtórzenie aukcji" (29)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
"charakter stosunku" (290)
1741/10 (6)
kio/uzp 1636/09 (3)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
xix ga 92/08 (7)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1978)
kio_2407_13 (5)
kio_2537_11 (13)
uzupełnienie certyfikatu (1615)
kio 2970/13 (5)
nie figuruje w rejestrze płatników (22)
prince ii (65)
"termin płatności" (375)
odnawialny (154)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
kio 873/12 (5)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
oświadczenie wiedzy (4982)
brak ogłoszenia (12688)
częściowe uznanie odwołania (2301)
2821/14 (6)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
lokata (71)
wykluczenie wadium (2110)
v ca 2307/09 (3)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1115)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
cena 0,00 (254)
bezczynność (292)
skuteczne wniesienie wadium (892)
gramatura papieru (21)
2804/13 (4)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (135)
kio_749_13 (3)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
kio 1306/13 (3)
iv_ca_1299_09 (42)
art. 11 (15481)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
nici chirurgiczne (68)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
ceidg spółka cywilna (36)
kio/uzp 759/08 (5)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
kryteria wyboru oferty (7957)
1299/09 (45)
1063/12 (8)
"zaprojektuj i wybuduj" (315)
"usługi transgraniczne" (13)
i ca 101/09 (3)
dowód zapłaty polisa (159)
xii ga 368/08 (1)
vi ga 79/09 (3)
"negatywnych konsekwencji" (1290)
"zobowiązanie producenta" (11)
art. 190 ust. 1a (900)
knr (309)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
"art. 90" (2444)
unieważnienie czynności (11549)
135/10 (6)
keymark (9)
przerwanie ciągłości wadium (16)
prezentacja próbki (115)
vii ga 146/10 za (4)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
art.25 ust.1 pkt 2 (4374)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7633)
radca prawny za zgodność z oryginałem (158)
wolna ręka prawa wyłączne (900)
kio 115/14 (7)
792/11 (23)
29 ust. 3 (21046)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (506)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2561)
trezor (15)
"art.29 ust.3" (644)
"nota pokrycia" (13)
intel xeon (33)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (358)
kara finansowa (984)
kio 1020/13 (3)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
brak terminu realizacji w ofercie (11955)
zmiana wartości zamówienia (9980)
kio 939/12 (8)
1996/12 (2)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (871)
ii ca 104/06 (11)
holowanie (38)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
usługi bankowe (1414)
pisemne zobowiązanie (2249)
art 93 ust 4 (4708)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
data wystawienia (1023)
akredytacja (166)
52/08 (8)
udzielanie zamówień uzupełniających (1887)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
96/11 (14)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
rażąco niska cena koszty pracownicze (192)
norma emisji spalin (59)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (534)
art. 38 ust. 2 (3788)
"norma emisji spalin" (46)
tusze (36)
art. 91 ust. 1 (5473)
samodzielne uzupełnienie (2257)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
1533/12 (5)
"ii ca 693/05" (74)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2368)
kio 2494/12 (3)
c-107/98 (28)
dowód opłacenia polisy (283)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
357/15 (9)
1533/08 (2)
"referencje" (3085)
"nakazuje odtajnienie" (18)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
brak daty w referencjach (1789)
iv ca 271/10 (2)
należycie protokół odbioru (1702)
preferowanie jednego wykonawcy (1078)
unieważnienie (12256)
pge (171)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (201)
v ca 2037/08 (7)
zmiana stron umowy (6356)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1606)
zasada równego traktowania oznacza (7249)
zmiana postanowień umowy (5653)
kio_1213_12 (2)
46 ust. 3 (2772)
zakup czasu antenowego (10)
kio_655_12 (5)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
prezentacja próbki systemu (156)
kio/uzp 707/08 (16)
ii ca 342/06 (10)
jedna umowa (5193)
krótki termin składania ofert (749)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (237)
koncepcja tajemnica (276)
sprzęt komputerowy (1039)
563/09 (5)
x ga 354/07 (2)
kio 1110/11 (6)
przedwczesny (1518)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4610)
word warszawa suzuki (2)
2817/10 (8)
art. 67 ust. 2 (2004)
rażące naruszenie ustawy (2064)
"iii czp 25/07" (10)
kio 1388/14 (4)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1205)
art. 144 ust. 1 (760)
2793/12 (3)
rażąco niska cena nierealistyczna (733)
"wyłączenie członka komisji" (5)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
kio 1495/14 (4)
krk francuskie (16)
elektroniczny krs (462)
zmiana umowy podwykonawca (989)
kio 2709/10 (3)
"produkt równoważny" (283)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1000)
zmiana terminu składania ofert (5452)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1624)
serwis producenta (885)
wyrok sądu (17001)
interwenient uboczny (121)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
1758/11 (6)
warunki płatności (1443)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1567)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (797)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6905)
kio 41/13 (11)
nieterminowe wykonanie (1493)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
kio/uzp 1358/09 (4)
umowa barterowa (3)
spółka cywilna (2686)
24 ust. 1 pkt 1 (16254)
zmiana wynagrodzenia konkurs (698)
"samokontrola" (36)
lex retro non agit (14)
"minimalne wynagrodzenie" (422)
629/12 (5)
konsorcjum wadium (1122)
kio 1777/11 (7)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (690)
opis warunków (8539)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1123)
nieproporcjonalny warunek (784)
kio/kd 46/10 (10)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
x ga 269/11 (3)
brak ciągłości krk (13)
dysponowanie potencjałem (3477)
uzupełnienie na rozprawie (7565)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (7448)
błąd w przedmiarze (856)
konkretyzacja warunków udziału (532)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1376)
csk 675/10 (24)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
zasada obiektywizmu (577)
udostępnienie oferty (4648)
łączenie zamówień (2149)
x ga 269/07 (2)
certyfikat prince 2 (80)
brak strony formularza cenowego (2106)
kio 2462/12 (2)
"zmiany umowy" (431)
198f (148)
próbka jest dokumentem (567)
i ca 608/09 (4)
2769/12 (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
kio/uzp 260/09 (2)
oświadczenie przed notariuszem (381)
barter (4)
zwłoka (337)
ii ca 1398/05 (5)
wrobis (53)
nadleśnictwo (310)
kio 2707/12 (11)
kompatybilność (288)
przeciwnikiem skargi jest (328)
łączenie doświadczenia (1310)
sukcesja (49)
"art. 7 ust. 3" (1338)
bład projektowy (1303)
"inżynieria cenowa" (6)
brak wyceny materiału (1338)
spółdzielnia naprzód (294)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1206)
kryterium pozacenowe (165)
sprzątanie (1017)
i ca 93/11 (5)
x ga 139/08 (1)
zatrudnienie umowa o pracę (1655)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (820)
kio_uzp_33_07 (29)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1189)
kryterium odległość (558)
franszyza (30)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (313)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (663)
tłumacza przysięgłego (449)
225/15 (8)
zagubienie oferty (18)
kio/kd (845)
kio 3/11 (254)
art. 141 (1188)
art. 68 kc (474)
"pod klucz" (145)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
zus osób fizycznych (213)
v ca 569/08 (3)
kio 2220/10 (13)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (156)
"iii czp 25/10" (19)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3109)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
143c (19)
"świadectwo przejęcia" (159)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
xxiii ga 584/13 (4)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
nowe zarzuty na rozprawie (7348)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (19)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
dokumenty francja (320)
wykładnia literalna siwz (954)
oryginał wadium (601)
1705/14 (11)
błąd w siwz (3877)
"brak podpisu pod ofertą" (5)
ii ca 1211/09 (10)
zawieszona działalność (124)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
kio 150/12 (14)
art.46 ust. 4a (461)
art. 62 (2875)
kosztorys uproszczony (414)
2111/11 (3)
udostępnienie załączników do protokołu (2096)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
kio 246/12 (3)
xii ga 11/09 (18)
"art. 111" (180)
naruszenie art. 144 (1083)
art 26 ust 3 pzp (10987)
art. 140 ust. 1 (1423)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8274)
iii ca 833/04 (4)
współubezpieczony polisa (4)
wyłączne (9781)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3504)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
"zdolność finansowa" (918)
protokół zamiast referencji (315)
"art. 29 ust. 1" (1663)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10130)
art 22 ust 5 pzp (12275)
instalacje solarne (100)
1457/11 (6)
zasada koncentracji (257)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
"usługi szkoleniowe" (105)
pełnomocnictwa (3359)
odwołanie jest przedwczesne (936)
uzupełnienie oferty (6109)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
2369/14 (8)
protokół postępowania (5417)
pełnomocnictwo do wadium (663)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
"lub równoważne" (743)
art. 15 ust. 2 (15071)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1576)
kio 2354/14 (3)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (701)
"art. 104" (541)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (380)
kio 1533/10 (4)
art 140 (1029)
iii czp 68/06 (13)
144/11 (8)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
694/13 (9)
druk oferty (1442)
wznowienie postępowania (402)
vi ga 29/08 (15)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
36 ust. 4 (4136)
kio_291_12 (6)
art 136 (696)
ustawowo wolny (1132)
osoba fizyczna jako wykonawca (2119)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7373)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
nieprecyzyjny warunek (2108)
"klauzule społeczne" (11)
poddostawca podwykonawca (49)
805/09 (7)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
termin świadczenie niemożliwe (3060)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
wybór trybu (16418)
ii ca 67/05 (3)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
usług pocztowych (1228)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
sygn. akt vi ga 192/10 (22)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
zakres podwykonawstwa (1002)
1447/10 (4)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7173)
x ga 309/08 (1)
protokół odbioru końcowego z usterkami (162)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1571)
bombardier (36)
warunek tożsamy (1947)
nie zamieścił ogłoszenia (7821)
"bank zagraniczny" (6)
alpine bau (30)
świadczeń okresowych (1203)
iii ca 855/05 (7)
1817/12 (14)
wyrób medyczny (787)
dostawa autobusów (182)
china overseas engineering group (13)
kio 2019/10 (3)
tablice rejestracyjne (14)
załączniki do odwołania (9632)
"naruszenie art. 29" windows (66)
kio 2872/12 (5)
dysponowanie osobą (4318)
faktury (2395)
"sprzęt medyczny" (349)
solaris (89)
unieważnienie czynności wyboru (12667)
kio/uzp 869/11 (4)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
kio_2071_12 (3)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2709)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1576)
norma euro 5 (959)
itil (31)
kio_uzp_1085_09 (6)
xix ga 302/10 (19)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
oświadczenie po terminie składania ofert (9340)
oferta niekompletna (1939)
1404/14 (5)
wyjątkowa sytuacja (1204)
kio 1193/13 (7)
podpis elektroniczny (954)
chorwacja (13)
spełnianie warunków oferty częściowe (2560)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
189/10 (12)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
kio 1434/12 (3)
zmiana terminu (10611)
ibm (233)
"dialog konkurencyjny" (368)
x ga 196/10/za (1)
art. 179 ust. 1 pzp (8187)
1255/13 (2)
358/10 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
niewłaściwy podatek vat (1303)
forma wyjaśnień (4008)
"art. 82 ust. 1" (174)
kio 1737/11 (4)
kio/uzp 298/09 (4)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1790)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
xii ga 413/08 (3)
"ii ca 29/05" (13)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (4042)
poprawienie ceny ryczałtowej (811)
"do wglądu w siedzibie" (26)
gospodarz postępowania (108)
kio/uzp 277/09 (9)
handel referencjami (115)
forma porozumiewania się (213)
"lub równoważny" (743)
ix ca 497/09 (1)
art. 46 ust.4a (462)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
iii czp 164/94 (6)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
art.94 ust.3 ustawy pzp (273)
xix ga 403/08 (1)
brak kodów źródłowych (244)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3589)
"dwóch producentów" (118)
kio/ku 50/14 (3)
xix ga 91/07 (4)
kio/uzp 333/09 (11)
"inna omyłka" (809)
autoryzowany partner producenta (130)
v ga 53/05 (1)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (319)
usługi pocztowe (964)
wyjaśnienie oferty (10738)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (492)
984/08 (85)
"inter system" (25)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
pwpw (37)
upływ terminu związania z ofertą (5439)
"zwrot wadium" (190)
podmioty trzecie (1234)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
kio 279/15 (15)
v ck 97/03 (8)
równość stron (889)
poświadczenie referencje (1039)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2256)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7716)
kio_1470_11 (4)
"żądanie próbek" (45)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
brak wskazania producenta (2138)
art. 4 pkt 8a (411)
termin zwiazania ofertą (11875)
kio_1525_11 (7)
205/15 (2)
przewozy regionalne (193)
zamówień publicznych (22821)
668/13 (3)
kio 1683/11 (7)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
informacja krk (525)
wpis od skargi (20518)
kio 685/12 (4)
pkp energetyka (78)
art 25 ust 1 pkt 2 (13556)
nieprawidłowa punktacja (1129)
kio 2862/13 (6)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
zmowa wykonawców (137)
kio/kd 99/10 (9)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (402)
kio_uzp_1362_08 (6)
kio 223/12 (18)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
niekaralność (766)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
wizji lokalnej (298)
udostępnienie zasobów polisa (202)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3500)
"podstawa dysponowania" (157)
skrócenie terminu składania ofert (554)
1667/09 (4)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
iv ca 690/08 (1)
pierwotne warunki zostały zmienione (2443)
opłata skarbowa (94)
interes prawny (9018)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
x ga 213/09 (1)
użyczanie zdolności finansowej (108)
kio_154_13 (6)
wadium gwarancja bankowa (557)
kio 917/10 (10)
kio_786_10 (10)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
dostawca a podwykonawca (507)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (764)
meble (243)
protokół odbioru jako dowód (1850)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
art. 36a (190)
koncept (242)
hotel (114)
iv ca 689/08 (4)
elektroniczny zus (203)
iii czp 147/08 (11)
biegły (513)
wadliwa gwarancja (1431)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (551)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
protest (11736)
art 12a pzp (501)
faktura jako referencja (489)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
gwarancja jakości (965)
247/15 (8)
189 ust. 2 pkt 2 (5866)
"0 zł" (7537)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
kio/kd 6/10 (10)
wadium zatrzymanie (606)
naruszenie zasady pisemności (362)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
nieopłacona polisa (361)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
iv ca 1021/09 (1)
termin zapadalności (7)
crb (5)
tłumaczenie gwarancji (817)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
ii ca 529/04 (4)
kio 1980/12 (5)
zasób własny (1991)
art. 26 ust. 1 (15209)
kio 426/15 (3)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
"wiedzy i doświadczenia" (4518)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
węgry krk (5)
kio_1169_11 (20)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
179/11 (6)
kio_2741_12 (7)
wadium po upływie terminu (1447)
błedna stawka vat (910)
1958/11 (8)
dokumenty po terminie składania ofert (9760)
kio 80/07 (56)
gratis (7)
kio uzp 184/10 (11)
dgp dozorbud (96)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
xix ga 268/09 (10)
arup (51)
uzupełnienie krs (1055)
siła wyższa (106)
293/10 (6)
dwie oferty w jednej kopercie (216)
vi ga 68/09 (5)
minimalny zakres świadczenia (3445)
kio 292/13 (9)
art.38 (1884)
kio/uzp 1465/08 (5)
"odmowa podpisania umowy" (94)
kio 35/12 (17)
kio 49/11 (17)
art. 4 pkt 8 (18981)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2799)
własnoręczny podpis (288)
zamówienia publiczne (22821)
218/12 (6)
rozszerzenie zarzutów (1388)
kio 69/12 (16)
c-220/05 (11)
"polski związek pracodawców budownictwa" (11)
kio/uzp 210/09 (4)
kosztorys a cena ryczałtowa (1094)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (225)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
serwis na terenie polski (240)
1553/10 (6)
art. 6 kc (4986)
rażąco niska cena zarzut (2384)
682/09 (5)
zatarcie skazania (52)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
i ca 251/07 (2)
zamawiający z własnej inicjatywy (782)
"art. 94 ust. 3 " (117)
kio 1408/10 (16)
prawo nie działa wstecz (34)
wskazanie podwykonawcy (1895)
xii ga 315/11 (16)
art. 23 ust. 2 (12867)
v ca 570/08 (10)
kio/uzp 110/09 (53)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
bez ograniczeń (10929)
należyte (6861)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
ix ga 46/08 (1)
warunki udziału w postępowaniu służą (5797)
art. 29 ust. 3 (21046)
alcatel thales (9)
1486/08 (4)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
powtórzenie prezentacji (495)
6a (483)
ii ca 139/05 (3)
metodyka (418)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
statio fisci (25)
707/08 (16)
v ca 1621/08 (1)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
enea operator (59)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1248)
964/12 (3)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (644)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
błąd w kosztorysie ofertowym (1276)
deklaracja ce (485)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (260)
kio_545_11 (7)
"niewłaściwy tryb" (151)
doświadczenie jako podwykonawca (1841)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
utajnienie grupy kapitałowej (91)
broker ubezpieczeniowy (55)
potwierdzanie za zgodność (3878)
kio 369/13 (3)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
ix ca 182/06 (2)
art 180 ust 5 (4265)
zmowa przetargowa (107)
wykazanie równoważności (549)
kio 615/11 (4)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
brak dowodów rażąco niska cena (1727)
kio 1287/14 (9)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1070)
110/14 (11)
istotna zmiana treści oferty (7762)
przynależności do grupy (273)
339/12 (4)
vi ga 54/10 (3)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (17)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1334)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
1161/12 (6)
"cena rażąco niska" (846)
postać leku (128)
exatel (93)
rebus sic stantibus (14)
uzp/zo/0-9/06 (4)
kio_uzp_11_09 (60)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (487)
certyfikat prince2 (79)
odstąpienie od umowy (1640)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
xix ga 225/10 (14)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
szczepionki (55)
art.151a (8)
gwarancja bankowa musi zawierać (726)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2774)
próbka (667)
kio 459/12 (21)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (866)
1671/11 (2)
kio 1364/11 (5)
sekocenbud (144)
pojęcie zarzutu (2117)
zamówienia podobne (5943)
katalogi producenta (914)
63/12 (19)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (785)
oświadczenie o grupie kapitałowej (630)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1643)
china (35)
v ca 960/02 (10)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
"art. 189 ust. 6" (19)
1544/11 (8)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
nieaktualny krs (737)
972/12 (3)
kio 1096/10 (9)
siwz czytać całościowo (73)
kio 1231/11 (27)
1500/09 (9)
ix ca 196/05 (8)
brak poświadczenia (2539)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
oleju napędowego (108)
956/12 (9)
tej samej marki (1050)
zus spółka jawna (97)
"ii ca 489/06" (24)
xix ga 599/07 (1)
kio_120_14 (4)
zawartość oferty (1683)
0,00 zł (322)
lek (366)
brak modelu (927)
uzupełnienie fax (1707)
kio_1382_13 (4)
"utracił interes" (87)
rażąco niska cena 2015 (624)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
kio 879/14 (3)
zakres świadczenia (8053)
ii ca 1239/06 (2)
samokontrola zamawiającego (35)
"przetarg ograniczony" (15415)
krk komplementariusza (26)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1780)
kio 2/11 (202)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
"ujawnienie źródła zapytania " (8)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2016)
zasada jawności (877)
kio 148/15 (13)
kio 2012/12 (191)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1034)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
rażąco niska cena + dowody (1889)
inpost (28)
407/12 (3)
282/09 (18)
465/11 (65)
kio_667_10 (6)
hosting (19)
458/09 (13)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
udostępnianie załączników do protokołu (1196)
91 ust. 2a (1130)
45 ust 7 (4311)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (649)
art.+94+ust.+3 (92)
"gwarancja bankowa" (489)
orange (134)
zagraniczne uprawnienia budowlane (476)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1878)
art.91 ust.3a (105)
fabrycznie nowy (854)
art. 353 (646)
"użyteczności publicznej" (638)
kio/uzp 594/09 (10)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
ca 421/07 (17)
ceidg po terminie składania ofert (73)
ix gc 159/08 (2)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (138)
łączenie polis (235)
zamawiający wyłączył faks (75)
nadmierne kary umowne (170)
kio 104/14 (5)
wysokość kar umownych (949)
kio 496/10 (7)
bony towarowe (20)
wadium kopia gwarancji (264)
uzupełnienia (6427)
xii ga 414/09 (2)
xix ga 520/06 (5)
"art. 16 ust. 4" (9)
"polisa oc" (328)
microsoft whcl (11)
1456/12 (3)
iii czp 53/11 (58)
kio 90/11 (38)
85 ust. 4 (2882)
nieaktualne krk (320)
zatrudnienie personelu (649)
referencje wystawione przez siebie (832)
wszczęcie postępowania (11721)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
art. 180 ust. 5 (5466)
wyjasnienia po terminie (14766)
ubezpieczenie mienia (349)
143/12 (7)
iii czp 74/05 (232)
prokura samoistna (36)
kio 2911/12 (6)
kryteria (6613)
art. 93 ust. 4 (4708)
"przedmiar robót" (1443)
kio 2587/13 (6)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
xii ga 222/07 (2)
płyty głównej producenta komputer (107)
kio 29/11 (185)
586/09 (4)
niewłaściwy formularz ofertowy (2553)
niepełnosprawnych (292)
unieważnienie umowy (7799)
106/10 (11)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
wadium zaksięgowane (53)
kio 2436/11 (2)
"doradztwo prawne" (41)
art.87 (4127)
bez udziału podwykonawców (1330)
"protokół odbioru" (778)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
uzp_zo_0_906_07 (3)
"błąd w siwz" (11)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
consortia (111)
niezgodność z treścią siwz (4569)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (864)
art. 22 ust. 5 (12514)
kio 1815/11 (7)
pozwolenie radiowe (84)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
kio/uzp 968/08 (8)
"opłacona polisa" (279)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (975)
183 ust. 2 (1637)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7465)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1363)
postępowanie kończy się z chwilą (485)
ii ca 679/10 (3)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
904/10 (5)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (210)
"zasoby finansowe" (117)
257/13 (4)
ii ca 762/07 (2)
kio/1756/10 (15)
"1 grosz" (110)
podpis bez pieczątki (259)
53/09 (21)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
897/15 (8)
"art. 26 ust. 2d" (27)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
centrum usług wspólnych (623)
xii ga 151/08 (7)
v ca 2344/03 (5)
art 7 (22618)
"istotna zmiana okoliczności" (192)
świadectwo pochodzenia towarów (108)
kio 1227/13 (3)
sformalizowane (337)
cena brutto (3431)
846/14 (8)
24 ust. 2 pkt 4 (15741)
iii_czp_74_05 (321)
kio_2053_12 (13)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (91)
rfid (41)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1864)
podwykonawca (1846)
interes przystępującego (4523)
błedny knr (157)
kio 1070/11 (4)
x ga 258/09 (4)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
kio_1710_12 (7)
"art. 143a" (26)
"kio/uzp 19/09" (25)
obsługa bankowa (460)
x ga 207/08 (2)
multikom (36)
nakazuje unieważnić postępowanie (4044)
"183 ust. 2" (183)
krakowski park technologiczny (5)
zaokrąglenie (272)
preferowanie producenta (517)
uzp/zo/0-533/06 (12)
krs po terminie składania ofert (961)
oferta warunkowa (634)
953/13 (26)
121/11 (5)
xii ga 317/07 (5)
1268/09 (3)
23/07 (469)
kuriata rażąco niska cena (99)
2522/12 (4)
c-100/12 (5)
informacje ze stron internetowych (3644)
dzielenie zamówień (646)
astaldi (40)
kio 2421/12 (2)
v ca 1660/09 (2)
iv ca 1499/11 (1)
x ga 122/10 (21)
x ga 48/09 (8)
najem sali (8)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12113)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
punkty serwisowe (473)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (47)
autoryzowany (619)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
nadmierny warunek (831)
przygotowanie postępowania (6033)
rabat po zawarciu umowy (379)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (92)
"zmiana treści umowy" (47)
swift (15)
krk austria (25)
997/12 (4)
art. 25 (10248)
"opinia bankowa" (319)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (232)
36/10 (26)
uprawnienia sep (30)
różna interpretacja kryteriów (1188)
"referencje konsorcjum" (27)
386/10 (7)
patent (681)
87/07 (22)
186/13 (14)
niejasne zapisy siwz (1738)
moc dokumentu urzędowego (6978)
kio_1013_11 (13)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
norma wycofana (598)
67 ust. 1 pkt 6 (2831)
art. 189 ust. 6 (5458)
2031/12 (7)
normy iso (427)
iii czp 66/95 (28)
parafka zamiast podpisu (11)
c-188/89 (6)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
404/14 (8)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
art. 7 (22618)
kc (4062)
bialmed (30)
podmiot prawa publicznego (5902)
wadium w pieniądzu (286)
kio/uzp 1147/10 (9)
i ca 251/08 (3)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1511)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (240)
zbiorowa polisa (51)
błąd w obliczaniu ceny (829)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
jawność (897)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
usługi ubezpieczeniowe (704)
umowa odpłatna (1039)
"wizja lokalna" (284)
i cz 103/07 (1)
"89 ust. 1 pkt 3" (1338)
oświadczenie woli (3532)
kio 2931/13 (3)
xii_ga_451_10 (3)
ii ca 544/08 (4)
kio_1408_10 (16)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
kio_uzp_1564_09 (4)
xix ga 372/09 (3)
art 67 ust 1 pkt 6 (2831)
kio 249/11 (5)
89 ust. 1 pkt 6 (12776)
x_ga_652_13 (32)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
489/06 (32)
kwota ubezpieczenia (2212)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
szwedzkie (98)
utajniony wykaz usług (500)
tonery oryginalne (37)
poprawa stawki vat (233)
kio/uzp 757/09 (14)
prowizja (104)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2304)
art. 17 ust. 1 (13098)
materiały biurowe (559)
podział zamówienia (1790)
1010/12 (5)
brak daty na zobowiązaniu (4056)
"art. 29 ust. 4" (16)
zmiana ceny (5753)
przekaz pocztowy (41)
formularz cenowy bez podpisu (388)
utajnienie całej oferty (553)
2379/11 (3)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
open office (22)
kio 2121/12 (8)
właściwości wykonawcy (2768)
kio 711/12 (6)
odszkodowanie (418)
błędny numer katalogowy (203)
niepotrzebne skreślić (3172)
brak uzupełnienia dokumentów (7425)
krk uzupełnienie (299)
kio/kd 25/12 (12)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (151)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
elektroniczny krk (125)
"kopia gwarancji" (24)
1388/13 (13)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1767)
falsus procurator (13)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (53)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (328)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
gwarancja tuz (41)
2106/11 (2)
"art. 140 ust. 1" (232)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
błąd w formularzu cenowym (855)
art. 6a ustawy (722)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
polisa oc podlimity (13)
29 ust.2 (17217)
art.142 (626)
kio/uzp 680/08 (4)
odrzucenie (15995)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
szpital wolski (19)
kio/uzp 133/09 (25)
gwarancja wadialna wadliwa (329)
interes publiczny a interes prywatny (582)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2933)
iii czp 25/07 (26)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
podział spółki (792)
igły (91)
"miejsce zamieszkania" (687)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
referencje należyte wykonanie (2971)
usługa okresowa (777)
przedawnienie (206)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (241)
usługi okresowe (777)
zmiana harmonogramu (1334)
131/13 (20)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1392)
korekta finansowa (409)
wycofanie+oferty (67)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
kio_uzp_619_08 (13)
"oświadczenie woli" (3952)
azbest (40)
izabela kuciak (872)
system pobierania krwi (92)
tauron (77)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1354)
zdolność finansowa (1700)
ix ca 672/11 (1)
pozacenowe (165)
postępowanie odwoławcze (17452)
i ca 155/04 (9)
pozwolenie na użytkowanie (536)
alstom (68)
"roboty budowlane" (5710)
x ga 189/13 (8)
x ga 256/10/za (1)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1647)
krajowego rejestru karnego (826)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
przedłużenie terminu umowy (2080)
essentialia negotii (285)
zasoby podmiotu trzeciego (1870)
pełnomocnictwo kopia (1190)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
brak wpływu na wynik postępowania (11404)
"unieważnienie umowy" (412)
jednoznaczny (12129)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
x ga 83/06 (3)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
należycie wykonane (6292)
kio 2006/11 (51)
art 67 (2013)
36b (71)
art. 8 ust. 3 pzp (15252)
podpis na referencjach (552)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (323)
c-470/99 (68)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
brak części formularza cenowego (1878)
kio 1809/15 (5)
kio/kd 30/14 (12)
iv ca 588/04 (3)
nieotwarcie oferty (4311)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
"oferta częściowa" (925)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
kio_1507_11 (5)
12a (391)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
potencjał techniczny (2644)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (473)
beletrystyka (15)
"zdolność ekonomiczna" (384)
brak wskazania nazwy producenta (1910)
termin zawarcia umowy (10355)
926/11 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
bumar (35)
fałszywe informacje (243)
zbyt wysokie kary (126)
pewność obrotu gospodarczego (723)
kio 1229/12 (18)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
oferta oferta równoważna (2135)
"art 46 ust. 4a" (587)
zmiana wykonawcy (10390)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
ryczałt brak kosztorysu (187)
iv ca 891/09 (1)
338/09 (37)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
referencje bez daty (1458)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
"błędna podstawa prawna" (90)
kio/kd 44/11 (22)
"wykazanie równoważności" (148)
kio/kd 58/10 (9)
1305/13 (3)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
uzupełnił bez wezwania (2009)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10016)
microsoft lub równoważny (105)
161/14 (26)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
unieważnienie konkursu (1072)
hawe (11)
dokument wystawiony po terminie (5105)
kio kd 86/12 (5)
alstal (33)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
2710/10 (10)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
"na każdym etapie postępowania" (468)
samochody (1069)
c-507/03 (7)
przetwarzanie odpadów (314)
93 ust. 1a (919)
"rażąco niska" (1731)
zamienniki (162)
wycofanie wniosku (1027)
2424/13 (3)
zła stawka podatku vat (77)
know how (447)
art. 5 ust. 1b pzp (1008)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
niedostępność produktu (38)
"powtórzenie czynności" (8876)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1988)
aktualna koncesja (331)
uniwersytet rzeszowski (25)
kio/ku 44/12 (4)
336/15 (9)
x ga 337/07 (7)
polisa oc prace projektowe (77)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
kio_uzp_632_10 (4)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (69)
rażąco niska cena żywienie (31)
uzupełnienie (6427)
okres ważności wadium (813)
"wskaźnik bieżącej płynności" (28)
2012/14 (12)
ochrona danych osobowych (672)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (163)
145 ust. 1 (1541)
senetic (7)
treść pełnomocnictwa (3011)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
definicja omyłki (732)
v ca 1930/02 (3)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2613)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
brak pozycji kosztorysowej (940)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
pit (73)
wadium w obcej walucie (15)
szkoda (3963)
prawo opcji na roboty budowlane (292)
zastrzeżenie referencji (1502)
negatywnych konsekwencji (2427)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
kio 529/13 (6)
zus spółka cywilna (146)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (585)
"istotne elementy umowy" (104)
umowa współpracy (2306)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5759)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
francja (260)
"przedmiot oferty" (864)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (755)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1653)
cezary machnio (21)
kio 818/13 (3)
wartość robót brutto czy netto (1306)
brak interesu odwołującego (10914)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
rozszerzająca interpretacja siwz (671)
"art. 192 ust.2" (2600)
lar (8)
sposób obliczenia ceny tajemnica (582)
kio_uzp_1941_09 (9)
rozwiązanie równoważne (1767)
próbka niezgodna z siwz (838)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
wadium w częściach konsorcjum (427)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (610)
"komisja przetargowa" (1441)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (922)
zwrot odwołania (16868)
c-387/14 (6)
art. 144 pzp (851)
żadanie certyfikatu (2426)
wydruk strony internetowej (865)
ulotki (312)
kio/kd 106/10 (5)
"zmiana wynagrodzenia" (210)
kio 2479/13 (3)
vi ga 51/06 (6)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2784)
import docelowy (20)
art. 42 (3151)
powiązania rodzinne (42)
aneks do gwarancji wadialnej (186)
adhezyjna (88)
"błędna podstawa" (94)
xii_ga_429_09 (73)
kio 969/15 (5)
zmowy przetargowe (107)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
wadium gwarancja (1104)
1975/14 (2)
art. 12a wadium (76)
dokumenty podmiotów (7504)
uzp/zo/0-640/05 (14)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
kio 330/11 (21)
wymóg jednego producenta (2745)
dyplom mba (3)
kio 897/15 (7)
interwenient (121)
manipulowanie ceną (206)
oprogramowanie windows (229)
monitoring mediów (55)
companies house (7)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13096)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
poprawienie innej omyłki (1931)
konsorcjum (6485)
v ca 423/08 (10)
29 ust. 4 (25331)
suma ubezpieczenia (558)
wiedzy i doświadczenia (4259)
termin ważności wadium (964)
x ga 104/10/za (1)
warszawie (26649)
1982/14 (3)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
badania kliniczne (585)
c 454/06 (57)
odwołanie przedwczesne (1343)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
sia (27708)
przychód (581)
termin realizacji (10949)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6576)
kosztorys inwestorski (625)
1408/10 (16)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
szacowanie wartości zamówienia (751)
referencje powinny zawierać (2059)
lex omega (24)
art.12a (140)
art. 184 (2168)
viii ga 22/08 (41)
"art. 68 ust. 2" (29)
"dostawa paliwa" (45)
forma składanych dokumentów (6213)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
inne dokumenty określające obroty (1698)
iii ca 1019/06 (6)
informacja z banku wydruk (148)
grecja (64)
kio 1078/12 (11)
wadium euro (392)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
jawność umów (317)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1011)
art. 38 ust. 3 (3740)
kio/uzp 33/07 (30)
"art. 36 ust. 4" (181)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
kio_uzp_1877_09 (3)
nie otworzył oferty (6079)
1533/13 (9)
iii ca 112/06 (1)
ii ca 724/06 (3)
uchylanie sie od podpisania umowy (694)
będzie dysponował osobami (6137)
brak równoważności (896)
powtarzające się okresowo (133)
udostępnienie rachunku zysków i strat (158)
kio 2800/10 (5)
konsultacje (823)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
kio/uzp 1804/09 (9)
kio/uzp 338/09 (35)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
doświadczenie wspólnika (529)
c-331/92 (14)
przejęcie praw autorskich (33)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
vii ga 2/08 (3)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
wskazanie konkretnej daty (3919)
kio 5/12 (192)
tylko jeden wykonawca (8757)
"zasada jawności postępowania" (661)
x ga 103/09/za (1)
wykluczenie wykonawców (13572)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
kio 345/09 (3)
"art. 38" (1884)
ii ca 233/06 (1)
xix ga 170/08 (4)
polisa warunek nadmierny (151)
art. 143b ust. 8 (20)
dozorbud (105)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
dokument nie podpisany (4885)
"zmiana terminu wykonania umowy" (33)
kio 2493 (39)
oferta wariantowa dostawa (300)
86/11 (8)
901/09 (10)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
2037/12 (25)
kio_2861_13 (3)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
2528/10 (3)
kio_42_12 (17)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
forma uzupełnienia oferty (2999)
"brak interesu prawnego" (473)
ix ga 265/11 (1)
przedmiot konkursu (917)
nie będzie brał udziału (14008)
współfinansowane ze środków (385)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6656)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
lek równoważny (72)
2294/11 (13)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
385/11 (11)
kio 2709/11 (3)
"ubezpieczenia na życie" (29)
kio_86_11 (3)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
niezasadne wezwanie (6051)
kompatybilny (478)
ograniczenie do jednego producenta (4009)
xii ga 413/08 (3)
kio 653/13 (3)
art. 31 (11093)
mikronika (28)
kio 520/11 (2)
kio 2135/12 (4)
241/13 (5)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
funkcjonalność kryterium (1356)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
zmiana członka konsorcjum (2411)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (933)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2441)
kio/uzp 476/09 (10)
ocena koncepcji (1312)
629/13 (7)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
1338/13 (7)
grupa zakupowa (57)
rażąco niska cena aukcja (85)
formalizm (387)
185 ust. 2 (2736)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
certyfikat ubezpieczenie (466)
994/14 (2)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
nadmierne wymagania (1977)
uzupełnienie krk (299)
impel (625)
1978/10 (20)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1103)
kio/uzp 1280/10 (26)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (669)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (466)
1002/13 (3)
stadion narodowy (44)
kio 2294/12 (7)
art.26 (6234)
częściowe odtajnienie (238)
autoryzowan (619)
630/10 (2)
wdrożenie (1882)
kio 204/12 (5)
istotna zmiana okoliczności (7002)
kio 623/12 (6)
rażąco niska cena dostawy (978)
niewykonanie wyroku (12849)
zobowiązanie osoby fizycznej (1246)
kosztorys ofertowy (2122)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4031)
"interes w unieważnieniu" (10)
2931/13 (3)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
brak oryginału gwarancji wadialnej (292)
"art. 96" (672)
kio/uzp 2752/10 (5)
podział (1824)
"przystąpienie do długu" (3)
manipulowanie cenami (206)
kumulacja kar umownych (26)
"powiązania kapitałowe" (132)
kio/uzp 2490/10 (8)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
prowadzisz (26188)
kio 1173/11 (5)
uprawnienia konsorcjum (2368)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
"uzupełnienie wadium" (15)
"zmiany podmiotowe" (43)
ii ca 183/05 (2)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (394)
tajemnic (1870)
złożenie dokumentów bez wezwania (7286)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1772)
878/09 (23)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
87 ust 2 (7907)
kio_956_12 (4)
termin realizacji dostaw (2067)
1780/13 (4)
kio 77/14 (16)
kio 2250/11 (7)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
1037/11 (4)
grupa kapitałowa konkurencja (560)
466/08 (23)
omyłka w cenie jednostkowej (1022)
art. 145 ust. 1 (1541)
1607/2015 (2)
umowa zlecenie (2501)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (327)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
dostawa książek (102)
"generalny wykonawca " (385)
zmiana podstawy wyceny (2006)
kio/uzp 857/09 (15)
kio_411_11 (5)
mainframe (39)
"27 ust. 5" (14)
podmioty powiązane (889)
dzielenie przez zero (607)
termin związania (9146)
ix ga 147/07 (1)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
częściowe odrzucenie odwołania (2821)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1489)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
nakazuje unieważnienie postępowania (11408)
przedmiot działalności określony krs (683)
nieprawdziwa informacja (3297)
poświadczenia (2770)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1706)
uzupełniony dokument data (2694)
kio_1096_10 (7)
brak podpisu pod opisem technicznym (1135)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
art.22 ust. 5 (4720)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
kio/uzp 947/09 (2)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
wskaźnik rentowności (43)
inne usługi niepriorytetowe (173)
1287/14 (9)
"art. 2 pkt 1" (285)
kio_1217_13 (3)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
"zmiany w umowie" (134)
kio 438/13 (2)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1287)
zmiana formy wadium (655)
art 29 ust 3 (21046)
sacer (4)
1329/10 (5)
zakaz podwykonawstwa ochrona (231)
jakość (3041)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (420)
bony (67)
vi ga 107/04 (3)
i1 ca 143/11 (1)
szkodowość (5)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (528)
"brak strony" (98)
36 ust. 5 (4094)
plk (188)
art. 90 ust. 2 (8098)
art.89 ust.1 pkt 6 (11818)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
kio 2369/14 (8)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
martina (35)
1514/10 (3)
kto podpisuje referencje (131)
vat (2744)
39/10 (24)
"niemożliwość świadczenia" (110)
kio 2217/13 (6)
kio 61/14 (6)
nieproporcjonalne (1605)
2363/10 (12)
omyłki rachunkowe (1257)
"brak ceny jednostkowej" (13)
"ii ca 109/05" (10)
x_ga_67_08 (59)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
"art. 101 ust. 3" (10)
art 36 ust 4 (4136)
warunki podmiotowe (2325)
art. 66 kc (1029)
cena 0 (4870)
100/12 (20)
niewniesienie wadium (2488)
kio/ku 60/10 (2)
równoważność oferty (979)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
cena 100% (4057)
błąd w tłumaczeniu (1038)
odpis z ceidg (56)
zasoby podmiotów trzecich (1870)
konkurencja (9399)
test (880)
cena całkowita oferty (4081)
kio_1777_11 (7)
odtajnienie kosztorysu (48)
udostępnienie potencjału finansowego (1256)
brak wyceny pozycji (1499)
ii ca 258/09 (2)
nieprawidłowe referencje (2651)
2047/12 (22)
zamówienia tożsame (4215)
478/12 (10)
vii ca 881/05 (10)
viii ga 124/07 (11)
art. 85 ust. 1 (2145)
interes w unieważnieniu (9666)
"karta katalogowa " (686)
ii ca 718/09 (8)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (615)
2103/11 (3)
358/11 (15)
"odmowa udostępnienia" (240)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (305)
c-295/05 (24)
wartość polisy oc (373)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1506)
art 38 (3797)
koncepcja realizacji (1223)
x ga 83/06/p4 (3)
kio/uzp 1408/10 (7)
wyjaśnienia siwz (11804)
kio_uzp_1155_09 (3)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
odtajnienie (510)
klauzula apostille (12)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
zamawiający nie udostępnił ofert (4612)
ii ca 2194/05 (87)
luksemburg (65)
2185/14 (16)
xix ga 461/12 (6)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
"historia rachunku" (7)
"art 36 a" (107)
próbka systemu (393)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
x ga 123/10 (2)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6291)
dysponuje lub będzie dysponował (4767)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (336)
ceidg (39)
brak formularza ofert (5746)
88/11 (4)
poprawienie harmonogramu (475)
kio_744_10 (4)
kio_44_12 (6)
protokół odbioru częściowego (507)
oczywista omyłka pisarska wadium (240)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
w ramach jednej umowy (7578)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
iso producenta (311)
uwzględnienie części zarzutów (12630)
"89 ust. 1 pkt 6" (1203)
rażąco niska cena dowody (1232)
nie wpisał stawki podatku vat (545)
informatyczny (2345)
zaproszenie do negocjacji (1029)
kio 2010/13 (5)
vat usługi leśne (102)
vi ga 50/09 (1)
oświadczenie spółka cywilna (3043)
"częściowe przystąpienie" (2)
zamawiający nie otworzył oferty (6040)
ogłoszenie upadłości (288)
kio_1306_11 (6)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
kio 2137/11 (4)
viii ga 327/14 (5)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
rażąco niska cena ryczałt (86)
x ga 100/10 (2)
2488/12 (2)
kio 108/10 (21)
protokół z postępowania (5417)
jedyny wykonawca (12476)
x ga 130/10 (1)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
unieważnienie zmiana okoliczności (7604)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2359)
rejestr karny wielka brytania (41)
dostawa tonerów (70)
wpis od odwołania na dwie części (7791)
powiązania osobowe (373)
kio 892/12 (4)
v ca 1051/10 (12)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1006)
kio 841/11 (5)
fundacja (223)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1388)
art. 58 kc (814)
warunkowa gwarancja (177)
upadłość lidera konsorcjum (87)
brak interesu przystępującego (4080)
i ca 215/10 (2)
wynajem pomieszczeń (89)
pozacenowe kryteria ofert (165)
1172/11 (16)
art.90 ust.1 (2433)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2002)
tk telekom (16)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1238)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3482)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
brak wykazu (7319)
zmiana terminu art. 144 (899)
asysta techniczna (122)
"usługi niepriorytetowe" (56)
"zamiast polisy" (13)
683/11 (4)
"najdalej idącą" (188)
nadpłata wadium (4)
kio 2932/13 (8)
co powinny zawierać referencje (2691)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1354)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (61)
ryczałtowe (1717)
"art. 26 ust. 3" (5021)
bezprzedmiotowe odwołanie (1965)
ograniczenie terytorialne (915)
zdolność ekonomiczna (1066)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
roboczogodzina (547)
art. 142 ust. 5 (1428)
określenie przedmiotu zamówienia (19517)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
ix ga 137/06 (18)
za wysokie wadium (209)
xii ga 433/08 (13)
autobus (375)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
forma pełnomocnictwa (1403)
xii ga 292/11 (1)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3355)
24 ust 1 pkt 1 (16254)
biuletyn nr 3 (2802)
26 ust. 2a (2178)
zmiana stawki podatku vat (893)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
serwis w odległości (127)
"razaco niska cena" (2228)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
art. 12a (391)
952/13 (4)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
art. 94 ust. 2 (1573)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6027)
wadium przelewem (220)
kio 2791/11 (2)
wyjaśnienia ceny po terminie (8419)
oddelegowanie pracownika (127)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
"oferty nieporównywalne" (174)
189 ust. 2 pkt 3 (5830)
xix ga 202/09 (2)
pojemniki (320)
packo rażąco niska cena (116)
2505/11 (7)
v ca 47/07 (19)
"brak interesu" (717)
użyczenie zdolności finansowej (95)
umowa użyczenia (366)
i ca 381/07 (2)
przecinek (77)
prawo do informacji (12616)
kio_2607_13 (4)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
kio/uzp 233/10 (4)
nieprawdziwe referencje (958)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
kio/uzp 1833/09 (5)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1526)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1010)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
x ga 42/10 (2)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (151)
mpo (86)
interes publiczny unieważnienie (7455)
rozliczenie uzupełniajace (496)
różne stawki podatku vat (664)
art. 13 (17688)
kio/uzp 859/09 (12)
887/12 (4)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (244)
brak ceny (7455)
xxiii ga 924/14 (15)
"kio 609/10" (12)
"art. 86 ust. 2" (54)
"brak tłumaczenia na język polski" (24)
836/11 (9)
unieważnienie aukcji (316)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
kio 860/11 (5)
wykładnia (5910)
kio 179/12 (3)
poprawa ceny jednostkowej (446)
x ga 109/05/p1 (6)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
radiofarmaceutyki (5)
kio 1987/10 (3)
554/09 (8)
aktualna informacja z krk (384)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
ważność referencji (402)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (8045)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (544)
kio/uzp 126/07 (7)
293/11 (11)
kio/uzp 540/09 (11)
unieważnienie postepowania (12253)
brak referencji (2654)
nieuczciwa konkurencja (8966)
wykładnia językowa siwz (436)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
ix ca 50/07 (6)
xii ga 568/11 (1)
kio 327/14 (8)
v ga 141/09 (3)
brak podpisu formularza cenowego (416)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (745)
dotychczasowy wykonawca (4765)
oferta po terminie (17993)
x ga 332/09 (6)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
126/07 (9)
gpa (27)
pocztowych (2090)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
art. 91 ust. 2a (1130)
dwukrotne wezwanie (945)
brak nazwy urządzenia (2189)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (862)
ustalenie wartości zamówienia (14361)
zmiana umowy (7212)
certyfikat do polisy (188)
art. 23 ust. 3 (9219)
treść referencji (2923)
508/10 (5)
równoważność norm (559)
"koncepcja architektoniczna" (41)
x ga 98/10 (2)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (970)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
art. 29 ust. 4 (19825)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
rażąca cena (1454)
v ca 1360/09 (6)
jednoznaczne wezwanie (6454)
kio/uzp 5/10 (130)
krk zakres (438)
brak informacji o podwykonawstwie (849)
deweloper (23)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
150/14 (7)
podpis bez pieczęci (289)
iso/iec 27001 (16)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (135)
rażąco niska cena brak dowodów (1727)
wykonanie wyroku (12849)
"prawo opcji" (45)
xix ga 265/08 (4)
0,00 złotych (295)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4144)
2527/10 (3)
"192 ust. 7" (1764)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
"udostępnienie polisy" (4)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
art. 36a ust. 2 (190)
proporcjonalne warunki (938)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (452)
zmiana terminu dostawy (6695)
ix ga 392/13 (14)
uzupełnił dokumenty faksem (937)
"odstąpienie od umowy" (371)
333/11 (7)
vi ga 34/08 (2)
banery (6)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
c-84/03 (20)
dodatni wynik finansowy (73)
kary (1505)
kio 2391/11 (6)
nadzór autorski wolna ręka (106)
"charakter wynagrodzenia" (527)
harmonogram realizacji (1098)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
"art. 91 ust 2a" (18)
"obsługę prawną" (156)
tramwaje warszawskie (37)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
naruszenie art. 42 (3971)
kio_1818_11 (9)
art. 26 ust. 2 b (7993)
xii ga 466/09 (2)
1665/10 (2)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
1161/09 (24)
zmiana terminu zawarcia umowy (9452)
czyny nieuczciwej konkurencji (1636)
usługi turystyczne (167)
dokumentacja budowlana (5136)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4911)
kio 2836/13 (2)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1762)
roboty budowlane (6535)
przed notariuszem (387)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (212)
354/10 (4)
oczywista pomyłka pisarska (406)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9370)
kio 2293/12 (10)
termin (29047)
brak producenta w ofercie (3239)
obsługę prawną (2432)
nie uzupełnił tłumaczenia (988)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
serwis w polsce (305)
art. 5 ust. 1 a (20648)
kio_1114_12 (6)
pozorna równoważność (136)
przedmiot zamówienia (21798)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
ix ca 541/09 (2)
czas oznaczony (7050)
sumowanie obrotów (167)
obligacje (19)
96 (2720)
brak kosztorysu szczegółowego (1754)
rażąco niska cena 2016 (250)
miarkowanie kary (110)
v ca 1784/08 (2)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
referencje a poświadczenie (1039)
miejsce składania ofert (7490)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
43 ust. 1 (3370)
produkt równoważny (1140)
rażąco niska cena lakoniczne (368)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
uzupełnienie tłumaczenia (1586)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
wykluczenie (10727)
x ga 183/10 (1)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3970)
jedna usługa dwie umowy (3221)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (508)
art 144 ust 1 (1139)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1070)
x ga 58/09 (4)
v ca 788/08 (11)
1793/13 (3)
tozsamość czasowa (102)
art. 32 ust. 1 (5135)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
art. 82 ust. 1 (2175)
inny dokument nie musi być opłacony (654)
kio 1066/10 (33)
zmiana terminu płatności (1134)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (914)
tomograf (245)
kto wystawia referencje (261)
kio 2212/10 (6)
kio 276/14 (4)
kio_2483_13 (4)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
kio1498/10 (4)
537/08 (24)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
vi ca 210/08 (2)
kio 537/13 (4)
przeciwko środowisku (275)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4928)
kio/ku 1/11 (45)
"ubezpieczenie majątku" (16)
termin skłądania ofert (11559)
uzupełnił dokumenty po terminie (4184)
700/11 (8)
art. 23 kp (194)
1748/14 (4)
ii ca 757/06 (1)
"termin realizacji zamówienia" (883)
cena poniżej 1 grosza (2731)
2124/11 (4)
xii ga 108/15 (6)
cena 0 zł (4794)
płynność (184)
kio_2397_11 (3)
zezwolenie na zbieranie (273)
0 zł (10967)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
1769/11 (2)
gddkia (260)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1752)
xix ga 179/13 (16)
różny vat w ofertach (1197)
literalny (2209)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (403)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
kio_1044_10 (3)
kio 90/12 (4)
"dzielenie zamówienia na części" (152)
art.189 (4884)
zus elektroniczny (203)
kio/kd 113/13 (7)
kio 1525/11 (7)
zakres referencji (2938)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
"moment zakończenia postępowania" (19)
oferty nieporównywalne (1465)
ii ca 1351/07 (1)
"licencja niewyłączna" (17)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1196)
748/15 (5)
roszczenie o zmianę umowy (1272)
brak porównywalności ofert (436)
miarkowanie kar umownych (43)
kryterium rabat (304)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13397)
skreślenie ofercie (2911)
brak formularza cenowego (1617)
kryterium metodyka (289)
1078/12 (6)
xix ga 3/07 (189)
2160/10 (3)
przedłużenie terminu (2606)
"usług prawnych" (49)
dialog poufny (14)
stosuje się odpowiednio (7831)
1249/09 (8)
kio 1243/11 (12)
wydruk z konta bankowego (62)
1319/10 (3)
apostille (15)
1220/11 (2)
"kosztorysowe" (1611)
kio 59/12 (21)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
definicja podwykonawstwa (160)
kio 191/14 (7)
kognicja izby (501)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (112)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
odrzucenie odwołania koszty (18990)
38/11 (48)
174/15 (6)
umowa o zamówienie publiczne (15584)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
umowy (11595)
kio 1975/14 (2)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
kio 1982/13 (3)
100 lat gwarancji (1281)
certyfikat (2383)
412/15 (5)
błąd w stawce vat (1139)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
krk w niemczech (30)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
742/11 (9)
556/12 (17)
grupa kapitałowa 2013 (170)
roboty w czynnym obiekcie (256)
1432/09 (12)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
kio 2687/10 (4)
urząd dozoru technicznego (166)
udostępnienie referencji (936)
protokół odbioru jako referencje (841)
30 % (15152)
krk 10 i 11 (410)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
pełnomocnictwo substytucja (38)
889/08 (6)
przenoszenie kosztów (1691)
tugeb (5)
295/11 (5)
pełny odpis krs (801)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
kio 2189/10 (14)
saternus (2)
art 26 2b (1507)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
gospodarzem postępowania (219)
podstawy wykluczenia (9270)
2772/13 (2)
"spoza unii europejskiej" (5)
informatyzacja (149)
ramowa (443)
kio/uzp 20/09 (152)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
leśnictwo (168)
błędy w siwz (5098)
rozliczenie robót dodatkowych (1429)
1716/14 (4)
konsorcjum warunki udziału (4746)
c-599/10 (31)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2648)
"wykładnia siwz" (63)
kio_2212_10 (5)
rażąco niska cena ryczałtowe (606)
generyczne (23)
zaświadczenie o niekaralności (354)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
równoważne (2271)
brak podpisu pod odwołaniem (2718)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1788)
kio 786/10 (15)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1659)
kio_2308_10 (5)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7256)
art. 34 (2768)
ii ca 220/11 (1)
kio/uzp/16/09 (19)
kio/uzp 469/09 (3)
kio/uzp 1069/09 (8)
kio/kd 19/10 (6)
rownowazny (2271)
niejawne (5602)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
wadium w wyższej kwocie (599)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
"oferta złożona po terminie" (14)
błąd w gwarancji (1462)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
art.24 ust.2 pkt 1 (9211)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (689)
godziny pracy zamawiającego (1681)
ii ca 199/10 (3)
kio 27/12 (196)
kio_1774_13 (3)
"sumowanie zdolności" (11)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
67/11 (12)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
art. 30 (15115)
kio/uzp 1500/09 (7)
zarzut spóźniony (1691)
xix ga 120/07 (4)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
teoria wysłania (31)
francji ubezpieczenie (94)
oddział spółki (1343)
kryteria wyboru (5775)
art. 26 (11176)
166/13 (12)
kio_2779_12 (5)
oferta dodatkowa (9192)
"zarzut spóźniony" (156)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
nieaktualny odpis z krs (613)
"jednokrotne wezwanie" (70)
kryterium parametry techniczne (1983)
zatrzymanie wadium (606)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
uznanie rachunku (4881)
niespójność ogłoszenia i siwz (250)
oferty częściowe (2436)
kio/uzp 1120/08 (9)
1019/06 (15)
zwrot kosztów przygotowania oferty (2425)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
ii ca 616/05 (3)
zbieranie odpadów (459)
jednokrotność wezwania (67)
faktura wykonanie usługi (2038)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23741)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
zakres krk (531)
grzegorz mazurek (291)
xix_ga_92_11 (14)
ustawa o cenach (9102)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
"93 ust. 1 pkt 6" (214)
termin opłacenia polisy nie upłynął (134)
art. 8 (22160)
wykładnia siwz (4102)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
kio 668/13 (3)
kio_1724_10 (8)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (514)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1070)
kio_kd_46_10 (17)
150/11 (4)
nie wskazał części zamówienia (12994)
44/15 (7)
425/12 (15)
brak parafy (158)
"art. 90 ust. 1" (1951)
1339/09 (4)
nadużycie prawa (699)
zmiana ceny oferty (7780)
uzupełnienie opisu (3721)
"poprawienie omyłek" (1396)
1184/12 (3)
wolnej ręki (1099)
zwolnienie od kosztów (765)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
1502/13 (4)
scotland (14)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
uzupełnienie faxem (310)
ogólna referencja (1207)
usługa dystrybucji stawka vat (71)
kio 1721/11 (12)
v ca 3036/10 (18)
kio 2295/12 (9)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
subsydiowanie skrośne (7)
art.46 ust.3 (741)
dwóch miejsc po przecinku (417)
"uzupełnienie treści oferty" (238)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1563)
innowacyjność (142)
referencja treść (2923)
novartis (20)
xii ga 143/09 (16)
art 67 ust 1 pkt 7 (2970)
termin niezwłocznie (1903)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1542)
krk spółka cywilna (123)
art. 12a ust. 2 (390)
kio 1092/10 (6)
art. 93 (4857)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
"grupa kapitałowa" (324)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2107)
zabezpieczenie roszczenia (932)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
iii ca 1904/14 (2)
iv ca 120/11 (1)
vi gz 61/10 (1)
xix ga 72/08 (2)
"zmiana producenta" (16)
brak daty na oświadczeniu (5348)
26 ust. 3 (10931)
xix ga 472/07 (2)
kio_2784_14 (13)
kio/uzp 607/09 (2)
1191/08 (3)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
dokumenty niezbędne (10154)
art. 5a (1029)
polisa opłacona (361)
576/09 (4)
ii ca 1355/05 (19)
kio 19/11 (206)
"v ga 122/10" (53)
enion s.a. (40)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
wadium w kilku formach (269)
x ga 523/10 (2)
beneficjent gwarancji (684)
"kopia gwarancji wadialnej" (11)
zaświadczenie z zus (344)
"łączenie zamówień" (13)
wadium w formie kopii 2013 (74)
v_ca_421_07 (17)
opcji (518)
kio/uzp 1876/09 (6)
odrzucenie oferty interes (8512)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
kio_uzp_1029_08 (5)
wadium uznanie rachunku (957)
odpady komunalne (1044)
"związanie wyrokiem" (15)
art. 90 ust. 1 (5546)
138 c ust. 1 pkt 1 (869)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
1495/14 (5)
brak nazwy producenta (1745)
iv ga 39/08 (1)
1906/12 (3)
kio/uzp 1591/09 (3)
kio 776/11 (8)
ulotki, foldery (92)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (503)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
definicja robót budowlanych (2307)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1548)
błąd ryczałt (242)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (64)
kio 54/15 (7)
kio 68/14 (7)
ii ca 109/05 (17)
blok operacyjny (217)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
567/10 (3)
brak odpowiedzi na wezwanie (7287)
kio 1654/11 (5)
magellan (8)
cena jednostkowa w kryterium (1740)
art. 38 ust. 4 (3681)
art. 46 ust. 1 (4084)
kio/uzp 814/09 (6)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3453)
kio 2660/12 (3)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1551)
1679/10 (6)
przejściówka (32)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
987/14 (2)
kio_uzp_86_08 (3)
okresowo (1349)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
szkoda zawodowych (1422)
zmiany w treści oferty (12583)
936/13 (9)
suma gwarancyjna (403)
tożsamość podmiotowa (353)
omyłka pisarska (1304)
termin realizacji unieważnienie (7413)
krk belgia (8)
"191/14" (7)
"nie mogą obciążać wykonawców" (74)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
wadliwe referencje (818)
"brak opłaconej polisy" (13)
nieuiszczenie wpisu (25131)
realność udostępnienia zasobów (319)
usługi niepriorytetowe (179)
kio 1977/14 (3)
krk od prokurenta (44)
290/13 (7)
v ca 2214/06 (65)
ii gsk 105/05 (12)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4698)
2653/11 (4)
art. 26 ust. 2e (171)
roboty tego samego rodzaju (5107)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17786)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
dokument (18759)
kio_1734_12 (9)
działalność regulowana telekomunikacyjne (170)
kio_2931_13 (3)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
nieczytelny podpis (375)
osoba prawna jako członek zarządu (909)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (285)
2702/11 (5)
gaz system (311)
warunki zmiany umowy (6552)
w wykazie wskazał za dużo osób (1413)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
xix ga 213/08 (1)
andra (55)
odrzucenie rażąco niska cena (2463)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2211)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
faktura potwierdza (2006)
wynagrodzenie (7916)
wadium wniesione po terminie (1983)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
legitymacja czynna konsorcjum (158)
art. 297 (429)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10236)
kampania promocyjna (32)
klauzula waloryzacyjna (72)
iv csk 626/13 (12)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
2204/10 (4)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
spóźnione odwołanie (1710)
kio/uzp 319/08 (12)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
2104/11 (6)
konkurs na prace projektowe (153)
kio 644/13 (5)
1955/12 (17)
art. 49 ust. 3 (1877)
oryginał gwarancji wadialnej (309)
x ga 73/07 (6)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (543)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
termin wykonania (14372)
dostawa energii elektrycznej (307)
kielce (939)
i ckn 1159/00 (51)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (703)
licencja niewyłączna (1025)
1670/09 (11)
353/11 (8)
vii ga 136/09 (9)
955/13 (3)
c-44/96 (11)
229/12 (34)
język postepowania (1989)
xii ga 230/07 (2)
definicja należytego wykonania (2588)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2895)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
"niezgodność oferty z siwz" (849)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
kio_1983_11 (4)
rozbudowa systemu (1325)
liczenie terminu składania ofert (2701)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
kio/uzp 1502/08 (11)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
ix ca 709/09 (3)
kio 1456/12 (3)
pisemność (33)
x ga 231/10 (1)
podkryterium cena (222)
certyfikat wystawiony przez producenta (724)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
dyrektywy (3379)
kio_2317_10 (7)
zmiana formularza ofertowego (2313)
rażąco niska cena (1773)
2020/12 (10)
v ca 1377/05 (3)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
losowanie (11)
naruszenie konkurencji (9188)
kio 1965/10 (5)
xix ga 194/07 (14)
kopia gwarancji bankowej (199)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
kio/2785/10 (3)
kuchnio (871)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (719)
24 ust 1 pkt 1a (3064)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
457/15 (6)
kio 560/09 (9)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
kio 2750/11 (5)
2033/13 (6)
pełnomocnictwo ceidg (41)
kio/uzp 2627/10 (6)
kio/kd 86/12 (5)
"art. 22 ust. 4" (619)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (175)
2679/10 (4)
kio 842/11 (9)
kio_2332_12 (4)
kio_2774_13 (5)
błędne tłumaczenie dokumentu (1236)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
openoffice (11)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
kio_429_12 (7)
1617/14 (5)
inspektorat uzbrojenia (51)
rażąco niska cena 10% (1548)
czeski rejestr karny (4)
i ckn 304/00 (133)
kio 224/13 (3)
zmiana koncesji (480)
art.51 ust.2 (384)
1348/13 (7)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
art 94 ust 3 (2220)
legionowo (111)
kio 2181/10 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1489)
kio_uzp_584_08 (6)
czyn nieuczciwej (3622)
odwołanie w sobotę (262)
krs z datą po terminie składania ofert (894)
"kary umowne" (515)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
z referencji nie wynika (2880)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
"brak podpisu" (193)
cofnięcie odwołania (4731)
kio 49/14 (14)
"dowód opłacenia polisy" (59)
kio 138/12 (7)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
1824/12 (7)
zp-11 (55)
ix ga 49/09 (6)
xii ga 293/11 (1)
skarga na postanowienie (15891)
art 22 ust 4 (12482)
brak współdziałania zamawiającego (527)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (742)
autokorekty (8)
kio/uzp 1077/08 (8)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5866)
kio 1056/14 (3)
v ca 266/08 (2)
błędnie wyliczony vat (947)
żadanie umowy konsorcjum (4145)
wieloletnia prognoza finansowa (46)
wariantowa (367)
art.8 ust.3 (1766)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3646)
kio/uzp 391/09 (3)
art.26ust.2b (951)
gdańsku (2228)
brał udział w przygotowaniu postępowania (2852)
xxv c 1367/10 (1)
1318/11 (4)
"180 ust. 2" (1566)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
"dwie ceny" (36)
kio_245_14 (5)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
kio_ku_35_11 (7)
ryzyko (2184)
błąd projektowy (988)
kryteria oceny ofert (6241)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
ubezpieczenie rażąco niska cena (512)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12907)
obiektywny charakter (2423)
doświadczenie zawodowe (2861)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (404)
kio_564_14 (7)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4175)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2236)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
polecenie zmiany (508)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (48)
"wykluczenie wykonawcy" (5764)
krótki termin realizacji (930)
unieważnienie postępowania wada (1678)
błędny podatek vat (1112)
"art. 49 ust. 3" (20)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
vat gazy medyczne (50)
zasady równego traktowania (7549)
wadium oferty częściowe (487)
"zp-1" (328)
jawność protokołu (841)
pozwolenie na budowę (1979)
punktacja (1515)
lte (12)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (687)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3528)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (412)
2643/10 (4)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
za wysokie kary umowne (325)
opis jeden wykonawca (9589)
"ii ca 137/07" (9)
błąd w numerze katalogowym (185)
usługi geodezyjne (400)
355 kc (175)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
ii ca 710/08 (3)
"nieporównywalne oferty" (137)
kio 1240/13 (16)
"termin związania ofertą" (1013)
oferta złożona w innym miejscu (10665)
kio_2419_14 (7)
usługi telekomunikacyjne (550)
umowa konsorcjum (3985)
kio_uzp_308_10 (5)
referencje kara umowna (142)
kio/uzp 816/08 (3)
sprzĘt medyczny (860)
informacja o wynikach postępowania (11773)
kio 1934/12 (23)
zasoby (3118)
dostawa posiłków (145)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6497)
interes w uzyskaniu (7927)
udostępnienie polisy (244)
"art. 91 ust 3a" (70)
dodatkowe dokumenty (7917)
"iii ca 88/09" (28)
kio/uzp 1848/09 (8)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14247)
1467/12 (2)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
kio 404/14 (8)
kody cpv (295)
art. 57 kpa (72)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (532)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
1624/10 (15)
2721/12 (3)
art 5a (1029)
it expert (95)
990/11 (7)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
kio 1034/08 (6)
opłaconą polisę (361)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
zus us spółka cywilna (36)
32 ust. 4 (4856)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
kio/uzp 6/10 (150)
wizja lokalna (298)
oświadczenie o wizji lokalnej (368)
x ga 227/09 (6)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
i c 125/09 (7)
ii ca 676/09 (5)
i csk 293/07 (64)
nieczytelne odwołanie (1320)
24 ust.2a (804)
kio 2754/11 (10)
in-house (133)
stręciwilk (877)
x ga 427/10 (1)
v ca 3384/14 (18)
kredytu (648)
1004/12 (4)
poprawienie omyłek (2163)
66/07 (13)
kio_532_13 (4)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
wadium wpłynęło po terminie (572)
forposta (39)
2734/10 (7)
49/10 (19)
chiński rejestr karny (15)
v ca 379/08 (1)
treść oferty definicja (4187)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
x ga 92/11 (6)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (223)
kio 691/11 (7)
x ga 2/07 (30)
odległość serwisu (69)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
kio_2854_12 (10)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10536)
vii ca 587/09 (1)
ix ga 258/10 (1)
vii ga 34/07 (3)
kio_2253_11 (4)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
ii ca 371/09 (2)
awaria (608)
kryterium funkcjonalność (1356)
referencje treść (3653)
ważność polisy (290)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
xxiii ga 683/13 (10)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (578)
brak stawki vat (1214)
24 ust. 1 pkt 3 (16110)
v ca 571/08 (8)
"kio/kd 20/09" (5)
xix ga 461 (27)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
bank gospodarstwa krajowego (122)
kio/uzp 965/09 (9)
424/08 (10)
funkcjonalność (2242)
uchylił się od podpisania umowy (2059)
1501/14 (9)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
sprawozdanie finansowe (895)
x ga 158/0/iza (5)
iso 27001 (46)
kryterium zatrudnienie (1209)
kio 154/13 (9)
termomodernizacja (336)
kio/uzp 694/09 (25)
nienależyte wykonanie (6292)
pkp plk (103)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1115)
1389/13 (2)
udostępnianie uprawnień (886)
"kio 1797/11" (6)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
zaniechanie wykluczenia (8592)
prawa autorskie (586)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
iii ca 416/05 (2)
art 85 (2149)
369/15 (8)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (620)
kio 1379/09 (16)
13/14 (342)
kio 1600/10 (6)
"umowa warunkowa" (6)
zamówienie dodatkowe (9565)
2127/10 (2)
art. 46 ust 4a (606)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (867)
kio 1620/11 (21)
2498/14 (5)
uzp_zo_0_616_05 (3)
utrzymanie zieleni (822)
"niekonkretna oferta" (94)
zmiana nieistotna (8648)
kio 1661/11 (4)
kio 987/14 (2)
dokumenty stany zjednoczone (102)
microsoft windows lub równoważny (71)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
v ca 1108/08 (1)
1642/10 (4)
walory artystyczne (13)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (608)
1804/12 (9)
"na własną rzecz" (23)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
nowe okoliczności (7758)
zwolnienie z vat (312)
xix ga 471/08 (2)
1560/15 (4)
warunki ograniczające konkurencję (3302)
kio/uzp 351/08 (10)
x ga 140/08 (42)
"wyroki kio" (11769)
x ga 59/09 (14)
x ga 154/07 (3)
xii ga 308/08 (3)
zasada koncentracji środków (305)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
1818/11 (9)
art 24 (16782)
należyta staranność wartość zamówienia (3444)
"cesja wierzytelności" (35)
kio 2397/13 (3)
kio 1349/12 (9)
jedną ofertę (6202)
kio 223/08 (32)
udostępnienie bezpośrednie (2526)
9/09 (152)
kio 150/14 (6)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
kio_679_12_kio_700_12 (6)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2897)
xix ga 258/08 (12)
"rezygnacja z podwykonawcy" (13)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1479)
powszechne usługi pocztowe (260)
iii ckn 1320/00 (6)
awarii (895)
"22 ust. 2" (1033)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
dzierżawa pomieszczeń (87)
szwedzki rejestr karny (11)
848/12 (4)
niepriorytetowe (244)
kio 2498/14 (5)
"zmiana podwykonawcy" (23)
kio 665/13 (10)
sumowanie potencjału ekonomicznego (182)
dyrektywa obronna (33)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (380)
należyta staranność wykonawcy (4147)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
6a pzp (559)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
"definicja producenta" (10)
kio 1804/12 (9)
błąd co do formy (2759)
kio 821/11 (9)
wyjaśnienia po wyborze (12258)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
46 ust. 5 pkt 1 (3870)
kio 1818/11 (5)
zaświadczenie z krk (343)
nie wniósł wadium (2016)
doradztwo prawne (410)
należyta staranność zamawiajacego (4157)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
x ga 23/07 (105)
podpis pod ofertą (2698)
ii_ca_373_12 (9)
254/11 (5)
"kio 318/12" (7)
te same referencje (3361)
opłacona faktura (264)
różne stawki vat (734)
kio 827/13 (5)
kio 1533/12 (5)
koszty postępowania odwoławczego (16352)
równowaga stron (202)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1688)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
pełnomocnictwo do odwołania (4158)
hitachi (49)
1107/04 (5)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1944)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (317)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
"x ga 23/07" (85)
część sprawozdania finansowego (646)
kio 2537/13 (4)
art. 24 ust. 2 (12750)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5532)
sublimit (13)
xxiii ga (212)
"criminal records bureau" (5)
"art. 5 ust. 1a" (24)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
termin zadawania pytań (773)
art. 51 (2297)
"art. 93 ust. 1a" (32)
"kio 1237/11" (20)
regenerowane (32)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
ważność pełnomocnictwa (622)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (32)
podstawa wyceny (1785)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (4112)
art 36 ust 5 (4094)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (232)
ubezpieczenie (2304)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
413/15 (5)
ii ca 137/07 (10)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
kio 1883/14 (12)
794/08 (24)
v csk 444/06 (31)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
kio 2688/10 (2)
kio 1179/11 (3)
rÓwnowaŻna (2271)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
logo producenta (85)
stowarzyszenie (277)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (1571)
x ga 300/09 (3)
wydruk elektroniczny zus (62)
v sa/wa 875/10 (7)
kio 2565/10 (2)
kio 9/11 (240)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (562)
zmiana terminu zamówienia (10382)
parametry techniczne (5293)
definicja kosztorysu szczegółowego (598)
telkaz (4)
ii ca 457/08 (1)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1563)
"jednokrotnie" (1092)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
"brak zarzutu" (82)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
roboty budowlane rażąco niska cena (983)
zarzut ewentualny (9907)
epeat (17)
omyłka inna (3574)
wadium na niepełny okres (965)
usługi artystyczne (151)
kurs walut (166)
art. 85 ust. 2 (2146)
kio 2600/11 (4)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
folder (264)
art 43 (2308)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1084)
art.90 (2444)
rotacja środków pieniężnych (7)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2507)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (15077)
"sukcesja uniwersalna" (25)
zastrzeżenie oferty (4873)
kio/uzp 59/10 (14)
pkp (699)
v ca 422/06 (1)
obsługa prawna wolna ręka (330)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (169)
tożsame (2999)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5243)
dostawa samochodów (550)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
interes przystąpienie (6858)
art. 101 (1095)
protokół odbioru dostawy (866)
zwrot oryginału gwarancji (569)
zgodność z oryginałem (2385)
1646/10 (3)
kio/uzp 654/08 (13)
art. 146 ust.6 (1138)
kio 2793/12 (3)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19871)
54/12 (25)
"oznaczenie strony" (39)
tłumaczenie dokumentów (1776)
68/11 (10)
odstępne (4)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
kio_2615_14 (4)
kio/uzp 624/08 (11)
usługa druku (889)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
kio 1218/13 (2)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
2296/12 (5)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
xii_ga_254_08 (3)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1511)
"art. 191 ust. 2" (867)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1293)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
numer uprawnień (2208)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
niezaskarżenie wezwania (1445)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1109)
"26 ust. 2c" (41)
2407/12 (2)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (331)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
anonimowość (18)
spółka w organizacji (770)
dostawa czy robota budowlana (153)
kio_109_13 (14)
"87 ust. 2 pkt 2" (419)
kio/kd 79/11 (7)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
"art. 87 ust. 1" (2881)
kio_916_12 (9)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
"tauron" (77)
badanie ofert (9438)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
energy star (44)
nie figuruje (471)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (647)
vi ga 57/07 (6)
"płyta cd" (113)
umowne prawo odstąpienia (888)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
"art. 32 ust. 2" (207)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
błędna cena jednostkowa (1128)
i ca 88/07 (3)
wartość polisy (966)
"26 ust. 4" (2285)
polisa podmiotu trzeciego (272)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
krk francja (27)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
xii ga 132/08 (1)
brak formularza cenowego ryczałt (111)
"błąd w kosztorysie" (156)
opis warunków udziału w postępowaniu (10676)
nieczytelny dokument (898)
917/10 (11)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
profesjonalista (529)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
zaliczki (121)
kio 1942/12 (2)
katowice (4096)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
warunki przedmiotowe (11837)
referencje sztuki budowlanej (398)
referencje nie potwierdzają (1822)
poprawienie stawki vat (639)
ndi (51)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
konkurs dwuetapowy (13)
iv ca 340/05 (9)
v ca 1213/08 (1)
v gaz 21/08 (6)
ii ca 663/04 (2)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (140)
art. 146 ust. 6 (1941)
v ca 719/10 (1)
xii ga 43/08 (1)
ii ckn 440/00 (7)
poniżej kosztów (4174)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1361)
naruszenie art 42 ust 1 (3960)
1661/11 (5)
vii ga 147/08 (9)
niejasne zapisy specyfikacji (2464)
forma dokumentów uzupełnianych (2111)
równoważne materiały (1298)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
środki finansowe (4096)
ii ca 560/06 (1)
c-328/96 (3)
odwołanie na postanowienia siwz (12744)
itil równoważny (28)
26 ust. 2b (1506)
referencje członka konsorcjum (894)
kio 2846/13 (9)
kio 51/11 (14)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (424)
art. 94 ust. 3 (1547)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
kio_626_12 (4)
wykładnia rozszerzająca (488)
"zasada przejrzystości" (493)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3852)
iv ca 766/11 (1)
"zmowa cenowa" (42)
inna omyłka nieistotna (2425)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
brak interesu prawnego (7804)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
189 ust. 2 pkt 4 (5707)
wadium w innej walucie (65)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1566)
kio 2252/11 (7)
schweerbau (5)
zakaz łączenia funkcji (446)
148/11 (6)
podział zamówienia na części (1460)
"interes przystępującego" (127)
kio 1337/12 (22)
ochrona praw wyłącznych (5061)
v ca 984/08 (62)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
327/14 (11)
74/05 (336)
samouzupełnienie dokumentów (2)
wysokość posiadanych środków finansowych (4128)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
rachunek zysków i strat (380)
spółka cywilna urząd skarbowy (269)
krk dla komplementariusza (25)
sodexo (28)
art. 26 ust. 3 (10931)
kio/uzp 267/10 (6)
wgląd do ofert (983)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
"art. 91 ust. 5" (22)
179/13 (48)
kio/kd 33/12 (4)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
887/09 (8)
roche diagnostics (122)
xii ga 416/10 (1)
x ga 25/10 (21)
podwykonawstw (1012)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
warunki zmiany umowy 144 (801)
179/09 (10)
wykaz stawek i narzutów (125)
w przygotowaniu postępowania (4249)
"potencjał ekonomiczny" (179)
2626/10 (4)
remont a budowa (720)
kio_19_11 (6)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
"art. 83 ust. 3 " (58)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
"brak tłumaczenia" (63)
"oferta wariantowa" (289)
kio 49/13 (7)
"187 ust. 3" (201)
mógł użyć nazwy własnej (2236)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
"art. 151" (58)
ujemna cena (154)
art 12a (391)
xii ga 517/11 (2)
art 26 ust. 2b (1506)
90 ust. 2 (8098)
zły vat (143)
brak podpisu na formularzu cenowym (268)
członek komisji (1439)
2557/13 (4)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
wartość konkursu (814)
nieprecyzyjne warunki (3093)
brak-wadium (71)
"v ca 1412/07" (5)
2321/12 (4)
partnerstwo (174)
"art. 182 ust. 4" (12)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1111)
"art. 144" (358)
inżynieria rzeszów (62)
806/11 (6)
"uzupełnienie próbek" (41)
i ca 540/09 (1)
xii_ga_186_13 (10)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (401)
"cena 0 zł" (23)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
"kryteria podmiotowe" (138)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10016)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1034)
faktura jako dowód należytego wykonania (1328)
1623/11 (16)
"24 ust. 2a" (40)
vat 0 (1554)
v ca 226/10 (10)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (280)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9118)
"prekwalifikacja" (73)
758/15 (7)
sumowanie wartości polis (59)
ii ca 675/14 (3)
vi ga 83/10 (4)
polisa oc przed zawarciem umowy (472)
1673/11 (11)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1780)
oferta treść oferty (15710)
xii_ga_314_11 (50)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (140)
kryteria równoważności (402)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2304)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2112)
polisa oc (499)
kio 2753/11 (11)
kio/uzp 168/08 (9)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (693)
"zasada proporcjonalności" (321)
652/13 (34)
248 kpc (48)
"nieprawdziwe referencje" (10)
93 ust. 1 pkt. 7 (5973)
kio/uzp 431/10 (3)
dwie próbki (665)
upust (300)
xix ga 214/08 (12)
x ga 316/07 (2)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1084)
doświadczenie "3 lat" (1389)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1391)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
dml (5)
dysponuje bezpośrednio (3820)
wykluczenie z postępowania (14003)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (72)
referencje dla konsorcjum (1409)
umowa zlecenia (1623)
krk spółka komandytowa (36)
x ga 268/08 (1)
viii ga 98/09 (2)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (253)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (69)
"produkt leczniczy" (225)
intergraph (61)
"86 ust. 4" (191)
"ze strony internetowej" (613)
definicja podwykonawcy (525)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3608)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
ilość dostaw (1896)
kio_99_12 (5)
art.90 ust. 3 (2436)
"żądanie unieważnienia postępowania" (184)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
kio_2873_13 (5)
opcja (518)
752/11 (11)
suma cen ryczałtowych (462)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (891)
rozbicie ceny ofertowej (440)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
office (129)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
dzielenie zamówienia (646)
fidic lub równoważne (106)
x ga 74/11 (3)
kio_uzp_1624_10 (4)
"uzupełnianie próbek" (7)
brak wykazu usług (3712)
subiektywne kryterium (906)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (409)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3220)
poświadczenie bezpieczeństwa (576)
c-399/98 (31)
"wyrok wiąże" (4)
kio/uzp 458/09 (14)
prezentacja oprogramowania (362)
definicja referencji (791)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15077)
kio 1231/13 (5)
"krajowy rejestr karny" (543)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3061)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (762)
in house (93)
cena jednostkowa (2283)
ii ca 835/04 (5)
art. 5 ust. 1 b (18882)
wyłączenie konkurencji (3205)
xii_ga_412_11 (2)
kio 1457/12 (8)
wezwanie do uzupełnienia (6902)
kio/uzp 1221/09 (9)
kio/uzp 14/10 (221)
udostępnienie doświadczenia (1883)
wykaz głównych usług (2019)
kio 1321/11 (3)
wygórowana kara umowna (130)
rażąco niska cena zysk (707)
1059/12 (2)
iii ca 177/10 (2)
ii ca 37/06 (4)
planeta (33)
kio 2276/12 (4)
x ga 706/11 (12)
brak pełnomocnictwa (2624)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
kio/kd 15/10 (26)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
unieważnienie unieważnienia (10015)
wykroczenie zawodowe (121)
"kio/uzp 703/09" (22)
art. 62 ust. 1 (2863)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
unizeto (154)
kio 2012/14 (11)
wniesienie wadium po terminie (1983)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
kio 2332/12 (4)
podpis na ofercie (2982)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
x ga 183/11 (1)
xii ga 282/11 (1)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (904)
su