Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

xxv c 1367/10 (1)
kio 90/11 (38)
kio/uzp 210/09 (4)
wysokość obrotów na rachunku (1423)
przedłużenie wadium w pieniądzu (120)
xxiii ga 203/09 (3)
kio 96/13 (9)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
potencjał (4282)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (1801)
postanowienie o zwrocie odwołania (15004)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (56)
spółka komandytowa krk (36)
norma euro 5 (960)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (999)
zbyt wygórowane kary umowne (105)
iv ca 120/11 (1)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1293)
rebus (34)
kio 59/12 (22)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3013)
równoważne materiały (1298)
"województwo podkarpackie" (78)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
563/09 (5)
dokumenty dla podwykonawcy (2356)
użycie nazw własnych (1571)
tablice rejestracyjne (14)
kio 2012/14 (12)
art. 38 ust. 4a (372)
x ga 25/10 (21)
niejasne zapisy specyfikacji (2471)
kio_2793_12 (3)
kio_1730_11 (12)
brak opinii biegłego rewidenta (154)
niepodpisana oferta (5505)
292/13 (10)
uzupełnienie tłumaczenia (1589)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (745)
iv ca 340/05 (9)
vi ga 83/10 (4)
kio 1110/11 (6)
art. 4 ust. 8b (121)
current ratio (5)
tonery gwarancji (24)
kio 520/11 (2)
lokata (71)
izba (15344)
spółka z o.o. spółka komandytowa (244)
warunki zaprojektuj i wybuduj (498)
warunkowa gwarancja (177)
nieaktualne zaświadczenie z zus (295)
kio 1495/14 (4)
ii ca 386/05 (2)
729/12 (7)
1013/10 (7)
91 ust. 3a (475)
świadczenia okresowe (816)
74/12 (11)
kio/uzp 812/09 (11)
zakaz zawarcia umowy (1686)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (132)
"tłumaczenie dokumentów" (144)
kio 154/13 (9)
dowód opłacona polisa (283)
mon (110)
zus elektroniczny (203)
"łączenie zamówień" (13)
kio 509/12 (5)
1295/10 (15)
kio 122/11 (5)
23/07 (469)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
strona internetowa dowód (2476)
zastrzeżone usługi pocztowe (220)
iii_czp_147_08 (9)
kio 716/11 (2)
9/09 (152)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (1556)
niezwłocznie oznacza (909)
naruszenie uczciwej konkurencji (8809)
regulamin konkursu (323)
kio 218/11 (27)
179 szkoda (3130)
składanie ofert częściowych (1729)
nieuiszczenie wpisu (25180)
dostawa w usłudze (6175)
cezary machnio (21)
pełny odpis krs (805)
631/13 (9)
art. 4 pkt 13 (14894)
"błąd w siwz" (11)
zaproszenie do negocjacji (1033)
"93 ust. 1 pkt 6" (215)
engave (24)
art 38 (3797)
warunki (16138)
1385/10 (8)
"art. 86 ust. 4" (304)
"doświadczenie podwykonawcy" (32)
xix ga 599/06 (3)
0,00 złotych (295)
centertel (88)
gramatura papieru (21)
spóźnione zarzuty (1247)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3289)
dalszy podwykonawca (1359)
zakłady usługowe "ezt" (24)
błąd w stawce vat (1142)
kio 44/12 (11)
równość stron kary umowne (150)
"odmowa podpisania umowy" (94)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1209)
ryczałt kosztorys ofertowy (189)
973/13 (5)
kwalifikacje osób jako kryterium (1820)
pełnomocnictwo art. 103 kc (183)
v ca 1973/11 (14)
bettman (1250)
"art. 26 ust.2b" (951)
kio 1243/11 (13)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (2938)
xix ga 194/07 (14)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (138)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (368)
kio 1535/11 (4)
kio/kd (853)
brak wyboru oferty (14790)
93 ust. 1 pkt. 7 (5984)
"podatek vat" (1784)
brak wadium (1743)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (252)
wyciąg z konta (76)
przetarg nieograniczony (21217)
aktualizacja oprogramowania (224)
"v ga 122/10" (53)
gwarancja bezwarunkowa (319)
wydruk strony internetowej (865)
kio 150/12 (14)
złożenie dwóch ofert (10181)
x ga 117/08 (1)
"referencje konsorcjum" (27)
udostępnienie potencjału finansowego (1260)
art. 91 ust. 1 (5473)
otwarcie ofert (4311)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
usługa ciągła (1437)
vi ca 232/10 (2)
kio_uzp_54_07 (12)
xix ga 82/11 (2)
forma porozumiewania się (213)
referencje wystawione przez wykonawcę (1699)
koncesja (471)
42/12 (29)
898/09 (4)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (831)
podmiotowa zmiana umowy (1333)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (475)
koordynator projektu (155)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (250)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
przedwczesność odwołania (49)
kozienice (59)
brak daty w referencjach (1789)
kio 800/12 (12)
zmowa cenowa (63)
art. 68 kc (475)
"podział zamówienia na części" (244)
kio_626_12 (4)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20359)
"nieporównywalne oferty" (137)
korekta finansowa (409)
nadzór autorski z wolnej reki (72)
wadium wniesione przez konsorcjum (1117)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
komisja przetargowa (1548)
niedostępność produktu (39)
brak pozycji w formularzu cenowym (1142)
493/13 (5)
skarga (21962)
985/14 (3)
ciężar dowodu rażąco niska cena (887)
kio/uzp 1147/10 (9)
podmiot powiązany (1529)
art. 96 ust. 2 (1836)
wykładnia gwarancji (1597)
kio 185/13 (4)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (29)
niejasne kryteria oceny ofert (2559)
kio 1027/10 (4)
brak ceny w ofercie (7372)
data pełnomocnictwa (1667)
x ga 246/10/za (1)
449/09 (6)
suma gwarancyjna (403)
ca 262/05 (8)
brak kosztorysu (2196)
usługi transportowe (809)
błędnie wyliczony vat (950)
kio/uzp/16/09 (19)
817/11 (12)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1147)
144/11 (8)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
ca 421/07 (17)
przesłanki wykluczenia (6660)
"art. 38 ust. 4" (609)
"art. 143b" (21)
kio 2964/13 (3)
poddostawca podwykonawca (49)
"26 ust. 2a" (301)
wyjaśnienie treści dokumentów (8591)
in house (93)
uzp/zo/0-9/06 (4)
udostępnianie uprawnień (886)
art. 13 (17734)
oferta złożona po terminie (16941)
postępowanie kończy się z chwilą (487)
referencje kary umowne (143)
v ca 2037/08 (7)
związek spółek wodnych (580)
subiektywna ocena (1278)
polisa oc dla konsorcjum (268)
161/14 (26)
iv ca 831/10 (7)
oddział (3287)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (91)
477/10 (3)
nadzór autorski (332)
"wyłączenie jawności rozprawy" (20)
24 ust.2a (806)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (26)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1203)
kio 818/15 (7)
nieczytelny dokument (898)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8631)
iv ca 140/08 (21)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (133)
kio 1533/10 (4)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4041)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (158)
brak kosztorysu szczegółowego (1757)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (1738)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (9125)
prokura oddzielna (24)
nadleśnictwo (310)
v ca 484/04 (2)
2104/11 (6)
"art. 82 ust. 3" (931)
art. 89 ust.1 pkt.6 (2917)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
"gospodarz postępowania" (156)
832/09 (4)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (320)
"art. 91 ust. 5" (22)
wyjaśnienie referencji (2320)
kio 19/11 (206)
przeciwnik skargi (343)
polisa kontraktowa (171)
c-328/96 (3)
zgodność z oryginałem (2385)
domniemanie rażąco niskiej ceny (401)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
kio 918/08 (5)
art. 180 (4472)
rażąco niska cena koszty osobowe (299)
niskie ceny jednostkowe (1171)
nadmierne kary umowne (170)
zsi (51)
kio_uzp_619_08 (13)
brak terminu wykonania w ofercie (14305)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
świadectwo pochodzenia towarów (109)
1533/12 (5)
oferta nie odpowiada treści siwz (8008)
vi ga 93/10 (2)
złożenie dokumentów bez wezwania (7304)
irlandii (138)
spełnianie warunków bez wskazania części (5162)
c-126/03 (77)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (76)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2244)
vii ga 9/09 (6)
art. 36 ust.5 (2104)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1253)
kio 64/13 (15)
2191/10 (6)
bezpłatne użyczenie (33)
art. 5 ust. 1b pzp (1013)
kio_uzp_1221_09 (9)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (507)
art. 4 pkt 8 (19020)
"zmiana przed zawarciem umowy" (2)
kio 98/13 (12)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2560)
domniemanie (1386)
art. 23 kp (194)
"zmiana składu konsorcjum" (2)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (9796)
za pośrednictwem banku (1371)
opinia bankowa tajemnica (102)
kio_uzp_1029_08 (5)
przystąpienie interes (9276)
dostawa (8721)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (33)
mba (8)
bgk (27)
rażąco niska cena 2013 (507)
subiektywne (885)
zakup licencji (364)
kio/uzp 1077/08 (8)
"papiery wartościowe" (192)
kio/uzp 476/11 (5)
93 ust. 1 pkt 6 (5645)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (301)
online skills (19)
v ca 307/09 (10)
powiązania kapitałowe (156)
v ca 1805/09 (2)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
27 ust. 5 (7970)
v ca 788/12 (12)
duplikat (16)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (142)
"art. 36 ust. 4" (181)
wadium zatrzymanie wadium (553)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (4042)
kio 665/13 (10)
kio_uzp_1624_10 (4)
"prezentacja oprogramowania" (20)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (49)
kio 1469/10 (19)
vi ga 85/10 (2)
xix ga 72/08 (2)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1087)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (96)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (848)
kio 628/11 (9)
inspire (15)
1008/11 (4)
kio/uzp 1408/10 (7)
i_ca_117_12 (59)
krk słowacja (2)
iii czp 74/05 (232)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (23)
v gaz 4/08 (4)
kio/478/13 (3)
rażąco niska cena nierealistyczna (735)
"dokumenty przedmiotowe" (290)
29 ust.1 (26976)
art 89 ust 1 pkt 1 (13953)
"unieważnienie postępowania" (4967)
ix ga 258/10 (1)
kio_2397_11 (3)
xii_ga_254_08 (3)
indra (18)
"zdolnośc kredytowa" (918)
"art. 183" (1295)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (749)
usługi tego samego rodzaju (9581)
ii ca 295/11 (1)
x ga 183/11 (1)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3365)
205/15 (2)
niepodpisana gwarancja (2250)
kio 287/11 (8)
art 140 (1029)
ii ca 1063/05 (17)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (65)
wpis w krs działalność (785)
badanie rzetelności wykonawcy (834)
v ca 1328/08 (1)
art 136 (698)
kio 2709/14 (5)
1804/13 (7)
kio 246/12 (3)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
rotacja środków pieniężnych (7)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
kryteria oceny ofert w żywieniu (125)
"dysponowanie osobami" (1823)
111 kc (597)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (144)
"zmiany umowy" (431)
1804/09 (10)
błędna podstawa prawna (3868)
"podział spółki" (6)
kio_2765_11 (11)
xix ga 40/08 (16)
niemiecki krk (32)
1274/10 (5)
kio_1623_11 (16)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6922)
23.02.2011 (28)
forma dokumentu (7456)
autoryzacja producenta nawierzchni (48)
46/10 (21)
kio 883/14 (7)
niekompatybilność techniczna (59)
kio 1306/11 (7)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (786)
błędna stawka vat w ofercie (904)
za wysokie wadium (209)
cofnięcie odwołania faksem (728)
1899/10 (7)
zakres podwykonawstwa (1006)
poczta (942)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (47)
folder (264)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4685)
"art. 22 ust. 5" (59)
nieaktualne krk (320)
konkurencja (9399)
dzielenie zamówień (646)
kio/uzp 14/10 (221)
termin na wniesienie odwołania (21718)
26 ust 2b (1506)
miarkowanie kar (92)
alstom (68)
xii ga 151/08 (7)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (15109)
art. 2 pkt 11 (19761)
obiektywny charakter (2423)
kio/uzp 5/10 (130)
zakres polisy oc (615)
uchylenie się od podpisania umowy (1146)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3617)
dokonuje czynności zaniechanej (5183)
wadium w kilku formach (269)
1463/08 (17)
umowa o podwykonawstwo (905)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4015)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (231)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (273)
zatrzymanie wadium 2012 (181)
zużyte opony (44)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (714)
ix ga 49/09 (6)
disclosure and barring service (4)
prezentacja funkcjonalności systemu (340)
kio 1437/10 (5)
2527/10 (3)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1587)
doświadczenie podmiotów trzecich (1838)
67 ust. 1 pkt 4 (2937)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (1859)
porty lotnicze (244)
c-399/98 (31)
konsorcjum pełnomocnictwo (1693)
kio 1070/10 (9)
formularz cenowy brak podpisu (268)
"ograniczenie podwykonawstwa" (22)
doręczenie kopii odwołania (3384)
grupa kapitałowa definicja (285)
unix (36)
krk 10 i 11 (410)
organ zarządzający (1597)
postępowanie odwoławcze (17452)
prawa autorskie do systemu informatycznego (310)
suma cen ryczałtowych (464)
i ca 155/04 (9)
kio 385/14 (8)
kio/ku 34/10 (5)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (516)
179/11 (6)
zmiana wykazu osób (3693)
xii ga 433/08 (13)
wadliwe pelnomocnictwo (1062)
klauzula waloryzacyjna (72)
sygn. akt. v csk 456/09 (18)
literalnie (3160)
rażąco niska cena koszty pracownicze (192)
1181/14 (10)
kio/uzp 857/09 (15)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (2587)
1161/09 (25)
"negatywnych konsekwencji" (1292)
gratis (7)
kio 173/11 (9)
różne stawki podatku vat w ofertach (660)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (311)
niemożliwa do usunięcia wada (381)
1665/10 (2)
338/09 (38)
"usługi szkoleniowe" (105)
przebudowa budowa (1252)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (689)
nieprecyzyjne zapisy siwz (1979)
warunek na korzyść wykonawcy (2314)
brak kosztorysu w ofercie (2144)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (823)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (329)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (23)
wyjaśnianie treści oferty (2911)
wykluczenie (10727)
opinia użytkownika (836)
prokura samoistna (36)
2814/14 (6)
kio/uzp 757/09 (14)
uprawnień (8988)
v cz 48/05 (2)
994/14 (2)
kio/uzp 126/07 (7)
pełnomocnictwa (3359)
1741/10 (6)
x ga 213/09 (1)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (622)
obiekt kubaturowy (225)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (19406)
it.expert (95)
wadium w kasie zamawiającego (104)
internat użytecznosci publicznej (6)
zasada języka polskiego (2080)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (62)
kio_uzp_1155_09 (3)
brak nazwy urządzenia (2189)
kio/uzp 260/10 (27)
uwzględnienie odwołania (22395)
nieporównywalność ofert (223)
ii ca 689/04 (6)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2126)
"wiedzy i doświadczenia" (4533)
doświadczenie konsorcjum (2840)
brak tłumaczenia gwarancji (541)
gwarancja po angielsku (269)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (345)
wpis do rejestru (2156)
podmiot trzeci (2837)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (69)
kio 1542/12 (3)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (535)
warunek doświadczenia (5070)
"własne referencje" (10)
xii ga 448/08 (1)
umorzenie (7749)
"udział w realizacji zamówienia" (551)
"iii czp 25/10" (20)
oticon (31)
zmiana formularza ofertowego (2313)
2106/11 (2)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (10967)
zobowiązanie do współpracy (909)
xii ga 311/09 (5)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (711)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4091)
c-16/98 (8)
2804/13 (4)
wykonanie zastępcze (373)
110/14 (12)
odnowienie licencji (22)
uchylił się od podpisania umowy (2062)
742/11 (9)
wniosek o zabezpieczenie (2305)
tajemnica przedsiebiorstwa (1060)
profesjonalista (529)
"zmowy przetargowe" (141)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
ku 18/14 (13)
gsm-r (30)
usługi bankowe (1414)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (12)
równoważność oferty (983)
cena usługi prawnicze (122)
xix ga 120/07 (4)
ii ca 199/10 (3)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (591)
świadczenia zdrowotne (922)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3534)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
wartość robót brutto czy netto (1312)
sprzęt fabrycznie nowy (355)
kio 14/11 (204)
46 ust. 4a (606)
osobiste wykonanie (1267)
umowa przedwstępna (84)
22 ust. 4 (12482)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
"24 ust. 1 pkt 1a" (68)
43 ust. 1 (3382)
cena dumpingowa (211)
457/12 (22)
kio 886/10 (5)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (291)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13428)
zamówienia publiczne (22821)
kyocera (17)
wadium podmiot trzeci (450)
kryterium rabat (305)
potwierdzenie czynności (12463)
art. 26 (11176)
kio/uzp 69/07 (10)
kio_2213_12 (4)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9263)
obroty na rachunku bieżącym (271)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6671)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1916)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (6980)
xii ga 292/11 (1)
kserokopia gwarancji (303)
art. 24 ust. 1a (2269)
wypowiedzenie umowy (659)
czynność otwarcia ofert (3902)
"zamówienie dodatkowe" (488)
x ga 22/08 (58)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (759)
xii_ga_186_13 (10)
kio 148/15 (13)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (2479)
"naruszył obowiązki zawodowe" (34)
informacja banku tajemnica (257)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (323)
v ca 3128/10 (1)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3580)
brak formularza cenowego (1617)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3017)
"art. 101 ust. 3" (10)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10860)
doświadczenie powtarzalność (39)
charakter stosunku (7962)
niejasne (2994)
"uwzględnił opozycję" (127)
x_ga_81_09 (7)
sprzątanie (1020)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4863)
art. 26 ust. 2c (269)
29 ust. 2 (22076)
xii ga 88/09 (20)
x ga 241/10/za (1)
kio/uzp 2611/10 (3)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
gwarancja wadialna wadliwa (330)
wykaz wykonanych usług (3994)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2117)
ogólna referencja (1207)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (57)
vi ga 79/09 (3)
art. 5 ust. 1 b (18935)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (285)
cena 0 (4870)
telewizja polska (165)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (4364)
xii ga 317/07 (5)
językiem polskim (2471)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7282)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1430)
41/12 (33)
"zmiana wynagrodzenia" (211)
oficjalny kanał dystrybucji (19)
xii ga 117/09 (7)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1550)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
jednokrotne wzywanie (532)
art. 93 (4857)
meble medyczne vat (28)
usługi sprzątania rażąco niska cena (213)
enea operator (59)
"porównywalność ofert" (171)
formularz oferty z innego postępowania (4341)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (481)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11364)
404/14 (8)
iii ca 344/08 (1)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
1867/10 (4)
kalisz (236)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (4042)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (938)
kio 545/11 (11)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (451)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (950)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1648)
oznaczenie ce (661)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
fundusz inwestycyjny (382)
dwie ceny w ofercie (7877)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (21)
183 ust 2 (2056)
krs chiny (20)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (12)
data wniesienia wadium (1139)
"interwencja uboczna" (59)
kio_uzp_1159_09 (3)
wybór najkorzystniejszej oferty (16391)
"niemożność porównania ofert" (18)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (410)
kio/uzp 33/07 (30)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (433)
rozwiązanie umowy (3161)
kio_510_11 (17)
brak uzasadnienia faktycznego (8562)
1268/09 (3)
ponowne badanie ofert (7662)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (602)
143/12 (7)
2635/12 (4)
brak daty na oświadczeniu (5348)
ii ca 529/04 (4)
kio_1213_12 (2)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
ocena koncepcji (1318)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1749)
2649/11 (18)
rażąco niska cena ciężar dowodu (525)
art. 84 ust. 1 (1519)
xii ga 232/11 (1)
i ca 337/08 (4)
kio/uzp 1120/08 (9)
miejsca po przecinku (455)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4562)
zmiana wartości zamówienia (10009)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (2255)
interes przystępującego (4523)
kio/ku 60/10 (2)
106/10 (11)
kio/kd 46/10 (10)
287/15 (6)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (97)
24 ust. 2a (2331)
x ga 231/10 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (16)
kio_2407_13 (5)
termin związania ofertą a wadium (1415)
ochrona osób i mienia (492)
roboty zamienne (507)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1391)
"uzasadnionych potrzeb" (519)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (5)
iv ca 136/10 (2)
kio 560/09 (9)
kosztorys przy ryczałcie (198)
83/13 (12)
przedłużenie terminu związania faksem (429)
"art. 36b" (56)
arcadis (42)
charakter referencji (1903)
referencje wystawione podwykonawcy (449)
zamówienia do 14 000 euro (1218)
sumować doświadczenie (312)
forma pisemna zobowiązania (1410)
iv ca 136/06 (1)
przygotowanie postępowania (6042)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12149)
dokumenty podmiotowe (2217)
udostępnienie ubezpieczenia (552)
"kopia pełnomocnictwa" (39)
omyłka w nazwie produktu (697)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
"różne rozumienie" (30)
rażąco niska cena + dowody (1899)
"brak harmonogramu" (38)
polkomtel (91)
xvi gc 682/08 (3)
"jawność postępowania" (518)
limit debetowy (8)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (2262)
brak producenta w ofercie (3239)
art.46 ust. 4a (461)
zmiana istotna umowy (9154)
brak terminu w ofercie (13391)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
naruszenie art. 144 (1090)
"rażąco niska cena jednostkowa" (11)
kio/uzp 859/09 (12)
xii ga 315/11 (16)
ii ca 183/05 (2)
198f (148)
niepełnosprawni (292)
kio/uzp 1526/10 (4)
salini (34)
kio 735/13 (10)
i1 ca 202/09 (1)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
1673/11 (11)
"art. 59 ust. 2" (13)
dokumenty składane przez konsorcjum (4467)
1502/13 (4)
skuteczne wniesienie wadium (892)
uprawnienia konsorcjum (2368)
zmiana projektu (6309)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1567)
vat ryczałt (152)
urssaf (5)
nieproporcjonalne warunki udziału (906)
1516/12 (6)
certyfikat iso (395)
komputery (785)
v ca 1621/08 (1)
xii ga 132/08 (1)
brak podpisu formularza cenowego (417)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (12060)
formularz cenowy (1828)
art. 186 ust. 2 (4286)
francuski krk (16)
szwedzkie (98)
art. 85 ust. 3 (2096)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7395)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
art. 12a ust. 1 (390)
wadium (2041)
loco (70)
kio_507_13 (3)
bez ograniczeń (10929)
"art. 30 ust. 5" (143)
248 kpc (48)
prowizja kryterium (98)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (202)
art.29 ust.1 (3781)
odszkodowanie (418)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1372)
odwołanie na dwie części (8809)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (90)
iii ca 418/09 (7)
zmiany w umowie (4576)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (864)
2716/13 (13)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (266)
kio 2587/13 (6)
kio_2317_10 (7)
i ca 410/08 (1)
143c (19)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4358)
zmiana siwz przed rozprawą (5559)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1144)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (985)
2998/13 (3)
30% (15185)
kio/uzp 59/10 (14)
kio_2873_13 (5)
przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
zagubienie oferty (18)
pozycja zerowa (111)
oferta niezgodna z treścią siwz (12672)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
art. 85 ust. 2 (2146)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (736)
brak parafy (158)
opłaconej polisy (361)
rażąco niska cena usługi (1354)
zasady uczciwej konkurencji (11150)
286/13 (13)
art. 151 (499)
termin zakończenia robót budowlanych (2597)
kryterium potencjał kadrowy (483)
"ii ca 29/05" (13)
przystąpienie termin (16497)
rozwojowe (251)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (317)
nienależyte wykonanie zamówienia (6202)
termin ważności wadium (966)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3200)
art. 101 ust. 3 (1508)
stanowi treść oferty (13147)
2012/14 (13)
ceidg po terminie składania ofert (76)
art.26ust.2b (951)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (133)
293/13 (8)
interes w uzyskaniu (7927)
xix ga 207/09 (9)
1524/08 (10)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1777)
fordewind (9)
xix ga 34/07 (5)
"ubezpieczenie oc" (418)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (469)
przeciwko środowisku (275)
"art. 36 a" (108)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (793)
654/13 (5)
v ga 84/11 (4)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (17)
kio 1349/12 (9)
art. 47 (1763)
"gwarancja producenta" (145)
kio_1601_13 (6)
"opis przedmiotu zamówienia" (5459)
iii ca 88/09 (33)
i ca 235/09 (5)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2850)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (404)
kio 290/11 (6)
naruszenie art. 32 ust. 2 (3130)
podstawa dysponowania osobami (3063)
unieważnienie czynności wyboru (12695)
zwolnienie od kosztów (765)
rażąco niska cena ochrona mienia (130)
"zatarcie skazania" (36)
nie otwarto wszystkich ofert (2949)
warunek udziału w postępowaniu (11727)
"art. 26 ust. 2b" (951)
łączenie funkcji (1333)
określenie przedmiotu zamówienia (19560)
"handel referencjami" (36)
24 ust. 2 pkt 4 (15771)
kio/uzp 1226/10 (5)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
pełnomocnictwo konsorcjalne (147)
referencja od generalnego wykonawcy (609)
usługi niepriorytetowe (179)
kio 1287/14 (9)
termin zwiazania ofertą (11906)
proporcjonalny warunek (1303)
art. 91 ust. 2 (5473)
omyłka pisarska (1304)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (988)
utajnienie odwołania (839)
tajemnica przedsiębiorstwa (1060)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (4023)
wadium+konsorcjum (18)
1817/12 (14)
"24 ust. 2 pkt 5" (44)
xix ga 328/06 (2)
x ga 75/08 (9)
niewyuczone (18)
1679/10 (6)
kio_uzp_1362_08 (6)
brak warunków udziału w postępowaniu (11065)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (485)
biegła znajomość języka polskiego (41)
przejęcie długu (28)
umowa odpłatna (1040)
generalna dyrekcja (998)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
"art. 49 ust. 3" (20)
rownowaznosc (699)
przetarg ograniczony (16010)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
126/07 (9)
błąd w formularzu ofertowym (1504)
kio/kd 30/14 (12)
14/10 (327)
wykaz robót (3448)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1404)
art. 24b (106)
"kio 104/12" (5)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1119)
przekształcenie (238)
iv ca 1322/11 (1)
vii gc 127/11 (1)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (2880)
508/10 (5)
doświadczenie wspólnika (531)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (181)
art.24 ust.2 pkt 1 (9226)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
zobowiązanie podmiotów (3463)
kio 907/14 (3)
kio 257/13 (4)
kio 1670/11 (4)
istota ceny ryczałtowej (658)
oprogramowanie windows (229)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1036)
kio_2205_11 (6)
informacje ze stron internetowych (3644)
kio 2135/12 (4)
"183 ust. 2" (183)
cena ryczałtowa, kosztorys (912)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (5952)
x ga 338/10 (4)
"26 ust. 2d" (27)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (490)
kio 1639/11 (19)
monitoring mediów (56)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
delaware (9)
"kio 1535/11" (4)
kio_2419_14 (7)
v ca 2446/09 (9)
kio/483/11 (3)
zamawiający jest związany treścią siwz (6817)
1955/12 (17)
cpv (403)
wydłużenie rękojmi (137)
kio/uzp 594/09 (10)
gwarancja (3257)
wadium dla konsorcjum (1019)
dozorbud (105)
87/07 (22)
pkp energetyka (78)
kio/uzp 1695/09 (10)
certyfikat meble (48)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
zamiana kary umownej (113)
kara finansowa (984)
93 ust. 1a (919)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
"usługi telekomunikacyjne" (205)
oferta dodatkowa (9192)
kio_1201_12 (7)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (90)
kio 1902/13 (12)
"linia kredytowa" (85)
mace (9)
kio_1507_11 (6)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1404)
"kio 297/13" (27)
"art. 38" (1884)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (176)
kio/kd 99/10 (9)
kio_uzp_1904_09 (5)
43/10 (16)
błąd ryczałt (243)
c-91/08 (26)
zły vat (143)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5011)
dialog konkurencyjny przesłanki (281)
brak podpisu (2288)
zmiana producenta podczas realizacji (1714)
usługa o charakterze ciągłym (744)
kio 1166/13 (3)
"wyrok wiąże" (4)
deklaracja ce (486)
"wykluczenie wykonawcy" (5776)
"spółka komandytowa" (478)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (139)
odwołanie bezprzedmiotowe (1975)
kio 1891/10 (4)
art. 94 ust. 2 (1573)
x ga 67/08 (42)
v ca 214/06 (13)
powtórzenie otwarcia ofert (2879)
956/12 (9)
kio 698/14 (3)
kio 1909/10 (2)
niekompletna lista grupy kapitałowej (57)
2785/10 (5)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (2561)
krk wydruk (75)
art.12a (140)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
zmiana terminu rozpoczęcia (2543)
24 ust. 2 pkt 1 (12384)
interes (10055)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (208)
"art. 189 ust. 6" (19)
2246/10 (3)
kc (4062)
379/14 (4)
wadium w formie gwarancji (949)
usługi priorytetowe (481)
"1 zł" (138)
uzupełnienie próbki (335)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (536)
"oczywista omyłka pisarska" (1230)
spółka cywilna pełnomocnictwo (898)
xix ga 524/09 (3)
certyfikat wystawiony przez producenta (726)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (652)
brak podpisu na oświadczeniu (1723)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (247)
istotna zmiana (8648)
"brak ceny oferty" (3)
miarkowanie (62)
toner (87)
xix ga 112/08 (1)
kio/uzp 968/08 (8)
kio 1737/11 (4)
wynajem pomieszczeń (89)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1996)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (6901)
"informacja banku" (426)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
należyta staranność wykonawcy (4160)
"gwarancja wadialna" (648)
926/11 (9)
brak zmiany ogłoszenia (6088)
prawo opcji roboty budowlane (292)
spółka jawna dokumenty (2298)
uzupełnienie nazwy producenta (1420)
treśc referencji (2923)
związanej z przedmiotem zamówienia (12084)
nieprecyzyjne (3321)
referencje powinny zawierać (2059)
x ga 98/07/za (1)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (535)
"89 ust. 1 pkt 5" (1946)
kontrola doraźna (585)
1548/11 (5)
kio 2800/10 (5)
producent (3980)
preferowanie jednego wykonawcy (1080)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (27)
wyrok sądu (17001)
30 % (15185)
zaświadczenie z krk (343)
zakup paliwa (209)
ix ga 83/09 (3)
sposób obliczenia ceny oferty (4231)
zmiana treści siwz (10791)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (410)
art 7 ust 1 (29272)
kio 401/12 (4)
v csk 444/06 (31)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (256)
biegły (513)
rażąco niska cena ryczałtowe (608)
informacja banku lub spółdzielczej (289)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2473)
art.86 ust.4 (529)
"żądanie unieważnienia postępowania" (184)
trezor (15)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (354)
błędna stawka vat (910)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1791)
"art. 96" (672)
błąd w vat (1337)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (443)
art 29 ust 3 (21046)
art. 93 ust 1 pkt 7 (4757)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1012)
87 ust. 2 pkt. 3 (7732)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2164)
opłacona polisa uzupełnienie (256)
iii ca 727/05 (7)
art 5a (1031)
kio 1456/12 (3)
wyjaśnienia stanowią część oferty (4424)
dostawy powtarzające się okresowo (150)
x ga 288/11/za (1)
kio_2071_12 (3)
dublowanie doświadczenia (94)
art. 87 ust. 1a (1414)
art. 93 ust.1 pkt 7 (4721)
189 ust. 2 pkt 3 (5849)
v ca 226/10 (10)
kio_2614_11 (3)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (206)
wymagane dokumenty (12623)
kio 1388/14 (4)
kio 35/12 (17)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (455)
sygn. akt iv ca 468/05 (8)
iii czp 103/2010 (2)
656/12 (2)
artykuły biurowe (140)
dane osobowe (1704)
"art. 15 ust. 2" (94)
wielka brytania (186)
769/09 (12)
kara umowna należyte wykonanie (460)
kio 49/11 (17)
vii ca 453/09 (1)
c-59/00 (20)
"companies house" (7)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
oględziny (314)
189/10 (12)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4635)
oferta treść oferty (15710)
art. 189 ust.2 pkt 5 (3981)
umowa o świadczenie niemożliwe (1812)
wskazanie konkretnej daty (3934)
udowodnić (4960)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (521)
referencja (3085)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (474)
36a (192)
wyjaśnienia rażąco niska cena (1586)
oświadczenie producenta o serwisie (793)
357/15 (9)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
iv_ca_508_05 (4)
kio_1710_12 (7)
wybór (19093)
"zamówienia in house" (10)
kio/uzp 1874/10 (11)
atest higieniczny (84)
nota pokrycia (48)
xii ga 160/08 (2)
"niekonkretna oferta" (94)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5856)
"art. 140 ust. 3" (67)
"obsługa prawna" (99)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (465)
"ubezpieczenie majątku" (16)
zmiany istotne (8648)
ogłoszenie upadłości (288)
próbka niezgodna z siwz (840)
cena oferty w euro (1851)
adblue (9)
kuriata rażąco niska cena (99)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (2262)
iii czp 123/07 (15)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (459)
art. 26 2b (1507)
kio 49/14 (14)
xii ga 109/08 (1)
obmiarowe (54)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (98)
70/09 (16)
kio 2115/12 (8)
84/12 (7)
ranking w przetargu ograniczonym (1096)
abm solid (62)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1136)
partnerstwo (174)
koncesja na usługi (382)
kio_1050_12 (5)
84/08 (15)
nieprawdziwe informacje (2482)
maksymalna cena (2709)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (162)
sukcesja uniwersalna a referencje (14)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (934)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (313)
brak cen jednostkowych w ofercie (2187)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (192)
33/07 (36)
kio 132/11 (11)
uzp/zo/0-640/05 (14)
ezt (70)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (40)
kio/uzp 66/07 (8)
lub równoważny (2134)
usługi badawcze (465)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9385)
zamówienia nieprzewidziane (11855)
subiektywne kryterium (910)
usługi leśne (458)
art 85 (2149)
zwrot odwołania wpis (15857)
sprzeczność postanowień siwz (2715)
iv csk 626/13 (13)
informacja z krajowego rejestru karnego (614)
kio/uzp 6/10 (150)
kto wystawia referencje (261)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (474)
1495/14 (5)
kio 493/13 (5)
uniewaznienie postepowania (12253)
referencje własne (1778)
2528/10 (3)
x ga 327/07 (1)
ii ca 1398/05 (5)
xix ga 102/09 (7)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1595)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
odpowiedzialność solidarna (488)
raport z badań (1087)
zakres świadczenia (8053)
"oznaczenie strony" (39)
atest (468)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (605)
v ca 383/07 (2)
kio_1470_11 (4)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (24)
zasoby zamawiającego plk (42)
kio 366/13 (7)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (5819)
kio/uzp 1181/10 (3)
166/13 (12)
art 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
oferta częściowa (2436)
należyte (6861)
xix ga 79/07 (1)
243/13 (22)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
1162/13 (2)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (144)
489/14 (2)
ii ca 762/07 (2)
art.26 ust.4 (5818)
pełnomocnictwo do aukcji (135)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (18)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (127)
"art. 38 ust. 4b" (25)
prawo autorskie (746)
szukio (5)
przerzucanie kosztów (356)
ii_ca_587_05 (86)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (474)
istotna zmiana w treści oferty (10915)
xix ga 167/07 (4)
"tylko ceny brutto" (5)
kio_551_12 (5)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
grecja (64)
odwołanie przedwczesne (1347)
1978/10 (20)
1501/14 (9)
nienależyte wykonanie zobowiązania (2731)
kio_840_12 (7)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (574)
kio 1229/12 (18)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (203)
art. 29 ust. 1 (22089)
art 93 ust 1 pkt 7 (4757)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (4)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1498)
ii ca 137/07 (10)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3054)
rażąco niska cena tonery (15)
wystawca referencji (385)
kio/uzp 707/08 (16)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (586)
x ga 25/09 (17)
art. 36b (72)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1485)
kio 2479/13 (3)
sztuki budowlanej (1025)
art. 181 ust. 2a (194)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (114)
art.67 ust.1 pkt 5 (509)
vi ga 54/10 (3)
kio 90/12 (4)
grafolog (6)
centrum unijnych projektów transportowych (33)
inna omyłka nieistotna (2425)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
x ga 214/09 (3)
ii ca 285/10 (1)
zamówienia powtarzające się okresowo (212)
krk holandia (8)
uzupełnienie dokumentów faksem (1274)
kio/uzp 814/09 (6)
control process (68)
rażąco niska cena zysk (707)
rozwiązania równoważne (1227)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (861)
odległość (622)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
konwalidowanie (20)
kio/uzp 275/10 (10)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (915)
938/13 (5)
brak wpływu na wynik postępowania (11433)
kio 96/14 (7)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (511)
kio_527_13 (4)
ogłoszenia prasowe (169)
składanie nieprawdziwych informacji (1604)
kio 2493 (39)
unieważnienie umowy (7799)
upływ ważności wadium (707)
okres ważności wadium (815)
"prawo opcji " (90)
1642/10 (4)
łopianowska wadium (56)
warunki udziału w ogłoszeniu (9544)
miejsce zamieszkania (537)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (1429)
x ga 60/10/za (3)
1560/15 (4)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7383)
kio/uzp 1780/09 (4)
sikorska (1006)
art. 4 pkt 8a (413)
art. 38 ust. 4b (99)
"odtajnienie oferty" (212)
wolna ręka prawa wyłączne (902)
285/09 (23)
ppp (54)
2488/12 (2)
zamówienie wielorodzajowe (3)
ix ca 182/06 (2)
kio_uzp_86_08 (3)
"kio 1741/10" (8)
wajda (51)
ii ca 1239/06 (2)
wykaz punktów serwisowych (244)
pocztowe (2090)
794/08 (24)
kio 540/13 (6)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1913)
bezprzedmiotowe (1456)
referencje a kary umowne (143)
wniesione po terminie (27431)
437/13 (9)
zawieszenie działalności (357)
241/13 (5)
brak strony formularza cenowego (2109)
kio/uzp 1891/10 (2)
"zdolność finansowa" (922)
interes w przystąpieniu do odwołania (6828)
stosuje się odpowiednio (7858)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
zmiana stawki podatku vat (893)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (50)
1876/09 (8)
wartość zamówienia brutto (5333)
kryteria subiektywne (581)
prawa wyłączne (6202)
v ca 1213/08 (1)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9303)
art 43 (2308)
"zmiana nieistotna" (392)
805/09 (7)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (1388)
zarzut przedwczesny (906)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (758)
x ga 74/09 (1)
ii ca 342/06 (10)
kio_1223_11 (3)
"xii ga 117/09" (8)
c-107/98 (28)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (48)
kio_1016_12 (17)
odrzucenie skargi (15630)
art.90 (2454)
xix ga 599/07 (1)
kio/uzp 458/09 (14)
"art. 91" (5888)
kserokopia gwarancji wadialnej (78)
ii ca 489/06 (28)
in-house (133)
ministerstwo sprawiedliwości (357)
niejasności na korzyść wykonawców (331)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (2775)
konsorcjum koncesja (177)
zmiana wykazu (5277)
kio 3/11 (255)
obniżenie ceny oferty (1951)
niezgodność oferty ze specyfikacją (4191)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (233)
pge (171)
nadmierne warunki (1989)
unieważnienie postępowania brak środków (6419)
stawka podatku vat (1295)
kio 668/13 (3)
936/13 (9)
695/14 (3)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (531)
nieregenerowane (32)
ryzyko gospodarcze (1343)
druk oferty (1442)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
kio 430/14 (6)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (11)
rażąco niska cena po nowelizacji (284)
nie może przekroczyć (1883)
kio 2743/13 (2)
wadium gwarancja bankowa (557)
dostawa paliwa (447)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3248)
"nie mogą obciążać wykonawców" (74)
odmowa zawarcia umowy (746)
art. 22 ust. 4 pzp (8927)
pełnomocnictwo po terminie (3192)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
odpis pfron (24)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
równoważność norm (562)
model (850)
oferty częściowe (2436)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
poufne (397)
wartość umowy (7646)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1011)
290/13 (7)
dowód zapłaty polisa (159)
notariusz (410)
1437/10 (5)
select (14)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (948)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (32)
rfid (42)
"art. 49 ust.3" (24)
brak interesu we wniesieniu odwołania (5320)
zaświadczenie o niekaralności austria (25)
zielone zamówienia (1851)
184/11 (9)
próbek, opisów lub fotografii (115)
uprawnienia bez ograniczeń (4208)
xii gz 74/10 (2)
nie leży w interesie (1372)
wyjasnienia po terminie (14798)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (426)
kanada (42)
86/11 (8)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (196)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (145)
cena jednostkowa rażąco niska (710)
kio_1918_10 (7)
449/14 (3)
przejściówka (33)
v ca 1468/10 (3)
v ca 569/08 (3)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
informacja krk (525)
kio 2358/14 (4)
china (35)
"omyłka rachunkowa " (1218)
rozliczenie w walucie obcej (35)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2267)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (888)
93/12 (18)
kio_uzp_54_10 (6)
zero w kosztorysie (1553)
zmiana składu konsorcjum (3379)
warunki płatności (1443)
1646/10 (3)
data referencji (1980)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (177)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (16286)
rażąco niska cena usługi ochrony (1171)
"niekorzyść wykonawcy" (353)
opcji (518)
"wiedza i doświadczenie" (719)
955/13 (3)
175/14 (10)
89 ust. 1 pkt 1 (13953)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (43)
nie przesłał kopii przystąpienia (1707)
zdolność kredytowa (771)
kio 2046/14 (11)
ii ca 231/06 (1)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (521)
art 12a pzp (501)
materiały opatrunkowe (65)
brak krk (509)
kio 2369/14 (8)
"przedmiar robót" (1443)
"art.26 ust.2b" (951)
jedna usługa kilka umów (1003)
vat zmiana umowy (1512)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (940)
kio 1503/08 (6)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2786)
udostępnianie doświadczenia (1835)
roboty zamienne aneks do umowy (136)
art. 17 ust.2 (11451)
odtajnienie (510)
referencje data wystawienia (555)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (363)
c-188/89 (6)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (11)
"art. 146 ust. 6" (157)
iv ca 271/10 (2)
28.09.2011 rażąco (8)
xix ga 169/11 (3)
dostawa samochodów (552)
"polisa oc" (328)
zmiana umowy z wolnej reki (961)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1462)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
nie złożył pełnomocnictwa (4209)
"art. 91 ust 2a" (18)
327/14 (11)
dotychczasowy wykonawca (4777)
1422/07 (10)
obsługa prawna wolna ręka (331)
kio 2793/12 (3)
537/08 (24)
ubezpieczenie oc (506)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1239)
interwenient uboczny (121)
ii_ca_489_06 (36)
art.51 ust.2 (384)
protokół odbioru końcowego (686)
"cena rażąco niska" (846)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1554)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2064)
kio 630/10 (2)
zmowy przetargowe (107)
art. 181 (1187)
inżynieria rzeszów (62)
1010/12 (5)
kio 1306/13 (3)
kolektory słoneczne (107)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16198)
"art 46 ust. 4a" (589)
wgląd do ofert (986)
1533/13 (9)
grupy kapitałowej (389)
kio/kd 92 (131)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7738)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1132)
ix ga 137/06 (18)
wadium 46 ust. 4a (456)
1730/11 (9)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1074)
zmiana stron umowy (6356)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (100)
nie podano nazwy producenta (2148)
"art. 144 pzp" (78)
1661/11 (5)
"87 ust.2 pkt 3" (1576)
kio 64/14 (12)
obligacje (19)
uzupełnienie certyfikatu (1620)
kio/uzp 816/08 (3)
nadmierny warunek (831)
kio 400/13 (3)
kio 27/12 (197)
zmiana umowy podwykonawcy (989)
kio 1557/14 (8)
oferta (18628)
pełnomocnictwo substytucja (38)
art. 46 ust. 5 (2676)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2246)
niedoszacowanie (132)
"informacje ze stron internetowych" (47)
"brak podpisu" (193)
zaświadczenie z ceidg (58)
v ca 52/08 (2)
forma pisemnego zobowiązania (2277)
lakoniczne wyjaśnienia (583)
rażąco niska cena 2014 (793)
ix ga 89/07 (1)
udostępnienie ofert (4670)
"art. 26 ust. 2e" (22)
brak dowodów rażąco niska cena (1736)
93 ust. 1 pkt 7 (4757)
będzie dysponował (8316)
odwołanie na postanowienia siwz (12777)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (459)
kurs walut (168)
x ga 23/07/za (39)
x ga 122/10 (21)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (1567)
błędna cena jednostkowa (1128)
294/09 (22)
sumowanie obrotów (168)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4029)
655/13 (15)
certyfikat iso podwykonawca (67)
art. 32 ust. 1 (5151)
"system informatyczny" (1017)
ii ca 84/06 (3)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (2859)
ecris (2)
zasady równego traktowania (7549)
udostępnienie referencji (936)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
29 ust.2 (17217)
wskazanie podwykonawcy (1901)
forma zobowiązania (2510)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4275)
art 89 ust 1 pkt 2 (11026)
składki społeczne niemcy (62)
1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
bład w obliczeniu ceny vat (1271)
zamawiający jako gospodarz (183)
1748/14 (4)
c-470/99 (68)
90 ust. 2 (8121)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
nie odczytano ceny oferty (515)
własnoręczny podpis (288)
wartość techniczna (9029)
świadczenia okresowe lub ciągłe (567)
rażąco niska cena dostawa (637)
uzupełnienie na rozprawie (7581)
kio 2791/11 (2)
kserokopia gwarancji wadium (137)
iii ckn 1320/00 (6)
lex retro non agit (14)
250/12 (8)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (387)
"wyciąg bankowy" (41)
"art. 9 ust. 2" (274)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1412)
96 ust. 3 (2691)
powtÓrzenie czynnoŚci (8961)
sumowanie okresów doświadczenia (264)
poprawienie stawki vat (639)
752/11 (11)
ix ga 121/07 (1)
brak kodów źródłowych (244)
viii ga 327/14 (5)
xii ga 43/08 (1)
2557/13 (4)
polisa oc (499)
brak pełnomocnictwa (2624)
przesłanie kopii przystąpienia (687)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (691)
"usługa sprzątania" (487)
ibm (233)
182 ust. 6 (2608)
nie złożył formularza oferty (6332)
doświadczenie dostawy (2821)
dożywotnia gwarancja (11)
postępowanie obarczone wadą (1418)
kio/uzp 2627/10 (6)
art. 180 ust. 5 (5484)
x ga 2/08/za (1)
ceidg bez daty (47)
"brak tłumaczenia na język polski" (24)
różne stawki vat w ofertach (1012)
inżynieria cenowa (125)
uzasadnione przyczyny (3774)
nie wykonał wyroku kio (8577)
kio 2872/12 (5)
brak odpowiedniego pkd (114)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
brak odpowiedzi na wezwanie (7303)
"art. 179 ust. 1" (6628)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (135)
1718/12 (4)
wniesienie odwołania po terminie (20951)
"art. 145" (138)
"koncepcja architektoniczna" (41)
licencja open source (50)
"zmiany w umowie" (134)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5878)
kio/uzp 28/10 (120)
cztery miejsca po przecinku (170)
przejrzystość (1314)
utajnienie próbki (46)
47 (2703)
97/10 (16)
c-507/03 (7)
"art. 46 ust. 4a" (437)
kio/uzp 886/08 (17)
nieprawidłowe referencje (2660)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1245)
uzupełnianie dokumentów faxem (143)
błędna stawka podatku vat (821)
nieścisłości siwz (536)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (1591)
kryterium (6613)
zaliczki (121)
1305/13 (3)
kio 908/14 (4)
990/11 (7)
xix ga 245/07 (6)
naruszenie art. 38 ust. 4b (176)
błędy w dokumentacji projektowej (952)
2710/10 (10)
67 ust. 1 pkt 5 (1859)
"odrzucenie oferty wstępnej" (15)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
kio/uzp 1180/10 (10)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (26)
budynki użyteczności publicznej (272)
gwarancja wadialna (592)
kio 2550/10 (8)
data zakończenia usługi (2486)
odwołanie na czynność wezwania (7119)
rebus sic stantibus (14)
"nieprecyzyjny warunek" (7)
901/09 (10)
wygórowana kara umowna (130)
ii ca 1219/06 (4)
podpis czytelny (491)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6578)
art.189 (4884)
unieważnienie aukcji (316)
kio 385/15 (2)
2424/13 (3)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (8247)
zatarcia (95)
niejednoznaczne postanowienia siwz (5489)
oferta w języku polskim (2380)
status wykonawcy (1406)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (1683)
krk z datą po terminie składania ofert (234)
xix ga 186/07 (2)
viii ga 98/09 (2)
"zasoby ekonomiczne" (27)
"brak projektu wykonawczego" (4)
kio 874/13 (3)
art 82 ust 1 (2175)
xii ga 200/11 (1)
1372/11 (2)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1008)
art. 35 (3645)
wada postępowania (1894)
ii ca 724/06 (3)
ii ca 404/09 (7)
688/11 (2)
mieszane (306)
wimax (6)
"pod klucz" (145)
kryterium społeczne (2110)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (779)
700/11 (8)
"uzupełnienie treści oferty" (239)
"wykładnia siwz" (63)
brak pozycji kosztorysu (1660)
"pełnomocnictwo ogólne" (126)
właściwości wykonawcy (2779)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1020)
"art. 83 ust. 3" (33)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (307)
zasoby podmiotów trzecich (1883)
kio/kd 86/12 (5)
cena minimalna (2217)
144 ust. 1 (760)
"zmiana treści oferty" (1127)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9670)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (2150)
art 8 ust. 3 (21209)
ii ca 284/10 (2)
oferta stanowi całość (10937)
kio 1092/10 (6)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (278)
forma cofnięcia odwołania (581)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
(kio 1408/10 (16)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (105)
dysponuje lub będzie dysponował (4780)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2348)
"wizja lokalna" (284)
wezwanie do wyjaśnień (8260)
407/12 (3)
criminal record check (3)
uzp/zo/0-184/07 (3)
x ga 227/09 (6)
wojskowy instytut medyczny (47)
ograniczenie terytorialne (917)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (407)
kio_2817_10 (7)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1107)
brak załącznika do oferty (11004)
sposób obliczania ceny (1025)
tomograf (245)
art. 185 ust. 5 (2603)
udostępnienie polisy (244)
kio_uzp_1514_09 (6)
numery katalogowe (438)
xiii gc 253/10/iw (3)
89 ust. 1 pkt. 2 (13957)
umowa spółki cywilnej (2985)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (8527)
oddział+spółki (21)
zatrzymał wadium (606)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (145)
art. 24b ust. 3 (106)
kio/kd 64/12 (2)
kryteria+oceny+ofert (5139)
xii_ga_429_09 (73)
przewlekłość postępowania (106)
"zdolność kredytowa" (918)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (975)
referencje członka konsorcjum (894)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (5530)
viii ca 442/05 (1)
crb (5)
1063/12 (8)
na dzień składania ofert (8664)
niezgodność próbek z siwz (508)
zaniechanie czynności (12689)
udzielanie zamówień uzupełniających (1896)
"wyjaśnienia treści siwz" (965)
res iudicata (30)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
zamawiający uwzględnił odwołanie (17092)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1300)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (238)
zamówienia sektorowe (725)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (430)
esri (37)
22 ust. 5 (16759)
kio_uzp_254_08 (19)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (285)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (584)
117/12 (69)
"sposób obliczenia ceny" (1588)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (12384)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1443)
uzupełnienie (6427)
"zakres udostępnienia" (121)
kio/uzp 319/08 (12)
c-100/12 (5)
dialog konkurencyjny kryteria (185)
specyfikacja techniczna (7095)
forma uzupełnienia dokumentów (2997)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8224)
979/14 (7)
krk hiszpańskie (12)
protest (11736)
błąd projektanta (312)
dokumenty z innego postępowania (15764)
dzierżawa analizatora (149)
zmiana podstawy wyceny (2014)
błędy zamawiającego (6075)
nieczytelny podpis na ofercie (352)
v ca 1377/05 (3)
6a pzp (560)
ćwik (90)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
art. 27 (8524)
"art. 94 ust. 3" (92)
630/15 (4)
25 ust. 1 (10221)
wynagrodzenie barterowe (2)
uzupełnienie krk po terminie (376)
kio_14_13 (4)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1329)
1220/11 (2)
numer uprawnień (2208)
ograniczenie podmiotowe (3051)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1610)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (2366)
kio 2/11 (202)
718/12 (9)
2688/10 (2)
wynika z innych dokumentów (10755)
kio_86_11 (3)
2537/13 (4)
autoryzacja producenta sprzętu (109)
art. 29 ust 3 (21046)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (7014)
vi ca 464/05 (62)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (720)
kio 1457/12 (8)
pakiet leków (126)
referencja treść (2923)
zamówienia uzupełniające na dostawy (1400)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (12384)
"odtajnienie dokumentów" (110)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (365)
zaświadczenie us (105)
zamieszczenie dokumentacji (4915)
wykazanie tajemnicy (1575)
"art 91 ust 3a" (71)
poprawianie kosztorysu (353)
starpol (11)
odległość kuchni (66)
c-3/88 (13)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (870)
niejednoznaczność siwz (425)
29 ust. 3 (21046)
"art. 93 ust. 1a" (32)
802/15 (2)
oferta skutecznie odrzucona (4340)
1106/11 (13)
"sprawozdanie finansowe" (580)
1185/15 (6)
1946/09 (3)
podstawy wykluczenia (9291)
zamówienie odrębne (7091)
2352/10 (6)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1817)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (448)
certyfikat polisy (188)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1336)
897/15 (8)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (1616)
"równowaga ekonomiczna" (38)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (13)
niekompletny formularz cenowy (532)
846/14 (8)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2903)
x ga 228/10/za (1)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18896)
bumar (35)
wykonawca sam uzupełnia dokument (2775)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (413)
art. 91 ust. 2a (1134)
71/13 (9)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1363)
równoważność certyfikatów (300)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (8730)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2215)
zmiany nieistotne (8648)
przedłużenie gwarancji wadialnej (321)
kio/uzp 947/09 (2)
świadectwo wykonania (848)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (437)
"interes w unieważnieniu" (10)
2817/10 (8)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (840)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (8636)
żądanie iso (579)
wymóg serwisu na terenie polski (357)
2793/12 (3)
"istotna zmiana treści oferty" (532)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (26)
kio_1776_10 (7)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3228)
błedy w obliczeniu ceny (1855)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1567)
przetarg ograniczony interes (11241)
agencja rynku rolnego (30)
x ga 58/09 (4)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6592)
art.46 ust.3 (741)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (916)
xix ga 408/07 (4)
vi gz 61/10 (1)
wyłączenie konkurencji (3220)
niemożliwość świadczenia (650)
648/10 (5)
finansowanie (2428)
definicja wadium (413)
kio_2695_12 (6)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (3531)
kio_510_12 (12)
4226 (85)
"zakres podwykonawstwa" (207)
1032/14 (4)
art. 192 ust. 2 (7851)
1338/13 (7)
gwarancja bank zagraniczny (94)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (12101)
przerwanie ciągłości wadium (16)
ii ca 460/05 (8)
dostawa artykułów spożywczych (91)
nieoznaczona koperta z ofertą (247)
definicja rażąco niskiej ceny (771)
zmiana ogłoszenia (7362)
kio 1779/13 (6)
x_ga_337_07 (7)
iso 1043-4 (6)
iv ca 180/11 (3)
brak oświadczenia o podwykonawcach (1438)
174/15 (6)
lek (366)
art. 7 (22618)
poręczenie udzielane przez podmioty (186)
opis jeden wykonawca (9616)
kio 1687/10 (5)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1386)
"art. 4 pkt 3" (95)
kio 1748/13 (7)
kio 1965/10 (5)
zasada koncentracji (257)
podpis parafka (39)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (245)
preferowanie producenta (517)
kio 1240/13 (16)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (4673)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (395)
zaniechanie wykonania wyroku (7094)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
xii ga 102/09 (41)
wariantowość ceny (66)
brak wyceny materiału (1338)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (670)
iii_ca_1019_06 (14)
kio 18/13 (17)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4217)
244/13 (7)
nierealny termin realizacji zamówienia (3400)
1329/10 (5)
kosztorys pomocniczy (686)
kio 2483/10 (13)
rzeczoznawca majątkowy (63)
kio/uzp 1158/09 (5)
vi ga 192/10 (11)
grupowe ubezpieczenie (45)
usługi turystyczne (168)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11147)
art. 7 ust. 1 (22536)
brak ceny w formularzu ofertowym (2342)
"sukcesja generalna" (23)
"certyfikat iso" (253)
upadłość podwykonawcy (110)
torell (8)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2367)
odbiór robót budowlanych (1907)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7196)
1502/14 (5)
utajnił formularz cenowy (261)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1798)
c_538_07 (11)
tożsamość przedmiotowa (707)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (507)
udział podmiotów trzecich (2696)
umowy z zakresu prawa pracy (3937)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (94)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (104)
podmiot prawa publicznego (5902)
przejęcie praw autorskich (33)
1366/14 (8)
ii ca 464/09 (1)
ii ca 918/06 (1)
sublimity (16)
błędy w dokumentacji (4703)
"doradztwo prawne" (41)
1780/13 (4)
kio/uzp 1069/09 (8)
x ga 260/08 (19)
consortia (111)
polska agencja informacji i inwestycji (98)
brak podpisu na wyjaśnieniach (1613)
rażąco niska cena ochrony (1346)
błędy w obliczeniu ceny (1855)
1705/14 (11)
forma uzupełnionych dokumentów (1699)
tonery potwierdzenie wymagań (47)
kio/uzp 1311/10 (8)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (443)
litwa (123)
opis usługi (7563)
chiński krs (17)
kio 846/10 (4)
kio 77/14 (16)
5 ust. 1b (1258)
autoryzacja producenta (210)
"art. 94 ust. 3 " (117)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1433)
isok (14)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (714)
odległość serwisu (69)
zus spółka jawna (97)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
karty katalogowe (484)
wadium wniesione po terminie (1983)
2572/11 (4)
kio 2975/13 (7)
wadium konsorcjum gwarancja (721)
x ga 33/09 (4)
"kryteria podmiotowe" (138)
"ograniczenie terytorialne" (26)
brak podpisu pod odwołaniem (2721)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (57)
zmiana umowy przed podpisaniem (2826)
krk komplementariusz (26)
tonery do drukarek (71)
"art. 8 ust. 3" (385)
x ga 103/09/za (1)
"dzielenie zamówienia na części" (153)
61/14 (19)
1007/13 (27)
kio 1202/12 (3)
harmonogram rzeczowo - finansowy (492)
spółka jawna zus (97)
x ga 100/10 (2)
1244/10 (3)
"błędna stawka podatku vat" (167)
ostatnie 3 lata obrotowe (374)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1485)
prawo do informacji (12616)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1926)
czynny obiekt (333)
usługa druku (889)
"art. 4 pkt 5" (21)
iv ga 10/08 (13)
1906/12 (3)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (31)
kio_uzp_418_09 (5)
"parafa" (214)
wyższe wykształcenie (432)
informacja o wynikach postępowania (11773)
przystąpienie do długu (63)
"wykaz osób" (1397)
2363/10 (12)
kio/uzp 1332/09 (2)
kio 1379/09 (16)
poświadczenie wykonawcy (2722)
24 ust. 2 pkt 5 (11857)
ix ca 23/12 (9)
"kopia gwarancji" (24)
poprawienie ceny jednostkowej (948)
unieważnienie postępowania wada (1678)
kio 2723/10 (10)
ryczałt (327)
751/11 (5)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (824)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6652)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
kio 703/09 (20)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (25)
autoryzowany serwis (259)
art. 26 ust. 2 b (7993)
kio 1934/12 (23)
forma oferty (5684)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2653)
226/10 (17)
kio/uzp 878/09 (23)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
wyjaśnienia treści siwz (8532)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (56)
iv ca 29/10 (21)
art. 6a ustawy pzp (352)
przekształcenie wykonawcy (217)
pełnomocnictwo oryginał (981)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1748)
powszechne usługi pocztowe (260)
26 ust. 2a (2182)
kio 476/12 (4)
1514/08 (17)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (745)
sprzeczność w siwz (4682)
"jednokrotnie" (1098)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (266)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1641)
południowa obwodnica warszawy (33)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (510)
51/09 (23)
interes publiczny (10052)
oczywiste omyłki rachunkowe (935)
przedłużenie ważności wadium (484)
poświadczenie nieprawdy (241)
wadium w konsorcjum (895)
v ca 266/08 (2)
ix ga 93/09 (1)
i csk 293/07 (64)
"tauron" (77)
1286/11 (4)
kio 212/13 (4)
x ga 499/10 (2)
459/10 (4)
dysponowanie referencjami (1515)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (2289)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2692)
v ca 422/06 (1)
ii ca 2230/05 (2)
w sprawie dokumentów (17003)
nazwy własne w projekcie (2394)
kio/uzp 1636/09 (3)
2653/11 (4)
cykl życia produktu (38)
ruda śląska (155)
linii kredytowej (176)
oprogramowanie antywirusowe (63)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (199)
porozumiewanie drogą elektroniczną (133)
termin przyłączenia się do protestu (676)
próbki (667)
sygn. akt viii ga 58/09 (12)
niewykonanie wyroku kio (8577)
wadium w gotówce (72)
"93 ust. 4" (61)
2234/12 (5)
vii ga 24/08 (13)
protokół odbioru końcowego z usterkami (163)
art. 381 (307)
x ga 83/06 (3)
art. 182 ust. 3 (2258)
dokumenty przed zawarciem umowy (10143)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (617)
poprawa omyłek (819)
integracji (778)
inne omyłki (2660)
v ca 1930/02 (3)
wykaz wykonanych (6000)
braki formalne (6349)
"formalizm postępowania" (266)
termin związania ofertą (8518)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (1458)
kio 2390/13 (3)
indywidualna ocena oferty (1933)
rozszerzająca interpretacja siwz (674)
"jawność umów" (42)
cena rażąco niska (1773)
utrata gwarancji (600)
2204/10 (4)
protokół odbioru należyte wykonanie (1138)
vii ga 44/05 (3)
kio_1382_13 (4)
art. 140 ust. 1 (1429)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1060)
361/12 (5)
zachowanie uczciwej konkurencji (5690)
interes w unieważnieniu (9685)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (98)
badania naukowe (510)
brak podpisu oferty (1929)
"art. 91 ust 3a" (71)
brak płatności częściowych (857)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (14)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (3990)
kwalifikacja wykonawców (2895)
"art 4 pkt 8" (193)
wyjaśnienia treści oferty (10022)
1670/09 (11)
131/13 (20)
opis jednego producenta (3529)
x_ga_67_08 (59)
kio_1201_13 (11)
siwz a ogłoszenie termin (8255)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (2509)
art. 230 ksh (40)
niska cena (1880)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (1567)
polsuper (37)
24 ust. 1 pkt 1a (2262)
567/10 (3)
wybór oferty termin związania ofertą (9837)
fałszywe informacje (243)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6943)
czechy (125)
elektroniczny krs (462)
kio_1222_10 (3)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (4)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (2924)
kio/1874/10 (7)
"aukcja elektroniczna" (420)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (626)
2765/10 (2)
teoria wysłania (31)
"art. 104" (541)
koncert (31)
17 stycznia 2008 (4714)
art. 94 ust. 3 (1547)
kredytu (649)
kryteria równoważności (402)
x ga 319/08 (4)
polisa oc podlimity (13)
brak interesu w przystąpieniu (6030)
brak ceny w formularzu oferty (3143)
art. 90 ust. 3 (4955)
"certyfikat microsoft" (24)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (622)
harmonogram (1230)
urząd dozoru technicznego (167)
art.90 ust.3 (2043)
poczta polska sa (622)
uczciwej konkurencji (8966)
udostępnienie zdolności kredytowej (199)
po terminie związania ofertą (8460)
nieprawidłowa podstawa prawna (6141)
v ca 2506/07 (39)
różna stawka vat (734)
x ga 143/10/za (1)
wykluczenie wadium (2115)
wasko (405)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1075)
xii ga 362/08 (4)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
art.26 ust.2b (957)
kio 1975/14 (2)
unieważnienie konkursu (1077)
kio_2774_13 (5)
zamawiający nie otworzył oferty (6054)
opinie bankowe (352)
zwłoka nienależyte wykonanie (211)
"art. 90 ust. 1" (1961)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1164)
kio 1218/13 (2)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2127)
art. 46 ust.4a (462)
tryb postępowania wolna ręka (1067)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4502)
kio 2688/10 (2)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (2923)
koszty reprezentacji (2251)
v ca 3384/14 (18)
kio_uzp_338_09 (36)
uwzględnienie odwołania w części (9365)
vi ga 50/09 (1)
słowacja (48)
cofnięcie odwołania (4746)
"interes prawny" (4746)
art. 25 ust. 1 (10221)
1293/13 (4)
ii ca 9/11 (66)
ponowne uzupełnienie (3855)
wadium na nieokreśloną część (1084)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
197/12 (8)
omyłka inna (3586)
kio 2750/11 (5)
cena zero złotych (6048)
jawność protokołu (846)
kv projekty (123)
"powiązania rodzinne" (23)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1279)
gddkia (260)
rÓwnowaŻna (2271)
art. 90 ust.3 (4163)
kio 1375/11 (4)
kio 216/09 (24)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (39)
c-264/03 (20)
otwarcie oferty przed terminem (3876)
import docelowy (20)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2890)
powtarzające się okresowo (133)
zmiana producenta (3778)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
1149/08 (6)
"samokontrola" (36)
kio/uzp 200/09 (7)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (5549)
nie dołączył kosztorysu (967)
art. 6 a (19477)
odwołanie w sobotę (262)
ocena (16208)
inżynier rezydent (123)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1161)
"kryterium jakości" (102)
opcja (518)
kio 80/07 (56)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
subiektywne kryteria (581)
189 ust. 2 pkt 4 (5726)
telefonia komórkowa (128)
ii ca 950/11 (1)
aca 1018/05 (39)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1550)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (527)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (7658)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (6)
uzupełnienie faksem (1337)
656/13 (2)
dokument nie podpisany (4885)
równoważne materiały budowlane (671)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (338)
waloryzacji (236)
wspólna polisa (533)
185 ust. 5 (4056)
oświadczenie o braku podstaw (10467)
autobus (375)
protokół odbioru dostawy (866)
konsorcjum a koncesja (238)
"art. 182 ust. 4" (12)
36b (72)
epuap (66)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1212)
1965/15 (2)
kio 103/10 (34)
art.38 ust.1 (1849)
biegłego rewidenta (277)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10575)
xii ga 374/10 (2)
x ga 101/08/za (2)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
pewność obrotu gospodarczego (732)
kio/uzp 1221/09 (9)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (316)
ii ca 757/06 (1)
12a (391)
brak numerów katalogowych (604)
kryterium parametry techniczne (1983)
pełnomocnictwo ceidg (43)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (721)
treść gwarancji wadialnej (563)
xix ga 43/08 (2)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (216)
klauzule społeczne (581)
295/11 (5)
wykładnia autentyczna (190)
działalność regulowana telekomunikacyjne (170)
kio 1066/11 (8)
"roboty zamienne" (85)
zwolniony z vat (197)
xix ga 131/08 (13)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (982)
brak opłaconej polisy (482)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (1618)
kio 2129/12 (7)
iv ca 870/06 (1)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (608)
946/14 (7)
uzp/zo/0-973/07 (3)
kio 307/13 (4)
konkurs architektoniczny (66)
89 ust 1 pkt 2 (13957)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
utajnienie referencji (211)
341/12 (12)
"pozycja dominująca" (131)
zintegrowany system informatyczny (420)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
art.24 ust.4 (6030)
kio_2694_13 (4)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
art 90 (8147)
oferta złożona przez oddział (2815)
v ca 155/08 (1)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (311)
odrzucenie rażąco niska cena (2473)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
"art. 5a" (36)
sumowanie wartości usług (369)
naliczenie kar umownych (406)
kio_749_10 (3)
podpisanie umowy bez wadium (979)
"art. 186 ust. 2" (1639)
kio 1305/13 (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
98/10 (8)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (319)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2769)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
1457/11 (6)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
"zmowa przetargowa" (75)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
"warunek zawieszający" (38)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (647)
projekt budowlany (3451)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
uzupełnił bez wezwania (2009)
zoz (508)
2369/14 (8)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3041)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19921)
alstom rafako (13)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1076)
art.6 (2761)
dwóch producentów (3646)
art. 43 ust. 2 (2300)
art. 57 kpa (73)
viii ga 136/09 (5)
kio/uzp 233/10 (4)
obliczenie terminu składania ofert (2755)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (5806)
"26 ust. 4" (2293)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
udostępnienie osoby (3438)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
uczciwa konkurencja (8966)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (5706)
"klauzule społeczne" (11)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5032)
"brak wadium" (71)
xix_ga_92_11 (14)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1034)
"art. 151" (58)
1607/2015 (2)
"art. 26 2b" (14)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1668)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5599)
ilość dostaw (1907)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (515)
kio 954/11 (10)
kio 266/14 (2)
manipulowanie cenami jednostkowymi (122)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
za wysokie kary umowne (327)
pełnienie nadzoru autorskiego (164)
96/11 (14)
wyłączny dystrybutor (614)
brak za zgodność z oryginałem (2149)
kio 61/14 (6)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7199)
1197/13 (6)
kio 2754/11 (10)
1515/14 (8)
x ga 76/15 (7)
kio/uzp 1848/09 (8)
interpretować na korzyść wykonawcy (679)
art. 29 ust. 2 (22076)
microsoft whcl (11)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5973)
xii ga 129/10 (2)
x ga 235/09/za (1)
lar (8)
sytuacji ekonomicznej (2424)
laptop (80)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14278)
termin zawity (549)
hotel (114)
kio_506_15 (5)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1899)
"naruszenie art. 42" (24)
zakaz łączenia funkcji (449)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10549)
wniesienie wadium (2016)
maquet (31)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (479)
"zwrot wadium" (190)
należyta staranność (3006)
kio_1729_10 (3)
nieczytelne odwołanie (1321)
xix ga 18/10 (19)
x ga 69/09 (3)
oświadczenie o grupie kapitałowej (634)
doświadczenie kierownika budowy (1211)
odwołanie na treść siwz (13228)
jakościowe kryteria oceny ofert (1121)
art.87 ust.1 (4109)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (25)
pomoc publiczna (5397)
aca 357/10 (32)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (859)
2285/12 (6)
kio 2480/12 (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (42)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (872)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12905)
system informatyczny (1480)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2315)
"art. 32 ust. 1" (270)
brak dowodu wpłaty wadium (564)
kio 2500/10 (3)
niewłaściwy tryb postępowania (10342)
forma uzupełniania dokumentów (2115)
kryteria oceny (6345)
chiński rejestr karny (15)
1769/11 (2)
zeznania świadków (436)
brak podpisu na formularzu (747)
forposta (39)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1982)
kio/105/11 (3)
oferta wstępna 26 (846)
dokumenty z szwajcarii (66)
chiński (82)
zmiana podmiotu (5609)
"błędna podstawa prawna" (90)
norma wycofana (600)
pełnomocnictwo dla lidera (1102)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2527)
brak wpisu do ewidencji (709)
24 ust 2a (2331)
warunki przedmiotowe (11837)
koncepcja (1416)
kio_1758_11 (9)
zaliczka (293)
itil (31)
spóźnione odwołanie (1718)
ii ca 616/05 (3)
pełnomocnictwo 104 kc (243)
kio 797/12 (4)
rażąco niska cena dowody (1232)
24 ust 2 pkt 1 (16298)
konwalidacja pełnomocnictwa (95)
błędy w kosztorysach (1193)
kio/uzp 687/10 (2)
1078/12 (6)
382/12 (3)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (601)
naruszenie obowiązków zawodowych (2949)
1319/10 (3)
xix ga 403/08 (1)
przeniesienie praw autorskich (290)
zmiany korzystne dla zamawiającego (1461)
91 ust. 3 (7410)
niejednoznaczne zapisy siwz (4536)
540/13 (6)
74/14 (11)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (364)
kio 23/15 (19)
850/08 (2)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23790)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (4673)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (913)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (850)
"błędna stawka vat" (94)
kio 791/11 (9)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (7973)
elektroniczny zus (203)
kio 1097/14 (4)
krótki termin realizacji zamówienia (915)
xix ga 468/10 (5)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (536)
dopuszczenie do obrotu (1616)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3659)
"dokument równoważny" (133)
"art. 190 ust. 7" (385)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3110)
"ciąg pełnomocnictw" (30)
sumowanie szkoleń (68)
przeprowadzenie prezentacji (774)
kio/ku 47/11 (9)
i ca 495/13 (13)
kio 1327/09 (18)
kio 691/11 (7)
aktualna informacja z krk (384)
458/09 (13)
c-324/98 (55)
dowody rażąco niska cena (1899)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
zasada uczciwej konkurencji (7958)
91 ust 3a (705)
deklaracja zgodności ce (462)
pełnomocnictwo w formie kopii (581)
zakres informacji z krk (512)
"§ 7 ust. 2" (400)
x_ga_332_09 (6)
udostępnienie zdolności finansowych (1129)
cena brutto (3431)
wadium konsorcjum (895)
niedopuszczalna zmiana oferty (4480)
art. 40 ust. 6 (4151)
meble biurowe (127)
nakazuje unieważnić postępowanie (4051)
porównywalność (489)
operator wyznaczony (559)
prezentacja systemu informatycznego (175)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2863)
kio_2434_12 (7)
planeta (33)
2772/13 (2)
niemiecki rejestr handlowy (75)
art. 82 ust. 1 (2175)
1716/14 (4)
125/09 (13)
"dostawa paliwa" (45)
wadium jeden członek konsorcjum (217)
kio/uzp 338/09 (36)
warunki udziału w postępowaniu służą (5816)
987/14 (2)
należyte wykonanie dostaw (1642)
różne stawki podatku vat (664)
system pobierania krwi + zamknięty (28)
cena zero (6070)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (510)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1005)
łączenie zamówień (2149)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2259)
1285/11 (2)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7847)
dokumenty wystawione po terminie (3972)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (243)
kio/uzp 267/10 (6)
"art. 142 ust. 5" (75)
naruszenie zasady jawności (863)
kio 150/14 (6)
vat na usługi szkoleniowe (136)
wdrożenie (1882)
samozatrudnienie (29)
aktualność krs (71)
uzupełnienie krs (1060)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (613)
roboty dodatkowe zamienne (413)
karta oceny ofert (1572)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
kio 72/13 (14)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (6866)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (514)
x ga 523/10 (2)
2679/10 (4)
"186 ust. 2" (1655)
kio/uzp 1680/10 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (762)
usługi ciągłe (944)
jawność (897)
bezstronność (328)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2383)
zobowiązanie do sprzedaży (1103)
krakowski park technologiczny (5)
art. 26 ust. 2b polisa (213)
wadium treść (1883)
360/13 (3)
x ga 337/07 (7)
kio 271/12 (18)
kio_874_13 (3)
termin na zadawanie pytań (773)
0 złotych (11977)
leki (265)
2794/13 (10)
solid (131)
polisa tajemnica (160)
zmiana terminu płatności w umowie (1249)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (795)
kio_2854_12 (10)
ca 489/06 (41)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1060)
autoryzowany kanał (54)
wykaz dostaw (1619)
1019/06 (15)
zamawiający sektorowy (1009)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (12691)
"§ 3 ust. 4" (295)
kio 1752/10 (5)
nieaktualny krs (737)
zamówienia podobne (5943)
tłumaczenie na język polski (1300)
"produkt równoważny" (283)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
oryginał (3457)
nieprawdziwe referencje (958)
kio/ku 1/11 (45)
art.26 ust.2 b (4645)
"na korzyść wykonawcy" (325)
xii ga 308/08 (3)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6278)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4859)
uchylanie się od zawarcia umowy (314)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (802)
sufo (62)
oferty o takiej samej cenie (4672)
art. 15 (15117)
uzupełnienie pełnomocnictwa (1653)
1339/09 (4)
umowne prawo odstąpienia (893)
zamówienie udzielane w częściach (4081)
telaustria (14)
1092/10 (7)
art 67 ust 1 pkt 4 (1869)
"art.22 ust.5" (59)
umowa zlecenia (1623)
"oświadczenie przed notariuszem" (91)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (904)
średnioroczne zatrudnienie (52)
szacowanie (790)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (707)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13352)
wpis od skargi (20518)
ograniczenie konkurencji (8393)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (401)
proporcjonalność (584)
2296/12 (5)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2739)
braki w formularzu ofertowym (3870)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (9026)
kio 1533/12 (6)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (748)
art.26 ust. 2b (1316)
podmiot trzeci podwykonawcą (843)
roszczenie o zmianę umowy (1280)
sekocenbud (144)
vii ga 146/10 za (4)
rażąco niska cena budowa (870)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
ważność krk (110)
obejście prawa (786)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (245)
"odmowa udostępnienia" (241)
oferta wyjaśnienia treści oferty (9818)
245/14 (6)
kio 2191/10 (6)
c-599/10 (31)
sygn. akt vi ga 192/10 (22)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (274)
wykroczenie zawodowe (121)
kio 19/09 (157)
93 ust. 4 (5906)
koncepcja realizacji (1229)
minimalne wynagrodzenie (2085)
rapid (29)
z referencji nie musi wynikać (2481)
pkp plk (103)
ii ca 679/10 (3)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
kio 20/10 (306)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (13)
dokumenty francuskie (222)
art. 182 (2292)
"art. 67 ust. 2" (31)
eurovia (103)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (68)
materiały promocyjne (84)
kio 2687/10 (4)
efekt skali (634)
pisemne zobowiązanie w oryginale (805)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (1905)
zgodnie z treścią wyroku (14711)
"niewłaściwy tryb" (151)
bliskości (145)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (1503)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2019)
siemens ag (67)
1960/11 (4)
uzupełnienie bez wezwania (3748)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (542)
referencje wystawione przez samego siebie (811)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (112)
386/10 (7)
awos (12)
1255/12 (4)
oświadczenie podmiotu trzeciego (2426)
kumulatywne przystąpienie do długu (2)
art. 68 ust. 2 (1882)
bank Światowy (44)
dysponowanie potencjałem technicznym (2207)
patent (683)
nadpłata wadium (4)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (92)
kio/uzp 1280/10 (26)
"146 ust. 6" (158)
kio 400/14 (6)
unieważnienie postępowania interes publiczny (7455)
sprawozdanie finansowe tajemnica (103)
fifa (57)
przynależności do grupy (274)
art 24 (16818)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
brak wskazania nazwy producenta (1917)
konstancin-jeziorna (91)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (281)
1624/10 (15)
"art. 4 pkt 8" (193)
kio_1807_12 (7)
rażąco niska cena 2015 (634)
nieopłacona polisa (361)
kio_uzp_984_09 (16)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1245)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (13)
762/13 (7)
francji ubezpieczenie (95)
"usługi niepriorytetowe" (56)
kary umowne wygórowane (130)
kio 2746/10 (17)
świadectwo przejęcia (156)
"kio 1507/11" (6)
kio/uzp 476/09 (10)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
art. 89 ust.1 pkt 7 (10900)
pełnomocnictwo do odwołania (4167)
brak oświadczeń w formularzu oferty (3750)
ceny jednostkowe (2283)
zmiana terminu umowy (6964)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
zabezpieczenie oferty wadium (1177)
art 87 ust 2 pkt 3 (5775)
usługi pocztowe (964)
zamawiający nie może domniemywać (729)
koncesja konsorcjum (177)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (60)
art. 17 ust. 3 (12855)
udzielenie kredytu (600)
1225/10 (8)
promed (110)
art. 32 ust. 2 (3508)
iv ca 1148/08 (1)
xix ga 35/08 (2)
narodowe centrum badań (224)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6512)
opis równoważności (615)
przedmiar a ryczałt (157)
miejsce złożenia oferty (11631)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
brak załącznika (11402)
art 89 ust 1 pkt 3 (10948)
676/11 (6)
brak podpisu na formularzu ofertowym (486)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1286)
kio_2308_10 (5)
działalność regulowana (2312)
posiadanie uprawnień (6816)
wartość realizowanego zamówienia (4153)
x ga 251/10/za (1)
wpłata wadium w kasie (75)
"24 ust. 2a" (40)
nieaktualna informacja z banku (620)
kio/uzp 965/09 (9)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (1642)
"art. 5 ust. 1b" (11)
"związany wyrokiem izby" (5)
"wykazanie równoważności" (149)
kio 1756/10 (10)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (513)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (349)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (406)
okres związania ofertą (5142)
v ca 927/08 (9)
brak wykazu (7337)
rażąco niska cena brak dowodów (1736)
738/13 (4)
koszty pracy (11068)
działalność kulturalna (112)
równoważne (2271)
iii ca 472/09 (2)
x ga 5/07 (7)
kio/uzp 1213/08 (5)
v ca 1514/02 (16)
usług pocztowych (1230)
iv ca 690/08 (1)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
kio_2779_12 (5)
rentowności (147)
"błędna podstawa" (94)
"nie otwarto wszystkich ofert" (9)
"wyjaśnienie treści oferty" (1032)
kio 330/11 (21)
113/13 (29)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (769)
kio/uzp 391/09 (3)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7645)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3598)
martina (35)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (28)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (614)
"oświadczenie wiedzy" (478)
xix ga 225/10 (14)
kio_245_14 (5)
kio 281/12 (18)
"warunek doświadczenia" (669)
145 ust. 1 (1546)
poleganie na zasobach ekonomicznych (922)
zasoby (3132)
zapytania o cenę (1912)
niezaskarżenie wezwania (1445)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (5338)
brak formularza ofertowego (2852)
przesunięcie terminu realizacji umowy (391)
iv ca 715/11 (2)
przedłużenie związania ofertą (2009)
x ga 294/06 (9)
podpis bez pieczątki (260)
ustawa o cenach (9102)
wizja lokalna obowiązek (255)
kio 100/12 (18)
art. 2 pkt 13 (11638)
v ca 117/07 (135)
intel xeon (33)
wadium kopia (568)
manipulowanie ceną (207)
iv ca 1323/08 (1)
zatrzymanie wadium 2014 (198)
zmiana umowy konsorcjum (3503)
kio/uzp 28/07 (123)
iv ca 1020/08 (2)
kio 2494/12 (3)
art. 85 (3061)
"minimalne wynagrodzenie" (426)
wybór oferty po upływie terminu związania (3103)
podstawa wyceny (1785)
art. 140 (1437)
67 ust. 1 pkt 6 (2835)
kio 433/11 (4)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2974)
data zobowiązania (4360)
art. 34 ust. 5 pzp (2726)
"art. 60b" (19)
kio 1620/11 (21)
zawieszona działalność (124)
równoważności (699)
915/13 (3)
kio 1709/13 (5)
ograniczenie do jednego producenta (4020)
przejęcie pracowników (95)
art. 136 (491)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4490)
kary umowne nienależyte wykonanie (740)
179/13 (48)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (100)
kio_uzp_1117_09 (11)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (149)
trakcja (139)
czas oznaczony (7072)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (4465)
kio 1507/11 (6)
pozwolenie na zbieranie (282)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (447)
179/09 (10)
zarzuty spóźnione (1699)
"rażąca strata" (57)
nie podpisana oferta (5505)
ii ca 710/08 (3)
brak terminu gwarancji w ofercie (3845)
udostępnienie rachunku zysków i strat (158)
obliczanie terminów kodeks cywilny (638)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2315)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5186)
"nie figuruje" (604)
termin (29112)
art. 36 (4296)
"art. 17" (788)
2020/12 (10)
"kio 1104/10" (8)
wadium w częściach (1114)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (45)
kuchnio (871)
kio_1553_10 (6)
unieważnia (5394)
zmiana przedmiotu umowy (6609)
jedną ofertę (6224)
wpłata wadium po terminie (1263)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (58)
referencje bez daty (1458)
kio 404/14 (8)
art. 65 kc (890)
kio_1202_13 (6)
iii czp 164/94 (6)
wadium lider konsorcjum (577)
podpis (2686)
gwarancja bankowa w języku angielskim (52)
"omyłka rachunkowa" (1020)
przedawnienie (206)
materiały eksploatacyjne (539)
zobowiązanie do udostępnienia (1714)
ii ca 570/04 (7)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (151)
stopień szczegółowości wyjaśnień (510)
758/10 (4)
brak-wadium (71)
"unieważnienie umowy" (412)
"art. 29 ust. 2" (1224)
"art. 42 ust. 1" (97)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (515)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (344)
kio 304/13 (6)
open office (22)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (1969)
rozszerzenie zarzutów (1388)
faktura jako dowód należytego wykonania (1339)
kio/uzp 383/08 (4)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (2751)
kio_101_13 (6)
umowy barterowe (8)
niezgodność oferty z treścią siwz (4564)
rownowazny (2271)
forma uzupełnienia oferty (2999)
xii ga 62/08 (2)
i ca 251/07 (2)
kio 24/14 (15)
kryterium okres gwarancji (1886)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (932)
ii ca 233/06 (1)
zaksięgowanie wadium (53)
kio 1586/13 (2)
1641/12 (7)
wadium termin związania ofertą (1416)
pominięcie pozycji w kosztorysie (763)
v ga 127/11 (1)
świadectwo zgodności we (520)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
nadmierna kara umowna (170)
art. 185 ust. 6 (2343)
nie otwarto likwidacji austria (16)
błędnie wpisany vat (510)
formularz oferty (4902)
ii ca 37/06 (4)
opłata sądowa (169)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (836)
brak podziału zamówienia na części (2046)
"chyba, że udowodni" (159)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (31)
kio/uzp 133/09 (25)
dyskryminacja pośrednia (226)
"dialog konkurencyjny" (368)
xix ga 213/08 (1)
niejasności siwz (468)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (999)
formularz ofertowy brak ceny (2342)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (401)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (1850)
"brak ceny jednostkowej" (13)
1556/15 (3)
kio 1123/13 (2)
office (129)
ii ca 371/09 (2)
xix ga 32/09 (4)
art 94 ust 3 (2225)
podwykonawca referencje (969)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
kopia aneksu (187)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (79)
"autoryzowany serwis" (83)
kio/uzp 1268/09 (3)
ix gc 201/07 (2)
doradztwo i konsultacje (309)
alstal (33)
naruszenie art. 42 ust. 1 (2917)
kio 738/13 (4)
kio 683/11 (4)
limit kredytowy (100)
disclosure (15)
1318/11 (4)
opis warunków (8539)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
748/15 (5)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (57)
"pilna potrzeba" (104)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (10072)
integracja (545)
koncentracja środków ochrony prawnej (223)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
konsalnet rażąco niska cena (15)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (454)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8002)
rachunek zysków i strat (380)
art. 95 ust. 2 (2137)
pfron (61)
x ga 706/11 (12)
1797/11 (7)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2493)
termin zapadalności (7)
"ubezpieczenie mienia" (25)
dokument przedmiotowy a treść oferty (9467)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (3084)
"istotna zmiana okoliczności" (193)
za zgodność (5960)
kio 2721/12 (3)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (4359)
186 ust.2 (3981)
vat 0% (1554)
art. 6a (483)
awaria (608)
czyny nieuczciwej konkurencji (1643)
kio 715/14 (22)
transgraniczne (49)
pozwolenie na budowę (1986)
budynek użyteczności publicznej (272)
"art 26 ust 4" (1631)
iii ca 552/10 (2)
"pkp plk" (128)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (1)
vi ca 628/05 (13)
ii ca 218/06 (2)
"xix ga 461/12" (14)
jednostronna zmiana umowy (1020)
pilność (57)
siemens (507)
124/13 (23)
szpital wolski (19)
doświadczenie (6617)
v ga 15/09 (14)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
przelew wierzytelności (81)
254/11 (5)
elektroniczny krk (125)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (2150)
kosztorys ryczałt (200)
124/09 (6)
krus (120)
kio/uzp 351/08 (10)
v ca 1412/07 (6)
proporcjonalność warunku (485)
"data wystawienia referencji" (31)
xix ga 104/07 (3)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (483)
oświadczenie o podwykonawcach (2369)
oświadczenie producenta o gwarancji (1343)
kio_356_11 (15)
związanie wyrokiem kio (6434)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (12352)
scotland (14)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1404)
świadczenie ciągłe (998)
kio 1879/14 (2)
tonery oryginalne (37)
x ga 154/11 (2)
x ga 256/10/za (1)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (652)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (505)
"180 ust. 2" (1571)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (80)
ograniczenie podwykonawców (1659)
rażąco niska cena wyjaśnienia (1586)
29 ust. 4 (25376)
wykaz usług (4203)
niejasne warunki udziału (3993)
art. 26 ust. 2e (172)
uprawnienia budowlane (3098)
x ga 140/08 (42)
stręciwilk (877)
"art. 6a" (45)
x ga 154/07 (3)
przedłużenie terminu (2611)
1467/12 (2)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (281)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (3664)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (697)
przyrzeczenie publiczne (115)
kio 293/12 (4)
"urząd dozoru technicznego" (63)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (117)
v ca 936/12 (5)
art 12a (391)
ulotki (312)
kio/uzp 827/08 (8)
"cena zero złotych" (10)
przejęcie referencji (74)
gospodarzem postępowania (220)
xii ga 317/09 (11)
zaproszenie do składania ofert (2222)
oświadczenie o udziale podwykonawców (1517)
nie dopuścił ofert równoważnych (2289)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (973)
disclosure scotland (5)
realne udostępnienie zasobów (860)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (2504)
wymóg jednego producenta (2745)
uzupełnienie wykazu osób (2521)
csk 456/09 (19)
różny vat w ofertach (1197)
maxto (57)
kio 964/12 (3)
termin związania oferta (11906)
x ga 316/07 (2)
"ustalenie wartości zamówienia" (515)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
"krajowy rejestr karny" (543)
łączenie polis (235)
"zamówienia mieszane" (20)
2037/12 (25)
dowód osobisty (644)
2704/10 (3)
refundacja (56)
v_ca_936_12 (8)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (795)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (97)
zezwolenie na zbieranie (273)
oczywista pomyłka pisarska (406)
2734/10 (7)
sąd okręgowy w warszawie (19794)
373/12 (11)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2224)
viii ga 58/09 (12)
ocena ofert po aukcji (544)
zakaz podwykonawstwa na całość (133)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
wadium na jednego członka konsorcjum (469)
ii ca 141/07 (1)
x ga 83/06/p4 (3)
nie bada się cen jednostkowych (393)
licencje (1394)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (901)
kio_1306_11 (6)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1577)
jawność postępowania (897)
vi ga 57/07 (6)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1875)
osoba fizyczna (1653)
solid security (49)
wykonanie wyroku (12849)
oferta bez podpisu (1644)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (583)
kio_2531_11 (5)
zwrot wadium w formie gwarancji (691)
90 ust. 1 (8127)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
kio 1408/10 (16)
kio_1220_12 (3)
"v ca 1412/07" (5)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
biletów lotniczych (50)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (439)
zakres pełnomocnictwa (2879)
"przeciwnikiem skargi jest " (33)
"86 ust. 4" (191)
273/08 (25)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (445)
dysponowanie osobą (4318)
nieaktualny odpis z krs (613)
dokumenty po terminie (13908)
termin realizacji unieważnienie (7413)
"nieporównywalność ofert" (145)
art. 8 (22207)
"użyteczności publicznej" (640)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (467)
29 ust. 1 (22089)
moment zakończenia postępowania (1146)
brak wyceny pozycji (1499)
art. 179 ust. 1 (7025)
formalizm (387)
franszyza (30)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
"art 24 ust 1 pkt 9" (309)
criminal records bureau (4)
definicja kosztorysu szczegółowego (599)
pkd (135)
425/12 (15)
podwykonawców (1846)
x ga 48/09 (8)
skreślenie ofercie parafowane (70)
hl7 (35)
dwie ceny (5915)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (56)
podpis bez pieczęci (289)
próbka kryterium (564)
zamówienia dodatkowe ryczałt (381)
waloryzacja (152)
"polski związek pracodawców budownictwa" (11)
wykaz materiałów (3053)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14538)
dostawa tonerów (70)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4184)
vii ca 911/08 (1)
2138/10 (5)
kio 1275/12 (7)
dostawa czy robota budowlana (153)
x ga 176/10/za (1)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (179)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
kio 267/14 (3)
podmioty trzecie (1234)
"art. 32 ust. 4" (152)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5548)
prezentacja oprogramowania (364)
monistyczny (8)
termin złożenia odwołania (18991)
oferta wariantowa dostawa (300)
umowa ustna (1082)
art. 86 ust. 1 (1520)
art 26 ust 2b (1506)
jednego producenta (3255)
"i ckn 304/00" (130)
tłumaczenie przysięgłe (381)
"art. 192 ust. 7" (1137)
art. 186 ust. 4 (2124)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (65)
odrzuca skargę (19590)
kio 1718/13 (13)
114/14 (5)
kio/kd 68/11 (3)
"art. 26 ust. 3" (5021)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
parkomaty (14)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (233)
kio_1455_10 (4)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1004)
zarzut blankietowy (233)
protokół zdawczo odbiorczy (146)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
128/13 (14)
kio 629/12 (5)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (147)
zwrot odwołania (16868)
odpowiedzi na pytania są wiążące (963)
i ca 251/08 (3)
uprawnienia telekomunikacyjne (378)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
1922/10 (3)
385/11 (11)
art.29 ust.3 (1795)
kio 1056/14 (3)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (369)
przedmiot działalności określony krs (683)
kio 1231/11 (27)
art.144 ust.1 (560)
odrzucenie (15995)
3 miejsca po przecinku (364)
pełnomocnictwo odwołanie (4167)
police national computer (4)
doręczenie odpisu skargi (2805)
kpc (1093)
kio 578/11 (4)
saltex (33)
53/11 (114)
sysmark (25)
ii ca 108/11 (3)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
sąd najwyższy strona internetowa (1284)
art. 85 ust. 4 (2036)
2159/13 (5)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2011)
ujawnienie źródła zapytania (151)
ważność pełnomocnictwa (622)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
spółka cywilna zus (146)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2376)
228/10 (45)
postępowanie wyjaśniające (5108)
klauzula wykonalności (88)
beletrystyka (17)
złożenie dokumentów po terminie (13320)
kio/kd 58/10 (9)
85 ust.4 (1645)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (489)
referencja nie musi potwierdzać (1786)
"umowa ramowa" (281)
kryterium jakość (1721)
x ga 158/07/za (2)
138 c ust. 1 pkt 1 (870)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
oferta sensu stricto (132)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
kio/uzp 1490/09 (7)
atest pzh (84)
roboty w czynnym obiekcie (256)
odwołanie po terminie (21024)
braki w kosztorysie ofertowym (1828)
art. 49 (1899)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2058)
nie podlega uzupełnieniu (4853)
przeciwnikiem skargi (485)
kio_628_11 (5)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (1619)
błędny podatek vat (1112)
art. 189 ust. 6 (5476)
krs nieaktualny (1006)
nieprawdziwe oświadczenie (3162)
wyciąg z rachunku bankowego (124)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
kryteria niemierzalne (166)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (2859)
1288/10 (21)
telekomunikacyjne (694)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (517)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (32)
utajnienie wykazu osób (310)
krk po terminie (456)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (718)
intercity (60)
zakup nieruchomości (153)
odwołanie jest przedwczesne (936)
okres gwarancji (2307)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (457)
iv ca 629/08 (1)
wyciąg z banku (130)
kio 2753/11 (11)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6310)
art. 46 ust 4a (606)
wejherowo (59)
podpis oferty (2182)
art. 91 ust. 4 (7183)
parafka (56)
v ca 871/08 (2)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
kio 1085/10 (6)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (103)
użyczenie zdolności finansowej (95)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (4167)
brak ciągłości krk (13)
821/11 (9)
"87 ust. 2 pkt 3" (1576)
26 ust. 2b (1506)
zmiana sposobu płatności (2005)
sprint (97)
"przed notariuszem" (342)
v ca 886/05 (6)
v ca 1784/08 (2)
art. 27 ust. 1 (8496)
pkp s.a. (962)
wysokość zabezpieczenia (4457)
utajnienie formularza cenowego (261)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (387)
v ca 787/08 (1)
uszczegółowienie oferty (1188)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
2047/12 (22)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (822)
wyjaśnienie dokumentów (9148)
wiedza i doświadczenie (1887)
xix ga 195/09 (11)
art. 4 pkt 3 lit. g (2344)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (326)
termin na uzupełnienie dokumentów (5917)
429/12 (8)
saternus (2)
obsługa bankowa (460)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (53)
oryginał gwarancji bankowej (387)
2314/11 (4)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17487)
kio/uzp 217/10 (9)
iso/iec 19752 (17)
zasada proporcjonalności (575)
rażące niedbalstwo (143)
dysponowanie bezpośrednie (2451)
vi gz 51/06 (2)
i ca 302/11 (1)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3216)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (163)
508/12 (2)
wydruk zus (108)
mainframe (39)
c-331/92 (14)
art.24 ust.2 pkt 3 (7189)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (422)
grontmij (149)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1776)
iv ca 772/05 (4)
5.000.000 (358)
"przejęcie pracowników" (18)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (5952)
niejawne (5602)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
brak nazwy producenta (1745)
nadmierne warunki udziału (1023)
kio 1684/12 (5)
i ca 134/06 (20)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3810)
referencje data (2530)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (4382)
biegły rewident (21)
wadium po terminie (2004)
kio 327/14 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (118)
kio_411_11 (5)
istotna zmiana postanowień umowy (5065)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (781)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (75)
kompatybilność (288)
xix ga 371/10 (1)
xii ga 416/10 (1)
nadzór autorski wolna ręka (106)
91 ust. 2a (1134)
dgp dozorbud (96)
naruszenie art. 29 ust. 3 (16995)
1670/14 (7)
xii_ga_451_10 (3)
forma dokumentów (5379)
oferta niezgodna z siwz (13540)
zmiana warunków płatności (1074)
"zmiana stawki vat" (51)
nieuzupełnienie dokumentów (3086)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (167)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
odwołujący nie złożył oferty (20582)
dostawa powszechnie dostępna (1548)
"brak interesu" (717)
"razaco niska cena" (2238)
oferta jest oświadczeniem woli (3348)
"generalny wykonawca " (386)
kio/kd 79/11 (7)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7487)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (1619)
fortum (9)
vat 0 % (1923)
dysponowanie potencjałem (3485)
art 32 (5174)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1112)
x ga 367/09 (1)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1780)
inwentaryzacja (448)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (663)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2069)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (1865)
iii czp 103/10 (14)
udostępnianie ofert (1529)
kio 1654/11 (5)
"interes publiczny" (694)
dobre obyczaje kupieckie (108)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (795)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (1717)
"art. 86 ust. 3" (214)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3443)
funkcjonalność kryterium (1361)
krk komplementariusza (26)
478/12 (10)
art. 96 ust. 3 (1822)
dialog poufny (14)
utajnienie części odwołania (772)
art.75 (62)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (73)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (2798)
kio/uzp 215/09 (7)
2480/12 (8)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3868)
certyfikat/atest (24)
komplementariusz krk (26)
protokół odbioru jako poświadczenie (577)
data ostatniego wpisu (4045)
teta (17)
"dwóch producentów" (119)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (791)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (50)
1654/11 (5)
xii ga 133/11 (1)
kio_1044_10 (3)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1631)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1515)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1025)
prezentacja próbki systemu (157)
naruszenie art. 87 ust. 1 (5591)
vi_ga_192_10 (11)
utajnienie (858)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (75)
roche diagnostics (122)
skrócenie terminu realizacji (447)
"zasada przejrzystości" (493)
uzupełnienie krk (299)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4123)
xix ga 256/07 (1)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (403)
pochodzenie (4364)
prototyp (101)
"świadectwo przejęcia robót" (33)
"prekwalifikacja" (75)
oświadczenie wiedzy referencje (1830)
cena ryczałtowa kosztorys (912)
uzupełnienia (6427)
oprogramowanie (1925)
"24 ust. 2 pkt 1" (189)
x ga 375/06 (2)
dowód oświadczenie producenta (3065)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (579)
"22 ust. 2" (1033)
kio_1535_14 (9)
art. 89 (14059)
vi ga 34/08 (2)
"art. 12a" unieważnienie (84)
krajowego rejestru karnego (829)
zakończenie postępowania o udzielenie (5290)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
kio 1625/10 (11)
191/10 (16)
usługi pocztowe wolna reka (93)
art. 25 ust. 2 (10215)
kio 2307/14 (8)
c-27-29/86 (4)
odrębne zamówienie (4824)
1961/12 (18)
1782/09 (3)
świadczenie okresowe ciągłe (845)
termin zapłaty (2937)
kio 1325/14 (3)
odpadów (1249)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (6944)
kio 79/14 (4)
agencja rozwoju przemysłu (25)
estetyka (87)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1077)
kio_691_11 (7)
art. 150 (1990)
202/09 (17)
ten sam rodzaj zamówienia (11015)
kio/kd 33/12 (4)
kio 216/14 (15)
vii ga 147/08 za (9)
"program funkcjonalno użytkowy" (733)
realne udostępnienie (1582)
1193/13 (7)
krk nie figuruje (121)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (3102)
doradztwo prawne (410)
711/12 (11)
"płyta cd" (113)
santex (16)
kio 707/12 (19)
"wyroki kio" (11797)
błąd pisarski (875)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (2693)
89 ust. 1 pkt 6 (12803)
okresowo (1355)
"izrael" (43)
krótki termin realizacji (930)
podmioty powiązane (889)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (588)
narodowy bank polski (213)
termin upływał w sobotę (87)
doświadczenie osoby fizycznej (844)
faktura jako referencja (489)
wezwanie rażąco niska cena (1773)
2224/14 (6)
"art. 143a" (26)
kio 821/11 (9)
kio 2854/12 (12)
x ga 253/10 (1)
nowe zarzuty na rozprawie (7364)
189 ust. 2 pkt 5 (4023)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (7)
substrat zaskarżenia (34)
642/15 (11)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1363)
brak podpisu na ofercie (1929)
wyjaśnienie formularza ofertowego (2495)
sfałszowany podpis (20)
niezgodność oferty (5080)
kio 49/13 (7)
udostępnianie załączników do protokołu (1202)
"usługi prawnicze" (42)
filgrastim (3)
185 ust. 6 (2343)
zmiany w treści oferty (12615)
wykluczenie grupa kapitałowa (601)
zakaz podwykonawców (411)
usługi prania (188)
oferta złożona w innym miejscu (10693)
v ca 1360/09 (6)
minimalny zakres świadczenia (3462)
2321/12 (4)
nie wniesienie wadium (2493)
kio_1840_12 (7)
brak podpisu pod opisem technicznym (1136)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1373)
kio/1536/10 (5)
kio 292/13 (9)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2127)
wysokie kary umowne (206)
simple (61)
dokumenty francja (321)
"karta katalogowa " (688)
art. 51 ust. 1a (846)
kio_133_12 (8)
"kryterium odległości" (12)
kio 2762/13 (3)
turów (54)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (7468)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2809)
art. 91 ust.3a (115)
art. 24 ust. 2a pzp (1916)
bezusterkowy odbiór (35)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
"zakończenie postępowania" (720)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1985)
xii ga 466/09 (2)
912/10 (2)
70/15 (15)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (1619)
866/09 (7)
"art. 34" (251)
kio_346_15 (10)
arimr (77)
x ga 123/10 (2)
gwarancja dożywotnia (11)
samowolne uzupełnienie dokumentów (59)
ryczałtowe wynagrodzenie (1393)
1037/11 (4)
certyfikat ubezpieczenie (468)
wydłużenie okresu doświadczenia (476)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3966)
termin składania ofert (8545)
47/12 (24)
usługa sprzątania (718)
"wyjaśnienie referencji" (13)
comesa (37)
1261/09 (8)
omyłka istotna (3493)
"art. 27" (976)
art 46 ust 4a (606)
zmiana ceny (5753)
v ca 620/08 (3)
v gaz 48/09 (5)
"art. 189 ust. 2" (4658)
"potwierdzać należyte wykonanie" (387)
"zaprojektuj i buduj" (16)
54/12 (25)
data uzupełnionych dokumentów (1899)
microsoft lub równoważny (105)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (559)
roboty uzupełniające (1616)
art.29 (3835)
nadzór inwestorski (534)
brak części formularza ofertowego (2162)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1080)
xxiii ga 446/08 (18)
wyjaśnienia dotyczące próbek (682)
zmiana członków zarządu (1932)
spółdzielnia naprzód (294)
art 87 (5965)
105/13 (10)
wykaz stawek i narzutów (125)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (658)
kio 2287/10 (21)
złożenie nieprawdziwych informacji (2465)
oczywista omyłka pisarska data (753)
"kara umowna za opóźnienie" (58)
naruszenie art 42 ust 1 (3969)
rażaco niska cena (1773)
oferta forma oferty (5516)
iv ca 1324/08 (1)
art. 26 2b pzp (1353)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3041)
autokorekty (8)
bogdanka (97)
wewnętrzna sprzeczność oferty (976)
ii ca 693/05 (51)
oryginalny toner (48)
rozliczenie uzupełniajace (496)
próbka treść oferty (901)
oryginał zobowiązania (1442)
projekt (6373)
art.7 (12416)
dwukrotne uzupełnienie (475)
x ga 230/08 (1)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (260)
iv ca 142/11 (5)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
"89 ust. 1 pkt 1" (1184)
kryterium termin płatności (1489)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (5775)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (898)
x ga 427/10 (1)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
166/15 (3)
art 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
oświadczenia producenta (4362)
"spoza unii europejskiej" (5)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (112)
kio/ku 35/12 (4)
"referencje" (3085)
1059/12 (2)
v ca 1040/08 (8)
tajemnica wykaz usług (937)
politechnika rzeszowska (24)
art. 36b ust.2 (72)
przekazanie siwz (8846)
v ga 106/12 (7)
"nadmierny formalizm" (111)
"definicja podwykonawcy" (18)
"błędny numer katalogowy" (5)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1371)
542/11 (10)
naruszenie art 144 (718)
zawarcie umowy po terminie (10265)
iii czp 87/08 (8)
innowacja (144)
ubezpieczenie (2304)
termomodernizacja (336)
369/15 (8)
uzupełnienie kosztorysu (877)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (3180)
egis (85)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (253)
"udostępnienie samego siebie" (11)
art. 66 kc (1029)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
wezwanie do podpisania umowy (3622)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1009)
meble (243)
art. 29 ust. 3 (21046)
ii ca 137/09 (13)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (142)
doświadczenie członków konsorcjum (1589)
art. 140 ust. 3 (1416)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1724)
spółka cywilna wykonawca (2583)
bezpieczeństwo państwa (927)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2626)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (8814)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (692)
sponsoring (3)
kryterium odległość (559)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (493)
pierwsze pisemne żądanie (4290)
c-18/01 (14)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1190)
148/11 (6)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
333/11 (7)
udostępnienie wiedzy (3062)
rażąco wysoka cena (779)
kio_565_11 (3)
"tłumaczenie przysięgłe" (441)
kio/uzp 1070/09 (7)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (165)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (556)
nie wypełniony formularz oferty (2800)
kio_2154_11 (8)
"sprzęt medyczny" (349)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (159)
1404/14 (5)
art 6 (25047)
konkretyzacja warunków udziału (533)
bezpieczeństwo dostaw (858)
szwedzkie krk (5)
termin realizacji zamówienia (10744)
xii ga 1/09 (6)
xix ga 581/06 (7)
52/08 (8)
2938/13 (3)
85 ust. 2 (3051)
podpis nieczytelny (375)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1376)
brak terminu realizacji w ofercie (11988)
sytuacja finansowa (4185)
354/10 (4)
linia kredytowa (176)
2216 (27)
kio/uzp 58/09 (32)
66/07 (13)
kio 2744/11 (5)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
dostawa posiłków (145)
doręczenie pełnomocnikowi (9823)
oświadczenia w oryginale (3552)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4084)
tożsamość czasowa (195)
kio_854_11 (9)
i ca 220/07 (1)
liczniki (161)
rażąco niska cena ryczałt (86)
wstępne ogłoszenie (1012)
kio uzp 184/10 (11)
brak okresu gwarancji (2092)
kwota ubezpieczenia (2212)
908/13 (21)
wartość zamówienia podstawowego (3802)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23815)
"utajnienie wyjaśnień" (31)
art. 124 (670)
zakres dokumentacji projektowej (3138)
lte (12)
dodatkowe (13413)
kio 1877/14 (5)
referencje nie potwierdzają (1822)
informacja banku (1179)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (651)
usługi główne (4078)
niepodpisany kosztorys ofertowy (629)
zbieranie odpadów (459)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (1651)
kio/uzp 1637/09 (6)
netia (133)
ochrona ubezpieczeniowa (1012)
certyfikat ce (359)
2637/11 (2)
osoba fizyczna jako wykonawca (2128)
odtajnienie oferty (505)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (10948)
art 87 ust.1 (7826)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1094)
kio/uzp 3/09 (92)
c-237/99 (19)
ix ga 147/07 (1)
małżeństwo (21)
zobowiązanie innego podmiotu (3325)
podmiotu trzeciego (4457)
225/08 (4)
kio 82/12 (4)
wykładnia siwz (4117)
vat 0 (1554)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (454)
v_ca_421_07 (17)
44/09 (15)
roboty tożsame (1494)
1221/09 (9)
"prawo telekomunikacyjne" (66)
oferta otwarta przed terminem (788)
telkaz (4)
art. 4 pkt 3 lit e (4259)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1644)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
udostępnienie oferty (4670)
termin zadawania pytań (773)
ii ca 87/07 (4)
zmiana terminu zawarcia umowy (9474)
"zasoby finansowe" (117)
harmonogram tajemnica (284)
v ca 421/07 (15)
krk belgia (8)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (797)
warunki ograniczające konkurencję (3310)
"minimalny okres gwarancji" (34)
należycie (6861)
spółdzielnia inwalidów naprzód (293)
x ga 247/09 (1)
projekt wykonawczy (2432)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1429)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1015)
praw wyłącznych (13536)
"zasada swobody umów" (263)
"odstąpienie od umowy" (371)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (11024)
kio 1294/13 (3)
kio 445/12 (6)
zatrudnienie (2389)
6a (483)
pilna potrzeba (173)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (1878)
kio 2681/13 (3)
xii ga 293/11 (1)
wydruk zaświadczenia zus (61)
prawo pocztowe (2069)
oferta nie została podpisana (7490)
109/11 (6)
równowaga ekonomiczna (90)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (12786)
zamówienia z wolnej ręki (1099)
"dysponowanie osobami " (1425)
xii_ga_350_09 (21)
likwidacja (upadłość) (244)
brak pozycji (5528)
v ca 1603/14 (17)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1618)
2818/12 (5)
ag complex (57)
self cleaning (3)
2786/11 (8)
definicja modernizacji (442)
art 46 4a (606)
krk usa (14)
kio 346/15 (10)
kio_1777_11 (7)
ciężar udowodnienia (1766)
przedmiot zamówienia (21847)
kio_1400_10_kio_1401_10 (4)
dzielenie (970)
jedna usługa to jedna umowa (1940)
potencjał podmiotu trzeciego (1216)
kio 2396/12 (17)
brak wskazania producenta (2138)
"29 ust. 3" (654)
powtórzenie aukcji (317)
prawo wyłączne (13536)
kio 460/14 (8)
wycofanie oferty (937)
certyfikat do polisy (188)
nieczytelny podpis (375)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1793)
gwarancja wadialna brak podpisu (186)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (587)
kio_2861_13 (3)
tożsamość (809)
poświadczenie protokół odbioru (582)
naruszenie art. 26 ust. 2b (1477)
serwis na terenie polski (240)
sprzeczne zapisy siwz (3962)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
kio 2104/13 (4)
x ga 60/08 (3)
art. 11 (15481)
223/11 (5)
iii_ca_262_05 (7)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (668)
brak podpisu na referencjach (536)
x ga 158/0/iza (5)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
naruszenie art. 38 ust. 2 (3529)
źle obliczony vat (103)
"zbycie przedsiębiorstwa" (18)
kio 632/11 (3)
usługi pocztowe 2012 (211)
1526/11 (24)
wolna ręka (1099)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5913)
jednokrotne (1098)
kio 211/11 (4)
art. 22 ust 4 (12482)
kio 9/11 (240)
jedno zamówienie (18014)
kio 2366/10 (3)
"zamiast polisy" (13)
średnie roczne zatrudnienie (178)
naruszenie art. 42 (3980)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16298)
świadczeń okresowych (1206)
kio/uzp 286/08 (11)
kio_150_12 (11)
usługi hotelowe (44)
unieważnienie postępowania "co następuje" (13268)
wpis do rejestru działalności regulowanej (353)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (12024)
664/14 (6)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
i ca 101/10 (2)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (654)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (90)
gospodarz postępowania (108)
"kio 100/12" (15)
kio_4_12 (4)
537/14 (3)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2373)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (862)
x ga 104/10/za (1)
zus spółka cywilna (146)
"art. 101 ust. 2" (13)
i aca 1201/14 (2)
odpowiedź na skargę (13632)
tajemnica opis techniczny (1086)
sumowanie polis oc (67)
udostępnienie zasobów polisa (202)
"prezentacja próbki" (45)
kio_1834_11 (3)
zatrudnienie umowa o pracę (1660)
realność udostępnienia zasobów (325)
kio_uzp_694_09 (15)
rażąco niska cena roboty budowlane (676)
praw autorskich (1113)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (1873)
unieważnienie czynności (11549)
xix ga 225/10 (14)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (1516)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (1730)
warunki udziału w postepowaniu (14063)
i ca 67/09 (2)
warunki udziału (14081)
779/13 (4)
192 ust. 7 (7839)
papiery wartościowe (167)
itil równoważny (28)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (611)
kio_715_14 (19)
stadion narodowy (44)
1255/13 (2)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (867)
oferta otwarcie ofert (4081)
v ca 1110/04 (11)
konsorcjum wadium (1124)
wyjaśnienie treści siwz (8532)
ponowne wezwanie (4499)
polisa podlimity (17)
unieważnienie części (6941)
kio/kd 113/13 (7)
kio 700/11 (8)
nieistotna omyłka (3493)
złożenie wyjaśnień po terminie (10794)
kio_162_12 (7)
odpady medyczne (199)
kio 893 (110)
interes publiczny a interes prywatny (582)
istotna zmiana oferty (8081)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (1753)
939/10 (12)
kio 2777/11 (3)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (46)
1936/11 (4)
dyscyplina finansów publicznych (1727)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
"zobowiązanie producenta" (11)
rażąco niska cena 2016 (260)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7705)
1658/11 (16)
06 austria istotna zmiana (56)
pokój (210)
zmiana wartości umowy (7708)
kio 153/11 (3)
kognicja izby (503)
zmiana podwykonawcy (1153)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (842)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (9348)
xii ga 138/07 (1)
termin opłacenia polisy nie upłynął (134)
dokumenty (14424)
legitymacja czynna konsorcjum (159)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (446)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (200)
x ga 78/09 (2)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (51)
kio/uzp 1432/10 (7)
kio_2813_12 (11)
odwrócony podatek (44)
zmiana podmiotowa wykonawcy (1600)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (1711)
x ga 307/09 (4)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
kio_368_11 (6)
zaniechanie odtajnienia oferty (464)
483/11 (7)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5129)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (12384)
zobowiązany jest wykonać wyrok (7192)
87 ust 2 pkt 3 (5776)
v ck 97/03 (8)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (202)
ix ga 265/11 (1)
art. 26 ust. 4 pzp (10649)
sumowanie polis konsorcjum (71)
kio 1553/10 (7)
zmiana wzoru umowy (4273)
zasób własny (2002)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
"art. 36a" (108)
kio 2079/14 (5)
kio 229/12 (31)
art 144 ust 1 (1146)
składki zdrowotne niemcy (28)
x ga 207/08 (2)
katowice (4112)
oddział spółki (1343)
kio 2634/14 (5)
niezwłocznie (1336)
xxiii ga 416/11 (23)
c-27/98 (8)
uchyla wyrok (4083)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (359)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14451)
uzupełnianie pełnomocnictwa (766)
formularz cenowy ryczałt (166)
upływ terminu wykonania zamówienia (6932)
haccp (39)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
lek referencyjny (43)
xii ga 108/15 (7)
podwykonawstwo (545)
prawo opcji formularz ofertowy (295)
wykaz osob (4235)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1176)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (4042)
kio 457/12 (11)
liczenie terminu składania ofert (2707)
iso 9000 (27)
kio_366_13 (7)
nie figuruje (471)
literalny (2209)
art. 180 ust. 7 (4450)
deklaracja zgodności (1244)
822/11 (7)
nierealny termin realizacji (3421)
zaniechanie odtajnienia (805)
wniosek o upadłość (396)
prezentacja, próbki (115)
x ga 349/09 (1)
nieprawidłowo obliczony vat (1744)
skrócenie terminów (832)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (241)
kio/kd 6/10 (10)
"32 ust. 2" (217)
usługi okresowe (777)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2448)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (692)
"cena ryczałtowa" (944)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (60)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (762)
x ga 294/07 (6)
pisemnie (5282)
"1 grosz" (110)
609/10 (13)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
2830/13 (4)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (20819)
xii ga 106/10 (2)
nieuczciwej (12461)
ograniczenie kręgu wykonawców (784)
szpital (2547)
kio/uzp 255/08 (16)
brak podstawy dysponowania osobami (2869)
zmiana umowy podwykonawca (989)
reprezentacja spółki cywilnej (590)
czynność techniczna (11148)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (135)
ii ca 455/06 (6)
art. 141 (1189)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (10)
kio_109_13 (14)
poprawienie ceny ryczałtowej (814)
26 ust. 2 b (7993)
67 ust. 1 pkt 7 (1897)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
i c 317/09 (15)
990/09 (4)
błędny numer katalogowy (203)
dialog techniczny (270)
błąd w kosztorysie (1193)
tryb postępowania (17103)
"nowe okoliczności" (425)
82 ust. 1 (3058)
miejsc po przecinku (455)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
165/15 (18)
oferta wstepna (1894)
kio 2019/10 (3)
kio 1201/13 (12)
"art. 91 ust. 2a" (18)
190/09 (3)
xii ga 86/09 (1)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (489)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (90)
składka polisa (406)
kio 1507/12 (5)
art. 4 pkt 13 pzp (11250)
iii ca 416/05 (2)
kio/2730/13 (6)
rażąco wygórowana kara umowna (140)
959/09 (41)
ii_ca_373_12 (10)
kio 279/15 (16)
określenie równoważności (991)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3274)
polisa konsorcjum (440)
swift (15)
180/12 (70)
xix ga 534/08 (2)
iv ga 39/08 (1)
kio_uzp_654_08 (11)
nie podpisany kosztorys (1059)
sposób obliczenia ceny (3142)
v ca 984/08 (62)
nadużycie prawa (701)
kio/uzp 301/10 (6)
2033/13 (6)
udostępnienie doświadczenia (1883)
"rezygnacja z podwykonawcy" (14)
farmacol (15)
telekomunikacja polska (389)
grupa kapitałowa spółka cywilna (298)
"treść referencji" (635)
pełnomocnictwo w kopii (891)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (834)
1565/12 (4)
kio/kd 29/11 (21)
wspólnota mieszkaniowa (127)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (764)
"wizji lokalnej" "art. 29" (144)
"brak zarzutu" (83)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (694)
usługi opiekuńcze (77)
ndi (51)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7731)
formy zabezpieczenia (2219)
"27 ust. 5" (14)
art. 91 ust. 3 (7410)
interes prawny w przetargu ograniczonym (7448)
wskaźniki ekonomiczne (650)
"22 ust. 5" (61)
"oświadczenie woli zamawiającego" (161)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (84)
tusze (36)
zamówienia uzupełniajace dostawy (1400)
kio/uzp 260/09 (2)
koncesja na obrót paliwami (26)
tajemnic (1879)
brak interesu (8520)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
katalogi producenta (914)
"sumowanie doświadczenia" (38)
353/11 (8)
1010/11 (2)
wniesienie wadium po terminie (1983)
2106/14 (2)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9500)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (489)
art. 38 ust. 1 (3788)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3578)
protokół odbioru poświadczenie (582)
zmiana umowy (7212)
osoby fizyczne (2449)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (120)
1129/10 (13)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (530)
kio_908_13 (7)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (607)
kio 2706/10 (5)
2303/12 (4)
brak numeracji stron (417)
spółka komandytowa (318)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (159)
istotne elementy oferty (9536)
kio/uzp 786/10 (15)
i ca 601/05 (3)
art 8 ust 3 (21209)
kio 1683/11 (7)
wskażniki finansowe (1005)
855/05 (14)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (895)
kio/kd 19/10 (6)
"uzupełnienie dokumentów" (3739)
kio 738/14 (9)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (5776)
zmiana umowy przed zawarciem (5836)
"art. 7 ust. 3" (1338)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4558)
system pobierania krwi (92)
kio/uzp 353/08 (9)
wykaz robót budowlanych (2911)
art. 5 ust. 1 (20649)
parafa pod wykazem (95)
certyfikat prince2 (79)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (242)
art 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
przenoszenie kosztów (1693)
xii ga 226/10 (1)
kluczowe części zamówienia (1901)
"art. 38 ust. 6" (141)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1146)
zobowiązanie innych podmiotów (3325)
kio_ku_35_11 (7)
"26 ust. 2c" (41)
457/15 (6)
336/15 (9)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
brak środków (9959)
powtórne wezwanie (1214)
licytacja elektroniczna (96)
podstawa dysponowania osobą (3063)
v gaz 21/08 (6)
projekt zamienny (478)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
omyłka samodzielnie (1211)
brak opisu parametrów technicznych (2776)
iii ca 658/08 (2)
błędna stawka podatku (1184)
inny skład konsorcjum (6287)
kio_279_15 (13)
art. 29 (22175)
kio 2765/11 (9)
kio 1526/10 (6)
xii ga 133/09 (4)
ii ca 849/09 (1)
xxiii ga 666/11 (1)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1482)
przedwczesne (947)
krk wielka brytania (24)
xxiii ga 1041/15 (10)
interpretacja na korzyść wykonawcy (956)
doświadczenie w ramach konsorcjum (1944)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (510)
iso 22000 (9)
1157/12 (5)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (941)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (911)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2100)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (5705)
ii ca 488/09 (4)
268/11 (4)
brak ceny jednostkowej w ofercie (1984)
kio_1785_14 (17)
kio 341/12 (13)
definicja ceny (1936)
nieistotna zmiana umowy (6198)
kio 822/11 (7)
"pojęcie zarzutu" (4)
brak informacji o podwykonawstwie (853)
kio 2679/10 (4)
średni roczny przychód (138)
xii_ga_314_11 (50)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (12270)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (223)
36 ust. 4 (4136)
koszty dojazdu (2131)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
"art. 191 ust. 2" (873)
interes w unieważnieniu postępowania (7456)
protokół odbioru (1711)
warunki podmiotowe (2325)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (609)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1202)
art. 26 ust. 1 (15241)
wykluczenie wykonawcy (10444)
inny dokument ubezpieczenia (1778)
art 16 (10013)
1247/11 (3)
art. 6a pzp (560)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (923)
równowaga stron (202)
zmiana umowy roboty dodatkowe (2554)
wykaz potencjału technicznego (2664)
kryterium zatrudnienie (1212)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (8121)
791/14 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (630)
"wycofanie oferty" (67)
v ca 324/10 (3)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1893)
odstąpienie od umowy (1640)
"brak kosztorysu" (48)
kryterium serwis (1024)
plan higieny (134)
możliwość zmiany umowy (6023)
usługi artystyczne (151)
kio 1645/11 (8)
art 26 ust 3 (10931)
upust jako kryterium (195)
podział zamówienia na części (1460)
badanie rażąco niskiej ceny (1920)
"nieczytelny podpis" (145)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (861)
2081/12 (8)
zagospodarowanie odpadów (387)
"art. 22 ust. 4" (619)
unieważnienie postepowania (12253)
kio 270/13 (7)
gospodarzem (220)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (233)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (921)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (4)
kio 1624/10 (15)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
grupowe ubezpieczenie pracowników (41)
kio 1308/13 (4)
upadłość konsorcjanta (18)
ważność wadium (970)
"art.29 ust.3" (647)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (92)
referencje wystawione samemu sobie (1132)
919/08 (11)
vi ga 164/11 (2)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (170)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
"żądanie próbek" (45)
"89 ust. 1 pkt 4" (1893)
cena jednostkowa 0,00 (140)
polski związek pracodawców budownictwa (74)
wartość zamówienia uzupełniającego (2081)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
"dzielenie zamówienia" (141)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4804)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1274)
322/08 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (605)
kio/uzp 741/09 (6)
"art 36 a" (108)
518/14 (11)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (7128)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1244)
xix ga 514/08 (2)
ustalanie wartości zamówienia (3198)
prezentacje (943)
stosunek pracy (4600)
art.151a (8)
energy star (44)
art. 36a (191)
kio 466/12 (12)
wykaz głównych usług (2027)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (767)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (844)
1488/14 (2)
kio_148_15 (10)
lista podmiotów grupy kapitałowej (83)
marsh (8)
art. 36 ust. 4 (4136)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1074)
i ca 230/10 (14)
brak równoważności (901)
"oznaczenie zamawiającego" (48)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
podmiot nieuprawniony (7979)
rażąco niska cena po aukcji (87)
179 ust.1 (9314)
oświadczenie brokera (79)
art. 138c (104)
kio_806_11 (7)
krk niemieckie (32)
kio 1502/14 (5)
2712/12 (6)
2079/14 (5)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
pełnomocnictwo rodzajowe (380)
omyłki pisarskie (1304)
bull (101)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
v ga 124/09 (1)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2832)
kio_2607_13 (4)
uprawnienia (6279)
pełnomocnictwo szczególne (1040)
z referencji nie wynika (2880)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4425)
ii ca 693/5 (16)
vii ca 587/09 (1)
39/10 (24)
kio 1546/09 (3)
poprawa innych omyłek (1068)
kio 1807/13 (7)
kio/uzp 990/09 (4)
i aca 357/10 (18)
"192 ust. 7" (1778)
impel security (100)
"zasada bliskości" (58)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (391)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3876)
70/11 (22)
produkt równoważny (1140)
certificate of compliance (3)
zmiana pozycji w kosztorysie (1413)
580/09 (6)
2626/10 (4)
art. 7 ust. 3 (27892)
x ga 42/10 (2)
konkurs dwuetapowy (13)
art. 86 ust. 2 (1519)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1584)
zwolnienie z kosztów (1132)
części oryginalne (1084)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (115)
definicja oferty (2925)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (371)
potencjał techniczny (2644)
i ca 40/07 (5)
niepodpisane referencje (1638)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2464)
2200/12 (4)
kio 976/11 (2)
kio 2159/13 (5)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
iii czp 16/93 (27)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (873)
"dostawa samochodu" (86)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2366)
równość stron (889)
§ 4 ust. 3 (25945)
unieważnienie postępowania (12253)
kio/uzp 959/09 (41)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (4984)
błędne kryteria oceny ofert (2615)
bombardier (36)
2702/11 (6)
subsydiowanie skrośne (7)
2228/10 (5)
dokument przedmiotowy (14300)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (100)
zobowiązanie podmiotu (5593)
1743/13 (2)
"utajnienie rozprawy" (2)
1980/10 (7)
rada administracyjna (3167)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
brak podpisu na formularzu oferty (741)
strona internetowa producenta (2031)
netline (37)
kio_1562_11 (52)
podwykonawca dostawy (842)
jakość (3041)
poświadczenie (1977)
główny inspektorat transportu drogowego (36)
1623/11 (16)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1231)
formularz ofertowy (3203)
brak pozycji kosztorys (1660)
nierówne traktowanie plk (117)
podstawa dysponowania (4071)
art. 145 ust. 1 (1546)
oryginał wadium (601)
ii ca 442/06 (6)
obronności i bezpieczeństwa (160)
art. 85 ust. 5 (2038)
ii csk 675/10 (10)
67/11 (12)
"na pierwsze żądanie" (176)
1117/11 (4)
czyścioch (28)
"cena 0" (77)
prawo opcji (516)
forma listy kapitałowej (230)
zamówienia in house (93)
24 ust. 1 pkt 1 (16286)
iii ca 583/08 (5)
iv ca 915/08 (2)
ii ca 753/10 (1)
kio 41/11 (12)
udział podmiotu trzeciego (4223)
ii ca 373/12 (10)
kio 1183/13 (3)
regenerowane (32)
formy porozumiewania się (256)
odwrotne obciążenie vat (169)
błąd w gwarancji (1468)
ii ca 129/07 (3)
kio 478/12 (13)
"dowód opłacenia polisy" (59)
zp-11 (55)
iv ca 392/05 (8)
generalna (3821)
art. 93 ust. 1a (919)
"uwzględnienie odwołania w części" (42)
xix ga 268/09 (10)
de minimis (14)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (632)
gwarancja bankowa w kopii (308)
kio_3006_13 (3)
znak ce (347)
wycofanie+oferty (67)
art. 12a ust. 2 (390)
art. 22 ust. 1 (13225)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (321)
c-454/06 (21)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
usuwanie awarii (287)
otwarcie ofert przed terminem (3876)
kio/1765/10 (5)
"wartość szacunkowa" (2902)
xii ga 393/10 (1)
certyfikat prince 2 (80)
art. 26 ust. 2 d (9849)
tłumacza przysięgłego (449)
kio 2753/12 (9)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (140)
wadliwe referencje (818)
centrum personalizacji dokumentów (18)
mógł użyć nazwy własnej (2246)
lista podmiotów (702)
art. 91 ust. 5 (7199)
kio 219/14 (5)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (2196)
878/09 (23)
kampania promocyjna (32)
technologia radiowa (164)
zmiana terminu realizacji zamówienia (6727)
wyjaśnienia złożone po terminie (14344)
odbiór odpadów (588)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (4380)
zdolność kredytowa linia kredytowa (130)
małżonków (15)
referencje potwierdzają (1822)
26 ust. 2c (409)
v ga 40/09 (19)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (723)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (141)
"podmiot trzeci" (1392)
art. 27 ust. 2 (8496)
kio 4/13 (94)
"roboty dodatkowe" (350)
francja (260)
dostawa leków (292)
opisanie równoważności (583)
vii ga 136/09 za (6)
"zmiana terminu płatności" (14)
"opinia bankowa" (319)
podstawa do dysponowania (6059)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (2807)
v ca 2214/06 (65)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11534)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2220)
tego samego producenta (4801)
kio/uzp 198/09 (9)
"zamówienie uzupełniające" (435)
stany zjednoczone (130)
prezentacja próbek (115)
v ca 423/08 (10)
ii ca 327/05 (12)
ii ca 584/05 (17)
141/10 (7)
"niezależny podmiot" (205)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1076)
powtórzenie prezentacji (499)
awarii (898)
kio 1886/11 (3)
sprzeciw (1133)
oświadczenie o zgodności z siwz (6035)
1493/08 (9)
"kluczowe części" (59)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (4140)
429/09 (78)
kio/uzp 27/09 (148)
realność udostępnienia (443)
doświadczenie "3 lat" (1389)
błąd w formularzu cenowym (855)
1776/10 (8)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9546)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (131)
zmiana korzystna (1509)
niezgodność treści oferty z siwz (4564)
kio_44_12 (6)
291/15 (10)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (881)
x ga 83/08 (5)
wadium w formie kopii 2013 (74)
art.8 ust.3 (1772)
antydatowane pełnomocnictwo (19)
pracownik ochrony (2622)
wadium w wyższej kwocie (601)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (53)
x ga 268/08 (1)
"zwłoka zamawiającego" (30)
art 26 2b (1507)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (349)
"podstawa dysponowania" (157)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4868)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (727)
"prawo opcji" (45)
iv ca 140/08 (21)
kio 591/14 (4)
art. 189 kpc (176)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
art. 91 ust 3a (705)
interwencja uboczna (55)
dokumenty uzupełnione po terminie (3005)
zmiana zakresu podwykonawstwa (367)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
węgry (49)
kio/uzp 238/10 (3)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (68)
ii ca 836/09 (1)
art 24 ust. 1 pkt 8 (13122)
kio 2181/10 (2)
art. 353 (646)
fidic (327)
xii ga 456/08 (1)
kio_uzp_11_09 (60)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1053)
xix ga 214/08 (12)
"błąd w kosztorysie" (156)
moc dokumentu urzędowego (6999)
830/10 (3)
kio 29/11 (185)
potwierdzenie należytego wykonania (5458)
gwarancja bankowa (778)
nieważny certyfikat iso (171)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (710)
"art. 68 ust. 2" (29)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1211)
1408/10 (16)
skamex (47)
v ca 1213/02 (15)
2396/10 (2)
"materiały eksploatacyjne" (306)
wartość szacunkowa zamówienia (3431)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2147)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (15)
jednostka wojskowa (821)
wymóg dyplomu (83)
xix ga 91/07 (4)
x ga 81/09 (10)
zła stawka vat (94)
706/11 (24)
451/09 (3)
"świadectwo przejęcia" (160)
ubezpieczenie grupowe (45)
"ii ca 489/06" (24)
pozacenowe kryteria oceny ofert (66)
xii ga 227/10 (1)
brevells (2)
dyplom mba (3)
próbka system informatyczny (96)
"termin związania ofertą" (1015)
rażąco niskiej ceny (1740)
x ga 178/07 (1)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6590)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (690)
kio 1060/13 (4)
637/11 (25)
"art. 90" (2454)
c 538/07 (24)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
2480/13 (3)
bezpodstawne wzbogacenie (64)
v ga 87/10 (1)
kio 836/11 (9)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (172)
zaniechanie wykluczenia (8614)
kto może wystawić referencje (260)
tłumaczenie dokumentu (2467)
autoryzacja (267)
606/11 (14)
generalna dyrekcja dróg krajowych (675)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
pozacenowe kryteria (66)
obiektywne czynniki (1577)
ceidg po terminie (94)
język postepowania (1989)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (80)
interes unieważnienie postępowania (9685)
żywienie w szpitalu (168)
2607/13 (4)
ix ca 724/08 (1)
konserwacja zabytków (75)
podkryterium (175)
kio/uzp 19/09 (157)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (647)
iv ca 1299/09 (19)
udział w realizacji części zamówienia (9376)
dostawa leasing (215)
spółka "w organizacji" (77)
2160/10 (3)
kio 2644/13 (4)
iii_czp_53_11 (55)
ii ca 590/09 (5)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (28)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (160)
2120/11 (11)
kio 2710/10 (10)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3096)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (159)
medyczne (2784)
kio 2694/14 (14)
referencje podmiotu trzeciego (973)
kio 51/11 (14)
nieusuwalny (757)
dokumenty stany zjednoczone (102)
opłata od skargi (680)
omyłka formularz oferty (1683)
certyfikat epeat (16)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13853)
wykaz usług wykonywanych (3282)
kio/ku 83/10 (23)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (3592)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (870)
v ca 1311/02 (12)
"zasada proporcjonalności" (321)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (535)
rejestr instytucji szkoleniowych (67)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (455)
kio 701/11 (5)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (300)
przedwczesny zarzut (906)
treść oferty (16428)
ii crn 913/97 (29)
kio_1420_13 (5)
2337/10 (5)
instalacja solarna (100)
2031/12 (7)
kio 1525/11 (7)
istotna zmiana umowy (6198)
v ga 13/09 (18)
usługa pocztowa (964)
gwarancja w kopii (1127)
projektuj i buduj (237)
nazwa własna (4809)
brak ceny jednostkowej (1995)
obiekt budowlany (2321)
iv ca 1180/09 (2)
wodociągów (802)
kio 416/12 (5)
oryginalne materiały eksploatacyjne (81)
spółka córka (64)
kio/uzp 107/09 (18)
"treść oferty" (6588)
rolnik ryczałtowy (11)
art. 144 ust. 1 (760)
kio/uzp 663/09 (16)
c-434/02 (3)
"licencja niewyłączna" (17)
należyte wykonanie dostawy (4273)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (51)
kio_545_11 (7)
art. 182 ust. 1 (2292)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11608)
odwołanie z ostrożności (2747)
"obiekt kubaturowy " (157)
c-448/01 (18)
kio_1152_12 (7)
v ca 29/03 (20)
c-28/01 (97)
antywirus (3)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (226)
kio 35/15 (8)
niezgodność z treścią siwz (4569)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (183)
rabat (276)
kio 8/11 (166)
zmiana stawki vat (1010)
termin wniesienia wadium (1998)
tłumaczenie sysmark (9)
sacer (4)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7731)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (165)
189/13 (11)
faktura (2395)
alpine bau (30)
polisa od podmiotu trzeciego (272)
saas (2)
płynność finansowa (161)
polisa zbiorowa (51)
na korzyść wykonawcy (2403)
"art. 12a ust. 2" (51)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3740)
"oferta została złożona po terminie" (8)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
kio_445_12 (5)
"oferta wstępna" (255)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (398)
nieproporcjonalne (1606)
iii csk 143/10 (11)
wykaz osób tajemnica (540)
doświadczenie wykonawcy (6523)
ix ga 46/08 (1)
2379/11 (3)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3465)
"kompania węglowa" (429)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7170)
"nieistotna zmiana umowy" (26)
440/10 (4)
"stawka vat" (699)
trojan (300)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5245)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (28)
kio 2081/12 (8)
brak potwierdzenia otrzymania (7168)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (1455)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1568)
upadłość wykonawcy (325)
i ca 608/09 (4)
v ga 1/12 (163)
zmiana wysokości wadium (1107)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (151)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
poprawa vat (376)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1209)
orange (134)
zasada równego traktowania oznacza (7272)
konkurs odrzucenie pracy (701)
sap (160)
2014/24/ue (81)
"art. 91 ust. 3a" (71)
"opłaconą polisę" (410)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (213)
"art. 6 ust. 2" (94)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (242)
2396/12 (17)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4252)
uzupełnianie dokumentów faksem (603)
xii ga 413/08 (3)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3230)
zakup mebli (112)
v ca 3270/12 (40)
nie wpisał stawki podatku vat (546)
zwiększenie konkurencyjności (542)
zawartośc referencji (244)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (291)
brak interesu publicznego (11715)
x ga 174/14 (2)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10263)
szacowanie wartości (752)
art.93 ust.1 pkt 4 (3424)
omyłka w obliczeniu ceny (1440)
przystąpienie w części (8914)
naruszenie art. 7 (23257)
"oferta alternatywna" (34)
ii ca 586/05 (4)
wyjaśnienia oferty (10738)
2831/14 (3)
prowizja (104)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (303)
nieprawdziwe (2684)
krk w niemczech (30)
v csk 456/09 (18)
art. 67 (2013)
pisemne zobowiązanie podmiotu (1827)
wykładnia literalna siwz (954)
żądanie próbek (524)
iv ca 1021/09 (1)
brak likwidacji czechy (16)
art. 58 k.c. (498)
1231/13 (5)
minimalnego wynagrodzenia (3184)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3795)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (6052)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (4)
"art. 26 ust. 2d" (27)
2725/11 (10)
oświadczenie woli (3532)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (29)
linia gwarancyjna (198)
i ca 88/07 (3)
kio 2364/12 (3)
wykonano zgodnie z umową (13103)
świadczenie niemożliwe termin (3073)
brak dowodu wniesienia wadium (1024)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (595)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1787)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
ii ca 206/06 (3)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1257)
kio 1064/11 (15)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (2577)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (12787)
1059/13 (5)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4221)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
eod (29)
usługa prania (188)
"poświadczenie" referencje (1044)
dostawa sprzętu medycznego (966)
kio_2053_12 (13)
użyczenie zasobów (263)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (6050)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
koszty (28048)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1186)
dwie oferty (10606)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1091)
unieważnia postępowanie (5394)
2498/10 (19)
ceidg (39)
niekaralność chiny (22)
v ca 985/08 (1)
art. 67 ust.1 pkt 5 (1837)
548/15 (7)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (411)
oświadczenie producenta sprzętu (1590)
art. 29 ust. 4 (19825)
windows (285)
x ga 41/07 (10)
181/08 (6)
2034/14 (3)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (8509)
kio 2939/12 (7)
982/10 (4)
krk po terminie składania ofert (336)
kio 2342/12 (6)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (2623)
zastrzeżenie tajemnicy (811)
257/13 (4)
wartość szacunkowa usługa okresowa (379)
protokół postępowania (5417)
za krótki termin składania ofert (743)
doświadczenie komplementariusza (72)
ii ca 158/09 (4)
klauzula identyfikacyjna (32)
"nienależyte wykonanie umowy" (945)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (746)
cena całkowita oferty (4099)
rażąco niska cena + lakoniczne (370)
"pszok" (64)
kio/uzp 1298/08 (5)
kryterium funkcjonalność (1361)
"korzystne dla zamawiającego" (276)
kio_1498_10 (4)
kryteria społeczne (2110)
art.94 ust.3 (428)
"zasada jawności postępowania" (666)
niespójność ogłoszenia i siwz (251)
"wolnej ręki" (1623)
uzp/zo/0-42/07 (2)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3237)
art 7 (22618)
energia elektryczna (474)
brak oświadczenia podwykonawcy (1438)
rażąco niska cena jednostkowa (710)
"zamawiający jest związany" (240)
lasy państwowe (344)
kio_1026_10 (3)
uchyla się (4986)
kio_uzp_1085_09 (6)
kio 2744/12 (4)
"art. 144" (358)
iii ca 582/08 (1)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2325)
innowacyjność (143)
715/11 (9)
czytelny podpis (375)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
art 26 ust 3 pzp (11015)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2375)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3562)
licencja niewyłączna (1027)
umowa po terminie związania ofertą (6240)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
nie opłacona polisa (506)
grupa kapitałowa konkurencja (564)
zmiana terminu art. 144 (906)
"jeden producent" (650)
kio/uzp 643/09 (7)
wyłączenie jawności rozprawy (269)
"wskaźnik bieżącej płynności" (29)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (172)
kio 797/14 (6)
klauzule waloryzacyjne (72)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1474)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (101)
zmiana terminu płatności (1134)
definicja omyłki (732)
"certyfikat ubezpieczenia" (26)
powszechna dostępność (581)
kio 5/12 (192)
elektrownia turów (29)
umowy ws. zamówień publicznych (109)
odpis z ceidg (57)
xix ga 265/08 (4)
2939/12, kio 2942/12 (6)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12865)
leasing (190)
1287/12 (14)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (4507)
1206/11 (4)
termin realizacji dostaw (2067)
36/10 (26)
aktualny krs oznacza (675)
xix ga 179/13 (16)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1410)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (4757)
sformalizowane (337)
uzp/zo/0-616/05 (3)
"certyfikat równoważny" (46)
funkcjonalność system (1243)
"w ramach jednej umowy" (153)
brak pkd (159)
v gaz 22/08 (7)
kio_1895_12 (4)
sumowanie potencjału ekonomicznego (183)
"utajnienie części odwołania" (2)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (889)
ix ca 672/11 (1)
oferta spółki cywilnej (2514)
2407/12 (2)
kio 510/14 (3)
w warszawie (26712)
przejrzystości (1314)
kio 1794 (12)
kio 2041/11 (3)
odmowa podpisania umowy (486)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (6805)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1760)
"cena słownie" (11)
osoba prawna jako członek zarządu (914)
tk telekom (16)
kio_kd_46_10 (17)
prince ii (65)
c-328/92 (12)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (137)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (924)
"kio/uzp 703/09" (22)
452/11 (49)
kio/uzp 352/09 (11)
kio 823/12 (6)
rażąco niska cena 1 grosz (1629)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3120)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (225)
kio 1863/10 (11)
xii_ga_315_11 (32)
brak zgody na poprawienie omyłki (621)
v ca 379/08 (1)
13/14 (342)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3742)
parametry papieru (195)
sponsor (17)
428/13 (11)
ryczałtowe (1717)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (56)
"oferta złożona po terminie" (14)
pozwolenie radiowe (84)
kio_1154_11 (15)
uzupełnienie formularza cenowego (1181)
ix ca 542/08 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (10647)
doświadczenie podmiotu trzeciego (1838)
1265/09 (5)
kio 225/15 (6)
kompania węglowa (388)
kopia wadium (472)
art. 90 pzp (5543)
wykonawstwo zastępcze (26)
radca prawny za zgodność z oryginałem (159)
poprawienie jednostki miary (451)
usg (89)
" oferta wariantowa" (365)
2666/13 (3)
termin płatności (1553)
2779/12 (5)
ii ca 796/14 (3)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1293)
basic disclosure (8)
"wyłączenie członka komisji" (5)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (451)
"złożenie dwóch ofert" (330)
błędny formularz oferty (2154)
kio/2785/10 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (11026)
kio 425/12 (6)
oświadczenie zamiast referencji (693)
tego samego rodzaju (11156)
"art. 140" (379)
koncesje (471)
odtajnienie wykazu dostaw (139)
nici chirurgiczne (68)
art. 190 ust. 7 (2645)
1050/12 (5)
brak informacji o należytym wykonaniu (6732)
udostępnienie bezpośrednie (2542)
109/12 (20)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (2277)
2679/12 (3)
bilans (576)
2038/14 (3)
c_465_11 (53)
przerwa w wadium (93)
zaokrąglenie cen (207)
wyciąg bankowy (252)
cena jednostkowa (2283)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1550)
odstapienie od umowy (2722)
zaświadczenia o niekaralności (354)
"niepodpisane referencje" (34)
180 ust. 2 (5722)
"na własną rzecz" (25)
korekty finansowe (409)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (711)
"oświadczenie własne wykonawcy" (170)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
dostawca a podwykonawca (510)
kio 1007/13 (27)
kio/uzp 1853/09 (2)
"nieprawdziwa informacja" (1675)
art 87 ust 1 (5955)
kio/uzp 223/08 (29)
referencje kara umowna (143)
kryteria (6613)
kio 2537/13 (4)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (1949)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (187)
usługi turystyczne vat (31)
złożył nieprawdziwe informacje (3284)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
art.46 ust.4a (445)
kio_655_12 (5)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1252)
art. 9 ust. 2 (15126)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1537)
art. 89 ust.2 (11834)
iso 14001 (74)
dzierżawa łączy (240)
odpowiedzialność podwykonawcy (1197)
standstill (48)
art 5 ust 1a (2938)
certyfikaty (2383)
wan (167)
kio 134/09 (19)
2694/14 (14)
v ca 570/08 (10)
zbyt wysokie warunki (531)
odrzucenie oferty (15153)
x ga 255/09/za (2)
kio_uzp_1941_09 (9)
art 87 ust. 2 (5950)
kio 467/12 (7)
dokumenty żądane od podwykonawców (1242)
art. 17 (9574)
471/11 (9)
igły (91)
schweerbau (5)
status podwykonawcy (463)
223/08 (32)
wykaz podwykonawców (1150)
legitymacja czynna (344)
477/14 (2)
zniszczył próbkę (41)
ustalenie wartości zamówienia (14397)
zakaz podwykonawstwa ochrona (232)
art. 42 ust. 1 (3145)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
zobowiązanie (5140)
iii ca 490/04 (2)
vi ga 121/10 (1)
kio_807_11 (5)
auskunft (2)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1550)
330/09 (9)
2784/14 (15)
wykonawca (20440)
"uzupełnienie faksem" (5)
kio/ku 53/11 (4)
"powtórzenie aukcji" (29)
v ca 1051/10 (12)
v ca 484/08 (1)
rażąco niska cena lakoniczne (370)
podkryteria (104)
96 (2730)
koncesja podwykonawcy (119)
podział spółki (792)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5288)
zmiany podmiotowe (1667)
kio/uzp 265/08 (32)
kio 1276/13 (10)
kio_707_11 (31)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
uchylenie się od zawarcia umowy (2076)
wezwanie do uzupełnienia próbki (280)
"kryteria niemierzalne" (23)
forma pełnomocnictwa (1403)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (1384)
zagraniczne uprawnienia budowlane (476)
art. 92 ust. 2 (2553)
kd 58/10 (4)
nieczytelny podpis oferty (352)
mop 83 (66)
kio_uzp_919_08 (11)
0 zł (10967)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (518)
iii_czp_52_11 (129)
art.51 (568)
cena jednostkowa 0 zł (1418)
kio 630/13 (5)
kio 20/12 (214)
art. 184 (2168)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (44)
sposób wykorzystania zasobów (1524)
kio 500/15 (16)
sanawia (2)
1881/09 (7)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
strona z (17545)
odtajnienie wykazu osób (289)
płynność (184)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (2688)
andra (55)
aktualna koncesja (331)
art. 84 (1523)
wysokość posiadanych środków finansowych (4133)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1768)
678/12 (6)
wysokość kar umownych (954)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (547)
"zmiany podmiotowe" (43)
kio/uzp 91/09 (11)
dystrybucja energii (93)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1227)
v ca 788/08 (11)
krk z niemiec (47)
akredytywa (12)
678/08 (5)
niezasadne wezwanie (6064)
naruszenie dyscypliny (1230)
pełnomocnictwo kopia (1194)
nie istotna zmiana umowy (6198)
normy iso (427)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
oczywista omyłka (2018)
brak interesu przystępującego (4080)
rażąco niska (1780)
iv ca 1499/11 (1)
ii ca 443/06 (2)
ii ca 941/05 (21)
kio/kd 25/12 (12)
kio 2257/12 (2)
wycena 0 zł (1617)
siwz czytać całościowo (74)
"zaniechanie wykonania wyroku" (40)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (22)
umowa pod warunkiem (5450)
art 24 ust 2 pkt 1 (16298)
polisa podwykonawcy (184)
błędy w siwz (5109)
awaria faksu (183)
kio 1469/14 (5)
1199/12 (6)
podkryteria cenowe (25)
kio 42/12 (18)
zakres referencji (2938)
zwłoka (337)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4247)
serwis w polsce (305)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (443)
kio 2137/11 (4)
kio 34/15 (16)
art. 32 ust. 4 (3332)
kio 479/12 (3)
kio/uzp 469/09 (3)
kio 48/14 (14)
viii ga 137/12 (15)
i.1. ca 351/06 (1)
ballast (32)
188/14 (6)
upadłość (333)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (2652)
karta katalogowa (484)
nakazuje unieważnienie postępowania (11427)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (73)
w zakresie prowadzonej działalności (7058)
pit osoba fizyczna (31)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2937)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1228)
termin wykonania zamówienia (14142)
punkty serwisowe (473)
informacja z banku wydruk (148)
pilarz (47)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3144)
kredyt w rachunku (390)
art 144 (761)
uzupełnienie wadium (977)
kio/uzp 37/10 (28)
odpady (1249)
fabrycznie nowy (857)
676/09 (13)
art. 31 (11124)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
c-44/96 (11)
użyteczności publicznej (512)
art 36 ust 4 (4136)
xix ga 80/07 (18)
liczenie terminu związania ofertą (1776)
zmiana kryteriów oceny ofert (6258)
szkoda (3963)
badania kliniczne (586)
omyłka w cenie jednostkowej (1026)
certyfikat microsoft (98)
użyczenie (236)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (9)
kod pkd (77)
kio 1344/11 (13)
iso 9001 (228)
zatarcie skazania (52)
1793/13 (3)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
kio 2572/11 (3)
xii ga 222/07 (2)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (197)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (664)
"iii czp 52/11" (129)
kio_225_15 (6)
1253/13 (5)
vi ca 586/05 (3)
karty sim (2526)
nie wskazał części zamówienia (13025)
art. 26 ust.3 (8404)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (211)
rozbieżnie słownie (314)
334/09 (4)
wykaz wykonanych zamówień (7785)
kio 2049/13 (3)
rażąco niska cena (1773)
xix ga 520/06 (5)
utajniony wykaz usług (501)
"udostępnienie zasobów" (845)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
obroty na rachunku (1858)
oświadczenie złożone przed notariuszem (381)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (225)
pełnomocnik konsorcjum (3894)
ii ca 585/06 (6)
xii ga 143/09 (16)
ii ca 279/08 (1)
kio_154_13 (6)
kryteria oceny ofert (6241)
1777/11 (7)
działalność twórcza (68)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (12384)
niepełny formularz ofertowy (1741)
zatrudnienie personelu (651)
"warunki udziału w postępowaniu" (10654)
"art. 26 ust.3" (6628)
miejsce zamieszkania za granicą (222)
248/12 (19)
będzie dysponował osobami (6155)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
"art. 8" (2058)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1028)
termin niezwłocznie (1910)
sprzęt komputerowy (1039)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
"zbyt krótki termin realizacji" (27)
i 1 ca 514/10 (1)
losowanie (11)
cash pool (3)
kio 447/12 (2)
zakup samochodu (234)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (525)
generalny wykonawca (2263)
art 91 ust 3a (705)
xix ga 91/07 (4)
82 ust. 2 (3054)
kio 108/10 (21)
rażąco niska cena to cena (2453)
xii ga 451/10 (3)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1356)
e-puap (22)
kio 54/12 (23)
potwierdzenie otrzymania faksu (1593)
zmiana podmiotowa konsorcjum (932)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (705)
łączenie doświadczenia (1310)
186/13 (14)
dyrektywy (3388)
bezusterkowy (70)
wysokość wadium (1891)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (278)
ekonomiczny (2711)
art. 42 (3151)
kio 1819/13 (5)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9640)
interes publiczny unieważnienie (7455)
art. 8 ust. 3 (15649)
668/13 (3)
zezwolenie na prowadzenie działalności (713)
c-496/99 (11)
podwykonawca podmiot trzeci (1411)
kio 1393/11 (3)
vi ca 464/05 (62)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
czech (186)
protokół odbioru końcowego robót (772)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (467)
547/15 (10)
kio/kd 80/12 (8)
błąd formalny (1706)
braki w formularzu oferty (4301)
zakaz powierzania podwykonawcom (106)
kio 974/13 (3)
naruszenie art. 91 ust. 1 (5276)
kio_1649_12 (16)
art 24 ust. 2a (2331)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
modyfikacja siwz (3364)
xix ga 92/11 (14)
wolna reka (1099)
xii ga 12/09 (9)
kio 258/15 (2)
kio 685/12 (4)
niezależny podmiot (6236)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (42)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2096)
iv ca 588/04 (3)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6191)
art.36a (108)
prekwalifikacji (75)
zaokrąglenie (272)
slim (8)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (921)
polisa oc prace projektowe (77)
poświadczenie referencje (1044)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1188)
kio 711/12 (6)
624/12 (2)
vii cz 410/10 (1)
iii ca 454/08 (2)
polisa światowa (13)
"uwzględnia skargę" (518)
rażące naruszenie ustawy (2064)
dokumenty przedmiotowe (10586)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2676)
1641/14 (5)
v ca 359/08 (2)
kio/kd 50/10 (6)
warunek doświadczenie (5070)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (2260)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
"powaga rzeczy osądzonej" (80)
ii ca 88/09 (35)
rażaco niska cena dowody (1899)
ii ca 29/05 (37)
żądanie oświadczeń producenta (3393)
kio 1460/13 (3)
wykluczenie podwykonawcy (2133)
art. 38 ust. 2 (3788)
parafowanie umowy (245)
itprojekt (21)
iso/iec 27001 (16)
początek biegu terminu związania ofertą (237)
art. 17 ust. 1 (13131)
należyte wykonanie kary umowne (740)
naruszenie konkurencji (9188)
brak wyceny pozycji kosztorysu (940)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (14)
kio 680/15 (3)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (18)
częściowe uwzględnienie odwołania (2323)
iii ca 262/05 (7)
oferta wpłynęła po terminie (6493)
referencje wystawia (1702)
kio_uzp_333_09 (11)
wybór po terminie związania (10190)
niekompletny dokument (1808)
2722/12 (6)
nabycie przedsiębiorstwa (1112)
"rażąco niska cena" (1564)
sita (165)
1807/12 (7)
usługi medyczne (977)
kio kd 86/12 (5)
multikom (36)
unieważnienie unieważnienia (10030)
kio/uzp 429/08 (8)
stwierdzenie nieważności umowy (1294)
kio_1207_12 (8)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5984)
eurosystem (31)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (507)
kio 1014/14 (2)
496/99 (31)
iv_ca_831_10 (10)
omyłki (2999)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
636/12 (7)
pełny odpis z krs (805)
"art. 150 ust. 3" (13)
"za zgodność z oryginałem" (1975)
49/10 (19)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (7633)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2297)
wydruk z ceidg (18)
kio 915/13 (3)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (9467)
1432/10 (7)
1663/13 (2)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
iv ca 51/11 (2)
ciężar dowodu na odwołującym (2905)
grupa kapitałowa zmowa (32)
kio/uzp 1833/09 (5)
błąd we wzorze (1900)
kio 1716/11 (3)
należyte wykonanie usługi (4269)
criminal record bureau (6)
treść oferty definicja (4199)
skonto (5)
kio 766/09 (25)
termin realizacji (10949)
fałszywe oświadczenie (262)
umowa barterowa (3)
energa operator (76)
błąd w obliczeniu ceny (1855)
wynagrodzenie za roboty zamienne (531)
kio_532_13 (4)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1087)
§ 6 ust. 2 (19420)
"24 ust. 1 pkt 9" (314)
natychmiastowa (368)
impel (625)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (12031)
kio_518_14 (9)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (10)
36 ust. 5 (4094)
kio_2615_14 (4)
"grupy kapitałowej" (620)
c-337/98 (8)
xii ga 285/09 (2)
ix ca 541/09 (2)
"zamówień publicznych" (29711)
unieważnienie postępowania termin (15315)
asseco (384)
kio_uzp_1344_09 (5)
czynności związane z przygotowaniem (2671)
"iii czp 74/05" (230)
warunek wiedzy i doświadczenia (3553)
kio 1898/11 (3)
kio 1442/12 (5)
i ca 533/09 (4)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3545)
odwrócony vat (50)
kio 294/11 (3)
wykonawca uchyla się (2531)
tłumaczenia (2692)
zmiana wykonawcy (10390)
usługi powszechnie dostępne (1853)
kio_uzp_1400_09 (10)
"ii ca 137/07" (9)
nie wpłacenie wadium (218)
brytyjski krk (8)
brak zestawienia materiałów (1690)
x ga 45/08/za (1)
cena jest rażąco niska (2505)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (1352)
"po upływie terminu związania" (147)
964/12 (3)
"prawa autorskie" (202)
zamówienia mieszane (186)
kara umowna (594)
wadliwa gwarancja (1435)
ratownik (59)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1363)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3443)
aport (31)
krs (1719)
art 26 ust 4 (10612)
x ga 316/09 (2)
oddelegowanie pracownika (127)
"protokół odbioru" (778)
wpływ wadium po terminie składania ofert (882)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (3936)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (11330)
packo rażąco niska cena (116)
pomoc prawna (6662)
opaska hydrotechniczna (10)
art. 142 ust. 2 (970)
kio/uzp 250/10 (10)
x ga 124/11 (1)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (64)
kio 1081/10 (6)
142 ust. 3 (1440)
odpadów medycznych (253)
kio 218/12 (12)
uchwała zarządu (635)
xii ga 414/09 (2)
kio_1670_11 (4)
z referencji nie wynika należyte (2871)
kio 2395/14 (2)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (12060)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (933)
kio_uzp_184_10 (8)
niepodpisany formularz cenowy (732)
573/10 (6)
ubezpieczenie rażąco niska cena (513)
rozbieżność cena słownie (1898)
"art. 93 ust. 4" (61)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (141)
x ga 458/09 (7)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4306)
pojemniki (320)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
koncentracja środków odwoławczych (307)
ii ca 587/05 (62)
1827/15 (2)
rażące kary umowne (291)
kio 786/10 (15)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (242)
xii ga 366/10 (1)
csk 366/06 (5)
kio_956_12 (4)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (2407)
synektik (19)
dowody (9075)
art. 36 ust. 5 (4094)
jurysdykcja (53)
528/08 (7)
art. 12a (391)
cena oferty (9027)
ii ca 560/06 (1)
c-314 (8)
formularz (4952)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (544)
kio_1096_10 (7)
ii ca 207/11 (4)
podpis elektroniczny (954)
nadmierny warunek doświadczenia (1086)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (4757)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1202)
błąd zamawiającego (6075)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (166)
kio 2401/10 (6)
unieważnienie (12256)
tożsamość zamówienia (794)
ograniczenie zakresu zamówienia (19086)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
kio_610_12 (5)
wpis do działalności regulowanej (1522)
wycinka drzew (74)
kio_706_12 (4)
kio/uzp 264/09 (9)
kio 2483/13 (4)
dalsze pełnomocnictwo (1707)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
2605/14 (10)
"10 usług" (39)
warunek zawieszający (131)
rozbudowa systemu (1328)
niemożliwa do przewidzenia (3104)
cena słownie (8157)
kio 69/12 (16)
zmiana członka konsorcjum (2414)
kio 623/12 (6)
kio_uzp_1463_08 (17)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
art. 86 ust. 3 (1506)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (343)
x ga 12/07 (11)
iv ca 92/09 (2)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (210)
odbiór osobisty (371)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2560)
kio/uzp 320/10 (4)
cena jednostkowa zero (1685)
wykonawca złożył dwie oferty (9824)
certyfikat ubezpieczeniowy (206)
wykonawca zagraniczny (708)
"szacowanie wartości zamówienia" (243)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
niewystarczające wyjaśnienia (6691)
"należyte wykonanie umowy" (1328)
"art.12 a" (229)
"art. 36a ust. 2" (38)
2010 (11772)
1667/09 (4)
kio_308_12 (6)
brak wniosku o dopuszczenie (5259)
znajomość języka polskiego (170)
obowiązek wizji lokalnej (255)
kio/uzp 1173/08 (3)
183/11 (15)
691/11 (5)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (148)
1016/12 (19)
kopia gwarancji bankowej (199)
ii ca 647/09 (1)
144a (22)
krk austria (25)
152/11 (8)
kio_291_12 (6)
art. 38 ust. 4 (3681)
kio 1231/13 (5)
data wystawienia (1023)
626/12 (4)
2492/11 (3)
kio 2242/12 (2)
różna interpretacja kryteriów (1188)
"komunikat swift" (6)
skarga wniesiona przez przystępującego (8446)
516/14 (4)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
"spółka celowa" (13)
interes prawny (9018)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (705)
36a ust. 3 (186)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
53/09 (21)
753/13 (4)
przed notariuszem (387)
"art. 6" (1968)
24 ust. 1 pkt 2 (12384)
art.18 (674)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1739)
warunek proporcjonalny (784)
kio/uzp 298/09 (4)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7145)
kio_2537_11 (13)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9138)
art. 387 kc (321)
termin związania (9146)
kio 41/12 (14)
poczta polska rażąco niska cena (108)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3152)
czeskie krk (12)
kio 1050/12 (5)
sąd okręgowy w katowicach (3157)
"iii ca 88/09" (28)
microsoft windows lub równoważny (71)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (130)
faktura potwierdza (2006)
wadium w częściach konsorcjum (427)
kio 1197/13 (6)
warunki zmiany umowy (6552)
kio 47/15 (7)
referencje spółki przekształcanej (18)
vi ga 33/09 (3)
xix ga 92/08 (7)
"art. 113 ust. 1" (189)
88/11 (4)
warunek przedmiotowy (10073)
fidic lub równoważne (106)
nieprawdziwe informacje wina (122)
przekaz pocztowy (41)
cena 100% (4068)
"26 ust. 3" (6664)
próbka (667)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1298)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (3881)
krk stany zjednoczone (24)
cena 0 zł (4794)
treść zobowiązania podmiotu (5316)
kio_uzp_1636_09 (3)
150/11 (4)
powtórzenie czynności oceny ofert (8376)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1196)
"kio 20/12" (4)
wydruk z rachunku bankowego (245)
art. 22 ust. 2 (13227)
1138/11 (4)
aldesa (28)
kio 1680/10 (3)
zobowiązanie do udostępnienia osób (1407)
zamawiający wyłączył faks (80)
zapoznać się z jego treścią (4391)
"art. 170 ust. 4" (7)
sam sobie wystawił (1818)
błąd w obliczaniu ceny (832)
86 ust. 2 (2188)
przedmiot umowy (14091)
"jedna usługa" (294)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (3974)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
zmiana kryterium (6604)
błąd w obliczeniu ceny vat (1021)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (2257)
wykaz głównych dostaw (613)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (141)
zamawiający nie wykonał wyroku (16634)
26 ust. 2d (299)
kio 1032/12 (7)
art 25 ust 1 (10221)
kio 350/11 (8)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2102)
żądanie krs komplementariusza (56)
wyjątkowa sytuacja (1204)
vi ga 240/10 (2)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
skarga na postanowienie (15891)
415/15 (3)
art. 4 pkt 3 lit. i (5776)
subiektywna ocena ofert (1213)
dostęp do informacji publicznej (2492)
ix ga 199/11 (1)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (191)
"deklaracja zgodności" (800)
rażąco niska cena na usługi (1354)
krk miejsce zamieszkania (145)
1579/13 (3)
ciągłe (1187)
otwarcie ofert termin (5998)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
generyczne (23)
naruszenie praw patentowych (126)
modyfikacja formularza ofertowego (1299)
kio 2411/12 (6)
jedno zamówienie jedna umowa (2977)
wpis po terminie (24703)
kio_953_13 (22)
usługi powtarzające się okresowo (119)
referencje dla konsorcjum (1409)
dwie oferty jednego wykonawcy (10851)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (2785)
wezwanie do uzupełnienia (6918)
kio/uzp 1591/09 (3)
v ca 84/07 (8)
kio/uzp 636/11 (18)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (91)
iii ca 212/06 (2)
wykluczenie z postępowania (14028)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (183)
"art. 83 ust. 3 " (58)
2873/12 (9)
wadium na niepełny okres (969)
ogólnodostępność (9)
kierownik zamawiającego (2051)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5773)
1236/11 (3)
formularz cenowy bez podpisu (389)
kio 2875/12 (4)
informacje (12802)
cesja (99)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (5152)
zarzuty (17751)
kio/uzp 168/08 (9)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (735)
sanepid (29)
zamówień publicznych (22821)
oddział przedsiębiorcy (573)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (500)
nieistniejąca stawka vat (655)
iii ca 177/10 (2)
kryterium termin realizacji (6908)
"art. 181 ust. 2a" (71)
"cena nierealna" (436)
wolnej ręki (1099)
v ca 1982/12 (9)
iii ca 112/06 (1)
oświadczenie zamiast krk (150)
droga elektroniczna (2057)
odpis na pfron (24)
oryginalne tonery (37)
żadanie certyfikatu (2432)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (194)
odwołanie (22190)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4916)
xii ga 340/09 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (898)
brak dokumentacji wykonawczej (2873)
równe traktowanie wykonawców (8186)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (328)
506/15 (5)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (255)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1515)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (19)
referencje od podwykonawcy (695)
znaki towarowe (601)
open source (47)
biuletyn nr 3 (2802)
kio/uzp 400/07 (2)
kio 2276/12 (4)
art. 24 ust. 2 (12750)
art 38 ust 4 (3681)
art. 38 ust 4a (662)
identyfikacja podpisu (258)
niedozwolona zmiana treści oferty (902)
v ca 571/08 (8)
kio/uzp-606/11 (11)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3957)
wydruk elektroniczny zus (62)
2345/10 (3)
567/09 (2)
kredyt odnawialny (21)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (213)
1041/11 (3)
xix ga 461/12 (6)
rażąca cena (1454)
ograniczenie dostępu do zamówienia (2904)
kio_1734_12 (9)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (293)
ga 92/11 (19)
poświadczenie bezpieczeństwa (577)
profesjonalizm (282)
czyn nieuczciwej konkurencji (3608)
pełnomocnictwo przed kio (2785)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
zmiana podmiotowa (1667)
387 kc (321)
ii ca 688/09 (1)
nieczytelna kopia (300)
kio 1179/11 (3)
"nieprawdziwe referencje" (10)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (895)
długi okres gwarancji (377)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (239)
v ga 87/11 (2)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (895)
rekultywacja (155)
"kryterium parametry techniczne" (34)
zus (616)
kio_2710_10 (6)
c-414/97 (15)
kio 1961/12 (18)
kio 1910/11 (6)
uzupełnienie fax (1710)
427/09 (8)
kio_1024_11 (11)
dowód opłaconej polisy (283)
kio/uzp 236/08 (17)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1311)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (2807)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (230)
kio_uzp_1877_09 (3)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1006)
warunki atmosferyczne (345)
przedłużenie terminu składania ofert (1273)
396/11 (7)
uchyla się od zawarcia umowy (2076)
ujemna cena (154)
uchybienie formalne (1567)
oświadczenie wiedzy (4982)
brak podpisu wystawcy referencji (128)
x ga 51/09 (3)
przedłużenie umowy (2116)
próbek (667)
2721/12 (3)
zbiorowa polisa (51)
"art. 145 pzp" (20)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (132)
brak tabeli elementów scalonych (176)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1494)
vi ga 7/09 (10)
wadium art. 46 ust. 4a (630)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (519)
22 ust 4 (16595)
niemiec (483)
785/14 (13)
kio 1384/14 (12)
polskie normy (2829)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3230)
umowa współpracy (2313)
kio 2688/13 (3)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (2295)
kio 51/12 (5)
philips (170)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (352)
rabat po zawarciu umowy (380)
uzupełnienie opisu (3721)
referencje sam sobie (1282)
kio 267/12 (10)
xix_ga_225_10 (15)
kio_19_11 (6)
zmiana podwykonawstwa (729)
zbyt wysokie kary (126)
żądanie certyfikatu iso (423)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (96)
"należyte wykonanie" (3547)
dystrybutor (791)
użyczanie zdolności finansowej (108)
banery (6)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (850)
zatrudnienie a dysponowanie (1423)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
thales (78)
c-337/06 (20)
kio_1983_11 (4)
błędny termin realizacji zamówienia (3812)
"nowy zarzut" (312)
prawo nie działa wstecz (34)
kryterium termin realizacji zamówienia (6873)
miasto gorzów (111)
kio 1100/10 (4)
przedłużenie wadium (697)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1653)
"opis przedmiotu" (7600)
"kary umowne" "wygórowane" (191)
art.+94+ust.+3 (92)
wadium uznanie rachunku (957)
zmiana cen jednostkowych (1848)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (231)
kio 191/14 (7)
nadmierny formalizm (95)
i ca 381/07 (2)
x ga 196/10/za (1)
wadium wpłynęło po terminie (572)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (97)
89 ust. 1 pkt 8 (11097)
kio 601/11 (11)
zmiana umowy przed jej zawarciem (5836)
iii ca 102/09 (15)
iv ca 1176/09 (5)
art. 34 (2768)
kio 154/12 (11)
kio_661_12 (5)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16053)
zamówienie z wolnej ręki (1099)
kio 2531/11 (8)
obiekt użyteczności publicznej (292)
przedmiar (1699)
ix gc 155/08 (2)
zakres przedmiotu zamówienia (14239)
zamawiający z własnej inicjatywy (785)
franszyza redukcyjna (14)
viii ga 22/08 (41)
komplementariusz (80)
próbki uzupełnienie (513)
"zakup samochodu" (52)
kio 1667/13 (5)
poprawienie omyłki rachunkowej (1121)
przedłużenie terminu związania (1372)
nienależyte wykonanie umowy (4913)
koszty zastępstwa procesowego (2592)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (166)
kosztorysowe (1280)
"kio 1237/11" (20)
sąd okręgowy w poznaniu (3605)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10039)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (2018)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1170)
zamienne (1220)
uprawnienia telekomunikacja (214)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (1562)
konkurs na prace projektowe (153)
24 ust 1 pkt 1 (16286)
iv_ca_689_08 (4)
referencje (3085)
v ca 1109/08 (16)
"kio/uzp 19/09" (25)
spis kosztów) (562)
vi ca 32/11 (2)
parametry równoważności (777)
forma uzupełnianych dokumentów (1449)
równoważny (2271)
"kopia gwarancji wadialnej" (12)
zwrot zabezpieczenia (3019)
kio 1567/12 (3)
cena (9145)
4pi (33)
zastrzeżenie kosztorysu (803)
uzp/zo/0-533/06 (12)
iv ca 683/12 (51)
xii ga 254/08 (4)
odpowiedzialność konsorcjum (1785)
numer katalogowy (660)
kosztorys ofertowy (2122)
tylko jeden wykonawca (8757)
c-26/03 (61)
grupa interwencyjna (67)
1509/11 (7)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (14)
kio 1949/11 (14)
wyjaśnienia po terminie (11135)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1538)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (565)
ograniczenie liczby podwykonawców (538)
xix_ga_461_12 (14)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (510)
v gaz 90/07 (18)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1662)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
strafregisterbescheinigung (2)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (146)
ge (264)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1045)
tłumaczenie referencji (530)
określenie terminu realizacji zamówienia (10061)
kio 1483/13 (3)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
kio 2206/11 (8)
art. 144 pzp (858)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1363)
2522/12 (4)
kio_749_13 (3)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1309)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3781)
kio_uzp_308_10 (5)
ots-ip (22)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (779)
"termin składania ofert" (4586)
kio/uzp 1243/08 (7)
autoryzowany partner producenta (130)
1674/14 (4)
rozkład ciężaru dowodu (305)
1001/10 (2)
kio 414/12 (6)
kio 1003/10 (3)
"brak w ofercie" (679)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4941)
niedozwolona zmiana oferty (914)
zmiana ryczałtu (269)
"zmiana podwykonawcy" (23)
hewlett packard (320)
kio/uzp/978/08 (6)
1275/12 (5)
x ga 85/08 (5)
kio_667_10 (6)
438/13 (2)
xxiii ga 566/09 (2)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4971)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15646)
brak vat (3129)
wadium gwarancja konsorcjum (721)
umowa warunkowa (389)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6966)
26 ust.3 (8404)
2775/13 (4)
brak podpisu na dokumencie (1927)
polisa oc grupa kapitałowa (53)
kio 2970/13 (5)
art. 17 ust. 2 (9531)
przerwa w terminie związania ofertą (360)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1252)
oferta oferta częściowa (2372)
minimalny zakres umowy (3849)
pełnomocnictwo do wadium (663)
konsorcjum warunki udziału (4746)
referencje oświadczenie woli (759)
lasy (349)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
68/11 (10)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1147)
cena jednostkowa ujemna (60)
odtajnienie dokumentów (467)
vi ga 192/10 (11)
radiofarmaceutyki (5)
"windows" (381)
wydłużenie terminu składania ofert (769)
205/11 (5)
nierówne traktowanie (8272)
uzupełnienie formularza oferty (2225)
dostawa energii elektrycznej (307)
pełnomocnictwo za zgodność (1798)
xix ga 202/09 (2)
sobot (269)
zdolnośc kredytowa (965)
lex omega (24)
odbieranie odpadów (304)
aukcja elektroniczna (319)
biopodobny (9)
prezentacja, próbki, testy (50)
kio 2709/10 (3)
zmiana osób (7744)
zamawiający nie udostępnił ofert (4634)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (33)
vat gazy medyczne (51)
inne omyłki polegające na niezgodności (2155)
kio 1700/12 (2)
xii ga 412/11 (2)
pribex (13)
"art. 5 ust. 1a" (24)
zawieszenie działalności gospodarczej (276)
zamówienie uzupełniające (2731)
"stawka podatku vat" (997)
tugeb (5)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
"autoryzowany partner" (68)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (652)
zmiana zawartej umowy (9883)
aneksowanie umów (20)
sztuczne łączenie zamówień (273)
182 ust. 1 (3091)
milczenie wykonawcy (142)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (604)
tubisz rażąco niska cena (101)
ix gc 159/08 (2)
odwołanie wniesione po terminie (26448)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1029)
przedwczesne odwołanie (937)
odbiór odpadów komunalnych (375)
645/13 (5)
iii ca 455/08 (2)
zastępstwo inwestycyjne (269)
kio_2037_10 (3)
najem lokalu (29)
85 ust. 4 (2885)
protokół odbioru częściowego (507)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1126)
x ga 287/08 (2)
odnawialny (154)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (180)
termin wniesienia odwołania (27429)
art 22 ust 4 (12482)
autoryzowany przedstawiciel (223)
x ga 168/11/za (1)
iv ca 508/05 (4)
rażąco niska cena usługi informatyczne (193)
oferta wariantowa (367)
asysta techniczna (122)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1697)
pełnomocnik ceidg (64)
monopolista (62)
"art. 85 ust. 2 " (224)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (937)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1453)
parafowana oferta (368)
różne ceny (4725)
kio 2332/12 (4)
cedig (8)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (1555)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (358)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (1969)
energii elektrycznej (474)
pisemne zobowiązanie (2249)
kio_2124_11 (7)
autokorekta (12)
usługa szkoleniowa (296)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (5323)
edf (15)
ciąg pełnomocnictw (584)
1574/10 (10)
ca 137/09 (15)
zwiększenie wynagrodzenia (1320)
wadium na niepełny okres związania ofertą (864)
308/12 (6)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (810)
"art. 181 ust. 1" (270)
kio_1408_10 (16)
"uzupełnianie próbek" (7)
powaga rzeczy osądzonej (131)
kio/uzp 22/07 (143)
leśnictwo (168)
"powtórzenie czynności" (8893)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (267)
kio/uzp 537/08 (23)
"gwarancja bankowa" (489)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (50)
logo producenta (85)
pierwotna niemożność świadczenia (323)
zmiana przed podpisaniem umowy (4358)
art. 297 (431)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (443)
kio/uzp 431/10 (3)
"karty katalogowe" (428)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
przystąpienie (12333)
x ga 127/08 (45)
1181/10 (3)
"sprzęt komputerowy" (843)
art. 30 (15148)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (749)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3054)
"nie wniósł wadium" (1051)
art. 92 ust. 1 (2552)
2407/13 (5)
"art. 16" (379)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
protokół konieczności (3052)
nieprecyzyjne wezwanie (1677)
wyjaśnienie oferty (10738)
"równoważny" (3061)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1776)
kio 2660/12 (3)
xix ga 235/11 (4)
44/15 (7)
art.89 ust.1 pkt 6 (11844)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1209)
xii ga 11/09 (18)
inna omyłka vat (839)
zasoby podmiotów trzecich polisa (200)
9296 (17)
139/14 (5)
ogłoszenie a siwz (11681)
uzupełnienie treści oferty (8004)
brak wskazania okresu gwarancji (2149)
zatrzymane wadium (73)
preferencje lokalne (81)
gaz-system (74)
1251/15 (13)
zaświadczenie krk (417)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6965)
formularz cenowy tajemnica (485)
kio 438/13 (2)
próbka jest dokumentem (567)
"niewykonanie wyroku" (527)
"art. 29 ust. 1" (1663)
kio 2354/14 (3)
iii ca 299/06 (4)
emkan pro (10)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (9317)
rafako (49)
harmonogram rzeczowo-finansowy (365)
alplast (25)
kio 369/13 (3)
"ze strony internetowej" (613)
kio 318/12 (8)
kio 293/11 (10)
"art. 90 ust. 3" (1144)
zasada pisemności (372)
"ujawnienie źródła zapytania " (8)
autoryzowany dystrybutor (190)
kio_2741_12 (7)
oferta oferta równoważna (2135)
należyte wykonanie (6292)
kio/kd 43/10 (3)
kryterium właściwości wykonawcy (1726)
nazwa postępowania (6439)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (107)
nie zamieścił ogłoszenia (7835)
kio_540_13 (6)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (6878)
halcrow (48)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (10)
utrata statusu wykonawcy (270)
cena 0,00 (254)
x ga 311/07 (6)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (263)
ubezpieczenie konsorcjum (899)
art. 32 ust. 2 pzp (3817)
dostawa książek (102)
1542/10 (4)
sukcesja generalna (30)
kio/uzp 1876/09 (6)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11133)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (122)
zasada obiektywizmu (587)
kio 1661/11 (4)
2388/11 (2)
"x ga 23/07" (85)
termin wykonania (14372)
"zamówienia dodatkowe" (488)
zmiana vat (1825)
109/09 (34)
wskaźnik płynności (72)
know-how (246)
upadłość lidera konsorcjum (87)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (822)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (88)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (52)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (791)
zasoby podmiotu trzeciego (1883)
omyłka (2999)
iv ca 926/06 (5)
art 87 ust 2 (5950)
cpi (41)
kio 900/14 (8)
stadion we wrocławiu (38)
brak formularza ofertowego odrzucenie (2724)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (616)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3989)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (844)
kio_974_13 (3)
adhezyjny (89)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1164)
629/12 (5)
polisa pkd (81)
art. 5a (1031)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (517)
kio 1602/12 (11)
warunki udziału w postępowaniu (14063)
zarzut okoliczności faktyczne (11973)
kio 879/14 (3)
art 5 ust 1b (1258)
nie wniósł wadium (2016)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (465)
art. 22 (13259)
iii czp 68/06 (13)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (8403)
oferta niekompletna (1939)
630/10 (2)
"art. 67" (589)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
107/14 (7)
471/12 (17)
kio_424_11 (8)
650/11 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (426)
"przyrzeczenie publiczne" (41)
"istotna zmiana" (2238)
parafa na ofercie (203)
protokół odbioru z usterkami (243)
ge medical (177)
471/08 (4)
kio 779/13 (4)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5704)
kopia gwarancji zapłaty wadium (181)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (53)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
kio_2931_13 (3)
kio 2033/12 (8)
usługi geodezyjne (402)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (5775)
kio_120_14 (4)
przekazanie terenu budowy (1695)
jednostka budżetowa jako wykonawca (617)
kio 1853/12 (2)
ekonomika postępowania (286)
wykonawca odmówił podpisania umowy (767)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (71)
wyższa stawka podatku vat (690)
art. 90 ust. 2 (8121)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (599)
gwarancja bankowa musi zawierać (727)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
art.142 (626)
csk 675/10 (25)
kio 835/13 (8)
"zmiana umowy" (431)
rezygnacja podwykonawcy (161)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
art. 67 ust. 2 (2004)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (276)
uzupełnienie informacji z krk (289)
uznanie odwołania (11977)
kio_1037_11 (4)
dbałość o finanse publiczne (190)
sprzątania (1020)
vii ga 136/09 (9)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3636)
referencje sztuki budowlanej (398)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (177)
zwolnienie podmiotowe (307)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7815)
zasada przejrzystości (1286)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (16)
1729/09 (2)
ii ca 431/07 (11)
358/10 (7)
podpis na referencjach (552)
"brak pełnomocnictwa" (124)
autoryzowany kanał sprzedaży (27)
xxiii ga 418/09 (3)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5523)
żądanie unieważnienia postępowania (11112)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (3699)
art. 36 a (6108)
192 ust 7 (11637)
"zmiana wykazu osób" (6)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1615)
oświadczenie o akceptacji siwz (772)
art. 146 ust. 6 (1941)
kryterium oceny ofert (6241)
kio 20/13 (20)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1608)
v ca 1660/09 (2)
zwrot oferty bez otwierania (175)
brak w ofercie kosztorysu (2144)
kio 644/13 (5)
xix ga 170/08 (4)
1388/11 (3)
kio 2572/13 (3)
art.48 (478)
warunki zmiany umowy 144 (807)
cena poniżej 1 grosza (2737)
x ga 395/06 (3)
zaświadczenie o niekaralności (354)
uzupełnienie harmonogramu (548)
uzupełniające (2754)
v ga 61/10 (3)
zgoda na poprawienie innej omyłki (870)
kryterium niemierzalne (166)
634/14 (8)
"definicja producenta" (10)
art 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
970/12 (6)
kio_uzp_678_08 (4)
art. 34 ust. 5 (3822)
essentialia negotii (285)
art. 51 ust. 2 (2293)
kio 827/13 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (595)
386/13 (4)
brak treści oferty (16757)
nazwa producenta (1981)
kio 1232/13 (5)
3021/13 (4)
ii ca 397/13 (5)
art. 16 pzp (10241)
kio_1013_11 (13)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (28)
prokurent krk (44)
definicja podwykonawcy (525)
zbyt krótki termin realizacji (381)
dzielenie przez zero (608)
kio/uzp/45/10 (3)
kio 1721/11 (12)
939/12 (8)
sąd (29199)
nie potwierdzają należytego wykonania (4267)
odpowiedzialność komisji przetargowej (633)
oem (59)
gwarancja ubezpieczeniowa (758)
1936/13 (9)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (164)
kio 600/12 (17)
koncepcja tajemnica (278)
"błąd w obliczeniu ceny" (1025)
forma wykazu (4040)
rażąco niska cena aukcja (87)
brak numeru katalogowego (604)
najwyższa staranność (871)
art 24 ust 2 pkt 2 (12352)
jedna usługa jedna umowa (1168)
"zamówienia uzupełniające" (435)
160/11 (7)
brak dowodu opłaty polisy (119)
229/12 (34)
oferta niedozwolona zmiana oferty (904)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
"187 ust. 3" (201)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3000)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (922)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (67)
c-314/01 (6)
zakres wezwania do uzupełnienia (6597)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (12270)
kio 2864/13 (3)
art. 32 ust. 5 (4935)
kio_1114_12 (6)
kio_77_14 (13)
inne kryteria (5956)
2776/14 (3)
kio 223/11 (4)
kio_629_13 (7)
kio_744_10 (4)
wadium lidera konsorcjum (577)
kio 291/15 (10)
zmiana terminu wykonania umowy (6150)
niewłaściwa stawka podatku vat (927)
ii ca 131/10 (2)
v ca 1108/08 (1)
ix ca 220/09 (2)
certyfikaty meble (77)
zus hiszpański (6)
umowa użyczenia (368)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (1859)
v ca 1314/08 (1)
art 145 (620)
kio/uzp 121/10 (4)
viii ga 244/09 (2)
wadliwy przedmiar (371)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (873)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (141)
"91 ust. 3a" (73)
odrzuca odwołanie (15680)
uzupełnienie próbek (335)
błędne tłumaczenie (1305)
niepełnosprawne (292)
kio_514_11 (5)
umowy o pracę (8450)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (164)
art 36 ust 5 (4094)
kielce (940)
art 24 ust 1 pkt 1a (2262)
główny urząd geodezji (105)
26 ust. 3 (10931)
praxis (9)
kio/uzp 31/10 (231)
konsorcjum (6485)
xix ga 3/07 (189)
brak czytelnego podpisu (352)
nie miało wpływu na wynik postępowania (8961)
opłata skarbowa (94)
xix ga 237/07 (1)
"art. 192 ust.2" (2610)
"art. 26 ust. 2" (1298)
zakaz udziału podwykonawców (405)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (408)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (142)
iv ca 534/06 (2)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (722)
opinia prywatna (1013)
cofnięcie skargi (4791)
art. 26 ust.4 (5957)
moment wszczęcia postępowania (1716)
fcc (33)
jednokrotność wezwania (67)
llc (28)
1993/10 (2)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (9427)
umowa o zamówienie publiczne (15614)
oferta nieważna (5717)
"usługi powtarzające się okresowo" (39)
520/11 (4)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1298)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (270)
fbi (18)
enigma (100)
vi ga 104/10 (2)
vi ga 169/10 (1)
kio_kd_42_10 (3)
kio 2235/12 (2)
unieważnienie z winy zamawiającego (481)
demonstracja (44)
solidarna odpowiedzialność (488)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (5063)
kawa (586)
pozorna równoważność (137)
spółka cywilna (2686)
protokół zdawczo-odbiorczy (92)
know (454)
kio_1582_11 (5)
doświadczenie osób (4438)
iii ca 446/08 (5)
toshiba (62)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (88)
"prace projektowe" (728)
kio 2862/13 (6)
cash pooling (2)
notarialne potwierdzenie podpisu (200)
475/10 (4)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (866)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (158)
1237/11 (14)
2294/11 (13)
zbyt wysokie kary umowne (156)
i ca 368/11 (1)
skład sądu konkursowego (214)
broker ubezpieczeniowy (55)
dwie próbki (665)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (12365)
vii ga 59/08 (2)
kio_ku_54_11 (4)
kio 75/10 (9)
art. 8 ust. 4 (19627)
art. 46 ust. 4 a (3988)
kio_1779_13 (6)
upływ terminu związania ofertą (3572)
uzupełnienie przystąpienia (6255)
"interes przystępującego" (127)
oświadczenie członka komisji (1020)
kio/uzp 951/09 (3)
rental rights (11)
uzupełnił dokumenty faksem (938)
istotne zmiany umowy (6198)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1303)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
zmiana członków konsorcjum (2414)
"inna omyłka" (809)
pesa (110)
nieprawdziwe informacje w ofercie (2447)
kio 621/13 (2)
wraz z tłumaczeniem (2247)
kopiuj wklej (24)
wykaz (6487)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
kio_457_11 (5)
płyty głównej producenta komputer (107)
"ii ca 693/05" (75)
działalność nie ujawnioną w krs (357)
iso (557)
brak interesu prawnego (7804)
potwierdzenie referencji (2838)
2397/11 (3)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (132)
"wada postępowania" (238)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15109)
spełnianie warunków przez konsorcjum (3768)
150/12 (17)
xiii ga 379/12 (16)
"fidic lub równoważne" (34)
kio 2816/10 (17)
xii ga 149/07 (2)
"unieważnia umowę" (32)
kio_564_14 (7)
"87 ust. 2 pkt 2" (421)
707/08 (16)
hitachi (49)
2931/13 (3)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (9792)
c-176/98 (36)
pol-aqua (111)
kio/uzp 51/09 (22)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
1528/08 (2)
gwarancja wadium (1104)
kryterium jakości (1721)
2219/11 (3)
krk (461)
art. 51 (2297)
odwołujący nie posiada interesu (7376)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
oferty równoważne (2952)
ix ga 392/13 (14)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (21)
art. 38 ust. 3 (3740)
zmiana harmonogramu (1338)
zamówienia uzupełniające wartość (2081)
tramwaje warszawskie (37)
28/11 (386)
"art. 36b ust. 2" (24)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5260)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (459)
kio_455_12 (3)
krk od prokurenta (44)
v sa/wa 875/10 (7)
wskazanie jednego producenta (2899)
uwzględnił odwołanie (17470)
xii_ga_206_08 (23)
iv ga 14/07 (16)
viii ga 248/09 (4)
funkcje wadium (695)
6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
przyspieszona (250)
odrzuca (15995)
wadium w formie kopii (320)
alpine (39)
wadium euro (392)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2445)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (81)
ograniczenie konkurencyjności (1405)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (483)
pkp intercity (95)
alcatel thales (9)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (152)
huawei (39)
ets (652)
kio/uzp 1443/08 (57)
kio_uzp_584_08 (6)
wykonywał bezpośrednio czynności (3234)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
c 454/06 (57)
kio 1334/13 (2)
antydatowanie (40)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1104)
v ca 405/10 (3)
kio_823_12 (6)
kio/uzp 244/09 (14)
finanse publiczne (2414)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5429)
35/12 (23)
2630/11 (9)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5712)
"przeciwnikiem skargi jest" (33)
nieczytelny podpis referencje (165)
doświadczenie kierownika (1341)
dwóch miejsc po przecinku (418)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16286)
v ca 264/04 (21)
v ca 2024/09 (7)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1301)
uniwersytet rzeszowski (25)
c-24/91 (7)
kio 2462/12 (2)
"art. 92 ust. 2" (83)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
xii ga 391/08 (9)
"do wglądu w siedzibie" (26)
art. 87 ust. 1 (5955)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (481)
kio 2779/12 (5)
1071/11 (5)
tożsame (2999)
forma pisemna (2616)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (239)
iv ca 280/10 (2)
1853/12 (2)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (2882)
xii ga 429/09 (49)
kio 2040/13 (3)
kio 653/13 (3)
błedna stawka vat (910)
tłumaczenie dokumentów (1776)
ii ca 304/08 (1)
xii ga 10/09 (8)
kio/1756/10 (15)
art. 101 (1095)
z wolnej ręki (1645)
art. 87 ust 2 (5950)
24 ust. 2 a (16755)
intergraph (61)
rabat jako kryterium oceny ofert (180)
"oferty wariantowe" (365)
2238/11 (6)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (554)
inspektorat uzbrojenia (51)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (11857)
465/11 (66)
sposób obliczenia ceny tajemnica (585)
"brak pozycji" (79)
art 22 (13259)
główny urząd statystyczny (233)
martela (16)
zysk wykonawcy (2336)
art. 26 ust. 3 (10931)
kapsch (31)
kio 1668/13 (6)
wynagrodzenie ryczałtowe (1393)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13476)
"art. 86 ust. 2" (54)
"przeciwnik skargi" (373)
"oferta wariantowa" (289)
kio/uzp 624/08 (11)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (365)
kopia zobowiązania (1446)
nabycie udziałów (2144)
godziny pracy zamawiającego (1684)
ciężar dowodu (2059)
dbs (6)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (496)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (1872)
2799/11 (3)
raząco niska cena (2528)
847/10 (5)
mikronika (29)
jednoznaczny (12156)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (101)
wadium po upływie terminu (1452)
238/12 (35)
v ca 2224/03 (10)
"kio 609/10" (12)
polska organizacja turystyczna (40)
xxiii_ga_924_14 (14)
1361/08 (3)
przed podpisaniem umowy (6018)
przeciwnikiem skargi jest (328)
korekty (1881)
sumowanie doświadczenia (312)
vii ga 36/08 (7)
kio 1020/13 (3)
zasada równego traktowania (7549)
x ga 254/10 (7)
i ca 159/11 (7)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (399)
fundacja (223)
"17 ust. 1 pkt 4" (164)
cel wadium (343)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (10609)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (2718)
bezczynność (294)
istotne zmiany postanowień umowy (5065)
258 (300)
sumowaniu (539)
cena kosztorysowa (1164)
kumulacja kar umownych (26)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1450)
zaprojektuj i wybuduj (342)
utrata dofinansowania (249)
kio 618/11 (2)
innej omyłki (3586)
formalizm postępowania (387)
zmiana treści umowy (6781)
kio 2600/11 (4)
vi ga 64/08 (1)
xii_ga_412_11 (2)
roboty budowlane rażąco niska cena (987)
"lub równoważne" (743)
związany z przedmiotem zamówienia (8273)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (1461)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3873)
kio_uzp_133_10 (6)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (187)
wznowienia (403)
waga kryterium (2089)
ceidg z datą po terminie składania ofert (46)
autoryzowany (621)
utajnienie wykazu usług (302)
referencje podwykonawcy (695)
polisa oc przed zawarciem umowy (472)
"zakres konkursu" (5)
"inspektorat uzbrojenia" (95)
x ga 367/10 (1)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (505)
"oświadczenie własne" (266)
144 ust 1 (1146)
krk anglia (6)
protokół z negocjacji (939)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (2507)
kio 1185/15 (6)
inna omyłka cena (2110)
xix ga 302/10 (19)
serwis producenta (888)
art 24 ust 2a (2331)
protokół z usterkami (354)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (314)
weksel (19)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1393)
połowy terminu (1172)
ii ca 207/08 (6)
sumowanie robót budowlanych (393)
kio 2421/11 (2)
v_ca_3618_13 (7)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (51)
rażaco (3548)
"usługa kompleksowa" (303)
tej samej marki (1055)
błąd projektowy (988)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2401)
kio_1042_13 (6)
kio/uzp 434/10 (11)
kio/2790/10 (14)
kio_126_11 (9)
kryteria mierzalne (111)
energa (131)
zakończenie postępowania (5623)
kryterium metodyka (293)
wady gwarancji wadialnej (115)
kio_1833_14 (10)
wadium wniesione przez inny podmiot (1090)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (247)
opinia bankowa (670)
"utajnienie wykazu osób" (8)
355 kc (175)
kio/45/11 (1)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (1415)
rzetelność (630)
wyjaśnienia po wyborze (12286)
niegospodarność (45)
wykładnia (5929)
wysokość polisy (968)
gdańsk (944)
kio_kd_86_12 (5)
companies house (7)
wpis od odwołania na dwie części (7810)
art. 15 ust. 2 (15071)
przedmiar robót (1656)
vii ga 34/07 (3)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1073)
" dokumenty nie wymagane" (1366)
kio 1822/11 (10)
zamawiający dysponentem postępowania (205)
"art. 82 ust. 1" (174)
poprawienie omyłki (2163)
kio_624_10 (5)
"art. 91 ust. 3" (207)
toya (14)
x ga 130/10 (1)
xii ga 413/08 (3)
narusza art. 29 ust. 3 (22327)
kio_1774_13 (3)
budynek użyteczności publicznej warunek (225)
inżynier kontraktu (653)
charakter oferty wstępnej (897)
sumowanie zdolności finansowej (115)
ix ga 30/08 (11)
1980/12 (40)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1498)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (787)
"koszty zakupu" (910)
2462/12 (2)
kio 2074/13 (4)
naruszenie zasady równego traktowania (7444)
uzupełnienie opisu technicznego (3971)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
błąd w przedmiarze (856)
dynamiczny system zakupÓw (107)
epeat (17)
opis przedmiotu (11993)
v ca 142/09 (5)
ocena wiedzy i doświadczenia (5838)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3535)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4484)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (22386)
"lub równoważny" (743)
szkolenia (1804)
dokument (18798)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3887)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
87 ust. 2 pkt 3 (5776)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (99)
warunek tożsamy (1947)
x ga 59/08/za (1)
kio_1525_11 (7)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
art. 62 ust. 1 (2865)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1954)
nazwy producenta (2804)
oczywista omyłka pisarska wadium (242)
polisa oc pkd (62)
trzy miejsca po przecinku (235)
brak ceny słownie (8562)
złożenie oferty w innym miejscu (10693)
"zapytanie o cenę" (594)
24 ust. 1 pkt 3 (16140)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (689)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (932)
kio 41/13 (11)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13122)
doświadczeni z kilku umów (1239)
knr (309)
równe traktowanie (8272)
173/11 (13)
usługa dystrybucji stawka vat (72)
wada postępowania żądanie dokumentów (1347)
wydłużenie terminu realizacji umowy (841)
zaokrąglanie ceny (85)
2160/14 (8)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1846)
iv ca 362/08 (1)
"zasada koncentracji" (176)
ii ca 803/10 (12)
49 ust. 3 (2671)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
partner dariusz apelski (5)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
zobowiązanie podmiotów trzecich (1683)
kio/uzp 81/10 (5)
nieterminowe wykonanie (1498)
kio 2220/10 (13)
kryterium aspekt społeczny (569)
oświadczenie (19247)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1073)
kio/uzp 23/07 (250)
bony towarowe (20)
brak formularza cenowego w ofercie (1613)
oferta niezgodna z ustawą (17469)
zabezpieczenie (3507)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (3150)
1460/12 (2)
oferta niepodpisana (7582)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (307)
zdolność finansowa konsorcjum (1086)
vii cz 536/10 (2)
art. 22 ust. 3 (17296)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (305)
niekaralność (766)
gwarancja przetargowa (2112)
1314/13 (4)
"art. 29 ust. 4" (16)
"podział zamówienia" (253)
"odwołanie jest przedwczesne" (19)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (104)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (283)
"zarzut spóźniony" (158)
489/06 (32)
świadczenie usług pocztowych (608)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1069)
ii ca 1355/05 (19)
podatek vat (1983)
i c 125/09 (7)
ii ca 718/09 (8)
2505/11 (7)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (765)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1126)
informatyczne (1698)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
"kio 318/12" (7)
waloryzacja wynagrodzenia (215)
iii ca 214/05 (1)
x ga 92/11 (6)
termin związania 2011 (3215)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1735)
kosztorys a cena ryczałtowa (1094)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1501)
joint venture (19)
pełnomocnictwo (3359)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (2271)
"doświadczenie konsorcjum" (115)
"inter system" (25)
ii ca 676/09 (5)
samouzupełnienie (2)
gispartner (29)
art. 179 (9338)
dokumenty uzupełnione faksem (728)
polisa grupowa (23)
termin podpisania umowy (6518)
26 ust. 2e (172)
kio 4/15 (96)
"sumowanie zdolności" (11)
zmiana ilości w kosztorysie (1375)
uzp/zo/0-119/05 (3)
kio/ku 63/11 (7)
termin płatności składki po upływie terminu składania (364)
kio 2072/12 (2)
wyjaśnienie próbek (700)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1363)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (756)
odtajnienie kosztorysu (48)
683/11 (4)
pełnomocnictwo zamawiającego (3317)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2900)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (987)
passmark (15)
"art. 84" (226)
kio 556/12 (27)
kio 1711/13 (3)
krajowy rejestr karny (640)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3214)
xii ga 568/11 (1)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1295)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (213)
ogłoszenie (17231)
niewniesienie wadium (2493)
zamówienia uzupełniające dostawy (1400)
"kio 1874/10" (7)
art. 183 ust. 2 pzp (1440)
warbud (308)
kio 2121/12 (8)
certyfikowany podpis (120)
kodeks cywilny (3614)
kio_916_12 (9)
błędne tłumaczenie dokumentu (1240)
"uchyla się od zawarcia umowy" (142)
cel postępowania (3505)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (11728)
definicja grupy kapitałowej (285)
"wysokość kar umownych" (120)
tabela elementów scalonych (188)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
hosting (19)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (834)
"oferty dodatkowe" (379)
2317/10 (4)
952/13 (4)
kio/uzp 1337/09 (3)
886/08 (17)
zakres ubezpieczenia (2126)
waloryzacja cen (123)
odmówił podpisania umowy (787)
474/11 (9)
art 25 ust 1 pkt 2 (13586)
modyfikacja oferty (3556)
2873/13 (6)
2781/11 (5)
x ga 46/12 (10)
kio 1633/14 (5)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (56)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (10196)
anonimowość (18)
vi ca 377/08 (1)
niekorzyść wykonawcy (521)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (156)
kio 1062/13 (2)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
"średnioroczne zatrudnienie" (25)
oferty dodatkowe (9192)
brak informacji o podwykonawcach (1375)
błąd w kosztorysie ofertowym (1278)
art.22 ust.4 (2905)
gwarancja wadialna w kopii (223)
sodexo (28)
pełnomocnictwo bez daty (1810)
1236/08 (8)
kio 2931/12 (2)
"art. 198b" (410)
kio_uzp_797_09 (7)
kryterium odległości (365)
zamówienia wielorodzajowe (5)
protokół odbioru jako referencje (844)
x ga 59/09 (14)
użyczenie referencji (179)
74/05 (337)
"in house" (133)
błędny wykaz dostaw (990)
kio 1974/12 (4)
powiat suski (5)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (785)
1312/12 (2)
błąd w gwarancji wadialnej (208)
kio 2343/12 (9)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
kio 1251/15 (11)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
"przedmiot oferty" (865)
554/09 (8)
gdańsku (2235)
kio_2770_13 (4)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10248)
c-324/93 (8)
nieprawidłowa stawka vat (1210)
brak stron (16703)
samochody (1071)
1500/09 (9)
ii ca 511/09 (2)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1175)
kryterium kosztów eksploatacji (1205)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8642)
"art. 24 ust. 2a" (39)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (184)
interes przystąpienie (6858)
skrócenie terminu płatności (180)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (560)
opis urządzeń technicznych (3255)
usługi tłumaczeń (1132)
"oferta równoważna" (406)
kio/uzp 1379/09 (16)
spółka w organizacji (770)
program funkcjonalno użytkowy (623)
obronności (62)
sytuacja ekonomiczna (2424)
x ga 178/09 (6)
art 180 ust 5 (4265)
nieprawidłowy vat (2082)
163/08 (11)
iii czp 25/10 (42)
"zmiana składu" (40)
inspektor nadzoru (910)
telefonii komórkowej (170)
imienny wykaz osób (209)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (12024)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (1669)
negocjacje z ogłoszeniem (1952)
art. 26 ust.2b (966)
xxiii ga 924/14 (15)
iii czp 147/08 (11)
"naruszenie art. 29" windows (66)
"dodatni wynik finansowy" (33)
naprawa pojazdów (219)
kio/1245/10 (12)
należyta staranność zamawiajacego (4170)
wewnętrzna sprzeczność siwz (896)
vi ga 87/07 (5)
kio_uzp_33_07 (29)
kognicji (281)
niedopuszczalne negocjacje (1822)
prawo opcji na roboty budowlane (292)
oddala odwołanie (10138)
parametry techniczne (5307)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
brak daty na zobowiązaniu (4066)
podwykonawstw (1016)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (5872)
negatywne konsekwencje (2427)
1812/13 (2)
kio 1518/13 (3)
nowy zarzut (5825)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (527)
1158/09 (6)
doświadczenie spółki cywilnej (1792)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (8630)
dostawy okresowe (832)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1013)
certyfikat (2383)
warszawie (26712)
izabela kuciak (872)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (569)
810/11 (16)
różne stawki vat (734)
uprawnienia podwykonawcy (1061)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (603)
2216/13 (10)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
"ubezpieczenia na życie" (29)
iv ca 648/07 (1)
uzupełnienie po czasie (4135)
art 4 pkt 6 (22512)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13458)
błąd co do formy (2764)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1363)
1821/11 (4)
studia podyplomowe (36)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1116)
"sposób obliczenia ceny " (1240)
brak wskazania podwykonawcy (1119)
2643/10 (4)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (455)
2031/14 (5)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (176)
w okresie ostatnich 3 lat (4003)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (180)
"harmonogram realizacji" (218)
"kio/uzp 766/09" (24)
wadium w innej walucie (66)
1070/11 (5)
trojanowska rażąco niska cena (101)
x ga 2/07 (30)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7274)
podlimity (14)
1390/14 (9)
"za zgodność z oryginałem" podpis (636)
i ca 331/10 (1)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
farmaceutyczny (191)
lex (1019)
gwarancja w oryginale (1181)
1353/12 (8)
1518/14 (12)
nie skonkretyzował warunku (628)
poprawienie omyłek (2163)
kio 168/12 (6)
zakup samochodu zapytanie o cenę (45)
upadłość członka konsorcjum (140)
opcje (518)
wyłączenie (4695)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1125)
forma wyjaśnień (4008)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4770)
2942/12 (6)
kio/uzp 62/12 (7)
rozbicie ceny ofertowej (440)
"powołanie biegłego" (283)
bład w obliczeniu ceny (1855)
kio_1434_12 (4)
kio_1122_10 (5)
kio_uzp_1825_09 (4)
kio 354/10 (4)
kio_1248_14 (3)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
"znaki towarowe" (801)
prekluzja dowodowa (29)
"zasada równego traktowania" (4790)
kio/uzp 938/09 (7)
kio_2653_11 (3)
art.29 ust. 1 (3825)
"istotne zmiany umowy" (26)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (334)
ca 508/05 (4)
zmiana istotna (8648)
cena 0 złotych (4720)
dłuższy okres gwarancji (361)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (496)
v ca 1315/08 (1)
3036/10 (34)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
niejasne zapisy siwz (1738)
udostępnienie załączników do protokołu (2104)
art.91 ust.3a (106)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (957)
vii ga 163/09 za (10)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2267)
grupa kapitałowa (389)
art. 29 ust. 3 równoważne (2216)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1410)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (330)
kio 1980/12 (5)
zakres równoważności (674)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4189)
iv_ca_1299_09 (43)
v ca 2739/11 (7)
zwrot oryginału gwarancji (569)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (3656)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (6131)
aspekty społeczne (809)
i aca 1018/05 (26)
urządzenia równoważne (1725)
279/15 (16)
kio/ku 40/14 (7)
dzielenie zamówienia art. 32 (237)
2741/10 (3)
oferty wariantowe (367)
"system informacji prawnej" (50)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
art. 94 ust. 3 pzp (1616)
openoffice (11)
wybór trybu (16457)
46 ust 4a (606)
x ga 223/07 (6)
oferta alternatywna (1272)
wydruk z krs (211)
89 ust 1 pkt 6 (10206)
plan zamówień publicznych (1988)
xix ga 472/07 (2)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (363)
polisa ubezpieczeniowa zakres (634)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
gierańczyk (30)
art. 4 pkt 5 (18321)
samodzielne uzupełnienie (2257)
pkp sa (886)
142 ust.5 (432)
art. 46 ust. 1 (4090)
typ urządzenia (2445)
"zmiana terminu wykonania umowy" (34)
art 131a (35)
rażąco niska cena zarzut (2393)
informacja z banku (1179)
"brak opłaconej polisy" (13)
"uchwała kio" (400)
vi ga 142/08 (1)
oświadczenie o spełnianiu warunków (11102)
rażąco nisko cena (1773)
art. 43 ust. 3 (3346)
xxiii ga 683/13 (10)
program funkcjonalno-użytkowy (577)
"kosztorys ofertowy" (2135)
kio/uzp 703/09 (20)
komunikat swift (7)
brak krk wykluczenie (470)
próbka tajemnica (112)
wykaz usług wykonywanych termin (4541)
uzp_zo_0_533_06 (14)
baza magazynowo transportowa (83)
"opłaconej polisy" (410)
kio 841/11 (5)
wolna ręka prawa autorskie (135)
siwz (14692)
art. 89 ust.1 pkt 2 (10958)
konsultacje (825)
ii ca 663/04 (2)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (204)
"przystąpienie do długu" (3)
poprawianie omyłek (710)
nieważność umowy (1451)
kio_2332_12 (4)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (211)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1091)
482/12 (26)
vi ga 79/09 (3)
usługi ochroniarskie (27)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (12625)
"połączenie spółek" (40)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (324)
800/12 (13)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (873)
iii czp 66/95 (28)
x ga 89/10 (4)
pełnomocnictwo aukcja (135)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2397)
kio 1078/12 (11)
"kio/uzp 163/09" (10)
cena jednostkowa omyłka (1219)
udowodnienie równoważności (322)
kio/uzp 277/09 (9)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
skreślenie ofercie (2914)
art. 2 pkt 7a (521)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (401)
kio 68/14 (7)
961/13 (4)
"zmowa cenowa" (42)
szczepionki (55)
tozsamość czasowa (102)
"67 ust. 1 pkt 7" (14)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2059)
1060/13 (4)
"odrzuca odwołanie" (6514)
faktura jako należyte wykonanie (1656)
kio 2709/11 (3)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (1543)
kosztorysy (3188)
art. 49 ust. 3 (1877)
usługi telekomunikacyjne (550)
stawka vat odrzucenie oferty (1772)
45 ust 7 (4321)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
ix ga 128/13 (6)
kio 144/14 (7)
2398/11 (6)
kio_478_12 (12)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (653)
ceidg data wydruku (27)
wadium części zamówienia (1524)
negocjacje bez ogłoszenia (1653)
uniewaznienie umowy (10051)
konkurencyjność (826)
dokumenty podwykonawcy (1675)
art.6a (45)
kio 883/11 (4)
kio 11/09 (215)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (400)
art. 179 ust. 1 pzp (8210)
"z wolnej ręki" (1081)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2006)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (70)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (31)
639/12 (2)
v ca 1174/08 (3)
rup (10)
warunki udziału nieproporcjonalne (906)
xix ga 158/07 (4)
1405/10 (12)
kio 1364/11 (5)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6884)
art. 8 pzp (11300)
kio 1207/12 (9)
wizja lokalna (298)
ugoda sądowa (59)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (411)
zmiana terminu wykonania zamówienia (8199)
kio/uzp 873/09 (5)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (1521)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2191)
354/13 (12)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (760)
vi ga 28/07 (14)
92 ust. 1 pkt 2 (3511)
skanska (364)
1191/08 (3)
materiały równoważne (1298)
dokumenty rosyjskie (43)
856/11 (2)
iv ca 766/11 (1)
vi ca 693/08 (1)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (64)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11632)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (334)
wykaz narzędzi (663)
kio 1001/10 (2)
kio 2707/12 (11)
kio 179/12 (3)
uzupełnienie po terminie (6261)
ryzyko (2196)
"24 ust. 1 pkt 2" (195)
in post (249)
kio 2015 (3900)
budowa a przebudowa (1731)
niezgodność treści oferty (6592)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (5005)
26 ust 3 (10931)
ii ca 997/06 (2)
treść pełnomocnictwa (3011)
kio/uzp 193/08 (6)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (1966)
67 ust. 1 pkt 1 (1969)
naruszenie art. 91 (7226)
Ćwik i partnerzy (9)
kio 2057/11 (2)
grzegorz mazurek (291)
x ga 98/10 (2)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
błąd co do prawa (2987)
"uzupełnianie wykazu osób" (18)
art. 131 (1105)
camco (17)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (1877)
444/12 (12)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (791)
węgry krk (5)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
naruszenie art. 87 (5595)
kio/uzp 80/07 (47)
1287/14 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (511)
ecm (145)
walory artystyczne (13)
"termin realizacji zamówienia" (884)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (907)
kio/uzp 2525/10 (3)
kio 204/12 (5)
c-376/08 (38)
x ga 569/11 (1)
"brak podpisu na ofercie" (8)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3518)
c-532/06 (12)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
podwykonawcy (1846)
ebs (31)
poświadczenie należytego wykonania (1675)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (310)
przedwczesny (1522)
przejęcie (304)
rażąco niska cena odbiór odpadów (116)
wiedza (2974)
dowód opłacenia polisy (283)
1334/11 (3)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1186)
"definicja podwykonawcy " (21)
przedmiot działalności krs (1009)
"93 ust. 1 pkt 7" (2088)
"potwierdzenie należytego wykonania" (874)
1447/10 (4)
1891/14 (2)
1072/11 (24)
xxiii ga 380/11 (4)
ii ca 675/14 (3)
nie będzie brał udziału (14040)
ga 122/10 (30)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10039)
związanie zarzutami odwołania (11233)
c-340/04 (11)
"charakter stosunku" (294)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (5895)
2814/11 (9)
rezygnacja z części zamówienia (408)
225/15 (8)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (11026)
"cesja wierzytelności" (35)
bez udziału podwykonawców (1330)
komputer (785)
ii ca 220/11 (1)
xii ga 517/11 (2)
grota (36)
sport halls (7)
siły wyższej (110)
dyskryminacja (369)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (459)
"rozwiązanie umowy" (218)
kio 2085/12 (4)
błąd w nazwie producenta (978)
dokumenty nie wymagane (12623)
art 29 (28890)
gwarancja wadialna konsorcjum (334)
kio 1312/12 (2)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (264)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2514)
"24 ust. 2 pkt 3" (3060)
466/08 (23)
140/13 (4)
x ga 140/08/za (1)
art. 185 ust. 1 (2736)
kio/uzp 397/08 (4)
kio_uzp_70_08 (5)
salans (5)
niezgodnosc siwz (4639)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (804)
xii ga 304/07 (1)
xix ga 461 (28)
bezwarunkowa (653)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (10696)
zeto (133)
"brak formularza cenowego" (4)
środki finansowe (4096)
ii ca 1211/09 (10)
kryteria wyboru oferty (7978)
stalowa wola (112)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1370)
ii ca 1950/05 (2)
wpis (25813)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6312)
usługa zakończona referencje (1120)
polecenie zmiany (511)
brak projektu wykonawczego (1427)
informacja z krk (436)
dokumenty podmiotu trzeciego (2543)
słowacja krk (2)
niemożliwe do przewidzenia (1952)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (2404)
geomar (39)
gugik (24)
krs aktualny (1006)
krk podmiotów zagranicznych (93)
"wygórowane kary umowne" (20)
kio 2345/10 (3)
zaokrąglenie ceny (309)
180 ust. 4 (4321)
nierealny termin wykonania zamówienia (2235)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (563)
podmiotowe kryterium oceny (1853)
kio_887_12 (4)
kio 1096/10 (9)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (449)
c-465/11 (18)
iv ca 521/08 (4)
covec rażąco niska cena (3)
1759/10 (4)
2756/10 (4)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (2535)
błedny knr (157)
wycofanie wniosku (1033)
wykonanie wyroku izby (12132)
"konkurs" (1782)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11321)
629/13 (7)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (409)
ii ca 457/08 (1)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13957)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1329)
"26 ust. 2b" (952)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2077)
brak referencji (2654)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22581)
"udowodnienie równoważności " (55)
kio_uzp_298_09 (4)
art. 23 (12983)
"uzupełnienie wadium" (15)
inpost (28)
ustalone standardy jakościowe (640)
2348 (22)
zastrzeżenie referencji (1509)
"zmiana istotna" (392)
china overseas engineering group (13)
ujemna cena jednostkowa (60)
529/13 (6)
kio/uzp 1358/09 (4)
uzupełnienie dokumentów faxem (291)
1 grosz (19241)
c-513/99 (27)
autoryzowan (621)
uzupełnienie formularza ofertowego (1469)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (3387)
237/13 (8)
wybór oferty po terminie związania (9937)
sektorowe (727)
"art.91 ust. 3a" (71)
pwpw (37)
"kredyt odnawialny" (17)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1518)
jawność umów (317)
ca 3036/10 (18)
wyrób medyczny (788)
"art. 43" (262)
kio_kd_58_10 (8)
koncentracja (345)
uzupełnienie faxem (310)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1432)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
kosztorys ofertowy tajemnica (219)
system informacji prawnej (4130)
xii ga 37/09 (2)
drager (108)
"w organizacji" (192)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (881)
oferta warunkowa (635)
vi ga 49/10 (7)
kio/uzp 70/08 (6)
1151/11 (9)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3772)
istotna zmiana treści oferty (7762)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (309)
1787/11 (6)
i ca 101/09 (3)
kio 2436/11 (2)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (149)
619/08 (11)
zmiana personelu (795)
siła wyższa art. 144 (34)
brak wskazania podwykonawców (1119)
kio/uzp 421/12 (12)
kio_99_12 (5)
xix_ga_268_09 (10)
oświadczenie art. 22 (12754)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (439)
358/11 (15)
aneksowanie umowy (27)
umowa konsorcjum (3985)
846/10 (4)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (486)
rozliczenie robót dodatkowych (1430)
xix ga 82/09 (2)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5245)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
"art. 29" (2794)
art. 186 (2822)
wypowiedzenie (1389)
i ckn 304/00 (133)
zmiana oferty przez wykonawcę (13032)
vii ga 2/08 (3)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (975)
vi_ga_34_08 (3)
udostępnienie dokumentów (4287)
art. 90 (5559)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3088)
zmiana terminu 144 (906)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (2938)
"nakazuje odtajnienie" (18)
umowa ramowa (412)
vat szkolenia (352)
art 67 ust. 1 pkt 4 (1869)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
wyłączne (9781)
kio 71/11 (15)
oferta oferta wariantowa (363)
sobota (269)
"uwzględnia opozycję" (127)
"nie leży w interesie publicznym" (168)
około (2165)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1813)
art. 86 (2204)
"zmiana treści umowy" (47)
oracle (154)
wskaźnik rentowności (43)
pozycja kosztorysowa 0 (833)
"budynek użyteczności publicznej" (238)
przecinek (77)
984/08 (85)
"brak tłumaczenia" (63)
"częściowe przystąpienie" (2)
wpis na listę inżynierów (197)
c-525/03 (5)
podatek dochodowy (124)
"iv ca 683/12" (95)
podpis bez za zgodność z oryginałem (883)
1444/11 (5)
partnerstwo publiczno-prywatne (49)
1944/11 (9)
punkt funkcyjny (87)
ix ga 131/10 (4)
pentegy (10)
równoważnych (2271)
"świadczenie niemożliwe" (221)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2713)
c-380/98 (30)
kio_1818_11 (9)
"89 ust. 1 pkt 3" (1346)
rozwiązania alternatywne (1006)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (452)
czynności zastrzeżone dla kierownika (414)
kalkulacja ceny tajemnica (329)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5621)
kio/kd 25/14 (6)
art. 5 ust. 1a (2938)
i ca 599/09 (2)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (174)
art 24 ust 2 pkt 3 (12270)
uzupełnienie oferty (6109)
częściowy sprzeciw (339)
brak harmonogramu (1117)
ii ca 1049/05 (3)
należycie protokół odbioru (1713)
"kio/kd 20/09" (5)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2413)
wadium w formie kopii gwarancji (299)
kio_1533_12 (6)
dysponuje osobami (4318)
nieprecyzyjny warunek (2108)
"protokół konieczności" (147)
zintegrowany (1364)
inwestor zastępczy (227)
próbka uzupełnienie (335)
zarzut ewentualny (9939)
oferta równoważna (2202)
"zmiana wzoru umowy" (34)
podpis podwykonawca (322)
bilety lotnicze (50)
229/09 (15)
wniosek o ogłoszenie upadłości (354)
"art. 184" (1834)
opłata (744)
iii_czp_74_05 (322)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1638)
protokół odbioru jako dowód (1861)
prawo opcji w robotach budowlanych (292)
"miejsce zamieszkania" (688)
c-220/05 (11)
kio 223/12 (18)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (211)
v ca 77/08 (2)
fart (40)
38 ust. 1 (5186)
porównywalne oferty (1960)
doświadczenie jako kryterium (4101)
100/12 (20)
brak ceny (7455)
ważność dokumentów zagranicznych (136)
koncesja, zezwolenie (219)
iv ca 689/08 (4)
v ca 330/10 (1)
x ga 296/08 (6)
46 ust. 5 pkt 1 (3876)
38/11 (48)
cena nierealna (1850)
wiadukt most (120)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
brak formularza oferty (4301)
art 89 ust 1 pkt 7 (10967)
kio_1883_14 (12)
"powiązania osobowe" (51)
iii ca 389/11 (2)
kio 917/10 (10)
dokumenty w formie pisemnej (2466)
"zasady traktatowe" (12)
wartość polisy oc (373)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (142)
spam (6)
warunek ograniczający konkurencję (1528)
kio_1292_11 (13)
kio/uzp 1564/09 (4)
wzór formularza (3377)
wartość polisy (967)
26 ust. 4 (10612)
zmiana koncesji (481)
wynagrodzenie mieszane (126)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (3261)
dysponowanie (5917)
"dobre obyczaje" (439)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2570)
szacowanie wartości zamówień (1272)
kio 1777/11 (7)
interes w uzyskaniu zamówienia (7915)
x ga 442/10 (1)
ii ca 201/05 (4)
kio_1217_13 (3)
beneficjent gwarancji (688)
odrzucenie odwołania koszty (19026)
"w gdańsku" (1871)
novartis (20)
art. 87 ust.2 pkt 3 (5187)
serwis w odległości (128)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (122)
kio 1815/11 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (543)
708/10 (6)
koncepcja architektoniczna (143)
art 90 ust. 1 (8127)
"art. 140 ust. 1" (232)
xix ga 471/08 (2)
kio/ku 50/09 (2)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1573)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1067)
684/12 (8)
kio 594/14 (2)
faktura należyte wykonanie umowy (1522)
38 ust. 1a (1100)
"art. 85 ust. 2" (224)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2438)
nie można było przewidzieć (9330)
nie otworzył oferty (6093)
oświadczenie o wizji lokalnej (369)
kio 238/12 (35)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (103)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3486)
kio_1469_10 (9)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (587)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (1366)
272/11 (7)
wynagrodzenie (7916)
uzupełnienie wzoru umowy (1887)
brak terminu realizacji (12756)
zysk (1641)
usługi kulturalne (100)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (991)
art. 144 ust. 1 pzp (570)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (152)
umowa ramowa rażąco niska cena (98)
ii ca 435/08 (1)
kio_1582_12 (6)
32 ust. 4 (4872)
usługa kolokacji (26)
kio_uzp_278_09 (12)
definicja dokumentacji projektowej (960)
stadion wrocław (43)
887/12 (4)
ii ca 641/07 (3)
art. 144 (761)
pozwolenie na użytkowanie (536)
kio_331_12_kio_333_12 (8)
art.185 ust.6 pzp (797)
293/10 (6)
rażąco niska cena na roboty budowlane (987)
czynności w postępowaniu (23549)
województwo podkarpackie (101)
wstępne ogłoszenie informacyjne (224)
x ga 158/11 (2)
v ca 903/08 (8)
kio 1321/11 (3)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (412)
182 ust. 3 pkt 1 (3013)
x ga 25/08/za (2)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1794)
zdolność finansowa (1700)
art. 44 (3031)
definicja robót budowlanych (2310)
"dokument niewymagany" (1816)
kio/uzp 545/10 (5)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
gwarancja producenta (1082)
kio_254_11 (5)
496/10 (6)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2112)
koncentracja środków (314)
54/10 (19)
opłacona polisa oc (222)
xix ga 372/09 (3)
szacowanie wartości zamówienia (751)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (245)
zmiana podmiotowa zamawiającego (1601)
braki formalne przystąpienia (4230)
sucg (4)
szkoda zawodowych (1431)
wynagrodzenie prace projektowe (1757)
kio_457_12 (10)
kio/uzp 401/08 (10)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5497)
"zp-1" (328)
poprawa ceny jednostkowej (446)
usługa okresowa (777)
kryterium pozacenowe (165)
2250/11 (6)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1370)
v ca 1897/08 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (832)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2006)
"na każdym etapie postępowania" (471)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5885)
uzupełnienie na dzień składania ofert (3996)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1516)
dokumenty spółka cywilna (3109)
"powiązania kapitałowe" (132)
grupa kapitałowa 2013 (170)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
brak formularza ofert (5756)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4265)
pozacenowe kryteria ofert (165)
kio 31/11 (16)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1329)
kz (147)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (5487)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (593)
"utracił interes" (87)
zamówienia uzupełniajace (2731)
xii ga 39/09 (1)
"najdalej idącą" (192)
1985/11 (4)
"ochrona praw wyłącznych" (85)
wezwanie do uzupełnienia próbek (280)
protokół odbioru robót (1696)
kio_746_14 (4)
79/13 (46)
art. 93 ust. 4 (4708)
brak ceny brutto (2997)
punktacja (1523)
art. 190 ust. 1a (906)
1693/11 (14)
astaldi (40)
c-324/14 (9)
wyjasnienia dokumentacji (10738)
referencje dla podwykonawcy (654)
i1 ca 154/11 (1)
dominujący wpływ (550)
nazwy własne (3494)
dyrektywa (3388)
kio_31_11 (5)
świadczenie niemożliwe (2042)
zp-1 (328)
"wyciąg z rachunku" (27)
kio/uzp 680/08 (4)
855/08 (4)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (6547)
zmiana lidera konsorcjum (1470)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (53)
vii ca 363/08 (1)
xii ga 731/14 (3)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (367)
dowód wniesienia wadium (1113)
referencje dla samego siebie (1246)
dokumenty po terminie składania ofert (9785)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (46)
udostępnienie samego siebie (1733)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (3664)
potwierdzenie opłacenia polisy (346)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (8576)
wartość przedmiotu zamówienia (10217)
1536/10 (10)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (1285)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7738)
"umowy zlecenia" (240)
dodatni wynik finansowy (73)
972/12 (3)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (216)
spełnianie warunków oferty częściowe (2568)
usługa w ramach kilku umów (1393)
należyte wykonanie robót budowlanych (4243)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1577)
po upływie terminu związania ofertą (5417)
norma emisji spalin (59)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
kio_1366_14 (8)
utajnienie polisy (56)
kio 1483/10 (20)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (936)
wadliwe wadium (611)
x ga 257/09/za (1)
iv ca 223/08 (12)
art. 24 ust. 2a (2331)
zasada proporcjonalnosci (575)
1249/09 (8)
wybór oferty po terminie związania ofertą (7091)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (31)
ryczałtowe ceny jednostkowe (757)
pożyczka (201)
395/14 (7)
x ga 139/08 (1)
zawartość oferty (1690)
częściowe odrzucenie odwołania (2831)
kio 2239/13 (7)
1571/13 (6)
kio/uzp 984/08 (70)
brak ceny w formularzu cenowym (1425)
ix ga 109/09 (8)
odpowiedni termin (12098)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1793)
"wskaźnik płynności finansowej" (25)
radio (135)
183 ust. 2 (1637)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (15)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (226)
iv ca 288/06 (2)
scotland disclosure (14)
koncentracji środków ochrony prawnej (288)
suma ubezpieczenia (558)
1883/09 (8)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (582)
kio_1954_10 (6)
"uzupełnienie referencji" (83)
art. 26 ust. 4 (10612)
wyjaśnienia wykonawcy (14483)
"zwrot oryginału gwarancji" (9)
nieproporcjonalny (966)
protokół zamiast referencji (315)
v ca 1639/08 (1)
domestos (5)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (518)
kryteria jakościowe (1161)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4653)
dopuszczalność zmiany umowy (889)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1576)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10986)
2184/13 (6)
umowa o pracę (5948)
kio 104/14 (5)
kognicja (593)
inna omyłka (2660)
"franszyza redukcyjna" (17)
ranking wniosków (1213)
wyjaśnienia ceny po terminie (8442)
cena opcji (563)
238/13 (6)
421/12 (6)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (305)
inna oczywista omyłka (2491)
przed polskim notariuszem (404)
badanie ofert (9438)
kio_2424_12 (6)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (359)
vii ga 36/09 (1)
faktura wykonanie usługi (2050)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (424)
powszechnie dostępne (2365)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (365)
kio 2498/14 (5)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (1484)
sumowanie zamówień (535)
x ga 65/07 (3)
kio_uzp_874_08 (18)
oferta po terminie (17993)
parafa zamiast podpisu (37)
1234/09 (10)
2734/14 (13)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (398)
v ca 901/08 (3)
i ca 215/10 (2)
krs z hiszpanii (49)
142 ust. 5 (1431)
nieporównywalne oferty (1465)
iii czp 146/93 (21)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (53)
ix ga 37/06 (4)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (52)
roboty dodatkowe (4473)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (637)
cezar (45)
licencji (1021)
kio_2012_14 (8)
nie uzupełnił tłumaczenia (990)
ryczałt brak kosztorysu (187)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (2)
x ga 145/08/za (1)
szwedzki rejestr karny (11)
kio_uzp_140_09 (7)
należyta staranność wartość zamówienia (3456)
281/12 (18)
2154/11 (9)
"roboty budowlane" (5710)
minimalna wartość dostaw (806)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1705)
zachowania uczciwej konkurencji (8232)
centralnej ewidencji (287)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (82)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (615)
"nota pokrycia" (13)
wartość zamówienia (11603)
kio 2288/13 (6)
art. 192 ust. 7 (7839)
umowy (11595)
kio_2525_13 (9)
kio_2212_10 (5)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (96)
iv ca 33/09 (4)
nieobecność członka komisji (132)
"kio 2939/12" (7)
holowanie (38)
586/11 (12)
pisemność postępowania (33)
"moment wszczęcia postępowania" (112)
412/15 (5)
2343/12 (9)
kio 842/11 (10)
kio 1965/15 (2)
art. 8 ust 3 (21209)
904/10 (5)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3511)
badanie cen jednostkowych (1816)
nadmierne wymagania (1978)
swoboda umów (878)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (174)
ii ca 337/11 (1)
xxiii ga 584/13 (4)
termin zawarcia umowy (10355)
ii ca 2194/05 (87)
889/08 (6)
dwie opinie bankowe (377)
kio 345/09 (3)
kio 1928/13 (4)
v ca 440/06 (6)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (569)
świadczenia ciągłe (998)
25/14 (26)
kio 2421/12 (2)
vi ga 34/08 (2)
informacje ze strony internetowej dowód (2223)
kartotece karnej (105)
1164/11 (5)
metodą kalkulacji szczegółowej (753)
elektroniczne zaświadczenie zus (108)
kio 2565/10 (2)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
1184/12 (3)
usługi sprzątania (718)
kio 873/12 (5)
pit (73)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1707)
nieuprawniony podział zamówienia (1666)
"pkp energetyka" (71)
inna omyłka w kosztorysie (864)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (13755)
36b ust. 2 (72)
kio 615/11 (4)
istotne elementy umowy (7818)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7566)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (113)
kio/uzp 38/09 (27)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (414)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
istotna zmiana okoliczności (7002)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (941)
206/08 (44)
sygnity (334)
1553/10 (6)
stwiorb (162)
realny (3882)
wykonawca zmienił cenę (4036)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1572)
zamówienia do 14000 euro (160)
2012 (4803)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (131)
iii czp 52/11 (88)
i cz 103/07 (1)
ii ca 139/05 (3)
art. 146 ust.6 (1138)
udostępnienie potencjału (1991)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (78)
interes w przystąpieniu (6858)
"kryteria oceny ofert" (3694)
xii ga 261/07 (2)
671/08 (31)
69 (1166)
iii ca 1019/06 (6)
kio 12/13 (287)
treść zobowiązania (4789)
385/15 (2)
interes we wniesieniu odwołania (5893)
skuteczność wadium (553)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1734)
946/10 (2)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
kio/ku 44/12 (4)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17826)
"prezentacja systemu" (45)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (6)
kierownik robót elektrycznych (494)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (653)
statio fisci (25)
1980/09 (11)
poręczenie zapłaty wadium (166)
kio1498/10 (4)
"art. 23 ust. 2" (488)
146 ust. 6 (2260)
brak części formularza cenowego (1881)
nieprawdziwych informacji (3309)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (129)
"prawidłowo ukończone" (458)
ix ga 37/06 (4)
art.90 ust. 3 (2446)
87 ust. 1 (7930)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (412)
niezgodność z formularzem ofertowym (2521)
rozliczenie kosztorysowe (520)
istotne postanowienia umowy (6856)
ii_ca_1285_12 (57)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
art 67 ust 1 pkt 6 (2835)
pełnomocnictwo spółka cywilna (898)
pelnomocnictwo (3359)
udział w realizacji zamówienia (9680)
ix ca 736/09 (2)
findom (10)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12937)
pierwotne warunki zostały zmienione (2455)
"art. 36 b" (56)
kio 2030/13 (16)
art. 26 ust 2b (1506)
plan zamówień (1350)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1417)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (115)
sukcesja referencje (28)
niepodpisany formularz ofertowy (1819)
2057/11 (2)
wykonawca jest profesjonalistą (527)
30% od wartości zamówienia (9662)
iv ca 362/09 (1)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
"norma emisji spalin" (46)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (1664)
kio 1977/14 (3)
kio/uzp 1098/08 (34)
dialog konkurencyjny (387)
"wskaźnik płynności" (42)
445/12 (3)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2255)
cosmic (7)
holandia krk (8)
kio/uzp 607/09 (2)
ubezpieczenie mienia (350)
rażąca niska cena (804)
"art. 26 ust. 2c" (41)
353 kc (259)
uwzględnia skargę (17206)
x ga 295/09 (2)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (302)
chorwacja (13)
"zmiana podmiotowa" (43)
referencje należyte wykonanie (2980)
parafka zamiast podpisu (11)
sprawozdania finansowe (895)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (300)
unieważnienie aukcji elektronicznej (245)
uzupełnienie dokumentów po terminie (5851)
sia (27769)
kio 2250/11 (7)
pozycja 0 zł (4208)
iii ca 833/04 (4)
instytucje_prawa_publicznego (64)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1260)
kio_1239_13 (10)
art. 22 ust. 4 (12482)
dobre obyczaje (679)
odrzucenie odwołania (19368)
cesja wierzytelności (48)
zatrzymanie wadium (606)
kio/kd 82/10 (4)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2400)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1910)
kio_869_11 (6)
oświadczenie producenta (3198)
zamienniki (164)
data wszczęcia postępowania (6262)
przystąpienie do odwołania (12244)
kio/uzp 758/10 (2)
nieczytelny podpis na dokumentach (355)
uzp_zo_0_616_05 (3)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1404)
uzupełnianie próbek (173)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (847)
2866/12 (9)
zakres krk (531)
kio 2014/10 (259)
zmiana wynagrodzenia konkurs (701)
częściowe odtajnienie (240)
art 93 ust 1 pkt 4 (4673)
wykładnia językowa (869)
nienależyte wykonanie (6292)
iii ca 199/06 (2)
do czterech miejsc po przecinku (196)
kio_2360_14 (8)
zmiana wynagrodzenia (7406)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (1528)
v ca 428/05 (4)
podwykonawstwa (1016)
przychód netto ze sprzedaży (175)
odstąpienie od zawarcia umowy (2633)
115 k.c. (163)
poprawa stawki vat (233)
kio/uzp 814/10 (26)
żądanie oświadczenia producenta (3393)
"wyjaśnienia oferty" (411)
domniemanie ceny rażąco niskiej (632)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (233)
dzierżawa pomieszczeń (87)
"zmiana nieistotna umowy" (14)
samodzielność finansowa (93)
data wystawienia krs (290)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (67)
usługa w trakcie realizacji (3039)
brak w formularzu ofertowym (2852)
art. 36a ust. 2 (191)
niemożliwą do usunięcia wadą (535)
disclosure of scotland (14)
hiszpański (213)
nokia (26)
kio/ku 18/14 (11)
kio 1549/12 (6)
inna omyłka cena jednostkowa (891)
kio/uzp 1502/08 (11)
ograniczenie swobody umów (1383)
1776/13 (5)
rozszerzenie rękojmi (228)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (1227)
iii czp 85/05 (23)
interes publiczny 145 (395)
zmiana terminu (10611)
iv ca 566/09 (1)
nieprawidłowy numer katalogowy (490)
zakres zamówienia uzupełniającego (2639)
kosztorys uproszczony (414)
art. 22 ust.4 (6675)
dokumenty niezbędne (10175)
utrudnianie dostępu do rynku (781)
kio/kd 44/11 (22)
kio 2012/12 (191)
"26 ust. 2e" (22)
"oferta dodatkowa" (379)
kio 2217/13 (6)
kio 776/11 (8)
kio_2793_10 (19)
2805/10 (6)
wadium po terminie składania ofert (1731)
1486/08 (4)
art 40 ust. 6 (5684)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (3444)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (468)
ii ca 675/04 (3)
instalacje solarne (100)
błąd w siwz (3877)
opłata za pełnomocnictwo (225)
ubezpieczenia grupowe (45)
423/11 (6)
ciągłość wadium (116)
wygórowane kary umowne (130)
przedmiot konkursu (917)
24b (106)
próbka system (393)
"charakter wynagrodzenia" (527)
faksymile (17)
"192 ust. 3 pkt 2" (29)
omyłki rachunkowe (1257)
krs po terminie składania ofert (961)
ograniczenie podwykonawstwa (509)
zus osób fizycznych (213)
art.22 ust.5 (1922)
"zmiana producenta" (16)
cena 0 zł. (5776)
"art. 136" (23)
gwarancja jakości (965)
kio 2931/13 (3)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (695)
xix ga 409/07 (1)
art. 24 ust.1 pkt 1 (12084)
ix_ga_392_13 (14)
dokumenty niewymagane w siwz (10266)
kio/uzp 447/11 (34)
cena trzy miejsca po przecinku (219)
hawe (11)
1312/13 (3)
bęben (67)
rażąco niska cena 10% (1548)
treść zobowiązania do udostępnienia (1681)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3068)
zaświadczenie o przynależności do izby (202)
miarkowanie kar umownych (43)
"wykonanie zastępcze" (35)
kredyt kupiecki (19)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (1845)
brak wykazu usług (3712)
ca 264/04 (22)
bezwarunkowa gwarancja (319)
"przedmiot konkursu" (21)
1408/13 (3)
zasada koncentracji środków dowodowych (87)
zmiana nazwy wykonawcy (3771)
art. 24 ust. 4 (12279)
omyłka w kosztorysie (949)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (979)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (233)
art 38 ust 6 (4839)
art. 6 ust. 2 (24925)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (381)
brak pieczęci imiennej (170)
gwarancja wadialna kopia (206)
rażąco niska cena a aukcja (87)
brak cen jednostkowych (1622)
nie można poprawić cen jednostkowych (689)
kio_425_12 (10)
panep (6)
kio 1173/11 (5)
ii ca 788/09 (1)
brak parafowanego wzoru umowy (140)
kio 1159/12 (7)
"jednokrotne wezwanie" (70)
bez pozwolenia na budowę (1717)
pisemne zobowiązanie forma (1410)
zaświadczenie z banku (475)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2341)
zbyt krótki termin składania ofert (336)
x ga 309/08 (1)
kio_1098_12 (4)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8195)
serwis pogwarancyjny (176)
barter (4)
c-389/92 (21)
xii ga 424/11 (3)
enion s.a. (40)
"nie określił warunku" (615)
blok operacyjny (217)
spółka z o.o. w organizacji (606)
zmiana terminu realizacji umowy (5406)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (283)
kryterium oceny doświadczenie (4180)
uznanie rachunku (4881)
uzupełnianie dokumentów (2484)
iii czp 25/07 (26)
xii ga 510/10 (1)
konflikt interesów (89)
nisko rażąca cena (559)
metodyka (423)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (4523)
zasada bezstronności (302)
x ga 311/10 (15)
zaprojektuj i wybuduj polisa (28)
kio 1809/15 (5)
kio_2754_11 (10)
315/12 (4)
1617/14 (5)
usa (129)
ii ca 752/05 (15)
bezstronności (543)
związanie ofertą (8741)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (8087)
zezwolenie konsorcjum (525)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (802)
1967/10 (6)
marża (524)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1969)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (99)
zawarcie umowy (10710)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (5)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (582)
ustawy nie stosuje się (8235)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (202)
"89 ust. 1 pkt 6" (1203)
zwrot wadium (1554)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
szczecin (1349)
serwis podwykonawca (352)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (126)
i ca 540/09 (1)
prowadzisz (26250)
faks (393)
1535/11 (4)
"wątpliwości na korzyść" (38)
manipulowanie (245)
kio 459/12 (21)
umowy wieloletnie (416)
1173/11 (5)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12803)
załącznik (13312)
projekty własne (5115)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (74)
ii ca 835/04 (5)
ix ca 497/09 (1)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (2)
dysponuje bezpośrednio (3836)
"i ca 117/12" (59)
odrzucenie oferty interes (8512)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (46)
zastępstwo procesowe (2599)
równoważność windows (85)
kio_uzp_1016_09 (9)
wygórowane warunki (702)
kio 1247/13 (8)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (1608)
1996/12 (2)
płatność podwykonawcy (564)
treść formularza oferty (4750)
kolor (528)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1060)
tajemnica wykaz osób (540)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (1559)
oferta termin związania ofertą (8286)
załączniki do odwołania (9632)
zobowiązanie osoby fizycznej (1251)
kio 1089/10 (2)
zwiększenie środków (1473)
1431/08 (13)
uzupełnienie kart katalogowych (483)
art.93 ust.1 pkt.7 (2457)
v ca 46/07 (4)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (18)
art 6a (483)
potencjał podmiotów trzecich (1216)
klauzula apostille (12)
zastrzeżenie tajemnicy krk (51)
plk (190)
japonia (25)
kio 1337/12 (22)
bezpodstawne wykluczenie (3987)
1353/13 (12)
1130/11 (2)
2420/12 (2)
wadium w pieniądzu (286)
udział w przygotowaniu postępowania (5455)
niezgodność oferty z przedmiarem (1143)
referencje a poświadczenie (1044)
krankenkasse (6)
błędy w formularzu ofertowym (1504)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3493)
rejestr karny wielka brytania (41)
art. 24 ust.1 pkt 1a (2257)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (176)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (2518)
harmonogram robót (768)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (916)
uznanie zarzutów (11895)
1533/08 (2)
niekompletny formularz ofertowy (596)
"istotna zmiana umowy" (26)
wyjaśnienie treści (10559)
kio 818/13 (3)
utracił status wykonawcy (229)
"art. 94 ust. 1" (248)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
419/15 (6)
"wyrok kio" (8939)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (7864)
kio 224/13 (3)
ii ca 544/08 (4)
87 ust 2 (7925)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (53)
dowód z dokumentu (10542)
"utajnienie wykazu usług" (21)
strabag (327)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (370)
wadium oferty częściowe (488)
jawność rozprawy (969)
38 ust. 4a (662)
zamówienia podzielone na części (4883)
kio 254/11 (5)
wadium gwarancja (1104)
kio 1434/12 (3)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
v ca 1209/11 (2)
brak porównywalności ofert (438)
brak ogłoszenia (12722)
uzupełniajace (2754)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (622)
1323/12 (6)
art.22 ust.1 pkt 1 (4807)
19/09 (286)
"odwołanie na treść siwz" (36)
vat 23% (1640)
2854/12 (12)
niezgodny z siwz (13979)
kio/2709/10 (3)
wezwanie do uzupełnień (6918)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4907)
tonery (87)
co powinny zawierać referencje (2700)
iso 9001:2008 (46)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
"zaświadczenie z zus" (171)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (1850)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (137)
rażąco niska cena 2014-12 (37)
wyjaśnienia przesłane mailem (342)
bankowa (5970)
x ga 158/0 (5)
kio_429_12 (7)
192 ust. 2 (7851)
kio 1987/10 (3)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1087)
zarzut spóźniony (1699)
wykształcenie wyższe (432)
kio 1874/10 (10)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (61)
"art. 87 ust. 1 " (2881)
kio 897/15 (7)
art. 4 pkt 6 (22512)
sumowanie (539)
685/12 (5)
uzasadnienie wyroku (15449)
kio 276/14 (5)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (3628)
v ca 960/02 (10)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (368)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (21)
art.93 ust.1 pkt 7 (3478)
"oferta częściowa" (929)
1974/12 (4)
art. 87 ust. 2 (5950)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
wycofanie zwrot oferty (592)
wiedzy i doświadczenia (4259)
xii ga 2/09 (4)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5109)
charakter wynagrodzenia (4742)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
"art. 96 ust. 3" (377)
gwarancja warunkowa (177)
93 ust. 1 pkt 4 (4673)
1582/12 (6)
krs komplementariusza (41)
vi ca 527/05 (15)
informacja o grupie kapitałowej (637)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (47)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12096)
nieotwarcie oferty (4311)
933/11 (6)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2734)
inne usługi niepriorytetowe (173)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8294)
476/12 (4)
"historia rachunku" (7)
kopia dokumentu (3095)
rażąco niska cena żywienie (31)
"warunki przedmiotowe" (201)
iii czp 107/12 (17)
zbycie przedsiębiorstwa (825)
i ca 273/09 (1)
berger bau (36)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5656)
"związanie ofertą" (1353)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (12176)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1362)
kio_uzp_992_09 (54)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
korea (36)
informacja o podstawie dysponowania osobami (3509)
odpadów komunalnych (679)
henry kruse (7)
t-matic (64)
2175/11 (4)
dystrybucja energii elektrycznej (125)
avr rażąco niska cena (5)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3990)
odrzucenie odwołania w części (10733)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (77)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1894)
ochrona danych osobowych (672)
1259/12 (12)
i1 ca 143/11 (1)
kio/uzp 1990/10 (6)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
brak dowodu opłacenia polisy (270)
mebli (360)
kio_2253_11 (4)
kierownik budowy a kierownik robót (1119)
treść referencji (2923)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2286)
"iii czp 25/07" (10)
utajnienie wyjaśnień (450)
kio 1070/11 (4)
krk prokurenta (50)
odrzucenie i wykluczenie (11521)
poprawienie harmonogramu (477)
kio 11/14 (143)
rwe (18)
niejasności na korzyść wykonawcy (331)
te same referencje (3371)
akuratne uzasadnienie (22)
posiadanie zdolności kredytowej (741)
wynagrodzenie kosztorysowe (960)
rażąco niska cena usługi prawnicze (38)
oryginał pełnomocnictwa (981)
uwzględnia odwołanie (17470)
766/13 (6)
zmiany umowy (7212)
informacje niejawne (3109)
telewizja polska s.a. (165)
przyczyny techniczne (2990)
"zmiana w składzie konsorcjum" (6)
spółka cywilna reprezentacja (590)
zastrzeżenie oferty (4873)
art. 180 ust. 2 (5722)
148/15 (13)
v ca 1281/12 (2)
766/09 (23)
kio 2542/11 (8)
art. 8 ust. 3 pzp (15292)
art.38 ust. 1 (2497)
"niezgodność oferty z siwz" (850)
kio_1104_10 (8)
grupa zakupowa (58)
kryterium serwisu (700)
zastrzeżenie wykazu osób (1667)
kserokopia pełnomocnictwa (311)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
"art. 297" (105)
kio_1193_13 (7)
zasada konkurencyjności (1466)
część sprawozdania finansowego (647)
referencje konsorcjum (1524)
zamówienie dodatkowe (9565)
"art. 67 ust.1" (545)
kio 2293/12 (10)
art. 16 (10013)
836/11 (9)
"związanie wyrokiem" (15)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (822)
raid (66)
krk spółka komandytowa (36)
upadłości (333)
"art. 87 ust. 1" (2881)
856/12 (5)
omyłka w decyzji (2217)
lub równoważne (2134)
"sąd okręgowy w warszawie" (6203)
ii ca 797/09 (5)
sosnowiec (394)
referencje treść (3663)
art. 42 ust. 1 pzp (2001)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (986)
iv ca 429/10 (5)
xii ga 13/09 (7)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (1938)
art. 6 (19478)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (676)
dostawa bonów (57)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (418)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (211)
kio 2006/11 (51)
mpo (86)
wydruk z konta bankowego (62)
rękojmia (662)
424/08 (10)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (114)
art. 183 ust. 2 (1637)
art.186 ust.2 (2354)
krk zagraniczne (98)
§ 3 ust. 4 (25945)
art.91 ust.2 (5168)
mebli biurowych (127)
zus dla spółki cywilnej (137)
prawa autorskie (586)
sam sobie wystawił referencje (811)
36/13 (17)
zamówienia tego samego rodzaju (11015)
ix ca 297/10 (1)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (670)
inna cena cyfrowo i słownie (570)
inna omyłka ilość (1367)
"art. 8 ust. 1" (1035)
uzupełnianie referencji (780)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (213)
harmonogram rzeczowo finansowy (492)
ce (669)
sukcesja (49)
xix gz 455/10 (1)
współfinansowane ze środków (385)
art. 29 ust.3 (16799)
zakład opieki zdrowotnej (1468)
art. 32 (3520)
v ca 977/08 (1)
v gaz 94/09 (2)
doświadczenie jako podwykonawca (1846)
gazy medyczne vat (37)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
vi ca 629/09 (1)
v ca 719/10 (1)
it expert (95)
uzupełnił dokumenty po terminie (4192)
wodzisław (63)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (1571)
2814/12 (2)
kody cpv (295)
faktury (2395)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (445)
treść gwarancji wadium (1304)
"brak opłacenia składki" (4)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4152)
"potrzeby zamawiającego" (1915)
pełnomocnictwo materialne (581)
dokumenty podmiotów (7504)
x ga 213/11 (13)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1044)
kio 987/14 (2)
ii ca 425/05 (5)
"rental rights" (10)
oferta ocena oferty (15030)
gpa (27)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
usługi prawne (7570)
kompatybilny (479)
"podmiot prawa publicznego" (82)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (109)
c-84/03 (20)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (19)
"dostawa samochodów" (86)
pzu (142)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1074)
usługa kompleksowa (1290)
doświadczenie w polsce (1210)
x ga 88/06 (5)
682/09 (5)
kio_1161_12 (6)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (430)
vii ga 29/05 (6)
kio_1467_11 (8)
szpital czerniakowski (16)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (296)
2127/10 (2)
kopia gwarancji (688)
wadium zatrzymanie (606)
vi ga 174/11 (1)
"oferta ocena oferty" (53)
art. 185 ust. 2 (4250)
art. 23 ust. 2 (12903)
ugoda (55)
kio/uzp 1804/09 (9)
"art. 36 ust. 5" (121)
termin uzupełnienia dokumentów (5917)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (10588)
"rażąco niska" (1731)
warunek nieproporcjonalny (784)
test (880)
interes publiczny interes zamawiającego (5838)
lek równoważny (72)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3186)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (69)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
848/12 (4)
"sukcesja uniwersalna" (25)
kio/uzp 191/08 (12)
krotność (215)
najkorzystniejsza oferta (13538)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6851)
2292/13 (33)
"forma uzupełnianych dokumentów" (10)
v ca 360/08 (1)
"art. 142 ust 2" (10)
"oświadczenie producenta" (579)
nieuprawnione żądanie dokumentów (5304)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (305)
skrośne (16)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1460)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6038)
240/10 (4)
180 ust. 5 (4265)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (148)
zamówienie sektorowe (725)
doświadczenie członka konsorcjum (1589)
kio 1804/12 (9)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11438)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (32)
upust (300)
rażąco niska cena ubezpieczenia (513)
know how (448)
kio/uzp 110/09 (53)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1970)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7476)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
"nieprawdziwe informacje" (1675)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1460)
ogólne warunki ubezpieczenia (904)
zakaz podwykonawstwa (160)
marża jako kryterium oceny ofert (345)
kio 1818/11 (5)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1558)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (10948)
krs z datą po terminie składania ofert (898)
zus spółki cywilnej (209)
handel referencjami (115)
560/09 (9)
"poprawienie omyłek" (1400)
1020/13 (3)
naruszenie art 29 (17191)
art. 24 (12776)
usługi finansowe (3020)
"centrum usług wspólnych" (21)
kio 1227/13 (3)
282/09 (18)
x ga 146/08 (2)
xxiii ga 633/09 (2)
v ca 533/13 (6)
art. 32 ust.2 (4567)
1815/11 (7)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6690)
język polski (1791)
kio 973/11 (9)
art. 83 ust. 2 (2230)
x ga 73/07 (6)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4606)
tbd (27)
kopia gwarancji wadium (329)
413/15 (5)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
brak stawki vat (1214)
podkryterium cena (222)
wyłączenie podwykonawstwa (398)
zmiana terminu dostawy (6715)
140 ust. 1 (1429)
fałszywe referencje (73)
zabezpieczenie roszczenia (935)
pozacenowe kryterium oceny ofert (165)
2217/13 (6)
orzeczenie (5257)
porównywalność ofert (360)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (607)
kryteria inne niż cena (5224)
"art. 34 ust. 1" (129)
rażąco niska cena ecm (40)
dokumentacja budowlana (5136)
zamówienia dodatkowe (9565)
kio 1883/14 (12)
xix ga 162/10 (17)
kio 2583/11 (4)
art.144 (358)
kio/uzp 1455/08 (10)
169/10 (7)
zmiana terminu składania ofert (5452)
art. 36b ust. 1 (72)
"wadliwe pełnomocnictwo" (594)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (2865)
v ca 2307/09 (3)
kio_1617_14 (5)
brak uzupełnienia dokumentów (7443)
protokół z postępowania (5417)
24 ust.2 pkt 1 (10927)
prezentacja próbki (115)
produkty lecznicze (261)
konsorcjum doświadczenie (2840)
x ga 652/13 (33)
art. 26 ust. 2a (1405)
kio 1592/13 (3)
"zatrzymanie wadium" (554)
polisa opłacona (361)
prince (87)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (181)
kio_uzp_1564_09 (4)
gaz system (311)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (652)
koncept (242)
odwrócenie ciężaru dowodu (51)
kio/uzp 2752/10 (5)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (3619)
ostrołęka (162)
akredytacja (166)
iv ca 726/11 (1)
vi ga 79/07 (3)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1770)
termin wykonania umowy (12840)
"komisja przetargowa" (1444)
xxiii ga (225)
opłaconą polisę (361)
"negocjacje bez ogłoszenia" (656)
potencjał ekonomiczny (1056)
"brak podpisu pod ofertą" (5)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (285)
podpis na ofercie (2987)
oryginał gwarancji wadialnej (310)
wyrok kio (10121)
bład projektowy (1307)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (506)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3109)
1388/13 (13)
art. 91 (5477)
iii czp 53/11 (58)
roboczogodzina (548)
licytacji (99)
1610/10 (17)
kio_509_12 (5)
kio 762/13 (7)
art. 51 ust. 4 (3213)
art. 87 (5965)
xii ga 59/09 (15)
kio_1801_14 (3)
"dialog techniczny" (24)
kio 1562/11 (52)
prawo własności przemysłowej (229)
przesunięcia asortymentowe (5)
"94 ust. 3" (92)
kryteria wyboru (5775)
brak poświadczenia (2545)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2656)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (330)
c-286/99 (29)
łączenie usług (2454)
interwenient (121)
ii_csk_675_10 (25)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2117)
adhezyjna (89)
art. 5 ust. 1b (893)
kio 2295/12 (9)
błędy w kosztorysie ofertowym (1057)
kio 2182/13 (15)
"brak ceny" (33)
zmiana formy wadium (655)
iv ca 32/09 (1)
błędne sformułowanie zarzutu (2705)
kio_1533_13 (7)
kio_2796_11 (5)
konsultacje i doradztwo (309)
iso 27001 (46)
pozacenowe kryterium (165)
kio 892/12 (4)
impel rażąco niska cena (95)
iv ca 891/09 (1)
xii ga 159/08 (7)
tożsamość przedmiotu (1105)
1830/09 (3)
opłacona polisa (361)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15646)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3250)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (72)
1900/11 (5)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (19)
kio_863_15 (5)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1485)
forma dokumentów uzupełnianych (2115)
przetarg kodeks cywilny (4111)
gwarancja wadialna po terminie (737)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1710)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (3640)
26 2b (1507)
zastrzeżenie wykazu usług (2728)
kampania reklamowa (31)
1125/14 (3)
potwierdzanie za zgodność (3890)
wydruk z banku (153)
198d (14)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (414)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2056)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (1681)
kio/uzp 1092/09 (37)
kio_kd_85_12 (14)
artykuły spożywcze (114)
"kodeks postępowania cywilnego" (713)
93 ust 1 pkt 6 (4507)
kio 306/15 (11)
c-234/03 (24)
1629/11 (5)
kio 1942/12 (2)
bezprzedmiotowe odwołanie (1975)
harmonogram wykonania robót (1049)
uzupełnienie referencji (1858)
kio/uzp 745/08 (22)
"niezgodność treści oferty z siwz" (337)
iso 19752 (19)
brak interesu odwołanie (11183)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (699)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (5113)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (129)
specyfika przedmiotu zamówienia (1453)
dostawa autobusów (182)
kio/ku 50/14 (3)
kio 33/12 (33)
"potencjał ekonomiczny" (179)
niezgodność ogłoszenia z siwz (2999)
wizji lokalnej (298)
czeski rejestr karny (4)
krk szwecji (7)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1810)
kio_1737_14 (8)
połowa terminu (1172)
1835/10 (6)
"art. 146" (1553)
centrum onkologii (262)
dwukrotne wezwanie (947)
1719/10 (14)
kio 63/12 (23)
cofnął skargę (4791)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1604)
"dokumenty niewymagane" (1366)
kio_2103_11 (3)
kio 1362/12 (3)
"art. 16 ust. 4" (9)
"zastrzeżenie oferty" (23)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (242)
dwie oferty w jednej kopercie (216)
"oferty nieporównywalne" (174)
budimex (411)
termin skłądania ofert (11589)
konsorcjum, wadium (1124)
wyrządził szkodę (378)
nieistniejąca stawka podatku vat (573)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (210)
oferta nie zabezpieczona wadium (1177)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (153)
rekomendacje prezesa uzp (245)
ix ca 661/09 (5)
wadium osoba trzecia (636)
gispro (19)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4639)
art. 145 (620)
wyjaśnienie treści oferty (10022)
"opis równoważności" (36)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (164)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (893)
xix ga 258/08 (12)
640/12 (2)
"art. 26 ust. 2 b" (951)
1544/11 (8)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (12371)
kio 939/12 (8)
887/09 (8)
293/11 (11)
91 ust. 2 (7462)
"art. 5" (1200)
udostępnienie osób (2216)
art 24b (106)
ii ca 70/09 (6)
v ca 2552/07 (2)
żadanie umowy konsorcjum (4157)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1819)
lepsze parametry (838)
szacowanie przedmiotu zamówienia (763)
x ga 284/11/za (1)
186 ust. 2 (4286)
żądanie dokumentów zbędnych (8395)
art.94 ust. 3 (417)
"na dzień składania ofert" (1058)
"umowa warunkowa" (6)
zakup czasu antenowego (10)
art. 36a ust. 3 (186)
nieprawdziwa informacja (3309)
kio 54/15 (7)
xii ga 206/08 (14)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3157)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (395)
art. 45 (4406)
nieproporcjonalny warunek (784)
błąd vat (1337)
świadczenie okresowe (816)
brak informacji o podstawie dysponowania (4171)
kio 2512/10 (21)
usługi szkoleniowe (296)
powiązania rodzinne (46)
art. 189 ust. 2 (5112)
opozycja (423)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (2302)
242/10 (17)
kio 2932/13 (8)
nierealny termin (3796)
przyczyny o obiektywnym charakterze (938)
nieproporcjonalne warunki (938)
v ca 3036/10 (18)
v ga 53/05 (1)
ii ca 39/09 (4)
kio/kd 15/10 (26)
polisa podmiotu trzeciego (272)
v ca 2056/07 (25)
wykładnia rozszerzająca (488)
24 ust. 2 pkt 2 (16243)
xix ga 128/08 (47)
komenda główna policji (327)
irlandia krk (5)
zabezpieczenie należytego wykonania (1904)
sprzĘt medyczny (860)
ix ga 113/06 (2)
oświadczenie po terminie składania ofert (9365)
oświadczenie przed notariuszem (381)
2865/12 (14)
kio 1287/12 (14)
zmowa przetargowa (107)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (408)
"obsługę prawną" (156)
umowa leasingu (271)
758/15 (7)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (4140)
podmiot zbiorowy (449)
podwykonawca 2014 (919)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
150/14 (7)
świadectwo przejęcia robót (146)
warunek dysponowania osobami (3319)
krk uzupełnienie (299)
art 22 ust 5 pzp (12305)
cena ryczałtowa (1627)
krakowski holding komunalny (18)
nie załączył tabeli elementów scalonych (192)
"art. 142" (503)
zawarcie umowy pod warunkiem (7481)
nieistotne zmiany umowy (6198)
krajowa instytucja rozliczeniowa (209)
"różne stawki podatku vat" (130)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1648)
kio_2036_12 (14)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (411)
zobowiązanie warunkowe (276)
utwór (229)
ii ca 377/09 (2)
ii ca 577/06 (7)
ii ca 67/05 (3)
1941/09 (11)
faktura należyte wykonanie (1708)
brak okresu gwarancji w ofercie (2023)
kio/ku 108/10 (7)
65/15 (7)
oferta w postaci elektronicznej (1350)
niewłaściwy formularz ofertowy (2562)
kryteria podmiotowe (1276)
"brak strony" (99)
zdolność ekonomiczna a finansowa (972)
"art. 41 pkt 9" (23)
sumowanie zdolności kredytowej (73)
może odstąpić od umowy (2577)
uchylanie się od podpisania umowy (205)
kio_1169_11 (20)
znak towarowy (601)
uzupełnienie dokumentów (5982)
1971/09 (8)
dyrektywa rohs (13)
"zmiana stawki podatku vat" (88)
"181 ust. 2" (165)
zmiana nieistotna (8648)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (644)
kio 1725/11 (10)
jedna usługa dwie umowy (3235)
"art.46 ust. 4a" (437)
dysponowanie sprzętem (2610)
nie leży w interesie publicznym (952)
brak pieczęci (502)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (300)
1841/09 (2)
materiały biurowe (560)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3534)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4441)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (134)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (873)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (30)
kart przedpłaconych (6)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (128)
referencje bez podpisu (615)
kio 384/13 (7)
art.87 ust.2 pkt 3 (3702)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1398)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1240)
73/10 (11)
kio_1949_11_kio_1954_11 (12)
kio_910_11 (3)
teatr szekspirowski (9)
"iv ca 142/11" (19)
definicja referencji (791)
poprawa kosztorysu (529)
49/13 (16)
polisa ubezpieczeniowa (660)
cena 1 grosz (7947)
zaciągnięcie zobowiązania (717)
1123/10 (10)
krk francuskie (16)
produkt leczniczy (344)
broker (69)
vat (2744)
vat stawka (1456)
"bank zagraniczny" (6)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (135)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16140)
brak współdziałania zamawiającego (530)
warunki równoważności (955)
kryterium jakościowe (1161)
x ga 219/07 (1)
kio/uzp 430/08 (2)
sprawozdanie finansowe (895)
uprawnienia do wykonywania działalności (2648)
kio/uzp 48/09 (29)
ryczałt kosztorys (200)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (2997)
"usługi prawne" (31)
1432/09 (12)
1377/11 (2)
x ga 332/09 (6)
kredyt obrotowy (86)
kio 2821/14 (6)
v ca 47/07 (19)
"definicja podwykonawstwa" (4)
oferta najkorzystniejsza (17206)
x ga 23/07 (105)
pełnomocnictwo w oryginale (981)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1329)
catering (76)
1883/14 (12)
wartość szacunkowa (3435)
falsus procurator (13)
tusze i tonery (32)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (6615)
xix ga 156/07 (1)
vi ga 107/04 (3)
131e (23)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1971)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (983)
zwrot oferty (13082)
"grupa kapitałowa" (324)
162/12 (13)
qumak (231)
złożył dwie oferty (10181)
c-387/14 (6)
500/15 (18)
dumping (28)
literalnej (3160)
kopia pełnomocnictwa (910)
kio 1204/13 (2)
lista podwykonawców (186)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
kio/uzp 1500/09 (7)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (55)
1402/11 (3)
art 26 ust. 2b (1506)
złożyli nieprawdziwe informacje (2465)
kio 537/13 (4)
77/14 (22)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1782)
kio 1066/10 (33)
współubezpieczony polisa (4)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (342)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4123)
nieobiektywne kryteria (3145)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3578)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (648)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
379/12 (21)
2184/14 (7)
iii czp 109/05 (65)
art. 91 ust. 3a (475)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
art. 112 kc (397)
instytut monitorowania mediów (14)
"kio 1797/11" (6)
i ckn 1159/00 (51)
zmowa wykonawców (137)
kio 2010/13 (5)
zatrzymania wadium (606)
kio 1318/10 (8)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (378)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6224)
przetwarzanie odpadów (314)
tajemnica (1145)
238/14 (10)
art. 12a wadium (76)
868/10 (76)
108/15 (13)
niepełnosprawnych (292)
kio 249/11 (5)
2742/11 (7)
iii ca 1904/14 (2)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1073)
kio 2836/13 (2)
hydrotechniczne (173)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
brak modelu (927)
art. 142 ust. 5 (1431)
"cena jednostkowa" (1683)
"criminal records bureau" (5)
kio_uzp_874_09 (9)
upływ terminu związania z ofertą (5455)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (546)
zła stawka podatku vat (77)
darowizna (49)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (1398)
kio 2307/10 (25)
"xii ga 102/09" (72)
"zaprojektuj i wybuduj" (317)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1872)
pełnomocnictwo prokura (83)
powiązania osobowe (378)
ii ca 1351/07 (1)
x ga 268/07 (2)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (879)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (702)
art. 30 ust. 4 (14139)
poprawienie innej omyłki (1931)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (1738)
"art. 51" (414)
2103/11 (3)
wadium wpłacone w kasie (29)
2336/13 (4)
2862/13 (6)
uzupełnienie wyroku kio (6835)
x ga 300/09 (3)
230 ksh (40)
kio 1151/11 (9)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (2371)
odstąpienie (2121)
"usług prawnych" (49)
turcja (28)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (2446)
brak daty wystawienia referencji (408)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (781)
wilim (253)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7445)
roboty budowlane definicja (2310)
89 ust. 1 pkt 2 (11026)
1563/12 (3)
luksemburg (65)
brak wyceny elementu oferty (2272)
kio 2784/14 (15)
data wystawienia referencji (417)
889/13 (2)
wadliwe pełnomocnictwo (1062)
94 ust. 3 (1547)
uprawnienia sep (30)
udostepnienie zasobów (1905)
586/08 (2)
połowa terminu składania ofert (476)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3493)
kio_ku_5_08 (8)
zmiana ceny oferty (7802)
pfron kryterium (50)
189 ust. 2 pkt 1 (5891)
"x ga 706/11" (7)
cena ujemna (154)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
opłacona polisa brak zapłaty składki (122)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (550)
ramowa (443)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (902)
890/10 (9)
xix ga 175/10 (32)
x ga 379/06 (1)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (873)
spełnianie warunków w jednej części (7630)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
kio 1034/08 (6)
art. 12a ust.2 (364)
udostępnienie uzupełnień (2715)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
kio 1323/12 (8)
2427/11 (5)
współuczestnik (10)
nalezyte wykonanie zamówienia (8854)
sublimit (13)
informacja banku forma (617)
ii ca 430/09 (1)
zawiera rażąco niską cenę (1688)
"umowa pod warunkiem" (26)
zmowa (142)
"realność udostępnienia" (43)
usługi ubezpieczeniowe (704)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (158)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5597)
wadium przelewem (220)
opis przedmiotu zamówienia (8775)
kio_42_12 (17)
180 ust.4 (2858)
pozacenowe (165)
jedna usługa (2976)
dzielenie zamówienia na części (555)
ii ca 258/09 (2)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (656)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (1871)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4954)
121/11 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (145)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
135/10 (6)
domniemywać (785)
2013 (10082)
wznowienie postępowania (403)
uwzględnienie części zarzutów (12662)
kio/uzp 822/11 (18)
ix ga 115/06 (4)
c-31/87 (9)
kryterium doświadczenie (2874)
1367/08 (4)
xii ga 183/08 (1)
wykluczenie po wyborze (8673)
2184 (23)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (212)
częściowe uwzględnienie (2410)
kio 12/14 (248)
szacunkowa wartość zamówienia (3431)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
użyczenie doświadczenia (303)
certyfikat ubezpieczenia (324)
997/12 (4)
wykazanie równoważności (549)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (323)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (2260)
częśc zamówienia (9760)
x ga 387/06 (1)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10153)
brak faksu (3096)
materiały producenta (3203)
art. 196 ust. 4 (669)
24 ust 1 pkt 1a (3074)
roboty tego samego rodzaju (5107)
uniewaznienie postępowania (12253)
art. 143b ust. 8 (20)
kosztorys inwestorski (625)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (57)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (320)
xii ga 314/11 (31)
"błędny adres" (8)
kio 2294/12 (7)
"wartość zamówienia podstawowego" (201)
forma pisemna oferty (3583)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1039)
treść oferty niezgodna z siwz (16349)
odtajnienie informacji (482)
polisa oc konsorcjum (234)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (122)
v ca 9/08 (12)
xii ga 282/11 (1)
ii ca 792/07 (1)
kio/kd 24/15 (7)
odtajnienie harmonogramu (74)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1775)
rażąco (2502)
iv ca 11/09 (32)
brak tłumaczenia (1750)
zamówienia tożsame (4236)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (759)
"uzupełnienie tłumaczenia" (18)
xii ga 231/10 (1)
xii ga 358/10 (2)
art 67 ust 1 pkt 7 (2974)
podpis na referencji (729)
warunki pozytywne negatywne (905)
art. 62 (2877)
nieprawdziwe informacje referencje (1225)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (8440)
uzupełnienie jednorazowe (314)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (144)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (84)
kio/uzp 2034/10 (2)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (764)
"otwarcie ofert" (2537)
89 ust 1 pkt 7 (10967)
referencje podwykonawca (695)
kio 115/14 (7)
1306/11 (5)
cisco (105)
ogłoszenie o zamówieniu (12288)
tamex (57)
"cena zero" (9)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (47)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
173/09 (9)
kio 854/11 (10)
kio 816/14 (4)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
pełnomocnictwo procesowe (1305)
proporcjonalne warunki (938)
3/09 (196)
criminal (26)
certyfikat równoważny (671)
nieuczciwa konkurencja (8966)
vi ga 46/07 (5)
gwarancja kryterium oceny ofert (2295)
kio 678/12 (5)
pierwotne warunki zamówienia (4444)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (176)
104 kc (454)
oc konsorcjum (268)
art. 22 ust. 5 (12514)
oferta wstępna (1238)
kio 2398/13 (10)
program funkcjonalno - użytkowy (623)
kio_2926_12 (6)
aqap (14)
pełnomocnictwo uzupełnienie (1653)
dysponowanie osobami (4318)
46 4a (897)
ubezpieczenia (2304)
kio_2046_14 (10)
x_ga_213_11 (13)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (804)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (37)
na pierwsze żądanie (7129)
"art. 144 ust. 1" (225)
zapytanie o cenę (1912)
556/12 (17)
sukcesja uniwersalna (29)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (124)
kio 322/11 (29)
cena słownie i liczbowo (228)
vi ca 6/05 (5)
x ga 341/07 (3)
bankowa obsługa budżetu (151)
ii gsk 105/05 (12)
opóźnienie a zwłoka (256)
prawnicze (260)
"uzupełnienie odwołania" (127)
umowa o dzieło (445)
unieważnienie zmiana okoliczności (7623)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (98)
"dwie ceny" (36)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (2832)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (180)
pełnomocnictwo ogólne (1178)
zmiana oferty (9886)
jednoznaczne wezwanie (6466)
"oferta stanowi całość" (5)
oferty nieporównywalne (1465)
kio 2846/13 (9)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (1486)
udostępnienie protokołu postępowania (2496)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (691)
ii ca 319/07 (2)
kio 237/13 (7)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (406)
szkodowość (5)
negatywnych konsekwencji (2427)
346/15 (10)
"usługi transgraniczne" (13)
uzp_zo_0_906_07 (3)
526/10 (5)
zatrzymanie wadium 4a (404)
cena do czterech miejsc po przecinku (183)
247/15 (9)
art. 150 ust. 3 (1386)
vi ga 68/09 (5)
460/14 (8)
kio 426/15 (3)
dokumenty w języku obcym (401)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
niewłaściwa stawka vat (1410)
vat marża (238)
"oświadczenie woli" (3963)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
art. 182 ust. 6 (2608)
c-103/88 (99)
odrzucenie oferty wstępnej (1015)
"46 ust. 4a" (442)
kio 776/12 (11)
brak oświadczenia (10589)
kio_2480_12 (7)
upadłość konsorcjum (177)
"wykładnia językowa" (364)
keymark (9)
kio 860/11 (5)
warta (584)
ii ga 117/09 (10)
1587/11 (7)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
zezwolenie na zbieranie odpadów (179)
60/08 (20)
chiny (70)
kio 23/12 (221)
tetra (24)
pkwiu (246)
parafowanie oferty (368)
kio 122/10 (63)
"złożenie oferty po terminie" (23)
brak pozycji kosztorysowej (940)
2142/12 (14)
jednokrotne uzupełnienie (712)
pozwolenie na użytkowanie referencje (203)
legionowo (111)
x ga 74/11 (3)
wybór po terminie związania ofertą (9937)
kio_2784_14 (14)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (4634)
xxiii ga 634/09 (5)
uzp/zo/0-46/06 (9)
brak parafowanej umowy (222)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (3630)
nowelizacja (2008)
zaświadczenie o niekaralności usa (29)
ii ca 417/06 (3)
art. 40 ust. 3 (6163)
1004/12 (4)
kredyt w rachunku bieżącym (123)
ważność referencji (402)
wykonawca profesjonalny (1892)
kio 647/14 (4)
wnosi o unieważnienie postępowania (9225)
"art. 15" (968)
i ca 117/12 (61)
nowe zarzuty (8278)
140 pzp (1106)
wyjaśnienia dokumentów (9148)
kio_223_11 (3)
brak pozycji w kosztorysie (1660)
xii ga 368/08 (1)
certyfikat ibm (95)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (423)
zasada jednokrotnego wezwania (782)
x_ga_652_13 (32)
dzielenie zamówienia (646)
nowe okoliczności (7782)
c_196_08 (3)
utrzymanie zieleni (823)
bony (67)
kio 1521/11 (10)
samouzupełnienie dokumentów (2)
pocztowych (2090)
art. 29 pzp (19432)
"próbka systemu" (18)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (4457)
prince2 (110)
termin świadczenie niemożliwe (3073)
22 ust. 1 pkt 1 (17115)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1267)
jednorazowe wezwanie (600)
wykładnia postanowień siwz (3401)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (1657)
żywienie (296)
wadium w obcej walucie (15)
kodeks spółek handlowych (1027)
zamówienie mieszane (299)
ryczałt roboty dodatkowe (209)
viii ga 124/07 (11)
"art. 90 ust. 2" (888)
aktualny krs (1006)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1452)
kio 126/14 (6)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (70)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
kio_2204_10 (4)
1299/09 (46)
csioz (29)
zmiana terminu realizacji (6866)
1107/04 (5)
certyfikat zamiast polisy (75)
solaris (89)
v ga 141/09 (3)
uzupełnienie ograniczony (7846)
brak podpisu kosztorysu (360)
art. 32 ust. 4 pzp (3615)
co stanowi treść oferty (17163)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (114)
290/11 (5)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (906)
parafa (170)
krs po terminie (1648)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2311)
1369/12 (2)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3856)
odpowiadające swoim rodzajem (6877)
krk spółka cywilna (123)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
związane z przygotowaniem postępowania (2922)
72/10 (13)
kio 2734/11 (5)
1389/13 (2)
aktualizacja dokumentacji projektowej (236)
oczywista omyłka pisarska (1165)
opinia bankowa obroty (195)
kio_1395_10 (26)
"kio 1756/10" (15)
potrzeby zamawiającego (6063)
1758/11 (6)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (196)
zmiana istotnych postanowień umowy (7575)
art 4 pkt 8 (14203)
1982/14 (3)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (2436)
różnica 1 grosza (2577)
stowarzyszenie (277)
art 46 ust. 4a (606)
art 181 (1433)
sumowanie polis (65)
erp (147)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (237)
stawka vat (1456)
oryginalne części (1084)
x ga 352/11 (1)
x ga 20/10/za (1)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (165)
ripok (60)
"tego samego rodzaju" (285)
"wadium po terminie" (11)
kio 1292/11 (11)
powołanie biegłego (402)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (4984)
uzp/zo/0-648/05 (9)
"zaświadczenie o niekaralności" (212)
omyłka w ofercie (3898)
prace zamienne (864)
"art. 101" (117)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1576)
krk wystawione po dniu składania ofert (249)
zmiana postanowień umowy (5653)
"biuletyn nr 2" (5)
"przedłużenie ważności wadium" (247)
"art. 2 pkt 1" (285)
pojęcie oferty (2210)
art. 110 pzp (902)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (932)
zakazany podział zamówienia na części (241)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (270)
"art. 182 ust. 5" (9)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2702)
t-9/06 (194)
rażąco niska cena dostawy (982)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
obronność i bezpieczeństwo (160)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (527)
306/15 (12)
v ca 2344/03 (5)
rażąco niska cena 30% (1687)
kio 2734/14 (13)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (7122)
kio 2252/11 (7)
"kara umowna" (818)
uchylanie sie od podpisania umowy (699)
kio_1348_13 (6)
typ model (922)
"serwis na terenie polski" (10)
38 ust. 4b (99)
87 (5968)
data wystawienia dokumentu (980)
"dysponowanie bezpośrednie" (50)
"art 6a" (45)
867/10 (8)
iii ca 855/05 (7)
kio 138/12 (7)
skarga do sądu (28334)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11971)
wpis na listę samorządu (228)
zwrot próbek (374)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (350)
1337/12 (24)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (285)
usługi transgraniczne (36)
kio_1724_10 (8)
art 29 ust 2 (22076)
1434/08 (9)
udostępnienie zdolności finansowej (706)
umowa (11595)
kio_63_11 (8)
"program funkcjonalno-użytkowy" (567)
siła wyższa (106)
roboty budowlane (6535)
należyta staranność zamawiającego (2920)
art 93 ust 4 (4708)
ulotki, foldery (93)
niepotrzebne skreślić (3175)
niewykonanie wyroku (12849)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (201)
iii_czp_52_02 (23)
"informacje z internetu" (5)
zmiana terminu zamówienia (10382)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
"podpis elektroniczny" (911)
wezwanie do uzupełnienia referencji (1631)
kio/uzp 853/08 (5)
licytacja (99)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1033)
"tożsamość przedmiotowa" (31)
art.38 (1884)
pbg (93)
ceidg spółka cywilna (37)
jaworzno (218)
płynność finansowa konsorcjum (68)
xii ga 488/11 (1)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (704)
"zwrot odwołania" (167)
art. 46 ust. 3 (2772)
"korekta finansowa" (659)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1040)
centrum usług wspólnych (623)
brak podpisu na kosztorysie (279)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (57)
krk zakres (438)
zamiast polisy (187)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
"0 zł" (7537)
art. 151 pzp (825)
93 ust. 1 pkt 5 (4581)
żądał dokumentów (8282)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1811)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2784)
"zmiana zakresu zamówienia" (13)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (607)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (2102)
potencjał innych podmiotów (2252)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (311)
"powtarzające się okresowo" (51)
usługi hotelarskie (35)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (401)
2319/11 (4)
ważność polisy (290)
"niedozwolone negocjacje" (131)
"omyłka pisarska" (1549)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (719)
art. 58 kc (814)
kredyt (649)
kio 109/13 (19)
v ca 538/08 (9)
poleganie na zasobach finansowych (1560)
odstępne (4)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1254)
zawieszenie terminu związania ofertą (579)
nieprawidłowa punktacja (1137)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (104)
1785/14 (17)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1393)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (2999)
v ca 1500/08 (2)
ubezpieczenie na życie (358)
sieć szerokopasmowa (79)
kio 1515/10 (28)
1958/11 (8)
"krótki termin składania ofert" (49)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (7864)
kio 548/13 (4)
kio_269_11 (12)
pojęcie dostawy (1220)
opłacenie polisy (361)
subiektywne kryteria oceny ofert (568)
wolters kluwer (33)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (447)
szacowanie zamówienia (787)
x ga 183/10 (1)
kio 2391/11 (6)
kio 223/08 (32)
przychód (581)
2498/14 (5)
gwarancja tuz (41)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (1685)
zwrot próbki (480)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (791)
poprawa innej omyłki (777)
858/12 (4)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (291)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
1804/12 (9)
"brak interesu prawnego" (473)
certyfikat oc (163)
konkurs (1086)
kio/uzp 533/10 (3)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
brak wyceny (2737)
exatel (93)
brak pieczątki (316)
x ga 189/13 (8)
"zmiana terminu realizacji umowy" (31)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (12405)
należycie wykonane (6292)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
zwolnienie z vat (312)
2398/13 (10)
1818/11 (9)
wymóg przynależności do izby (423)
kluczowych części (1937)
182 ust. 4 (2932)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6530)
miejsce składania ofert (7511)
kio/uzp 333/09 (11)
kio 1467/11 (8)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (194)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1636)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (187)
pojęcie zarzutu (2117)
"art. 32 ust. 2" (208)
ii ca 1332/06 (1)
inne dokumenty określające obroty (1705)
warunki proporcjonalne (1562)
krk szwecja (7)
"kryterium oceny ofert" (5139)
vi ca 206/11 (1)
pozycja zero (4825)
kio 1588/10 (9)
kio 1350/14 (2)
rażąco niska cena jednego z elementów (1136)
czyn nieuczciwej (3622)
kio/kd 31/12 (20)
ix ga 228/09 (2)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2612)
oprogramowanie równoważne (677)
kio 650/11 (4)
podmiot trzeci podwykonawca (843)
x ga 110/09/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1498)
odbiór robót (2133)
art. 46 ust. 4a (606)
kio 165/15 (18)
jedna usługa jedno zamówienie (2615)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
398/14 (6)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (141)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1147)
"moment zakończenia postępowania" (19)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (5013)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (630)
referencje brak podpisu (706)
1305/11 (2)
podpis pod ofertą (2702)
"kary umowne" (515)
"przerzucanie kosztów" (40)
xii ga 230/07 (2)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
kio 1125/11 (4)
"zmiana terminu realizacji" (104)
kara umowna za opóźnienie (251)
67 ust. 1 pkt 3 (1938)
brak oryginału gwarancji wadialnej (292)
kio_665_13 (9)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
art. 171 ust. 4 (1534)
art 181 ust 1 (1431)
fujifilm (19)
określenie wartości zamówienia (15142)
736/08 (4)
1131/12 (3)
kio_uzp_292_10 (3)
opłacona faktura (266)
rażąco niska cena domniemanie (383)
kosztorys szczegółowy (1481)
"bład w obliczeniu ceny" (1205)
niepriorytetowe (244)
kio/uzp 1465/08 (5)
odpady komunalne (1046)
definicja należytego wykonania (2596)
uchyla (3018)
opis sposobu obliczenia ceny (2209)
remondis (132)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (14276)
powtórzenie aukcji elektronicznej (164)
1161/12 (6)
obsługę prawną (2432)
kio 2397/13 (3)
art. 151 ust. 1 (1202)
kopia gwarancji wadialnej (170)
uzupełnienie ceidg (72)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (528)
promocja (391)
"przystąpienie do odwołania" (237)
po przecinku (374)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16107)
kio 2212/10 (6)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (1359)
1671/11 (2)
2339/14 (3)
art. 8 ust.3 (10077)
xix ga 280/08 (10)
kary (1505)
kio 321/11 (7)
błędny vat (1420)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (145)
wartość zrealizowanej części (4455)
art.87 (4127)
c-318/94 (24)
art. 6 kc (5003)
x ga 354/07 (2)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (112)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
art.24 ust. 2 pkt 1 (7666)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (262)
cloud computing (5)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (966)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1120)
tonery zamienniki (21)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4081)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
kio 1617/14 (5)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (36)
manipulowanie cenami (207)
wykonawca sam uzupełnił dokument (2775)
zamiast polisy certyfikat (56)
brak podpisu pod ofertą (1755)
kio_uzp_867_09 (8)
impel catering (39)
xii ga 431/09 (4)
vat usługi leśne (102)
xii ga 517/09 (6)
doświadczenie podwykonawcy (1241)
1093/08 (35)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
nie złożyli ofert dodatkowych (12208)
wrobis (53)
dokumenty spółki cywilnej (2227)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1269)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (491)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (1857)
kosztorys szczegółowy uproszczony (316)
16/98 (32)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (176)
kod ean (7)
zmiana siwz (11184)
art. 185 ust. 3 (2615)
art. 23 ust. 3 (9219)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
zmiana umowy 144 (548)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (256)
ministerstwo finansów (498)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (10206)
koncesji (713)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (3149)
samokontrola zamawiającego (35)
kio/uzp 941/08 (2)
2185/14 (16)
"67 ust. 1 pkt 3" (96)
brak kosztorysu ofertowego (1828)
pzu pomoc (49)
referencje ogólne (1648)
kryteria pozacenowe (165)
microsoft (252)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3514)
v ca 1554/08 (3)
473/14 (3)
kio 1123/10 (16)
zmiana treści oferty (9265)
zaświadczenie z zus (344)
dml (5)
spóźniony zarzut (1699)
110/09 (94)
"art. 185 ust. 4" (121)
kio 1982/13 (3)
kio/uzp 799/08 (7)
zakład ubezpieczeń społecznych (738)
jednokrotne wezwanie (518)
remont a budowa (720)
748/12 (4)
"zmiana ogłoszenia" (385)
kio/uzp 20/09 (152)
"art. 180 ust. 3" (485)
apostille (15)
kio 363/12 (4)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2246)
spożywczy (190)
należyte wykonanie zamówienia (6202)
zasada bliskości (79)
forma wniosku o dopuszczenie (2789)
sk 22/08 (15)
pkp (699)
x ga 269/11 (3)
vi ga 51/06 (6)
436/08 (3)
kio/uzp 869/11 (4)
1138 (34)
zachowanie formy pisemnej (2569)
iii czp 52/2011 (9)
kio 1804/13 (7)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4144)
forma składanych dokumentów (6225)
brak interesu odwołującego (10944)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (326)
2756/12 (4)
referencje wystawione przez siebie (832)
powierzy podwykonawcom (751)
krs niemcy (44)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (4027)
forma wadium (962)
x ga 269/07 (2)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
przetarg na odbiór odpadów (785)
art. 38 ust. 1a (1100)
cesja umowy (91)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
art 91 ust. 3a (705)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (1756)
uzupełnienie odwołania (6197)
kosztorys (2612)
818/11 (3)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (378)
ii ca 104/06 (11)
210/10 (23)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7658)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (9926)
podwykonawca (1846)
własne referencje (1778)
art. 25 (10248)
magellan (8)
art. 83 ust. 3 (1543)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1117)
próbka systemu (393)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (240)
iberdrola (13)
art 67 ust 1 pkt 5 (1859)
2344/14 (3)
niezgodność oferty z siwz (4632)
630/09 (2)
interes przystepującego (4523)
26 ust.2b (966)
w ramach jednej umowy (7600)
intertrading (75)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (687)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (245)
zestawienie materiałów (1843)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (655)
art. 144 istotna zmiana umowy (508)
694/13 (10)
nieodpłatne użyczenie (63)
kary umowne (594)
zasada swobody umów (844)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (736)
niepodpisany kosztorys (1059)
polisa warunek nadmierny (151)
2111/11 (3)
brak wpłaty wadium (1069)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (7899)
kio 2470/11 (9)
"art. 142 ust. 2" (10)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (132)
dokument wystawiony po terminie (5120)
100 lat gwarancji (1285)
data uzupełnianych dokumentów (2325)
spółka zależna (2664)
art. 36b ust. 2 (72)
xii ga 423/08 (1)
vi ga 35/09 (1)
530/09 (3)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (6989)
185 ust. 2 (2736)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
kio/uzp 565/08 (8)
realność udostępnienia potencjału (316)
art. 26 ust. 2b (1506)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1177)
zue (69)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (391)
zdolność ekonomiczna (1066)
i ca 131/15 (12)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (371)
kio/uzp 585/09 (16)
organizacja szkoleń (320)
uniwersytet szczeciński (33)
"art. 86 ust. 1" (93)
kto podpisuje referencje (132)
vii ca 881/05 (10)
brak nakładów (1534)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (79)
art. 5 ust. 1 a (20648)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (511)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (157)
prezentacja systemu (444)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
poświadczanie za zgodność (725)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5021)
wykluczenie wykonawców (13597)
ix ca 196/05 (8)
41/11 (22)
istotna zmiana ceny oferty (7069)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (176)
zus us spółka cywilna (36)
kio 496/10 (7)
tłumaczenie gwarancji (820)
iv ca 351/09 (1)
kio/uzp 1087/09 (2)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8625)
kryteria oceny ofert metodologia (399)
"poczta polska" (337)
art 67 ust. 1 pkt 6 (1787)
doświadczenie zawodowe (2872)
kio 13/14 (272)
izrael (43)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (2667)
opłata od pełnomocnictwa (229)
0,00 zł (322)
448/12 (19)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (162)
kio 2067/13 (3)
"opłacona polisa" (279)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (67)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (615)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (6973)
"91 ust. 5" (25)
kio 2223/11 (17)
dialog (423)
1135/10 (4)
utrata wadium (409)
ograniczanie konkurencji (3397)
"istotne elementy umowy" (104)
kio/kd 106/10 (5)
wybór kolejnego wykonawcy (4003)
ustawowo wolny (1132)
875/14 (2)
bank gospodarstwa krajowego (122)
umowa zlecenie (2507)
uwzględnia opozycję (412)
wadium kopia gwarancji (264)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (329)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15210)
prace badawcze (521)
miarkowanie kary (111)
c-21/03 (46)
dwie ceny w formularzu oferty (2568)
zamknięty katalog dokumentów (1190)
kio 473/14 (3)
prezentacja (658)
krk dla komplementariusza (25)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (840)
rental right (3)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
remondis bydgoszcz (11)
wygórowany warunek (550)
aneks do umowy (1501)
kio 2031/14 (5)
wartość konkursu (814)
kio_2483_13 (4)
art. 5 (20726)
kio 2189/10 (14)
iso producenta (311)
ii ca 693/05 (51)
art 67 ust 1 (2007)
917/10 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (196)
xii ga 435/11 (1)
"cena ujemna" (13)
nakazuje odrzucenie (12546)
kio 529/13 (6)
wartość referencji (2528)
ix ca 709/09 (3)
poniżej kosztów (4184)
ochrona praw wyłącznych (5061)
24/14 (17)
niezgodność z siwz (4639)
"produkt leczniczy" (225)
"uzupełnienie próbek" (41)
"art. 38 ust. 1" (482)
błąd w tłumaczeniu (1040)
bialmed (31)
377/09 (5)
profesjonalizm wykonawcy (277)
1779/13 (6)
informatyczny (2352)
"inżynieria cenowa" (6)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4625)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11275)
preferowanie wykonawcy (1173)
koncentracja środków ochrony (223)
unieważnia umowę (2751)
równoważność (699)
kio/uzp 151/08 (42)
93 ust 1 pkt 7 (4757)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (112)
"191/14" (7)
informatyzacja (149)
1366/12 (2)
art.22 ust. 5 (4720)
kio/uzp 759/08 (5)
przynależność do grupy kapitałowej (156)
aż do zawarcia umowy (1468)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7270)
kio 969/15 (5)
wezwanie musi być precyzyjne (2208)
"art. 51 ust. 2" (98)
200/11 (7)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1489)
wykaz osób (4235)
iv ca 239/05 (5)
"dostęp do informacji publicznej" (267)
oleju napędowego (108)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
przedpłata (14)
v ga 122/10 (30)
jedna umowa jedna usługa (1940)
podobne (6030)
umowy ramowe (412)
1095/12 (12)
"art. 91 ust. 2" (283)
2213/12 (4)
xii ga 443/09 (1)
arup (51)
wydruk ze strony internetowej (1293)
"interes w przystąpieniu" (169)
kio 77/12 (7)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2786)
1095/08 (7)
in dubio pro reo (35)
poświadczenia (2777)
"art. 32" (849)
tauron (77)
oczywiste omyłki pisarskie (1165)
definicja podwykonawstwa (160)
1456/12 (3)
kio 1600/10 (6)
zabranie wadium (5)
kio/uzp 729/10 (9)
272/13 (11)
ii ca 785/10 (1)
art. 85 ust. 1 (2145)
kio_167_11 (3)
azbest (40)
art. 387 (394)
sumowanie wartości polis (59)
wadium dla jednego z konsorcjantów (103)
kio 1594/12 (3)
578/11 (4)
xii ga 350/09 (14)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2901)
"kosztorysowe" (1612)
użyczenie uprawnień (239)
ii ca 1285/12 (23)
art. 146 (2005)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (696)
wszczęcie postępowania (11721)
potwierdzenie wpłaty wadium (932)
odwrotne obciążenie (575)
1063/14 (4)
kryteria oceny prac konkursowych (102)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (170)
jedyny wykonawca (12476)
zerwanie umowy (79)
"interwenient uboczny" (115)
jeden producent (3255)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (805)
"usługi pocztowe" (183)
v ca 537/08 (9)
kryterium koszty eksploatacji (1205)
art 67 (2013)
iii czp 73/05 (33)
wadium w walucie obcej (15)
roboty budowlane wraz z dostawą (3113)
kio 1496/13 (6)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (801)
art.24 ust.2 pkt.1 (4970)
oddala (10515)
art.25 ust.1 pkt 2 (4380)
zmowy przetargowej (190)
wariantowa (367)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (97)
vi ga 39/11 (4)
dokumenty złożone po terminie (17300)
vat omyłka (931)
nieprecyzyjne warunki (3093)
v ca 671/08 (10)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (999)
błędy w kosztorysie (1193)
kio/kd 22/09 (10)
2821/14 (6)
razaco_niska_cena (2238)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (1916)
x ga 196/10 (2)
brak podpisu w formularzu ofertowym (679)
na rzecz różnych odbiorców (1082)
kio/kd 15/11 (25)
24 ust. 2 pkt 3 (16138)
806/11 (6)
testy (1237)
harmonogram realizacji (1098)
"art. 29 ust. 3" (445)
576/09 (4)
najem sali (8)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1202)
rozwiązanie równoważne (1773)
1514/10 (3)
vii ga 147/08 (9)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (328)
tożsamość podmiotowa (355)
warunek budynek użyteczności publicznej (225)
polisa zdolność ekonomiczna (272)
v_ca_2015_12 (7)
strona internetowa (3894)
1201/12 (7)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (4054)
1348/13 (7)
art. 31a (162)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (10061)
krótki termin składania ofert (749)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (670)
przewozy regionalne (193)
sprawowanie nadzoru autorskiego (174)
218/12 (6)
652/13 (34)
x ga 163/10 (2)
oświadczenie spółka cywilna (3050)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1274)
word warszawa suzuki (2)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (144)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (946)
błędy w kosztorysie ryczałt (123)
kio/ku (250)
zmiana przedmiotu zamówienia (12949)
różny vat (1218)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (565)
udostępnienie zasobów (1174)
paliwa (745)
i ca 93/11 (5)
awarie (608)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (12058)
art. 38 ust. 6 (3537)
"nadzór autorski" (250)
udostępnienie koncesji (220)
za zgodność z oryginałem (2385)
razaco niska cena (1773)
885/14 (3)
kio_uzp_632_10 (4)
brak kryteriów równoważności (575)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (92