Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

kio 79/14 (4)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
wpłata wadium po terminie (1263)
opis równoważności (872)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (13956)
i ca 410/08 (1)
korekty (1886)
zatrzymanie wadium 4a (552)
1812/13 (2)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (260)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (225)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3470)
xix ga 520/06 (5)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (410)
santex (29)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1478)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
art. 150 (1990)
gwarancja ubezpieczeniowa (1004)
arimr (112)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (86)
wadium w formie kopii 2013 (197)
żądanie polisy oc (559)
oferta bez podpisu (2350)
utwór (229)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
umowa o podwykonawstwo (908)
odpowiedzialność (8362)
udostępnienie rachunku zysków i strat (159)
odbiór osobisty (372)
"art. 181 ust. 2a" (71)
kio/uzp 1280/10 (26)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (515)
grupa kapitałowa spółka cywilna (298)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8628)
"art. 36a" (108)
dokumenty francuskie (224)
specyfika przedmiotu zamówienia (2375)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
certificate of good standing (2)
lub równoważny (2908)
strona internetowa (5508)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
wyłączenie konkurencji (3226)
kio 2583/11 (6)
zmiana ryczałtu (395)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (208)
art. 146 (2358)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2120)
"gospodarz postępowania" (156)
dialog techniczny (430)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5865)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (6)
kryterium społeczne (2117)
x ga 5/07 (10)
pochodzenie (4370)
miasto gorzów (111)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1800)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (176)
zamówienia publiczne (29789)
rażąco wygórowana kara umowna (140)
kio 621/13 (2)
arup (51)
oferta wstępna (1901)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
art. 180 ust. 5 (5489)
856/12 (5)
pocztowe (2439)
art.7 (16657)
"nie mogą obciążać wykonawców" (74)
wybór oferty najkorzystniejszej (17254)
1287/12 (14)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (796)
ii ca 220/11 (3)
v ca 1784/08 (2)
fundusz inwestycyjny (384)
kio_661_12 (5)
zapytanie o cenę (2683)
rażąco niska cena odbiór odpadów (190)
uprawnienia do wykonywania działalności (4109)
raid (66)
przerwa w wadium (93)
"art. 142 ust. 5" (75)
46 ust. 5 pkt 1 (3892)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1452)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (616)
próbki systemu (607)
linii kredytowej (236)
rażąco niska cena ciężar dowodu (888)
kio 291/15 (10)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (288)
art. 185 ust. 1 (4257)
"projektuj i buduj" (88)
kognicji (596)
zastrzeżenie wykazu osób (2578)
"błędny adres" (9)
prawo atomowe (63)
2537/13 (4)
art. 179 ust. 1 (9340)
protokół odbioru potwierdza (2279)
"nieporównywalność ofert" (145)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3798)
tłumaczenie musi być podpisane (1129)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6859)
miarkowanie kar umownych (81)
kio/uzp 968/08 (8)
usługa prania (188)
art. 31a (164)
odwołujący nie posiada interesu (7377)
"wygórowane kary umowne" (20)
"minimalny okres gwarancji" (34)
chiński (82)
uzp/zo/0-184/07 (3)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3215)
jedna umowa jedna usługa (1941)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1088)
x ga 117/08 (1)
"uwzględnił opozycję" (128)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
kio 1294/13 (3)
prototyp (132)
uprawnienia telekomunikacyjne (515)
brak podpisu na oświadczeniu (2371)
interes publiczny (13584)
obsługa bankowa (728)
art. 133 ust. 1 (1140)
tożsamość zamówienia (1145)
zapytanie ofertowe (1623)
kio/ku 50/09 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12955)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (889)
sprzątanie (1020)
kio 1883/14 (12)
1185/15 (6)
1883/09 (8)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5717)
art.8 ust.3 (1775)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (9248)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (12354)
"art. 183" (1590)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1339)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (489)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (243)
koncept (242)
"gwarancja wadialna" (648)
"tożsamość przedmiotowa" (80)
iso (730)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3043)
odstąpienie od umowy (2724)
wyjaśnienie treści (14230)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1581)
utajnienie opinii bankowej (104)
zawartość oferty (1692)
946/14 (7)
166/15 (3)
upust jako kryterium (292)
"roboty zamienne" (120)
kio 2537/13 (4)
"94 ust. 3" (117)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1121)
v ca 484/04 (2)
rażąco niska cena wyjasnienia (2522)
art 6 (25076)
autoryzowan (621)
1867/10 (4)
cofnięcie skargi (4794)
wydruk z banku (231)
status wykonawcy (2133)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (916)
dokumenty niezbędne (10190)
kio/uzp 33/07 (30)
jaworzno (218)
spóźnione zarzuty (1700)
samochody (1071)
iv ca 29/10 (40)
art. 150 ust. 2 (2122)
"razaco niska cena" (2239)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19938)
zmiana wykazu osób (3697)
odwołanie (28223)
miarkowanie kary (111)
ii ca 70/09 (6)
ii ca 386/05 (2)
ix ca 736/09 (2)
omyłka rachunkowa to (1601)
cena oferty w euro (1853)
oczywista omyłka pisarska wadium (242)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
2653/11 (4)
brak zestawienia materiałów (2500)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (232)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (277)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (7715)
nieproporcjonalne warunki (1567)
rolnik ryczałtowy (11)
zaokrąglanie liczby punktów (64)
złożył dwie oferty (13296)
negocjacje bez ogłoszenia (2467)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (50)
kio 1633/14 (5)
868/10 (76)
2821/14 (6)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (77)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
kio 108/10 (21)
386/13 (4)
wyłączenie stosowania ustawy (3708)
art. 22 ust. 1 (17683)
sanawia (2)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
zmiana umowy kary umowne (880)
"art. 12a ust. 2" (99)
iv ca 629/08 (1)
współuczestnik (21)
0 punktów za minimalny okres gwarancji (634)
zasoby podmiotów trzecich polisa (200)
kio 321/11 (7)
2814/12 (2)
test (1238)
zabranie wadium (7)
proporcjonalność warunku (492)
oferta w postaci elektronicznej (2220)
ponowne badanie ofert (7666)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4708)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
zbiorowa polisa (75)
nieważny certyfikat iso (230)
art. 27 (11963)
kio_457_12 (21)
kio 2688/13 (3)
nieistotna zmiana umowy (9164)
nie złożył formularza oferty (6334)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (652)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
dyplom mba (3)
przejęcie (304)
passmark (30)
skarga do sądu (28377)
martina (35)
"art. 150 ust. 3" (13)
rażąco niska cena tonery (15)
brak wykazu usług (5216)
" dokumenty nie wymagane" (1816)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
brak czytelnego podpisu (464)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1066)
niepodpisane referencje (1640)
art. 90 ust.3 (4173)
rażąco niska cena 10% (2269)
uwzględnia skargę (22597)
rażąco niska cena usługi (2004)
art 24 ust. 2a (2334)
podstawa dysponowania (6067)
osoby fizyczne (2453)
zaświadczenie z ceidg (58)
kio 974/13 (3)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (672)
nie wypełniony formularz oferty (3746)
brak stron (16724)
omyłka inna (3586)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1584)
art.90 ust.3 (2047)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1986)
kio 2332/12 (4)
69 (1746)
cena zero złotych (8016)
za pośrednictwem banku (1682)
niepodpisany kosztorys (1059)
koncesja konsorcjum (238)
x ga 316/07 (2)
bony towarowe (24)
"uwzględnienie odwołania w części" (73)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (736)
kio/uzp 1332/09 (2)
901/09 (10)
"wycofanie oferty" (99)
kio 1050/12 (5)
tusze (44)
wadium w formie kopii (449)
opis usługi (7568)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
krk 10 i 11 (410)
"kosztorys ofertowy" (2136)
1390/14 (9)
środki finansowe (6196)
kryterium termin realizacji (6919)
budynki użyteczności publicznej (407)
kio 1232/13 (5)
1501/14 (9)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (8788)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (84)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1955)
art.93 ust.1 pkt.7 (2457)
kio 476/12 (4)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (692)
nieuczciwej konkurencji (12415)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
logi (15)
krk holandia (8)
sąd okręgowy w poznaniu (3609)
"linia kredytowa" (85)
art. 36b (73)
kosztorysy (3189)
"pkp plk" (128)
"komunikat swift" (6)
1085/11 (2)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2300)
kio 219/14 (5)
wizja lokalna (423)
xii ga 12/09 (15)
aktualna koncesja (332)
elektroniczne zaświadczenie zus (108)
"93 ust. 4" (72)
kio/uzp 59/10 (15)
dostawa paliwa (447)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (327)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2527)
niepotrzebne skreślić (3175)
art. 42 ust. 1 pzp (2756)
engave (24)
zakres ubezpieczenia (2925)
"kryteria niemierzalne" (24)
gwarancja bankowa w kopii (309)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (65)
kio_2332_12 (4)
kio 2864/13 (3)
poświadczenie wykonawcy (2725)
brak cen jednostkowych w ofercie (2190)
1247/11 (3)
"art. 82 ust. 1" (242)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (277)
powaga rzeczy osądzonej (131)
pfron (103)
enion s.a. (40)
podpis parafka (39)
"definicja podwykonawstwa" (9)
wskaźnik płynności bieżącej (74)
brak podpisu wystawcy referencji (162)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (70)
certyfikat iso podwykonawca (94)
xxiii ga 666/11 (2)
xix ga 280/08 (11)
płocku (402)
niejednoznaczne zapisy siwz (6214)
teatr szekspirowski (9)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2425)
wyjaśnienia oferty (14257)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1145)
niewłaściwy formularz ofertowy (2563)
doświadczenie osób (6207)
1323/12 (8)
2572/11 (3)
"art. 93 ust. 4" (72)
xii_ga_206_08 (23)
art. 179 ust. 1 pzp (8212)
"art 91 ust 3a" (71)
powszechne usługi pocztowe (396)
x ga 706/11 (21)
kopia gwarancji wadium (329)
"iii ca 88/09" (28)
szacowanie wartości zamówienia (1276)
wyjaśnienia siwz (11836)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (398)
"wykaz osób" (1773)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4158)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (546)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (263)
"187 ust. 3" (201)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1491)
razaco_niska_cena (2239)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (238)
ix_ga_392_13 (14)
użyczenie referencji (179)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1050)
ii ca 544/08 (5)
x ga 183/11 (2)
modyfikowanie produktu (437)
autokorekta (12)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (5707)
referencja (3839)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (465)
klauzula identyfikacyjna (32)
wydruk z rachunku bankowego (246)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4863)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
art.144 (571)
zamawiający gospodarzem postępowania (250)
kio 623/12 (6)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1714)
"kio/uzp 163/09" (10)
kio 715/14 (22)
67 ust. 1 pkt 7 (2983)
wykaz osób tajemnica (901)
monopolista (105)
zestawienie materiałów (2679)
i ca 101/09 (3)
ii ca 29/05 (55)
vi ca 586/05 (3)
nakazanie utajnienia (777)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2467)
intercity (96)
kio 540/13 (6)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (16258)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
obronności (165)
konsorcjum wadium (1124)
uzupełnienie ograniczony (7852)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2320)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
cena rażąco niska (2529)
v ca 117/07 (137)
forma uzupełnianych dokumentów (2118)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (427)
art. 26 ust. 3 (14975)
w zakresie prowadzonej działalności (10158)
2818/12 (5)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2012)
art. 17 ust. 2 (13147)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
brak potwierdzenia otrzymania (7182)
v gaz 4/08 (5)
184/11 (9)
kio 1737/11 (4)
kio/2790/10 (19)
oferty o takiej samej cenie (4679)
x ga 46/12 (10)
parafowanie umowy (293)
"odrzucenie odwołania w części" (62)
referencja treść (3666)
zabezpieczenie roszczenia (936)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (153)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
zamówienie dodatkowe (13145)
podział spółki (1253)
iv ca 32/09 (2)
"przeciwnik skargi" (376)
bez pozwolenia na budowę (1720)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (54)
art. 90 (8159)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
konwalidacja pełnomocnictwa (95)
art. 92 ust. 2 (3575)
kalkulacja ceny tajemnica (679)
kio/uzp 827/08 (8)
płatność podwykonawcy (564)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (515)
art. 86 (2208)
kio 2862/13 (6)
art. 140 ust. 3 (1417)
świadczenie usług pocztowych (830)
dzielenie zamówienia (961)
połowy terminu (1173)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (196)
oszczędność metody wykonania zamówienia (783)
x ga 67/08 (59)
informacje wprowadzające w błąd (1419)
resortowe centrum zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznymi (39)
oferta stanowi całość (10951)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (719)
43 ust. 1 (3398)
"program funkcjonalno użytkowy" (735)
stosuje się odpowiednio (7880)
art 91 ust 3a (705)
poczta (1269)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2038)
poprawienie ceny jednostkowej (1211)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (21)
"historia rachunku" (7)
"ii ca 109/05" (10)
viii ga 327/14 (5)
1556/15 (3)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
"podmiot trzeci" (2254)
meble (360)
przystąpienie do części zarzutów (9058)
zatrzymanie wadium 2012 (304)
kio 2470/11 (9)
kio/uzp 758/10 (2)
kio 270/13 (7)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (865)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8646)
629/13 (7)
kio 827/13 (5)
uwzględnił odwołanie (22411)
2702/11 (6)
uchyla się od zawarcia umowy (3720)
udostępnienie zdolności finansowych (1130)
wykluczenie po wyborze (11393)
c 538/07 (25)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
art. 32 ust. 1 (5168)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (550)
art. 26 2b pzp (2016)
saternus (2)
waloryzacja (236)
kryterium jakościowe (1166)
tajemnica przedsiębiorstwa karty katalogowe (124)
87 ust 2 pkt 3 (7735)
x ga 23/07 (135)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4020)
do dwóch miejsc po przecinku (444)
podanie nieprawdy (421)
kio 19/09 (202)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5604)
"związanie ofertą" (1353)
kio_77_14 (13)
brak pozycji kosztorysowej (1193)
dokumenty (18820)
kio 707/12 (19)
1776/13 (5)
i.1. ca 351/06 (1)
kio_2861_13 (3)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4130)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
kio/uzp 2490/10 (12)
kio_279_15 (13)
"zwolnienie z vat" (58)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (77)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (5371)
uzupełnianie dokumentów (3614)
zaliczki (294)
"związany wyrokiem izby" (5)
rażąco cena (3566)
odrzucić skargę (20490)
poświadczenie protokół odbioru (582)
1769/11 (2)
uzupełnienie tłumaczenia (1591)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (3)
powtórzenie prezentacji (500)
usługi pocztowe wolna reka (131)
brak podpisu pod kosztorysem (361)
termin płatności składki po upływie terminu składania (364)
knr (351)
brak wyceny materiału (1941)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12162)
preferowanie wykonawcy (1176)
kio_1533_13 (7)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (130)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
268/11 (4)
niezgodnosc siwz (6130)
procedura odwrócona (110)
kio_1395_10 (26)
sumowanie robót budowlanych (394)
pkd (175)
444/12 (12)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
kio 223/12 (34)
2120/11 (11)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3445)
nazwa producenta (2805)
art.24 ust.2 pkt 1 (9228)
"poczta polska" (465)
filgrastim (3)
skrócenie terminów (832)
"deklaracja zgodności" (800)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3059)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
kio 2784/14 (15)
brak podziału zamówienia na części (2049)
wyjątkowa sytuacja (2144)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3002)
zobowiązanie producenta (1824)
art. 68 ust. 2 (1889)
"brak harmonogramu" (38)
kio 103/10 (34)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2892)
art. 12a ust. 2 (623)
art. 29 ust. 3 (27327)
i ca 134/06 (21)
x ga 79/10 (4)
art. 17 ust. 1 (13151)
kosztorys przed podpisaniem umowy (963)
zmowa przetargowa (190)
kio 1756/10 (17)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (105)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
iii ca 583/08 (5)
kio_807_11 (5)
oprogramowanie antywirusowe (63)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (640)
358/10 (9)
kio 1323/12 (8)
vat marża (238)
zmiany podmiotowe (2417)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (786)
x ga 65/07 (3)
art.89 ust.1 pkt 6 (11847)
gwarancja konsorcjum (1950)
zmiana terminu wykonania umowy (8878)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (633)
1237/11 (23)
"grupa kapitałowa" (620)
uzupełnienie opisu technicznego (3974)
równość stron kary umowne (214)
finanse publiczne (3910)
wykonawca (26820)
kio 1179/11 (3)
próbki uzupełnienie (513)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
odrzucenie oferty (18990)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (2853)
vi gz 51/06 (2)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1570)
oświadczenie brokera (79)
kio 1344/11 (13)
niepodpisany formularz cenowy (1063)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (418)
"kio 1535/11" (4)
kio 307/13 (4)
785/14 (13)
tłumaczenie dokumentów (2470)
2216/13 (10)
certyfikaty (3193)
energia cieplna (224)
kio 1096/10 (9)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (12189)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (363)
wspólnik spółki jawnej grupa kapitałowa (63)
"24 ust. 1 pkt 9" (314)
brak płatności częściowych (857)
ogłoszenie upadłości (422)
wyciąg z konta (108)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2584)
2498/14 (5)
"usługi niepriorytetowe" (102)
krk prokurenta (50)
"art. 113 ust. 1" (189)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
kryterium koszt eksploatacji (1302)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1633)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (914)
zobowiązanie podmiotów trzecich (2803)
v ck 97/03 (13)
93 ust. 1 pkt 6 (5648)
art. 112 kc (397)
profesjonalny (2142)
"informacje ze stron internetowych" (47)
1960/11 (4)
x ga 284/11/za (1)
art. 44 (4219)
cofnięcie sprzeciwu (231)
różnica 1 grosza (3411)
oczywista pomyłka pisarska (406)
odtajnienie harmonogramu (128)
vi ga 87/07 (5)
"zmiana terminu realizacji" (169)
niespójność ogłoszenia i siwz (252)
"przyczyn technicznych" (460)
v ca 266/08 (2)
xii ga 86/09 (1)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (350)
kio 2012/12 (191)
strafregisterbescheinigung (2)
jurysdykcja (55)
błędy w siwz (5112)
kio 2159/13 (5)
x ga 139/08 (1)
uzp_zo_0_906_07 (3)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (870)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (750)
ekonomiczny (4142)
zp-1 (362)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
kio_667_10 (6)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (491)
1305/11 (5)
xix ga 169/11 (3)
2224/14 (6)
144/11 (8)
kio 1809/15 (5)
kio_629_13 (7)
24b (106)
kilka informacji z banku (440)
art 17 ust. 1 pkt 4 (12806)
art. 17 ust.2 (11470)
"zmiana wynagrodzenia" (212)
"protokół odbioru" (1091)
oświadczenie (19263)
gwarancja bank zagraniczny (94)
"korekta finansowa" (662)
odwrotne obciążenie vat (169)
doświadczenie kierownika (1764)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (31)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (609)
"oznaczenie strony" (71)
nieuzupełnienie dokumentów (4297)
29 ust. 3 (27327)
91 ust.3a (132)
kio/kd 29/11 (21)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
i ca 540/09 (1)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (39)
"183 ust. 2" (183)
art 4 pkt 6 (22538)
żadanie umowy konsorcjum (4160)
wady gwarancji wadialnej (115)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (309)
brak wskazania podwykonawcy (1822)
kara umowna należyte wykonanie (740)
zakup samochodu zapytanie o cenę (81)
termin związania oferta (11917)
282/09 (18)
gwarancja bankowa kopia (261)
kio 1624/10 (15)
kio 2397/13 (3)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (203)
sumowanie szkoleń (112)
182 ust. 1 (3093)
kio/ku 18/14 (11)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
650/11 (4)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
część sprawozdania finansowego (650)
kio/uzp 215/09 (7)
wpis na listę inżynierów (198)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1338)
"sukcesja uniwersalna" (37)
i ca 381/07 (2)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (608)
gwarancja bankowa (1119)
za wysokie wadium (299)
odwołanie na dwie części (8820)
wpłata wadium w kasie (75)
holowanie (38)
treść zobowiązania podmiotu (5328)
908/13 (21)
"powołanie biegłego" (283)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12104)
tajemnica przedsiębiorstwa wykonane usługi (1476)
"kio 297/13" (27)
art. 66 kc (1031)
131e (23)
art. 184 (2921)
vi ca 6/05 (6)
ix ga 113/06 (2)
kio 2391/11 (6)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (37)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1954)
brak pełnomocnictwa (3514)
art. 12a ust.2 (593)
niejasne warunki udziału (4004)
"zmiana składu" (68)
brak formularza cenowego w ofercie (2289)
619/08 (13)
kio 738/13 (4)
kio_1623_11 (19)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (794)
kio 1185/15 (6)
oddział spółki (1827)
faktura potwierdza (2723)
"art. 5 ust. 1a" (48)
istotne elementy umowy (7829)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (670)
przedmiar (2035)
usa (180)
brak wyceny pozycji (2075)
przesłanki wykluczenia (9366)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (749)
zmiana składu konsorcjum (4510)
zus elektroniczny (203)
ii ca 199/10 (3)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (426)
"art. 15" (1468)
zagospodarowanie odpadów (647)
przeciwnikiem skargi jest (464)
art. 46 ust. 4 a (4004)
uzupełnienie faxem (382)
astaldi (64)
skład sądu konkursowego (215)
pit osoba fizyczna (31)
kopia zobowiązania (1447)
termin wszczęcia postępowania (14663)
stadion we wrocławiu (62)
kio_2053_12 (13)
fidic (399)
bład w obliczeniu ceny (2381)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
kio 2395/14 (2)
luksemburg (143)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2298)
bezstronności (548)
228/10 (45)
oprogramowanie kompatybilne (246)
naruszenie art. 87 ust. 1 (7517)
nieaktualne zaświadczenie z zus (295)
warunek proporcjonalny (1307)
"zakończenie postępowania" (720)
uzupełnienie bez wezwania (5427)
ii ca 373/12 (10)
"z wolnej ręki" (1618)
1574/10 (10)
x ga 269/11 (4)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2815)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (69)
dyskryminacja bezpośrednia (384)
zamówienie z wolnej ręki (1646)
wartość zamówienia (15955)
warunki atmosferyczne (345)
zwłoka (547)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1121)
formularz cenowy tajemnica (485)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (216)
referencje od podwykonawcy (969)
istotna zmiana ceny oferty (7078)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3972)
x ga 269/07 (2)
enea wytwarzanie (34)
46 ust. 4 a (4004)
krótki termin realizacji (1420)
vi ga 240/10 (7)
x ga 25/10 (26)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (749)
kio 797/14 (6)
xii ga 159/08 (8)
3021/13 (4)
kio_kd_58_10 (8)
kio/uzp 200/09 (7)
kio 691/11 (7)
"art. 142" (626)
"udostępnienie zasobów" (845)
rada administracyjna (3184)
data wszczęcia postępowania (6268)
"oferta wariantowa" (366)
omyłki pisarskie (1685)
rental right (3)
wykonawstwo zastępcze (34)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
podział zamówienia (2706)
ix ga 93/09 (1)
kosztorys a cena ryczałtowa (1095)
nienależyte wykonanie (9053)
kompatybilny (480)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (122)
lex (1894)
ii ca 353/10 (1)
1658/11 (16)
dostawa powszechnie dostępna (1552)
c-91/08 (26)
kio 2421/12 (2)
wykaz narzędzi (1017)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
art. 26 ust.2b (1524)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
iv ca 726/11 (1)
wyciąg bankowy (256)
art. 26 ust.4 (8452)
xii ga 129/10 (3)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1916)
821/11 (16)
pełny odpis krs (806)
górna granica kar umownych (87)
podpis bez pieczęci (384)
"ochrona danych osobowych" (58)
"polisa oc" (433)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (488)
tego samego producenta (4803)
gwarancja bezwarunkowa (444)
v ca 977/08 (1)
zmiana wysokości wadium (1449)
"art. 182 ust. 4" (22)
uniewaznienie postępowania (15535)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3817)
brak opisu parametrów technicznych (3955)
płynność finansowa konsorcjum (90)
vi ga 169/10 (1)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
art 87 ust 1 (7932)
1191/08 (3)
"zdolność kredytowa" (918)
zakup samochodu (360)
567/10 (3)
gaz-system (125)
odwołanie przedwczesne (1348)
xix ga 372/09 (3)
informacja banku tajemnica (257)
parametr (6856)
art 5a (1033)
prowizja kryterium (98)
nieudzielenie odpowiedzi (14906)
"istotne elementy umowy" (104)
111 kc (597)
urssaf (7)
dalsze pełnomocnictwo (1708)
warunek ograniczający konkurencję (2397)
xix ga 79/07 (1)
xix gz 455/10 (1)
"ustalenie wartości zamówienia" (516)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
"zmiana terminu płatności" (14)
zaniechanie czynności (12697)
zasada konkurencyjności (1469)
dzielenie zamówienia na części (842)
zwrot próbki (480)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (211)
doradztwo konsultacje (347)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (15790)
usługi reklamowe (163)
ceidg bez daty (47)
określenie terminu realizacji zamówienia (13970)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2298)
"umowa warunkowa" (11)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (825)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (156)
xix ga 599/06 (3)
covec rażąco niska cena (3)
kio_1223_11 (3)
art. 62 ust. 1 (2872)
"art. 66" (930)
ce (874)
640/12 (2)
kio_uzp_1344_09 (5)
kary umowne (954)
gwarancja wadialna w kopii (223)
definicja ceny (2951)
kio 346/15 (10)
poprawienie omyłki wynagrodzenie ryczałtowe (611)
kio/uzp 1680/10 (2)
obejście prawa (789)
zmiana postanowień umowy (8317)
ii ca 529/04 (4)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2903)
2013 (10108)
skuteczność wadium (553)
usługi tłumaczeń (1653)
"zmiana treści umowy" (92)
inna omyłka w kosztorysie (1062)
1793/13 (3)
błąd w cenie (2386)
oc konsorcjum (347)
2184 (23)
kio 191/14 (7)
kio/1874/10 (7)
data wystawienia krs (290)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (7891)
art. 91 ust. 4 (7187)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
upadłości (489)
zakres zamówienia uzupełniającego (3840)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (4564)
nie złożył kosztorysu (3197)
x ga 88/06 (5)
brak numeracji stron (418)
"utajnienie wykazu usług" (21)
dystrybucja energii (161)
poprawa kosztorysu (530)
art 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
vi ga 68/09 (5)
kio/uzp 353/08 (9)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2132)
elektroniczny krs (700)
opis przedmiotu zamówienia (11920)
"przeciwnikiem skargi jest " (34)
xxiii ga 1293/14 (24)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (891)
zobowiązanie do udostępnienia (2795)
kio 683/11 (4)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1554)
vii ga 163/09 za (10)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2204)
obiekt budowlany (3163)
protokół z usterkami (355)
"art. 38 ust. 6" (224)
x ga 158/0/iza (5)
189 ust. 2 pkt 2 (5887)
451/09 (4)
"autoryzowany serwis" (83)
kio_ku_5_08 (8)
brak środków (13286)
udostępnienie polisy (364)
art 46 ust 4a (897)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (256)
706/11 (37)
art 85 (3065)
polisa tajemnica (160)
błędne tłumaczenie (1306)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2861)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (546)
usługa kolokacji (26)
kio 2104/13 (4)
"uzupełnienie tłumaczenia" (26)
v sa/wa 875/10 (7)
art. 89 ust.1 pkt 2 (13883)
3/09 (196)
ogólnikowe wyjaśnienia (1242)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (45)
art. 38 ust. 6 (4855)
przetarg ograniczony (21234)
pełnomocnictwo w kopii (1230)
xii ga 517/11 (13)
"kopia pełnomocnictwa" (41)
vat błąd w obliczeniu ceny (1272)
25 ust. 1 (14130)
obsługa prawna wolna ręka (331)
zwolnienie od kosztów (1138)
wskaźnik płynności (111)
"zaświadczenie z zus" (171)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1074)
polisa (1312)
xii ga 317/09 (17)
kio 63/12 (23)
załączniki do odwołania (12550)
awarie (899)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3291)
1334/11 (3)
certificate of compliance (3)
"1 grosz" (110)
krajowego rejestru karnego (829)
rwe (35)
uznanie zarzutów (11905)
x ga 294/06 (9)
pewność obrotu gospodarczego (734)
system tacowy (15)
art. 138c (125)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2034)
vii ga 147/08 (11)
nie miało wpływu na wynik postępowania (12693)
v ca 3270/12 (40)
grota (43)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (650)
"utajnienie wykazu osób" (16)
art. 51 ust. 2 (3333)
kio 400/14 (6)
"harmonogram realizacji" (305)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
"tłumaczenie dokumentów" (213)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (423)
"186 ust. 2" (2475)
związanie ofertą (12333)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (909)
"unieważnienie umowy" (626)
aktualizacja dokumentacji (617)
art. 68 kc (477)
linia gwarancyjna (305)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
oczywista omyłka (2689)
1493/08 (9)
"zwraca odwołanie" (25)
koszty (28076)
110/14 (12)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2066)
co najmniej minimum łącznie (1899)
kio/uzp 351/08 (10)
24 ust 1 pkt 1 (16306)
błędny termin realizacji zamówienia (5815)
254/11 (5)
jedna usługa kilka umów (1004)
aspekty społeczne (813)
art 7 ust. 3 (27918)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1666)
c-337/98 (26)
"art. 94 ust. 3" (117)
zaproszenie do składania ofert (2227)
kio 322/11 (29)
1312/12 (2)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (7734)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2320)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (8480)
rażąco niska cena żywienie (31)
"86 ust. 4" (305)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1314)
poświadczenie nieprawdy (326)
1095/12 (12)
kio_1213_12 (2)
oświadczenie o spełnianiu warunków (11111)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
kio 2791/11 (2)
zaświadczenia o niekaralności (452)
ceidg (95)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (137)
kognicja (596)
art 67 ust 1 pkt 6 (2844)
1095/08 (7)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (22)
brak oryginału gwarancji wadialnej (292)
"dialog konkurencyjny" (506)
"jednokrotne wezwanie" (119)
kio 1518/13 (3)
brak podstawy dysponowania osobami (4378)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
polski związek pracodawców budownictwa (74)
ii ca 319/07 (3)
210/10 (23)
"dominujący wpływ" (42)
kio/kd 22/09 (10)
iii ca 582/08 (1)
kio/uzp 947/09 (2)
czynny obiekt (334)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2440)
kio_806_11 (7)
roboty dodatkowe (6410)
art 29 (28920)
brak nazwy producenta (2524)
doświadczenie spółki cywilnej (1793)
1236/11 (3)
kio_2926_12 (6)
kio 1469/14 (5)
wariantowa (482)
simple (86)
art. 189 ust. 2 (6843)
kio_445_12 (5)
kio 41/11 (19)
rażąca strata (165)
termin wniesienia wadium (2468)
certyfikat microsoft (138)
1670/09 (11)
gispro (19)
spółka jawna dokumenty (2299)
zasada koncentracji środków (307)
238/14 (10)
wycofanie wniosku (1035)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (651)
"inter system" (27)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1656)
vat ryczałt (221)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
żądanie oświadczenia producenta (3394)
"oferta częściowa" (929)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (764)
brak interesu we wniesieniu odwołania (7455)
"art. 90 ust. 1" (1964)
kio_346_15 (10)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3451)
należyta staranność zamawiającego (4174)
1502/14 (5)
forma oświadczeń (7287)
dwóch producentów (3648)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (12041)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
błąd w obliczeniu ceny vat (1272)
66/07 (13)
vii cz 410/10 (1)
zakres dokumentacji projektowej (3140)
opłacona polisa brak zapłaty składki (122)
art 43 (3410)
kio 281/12 (18)
i1 ca 154/11 (1)
zmiana wynagrodzenia art 144 (721)
francji ubezpieczenie (95)
wezwanie do wyjaśnień (8265)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1443)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (936)
xii ga 374/10 (2)
błąd w nazwie zamówienia oświadczenie (2657)
xii_ga_314_11 (50)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1768)
równoważnośc (1111)
udostępnienie zasobów (1907)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2290)
bony (79)
"sumowanie doświadczenia" (38)
przejęcie praw autorskich (49)
obsługę prawną (3469)
kod pkd (77)
c-380/98 (30)
serwis w polsce (305)
kio 1334/13 (2)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (923)
kio 2744 (14)
art. 86 ust. 1 (2191)
gazy medyczne vat (51)
zmiana przed podpisaniem umowy (4364)
poprawa omyłek (1113)
kio 433/11 (4)
2779/12 (5)
brak podpisu na formularzu cenowym (417)
1234/09 (10)
"obiekt kubaturowy " (157)
kio/uzp 1158/09 (6)
"kio/uzp 703/09" (22)
1299/09 (46)
i cz 103/07 (1)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
odwołanie na wybór trybu (16349)
przejęcie referencji (74)
ustawy nie stosuje się (11820)
wolters kluwer (61)
przychód netto (407)
gospodarz postępowania (186)
uzupełnienie krs (1060)
kio 294/11 (3)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1510)
referencje członka konsorcjum (1079)
odpowiadające swoim rodzajem (9747)
art. 38 ust. 4b (186)
"art. 93 ust. 1a" (32)
vi ga 164/11 (2)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (936)
"izba inżynierów" (93)
kio/uzp 265/08 (32)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (87)
2679/12 (3)
jedno zamówienie jedna umowa (4595)
maxto (100)
xix ga 409/07 (1)
kio 1980/12 (17)
aqap 2130 (10)
dodatkowe (13429)
art. 15 (21546)
xii ga 366/10 (1)
rażąco niska cena usługa (2178)
kio_869_11 (6)
art. 6a ustawy pzp (560)
in dubio pro reo (55)
cofnął skargę (4794)
ga 122/10 (58)
porozumiewanie drogą elektroniczną (163)
"art. 29 ust. 3" (647)
kio 404/14 (8)
13/14 (346)
wadium oferty częściowe (489)
informacje (17339)
art. 5 (27232)
2175/11 (4)
brak kodów źródłowych (244)
świadczeń okresowych (1210)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2207)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6351)
144 ust. 1 (1149)
kio 1874/10 (14)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4034)
kio_749_10 (3)
parafa na ofercie (203)
pokój (258)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
organ zarządzający (1608)
kio 23/12 (298)
tbd (28)
przeciwnikiem skargi (489)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
zamówienia sektorowe (1019)
most północny (59)
gwarancja warunkowa (258)
kio 304/13 (6)
wartość referencji (3209)
definicja konsorcjum (1855)
sztuczne łączenie zamówień (273)
inżynieria wyceny (134)
kio/uzp 51/09 (19)
zmiana ogłoszenia (10428)
kio 318/12 (8)
93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
"art. 38 ust. 1" (674)
certyfikat meble (77)
"naruszenie art. 29" windows (66)
oferta dodatkowa (12540)
pilna potrzeba (308)
podstawa dysponowania osobą (4624)
uwzględnienie części zarzutów (12671)
1020/13 (3)
usługi badawcze (669)
"brak interesu prawnego" (508)
"art. 179 ust. 1" (8844)
zapytanie o cenę przesłanki (2097)
brak okresu gwarancji (3086)
2784/14 (15)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1798)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
opłata za pełnomocnictwo (227)
200/11 (7)
zatrudnienie (2395)
umowa ryczałtowa (1902)
ii ca 752/05 (15)
brak w ofercie (19138)
wartość techniczna (9042)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (640)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
1408/13 (3)
"rażąca strata" (57)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2050)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (141)
omyłka w cenie jednostkowej (1026)
v ca 927/08 (9)
x ga 311/10 (17)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (56)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (713)
iv ca 772/05 (4)
kio/2709/10 (3)
materiały opatrunkowe (91)
xii_ga_412_11 (2)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (3773)
bogdanka (119)
podstawa do dysponowania (6067)
norma wycofana (602)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
bankowa (5975)
zmiana wysokości kar umownych (893)
"kryterium odległości" (12)
kio_2308_10 (5)
oświadczenie wiedzy producent (2275)
dostawa (11986)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (5591)
elektrownia turów (29)
kio_823_12 (6)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2015)
kryterium niemierzalne (167)
kio_874_13 (3)
zasada równego traktowania (10674)
sodexo (34)
art.38 ust. 1 (2499)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
kio 2288/13 (6)
oferta jako całość (12454)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
kio 879/14 (3)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
oferta jest oświadczeniem woli (4545)
x ga 499/10 (2)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4627)
formularz ofertowy brak ceny (3216)
medyczne (2786)
wadium konsorcjum (1124)
brak pozycji w formularzu cenowym (1680)
x ga 145/08/za (1)
niepodpisany kosztorys ofertowy (829)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (340)
wyjaśnienia po wyborze (12297)
2804/13 (4)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
kio 1680/10 (3)
opłacona polisa oc (307)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2500)
usługa okresowa (1158)
uzupełnienie fax (1710)
kio_425_12 (10)
uzupełnienie nazwy producenta (1420)
27 ust. 5 (11188)
63/12 (24)
"sprawozdanie finansowe" (723)
zmiana umowy przed zawarciem (8640)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (365)
"wprowadzenie w błąd" "nie wykazał" (570)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1127)
błąd w cenie podanej słownie (1758)
forma oferty (7802)
wynagrodzenie (10860)
open source (64)
"89 ust. 1 pkt 1" (1432)
art.22 ust.4 (4041)
kio 835/13 (8)
kio 1974/12 (4)
zakup mebli (112)
ograniczenie zasady swobody umów (1353)
błędne sformułowanie zarzutu (2706)
"stawka podatku vat" (998)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3043)
art. 91 ust. 3 (7414)
ograniczenie kręgu wykonawców (1255)
podobne (8676)
szwedzkie krk (7)
art. 26 ust. 2b (2241)
oferty dodatkowe (12540)
445/12 (6)
spółdzielnia naprzód (319)
związanie wyrokiem (12138)
"art 6a" (59)
ii ca 431/07 (19)
niekompletna lista grupy kapitałowej (57)
łączenie usług (2459)
opinia bankowa tajemnica (163)
rozbudowa systemu (1329)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6890)
autoryzacja producenta sprzętu (175)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (13960)
vi ga 46/07 (5)
38 ust. 1 (5202)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (233)
2831/14 (3)
i ca 599/09 (2)
błędnie wyliczony vat (951)
kio_120_14 (4)
"opinia prywatna" (144)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2364)
ballast (32)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (738)
przystąpienie termin (16508)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (877)
dokumenty podwykonawcy (2514)
ca 3036/10 (34)
paliwa (745)
142 ust. 3 (1440)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10253)
x ga 246/10/za (1)
art. 74 (2658)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11614)
"ubezpieczenie mienia" (25)
i aca 357/10 (32)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (378)
"art. 180" (4923)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (410)
"przystąpienie do długu" (9)
"autoryzacja producenta" (137)
2398/13 (10)
wyjaśnienia wykonawcy (14495)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7283)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (165)
uniewaznienie postepowania (15535)
art. 151 (1212)
zmiana oferty (13386)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1197)
wadium w częściach (1115)
2217/13 (6)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4831)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (156)
"utajnienie części odwołania" (2)
art. 147 (1776)
po upływie terminu związania ofertą (5422)
zintegrowany (1365)
"koszt eksploatacji" (392)
forma listy kapitałowej (230)
wykluczenie wykonawcy (13612)
c_196_08 (11)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (505)
składki społeczne niemcy (62)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1057)
telaustria (55)
wadium w formie gwarancji (950)
kio_2784_14 (14)
brak interesu publicznego (11726)
kio 61/14 (6)
self cleaning (3)
"87 ust. 2 pkt 3" (2317)
rownowazny (3065)
zmiana ceny oferty (7813)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11550)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1363)
kio_uzp_333_09 (11)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1717)
1804/12 (9)
unieważnienie z winy zamawiającego (718)
zmiana siwz (11190)
"i ckn 304/00" (186)
580/09 (6)
"niepodpisane referencje" (34)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (3677)
c-599/10 (68)
ii ca 762/07 (2)
krk stany zjednoczone (24)
usługi transgraniczne (107)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (274)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (570)
brak nakładów (1535)
85 ust.4 (1648)
iii czp 87/08 (8)
zaliczka (294)
art. 26 ust. 4 pzp (10655)
kio_610_12 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (426)
162/12 (13)
2317/10 (7)
"nadmierny formalizm" (112)
"26 ust. 4" (2295)
wygórowane warunki (702)
geomar (46)
ii ca 137/07 (10)
iv_ca_1299_09 (43)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (546)
wyższe wykształcenie (596)
oferta oferta częściowa (3506)
"art. 26 ust. 2d" (83)
art. 185 ust. 2 (4256)
1306/11 (7)
2455/13 (8)
posiadanie uprawnień (6823)
hotel (168)
"autoryzowany partner" (68)
x_ga_67_08 (59)
kio_1096_10 (7)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
poprawianie omyłek (919)
pozycja zerowa (147)
działalność kulturalna (112)
kryterium kosztów eksploatacji (1207)
brak pozycji kosztorysu (2051)
"art. 32" (854)
"wadium po terminie" (14)
ii ca 285/10 (1)
art.26 ust. 2b (1980)
189/10 (12)
protokół z negocjacji (1439)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2202)
xii ga 391/08 (10)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
"uzupełnienie faksem" (5)
"dzielenie zamówienia na części" (153)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (6)
kio/ku 50/14 (3)
sytuacja ekonomiczna (3785)
832/09 (4)
przeciwnik skargi (489)
1883/14 (12)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (575)
2607/13 (4)
art. 24b (106)
kio 42/12 (24)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2193)
art. 36 ust. 4 (5888)
"wyrok wiąże" (4)
niekaralności (766)
niemożliwa do przewidzenia (3112)
pisemność postępowania (49)
uzupełnienie opisu (5270)
gwarancja wadialna wadliwa (330)
faktury (3232)
kio 2354/14 (3)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2061)
aca 1018/05 (39)
898/09 (4)
kio_1798_10 (9)
"interes przystępującego" (127)
rażąco niska cena po aukcji (87)
kio 594/14 (2)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2069)
152/11 (8)
ix ga 37/06 (4)
faktura należyte wykonanie (1709)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (976)
kio 2398/13 (10)
v ca 440/06 (7)
"równowaga ekonomiczna" (39)
powtarzające się okresowo (215)
kio_uzp_694_09 (23)
iv ca 1499/11 (1)
rażaco niska cena dowody (1900)
kio 918/08 (5)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4086)
warunek przedmiotowy (10082)
kio 1007/13 (27)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
art 7 (29459)
1980/12 (40)
kryterium odległości paliw (104)
"dwóch producentów" (119)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3534)
art. 6 (25076)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (8773)
v ca 423/08 (12)
ii ca 836/09 (1)
cena 0 zł. (5778)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (391)
"epuap" (100)
przystąpienie (16655)
rozszerzenie zarzutów (2074)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (833)
art. 150 ust. 3 (1955)
kio 578/11 (4)
podmiot trzeci podwykonawcą (1414)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (460)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (372)
przeszacowany kosztorys inwestorski (47)
kio 650/11 (4)
kio_2615_14 (4)
v ca 1412/07 (6)
"zp-1" (362)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3262)
protokół postępowania (7624)
"art. 140 ust. 1" (324)
domniemanie (1990)
ii ca 1351/07 (1)
poświadczenie pełnomocnictwa do reprezentacji przed kio (345)
rażąco niska cena nierealistyczna (735)
certyfikat polisa (257)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (122)
586/11 (12)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (5591)
2605/14 (10)
art. 22 ust. 2 (17680)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
dostawa samochodów + word (11)
warunek finansowy nieproporcjonalny (800)
art. 38 ust 4a (662)
dopuszczalność zmiany umowy (1536)
wyjaśnienie referencji (2987)
unieważnienie postępowania brak środków (8140)
próbka tajemnica (112)
impel (847)
"tożsamość czasowa" (58)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
"art. 145" (846)
art. 32 (5191)
polisa kontraktowa (171)
skreślenie ofercie (2915)
2034/14 (3)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
swift (21)
prawo opcji (831)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (7724)
wynagrodzenie barterowe (6)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (528)
wieloletnia prognoza finansowa (46)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (507)
"potrzeby zamawiającego" (1917)
krk usa (22)
certyfikat prince 2 (80)
z wolnej ręki (1647)
leki (368)
dostawca a podwykonawca (510)
podwykonawca (2778)
ii ca 689/04 (6)
wyłączenie (4702)
łopianowska wadium (56)
2756/12 (4)
upadłość niemcy (43)
180 ust. 2 (5727)
błędy w kosztorysie ofertowym (1278)
"nie leży w interesie publicznym" (230)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (511)
pkp (963)
wartość szacunkowa usługa okresowa (381)
1138 (52)
uzupełnienie oferty (8356)
nazwa własna (4810)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1033)
prezentacje (945)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1192)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (324)
wadium art. 46 ust. 4a (630)
"art. 8 ust. 1" (1038)
zakłady usługowe "ezt" (25)
błedny knr (186)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
zamawiający nie otworzył oferty (6065)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4192)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2741)
wadium w obcej walucie (16)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (46)
know-how (442)
"art. 84 ust. 2" (48)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (9946)
1013/10 (9)
zatrudnienie umowa o pracę (1663)
kio 279/15 (16)
oświadczenie o niekaralności (560)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (787)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1979)
kio/ku 63/11 (7)
kio_2317_10 (7)
udział podmiotów trzecich (4234)
shanghai electric (8)
zwrot oferty bez otwierania (247)
art. 171 ust. 4 (1534)
kopia wadium (568)
1515/14 (8)
kio 363/12 (4)
c-21/03 (63)
niekompletny formularz ofertowy (866)
oddala (10523)
artykuły biurowe (212)
"art. 181 ust. 1" (270)
brak podpisu formularza cenowego (417)
art. 2 pkt 13 (16470)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (528)
ryczałt kosztorys pomocniczy (153)
art. 104 kc (482)
kio 150/14 (6)
"ochrona praw wyłącznych" (154)
2228/10 (5)
"najdalej idącą" (192)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7084)
"termin wykonania zamówienia" (985)
c-399/98 (32)
warunki równoważności (957)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2066)
327/14 (11)
użyczenie zasobów (263)
nieprawidłowe referencje (2662)
błąd w vat (1725)
żądanie unieważnienia postępowania (11117)
wadium w kilku formach (392)
nadmierny formalizm (183)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
doświadczenie przez okres 2 lat (6117)
dokumenty spółki cywilnej (3112)
telewizja polska (165)
112 kc (397)
gierańczyk (30)
1447/10 (15)
kio 2010/13 (5)
wpis od skargi (25616)
kio 350/11 (11)
waga kryterium (2093)
kio/2785/10 (4)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1293)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (716)
dbałość o finanse publiczne (190)
tresc referencji (3844)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5966)
rażąco (3549)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (552)
v ca 1603/14 (17)
moment zakończenia postępowania (1868)
udostępnianie doświadczenia (1838)
pozycja kosztorysowa 0 (833)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
"zmiana umowy" (682)
czynności zastrzeżone dla kierownika (631)
279/15 (16)
art.86 ust.4 (530)
1041/11 (3)
v ga 15/09 (27)
424/08 (10)
art. 27 ust. 1 (11894)
usługa zakończona referencje (1120)
koncesja na obrót paliwami (34)
nieprecyzyjny warunek (3134)
cosmic (11)
materiały równoważne (1815)
kio 96/13 (9)
warunki ekonomiczne (4220)
zakres negocjacji (3328)
"pełnomocnictwo w oryginale" (17)
kio 1886/11 (3)
kio_167_11 (3)
kio 1240/13 (16)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (714)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1504)
kio_31_11 (5)
i ca 131/15 (12)
kio/uzp 264/09 (9)
przedmiot działalności krs (1010)
vat na usługi szkoleniowe (137)
kio 1745/13 (6)
odbiór odpadów komunalnych (613)
cena ryczałtowa (2036)
prezentacja systemu (668)
zus spółki cywilnej (209)
"zwrot odwołania" (168)
udzielanie zamówień z wolnej reki na oprogramowanie (153)
vii ga 136/09 (9)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2099)
xix ga 408/07 (13)
krs po terminie (2130)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (311)
zaksięgowanie wadium (53)
kio/uzp 822/11 (18)
wiedza (4472)
ograniczenie podwykonawców (2555)
wpis do działalności regulowanej (1523)
ii ca 231/06 (1)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (5591)
"art. 87 ust. 1" (3950)
krk anglia (10)
"uzupełnienie próbek" (65)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3994)
gwarancja producenta (1530)
v ca 1982/12 (9)
836/11 (9)
kosztorys pomocniczy (686)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (546)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (80)
omyłka w kosztorysie (1149)
przedmiot działalności określony krs (978)
kio 915/13 (3)
x ga 253/10 (1)
iii czp 103/2010 (2)
kancelaria radców prawnych Ć (134)
studia podyplomowe (44)
potencjał podmiotu trzeciego (1912)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (404)
i ca 159/11 (13)
termin ważności wadium (966)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (616)
grontmij (173)
ix ca 23/12 (12)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (79)
82 ust. 1 (3060)
województwo podkarpackie (153)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2010)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3010)
udostępnienie uprawnień (2593)
criminal records bureau (6)
art. 26 ust. 4 (14474)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (292)
v ca 1109/08 (28)
zapytanie o cenę catering (19)
kio 2235/12 (2)
art. 93 ust.1 pkt 7 (5936)
rażąco niska cena 30% (1687)
pełnomocnictwo w formie kopii (811)
"zatarcie skazania" (49)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2737)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (768)
brak pozycji kosztorys (2051)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (121)
kio_uzp_54_10 (6)
błędna stawka vat w ofercie (1203)
v ca 84/07 (10)
kio 630/13 (5)
podmiot trzeci (4469)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1326)
x ga 379/06 (1)
zaświadczenie z krk nie figuruje (122)
kio/kd 25/14 (6)
800/12 (13)
wartość zamówienia podstawowego (5794)
zamówienie sektorowe (1019)
badania kliniczne (586)
art. 91 (7480)
spółka "w organizacji" (118)
termin upływał w sobotę (87)
kio 1276/13 (10)
umowy wieloletnie (694)
warunki udziału w postępowaniu (18817)
v ca 214/06 (13)
c-328/92 (17)
91 ust. 3 (7414)
art. 87 (7949)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1394)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1275)
ezt (91)
formy porozumiewania się (256)
forma wadium (1245)
cena jednostkowa (2989)
46 ust 4a (897)
błędy w formularzu ofertowym (2016)
uzupełniajace (4003)
naruszenie art 42 ust 1 (3981)
2427/11 (5)
kio 44/12 (11)
wezwanie do uzupełnienia próbek (437)
ważność pełnomocnictwa (814)
uzp/zo/0-973/07 (3)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1908)
zmiana podstawy wyceny (2017)
pozacenowe kryteria ofert (166)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (257)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2459)
brak cen jednostkowych (2201)
xix ga 235/11 (4)
andra (55)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1147)
198d (15)
"płyta cd" (159)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1367)
brak tłumaczenia na język polski (1214)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2322)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (684)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4872)
definicja kosztorysu szczegółowego (599)
wycinka drzew (119)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (214)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
certyfikat wystawiony przez producenta (726)
ii ca 109/05 (31)
cena ujemna (245)
rażąco niska cena usługi informatyczne (281)
1607/2015 (2)
art. 183 ust. 2 pzp (1440)
"art. 83 ust. 3" (58)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (590)
udział podmiotu trzeciego (4234)
24 ust. 1 pkt 1a (3076)
nie otwarto wszystkich ofert (4259)
v csk 456/09 (23)
scotland (14)
"negocjacje z ogłoszeniem" (758)
energii elektrycznej (706)
podmiot nieuprawniony (7993)
kio 2777/11 (6)
art. 32 ust. 2 (5165)
2142/12 (14)
zamówienia tożsame (4240)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1545)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
zarzuty (23181)
usługi turystyczne (168)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (454)
przesunięcie terminu realizacji umowy (657)
exatel (115)
kio/uzp 383/08 (4)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (53)
292/13 (10)
budimex (570)
kryterium pozacenowe (166)
wygórowane kary umowne (200)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1763)
wydłużenie terminu składania ofert (770)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (22)
kio_1983_11 (4)
sumowanie polis (97)
przejęcie pracowników (139)
530/09 (3)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
dialog konkurencyjny kryteria (279)
29 ust. 1 (28771)
kio 20/12 (262)
elektroniczny krk (125)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (316)
912/10 (2)
kio 2072/12 (2)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1860)
wolnej ręki (1647)
udostępnienie referencji (1378)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (575)
39/10 (24)
art. 297 (431)
art 91 ust 2 (7985)
cena jednostkowa 0,00 (140)
xix ga 225/10 (16)
247/15 (9)
kio_655_12 (5)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (233)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1773)
rentowności (266)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (347)
art.24 ust.2 pkt 2 (9686)
poddostawca podwykonawca (49)
naruszenie art 29 (22656)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (151)
hl7 (35)
cena do czterech miejsc po przecinku (184)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
koncesje (717)
wnosi o unieważnienie postępowania (9231)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
spóźnione odwołanie (1719)
wyłączenie jawności rozprawy (489)
wykaz usług wykonywanych (4647)
xii ga 285/09 (2)
lista podwykonawców (334)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1611)
i aca 1018/05 (39)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (61)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (596)
regulamin konkursu (324)
krk wielka brytania (24)
"konkurs" (1784)
vi ca 232/10 (2)
kio/uzp 636/11 (18)
art. 29 ust. 4 (25400)
"nota pokrycia" (13)
różne stawki vat (1023)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2101)
zaświadczenie o przynależności do izby (272)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1623)
"system informacji prawnej" (70)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1359)
1891/14 (2)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1365)
błędy w obliczeniu ceny (2381)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1210)
uznanie odwołania (11991)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1644)
komisja przetargowa (2548)
358/11 (17)
vi ca 464/05 (75)
brak terminu płatności (2659)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
sanepid (34)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1399)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5293)
kio 1337/12 (22)
wybór oferty termin związania ofertą (9844)
"jednokrotność wezwania do uzupełnienia" (11)
225/15 (8)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7821)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
185 ust. 3 (4089)
473/14 (3)
bezczynność (298)
1001/10 (2)
art. 89 ust.2 (11838)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (97)
przesunięcia asortymentowe (8)
nieczytelne odwołanie (1323)
kio_707_11 (39)
do czterech miejsc po przecinku (197)
uzp/zo/0-42/07 (2)
dyrektywy (3402)
uchylenie się od podpisania umowy (2066)
niepełnosprawni (449)
zakres informacji z krk (512)
kio_1734_12 (9)
termin zakończenia robót budowlanych (2602)
rażąco niska cena + lakoniczne (370)
v ca 1051/10 (12)
kio_uzp_191_08 (12)
"informacja banku" (426)
przedmiot umowy (14108)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
usługi prawne (10888)
brak pkd (159)
xix ga 91/07 (5)
pakiet leków (126)
forma pełnomocnictwa (1942)
93 ust. 1 pkt 7 (5987)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3235)
złożenie nieprawdziwych informacji (3289)
konsultacje i doradztwo (309)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (15415)
referencje bez podpisu (616)
odwołanie jest przedwczesne (1347)
"certyfikat iso" (253)
art. 45 (4419)
forma porozumiewania się (256)
xii_ga_315_11 (32)
nie opłacona polisa (506)
kio_uzp_1029_08 (5)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (2757)
art. 26 ust 2b (2241)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2094)
kryteria pozacenowe (166)
ii ca 724/06 (3)
1486/08 (4)
jednoznaczne wezwanie (6469)
doświadczenie jako podwykonawca (1851)
zamierza przeznaczyć (2644)
adhezyjna (89)
88/11 (5)
umowa odpłatna (1042)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
ix ga 46/08 (1)
"art. 192 ust.2" (2612)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1339)
kredyt w rachunku (468)
zmiana zakresu podwykonawstwa (730)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1899)
"ograniczenie terytorialne" (26)
"wskaźnik płynności finansowej" (33)
zmiana umowy roboty zamienne (644)
kio_956_12 (4)
904/10 (5)
odtajnienie wykazu osób (480)
2292/13 (33)
termin realizacji dostaw (3033)
realność udostępnienia potencjału (316)
0 złotych (11980)
"zbyt krótki termin realizacji" (38)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (686)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (14860)
nie może przekroczyć (2866)
87 (7953)
kio/kd 80/12 (8)
kio_ku_54_11 (4)
38 ust. 1a (1101)
1037/11 (4)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (957)
ii ca 284/10 (2)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9673)
6 kc (5007)
29 ust. 4 (25400)
kio 2401/10 (6)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (56)
wdrożenie (2730)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (9649)
kio 98/13 (12)
podlimity (17)
x ga 158/0 (5)
odwołanie z ostrożności (2748)
kio 1442/12 (5)
wyroby medyczne (789)
oferta treść oferty (20201)
wspólnota mieszkaniowa (128)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (162)
v ca 226/10 (12)
zdolnośc kredytowa (965)
kolor (528)
koszty zastępstwa procesowego (2594)
interpretacja siwz (4800)
wadium (2524)
działalność nie ujawnioną w krs (554)
wysokie kary umowne (327)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (982)
v ca 77/08 (2)
polisa warunek nadmierny (151)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (246)
chiński krs (17)
niezgodność oferty z przedmiarem (1145)
kio/uzp 469/09 (3)
zakup licencji (524)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (440)
zasady uczciwej konkurencji (11158)
"oznaczenie zamawiającego" (62)
karty katalogowe (779)
umowy są jawne (3634)
"kary umowne" kryteria (481)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (514)
kio 556/12 (27)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1015)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1352)
pozycja zero (6451)
materiały promocyjne (149)
kio 54/12 (23)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1651)
dowody rażąco niska cena (1900)
zwrot odwołania wpis (18883)
x ga 85/15 (12)
krus (120)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7575)
zmiana ceny jednostkowej (2399)
oferty częściowe (3642)
art. 145 ust. 1 (1546)
niezgodność oferty ze specyfikacją (5658)
x ga 247/09 (1)
bęben (67)
emkan pro (10)
"art. 31 ust. 2" (130)
złożył wyjaśnienia po terminie (15202)
interes faktyczny (9881)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3076)
nieaktualny krs (1006)
1815/11 (12)
drager (108)
uzupełnienie wadium (1267)
doświadczenie osoby fizycznej (1308)
vi ga 35/09 (1)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1874)
odpowiedzialność solidarna (489)
"zdolność finansowa" (923)
cesja (134)
wadium kopia gwarancji (329)
"omyłka rachunkowa" (1218)
kio 144/14 (7)
przebudowa budowa (1732)
"kryteria społeczne" (18)
udostępnienie potencjału (1993)
kio 738/14 (9)
złożenie oferty w innym miejscu (10709)
art. 91 ust.2a (398)
inżynier kontraktu (845)
kio 1965/15 (2)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (70)
iii_czp_52_11 (129)
doświadczenie członków konsorcjum (2034)
kto może wystawić referencje (363)
doręczenie pełnomocnikowi (12397)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2391)
kio 1928/13 (4)
vi ga 79/07 (3)
doręczenie kopii odwołania (4647)
art.75 (172)
senetic (8)
dokumenty podmiotowe (3077)
173/11 (13)
1993/10 (6)
licytacja elektroniczna (153)
inna cena słownie i cyfrowo (570)
"art. 23 ust. 3" (354)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (382)
zwrot próbek (480)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (463)
i ca 337/08 (4)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (671)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1753)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1488)
świadectwo przejęcia robót (188)
zamawiający dysponentem postępowania (337)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
oświadczenie wiedzy pełnomocnik (4850)
uzupełnienie krk (379)
art. 192 ust. 2 (11665)
2336/13 (4)
naruszenie uczciwej konkurencji (12224)
nieoznaczona koperta z ofertą (247)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1911)
wyrok sądu (21672)
"89 ust. 1 pkt 4" (1894)
upadłość konsorcjum (252)
ponowne wezwanie (6777)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1421)
kio/105/11 (3)
sprzeczne zapisy siwz (3966)
załączniki do protokołu (5747)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
1629/11 (5)
"art. 46 ust. 4a" (589)
vi ga 49/10 (9)
uchyla się (4998)
referencje a poświadczenie (1045)
kio_223_11 (3)
informacja banku (1523)
kio 2707/12 (11)
v ca 2224/03 (12)
brak oświadczenia podwykonawcy (2197)
tyco (78)
wykaz materiałów (4270)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (792)
konsorcjum, wadium (1124)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2312)
art. 24 ust. 4 (16099)
nowelizacja (2008)
150/11 (4)
brak formularza ofert (5758)
treść formularza oferty (6275)
związanie żądaniami odwołania (10063)
cash pooling (2)
kio/uzp 1833/09 (5)
erp (148)
brak terminu realizacji w ofercie (12000)
ii ca 37/06 (5)
art. 96 ust. 2 (2722)
205/15 (2)
"nie określił warunku" (617)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2946)
obliczenie terminu składania ofert (2758)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (536)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7211)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3878)
294/09 (22)
"art 89 ust 1 pkt 7" (297)
równoważne materiały budowlane (980)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (170)
v ca 2552/07 (2)
i ca 273/09 (1)
błędna kwota vat (2079)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2838)
spółka cywilna reprezentacja (768)
"art. 86 ust. 1" (93)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7000)
art.26 ust.3 (8004)
x ga 442/10 (1)
zawartośc referencji (330)
148 ust. 2 (999)
"przystąpienie do odwołania" (237)
"46 ust. 5" (380)
usługi artystyczne (151)
okres związania ofertą (7538)
1366/14 (8)
kio 293/12 (5)
pomoc publiczna (7984)
192 ust. 7 (11645)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1085)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (726)
odnawialny (154)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1688)
różne stawki vat w ofertach (1013)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (18)
niezależny podmiot (6254)
dostawa energii elektrycznej (472)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (3556)
kosztorys ofertowy tajemnica (219)
1985/11 (4)
wspólna polisa (533)
250/12 (8)
art 87 ust 2 (7927)
kio 601/11 (11)
korea (43)
x ga 83/06/p4 (3)
referencje potwierdzają (2393)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (174)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (13960)
c-176/98 (69)
zmiana siwz przed rozprawą (5564)
wykonawca profesjonalny (1895)
kio 445/12 (6)
maquet (31)
x_ga_332_09 (6)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10048)
kio_uzp_418_09 (5)
podpis nieczytelny (492)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
farmaceutyczny (192)
art 140 (1438)
"32 ust. 2" (220)
xix ga 472/07 (2)
pozorna równoważność (137)
xix ga 599/07 (1)
centrum personalizacji dokumentów (21)
wykładnia autentyczna (191)
art 136 (700)
hosting (19)
opis warunków udziału w postępowaniu (10715)
xix ga 3/07 (257)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6516)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2858)
x ga 100/10 (2)
błąd projektowy (1308)
kio/uzp 878/09 (27)
istotna zmiana oferty (11332)
1291/10 (17)
1536/10 (10)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
uniewaznienie umowy (10059)
kio/uzp 277/09 (9)
708/10 (8)
sprzeciw (1807)
ustawa (31887)
2014 (5874)
preferowanie jednego wykonawcy (1083)
v_ca_936_12 (8)
osoba fizyczna (2453)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (471)
v ca 1396/10 (2)
lista podmiotów grupy kapitałowej (174)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (373)
pbg (104)
potwierdzenie wpłaty wadium (984)
rażąco niska cena (2529)
art. 91 ust. 5 (7203)
x ga 288/11/za (1)
vii ga 34/07 (3)
kio 1110/11 (6)
"termin związania ofertą" (1015)
niezgodność z siwz (6130)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
kio 1549/12 (6)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3534)
kosztorys ofertowy (2560)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1552)
usługi ciągłe (1438)
pełnomocnictwo przed kio (2788)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
85 ust. 4 (2889)
"art. 185 ust. 4" (121)
wyrządził szkodę (652)
kryteria społeczne (2117)
termin realizacji unieważnienie (9759)
x ga 307/09 (4)
odstąpienie od zawarcia umowy (2635)
gwarancja bankowa musi zawierać (728)
"niezwłocznie" (2123)
iso 19752 (19)
kio/uzp 2752/10 (5)
kio/uzp 429/08 (8)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1192)
v ca 2739/11 (10)
zmiana umowy przed jej zawarciem (8640)
art. 29 ust. 3 równoważne (2997)
c-496/99 (34)
skarga na postanowienie (21712)
szacowanie wartości (1280)
kio_1201_12 (7)
rabat jako kryterium oceny ofert (299)
gwarancja jakości (1468)
zamawiający jako gospodarz (183)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1367)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (71)
xii ga 88/09 (44)
x ga 231/10 (2)
kio/uzp 397/08 (4)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (186)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
cesja umowy (122)
essentialia negotii (285)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (68)
xii ga 206/08 (24)
kio 14/11 (269)
odtajnienie oferty (855)
dowód osobisty (1033)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3190)
art 90 (8159)
art.29 (3838)
krk słowacja (2)
"ujawnienie źródła zapytania " (8)
197/12 (8)
forma wykazu (4046)
błąd w tłumaczeniu (1042)
189 ust. 2 pkt 3 (5851)
163/08 (16)
x ga 207/08 (2)
zaświadczenie krk (417)
nie otrzymał faksu (2426)
vi ga 123/12 (4)
art. 7 pzp (20941)
zwiększenie środków (2288)
"prekwalifikacja" (75)
kryterium jakości (2648)
koszty cyklu życia (94)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
kio_86_11 (3)
"disclosure scotland" (14)
główny urząd statystyczny (313)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (235)
"zmiana terminu realizacji umowy" (43)
iii czp 16/93 (27)
odpadów komunalnych (1046)
vi ga 39/11 (4)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12014)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16212)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
"licencja niewyłączna" (17)
koszty postępowania (29491)
szacowanie zamówienia (1329)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (246)
"świadectwo przejęcia robót" (33)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (283)
dowód opłacenia polisy (407)
ii ca 129/07 (3)
art. 85 ust. 3 (2988)
japonia (31)
"kara umowna" (818)
"kryteria oceny ofert" (5141)
sygn. akt iv ca 468/05 (13)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (151)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (670)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (951)
x ga 349/09 (1)
kopia aneksu (265)
faktura wykonanie usługi (2052)
art. 36a ust.2 (212)
wadium w walucie obcej (16)
art. 46 ust. 4a (897)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (209)
"art. 4 pkt 5" (30)
x ga 294/07 (9)
c-157/06 (3)
ilość zamówienia (7987)
naruszenie art. 7 (23282)
22 ust. 4 (16617)
oświadczenie o zgodności z siwz (6039)
0 zł (12350)
kio/uzp 20/09 (98)
art. 62 (2884)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
prawo do informacji (17124)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (151)
posiadanie zdolności kredytowej (929)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (165)
brak dokumentów przedmiotowych (13357)
brak informacji o należytym wykonaniu (6745)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4308)
kio 700/11 (11)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2705)
powiat suski (8)
internat użytecznosci publicznej (6)
proporcjonalności (707)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (4951)
termin realizacji zamówienia (14801)
kio_1785_14 (17)
wykaz robót budowlanych (3941)
1181/14 (10)
"cena słownie" (11)
jednostka notyfikowana (320)
"zmiana wzoru umowy" (34)
serwis na terenie polski (402)
89 ust. 1 pkt 2 (13960)
zamówienia dodatkowe (13145)
odpady (1793)
ii crn 913/97 (39)
ix ga 115/06 (4)
art. 85 ust. 1 (3054)
"zasoby finansowe" (117)
viii ga 137/12 (15)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
zaświadczenie o niekaralności usa (40)
nakazuje unieważnić postępowanie (4053)
nisko rażąca cena (806)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (7494)
855/08 (4)
v ca 569/08 (3)
v ca 1930/02 (3)
nieprawidłowa punktacja (1139)
38/11 (48)
krk niemieckie (32)
nie podpisana oferta (7589)
dgp dozorbud (143)
1312/13 (3)
podpisanie umowy bez wadium (979)
kanada (42)
kio/ku 53/11 (4)
wadium w częściach konsorcjum (575)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (88)
interes (13594)
sytuacji ekonomicznej (3785)
brak producenta (4858)
wybór brokera (72)
68/11 (13)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (562)
kio 1542/12 (3)
parafka zamiast podpisu (12)
kio_2774_13 (5)
nieotwarcie oferty (6104)
kio 479/12 (3)
termin zawity (662)
457/12 (22)
odrzuca (20163)
art 67 ust 1 pkt 7 (2983)
it.expert (144)
mpo (86)
cena do trzech miejsc po przecinku (285)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (594)
oświadczenie o podwykonawcach (2372)
błędny nr katalogowy (584)
kio_uzp_1825_09 (4)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
aukcja (648)
1295/10 (15)
ostrołęka (223)
iv ca 140/08 (23)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
kio/uzp/16/09 (19)
stany zjednoczone (210)
interes szkoda (6507)
308/12 (6)
kio 1748/13 (7)
"nakazuje odtajnienie" (32)
termin związania ofertą a wadium (1820)
tugeb (5)
postępowanie wyjaśniające (5111)
1377/11 (2)
1670/14 (7)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (24)
"oświadczenie woli" (3966)
ochrona ubezpieczeniowa (1012)
hiszpański (216)
kio/uzp 799/08 (8)
wpływ na wynik postępowania (13868)
kio 1287/12 (14)
polisa konsorcjum (565)
2012/14 (13)
istota ceny ryczałtowej (914)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (13638)
"art. 46 ust 4a" (631)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (311)
udostępnienie osób (3439)
"ii ca 489/06" (36)
umowa zlecenie (2508)
kio 41/12 (18)
1853/12 (2)
846/10 (4)
xix ga 40/08 (16)
kio_706_12 (4)
błąd w obliczaniu ceny (832)
porównywalność (492)
c-31/87 (9)
"kio 1797/11" (6)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1118)
xii ga 254/08 (4)
jedną ofertę (6229)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
"karta katalogowa " (688)
warunek doświadczenia (6889)
wezwanie rażąco niska cena (1774)
"wyroki kio" (11801)
kio 762/13 (7)
gpa (43)
komputery (1084)
tożsame (4306)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (11746)
żądanie próbek (748)
kio/ku 1/11 (45)
ostatnie 3 lata obrotowe (526)
kio 1654/11 (5)
osoba fizyczna jako wykonawca (2129)
uzupełnił dokumenty po terminie (4196)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (792)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (760)
warta (584)
art. 93 ust 1 pkt 7 (5987)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2562)
udostępnienie ofert (4675)
spółka komandytowa (524)
kio 2970/13 (5)
świadectwo pochodzenia towarów (109)
kio/478/13 (3)
aktualizacja dokumentacji projektowej (236)
kio_uzp_43_08 (8)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (554)
1193/13 (7)
zmiany nieistotne (12313)
wypowiedzenie umowy (1241)
doświadczenie kierownika budowy (1211)
cedig (8)
intel xeon (33)
iso 22000 (9)
kio 1001/10 (2)
"art. 26 ust. 3" (6630)
igły (91)
rażąco niska cena to cena (2454)
art. 86 ust. 2 (2191)
kio_1455_10 (4)
sumowaniu (742)
144 ust 1 (1149)
zmiana podmiotowa konsorcjum (933)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (193)
"jednokrotnie" (1099)
36/10 (26)
kryteria jakościowe (1166)
xix ga 460/12 (15)
kio_uzp_654_08 (11)
tajemnica (1882)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
wezwanie do uzupełnienia próbki (437)
87/07 (25)
niedozwolona zmiana oferty (1490)
pełnomocnik ceidg (64)
ii ga 117/09 (10)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2399)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1998)
definicja wykonawcy (4789)
oprogramowanie (2641)
425/12 (18)
nici chirurgiczne (68)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2474)
x ga 338/10 (4)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2298)
1318/11 (4)
dml (5)
uszczegółowienie oferty (1189)
kio 1667/13 (5)
niewyuczone (19)
143/12 (10)
wykaz usług wykonywanych termin (4546)
"krajowy rejestr karny" (672)
oferta częściowa (3642)
różne ceny (4730)
kio 2369/14 (8)
wybór kolejnego wykonawcy (5774)
v_ca_3618_13 (7)
zamówienia powtarzające się okresowo (213)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
xix ga 82/11 (2)
"nadzór autorski" (359)
v ca 155/08 (1)
"niemożność porównania ofert" (18)
odtajnienie wykazu dostaw (228)
"zakres udostępnienia" (224)
nieproporcjonalne (1611)
rażąco niska cena 2013 (1192)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (632)
vi ca 693/08 (1)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
zasada bliskości kryterium (127)
44/15 (8)
art 93 ust 1 pkt 6 (5648)
zastrzeżenie tajemnicy (1409)
niekompletny dokument (2619)
kio_2154_11 (8)
kio 2821/14 (6)
38/2014 (12)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2793)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
skuteczne wniesienie wadium (1183)
kio/uzp 959/09 (41)
v ca 1213/08 (1)
złożenie dokumentów bez wezwania (7312)
24 ust 1 pkt 1a (3076)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4278)
nadmierne wymagania (1982)
2769/12 (3)
2138/10 (5)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1129)
konsorcjum koncesja (238)
vi ga 28/07 (20)
952/13 (4)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (178)
"191/14" (7)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (292)
oferta niezgodna z ustawą (22529)
alstal (51)
wniesione po terminie (27460)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (201)
kredytu (649)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
kio 1202/12 (3)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1896)
kryterium termin płatności (1489)
przedwczesne odwołanie (1348)
ii ca 1049/05 (4)
nie podano nazwy producenta (2149)
przecinek (77)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10048)
"oferta niezgodna z ustawą" (153)
dokumenty z innego postępowania (15784)
kio 2542/11 (8)
brak dowodów rażąco niska cena (1737)
(kio 1408/10 (16)
miejsce złożenia oferty (11647)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
dystrybucja energii elektrycznej (125)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (240)
aukcja elektroniczna (465)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (432)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5143)
błąd w przedmiarze (1021)
1402/11 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
1161/12 (7)
za zgodność (8748)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1445)
marsh (10)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4262)
sumowanie polis konsorcjum (71)
1078/12 (11)
"niemożliwość świadczenia" (112)
łączenie funkcji (1335)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1840)
proporcjonalne warunki (1567)
kio 1507/11 (6)
wadliwy przedmiar (504)
kd_23_13 (4)
866/09 (7)
zue (69)
konkretyzacja warunków udziału (533)
"art.22 ust.5" (169)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (693)
referencje kara umowna (143)
"192 ust. 2" (2657)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (870)
opisanie równoważności (860)
zła stawka vat (130)
kio_uzp_298_09 (4)
kio 1483/13 (3)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (5812)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (227)
cena jednostkowa 0 (1798)
v ca 360/08 (1)
zamówienia do 14000 euro (160)
szpital (3434)
iv ca 648/07 (1)
usługi hotelowe (84)
wykonalność orzeczenia (276)
121/11 (9)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (616)
24 ust.2a (807)
135/10 (6)
rażąco niskiej ceny (2497)
kio 2512/10 (21)
zmiana terminu umowy (9943)
v ca 1311/02 (12)
art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a (9727)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1046)
kio_1918_10 (7)
nieprawidłowa stawka vat (1630)
"naruszenie art. 42" (24)
"26 ust. 2c" (63)
kio 1460/13 (3)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (352)
opinia bankowa (1012)
kio 254/11 (5)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (204)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4475)
rozwiązania alternatywne (1007)
ix ga 199/11 (1)
kio_uzp_1636_09 (3)
pojęcie modernizacji (575)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1430)
ujawnienie źródła zapytania (309)
rÓwnowaŻna (3065)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (795)
wykładnia rozszerzająca (923)
zarzut przedwczesny (1472)
język postepowania (2896)
kio_uzp_254_08 (19)
poprawienie omyłek (2821)
spółka cywilna grupa kapitałowa (331)
"wyjaśnienie referencji" (16)
upłynął termin związania ofertą (1837)
usługi ubezpieczeniowe (1019)
nie wykonanie wyroku (17900)
forma uzupełniania dokumentów (2118)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1406)
związanie wyrokiem kio (9107)
istotne elementy oferty (9549)
roboty budowlane wraz z dostawą (3120)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (652)
cena ryczałtowa kosztorys (1095)
293/13 (8)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2253)
harmonogram realizacji (1577)
kio 341/12 (13)
"różne rozumienie" (30)
broker ubezpieczeniowy (55)
nienależyte wykonanie zamówienia (8867)
zdolność ekonomiczna (1630)
xii ga 413/08 (4)
ii ca 488/09 (4)
19/09 (343)
1571/13 (6)
art 26 2b (2242)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (148)
art. 36b ust.2 (73)
"ograniczenie konkurencji" (1323)
v ca 2024/09 (7)
art.22 ust.5 (2375)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (858)
kryteria oceny ofert (8829)
192 ust 7 (11645)
"24 ust. 1 pkt 2" (285)
"cena 0" (111)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (2916)
uzupełnienie (8852)
art. 144 ust. 1 pzp (860)
iv ca 120/11 (3)
udzielanie zamówień uzupełniających (1901)
"art. 16" wspólne (213)
opinie bankowe (507)
139/14 (5)
rejestr karny wielka brytania (41)
rażąco niska cena ochrona mienia (130)
art. 26 ust. 2c (409)
protokół odbioru końcowego (999)
art.186 ust.2 (3579)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (447)
kio 224/13 (3)
konkurs na prace projektowe (262)
rozliczenie kosztorysowe (680)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5037)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7664)
iv csk 626/13 (13)
"odtajnienie oferty" (212)
xii ga 304/07 (1)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (404)
"art. 6 ust. 1" (381)
treśc referencji (3666)
subiektywne kryteria oceny ofert (884)
"brak pełnomocnictwa" (124)
powszechnie dostępne (2370)
badanie rażąco niskiej ceny (1921)
186 ust.2 (3983)
ograniczanie konkurencji (3405)
ceidg data wydruku (27)
"wyciąg bankowy" (41)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1208)
iberdrola (14)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2698)
autoryzowany kanał sprzedaży (40)
poświadczenie referencje (1045)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (599)
kara finansowa (1544)
kio_540_13 (6)
okres ważności wadium (815)
"udowodnienie równoważności " (55)
demonstracja (65)
należyte wykonanie (9053)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (91)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2448)
"tego samego rodzaju" (449)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (291)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
jedna robota budowlana jedna umowa (163)
konkurs odrzucenie pracy (701)
nie przesłał kopii przystąpienia (1708)
na dzień składania ofert (11799)
umowa o pracę (8458)
brak współdziałania zamawiającego (530)
stosowanie przejściówek (24)
466/08 (23)
zaokrąglanie ceny (111)
oczywiste omyłki rachunkowe (1194)
protokół odbioru jako referencje (845)
xix ga 128/08 (96)
otwarcie ofert (6104)
kio 1819/13 (5)
lakoniczne wyjasnienia rażąco niskiej ceny (433)
1123/10 (16)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (157)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3581)
referencje podpis (730)
"art. 101" (117)
prekwalifikacji (75)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (44)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1974)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2312)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (76)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
"67 ust. 1 pkt 3" (187)
1961/12 (18)
wpis po terminie (24713)
art. 180 ust. 7 (5694)
38 ust. 4a (662)
sytuacja finansowa (6508)
1804/13 (7)
"niewykonanie wyroku" (527)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1070)
lek referencyjny (44)
"kio 1104/10" (8)
kio 1060/13 (4)
niedostępność produktu (39)
kio 2483/13 (4)
szacowanie wartości zamówienia netto (685)
szacowanie wartości zamówień (1276)
1287/14 (9)
polecenie zmiany (512)
1804/09 (10)
ii ca 683/11 (1)
xii ga 226/10 (1)
x ga 327/07 (1)
805/09 (7)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4220)
"termin realizacji zamówienia" (886)
prezentacja funkcjonalności systemu (341)
kio 1003/10 (3)
ogólna referencja (1651)
uzupełnienie odwołania (8355)
v cz 48/05 (3)
parkomaty (14)
nieistotne zmiany umowy (9164)
protokół odbioru dostawy (1277)
kio 71/11 (15)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1380)
art.26 ust.2b (1509)
"lub równoważne" (1035)
oferta równoważna (2956)
błąd w siwz (5112)
subiektywna ocena ofert (1214)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1930)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1229)
art. 185 ust. 3 (4089)
1563/12 (4)
ulotki, foldery (93)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1376)
termin jako zmiana istotna umowy (9064)
koleśnikow (1190)
dwie próbki (665)
iii czp 66/95 (44)
dyskryminacja (606)
uzupełnienie wzoru umowy (2698)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
oświadczenie o grupie kapitałowej (634)
radca prawny za zgodność z oryginałem (159)
939/10 (12)
polisa zdolność ekonomiczna (377)
zaświadczenie o niekaralności (452)
kryterium okres gwarancji (1889)
2369/14 (8)
zwrot oferty (15947)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
zmiana koncesji (485)
unix (54)
niewystarczające wyjaśnienia (6698)
kopia pełnomocnictwa poświadczona przez mocodawcę (58)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (162)
kio 3/11 (255)
zmiana ceny (7942)
wyjasnienia dokumentacji (10746)
przekształcenie wykonawcy (338)
1151/11 (9)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (8360)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (933)
xxiii ga (225)
brak podpisu kosztorys ofertowy (300)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2298)
c-414/97 (37)
jedz (37)
niezgodność z treścią siwz (6056)
istotna zmiana treści oferty (10926)
referencje oświadczenie woli (1001)
art. 36 ust. 5 (5858)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (781)
błędy w kosztorysach (1448)
iv ca 1322/11 (1)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1388)
kio_133_12 (9)
89 ust 1 pkt 7 (13864)
umowa zawarta pod warunkiem (8024)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (27)
informacja banku lub spółdzielczej (392)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (862)
kio/uzp 1591/09 (3)
kio_624_10 (5)
rozbieżność cena słownie (1899)
"prawo opcji" (90)
umowa przedwstępna (130)
iii ca 446/08 (12)
faktura należyte wykonanie umowy (1523)
kryterium zatrudnienie (1216)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1009)
art 87 ust.1 (7829)
2057/11 (2)
91 ust. 2a (1134)
kio 883/14 (7)
art. 7 ust. 1 (29301)
kio 11/09 (348)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
kio/uzp 223/08 (29)
"błędna stawka vat" (109)
ii csk 675/10 (25)
termomodernizacja (336)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (460)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (479)
984/08 (85)
kognicja izby (505)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (5930)
zamknięty katalog dokumentów (1191)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
kio/uzp 107/09 (18)
jednokrotność wezwania (67)
ustalenie wartości zamówienia (14414)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1310)
"odstąpienie od umowy" (570)
2103/11 (3)
kara umowna miarkowanie (101)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
prace badawcze (735)
konwalidowanie (30)
1980/09 (13)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (488)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (102)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (6882)
oryginał gwarancji wadialnej (310)
ii ca 442/06 (6)
pzu pomoc (49)
dokumenty dla podwykonawcy (2361)
kio 939/12 (8)
"nie figuruje" (606)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (169)
literalnej (3163)
art. 22 ust. 3 (17318)
ekonomika postępowania (286)
atest pzh (99)
gwarancja wadialna po terminie (737)
viii ga 136/09 (8)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
iii_czp_53_11 (80)
"województwo podkarpackie" (123)
forposta (39)
586/08 (2)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (695)
67/11 (12)
2814/14 (6)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2220)
kio 2033/12 (8)
kio_1044_10 (3)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (11295)
polisa oc przed zawarciem umowy (472)
zgodnie z treścią wyroku (19140)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1372)
poświadczenia (2782)
kio 2565/10 (2)
ii ca 342/06 (10)
ilość rdzeni (80)
zmiany istotne (12313)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7448)
kio_1050_12 (5)
art. 29 (28920)
kio 478/12 (13)
477/10 (3)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
zmiana wynagrodzenia konkurs (701)
wykaz (8425)
xix ga 468/10 (8)
kosztorys szczegółowy uproszczony (393)
czech (186)
otwarcie oferty przed terminem (5525)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (10506)
x ga 309/08 (2)
art.87 (5638)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (122)
technologia radiowa (164)
jedna usługa jedna umowa (1941)
art. 67 ust. 2 (3127)
"art. 86 ust. 4" (304)
iii ca 1904/14 (2)
sublimity (16)
wadium konsorcjum gwarancja (721)
faktura (3232)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (220)
223/11 (5)
art. 22 ust 4 (16617)
art.25 ust.1 pkt 2 (4384)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (64)
"cena ujemna" (13)
art. 4 pkt 3 lit. g (2352)
protokół końcowy (1819)
art.29 ust. 1 (3828)
unieważnienie postępowania termin (15323)
jednolity europejski dokument zamówienia (2354)
16/98 (32)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3070)
x ga 316/09 (2)
zmiany w treści oferty (12629)
harmonogram (1721)
kio/uzp 260/10 (26)
kio/uzp 924/10 (6)
parafowana oferta (368)
c-44/96 (38)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (3884)
kio 1305/13 (3)
bezwarunkowa gwarancja (444)
xix ga 245/07 (6)
know how (448)
forma uzupełnienia dokumentów (4190)
1071/14 (7)
należyte wykonanie kary umowne (740)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16317)
Ćwik i partnerzy (10)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2467)
uzp/zo/0-648/05 (9)
brak zgody na poprawienie (1107)
oświadczenie producenta o gwarancji (1344)
kio 2182/13 (15)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (737)
uzasadnienie tajemnicy (1900)
§ 3 ust. 4 (25973)
opinii biegłego (1552)
"doświadczenie konsorcjum" (150)
2160/14 (8)
błąd w nazwie producenta (978)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1876)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4948)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3336)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12871)
kio/uzp 1443/08 (57)
kio 711/12 (10)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (166)
334/09 (5)
vi ga 34/08 (3)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (897)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2691)
oświadczenie po terminie składania ofert (9372)
rażąco niska cena na roboty budowlane (987)
vat omyłka (1177)
"zamawiający unieważnił czynność wyboru" (110)
1467/12 (2)
"art. 142 ust 2" (14)
zamówienia uzupełniajace (3951)
gwarancja wadium konsorcjum (721)
2998/13 (3)
obiektywne czynniki (1583)
rozszerzająca interpretacja siwz (675)
"art. 38" (2502)
49/10 (26)
brak ceny jednostkowej (2670)
kryteria (9441)
oświadczenie woli (4807)
usługi intelektualne rażąco niska cena (82)
krk w niemczech (30)
kio 1064/11 (15)
nieistniejąca stawka podatku vat (839)
zobowiązany jest wykonać wyrok (10333)
wykaz robót (4559)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1365)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (416)
art. 27 ust. 2 (11893)
1835/10 (7)
prawidłowo ukończone (1043)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
wezwanie do uzupełnienia (6925)
475/10 (24)
cena słownie i liczbowo (323)
kio 96/14 (7)
istotne zmiany umowy (9164)
iv_ca_508_05 (4)
poniżej kosztów (4188)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1092)
kio_1774_13 (3)
niezgodnosc z siwz (6130)
kalkulacja własna (2401)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2679)
właściwości wykonawcy (2790)
naruszenie dyscypliny (1806)
art. 6 a (25071)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5215)
kio 1942/12 (2)
"zmiana zakresu zamówienia" (20)
kio/uzp 1268/09 (3)
kio 1292/11 (13)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (5869)
manipulowanie ceną (207)
szkolenia (2555)
ciężar udowodnienia (2588)
"oświadczenie producenta" (823)
"warunki przedmiotowe" (275)
liczenie terminu związania ofertą (2949)
przerzucanie kosztów (357)
usługi transportowe (810)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
wolny rynek (484)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3250)
lekkomyślność (48)
1437/10 (6)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (599)
metodą kalkulacji szczegółowej (755)
rażąco niska cena zarzut (2394)
generalna dyrekcja (998)
xii ga 451/10 (3)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1785)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (180)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (682)
kio uzp 184/10 (11)
błędna podstawa prawna (6039)
uzp/zo/0-616/05 (3)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (518)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (16212)
"wykładnia językowa" (525)
kio 1201/13 (12)
576/09 (4)
kio_1202_13 (6)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
82 ust. 2 (3056)
kio/uzp 431/10 (4)
96 ust. 3 (2697)
uzp/zo/0-533/06 (14)
zobowiązanie podmiotów (5606)
631/13 (9)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10995)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
kio_uzp_1159_09 (3)
deweloper (23)
kio/uzp 990/09 (4)
oferta nie została podpisana (7497)
1565/12 (4)
budimex rażąco (158)
szkoda zawodowych (1438)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4685)
praw wyłącznych (13557)
brak stawki vat (1659)
naruszenie obowiązków zawodowych (2957)
"art. 4 pkt 8" (193)
jedna usługa to jedna umowa (1941)
art. 40 ust. 6 (5699)
gwarancja dożywotnia (11)
termin zapłaty (2942)
kio_uzp_54_07 (12)
nie podał nazwy producenta (2149)
sumowanie wartości usług (538)
ii ca 941/05 (22)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (7230)
przekazanie terenu budowy (1696)
t-matic (64)
art. 46 ust. 1 (4106)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (5851)
ii ca 2194/05 (109)
niejasne kryteria oceny ofert (2569)
utrata gwarancji (894)
dowód opłaconej polisy (407)
pozwolenie na użytkowanie (833)
"art. 96" (968)
kio/uzp 2034/10 (3)
kio 1325/14 (3)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
kio 1496/13 (6)
co stanowi treść oferty (17179)
1259/12 (12)
omyłka pisarska (1685)
2776/14 (3)
wyjasnienia tresci siwz (11379)
sposób obliczenia ceny tajemnica (587)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (361)
istotna zmiana okoliczności (10324)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2128)
wzór umowy (5925)
criminal record check (3)
"podstawa dysponowania" (237)
viii ca 442/05 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1215)
2160/10 (3)
v ca 1500/08 (2)
145 ust. 1 (1546)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (75)
naruszenie art. 38 ust. 2 (4871)
logo producenta (129)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1433)
jedno zamówienie (18033)
91 ust 3a (705)
zatrzymanie wadium 2014 (199)
zamówienia tego samego rodzaju (15245)
dysponuje lub będzie dysponował (4788)
zarzut ewentualny (9950)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
kio 1910/11 (7)
minimalny zakres umowy (3856)
"cena jednostkowa" (2176)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1570)
emas (28)
ii ca 1332/06 (1)
"podział zamówienia na części" (244)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (496)
kryteria niemierzalne (167)
uzp/zo/0-88/07 (3)
sposób obliczenia ceny (4260)
swoboda umów (1477)
ochrona praw wyłącznych (7263)
wyłączny dystrybutor (614)
packo rażąco niska cena (116)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (14681)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (381)
zamówienia uzupełniające dostawy (2120)
"art. 6" (2761)
ix ga 147/07 (1)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
magellan (12)
upadłość lidera konsorcjum (125)
vi ca 629/09 (1)
241/13 (5)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (111)
kio/uzp 352/09 (11)
kio 20/13 (20)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5038)
zmiana podmiotu (8459)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (495)
tonery do drukarek (91)
143c (19)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
nie wpłacenie wadium (297)
tej samej marki (1055)
"art. 91 ust. 2" (448)
błąd zamawiającego (6080)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
kosztorys szczegółowy (1924)
xix ga 256/07 (1)
ii ca 718/09 (8)
ii ca 918/06 (1)
błędna stawka podatku (1185)
"kio 1741/10" (8)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (70)
pełnomocnictwo do wniesienia przystąpienia (3031)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
izba (21569)
zawarcie umowy pod warunkiem (7492)
iv ca 689/08 (4)
kio 2816/10 (20)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1075)
przedwczesność odwołania (49)
"oświadczenie własne" (266)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
kio 2854/12 (12)
krs z hiszpanii (76)
kary umowne wygórowane (200)
zasada przejrzystości (1297)
berger bau (43)
wykonywał bezpośrednio czynności (4940)
termin niezwłocznie (1913)
art.24 ust.2 pkt 3 (9196)
zobowiązanie (7725)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1460)
klauzule waloryzacyjne (72)
x ga 163/10 (3)
nieodrzucenie oferty (19945)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (23)
"dostawa paliwa" (45)
art.17 (1225)
458/09 (14)
wniosek o upadłość (399)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2578)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (582)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4130)
ix ca 196/05 (8)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3582)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (4)
"§ 7 ust. 2" (400)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (213)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (51)
rażąco niska cena 1 grosz (2289)
termin na wniesienie odwołania (27445)
2184/13 (6)
ix ga 137/06 (23)
kio_uzp_1400_09 (10)
zezwolenie konsorcjum (527)
uwzględnia opozycję (707)
konkurencja (13174)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (103)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4752)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3953)
847/10 (5)
środki czystości (1042)
"dostęp do informacji publicznej" (268)
191/10 (16)
umowa barterowa (8)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (9139)
wolna ręka (1647)
brak wyceny (2740)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1298)
iii csk 143/10 (11)
notariusz (507)
xix ga 34/07 (5)
równość stron (1293)
v ca 1174/08 (3)
zmiana nazwy wykonawcy (5435)
bezpodstawne wzbogacenie (135)
art.87 ust.2 pkt 3 (5154)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4251)
iii czp 123/07 (17)
skarga (28661)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1705)
nieprawdziwe informacje wykluczenie (3066)
kio 2293/12 (10)
błąd w gwarancji (1469)
użyczenie zdolności finansowej (167)
kio 2239/13 (7)
iv ca 588/04 (3)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
kio_uzp_1016_09 (9)
zasada bliskości odpady medyczne (47)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (377)
referencje bez daty (1958)
x ga 228/10/za (1)
viii ga 244/09 (2)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16160)
podmiot trzeci podwykonawca (1414)
lista podmiotów (1177)
na korzyść wykonawcy (3741)
brak formularza oferty (5758)
średnia arytmetyczna cen (695)
brak podpisu pod odwołaniem (2730)
"zasada bliskości" (58)
1974/12 (4)
opłaconej polisy (506)
udostępnianie uprawnień (1491)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1246)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1740)
thales (78)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (10)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (319)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
86 ust. 2 (2191)
niewniesienie wadium (2494)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
pełnomocnictwo za zgodność (1799)
kio_2873_13 (5)
formalizm (599)
średniego rocznego zatrudnienia (195)
podatek dochodowy (182)
kio 2012/14 (12)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (347)
przetwarzanie odpadów (314)
wadium w pieniądzu (375)
xix_ga_92_11 (18)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (622)
"zmiana ogłoszenia" (683)
xix ga 461/12 (14)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (56)
deklaracja zgodności ce (462)
niepodpisana oferta (7589)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (41)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (211)
wykaz głównych dostaw (976)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
kio_2710_10 (8)
transgraniczne (122)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3152)
kio/uzp 238/10 (3)
uzupełnienie kart katalogowych (483)
1249/09 (11)
ii ca 511/09 (2)
718/12 (11)
kio 1066/10 (33)
"zwrot wadium" (253)
1305/13 (3)
x ga 154/11 (2)
183 ust 2 (2056)
748/12 (4)
brak podpisu kosztorysu (360)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (8670)
1900/11 (6)
warunek nieproporcjonalny (1307)
kio_2424_12 (6)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
2781/11 (5)
kio 2/11 (288)
x ga 154/07 (3)
utajnienie grupy kapitałowej (91)
1369/12 (2)
1164/11 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1588)
x ga 140/08 (45)
v ga 106/12 (7)
niemożliwa do usunięcia wada (536)
526/10 (5)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (2688)
wykonawca sam uzupełnia dokument (3906)
art. 30 ust. 4 (14163)
termin zwiazania ofertą (11917)
1405/10 (12)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
art. 144 istotna zmiana umowy (803)
ii ca 233/06 (1)
kio 2836/13 (2)
kio 1456/12 (3)
art 4 pkt 8 (19046)
897/15 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
zasada uczciwej konkurencji (11158)
26 ust. 3 (14975)
wycofanie+oferty (99)
dokumenty dodatkowe (11840)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1115)
interes we wniesieniu odwołania (8155)
certyfikat ubezpieczeniowy (281)
"cena zero złotych" (10)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
opis jednego producenta (3529)
polisa oc podlimity (13)
pfizer (12)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2132)
akredytywa (12)
brak formularza cenowego ryczałt (159)
uchyla wyrok (4093)
cena 0 (5880)
953/13 (26)
100/12 (37)
teoria wysłania (45)
zmiana wykonawcy (14137)
1560/15 (4)
"wykazanie równoważności" (149)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (87)
samokontrola zamawiającego (35)
ii ca 371/09 (2)
art 93 ust 4 (5910)
"zasoby ekonomiczne" (27)
kio 75/10 (9)
do trzech miejsc po przecinku (310)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1788)
x ga 227/09 (6)
kio/uzp 236/08 (17)
"błędna stawka podatku vat" (167)
czyścioch (33)
997/12 (4)
sprzęt komputerowy (1443)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (873)
upadłość (489)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (625)
potwierdzenie otrzymania faksu (1964)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (905)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (596)
brak podpisu na formularzu (1056)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3892)
art. 186 (4290)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4192)
"istotna zmiana" (2241)
art. 26 2b (2242)
usługi kulturalne (100)
zmiana terminu rozpoczęcia (2546)
x ga 109/05/p1 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa raporty z badań (270)
671/08 (31)
opinia prywatna (1016)
kio 776/11 (10)
385/15 (2)
art 32 (5191)
2734/14 (13)
"ubezpieczenie majątku" (16)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (1924)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
kio 2681/13 (3)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (490)
błędy w tłumaczeniu (1126)
art 181 (1433)
brak harmonogramu (1590)
"inna omyłka" (1143)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (4460)
art. 24 ust.2a (889)
termin realizacji (15137)
74/05 (337)
1787/11 (6)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (677)
udostępnienie osoby (3439)
kio 2252/11 (7)
odpadów medycznych (253)
prokura oddzielna (28)
notarialne potwierdzenie podpisu (265)
ix ga 44/08 (44)
"inżynieria cenowa" (6)
omyłka nie musi być oczywista (2058)
przyspieszona (353)
art. 8 pzp (15737)
przedmiot zamówienia (21880)
doradztwo i konsultacje (309)
"roboty dodatkowe" (498)
brak pieczęci imiennej (170)
kio_2103_11 (3)
niejasne zapisy siwz (2602)
"10 usług" (39)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1226)
monitoring mediów (56)
usługi prawnicze (305)
potencjał techniczny (3692)
podpis na referencjach (730)
warunki podmiotowe (3252)
kio 1716/11 (3)
unieważnia (5396)
2124/11 (7)
kio 2634/14 (5)
"art. 92 ust. 2" (100)
philips (225)
dysponowanie potencjałem (3487)
i ca 533/09 (4)
udostępnienie dokumentacji (4143)
v ga 87/10 (1)
"zmiana nieistotna umowy" (14)
30 % (15222)
kio 2975/13 (7)
x ga 25/08 (98)
kryterium oceny ofert termin realizacji (7168)
kio 510/14 (3)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1649)
"chyba, że udowodni" (191)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1168)
489/06 (49)
xix ga 214/08 (12)
xii ga 160/08 (2)
odwołanie w sobotę (262)
przejrzystości (1325)
"art. 59 ust. 2" (13)
2200/12 (4)
osobiste wykonanie (1271)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (2943)
"art.22 ust.4" (1098)
oferta skutecznie odrzucona (6043)
energa operator (76)
v ga 61/10 (5)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
art. 42 ust. 1 (4288)
kio 2074/13 (4)
równoważnych (3065)
protokół odbioru jako poświadczenie (577)
art.26 ust.4 (5822)
"użyteczności publicznej" (643)
"konflikt interesów" (78)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1700)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1145)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1800)
"art. 111" (254)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (91)
tożsamość czasowa (195)
kio_1535_14 (9)
umowy z zakresu prawa pracy (5942)
alstom rafako (16)
krk spółka komandytowa (49)
ii ca 139/05 (3)
uzp/zo/0-46/06 (9)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (365)
738/13 (4)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
fabrycznie nowy (858)
iii ca 833/04 (4)
v ca 1554/08 (3)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
683/11 (4)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3959)
białystok (1113)
kio 2931/12 (2)
90 ust. 1 (8139)
brak ceny (10087)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (5886)
vi ga 33/09 (3)
nieusuwalny (757)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4710)
odrzuca skargę koszty (20010)
cena opcji (564)
cena jednostkowa omyłka (1219)
1971/09 (10)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2263)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1989)
"ii ca 693/05" (75)
"żądanie próbek" (45)
"art. 104" (541)
wyrob medyczny (826)
"art. 26 ust.3" (6630)
kio_1161_12 (6)
v ca 871/08 (2)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2312)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (19)
377/09 (5)
v ca 886/05 (6)
kio/uzp 1526/10 (6)
"67 ust. 1 pkt 6" (168)
badanie cen jednostkowych (1819)
upust (434)
usługi medyczne (1346)
tonery potwierdzenie wymagań (75)
rażąco niska cena prawo opcji (147)
stawka vat (1930)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2359)
kio_916_12 (9)
kio 2250/11 (7)
kio 459/12 (21)
cesja wierzytelności (59)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11290)
wniesienie wadium po terminie (2449)
zsi (51)
kio_uzp_292_10 (3)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3214)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (75)
definicja wadium (574)
kio/uzp 745/08 (30)
wydłużenie terminu realizacji umowy (842)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2777)
data zobowiązania (4368)
2741/10 (3)
"podział spółki" (12)
"błąd w obliczeniu ceny" (1206)
"wykluczenie wykonawcy" (5782)
wadium w formie kopii gwarancji (300)
zamawiający uwzględnił odwołanie (21783)
wymóg serwisu na terenie polski (357)
kio 2295/12 (9)
148/11 (7)
"prawa autorskie" (302)
ii ca 430/09 (1)
cena oferty (11855)
xii ga 350/09 (21)
ilość dostaw (1914)
licencja na wykonywanie transportu (258)
przerwanie ciągłości wadium (25)
brak części formularza ofertowego (3049)
"art. 49 ust. 3" (25)
opcje (835)
faktura jako dowód należytego wykonania (1340)
leasing (318)
1206/11 (4)
dopuszczenie do obrotu (2499)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (73)
art 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
kio/uzp 333/09 (11)
intertrading (87)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (9371)
sumowanie zamówień (738)
ix ga 109/09 (11)
v ca 2037/08 (12)
przejęcie długu (28)
nierówne traktowanie plk (117)
bgk (27)
zmowa (233)
ii ca 757/06 (1)
kio/uzp 624/08 (11)
kio_1201_13 (11)
"rental rights" (10)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (900)
"uzupełnienie wadium" (29)
ograniczenie zakresu zamówienia (19107)
"v ca 85/07" (13)
dostawa leków (293)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1894)
xii ga 227/10 (1)
kio 2364/12 (3)
kio 779/13 (4)
uzupełnienie certyfikatu (1623)
art. 24 ust. 1 (17756)
odwołanie bezprzedmiotowe (1977)
krk po terminie składania ofert (421)
624/12 (2)
polisa podlimity (17)
odszkodowanie (669)
w okresie ostatnich 3 lat (5605)
xii ga 510/10 (1)
podkryterium cena (222)
28.09.2011 rażąco (8)
uzupełniony dokument data (2704)
mógł użyć nazwy własnej (2246)
przerwanie terminu związania ofertą (184)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3074)
odtajnienie kosztorysu (106)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1560)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1574)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (7734)
oświadczenie producenta sprzętu (2264)
1500/09 (9)
harmonogram rzeczowo finansowy (664)
brak dokumentacji projektowej (3130)
"warunek nadmierny" (114)
x_ga_337_07 (7)
189 ust. 2 pkt 4 (5728)
równoważność certyfikatów (300)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
630/09 (2)
art 87 (7949)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (331)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1516)
zmiana warunków płatności (1913)
jedyny wykonawca (16718)
inne omyłki polegające na niezgodności (2155)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1641)
kio/kd 82/10 (4)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (13856)
126/07 (9)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2606)
v ca 52/08 (2)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4565)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (987)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5037)
2185/14 (16)
wybór trybu (16474)
1444/11 (7)
"xix ga 461/12" (14)
pentegy (10)
508/10 (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (283)
art. 198f ust. 2 (328)
rabat (448)
saldo (191)
jawność (1473)
faktura jako referencja (643)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
ii ca 108/11 (3)
1173/11 (5)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1832)
xii ga 517/09 (8)
kryteria podmiotowe (1921)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
kio 500/15 (16)
kio_2071_12 (3)
podpis bez pieczątki (260)
"wartość gospodarcza" (707)
załącznik (13324)
x ga 260/08 (19)
kio 12/13 (288)
opozycja (726)
iv ca 1323/08 (1)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (15733)
496/99 (34)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (185)
955/13 (3)
sąd okręgowy w katowicach (3980)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (16306)
22 ust. 5 (16781)
kio_uzp_133_10 (6)
epeat (22)
wykonawca zmienił cenę (4041)
art. 24b ust. 3 (106)
kio 2019/10 (3)
zmiana formularza ofertowego (3201)
klauzule społeczne (584)
oczywiste omyłki pisarskie (1511)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1187)
zwolniony z vat (294)
joint venture (19)
kio/uzp 757/09 (13)
art. 51 ust. 4 (3224)
zmowy przetargowej (190)
art. 140 (1438)
parafa (214)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (9769)
xii ga 362/08 (5)
przedłużenie terminu związania faksem (429)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3235)
2104/11 (6)
telefonii komórkowej (170)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2853)
utrudnianie dostępu do rynku (1250)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6321)
banery (6)
89 ust. 1 pkt 3 (13856)
291/15 (10)
art. 136 (700)
v ga 53/05 (1)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (823)
certyfikaty meble (77)
jawność protokołu (846)
1010/11 (2)
gaz system (479)
"kluczowe części" (59)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (123)
art. 85 ust. 2 (3055)
ii ca 443/06 (3)
wykaz wykonanych (7813)
"generalny wykonawca " (386)
"tauron" (148)
875/14 (2)
sumowanie wartości polis (91)
art. 29 ust 3 (27327)
pełnomocnictwa (4386)
wykaz osob (5661)
miarkowanie kar (92)
kio/uzp 421/12 (12)
podkryterium (271)
131/13 (20)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1755)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (384)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (148)
87 ust. 2 pkt. 3 (7735)
kopia gwarancji bankowej (261)
brak terminu gwarancji w ofercie (3848)
1824/12 (7)
informacja banku forma (842)
sobot (269)
zmiana terminu art. 144 (908)
wadium uznanie rachunku (958)
1518/14 (12)
warunkowa gwarancja (258)
inżynieria cenowa (125)
naruszenie art. 42 ust. 1 (3981)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1501)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (254)
kryterium oceny doświadczenie (4187)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1742)
kio_1207_12 (8)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3193)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2338)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4310)
krótki termin realizacji zamówienia (1393)
spółka z o.o. w organizacji (970)
iii ca 299/06 (4)
x ga 257/09/za (1)
kio_1776_10 (7)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1581)
nie odczytany formularz ofertowy (426)
1244/10 (3)
x ga 523/10 (2)
oferta spółki cywilnej (3469)
pełnomocnictwo forma pisemna (1256)
keymark (14)
x ga 235/09/za (1)
domniemywać (1154)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
pojemniki (447)
24 ust 2a (2334)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (536)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
x ga 78/09 (2)
kio 41/13 (11)
"wyłączenie jawności rozprawy" (54)
cena jednostkowa zero (2275)
xix ga 120/07 (5)
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (40)
wniesienie aportu (55)
farmacol (15)
"opłaconej polisy" (410)
złożenie dokumentów po terminie (17318)
fałszywe oświadczenie (348)
sprawozdanie finansowe tajemnica (168)
umowa konsorcjum (5239)
brak projektu wykonawczego (2200)
9/09 (195)
art 24 ust 1 pkt 1a (3076)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (20)
kio 1683/11 (7)
samodzielność finansowa (94)
opis sposobu obliczenia ceny (3099)
ii ca 616/05 (3)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (474)
kryteria+oceny+ofert (5141)
prezentacja systemu informatycznego (271)
różne stawki podatku vat w ofertach (904)
xii ga 488/11 (1)
kryterium metodyka (293)
siwz czytać całościowo (74)
de minimis (14)
kio_545_11 (12)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5094)
niejasne (4542)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (2943)
o obiektywnym charakterze (4506)
kio 1725/11 (10)
brak podpisu w formularzu ofertowym (680)
kio/uzp 1311/10 (9)
rażąco niska cena usługi prawnicze (47)
art 91 ust. 3a (705)
definicja grupy kapitałowej (285)
xii ga 117/09 (9)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
iii czp 85/05 (25)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
art 36a (230)
basma security (23)
inpost (77)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1547)
krs nieaktualny (1006)
dokumenty stany zjednoczone (163)
kto wystawia referencje (364)
równoważność oferty (985)
"kio 104/12" (5)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (873)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (179)
379/12 (21)
camco (18)
spółka cywilna zus (209)
art. 86 ust. 3 (2174)
wybór po terminie związania ofertą (9946)
2666/13 (3)
wartość szacunkowa zamówienia rażąco niska cena (1530)
792/11 (23)
trezor (22)
kio 426/15 (3)
jednokrotne uzupełnienie (713)
kio_1469_10 (16)
podstawa dysponowania osobami (4624)
xxiii ga 380/11 (10)
kio/ku 34/10 (10)
kio 860/11 (5)
kio 1853/12 (2)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (6960)
kio 447/12 (2)
gdańsku (2238)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1984)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5264)
źle obliczony vat (146)
917/10 (11)
izrael (43)
interes w uzyskaniu zamówienia (10958)
ranking wniosków (1214)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (392)
"karty katalogowe" (688)
kio 179/12 (3)
art. 179 (9341)
rfid (42)
"rażąco niska cena wyjaśnienia" (13)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2051)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2029)
1524/08 (10)
brak wyceny elementu oferty (2275)
brak terminu realizacji (12770)
art. 17 (13251)
rażąco niska cena 2014 (794)
"zaświadczenie o niekaralności" (276)
i ca 215/10 (2)
oferta niezabezpieczona wadium (1461)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (896)
"referencje konsorcjum" (34)
wysokość kar umownych (954)
unieważnienie aukcji (488)
brak pieczątki (407)
art 93 ust 1 pkt 7 (5987)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (81)
kio 2390/13 (3)
zobowiązanie do sprzedaży (1104)
warbud (371)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5502)
przyczyny techniczne (2997)
brak załącznika (11413)
art. 7 (29459)
"prezentacja systemu" (45)
krk francja (27)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (60)
gramatura papieru (35)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (102)
dyrektywa rohs (13)
jednostka budżetowa jako wykonawca (620)
błędna cena jednostkowa (1540)
unieważnienie postępowania "co następuje" (13275)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9273)
postępowanie obarczone wadą (1646)
rażąco niska cena a aukcja (87)
oddelegowanie pracownika (127)
2643/10 (4)
walory artystyczne (29)
kio 685/12 (5)
rażąca cena (2016)
xix ga 265/08 (5)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1779)
sprzeczność postanowień siwz (3793)
nieczytelny dokument (1227)
prowadzisz (26277)
"usługa sprzątania" (487)
"brak tłumaczenia na język polski" (25)
barterowa (8)
csioz (38)
"niezależny podmiot" (205)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1735)
kio 1318/10 (8)
protokół odbioru poświadczenie (582)
xxiii ga 584/13 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (823)
ramowa (737)
błąd w obliczeniu ceny (2381)
word warszawa suzuki (2)
kio_uzp_11_09 (60)
brak dokumentacji wykonawczej (2878)
jedna umowa (5214)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (714)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
cena jednostkowa netto (1652)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
rezonans (123)
zmiana wartości umowy (7719)
"program funkcjonalno-użytkowy" (735)
brak pozycji w kosztorysie (2051)
vi ga 92/07 (1)
1161/09 (25)
zagraniczne uprawnienia budowlane (477)
jedna usługa jedno zamówienie (4103)
kio 1507/12 (5)
torell (9)
podmiot powiązany (1532)
kio_uzp_278_09 (13)
migracja (285)
nokia (26)
272/11 (7)
csk 456/09 (24)
termin związania (12997)
art 29 ust 3 (27327)
kio 369/13 (3)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9504)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (779)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (268)
"24 ust. 2 pkt 3" (3587)
kio 1384/14 (12)
"art. 36 ust. 4" (248)
inżynieria rzeszów (95)
tablice rejestracyjne (19)
na niekorzyść wykonawcy (834)
moc dokumentu urzędowego (7007)
w wykazie wskazał za dużo osób (1420)
kio_953_13 (22)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (132)
nieprawdziwe (3553)
1673/11 (11)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (422)
oferta złożona w innym miejscu (10709)
art 26 ust 2b (2241)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1725)
termika (13)
28/11 (386)
"art. 16 ust. 4" (9)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
raport z badań (1088)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (543)
pkp s.a. (963)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1069)
994/14 (2)
c_465_11 (53)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1253)
1004/12 (4)
kio_1649_12 (16)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1554)
art 5 ust 1a (3983)
x ga 427/10 (1)
zmiany umowy z wolnej ręki (1062)
spełnianie warunków bez wskazania części (5169)
"art. 180 ust. 3" (599)
"iii czp 52/11" (129)
"art. 91 ust. 5" (22)
"0 zł" (7537)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4356)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
koncentracja (345)
bezusterkowy (70)
rażąco niska cena domniemanie (615)
krk zagraniczne (98)
"wartość realizowanego zamówienia" (144)
"stawka vat" (832)
art. 87 ust. 1a (1914)
polisa ubezpieczeniowa zakres (821)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
89 ust 1 pkt 6 (12806)
usługi priorytetowe (481)
art.51 (570)
agencja mienia wojskowego (193)
odległość serwisu (128)
"samokontrola" (36)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (250)
kio/uzp 759/08 (7)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (924)
projektuj i buduj (357)
"brak podpisu pod ofertą" (5)
art.94 ust.3 (428)
rozwiązanie umowy (4978)
kio/uzp 6/10 (150)
"brak strony" (103)
niekaralność (766)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
kio 1467/11 (8)
xix ga 213/08 (1)
"kio 2939/12" (7)
kio 293/11 (11)
siła wyższa art. 144 (34)
kio_uzp_874_08 (18)
rażąco niska cena lakoniczne (370)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1017)
kio/kd 6/10 (10)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (6636)
67 ust. 1 pkt 1 (3087)
oświadczenie o akceptacji siwz (1134)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1393)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (849)
iii ca 212/06 (2)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2124)
964/12 (3)
kio 2307/14 (8)
wizji lokalnej (423)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1619)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
24 ust. 2 pkt 1 (16317)
art. 26 ust. 2 b (11700)
dokumenty równoważne (2731)
"papiery wartościowe" (192)
outsourcing bankowy (10)
jednorazowe wezwanie (601)
współfinansowane ze środków (1083)
wykładnia językowa (871)
kio/ku 44/12 (4)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (35)
poprawa ceny jednostkowej (583)
nalezyte wykonanie zamówienia (8867)
zus dla spółki cywilnej (199)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1000)
"art.26 ust.2b" (1490)
kio/uzp 729/10 (9)
i ca 235/09 (5)
próbki (935)
wydruk ze strony internetowej producenta (800)
kio/kd 24/15 (7)
kio/uzp 1455/08 (14)
"doradztwo prawne" (82)
wpis na listę samorządu (228)
rozliczenie uzupełniajace (754)
plan higieny (162)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (13494)
csk 675/10 (25)
kio 5/12 (192)
sukcesja uniwersalna a referencje (20)
ubezpieczenie na życie (552)
kio_1954_10 (6)
punktacja (1526)
"kio 100/12" (27)
339/12 (7)
"przerzucanie kosztów" (40)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (177)
roboty uzupełniające (2370)
art 46 ust. 4a (897)
kio 2493 (39)
przetarg nieograniczony (21234)
142 ust. 5 (1431)
tomograf (245)
"handel referencjami" (36)
"proporcjonalność" (707)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2317)
"podmiot prawa publicznego" (205)
sformalizowane (522)
x ga 20/10/za (1)
first class (19)
kio_626_12 (4)
zmiana cen jednostkowych (1851)
1542/10 (4)
zasoby podmiotu trzeciego (1890)
certyfikat ubezpieczenia (469)
sposób kalkulacji ceny (3201)
wadium dla konsorcjum (1019)
uwzględnienie odwołania w części (12560)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (475)
707/08 (16)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (126)
kio 2294/12 (7)
art. 36a ust. 3 (186)
iv ca 142/11 (20)
zwolnienie z kosztów (1138)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1795)
"zasady traktatowe" (42)
1982/14 (3)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4475)
brak strony oferty (16266)
pełnomocnictwo 104 kc (244)
"sumowanie zdolności" (11)
termin świadczenie niemożliwe (3080)
kio/2730/13 (6)
budynek użyteczności publicznej szpital (89)
opłata od pełnomocnictwa (231)
38 ust. 4b (186)
"rozwiązanie umowy" (403)
wykluczenie wykonawców (13612)
politechnika rzeszowska (30)
ciągłe (1764)
nierealny termin realizacji zamówienia (3404)
30% (15222)
udostepnienie zasobów (1907)
hierarchia dokumentów (171)
zmiana podwykonawstwa (733)
gwarancja tuz (69)
należyta staranność (4366)
kio 786/10 (23)
umowa użyczenia (368)
oświadczenia w oryginale (3556)
znaczne przekroczenie (1412)
ii ca 676/09 (6)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1570)
kopia odwołania bez podpisu (894)
kio 2085/12 (4)
jawność postępowania (1473)
dysponowanie (8350)
wyjaśnienia dotyczące próbek (682)
unieważnić (5637)
uzp/zo/0-119/05 (3)
kc (5367)
treść gwarancji wadialnej (715)
956/12 (9)
ii ca 137/09 (17)
zaniechanie wykonania wyroku kio (8830)
"łącznie co najmniej" (118)
niezgodność oferty z siwz (6114)
art. 93 ust. 4 (5910)
0,01 zł (460)
błędy w dokumentacji projektowej (1267)
usługi pocztowe (1232)
vat zmiana umowy (2160)
projekty własne (5124)
1526/11 (24)
zakazany podział zamówienia na części (242)
naruszenie art 144 (1092)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6042)
382/12 (3)
1818/11 (9)
uzasadnienie wyroku (19838)
oferta treść oferty (20201)
"moment wszczęcia postępowania" (156)
art 67 ust 1 pkt 5 (2943)
bombardier (42)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (301)
krk zakres (531)
art. 23 ust. 2 (12921)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (334)
kio 1982/13 (3)
uprawnienia sep (30)
1457/11 (7)
396/11 (7)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (14197)
data wniesienia wadium (1463)
subiektywne (1346)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (35)
legitymacja czynna (344)
kio 2709/10 (3)
kio/uzp 1221/09 (9)
i ckn 304/00 (191)
wadium dla jednego z konsorcjantów (156)
zmiana stron umowy (9175)
i ca 331/10 (1)
referencje treść (3666)
kio/uzp 594/09 (10)
kio 969/15 (5)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
kio_2012_14 (8)
1135/10 (7)
data dokumentu (8995)
1533/12 (6)
kio 11/14 (143)
ix ga 258/10 (1)
cena roboczogodziny (580)
"opis równoważności" (36)
polisa podmiotu trzeciego (392)
doświadczenie w ramach konsorcjum (2738)
za wysokie kary umowne (327)
1533/08 (2)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (764)
dystrybutor (791)
"91 ust. 5" (25)
przed polskim notariuszem (405)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3112)
zwłoka opóźnienie (257)
kio 1204/13 (2)
92 ust. 1 pkt 2 (3518)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (175)
uzupełnienie wykazu osób (3471)
ii ca 710/08 (3)
prokura samoistna (47)
art 131a (35)
cofnął sprzeciw (231)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2216)
art.189 (6493)
błąd w stawce vat (1143)
art 87 ust 2 pkt 3 (7734)
odrzuca skargę (19616)
preferowanie producenta (703)
i ca 608/09 (4)
art. 22 ust. 4 (16617)
umowy (15945)
kio 223/08 (32)
nieuprawniony podział zamówienia (1669)
gwarancja w kopii (1128)
art.+94+ust.+3 (117)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8120)
sikorska (1006)
202/09 (17)
uzupełnienie przystąpienia (6261)
1661/11 (5)
586/09 (4)
oferta nie zgodna z siwz (18282)
kio_uzp_678_08 (4)
zatrzymane wadium (104)
brak oferty (19138)
art 25 ust 1 (14130)
wykładnia postanowień siwz (3402)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (511)
ocena ofert (20126)
kio_429_12 (7)
"nienależyte wykonanie umowy" (1329)
postępowanie kończy się z chwilą (487)
889/08 (6)
229/12 (34)
xii ga 2/09 (7)
jednolity europejski (2866)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (294)
zawieszenie działalności (358)
wolna reka (1647)
"art. 15 ust. 2" (136)
data pełnomocnictwa (2252)
brak porównywalności ofert (441)
2942/12 (6)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1204)
bład projektowy (1308)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (104)
uprawnienia (9003)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5036)
"unieważnienie postępowania" (5972)
zwrot odwołania (20542)
status podwykonawcy (464)
180 ust. 4 (5519)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (987)
cpv (499)
ryczałtowe ceny jednostkowe (973)
v ca 1639/08 (1)
najem nieruchomości (59)
solidarna odpowiedzialność (489)
kio_1724_10 (8)
iv ca 140/08 (23)
iv ca 926/06 (5)
certyfikowany podpis (120)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
art 180 ust 5 (5489)
samouzupełnienie (2)
v ca 538/08 (9)
doświadczenie dostawy (4061)
erp kryteria oceny ofert (85)
223/08 (32)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (531)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1828)
równoważne (3065)
oprogramowanie windows (315)
koncesja na usługi (605)
kio_1801_14 (3)
art. 40 ust. 6 pkt 2 (5949)
irlandia krk (5)
połowa terminu (1173)
art. 22 ust.4 (9265)
realny (3886)
2396/10 (2)
79/13 (46)
kosztorys uproszczony (503)
kio 1668/13 (6)
iii ca 214/05 (1)
projekt własny (5542)
kio 2723/10 (10)
art. 151 ust. 1 (1203)
v ca 1468/10 (3)
kio_840_12 (7)
zbieranie odpadów (459)
"fidic lub równoważne" (34)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (196)
kody źródłowe (261)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
z referencji nie wynika należyte (2873)
czterech miejsc po przecinku (203)
treść oferty niezgodna z siwz (16356)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1184)
140 ust. 1 (1430)
iv ca 1148/08 (1)
podmiotu trzeciego (4469)
protokół odbioru (2448)
kuchnio (1085)
14/15 (357)
związanie zarzutami odwołania (11243)
niedyskryminacja (315)
26 ust. 2a (2184)
"in house" (133)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (644)
1285/11 (2)
kio 2932/13 (8)
brak wadium (2199)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (162)
kio_2779_12 (5)
przedłużenie terminu umowy (2085)
zamówienie mieszane (299)
kio/uzp 66/07 (9)
częściowe odrzucenie odwołania (2835)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1074)
sprawozdania finansowe (1260)
referencje podwykonawcy (969)
ubezpieczenie grupowe (63)
554/09 (8)
kio/kd 19/10 (18)
35/12 (23)
odwołanie wniesione po terminie (26464)
kio/uzp 250/10 (10)
398/14 (6)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
błąd projektanta (407)
wyrób medyczny (789)
zasada proporcjonalności (585)
różne stawki podatku vat (912)
rzetelność (1066)
1779/13 (6)
kio 1070/11 (5)
podmiotowe kryterium oceny (1860)
iii ca 102/09 (28)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (8381)
miejsc po przecinku (456)
sumowanie (742)
887/12 (4)
literalny (3163)
cloud computing (5)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (442)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (737)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6229)
kio_665_13 (9)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1479)
x ga 337/07 (7)
art 16 (14149)
kio 1027/10 (4)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
dostawy powtarzające się okresowo (151)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (882)
art.87 ust.1 (5611)
kio_628_11 (9)
v ca 1187/09 (7)
"uzupełnianie wykazu osób" (22)
"nieprawdziwe referencje" (13)
"odrzuca skargę" (582)
"zdolność ekonomiczna" (385)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2633)
zdolność finansowa konsorcjum (1088)
1162/13 (2)
186/13 (14)
krk hiszpańskie (18)
art. 29 ust.2 (24011)
sam sobie wystawił (2661)
kampania promocyjna (48)
"częściowe odrzucenie odwołania" (88)
2742/11 (7)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1051)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
usługi hotelarskie (52)
kio/uzp 22/07 (119)
1388/11 (3)
wykaz stawek i narzutów (174)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (749)
niemożliwą do usunięcia wadą (536)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (70)
radio (135)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8301)
użycie nazw własnych (2306)
parametry papieru (195)
wydruk z ceidg (46)
zasady równego traktowania (10674)
wniosek o ogłoszenie upadłości (357)
asysta techniczna (175)
pisemność (49)
kio 1822/11 (10)
ii ca 87/07 (6)
rażąco niska cena na usługi (2004)
242/10 (18)
nadmierne warunki udziału (1880)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18907)
niezgodność treści oferty z treścia siwz (6303)
4226 (85)
kio 1062/13 (2)
kio/uzp 1358/09 (4)
kio 2358/14 (4)
kio 2734/14 (13)
wartość szacunkowa zamówienia (4825)
zakres wezwania do uzupełnienia (6603)
know (454)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
iv ca 1020/08 (2)
oddział+spółki (33)
"zbycie przedsiębiorstwa" (35)
2319/11 (4)
brak podpisu oferty (2642)
iii_ca_262_05 (7)
wszczęcie postępowania (14412)
ogólne warunki ubezpieczenia (1394)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12097)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2374)
kio 2067/13 (3)
2037/12 (25)
kio/uzp 1087/09 (2)
art. 16 pzp (10249)
"art. 38 ust. 4b" (42)
pełnomocnictwo ceidg (43)
pełnomocnictw (4705)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6192)
wgląd do ofert (986)
oświadczenie zamiast krk (150)
kio_1098_12 (4)
2234/10 (5)
art. 93 (6129)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (688)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (881)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (134)
budynek użyteczności publicznej (407)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7280)
dokumenty niewymagane w siwz (13362)
36a (192)
próbka uzupełnienie (513)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1877)
xix ga 179/13 (37)
676/11 (6)
346/15 (10)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1096)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (536)
kio_746_14 (4)
obmiarowe (54)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5894)
zmiana przedmiotu umowy (9653)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (16533)
referencje wystawione przez wykonawcę (2148)
dynamiczny system zakupÓw (185)
powiązania kapitałowe (314)
xii ga 149/07 (2)
prawa autorskie do systemu informatycznego (310)
1092/10 (7)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (12041)
pomoc prawna (6678)
"art. 192 ust. 2" (2612)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (31)
cezar (75)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
obiekt kubaturowy (225)
interes publiczny 145 (934)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
referencje wystawione samemu sobie (1132)
kio_908_13 (7)
xii ga 731/14 (3)
"protokół konieczności" (147)
kio 438/13 (2)
198f (279)
sam sobie wystawił referencje (1132)
uzupełnianie dokumentów faksem (795)
odpowiedź na skargę (13655)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
podpis bez za zgodność z oryginałem (885)
iv ca 1324/08 (1)
ii ca 663/04 (2)
"dysponowanie osobami " (1823)
kio_1024_11 (11)
cztery miejsca po przecinku (197)
2710/10 (13)
kumulacja kar umownych (26)
cena usługi prawnicze (186)
art. 16 (14149)
możliwość zmiany umowy (8950)
1535/11 (5)
art 22 ust 5 pzp (12313)
"wykonanie zastępcze" (36)
succhi di frutta (36)
"utajnienie wyjaśnień" (78)
"otwarcie ofert" (3314)
protokół konieczności (4595)
udostępnianie ofert (2498)
odbiór robót (2887)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14435)
własnoręczny podpis (385)
ryczałt kosztorys (269)
kryteria równoważności (610)
zamówienia wielorodzajowe (5)
2716/13 (13)
1172/11 (25)
art. 32 ust. 4 (4889)
iso/iec 19752 (19)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2245)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (467)
kio/uzp/978/08 (6)
udzielenie kredytu (600)
kio/uzp 5/10 (130)
utajnienie próbki (46)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1050)
kio/uzp 707/08 (16)
składki zdrowotne niemcy (39)
"definicja producenta" (10)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3209)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (832)
kio_887_12 (4)
nieścisłości siwz (706)
kryterium doświadczenie (4271)
"centrum usług wspólnych" (41)
konsorcjum a koncesja (238)
brak wpływu na wynik postępowania (11449)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (158)
czechy (186)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (17226)
naruszenie art. 38 ust. 4b (177)
"zamówienie uzupełniające" (656)
odrzuca odwołanie (19380)
próbka system informatyczny (158)
wykaz wykonanych usług (5505)
wariantowość ceny (84)
brevells (2)
koncesja podwykonawcy (160)
xii ga 433/08 (21)
ii ca 457/08 (2)
ii ca 158/09 (9)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (11733)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1140)
termin złożenia odwołania (24117)
kio/uzp 786/10 (17)
kio 560/09 (9)
francuski krs (38)
organizacja szkoleń (535)
vi ga 83/10 (4)
art 89 ust 1 pkt 1 (13956)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4216)
jednokrotne wezwanie (831)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2404)
kio 529/13 (6)
1876/09 (8)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (40)
uchyla (5035)
niezgodność z formularzem ofertowym (2522)
"brak tłumaczenia" (82)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3059)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (99)
art.18 (675)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (770)
partnerstwo publiczno-prywatne (92)
potwierdzenie referencji (3562)
art. 90 ust. 1 (8139)
usługa w ramach kilku umów (1395)
"gwarancja bankowa" (644)
iii ca 177/10 (2)
dokument (18820)
obrót hurtowy produktami leczniczymi warunek udziału (6)
zakres pełnomocnictwa (3816)
odpowiedzialność podwykonawcy (1201)
"art. 5a" (36)
zamówienie dodatkowe do zamówienia uzupełniającego (3313)
kio_2653_11 (3)
"zmiana podmiotu udostępniającego zasoby" (2)
umowne prawo odstąpienia (893)
koncert (31)
cena 1 grosz (9922)
2184/14 (7)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1216)
art. 63 ust. 3 (2346)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6683)
dokumenty po terminie (18048)
art. 5 ust. 1 (27084)
informacja o grupie kapitałowej (637)
czyn nieuczciwej (5374)
"za zgodność z oryginałem" podpis (885)
"rażąco niska cena" (2239)
kio_2483_13 (4)
prekluzja dowodowa (29)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (418)
v ca 1621/08 (1)
i ca 67/09 (4)
185 ust. 5 (4062)
disclosure (15)
usługi turystyczne vat (44)
"w organizacji" (192)
ważność referencji (514)
świadczenie niemożliwe termin (3080)
egis (126)
harmonogram rzeczowo - finansowy (664)
iv ca 271/10 (3)
985/14 (3)
art. 23 kp (196)
zmiana terminu płatności w umowie (1249)
podstawa wyceny (2497)
x ga 287/08 (2)
kio/uzp 643/09 (7)
kio/kd 31/12 (40)
xii ga 311/09 (6)
ii ca 753/10 (1)
brak tabeli elementów scalonych (224)
kio 2184/13 (6)
art. 5 ust. 1 a (27073)
negocjacje z ogłoszeniem (2835)
avr rażąco niska cena (12)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5706)
warunki zmiany umowy 144 (809)
limit kar umownych (151)
"x ga 706/11" (7)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (147)
ważność krk (110)
vat 0% (1925)
zmiana podmiotowa (2417)
vi ga 107/04 (3)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
zero w kosztorysie (1920)
"interes w unieważnieniu" (10)
art. 47 (2717)
kio 897/15 (7)
kredyt obrotowy (86)
art. 142 ust. 1 (1547)
stadion wrocław (67)
ii ca 675/14 (3)
art. 124 (1014)
instalacja solarna (100)
świadczenie okresowe (1210)
koncepcja architektoniczna (216)
kio/uzp 68/07 (6)
oferta (23953)
vii ga 147/08 za (11)
xii ga 133/11 (1)
disclosure and barring service (4)
ppp (54)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1211)
identyfikacja podpisu (383)
kio/ku (250)
strona internetowa producenta (2032)
ryzyko gospodarcze (1349)
124/13 (23)
248 kpc (48)
art.24 ust.2a (733)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6535)
124/09 (6)
xix ga 170/08 (5)
"nie będzie brał udziału" (657)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (563)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (116)
gugik (28)
1817/12 (14)
istotna zmiana postanowień umowy (7583)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (210)
zmiana urządzenia (5664)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4162)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2271)
1944/11 (13)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (843)
przedpłata (18)
jednokrotne wzywanie (532)
mon (150)
art. 30 ust. 5 (15032)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1377)
1456/12 (3)
brak informacji o podstawie dysponowania (6197)
brak podpisu pod ofertą (2435)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
gispartner (31)
art. 26 ust. 2b polisa (213)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
"należyte wykonanie" (5017)
połowa terminu składania ofert (477)
2630/11 (9)
26 ust. 4 (14474)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (156)
295/11 (5)
koszty dojazdu (2132)
nie załączył tabeli elementów scalonych (192)
umowa ramowa (689)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4077)
iv ca 51/11 (2)
police national computer (4)
iv ca 521/08 (10)
openoffice (16)
kio 24/14 (15)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (16317)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1661)
kio/uzp 741/09 (6)
udowodnić (6996)
182 ust. 4 (2934)
kio_uzp_1221_09 (9)
materiały producenta (3204)
średni roczny przychód (138)
"powtarzające się okresowo" (79)
art 22 ust 4 (16617)
stadion narodowy (44)
art. 381 (307)
"art. 82 ust. 3" (931)
oświadczenie podmiotu trzeciego (3740)
"powaga rzeczy osądzonej" (123)
usługi okresowe (1158)
pge (255)
dublowanie doświadczenia (94)
towarzystwo budownictwa społecznego (156)
dwie oferty w jednej kopercie (216)
xii ga 429/09 (74)
wykonawca złożył dwie oferty (12836)
kio 1553/10 (7)
sektorowe (1021)
kio/kd 43/10 (3)
ogłoszenia prasowe (169)
131h (7)
odbiór odpadów (896)
"art. 2 pkt 1" (405)
inna omyłka nieistotna (3314)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (3658)
x ga 311/07 (6)
"udział w realizacji zamówienia" (551)
jednokrotne (1099)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (44)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1996)
polisa oc dla konsorcjum (268)
kio 776/12 (21)
folder (356)
24 ust. 2 pkt 2 (16262)
załączniki do przystąpienia (9244)
"informacje z internetu" (6)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1213)
autobus (375)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1734)
xii ga 358/10 (2)
podpis czytelny (492)
pozwolenie na zbieranie (282)
omyłka cena jednostkowa (1289)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (445)
dumping (37)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1521)
i ca 117/12 (61)
podmioty powiązane (1532)
i ca 168/09 (8)
vi ga 79/09 (3)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (207)
273/08 (25)
materiały biurowe (560)
dzielenie przez zero (608)
patent (683)
criminal record bureau (7)
polska organizacja turystyczna (40)
art.91 ust.3a (106)
złożenie wyjaśnień po terminie (14354)
kio/uzp 447/11 (34)
xii ga 1/09 (12)
173/09 (16)
prezentacja oprogramowania (364)
rachunek zysków i strat (490)
utrata wadium (545)
404/14 (8)
1729/09 (2)
kio 122/10 (63)
świadoma omyłka (747)
usługi pocztowe 2012 (362)
ga 1313/15 (19)
kio/ku 47/11 (9)
kio 345/09 (9)
charakter stosunku (7979)
476/12 (4)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (499)
art. 11 (20951)
siwz na korzyść wykonawcy (3083)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2136)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1322)
produkt leczniczy (345)
x ga 123/10 (3)
vi ga 93/10 (3)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
tożsamość przedmiotu (1108)
zmiana nieistotna (12313)
ii ca 425/05 (8)
"kio 1237/11" (20)
"art. 4 pkt 3" (124)
produkty lecznicze (345)
v ca 537/08 (9)
niezgodność formularza ofertowego (2696)
brak wyceny pozycji w formularzu (1364)
postanowienie o zwrocie odwołania (15013)
kio 2779/12 (5)
informacje ze strony internetowej dowód (3339)
nazwa postępowania (8824)
niezgodność treści oferty z siwz (6044)
xix ga 581/06 (7)
x ga 25/09 (24)
v gaz 21/08 (9)
v ga 87/11 (2)
podpis oferty (2997)
"art. 142 ust. 2" (14)
"ograniczenie podwykonawstwa" (92)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (73)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1796)
xii ga 183/08 (1)
art 24 (16842)
wada postępowania żądanie dokumentów (1348)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1986)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (600)
"art. 29 ust. 2" (1687)
nieprecyzyjne zapisy siwz (2876)
wartość polisy oc (492)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
xii ga 435/11 (1)
porównywalność ofert wariantowych (24)
instytut monitorowania (109)
termin wniesienia odwołania (27445)
sumowanie polis oc (67)
nierówne traktowanie (11566)
import docelowy (28)
umowa zlecenia (2508)
kio 668/13 (3)
poprawienie stawki vat (813)
47 (2717)
ca 489/06 (41)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4038)
rebus sic stantibus (24)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3078)
własne referencje (2270)
"istotna zmiana okoliczności" (193)
odstąpienie od części umowy (2371)
netline (37)
kio 2911/12 (6)
wadliwe pełnomocnictwo (1549)
sublimit (16)
wysokość zabezpieczenia (4462)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
inna oczywista omyłka (2491)
"kodeks postępowania cywilnego" (719)
art.90 ust. 3 (2450)
lokata (72)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (231)
kio 2931/13 (3)
polskie normy (4258)
katalogowych (1289)
zbyt niskie warunki (859)
"bład w obliczeniu ceny" (1206)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (11634)
inna omyłka cena jednostkowa (1143)
kio/uzp 28/10 (120)
harmonogram rzeczowo-finansowy (472)
rażąco niska cena budowa (870)
bialmed (31)
referencje wystawione podwykonawcy (622)
eurovia (127)
pisemne zobowiązanie podmiotu (2976)
"zamówienia dodatkowe" (711)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4782)
opis jeden wykonawca (9622)
"data pełnomocnictwa" (18)
ważność polisy (290)
kio_1467_11 (8)
567/09 (4)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
"kary umowne" (818)
c-324/93 (8)
remont a budowa (940)
wykładnia literalna siwz (1479)
"art 26 ust 4" (2270)
kio 2030/13 (16)
ii ca 560/06 (1)
vi ca 377/08 (1)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1271)
"sprzęt medyczny" (498)
roche diagnostics (138)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1246)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3650)
iv ca 1299/09 (43)
"art. 22 ust. 5" (169)
kio 95/16 (5)
886/08 (17)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15115)
vat 23% (2302)
kredyt kupiecki (19)
unieważnienie konkursu (1078)
pisemne zobowiązanie (3557)
pojęcie zarzutu (3225)
"błąd w kosztorysie" (156)
93 ust 1 pkt 6 (5648)
kio/uzp 951/09 (3)
"art 24 ust 1 pkt 9" (309)
art. 8 ust. 3 (21237)
987/14 (2)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (324)
pełnomocnictwo zamawiającego (4282)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (116)
vii ca 363/08 (1)
certyfikat ibm (95)
oświadczenie o wizji lokalnej (369)
ix ca 709/09 (3)
wolna ręka prawa wyłączne (903)
proporcjonalny warunek (1307)
ubezpieczenie oc (654)
23.02.2011 (29)
katarzyna prowadzisz nieprawdziwe (233)
kio_uzp_797_09 (7)
kio/uzp 198/09 (9)
podwykonawców (2778)
tauron (148)
polisa pkd (81)
główny inspektorat transportu drogowego (54)
unieważnienie postępowania interes publiczny (9688)
realne udostępnienie zasobów (860)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
mba (10)
brak ceny brutto (4217)
kio_1382_13 (4)
alpine bau (33)
kio 766/09 (25)
tłumaczenie dokumentu (2470)
ca 137/09 (19)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
narodowy bank polski (268)
uzupełnienie krk po terminie (376)
"wiedza i doświadczenie" (1150)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (670)
okres gwarancji (3344)
oddział (4249)
płatności częściowe (1007)
kio/uzp 430/08 (2)
poprawa innych omyłek (1068)
forma dokumentu (7463)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (445)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (692)
oferty wariantowe (482)
potrzeby zamawiającego (8928)
c-337/06 (20)
189 ust. 2 pkt 5 (5707)
xii ga 132/08 (1)
"ze środków publicznych" (663)
"art. 46 ust. 3" (218)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (10563)
gsk (807)
"ze strony internetowej" (898)
interwencja uboczna (73)
naruszenie praw patentowych (128)
data uzupełnionych dokumentów (2704)
barter (9)
kio 1207/12 (9)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (108)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1568)
uzupełnienie próbki (513)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6596)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
wrobis (55)
kio 1227/13 (3)
2106/11 (3)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6349)
zaświadczenie z banku (581)
"odmowa podpisania umowy" (94)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (764)
wartość gospodarcza (7548)
"wada postępowania" (238)
wykładnia gwarancji (1599)
oferta po terminie (23006)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1941)
xix ga 268/09 (11)
iv ca 915/08 (2)
warunek udziału (12501)
"utracił interes" (87)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (450)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (251)
kio 1495/14 (4)
charakter oferty wstępnej (1490)
wyjasnienie dokumentacji przetargowej (5000)
iv ca 690/08 (1)
roboty budowlane definicja (2319)
centertel (90)
warunek wiedzy i doświadczenia (5113)
"uchwała kio" (809)
"forma uzupełnianych dokumentów" (11)
ii ca 803/10 (16)
dokument nie podpisany (6835)
1314/13 (4)
dysponuje osobami (6174)
1967/10 (6)
"w ramach jednej umowy" (153)
kio 12/14 (248)
umowy o pracę (8458)
pełnomocnictwo rodzajowe (441)
"kopia gwarancji" (32)
poświadczenie należytego wykonania (1676)
informacja o wynikach postępowania (15781)
kio_42_12 (17)
rażąco niska cena ochrony (1347)
"przystępujący nie ma interesu" (39)
2271/13 (5)
iii czp 73/05 (33)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
2285/12 (6)
art. 141 (1189)
pozycja 0 zł (4211)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (413)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (185)
oczywista omyłka rachunkowa (1194)
kio/uzp 48/09 (32)
"v ga 122/10" (53)
kio 1898/11 (3)
termin wykonania (18923)
gwarancja w oryginale (1183)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (199)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (129)
nadmierny warunek (1511)
udostępnienie bezpośrednie (2544)
wadium w formie poręczenia (201)
1975/14 (2)
proporcjonalny (1611)
brak kosztorysu ofertowego (2247)
i 1 ca 514/10 (1)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4505)
funkcjonalność kryterium (1364)
art 89 ust 1 pkt 7 (13864)
"87 ust. 2 pkt 2" (421)
vi ga 29/08 (18)
1693/11 (14)
zwrot oryginału gwarancji (738)
odtajnienie (864)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
użyczenie uprawnień (239)
24/14 (17)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2313)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (334)
interes unieważnienie postępowania (9689)
naruszenie art. 91 (7230)
wykonawca uchyla się (4078)
"kio 1756/10" (15)
spóźniony zarzut (1700)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
dysponowanie osobą (6174)
161/14 (26)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (62)
nowy zarzut (8287)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
usługa druku (1183)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
v ca 903/08 (11)
x ga 178/07 (1)
naruszenie art. 87 (7524)
fbi zaświadczenie (15)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5561)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7058)
"26 ust. 3" (6666)
kio/uzp 1098/08 (34)
kd 58/10 (9)
usługi tego samego rodzaju (9596)
oferta nieważna (7320)
tajemnica opis techniczny (1088)
kio 366/13 (7)
roboty budowlane (8924)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1014)
"17 ust. 1 pkt 4" (197)
kio_1306_11 (6)
spełnianie warunków oferty częściowe (2574)
kio_863_15 (5)
769/09 (12)
478/12 (14)
c-59/00 (20)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7390)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9148)
kio_uzp_992_09 (54)
odpadów (1793)
"art. 26 ust. 2c" (63)
forma uzupełnienia oferty (4183)
krajowa instytucja rozliczeniowa (209)
centrum unijnych projektów transportowych (34)
zabezpieczenie należytego wykonania (2837)
warunek zawieszający w umowie (73)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1093)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (519)
"opis przedmiotu zamówienia" (7505)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3146)
vi ga 34/08 (3)
x ga 58/09 (7)
błąd we wzorze (1903)
"zamówienie dodatkowe" (711)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2293)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (399)
udowodnienie równoważności (456)
limit kredytowy (138)
kio 1287/14 (9)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
ricoh (25)
złożenie oferty po terminie (22858)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (897)
2424/13 (3)
udostępnienie polisy oc (175)
vi ca 210/08 (2)
poleganie na zasobach ekonomicznych (927)
1759/10 (4)
kio_2607_13 (4)
utajnienie formularza cenowego (261)
unieważnienie (15538)
oferty nieporównywalne (1966)
art. 5 ust. 1a (3983)
xix ga 202/09 (2)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1469)
odwołanie na treść siwz (16702)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (71)
nieczytelny podpis na dokumentach (472)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1665)
miejsce zamieszkania (773)
opłaconą polisę (506)
"zmowy przetargowe" (141)
"niezgodność oferty z siwz" (850)
ulotki (427)
usługi finansowe (4872)
dialog poufny (27)
inne kryteria (8632)
koncentracja środków (314)
"zobowiązanie producenta" (14)
zasada bezstronności (517)
prezentacja próbki (185)
ii ca 327/05 (12)
427/09 (10)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3599)
brak uzasadnienia odrzucenia (14315)
wyjaśnienie próbek (700)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2368)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (488)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2032)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (215)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (11738)
kio 1711/13 (3)
dysponowanie osobami (6174)
"art. 30 ust. 5" (192)
szwedzkie (99)
obowiązek podatkowy (1760)
"kryteria podmiotowe" (138)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1376)
kio 2964/13 (3)
kio_308_12 (6)
krajowy rejestr karny (829)
czynność otwarcia ofert (5479)
"art. 17" (1151)
2765/10 (2)
nieobiektywne kryteria (3155)
"sposób obliczenia ceny " (1589)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
iv ca 429/10 (8)
podział zamówienia na części (2267)
godziny pracy zamawiającego (1685)
kio 1670/11 (4)
doświadczenie podmiotu trzeciego (2878)
54/10 (27)
"certyfikat microsoft" (24)
"wykaz osób " (1882)
"zasada jawności postępowania" (666)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1735)
art 36b (96)
x ga 146/08 (2)
"art 4 pkt 8" (193)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (602)
kio_uzp_338_09 (36)
"art. 151" (543)
kio 1639/11 (29)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4880)
art 12a (624)
samozatrudnienie (30)
brak podpisu (3114)
wydruk strony internetowej (1295)
i c 125/09 (9)
22 ust 4 (16617)
prawo pocztowe (2417)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (439)
"spółka celowa" (28)
"odrzuca odwołanie" (8142)
kio 2572/11 (3)
zmiana przed zawarciem umowy (8640)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
crb (8)
usługi prawne rażąco niska cena (1837)
leasing zwrotny (11)
wykaz punktów serwisowych (388)
uzupełnianie dokumentów faxem (177)
brak daty w referencjach (2323)
kio 1306/11 (7)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3793)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
referencje spółki przekształcanej (18)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (467)
kio/uzp 434/10 (11)
wartość polisy (967)
program funkcjonalno-użytkowy (753)
kio/kd (854)
"art. 144" (571)
1582/12 (6)
art. 22 (17752)
uzupełnienie po czasie (4140)
kio/uzp 1465/08 (5)
art 26 ust 3 pzp (11021)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (474)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (129)
nieczytelny podpis na ofercie (467)
rażąco niska cena 2015 (635)
ochrona osób i mienia (709)
kio/uzp 37/10 (28)
typ urządzenia (3425)
xix ga 82/09 (2)
kio/uzp 23/07 (250)
kio 249/11 (5)
"interes prawny" (5169)
droga elektroniczna (2058)
"zmiana podwykonawcy" (49)
"pszok" (64)
zamawiający nie udostępnił ofert (4639)
uzupełnienie formularza ofertowego (2097)
regenerowane (38)
art. 8 (22241)
waloryzacja cen (186)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (320)
formularz (6511)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
oferta ocena oferty (19482)
doświadczenie członka konsorcjum (2034)
kio 23/15 (19)
kio_749_13 (3)
autoryzacja producenta (293)
"termin składania ofert" (6604)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
x ga 367/09 (1)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
104 kc (455)
obliczanie terminów kodeks cywilny (638)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1615)
pierwsze pisemne żądanie (4296)
zamienne (1221)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1227)
2396/12 (17)
ii ca 1355/05 (19)
oficjalny kanał dystrybucji (31)
113/13 (30)
kio_1013_11 (13)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1184)
"pozycja dominująca" (131)
c-126/03 (132)
formularz cenowy bez podpisu (389)
kio_478_12 (12)
c-376/08 (38)
inna omyłka (3586)
kio_uzp_855_08 (3)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1408)
ii ca 1950/05 (2)
62 ust. 1 pkt 4 (2916)
kio/uzp 1298/08 (5)
"interwenient uboczny" (116)
nazwy własne (4810)
"art. 24 ust. 2a" (40)
106/10 (12)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3586)
szczepionki (55)
zmiana terminu zamówienia (14086)
"art. 6 ust. 2" (94)
sufo (78)
zawarcie umowy (14863)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (165)
kio/1245/10 (12)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3256)
lex retro non agit (39)
1941/09 (11)
kio 2436/11 (2)
kio_101_13 (6)
stwierdzenie nieważności umowy (2076)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2531)
"zatrzymanie wadium" (736)
oferta formularz oferty (6395)
krk austria (25)
x ga 143/10/za (3)
x ga 158/07/za (2)
73/10 (11)
"tłumaczenie przysięgłe" (442)
kio/uzp 58/09 (32)
zmiana zawartej umowy (9896)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20385)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1484)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (286)
zakaz podwykonawców (703)
przychód (942)
kio/uzp 814/10 (26)
odtajnienie informacji (819)
kio_1729_10 (3)
x ga 254/10 (13)
zaokrąglenie cen (208)
kio_1042_13 (6)
"koszty zakupu" (910)
cezary machnio (21)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (494)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1986)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
istotna zmiana warunków zamówienia (12316)
"art. 67 ust.1" (880)
art 5 ust 1b (1260)
rażąco niska cena brak dowodów (1737)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (279)
lepsze parametry (838)
ix ca 672/11 (1)
729/12 (7)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7638)
kio_2854_12 (10)
kio/kd 106/10 (6)
spółka cywilna (3801)
2480/12 (8)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1972)
typ model (922)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (50)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (3792)
ii_ca_489_06 (36)
art 46 4a (898)
49 ust. 3 (2682)
"zmiany podmiotowe" (53)
"art. 6a" (59)
spółka cywilna urząd skarbowy (406)
kio_1217_13 (3)
"średni roczny przychód" (52)
1337/12 (24)
kio/uzp 540/09 (11)
kio 1247/13 (8)
iv ca 288/06 (2)
kara umowna (954)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (63)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (525)
v ca 2344/03 (5)
"opis przedmiotu" (7605)
art.48 (483)
aktualność krs (71)
kio 653/13 (3)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (583)
kio/uzp 1853/09 (2)
inwentaryzacja (450)
kio_uzp_874_09 (9)
"spółka komandytowa" (480)
369/15 (8)
77/14 (22)
fifa (57)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (26)
kio/uzp 1379/09 (12)
kio 2721/12 (3)
trzy miejsca po przecinku (292)
koncepcja (1418)
uzupelnienie bez wezwania (5840)
"art. 91 ust. 3 " (223)
protokół zdawczo-odbiorczy (141)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
referencje dla konsorcjum (1764)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (76)
warszawie (26737)
aneks do umowy (1502)
2294/11 (24)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (9)
art. 26 ust. 2e (172)
artykuły spożywcze (114)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (836)
26 ust.3 (11640)
878/09 (27)
kozienice (69)
odległość kuchni (66)
v ca 2307/09 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (13431)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1570)
wycofanie zwrot oferty (890)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (642)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1533)
682/09 (5)
poprawienie omyłki rachunkowej (1363)
kio_2434_12 (7)
"omyłka pisarska" (1549)
brak ceny w formularzu cenowym (2036)
kio 1437/10 (6)
należyta staranność wykonawcy (4163)
uzupełnienie próbek (513)
lasy (349)
"art. 2 pkt 8" (92)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (137)
kopia gwarancji zapłaty wadium (181)
kio 104/14 (5)
mainframe (51)
art. 182 ust. 1 (3093)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
próbka systemu (574)
752/11 (11)
brak wskazania producenta (3093)
kio 496/10 (7)
spożywczy (190)
rażąco niska cena 2014-12 (37)
zmiana produktu (3629)
kio_uzp_1941_09 (9)
" oferta wariantowa" (366)
udostępnienie protokołu postępowania (2498)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (987)
polisa oc konsorcjum (291)
kio 2006/11 (51)
art. 26 ust. 4 wątpliwości (9051)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1894)
art.29 ust.1 (3784)
kio 2212/10 (6)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
wydruk z konta bankowego (63)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2211)
gwarancja (4594)
1002/13 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (836)
429/12 (8)
1016/12 (31)
błąd w kosztorysie (1448)
"nie wniósł wadium" (1318)
2420/12 (2)
opłata od skargi (684)
xix ga 35/08 (2)
odwrócony podatek vat (44)
"art. 34 ust. 1" (130)
pełnomocnictwo bez daty (1814)
"wskaźnik bieżącej płynności" (29)
kalisz (283)
umowa na czas oznaczony (5748)
89 ust. 1 pkt 1 (13956)
autoryzowany (621)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4916)
dwukrotnie wykonał (1445)
kio/uzp 191/08 (12)
2079/14 (5)
rekomendacje prezesa uzp (245)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (304)
kio 64/13 (15)
1741/10 (10)
samowolne uzupełnienie dokumentów (85)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (231)
tłumaczenie przysięgłe (450)
anonimowość (18)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10563)
nakazuje odtajnić (625)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2225)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4306)
ii ca 206/06 (4)
v ga 40/09 (24)
v ga 84/11 (6)
otwarcie ofert termin (6005)
rebus (34)
dysponowanie sprzętem (2611)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (140)
"miejsce zamieszkania" (689)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
doświadczenie życiowe (866)
cena nierealna (2859)
art. 51 ust. 1a (847)
grupa zakupowa (58)
zamówienia uzupełniające wartość (3110)
spółka jawna zus (151)
wpis w krs działalność (1072)
ii ca 693/5 (21)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (392)
"nieczytelny podpis" (145)
odpis na pfron (24)
"29 ust. 3" (654)
"powtórzenie aukcji" (42)
dodatni wynik finansowy (102)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (654)
błąd w formularzu cenowym (1176)
nadużycie prawa (702)
tłumaczenia (2695)
jednostronna zmiana umowy (1021)
xii ga 412/11 (2)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (701)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (653)
przedłużenie wadium (898)
v ca 405/10 (3)
kio_2212_10 (5)
kio 665/13 (10)
cykl życia produktu (54)
oryginał pełnomocnictwa (1304)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (461)
kio 13/14 (275)
x ga 230/08 (1)
interes prawny (12089)
"urząd dozoru technicznego" (63)
1996/12 (2)
art. 185 ust. 5 (4062)
krk wystawione po dniu składania ofert (313)
niewykonanie wyroku (16973)
art. 24 ust. 2a (2334)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1569)
francuski krk (20)
niejasności na korzyść wykonawcy (331)
"udostępnienie samego siebie" (11)
uzupełnianie referencji (1074)
kio_1420_13 (5)
nadmierny warunek doświadczenia (1088)
939/12 (8)
125/09 (13)
2246/10 (3)
kio 1100/10 (4)
art. 23 ust. 3 (12675)
"kompania węglowa" (429)
kio/kd 30/14 (12)
kio_1434_12 (4)
telkaz (11)
189/13 (11)
stowarzyszenie (437)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (12733)
kio 49/14 (14)
"art. 90 ust. 3" (1146)
xii ga 37/09 (3)
kio 2709/11 (3)
australia (28)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2452)
232/12 (15)
brak formularza cenowego (2293)
dokument przedmiotowy (14314)
iv ca 280/10 (2)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5917)
poręczenie udzielane przez podmioty (186)
rażąco niska cena aukcja (87)
"poświadczenie" referencje (1045)
kio 1879/14 (2)
"art 144" (571)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1919)
926/11 (9)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (7522)
kio_1222_10 (3)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (326)
składka polisa (406)
dysponowanie potencjałem technicznym (3121)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (16317)
zachowanie uczciwej konkurencji (8240)
1533/13 (9)
art. 186 ust. 2 (4288)
udostępnienie koncesji (221)
kio 330/11 (21)
art. 49 ust. 3 (2682)
usługi główne (4096)
zakaz podwykonawstwa na całość (290)
art. 9 ust. 2 (20533)
oferta wyjaśnienia treści oferty (13100)
polskie koleje państwowe (606)
"zaprojektuj i wybuduj" (318)
parafa podpis (171)
art. 7 ust. 3 (27918)
iii czp 146/93 (21)
kio/uzp 298/09 (4)
"wysokość kar umownych" (178)
modyfikacja oferty (4752)
v ca 484/08 (1)
1008/11 (5)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (724)
pochodziły od jednego producenta (1784)
0,00 zł (323)
warunki udziału w postepowaniu (18817)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6657)
llc (38)
znaki towarowe (863)
kio/kd 44/11 (22)
pol-aqua (120)
dozorbud (153)
fałszywe referencje (96)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (403)
zamówienia mieszane (299)
viii ga 13/08 (10)
kio_154_13 (6)
kio_uzp_984_09 (16)
prokurent krk (50)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (7365)
ix ga 265/11 (2)
wadium w wyższej kwocie (602)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (132)
art. 22 ust. 5 (16781)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (395)
braki w kosztorysie ofertowym (2247)
wyłączenie podwykonawstwa (399)
zmiana umowy podwykonawcy (1683)
turcja (41)
v ca 29/03 (26)
zmiana oferty podwykonawstwo (817)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (565)
kio kd 86/12 (5)
art. 353 (647)
wadium lider konsorcjum (577)
kio/uzp 853/08 (5)
opinia (6867)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2179)
1617/14 (5)
kio/1536/10 (7)
zmiana kryterium (6620)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (138)
art. 35 (5405)
przed notariuszem (480)
pełnomocnictwo dla lidera (1103)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (213)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1030)
usługi sprzątania rażąco niska cena (213)
kio/uzp 1077/08 (10)
kio 1503/08 (6)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
częściowe uznanie odwołania (2317)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3662)
nienależyte wykonanie umowy (7325)
art 40 ust. 6 (5699)
1460/12 (2)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (8683)
v ca 788/08 (11)
dwie ceny w ofercie (7887)
"dokumenty przedmiotowe" (481)
229/09 (15)
kio 854/11 (10)
nowe zarzuty na rozprawie (7371)
deklaracja ce (486)
kio/uzp 1408/10 (7)
kio 115/14 (7)
"zasada proporcjonalności" (331)
180 ust. 5 (5489)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
556/12 (27)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1043)
usługa pocztowa (1232)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
sposób obliczania ceny (1500)
"negatywnych konsekwencji" (1292)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (795)
saltex (33)
art. 4 pkt 3 lit. i (8622)
v gaz 22/08 (8)
kio/uzp 2611/10 (3)
najem sali (19)
błąd w formularzu ofertowym (2016)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (186)
kosztorys ryczałt (269)
brak interesu odwołanie (11192)
dwa miejsca po przecinku (444)
kio_2531_11 (5)
obsługa prawna z wolnej ręki (331)
interes publiczny interes zamawiającego (8055)
xix ga 32/09 (4)
"rezygnacja z podwykonawcy" (14)
uzupełnienie dokumentów forma (4511)
kopia potwierdzenia wadium (551)
"zasada równego traktowania" (4803)
65/15 (7)
rażąco niska cena ryczałtowe (608)
kio_269_11 (13)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1819)
art. 151 ust. 2 (1339)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (122)
węgry krk (5)
nieprawdziwe informacje (3314)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
"27 ust. 5" (16)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2905)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
podwykonawca referencje (969)
wadium w kasie zamawiającego (104)
mieszane (306)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14290)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1227)
treść referencji (3666)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (410)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (103)
art. 32 ust. 2 pzp (3823)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
tajemnica przedsiębiorstwa (1779)
klauzula apostille (14)
kio 1349/12 (9)
usługi niepriorytetowe (481)
brak strony formularza cenowego (2109)
oświadczenia producenta (4363)
rozliczenie w walucie obcej (35)
kio_1248_14 (3)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5251)
kio/uzp 703/09 (22)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (9626)
ii ca 835/04 (5)
kio_1670_11 (4)
nieprawidłowo obliczony vat (1747)
składanie nieprawdziwych informacji (2236)
"art. 60b" (19)
684/12 (8)
świadczenie ciągłe (1521)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (447)
porównywalne oferty (1966)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (311)
najem lokalu (29)
26 ust. 2b (2241)
"wizja lokalna" (396)
ii ca 849/09 (1)
"art. 36 b" (56)
2352/10 (6)
wadliwe wadium (814)
kio/uzp 1804/09 (9)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (213)
brak w ofercie kosztorysu (2656)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1683)
krk podmiotów zagranicznych (93)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4255)
v ca 422/06 (1)
dokumenty wystawione po terminie (5124)
grupa kapitałowa 2013 (467)
kio/uzp 319/08 (12)
"błędny numer katalogowy" (5)
wynagrodzenie ryczałtowe (1817)
upadłość podwykonawcy (163)
kserokopia pełnomocnictwa (387)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
art. 12a wadium (76)
936/13 (9)
"przedłużenie ważności wadium" (300)
c-340/04 (27)
xvi gc 682/08 (5)
brak strony (17740)
887/09 (8)
definicja omyłki (1045)
105/13 (10)
kio 822/11 (18)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (5557)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
dysponuje bezpośrednio (3846)
"art. 87 ust. 1 " (3950)
"art. 23 ust. 2" (488)
1361/08 (3)
referencje a kary umowne (143)
1544/11 (8)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8634)
v ca 2506/07 (41)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3448)
manipulowanie cenami (207)
x ga 122/10 (35)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9554)
art. 29 ust.3 (16814)
kio 873/12 (5)
kierownik budowy a kierownik robót (1119)
strabag (444)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (47)
art. 6a pzp (560)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (643)
kio_2931_13 (3)
nie zamieścił ogłoszenia (7842)
kio_14_13 (4)
xix ga 175/10 (50)
"sukcesja generalna" (31)
referencje (3839)
"oferty dodatkowe" (489)
zabezpieczenie (4847)
usługi telekomunikacyjne (778)
ii_csk_675_10 (25)
"89 ust. 1 pkt 3" (1346)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2606)
minimalna wartość dostaw (1215)
rażąco niska cena usługi ochrony (1172)
w sprawie rodzajów dokumentów (14838)
kio 1375/11 (4)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1839)
ubezpieczenie konsorcjum (1199)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (612)
chiński rejestr karny (15)
kio 306/15 (11)
x ga 255/09/za (2)
89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
dyrektor kontraktu (550)
"uwzględnia skargę" (522)
brak kryteriów równoważności (576)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4262)
kio 416/12 (5)
kio 2479/13 (3)
kio 987/14 (2)
system informatyczny (2078)
103 kc (486)
kserokopia gwarancji wadialnej (95)
czeskie krk (12)
viii ga 98/09 (2)
vi ca 527/05 (21)
"art. 24b" (78)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (942)
"x ga 652/13" (40)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (61)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
2505/11 (7)
solid security (56)
błędy w kosztorysie (1448)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1538)
brak terminu wykonania w ofercie (14318)
art. 146 ust.6 (1138)
"art. 36b ust. 2" (24)
wycofanie oferty (1432)
powiązania osobowe (378)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3621)
omyłka samodzielnie (1730)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
758/15 (7)
formularz oferty (6434)
zawarcie umowy po terminie związania (10066)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
kio_2037_10 (3)
"spoza unii europejskiej" (10)
sukcesja uniwersalna (43)
zobowiązanie osoby fizycznej (1251)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1252)
"odtajnienie dokumentów" (218)
kryterium serwisu (1025)
brak wskazania nazwy producenta (1918)
v ca 324/10 (3)
pominięcie pozycji kosztorysowej (704)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2022)
wykaz podwykonawców (1715)
przedłużenie terminu (2612)
art. 94 (2473)
"art. 16" wspólnie (213)
wielka brytania (244)
zwrot zabezpieczenia (3022)
kryterium oceny ofert (8829)
realność udostępnienia (443)
kio 600/12 (17)
art. 46 ust. 3 (4052)
unieważnienie postępowania (15535)
wyjaśnienia (16310)
koperta (450)
kio 1085/10 (6)
przetarg ograniczony interes (11249)
office (188)
art. 4 pkt 5 (23792)
1130/11 (2)
36b (73)
xii ga 39/09 (1)
przedłużenie umowy (2117)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (658)
udostępnienie ubezpieczenia (875)
ryczałt roboty dodatkowe (299)
uczciwej konkurencji (12415)
vii gc 127/11 (1)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (16533)
kio_1758_11 (9)
podatek vat (2592)
"inspektorat uzbrojenia" (95)
kio/ku 108/10 (13)
tego samego rodzaju (15510)
xxiii ga 446/08 (28)
doświadczenie jako kryterium (4108)
interwenient (200)
nieprawdziwe informacje wina (122)
12a (624)
sosnowiec (394)
uzupełnienie ceidg (72)
1665/10 (2)
2321/12 (4)
wykaz potencjału technicznego (2665)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (70)
mebli (360)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3239)
prawnicze (399)
wadium treść (2346)
wizja lokalna obowiązek (371)
krk miejsce zamieszkania (145)
niepełnosprawnych (449)
x ga 295/09 (3)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (187)
zmiana terminu realizacji umowy (8085)
udostępnienie wiedzy (3065)
zmiana członka konsorcjum (2416)
good standing (2)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2377)
1899/10 (7)
kio 1752/10 (5)
literalne brzmienie siwz (2193)
xix ga 194/07 (17)
doświadczenie podwykonawcy (1899)
błędne kryteria oceny ofert (4042)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
martela (17)
wilim (253)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (378)
członek komisji (1445)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4445)
iii czp 74/05 (327)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
art. 32 ust. 5 (4952)
354/10 (4)
0,00 złotych (296)
poprawianie omyłek rachunkowych (595)
pełnomocnictwo procesowe (1309)
ubezpieczenia (3152)
brak treści oferty (16773)
dokumenty złożone po terminie (17318)
termin (29144)
i ca 302/11 (1)
kawa (586)
sztuka budowlana (1594)
opłacona polisa uzupełnienie (367)
"art. 34" (386)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (64)
25/14 (26)
"pojęcie zarzutu" (4)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1570)
jawność umów (637)
"brak projektu wykonawczego" (4)
zoz (508)
brak vat (3135)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4912)
świadczenia zdrowotne (1318)
art 89 ust 1 pkt 2 (13960)
"podział zamówienia" (394)
materiały eksploatacyjne (784)
pełnomocnictwo oryginał (1304)
kio 1089/10 (2)
nieaktualna informacja z banku (620)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
kapsch (50)
podwykonawstwo (1020)
"cesja wierzytelności" (35)
"art. 27" (1386)
v ca 571/08 (15)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2789)
centrum usług wspólnych (915)
xix ga 302/10 (25)
nie leży w interesie (1374)
wniosek o zabezpieczenie postępowania (3701)
uchybienie formalne (2466)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1166)
brak podpisu na ofercie (2642)
art.94 ust.3 ustawy pzp (363)
usługi szkoleniowe (456)
kio1498/10 (4)
zmiana umowy przy przetargu ograniczonym (8582)
pit (74)
oryginalne materiały eksploatacyjne (117)
cena minimalna (3326)
kio_1777_11 (7)
wadium wpłacone w kasie (33)
nadleśnictwo (429)
x ga 59/09 (21)
kio 1151/11 (9)
użyczanie zdolności finansowej (108)
1946/09 (3)
kryterium (9441)
brak podpisu na kosztorysie (360)
art. 38 ust. 1 (5202)
długi okres gwarancji (377)
niezgodność próbek z siwz (508)
338/09 (38)
528/08 (7)
brak numerów katalogowych (604)
odpis z ceidg (57)
równoważność windows (85)
700/11 (11)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (990)
sponsor (17)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3567)
oferta niekompletna (2764)
185 ust. 6 (3657)
awaria (899)
weksel (38)
i ca 88/07 (3)
ii ca 279/08 (1)
art. 36 a (6124)
zasób własny (2008)
428/13 (11)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3872)
kio 2762/13 (3)
błąd pisarski (1151)
"usług prawnych" (49)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1491)
rola wadium (360)
telekomunikacja polska (467)
wycena 0 zł (1618)
in house (133)
"art. 140 ust. 3" (67)
porównywalność ofert (487)
uprawnienia konsorcjum (3221)
omyłki (3957)
ix ga 89/07 (1)
24 ust. 2 a (16775)
"wadliwe pełnomocnictwo" (595)
poprawienie ceny ryczałtowej (814)
badanie ofert (12620)
próbka kryterium (564)
udostępnienie protokołu (2739)
kio 77/12 (7)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (11286)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (403)
109/11 (8)
kryterium parametry techniczne (2849)
v ca 1281/12 (3)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (859)
2722/12 (6)
scotland disclosure (14)
art. 5 ust. 1 b (18957)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6332)
norma emisji spalin (94)
wskażniki finansowe (1006)
kio 1902/13 (12)
cisco (135)
kio 1434/12 (5)
iv ca 392/05 (8)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
sieć szerokopasmowa (157)
tamex (65)
wadium zaksięgowane (53)
ryczałtowe wynagrodzenie (1817)
krk (553)
umowy ws. zamówień publicznych (309)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (228)
oticon (35)
nieczytelna kopia (417)
"art. 196 ust. 4" (247)
referencje sztuki budowlanej (552)
"oferty nieporównywalne" (175)
ustawowo wolny (1698)
aneks do gwarancji wadialnej (186)
kio 266/14 (2)
konsorcjum pełnomocnictwo (2110)
wadium 46 ust. 4a (630)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (25)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (413)
kio 1173/11 (5)
art. 142 ust. 2 (1464)
ca 421/07 (19)
rażąco niska cena w dostawach (1090)
atest (468)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1703)
art. 38 ust. 4 (5050)
kio 644/13 (5)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3149)
online skills (21)
kio 1987/10 (3)
190 ust. 1a (1023)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
strona z (22265)
412/15 (5)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2561)
uprawnienia podwykonawcy (1652)
pieczątka bez podpisu (269)
kio 841/11 (5)
art. 83 ust. 2 (2237)
kio 33/12 (33)
xii ga 133/09 (8)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1000)
lubomira matczuk rażąco niska cena (109)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (11187)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (147)
46 4a (898)
konsorcjum warunki udziału (6144)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (171)
"numer katalogowy" (289)
938/13 (5)
forma dokumentów (7463)
nieproporcjonalny (1611)
"art. 8 ust. 3" (699)
ogłoszenie a siwz (11687)
w sprawie dokumentów (17025)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (670)
udostępnienie uzupełnień (2717)
ograniczenie dostępu do zamówienia (4618)
kio 185/13 (4)
kio 816/14 (4)
kio 2800/10 (5)
sia (27807)
wolna ręka prawa autorskie (215)
przystąpienie w części (8922)
ii ca 584/05 (17)
2462/12 (2)
art 24 ust 2 pkt 1 (16317)
890/10 (9)
dokument przedmiotowy a treść oferty (12794)
art. 6a ustawy (724)
referencje w ramach grupy kapitałowej (246)
podmiotowa zmiana umowy (1992)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (114)
zmiana istotna (12313)
liczenie terminu składania ofert (2709)
wynagrodzenie mieszane (206)
ca 264/04 (22)
prince (112)
"gwarancje bankowe" (695)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
data wystawienia (1392)
"na własną rzecz" (25)
utajnił formularz cenowy (261)
ii ca 797/09 (5)
brak parafowanego wzoru umowy (164)
art. 24 ust. 2 pkt. 2 (17208)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1302)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (8598)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23816)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3518)
oferta otwarcie ofert (5732)
grupa kapitałowa definicja (285)
kio_2813_12 (11)
1220/11 (2)
zasada równego traktowania oznacza (7285)
wielokrotne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (465)
kio_2253_11 (4)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3146)
664/14 (6)
1553/10 (7)
"grupy kapitałowej" (620)
kio 54/15 (7)
2688/10 (2)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1470)
wykazanie tajemnicy (1578)
wzór formularza (3380)
uniwersytet rzeszowski (25)
limit debetowy (11)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (766)
"iii czp 74/05" (322)
meble biurowe (127)
microsoft windows lub równoważny (105)
vi ga 51/06 (6)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
c-264/03 (20)
dysponowanie referencjami (2034)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1499)
c-331/92 (14)
podwyższenie ryczałtu (166)
zasada koncentracji (336)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (3598)
prawa wyłączne (9259)
"unieważnia umowę" (32)
przedawnienie roszczeń (94)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2843)
"częściowe przystąpienie" (2)
2528/10 (3)
wykroczenie zawodowe (195)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3095)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3499)
x ga 458/09 (7)
licencje (1397)
24 ust. 2 pkt 3 (16157)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (237)
802/15 (2)
xii ga 231/10 (1)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8141)
prawomocność wyroku kio (58)
brazylia (7)
oryginał (4542)
niegospodarność (72)
dostawa czy robota budowlana (228)
upadłość wykonawcy (479)
fidic lub równoważne (124)
chiny (94)
rezygnacja z części zamówienia (722)
kopiuj wklej (24)
certyfikat prince2 (79)
tetra (24)
1654/11 (5)
60/08 (20)
"art. 26 ust. 2" (2108)
teta (17)
kio/uzp 151/08 (42)
pkwiu (246)
wartość realizowanego zamówienia (6448)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1812)
zakończenie postępowania (5631)
zawieszenie terminu związania ofertą (579)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
xix_ga_225_10 (15)
brak krk (509)
"brak podziału zamówienia na części" (16)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1256)
v ca 3201/13 (5)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (61)
wadium po upływie terminu (1453)
wykładnia siwz (4118)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2496)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (415)
kio 122/11 (6)
findom (10)
kio/uzp 121/10 (4)
"art.29 ust.3" (647)
"powiązania osobowe" (51)
nie złożył pełnomocnictwa (4214)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (622)
brak terminu w ofercie (17524)
1730/11 (12)
art. 144 pzp (861)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5251)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
cena tajemnica przedsiębiorstwa (1378)
x ga 76/15 (7)
kio 204/12 (8)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (122)
2793/12 (3)
kio 218/11 (27)
kio_1582_11 (5)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3516)
iv ca 870/06 (1)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (922)
1610/10 (17)
słowacja (48)
usługa ciągła (1438)
różna stawka vat (1023)
zobowiązanie podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (636)
salans (5)
wada postępowania (2299)
cena całkowita oferty (4106)
ii ca 455/06 (6)
csk 366/06 (5)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (112)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5050)
wadium wniesione przez konsorcjum (1117)
kio 2115/12 (8)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4488)
podwykonawca 2014 (923)
kio_uzp_33_07 (29)
kio_uzp_308_10 (5)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10583)
"dokumenty niewymagane" (1816)
treść gwarancji wadium (1305)
v ca 1213/02 (16)
prawa autorskie (906)
"potwierdzenie należytego wykonania" (874)
x ga 69/09 (4)
prawo opcji formularz ofertowy (296)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1038)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (424)
penados (7)
bliskości (145)
brak oświadczenia (14144)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (11039)
ii ca 590/09 (5)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6598)
nieprawdziwe informacje niedbalstwo (193)
"dostawa samochodów" (86)
profesjonalizm wykonawcy (277)
wyjaśnienia złożone po terminie (14354)
termin płatności (2627)
xix ga 258/08 (14)
art. 94 ust. 1 (2468)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1779)
kio_1026_10 (3)
błędna data w wykazie (2368)
irlandii (139)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1176)
"uwzględnia opozycję" (128)
zamieszczenie dokumentacji (6603)
uzupełnianie dokumentów kryteria oceny ofert (2099)
poręczenie bankowe (256)
kart przedpłaconych (6)
41 pkt 7 (17017)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (283)
i ckn 1159/00 (72)
1019/06 (15)
kio/uzp 2627/10 (6)
c-199/85 (14)
brak w formularzu ofertowym (3871)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
ix ca 182/06 (3)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (28)
piotr kozłowski (818)
profesjonalizm (282)
72/10 (19)
turów (74)
zmiana formy wadium (887)
art. 87 ust. 2 (7927)
"art. 36a ust. 3" (13)
kio_2695_12 (6)
kio/uzp 28/07 (123)
kio 800/12 (12)
próbka systemu informatycznego (158)
roboty zamienne (760)
ii ca 1063/05 (15)
"niekorzyść wykonawcy" (353)
omyłka w nazwie produktu (697)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1574)
v ca 421/07 (17)
v ca 901/08 (3)
poprawienie jednostki miary (451)
fałszywe informacje (324)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9318)
2626/10 (5)
synektik (29)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (750)
rabat po zawarciu umowy (381)
art. 5 kc (5455)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11162)
warunki udziału w postępowaniu służą (5823)
interpretować na korzyść wykonawcy (1130)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (780)
v ca 1973/11 (41)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3580)
kio 821/11 (15)
opłata skarbowa (172)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3104)
285/09 (23)
kio 628/11 (9)
rękojmia na usługi (866)
data zakończenia usługi (2491)
art. 8 ust. 4 (19652)
kio/uzp 1070/09 (7)
kio/uzp 965/09 (9)
art. 387 (550)
93 ust 1 pkt 7 (5987)
obroty na rachunku (1859)
odpowiedzialnośc osób biorących udział w postępowaniu (3847)
zamówienie udzielane w częściach (4092)
kio/uzp 218/08 (30)
art. 189 ust.2 pkt 5 (5639)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16114)
kio 1779/13 (6)
prezentacja, próbki, testy (80)
wykaz usług (5785)
polisa oc grupa kapitałowa (53)
xix ga 43/08 (3)
ii ca 207/11 (4)
druk oferty (1798)
kio 1229/12 (18)
cena jednostkowa ujemna (94)
"26 ust. 2b" (1492)
kio/kd 33/12 (9)
brak nazwy urządzenia (3152)
169/10 (7)
porozumienie ograniczające konkurencję (543)
prowizja (149)
ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (929)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1609)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (163)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (309)
forma składanych dokumentów (6229)
wstępne ogłoszenie (1598)
kio 615/11 (4)
"nie otwarto wszystkich ofert" (12)
usługi geodezyjne (402)
interwenient uboczny (122)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
rażące kary umowne (291)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7734)
1488/14 (2)
kio 2498/14 (5)
xii ga 420/09 (62)
2081/12 (8)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1829)
vii ca 453/09 (1)
kio 2242/12 (2)
art.94 ust. 3 (540)
plk (190)
x ga 86/08/za (1)
kio 1804/12 (9)
zachowania uczciwej konkurencji (8240)
rażąco niska cena jednego z elementów (1702)
art. 189 kpc (310)
kio_uzp_867_09 (9)
żądał dokumentów (10758)
niemiecki rejestr handlowy (75)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4322)
kio/uzp 886/08 (17)
"art. 32 ust. 2" (211)
630/15 (4)
art. 31 (11140)
kio_2817_10 (11)
x ga 296/08 (13)
kio/uzp 1120/08 (9)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1779)
usługi powszechnie dostępne (1858)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
uchylił się od podpisania umowy (2066)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (395)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1477)
przedwczesny zarzut (1472)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13431)
brak załącznika do oferty (11013)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1072)
termin przyłączenia się do protestu (686)
samodzielne uzupełnienie (3298)
iii ca 418/09 (11)
inżynier rezydent (123)
awos (12)
1495/14 (5)
kio 4/13 (94)
numer uprawnień (3154)
nieopłacona polisa (506)
ge medical (215)
umowa (15945)
"art. 145 ust. 1" (135)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (11)
art 181 ust 1 (1431)
formy zabezpieczenia (2223)
kio 238/12 (35)
kio 818/13 (3)
realność udostępnienia zasobów (325)
fujifilm (19)
508/12 (2)
751/11 (7)
oferta niezgodna z treścią siwz (16356)
zielone zamówienia (1853)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (616)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
brak kosztorysu szczegółowego (1758)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11980)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3251)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (604)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1986)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1622)
"definicja wykonawcy" (56)
98/10 (10)
leśnictwo (169)
awarii (899)
zapytania o cenę (2683)
226/10 (17)
"dzielenie zamówienia" (227)
kio_uzp_919_08 (12)
kio/uzp 400/07 (2)
"ubezpieczenia grupowe" (16)
1032/14 (4)
netia (174)
"lub równoważny" (1035)
kio 138/12 (7)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1194)
inne omyłki (3586)
suma cen ryczałtowych (465)
nazwy producenta (2805)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (725)
interes w uzyskaniu (10999)
wykonawca sam uzupełnił dokument (3906)
x ga 74/11 (3)
vii ga 9/09 (8)
xix ga 72/08 (2)
"art. 198b" (540)
436/08 (3)
treść poświadczenia (2881)
kio 1592/13 (3)
ibm (300)
krk francuskie (20)
brak kosztorysu (2738)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2629)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
art. 142 (1554)
art.87 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 87 ust.1 (2180)
353/11 (8)
ii_ca_373_12 (10)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1333)
x ga 60/08 (3)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1573)
wadium jeden członek konsorcjum (217)
kryteria oceny prac konkursowych (103)
interes w unieważnieniu postępowania (9689)
kio 2343/12 (9)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1913)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (3676)
brak części formularza cenowego (1881)
art. 36b ust. 1 (73)
kielce (940)
tłumaczenie gwarancji (822)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
art. 85 ust. 4 (2889)
bilety lotnicze (72)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2902)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1971)
oleju napędowego (144)
"dialog techniczny" (72)
kio 276/14 (5)
zamiast polisy (266)
art.6a (59)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
zmiana terminu realizacji (9944)
96/11 (14)
iso/iec 27001 (22)
kio/uzp 1213/08 (5)
"181 ust. 2" (165)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1372)
polisa grupowa (23)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (7478)
"brak ceny oferty" (3)
2216 (27)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (3798)
zamawiający nie może domniemywać (1078)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1968)
kio/uzp 1243/08 (7)
175/14 (10)
"ciężar dowodu" (1838)
457/15 (6)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (201)
kio 1562/11 (52)
usługi ochroniarskie (35)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
uzupełnienie dokumentów faxem (359)
ranking w przetargu ograniczonym (1488)
zmiany umowy (10382)
v ca 570/08 (10)
prace zamienne (865)
komenda główna policji (327)
termin zapadalności (7)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
warunkowa zdolność kredytowa (67)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
kio 257/13 (4)
2830/13 (4)
c-387/14 (6)
ga 92/11 (19)
błędy w dokumentacji (4707)
wiadukt most (144)
dożywotnia gwarancja (11)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (668)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1801)
art 17 ust 1 pkt 4 (12806)
"ubezpieczenia na życie" (29)
kio 1164/11 (6)
urządzenia równoważne (1726)
wartość konkursu (1410)
projekt budowlany (5090)
357/15 (9)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (367)
kio/uzp 69/07 (10)
art. 189 ust. 6 (5477)
kio_2525_13 (9)
xix_ga_461_12 (14)
kredyt (649)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (285)
oferty równoważne (2956)
nie mogą obciążać wykonawcy (2104)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2290)
art. 5 ust. 1b (1260)
parafa pod wykazem (95)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (270)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3371)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
sprzątania (1020)
umowa pod warunkiem (7821)
"termin płatności" (523)
413/15 (5)
koncesja, zezwolenie (326)
niekaralność chiny (22)
"windows" (381)
2397/11 (3)
i ca 155/04 (10)
zwolnienie z vat (436)
ii ca 1285/12 (59)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (253)
iv ca 1180/09 (2)
x ga 42/10 (2)
kio_uzp_619_08 (13)
brak wpłaty wadium (1069)
vmware (80)
samowolne uzupełnienie (90)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (468)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (647)
91c (88)
946/10 (2)
działalność twórcza (142)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2983)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (213)
"zmiana wykazu osób" (6)
wajda (51)
roboty w czynnym obiekcie (257)
przejściówka (33)
kio/uzp/45/10 (3)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (622)
ciąg pełnomocnictw (840)
brak modelu (1468)
wyjaśnienia dokumentów (12425)
kio/uzp 938/09 (7)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (270)
iv ca 340/05 (10)
x ga 48/09 (9)
świadczenie okresowe ciągłe (846)
1716/14 (4)
stawka vat odrzucenie oferty (1773)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (511)
379/14 (4)
zmiana przedmiotu zamówienia (12969)
odwrócony podatek (44)
v ca 960/02 (11)
referencja nie musi potwierdzać (1788)
xii ga 424/11 (5)
odpis pfron (24)
"kio 1874/10" (7)
kio_1617_14 (5)
doręczenie odpisu skargi (2810)
"89 ust. 1 pkt 6" (1204)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (89)
36/13 (18)
nie uzupełnił tłumaczenia (991)
jawność rozprawy (970)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (213)
generalna (3837)
"usługi powtarzające się okresowo" (39)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (811)
kio/uzp 1500/09 (9)
kopia pełnomocnictwa (1195)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3744)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1042)
doświadczenie zawodowe (2880)
utajnienie wyjaśnień (763)
nieaktualne krk (392)
falsus procurator (13)
c-454/06 (56)
data ceidg (61)
żądanie dokumentów zbędnych (8406)
tozsamość czasowa (195)
art. 23 (13004)
oferta wariantowa (482)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (11150)
rękojmia (1030)
parafka (56)
zmiana harmonogramu (1341)
2794/13 (11)
art. 2 pkt 7a (702)
zmowy przetargowe (190)
wznowienia (403)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1644)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1949)
rażąco niska cena 2016 (261)
kio 2600/11 (4)
kio_1239_13 (10)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1014)
usługi bankowe (2440)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (25)
art 7 ust 1 (29301)
holandia krk (8)
profesjonalista (820)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2781)
opis zamówienia przedstawiony w formularzu ofertowym a siwz (2807)
"na korzyść wykonawcy" (509)
kio_2124_11 (7)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
niemiecki krk (32)
przewozy regionalne (193)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (882)
"art. 86 ust. 3" (264)
normy iso (567)
równowaga stron (376)
ii ca 796/14 (3)
zaniżona cena jednostkowa ryczałt (106)
pozacenowe kryterium (166)
dostawa sprzętu medycznego (967)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1432)
vii ga 29/05 (7)
system for award management (4)
rozliczenie robót dodatkowych (1430)
243/12 (10)
interes przystępującego (6364)
x ga 104/10/za (1)
"poprawienie omyłek" (1400)
cel referencji (654)
kwota ubezpieczenia (3016)
1624/10 (15)
pełnomocnictwo substytucja (51)
ugoda (94)
protokoły częściowe poświadczające wykonanie prac w sposób należyty (136)
440/10 (4)
"art 46 ust. 4a" (589)
iv ca 1021/09 (1)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (296)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3518)
165/15 (18)
2018/12 (5)
związany z przedmiotem zamówienia (12103)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
sport halls (7)
związane z przygotowaniem postępowania (4466)
zbyt wysokie kary umowne (156)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (259)
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8131)
kio/uzp 476/11 (5)
979/14 (7)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (3857)
przeciwko środowisku (455)
cel postępowania (3511)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1977)
2527/10 (3)
"istotne zmiany umowy" (63)
959/09 (41)
"art. 51" (570)
uzupełnienia (8852)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
sumowanie obrotów (169)
protokół dostawy (4126)
sprawowanie nadzoru autorskiego (174)
73/11 (20)
272/13 (11)
"polski związek pracodawców budownictwa" (11)
data referencji (2532)
vii ga 24/08 (16)
istotą wadium (1025)
kio_3006_13 (3)
wybór (19111)
kio 2939/12 (7)
skanska (477)
kryteria oceny (9077)
93/12 (18)
xii ga 230/07 (2)
sensu largo (148)
"oczywista omyłka rachunkowa" (682)
nieprawdziwych informacji (3314)
x ga 395/06 (3)
przetarg kodeks cywilny (4119)
kio 2710/10 (13)
zmiana terminu składania ofert (7757)
iii ca 727/05 (7)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
"prezentacja oprogramowania" (20)
"obsługę prawną" (156)
podmioty zbiorowe (711)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (941)
uzupełnianie próbek (272)
2480/13 (3)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (158)
iv ca 92/09 (3)
art 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
opłacenie polisy oc po terminie (332)
art.93 ust.1 pkt 4 (4023)
353 kc (390)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1800)
minimalne wynagrodzenie (3189)
data uzupełnionego wykazu (2027)
kio_44_12 (6)
niekompatybilność techniczna (59)
341/12 (13)
termin na zadawanie pytań (1142)
v csk 444/06 (31)
istotne postanowienia umowy (10022)
prawo opcji w robotach budowlanych (293)
art. 12a (624)
xxiii ga 2031/15 (3)
utajnienie (858)
"zwrot oryginału gwarancji" (15)
"dowód opłacenia polisy" (59)
"roboty budowlane" (8000)
kio/uzp 2525/10 (3)
zmiana stawki podatku vat (1233)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
brak numeru strony (5613)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
obsługa prawna (3469)
1131/12 (3)
zamawiający sektorowy (1011)
użyczenie (396)
"warunek zawieszający" (39)
"naruszył obowiązki zawodowe" (35)
wodzisław (63)
termin opłacenia polisy nie upłynął (134)
kio/uzp 873/09 (5)
1719/10 (23)
dwie opinie bankowe (377)
24 ust. 1 pkt 1 (16306)
kio/kd 99/10 (9)
67 ust. 1 pkt 3 (3050)
vii ga 146/10 za (4)
data ostatniego wpisu (4049)
art. 26 ust. 2 d (9860)
2343/12 (9)
"za zgodność z oryginałem" (2669)
v ca 719/10 (1)
poprawianie kosztorysu (434)
kio 354/10 (4)
oświadczenie producenta o serwisie (793)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11451)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
interes przystąpienie (9282)
iii czp 103/10 (23)
kio 1863/10 (20)
kio/uzp 1564/09 (6)
brak formularza ofertowego odrzucenie (3694)
aneksowanie umowy (36)
kio 582/11 (14)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (429)
"wznowienie zamówienia" (10)
dostawa posiłków (145)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (991)
"system informatyczny" (1426)
lek (368)
numery katalogowe (660)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2403)
przelew wierzytelności (81)
liczniki (161)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (934)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (252)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1694)
x ga 83/06 (3)
"warunek doświadczenia" (670)
"charakter wynagrodzenia" (528)
krk z datą po terminie składania ofert (295)
plan zamówień (1991)
c-84/03 (20)
pisemne zobowiązanie forma (2281)
formularz oferty z innego postępowania (5819)
qumak (335)
nabycie przedsiębiorstwa (1114)
dokumenty rosyjskie (43)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
rotacja środków pieniężnych (7)
kio 537/13 (4)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (552)
41/11 (22)
certyfikat (3193)
subiektywne kryteria (911)
dokumenty przedmiotowe (14314)
kto podpisuje referencje (132)
brak ceny słownie (8565)
"budynek użyteczności publicznej" (238)
odpady medyczne (253)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (183)
odstąpienie (3354)
brak interesu w przystąpieniu (8243)
kio_2694_13 (4)
"zaniechanie unieważnienia postępowania" (262)
uzupełnienie kryteria (4335)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4046)
ii ca 785/10 (1)
885/14 (3)
art. 46 (4416)
program funkcjonalno - użytkowy (806)
kio_1834_11 (3)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1483)
848/12 (5)
nieprecyzyjne wezwanie (2699)
"świadczenie niemożliwe" (298)
tk telekom (26)
formularz cenowy brak podpisu (417)
zmowa wykonawców (226)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
zamawiający jest związany treścią siwz (9581)
forma pisemnego zobowiązania (2281)
epwd ksi (7)
kredyt w rachunku bieżącym (166)
niejasny warunek (3204)
"wyciąg z rachunku" (27)
"art. 49 ust.3" (25)
zbycie przedsiębiorstwa (1355)
konicz rażąco niska cena (38)
xii ga 456/08 (1)
henry kruse (7)
art 12a pzp (501)
429/09 (78)
2492/11 (5)
kio 64/14 (12)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1569)
utajnienie potencjału technicznego (325)
z referencji nie musi wynikać (2484)
wadium po terminie składania ofert (1732)
oferta forma oferty (7524)
ugoda sądowa (59)
kio 1097/14 (4)
pełnomocnictwo odwołanie (4170)
zaproszenie do negocjacji (1037)
kio 2057/11 (2)
wykaz wykonanych zamówień (7791)
oferta wpłynęła po terminie (6504)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4156)
"art. 36 ust. 5" (193)
v sa/wa 327/13 (3)
kio 1961/12 (18)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (21)
v ca 1897/08 (1)
v gaz 90/07 (25)
tajemnica wykaz usług (938)
sam sobie (9645)
oświadczenie przed notariuszem (467)
zaniżenie wartości zamówienia (1432)
moment wszczęcia postępowania (2568)
kio/uzp 607/09 (3)
kio/uzp 1147/10 (9)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
kio_19_11 (6)
kio_63_11 (8)
"co następuje" (22325)
jedna usługa (4610)
niejawne (8370)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
"art. 5" (2079)
siła wyższa (165)
ocena ofert po aukcji (545)
informacja z krk (525)
potwierdzanie za zgodność (3897)
26 ust 3 (14975)
warunek dysponowania osobami (4724)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (37)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (587)
termin związania ofertą (11917)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (120)
26 2b (2242)
kio 842/11 (10)
117/12 (69)
odległość (909)
ochrona danych osobowych (1088)
794/08 (26)
x ga 251/10/za (1)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (546)
krk komplementariusza (34)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (546)
podpis pod ofertą (2712)
art. 185 ust. 6 (3657)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1327)
dokumenty przed zawarciem umowy (10154)
próbka niezgodna z siwz (840)
uchwała zarządu (1308)
brak opinii biegłego rewidenta (206)
kio 618/11 (2)
kio 1794 (12)
919/08 (13)
1319/10 (3)
kio 892/12 (4)
"zmiana producenta" (16)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
c-389/92 (21)
kio 735/13 (10)
definicja modernizacji (654)
poręczenie zapłaty wadium (166)
zatrzymanie wadium w terminie zwiazania ofertą (651)
oferta w języku polskim (2385)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
xii ga 697/15 (8)
kio 237/13 (7)
iv ca 683/12 (98)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (2916)
387 kc (321)
nieczytelny podpis (492)
wykluczenie (14069)
art. 91 ust. 3a (705)
prince2 (110)
art. 198d (18)
c-295/05 (24)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4185)
637/11 (25)
art.46 ust.4a (641)
53/11 (114)
kio 168/12 (6)
"wartość zamówienia podstawowego" (201)
zmiana istotnych postanowień umowy (7583)
po przecinku (466)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (221)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (14319)
zbyt krótki termin składania ofert (521)
v ca 1040/08 (8)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1198)
97/10 (16)
formularz cenowy ryczałt (166)
kosztorys (3189)
1107/04 (5)
kio 1388/14 (4)
wykluczenie podwykonawcy (2136)
v ga 122/10 (57)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2293)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
zarzut okoliczności faktyczne (11982)
"wolnej ręki" (1625)
metodologia (546)
578/11 (4)
wznowienie postępowania (403)
"art.46 ust. 4a" (589)
omyłka (3957)
biletów lotniczych (72)
zasada jawności (1445)
informatyczne (2356)
papiery wartościowe (211)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10084)
próbka treść oferty (901)
kio_509_12 (5)
potencjał innych podmiotów (3354)
dialog konkurencyjny przesłanki (417)
x ga 73/07 (6)
2721/12 (3)
kio 1337/12 (22)
448/12 (19)
"art. 94 ust. 3 " (117)
wstępne ogłoszenie informacyjne (349)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1132)
2498/10 (22)
stosunek pracy (6755)
należyte wykonanie dostawy (4282)
unieważnienie części (9203)
ix ga 128/13 (6)
v ca 936/12 (8)
zamówienia dodatkowe ryczałt (382)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10874)
zaniechanie odtajnienia (805)
ii ca 218/06 (2)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
bezwarunkowa (658)
kio 1032/12 (7)
2154/11 (9)
autoryzacja (360)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1433)
nieprawdziwe referencje (1262)
xii ga 232/11 (4)
"opłaconą polisę" (410)
xix ga 162/10 (20)
1641/12 (7)
naruszenie zasady równego traktowania (10544)
meble medyczne vat (28)
niewykonanie wyroku kio (11645)
nieporównywalność ofert (224)
art. 36 (6126)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1820)
beletrystyka (17)
kio 290/11 (6)
litwa upadłość (3)
serwis w odległości (128)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2036)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3528)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4089)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (54)
certyfikat iso (510)
szczecin (1812)
art. 93 ust.6 (2538)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
testy (1238)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (106)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1233)
treść oferty (21229)
kluczowe części zamówienia (1906)
kio 854/12 (6)
wyjaśnienia przesłane mailem (343)
kio 548/13 (4)
określenie wartości zamówienia (15159)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (32)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (873)
656/12 (2)
x ga 23/07/za (43)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (127)
niewłaściwy podatek vat (1776)
336/15 (9)
556/13 (2)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
jednostka wojskowa (821)
równe traktowanie (11566)
xii ga 43/08 (2)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1236)
kio 1600/10 (10)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (4610)
próbka system (574)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7734)
brak tłumaczenia dokumentu (2470)
błąd vat (1725)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (39)
wyciąg z banku (180)
xii ga 308/08 (3)
kio/uzp 1226/10 (5)
siemens stawka podatku (35)
kio/uzp 984/08 (66)
tajemnica wykaz osób (901)
zmiana umowy roboty dodatkowe (3951)
1184/12 (3)
pozwolenie na użytkowanie referencje (203)
1758/11 (9)
grecja (148)
1965/15 (2)
1978/10 (20)
usuwanie awarii (287)
konsorcjum zezwolenie (557)
"referencje" (3839)
"charakter stosunku" (294)
subsydiowanie skrośne (7)
2637/11 (2)
"powtórzenie czynności" (8896)
kio/uzp 260/09 (2)
1807/12 (7)
v ca 787/08 (1)
informacje nieprawdziwe (3503)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (882)
kio 212/13 (4)
kio 1617/14 (5)
kio/uzp 1780/09 (4)
zagubienie oferty (23)
błąd formalny (2476)
impel catering (91)
inna omyłka cena (2791)
razaco niska cena (2529)
x ga 41/07 (8)
opis urządzeń technicznych (4543)
za zgodność z oryginałem na każdej stronie (2427)
wynagrodzenie prace projektowe (1759)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (652)
lakoniczne wyjaśnienia (993)
orzeczenie (8158)
zasoby (3143)
koszty pracy (11080)
microsoft lub równoważny (151)
kio_1553_10 (6)
zamówienia nieprzewidziane (11878)
kio_527_13 (4)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
art. 180 (5732)
x ga 60/10/za (4)
2407/12 (2)
kio_2360_14 (8)
pominięcie pozycji w kosztorysie (987)
operator wyznaczony (822)
26 ust. 2c (409)
dowód wniesienia wadium (1465)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (165)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1037)
791/14 (2)
kio 1965/10 (5)
"26 ust. 2e" (22)
kv projekty (163)
iii_ca_1019_06 (14)
spółka zależna (4034)
stręciwilk (1026)
błędy w kosztorysie ryczałt (163)
art. 6a (727)
xii ga 423/08 (1)
art 38 ust 4 (5050)
49/13 (16)
kio/uzp 81/10 (5)
art 22 (17752)
kio 2031/14 (5)
xii ga 443/09 (1)
"ubezpieczenie oc" (418)
"24 ust. 1 pkt 1a" (88)
zasada jednokrotnego wezwania (782)
wyciąg z rachunku bankowego (197)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (432)
iii_czp_52_02 (23)
180/12 (70)
x ga 375/06 (2)
179 ust.1 (9317)
kio 2687/10 (4)
x_ga_213_11 (20)
art. 27 ust. 5 (11927)
wartość umowy (10950)
286/13 (13)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1750)
"pełnomocnictwo dalsze" (46)
interes w unieważnieniu (9689)
c-470/99 (68)
art. 6 kc (5007)
"art. 90" (2458)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (223)
"art. 22 ust. 4" (1016)
"art. 32 ust. 5" (11)
opłata sądowa (311)
nie można było przewidzieć (9350)
brak odpowiedniego pkd (114)
ograniczenie terytorialne (922)
"brak pozycji" (97)
art. 34 (4054)
zasoby podmiotów trzecich (1890)
znak towarowy (863)
"criminal records bureau" (5)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (5591)
1388/13 (13)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (60)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (802)
1705/14 (11)
"opinia bankowa" (319)
protokół odbioru końcowego robót (773)
powtórzenie czynności oceny ofert (10408)
od jednego producenta (4682)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (238)
referencje data wystawienia (555)
kio/uzp 1695/09 (10)
kio_2793_10 (30)
"art. 143b" (21)
innowacja (145)
wynajem pomieszczeń (89)
odwołanie na postanowienia siwz (12781)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1657)
"brak opłacenia składki" (4)
"art. 51 ust. 2" (135)
zarzut spóźniony (1700)
art 87 ust. 2 (7927)
rekultywacja (155)
1623/11 (20)
806/11 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (247)
podpis (3643)
nieistniejąca stawka vat (974)
odrzucenie i wykluczenie (11530)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (58)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
art 26 ust 3 (14975)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1496)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
art.67 ust.1 pkt 5 (1013)
ii ca 183/05 (3)
termin zwrotu wadium (1877)
dobre obyczaje kupieckie (108)
kio 698/14 (3)
aca 357/10 (32)
parametry techniczne (5311)
xix ga 207/09 (9)
ii ca 1398/05 (5)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
będzie dysponował osobami (6163)
1514/10 (3)
interes w przystąpieniu (9282)
dwie oferty (13810)
konsorcjum (8156)
vi ga 192/10 (22)
schweerbau (5)
kio 2793/12 (3)
art. 57 kpa (73)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
"treść oferty" (8530)
2479/11 (3)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (46)
udostępnienie zasobów polisa (202)
roboczogodzina (549)
192 ust. 2 (11665)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
"zmiany umowy" (682)
2234/12 (5)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1107)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
wykaz dostaw (2211)
art. 4 pkt 6 (22538)
należyta staranność zamawiajacego (4174)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (708)
70/11 (22)
kio_1779_13 (6)
bull (126)
pilarz (47)
realność udostępnienia zasobów finansowych (298)
1785/14 (17)
dokumenty uzupełnione po terminie (4196)
art. 4 ust. 8b (121)
aneksowanie umów (28)
676/09 (13)
kwalifikacja wykonawców (4049)
zmiana terminu (14457)
kary umowne kryterium (552)
ii ca 44/05 (10)
referencje podwykonawca (969)
art. 25 ust. 1 (14130)
kio 1521/11 (10)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (355)
v ca 985/08 (1)
dyrektywa obronna (34)
multikom (42)
wysokość polisy (1245)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1803)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1145)
v ca 1660/09 (2)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (209)
1679/10 (6)
437/13 (9)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15228)
i1 ca 143/11 (1)
przepisanie warunku (1178)
2204/10 (7)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
unizeto (166)
tryb postępowania (23048)
vi ga 54/10 (3)
wysokość obrotów na rachunku (1810)
ogólnodostępność (9)
ustalone standardy jakościowe (640)
zamówienia uzupełniające (3951)
hitachi (55)
kio 246/12 (3)
zamienniki (165)
kio/kd 92 (131)
x_ga_652_13 (32)
protokół odbioru częściowego (801)
kio 216/09 (24)
"istotna zmiana umowy" (63)
taki sam bilans ceny i innych kryteriów (501)
gwarancja kryterium oceny ofert (2298)
utajnienie potencjału kadrowego (111)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (1880)
koncentracja środków ochrony prawnej (288)
vi gz 61/10 (1)
"art. 190 ust. 7" (587)
czytelny podpis (492)
opinia bankowa obroty (318)
"uzupełnienie odwołania" (127)
estetyka (125)
ii ca 131/10 (4)
"uprawnienia budowlane" (997)
wykluczenie z postępowania (14044)
uzupełnienie formularza cenowego (1181)
doświadczenie wykonawcy (8805)
czynność techniczna (11158)
utajniony wykaz usług (501)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2490)
"dokument" (19921)
"art. 101 ust. 3" (10)
art. 196 ust. 4 (670)
oględziny (315)
26 ust.2b (1524)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (660)
kio/uzp 780/10 (12)
ix ga 131/10 (4)
odwołanie po terminie (26584)
kio 2213/11 (9)
kio/uzp 3/09 (71)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7713)
powszechna dostępność (582)
kio_1883_14 (12)
ii ca 647/09 (2)
kio/uzp-606/11 (11)
art 89 ust 1 pkt 3 (13856)
"prawidłowo ukończone" (458)
kio 2846/13 (9)
koncesji (717)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1520)
zakup paliwa (357)
ripok (115)
uzupełnienie jednorazowe (478)
i csk 293/07 (64)
"przedmiot konkursu" (30)
polisa światowa (13)
"art. 58 kc" (108)
uznanie rachunku (6046)
6a (727)
"46 ust. 4a" (594)
art. 90 ust. 3 (7375)
wezwanie musi być precyzyjne (2211)
500/15 (18)
ograniczenie podwykonawstwa (969)
promocja (392)
1231/13 (5)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
unieważnienie zmiana okoliczności (7629)
"gwarancja producenta" (145)
185 ust. 2 (4256)
688/11 (2)
"dobre obyczaje" (679)
art. 38 ust. 2 (5201)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (48)
kio_uzp_1877_09 (3)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (234)
rękawice chirurgiczne (31)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1495)
70/08 (12)
"ciąg pełnomocnictw" (49)
wydruk zaświadczenia zus (61)
określenie przedmiotu zamówienia (19586)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1118)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2722)
niejednoznaczność siwz (426)
konkurs dwuetapowy (30)
brak wykazu (7344)
błędne tłumaczenie dokumentu (1241)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (135)
przedłużenie terminu związania (2063)
"art. 85 ust. 2 " (295)
kio 1533/10 (4)
lar (8)
oferta wstepna (1901)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2861)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (315)
niedozwolona zmiana treści oferty (1466)
bez udziału podwykonawców (2145)
francja (420)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
"niewłaściwy tryb" (151)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4432)
iii czp 52/11 (130)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1815)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6061)
kio_1562_11 (52)
nieobiektywne kryterium (3448)
handel referencjami (164)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1048)
doświadczenie powtarzalność (74)
1059/12 (4)
rażąco niska cena dostawy (983)
109/12 (20)
dostęp do informacji publicznej (4113)
2339/14 (3)
"skrócenie terminu składania ofert" (31)
xix ga 186/07 (2)
"zamówienie sektorowe" (506)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (111)
ograniczenie konkurencyjności (1408)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4306)
opis przedmiotu (11999)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (368)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (83)
krs komplementariusza (73)
x ga 25/08/za (2)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
aldesa (39)
wykonawca jest profesjonalistą (815)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1693)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3489)
82/12 (7)
iii czp 52/2011 (9)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
art. 49 (2722)
funkcje wadium (696)
kio 1620/11 (21)
nie można poprawić cen jednostkowych (907)
cena jednostkowa rażąco niska (1074)
"na każdym etapie postępowania" (472)
świadczenia okresowe (1210)
817/11 (12)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (41)
kio_162_12 (7)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8010)
bezstronność (548)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (4642)
viii ga 58/09 (18)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10167)
pocztowych (2439)
remondis (219)
specyfikacja techniczna (9588)
kio 1193/13 (7)
francuskie krk (22)
06 austria istotna zmiana (114)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (111)
lasy państwowe (344)
kio/ku 35/12 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (232)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
art. 12a ust. 1 (623)
xii ga 431/09 (8)
art 8 ust 3 (21237)
art. 83 ust. 3 (2205)
nieprawdziwe oświadczenie (3166)
in-house (133)
odtajnienie wykazu usług (533)
serwis pogwarancyjny (176)
art. 90 pzp (5548)
odbieranie odpadów (485)
naliczenie kar umownych (406)
sprawozdanie finansowe (1260)
748/15 (5)
darowizna (68)
kio 2753/11 (11)
"art. 41 pkt 9" (23)
umorzyć (8388)
830/10 (5)
188/14 (6)
kierownik zamawiającego (2659)
certyfikat/atest (29)
v ca 788/12 (12)
uzasadnione przyczyny (3781)
grupa kapitałowa zmowa (69)
tusze i tonery (32)
ii ca 1239/06 (2)
kio_368_11 (6)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
"status wykonawcy " (399)
"93 ust. 1 pkt 7" (2088)
nazwy własne w projekcie (2395)
wadium zatrzymanie (802)
bez ograniczeń (15513)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (985)
skrośne (16)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1089)
636/12 (7)
zakaz podwykonawstwa (330)
art 24 ust 2 pkt 2 (16262)
xii ga 109/08 (1)
zamówienie wielorodzajowe (5)
kio 1218/13 (2)
art 36 ust 4 (5888)
art.22 ust.1 (6595)
iv ca 362/08 (1)
ix ga 30/08 (15)
"zamawiający jest związany" (240)
"wykluczenie podwykonawcy" (18)
x ga 213/11 (20)
art. 100 ust. 4 (6766)
brak likwidacji czechy (16)
kio 1469/10 (19)
usługa szkoleniowa (456)
numer katalogowy (660)
xix ga 328/06 (2)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (16157)
laptop (139)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23841)
przedłużenie związania ofertą (2010)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (92)
1063/14 (4)
182 ust. 6 (2609)
114/14 (5)
"porównywalność ofert" (239)
nieproporcjonalny warunek (1307)
szacowanie wartosci zamówienia (1404)
oracle (202)
cena słownie (10278)
1007/13 (27)
związany sentencją wyroku (9672)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
uzupełnienie po terminie (8601)
179 szkoda (4908)
"po upływie terminu związania" (147)
"wyroby medyczne" (639)
żądanie krs komplementariusza (56)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2386)
wynagrodzenie kosztorysowe (1249)
wadium gwarancja (1385)
warunki proporcjonalne (1567)
c-28/01 (97)
cena jednostkowa 0 zł (1783)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
informacja krk (525)
kryterium estetyka (97)
24 ust. 2 pkt 4 (15790)
res iudicata (43)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (381)
konsultacje (827)
art. 94 ust. 3 pzp (1617)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
74/12 (11)
niedopuszczalna zmiana oferty (6463)
zamówień publicznych (29789)
gazy medyczne (179)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (292)
kio 165/15 (18)
grafolog (10)
odstępne (7)
powtórne wezwanie (1674)
678/12 (6)
upływ terminu wykonania zamówienia (6938)
iii ca 658/08 (2)
kryterium funkcjonalność (1364)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (587)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4440)
23/07 (469)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
678/08 (10)
niezgodność treści oferty (6602)
zdolność finansowa (2491)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11372)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3479)
ii ca 688/09 (1)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1129)
zatrudnienie a dysponowanie (1427)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
projekt (9284)
kio/uzp 1337/09 (4)
brak informacji o podwykonawcach (2177)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (187)
postępowanie odwoławcze (23723)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (546)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (146)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (283)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3996)
kio/kd 113/13 (7)
ii ca 304/08 (1)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (870)
i_ca_117_12 (59)
przystąpienie do długu (119)
równoważność (1008)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3741)
art. 198ea (7)
kio_1582_12 (6)
rażaco (3549)
685/12 (7)
przewlekłość postępowania (106)
należyte (9799)
uniwersytet szczeciński (33)
1338/13 (7)
kopia gwarancji wadialnej (206)
xii ga 314/11 (50)
648/10 (5)
natychmiastowa (640)
branie udziału w realizacji części zamówienia (248)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (971)
utajnienie wykazu osób (499)
ca 262/05 (8)
kio 1125/11 (4)
wynika z innych dokumentów (14684)
art.26ust.2b (1490)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1879)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3604)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (211)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4875)
open office (28)
vat 0 % (1925)
"art. 68 ust. 2" (29)
utracił status wykonawcy (337)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (510)
230 ksh (49)
użyczenie doświadczenia (303)
ubezpieczeń wzajemnych (495)
"obiektywne potrzeby" (456)
wybór oferty po terminie związania ofertą (9807)
błędny vat (1946)
"udostępnienie polisy" (4)
kwalifikacje osób jako kryterium (1828)
ministerstwo sprawiedliwości (748)
rozwojowe (456)
niewłaściwa stawka podatku vat (1249)
art. 94 ust. 2 (2261)
ii ca 397/13 (5)
kio 1056/14 (3)
1432/10 (7)
interes prawny w przetargu ograniczonym (9983)
x ga 652/13 (33)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (914)
zakup nieruchomości (284)
szukio (4)
tajemnica przedsiebiorstwa (1779)
umowy ramowe (689)
kio 154/13 (9)
kio 2480/12 (8)
rażąco niska cena sprzątanie (229)
oferta sensu largo (143)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7153)
licencja open source (50)
xii_ga_350_09 (21)
brak referencji (3371)
dwie ceny w formularzu oferty (3523)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
c-507/03 (30)
516/14 (4)
"zmiana stawki vat" (58)
iv ca 1176/09 (11)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2329)
inna omyłka pozbawione sensu (287)
enea operator (59)
adblue (13)
art 144 (1153)
zamawiający jest związany kryteriami (6775)
140 pzp (1107)
częściowe umorzenie postępowania (616)
"zaprojektuj i buduj" (28)
reprezentacja spółki cywilnej (768)
art. 8 ust 3 (21237)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (107)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (692)
"korzystne dla zamawiającego" (385)
dokumenty z szwajcarii (66)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (8)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
kio/uzp 80/07 (53)
kio 1408/10 (16)
preferencje lokalne (81)
oferta warunkowa (635)
krk komplementariusz (34)
2854/12 (12)
indra (50)
kio 1515/10 (28)
361/12 (5)
xiii ga 379/12 (16)
vi ca 464/05 (75)
dwóch miejsc po przecinku (419)
"równoważność certyfikatów" (29)
142 ust.5 (432)
"umowy zlecenia" (361)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5016)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
wydruk zus (109)
ocena (21495)
1587/11 (7)
kio 701/11 (5)
kio_2480_12 (7)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
istotne zmiany postanowień umowy (7583)
oddalenie odwołania (17902)
gwarancja przetargowa (2114)
autoryzowany przedstawiciel (318)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2498)
rejestr instytucji szkoleniowych (68)
"art. 93 ust. 2" (60)
kio 1123/10 (16)
ii ca 207/08 (6)
kio/uzp 391/09 (5)
"zmiana w składzie konsorcjum" (9)
częśc zamówienia (9774)
usługa o charakterze ciągłym (1181)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3487)
uprawnienia budowlane (4498)
"szacowanie wartości zamówienia" (385)
zaprojektuj i wybuduj polisa (42)
wykaz głównych usług (2033)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (5869)
trojanowska rażąco niska cena (101)
bezprzedmiotowe odwołanie (1977)
brak poświadczenia (2550)
kwota vat (3844)
ograniczenie podmiotowe (3058)
certyfikat równoważny (917)
kio_1152_12 (7)
kio_2213_12 (4)
zatarcia (95)
art.26 ust.2 b (6869)
brak interesu (11734)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (262)
kio 1804/13 (7)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2258)
xii ga 413/08 (4)
referencje wystawia (2151)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5434)
termin na złożenie wyjaśnień (14461)
kio_2036_12 (14)
gospodarzem (220)
praw autorskich (1113)
"negocjacje bez ogłoszenia" (877)
spółka córka (64)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (219)
zintegrowany system informatyczny (571)
protokół zdawczo odbiorczy (146)
koszty postępowania odwoławczego (21915)
kio 35/12 (17)
407/12 (3)
świadectwo wykonania (1096)
2363/10 (13)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (617)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (525)
kio 49/11 (17)
grupy kapitałowej (717)
iv ca 351/09 (1)
substrat zaskarżenia (34)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (360)
jedna usługa dwie umowy (3239)
niedoszacowanie (133)
konsultacje doradztwo (347)
art. 89 ust.1 pkt 7 (13790)
zus osób fizycznych (213)
kio_356_11 (15)
przedwczesne (1523)
kio/uzp 19/09 (114)
zastrzeżenie tajemnicy krk (70)
impel rażąco niska cena (142)
"kluczowe części zamówienia" (53)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3219)
korektor w ofercie (19)
kio_1122_10 (5)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1516)
niezgodność oferty (6716)
czyny nieuczciwej konkurencji (1643)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
2127/10 (2)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (5564)
kio_2770_13 (4)
36 ust. 4 (5888)
art 24 ust 2a (2334)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
54/12 (25)
standstill (67)
pełnomocnictwo konsorcjum (2110)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (43)
zamiana kary umownej (113)
opinia użytkownika (836)
select (25)
kio 893 (110)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2166)
projekt wykonawczy (2436)
odrzucenie oferty interes (11136)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8229)
kio 2531/11 (8)
sumowanie potencjału ekonomicznego (183)
kio 2572/13 (3)
rażąco niska cena ecm (54)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12907)
potwierdzenie należytego wykonania (7834)
umowa warunkowa (565)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (176)
informacja z krajowego rejestru karnego (797)
x ga 103/09/za (1)
mebli biurowych (127)
instalacje solarne (100)
"brak w ofercie" (826)
istotna zmiana (12313)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
polkomtel (117)
powtórzenie aukcji (317)
faksymile (22)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (5591)
utrata statusu wykonawcy (438)
nabycie udziałów (2148)
kio_1016_12 (28)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1076)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (77)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (485)
brak ciągłości krk (13)
odnowienie licencji (22)
wyjaśnienia po wyborze oferty (12030)
nie podpisany kosztorys (1059)
enigma (119)
kio_uzp_184_10 (10)
wadium przelewem (265)
oświadczenie producenta (4363)
omyłka formularz oferty (2255)
nie figuruje w rejestrze płatników (22)
instytucje_prawa_publicznego (64)
89 ust. 1 pkt 6 (12806)
"wartość szacunkowa" (2903)
węgry (49)
"data wystawienia referencji" (34)
art. 36b ust. 2 (73)
1422/07 (10)
"pkp energetyka" (71)
żywienie w szpitalu (168)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2006)
"minimalne wynagrodzenie" (426)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
art. 85 ust. 5 (2928)
art. 180 ust. 2 (5727)
alplast (32)
niezgodny z siwz (17918)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (340)
kryterium rabat (306)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
usługa kompleksowa (2003)
literalnie (3163)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (278)
kio/kd 46/10 (18)
polisa oc prace projektowe (77)
"interes w przystąpieniu" (169)
kio_424_11 (8)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13355)
v ca 1108/08 (1)
zasada języka polskiego (2086)
zmiana korzystna (2416)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4364)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (297)
jakość (4376)
podwykonawca definicja (1010)
ii_ca_587_05 (86)
"warunki zmiany umowy" (62)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6953)
catering (163)
ecris (2)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
x ga 178/09 (4)
rezygnacja podwykonawcy (161)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
v ca 2446/09 (9)
przesłanie kopii przystąpienia (689)
iii ca 455/08 (3)
xii_ga_254_08 (3)
kio 27/12 (197)
warunki ograniczające konkurencję (3318)
2314/11 (4)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6584)
rażąco niska cena dowody (1900)
grupowe ubezpieczenie (63)
"cena rażąco niska" (1258)
błędna stawka podatku vat (1082)
abm solid (62)
"192 ust. 7" (1780)
rażaco niska cena (2529)
ii ca 1219/06 (4)
data wystawienia dokumentu (1327)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (183)
"usługi szkoleniowe" (169)
606/11 (14)
równoważny (3065)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (993)
iii ca 552/10 (2)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (185)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1077)
wyjaśnienie treści siwz (11379)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4063)
art 67 ust 1 pkt 4 (2946)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2199)
wybór najkorzystniejszej oferty (16399)
421/12 (20)
306/15 (12)
kio_uzp_86_08 (3)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3503)
"art. 8" (2062)
krakowski park technologiczny (10)
art. 51 (3346)
846/14 (8)
bezpieczeństwo dostaw (859)
kio 2189/10 (14)
w odniesieniu do jego rzetelności (842)
iv_ca_831_10 (10)
dostawa leasing (215)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7852)
czynności związane z przygotowaniem (4068)
wadium w języku obcym (87)
na rzecz różnych odbiorców (1083)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
i aca 1201/14 (2)
kio_1498_10 (4)
iv_ca_689_08 (4)
beneficjent gwarancji (688)
nakazuje odrzucenie (14574)
warunek doświadczenie (6889)
szwedzki rejestr karny (11)
"22 ust. 2" (1033)
art. 60 kc (1679)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (457)
sprzĘt medyczny (1185)
opóźnienie a zwłoka (257)
zus spółka jawna (151)
x ga 196/10/za (1)
wskaźnik rentowności (78)
kio/uzp 680/08 (4)
zmiana wykazu (5283)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (989)
wpis (25824)
kryteria inne niż cena (5233)
karty sim (2527)
brak wyboru oferty (14804)
dwie oferty jednego wykonawcy (10865)
zobowiązanie do współpracy (1596)
c-234/03 (46)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (16)
rozkład ciężaru dowodu (492)
krk spółka cywilna (154)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2200)
nie podlega uzupełnieniu (6901)
x ga 2/08/za (1)
v_ca_3036_10 (34)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
autoryzacja producenta nawierzchni (48)
kio 69/12 (16)
nieuprawnione żądanie dokumentów (7575)
bettman (1251)
kio_uzp_1624_10 (4)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1843)
kio 2644/13 (4)
realne udostępnienie (1583)
386/10 (7)
brak wniosku o dopuszczenie (7970)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (18)
konsorcjum doświadczenie (3762)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (104)
opinia bankowa, tajemnica (179)
2873/12 (9)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1008)
umowy barterowe (8)
"inżynier kontraktu" (605)
kio 2046/14 (11)
zamówienia podobne (8509)
"uzupełnianie próbek" (14)
vii ga 59/08 (3)
usługi cateringowe (75)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (381)
art. 29 pzp (19444)
kryterium odległość (560)
kio 874/13 (3)
inny dokument nie musi być opłacony (657)
ix gc 155/08 (3)
kio 2688/10 (2)
"art 36 a" (108)
kluczowa część zamówienia (1706)
art. 24 (16842)
kio 823/12 (6)
x ga 219/07 (1)
kio_1895_12 (4)
cena jednostkowa w kryterium (1747)
"definicja podwykonawcy " (21)
ciężar dowodu na odwołującym (2908)
braki w formularzu oferty (5758)
1293/13 (4)
szacunkowa wartość zamówienia (4825)
pozacenowe kryteria oceny ofert (166)
kio/31/11 (5)
"uzupełnienie dokumentów" (4956)
xix ga 237/07 (1)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (11)
przynależności do grupy (274)
przedmiar robót (1987)
termin zawarcia umowy (14153)
art. 101 (1535)
1906/12 (3)
autoryzowany dystrybutor (190)
1404/14 (5)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
art.91 ust. 3a (617)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (104)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (444)
konkurencyjność (1505)
telefonia komórkowa (170)
upływ ważności wadium (707)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (158)
1389/13 (2)
"tylko ceny brutto" (5)
imienny wykaz osób (284)
brak dowodu wpłaty wadium (614)
brak za zgodność z oryginałem (2989)
rozwiązania równoważne (1774)
"rażąco niska" (2475)
podział (2772)
2694/14 (14)
vi ga 57/07 (6)
prezentacja (945)
"wieloletnia prognoza finansowa" (24)
informacje niejawne (4530)
ii ca 88/09 (56)
i ca 230/10 (14)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2120)
243/13 (22)
858/12 (6)
zmiana terminu 144 (908)
iii czp 164/94 (6)
utajnienie polisy (86)
kio 1393/11 (5)
akuratne uzasadnienie (22)
2557/13 (4)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
certyfikat do polisy (246)
kio_1154_11 (15)
"oferta dodatkowa" (489)
v gaz 48/09 (5)
990/09 (4)
prace dodatkowe (8335)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (687)
dokument wystawiony po terminie (5124)
kurs walut (170)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2743)
kio/uzp 1848/09 (8)
harmonogram wykonania robót (1052)
kio_551_12 (5)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3518)
opłacenie polisy (506)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7791)
kio_565_11 (3)
2038/14 (3)
"potwierdzać należyte wykonanie" (388)
innowacyjność (144)
29 ust.1 (27003)
miejsce zamieszkania za granicą (342)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1448)
spełnienie warunków (17012)
instytut monitorowania mediów (16)
podstawy wykluczenia (9300)
funkcjonalność (2251)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (584)
nierealny termin wykonania zamówienia (3561)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (460)
urząd miasta łodzi (419)
6a pzp (560)
w ramach jednej umowy (7613)
dokumenty francja (321)
kryterium oceny ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (1101)
tożsamość przedmiotowa (1025)
iv ca 136/10 (2)
kluczowych części (1942)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (555)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
1103/11 (12)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (918)
kartotece karnej (105)
lotos (41)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1636)
"art. 170 ust. 4" (10)
usługi prania (188)
zmiana wynagrodzenia (7415)
rok obrotowy (767)
kio 72/13 (14)
90 ust. 2 (8133)
547/15 (10)
iv ca 136/06 (1)
"brak zarzutu" (83)
"32 ust. 2 pzp" (37)
"realność udostępnienia" (171)
36b ust. 2 (73)
arcadis (48)
kio 1645/11 (8)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (2942)
prokurent (695)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (131)
poprawa stawki vat (316)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16066)
"uzupełnienie referencji" (83)
zaokrąglenie ceny (310)
915/13 (3)
1955/12 (17)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (86)
iv ca 11/09 (42)
2222/11 (19)
niejasności na korzyść wykonawców (331)
kio 2750/11 (5)
xii_ga_451_10 (3)
c-3/88 (13)
kio 384/13 (7)
1093/08 (39)
art. 182 ust. 3 (3056)
nieuczciwej (12469)
odmowa wydania referencji (128)
438/13 (2)
doświadczenie konsorcjanta (176)
opłacona faktura (267)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3899)
pozacenowe (166)
1261/09 (13)
"iv ca 683/12" (95)
kio 509/12 (5)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
kalkulacja ryzyk (859)
kio_1292_11 (13)
odmowa podpisania umowy (840)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (28)
art. 34 ust. 5 (3837)
roboty tożsame (2208)
warunek tożsamy (2811)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5887)
"gwarancja jakości" (279)
kio_518_14 (9)
opaska hydrotechniczna (10)
dzierżawa łączy (240)
wadium lidera konsorcjum (577)
zły vat (209)
c 454/06 (59)
kio 2121/12 (8)
i ca 101/10 (5)
"krótki termin składania ofert" (49)
kio 2694/14 (14)
"istotna zmiana treści oferty" (532)
"zamiast polisy" (19)
45 ust 7 (4334)
24 ust. 1 pkt 2 (16317)
art.24 ust.2 pkt.1 (6669)
67 ust. 1 pkt 4 (2946)
2635/12 (4)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (554)
dyscyplina finansów publicznych (1736)
wykładnia (5945)
miejsce składania ofert (7521)
nieprawidłowy vat (2840)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (545)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (17137)
delaware (9)
xii ga 414/09 (2)
dowód opłacona polisa (407)
fotografia (273)
kio 629/12 (5)
2649/11 (23)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2374)
siemens ag (93)
zmiana istotna umowy (9164)
kosztorysowe (1613)
ix ca 724/08 (1)
fortum (13)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (53)
zbyt wysokie warunki (860)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1132)
"art. 140" (539)
x ga 176/10/za (1)
sedlak & sedlak (7)
"udostępnienie zdolności ekonomicznej" (5)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
zmiana umowy termin realizacji zamówienia (8585)
energa (188)
kio/uzp 193/08 (7)
x ga 268/08 (1)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (13864)
ix gc 159/08 (3)
41/12 (33)
kio 29/11 (185)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
645/13 (5)
definicja podwykonawstwa (350)
"zasada koncentracji" (225)
kio 537/14 (3)
zmiana lidera konsorcjum (1906)
87 ust 2 (7928)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (19)
stalowa wola (152)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4518)
przedłużenie gwarancji wadialnej (321)
ciągłość terminu związania ofertą (617)
kryterium właściwości wykonawcy (1735)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3234)
"art. 36b" (56)
460/14 (8)
"brak kosztorysu" (63)
kio/uzp 27/09 (102)
kio/uzp 1173/08 (5)
dokumenty w języku obcym (561)
art. 387 kc (321)
x ga 140/08/za (1)
xxiii ga 566/09 (2)
xix ga 385/14 (5)
użyczenie certyfikatu (85)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1503)
dokonuje czynności zaniechanej (7596)
c-465/11 (53)
715/11 (9)
"kopia gwarancji wadialnej" (12)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
udział w realizacji zamówienia (13565)
ii ca 693/05 (76)
972/12 (3)
"nowy zarzut" (312)
nie będzie brał udziału (14057)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2835)
stwiorb (163)
kio 2206/11 (8)
"art. 91 ust. 2a" (18)
art.29 ust.3 (2511)
"jawność umów" (42)
x ga 387/06 (1)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1366)
kio_uzp_1904_09 (5)
v sa/wa 457/13 (8)
"art. 144 pzp" (78)
415/15 (3)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (281)
krótki termin składania ofert (1127)
kio_1366_14 (8)
360/13 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (84)
xii ga 59/09 (33)
podwykonawca podmiot trzeci (1414)
najkorzystniejsza oferta (17216)
652/13 (34)
kompania węglowa (431)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1950)
v ca 984/08 (62)
karnego (1446)
"cash pooling" (2)
wejherowo (71)
iii czp 53/11 (85)
ten sam rodzaj zamówienia (15245)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3252)
c-513/99 (27)
oferta nie zabezpieczona wadium (1461)
x ga 81/09 (11)
nieprawdziwe informacje referencje (1225)
szpital czerniakowski (25)
budynek użyteczności publicznej warunek (338)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
"oferta ocena oferty" (53)
niemieckie krk (32)
kio 1586/13 (2)
"klauzula społeczna" (14)
"dokument niewymagany" (1816)
zakaz udziału podwykonawców (693)
zastrzeżenie oferty (7428)
wyroki kio (13709)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (607)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
sąd najwyższy strona internetowa (1285)
art. 87 ust 2 (7927)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3274)
przedłużenie wadium w pieniądzu (163)
1776/10 (8)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (229)
art. 58 k.c. (731)
utajnienie referencji (321)
kpc (1614)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (300)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (714)
art. 6 ust. 2 (24952)
"niezgodność treści oferty z siwz" (528)
referencje nie potwierdzają (2393)
818/11 (3)
1642/10 (5)
"oferta została złożona po terminie" (8)
zapoznać się z jego treścią (5733)
art. 143b ust. 8 (20)
zawieszenie działalności gospodarczej (277)
art. 43 ust. 3 (3362)
"błąd w siwz" (11)
criminal (26)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1074)
c-24/91 (13)
różny vat (1721)
microsoft whcl (11)
"błędy w kosztorysie" (157)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2293)
kio 2754/11 (10)
rzeczoznawca majątkowy (63)
694/13 (10)
koncesja (717)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1408)
"art. 67 ust. 2" (68)
doradztwo prawne (726)
"kryterium jakości" (145)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (468)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1215)
zakres świadczenia (11723)
1265/09 (5)
"własne referencje" (14)
zastrzeżenie referencji (1510)
"art. 12a" unieważnienie (122)
braki formalne (6366)
"ii ca 137/07" (9)
"art. 38 ust. 4" (940)
rażąco niska cena ryczałt (138)
290/11 (6)
zmiana terminu realizacji zamówienia (9706)
zmiana oferty przez wykonawcę (13046)
x ga 341/07 (4)
sumowanie potencjału (333)
kio/uzp 110/09 (53)
"art. 184" (2458)
ujemna cena jednostkowa (94)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3186)
upadłość członka konsorcjum (189)
ogłoszenie w złym publikatorze (7)
art. 230 ksh (49)
brak opisu przedmiotu zamówienia (10873)
art. 186 ust. 4 (3250)
1663/13 (2)
uchylanie się od podpisania umowy (700)
kio_1193_13 (7)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1760)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6971)
wadium na niepełny okres (970)
uzasadniona przyczyna (4105)
brak otwarcia oferty (4925)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1213)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3104)
katalogi producenta (1311)
"jawność postępowania" (865)
intergraph (68)
jakościowe kryteria oceny ofert (1126)
iv ca 566/09 (1)
1372/11 (2)
niepełnosprawne (449)
porozumienie (1799)
chorwacja (14)
v_ca_421_07 (17)
oferta niezgodna z siwz (17310)
nieprawdziwa informacja (3314)
lub równoważne (2908)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
serwis producenta podwykonawstwo (83)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (882)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (123)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1262)
pelnomocnictwo rodzajowe (449)
koncentracji środków ochrony prawnej (288)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (521)
potencjał (4285)
brak pieczęci (630)
definicja rażąco niskiej ceny (771)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (234)
brak tłumaczenia (2468)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (112)
unieważnienie czynności wyboru (12701)
dialog (620)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (171)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
oferta termin związania ofertą (11524)
spółka z o.o. spółka komandytowa (389)
slim (8)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1405)
powtórzenie aukcji elektronicznej (246)
nieaktualny odpis z krs (828)
linia kredytowa (236)
odpady komunalne (1046)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (50)
1936/11 (4)
"art. 189 ust. 6" (46)
"błędna podstawa prawna" (90)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
udostępnienie doświadczenia (2939)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (124)
iv ga 10/08 (20)
2303/12 (4)
"znaki towarowe" (801)
kompatybilność (393)
powtórzenie otwarcia ofert (2881)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (12347)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
kio_2204_10 (4)
kio/kd 79/11 (7)
nieistotna omyłka (3493)
rachunek kosztów cyklu życia (24)
nota pokrycia (95)
ii ca 675/04 (3)
umorzenie (7753)
poświadczenie (2782)
kio/uzp 816/08 (3)
unieważnienie czynności (14705)
174/15 (6)
"w gdańsku" (1874)
cena 0,00 (255)
zdolność kredytowa (965)
błąd w gwarancji wadialnej (267)
"dwie ceny" (43)
477/14 (2)
przedłużenie terminu składania wniosków (1581)
419/15 (6)
oddala odwołanie (10145)
poprawienie innej omyłki (2570)
spółka w organizacji (1280)
kio 1327/09 (26)
kio 1594/12 (3)
330/09 (9)
art. 181 ust. 2a (256)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1196)
656/13 (2)
kopia dokumentu (3097)
kio 678/12 (5)
sita (239)
unieważnia umowę (3424)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
"art. 94 ust. 1" (299)
prezentacja, próbki (185)
vi ga 50/09 (1)
vi ga 64/08 (1)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (48)
nieodpłatne użyczenie (63)
dostawa autobusów (236)
kio 493/13 (5)
dwukrotne uzupełnienie (779)
xii ga 315/11 (32)
xxiii ga 924/14 (15)
polisa podwykonawcy (279)
zmiana treści umowy (9817)
art.36a (108)
dowód oświadczenie producenta (3066)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4151)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (609)
funkcja wadium (741)
"błędna podstawa" (125)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (987)
dyrektywa (3402)
pełnomocnictwo po terminie (4160)
pełnienie nadzoru autorskiego (264)
1339/09 (4)
radiofarmaceutyki (6)
1463/08 (17)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (437)
zatajenie (98)
sukcesja generalna (45)
kio_1220_12 (3)
ratownik (59)
interes publiczny unieważnienie (9688)
889/13 (2)
ean (7)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (191)
"art. 146 ust. 6" (219)
iii ca 262/05 (7)
"prawo opcji " (90)
alpine (44)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (627)
krs aktualny (1006)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2120)
1646/10 (4)
oznaczenie ce (662)
krk po terminie (547)
potwierdzenie należytego wykonania faktura (1705)
zwolnienie podmiotowe (308)
hydrotechniczne (173)
107/14 (7)
udział w przygotowaniu postępowania (5462)
kryterium koszty eksploatacji (1207)
doświadczenie osoby (6207)
"24 ust. 2 pkt 5" (161)
doświadczenie "3 lat" (1810)
omyłka w decyzji (2218)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (412)
kary umowne nienależyte wykonanie (740)
legionowo (111)
kio_507_13 (3)
zmiana umowy przed podpisaniem (4364)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1114)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2657)
kio/kd 64/12 (2)
art. 181 (1433)
2191/10 (9)
ix ca 661/09 (8)
26 ust 2b (2241)
rozbieżnie słownie (435)
błąd obliczeniu ceny (2539)
2407/13 (5)
26 ust. 2d (299)
okresowo (1359)
2785/10 (7)
zakaz łączenia funkcji (451)
"złożenie dwóch ofert" (331)
odrzucenie odwołania w części (10741)
art.22 ust.1 pkt 1 (6206)
niezwłocznie (1951)
kio/uzp 1636/09 (3)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1454)
zus spółka cywilna (209)
zasada koncentracji środków dowodowych (126)
grupa kapitałowa (717)
xii ga 261/07 (2)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6972)
kio 1364/11 (5)
wygórowany warunek (550)
kserokopia gwarancji (303)
kio 430/14 (6)
umowa ramowa rażąco niska cena (98)
odpłatność (216)
49/14 (17)
zasada pisemności (479)
kio_109_13 (14)
ryczałt kosztorys ofertowy (254)
zwrot wadium (1829)
v ca 264/04 (21)
zamawiający z własnej inicjatywy (786)
niekompletny formularz cenowy (532)
pisemnie (7661)
17 stycznia 2008 (4728)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (891)
biegła znajomość języka polskiego (41)
"oczywista omyłka pisarska" (1230)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (305)
kio_uzp_1155_09 (3)
umowa po terminie związania ofertą (9141)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (145)
autoryzowany partner producenta (130)
art. 32 ust.2 (4584)
zmiana umowy podwykonawca (1683)
138 c ust. 1 pkt 1 (871)
forma pisemna oferty (3589)
stawka roboczogodziny (464)
vi ga 192/10 (22)
nie skonkretyzował warunku (959)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2072)
1667/09 (5)
c_538_07 (21)
xii ga 11/09 (43)
x ga 352/11 (1)
1255/12 (5)
uwzględnienie odwołania (22411)
manipulowanie (245)
obiekt budowlany definicja (1193)
zaniechanie wykluczenia (8620)
aktualny krs (1006)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
1125/14 (3)
1431/08 (15)
art.46 ust. 4a (672)
vi ca 32/11 (3)
kio/uzp 533/10 (2)
43/10 (16)
zmiana terminu zawarcia umowy (9481)
narodowe centrum badań (225)
kio 973/11 (9)
iv ca 534/06 (2)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (924)
brak części kosztorysu (2081)
cena jest rażąco niska (2506)
oświadczenie zamiast poświadczenia (657)
xxiii ga 418/09 (4)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
"potencjał ekonomiczny" (246)
równoważności (1008)
ogłoszenie (17248)
nie potwierdzają należytego wykonania (4275)
150/12 (17)
dzierżawa pomieszczeń (142)
art 26 ust 4 (14474)
kio 1231/11 (27)
rażąco wysoka cena (779)
205/11 (5)
art. 17 ust. 3 (12874)
dowody (12648)
grupa interwencyjna (96)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
2031/12 (7)
hewlett packard (320)
"24 ust. 2a" (41)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4564)
"cena zero" (12)
"art. 29 ust. 1" (2316)
2712/12 (6)
kio 647/14 (4)
forma wniosku o dopuszczenie (4307)
2939/12, kio 2942/12 (6)
dominujący wpływ (550)
wadium części zamówienia (1525)
"brak podpisu" (254)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (927)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
1225/10 (8)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2220)
x ga 256/10/za (1)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3537)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1073)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (18652)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (443)
równe traktowanie wykonawców (11401)
przedłużenie ważności wadium (620)
100 lat gwarancji (1286)
pierwotna niemożność świadczenia (513)
art. 96 (2946)
zatrudnienie na umowę o pracę (1831)
gwarancja po angielsku (270)
art. 113 vat (1424)
china overseas engineering group (13)
"wyjaśnienia treści siwz" (966)
art. 46 ust. 5 (3935)
uzupełnienie referencji (2449)
2725/11 (10)
"na dzień składania ofert" (1511)
wybór oferty po terminie związania (9946)
centrum onkologii (262)
kio/uzp 545/10 (5)
wydruk elektroniczny zus (62)
ix gc 201/07 (2)
kio 2660/12 (3)
kod ean (7)
kryteria wyboru (8096)
nie wniósł wadium (2494)
sysmark (36)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (320)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (4836)
duplikat (21)
kio 126/14 (6)
pribex (14)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1462)
639/12 (2)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
"wyjaśnienie treści oferty" (1520)
błąd w kosztorysie ofertowym (1278)
zysk wykonawcy (2337)
1821/11 (4)
xiii gc 253/10/iw (3)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
przygotowanie postępowania (6052)
sprzęt fabrycznie nowy (355)
protokół odbioru jako dowód (1863)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
art. 25 ust. 2 (14120)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2739)
kryteria mierzalne (167)
zawieszona działalność (282)
ix ca 709/09 (3)
odwołujący nie złożył oferty (20590)
"kio/uzp 766/09" (24)
"zamówień publicznych" (29750)
kio 1535/11 (5)
brak dowodów (11773)
kio/uzp 401/08 (10)
nakazuje unieważnienie postępowania (11431)
poświadczanie za zgodność (728)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
ubezpieczenie kontraktu (669)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (757)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4619)
kio 2257/12 (2)
zakład ubezpieczeń społecznych (1020)
x ga 92/11 (6)
ugoda zamówienia publiczne (87)
kio_2741_12 (7)
sap (160)
dialog konkurencyjny (548)
kio 216/14 (15)
pilność (91)
"oferta warunkowa" (9)
zamawiający (30753)
2010 (17417)
zamówienie uzupełniające (3951)
iv ca 831/10 (11)
vi ga 7/09 (12)
vat gazy medyczne (51)
zamiast polisy certyfikat (75)
przekształcenie (392)
x ga 75/08 (10)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1486)
609/10 (13)
ubezpieczenia grupowe (63)
"ii ca 29/05" (13)
144a (23)
"usługa kompleksowa" (304)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (725)
1274/10 (5)
1718/12 (4)
kserokopia gwarancji wadium (164)
zmiana umowy z wolnej reki (962)
"oświadczenie przed notariuszem" "wielka brytania" (24)
zmiana sposobu płatności (2006)
akredytacja (230)
nieterminowe wykonanie (1499)
art 29 ust 2 (28737)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (407)
uzupełnienie formularza oferty (3116)
oświadczenie wiedzy referencje (2470)
"x ga 23/07" (109)
może odstąpić od umowy (2579)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2343)
niepodpisany formularz ofertowy (1819)
aktualna informacja z krk (384)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (2910)
odrzucenie odwołania koszty (19037)
udostępnienie zdolności finansowej (1130)
udostepnienie oferty (4675)
rażąco niska cena koszty osobowe (493)
26 ust. 2 b (11700)
zakup czasu antenowego (12)
c-305/08 (25)
zezwolenie (1424)
referencje podmiotu trzeciego (1428)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5087)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1710)
2817/10 (13)
ii ca 201/05 (5)
nowe zarzuty (8287)
wadium wpłynęło po terminie (761)
kio 2079/14 (5)
kio_uzp_1564_09 (6)
wymóg dyplomu (108)
próbka (935)
695/14 (3)
cofnięcie odwołania (4747)
protokół zamiast referencji (446)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1296)
"22 ust. 5" (171)
"art. 22 ust. 1 pkt 2" (2132)
odrzucenie (20163)
kio/uzp 941/08 (2)
iii czp 109/05 (66)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1117)
"art. 191 ust. 2" (874)
uzp_zo_0_533_06 (14)
system pobierania krwi + zamknięty (36)
biegłego rewidenta (277)
dodatkowe dokumenty (11051)
84/12 (12)
xix ga 461 (28)
eod (30)
art. 38 ust. 3 (5134)
art. 91 ust. 1 (7466)
"obsługa prawna" (156)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (975)
84/08 (15)
70/09 (17)
krs z datą po terminie składania ofert (899)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (29)
42 ust. 1 (4572)
art.51 ust.2 (536)
wykonawca zagraniczny (1232)
należyte wykonanie dostaw (2432)
33/07 (36)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1586)
zmiana wartości zamówienia (10023)
140/13 (4)
"sposób obliczenia ceny" (1589)
niskie ceny jednostkowe (1172)
wyjaśnienie dokumentów (12425)
art. 32 ust. 4 pzp (3621)
odpowiedzi na pytania (6350)
"nowe okoliczności" (425)
c-237/99 (19)
poprawa vat (514)
przystąpienie do odwołania (16364)
z referencji nie wynika (3620)
zamawiający wyłączył faks (80)
1059/13 (5)
system informacji prawnej (6220)
związanej z przedmiotem zamówienia (12103)
prawo zamówień publicznych (31072)
odrzucenie rażąco niska cena (2474)
centralnej ewidencji (288)
322/08 (3)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2177)
spółka cywilna wykonawca (3573)
oferta złożona przez oddział (3620)
"klauzule społeczne" (11)
wadium na jednego członka konsorcjum (592)
kio 77/14 (16)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4642)
zaświadczenie us (135)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (261)
1548/11 (7)
1348/13 (7)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5134)
"omyłka rachunkowa " (1218)
1181/10 (4)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1298)
tajemnic (1882)
nie leży w interesie publicznym (1373)
cel wadium (501)
109/09 (34)
zamówienie podstawowe (7570)
marża (524)
vi ca 628/05 (13)
"zakres podwykonawstwa" (207)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (19)
art. 131 (1106)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (240)
tonery zamienniki (21)
średnie roczne zatrudnienie (178)
ciężar dowodu spoczywa na odwołującym (2453)
"art. 26 ust.2b" (1490)
stanowi treść oferty (17433)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
tonery oryginalne (48)
płynność finansowa (233)
art. 93 ust. 1a (1207)
c-16/98 (24)
wykazanie równoważności (807)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (579)
96 (2736)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (13608)
powierzy podwykonawcom (1169)
licencja niewyłączna (1030)
oryginalny toner (48)
ii ca 1211/09 (14)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
wykaz osób (5661)
referencje kary umowne (143)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (504)
świadczenie niemożliwe odrzucenie oferty (2625)
kio 2753/12 (9)
warunki przedmiotowe (16062)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (692)
zdolność kredytowa linia kredytowa (173)
xix ga 18/10 (31)
xix ga 156/07 (1)
iii ca 454/08 (2)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
biegły (762)
dokumenty po terminie składania ofert (9793)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (873)
efekt skali (634)
doświadczenie podmiotów trzecich (2878)
oferta sensu stricto (133)
oświadczenie członka komisji (1465)
pkp energetyka (102)
polisa opłacona (506)
kio 2746/10 (17)
art 24 ust 2 pkt 3 (16157)
sk 22/08 (30)
lte (27)
395/14 (7)
art. 4 pkt 13 (14921)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3752)
izabela kuciak (1032)
c-286/99 (29)
esri (37)
art 36 ust 5 (5858)
2238/11 (7)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2135)
iv ca 362/09 (1)
x ga 354/07 (2)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (1209)
"art. 26 ust. 2b" (1490)
"przedmiar robót" (1718)
obiekt użyteczności publicznej (417)
rozszerzenie rękojmi (228)
brak warunków udziału w postępowaniu (15031)
vii ga 44/05 (3)
244/13 (7)
słowacja krk (2)
siemens (621)
odrzucenie odwołania res iudicata (41)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (926)
inny dokument ubezpieczenia (2453)
kio_2046_14 (10)
czas oznaczony (7080)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (8947)
1958/11 (8)
polisa ubezpieczeniowa (847)
c-532/06 (14)
x_ga_81_09 (7)
utajnienie całej oferty (556)
koncepcja realizacji (1231)
"art. 23" (1637)
e-podatki (31)
błedna stawka vat (1217)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (12645)
rażąco niska cena koszty pracownicze (192)
kio_366_13 (7)
uzupełnienie wyroku (8456)
maksymalna cena (2717)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (716)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (344)
kio 287/11 (8)
"zamówienia mieszane" (20)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1290)
rażąco niska cena zysk (1111)
179/11 (7)
x ga 21/08 (24)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1194)
fordewind (9)
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a b (1716)
"art. 5 ust. 1b" (11)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (324)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (377)
kio_225_15 (6)
93 ust. 1a (1207)
kio/uzp 663/09 (16)
87 ust. 1 (7933)
językiem polskim (2477)
"art. 190 ust. 1a" (132)
wyjaśnienie treści referencji (3072)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
24 ust. 2 pkt 5 (15665)
"odrzucenie oferty wstępnej" (18)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (187)
zaokrąglenie (350)
usg (89)
kopia gwarancji (919)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3124)
"art. 16" (570)
prawo nie działa wstecz (54)
sumowanie wartości polis oc (62)
"certyfikat równoważny" (46)
548/15 (7)
kio_uzp_1362_08 (6)
próbek (935)
vii cz 536/10 (2)
błąd co do formy (2768)
za krótki termin składania ofert (1120)
udostępnienie załączników do protokołu (2106)
1674/14 (4)
podkryteria cenowe (57)
monistyczny (8)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (2688)
kio 1502/14 (5)
równoważne materiały (1815)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
"kryterium parametry techniczne" (34)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (116)
brak podpisu na formularzu oferty (1044)
"85 ust. 4" (141)
kio 327/14 (8)
produkt równoważny (1617)
kio 1815/11 (12)
odpowiedzialność konsorcjum (2464)
art. 192 ust. 7 (11645)
iv ca 223/08 (12)
inna omyłka vat (1081)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (622)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
zakres referencji (3681)
należyte wykonanie usługi (6429)
nieuczciwa konkurencja cena (7693)
"umowa pod warunkiem" (27)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
brak wskazania okresu gwarancji (2152)
roboty dodatkowe zamienne (642)
"dysponowanie bezpośrednie" (79)
przed podpisaniem umowy (6025)
poczta polska rażąco niska cena (108)
kio_1348_13 (6)
dokumenty żądane od podwykonawców (1886)
c-26/03 (61)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1736)
"91 ust. 2a" (58)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
46 ust. 3 (4052)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1934)
489/14 (2)
pfron kryterium (50)
kio 1588/10 (9)
dostawa bonów (67)
karta katalogowa (779)
znajomość języka polskiego (274)
"art. 136" (52)
1050/12 (5)
brak interesu przystępującego (5774)
ryczałtowe (2191)
dokumentacja budowlana (6904)
kio 716/11 (2)
podpis na referencji (730)
obligacje (19)
1197/13 (6)
wan (224)
kio/kd 86/12 (5)
"art. 91 ust. 3a" (71)
przeniesienie praw autorskich (290)
kio_2537_11 (13)
zasada obiektywizmu (588)
"§ 3 ust. 4" (296)
zamawiający jako gospodarz postępowania (210)
art. 94 ust. 3 (2233)
uzupełnienie dokumentów faksem (1630)
ix ga 49/09 (8)
wyjaśnienia ceny po terminie (8447)
"art. 182 ust. 5" (12)
polska agencja informacji i inwestycji (98)
przerwa w terminie związania ofertą (360)
93 ust. 4 (5910)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (566)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1815)
system pobierania krwi (120)
referencje własne (2270)
udostępnienie potencjału finansowego (1261)
wprowadzenie podwykonawcy (1571)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (987)
art 6a (727)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4223)
"brak formularza cenowego" (4)
"brak ceny" (50)
kio 2494/12 (3)
zmiana wzoru umowy (4278)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (14)
tłumaczenie referencji (710)
"niekonkretna oferta" (154)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
niewłaściwa stawka vat (1412)
zaniechanie wykonania wyroku (9999)
753/13 (4)
86/11 (9)
"art. 67" (1129)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
zastrzeżenie krk (233)
saas (2)
art 145 (1555)
autoryzowany kanał (74)
ii_ca_1285_12 (57)
x ga 174/14 (2)
1408/10 (16)
polisa zbiorowa (75)
zmiana osób (7756)
oprogramowanie równoważne (677)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1848)
china (41)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (453)
1 grosz (23659)
kio_1231_13 (5)
"xii ga 117/09" (8)
odpowiedni termin (12115)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1517)
zabezpieczenie oferty wadium (1461)
kio_uzp_584_08 (6)
gwarancja wadium (1385)
postać leku (186)
cena (12056)
wymóg jednego producenta (3706)
xii ga 10/09 (19)
"wyrok kio" (11801)
wykładnia językowa siwz (630)
wadliwe referencje (1134)
kierownik robót elektrycznych (613)
"art. 91 ust 2a" (18)
informacja z banku wydruk (224)
148/15 (13)
przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
v ga 141/09 (4)
c-18/01 (14)
"prawo telekomunikacyjne" (107)
nieważność umowy (2252)
nadzór autorski (490)
ii ca 337/11 (1)
ograniczenie liczby podwykonawców (956)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5532)
opcji (835)
sacer (4)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
kio_910_11 (3)
iii czp 68/06 (13)
kio/kd 54/12 (7)
kio/kd 68/11 (3)
po terminie (29585)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
"companies house" (7)
niedopuszczalne negocjacje (1826)
"kryterium oceny ofert" (5141)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2132)
dzierżawa analizatora (149)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7178)
plan zamówień publicznych (1991)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (159)
"oświadczenie przed notariuszem" (106)
wadium termin związania ofertą (1821)
art.38 (2502)
błedy w obliczeniu ceny (2381)
452/11 (49)
kio 80/07 (56)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1557)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (380)
1138/11 (4)
x ga 168/11/za (1)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
odstapienie od umowy (2724)
tożsamość podmiotowa (358)
"przetarg ograniczony" (20172)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1020)
niekompletny formularz oferty (1300)
537/08 (24)
kio 2181/10 (2)
biopodobny (9)
oddział przedsiębiorcy (876)
496/10 (8)
"brak podpisu na ofercie" (8)
referencje ogólne (1651)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert (428)
kio 1687/10 (5)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (703)
krs po terminie składania ofert (1307)
definicja oferty (4385)
epuap (95)
xii ga 393/10 (1)
2106/14 (2)
kio/uzp 1180/10 (10)
kio 4/15 (96)
"art. 85 ust. 2" (295)
odrzucenie odwołania (19380)
punkty funkcyjne (99)
397/14 (6)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1197)
ceidg z datą po terminie składania ofert (46)
"interwencja uboczna" (61)
udostępnienie dokumentów (4292)
"produkt leczniczy" (282)
zobowiązanie podmiotu (5606)
kio 818/15 (7)
bezprzedmiotowe (2113)
36 ust. 5 (5858)
180 ust.4 (3650)
"moment zakończenia postępowania" (19)
kio/uzp 1874/10 (11)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4956)
91 ust. 2 (7466)
wskazanie jednego producenta (2901)
"wskaźnik płynności" (57)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (488)
cena 100% (4070)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (11856)
kio 1070/10 (9)
kio 1159/12 (7)
poczta polska sa (837)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3245)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (871)
oferta złożona po terminie (21687)
nieczytelny faks (65)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6190)
115 k.c. (228)
nieodpłatnie (1238)
poufne (397)
sprint (118)
474/11 (11)
kio 1877/14 (5)
art. 67 (3148)
brak formularza ofertowego (3871)
uzupełnienie dokumentów (8199)
lek równoważny (93)
vat stawka (1930)
zus us spółka cywilna (44)
referencje konsorcjantów (206)
ii ca 460/05 (8)
iso 9000 (31)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (141)
roboty zamienne aneks do umowy (137)
"zmiana istotna" (394)
"wiedzy i doświadczenia" (4536)
kio 1557/14 (8)
umowa spółki cywilnej (2987)
art. 144 (1153)
x ga 74/09 (1)
kio_uzp_140_09 (7)
partnerstwo (176)
referencje wystawione przez siebie (1154)
kio 401/12 (4)
ii ca 586/05 (4)
wykluczenie podmiotu trzeciego (3752)
błąd co do prawa (4164)
art.91 ust.2 (5169)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3131)
warunki płatności (2484)
warunki (21428)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
zamówienia in house (133)
ii ca 435/08 (1)
ceidg spółka cywilna (37)
kryteria wyboru oferty (7988)
wyjaśnienia treści oferty (13398)
v ca 2214/06 (99)
"zdolnośc kredytowa" (918)
i ca 601/05 (3)
v ca 379/08 (1)
dowód z dokumentu (10556)
niepełna lista członków grupy kapitałowej (112)
449/09 (6)
art.5 (2264)
kio 9/11 (342)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1093)
kyocera (25)
brak odpowiedzi na wezwanie (7310)
1157/12 (5)
1106/11 (13)
kio 473/14 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (905)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2389)
badanie rzetelności wykonawcy (835)
gddkia (402)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1777)
c-328/96 (10)
"29 ust. 2" (1858)
ubezpieczenie zdrowotne (766)
ogłoszenie wstępne (1598)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (33)
kio 1721/11 (12)
kio_510_11 (27)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1085)
x ga 367/10 (1)
wadium na nieokreśloną część (1085)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1338)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (292)
negatywne konsekwencje (3746)
oferta otwarta przed terminem (1234)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (246)
wadium euro (392)
negatywnych konsekwencji (3746)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1789)
certyfikat zamiast polisy (75)
"na pierwsze żądanie" (176)
ii ca 464/09 (1)
skarga wniesiona przez przystępującego (8453)
art. 24 ust. 1a (3087)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
kio 2587/13 (6)
"aukcja elektroniczna" (420)
krk z czech (14)
zawiera rażąco niską cenę (2426)
c-525/03 (18)
"oferta równoważna" (533)
tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie (940)
vi_ga_192_10 (22)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1201)
viii ca 76/15 (8)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1369)
hawe (12)
termin na wniesienie odwołania na zaniechanie odtajnienia (892)
złożył nieprawdziwe informacje (3289)
ważność dokumentów zagranicznych (218)
błędnie wpisany vat (702)
brak faksu (3096)
nie dopuścił ofert równoważnych (2292)
referencje podwykonawstwo (456)
"uzasadnionych potrzeb" (808)
pelnomocnictwo (4386)
ryczałt (470)
jeden producent (4366)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (6302)
46/10 (33)
udostępnienie samego siebie (2847)
brak opłaconej polisy (482)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2113)
"prace projektowe" (728)
"art. 90 ust. 2" (889)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
52/08 (8)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (872)
doświadczeni z kilku umów (1241)
"powiązania rodzinne" (23)
933/11 (6)
zmiana producenta podczas realizacji (1715)
e-puap (22)
wadium zatrzymanie wadium (729)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (705)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1774)
xxiii ga 634/09 (5)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (440)
cofnięcie przystąpienia (3004)
xix ga 92/11 (18)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (530)
2014/25/ue (38)
dokumenty nie wymagane (16667)
ndi (71)
wysokość wadium (2328)
166/13 (12)
art. 110 pzp (1291)
kio 2872/12 (5)
naprawa pojazdów (219)
zagraniczne krk (104)
wyjaśnienia treści siwz (11379)
c-220/05 (32)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (71)
kio 1251/15 (11)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (296)
1385/10 (8)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (39)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2616)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (284)
niezwłocznie oznacza (1407)
omylka rachunkowa (1609)
kio 1718/13 (13)
zmiana terminu wykonania zamówienia (11354)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3304)
v ca 142/09 (3)
ii ca 84/06 (4)
zaświadczenie (3501)
połowa wyznaczonego terminu (411)
"niekaralność" "stany zjednoczone" (32)
kio/1756/10 (15)
kio/uzp 1637/09 (6)
doświadczenie (8970)
bezusterkowy odbiór (60)
2786/11 (8)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2241)
iii ca 88/09 (53)
wydruk ze strony internetowej (1295)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7406)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (458)
kio_786_10 (14)
kio/kd 58/10 (9)
udostępnienie zdolności kredytowej (294)
krk uzupełnienie (379)
ocena wiedzy i doświadczenia (5845)
uprawnień (9003)
2873/13 (6)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (528)
c-324/14 (10)
36a ust. 3 (186)
zamówienia podzielone na części (7230)
kio 90/11 (38)
bilans (795)
cena zero (8047)
zatrzymanie wadium (802)
"cykl życia produktu" (24)
wimax (10)
kio 1014/14 (2)
umowa o dzieło (665)
legitymacja czynna konsorcjum (159)
manipulowanie cenami jednostkowymi (122)
287/15 (6)
x ga 12/07 (19)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
art. 25 (14199)
art.24 ust.4 (6032)
kio_1470_11 (4)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (18)
2337/10 (5)
autokorekty (12)
charakter wynagrodzenia (7007)
podwykonawstw (1020)
kio/45/11 (1)
poleganie na zasobach finansowych (1567)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (318)
"art. 29 ust. 4" (47)
655/13 (15)
kio_1601_13 (6)
zwłoka nienależyte wykonanie (368)
panep (6)
"definicja podwykonawcy" (21)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (612)
tylko jeden wykonawca (12033)
koszty ogólnego zarządu (2572)
nie bada się cen jednostkowych (394)
warunki pozytywne negatywne (905)
zastępstwo inwestycyjne (367)
762/13 (7)
kio 59/12 (22)
xxiii ga 1313/15 (18)
brak-wadium (81)
producent (5331)
nieporównywalne oferty (1966)
"art. 83 ust. 3 " (58)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (547)
711/12 (11)
brak uzasadnienia faktycznego (12380)
szwecja (87)
zakaz podwykonawstwa ochrona (233)
art 67 ust 1 (3135)
kio 173/11 (13)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (7625)
zmiana producenta (3780)
xxiii ga 683/13 (10)
kryteria oceny ofert w żywieniu (126)
art.90 ust.1 (2447)
ii ca 2230/05 (2)
termin związania 2011 (5093)
odrębne zamówienie (7097)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
telewizja polska s.a. (165)
komputer (1084)
vat szkolenia (503)
"sprzęt komputerowy" (843)
"art. 9 ust. 2" (277)
wyjaśnienie treści oferty (13398)
referencje należyte wykonanie (2982)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (372)
przy udziale (22472)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (466)
powołanie biegłego (608)
257/13 (4)
planeta (33)
omyłka w ofercie (3898)
eurosystem (31)
promed (143)
"art. 144 ust. 1" (371)
art. 46 ust.4a (679)
xii ga 466/09 (3)
kio 2223/11 (17)
"przedmiot oferty" (865)
protokół odbioru z usterkami (244)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1652)
kio_1807_12 (7)
"próbka systemu" (34)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (120)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3500)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1436)
usługi sprzątania (962)
stopień szczegółowości wyjaśnień (510)
katowice (4115)
29 ust.2 (22764)
oryginał gwarancji bankowej (388)
206/08 (45)
parametry równoważności (777)
pełnomocnictwo szczególne (1545)
zaniechanie odtajnienia oferty (800)
kio_uzp_632_10 (4)
kio_514_11 (5)
niejednoznaczne postanowienia siwz (7695)
x ga 2/07 (37)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (177)
"art. 26 2b" (14)
obiektywny charakter (4103)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (136)
powiązania rodzinne (46)
kio/uzp 476/09 (10)
uzupełnił bez wezwania (2957)
"oferta stanowi całość" (5)
"brak ceny jednostkowej" (22)
1780/13 (4)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
vat usługi leśne (102)
inspektorat uzbrojenia (102)
raząco niska cena (2529)
jednego producenta (4366)
zaprojektuj i wybuduj (544)
v ga 13/09 (23)
starpol (17)
"sąd okręgowy w warszawie" (6204)
zamówienia do 14 000 euro (1660)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (10066)
14/10 (463)
v ca 359/08 (2)
i ca 40/07 (5)
kio_1104_10 (8)
1117/11 (4)
certyfikat ce (454)
zużyte opony (44)
wezwanie do podpisania umowy (3625)
zmiana umowy konsorcjum (3505)
brak parafowanej umowy (270)
iii ca 472/09 (2)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
te same referencje (3374)
"art. 36 a" (108)
warunki udziału w ogłoszeniu (13323)
sygn. akt vi ga 192/10 (22)
naruszenie art. 29 ust. 3 (22346)
rażąco niska cena + dowody (1900)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (358)
"opłacona polisa" (410)
kio/uzp 814/09 (6)
zbyt wygórowane kary umowne (105)
kio_1730_11 (12)
asseco (546)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1133)
generalna dyrekcja dróg krajowych (933)
umowa leasingu (271)
xii ga 151/08 (15)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (425)
kio 1092/10 (6)
"upływ terminu związania" (385)
"o obiektywnym charakterze" (465)
"nieporównywalne oferty" (179)
art 144 ust 1 (1149)
art 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
v ca 620/08 (3)
drugie miejsce po przecinku (368)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2378)
kio 1078/12 (11)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1030)
1743/13 (2)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (387)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (27)
cofnięcie odwołania faksem (728)
§ 4 ust. 3 (25973)
zmiana umowy 144 (856)
"xii ga 102/09" (72)
"podatek vat" (2304)
pkp plk (148)
xii ga 200/11 (1)
dostawa w usłudze (6191)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2332)
"kosztorysowe" (1613)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7203)
kio/uzp 320/10 (4)
brak podpisu na referencjach (707)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (5851)
kio 460/14 (8)
xii ga 62/08 (2)
"kara umowna za opóźnienie" (58)
ustawa o cenach (11983)
warunki udziału nieproporcjonalne (1504)
ii ca 417/06 (3)
kio 2135/12 (4)
art.142 (626)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2313)
nieregenerowane (38)
"prezentacja próbki" (45)
ii ca 258/09 (2)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
1063/12 (8)
"i ca 117/12" (59)
złożenie dwóch ofert (13296)
24 ust. 1 pkt 3 (16160)
67 ust. 1 pkt 5 (2943)
wodociągów (802)
pełnomocnictwo aukcja (136)
zerwanie umowy (139)
1434/08 (9)
"izrael" (43)
sąd (29246)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (219)
referencje leasing (78)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (119)
podpis elektroniczny (1454)
art. 26 ust. 1 (15262)
1201/12 (9)
leasing doświadczenie (183)
prawo autorskie (1113)
x ga 83/08 (6)
utrzymanie zieleni (824)
zatarcie skazania (52)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
świadczenie niemożliwe (3198)
kio 630/10 (2)
zasoby zamawiającego plk (42)
"art. 36b ust. 1" (45)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3646)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (11100)
xix ga 371/10 (4)
ryczałt odpady (73)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2439)
bumar (35)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (464)
polisa oc pkd (62)
charakter referencji (2535)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (968)
kio_uzp_1514_09 (6)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (126)
71/13 (9)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (977)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (170)
art.22 ust. 5 (6096)
1579/13 (3)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1740)
nieobecność członka komisji (132)
146 ust. 6 (2261)
zawarcie umowy po terminie (14046)
mikronika (29)
v ca 307/09 (10)
art. 84 (2616)
kio 964/12 (3)
vii ga 2/08 (3)
xii ga 222/07 (2)
krakowski holding komunalny (17)
kio 2081/12 (8)
1129/10 (13)
kio 1166/13 (3)
projekt zamienny (750)
forma pisemna (3845)
polisa oc (631)
referencje powinny zawierać (2705)
niepriorytetowe (608)
766/13 (6)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2078)
kio/uzp 812/09 (11)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (218)
kio/uzp 338/09 (36)
kio 2342/12 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (404)
735/13 (11)
tabela elementów scalonych (236)
art 94 ust 3 (2233)
certyfikat ubezpieczenie (469)
x ga 223/07 (7)
brak podpisu na dokumencie (2658)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (873)
766/09 (25)
bank Światowy (44)
xii ga 448/08 (2)
x ga 569/11 (3)
"art. 180 ust. 3 " (599)
kio 2015 (3914)
ix ga 392/13 (14)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (2803)
xii ga 106/10 (2)
ii ca 295/11 (1)
świadectwo zgodności we (521)
cena poniżej 1 grosza (2738)
kio 2287/10 (26)
1253/13 (5)
próbka jest dokumentem (812)
xix ga 80/07 (20)
kio/uzp 1181/10 (3)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1822)
opłacona polisa (506)
prezentacja próbek (185)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1142)
termin składania ofert (11598)
"usługi prawne" (49)
kio 19/11 (280)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4268)
usługa sprzątania (962)
wykluczenie grupa kapitałowa (601)
dokumenty podmiotów (10775)
techniker krankenkasse (3)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8227)
krk niemcy (47)
odrzucenie skargi (19616)
trakcja (139)
rażąco niska cena szpital (220)
pierwotne warunki zamówienia (4452)
v ca 330/10 (2)
"dostawa samochodu" (86)
zmiana członków zarządu (1935)
unieważnienie postępowania wada (1959)
kio 109/13 (19)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (162)
kio 2014/10 (259)
"art. 26 ust. 2e" (22)
kio_1114_12 (13)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (851)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3581)
itil równoważny (28)
zmiana treści siwz (10797)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (692)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1106)
gospodarzem postępowania (220)
naruszenie zasady pisemności (468)
kio/uzp 1990/10 (6)
podstawa dysponowania leasing (156)
jednoznaczny (12167)
779/13 (4)
równoważność norm (563)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (219)
x ga 258/09 (4)
bezpłatne użyczenie (33)
aktualny krs oznacza (675)
uzupełnienie treści oferty (8011)
pełnomocnictwo do wadium (874)
1251/15 (13)
kio 1308/13 (4)
kio_150_12 (11)
"certyfikat ubezpieczenia" (26)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7741)
vii ga 136/09 za (9)
poprawienie harmonogramu (477)
krotność (215)
doświadczenie konsorcjum (3762)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (130)
v ca 1328/08 (1)
próbka jako dokument (834)
art 89 ust.1 pkt 4 (14113)
kio_uzp_6_10 (21)
kio 162/12 (9)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
odwrócony vat (50)
kio/1765/10 (5)
art. 29 ust. 1 (28771)
kio/uzp 168/08 (9)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (75)
upływ terminu związania z ofertą (5460)
"zapytanie o cenę" (790)
"oferta złożona po terminie" (19)
kio 2709/14 (5)
5.000.000 (358)
krk z niemiec (47)
"wyłączenie członka komisji" (5)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1622)
zeznania świadków (670)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (571)
v ca 1110/04 (17)
stawka podatku vat (1693)
kio 976/11 (2)
ii ca 641/07 (3)
53/09 (21)
kampania reklamowa (31)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1497)
970/12 (14)
kary (2345)
brak interesu odwołującego (10948)
co powinny zawierać referencje (2703)
kio_1949_11_kio_1954_11 (12)
franszyza redukcyjna (19)
sukcesja referencje (29)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (153)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (874)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (302)
częściowe odtajnienie (240)
pesa (143)
2014/24/ue (85)
v ga 1/12 (275)
225/08 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (612)
pełnomocnictwo prokura (105)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (704)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1232)
1221/09 (9)
kio 1526/10 (6)
korekta finansowa (1213)
interes w przystąpieniu do odwołania (9152)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
instytut (1736)
art. 143d (37)
zakład opieki zdrowotnej (1469)
biegłego (1873)
"91 ust. 3a" (73)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (16317)
zmiana vat (2543)
żywienie (298)
ii ca 585/06 (6)
x ga 22/08 (96)
"niedozwolone negocjacje" (131)
art. 8 ust.3 (13914)
315/12 (5)
93 ust. 1 pkt 4 (5869)
zważyła (21122)
kio_2746_10 (17)
zmowa cenowa (116)
kio/uzp 694/09 (25)
"różne stawki podatku vat" (150)
wyłączne (13724)
gratis (9)
1286/11 (4)
61/14 (19)
"art. 146" (1750)
art. 42 (4302)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6286)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1197)
1641/14 (5)
c-107/98 (73)
"art. 7 ust. 3" (1852)
małżeństwo (21)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (733)
pełny odpis z krs (806)
zamówienie odrębne (7097)
konsalnet rażąco niska cena (15)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
pełnomocnictwo w oryginale (1304)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
sygnity (446)
kio 1066/11 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1503)
"art. 91" (5889)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14547)
zgodność z oryginałem (3277)
kio 1891/10 (4)
wadium osoba trzecia (636)
kio 520/11 (2)
"v ca 1412/07" (5)
"odwołanie jest przedwczesne" (24)
"parafa" (214)
kio/uzp 1490/09 (7)
model (1304)
2111/11 (3)
interes publiczny a interes prywatny (983)
umowa współpracy (2319)
c-448/01 (34)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (334)
krk wydruk (75)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (329)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5781)
642/15 (11)
usługi powtarzające się okresowo (195)
zmiana personelu (1248)
zamówienia z wolnej ręki (1646)
grzegorz mazurek (292)
wyjaśnienie siwz (11836)
"art. 84" (345)
przetarg na odbiór odpadów (785)
wniesienie odwołania po terminie (26464)
oznakowanie (724)
zakres równoważności (975)
kio/kd 15/10 (26)
usługi leśne (458)
auskunft (2)
kio 1709/13 (5)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (545)
vii ga 36/08 (7)
pełnomocnictwo do odwołania (4170)
kio 2041/11 (3)
viii ga 248/09 (3)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (121)
zarządzanie projektem (2845)
niekorzyść wykonawcy (779)
art.12a (229)
kio 954/11 (10)
szkoda (6757)
uzupełnienie informacji z krk (366)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1080)
"cena ryczałtowa" (1111)
odmówił podpisania umowy (1346)
v gaz 94/09 (2)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (142)
51/09 (23)
zabezpieczenie należytego (2944)
wadium na niepełny okres związania ofertą (865)
kio 2550/10 (12)
tłumaczenie sysmark (16)
"warunki udziału w postępowaniu" (10657)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1294)
xii ga 102/09 (74)
wyrok kio (13709)
471/11 (9)
dzielenie zamówień (961)
art. 183 ust. 2 (2056)
xxiii ga 633/09 (2)
żadanie certyfikatu (2434)
3036/10 (34)
"zakup samochodu" (52)
ge (331)
wydruk z krs (338)
kio 2734/11 (5)
generalny wykonawca (3495)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13492)
referencje brak podpisu (707)
skrócenie terminu realizacji (687)
626/12 (4)
520/11 (4)
1072/11 (24)
"art. 91 ust 3a" (71)
gwarancja na lidera (948)
subiektywne kryterium (911)
xix ga 91/07 (5)
x ga 124/11 (2)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (111)
rażąco nisko cena (2529)
kio_2765_11 (11)
wadium podmiot trzeci (646)
art. 36a ust. 2 (191)
wartość zamówienia uzupełniającego (3110)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1501)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1300)
x ga 85/08 (7)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9393)
irb (3)
art. 67 ust.1 pkt 5 (2906)
kio 68/14 (7)
art. 182 (3096)
kio_2614_11 (3)
consortia (112)
26 ust. 2e (172)
zus (850)
kio 1546/09 (3)
wezwanie do uzupełnień (6925)
obronność i bezpieczeństwo (160)
2734/10 (7)
385/11 (11)
krk szwecji (10)
v ca 3128/10 (1)
wybór oferty po upływie terminu związania (4681)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1123)
certyfikat oc (163)
utajnienie wykazu usług (501)
vi ga 79/09 (3)
art 38 ust 6 (4855)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
kio 1934/12 (23)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (67)
xii ga 282/11 (1)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (159)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5623)
x ga 189/13 (8)
wypowiedzenie (1393)
uzupełnienie dokumentów mailem (538)
odpłatność umowy (203)
odtajnienie dokumentów (796)
likwidacja (upadłość) (334)
183 ust. 2 (2056)
art. 92 ust. 1 (3574)
należyte wykonanie zamówienia (8867)
kio 1807/13 (7)
uprawnienia telekomunikacja (308)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1412)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (177)
c-27/98 (8)
art. 101 ust. 3 (1509)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1466)
zaświadczenie o niekaralności austria (25)
"oświadczenie wiedzy" (478)
brak okresu gwarancji w ofercie (2937)
190/09 (3)
1255/13 (2)
sodexho (20)
654/13 (5)
kio 2744/11 (5)
prezentacja próbki systemu (157)
ii ca 950/11 (1)
kio 1034/08 (6)
język polski (2477)
omyłki rachunkowe (1538)
wadium po terminie (2471)
kio_2793_12 (3)
wskazanie konkretnej daty (3942)
kio 797/12 (4)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (242)
wpis od odwołania na dwie części (7812)
parafa zamiast podpisu (50)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
najwyższa staranność (1412)
unieważnienie unieważnienia (10036)
konstancin-jeziorna (91)
formularz cenowy (2531)
termin uzupełnienia dokumentów (8091)
pkp intercity (95)
opłata (748)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (307)
sumowanie zdolności kredytowej (73)
rażąco niska cena po nowelizacji (284)
iii ca 855/05 (8)
kio 148/15 (13)
oferta oferta wariantowa (477)
2862/13 (6)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
remondis bydgoszcz (14)
interesu (14380)
2805/10 (6)
forma uzupełnionych dokumentów (2410)
vi ga 104/10 (2)
5 ust. 1b (1260)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
pozacenowe kryterium oceny ofert (166)
data wystawienia referencji (555)
brak producenta w ofercie (4445)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2549)
zmiana podwykonawcy (1891)
zatrzymania wadium (802)
ciężar dowodowy (2228)
dobór sprzętu tajemnica przedsiębiorstwa (144)
kio/uzp 286/08 (12)
1070/11 (5)
control process (97)
odwrócenie ciężaru dowodu (51)
kio 836/11 (9)
toner (115)
483/11 (7)
iii czp 25/10 (42)
xix ga 131/08 (17)
x ga 33/09 (4)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1491)
1514/08 (15)
ciężar dowodu (3068)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
brak ceny w formularzu ofertowym (3216)
x ga 45/08/za (1)
iii ca 344/08 (1)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1371)
treść umowy (14543)
zarzuty spóźnione (1700)
vii ca 881/05 (10)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
kio_kd_42_10 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
forma pisemna zobowiązania (2281)
losowanie (18)
kio/uzp 654/08 (13)
kio 1183/13 (3)
art. 4 pkt 8 (19046)
"rażąco niska cena" rozbiórka (71)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1127)
franszyza (30)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (17290)
treść zobowiązania (7209)
"192 ust. 3 pkt 2" (45)
warunki zaprojektuj i wybuduj (499)
iv ca 891/09 (1)
protokół odbioru końcowego z usterkami (163)
licytacji (158)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (16262)
zmiana terminu dostawy (6724)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (314)
1748/14 (4)
oferta nie jest jednoznaczna (12094)
4pi (37)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
kio/ku 60/10 (2)
należyta staranność wartość zamówienia (3460)
ciężar dowodu rażąco niska cena (888)
potencjał ekonomiczny (1629)
kio/uzp 857/09 (15)
brak ceny w ofercie (9932)
"art. 36a ust. 2" (38)
kio/uzp 1187/09 (15)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (220)
dokumenty uzupełnione faksem (938)
691/11 (7)
1827/15 (2)
rażąco niska cena ponowne wyjaśnienia (1628)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1270)
wykonano zgodnie z umową (13119)
nierealny termin (3800)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
referencje konsorcjum (1880)
"produkt równoważny" (421)
kio 2500/10 (3)
"zmiana oferty" (685)
odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą (19015)
rażące niedbalstwo (143)
energia elektryczna (706)
kio/uzp 133/09 (30)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
toshiba (74)
energy star (65)
toya (22)
dostawa artykułów spożywczych (91)
inspektor nadzoru (912)
art. 36 ust.5 (2112)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (104)
art. 91 ust. 2 (7466)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6318)
"brak wadium" (81)
"kio 318/12" (7)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (42)
354/13 (12)
dysponowanie pośrednie (1577)
opcja (835)
wpis do rejestru działalności regulowanej (576)
rażąco niska cena jednostkowa (1074)
ii ca 587/05 (86)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2645)
"26 ust. 2a" (477)
wysokość posiadanych środków finansowych (4138)
skonto (6)
vii ca 911/08 (1)
ii ca 693/05 (76)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1501)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (20)
art.185 ust.6 pzp (1268)
art. 90 ust 3 (8012)
kio 1975/14 (2)
warunki zmiany umowy (9514)
1288/10 (24)
roboty tego samego rodzaju (7237)
pozwolenie radiowe (138)
umowa pod warunkiem zawieszającym (116)
nieczytelny podpis oferty (467)
badania naukowe (750)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (16)
integracji (780)
kio 466/12 (12)
wyjaśnianie treści specyfikacji (3766)
kio/uzp 1502/08 (11)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
cena ryczałtowa, kosztorys (1095)
oferta alternatywna (1794)
uprawnienia bez ograniczeń (6388)
"podpis elektroniczny" (913)
comesa (39)
"treść referencji" (774)
736/08 (4)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (90)
art.26 (8724)
zmiana ilości w kosztorysie (1376)
"formalizm postępowania" (266)
iii ca 1019/06 (15)
kio 292/13 (9)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1565)
"wątpliwości na korzyść" (38)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1048)
zwarzyła (26)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (342)
182 ust. 3 pkt 1 (3015)
rażąco niska (2540)
telekomunikacyjne (939)
kio_668_13 (3)
"91 ust 3a" (78)
zmiana przepisów (14336)
"art. 32 ust. 1" (427)
kosztorys inwestorski (814)
kio 1818/11 (9)
definicja należytego wykonania (2602)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
94 ust. 3 (2233)
art. 24 ust. 2a pzp (1918)
nieprecyzyjne warunki (4572)
forma zobowiązania (3994)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
w przygotowaniu postępowania (6052)
wskaźniki ekonomiczne (652)
inwestor zastępczy (304)
małżonków (32)
należyte wykonanie robót budowlanych (4252)
zmiana członków konsorcjum (2416)
wadium gwarancja konsorcjum (721)
xii ga 368/08 (1)
kio/uzp 869/11 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (853)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (138)
kio_1833_14 (10)
zakaz zawarcia umowy (2815)
xix ga 471/08 (2)
xii ga 317/07 (5)
kio/uzp 210/09 (4)
wymagane dokumenty (16667)
wystawca referencji (507)
pracownik ochrony (2628)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (14404)
kio 2049/13 (3)
kio 1533/12 (6)
art. 144 ust. 1 (1149)
kio/uzp 217/10 (9)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (5946)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (614)
"zmiana terminu wykonania umowy" (34)
pierwotne warunki zostały zmienione (2460)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1013)
kio 2462/12 (2)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7221)
niska cena (2692)
kredyt odnawialny (27)
działalność regulowana (2317)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3860)
nie wniesienie wadium (2494)
art 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
oczywista omyłka pisarska data (753)
kio_1525_11 (12)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
usługi opiekuńcze (112)
zp-11 (65)
art. 4 pkt 8a (414)
tłumacza przysięgłego (450)
art. 190 ust. 1a (907)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (5869)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (310)
siwz a ogłoszenie termin (11542)
"nieistotna zmiana umowy" (63)
c-27-29/86 (4)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1005)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1063)
kio 132/11 (11)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2247)
"usługi pocztowe" (358)
iii ca 199/06 (2)
ix ca 220/09 (2)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (266)
240/10 (10)
kio_kd_46_10 (17)
573/10 (6)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5251)
"zmiana treści oferty" (1532)
art. 142 ust. 5 (1431)
należycie (9799)
kio 1661/11 (4)
oświadczenie zamiast referencji (694)
"potwierdzenie czynności" (53)
kio_148_15 (10)
kio 8/11 (219)
855/05 (16)
art. 24 ust.1 pkt 1 (15965)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
kio_4_12 (4)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (7787)
kio/uzp 565/08 (8)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (325)
v ca 1314/08 (1)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3087)
określenie równoważności (993)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (3906)
wadium wniesione po terminie (2449)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (323)
agencja pracy tymczasowej (59)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1227)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5191)
edf (21)
uzupełnienie nieprawdziwych informacji (2165)
pzu (168)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1779)
art.142 ust.5 (198)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (216)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1015)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (42)
spis kosztów) (768)
"zasada przejrzystości" (501)
warunek na korzyść wykonawcy (2321)
kio/uzp 38/09 (26)
serwis producenta (888)
istotna zmiana umowy (9164)
355 kc (272)
aż do zawarcia umowy (1470)
"zwłoka zamawiającego" (31)
1797/11 (9)
ii ca 377/09 (2)
ii ca 577/06 (7)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
narusza art. 29 ust. 3 (22346)
użyteczności publicznej (765)
kio/uzp 1092/09 (37)
x ga 213/09 (2)
zatrudnienie personelu (651)
ryzyko (2205)
238/12 (35)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15665)
kryteria subiektywne (911)
należycie protokół odbioru (1715)
"odległość kuchni " (3)
"83 ust. 2" (111)
innej omyłki (3586)
sumowanie zdolności finansowej (181)
iii ca 490/04 (2)
niejasne zapisy specyfikacji (2474)
2345/10 (3)
zmiana stawki vat (1415)
wartość szacunkowa (4832)
udostępnianie załączników do protokołu (1204)
kio 2217/13 (6)
art. 4 pkt 3 lit e (6185)
pełnomocnik konsorcjum (4896)
kio 1525/11 (12)
kio_2397_11 (3)
kio 1483/10 (20)
usługa dystrybucji stawka vat (72)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
"zmowa przetargowa" (141)
nieprecyzyjne (4885)
krankenkasse (6)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3087)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (241)
art. 91 ust.3a (115)
zamawiający nie wykonał wyroku (16653)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (720)
wskazanie konkretnego producenta (2782)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (736)
rażąco niska cena dostawa (983)
wykluczenie wadium (2116)
kio 680/15 (3)
sfałszowany podpis (20)
2020/12 (10)
art.38 ust.1 (2458)
utrata dofinansowania (250)
wyjaśnienie treści dokumentów (11747)
zmiana kryteriów oceny ofert (6270)
brak krk wykluczenie (470)
74/14 (11)
961/13 (4)
niepodpisana gwarancja (2251)
trojan (306)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16505)
wadium w konsorcjum (1124)
1199/12 (9)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5585)
"1 zł" (138)
i ca 495/13 (13)
kio 908/14 (4)
2522/12 (4)
termin zadawania pytań (1142)
"kio/kd 20/09" (5)
domestos (5)
art. 87 ust. 1 (7932)
zasada swobody umów (1436)
ii ca 788/09 (1)
disclosure of scotland (14)
"serwis na terenie polski" (10)
sobota (269)
zmiana podmiotu trzeciego (3182)
konflikt interesów (171)
"89 ust. 1 pkt 5" (1946)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (91)
przystąpienie interes (9282)
kio 385/14 (8)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (19)
ogłoszenie o zamówieniu (17211)
ix ga 121/07 (1)
naruszenie art. 42 (3992)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
kio 2765/11 (11)
nadzór autorski z wolnej reki (106)
forma pisemna pełnomocnictwa (1256)
2679/10 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (762)
bez zbędnej zwłoki (608)
wykonanie zastępcze (559)
obowiązek wizji lokalnej (371)
referencje sam sobie (1792)
warunek zawieszający (133)
itprojekt (21)
563/09 (5)
art. 13 (17767)
statio fisci (25)
cpi (41)
"materiały eksploatacyjne" (306)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1461)
v ca 1377/05 (3)
art. 151 pzp (825)
art. 181 ust. 1 (1518)
2488/12 (2)
zobowiązanie warunkowe (409)
iso producenta (430)
518/14 (11)
żądanie oświadczeń producenta (3394)
instytucja kulturalna (88)
"dokument równoważny" (133)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (122)
1881/09 (7)
zatrzymał wadium (802)
281/12 (18)
ii ca 67/05 (3)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
polisa od podmiotu trzeciego (392)
kio/uzp 31/10 (188)
"brak interesu" (876)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2312)
"art. 86 ust. 2" (75)
wyjaśnienia tajemnica przedsiębiorstwa (1698)
2344/14 (3)
oferta najkorzystniejsza (17216)
1353/12 (11)
kio 1977/14 (3)
kio 2345/10 (3)
"oferta alternatywna" (42)
nieuiszczenie wpisu (25189)
"umowa ramowa" (463)
982/10 (5)
czeski rejestr karny (4)
nie otworzył oferty (6104)
brak tłumaczenia gwarancji (793)
dyskryminacja pośrednia (227)
companies house (7)
kio/483/11 (4)
bankowa obsługa budżetu (151)
oryginał wadium (765)
nie wykonał wyroku kio (11645)
kio 637/11 (23)
ii ca 82/12 (1)
cena wykonawcy dotychczasowo realizującego zamówienia usługi sprzątania (125)
rażące naruszenie ustawy (2856)
pojęcie dostawy (1947)
dwie ceny (7997)
822/11 (18)
płyty głównej producenta komputer (149)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1057)
przedmiar a ryczałt (201)
usług pocztowych (1232)
v ca 383/07 (2)
v ca 1805/09 (2)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17504)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5604)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1666)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1074)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
"iii czp 25/07" (13)
1528/08 (2)
rozbicie ceny ofertowej (625)
dzielenie (970)
podmiot zbiorowy (668)
xii gz 74/10 (1)
pozacenowe kryteria (166)
zaświadczenie z zus (434)
xix ga 534/08 (2)
funkcjonalność system (1823)
"zasada swobody umów" (380)
kio 1312/12 (2)
protokół odbioru należyte wykonanie (1701)
haccp (47)
kody cpv (375)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (140)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
inna omyłka ilość (1906)
"oświadczenie woli zamawiającego" (161)
różny vat w ofertach (1666)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11335)
vat (3639)
zmiany w umowie (4583)
973/13 (5)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1054)
"za pośrednictwem banku" (44)
kio 1197/13 (6)
kio 51/11 (17)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1642)
kryterium jakość (2648)
referencje data (2532)
kio_455_12 (3)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (233)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3146)
"art. 43" (396)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (955)
formularz ofertowy (4261)
kio_uzp_1117_09 (12)
huawei (55)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2298)
brak interesu prawnego (10683)
referencje dla podwykonawcy (926)
i ca 251/08 (3)
wymagane doświadczenie wymóg podania informacji (3355)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5978)
kontrola doraźna (1138)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11148)
klauzula wykonalności (89)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
kio 886/10 (6)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (3892)
podmiot prawa publicznego (9049)
protokół odbioru robót (1698)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2164)
kio 2706/10 (5)
art.151a (10)
zus hiszpański (7)
89 ust 1 pkt 2 (13960)
kio_uzp_70_08 (5)
pkp sa (887)
850/08 (2)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1127)
części oryginalne (1086)
kio_kd_85_12 (14)
1268/09 (3)
skamex (94)
podwykonawca dostawy (1333)
wynagrodzenie za roboty zamienne (532)
kio_411_11 (5)
będzie dysponował (8328)
kosztorys przy ryczałcie (267)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (14)
293/10 (6)
1777/11 (7)
"art. 29" (3838)
informacje ze stron internetowych (5224)
oem (59)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (148)
c-103/88 (137)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3120)
in post (251)
kio 211/11 (4)
1329/10 (5)
kio 2307/10 (29)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1729)
218/12 (13)
i ca 368/11 (1)
sposób wykorzystania zasobów (1527)
brak ceny w formularzu (4607)
zachowanie formy pisemnej (2572)
oryginalne części (1086)
482/12 (26)
art. 95 ust. 2 (2140)
niezgodność oferty z treścią siwz (6044)
248/12 (41)
dalszy podwykonawca (1362)
sposób obliczenia ceny oferty (4236)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (36)
prawo opcji na roboty budowlane (293)
proporcjonalność (594)
xix ga 195/09 (11)
i c 317/09 (21)
rapid (29)
nadpłata wadium (4)
"iii czp 25/10" (20)
kio 49/13 (7)
xix ga 158/07 (4)
wadliwa gwarancja (1437)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (9778)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1050)
siwz (18742)
koszty reprezentacji (2252)
generyczne (23)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (180)
zmiana terminu płatności (1997)
25 ust. 1 pkt 2 (14559)
kio 1362/12 (3)
art. 5 ust 1b (1375)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
art. 190 ust. 7 (2648)
potwierdzenie należytego wykonania faktura vat (905)
kolektory słoneczne (107)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13471)
"brak opłaconej polisy" (24)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (687)
ix ga 37/06 (4)
kio 1457/12 (8)
impel security (127)
art. 22 ust. 4 pzp (12204)
xxv c 1367/10 (1)
xii ga 293/11 (1)
oświadczenie spółka cywilna (3053)
podkryteria (161)
podanie nieprawdziwych informacji (2112)
miarkowanie (258)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3642)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4657)
brak zgody na poprawienie omyłki (861)
treść oferty definicja (4207)
"v ca 1973/11" (45)
informatyczny (2356)
krs niemcy (54)
uzupełnienie kosztorysu (1167)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
2398/11 (6)
niemożliwe do przewidzenia (3112)
wyjaśnienia stanowią część oferty (6479)
"zamówienia in house" (10)
"usługi prawnicze" (71)
kio 545/11 (18)
art. 8 ust. 3 pzp (15304)
kryterium oceny ofert metodyka (311)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1884)
c-314/01 (33)
novartis (20)
zobowiązanie innego podmiotu (5432)
konserwacja zabytków (94)
art. 145 (1555)
sponsoring (3)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1241)
iso 9001 (293)
rażąco niska cena roboty budowlane (987)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (5488)
siły wyższej (187)
fcc (36)
"oświadczenie własne wykonawcy" (170)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (16305)
treść zobowiązania do udostępnienia (2737)
449/14 (3)
certyfikat polisy (246)
potwierdzenie opłacenia polisy (482)
89 ust. 1 pkt 8 (11100)
kio 153/11 (4)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1088)
obniżenie ceny oferty (1954)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1016)
zakończenie postępowania o udzielenie (5298)
x ga 98/10 (2)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
kio 2191/10 (9)
x ga 127/08 (74)
856/11 (3)
fbi (18)
1010/12 (7)
doświadczenie w polsce (1210)
"średnioroczne zatrudnienie" (41)
forma wyjaśnień (5784)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (6818)
kio 2220/10 (13)
rażąco niska cena usługi sprzątania (224)
oświadczenie art. 22 (12766)
art.6 (2761)
dostawa tonerów (96)
kio 2483/10 (13)
powtÓrzenie czynnoŚci (11124)
art. 46 ust 4a (897)
świadczenia ciągłe (1521)
viii ga 124/07 (11)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (177)
kio 1909/10 (2)
salini (34)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (215)
kio 229/12 (31)
kio_2205_11 (6)
nadużycie prawa podmiotowego (283)
xix ga 524/09 (4)
nie figuruje (606)
742/11 (9)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4876)
świadczenia okresowe lub ciągłe (840)
kio_691_11 (7)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (2772)
niejasności siwz (718)
nieprawidłowa podstawa prawna (9265)
"38 ust. 4b" (44)
x ga 158/11 (2)
"kredyt odnawialny" (17)
agencja rozwoju przemysłu (25)
miejsca po przecinku (456)
dobre obyczaje (679)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1995)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
art. 96 ust. 3 (2697)
podwykonawcy (2778)
brak parafy (200)
kio_510_12 (12)
xix ga 112/08 (1)
udostępnienie siwz jest czynnością (4114)
art. 82 ust. 1 (3060)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
xii ga 340/09 (9)
wyższa stawka podatku vat (691)
około (2168)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (443)
"tożsamość podmiotowa" (86)
broker (87)
brak dowodu wniesienia wadium (1368)
v ca 9/08 (15)
ubezpieczenie rażąco niska cena (513)
nieproporcjonalne warunki udziału (1504)
parafowanie oferty (368)
podwykonawstwa (1020)
uzupełnienie na dzień składania ofert (5694)
pozwolenie na budowę (1989)
braki formalne przystąpienia (4238)
c-100/12 (5)
83/13 (12)
kio_744_10 (4)
trybunał (1969)
południowa obwodnica warszawy (33)
"przyrzeczenie publiczne" (41)
poświadczenie bezpieczeństwa (578)
cash pool (3)
506/15 (5)
bank gospodarstwa krajowego (122)
solaris (89)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1738)
zgoda na poprawienie innej omyłki (870)
likwidacja niemcy (62)
wydłużenie okresu doświadczenia (477)
art. 91 ust. 2a (1134)
kio 457/12 (22)
komplementariusz krk (34)
kio_126_11 (9)
uzp_zo_0_616_05 (3)
skrócenie terminu płatności (180)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
lex omega (47)
"art. 96 ust. 3" (574)
zła stawka podatku vat (108)
"art. 192 ust. 7" (1774)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2418)
istotne zmiany w treści oferty (11724)
składanie ofert częściowych (2639)
160/11 (7)
xii ga 416/10 (1)
wyjaśnienie oferty (14257)
xii_ga_429_09 (73)
kio/uzp 70/08 (5)
c-188/89 (6)
orange (134)
wyjaśnianie treści oferty (4395)
ceny jednostkowe (2989)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (100)
niemiec (707)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (22409)
108/15 (13)
kio 883/11 (7)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (546)
iv ca 508/05 (4)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2633)
iv ca 715/11 (2)
"kary umowne" "wygórowane" (191)
krk od prokurenta (50)
rafako (58)
kio/uzp 1069/09 (8)
wadium w innej walucie (66)
oferta oferta równoważna (2854)
1980/10 (7)
wartość przedmiotu zamówienia (14191)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6927)
9296 (31)
kio 846/10 (4)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
810/11 (16)
"art. 26 ust. 4" (2270)
brak dowodu opłacenia polisy (393)
kio 1777/11 (7)
xii ga 138/07 (1)
brak informacji o podwykonawstwie (856)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (535)
zakaz powierzania podwykonawcom (106)
zakres krk (531)
antydatowanie (67)
rażąco niska cena ubezpieczenia (513)
roboty budowlane rażąco niska cena (987)
542/11 (10)
2772/13 (2)
częściowe uwzględnienie odwołania (3328)
ii ca 9/11 (114)
komplementariusz (134)
kio_2796_11 (5)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (6960)
art. 89 (14063)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1694)
polsuper (37)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3087)
krk nie figuruje (146)
c-434/02 (3)
niemożliwość świadczenia (988)
warunek udziału w postępowaniu (11742)
gwarancja wadialna konsorcjum (425)
informatyzacja (190)
homologacja (189)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1815)
"franszyza redukcyjna" (17)
złożyli nieprawdziwe informacje (3289)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (5591)
x ga 332/09 (6)
uzupełnienie faksem (1710)
ii ca 39/09 (4)
kio 90/12 (4)
mop 83 (66)
"brak wskazania producenta" (12)
"art. 297" (105)
art. 4 pkt 13 pzp (11260)
odrzucenie oferty wstępnej (1493)
częściowe uwzględnienie (3701)
2865/12 (14)
"zarzut spóźniony" (158)
art. 30 (15185)
2814/11 (9)
zeto (159)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5660)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (2910)
v_ca_2015_12 (7)
rażąca niska cena (806)
kio_457_11 (5)
punkt funkcyjny (87)
kio_2398_11 (6)
umowa o zamówienie publiczne (15631)
protokół z postępowania (7624)
kio 1684/12 (5)
art. 26 (15325)
xix ga 104/07 (3)
na korzyść wykonawców (4052)
zarzut blankietowy (233)
kuriata rażąco niska cena (99)
ets (1229)
niepełny formularz ofertowy (2493)
oferta wstępna 26 (1391)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1725)
klauzula waloryzacyjna (72)
v ca 2056/07 (32)
odwrotne obciążenie (575)
"oferty wariantowe" (366)
xii ga 108/15 (7)
nie wezwał do uzupełnienia dokumentów (5758)
ważność wadium (970)
2756/10 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1207)
uczciwa konkurencja (12415)
nadzór inwestorski (769)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (2720)
przynależność do grupy kapitałowej (156)
art. 182 ust. 6 (2609)
rękojmię należytego wykonania (1014)
kio 1321/11 (3)
wadium w pieniądzu po terminie (386)
wskazanie podwykonawcy (1905)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2260)
roszczenie o zawarcie umowy (1570)
wadium wniesione przez inny podmiot (1474)
zmiana pozycji w kosztorysie (1753)
refurbished (3)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22601)
utajnienie odwołania (839)
1782/09 (3)
działalność regulowana telekomunikacyjne (170)
zmiana nakładów (1436)
nadmierne warunki (1992)
kio 703/09 (22)
uzp/zo/0-9/06 (4)
ustalanie wartości zamówienia (3206)
uzupełnienie wyroku kio (6843)
"art. 186 ust. 2" (2456)
błąd w numerze katalogowym (281)
237/13 (8)
konkurencyjność absolutna (166)
zwiększenie wynagrodzenia (2072)
"zmowa cenowa" (42)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7481)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (609)
2213/12 (4)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14461)
sumowanie doświadczenia (454)
vi ga 142/08 (1)
2348 (22)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
informacja z banku (1523)
fundacja (285)
kio/ku 83/10 (23)
v ga 127/11 (1)
xix ga 102/09 (17)
przedawnienie (206)
"open office" (19)
art. 2 pkt 11 (19784)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3159)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (29)
gwarancja wadialna brak podpisu (186)
1071/11 (7)
vi ga 85/10 (2)
faktura jako należyte wykonanie (1657)
inna cena cyfrowo i słownie (570)
pwpw (36)
wartość zrealizowanej części (4461)
zmiana stawki (2805)
"badanie cen jednostkowych" (20)
xxiii_ga_924_14 (14)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2571)
sekocenbud (144)
brak daty na zobowiązaniu (4074)
samouzupełnienie dokumentów (2)
punkty serwisowe (721)
płynność (265)
gdańsk (1173)
kio 150/12 (14)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (395)
"wyjaśnienia oferty" (411)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
deklaracja zgodności (1743)
kio 225/15 (6)
"pod klucz" (145)
konsorcjum iso (295)
treść pełnomocnictwa (3970)
kio_245_14 (5)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17840)
niezasadne wezwanie (6068)
1367/08 (4)
zbyt krótki termin realizacji (603)
omyłka w obliczeniu ceny (1807)
wpis do rejestru (2816)
i ca 93/11 (5)
ca 508/05 (4)
użyczenie zdolności ekonomicznej (121)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (196)
"interes publiczny" (1123)
v ca 47/07 (20)
dbs (6)
kio_2407_13 (5)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (180)
kio 907/14 (3)
"połączenie spółek" (40)
brak pozycji (7571)
"zamówienia uzupełniające" (656)
kio 2137/11 (4)
2296/12 (5)
ujemna cena (245)
kio 425/12 (12)
krk szwecja (10)
"art.91 ust. 3a" (71)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2514)
zmiana projektu (6321)
skreślenie ofercie parafowane (70)
"należyte wykonanie umowy" (1329)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1445)
sumować doświadczenie (454)
"przed notariuszem" (342)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (202)
udostępnienie oferty (4675)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2326)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1019)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3023)
program funkcjonalno użytkowy (806)
błędny numer katalogowy (315)
krs (2232)
"26 ust. 2d" (84)
art. 5a (1033)
wizyta referencyjna (20)
gmina wrocław (646)
dostawa samochodów (552)
46 ust. 4a (897)
xix_ga_268_09 (10)
art.93 ust.1 pkt 7 (4098)
ćwik (102)
"powiązania kapitałowe" (132)
xix ga 167/07 (11)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (377)
258 (303)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (6)
oświadczenie złożone przed notariuszem (467)
kio_854_11 (9)
2219/11 (3)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1445)
x ga 183/10 (1)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (5728)
tłumaczenie na język polski (1303)
186 ust. 2 (4288)
nie odczytano ceny oferty (755)
"art. 32 ust. 4" (152)
"złożenie oferty po terminie" (23)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2353)
"art. 143a" (26)
67 ust. 1 pkt 6 (2844)
1275/12 (7)
kio_2419_14 (7)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (248)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (5616)
ots-ip (22)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (16936)
kio 258/15 (2)
porty lotnicze (244)
czyn nieuczciwej konkurencji (5347)
modyfikacja formularza ofertowego (1300)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (165)
wasko (570)
czynności w postępowaniu (23570)
bład w obliczeniu ceny vat (1272)
"uzupełnienie treści oferty" (239)
dokumenty w formie pisemnej (3655)
"uchyla się od zawarcia umowy" (142)
art. 38 ust. 1a (1101)
roszczenie o zmianę umowy (1281)
kio 467/12 (7)
"dodatni wynik finansowy" (45)
ix ca 542/08 (2)
inny skład konsorcjum (6290)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
zbyt wysokie kary (204)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (141)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
iv ga 14/07 (25)
cofnięcie skargi zwrot (4625)
758/10 (4)
dwukrotne wezwanie (948)
v ca 3036/10 (34)
"wykładnia siwz" (63)
iso 9001:2008 (78)
doradztwo techniczne (639)
wartość robót brutto czy netto (1314)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
kryterium serwis (1025)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (2691)
iii czp 147/08 (11)
kio/kd 25/12 (12)
art. 40 ust. 3 (6178)
kryterium termin realizacji zamówienia (6883)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (663)
referencje dla samego siebie (1753)
sumowanie okresów doświadczenia (385)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (749)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (654)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1247)
"art. 42 ust. 1" (135)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1227)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1247)
uzupełnienie na rozprawie (7586)
fart (40)
aport (52)
pełnomocnictwo materialne (582)
cena trzy miejsca po przecinku (271)
kio_99_12 (5)
tonery gwarancji (35)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2192)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1517)
nie wpisał stawki podatku vat (546)
błędny podatek vat (1489)
1841/09 (2)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4154)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4130)
finansowanie (2439)
zamówienie wspólne (7970)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2865)
iv ga 39/08 (1)
"do wglądu w siedzibie" (26)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3118)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (141)
uwzględnia odwołanie (22411)
licytacja (158)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (203)
termin na uzupełnienie dokumentów (8091)
spam (6)
x ga 241/10/za (1)
kio/uzp 255/08 (16)
tubisz rażąco niska cena (101)
"usługi transgraniczne" (17)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
xii ga 143/09 (19)
poprawa przedmiaru (405)
forma dokumentów uzupełnianych (2118)
sprzeczność w siwz (4685)
żądanie iso (579)
24 ust 2 pkt 1 (16317)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
zastępstwo procesowe (2601)
brak daty na oświadczeniu (7290)
wadium kopia (568)
560/09 (9)
zwrot wadium w formie gwarancji (691)
v ca 428/05 (4)
unieważnienie postepowania (15535)
otwarcie ofert przed terminem (5525)
629/12 (5)
zaświadczenie z krk (417)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (362)
kio_1818_11 (9)
zakres polisy oc (615)
kio 154/12 (11)
zobowiązanie innych podmiotów (5432)
dysponowanie bezpośrednie (3846)
atest higieniczny (101)
kio_974_13 (3)
ii gsk 105/05 (12)
art. 90 ust. 2 (8133)
spełnianie warunków w jednej części (7642)
kio_2754_11 (10)
isok (22)
529/13 (6)
vii ca 587/09 (1)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (70)
kio/uzp 458/09 (14)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (506)
charakter próbki (598)
pełnomocnictwo (4386)
adhezyjny (89)
niewłaściwy tryb postępowania (10362)
częściowy sprzeciw (340)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (253)
potwierdzenie czynności (16272)
kio 20/10 (307)
spółka komandytowa krk (49)
tłumaczenie (2695)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (559)
upadłość austria (31)
brak dowodu opłaty polisy (181)
ryczałt brak kosztorysu (256)
zysk (2461)
kio 34/15 (16)
brytyjski krk (14)
ceidg po terminie składania ofert (76)
integracja (780)
x ga 51/09 (3)
i ca 220/07 (1)
kio_ku_35_11 (7)
azbest (40)
kio_1533_12 (6)
"jedna usługa" (436)
"art. 101 ust. 2" (13)
wadium+konsorcjum (18)
iii ca 112/06 (1)
v ca 1315/08 (1)
v ca 1514/02 (18)
kio 48/14 (14)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (11107)
subiektywna ocena (1280)
art 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
ograniczenie do jednego producenta (4022)
kio 223/11 (4)
tożsamość (1169)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (276)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (20)
kio/uzp 687/10 (2)
brak ogłoszenia (12738)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1768)
540/13 (6)
upływ terminu związania ofertą (5460)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (215)
art. 29 ust. 2 (28737)
wniosek o zabezpieczenie (3407)
nieprawidłowy numer katalogowy (490)
próbek, opisów lub fotografii (115)
"nieprawdziwe informacje" (2183)
290/13 (7)
iii ckn 1320/00 (16)
1671/11 (2)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
xii ga 292/11 (1)
szkodowość (5)
art 67 (3148)
dotychczasowy wykonawca (4779)
aqap (32)
łączenie zamówień (3330)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3290)
termin wykonania umowy (12849)
inny dokument (16810)
ix ca 50/07 (6)
ponowne odwołanie (12098)
kio_1840_12 (7)
odbiór robót budowlanych (2594)
inne dokumenty określające obroty (1707)
91 ust. 3a (705)
art. 84 ust. 1 (2609)
ii ca 997/06 (2)
x ga 214/09 (3)
błąd ryczałt (244)
awaria faksu (183)
refundacja (251)
245/14 (6)
konkurs architektoniczny (95)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (12974)
sucg (4)
493/13 (5)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (147)
wadliwe pelnomocnictwo (1549)
nie istotna zmiana umowy (9164)
ponowne wniesienie wadium (1485)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (226)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1253)
kio 2276/12 (4)
sztuki budowlanej (1465)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
iv ca 766/11 (1)
karta oceny ofert (2247)
wygórowana kara umowna (200)
nie dołączył kosztorysu (1195)
partner dariusz apelski (9)
utajnienie karty technicznej (202)
wyjaśnienia po terminie (14808)
pełnomocnictwo do aukcji (136)
nadmierne kary umowne (280)
93 ust. 1 pkt 5 (5794)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (824)
373/12 (11)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1566)
ograniczenie konkurencji (11928)
udział w realizacji części zamówienia (9389)
ix ca 497/09 (1)
autoryzowany serwis (259)
kio 1602/12 (11)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (10559)
unieważnia postępowanie (5396)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (3755)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2312)
art.46 ust.3 (1130)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1601)
art. 43 (3685)
"art.12 a" (229)
kio_uzp_1463_08 (17)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (596)
1936/13 (9)
kio_715_14 (19)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (25)
i1 ca 202/09 (1)
kio 1306/13 (3)
związek spółek wodnych (582)
koordynator projektu (250)
dostawy okresowe (835)
podmioty trzecie (1965)
kio/uzp 585/09 (16)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2658)
ag complex (57)
naruszenie art. 144 (1092)
zasada szybkości postępowania (639)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
"usługi telekomunikacyjne" (293)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (141)
pożyczka (201)
wniesienie wadium (2494)
xix ga 403/08 (1)
ix ga 228/09 (2)
"146 ust. 6" (220)
iii czp 107/12 (17)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2561)
vi ga 121/10 (1)
1149/08 (6)
kio/uzp 62/12 (7)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (53)
art. 4 pkt 3 (26078)
2388/11 (2)
antywirus (6)
181/08 (6)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (773)
metodyka (423)
iii ca 416/05 (2)
"co jest przedmiotem oferty" (38)
na pierwsze żądanie (10541)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2042)
aktualizacja oprogramowania (317)
art.24 ust. 2 pkt 1 (9707)
"iv ca 142/11" (19)
kio/kd 15/11 (25)
29 ust. 2 (28737)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2249)
"komisja przetargowa" (1447)
tramwaje warszawskie (56)
doświadczenie komplementariusza (72)
braki w formularzu ofertowym (3871)
vii ga 36/09 (2)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3553)
niezaskarżenie wezwania (2704)
"93 ust. 1 pkt 6" (215)
łączenie doświadczenia (2037)
uzupełniające (4003)
obroty na rachunku bieżącym (272)
domniemanie ceny rażąco niskiej (633)
blok operacyjny (297)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (496)
zwiększenie konkurencyjności (544)
dokumenty wielka brytania (225)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
cena kosztorysowa (1462)
kio 1081/10 (6)
kio 917/10 (10)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (53)
dzielenie zamówienia art. 32 (418)
kio 218/12 (12)
oferta niepodpisana (7589)
iii ca 177/10 (2)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
alcatel thales (9)
praxis (20)
471/12 (17)
iso 27001 (46)
wiedzy i doświadczenia (6135)
błędny wykaz dostaw (990)
kodeks cywilny (5044)
uzupełnił dokumenty faksem (938)
tryb postępowania wolna ręka (1605)
art. 85 (3065)
471/08 (4)
inne usługi niepriorytetowe (467)
budowa a przebudowa (1732)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (212)
t-9/06 (194)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
nieuczciwa konkurencja (12415)
"bank zagraniczny" (12)
w warszawie (26737)
gsm-r (30)
brak równoważności (903)
podpis na ofercie (2997)
pełnomocnictwo kopia (1195)
skrócenie terminu składania ofert (555)
niezgodność przedmiaru projektem (780)
"zakres konkursu" (7)
128/13 (15)
1509/11 (7)
zastrzeżone usługi pocztowe (296)
xii ga 13/09 (12)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3059)
"świadectwo przejęcia" (161)
nierealny termin realizacji (3425)
uchylanie sie od podpisania umowy (700)
"kio 1507/11" (6)
867/10 (8)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (448)
średnioroczne zatrudnienie (82)
wiedza i doświadczenie (2904)
1922/10 (3)
odrzucenie wniosku (10874)
kio 632/11 (3)
2799/11 (3)
dowód zapłaty polisa (243)
kio 1350/14 (2)
szpital wolski (34)
współubezpieczony polisa (4)
kryterium aspekt społeczny (572)
tonery (115)
"doświadczenie podwykonawcy" (46)
"związanie wyrokiem" (24)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
ii ca 141/07 (3)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (79)
art 49 ust 3 (2880)
naruszenie konkurencji (12904)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6658)
termin podpisania umowy (6522)
"zmiana nieistotna" (394)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8200)
ii ca 104/06 (11)
ix ca 297/10 (1)
"zmiana stawki podatku vat" (113)
dokumenty składane przez konsorcjum (4469)
2033/13 (6)
oczywista omyłka pisarska (1511)
kio/uzp 244/09 (14)
"pilna potrzeba" (164)
uzupełnienie wykazu robót (2757)