Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

v ca 47/07 (20)
"art. 91 ust. 3 " (232)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (6344)
kio 776/12 (21)
nokia (27)
1571/13 (6)
lek (409)
221/16 (9)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (11)
2793/12 (3)
2407/12 (2)
przerwa w terminie związania ofertą (410)
kio/kd 69/12 (6)
polisa światowa (15)
wyjaśnienia oferty (15511)
art 22 (19392)
"jakościowe kryteria oceny ofert" (8)
wadliwe pelnomocnictwo (1766)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (2095)
"dostawa samochodów" (95)
1264/15 (2)
rażąco niska cena tonery (18)
konkurs odrzucenie pracy (829)
lotos (46)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (261)
impel security (141)
iv ca 140/08 (24)
nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu (2033)
art. 22 ust. 3 (18918)
wadium na cały okres związania ofertą (1013)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3487)
skrócona nazwa wykonawcy (471)
art. 96 ust. 2 (3040)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1114)
błędny termin realizacji zamówienia (6461)
zmiana kryteriów oceny ofert (7054)
brak okresu gwarancji w ofercie (3327)
"centrum przetwarzania danych" (96)
nieproporcjonalne warunki udziału (1746)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1982)
pełnomocnictwo ceidg (55)
czp 52/11 (139)
"disclosure scotland" (16)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (11)
art.22 ust.4 (4411)
kio/uzp/45/10 (3)
wyjaśnienia po wyborze (13387)
kio 873/12 (5)
warunek przedmiotowy (11013)
"kopia pełnomocnictwa" (43)
"art. 9 ust. 2" (300)
wadium na nieokreśloną część (1196)
kio 900/14 (9)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1210)
pkd (184)
"przystąpienie do długu" (9)
c-414/97 (45)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1460)
"zasada uczciwej konkurencji" (8396)
kio 2634/14 (7)
i ca 131/15 (18)
błędny vat w siwz (1998)
uniwersytet szczeciński (35)
"komunikat swift" (8)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (95)
kio 1525/11 (14)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3997)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (610)
1234/09 (10)
"art. 187 ust. 7" (70)
związanie wyrokiem (13335)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (564)
wan (247)
bezprawne poprawienie omyłki pisarskiej (211)
źle obliczony vat (175)
"zastrzeżeniem zwrotu" (12)
540/13 (6)
art 87 ust 2 (8618)
dostawa materiałów (6382)
1339/09 (4)
błedy w obliczeniu ceny (2618)
kio 79/14 (6)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1287)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1661)
jednokrotnego wezwania (945)
kio 1087/12 (3)
"1 grosz" (121)
kio 2452/11 (5)
dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego (1940)
41 pkt 7 (17546)
art. 26 ust. 2 b (12979)
data zakończenia usługi (2862)
kio 1874/10 (15)
referencje a poświadczenie (1153)
kio_1154_11 (16)
"30 grudnia 2011" (107)
wyjaśnienie (18056)
kio_2615_14 (8)
"negocjacje z ogłoszeniem" (777)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (16871)
dokumenty niezbędne (11270)
kio 1734/11 (14)
poleganie na zasobach finansowych (1792)
25 ust. 1 (15496)
nazwa własna (5339)
rażąco niska (2879)
błędny vat (2177)
1185/15 (8)
vi ga 85/10 (2)
jedna usługa to jedna umowa (2200)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1078)
oryginał zobowiązania (2233)
wartość umowy (12208)
pozacenowe subiektywizm (25)
interes w przystąpieniu do odwołania (10009)
powtarzające się okresowo (240)
program funkcjonalno-użytkowy (843)
240/10 (17)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (10271)
oferta sensu stricto (180)
zastępstwo procesowe (2892)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (263)
"data wystawienia referencji" (37)
zmiana istotna umowy (10248)
zaproszenie do negocjacji (1242)
c-84/03 (21)
kio 1687/10 (5)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (3081)
art. 60 kc (1766)
należyte wykonanie usługi (7185)
art. 26 ust. 4 pzp (11748)
zmiana umowy z wolnej reki (1128)
56/13 (11)
zaostrzenie warunków (250)
kio 1610/10 (18)
c‑689/13 (23)
ii ca 87/07 (6)
kio_1353_13 (10)
kary (2645)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
iv ca 280/10 (2)
kio/uzp 990/09 (4)
iv ca 527/11 (8)
kryteria inne niż cena (5888)
przedłużenie terminu (2911)
"płyta cd" (179)
niezgodność treści oferty (7188)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (6184)
"art. 67 ust. 1 pkt 4" (46)
kio 2490/11 (3)
v ca 1281/12 (4)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (861)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (631)
umowy z zakresu prawa pracy (6710)
1718/12 (4)
kio/uzp 853/08 (6)
po terminie związania ofertą (13012)
udostępnienie zdolności finansowej (1274)
2694/14 (18)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1784)
doświadczenie jako kryterium (4702)
krk podmiotów zagranicznych (100)
prokura oddzielna (30)
korekty finansowe (1394)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8775)
poprawienie jednostki miary (485)
kio_165_15 (21)
kio/kd 33/12 (9)
kio 516/14 (6)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (91)
zatrzymanie wadium w terminie zwiazania ofertą (671)
ponowne wniesienie wadium (1588)
wadium zatrzymanie (865)
art. 26 ust. 2b (2485)
udostępnienie polisy (413)
odrzucenie i wykluczenie (12422)
xii ga 43/08 (2)
oferta w postaci elektronicznej (2570)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
45 ust 7 (4801)
kio_uzp_632_10 (4)
raid (76)
zmiana osób (8690)
izba zwaŻyŁa (15851)
ceny jednostkowe w kosztorysie (1542)
rwe (39)
nadzór autorski z wolnej reki (118)
kredyt w rachunku bieżącym (181)
zmiana treści oferty (13890)
"roboty budowlane" (8936)
omyłka ryczałt (196)
kio 766/09 (26)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (9378)
"art. 179 ust. 1" (9633)
informacja z krk po terminie składania ofert (440)
kio 1863/10 (27)
kio 1321/11 (3)
"oferta równoważna" (585)
pełnomocnictwo za zgodność (1994)
1516/12 (14)
obowiązkowa wizja lokalna (93)
sumowanie zdolności finansowej (208)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji" (106)
partnerstwo innowacyjne (35)
katarzyna prowadzisz nieprawdziwe (245)
wajda (52)
niezgodny z siwz (19387)
kio 478/12 (15)
wadium konsorcjum gwarancja (789)
kio/uzp 23/07 (262)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3561)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (517)
2200/12 (4)
"zmiany podmiotowe" (59)
dumping (40)
prawa autorskie (1017)
kio 173/11 (14)
1247/11 (3)
itil równoważny (31)
xades (8)
zatrzymać wadium (934)
art. 146 ust. 6 (2404)
"średni roczny przychód" (52)
forma pisemnego zobowiązania (2574)
"zasada koncentracji" (244)
wyciąg z banku (197)
naprawy pojazdów (307)
udostępnienie potencjału (2229)
naruszenie art. 38 ust. 2 (5295)
nici chirurgiczne (74)
inna oczywista omyłka (2728)
gwarancja ubezpieczeniowa (1122)
domniemanie ceny rażąco niskiej (744)
art.90 (2808)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (14538)
termin na uzupełnienie oferty (9037)
kio/uzp 757/09 (13)
kio 598/10 (15)
xii ga 133/11 (1)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (481)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2596)
kio 678/12 (5)
podmiotu trzeciego (5041)
krs po terminie (2316)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2579)
ponowne wezwanie (7494)
niewniesienie wadium gotówka (78)
1004/12 (4)
"kara umowna za opóźnienie" (81)
nakazuje odtajnić (656)
kio_532_13 (4)
kio/kd 64/12 (2)
fortepian (4)
wydruk ze strony internetowej producenta (825)
ogłoszenie upadłości (482)
"obsługa prawna" (179)
zbyt krótki termin realizacji (684)
"treść oferty" (9249)
wypowiedzenie (1553)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (60)
warunki ekonomiczne (4343)
gwarancja wadialna po angielsku (47)
70/11 (22)
kio_1670_11 (4)
v_ca_3270_12 (46)
polisa zdolność ekonomiczna (426)
roboty wykonywane w ramach zamówienia dodatkowego art. 67 § 1 pkt 5 zamówienie z wolnej ręki (382)
407/12 (3)
192 ust 7 (13025)
dostawa tonerów (105)
uzupełnił bez wezwania (3308)
kio/uzp 37/10 (33)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (9650)
uszczegółowienie oferty (1340)
salini (35)
kio_1495_14 (5)
ca 264/04 (26)
art.26 ust.4 (6381)
wadium wniesione po terminie (2628)
kio 80/16 (3)
teoria wysłania (53)
niezgodność przedmiaru projektem (801)
art 5a (1135)
i c 317/09 (23)
nieprzedłużenie terminu składania ofert (2323)
"zmiana stawki vat" (59)
v ca 84/07 (10)
nowe zarzuty (9116)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (602)
prawo własności przemysłowej (251)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (568)
torell (9)
kio_2037_10 (3)
sumowanie potencjału ekonomicznego (212)
związanej z przedmiotem zamówienia (13368)
uniemożliwia (6593)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1477)
na pierwsze żądanie (11710)
iso 27001 (47)
art. 179 ust. 1 (10183)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (8292)
doświadczenie życiowe (916)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (671)
2712/12 (10)
druk oferty (1929)
kio 314/11 (61)
katowice (4409)
zmiana treści siwz nieprowadząca do zmiany ogłoszenia (6809)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6889)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (13173)
"dwie ceny" (47)
kio 260/09 (2)
"art. 29 ust. 3" (745)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4596)
kurs walut (188)
średniego rocznego zatrudnienia (206)
kio/uzp 80/07 (61)
kio/uzp 353/08 (9)
1323/12 (9)
brak cen jednostkowych (2433)
uzasadnienie unieważnienia postępowania (14324)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (631)
91 ust. 2a (1295)
kio_269_11 (14)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (311)
ii ca 718/09 (8)
847/10 (5)
"uzupełnienie harmonogramu" (27)
"art. 143a" (33)
kio_1582_12 (6)
pełnomocnictwo do wadium (965)
konwalidowanie (33)
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (5549)
bank Światowy (47)
"dialog techniczny" (82)
szukio (4)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
błąd w tłumaczeniu (1170)
zatrzymanie wadium droga sądowa (95)
zezwolenie na zbieranie odpadów (268)
kio_478_12 (14)
kio/uzp 533/10 (2)
kio 2480/12 (9)
art. 124 (1136)
1312/12 (3)
art 136 (790)
903/08 (17)
uzupełnienie dokumentów w formie elektronicznej (1585)
kio 600/12 (23)
zwolnienie z vat (504)
podmiot powiązany (1752)
art. 8 ust. 4 (21355)
dopuszczenie do obrotu (2794)
zakończenie postępowania o udzielenie (6022)
średnioroczny przychód (83)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1993)
"umowa ramowa" (525)
1782/09 (3)
łączenie w pakiet (346)
istotna zmiana postanowień umowy (8502)
opóźnienie a zwłoka (318)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2594)
wartość gospodarcza (7801)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3520)
art. 29 ust. 3a (1988)
cpu benchmark (11)
kio_507_13 (3)
kio/uzp 1853/09 (2)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3647)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
dystrybucja energii (192)
waloryzacja (259)
kio 2734/14 (22)
"22d ust. 2" (19)
"art. 297" (116)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (346)
brak pełnomocnictwa (3912)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (590)
zasada równości stron (1381)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3999)
i ca 235/09 (5)
art. 185 ust. 5 (4581)
556/13 (4)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (827)
promesa (148)
2938/13 (3)
"dzielenie zamówienia" (249)
c-21/03 i c-34/03 (71)
uzupełnienie tłumaczenia (1759)
zmiana urządzenia (5853)
kio 2793/11 (5)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (9134)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7847)
wydruk krs (440)
"art. 142 ust 2" (18)
iii ca 214/05 (1)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (682)
"zasada proporcjonalności" (484)
586/08 (2)
kio_1044_10 (3)
zbyt wysokie warunki (997)
koncesja konsorcjum (262)
"granice zaskarżenia" (133)
x ga 251/10/za (1)
ix ca 297/10 (1)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (836)
brak wykazu usług (5767)
wydruk elektroniczny zus (71)
kio/uzp 784/08 (8)
rozbicie ceny ofertowej tajemnica przedsiębiorstwa (253)
sąd (31532)
umowne prawo odstąpienia (1060)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (68)
1835/10 (9)
"uwzględnia opozycję" (142)
art. 93 ust. 4 (6315)
postanowienie kio (21040)
umowa ramowa unieważnienie (499)
wykazanie tajemnicy (1864)
2296/12 (6)
103/07 (14)
jednolity europejski (2996)
26 ust. 2d (358)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (5163)
2020/12 (11)
charakterystyka produktu leczniczego (60)
art. 29 ust.1 (31329)
kio 1066/11 (12)
"zmiana terminu realizacji umowy" (50)
zmiana wartości szacunkowej (3827)
upływ terminu związania ofertą unieważnienie postępowania (4467)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4951)
kio 594/14 (3)
12/09 (471)
xii ga 230/07 (2)
kio 816/12 (3)
x ga 23/07 (147)
lenovo (76)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
świadczenia okresowe lub ciągłe (938)
zabezpieczenie roszczenia (1080)
odwołanie (30267)
ministerstwo finansów (1134)
udowodnienie równoważności (525)
1129/10 (13)
82/12 (7)
kio/uzp 14/10 (186)
2462/12 (3)
opis proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1782)
"karta katalogowa " (787)
"art. 67" (1289)
kd_31_14 (5)
38 ust. 4b (220)
przystąpienie do długu (148)
kio_2873_13 (6)
informacja z krk (563)
kryterium cena (8002)
likwidacja (upadłość) (379)
brak potwierdzenia otrzymania (7974)
art. 133 ust. 1 (1175)
"art. 26 ust.3" (7194)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (22)
kio 942/13 (2)
939/12 (8)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (140)
2942/12 (6)
zatrudnienie personelu (758)
sprawozdanie finansowe tajemnica (188)
kio 766/13 (6)
"i ckn 304/00" (195)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą po wyborze (2075)
sumowaniu (840)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1877)
1674/14 (5)
24 ust. 5 pkt 2 (18387)
"kosztorys uproszczony" (178)
zmiana koncesji (526)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (933)
art.46 ust.3 (1243)
zamawiający opisuje przedmiot zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami (2893)
data zobowiązania (4929)
cesja wierzytelności (72)
spółka "w organizacji" (128)
kio_uzp_7_07 (3)
kio/uzp 951/09 (3)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (349)
wykonano zgodnie z umową (14448)
459/10 (4)
kio_667_10 (6)
kio 536/11 (2)
klauzule społeczne (680)
pozwolenie na użytkowanie (967)
ekonomiczny (4606)
spółka matka (74)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3465)
1138/11 (4)
zwrot całości dofinansowania (1281)
brak faksu (3220)
wyjaśnienie stawki vat (1811)
iso producenta (484)
ocena koncepcji (1499)
miejsce złożenia oferty (12899)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (432)
x ga 300/09 (4)
248 kpc (54)
art.89 ust.1 pkt 6 (12723)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3456)
kio 100/12 (40)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2215)
24 ust. 2 pkt 3 (17533)
niekompletny formularz ofertowy (999)
1032/14 (5)
zwrot odwołania (21796)
173/09 (16)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (269)
"produkt leczniczy" (312)
art. 26 2b (2486)
forma dokumentów uzupełnianych (2380)
kio 2436/11 (2)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (379)
krk miejsce zamieszkania (157)
art. 26 ust. 2 ustawy pzp (13538)
xii ga 261/07 (2)
ix ca 736/09 (2)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (82)
usługi turystyczne vat (50)
czynności w postępowaniu (25468)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (7)
465/11 (80)
konkurs architektoniczny (110)
16/98 (35)
"łącznie co najmniej" (119)
kd 58/10 (13)
art. 192 ust. 2 (13052)
kio 1897/14 (10)
art. 90 ust. 2 (9136)
art. 32 ust. 4 (5488)
literalne brzmienie siwz (2261)
xix_ga_225_10 (15)
podpis (3904)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1594)
art. 36 ust. 2 pkt 10 (6539)
wynagrodzenie ryczałtowe (2031)
v ca 537/08 (12)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (130)
błąd w kosztorysie odrzucenie oferty (1491)
1103/11 (12)
kio 1100/10 (4)
faks (412)
ii ca 295/11 (1)
v ca 1639/08 (1)
"art. 24 ust. 1 pkt 19" (9)
dzierżawa pomieszczeń (156)
samodzielne złożenie dokumentów przez wykonawcę (6726)
jadłospis tajemnica (4)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
pojęcia niedookreślone (914)
ii ca 70/09 (6)
iv ca 629/08 (1)
kio 2235/12 (2)
pełnomocnik krk (397)
2479/11 (3)
engave (27)
iii_czp_74_05 (342)
komunikacja zastępcza (122)
narusza art. 29 ust. 3 (24178)
art.24aa (129)
x ga 130/10 (1)
1236/08 (8)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (8419)
gwarancja wadialna w języku obcym (40)
wartość robót brutto czy netto (1531)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2553)
dokumenty podmiotów (11930)
definicja omyłki (1163)
wadium osoba trzecia (702)
1461/16 (4)
kio/uzp 320/10 (4)
uzp/zo/0-616/05 (3)
kio_1730_11 (13)
dodatni wynik finansowy (117)
zmiana oferty (14703)
obiektywny charakter (4686)
kio/uzp 3/09 (73)
art. 144 ust. 1 pzp (959)
ii ca 417/06 (4)
kio/uzp 126/07 (7)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (825)
należyta staranność szacowanie wartości zamówienia (749)
"nie określił warunku" (680)
1211/16 (4)
inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (6)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (320)
omyłka w cenie jednostkowej (1116)
nadmierne warunki udziału (2118)
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (735)
umowa odpłatna (1146)
"aktualne na dzień złożenia" (187)
serwis na terenie polski (473)
instalacje solarne (113)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (259)
zobowiązanie innego podmiotu (6139)
podatek dochodowy (201)
x ga 247/09 (1)
"zamawiający jest związany" (270)
parametry techniczne (5872)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (3323)
odtajnienie oferty (994)
"zgoda na poprawienie omyłki" (254)
pełnomocnictwo notarialnie (325)
wyjaśnienie siwz (12888)
art 46 4a (1003)
kio 1437/10 (6)
niekompletny formularz cenowy (614)
art. 24 ust. 1a (3480)
przy udziale (23079)
zwiększenie konkurencyjności (633)
nie złożył kosztorysu (3267)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (77)
zamówienie sektorowe (1098)
gwarancja po angielsku (310)
ricoh (26)
definicja budynku (1160)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (835)
"uzupełnienie faksem" (6)
iv ca 362/08 (1)
art 140 (1575)
kio 44/12 (11)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (823)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (10392)
art.87 ust.2 pkt 2 (6183)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (43)
kio/uzp 244/09 (14)
kio_807_11 (5)
krs nieaktualny (1103)
385/11 (13)
art. 2 pkt 11 (21639)
272/11 (7)
"tego samego rodzaju" (496)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (243)
odpis na pfron (29)
kio 258/15 (2)
"kio 100/12" (30)
"companies house" (7)
kio 2242/11 (3)
lek refundowany (32)
"oświadczenie producenta" (910)
1821/11 (4)
oświadczenia producenta (4793)
art. 5 ust 1b (1467)
dowód opłacenia polisy (451)
nie można było przewidzieć (10451)
kio 1645/11 (9)
kio/uzp 267/10 (8)
data uzupełnionego zobowiązania (1828)
"zakres konkursu" (9)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (191)
"dostawa samochodu" (95)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
podpis na ofercie (3212)
usługa w trakcie realizacji (5421)
rażąco wysoka cena (922)
rejestr instytucji szkoleniowych (74)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (15476)
kierownik robót elektrycznych (698)
udostępnienie doświadczenia (3339)
odwołanie w sobotę (296)
pojęcie kryterium (2421)
kio 68/16 (5)
"jednokrotnie" (1231)
art. 91 ust 2a (1449)
kio_2325_13 (6)
uzp/zo/0-119/05 (3)
19/09 (388)
zmiana wykazu osób przed podpisaniem umowy (2139)
zważyła (21633)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (953)
system operacyjny (2204)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
ryzyko kursowe (19)
referencje (4332)
błąd w vat (1915)
kio_ku_41_11 (6)
referencje oświadczenie woli (1071)
wyjaśnienie treści referencji (3141)
prawomocność wyroku kio (58)
1063/14 (4)
podwykonawca treść oferty (3306)
638/16 (4)
ofert (25855)
x ga 40/16 (7)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (137)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1146)
c-318/94 (41)
dzielenie zamówienia art. 32 (479)
rewizor (4)
ix ga 49/09 (9)
zamawiający jest związany treścią siwz (10574)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1617)
definicja oferty (4881)
v gaz 4/08 (5)
poleganie na zasobach ekonomicznych (1109)
517/13 (15)
dysponuje bezpośrednio (4336)
kio_2204_10 (7)
lista podwykonawców (415)
usługi sprzątania rażąco niska cena (237)
"zdolnośc kredytowa" (973)
22d (67)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (675)
data wystawienia dokumentu (1469)
93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
108/15 (20)
kio_uzp_1117_09 (13)
tonery oryginalne (57)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (4025)
990/11 (9)
polisa oc grupa kapitałowa (62)
iii ca 344/08 (1)
art. 36b ust. 1 (107)
oprogramowanie antywirusowe (74)
"nie figuruje" (647)
kio_1983_11 (4)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (17015)
"sumowanie doświadczenia" (45)
za krótki termin realizacji (1589)
kio 1240/13 (20)
naruszenie art. 87 (8192)
operator wyznaczony (915)
grupa kapitałowa 2013 (555)
nazwy podwykonawców (1568)
protokół odbioru należyte wykonanie (1971)
kio_2765_11 (12)
istotna zmiana warunków zamówienia (12730)
uzupełnienie po terminie (9411)
krs z datą po terminie składania ofert (991)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1178)
punktowanie potencjału podmiotu trzeciego (159)
niepełnosprawne (521)
"iv ca 683/12" (115)
"nieprecyzyjne zarzuty" (15)
opis jeden wykonawca (10589)
jednoznaczny (13309)
umowa leasingu (295)
zmiana postanowień umowy (9292)
pracownicy zamawiającego (5575)
gwarancja wadialna brak podpisu (204)
komplementariusz (156)
kio/uzp 1268/09 (3)
pn 60601 (9)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (4033)
"art. 140 ust. 3" (72)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (435)
art. 94 ust. 3 pzp (1854)
2722/12 (9)
orzeczenie (9123)
normy równoważne (1845)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (546)
x ga 227/09 (7)
iso 9000 (33)
mon (175)
termin upływał w sobotę (101)
528/08 (7)
gwarancja wadialna wadliwa (357)
c-393/06 (16)
642/15 (11)
"izby inżynierów" (381)
ii ca 529/04 (4)
produkt nieistniejący (3025)
zaświadczenie o niekaralności francja (46)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
x ga 349/09 (1)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (1063)
wadium na jednego członka konsorcjum (637)
odstąpienie od umowy przez wykonawcę (2894)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
mŚp (99)
niemierzalne (251)
opozycja (869)
polisa po terminie składania ofert (1003)
jednokrotne uzupełnienie (801)
"inter system" (31)
zamawiający jako gospodarz (219)
prezentacja oprogramowania (418)
901/09 (10)
oferta w języku obcym (661)
art.86 ust.4 (581)
doświadczenie dalszego podwykonawcy (1453)
zmiana zakresu podwykonawstwa (902)
"cena ujemna" (13)
art. 94 ust. 3 (2549)
viii ca 76/15 (9)
rażąco niska cena jednostkowa 2017 (235)
iii ca 582/08 (1)
kio_1801_14 (4)
art. 87 ust. 2 (8618)
kio 1473/10 (1)
wadium w kwocie niższej (627)
xxiii ga 666/11 (3)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
upadłość lidera konsorcjum (141)
zorganizowana część przedsiębiorstwa (557)
posiadanie zdolności kredytowej (993)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (386)
"190 ust. 7" (757)
inne kryteria (9626)
warunek proporcjonalny (1520)
ii ca 836/09 (1)
sieć szerokopasmowa (166)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
błąd w nazwie zamówienia oświadczenie (2761)
sumowanie (840)
tronus (9)
integracja (863)
"powiązania kapitałowe" (139)
zamawiający uwzględnił odwołanie (23437)
852/15 (5)
parametr (7033)
sprzęt komputerowy (1564)
odstapienie od umowy (3126)
kwota warunkowa (748)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (181)
błędy w gwarancji wadialnej (296)
"dialog konkurencyjny" (551)
"zwrot odwołania" (179)
kio/uzp 2709/10 (1)
odrzucenie odwołania (20667)
kio 1624/10 (15)
kio 1097/14 (4)
wydłużenie terminu realizacji umowy (1006)
prawo atomowe (63)
ciężar dowodu na odwołującym (3219)
prawo opcji formularz ofertowy (353)
576/09 (4)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3741)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2627)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (293)
uprawnienia (9875)
x ga 241/10/za (1)
91 ust. 2 (8242)
dowód oświadczenie producenta (3404)
"aukcja elektroniczna" (478)
715/11 (9)
andrzej niwicki (1393)
brak podpisu wystawcy referencji (173)
ca 508/05 (5)
c_387_14 (61)
nowy podwykonawca (1905)
comesa (40)
"brak tłumaczenia" (96)
wielka brytania krk (26)
wojewódzki szpital podkarpacki im. jana pawła ii (15)
139/14 (5)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (389)
dzierżawa przedsiębiorstwa (357)
"183 ust. 2" (200)
wykaz osób (6192)
nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjasnień (5235)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6872)
strafregisterbescheinigung (2)
kio 592/15 (7)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2142)
206/08 (50)
1231/13 (7)
"nie leży w interesie publicznym" (245)
art. 87 ust.1 (9216)
kio 621/13 (2)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3029)
organ zarządzający (1811)
kio 762/13 (7)
oświadczenie art. 22 (14031)
płyty głównej producenta komputer (178)
dysponuje osobami (6813)
wykluczenie wykonawców (14724)
v ca 428/05 (4)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3617)
ranking w przetargu ograniczonym (1685)
rentowności (305)
26 ust 2b (2485)
próbka systemu (708)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
1389/13 (2)
kio/uzp 624/08 (12)
brak drugiej strony oferty (11272)
kio 271/12 (22)
art. 85 ust. 4 (3193)
franszyza redukcyjna (19)
218/12 (15)
ochrona osób i mienia (800)
268/11 (4)
38 ust. 2 (5662)
kio_2770_13 (4)
brak cen jednostkowych w ofercie (2417)
udostępnienie wiedzy (3469)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1226)
kio 1592/13 (3)
konieczność zmiany umowy (8316)
nieprawdziwe informacje wykluczenie (3150)
x ga 183/10 (1)
dokumenty dodatkowe (12187)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
kio/uzp 351/08 (10)
uzupełnienie na rozprawie (8224)
nadzór inwestorski (870)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (380)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (17)
c-406/14 (13)
opłata od pełnomocnictwa (288)
art. 189 ust. 2 pkt 6 (5678)
pkp sa (1004)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów powinno być precyzyjne (2227)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1573)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1673)
2407/13 (5)
1710/12 (7)
2480/12 (10)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (72)
minimalny poziom zdolności (1142)
wynajem pomieszczeń (104)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (6273)
art. 27 ust. 5 (12268)
"ii ca 693/05" (82)
parametry papieru (217)
podlimity (18)
zastrzeżenie kluczowych części zamówienia (1678)
poniżej progu (1227)
2254/14 (6)
ramowa (824)
niska cena jednostkowa (1269)
wiedza (5013)
"brak ceny" (52)
"89 ust. 1 pkt 8" (590)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (15493)
"art. 101" (136)
art. 22 ust. 4 (18108)
"upływ terminu związania ofertą" (389)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (124)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5833)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (114)
1743/13 (2)
ii ca 353/10 (1)
porównywalność ofert wariantowych (24)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (128)
brak interesu odwołanie (12188)
art.22 ust.5 (2547)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
ii ca 2194/05 (116)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (500)
kio 950/14 (5)
kio 1384/14 (14)
dotychczasowy wykonawca (5354)
uzp/zo/0-1705/06 (2)
"kosztorysowe" (1770)
wygórowany warunek doświadczenia (505)
kio 2293/12 (10)
"kio 2939/12" (7)
przed notariuszem (539)
kio 1247/13 (8)
3036/10 (37)
zus us spółka cywilna (51)
konsorcjum (8781)
87 ust. 2 pkt 3 (8420)
kio 404/14 (8)
z referencji nie musi wynikać (2690)
działalność kulturalna (131)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (4040)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1566)
kio/uzp 780/10 (12)
kognicja (674)
kio 822/11 (18)
minimalna wartość dostaw (1401)
niezwłocznie (2215)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2884)
v csk 508/10 (2)
kio/uzp 68/07 (6)
naruszenie dyscypliny (1947)
890/10 (9)
naruszenie art. 91 (7987)
próbka uzupełnienie (574)
lakoniczne wyjaśnienia (1170)
"art. 96 ust. 3" (638)
1785/14 (21)
grupie kapitałowej (828)
użyczenie (446)
"art. 142 ust. 2" (18)
kio 237/13 (8)
kluczowa część zamówienia (1807)
sąd okręgowy w katowicach (4255)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 pkt 1 (766)
wydruk z banku (257)
ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (962)
itprojekt (34)
vii ga 147/08 (12)
interes w unieważnieniu postępowania (10522)
utajnienie próbki (54)
brak wskazania terminu realizacji (8933)
naruszenie art 144 (1205)
gwarancja warunkowa (289)
ryczałt kosztorys (311)
kio_uzp_33_07 (32)
kio_92_15 (3)
protokół odbioru jako dowód (2158)
skrócenie terminu realizacji (783)
51/09 (23)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (960)
x ga 207/08 (2)
oferta sprzeczna wewnętrznie (2007)
kio 1567/12 (3)
moment wszczęcia postępowania (2884)
referencje z karami umownymi (206)
milasystem (2)
vat gazy medyczne (56)
sumowanie wartości polis (103)
kio_2490_10 (15)
kio 2354/14 (3)
"istotne zmiany umowy" (77)
kio 2217/13 (6)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2567)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1232)
art. 35 (6030)
xii ga 200/11 (1)
kryterium jakość (3010)
zaświadczenie z krk nie figuruje (124)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (2076)
brak narzutów w kosztorysie (333)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (156)
v ca 405/10 (3)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (201)
sanepid (36)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1181)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (166)
uzupełnianie referencji (1173)
kio 1201/13 (14)
kio_uzp_654_08 (11)
xii ga 159/08 (8)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (44)
wybór oferty po terminie związania ofertą (10786)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1802)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (131)
1944/11 (14)
w okresie ostatnich 3 lat (6180)
kio/uzp 62/12 (8)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (27348)
kio 2396/14 (3)
kio/2790/10 (19)
24 ust. 1 pkt 1a (3465)
sumowanie doświadczenia (518)
tożsamość podmiotowa (397)
kio 2033/12 (10)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1615)
odpowiedź na skargę (14952)
iata (19)
"wyłączenie członka" (52)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2339)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (3239)
"84 ust. 2" (56)
xii ga 152/12 (4)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8387)
zakres przedmiotu zamówienia (20984)
opust (73)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (12179)
próbka (1025)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (10565)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (265)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (14036)
jedno zamówienie jedna umowa (5122)
uzasadnienie tajemnicy (1992)
strona z (23747)
szacowanie wartości zamówienia z należytą starannością (749)
status wykonawcy (2358)
strabag (525)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4835)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
art. 26 ust. 2c (464)
art. 101 (1679)
kio 1748/13 (7)
x ga 163/10 (4)
nie skonkretyzował warunku (1079)
wystawca referencji (544)
71/13 (13)
brak wskazania podwykonawców (2148)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (9503)
naruszenie obowiązków zawodowych (3383)
ubezpieczenie mienia (377)
"zmiana ceny" (473)
art. 22a ust. 3 (362)
udostepnienie zasobów (2179)
"91 ust. 2a" (61)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (674)
ots-ip (22)
powtÓrzenie czynnoŚci (11908)
ryzyko gospodarcze (1576)
pomoc publiczna (8860)
355 kc (326)
560/09 (10)
zmiana stawki vat (1597)
pełnomocnictwo do odwołania (4507)
pzu (178)
kio_823_12 (7)
arimr (119)
kio 1348/13 (9)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1208)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1368)
"art. 82 ust. 3" (1007)
a (32989)
dobre obyczaje kupieckie (140)
sprzęt wojskowy (466)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (809)
art. 24 ust. 1 (18210)
świadczenia zdrowotne (1444)
rażąco niska cena ryczałtowe (706)
"zmiana umowy" (783)
752/11 (14)
xii ga 1/09 (12)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (2215)
1247/12 (7)
oferta podpisana przez członków konsorcjum (2093)
przedłużenie ważności wadium (672)
1 grosz (25287)
funkcje wadium (760)
wezwanie do uzupełnienia próbki (492)
szwedzki rejestr karny (13)
art 89 ust 1 pkt 7 (14962)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3469)
interpretacja podatkowa (1193)
"brak legitymacji" (245)
pokój (288)
art. 67 ust.1 pkt.1a (141)
manipulowanie kryteriami (264)
awos (15)
usługi dystrybucji energii elektrycznej (125)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (14498)
ogłoszenie a siwz (12941)
1131/12 (3)
upływ ważności wadium (775)
kio/uzp 275/10 (10)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (362)
polisa oc podlimity (14)
art.185 ust.6 pzp (1468)
zwrot próbek (521)
kio_1222_10 (3)
813/15 (14)
zamiana kary umownej (135)
nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa (1972)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2631)
podpis bez za zgodność z oryginałem (955)
kio 2685/10, kio 2686/10 • (39)
"art. 136" (61)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (462)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (731)
kio 162/12 (9)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (731)
"wyroby medyczne" (652)
nieczytelny podpis na ofercie (495)
x ga 25/10 (33)
"89 ust.1 pkt 7" (412)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (2273)
spółka cywilna (4192)
inpost (79)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (4155)
użycie nazw własnych (2631)
nieważne pełnomocnictwo (1851)
usługa dystrybucji stawka vat (85)
brak numeru katalogowego w ofercie (770)
pełnomocnictwo konsorcjalne (162)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (232)
kio/uzp 476/09 (10)
"wysokość kar umownych" (209)
francuski krk (22)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (634)
artykuły spożywcze (125)
xix ga 372/09 (3)
in post (296)
"po upływie terminu związania" (171)
1402/11 (3)
v ca 1396/10 (2)
wizja lokalna (481)
przedłużenie terminu składania wyjaśnień (1700)
kio/ku 108/10 (13)
biegły rewident (38)
sygn. akt viii ga 65/12 (3)
iii czp 103/10 (25)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (612)
uzupełnienie (9702)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1781)
802/15 (6)
kryterium odległości (649)
kio 835/13 (8)
"art. 26 ust. 1" (1523)
viii ga 248/09 (3)
ugoda zamówienia publiczne (90)
kio 134/09 (19)
ii ca 404/09 (11)
230 ksh (51)
uchybienie formalne (2739)
dbs (7)
udział w realizacji zamówienia (14965)
art. 180 (6199)
kryterium preferujące jednego wykonawcę (897)
miarkowanie kar umownych (110)
"udział w realizacji zamówienia" (638)
uzupełnienie wzoru umowy (3023)
jednego producenta (4810)
pełnomocnictwo przed kio (3107)
1610/10 (19)
nieprawdziwe informacje wina (148)
parafowana oferta (387)
kio 1681/16 (2)
x ga 235/09/za (1)
kio/uzp 193/08 (7)
1201/12 (9)
dyskryminacja pośrednia (249)
brak strony (18184)
omyłka (4293)
"poprawienie omyłek" (1533)
nieopłacona polisa (559)
modyfikacja siwz po otwarciu ofert (1692)
awarie (1017)
718/12 (13)
vat marża (284)
kio 1684/12 (5)
"prezentacja systemu" (52)
zaświadczenie krk (451)
niedozwolona zmiana oferty (1669)
kio_445_12 (7)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (8111)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (290)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (93)
maksymalna cena (3076)
229/12 (36)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (402)
błędne obliczenie ceny (2673)
odmowa wydania referencji (135)
zamówienia uzupełniające (4412)
1693/11 (16)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1736)
v ca 984/08 (66)
190/09 (3)
brak vat w ofercie (3672)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
ważność dokumentów zagranicznych (239)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (769)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1739)
kio 4/13 (108)
"upadłość wykonawcy" (75)
kio 2778/13 (2)
trzy miejsca po przecinku (315)
art. 58 kc (1275)
równoważność materiały eksploatacyjne (179)
zasada jawności (1625)
wniosek przystępującego o wyłączenie jawności (521)
1312/13 (4)
obowiązek wskazania podwykonawcy (2272)
błędy w kosztorysie ofertowym (1391)
ge medical (235)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (82)
krk słowacja (2)
oferta formularz oferty (7039)
xix_ga_461_12 (14)
kio_916_12 (12)
kio_2307_14 (8)
kio/ku 40/14 (11)
vi ga 174/11 (1)
kio_1918_10 (7)
typ urządzenia (3836)
kio 883/14 (8)
art. 46 ust. 5 (4345)
umowa ramowa cena (520)
faktura (3606)
836/11 (10)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (545)
literalnej (3497)
"art. 23" (1676)
"art. 38 ust. 6" (240)
kio 2816/10 (20)
"sumowanie zdolności" (12)
377/08 (2)
kio 2/11 (351)
180 ust.4 (3949)
suma ubezpieczenia (885)
grota (48)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10351)
311/15 (6)
art. 185 ust. 6 (4136)
908/13 (25)
podanie nieprawdziwych informacji (2177)
zasada uczciwej konkurencji (12311)
podwykonawca definicja (1059)
kio 2793/12 (3)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (29)
edf (22)
telefonia komórkowa (184)
pełnomocnictwo ogólne (1888)
najem (243)
wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji (2168)
v ga 61/10 (5)
protokoły odbioru (2815)
opłacenie polisy (559)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (719)
"art. 24 ust. 5 pkt 2" (28)
nieuwzględnienie wyjaśnień (15551)
zakres wezwania do uzupełnienia (7281)
iv ca 29/10 (42)
586/09 (4)
456/08 (15)
określenie wartości zamówienia (16795)
wskaźniki ekonomiczne (746)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (1043)
brak nazwy producenta (2821)
kio 31/11 (21)
kio/uzp 1098/08 (37)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (22)
aktualizacja dokumentacji projektowej (274)
kio 2470/11 (9)
kio_1189_13 (5)
2505/11 (9)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (262)
istotna zmiana w treści oferty (12106)
unieważnienie (16773)
zmiana korzystna dla zamawiającego (3085)
płatność podwykonawcy (710)
"art. 183" (1665)
ii_csk_675_10 (26)
"iii czp 123/07" (20)
art.142 ust.5 (201)
leasing doświadczenie (190)
6 kc (5491)
usługa sprzątania (1041)
poprawienie omyłek (3062)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
różnica 1 grosza (3783)
warunek nieproporcjonalny (1520)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12336)
"kio 24/14" (8)
próbek, opisów lub fotografii (134)
"29 ust. 3" (754)
26 ust. 2e (199)
"32 ust. 2" (241)
431/16 (3)
kio 2014/10 (265)
art. 29 ust.2 (24585)
kredyt odnawialny (29)
ponowne wezwanie rażąco niska cena (1632)
brak podpisu oferty (2842)
niepriorytetowe* (799)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1382)
x ga 158/07/za (2)
x ga 73/07 (6)
art.+94+ust.+3 (123)
v ca 571/08 (17)
krk komplementariusz (39)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (4156)
"połączenie spółek" (41)
"przystępujący po stronie odwołującego" (129)
karty sim (2805)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (491)
brak uzasadnienia odrzucenia (14662)
1259/12 (13)
oświadczenie wiedzy pełnomocnik (5010)
xii_ga_315_11 (37)
kryterium koszty eksploatacji (1349)
usługi prawnicze (400)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (9296)
wada postępowania (2452)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (4280)
żadanie certyfikatu (2643)
"zamówienia tego samego rodzaju" (83)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (317)
451/09 (5)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1927)
egis (129)
błąd co do prawa (4658)
353 kc (456)
kio_953_13 (25)
rażąco niska cena po aukcji (101)
"art. 24 ust. 5 pkt 2 " (28)
iv ca 566/09 (1)
dłuższy okres gwarancji (681)
odpowiedzialnośc osób biorących udział w postępowaniu (4012)
likwidacja konsorcjanta (39)
protokół zdawczo odbiorczy (169)
"art. 49 ust.3" (25)
ii ca 201/05 (5)
476/12 (6)
art. 67 ust.1 pkt 5 (3286)
doradztwo i konsultacje (356)
parafowanie umowy (313)
uzupełnienie kosztorysu (1312)
"zmiana istotna" (442)
2830/13 (4)
wadium uznanie rachunku (1003)
rekultywacja (175)
1268/09 (3)
xii ga 227/10 (1)
system operacyjny 29 ust. 2 (2132)
remont a budowa (1053)
wprowadzenie podwykonawcy na etapie badania oferty (973)
x ga 311/07 (6)
x ga 41/07 (8)
"art. 24 ust. 1 pkt 9" (342)
fałszywe referencje (108)
razaco_niska_cena (2527)
informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego (8018)
24 ust. 2 pkt 4 (17099)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2436)
suma cen ryczałtowych (533)
różne stawki podatku vat w ofertach (998)
sygn. akt iv ca 683/12 (118)
v ca 1328/08 (1)
kio_1798_10 (9)
nieuprawniony podział zamówienia (1897)
zaświadczenie z krk (451)
odwołanie wniesione po upływie terminu związania ofertą (5508)
trybunał (2045)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (804)
kio 1533/10 (4)
koszty pracy (12187)
iii_czp_52_11 (138)
"art.26 ust.2b" (1649)
rażąco niska cena a aukcja (101)
x ga 124/11 (2)
kio 1709/13 (5)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
doświadczenie fidic (335)
"art. 111" (270)
32/14 (30)
udostępnienie wyjaśnień przed dokonaniem wyboru (3376)
naruszenie zasady jawności (1605)
art. 32 ust. 5 (5564)
przekazanie terenu budowy (2002)
pojęcie producenta (1229)
oprogramowanie (2907)
x ga 46/12 (10)
"kio 1741/10" (8)
2734/14 (22)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (536)
protokół zdawczo-odbiorczy (163)
art.25 ust.1 pkt 2 (4861)
zmiana umowy przed zawarciem (9672)
"lub równoważne" (1148)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1932)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1691)
v cz 48/05 (3)
nieprawdziwych informacji (3602)
iv ca 288/06 (2)
nakazuje unieważnienie postępowania (12077)
178/15 (18)
kara umowna należyte wykonanie (893)
kio/uzp 1358/09 (4)
instytut meteorologii i gospodarki wodnej (66)
środki finansowe (6793)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (459)
"art. 31 ust. 2" (133)
korupcja (71)
wadium w formie poręczenia (222)
niemiecki rejestr handlowy (76)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5793)
ryczałt roboty dodatkowe (353)
zgodnie z umową (16864)
art 24 (18272)
"gospodarz postępowania" "opis przedmiotu zamówienia" (137)
kio_1292_11 (13)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (376)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
ii_ca_137_09 (14)
interwenient uboczny (145)
kio_874_13 (3)
kio/uzp 1242/09 (7)
wykazanie potencjalnej lub rzeczywistej szkody (1887)
kio 1900/12 (8)
polisa oc (693)
brak numeracji stron (448)
rozliczenie w walucie obcej (40)
usługi społeczne (3327)
tozsamość czasowa (219)
483/11 (8)
epdm (42)
xii ga 317/09 (19)
257/13 (4)
nowelizacja (2359)
prezentacja (1073)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (203)
kio 1674/16 (51)
"38 ust. 4" (1138)
1178/10 (10)
viii ga 58/09 (18)
kio 72/13 (15)
ujawnienie kwota brutto (1795)
kio_1024_11 (11)
odpadów medycznych (273)
"art. 90" (2808)
niedozwolona zmiana treści oferty (1642)
"sprawozdanie finansowe" (757)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (43)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (3186)
koncepcja (1611)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11778)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (628)
kio 2173/10 (6)
kary umowne wygórowane (242)
"kio/uzp 163/09" (10)
mott macdonald (75)
definicja próbki (306)
informacje (18991)
omyłki rachunkowe (1648)
zaniechanie odtajnienia oferty (935)
kio 132/11 (12)
kio 1078/12 (12)
oświadczenie producenta o serwisie (890)
brak dowodów rażąco niska cena (2026)
kio 2964/13 (3)
735/13 (11)
c-199/85 (14)
kio_4_12 (4)
"art. 15" (1624)
zmowa przetargowa (212)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (333)
iv ca 362/09 (1)
aqap 2130 (10)
"uzupełnienie referencji" (91)
kio 2555/15 (4)
oferta nieporównywalna (2154)
wadium w obcej walucie (19)
naruszenie art. 22 ust. 4 (16652)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (583)
kio 398/15 (7)
wykaz usług wykonywanych (5126)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (581)
"art. 185 ust. 4" (136)
art.87 ust.2 pkt 3 (5651)
ii ca 39/09 (4)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (12)
kio 9/11 (379)
siemens stawka podatku (35)
kio 2242/12 (2)
v_ca_2015_12 (7)
nakazuje unieważnić postępowanie (4276)
brak załącznika do oferty (12126)
kio 629/12 (7)
ii ca 82/12 (1)
kio 35/15 (12)
błąd w obliczaniu ceny (918)
ogloszenie (19019)
certyfikat solar keymark przy ofercie (20)
art 89 ust 1 pkt 1 (15061)
1651/15 (2)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (17704)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (9)
złożył nieprawdziwe informacje (3577)
14/15 (370)
2004/17/we (388)
kio_1833_14 (14)
1654/11 (6)
prekluzja dowodowa (36)
kio_1104_10 (8)
jednokrotne (1231)
przedawnienie (239)
dostawa książek (159)
500/15 (21)
"art. 90 ust. 1" (2266)
powtórzenie aukcji (353)
aktualny krs oznacza (752)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (13963)
586/13 (10)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (130)
1385/10 (8)
rażąco niska cena pomoc publiczna (1387)
dzielenie przez zero (718)
pojęcie modernizacji (591)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2711)
"nie jest zamówieniem publicznym" (94)
interes we wniesieniu odwołania (8961)
program funkcjonalno użytkowy (897)
modyfikacja wzoru umowy (2282)
iv ca 468/05 (15)
zmiany podmiotowe po stronie zamawiającego (2715)
stwiorb (188)
kio 276/14 (9)
279/15 (23)
"klauzule społeczne" (16)
zamówienie podstawowe (8445)
"zbyt krótki termin realizacji" (39)
referencje wystawia (2309)
certyfikat równoważny (1003)
"91 ust. 3a" (81)
"nie zastosował ustawy" (68)
art.94 ust. 3 (630)
kio_1193_13 (7)
kio_uzp_99_08 (30)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (436)
główny inspektorat ochrony Środowiska (72)
licencja niewyłączna (1147)
kio 931/11 (2)
małżonków (39)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (10)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
1679/10 (6)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1100)
doświadczenie komplementariusza (85)
uzupełnianie jedz (30)
in dubio pro reo (61)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1192)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (511)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (6647)
2522/12 (4)
kryterium jakościowe (1403)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (661)
wskaźnik płynności finansowej (122)
338/09 (40)
"nowy zarzut" (342)
brak tłumaczenia (2723)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1272)
c-42/13 (28)
wyjaśnianie treści oferty (4927)
odwrotne obciążenie vat (199)
kio/uzp 938/09 (7)
odpłatność (222)
kio/uzp 107/09 (18)
grupa kapitałowa w procedurze odwróconej (24)
zmiany umowy (11554)
pomocy dydaktycznych (208)
solid security (59)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
"zmiana terminu płatności" (14)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1379)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (4121)
naprawy (1319)
skrócenie terminu płatności (211)
kio_1533_12 (7)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (7633)
ocena próbek (966)
art. 36b ust. 2 (107)
brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym (1248)
ii ca 584/05 (20)
"kio 297/13" (29)
instytut monitorowania (116)
kio 973/11 (9)
funkcjonalność kryterium (1571)
ii ca 803/10 (17)
"art. 146" (1819)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (413)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (107)
kio_429_12 (8)
vi ga 79/07 (3)
kryteria pozacenowe (297)
do czterech miejsc po przecinku (205)
treść referencji (3919)
iberdrola (14)
art.5 (2317)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (313)
"91 ust. 3" (236)
kio 1483/13 (4)
wynajem sal konferencyjnych (22)
oświadczenie o grupie kapitałowej (739)
doradztwo techniczne (655)
wadium w innej walucie (71)
189 ust. 2 pkt 1 (6534)
vi ga 107/04 (3)
xix ga 237/07 (1)
forma wyjaśnień (6366)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (9745)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (5584)
"brak interesu prawnego" (513)
xxiii ga 185/12 (3)
uslugi lesne (504)
2397/11 (4)
rabat po zawarciu umowy (437)
art. 24 ust. 11 (15438)
wysokie kary umowne (395)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (916)
185 ust. 2 (4787)
"izrael" (43)
"art. 86 ust. 2" (79)
648/10 (5)
493/13 (6)
iso 9001 (312)
vi ga 35/09 (2)
błąd we wzorze (2137)
dwóch producentów (4018)
1221/09 (9)
jedna dostawa to jedna umowa (1714)
dyskryminacja bezpośrednia (447)
wartość polisy oc (551)
ebs (34)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (102)
kio 2776/14 (4)
unieważnia (5758)
przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
"iv ca 142/11" (19)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (612)
omyłka w decyzji (2427)
sysmark2012 (18)
978/09 (9)
rażąco niska cena na roboty budowlane (1164)
"kio 1797/11" (7)
kio_2362_15 (8)
46/10 (39)
ustawowo wolny (1867)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2210)
uzupełnienie wykazu osób (3819)
ceidg po terminie (115)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1673)
sytuacja finansowa lub ekonomiczna (3444)
wadium podmiot trzeci (723)
brak części formularza ofertowego (3436)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1732)
prokurent (755)
"system kwalifikowania wykonawców" (11)
ii ca 319/07 (3)
zasady równego traktowania (11799)
przesunięcie terminu realizacji umowy (757)
wilim (253)
brak kosztorysu w ofercie (2897)
"razaco niska cena" (2527)
złożenie wyjaśnień po terminie (15596)
nadleśnictwo (467)
437/13 (11)
"ii ca 109/05" (11)
termin na zadawanie pytań (1268)
prokuratura krajowa (238)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (726)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (420)
kio 2462/12 (3)
"art. 170 ust. 4" (11)
utajnienie karty technicznej (207)
zaświadczenie o niekaralności austria (27)
główny inspektorat transportu drogowego (59)
niekompatybilność techniczna (67)
sygn. akt iv ca 468/05 (15)
referencje konsorcjum (2004)
badanie ofert (13757)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1288)
brak producenta w ofercie (4902)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (521)
obiekt kubaturowy (250)
kryteria oceny ofert subiektywne (1094)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (98)
x ga 168/11/za (1)
143c (28)
pkp intercity (100)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (4000)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
należyta staranność zamawiającego (4642)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (720)
leśnictwo (188)
wartość zamówienia (17643)
nieodpłatne użyczenie (69)
nieczytelny podpis (522)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (82)
671/08 (31)
zmiana terminu składania ofert (8620)
porównywalność ofert (544)
postać leku (214)
kio_923_14 (7)
świadectwo zgodności we (576)
główny przedmiot zamówienia (6017)
mpo warszawa (85)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3657)
v ca 1360/09 (6)
"rażąco niska cena" (2527)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (71)
kio/uzp 300/08 (5)
ix ca 182/06 (3)
x ga 85/08 (7)
112 kc (438)
"wyroki kio" (12785)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (193)
epwd (17)
91 ust.3a (153)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (10169)
nie uzupełnił tłumaczenia (1110)
autoryzowany kanał (90)
kio/kd 22/09 (11)
kio 2975/13 (7)
konsorcjum wadium (1217)
kio_346_15 (11)
kio_216_14 (16)
kio/uzp 19/09 (125)
nie otrzymał faksu (2447)
planowanie zamówień (649)
zdolność kredytowa (1029)
kio 874/13 (3)
naruszenie praw patentowych (143)
zmiany istotne (13652)
instytut (1780)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (5)
oryginał wadium (820)
rozszerzenie rękojmi (271)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
zmiana terminu realizacji zamówienia (10840)
vi ca 693/08 (1)
kio/ku 50/09 (2)
"art. 22 ust. 1 pkt 2" (2162)
oswiadczenie ubezpieczyciela (512)
wykazanie zdolności kredytowej (918)
"pełnomocnictwo do podpisania oferty" (101)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8775)
kio/uzp 1339/10 (2)
"art. 84 ust. 1" (222)
równoważność pozorna (187)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2572)
przystąpienie do części zarzutów (9374)
x ga 83/06 (3)
ix ca 672/11 (1)
444/12 (14)
art. 89 ust.1 pkt 7 (14887)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (154)
kary umowne a referencje (196)
art. 85 ust. 5 (3237)
xxiii_ga_1041_15 (17)
kio 2183/11 (4)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1717)
v_ca_3036_10 (37)
art. 140 ust. 3 (1554)
zamawiający sektorowy (1089)
c-295/05 (27)
uchyla (5531)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (12710)
970/12 (15)
nieobecność członka komisji (142)
kio 49/11 (22)
kryteria wyboru oferty (8877)
kio 818/13 (3)
zaniżona wartość zamówienia (1792)
odwołanie na postanowienia siwz (13915)
forma referencji (2237)
"art. 131e" (29)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1292)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
x ga 183/11 (2)
usługi finansowe (5410)
oświadczenie podmiotu trzeciego (4227)
zastrzeżenie kosztorysu (1389)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1447)
usługi ciągłe (1623)
"protokół odbioru" (1273)
xix ga 408/07 (16)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (6507)
art 24b (115)
iv ca 239/05 (5)
domniemanie rażąco niskiej ceny (744)
cena słownie (11094)
qumak (380)
wykaz wykonanych (8474)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (8770)
285/09 (28)
kryterium posiadanie certyfikatu (1543)
konsorcjum pełnomocnictwo (2304)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (61)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6207)
tetra (25)
2480/13 (4)
xix ga 18/10 (37)
"iso 9001" (305)
czyn nieuczciwej konkurencji (5969)
"grzegorz mazurek" (290)
sumowanie potencjału (342)
kio 287/11 (8)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2557)
"art. 22a. ust. 4" (38)
rażąco niska cena aukcja (101)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (230)
paliwa (849)
"art. 138c ust. 1 pkt 2" (86)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (139)
doświadczenie pracownika (3403)
kio/uzp 319/08 (12)
kio/uzp 1221/09 (9)
kio 350/11 (13)
"uzupełnienie dokumentów" (5355)
oświadczenie o niekaralności (576)
why not travel (11)
art. 22 ust. 5 (18345)
"brak kosztorysu" (63)
"kio/kd 33/12" (3)
x ga 387/06 (1)
x ga 337/07 (7)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (327)
wadium zaksięgowane (54)
kio/uzp 43/09 (7)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (146)
art 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
kopia odwołania bez podpisu (922)
"85 ust. 4" (146)
"definicja producenta" (12)
referencja (4094)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1761)
termin dostawy (13701)
doręczenie kopii odwołania (5094)
kio/uzp 814/09 (6)
1922/10 (3)
niejasne kryteria oceny ofert (2912)
zbyt wysokie kary umowne (192)
229/09 (16)
autoryzowany partner producenta (155)
v ca 788/08 (11)
"art. 24 ust. 12" (32)
zmiana ilości w kosztorysie (1536)
epuap (104)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (363)
rażąco niska cena ochrony (1551)
dystrybutor (906)
kio 2565/10 (2)
interes przystepującego (7039)
956/12 (13)
upadłość konsorcjum (285)
alplast (40)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
"191/14" (10)
kio 1822/11 (10)
xii ga 448/08 (2)
sąd najwyższy strona internetowa (1453)
2527/10 (3)
zasada bliskości odpady medyczne (48)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (68)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2884)
iii czp 164/94 (6)
art. 26 ust. 2 d (10822)
"zamówienia mieszane" (21)
"art. 26 ust. 3" (7194)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (774)
936/13 (11)
brak podpisu na ostatniej stronie formularza ofertowego (457)
"żądanie próbek" (49)
v ca 1040/08 (9)
xix ga 265/08 (6)
kio 16/09 (291)
producent nie jest podmiotem niezależnym (2056)
192/17 (10)
kryterium rękojmia (857)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (11587)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (710)
siła wyższa (195)
"87 ust. 2 pkt 3" (2595)
współuczestnik (21)
trojanowska (937)
676/11 (6)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2490)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2594)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług" (16)
zamówienia uzupełniajace (4412)
art. 111 ust. 2 (2166)
t-mobile (129)
dysponowanie (9174)
"art. 23 ust. 3" (362)
"art. 87 ust. 1 " (4317)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (17589)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1676)
ecm (194)
art 26 2b (2486)
24 ust. 1 pkt 9 (14171)
art. 36 (6793)
art 93 ust 4 (6315)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (2049)
producent definicja (1625)
podpis parafka (40)
art. 143d (39)
wadium w wyższej kwocie (653)
pribex (16)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (496)
zbyt wygórowane kary umowne (122)
termin świadczenie niemożliwe (3532)
warunek nieprecyzyjny (3856)
norm (8824)
821/11 (16)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3438)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2610)
kio 61/14 (12)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
bez zbędnej zwłoki (639)
wyjaśnienie treści siwz (12417)
interes w uzyskaniu zamówienia (11988)
"ustalone standardy jakościowe" (141)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (159)
kio 1853/12 (2)
kio 1287/12 (15)
471/11 (10)
równoważności (1175)
protokół postępowania (8522)
pzu pomoc (52)
"równowaga ekonomiczna" (46)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1116)
kio_2012_14 (9)
art. 144 pzp (960)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (13010)
brak uzasadnienia faktycznego (13714)
viii ga 22/08 (79)
248/12 (43)
"art. 25" (5443)
"autoryzacja producenta" (154)
błąd w formularzu cenowym (1325)
charakter referencji (2757)
"87 ust. 1" (4781)
nazwy własne w projekcie (2747)
"dokument niewymagany" (1980)
kio 2391/11 (6)
kio 1337/12 (25)
660/15 (9)
faktura wykonanie usługi (2303)
błąd w cenie (2466)
609/10 (13)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (7383)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (43)
manipulacja cenowa czyn nieuczciwej konkurencji (182)
błędy w kosztorysie (1587)
art. 25 ust. 1 (15496)
kio/ku 44/12 (4)
doświadczenie na rzecz podmiotów prywatnych (980)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (68)
kio_2253_11 (4)
naruszenie art. 32 ust. 2 (5220)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3600)
wielokrotne uzupełnianie (867)
"pierwotne warunki zamówienia" (53)
art. 22a ust. 4 (230)
"unieważnienie postępowania z winy zamawiającego" (3)
iv ca 1148/08 (1)
dokumenty (20390)
"kopia gwarancji wadialnej" (13)
istotna zmiana oferty (12543)
191/10 (17)
uznanie odwołania (13005)
krk zagraniczne (105)
równoważność windows (93)
pisemnie (8451)
kio 2274/14 (2)
polisa oc przed zawarciem umowy (527)
kio 917/10 (13)
cesja polisy oc (10)
błędna stawka podatku vat (1185)
kio 210/11 (4)
c-26/03 (65)
kio 1886/11 (4)
vii ga 44/05 (4)
kio 1434/12 (5)
sublimit (17)
2200/14 (7)
493/14 (4)
uzupełnianie dokumentów faxem (196)
dopuszczalność zmiany umowy (1787)
zmiana wynagrodzenia (8276)
"kosztorys ofertowy" (2282)
wymagane doświadczenie wymóg podania informacji (3462)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1210)
zwrot zatrzymanego wadium (94)
"art. 196 ust. 4" (274)
17 stycznia 2008 (5110)
art. 95 ust. 2 (2396)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
harmonogram rzeczowo finansowy (756)
uchylanie się od podpisania umowy odszkodowanie (82)
siły wyższej (218)
oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą (731)
"wskaźnik bieżącej płynności" (31)
dzielenie zamówienia na części (974)
zakaz dzielenia zamówienia (379)
błędna wysokość wadium (1141)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (439)
2765/10 (2)
"art 6a" (66)
zdolność kredytowa pod warunkiem (764)
dokumenty równoważne (2809)
dysponowanie pośrednie osobą (1479)
xix ga 34/07 (5)
art. 87 ust. 1a (2143)
"art. 8" (2326)
manipulowanie cenami jednostkowymi (156)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (768)
nadinterpretacja siwz (406)
wystąpienie z konsorcjum (2024)
należycie wykonane (10051)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1378)
165/15 (23)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3181)
poprawa vat (581)
kio/uzp 1040/09 (2)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (492)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (956)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4993)
"zwraca odwołanie" (25)
faktura jako referencja (698)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (34)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2446)
adekwatny (3866)
26 2b (2486)
naruszenie art. 42 ust. 1 (4345)
szacowanie zamówienia (1515)
2217/13 (6)
grupa kapitałowa (828)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (7793)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (462)
brak podpisu na kosztorysie (391)
"uzupełnienie informacji z krk" (10)
"odrzucenie odwołania w części" (67)
xii ga 697/15 (8)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (63)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (1050)
szwedzkie (110)
1767/13 (5)
art 49 ust 3 (2982)
766/13 (6)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (12347)
termin na złożenie wyjaśnień (15735)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (3091)
zła stawka podatku vat (125)
iii czp 146/93 (23)
art. 181 (1580)
nadzór autorski (563)
"roboty zamienne" (138)
wykaz (9127)
479/12 (7)
postępowanie kończy się z chwilą (552)
art 36a (248)
357/15 (15)
"doradztwo prawne" (97)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (227)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (3218)
konsorcjum, wadium (1217)
zmiana stawki podatku vat (1375)
fałszywe oświadczenie (384)
kio_1098_12 (4)
nieprecyzyjne (5404)
kio 668/13 (4)
kio/uzp 1181/10 (3)
thales (89)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (51)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2980)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2479)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1145)
1130/11 (2)
zamawiający gospodarzem postępowania (266)
100/12 (47)
ca 262/05 (8)
ponowne badanie ofert (8393)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1256)
kio 11/09 (368)
wybór oferty po upływie terminu związania (5243)
realny (4412)
art.67 ust.1 pkt 5 (1163)
obiekt budowlany (3543)
"wstępne ogłoszenie informacyjne" (62)
doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum (675)
tożsamość czasowa zamówienia (258)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (260)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3530)
vii ga 24/08 (19)
kio 2285/14, kio 2328/14 (5)
2016/15 (5)
wysokość obrotów na rachunku (1916)
1804/12 (11)
"nie złożył wyjaśnień" (6647)
ważność wadium (1047)
"89 ust. 1 pkt 3" (1510)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4715)
aukcja (669)
42 ust. 1 (4687)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1322)
794/08 (26)
ii ca 1461/16 (4)
powtórzenie aukcji elektronicznej (277)
1041/15 (17)
"24 ust. 2 pkt 5" (200)
973/13 (5)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (616)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (4273)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (82)
wykładnia (6633)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2824)
wadium w formie kopii 2013 (225)
data wystawienia referencji (608)
omyłka w obliczeniu ceny (1942)
wskazanie konkretnej daty (4472)
opis przedmiotu (13204)
wspólne przeprowadzenie postępowania umowa (4424)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (2237)
doświadczenie wykonawcy (9740)
247/12 (33)
kio 75/10 (11)
rażąco niska cena wyjaśnienia po terminie (2857)
wydruk elektronicznego zaświadczenia zus (41)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (64)
spożywczy (207)
377/09 (5)
kio 96/17 (7)
kio 1418/12 (18)
sytuacji ekonomicznej (4230)
obsługa prawna z wolnej ręki (376)
kio 911/15 (2)
brak numeru katalogowego (685)
upadłość podwykonawcy (202)
kio/uzp 1729/09 (3)
basma security (25)
x ga 231/10 (2)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
nie złożenie oferty dodatkowej (14594)
art. 131a (44)
v csk 444/06 (31)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (5)
"windows" (417)
węgry (60)
bez pozwolenia na budowę (1995)
ix ca 661/09 (9)
kosztorys pomocniczy (745)
190 ust. 1a (1088)
potencjał (4701)
449/09 (6)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (30)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1900)
nieaktualny krs (1103)
niezgodność z siwz (6678)
kio/uzp/978/08 (6)
zasada jednokrotności wezwania (103)
43/10 (16)
"tożsamość czasowa" (58)
kio 1928/13 (4)
odwołanie na modyfikację siwz (5112)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1082)
kio_2308_10 (5)
kio/uzp 1123/10 (15)
spółka cywilna wykonawca (3932)
kio_938_14 (9)
nieproporcjonalny (1871)
x ga 316/07 (2)
"art. 43" (430)
kio_kd_58_10 (9)
"art. 2 pkt 8" (92)
krk spółka komandytowa (57)
26 ust. 2f (198)
kio_2395_14 (7)
984/08 (94)
ii ca 918/06 (1)
gwarancja tuz (80)
kio_669_13 (4)
art. 65 kc (1470)
art. 29 ust.3 (18269)
sia (30031)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (3246)
dokumenty w języku obcym (617)
niezgodność oferty z siwz (6662)
kio 816/14 (4)
kio/uzp 1087/09 (2)
zbieranie odpadów (505)
odwołanie wniesione po terminie (28398)
definicja zarzutu (5215)
637/11 (26)
kio 2159/13 (6)
art. 89 ust. 1 pkt 7a (550)
ponowne uzupełnienie (6001)
cena jednostkowa ujemna (105)
iii ca 455/08 (3)
forma wykazu (4411)
kio 1179/11 (3)
unieważnia umowę (3661)
budynki użyteczności publicznej (454)
tryb postępowania przetarg ograniczony (21805)
148/11 (7)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
tajemnicę przedsiębiorstwa (2086)
kio 1785/14 (21)
990/09 (4)
odrzuca odwołanie (20667)
treść oferty definicja (4689)
ii ca 337/11 (1)
1674/16 (51)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2972)
"naruszył obowiązki zawodowe" (48)
skarga przystępującego (10283)
xii ga 39/09 (1)
c-220/05 (32)
zakup komputerów certyfikat iso (61)
24 ust. 5 pkt 4 (17780)
868/10 (81)
xii ga 12/09 (20)
"spółka celowa" (29)
błąd obliczeniu ceny (2618)
spóźniony (2098)
naprawa pojazdów (266)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3183)
dostęp do informacji publicznej (4705)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1142)
utajnienie wykazu podwykonawców (261)
zus elektroniczny (231)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1174)
wyjaśnienie elementów rażąco niska cena (2513)
c-387/14 (12)
polisa obejmuje kilka podmiotów (257)
1092/10 (8)
dokumenty spółki cywilnej (3434)
atest higieniczny (106)
zmiana terminu płatności (2288)
"art 36 a" (152)
refundacja (280)
xii ga 413/08 (4)
data ceidg (68)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (731)
oferta w języku polskim (2642)
oświadczenie własne wykonawcy zamiast referencji (616)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (594)
impresa pizzarotti (18)
art. 40 ust. 2 (7470)
xii_ga_451_10 (3)
748/12 (8)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (746)
rażąco niska cena wyjasnienia (2627)
24 ust. 2 pkt 5 (17015)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
zmiana umowy przed jej zawarciem (9672)
kto wystawia referencje (395)
nieprecyzyjny opis warunku (3107)
"dokument urzędowy" (410)
nie wypełniony formularz oferty (4141)
termomodernizacja (362)
tomograf (261)
definicja robót budowlanych (2624)
własnoręczny podpis (413)
koncentracja środków ochrony prawnej (316)
istotne zmiany w treści oferty (12106)
nie figuruje w kartotece karnej w podanym zakresie (67)
umowy wieloletnie (801)
v gaz 22/08 (9)
oferta niezabezpieczona wadium (1579)
"odrzuca odwołanie" (8727)
art 40 ust. 6 (6281)
"oświadczenie wiedzy" (517)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (1087)
uzupełnienie kryteria (4504)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
xii gz 74/10 (1)
2784/14 (23)
materiały promocyjne (172)
kio 1718/13 (14)
dyrektywa rohs (16)
formy zabezpieczenia (2477)
xix ga 534/08 (2)
koperta (457)
kio 1229/12 (20)
nierealny okres gwarancji (1395)
kio/uzp 58/09 (33)
uchylenie się od zawarcia umowy (4140)
błędy w dokumentacji projektowej (1439)
disclosure (18)
v ca 901/08 (3)
umowa regulująca współpracę (994)
uchylił się od podpisania umowy (2295)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (20)
brak podpisu pod kosztorysem (373)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2501)
cena rynkowa (2634)
"art. 24aa" (129)
kio 976/11 (4)
pierwszeństwo wykładni literalnej (140)
art. 12 a (22732)
87 (8647)
ii ca 950/11 (1)
potwierdzenie czynności (17623)
ix ga 37/06 (4)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (743)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (10446)
"umowy o pracę" (827)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (419)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (253)
zamówienie wielorodzajowe (5)
vii ca 453/09 (1)
kio/uzp 758/10 (2)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1344)
brak dowodu opłacenia polisy (437)
ii ca 304/08 (1)
opłacona polisa (559)
obowiązek podatkowy (1801)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (14091)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (3296)
rażąco (4013)
art. 67 ust. 1 pkt 12 (3223)
dynamiczny system zakupÓw (265)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
kio 560/09 (9)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
2865/12 (17)
krk nie figuruje (156)
art. 24 ust.2a (911)
realność udostępnienia (563)
"wiedza i doświadczenie" (1278)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (23)
gwarancja na lidera (985)
1151/11 (10)
"oficjalny kanał dystrybucji" (14)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (536)
"art. 6 ust. 1" (395)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4467)
zmiany umowy z wolnej ręki (1128)
v ca 266/08 (2)
wycofanie zwrot oferty (1013)
art 46 ust 4a (1002)
kio 2708/14 (6)
art 17 ust 1 pkt 4 (13345)
v ga 87/10 (1)
tk telekom (28)
"kio 609/10" (12)
orange (167)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (692)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4530)
czyścioch (33)
przygotowanie postępowania (6709)
brak pozycji kosztorysowej (1311)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5129)
świadczenie okresowe ciągłe (944)
przynależność osób do właściwej izby inżynierów budownictwa (146)
interes przystępującego (7039)
"art. 183 ust. 2" (196)
potwierdzenie wpłaty wadium (1001)
"art. 91 ust. 2c" (13)
89 ust 1 pkt 2 (15065)
oferta złożona przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego (157)
kosztorys ofertowy brak pozycji (2118)
wniesienie odwołania po terminie (28398)
manipulacja cenami jednostkowymi (182)
dowód wniesienia wadium (1591)
x ga 652/13 (42)
1184/12 (3)
usługa druku (1307)
zamawiający jako gospodarz postępowania (219)
zastępstwo inwestycyjne (455)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
"brak strony" (119)
nie ma interesu (14281)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1714)
kio 1503/08 (6)
387 kc (373)
2741/10 (3)
iii ca 1019/06 (16)
"kodeks postępowania cywilnego" (796)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (628)
przetwarzanie odpadów (358)
x ga 319/08 (4)
niepodpisana ostatnia strona oferty (3530)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (15765)
87 ust.2 (8498)
zaświadczenie z banku (620)
generalna dyrekcja dróg krajowych (1023)
art. 2 pkt 13 (18134)
nie opłacona polisa (559)
272/13 (12)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (1082)
utracił status wykonawcy (378)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
centralnej ewidencji (356)
grontmij (177)
327/14 (13)
art 89 ust 1 pkt 2 (15065)
v ca 421/07 (18)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (919)
pełnomocnictwo aukcja (153)
przedmiot konkursu (1809)
kio 879/14 (3)
"oferty wariantowe" (406)
zeznania świadków (821)
kio 291/15 (15)
90 ust. 2 (9136)
kio_101_13 (7)
art. 36b (107)
prezentacja systemu informatycznego (314)
886/08 (19)
uzp/zo/0-184/07 (3)
niezależny podmiot (7047)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (366)
falsus procurator (13)
polisa oc grupowa (18)
art. 8 pzp (17372)
zakończenie postępowania bez wyboru (4677)
art. 24 ust. 1 pkt 12 (14319)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (140)
kio_uzp_855_08 (4)
braki formalne (7090)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (1025)
"brak wadium" (85)
"gwarancje bankowe" (717)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (286)
udział wykonawcy w przygotowaniu zamówienia (5941)
bankowa (6782)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1485)
naruszył obowiązki zawodowe (3875)
udostępnienie bezpośrednie (2894)
zarzuty (24952)
"pkp energetyka" (79)
zgodność z oryginałem (3558)
usługa zakończona referencje (1244)
kio_uzp_1789_09 (3)
iv ca 521/08 (13)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2559)
treść zobowiązania (8046)
należyta staranność wartość zamówienia (3887)
sztuczne łączenie zamówień (313)
"równe traktowanie wykonawców" (11924)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (287)
"nieistotna zmiana umowy" (77)
polisa od podmiotu trzeciego (443)
kio 399/11 (16)
uzupełnianie krk (184)
1780/13 (5)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (92)
"parafa" (219)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2318)
pominięcie pozycji kosztorysowej (724)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (571)
kio_1470_11 (5)
kio 27/12 (226)
kio 322/11 (31)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (182)
zawieszona działalność (322)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (779)
kio_518_14 (14)
uzupełnienie nazwy producenta (1600)
"art. 38 ust. 1" (723)
v ca 1468/10 (3)
art. 705 kc (85)
brak ogłoszenia w bzp (543)
odrzucenie pracy konkursowej (117)
zus spółka cywilna (233)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (497)
kio 1251/15 (18)
faktura jako należyte wykonanie (1895)
c-275/98 (15)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (251)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1304)
1542/10 (4)
inna omyłka (3909)
zasada koncentracji środków (338)
nadmierny formalizm (210)
v ga 106/12 (8)
odszkodowanie (755)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (36)
cena poniżej 1 grosza (3090)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2354)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (8603)
koncentracji (411)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (50)
narodowy bank polski (289)
iii ca 177/10 (3)
track tec (31)
1434/08 (11)
świadczenie niemożliwe termin (3532)
wizji lokalnej (481)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (12228)
informacja banku (1650)
kio 2019/10 (3)
kio_1533_13 (9)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (363)
niemożliwa do usunięcia wada (608)
kio 69/12 (19)
błędnie odczytana kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia (107)
punkt funkcyjny (103)
inne omyłki polegające na niezgodności (2353)
ii ca 488/09 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (238)
kopia wadium (605)
1881/09 (8)
zastąpienie podmiotu trzeciego (1008)
bony (81)
błędny wykaz dostaw (1100)
prokura łączna (95)
kio 892/12 (4)
1853/12 (3)
podpis oferty (3212)
art. 144 ust. 1 (1269)
ochrona osób i mienia rażąco niska cena (141)
"niezgodność oferty z treścią siwz" (752)
art.6 (3038)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (152)
radomsko (134)
189 ust. 2 pkt 2 (6530)
vii ga 163/09 za (10)
zakazany podział zamówienia na części (290)
przyspieszona (391)
639/12 (2)
gwarancja wadium konsorcjum (789)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1363)
"operator systemu dystrybucyjnego" (50)
"kio 697/15" (5)
punktacja (1785)
vi ca 464/05 (79)
"art. 143d" (37)
769/09 (12)
rażąco niskie oferty (2871)
"za zgodność z oryginałem" (2888)
skrzeszewski rażąco niska cena (94)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (768)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (2063)
art. 83 ust. 2 (2457)
sprzątanie (1101)
zmiany w treści oferty (13890)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (12985)
grupa kapitałowa konkurencja (647)
stowarzyszenie (469)
art.87 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 87 ust.1 (2267)
"szacowanie wartości zamówienia" (432)
vii ga 9/09 (9)
109/11 (9)
kio_uzp_278_09 (17)
art. 143b ust. 8 (28)
rfid (46)
c-349/96 (59)
kio 1075/14 (6)
"34 ust. 5" (60)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (3008)
rÓwnowaŻna (3380)
art. 87 ust. 1 (8625)
"24 ust. 8" (63)
kio 675/15 (5)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (894)
"bład w obliczeniu ceny" (1284)
krk dla komplementariusza (38)
zakaz ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego zamówienia dodatkowe (284)
polkomtel (127)
kryteria wyboru (8999)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
informacja o karach umownych w referencji (190)
krs po terminie składania ofert (1422)
nie miało wpływu na wynik postępowania (13913)
682/09 (5)
ii ca 1332/06 (1)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2347)
471/08 (4)
zaświadczenie zus spółka cywilna (165)
iii czp 25/10 (46)
inna cena cyfrowo i słownie (620)
udział podmiotu trzeciego (4779)
uprzywilejowana pozycja zamawiającego (964)
xix ga 156/07 (1)
234/17 (6)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1793)
vi ga 33/09 (3)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7335)
24 ust. 2 a (18195)
§ 6 ust. 2 (26911)
art. 353 (748)
nierealny termin realizacji (3919)
iv ca 429/10 (8)
kio 2500/10 (3)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4696)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (935)
291/12 (8)
telaustria (58)
system pobierania krwi (133)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (235)
vat (4079)
odwołanie po terminie (28530)
i_ca_117_12 (70)
interes prawny (13123)
kio 2830/13 (4)
abm solid (62)
kserokopia pełnomocnictwa (417)
zmiana umowy roboty dodatkowe (4529)
roboty zamienne aneks do umowy (169)
brak wyceny pozycji (2321)
nieprawidłowe wadium (1914)
zmiana terminu realizacji umowy (9093)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (84)
warunek posiadania ubezpieczenia (2086)
metro (258)
nadmierny warunek doświadczenia (1225)
irlandii (148)
kio/kd 12/10 (30)
"ze strony internetowej" (1003)
306/15 (18)
"art. 5f" (4)
jedz (106)
oferta nie jest jednoznaczna (12417)
dokumenty wielka brytania (228)
język gwarancji (1011)
kio_uzp_418_09 (5)
kio 1670/11 (4)
wykonawca jest profesjonalistą (932)
viii ga 137/12 (17)
małżeństwo (28)
wskaźniki cenotwórcze (291)
ogólnikowe wyjaśnienia (1300)
art. 24 ust. 1 pkt. 19 (12894)
pozwolenie na budowę (2283)
podpis na referencji (773)
"brak podpisu" (268)
brak zgody na poprawienie (1266)
art. 13 (19543)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (19)
"nie mogą obciążać wykonawców" (80)
zamówienia podobne (9373)
126/07 (9)
685/12 (7)
1670/09 (11)
certificate of compliance (3)
zatrudnienie (2712)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (605)
prowizja (168)
1539/11 (3)
217 kpc (145)
kio 1344/11 (14)
dodatkowe (14798)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
art. 38 ust 4a (756)
dowód z dokumentu (11641)
kio 2542/11 (10)
metodologia (622)
kio/uzp 594/09 (10)
sprzęt fabrycznie nowy (402)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1424)
doręczenie pełnomocnikowi (13306)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2405)
kio_2424_12 (6)
"świadectwo przejęcia" (180)
leki refundowane (35)
x ga 352/11 (1)
dorozumiana zgoda (327)
nie wpisał stawki podatku vat (599)
gazy medyczne (197)
268/13 (10)
referencje sztuki budowlanej (609)
naruszenie art. 90 ust. 1 (6801)
wykonawca uchyla się (4504)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1831)
v ga 40/09 (24)
oferta najkorzystniejsza definicja (3795)
dwie oferty (14912)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1440)
brak pozycji (8362)
budowa a przebudowa (1959)
nieprawdziwe informacja (3879)
x ga 25/08 (116)
3/16 (92)
"art. 24 ust. 2a" (53)
dostawa w usłudze (6932)
eod (31)
"na korzyść wykonawcy" (580)
brak kosztorysu (2992)
2337/10 (5)
akcept milczący (3)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny (736)
nieważność umowy (2474)
karta oceny ofert (2484)
2776/14 (4)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
"omyłka pisarska" (1674)
"uzupełnienie próbek" (77)
wybór najkorzystniejszej oferty (17663)
kio 2723/10 (11)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
rażąco niska cena oferty (3161)
art. 26 ust.3 (12762)
805/09 (10)
i ca 381/07 (2)
dzielenie na części (984)
294/09 (23)
jedna usługa kilka umów (1147)
intercity (101)
błąd projektanta (469)
iii ca 855/05 (9)
"definicja wykonawcy" (56)
v ca 1603/14 (17)
kryterium estetyka (103)
interpretacja siwz (5311)
odtajnienie informacji (953)
poprawianie omyłek (981)
508/10 (5)
"omyłka rachunkowa" (1302)
"zmowy przetargowe" (158)
udostępnienie dokumentów (4825)
2352/10 (6)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
"wadium po terminie" (15)
brak podpisu na formularzu ofertowym (756)
sosnowiec (420)
kio/uzp 168/08 (9)
uzupełnienie krk po terminie (408)
krk wielka brytania (26)
wykaz robót budowlanych dłuższy niż 5 lat (443)
2814/11 (11)
iv ca 1180/09 (2)
kio 1830/13 (3)
hewlett packard (332)
1274/10 (6)
"art. 36a ust. 2" (58)
art 180 ust 5 (5947)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (977)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1175)
jedna umowa (5799)
polisa warunek nadmierny (177)
loco (83)
kio_uzp_1624_10 (4)
umowa o zamówienie publiczne (17053)
34/14 (28)
art. 4 pkt 8 pzp (16726)
udostępnienie ofert (5228)
bialmed (35)
kopia dokumentu (3366)
547/15 (16)
"użyteczności publicznej" (707)
2544/12 (3)
1804/09 (10)
c_196_08 (11)
spółka zależna (4563)
sam sobie wystawił referencje (1254)
"1 zł" (155)
należyta staranność wykonawcy (4633)
v ca 1805/09 (2)
"art. 24 ust. 8" (15)
istotność zmiany umowy (642)
vi ga 79/12 (1)
890/12 (4)
parametry równoważności (887)
kio 144/14 (8)
xix_ga_268_09 (10)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (2019)
c-470/99 (72)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (580)
1607/2015 (2)
c 387/14 (64)
koncesje (778)
x ga 458/09 (7)
zakres referencji (3935)
640/12 (2)
litwa upadłość (3)
ecris (2)
wpływ na wynik postępowania (14237)
rażąco niskiej ceny (2847)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (2004)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (606)
sygn. akt vi ga 192/10 (26)
treść zobowiązania do udostępnienia (3100)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2566)
1022/14 (4)
kio 2/09 (157)
kary umowne kryterium (589)
kio 1661/11 (5)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5703)
rażąca cena (2221)
ryczałt brak kosztorysu (298)
spóźnione zarzuty (1872)
"131e ust. 4" (4)
bezpłatne użyczenie sprzętu (30)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
kio 1385/10 (8)
pelnomocnictwo rodzajowe (454)
art. 12a ust.2 (649)
odrzucenie skargi (20923)
gaz system (539)
zaświadczenie (3573)
i csk 448/10 (13)
kio_1502_14 (4)
zasada swobody umów (1663)
"prezentacja oprogramowania" (21)
ochrona danych osobowych (1242)
"unieważnienie konkursu" (34)
160/11 (7)
art. 142 ust. 1 (1578)
kio_150_12 (18)
kio 279/15 (23)
brak uzasadnienia wykluczenia (12131)
szwajcarski (116)
data wniesienia wadium (1583)
46 ust. 5 pkt 1 (4296)
"termin realizacji zamówienia" (975)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1786)
tajemnica przedsiębiorstwa raporty z badań (285)
art. 90 ust. 1a pkt 1 (1711)
cena (13207)
krk szwecja (11)
podstawa dysponowania osobą (5148)
załączniki do protokołu (5956)
878/09 (28)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2046)
"jawność umów" (44)
kio 897/15 (12)
oględziny (366)
konsorcjum zezwolenie (573)
utajnienie opinii bankowej (108)
"kredyt w rachunku bieżącym" (74)
tajemnicą przedsiębiorstwa (2086)
i ca 67/09 (6)
poczta (1349)
471/12 (19)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27575)
charakter poglądowy rysunku (126)
xii ga 10/09 (20)
kio 2250/11 (7)
uzupełnienie fax (1771)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2954)
certyfikat ivd (6)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (437)
zeszuta (25)
grzegorz matejczuk (244)
nieprecyzyjne zarzuty (5564)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (666)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1417)
v ca 1500/08 (2)
równoważne (3380)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2372)
zbyt wysoka waga kryterium (346)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2224)
131a (50)
"art. 49 ust. 3" (25)
"termin płatności" (604)
art. 26 ust. 2e (199)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (965)
podpis pod ofertą (2913)
xii_ga_186_13 (13)
609/11 (4)
krk komplementariusza (39)
izba (23649)
uniewaznienie postepowania (16770)
kio_2071_12 (3)
kio 439/10 (12)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (75)
1488/14 (2)
funkcja wadium (760)
art. 25 ust. 2 (15482)
dostawa czy robota budowlana (273)
"art. 93 ust. 4" (76)
art. 22a ust. 5 (349)
"art. 144 ust. 1 pkt 2" (5)
"definicja podwykonawcy " (21)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (7)
kio_1207_12 (8)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (731)
"192 ust. 7" (2016)
nieodpłatnie (1277)
"nieprawdziwe informacje" (2360)
kio/kd 90/10 (10)
zamówienie podobne (9373)
24 ust 1 pkt 1a (3465)
art. 96 ust. 3 pzp (2155)
"26 ust. 3" (7230)
unizeto (167)
rejestr karny wielka brytania (44)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (4082)
zatrzymanie wadium (934)
xii ga 420/09 (64)
921/09 (8)
llc (40)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień (833)
opłaconej polisy (559)
zabranie wadium (9)
odpowiedzialność konsorcjum (2747)
polisa pkd (85)
pit osoba fizyczna (34)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (7513)
kio/ku 50/14 (3)
art. 84 ust. 1 (2915)
teta (18)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (36)
tonery gwarancji (41)
jurysdykcja (60)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1242)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (14962)
dostawa leków (321)
"24 ust. 1 pkt 17" (39)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1437)
135/10 (6)
kalkulacja ceny tajemnica (848)
"przejęcie pracowników" (20)
subiektywne (1497)
kio 598/13 (4)
647 (558)
umowa barterowa (9)
"program funkcjonalno użytkowy" (820)
użyczenie referencji (202)
art. 24b ust. 3 (115)
72/10 (23)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (88)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (505)
zamówienie uzupełniające przewidziane (3049)
poprawa stawki vat (357)
niskie ceny jednostkowe (1333)
ii ca 2230/05 (2)
kio/uzp 2627/10 (6)
pesa (152)
identyfikacja podpisu (414)
ii ca 218/06 (2)
wygórowany warunek (614)
protest (12004)
rozkład ciężaru dowodu (566)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (5143)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (813)
brak współdziałania zamawiającego (599)
łączenie zamówień (3789)
i aca 801/12 (10)
ii ca 285/10 (1)
c-536/07 (9)
obowiązek osobistego wykonania (1498)
przedłużenie terminu ważności wadium (669)
błędny vat podany w siwz przez zamawiającego (1588)
kio 217/15 (7)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (41)
sygn. akt iv ca 508/05 (5)
referencje podwykonawcy (1072)
1582/12 (6)
zatrzymanie wadium (865)
powołanie biegłego (676)
wielkiej brytanii (271)
art. 150 ust. 2 (2213)
kio/uzp 1069/09 (8)
know (531)
elektroniczne zaświadczenie zus (121)
przekazanie kopii odwołania zamawiającemu (4443)
c 538/07 (25)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (6493)
bezpodstawne wykluczenie (4346)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1941)
zaliczki (353)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1778)
brak treści oferty (18301)
"nieprawdziwe referencje" (13)
wadium zatrzymanie wadium (790)
dokument nie podpisany (7507)
art. 182 (3411)
trezor (23)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (725)
zoz (550)
art.38 (2673)
v ca 1315/08 (1)
art 36b (107)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (566)
warunek.udziału tożsamy (1941)
faktury (3606)
dowód zapłaty polisa (272)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (149)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (117)
"cena zero złotych" (10)
skarga wniesiona przez przystępującego (9347)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (257)
art. 24 ust. 5 pkt. 4 (16497)
opinii biegłego (1611)
kio/uzp 236/08 (20)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (275)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1304)
wyjaśnienia przesłane mailem (423)
brak numerów katalogowych (685)
"wykonanie zastępcze" (47)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (2011)
kompatybilność (448)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2479)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1757)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (4156)
art 36 ust 4 (6530)
efektywność energetyczna (197)
zakres polisy oc (677)
istota wynagrodzenia kosztorysowego (749)
"lub równoważny" (1148)
zaciągnięcie zobowiązania (803)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3505)
"86 ust. 4" (342)
"potrzeby zamawiającego" (2199)
opisanie równoważności (995)
1284/15 (3)
doświadczenie członków konsorcjum (2188)
238/12 (36)
zamawiający nie udostępnił ofert (5184)
kio 4/15 (108)
"29 ust. 3a" (23)
1748/14 (4)
utajnienie sprawozdania finansowego (108)
krk hiszpańskie (20)
"brak pełnomocnictwa" (133)
harmonogram rzeczowo - finansowy (756)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (45)
kio_566_12 (7)
1565/10 (4)
kio 2621/13 (3)
1804/13 (9)
należyta staranność zamawiajacego (4642)
wgląd do dokumentacji (957)
v ca 360/08 (1)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (69)
1293/13 (5)
xii_ga_350_09 (22)
usługi turystyczne (190)
181 (1580)
"częściowe przystąpienie" (2)
"zakłócenie konkurencji" (224)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (207)
szpital czerniakowski (26)
kio_451_15 (7)
x ga 69/09 (4)
v ca 903/2008 (4)
oświadczenie producenta (4793)
art.94 ust.3 (504)
nieuzupełnienie dokumentów (4745)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (715)
zakup nieruchomości (327)
358/10 (9)
2753/14 (3)
użyczenie sprzętu (266)
art 29 ust. 3a (2283)
liczenie terminu składania ofert (3057)
podwykonawca (3599)
"art. 5b" (14)
poprawa innej omyłki (1162)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (2170)
oświadczenie brokera (81)
wyrok sądu (23187)
kio 304/13 (7)
dyskryminacja (684)
nabycie części przedsiębiorstwa (1156)
"centralny zamawiający" (46)
117/12 (81)
zastrzeżenie zobowiązania (4902)
2099/16 (3)
"doświadczenie członka konsorcjum" (23)
siwz a ogłoszenie termin (12780)
kryterium oceny ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (1163)
"prawo opcji " (116)
negocjacje bez ogłoszenia (2830)
licencja open source (52)
dokumenty dla podwykonawcy (2754)
"grupa kapitałowa" "art. 24 ust. 1 pkt 23" (23)
"art. 145 pzp" (21)
uzp/dkd/knd/68/2010 (3)
certyfikat polisy (266)
naruszenie art 29 (24516)
linii kredytowej (255)
złożenie dokumentów bez wezwania (8178)
rezygnacja z części zamówienia (881)
1830/09 (3)
kio_1213_12 (2)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
art. 41 (17903)
podmiot trzeci podwykonawcą (1653)
stawka vat odrzucenie oferty (1952)
"art. 8 ust. 3 " (932)
"kio/kd 20/09" (5)
kartotece karnej (111)
uzupelnienie bez wezwania (6028)
organizacja szkoleń (606)
"art. 46 ust. 5 pkt 3" (64)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (597)
"zamówienie sektorowe" (514)
zmiana wynagrodzenia art 144 (747)
428/13 (11)
"art. 182 ust. 4" (26)
x ga 67/08 (69)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1140)
brak wyceny pozycji w formularzu (1426)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1929)
drugie miejsce po przecinku (374)
naruszenie art. 42 (4357)
złożenie oferty w innym miejscu (11894)
czech (198)
ocena niewymaganych dokumentów (17769)
zmiana konsorcjanta (218)
aneks do polisy (275)
xii ga 413/08 (4)
kio_uzp_867_09 (10)
wyłączny dystrybutor (716)
konsorcjum warunki udziału (6660)
x ga 158/0 (5)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (4368)
podwyższenie ryczałtu (176)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
zwiększenie wynagrodzenia (2405)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (8313)
zmiana członka zarządu (2105)
potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej (3164)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (1008)
podstawa dysponowania leasing (163)
"unieważnienie postępowania" (6443)
zamieszczenie dokumentacji (7183)
błąd w adresie beneficjenta gwarancji (120)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (8547)
kio_2398_11 (6)
xix ga 186/07 (3)
oferta częściowa (4086)
art. 89 ust. 1 pkt 7b (173)
średnia arytmetyczna cen (747)
doradztwo konsultacje (356)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
kio 467/12 (9)
wezwanie do uzupełnienia certyfikatu (1553)
art. 151a (19)
pit (83)
dodatkowe dokumenty (12187)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2631)
x ga 269/07 (2)
xix ga 112/08 (1)
121/11 (9)
74/05 (361)
kio_514_11 (5)
"art. 104" (582)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (10360)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (374)
"uchyla się od zawarcia umowy" (151)
kio 1648/13 (2)
17/16 (32)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (108)
niemożliwa do przewidzenia (3569)
certyfikat tco (26)
skreślenie ofercie (2961)
2234/10 (5)
kart przedpłaconych (6)
ogłoszenie (19019)
iv ca 136/06 (1)
2348 (27)
kio_uzp_86_08 (3)
889/08 (6)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (158)
"w ramach jednej umowy" (174)
oświadczenie członka komisji (1615)
kio 2750/11 (5)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
art. 22d ust. 2 (135)
otwarcie ofert (6752)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (752)
1388/11 (3)
cena 1 grosz (10725)
sumowanie polis konsorcjum (81)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
uprawnienia podwykonawcy (1912)
inny dokument nie musi być opłacony (750)
art. 40 ust. 3 (6799)
336/15 (14)
kio 369/13 (3)
nie podał nazwy producenta (2396)
dowód osobisty (1196)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1226)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5498)
podmiot nieuprawniony (8788)
certyfikat (3445)
v ca 1554/08 (3)
zaświadczenie z zus (463)
kio 1533/12 (7)
fifa (57)
ii ca 460/05 (8)
wezwanie do uzupełnienia dodatkowe punkty (4099)
"potwierdzenie należytego wykonania usługi" (261)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (9692)
"art. 142 ust. 5" (89)
art.189 (7101)
kio 2572/11 (3)
certyfikat iso lub równoważny (281)
próbka niezgodna z siwz (923)
kio_1122_10 (6)
800/12 (14)
"zwrot wadium" (277)
2498/10 (28)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1699)
"tłumaczenie dokumentów" (237)
xii ga 292/11 (1)
unieważnienie postępowania wada (2073)
"w gdańsku" (2085)
kio 1748/14 (4)
"spoza unii europejskiej" (12)
152/11 (8)
art 67 ust 1 (3538)
kio 1100/13 (3)
kluczowe części zamówienia (2278)
959/09 (44)
x ga 146/08 (2)
pkp s.a. (1093)
miarkowanie kar (124)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (950)
iii czp 25/07 (32)
niejasne (5071)
potwierdzenie referencji (3808)
ii gsk 105/05 (18)
brak warunków udziału w postępowaniu (16517)
kio 1977/14 (3)
"kryterium odległości" (17)
oem (69)
niska cena (3054)
cena ryczałtowa (2242)
22 ust. 1a (4126)
zmiana wysokości wadium (1570)
c-689/13 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (583)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2908)
709/09 (27)
wskazanie na konkretnego producenta (3196)
" dokumenty nie wymagane" (1980)
zp-11 (66)
526/16 (4)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (920)
realność udostępnienia zasobów (405)
naruszenie art. 38 ust. 4b (210)
przeprowadzenie prezentacji (891)
użyteczności publicznej (843)
kio 496/10 (8)
materiały biurowe (649)
brak podziału zamówienia na części - uzasadnienie (2474)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3983)
ukraina (103)
wprowadzenie zamawiającego w błąd (3476)
2873 (20)
kio 2364/12 (3)
kio_ku_5_08 (8)
v ca 1311/02 (13)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze (2100)
kopia gwarancji bankowej (292)
vat odwrócony (103)
uwzględnia odwołanie (24115)
kio 11/14 (172)
zakaz łączenia funkcji (532)
art. 67 ust. 2 (3528)
zwrot próbki (521)
v ga 87/11 (2)
potencjał ekonomiczny (1820)
jakościowe kryteria oceny ofert (1358)
179/11 (9)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
36 ust. 4 (6530)
785/14 (17)
naruszenie konkurencji (14192)
wykaz usług wykonywanych termin (5018)
"deklaracja zgodności" (864)
forma uzupełniania dokumentów (2380)
rażąco niska cena 2013 (1352)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
art. 131 (1261)
953/13 (30)
32 pzp (4319)
tajemnica przedsiębiorstwa kryteria oceny ofert (1168)
ii ca 997/06 (2)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (784)
nieistniejąca stawka podatku vat (961)
kbis (14)
doręczenie odpisu skargi (3035)
1239/14 (2)
krk usa (25)
referencja treść (3919)
ceidg z datą po terminie składania ofert (62)
"art. 151" (621)
iii ca 199/06 (2)
kio 165/15 (22)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1424)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (234)
oficjalny kanał sprzedaży (60)
krs aktualny (1103)
pomoc prawna (7472)
prowspólnotowa (29)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2768)
"towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" (41)
certyfikat meble (86)
brak informacji o należytym wykonaniu (7589)
"wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa" (17)
art. 4 pkt 13 (16399)
zamówienia mieszane (336)
art 89 ust 1 pkt 3 (14953)
gwarancja wadialna kopia (222)
"zaświadczenie z zus" (178)
nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie francja (80)
ii ca 139/05 (3)
koszty postępowania skargowego (627)
poświadczenie należytego wykonania (1878)
aneks do gwarancji wadialnej (207)
brak oferty (19618)
oferta nie zgodna z siwz (18716)
doświadczenie konsorcjum (4104)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7703)
2204/10 (10)
brak podpisu na formularzu cenowym (457)
pojęcie dostawy (2173)
"art. 26 ust. 2b" (1649)
rażąco niski koszt (3165)
v ca 2739/11 (10)
1408/10 (19)
wadium w kilku formach (432)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (495)
odpis z ceidg (70)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (677)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (457)
obliczanie terminów kodeks cywilny (710)
858/12 (7)
440/10 (5)
gispartner (36)
87/07 (26)
znak towarowy (972)
kio_527_13 (5)
brak strony formularza cenowego (2340)
impel rażąco niska cena (153)
cena trzy miejsca po przecinku (289)
2294/11 (26)
cena ryczałtowa kosztorys (1190)
449/14 (3)
zasada koncentracji środków dowodowych (140)
ii ca 753/10 (1)
zapytanie o cenę przesłanki (2407)
art. 91 ust. 2 (8242)
vi ca 464/05 (79)
1780/14 (4)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1235)
"na dzień składania ofert" (1666)
"odrzuca skargę" (591)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2153)
kio 2287/10 (27)
zdolność ekonomiczna (1839)
ii ca 762/07 (2)
496/99 (38)
zarzut blankietowy (261)
984/13 (3)
nowy wykaz dostaw (1525)
zamówienia powtarzające się okresowo (237)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1696)
vi ca 377/08 (1)
saas (2)
dostawa posiłków (155)
przystąpienie termin (18091)
nienależyte wykonanie umowy (8177)
rażąco niska cena element składowy (801)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (30)
opis urządzeń technicznych (5063)
prawidłowo wniesione wadium (2038)
roboty dodatkowe referencje (1894)
wyroki kio (14981)
z referencji nie wynika (3869)
nowe okoliczności (8692)
v ca 2037/08 (14)
"świadczenie okresowe" (787)
kio_uzp_115_09 (7)
"art. 24 ust. 1 pkt 23" (24)
emil kawa (706)
x ga 269/11 (4)
2069/15 (5)
ważność referencji (550)
xix ga 162/10 (22)
kio 1515/10 (28)
ii ca 29/05 (58)
przejęcie pracowników (153)
odrzuca skargę (20923)
manipulacja cenami (346)
1844/14 (25)
95/16 (7)
vat usługi leśne (111)
krk niemcy (50)
606/11 (14)
warunki płatności (2812)
2224/14 (10)
451/15 (8)
istotne części składowe (1604)
kio 114/15 (4)
kryterium oceny ofert w umowie ramowej (305)
kio_uzp_70_08 (7)
22a ust. 1 (363)
bezusterkowy odbiór (81)
przekształcenie wykonawcy (370)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (15633)
vi ga 79/09 (3)
1318/11 (4)
zakres negocjacji (3492)
1265/09 (5)
kio 2137/11 (4)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (414)
art.7 (18130)
1019/06 (16)
ga 122/10 (71)
iv ca 831/10 (13)
zaświadczenie o niekaralności stany zjednoczone (46)
460/14 (9)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (3)
1432/10 (7)
zmiana projektu (7133)
189 ust. 2 pkt 3 (6493)
rażąco niska cena + lakoniczne (460)
1936/11 (4)
"utracił interes" (87)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (12)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2663)
kio 218/12 (13)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1398)
wadium w częściach (1227)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (10753)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (158)
udział podmiotów trzecich (4779)
zabezpieczenie należytego wykonania (3245)
kio 2746/10 (17)
1447/10 (16)
"art.22 ust.5" (189)
pelnomocnictwo (4847)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (37)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (175)
676/09 (14)
2722/15 (3)
ii ca 693/05 (83)
art. 83 ust. 3 (2425)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1912)
rażąco niska cena koszty osobowe (578)
projekt budowlany (5808)
kio/kd 58/10 (11)
koncesja podwykonawcy (175)
wyjątkowa sytuacja (2519)
2725/11 (11)
109/12 (24)
złożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie (5316)
usługi główne (4664)
dialog konkurencyjny (603)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (41)
ulotki (475)
110/09 (108)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (96)
przychód (1082)
bład projektowy (1481)
sukcesja (76)
7 ust. 3 rozporządzenia (22803)
"dowolnych środków dowodowych" (66)
urzędu skarbowego (1883)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1766)
oryginał pełnomocnictwa (1417)
180/12 (77)
1181/14 (12)
kio 2862/13 (8)
189/17 (5)
subrogacja (12)
art. 138c (134)
85 ust. 2 (3379)
średnioroczne zatrudnienie (95)
droga elektroniczna (2335)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (407)
uzupełnienie dokumentów podwykonawstwo (848)
technicznych o obiektywnym charakterze (4074)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
kio/ku 18/14 (11)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (717)
kio/uzp 463/10 (9)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1917)
437/15 (5)
wbudowany (844)
strona internetowa dowód (4040)
245/14 (9)
utajnienie (990)
ciągłość terminu związania ofertą (646)
skarga do sądu (30436)
biegłego (1939)
v ca 1213/02 (16)
uzupełnianie próbek (304)
wadium brak tłumaczenia (452)
bezczynność (332)
kio 556/12 (38)
art. 17 ustawy pzp (12267)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (33)
zasoby (3581)
art. 6 kc (5490)
"gospodarz postępowania" (184)
"udostępnienie polisy" (5)
miasto ruda śląska (92)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (88)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
brak kosztorysu ofertowego (2446)
w bydgoszczy (1750)
kio 18/13 (20)
termin zwrotu wadium (1915)
"art. 186" (4342)
nieproporcjonalne warunki (1820)
parafa podpis (174)
xix ga 91/07 (6)
zatrzymanie wadium 4a (604)
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (514)
płynność (302)
cena rażąco niska (2866)
pełnienie nadzoru autorskiego (309)
67 ust. 1 pkt 1a (974)
criminal record check (3)
data wystawienia krs (321)
xii ga 393/10 (1)
uzp_zo_0_906_07 (3)
treść poświadczenia należytego wykonania (1854)
kio 459/12 (23)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (15)
co najmniej minimum łącznie (1967)
ii ca 371/09 (2)
błędna stawka podatku (1302)
oświadczenie jednolity dokument (3391)
informacja ze strony internetowej (5681)
2626/10 (5)
wyjaśnienia po wyborze oferty (13090)
wszczęte (15404)
sensu largo (154)
"art. 67 ust. 1 pkt. 1" (423)
brak uzasadnienia tajemnicy przedsiebiorstwa (1981)
30 ust. 4 (16806)
"art. 15 ust. 1 pkt 1" (521)
podstawy wykluczenia (10177)
iv_ca_689_08 (4)
okresowo (1519)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (11474)
zarzuty spóźnione (1872)
świadoma omyłka (772)
zaświadczenia o niekaralności (484)
ryzyko kontraktowe (412)
brak równoważności (1063)
udostępnienie osób podwykonawstwo (753)
zdolność kredytowa oznaczona (695)
ix ga 89/07 (1)
rental right (3)
zobowiązanie warunkowe (453)
wskazanie konkretnego producenta (2877)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (486)
wykluczenie wykonawcy (14724)
cena 0 (6303)
informacja banku ważność (425)
"26 ust. 2b" (1652)
Świadczenie jednorazowe (934)
stopień szczegółowości wyjaśnień (581)
"zasady traktatowe" (45)
kosztorys szczegółowy (2128)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (359)
zmiany w umowie (5221)
zwrot wadium (1935)
komunikat swift (9)
główny urząd statystyczny (327)
ogłoszenie o zamówieniu (18978)
brak daty w referencjach (2521)
brak w formularzu ofertowym (4322)
krk z niemiec (50)
bez umocowania (2263)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
wyjaśnienia treści siwz (12417)
vi ga 34/08 (3)
x ga 83/08 (6)
umowy o pracę (9456)
próbki systemu (634)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (224)
"zwolnienie z vat" (59)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (724)
określenie równoważności (1160)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (21)
nie dopuścił ofert równoważnych (2551)
ii ca 19/16 (10)
wartość zamówienia podstawowego (6572)
xix ga 102/09 (18)
okres związania ofertą (8397)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2641)
rozbudowa systemu (1506)
kio 49/13 (8)
kio 818/15 (9)
wymagany okres gwarancji (4030)
niekompletna lista grupy kapitałowej (69)
czechy (198)
x ga 25/09 (27)
tajemnica wykaz osób (1043)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (568)
czynności zastrzeżone dla kierownika (753)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (22484)
iv ca 140/08 (24)
xxiii ga 634/09 (5)
kio/uzp 1147/10 (9)
kio/uzp 264/09 (9)
złożenie dokumentów po terminie (18733)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1623)
wykonanie wyroku (18336)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (6228)
138g (7)
legitymacja czynna konsorcjum (181)
krk w niemczech (30)
umowa o świadczenie niemożliwe (3314)
"kio 1874/10" (7)
"96 ust. 1 pkt 11" (25)
art. 26 ust.4 (9284)
1285/11 (2)
zakres kognicji kio (588)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (587)
sygnity (459)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1728)
antywirus (6)
iii ca 302/15 (5)
kio 1943/11 (3)
2702/11 (6)
dysponowanie bezpośrednie (4336)
nieprzezwyciężalny (136)
forma składanych dokumentów (6827)
ceidg (116)
forma uzupełnienia dokumentów (4614)
kio 64/13 (17)
kryterium serwis (1144)
2343/12 (20)
art 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
krs z hiszpanii (86)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
2126/14 (2)
kio/uzp 687/10 (3)
kio_uzp_338_09 (38)
"23 ust. 5" (34)
różna interpretacja kryteriów (2149)
v_ca_3618_13 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (585)
niewłaściwa stawka vat (1582)
uzupełnienie próbek (574)
zmiana umowy roboty zamienne (679)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
"kosztorys inwestorski" (839)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (409)
kio 2206/11 (8)
2814/12 (2)
kio_2529_15 (4)
polski związek pracodawców budownictwa (88)
kio 813/15 (14)
instytucje_prawa_publicznego (66)
odnowienie licencji (25)
definicja podwykonawca (1059)
wezwanie do podpisania umowy (4068)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (191)
przejęcie długu (37)
e-podatki (32)
1615/14 (5)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1557)
"oferta ocena oferty" (55)
kio 1535/11 (5)
"postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą" (9)
kio/kd 6/10 (14)
oferta po terminie awizo (25)
odwołanie od wezwania do złożenia wyjaśnień (9387)
proporcjonalność warunku (633)
34/15 (22)
kio/1756/10 (16)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1203)
"umowa pod warunkiem" (33)
stadion narodowy (46)
kio 385/14 (8)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (1165)
kompatybilny (543)
art 89 ust. 1 pkt 2 (16136)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (99)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (24)
ciężar udowodnienia (2895)
forma pełnomocnictwa (2180)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
wadium na niepełny okres związania ofertą (968)
projekty własne (5739)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2228)
zwolniony z vat (355)
nie podano nazwy producenta (2396)
"art. 22a ust. 6" (51)
"nieważność umowy" (635)
kio 1698/14 (2)
"informacje z internetu" (8)
dokument przedmiotowy a treść oferty (13989)
wolters kluwer (68)
samozatrudnienie (31)
kio 416/12 (5)
definicja ceny (3352)
nieistotna zmiana (15061)
41/11 (23)
kio/uzp 6/10 (161)
podmiot trzeci tajemnica (1133)
przedmiar (2184)
kio/uzp 210/09 (4)
spółka cywilna grupa kapitałowa (340)
oczywista omyłka pisarska wadium (260)
kosztorys uproszczony (540)
zamówienie dodatkowe wartość (10592)
dwie oferty jednego wykonawcy (11797)
kio 185/13 (5)
473/14 (4)
"zmiana terminu" (894)
"generalny wykonawca " (467)
xii ga 391/08 (10)
morska budowla hydrotechniczna (13)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (1021)
kio 366/13 (7)
369/15 (8)
inna omyłka cena (3027)
art. 142 ust. 2 (1577)
protokół odbioru dostawy (1465)
art.15 (1624)
160/12 (17)
"usługi prawne" (53)
omyłka istotna (3813)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (36)
1533/08 (2)
uchylenie się od podpisania umowy (2295)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (270)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1545)
412/15 (7)
ograniczenie podwykonawców (2965)
nie przedłuzenie wadium (1063)
bezpieczeństwo przemysłowe (320)
"art. 29 ust. 1" (2579)
kio 1918/10 (13)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1180)
rażąco nisko cena (2866)
szkoda (7649)
kio 1341/13 (7)
65/15 (10)
połowy terminu (1256)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (562)
43/08 (17)
"interes w unieważnieniu" (11)
iv ga 10/08 (28)
kio 1287/14 (13)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (2245)
"pisemne zobowiązanie" (1314)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (558)
pytania do ogłoszenia (5894)
wysokość wadium (2490)
brak ceny brutto (4745)
x ga 284/11/za (1)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
opinia banku aktualna na dzień złożenia (430)
68/11 (14)
kio_2710_10 (8)
t-matic (68)
tramwaje warszawskie (58)
gwarantowany zakres zamówienia (4685)
ii ca 457/08 (2)
248/14 (5)
24 ust.2a (911)
skamex (101)
przeciwnikiem skargi (552)
kio 447/12 (3)
"art. 91 ust. 4" (27)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (7687)
ograniczenie podwykonawstwa (1161)
198d (20)
"art. 16 ust. 4" (9)
tramwaje śląskie (37)
sprint (132)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (637)
nie złożył formularza ofertowego (5109)
spółdzielnia naprzód (319)
gramatura papieru (39)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (765)
brak kryteriów równoważności (708)
kio 1318/10 (8)
kio/kd 19/10 (24)
zabezpieczenie oferty wadium (1579)
"kserokopia pełnomocnictwa" (29)
agencja mienia wojskowego (201)
spóźniony zarzut (1872)
przedmiot umowy (15533)
wznowień zamówienia (434)
art. 22a ust. 6 (217)
"zakres podwykonawstwa" (255)
tłumaczenie referencji (768)
kio/uzp 250/08 (19)
wadium w częściach konsorcjum (639)
niezgodność próbki z siwz (626)
zastrzeżenie wykazu osób (2946)
2862/13 (8)
1142/15 (5)
oferta stanowi całość (12122)
holowanie (44)
maquet (38)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (13345)
ix ga 113/06 (2)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (14953)
kary umowne siwz (849)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (46)
"zasada równego traktowania" (5271)
kryterium oceny ofert metodyka (323)
iv ca 33/09 (4)
uzupełnianie dokumentów samodzielnie (2069)
1719/10 (25)
odpady komunalne (1171)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (177)
inżynier kontraktu (957)
v ga 84/11 (8)
"art. 12a" unieważnienie (130)
"art. 144 ust. 1" (407)
uzupełnienie faksem (1771)
skrócenie terminów (932)
art. 84 ust. 2 (2916)
wpis na listę samorządu (251)
naruszenie art. 38 ust. 6 (5021)
opinia bankowa (1131)
1670/14 (7)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (8166)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (12069)
"cena maksymalna" (48)
163/08 (17)
dostawa licencji (1045)
1978/10 (23)
esri (39)
umowy barterowe (9)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (164)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5722)
pochodzenie (4853)
xix ga 91/07 (6)
1119/12 (3)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (6306)
cena jest rażąco niska (2836)
"partner of promotion" (6)
pozwolenie na zbieranie (313)
iii czp 52/11 (139)
niepodpisany kosztorys (1186)
"87 ust. 1a" (124)
"art.29 ust. 3" (847)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3313)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (5546)
"usługi społeczne" (23)
art. 5 ust. 1a (4491)
kio 50/14 (16)
art. 110 pzp (1460)
c-18/01 (15)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (2007)
kio 2009/12 (201)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
powiat suski (8)
tamex (65)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (160)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
art. 17 ust.2 (12752)
kio 234/17 (6)
694/13 (12)
pełnomocnictwo do wniesienia przystąpienia (3133)
lex retro non agit (42)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (569)
konferencja (178)
niedoszacowanie (171)
art 12a (682)
sumowanie referencji konsorcjum (184)
art. 58 k.c. (845)
art. 150 ust. 3 (2186)
46 ust. 4a (1002)
xix ga 245/07 (6)
wyłączne (15101)
przedawnienie roszczeń (103)
"art. 180 ust. 2 pkt 5" (8)
zatarcie skazania (58)
art. 181 ust. 1 (1576)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (132)
(kio 1408/10 (19)
"art. 143c ust. 7" (3)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1202)
kio 2939/12 (7)
kio_846_14 (12)
pytania i odpowiedzi (7223)
"za pośrednictwem banku" (48)
haccp (48)
gwarancja bankowa oryginał (458)
art. 25 ust. 1 pzp (12538)
interes w uzyskaniu (12046)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3357)
natychmiastowa (740)
art. 29 ust. 1 (31057)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1226)
art. 26 ust. 2f (134)
koszty postępowania (30177)
vi_ga_34_08 (3)
v ca 1412/07 (6)
dokument przedmiotowy (15660)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (240)
ustalone standardy jakościowe (770)
2679/10 (4)
nie podpisany formularz oferty (3267)
"błędny numer katalogowy" (5)
ii ca 37/06 (5)
branie udziału w realizacji części zamówienia (256)
self cleaning (11)
33/07 (41)
sukcesja generalna (47)
ix ca 50/07 (6)
prototyp (146)
pol-aqua (122)
iv ca 891/09 (1)
art 36 ust 5 (6500)
niezgodność oferty z treścią siwz (6591)
uzasadniona przyczyna (4253)
filgrastim (3)
art. 22a ust.4 (139)
nieprawdziwe informacje (3879)
xix ga 92/08 (13)
186 ust. 2 (4849)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (810)
ceidg data wydruku (33)
uzupełnienie certyfikatu (1775)
"korekty finansowe" (767)
kosztorys przed podpisaniem umowy (1004)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (232)
kio 1965/10 (5)
238/13 (7)
udostępnienie ubezpieczenia (996)
kio 634/15 (5)
2315/13 (3)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1986)
dostawa leasing (234)
funkcjonalność system (2076)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4662)
brak krk wykluczenie (508)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7978)
kio_308_12 (6)
zakup mebli (139)
przetarg na odbiór odpadów (888)
2066/16 (2)
ceidg spółka cywilna (44)
astaldi (83)
krk anglia (10)
dowody (13895)
zamówienie dodatkowe do zamówienia uzupełniającego (3422)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (5444)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (30)
62 ust. 1 pkt 4 (3006)
oświadczenie wiedzy referencje (2683)
dbałość o finanse publiczne (202)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (242)
rażąco niska cena szpital (227)
ceidg po terminie składania ofert (94)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (179)
358/11 (17)
wolny rynek (504)
kio 2537/13 (5)
błąd w adresie gwarancji wadialnej (124)
v ca 142/09 (3)
x ga 78/09 (2)
brak sformułowania na pierwsze żądanie (4609)
"0 zł" (7559)
błędy w siwz (5649)
za zgodność z oryginałem (3557)
doświadczenie "jako kierownik budowy" + kierownik robót (152)
xix ga 225/10 (16)
art. 46 ust 4a (1002)
impel catering (96)
termin płatności składki po upływie terminu składania (414)
"art. 24 ust. 1 pkt 17" (38)
art. 17 ust. 3 (14333)
koszty reprezentacji (2472)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1700)
tonery zamienniki (26)
kio 277/12 (3)
odtajnienie kosztorysu (133)
koordynator projektu (292)
niejednoznaczność siwz (468)
kio 842/11 (13)
kryteria oceny ofert dyrektywa (2213)
polisa podlimity (18)
najem nieruchomości (59)
54/12 (31)
" oferta wariantowa" (406)
"zakres zarzutu" (5235)
złożył dwie oferty (14369)
kio 1617/14 (5)
kio/kd 79/11 (8)
art. 42 (4705)
"iii czp 25/10" (23)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3487)
419/15 (6)
art. 2 pkt 7a (782)
art. 180 ust. 2 (6192)
podkryteria cenowe (59)
unieważnienie zmiana okoliczności (8445)
pracowniczy program emerytalny (10)
data uzupełnienia jedz (186)
kio 1431/15 (7)
1533/12 (7)
oprogramowanie równoważne (761)
ii ca 397/13 (5)
iv ca 588/04 (3)
kio 2257/12 (2)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2420)
2872/15 (4)
92 ust. 1 pkt 2 (3917)
ix ca 23/12 (14)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (3079)
nieobiektywne kryterium (3588)
"niezgodność z ustawą" (186)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1128)
gwarancja wadialna konsorcjum (470)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (5)
błędy w obliczeniu ceny (2618)
vat 0 % (2102)
postępowanie wyjaśniające (5686)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (22)
zastrzeżenie tajemnicy krk (78)
kio 1092/10 (7)
x ga 316/09 (2)
"x ga 76/15" (7)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3331)
cel postępowania (3918)
22 ust. 4 (18108)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1691)
kio 2343/12 (20)
452/11 (50)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (440)
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (163)
"brak podpisu na formularzu ofertowym" (5)
kio_1202_13 (6)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (686)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1441)
udzielenie kredytu (638)
mba (11)
kio 939/12 (8)
kio 47/15 (11)
sumowanie wartości polis oc (72)
japonia (36)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (691)
manipulowanie ceną (257)
tłumaczenia (2952)
wyjaśnienie referencji (3216)
papiery wartościowe (221)
"usługi szkoleniowe" (184)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (8473)
oferty dodatkowe (13780)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
kio 2182/13 (17)
zmiana personelu (1444)
kio 1085/10 (6)
porozumienie (1886)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (550)
rażąco niska cena domniemanie (729)
art.89 ust.1 pkt 2 (14864)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1144)
działalność twórcza lub artystyczna (44)
novartis (20)
xii ga 102/09 (80)
lub równoważne (3218)
simple (90)
1425/15 (8)
"błędne oznaczenie beneficjenta" (7)
tożsamość czasowa (219)
ii cz 93/15 (2)
tablice rejestracyjne (26)
uzupełnienie nieprawdziwych informacji (2228)
art. 40 ust. 6 pkt 2 (6148)
uzupełnianie referencji dodatkowe punkty (842)
uzp_zo_0_616_05 (3)
kio/uzp 430/08 (2)
usługi pocztowe (1420)
sumowanie obrotów (198)
infrastruktura krytyczna (168)
dyrektywa (3870)
vi ga 28/07 (27)
"ochrona danych osobowych" (76)
poprawienie ceny ryczałtowej (877)
pełnomocnictwo notarialne (325)
xix ga 195/09 (11)
zamawiający wyłączył faks (88)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1574)
"powierzy podwykonawcom" (796)
użyczenie zdolności finansowej (191)
odstępne (8)
sodexho (20)
2409/15 (3)
odrzucenie oferty (20376)
oddala odwołanie (10876)
kio 1777/11 (7)
narzucenie podwykonawcy (478)
równe traktowanie (12751)
realne udostępnienie (1849)
kio/uzp 298/09 (4)
2249/16 (9)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
obrót hurtowy produktami leczniczymi warunek udziału (8)
109/09 (36)
forma uzupełnienia oferty (4593)
c-389/92 (21)
"art. 26 ust. 6" (29)
niekaralność niemcy (67)
art. 8 ust.3 (15265)
"przenoszenie kosztów" (43)
x ga 176/10/za (1)
"192 ust. 2" (2986)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1226)
pkp (1093)
691/11 (7)
"in dubio pro reo" (66)
kio_1724_10 (8)
352/17 (2)
prawo wyłączne (14914)
technologia radiowa (177)
kio_uzp_1400_09 (10)
zamawiający z własnej inicjatywy (899)
iv_ca_508_05 (5)
złożyli nieprawdziwe informacje (3577)
xii ga 133/09 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa wpływ na wynik postępowania (1617)
kio/uzp 924/10 (6)
kio_281_12_kio_290_12 (12)
medyczne (3001)
dostawa bonów (69)
"art. 8 ust. 3" (822)
wykluczenia (16363)
1162/13 (2)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (213)
jednokrotne wzywanie (611)
art 4 pkt 8b (153)
kara umowna referencje (171)
doświadczenie kierownika budowy (1361)
xix ga 128/08 (115)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
właściwości estetyczne (135)
"przeciwnikiem skargi jest " (36)
zużyte opony (48)
"17 ust. 1 pkt 4" (204)
art. 381 (350)
"art. 46 ust 4a" (648)
lublinie (1912)
chorwacja (15)
124/09 (6)
32 ust. 3 (5682)
nierealny termin (4319)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (13926)
poświadczenie pełnomocnictwa do reprezentacji przed kio (354)
"ii ca 29/05" (14)
1587/11 (8)
przerwanie terminu związania ofertą (193)
pozorna równoważność (169)
i aca 1018/05 (42)
odstąpienie od podpisania umowy (1979)
chiński (88)
synektik (30)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (329)
regenerowane (46)
praw wyłącznych (14914)
sumowanie zamówień (836)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (743)
2191/10 (9)
ochrona praw wyłącznych (8025)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (255)
cena 0 złotych (5997)
2785/10 (8)
kio 698/14 (3)
353/11 (8)
wdrożenie (2987)
1291/10 (18)
krk zmiana zarządu (240)
874/09 (17)
1337/12 (28)
interesu (14790)
zastrzeżone usługi pocztowe (323)
wykładnia literalna siwz (1672)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (118)
rentowność sprzedaży (147)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2824)
x ga 213/11 (20)
"art. 140 ust. 1" (345)
36 ust. 5 (6500)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3396)
oryginalne tonery (57)
istotna zmiana umowy termin (10983)
stosowanie przejściówek (24)
kio/uzp 198/09 (10)
"93 ust. 4" (76)
"dysponowanie bezpośrednie" (89)
istotna zmiana ceny oferty (7902)
rażąco niska cena 2014 (1000)
"art. 41 pkt 9" (28)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2853)
kio/2262/12 (10)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1380)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (580)
homologacji (215)
kio/uzp 869/11 (4)
art 144 (1273)
satis (2)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (539)
wstępne ogłoszenie informacyjne (417)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (121)
rozliczenie robót dodatkowych (1655)
beryl (20)
iv ca 915/08 (2)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3633)
te same referencje (3621)
385/15 (2)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (2237)
nieistotne zmiany umowy (10248)
v ca 484/04 (3)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (263)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1123)
"rażąco niska cena dowody" (7)
odrębne zamówienie (7934)
slim (12)
parafowanie oferty (387)
c-107/98 (80)
"kryteria niemierzalne" (27)
criminal (27)
1961/12 (19)
oświadczenie zamiast krk (162)
2049/13 (3)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1145)
usługi hotelowe (95)
zmiana oferty w zakresie podwykonawstwa (982)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (287)
vi ga 104/10 (2)
upadłość (566)
kio/uzp 354/10 (3)
kio 879/16 (4)
wadium 46 ust. 4a (699)
różne stawki podatku vat (1015)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1430)
krajowego rejestru karnego (903)
podstawa do dysponowania (6733)
kio 2709/10 (3)
"wykaz robót budowlanych" (573)
"art 87 ust 1" (4317)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
warunki przedmiotowe (17582)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4636)
"art. 67 ust. 2" (82)
art. 24 ust. 1 pkt 14 (13130)
kio 1909/10 (2)
c-103/88 (143)
odległość od siedziby zamawiającego (834)
opłata skarbowa (218)
kosztorys inwestorski (903)
xii ga 443/09 (1)
dozorbud (155)
"93 ust. 1 pkt 7" (2172)
v ca 440/06 (7)
obniżenie wynagrodzenia (2268)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4897)
wycofanie oferty (1641)
działalność regulowana telekomunikacyjne (188)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (546)
naruszenie art. 29 ust 3 (26038)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (36)
wykaz głównych usług (2310)
904/10 (5)
kio 1542/12 (3)
"wyjaśnienia treści siwz" (1064)
"informacja banku" (449)
bład w obliczeniu ceny (2618)
migracja (289)
"26 ust. 2d" (103)
zmiana podmiotowa (2749)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (61)
jedz podwykonawcy (135)
braki w kosztorysie ofertowym (2446)
"inżynieria cenowa" (17)
ix ga 115/06 (4)
nie może przekroczyć (3190)
xxiii ga 1894/15 (3)
kio/uzp 33/07 (34)
termin skłądania ofert (12699)
2931/13 (4)
"aukcji elektronicznej" (518)
x ga 20/10/za (1)
1725/11 wiedzy i doświadczenia wykaz usług wykonane w całości w okresie ostatnich trzech lat od rozpoczęcia do zakończenia (8)
"kryterium doświadczenie" (136)
kio_368_11 (6)
krk 10 i 11 (445)
chiński rejestr karny (20)
ix ga 39/12 (16)
kio 238/12 (36)
podwykonawcy (3207)
1542/12 (4)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (317)
kio_1834_11 (4)
1841/09 (2)
zwolnienie od kosztów (1272)
elgama (18)
kyocera (29)
próbki (1025)
i ca 495/13 (20)
korea (48)
elektroniczny krs (776)
wydruk ze strony internetowej (1444)
tajemnica karty katalogowe (139)
próbki uzupełnienie (574)
zmiana umowy po złożeniu ofert (10287)
podwykonawstwo (1222)
ix ga 121/07 (1)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2402)
ryczałtowe ceny jednostkowe (1077)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
nieprawdziwe (3852)
opis rozwiązania jako tajemnica przedsiębiorstwa (1112)
zmiana terminu zamówienia (15511)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (31)
2364/12 (3)
vi gz 61/10 (1)
szkoda zawodowych (1705)
"1804/13" (9)
"wartość zamówienia" (8744)
889/13 (2)
"nie otwarto wszystkich ofert" (14)
kio_1553_10 (6)
zbyt długi termin związania ofertą (416)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9112)
zbyt wysokie kary (248)
unieważnienie aukcji elektronicznej (429)
niepełnosprawni (521)
189 ust. 2 pkt 4 (6353)
czy można uzupełnić formularz cenowy (659)
"usługi transgraniczne" (20)
art. 192 ust. 7 pzp (11292)
kio/uzp 1633/09 (13)
doświadczenie podwykonawcy (2208)
"protokół odbioru" referencje (673)
xii ga 231/10 (1)
art. 36 ust. 1 pkt 14 (5076)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2735)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (11002)
mógł użyć nazwy własnej (2565)
kio 1122/10 (21)
oferta najkorzystniejsza (18556)
metodyka (473)
art. 5 (29490)
kio 8/11 (260)
błędy w dokumentacji (5217)
ii ca 206/06 (4)
różnych osób (5656)
kio_2332_12 (5)
brak harmonogramu (1799)
kio/uzp 218/08 (32)
vi ga 169/10 (1)
109/13 (27)
"89 ust. 1 pkt 6" (1278)
art 29 (31224)
kio_279_15 (20)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (20443)
odwołanie na dwie części (9610)
96/11 (14)
zastrzeżenie do protokołu (4133)
wadliwa gwarancja (1637)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1549)
substrat zaskarżenia (52)
46/13 (15)
wielokrotne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (498)
lex omega (49)
c-434/02 (3)
ets (914)
justyna tomkowska (681)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2798)
xii ga 149/07 (2)
kio_2653_11 (4)
niejednoznaczny opis (9699)
ix ga 131/10 (4)
xiii ga 379/12 (23)
kio 108/10 (22)
1758/11 (10)
tożsame (4765)
oświadczenie o spełnianiu warunków (12098)
przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
654/13 (9)
podmioty powiązane (1752)
§1 ust. 4 rozporządzenia (19132)
kio 2067/13 (6)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1360)
tożsamość przedmiotowa usług (929)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (166)
dwóch miejsc po przecinku (452)
xii ga 59/09 (37)
działalność nie ujawnioną w krs (623)
"grupy kapitałowej" (725)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1315)
kio/uzp 400/07 (2)
"definicja oferty" (158)
brak numeru strony (5839)
niezgodność formularza ofertowego (2780)
cena do czterech miejsc po przecinku (192)
art. 89 ust.1 pkt 7b (173)
kio_uzp_330_09 (9)
nierealny termin realizacji zamówienia (3894)
zdolność finansowa (2755)
vi ga 93/10 (3)
"oznaczenie beneficjenta" (19)
dokumenty z szwajcarii (69)
lasy państwowe (379)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (10462)
uzupełnienie próbki (574)
zmiana wykazu osób (4096)
najwyższa staranność (1626)
próbka treść oferty (987)
oszczędność metody wykonania zamówienia (818)
180 ust. 2 (6192)
punkty serwisowe (809)
fundacja jako wykonawca (210)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3909)
jawność rozprawy (1093)
zdolność kredytowa warunkowa (69)
i sa/ke 24/15 (2)
statio fisci (29)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (423)
1776/10 (8)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (115)
2160/14 (8)
doświadczenie kierownika (1977)
"art. 36 ust. 5" (205)
limit debetowy (11)
66/07 (14)
termin związania ofertą (13111)
oferta w języku angielskim (900)
wyłączenie podwykonawstwa (495)
"cena ryczałtowa" (1188)
1237/11 (25)
"zmiana podmiotowa" (59)
2339/14 (3)
art. 15 (23755)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
siwz czytać całościowo (88)
sfałszowany podpis (23)
utajnienie polisy (101)
kio_225_15 (8)
kio 2483/10 (14)
wadium w gotówce (78)
kio 348/14 (5)
finlandia (95)
"oświadczenie własne wykonawcy" (201)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (570)
odstąpienie od umowy konsorcjum (1023)
art.94 ust.3 ustawy pzp (438)
potwierdzenie otrzymania faksu (2036)
1512/13 (3)
elektroniczny zus (231)
podpis czytelny (522)
definicja interesu publicznego (4247)
koleśnikow (1229)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (348)
biegłego rewidenta (294)
"odrzucenie oferty" (15881)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (933)
kio 800/12 (13)
26 ust 2f (198)
kio 1562/11 (64)
istotne zmiany umowy (10248)
kio 691/11 (7)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (861)
"189 ust. 2 pkt 4" (142)
politechnika częstochowska (16)
180 ust. 2 pkt 6 (5931)
"ograniczenie terytorialne" (30)
kio/uzp 231/08 (24)
uzp/zo/0-973/07 (3)
1243/12 (5)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (8541)
38 ust. 6 (5286)
"roboty dodatkowe" (579)
v_ca_243_13 (12)
"kio/uzp 703/09" (22)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (1148)
vi ca 232/10 (2)
i c 125/09 (9)
kio 400/13 (4)
zmiana vat (2895)
wariantowa (536)
treść pełnomocnictwa (4395)
kio 1987/10 (3)
planeta (39)
kio_707_11 (39)
rażąco niska cena na usługi (2281)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1197)
886/14 (6)
ministerstwo sprawiedliwości (783)
"zamówienia podobne" (429)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3695)
odwołanie bez podpisu (2998)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (87)
ilość zamówienia (8815)
kio 224/13 (3)
interpretacja indywidualna (1706)
rolnik (59)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1125)
"województwo podkarpackie" (153)
success fee (6)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1237)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1790)
wywóz nieczystości (185)
ii ca 158/09 (11)
"wymóg zatrudnienia na umowę o pracę" (11)
"linia kredytowa" (89)
1050/12 (5)
982/10 (5)
badanie rażąco niskiej ceny (2215)
zamawiający nie otworzył oferty (6708)
microsoft (402)
ramowe (923)
rozwiązanie umowy ramowej (401)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3925)
kio 779/13 (4)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2692)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (136)
warunek doświadczenia nieproporcjonalny (1415)
iv ca 180/11 (4)
i1 ca 202/09 (1)
wykaz zamówień (9689)
2779/12 (5)
potencjał innego podmiotu (4060)
uprzywilejowanie wykonawcy (1460)
rebus sic stantibus (26)
postanowienie o zwrocie odwołania (16163)
"manipulowanie cenami" (95)
odrzucenie rażąco niska cena (2805)
art. 85 (3393)
1267/16 (2)
wyjaśnienia bez dowodów (9117)
faksymila (2)
cesja umowy (144)
wrobis (56)
jedną ofertę (6875)
875/14 (2)
758/10 (4)
kio 64/14 (12)
grzegorz mazurek (293)
brak podpisu na dokumencie (2861)
508/12 (3)
"art. 82 ust. 1" (272)
górna granica kar umownych (93)
2126/15 (3)
"gwarancja producenta" (163)
"negocjacje bez ogłoszenia" (1007)
zmiana kryterium (7448)
2222/11 (19)
odwrotny vat (206)
746 kc (67)
zwrot wadium w formie gwarancji (739)
290/11 (8)
środki ochrony prawnej (9532)
próbki to dokumenty (975)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1691)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (7176)
omyłka cena jednostkowa (1323)
634/14 (9)
xii ga 568/11 (1)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (143)
34/16 (18)
i ca 601/05 (3)
art 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (11265)
zmiana umowy w zakresie sposobu płatności (2454)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2219)
"10 usług" (42)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2752)
import docelowy (33)
kio 385/15 (2)
certyfikat oc (178)
certyfikat fifa (51)
równoważnych (3380)
zmowa cenowa (130)
wydłużenie rękojmi (167)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
niewniesienie wadium (2677)
sobotę (339)
wynagrodzenie prowizyjne (16)
konkretyzacja warunków udziału (597)
v ca 371/07 (16)
89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
iv ca 683/12 (118)
kluczowych części zamówienia (2278)
traktowanie wykonawców (14308)
41/12 (37)
beneficjent gwarancji (771)
inna cena słownie i cyfrowo (620)
pozwolenie na użytkowanie referencje (226)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (18)
art. 24aa (37)
nie złożyli ofert dodatkowych (13430)
"numer katalogowy" (304)
czp 53/11 (106)
kio 1408/10 (19)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1281)
nienależyte wykonanie (10051)
kio/kd 86/12 (5)
specyfikacja techniczna (10521)
umowa o dzieło (763)
kio 103/10 (38)
zaświadczenie z zus jako tajemnica przedsiębiorstwa (73)
kio 1737/11 (4)
c-106/89 (26)
c-286/99 (31)
"powołanie biegłego" (304)
kryteria społeczne (2479)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (192)
i csk 448/12 (16)
"13 zł" (329)
kio_1306_11 (6)
nisko rażąca cena (907)
kredyt obrotowy (94)
110/14 (15)
grupy kapitałowej procedura odwrócona (24)
x ga 257/09/za (1)
w sprawie dokumentów (18546)
program funkcjonalno-uzytkowy (947)
fordewind (10)
treść formularza oferty (6917)
489/06 (55)
"umowa odpłatna" (220)
iv ca 392/05 (8)
kio 2931/12 (2)
przedłużenie terminu składania ofert bez modyfikacji siwz (753)
"złożenie oferty po terminie" (24)
jedna usługa (5156)
realność udostępnienia zasobów finansowych (310)
arcadis (50)
literalnie (3497)
bezprzedmiotowe odwołanie (2151)
autoryzacja producenta sprzętu (203)
"46 ust. 5" (387)
cezar (86)
wolnej ręki (1872)
różny vat w ofertach (1868)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (12075)
xii ga 315/11 (37)
52/08 (9)
1486/08 (4)
ważność krs (429)
zmowy przetargowej (212)
żądał dokumentów (11693)
energia cieplna (229)
vii ga 2/08 (3)
art. 38 ust. 1 (5663)
dokumenty z innego postępowania (17217)
dokument stanowi treść oferty (16643)
"udostępnienie zdolności ekonomicznej" (5)
udostępnianie załączników do protokołu (1388)
usługi prawne rażąco niska cena (1930)
"art. 38" (2673)
kio 2707/12 (11)
zwrot oferty (16904)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (24034)
zbiorowa polisa (82)
1897/14 (10)
"uzasadnionych potrzeb" (934)
"kary umowne" kryteria (510)
1239/13 (12)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (4129)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (11)
wydłużenie terminu składania ofert (902)
bilety lotnicze rażąco niska cena (25)
brak krs (2009)
niepełne tłumaczenie (2116)
"przed notariuszem" (385)
x ga 85/15 (13)
"uzasadnienie odrzucenia oferty" (936)
kio 460/14 (8)
kryteria oceny ofert gwarancja (2998)
ochrona (12697)
"art. 38 ust. 4" (1028)
darowizna (79)
kio/ku 47/11 (10)
wycofanie+oferty (115)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (12187)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (7687)
kio_uzp_292_10 (3)
nie wykonanie wyroku (18336)
kio_1818_11 (9)
kio/uzp 429/08 (10)
iv ga 39/08 (1)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
euro 3 (3875)
563/09 (5)
kio 2397/13 (3)
x ga 367/09 (1)
przedłużenie terminu związania faksem (454)
kio 286/16 (2)
kio/kd 25/12 (12)
nie zamieścił ogłoszenia (8610)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (18900)
"interwencja uboczna" (77)
uzupełnienie dokumentów mailem (576)
1361/08 (3)
komplementariusz krk (39)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1122)
"xii ga 117/09" (10)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (758)
brak daty na zobowiązaniu (4617)
zasada równego traktowania wykonawców (12801)
grafolog (11)
rozbieżnie liczbowo i słownie (28)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6435)
referencje od podwykonawcy (1072)
163/09 (22)
brak tłumaczenia na język polski (1334)
vi ga 54/10 (3)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3562)
błędny formularz cenowy (1661)
86 ust. 2 (2412)
"otwarcie ofert" (3590)
"uzupełnienie formularza ofertowego" (14)
art 22 ust 1 (20961)
nieproporcjonalny warunek (1520)
791/14 (2)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1731)
recykling (166)
"na pierwsze żądanie" (199)
art.90 ust. 3 (2799)
xix ga 179/13 (44)
zmiana przedmiotu zamówienia (14340)
subiektywne kryterium (1020)
wyjaśnienia siwz (12888)
kio 774/13 (3)
v ca 936/12 (8)
wygórowany warunek doświadczenia wdrożenia (144)
testy (1420)
art. 5 ust. 1b (1467)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (602)
1007/13 (34)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (39)
art. 93 ust 1 pkt 7 (6408)
odwołanie jest przedwczesne (1472)
ryzyko (2530)
rażąco niska cena ciężar dowodu (1038)
kio 637/11 (24)
kary umowne referencje (171)
ix ga 147/07 (1)
oryginalny toner (57)
cena brutto (5266)
1125/14 (3)
art. 6a pzp (607)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (312)
zmiana umowy 144 (951)
v ca 264/04 (25)
kio_uzp_992_09 (57)
kio_uzp_333_09 (11)
usługi hotelarskie (56)
wadium termin związania ofertą (1981)
182 ust. 1 (3408)
zp-1 (371)
art. 181 ust. 2 (1677)
odstąpienie (3806)
serwis w odległości (152)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1586)
art. 184 (3112)
1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (4370)
radiofarmaceutyki (7)
średnie roczne zatrudnienie (206)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (606)
miejsce składania ofert (8406)
kio 229/12 (33)
art. 29 ust. 2 (31023)
1251/15 (20)
iii czp 87/08 (9)
świadczenia ciągłe (1719)
wartość zamówienia brutto (5982)
"ii ca 489/06" (42)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
366/17 (11)
cena jednostkowa rażąco niska (1226)
awarii (1017)
zmiana terminu wykonania umowy (9922)
art. 49 ust. 3 (2982)
kio_uzp_1941_09 (10)
wadium dla konsorcjum (1109)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (81)
towarzystwo budownictwa społecznego (157)
dokumenty francuskie (248)
kio 411/12 (10)
kio/uzp 66/07 (10)
kio 707/12 (20)
usługi szkoleniowe (496)
"błędy w dokumentacji" (34)
179/09 (10)
kio 218/11 (31)
kio 1327/09 (27)
toner (127)
238/14 (11)
jedz tłumaczenie (73)
ii ca 386/05 (2)
deklaracja zgodności we (1558)
1565/12 (4)
alpine bau (33)
zakres zamówienia podwykonawca (3477)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (9516)
brak kosztorysu szczegółowego (1958)
"cena jednostkowa" (2370)
przeszacowanie wartości zamówienia (195)
spółka jawna zus (170)
"nieprawdziwa informacja" (2360)
kio 836/11 (10)
dokumenty niewymagane w siwz (14500)
interes publiczny (14757)
v ca 3201/13 (5)
vi ca 210/08 (2)
ix gc 201/07 (2)
modyfikacja siwz (4894)
xii_ga_429_09 (77)
1900/11 (6)
iv csk 115/14 (4)
zasada proporcjonalności (774)
art. 5 ust. 1b pzp (1180)
gotowy produkt (652)
c-337/98 (32)
"nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia" (330)
current ratio wspólnie (7)
tłumaczenie gwarancji (923)
referencje dla samego siebie (1932)
vii ca 587/09 (1)
pozacenowe kryterium oceny ofert (297)
treść umowy (15923)
kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym (968)
kio 419/12 (12)
247/15 (9)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (325)
powtórzenie prezentacji (577)
kio/uzp 1526/10 (6)
śmierć wykonawcy (101)
"uzupełnianie próbek" (16)
co powinny zawierać referencje (2931)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2706)
krk od prokurenta (61)
brak czytelnego podpisu (494)
odwołanie z ostrożności (3057)
kio 570/15 (9)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (3239)
art. 104 kc (500)
brak pozycji w kosztorysie (2230)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1118)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (13)
"zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego" (6)
ii ca 1950/05 (2)
496/10 (9)
art. 43 (3807)
zamówienia z wolnej ręki (1870)
"uzupełnienie treści oferty" (271)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3478)
inna omyłka vat (1184)
oferta wstepna (2181)
dostawa samochodów (616)
63/12 (24)
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (1616)
brak wskazania podstawy dysponowania (4509)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1632)
nakazuje zmianę specyfikacji (8441)
art. 180 ust. 3 (6594)
warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert (8525)
czyny nieuczciwej konkurencji (1814)
rozwiązania równoważne (1999)
kio 1442/12 (5)
1533/13 (12)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (8051)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1820)
krs włochy (39)
usa (198)
sprzeczność postanowień siwz (4139)
kio_2854_12 (12)
iii ca 490/04 (2)
"koncepcja realizacji" (179)
wniesienie wadium po terminie (2628)
brak wskazania w ofercie podwykonawcy (2385)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1814)
"ii ca 1481/13" (18)
ii ca 675/14 (4)
373/12 (11)
protokół oceny ergonomicznej (47)
tajemnica przedsiębiorstw (2344)
kanada (44)
czeskie krk (13)
sumowanie polis oc (77)
rażąco niska cena usługi sprzątania (237)
kio 601/11 (13)
kio 2213/11 (9)
"art. 22a ust. 1" (72)
kio_2694_13 (5)
c-458/03 (66)
koncert (35)
sposób kalkulacji ceny (3321)
art.186 ust.2 (4024)
zakłady usługowe "ezt" (25)
zmiana członka konsorcjum (2603)
umowa o podwykonawstwo usługi (1031)
autoryzowany przedstawiciel na polskę (150)
22 ust. 5 (18345)
1366/12 (3)
politechnika rzeszowska (35)
nieuprawnione żądanie dokumentów (8318)
emkan pro (10)
unieważnienie postępowania brak środków (8869)
istotna zmiana (13652)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (207)
wykonawstwo zastępcze (47)
termin wniesienia odwołania (29419)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (612)
"będzie dysponował osobami" (185)
parafa (219)
dostawca a podwykonawca (627)
06 austria istotna zmiana (125)
"wolnej ręki" (1844)
bim (9)
brevells (2)
podkryterium (319)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (8450)
art. 26 ust. 3a (1597)
art 67 ust 1 pkt 6 (3227)
dostarczenie kopii gwarancji wadialnej w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (99)
opłata (855)
unieważnienie postępowania (16770)
odpis pfron (29)
"art. 32 ust. 1" (479)
xii ga 211/14 (6)
kio 327/14 (9)
"art. 5 ust. 1b" (14)
koncepcja realizacji (1410)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (16245)
kio_1382_13 (4)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (283)
wykaz materiałów (4691)
harmonogram (1935)
prawo zamówień publicznych (31789)
kio 2421/11 (2)
334/09 (7)
2234/12 (5)
"zmiana podmiotu udostępniającego zasoby" (2)
producent (5850)
zmiana treści umowy (10936)
1797/11 (10)
okresowe ogłoszenie informacyjne (237)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (62)
v ca 787/08 (1)
oświadczenie producenta sprzętu (2492)
kurs nbp (155)
kio 2288/13 (7)
kio/uzp 1591/09 (5)
"art. 180 ust. 3 " (637)
konsultacje i doradztwo (356)
1388/13 (15)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (116)
obiekt budowlany definicja (1240)
x ga 258/09 (4)
art. 16 (16273)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (686)
kio 632/11 (3)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 (12638)
art.93 ust.1 pkt.7 (2573)
inżynieria rzeszów (113)
sumowanie potencjałów podmiotów trzecich (190)
748/15 (8)
uzupełnił dokumenty po terminie (4627)
kio 1231/11 (27)
publikacja ogłoszeń prasowych (87)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1621)
minimalny zakres zamówienia (6376)
sztuka budowlana (1627)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (12077)
protokół odbioru poświadczenie (674)
kio_425_12 (10)
"przetargu ograniczonego" (21950)
iii ca 583/08 (5)
"uzupełnienie zobowiązania" (140)
art. 89 ust. 7b (174)
26 ust. 1 (16700)
2369/14 (9)
art 94 ust 3 (2549)
brak otwarcia oferty (5097)
numer uprawnień (3539)
"przyrzeczenie publiczne" (48)
c- 454/06 (71)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (517)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2277)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (844)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (726)
gwarancja bankowa (1248)
art. 192 ust. 7 (13025)
kio 2006/11 (85)
indywidualna ocena oferty (3411)
nie wskazał podstawy dysponowania (7221)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2402)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3571)
arr (19)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (239)
x ga 100/10 (3)
art. 6a ustawy (783)
goap (10)
kio 1183/13 (3)
dokumenty na dzień składania ofert (11971)
zasoby podmiotów trzecich polisa (236)
"uzupełnienie dokumentów z własnej inicjatywy" (2)
"art.12 a" (246)
umowa na czas oznaczony (6520)
ii ca 641/07 (3)
1617/14 (5)
477/10 (3)
data uzupełnionych dokumentów (3012)
kio_1096_10 (10)
c-496/99 succhi di frutta (39)
v gaz 94/09 (2)
art. 6a (786)
wskaźnik płynności bieżącej (75)
inżynieria wyceny (164)
wezwanie musi być precyzyjne (2507)
fujifilm (20)
art. 29 ust. 3 równoważne (3301)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (503)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (5)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (710)
grupa zakupowa (69)
v ca 1738/04 (6)
art. 34 ust. 5 (4280)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (3058)
"treść specyfikacji" "z prawem" (1698)
brak dokumentacji projektowej (3238)
1501/14 (11)
v ca 307/09 (10)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (188)
house (147)
nie przedłużył terminu związania ofertą (2237)
gwarancji (5124)
nieprawdziwe informacje niedbalstwo (226)
32 ust. 4 (5488)
wadium gotówka (78)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (704)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
1158/09 (6)
postanowienie o odrzuceniu odwołania 180 ust. 2 pkt 6 (4330)
koncentracja środków ochrony prawnej tajemnica przedsiębiorstwa (74)
"zaniechanie odtajnienia" (604)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
"art. 144" (620)
krus (129)
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (40)
prezentacje (1073)
odwołanie przez niepelny skład skład konsorcjum (2662)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
sumowanie zdolności kredytowych (84)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (2310)
"udostępnienie potencjału finansowego" (9)
uzupełnianie dokumentów (4053)
kio 1060/13 (4)
v ca 788/12 (14)
2271/13 (5)
1071/11 (9)
przynależność do izby samorządu zawodowego (162)
art. 93 ust. 1a (1327)
kio_1883_14 (13)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7, interes (3607)
wykładnia językowa (1007)
kio 735/13 (10)
usługi prawnicze (352)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (144)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
obsługa prawna wolna ręka (376)
określenie terminu realizacji zamówienia (15405)
"pozycja dominująca" (155)
179/13 (58)
utajnienie wykazu osób (571)
artykuły biurowe (254)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (5225)
kio 14/11 (306)
alstom (93)
kio/kd 107/11 (4)
art.67 ust. 1 pkt 6 (1111)
x ga 256/10/za (1)
brak informacji o podwykonawstwie (1032)
rażąco niska cena 2015 (959)
stręciwilk (1027)
kio 1680/10 (3)
ćwik (104)
jedna usługa jedno zamówienie (4593)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (115)
kio_1507_11 (6)
art. 133 (1180)
wadliwy przedmiar (566)
105/13 (11)
art 145 (1731)
xxiii ga 380/11 (10)
1493/08 (10)
29 ust.1 (29150)
kio/1874/10 (7)
china overseas engineering group (13)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2532)
brak części formularza oferty (4949)
art. 85 ust. 3 (3312)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3534)
erp (164)
"nie figuruje w rejestrze płatników składek zus" (3)
wniosek o zabezpieczenie (3867)
v ca 719/10 (1)
cofnięcie odwołania (5288)
kio_744_10 (4)
protokół odbioru z usterkami (305)
nabycie udziałów (2359)
ostrołęka (236)
kio 500/15 (19)
obejście prawa (902)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (88)
spam (9)
779/13 (4)
kio/uzp 81/10 (6)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1467)
gwarancja kopia (1117)
brak dowodu wniesienia wadium (1491)
rolnik ryczałtowy (12)
"warunek zawieszający" (41)
9/09 (214)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1120)
modyfikowanie produktu (453)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (8379)
kio 2709/11 (3)
rażąco niska cena wezwanie (2327)
niejawne (9409)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1968)
"kopia gwarancji bankowej" (4)
art. 230 ksh (51)
różny vat (1950)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2678)
"ubezpieczenie mienia" (29)
"art. 144 pzp" (85)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2938)
kio 2411/12 (7)
art. 24 ust. 1 pkt 15 (15179)
art. 145 ust. 1 (1720)
porównywalne oferty (2154)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
reprezentacja spółki cywilnej (832)
nie wskazał części zamówienia (14389)
"open office" (20)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (227)
art. 91 ust. 4 (7920)
"projektuj i buduj" (91)
wpis od odwołania na dwie części (8487)
"x ga 23/07" (118)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2996)
uzp/zo/0-1625/06 (5)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3643)
kio_uzp_984_09 (16)
"naruszenie art. 42" (28)
potrzeby zamawiającego (9967)
pełnomocnictwo do złożenia oferty ogólne (1896)
zniszczył próbkę (45)
kio 223/08 (33)
"art. 36b ust. 2" (36)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (15735)
"art. 24 ust. 1 pkt 12" (386)
2772/13 (2)
język polski (2744)
xii ga 340/09 (9)
iii ca 418/09 (12)
4pi (37)
"spółka cywilna" zaświadczenie (184)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3487)
kryterium termin realizacji (7784)
forma oferty (8485)
sukcesja referencje (30)
oferta ocena oferty (21088)
kio 1646/11 (6)
na korzyść wykonawcy (4204)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1261)
iii ca 389/11 (3)
przenoszenie kosztów (1918)
jedz konsorcjum (42)
kio_uzp_1463_08 (17)
kio 2685/10 (39)
szacowanie wartości zamówień (1457)
iii czp 52/2002 (4)
instytut monitorowania mediów (17)
certyfikaty meble (86)
vi ga 192/10 (26)
"samodzielność finansowa" (19)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (28)
błędny nr katalogowy (605)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (110)
kio kd 86/12 (5)
skrośne (24)
dożywotnia gwarancja (13)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3976)
142/14 (14)
"art. 91 ust 2a" (61)
saternus (2)
wolna ręka prawa wyłączne (1051)
można zastrzec cenę w wyjaśnieniach tajemnicę przedsiębiorstwa (1126)
certyfikat ibm (107)
premia dla wykonawcy (82)
upłynął termin związania ofertą (2047)
interes prawny w przetargu ograniczonym (10871)
103 kc (507)
niezgodność z treścią siwz (6603)
certyfikowany podpis (129)
prawa wyłączne (10314)
2175/11 (4)
ii ca 587/05 (93)
"gwarancja bankowa" (717)
scotland disclosure (16)
"art. 24b" (84)
"zasada pisemności" (381)
naruszenie art. 7 (25266)
kio_1710_12 (7)
nadmierne kary umowne (329)
definicja budowy (2190)
wadium w konsorcjum (1217)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (365)
1936/13 (10)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (241)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (6)
189 ust. 2 pkt 5 (6344)
630/10 (2)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (463)
"wiedzy i doświadczenia" (4977)
kio 493/13 (6)
x ga 122/10 (43)
obroty na rachunku (1969)
"uzupełnianie wykazu osób" (24)
x ga 295/09 (3)
"brak formularza cenowego" (4)
2805/10 (6)
poręczenie udzielane przez podmioty (208)
kio 2025/14 (6)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (782)
kio/ku 53/10 (2)
kio 2394/13 (4)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (14966)
kio_2212_10 (5)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (201)
utajnienie kart katalogowych (72)
"norma emisji spalin" (58)
bezwarunkowa (721)
kio/uzp 1364/09 (8)
wycofanie wniosku (1183)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1793)
zatrudnienie na umowę o pracę (1939)
kio 1716/11 (5)
kio 1819/13 (6)
5.000.000 (384)
czytelny podpis (522)
oświadczenie woli (5259)
zmiana podwykonawcy (2236)
kio/uzp 959/09 (44)
46/14 (15)
spełnianie warunków w jednej części (8459)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (824)
"nie krótszym niż 10 dni" (142)
system tacowy (15)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (2053)
bogdanka (121)
adhezyjny (102)
ii ca 489/06 (47)
wyciąg bankowy (303)
zus (919)
nie złożył formularza oferty (6973)
"epuap" (104)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (364)
"art. 101 ust. 3" (12)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (8770)
uchylanie się od zawarcia umowy (1316)
85 ust. 4 (3193)
brak wpisania stawki podatku vat (616)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (382)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4728)
zachowania uczciwej konkurencji (9134)
kio 1668/13 (7)
kio 2040/13 (3)
"nazwa podwykonawcy" (95)
blok operacyjny (325)
kio 547/15 (16)
iv ca 271/10 (4)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (172)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1495)
"podpis elektroniczny" (1009)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1303)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (214)
700/11 (11)
424/08 (10)
lekkomyślności lub niedbalstwa (72)
"prawo odstąpienia" (168)
referencje wystawione przez siebie (1276)
c-314/01 (37)
protokół końcowy (1920)
dostawa energii elektrycznej (543)
341/12 (13)
równoważność norm (663)
"art. 189 ust. 6" (54)
doświadczenie (9921)
"xii ga 206/08" (28)
85 ust.4 (1835)
brak parafowanej umowy (290)
kio/ku 84/10 (2)
291/15 (15)
spółka z o.o. spółka komandytowa (470)
kio 1483/10 (21)
sam sobie (9980)
agnieszka trojanowska (1001)
1329/10 (5)
forma zobowiązania (4467)
protokół odbioru końcowego z usterkami (207)
kryteria oceny prac konkursowych (117)
zmiana terminu 144 (1013)
termin wniesienia wadium (2650)
"notariusz miejsca zamieszkania" (7)
xxiii ga 1313/15 (22)
autokorekty (15)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (6076)
zamówienia sektorowe (1098)
kio 1275/12 (7)
świadectwo przejęcia robót (215)
alstom rafako (17)
zaprojektuj i wykonaj (2471)
kio/2363/10 (11)
cofnięcie skargi zwrot (4771)
krk prokurenta (61)
umowa o pracę (9456)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (6341)
"87 ust. 2 pkt 1" (507)
1646/10 (4)
proporcjonalność (784)
kio 2015 (5815)
v ca 383/07 (2)
kio/uzp 692/09 (2)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (49)
zmiana prawa (11726)
kio 2249/16 (9)
viii ga 124/07 (11)
niejasności na korzyść wykonawcy (385)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (140)
"istotne elementy umowy" (117)
wyrob medyczny (842)
waloryzacja wynagrodzenia (237)
"kryteria subiektywne" (37)
art. 84 (2925)
kio/uzp 596 /09 (57)
kio 1589/13 (7)
zaokrąglenie ceny (332)
1528/08 (2)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2921)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (756)
materiały producenta (3534)
podpis bez pieczątki (272)
działalność twórcza (158)
połowa terminu (1256)
brak dokumentacji wykonawczej (3246)
essentialia negotii oferty (334)
kopia gwarancji zapłaty wadium (195)
ii ca 1239/06 (2)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
otwarcie ofert termin (6647)
wartość referencji (3441)
termin niezwłocznie (2174)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
kalkulacja ryzyk (903)
jedna robota budowlana jedna umowa (168)
kio/ku 34/10 (10)
strona internetowa producenta (2245)
bony towarowe (24)
"wykluczenie wykonawcy" (6279)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1169)
kio 1009/11 (2)
błąd w kosztorysie ofertowym (1391)
kio 400/14 (6)
projekt zamienny (857)
podmiot trzeci podwykonawca (1653)
polisa ubezpieczeniowa (903)
kio 1910/11 (8)
"art. 91 ust. 3a" (79)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (51)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (95)
"charakter stosunku" (349)
art. 36a (248)
osobiste wykonanie (1465)
v ca 570/08 (10)
ix ca 724/08 (1)
cena ujemna (275)
"brak podpisu na ofercie" (8)
warunek wiedzy i doświadczenia (5631)
kio 1654/11 (6)
związany sentencją wyroku (9930)
kio 2743/13 (3)
brak opisu parametrów technicznych (4431)
dostawa ciepła (300)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (6628)
x ga 98/07/za (1)
uchylanie sie od podpisania umowy (812)
wadium lider konsorcjum (626)
"zmiana nieistotna umowy" (16)
pojęcie oferty (3689)
viii ga 327/14 (6)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1898)
758/11 (17)
stawka roboczogodziny (487)
iv ca 1176/09 (14)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
nierówne traktowanie plk (143)
podatek odwrócony (107)
wezwanie do wyjaśnień (9208)
"zmiana wykazu osób" (7)
termin wszczęcia postępowania (14948)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (73)
art. 24 ust. 2a pzp (2122)
referencje (4094)
iii ca 727/05 (7)
niemiecki krk (33)
udostępnienie dokumentacji (4281)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
"zastępstwo procesowe" (2390)
termin ważności gwarancji (1142)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (2042)
budynek stan surowy (150)
2814/14 (6)
"67 ust. 1 pkt 7" (23)
tłumaczenie musi być podpisane (1158)
zamawiający zaniechał wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2026)
"potencjał ekonomiczny" (259)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (948)
ii ca 442/06 (6)
criminal record bureau (7)
art. 29 opis przedmiotu zamówienia (13886)
art. 91 ust. 1 (8242)
2817/10 (13)
zabezpieczenie należytego (3361)
kio/uzp 1804/09 (9)
kio_148_15 (13)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (8668)
certyfikacja (729)
niejednoznaczne zapisy siwz (6765)
przystąpienie interes (10176)
catering (179)
x ga 145/08/za (1)
tożsamość (1293)
usługi opiekuńcze (120)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (153)
kio 1110/11 (7)
art 8 ust 3 (23198)
kio 2252/11 (7)
art. 82 ust 1 (3681)
kio 255/14 (2)
rażaco niska cena (2866)
"nie ma statusu wykonawcy" (45)
vi ga 164/11 (2)
uczciwa konkurencja (13648)
"cena nierealna" (483)
wysokość kar umownych (1127)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (53)
kio 2591/13 (7)
uznanie rachunku (6395)
inny skład konsorcjum (6787)
poświadczenie protokół odbioru (674)
67 ust. 1 pkt 1 a (3816)
91/12 (55)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
zamawiający dysponentem postępowania (383)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (51)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (375)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (215)
179 szkoda (5530)
kio/uzp 1848/09 (8)
zamiast polisy (286)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (8401)
"oferta warunkowa" (9)
kio_2360_14 (10)
broker (89)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (3203)
sam sobie wystawił (3025)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2853)
"z własnej inicjatywy" (521)
samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą (988)
"na własną rzecz" (26)
epeat gold (26)
podpisanie tłumaczenia (1587)
zaprojektuj i wybuduj (647)
art.24 ust.4 (6537)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1785)
kio 2294/12 (7)
mainframe (53)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (681)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5658)
"kryterium jakości" (165)
art.17 (1273)
wybór oferty termin związania ofertą (10832)
termin realizacji (16670)
parafa zamiast podpisu (50)
35/12 (24)
kio_uzp_1362_08 (6)
243/12 (10)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3444)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (41)
kio 2931/13 (4)
dokumenty podmiotu trzeciego (4509)
kio/2785/10 (5)
otworzył ofertę przed terminem (6780)
rażąco niska cena koszty pracownicze (235)
kio 1918/12 (5)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
zamówienia uzupełniające dostawy (2402)
sygn. akt x ga 23/07 (147)
"nabycie udziałów" (6)
opis sposobu obliczenia ceny (3432)
prawo opcji przewyższa (54)
deklaracja zgodności ce (500)
x ga 76/15 (13)
"ubezpieczenia grupowe" (17)
dwukrotnie wykonał (1508)
zawieszenie terminu związania ofertą (632)
c-131/16 (26)
946/10 (2)
art. 6 (27045)
opłata sądowa (377)
474/11 (11)
"art. 26 ust. 2e" (30)
kio/uzp 1408/10 (9)
kio/uzp 1077/08 (10)
art. 38 ust. 2 (5662)
kio 2181/10 (2)
pełnomocnictwo bez daty (2068)
procedura odwrócona a grupa kapitałowa (24)
144a (23)
"oferta alternatywna" (43)
30 % (16678)
"odwołanie na treść siwz" (39)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (2072)
198f (350)
art. 67 ust. 1 pkt 3) (3770)
zgodnie z treścią wyroku (20583)
"ubezpieczenia na życie" (30)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2404)
"89 ust. 1 pkt 1" (1543)
kio 1456/12 (3)
xii ga 222/07 (2)
gazy medyczne vat (56)
"art. 58 kc" (114)
succhi di frutta (37)
aneksowanie umów (30)
"24 ust. 2 pkt 3" (3711)
zamówienia tożsame (4691)
termin zadawania pytań (1268)
usługi tłumaczeń (1842)
kio 615/11 (4)
art. 61 kc (1023)
niekompletny dokument (2967)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
art. 43 ust. 2b (559)
zawiera rażąco niską cenę (2751)
"dokument równoważny" (146)
kio 1611/11 (3)
brak formularza cenowego ryczałt (186)
oferta niepodpisana (8281)
kio_kd_46_10 (21)
191/14 (10)
warunki udziału w postepowaniu (20532)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (354)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (9358)
kio_uzp_1904_09 (5)
kio/uzp 1120/08 (9)
"interes przystępującego" (146)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (14498)
świadectwo wykonania (1193)
kio/kd 43/10 (3)
wprowadzenie w błąd (4055)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1328)
ii ca 835/04 (6)
art. 36 a (6791)
podmiot trzeci nie wskazany w ofercie jako podwykonawca (1588)
67 ust. 1 pkt 4 pierwotne warunki (1102)
144/11 (8)
modyfikacja formularza ofertowego (1450)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (417)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (15065)
zus hiszpański (7)
"zobowiązanie producenta" (16)
"kio/kd 31/12" (6)
x ga 89/10 (4)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1988)
próbek (1025)
xxiii ga 566/09 (2)
ponowne wezwanie do uzupełnień (5007)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (74)
cofnięcie sprzeciwu (254)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1781)
2239/13 (8)
2159/11 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa uzupełnienie (1242)
zatrzymuje wadium (322)
łopianowska wadium (56)
kio 20/10 (348)
termin ważności wadium (1043)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (20)
v ca 1377/05 (3)
dokumenty wystawione po terminie (5589)
dwie ceny (8774)
krotność (235)
kio/uzp 1432/10 (7)
xii ga 186/13 (13)
usługa o charakterze ciągłym (1349)
392/13 (27)
iii ca 867/09 (6)
xxiii ga 345/16 (3)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
2637/11 (2)
kio_813_15 (14)
182 ust. 3 pkt 1 (3326)
22 ust. 1 pkt 1 (18732)
"kryterium oceny ofert" (5755)
"xii ga 151/08" (11)
kio/478/13 (3)
brak interesu prawnego (11667)
kio 2687/10 (4)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (230)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
środki czystości (1077)
ii_ca_587_05 (93)
26 2f (199)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1657)
"zakup samochodu" (57)
kio 479/12 (3)
w sobotę (339)
próbka systemu informatycznego (181)
art 32 (5817)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
hl7 (38)
kwalifikacje osób jako kryterium (2168)
i 1 ca 514/10 (1)
ii ca 570/04 (7)
gtc (10)
"art. 91 ust 3a" (79)
1910/09 (2)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1198)
złożenie oferty nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania (578)
uzupełnienie dokumentów faksem (1689)
kio/uzp 812/09 (11)
energy star (70)
żądanie dokumentów zbędnych (9339)
usługi bankowe (2804)
rażąco niska cena gddkia (104)
kio_1239_13 (11)
uzupełnienie formularza oferty (3494)
516/14 (5)
pożyczka (227)
"wykonawca jest profesjonalistą" (30)
art. 29 ust. 3 (29478)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (97)
negatywne konsekwencje (4170)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót" (2)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3470)
kio 42/12 (24)
odstąpienie od umowy (3126)
2679/12 (3)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (669)
powaga rzeczy osądzonej (149)
"wadium na niepełny okres związania ofertą" (14)
kryteria niemierzalne (183)
iso 9001:2008 (85)
kio 113/13 (18)
kio_uzp_919_08 (14)
niekaralność (824)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (477)
x ga 287/08 (2)
unieważnienie czynności (15884)
potwierdzenie zdolności kredytowej (920)
rozbicie ceny ofertowej (706)
wykaz podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (508)
kio 1948/11 (10)
prezentacja funkcjonalności systemu (390)
897/15 (13)
"wyjaśnienia po terminie" (7)
x ga 213/09 (2)
"referencje" (4094)
brytyjski krs (17)
"papiery wartościowe" (201)
odrzucenie oferty interes (12046)
oświadczenie zamiast poświadczenia (723)
po terminie (30310)
xix ga 235/11 (4)
transparentność (317)
kio/uzp 1379/09 (12)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1443)
1515/14 (8)
x ga 60/08 (3)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (818)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1503)
oświadczenie o podwykonawcach (2752)
wadium+konsorcjum (20)
kio 1243/11 (13)
art.24 ust.2 pkt.1 (7226)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
ocena metodologii (605)
87 ust. 2 pkt 3 vat (2057)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1440)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (3027)
odrzucenie odwołania koszty (20279)
"wystawca referencji" (288)
zmiana wartości zamówienia (11212)
"kio 104/12" (6)
referencje powinny zawierać (2934)
grecja (165)
kio 908/14 (5)
polskie koleje państwowe (629)
stwierdzenie nieważności umowy (2289)
"zastrzeżenie kosztorysu" (2)
po upływie terminu związania ofertą (6065)
usługa ciągła (1623)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (1251)
umowa na roboty budowlane (7922)
"zamówienia in house" (15)
"art. 67 ust. 1 pkt. 4" (46)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (690)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1168)
"art. 43 ust. 1" (173)
system informatyczny (2281)
krajowy rejestr karny nie figuruje (194)
kio/uzp 545/10 (5)
2799/11 (3)
na korzyść wykonawców (4204)
kalkulacja cenowa cena uśredniona (204)
o obiektywnym charakterze (4686)
będzie dysponował osobami (6802)
cena jednostkowa (3266)
kio 277/14 (6)
117/15 (5)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (3147)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2481)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (41)
szkodowość (7)
1829/15 (7)
zaokrąglanie ceny (114)
"utrata gwarancji" (97)
milczenie wykonawcy (247)
kio_2531_11 (5)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
art 38 ust 1 (6120)
art. 44 (4638)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
art. 180 ust. 4 (6406)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (851)
kio 5/12 (222)
aqap (32)
x ga 74/11 (3)
umowa o podwykonawstwo (1099)
wyjasnienie dokumentacji przetargowej (5150)
art. 131e (39)
warunek udziału w postępowaniu (12773)
tauron (175)
kio 2779/12 (5)
736/08 (6)
częściowe odtajnienie (287)
"niedozwolone negocjacje" (156)
jednolity europejski dokument zamówienia (2466)
zakres zamówienia uzupełniającego (4290)
obowiązki zawodowe (3495)
356/12 (11)
2492/11 (6)
czynność techniczna (12233)
krk spółka cywilna (168)
kio 266/14 (5)
oferta niezgodna z ustawą (24349)
wadium w formie kopii (489)
art. 24 ust 2 pkt 1 (17704)
brak oryginału gwarancji wadialnej (317)
art. 196 ust. 4 (786)
kara za opóźnienie (794)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (244)
iii ca 472/09 (2)
zmiana terminu płatności w umowie (1472)
273/08 (27)
uzupełnienie opisu (5845)
kio/uzp 694/09 (27)
zawieszenie działalności gospodarczej (313)
v ca 3036/10 (37)
certyfikat zamiast polisy (83)
warunek konsorcjum samodzielnie (2397)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (772)
wniesienie aportu (56)
rażąco niska cena zysk (1277)
"art. 91 ust. 2a" (61)
przewlekłość postępowania (116)
zuma (4)
treśc referencji (3919)
data referencji (2732)
brak podpisu na formularzu oferty (1141)
kio 1306/13 (3)
art. 68 kc (554)
postępowanie obarczone wadą (1743)
energa operator (86)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (499)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (8419)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1841)
art 67 ust 1 pkt 7 (3380)
"ustalenie wartości zamówienia" (583)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (188)
świadczenie usług pocztowych (919)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (8713)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (7314)
aneks do umowy (1737)
art. 198ea (7)
148/15 (17)
kio_628_11 (9)
gwarancja bankowa w języku angielskim (77)
wpis (27697)
brak informacji o podwykonawcach (2545)
wykaz robót (5006)
zamówienia publiczne (32189)
"zaniechanie wykonania wyroku" (51)
kio 1432/11 (3)
omyłka w ofercie (4227)
1138 (58)
kio 154/12 (11)
konkurencyjność (1711)
certyfikaty (3445)
wyjaśnienia wykonawcy (15801)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2613)
kara umowna kryterium (699)
passmark (35)
krs komplementariusza (86)
art. 190 ust. 1a (1088)
kio 2421/12 (3)
2154/11 (10)
"kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09" (4)
utrata statusu wykonawcy (488)
"brak projektu wykonawczego" (7)
"144 ust. 2" (40)
563/14 (5)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
"pozycji dominującej" (170)
89 ust. 1 pkt 2 (15065)
podwójne wezwanie (419)
"67 ust. 1 pkt 3" (209)
kio 1630/14 (3)
1432/09 (12)
podział na części (3016)
błędy w kosztorysie ryczałt (186)
kio 1185/15 (8)
odwołanie na wybór trybu (16779)
432/15 (2)
pisemność (52)
wydruk zaświadczenia zus (67)
rezonans (124)
art. 40 ust. 6 (6281)
promise (25)
china (44)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (170)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (106)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (167)
czynny obiekt (418)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
rażąco niska cena ecm (62)
"zasada jawności postępowania" (745)
miasto gorzów (119)
wykluczenie art 24 ust. 2a (2046)
polisa podwykonawcy (324)
ii_ca_489_06 (42)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7297)
"stwierdza naruszenie" (4981)
"umowa warunkowa" (13)
vat 0 (2102)
kio 1467/11 (9)
barter (9)
jedna dostawa jedna umowa (1714)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (57)
wadium w kasie zamawiającego (109)
1123/10 (16)
c-3/88 (14)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7475)
nieprawdziwe referencje (1359)
omyłka rachunkowa to (1639)
zamawiający nie odpowiedział na pytania (1298)
rażąco niska cena to cena (2779)
cena oferty w euro (2097)
kc (5884)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4435)
oczyszczalnia (304)
oferta otwarcie ofert (6335)
uzupełnienie przystąpienia (6849)
"v ca 85/07" (13)
holenderskie zaświadczenie o niekaralności (7)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (13990)
art 6a (786)
definicja przedsiębiorcy (1875)
błędne tłumaczenie (1450)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3848)
prowizja kryterium (108)
1162/15 (3)
kio/uzp 191/08 (12)
rozwojowe (494)
wadium dla jednego z konsorcjantów (176)
iv_ca_1299_09 (53)
iii czp 85/05 (25)
autoryzowany dystrybutor (215)
"zmiana wzoru umowy" (35)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (6047)
1996/12 (2)
ograniczenie terytorialne (1029)
omyłka samodzielnie (1902)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1518)
adblue (14)
wycena 0 zł (1775)
doświadczenie 3 lata zakończenie rozpoczęcie realizacji usługi (930)
spółka cywilna doświadczenie (2203)
art. 187 ust. 8 (6062)
udostępnienie pracowników (2141)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (871)
"system informatyczny" (1545)
kio 2085/12 (4)
kio_223_11 (3)
odwołanie na treść siwz (17942)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
usługi telekomunikacyjne (850)
kio_869_11 (6)
"art. 29 ust. 4" (57)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3989)
"należyta staranność zamawiającego" (147)
kio_77_14 (16)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (322)
szkolenia (2845)
91 ust. 3a (825)
kio 568/15 (9)
bezprzedmiotowe (2310)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (78)
kio/uzp 857/09 (15)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1723)
"art.24 ust. 2a" (53)
v ca 538/08 (9)
zielona góra (472)
ix ga 502/16 (21)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1240)
"art. 36a" (152)
kio 2037/12 (27)
wykładnia postanowień siwz (3800)
art.90 ust.1 (2798)
ukraina krk (6)
rozwiązanie alternatywne (1146)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1213)
"art. 143b" (29)
język postepowania (3227)
89 ust 1 pkt 6 (13792)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (287)
kio 2762/13 (4)
kopiuj wklej (30)
rażąco niska cena 2016 (581)
"art. 83 ust. 3 " (58)
sformalizowane (579)
664/14 (9)
nie otworzył oferty (6752)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1234)
x ga 246/10/za (1)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
pocztowych (2564)
naruszenie art 42 ust 1 (4345)
kio/uzp 1243/08 (7)
"nieprawidłowa stawka vat w specyfikacji (1583)
xii ga 435/11 (1)
29 ust.2 (24585)
"wykładnia siwz" (73)
kio 1982/13 (3)
minimalny zakres umowy (4408)
art. 4 pkt 13 pzp (12436)
ciężar dowodu rażąco niska cena (1038)
ii ca 435/08 (1)
pomyłka w cenie jednostkowej (282)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (8383)
kio 2660/12 (3)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (79)
27 lipca 2015 (2644)
kio/uzp 1158/09 (6)
x ga 110/09/za (4)
xiii gc 253/10/iw (3)
koncesja na usługi (664)
kolor (613)
"przedmiar robót" (1845)
1016/12 (34)
iii ca 212/06 (2)
art 89 ust 1 pkt 6 (14757)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (770)
ograniczenie zasady swobody umów (1569)
"art. 22 ust. 1a" (171)
"art. 190 ust. 1a" (145)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (62)
ca 3036/10 (37)
ograniczenie konkurencyjności (1604)
kio 2115/12 (8)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (3194)
zwraca odwołanie (6069)
kto może wystawić referencje (394)
kio_uzp_176_10 (7)
2124/11 (7)
zakład ubezpieczeń społecznych (1110)
"poczta polska" (483)
zamawiający uchyla się od zawarcia umowy (4068)
niedbalstwo (625)
art.92 ust.1 (2077)
1408/13 (3)
obiektywne (6580)
kto podpisuje referencje (143)
kosztorys szczegółowy uproszczony (426)
zamówienia na usługi społeczne (3247)
przekazanie siwz (9859)
karta katalogowa stanowi treść oferty (902)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10318)
"przetarg ograniczony" (21950)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (628)
zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1544)
whcl (14)
zobowiązanie do sprzedaży (1247)
2038/14 (3)
kio_2607_13 (5)
"wykładnia językowa" (615)
lista podmiotów (1369)
"art. 87 ust. 2 pkt 2" (493)
art. 91 ust. 5 (7965)
kio_uzp_784_08 (8)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2841)
x ga 21/08 (24)
grp (37)
"niezgodność treści oferty" (3432)
24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
1649/10 (4)
x ga 7/10 (55)
przedmiot działalności określony krs (1083)
produkty równoważne (1819)
cena jednostkowa 0 zł (1922)
krakowski park technologiczny (11)
kd_12_14 (5)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" aktualnych na dzień złożenia (384)
hiszpański (247)
omyłka inna (3909)
pentegy (10)
"potwierdzać należyte wykonanie" (409)
"art. 36 ust. 2 pkt 8a" (17)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (9312)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1604)
v ga 15/09 (33)
xxiii ga 446/08 (34)
ubezpieczenie oc konsorcjum (364)
v ca 52/08 (2)
kio 990/13 (7)
v ca 2446/09 (10)
wolna ręka prawa autorskie (242)
xix ga 213/08 (1)
najniższe wynagrodzenie (2116)
błędny opis przedmiotu zamówienia (5896)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3505)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (11284)
nie ma wpływu na wynik postępowania (12709)
vi ga 57/07 (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (854)
nieczytelny podpis na dokumentach (502)
kio_440_11_kio_448_11_kio_451_11_kio_458_11 (4)
kio_2793_10 (30)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (3202)
it.expert (158)
421/12 (22)
nieuczciwej (13711)
"publicznego transportu zbiorowego" (79)
złożenie nieprawdziwych informacji wina (148)
rozwiązanie umowy (5644)
sikorska (1082)
art. 86 ust. 1 (2413)
74/12 (12)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2950)
kio/uzp 1876/09 (9)
równoważny (3380)
art 8 ust. 3 (23198)
v ck 97/03 (16)
wycinka drzew (140)
kio 1974/12 (4)
22a ust. 4 (230)
kio/uzp 402/08 (6)
kampania promocyjna (57)
"art. 68 ust. 2" (33)
art. 36a ust. 3 (243)
kio_2525_13 (15)
wspólnota mieszkaniowa (133)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (185)
"art. 51" (618)
obowiązek podziału zamówienia na części (2535)
iv ca 92/09 (3)
katalogowych (1329)
opłaconą polisę (559)
promocja miasta wolnej ręki (26)
189 ust. 2 pkt 6 (6283)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4888)
kio_uzp_1825_09 (4)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4994)
952/13 (4)
uchyla się od zawarcia umowy (4140)
art. 22 ust. 1a (4126)
24 ust 2 pkt 1 (17704)
13/13 (53)
uzupełnianie próbki (337)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (426)
kio 1045/12 (9)
pisemne zobowiązanie (4011)
kio_2821_14 (6)
ii ca 131/10 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (136)
art. 7 (31873)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (128)
obmiarowe (60)
1623/11 (20)
1456/12 (3)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
zeto (162)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (430)
wyjaśnienia stanowią część oferty (7231)
213/13 (10)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (13)
kio_2205_11 (6)
art. 182 ust. 6 (2897)
brak daty w ofercie (10316)
test proporcjonalności (154)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (13207)
urząd miasta łodzi (433)
nadpłata wadium (4)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3692)
kio_398_15 (5)
niewykonanie wyroku kio (12723)
niewłaściwy formularz ofertowy (2879)
jednostka wojskowa (905)
licytacji (190)
część sprawozdania finansowego (717)
zamknięty katalog dokumentów (1320)
xxiii ga 2031/15 (4)
cena tajemnica przedsiębiorstwa (1455)
ustawa prawo zamówień publicznych (31609)
"średnioroczne zatrudnienie" (45)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4437)
wartość szacunkowa zamówienia rażąco niska cena (1585)
"ograniczenie podwykonawstwa" (107)
707/08 (18)
v ga 141/09 (4)
183/11 (26)
iv ca 1050/15 (4)
zmiana ceny jednostkowej (2474)
art. 11 (22899)
2411/12 (7)
i aca 357/10 (33)
"warunek nadmierny" (115)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (65)
"kredyt odnawialny" (17)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (15)
x ga 42/10 (2)
kio 476/12 (4)
kio_1729_10 (3)
2643/10 (4)
2121/12 (8)
termin związania (14327)
unieważnienie postępowania "co następuje" (14226)
łączenie usług (2832)
ii ca 108/11 (3)
kio 1711/13 (3)
kio/uzp 110/09 (58)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (689)
nienależyte wykonanie referencje (3403)
61/14 (29)
nie załączył formularza cenowego (1991)
"niewykonanie wyroku kio" (148)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1596)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (14938)
180 ust. 4 (5960)
definicja dokumentacji projektowej (1091)
"142 ust 5" (102)
"prezentacja systemu informatycznego" (6)
auskunft (2)
zmiana stron umowy (10226)
2998/13 (3)
kio 1912/11 (9)
kio_1223_11 (3)
kio 126/07 (8)
kuriata rażąco niska cena (108)
"materiały eksploatacyjne" (347)
"kio 1507/11" (6)
kio/kd 12/14 (21)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2610)
konicz (366)
792/11 (26)
zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania (8800)
art. 24 ust. 2a (2575)
x ga 343/14 (2)
kio 685/12 (5)
art. 36 ust.5 (2317)
i csk 611/08 (20)
"dzielenie zamówienia na części" (171)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
ean (8)
kio 2512/10 (21)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (1034)
v sa/wa 457/13 (8)
kio 1673/11 (13)
964/12 (4)
art. 17 (14783)
ubezpieczenie kontraktu (773)
próbka tajemnica (132)
art. 4 pkt 3 lit. e (7536)
energii elektrycznej (805)
v ca 1108/08 (1)
"art. 89 ust. 1 pkt. 2" (9963)
kio_uzp_797_09 (7)
oferta nie została podpisana (8187)
iv csk 626/2013 (9)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (825)
286/13 (20)
termin związania ofertą wybór oferty (11780)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (567)
de minimis (14)
kio 19/11 (293)
kryterium odległości paliw (111)
tryb postępowania wolna ręka (1828)
vii cz 410/10 (1)
x ga 59/08/za (1)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
wynagrodzenie prace projektowe (2013)
zakaz zawarcia umowy (3194)
"autoryzacja producenta sprzętu" (20)
hybrydowy (68)
kio 90/11 (41)
protokół odbioru (2815)
kio_1455_10 (4)
dzierżawa (956)
856/11 (3)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (1048)
wspólne przeprowadzenie postępowania (5466)
wykluczenie art. 24 (12303)
"jednokrotne wezwanie" (140)
"oferta złożona po terminie" (22)
oddalenie odwołania (18244)
gwarancja wadialna (817)
oczywista omyłka rachunkowa (1295)
nieprawdziwe informacje (3602)
nie odczytano ceny oferty (843)
kio 257/13 (4)
zmowa wykonawców (250)
c-157/06 (3)
turcja (48)
dysponowanie sprzętem (2915)
xxiii ga 1041/15 (15)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (236)
powiązania kapitałowe (363)
uzupełnienie przetarg ograniczony (8007)
142 ust.5 (468)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (287)
ograniczenie dostępu do zamówienia (5233)
kio/uzp 1500/09 (9)
iii czp 109/05 (101)
art. 24 ust. 1 pkt 20 (11460)
odpadów (1994)
jednorodny (323)
zmiana nakładów (1483)
"89 ust. 1 pkt 2" (9377)
crb (8)
art 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
1372/11 (2)
przedłużenie terminu związania (2334)
gwarancja wadialna w kopii (243)
termin wykonania zamówienia istotny element oferty (10278)
art. 91 ust 3a (825)
miejsce zamieszkania za granicą (385)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2694)
rażąco niska cena żywienie (35)
x ga 309/08 (2)
iii ca 416/05 (2)
"art. 93 ust. 2" (61)
interes publiczny interes zamawiającego (8824)
pozycja 0 zł (4549)
397/14 (6)
usuwanie awarii (322)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3995)
ix ga 93/09 (1)
320/15 (5)
kio 2191/10 (9)
kio 2873/12 (9)
brak informacji o podstawie dysponowania (6909)
kio 1334/13 (3)
hitachi (67)
błędna stawka vat (1353)
kio/kd 1/09 (19)
równe traktowanie wykonawców (12569)
agencja rozwoju przemysłu (30)
koncentracja środków odwoławczych (335)
dokumenty francja (351)
"26 ust. 1" (1552)
nie dołączył kosztorysu (1315)
waga kryterium (2433)
aktualnych na dzień złożenia (7004)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
w ramach jednej umowy (8610)
salans (5)
290/13 (8)
przedwczesne odwołanie (1473)
kio 1779/13 (6)
36a (249)
numery katalogowe (744)
xix ga 409/07 (1)
referencje wystawione samemu sobie (1254)
"franszyza redukcyjna" (17)
niejasne warunki udziału (4491)
mieszane (343)
810/11 (19)
xii ga 488/11 (1)
1001/10 (2)
promocja (434)
xxiii ga 418/09 (4)
2794/13 (11)
nieprawidłowe referencje (2879)
kosztorys niezgodny z przedmiarem (1833)
art 12a pzp (550)
"zmiany umowy" (783)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1272)
vi ga 29/08 (22)
kio_956_12 (8)
"porównywalność ofert" (258)
sprzedaż energii (312)
ograniczenie zakresu zamówienia (20856)
"unieważnić umowę" (38)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1223)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1801)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (718)
vi_ga_192_10 (26)
v ca 903/08 (13)
ubezpieczenie konsorcjum (1314)
żywienie (323)
certyfikat iso (564)
zamowienie na system operacyjny windows 7 ograniczenie konkurencji (255)
"nazwy podwykonawców " (95)
kd_23_13 (4)
koncesji (778)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2416)
uchyla wyrok (4513)
41/14 (21)
kio/uzp 250/10 (10)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1923)
cloud computing (8)
rozwiązanie równoważne (1999)
nadmierny warunek udziału (1645)
kio_840_12 (7)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (289)
art 22 ust 5 pzp (13589)
art. 46 (4546)
ocena jakości (5020)
odwołujący nie posiada interesu (8023)
339/12 (8)
kio/uzp 815/08 (7)
wadium gwarancja (1506)
przesłanie kopii przystąpienia (783)
odtajnienie harmonogramu (146)
2103/11 (3)
iv ca 11/09 (43)
oddział spółki (1987)
"świadectwo przejęcia robót" (37)
częściowe odrzucenie odwołania (3142)
błąd w nazwie wykonawcy (3431)
zysk (2752)
kio_2754_11 (12)
pełnomocnictwo podmiotu trzeciego (1530)
art.18 (752)
art. 91 ust.2a (413)
"tabela elementów scalonych" (183)
zmiany nieistotne (13652)
art. 142 ust. 5 (1543)
przekazanie kodów źródłowych (278)
kio 545/11 (25)
xii ga 374/10 (2)
kio_2485_10 (3)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (1054)
kio 71/11 (17)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (536)
uprawnienia budowlane (5023)
kio_626_12 (4)
zakończenie postępowania (6374)
warunki podmiotowe (3631)
kosztorys (3450)
kio 1062/13 (2)
"prawo bankowe" (324)
243/13 (23)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2344)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (1097)
użyczenie certyfikatu (85)
trakcja (173)
"sprzęt medyczny" (533)
różne stawki vat w ofertach (1134)
referencje w ramach grupy kapitałowej (253)
tresc referencji (3919)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (30)
i ca 599/09 (2)
oddala (11375)
pozacenowe kryteria (297)
stawka vat (2154)
"istotna zmiana treści oferty" (578)
sanawia (2)
procedura przyspieszona (309)
1817/12 (17)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (753)
odmówił podpisania umowy (1529)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (3006)
1363/11 (3)
odwołanie bezprzedmiotowe (2151)
unieważnienie konkursu (1247)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (1090)
referencje od spółki powiązanej (380)
podwykonawstwa (1222)
podział przedmiotu zamówienia na części (2822)
tego samego producenta (5288)
wznowienie postępowania (455)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (252)
oświadczenie złożone przed notariuszem (525)
xii ga 13/09 (19)
toya (22)
kio_2796_11 (5)
zmiana wykonawcy (15595)
art. 38 ust. 3 (5590)
około (2424)
sekocenbud (163)
1169/11 (27)
131e (32)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
kio 267/12 (15)
krk zakres (569)
gaz-system (142)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (796)
stawka podatku vat (1865)
529/13 (10)
prawidłowo ukończone (1194)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
nieprawdziwa informacja (3602)
linia kredytowa (255)
ii ca 757/06 (1)
"dysponowanie osobami" (1975)
wartość zamówienia uzupełniającego (3515)
rażąco niska cena jednego z elementów (1944)
822/11 (18)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (583)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (659)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1294)
2184 (30)
profesjonalizm (339)
683/11 (5)
cedig (9)
67 ust. 1 pkt 1 (3487)
"co jest przedmiotem oferty" (39)
kio/uzp 383/08 (6)
art. 89 ust. 1 pkt. 6 (13792)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (9)
radca prawny za zgodność z oryginałem (172)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
euro 5 (3678)
"kryteria społeczne" (20)
wartość szacunkowa (5388)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5833)
notariusz (568)
26 ust.3 (12762)
"jawność postępowania" (969)
kio 1639/11 (36)
certyfikat ubezpieczenia (511)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (781)
vat błąd w obliczeniu ceny (1398)
kio/kd 25/14 (8)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7993)
"wartość polisy" (65)
wadium po wyborze oferty (2507)
nieprawidłowa stawka vat (1833)
kio_1779_13 (6)
"powaga rzeczy osądzonej" (141)
błędy w kosztorysach (1587)
c-29/04 (28)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (6273)
doświadczenie w konsorcjum (4421)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1466)
nie wpłacenie wadium (321)
kryterium kara umowna (699)
kio 1151/11 (10)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8903)
kio 2189/10 (15)
"pełnomocnictwo w oryginale" (18)
1369/12 (2)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (405)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1790)
przetarg ograniczony interes (12274)
i ca 117/12 (73)
zamówienie mieszane (336)
pojemniki (498)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1100)
1/16 (907)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (267)
kio 1898/11 (3)
96 ust. 3 (3013)
parafa pod wykazem (99)
kio 168/12 (7)
opcja (947)
144 ust 1 (1269)
kio 1164/11 (6)
xxiii ga 203/09 (4)
c-328/96 (10)
koszty amortyzacji (300)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
"zmowa cenowa" (42)
wybór po terminie związania (11236)
krótki termin składania ofert (1256)
1665/10 (2)
wodzisław (68)
należyta staranność (4853)
2455/13 (8)
nieaktualne zaświadczenie z zus (317)
kio 510/16 (4)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4570)
x ga 127/08 (100)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
v ca 1051/10 (14)
uzp/zo/0-9/06 (4)
zapytanie ofertowe (1684)
użyczanie zdolności finansowej (121)
grupowe ubezpieczenie pracowników (43)
definicja postępowania (5153)
"oświadczenie własne" (345)
"umowa użyczenia" (55)
kio/uzp 48/09 (34)
certyfikat iso kryterium (309)
kio 700/11 (11)
xii ga 2/09 (8)
kio 211/11 (6)
cisco (158)
bgk (30)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3560)
apple (35)
kio 341/12 (13)
uzupełnienie po czasie (4634)
krk (591)
nadużycie prawa (810)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (784)
vi ca 32/11 (4)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2318)
kryteria oceny ofert (9812)
niepodpisany formularz cenowy (1190)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (798)
"kio 1237/11" (22)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (294)
grupa kapitałowa definicja (327)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (5242)
"usługi prawnicze" (76)
art. 186 (4851)
fidic (429)
aktualność krk (54)
"ii ca 137/07" (9)
uzupełniające (4477)
kio/uzp 628/09 (4)
definicja zatrudnienia (907)
kio_uzp_308_10 (5)
zasada koncentracji wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej (172)
art. 29 ust. 4 (27259)
v ca 2214/06 (115)
art.46 ust. 4a (744)
zawarcie umowy po terminie związania (10424)
treść zobowiązania podmiotu (6026)
zobowiązanie do współpracy (1818)
będzie dysponował (9150)
niepełnosprawnych (521)
"nieprawidłowa stawka vat" (180)
zaproszenie do składania ofert (2512)
150/11 (4)
Łódzka kolej aglomeracyjna (10)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (4330)
złożone przed notariuszem (565)
viii ga 98/09 (2)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (2056)
742/11 (11)
dostawa samochodów + word (11)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (2023)
"wyjaśnienie treści oferty" (1698)
uprawnień (9875)
tego samego rodzaju (17097)
know how (525)
kumulacja kar umownych (27)
kio 51/11 (18)
817/11 (12)
gpa (44)
"odrzucenie oferty rażąco niska cena" (2)
uzp_zo_0_533_06 (14)
"zbyt krótki termin składania ofert " (42)
2488/12 (2)
finansowanie (2739)
2939/12, kio 2942/12 (6)
nie podlega uzupełnieniu (7642)
ix ga 258/10 (2)
kio_1143_15 (7)
gddkia (447)
unieważnienie części (10086)
numer katalogowy (744)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
169/10 (7)
art 4 pkt 5 (27535)
oc za produkt (220)
art. 31a (180)
24 ust. 1 pkt 16 (11377)
definicja podwykonawstwa (437)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (560)
zagubienie oferty (24)
kio_2784_14 (21)
nowy zarzut (9116)
zamówienia podzielone na części (7988)
"wartość szacunkowa" (3253)
cezary machnio (21)
kio/483/11 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1815)
ujemna cena (275)
utajniony wykaz usług (574)
art. 26 ust 2b (2485)
kio/uzp 643/09 (7)
poprawianie omyłek vat (356)
2966/13 (4)
kio 1602/12 (11)
telefonii komórkowej (184)
uzasadnienie faktyczne i prawne (13435)
zezwolenie na zbieranie (291)
tłumaczenie na język polski (1425)
cykl życia produktu (66)
806/11 (9)
kio 2875/12 (4)
1020/13 (3)
295/11 (5)
stosuje się odpowiednio (8844)
"art. 142 ust. 3" (12)
utajnienie całej oferty (662)
5 ust. 1b (1467)
brak zgody na poprawienie omyłki (960)
"zbyt krótki termin składania ofert" (42)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7867)
komisja przetargowa (2862)
rażąco niska cena odbiór odpadów (225)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (684)
"błędna podstawa prawna" (104)
przedłużenie związania ofertą (2266)
"udostępnienie samego siebie" (11)
bank gospodarstwa krajowego (136)
kio 1159/12 (8)
art 91 ust. 3a (825)
"w trybie z wolnej ręki" (757)
xii ga 416/10 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (86)
kryterium oceny ofert (9812)
informacja z banku (1650)
zmiana umowy kary umowne (952)
art. 17 ust. 1 (14671)
"180 ust. 2" (1709)
tusze i tonery (37)
krankenkasse (6)
1774/13 (3)
data wszczęcia postępowania (6835)
"art. 26 ust.2b" (1649)
v ca 985/08 (1)
pełnomocnictw (4847)
art. 45 (4897)
"kryterium kosztu" (39)
"historia rachunku" (7)
dokonuje czynności zaniechanej (8467)
art. 180 ust. 5 (5947)
"i ca 131/15" (17)
art.26 ust. 2b (2185)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1455)
sposób obliczania ceny (1676)
prawa autorskie do systemu informatycznego (347)
cena opcji (653)
zakaz podwykonawstwa ochrona (284)
ocena wiedzy i doświadczenia (6476)
kurs euro brak sposobu przeliczania (102)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
kio_908_13 (11)
pochodziły od jednego producenta (1844)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (191)
"art. 26 ust. 3 pzp" (2269)
zmiana formularza oferty (5662)
południowa obwodnica warszawy (38)
kio/uzp 70/08 (7)
art 144 ust 1 (1269)
uchylanie się od podpisania umowy (812)
1536/10 (10)
rękojmia (1183)
brak w ofercie kosztorysu (2897)
"istotna zmiana umowy" (77)
wykluczenie wadium (2273)
kopia aneksu (308)
ce (962)
1975/14 (3)
kio/uzp 674/09 (3)
wykładnia autentyczna (241)
podmiot prawa publicznego (10058)
1366/14 (9)
kio 1683/11 (8)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (5199)
kio 2129/12 (7)
jedyne kryterium cena (7266)
1705/14 (12)
brak interesu we wniesieniu odwołania (8226)
aktualny krs (1103)
kio 2817/10 (13)
kio 1419/11 (5)
"różne rozumienie" (48)
"korekta finansowa" (767)
skarga na postanowienie (23569)
gierańczyk (30)
kio 3/11 (295)
ii ca 129/07 (3)
warunki na dzień składania ofert (11917)
1173/11 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (298)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
marsh (10)
certificate of good standing (3)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1906)
przedłużenie wadium (987)
klauzule waloryzacyjne (78)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (954)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (529)
warunek na dzień składania ofert (8109)
wariant (775)
duplikat (22)
282/09 (18)
szacowanie wartosci zamówienia (1457)
kio 336/15 (13)
panep (6)
konsorcjum doświadczenie (4104)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (1074)
utajnienie potencjału technicznego (338)
cena kosztorysowa (1598)
roboty ogólnobudowlane (473)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (8241)
kio_1525_11 (14)
89 ust. 1 pkt 3 (14953)
oddelegowanie pracownika (153)
97/10 (16)
uzupełnienie krk (412)
ix ga 199/11 (1)
kio/uzp 1502/08 (11)
błędny numer katalogowy (370)
przekaz pocztowy (70)
liczenie terminu (4805)
v ga 127/11 (1)
79/13 (49)
kio 1231/13 (7)
2106/11 (3)
cena minimalna (3797)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (890)
rażąco niska cena lakoniczne (460)
250/12 (8)
tabela elementów scalonych (257)
rażąco niska cena roboty budowlane (1164)
uwzględnienie odwołania w części (13685)
"należyte wykonanie umowy" (1509)
i ca 410/08 (1)
andra (58)
26 ust. 3 (16382)
obronność i bezpieczeństwo (178)
1261/09 (14)
kio_2452_11 (5)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (561)
iii czp 16/93 (32)
maxto (113)
art. 5 ust. 1 (29326)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
v ga 124/09 (1)
kio_715_14 (23)
csioz (39)
"kio/uzp 1511/08" (36)
kio 49/14 (15)
uzupełnienie harmonogramu (917)
kary umowne należyte wykonanie (1046)
bliskości (186)
c-16/98 (24)
atest (506)
definicja modernizacji (737)
nieważność postępowania (3089)
87 ust 2 pkt 3 (8420)
2498/14 (7)
kio 1350/14 (2)
forma listy kapitałowej (278)
kd (1190)
"niepodpisane referencje" (36)
brak kopii oferty (4238)
"krótki termin składania ofert" (58)
"samodzielne uzupełnienie" (61)
i ckn 304/00 (201)
"błędna podstawa" (141)
podział spółki (1437)
"oznaczenie zamawiającego" (68)
składanie ofert częściowych (2973)
zakończyć nie rozpocząć i zakończyć (1398)
1906/12 (3)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (134)
wada postępowania żądanie dokumentów (1471)
"24 ust. 1 pkt 1a" (92)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (323)
kio 1815/11 (13)
"oferta dodatkowa" (542)
xii ga 366/10 (1)
kio_2572_12_kio_2573_12 (5)
rażąco niska cena koleśnikow (127)
vi aca 1369/08 (3)
"art. 26 ust. 2" (2355)
referencje a kary umowne (171)
oferta nie zabezpieczona wadium (1579)
ograniczenie podmiotowe (3428)
kalkulacja własna (2497)
148 ust. 2 (1026)
gdańsku (2475)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (445)
posiadanie środków finansowych (5467)
skarga (30753)
udział w realizacji części zamówienia (10477)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1360)
gugik (33)
v ca 2056/07 (32)
kio/uzp 260/10 (26)
kryterium parametry techniczne (3220)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2382)
x ga 311/10 (17)
profesjonalizm wykonawcy (333)
kio 191/14 (9)
"art 4 pkt 8" (218)
2191/13 (3)
podpis elektroniczny (1614)
art. 113 vat (1454)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (32)
viii ga 244/09 (2)
kody źródłowe (289)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2569)
c-126/03 (149)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (198)
2064/14 (3)
zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia (1686)
nieudzielenie odpowiedzi (15370)
art. 34 ust. 5 pzp (3060)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3917)
"art. 2 pkt 1" (439)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4913)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (17617)
kio/uzp 223/08 (30)
będą brały udział w realizacji zamówienia (11002)
kio_746_14 (4)
xii ga 423/08 (1)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (3199)
xvi gc 682/08 (5)
24 ust. 1 pkt 20 (11460)
ii ca 788/09 (1)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1358)
"wizja lokalna" (450)
"zmiana formy wniesienia wadium" (3)
rażąco niska cena 2017 (484)
"oferta stanowi całość" (5)
meble (418)
uwzględnienie odwołania (24115)
rozwiązania alternatywne (1146)
kio/uzp 1891/10 (2)
wadium przelewem (280)
zamówienia uzupełniające wartość (3515)
zmiana formularza ofertowego (3602)
siwz na korzyść wykonawcy (3198)
netline (37)
kio 2479/13 (3)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
xii ga 206/08 (29)
błąd (6944)
innej omyłki (3909)
"xix ga 461/12" (14)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (412)
pełnomocnictwo 104 kc (270)
kio/ku 1/11 (49)
kio/uzp 265/08 (34)
francuskie krk (22)
art 93 ust. 3 (6865)
nieprawidłowa podstawa prawna (10336)
sumowanie robót budowlanych (452)
inżynier rezydent (134)
niekaralność wielka brytania (52)
vat odwrocony (103)
select (26)
brak dowodu wpłaty wadium (627)
"niepodpisany formularz cenowy" (16)
ważność pełnomocnictwa (902)
za zgodność (9565)
uzupełnienie oferty (9156)
x ga 65/07 (3)
kio 1032/12 (8)
zmiana wykazu (5802)
udostępnienie osób (3868)
poprawienie omyłki (3062)
ulotki, foldery (100)
związany z przedmiotem zamówienia (13368)
tubisz rażąco niska cena (112)
ograniczenie kręgu wykonawców (1439)
kio/uzp 391/09 (5)
zmiana zakresu przedmiotu zamówienia (14918)
30% (16678)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (3088)
kio/uzp 27/09 (111)
przedłużenie terminu składania ofert (2096)
sąd okręgowy w poznaniu (3976)
"uzupełnienie wadium" (31)
wniosek o upadłość (466)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (209)
23.02.2011 (29)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9677)
kio/uzp 133/09 (31)
0 złotych (12478)
vi ca 6/05 (6)
art. 9 ust. 1 (24184)
"zdolność kredytowa" (973)
iso 19752 (20)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
"art.29 ust.3" (745)
brak podpisu na referencjach (750)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
jedz powinno być aktualne na dzień (202)
gmina wrocław (667)
deweloper (27)
"art. 184" (2577)
art. 36a ust. 2 (248)
cena jednostkowa 0,00 (154)
świadectwo dopuszczenia (1107)
kio 2836/13 (2)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
gospodarzem postępowania (266)
kio 1204/13 (2)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (530)
kio_1469_10 (18)
przecinek (84)
art. 186 ust. 2 (4849)
beletrystyka (23)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1128)
kio 578/11 (4)
badania kliniczne (641)
x ga 79/10 (4)
referencje nie potwierdzają (2595)
"nowy styl" (19)
"kio 229/12" (31)
kio_817_11 (3)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (12316)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1931)
kio_2734_14 (22)
bezstronność (595)
v ca 1514/02 (18)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (501)
gwarancja bank zagraniczny (106)
kio_457_11 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa spóźniony zarzut (430)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2422)
bezpieczeństwo dostaw (972)
ku 18/14 (13)
"wprowadzenie w błąd" "nie wykazał" (610)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (192)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1296)
2824/12 (3)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16338)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2405)
551/14 (4)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (10515)
ncbr (3)
2292/13 (37)
wydruk z ceidg (54)
nie przesłał kopii przystąpienia (1913)
art. 62 (3185)
termin związania oferta (13111)
457/12 (23)
pełnomocnictwo do składania ofert (3149)
"art. 42 ust. 1" (148)
art. 86 ust. 2 (2412)
prokura samoistna (50)
bezpieczeństwo państwa (1075)
24/14 (23)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (288)
"autoryzowany kanał sprzedaży " (14)
certyfikat microsoft (154)
29 ust. 2 (31023)
zarzuty po terminie (25980)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1965)
brak podpisu na oświadczeniu (2567)
wybór oferty po terminie związania (10945)
"badanie cen jednostkowych" (24)
zmiana terminu wykonania zamówienia (12564)
oferty częściowe (4086)
nieotwarcie oferty (6752)
kryteria (10495)
projektuj i buduj (424)
pełnomocnictwo art. 103 kc (211)
hosting (21)
x ga 395/06 (3)
wykaz robót budowlanych (4362)
189 ust. 2 pkt 7 (7175)
wadium lidera konsorcjum (626)
1936/15 (11)
kio 2307/10 (30)
alstal (55)
rażąco niska cena ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (408)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7781)
art. 22 ust. 1b (1187)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (671)
kryterium kosztów eksploatacji (1349)
kio_2480_12 (8)
13/14 (397)
upływ terminu związania z ofertą (6113)
aspekt społeczny (1266)
wyłączenie konkurencji (3652)
kio/uzp 941/08 (2)
pełnomocnictwo akt notarialny (346)
art. 8 (24314)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5598)
1673/11 (13)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4170)
518/14 (19)
budynek użyteczności publicznej warunek (381)
kio 923/14 (11)
art. 23 ust. 2 (14135)
"brak zarzutu" (92)
kio 1227/13 (3)
poczta polska rażąco niska cena (118)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7958)
materiały eksploatacyjne (887)
kodeks cywilny (5535)
"klauzula społeczna" (16)
c-376/08 (45)
ii ca 585/06 (6)
iii czp 73/05 (35)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1626)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (8419)
kody cpv (404)
wadliwe kryteria oceny ofert (3418)
ii ca 752/05 (15)
96/14 (15)
kio_133_12 (9)
oferta wpłynęła po terminie (7193)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (7016)
"za zgodność" (3236)
v ca 2214/16 (5)
2010 (19276)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (546)
zmiana członków zarządu (2105)
xix ga 403/08 (1)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (219)
koleśnikow główny urząd geodezji (11)
australia (28)
kio 245/14 (9)
niezgodnosc z siwz (6678)
dwukrotne wezwanie (1097)
zobowiązanie podmiotów trzecich (3199)
kio 2338/14 (7)
1319/10 (3)
rażące kary umowne (348)
spółka cywilna dokumenty (3743)
art. 138g (7)
3 miejsca po przecinku (489)
marża (607)
art. 26 ust. 4 wątpliwości (9323)
wejherowo (80)
wykluczenie z postępowania (15188)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (275)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2526)
tajemnica przedsiębiorstwa (2086)
odwołanie 29 ust. 1 (31190)
58/10 (43)
96 (3056)
polisa konsorcjum (615)
ugoda (114)
parafka zamiast podpisu (12)
2079/14 (5)
sposób obliczenia ceny tajemnica (722)
manipulowanie cenami (257)
wynagrodzenie ryczałtowe za usługi (1421)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (39)
kio 1399/14 (2)
"cofnięcie oświadczenia" (34)
części oryginalne (1168)
2398/11 (6)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1855)
kio 426/15 (4)
174/15 (9)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (33)
87 ust. 2 pkt. 3 (8420)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (78)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (13990)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1437)
kio/kd 102/13 (3)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (68)
kio 715/14 (26)
wieloletnia prognoza finansowa (58)
usług pocztowych (1342)
dostawa komputerÓw (1059)
podmiot trzeci (5041)
"art. 22a ust. 4" (12)
omyłki pisarskie (1816)
180 ust. 5 (5947)
c-27/98 (8)
54/10 (30)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
rażąco niska cena w dostawach (1138)
dwie oferty w jednej kopercie (237)
1574/10 (10)
brak kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ryczałtowe (933)
brak pozycji kosztorysu (2230)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (214)
gwarancja nierealna (1440)
wybór oferty najkorzystniejszej (17663)
nie przekazanie kart indywidualnej oceny ofert (539)
brak części kosztorysu (2147)
"konkurs" (2027)
kio 1388/14 (4)
"art. 91" (6512)
kio/105/11 (3)
kio_1206_11 (3)
zaświadczenie o niekaralności chiny (22)
wpis po terminie (26523)
miarkowanie (327)
1776/13 (5)
c‑131/16 (26)
poprawa przedmiaru (413)
1667/09 (5)
brak ceny w formularzu cenowym (2277)
1287/12 (15)
art. 31 (12210)
błędna stawka vat w ofercie (1333)
kio/kd 15/10 (28)
bilety lotnicze (81)
rażące naruszenie ustawy (3121)
wynik postępowania (26822)
"art. 16" (687)
v sa/wa 327/13 (3)
c-19/00 (34)
386/10 (7)
art 85 (3393)
kio 2483/13 (4)
"art. 32 ust. 4" (167)
"36 ust. 5" (224)
inspektor nadzoru (1050)
przejęcie praw autorskich (55)
art. 86 (2431)
pierwsze pisemne żądanie (4810)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (7589)
"wyrok kio" (12785)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2046)
zbyt niskie warunki (905)
rażąco niska cena ryczałt (170)
wyłączenie stosowania ustawy (3867)
"umowne prawo odstąpienia" (38)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (643)
zatrzymanie wadium po upływie terminu związania ofertą (537)
wpłata wadium po terminie (1281)
producent nie jest podwykonawcą (870)
uwzględnia opozycję (849)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (319)
kio 2046/14 (18)
brak wpisu do ewidencji (1028)
definicja rażąco niskiej ceny (912)
kio 90/12 (4)
856/12 (5)
data jedz (225)
wyciąg z rachunku bankowego (230)
art. 179 ust. 1 pzp (8990)
kryteria właściwości wykonawcy (2212)
567/10 (3)
9/15 (110)
autoryzacja producenta nawierzchni (50)
iv ca 351/09 (1)
"potwierdzenie należytego wykonania" (941)
iii ca 112/06 (1)
art.22 ust.1 (6743)
"art. 90 ust. 2" (1047)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (493)
"art. 91 ust. 2" (558)
brak terminu wykonania w ofercie (15686)
bezusterkowy (92)
zawieszenie postepowania (879)
zakup paliwa (421)
kio_uzp_1159_09 (3)
1641/12 (7)
v ca 29/03 (29)
open source (67)
termin realizacji kryterium oceny ofert (7441)
138k (34)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1123)
"art. 181 ust. 2a" (71)
gsk (819)
397/15 (2)
"art. 36 a" (152)
kio/ku 53/11 (4)
kio/kd 46/10 (22)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3615)
kio_1957_16 (5)
brak dokumentów na potwierdzenie równoważności (925)
kio 2873/13 (7)
tłumaczenie przysięgłe (469)
art. 198d (20)
lubomira matczuk rażąco niska cena (115)
grabarczyk magdalena (1170)
445/12 (8)
przedłużenie terminu realizacji (2386)
vi ca 629/09 (1)
"art. 5" (2317)
santex (32)
błąd w obliczeniu ceny (2618)
walory artystyczne (33)
1313/15 (24)
kio 222/15 (3)
wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne (1794)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
przystąpienie do odwołania (17890)
"sposób obliczenia ceny" (1724)
niezgodność oferty z przedmiarem (1223)
brak formularza ofertowego (4322)
36b (107)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3587)
887/12 (5)
niewystarczające wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1879)
x ga 25/08/za (2)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (273)
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (1491)
wynagrodzenie (11938)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (446)
e-puap (24)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2757)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1438)
konsultacje (951)
wyjasnienia dokumentacji (11716)
ogłoszenie w złym publikatorze (8)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (4208)
art 5 ust 1a (4491)
art 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
ii ca 1398/05 (5)
kio/uzp 1455/08 (14)
art. 89 ust. 1 pkt. 7a (550)
tożsamość zamówienia (1266)
915/12 (2)
zmiana pozycji w kosztorysie (1914)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1793)
środków zewnętrznych (2509)
oferty o takiej samej cenie (5169)
kio 473/14 (4)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (10063)
kalisz (311)
"zmiana wspólnika" (4)
kio/uzp 51/09 (19)
powtórne wezwanie (1843)
1305/11 (5)
preferencje lokalne (88)
lub równoważny (3218)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (768)
tajemnica przedsiębiorstwa jedz (86)
marża 0% (315)
2396/12 (29)
brak terminu realizacji (14187)
błąd w kosztorysie (1587)
xii ga 138/07 (1)
multikom (47)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4693)
"art. 86 ust. 3" (278)
44/11 (45)
dysponowanie osobami (6813)
art. 24aa ust. 2 (130)
nie wniesienie wadium w terminie (2815)
kio 1737/14 (9)
mpo (92)
zmiana specyfikacji (12789)
brak podpisu kosztorysu (391)
i ga 39/12 (18)
za wysokie kary umowne (395)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1928)
xii ga 304/07 (1)
poprawianie kosztorysu (460)
opis warunków udziału w postępowaniu (11812)
kio 954/11 (10)
realność udostępnienia potencjału (391)
kio 366/17 (11)
ix ca 196/05 (9)
ix ga 37/06 (4)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2420)
charakter stosunku (9005)
wykaz osób tajemnica (1043)
"kio 318/12" (7)
x ga 74/09 (3)
igły (96)
kio 98/13 (14)
kio 823/12 (8)
cena usługi prawnicze (217)
dokumentacja budowlana (7658)
35/14 (28)
wyrób medyczny (842)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1783)
2528/10 (3)
optymalizacja (569)
113/13 (38)
art 67 ust 1 pkt 4 (3330)
ii ca 941/05 (22)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (311)
kio 2220/10 (16)
c-448/01 (39)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (5007)
kio/uzp 859/09 (13)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (390)
"nota pokrycia" (14)
zastrzeżenie krk (243)
udostepnienie oferty (5228)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4948)
średnia miarodajna (292)
"wykaz dostaw" (639)
kio 671/14 (2)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (1051)
wymóg serwisu na terenie polski (411)
"pomocy publicznej" (857)
protokół odbioru częściowego (961)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (6177)
pewność obrotu gospodarczego (846)
kio 1014/14 (2)
częściowe umorzenie postępowania (663)
"polisa oc związana z przedmiotem zamówienia" (2)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1480)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (572)
oferta wstępna 26 (1621)
v ca 533/13 (6)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (380)
kio 2531/11 (8)
zaświadczenie o przynależności do izby (288)
grupa interwencyjna (110)
criminal records bureau (6)
kio 1133/12 (6)
brak wpływu na wynik postępowania (12628)
polisa tajemnica (190)
"prawo opcji" (116)
77/14 (25)
kio/uzp 1695/09 (10)
równowaga ekonomiczna (228)
warunki udziału nieproporcjonalne (1746)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8995)
v ca 155/08 (1)
kio_691_11 (7)
zmiana wzoru umowy (4771)
art. 182 ust. 1 (3408)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (442)
1467/12 (2)
microsoft windows lub równoważny (116)
dokumenty spółka cywilna (3434)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (4147)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1254)
art. 29 ust 3 (29478)
979/14 (10)
brak podania nazwy podwykonawcy (1082)
certyfikaty w opisie przedmiotu zamówienia (2385)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3977)
"art. 4 pkt 3 lit. i" (14)
oryginał gwarancji wadialnej (335)
"inna omyłka" (1248)
"art. 34" (429)
krk wystawione po dniu składania ofert (340)
183 ust. 2 (2172)
"art. 24 ust. 1 pkt 15" (11)
podlegające wznowieniu (486)
termin zapadalności (9)
kio/kd 93/10 (7)
"usługi bankowe" (62)
euro 6 (3521)
"zdolność ekonomiczna" (435)
82 ust. 1 (3384)
1815/11 (13)
częściowe uznanie odwołania (2597)
kio/uzp 1092/09 (39)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (148)
stosowanie materiałów równoważnych (1698)
producent podwykonawcą (870)
zmiana podstawy wyceny (2275)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1208)
26 ust.4 (10122)
koszty postępowania odwoławczego (23865)
45 (4903)
uzasadnienie odrzucenia oferty (17267)
office (220)
vi ga 240/10 (12)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (733)
manipulacja kryteriami oceny ofert (253)
738/13 (4)
art. 22 (19392)
zasada równego traktowania oznacza (8144)
krk francuskie (22)
xii ga 293/11 (1)
bezstronności (595)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (15091)
711/12 (12)
wpłata wadium w kasie (78)
art. 90 (9168)
xix ga 460/12 (15)
nieczytelny dokument (1339)
kio 1590/15 (4)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (6155)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1642)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (8074)
strona internetowa (5993)
"art. 84 ust. 2" (49)
140 ust. 1 (1567)
zue (86)
2159/13 (6)
pominięcie pozycji w kosztorysie (1097)
kio 20/12 (297)
art 22 ust 4 (18108)
x ga 379/06 (1)
zobowiązany jest wykonać wyrok (11372)
autoryzowany (686)
znak ce (383)
"art. 93 ust. 1a" (35)
1824/12 (8)
art. 90 pzp (6331)
"wyciąg z rachunku bankowego" (31)
202/09 (19)
kio/uzp 434/10 (12)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
xii ga 282/11 (1)
innowacyjność (162)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
wadium w formie kopii gwarancji (332)
zaniechanie wykonania wyroku (10988)
kio 1460/13 (3)
pkp energetyka (113)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
xix ga 524/09 (4)
certyfikat prince2 (86)
kio_1881_10 (3)
zmiana zakresu podwykonawstwa w ofercie (867)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (10668)
ciąg pełnomocnictw (970)
rażąco niska cena dostawa (1138)
"wadliwe pełnomocnictwo" (705)
753/13 (4)
spółka cywilna urząd skarbowy (474)
erp kryteria oceny ofert (89)
"kio/uzp 27/09" (23)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (6155)
istotna zmiana okoliczności (11547)
kio 1794 (17)
barterowa (9)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (2039)
wpis do rejestru (3046)
rażąco niska cena usługa (2281)
internat użytecznosci publicznej (6)
x ga 58/09 (7)
zmiana terminu (15924)
"określenie beneficjenta" (97)
kio 2121/12 (8)
konsultacje doradztwo (356)
182 ust. 4 (3236)
kio 1495/14 (5)
odwoŁanie na siwz (20612)
kio_167_11 (3)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (263)
istotna zmiana treści oferty (12106)
kryterium cena powyżej 60% (1671)
ii ca 373/12 (10)
oświadczenie o akceptacji siwz (1285)
kio_uzp_1216_09 (6)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (659)
upływ terminu składania ofert (7726)
"minimalny okres gwarancji" (41)
v ca 1110/04 (17)
"nakazuje odtajnienie" (34)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (386)
zus osób fizycznych (237)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2557)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (760)
zamawiający zwleka (88)
warunki udziału (20557)
"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (28)
termin wniesienia wadium gwarancja (1575)
kryteria mierzalne (183)
bez udziału podwykonawców (2509)
kio/uzp 1874/10 (11)
xxiii ga 1293/14 (24)
brak ceny w ofercie (10971)
kio 51/12 (9)
kio/uzp 886/08 (19)
"zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa" (43)
kio 1526/10 (6)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5632)
nieporównywalność ofert opis przedmiotu zamówienia (219)
xii ga 129/10 (3)
rental rights (11)
stalowa wola (177)
formularz oferty (7709)
24 ust. 1 pkt 17 (10998)
art 4 pkt 6 (24272)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (293)
pozycja zerowa (166)
36a ust. 3 (243)
krótki termin realizacji (1598)
kio/uzp 729/10 (10)
225/08 (4)
i ckn 1159/00 (76)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1573)
rażąco niska cena usługi prawnicze (56)
ii ca 342/06 (10)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5920)
zawarcie umowy po terminie (15379)
v ca 671/08 (10)
solid (147)
"cena 0 zł" (38)
26 ust.2b (1689)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (6301)
niekorzyść wykonawcy (859)
przynależność do grupy kapitałowej (209)
"art. 26 ust. 4" (2486)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (642)
art.93 ust.1 pkt 4 (4241)
rozbieżnie słownie (471)
1296/14 (4)
philips (242)
Ćwik i partnerzy (10)
"art. 34 ust. 5" (60)
"jedz" (316)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (787)
x ga 268/08 (1)
"art. 192 ust.2" (2933)
kryteria równoważności (747)
art. 93 ust.6 (2589)
termin płatności 90 dni (890)
dowóz dzieci (73)
ii ca 1285/12 (71)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (686)
waloryzacji (259)
dialog konkurencyjny kryteria (311)
kara umowna miarkowanie (118)
unieważnienie unieważnienia (10872)
iv ca 136/10 (2)
"art. 8 ust. 1" (1186)
69 (1976)
x_ga_67_08 (69)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (432)
kio 1982/14 (3)
"art. 23 ust. 4" (87)
instytucja gospodarki budżetowej (281)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (3329)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (326)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1166)
"24 ust. 1 pkt 10" (1655)
pozacenowe kryteria oceny ofert (297)
kio 2401/10 (7)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
kio 82/12 (5)
848/12 (5)
usługa pocztowa (1342)
x ga 706/11 (25)
samouzupełnienie (5)
xii ga 433/08 (23)
258 (344)
kio/kd 99/10 (9)
kio 2031/14 (10)
1749/13 (3)
"zobowiązanie warunkowe" (8)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (30)
2755/15 (3)
art. 189 ust. 2 (7488)
leasing (344)
kio/uzp 707/08 (18)
ii ca 44/05 (10)
49/10 (28)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (597)
kio/uzp-606/11 (11)
xxiii ga 683/13 (10)
równowaga stron (427)
gmina piła (45)
dysponowanie bezpośrednie a podwykonawstwo (713)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (108)
"pojęcie zarzutu" (4)
art. 171 ust. 4 (1677)
i c 332/10 (9)
iso 1043-4 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (320)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
143/12 (10)
brak tabeli elementów scalonych w ofercie (264)
974/13 (5)
"utajnienie rozprawy" (6)
subiektywna ocena (1422)
art. 24 ust. 2 (18200)
966/13 (5)
pakiet leków (139)
art. 4 pkt 3 lit e (6833)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (333)
kio/uzp 786/10 (17)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
żądanie oświadczenia producenta (3741)
przedwczesność odwołania (57)
kio/uzp 1016/09 (13)
oferty równoważne (3252)
gwarancja kryterium oceny ofert (2640)
pełnomocnictwo kopia (1332)
roche diagnostics (148)
tłumaczenie (2952)
kio 729/10 (12)
"przedłużenie ważności wadium" (322)
zakres krk (569)
referencje wystawione podwykonawcy (686)
notarialne potwierdzenie podpisu (284)
"bezpieczeństwo państwa" (95)
good standing (3)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (57)
uzp/zo/0-46/06 (10)
kio/uzp 749/08 (10)
cena do trzech miejsc po przecinku (289)
niejasności siwz (824)
"iii czp 74/05" (342)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (2041)
613/12 (5)
csk 366/06 (6)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (13)
kozienice (78)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1585)
ustawa (32629)
wadium kopia (605)
kio_uzp_60_08 (18)
429/12 (10)
"oczywista omyłka pisarska" (1317)
wadium euro (433)
kio 1218/13 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (566)
kio 2854/12 (16)
kopia gwarancji wadium (354)
"udowodnienie równoważności " (62)
fidic warunek (327)
bundesamt (10)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (6550)
kio_1220_12 (3)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (50)
art. 5a (1135)
sumowanie zdolności (307)
"cena zero" (12)
usługi prawne (12032)
art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3339)
ii ca 693/5 (25)
1117/11 (4)
niemiec (767)
630/09 (2)
kio_1780_14 (3)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (6712)
zdolność kredytowa do kwoty (1007)
1556/15 (5)
odbiór robót budowlanych (2946)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
opinia bankowa obroty (359)
obiektywne czynniki (1775)
"oferta wariantowa" (406)
udostępnianie doświadczenia (2103)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (12395)
usługi transportowe (911)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (87)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (772)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1492)
do dwóch miejsc po przecinku (452)
26 ust. 4 (15823)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1992)
zmiana oferty podwykonawcy (2457)
kio 548/13 (4)
kio 1305/13 (3)
"działalność kulturalna" (45)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4875)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (933)
asysta techniczna (203)
związek przyczynowy (1085)
opis warunków (12844)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (493)
art.30 ust.4 (846)
86/11 (10)
wartość techniczna (10103)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3467)
1106/11 (13)
wartość zrealizowanej części (5087)
henry kruse (7)
wyjaśnienia złożone po terminie (15596)
zamówienia wielorodzajowe (5)
dokumenty stany zjednoczone (177)
iii sa/wr 886/14 (3)
przyczyny techniczne (3411)
niewypełnienie formularza (4571)
"zastrzeżenie wykazu usług" (9)
x ga 101/08/za (2)
zmowy przetargowe (212)
zwłoka nienależyte wykonanie (438)
termin składania ofert (12699)
współubezpieczony polisa (4)
"zamienne" (1513)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (800)
292/13 (10)
uchwała zarządu (1458)
elektrownia turów (30)
kio 537/13 (4)
referencje potwierdzają (2595)
błąd co do formy (3088)
błąd w numerze katalogowym (329)
viii ga 65/12 (3)
1548/11 (7)
kio/45/11 (1)
2819/12 (6)
art. 15 ust. 2 (23615)
kio/uzp 1465/08 (5)
2831/14 (6)
"dokument" (20390)
"poprawienie innej omyłki " (297)
xix ga 175/10 (57)
iv ca 715/11 (2)
wykluczenie (15214)
kio/uzp 1298/08 (5)
"oferta niezgodna z ustawą" (158)
kserokopia gwarancji wadialnej (98)
oddział przedsiębiorcy (976)
kio 529/13 (10)
związania ofertą (14767)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (18732)
wizyta referencyjna (23)
"in house" (147)
xii_ga_314_11 (56)
"wartość przedmiotu zamówienia" (1791)
kio 918/08 (5)
początek biegu terminu związania ofertą (264)
115 k.c. (265)
c-532/06 (16)
raząco niska cena (2866)
składka polisa (440)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1946)
opaska hydrotechniczna (12)
vi ga 7/09 (15)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (736)
"odwrócony vat" (18)
oddala odwołanie w zakresie (10879)
xxiii ga 976/16 (2)
1560/15 (5)
it expert (158)
oferta wyjaśnienia treści oferty (14265)
kio 179/12 (3)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1437)
doświadczenie "3 lat" (1975)
33/15 (18)
wykluczenie podmiotu trzeciego (3889)
801/12 (12)
1071/14 (9)
kio/kd 96/11 (4)
"24 ust. 5 pkt 4" (23)
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (373)
762/13 (7)
2064/15 (4)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3917)
"22 ust. 2" (1071)
197/12 (8)
181/08 (6)
cena jednostkowa 0 (1937)
błąd vat (1915)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (11864)
gwarancja wadium (1506)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1602)
art.90 ust.3 (2373)
microsoft lub równoważny (172)
zmiana umowy podwykonawca (2011)
umowa po terminie związania ofertą (10135)
"podmiot trzeci" (2564)
346/15 (11)
związany treścią siwz (10601)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2248)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (125)
rapid (30)
ustalanie wartości zamówienia (3614)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (12741)
2379/11 (3)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4609)
art. 29 pzp (21247)
sprzeciw ryszard tetzlaff (82)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (5006)
nieczytelny podpis oferty (495)
"89 ust. 1 pkt 4" (2188)
art. 136 (790)
"kopia gwarancji" (34)
aktualizacja dokumentacji (720)
utajnienie wyjaśnień (888)
zdolność kredytowa obroty (340)
należyte (10837)
cena jednostkowa omyłka (1323)
"związany wyrokiem izby" (6)
zwarzyła (26)
brak terminu płatności (2759)
kio_348_11 (6)
udział w przygotowaniu postępowania (6073)
błędy w tłumaczeniu (1170)
szacowanie robót budowlanych (769)
dopuszczalna zmiana umowy (6874)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2978)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (19)
v ca 484/08 (1)
kio 19/09 (241)
usługi pocztowe (1342)
odpadów komunalnych (1171)
2866/12 (10)
rażąco niska cena nierealistyczna (809)
2750/15 (2)
xii ga 731/14 (3)
wolna ręka (1872)
wykaz punktów serwisowych (433)
kognicja izby (571)
informacja o grupie kapitałowej (748)
osoby fizyczne (2727)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (319)
przedłużenie wadium w pieniądzu (176)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (584)
naruszenie art. 87 ust. 1 (8185)
pge (283)
kio 12/13 (344)
dzielenie zamówień (1107)
"własne referencje" (15)
jeden organizm gospodarczy (62)
formularz cenowy brak podpisu (457)
kio 2709/14 (5)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (18133)
x ga 2/07 (38)
brak warunkÓw udziaŁu w postĘpowaniu w ogŁoszeniu (12187)
polisa oc prace projektowe (91)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
ograniczenie konkurencji (13162)
sep (43)
"utajnienie wykazu usług" (24)
zwolnienie z kosztów (1272)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4987)
1833/14 (28)
uzupełniony dokument data (3012)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1861)
przedwczesne odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa (336)
żądanie polisy oc (576)
arup (51)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (2199)
spółka cywilna reprezentacja (832)
"83 ust. 2" (113)
art. 9 ust. 2 (22392)
vi ga 68/09 (5)
954/12 (7)
zmiana terminu realizacji (11107)
2319/11 (4)
kio/uzp 821/08 (10)
106/10 (14)
umowa zawarta pod warunkiem (8253)
"wdrożenie systemu" (1076)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (92)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (18921)
"termin składania ofert" (7326)
kryterium zatrudnienie (1411)
i ca 337/08 (4)
x ga 178/07 (1)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (363)
"powtórzenie czynności" (9465)
uwzględnia skargę (24324)
1779/13 (6)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (50)
iv ca 1323/08 (1)
umowa współpracy (2647)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (477)
ceidg bez daty (61)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (737)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (1069)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2573)
interes (14790)
poręczenie wadialne (183)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4661)
ii ca 693/05 (83)
usługi ubezpieczeniowe (1208)
cena nierealna (3259)
0 zł (12920)
vii ga 29/05 (8)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (28)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
wspólna polisa (591)
klauzula adaptacyjna (15)
karta produktu (1341)
art 26 ust. 2b (2485)
698/12 (3)
987/14 (2)
roboty w czynnym obiekcie (328)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (20)
kio 2872/12 (8)
art.87 (6156)
2142/12 (17)
kio_457_12 (22)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (53)
c-27-29/86 (4)
fbi (20)
wadium w języku obcym (90)
kio_2793_12 (3)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (717)
nieporównywalne oferty (2154)
887/09 (8)
kryterium personel (1299)
zdolność kredytowa linia kredytowa (185)
protokół z postępowania (8522)
gospodarz postępowania (223)
bład w obliczeniu ceny vat (1398)
kio_665_13 (10)
treść gwarancji bankowej (1309)
zmowa (257)
74/14 (14)
art. 86 ust. 3 (2394)
uprawnienia telekomunikacja (328)
29 ust. 3 (29478)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
kio/uzp 878/09 (28)
program funkcjonalno - użytkowy (897)
brak uzupełnienia dokumentów (8219)
"art. 12a" (270)
v ca 324/10 (3)
ix ca 541/09 (2)
kio 630/10 (2)
zasada bliskości (180)
"189 ust. 2 pkt 2" (265)
"zmiana podwykonawcy (2236)
22a ust. 6 (217)
"x ga 652/13" (41)
ubezpieczenie grupowe (67)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1865)
wykaz potencjału technicznego (2937)
równego traktowania (14001)
klauzula identyfikacyjna (38)
"iii czp 52/11" (138)
łączenie funkcji (1550)
krajowy rejestr karny (903)
usługa prania (206)
"brak opłaconej polisy" (24)
"niewłaściwy tryb postępowania " (56)
członek komisji (1602)
partnerstwo publiczno-prywatne (97)
bezwarunkowa gwarancja (488)
kryterium oceny ofert termin realizacji (7441)
kio_786_10 (14)
monitoring mediów (65)
brak ceny w formularzu ofertowym (3591)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3626)
jeden producent (4810)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (51)
wgląd do ofert (1091)
xix ga 82/11 (2)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (22)
przejrzystość (1600)
kwota na sfinansowanie zamówienia (2212)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (798)
upust (493)
"powiązania osobowe" (65)
nie wskazał modelu (1983)
pierwotne warunki zamówienia (4974)
art.24 ust. 2 pkt 1 (10382)
1716/14 (4)
ii ca 511/09 (2)
kio_2614_11 (3)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1793)
równoważność certyfikatów (337)
wyroby medyczne (842)
kio/uzp 1636/09 (3)
kio 582/11 (14)
rabat jako kryterium oceny ofert (340)
art. 41 pkt 7a (635)
nieprecyzyjne zapisy siwz (3171)
oddział (4579)
kio 532/13 (5)
vii ga 136/09 za (9)
150/12 (25)
art. 23 ust. 3 (13871)
harmonogram realizacji (1779)
sprzeczne oświadczenia w ofercie (6708)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
essentialia negotii (317)
art. 91 ust. 3a (825)
niejasne zapisy siwz (2881)
referencje wystawione przez samego siebie (1254)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (597)
należycie protokół odbioru (1986)
korekty (2147)
kio 994/12, kio 1025/12 (4)
przesłanie wezwania do uzupełnienia (824)
kio_kd_85_12 (17)
kio 1975/14 (3)
kio_uzp_694_09 (23)
kio 115/14 (9)
wykaz zawiera błędy (3002)
pełnomocnictwo oryginał (1417)
"art. 181 ust. 1" (331)
kio/uzp 431/10 (4)
błędny podatek vat (1646)
ga 88/07 (5)
udostępnienie iso (299)
zakup samochodu (421)
"autoryzowany serwis" (94)
wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert (14993)
uzasadnienie wyroku (21247)
x ga 92/11 (7)
27 ust. 5 (12268)
"art 26 ust 4" (2486)
art. 24 ust. 5 pkt 8 (15102)
wadium na niepełny okres (1077)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (8138)
kryterium potencjał kadrowy (552)
podać kwotę części zamówienia (10283)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
art.51 (618)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (287)
x ga 332/09 (6)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2620)
93 ust 1 pkt 6 (6041)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (35)
zagospodarowanie odpadów medycznych (30)
"art. 36 ust. 4" (267)
integracji (863)
skład sądu konkursowego (245)
autobus (411)
wskażniki finansowe (1159)
błędnie wyliczony vat (1083)
upadłość konsorcjanta (35)
tubisz (1250)
odrzucenie wniosku (11872)
pkp plk (169)
wyłączenie jawności rozprawy (563)
brak ciągłości terminu związania ofertą (705)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (227)
kio_ku_34_10 (9)
może odstąpić od umowy (2970)
oryginał gwarancji bankowej (426)
brak formularza ofertowego odrzucenie (4113)
140 pzp (1211)
xix ga 371/10 (4)
x ga 341/07 (4)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
rażąco niska cena + dowody (2195)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (5562)
i1 ca 143/11 (1)
okres gwarancji niezgodny z siwz (3062)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (405)
"opłata od skargi" postanowienie (79)
referencje bez podpisu (658)
niejasny opis zamówienia "art. 93 ust. 1 pkt 7" (323)
"art. 6 ust. 2" (102)
ii ca 430/09 (1)
i ca 331/10 (1)
geomar (54)
2708/15 (3)
cofnięcie odwołania faksem (768)
formularz ofertowy (4728)
poprawa nazwy modelu (225)
kio/uzp 2490/10 (14)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1677)
"art. 189 ust. 2" (6758)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2493)
kio 2184/13 (11)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (483)
akredytywa (13)
certyfikat iso, dokument przedmiotowy (479)
brak nazwy producenta w ofercie (2799)
kio/kd 43/09 (7)
brak podpisu pod odwołaniem (2917)
referencje członka konsorcjum (1141)
vii ga 34/07 (3)
"prace projektowe" (826)
"art. 190 ust. 7" (672)
komputery (1212)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (1092)
kio/kd 15/11 (31)
1107/04 (5)
referencje kara umowna (171)
1509/11 (7)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
wykładnia językowa siwz (733)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8910)
roszczenie o zmianę umowy (1496)
subklauzula 14.5 (10)
handel referencjami (175)
art. 140 (1575)
umowa konsorcjum (5706)
ii ca 688/09 (1)
właściwości wykonawcy (3465)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3438)
kio 2483/14 (4)
v ca 871/08 (2)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3592)
należycie (10837)
art. 4 pkt 3 lit. g (2694)
art. 87 (8643)
dokumenty po terminie składania ofert (10734)
i ca 540/09 (1)
harmonogram tajemnica (329)
xix ga 302/10 (25)
dwukrotne uzupełnienie (886)
uzupełnienie wyroku (8694)
weksel (45)
"wznowienie zamówienia" (11)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (275)
"art. 22 ust. 5" (189)
rażąco cena (3723)
kielce (1021)
kio_99_12 (5)
"kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej" (42)
kio/uzp 1432/09 (12)
uzupełnienie jedz (80)
"usługi niepriorytetowe" (109)
1460/12 (2)
sufo (89)
"67 ust. 1 pkt 6" (195)
disclosure and barring service (4)
oznaczenie przeciwnika skargi (380)
wyjaśnienie dokumentów (13581)
kio/uzp 759/08 (7)
kio 433/11 (5)
art. 51 (3724)
138 c ust. 1 pkt 1 (969)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (353)
kio 1469/10 (21)
ubezpieczenie na życie (641)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (340)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (168)
ga 162/10 (23)
"rażąco niska cena wyjaśnienia" (14)
prekwalifikacja (156)
niejasny warunek (3302)
i csk 293/07 (76)
ochrona ubezpieczeniowa (1115)
art 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
wykroczenie zawodowe (229)
x ga 288/11/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (564)
iv csk 626/13 (17)
wykaz sprzętu (3088)
inna omyłka cena jednostkowa (1246)
prince ii (95)
naruszenie art. 26 ust. 4 (14775)
kio 1472/15 (12)
xix ga 520/06 (5)
zamawiający nie może domniemywać (1205)
"zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej " (406)
art. 68 ust. 2 (2116)
2752/15 (3)
raport z badań (1219)
gwarancja bankowa omyłka (341)
"art. 191 ust. 2" (938)
kio uzp 44/09 (17)
brak zer po przecinku (12)
faksymile (23)
kio 290/11 (8)
rażąco niska cena dowody (2195)
kio_uzp_1029_08 (5)
"art. 38 ust. 2" (153)
uzupełnienie kart katalogowych (563)
kio_109_13 (17)
oferta niezgodna z siwz (18716)
1244/10 (3)
art 24 ust. 1 pkt 8 (14350)
140/13 (5)
"uwzględnienie odwołania w części" (92)
fcc (36)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (202)
uprawnienia budowlane zagraniczne (614)
kampania reklamowa (39)
"odwrócony podatek vat" (7)
brak wskazania podwykonawcy (2148)
1437/10 (6)
odpady (1994)
kio 23/12 (329)
art.29 ust. 1 (4259)
doświadczenie spółki cywilnej (2009)
xii ga 837/16 (46)
"unieważnienie umowy" (698)
utrata wadium (598)
zmiana warunków po otwarciu ofert (4400)
wezwanie rażąco niska cena (2074)
faktura jako dowód należytego wykonania (1557)
kio/uzp 38/09 (27)
oferta nieważna (7916)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (18)
kio 2135/12 (4)
roboty budowlane rażąco niska cena (1164)
kio_uzp_11_09 (62)
art.75 (202)
użyczenie zasobów finansowych (230)
poniżej kosztów (4725)
iv_ca_831_10 (12)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (193)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (4213)
kognicji (674)
pełnomocnictwo uwierzytelnianie (48)
395/14 (9)
art 5 ust 1b (1467)
centrum onkologii (289)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (5)
"pełnomocnictwo ogólne" (145)
wartość usług ciągłych 3 lata (1480)
915/13 (3)
błędna podstawa prawna (6706)
29 ust. 3a (1988)
"192 ust. 3 pkt 2" (50)
"koncepcja architektoniczna" (60)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (273)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (2190)
ii_ca_1285_12 (69)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (184)
kio 2744/11 (5)
kio_1042_13 (7)
koszty cyklu życia (95)
x ga 139/08 (1)
wskazanie podwykonawcy (2237)
referencje brak podpisu (750)
506/15 (6)
saltex (34)
"wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną" (1)
"unieważnia umowę" (36)
wykonawca (29138)
ag complex (61)
przeszacowany kosztorys inwestorski (49)
x ga 103/09/za (1)
ustawa pzp (23859)
537/08 (27)
skuteczność wadium (619)
ix_ga_392_13 (21)
t-9/06 (204)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3555)
aktualna koncesja (361)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (50)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci (1897)
art 24 ust 2 pkt 1 (17704)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (89)
opinia biegłego (1787)
dostawa a zobowiązanie podmiotu trzeciego (2038)
konsorcjum iso (303)
gwarancja wadialna spółka cywilna (277)
kio 2012/12 (191)
96 ust 3 (3267)
zawarcie umowy pod warunkiem (8253)
art. 30 ust. 4 (15495)
oświadczenie po terminie składania ofert (10263)
wydruk z krs (393)
brak potwierdzenia otrzymania maila (704)
36b ust. 1 (135)
wydruk z systemu (1597)
239/08 (17)
tajemnica przedsiębiorstwa uzasadnienie (2130)
viii ca 442/05 (1)
vat 23% (2631)
odbieranie odpadów (542)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3375)
doświadczenie dostawy (4564)
652/13 (43)
rozliczenie uzupełniajace (866)
548/15 (9)
usługi badawcze (734)
v ca 2224/03 (13)
poważne wykroczenie zawodowe (127)
kio 108/15 (21)
zmiana siwz przed rozprawą (6204)
"art. 36ba" (16)
cena rażąco wysoka (1036)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 (768)
usługi cateringowe (76)
oferta sensu largo (149)
kio 2229/15 (1)
potwierdzenie należytego wykonania faktura (1793)
joint venture (20)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (579)
oznaczenie ce (730)
kio_63_11 (8)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1935)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1376)
luksemburg (157)
x ga 569/11 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (1090)
koszty pośrednie (3198)
kio 863/15 (11)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3456)
art.26ust.2b (1649)
schweerbau (5)
"gwarancja wadialna" (716)
ii ca 724/06 (3)
brak ceny słownie (9312)
zakres dokumentacji projektowej (3513)
warunkowa gwarancja (289)
warunek doświadczenia (7555)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4664)
c-451/08 (14)
"art. 146 ust. 6" (248)
"prekwalifikacja" (126)
ndi (82)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień ceny (564)
"serwis na terenie polski" (12)
uzupełnienie wadium (1385)
minimalny gwarantowany zakres zamówienia (2139)
żądanie nazw podwykonawców (1425)
kio_uzp_43_08 (8)
xix ga 80/07 (22)
wadium po terminie składania ofert (1892)
"niemożliwość świadczenia" (129)
referencje data wystawienia (608)
antydatowanie dokumentu (83)
650/11 (4)
"zwrot oryginału gwarancji" (16)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (608)
podstawa dysponowania (6733)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (896)
241/13 (7)
izabela kuciak (1122)
niewystarczające wyjaśnienia (7442)
i1 ca 154/11 (1)
uzp/zo/0-640/05 (14)
samochody (1203)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2653)
różnice w systemach prawnych (2659)
vi gz 51/06 (2)
1066/12 (6)
c-496/99 (38)
429/09 (82)
niejednoznaczne postanowienia siwz (8473)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (7130)
67 ust. 1 pkt 3 (3444)
kio 1936/15 (11)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (2007)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1578)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (46)
poświadczenie bezpieczeństwa (648)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (159)
nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu (8603)
termin jako zmiana istotna umowy (9419)
961/13 (4)
złożenie dwóch ofert (14369)
kio/uzp 115/09 (8)
ix ca 497/09 (1)
iii_czp_147_08 (10)
xii ga 88/09 (54)
82 ust. 2 (3380)
prezentacja próbek (212)
"24 ust. 1 pkt 9" (338)
c-465/11 (66)
pełnomocnictwo w formie kopii poświadczonej notarialnie (169)
szczepionki (58)
"treść referencji" (816)
2031/12 (14)
x ga 81/09 (12)
art 90 (9168)
art. 23 (14229)
2209/11 (8)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (191)
art. 91 (8258)
ballast (32)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1771)
warunki proporcjonalne (1820)
994/14 (2)
rozszerzenie zarzutów (2339)
c-507/03 (31)
kio_457_15_kio_464_15_kio_473_15_kio_476_15 (6)
kio 20/13 (21)
mebli biurowych (153)
postępowanie odwoławcze (25878)
błąd w gwarancji wadialnej (296)
fidic lub równoważne (136)
enigma (125)
koncept (271)
windows (417)
zachowanie uczciwej konkurencji (9134)
ustawa o cenach (13121)
kio 1319/10 (3)
niedopuszczalna zmiana oferty (7206)
odpowiednie stosowanie przepisów (9697)
c-331/92 (14)
gwarancja bezwarunkowa (488)
różne ceny (5278)
"import docelowy" (6)
referencje z karami (253)
termin realizacji dostaw (3438)
v ca 1930/02 (3)
art.91 ust. 3a (663)
ogólne warunki ubezpieczenia (1573)
1193/13 (7)
"186 ust. 2" (2750)
płynność finansowa (263)
xix ga 328/06 (2)
okres gwarancji (3775)
francuski krs (44)
energa (206)
nie potwierdzają należytego wykonania (4802)
"nakazuje zamawiającemu unieważnienie postępowania" (170)
roboty tożsame (2482)
51/10 (15)
zmiana ceny (8827)
kio/uzp 1311/10 (9)
oddział+spółki (34)
2733/10 (3)
obniżenie ceny oferty (2232)
kio 2398/11 (6)
kio 1479/15 (4)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (903)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (935)
art. 8 ust. 3 pzp (16878)
1093/08 (40)
kio 174/15 (9)
1248/14 (4)
"wyjaśnienia oferty" (510)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (663)
definicja należytego wykonania (2926)
dobre obyczaje (782)
kio/uzp 31/10 (202)
subsydiowanie skrośne (15)
§ 3 ust. 4 (27939)
naruszenie zasady równego traktowania (11650)
zachowanie formy pisemnej (2867)
odrzucenie oferty brak dokumentu przedmiotowego (11834)
umowa pod warunkiem (8615)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (157)
"prawa autorskie" (335)
kary w umowie ramowej (117)
xix ga 471/08 (2)
stadion we wrocławiu (68)
"znaki towarowe" (902)
xii ga 254/08 (4)
usługi kulturalne (116)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (1096)
rażąca niska cena (907)
kio 1557/14 (12)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (2041)
ix gc 159/08 (3)
v ca 1973/11 (47)
powiązania rodzinne (52)
1550/11 (3)
omyłki (4293)
brak podpisu w formularzu ofertowym (756)
wyjaśnienie oferty (15511)
francji ubezpieczenie (103)
iii czp 53/11 (93)
negatywnych konsekwencji (4170)
braki w formularzu ofertowym (4322)
1008/11 (6)
omyłka w nazwie produktu (780)
word warszawa suzuki (2)
świadczenie ciągłe (1719)
podwykonawca 2014 (1222)
1377/11 (2)
"łączenie zamówień" (22)
zdefiniowane w ustawie siwz (1643)
francja (464)
"art. 83 ust. 3" (58)
kio/kd 68/11 (4)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (4347)
24 ust. 8 (15874)
zakres równoważności (1139)
tajemnica przedsiębiorstwa (2344)
"art. 36a ust. 3" (14)
aż do zawarcia umowy (1710)
x_ga_652_13 (41)
cena wykonawcy dotychczasowo realizującego zamówienia usługi sprzątania (133)
kio 1965/15 (2)
art.151a (12)
powtórzenie czynności oceny ofert (11147)
hydrotechniczne (184)
estetyka (139)
kio_545_11 (19)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2405)
"zmiana oferty" (718)
parafowanie stron oferty (368)
badanie cen jednostkowych (2015)
kio 414/12 (6)
kio_uzp_1344_09 (7)
naruszenie uczciwej konkurencji (13448)
art. 387 (631)
art. 26 ust. 1 (16700)
"wartość szacunkowa zamówienia" (2735)
ripok podwykonawca (28)
wyjaśnianie treści gwarancji wadialnej (220)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
brak zmiany ogłoszenia (9764)
x ga 140/08 (45)
2781/11 (5)
29 ust. 1 (31057)
prowadzisz (28642)
przeciwnik skargi (552)
brak tłumaczenia wadium (452)
kio 1735/11 (14)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (501)
słowacja (59)
inny dokument (17241)
zastosowano błędną stawkę podatku vat (985)
kio 540/13 (6)
"ogłoszenie o zamówieniu" (15803)
opis kryteriów (7774)
referencje wystawione przez inny podmiot (1946)
sposób wykorzystania zasobów (1772)
kio_551_12 (5)
zmiana knr w kosztorysie ofertowym (288)
"kio/uzp 19/09" (28)
cena ryczałtowa, kosztorys (1190)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należycie (1209)
brak projektu wykonawczego (2536)
umowa ramowa (773)
autoryzacja (400)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (6218)
art 38 ust 4 (5494)
iv ca 508/05 (5)
podmiotowe kryteria oceny ofert (2045)
ii ca 1211/09 (15)
art. 47 (3075)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
c-314 (47)
art. 180 ust. 7 (6154)
832/09 (4)
odpowiedzialność solidarna (597)
art. 91 ust. 3 (8187)
1028/15 (3)
art.144 ust.1 (611)
licencje (1538)
1642 (39)
termin opłacenia polisy nie upłynął (154)
przystąpienie częściowe (2870)
"art. 142" (652)
cena całkowita oferty (4626)
"art. 22 ust. 1" (5177)
brak wskazania okresu gwarancji (2472)
polisa oc konsorcjum (325)
489/14 (2)
"bieg terminu związania ofertą" (278)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2631)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3984)
"art. 145 ust. 1" (141)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (702)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1855)
zasada jednokrotnego wezwania (892)
utajnienie grupy kapitałowej (114)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1779)
autoryzowan (686)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (30)
kio 445/12 (8)
art.46 ust.4a (712)
"art.46 ust. 4a" (648)
unieważnia postępowanie (5758)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (56)
zasada koncentracji (374)
ii ca 1063/05 (15)
art. 92 ust. 2 (3977)
odbiór odpadów komunalnych (698)
52/16 (10)
zezwolenie na transport odpadów (399)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (389)
721/15 (7)
odrzuca skargę koszty (20423)
"polski związek pracodawców budownictwa" (20)
zmiana ogłoszenia (11586)
zwłoka opóźnienie (318)
podatki lokalne (583)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1460)
zmiana istotnych postanowień umowy (8502)
kio_1807_12 (7)
1495/14 (6)
dane osobowe (1920)
"samokontrola" (43)
art. 57 kpa (78)
zmiana wartości umowy (8737)
v ca 1209/11 (2)
"uzupełnienie tłumaczenia" (31)
własne referencje (2436)
"zakład karny" (57)
zarządzanie projektem (2913)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2237)
ge power (34)
866/09 (8)
stołeczny zarząd infrastruktury (98)
zmowa przetargowa pionowa (12)
wybór (20653)
próbka "art. 26 ust. 3" (463)
równość stron (1408)
kio 1349/12 (10)
piber (13)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (11)
2756/10 (5)
cena słownie i liczbowo (352)
komputer (1212)
kio 32/14 (16)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (1003)
ponowne ustalenie wartości zamówienia (9334)
kio/uzp 1990/10 (6)
kio 2498/14 (7)
zawartość oferty (1870)
kio_610_12 (6)
iv ca 223/08 (13)
124/13 (31)
brak parafy (205)
uchyla się (5489)
"26 ust. 4" (2514)
program lekowy (19)
plan higieny (170)
c_513_99 (33)
brak formularza ofert (6384)
1526/11 (24)
"art. 138c" (134)
ujawnienie źródła zapytania (366)
spółka komandytowa (627)
art 46 ust. 4a (1002)
uzupełniajace (4477)
art. 22 ust 4 (18108)
dialog techniczny (497)
"art 46 ust. 4a" (648)
xxiii ga 584/13 (4)
błąd zamawiającego (6700)
referencje po terminie składania ofert (2788)
termin na odwołanie od zaniechania odtajnienia (1038)
dialogu konkurencyjnego (678)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (6218)
zmiana siwz po terminie składania ofert (7287)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (8352)
brak formularza oferty (6971)
"zamówienie uzupełniające" (770)
"v ga 84/11" (4)
xix ga 32/09 (5)
pozacenowe kryterium (297)
oferta treść oferty (21815)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2440)
kara umowna rażąco wygórowana (216)
688/11 (2)
163/17 (5)
tłumaczenie dokumentu (2710)
"24 ust. 1 pkt 18" (6)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (12470)
zobowiązanie podmiotu trzeciego ogólnikowe (409)
nota pokrycia (111)
posiadanie uprawnień (7507)
166/13 (12)
art. 43 ust. 2 (3790)
xix ga 406/14 (4)
"sukcesja uniwersalna" (37)
zmiana sposobu płatności (2301)
umowa ustna (1916)
jednoznaczne wezwanie (7204)
"przesłanie kopii przystąpienia" (24)
ubezpieczenia (3434)
zastrzeżenie oferty (8449)
86/12 (12)
"data pełnomocnictwa" (18)
kio_162_12 (7)
nie otwarto likwidacji austria (26)
wadium po terminie (2652)
usługi kompleksowe a vat (797)
żadanie umowy konsorcjum (4567)
iv ca 1020/08 (2)
finansow (4692)
c-35/15 (3)
kio 2390/13 (3)
xxiii_ga_1313_15 (21)
refurbished (3)
saldo (210)
kio_2154_11 (9)
ix ga 46/08 (1)
dwie próbki (736)
kio 1578/10 (35)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (8286)
477/14 (3)
18 ust. 2 (16797)
kio 537/14 (6)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (893)
kio/kd 54/12 (7)
kio 457/12 (23)
xix gz 455/10 (1)
kio_1096_14 (3)
2819/13 (7)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (456)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2971)
2537/13 (5)
kryterium okres gwarancji (2178)
kio/uzp 1631/09 (8)
wadium w pieniądzu po terminie (398)
koncepcja jako tajemnica przedsiębiorstwa (383)
kio 1521/11 (12)
573/10 (6)
negocjacje treści oferty (3203)
waluta obca (130)
brak formularza oferty (6384)
749/13 (4)
kio/uzp 1942/09 (2)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (1012)
wykluczenie podwykonawcy (2438)
art.48 (516)
"warunki zmiany umowy" (64)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (182)
i ca 88/07 (3)
"oznaczenie strony" (77)
pozycja zero (7096)
1980/10 (7)
xix ga 92/11 (19)
dysponowanie potencjałem technicznym (3441)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (82)
przejęcie (337)
warunki pozytywne negatywne (1067)
niedokonanie podziału na części (2427)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
uzupełnienie formularza cenowego (1328)
bęben (74)
wynagrodzenie barterowe (7)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (6042)
kio 1066/10 (35)
zmiana terminu art. 144 (1013)
kio_564_14 (7)
91 ust. 3 (8187)
kio_2483_13 (4)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3898)
1730/11 (13)
imienny wykaz osób (299)
1563/12 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (326)
"art. 131a" (35)
transgraniczne (140)
"art. 146 ust. 2" (110)
353/16 (2)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (115)
pełny odpis z krs (882)
sublimity (17)
art. 6 a (27037)
przerwanie ciągłości wadium (31)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13899)
216/15 (13)
zapytanie o cenę (3013)
kio 738/13 (4)
"brak wskazania producenta" (12)
"opinia prywatna" (150)
niemożliwość świadczenia (1090)
interes szkoda (6758)
obsługa bankowa 2016 (217)
"certyfikat równoważny" (52)
"ponowne wniesienie wadium" (70)
kio 711/12 (10)
"art. 46 ust. 3" (224)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2283)
2607/13 (5)
art. 101 ust. 3 (1652)
v ca 1982/12 (9)
instytucja kultury (295)
prekwalifikacji (126)
v gaz 21/08 (9)
2388/11 (2)
biletów lotniczych (81)
1502/13 (5)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (390)
na niekorzyść wykonawcy (859)
zaświadczenie o niekaralności usa (44)
serwis producenta podwykonawstwo (91)
"autoryzowany partner" (82)
1642/10 (5)
wprowadzenie podwykonawcy (1673)
umowa ryczałtowa (2126)
usługi okresowe (1295)
kredyt kupiecki (21)
"niezgodność treści oferty z siwz" (590)
wizja lokalna obowiązek (427)
ii ca 109/05 (36)
związanie wyrokiem kio (10043)
kio 1143/13 (3)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3912)
kio_1434_12 (4)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6910)
uzasadnienie punktacji (1873)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1204)
kio 786/10 (23)
ix ga 392/13 (21)
kio 2847/15 (2)
354/10 (4)
dokumenty nie wymagane (18133)
kio 12/14 (283)
1524/08 (10)
wadium wniesione przez konsorcjum (1208)
art. 62 ust. 1 pkt 3 (3350)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (65)
kio/kd 29/11 (24)
nie wskazał podwykonawcy (3081)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2426)
kio 1070/10 (9)
utrudnianie dostępu do rynku (1424)
termin zapłaty (3315)
aktualne na dzień składania ofert (5273)
"art.36a" (188)
vi ga 49/10 (9)
forma dokumentów (8149)
"dowód opłacenia polisy" (63)
art. 24 ust. 1 pkt 19 (12074)
brak referencji (3619)
wymóg jednego producenta (4082)
"zasada konkurencyjności" (541)
"art. 182 ust. 5" (12)
kio_1776_10 (7)
referencje konsorcjantów (223)
przesłanki wykluczenia (10286)
rażące niedbalstwo (204)
wadliwe pełnomocnictwo (1766)
kio 45/15 (8)
zmiana cen jednostkowych (2053)
"cena 0" (125)
art. 189 ust.2 pkt 5 (6271)
2769/12 (3)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
2742/11 (7)
"bank zagraniczny" (12)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
art. 93 ust.1 pkt 7 (6356)
"realność udostępnienia" (204)
v ca 1784/08 (4)
świadczenie niemożliwe odrzucenie oferty (2723)
próbka system informatyczny (181)
"179 ust. 2" (40)
310/13 (6)
art 87 ust.1 (8518)
"błędny adres" (11)
kio/uzp 255/08 (16)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (25)
krk stany zjednoczone (26)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2272)
wolna reka (1872)
art. 186 ust. 4 (3678)
istotą wadium (1059)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (1145)
396/11 (7)
zapytania o cenę (3013)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2131)
"zmiana zakresu zamówienia" (24)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
83/13 (14)
x ga 223/07 (7)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (1054)
"art 24 ust 1 pkt 9" (333)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (84)
pieróg (381)
"interwenient uboczny" (139)
formularz oferty (7083)
roboty dodatkowe zamienne (751)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (12049)
błąd pisarski (1245)
v ga 13/09 (30)
upust bilety lotnicze (20)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5708)
bez ograniczeń (17194)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (88)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (328)
pełnomocnictwo szczególne (1765)
36aa (28)
kio_937_11 (6)
"180 ust. 2 pkt 6" (149)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3395)
police national computer (4)
kio 1546/09 (3)
nieaktualna deklaracja zgodności (989)
kio_2746_10 (17)
zapoznać się z jego treścią (6212)
kio 2694/13 (5)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (21)
zmiana przed zawarciem umowy (9672)
kio 1166/13 (4)
informacja banku lub spółdzielczej (430)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1047)
przesunięcia asortymentowe (9)
29 ust. 4 (27259)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3506)
rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (479)
centrum usług wspólnych (1063)
składanie nieprawdziwych informacji (2461)
dostawa (13120)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4552)
kio 703/09 (22)
wykaz stawek i narzutów (188)
termin wykonania (20608)
iv ca 340/05 (12)
niedyskryminacja (327)
"zatarcie skazania" (53)
czas oznaczony (7967)
domniemywać (1285)
"tożsamość podmiotowa" (86)
2184/13 (11)
1063/12 (9)
zakaz powierzania podwykonawcom (117)
985/14 (3)
kio_510_11 (28)
oferta forma oferty (8184)
xii ga 368/08 (1)
pocztowe (2564)
opłacona polisa oc (342)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (13448)
art 24 ust. 2a (2575)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1814)
samowolne uzupełnienie dokumentów (92)
odpowiedzialność podwykonawcy (1444)
iii ca 177/10 (3)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (31)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (325)
art. 42 ust. 1 (4687)
pierwszeństwo siwz przed umową (372)
przepisanie warunku (1219)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2863)
cpv (535)
44/09 (28)
25 ust. 1 pkt 2 (14938)
530/09 (3)
forma pisemna (4241)
"dysponowanie osobami " (1975)
iv ca 175/14 (6)
wskazanie jednego producenta (3240)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (305)
kio 1070/11 (6)
kio 2755/15 (3)
oferta niekompletna (3105)
"art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp" (54)
zamawiający nie wezwał do przedłużenia terminu związania ofertą (1249)
"powtarzające się okresowo" (85)
189 ust. 6 (6071)
usługa w ramach kilku umów (1623)
kio_1785_14 (21)
subiektywna ocena ofert (1347)
system informacji prawnej (6946)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (184)
system for award management (4)
2012 (8522)
1985/11 (4)
uzasadnione przyczyny (4253)
usługi pocztowe wolna reka (165)
brak tabeli elementów scalonych (245)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
wpis od skargi (27411)
licencja na wykonywanie transportu (269)
zlecenie dodatkowych robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym (384)
legalizacja dokumentów (82)
kio/uzp 1280/10 (26)
kio 974/13 (4)
"art. 84" (405)
ix ga 30/08 (18)
kio/uzp 447/11 (35)
"definicja podwykonawstwa" (10)
art 29 ust. 3 (29478)
dwie ceny w ofercie (8642)
2228/10 (5)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" zgoda (314)
zasada bliskości kryterium (131)
fundacja (299)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
93 ust. 1a (1327)
marża jako kryterium oceny ofert (397)
udostępnienie potencjału finansowego (1411)
zaświadczenie z zus i us spółka cywilna (50)
protokół odbioru końcowego robót (927)
wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert (448)
usługi samego rodzaju (10836)
x ga 260/08 (21)
v ca 1213/08 (1)
urssaf (7)
brak nakładów (1696)
konwalidacja pełnomocnictwa (109)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5882)
xix ga 43/08 (3)
wadium gwarancja bankowa (786)
"zmiana w składzie konsorcjum" (10)
2398/13 (10)
"wystąpienie z konsorcjum" (9)
zmiana oferty podwykonawstwo (870)
93 ust 1 pkt 7 (6408)
brak daty wystawienia referencji (598)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (152)
zaniechanie wykluczenia (9515)
v gaz 90/07 (25)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (352)
standstill (72)
kryterium serwisu (1144)
świadczenia powtarzające się okresowo (222)
parafka (58)
niepriorytetowe (677)
zmiana podmiotowa konsorcjum (1054)
v ca 2307/09 (3)
rażąco niska cena (2866)
"art. 180 ust. 3" (637)
kio_254_11 (6)
w sprawie rodzajów dokumentów (15235)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (514)
ii ca 377/09 (2)
zwłoka (637)
47/12 (25)
kio/kd 80/12 (9)
vat 0% (2102)
tajemnica przedsiębiorstwa comarch (201)
ii ca 220/11 (3)
kio 1362/12 (3)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (509)
preferowanie producenta (791)
2246/10 (3)
obroty na rachunku bieżącym (297)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (24)
zamawiający (31485)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (456)
wysokość zabezpieczenia (4961)
kio 1980/12 (18)
1759/10 (4)
brak podpisu kosztorys ofertowy (311)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (628)
1287/14 (13)
kio 2041/11 (3)
655/13 (18)
czterech miejsc po przecinku (205)
ekologiczne (408)
kio 1364/11 (5)
art. 136 ust. 1 (785)
"podział zamówienia na części" (286)
forma przedłużenia terminu związania ofertą (1252)
2276/15 (4)
"polisa oc" (480)
kio 2223/11 (17)
art. 141 (1343)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (93)
art 87 (8643)
usługa okresowa (1295)
kio 122/10 (76)
okres ważności wadium (882)
rażąco niska cena brak dowodów (2026)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1766)
brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (229)
"oferta wstępna" (305)
nieuczciwa konkurencja (13648)
v ca 422/06 (1)
kio 716/11 (3)
instrumenty finansowe (736)
odwołanie poniżej progów (947)
"zapytanie o cenę" (923)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1038)
art 91 ust 3a (825)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (3150)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1233)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1830)
kio 307/13 (5)
kio 869/10 (19)
pełnomocnictwo procesowe (1482)
"ii crn 913/97" (40)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1565)
protokół z negocjacji (1702)
skonto (7)
"kontrola uprzednia" (391)
pełnomocnictwo forma pisemna (1305)
nieważny certyfikat iso (255)
wykonawca nie załączył szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (5632)
przedwczesne (1667)
zamówienia do 14000 euro (174)
"art. 26 ust. 2c" (67)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (2061)
"uwzględnił opozycję" (142)
zmiana terminu realizacji przed podpisaniem umowy (4768)
innowacja (151)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (448)
bankowa obsługa budżetu (171)
rażaco (4013)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3845)
art. 24 ust. 1 pkt 23 (10603)
131/13 (23)
rażąco niska cena bilety lotnicze (25)
certyfikat/atest (34)
za pośrednictwem banku (1779)
"zamiast polisy" (20)
wadium po nowelizacji (401)
kio/uzp 469/09 (4)
upływ terminu związania ofertą w niedzielę (154)
cofnął skargę (5345)
brak formularza cenowego (2562)
dokumenty jakie składa spółka cywilna (2747)
wadium części zamówienia (1664)
1641/14 (6)
opłata transakcyjna (28)
vi ga 46/07 (5)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (499)
usługi powtarzające się okresowo (218)
treść oferty niezgodna z siwz (17715)
x ga 307/09 (4)
ii ca 689/04 (6)
kserokopia gwarancji wadium (169)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (9)
zmiana siwz (12323)
"oczywista omyłka rachunkowa" (706)
odnawialny (180)
"zwrot zabezpieczenia" (38)
gsm (161)
kio 1949/11 (15)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1784)
"przerzucanie kosztów" (65)
"24 ust. 2 pkt 1" (229)
wadium w imieniu konsorcjum (601)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3523)
kio 801/12 (8)
kio/uzp 947/09 (2)
charakter próbki (629)
wiadukt most (161)
wezwanie do uzupełnienia jedz (226)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1610)
tajemnica przedsiębiorstwa koncepcja (384)
opłacenie polisy oc po terminie (339)
192 ust. 2 (13052)
art 82 ust 1 (3384)
odrzucenie (21625)
758/15 (9)
kio 2710/10 (14)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (326)
kio 1337/12 (25)
kio 2263/15 (6)
nie wniósł wadium (2677)
starpol (23)
xiii ga 573/14 (4)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (208)
kio_2434_12 (7)
anonimowość (23)
kio1498/10 (4)
zakres informacji z krk (550)
wyjaśnienie treści dokumentów (12857)
art.29 ust. 2 (4258)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2767)
"błędna stawka vat" (114)
nie podpisany kosztorys (1186)
cena ryczałtowa omyłka (933)
24 ust 1 pkt 1 (17693)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (11525)
art. 23 ust.2 (13474)
kio_411_11 (6)
zmiana wysokości kar umownych (952)
kio/uzp 2752/10 (5)
v ca 2024/09 (7)
autokorekta czynności (18)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (49)
cosmic (14)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1275)
formularz (7171)
1967/10 (6)
wadium gotówką (78)
ryczałt kosztorys ofertowy (293)
"zapytanie o cenę przesłanki" (11)
xix ga 225/10 (16)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (172)
88/11 (6)
kolor samochodu (69)
ocena ofert (21786)
rażąco niska cena całkowita (1549)
zatajenie (122)
odtajnienie (1006)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2145)
art. 90 ust. 1a (1734)
cena do dwóch miejsc po przecinku (464)
wartość szacunkowa usługa okresowa (420)
opis zamówienia przedstawiony w formularzu ofertowym a siwz (2917)
upust jako kryterium (333)
kio 2744/12 (4)
1286/11 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (564)
1305/13 (3)
87 ust.1 (9217)
oświadczenie producenta serwis (994)
"art. 24 ust. 1 pkt 20" (24)
proporcjonalne warunki (1820)
3021/13 (5)
subiektywne kryterium oceny ofert (1094)
antydatowany dokument (76)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (933)
zaksięgowanie wadium (54)
zagraniczne uprawnienia budowlane (541)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (434)
xii ga 362/08 (5)
kio/kd 82/10 (4)
kio_120_14 (4)
"nie uzupełnienie dokumentów" (5355)
uprawnienia konsorcjum (3515)
kio 223/11 (4)
art 24 ust 2 pkt 2 (17642)
"poważne wykroczenie zawodowe" (94)
uzupełnienie dokumentów faxem (384)
podmiot zbiorowy (736)
brak załącznika (12593)
odwołujący nie złożył oferty (22062)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18233)
596/16 (3)
"karty katalogowe" (787)
w zakresie prowadzonej działalności (11193)
art. 30 ust. 5 (15468)
kio_uzp_874_08 (18)
898/09 (4)
36b ust. 2 (107)
183 ust 2 (2172)
nie odczytany formularz ofertowy (440)
szacowanie wartości zamówienia (1457)
c-31/87 (9)
2057/11 (2)
oprogramowanie windows (349)
sztuki budowlanej (1627)
"art. 96 ust. 1 pkt 11" (24)
zaniżona cena jednostkowa ryczałt (115)
ryczałtowe wynagrodzenie (2031)
upływ terminu związania ofertą (6113)
iii czp 66/95 (48)
mop 83 (71)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3465)
"32 ust. 2 pzp" (39)
brak sformułowania należycie (4040)
38/11 (51)
budynek użyteczności publicznej (454)
projekt własny (5739)
art.38 ust. 1 (2670)
art. 12a ust. 2 (681)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (88)
142 ust 5 (1630)
interes faktyczny (10891)
uzupełnienie referencji (2659)
946/14 (7)
odwrócony podatek (69)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (528)
x ga 219/07 (1)
niejednoznaczny zapis siwz (6765)
cena zero (8847)
dzielenie zamówienia (1107)
odtajnienie wykazu dostaw (260)
faktyczne uwzględnienie odwołania (14676)
art. 38 ust. 6 (5286)
"konkurs architektoniczny" (17)
wstępne ogłoszenie (1843)
kio_96_14 (5)
wpis do rejestru działalności regulowanej (643)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1518)
"z ostrożności" (2382)
energia elektryczna (805)
rażąca strata (191)
131h (9)
dokumentacja projektowa (4016)
irb (3)
kopia gwarancji (1021)
działalność regulowana (2660)
wykaz usług (6359)
520/11 (4)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (17704)
"zamierzone działanie" (335)
inne omyłki (3909)
kryterium oceny ofert podmiotowe (2045)
vi ga 192/10 (26)
liczniki (184)
sumowanie polis (109)
odwrócony vat (70)
koncentracja środków ochrony (316)
omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty (1079)
36/10 (26)
v ca 2344/03 (5)
tonery potwierdzenie wymagań (83)
nieaktualna informacja z banku (694)
uprawnienia telekomunikacyjne (563)
kio 126/14 (6)
1787/11 (7)
kio 2437/16 (2)
67 ust. 1 pkt 4 (3330)
posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum (1237)
utajnienie referencji (357)
pesa newag (99)
kio_749_10 (3)
koncesja, zezwolenie (348)
informatyczne (2588)
prawo do informacji (18756)
istota ceny ryczałtowej (1042)
66/16 (18)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (4334)
art 93 ust 1 pkt 4 (6273)
prace badawcze (800)
udostępnienie zdolności kredytowej (329)
subiektywne kryteria oceny ofert (985)
47 (3075)
podkryteria (178)
interes w unieważnieniu (10522)
błędne opisanie koperty z ofertą (114)
"wymagane dokumenty" (2840)
podmiotem uprawnionym do wystawienia referencji (485)
połowa wyznaczonego terminu (426)
"będzie dysponował" (1964)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (7676)
70/08 (14)
art. 24 (18272)
unieważnienie postępowania interes publiczny (10520)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1690)
rażąco niska cena jednostkowa (1226)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3357)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (75)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
zerwanie umowy (163)
powszechne usługi pocztowe (434)
kio 150/12 (21)
moment wniesienia wadium (751)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (214)
art. 92 (4408)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (31)
current ratio (9)
"wykaz osób " (1916)
ga 92/11 (20)
podział zamówienia na części (2595)
warunki atmosferyczne (397)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (4310)
"art. 16" wspólnie (226)
formalności przed podpisaniem umowy (233)
wadium w walucie obcej (19)
swift (24)
nie figuruje (647)
zezwolenie (1560)
pierwotne warunki zostały zmienione (2795)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (5174)
przekształcenie (428)
"pszok" (72)
"146 ust. 6" (249)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1711)
zamienniki (189)
xxiii ga 269/15 (3)
żądanie próbek (827)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1211)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (207)
xii ga 350/09 (22)
unieważnienie postepowania (16770)
2179/10 (7)
opłata za pełnomocnictwo (284)
"najdalej idącą" (218)
produkt równoważny (1819)
kio 2721/12 (3)
interes w przystąpieniu (10176)
skrócenie terminu składania ofert (632)
utrzymanie zieleni (912)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (283)
kio 591/14 (5)
brak interesu przystępującego (6425)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (697)
doświadczenie zawodowe (3246)
przed podpisaniem umowy (6669)
wykonawca podał cenę oferty netto jako brutto (2468)
2014/25/ue (74)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (287)
"budynek użyteczności publicznej" (266)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (77)
vii ga 36/08 (7)
brak pieczątki (424)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (804)
urządzenia równoważne (1913)
kio/uzp 1332/09 (2)
art. 8 ust 3 (23198)
podwykonawca podmiot trzeci (1653)
art. 24b (115)
interes publiczny unieważnienie (10520)
referencje podwykonawstwo (475)
1072/11 (24)
"urząd dozoru technicznego" (72)
aport (56)
"termin związania ofertą" (1116)
182 ust. 6 (2897)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (581)
protokół odbioru końcowego (1184)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (119)
pełnomocnictwo (4847)
termin realizacji zamówienia kryterium (7741)
czyn nieuczciwej (6003)
zezwolenie prezesa państwowej agencji atomistyki (26)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (672)
"program funkcjonalno-użytkowy" (820)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1989)
badania naukowe (811)
opinia (7053)
brak wskazania stawki podatku vat w ofercie (1248)
dystrybucja energii elektrycznej (146)
"przeciwnik skargi" (427)
2812/14 (2)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1582)
opisanie przedmiotu zamówienia (12947)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (10252)
kio/uzp 260/09 (2)
częśc zamówienia (10811)
art 26 ust 3 pzp (12159)
brak porównywalności ofert (496)
przeniesienie praw autorskich (330)
jednostka notyfikowana (331)
kio/uzp 741/09 (6)
restrukturyzacyjne (44)
"kto jest producentem" (60)
i ca 40/07 (5)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (47)
v ca 46/07 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (827)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
forma wniosku o dopuszczenie (4826)
kio_uzp_133_10 (6)
"24 ust. 2a" (54)
polisa podmiotu trzeciego (443)
578/11 (4)
2525/13 (15)
błędne sformułowanie zarzutu (3015)
"nieczytelny podpis" (150)
2047/12 (24)
certyfikat wystawiony przez producenta (783)
art.26 ust.2 b (7551)
x ga 253/10 (1)
24 ust. 1 pkt 19 (12894)
kio 2081/12 (8)
art 4 pkt 8 (20716)
iii ca 552/10 (2)
kio/uzp 69/07 (10)
referencje leasing (80)
jakość (4905)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (737)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2645)
jakość personelu (885)
autoryzowany serwis (303)
siwz (20245)
2821/14 (7)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2575)
kio/uzp 654/08 (13)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2436)
art. 26 ust. 2 (16695)
"formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie" (7)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (313)
niewłaściwy tryb postępowania (11466)
control process (105)
polskie normy (4842)
definicja konsorcjum (1909)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (116)
dublowanie doświadczenia (118)
wskaźnik rentowności (85)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (591)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
uzupełnianie dokumentów faksem (829)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1962)
zmiana członków konsorcjum (2603)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
dalsze pełnomocnictwo (1942)
zawieszenie działalności (400)
719/15 (6)
v ca 330/10 (2)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (783)
dostawę leków (321)
miarkowanie kary (149)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (290)
ii ca 710/08 (3)
art. 34 (4515)
solaris (97)
gwarancja w kopii (1282)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (172)
gospodarność "art. 29" (37)
kapsch (58)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (66)
referencje dla podwykonawcy (1028)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1609)
dowody na brak rażąco niskiej ceny (2333)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (2092)
x ga 427/10 (2)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1100)
kio/uzp 1833/09 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (3380)
cena zero złotych (8811)
autoryzowany kanał dystrybucji (35)
zakaz podwykonawstwa na całość (354)
93 ust. 1 pkt 4 (6273)
wyjaśnienia dotyczące próbek (755)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (363)
drager (110)
cofnięcie przystąpienia (3148)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
brak oszacowania wartości zamówienia (2664)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1481)
142 ust. 2 (1577)
niewłaściwa stawka podatku vat (1377)
oferta po terminie (24799)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (282)
kio_540_13 (6)
logi (15)
kio 854/11 (10)
ranking wniosków (1386)
związane z przygotowaniem postępowania (5023)
"izba inżynierów" (93)
prejudycjalne (460)
"art. 29 ust. 2" (1885)
"wieloletnia prognoza finansowa" (33)
kontrola uprzednia (2301)
krs chiny (21)
kio 275/16 (3)
roboczogodzina (625)
v ca 2047/13 (2)
zakres_dokumentow_jakie_przedstawia_wykonawca_na_potwierdzenie_spelniania_warunkow_podmiotowych_w_sytuacji_w_ktorej_korzysta_z_potencjalu_podmiotu_trzeciego (9)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (886)
1220/11 (2)
niekaralność chiny (23)
itil (49)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (238)
406/12 (18)
"sąd okręgowy w katowicach" (2446)
art. 24 ust. 4 (17424)
x ga 442/10 (1)
c-324/14 (23)
dysponowanie osobą (6813)
"art. 91 ust. 5" (24)
impel (896)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (579)
wyodrębniona jednostka organizacyjna (300)
"art. 22a ust.6" (51)
ii ckn 440/00 (7)
brak wyceny elementu oferty (2572)
definicja zamówienia (5675)
kio_1623_11 (19)
miejsc po przecinku (490)
"niekorzyść wykonawcy" (390)
"kio 1756/10" (16)
ogólna referencja (1802)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (125)
art. 24 ust. 5 pkt 4 (16497)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
"właściwości wykonawcy" (292)
v sa/wa 875/10 (9)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (727)
brak podstawy dysponowania osobami (4894)
iii ca 102/09 (28)
kio 915/13 (3)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1801)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
x ga 46/12/za (3)
orlen (108)
4 pkt 8 pzp (15362)
zawarcie umowy po terminie realizacji (13004)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4897)
kio 1877/14 (6)
kio_1777_11 (7)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2550)
dokumenty w posiadaniu zamawiającego (14137)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (333)
krk uzupełnienie (412)
wykaz wykonanych usług (6056)
wartość przedmiotu zaskarżenia (4224)
89 ust. 1 pkt 6 (13792)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (2143)
kio_2695_12 (6)
forma uzupełnianych dokumentów (2380)
"maksymalna cena jednostkowa" (4)
obwodnica ostródy (5)
oferta treść oferty (21815)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (339)
holandia krk (8)
kv projekty (181)
kio_1895_12 (4)
polisa certyfikat (283)
przesłanki zatrzymania wadium sprzed nowelizacji (49)
data ostatniego wpisu (4432)
ripok (130)
24 ust. 1 pkt 1 (17693)
xix ga 82/09 (2)
2106/14 (3)
kio 1633/14 (5)
"interes prawny" (5294)
kio 1292/11 (13)
wyjaśnienie treści (15508)
"biuletyn nr 2" (7)
kio 1756/10 (18)
0,01 zł (480)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (16)
xix ga 599/06 (3)
26 ust. 6 (16146)
upadłości (566)
poprawienie innej omyłki (2802)
1496/10 (5)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1133)
architektura trójwarstwowa (35)
kwalifikacja wykonawców (4589)
rownowazny (3380)
xii ga 160/08 (2)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2694)
podmioty trzecie (2221)
węgry krk (5)
nowe zarzuty na rozprawie (8074)
fbi zaświadczenie (15)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (1020)
hsm (19)
"sekretarz spółki" (10)
art 89 ust.1 pkt 4 (14463)
izba nie może nakazać unieważnienia postępowania (10220)
oferta niezgodna z treścią siwz (17715)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (7)
kio_242_15 (9)
kio/uzp 22/07 (135)
załączniki do odwołania (13572)
kosztorys ofertowy (2764)
"przystąpienie do odwołania" (248)
x ga 2/08/za (1)
ii ca 279/08 (1)
kio/uzp 458/09 (14)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1184)
pozycja kosztorysowa 0 (897)
vi ga 87/07 (5)
205/11 (5)
żądanie krs komplementariusza (67)
odległość (1040)
remondis bydgoszcz (16)
i ca 134/06 (21)
protokół odbioru jako referencje (934)
"kio/kd 12/10" (5)
kio 2030/13 (17)
kio/1245/10 (12)
aca 1018/05 (42)
kio_uzp_184_10 (11)
2033/13 (7)
kio_2397_11 (4)
c-324/93 (8)
lekkomyślność (84)
rażąco niska cena ochrona mienia (147)
wezwanie do uzupełnienia próbek (492)
"art. 66" (966)
wykładnia gwarancji (1829)
"art. 180 ust. 2 pkt 6" (67)
kio 650/11 (4)
wyciąg z konta (118)
odrzucenie odwołania w części (11638)
art 25 ust 1 pkt 2 (14938)
kio 1891/10 (4)
"odmowa podpisania umowy" (98)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (18517)
"udostępnienie zasobów" (972)
gwarancja w oryginale (1305)
2314/11 (4)
x ga 268/07 (2)
2111/11 (3)
c-147/79 (3)
"wykładnia funkcjonalna" (108)
warunki zmiany umowy (10607)
art 26 ust 1 (18125)
iii ca 446/08 (17)
samochodów (1320)
termin przyłączenia się do protestu (687)
kio 154/13 (9)
zdolność finansowa konsorcjum (1207)
tusze tonery (37)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (279)
odbiór osobisty (454)
uzupełnienie dokumentów (8999)
kilka informacji z banku (493)
8 ust. 3 (23198)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (194)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (11027)
formularz cenowy ryczałt (193)
eurosystem (34)
xii ga 311/09 (6)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (453)
"art. 17 ust. 3" (102)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2097)
rażąco niska cena sprzątanie (242)
xii ga 183/08 (1)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (356)
przedłużenie terminu umowy (2354)
termin zawarcia umowy (15514)
kio 738/14 (10)
durc (8)
293/10 (9)
art.26 ust.2b (1671)
"kary umowne" "wygórowane" (234)
omyłka pisarska (1816)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
udostępnianie uprawnień (1701)
kio 1902/13 (14)
2160/10 (3)
kio/uzp 1173/08 (6)
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (58)
konkurencja (14481)
delaware (11)
odmowa podpisania umowy (956)
interes prawny szkoda (6778)
kio 2332/12 (5)
proporcjonalny warunek (1520)
deklaracja ce (528)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
1579/13 (3)
228/10 (47)
1502/14 (6)
umowy ramowej (867)
koszty dojazdu (2362)
"płynności finansowej" (214)
"nadmierny formalizm" (136)
wniosek o ogłoszenie upadłości (411)
"art. 7 ust. 3" (2052)
1827/15 (2)
kio 1193/13 (7)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (2044)
"zakres udostępnienia" (253)
"art. 46 ust. 4a" (648)
kio 2777/11 (7)
ocena równoważności (1213)
c-218/11 (14)
iv ca 120/11 (3)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6676)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
pkwiu (251)
567/09 (4)
x_ga_332_09 (6)
706/11 (45)
zobowiązanie podmiotów (6334)
kio/uzp 663/09 (18)
"błąd w kosztorysie" (157)
ppp (59)
"wartość realizowanego zamówienia" (148)
minimalne wynagrodzenie (3657)
2344/14 (3)
podkarpacki system e-administracji publicznej (7)
projekt (10342)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (10742)
krk dla osoby prawnej (412)
rażąco niska cena nadzór (621)
prace konserwatorskie (203)
"substrat zaskarżenia" (24)
brak dowodu opłaty polisy (204)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1198)
kod ean (7)
bezpłatne użyczenie (36)
ciągłe (1986)
językiem polskim (2744)
wykonawca sam uzupełnił dokument (4334)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2960)
zdolnośc kredytowa (1029)
harmonogram robót (1229)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3656)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (1092)
spółka cywilna zus (233)
"art. 85 ust. 5" (79)
x ga 178/09 (4)
art. 90 ust.3 (4758)
415/15 (3)
typ model (1059)
art. 190 ust. 7 (2995)
plan zamówień publicznych (2201)
cash pooling (2)
1010/11 (2)
22d ust. 2 (135)
dokumenty przed zawarciem umowy (11223)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5833)
nieusuwalny (868)
wybór brokera (73)
najkorzystniejsza oferta (18556)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (636)
"obiekt kubaturowy " (172)
dyrektor kontraktu (573)
zgoda na poprawienie innej omyłki (970)
zmiana przepisów (15811)
1353/12 (11)
zabezpieczenie (5398)
fotografia (286)
"art. 22d ust. 2" (8)
kio 1207/12 (9)
ix ca 709/09 (3)
kio/uzp 540/09 (11)
art 24 ust 2a (2575)
i ca 215/10 (2)
zamówienie z wolnej ręki utrata gwarancji (110)
kio/uzp 121/10 (4)
oferta warunkowa (693)
antydatowanie (77)
cena jednostkowa a cena oferty (3321)
"wartość gospodarcza" (734)
x ga 499/10 (2)
efekt skali (728)
oferta jako całość (12823)
sprawozdanie finansowe (1358)
art. 4 ust. 8b (141)
rękojmia na usługi (897)
warbud (391)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (227)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (467)
kio 2010/13 (6)
upływ terminu na wniesienie odwołania (9357)
457/15 (8)
art. 140 ust. 1 (1567)
liczenie terminu związania ofertą (3340)
status podwykonawcy (539)
kio 2694/14 (18)
"zaświadczenie z krk" (187)
art. 151 ust. 1 (1386)
nazwa postępowania (9695)
opinie bankowe (553)
"art. 85 ust. 2" (326)
kio 1518/13 (3)
hawe (12)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1987)
kio/uzp 816/08 (3)
specyfika przedmiotu zamówienia podwykonawstwo (313)
726/15 (4)
kio_910_11 (3)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1470)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (6245)
"błąd w siwz" (11)
kio_1114_12 (15)
juniper (26)
jednokrotne wezwanie (945)
iv ca 689/08 (4)
ezt (96)
kio 1379/09 (16)
"rażąco niska cena" rozbiórka (78)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
"cena rażąco niska" (1432)
kio 345/09 (10)
zagraniczne krk (105)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (84)
1960/11 (5)
2184/14 (8)
wyjaśnienie podwykonawstwa (1085)
kio_510_12 (12)
kio_uzp_1636_09 (3)
"koszt eksploatacji" (404)
uzupełnienie na dzień składania ofert (6321)
kio 2131/10 (10)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (15954)
630/15 (5)
tonery do drukarek (101)
1095/08 (7)
parafa na ofercie (207)
skreślenie ofercie parafowane (71)
referencje data (2732)
art.24 ust. 2 pkt 3 (10346)
piotrkowie (461)
art. 42 ust. 2 (5054)
zakup czasu antenowego (13)
wykonawca nie podał ceny brutto (4255)
wydruk zus (122)
iii_czp_53_11 (87)
kio 765/13 (6)
basic disclosure (9)
termin podpisania umowy (7186)
580/09 (6)
unieważnienie aukcji (554)
art. 23 ust. 5 (13351)
46 ust 4a (1002)
150/14 (8)
treść gwarancji wadialnej (785)
nieprawidłowe wniesienie wadium (2038)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (4161)
"podstawa dysponowania" (273)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2225)
roboty tego samego rodzaju (8091)
art. 179 (10185)
współfinansowane ze środków (1239)
96/17 (10)
pfron (120)
otwarcie ofert przed terminem (6140)
czyn nieuczciwej konkurencji cena jednostkowa (1467)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (149)
sukcesja uniwersalna (43)
scotland (16)
2013 (11279)
enion s.a. (40)
"zastrzeżenie oferty" (35)
oferta dodatkowa (13780)
104 kc (500)
zaświadczenie o niekaralności (484)
ochrona bezpieczeństwa publicznego (2402)
"na każdym etapie postępowania" (542)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1634)
xix ga 256/07 (1)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (355)
c-305/08 (30)
"niewłaściwy tryb" (164)
wnosi o unieważnienie postępowania (9996)
przejęcie referencji (82)
obsługa bankowa (831)
x ga 296/08 (14)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (86)
pojęcie zarzutu (3561)
uniwersytet rzeszowski (26)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (305)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2413)
kio 1498/10 (11)
kio 1123/10 (16)
"zasada bliskości" (63)
kryterium termin płatności (1702)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4333)
1172/11 (27)
"umowa przedwstępna" (122)
treść wadium (2527)
wykonawca zagraniczny (1381)
kio/uzp 1564/09 (6)
1810/16 (31)
kio 1308/12 (4)
2836/15 (2)
brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień (6950)
suma gwarancyjna (635)
91 ust 3a (825)
zamówień publicznych (32189)
"zmiana podwykonawcy" (63)
"art. 15 ust. 2" (151)
1946/09 (3)
"sumowanie polis" (8)
kredyt w rachunku (491)
1899/10 (7)
kio_863_15 (9)
zastrzeżenie referencji (1687)
kio 246/12 (3)
kio/ku 60/10 (2)
przebudowa budowa (1959)
zakup samochodów osobowych (167)
"wskazanie podwykonawcy" (90)
kio 907/14 (3)
art. 46 ust. 4 a (4410)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (556)
kio_800_12_kio_803_12_kio_804_12_kio_807_12 (10)
termomodernizacja definicja (87)
inwentaryzacja (522)
"wyłączenie członka komisji" (5)
podwykonawstw (1222)
"art. 29" (4269)
gwarancja wykonawcy gwarancja producenta (1045)
bez ujawniania źródła zapytania (176)
"kompania węglowa" (430)
"narodowy stary teatr" (2)
art. 142 (1585)
2688/10 (2)
386/13 (8)
lte (30)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1714)
art. 4 pkt 3 lit. i (9571)
forma dokumentu (8149)
kryteria oceny ofert tajemnica przedsiębiorstwa (1344)
ii ca 137/07 (10)
kio 122/11 (6)
niemieckie krk (33)
art. 24 ust.1 pkt 1 (17334)
grupowe ubezpieczenie (67)
"należyte wykonanie dostaw" (277)
brak wyceny materiału (2193)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1241)
"brak podpisu pod ofertą" (6)
uzasadnienie wykluczenia (13003)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (824)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1 (5302)
oświetlenie (931)
dokument podpisany elektronicznie (2204)
auskunft aus dem gewerbezentralregister (2)
2445/12 (3)
trojan (386)
x ga 189/13 (11)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (985)
epwd ksi (7)
solidarna odpowiedzialność (597)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (6440)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (7648)
x ga 158/11 (2)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (8642)
koncepcja tajemnica (336)
"wspólnota mieszkaniowa" (77)
kio_1661_11_kio_1684_11 (3)
turów (81)
rebus (36)
świadectwo przejęcia (234)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (6261)
oczywista omyłka pisarska (1629)
art 24 ust. 1 pkt 17 (10998)
1288/10 (26)
nieuprawnione żądanie dokumentu (8318)
formularz cenowy tajemnica (585)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (7465)
"przedłużenie terminu składania ofert" (539)
"brak opłacenia składki" (4)
c-44/96 (39)
art 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
szwedzkie krk (8)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3501)
wezwanie do uzupełnienia (7628)
nazwa podwykonawcy (1568)
x_ga_337_07 (7)
kio_297_13_kio_300_13 (16)
części składowe ceny (1361)
kio 628/11 (9)
interes przystąpienie (10176)
wykaz wykonanych zamówień (8440)
nadmierny warunek (1695)
kio 2072/12 (2)
"certyfikat microsoft" (27)
art 144 ust. 1 pkt 6 (1156)
barbara bettman czyn nieuczciwej konkurencji (441)
"26 ust. 2e" (30)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (317)
2219/11 (3)
dowód nie potwierdza należytego wykonania robót budowlanych (3643)
iv ckn 381/00 (10)
kio 2873/16 (1)
cena jednostkowa netto (1703)
"kio/uzp 766/09" (25)
"art. 22c" (16)
kio 290/13 (8)
system pobierania krwi + zamknięty (43)
"kluczowe części zamówienia" (84)
treść poświadczenia (2953)
wycofanie odwołania (2787)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1616)
"art. 94 ust. 3" (123)
interes unieważnienie postępowania (10522)
kio 153/11 (4)
preferowanie wykonawcy (1316)
za krótki termin składania ofert (1249)
zmiana produktu (4024)
oświadczenie o zgodności z siwz (6618)
istota konsorcjum (3018)
315/12 (5)
nieuzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji kara umowna (139)
0,00 złotych (329)
odstąpienie od zawarcia umowy (3024)
kio_2774_13 (6)
konkurs (2027)
rażąco niska cena 10% (2589)
centertel (90)
"budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej" (8)
"zapytanie o cene" (1003)
narodowe centrum badań (256)
933/11 (6)
rejestr zabytków (168)
inna omyłka ilość (2105)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (12005)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2742)
wyjaśnienia po terminie (16086)
v ga 53/05 (1)
serwis podwykonawca (410)
oferta wariantowa dostawa (334)
disclosure scotland (16)
gorzów wielkopolski (445)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (740)
"art. 186 ust. 2" (2731)
biegła znajomość języka polskiego (44)
wyjaśnienia treści oferty (14598)
brak podziału zamówienia na części (2346)
"kio 1535/11" (4)
kio 2572/13 (4)
vat zmiana umowy (2485)
210 ksh (27)
ca 489/06 (47)
opłata od skargi (746)
"licytacja elektroniczna" (160)
"22 ust. 5" (192)
kio 2753/11 (12)
kio 354/10 (4)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
zero w kosztorysie (2076)
kio 2744 (16)
utajnienie formularza cenowego (306)
udostępnienie oferty (5228)
udostępnienie uzupełnień (3069)
1095/12 (13)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (804)
oferta nie odpowiada treści siwz (11633)
konserwacja zabytków (100)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5206)
kio 223/12 (36)
art 24 ust 2 pkt 3 (17533)
ukośnik (19)
inna omyłka pozbawione sensu (303)
450/12 (5)
oczywista omyłka pisarska data (823)
iv ca 51/11 (2)
limit kredytowy (148)
2213/12 (4)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10986)
kio 2012/14 (13)
1275/12 (7)
ii ca 796/14 (6)
kio_uzp_6_10 (24)
kio_uzp_874_09 (9)
kio/uzp 744/09 (9)
"89 ust. 1 pkt 7" (325)
usługa kolokacji (32)
ii ca 2717/15 (2)
kio/kd 7/11 (17)
formularz cenowy bez podpisu (429)
brak wyceny jednej pozycji (2161)
"odmowa udostępnienia" (269)
referencje spółki przekształcanej (21)
113/16 (3)
"wartość zamówienia podstawowego" (237)
art 29 ust 3a (2283)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1279)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
krk szwecji (11)
art. 16 pzp (11934)
odległość kuchni (71)
vi ga 92/07 (1)
kio_1601_13 (6)
"26 ust 2f" (51)
przedłużenie gwarancji wadialnej (359)
budynek użyteczności publicznej szpital (92)
poprawienie okresu gwarancji (901)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1686)
"handel referencjami" (38)
kary umowne (1142)
§ 5 pkt 10 (24659)
bezpośrednie dysponowanie osobami (3811)
kalkulacja oferty podwykonawcy (944)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
2721/12 (3)
"brak ceny jednostkowej" (23)
błędnie wpisany vat (775)
próbka jest dokumentem (892)
"art. 16" wspólne (226)
wykonawca nie złożył wyjaśnień 26 ust. 4 (11092)
błąd w stawce vat (1259)
spełnianie warunków oferty częściowe (2894)
doświadczenie osoby fizycznej (1478)
ruda śląska (163)
vi ga 34/08 (3)
tbd (28)
kio_1013_11 (14)
koncentracja (383)
monistyczny (9)
zła stawka vat (152)
załączniki do przystąpienia (9519)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (17854)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (4122)
1881/15 (4)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4717)
"art. 96" (1079)
uzupełnienie ograniczony (8643)
"rozszerzenie zarzutów" (96)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (285)
ii ca 207/11 (6)
kio/uzp 968/08 (8)
"oddalonych od siebie" (24)
błędne tłumaczenie dokumentu (1380)
iii ca 299/06 (4)
188/14 (6)
wyjaśnienia tajemnica przedsiębiorstwa (1781)
zastrzeżenie formularza cenowego (1632)
ogólnodostępność (11)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (2227)
kio 2358/14 (6)
kio 683/11 (5)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2333)
art. 26 ust. 2b polisa (244)
telkaz (13)
ceny tajemnica przedsiębiorstwa (1650)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
wodociągów (862)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (365)
przynależności do grupy (337)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (309)
niedozwolone porozumienie (370)
doświadczenie podmiotów trzecich (3274)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4876)
uzupełnienie faxem (407)
"brak pozycji w kosztorysie ofertowym" (5)
xii ga 151/08 (16)
kio 1594/12 (4)
kio 1375/11 (4)
forma wadium (1349)
referencje podpis (773)
708/10 (11)
67 ust. 1 pkt 5 (3329)
kio/kd 43/15 (6)
autoryzowany kanał sprzedaży (49)
online skills (21)
kompania węglowa (432)
sprzeczne zapisy siwz (4346)
minimum % ceny oferty (2682)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
ukrainy (103)
termin zawity (706)
tajemnica przedsiębiorstwa karty katalogowe (134)
kserokopia gwarancji (326)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1246)
kio_2537_11 (13)
1367/08 (4)
warunek dysponowania osobami (5194)
halcrow (49)
certyfikat ubezpieczenie (511)
kosztorysy (3450)
185 ust. 3 (4603)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (1002)
kio_2422_15 (6)
70/09 (17)
kryteria+oceny+ofert (5755)
art. 25 (15572)
2031/14 (10)
podwykonawcy dokumenty (3276)
"naruszył art. 29" ustawy o dyscyplinie finansów (118)
2081/12 (8)
kio 2765/11 (12)
kio 2494/12 (3)
475/10 (30)
błędna kwota vat (2155)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3357)
"jednokrotność wezwania" (56)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (61)
art. 93 (6559)
kara finansowa (1735)
odrzucenie oferty brak tabeli elementów scalonych (245)
"wewnętrzna sprzeczność siwz" (22)
rekomendacje prezesa uzp (264)
rażąco niska cena budowa (1027)
x ga 230/08 (1)
"zbycie przedsiębiorstwa" (38)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (457)
242/10 (19)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8046)
grupa kapitałowa zmowa (78)
opcje (947)
"sposób obliczenia ceny " (1724)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2700)
za wysokie wadium (332)
cash pool (3)
kio/uzp 680/08 (4)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (320)
"art 87 ust. 2 pkt 3" (2857)
nowy targ (218)
iso/iec 19752 (20)
sumowanie szkoleń (128)
"kody źródłowe" (274)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" autoryzowany (37)
pozacenowe (297)
vii ga 36/09 (3)
kio 1789/09 (5)
xxiii ga 924/14 (22)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (1027)
ii ca 1351/07 (1)
kio 2438/12 (7)
spełnienie warunków (17438)
podwykonawstwo treść oferty (1256)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
rażąco niska cena definicja (988)
omylka rachunkowa (1648)
zdolność kredytowa wykonawcy (1088)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (681)
kio 2398/13 (10)
warta (659)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (2181)
zatrzymania wadium (865)
interwenient (235)
x ga 98/10 (2)
c-100/12 (10)
kio_483_11 (4)
v ca 284/05 (3)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1625)
"zatrzymanie wadium" (792)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5525)
"cykl życia produktu" (25)
żądanie autoryzacji serwisowej (116)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (186)
2649/11 (25)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (925)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
spółka w organizacji (1468)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (4296)
"zamówienie mieszane" (23)
rblog (15)
xii ga 117/09 (11)
lakoniczne wyjasnienia rażąco niskiej ceny (466)
"wartość polisy oc" (11)
zmiany w formularzu oferty (5127)
"inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania" (108)
kio/ku 63/11 (9)
kio 216/09 (24)
norma emisji spalin (107)
mace (12)
rażąco niska cena na dokumentację projektową (606)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1317)
art. 151 pzp (969)
zasada bezstronności (563)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (609)
"38 ust. 4b" (47)
x_ga_213_11 (20)
xii_ga_206_08 (28)
pilność (94)
brak ceny (11152)
24b (115)
871/14 (3)
nieprawidłowo obliczony vat (1950)
niezaskarżenie wezwania (3112)
695/14 (3)
odmowa zawarcia umowy (1530)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
brak pieczęci (663)
c-28/01 (112)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1649)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (177)
irlandia krk (5)
postepowanie obarczone wadą (1847)
moment zakończenia postępowania (2173)
pierwotna niemożność świadczenia (577)
"89 ust. 1 pkt 7b" (62)
art. 26 ust. 3 (16382)
art. 26 ust 2f (198)
termin odwołania a przedłużenie terminu związania z ofertą (1937)
vi ca 586/05 (3)
806/15 (7)
926/11 (9)
i ca 273/09 (1)
c-234/03 (51)
art.93 ust.1 pkt 7 (4328)
warunki zaprojektuj i wybuduj (599)
kio 292/13 (9)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
kio_uzp_1_10 (6)
1867/10 (4)
kio/uzp 965/09 (9)
konkurs na prace projektowe (312)
"wizji lokalnej" "art. 29" (164)
dostawa paliwa (503)
harmonogram rzeczowo-finansowy (536)
kio 93/16 (6)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (111)
"art. 2 pkt 12" (110)
kierownik zamawiającego członkiem komisji przetargowej (335)
dokumenty uzupełnione faksem (973)
537/14 (6)
dyrektywy (3870)
"interes publiczny" (1247)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2589)
kio 80/07 (64)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6052)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (6004)
oświadczenie producenta o gwarancji (1514)
zbyt wysokie zabezpieczenie (564)
"art. 92 ust. 2" (106)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2322)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1189)
informacja z banku wydruk (250)
zmiana kierownika budowy (1484)
"zasada przejrzystości" (596)
odrzuca (21625)
kio 821/11 (15)
nadzór autorski wolna ręka (118)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
art. 26 2b pzp (2242)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1272)
"przeciwnikiem skargi jest" (36)
pełnomocnictwo w kopii (1354)
art. 49 (3028)
odwołanie przedwczesne (1473)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (330)
art 38 ust 6 (5286)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7847)
art.26 (9497)
żądanie iso (640)
93 ust. 1 pkt 5 (6207)
broker ubezpieczeniowy (57)
kio_292_13_kio_295_13_kio_309_13 (6)
"omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty" (255)
wpis w krs działalność (1176)
usg (98)
kryterium termin realizacji zamówienia (7741)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2381)
kio 854/12 (6)
142 ust. 3 (1552)
"minimalne wynagrodzenie" (578)
kio 1148/15 (11)
udostępnienie uprawnień (2906)
usługi reklamowe (168)
49/13 (17)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (98)
"x ga 706/11" (8)
kryteria oceny ofert metodologia (451)
"zp-1" (371)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (1052)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (152)
kio/uzp 235/09 (18)
kio 17/16 (21)
kio_2813_12 (11)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
"ujawnienie źródła zapytania " (9)
kio 1725/11 (10)
wydruk z konta (145)
iv ca 926/06 (5)
brak pozycji w formularzu cenowym (1893)
kpc (1859)
gdańsk (1245)
ix ca 542/08 (2)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (633)
2014/24/ue (224)
"art. 59 ust. 2" (23)
art. 24 ust. 5 (17283)
cel wadium (545)
zaokrąglanie liczby punktów (65)
vi ga 64/08 (1)
treść gwarancji wadium (1425)
termin odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (2245)
1645/11 (9)
kio 29/11 (215)
iv ca 690/08 (1)
kio_1943_11 (3)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1551)
wykaz dostaw (2434)
utajnienie wykazu dostaw (302)
serwis w polsce (359)
nadmierne wymagania (2236)
2427/11 (5)
kopia potwierdzenia wadium (565)
kio/uzp 1362/08 (6)
"chyba, że udowodni" (200)
udostępnienie zasobów polisa (235)
stosowanie ustawy (14326)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (4299)
"certyfikat iso" (268)
2018/12 (5)
"koszty postępowania odwoławczego" (16004)
ii ca 9/11 (125)
dgp dozorbud (145)
2756/12 (4)
v ga 122/10 (69)
brak interesu odwołującego (11918)
"kio/uzp 25/08" (13)
kio 3021/13 (5)
"przedmiot konkursu" (36)
warunki udziału w ogłoszeniu (14713)
wykonawca złożył dwie oferty (13894)
v ca 569/08 (3)
ii ca 577/06 (7)
xix ga 461 (31)
wykonalność orzeczenia (281)
nie przedłużył terminu składania ofert (2323)
uzupełnienie informacji z krk (399)
107/14 (9)
oferta równoważna (3252)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (16115)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8547)
"odtajnienie oferty" (236)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (640)
ii ca 679/10 (3)
kio/uzp 1680/10 (2)
litwa (133)
kio 330/11 (21)
brak opłaconej polisy (534)
biopodobne (7)
generalna dyrekcja dróg (1122)
kryteria podmiotowe (2182)
i.1. ca 351/06 (1)
prowizja jako kryterium oceny ofert (101)
kio/uzp 397/08 (4)
"pojęcie dostawy" (12)
"ograniczenie konkurencji" (1358)
kryterium funkcjonalności (1571)
doświadczenie przez okres 2 lat (6305)
24 ust. 1 pkt 2 (17704)
sysmark (40)
kio_661_12 (6)
kio_509_12 (5)
mosty katowice (217)
linia gwarancyjna (364)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1314)
"nie wniósł wadium" (1424)
iii czp 52/2011 (9)
kio_2861_13 (3)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (515)
spis kosztów) (834)
i ca 251/07 (2)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (746)
xix ga 599/07 (1)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4577)
zmiana warunków płatności (2191)
"cash pooling" (2)
dzierżawa łączy (270)
"błędna stawka podatku vat" (178)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (14350)
2635/12 (5)
krajowy rejestr karny komplementariusz (63)
pełnomocnictwo zamawiającego (4733)
166/15 (7)
"art. 182" (2469)
c-355/15 (7)
uzupełnienie jedza (236)
nieterminowe wykonanie (1695)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10986)
wykształcenie wyższe (679)
wymóg dyplomu (120)
forma pisemna oferty (3949)
odroczenie rozprawy (439)
wyjaśnienia dokumentów (13581)
"29 ust. 2" (1904)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7888)
"grupa kapitałowa" (725)
brak oświadczenia (15491)
doświadczenie w ramach konsorcjum (3036)
art. 7 ust. 1 (31700)
ii ca 1481/13 (21)
termin zakończenia robót budowlanych (3020)
ii ca 455/06 (6)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
sk 22/08 (38)
v ca 214/06 (14)
"przedmiot oferty" (961)
kio_uzp_619_08 (13)
nie mogą obciążać wykonawcy (2209)
kio 2262/12 (10)
xii ga 424/11 (5)
2510/14 (3)
kio 2587/13 (7)
kio 520/11 (2)
zmiana umowy termin realizacji zamówienia (8926)
kio 466/12 (13)
uzupełnienie bez wezwania (6028)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2438)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (17736)
zobowiązanie producenta (1907)
"wątpliwości na korzyść" (44)
informacje ze strony internetowej dowód (3687)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (4203)
tajemnica opis techniczny (1289)
1980/12 (42)
v ca 226/10 (12)
"art. 198b" (608)
powstanie szkody dla ogólnego budżetu unii (628)
jedna usługa dwie umowy (3629)
zamówienia in house (147)
"91 ust 3a" (81)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1755)
szwajcaria (99)
inspektorat uzbrojenia (123)
termin rozpoczęcia wykonywania usługi (2078)
brak stawki vat (1874)
kio_1725_11 (10)
inne usługi niepriorytetowe (518)
oświadczenie o należytym wykonaniu (8001)
"stawka vat" (887)
termin wadium (2845)
1607/14 (4)
sponsoring (3)
omyłka zmiana ceny (3013)
uzupełnienie treści oferty (8790)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (871)
293/11 (12)
koncesja na obrót paliwami (39)
kio/uzp 1213/08 (5)
1629/11 (5)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (226)
1463/08 (17)
brak podpisu na formularzu (1153)
kio 797/12 (4)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (6284)
225/15 (13)
dwie opinie bankowe (418)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
mebli (418)
"odpady medyczne" (178)
brak oświadczenia podwykonawcy (2566)
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (13985)
wynagrodzenie pracownika (3648)
nie złożył pełnomocnictwa (4665)
znajomość języka polskiego (304)
obliczenie terminu składania ofert (3096)
art 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
"obiekt budowlany" (1194)
ilość rdzeni (91)
niedozwolone zawężenie kręgu wykonawców (115)
kio/uzp 352/09 (12)
"nakazuje unieważnić postępowanie" (21)
protokół odbioru z uwagami (2719)
równoważne materiały (2020)
protokół konieczności (5231)
kio 311/15 (6)
należyte wykonanie kary umowne (893)
kio_1734_12 (12)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4690)
1941/09 (12)
utajnienie wykazu usług (574)
"za zgodność z oryginałem" podpis (950)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (1038)
doosan babcock (26)
zmiana producenta podczas realizacji (1952)
"wygórowane kary umowne" (27)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1565)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (584)
kio_1434_14 (8)
kio/uzp 822/11 (18)
c-264/03 (22)
kio/kd (978)
art. 36a ust.2 (230)
definicja wykonawcy (4941)
"oferty dodatkowe" (542)
zaliczka (353)
2786/11 (8)
art. 89 (15179)
odwołujący nie ma interesu (13139)
x ga 196/10/za (1)
berger bau (51)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1907)
2490/11 (3)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (191)
informacja krk (563)
1338/13 (8)
podwykonawca dostawy (1548)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (12806)
iii ckn 1320/00 (16)
vi ga 50/09 (1)
utajnienie części odwołania (889)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4973)
rada administracyjna (3589)
warunki (23296)
urząd dozoru technicznego (194)
kio/uzp 59/10 (18)
972/12 (4)
"opłaconej polisy" (453)
stanowi treść oferty (18951)
226/10 (17)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (562)
pfizer (12)
art. 4 pkt 8a (471)
kio 95/16 (5)
1703/14 (5)
art 29 ust 3 (29478)
kio/uzp 871/09 (3)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (7174)
ix ga 83/09 (3)
360/13 (4)
kio/uzp 607/09 (3)
dostawa odczynników (293)
art. 66 kc (1159)
poświadczenia (3048)
dotyczące przedmiotu zamówienia (21110)
zmiana modelu (1607)
referencje treść (3919)
polsuper (40)
ubezpieczenia grupowe (67)
alpine (44)
kio_uzp_1155_09 (3)
błąd w karcie katalogowej (391)
1353/13 (13)
rękawice chirurgiczne (32)
udzielanie zamówień z wolnej reki na oprogramowanie (160)
szacowanie (1526)
leasing zwrotny (11)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (4)
kio_1026_10 (3)
zakres ubezpieczenia (3197)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (19)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (201)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (231)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2436)
szkody (7649)
zwrot oryginału gwarancji (803)
"równego traktowania" (12169)
przetarg kompleksowa dostawa energii elektrycznej (95)
rachunek zysków i strat (520)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4579)
udostępnienie samego siebie (3248)
6/2010 (35)
"art.91 ust. 3a" (79)
kio 1330/14 (8)
art 131 (1261)
"kosztorys" ryczałtowe "art. 89 ust. 1 pkt 2" (829)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (2173)
art. 91 ust. 2a (1295)
opis usługi (8458)
"dwukrotnie wykonał" (13)
cofnął sprzeciw (254)
2345/10 (3)
zmiana oferty przez wykonawcę (14348)
przyrzeczenie publiczne (165)
"cykl życia" (84)
"art. 32 ust. 2" (232)
chiński krs (18)
findom (11)
oświadczenie wiedzy pełnomocnictwo (2073)
nadmierna kara umowna (329)
iii czp 23/12 (37)
kio 2493 (44)
1225/10 (10)
proporcjonalności (784)
packo rażąco niska cena (138)
x ga 140/08/za (1)
świadectwo homologacji (141)
art. 151 ust. 2 (1379)
miejsce zamieszkania (949)
jednostka budżetowa jako wykonawca (687)
xii ga 451/10 (3)
oferta zawiera rażąco niską cenę (3038)
89 ust. 1 pkt 1 (15061)
kio 630/13 (5)
kio_1348_13 (7)
konkurs dwuetapowy (33)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
kosztorys ofertowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (337)
sprzeczność umowy z siwz (4378)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (780)
ciężar dowodu (3427)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
x ga 22/08 (116)
2593/13 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (191)
2630/11 (9)
złożenie oferty po terminie (23390)
art. 46 ust.4a (758)
niezgodność z formularzem ofertowym (2780)
formalizm postępowania (673)
kio_624_10 (5)
"kryterium parametry techniczne" (43)
zintegrowany system informatyczny (632)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (349)
uprawnienia sep (32)
referencje wystawione przez wykonawcę (2306)
dostawa powszechnie dostępna (1794)
sposób obliczenia ceny (4676)
pisemne zobowiązanie forma (2574)
błąd w przedmiarze (1104)
doświadczenie wspólnika (594)
c-91/08 (31)
kio 2307/14 (8)
definicja podwykonawcy (1059)
nieoznaczona koperta z ofertą (273)
ryczałt odpady (83)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (230)
200/11 (9)
załącznik (14588)
"pge obrót" (31)
938/13 (5)
polisa ubezpieczeniowa zakres (876)
brak wskazania producenta (3443)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (579)
kio 1056/14 (3)
1543/14 (11)
gwarancja producenta (1718)
karnego (1488)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (24)
kio 1181/14 (12)
kio_1954_10 (7)
ostatnie 3 lata obrotowe (577)
90 ust. 1a (1734)
"nieaktualny odpis z krs" (99)
brak płatności częściowych (1022)
art. 82 ust. 1 (3384)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (727)
przewlekłość (116)
2173/15 (3)
"próbka systemu" (40)
razaco niska cena wydają się rażąco niskie budzą wątpliwości (854)
procentowy wskaźnik graniczny (47)
krs (2422)
kryterium odległość (649)
brak pozycji kosztorys (2230)
xii ga 226/10 (1)
nie leży w interesie (1526)
zatrzymanie wadium brak krk (47)
"zamówienia sektorowe" (542)
2014 (7062)
kio 974/15 (19)
należyte wykonanie robót budowlanych (4840)
"oferty częściowe" (1010)
nierówne traktowanie (12751)
błąd w kryterium oceny ofert (3863)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (192)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (350)
kio_1617_14 (5)
oracle (219)
oferta jest oświadczeniem woli (4960)
kio 1689/11 (9)
partnerstwo (201)
24aa (37)
art. 183 ust. 2 pzp (1531)
1390/14 (10)
formularz oferty z innego postępowania (6450)
miejsca po przecinku (490)
krk niemieckie (33)
termin wykonania zamówienia (20164)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (611)
1807/12 (7)
usługi pocztowe 2012 (410)
"specyfikacja techniczna" (3421)
w celu wykonywania działalności sektorowej (495)
x ga 123/10 (4)
porty lotnicze (254)
tajemnicy przedsiębiorstwa (2086)
zobowiązanie podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (662)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5509)
kio 204/12 (8)
wniesione po terminie (29596)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2248)
xii ga 232/11 (4)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (778)
kio_86_11 (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (189)
zaświadczenie z ceidg (67)
x ga 45/08/za (1)
proporcjonalny (1871)
wykluczenie po wyborze (12323)
roboty budowlane definicja (2624)
ii ca 207/08 (6)
"konflikt interesów" (84)
1624/10 (15)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (54)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1313)
649/14 (3)
za porozumieniem stron (1672)
"art. 145" (940)
"uzupełnienie odwołania" (134)
rażąco niska cena minimalne wynagrodzenie (1222)
1457/11 (7)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1463)
art. 4 pkt 5 (25676)
"aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów" (108)
hierarchia dokumentów (176)
uprawnienia bez ograniczeń (7114)
poręczenie bankowe (269)
kio 1308/13 (4)
autoryzacja producenta (329)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (16245)
informacja z krajowego rejestru karnego (869)
protokół odbioru robót (1982)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3617)
1135/10 (10)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4644)
"nadzór autorski" (411)
"nowe okoliczności" (482)
"91 ust. 2" (564)
niewłaściwy podatek vat (1993)
uzupełnienie dokumentów zmiana treści oferty (6276)
rozliczenie kosztorysowe (769)
kio 438/13 (2)
30% od wartości zamówienia (10814)
223/11 (5)
nieprecyzyjne wezwanie (3034)
ii ca 104/06 (11)
xix ga 40/08 (16)
"brak ceny oferty" (3)
obronności (187)
"odtajnienie dokumentów" (244)
"podmiot prawa publicznego" (224)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (309)
"rozwiązanie umowy" (453)
"art. 86 ust. 1" (100)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1207)
procedura odwrócona "aktualne na dzień" (50)
zaniechanie dopuszczenia składania ofert częściowych (2048)
pierwszeństwo dokumentów (621)
zakup oprogramowania (1224)
kio_2053_12 (13)
2688/11 (4)
kryterium doświadczenie personelu (992)
kio/uzp 401/08 (11)
art 181 ust 1 (1576)
186 ust.2 (4478)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1463)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (26)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1317)
przedłużenie terminu związania z ofertą (2237)
2557/13 (4)
prawo pocztowe (2537)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1737)
zmiana treści siwz (11907)
poddostawca podwykonawca (58)
dostawy okresowe (942)
"dominujący wpływ" (47)
22a ust 6 (217)
oprogramowanie pochodziło od jednego producenta (707)
omyłka formula