Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

kio 2777/11 (7)
1063/12 (9)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (719)
niepełnosprawnych (521)
miarkowanie kar umownych (110)
"kio 1237/11" (22)
interes w przystąpieniu do odwołania (10009)
1388/13 (15)
naruszenie zasady jawności (1605)
nieprecyzyjne warunki (5066)
inna omyłka cena jednostkowa (1246)
odwołujący nie posiada interesu (8023)
art.142 ust.5 (201)
"błędna stawka vat" (114)
brak pozycji w kosztorysie (2230)
omyłka formularz oferty (2469)
1072/11 (24)
know how (525)
iv ca 683/12 (118)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (15)
iii ca 418/09 (12)
o obiektywnym charakterze (4686)
ii ca 460/05 (8)
kd (1190)
oddala odwołanie w zakresie (11135)
wykluczenie podwykonawcy (2438)
procedura odwrócona "aktualne na dzień" (64)
in-house (147)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4696)
"za zgodność" (3319)
"wprowadzenie w błąd" "nie wykazał" (610)
kio 257/13 (4)
zasada koncentracji środków (338)
testy (1420)
dodana dodatkowa pozycja w formularzu cenowym (551)
228/10 (47)
x ga 2/07 (38)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (23)
2630/11 (9)
skrzeszewski rażąco niska cena (97)
termin na uzupełnienie dokumentów (8881)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
ii ca 207/11 (6)
"zamawiający jest związany" (270)
minimalny zakres świadczenia (3991)
ryzyko (2530)
kara za opóźnienie (829)
pierwotne warunki zostały zmienione (2795)
kryteria wyboru (8999)
hsm (19)
tamex (65)
26 ust. 2e (199)
nakazuje odrzucenie (15310)
unieważnienie postępowania brak środków (8869)
innej omyłki (3909)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (323)
354 kc (258)
art. 43 (3807)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3617)
xii ga 73/12 (16)
scotland (16)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (257)
art. 192 ust. 2 (13052)
zwłoka nienależyte wykonanie (438)
rozwiązanie równoważne (1999)
artykuły biurowe (254)
charakter wynagrodzenia (7856)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (110)
"art. 4 pkt 3" (127)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2884)
aktualny odpis (1741)
kio_655_12 (6)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7475)
v ga 53/05 (1)
polecenie zmiany (580)
oferta dodatkowa (13780)
odwrotne obciążenie vat (199)
strona internetowa (5993)
"handel referencjami" (38)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (60)
v ga 40/09 (24)
813/15 (14)
v gaz 22/08 (9)
iv ca 140/08 (24)
zamówienie podstawowe (8445)
ix ga 37/06 (4)
treśc referencji (3919)
udział podmiotów trzecich (4779)
wodociągów (862)
nieistotna zmiana (15555)
sprzeczne wyjaśnienia (6596)
nadmierne warunki (2240)
§ 6 ust. 2 (26911)
kio 327/14 (9)
ogłoszenia prasowe (193)
192 ust. 2 (13052)
cena kosztorysowa (1598)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (16)
kio/uzp 780/10 (12)
interes w przystąpieniu (10176)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1492)
zatrzymuje wadium (329)
zwrot oryginału gwarancji (803)
"niewłaściwy tryb" (164)
223/11 (5)
2966/13 (4)
kio_661_12 (6)
pierwotna niemożność świadczenia (577)
kio 2121/12 (8)
warunek konsorcjum samodzielnie (2470)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1582)
131e (32)
zaokrąglanie ceny (114)
częściowe odrzucenie odwołania (3142)
kio 623/12 (6)
kio/uzp 873/09 (5)
csk 456/09 (24)
usługi prawnicze (352)
iv ca 915/08 (2)
bezpłatne użyczenie (36)
2127/10 (3)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (3006)
i ca 134/06 (21)
pełnomocnictwo prokura (111)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (18732)
ubezpieczenie umowy (2969)
"zarząd transportu miejskiego w warszawie" (44)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1923)
brak uzasadnienia wykluczenia (12461)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6788)
946/10 (2)
termin realizacji zamówienia (16292)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (674)
brak tłumaczenia wadium (466)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5174)
2157/16 (2)
874/09 (17)
zwiększenie konkurencyjności (633)
kio_1455_10 (4)
polisa oc przed zawarciem umowy (527)
"wyrok kio" (12785)
135/10 (6)
kio 2397/13 (3)
lekkomyślność (84)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (725)
867/10 (8)
2721/12 (3)
nieprawdziwe (3852)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (483)
kio 813/15 (14)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (2061)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (305)
zmiana oferty przez wykonawcę (14348)
"utajnienie wyjaśnień" (99)
1946/09 (3)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2631)
poświadczenie protokół odbioru (674)
przetarg na odbiór odpadów (888)
doświadczenie jako generalny wykonawca (2087)
opinia prawna jako kryterium (3946)
kio 270/13 (10)
definicja przedsiębiorcy (1963)
ii ca 377/09 (2)
termin skłądania ofert (12699)
goap (11)
w celu wykonywania działalności sektorowej (504)
500/15 (21)
"art 4 pkt 8" (218)
oferta stanowi całość (12122)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (915)
płynność (302)
kio 879/14 (3)
"kosztorysowe" (1770)
1/16 (907)
prawo opcji w robotach budowlanych (343)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
art. 36 ust.5 (2317)
zamawiający jest związany kryteriami (7020)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
kio 990/13 (7)
c 496/99 (53)
2688/11 (4)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (11002)
c-199/85 (14)
kio 2754/11 (12)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2627)
"usługi powtarzające się okresowo" (41)
certyfikat ubezpieczenia (511)
sytuacja finansowa (7181)
"warunki zmiany umowy" (64)
1060/13 (4)
22a ust. 6 (217)
"roczny obrót" (72)
program funkcjonalno-użytkowy (843)
kio 1349/12 (10)
2708/15 (3)
wykonawca jest profesjonalistą (932)
oferta treść oferty (21815)
emas (30)
fortum (14)
v ca 422/06 (1)
realny (4412)
krk niemcy (50)
obsługa bankowa 2016 (240)
kio_1525_11 (14)
xii ga 358/10 (2)
brak wyboru oferty (16118)
udział w przygotowaniu postępowania (6073)
rażąco niska cena zaprojektuj i wybuduj (140)
kio 2185/14 (22)
2292/13 (37)
pełnomocnictwo konsorcjalne (162)
fart (49)
art 180 ust 5 (5947)
dowód opłacona polisa (451)
rażąco niska cena wyjasnienia (2627)
"art. 49 ust.3" (25)
2339/14 (3)
tusze tonery (37)
34/15 (22)
art. 67 (3552)
kio_2873_13 (6)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (13214)
kio_281_12_kio_290_12 (12)
spółka cywilna (4192)
"29 ust. 4" (74)
art. 36aa (10)
parafowanie stron oferty (375)
1255/12 (5)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (4468)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1455)
krs nieaktualny (1103)
krk belgia (8)
2772/13 (2)
kio 2057/11 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa (2086)
990/11 (9)
"przeciwnikiem skargi jest " (36)
"kio 1756/10" (16)
brak strony (18184)
3036/10 (37)
kio 598/13 (4)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
zmiana formularza ofertowego (3602)
kryteria równoważności (747)
grzegorz mazurek (293)
"art. 24 ust. 1 pkt 18" (9)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (457)
użyczenie zdolności ekonomicznej (128)
wstępne ogłoszenie informacyjne (417)
xix ga 3/07 (278)
oswiadczenie ubezpieczyciela (512)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1771)
profesjonalista (937)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (432)
zakres wezwania do uzupełnienia (7281)
kio_2031_12 (14)
dopuszczalna zmiana umowy (7106)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (340)
kio/1756/10 (16)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4570)
"1 grosz" (121)
"zasady traktatowe" (45)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (675)
przekaz pocztowy (70)
litwa upadłość (3)
nieczytelna kopia (448)
ministerio de justicia (3)
"oświadczenie producenta" (910)
x ga 332/09 (6)
516/14 (5)
generalna (4384)
interes przystępującego (7039)
aktualne na dzień złożenia (7004)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4897)
"ustalenie wartości zamówienia" (583)
iii ca 416/05 (2)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (17)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (263)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (234)
awarii (1017)
"usługi prawne" (53)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (46)
dokumenty niewymagane w siwz (14500)
opłata (855)
1123/10 (16)
189 ust. 2 pkt 6 (6530)
gwarancja wadialna kopia (222)
art. 198ea (7)
o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (309)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6872)
kio 438/13 (2)
"warunek zawieszający" (41)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3612)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1266)
kio 1562/11 (64)
kio 650/11 (4)
166/13 (12)
v gaz 21/08 (9)
ciężar dowodowy (2323)
kd 58/10 (13)
"art. 4 pkt 13" (10)
642/15 (11)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (14953)
warunek zawieszający w umowie (75)
zagospodarowanie odpadów komunalnych (673)
ulotki (475)
sobota (305)
85 ust. 4 (3193)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (187)
kopia gwarancji (1021)
zmiana członków zarządu (2105)
art 36 ust 4 (6530)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (462)
kio_2537_11 (13)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1280)
"błąd w ustaleniach faktycznych" (236)
x ga 294/07 (9)
nie otrzymał faksu (2447)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (252)
"klauzula wykonalności" (36)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (5006)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1593)
protokół odbioru końcowego z usterkami (207)
przekazanie kopii odwołania zamawiającemu (4559)
termin podpisania umowy (7186)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (8547)
"art. 43" (430)
kio 21/09 (255)
1980/12 (42)
cpu benchmark (12)
8 ust. 3 (23198)
i cz 103/07 (1)
do realizacji których te zdolności są wymagane (4086)
kio 126/07 (8)
956/12 (13)
kio 2006/11 (85)
1574/10 (10)
roboty budowlane wraz z dostawą (3550)
certyfikat równoważny (1003)
"art. 144 ust. 1 pkt 6" (1)
dzielenie (1121)
ii ca 489/06 (47)
usługi okresowe, ciągłe (962)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (213)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2225)
naprawa pojazdów (266)
harmonogram rzeczowo finansowy (756)
błąd w stawce vat (1259)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1814)
rfid (46)
przystąpienie (18257)
oferta bez podpisu (2547)
424/08 (10)
"art. 144" (620)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1793)
postać leku (214)
kio 35/12 (17)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
xii ga 109/08 (1)
wadium lider konsorcjum (626)
180 ust.2 pkt.6 (2049)
jednokrotność wezwania (79)
brak nazwy producenta w ofercie (2799)
1515/14 (8)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (201)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (119)
forma pisemnego zobowiązania (2574)
pisemne zobowiązanie forma (2574)
ograniczenie zasady swobody umów (1569)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (2245)
kio 2012/12 (191)
informacje ze strony internetowej dowód (3687)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (579)
potrącenie (598)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5703)
roboty ogólnobudowlane (482)
kio 2744/12 (4)
nieopłacona polisa (559)
hl7 (38)
x ga 307/09 (4)
wnosi o unieważnienie postępowania (9996)
139/14 (5)
składka polisa (440)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (1251)
dokumenty z innego postępowania (17217)
iv ca 29/10 (42)
brak faksu (3220)
wymienione po przecinku (356)
1941/09 (12)
poprawienie omyłki (3062)
art. 24 ust. 8 (14614)
"udostępnienie protokołu postępowania" (78)
zmiana ceny (8827)
szacowanie wartości zamówienia z należytą starannością (789)
kio 1661/11 (5)
inna omyłka nieistotna (3626)
instytucje_prawa_publicznego (66)
podmiotowe kryteria oceny ofert (2045)
2510/15 (1)
brak zgody na poprawienie (1266)
rażąco niska cena koszty pracownicze (235)
nieodpłatnie (1277)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (624)
kio 44/12 (11)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1657)
1703/14 (5)
"system informacji prawnej" (73)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1992)
145/15 (9)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1254)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
2742/14 (7)
homologacja (194)
"zaniechanie odtajnienia" (631)
komandytariusz (22)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2752)
błąd pisarski (1245)
sam sobie wystawił referencje (1254)
"ustawy nie stosuje się" (365)
tłumaczenie dokumentów (2710)
wykonawca nie podał ceny brutto (4255)
x ga 269/07 (2)
a (32989)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (90)
1674/16 (51)
nie opłacona polisa (559)
lte (30)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (12861)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (11)
"art. 38 ust. 4" (1028)
odległość serwisu (152)
kio 1344/11 (14)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (2041)
siła wyższa art. 144 (38)
691/11 (7)
1353/13 (13)
zmiana terminu dostawy (7447)
alstom rafako (17)
1955/12 (19)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (98)
art. 46 ust. 5 (4345)
kio 1898/11 (3)
304/00 (218)
druk oferty (1929)
"związanie ofertą" (1489)
art. 17 ust.2 (12752)
art. 38 (6336)
nie podpisany formularz oferty (3371)
przejrzystość (1600)
za pośrednictwem banku (1779)
ii ca 675/14 (4)
nieotwarcie oferty (6752)
18 ust. 2 (17427)
termin wykonania (20608)
tajemnica przedsiębiorstwa wykonane usługi (1550)
przesłanki zatrzymania wadium sprzed nowelizacji (49)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (581)
sumowanie polis oc (77)
c-275/98 (16)
580/09 (6)
zabezpieczenie roszczenia (1080)
2345/10 (3)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (708)
kio 467/12 (9)
termin wniesienia odwołania (29419)
błędna stawka vat (1353)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (913)
"wykluczenie wykonawcy" (6279)
krk podmiot zbiorowy (213)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (686)
kio 1034/08 (6)
"dialog techniczny" (82)
art. 86 ust. 1 (2413)
2337/10 (5)
brak pozycji kosztorys (2230)
sytuacja ekonomiczna (4230)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (746)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1626)
766/09 (26)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (12222)
"omyłka rachunkowa " (1302)
104 kc (500)
386/13 (8)
2812/14 (2)
projekt własny (5739)
"ciąg pełnomocnictw" (52)
"polski związek pracodawców budownictwa" (20)
kio 2358/14 (6)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (3279)
charakter jedz (331)
kio_2053_12 (13)
"art. 90" (2808)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4888)
kio_uzp_694_09 (23)
doświadczenie komandytariusza (14)
i ca 331/10 (1)
porównywalność ofert wariantowych (24)
minimalny zakres umowy (4408)
uniwersytet (1271)
art. 42 ust. 1 (4687)
kio 822/11 (18)
17 stycznia 2008 (5110)
brak warunkÓw udziaŁu w postĘpowaniu w ogŁoszeniu (12187)
niepriorytetowe (843)
warbud (391)
termin związania ofertą wybór oferty (12128)
kryterium właściwości wykonawcy (1964)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (439)
zmiana siwz po terminie składania ofert (7287)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (290)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (227)
272/11 (7)
art. 60 kc (1766)
forma referencji (2270)
kio 369/13 (3)
zaświadczenie z krk nie figuruje (124)
kio_96_14 (5)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1518)
leki refundowane (35)
2649/11 (25)
pbg (108)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (185)
iii czp 23/12 (42)
sztuki budowlanej (1627)
zbyt wysokie warunki (997)
"art. 17 ust. 3" (104)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1174)
błędny formularz oferty (3346)
liczenie terminu składania ofert (3057)
890/10 (9)
tco (27)
"uzupełnienie wadium" (31)
ogłoszenie a siwz (12941)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (1084)
953/13 (30)
oferta niezabezpieczona wadium (1579)
kio/uzp 110/09 (58)
brak w formularzu ofertowym (4322)
wyrok sądu (23187)
c-532/06 (16)
interwenient uboczny (145)
opinie bankowe (553)
wraz z tłumaczeniem (2483)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1965)
tramwaje (223)
spółka cywilna dokumenty (3882)
obowiązki zawodowe (3495)
zobowiązanie (8607)
ii ca 442/06 (6)
kio/uzp 1636/09 (3)
kio/uzp 857/09 (15)
kio 1546/09 (3)
"wykonanie zastępcze" (47)
"tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku" (7)
uwzględnia odwołanie (24115)
krk francuskie (22)
vat gazy medyczne (56)
krk wystawione po terminie składania ofert (340)
kio_1729_10 (3)
catering (179)
przystąpienie do odwołania (17890)
oferta sensu stricto (180)
marsh (10)
art.26 ust. 2b (2185)
art. 89 (15179)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
kio 95/16 (5)
"brak opłacenia składki" (4)
zatrzymania wadium (865)
"błędna podstawa prawna" (104)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3643)
i ca 608/09 (4)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (159)
dowód nie potwierdza należytego wykonania robót budowlanych (3817)
pomocniczy charakter kosztorysu (718)
kio 414/12 (6)
"istotna zmiana okoliczności" (209)
brak tłumaczenia gwarancji (894)
"postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą" (12)
bull (127)
rażąco niska cena usługi (2281)
"usługi prawnicze" (76)
art. 87 ust 2 pkt 3 (8419)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1900)
procedura odwrócona art. 24aa (119)
kio_773_12 (10)
nieuczciwa konkurencja (13648)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (197)
ii ca 641/07 (3)
xii ga 362/08 (5)
xii ga 232/11 (4)
rażąco niska cena jednego z elementów (1944)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (954)
2160/10 (3)
"koszty pracy" (1402)
kio/uzp 391/09 (5)
roszczenie o zawarcie umowy (1812)
brak wyceny jednej pozycji (2250)
zus spółki cywilnej (233)
usługi telekomunikacyjne (850)
zmiana wykazu osób (4096)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1673)
umowa o zamówienie publiczne (17053)
art 181 ust 1 (1576)
x ga 76/15 (13)
mott macdonald (75)
techniker krankenkasse (3)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
art. 180 ust. 2 (6192)
iv csk 115/14 (4)
ii ca 371/09 (2)
uzupełnienie krk po terminie (408)
hierarchia dokumentów (176)
"zakład karny" (57)
gwarancja dożywotnia (13)
kio/uzp 333/09 (11)
wyjaśnienie referencji (3216)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5525)
"24 ust. 1 pkt 19" (17)
xix ga 599/06 (3)
zmowa przetargowa pionowa (12)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1814)
"art. 67 ust. 2" (82)
proporcjonalności (784)
ryczałtowe (2429)
ii ca 104/06 (11)
zamawiający nie odpowiedział na pytania (1298)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4917)
kio_974_13 (4)
kio_2307_14 (8)
kio_126_11 (9)
1479/15 (4)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6207)
maxto (113)
jaworzno (242)
politechnika rzeszowska (35)
791/14 (2)
certyfikat prince2 (86)
729/12 (7)
usługi badawcze (734)
kolor samochodu (72)
wykonanie wyroku izby (13254)
why not travel (11)
kio 2040/13 (3)
sprzeciw (2130)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1241)
kio 165/15 (22)
oferta wstępna (2181)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (4025)
brak za zgodność z oryginałem (3257)
istotne zmiany umowy (10248)
kio 2634/14 (7)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2735)
kalkulacja oferty podwykonawcy (1002)
"kio 1535/11" (4)
nie przekazanie kart indywidualnej oceny ofert (559)
linia gwarancyjna (364)
kio 445/12 (8)
modyfikacja siwz (4894)
kio_1780_14 (3)
"art. 2 pkt 8" (92)
pkp (1093)
usługi okresowe (1295)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (536)
omyłka rachunkowa cena brutto netto (682)
art 89 ust 1 pkt 7 (14962)
185 ust. 3 (4603)
735/13 (11)
cena ujemna (275)
89 ust 1 pkt 7 (14962)
pierwsze pisemne żądanie (4810)
kio 942/13 (2)
oszczędność metody wykonania zamówienia (818)
"poważne wykroczenie zawodowe" (94)
barbara bettman czyn nieuczciwej konkurencji (444)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1699)
iii ca 472/09 (2)
art. 17 ustawy pzp (12826)
gwarancja wadium konsorcjum (789)
1971/09 (10)
roboty tożsame (2482)
1535/11 (5)
art.94 ust.3 (504)
zatrudnienie a dysponowanie (1638)
brak opisu przedmiotu zamówienia (11189)
art. 26 ust. 4 pzp (11748)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (529)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
art. 185 ust. 1 (4788)
najem lokalu (31)
odwołanie z ostrożności (3057)
licencje (1538)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2550)
iv ca 1050/15 (4)
art 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
należycie wykonane (10051)
x ga 316/09 (2)
x ga 269/11 (4)
kio_629_13 (8)
kio 1437/10 (6)
art. 5 ust. 1 b (20969)
krk szwecja (11)
"oferta niezgodna z ustawą" (158)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót" (2)
sobot (305)
art.51 (618)
"art. 36a ust. 2" (58)
kio/uzp 469/09 (4)
ranking w przetargu ograniczonym (1685)
opinia użytkownika (944)
kio_2809_15 (9)
termin związania (14327)
v ca 977/08 (1)
"zastrzeżeniem zwrotu" (12)
vat stawka (2154)
opis przedmiotu zamówienia 2017 (1988)
krk niemieckie (33)
niekompletny formularz cenowy (614)
ii ca 207/08 (6)
niezwłocznie oznacza (1622)
"zastrzeżenie wykazu usług" (11)
kio 2480/12 (9)
1237/11 (25)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
308/12 (6)
"zapytanie o cenę przesłanki" (11)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (2227)
nieudzielenie odpowiedzi (15370)
kio 346/15 (11)
ix ca 196/05 (9)
art. 113 vat (1454)
oferta po terminie awizo (26)
2714/14 (2)
"wstępne ogłoszenie informacyjne" (62)
dobre obyczaje (782)
"32 ust. 4" (170)
kartotece karnej (111)
brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień (6950)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (430)
unieważnienie części (10086)
wskaźnik płynności bieżącej (75)
składki zdrowotne niemcy (39)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (7314)
v ca 569/08 (3)
ix ga 121/07 (1)
2635/12 (5)
art 87 ust 2 pkt 3 (8419)
zasada bezstronności (563)
"istotna zmiana umowy" (77)
inny dokument nie musi być opłacony (750)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (153)
zamówienia uzupełniające wartość (3515)
dysponowanie pośrednie osobą (1534)
766/13 (6)
"odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym " (396)
art. 96 ust. 3 pzp (2155)
jedna usługa jedna umowa (2200)
"definicja producenta" (12)
kopia odwołania bez podpisu (922)
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (784)
vi ga 46/07 (5)
kio 1009/11 (2)
próbka niezgodna z siwz (923)
kio 797/14 (7)
wpłata wadium po terminie (1281)
philips polska (236)
pominięcie pozycji kosztorysowej (724)
jedz konsorcjum (42)
rekomendacje prezesa uzp (264)
x ga 59/08/za (1)
"udział w realizacji zamówienia" (638)
dokument (20390)
czp52/11 (138)
art. 32 ust. 1 (5791)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5722)
kio 908/14 (5)
"187 ust. 3" (221)
223/08 (33)
"iso producenta" (5)
wada postępowania (2452)
iso 27001 (47)
"art. 92 ust. 2" (106)
manipulowanie ceną (257)
xii ga 314/11 (56)
kio_2754_11 (12)
kio/uzp 1990/10 (6)
tauron (175)
kio 2793/11 (5)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (36)
udostępnianie załączników do protokołu (1388)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (672)
fidic lub równoważne (136)
"do wglądu w siedzibie" (29)
żądanie unieważnienia umowy (9299)
wizji lokalnej (481)
art.92 ust.1 (2125)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1610)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (597)
japonia (36)
rażąco niska cena + lakoniczne (460)
2241/14 (3)
tajność postępowania (204)
błąd w formularzu cenowym (1325)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
xix ga 409/07 (1)
kio 1756/10 (18)
kio 1630/14 (3)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (10098)
resortowe centrum zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznymi (43)
sieci telekomunikacyjnej (651)
certyfikat ubezpieczeniowy (298)
"179 ust. 2" (42)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5129)
ryzyko kursowe (20)
478/12 (16)
"art.24 ust. 2a" (53)
kredyt (688)
ix ga 131/10 (4)
x ga 12/07 (23)
kio 582/11 (14)
wadium wpłacone w kasie (36)
"85 ust. 2" (370)
current ratio wspólnie (7)
certyfikat zamiast polisy (83)
kio_1730_11 (13)
kio 2688/13 (3)
"nie określił warunku" (680)
kio 1213/15 (2)
art. 91 ust. 2a (1295)
kio_2796_11 (5)
w ramach jednej umowy (8610)
środki czystości (1077)
iii ca 583/08 (5)
x ga 60/10/za (4)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (570)
kio/uzp 729/10 (10)
c‑387/14 (79)
kio 869/10 (19)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2849)
"180 ust. 2 pkt 6" (166)
kio/2709/10 (3)
6a (786)
słownik (1234)
"kio 1874/10" (7)
jedz powinno być aktualne na dzień (252)
piotrkowie (468)
dane osobowe (1920)
1670/09 (11)
kio 2694/14 (18)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (5016)
etap (13748)
nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (12416)
telefonia komórkowa (184)
kio 2500/10 (3)
grontmij (177)
"art. 46 ust. 3" (224)
cesja (158)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (13345)
i aca 801/12 (11)
autoryzowanego kanału (104)
"ii ca 404/09" (9)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (8138)
kio 680/15 (4)
brak terminu wykonania w ofercie (15686)
przepisy bezwzględnie obowiązujące (3167)
1249/09 (11)
art.75 (202)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1830)
przetarg ograniczony (23141)
definicja należytego wykonania (2926)
xxiii ga 1041/15 (15)
autokorekty (15)
kio 459/12 (23)
2142/12 (17)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1441)
kio 154/12 (11)
cena tajemnica przedsiębiorstwa (1455)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (768)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1673)
naruszenie art 42 ust 1 (4345)
wykonawca profesjonalny (2135)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2382)
odstąpienie od umowy (3126)
kio_2926_12 (7)
748/15 (8)
lakoniczne wyjasnienia rażąco niskiej ceny (466)
"oferty wariantowe" (406)
wadium uzupełnienie spełnienie warunków udziału (1323)
xix ga 92/08 (13)
xii ga 117/09 (11)
vi ga 34/08 (3)
919/08 (16)
zus hiszpański (7)
harmonogram wykonania robót (1205)
certyfikat iso (564)
ujawnienie źródła zapytania (366)
ustalone standardy jakościowe (770)
kio 816/14 (4)
treść wadium (2527)
żądanie unieważnienia postępowania (12053)
doświadczenie zawodowe (3246)
grup (4748)
398/14 (6)
"89 ust. 1 pkt 4" (2188)
iii czp 66/95 (48)
xxiii ga 345/16 (3)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (43)
ryzyko niedokładnego opisu przedmiotu zamówienia (1165)
różna stawka vat (1153)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1582)
efektywność energetyczna (209)
zmiana podstawy wyceny (2275)
jednoznaczny (13309)
ii ca 373/12 (10)
dowód wniesienia wadium (1591)
kio/uzp 537/08 (26)
v ca 2601/09 (3)
875/14 (2)
roboty w czynnym obiekcie (328)
art 26 ust 4 (15823)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (320)
nie może przekroczyć (3190)
obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium (425)
krk zmiana zarządu (246)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4170)
"art. 29 ust. 1" (2579)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (117)
cena brutto (5266)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
"uzasadnienie odrzucenia oferty" (936)
c-3/88 (14)
świadectwo homologacji (144)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (232)
"podpis elektroniczny" (1009)
kio/ku 83/10 (24)
nisko rażąca cena (907)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (13010)
kryterium termin realizacji (7784)
za długi okres gwarancji (519)
wartość usług ciągłych 3 lata (1526)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (1090)
"akuratne uzasadnienie" (5)
kio/uzp 91/09 (12)
limit debetowy (11)
iii ca 389/11 (3)
ii ca 279/08 (1)
vii ga 150/14 (3)
odrzucenie oferty brak tabeli elementów scalonych (249)
kio 224/13 (3)
v ca 1281/12 (4)
xix ga 40/08 (16)
odwoŁanie na siwz (21055)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
zatrzymać wadium (956)
potwierdzenie wpłaty wadium (1001)
kio/uzp 1500/09 (9)
odwołujący nie złożył oferty (22062)
ponowne badanie ofert (8393)
brak wykazu usług (5767)
450/12 (5)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (731)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (587)
wyjaśnianie treści oferty (4927)
niezgodność treści oferty z treścia siwz (6471)
"świadectwo przejęcia robót" (37)
kio 1085/10 (6)
kio/uzp 1695/09 (10)
brak podziału zamówienia na części (2346)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (635)
c-220/05 (32)
186 ust.2 (4478)
krajowy rejestr karny komplementariusz (68)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1372)
kryterium posiadanie certyfikatu (1582)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2277)
niepodpisana gwarancja (2548)
kio 520/11 (2)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1128)
"termin na uzupełnienie dokumentów" (153)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (2019)
290/13 (8)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
uzupełnienie ceidg (89)
"krajowy rejestr karny" (734)
rozbieżność cena słownie (2072)
konsorcjum iso (303)
pzu pomoc (52)
na korzyść wykonawcy (4204)
939/12 (8)
brak dowodu wniesienia wadium (1491)
uchylanie się od podpisania umowy odszkodowanie (91)
2348 (27)
"definicja podwykonawstwa" (10)
178/15 (18)
26 ust. 2f (217)
wezwanie do wyjaśnień (9208)
kio_150_12 (18)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (4575)
2775/13 (5)
unieważnia umowę (3661)
art. 90 ust. 3 (8311)
części składowe ceny (1361)
kio_1366_14 (9)
1980/09 (13)
art. 44 (4638)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (12395)
xii ga 73/13 (5)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (579)
niewyuczone (20)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (193)
kio_2784_14 (21)
142 ust 5 (1672)
iii czp 52/2011 (9)
ix ga 30/08 (18)
podkryteria (178)
zaostrzenie warunków (250)
"oficjalny kanał dystrybucji" (14)
szymanowska (78)
kio 1789/09 (5)
344/15 (4)
1560/15 (5)
2239/13 (8)
1543/14 (11)
art. 24 ust. 1 pkt. 19 (13210)
negatywnych konsekwencji (4170)
oryginał gwarancji bankowej (426)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (29)
termin na zadawanie pytań (1268)
art 12a pzp (550)
dodatkowe (14798)
kyocera (29)
prokurent krk (61)
brak formularza ofertowego (4322)
urząd dozoru technicznego (194)
gwarancja wadialna po terminie (808)
xix ga 162/10 (22)
x ga 183/10 (1)
kryteria cenowe (3139)
niepodzielność zamówienia (26)
kredyt odnawialny (29)
viii ga 124/07 (11)
zaniechanie wyjaśnienia siwz (9858)
świadectwo zgodności we (576)
art 90 (9168)
cena ryczałtowa omyłka (953)
"87 ust. 2 pkt 1" (507)
kio 138/12 (8)
biopodobny (12)
kio/uzp 351/08 (10)
ix ga 502/16 (22)
2836/15 (2)
tajemnica przedsiębiorstw (2436)
"powiązania kapitałowe" (139)
usługa w trakcie realizacji (5421)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (4301)
krajowa instytucja rozliczeniowa (243)
art. 111 ust. 2 (2166)
dokument aktualny (7081)
"iii czp 53/11" (102)
dorozumiana zgoda (327)
koszty (30269)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
kio_uzp_1400_09 (10)
skrośne (24)
rażąco niska cena sprzątanie (242)
"art. 22a ust. 6" (62)
kio_1013_11 (14)
"zakres konkursu" (9)
przekazanie terenu budowy (2002)
kio_uzp_1216_09 (6)
pilarz (54)
oddala (11375)
475/10 (30)
2653/11 (5)
"art. 143c ust. 7" (3)
kio 1045/12 (9)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (275)
kio 23/12 (329)
nieczytelne odwołanie (1434)
zgodnie z treścią wyroku (20583)
c-27/98 (8)
rażąco niskie oferty (2871)
warunki konsorcjum (7728)
"art. 8" (2326)
przeszacowanie wartości zamówienia (199)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (459)
opłacenie polisy oc po terminie (339)
agencja pracy tymczasowej (59)
dokumenty jakie składa spółka cywilna (2862)
2873 (20)
esaprojekt (118)
nieprecyzyjne wezwanie (3034)
1815/11 (13)
zmiana oferty po terminie składania ofert (9592)
gmina wrocław (667)
warunek udziału (12793)
osoba prawna jako członek zarządu (988)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (783)
x ga 288/11/za (1)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
"art. 8 ust. 3" "nie wykazał" (895)
koleśnikow (1229)
tajemnica (2194)
xii ga 59/09 (37)
instytut (1780)
zakaz zawarcia umowy skarga do sądu (3243)
pfron kryterium (61)
"informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty " (53)
niewłaściwa stawka podatku vat (1377)
zasada równego traktowania (11799)
składki społeczne niemcy (64)
dialogu konkurencyjnego (714)
vat (4079)
wykonawca sam uzupełnił dokument (4334)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1363)
niejednoznaczny zapis siwz (6765)
pozycja zero (7096)
2445/12 (3)
zakup komputerów certyfikat iso (61)
ix ca 50/07 (6)
enion s.a. (40)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1621)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
subiektywna ocena (1422)
naruszenie uczciwej konkurencji (13448)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (3194)
uzupełnianie referencji dodatkowe punkty (861)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6910)
xix ga 258/08 (15)
kio_2036_12 (16)
rażąco niska cena żywienie (35)
csioz (39)
856/11 (3)
29 ust. 3a (1988)
"art. 22c" (22)
1767/13 (5)
zamówienia uzupełniające dostawy (2402)
x ga 21/08 (24)
office (220)
kio_uzp_292_10 (3)
może odstąpić od umowy (2970)
rażące niedbalstwo (204)
kio 2235/12 (2)
zaświadczenia chiny (44)
kio 1668/13 (7)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3615)
odnowienie licencji (25)
2037/12 (27)
nieczytelny podpis na ofercie (495)
"częściowe odrzucenie odwołania" (94)
termin składania ofert (14116)
funkcjonalność (2556)
"art. 16" (687)
2307/14 (8)
uprawnienia telekomunikacyjne (563)
obejście prawa gmina prawo zamówień (187)
certyfikacja (745)
mpo (92)
przenoszenie kosztów (1918)
xxiii ga 976/16 (2)
uzupełnienie dokumentów zmiana treści oferty (6464)
"22a ust. 6" (62)
kio 54/12 (29)
kio/uzp 624/08 (12)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1463)
lepsze parametry (952)
opis sposobu obliczenia ceny (3432)
34/16 (18)
wada postępowania żądanie dokumentów (1471)
termin ważności wadium a termin związania ofertą (978)
opinia (7053)
nieprawidłowy vat (3210)
pełnomocnictwo rodzajowe (454)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (718)
informacje wprowadzające w błąd (1509)
nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert (2592)
rażąco niska cena usługi projektowe (594)
ii ca 792/07 (1)
1255/13 (2)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (158)
"in dubio pro reo" (67)
kserokopia gwarancji wadium (169)
uzupełnianie dokumentów faksem (829)
26 ust. 3 (16382)
kary umowne (1142)
26 ust 2f (217)
przystąpienie termin (18091)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2339)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
art. 7 (31873)
koszty pośrednie (3289)
46/10 (39)
kio_292_13_kio_295_13_kio_309_13 (6)
kognicji (674)
kio 765/13 (6)
wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne (1794)
1329/10 (5)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1932)
spółka córka (70)
1496/10 (5)
806/15 (7)
manipulowanie kryteriami (274)
krk wydruk (81)
sygn. akt kio 346/15 (14)
zastrzeżenie wykazu osób (2946)
"art. 5b" (15)
telaustria (58)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1189)
tajemnica przedsiębiorstwa termin odwołania (2332)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (8401)
457/12 (23)
nieprawidłowo obliczony vat (1950)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1793)
kio/uzp 707/08 (18)
vi ca 693/08 (1)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (7)
saas (2)
odpis z ceidg (70)
"kio/uzp 163/09" (10)
ix ga 147/07 (1)
"§ 3 ust. 4" (332)
kio 836/11 (10)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (2023)
prawo wypowiedzenia umowy (1596)
usługi ochroniarskie (45)
"art. 67 ust. 1 pkt. 4" (46)
189 ust. 2 pkt 7 (7442)
xix ga 82/09 (2)
przekazanie (16250)
gwarancja na lidera (985)
116/16 (7)
subsydiowanie skrośne (15)
track tec (31)
kio 1625/10 (11)
1565/10 (4)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (609)
art. 17 ust. 3 (14333)
nie przesłał kopii przystąpienia (1913)
wykazywanie się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum (505)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (84)
2234/12 (5)
kio_uzp_1463_08 (17)
art 36 ust 5 (6500)
uprawnienia teletechniczne (298)
"art. 82 ust. 3" (1007)
169/10 (7)
criminal records bureau (6)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1184)
warunek dysponowania osobami (5194)
brak podstawy dysponowania osobami (4894)
108/15 (20)
wadium w gotówce (78)
niedopuszczalna zmiana oferty (7206)
zwrot wadium (1935)
należyte wykonanie zamówienia (9833)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1242)
brak podania stawki podatku vat (1111)
oświadczenie woli (5259)
wadium gwarancja (1506)
kio 1155/09 (3)
krs (2422)
x ga 349/09 (1)
brak pieczęci imiennej (178)
umowa ramowa kary umowne (100)
v ga 61/10 (5)
pkp plk (169)
kio 79/11 (40)
trojanowska (937)
vat 0 (2102)
kio 80/07 (64)
pse (47)
295/11 (5)
zmiana umowy roboty zamienne (679)
xix ga 460/12 (15)
wykaz sprzętu (3181)
x ga 42/10 (2)
złożenie dokumentów po terminie (18733)
nieprawidłowy numer katalogowy (562)
zamawiający dysponentem postępowania (383)
c-157/06 (3)
samouzupełnienie dokumentów (5)
zamawiający uwzględnił odwołanie (23437)
niekaralność wielka brytania (52)
kio/uzp 674/09 (3)
"nie otwarto wszystkich ofert" (14)
art. 7 ust. 1 (31700)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 4 (5585)
należycie protokół odbioru (1986)
"iii czp 25/07" (15)
kio 685/12 (5)
kio 2/09 (157)
kio/uzp-606/11 (11)
dokumenty dodatkowe (12187)
x ga 163/10 (4)
odrzuca skargę koszty (20423)
"wykaz osób " (1916)
niepodpisane referencje (1765)
odrzucenie skargi (20923)
niemożliwość świadczenia (1090)
kio/ku 35/12 (4)
"interes przystępującego" faktyczny (123)
kierownik zamawiającego członkiem komisji przetargowej (344)
24 ust 1 pkt 1 (17693)
bialmed (35)
"żądanie unieważnienia postępowania" (191)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
protokół odbioru z usterkami (305)
"kio/uzp 1511/08" (36)
błąd w kosztorysie ofertowym (1391)
uzupełnienie bez wezwania (6028)
"oferta ocena oferty" (55)
190 ust. 1a (1088)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (21)
prezentacja, próbki (212)
należyta staranność wartość zamówienia (3887)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (14962)
kio 2421/11 (2)
v ca 2344/03 (5)
xii ga 159/08 (8)
dowody rażąco niska cena (2195)
978/09 (9)
wydruk z krs (393)
"nie będzie brał udziału" (673)
szpital czerniakowski (26)
58/10 (43)
ix ga 93/09 (1)
"konkurs" (2027)
prowizja kryterium (108)
art. 150 ust. 2 (2213)
"art. 192 ust. 2" (2933)
sprzeczność postanowień siwz (4139)
"art. 142 ust. 2" (18)
naruszenie art 29 (24516)
wykaz podwykonawców (1952)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (30)
przelew wadium (304)
kio_uzp_33_07 (32)
oferta w języku polskim (2642)
skanska (540)
gospodarzem postępowania (266)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (956)
kio 2285/14, kio 2328/14 (5)
specyfikacja techniczna (10521)
utajnienie wyjaśnień (888)
rotacja środków pieniężnych (7)
adekwatność warunku (460)
zmiana umowy przed jej zawarciem (9672)
grupowe ubezpieczenie pracowników (43)
odrzucenie odwołania (20667)
1504/14 (3)
odrzucenie (21625)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (98)
cena ryczałtowa a rażąco niska cena (822)
38 ust. 4a (756)
dwukrotne wezwanie (1097)
art. 179 (10185)
kio_1535_14 (9)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1578)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1100)
xii ga 227/10 (1)
gpa (44)
2683/11 (12)
niepełny opis przedmiotu zamówienia (8177)
uniwersytet rzeszowski (26)
podwykonawstwo serwis (202)
kio 1960/11 (5)
odrzuca odwołanie (20667)
odwołanie 29 ust. 1 (31837)
niespójność ogłoszenia i siwz (288)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (230)
kio_1833_14 (14)
49 ust. 3 (2982)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
kio 2037/12 (27)
zdolność kredytowa oznaczona (715)
38/2014 (14)
limit kar umownych (162)
ii_ca_1285_12 (69)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1642)
kio_1881_10 (3)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4596)
cena ryczałtowa, kosztorys (1190)
art.48 (516)
kio 2159/13 (6)
nowy zarzut (9116)
kryterium odległości paliw (111)
i ca 273/09 (1)
"24 ust. 2a" (54)
jednokrotne uzupełnienie (801)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10351)
"bezpieczeństwo państwa" (95)
treść referencji (3919)
it expert (158)
rozliczenie uzupełniajace (866)
udostepnienie oferty (5228)
kio 2452/11 (5)
zwrot całości dofinansowania (1357)
wycofanie odwołania (2904)
1306/11 (7)
art. 12a (682)
poświadczenie za zgodność z oryginałem przez podmiot którego dotyczy (1335)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1557)
kio 547/15 (16)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (126)
2138/10 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa spóźniony zarzut (459)
kio 42/12 (24)
materiały eksploatacyjne (887)
"kio/uzp 766/09" (25)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1700)
odpadów (1994)
ge (370)
kio 1143/13 (3)
nie podał nazwy podwykonawcy (1500)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1609)
poprawienie ceny jednostkowej (1329)
"zakres podwykonawstwa" (255)
vi ga 50/09 (1)
v ca 2552/07 (2)
rzeczoznawca majątkowy (66)
solid (147)
unieważnienie umowy (10924)
art. 86 ust. 2 (2412)
kryterium kosztów eksploatacji (1349)
brak podpisu na ostatniej stronie formularza ofertowego (465)
know-how (519)
"art. 46 ust. 5 pkt 3" (66)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (22)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (312)
v ca 405/10 (3)
kio 842/11 (13)
art. 91 ust.3a (153)
"art. 86 ust. 1" (100)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (86)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (134)
"miejsce zamieszkania" (855)
kio 1879/14 (2)
508/10 (5)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1207)
producent podwykonawcą (906)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (17693)
próbka (1025)
zabezpieczenie należytego wykonania (3245)
słowacja (59)
podmioty trzecie (2221)
nici chirurgiczne (74)
art. 42 ust. 2 (5196)
art. 72 (3299)
"różne stawki podatku vat" (159)
certyfikat solar keymark (20)
poprawienie okresu gwarancji (901)
kio 2494/12 (3)
i ca 533/09 (4)
referencje (4416)
i ca 101/09 (3)
viii ga 58/09 (18)
art.89 ust.1 pkt 6 (12723)
"art. 26 ust. 2" (2355)
kio 2470/11 (9)
epeat gold (27)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (184)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (628)
fundusz inwestycyjny (435)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3633)
xix ga 167/07 (15)
referencje data (2732)
138g (16)
"koszty postępowania odwoławczego" (16450)
ii sab/Łd 190/16 (1)
vi ca 464/05 (79)
kluczowych części zamówienia (2278)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3976)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (12347)
2528/10 (3)
aqap 2130 (10)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (893)
xii ga 413/08 (4)
wybór trybu (17925)
2087/15 (2)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (339)
krk wystawione po dniu składania ofert (340)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (813)
"na dzień składania ofert" (1666)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (953)
brak modelu (1676)
czynności związane z przygotowaniem (4575)
640/12 (2)
minimalna wartość dostaw (1401)
odrzucić skargę (20923)
1553/10 (7)
wprowadzenie w błąd (4223)
oferta (25855)
"odrzuca skargę" (591)
rabat po zawarciu umowy (437)
ii ca 143/11 (2)
"art. 36a" (152)
treść referencji nie potwierdza należytego wykonania (3276)
6a pzp (607)
kio_4_12 (4)
art. 17 (14783)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1274)
kio 1166/13 (4)
kio/kd 22/09 (11)
kio 2242/11 (3)
2199/16 (4)
72/10 (23)
będzie dysponował (9150)
kio_245_14 (6)
vi ca 586/05 (3)
kio 258/15 (2)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (720)
równość stron kary umowne (243)
adhezyjna (102)
brak ogłoszenia (14108)
utrzymanie zieleni (912)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (462)
"art. 12a" unieważnienie (130)
parametry techniczne (5872)
uzupełnienie kryteria (4504)
unieważnienie konkursu (1247)
2175/11 (4)
360/15 (9)
brak płatności częściowych (1022)
"art. 91 ust. 4" (28)
xix ga 237/07 (1)
zdolnośc kredytowa (1029)
kio 98/13 (14)
negocjacje treści oferty (3203)
v ca 2307/09 (3)
kio 48/14 (15)
art. 131e (41)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
"art. 91 ust. 2 pkt 5" (24)
toshiba (80)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (232)
"art. 101 ust. 3" (12)
itil równoważny (31)
lek referencyjny (50)
vii ga 36/08 (7)
1810/16 (31)
1457/11 (7)
referencje podpis (773)
podpisanie umowy bez wadium (1070)
785/14 (17)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
"art. 187 ust. 7" (70)
art. 180 ust. 3 (6748)
pełnomocnictwo konsorcjum (2304)
"art. 150 ust. 3" (13)
kio 854/11 (10)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (546)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (2215)
cykl życia (102)
przekształcenie wykonawcy (370)
należyta staranność (4853)
xix ga 599/07 (1)
kio 2436/11 (2)
1899/10 (7)
umowa przedwstępna (146)
zwrot odwołania (21796)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
definicja podwykonawcy (1059)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (906)
art. 46 ust.4a (758)
odrzucenie odwołania w części (11638)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1226)
1361/08 (3)
zakres zamówienia uzupełniającego (4290)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (8041)
41 pkt 7 (17546)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (132)
wadliwe wadium (902)
ponowna ocena ofert (13381)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1358)
błędy w tłumaczeniu (1170)
osoba fizyczna (2727)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
równowaga ekonomiczna (228)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3917)
"cykl życia" (97)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10986)
kio/ku 1/11 (49)
xxiii ga 634/09 (5)
xii ga 160/08 (2)
o kosztach (33139)
regenerowane (46)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (311)
2716/13 (18)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (781)
prawa autorskie (1017)
tajemnica przedsiębiorstwa koncepcja (399)
inne omyłki (3909)
oznaczenie ce (730)
kio/uzp 434/10 (12)
"art. 22 ust. 4" (1106)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (409)
pojęcie oferty (3689)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (11265)
kio_398_15 (5)
gus (216)
ii ca 417/06 (4)
"kryteria subiektywne" (39)
kio 168/12 (7)
"licytacja elektroniczna" (160)
art. 94 ust. 1 (2582)
program funkcjonalno - użytkowy (897)
1239/14 (2)
nierealny termin realizacji (3919)
art. 96 (3056)
rażąco niska cena ciężar dowodu (1038)
ge power (34)
podział (3131)
"kryterium oceny ofert" (5755)
"wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa" (19)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (156)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
sformułowanie zarzutu (7201)
kio/uzp/45/10 (3)
kio 285/15 (3)
odwrócony podatek (69)
brak wskazania producenta (3443)
umowa spółki cywilnej (3316)
"191/14" (10)
"art. 182" (2469)
"zmiana ceny" (485)
art. 26 ust. 2 d (10822)
gwarancja ubezpieczeniowa (1122)
ustawa o cenach (13121)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3520)
dowóz dzieci (77)
referencje bez daty (2142)
"zamówienie mieszane" (24)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (14431)
interes faktyczny (10891)
198d (20)
błędny nr katalogowy (605)
kio 786/10 (23)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3997)
zamawiający nie otworzył oferty (6708)
art. 185 ust. 2 (4787)
c-340/04 (30)
umowa ramowa cena (548)
zmiana członka konsorcjum (2603)
dysponowanie bezpośrednie (4336)
kio_445_12 (7)
informacja krk (563)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2479)
sprawozdania finansowe (1358)
93 ust. 1a (1327)
rażąco niska cena (3257)
1265/09 (5)
powszechnie dostępne (2728)
szpital wolski (35)
roboty uzupełniające (2692)
nadmierny warunek (1695)
"art. 8 ust. 3 " (978)
kio 2223/11 (17)
certyfikat fifa (52)
tajemnic (2194)
141/10 (8)
wykonawca nie złożył wyjaśnień 26 ust. 4 (11429)
"wskazanie podwykonawcy" (93)
wartość umowy (12208)
24 ust.2a (911)
projekt (10342)
"bank zagraniczny" (12)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (322)
agencja mienia wojskowego (201)
ogólnodostępność (11)
art. 85 ust. 4 (3193)
komenda główna policji (349)
"kio/kd 58/10" (9)
1550/11 (3)
definicja rażąco niskiej ceny (912)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1226)
2810/11 (26)
krk spółka komandytowa (57)
partnerstwo publiczno-prywatne (97)
kio 717/10 (8)
geomar (54)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (50)
zmiana członków konsorcjum (2603)
89 ust. 1 pkt 6 (13792)
istotne zmiany postanowień umowy (8502)
kio/uzp 1337/09 (4)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3656)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (3150)
bezpieczeństwo państwa (1075)
ii ca 386/05 (2)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (1074)
"zasada swobody umów" (439)
impel security (141)
x ga 89/10 (4)
v ca 1554/08 (3)
podmiotowa zmiana umowy (2292)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (801)
zmowa cenowa (130)
uzupełnił dokumenty po terminie (4627)
materiały biurowe (649)
art 87 (8643)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (432)
rewizor (4)
cena jednostkowa rażąco niska (1226)
kryterium jakościowe (1403)
zus us spółka cywilna (51)
zasoby podmiotów trzecich polisa (236)
kio 2345/10 (3)
formularz oferty (7083)
art. 32 ust. 2 (5788)
przetarg kompleksowa dostawa energii elektrycznej (95)
kio_938_14 (9)
kryterium czas reakcji (539)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (281)
pełnomocnictwo dla lidera (1208)
zmiana terminu art. 144 (1013)
rażąco (4013)
"art. 131g" (6)
466/08 (27)
2363/10 (13)
rzetelność (1246)
formularz cenowy (2814)
ca 421/07 (20)
zarządzanie nieruchomościami (554)
kio_669_13 (4)
inne usługi niepriorytetowe (518)
kio 2793/12 (3)
zakłady usługowe "ezt" (25)
dowód osobisty (1196)
e certis (27)
"art. 51 ust. 2" (151)
x ga 60/08 (3)
"niemożność porównania ofert" (19)
uzupełnienie referencji (2659)
jedna dostawa jedna umowa (1796)
"nieprawidłowa stawka vat w specyfikacji (1643)
art. 144 (1273)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (275)
oferta nie została podpisana (8187)
"autoryzowany serwis" (94)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
zastrzegł kluczowe części zamówienia (1160)
pracownik ochrony (2981)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (366)
"iv ca 683/12" (115)
zobowiązanie producenta (1907)
x ga 442/10 (1)
i ca 230/10 (15)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (426)
wydaje się rażąco niska (1290)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1790)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (493)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2232)
karnego (1488)
"zawarcie umowy po terminie związania ofertą" (7)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień ceny (564)
art 7 ust 1 (31700)
2216/13 (12)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (16115)
art. 4 pkt 3 (26665)
brak jednej pozycji w formularzu cenowym (1658)
błąd w karcie katalogowej (397)
ix gc 201/07 (2)
2352/10 (6)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7958)
brak równoważności (1063)
klauzula apostille (15)
formularz ofertowy (4728)
kio 1483/10 (21)
iii_ca_1019_06 (15)
kio/uzp 757/09 (13)
związany treścią siwz (10601)
"kio 229/12" (31)
182 ust. 3 pkt 1 (3326)
certyfikat meble (86)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (31)
Łódzka kolej aglomeracyjna (10)
kio/kd 31/12 (46)
ii ca 425/04 (50)
leśnictwo (188)
x ga 74/11 (3)
"opłaconej polisy" (453)
35/12 (24)
i ca 368/11 (1)
113/16 (3)
niezgodny z opz (1136)
zmowa (257)
wysokość polisy oc (720)
xii ga 133/11 (1)
te same referencje (3621)
gorzów wielkopolski (460)
2866/12 (10)
sodexo (36)
doświadczenie komplementariusza (85)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (77)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (5)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1935)
"rażąca strata" (67)
termin zapadalności (9)
"17 ust. 1 pkt 4" (204)
parafka (58)
"oferta została złożona po terminie" (8)
częściowy sprzeciw (428)
unieważnienie zmiana okoliczności (8445)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (717)
skarga do sądu (30436)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
warunek.udziału tożsamy (2002)
umowa o świadczenie niemożliwe (3314)
zagraniczne uprawnienia budowlane (541)
"zmiana stawki podatku vat" (121)
odtajnienie wykazu dostaw (260)
umowa ustna (1916)
zagospodarowanie odpadów (748)
podwykonawcy dokumenty (3442)
kio 104/14 (5)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2863)
jakość personelu (932)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1398)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (7687)
1514/10 (4)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (4014)
nieskuteczne przystąpienie (6539)
oferta podpisana przez członków konsorcjum (2152)
trybunał (2045)
poprawienie jednostki miary (485)
braki w formularzu oferty (6384)
kio_9_15 (4)
kio 1794 (17)
uprawnienia sep (32)
usługi dystrybucji energii elektrycznej (129)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5920)
721/15 (7)
kio 330/11 (21)
doręczenie pełnomocnikowi (13306)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (4)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (965)
482/12 (27)
złożone przed notariuszem (580)
c-159/11 (31)
567/10 (3)
kio/uzp 596 /09 (57)
unieważnić (5758)
art. 171 ust. 4 (1677)
opóźnienie a zwłoka (318)
x ga 92/11 (7)
good standing (3)
"unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7" (20)
1818/11 (9)
1705/14 (12)
kio/uzp 338/09 (38)
990/09 (4)
oświadczenie przed notariuszem (525)
"art. 67 ust. 1 pkt 12" (22)
art. 415 (523)
oferta podpisana przez jednego wspólnika spółki cywilnej (361)
netline (37)
promesa (151)
kio 1473/10 (1)
"koncepcja realizacji" (187)
v ca 788/12 (14)
pelnomocnictwo (4847)
kio 179/12 (3)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (500)
846/10 (4)
państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (84)
nakazanie utajnienia (808)
brak ceny w ofercie (10971)
charakter stosunku (9005)
"interes przystępującego" (146)
udzielanie zamówień uzupełniających (2179)
ilość zamówienia (8815)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (166)
"usługi szkoleniowe" (184)
kio_1104_10 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (24)
"klauzula waloryzacyjna" (81)
oddelegowanie pracownika (153)
ii ca 797/09 (5)
i ca 540/09 (1)
salans (5)
odbiór odpadów komunalnych (698)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1437)
definicja dokumentacji projektowej (1091)
potwierdzenie należytego wykonania faktura vat (969)
krk słowacja (2)
kio/uzp/16/09 (19)
brak wpłaty wadium (1086)
14/10 (505)
"ograniczenie podwykonawstwa" (107)
kio 761/10 (8)
odwołanie na postanowienia siwz (13915)
próbek, opisów lub fotografii (134)
krankenkasse (6)
cofnięcie odwołania faksem (768)
doświadczeni z kilku umów (1427)
usługa ciągła (1623)
kio_2043_14 (5)
art. 22a (412)
kio_1143_15 (7)
c-599/10 (85)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (5199)
warunek ograniczający konkurencję (2682)
brak poświadczenia (2812)
kio 779/13 (4)
"zasoby ekonomiczne" (31)
domniemanie (2235)
mosty katowice (217)
nie ma wpływu na wynik postępowania (12709)
energa (206)
projektant sprawdzający (207)
dominujący wpływ (632)
referencje dla podwykonawcy (1028)
gaz system (539)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1596)
nieprawdziwe referencje (1359)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (1052)
"art. 87 ust. 1" (4317)
96 ust. 3 (3013)
85 ust.4 (1835)
"usługa kompleksowa" (341)
uzasadnienie tajemnicy (1992)
art. 38 ust 4a (756)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" podwyższenie (93)
kio/uzp 1332/09 (2)
2817/10 (13)
924/14 (23)
"zmiana terminu realizacji" (193)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2436)
56/10 (11)
ranking wniosków (1386)
waloryzacja wynagrodzenia (237)
"art.46 ust. 4a" (648)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
niekaralność (824)
art. 45 (4897)
vi ga 121/10 (1)
kio 293/11 (12)
brak przekazania dowodu uiszczenia wpisu zamawiającemu (7035)
interes w unieważnieniu (10522)
"niezgodność oferty z siwz" (943)
uzp/zo/0-640/05 (14)
192/17 (12)
7 ust. 3 rozporządzenia (23453)
iv ca 239/05 (5)
vi ca 206/11 (1)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (5)
opinia prywatna (1142)
"art.22 ust.4" (1106)
"nadzór autorski" (411)
91c (91)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1118)
kio 255/14 (2)
polisa pkd (85)
migracja (289)
za zgodność z oryginałem (3557)
omyłki pisarskie (1816)
"1 zł" (155)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2224)
oznakowanie (741)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (329)
krs komplementariusza (86)
wykonywał bezpośrednio czynności (5605)
termin rozpoczęcia wykonywania usługi (2078)
podpis bez pieczątki (272)
oświadczenie (21059)
co powinny zawierać referencje (2931)
x ga 183/11 (2)
"wycofanie oferty" (115)
kio 412/15 (5)
zbyt krótki termin realizacji (684)
viii ga 22/08 (79)
kryterium (10495)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1340)
spółka z o.o. w organizacji (1111)
kio 1897/14 (10)
art.36a (152)
"uzupełnienie treści oferty" (271)
podział spółki (1437)
"zmiana terminu" (938)
xii_ga_314_11 (56)
profesjonalizm (339)
"131e ust. 4" (4)
zmiana modelu (1671)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (2007)
"zmowy przetargowe" (158)
x ga 174/14 (2)
"art. 26 ust. 2d" (102)
negocjacje z ogłoszeniem wyjaśnienia (2728)
x ga 256/10/za (1)
berger bau (51)
1172/11 (27)
prawo opcji na roboty budowlane (343)
nie uzupełnił tłumaczenia (1110)
oświadczenie producenta sprzętu (2492)
"certyfikat microsoft" (27)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3991)
x ga 247/09 (1)
"jedz" (403)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (2173)
ważność dokumentów (2711)
geotechnologies (15)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (18517)
forma pisemna (4241)
umowa współpracy (2647)
x ga 387/06 (1)
12a (682)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (95)
subklauzula 14.5 (10)
tożsamość zamówienia (1266)
kio 1918/10 (13)
oferta złożona po terminie (23390)
podatek dochodowy (201)
sposób obliczenia ceny oferty (4646)
formy porozumiewania się (275)
zmiana stron umowy (10226)
przeciwnik skargi (552)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (352)
zamawiający wyłączył faks (88)
vi ga 64/08 (1)
kio 2250/11 (7)
rażąco cena (3723)
doświadczenie członków konsorcjum (2188)
ii ca 788/09 (1)
krk komplementariusza (39)
porównywalność (550)
brak uzupełnienia dokumentów (8219)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (414)
normy równoważne (1910)
23/07 (499)
kio 758/15 (9)
pełnomocnik krk (405)
klauzula identyfikacyjna (38)
rażąco niska cena ryczałt (170)
zawarcie umowy (16282)
2804/13 (4)
elte (17)
zmiana kryteriów oceny ofert (7054)
brak podpisu na formularzu oferty (1141)
zastępstwo inwestycyjne (455)
przynależności do grupy (337)
"udowodnienie równoważności " (62)
kio 1822/11 (10)
zasada pisemności (507)
wielkiej brytanii (276)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą (226)
kio 578/11 (4)
kio/uzp 871/09 (3)
"województwo podkarpackie" (153)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (5242)
orange (167)
błędne pouczenie o środkach ochrony prawnej (390)
dysponowanie potencjałem (3833)
kio/uzp 1077/08 (10)
kio 12/13 (344)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1503)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (65)
ii ca 435/08 (1)
art 6 (27045)
kio 879/16 (4)
art. 150 (2225)
powaga rzeczy osądzonej (149)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
uzupełnienie ograniczony (8643)
427/09 (10)
1518/14 (14)
wpis do rejestru działalności regulowanej (643)
v gaz 4/08 (5)
1670/14 (7)
1804/12 (11)
856/12 (5)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4994)
istotne postanowienia umowy (11115)
ii ca 693/05 (83)
art. 42 ust. 1 pzp (3052)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (146)
kawa (653)
1119/12 (3)
436/08 (3)
art. 140 ust. 3 (1554)
podwójne wezwanie (443)
iii ca 88/09 (57)
art. 387 kc (373)
"zamawiający unieważnił czynność wyboru" (112)
1169/11 (27)
"norma emisji spalin" (58)
nowe zarzuty na rozprawie (8074)
kio 45/15 (8)
kio 460/14 (8)
wydłużenie terminu składania ofert (902)
szacowanie wartości zamówień (1457)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1463)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (365)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (260)
"91 ust. 3" (236)
premia dla wykonawcy (87)
polmed (8)
310/13 (6)
slim (12)
odpowiedzialnośc osób biorących udział w postępowaniu (4012)
certyfikat ibm (107)
"kognicja izby" (363)
zasoby podmiotów trzecich (2189)
lista podmiotów grupy kapitałowej (216)
warunek budynek użyteczności publicznej (381)
448/12 (20)
"kio/kd 31/12" (6)
dokonuje czynności zaniechanej (8467)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (94)
kio 1148/15 (11)
unieważnia (5758)
informacja z banku wydruk (250)
x ga 228/10/za (1)
strona z (23747)
"ii crn 913/97" (40)
kio/kd 69/12 (6)
sysmark (40)
kio 109/13 (23)
"192 ust. 2" (2986)
26 ust. 4 (15823)
błędy w kosztorysie ofertowym (1391)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (328)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (181)
949/09 (12)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
art. 8 (24314)
przedłużenie terminu ważności wadium (669)
ii ca 137/07 (10)
1155/09 (3)
"pełnomocnictwo w oryginale" (18)
"pisemne zobowiązanie" (1323)
"art. 49 ust. 3" (25)
naruszenie zasady pisemności (496)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (771)
wadium osoba trzecia (702)
i ca 302/11 (1)
sas institute (29)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (18)
"zamówienie sektorowe" (514)
krk aktualne na dzień złożenia oferty (454)
niejednoznaczność siwz (468)
udostępnienie doświadczenia (3339)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (546)
obiektywne czynniki (1775)
szybkość postępowania (772)
cena słownie i liczbowo (352)
kio/uzp 217/10 (10)
udostępnienie dokumentów (4825)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (2091)
żądanie krs komplementariusza (67)
"v ca 1412/07" (5)
kv projekty (181)
kio 115/14 (9)
isok (26)
xix ga 265/08 (6)
rolnik ryczałtowy (12)
1253/13 (5)
wadium bezwarunkowe (440)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (4000)
kryteria jakościowe (1403)
"przeciwnik skargi" (427)
wniosek przystępującego o wyłączenie jawności (550)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1692)
art. 179 ust. 1 (10183)
1372/11 (2)
ii ca 397/13 (5)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
"żądanie oświadczenia producenta" (13)
166/15 (7)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (14498)
termin płatności (2969)
pisemność (52)
tłumaczenia (2952)
kio/uzp 2709/10 (1)
wadium jeden członek konsorcjum (249)
"modyfikacja żądania" (27)
wyjaśnienie podwykonawstwa (1141)
nie podpisana oferta (8281)
kio/uzp 1040/09 (2)
krakowski holding komunalny (19)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (3079)
uzupełnił dokumenty faksem (973)
"art. 22a ust.6" (62)
norma emisji spalin (107)
"art. 15 ust. 2" (151)
30 % (16678)
parafowana oferta (387)
moment wszczęcia postępowania (2884)
645/13 (5)
kio/uzp 107/09 (18)
kio/uzp 799/08 (8)
porównywalność ofert (544)
przesłanie wezwania do uzupełnienia (824)
referencje podwykonawstwo (475)
złożył sprzeciw (2449)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (2273)
ceny tajemnica przedsiębiorstwa (1724)
uprawnienia podwykonawcy (1912)
najniższe wynagrodzenie (2116)
792/11 (26)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (354)
unieważnienie czynności wyboru (13750)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
kio/kd 43/09 (7)
przychód netto (462)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
"powaga rzeczy osądzonej" (141)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (594)
ii ca 683/11 (1)
1092/10 (8)
grupa kapitałowa w procedurze odwróconej (27)
1319/10 (3)
optymalizacja (589)
należyte wykonanie robót budowlanych (4840)
doświadczenie personelu (1596)
klauzula waloryzacyjna (78)
oferta otwarta przed terminem (1404)
opłata skarbowa (218)
xii ga 200/11 (1)
kio 439/10 (12)
deweloper (27)
żądanie iso (640)
spółka cywilna grupa kapitałowa (340)
kio 2847/15 (2)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (11562)
ix ca 736/09 (2)
kio/uzp 1187/09 (17)
"izrael" (43)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
ii ca 129/07 (3)
zmiana specyfikacji (13161)
krk 10 i 11 (445)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (46)
likwidacja (upadłość) (379)
art 89 ust 1 pkt 1 (15061)
140 ust. 1 (1567)
przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
krk dla komplementariusza (38)
wezwanie do uzupełnienia certyfikatu (1553)
109/11 (9)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (12069)
kio 2421/12 (3)
uwzględnia opozycję (849)
ocena ofert (21786)
x ga 375/06 (2)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1181)
kio 2262/12 (10)
"błędny adres" (11)
kio 2012/14 (13)
art. 150 ust. 3 (2186)
architektura trójwarstwowa (37)
krk po terminie składania ofert (454)
xii ga 222/07 (2)
skarga na postanowienie (23569)
zmiana kierownika budowy (1552)
kio 1891/10 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2426)
chiński rejestr karny (20)
niemiec (767)
art.184 (2577)
wartość realizowanego zamówienia (7292)
urząd marszałkowski województwa podlaskiego (58)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (628)
"93 ust. 4" (76)
kio/uzp 1063/09 (5)
zwrot zatrzymanego wadium (94)
kio 154/13 (9)
xix ga 471/08 (2)
brak stron (18281)
sukcesja uniwersalna a referencje (21)
węgry (60)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (207)
685/12 (7)
kryteria oceny ofert tonery (64)
28.09.2011 rażąco (8)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (913)
38 ust. 4b (220)
kio/uzp 200/09 (9)
dozorbud (155)
zagubienie oferty (24)
438/13 (3)
oferta nie odpowiada treści siwz (11633)
c-380/98 (31)
emil kawa (726)
koncesja, zezwolenie (348)
forma pisemna zobowiązania (2574)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (3239)
xii ga 39/09 (1)
bezprzedmiotowe (2310)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (215)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (374)
"sumowanie zdolności" (12)
"art. 2 pkt 7a" (189)
oczywista omyłka (2932)
skrócenie terminu realizacji (783)
"rażaco niska cena" (2863)
kio 827/13 (5)
"serwis w odległości" (8)
kio/uzp 947/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (275)
241/13 (7)
"iii czp 25/10" (23)
projekty własne (5739)
ograniczenie kręgu wykonawców (1439)
"zobowiązanie producenta" (16)
próbki (1025)
kio/uzp/978/08 (6)
rażąco niska cena usługi ochrony (1353)
kio 1902/13 (14)
brak ceny w formularzu (4779)
promocja (434)
termin świadczenie niemożliwe (3532)
"art. 22 ust. 2" (1109)
836/11 (10)
wyjaśnienie treści oferty (14598)
rażąco niska cena całkowita (1621)
franszyza (30)
oferty dodatkowe (13780)
ciągłość wadium (195)
kio 222/15 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (1014)
"art. 22a ust. 1" (92)
kryteria oceny prac konkursowych (117)
iii czp 73/05 (35)
kio_2746_10 (17)
"substrat zaskarżenia" (27)
xix ga 328/06 (2)
2012/14 (14)
kio 2181/10 (2)
274/14 (2)
pełnomocnictwo ceidg (55)
kryterium personel (1374)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (1050)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1495)
definicja robót budowlanych (2624)
krk z niemiec (50)
lotos (46)
pełnomocnictwo akt notarialny (355)
art. 86 ust. 3 (2394)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (41)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (18921)
663/09 (21)
"zwłoka zamawiającego" (39)
niekompletny formularz ofertowy (999)
vii gc 127/11 (1)
"cena nierealna" (483)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (181)
lex (2190)
v ca 2037/08 (14)
pełnomocnictwo do przystąpienia (3146)
art 87 ust.1 (8518)
"zamienne" (1564)
163/17 (6)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (12076)
"art. 184" (2577)
przedłużenie związania ofertą (2266)
41/11 (23)
certyfikat (3445)
"ii ca 489/06" (42)
cena opcji (653)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (1165)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (298)
87 ust.1 (9447)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (118)
kio 1306/13 (3)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1781)
odwrócenie ciężaru dowodu (69)
uzupełnienie dokumentów faxem (384)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (191)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (16245)
339/12 (8)
wyjaśnienia treści oferty (14598)
kio_896_13 (10)
brak wpisu do ewidencji (1028)
umowa o podwykonawstwo usługi (1092)
202/09 (19)
udostępnienie koncesji (233)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (417)
brak części kosztorysu (2147)
wnioski dowodowe (8157)
nie wskazał okresu gwarancji (4181)
rażąco niska cena ochrony (1551)
xii ga 697/15 (8)
1793/13 (3)
kio_807_11 (5)
v_ca_3618_13 (9)
shanghai electric (8)
brak parafowanego wzoru umowy (176)
art.89 ust.1 pkt 2 (15164)
uzupełnianie referencji (1173)
272/13 (12)
xii ga 424/11 (5)
zamowienie na system operacyjny windows 7 ograniczenie konkurencji (264)
złożył nieprawdziwe informacje (3577)
"87 ust. 1a" (129)
błedna stawka vat (1353)
74/12 (12)
polisa oc konsorcjum (325)
informacje (18991)
kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09 (8)
usługa o charakterze ciągłym (1349)
licencja niewyłączna (1147)
wyjaśnienia po wyborze oferty (13090)
rblog (15)
"kryteria oceny ofert" (5755)
żądanie polisy oc (576)
"nieprecyzyjne zarzuty" (15)
kio_99_12 (5)
subiektywna ocena ofert (1347)
świadczeń okresowych (1355)
pozycja dominująca (472)
ochrona praw wyłącznych (8025)
890/12 (4)
pytania do ogłoszenia (6102)
kio 1207/12 (9)
omylka rachunkowa (1648)
waluta obca (133)
vi ga 39/11 (4)
kio 665/13 (11)
kto wystawia referencje (395)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (501)
"partner of promotion" (6)
art. 67 ust.1 pkt 2 (3901)
2169/11 (5)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2575)
wielokrotne uzupełnianie (867)
kio/2363/10 (11)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1379)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (669)
iso (799)
886/08 (19)
52/16 (10)
zamawiający jest związany zapisami siwz (6554)
gratis (9)
inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (6)
art. 59 ust. 2 (4827)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
"projektant sprawdzający" (21)
kierownik robót łączenie funkcji (503)
ii ca 941/05 (22)
sedlak & sedlak (7)
udostępnienie bezpośrednie (2894)
iii ca 855/05 (9)
kio 1518/13 (3)
kio 2242/12 (2)
nieproporcjonalne (1871)
nieporównywalność ofert opis przedmiotu zamówienia (219)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (768)
zasady równego traktowania (11799)
wpis na listę samorządu (251)
autoryzowany kanał sprzedaży (49)
1658/11 (16)
niewłaściwy formularz ofertowy (2879)
upadłość konsorcjum (285)
kio 671/14 (2)
197/12 (8)
wynika z innych dokumentów (16074)
"oferta równoważna" (585)
kio 2362/15 (8)
odpłatność (222)
v ca 2506/07 (42)
kio_1670_11 (4)
1807/12 (7)
x ga 207/08 (2)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (227)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (363)
cena do czterech miejsc po przecinku (192)
wasko (623)
v ca 1805/09 (2)
minimum % ceny oferty (2764)
oczywista omyłka vat (1003)
harmonogram realizacji (1779)
proporcjonalny warunek (1520)
błąd w przedmiarze (1104)
uzupełnienie faxem (407)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1585)
"24 ust. 8" (76)
vii ga 36/09 (3)
67 ust. 1 pkt 1a (1029)
brak oświadczenia podwykonawcy (2566)
kio 1155/14 (2)
"kio 2939/12" (7)
zamawiający gospodarzem postępowania (266)
xxiii_ga_1313_15 (21)
błędna podstawa prawna (6706)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (12179)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1820)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (4299)
łódź (2661)
kio 854/12 (6)
planowanie zamówień (673)
użyczenie uprawnień (274)
art. 180 ust. 4 (6563)
418/13 (2)
"serwis na terenie polski" (12)
fidic (429)
"art. 189 ust. 6" (54)
odstąpienie (3806)
1205/15 (4)
odwołanie jest przedwczesne (1472)
członek komisji (1602)
1623/11 (20)
"określenie beneficjenta" (102)
zaokrąglenie cen (224)
uslugi lesne (504)
zmiana umowy termin realizacji zamówienia (8926)
rażąco niska cena 10% (2589)
"art. 191 ust. 2" (938)
samooczyszczenie (17)
ograniczenie konkurencji (13162)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
jednokrotne wzywanie (611)
xii_ga_350_09 (22)
x ga 319/08 (4)
kio_2770_13 (4)
forma zobowiązania (4467)
22a (233)
wartość szacunkowa zamówienia (5380)
c-295/05 (27)
niedozwolona zmiana treści oferty (1642)
krs po terminie składania ofert (1422)
art. 83 ust. 2 (2457)
gliwice (2294)
unieważnia postępowanie (5758)
ciągłość terminu związania ofertą (646)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3917)
wskazanie na konkretnego producenta (3283)
"opis przedmiotu" (8484)
wzmocnienie podłoża gruntowego (24)
brak terminu płatności (2759)
2734/10 (8)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3395)
w przygotowaniu postępowania (6709)
art 25 ust 1 (15496)
vii ga 34/07 (3)
bilans (953)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem" (10)
ciągłe (1986)
wybór najkorzystniejszej oferty (17663)
cesja polisy oc (10)
wydruk ze strony internetowej producenta (825)
xii ga 379/12 (4)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień (833)
niezgodność z treścią siwz (6603)
nakazuje odtajnić (656)
podpis na referencjach (773)
c-42/13 (30)
art. 94 ust. 2 (2579)
art. 189 ust. 6 (6071)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3692)
art. 97 (2608)
185 ust. 5 (4581)
niezależny podmiot (7047)
3021/13 (5)
"publicznego transportu zbiorowego" (79)
90 ust. 1a (1844)
nazwa podwykonawcy (1568)
x ga 124/11 (2)
"26 ust. 1" (1552)
nota pokrycia (111)
142 ust. 2 (1577)
kosztorys ofertowy tajemnica (297)
kio_2308_10 (5)
błąd w tłumaczeniu (1170)
wadium gwarancja konsorcjum (789)
dyskryminacja bezpośrednia (447)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12421)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (642)
art. 185 ust. 3 (4603)
698/12 (3)
brak podpisu pod ofertą (2623)
brak ceny w formularzu oferty (4770)
zmiana prawa (12146)
xix ga 194/07 (18)
warunek doświadczenie (7555)
art 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
ujawnienie kwota brutto (1884)
art. 17 ust. 3 pzp (10261)
zaświadczenie o niekaralności chiny (22)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2479)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (16871)
istotne części składowe ceny (1605)
kio 1078/12 (12)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (659)
"nadmierny formalizm" (136)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1481)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (823)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (57)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1691)
szacowanie wartosci zamówienia (1457)
xix ga 120/07 (5)
sprzeczność umowy z siwz (4507)
zamawiający zaniechał wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2112)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1317)
jawność protokołu (962)
zmiana osób (8690)
dzielenie zamówienia art. 32 (479)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (25715)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (9134)
budynki użyteczności publicznej (454)
43 ust. 1 (3790)
interes unieważnienie postępowania (10522)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (253)
wyłączny dystrybutor (716)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (10063)
brak pieczątki (424)
vi ca 629/09 (1)
kio/uzp 1564/09 (6)
"uchyla się od zawarcia umowy" (151)
iv ca 362/08 (1)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (18)
"izby inżynierów" (388)
art. 85 ust. 5 (3237)
x ga 246/10/za (1)
ulotki, foldery (100)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (6432)
niepełne tłumaczenie (2197)
wpis od skargi (27411)
wadium w pieniądzu po terminie (398)
inżynieria rzeszów (113)
v ca 142/09 (3)
z referencji nie musi wynikać (2690)
x ga 122/10 (43)
ochrona osób i mienia (800)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (445)
kio_3006_13 (3)
krotność (235)
zakaz podwykonawców (829)
niewłaściwa stawka vat (1582)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (203)
wadium po terminie (2652)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
xxiii ga 967/16 (7)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (950)
oczywista omyłka pisarska data (823)
kio 2816/10 (20)
naruszenie art. 7 (25266)
wbudowane porty (142)
iv ca 527/11 (8)
dynamiczny system zakupÓw (265)
istotna część składowa ceny (1400)
cash pooling (2)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2248)
wadium na nieokreśloną część (1196)
uchylenie się od zawarcia umowy (4140)
siła wyższa (195)
kio 2537/13 (5)
działalność twórcza lub artystyczna (45)
negocjacje bez ogłoszenia (2830)
częściowe umorzenie postępowania (663)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
wadium zatrzymanie wadium (790)
art 82 ust 1 (3384)
niekompatybilność techniczna (67)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (579)
"67 ust. 1 pkt 3" (209)
wykluczenie po wyborze (12323)
"art. 46" (1608)
kio 976/11 (4)
art. 32 ust. 3 (5682)
xix ga 280/08 (11)
"kio/kd 76/12" (8)
ii ca 1211/09 (15)
zakaz powierzania podwykonawcom (117)
kio_kd_86_12 (5)
brak uzasadnienia odrzucenia (14662)
652/13 (43)
kio 540/13 (6)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (2135)
"kio 318/12" (7)
brak podpisu na referencjach (750)
uprzywilejowanie wykonawcy (1516)
445/12 (8)
termin na złożenie wyjaśnień (15735)
58 kc (1456)
iii czp 53/11 (93)
c-286/99 (31)
art. 144 istotna zmiana umowy (897)
kio 1600/10 (10)
zp-1 (371)
kio_2823_12 (4)
zbyt wygórowane kary umowne (122)
usługi powszechnie dostępne (2160)
"oświadczenie własne wykonawcy" (201)
xii ga 448/08 (2)
art. 145 (1731)
usługi prania (206)
1131/12 (3)
uchylanie się od zawarcia umowy (1316)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (7687)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (3117)
kio 426/15 (4)
uzupełnienie na dzień składania ofert (6321)
"zmiana wykazu osób" (7)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
anonimowość (23)
kio/uzp 1465/08 (5)
art. 65 kc (1470)
kio_1434_12 (4)
244/13 (8)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2694)
liczenie terminu związania ofertą (3340)
x ga 45/08/za (1)
katalogi producenta (1456)
ii ca 803/10 (17)
art. 22 (19392)
art. 32 ust. 2 pzp (4313)
dokumenty wystawione po terminie (5589)
kio 2328/15 (2)
związany sentencją wyroku (9930)
2424/13 (3)
wartość szacunkowa (5388)
czyn nieuczciwej konkurencji (5969)
2249/16 (12)
nadmierny warunek doświadczenia (1225)
kio 278/14 (4)
kary umowne kryterium (589)
v_csk_508_10 (2)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3495)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (164)
microsoft whcl (13)
ii ca 425/05 (8)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (62)
solidarna odpowiedzialność (597)
ogloszenie (19019)
referencje sam sobie (1971)
brak terminu w ofercie (19091)
art. 26 ust. 2a (2435)
"nabycie udziałów" (6)
1804/09 (10)
"ii ca 137/09" (16)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (477)
xix ga 128/08 (115)
stawka vat odrzucenie oferty (1952)
niekompletny formularz oferty (1364)
476/12 (6)
xxiii ga (330)
"nowe okoliczności" (482)
kio 2873/12 (9)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (13)
c-337/06 (20)
dokumenty francuskie (248)
leasing doświadczenie (190)
wyrób medyczny (842)
certyfikat do polisy (266)
kopia pełnomocnictwa poświadczona przez mocodawcę (58)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1927)
kio 234/17 (7)
973/13 (5)
1292/13 (3)
"192 ust. 3 pkt 2" (50)
1514/11 (37)
opisanie przedmiotu zamówienia (12947)
wysokie kary umowne (395)
ii_ca_137_09 (14)
"83 ust. 2" (113)
"kary umowne" "wygórowane" (234)
weksel (45)
remondis (247)
2379/11 (3)
waloryzacji (259)
wygórowana kara umowna (242)
24 ust. 2 pkt 1 (17704)
kampania promocyjna (57)
"w celu wykonywania" (202)
przedłużenie ważności wadium (672)
alcatel thales (9)
wezwanie do uzupełnienia (7628)
"wartość gospodarcza" (734)
korekty (2147)
koszty dojazdu (2362)
producent (5850)
c-103/88 (143)
c-399/98 (32)
2303/12 (6)
ograniczanie konkurencji (3817)
kio_uzp_632_10 (4)
brak pozycji kosztorysowej (1311)
"tłumaczenie przysięgłe" (458)
koperta (457)
2455/13 (8)
sublimit (17)
"uzasadnionych potrzeb" (934)
zmiana wykonawcy (15595)
poświadczenie (3048)
obliczanie terminu na udzielenie wyjasnień (1764)
889/08 (6)
"próbka nie musi" (18)
przewlekłość postępowania (116)
siemens ag (94)
"art.36a" (208)
kio 32/14 (16)
ii gsk 105/05 (18)
zwrot wadium w formie gwarancji (739)
"podział spółki" (13)
brak podpisu wystawcy referencji (173)
kio 800/12 (13)
doręczenie kopii przystąpienia (4812)
zamówienia podprogowe (291)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1235)
prawomocność wyroku kio (58)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4975)
brak zestawienia materiałów (2834)
kryterium ograniczające konkurencję (2831)
ubezpieczenie kontraktu (773)
produkty równoważne (1819)
kio 2183/11 (4)
"wartość polisy" (68)
stadion we wrocławiu (68)
równoważności (1175)
wskaźnik rentowności (85)
2873/12 (9)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (6116)
tożsamość czasowa zamówienia (266)
210/10 (43)
warunki podmiotowe (3631)
"zwraca odwołanie" (25)
i csk 448/10 (14)
zmiana terminu 144 (1013)
oświadczenie jednolity dokument (3534)
kio_1785_14 (21)
758/10 (4)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
wykonawca zmienił cenę (4573)
528/08 (7)
rażąco wysoka cena (922)
nakazuje unieważnienie postępowania (12077)
uzupełnienie dokumentów faksem (1689)
art. 46 ust. 4a (1002)
data jedz (285)
148/11 (7)
399/11 (16)
"gospodarz postępowania" "opis przedmiotu zamówienia" (137)
zmiany podmiotowe (2749)
rażąco nisko cena (2866)
wniesienie wadium (2677)
powtórzenie aukcji (353)
iata (20)
nie wniesienie wadium (2677)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4897)
opis urządzeń technicznych (5063)
746 kc (67)
xii ga 261/07 (2)
indywidualna ocena oferty (3411)
"kodeks postępowania cywilnego" (796)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (72)
wykazanie potencjalnej lub rzeczywistej szkody (2003)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (992)
przeciwko środowisku (531)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (467)
162/12 (13)
"kserokopia pełnomocnictwa" (29)
politechnika częstochowska (16)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (47)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (78)
nie skonkretyzował warunku (1079)
po upływie terminu związania ofertą (6065)
ix ca 724/08 (1)
v ca 1412/07 (6)
1234/09 (10)
c-314 (47)
spółka komandytowa krk (57)
wskaźniki cenotwórcze (308)
art. 182 ust. 3 (3367)
kio 1928/13 (4)
19/09 (388)
niemożliwa do usunięcia wada (608)
wyjaśnianie treści specyfikacji (3912)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4835)
warszawie (28892)
uzupełnianie dokumentów (4053)
brak potwierdzenia otrzymania (7974)
dokument stanowi treść oferty (17083)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (44)
nadinterpretacja siwz (422)
świadczenie usług pocztowych (919)
sytuacja finansowa lub ekonomiczna (3583)
otwarcie ofert termin (6647)
wyjaśnienie treści referencji (3141)
29 ust. 1 (31057)
"pod klucz" (158)
"198f ust. 2" (335)
łączenie doświadczenia (2352)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2954)
kio 969/15 (6)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1566)
zastrzeżenie zobowiązania (5131)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
art. 67 ust. 1 pkt 3) (3915)
konkretnego producenta (3822)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (798)
c-337/98 (32)
art. 90 ust. 1a (1844)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (172)
179/11 (9)
dwie oferty w jednej kopercie (237)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2210)
prejudycjalne (499)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
131h (9)
"art. 192 ust.2" (2933)
aktualizacja dokumentacji projektowej (274)
w bydgoszczy (1750)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (87)
warunki przedmiotowe (17582)
kio 384/12 (4)
"art. 143b" (29)
xxiii ga 566/09 (2)
sygn. akt x ga 652/13 (42)
badanie ofert (13757)
uchyla wyrok (4513)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (2170)
istotna zmiana ceny oferty (7902)
gwarancja przetargowa (2414)
forma dokumentów (8149)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (17736)
prokuratura krajowa (250)
"91 ust. 2a" (61)
wykładnia literalna siwz (1672)
kio/uzp 984/08 (75)
art. 6a pzp (607)
próbka jest dokumentem (892)
kio 545/11 (25)
pomoc publiczna (8860)
krajowego rejestru karnego (903)
kio/uzp 5/10 (140)
błąd w kosztorysie (1587)
kio 2723/10 (11)
180 ust. 2 (6192)
brak ceny słownie (9312)
art. 5a (1135)
grupa kapitałowa spółka cywilna (340)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (121)
przedłużenie terminu umowy (2354)
rękojmia za wady (474)
"ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" (3)
kio_2694_13 (5)
umowy ramowe (773)
brak informacji o należytym wykonaniu (7589)
kio 433/11 (5)
forma składanych dokumentów (6827)
oryginalne tonery (57)
2854/12 (16)
art. 91 ust. 2 pkt 5 (8908)
kio 1533/10 (4)
wykaz dostaw (2434)
zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo (147)
literalna wykładnia siwz (1935)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (91)
upływ terminu składania ofert (7974)
2315/13 (3)
kio/uzp 741/09 (6)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (12462)
zakres opcji (933)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (807)
uzp_zo_0_906_07 (3)
waga kryterium (2433)
kio 12/14 (283)
wyjaśnienia złożone po terminie (15596)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1270)
zmiana ceny oferty (8681)
kio_242_15 (9)
in house (147)
art 7 (31873)
powtórzenie prezentacji (577)
"90 ust. 1" (2280)
"kody źródłowe" (285)
c-454/06 (68)
iv ca 726/11 (1)
brak vat w ofercie (3799)
1804/13 (9)
brak części formularza oferty (4949)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (263)
uchwała zarządu (1458)
kio_ku_35_11 (7)
iv ca 271/10 (4)
kio 2395/14 (7)
zakres polisy oc (677)
preferowanie wykonawcy (1316)
płocku (425)
iv ca 1021/09 (1)
1841/09 (2)
wpis po terminie (26523)
materiały równoważne (2020)
"kopia gwarancji bankowej" (4)
"zakres udostępnienia" (253)
art 24 ust 1 pkt 1a (3465)
równoważny (3380)
wykaz zamówień (9936)
oddalenie odwołania (18244)
intercity (101)
x ga 79/10 (4)
uzupełnienie wzoru umowy (3023)
art. 144 ust. 1 pzp (959)
tajemnica przedsiębiorstwa uzasadnienie (2220)
kio 630/10 (2)
kio_2434_12 (7)
kio 1949/11 (15)
spam (9)
"wyłączenie członka" (52)
wniosek o upadłość (466)
wadium uznanie rachunku (1003)
kio 54/14 (8)
9/09 (214)
art. 32 ust.2 (5152)
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej polskiej (394)
wyższa stawka podatku vat (792)
"zamawiający jest związany treścią siwz" (4)
kio_1202_13 (6)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (20)
inpost (79)
szwedzkie krk (8)
1125/14 (3)
"pierwotne warunki zamówienia" (54)
kio 1674/16 (51)
zawieszenie działalności gospodarczej (313)
faktury (3606)
roboty dodatkowe zamienne (751)
art. 4 ust. 8b (141)
wyjaśnienie próbek (774)
krk zagraniczne (105)
382/12 (4)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1714)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1100)
"art. 24 ust. 5 pkt 2" (36)
rozbicie ceny ofertowej (706)
nie dopuścił ofert równoważnych (2551)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1993)
rażąco niska cena 1 grosz (2561)
gwarancja wadialna w kopii (243)
definicja konsorcjum (1909)
"wypowiedzenie umowy konsorcjum" (6)
kio 223/08 (33)
wszczęte (15404)
"zasada koncentracji" (244)
oświadczenie zamiast poświadczenia (723)
ogłoszenie upadłości (482)
ochrona osób i mienia rażąco niska cena (146)
cofnął sprzeciw (254)
kio_2154_11 (9)
art.26 (9497)
vi ga 23/14 (5)
dwie oferty (14912)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2767)
2059/16 (32)
wykonawca nie załączył szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (5796)
dystrybucja energii (192)
efekt skali (728)
właściwości estetyczne (140)
kio/kd 119/13 (12)
1173/11 (5)
monitoring mediów (65)
1013/10 (9)
"oferta alternatywna" (43)
xii ga 433/08 (23)
"art. 145 pzp" (21)
xii ga 412/11 (2)
90 ust. 1 (9144)
przedłużenie umowy (2391)
286/13 (20)
doświadczenie uzyskane przy realizacji w ramach konsorcjum (2786)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (382)
polisa podlimity (18)
iii ca 177/10 (3)
art. 89 ust. 1 pkt. 6 (13792)
44/11 (45)
c-234/03 (51)
1565/12 (4)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (610)
brak wyjaśnień (15805)
rażąco niska cena bilety lotnicze (25)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (203)
"formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie" (8)
porównywalne oferty (2154)
xix_ga_92_11 (18)
spółka "w organizacji" (128)
oticon (37)
kwota_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_a_obowiazek_uniewaznienia_postepowania_na_podstawie_art_93_ust_1_pkt_4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (3)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1237)
kio 1434/12 (5)
"zaprojektuj i wybuduj" (402)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (149)
nieuprawnione żądanie dokumentu (8318)
x ga 130/10 (1)
porozumienie (1886)
branie udziału w realizacji części zamówienia (256)
most północny (61)
kio_uzp_584_08 (6)
cesja umowy (144)
v ca 871/08 (2)
art 87 ust. 2 (8618)
kryterium termin realizacji zamówienia (7741)
krk spółka cywilna (168)
art. 22a ust. 6 art. 26 ust. 3 (317)
zmowa wykonawców (250)
średnia miarodajna (302)
66/16 (18)
654/13 (9)
v ga 15/09 (33)
pisemnie (8451)
"art. 31 ust. 2" (133)
"brak daty wystawienia referencji" (4)
viii ga 118/12 (2)
nieuczciwej (13711)
przekazanie kodów źródłowych (290)
lub równoważny (3218)
kio/ku 44/12 (4)
oferta integralna część umowy (1553)
art. 7 ust. 3 (30184)
526/10 (5)
"art. 24 ust. 7 pkt 3" (8)
2422/15 (6)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
70/11 (22)
c-106/89 (28)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (4347)
prowizja jako kryterium oceny ofert (101)
kio_1601_13 (6)
suma cen ryczałtowych (533)
kio 1151/11 (10)
francuski krk (22)
gwarancja bezwarunkowa (488)
opis techniczny uzupełnienie (4457)
konsalnet rażąco niska cena (18)
opcje (947)
kopia aneksu (308)
217 kpc (162)
przesłanki wykluczenia (10286)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (971)
"131g" (7)
art. 36 ust. 2 pkt 10 (6748)
nienależyte wykonanie referencje (3472)
art 89 ust 1 pkt 2 (15065)
pojęcie modernizacji (591)
x ga 257/09/za (1)
zadanie próbne (205)
109/12 (24)
kio 35/15 (12)
standstill (72)
brak tłumaczenia dokumentu (2539)
centrum unijnych projektów transportowych (41)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (983)
548/15 (9)
180/12 (77)
instytut monitorowania (116)
prawo atomowe (63)
ii ca 342/06 (10)
kio 1874/10 (15)
referencje należyte wykonanie (3202)
zawieszona działalność (322)
v ca 3618/13 (10)
dowody (13895)
x ga 227/09 (7)
usługi cateringowe (76)
art. 26 ust. 3 precyzyjne (3736)
oferta wariantowa (536)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2853)
gwarancja konsorcjum (2024)
xii ga 292/11 (1)
likwidacja konsorcjanta (40)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4467)
373/12 (11)
"art. 140" (577)
funkcjonalność system (2076)
gwarancja wadium (1506)
wadliwe referencje (1251)
"definicja podwykonawcy " (21)
"nazwy podwykonawców " (95)
interes prawny (13123)
błędy w formularzu ofertowym (2252)
inna oczywista omyłka (2728)
szwajcarski (116)
omyłka zamawiającego (4732)
"89 ust. 1 pkt 7" (325)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (6301)
vat 23% (2631)
kio 2391/11 (6)
wdrożenie (2987)
zmiana treści oferty (13890)
wykaz robót (5006)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
v ca 423/08 (14)
24 ust. 1 pkt 1 (17693)
i ca 495/13 (20)
zasada jednokrotności wezwania (106)
"art. 29 ust. 4" (57)
definicja ceny (3352)
strona internetowa producenta (2245)
"dokument urzędowy" (410)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (496)
art 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
kio_874_13 (3)
630/09 (2)
biegłego rewidenta (294)
termin wykonania zamówienia (20164)
kio 290/11 (8)
kryterium estetyka (103)
omyłka w cenie jednostkowej (1116)
"niewykonanie wyroku" (556)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
roboty zamienne aneks do umowy (169)
cena ryczałtowa kosztorys (1190)
negocjacji bez ogłoszenia (3284)
"ujawnienie źródła zapytania " (9)
formularz cenowy bez podpisu (429)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3534)
zamówienie uzupełniające usługi (3571)
ii ca 319/07 (3)
ii ca 753/10 (1)
odwołanie przez niepelny skład skład konsorcjum (2738)
1958/11 (11)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (4330)
pozacenowe (297)
strona internetowa dowód (4040)
2345/13 (6)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
1533/08 (2)
"art. 179 ust. 1" (9633)
informacja banku (1650)
powierzy podwykonawcom (1387)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1233)
kio/kd 58/10 (11)
kio_1217_13 (3)
csk 366/06 (6)
"art. 32 ust. 2" (232)
bezwarunkowa gwarancja (488)
"informacje ze stron internetowych" (52)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (132)
"24 ust. 5 pkt 4" (31)
zmiana przedmiotu umowy (10788)
xix ga 371/10 (4)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (53)
"art. 87 ust. 1 " (4317)
41/12 (37)
leasing operacyjny (81)
x ga 51/09 (3)
508/12 (3)
data wszczęcia postępowania (6835)
użyczanie zdolności finansowej (121)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
rup (12)
pełnomocnictwo za zgodność (1994)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (329)
kio 510/14 (4)
rażąco niska cena a aukcja (101)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (59)
kalisz (311)
art. 74 (2752)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (405)
subrogacja (12)
irlandia krk (5)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (6076)
art. 51 ust. 2 (3707)
niska cena jednostkowa (1269)
brytyjski krs (17)
raport z badań (1219)
kio 17/16 (21)
łączenie w pakiet (355)
wartość gospodarcza (7801)
konsultacje i doradztwo (356)
autobus (411)
315/12 (5)
kio/uzp 951/09 (3)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
licencja open source (52)
kio/uzp 814/10 (26)
"świadectwo przejęcia" (180)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4552)
główny przedmiot zamówienia (6017)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (213)
2057/11 (2)
x ga 241/10/za (1)
wyjaśnienie (18531)
"art. 93. ust. 1 pkt 7" (2272)
zmiana terminu realizacji umowy (9093)
"181 ust. 2" (172)
i ca 88/07 (3)
x ga 338/10 (4)
zdolność kredytowa wykonawcy (1114)
"art. 36b ust. 1" (53)
vat odwrocony (118)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (4155)
ca 3036/10 (37)
kio 2708/14 (6)
"moment wszczęcia postępowania" (180)
referencje po terminie składania ofert (2788)
o ustalonych standardach jakościowych (899)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2416)
i sa/gd 15/15 (3)
kio 2555/15 (4)
"art. 182 ust. 5" (12)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
kio_954_12 (4)
rażąco niska cena ryczałtowe (706)
zmiana umowy 144 (951)
kio_910_11 (3)
586/11 (16)
ii ckn 440/00 (7)
kio/kd 12/10 (30)
"wyciąg z rachunku bankowego" (31)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
błąd w vat (1915)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (41)
związek przyczynowy (1125)
"wykaz osób" (1916)
równoważnych (3380)
"art 26 ust 4" (2486)
główny urząd statystyczny (327)
naruszenie art. 38 ust. 6 (5021)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2436)
zdolność kredytowa sumowanie (95)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (25)
podpis na ofercie (3212)
"zakłócenie konkurencji" (248)
linia kredytowa (255)
"błędna stawka podatku vat" (178)
"sekretarz spółki" (10)
x ga 74/09 (3)
zmiana członka zarządu (2105)
wykładnia postanowień siwz (3800)
"34 ust. 5" (62)
patyk (44)
art. 29 ust. 3 równoważne (3301)
poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej (567)
doradztwo i konsultacje (356)
nie wypełniony formularz oferty (4141)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (779)
pkp s.a. (1093)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (167)
zasada koncentracji wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej (176)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2402)
producent nie jest podmiotem niezależnym (2056)
krk wielka brytania (26)
należyta staranność zamawiającego (4642)
kio 1318/10 (8)
xix ga 581/06 (7)
konkurencyjność absolutna (167)
zakres umowy ramowej (859)
limit kredytowy (148)
zaproszenie do negocjacji (1242)
ix ca 672/11 (1)
art. 24 ust.8 (6155)
"zasada konkurencyjności" (541)
xxiii ga 2113/15 (1)
kio 30/14 (32)
art. 180 ust. 5 (5947)
kryterium metodyka (330)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
"epuap" (104)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
53/11 (123)
kio/uzp 126/07 (7)
zapytanie o cenę catering (20)
exatel (121)
brak drugiej strony formularza (4118)
kio 126/14 (6)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1793)
brak wskazania podwykonawcy (2148)
1514/08 (15)
"x ga 76/15" (7)
1993/10 (7)
kompatybilność (448)
711/12 (12)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (86)
sysmark2012 (18)
kio 1776/10 (8)
art. 43 ust. 2b (559)
panep (6)
ochrona danych osobowych (1242)
naprawienie szkody (988)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (172)
typ urządzenia (3836)
wymagane dokumenty (18133)
inspektorat uzbrojenia (123)
gwarancja wadialna wadliwa (357)
5 ust. 1b (1467)
art. 83 ust. 3 (2425)
kio/uzp 31/10 (202)
"91 ust. 3a" (81)
"wykluczenie podwykonawcy" (20)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3898)
"rozszerzenie zarzutów" (96)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (207)
udostępnienie wyjaśnień przed dokonaniem wyboru (3517)
361/12 (6)
telkaz (13)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
x ga 110/09 (93)
praxis (23)
iv ca 891/09 (1)
uzupełnienie przetarg ograniczony (8007)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (594)
parkomaty (14)
kio 49/11 (22)
arcadis (50)
"prawo opcji " (116)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2863)
kio/uzp 1087/09 (2)
vii ga 147/08 (12)
kio 2565/10 (2)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (71)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2097)
tajemnica przedsiębiorstwa uzupełnienie (1287)
ii ca 233/06 (1)
878/09 (28)
art. 94 ust. 3 (2549)
zmiana ogłoszenia (11586)
formularz cenowy brak podpisu (457)
bumar (35)
185 ust. 6 (4136)
rażąco niska cena 30% (1966)
sąd okręgowy w poznaniu (3976)
cena oferty w euro (2097)
"komisja przetargowa" (1590)
uzupełnienie formularza cenowego (1328)
"oddalonych od siebie" (24)
858/12 (7)
144a (23)
iso/iec 27001 (23)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
i ca 381/07 (2)
142 ust. 3 (1552)
"26 ust. 2b" (1652)
błąd w cenie podanej słownie (1943)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (10446)
198f (350)
kio_566_12 (7)
"odrzuca odwołanie" (8727)
dwóch producentów (4018)
ogólne warunki ubezpieczenia (1573)
xix ga 406/14 (4)
682/09 (5)
kio 366/17 (13)
bez pozwolenia na budowę (1995)
322/08 (3)
fidic warunek (327)
zakres dokumentacji projektowej (3513)
łączenie usług (2832)
bony towarowe (24)
kio 2041/11 (3)
kio/uzp 1268/09 (3)
1776/10 (8)
1667/09 (5)
"kara umowna" (973)
"istotna zmiana" (2469)
iv csk 626/13 (17)
legionowo (132)
rażąco niska cena wyjaśnienia po terminie (2947)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (25740)
2602/13 (6)
kio/ku 53/10 (2)
kio_279_15 (20)
świadczenia okresowe lub ciągłe (938)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (82)
krk francja (30)
brak załącznika (12593)
jadłospis (38)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (241)
skrócona nazwa wykonawcy (492)
iv ca 362/09 (1)
warunki atmosferyczne (397)
projekt budowlany (5808)
28/11 (435)
1533/12 (7)
unizeto (167)
pierwotne warunki zamówienia (4974)
"art. 36 ust. 4" (267)
art. 87 ust. 1a (2143)
xxiii ga 418/09 (4)
cena jednostkowa omyłka (1323)
kio/uzp 1746/09 (10)
mebli (418)
x ga 58/09 (7)
schweerbau (5)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (270)
pominięcie pozycji w kosztorysie (1097)
1141/15 (3)
v cz 48/05 (3)
zdolność ekonomiczna (1839)
2321/12 (4)
89 ust. 1 pkt 8 (12069)
"treść referencji" (816)
kio 1418/12 (18)
uniewaznienie postepowania (16770)
budimex (641)
iv ca 1322/11 (1)
należyte wykonanie (10051)
"właściwości wykonawcy" (292)
uzp/zo/0-648/05 (9)
składanie nieprawdziwych informacji (2461)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (546)
v ca 383/07 (2)
ustalanie wartości zamówienia (3614)
dialog konkurencyjny przesłanki (469)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (8241)
ryczałt (540)
świadczenie okresowe ciągłe (944)
kserokopia pełnomocnictwa (417)
iv ca 351/09 (1)
kio 1122/10 (21)
c-18/01 (15)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1296)
"kio/kd 12/10" (5)
ppp (59)
jedno zamówienie jedna umowa (5122)
zdolność kredytowa warunkowa (69)
finlandia (98)
złożenie wyjaśnień po terminie (15596)
kio_uzp_86_08 (3)
wskaźnik płynności finansowej (122)
"kryterium jakości" (165)
c-250/07 (10)
art. 32 ust. 4 (5488)
prawidłowo wniesione wadium (2087)
ocena wniosków (14061)
brak wskazania okresu gwarancji (2472)
x ga 46/12/za (3)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (376)
"art. 23 ust. 2" (518)
fujifilm (20)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (287)
"równoważny" (3380)
v ca 29/03 (29)
kio 2706/10 (5)
kryterium oceny ofert metodyka (323)
kio 496/10 (8)
razaco niska cena (2866)
wpis na listę inżynierów (227)
manipulacja cenowa (233)
nieuczciwa konkurencja cena (7955)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (743)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1313)
pisemne zobowiązanie podmiotu (3366)
zasoby podmiotu trzeciego (2189)
ibm (325)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (1025)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (671)
definicja postępowania (5153)
"24 ust. 2 pkt 5" (200)
metodyka (473)
art. 146 (2516)
brak dowodów rażąco niska cena (2026)
"art. 4 pkt 5" (37)
rapid (30)
csk 675/10 (26)
"zaniechanie wezwania do wyjaśnień" (224)
odwrotne obciążenie (638)
kio/kd 19/10 (24)
zachowania uczciwej konkurencji (9134)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (244)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
1211/16 (4)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (5225)
"kio/ku 108/10" (12)
vii ca 881/05 (10)
forma listy kapitałowej (278)
"art. 66" (966)
i1 ca 154/11 (1)
usługa dystrybucji stawka vat (85)
kio/kd 90/10 (10)
stawka (4618)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2557)
"art. 142 ust. 5" (89)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (219)
nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie francja (80)
opłata sądowa (377)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (3)
82 (3396)
falsus procurator (13)
kio 2542/11 (10)
oświadczenie wiedzy producent (2346)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2596)
art. 23 (14229)
1599/16 (51)
uwzględnienie części zarzutów (13888)
art. 8 ust. 3 pzp (16878)
zakres zamówienia podwykonawca (3645)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (196)
"proporcjonalność" (784)
cena 0 zł. (6197)
nowelizacja (2359)
ii ca 585/06 (6)
po terminie (30310)
138c ust. 1 pkt 4 (132)
studia podyplomowe (47)
xxiii ga 1894/15 (3)
1500/09 (9)
uzupełnienie jedza (298)
kio 1745/13 (7)
i ca 155/04 (10)
"nieczytelny podpis" (150)
art.87 ust.1 (6129)
wartość przedmiotu zaskarżenia (4224)
2678/10 (4)
roboty zamienne (875)
brak oszacowania wartości zamówienia (2664)
cofnął skargę (5345)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1962)
35/14 (28)
agencja rynku rolnego (54)
"warunki udziału w postępowaniu" (11534)
kryterium jakości (3010)
art. 26 ust. 2b (2485)
kio_706_12 (4)
uczciwej konkurencji (13648)
vii ga 9/09 (9)
2018/12 (5)
organizacja szkoleń (606)
"łączenie zamówień" (22)
success fee (8)
kio 2873/13 (7)
2822/12 (5)
"0 zł" (7559)
1348/13 (9)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1574)
xiii ga 379/12 (23)
718/12 (13)
inżynieria wyceny (164)
zaniżona cena jednostkowa ryczałt (115)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (57)
ii ca 87/07 (6)
oświadczenie własne wykonawcy zamiast referencji (626)
zmiana umowy podwykonawcy (2011)
x ga 251/10/za (1)
usługi niepriorytetowe (534)
"art. 26 ust.2b" (1649)
cpv (535)
dokumenty w posiadaniu zamawiającego (14525)
kio/uzp 886/08 (19)
brak projektu wykonawczego (2536)
skarga wniesiona przez przystępującego (9347)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2938)
ix gc 159/08 (3)
iii ca 727/05 (7)
ryczałtowe wynagrodzenie (2031)
prawidłowo ukończone (1194)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (24034)
" dokumenty nie wymagane" (1980)
1162/13 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (124)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2921)
vi ga 174/11 (1)
ograniczenie dostępu do zamówienia (5233)
sanawia (2)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1363)
kio 1075/14 (6)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (38)
zmiana ryczałtu (461)
1295/10 (16)
art. 26 ust. 2f (134)
1158/09 (6)
kio 2862/13 (8)
"niewykonanie wyroku kio" (148)
v csk 508/10 (2)
warunek tożsamy (3106)
utajnienie wykazu podwykonawców (261)
kwoty warunkowe fidic (25)
kryterium oceny ofert termin realizacji (7441)
"wyłączenie jawności rozprawy" (66)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1872)
krk hiszpańskie (20)
"art. 85 ust. 4" (162)
art. 36a ust. 2 (248)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1234)
definicja grupy kapitałowej (327)
udostępnienie polisy (413)
kio 588/12 (6)
"podział zamówienia na części" (286)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (15)
"art. 86 ust. 4" (341)
kary (2645)
udostępnienie samego siebie (3248)
informacje ze stron internetowych (5753)
"brak podpisu na formularzu ofertowym" (5)
kio_31_11 (5)
jednokrotne wezwanie (945)
ponowne wezwanie do uzupełnień (5007)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1865)
uzupełnienie harmonogramu (917)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (18)
uchwała kio obejście (269)
wniesienie wadium po terminie (2628)
art.90 ust.1 (2798)
100 lat gwarancji (1519)
ii ca 688/09 (1)
szwajcaria (103)
art. 85 ust. 3 (3312)
wniesienie odwołania po terminie (28398)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (731)
"korekty finansowe" (767)
"niezgodność oferty z treścią siwz" (771)
pkp energetyka (113)
niedoszacowanie (171)
kio 68/14 (8)
556/12 (38)
i ckn 304/00 (201)
proporcjonalność warunku (633)
essentialia negotii (317)
spółka zależna (4563)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1197)
gazy medyczne (197)
kio 2295/12 (11)
uzasadnienie oceny ofert (20720)
okresowe ogłoszenie informacyjne (242)
dowód zapłaty polisa (272)
kio/uzp 1180/10 (10)
2873/13 (7)
"zwrot wadium" (277)
zuma (4)
cofnięcie odwołania (5288)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (152)
wadium wpłacone przez inny podmiot (224)
nie załączył tabeli elementów scalonych (211)
wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert (15381)
utajnienie grupy kapitałowej (114)
wyciąg z banku (197)
758/11 (17)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (14036)
pesa (152)
wpis (27697)
numer katalogowy (744)
uzupełnienie jednorazowe (542)
po przecinku (501)
kio 2932/13 (10)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (1034)
i ca 251/07 (2)
kryteria wyboru oferty (8877)
art. 297 (473)
"krótki termin składania ofert" (58)
"komunikat swift" (8)
termin składania ofert (12699)
uzupełnienie wyroku (8694)
towarzystwo budownictwa społecznego (157)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (1022)
1138 (58)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9112)
uzasadniona przyczyna (4253)
forma uzupełnionych dokumentów (2657)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (1012)
x_ga_652_13 (41)
tłumaczenie musi być podpisane (1158)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (254)
termin na odwołanie od zaniechania odtajnienia (1085)
kosztorysowe (1770)
data wystawienia referencji (608)
(kio 1408/10 (19)
wojskowy ośrodek farmacji i techniki medycznej (50)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3561)
interes szkoda (6758)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (5)
art. 47 (3075)
v ca 1784/08 (4)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
istota ceny ryczałtowej (1042)
"ciężar dowodu" (1898)
626/12 (4)
"29 ust. 2" (1904)
wykaz osób tajemnica (1043)
dalsze pełnomocnictwo (1942)
alpine bau (33)
spółka cywilna wykonawca (3932)
termin zakończenia robót budowlanych (3020)
self-cleaning (11)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
"cena jednostkowa" (2370)
stowarzyszenie (469)
xii ga 10/09 (20)
46 ust 4a (1002)
załączniki do protokołu (5956)
x ga 309/08 (2)
kio_518_14 (14)
"art. 24 ust. 1 pkt 16" (45)
referencje podwykonawca (1072)
"kryterium odległości" (17)
1312/12 (3)
saldo (210)
"wartość zamówienia" (8744)
ciężar dowodu na odwołującym (3219)
zus osób fizycznych (237)
"rental rights" (10)
kio_527_13 (5)
kio 75/10 (11)
109/09 (36)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (10462)
art.+94+ust.+3 (123)
pkp sa (1004)
x ga 354/07 (2)
oświadczenie spółka cywilna (3382)
xix ga 92/11 (19)
narodowy bank polski (289)
"niezależny podmiot" (226)
kio 1179/11 (3)
1019/06 (16)
obroty na rachunku (1969)
"uzupełnienie wyroku" (28)
kio_uzp_70_08 (7)
dokumenty nie wymagane (18133)
668/13 (4)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3759)
art 25 ust 1 pkt 2 (14938)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (88)
"art. 4 pkt 3 lit. i" (14)
nadmierna kara umowna (329)
"wykaz wykonanych usług" (984)
art. 143b ust. 8 (28)
świadczenia zdrowotne (1444)
"unieważnienie postępowania" (6443)
brak likwidacji czechy (18)
bezczynność (332)
gierańczyk (30)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4875)
kio 384/13 (7)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (9745)
kio/uzp 476/11 (5)
zakończenie postępowania o udzielenie (6022)
uhc (43)
art. 5 ust. 1a (4491)
należyte wykonanie kary umowne (893)
nowe zarzuty (9116)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7888)
1544/11 (8)
energia cieplna (229)
zaniżona wartość zamówienia (1857)
gwarancji (5124)
iv ca 566/09 (1)
kio 1918/12 (5)
946/14 (7)
biegły (891)
lar (11)
brak numeru katalogowego w ofercie (795)
xxiii ga 666/11 (3)
kio 23/15 (26)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (778)
art. 34 ust. 5 (4280)
naruszenie konkurencji (14192)
infrastruktura krytyczna (168)
umowa ryczałtowa (2126)
180 ust. 3 (6748)
wezwanie musi być precyzyjne (2507)
obroty na rachunku bieżącym (297)
krk komplementariusz (39)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
brak kosztorysu szczegółowego (1958)
sprawozdanie finansowe (1358)
art. 5b (327)
poświadczenie wykonawcy (2987)
"zmiana treści oferty" (1693)
art 38 (5685)
2605/14 (16)
25 ust. 1 (15496)
usługi transgraniczne (123)
kio/uzp 687/10 (3)
v ca 484/04 (3)
uzupełnienie krs (1150)
certyfikaty (3445)
kio_2419_14 (7)
"zmiana stawki vat" (59)
równowaga stron (427)
kio_411_11 (6)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (12187)
kto może wystawić referencje (394)
kio/uzp 121/10 (4)
kio/uzp 990/09 (4)
kio 2015 (5815)
kio 2572/11 (3)
finanse publiczne (4261)
"nienależyte wykonanie umowy" (1509)
"brak podpisu" (268)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę" (12)
dokumenty wielka brytania (228)
kio 2644/13 (4)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (4370)
podmiotu trzeciego (5041)
żywienie w szpitalu (177)
certyfikat ubezpieczenie (511)
kio 1202/12 (4)
kalkulacja własna (2497)
wolna ręka prawa autorskie (242)
kio 591/14 (5)
kio 2600/11 (4)
ii ca 950/11 (1)
art. 91 ust 2a (1511)
ukraina krk (6)
iv ca 33/09 (4)
kierownik robót elektrycznych (698)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (322)
kio_254_11 (6)
"art. 29" (4269)
"kio/uzp 27/09" (23)
1404/14 (5)
kio 2398/11 (6)
materiały opatrunkowe (93)
data zobowiązania podmiotu trzeciego (2485)
kio_1895_12 (4)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (1038)
status wykonawcy (2358)
xix ga 34/07 (5)
okres gwarancji (3775)
kio 54/15 (10)
niepodpisany formularz (3396)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (809)
senetic (8)
polisa oc podlimity (14)
kio 271/12 (22)
x ga 253/10 (1)
kio 1337/12 (25)
1055/11 (2)
"umowa o pracę" (827)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3438)
x ga 127/08 (100)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1268)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3915)
zawieszenie postepowania (903)
"kio 2873/13" (6)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (684)
krk z czech (14)
496/99 (38)
zatrzymanie wadium uzupełnienie (600)
energii elektrycznej (805)
zbyt rygorystyczne (397)
whcl (15)
26 ust. 6 (16611)
"wykonawca jest profesjonalistą" (30)
art. 38 ust. 1 (5663)
oc podmiot trzeci (294)
46/13 (15)
nieprecyzyjne (5404)
kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym (968)
ii ca 137/09 (18)
iii czp 16/93 (32)
1671/11 (2)
"wartość realizowanego zamówienia" (148)
2260/10 (3)
889/13 (2)
kryterium cena (8261)
korekta finansowa (1394)
1366/12 (3)
dowody na brak rażąco niskiej ceny (2427)
xii_ga_186_13 (13)
samowolne uzupełnienie dokumentów (92)
kryterium funkcjonalność (1571)
i ca 27/09 (79)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1783)
usługi reklamowe (168)
kio/uzp 654/08 (13)
rażąco niska cena prawo opcji (163)
"art. 38 ust. 2" (153)
broker (89)
457/15 (8)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (49)
"będzie dysponował osobami" (187)
kio_2397_11 (4)
intertrading (101)
poświadczenie bezpieczeństwa (648)
unieważnienie czynności (15884)
586/08 (2)
kio 700/11 (11)
nadmierny warunek udziału (1645)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (4280)
kio_165_15 (21)
kio 211/11 (6)
iii czp 68/06 (13)
art.38 ust.1 (2626)
kio_1918_10 (7)
oddział+spółki (34)
"usługa sprzątania" (539)
kio/uzp 965/09 (9)
330/09 (10)
ograniczenie liczby podwykonawców (1167)
doświadczenie "3 lat" (1975)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (12075)
"nota pokrycia" (14)
inna omyłka ilość (2105)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (242)
viii ca 76/15 (9)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
art. 144 ust. 1 (1269)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
kio 291/15 (15)
brak ceny łącznej (6694)
przystąpienie w części (9879)
usługi ubezpieczeniowe (1244)
termin związania ofertą a wadium (1980)
dostawa paliwa (503)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (19)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4728)
siwz czytać całościowo (88)
kio 1070/11 (6)
24 ust. 1 pkt 16 (11752)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (5546)
wykonawca zagraniczny (1381)
harmonogram rzeczowo - finansowy (756)
referencje a poświadczenie (1153)
niewniesienie wadium (2677)
wymóg dyplomu (120)
enea wytwarzanie (35)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (606)
kio_291_12 (6)
certyfikaty w opisie przedmiotu zamówienia (2442)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (916)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (564)
odwołanie w sobotę (296)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1294)
odwrócony vat (70)
"nie wniósł wadium" (1424)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (75)
odstąpienie od podpisania umowy (2079)
"art. 96 ust. 3" (638)
kio 79/14 (6)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (22)
faktura należyte wykonanie (1951)
sam sobie (9980)
dostawa autobusów (256)
2490/11 (3)
dokumenty podmiotowe nie są treścią oferty (3104)
"treść oferty" (9249)
kio 1362/12 (3)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (731)
kio 692/15 (4)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (933)
równoważność pozorna (190)
kryterium cena powyżej 60% (1671)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
nie otworzył oferty (6752)
ix_ga_392_13 (21)
spis kosztów) (834)
zobowiązany jest wykonać wyrok (11372)
36a ust. 3 (243)
art. 87 ust. 1 (8625)
po stronie odwołującego (26426)
kio_440_11_kio_448_11_kio_451_11_kio_458_11 (4)
upływ terminu związania z ofertą (6113)
umowa ramowa (773)
zeto (162)
art. 25 ust. 1 pzp (12897)
moment zakończenia postępowania (2173)
660/15 (9)
połowa terminu składania ofert (531)
1267/16 (2)
miasto gorzów (119)
"z własnej inicjatywy" (521)
"usługi telekomunikacyjne" (313)
uniewaznienie umowy (10924)
art 89 ust 1 pkt 3 (14953)
art. 41 pkt 7a (667)
obrót hurtowy produktami leczniczymi warunek udziału (8)
częśc zamówienia (10811)
109/13 (28)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (2152)
nierealny termin (4319)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
błędne kryteria oceny ofert (4513)
promocja miasta wolnej ręki (26)
333/11 (19)
jednorazowe wezwanie (682)
połowa terminu (1256)
560/09 (10)
kryterium aspekt społeczny (758)
rażaco (4013)
faks (412)
wykaz potencjału technicznego (2937)
kio 2135/12 (4)
samodzielnie uzupełnił (2342)
pakiet leków (139)
odwołanie po terminie (28530)
kio 923/14 (11)
260/15 (7)
minimalna stawka godzinowa (274)
tajemnica wykaz osób (1043)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4644)
warunek doświadczenia nieproporcjonalny (1499)
warta (659)
własne referencje (2436)
pełnomocnictwo procesowe (1482)
67/11 (14)
art 2 pkt 9b (251)
vat 0% (2102)
powtórzenie aukcji elektronicznej (277)
v ca 901/08 (3)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
produkt leczniczy (386)
zero w kosztorysie (2076)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4876)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (590)
art. 26 ust 2b (2485)
1759/10 (4)
2712/12 (10)
oświetlenie (972)
podpis elektroniczny (1614)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (916)
brak wpisania stawki podatku vat (629)
"naruszenie art. 29" windows (75)
art. 8 ust 3 (23198)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3657)
1507/13 (5)
zmiana wysokości kar umownych (952)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8547)
kio 1830/13 (3)
"maksymalna cena jednostkowa" (4)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2631)
naruszenie art. 91 (7987)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5833)
co stanowi treść oferty (18672)
przedłużenie terminu składania ofert bez modyfikacji siwz (783)
24 ust. 1 pkt 2 (17704)
nie wezwał do uzupełnienia dokumentów (5918)
pojęcia niedookreślone (958)
autoryzowan (686)
"uwzględnia odwołanie" (16498)
1516/12 (14)
zakaz podwykonawstwa ochrona (284)
upływ terminu wykonania zamówienia świadczenie niemożliwe (2107)
kio 2742/14 (4)
kio 1409/12 (6)
termin niezwłocznie (2174)
odwołanie na czynność wezwania (10875)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1204)
kio/uzp 1729/09 (3)
89 ust 1 pkt 2 (15065)
brak drugiej strony oferty (11613)
ii csk 675/10 (26)
"pszok" (72)
"24 ust. 1 pkt 17" (39)
umowa pod warunkiem zawieszającym (119)
kio_269_11 (14)
bezpłatne użyczenie sprzętu (30)
v ca 307/09 (10)
doświadczenie członka konsorcjum (2188)
forma uzupełnienia dokumentów (4614)
tłumaczenie sysmark (17)
2200/12 (4)
niemożliwe do przewidzenia (3569)
kanada (44)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
obiekt budowlany (3543)
"termin na złożenie wyjaśnień" (82)
kio_uzp_1636_09 (3)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (834)
podmiot prawa publicznego (10058)
art. 151 pzp (969)
kio 478/12 (15)
brak oświadczenia (15491)
736/08 (6)
tajemnica (2555)
hydrotechniczne (184)
manipulacja cenami (365)
"wadium na niepełny okres związania ofertą" (14)
wadium w kwocie niższej (640)
kio_1114_12 (15)
32/14 (30)
1181/10 (4)
niejasne zapisy siwz (2881)
okresowo (1519)
wielorodzajowe (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (486)
iv ca 588/04 (3)
uchybienie formalne (2739)
kio 1066/10 (35)
"tożsamość przedmiotowa" (96)
rebus sic stantibus (26)
"kio/uzp 11/09" (66)
nieprawidłowe referencje (2879)
dostawa samochodów + word (11)
system pobierania krwi (133)
szacunkowa wartość zamówienia (5380)
kio_1834_11 (4)
koncentracji (417)
kryterium zatrudnienie (1411)
"powołanie biegłego" (304)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2805)
kio 1312/12 (3)
"kio 100/12" (30)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (1090)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (8352)
parafa a podpis (187)
nie figuruje (647)
odpłatność umowy (209)
art.26 ust.2 b (7551)
samokontrola zamawiającego (42)
kryteria oceny (10097)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (583)
siwz na korzyść wykonawcy (3198)
art 24 ust 2 pkt 1 (17704)
przekazanie siwz (9859)
"wyjaśnienia oferty" (510)
"prace projektowe" (826)
kio_1954_10 (7)
stwierdzenie nieważności umowy (2289)
x ga 25/08/za (2)
rażaco niska cena dowody (2195)
kio_ku_54_11 (4)
bład projektowy (1481)
74/14 (14)
kio 1447/10 (16)
kryteria właściwości wykonawcy (2293)
xix_ga_268_09 (10)
1085/11 (3)
v ca 719/10 (1)
kio 1737/11 (4)
certyfikat polisa (266)
kio_177_15 (20)
"za pośrednictwem banku" (48)
województwo podkarpackie (183)
parafa na ofercie (207)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3647)
"art. 101 ust. 2" (13)
prekluzja dowodowa (36)
urzędu skarbowego (1954)
188/14 (6)
vi ga 51/06 (6)
2314/11 (4)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (43)
cena jednostkowa 1 grosz (3155)
faksymila (2)
zakaz ubiegania się o zamówienie (2899)
kio_uzp_1155_09 (3)
kio 1670/11 (4)
zsi (60)
"wymagane dokumenty" (2909)
chiny (99)
"wątpliwości na korzyść" (44)
114/14 (5)
przedłużenie terminu (2911)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5592)
klauzule waloryzacyjne (78)
"prawo bankowe" (333)
1553/13 (2)
informacja z krajowego rejestru karnego (869)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
"art. 7 ust. 1" (16884)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (584)
prezentacja systemu (769)
termin jako zmiana istotna umowy (9419)
kio_2071_12 (3)
utajnienie wykazu osób (571)
i ca 168/09 (8)
oświadczenie o niekaralności (576)
xix ga 461 (31)
"termin składania ofert" (7326)
kio/kd 106/10 (6)
"utracił interes" (87)
"32 ust. 2" (241)
wadium na kilka części (583)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1929)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (935)
"program funkcjonalno-użytkowy" (820)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (36)
"negatywnych konsekwencji" (1410)
kio 1752/10 (7)
c-28/01 (112)
art. 110 pzp (1460)
"nie ma statusu wykonawcy" (45)
technologia radiowa (177)
87 ust. 2 pkt 3 vat (2126)
2537/13 (5)
brak daty w referencjach (2521)
293/10 (9)
dostawa czy robota budowlana (273)
24 ust. 1 pkt 20 (11799)
ii ca 836/09 (1)
stanowi treść oferty (18951)
defibrylator (63)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (491)
954/12 (7)
kuriata rażąco niska cena (108)
1377/11 (2)
tajemnicę przedsiębiorstwa (2086)
uzasadnione przyczyny (4253)
przedmiar a ryczałt (227)
system informacji prawnej (6946)
kio 191/14 (9)
xii ga 152/12 (6)
zawartośc referencji (381)
wbudowany (872)
iii_czp_52_11 (138)
"omyłka rachunkowa" (1302)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1269)
kio/uzp 1455/08 (14)
kio/kd 43/15 (6)
§ 5 pkt 10 (25285)
"pomocy publicznej" (890)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (5163)
30 ust. 4 (17267)
zmiana umowy przed zawarciem (9672)
"parafa" (219)
"art. 6" (3038)
rozwiązanie umowy (5644)
27 ust. 5 (12268)
art. 90 pzp (6331)
kio 766/09 (26)
wadium gotówka (78)
1461/16 (4)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (4368)
uzasadnienie przyznania punktów (6491)
418/15 (3)
społeczne (5789)
984/08 (94)
"kosztorys ofertowy" (2282)
"art. 8 ust. 3" (822)
tajemnica przedsiębiorstwa jedz (115)
125/09 (13)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (261)
jedyne kryterium cena (7506)
1883/09 (9)
termin opłacenia polisy nie upłynął (154)
kio 249/11 (5)
"umowy o pracę" (827)
błąd w nazwie producenta (1113)
26 ust.2b (1689)
autoryzacja producenta nawierzchni (50)
kio 2287/10 (27)
najkorzystniejsza oferta (18556)
1274/10 (6)
referencje potwierdzają (2595)
świadectwo dopuszczenia (1140)
ii ca 1285/12 (71)
zmiany istotne (13652)
istotą wadium (1059)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (1082)
treść zobowiązania do udostępnienia (3100)
podmiot trzeci podwykonawca (1653)
567/09 (4)
niejasności na korzyść wykonawców (385)
zaświadczenie o przynależności do izby (288)
długi okres gwarancji (437)
kio 5/12 (222)
zysk (2752)
kio/uzp 1780/09 (4)
"87 ust.2 pkt 3" (2595)
iv ckn 381/00 (10)
podpis na referencji (773)
sprzątania (1101)
brak wpływu na wynik postępowania (12628)
"wykazanie równoważności" (170)
modyfikacja oferty (5198)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
zapłata dalszemu podwykonawcy (617)
przygotowanie postępowania (6709)
wpływ na wynik postępowania (14237)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (2042)
6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
interes publiczny interes zamawiającego (8824)
kio/uzp 168/08 (9)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4690)
rękojmia na usługi (897)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (92)
"art. 51" (618)
jednolity europejski (2996)
1502/13 (5)
podmiot trzeci podwykonawcą (1653)
obsługa prawna wolna ręka (376)
kio 1219/14 (3)
manipulowanie cenami (257)
kalkulacja ryzyk (903)
kio_1533_12 (7)
xii_ga_451_10 (3)
"cena 0" (125)
potwierdzenie opłacenia składki (472)
iii ca 490/04 (2)
projektant (1344)
v ca 379/08 (2)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1690)
protokół odbioru (2815)
przystępujący (10732)
art 22 ust 1 (21552)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2405)
nazwy własne w projekcie (2747)
v ca 324/10 (3)
kio/uzp 66/07 (10)
dokumenty na dzień składania ofert (12320)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (812)
kio 516/14 (6)
ii ca 544/08 (6)
różne stawki podatku vat w ofertach (998)
poprawa vat (581)
referencje własne (2436)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3487)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (572)
usługi sprzątania rażąco niska cena (237)
zdolność kredytowa (1029)
ii ca 457/08 (2)
art. 185 ust. 5 (4581)
ministerstwo sprawiedliwości (783)
422/15 (4)
obsługę prawną (3856)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1440)
licytacji (190)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2700)
jednostronna zmiana umowy (1129)
licencji (1538)
"art. 22 ust. 1a" (212)
udostępnienie oferty (5228)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (977)
v ca 538/08 (9)
czp 52/11 (139)
doświadczenie spółki cywilnej (2009)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (351)
"art. 24 ust. 8" (15)
zawarcie umowy po terminie realizacji (13468)
dwukrotnie wykonał (1508)
"pełnomocnictwo do reprezentowania" (335)
"ii ca 693/05" (82)
2184 (30)
faktura potwierdza (3033)
wymagane doświadczenie wymóg podania informacji (3462)
"oferta złożona po terminie" (22)
orzeczenie (9123)
kio 1032/12 (8)
opłacenie polisy (559)
"utrata środków" (70)
wykonawca sam uzupełnia dokument (4334)
czy można uzupełnić formularz cenowy (659)
usługi ciągłe (1623)
c-44/96 (39)
iv ca 140/08 (24)
c 454/06 (71)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (189)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6889)
wadium na niepełny okres (1077)
kio_1382_13 (4)
miejsce zamieszkania (949)
c-31/87 (9)
umowy o pracę (9456)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8046)
uzupełnienie informacji z krk (399)
384/12 (4)
gwarancja bankowa oryginał (475)
1533/13 (12)
"art. 185 ust. 4" (136)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (192)
kryterium potencjał kadrowy (552)
kio_uzp_619_08 (13)
krajowy rejestr karny nie figuruje (194)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (269)
"ix ga 30/08" (5)
dostawa posiłków (155)
średnia cena kryterium (1890)
327/14 (13)
"błędy w dokumentacji" (35)
dysponuje osobami (6813)
kopia gwarancji zapłaty wadium (195)
20/10 (510)
174/15 (9)
oferta częściowa (4086)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2680)
windows równoważność (105)
tajemnica karty katalogowe (139)
"uzupełnienie odwołania" (134)
referencja nie musi potwierdzać (1958)
ruda śląska (163)
"charakter stosunku" (349)
zaświadczenie zus wydruk (71)
przejęcie referencji (82)
wielka brytania (256)
zważyła (21633)
dysponowanie sprzętem (2915)
prawo zamówień publicznych (31789)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (611)
"cena ryczałtowa" (1188)
"pozycji dominującej" (181)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (1084)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (12795)
xii ga 138/07 (1)
poczta polska sa (890)
brak pkd (168)
konsorcjum zmowa przetargowa (129)
xix ga 92/08 (20)
art. 32 ust. 5 (5564)
179/09 (10)
"jawność umów" (44)
"tłumaczenie dokumentów" (237)
87 ust.2 (8716)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (2092)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (144)
postanowienie o zwrocie odwołania (16163)
kio 1308/12 (4)
"190 ust. 7" (781)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
205/11 (5)
usługi sprzątania (1041)
instalacja solarna (113)
"art. 144 ust. 1" (407)
potwierdzenie referencji (3808)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (6284)
933/11 (6)
kio 2072/12 (2)
wartość zamówienia uzupełniającego (3515)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (102)
kio 1092/10 (7)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3530)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6676)
xiii ga 1094/16 (6)
kio_429_12 (8)
iii czp 103/2010 (2)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (3091)
sap (172)
zmiana stawki vat (1597)
kio_1582_11 (6)
spóźniony (2165)
art. 147 (1849)
zarzut gołosłowny (1149)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2354)
usługi hotelarskie (56)
referencja (4094)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (6184)
dokumenty stany zjednoczone (177)
v ca 3201/13 (5)
kio_1434_14 (8)
xii ga 397/15 (1)
art 24 ust 2a (2575)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1213)
79/13 (49)
kio 1027/10 (4)
braki formalne (7090)
886/14 (6)
"uzupełnienie zobowiązania" (140)
przerwa w wadium (105)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2631)
kio 93/16 (6)
107/14 (9)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1203)
poświadczenie pełnomocnictwa do reprezentacji przed kio (354)
pełnomocnictwo podmiotu trzeciego (1571)
v ca 787/08 (1)
"usługi społeczne" (23)
art. 24 (18272)
wykazanie równoważności (933)
art.24aa (170)
zakup tonerów (65)
c-324/98 (58)
ix ca 541/09 (2)
rebus (36)
vi ca 210/08 (2)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (3058)
2228/10 (5)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (8286)
xxiii ga 924/14 (22)
1010/12 (7)
2794/13 (11)
kio 148/15 (16)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (15065)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (5150)
2427/11 (5)
kio 132/11 (12)
informatyczne (2588)
okres związania ofertą (8397)
art 8 ust 3 (23198)
trezor (23)
96 ust 3 (3383)
art. 26 ust. 2c (464)
"art. 186 ust. 4a" (34)
odpadów medycznych (273)
za zgodność (9565)
"znaki towarowe" (902)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (7648)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (68)
kio/uzp 643/09 (7)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1616)
art. 26 2b pzp (2242)
oświadczenie o grupie kapitałowej (739)
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (249)
nienależyte wykonanie zamówienia (9833)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1665)
kio 766/13 (6)
spółka cywilna reprezentacja (832)
iv ca 429/10 (8)
kio_1026_10 (3)
"korzystne dla zamawiającego" (421)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (903)
iii ca 299/06 (4)
"art. 22 ust. 5" (189)
złożenie oferty nie stanowi zaciągnięcia zobowiązania (600)
uzupełnienie faksem (1771)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (98)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
materiały informacyjne (1825)
1654/11 (6)
iv ga 14/07 (29)
zamówienia sektorowe (1098)
"art. 89. ust. 1 pkt 4" (2504)
imienny wykaz osób (299)
"art. 22a ust. 4" (12)
pojęcie kryterium (2421)
oświadczenie członka komisji (1615)
energia elektryczna (805)
903/08 (17)
"iii czp 74/05" (342)
powszechna dostępność (702)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3845)
uwzględnienie odwołania w części (13685)
kio 29/11 (215)
wan (247)
iii_czp_147_08 (10)
certyfikat ce (491)
cofnięcie przystąpienia (3148)
elektroniczny krk (138)
podkryteria cenowe (59)
iv ca 223/08 (13)
"umowy zlecenia" (408)
pełnomocnik konsorcjum (5277)
"agencja rozwoju przemysłu" (10)
zatrudnienie (2712)
kio 1965/10 (5)
niepodpisany formularz ofertowy (2058)
formularz oferty z innego postępowania (6450)
oferta jako całość (12823)
v ca 226/10 (12)
"x ga 652/13" (41)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (6042)
915/12 (2)
zatrzymanie wadium brak krk (47)
pieczątka bez podpisu (272)
"wystąpienie z konsorcjum" (9)
postanowienie kio (21622)
"pkp plk" (147)
vi ga 83/10 (4)
"należyte wykonanie dostaw" (277)
556/13 (4)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1988)
brak kosztorysu w ofercie (2897)
2049/13 (3)
kio 2621/13 (3)
upust jako kryterium (333)
zatrzymanie wadium (956)
materiały producenta (3534)
"sąd okręgowy w katowicach" (2494)
wyroki kio (14981)
ge medical (235)
asseco (598)
ii ca 183/05 (3)
ix ga 137/06 (25)
1422/07 (10)
x ga 143/10/za (3)
stosuje się odpowiednio (8844)
brak sformułowania należycie (4195)
termin odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (2332)
kio 594/14 (3)
nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu (8603)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
749/13 (4)
art. 92 ust. 2 (3977)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
v ca 1930/02 (3)
wyjaśnienie oferty wstępnej (2060)
art 131 (1261)
art. 22d (160)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (201)
pisemność postępowania (52)
i ca 131/15 (18)
i csk 448/12 (16)
802/15 (6)
"art. 22a" (55)
termin zadawania pytań (1268)
upust (493)
wpłata wadium w kasie (78)
xxv c 1367/10 (1)
"papiery wartościowe" (201)
próbki to dokumenty (1003)
poprawianie formularza cenowego (369)
ramowa (824)
44/09 (28)
definicja referencji (1188)
działalność regulowana (2660)
zmiana oferty wstępnej (2116)
roboty budowlane definicja (2624)
ballast (32)
zaniechanie wykluczenia (9515)
94 ust. 3 (2549)
kio/kd 46/10 (22)
kio 11/09 (368)
kio_2325_13 (6)
zwrot zabezpieczenia (3314)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (611)
x ga 5/07 (12)
bęben (74)
art. 4 pkt 5 (25676)
"22a ust. 4" (12)
ii ca 353/10 (1)
art. 62 ust 1 pkt 1 (3088)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (727)
ogłoszenie (19019)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (579)
56/13 (11)
ocena metodologii (605)
ii ca 689/04 (6)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (82)
"opis przedmiotu zamówienia" (8375)
xii_ga_412_11 (2)
art. 192 ust. 7 (13025)
zawieszenie działalności (400)
referencje w ramach grupy kapitałowej (253)
"art. 89. ust. 1 pkt 7b" (85)
rażąco niska cena 2013 (1352)
kio_uzp_1029_08 (5)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1447)
gotowy produkt (652)
ogólnikowe wyjaśnienia (1300)
wady gwarancji wadialnej (124)
x ga 146/08 (2)
1389/13 (2)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (677)
zakres_dokumentow_jakie_przedstawia_wykonawca_na_potwierdzenie_spelniania_warunkow_podmiotowych_w_sytuacji_w_ktorej_korzysta_z_potencjalu_podmiotu_trzeciego (9)
niekompletny dokument (2967)
200/11 (9)
informacje nieprawdziwe (3602)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (115)
przejęcie (337)
650/11 (4)
ocena cen jednostkowych (2574)
kio 1807/12 (7)
serwis producenta podwykonawstwo (91)
1312/13 (4)
wadium po wyborze oferty (2562)
"wyciąg z rachunku" (38)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (420)
rwe (39)
wadium w formie poręczenia (222)
xii ga 149/07 (2)
112 kc (438)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (659)
"pełnomocnictwo do podpisania oferty" (103)
148 ust. 2 (1026)
192 ust. 7 (13025)
telekomunikacyjne (1018)
kio_1776_10 (7)
społeczne kryterium oceny ofert (2856)
179/13 (58)
oferta złożona przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego (157)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (227)
131j (7)
"art. 34 ust. 1" (147)
v ca 2015/12 (31)
poprawa omyłek (1207)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (375)
oferta oferta wariantowa (531)
hiszpański (247)
użyteczności publicznej (843)
gsm-r (33)
art. 5 ust. 1b (1467)
miejsca po przecinku (490)
disclosure and barring service (4)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (289)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (3218)
zmiana cen jednostkowych (2053)
c-393/06 (16)
vii ga 29/05 (8)
"art. 91 ust 3a" (79)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (486)
ukrainy (103)
xix ga 524/09 (4)
kio 954/11 (10)
art. 151 (1397)
błędna stawka podatku (1302)
potwierdzenie otrzymania faksu (2036)
kio 1734/11 (14)
"art. 82 ust. 1" (272)
vi ga 54/10 (3)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (505)
"189 ust. 2 pkt 4" (144)
1743/13 (2)
674/15 (11)
sąd najwyższy strona internetowa (1453)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (1069)
zmiana terminu rozpoczęcia (2881)
"38 ust. 6" (241)
tłumaczenie dokumentu (2710)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (390)
badania naukowe (811)
kio 2602/13 (6)
odwrócone obciążenie (341)
luksemburg (157)
katowice (4409)
warunek podmiotowy (3234)
180 ust. 4 (5960)
budynek użyteczności publicznej warunek (381)
wadium w wyższej kwocie (653)
"art. 2 pkt 13" (340)
2525/13 (15)
zastrzeżenie referencji (1687)
ocena jakości (5219)
warunki ekonomiczne (4343)
pn 60601 (10)
zmiana umowy (11554)
"art. 6 ust. 1" (395)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (11)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (7793)
prawo wyłączne (14914)
tłumaczenie gwarancji (923)
próbki systemu (634)
podmiot nieuprawniony (8788)
szwecja (89)
błąd w obliczaniu ceny (918)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (273)
431/16 (3)
kio_846_14 (12)
konkurs (2027)
kio 1533/12 (7)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (499)
c‑689/13 (32)
i c 125/09 (9)
kio_1943_11 (3)
stali nierdzewnej (164)
umowa na roboty budowlane (8208)
"częściowe przystąpienie" (2)
179 ust.1 (10159)
załączniki do odwołania (13572)
"26 ust. 4" (2514)
gorzów (559)
kryterium termin płatności (1702)
kio 457/12 (23)
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (3103)
kio 823/12 (8)
zatrzymanie wadium 2012 (334)
kopia wadium (605)
"płynności finansowej" (224)
"kompania węglowa" (430)
spełnienie warunków (17438)
odstępne (8)
"xii ga 151/08" (11)
91 ust.3a (153)
2799/11 (3)
1103/11 (12)
nieobecność członka komisji (142)
tajemnica przedsiębiorstwa rozbicie ceny ofertowej (268)
obronności i bezpieczeństwa (178)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (634)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (736)
czeskie krk (13)
znajomość języka polskiego (304)
2722/12 (9)
próbka jako dokument (869)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4664)
koncentracja środków ochrony prawnej tajemnica przedsiębiorstwa (76)
brak podpisu (3343)
roboty budowlane rażąco niska cena (1164)
demonstracja (71)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (6218)
będzie dysponował osobami (6802)
kio/uzp 758/10 (2)
tonery zamienniki (26)
tonery oryginalne (57)
podwykonawca (3207)
nowy wykaz dostaw (1580)
"art. 29 ust. 3a" (23)
kio/uzp 68/07 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1634)
zintegrowany system informatyczny (632)
ii ca 676/09 (6)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
"oferta stanowi całość" (5)
kompania węglowa (432)
"usługi bankowe" (62)
kio 1164/11 (6)
zasada proporcjonalności (774)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
art. 38 ust. 2 (5662)
średnioroczny przychód (83)
kio_uzp_184_10 (11)
46/14 (15)
kio_2037_10 (3)
usługa prania (206)
kio_1498_10 (4)
niejasności siwz (824)
aż do zawarcia umowy (1710)
zawarcie umowy pod warunkiem (8253)
1718/12 (4)
"poprawienie innej omyłki " (297)
zamienne (1383)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (319)
uzupełnienie wykazu robót (3060)
"67 ust. 1 pkt 6" (195)
brak nazwy urządzenia (3545)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5833)
sektorowe (1100)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (10252)
art 131a (44)
ii ca 9/11 (125)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (657)
zakład opieki zdrowotnej (1554)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (41)
sygn. akt iv ca 683/12 (118)
microsoft windows lub równoważny (116)
1070/11 (6)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (30)
kio_92_15 (3)
wgląd do dokumentacji (957)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (228)
kio/uzp 869/11 (4)
wadium w obcej walucie (19)
nie wykonał wyroku kio (12723)
"błąd w kosztorysie" (157)
zamówienia dodatkowe (14468)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (320)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
586/09 (4)
iv ca 175/14 (6)
1665/10 (2)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1261)
bankowa obsługa budżetu (171)
odpis pfron (29)
1528/08 (2)
sumowanie zdolności (328)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (8292)
odwołanie na odtajnienie dokumentów (1075)
siwz a ogłoszenie termin (12780)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (4033)
"warunki przedmiotowe" (301)
naruszenie art. 22 ust. 4 (16652)
zaświadczenie o niekaralności (484)
hyundai (25)
literalny (3497)
podwyższenie ryczałtu (176)
24 ust. 1 pkt 17 (11435)
egis (129)
kio/uzp 22/07 (135)
szkoda zawodowych (1705)
kio_1725_11 (10)
błędna data w wykazie (2443)
świadczenia powtarzające się okresowo (222)
nie wpłacenie wadium (321)
brak wyceny (3055)
aukcja (669)
926/11 (9)
v_ca_3270_12 (46)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1288)
v ca 77/08 (2)
77/14 (25)
certyfikat iso podwykonawca (105)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1714)
707/08 (18)
ix ca 220/09 (2)
nadzór autorski z wolnej reki (118)
kurs walut (188)
kio/uzp 235/09 (18)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2631)
517/13 (15)
xii ga 431/09 (9)
podkarpacki system e-administracji publicznej (7)
szacowanie robót budowlanych (769)
53/09 (22)
synektik (30)
"zmiana oferty" (718)
554/09 (8)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (2282)
deklaracja zgodności (1932)
630/10 (2)
inny dokument (17241)
zatajenie (122)
tajemnica przedsiębiorstwa postępowanie wyjaśniające (1039)
"wyjaśnienia po terminie" (7)
kio_507_13 (3)
brak interesu przystępującego (6425)
kio_854_11 (9)
niezgodność siwz z projektem umowy (2897)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3833)
brak podpisu formularza cenowego (457)
kio 2009/12 (201)
nieprzedłużenie terminu składania ofert (2403)
kio/1245/10 (12)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (846)
potwierdzenie należytego wykonania (8710)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (112)
"ubezpieczenie oc" (449)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2971)
22d ust. 2 (160)
kio 2030/13 (17)
pełnomocnictwo do odwołania (4507)
2010 (19276)
"bład w obliczeniu ceny" (1284)
ceidg po terminie składania ofert (94)
katarzyna prowadzisz rażąco niska cena (241)
kio/uzp 277/09 (9)
uzupełnienie dokumentów forma (4614)
referencje leasing (80)
zakaz podwykonawstwa (397)
kio 618/11 (2)
v gaz 48/09 (5)
191/10 (17)
dostawa leków (321)
brak środków finansowych (6964)
kio_1306_11 (6)
"prezentacja oprogramowania" (21)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (230)
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (59)
odpowiedni termin (13357)
kio 2493 (44)
szczepionki (58)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1931)
v ca 3036/10 (37)
katarzyna prowadzisz nieprawdziwe (245)
solaris (97)
kio/uzp 545/10 (5)
art. 46 ust. 4 a (4410)
brak wskazania podwykonawców (2148)
formularz oferty (7926)
art 4 pkt 8b (158)
utajnienie odwołania (966)
"art. 91 ust. 2" (558)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (11)
"oznaczenie strony" (77)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
"odpady medyczne" (182)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (143)
688/11 (2)
naruszenie zasady równego traktowania (11650)
odtajnienie informacji (953)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (1002)
obiekt kubaturowy (250)
1780/13 (5)
epdm (42)
częściowe odtajnienie (287)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (8473)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (12228)
"uzupełnienie tłumaczenia" (31)
24 ust. 1 pkt 3 (17535)
art 43 (3807)
kio 1818/11 (9)
"art. 96" (1079)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (267)
brak podpisu na formularzu cenowym (457)
regulamin konkursu (371)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (591)
art 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
xix ga 256/07 (1)
opinia biegłego (1863)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (9244)
sumowanie wartości usług (613)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1802)
na rzecz różnych odbiorców (1199)
ii ca 82/12 (1)
oddala odwołanie (10876)
art. 96 ust. 2 (3040)
kio 290/13 (8)
dwie ceny (8774)
przedmiot zamówienia (23848)
2120/11 (11)
roche diagnostics (148)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1082)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (440)
zamawiający nie udostępnił ofert (5184)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
kio 8/11 (260)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1634)
"art. 26 ust. 2f" (63)
"usługi pocztowe" (433)
domniemanie ceny rażąco niskiej (744)
brak cen jednostkowych (2433)
wartość referencji (3441)
"usługi transgraniczne" (20)
kio/uzp 1526/10 (6)
usługi główne (4664)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (390)
poprawienie omyłki rachunkowej (1462)
krk w niemczech (30)
"protokół postępowania" (3215)
inspire (23)
1402/11 (3)
opłata transakcyjna (30)
kio_424_11 (8)
dokumenty (20390)
kio_863_15 (9)
faktura jako referencja (698)
kio_667_10 (6)
1522/14 (2)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (463)
kio_2615_14 (8)
1782/09 (3)
roboty dodatkowe referencje (1944)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (78)
narusza art. 29 ust. 3 (24178)
wykluczenie art. 24 (12303)
kio 1977/14 (3)
"forma pełnomocnictwa" (68)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (8419)
"192 ust. 7" (2016)
41/14 (21)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (14966)
"rezygnacja z podwykonawcy" (24)
kio 1950/13 (5)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (868)
"unieważnić umowę" (40)
zwiększenie środków (2641)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (319)
rażąco wysokie ceny (1085)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1226)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (413)
wspólna polisa (591)
9/15 (110)
"dokumenty przedmiotowe" (551)
242/10 (19)
"spoza unii europejskiej" (12)
art. 51 ust. 4 (3584)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (3203)
art 24 ust 2 pkt 2 (17642)
46 ust. 4a (1002)
kio 1544/11 (8)
certyfikat epeat (26)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (390)
wadium w innej walucie (71)
v ca 1213/08 (1)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (11864)
definicja podwykonawca (1059)
lakoniczne wyjaśnienia (1170)
kio 1553/10 (7)
ii ca 663/04 (2)
138k (38)
zapytanie o cenę przesłanki (2407)
wybór oferty po upływie terminu związania (5243)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2972)
xii ga 317/07 (5)
355 kc (326)
c-91/08 (31)
"sukcesja generalna" (33)
kpc (1859)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (2072)
c-376/08 (45)
"jednokrotność wezwania do uzupełnienia" (13)
nazwy producenta (3112)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1613)
błędy w kosztorysie ryczałt (186)
kio 707/12 (20)
naruszenie art. 29 ust. 3 (24178)
art. 146 ust.6 (1207)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (9)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (328)
xvi gc 682/08 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1783)
niepodpisana ostatnia strona oferty (3640)
art. 67 ust.1 pkt 5 (3286)
1824/12 (8)
brak stawki vat w ofercie (1836)
"oferty dodatkowe" (542)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (4334)
"porównywalność ofert" (258)
"uzupełnienie faksem" (6)
złożenie nieprawdziwych informacji wina (148)
wadium w formie gwarancji (1036)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (286)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (185)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (530)
586/13 (10)
zamiana kary umownej (135)
kryteria oceny ofert dyrektywa (2213)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7847)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (5)
"wartość szacunkowa zamówienia" (2813)
zmiana podwykonawstwa (905)
doradztwo prawne (817)
ii ca 2230/05 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa kryteria oceny ofert (1168)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (10565)
1016/12 (34)
art 8 ust. 3 (23198)
kio 18/13 (20)
kio/uzp 816/08 (3)
kio_1098_12 (4)
v ca 440/06 (7)
"art. 187 ust. 3" (219)
art 5 ust 1a (4491)
rażąco niska cena ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (408)
zbyt krótki termin składania ofert (582)
kio_uzp_278_09 (17)
"art. 91 ust 2a" (61)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2636)
kio 918/08 (5)
brak podpisu na formularzu (1153)
kio 1125/11 (6)
niejasne (5071)
wadium zaksięgowane (54)
brak ceny w formularzu cenowym (2277)
293/11 (12)
rękawice chirurgiczne (32)
różne stawki vat (1153)
czynność techniczna (12233)
483/11 (8)
"uzupełnienie informacji z krk" (10)
kio_2205_11 (6)
kio/uzp 43/09 (7)
91 ust. 3a (825)
autoryzowany przedstawiciel na polskę (150)
art 67 (3552)
formularz ofertowy brak ceny (3591)
autokorekta czynności (18)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (9656)
kio 683/11 (5)
relacja (2293)
"kopia gwarancji" (34)
"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (36)
kz (226)
2420/12 (2)
"niezgodność treści oferty z siwz" (590)
awaria faksu (189)
niemożliwą do usunięcia wadą (608)
art. 180 ust. 7 (6154)
emkan pro (10)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3571)
lek równoważny (109)
"art. 131e" (29)
art. 93 ust 1 pkt 7 (6408)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (385)
niezgodny z siwz (19387)
kio 711/12 (10)
podmioty zbiorowe (736)
piber (13)
pozacenowe kryterium oceny ofert (297)
zdolność kredytowa do kwoty (1007)
przedmiar (2184)
iv ca 1148/08 (1)
rażąco niska cena usługi sprzątania (237)
złożył wyjaśnienia po terminie (15596)
kio 33/12 (35)
c-458/03 (67)
zamówienia uzupełniające (4412)
wadium konsorcjum (1217)
transgraniczne (140)
warunek finansowy nieproporcjonalny (823)
podział zamówienia na części (2595)
kio 2010/13 (6)
aneks do gwarancji wadialnej (207)
xii_ga_206_08 (28)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (1092)
rownoważny (3380)
22d (67)
kio_1734_12 (12)
ceidg data wydruku (33)
korekty finansowe (1394)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (13)
art. 124 (1136)
kio/ku 50/09 (2)
kio_1168_13 (4)
ii ca 1355/05 (19)
różne stawki vat w ofertach (1134)
polisa zbiorowa (82)
nieaktualny formularz ofertowy (2055)
hotel (192)
art. 2 pkt 11 (21639)
dokument wystawiony po terminie (5589)
oczywista omyłka pisarska wadium (260)
vi ga 28/07 (27)
kio 1804/12 (11)
główny inspektorat ochrony Środowiska (76)
planeta (39)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (131)
art. 84 ust. 1 (2915)
aktualny krs oznacza (752)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (152)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (355)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (234)
kio 49/13 (8)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (162)
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (2019)
24 ust 2 pkt 1 (17704)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (83)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (134)
świadczenie ciągłe (1719)
xix ga 468/10 (10)
brak vat (3554)
226/10 (17)
pozacenowe kryteria (297)
1502/14 (6)
"termin realizacji zamówienia" (975)
telewizja polska (175)
kio/kd 44/11 (26)
błąd w formularzu ofertowym (2252)
"niezwłocznie" (2215)
kio_1533_13 (9)
prekwalifikacja (161)
fałszywe oświadczenie (384)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (666)
kio_uzp_418_09 (5)
koszty amortyzacji (300)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (51)
"oferty wstępne" (394)
89 ust. 1 pkt 1 (15061)
pozacenowe subiektywizm (27)
związanej z przedmiotem zamówienia (13368)
polisa oc pkd (66)
zamówienie dodatkowe wartość (10592)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2824)
"status wykonawcy " (409)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2610)
rażąco niska cena zysk (1277)
lasy (386)
art. 182 ust. 6 (2897)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (2044)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (11284)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1778)
przedłużenie gwarancji wadialnej (359)
integracja systemów informatycznych (536)
x_ga_67_08 (69)
kio 3/11 (295)
dialog poufny (30)
142 ust. 5 (1543)
kopia gwarancji bankowej (292)
brak sprostowania ogłoszenia (887)
iii ca 1583/15 (1)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2532)
rentowności (305)
1351/14 (2)
pełnomocnik ceidg (79)
impreza turystyczna (20)
art. 185 ust. 6 (4136)
szkody (7649)
"art 46 ust. 4a" (648)
"różne rozumienie" (48)
iv ca 340/05 (12)
prokura łączna (95)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2417)
roszczenie o zmianę umowy (1496)
xii ga 102/09 (80)
kio_2741_12 (7)
koszty zastępstwa procesowego (2884)
niezgodność z formularzem ofertowym (2780)
karty sim (2805)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (193)
warunki udziału (20557)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
gwarancja warunkowa (289)
reprezentacja spółki cywilnej (832)
1185/15 (8)
zaniechanie wykonania wyroku (10988)
epwd (17)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (39)
wydruk zus (122)
maksymalna nominalna wartość zobowiązania (120)
umowa zlecenia (2883)
francji ubezpieczenie (103)
forma wadium (1349)
zamówienia in house (147)
nokia (27)
przedwczesne (1667)
24 ust 1 pkt 1a (3465)
kio 216/09 (24)
1268/09 (3)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1469)
spółka matka (74)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (597)
36 ust. 4 (6530)
przyczyny gospodarcze (3209)
"86 ust. 4" (342)
odwołanie wniesione po upływie terminu związania ofertą (5508)
"kryterium doświadczenie" (154)
kio 1327/09 (27)
"cena ujemna" (13)
zabranie wadium (9)
vi ga 93/10 (3)
polisa oc grupa kapitałowa (62)
1536/10 (10)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (6228)
"za zgodność z oryginałem" podpis (950)
odwołanie poniżej progów (947)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (75)
osobiste wykonanie (1465)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
kluczowa część zamówienia (1807)
1975/14 (3)
oświadczenie wiedzy (7843)
interes w uzyskaniu (12046)
art.8 ust.3 (2006)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3555)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (6047)
2763/14 (5)
279/15 (23)
postępowanie obarczone wadą (1743)
wpis od odwołania na dwie części (8487)
referencje a kary umowne (171)
własnoręczny podpis (413)
zła stawka vat (152)
kio 1748/14 (4)
"art. 90 ust. 1a" (172)
przedłużenie wadium w pieniądzu (176)
24 ust. 5 pkt 2 (18869)
1385/10 (8)
c-406/14 (13)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (890)
"iii czp 52/11" (138)
wadium dla konsorcjum (1109)
błędny termin realizacji zamówienia (6461)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (2261)
897/15 (13)
interes przystąpienie (10176)
ubezpieczenie oc konsorcjum (374)
kio 1308/13 (4)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (756)
refundacja (280)
kio/uzp 2611/10 (3)
kio/uzp 476/09 (10)
umowa nieodpłatna (1308)
zakup mebli (139)
zasada przejrzystości (1569)
art. 57 kpa (78)
art.6a (66)
odstąpienie od umowy przez wykonawcę (2894)
art. 7 pzp (21496)
kio_1582_12 (6)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (511)
"aukcja elektroniczna" (478)
kio 1883/14 (13)
kio 236/17 (8)
1004/12 (4)
pozwolenie na budowę (2283)
producent definicja (1675)
kio_628_11 (9)
subiektywne (1497)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (9358)
kio_1434_15 (4)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4693)
kio 974/13 (4)
kio 1988/13 (2)
krk anglia (10)
forma dokumentu (8149)
art.46 ust. 4a (744)
kio_2227_11 (3)
kio 1633/14 (5)
"klauzule społeczne" (16)
"lub równoważny" (1148)
1247/11 (3)
2106/11 (3)
uzp/zo/0-119/05 (3)
2492/11 (6)
xii ga 13/09 (19)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (2181)
art. 25 (15572)
1094/12 (3)
ceidg z datą po terminie składania ofert (62)
przetwarzanie odpadów (358)
"art. 2 pkt 1" (439)
dyskryminacja pośrednia (249)
fundacja (299)
471/11 (10)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (1045)
wspólne przeprowadzenie postępowania (5466)
termin na wniesienie odwołania (29419)
xix ga 32/09 (5)
kio 96/13 (9)
kio 1306/11 (7)
manipulacja (342)
negatywne konsekwencje (4170)
dożywotnia gwarancja (13)
kio 724/13 (10)
doświadczenie powtarzalność (89)
pewność obrotu gospodarczego (846)
kio_1716_11 (5)
1967/10 (6)
zobowiązanie osoby fizycznej (1405)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2567)
forma wykazu (4411)
"zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. " (167)
kio 2681/13 (3)
kio_2821_14 (6)
zarzuty spóźnione (1872)
kio/uzp 853/08 (6)
nie dołączył kosztorysu (1315)
lek (409)
wrobis (56)
"art. 90 ust. 2" (1047)
wygórowane warunki (782)
sposób obliczenia ceny tajemnica (722)
"potrzeby zamawiającego" (2199)
cena jednostkowa zero (2492)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (346)
polisa oc prace projektowe (91)
viii ga 136/09 (8)
jakościowe kryteria oceny ofert (1358)
restrukturyzacyjne (48)
36aa (35)
nadzór autorski z wolnej ręki (118)
x ga 300/09 (4)
1829/15 (7)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1942)
984/13 (3)
świadczenie niemożliwe termin (3532)
wydruk elektronicznego zaświadczenia zus (41)
"baza magazynowo transportowa" (108)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1502)
boeing (5)
"obiektywne potrzeby" (473)
"brak legitymacji" (253)
umowa po terminie związania ofertą (10135)
1162/15 (3)
kio/uzp 1408/10 (9)
xix_ga_225_10 (15)
jedz podwykonawcy (179)
"art. 26 ust. 2b" (1649)
1883/14 (13)
art 67 ust 1 pkt 5 (3329)
kio 629/12 (7)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2627)
kio_1758_11 (10)
"zaświadczenie z zus" (178)
art. 27 ust. 1 (13033)
art. 36 ust. 4 (6530)
"potencjał finansowy" (211)
kontakty handlowe tajemnica przedsiębiorstwa (157)
1729/09 (3)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (36)
niekorzyść wykonawcy (859)
182 ust. 1 (3408)
wykonawca uchyla się (4504)
1610/10 (19)
83/13 (14)
ricoh (26)
na niekorzyść wykonawcy (859)
referencje wystawione samemu sobie (1254)
1201/12 (9)
warunek nieproporcjonalny (1520)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny (778)
rażąco niska cena pomoc publiczna (1387)
sprzedaż energii (320)
2033/13 (7)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (583)
"art. 32 ust. 5" (12)
kio 122/10 (76)
"ze strony internetowej" (1003)
36/10 (26)
25/14 (31)
usługa zakończona referencje (1244)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2960)
1221/09 (9)
nie złożył formularza oferty (6973)
c_513_99 (35)
ustalenie wartości zamówienia (15880)
kio 2206/11 (8)
iv ca 136/06 (1)
wadium w formie kopii 2013 (225)
846/14 (10)
"wieloletnia prognoza finansowa" (33)
254/11 (6)
rownowaznosc (1175)
art 16 (16273)
usługi powtarzające się okresowo (218)
odpowiedzialność podwykonawcy (1444)
1338/13 (8)
art.90 ust.3 (2373)
915/13 (3)
przystąpienie do długu (148)
parafa pod wykazem (99)
modyfikowanie produktu (453)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 pkt 1 (781)
iso jako kryterium oceny ofert (477)
"klauzula społeczna" (16)
kio 292/13 (9)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy błędne warunki udziału w postępowaniu (630)
"art. 138c" (134)
kio 68/16 (5)
506/15 (6)
kara umowna (1142)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z ustawą (18976)
2572/11 (3)
trzy miejsca po przecinku (315)
błąd w adresie beneficjenta gwarancji (125)
nienależyte wykonanie umowy (8177)
bez ograniczeń (17194)
"procedura odwrócona" (186)
azbest (44)
stosunek pracy (7612)
przetarg ograniczony interes (12274)
"centralny zamawiający" (49)
brak opinii biegłego rewidenta (222)
"niewłaściwy tryb postępowania " (57)
razaco niska cena wydają się rażąco niskie budzą wątpliwości (901)
brak formularza cenowego (2562)
wykluczenie wykonawcy (14724)
oferta złozona po terminie (25678)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (362)
brevells (2)
referencje wystawione przez siebie (1276)
uzasadnienie wykluczenia (13003)
doświadczenie w polsce (1366)
kio 1498/10 (11)
kio 281/12 (19)
wybór kolejnego wykonawcy (6516)
tusze i tonery (37)
c_387_14 (79)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1815)
izrael (43)
nieczytelny dokument (1339)
cesja wierzytelności (72)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1208)
art. 5 ust. 1 (29326)
"zmiana nieistotna umowy" (16)
oferta niezgodna z treścią siwz (17715)
kio_1223_11 (3)
podatek vat (2883)
179 szkoda (5530)
zabezpieczenie oferty wadium (1579)
x_ga_213_11 (20)
swoboda umów (1706)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4333)
bankowa (6782)
"186 ust. 2" (2750)
2938/13 (3)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (743)
art. 4 pkt 6 (24272)
brak formularza ofertowego odrzucenie (4113)
zmiana koncesji (526)
zakup nieruchomości (327)
podpis bez pieczęci (405)
x ga 499/10 (2)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1477)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3465)
wyjaśnienie stawki vat (1878)
art. 49 (3028)
brak podziału zamówienia na części - uzasadnienie (2573)
umowa zlecenie (2883)
"złożenie dwóch ofert" (353)
kio 173/11 (14)
umowa o dzieło (763)
rażąco niska cena 2014 (1000)
1835/10 (9)
ponowne wezwanie rażąco niska cena (1700)
wykaz usług wykonywanych termin (5018)
kio 1251/15 (18)
"art. 190" (2782)
"razaco niska cena" (2527)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (920)
gwarancja bankowa aneks (332)
dyscyplina finansów publicznych (1869)
awos (15)
mebli biurowych (153)
obsługa prawna z wolnej ręki (376)
wyjasnienia dokumentacji (11716)
kody cpv (404)
"koncepcja architektoniczna" (60)
transparentność (340)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2241)
kio 1807/13 (8)
pełnomocnictwo oryginał (1417)
kio/uzp 27/09 (111)
iv ca 180/11 (4)
interes prawny do wniesienia odwołania (12370)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2237)
kio 82/12 (5)
"art. 83 ust. 3 " (58)
xix ga 472/07 (2)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3909)
sposób obliczania ceny (1676)
formy zabezpieczenia (2477)
usługi opiekuńcze (120)
antydatowanie dokumentu (88)
zamieszczenie dokumentacji (7183)
291/12 (8)
"art. 24 ust. 5 pkt 2 " (36)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4973)
integracji (863)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (568)
"art. 34" (429)
oryginał (4875)
"art. 16 ust. 4" (9)
kio_2213_12 (4)
"art. 131a" (40)
szpital (3686)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (7)
ciężar dowodu (3427)
złożyli nieprawdziwe informacje (3577)
wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji (2219)
zmiana terminu płatności w umowie (1472)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (3165)
jedna usługa dwie umowy (3629)
1710/12 (7)
336/15 (14)
"definicja podwykonawcy" (21)
x ga 569/11 (3)
definicja omyłki (1163)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
współuczestnik (21)
nieterminowe wykonanie (1695)
iso 14001 (82)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4636)
"brak tłumaczenia na język polski" (30)
zmian umowy (13205)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (643)
"przesłanie kopii przystąpienia" (24)
kio_457_15_kio_464_15_kio_473_15_kio_476_15 (6)
wydłużenie terminu realizacji umowy (1006)
ograniczenie podwykonawstwa (1161)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (435)
2942/12 (6)
równoważne materiały (2020)
dumping (40)
"pojęcie zarzutu" (4)
kio_1016_12 (31)
kurs euro brak sposobu przeliczania (107)
przychód netto ze sprzedaży (310)
dostawa ciepła (300)
art. 24 ust 2 pkt 1 (17704)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (9296)
"art. 22a ust.4" (51)
poczta polska rażąco niska cena (118)
powołanie biegłego (676)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (68)
vii cz 536/10 (2)
odpowiedź na skargę (14952)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (774)
iv ca 120/11 (3)
"xxiii ga 924/14" (27)
podstawa do dysponowania (6733)
"pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" (33)
180 ust. 5 (5947)
poważne wykroczenie zawodowe (127)
"materiały eksploatacyjne" (347)
erp kryteria oceny ofert (89)
c-126/03 (149)
wolna ręka prawa wyłączne (1051)
przedwczesne odwołanie (1473)
wezwanie do uzupełnień (7628)
aca 357/10 (33)
termin wykonania zamówienia istotny element oferty (10620)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (597)
brak formularza cenowego ryczałt (186)
kio 987/14 (2)
kio 1599/16 (51)
x ga 311/10 (17)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2318)
generyczne (26)
odpowiedź na odwołanie (16311)
xii ga 393/10 (1)
"nieważność umowy" (649)
ubezpieczenie zdrowotne (788)
c-218/11 (14)
interes publiczny 145 (1034)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (251)
udostępnienie potencjału finansowego (1411)
"unieważnienie umowy" (698)
kio 624/12 (2)
potencjał ekonomiczny (1820)
płynność finansowa (263)
niska cena (3054)
"26 ust. 2e" (30)
partnerstwo (201)
1785/14 (21)
umowa (17443)
komisja przetargowa (2862)
zamiast polisy (286)
kwota na sfinansowanie zamówienia (2212)
kio/uzp 151/08 (45)
płynność finansowa konsorcjum (105)
nieproporcjonalny (1871)
kio_2493_11 (7)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (81)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1784)
"inżynieria cenowa" (17)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (111)
ministerstwo finansów (1134)
co nastĘpuje (23290)
nieczytelny faks (66)
29 ust. 2 (31023)
art.93 ust.1 pkt 4 (4241)
art. 5 kc (5634)
zmiana treści umowy (10936)
"oferta warunkowa" (9)
odtajnienie dokumentów (930)
v csk 444/06 (31)
kryterium koszty eksploatacji (1349)
opis proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1877)
kio_uzp_1789_09 (3)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1314)
umowa użyczenia (418)
zmiana ilości w kosztorysie (1536)
"nie uzupełnienie dokumentów" (5355)
kio 2398/13 (10)
kio 630/13 (5)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (453)
"24 ust. 1 pkt 1a" (92)
"xii ga 206/08" (28)
wykaz (9127)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (269)
błąd w wyjaśnieniach (6092)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (364)
ii ca 710/08 (3)
brak pozycji w formularzu cenowym (1893)
"deklaracja zgodności" (864)
suma ubezpieczenia (885)
prezentacja systemu informatycznego (314)
złożenie nieprawdziwych informacji (3577)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (15476)
brak odpowiedzi na wezwanie (8258)
umorzenie (8689)
kio_1213_12 (2)
551/14 (4)
kio/uzp 1362/08 (6)
biuletyn nr 3 (4110)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (88)
iii czp 87/08 (9)
iv_ca_508_05 (5)
termomodernizacja (362)
zasady uczciwej konkurencji (12311)
c-328/92 (17)
kio/uzp 814/09 (6)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (1025)
izba nie może nakazać unieważnienia postępowania (10519)
kio/uzp 2752/10 (5)
art. 38 ust. 3 (5590)
zasada jawności (1625)
użyczenie referencji (202)
dwukrotne uzupełnienie (886)
tablice rejestracyjne (26)
iv ca 136/10 (2)
kio/uzp 1853/09 (2)
xii_ga_429_09 (77)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (5)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7297)
opinia bankowa (1131)
estetyka (139)
1366/14 (9)
kio 2396/12 (29)
kio/uzp 82/09 (12)
"opis równoważności" (40)
obiektywne (6850)
609/10 (13)
"podmiot trzeci" (2564)
kio 1542/12 (3)
"treść specyfikacji" "z prawem" (1760)
art.29 (4269)
kio 1197/13 (6)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3546)
800/12 (14)
xxiii ga 185/12 (4)
najem nieruchomości (59)
v ca 533/13 (6)
jedna usługa jedno zamówienie (4593)
odmowa podpisania umowy (956)
termomodernizacja definicja (91)
natychmiastowa (740)
1405/10 (13)
z referencji nie wynika należyte (3090)
szczecin (1999)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3995)
"rażąco niska cena wyjaśnienia" (14)
"art. 23 ust. 5" (26)
ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (60)
"wyroby medyczne" (652)
"nieprawidłowa stawka vat" (180)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (476)
1844/14 (25)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (641)
zmiana przed zawarciem umowy (9672)
"art 87 ust. 2 pkt 3" (2940)
zasada proporcjonalnosci (774)
"obowiązki zawodowe" (141)
punktacja (1785)
"kosztorys uproszczony" (179)
interwencja uboczna (91)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (50)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3999)
usługi tego samego rodzaju (10728)
tłumaczenie (2952)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3741)
"art. 4 pkt 8" (218)
ncbr (5)
zamówienia dodatkowe ryczałt (448)
kd_31_14 (5)
160/11 (7)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (4161)
wyroby medyczne (842)
przejrzystości (1600)
art. 22 ust. 1a (4334)
wskazanie konkretnej daty (4472)
polskie koleje państwowe (629)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
kio 653/13 (3)
kio 1684/12 (5)
353/11 (8)
kio 549/15 (3)
uprawnień (9875)
art. 4 pkt 3 lit. e (7794)
1431/08 (15)
kio 11/14 (172)
kio 762/13 (7)
art 67 ust 1 (3538)
pilność (94)
wykonawca podał cenę oferty netto jako brutto (2545)
xxiii ga 416/11 (47)
2708/14 (6)
kio 2483/10 (14)
"z ostrożności" (2382)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (35)
czynności w postępowaniu (25468)
likwidacja niemcy (62)
certificate of compliance (3)
formalizm (674)
"warunek nieproporcjonalny" (95)
kio_346_15 (11)
iii ca 344/08 (1)
"art. 183 ust. 2" (196)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (742)
30% wartości zamówienia (10820)
nie wskazał części zamówienia (14389)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1078)
rażąco niska cena w dostawach (1138)
naruszenie art. 29 ust 3 (26673)
małżonków (39)
art 91 ust 3a (825)
formularz cenowy tajemnica (585)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (45)
"o obiektywnym charakterze" (485)
obiektywny charakter (4686)
"nie jest zamówieniem publicznym" (94)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (349)
zakaz ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego zamówienia dodatkowe (290)
art. 5 ust. 1b pzp (1180)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (57)
zmiany w formularzu oferty (5127)
wskazanie konkretnego producenta (2877)
1390/14 (10)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (363)
vat ryczałt (261)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (446)
uniwersytet szczeciński (35)
koncentracji środków ochrony prawnej (316)
ca 489/06 (47)
zastrzeżenie kosztorysu (1389)
gddkia (447)
grupie kapitałowej (828)
warunki udziału w postępowaniu proporcjonalne (2149)
kio 1402/11 (3)
inne kryteria (9626)
otwarcie ofert przed terminem (6140)
dokumenty złożone po terminie (18733)
nabycie części przedsiębiorstwa (1207)
ix ca 661/09 (9)
ca 264/04 (26)
"informacje z internetu" (8)
wariantowość ceny (89)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1166)
kio 2809/15 (9)
nie podpisany kosztorys (1186)
x ga 367/09 (1)
"równowaga ekonomiczna" (46)
xix ga 214/08 (12)
kio 1507/11 (6)
rejestr karny wielka brytania (44)
kara umowna za zwłokę (332)
art. 36a ust. 3 (243)
art 46 4a (1003)
kio 134/11 (5)
art 93 ust. 3 (7007)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (412)
"zakres zarzutu" (5427)
oferta wyjaśnienia treści oferty (14265)
art. 26 ust. 1 (16700)
"zarzut spóźniony" (168)
błędna stawka vat w ofercie (1333)
kolektory słoneczne (120)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (220)
norma wycofana (686)
kio_uzp_1941_09 (10)
posiadają serwis na terenie kraju (200)
537/08 (27)
"brak kosztorysu" (63)
"xii ga 102/09" (78)
1780/14 (4)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3588)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (8450)
art. 4 pkt 3 lit e (6833)
zastrzeżone usługi pocztowe (323)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1609)
plk (221)
rozwiązania mechaniczne (835)
protokół końcowy (1920)
"wykaz robót budowlanych" (601)
kio_1348_13 (7)
podwykonawca złożył ofertę (3505)
kio 219/14 (7)
pkwiu (251)
dowód z opinii biegłego (1523)
"zmowa przetargowa" (158)
upadłość niemcy (46)
konsorcjum doświadczenie (4104)
legitymacja czynna (395)
niepriorytetowe* (843)
x ga 268/08 (1)
38 ust. 1 (5663)
2103/11 (3)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (609)
zaliczka (353)
zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia (1766)
ograniczenie swobody umów (1605)
2200/14 (7)
w sprawie rodzajów dokumentów (15235)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (50)
"niekorzyść wykonawcy" (390)
972/12 (4)
"30 grudnia 2011" (107)
kio 1529/13 (9)
830/10 (5)
zasoby zamawiającego plk (48)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (1104)
rażąco niski koszt (3275)
"art. 143d" (38)
użyczenie (446)
"wykładnia siwz" (73)
"przystąpienie do długu" (9)
najem sali (19)
art. 101 (1679)
zasób własny (2320)
vi_ga_192_10 (26)
1891/14 (4)
"po terminie składania ofert" (963)
usługa kolokacji (32)
doświadczenie dalszego podwykonawcy (1523)
zmiana terminu wykonania zamówienia (12564)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
v ca 1514/02 (18)
"realność udostępnienia potencjału" (58)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
1645/11 (9)
bład w obliczeniu ceny vat (1398)
"art. 60b" (22)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (923)
spółka cywilna doświadczenie (2277)
kio_225_15 (8)
kio 2055/13 (7)
koncepcja (1611)
sufo (89)
kryterium oceny jakość (3458)
medyczne (3001)
zaświadczenie krk (451)
kio_uzp_6_10 (24)
podstawy wykluczenia (10177)
kio 237/13 (8)
dyplom mba (3)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (8166)
90 ust. 2 (9136)
inna omyłka w kosztorysie (1144)
"interes publiczny" (1247)
kio 2854/12 (16)
oferta niezgodna z ustawą (24349)
miasto ruda śląska (93)
brak podpisu w formularzu ofertowym (756)
odwołanie przedwczesne (1473)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (16245)
c-24/91 (13)
pgnig termika (13)
art 24 ust 2 pkt 3 (17533)
zakres krk (569)
"zaniechanie wykonania wyroku" (51)
456/08 (15)
"zmiana nieistotna" (442)
"brak interesu prawnego" (513)
kio_ku_5_08 (8)
"art. 24 ust. 1 pkt 19" (17)
kio 1066/11 (12)
pracownik tymczasowy (300)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (353)
ii ca 679/10 (3)
rażąco niska cena dowody (2195)
kosztorys ofertowy brak pozycji (2160)
"pozwolenie radiowe" (33)
udział podmiotu trzeciego (4779)
kio 113/13 (18)
kio_uzp_1564_09 (6)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (76)
ii ca 141/07 (3)
art. 22 a ust 4 a podwykonawstwo (1201)
nie wskazał modelu (2059)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (197)
tronus (9)
produkt nieistniejący (3025)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1417)
rażąco niska cena zarzut (2697)
naruszenie art. 26 ust. 4 (14775)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3183)
"najdalej idącą" (218)
kio_1949_11_kio_1954_11 (13)
rażaco niska cena (2866)
paliwa (849)
"art. 91 ust. 3 " (232)
kio 2212/10 (6)
próbek (1025)
ix ga 392/13 (21)
kio 668/13 (4)
xii ga 429/09 (78)
1063/14 (4)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (851)
nieprawidłowa podstawa prawna (10336)
błędne tłumaczenie dokumentu (1380)
internet (1126)
"art. 84 ust. 1" (233)
357/15 (15)
ii crn 913/97 (43)
zatrudnienie na umowę o pracę (1939)
"iv ca 142/11" (19)
zamawiający z własnej inicjatywy (899)
kara umowna rażąco wygórowana (223)
471/08 (4)
prezentacja, próbki, testy (90)
pozacenowe kryterium (297)
justyna tomkowska (697)
oprogramowanie kompatybilne (254)
thales (89)
brak parafowanej umowy (290)
aneksowanie umów (30)
wartość zamówienia podstawowego (6572)
art. 61 kc (1023)
nieścisłości siwz (786)
oferta w postaci elektronicznej (2570)
pisemne zobowiązanie (4011)
2407/12 (2)
v ca 428/05 (4)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (30)
art 5 ust 1b (1467)
maksymalna cena (3076)
art. 180 (6199)
nieprawdziwe informacje (3975)
brak tłumaczenia na język polski (1334)
brak wyceny elementu oferty (2572)
pfron (120)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (824)
"data wystawienia referencji" (37)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
kio 27/12 (226)
pełnomocnictwo 104 kc (270)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (15091)
189/10 (14)
uwzględnia skargę (24324)
walory artystyczne (33)
poprawianie omyłek rachunkowych (637)
błędy w ofercie (7450)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
ujemna cena jednostkowa (105)
brak kryteriów równoważności (708)
"wewnętrzna sprzeczność siwz" (22)
"spółka celowa" (29)
kryterium oceny ofert podmiotowe (2045)
zaświadczenie (3573)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (935)
708/10 (11)
"open office" (20)
zdolność kredytowa pod warunkiem (764)
ponowne wezwanie (7494)
kio 2872/12 (8)
x ga 219/07 (1)
1022/14 (4)
naruszenie art. 90 ust. 1 (7044)
wynagrodzenie barterowe (7)
ii ca 443/06 (4)
"art.12 a" (246)
karta katalogowa (888)
związanie zarzutami odwołania (12252)
kio 80/16 (3)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2372)
referencje z karami umownymi (206)
kio_2358_14 (6)
zbyt wysoka waga kryterium (364)
openoffice (18)
kio 738/13 (4)
kary umowne siwz (849)
kio/kd 79/11 (8)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (567)
"art. 36 ust. 1 pkt 6" (144)
świadectwo wykonania (1193)
358/10 (9)
dysponowanie referencjami (2212)
logo producenta (147)
2254/14 (6)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3600)
kio 266/14 (5)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (14938)
art. 36b ust. 1 (107)
"podział zamówienia" (446)
"brak numeru katalogowego" (7)
45 ust 7 (4801)
vi ga 57/07 (6)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
"zwrot zabezpieczenia" (38)
"dzielenie zamówienia na części" (171)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (66)
"lub równoważne" (1148)
1881/15 (4)
c-328/96 (10)
grabarczyk magdalena (1190)
art. 30 ust. 4 (15495)
540/13 (6)
opinii biegłego (1611)
2734/14 (22)
wspólne przeprowadzenie postępowania umowa (4424)
"art. 145" (940)
121/11 (9)
główny inspektorat transportu drogowego (59)
vi ga 49/10 (9)
ii ca 997/06 (2)
art. 84 ust. 2 (2916)
kio 1804/13 (9)
wadium w kilku formach (432)
1020/13 (3)
prace badawcze (800)
kio 2685/10 (39)
koncesja na usługi (664)
c_465_11 (66)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3501)
zamawiający (31485)
zmiana nakładów (1483)
informacja banku lub spółdzielczej (430)
umowa na czas oznaczony (6520)
683/11 (5)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1142)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (846)
zachowanie formy pisemnej (2867)
poprawa okresu gwarancji (479)
kio 2276/12 (5)
udostępnienie zasobów polisa (235)
oferta treść oferty (21815)
v ca 788/08 (11)
pieróg (393)
grupy kapitałowej (828)
98/10 (12)
rażąco niska cena odbiór odpadów (225)
przedłużenie terminu składania ofert (2096)
poprawa kosztorysu (581)
referencje wystawione przez wykonawcę (2306)
wadium zatrzymanie (865)
kio_1206_11 (3)
producent nie jest podwykonawcą (906)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
"związanie wyrokiem kio" (6)
"oświadczenie woli zamawiającego" (180)
wadium gwarancja bankowa (786)
"pilna potrzeba" (176)
62 ust. 1 pkt 4 (3006)
xii ga 211/14 (6)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (4156)
warunek przedmiotowy (11013)
"ii ca 137/07" (9)
ważność pełnomocnictwa (902)
kio 473/14 (4)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (248)
art. 190 ust. 7 (2995)
29 ust.1 (29150)
finanzamt (11)
cash pool (3)
cena usługi prawnicze (217)
268/11 (4)
art. 96 ust. 3 (3013)
wynagrodzenie za roboty zamienne (609)
425/12 (18)
art.24 ust. 2 pkt 1 (10382)
1776/13 (5)
kio_1239_13 (11)
usługi tłumaczeń (1842)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (717)
"nieprawdziwe referencje" (13)
ii ca 220/11 (3)
"przedłużenie terminu składania ofert " (539)
"błąd w siwz" (11)
kio/1874/10 (7)
grzegorz matejczuk (244)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2768)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (9065)
zmiana istotna umowy (10248)
"gospodarz postępowania" (184)
"art. 90. ust. 1a pkt 1" (76)
kio_133_12 (9)
autoryzowany kanał (90)
odwrotny vat (206)
zaświadczenie zus spółka cywilna (165)
brak interesu (12843)
kio/uzp 1092/09 (39)
oferta ocena oferty (21088)
krk - wydruk elektroniczny (57)
zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej (12676)
36 ust. 5 (6500)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
144/11 (8)
"prezentacja próbki" (53)
wadium (2940)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1594)
wiedza (5013)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1226)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (3167)
odrzucenie oferty wstępnej (1708)
22 ust. 4 (18108)
harmonogram rzeczowo-finansowy (536)
"w organizacji" (216)
disclosure of scotland (16)
zamówienia do 14 000 euro (1871)
wadium przelewem (280)
i aca 1201/14 (3)
kio 2762/13 (4)
423/11 (9)
"zdolność finansowa" (1008)
eurosystem (34)
uwzględnienie odwołania (24115)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1165)
skuteczność wadium (619)
"oferta najkorzystniejsza definicja" (2)
"art. 91" (6512)
kio_908_13 (11)
gwarancja bankowa konsorcjum (674)
bliskości (186)
kredyt kupiecki (21)
kio_175_13 (6)
działalność nie ujawniona w krs (700)
utrata wadium (598)
jednostka budżetowa jako wykonawca (687)
kio/uzp 1349/09 (5)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1168)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1831)
kio/uzp 540/09 (11)
kio_uzp_338_09 (38)
powtórzenie otwarcia ofert (3164)
"potencjał ekonomiczny" (259)
213/13 (10)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (499)
kwota warunkowa (778)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (3202)
22 ust. 1a (4334)
1149/08 (6)
iso 19752 (20)
"oświadczenie producenta komputera" (17)
"art.26 ust.2b" (1649)
"zasada jawności postępowania" (745)
art. 112 kc (438)
uprawnienia podmiotu trzeciego (3363)
ii ca 39/09 (4)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1723)
zmiana przedmiotu zamówienia (14340)
"art. 25a ust. 3" (30)
kary umowne referencje (171)
zamówienie uzupełniające przewidziane (3049)
ii ckn 298/00 (7)
uniewaznienie postępowania (16770)
c-470/99 (72)
"ubezpieczenie mienia" (29)
kio 13/13 (44)
"samodzielnie unieważnił" (5)
art 46 ust 4a (1002)
milcząca zgoda (175)
błąd w obliczeniu ceny (2618)
ii ca 1332/06 (1)
kio 2249/16 (12)
kio 1027/12 (17)
podwykonawca treść oferty (3452)
"franszyza redukcyjna" (17)
jedna usługa (5156)
kio_uzp_992_09 (57)
1247/12 (7)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (9745)
art. 68 kc (554)
sprzeczne oświadczenia w ofercie (6918)
termin składania wniosków (10190)
interpretacja specyfikacji (5750)
zła stawka podatku vat (125)
art. 26 (16769)
kio 2401/10 (7)
"zp-1" (371)
komisji przetargowej (3277)
system tacowy (15)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (4208)
471/12 (19)
"wskaźnik płynności finansowej" (38)
kio 96/14 (10)
"kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej" (51)
iberdrola (14)
kio/uzp 198/09 (10)
kio_uzp_984_09 (16)
wadium wniesione przez konsorcjum (1208)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (160)
v ca 1314/08 (1)
i ca 235/09 (5)
kio_2485_10 (3)
zatrzymanie wadium (865)
uprzywilejowana pozycja zamawiającego (1008)
xii ga 315/11 (37)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (191)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (6273)
kio/uzp 1280/10 (26)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (768)
zawieszona działalność gospodarcza (310)
odstąpienie od umowy konsorcjum (1062)
rażąco niska cena dostawa (1138)
subiektywne kryteria oceny ofert (985)
opłacona polisa (559)
art. 26 ust. 2e (199)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (12710)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7993)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (4437)
uzupełnienie wykazu osób (3819)
wydruk strony internetowej (1444)
podpis podwykonawca (583)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2757)
niezgodność oferty z siwz (6662)
x ga 98/07/za (1)
kio 2873/16 (1)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (571)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (34)
kio/uzp 1243/08 (7)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (570)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (203)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (11)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (15633)
vi ga 240/2010 (6)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7703)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2333)
zmiana treści oferty złożenie nowej (6574)
479/12 (7)
zmiana wadium (1895)
2397/11 (4)
24 ust. 8 (16323)
"wadium po terminie" (15)
brak interesu publicznego (12814)
1444/11 (7)
doświadczenie wykonawcy (9740)
kryterium doświadczenie wykonawcy (5665)
v ca 927/08 (9)
tajemnica formularza cenowego (704)
krs chiny (21)
kio_19_11 (6)
zmiana podmiotowa konsorcjum (1054)
zestawienie materiałów (3018)
losowanie (19)
art. 27 ust. 2 (13033)
art. 36 ust. 5 (6500)
"subsydiowanie skrośne" (14)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1601)
brak kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ryczałtowe (933)
przy udziale (23079)
"umowa odpłatna" (227)
v ca 671/08 (10)
ocena próbek (966)
nieprawidłowa stawka vat (1833)
wysokość wadium (2490)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (9)
rażąco niska cena koszty osobowe (578)
"towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" (41)
"sąd okręgowy w warszawie" (6875)
v_ca_3036_10 (37)
francuskie dokumenty (248)
zmiana zakresu przedmiotu zamówienia (15389)
przedłużenie terminu składania wniosków (1645)
2864/15 (2)
kio/ku 50/14 (3)
zamawiający opisuje przedmiot zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami (3000)
"użyteczności publicznej" (707)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (61)
87 ust 2 pkt 3 (8420)
1642 (39)
kio 122/11 (6)
art.91 ust. 3a (663)
elektroniczny zus (231)
xiii ga 298/12 (2)
cena (13207)
kio 50/14 (16)
"nieprawdziwe informacje w ofercie" (94)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
2753/14 (3)
1693/11 (16)
omyłka pisarska w jedz (42)
1338/14 (3)
brak daty wystawienia referencji (598)
kio 644/13 (5)
odtajnienie oferty (994)
"upływ terminu związania" (400)
uzupełnienie na rozprawie (8224)
upadłości (566)
xii ga 230/07 (2)
warunki zmiany umowy (10607)
istotne części składowe (1604)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3357)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (227)
interwenient (235)
nie podlega uzupełnieniu (7642)
art. 133 ust. 1 (1175)
kio 2338/14 (7)
ponowne uzupełnienie (6001)
oświadczenie złożone przed notariuszem (525)
14/15 (370)
barterowa (9)
świadoma omyłka (772)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
wezwanie rażąco niska cena (2074)
przedłużenie terminu realizacji (2487)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (287)
"będzie dysponował" (2013)
treść oferty definicja (4689)
nie wykonał wyroku (20232)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (65)
utajnienie (990)
kio_uzp_115_09 (7)
iv ca 1180/09 (2)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (753)
c-496/99 succhi di frutta (43)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (164)
148/15 (17)
prawo opcji przewyższa (54)
v ca 984/08 (66)
c-536/07 (9)
informacja banku forma (920)
błędne tłumaczenie (1450)
"art. 36a ust. 3" (14)
kio_1050_12 (5)
110/09 (108)
henry kruse (7)
"zamówień publicznych" (32140)
żadanie umowy konsorcjum (4567)
błedy w obliczeniu ceny (2618)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2711)
krk stany zjednoczone (26)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (5128)
kio 216/14 (19)
w okresie ostatnich 3 lat (6180)
kio/ku 84/10 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1989)
kio 69/12 (19)
inżynieria cenowa (154)
niewystarczające wyjaśnienia (7442)
bez udziału podwykonawców (2509)
rażąco niska cena 2015 (959)
nieobiektywne kryterium (3588)
zakończenie postępowania bez wyboru (4864)
poprawienie innej omyłki (2802)
kalkulacja ceny tajemnica (848)
odwolania@uzp.gov.pl (8)
art. 182 ust. 1 (3408)
kio_1737_14 (9)
covec rażąco niska cena (4)
2505/11 (9)
"art. 21 ust. 3" (23)
576/09 (4)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (1033)
uzupełnienie oferty (9156)
operator wyznaczony (915)
"gwarancje bankowe" (717)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1785)
"art.91 ust. 3a" (79)
wykonawstwo zastępcze (47)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1285)
unieważnienie (16773)
rażąco niska cena nierealistyczna (809)
769/09 (12)
kio 1502/14 (6)
wadium podmiot trzeci (723)
opłata od skargi (746)
"cena zero złotych" (10)
kio 2411/12 (7)
błędy w dokumentacji (5217)
229/12 (36)
"utracił status wykonawcy " (101)
kio 2079/14 (5)
zaniechanie czynności (13962)
podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (667)
polisa tajemnica (190)
kio 354/10 (4)
kio 2734/14 (22)
art. 36b (107)
art. 4 pkt 8a (471)
nieprawidłowa punktacja (1362)
v ca 936/12 (8)
brak interesu odwołanie (12188)
środków zewnętrznych (2612)
wewnątrzwspólnotowe (93)
kio_101_13 (7)
uprawnienia telekomunikacja (328)
stwiorb (188)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (107)
rola wadium (378)
potencjał innego podmiotu (4186)
art. 186 ust. 2 (4849)
aktualność krk (61)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (783)
kio 1900/12 (8)
iv ca 689/08 (4)
art. 144 ust. 1 pkt 2 (1425)
kio 400/13 (4)
2480/12 (10)
"art. 94 ust. 3 " (123)
x ga 158/07/za (2)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (1092)
unieważnienie postępowania termin związania ofertą (9972)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (620)
monistyczny (9)
c-349/96 (59)
kio/uzp 1158/09 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (612)
kio 1185/15 (8)
xiii ga 573/14 (4)
428/13 (11)
ii ca 693/05 (83)
kara umowna a wystawienie referencji (72)
"wyrok sądu " (5746)
kio_2607_13 (5)
prekwalifikacji (126)
"powierzy podwykonawcom" (837)
"dokument równoważny" (146)
aca 1018/05 (42)
kio_545_11 (19)
kio 276/14 (9)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (96)
zbyt niskie warunki (905)
art. 30 (16640)
kio/uzp 2490/10 (14)
kio 1334/13 (3)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
odwołanie po terminie związania ofertą (13335)
nierealny okres gwarancji (1465)
kio 1942/12 (2)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1279)
908/13 (25)
"art. 190 ust. 7" (672)
kio 1620/11 (23)
oficjalny kanał dystrybucji (38)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1573)
haccp (48)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (379)
zastrzeżenie do protokołu (4133)
udostępnienie siwz jest czynnością (4256)
1673/11 (13)
kio/uzp 300/08 (5)
konicz rażąco niska cena (44)
rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów (15498)
istotna zmiana postanowień umowy (8502)
stany zjednoczone (233)
rolnik (60)
vi ca 464/05 (79)
2411/12 (7)
wykroczenie zawodowe (229)
"cena rażąco niska" (1432)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3592)
kio/uzp 744/09 (9)
"cena słownie" (12)
kio/uzp 1173/08 (6)
dbs (7)
zatrzymanie wadium 2014 (247)
przyrzeczenie publiczne (165)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (108)
"windows" (417)
kio 1183/13 (3)
26 2b (2486)
zmiana wysokości wadium (1570)
art. 89 ust.2 (12861)
29 ust. 3 (29478)
kryterium oceny doświadczenie (4783)
brak ceny brutto (4745)
wymóg przynależności do izby (473)
wadium wniesione po terminie składania ofert (2046)
"24 ust. 1 pkt 9" (338)
część sprawozdania finansowego (717)
kio_uzp_1659_09 (3)
uzupełnienie fax (1771)
harmonogram tajemnica (329)
"aukcji elektronicznej" (535)
spełnianie warunków przez konsorcjum (5325)
kio_2695_12 (6)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (327)
kio 1305/13 (3)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (2113)
387 kc (373)
kio_1649_12 (16)
"i ckn 304/00" (195)
kio 2660/12 (3)
"charakter wynagrodzenia" (595)
usługi samego rodzaju (10836)
certyfikat wystawiony przez producenta (783)
oprogramowanie pochodziło od jednego producenta (734)
świadczenia ciągłe (1719)
viii ga 98/09 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (13963)
farmacol (16)
kio 2307/10 (30)
art. 12a ust.2 (649)
kryteria oceny ofert subiektywne (1132)
i ckn 37/96 (17)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
bład w obliczeniu ceny (2618)
ukośnik (19)
"urząd dozoru technicznego" (72)
kio 150/12 (21)
rażąco niska cena aukcja (101)
brak podpisu na oświadczeniu (2567)
"89 ust. 1 pkt 5" (2042)
samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą (988)
omyłki rachunkowe (1648)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (722)
wykaz wykonanych usług (6056)
istotna zmiana umowy (10248)
vii ga 2/08 (3)
ważność krk (118)
nadmierne wymagania (2236)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (68)
dialog techniczny (497)
vi_ga_123_12 (3)
"zmiana producenta" (16)
"art. 43 ust. 2b " (8)
art. 62 ust. 1 (3171)
fundacja jako wykonawca (210)
"opłata od skargi" postanowienie (81)
v ca 1108/08 (1)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (6155)
x ga 22/08 (116)
609/11 (4)
wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert (448)
33/07 (41)
247/12 (33)
"art. 29 ust. 2" (1885)
kio_2317_10 (8)
omyłki (4293)
"art 67 ust. 1 pkt 3" (220)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (581)
2159/11 (3)
"zamówienia podobne" (429)
kio 2595/13 (5)
c-414/97 (45)
kryteria (10495)
gwarancja bankowa (1248)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
gwarancja kryterium oceny ofert (2640)
oczywiste omyłki rachunkowe (1295)
kio 2966/13. (4)
kio_1037_11 (4)
ugoda (114)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (681)
93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
738/13 (4)
centrum personalizacji dokumentów (23)
tajemnica wykaz usług (1086)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16338)
"zakończenie postępowania" (822)
v ca 243/13 (15)
poprawienie harmonogramu (527)
edf (22)
"wyjasnienia po terminie" (7)
"93 ust. 1 pkt 6" (227)
art. 15 ust. 2 (23615)
vat zmiana umowy (2485)
921/09 (8)
data wniesienia wadium (1583)
x ga 214/09 (3)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (287)
44/15 (8)
utajnienie części odwołania (889)
kio_uzp_1904_09 (5)
"po upływie terminu związania" (171)
2756/10 (5)
nieważność postępowania (3205)
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (534)
160/12 (17)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1549)
art. 22 ust. 1b (1187)
doświadczenie podmiotów trzecich (3274)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (3159)
cpi (42)
"24 ust. 5 pkt 2" (36)
ix ga 115/06 (4)
klauzule społeczne (680)
24 ust. 1 pkt 19 (13210)
wiedzy i doświadczenia (6800)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
prace konserwatorskie (203)
"zwrot odwołania" (179)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
c-100/12 (10)
807/15 (10)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3375)
uzp/zo/0-533/06 (14)
netia (192)
rezygnacja podwykonawcy (211)
wyjaśnienia ceny po terminie (9288)
odbiór odpadów (1010)
kio 1610/10 (18)
referencje członka konsorcjum (1141)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (313)
upadłość członka konsorcjum (211)
konsorcjum (8781)
kio 2074/13 (4)
konflikt interesów (199)
"art. 59 ust. 2" (23)
skrócenie terminu płatności (211)
"na własną rzecz" (26)
kio/uzp 1339/10 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie (988)
iii ca 112/06 (1)
kio 16/09 (291)
nieistniejąca stawka vat (1136)
niepotrzebne skreślić (3192)
kio_1122_10 (6)
nie leży w interesie (1526)
"kryteria niemierzalne" (27)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (637)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (686)
udostępnienie wiedzy (3469)
ecris (2)
art. 78 kc (906)
opcji (947)
udostępnienie protokołu (2848)
czas oznaczony (7967)
kio 286/16 (2)
program funkcjonalno użytkowy (897)
rownowazny (3380)
257/13 (4)
"prezentacja systemu" (52)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (485)
utracił status wykonawcy (378)
x ga 427/10 (2)
art 89 ust 1 pkt 6 (15066)
braki formalne przystąpienia (4771)
określenie równoważności (1160)
art 93 ust 1 pkt 4 (6273)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5658)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1766)
kosztorys szczegółowy uproszczony (426)
cena rażąco wysoka (1085)
"87 ust. 2 pkt 2" (461)
2012 (8522)
"odwrócony podatek vat" (7)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1192)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (88)
"warunek doświadczenia" (728)
1607/14 (4)
kio_514_11 (5)
porty lotnicze (254)
"art. 182 ust. 3" (450)
brak interesu w przystąpieniu (9081)
"brak projektu wykonawczego" (7)
87 ust. 2 pkt. 3 (8420)
1542/10 (4)
kosztorys szczegółowy (2128)
niezgodność sposobu realizacji z pfu (208)
rozwiązania równoważne (1999)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
brak informacji o podwykonawstwie (1032)
532/15 (8)
maquet (38)
wybór oferty najkorzystniejszej (17663)
dostawa sprzętu medycznego (1047)
iv ca 690/08 (1)
dotyczące przedmiotu zamówienia (21110)
nadużycie prawa podmiotowego (302)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (4310)
1741/10 (10)
kio 1507/12 (5)
art.189 (7101)
183/11 (26)
procedura przyspieszona (321)
xix ga 461/12 (14)
zmiana warunków płatności (2191)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2555)
wynagrodzenie prowizyjne (16)
ii ca 258/09 (2)
ekonomika postępowania (312)
data pełnomocnictwa (2533)
art. 26 ust. 2 (16695)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (784)
821/11 (16)
wykładnia gwarancji (1829)
kio 1809/15 (6)
art. 29 ust. 3a (1988)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (386)
238/12 (36)
ii ca 70/09 (6)
zawiera rażąco niską cenę (2751)
samodzielność finansowa (103)
91/12 (55)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
koncesja (778)
leasing zwrotny (11)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (6306)
upadłości włoskie (35)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (8419)
"art. 138c ust. 1 pkt 1" (6)
wadium brak tłumaczenia (466)
kio 2911/12 (6)
rażąco niska (2879)
wadium części zamówienia (1664)
87/07 (26)
zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1623)
art 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
art. 82 ust 1 (3802)
kio 1469/10 (21)
wydruk z konta bankowego (66)
zamówienie uzupełniające (4412)
kontrola doraźna (1381)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (22)
kio/kd 25/12 (12)
krk włochy (16)
ezt (96)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1485)
38 ust. 2 (5662)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1865)
xii ga 1/09 (12)
vii ca 911/08 (1)
vi ga 107/04 (3)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (836)
nadmierny formalizm (210)
"wartość szacunkowa" (3253)
wezwanie do uzupełnienia próbek (492)
c-16/98 (24)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (186)
144 ust 1 (1269)
błędny opis przedmiotu zamówienia (6119)
żąda wskazania części zamówienia którą powierzy podwykonawcom (1015)
brak nakładów (1696)
udzielenie kredytu (638)
"art. 15 ust. 1 pkt 1" (521)
dokumenty spółka cywilna (3434)
błąd projektowy (1481)
wadium oferty częściowe (533)
306/15 (18)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (2125)
"1804/13" (9)
zakup czasu antenowego (13)
kio 915/13 (3)
art. 94 ust. 3 pzp (1854)
kbis (14)
podwykonawca wykluczenie (2834)
ii ca 431/07 (22)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (227)
kary umowne a referencje (202)
warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert (8525)
x gc 39/13 (2)
kio 321/11 (8)
grafolog (11)
"art. 17" (1273)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1649)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1495)
kio/uzp 628/09 (4)
art. 16 pzp (11934)
płatność podwykonawcy (710)
kio_1779_13 (6)
art. 22a ust. 1 (412)
wyjaśnienia oferty (15511)
kio/2730/13 (6)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (191)
profesjonalizm wykonawcy (333)
kio_154_13 (6)
system operacyjny 29 ust. 2 (2225)
zmiana formy wadium (967)
kio 314/11 (61)
brak zer po przecinku (12)
"sukcesja uniwersalna" (37)
błąd w kosztorysie odrzucenie oferty (1491)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (311)
wysokość kar umownych (1127)
"pełnomocnictwo ogólne" (145)
rażąco niska cena roboty budowlane (1164)
"zaświadczenie z krk" (187)
887/12 (5)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (861)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (148)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1232)
kio 1275/12 (7)
nieaktualne krk (420)
kio 1737/14 (9)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
iii czp 74/05 (348)
poprawiona stawka vat (886)
punkty funkcyjne (103)
omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty (1108)
kio 2462/10 (3)
know (531)
xii ga 317/09 (19)
pełnomocnictwo w formie kopii poświadczonej notarialnie (176)
udostępnienie rachunku zysków i strat (180)
"świadczenie okresowe" (787)
kio 1064/11 (15)
xix ga 235/11 (4)
dokumenty żądane od podwykonawców (2180)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (686)
"wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert" (27)
"art. 5c" (8)
tajemnica przedsiębiorstwa comarch (205)
"art. 146 ust. 2" (110)
dokumenty rosyjskie (44)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
"protokół konieczności" (181)
pocztowe (2564)
kio/ku 53/11 (4)
51/10 (15)
iii_czp_103_10 (25)
kio 294/11 (3)
kio 1586/13 (2)
kio 1912/11 (9)
żądanie dokumentów zbędnych (9339)
kio/kd 12/14 (24)
kio 1456/12 (3)
przelew wierzytelności (107)
niejasne zapisy specyfikacji (2736)
kio/ku 18/14 (11)
zastrzeżenie kluczowych części zamówienia (1790)
1284/15 (3)
"odtajnienie dokumentów" (244)
"art. 101" (136)
kio 1432/11 (3)
kio 1020/13 (3)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5882)
pozycja kosztorysowa 0 (897)
zmiana stawki podatku vat (1375)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (27348)
2407/13 (5)
viii ga 243/13 (12)
art. 181 (1580)
xxiii_ga_1041_15 (18)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (118)
vi ga 79/09 (3)
"nie figuruje w rejestrze płatników składek zus" (3)
kio 2591/13 (7)
v ca 903/2008 (4)
art. 25 ust. 1 (15496)
interes publiczny unieważnienie (10520)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (177)
art. 90 ust. 1a pkt 1 (1818)
wniosek o ogłoszenie upadłości (411)
kio_2179_10 (6)
kio 77/12 (8)
monopolista (122)
293/13 (8)
"nie zastosował ustawy" (68)
bony (81)
bapco (37)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (602)
niedyskryminacja (327)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
xix ga 213/08 (1)
zmiany istotne umowy (10248)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (1003)
epeat (27)
odległość od siedziby zamawiającego (871)
na pierwsze żądanie (11710)
kio 144/14 (8)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
instytucja kulturalna (92)
minimalnego wynagrodzenia (3657)
wizja lokalna (481)
kio_817_11 (3)
zasada bliskości odpady (92)
kio 738/14 (10)
kio/uzp 238/10 (3)
248 kpc (54)
wykaz robót budowlanych (4362)
358/11 (17)
radca prawny za zgodność z oryginałem (172)
doświadczenie na rzecz podmiotów prywatnych (1021)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (159)
udział w realizacji części zamówienia (10477)
v ca 1328/08 (1)
kio_uzp_330_09 (9)
art. 36b ust. 2 (107)
umowy z zakresu prawa pracy (6710)
959/09 (44)
sumowanie usług (754)
uzupełnienie próbki (574)
352/17 (3)
plan zamówień publicznych (2201)
nadzór autorski (563)
nienależyte wykonanie (10051)
kio 510/16 (4)
wyrob medyczny (842)
sprzeczność oferty z siwz (5050)
wodzisław (68)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12336)
"24 ust. 2 pkt 3" (3711)
związanie wyrokiem (13335)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (28)
art. 92 ust. 1 pkt 7 (4394)
"interes w unieważnieniu" (11)
solid security (59)
i aca 1018/05 (42)
oferta sensu largo (149)
art. 30 ust. 5 (15468)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
2784/14 (23)
postanowienie (27558)
"wizji lokalnej" "art. 29" (164)
952/13 (4)
błędnie odczytana kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia (107)
art. 2 pkt 13 (18134)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (207)
"zmiana wynagrodzenia" (248)
"art. 24 ust. 1 pkt 23" (35)
ii_ca_373_12 (10)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2569)
brak podpisu kosztorysu (391)
brak dokumentów przedmiotowych (13738)
kio_1395_10 (29)
abm solid (62)
2710/10 (14)
koncepcja tajemnica (336)
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (398)
95/16 (7)
usługi pocztowe (1459)
nie mogą obciążać wykonawcy (2209)
"art. 142 ust. 3" (12)
x ga 140/08/za (1)
dodatni wynik finansowy (117)
"oferta dodatkowa" (542)
sumowanie zamówień (836)
zus spółka jawna (170)
v ca 1639/08 (1)
1363/11 (3)
certificate of good standing (3)
fortepian (4)
"nadużycie pozycji dominującej" (22)
126/07 (9)
niezgodność treści oferty (7188)
zwrot wadium po wyborze oferty (1793)
rezygnacja z części zamówienia (881)
system pobierania krwi + zamknięty (43)
kio 2085/12 (4)
xii ga 37/09 (3)
obligacje (21)
błąd co do prawa (4658)
"brak opłaconej polisy" (24)
"91 ust. 2" (564)
art 67 ust. 1a (1031)
x ga 223/07 (7)
art 22 ust 4 (18108)
iii ca 867/09 (6)
keymark (15)
faktura jako dowód należytego wykonania (1557)
zarzut przedwczesny (1612)
ebs (34)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (628)
stołeczny zarząd infrastruktury (102)
art. 36 b (5340)
niejawne (9409)
findom (11)
rażąco niska cena usługi prawnicze (56)
"wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów" (7)
29 ust.2 (24585)
1334/11 (3)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (344)
zbyt wysokie kary umowne (192)
dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych (338)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2145)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4715)
"wyjaśnienie referencji" (16)
kio_ku_34_10 (9)
2343/12 (20)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1691)
indywidualna interpretacja podatkowa (542)
dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w niemczech (15)
wyjaśnienia stanowią część oferty (7231)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (3239)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (878)
"uzupełnienie referencji" (91)
brak wskazania terminu realizacji (8933)
kio_1774_13 (3)
art.138 (1020)
"potwierdzać należyte wykonanie" (409)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (140)
rażąco niska cena w zamówieniu na obsługę bankową (163)
wykazanie zdolności kredytowej (941)
polisa (1420)
jedz (106)
rafako (65)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3487)
xii ga 416/10 (1)
data uzupełnianych dokumentów (2609)
dowód oświadczenie producenta (3404)
termin ważności gwarancji (1142)
kosztorys niezgodny z przedmiarem (1863)
koncert (35)
test proporcjonalności (174)
2741/10 (3)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (128)
pełnomocnictwo bez daty (2068)
kio 621/13 (2)
definicja dostawy (2823)
niedozwolona zmiana oferty (1669)
"powiązania osobowe" (65)
kio 1399/14 (2)
22 ust. 5 (18345)
zaciągnięcie zobowiązania (803)
iv ca 11/09 (43)
kio/45/11 (1)
451/09 (5)
"art. 86 ust. 2" (79)
poręczenie zapłaty wadium (181)
kio 1050/12 (5)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (12)
wykładnia językowa (1007)
zły vat (254)
manipulacja cenami jednostkowymi (193)
zużyte opony (48)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (4463)
pomyłka w cenie jednostkowej (282)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (456)
brak daty w ofercie (10610)
próbka treść oferty (987)
lokata (75)
iv ca 1299/09 (53)
konserwacja zabytków (100)
oferta alternatywna (1997)
x ga 110/09/za (4)
zeszuta (25)
ważność dokumentów zagranicznych (239)
229/09 (16)
ceidg spółka cywilna (44)
"stwierdza naruszenie" (4981)
zwrot próbek (521)
sukcesja referencje (30)
kuchnio (1184)
fałszywe referencje (108)
"art. 26 ust. 3" (7194)
treść umowy (15923)
zamówienia wielorodzajowe (5)
current ratio (9)
24 ust. 5 pkt 4 (18233)
"równe traktowanie wykonawców" (12270)
komplementariusz krk (39)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (36)
ubezpieczenie konsorcjum (1314)
komunikacja zastępcza (131)
oc konsorcjum (384)
kio 2354/14 (3)
za wysokie kary umowne (395)
polcom (54)
"wyjaśnienie treści oferty" (1698)
"program lekowy" (21)
"nakazanie unieważnienia postępowania" (134)
metro (266)
nadleśnictwo (467)
art.22 ust.1 (6743)
art. 23 kp (225)
notarialne potwierdzenie podpisu (284)
49/10 (28)
"i ca 131/15" (17)
istota wynagrodzenia kosztorysowego (778)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (8313)
uzp/zo/0-46/06 (10)
tramwaje warszawskie (58)
art.26 ust.2b (1671)
"zamierzone działanie" (380)
kio 13/14 (318)
badania kliniczne (641)
nie ma interesu (14731)
vat na usługi szkoleniowe (150)
dostawa książek (159)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (287)
kio 974/15 (19)
kio 61/14 (12)
zamawiający jest związany treścią siwz (10574)
ix ca 23/12 (14)
"art. 42 ust. 1" (148)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (198)
oznaczenie przeciwnika skargi (394)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (20443)
"projektuj i buduj" (91)
art.151a (12)
znaczne przekroczenie (1473)
brak wyceny pozycji (2321)
1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (7174)
kio_1096_10 (10)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (584)
usługi hotelowe (95)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (804)
kio/uzp 1680/10 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (726)
błędy w gwarancji wadialnej (296)
"usług prawnych" (53)
"art. 26 ust.3" (7194)
"art. 36b" (84)
ubezpieczenie mienia (377)
wynagrodzenie pracownika (3819)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (886)
art. 27 (13111)
341/12 (13)
domniemywać (1285)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (1020)
naruszenie art. 36 ust. 5 (6168)
iii czp 52/02 (31)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (50)
niedozwolone zawężenie kręgu wykonawców (125)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (191)
dzierżawa analizatora (167)
bilety lotnicze (81)
kryterium ilość zatrudnionych (1119)
postepowanie obarczone wadą (1901)
c-689/13 (9)
uzp/zo/0-88/07 (3)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
xii ga 206/08 (29)
kio/kd 6/10 (14)
konkurencyjność (1711)
1318/11 (4)
103/07 (14)
"art. 91 ust. 5" (24)
badanie rzetelności wykonawcy (978)
"art. 24 ust. 1 pkt 14" (38)
formularz cenowy ryczałt (193)
kryterium doświadczenie personelu (1049)
niekaralności (824)
średniego rocznego zatrudnienia (206)
siwz (20245)
wymagany okres gwarancji (4185)
brak oferty (19618)
kio/uzp 233/10 (5)
dbałość o finanse publiczne (202)
kio 1748/13 (7)
c-237/99 (19)
brak nazwy producenta (2821)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (54)
brak numeracji stron (448)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1382)
termin realizacji zamówienia kryterium (7741)
"rażące niedbalstwo" (272)
cena do trzech miejsc po przecinku (289)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1946)
udostępnienie osób (3868)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
"art. 99" (345)
cena 0 złotych (5997)
wykaz osob (6192)
1488/14 (2)
farmaceutyczny (207)
stopień szczegółowości wyjaśnień (581)
"budynek użyteczności publicznej" (266)
wykładnia (6633)
prezentacja próbek (212)
2217/13 (6)
spółka komandytowa (627)
vat usługi leśne (111)
kio 1348/13 (9)
zus elektroniczny (231)
kio 2572/13 (4)
skrócenie terminów (932)
kio/kd 80/12 (9)
cena słownie (11094)
tozsamość czasowa (219)
"zbyt krótki termin składania ofert" (42)
vii ga 59/08 (3)
kio/uzp 565/08 (8)
"art. 7 ust. 3" (2052)
kio 1467/11 (9)
wygórowany warunek (614)
zmiana wzoru umowy (4771)
zakres negocjacji (3492)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1208)
547/15 (16)
niedozwolone porozumienie (370)
cena jednostkowa w kryterium (1942)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (8)
ii ca 586/05 (4)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (2076)
norma euro 5 (1121)
edwards (11)
krótki termin składania ofert (1256)
"art. 87 ust. 2 pkt 2" (512)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (265)
86/11 (10)
mop 83 (71)
kio_2480_12 (8)
przerwa w terminie związania ofertą (410)
"wykładnia językowa" (615)
będą brały udział w realizacji zamówienia (11002)
2276/15 (4)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2798)
1827/15 (2)
117/12 (81)
biegły rewident (38)
nieprzewidywalne (659)
niemiecki krk (33)
"oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną" (7)
knr (366)
xxiii ga 285/15 (2)
kio 430/14 (8)
art. 144 pzp (960)
vi ga 79/07 (3)
wykluczenie wykonawców (14724)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
i ca 601/05 (3)
vi gz 51/06 (2)
vi ga 7/09 (15)
nieproporcjonalne warunki udziału (1746)
pit osoba fizyczna (34)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1877)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (1021)
974/13 (5)
zatrudnianie na umowę o pracę (651)
art.186 ust.2 (4024)
kio 1110/11 (7)
cena zero złotych (8811)
"in house" (147)
zarzuty po terminie (26596)
1293/13 (5)
ratownik (66)
"art. 144 ust. 1 pkt 2" (5)
"art. 183" (1665)
uzupełnienie dokumentów podwykonawstwo (889)
cena trzy miejsca po przecinku (289)
kio_746_14 (4)
1460/12 (2)
x ga 83/06/p4 (3)
umowy barterowe (9)
kio 818/13 (3)
ecm (194)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (87)
kielce (1021)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (727)
"uwzględnienie odwołania w części" (92)
vi ga 35/09 (2)
ocena niewymaganych dokumentów (18257)
kio_749_10 (3)
758/15 (9)
izba (23649)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (2143)
błędna stawka podatku vat (1185)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (402)
v ca 1360/09 (6)
1467/12 (2)
iv_ca_689_08 (4)
miarkowanie kary (149)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (536)
art. 89 ust.1 pkt 2 (14986)
język polski (2744)
kio_2734_14 (22)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (515)
"art. 36 a" (152)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1437)
"art. 27" (1460)
c-283/00 (14)
zmiana treści siwz nieprowadząca do zmiany ogłoszenia (6809)
nowy podwykonawca (2019)
wadium wpłynęło po terminie (841)
"zapytanie o cenę" (923)
prawo autorskie (1253)
cena cyfrą a słownie (328)
pełnomocnictwo odwołanie (4507)
"bieg terminu związania ofertą" (278)
art. 4 pkt 8 (20716)
art.142 (652)
"art 89 ust 1 pkt 7" (325)
ważność polisy (303)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (8770)
wpis do rejestru (3046)
ii ca 560/06 (1)
dwie ceny w ofercie (8642)
uzasadnienie wyroku (21247)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
458/09 (14)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6435)
różnych osób (5856)
rażąco niska cena 2016 (581)
"art. 22a. ust. 4" (51)
60/08 (21)
postanowienie uwzględnił odwołanie (19644)
brak informacji o podwykonawcach (2545)
xii ga 133/09 (8)
podmioty powiązane (1752)
kwalifikacje osób jako kryterium (2168)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (835)
kio 2778/13 (2)
poprawa innej omyłki (1162)
kosztorys pomocniczy (745)
"art. 192 ust. 3 pkt 3" (52)
629/12 (7)
xii ga 453/08 (2)
umowa warunkowa (626)
kio_1840_12 (7)
jedna dostawa to jedna umowa (1796)
"unieważnienie konkursu" (35)
aneks do umowy (1737)
promise (28)
pracy tymczasowej (598)
upadłość lidera konsorcjum (141)
inny dokument ubezpieczenia (2688)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (227)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (259)
wykaz głównych dostaw (1106)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3925)
kio/uzp 1123/10 (15)
wariant (797)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1917)
nieistniejąca stawka podatku vat (961)
kio/uzp 231/08 (24)
art 144 ust. 1 pkt 6 (1156)
"umowa przedwstępna" (126)
kio_2817_10 (11)
93 ust 1 pkt 6 (6041)
art 97 (2608)
"jedyne kryterium" (2189)
przeprowadzenie prezentacji (891)
zawarcie umowy po terminie związania (10424)
oferta w języku obcym (681)
pol-aqua (122)
"art. 22 d ust. 2" (24)
"przeciwnikiem skargi jest" (36)
wykluczenie wadium (2273)
zmiana terminu realizacji zamówienia (10840)
"brak wadium" (85)
przedmiot działalności krs (1115)
kio 2784/14 (23)
2830/13 (4)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (31)
cena wykonawcy dotychczasowo realizującego zamówienia usługi sprzątania (133)
rejestr zabytków (176)
usługa kompleksowa (2271)
"art 36 a" (152)
udowodnienie równoważności (525)
kio/uzp 400/07 (2)
rozliczenie robót dodatkowych (1655)
"art. 111" (270)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1272)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2402)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (317)
art. 29 ust 3 (29478)
kosztorys przy ryczałcie (308)
2480/13 (4)
podmiot trzeci doradztwo (587)
kio 134/09 (19)
"art 87 ust 2 pkt 3" (2589)
kio 400/14 (6)
2702/11 (6)
356/12 (11)
alstal (55)
braki w formularzu ofertowym (4322)
odrzucenie pracy konkursowej (124)
zachowanie uczciwej konkurencji (9134)
opis warunków udziału w postępowaniu (11812)
usługi pocztowe (1342)
naruszenie zasady proporcjonalności (1181)
647 (558)
xxiii ga 269/15 (3)
forma przedłużenia terminu związania ofertą (1297)
"art. 140 ust. 3" (72)
ii ca 337/11 (1)
zastrzeżenie wykazu usług (3123)
2184/13 (11)
art. 5f (46)
niejasne warunki udziału (4491)
wskaźniki ekonomiczne (746)
115 k.c. (265)
"dwie ceny" (47)
interes w uzyskaniu zamówienia (11988)
zezwolenie prezesa państwowej agencji atomistyki (28)
kio/uzp 352/09 (12)
281/12 (19)
grupa kapitałowa zmowa (78)
wybór oferty po terminie związania (10945)
v ca 484/08 (1)
kio_uzp_1_10 (6)
kio_223_11 (3)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (222)
zwarzyła (26)
"uzupełnienie oferty" (1883)
kio 698/14 (3)
"pełnomocnictwo w formie kopii" (11)
itprojekt (34)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
data wystawienia (1538)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1198)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (30)
art. 49 ust. 3 (2982)
samochody (1203)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
podwykonawca referencje (1072)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (423)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7335)
pozorna równoważność (169)
"oferty częściowe" (1010)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (689)
zakres równoważności (1139)
podatki lokalne (610)
rok obrotowy (785)
wyjaśnienia siwz (12888)
uzasadnienie odrzucenia oferty (17267)
brak numeru katalogowego (685)
art. 353 (748)
czyny nieuczciwej konkurencji (1814)
v ca 1500/08 (2)
poprawa przedmiaru (413)
iii ca 302/15 (5)
x ga 677/08 (8)
warunek na korzyść wykonawcy (2596)
wynajem sal konferencyjnych (22)
"art. 9 ust. 2" (300)
"doświadczenie podwykonawcy" (55)
29 ust. 4 (27259)
kio 2687/10 (4)
tk telekom (28)
art. 17 ust. 1 (14671)
rozwiązanie alternatywne (1146)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2692)
kio 24/14 (19)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (824)
krk nie figuruje (156)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3523)
ocena koncepcji (1499)
nie leży w interesie publicznym (1525)
2722/15 (3)
"interes prawny" (5294)
brak otwarcia oferty (5097)
"próbka niezgodna z siwz" (8)
"art. 91 ust. 2c" (16)
"xii ga 88/09" (60)
rażąco niska cena definicja (1020)
wystąpienie z konsorcjum (2024)
"zamówienia in house" (15)
x ga 33/09 (4)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4947)
379/12 (29)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4717)
"prokura łączna" (36)
kio/uzp 402/08 (6)
posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum (1268)
różnice w systemach prawnych (2767)
karta oceny ofert (2484)
art 87 ust 1 (8625)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1795)
"oznaczenie zamawiającego" (68)
art. 24 ust. 1 pkt 12 (14766)
polska agencja informacji i inwestycji (110)
upływ terminu na wniesienie odwołania (9606)
887/09 (8)
87 ust 1 (8626)
oświadczenie producenta o gwarancji (1514)
nadmierne warunki udziału (2118)
407/12 (3)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (606)
nie istotna zmiana umowy (10248)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (483)
błąd zamawiającego (6700)
"wartość zamówienia podstawowego" (237)
właściwości wykonawcy (3584)
uzp/zo/0-616/05 (3)
wybór po terminie związania (11236)
22a ust 6 (217)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1928)
"zasada równego traktowania" (5271)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (227)
kio 1709/13 (5)
kio 103/10 (38)
upływ terminu związania ofertą (6113)
kio 2293/12 (10)
kio 345/09 (10)
basma security (25)
kio 2396/14 (3)
kosztorys ofertowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (352)
art 181 (1580)
art 22 (19392)
v ca 371/07 (16)
kio_744_10 (4)
doświadczenie wspólnika (594)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (136)
grupowe ubezpieczenie (67)
podział zamówienia (3058)
sprint (132)
art.87 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 87 ust.1 (2267)
zamawiający nie wykonał wyroku (17959)
dowód opłaconej polisy (451)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3465)
błędy w dokumentacji projektowej (1439)
1369/12 (2)
ekonomiczny (4606)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (53)
2038/14 (3)
kio/kd 1/09 (19)
46 ust. 3 (4468)
posiadanie uprawnień (7507)
ponowne wniesienie wadium (1588)
grupy kapitałowej procedura odwrócona (27)
pzp (21918)
"ii ca 29/05" (14)
art. 4 pkt 13 (16399)
agencja rozwoju przemysłu (30)
"art. 196 ust. 4" (274)
brak dowodu wpłaty wadium (627)
rażąco niska cena jednostkowa 2017 (282)
toner (127)
iv ca 521/08 (13)
interpretować na korzyść wykonawcy (1313)
874/11 (5)
xii ga 488/11 (1)
udowodnić (7731)
procentowy wskaźnik graniczny (47)
26 ust 3 (16382)
art 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
odnawialny (180)
"cena maksymalna" (48)
poprawienie omyłki pisarskiej (1490)
preferencje lokalne (88)
energy star (70)
iii ca 658/08 (2)
gmina piła (45)
zagraniczne krk (105)
cykl życia produktu (66)
równoważność norm (663)
upadłość (566)
624/12 (2)
kio 407/11 (3)
podwykonawstwo (1222)
zakres informacji z krk (550)
kio_2019_13 (6)
"kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09" (4)
brak części formularza ofertowego (3436)
"kryteria podmiotowe" (151)
kio_2531_11 (5)
"przyczyn technicznych" (472)
art. 4 pkt 3 lit. g (2694)
ii ca 201/05 (5)
przeciwnikiem skargi jest (514)
kryterium doświadczenie (4875)
związania ofertą (15229)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (640)
open office (32)
błędny vat w siwz (2062)
kio 1687/10 (5)
uzupełnienie jedz (80)
ca 761/05 (8)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1686)
grecja (165)
kio_uzp_191_08 (12)
podatek odwrócony (121)
należyte (10837)
art. 183 ust. 2 (2172)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (381)
751/11 (8)
"art.22 ust.5" (189)
iv csk 291/13 (10)
wykładnia autentyczna (241)
ustawa prawo zamówień publicznych (31609)
tożsamość przedmiotu (1229)
613/12 (5)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (3027)
zmiana lidera konsorcjum (2096)
nieproporcjonalny warunek (1520)
kio_2529_15 (4)
faktoring (3)
zaoferowanie produktu nieistniejącego (2507)
"brak pozycji" (104)
kio_2483_13 (4)
xvii ama 73/13 (4)
c-176/98 (75)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1250)
fifa (57)
1978/10 (23)
100/12 (47)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (108)
samodzielne uzupełnienie (3666)
specyfika przedmiotu zamówienia podwykonawstwo (313)
dml (5)
65/07 (13)
zatrzymał wadium (865)
leasing (344)
gramatura papieru (39)
2013 (11279)
upływ terminu związania ofertą w niedzielę (156)
gwarancja w kopii (1282)
x ga 295/09 (3)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1304)
równoważność materiały eksploatacyjne (180)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (948)
podstawa dysponowania osobami (5148)
"art. 26 ust. 2e" (30)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1204)
udostępnianie doświadczenia (2103)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
ii ca 67/05 (3)
art.26ust.2b (1649)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1549)
wspólnik spółki jawnej grupa kapitałowa (65)
porozumiewanie drogą elektroniczną (179)
prince ii (95)
data uzupełnionego wykazu (2088)
art. 26 ust 2f (217)
366/17 (13)
art. 26 ust. 3 (16382)
kryterium parametry techniczne (3220)
podmiot zbiorowy (736)
"stawka podatku vat" (1075)
238/13 (7)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
"program funkcjonalno użytkowy" (820)
informacje niejawne (5066)
wygórowany warunek doświadczenia (505)
samouzupełnienie (5)
966/13 (5)
zaświadczenie z banku (620)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (75)
art 46 (5104)
1730/11 (13)
homologacji (220)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (277)
apostille (19)
xix ga 520/06 (5)
udostępnianie uprawnień (1701)
interpretacja siwz (5311)
kio_uzp_333_09 (11)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (746)
89 ust 1 pkt 6 (13792)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2980)
"art. 8 ust. 1" (1186)
polisa zdolność ekonomiczna (426)
polisa obejmuje kilka podmiotów (257)
i.1. ca 351/06 (1)
1748/14 (4)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (6530)
tresc referencji (3919)
zmiana personelu (1444)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (5174)
serwis pogwarancyjny (193)
wystawca referencji (544)
iii ca 454/08 (2)
enea operator (68)
termin zawarcia umowy (15514)
xii ga 340/09 (9)
"jednokrotność wezwania" (58)
niekaralność chiny (23)
kwalifikacja wykonawców (4589)
kio/2262/12 (10)
2388/11 (2)
kio/uzp 37/10 (33)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (8668)
oem (69)
xxiii ga 584/13 (4)
faktura wykonanie usługi (2303)
x ga 48/09 (10)
sąd apelacyjny w warszawie (1059)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (311)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (74)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (825)
art. 38 ust. 1a (1254)
rażące naruszenie ustawy (3121)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 (783)
1181/14 (12)
"kio 1507/11" (6)
viii ga 65/12 (3)
średnia arytmetyczna cen (747)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (28)
liczenie terminu (4805)
art.90 (2808)
art. 93 ust.6 (2589)
i ga 39/12 (18)
180 ust. 2 pkt 6 (6074)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1781)
iv ca 766/11 (1)
"roboty budowlane" (8936)
informatyczny (2588)
"za zgodność z oryginałem" (2888)
gwarantowany zakres zamówienia (4854)
kio/uzp 749/08 (10)
gwarancja kopia (1148)
kryteria podmiotowe (2182)
referencja od generalnego wykonawcy (917)
gwarancja w oryginale (1305)
kio 509/12 (5)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (6004)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1617)
kio/uzp 320/10 (4)
kio 2743/13 (3)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (1048)
e-podatki (32)
kio/uzp 80/07 (61)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2747)
naprawy pojazdów (323)
odpady (1994)
"inspektorat uzbrojenia" (113)
polisa po terminie składania ofert (1022)
vi ga 71/13 (3)
uzasadnienie faktyczne i prawne (13435)
"art. 38 ust. 1b" (3)
wydłużenie rękojmi (167)
rÓwnowaŻna (3380)
"146 ust. 6" (249)
"46 ust. 4a" (653)
przerzucanie kosztów (428)
spółka jawna dokumenty (2555)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (616)
harmonogram (1935)
ix ga 37/06 (4)
art 5a (1135)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (137)
"pozycja dominująca" (155)
kolor (613)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (454)
dokumenty podmiotowe (3425)
kio 2776/14 (4)
kio 363/12 (5)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (124)
"obiekt kubaturowy " (172)
kio 1231/11 (27)
"criminal records bureau" (5)
"29 ust. 3a" (23)
"odmowa udostępnienia" (269)
pozwolenie na użytkowanie referencje (226)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (39)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (804)
faksymile (23)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4437)
70/08 (14)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2318)
środki ochrony prawnej (9532)
ga 122/10 (71)
aktualne na dzień składania ofert (5450)
oryginalne materiały eksploatacyjne (131)
636/12 (7)
kio 2239/13 (8)
ii ca 199/10 (3)
kio_uzp_140_09 (8)
kio 1673/11 (13)
pentegy (10)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (6550)
0 zł niezgodność z siwz (3827)
"biuletyn nr 2" (7)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (288)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (7)
2209/11 (8)
kio 1097/14 (4)
radomsko (135)
wniesione po terminie (29596)
prace zamienne (995)
kio_1231_13 (7)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (8713)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (2099)
zastrzeżenie tajemnicy (1656)
v ca 1051/10 (14)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (2095)
kio_2046_14 (17)
"art. 36a ust. 2 pkt 1" (41)
xix ga 207/09 (11)
wadium 46 ust. 4a (699)
grupa zakupowa (69)
udostępnienie referencji (1524)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (41)
kio_624_10 (5)
oświadczenie art. 17 (12536)
data wystawienia dokumentu (1469)
art. 32 ust. 4 pzp (4092)
"oferta częściowa" (1010)
art. 182 (3411)
zakończenie postępowania (6374)
przerwanie terminu związania ofertą (193)
art. 25 ust. 2 (15482)
tajemnica cena jednostkowa (585)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (528)
iv ga 39/08 (1)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1927)
"art. 192 ust. 7" (2010)
autoryzowany serwis (303)
v gaz 94/09 (2)
legalizacja dokumentów (82)
2271/13 (5)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1120)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (12985)
sacer (4)
vi ga 68/09 (5)
art. 95 ust. 2 (2396)
"zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego" (6)
v ca 1110/04 (17)
zamawiający nie wezwał do przedłużenia terminu związania ofertą (1298)
odstąpienie od zawarcia umowy (3024)
1193/13 (7)
wiedza i doświadczenie (3280)
referencje spółki przekształcanej (21)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
w sobotę (352)
odwołanie wniesione po terminie (28398)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8910)
"wskaźnik rentowności" (25)
"zastępstwo procesowe" (2390)
kryterium odległość (649)
"38 ust. 4b" (47)
razaco_niska_cena (2527)
spółka z o.o. spółka komandytowa (470)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (192)
sukcesja uniwersalna (43)
xxiii ga 446/08 (34)
ubezpieczenie na życie (641)
"zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" (4)
gwarancja jakości jako kryterium oceny ofert (1348)
art. 146 ust. 6 (2404)
iso 9000 (33)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (313)
vi ga 164/11 (2)
"ii ca 1481/13" (18)
jeden producent (4810)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 1975r. (144)
laptop (167)
2704/10 (3)
"dostawa paliwa" (49)
odrzucenie rażąco niska cena (2805)
v csk 456/09 (23)
poprawa formularza cenowego (587)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4530)
"kryteria selekcji" "podmiot trzeci" (97)
oferta niepodpisana (8281)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
kio 1460/13 (3)
usługi pocztowe 2012 (410)
xix ga 202/09 (4)
językiem polskim (2744)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (780)
sprzątanie (1101)
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (373)
wadium w częściach (1227)
kio 1785/14 (21)
2126/14 (2)
nie załączył formularza cenowego (1991)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2838)
x ga 75/08 (11)
"wygórowane kary umowne" (27)
1867/10 (4)
"utrata gwarancji" (101)
zwiększenie wynagrodzenia (2405)
niedbalstwo (699)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (6341)
anna osiecka (35)
"art. 43 ust. 1" (178)
omyłki w gwarancji wadialnej (309)
sumowanie wartości polis (103)
wyciąg z rachunku bankowego (230)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1993)
doświadczenie podmiotu trzeciego (3274)
kio 287/11 (8)
opis usługi (8458)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (825)
"numer katalogowy" (304)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1736)
potwierdzenie czynności pełnomocnika (11332)
art. 142 ust. 1 (1578)
sumowanie zdolności finansowej (208)
"brak harmonogramu" (41)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
zmiana sposobu płatności (2301)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2653)
2544/12 (3)
ocena (23304)
kio kd 86/12 (5)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (12077)
finansowanie (2739)
ix ga 109/09 (11)
"art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp" (54)
bez ujawniania źródła zapytania (179)
kio 1810/16 (31)
"36a ust. 2" (102)
"art. 142 ust 2" (18)
zarządzanie projektem (2913)
kio_uzp_1825_09 (4)
uchylił się od podpisania umowy (2295)
537/14 (6)
"przystępujący po stronie odwołującego" (129)
2694/14 (18)
realność udostępnienia (563)
gwarancja wadialna konsorcjum (470)
żądał dokumentów (11693)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (17704)
manipulacja kryteriami oceny ofert (253)
oczywista omyłka rachunkowa (1295)
potwierdzenie czynności (17623)
kio/uzp 1891/10 (2)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (12005)
817/11 (12)
"budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej" (8)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (7589)
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (1491)
268/13 (10)
krk szwecji (11)
art.24 ust. 2 pkt 3 (10346)
błąd co do formy (3088)
prezentacja oprogramowania (418)
poręczenie wadialne (183)
979/14 (10)
organ zarządzający (1811)
"art. 84" (405)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2950)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
kio 476/12 (4)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (73)
uzupełnienia (9702)
npv (6)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
1041/10 (3)
96/11 (14)
zatrzymane wadium (113)
kio 2479/13 (3)
kio/uzp 1364/09 (8)
905/14 (8)
kio_126_14_kio_153_14 (3)
pełnomocnictwo notarialne (325)
formalizm postępowania (673)
c-465/11 (66)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (13207)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (33)
"nie leży w interesie publicznym" (245)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3478)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz wykonanych (1335)
rażąco niska cena budowa (1027)
zbycie przedsiębiorstwa (1540)
wysokość polisy (1342)
"ministerstwo finansów" (496)
fordewind (10)
sponsoring (3)
kio 1100/10 (4)
"zaświadczenie o niekaralności" (293)
"na pierwsze żądanie" (199)
odstapienie od umowy brak środków (2749)
kio_308_12 (6)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1604)
"wystawca referencji" (288)
ga 92/11 (20)
termin związania 2011 (5619)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4435)
tonery potwierdzenie wymagań (83)
nieczytelny podpis oferty (495)
zamierza przeznaczyć (2980)
wadliwe pełnomocnictwo (1766)
kio 537/13 (4)
649/14 (3)
v ca 1377/05 (3)
542/11 (13)
partnerstwo publiczno prywatne (132)
sumowanie polis konsorcjum (81)
spóźnione odwołanie (1884)
kio 2531/11 (8)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2971)
kio 1133/12 (6)
v ca 1174/08 (3)
nieuiszczenie wpisu (26960)
autoryzowany (686)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (24)
kio 267/12 (15)
oprogramowanie antywirusowe (74)
hosting (21)
certyfikat ivd (6)
warunek proporcjonalny (1520)
zakup samochodu (421)
zobowiązanie do sprzedaży (1247)
telewizja polska s.a. (175)
partner dariusz apelski (17)
"art. 180 ust. 2 pkt 5" (8)
organizator postępowania (696)
uniwersytet medyczny w łodzi (153)
zmiana istotna (13652)
zapytanie ofertowe (1684)
205/15 (4)
rażąco niska cena nadzór (645)
próbki uzupełnienie (574)
przerwanie ciągłości wadium (31)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3519)
385/11 (13)
usługa druku (1307)
fabrycznie nowy (946)
x ga 123/10 (4)
dostawa licencji (1045)
ix ga 128/13 (6)
x ga 59/09 (24)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1322)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (4121)
c-389/92 (21)
30% od wartości zamówienia (10814)
c-147/79 (3)
"kio/kd 22/09" (6)
"dokumenty niewymagane" (1980)
impel catering (96)
opłaconej polisy (559)
kio 1419/11 (5)
termika (15)
wyjaśnianie treści gwarancji wadialnej (220)
preferowanie producenta (791)
referencje (4094)
kio 1549/12 (7)
uzp/zo/0-1705/06 (2)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
treść gwarancji bankowej (1362)
kio 2817/10 (13)
podlimity (18)
kio 2512/10 (21)
ii ca 762/07 (2)
przeniesienie praw autorskich (330)
uszczegółowienie oferty (1340)
xix ga 91/07 (6)
wadium kopia gwarancji (354)
2106/14 (3)
mace (12)
fałszywe informacje (362)
c-19/00 (34)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4585)
kio 1123/10 (16)
kio 2189/10 (15)
zaświadczenia o niekaralności (484)
87 (8647)
brak formularza ofert (6384)
spożywczy (207)
nieprawdziwe informacje wykluczenie (3150)
trakcja (173)
38/11 (51)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1125)
błąd w cenie (2466)
udostępnienie załączników do protokołu (2414)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (79)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2553)
dwie ceny w formularzu oferty (3908)
naruszenie art. 87 ust. 1 (8185)
braki w kosztorysie ofertowym (2446)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (13173)
2364/12 (3)
utajnienie potencjału kadrowego (118)
informacja banku tajemnica (298)
kio 729/10 (12)
cena rynkowa (2731)
"art. 17 ust. 5" (14)
tajemnica przedsiębiorstwa karty katalogowe (134)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (164)
delaware (11)
x ga 178/07 (1)
zmiana producenta podczas realizacji (1952)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (13448)
iii czp 85/05 (25)
referencje sztuki budowlanej (609)
"87 ust. 1" (4897)
cena roboczogodziny (605)
wynagrodzenie ryczałtowe za usługi (1421)
art. 43 ust. 3 (3750)
art. 187 ust. 8 (6201)
kryteria inne niż cena (5888)
wyjaśnienie treści (15508)
art. 36a ust.2 (230)
rozwojowe (494)
zakres świadczenia (13007)
"94 ust. 3" (123)
i aca 347/07 (3)
multikom (47)
jednolity europejski dokument zamówienia (2466)
1582/12 (6)
rękojmię należytego wykonania (1058)
"opinia bankowa" (338)
termin zwiazania ofertą (13111)
245/14 (9)
"należyta staranność zamawiającego" (147)
"niekaralność" "stany zjednoczone" (33)
vi ca 6/05 (6)
"pkp energetyka" (79)
żądanie nazw podwykonawców (1425)
obronność i bezpieczeństwo (178)
omyłka istotna (3813)
pełnomocnictwo substytucja (54)
nadmierne kary umowne (329)
forma oferty (8485)
128/13 (18)
opinia biegłego rewidenta (272)
ciężar dowodu rażąco niska cena (1038)
182 ust. 4 (3236)
ogłoszenie w złym publikatorze (8)
nieprawdziwe informacje omyłka (1028)
ix ca 542/08 (2)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1625)
kryterium koszt eksploatacji (1349)
"koszty zakupu" (1029)
kio 20/10 (348)
art. 131 (1261)
"aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów" (129)
kio 279/15 (23)
"formalizm postępowania" (291)
dokumentacja projektowa (4150)
kio_2398_11 (6)
formularz cenowy uzupełnienie (1328)
2016/15 (5)
"189 ust. 2 pkt 2" (265)
kio/uzp/843/09 (6)
"art. 26 ust. 3 pzp" (2269)
termin realizacji dostaw (3438)
omyłka w decyzji (2427)
raząco niska cena (2866)
36/13 (19)
86/12 (12)
pełnomocnictwo w kopii (1354)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1848)
"uzupełnienie dokumentów" (5355)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (18)
"38 ust. 4" (1165)
v ca 330/10 (2)
vi ga 169/10 (1)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
+"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" +"29 ust. 2" (61)
brak kursu do przeliczeń (241)
projekt zamienny (857)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (349)
kio_707_11 (39)
c-324/14 (23)
tajemnicy przedsiębiorstwa (2086)
art. 181 ust. 1 (1576)
protokół odbioru końcowego (1184)
vi ga 192/10 (26)
"nazwa podwykonawcy" (95)
pełny odpis krs (882)
opłata od pełnomocnictwa (288)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (17642)
niepełnosprawne (521)
2099/16 (3)
brak ciągłości krk (16)
indra (58)
doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum (675)
kio 1240/13 (20)
oferta najkorzystniejsza (18556)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (933)
kio_916_12 (12)
sytuacji ekonomicznej (4230)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (258)
"autoryzowany partner" (82)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (697)
protokół odbioru dostawy (1465)
xii ga 368/08 (1)
kio_1161_12 (6)
kio/uzp 1379/09 (12)
"36 ust. 5" (226)
rażąco niska cena usługa (2281)
449/09 (6)
c-27-29/86 (4)
treść formularza oferty (6917)
zatrzymanie wadium 4a (604)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (536)
ix ga 265/11 (2)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1287)
v ga 84/11 (8)
forma pełnomocnictwa (2180)
ramowe (970)
2865/12 (17)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (2053)
"karta katalogowa " (787)
c-283/01 (2)
"niekonkretna oferta" (170)
szacowanie wartości zamówienia (1457)
x ga 255/09/za (2)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (283)
kio 51/11 (18)
określenie terminu realizacji zamówienia (15405)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (30)
ogólna referencja (1802)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (88)
rozbieżnie słownie (471)
dokumenty podwykonawcy (2917)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (287)
sumowaniu (840)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (152)
umowa o pracę (9456)
brak kosztorysu ofertowego (2446)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (115)
kio 801/12 (8)
banery (7)
uzupełniony dokument data (3012)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
umowa odpłatna (1146)
parametr (7033)
nieprecyzyjne zarzuty (5742)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2322)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" aktualnych na dzień złożenia (394)
podwykonawstwo usługi (1183)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1864)
rażąco niska cena 2017 (575)
kio 225/15 (8)
odpowiedzialność solidarna (597)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (521)
wprowadzenie podwykonawcy na etapie badania oferty (973)
biletów lotniczych (81)
roboty dodatkowe (7183)
zeznania świadków (821)
kio 2046/14 (18)
xii ga 413/08 (4)
629/13 (8)
dostawa odczynników (300)
kio/uzp 1181/10 (3)
esri (39)
podział przedmiotu zamówienia na części (2930)
v ca 117/07 (137)
i1 ca 143/11 (1)
ii ca 206/06 (4)
podlegające wznowieniu (516)
prawo własności przemysłowej (251)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (157)
brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym (1248)
wadium od konsorcjum (1309)
596/16 (3)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4913)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8995)
"ogłoszenie o zamówieniu" (16305)
zezwolenie na zbieranie (291)
odtajnienie (1006)
93 ust 1 pkt 7 (6408)
291/15 (15)
dostawa materiałów (6589)
art. 192 ust. 7 pzp (11292)
zmiana terminu wykonania umowy (9922)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1855)
vi ca 628/05 (14)
pełnomocnictwo w formie kopii (893)
średnie roczne zatrudnienie (206)
"zbyt krótki termin składania ofert " (42)
oprogramowanie (2907)
spóźnione zarzuty (1872)
xii ga 92/12 (37)
2818/12 (6)
"warunek nadmierny" (115)
prawo opcji rażąco niska cena (214)
czyn nieuczciwej (6003)
"niepodpisane referencje" (36)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18233)
nie przedłuzenie wadium (1085)
art. 186 ust. 4 (3678)
wniosek o wyjaśnienie treści siwz po terminie (8986)
data uzupełnienia jedz (233)
dzielenie zamówień (1107)
iv ca 715/11 (2)
xix gz 455/10 (1)
plagiat (3)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci (1897)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (22)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
poświadczenie należytego wykonania (1878)
naliczenie kar umownych (497)
komputer (1212)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2631)
komputery (1212)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (2039)
ce (962)
stalowa wola (177)
"moment zakończenia postępowania" (20)
"zbyt krótki termin realizacji" (39)
2014/25/ue (74)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1272)
"niepodpisany formularz cenowy" (16)
105/13 (11)
kio 2975/13 (7)
kio_uzp_54_10 (6)
spółka cywilna zus (233)
błąd projektanta (469)
kio 9/11 (379)
iii czp 107/12 (17)
koncepcja jako tajemnica przedsiębiorstwa (398)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (10742)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (13178)
63/12 (24)
najwyższa staranność (1626)
"art. 36ba" (19)
xxiii ga 203/09 (4)
2184/14 (8)
krótki termin realizacji zamówienia (1571)
pierwszeństwo wykładni literalnej (140)
umowa ramowa unieważnienie (529)
lista podwykonawców (415)
2872/15 (4)
"zgoda na poprawienie omyłki" (263)
brak dokumentacji wykonawczej (3246)
"oczywista omyłka pisarska" (1317)
ciężar dowodu spoczywa na odwołującym (2532)
vi_ga_34_08 (3)
złożył dwie oferty (14369)
art. 32 (5817)
kio 1384/14 (14)
ciąg pełnomocnictw (970)
kosztorys ryczałt (311)
sodexho (20)
kio/uzp 1591/09 (5)
xix_ga_461_12 (14)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3791)
x ga 23/07/za (47)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (82)
nieczytelny podpis referencje (176)
art 24 ust. 1 pkt 17 (11435)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2620)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (138)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1731)
równoważność windows (93)
kio 1294/13 (3)
181/08 (6)
art 38 ust 1 (6310)
kio 2343/12 (20)
x ga 85/08 (7)
torell (9)
zamówienia powtarzające się okresowo (237)
"zamówienia mieszane" (21)
unieważnienie postepowania (16770)
477/10 (3)
kio 1592/13 (3)
art. 26 ust. 3a (1681)
nie złożyli ofert dodatkowych (13430)
iii ca 552/10 (2)
art. 26 ust.3 (12762)
kio_1154_11 (16)
ograniczenie terytorialne (1029)
adhezyjny (102)
odwołanie od wezwania do złożenia wyjaśnień (9668)
1512/13 (3)
"usługi ubezpieczeniowe" (33)
art.93 ust.1 pkt.7 (2573)
wyłączenie (5314)
art.93 ust.1 pkt 7 (4328)
brak opisu parametrów technicznych (4431)
warunki udziału w postepowaniu (20532)
"brak formularza cenowego" (4)
c-387/14 (12)
kopia dokumentu (3366)
140 pzp (1211)
przewozy regionalne (210)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (1096)
kio_2854_12 (12)
kio/uzp 6/10 (161)
24 ust. 2 a (18195)
sygnity (459)
"26 ust. 2a" (508)
9296 (35)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (239)
2862/13 (8)
karta katalogowa stanowi treść oferty (925)
kio 1495/14 (5)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" zgoda (326)
przedawnienie roszczeń (103)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (2004)
niedostępność produktu (42)
art. 12a ust. 2 (681)
poleganie na zasobach ekonomicznych (1109)
doradztwo konsultacje (356)
2725/11 (11)
855/05 (17)
art 87 ust 2 (8618)
zamówienia podobne (9373)
termin upływał w sobotę (101)
432/15 (2)
roboty budowlane (9897)
1587/11 (8)
ubezpieczenie rażąco niska cena (610)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5756)
"odrzucenie oferty" (15881)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
87 ust 2 (8619)
zysk wykonawcy (2616)
kio 150/14 (6)
swoboda kształtowania siwz (950)
art. 4 pkt 8 pzp (17249)
referencje kara umowna (171)
utajnienie kart katalogowych (76)
lubomira matczuk rażąco niska cena (115)
ii ca 785/10 (1)
kio_2124_11 (7)
uchylanie się od podpisania umowy (812)
art. 38 ust. 6 (5286)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2446)
2047/12 (24)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1114)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (9650)
produkt równoważny (1819)
2020/12 (11)
zmiana ceny jednostkowej (2474)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2347)
ważność zus (132)
wadium w konsorcjum (1217)
partnerstwo innowacyjne (47)
93 ust. 1 pkt 4 (6273)
aktualna koncesja (361)
kio/uzp 215/09 (7)
różnica 1 grosza (3783)
kio 1247/13 (8)
wadium na jednego członka konsorcjum (637)
parametry papieru (217)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1443)
ii_ca_587_05 (93)
wieloletnia prognoza finansowa (58)
vi ga 79/12 (1)
zobowiązanie do współpracy (1818)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (659)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1761)
x ga 258/09 (4)
2246/10 (3)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (407)
zmiana oferty podwykonawcy (2589)
kio_451_15 (7)
1010/11 (2)
art. 8 ust. 3 (23198)
wybór po terminie związania ofertą (10945)
2159/13 (6)
kosztorys ofertowy (2764)
art 26 ust 3 pzp (12159)
kio 1718/13 (14)
ceny jednostkowe (3266)
"iso 9001" (305)
termin przyłączenia się do protestu (687)
przecinek (84)
Ćwik i partnerzy (10)
kio 1645/11 (9)
2743/11 (23)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1378)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (488)
"zamówienia dodatkowe" (813)
"otwarcie ofert" (3590)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (4122)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1440)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1360)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów jednokrotne (727)
tożsame (4765)
oświadczenie o zgodności z siwz (6618)
kio_148_15 (13)
art 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
805/09 (10)
kary umowne nienależyte wykonanie (893)
"nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia" (331)
jastrzębska spółka węglowa (334)
brak dowodu opłacenia polisy (437)
krs z datą po terminie składania ofert (991)
2756/12 (4)
185 ust. 2 (4787)
wycena 0 zł (1775)
47/12 (25)
brak tabeli elementów scalonych (245)
oferta nie zgodna z siwz (18716)
kio 2217/13 (6)
"art. 25 ust. 1" (3792)
06 austria istotna zmiana (125)
zapytanie o cenę (3013)
oc za produkt (230)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1737)
formularz (7171)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (317)
przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
zakup paliwa (421)
kio 2483/13 (4)
akredytywa (13)
kio/uzp 275/10 (10)
polisa podwykonawcy (324)
cena do dwóch miejsc po przecinku (473)
218/11 (39)
microsoft lub równoważny (172)
dobre obyczaje kupieckie (140)
modyfikacja wzoru umowy (2350)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2557)
"brak interesu" (930)
rażąco niska cena (2866)
vi ga 104/10 (2)
kio/uzp 1147/10 (9)
mba (11)
naruszenie art 144 (1205)
kio 2744 (16)
błędy w kosztorysach (1587)
"zmiana ceny jednostkowej" (31)
2294/11 (26)
kio 701/11 (5)
"wiedza i doświadczenie" (1278)
art 93 ust 4 (6315)
manipulowanie (296)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (235)
przedwczesny (1667)
nie zamieścił ogłoszenia (8610)
art. 24 ust. 5 pkt 8 (15536)
526/16 (4)
asysta techniczna (203)
392/13 (27)
zmiana postanowień umowy (9292)
2069/15 (5)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1717)
zmiana umowy (13205)
"specyfikacja techniczna" (3518)
"certyfikat równoważny" (52)
221/16 (9)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
x ga 176/10/za (1)
rozwiązania alternatywne (1146)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (784)
brak czytelnego podpisu (494)
kio 791/11 (9)
kio_1420_13 (6)
termin związania ofertą (13111)
odrębne umowy (6543)
art 93 ust 1 pkt 6 (6041)
2014 (7062)
art. 24 ust. 1a (3480)
z referencji nie wynika (3869)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (692)
rażąco niska cena + dowody (2195)
1542/12 (4)
473/14 (4)
191/14 (10)
budimex rażąco (167)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (2011)
xix ga 195/09 (11)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (298)
w wykazie wskazał za dużo osób (1614)
24aa (37)
"co jest przedmiotem oferty" (39)
"zmiana podmiotowa" (59)
"v ca 85/07" (13)
kio/uzp 1016/09 (13)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (560)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
nie złożył pełnomocnictwa (4665)
oprogramowanie równoważne (761)
brak numerów katalogowych (685)
próbka kryterium (625)
655/13 (18)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (726)
mpo warszawa (87)
błędny vat podany w siwz przez zamawiającego (1588)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (3246)
kio_540_13 (6)
kio 411/12 (10)
"art. 170 ust. 4" (11)
generalna dyrekcja dróg krajowych (1023)
udostępnienie ubezpieczenia (996)
węgry krk (5)
zgoda na poprawienie innej omyłki (970)
wykonawca (29138)
"wykładnia funkcjonalna" (108)
niepriorytetowe (677)
odpowiedzi na pytania (6562)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4948)
kio_818_13 (3)
1434/14 (9)
"udostępnienie zdolności ekonomicznej" (5)
"13 zł" (346)
art. 2 pkt 7a (782)
kopia zobowiązania (1581)
ii ca 849/09 (1)
art. 26 ust. 4 (15823)
odwołanie na wybór trybu (16779)
przyspieszona (391)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4951)
wykaz głównych usług (2310)
238/14 (11)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (459)
omyłka w ofercie (4227)
art. 24 ust. 2 pkt. 2 (17642)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (238)
nowacja (1)
412/15 (7)
zasada języka polskiego (2332)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (9503)
krus (129)
"zamówienie uzupełniające" (770)
kio_1801_14 (4)
"zasoby finansowe" (130)
kio 560/09 (9)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (7351)
art. 6a (786)
podpis (3904)
rażąco niska cena gddkia (104)
sumowanie (840)
1936/11 (4)
oferta po terminie (24799)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (457)
v ca 264/04 (25)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1133)
404/14 (8)
status podwykonawcy (539)
można zastrzec cenę w wyjaśnieniach tajemnicę przedsiębiorstwa (1182)
oszustwo przetargowe (47)
ochrona (13117)
wykonalność orzeczenia (281)
spółdzielnia naprzód (319)
konkurs na prace projektowe (312)
bezpieczeństwo dostaw (972)
"należyte wykonanie" (5616)
referencje oświadczenie woli (1071)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (419)
utajnienie karty technicznej (207)
kio/kd 25/14 (8)
wykładnia językowa siwz (733)
zastrzeżenie oferty (8449)
ii ca 752/05 (15)
niepodpisana oferta (8281)
"art. 22 ust. 1 pkt 2" (2162)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (33)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (6493)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (2103)
współubezpieczony polisa (4)
odpowiadające swoim rodzajem (10729)
umowa ramowa rażąco niska cena (116)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3444)
informatyzacja (205)
xii ga 293/11 (1)
"zmiany podmiotowe" (59)
kio 1483/13 (4)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (226)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
inwentaryzacja (522)
ilość rdzeni (91)
protokół odbioru końcowego robót (927)
control process (105)
usługi finansowe (5410)
szkolenia (2845)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (925)
kio_uzp_43_08 (8)
"autoryzacja producenta sprzętu" (20)
kio_uzp_784_08 (8)
rozszerzająca interpretacja siwz (773)
xix ga 104/07 (3)
kio 348/14 (5)
tonery do drukarek (101)
warunek zawieszający (148)
ag complex (61)
oferta wpłynęła po terminie (7193)
kryterium rabat (350)
radio (146)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (350)
"oświadczenie własne" (345)
umowy ws. zamówień publicznych (367)
"notariusz miejsca zamieszkania" (7)
"jednokrotne wezwanie" (140)
"art. 87 ust. 1a" (127)
"znajomość języka polskiego" (26)
"prekwalifikacja" (126)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3883)
art. 24aa (37)
"bezpieczeństwa przemysłowego" (66)
"cofnięcie oświadczenia" (34)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2405)
art. 22a ust. 3 (411)
minimalny zakres zamówienia (6613)
"wdrożenie systemu" (1115)
epwd ksi (7)
konsorcjum wadium (1217)
2637/11 (2)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (715)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (710)
kio_691_11 (7)
kio 1681/16 (2)
basic disclosure (9)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1986)
podwykonawca (3788)
"polisa oc" (480)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6908)
brak krk (547)
kio 2014/10 (265)
"uzupełnienie formularza ofertowego" (15)
forma porozumiewania się (275)
67 ust. 1 pkt 1 (3487)
philips (242)
uznanie zarzutów (12993)
forma cofnięcia odwołania (651)
pełnomocnictwo do składania ofert (3220)
1651/15 (2)
1833/14 (28)
"uwzględnił opozycję" (142)
v ca 1040/08 (9)
xii ga 254/08 (4)
art. 24b ust. 3 (115)
46 ust. 5 pkt 1 (4296)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (134)
kio 2462/12 (3)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
kio 2184/13 (11)
pkd (184)
437/13 (11)
protokół zamiast referencji (486)
kryteria niemierzalne (183)
iii ca 214/05 (1)
1251/15 (20)
jednokrotne (1231)
błędna cena jednostkowa (1697)
krs włochy (45)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (933)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5488)
70/09 (17)
2160/14 (8)
42/12 (30)
art. 12 a (23437)
wykazanie tajemnicy (1864)
kio/uzp 2627/10 (6)
kio 2821/14 (7)
iii ckn 1320/00 (16)
v ca 960/02 (13)
odtajnienie wykazu osób (557)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (933)
naruszenie praw patentowych (143)
zamiast polisy certyfikat (83)
982/10 (5)
uzupełnienie treści oferty (8790)
1679/10 (6)
kio/uzp 298/09 (4)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1145)
"utajnienie części odwołania" (3)
i ca 93/11 (5)
898/09 (4)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (6647)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27575)
1548/11 (7)
omyłka nie musi być oczywista (2137)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
kio_2407_13 (5)
"art. 181 ust. 1" (331)
subiektywne kryterium oceny ofert (1132)
kio 77/14 (19)
usługi pocztowe wolna reka (165)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (41)
powtórzenie czynności oceny ofert (11147)
tramwaje śląskie (39)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (9516)
189/13 (14)
51/09 (23)
ii ca 577/06 (7)
"art. 57" (388)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
polisa opłacona (559)
obejście prawa (902)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (9)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (380)
błędne opisanie koperty z ofertą (114)
sprzęt wojskowy (466)
gwarancja producenta a gwarancja wykonawcy (1195)
górna granica kar umownych (93)
viii ga 248/09 (3)
odbiór robót (3257)
"24 ust. 1 pkt 10" (1655)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze (2173)
x ga 69/09 (4)
dobór sprzętu tajemnica przedsiębiorstwa (150)
auskunft aus dem gewerbezentralregister (2)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (14091)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (1054)
odstapienie od umowy (3126)
art. 36aa podział zamówienia na części (32)
saltex (34)
inne dokumenty określające obroty (1923)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (51)
budynek użyteczności publicznej (454)
iso 9001 (312)
import docelowy (33)
"wizja lokalna" (450)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1711)
gispartner (36)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należycie (1254)
ii ca 284/10 (2)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3181)
data zakończenia usługi (2862)
kognicja (674)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (568)
załącznik (14588)
wartość zamówienia brutto (5982)
zasoby (3581)
"dowolnych środków dowodowych" (68)
teatr szekspirowski (9)
w sposób wskazany w uzasadnieniu (20720)
1285/11 (2)
"utajnienie rozprawy" (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (960)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (594)
nieważne pełnomocnictwo (1851)
fakultatywne przesłanki wykluczenia (372)
miarkowanie kar (124)
483 kc (310)
"29 ust 3" (887)
kio 19/11 (293)
niezgodność oferty ze specyfikacją (6190)
zaokrąglenie ceny (332)
podpis oferty (3212)
kio 1590/15 (4)
ga 162/10 (23)
warunek udziału w postępowaniu (12773)
"ochrona praw wyłącznych" (171)
oddział (4579)
uzupełniony wykaz osób (2460)
pełnomocnictwo po terminie (4593)
2126/15 (3)
kio_1152_12 (7)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2572)
biegłego (1939)
sukcesja (76)
konsorcjum, wadium (1217)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (95)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (612)
zmniejszenie zakresu zamówienia (2245)
xix ga 158/07 (4)
kio 90/11 (41)
wykaz osób (6192)
tłumaczenie na język polski (1425)
iv ca 1499/11 (1)
kio/uzp 1213/08 (5)
art. 9 ust. 1 (24797)
art.12a (246)
kio_2793_10 (30)
"informacja banku" (449)
kio 1319/10 (3)
iv ga 10/08 (28)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (181)
2498/10 (28)
opust (75)
zmiana terminu zamówienia (15511)
iii_czp_53_11 (87)
zaświadczenie o niekaralności francja (46)
cena oferty (12973)
wadium art. 46 ust. 4a (699)
art. 142 ust. 2 (1577)
419/15 (6)
różny vat w ofertach (1868)
v ca 1311/02 (13)
kio/ku 34/10 (10)
próbka system (634)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (230)
balice (82)
brak ceny jednostkowej (3242)
succhi di frutta (37)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
kio_786_10 (14)
54/12 (31)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1281)
kio/uzp 430/08 (2)
realność udostępnienia zasobów (405)
autokorekta (15)
zamówienia tego samego rodzaju (16788)
"zmiana istotna" (442)
"89 ust. 1 pkt 8" (590)
otworzył ofertę przed terminem (7035)
engave (27)
"sposób obliczenia ceny " (1724)
szukio (4)
mógł użyć nazwy własnej (2565)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (158)
2785/10 (8)
art. 29 ust. 1 (31057)
wajda (52)
transport sanitarny (664)
oferty częściowe (4086)
nie podał nazwy producenta (2396)
kio_1169_11 (27)
"kio 636/11" (15)
poprawa nazwy modelu (232)
"art. 29 ust. 5" (55)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6982)
x ga 104/10/za (1)
first class (19)
"art. 144 pzp" (85)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (1060)
i c 317/09 (23)
moc dokumentu urzędowego (7740)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (294)
lublinie (1958)
xix ga 160/12 (6)
"rozwiązanie umowy" (453)
sieć szerokopasmowa (166)
"art. 26 ust. 2 b" (1649)
oferta forma oferty (8184)
oferta wariantowa dostawa (334)
1041/11 (4)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (12)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
informacja banku nie stanowi tajemnicy (320)
upadłość konsorcjanta (35)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
aktualny krs (1103)
centertel (90)
334/09 (7)
niepełny skład konsorcjum (4403)
oryginał gwarancji wadialnej (335)
2004/17/we (388)
kio 1975/14 (3)
iii ca 1019/06 (16)
pełnomocnictwo szczególne (1765)
sukcesja generalna (47)
generyczny (30)
kio 2529/15 (4)
395/14 (9)
iii_ca_262_05 (7)
kio 1229/12 (20)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (72)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1380)
kio_1777_11 (7)
"polisa oc związana z przedmiotem zamówienia" (2)
kio_44_12 (6)
sygn. akt iv ca 468/05 (15)
unieważnienie postępowania termin (16540)
magellan (12)
sumowanie doświadczenia konsorcjum (388)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1246)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1210)
zbyt wysokie zabezpieczenie (590)
osoba fizyczna jako podmiot trzeci (1252)
kio 537/14 (6)
zoo łódź (37)
ga 88/07 (5)
"ochrona danych osobowych" (76)
1220/11 (2)
konkurencja (14481)
oświadczenie brokera (81)
kio/uzp 1069/09 (8)
czp 53/11 (110)
tugeb (5)
nieprawidłowe wadium (1914)
ograniczenie podwykonawców (2965)
art. 84 (2925)
1777/11 (7)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1292)
"art. 138a" (7)
zamówienia nieprzewidziane (13102)
próbka tajemnica (132)
"kio/uzp 25/08" (13)
x ga 523/10 (2)
815/15 (2)
vat marża (284)
umowa barterowa (9)
kio 1853/12 (2)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (661)
zakres pełnomocnictwa (4227)
rachunek kosztów cyklu życia (25)
"art. 180 ust. 3 " (637)
"oświadczenie przed notariuszem" (111)
kio 1385/10 (8)
1960/11 (5)
gwarancja wadialna w języku obcym (40)
"system informatyczny" (1545)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (202)
iv ca 280/10 (2)
referencje od spółki powiązanej (387)
"art. 36b ust. 2" (36)
kio_1661_11_kio_1684_11 (3)
xix ga 302/10 (25)
kio_uzp_54_07 (12)
1142/15 (5)
urząd miasta łodzi (433)
"niemożliwość świadczenia" (129)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
kio/uzp 1637/09 (7)
kio_1495_14 (5)
termin ważności wadium (1043)
175/14 (13)
xii ga 304/07 (1)
kio 1689/11 (9)
wydruk z systemu (1661)
niegospodarność (81)
"tabela elementów scalonych" (183)
wykształcenie wyższe (679)
iv ca 181/06 (1)
program funkcjonalno-uzytkowy (980)
zmiana podmiotowa (2749)
xix ga 179/13 (44)
uzp/zo/0-55/07 (5)
house (147)
zaświadczenie z zus i us spółka cywilna (51)
zaniechanie dopuszczenia składania ofert częściowych (2125)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (97)
iv ca 92/09 (3)
zaświadczenie o niekaralności austria (27)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (84)
x ga 196/10/za (1)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (128)
art. 29 (31224)
art.51 ust.2 (580)
kopia potwierdzenia wadium (565)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (214)
kio/uzp 959/09 (44)
1985/11 (4)
kio 96/17 (16)
"art 25 ust 1 pkt 2" (867)
"§ 5 pkt 9" (115)
kio/uzp 968/08 (8)
art. 151 ust. 1 (1386)
oświadczenie art. 22 (14031)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
kio uzp 44/09 (17)
impresa pizzarotti (18)
"błędny numer katalogowy" (5)
"produkt równoważny" (502)
jednorodny (331)
45 (4903)
ii ca 511/09 (2)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
"kio/uzp 703/09" (22)
1881/09 (8)
tylko jeden wykonawca (13245)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (54)
1853/12 (3)
"art. 32" (937)
zmiana terminu realizacji (11107)
kio 14/11 (306)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (124)
pełnomocnictwo kopia (1332)
wyjaśnienie treści dokumentów (12857)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (636)
zamówienia publiczne (32189)
"dostęp do informacji publicznej" (308)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4717)
1769/11 (2)
kio 1379/09 (16)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1586)
art. 27 ust. 5 (12268)
brak cen jednostkowych w ofercie (2417)
nazwy własne (5339)
art. 6 ust. 2 (26909)
"umowa wykonawcza do umowy ramowej" (2)
1447/10 (16)
brak kopii oferty (4238)
nieuczciwej konkurencji (13648)
termin złożenia odwołania (25906)
ii ca 835/04 (6)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1354)
1825/09 (4)
"definicja referencji" (6)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (844)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (985)
kio 1982/14 (3)
preferowanie jednego wykonawcy (1211)
niejasny warunek (3302)
kio_kd_58_10 (9)
oryginał pełnomocnictwa (1417)
"art. 94 ust. 3" (123)
2679/10 (4)
art. 36b ust.2 (107)
usługi geodezyjne (459)
"art.29 ust. 3" (878)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (545)
satis (2)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (3296)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (214)
art. 24 ust. 1 (18210)
2250/11 (7)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (631)
kio 1965/15 (2)
zastępstwo procesowe (2892)
forma uzupełnienia oferty (4593)
bez umocowania (2263)
1758/11 (10)
kio_1507_11 (6)
i ca 67/09 (6)
xix ga 102/09 (18)
art. 181 ust. 2 (1710)
oferta jest oświadczeniem woli (4960)
art. 90 ust. 2 (9136)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (800)
12/09 (471)
"ubezpieczenie majątku" (17)
przedwczesne odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa (352)
vi ga 79/09 (3)
podział na części (3129)
v ca 1603/14 (17)
zamówienie z wolnej ręki (1870)
art. 87 ust. 2 (8618)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (456)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (267)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (266)
czyn nieuczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (4281)
inny skład konsorcjum (6787)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (4040)
kio_1044_10 (3)
kio_564_14 (7)
certyfikat iso, dokument przedmiotowy (479)
ii ca 404/09 (11)
art 46 ust. 4a (1002)
"dodatni wynik finansowy" (51)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
otwarcie oferty złożonej po terminie (6205)
połowy terminu (1256)
ii ca 647/09 (3)
oświadczenie wiedzy referencje (2683)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (1046)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (184)
art 136 (790)
"26 ust. 2c" (67)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (11587)
kio 818/15 (9)
kio/uzp 1490/09 (7)
zmiana vat (2895)
dostawca a podwykonawca (627)
kio 703/09 (22)
odwołanie na dwie części (9610)
518/14 (19)
kosztorys inwestorski (903)
vmware (81)
art. 6 (27045)
"art. 41 pkt 9" (28)
unieważnienie postępowania "co następuje" (14226)
e-puap (24)
"art. 5f" (4)
"interwencja uboczna" (77)
odrzucenie oferty interes (12046)
wygórowane kary umowne (242)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3560)
"zmiana treści umowy" (109)
art. 5 ust 1b (1467)
art. 87 ust.1 (9446)
kio 51/12 (9)
umowa regulująca współpracę (1052)
nie wniósł wadium (2677)
1367/08 (4)
centrum onkologii (289)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (6261)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (7176)
kio 1546/15 (2)
xxiii_ga_924_14 (21)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (6177)
usługi ubezpieczeniowe (1138)
694/13 (12)
art.144 (620)
1812/13 (2)
zmowy przetargowej (212)
źle obliczony vat (175)
rażąco niska cena ochrona mienia (147)
charakter próbki (629)
wadium termin związania ofertą (1981)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (446)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (191)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1685)
16/98 (35)
niewykonanie wyroku (18336)
zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku zamawiającego (142)
spełnianie warunków bez wskazania części (5826)
uzupełnianie próbki (345)
kio 1700/12 (2)
art. 22 ust.4 (10168)
cedig (9)
451/15 (8)
pełnomocnictwo forma pisemna (1305)
"błędy w siwz" (14)
69 (1976)
system informatyczny (2281)
zamówienie dodatkowe do zamówienia uzupełniającego (3422)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
termin wykonania umowy (14144)
"powtarzające się okresowo" (85)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (1145)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (724)
ograniczenie zakresu zamówienia (20856)
1434/08 (11)
notariusz (568)
art. 82 ust. 1 (3384)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3989)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (386)
"usługi finansowe" (72)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (710)
zastąpienie podmiotu trzeciego (1054)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6278)
spółka cywilna urząd skarbowy (474)
cosmic (14)
szwedzkie (110)
"wskaźnik bieżącej płynności" (31)
loco (83)
"brak ceny oferty" (3)
"art. 23 ust. 3" (362)
kio_1798_10 (9)
termin na uzupełnienie oferty (9037)
kod ean (7)
kryterium funkcjonalności (1571)
"podmiot prawa publicznego" (224)
roboty tego samego rodzaju (8091)
uzp/zo/0-973/07 (3)
kio 1472/15 (12)
ochrona ubezpieczeniowa (1115)
art.24 ust.2 pkt.1 (7226)
v ca 1599/12 (2)
"art. 38 ust. 4b" (46)
pokój (288)
2409/15 (3)
ii ca 158/09 (11)
jedz tłumaczenie (96)
c-513/99 (29)
protokół z postępowania (8522)
2779/12 (5)
"poprawienie omyłek" (1533)
drugie miejsce po przecinku (374)
dostawy okresowe (942)
koncentracja środków ochrony prawnej (316)
brak terminu związania ofertą (11588)
wykonanie wyroku (18336)
wykonawca uzupełnił dokumenty bez wezwania (3606)
doświadczenie osoby fizycznej (1478)
oferta oferta równoważna (3141)
1093/08 (40)
art.94 ust. 3 (630)
xii ga 11/09 (46)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą po wyborze (2148)
informacja o zamÓwieniach publicznych nie stanowi tajemnicy przedsiĘbiorstwa (1876)
1906/12 (3)
2593/13 (4)
elektrownia turów (30)
"niezgodność z ustawą" (186)
przeciwnikiem skargi (552)
"art. 67" (1289)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (98)
kio_937_11 (6)
przepisanie warunku (1219)
utajnienie sprawozdania finansowego (108)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (844)
ii ca 918/06 (1)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 (12951)
wpis do działalności regulowanej (1745)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (769)
select (26)
wyjaśnienia dotyczące próbek (755)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
"disclosure scotland" (16)
mvs (13)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (417)
v ca 1973/11 (47)
bank Światowy (47)
kio_uzp_1514_09 (6)
przedmiot konkursu (1809)
koszty postępowania skargowego (627)
zamówienie podobne (9373)
niemieckie krk (33)
kio/kd 15/10 (28)
doświadczenie fidic (335)
"uwzględnia skargę" (602)
kio 1337/12 (25)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy ramowej (220)
zamówienie udzielane w częściach (4639)
udostępnienie zdolności finansowej (1274)
kio/uzp 1833/09 (5)
iv ca 392/05 (8)
kio/uzp 533/10 (2)
kio 425/12 (12)
brak terminu realizacji (14187)
v_ca_243_13 (12)
kio_14_13 (4)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (116)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (804)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (154)
rażące kary umowne (348)
tonery gwarancji (41)
24 ust.2 pkt 1 (15865)
brak pełnomocnictwa (3912)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (5584)
kio_1292_11 (13)
§ 4 ust. 3 (27939)
art. 26 ust.4 (9284)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2131)
kio_1024_11 (11)
art. 6a ustawy pzp (607)
pfizer (12)
"uchwała kio" (892)
kio_uzp_654_08 (11)
ii ca 757/06 (1)
"zmiana terminu płatności" (14)
v ca 1982/12 (9)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (46)
"związanie wyrokiem" (31)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (10)
kio/uzp 680/08 (4)
należyta staranność szacowanie wartości zamówienia (789)
186/13 (18)
opłacona faktura (317)
1617/14 (5)
odrzucenie oferty (20376)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (139)
odpis na pfron (29)
rażąco niska cena opinia biegłego (261)
kio_2829_12 (9)
postępowanie wyjaśniające (5686)
pełnomocnictwo uwierzytelnianie (49)
"kio 104/12" (6)
379/14 (4)
wydruk zaświadczenia zus (67)
kio 938/13 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (681)
warunki zmiany umowy 144 (903)
markowska (1248)
ekologiczne (420)
wzór formularza (3754)
"art. 151" (621)
do dwóch miejsc po przecinku (452)
"usługi niepriorytetowe" (109)
art. 24 ust. 1 pkt 14 (13516)
x ga 103/09/za (1)
warunki udziału w ogłoszeniu (14713)
kio 108/15 (22)
refurbished (3)
uprawnienia bez ograniczeń (7114)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (175)
krakowski park technologiczny (11)
kio_1353_13 (10)
aqap (32)
"art. 85 ust. 2" (326)
kio 2366/10 (3)
"zastrzeżenie kosztorysu" (2)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1636)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (3088)
kio_735_13 (9)
zatrzymanie wadium po upływie terminu związania ofertą (551)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3029)
kio 1639/11 (36)
kio 153/11 (4)
2191/10 (9)
zarzut ewentualny (10972)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (5)
93 ust. 1 pkt 5 (6207)
usługi prawne (12032)
ofert (25855)
brak terminu realizacji w ofercie (13295)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (9378)
kio 2755/15 (3)
"uzupełnienie dokumentów z własnej inicjatywy" (2)
enbrel (12)
zus spółka cywilna (233)
1291/10 (18)
x ga 139/08 (1)
"zmiana terminu wykonania umowy" (41)
247/15 (9)
zamówienia podzielone na części (7988)
kio 592/15 (7)
wykonawca jako profesjonalista (916)
art. 8 ust. 4 (21355)
niepodpisany kosztorys (1186)
kio/uzp 458/09 (14)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (105)
koleśnikow główny urząd geodezji (11)
"art. 189 ust. 2" (6758)
311/15 (6)
pierwszeństwo dokumentów (650)
małgorzata matecka (42)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (765)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (17)
"art. 26 ust. 6" (34)
nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjasnień (5439)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1110)
uzupełnienie tłumaczenia (1759)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (737)
szacowanie zamówienia (1515)
protokół odbioru jako poświadczenie (669)
euro 3 (3956)
oferta osoby fizycznej (2749)
"art. 198b" (608)
25 ust. 1 pkt 2 (14938)
art 140 (1575)
kio/kd 9/13 (16)
nie potwierdzają należytego wykonania (4802)
kio/uzp 938/09 (7)
449/14 (3)
"samokontrola" (43)
"roboty zamienne" (138)
jedna usługa to jedna umowa (2200)
koncesja podwykonawcy (175)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (43)
1408/10 (19)
x ga 254/10 (13)
kserokopia gwarancji wadialnej (98)
art 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
brak podpisu na ofercie (2842)
materiały promocyjne (172)
błąd w nazwie wykonawcy (3550)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena warunków udziału w postępowaniu (1130)
zezwolenie na zbieranie odpadów (268)
spóźniony zarzut (1872)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (800)
wyjasnienia po terminie (16086)
art 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (168)
kio 31/11 (21)
0 złotych (12478)
art. 34 ust. 5 pzp (3060)
termin wniesienia wadium gwarancja (1603)
gospodarzem (266)
usługi kulturalne (116)
kio_2332_12 (5)
art 89 ust.1 pkt 4 (14463)
usa (198)
próbka system informatyczny (181)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (8383)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (20138)
"ubezpieczenia na życie" (30)
"wspólnota mieszkaniowa" (77)
kio 223/11 (4)
36b ust. 1 (144)
oświadczenia wiedzy (8861)
kio/ku 47/11 (10)
mon (175)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (30)
art. 4 pkt 3 lit. i (9571)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (1003)
niemożliwa do przewidzenia (3569)
kio 2364/12 (3)
inna cena cyfrowo i słownie (620)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (854)
podwykonawca dostawy (1548)
kio 2483/14 (4)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (827)
v ca 1468/10 (3)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2046)
rozbicie ceny ofertowej tajemnica przedsiębiorstwa (268)
"29 ust. 3" (754)
zaokrąglanie liczby punktów (65)
przedłużenie terminu składania wyjaśnień (1767)
218/12 (15)
zobowiązanie innego podmiotu (6139)
zmiana podwykonawcy (2236)
93/12 (18)
brak współdziałania zamawiającego (599)
możliwość zmiany umowy (10041)
podstawa dysponowania osobą (5148)
1071/11 (9)
v ga 124/09 (1)
1663/13 (2)
kio 116/16 (5)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (179)
art. 89 ust. 1 pkt 7a (568)
karta produktu (1341)
świadczenie niemożliwe (3663)
630/15 (5)
kio/uzp 821/08 (10)
około (2424)
iso konsorcjum (340)
v gaz 90/07 (25)
cena zero (8847)
1339/09 (4)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (305)
kio 1364/11 (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 17" (38)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2559)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1864)
nieaktualna informacja z banku (694)
warunek (15280)
nieusuwalny (868)
530/09 (3)
kio uzp 184/10 (12)
meble biurowe (153)
529/13 (10)
353 kc (456)
referencje ogólne (1802)
ceidg po terminie (115)
"poświadczenie" referencje (1153)
"prezentacja systemu informatycznego" (6)
art 93 ust 1 pkt 7 (6408)
"umowa pod warunkiem" (33)
self (62)
doświadczenie kierownika budowy (1361)
2931/13 (4)
"kryterium parametry techniczne" (43)
obsługa bankowa (831)
nie otwarto likwidacji austria (26)
oświadczenie o grupie kapitałowej złożone wraz z ofertą (757)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (24)
gdańsku (2475)
szacowanie wartości usługi szkoleniowe (84)
kio 1479/15 (4)
"skrócenie terminu składania ofert" (32)
354/10 (4)
brak okresu gwarancji (3508)
upadłość wykonawcy (556)
kryterium społeczne (2479)
2238/11 (7)
kio/uzp 23/07 (262)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (6440)
"przerzucanie kosztów" (65)
"gwarancja wadialna" (716)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (24)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1100)
xii ga 731/14 (3)
kio 254/11 (6)
koncesja konsorcjum (262)
nie bada się cen jednostkowych (462)
wprowadzenie podwykonawcy (1673)
"art. 16" wspólne (226)
kio/uzp 236/08 (20)
koszty pracy (12187)
kio 2721/12 (3)
kio 1218/13 (2)
92 ust. 1 pkt 2 (3917)
kio_83_13 (4)
zabezpieczenie należytego (3361)
rażąco niska cena na usługi (2281)
"cena zero" (12)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (18133)
kio/uzp 429/08 (10)
kio 1886/11 (4)
"prawo odstąpienia" (173)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (17533)
alternatywny przedmiot zamówienia (2224)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10986)
poprawienie stawki vat (886)
"prowspólnotowa wykładnia" (15)
za krótki termin składania ofert (1249)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (580)
kapsch (58)
art.22 ust.1 pkt 1 (6697)
holenderskie zaświadczenie o niekaralności (7)
kio 532/13 (5)
grota (48)
zmiana formularza oferty (5839)
oczyszczalnia (307)
autoryzacja producenta (329)
kio/kd 93/10 (7)
doświadczenie dostawy (4564)
zamówienie sektorowe (1098)
gdańsk (1245)
kio/uzp 383/08 (6)
odwołanie bez podpisu (3060)
rentowność sprzedaży (149)
kio 2019/10 (3)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1415)
treść poświadczenia (2953)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2402)
1037/11 (4)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1565)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1360)
iv ca 772/05 (4)
"zmowa cenowa" (42)
"ciężar dowodu spoczywa na odwołującym" (59)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (6353)
zobowiązanie osoby (6652)
referencje konsorcjum (2004)
projektuj i buduj (424)
wiadukt most (161)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1304)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1615)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (263)
oświadczenie zamiast referencji (759)
"odległość kuchni " (3)
vat odwrócony (118)
c_538_07 (21)
iv ca 508/05 (5)
ripok podwykonawca (28)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (17854)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1790)
wynagrodzenie mieszane (234)
prawo opcji (943)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3506)
ważność referencji (550)
kosztorys ofertowy a cena ryczałtowa (1100)
kio 1669/14 (5)
poleganie na zasobach finansowych (1792)
podanie nazwy podwykonawcy (970)
tryb postępowania przetarg ograniczony (21805)
1206/11 (4)
brak potwierdzenia otrzymania maila (704)
"i ca 117/12" (70)
kio_uzp_1221_09 (9)
art. 91 ust 3a (825)
832/09 (4)
samodzielne złożenie dokumentów przez wykonawcę (6958)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (241)
metodologia (622)
toya (22)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (10169)
uzupełnienie (9702)
ix ca 709/09 (3)
vii ga 136/09 (9)
gwarancja bankowa w języku obcym (71)
24/14 (23)
brak warunków udziału w postępowaniu (16517)
"iv ca 831/10" (16)
"kluczowe części" (92)
"kryterium kosztu" (41)
iv ca 357/15 (15)
kio/uzp 210/09 (4)
art. 22a ust. 4 (230)
"protokół odbioru" referencje (688)
cena ryczałtowa (2242)
zadania własne gminy (2200)
naruszenie art. 29 ust. 2 (24457)
kio_506_15 (6)
czyn nieuczciwej konkurencji (6834)
próbka systemu informatycznego (181)
próbka uzupełnienie (574)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1368)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5849)
art. 89 ust. 1 pkt. 7a (568)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
zmiana wynagrodzenia (8276)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1175)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (86)
rozkład ciężaru dowodu (566)
franszyza redukcyjna (19)
rażąco niska cena to cena (2779)
496/10 (9)
273/08 (27)
1830/09 (3)
"centrum usług wspólnych" (58)
akuratne uzasadnienie (24)
powstanie szkody dla ogólnego budżetu unii (682)
kio 2746/10 (17)
polisa od podmiotu trzeciego (443)
łopianowska wadium (56)
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (172)
wykluczenia (16775)
wadium treść (2527)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (134)
brak nazw podwykonawców (1813)
referencja treść (3919)
2081/12 (8)
krk dla osoby prawnej (412)
kio 479/12 (3)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (565)
praw autorskich (1253)
kio 1231/13 (7)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (5612)
dokumenty po terminie składania ofert (10734)
ii ca 131/10 (4)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (49)
225/08 (4)
złożenie oferty po terminie (23390)
"na każdym etapie postępowania" (542)
pocztowych (2564)
ii ca 570/04 (7)
najem sprzętu (136)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (782)
powiat suski (8)
zaprojektuj i wykonaj (2568)
energa operator (86)
iv ca 1323/08 (1)
xii ga 420/09 (64)
pełnomocnictwo (4847)
rażąco niska cena wezwanie (2414)
art. 24 ust. 11 (15886)
związek spółek wodnych (654)
ii ca 675/04 (3)
zmiana siwz przed rozprawą (6204)
"ustalone standardy jakościowe" (146)
brak dokumentów na potwierdzenie równoważności (947)
błedny knr (196)
kio 846/10 (4)
kio 238/12 (36)
"odwołanie jest przedwczesne" (27)
kio 108/10 (22)
1425/15 (8)
uzupelnienie bez wezwania (6028)
ix ca 709/09 (3)
de minimis (14)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2589)
495/13 (30)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (2171)
ix ga 46/08 (1)
kio 2830/13 (4)
zastosowano błędną stawkę podatku vat (1026)
niewykonanie wyroku kio (12723)
"odtajnienie oferty" (236)
serwis w polsce (359)
dzielenie zamówienia (1107)
odległość (1040)
podpis pod ofertą (2913)
sam sobie wystawił (3025)
pełnomocnictwo materialne (671)
powtórne wezwanie (1843)
art. 184 (3112)
"art. 134 ust. 6 pkt 3" (61)
x ga 168/11/za (1)
omyłka w kryterium (2648)
dysponowanie (9174)
"wniosek o zabezpieczenie" (19)
xxiii ga 2031/15 (4)
"142 ust 5" (111)
opłata za pełnomocnictwo (284)
1243/12 (5)
zaprojektuj i wybuduj polisa (49)
"podstawa dysponowania" (273)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (5562)
zaokrąglanie cen jednostkowych (61)
udostępnienie protokołu postępowania (2848)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (56)
"kosztorys szczegółowy" (312)
1797/11 (10)
treść pełnomocnictwa (4395)
kopia pełnomocnictwa (1332)
tłumacza przysięgłego (469)
2031/12 (14)
wyjaśnienia po terminie (16086)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
xii ga 451/10 (3)
warunek posiadania ubezpieczenia (2149)
referencje z karami (253)
zakres podwykonawstwa (1212)
"polskie koleje państwowe" (102)
art 26 ust. 2b (2485)
"tłumaczenie gwarancji" (9)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (309)
unieważnienie aukcji elektronicznej (429)
art.24 ust.4 (6537)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
jedno zamówienie (19425)
brak tłumaczenia (2723)
obniżenie wynagrodzenia (2385)
zamawiający jako gospodarz (219)
art. 36 a (6791)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1376)
"konkurs architektoniczny" (17)
użyczenie certyfikatu (85)
art. 63 ust. 3 (2425)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (2115)
zbyt długi okres gwarancji (228)
kopiuj wklej (30)
"dobre obyczaje" (781)
oferta złożona w innym miejscu (11894)
2369/14 (9)
art. 46 ust 4a (1002)
ii ca 1219/06 (4)
czynność otwarcia ofert (6059)
częściowe uwzględnienie (4184)
sponsor (17)
dysponuje bezpośrednio (4336)
nieaktualny odpis z krs (898)
uzupełnił bez wezwania (3308)
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (14313)
niskie ceny jednostkowe (1333)
kio/kd 99/10 (9)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (32)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1755)
rental rights (11)
"forma uzupełnianych dokumentów" (12)
xxiii ga 1313/15 (22)
poprawianie kosztorysu (460)
podmiotem uprawnionym do wystawienia referencji (495)
odmówił podpisania umowy (1529)
kio/2790/10 (19)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (827)
iii czp 164/94 (6)
oświadczenia podmiotów trzecich (4227)
naruszenie dyscypliny (1947)
prezentacja próbki (212)
kio 90/12 (4)
art. 43 ust. 2 (3790)
bezpodstawne wzbogacenie (161)
xix_ga_82_11 (2)
810/11 (19)
niejasne kryteria oceny ofert (2912)
v ca 1621/08 (1)
zakaz udziału podwykonawców (817)
art. 9 ust. 2 (22392)
kio 691/11 (7)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (8603)
2222/11 (19)
dyrektywa obronna (38)
1432/10 (7)
przejściówka (38)
podmiot trzeci tajemnica (1182)
c-264/03 (22)
podwykonawców (3207)
poprawa innych omyłek (1162)
termin realizacji unieważnienie (10680)
brak ogłoszenia w bzp (543)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (23)
duplikat polisy (3)
informacja z krk (563)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (81)
kio/uzp 264/09 (9)
opis jednego producenta (3924)
omyłka wyjaśnienia (3945)
kio 1648/13 (2)
ostrołęka (236)
odrzucenie oferty w procedurze odwróconej (294)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3357)
"udostępnienie oferty" (184)
kio 2846/13 (11)
"upadłość wykonawcy" (75)
kio 1159/12 (8)
xxiii ga 436/12 (1)
zamówienie wspólne (8795)
"zmiana warunków umowy" (45)
v ca 1738/04 (7)
art. 51 ust. 1a (969)
juniper (26)
błędny wykaz dostaw (1100)
"szacowanie wartości zamówienia" (432)
250/12 (8)
sobotę (352)
obowiązek podatkowy (1801)
wniesienie odwołania po upływie terminu związania ofertą (6202)
"inżynier kontraktu" (619)
kio 1777/11 (7)
kio/uzp 1848/09 (8)
podwykonawstwa (1222)
art. 143a (45)
omyłka pisarska (1816)
brak podania nazwy podwykonawcy (1125)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (4147)
nie wykonanie wyroku (18336)
oferta skutecznie odrzucona (6632)
kio/kd (978)
v ca 3128/10 (1)
kio_uzp_1624_10 (4)
997/12 (4)
art. 29 ust. 2 (31023)
prawa wyłączne (10314)
970/12 (15)
24 ust 2a (2575)
ets (914)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (436)
iv ca 648/07 (1)
kio 615/11 (4)
zaświadczenie z krk (451)
zus (919)
v ga 141/09 (4)
iv_ca_831_10 (12)
"negocjacje z ogłoszeniem" (777)
"24 ust. 1 pkt 18" (9)
podmiotowe kryterium oceny (2115)
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (1672)
referencje powinny zawierać (2934)
kio/ku 40/14 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (114)
podwykonawca dostaw (1025)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (2190)
1779/13 (6)
sprawozdanie finansowe tajemnica (188)
piotr kozłowski (853)
tryb postępowania (25144)
art. 26 2b (2486)
potencjał podmiotu trzeciego (2153)
krs aktualny (1103)
oferty równoważne (3252)
wybór oferty po terminie związania ofertą (10786)
podkryterium cena (263)
treść zobowiązania podmiotu (6026)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (1054)
cena dumpingowa (245)
"prawa autorskie" (335)
oświadczenie wiedzy pełnomocnictwo (2141)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2663)
gwarancja bankowa wadium (855)
144 ust. 1 (1269)
art. 91 ust. 2 (8242)
"ubezpieczenia grupowe" (17)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (345)
240/10 (17)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (115)
opinia bankowa obroty (359)
"89 ust. 1 pkt 2" (9377)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (63)
1049 (74)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1384)
v ca 46/07 (4)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (6245)
kio 2332/12 (5)
rozszerzenie zarzutów (2339)
kio 1525/11 (14)
t-9/06 (204)
kio 1070/10 (9)
uzupełnienie dokumentów w formie elektronicznej (1638)
definicja modernizacji (737)
lenovo (81)
dwie oferty jednego wykonawcy (11797)
"wartość polisy oc" (12)
kontrola uprzednia (2301)
nierówne traktowanie plk (143)
art. 24 ust. 2 (18200)
kio 466/12 (13)
kio_2253_11 (4)
uzupełniające (4477)
brak informacji o podstawie dysponowania (6909)
brak wskazania nazwy producenta (2162)
kio 1089/10 (2)
kara umowna referencje (171)
do czterech miejsc po przecinku (205)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (731)
dokumenty uzupełnione po terminie (4627)
atest (506)
"import docelowy" (6)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (448)
"art. 91. ust. 2 pkt 5" (24)
art. 16 (16273)
tusze (50)
kio 41/11 (20)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (9296)
potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej (3283)
kio_2452_11 (5)
nieprzezwyciężalny (137)
polska organizacja turystyczna (49)
ii ca 304/08 (1)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (517)
handel referencjami (175)
poręczenie udzielane przez podmioty (208)
tyco (80)
kryterium gwarancja (3260)
art 29 ust. 3a (2390)
iii czp 111/15 (65)
art. 24 ust. 2a pzp (2122)
"rażąco niska cena" rozbiórka (78)
kara umowna miarkowanie (118)
"grzegorz mazurek" (290)
brak uzasadnienia faktycznego (13714)
49/13 (17)
art. 138c (134)
zmiana harmonogramu (1525)
brak referencji (3619)
wykonanie zastępcze (633)
kio/uzp 193/08 (7)
wyjaśnienie siwz (12888)
nazwa handlowa (2946)
"art. 36a ust. 1" (92)
zmiana knr w kosztorysie ofertowym (295)
xix ga 79/07 (1)
zmiana przed podpisaniem umowy (4913)
kio/kd 96/11 (4)
2462/10 (3)
zwłoka opóźnienie (318)
kio 821/11 (15)
utajnienie całej oferty (662)
zezwolenie na transport odpadów (412)
kio 100/12 (40)
kio/uzp1400/09 (10)
treść gwarancji wadialnej (785)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (5444)
warunki proporcjonalne (1820)
1007/13 (34)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (119)
iii ca 177/10 (3)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3562)
kio 1503/08 (6)
nieregenerowane (46)
2173/15 (3)
żądanie próbek (827)
753/13 (4)
kio 1863/10 (27)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (2063)
disclosure (18)
brak wskazania w ofercie podwykonawcy (2500)
2296/12 (6)
oferta nieporównywalna (2154)
kio 568/15 (9)
kio 900/14 (9)
x ga 327/07 (1)
brak w ofercie (19618)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (503)
"nie krótszym niż 10 dni" (164)
kio_1983_11 (4)
nieaktualny krs (1103)
iii czp 103/10 (25)
ix ga 258/10 (2)
art. 151 ust. 2 (1379)
wadium kopia (605)
kio/uzp 2525/10 (3)
baza magazynowo transportowa (98)
v ca 570/08 (10)
brak podpisu oferty (2842)
3 miejsca po przecinku (489)
art. 26 ust. 4 wątpliwości (9323)
ogłoszenie wstępne (1843)
kio_2765_11 (12)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (13990)
iii czp 146/93 (23)
art. 29 ust. 2 pzp (21211)
licencja na wykonywanie transportu (269)
x ga 178/09 (4)
polisa oc wspólników spółki cywilnej (53)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (566)
cena minimalna (3797)
sposób kalkulacji ceny (3321)
"zmiana ogłoszenia" (762)
ustawowo wolny (1867)
nieporównywalne oferty (2154)
236/17 (8)
odrzucenie oferty brak dokumentu przedmiotowego (12125)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1676)
zaświadczenie o niekaralności stany zjednoczone (46)
zapytania o cenę (3013)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2526)
1135/10 (10)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (333)
"art. 26 2b" (14)
v ca 1396/10 (2)
kio/uzp 1311/10 (9)
i ca 599/09 (2)
simple (90)
okres ważności wadium (882)
odtajnienie harmonogramu (146)
c-21/03 (68)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (7516)
"art. 62 ust. 1 pkt 1" (14)
2124/11 (7)
67 ust. 1 pkt 4 pierwotne warunki (1102)
0,00 zł (359)
aktualizacja dokumentacji (720)
kio/uzp 319/08 (12)
1910/09 (2)
zakup oprogramowania (1268)
"kluczowe części zamówienia" (84)
kio_1957_16 (5)
182 ust. 6 (2897)
xii ga 466/09 (3)
x ga 367/10 (1)
odstąpienie od części umowy (2487)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
kio 20/12 (297)
art. 133 (1180)
oświadczenie zamiast krk (162)
andrzej niwicki (1421)
1130/11 (2)
art. 38 ust. 4a (756)
"ograniczenie konkurencji" (1358)
cel wadium (545)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (20)
"faktura potwierdza należyte wykonanie" (2)
"art.29 ust.3" (745)
2066/16 (2)
wybór brokera (73)
xii ga 43/08 (2)
utrudnianie dostępu do rynku (1424)
"żądanie próbek" (49)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1460)
ocena ofert po aukcji (615)
art. 93 ust. 1a (1327)
kompatybilny (543)
wartość szacunkowa zamówienia rażąco niska cena (1585)
nie przedłużenie terminu składania ofert (2096)
kio 1375/11 (4)
protokół zdawczo odbiorczy (169)
117/15 (5)
zamawiający jako gospodarz postępowania (219)
563/09 (5)
spółka w organizacji (1468)
"kosztorys" ryczałtowe "art. 89 ust. 1 pkt 2" (840)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (17099)
prokura oddzielna (30)
v sa/wa 875/10 (9)
w warszawie (28892)
v ca 2497/12 (1)
izabela kuciak (1122)
instytucja kultury (316)
właściwości wykonawcy (3124)
ix ga 49/09 (9)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1304)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2422)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (236)
zmiana nieistotna (13652)
termin wszczęcia postępowania (14948)
niejednoznaczny opis (9992)
grupa kapitałowa procedura odwrócona (27)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1256)
"opinia prywatna" (150)
unieważnienie postępowania (16770)
informacja banku ważność (434)
pribex (16)
wyjasnienia tresci siwz (12417)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7867)
zamówienie mieszane (336)
1774/13 (3)
koncentracja środków ochrony (316)
kio 2101/16 (4)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (194)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (3323)
termin realizacji kryterium oceny ofert (7441)
kio_1469_10 (18)
kio_749_13 (3)
"powtórzenie aukcji" (47)
prezentacja (1073)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3505)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (214)
pozacenowe kryteria ofert (297)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
kio_kd_46_10 (21)
brak pieczęci (663)
udostępnienie potencjału (2229)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3487)
niepełny formularz ofertowy (2820)
kodeks cywilny (5535)
vi ga 92/07 (1)
"podatek vat" (2547)
"minimalne wynagrodzenie" (578)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4835)
"równego traktowania" (12169)
46 ust. 4 a (4410)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (4240)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2589)
kierownik budowy a kierownik robót (1262)
x ga 352/11 (1)
kio 293/12 (6)
wyjaśnienia kryteriów oceny ofert (8288)
"art. 36 ust. 5" (205)
"przetargu ograniczonego" (21950)
autoryzowany przedstawiciel (358)
"kontrola uprzednia" (391)
miejsce składania ofert (8406)
ryzyko kontraktowe (432)
"89 ust. 1 pkt 3" (1510)
poprawienie ceny ryczałtowej (877)
umowa pod warunkiem (8615)
przejęcie pracowników (153)
xix ga 225/10 (16)
wynik postępowania (27439)
zmiana materiałów (9446)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1801)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
zintegrowany (1518)
tłumaczenie przysięgłe (469)
kio 771/12 (2)
tej samej marki (1153)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2641)
definicja budowy (2190)
rezonans (124)
1236/11 (3)
"przyrzeczenie publiczne" (48)
naprawy (1387)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5498)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4662)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (1014)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (2041)
brak interesu odwołującego (11918)
kio 49/14 (15)
kio_457_11 (5)
brak tabeli elementów scalonych w ofercie (268)
oferta nieważna (7916)
budowa a przebudowa (1959)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
zasada równego traktowania oznacza (8144)
kio/1765/10 (6)
sikorska (1082)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (1106)
kio 2800/10 (5)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (208)
z wolnej ręki (1872)
kio_162_12 (7)
wskazanie znaków towarowych (972)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (501)
x ga 2/08/za (1)
krk (591)
kio/105/11 (3)
certyfikat microsoft (154)
kio_uzp_919_08 (14)
art. 90 ust.3 (4758)
173/11 (14)
kio 2750/11 (5)
wadium dla jednego z konsorcjantów (176)
"93 ust. 1 pkt 4" (809)
kryteria subiektywne (1020)
zasada równego traktowania wykonawców (13197)
zakaz zawarcia umowy (3194)
kio 226/11 (5)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (17589)
kio 1936/15 (11)
błędne sformułowanie zarzutu (3015)
2643/10 (4)
rada administracyjna (3589)
xii ga 88/09 (54)
"tego samego rodzaju" (496)
"art. 4 ust. 8" (39)
art. 66 kc (1159)
"zobowiązanie warunkowe" (8)
usługi marketingowe (182)
nieodrzucenie oferty (20376)
2104/11 (6)
niewystarczające wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1947)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (5435)
próbka systemu (634)
kio/uzp 1502/08 (11)
kio_510_11 (28)
błąd obliczeniu ceny (2618)
budynek stan surowy (164)
art. 6a (866)
związanie wyrokiem kio (10043)
2213/12 (4)
osoby fizyczne (2727)
"linia kredytowa" (89)
c-601/13 (11)
nieprawidłowe zaokrąglenie (362)
kio 907/14 (3)
niedopuszczalne negocjacje (2147)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (6155)
"art. 40 ust. 1" (233)
kio 260/09 (2)
odrzucenie wniosku (11872)
numer uprawnień (3539)
"art 144" (620)
kio/uzp 48/09 (34)
błędnie wyliczony vat (1083)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2440)
skoro wykonawca, wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w siwz załączył do oferty tzw. dokumenty podmiotowe – potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zachodziła konieczność wezwania przez zamawiającego, przed wyborem oferty tego wykon (2)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (4296)
krk podmiotów zagranicznych (100)
art 24 ust. 2a (2575)
"96 ust. 1 pkt 11" (30)
companies house (7)
kio/kd 15/11 (31)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (509)
rozwiązanie umowy konsorcjum (2010)
wydłużenie okresu doświadczenia (580)
jedz art. 26 ust. 3 (365)
vi ga 87/07 (5)
zmiana siwz (12323)
nie mają zastosowania przepisy ustawy (17276)
"46 ust. 5" (387)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (166)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
"konflikt interesów" (84)
xix ga 408/07 (16)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (348)
referencje wystawione podwykonawcy (686)
kio 385/14 (8)
x ga 88/06 (5)
df/gko-odw.35/46/2005/331 z dnia 7 listopada 2005 r. (2)
kio 401/12 (4)
oświadczenie o akceptacji siwz (1285)
26 2f (218)
106/10 (14)
posiadanie środków finansowych (5681)
v ca 2224/03 (13)
kio 1578/10 (35)
67 ust. 1 pkt 1 a (3962)
proporcjonalność (784)
brak narzutów w kosztorysie (342)
art. 67 ust. 2 (3528)
kio 1735/11 (14)
kio 600/12 (23)
"chyba, że udowodni" (200)
iii ca 582/08 (1)
iv ca 870/06 (1)
podkryterium (319)
xix ga 534/08 (2)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
inny termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu i siwz (9875)
brak załącznika do oferty (12126)
901/09 (10)
oferta wstępna 26 (1621)
art 24 (18272)
zamówienie odrębne (7934)
kio 277/12 (3)
kio/uzp 397/08 (4)
czeski rejestr karny (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1315)
"dysponowanie bezpośrednie" (89)
"uzupełnienie próbek" (77)
enigma (125)
art. 145 ust. 1 (1720)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1211)
"22 ust. 2" (1071)
usługa serwisu sprzętu komputerowego (276)
zakres przedmiotu zamówienia (20984)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (7694)
art. 24 ust. 1 pkt 15 (15637)
kio 2307/14 (8)
rażąco niskiej ceny (2847)
elektroniczne zaświadczenie zus (121)
publikacja ogłoszenia (4280)
1641/12 (7)
"nie jest podwykonawcą" (531)
847/10 (5)
dostawa (13120)
stawka roboczogodziny (487)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2661)
"art. 46 ust 4a" (648)
utajnienie wykazu usług (574)
referencje nie potwierdzają (2595)
kara umowna należyte wykonanie (893)
arimr (119)
93 ust. 1 pkt 6 (6041)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (140)
przejęcie praw autorskich (55)
praw wyłącznych (14914)
kio 1341/13 (7)
xix ga 225/10 (16)
iii czp 25/10 (46)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1614)
ca 137/09 (20)
doświadczenie 3 lata zakończenie rozpoczęcie realizacji usługi (930)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (2049)
złożenie dwóch ofert (14369)
próbka "art. 26 ust. 3" (463)
koncepcja realizacji (1410)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (7465)
"zamówienia tego samego rodzaju" (83)
kio 2725/11 (11)
dyrektywy (3870)
xix ga 35/08 (2)
397/14 (6)
wyjaśnienia treści siwz (12417)
brak opłaconej polisy (534)
zbieranie odpadów (505)
referencje bez podpisu (658)
jawność umów (738)
zamówienia uzupełniające na usługi (3571)
prawo do informacji (18756)
kio 1087/12 (3)
sygn. akt iii czp 52/11 (154)
art. 36a (248)
"art 91 ust 3a" (79)
dokumenty spółki cywilnej (3434)
"termin związania ofertą" (1116)
320/15 (5)
gwarancja wadialna spółka cywilna (287)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2248)
definicja zamówienia (5884)
pełnomocnictwo ogólne (1888)
podanie modelu w wyjaśnieniach (1089)
kio_1470_11 (5)
2317/10 (8)
i 1 ca 514/10 (1)
kio/uzp 69/07 (10)
1897/14 (10)
generalny wykonawca (4006)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (871)
6/2010 (35)
miarkowanie (327)
v ca 1209/11 (2)
kio/uzp 815/08 (7)
"nieporównywalne oferty" (201)
unieważnienie postępowania wada (2073)
"manipulowanie cenami" (101)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (704)
wydają się rażąco niskie (1366)
1624/10 (15)
art.29 ust. 1 (4259)
utrata gwarancji (1023)
kio 223/12 (36)
licytacja elektroniczna (183)
353/16 (2)
2776/14 (4)
36b ust. 2 (107)
"art. 15" (1624)
kio/ku (277)
kio/kd 102/13 (3)
zmiana kryterium (7448)
"roszczenie o zawarcie umowy" (29)
"nieprawdziwe informacje" (2360)
waloryzacja (259)
c- 454/06 (71)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2577)
doświadczenie konsorcjanta (188)
art.25 ust.1 pkt 2 (4861)
"xii ga 117/09" (10)
nieaktualne zaświadczenie z zus (317)
obiekt szpitalny (364)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (4213)
dzierżawa przedsiębiorstwa (371)
niejasny opis zamówienia "art. 93 ust. 1 pkt 7" (333)
ogłoszenie o zamówieniu (18978)
kio/kd 86/12 (5)
kio 1594/12 (4)
oficjalny kanał sprzedaży (60)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1673)
kio 1557/14 (12)
przychód netto ze sprzedaży konsorcjum (182)
art. 89 ust. 1 pkt 7b (201)
oferta w języku angielskim (900)
istotna zmiana oferty (12543)
rachunek zysków i strat (520)
kio_uzp_1016_09 (9)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2969)
"zmiana wzoru umowy" (35)
umowa o podwykonawstwo (1099)
francuski krs (44)
rażąca cena (2221)
"zmiany umowy" (783)
faktura należyte wykonanie umowy (1755)
" oferta wariantowa" (406)
kio/uzp 3/09 (73)
kio 2765/11 (12)
nieważność umowy (2474)
xii ga 443/09 (1)
kio 19/09 (241)
innowacyjność (162)
błąd w obliczeniu ceny vat (1398)
czas usunięcia awarii (539)
xii_ga_315_11 (37)
ujemna cena (275)
"art. 5a" (40)
wilim (253)
x ga 65/06 (12)
2016 (3647)
związanie żądaniami odwołania (10374)
jedna umowa jedna usługa (2200)
białystok (1149)
niezgodność z siwz (6678)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1122)
kio 245/14 (9)
czynności zastrzeżone dla kierownika (753)
"powiązania rodzinne" (26)
wynagrodzenie ryczałtowe (2031)
kio/uzp 1876/09 (9)
oferta oferta częściowa (3935)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (798)
nie złożył kosztorysu (3267)
forma uzupełnianych dokumentów (2380)
wadliwy przedmiar (566)
kilka informacji z banku (493)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (6712)
wyjaśnienie elementów rażąco niska cena (2599)
data zobowiązania (4929)
przetarg nieograniczony (23141)
omyłka rachunkowa to (1639)
459/10 (4)
sumowanie potencjału ekonomicznego (212)
wybór oferty termin związania ofertą (10832)
niepodpisana gwarancja wadialna (528)
kio 2709/10 (3)
kio/uzp 708/10 (8)
kio 1877/14 (6)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (608)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6052)
"art. 181 ust. 2a" (71)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (919)
art. 17 ust. 2 (14663)
parafa (219)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (51)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (605)
wysokość zabezpieczenia (4961)
upłynął termin związania ofertą (2047)
art. 26 ust. 6 (14874)
"brak ceny jednostkowej" (23)
"189 ust. 2 pkt 5" (287)
iso 1043-4 (8)
"tylko ceny brutto" (5)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (363)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1941)
koncesje (778)
kio 2490/11 (3)
oświadczenie producenta (4793)
polisa grupowa (26)
zmiana nazwy wykonawcy (6106)
"art. 22d ust. 2" (8)
nowe okoliczności (8692)
art. 189 kpc (372)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (11)
kio 715/14 (26)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (10360)
x ga 83/06 (3)
24 ust. 1 pkt 9 (14171)
1936/13 (10)
465/11 (80)
arr (19)
"art. 6 ust. 2" (102)
ii ca 1239/06 (2)
marża (607)
"brak rysunku" (23)
konwalidacja pełnomocnictwa (109)
kio 2081/12 (8)
działalność regulowana telekomunikacyjne (188)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (15954)
oleju napędowego (161)
xii ga 151/08 (16)
kio 2031/14 (10)
kio_715_14 (23)
szacowanie (1526)
kio 2422/15 (6)
kio 1469/14 (5)
tylko jeden producent (4472)
odrzucenie oferty po wyborze oferty (18576)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1403)
kio 2263/15 (6)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (6344)
38 ust. 6 (5286)
uzupełnienie nieprawdziwych informacji (2228)
konicz (387)
art. 23 ust. 2 (14135)
packo rażąco niska cena (138)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1116)
opinia banku o zdolności kredytowej (506)
1151/11 (10)
sygn. akt vi ga 192/10 (26)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1424)
"opłacona polisa" (453)
nieprecyzyjny warunek (3471)
x ga 189/13 (11)
kio_uzp_308_10 (5)
doświadczenie (9921)
termin dostawy (14083)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1592)
"24 ust. 2 pkt 1" (229)
1463/08 (17)
ryczałtowe ceny jednostkowe (1077)
odrzucenie i wykluczenie (12422)
rękojmia (1183)
art. 22 ust. 1 (19314)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (15765)
gwarancja bankowa w języku angielskim (77)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2228)
konkretyzacja warunków udziału (597)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (399)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1696)
kio 398/15 (7)
nazwa podwykonawcy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (477)
kio 860/11 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1123)
prince (121)
konsorcjum a koncesja (262)
wykonawca to profesjonalista (1125)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (564)
689/11 (37)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (22)
"uzupełnianie próbek" (16)
iv ca 142/11 (20)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1834)
"dzielenie zamówienia" (249)
data ostatniego wpisu (4432)
art. 22a ust. 5 (398)
"korekta finansowa" (767)
dwie próbki (736)
oprogramowanie windows (349)
przekształcenie (428)
podwykonawca podmiot trzeci (1653)
microsoft (402)
"roboty dodatkowe" (579)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (283)
xii ga 713/15 (4)
i ca 410/08 (1)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
1716/14 (4)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (11)
aspekty społeczne (1033)
raty (881)
usługi leśne (504)
kio_1189_13 (5)
umowa leasingu (295)
67 ust. 1 pkt 3 (3444)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (1051)
493/14 (4)
art. 38 ust. 4 (5494)
zmiana terminu (15924)
kio 1667/13 (5)
32 pzp (4319)
kio 1716/11 (5)
brak w ofercie kosztorysu (2897)
brak podpisu pod kosztorysem (373)
nadużycie prawa (810)
art. 26 ust. 2 ustawy pzp (13946)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
gwarancja wadialna (817)
v ca 421/07 (18)
certyfikat iso 9001:2000 (95)
wycinka drzew (140)
kio_2395_14 (7)
2998/13 (3)
"brak strony" (119)
odbiór osobisty (454)
"rażąco niska cena" (2527)
96 ust. 1 pkt 11 (2964)
33/15 (18)
437/15 (5)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1144)
xii ga 366/10 (1)
nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 (10)
erp (164)
art.38 (2673)
"67 ust. 1 pkt 7" (23)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (231)
"art. 297" (116)
1646/10 (4)
"dysponowanie osobami" (1975)
art. 91 ust. 1 (8242)
cena jednostkowa 0 (1937)
użyczenie zasobów (306)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1850)
"nowy styl" (20)
doświadczenie życiowe (916)
art. 58 kc (1275)
kio/kd 68/11 (4)
c-314/01 (37)
"odrzucenie oferty wstępnej" (20)
polkomtel (127)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1677)
grupa interwencyjna (110)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1518)
art. 381 (350)
xix ga 72/08 (2)
składki na ubezpieczenie zdrowotne w niemczech (28)
gwarancja jakości (1695)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8903)
przed notariuszem (539)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (5380)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3456)
odpady medyczne (273)
"aktualne na dzień złożenia" (222)
"obsługa prawna" (179)
świadczenie okresowe (1355)
xii ga 62/08 (2)
kio/uzp 20/09 (107)
"nieistotna zmiana umowy" (77)
sensu largo (154)
koncept (271)
1050/12 (5)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2678)
22a ust. 1 (412)
kio_uzp_1085_09 (13)
tego samego producenta (5288)
"ii ca 109/05" (11)
"wadium konsorcjum" (22)
ix ca 497/09 (1)
kio/478/13 (3)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (8379)
kio 2182/13 (17)
najem (243)
206/08 (50)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
art. 93 ust. 4 (6315)
prokura samoistna (50)
online skills (21)
"referencje konsorcjum" (35)
art. 91 ust.2a (413)
"art. 93 ust. 4" (76)
2336/13 (4)
umowy wieloletnie (801)
art.87 (6156)
zakup samochodów osobowych (167)
"zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa" (57)
udostępnienie uzupełnień (3069)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
bezusterkowy (92)
brak terminu gwarancji w ofercie (4319)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (787)
jadłospis tajemnica (4)
"art. 24. ust. 5 pkt 1" (54)
stręciwilk (1027)
art. 62 (3185)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (1057)
"podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego" "zmiana umowy" (23)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (907)
tajemnica opis techniczny (1289)
czyn nieuczciwej konkurencji cena jednostkowa (1467)
klauzula wykonalności (111)
"art. 26 ust. 1" (1523)
art 24b (115)
odtajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (418)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (13926)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (10515)
art 91 ust. 3a (825)
kio 1624/10 (15)
"22d ust. 2" (24)
ii ca 590/09 (5)
"sprzęt medyczny" (533)
ix ga 44/08 (49)
"wadliwe pełnomocnictwo" (705)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów powinno być precyzyjne (2305)
24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
779/13 (4)
1095/08 (7)
"system kwalifikowania wykonawców" (13)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (6)
kryterium okres gwarancji (2178)
definicja interesu publicznego (4405)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1223)
kio/kd 107/11 (4)
podwykonawstw (1222)
art. 6a ustawy (783)
zmowa przetargowa (212)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (213)
usługi kompleksowe a vat (828)
uzp_zo_0_533_06 (14)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1783)
"brak wskazania producenta" (12)
opłacenie pierwszej raty składki (173)
x ga 109/05/p1 (6)
wybór (20653)
formalności przed podpisaniem umowy (233)
oświadczenie wiedzy pełnomocnik (5010)
lotnicze (699)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5708)
dokument przedmiotowy (15660)
art 40 ust. 6 (6281)
gwarancja bankowa w kopii (346)
kio_2793_12 (3)
warunki udziału w postępowaniu służą (6542)
referencje podwykonawcy (1072)
955/13 (3)
189 ust. 2 pkt 1 (6534)
kio_953_13 (25)
ubezpieczeń wzajemnych (513)
"inter system" (31)
dysponuje lub będzie dysponował (5325)
zaświadczenie o niekaralności szwecja (13)
oficjalnego kanału dystrybucji (38)
kio/uzp 2034/10 (3)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (61)
równoważne materiały budowlane (1130)
przed polskim notariuszem (454)
produkt niezgodny z siwz (4650)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2697)
krk holandia (8)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3357)
964/12 (4)