Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

kio/uzp 66/07 (9)
interes w przystąpieniu (9282)
"art. 84 ust. 2" (49)
wartość polisy (967)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (770)
"kary umowne" kryteria (504)
odrzucenie oferty interes (11136)
kio 873/12 (5)
477/14 (2)
pozwolenie na użytkowanie referencje (203)
simple (86)
45 ust 7 (4334)
x ga 83/06 (3)
v ca 52/08 (2)
nieregenerowane (38)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
nota pokrycia (95)
"art 144" (571)
"zamawiający unieważnił czynność wyboru" (111)
wezwanie do uzupełnień (6925)
zasada równego traktowania oznacza (7285)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2905)
kio 1123/13 (2)
koncesje (717)
marża jako kryterium oceny ofert (345)
"termin realizacji zamówienia" (886)
dokumenty rosyjskie (43)
spółka komandytowa (524)
iso 27001 (46)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6658)
xxiii ga 269/15 (3)
prowizja (149)
"zmiana treści oferty" (1532)
brak podziału zamówienia na części (2049)
"status wykonawcy " (406)
508/10 (5)
brak vat (3135)
"kio/kd 20/09" (5)
"wiedza i doświadczenie" (1150)
nie załączył formularza cenowego (1978)
v ca 1784/08 (2)
referencje sztuki budowlanej (552)
"jawność postępowania" (865)
293/13 (8)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4565)
literalny (3163)
unieważnienie umowy (10059)
referencje od podwykonawcy (969)
zaokrąglenie ceny (310)
kio_2861_13 (3)
zmiana treści siwz nieprowadząca do zmiany ogłoszenia (6751)
kio 1437/10 (6)
niezgodność z treścią siwz (6056)
93 ust 1 pkt 6 (5648)
"art. 22 ust. 1" (5151)
1810/16 (23)
93 ust. 1a (1207)
rażąco niska cena brak dowodów (1737)
"opis przedmiotu" (7605)
zaniechanie wykluczenia (8620)
kio 41/14 (14)
iii czp 73/05 (33)
siwz a ogłoszenie termin (11542)
roboty budowlane wraz z dostawą (3120)
xii ga 285/09 (2)
x ga 294/06 (9)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1114)
"nienależyte wykonanie umowy" (1329)
"zmiana stawki vat" (58)
1899/10 (7)
230 ksh (49)
161/14 (26)
zmiana podmiotu trzeciego (3182)
kio 776/12 (21)
suma gwarancyjna (555)
manipulowanie ceną (207)
referencje wystawione przez samego siebie (1132)
cofnął skargę (4794)
błąd w gwarancji (1469)
ii ca 137/09 (17)
iv ga 14/07 (25)
xix ga 385/14 (5)
kio 237/13 (7)
kio 4/13 (94)
kryterium rabat (306)
czas oznaczony (7080)
lista podmiotów grupy kapitałowej (174)
ii_ca_137_09 (14)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2657)
imienny wykaz osób (284)
potwierdzenie czynności (16272)
"22 ust. 5" (171)
493/14 (4)
ii ca 570/04 (7)
criminal record check (3)
prawa wyłączne (9259)
uczciwa konkurencja (12415)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
kio 35/12 (17)
wykaz stawek i narzutów (174)
x ga 59/09 (21)
kio 1315/12 (3)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (215)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2025)
teatr szekspirowski (9)
kio/uzp 1123/10 (15)
iv ca 33/09 (4)
kio 1639/11 (29)
nieważność umowy (2252)
kurs walut (170)
przedłużenie terminu (2612)
dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do (1124)
kio_uzp_418_09 (5)
naruszenie art. 29 ust. 3 (22346)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (178)
24 ust. 2 pkt 3 (16157)
ii ca 1049/05 (4)
2271/13 (5)
art. 140 ust. 3 (1417)
111 kc (597)
referencje dla konsorcjum (1764)
uzupełnienie treści oferty (8011)
182 ust. 4 (2934)
kio/kd 25/12 (12)
"za zgodność z oryginałem" podpis (885)
kio 568/15 (8)
naruszenie zasady równego traktowania (10544)
kio/uzp 48/09 (32)
"polski związek pracodawców budownictwa" (11)
kio 2687/10 (4)
kio/uzp 275/10 (10)
kio 2242/12 (2)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2467)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3215)
ochrona danych osobowych (1088)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
kio 2/11 (288)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (490)
"przystąpienie do długu" (9)
x ga 48/09 (9)
koncesja, zezwolenie (326)
ix ga 83/09 (3)
plan zamówień publicznych (1991)
iv ca 136/10 (2)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7283)
zatrzymanie wadium w terminie zwiazania ofertą (665)
zmiana treści oferty (12629)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (77)
"sprzęt medyczny" (498)
kio_1239_13 (10)
warunki ograniczające konkurencję (3318)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (835)
nakazuje odrzucenie (14574)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
art. 144 ust. 1 (1149)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (41)
usługi transgraniczne (107)
zaświadczenie o niekaralności usa (40)
kio_2332_12 (4)
prawo nie działa wstecz (54)
"art. 297" (105)
fujifilm (19)
odpadów medycznych (253)
art. 91 ust. 5 (7203)
za zgodność (8748)
"kio/uzp 163/09" (10)
ii ca 231/06 (1)
sikorska (1006)
instytucje_prawa_publicznego (64)
"co następuje" (22720)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3567)
"oświadczenie przed notariuszem" (106)
"doradztwo prawne" (82)
x ga 76/15 (7)
art. 30 ust. 5 (15386)
modyfikacja siwz (4475)
kio_1535_11 (4)
krk szwecja (10)
oc podmiot trzeci (291)
kryterium odległości (560)
doświadczenie podwykonawcy (1899)
toshiba (74)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (350)
c-414/97 (37)
ii ca 1239/06 (2)
powszechna dostępność (582)
"zaniechanie unieważnienia postępowania" (273)
647 (549)
x ga 79/10 (4)
wyjaśnienia złożone po terminie (14354)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (638)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1367)
rażąco niska cena ochrona mienia (130)
raząco niska cena (2529)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1803)
prezentacje (945)
kio_1248_14 (3)
396/11 (7)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1293)
polmed (8)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (201)
rzetelność (1066)
nieprawidłowy vat (2840)
kio 1070/11 (5)
kio_2765_11 (11)
kio 2049/13 (3)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
certyfikat microsoft (138)
2822/12 (5)
kryteria pozacenowe (166)
ii_ca_489_06 (36)
1323/12 (8)
tłumaczenie dokumentu (2470)
v ca 360/08 (1)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (461)
kio 1243/11 (13)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (673)
dyrektywa rohs (13)
ogólna referencja (1651)
kio/uzp 1120/08 (9)
art. 26 ust 2b (2241)
postępowanie kończy się z chwilą (487)
kio 1431/15 (7)
1645/11 (9)
"potencjał ekonomiczny" (246)
błędy w kosztorysie (1448)
art. 8 (22241)
ceidg (95)
może odstąpić od umowy (2579)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (20)
v ca 2214/16 (5)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
kio/uzp 402/08 (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (11107)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (11039)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (177)
izba zwaŻyŁa (15748)
kio 11/14 (143)
kio 1155/14 (2)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (382)
v gaz 48/09 (5)
"sekretarz spółki" (9)
stowarzyszenie (437)
udostępnienie samego siebie (2847)
kio_661_12 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
lek referencyjny (44)
631/13 (9)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1074)
x ga 2/07 (37)
art. 31 (11140)
zamieszczenie dokumentacji (6603)
art. 32 ust.2 (4584)
"żądanie oświadczenia producenta" (13)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (474)
"lub równoważne" (1035)
dwóch miejsc po przecinku (419)
v ca 266/08 (2)
"unieważnia umowę" (32)
kio 2213/11 (9)
art 24 (16842)
należycie protokół odbioru (1715)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5781)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (5591)
czeski rejestr karny (4)
"zwraca odwołanie" (25)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7245)
unieważnienie aukcji elektronicznej (372)
1670/09 (11)
kio/uzp 397/08 (4)
kio_2796_11 (5)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1601)
upadłość lidera konsorcjum (125)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (112)
oryginał wadium (765)
kio 1562/11 (52)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
kio 134/09 (19)
odpowiedni termin (12115)
181 (1563)
interes prawny w przetargu ograniczonym (9983)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (122)
wpis do rejestru (2816)
wykaz robót (4559)
xii ga 433/08 (21)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
"zastępstwo procesowe" (2372)
drager (108)
interes w unieważnieniu (9689)
wpis na listę samorządu (228)
roboty budowlane (8924)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2320)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
kio/uzp 596 /09 (57)
vii ga 44/05 (3)
87/07 (25)
100/12 (37)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (156)
nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 (10)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (11150)
wadliwe wadium (814)
data wniesienia wadium (1463)
"odrzucenie oferty" (15800)
warunki zaprojektuj i wybuduj (499)
zamawiający jako gospodarz (183)
"usługi prawne" (49)
"art. 91 ust. 2a" (18)
rażąco niska cena usługi informatyczne (281)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2402)
v ca 9/08 (15)
xii ga 466/09 (3)
vi ga 28/07 (20)
1824/12 (7)
energia elektryczna (706)
złożenie oferty w innym miejscu (10709)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3451)
"wizja lokalna" (396)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6229)
wadium osoba trzecia (636)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (132)
zakłady usługowe "ezt" (25)
niemożliwość świadczenia (988)
wybór oferty termin związania ofertą (9844)
minimalnego wynagrodzenia (3189)
"stawka podatku vat" (998)
odstępne (7)
kio kd 86/12 (5)
skład sądu konkursowego (215)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (16305)
1172/11 (25)
art 85 (3065)
65/15 (7)
654/13 (5)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17504)
należyte wykonanie dostawy (4282)
podstawa dysponowania osobami (4624)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (141)
remondis bydgoszcz (14)
kio/uzp 43/09 (7)
kio_610_12 (5)
wycofanie zwrot oferty (890)
art 36 ust 4 (5888)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (344)
cena kosztorysowa (1462)
usługi intelektualne rażąco niska cena (86)
monitoring mediów (56)
kio 2791/11 (2)
wolnej ręki (1647)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1176)
zamówienia in house (133)
błąd w cenie (2447)
uzupełnił dokumenty po terminie (4196)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6228)
cena (12056)
tego samego producenta (4803)
poprawienie ceny ryczałtowej (814)
utajnienie części odwołania (772)
xxiii_ga_1313_15 (19)
oferta dodatkowa (12540)
koncentracja środków odwoławczych (307)
kio 818/15 (7)
art. 26 ust. 2f (129)
kio_167_11 (3)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10048)
131/13 (20)
kio 9/11 (342)
protokół dostawy (4233)
iii ca 262/05 (7)
brak oferty (19507)
referencje z karami umownymi (202)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1995)
brak terminu gwarancji w ofercie (3848)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (170)
i ca 251/08 (3)
2031/14 (5)
krk dla osoby prawnej (407)
interes przystępującego (6364)
przerwa w wadium (93)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (671)
bilety lotnicze (72)
zakaz łączenia funkcji (451)
rozszerzenie zarzutów (2074)
kio/uzp 1591/09 (3)
kio_3006_13 (3)
xix ga 468/10 (8)
art. 22a ust. 6 (212)
csk 366/06 (5)
uzupełnienie ceidg (72)
ix ga 49/09 (8)
art. 190 ust. 1a (907)
poprawa innej omyłki (1068)
brak strony (18083)
rownowaznosc (1008)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
inspektor nadzoru (912)
kio/uzp 168/08 (9)
dwie ceny w formularzu oferty (3523)
1022/14 (4)
v ca 1281/12 (3)
opis sposobu obliczenia ceny (3099)
uznanie zarzutów (11905)
"oczywista omyłka rachunkowa" (702)
referencje wystawione przez siebie (1154)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1247)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2378)
437/13 (9)
art. 26 ust.3 (11640)
kryterium oceny doświadczenie (4187)
koszty reprezentacji (2252)
oferta niekompletna (2764)
"definicja podwykonawcy" (21)
zamówienia powtarzające się okresowo (213)
82 (3368)
"nie otwarto wszystkich ofert" (12)
razaco niska cena (2529)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1014)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (211)
kio 520/11 (2)
"zasada konkurencyjności" (538)
zmowa wykonawców (226)
i ca 101/09 (3)
termin ważności wadium (966)
pozacenowe kryterium (166)
kio 1533/12 (6)
c-337/06 (20)
"usług prawnych" (49)
1151/11 (9)
konsorcjum warunki udziału (6144)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (622)
kio/uzp 708/10 (8)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
ga 1313/15 (21)
usługi pocztowe wolna reka (131)
usługi leśne (458)
open office (28)
kio 294/11 (3)
kio_1840_12 (7)
x ga 375/06 (2)
koszty postępowania odwoławczego (21915)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (5488)
dowód oświadczenie producenta (3066)
2104/11 (6)
wykluczenie (14069)
kio/uzp 68/07 (6)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (714)
umowa ramowa (689)
2593/13 (4)
konsorcjum wadium (1124)
"zmowy przetargowe" (141)
"art. 8 ust. 1" (1038)
przedłużenie wadium w pieniądzu (163)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1227)
832/09 (4)
"akuratne uzasadnienie" (5)
omyłka cena jednostkowa (1316)
v ca 422/06 (1)
ix ga 121/07 (1)
532/15 (8)
szpital (3434)
microsoft lub równoważny (151)
1184/12 (3)
udowodnienie równoważności (456)
protokół odbioru (2448)
orlen (107)
generalna (3837)
iv ca 1499/11 (1)
vi ga 107/04 (3)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3793)
kio_425_12 (10)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (897)
xix ga 35/08 (2)
39/10 (24)
szacowanie (1336)
kio/uzp 1891/10 (2)
własne referencje (2270)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
brak likwidacji czechy (16)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
błędny wykaz dostaw (990)
aca 357/10 (32)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (65)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1767)
zgodnie z umową (16767)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (546)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (146)
lasy (349)
utrzymanie zieleni (824)
wykładnia siwz (4118)
"cena nierealna" (436)
v ca 264/04 (21)
termin związania ofertą a wadium (1820)
dialog (620)
nieczytelny faks (66)
dwukrotne uzupełnienie (779)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (81)
oferty dodatkowe (12540)
1063/14 (4)
główny urząd statystyczny (313)
zmiana terminu płatności (1997)
zamówienie z wolnej ręki (1646)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
kio_2607_13 (4)
istotne części składowe (1589)
kio_1395_10 (26)
art. 2 pkt 11 (19784)
zmiana sposobu płatności (2006)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1067)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1224)
brak kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ryczałtowe (929)
kio/uzp 267/10 (6)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (36)
przeciwko środowisku (455)
tajemnica karty katalogowe (136)
i cz 103/07 (1)
"93 ust. 4" (72)
2424/13 (3)
"89 ust. 1 pkt 8" (587)
kio 536/11 (2)
potencjał (4285)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (670)
"badanie cen jednostkowych" (24)
kio 510/16 (4)
track tec (29)
wykonawca sam uzupełnił dokument (3906)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3518)
odrzucenie oferty wstępnej (1493)
24 ust 1 pkt 1a (3076)
odwrócony podatek vat (49)
parafa pod wykazem (95)
1117/11 (4)
projekt budowlany (5090)
warunek budynek użyteczności publicznej (338)
cena zero złotych (8016)
wymóg serwisu na terenie polski (357)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (488)
ecris (2)
znajomość języka polskiego (274)
1556/15 (3)
skarga (28661)
dokumenty dodatkowe (12114)
kio 1646/11 (6)
art. 4 pkt 6 (22538)
art. 38 ust. 1a (1101)
kio 1287/12 (14)
nieprecyzyjne (4885)
art 46 4a (898)
opis urządzeń technicznych (4543)
opłata skarbowa (172)
ii ca 788/09 (1)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (283)
wadium w formie kopii gwarancji (300)
solidarna odpowiedzialność (489)
art. 26 ust. 2a (2184)
odległość serwisu (128)
krk po terminie (547)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
290/13 (7)
961/13 (4)
organ zarządzający (1608)
kio 578/11 (4)
ubezpieczenia (3152)
1432/09 (12)
biegłego rewidenta (277)
0 zł (12350)
1385/10 (8)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (292)
unieważnienie postępowania termin (15323)
kio 245/14 (9)
kio_uzp_619_08 (13)
wykaz zawiera błędy (2981)
kio_1649_12 (16)
nieuzupełnienie dokumentów (4297)
kosztorysy (3189)
użycie nazw własnych (2306)
sumowanie polis konsorcjum (71)
kanada (42)
usługi samego rodzaju (10755)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
czech (186)
oferta spółki cywilnej (3469)
generalny wykonawca (3495)
branie udziału w realizacji części zamówienia (253)
powierzy podwykonawcom (1169)
model (1304)
bezstronność (548)
hl7 (35)
kio 64/13 (15)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1246)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2722)
26 ust. 2 b (11700)
"niemożliwość świadczenia" (112)
1910/09 (2)
odpadów (1793)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (176)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2418)
obejście prawa (789)
ciężar dowodu spoczywa na odwołującym (2511)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (395)
x ga 183/10 (1)
vi ga 34/08 (3)
1284/15 (2)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1622)
1267/16 (2)
89 ust 1 pkt 2 (13960)
kio 509/12 (5)
kio/uzp 429/08 (8)
"odmowa podpisania umowy" (94)
zasada bezstronności (517)
usługi powszechnie dostępne (1858)
zatrzymanie wadium (802)
xix ga 258/08 (14)
"cash pooling" (2)
2038/14 (3)
zgodnie z treścią wyroku (19140)
"wyjaśnienia oferty" (411)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
hydrotechniczne (173)
cena usługi prawnicze (186)
858/12 (6)
art 24b (106)
1293/13 (4)
"przedłużenie ważności wadium" (300)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6890)
"oferta została złożona po terminie" (8)
kio 1402/11 (3)
449/14 (3)
c 538/07 (25)
pełnomocnictwo po terminie (4160)
2020/12 (10)
kio_uzp_1159_09 (3)
interes w unieważnieniu postępowania (9689)
kio 685/12 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (404)
przed notariuszem (480)
alstal (51)
krk wydruk (75)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5865)
ocena koncepcji (1320)
ubezpieczenie na życie (552)
poprawianie kosztorysu (434)
kio 276/14 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
984/13 (3)
kio_uzp_1636_09 (3)
dyrektywa (3402)
xxiii ga 203/09 (4)
"art. 32 ust. 2" (211)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2066)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (488)
kio 2779/12 (5)
xix ga 3/07 (257)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
prezentacja próbki systemu (157)
xxiii ga 446/08 (28)
66/07 (13)
art.87 ust.2 pkt 3 (5154)
spełnienie warunków (17346)
ii ca 199/10 (3)
578/11 (4)
"wygórowane kary umowne" (20)
marża 0% (313)
v ca 571/08 (15)
"budynek użyteczności publicznej" (238)
wyłączenie podwykonawstwa (399)
kio 168/12 (6)
dzielenie zamówienia (961)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (37)
"istotna zmiana okoliczności" (193)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (211)
xii ga 108/15 (7)
42/12 (29)
kio/uzp 786/10 (17)
186 ust. 2 (4288)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (5591)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1421)
kio 13/14 (275)
ii ca 1211/09 (14)
wolny rynek (501)
exatel (115)
zaniechanie czynności (12697)
vi ga 57/07 (6)
kio/uzp 749/08 (10)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2303)
nie figuruje (606)
zobowiązanie podmiotu trzeciego ogólnikowe (402)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (583)
oświadczenie wiedzy pełnomocnik (4974)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
braki formalne przystąpienia (4238)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1408)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (325)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (535)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (103)
udostępnienie rachunku zysków i strat (159)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1557)
698/12 (3)
"udostępnienie samego siebie" (11)
nie miało wpływu na wynik postępowania (12693)
legitymacja czynna (344)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7494)
kio/uzp 1490/09 (7)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (737)
promed (143)
i ca 230/10 (14)
91 ust.3a (146)
1353/12 (11)
good standing (3)
"brak w ofercie" (826)
nie będzie brał udziału (14057)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (93)
wartość zamówienia brutto (5339)
pkp (963)
trojanowska (924)
uzupełnianie dokumentów kryteria oceny ofert (2159)
kio 1982/14 (3)
xix ga 72/08 (2)
błędna kwota vat (2134)
wniesione po terminie (27460)
art 29 ust 3 (27327)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (137)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (905)
art.6 (2761)
ocena wniosków (13978)
ważność dokumentów zagranicznych (218)
polska organizacja turystyczna (40)
świadczeń okresowych (1210)
zapytania o cenę (2683)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2220)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2555)
oferta złożona przez oddział (3620)
pozwolenie na użytkowanie (833)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (162)
okresowo (1359)
bilans (795)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
"29 ust. 3a" (20)
wyjaśnienia ceny po terminie (8447)
papiery wartościowe (211)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (612)
kio/uzp 91/09 (11)
referencje podwykonawca (969)
"art. 91 ust. 3a" (71)
ponowne badanie ofert (7666)
xii ga 88/09 (44)
art. 32 ust. 4 (4889)
próbka (935)
1730/11 (12)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10563)
unieważnienie części (9203)
art. 62 (2884)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6584)
protokół odbioru z usterkami (244)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1197)
doświadczenie kierownika (1764)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
warunki zmiany umowy 144 (809)
nie otworzył oferty (6104)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9049)
wykładnia autentyczna (191)
gwarancja producenta (1530)
656/12 (2)
kio_2873_13 (5)
krankenkasse (6)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (897)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
kio 50/14 (15)
vi_ga_123_12 (3)
ratownik (59)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
krk belgia (8)
wynagrodzenie mieszane (206)
art. 198d (19)
bezusterkowy odbiór (60)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
oryginalne tonery (48)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (6)
2683/11 (12)
2755/15 (2)
"unieważnienie umowy" (626)
kio_2360_14 (8)
iso 9000 (31)
rażąco niska cena tonery (15)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
"zmiana wykazu osób" (6)
zmiana wynagrodzenia (7415)
2931/13 (3)
kio_478_12 (12)
dostawa posiłków (145)
notariusz (507)
uzupełnienie certyfikatu (1623)
x ga 88/06 (5)
kio 1592/13 (3)
żądał dokumentów (10758)
zmiana wartości umowy (7719)
kio/uzp 1465/08 (5)
kio 1960/11 (5)
interes przystepującego (6364)
v ca 1973/11 (41)
kio_346_15 (10)
pisemne zobowiązanie (3557)
nieuczciwej (12469)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1294)
zakres negocjacji (3451)
kio 2776/14 (4)
"termin związania ofertą" (1015)
wyjaśnienia treści siwz (11379)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (565)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
zobowiązanie (7725)
"art 24 ust 1 pkt 9" (309)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2629)
polecenie zmiany (512)
generyczne (23)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
kio/uzp 33/07 (30)
kio_1798_10 (9)
zdolność finansowa konsorcjum (1088)
zamówienia podobne (8509)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1080)
disclosure (15)
wykaz osób (5661)
andra (55)
ix ca 182/06 (3)
ix gc 155/08 (3)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5037)
zamawiający nie otworzył oferty (6065)
"art. 24b" (78)
gospodarzem (220)
sprawozdanie finansowe tajemnica (168)
usługi geodezyjne (402)
"niedozwolone negocjacje" (131)
"przed notariuszem" (342)
parafa (214)
konkurs na prace projektowe (262)
"wolnej ręki" (1625)
98/10 (10)
1337/12 (24)
korea (43)
porównywalność (492)
certyfikat/atest (29)
180 ust. 2 (5727)
kio 680/15 (3)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (35)
art. 26 ust. 2b polisa (213)
kryterium metodyka (293)
informacje (17339)
udostępnienie doświadczenia (2939)
pisemność postępowania (49)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6621)
siemens (621)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2843)
wrobis (55)
v gaz 94/09 (2)
758/10 (4)
wyjaśnienia po wyborze oferty (12030)
art. 136 (700)
faktura należyte wykonanie (1709)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (18652)
niezgodnosc siwz (6130)
pełnomocnictwo 104 kc (244)
"zdolność kredytowa" (918)
dzierżawa (952)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (971)
saas (2)
subiektywne (1346)
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (2004)
z referencji nie wynika (3620)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (48)
zarzut ewentualny (9950)
łączenie zamówień (3330)
25 ust. 1 pkt 2 (14855)
sport halls (7)
termin wykonania (18923)
dostawca a podwykonawca (510)
igły (91)
1807/12 (7)
vat 0 % (1925)
linia kredytowa (236)
rental right (3)
ciągłe (1764)
"dwóch producentów" (119)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1197)
o obiektywnym charakterze (4646)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (103)
"art. 136" (52)
brak podpisu pod odwołaniem (2730)
kio_1024_11 (11)
kio 1385/10 (8)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
wycena 0 zł (1618)
ceidg data wydruku (27)
badanie cen jednostkowych (1819)
wyciąg bankowy (256)
art.29 ust.1 (3784)
wydłużenie okresu doświadczenia (477)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4306)
art. 4 pkt 13 (14921)
93 ust 1 pkt 7 (5987)
kody źródłowe (261)
art. 86 (2208)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1968)
kio 671/14 (2)
kio 1078/12 (11)
innej omyłki (3586)
protokół odbioru jako poświadczenie (577)
art 67 ust 1 (3135)
"wyciąg z rachunku" (27)
zasada konkurencyjności (1469)
c-157/06 (3)
x ga 294/07 (9)
subiektywne kryterium (911)
142 ust.5 (432)
dowody (12648)
ogłoszenie o zamówieniu (17211)
autoryzacja producenta nawierzchni (48)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
omyłka w nazwie produktu (697)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1941)
890/12 (4)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
odległość kuchni (66)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2225)
polisa oc podlimity (13)
"pozycja dominująca" (131)
1361/08 (3)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (688)
unieważnia postępowanie (5396)
"zasada równego traktowania" (4803)
zakup czasu antenowego (12)
x ga 41/07 (8)
polisa ubezpieczeniowa (847)
wysokość posiadanych środków finansowych (4138)
"art. 67 ust. 2" (68)
kio/uzp 250/10 (10)
rażąco niska cena ponowne wyjaśnienia (1683)
wskaźnik płynności bieżącej (74)
zaświadczenie us (135)
art. 24 ust. 5 pkt 4 (16409)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
kosztorys ryczałt (269)
art. 90 ust. 2 (8133)
termin uzupełnienia dokumentów (8091)
wadium w wyższej kwocie (602)
legionowo (111)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
niewłaściwy podatek vat (1776)
referencja nie musi potwierdzać (1788)
netia (174)
v csk 456/09 (23)
podmiot zbiorowy (668)
"opłaconej polisy" (410)
sprzĘt medyczny (1185)
art 4 pkt 6 (22538)
kio_1833_14 (10)
brak zmiany ogłoszenia (8744)
grontmij (173)
próbka systemu informatycznego (158)
brak potwierdzenia otrzymania (7182)
24 ust. 2 pkt 4 (15790)
urządzenia równoważne (1726)
współuczestnik (21)
"kio 20/12" (4)
143a (37)
brak terminu realizacji (12770)
181/08 (6)
wadium jeden członek konsorcjum (217)
termin realizacji zamówienia (14801)
kio_2615_14 (4)
udostępnienie dokumentów (4292)
92 ust. 1 pkt 2 (3518)
usługa szkoleniowa (456)
części składowe ceny (1346)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2391)
art. 95 ust. 2 (2140)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1636)
protokół zdawczo-odbiorczy (141)
zakaz zawarcia umowy (2815)
poleganie na zasobach ekonomicznych (927)
forma uzupełnienia oferty (4183)
428/13 (11)
1542/10 (4)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
kio 61/14 (6)
"definicja podwykonawcy " (21)
189/10 (12)
1019/06 (15)
zmiana personelu (1248)
oryginał pełnomocnictwa (1304)
tetra (24)
"89 ust. 1 pkt 1" (1432)
"interwenient uboczny" (116)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3252)
vi ca 629/09 (1)
wskaźniki ekonomiczne (652)
dokumenty podmiotu trzeciego (3984)
ograniczenie terytorialne (922)
dysponowanie osobą (6174)
1881/09 (7)
kio 1883/14 (12)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16241)
1853/12 (2)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6433)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
1288/10 (24)
opłacenie polisy oc po terminie (338)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (584)
"ii ca 489/06" (36)
kio 1610/10 (17)
omyłka rachunkowa to (1633)
odwołanie poniżej progów (930)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1194)
utrata statusu wykonawcy (438)
xii_ga_451_10 (3)
usługi hotelowe (84)
formalizm postępowania (599)
kio 285/15 (3)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (12645)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
"art 36 a" (108)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
przerwanie terminu związania ofertą (192)
kryteria selekcji (179)
"wykonanie zastępcze" (36)
kserokopia pełnomocnictwa (387)
badanie ofert (12620)
i_ca_117_12 (59)
kio_1734_12 (9)
kio/uzp 1432/10 (7)
art. 26 ust. 3 precyzyjne (3707)
kio_1143_15 (6)
2649/11 (23)
wadium na jednego członka konsorcjum (592)
zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania (8735)
łódź (2646)
kio/uzp 1874/10 (11)
zmiana nazwy wykonawcy (5435)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
kio 1050/12 (5)
1123/10 (16)
330/09 (9)
"art. 183" (1590)
"poprawienie omyłek" (1400)
posiadanie zdolności kredytowej (929)
odmówił podpisania umowy (1346)
krakowski park technologiczny (10)
polcom (54)
nazwy własne w projekcie (2395)
kio 917/10 (10)
wizyta referencyjna (22)
stawka vat (1930)
"franszyza redukcyjna" (17)
dokumenty złożone po terminie (17318)
"art. 91 ust. 2" (448)
kio 758/15 (9)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7280)
utajnienie wykazu usług (501)
1741/10 (10)
kio_655_12 (5)
nieodpłatne użyczenie (63)
metodą kalkulacji szczegółowej (755)
art. 59 ust. 2 (4806)
131e (23)
kio_uzp_7_07 (3)
protokół odbioru dostawy (1277)
"art. 94 ust. 3" (117)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1623)
xix ga 194/07 (17)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (609)
bez pozwolenia na budowę (1720)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7239)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (324)
kio_uzp_992_09 (54)
sanawia (2)
kopia gwarancji bankowej (261)
2296/12 (5)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1666)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (16262)
"iii czp 52/11" (129)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (378)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (873)
rażąco niska (2540)
art. 46 ust. 1 (4106)
alcatel thales (9)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1072)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
kio/ku 34/10 (10)
termin realizacji dostaw (3033)
elektroniczny zus (203)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (2853)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1954)
kio/uzp 463/10 (9)
1830/09 (3)
6 kc (5007)
"wprowadzenie w błąd" "nie wykazał" (601)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
definicja wykonawcy (4909)
koncepcja architektoniczna (216)
38 ust. 1a (1101)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
doświadczenie kierownika budowy (1211)
2396/12 (17)
kio_1096_10 (7)
iii ca 102/09 (28)
144/11 (8)
wymóg jednego producenta (3706)
2942/12 (6)
kio_kd_58_10 (8)
x ga 21/08 (24)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5036)
"oferta niezgodna z ustawą" (157)
kio 2462/12 (2)
2805/10 (6)
bez udziału podwykonawców (2145)
xii ga 304/07 (1)
art. 140 (1438)
art 22 ust 4 (16617)
zmiana oferty podwykonawstwo (854)
kio 1589/13 (7)
krk wystawione po dniu składania ofert (313)
kio 1432/11 (3)
2294/11 (24)
brak producenta w ofercie (4445)
ubezpieczenie konsorcjum (1199)
jednokrotne (1099)
kio/uzp 565/08 (8)
zmiana warunków płatności (1913)
1/16 (894)
art. 61 kc (1014)
art.51 (570)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (670)
ean (8)
kio/uzp 38/09 (26)
526/16 (4)
iii ca 833/04 (4)
"świadectwo przejęcia robót" (33)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (543)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (5851)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (64)
spółka zależna (4034)
kio 1987/10 (3)
"zamówienie dodatkowe" (711)
2714/14 (2)
brak pozycji w kosztorysie (2051)
referencje sam sobie (1792)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (320)
v gaz 22/08 (8)
ii ca 82/12 (1)
kio 1056/14 (3)
art. 51 (3346)
art. 90 (8159)
"przedmiar robót" (1718)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (3677)
kio_uzp_855_08 (3)
stawka vat odrzucenie oferty (1773)
zaprojektuj i wybuduj polisa (42)
kio/uzp 27/09 (102)
brak wykazu usług (5216)
2160/10 (3)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (510)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
1797/11 (9)
2797/14 (7)
serwis w odległości (128)
vii ga 147/08 (11)
"zamawiający jest związany" (240)
zmiana treści siwz (10797)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (511)
cel wadium (501)
1388/13 (13)
na korzyść wykonawcy (3741)
kryterium oceny ofert metodyka (321)
142/14 (14)
516/14 (4)
kio 1779/13 (6)
kio/uzp 1181/10 (3)
kio 835/13 (8)
udostępnianie uprawnień (1491)
uzp_zo_0_616_05 (3)
kio 1034/08 (6)
i1 ca 202/09 (1)
kio 426/15 (3)
art 36 ust 5 (5858)
maquet (31)
zarzut przedwczesny (1472)
sygn. akt viii ga 65/12 (3)
ograniczenie konkurencji (11928)
kio/uzp 298/09 (4)
2014/24/ue (85)
x ga 60/08 (3)
kio_2770_13 (4)
udostępnienie dokumentacji (4250)
zmiany nieistotne (12313)
"26 ust. 2e" (22)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
warunkowa gwarancja (258)
pkp plk (148)
kio/kd 86/12 (5)
art. 35 (5405)
wadium w kilku formach (392)
podmiot powiązany (1532)
kio 1785/14 (20)
"kara umowna za opóźnienie" (58)
różne stawki vat w ofertach (1013)
organizacja szkoleń (535)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (312)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (158)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (39)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (416)
xii ga 106/10 (2)
kio/uzp 1298/08 (5)
polskie normy (4258)
"art. 180" (5032)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3613)
kserokopia gwarancji wadialnej (95)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
wpis od odwołania na dwie części (7812)
260/15 (7)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (257)
x ga 523/10 (2)
2741/10 (3)
22 ust. 4 (16617)
871/14 (3)
ustawy nie stosuje się (11820)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (873)
uzupełnienie opisu (5270)
referencje data (2532)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3233)
nieczytelny podpis oferty (467)
26 ust. 3 (14975)
zmiany umowy z wolnej ręki (1116)
x ga 300/09 (4)
x ga 74/11 (3)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (488)
sysmark (36)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (122)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1000)
dwie oferty (13810)
kio 883/14 (7)
cel referencji (675)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1998)
1138/11 (4)
uzupełnienie na dzień składania ofert (5694)
art. 189 ust.2 pkt 5 (5639)
kio_691_11 (7)
świadczenie ciągłe (1521)
art. 26 ust.4 (8452)
v ca 1311/02 (12)
dwóch producentów (3648)
zdolność kredytowa linia kredytowa (173)
"z wolnej ręki" (1618)
zasada jawności (1445)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (262)
"cena maksymalna" (48)
niepodpisana oferta (7589)
niejasny warunek (3277)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7178)
certyfikat prince 2 (80)
kio/uzp 1213/08 (5)
kryteria oceny ofert metodologia (400)
lex omega (47)
ugody (112)
udostępnienie załączników do protokołu (2106)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8010)
kio 1007/13 (27)
2510/14 (3)
kio 293/11 (11)
x ga 316/09 (2)
2321/12 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1042)
1287/14 (9)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6927)
art.75 (172)
kio 2931/12 (2)
za krótki termin składania ofert (1120)
kio/uzp 758/10 (2)
kio 1718/13 (13)
specyfikacja techniczna (9588)
kosztorys szczegółowy (1924)
rfid (42)
748/15 (5)
przedmiar a ryczałt (201)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1213)
wadium art. 46 ust. 4a (630)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (690)
ii ca 220/11 (3)
460/14 (8)
treść pełnomocnictwa (3970)
wybór brokera (73)
protokół z negocjacji (1439)
ogólne warunki ubezpieczenia (1394)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1118)
xix ga 237/07 (1)
pomoc prawna (6678)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2343)
niepełnosprawni (449)
art. 24 ust. 4 (16099)
2209/11 (8)
oświadczenie po terminie składania ofert (9372)
obniżenie ceny oferty (1954)
pierwsze pisemne żądanie (4296)
wartość gospodarcza (7746)
2818/12 (5)
iv ca 715/11 (2)
vii ca 881/05 (10)
pozwolenie na zbieranie (282)
warunek dysponowania osobami (4724)
zeszuta (25)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
złożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie (5277)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
"termin płatności" (523)
"należyte wykonanie" (5017)
równowaga stron (376)
kio 222/15 (3)
kio 77/12 (7)
1495/14 (5)
"klauzule społeczne" (11)
próbka jako dokument (865)
cena dumpingowa (211)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (640)
wybór trybu (16474)
art. 12a ust. 1 (623)
kio 969/15 (5)
"sumowanie zdolności" (11)
nie wypełniony formularz oferty (3746)
odwrócenie ciężaru dowodu (51)
istotne zmiany umowy (9164)
rejestr karny wielka brytania (41)
rozbieżność cena słownie (1899)
"art. 146" (1750)
"roboty budowlane" (8000)
kio_2793_10 (30)
art. 68 kc (477)
bankowa obsługa budżetu (151)
przed podpisaniem umowy (6025)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1253)
kio/uzp 540/09 (11)
utracił status wykonawcy (337)
remont a budowa (940)
forma zobowiązania (3994)
"błędna stawka vat" (109)
1670/14 (7)
tk telekom (26)
kio_440_11_kio_448_11_kio_451_11_kio_458_11 (4)
trzy miejsca po przecinku (292)
"art. 36b ust. 1" (51)
"art. 26 ust. 2 b" (1490)
błąd w formularzu ofertowym (2016)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (705)
dokumenty wielka brytania (227)
nierealny termin realizacji (3425)
cena tajemnica przedsiębiorstwa (1429)
jedz (85)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3518)
zus spółki cywilnej (209)
polisa konsorcjum (565)
xii ga 317/07 (5)
użyczenie (396)
pełnienie nadzoru autorskiego (264)
art. 40 ust. 6 pkt 2 (6103)
uzupełnienie kart katalogowych (483)
inżynieria rzeszów (95)
kio 2235/12 (2)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (5869)
opinia prywatna (1016)
ciągłość wadium (171)
sprzątania (1020)
"v ca 1973/11" (46)
zamówienia uzupełniające (3951)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (507)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1215)
kio/uzp 941/08 (2)
małżeństwo (21)
210/10 (23)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1768)
"potwierdzać należyte wykonanie" (388)
art. 144 istotna zmiana umowy (803)
art. 24b ust. 3 (106)
"91 ust. 5" (25)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (238)
kio 2025/14 (4)
sprzeczność postanowień siwz (3793)
art 90 ust. 1 (8139)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (102)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27414)
art. 26 ust. 2b (2241)
418/15 (3)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
za wysokie wadium (299)
karnego (1479)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12262)
kio_133_12 (9)
szkoda zawodowych (1438)
informacja z banku (1523)
zatarcie skazania (52)
płyty głównej producenta komputer (149)
art. 26 ust. 4 pzp (10655)
przekazanie terenu budowy (1696)
jednokrotność wezwania (67)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2902)
kredyt (649)
"należyta staranność zamawiającego" (146)
"oferty nieporównywalne" (175)
oferta wstepna (1901)
rabat jako kryterium oceny ofert (299)
art 90 (8159)
ii ca 641/07 (3)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (283)
kio 2307/10 (29)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6859)
dialog poufny (27)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (668)
kio_uzp_60_08 (18)
ii ca 397/13 (5)
1265/09 (5)
kio/uzp 1147/10 (9)
"upadłość wykonawcy" (75)
kio 64/14 (12)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1800)
ciężar dowodu na odwołującym (2908)
manipulacja kryteriami oceny ofert (248)
praxis (20)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (334)
pełnomocnictwo w formie kopii (811)
mikronika (29)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1030)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (213)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1201)
kio_175_13 (6)
pełnomocnictwo substytucja (51)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (403)
kio 457/12 (22)
kio 1948/11 (10)
x ga 183/11 (2)
nie złożył formularza oferty (6334)
ix ca 23/12 (12)
techniker krankenkasse (3)
kio_510_11 (27)
zabranie wadium (7)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5966)
v ca 3201/13 (5)
"świadczenie okresowe" (782)
v ca 1396/10 (2)
niezgodność oferty ze specyfikacją (5658)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1779)
brak kosztorysu ofertowego (2247)
omyłka formularz oferty (2255)
x_ga_213_11 (20)
województwo podkarpackie (153)
"wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów" (7)
rabat po zawarciu umowy (381)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1117)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
2319/11 (4)
kio 2872/12 (5)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (210)
kierownik robót elektrycznych (613)
kio 2809/15 (8)
żądanie oświadczeń producenta (3394)
art. 387 (550)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9148)
"inter system" (27)
vi ga 123/12 (4)
kio/45/11 (1)
faktura wykonanie usługi (2052)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2312)
zasada koncentracji (336)
"art. 24 ust. 1 pkt 16" (35)
"umowa warunkowa" (11)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
kio_uzp_1941_09 (9)
x ga 307/09 (4)
edwards (11)
umowa o zamówienie publiczne (15631)
1479/15 (4)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (870)
kryterium serwis (1025)
i1 ca 143/11 (1)
ii ca 129/07 (3)
ix ca 709/09 (3)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3567)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (975)
wykazanie równoważności (807)
v ca 2224/03 (12)
kryteria (9441)
wezwanie musi być precyzyjne (2211)
ii ca 803/10 (16)
162/12 (13)
udostępnienie osób (3439)
art.67 ust. 1 pkt 6 (1105)
2528/10 (3)
dostawa artykułów spożywczych (91)
utajniony wykaz usług (501)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5264)
przejęcie (304)
bettman (1251)
wadium w gotówce (72)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1972)
wyjaśnienia dotyczące próbek (682)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (851)
"kryteria niemierzalne" (24)
xii ga 211/14 (6)
kio 411/12 (10)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4214)
c-3/88 (13)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1860)
xii ga 37/09 (3)
2776/14 (3)
dokumenty po terminie (18048)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1570)
sposób obliczenia ceny tajemnica (587)
"gwarancje bankowe" (709)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (220)
kio_4_12 (4)
ets (1229)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (377)
"art. 93 ust. 4" (72)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
"17 ust. 1 pkt 4" (197)
"zwrot oryginału gwarancji" (15)
skarga do sądu (28377)
2191/10 (9)
dialog techniczny (430)
wysokie kary umowne (327)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (654)
kio 2079/14 (5)
kio 2816/10 (20)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12871)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3996)
art. 36 ust.5 (2112)
cash pooling (2)
1353/13 (12)
tej samej marki (1055)
wykluczenie wykonawcy (13612)
kio_1983_11 (4)
67 ust. 1 pkt 1 (3087)
kio 2055/13 (7)
bezusterkowy (70)
3/16 (90)
kio_126_11 (9)
kio 827/13 (5)
kio/uzp 1069/09 (8)
zarzut okoliczności faktyczne (11982)
mainframe (51)
art 94 ust 3 (2233)
zmiana siwz przed rozprawą (5564)
zakończenie postępowania (5631)
referencje kary umowne (143)
art.7 (16657)
wartość realizowanego zamówienia (6448)
nieprawdziwe informacje (3314)
"nowy zarzut" (312)
podpis elektroniczny (1454)
kio/uzp 1268/09 (3)
x ga 254/10 (13)
uzp/zo/0-9/06 (4)
c-470/99 (68)
uprawnienia podwykonawcy (1652)
art. 63 ust. 3 (2405)
faktura jako referencja (643)
ograniczenie liczby podwykonawców (956)
zaświadczenie o przynależności do izby (272)
iii czp 16/93 (27)
xix ga 280/08 (11)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3002)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (616)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
miejsc po przecinku (456)
wadium treść (2346)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (936)
przeciwnikiem skargi (489)
brak uzasadnienia faktycznego (12380)
1514/10 (3)
izba (21569)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1372)
dożywotnia gwarancja (11)
kio 2/09 (157)
art.87 (5638)
v ga 122/10 (57)
zakup samochodu (360)
"tłumaczenie dokumentów" (213)
341/12 (13)
kio/uzp 1443/08 (57)
przebudowa budowa (1732)
usługi ciągłe (1438)
kio 973/11 (9)
"art. 146 ust. 6" (219)
kio_2395_14 (7)
82/12 (7)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
art. 32 ust. 5 (4952)
art. 7 ust. 1 (29301)
zawiera rażąco niską cenę (2426)
"interes przystępującego" faktyczny (120)
dwie ceny w ofercie (7887)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1445)
inna cena słownie i cyfrowo (570)
664/14 (6)
aktualny krs (1006)
protokół zamiast referencji (446)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1570)
kio 2975/13 (7)
członek komisji (1445)
"istotne elementy umowy" (104)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (177)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1779)
2733/10 (3)
"zobowiązanie producenta" (14)
1275/15 (4)
kio 20/10 (307)
vi ga 64/08 (1)
tonery gwarancji (35)
opinie bankowe (507)
656/13 (2)
odwrócony podatek (44)
kio 1586/13 (2)
kio_629_13 (7)
c-237/99 (19)
brak wyceny elementu oferty (2275)
kio 2734/14 (13)
dokumenty stany zjednoczone (163)
247/15 (9)
792/11 (23)
"nie jest zamówieniem publicznym" (94)
kredyt kupiecki (19)
kio 1020/13 (3)
"krótki termin składania ofert" (49)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (13494)
"zamówienia in house" (10)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (575)
związany treścią siwz (10524)
nowe okoliczności (7794)
art. 140 ust. 1 (1430)
xii ga 86/09 (1)
542/11 (10)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (29)
iso 9001 (293)
ix ca 220/09 (2)
84/08 (15)
x ga 178/07 (1)
uprawnienia do wykonywania działalności (4109)
tauron (148)
zaświadczenie krk (417)
645/13 (5)
zmiana członka konsorcjum (2416)
"zmiana składu" (68)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1478)
kio 1624/10 (15)
zamówienia na usługi społeczne (3210)
viii ga 58/09 (18)
obwodnica ostródy (5)
doświadczenie podmiotu trzeciego (2878)
ii ca 941/05 (22)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (9649)
słowacja (48)
uchylanie sie od podpisania umowy (700)
1348/13 (7)
kio 2694/13 (5)
kara finansowa (1544)
fortum (13)
"brak wskazania producenta" (12)
płynność finansowa konsorcjum (90)
art. 183 ust. 2 pzp (1440)
art. 24 ust. 1a (3087)
kio 1062/13 (2)
lekkomyślność (77)
oswiadczenie ubezpieczyciela (507)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (552)
interes faktyczny (9881)
brak harmonogramu (1590)
przesłanki wykluczenia (9366)
omyłka inna (3586)
pełnomocnictwa (4386)
usługi pocztowe 2012 (362)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
leśnictwo (169)
i ca 67/09 (4)
brak interesu (11734)
art. 6 a (25071)
2756/10 (5)
francja (420)
unieważnia umowę (3424)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (11738)
art. 17 ust. 3 (12874)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (53)
886/14 (6)
"biuletyn nr 2" (6)
uczciwej konkurencji (12415)
oferta wariantowa dostawa (301)
błędnie wpisany vat (702)
kara umowna miarkowanie (116)
xix ga 403/08 (1)
x ga 83/08 (6)
kio 1982/13 (3)
254/11 (5)
negocjacje bez ogłoszenia (2467)
758/11 (17)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (640)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (786)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2838)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3235)
vi ga 104/10 (2)
kio 2709/14 (5)
xii ga 391/08 (10)
1107/04 (5)
oprogramowanie windows (315)
równowaga ekonomiczna (199)
art.48 (483)
ii ca 435/08 (1)
cena do trzech miejsc po przecinku (286)
2106/11 (3)
c-536/07 (9)
508/12 (2)
kio 2115/12 (8)
v ca 1110/04 (17)
oświadczenia producenta (4363)
zamówienia z wolnej ręki (1646)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2656)
"art. 29 ust. 3a" (20)
"x ga 23/07" (109)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3752)
iv ca 11/09 (42)
wniosek o upadłość (399)
powiązania osobowe (378)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (505)
warunki na dzień składania ofert (11846)
nie złożył kosztorysu (3254)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
izabela kuciak (1032)
xii_ga_412_11 (2)
1667/09 (5)
art. 87 (7949)
"sprzęt komputerowy" (843)
i ca 533/09 (4)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
1777/11 (7)
unieważnienie konkursu (1078)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (12189)
złożyli nieprawdziwe informacje (3289)
ograniczenie podmiotowe (3058)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (368)
aktualność krs (71)
"kryteria społeczne" (20)
"upływ terminu związania" (395)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
teta (17)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (10563)
x ga 5/07 (10)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
przekazanie siwz (8851)
opcja (835)
różnica 1 grosza (3411)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1366)
xxiii_ga_924_14 (14)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (162)
kio 4/15 (96)
przedmiot konkursu (1584)
1072/11 (24)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (289)
1536/10 (10)
art. 89 ust.2 (11838)
iv ca 683/12 (98)
"cena 0" (111)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (53)
proporcjonalność (594)
wykluczenie wykonawców (13612)
2064/14 (3)
"samodzielność finansowa" (19)
kio_154_13 (6)
1975/14 (2)
dorozumiana zgoda (324)
certyfikat (3193)
dyskryminacja (606)
6a (727)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1755)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (873)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (716)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
"brak strony" (103)
24 ust. 2 pkt 5 (15665)
1119/12 (3)
kio 1318/10 (8)
miejsce złożenia oferty (11647)
1978/10 (20)
x ga 257/09/za (1)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
rażąco niskie oferty (2842)
"art. 29 ust. 2" (1687)
kio 2529/15 (4)
kio/kd 25/14 (6)
kio 2970/13 (5)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4262)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (11634)
182 ust. 6 (2609)
kio 791/11 (9)
kio_1353_13 (10)
należyte wykonanie robót budowlanych (4252)
3 miejsca po przecinku (455)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4619)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (425)
dokumenty francuskie (224)
"192 ust. 7" (1780)
poświadczenie wykonawcy (2725)
wpis w krs działalność (1072)
instytucja kulturalna (91)
wadium termin związania ofertą (1821)
kio_9_15 (4)
kio 24/14 (15)
zmiana nakładów (1471)
rażąco niska cena ubezpieczenia (513)
usługi niepriorytetowe (481)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1076)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1104)
epwd (17)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (6302)
równoważnych (3065)
indywidualna ocena oferty (3053)
cena brutto (4717)
definicja kosztorysu szczegółowego (599)
1967/10 (6)
1205/15 (4)
125/09 (13)
ruda śląska (155)
kopia gwarancji wadium (329)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2298)
zaświadczenie z banku (581)
"powiązania rodzinne" (23)
kryterium zatrudnienie (1216)
"uwzględnienie odwołania w części" (73)
jawność umów (637)
uzupełnienie krk po terminie (376)
kio 1886/11 (3)
kio 1201/13 (12)
uniewaznienie umowy (10059)
kio 2875/12 (4)
powtarzające się okresowo (215)
zakaz powierzania podwykonawcom (106)
x ga 228/10/za (1)
677/15 (6)
zaciągnięcie zobowiązania (717)
"art. 143a" (26)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1227)
prototyp (132)
żywienie w szpitalu (168)
"uwzględnia skargę" (522)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4310)
fordewind (9)
pozacenowe kryteria ofert (166)
waloryzacji (236)
"minimalny okres gwarancji" (34)
fifa (57)
kio/uzp 236/08 (17)
warunek wiedzy i doświadczenia (5113)
v ca 538/08 (9)
kio 90/11 (38)
tylko jeden wykonawca (12033)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
34/14 (26)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1093)
84/12 (12)
brak zgody na poprawienie omyłki (861)
379/12 (21)
180 ust.4 (3650)
art 46 ust. 4a (897)
xii ga 393/10 (1)
c-340/04 (27)
kio 1557/14 (8)
związane z przygotowaniem postępowania (4466)
kio 1003/10 (3)
zawartość oferty (1692)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
referencje po terminie składania ofert (2775)
kio 1863/10 (20)
nie wezwał do uzupełnienia dokumentów (5876)
kz (192)
v ca 2552/07 (2)
"art. 86 ust. 1" (93)
2688/10 (2)
oferty równoważne (2956)
art. 26 ust. 1 (15262)
x ga 110/09/za (4)
kio/uzp 401/08 (10)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1665)
doświadczenie zawodowe (2880)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6351)
ustalenie wartości zamówienia (14414)
istota ceny ryczałtowej (914)
"zmiana w składzie konsorcjum" (9)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
nalezyte wykonanie zamówienia (8867)
"kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09" (4)
v ca 3036/10 (34)
"kio/kd 12/10" (5)
związany sentencją wyroku (9867)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
"ochrona danych osobowych" (58)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2113)
kio_1670_11 (4)
niepełnosprawnych (449)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
vat stawka (1930)
pełnomocnictwo oryginał (1304)
457/15 (6)
zamówienia dodatkowe (13145)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1448)
referencje w ramach grupy kapitałowej (249)
kio 1419/11 (5)
iii czp 25/10 (42)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (159)
gwarancja bankowa kopia (261)
vi ga 79/09 (3)
niegospodarność (72)
(kio 1408/10 (16)
kio_126_14_kio_153_14 (3)
domniemanie rażąco niskiej ceny (633)
wyciąg z konta (108)
zmiana formy wadium (887)
polisa pkd (81)
błędne tłumaczenie dokumentu (1241)
kopia gwarancji wadialnej (206)
zobowiązanie podmiotów trzecich (2803)
ekonomiczny (4142)
ix ga 392/13 (14)
zamawiający (31320)
farmacol (15)
netto (4501)
xii ga 39/09 (1)
art. 141 (1189)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (410)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1911)
umowa leasingu (271)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4158)
preferencje lokalne (81)
vi ga 39/11 (4)
odbiór osobisty (372)
zmiana ceny oferty (7813)
v ca 719/10 (1)
wadium w formie gwarancji (950)
"nie określił warunku" (617)
kio/1756/10 (15)
wimax (10)
zmiana koncesji (485)
wyjaśnienia (16632)
po przecinku (466)
art. 5 kc (5595)
oferta złożona przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego (157)
xix ga 207/09 (9)
"kryteria podmiotowe" (138)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
"w organizacji" (192)
instalacja solarna (100)
udostępnienie polisy (364)
"interes publiczny" (1123)
telewizja polska (165)
"rażąco niska cena" rozbiórka (76)
omyłka w kosztorysie (1149)
kio 548/13 (4)
186/13 (14)
kio 2830/13 (4)
436/08 (3)
kio 1465/13 (3)
"zastrzeżeniem zwrotu" (12)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1271)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (725)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (599)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
"zasada jawności postępowania" (666)
art. 91 (7480)
zwrot próbek (480)
pełnomocnictwo aukcja (136)
prezentacja, próbki (185)
kio 2137/11 (4)
brak kosztorysu (2738)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
brak porównywalności ofert (441)
"art. 12a" unieważnienie (122)
ii ca 585/06 (6)
kio 2480/12 (8)
kio 2191/10 (9)
art. 24 ust.2a (904)
usa (180)
przenoszenie kosztów (1694)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
art 87 (7949)
brak oszacowania wartości zamówienia (2639)
mon (150)
działalność twórcza (142)
xii ga 374/10 (2)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19938)
definicja modernizacji (654)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (50)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (519)
"definicja producenta" (10)
data ceidg (67)
vii ga 136/09 (9)
brak opłaconej polisy (482)
90 ust. 2 (8133)
"art. 142 ust. 5" (75)
pozorna równoważność (137)
gwarancja kryterium oceny ofert (2298)
przedmiar (2035)
"interwencja uboczna" (61)
finanse publiczne (3910)
"dostawa samochodu" (86)
kio_509_12 (5)
art. 36 (6126)
opisanie równoważności (860)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (609)
wysokość kar umownych (954)
postać leku (186)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1832)
"miejsce zamieszkania" (689)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1310)
serwis na terenie polski (402)
ix ga 147/07 (1)
rażąco niska cena dostawa (983)
art 180 ust 5 (5489)
cena 0 złotych (5619)
"definicja wykonawcy" (56)
dostawa czy robota budowlana (228)
2159/11 (3)
c-328/92 (17)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1359)
fundusz inwestycyjny (384)
22 ust. 5 (16781)
usługi turystyczne (168)
szczecin (1812)
roboty dodatkowe zamienne (642)
odbiór odpadów komunalnych (613)
30 % (15222)
dialog konkurencyjny kryteria (279)
nieistotna omyłka (3493)
"kluczowe części" (59)
art.87 ust.1 (5611)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (458)
v ca 1621/08 (1)
żywienie (298)
26 ust. 4 (14474)
skreślenie ofercie (2915)
x ga 45/08/za (1)
kio/uzp 231/08 (24)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (16317)
v ca 47/07 (20)
2637/11 (2)
xxiii ga 418/09 (4)
"zaświadczenie o niekaralności" (276)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
potwierdzenie referencji (3562)
437/15 (5)
rażąco niska cena na roboty budowlane (987)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (882)
nie leży w interesie publicznym (1373)
brak podpisu na formularzu oferty (1044)
iv_ca_508_05 (4)
złożenie dokumentów po terminie (17318)
wartość zamówienia (15955)
kio 869/10 (19)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1800)
protokół odbioru poświadczenie (582)
"podpis elektroniczny" (913)
2510/15 (1)
kio 2931/13 (3)
rażąco niska cena a aukcja (87)
kio/uzp1400/09 (10)
art.51 ust.2 (536)
kio 433/11 (4)
złożenie wyjaśnień po terminie (14354)
"xii ga 151/08" (11)
"wymóg zatrudnienia na umowę o pracę" (10)
874/09 (17)
nieuprawniony podział zamówienia (1669)
2154/11 (9)
1296/14 (4)
sytuacja ekonomiczna (3785)
v ca 1174/08 (3)
definicja dostawy (2805)
kio 1081/10 (6)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (180)
kio 1975/14 (2)
upadłość podwykonawcy (163)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
kio_817_11 (3)
klauzula waloryzacyjna (72)
art. 24 ust. 5 (17183)
system informacji prawnej (6220)
i ca 540/09 (1)
kio_2821_14 (6)
podmioty zbiorowe (729)
kredyt odnawialny (27)
rozliczenie kosztorysowe (680)
70/11 (22)
56/13 (10)
udostępnienie uprawnień (2593)
x ga 33/09 (4)
art. 24 ust. 1 (18106)
kio_668_13 (3)
most północny (61)
passmark (30)
krk podmiotów zagranicznych (93)
24 ust. 1 pkt 9 (14082)
brak opinii biegłego rewidenta (206)
kio 1578/10 (35)
adhezyjna (89)
należyta staranność (4366)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1710)
kio_823_12 (6)
"utajnienie wyjaśnień" (78)
salans (5)
odmowa zawarcia umowy (1348)
brak kosztorysu w ofercie (2656)
ciężar dowodu rażąco niska cena (888)
kio_uzp_86_08 (3)
kio_2734_14 (22)
v ca 1660/09 (2)
zaświadczenie z ceidg (58)
933/11 (6)
krk 10 i 11 (410)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (787)
brak numerów katalogowych (604)
x ga 140/08 (45)
art. 2 pkt 13 (16470)
kio_1502_14 (4)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (25)
zapytanie o cenę przesłanki (2097)
podkryterium (271)
jednokrotne wzywanie (532)
kio/kd 82/10 (4)
54/12 (25)
niekaralności (766)
kio/uzp 815/08 (7)
pełnomocnictwo rodzajowe (441)
nadmierny formalizm (183)
"art. 140 ust. 3" (67)
informacja o wynikach postępowania (15781)
rażąco niska cena (2529)
rozbieżnie słownie (435)
dokumenty uzupełnione po terminie (4196)
wartość przedmiotu zamówienia (14191)
zmiany istotne umowy (10169)
kio 1323/12 (8)
oferta nie zgodna z siwz (18611)
dostawa tonerów (96)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3500)
2303/12 (4)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (215)
referencja treść (3666)
opis przedmiotu zamówienia siwz (11340)
uznanie odwołania (11991)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (8773)
kio_uzp_1904_09 (5)
kio_1292_11 (13)
art. 4 pkt 8 (19046)
erp (148)
tożsamość czasowa (195)
art. 182 ust. 3 (3056)
kio 1287/14 (9)
szacowanie wartości (1280)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (398)
niepodpisane referencje (1640)
grupa kapitałowa spółka cywilna (298)
xii ga 429/09 (74)
1496/10 (5)
2016/15 (5)
radiofarmaceutyki (6)
rażąco niska cena + lakoniczne (370)
art. 26 ust. 2c (409)
1841/09 (2)
błąd w kosztorysie (1448)
74/05 (337)
art 87 ust.1 (7829)
63/12 (24)
kio 615/11 (4)
kio/1536/10 (7)
art. 24b (106)
kio 1306/13 (3)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3537)
ix ga 30/08 (15)
"korekty finansowe" (766)
niezgodność oferty z treścią siwz (6044)
uwzględnił odwołanie (22411)
tozsamość czasowa (195)
art 25 ust 1 pkt 2 (13608)
243/12 (10)
oferta alternatywna (1794)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1048)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1256)
xix ga 169/11 (3)
1404/14 (5)
105/13 (10)
1544/11 (8)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
anonimowość (18)
475/10 (24)
bgk (27)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (902)
kio 863/15 (9)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7741)
kio_1223_11 (3)
nieprawdziwe informacje niedbalstwo (219)
ogloszenie (18892)
kio 976/11 (2)
24 ust. 2 pkt. 1 (17602)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
doradztwo prawne (726)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1420)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
art. 4 pkt 3 lit e (6185)
zwrot oferty bez otwierania (247)
1883/09 (8)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2192)
błędy w kosztorysach (1448)
"art 4 pkt 8" (193)
kio 1227/13 (3)
art. 142 ust. 1 (1576)
uniwersytet rzeszowski (25)
kio_510_12 (12)
konkurs dwuetapowy (30)
197/12 (8)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (147)
błąd w kosztorysie odrzucenie oferty (1486)
pierwotne warunki zamówienia (4452)
tonery zamienniki (21)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2474)
zmiana członków zarządu (1935)
zastępstwo procesowe (2601)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3599)
"art. 26 ust. 2c" (63)
jednego producenta (4366)
centrum onkologii (262)
ochrona praw wyłącznych (7263)
awarie (899)
rezonans (124)
kio 80/16 (3)
gispro (19)
320/15 (5)
połowa wyznaczonego terminu (421)
zobowiązanie do udostępnienia (2795)
niezgodność oferty (6716)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1554)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (33)
kio/uzp 1311/10 (9)
tonery potwierdzenie wymagań (75)
"wizji lokalnej" "art. 29" (144)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2792)
87 ust 1 (8572)
36/13 (18)
vi ga 174/11 (1)
"191/14" (7)
art. 198f ust. 2 (345)
polisa warunek nadmierny (151)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2298)
self-cleaning (11)
za wysokie kary umowne (327)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (993)
691/11 (7)
art. 34 (4054)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5191)
1285/11 (2)
usługi prawne (10888)
iv ca 340/05 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (764)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1984)
kio 211/11 (4)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4302)
kio 2483/13 (4)
meble (360)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (153)
268/11 (4)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (19)
bezpieczeństwo państwa (929)
nabycie przedsiębiorstwa (1114)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3074)
kio 291/15 (10)
oferta niepodpisana (7589)
310/13 (6)
103 kc (502)
kio_77_14 (13)
art.94 ust.3 ustawy pzp (363)
towarzystwo budownictwa społecznego (156)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
zus (850)
obroty na rachunku (1859)
nieczytelny dokument (1227)
wolna ręka prawa wyłączne (903)
zbyt wysokie warunki (860)
ostatnie 3 lata obrotowe (526)
warunki udziału w postępowaniu (18817)
faktury (3232)
22 ust. 1 pkt 1 (17137)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (91)
zobowiązanie podmiotu (5606)
2702/11 (6)
kio/uzp 250/08 (18)
najem (243)
kognicja (596)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (4642)
kio 1349/12 (9)
"dodatni wynik finansowy" (45)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (77)
zwarzyła (26)
do trzech miejsc po przecinku (312)
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a b (1775)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1566)
próbek, opisów lub fotografii (115)
różna stawka vat (1023)
xii ga 416/10 (1)
kio/uzp 878/09 (27)
"kontrola uprzednia" (386)
kio 1240/13 (16)
protokół odbioru jako referencje (845)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert (8452)
hitachi (55)
art. 189 kpc (310)
forma wykazu (4046)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1249)
oferta niezgodna z treścią siwz (16356)
odrzucenie i wykluczenie (11530)
kio_1207_12 (8)
ii ca 319/07 (3)
sprzeczność oferty z siwz (5018)
707/08 (16)
dodatni wynik finansowy (102)
uzp_zo_0_906_07 (3)
xiii ga 573/14 (4)
zbyt rygorystyczne (395)
96 ust. 3 (2697)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11335)
art 46 ust 4a (897)
kio 31/11 (18)
"na każdym etapie postępowania" (472)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1088)
komunikat swift (7)
rażąco niska cena zysk (1111)
1514/11 (37)
"z ostrożności" (2137)
formularz cenowy tajemnica (485)
385/15 (2)
kio_1801_14 (3)
kio/uzp 81/10 (5)
limit kredytowy (138)
kio 1483/10 (20)
xii ga 143/09 (19)
control process (97)
deklaracja ce (486)
dopuszczenie do obrotu (2499)
referencje dla samego siebie (1753)
zastrzeżenie kosztorysu (1193)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3076)
windows (381)
art. 40 ust. 6 (5699)
kio 1879/14 (2)
554/09 (8)
"art. 38" (2502)
413/15 (5)
2124/11 (7)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8089)
kio 2390/13 (3)
koncepcja tajemnica (279)
"różne stawki podatku vat" (150)
formalizm (599)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (187)
iv ca 726/11 (1)
trezor (22)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
oferta w postaci elektronicznej (2220)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2293)
próbki systemu (629)
1095/08 (7)
"korzystne dla zamawiającego" (385)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (976)
145 ust. 1 (1546)
71/13 (9)
"zp-1" (362)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (13431)
esri (37)
brak wyceny (2740)
"ciężar dowodu" (1881)
poprawienie jednostki miary (451)
świadoma omyłka (763)
procedura odwrócona (141)
xix ga 213/08 (1)
563/09 (5)
definicja ceny (2951)
odrzuca skargę koszty (20324)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3646)
małżonków (32)
nieaktualny odpis z krs (828)
błąd w siwz (5112)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6349)
za pośrednictwem banku (1682)
zus us spółka cywilna (44)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (410)
xii ga 315/11 (32)
wadium na niepełny okres (970)
wykluczenie z postępowania (14044)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (912)
brak kodów źródłowych (244)
partner dariusz apelski (9)
spam (6)
kio 2694/14 (14)
5 ust. 1b (1260)
forma pisemna (3845)
v ca 214/06 (13)
"nadzór autorski" (359)
kio 2182/13 (15)
załączniki do odwołania (12550)
obsługa bankowa (728)
"art. 145 pzp" (20)
"art. 67 ust.1" (880)
zamówienie odrębne (7097)
przedłużenie terminu umowy (2085)
kio 743/14 (2)
"średnioroczne zatrudnienie" (41)
kosztorys przed podpisaniem umowy (996)
dysponowanie bezpośrednie (3846)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5502)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (171)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (15166)
omyłka samodzielnie (1730)
zbiorowa polisa (75)
fidic lub równoważne (124)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
prawnicze (399)
niskie ceny jednostkowe (1172)
kuchnio (1085)
kio 2183/11 (4)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
kio/uzp 674/09 (3)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (862)
rażąco wysoka cena (779)
art. 85 ust. 3 (2988)
dwie ceny (7997)
iv ca 468/05 (14)
iii czp 25/07 (26)
upadłość wykonawcy (479)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1088)
art. 144 ust. 1 pzp (860)
nieporównywalność ofert (224)
180 ust. 4 (5519)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (193)
1922/10 (3)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (136)
wiadukt most (144)
art 12a (624)
kio 2229/15 (1)
"zwłoka zamawiającego" (31)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (650)
art 67 ust 1 pkt 6 (2844)
282/09 (18)
disclosure and barring service (4)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (8381)
nieaktualna informacja z banku (620)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1703)
miejsce zamieszkania za granicą (342)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (238)
ekonomika postępowania (286)
oferta sensu largo (148)
wizja lokalna (423)
wyjasnienie dokumentacji przetargowej (5114)
" dokumenty nie wymagane" (1816)
x ga 158/0 (5)
"usługa kompleksowa" (304)
viii ga 327/14 (5)
zasada koncentracji środków (307)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (67)
x ga 207/08 (2)
"wyroby medyczne" (649)
38/2014 (12)
kio 218/11 (27)
dowód wniesienia wadium (1465)
art. 113 vat (1447)
blok operacyjny (297)
łączenie funkcji (1335)
niezwłocznie oznacza (1407)
gwarancja wadialna w kopii (223)
1460/12 (2)
"linia kredytowa" (85)
wadium w języku obcym (90)
kio 1096/10 (9)
art.29 ust.3 (2511)
co stanowi treść oferty (17179)
krk spółka cywilna (154)
oferta termin związania ofertą (11524)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (84)
minimalna wartość dostaw (1215)
"tożsamość podmiotowa" (86)
kio 813/15 (14)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5094)
art. 29 ust.2 (24457)
xxiii ga 924/14 (15)
art 26 2b (2242)
pge (255)
1936/11 (4)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
"wskaźnik płynności finansowej" (33)
189 ust. 2 pkt 1 (5893)
oferta oferta wariantowa (477)
sep (43)
art. 144 pzp (861)
1363/11 (3)
niemożliwe do przewidzenia (3112)
art. 192 ust. 7 pzp (11187)
szacowanie wartości zamówień (1276)
kserokopia gwarancji (303)
kio/ku 63/11 (7)
art. 38 ust. 4a (662)
zwłoka (547)
równoważność certyfikatów (300)
deklaracja zgodności ce (462)
konkurencja (13174)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
telefonia komórkowa (170)
utajnienie wyjaśnień (763)
114/14 (5)
swoboda umów (1477)
kio_1881_10 (3)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (622)
kio 416/12 (5)
poprawienie omyłki wynagrodzenie ryczałtowe (620)
1369/12 (2)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2042)
doświadczenie przez okres 2 lat (6264)
błąd w obliczaniu ceny (832)
wskazanie konkretnego producenta (2853)
"norma emisji spalin" (46)
wynajem sal konferencyjnych (22)
2064/15 (4)
art. 192 ust. 7 (11645)
kio 35/15 (8)
"art. 26 ust. 2" (2108)
podatek vat (2592)
61/14 (19)
odwrócony vat (50)
art 4 pkt 8 (19046)
kio 2723/10 (10)
opłata za pełnomocnictwo (227)
skarga na postanowienie (21712)
kio 249/11 (5)
kio/kd 93/10 (7)
iii ca 454/08 (2)
143c (19)
błędy w obliczeniu ceny (2381)
iv ca 92/09 (3)
fbi (18)
c-376/08 (38)
art.24 ust.2 pkt 1 (9228)
umowy (15945)
definicja podwykonawstwa (350)
489/06 (49)
"cena ryczałtowa" (1111)
partnerstwo (176)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3448)
złożył wyjaśnienia po terminie (15512)
c-31/87 (9)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (454)
porozumienie ograniczające konkurencję (554)
data wystawienia krs (290)
zmiana terminu płatności w umowie (1249)
błędny podatek vat (1489)
równoważność oferty (985)
tronus (9)
oferta wpłynęła po terminie (6504)
oświadczenie spółka cywilna (3053)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2241)
iv ca 1180/09 (2)
vii cz 536/10 (2)
kio_14_13 (4)
roboty w czynnym obiekcie (257)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (5591)
pominięcie pozycji w kosztorysie (987)
martina (35)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (9248)
kio_2784_14 (14)
brak formularza ofertowego odrzucenie (3694)
x ga 74/09 (1)
x ga 349/09 (1)
wykonanie zastępcze (559)
wyjaśnienie próbek (700)
częśc zamówienia (9774)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1496)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (12503)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (703)
transgraniczne (122)
2866/12 (9)
select (25)
1251/15 (13)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (9769)
agencja rynku rolnego (49)
przed polskim notariuszem (405)
kio/uzp 812/09 (11)
wieloletnia prognoza finansowa (46)
warunek ograniczający konkurencję (2397)
kio 990/13 (7)
kosztorys inwestorski (814)
rażąco niska cena ryczałt (138)
1095/12 (12)
kio_1535_14 (9)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7734)
683/11 (4)
"rozwiązanie umowy" (403)
ograniczanie konkurencji (3405)
udział w realizacji części zamówienia (9389)
basma security (25)
świadczenie usług pocztowych (830)
kio 2019/10 (3)
ii ca 753/10 (1)
"art. 32 ust. 5" (11)
sposób obliczania ceny (1500)
xii ga 226/10 (1)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1015)
remondis (219)
odpis na pfron (24)
34/15 (22)
kio 90/12 (4)
czynność techniczna (11158)
rażąco niska cena gddkia (104)
346/15 (10)
in post (251)
1339/09 (4)
711/12 (11)
"oświadczenie przed notariuszem" "wielka brytania" (24)
art.26 ust.2b (1509)
gwarancja bezwarunkowa (444)
saternus (2)
umowa konsorcjum (5239)
93/12 (18)
formularz cenowy bez podpisu (389)
1206/11 (4)
zdolność finansowa (2491)
ubezpieczeń wzajemnych (510)
art. 13 (17767)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (268)
kio 2031/14 (5)
kio 445/12 (6)
kio_2452_11 (5)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3245)
2688/11 (4)
art. 26 ust. 2 (16606)
kryterium aspekt społeczny (572)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (285)
xii ga 232/11 (4)
kopia wadium (568)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (213)
wyjaśnienie referencji (2987)
jednostka budżetowa jako wykonawca (620)
gtc (10)
zakres dokumentacji projektowej (3140)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (15790)
właściwości wykonawcy (2790)
art 29 ust 2 (28737)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3368)
dłuższy okres gwarancji (592)
art. 46 ust. 3 (4052)
1774/13 (3)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
roszczenie o zmianę umowy (1281)
art. 36b ust. 1 (73)
klauzule waloryzacyjne (72)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
poprawianie omyłek (919)
kio 204/12 (8)
"odrzucenie odwołania w części" (65)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
iv ca 891/09 (1)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (653)
"art. 104" (541)
art. 49 ust. 3 (2682)
przejęcie referencji (74)
prawo opcji (831)
na niekorzyść wykonawcy (856)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (764)
autoryzacja producenta (293)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (63)
złożenie nieprawdziwych informacji (3289)
x ga 139/08 (1)
115 k.c. (228)
dokument przedmiotowy (14314)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (119)
tusze i tonery (32)
iii ca 472/09 (2)
aukcja elektroniczna (465)
art. 142 (1583)
stawka podatku vat (1693)
wyjaśnienia siwz (11836)
x ga 92/11 (6)
762/13 (7)
oświadczenie o zgodności z siwz (6039)
x ga 268/07 (2)
subiektywne kryteria oceny ofert (884)
referencje dla podwykonawcy (926)
kio_2653_11 (3)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (15115)
uzp/zo/0-973/07 (3)
kio 476/12 (4)
zastrzeżenie krk (239)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1339)
1405/10 (12)
uniwersytet (1269)
cena jednostkowa zero (2275)
1844/14 (25)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług" (16)
zmiana terminu umowy (9943)
konsorcjum doświadczenie (3762)
kio 715/14 (22)
c-286/99 (29)
art. 90 ust.3 (4173)
definicja referencji (1087)
art.22 ust.4 (4041)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1020)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1298)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (8480)
"kio/kd 58/10" (9)
2348 (22)
1422/07 (10)
2694/14 (14)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5037)
ii ca 455/06 (6)
kio 1337/12 (22)
wyjaśnianie treści specyfikacji (3871)
krk francja (27)
konsorcjum, wadium (1124)
gratis (9)
csioz (38)
art 144 (1153)
1833/14 (28)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4440)
"oferta wstępna" (255)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (554)
"powiązania kapitałowe" (132)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1190)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (13856)
oferta bez podpisu (2350)
nazwa postępowania (8824)
oddala (10523)
"skrócenie terminu składania ofert" (31)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3371)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1609)
pozwolenie na budowę (1989)
iv ca 1324/08 (1)
aneksowanie umowy (36)
iso 19752 (19)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1259)
ii ca 683/11 (1)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (16212)
uchybienie formalne (2466)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7211)
kio_83_13 (4)
zakres wezwania do uzupełnienia (6603)
brak podpisu kosztorys ofertowy (310)
opis warunków (11669)
siemens stawka podatku (35)
wydłużenie terminu realizacji umowy (842)
wadium w formie poręczenia (201)
kio 49/11 (17)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1290)
uzupełnienie wykazu robót (2757)
kio 2744/11 (5)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
oczywiste omyłki pisarskie (1511)
v ca 903/08 (11)
fcc (36)
kio/2790/10 (19)
oświadczenie o grupie kapitałowej (634)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1552)
zmowa przetargowa (190)
"zmiana treści umowy" (92)
krk komplementariusz (34)
uzupełnił bez wezwania (2957)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1298)
kio 1179/11 (3)
data wystawienia dokumentu (1327)
c-107/98 (73)
ii ca 488/09 (4)
nadmierny warunek udziału (1630)
iberdrola (14)
"nazwy podwykonawców " (94)
art. 92 ust. 1 (3574)
dialog konkurencyjny przesłanki (417)
kryterium jakościowe (1166)
oferta nie jest jednoznaczna (12344)
kio/kd 12/10 (30)
kio/uzp 218/08 (30)
zwrot wadium w formie gwarancji (691)
wyrob medyczny (836)
dowód opłaconej polisy (407)
ricoh (26)
referencje a poświadczenie (1045)
kio_1469_10 (16)
brak podpisu na formularzu ofertowym (680)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (246)
sobot (269)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (86)
sumowanie potencjału (339)
art.86 ust.4 (530)
kio 2014/10 (259)
rebus sic stantibus (24)
wykładnia literalna siwz (1479)
wadium po terminie składania ofert (1732)
"zmiana oferty" (712)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (781)
ii ca 688/09 (1)
kio 1344/11 (13)
2873 (20)
doświadczenie konsorcjum (3762)
c-103/88 (137)
samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą (972)
zamawiający uwzględnił odwołanie (21783)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1753)
1008/11 (5)
1867/10 (4)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (605)
termin na uzupełnienie oferty (8978)
ix ga 37/06 (4)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (3)
długi okres gwarancji (377)
ii ca 44/05 (10)
421/12 (20)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (663)
718/12 (11)
świadczenia zdrowotne (1318)
manipulowanie (245)
"art. 26 ust. 2e" (22)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2078)
"192 ust. 2" (2657)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (2757)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (833)
arr (19)
obowiązek wizji lokalnej (371)
art. 182 ust. 1 (3093)
uchwała zarządu (1308)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
kbis (14)
91 ust. 3a (705)
iv ca 351/09 (1)
"dysponowanie bezpośrednie" (79)
v ca 2739/11 (10)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22601)
333/11 (17)
niska cena jednostkowa (1251)
uzupełnienie dokumentów forma (4586)
kio/kd 43/10 (3)
"22a ust. 4" (10)
kio 994/12, kio 1025/12 (4)
wybór po terminie związania (10200)
pzu pomoc (49)
autoryzacja producenta sprzętu (175)
prince ii (86)
import docelowy (28)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11550)
doświadczenie wykonawcy (8805)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2789)
infrastruktura krytyczna (165)
kryterium termin realizacji zamówienia (6883)
v ca 1897/08 (1)
1493/08 (9)
2781/11 (5)
ndi (71)
zmiany w treści oferty (12629)
xii ga 109/08 (1)
kio 2836/13 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa kryteria oceny ofert (1146)
kio/uzp 6/10 (150)
santex (29)
odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą (19339)
638/16 (4)
minimalny zakres umowy (3856)
gdańsku (2238)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (378)
ii ca 1398/05 (5)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (617)
kio 77/14 (16)
omyłka (3957)
vi ga 169/10 (1)
kio 592/15 (7)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (752)
rażące kary umowne (291)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (547)
inspire (19)
ministerstwo finansów (1027)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3291)
cesja wierzytelności (59)
"utajnienie części odwołania" (2)
kio_707_11 (39)
1514/08 (15)
kwalifikacje osób jako kryterium (1828)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17840)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5178)
"oświadczenie producenta" (823)
wadium w obcej walucie (16)
"należyte wykonanie dostaw" (276)
357/15 (9)
kio_2793_12 (3)
doświadczenie osoby fizycznej (1308)
norma emisji spalin (94)
kio 1151/11 (9)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1570)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
holowanie (38)
kio_uzp_1463_08 (17)
marsh (10)
określenie terminu realizacji zamówienia (13970)
taki sam bilans ceny i innych kryteriów (550)
kio 1590/15 (4)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (630)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
x ga 296/08 (13)
c-434/02 (3)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
kio/kd 102/13 (3)
424/08 (10)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (536)
v sa/wa 457/13 (8)
dokumenty równoważne (2792)
wodociągów (802)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3104)
xii ga 317/09 (17)
kio 19/11 (280)
x ga 98/07/za (1)
art.94 ust. 3 (540)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (355)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (324)
zmiana produktu (3629)
powiązania rodzinne (46)
kio 223/11 (4)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (528)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (590)
lepsze parametry (838)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3250)
wniosek o zabezpieczenie postępowania (3824)
ii ca 1285/12 (59)
iv ca 429/10 (8)
iii czp 53/11 (85)
negatywne konsekwencje (3746)
2605/14 (10)
obsługę prawną (3469)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2135)
interwenient uboczny (122)
kio 2121/12 (8)
xii ga 133/09 (8)
v ca 1930/02 (3)
"26 ust. 4" (2295)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1148)
mieszane (306)
maxto (100)
"prekwalifikacja" (75)
243/13 (22)
"art. 4 pkt 5" (30)
964/12 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (546)
kio_2046_14 (10)
"spółka celowa" (28)
art 26 ust 3 (14975)
poświadczanie za zgodność (728)
brak informacji o podstawie dysponowania (6197)
art. 38 ust. 4 (5050)
oferty nieporównywalne (1966)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
energy star (65)
grp (37)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (70)
uniwersytet medyczny w łodzi (153)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (483)
kio_2614_11 (3)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1815)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1547)
hosting (19)
kio 1526/10 (6)
wydłużenie terminu składania ofert (770)
dyskryminacja pośrednia (227)
"należyte wykonanie umowy" (1329)
około (2168)
viii ca 442/05 (1)
556/12 (27)
naruszenie art. 87 ust. 1 (7517)
art. 8 ust. 3 (21237)
brak ceny słownie (8565)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2128)
"art. 186" (4297)
art. 142 ust. 2 (1464)
wraz z tłumaczeniem (2249)
art. 24 ust.1 pkt 1 (15965)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2320)
1366/12 (3)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2245)
"art.26 ust.2b" (1490)
zbyt niskie warunki (893)
1533/12 (6)
"art. 91 ust. 5" (22)
złożenie dokumentów bez wezwania (7312)
wojskowy instytut medyczny (67)
1718/12 (4)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (1993)
art. 41 (17758)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1876)
x ga 46/12 (10)
"art. 23" (1667)
1141/15 (3)
kio/uzp 191/08 (12)
vii ca 453/09 (1)
word warszawa suzuki (2)
ponowne uzupełnienie (5473)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (582)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
xix ga 80/07 (20)
1319/10 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (905)
kio 1669/14 (5)
kio 1515/10 (28)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1839)
druk oferty (1798)
wadium+konsorcjum (18)
panep (6)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3239)
art. 179 (9341)
wojewódzki szpital podkarpacki im. jana pawła ii (15)
utajnienie formularza cenowego (261)
2854/12 (12)
klauzule społeczne (584)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1566)
87 ust 2 (7928)
podkryteria (161)
prezentacja, próbki, testy (80)
błędna data w wykazie (2423)
jedna usługa jedno zamówienie (4103)
kio 2634/14 (5)
żądanie oświadczenia producenta (3394)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (695)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1140)
równość stron (1293)
zaproszenie do składania ofert (2227)
art. 186 ust. 2 (4288)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
system for award management (4)
parafa podpis (171)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (226)
"żądanie próbek" (45)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3209)
kio 1716/11 (3)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (203)
art. 196 ust. 4 (670)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (274)
unieważnienie z winy zamawiającego (718)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1877)
kio 2483/14 (3)
i aca 1018/05 (39)
"iso 9001" (305)
uzupełnianie referencji (1074)
biegła znajomość języka polskiego (41)
błędna stawka vat (1217)
kio 1251/15 (11)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1196)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3070)
v ga 127/11 (1)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1069)
art. 85 ust. 1 (3054)
"udostępnienie polisy" (4)
w bydgoszczy (1738)
główny urząd geodezji (129)
zmiana ilości w kosztorysie (1376)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3193)
interes szkoda (6700)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1008)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (616)
285/09 (23)
oszczędność metody wykonania zamówienia (809)
niezgodność z formularzem ofertowym (2522)
815/15 (2)
wadium lidera konsorcjum (577)
odtajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (411)
636/12 (7)
wiedza (4472)
przedłużenie ważności wadium (620)
obiekt kubaturowy (225)
"nie będzie brał udziału" (668)
usługi opiekuńcze (112)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (923)
67 ust. 1 pkt 3 (3050)
usługi artystyczne (151)
818/11 (3)
"art. 131e" (28)
kio_1152_12 (7)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (873)
zmiana umowy roboty zamienne (668)
wyłączenie konkurencji (3226)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1570)
sodexho (20)
modyfikowanie produktu (449)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (17137)
"kio/kd 76/12" (8)
data zobowiązania (4368)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3433)
certyfikat polisa (263)
succhi di frutta (37)
kio 478/12 (13)
kio 2793/11 (5)
"brak interesu" (876)
kio 401/12 (4)
art.26 (8724)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1896)
46 ust. 5 pkt 1 (3892)
naruszenie art. 87 (7524)
kio 14/11 (269)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (206)
kio 1819/13 (5)
1162/13 (2)
cztery miejsca po przecinku (197)
brak poświadczenia (2550)
wprowadzenie podwykonawcy na etapie badania oferty (955)
art. 22a ust.4 (135)
wznowienia (403)
konferencja (178)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1798)
generalna dyrekcja dróg krajowych (933)
kio_451_15 (7)
wydruk elektroniczny zus (62)
iv ca 362/08 (1)
kio 114/15 (4)
w warszawie (26737)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6042)
art. 189 ust. 6 (5477)
art. 7 ust. 3 (27918)
"art. 38 ust. 6" (224)
kio_916_12 (9)
forma uzupełnianych dokumentów (2118)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1015)
"urząd dozoru technicznego" (63)
c- 454/06 (71)
iso 22000 (9)
sąd (29246)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (318)
kio 20/12 (262)
delaware (9)
termin wykonania umowy (12849)
uzasadnione przyczyny (3781)
kio 2006/11 (51)
kio 2263/15 (6)
530/09 (3)
wykaz osób tajemnica (901)
c_538_07 (21)
kio_2307_14 (8)
"art. 192 ust.2" (2612)
porty lotnicze (244)
kio_uzp_984_09 (16)
koleśnikow (1220)
kio/uzp 1432/09 (12)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
kio/kd 107/11 (4)
91 ust. 3 (7414)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11646)
xiii gc 253/10/iw (3)
oryginalne materiały eksploatacyjne (117)
kio 1085/10 (6)
oddział+spółki (33)
niemożliwa do przewidzenia (3112)
utrata wadium (545)
krk niemieckie (32)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
tłumaczenie na język polski (1303)
czytelny podpis (492)
386/10 (7)
porozumiewanie drogą elektroniczną (163)
istotne zmiany w treści oferty (12023)
odwołujący nie złożył oferty (20590)
nie podano nazwy producenta (2149)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4433)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
niezgodność oferty z siwz (6114)
x ga 178/09 (4)
kio 2012/12 (191)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (670)
uzupełnienie próbki (513)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7734)
jawność rozprawy (970)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (670)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (71)
"zmiana podwykonawcy" (49)
równoważne materiały budowlane (980)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4034)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1911)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (310)
1617/14 (5)
art.91 ust. 3a (650)
zamawiający nie wykonał wyroku (16653)
crb (8)
x ga 230/08 (1)
błędna podstawa prawna (6039)
odwołujący nie posiada interesu (7377)
zp-1 (362)
kio 691/11 (7)
1883/14 (12)
zmiana postanowień umowy (8317)
936/13 (9)
ocena próbek (959)
248/12 (41)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (11)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (528)
oryginał gwarancji bankowej (388)
"art. 85 ust. 2" (295)
nieproporcjonalny warunek (1307)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1699)
kio 49/14 (14)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1019)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7287)
kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym (964)
2836/15 (2)
2756/12 (4)
"87 ust. 2 pkt 3" (2317)
vi ga 121/10 (1)
kuriata rażąco niska cena (99)
kio 1231/11 (27)
180 ust. 5 (5489)
odrzucić skargę (20822)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (4991)
24/14 (17)
kio 79/11 (40)
kolektory słoneczne (107)
613/12 (5)
art 67 ust 1 pkt 7 (2983)
"przystępujący nie ma interesu" (41)
kryterium odległości paliw (107)
36a (192)
ii ca 676/09 (6)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (166)
koncesji (717)
kio 2777/11 (6)
kio/uzp 110/09 (53)
kd_23_13 (4)
"kio 24/14" (8)
kio 892/12 (4)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
"art. 90 ust. 3" (1146)
"oferta częściowa" (929)
1955/12 (17)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (546)
uzupełnienie fax (1710)
kredyt w rachunku bieżącym (166)
wykaz (8425)
spółka cywilna reprezentacja (768)
zmiana terminu składania ofert (7757)
x ga 284/11/za (1)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
kio/uzp 857/09 (15)
wadium po terminie (2471)
140 pzp (1107)
opinia bankowa (1012)
viii ga 124/07 (11)
warunki udziału (18840)
marża (524)
29 ust. 1 (28771)
art. 89 (14063)
"uzupełnienie faksem" (5)
dwie próbki (665)
odwrotne obciążenie vat (169)
"dzielenie zamówienia na części" (153)
517/13 (15)
gwarancja wadialna wadliwa (330)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (42)
uzupełnienie przystąpienia (6261)
kio/uzp 607/09 (3)
rzeczoznawca majątkowy (63)
harmonogram rzeczowo - finansowy (664)
478/12 (14)
art. 29 ust.3 (16814)
"nieprawidłowa stawka vat" (180)
"art. 46 ust. 4a" (589)
rażąco niska cena usługi (2004)
fbi zaświadczenie (15)
kyocera (25)
art. 91 ust 3a (705)
oznaczenie ce (662)
kio 816/12 (3)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
zmiana formularza ofertowego (3201)
189 ust. 2 pkt 2 (5887)
złożenie dwóch ofert (13296)
ix ga 128/13 (6)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3087)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9554)
termin skłądania ofert (11598)
art. 38 ust. 4b (186)
aca 1018/05 (39)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1560)
wybór oferty najkorzystniejszej (17561)
równoważność (1008)
jednostka notyfikowana (327)
krs po terminie (2130)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1462)
v ca 1109/08 (28)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1405)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3274)
"województwo podkarpackie" (123)
"budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej" (8)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (180)
"korekta finansowa" (662)
niemieckie krk (33)
xii ga 132/08 (1)
utwór (229)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1106)
ii ca 1219/06 (4)
kio 2531/11 (8)
art. 89 ust.1 pkt 7 (13790)
kio 2364/12 (3)
"art. 5" (2079)
"na pierwsze żądanie" (176)
1408/10 (16)
art.24 ust.2 pkt 2 (9833)
kio 42/12 (24)
229/12 (34)
naruszenie art. 91 (7230)
złożenie oferty po terminie (23260)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
"związany wyrokiem izby" (5)
brak ciągłości krk (13)
189/13 (11)
ix ga 89/07 (1)
chorwacja (14)
721/15 (7)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (713)
forma dokumentów uzupełnianych (2118)
kio 2397/13 (3)
nieprecyzyjne zapisy siwz (2876)
vii ga 24/08 (16)
2607/13 (4)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
xxiii ga 345/16 (3)
brak ceny w formularzu (4744)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6596)
prezentacja próbek (185)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1503)
ii ca 201/05 (5)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (5869)
miejsce składania ofert (7521)
certyfikat równoważny (917)
interes prawny (12089)
brak wyceny pozycji (2075)
zamówień publicznych (29789)
dane osobowe (1707)
"zatarcie skazania" (49)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (249)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (12041)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (442)
kio_1834_11 (3)
wykluczenie po wyborze (11393)
"negocjacje bez ogłoszenia" (877)
interes publiczny 145 (934)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3131)
przystąpienie do części zarzutów (9298)
iv ca 1148/08 (1)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
solid (141)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4811)
uzupełnienie formularza oferty (3116)
x ga 251/10/za (1)
kielce (940)
"wartość gospodarcza" (725)
wpis od skargi (25616)
termin świadczenie niemożliwe (3080)
jednoznaczne wezwanie (6469)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
kio/uzp 821/08 (10)
kio 69/12 (16)
972/12 (3)
nowelizacja (2008)
treść oferty definicja (4207)
art. 29 ust. 2 pzp (21077)
kio 2040/13 (3)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
kio/ku 53/11 (4)
kampania promocyjna (48)
563/14 (5)
kio 729/10 (12)
34/16 (17)
"naruszenie art. 42" (24)
kryterium pozacenowe (166)
"wada postępowania" (238)
379/14 (4)
przekształcenie wykonawcy (338)
zła stawka podatku vat (108)
ciężar dowodu (3068)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (530)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
1010/11 (2)
kio 216/09 (24)
upust jako kryterium (292)
brak terminu w ofercie (17524)
kontakty handlowe tajemnica przedsiębiorstwa (155)
umowa ramowa rażąco niska cena (98)
konsorcjum (8156)
131h (8)
zagospodarowanie odpadów (647)
wartość szacunkowa zamówienia (4825)
"pkp energetyka" (71)
1515/14 (8)
hierarchia dokumentów (175)
kio/uzp 1358/09 (4)
46/10 (33)
art. 26 ust. 3 (14975)
składka polisa (406)
warunek doświadczenia (6889)
"równowaga ekonomiczna" (39)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1788)
udostępnienie potencjału finansowego (1261)
"art. 189 ust. 6" (46)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2258)
kio_1553_10 (6)
997/12 (4)
kio 2274/14 (2)
kio/uzp 2490/10 (12)
kio_2043_14 (5)
uchylanie się od zawarcia umowy (1115)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
12/09 (469)
"naruszył obowiązki zawodowe" (35)
"koszty ogólne" (340)
doradztwo i konsultacje (309)
"historia rachunku" (7)
"art 91 ust 3a" (71)
oferta wariantowa (482)
gwarancja wadialna kopia (206)
iii czp 147/08 (11)
art. 36b ust. 2 (73)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
definicja grupy kapitałowej (285)
"niezależny podmiot" (205)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (73)
art 144 ust. 1 pkt 6 (1149)
1829/15 (7)
dysponowanie potencjałem (3487)
kio_1807_12 (7)
umowa barterowa (8)
pakiet leków (126)
zagraniczne uprawnienia budowlane (477)
kio 2821/14 (6)
naruszenie art. 144 (1092)
kio 23/12 (298)
odstąpienie od umowy (2724)
"zarzut spóźniony" (158)
"ii ca 109/05" (10)
błędy w formularzu ofertowym (2016)
291/12 (8)
zatrudnienie na umowę o pracę (1923)
1646/10 (4)
brak dowodu opłacenia polisy (393)
bull (126)
świadczenie okresowe ciągłe (846)
ii ca 663/04 (2)
kio/uzp 1408/10 (7)
kalisz (283)
kio/uzp 1077/08 (10)
morska budowla hydrotechniczna (13)
"art. 16 ust. 4" (9)
uzp/zo/0-42/07 (2)
braki w formularzu ofertowym (3871)
rozszerzająca interpretacja siwz (675)
ponowne wniesienie wadium (1485)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (112)
viii ga 248/09 (3)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
kio/uzp 1362/08 (6)
art. 2 pkt 7a (702)
kio_1623_11 (19)
art. 91 ust. 2a (1134)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (7522)
brak daty w referencjach (2323)
kio 1668/13 (6)
"art. 36 ust. 5" (193)
komplementariusz (134)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4038)
ważność krk (110)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1800)
art.22 ust.5 (2375)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (566)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5887)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1657)
16/98 (32)
przyrzeczenie publiczne (151)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
x ga 311/07 (6)
6/2010 (34)
897/15 (8)
art. 93 (6129)
kio_242_15 (8)
kio 724/13 (10)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (871)
9/09 (195)
2498/10 (22)
kio 637/11 (23)
konsultacje i doradztwo (309)
sfałszowany podpis (20)
v ca 1554/08 (3)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1388)
art. 150 ust. 2 (2188)
art 145 (1555)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1376)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
ii ca 724/06 (3)
zabezpieczenie należytego (2944)
1329/10 (5)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (22)
zbyt krótki termin realizacji (603)
ag complex (57)
rownowazny (3065)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1275)
wniosek o zabezpieczenie (3407)
c-28/01 (97)
175/14 (10)
spółka córka (64)
niepodpisany formularz ofertowy (1819)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (413)
brak wskazania podstawy dysponowania (4469)
nie wpisał stawki podatku vat (546)
podmiot trzeci (4469)
przystąpienie interes (9282)
iv ca 508/05 (4)
zasada swobody umów (1436)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (882)
dostawa książek (147)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
art. 100 ust. 4 (6941)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (140)
nieprecyzyjny warunek (3134)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1996)
uzupełnienia (8852)
polisa grupowa (23)
"art. 144 ust. 1" (371)
pribex (14)
usługi szkoleniowe (456)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (372)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7481)
kio 2135/12 (4)
niewłaściwy tryb postępowania (10362)
uzupełnienie informacji z krk (366)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (934)
kio 2744/12 (4)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (384)
257/13 (4)
testy (1238)
udostępnienie wiedzy (3065)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
"89 ust. 1 pkt 6" (1204)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (766)
192 ust. 2 (11665)
przedawnienie (206)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1361)
2159/13 (5)
ten sam rodzaj zamówienia (15245)
kio 907/14 (3)
orange (134)
kio/uzp 1633/09 (13)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4987)
pełnomocnictwo procesowe (1309)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (112)
prawo własności przemysłowej (230)
"art. 182 ust. 5" (12)
oracle (202)
"kopia pełnomocnictwa" (41)
wadium po upływie terminu (1453)
sformalizowane (522)
2276/15 (4)
uzupełnianie dokumentów faksem (795)
kio/uzp 1876/09 (8)
potwierdzanie za zgodność (3897)
certyfikowany podpis (120)
kio 1388/14 (4)
program funkcjonalno-użytkowy (753)
"prezentacja systemu" (45)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2010)
podstawy wykluczenia (9300)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji" (106)
kio_uzp_1514_09 (6)
kio_773_12 (10)
"za pośrednictwem banku" (44)
kio_uzp_1155_09 (3)
1025/13 (17)
rażąca kara umowna (342)
poprawa przedmiaru (413)
informacje ze stron internetowych (5224)
"tylko ceny brutto" (5)
art. 150 (1990)
poprawa kosztorysu (530)
cesja (134)
2121/12 (8)
znak towarowy (863)
kio/kd 54/12 (7)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (365)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (174)
nie wskazał części zamówienia (13040)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8229)
1239/13 (12)
brak parafy (200)
stosuje się odpowiednio (7880)
"nie figuruje" (606)
inna omyłka (3586)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1779)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1443)
powtórzenie prezentacji (500)
kio_uzp_919_08 (12)
częściowe odrzucenie odwołania (2835)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (157)
kalkulacja ceny tajemnica (679)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
badanie rażąco niskiej ceny (1921)
itil (45)
sumowanie polis (97)
1658/11 (16)
kio 16/09 (288)
688/11 (2)
kio 628/11 (9)
kio 2358/14 (4)
"art. 46 ust 4a" (642)
niepotrzebne skreślić (3175)
podział (2772)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8646)
kio 185/13 (4)
xii ga 293/11 (1)
kio 2500/10 (3)
2772/13 (2)
"podział zamówienia" (394)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3023)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1778)
kio 1648/13 (2)
"oferty dodatkowe" (489)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2099)
ii_ca_1285_12 (57)
równoważne (3065)
eod (30)
24 ust 2a (2334)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (2910)
zmiana terminu wykonania umowy (8878)
netline (37)
kio 939/12 (8)
zawarcie umowy po terminie (14046)
dzierżawa analizatora (149)
87 ust. 1 (7933)
art.29 ust. 1 (3828)
ii ca 2230/05 (2)
749/13 (4)
kio 823/12 (6)
"dwie ceny" (43)
25 ust. 1 (14130)
oticon (35)
leasing doświadczenie (188)
sąd okręgowy w katowicach (3980)
ix ga 113/06 (2)
nie wykonał wyroku kio (11645)
ii ca 693/05 (76)
2224/14 (6)
1779/13 (6)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (652)
atest (468)
informacje nieprawdziwe (3581)
udostępnienie oferty (4675)
oddział przedsiębiorcy (876)
kary (2345)
xxiii ga 633/09 (2)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
2712/12 (6)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
"art. 26 ust.3" (6630)
"płyta cd" (159)
dyplom mba (3)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2374)
kio_uzp_338_09 (36)
kio_908_13 (7)
x ga 163/10 (3)
antydatowane pełnomocnictwo (30)
będzie dysponował (8328)
kio 267/14 (3)
"art. 15 ust. 2" (136)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
inna omyłka ilość (1906)
krk niemcy (47)
237/13 (8)
1665/10 (2)
kio 223/12 (34)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
polisa zdolność ekonomiczna (377)
uzp/zo/0-55/07 (5)
sprzęt wojskowy (460)
1785/14 (17)
"nadmierny formalizm" (112)
nadmierne warunki udziału (1880)
sprzeczne zapisy siwz (3966)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (488)
kio 1159/12 (7)
zasada bliskości kryterium (129)
oferty o takiej samej cenie (4679)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7221)
"data wystawienia referencji" (34)
art. 26 ust. 2e (172)
data ostatniego wpisu (4049)
1129/10 (13)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (9778)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4445)
x ga 176/10/za (1)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4130)
szacowanie zamówienia (1329)
aqap 2130 (10)
tusze tonery (37)
kio_1818_11 (9)
ubezpieczenie (3152)
358/10 (9)
"powiązania osobowe" (51)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (16)
znak ce (347)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
1671/11 (2)
903/08 (16)
kio_uzp_632_10 (4)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16066)
opłaconą polisę (506)
30% (15222)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1215)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1693)
kio 1909/10 (2)
zamienniki (165)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2094)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1499)
x ga 58/09 (7)
kio 1341/13 (7)
"przerzucanie kosztów" (40)
art 26 ust 4 (14474)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2038)
2864/15 (2)
cofnięcie odwołania (4747)
alpine (44)
obiekt budowlany definicja (1230)
zasoby podmiotów trzecich (1890)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (4951)
wizja lokalna obowiązek (371)
kio 2015 (3914)
zapytanie o cenę (2683)
certyfikat ubezpieczeniowy (281)
zamawiający sektorowy (1011)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (708)
zaliczka (294)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (725)
"informacje ze stron internetowych" (47)
art. 8 ust. 4 (19652)
tożsamość zamówienia (1145)
kio 1965/15 (2)
"poświadczenie" referencje (1045)
usługi cateringowe (76)
556/13 (2)
dumping (37)
89 ust 1 pkt 6 (12806)
uzp/zo/0-88/07 (3)
1533/13 (9)
650/11 (4)
671/08 (31)
samozatrudnienie (30)
równoważne materiały (1815)
art. 42 (4302)
integracji (780)
art.89 ust.1 pkt 6 (11847)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1452)
omyłki pisarskie (1685)
241/13 (5)
§ 4 ust. 3 (25973)
dokumenty niezbędne (10190)
456/08 (15)
parametry papieru (195)
dzierżawa łączy (240)
strabag (444)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (413)
deklaracja zgodności (1743)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (22409)
"art. 86 ust. 4" (304)
materiały opatrunkowe (91)
wykonawca nie podał ceny brutto (4222)
budimex (570)
685/12 (7)
kio 246/12 (3)
2626/10 (5)
krs komplementariusza (73)
uzupełnianie dokumentów (3614)
wadium kopia gwarancji (329)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (63)
art 38 (5220)
kio_1470_11 (4)
art. 183 ust. 2 (2056)
vat 0 (1925)
tłumaczenie przysięgłe (450)
podział spółki (1253)
274/14 (2)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (232)
art. 6a ustawy (724)
udostępnienie zasobów (1907)
308/12 (6)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (165)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23816)
użyczenie referencji (179)
1897/14 (10)
tablice rejestracyjne (19)
kio_937_11 (6)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3144)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (16317)
art. 29 pzp (19444)
ważność polisy (290)
udostępnienie protokołu (2821)
autokorekta (12)
protokół odbioru częściowego (801)
"rażąca strata" (57)
zmiana przedmiotu zamówienia (12969)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1063)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1445)
nie zamieścił ogłoszenia (7842)
wadium na nieokreśloną część (1085)
dynamiczny system zakupÓw (185)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1477)
ceidg po terminie składania ofert (76)
"inna omyłka" (1143)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
kody cpv (375)
art. 43 ust. 2 (3398)
551/14 (4)
"art. 43" (396)
2179/10 (7)
1447/10 (15)
zakazany podział zamówienia na części (242)
268/13 (9)
iii_czp_52_02 (23)
kio 1725/11 (10)
samooczyszczenie (15)
kio/478/13 (3)
dokument (18820)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (17226)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (570)
v ca 620/08 (3)
"oddalonych od siebie" (24)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
art. 85 ust. 2 (3055)
wartość zamówienia podstawowego (5794)
art 93 ust 1 pkt 4 (5869)
data dokumentu (8995)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (104)
"przedmiot konkursu" (30)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
iv ca 175/14 (6)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (369)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
2191/13 (3)
zmiana wykonawcy (14137)
iv ca 271/10 (3)
rozliczenie uzupełniajace (754)
uzupełnienie tłumaczenia (1591)
powszechnie dostępne (2370)
"doświadczenie członka konsorcjum" (23)
przedmiot działalności określony krs (978)
"art. 83 ust. 3 " (58)
oświadczenie art. 22 (12766)
kompatybilność (393)
67 ust. 1 pkt 4 (2946)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
kio/uzp 692/09 (2)
2126/14 (2)
z wolnej ręki (1647)
iv ga 10/08 (20)
nieczytelne odwołanie (1323)
kio_2362_15 (8)
"podział zamówienia na części" (244)
43/10 (16)
brak wskazania terminu realizacji (8855)
zabezpieczenie roszczenia (936)
tajemnica przedsiębiorstwa (1779)
kio 2793/12 (3)
błąd obliczeniu ceny (2599)
kio_2854_12 (10)
broker (87)
229/09 (15)
brak terminu związania ofertą (11511)
v ca 155/08 (1)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (447)
wpis na listę inżynierów (198)
nierealny termin realizacji zamówienia (3404)
kio_uzp_333_09 (11)
oferta jest oświadczeniem woli (4545)
telaustria (55)
26 ust.2b (1524)
"art. 180 ust. 3" (599)
zoz (508)
prezentacja funkcjonalności systemu (341)
"nazwa podwykonawcy" (94)
oświadczenie zamiast referencji (694)
inwestor zastępczy (304)
iv ca 362/09 (1)
spóźnione zarzuty (1700)
radca prawny za zgodność z oryginałem (159)
"sposób obliczenia ceny" (1589)
kio 2184/13 (6)
powaga rzeczy osądzonej (131)
t-matic (64)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
badania kliniczne (586)
165/15 (18)
1780/13 (4)
martela (17)
art 7 ust. 3 (27918)
treść oferty (21229)
substrat zaskarżenia (34)
ubezpieczenie zdrowotne (786)
termin odwołania a przedłużenie terminu związania z ofertą (1915)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
"prace projektowe" (728)
iii_czp_74_05 (322)
vii ga 146/10 za (4)
x ga 23/07/za (43)
zatrzymania wadium (802)
certyfikat iso kryterium (305)
xii_ga_314_11 (50)
kio 20/13 (20)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5251)
vi ga 34/08 (3)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2549)
karta produktu (1334)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2220)
zapytanie o cenę catering (20)
dyrektywy (3402)
17/16 (30)
warunek proporcjonalny (1307)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
"umowa pod warunkiem" (27)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (251)
529/13 (6)
błąd ryczałt (244)
kio_566_12 (7)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1401)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
ujemna cena (245)
zezwolenie konsorcjum (527)
odstąpienie od zawarcia umowy (2635)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (11856)
"doświadczenie podwykonawcy" (46)
jednostka wojskowa (821)
pochodzenie (4370)
"niepodpisane referencje" (34)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (91)
zobowiązanie innego podmiotu (5432)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (253)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (13864)
ii ca 206/06 (4)
1402/11 (3)
wybór najkorzystniejszej oferty (16399)
art. 24 ust. 5 pkt 2 (16916)
kio 2421/11 (2)
referencje bez podpisu (616)
kio/kd 96/11 (4)
bialmed (31)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
dostawa sprzętu medycznego (967)
sposób obliczenia ceny oferty (4236)
brak referencji (3371)
pilność (91)
c-91/08 (26)
kio 1521/11 (10)
skuteczne wniesienie wadium (1183)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
metodyka (423)
art. 12a (624)
"brak kosztorysu" (63)
krs z datą po terminie składania ofert (899)
będzie dysponował osobami (6163)
udostępnienie protokołu postępowania (2498)
zmiana istotna (12313)
dwie oferty jednego wykonawcy (10865)
"art. 90" (2458)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1339)
brak załącznika (11413)
"wartość przedmiotu zaskarżenia" (45)
x ga 25/08/za (2)
kio 1334/13 (2)
2445/12 (3)
"zmiana umowy" (682)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (545)
wadliwe pełnomocnictwo (1549)
1444/11 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (596)
"uwzględnił opozycję" (128)
gsk (818)
"art. 36 b" (56)
kio 1928/13 (4)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12162)
"kodeks postępowania cywilnego" (719)
funkcja wadium (756)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (156)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4268)
856/11 (3)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6657)
bład w obliczeniu ceny (2381)
"zastrzeżenie kosztorysu" (2)
ubezpieczenie rażąco niska cena (513)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (794)
dostawa leków (293)
iii ca 658/08 (2)
ii ca 337/11 (1)
res iudicata (43)
hiszpański (216)
kio 683/11 (4)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1488)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (122)
"art 46 ust. 4a" (589)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1588)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1187)
brak formularza ofert (5758)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (123)
kio 2452/11 (5)
36b (73)
prawo wyłączne (13557)
art. 387 kc (321)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (122)
nie odczytano ceny oferty (755)
xii ga 414/09 (2)
zasada języka polskiego (2086)
porównywalne oferty (1966)
rażąco niska cena usługi prawnicze (47)
kio 330/11 (21)
wezwanie do wyjaśnień (8265)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (716)
roboczogodzina (549)
kio 2750/11 (5)
powtÓrzenie czynnoŚci (11124)
xii_ga_429_09 (73)
zmiana podmiotu (8459)
brak ceny w formularzu ofertowym (3216)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
"art. 36a" (108)
dostawa samochodów (552)
2106/14 (2)
istotne postanowienia umowy (10022)
uzupełnienie formularza cenowego (1181)
rażąco niska cena 2013 (1192)
ix ca 661/09 (8)
445/12 (6)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (823)
próbka treść oferty (901)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (114)
1518/14 (12)
konkurs (1784)
opóźnienie a zwłoka (257)
odrzuca odwołanie (19380)
kio 668/13 (3)
zmiana zawartej umowy (9896)
przygotowanie postępowania (6052)
węgry krk (5)
kio 179/12 (3)
kio 1830/13 (3)
"częściowe przystąpienie" (2)
samodzielne uzupełnienie (3298)
iii ca 214/05 (1)
art. 179 ust. 1 pzp (8212)
usługi ubezpieczeniowe (1019)
"brak tłumaczenia" (82)
"przeciwnik skargi" (376)
ciąg pełnomocnictw (840)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5143)
"art. 5 ust. 1a" (48)
1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (443)
xii ga 368/08 (1)
"art. 94 ust. 1" (299)
udostępnienie zdolności finansowej (1130)
błąd w nazwie producenta (978)
vi ca 210/08 (2)
xix ga 91/07 (5)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (106)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
wydruk z rachunku bankowego (246)
"art. 181 ust. 1" (270)
kopia odwołania bez podpisu (916)
1936/13 (9)
"interes w unieważnieniu" (10)
zmiana umowy przed zawarciem (8640)
x ga 123/10 (3)
189 ust. 2 pkt 3 (5851)
sposób obliczenia ceny (4260)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
brak podstawy dysponowania osobami (4378)
kio_1306_11 (6)
uchylenie się od podpisania umowy (2066)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6972)
podmiot trzeci podwykonawca (1414)
grzegorz mazurek (292)
umowy barterowe (8)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1738)
zmiana vat (2543)
kio 779/13 (4)
wyjaśnianie treści gwarancji wadialnej (216)
formularz ofertowy (4261)
brak tłumaczenia (2468)
poświadczenia (2782)
powtórzenie czynności oceny ofert (10408)
"oferta warunkowa" (9)
upadłość niemcy (43)
kio 466/12 (12)
art. 111 ust. 2 (2147)
1231/13 (5)
podwykonawca definicja (1047)
ii ca 693/05 (76)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (12347)
kio/uzp 133/09 (30)
unieważnienie czynności wyboru (12701)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (922)
xxiii ga 380/11 (10)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1619)
oświadczenie o wizji lokalnej (369)
art. 705 kc (83)
978/09 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (494)
ii ca 442/06 (6)
kio 1698/14 (2)
art.24 ust.2 pkt 3 (9196)
wykonawca profesjonalny (1895)
zuma (4)
bez umocowania (2241)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (211)
"§ 7 ust. 2" (400)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (18)
kio/kd 68/11 (3)
darowizna (68)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2741)
gdańsk (1173)
szwedzki rejestr karny (11)
"art. 30 ust. 5" (192)
geomar (46)
związek spółek wodnych (582)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1046)
referencje bez daty (1958)
raport z badań (1088)
v ca 84/07 (10)
zarzuty spóźnione (1700)
kio 255/14 (2)
utajnienie wykazu osób (499)
pełnomocnictwo za zgodność (1799)
kio 5/12 (192)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
wartość zamówienia uzupełniającego (3110)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (88)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (627)
zakres przedmiotu zamówienia (19235)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6178)
warunek przedmiotowy (10082)
zintegrowany (1365)
ii ca 373/12 (10)
równe traktowanie (11566)
brak formularza cenowego ryczałt (159)
błędy w siwz (5112)
charakter wynagrodzenia (7007)
95/16 (6)
warunki udziału w postępowaniu służą (5823)
x ga 117/08 (1)
aktualnych na dzień złożenia (6941)
uwzględnia skargę (22597)
kio 2685/10, kio 2686/10 • (39)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (889)
art. 91 ust.2a (408)
"art. 191 ust. 2" (874)
kio 2679/10 (4)
i ca 168/09 (8)
zue (69)
kio/uzp 1349/09 (5)
wadium w pieniądzu po terminie (394)
kio 2250/11 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (76)
112 kc (397)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (873)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (412)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1300)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1070)
błędny formularz oferty (3020)
429/12 (8)
ustawa (32458)
x ga 196/10 (2)
"art.22 ust.4" (1105)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (3773)
wymóg dyplomu (108)
pfron kryterium (50)
kio_177_15 (18)
kio 1181/14 (12)
iii czp 146/93 (21)
xix ga 599/06 (3)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1333)
ix ga 131/10 (4)
impel rażąco niska cena (142)
"autoryzacja producenta" (137)
2872/15 (4)
brak nazwy producenta w ofercie (2787)
"art. 38 ust. 1" (674)
"26 ust. 2c" (63)
x ga 109/05/p1 (6)
zakup paliwa (357)
art. 15 (21546)
politechnika rzeszowska (30)
"zmiana zakresu zamówienia" (20)
1299/09 (46)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
xxiii ga 1894/15 (3)
nie można poprawić cen jednostkowych (907)
"warunki przedmiotowe" (275)
c-314 (41)
brak za zgodność z oryginałem (2989)
maksymalna cena (2717)
nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie francja (78)
oferta ocena oferty (19482)
kio/uzp 1636/09 (3)
art. 26 ust. 4 (14474)
sufo (78)
"art. 180 ust. 3 " (599)
prezentacja oprogramowania (364)
unieważnia (5396)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1615)
2817/10 (13)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (156)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (89)
kio 132/11 (11)
2345/10 (3)
ii ca 285/10 (1)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5717)
art. 46 ust. 5 (3935)
970/12 (14)
142 ust. 2 (1575)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (278)
pominięcie pozycji kosztorysowej (719)
kio 1980/12 (17)
autoryzowan (621)
2784/14 (15)
ge (331)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15115)
przejęcie pracowników (139)
kio/uzp 1280/10 (26)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1184)
bony towarowe (24)
zmiana składu konsorcjum (4510)
niezgodny z siwz (17918)
zamówienie wspólne (7970)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (20)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (11039)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1497)
odbieranie odpadów (485)
koszty dojazdu (2132)
kio_2212_10 (5)
wgląd do dokumentacji (950)
kio_1096_14 (3)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (87)
art. 4 pkt 13 pzp (11260)
kio/uzp 1243/08 (7)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
termin wniesienia odwołania (27445)
"przetargu ograniczonego" (21817)
zysk wykonawcy (2337)
art. 144 (1153)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3149)
dbałość o finanse publiczne (190)
przetarg ograniczony (21234)
iso 9001:2008 (78)
podpis podwykonawca (507)
spółka cywilna zus (209)
spełnianie warunków oferty częściowe (2574)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (7724)
kio_63_11 (8)
v ca 1213/02 (16)
1651/15 (2)
kio 19/09 (202)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7664)
różne ceny (4730)
art. 17 ust. 1 (13151)
wpis (25824)
kopia gwarancji (919)
kio 109/13 (19)
nie załączył tabeli elementów scalonych (192)
warunki udziału w postepowaniu (18817)
wyjaśnienia dokumentów (12425)
nie otrzymał faksu (2440)
1654/11 (5)
interpretacja indywidualna (1694)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9393)
1522/14 (2)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (5851)
sensu largo (153)
169/10 (7)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4356)
"dostawa paliwa" (45)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1785)
kio 774/13 (3)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2858)
art. 94 (2557)
gaz system (479)
usługi reklamowe (167)
2525/13 (15)
kio/uzp 694/09 (25)
"pilna potrzeba" (164)
forma składanych dokumentów (6229)
kio_uzp_1400_09 (10)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1574)
katowice (4115)
krk stany zjednoczone (24)
prince (112)
dowód z dokumentu (10556)
poprawa okresu gwarancji (473)
kio/uzp 1092/09 (37)
wydruk zaświadczenia zus (61)
literalne brzmienie siwz (2240)
nieproporcjonalne (1611)
nieporównywalne oferty (1966)
eurovia (127)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2177)
xix ga 256/07 (1)
należycie wykonane (9053)
art. 150 ust. 3 (1955)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (392)
dostęp do informacji publicznej (4113)
nieporównywalność ofert opis przedmiotu zamówienia (218)
system pobierania krwi + zamknięty (36)
kio 318/12 (8)
opłacenie polisy (506)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
806/11 (8)
2012/14 (13)
ostrołęka (223)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13431)
258 (303)
iv ca 527/11 (8)
1679/10 (6)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (126)
"opis przedmiotu zamówienia" (7505)
treść poświadczenia (2936)
ii_ca_373_12 (10)
polisa od podmiotu trzeciego (392)
próbka system informatyczny (158)
"art. 144" (571)
cykl życia (101)
usługa kompleksowa (2003)
brak dowodu wpłaty wadium (614)
ii ca 616/05 (3)
"przeciwnikiem skargi jest" (34)
referencje brak podpisu (707)
przesunięcia asortymentowe (8)
zmiana istotnych postanowień umowy (7583)
kio 49/13 (7)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (608)
785/14 (13)
1261/09 (13)
1131/12 (3)
kio_86_11 (3)
198d (15)
848/12 (5)
"xii ga 102/09" (72)
kio/ku 83/10 (23)
kio 438/13 (2)
niedozwolona zmiana oferty (1490)
"art. 9 ust. 2" (277)
zus dla spółki cywilnej (199)
brak podpisu pod kosztorysem (372)
kio_1776_10 (7)
kio 707/12 (19)
usługa ciągła (1438)
xix ga 409/07 (1)
nieproporcjonalne warunki (1567)
upadłość konsorcjum (252)
oferta sensu stricto (133)
podstawa wyceny (2497)
domniemanie ceny rażąco niskiej (633)
"warunek doświadczenia" (670)
"potwierdzenie należytego wykonania usługi" (261)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (457)
dysponowanie (8350)
1312/12 (2)
x ga 42/10 (2)
"kio 1104/10" (8)
urząd miasta łodzi (431)
"91 ust. 3" (235)
informatyzacja (190)
kio 836/11 (9)
1906/12 (3)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (9626)
niekompletny formularz ofertowy (866)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1145)
stopień szczegółowości wyjaśnień (510)
niemożliwa do usunięcia wada (536)
kio 322/11 (29)
brak cen jednostkowych w ofercie (2190)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2500)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (695)
cena jednostkowa omyłka (1219)
referencje wystawione samemu sobie (1132)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3528)
i aca 1201/14 (2)
kio_165_15 (21)
bez zbędnej zwłoki (635)
multikom (42)
"ze strony internetowej" (898)
art. 23 ust. 2 (12921)
utajnienie (858)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
87 (7953)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3087)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (968)
kio 634/15 (5)
1201/12 (9)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (270)
oświadczenia podmiotów trzecich (4196)
kio 2047/14 (2)
kio 570/15 (8)
inna omyłka vat (1081)
22 ust 4 (16617)
kosztorys ofertowy tajemnica (219)
będą brały udział w realizacji zamówienia (10923)
zmiana wysokości wadium (1449)
"zmiana producenta" (16)
zeto (159)
kio/kd 29/11 (21)
"podatek vat" (2304)
c-314/01 (33)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (100)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (121)
kio 1350/14 (2)
art.22 ust. 5 (6096)
kio 766/09 (25)
1748/14 (4)
"art. 26 ust.2b" (1490)
opłaconej polisy (506)
zakup licencji (524)
742/11 (9)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3010)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1262)
usługi hotelarskie (52)
kio/uzp 31/10 (188)
kio 216/14 (15)
kio/uzp 353/08 (9)
xix ga 82/11 (2)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (231)
brak cen jednostkowych (2201)
xii ga 200/11 (1)
kryteria inne niż cena (5233)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1020)
art. 24 ust. 8 (14515)
za zgodność z oryginałem na każdej stronie (2485)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1491)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (687)
kio 1408/10 (16)
bezprzedmiotowe (2113)
"brak podpisu pod ofertą" (5)
koncesja na usługi (605)
c-44/96 (38)
art 24 ust 2 pkt 1 (16317)
powiat suski (8)
"usługi pocztowe" (358)
unieważnienie aukcji (488)
ii gsk 105/05 (12)
tbd (28)
oczywista omyłka (2689)
"usługi społeczne" (20)
treść oferty niezgodna z siwz (16356)
kio 598/10 (15)
kio_uzp_1344_09 (5)
cena poniżej 1 grosza (2738)
nieprawidłowa punktacja (1139)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
x ga 241/10/za (1)
iii ca 416/05 (2)
kio/uzp 859/09 (12)
roboty budowlane definicja (2319)
brak w formularzu ofertowym (3871)
694/13 (10)
kio 1362/12 (3)
kio 2765/11 (11)
art.29 ust. 2 (4232)
kio 225/15 (6)
1032/14 (4)
x ga 130/10 (1)
numer katalogowy (660)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
azbest (40)
nadzór autorski (490)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
kio 104/12 (12)
data wystawienia referencji (555)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1210)
"art. 8" (2062)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
umowa zlecenia (2508)
obsługa prawna z wolnej ręki (331)
otwarcie ofert przed terminem (5525)
802/15 (2)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (196)
irlandii (139)
błędna stawka podatku (1185)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (749)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (242)
kio 2294/12 (7)
xix ga 43/08 (3)
dokumenty podmiotowe (3077)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1774)
"sprawozdanie finansowe" (723)
naruszenie art. 42 ust. 1 (3981)
bank Światowy (44)
informacje ze strony internetowej dowód (3339)
"zmiana podwykonawcy (2206)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (170)
konstancin-jeziorna (91)
xii ga 254/08 (4)
"gospodarz postępowania" "opis przedmiotu zamówienia" (136)
formularz oferty (6434)
jawność protokołu (846)
kio 632/11 (3)
kio 1207/12 (9)
"powtarzające się okresowo" (79)
krk francuskie (20)
żądanie polisy oc (572)
kio 267/15 (4)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (331)
v ca 871/08 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (900)
639/12 (2)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
sprzątanie (1020)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
1234/09 (10)
"art. 93 ust. 2" (61)
v ca 1412/07 (6)
zamknięty katalog dokumentów (1191)
umowne prawo odstąpienia (893)
103/07 (14)
kio_269_11 (13)
police national computer (4)
"realność udostępnienia" (171)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (9441)
c-393/06 (16)
wielka brytania (244)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2271)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (654)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (511)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1573)
niewykonanie wyroku (16973)
kio 665/13 (10)
652/13 (34)
173/11 (13)
kio/uzp 585/09 (16)
sumowanie potencjału ekonomicznego (183)
"art. 16" (570)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1469)
358/11 (17)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
banery (6)
ponowne wezwanie (6777)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4077)
parafowanie umowy (293)
specyfika przedmiotu zamówienia (2375)
brak informacji o podwykonawcach (2177)
"disclosure scotland" (14)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
kio 2307/14 (8)
1255/12 (5)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (9541)
termin związania ofertą (11917)
kio/uzp 23/07 (250)
companies house (7)
oddelegowanie pracownika (127)
kio/uzp 1500/09 (9)
"wartość zamówienia podstawowego" (201)
uprawnienia (9003)
kart przedpłaconych (6)
547/15 (10)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4432)
"usługi transgraniczne" (17)
kio 257/13 (4)
185 ust. 2 (4256)
2793/12 (3)
dominujący wpływ (550)
"zmiana terminu realizacji umowy" (43)
1268/09 (3)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2440)
88/11 (5)
samochody (1071)
kio_1954_10 (6)
567/10 (3)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (5886)
908/13 (21)
1377/11 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa wykonane usługi (1528)
łączenie usług (2459)
rażąco niska cena dowody (1900)
1366/14 (8)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
art. 43 (3775)
wszczęcie postępowania (14412)
kio 735/13 (10)
kodeks spółek handlowych (1029)
essentialia negotii (285)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
"oferty wariantowe" (366)
x ga 73/07 (6)
106/10 (12)
protokoły odbioru (2791)
art. 181 ust. 1 (1559)
świadczenie niemożliwe (3198)
protokół odbioru z uwagami (2695)
monopolista (105)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3076)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (56)
art. 24 ust. 5 pkt. 4 (16409)
"polisa oc" (433)
ce (874)
art. 5 ust. 1 (27084)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1377)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (509)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1644)
1825/09 (4)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23841)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
kio/uzp 1158/09 (6)
nabycie udziałów (2148)
274/83 (9)
art. 24 ust. 2 pkt. 2 (17541)
art. 186 ust. 4 (3250)
"v ga 122/10" (53)
"art. 179 ust. 1" (8844)
zamawiający nie może domniemywać (1078)
art.90 ust.1 (2447)
v ca 371/07 (15)
987/14 (2)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (440)
jakość (4376)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1795)
udzielanie zamówień z wolnej reki na oprogramowanie (158)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (358)
upływ terminu związania ofertą (5460)
art. 4 pkt 3 lit. g (2352)
interes we wniesieniu odwołania (8155)
znaki towarowe (863)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (596)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3817)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6516)
grupa zakupowa (58)
46 4a (898)
błędnie wyliczony vat (951)
kio/uzp 320/10 (4)
kryterium estetyka (102)
nadmierne warunki (1992)
przedłużenie umowy (2117)
odpowiadające swoim rodzajem (9747)
"zwrot odwołania" (168)
ix ca 297/10 (1)
zapytanie ofertowe (1672)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
odbiór odpadów (896)
451/09 (4)
i aca 357/10 (32)
saldo (191)
rażąco niska cena pomoc publiczna (1372)
kio 766/13 (6)
zysk (2461)
"ii ca 29/05" (13)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1768)
średni roczny przychód (138)
qumak (335)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (665)
"interes prawny" (5169)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (891)
rozwiązanie równoważne (1774)
wpis do działalności regulowanej (1523)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1077)
strona internetowa dowód (3674)
kio 1399/14 (2)
x ga 367/10 (1)
samowolne uzupełnienie dokumentów (85)
żądanie próbek (748)
294/09 (22)
67 ust. 1 pkt 5 (2943)
przetarg ograniczony interes (11249)
183 ust. 2 (2056)
kio 1602/12 (11)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (16936)
2126/15 (3)
zmiana przedmiotu umowy (9653)
konkurencyjność absolutna (167)
"połączenie spółek" (40)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (3556)
rola wadium (376)
nieprecyzyjne warunki (4572)
osobiste wykonanie (1271)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
"art. 140" (539)
1173/11 (5)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
czeskie krk (12)
1162/15 (3)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4475)
kio/uzp 2034/10 (3)
"29 ust. 3" (654)
próbka uzupełnienie (513)
23.02.2011 (29)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5016)
art 7 ust 1 (29301)
szwecja (89)
1780/14 (4)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2022)
x ga 154/07 (3)
tajemnica wykaz usług (938)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7058)
2238/11 (7)
usług pocztowych (1232)
kompatybilny (480)
art. 67 (3148)
kio 1600/10 (10)
68/11 (13)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
rada administracyjna (3184)
kio/uzp 624/08 (11)
353/11 (8)
krk od prokurenta (50)
płynność (265)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4505)
54/10 (27)
2420/12 (2)
aukcja (665)
subiektywne kryteria (911)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (360)
definicja konsorcjum (1898)
umowa użyczenia (368)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4262)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (11100)
429/09 (78)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (14197)
zawarcie umowy (14863)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (253)
iv ca 690/08 (1)
art 144 ust 1 (1149)
"uzupełnianie wykazu osób" (22)
kio 2421/12 (2)
tramwaje warszawskie (56)
art. 26 ust. 4 wątpliwości (9269)
" oferta wariantowa" (366)
podwykonawcy (2778)
74/12 (11)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
"kryterium parametry techniczne" (34)
"publicznego transportu zbiorowego" (77)
1243/12 (5)
prawo opcji formularz ofertowy (296)
odwołanie na czynność wezwania (9921)
"obsługa prawna" (156)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (54)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (277)
kio 2012/14 (12)
"zaświadczenie z krk" (184)
iso 1043-4 (6)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (48)
próbek (935)
maksymalna nominalna wartość zobowiązania (118)
"prezentacja próbki" (45)
art. 86 ust. 1 (2191)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
kio 1910/11 (7)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1760)
xii ga 12/09 (15)
pozacenowe (166)
usługi pocztowe (1232)
art. 90 pzp (5548)
najem sali (19)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (51)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
brak numeracji stron (418)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2066)
poświadczenie należytego wykonania (1676)
kio_2308_10 (5)
do dwóch miejsc po przecinku (448)
kio_44_12 (6)
856/12 (5)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (25)
248/14 (5)
kio_1013_11 (13)
2317/10 (7)
kio_1525_11 (12)
wykonawca jest profesjonalistą (815)
meble biurowe (127)
wyciąg z rachunku bankowego (197)
ii ca 918/06 (1)
konkurs architektoniczny (95)
kio 1231/13 (5)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (575)
kio 2159/13 (5)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (693)
zmiana terminu realizacji (9944)
walory artystyczne (29)
272/11 (7)
krk z niemiec (47)
art. 145 ust. 1 (1546)
0,00 złotych (296)
kio_506_15 (5)
treść poświadczenia należytego wykonania (1842)
upadłość członka konsorcjum (189)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (918)
oryginalny toner (48)
kio 1711/13 (3)
brak formularza cenowego w ofercie (2289)
758/15 (7)
art 43 (3410)
disclosure scotland (14)
inżynier rezydent (123)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (987)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (1973)
gwarancja bankowa (1119)
xxiii ga 416/11 (38)
kryteria wyboru (8096)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
serwis w polsce (305)
eurosystem (31)
interes w uzyskaniu (10999)
"oferta równoważna" (533)
równoważność norm (563)
forma wyjaśnień (5784)
"89 ust. 1 pkt 2" (9328)
kryterium doświadczenie (4271)
rażąco niska cena 2014 (794)
kio_2490_10 (15)
błąd we wzorze (1903)
2219/11 (3)
"art. 138c ust. 1 pkt 2" (86)
"wiedzy i doświadczenia" (4536)
zmiana stawki vat (1415)
kio 1859/11 (5)
kio 618/11 (2)
66/16 (17)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (400)
akuratne (24)
iv ca 51/11 (2)
inny dokument (17151)
art. 171 ust. 4 (1534)
kio_2422_15 (6)
zatrudnienie a dysponowanie (1427)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (158)
458/09 (14)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1050)
i ca 215/10 (2)
brak załącznika do oferty (11013)
887/12 (4)
"zdolność ekonomiczna" (385)
"i ckn 304/00" (186)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1133)
"v ca 85/07" (13)
zatrzymał wadium (802)
xix ga 235/11 (4)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (724)
kio 816/14 (4)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (53)
189 ust. 2 pkt 4 (5728)
umowa o pracę (8458)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (7715)
opcje (835)
kio 2206/11 (8)
wycinka drzew (119)
art 8 ust 3 (21237)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1241)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1908)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
usługi telekomunikacyjne (778)
art. 78 kc (900)
data wystawienia (1392)
537/08 (24)
1663/13 (2)
1623/11 (20)
udzielanie zamówień uzupełniających (1901)
oferta warunkowa (635)
1456/12 (3)
c-21/03 (63)
"serwis na terenie polski" (10)
brak daty wystawienia referencji (545)
forma oferty (7802)
zamawiający z własnej inicjatywy (786)
bankowa (5975)
statio fisci (25)
odpady komunalne (1046)
poprawienie innej omyłki (2570)
oferta wstępna (1901)
1020/13 (3)
niezgodność formularza ofertowego (2759)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
kio 1325/14 (3)
art 29 (28920)
1486/08 (4)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (102)
nadużycie prawa podmiotowego (296)
"art. 4 pkt 8" (193)
2679/10 (4)
podstawa dysponowania leasing (161)
2480/12 (8)
dokumenty przedmiotowe (14314)
1103/11 (12)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (261)
szpital wolski (34)
rażąco niska cena nierealistyczna (735)
ii ckn 440/00 (7)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
"potwierdzenie należytego wykonania" (874)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1516)
iii czp 74/05 (327)
vat zmiana umowy (2160)
uzupełnienie próbek (513)
iii ca 1019/06 (15)
nie złożyli ofert dodatkowych (12218)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (536)
brak części formularza oferty (4908)
art. 46 ust. 4a (897)
"referencje" (3839)
kio_2754_11 (10)
"iii czp 74/05" (322)
ix ca 724/08 (1)
niejasności siwz (718)
open source (64)
kio 1897/14 (10)
termin zadawania pytań (1142)
x ga 89/10 (4)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3878)
dystrybucja energii (161)
brak kosztorysu szczegółowego (1758)
przetarg na odbiór odpadów (785)
x ga 154/11 (2)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
iii ca 855/05 (8)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6000)
966/13 (5)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
kio/uzp 351/08 (10)
kio_uzp_70_08 (5)
zdolność kredytowa obroty (339)
v ca 3128/10 (1)
2427/11 (5)
oświadczenie (19263)
wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert (438)
viii ga 136/09 (8)
2138/10 (5)
krs chiny (20)
art. 93 ust. 1a (1207)
art. 90 ust. 1 (8139)
"zamówienia dodatkowe" (711)
nieczytelny podpis referencje (165)
interpretować na korzyść wykonawcy (1130)
referencje podmiotu trzeciego (1428)
pit osoba fizyczna (31)
art 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
art. 36b (73)
708/10 (8)
art 67 (3148)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2403)
skonto (6)
art 87 ust 2 pkt 3 (7734)
upadłość (489)
377/08 (2)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3124)
inspektorat uzbrojenia (102)
kio 1204/13 (2)
najem nieruchomości (59)
chiński (82)
cena do czterech miejsc po przecinku (184)
adblue (13)
naruszenie konkurencji (12904)
kio 2688/10 (2)
zmiana zakresu podwykonawstwa (730)
kio 2395/14 (2)
955/13 (3)
kio_1222_10 (3)
"w tym samym postępowaniu" (428)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11614)
i ca 93/11 (5)
xix ga 599/07 (1)
"181 ust. 2" (165)
oferty częściowe (3642)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (39)
nie podpisany kosztorys (1059)
francuskie dokumenty (248)
niekaralność chiny (22)
kio 3/11 (255)
86 ust. 2 (2191)
jakościowe kryteria oceny ofert (1126)
dokumenty po terminie składania ofert (9793)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
informacja z banku wydruk (224)
kio 1498/10 (11)
aktualizacja oprogramowania (317)
126/07 (9)
profesjonalizm (282)
kio/kd 43/09 (7)
microsoft windows lub równoważny (105)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (70)
2216/13 (10)
i ca 220/07 (1)
interes w uzyskaniu zamówienia (10958)
"certyfikat microsoft" (24)
wartość polisy oc (492)
"treść oferty" (8530)
kio 621/13 (2)
96/11 (14)
kopia pełnomocnictwa poświadczona przez mocodawcę (58)
protokół odbioru robót (1698)
vi ca 693/08 (1)
ii ca 950/11 (1)
realne udostępnienie (1583)
bezpieczeństwo dostaw (859)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (288)
wyroby medyczne (789)
"gwarancja producenta" (145)
odpadów komunalnych (1046)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1466)
ca 508/05 (4)
kio_2813_12 (11)
żądanie nazw podwykonawców (1409)
wadium gwarancja konsorcjum (721)
francuski krk (20)
142 ust. 3 (1440)
krk holandia (8)
"materiały eksploatacyjne" (306)
kio_1562_11 (52)
budynek użyteczności publicznej warunek (338)
"uzupełnienie wadium" (29)
epwd ksi (7)
nie odczytany formularz ofertowy (436)
87 ust. 2 pkt 3 (7735)
zawarcie umowy pod warunkiem (7492)
"nakazuje odtajnienie" (32)
art. 58 kc (1139)
wadium lider konsorcjum (577)
niejasne zapisy siwz (2602)
35/12 (23)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3118)
905/14 (8)
889/08 (6)
nieobiektywne kryteria (3155)
grupy kapitałowej (717)
dysponowanie potencjałem technicznym (3121)
cosmic (11)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2124)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (616)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
"art. 91 ust 2a" (18)
art. 145 (1555)
zamawiający wyłączył faks (80)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1037)
utrata dofinansowania (250)
kio_1729_10 (3)
oprogramowanie równoważne (677)
cykl życia produktu (54)
zatrudnienie personelu (651)
c-24/91 (13)
niemożliwą do usunięcia wadą (536)
niezgodność treści oferty z siwz (6044)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (297)
cena słownie (10278)
uzp/zo/0-533/06 (14)
912/10 (2)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (8)
c-406/14 (12)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1521)
ten sam podwykonawca (2905)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2359)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1977)
kio 2660/12 (3)
2785/10 (7)
art. 36 ust. 4 (5888)
karty katalogowe (779)
"kio 304/13" (5)
naruszenie art 144 (1092)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (326)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (6960)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (5728)
kio/uzp 115/09 (8)
lotos (41)
jedna usługa (4610)
kio 644/13 (5)
v gaz 4/08 (5)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4223)
ix ca 541/09 (2)
1070/11 (5)
"kio 1741/10" (8)
omylka rachunkowa (1641)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (865)
wadliwy przedmiar (504)
wynika z innych dokumentów (14684)
stadion narodowy (44)
xix gz 455/10 (1)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3518)
cofnięcie skargi zwrot (4734)
opis warunków udziału w postępowaniu (10715)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
odwołanie przedwczesne (1348)
1719/10 (23)
c-126/03 (132)
aktualny krs oznacza (675)
946/10 (2)
art. 89 ust. 1 pkt. 6 (13714)
"wątpliwości na korzyść" (38)
art. 17 ust. 3 pzp (10131)
wadium 46 ust. 4a (630)
podpisanie umowy bez wadium (979)
kio_uzp_43_08 (8)
umorzyć (8618)
ustawa o cenach (11983)
próbki (935)
ii ca 131/10 (4)
"art. 49 ust. 3" (25)
uzupełnienie wzoru umowy (2698)
brak formularza ofertowego (3871)
c_465_11 (53)
zmiana umowy podwykonawcy (1683)
"złożenie dwóch ofert" (331)
aneks do gwarancji wadialnej (186)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
kio 716/11 (2)
różne stawki vat (1023)
uzupełnienie wyroku (8631)
zatrzymanie wadium uzupełnienie (596)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7165)
komputer (1084)
art.6a (59)
49 ust. 3 (2682)
zmiana lidera konsorcjum (1906)
kio 113/13 (18)
"art. 140 ust. 1" (324)
szwedzkie krk (7)
iii czp 103/2010 (2)
pbg (104)
szkoda (6757)
kio1498/10 (4)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (849)
pierwotna niemożność świadczenia (513)
360/13 (3)
pełnomocnictwo konsorcjalne (147)
odwołanie na postanowienia siwz (12781)
xii ga 443/09 (1)
zus elektroniczny (203)
kio_445_12 (5)
ix gc 159/08 (3)
432/15 (2)
655/13 (15)
szwedzkie (99)
1312/13 (3)
v ca 324/10 (3)
1565/10 (4)
zamawiający jako gospodarz postępowania (217)
odpady medyczne (253)
"zamówienie wykonawcze" (30)
art. 46 ust.4a (679)
kio_1533_12 (6)
zezwolenie (1424)
zakres opcji (926)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (175)
uzupełnienie informacji o podwykonawcach (1621)
kio_uzp_1564_09 (6)
gwarancja (4594)
2557/13 (4)
nieprawdziwe informacje ryszard tetzlaff (221)
wadium w kasie zamawiającego (104)
po upływie terminu związania ofertą (5422)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (153)
"związanie ofertą" (1353)
xii ga 160/08 (2)
art. 23 ust. 3 (12675)
samowolne uzupełnienie (93)
forma listy kapitałowej (230)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3080)
"46 ust. 4a" (594)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7448)
stręciwilk (1026)
referencje podpis (730)
system pobierania krwi (120)
naruszenie art. 42 (3992)
"art. 87 ust. 1" (3950)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (19)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1232)
"art. 101 ust. 2" (13)
kio/uzp 260/10 (26)
fidic (399)
konicz rażąco niska cena (42)
v ga 87/10 (1)
inna omyłka pozbawione sensu (299)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1934)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (12795)
niedopuszczalne negocjacje (1826)
"na własną rzecz" (25)
"art. 68 ust. 2" (29)
użyczenie zdolności finansowej (167)
prawidłowo ukończone (1043)
loco (78)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
rażąco niska cena na dokumentację projektową (599)
nie mogą obciążać wykonawcy (2189)
kio/uzp 223/08 (29)
2250/11 (7)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3613)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
ii ca 109/05 (31)
doświadczenie "jako kierownik budowy" + kierownik robót (150)
2200/12 (4)
protokół konieczności (4595)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16317)
realny (3886)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (432)
93 ust. 1 pkt 4 (5869)
art 24 ust 2 pkt 2 (16262)
wygórowana kara umowna (200)
forma cofnięcia odwołania (581)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (736)
x ga 387/06 (1)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (130)
"24 ust. 2 pkt 5" (161)
termomodernizacja (336)
numery katalogowe (660)
166/13 (12)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (254)
treść umowy (14543)
438/13 (2)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1051)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
art 16 (14149)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2032)
x ga 246/10/za (1)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2036)
zmiana wzoru umowy (4278)
rażąco niska cena prawo opcji (160)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1470)
prawa autorskie do systemu informatycznego (310)
kio 1943/11 (3)
brak pozycji kosztorysu (2051)
art. 23 kp (196)
dokument przedmiotowy a treść oferty (12794)
43/08 (17)
kwota vat (3966)
kio 797/12 (4)
termin zapłaty (2942)
liczenie terminu (4763)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
nieprawidłowe referencje (2662)
termin zawarcia umowy (14153)
kio 162/12 (9)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14461)
ubezpieczenia grupowe (63)
kio/uzp 265/08 (32)
definicja rażąco niskiej ceny (771)
e-podatki (31)
rażąco niska cena 2014-12 (37)
rental rights (11)
art 6 (25076)
art 17 ust 1 pkt 4 (13219)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (12354)
kio/uzp 69/07 (10)
impel (847)
kio_308_12 (6)
"wyłączenie członka komisji" (5)
"licytacja elektroniczna" (159)
powtórne wezwanie (1674)
wskazanie konkretnej daty (3942)
philips (225)
wyłączenie stosowania ustawy (3829)
24 ust 2 pkt 1 (16317)
jedna usługa to jedna umowa (1941)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (4610)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2312)
powtórzenie otwarcia ofert (2881)
"zapytanie o cenę" (790)
opis techniczny uzupełnienie (4420)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2012)
kio_1348_13 (6)
brak pozycji kosztorys (2051)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
kio 2362/15 (8)
autobus (375)
kilka informacji z banku (440)
dostawy powtarzające się okresowo (151)
kio_uzp_654_08 (11)
oferta nieporównywalna (2144)
uprawnienia budowlane (4498)
referencje własne (2270)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (515)
"protokół konieczności" (147)
x ga 98/10 (2)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
676/09 (13)
xii ga 420/09 (62)
oferta częściowa (3642)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (9946)
kryterium (9441)
kapsch (50)
art.26 ust. 2b (1980)
doświadczenie "3 lat" (1810)
xix ga 167/07 (11)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6698)
oświadczenie producenta (4363)
cena 0 (5880)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16212)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1300)
2998/13 (3)
iv ca 689/08 (4)
x ga 327/07 (1)
potwierdzenie należytego wykonania faktura vat (952)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (367)
38 ust. 1 (5202)
warunek nieproporcjonalny (1307)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (805)
udowodnić (6996)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (942)
próbka tajemnica (112)
podobne (8676)
9/15 (109)
spółka cywilna grupa kapitałowa (336)
typ model (922)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
rozwiązania równoważne (1774)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
składki zdrowotne niemcy (39)
kio/uzp 594/09 (10)
niewłaściwa stawka vat (1412)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17435)
poręczenie udzielane przez podmioty (186)
2398/11 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1257)
ii ca 1355/05 (19)
ii ca 304/08 (1)
kio/uzp 2627/10 (6)
1255/13 (2)
definicja należytego wykonania (2602)
"lub równoważny" (1035)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (305)
trakcja (139)
nie istotna zmiana umowy (9164)
ryzyko gospodarcze (1349)
kio 1918/10 (13)
kio_746_14 (4)
706/11 (37)
ryczałt odpady (81)
"interes we wniesieniu odwołania" (1012)
kio 1620/11 (21)
a (32816)
kio_2710_10 (8)
kio 2707/12 (11)
kio/uzp 636/11 (18)
art. 142 ust. 5 (1431)
świadectwo pochodzenia towarów (109)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3304)
"nie wniósł wadium" (1318)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
polisa oc grupa kapitałowa (53)
czp 52/11 (138)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1436)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (21)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (84)
art. 44 (4219)
26 ust.3 (11640)
doręczenie pełnomocnikowi (12397)
x ga 103/09/za (1)
vi ga 49/10 (9)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (987)
haccp (47)
"zmowa przetargowa" (141)
awarii (899)
sieć szerokopasmowa (157)
"67 ust. 1 pkt 3" (187)
krk dla komplementariusza (33)
93 ust. 3 (6427)
1161/09 (25)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (652)
zwiększenie wynagrodzenia (2072)
"niezgodność z ustawą" (184)
prawo pocztowe (2417)
iv ca 566/09 (1)
zaksięgowanie wadium (53)
kio_uzp_11_09 (60)
186 ust.2 (3983)
nadmierne kary umowne (280)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (503)
chiny (94)
poprawienie harmonogramu (477)
koszty postępowania (30011)
rękojmię należytego wykonania (1048)
kryterium cena powyżej 60% (1644)
830/10 (5)
gwarancja konsorcjum (2001)
umowy o pracę (8458)
vi ga 92/07 (1)
kio 279/15 (16)
profesjonalizm wykonawcy (277)
xii ga 117/09 (9)
sprzeczność w siwz (4685)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (16157)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (6)
osoby fizyczne (2453)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
"błędna podstawa" (125)
wartość techniczna (9042)
telekomunikacyjne (939)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (510)
zmiana wynagrodzenia konkurs (701)
zmiana podmiotowa konsorcjum (933)
138 c ust. 1 pkt 1 (871)
art. 182 ust. 6 (2609)
naruszenie art. 38 ust. 4b (177)
kio_2053_12 (13)
brak terminu realizacji w ofercie (12000)
dokumenty żądane od podwykonawców (1886)
porównywalność ofert wariantowych (24)
art. 133 ust. 1 (1165)
brak części formularza ofertowego (3049)
kio 897/15 (7)
mebli (360)
rażąco niska cena sprzątanie (236)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1233)
ii ca 295/11 (1)
kio_840_12 (7)
"1 grosz" (110)
148/11 (7)
c-295/05 (24)
887/09 (8)
połowa terminu składania ofert (477)
zdolność kredytowa (965)
121/11 (9)
rejestr instytucji szkoleniowych (68)
doświadczenie jako kryterium (4108)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
xix ga 461/12 (14)
ii ca 258/09 (2)
art 8 ust. 3 (21237)
v ca 1040/08 (8)
"ubezpieczenie oc" (418)
"usługi prawnicze" (71)
nie potwierdzają należytego wykonania (4275)
art. 85 ust. 4 (2889)
drugie miejsce po przecinku (370)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
kto podpisuje referencje (132)
art 93 ust 1 pkt 6 (5648)
kio/uzp 476/11 (5)
szczepionki (55)
brak treści oferty (16773)
poprawianie omyłek vat (354)
wyjaśnienie treści referencji (3127)
uzupełnienie krk (379)
uzupełnienie po czasie (4140)
kio 2685/10 (39)
2630/11 (9)
ix ca 50/07 (6)
iii ca 344/08 (1)
oferta nie została podpisana (7497)
magellan (12)
oferta niezgodna z ustawą (22529)
ocena ofert po aukcji (545)
ii ca 560/06 (1)
uzupełnienie formularza ofertowego (2097)
"zasoby ekonomiczne" (27)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (554)
brak podpisu na formularzu (1056)
zobowiązany jest wykonać wyrok (10333)
ii ca 139/05 (3)
"warunki udziału w postępowaniu" (10657)
prawo opcji roboty budowlane (293)
przedawnienie roszczeń (103)
"art. 91 ust 3a" (71)
67 ust. 1 pkt 6 (2844)
dokumenty z szwajcarii (66)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (596)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (16258)
"uzupełnienie próbek" (65)
2222/11 (19)
800/12 (13)
astaldi (64)
art.29 (3838)
2814/11 (9)
unizeto (166)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3860)
kio/uzp 1364/09 (8)
kio 1611/11 (3)
licytacja (158)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (11636)
vi ga 192/10 (22)
odtajnienie kosztorysu (106)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
zmiana projektu (6321)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (215)
kio 292/13 (9)
csk 675/10 (25)
82 ust. 1 (3060)
c-16/98 (24)
"zwolnienie z vat" (59)
kio 2067/13 (3)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4710)
dokumenty uzupełnione faksem (938)
pojęcie dostawy (1947)
kio 1321/11 (3)
"dzielenie zamówienia" (227)
rozszerzenie rękojmi (228)
"iii ca 88/09" (28)
engave (24)
kio/uzp 20/09 (98)
kio/uzp 70/08 (5)
1610/10 (17)
2351/10 (5)
odrzucenie wniosku (10874)
"certyfikat ubezpieczenia" (26)
kio/kd 6/10 (10)
art. 38 ust. 1 (5202)
v ca 1314/08 (1)
podpis na ofercie (2997)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (464)
tłumaczenie gwarancji (822)
c-328/96 (10)
biegły rewident (36)
"zastrzeżenie oferty" (31)
kio 2817/10 (13)
ogłoszenie (17248)
kio 47/15 (7)
legitymacja czynna konsorcjum (159)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (495)
błąd vat (1725)
938/13 (5)
41/11 (22)
szacowanie robót budowlanych (761)
kary umowne (954)
520/11 (4)
2127/10 (2)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (9224)
klauzula apostille (14)
"wyłączenie członka" (52)
produkty lecznicze (345)
2653/11 (4)
ii ca 39/09 (4)
francuskie krk (22)
obmiarowe (54)
forma pisemna zobowiązania (2281)
"unieważnienie postępowania z winy zamawiającego" (3)
kio 1683/11 (7)
sanepid (34)
"epuap" (104)
2157/16 (2)
art. 9 ust. 2 (20533)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (46)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (12733)
kryterium kosztów eksploatacji (1207)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
"dialog konkurencyjny" (506)
proporcjonalne warunki (1567)
oddalenie odwołania (18159)
kopia aneksu (265)
zobowiązanie do sprzedaży (1104)
386/13 (4)
sam sobie wystawił referencje (1132)
udostępnianie załączników do protokołu (1204)
zmiana umowy przed podpisaniem (4364)
rblog (14)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1710)
kio_744_10 (4)
ca 264/04 (22)
brak dowodów rażąco niska cena (1737)
kio 1891/10 (4)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
art. 86 ust. 2 (2191)
v_ca_3618_13 (7)
i ca 601/05 (3)
nie wykonanie wyroku (18244)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1127)
wadium kopia (568)
1372/11 (2)
2734/10 (7)
kio 1275/12 (7)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (422)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2946)
kio 1218/13 (2)
inne omyłki polegające na niezgodności (2155)
odrzuca (20163)
prince2 (110)
iv ca 1176/09 (11)
gsm (161)
omyłki rachunkowe (1538)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
turów (74)
kio 2550/10 (12)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2329)
brak interesu odwołującego (10948)
"zmiana podmiotowa" (53)
doosan babcock (26)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2216)
"data pełnomocnictwa" (18)
przedłużenie wadium (898)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2202)
błąd formalny (2476)
iii czp 66/95 (44)
kio 1529/13 (9)
za zgodność z oryginałem (3276)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1298)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
art. 32 ust. 2 pzp (3823)
"dobre obyczaje" (679)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3662)
art. 15 ust. 2 (21427)
rentowności (266)
cena jest rażąco niska (2506)
xix ga 471/08 (2)
1553/10 (7)
równoważnośc (1157)
kio 79/14 (4)
złożył dwie oferty (13296)
x ga 146/08 (2)
obliczanie terminów kodeks cywilny (638)
certyfikat do polisy (246)
x_ga_652_13 (32)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień (825)
usługa pocztowa (1232)
oferta stanowi całość (10951)
częściowe uwzględnienie (3701)
pentegy (10)
wykonawca złożył dwie oferty (12836)
"ii ca 693/05" (75)
"nabycie udziałów" (6)
2034/14 (3)
c-331/92 (14)
kio_uzp_298_09 (4)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2298)
kio 1748/14 (4)
kio_42_12 (17)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2616)
polisa w zakresie prowadzonej działalności (1143)
zwrot odwołania wpis (18883)
brak uzasadnienia odrzucenia (14578)
certyfikat meble (77)
różna interpretacja kryteriów (1896)
496/99 (34)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1270)
rażąco niska cena 2015 (635)
wymóg przynależności do izby (423)
140/13 (4)
kio 588/12 (6)
kio 1794 (12)
zakres świadczenia (11723)
użyczenie zasobów (263)
oddział (4249)
2184 (23)
zielone zamówienia (1853)
"zdolność finansowa" (923)
"kio 1756/10" (15)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (216)
279/15 (16)
dostawa powszechnie dostępna (1552)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2561)
należyte wykonanie kary umowne (740)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1773)
24 ust.2 pkt 1 (14612)
rażąco niska cena budowa (870)
poprawianie formularza cenowego (368)
zastrzeżenie referencji (1510)
1936/15 (11)
205/11 (5)
elektrownia turów (29)
kio_uzp_99_08 (30)
brak wskazania producenta (3093)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
189 ust. 2 pkt 5 (5707)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (61)
89 ust. 1 pkt 2 (13960)
koszty (28076)
506/15 (5)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (410)
norma wycofana (602)
dzielenie zamówienia na części (842)
ukraina krk (6)
v ca 936/12 (8)
viii ga 13/08 (10)
kio 2964/13 (3)
kio/uzp 827/08 (8)
xxv c 1367/10 (1)
brak w ofercie kosztorysu (2656)
67/11 (12)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (50)
2241/14 (3)
"niekaralność" "stany zjednoczone" (33)
art. 68 ust. 2 (1889)
kio/uzp 745/08 (30)
1539/11 (3)
obowiązek podatkowy (1791)
vi ga 46/07 (5)
"brak numeru katalogowego" (7)
oświadczenie wiedzy referencje (2470)
art.91 ust.2 (5169)
xix ga 371/10 (4)
produkt leczniczy (345)
2480/13 (3)
"brak ceny jednostkowej" (22)
irb (3)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1121)
1408/13 (3)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
brazylia (7)
kio 954/11 (10)
moment wniesienia wadium (744)
przedwczesne (1523)
krk (553)
umowy wieloletnie (694)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (545)
japonia (31)
zmiana umowy (10382)
rekomendacje prezesa uzp (245)
mop 83 (66)
utajnienie potencjału kadrowego (115)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (347)
zamówienia podzielone na części (7230)
kio 2762/13 (3)
1193/13 (7)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4251)
"rażąco niska" (2475)
x ga 367/09 (1)
uzupełnienie harmonogramu (799)
odrębne zamówienie (7097)
1248/14 (4)
zamawiający nie odpowiedział na pytania (1289)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1000)
xix ga 202/09 (2)
iii ca 446/08 (12)
niewłaściwy formularz ofertowy (2563)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
v ca 359/08 (2)
zasoby (3143)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1874)
xii ga 159/08 (8)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (101)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
866/09 (7)
brak podpisu na formularzu cenowym (417)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5326)
termin płatności składki po upływie terminu składania (364)
kio 1776/10 (8)
kio 2602/13 (6)
kio/2730/13 (6)
kio/uzp 319/08 (12)
art.94 ust.3 (428)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2217)
377/09 (5)
kio 384/12 (4)
podpis parafka (39)
art.26ust.2b (1490)
"odwołanie na treść siwz" (36)
gospodarzem postępowania (220)
vi ca 232/10 (2)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4846)
1982/14 (3)
próbka systemu (574)
uzupełnienie bez wezwania (5427)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (832)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (15415)
vi ga 7/09 (12)
1274/10 (5)
kio 2398/11 (6)
kio/uzp 58/09 (32)
xix ga 82/09 (2)
kio_216_14 (15)
tajność postępowania (202)
przejściówka (33)
poleganie na zasobach finansowych (1567)
art. 17 (13251)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1419)
dokumenty w języku obcym (561)
referencje kara umowna (143)
917/10 (11)
kio 286/16 (2)
termin zapadalności (7)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2561)
skrócenie terminów (832)
akuratne uzasadnienie (22)
kosztorysowe (1613)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2737)
"art. 180 ust. 2 pkt 5" (7)
46/13 (14)
v ca 421/07 (17)
kio/31/11 (5)
"zasada przejrzystości" (501)
iii ca 177/10 (2)
"negocjacje z ogłoszeniem" (773)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (133)
zobowiązanie podmiotów (5606)
umowa odpłatna (1042)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (23)
elektroniczny krs (700)
parkomaty (14)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
określenie wartości zamówienia (15159)
kio/kd 1/09 (19)
"przyrzeczenie publiczne" (41)
opinia użytkownika (836)
i ca 495/13 (13)
warunki udziału nieproporcjonalne (1504)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (122)
prowadzisz (26277)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12907)
i c 332/10 (9)
1028/15 (3)
"zmiana istotna" (394)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1969)
"art. 181 ust. 2a" (71)
xix ga 461 (28)
nieudzielenie odpowiedzi (15264)
"art. 189 ust. 2" (6172)
pełnomocnictwo konsorcjum (2110)
odrzucenie odwołania w części (10741)
"uzasadnionych potrzeb" (808)
kio 218/12 (12)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
kio 23/15 (19)
1769/11 (2)
przeciwnikiem skargi jest (464)
"art. 34 ust. 1" (130)
sysmark2012 (18)
gsm-r (30)
573/10 (6)
po terminie (30142)
nieodrzucenie oferty (20278)
"art.46 ust. 4a" (589)
art. 146 (2358)
ważność referencji (514)
291/15 (10)
805/09 (7)
1516/12 (9)
4pi (37)
xii ga 510/10 (1)
ryczałt kosztorys ofertowy (254)
art. 8 ust. 3 pzp (15304)
1157/12 (5)
ix ca 672/11 (1)
konsorcjum pełnomocnictwo (2110)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1432)
materiały producenta (3204)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8301)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (11980)
"poważne wykroczenie zawodowe" (93)
autoryzowany dystrybutor (190)
litwa (123)
uzp/zo/0-616/05 (3)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (73)
ii ca 183/05 (3)
brak terminu płatności (2740)
art. 36 ust. 5 (5858)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6318)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (16)
wysokość obrotów na rachunku (1810)
pełnomocnictwo kopia (1195)
aport (52)
przeciwnik skargi (489)
zobowiązanie innych podmiotów (5432)
kio 1122/10 (21)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (5707)
potwierdzenie otrzymania faksu (1964)
29 ust. 3a (1956)
c-532/06 (14)
konsorcjum koncesja (238)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (68)
zmiana oferty przez wykonawcę (13046)
"art. 42 ust. 1" (135)
uzupełnienie referencji (2449)
błędy w kosztorysie ofertowym (1278)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8200)
art. 96 (3023)
173/09 (16)
brak interesu publicznego (11726)
instytut monitorowania mediów (16)
1199/12 (9)
1488/14 (2)
2004/17/we (380)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (270)
x ga 22/08 (96)
referencje oświadczenie woli (1001)
standstill (67)
krk uzupełnienie (379)
kio_245_14 (5)
oświadczenie woli (4807)
kio 700/11 (11)
istotna zmiana (12313)
"potrzeby zamawiającego" (1917)
"art. 182 ust. 4" (22)
świadczenie okresowe (1210)
nici chirurgiczne (68)
lex (1894)
kio 1375/11 (4)
konwalidowanie (30)
kio 2369/14 (8)
wspólna polisa (533)
na dzień składania ofert (11799)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3489)
dokumenty w formie pisemnej (3655)
kio_1206_11 (3)
sumowanie obrotów (169)
zastrzeżenie tajemnicy krk (70)
"kopia gwarancji" (32)
zp-11 (65)
interes publiczny (13584)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1253)
ii ca 327/05 (12)
kio/uzp 469/09 (3)
"zamówienia mieszane" (20)
art. 94 ust. 3 pzp (1617)
zmiana kryterium (6620)
szukio (4)
skrócenie terminu realizacji (687)
oferta treść oferty (20201)
obiektywny charakter (4103)
144a (23)
160/11 (7)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1168)
198f (279)
kio/uzp 200/09 (7)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1092)
kio 1442/12 (5)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1848)
"uzupełnienie treści oferty" (239)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1070)
wgląd do ofert (986)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1501)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (485)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (69)
489/14 (2)
ii ca 586/05 (4)
kio_854_11 (9)
wykaz narzędzi (1017)
wyłączne (13724)
412/15 (5)
art. 36 ust. 1 pkt 14 (5037)
kio/uzp 947/09 (2)
1389/13 (2)
kio_2036_12 (14)
uzupełnienie jednorazowe (478)
xix ga 225/10 (16)
sprawozdania finansowe (1260)
kio 2873/12 (9)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1516)
kio_uzp_33_07 (29)
kio_1533_13 (7)
kio_806_11 (7)
22a ust 6 (212)
zmiana umowy przy przetargu ograniczonym (8835)
iv_ca_1299_09 (43)
sumowanie okresów doświadczenia (385)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (3906)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9504)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (17290)
x ga 213/11 (20)
faktura należyte wykonanie umowy (1523)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2263)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
kio_2205_11 (6)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (987)
jednolity europejski dokument zamówienia (2432)
kio_uzp_874_08 (18)
2014/25/ue (57)
art. 297 (431)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (429)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
"wyjaśnienia treści siwz" (966)
1980/10 (7)
32/14 (30)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
cofnięcie skargi (4794)
kio_1382_13 (4)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3159)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2439)
729/12 (7)
"nieczytelny podpis" (145)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
brak nazwy producenta (2524)
iii czp 85/05 (25)
zintegrowany system informatyczny (571)
art. 190 ust. 7 (2648)
ii ca 70/09 (6)
91/12 (52)
niewystarczające wyjaśnienia (6698)
zasada równości stron (1374)
v ga 87/11 (2)
kio 556/12 (27)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
kodeks cywilny (5044)
kio_uzp_1877_09 (3)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (987)
art.46 ust.3 (1130)
odpowiedź na skargę (13655)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (2916)
interes przystąpienie (9282)
brak dowodu wniesienia wadium (1368)
"art. 184" (2458)
oczywista omyłka pisarska wadium (242)
"art. 91 ust. 3" (207)
oświadczenie złożone przed notariuszem (467)
krs po terminie składania ofert (1307)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
gospodarz postępowania (186)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (891)
nierealny termin wykonania zamówienia (3561)
ustalanie wartości zamówienia (3206)
główny inspektorat transportu drogowego (54)
wynagrodzenie za roboty zamienne (532)
kio uzp 184/10 (11)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1033)
93 ust. 1 pkt 5 (5794)
art 24 ust 2 pkt 3 (16157)
163/08 (16)
usługi transportowe (810)
wynagrodzenie (10860)
interes prawny do wniesienia odwołania (12291)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
kio_uzp_584_08 (6)
"ii crn 913/97" (40)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5251)
rażąco niska cena żywienie (31)
antywirus (6)
nadużycie prawa (702)
ots-ip (22)
franszyza (30)
c-380/98 (30)
kio 2288/13 (6)
iv ca 223/08 (12)
doświadczeni z kilku umów (1241)
kio_1724_10 (8)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (71)
udostępnienie bezpośrednie (2544)
brak ceny brutto (4217)
1641/12 (7)
vat błąd w obliczeniu ceny (1272)
podpis nieczytelny (492)
338/09 (38)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2290)
komplementariusz krk (34)
kio 2932/13 (8)
iii ca 583/08 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (158)
inpost (77)
zmiana terminu realizacji zamówienia (9706)
kio_2485_10 (3)
52/08 (8)
naruszenie zasady pisemności (468)
pełnomocnictwo w kopii (1230)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2050)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4657)
art 7 (29459)
naruszenie art. 32 ust. 2 (4646)
postanowienie o zwrocie odwołania (15013)
materiały eksploatacyjne do drukarek (127)
nowy zarzut (8287)
889/13 (2)
zamówienia publiczne (29789)
dysponowanie osobami (6174)
kio/ku 47/11 (9)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
kio 104/14 (5)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (97)
co najmniej minimum łącznie (1949)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (112)
kio/uzp 19/09 (114)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1227)
wyjaśnianie treści oferty (4395)
kio/kd 33/12 (9)
ii ca 371/09 (2)
144 ust 1 (1149)
art 24 ust. 2a (2334)
kio 1014/14 (2)
przejęcie praw autorskich (49)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2403)
usługi sprzątania rażąco niska cena (213)
kio/uzp 533/10 (2)
nieistniejąca stawka vat (974)
990/11 (7)
kio/uzp 62/12 (7)
kio/uzp/45/10 (3)
art 131a (35)
2819/12 (6)
kio/uzp 430/08 (2)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (546)
2364/12 (3)
kio/uzp/16/09 (19)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3744)
62 ust. 1 pkt 4 (2983)
częściowe uwzględnienie odwołania (3328)
wyjaśnienia stanowią część oferty (6479)
630/10 (2)
kio_669_13 (4)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (16030)
xii ga 366/10 (1)
art. 87 ust 2 (7927)
kio uzp 44/09 (17)
telewizja polska s.a. (165)
287/15 (6)
ogłoszenie w złym publikatorze (8)
wskazanie podwykonawcy (1905)
kio 1060/13 (4)
kio 363/12 (4)
kio 2572/13 (3)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (803)
ix ca 196/05 (8)
x ga 69/09 (4)
kio 226/11 (5)
zasada proporcjonalnosci (585)
odwołanie bezprzedmiotowe (1977)
refurbished (3)
brak krk wykluczenie (470)
dokumenty podmiotowe nie są treścią oferty (3075)
c-349/96 (58)
38 ust. 2 (5631)
kio_2154_11 (8)
za porozumieniem stron (1659)
licencje (1397)
zgoda na poprawienie innej omyłki (870)
formularz cenowy brak podpisu (417)
korekta finansowa (1213)
huawei (55)
niekompletny dokument (2619)
zakup mebli (112)
protokół z usterkami (355)
kio 761/10 (8)
art. 26 ust.2b (1524)
rażąco niska cena na usługi (2004)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (11746)
kio 34/15 (16)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
kio/uzp 816/08 (3)
podwyższenie ryczałtu (175)
pisemność (49)
fidic warunek (327)
"art. 23 ust. 2" (488)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (39)
wyjaśnienie treści dokumentów (11747)
kio 407/11 (3)
istotne elementy oferty (9549)
rażąco niska cena ryczałtowe (608)
xix ga 156/07 (1)
"kio/uzp 25/08" (13)
próbka system (574)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (148)
"art. 24 ust. 2a" (40)
"art. 36a ust. 2" (38)
pełnomocnik konsorcjum (4896)
x ga 67/08 (59)
117/12 (69)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1376)
kio 2725/11 (11)
brak równoważności (903)
2010 (17417)
wydruk zus (109)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (309)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (460)
"art. 38 ust. 4" (940)
wadliwa gwarancja (1437)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (504)
kio 191/14 (7)
odwrotny vat (200)
art. 45 (4419)
udostepnienie zasobów (1907)
komenda główna policji (327)
419/15 (6)
zmiana przed zawarciem umowy (8640)
unieważnienie postępowania (15535)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (444)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
nie otwarto wszystkich ofert (4259)
"prawo opcji " (90)
"zaprojektuj i buduj" (28)
134/09 (21)
nowe zarzuty na rozprawie (7371)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (176)
serwis pogwarancyjny (176)
93 ust. 4 (5910)
2396/10 (2)
jednoznaczny (12167)
podpis oferty (2997)
pesa (143)
plk (190)
vi ga 79/07 (3)
art. 67 ust.1 pkt 5 (2906)
zaokrąglenie (350)
ciężar udowodnienia (2588)
rażaco niska cena dowody (1900)
1138 (52)
1390/14 (9)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (546)
brak stron (16724)
górna granica kar umownych (91)
576/09 (4)
ezt (91)
inwentaryzacja (450)
powołanie biegłego (608)
"cena zero złotych" (10)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4475)
zagraniczne krk (105)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
zamówienie mieszane (299)
błedy w obliczeniu ceny (2381)
v ca 788/12 (12)
"46 ust. 5" (385)
wyższa stawka podatku vat (691)
zwrot zabezpieczenia (3022)
art.90 ust.3 (2047)
działalność regulowana (2317)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
kio/uzp 784/08 (8)
139/14 (5)
impresa pizzarotti (18)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2377)
węgry (49)
art. 4 pkt 3 lit. i (8622)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
brak faksu (3096)
kopia dokumentu (3097)
kio 2755/15 (2)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (481)
termin składania ofert w przetargu ograniczonym (10657)
iii czp 103/10 (23)
xxiii ga 1041/15 (10)
zmiana oferty (13386)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
kio_1016_12 (28)
"termin składania ofert" (6604)
kio/ku 44/12 (4)
izrael (43)
art. 24 ust. 2a pzp (1918)
"brak podpisu" (254)
nazwa własna (4810)
elte (16)
24 ust. 2 pkt 1 (16317)
wdrożenie (2730)
kio/kd 30/14 (12)
warunek na dzień składania ofert (8063)
art. 85 ust. 5 (2928)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (169)
art 93 ust 1 pkt 7 (5987)
vi gz 61/10 (1)
art 49 ust 3 (2954)
protokół odbioru potwierdza (2279)
krk z czech (14)
1434/08 (9)
rażąco niska cena domniemanie (615)
cloud computing (5)
oferta skutecznie odrzucona (6043)
art. 36a ust. 3 (186)
"zamówienie uzupełniające" (656)
usługa o charakterze ciągłym (1181)
autoryzowany partner producenta (130)
przesłanie wezwania do uzupełnienia (819)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (5591)
nazwy podwykonawców (1552)
art. 87 ust. 2 (7927)
kio 2939/12 (7)
67 ust. 1 pkt 7 (2983)
brak ceny jednostkowej (2670)
"odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym " (395)
sponsor (17)
criminal records bureau (6)
kio 821/11 (15)
kio_2493_11 (7)
1239/14 (2)
xix ga 120/07 (5)
kio_2525_13 (9)
iii czp 52/2002 (4)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (3598)
poprawa omyłek (1113)
"art. 90 ust. 1" (1964)
2814/12 (2)
v ga 40/09 (24)
iv ca 1050/15 (4)
"1 zł" (138)
podwykonawstw (1020)
2422/15 (6)
umowa ramowa kryterium ceny (301)
wadium w częściach (1115)
82 ust. 2 (3056)
wydruk z ceidg (46)
634/14 (8)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2583)
oferty wariantowe (482)
1528/08 (2)
brak ceny w formularzu oferty (4286)
w sprawie rodzajów dokumentów (15143)
nierówne traktowanie wykonawców (12478)
ix ga 199/11 (1)
art. 38 ust. 2 (5201)
antydatowanie (67)
zły vat (209)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (327)
brak parafowanej umowy (270)
wpłata wadium w kasie (75)
kio/uzp 759/08 (7)
referencje data wystawienia (555)
"art. 36b ust. 2" (24)
pkp sa (887)
ii ca 679/10 (3)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4948)
art. 8 ust.3 (13914)
"zbycie przedsiębiorstwa" (35)
ii ca 430/09 (1)
46 ust. 3 (4052)
przetarg kompleksowa dostawa energii elektrycznej (93)
pisemne zobowiązanie forma (2281)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4492)
41/12 (33)
"obsługę prawną" (156)
xix_ga_268_09 (10)
zdolnośc kredytowa (965)
lte (27)
kio 1294/13 (3)
kio_1774_13 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3087)
kio/uzp 1070/09 (7)
kio 560/09 (9)
1729/09 (2)
nieważny certyfikat iso (230)
usługi finansowe (4872)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11451)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (9)
kio 1633/14 (5)
"art. 92 ust. 2" (100)
1191/08 (3)
c-451/08 (14)
proporcjonalny (1611)
i.1. ca 351/06 (1)
regenerowane (38)
74/14 (11)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1054)
2862/13 (6)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3845)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (802)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (206)
alpine bau (33)
iv ca 1322/11 (1)
rażąco niska cena po aukcji (87)
art. 86 ust. 3 (2174)
"doświadczenie osoby fizycznej" (7)
tłumaczenie referencji (710)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (14404)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (363)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
wezwanie do uzupełnienia próbki (437)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (13960)
system informatyczny (2078)
proporcjonalności (764)
iii_czp_147_08 (9)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (225)
c-496/99 (34)
istotna zmiana oferty (11332)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
fabrycznie nowy (858)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (2943)
czyn nieuczciwej konkurencji cena jednostkowa (1448)
kio_910_11 (3)
krk w niemczech (30)
harmonogram wykonania robót (1052)
wybór oferty po terminie związania ofertą (9807)
"istotna zmiana" (2241)
"rental rights" (10)
zasada uczciwej konkurencji (11158)
kio 148/15 (13)
narodowe centrum badań (225)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (165)
xix ga 186/07 (2)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2399)
brak interesu przystępującego (5774)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (672)
"wartość zamówienia" (8684)
kio_1844_14 (23)
xii ga 431/09 (8)
odrzucenie rażąco niska cena (2474)
rażąca niska cena (806)
ocena cen jednostkowych (2552)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2679)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (44)
oferta niezabezpieczona wadium (1461)
rażące naruszenie ustawy (2856)
nieprecyzyjne wezwanie (2699)
awaria (899)
xix ga 128/08 (96)
kio/2262/12 (10)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (7494)
forma pisemna oferty (3589)
kio/uzp 1016/09 (12)
272/13 (11)
usuwanie awarii (287)
"art. 22d ust. 2" (7)
xix ga 104/07 (3)
tajemnica (1882)
kio 1961/12 (18)
1758/11 (9)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (80)
kio 277/12 (3)
oferta złożona w innym miejscu (10709)
"art. 24 ust. 1 pkt 17" (30)
uzupełnienie wadium (1267)
"companies house" (7)
poświadczenie protokół odbioru (582)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1074)
tożsame (4306)
kryteria podmiotowe (1921)
agencja pracy tymczasowej (59)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (552)
siła wyższa (165)
forma pełnomocnictwa (1942)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (918)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (587)
konsultacje (827)
xii ga 151/08 (15)
doświadczenie komplementariusza (72)
kara umowna (954)
rażąco niska cena 2016 (261)
wynagrodzenie ryczałtowe za usługi (1408)
komisja przetargowa (2548)
kio 2854/12 (12)
ubezpieczenie oc (654)
zwolnienie z vat (436)
kio 229/12 (31)
"generalny wykonawca " (386)
brak wyceny materiału (1941)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (311)
"brak opłaconej polisy" (24)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (301)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (246)
artykuły biurowe (212)
średnie roczne zatrudnienie (178)
v ca 2446/09 (9)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
ii ca 88/09 (56)
art.184 (2568)
x ga 2/08/za (1)
"zamówienie sektorowe" (510)
1338/13 (7)
"ujawnienie źródła zapytania " (8)
ciągłość terminu związania ofertą (635)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1570)
niepełny formularz ofertowy (2493)
kio/uzp 703/09 (22)
zobowiązanie producenta (1885)
iii czp 164/94 (6)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (130)
wskażniki finansowe (1006)
konsalnet rażąco niska cena (15)
451/15 (8)
aldesa (39)
813/15 (14)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (870)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3095)
język gwarancji (997)
stadion wrocław (67)
1351/14 (2)
niedostępność produktu (39)
oferta złożona po terminie (21687)
89 ust. 1 pkt 3 (13856)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (718)
art. 381 (307)
"zmiana terminu realizacji" (169)
ii ca 158/09 (9)
vat (3639)
krs z hiszpanii (76)
asseco (546)
informacja o karach umownych w referencji (186)
v ga 84/11 (6)
jednorazowe wezwanie (601)
2799/11 (3)
utrata gwarancji (894)
instalacje solarne (100)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (60)
iv_ca_831_10 (10)
kosztorys (3189)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
istotna zmiana w treści oferty (10926)
uslugi lesne (501)
odwołanie w sobotę (262)
udzielenie kredytu (600)
kio 419/12 (12)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1298)
kio/2709/10 (3)
załącznik (13324)
c_196_08 (11)
"rozszerzenie zarzutów" (96)
art.91 ust.3 (4975)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (165)
1817/12 (14)
2679/12 (3)
kio/uzp 421/12 (12)
v ca 927/08 (9)
ulotki (427)
110/09 (94)
kio 103/10 (34)
ilość dostaw (1914)
2602/13 (6)
"stwierdza naruszenie" (4958)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2527)
ochrona osób i mienia (709)
898/09 (4)
"art. 24 ust. 8" (14)
1548/11 (7)
kio_kd_46_10 (17)
art.93 ust.1 pkt 4 (4023)
"pełnomocnictwo w oryginale" (17)
"kryterium jakości" (145)
hotel (168)
zasada bliskości (142)
odtajnienie informacji (819)
równoważny (3065)
grupa kapitałowa zmowa (69)
referencje należyte wykonanie (2982)
kio/uzp 687/10 (2)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (257)
koncentracja (345)
"zmiany w umowie" (135)
kio 647/14 (4)
art. 151 ust. 1 (1203)
openoffice (16)
rozwiązania alternatywne (1007)
zamówienia mieszane (299)
x ga 287/08 (2)
"prawa autorskie" (302)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1908)
klauzula wykonalności (89)
"§ 3 ust. 4" (296)
vi ca 464/05 (75)
1093/08 (39)
lekkomyślności lub niedbalstwa (65)
kio 1815/11 (12)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (536)
utrudnianie dostępu do rynku (1250)
kio 1456/12 (3)
art. 90 ust. 3 (7375)
xix ga 158/07 (4)
przerwanie ciągłości wadium (25)
art 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
2111/11 (3)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
1979/10 (3)
kio 1319/10 (3)
kryteria mierzalne (167)
art. 29 ust. 1 (28771)
usługa dystrybucji stawka vat (72)
krk szwecji (10)
nieprawidłowo obliczony vat (1747)
kio 384/13 (7)
xix ga 581/06 (7)
zmiany umowy (10382)
zmiana terminu zawarcia umowy (9481)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (294)
koncepcja realizacji (1231)
umowa o dzieło (665)
jedyny wykonawca (16718)
kio 1898/11 (3)
w sprawie dokumentów (17025)
kio/uzp 1695/09 (10)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7203)
kio 1934/12 (23)
1004/12 (4)
wykonawca uchyla się (4078)
13/13 (53)
pozycja zerowa (147)
kluczowych części (1942)
1615/14 (5)
art.26 ust.3 (8004)
brak wniosku o dopuszczenie (7970)
kio 1173/11 (5)
"87 ust.2 pkt 3" (2317)
art 5 ust 1a (3983)
wysokość zabezpieczenia (4462)
"centrum usług wspólnych" (41)
sukcesja uniwersalna (43)
"89 ust. 1 pkt 4" (1894)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (445)
"art. 142 ust 2" (14)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1302)
x ga 75/08 (10)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1 (5276)
status wykonawcy (2133)
linia gwarancyjna (305)
kio 1654/11 (5)
art 26 ust. 2b (2241)
kio 698/14 (3)
art. 24 ust. 2a (2334)
"świadczenie niemożliwe" (298)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (5591)
46/14 (15)
oświadczenie producenta o serwisie (793)
first class (19)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (18)
warunek doświadczenie (6889)
nie figuruje w rejestrze płatników (22)
xii ga 149/07 (2)
rok obrotowy (778)
próbki uzupełnienie (513)
"art. 113 ust. 1" (189)
wadium przelewem (265)
2345/13 (6)
jedną ofertę (6229)
art. 12a ust.2 (593)
2710/10 (13)
x ga 706/11 (21)
142 ust. 5 (1431)
uchyla (5035)
v ca 226/10 (12)
150/11 (4)
zabezpieczenie oferty wadium (1461)
"32 ust. 4" (170)
zarzuty (23181)
kio_2926_12 (6)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6535)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (241)
"niewłaściwy tryb" (151)
x ga 81/09 (11)
zmiana wykazu osób (3697)
kryteria równoważności (610)
grupa kapitałowa (717)
1461/16 (2)
"art. 145 ust. 1" (140)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (310)
kio 2041/11 (3)
uchylenie się od zawarcia umowy (3720)
vi ga 71/13 (3)
iii czp 123/07 (17)
2873/12 (9)
35/14 (28)
304/00 (216)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1123)
"art. 66" (961)
919/08 (13)
24b (106)
definicja omyłki (1045)
"certyfikat iso" (253)
kio/uzp 968/08 (8)
art. 147 (1837)
niejednoznaczny zapis siwz (6728)
"art. 6 ust. 1" (392)
doradztwo techniczne (649)
narusza art. 29 ust. 3 (22346)
wilim (253)
"art. 22 ust. 1 pkt 2" (2157)
sukcesja uniwersalna a referencje (20)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1365)
konkretyzacja warunków udziału (533)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (836)
kluczowa część zamówienia (1786)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
uprawnienia sep (30)
odrzucenie odwołania koszty (19037)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
disclosure of scotland (14)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (323)
2343/12 (9)
x ga 231/10 (2)
875/14 (2)
wyciąg z banku (180)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
oryginał (4542)
obroty na rachunku bieżącym (272)
"numer katalogowy" (303)
476/12 (4)
kio/ku 35/12 (4)
kio/uzp 1780/09 (4)
interesu (14694)
polisa (1312)
zakończenie postępowania o udzielenie (5298)
100 lat gwarancji (1286)
demonstracja (65)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
prekluzja dowodowa (29)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
kio/uzp 255/08 (16)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
art. 189 ust. 2 pkt 6 (5617)
kio_1217_13 (3)
ii ca 425/05 (8)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3235)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawcy (597)
kio/uzp 869/11 (4)
art. 97 (2590)
"tego samego rodzaju" (449)
kio 507/13 (3)
wadium dla konsorcjum (1019)
2498/14 (5)
wiedzy i doświadczenia (6135)
odpowiedzialność podwykonawcy (1201)
forma uzupełnionych dokumentów (2410)
kio 414/12 (6)
38 ust. 4a (662)
zasada pisemności (479)
rażąco niska cena ecm (54)
nie leży w interesie (1374)
usg (89)
kio 238/12 (35)
xix ga 265/08 (5)
355 kc (272)
art 87 ust 1 (7932)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1538)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (599)
kio 886/10 (6)
poprawienie stawki vat (813)
537/14 (3)
v ca 405/10 (3)
koncesja podwykonawcy (160)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (443)
dokumenty nie wymagane (16667)
brak pozycji kosztorysowej (1193)
"powtórzenie aukcji" (42)
kio 1027/10 (4)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (652)
naruszenie uczciwej konkurencji (12224)
567/09 (4)
wybór oferty po terminie związania (9946)
xii ga 311/09 (6)
459/10 (4)
wadium konsorcjum (1124)
dodatkowe dokumenty (11051)
ii ca 752/05 (15)
649/14 (3)
"i ca 117/12" (59)
art 89 ust.1 pkt 4 (14384)
wynagrodzenie barterowe (6)
błąd w obliczeniu ceny vat (1272)
160/12 (17)
"art. 29 ust. 3" (647)
ceidg bez daty (47)
2087/15 (2)
"powaga rzeczy osądzonej" (123)
"maksymalna cena jednostkowa" (4)
kio/uzp 286/08 (12)
odbiór robót (2887)
360/15 (9)
nakazuje unieważnienie postępowania (11431)
brak nazwy urządzenia (3152)
kio 1305/13 (3)
krotność (215)
kio/uzp 1339/10 (2)
umowa ryczałtowa (1902)
cena 0 zł (5778)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2108)
"art. 190 ust. 7" (587)
gmina wrocław (663)
treść zobowiązania do udostępnienia (2737)
zaświadczenie o niekaralności szwecja (13)
art. 185 ust. 1 (4257)
kio/uzp 1746/09 (10)
"zmiana wzoru umowy" (34)
kio 2873/13 (7)
migracja (288)
stany zjednoczone (210)
1565/12 (4)
kio/kd 21/14 (6)
kio_2931_13 (3)
podatek dochodowy (182)
tonery (115)
vi ca 377/08 (1)
leków (405)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
xii ga 568/11 (1)
kio/uzp 301/10 (5)
pełnomocnictwo bez daty (1814)
kio 1756/10 (17)
ii_ca_587_05 (86)
"równoważny" (3065)
krk wielka brytania (24)
kio 860/11 (5)
referencje podwykonawcy (969)
"iv ca 142/11" (19)
232/12 (15)
1367/08 (4)
art. 23 ust. 5 (13256)
kio_uzp_874_09 (9)
"art. 143b" (21)
xix ga 102/09 (17)
rekultywacja (155)
projekt własny (5690)
xxiii ga 584/13 (4)
dostawa leasing (215)
nieprawdziwych informacji (3314)
1571/13 (6)
kio 439/10 (12)
kio/uzp 965/09 (9)
data pełnomocnictwa (2252)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4089)
2769/12 (3)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (499)
kio_uzp_1029_08 (5)
art. 96 ust. 2 (2722)
ogólnodostępność (9)
zmiana wysokości kar umownych (942)
kio/uzp 476/09 (10)
nieotwarcie oferty (6104)
kio 1630/14 (3)
wnosi o unieważnienie postępowania (9231)
2742/11 (7)
x ga 189/13 (8)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10253)
infomex (37)
podanie nazwy podwykonawcy (958)
obligacje (19)
warta (584)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (951)
"wyroki kio" (11801)
art. 85 (3065)
kio/kd 43/15 (6)
art. 22 (17752)
2200/14 (7)
kio 1721/11 (12)
zamówienie dodatkowe (13145)
93 ust. 1 pkt 6 (5648)
antydatowany dokument (76)
163/09 (22)
"art. 86 ust. 2" (75)
metodologia (546)
kserokopia gwarancji wadium (164)
"w ramach jednej umowy" (153)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (334)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (704)
niezgodność przedmiaru projektem (799)
392/13 (26)
art 91 ust. 3a (705)
zamawiający jest związany kryteriami (6961)
166/15 (3)
kio 95/16 (5)
kio 598/13 (4)
zdolność ekonomiczna (1630)
koszt cyklu życia (94)
"in house" (133)
kio/uzp 1833/09 (5)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
kio 71/11 (15)
kio 797/14 (6)
kio_800_12_kio_803_12_kio_804_12_kio_807_12 (10)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (361)
2462/10 (3)
vii cz 410/10 (1)
xii ga 412/11 (2)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (12974)
siwz czytać całościowo (74)
xix ga 162/10 (20)
2292/13 (33)
nie opłacona polisa (506)
uprawnienia geodezyjne (326)
iii ca 490/04 (2)
"roboty dodatkowe" (498)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1740)
xii ga 517/11 (13)
finansowanie (2439)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2459)
kio 2591/13 (7)
ocena wiedzy i doświadczenia (5845)
rezygnacja podwykonawcy (161)
art. 24aa (28)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
art. 151 (1212)
cena jednostkowa 0 (1798)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
czynny obiekt (334)
warunek na korzyść wykonawcy (2321)
tajemnic (1882)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (7977)
kio 650/11 (4)
kio 1447/10 (16)
data referencji (2532)
2819/13 (7)
xii ga 451/10 (3)
i ca 117/12 (61)
iv ca 766/11 (1)
początek biegu terminu związania ofertą (237)
części oryginalne (1086)
wypowiedzenie umowy (1241)
ryczałt roboty dodatkowe (299)
emkan pro (10)
art. 42 ust. 1 pzp (2756)
kio 1393/11 (5)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
numer uprawnień (3154)
kio_540_13 (6)
"wieloletnia prognoza finansowa" (24)
"usługi telekomunikacyjne" (293)
preferowanie wykonawcy (1176)
urząd dozoru technicznego (167)
termin wszczęcia postępowania (14883)
"jednokrotne wezwanie" (119)
kio_1883_14 (12)
sąd okręgowy w poznaniu (3609)
2234/10 (5)
"zakres podwykonawstwa" (207)
błędy w dokumentacji (4707)
kierownik zamawiającego (2659)
kio_356_11 (15)
koncesja na obrót paliwami (34)
iso/iec 27001 (22)
213/13 (10)
przynależność osób do właściwej izby inżynierów budownictwa (146)
art.46 ust.4a (641)
wezwanie do podpisania umowy (3625)
"oświadczenie własne" (266)
pełnomocnictwo do wniesienia przystąpienia (3107)
piber (13)
kio_1201_12 (7)
koncert (31)
dostawa w usłudze (6191)
termin na uzupełnienie dokumentów (8091)
"art. 29" (3838)
"znajomość języka polskiego" (23)
i ca 273/09 (1)
kio 126/07 (8)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (340)
kosztorys ofertowy a cena ryczałtowa (1096)
v sa/wa 875/10 (7)
viii ga 98/09 (2)
fałszywe oświadczenie (348)
kio 711/12 (10)
c-19/00 (34)
najwyższa staranność (1412)
świadczenia okresowe lub ciągłe (840)
zobowiązanie osoby fizycznej (1251)
"konkurs architektoniczny" (17)
niekompletna lista grupy kapitałowej (57)
dml (5)
praw autorskich (1113)
kio 537/13 (4)
2398/13 (10)
art 97 (2590)
108/15 (13)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
"nieprawdziwa informacja" (2183)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
art. 6a pzp (560)
wadium uznanie rachunku (958)
kio_1050_12 (5)
kio 1918/12 (5)
zasada proporcjonalności (585)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1517)
93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
238/12 (35)
dokumenty podmiotów (10775)
846/10 (4)
"38 ust. 6" (241)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1393)
informacja o grupie kapitałowej (637)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2448)
kio_2031_12 (13)
xix ga 91/07 (5)
"nota pokrycia" (13)
usługi tłumaczeń (1653)
vi ga 50/09 (1)
vi aca 1369/08 (3)
in-house (133)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1129)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (16317)
c-387/14 (6)
496/10 (8)
centertel (90)
strona internetowa producenta (2032)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
244/13 (7)
1247/11 (3)
ibm (300)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (266)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3155)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1569)
"przejęcie pracowników" (18)
teoria wysłania (45)
kio 153/11 (4)
tresc referencji (3905)
kio 270/13 (7)
2146/12 (5)
przedmiot umowy (14108)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (186)
wydruk z banku (231)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15665)
art.36a (108)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7000)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4192)
zmiana stawki podatku vat (1233)
sobota (269)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7821)
kio 51/11 (17)
wybór oferty po upływie terminu związania (4681)
kio_2179_10 (6)
miejsca po przecinku (456)
iii czp 52/2011 (9)
wartość zrealizowanej części (4461)
brak stawki vat (1659)
sodexo (34)
oferta wstępna 26 (1391)
kio 467/12 (7)
zobowiązanie podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (654)
otwarcie ofert termin (6005)
awos (12)
brak wskazania podwykonawcy (1822)
doświadczenie osób (6207)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
24 ust. 2 a (16775)
brak pieczęci imiennej (170)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (460)
ii ca 417/06 (3)
opłata sądowa (311)
"udział w realizacji zamówienia" (551)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (233)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3607)
ii ca 84/06 (4)
co nastĘpuje (23174)
kio_1710_12 (7)
krs (2232)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (7787)
certyfikat ubezpieczenia (469)
treść formularza oferty (6275)
art. 51 ust. 1a (847)
x ga 59/08/za (1)
17 stycznia 2008 (4728)
brak informacji o należytym wykonaniu (6745)
art. 5a (1033)
tożsamość przedmiotowa (1025)
xxiii ga 683/13 (10)
podanie nieprawdziwych informacji (2164)
"kio 1874/10" (7)
kio/uzp 1848/09 (8)
xix_ga_225_10 (15)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
przedpłata (18)
potencjał podmiotów trzecich (1912)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (1237)
brak strony oferty (16556)
usługi główne (4096)
lista podmiotów (1177)
brak pieczątki (407)
średniego rocznego zatrudnienia (204)
1286/11 (4)
580/09 (6)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
odstąpienie od części umowy (2462)
katarzyna prowadzisz nieprawdziwe (243)
suma ubezpieczenia (790)
zakres równoważności (975)
wykładnia językowa siwz (630)
art. 143d (39)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (196)
art 22 (17752)
kio 1308/12 (4)
podwykonawstwo (1020)
błędne sformułowanie zarzutu (2706)
1295/10 (15)
akredytacja (230)
kio/uzp 871/09 (3)
błedny knr (186)
wpłata wadium po terminie (1263)
1582/12 (6)
2831/14 (3)
185 ust. 3 (4089)
kio 1089/10 (2)
wycofanie oferty (1432)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
autoryzowany kanał (74)
104 kc (455)
instytut (1770)
termin podpisania umowy (6522)
kio_2572_12_kio_2573_12 (5)
iv ckn 381/00 (10)
art 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
unieważnienie (15538)
dialog konkurencyjny (548)
kio 630/10 (2)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
art. 38 ust. 3 (5134)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (292)
753/13 (4)
art. 181 ust. 2a (256)
637/11 (25)
956/12 (9)
344/15 (4)
vi ca 628/05 (13)
ii ca 386/05 (2)
kio 1001/10 (2)
xii ga 102/09 (74)
zakaz podwykonawstwa ochrona (233)
iii ca 418/09 (11)
gpa (43)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1971)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
zmiana terminu zamówienia (14086)
zaświadczenie o niekaralności (452)
440/10 (4)
wyjątkowa sytuacja (2144)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4185)
art 181 ust 1 (1431)
poniżej kosztów (4188)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
xii ga 413/08 (4)
oferta nie zabezpieczona wadium (1461)
aktualna koncesja (332)
oświadczenie o niekaralności (572)
zastępstwo inwestycyjne (367)
kio 532/13 (5)
wadium wniesione przez konsorcjum (1117)
spółka z o.o. w organizacji (970)
kio 59/12 (22)
złożenie nieprawdziwych informacji wina (146)
projekt wykonawczy (2436)
kio 2498/14 (5)
kio_96_14 (5)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (463)
zamówienia dodatkowe ryczałt (382)
751/11 (7)
jednolity europejski (2956)
"usługa sprzątania" (487)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8227)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (426)
konkurencyjność (1505)
kio 974/13 (3)
"art. 60b" (19)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (768)
kio 115/14 (7)
kio/1765/10 (5)
wyjaśnienia wykonawcy (14495)
wadium oferty częściowe (489)
regulamin konkursu (324)
jeden producent (4366)
kio_1366_14 (8)
nieobiektywne kryterium (3554)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
spełnianie warunków w jednej części (7642)
425/12 (18)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2312)
"iv ca 683/12" (95)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (7365)
218/11 (39)
zmiana stron umowy (9175)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1408)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (218)
polisa oc pkd (62)
kio 846/10 (4)
oczywista omyłka rachunkowa (1194)
rękawice chirurgiczne (32)
art.67 ust.1 pkt 5 (1013)
nieproporcjonalny (1611)
18/14 (40)
niemiecki krk (32)
"art. 190 ust. 1a" (138)
x ga 174/14 (2)
kio_1455_10 (4)
błąd w obliczeniu ceny (2381)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
czyny nieuczciwej konkurencji (1643)
kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09 (8)
brak środków (13286)
221/16 (8)
kio 1818/11 (9)
"otwarcie ofert" (3314)
"kio 100/12" (27)
sekocenbud (144)
rebus (34)
"błąd w kosztorysie" (156)
uzasadnienie unieważnienia postępowania (14238)
ii ca 544/08 (5)
sublimit (16)
"omyłka rachunkowa " (1218)
ca 262/05 (8)
jedna usługa jedna umowa (1941)
nieprawdziwe informacje wykluczenie (3130)
"art. 26 ust. 2d" (83)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (479)
kryterium okres gwarancji (1889)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (187)
vat szkolenia (503)
art.24 ust.2a (743)
"art. 187 ust. 7" (70)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9273)
wykładnia (5945)
"bład w obliczeniu ceny" (1206)
"uzupełnienie dokumentów" (4956)
program funkcjonalno użytkowy (806)
zmiana producenta podczas realizacji (1715)
związany z przedmiotem zamówienia (12103)
krk austria (25)
art. 36 b (5298)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6192)
904/10 (5)
91 ust. 2a (1134)
usługa okresowa (1158)
centrum usług wspólnych (915)
"opłaconą polisę" (410)
warunki atmosferyczne (345)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4831)
likwidacja (upadłość) (334)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2705)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1074)
lar (8)
jedna usługa kilka umów (1004)
"oferta dodatkowa" (489)
pol-aqua (120)
referencje a kary umowne (143)
kryterium funkcjonalność (1364)
utajnienie całej oferty (556)
ix ca 542/08 (2)
2037/12 (25)
ix gc 201/07 (2)
inny dokument ubezpieczenia (2453)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (204)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (924)
kio 1066/10 (33)
brak podpisu na referencjach (707)
kio 2753/11 (11)
"spoza unii europejskiej" (10)
kio_ku_34_10 (9)
i ca 159/11 (13)
kio 1950/13 (5)
"handel referencjami" (36)
wykładnia rozszerzająca (923)
"26 ust. 2a" (477)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
warunki ekonomiczne (4312)
xii ga 350/09 (21)
błędne tłumaczenie (1306)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4255)
usługi turystyczne vat (44)
wadium w formie kopii (449)
zwolnienie od kosztów (1138)
1338/14 (3)
"wyrok wiąże" (4)
ograniczenie podwykonawców (2555)
serwis producenta podwykonawstwo (89)
kio 1544/11 (8)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4130)
wyjasnienia dokumentacji (10746)
current ratio (8)
ii ca 836/09 (1)
art.90 (2458)
scotland (14)
vii ca 587/09 (1)
art. 90 ust 3 (8234)
gwarancja wadialna konsorcjum (425)
dyrektywa obronna (34)
c-507/03 (30)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
doświadczenie osoby (6207)
berger bau (43)
na rzecz różnych odbiorców (1083)
opinia (7008)
odstapienie od umowy (2724)
jawność (1473)
opłacona polisa uzupełnienie (367)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (209)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
spełnianie warunków bez wskazania części (5169)
krajowego rejestru karnego (829)
ceidg z datą po terminie składania ofert (46)
art. 4 pkt 8a (414)
poświadczenie (2782)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1075)
vat gazy medyczne (51)
warunki zmiany umowy (9514)
centralnej ewidencji (288)
nie przesłał kopii przystąpienia (1708)
kio 281/12 (18)
unieważnienie postępowania interes publiczny (9688)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3146)
v ca 77/08 (2)
gwarancja dożywotnia (11)
kio 908/14 (4)
dysponowanie sprzętem (2611)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (546)
iii_ca_262_05 (7)
podpis pod ofertą (2712)
ballast (32)
dokument wystawiony po terminie (5124)
"parafa" (214)
art 5a (1033)
kio 290/11 (6)
"art. 51" (570)
v ca 984/08 (62)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12351)
2409/15 (3)
błędny termin realizacji zamówienia (5815)
definicja postępowania (5120)
art.+94+ust.+3 (117)
v ca 977/08 (1)
art. 124 (1014)
waloryzacja wynagrodzenia (215)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3553)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (692)
art 181 (1433)
termin składania ofert (11598)
art. 131a (43)
2635/12 (4)
"dowód opłacenia polisy" (59)
błędy zamawiającego (6080)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1517)
art. 22 ust.4 (9265)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (31)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
slim (8)
skrośne (16)
brak krk (509)
"zmiany umowy" (682)
usługi ochroniarskie (35)
"spółka komandytowa" (480)
kopia potwierdzenia wadium (560)
"wykaz osób" (1773)
kio 1734/11 (14)
od jednego producenta (4774)
"certyfikat równoważny" (46)
"uzupełnianie próbek" (14)
należyte wykonanie (9053)
jedna umowa jedna usługa (1941)
turcja (41)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
art. 151 ust. 2 (1367)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (632)
"0 zł" (7537)
polskie koleje państwowe (625)
warunek tożsamy (2811)
kio 1936/15 (11)
błąd w numerze katalogowym (281)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (29)
uzp/zo/0-1705/06 (2)
kio_2809_15 (8)
v sa/wa 327/13 (3)
kumulacja kar umownych (26)
art. 74 (2725)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5215)
formularz oferty z innego postępowania (5819)
dysponuje osobami (6174)
consortia (112)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3256)
cena jednostkowa 0,00 (140)
x ga 213/09 (2)
v ca 1603/14 (17)
wariantowa (482)
"67 ust. 1 pkt 6" (168)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3650)
kio 2220/10 (13)
brak kryteriów równoważności (576)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (137)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
spółka "w organizacji" (118)
protokół zdawczo odbiorczy (146)
art.24 ust.2 pkt.1 (6669)
ix ga 258/10 (1)
zastrzeżenie oferty (7428)
"forma uzupełnianych dokumentów" (11)
72/10 (19)
iii ca 455/08 (3)
nieprawdziwa informacja (3314)
kio_818_13 (3)
art. 29 ust. 2 (28737)
china overseas engineering group (13)
określenie przedmiotu zamówienia (19586)
"próbka systemu" (34)
zamówienia do 14 000 euro (1660)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4912)
190 ust. 1a (1069)
oferta nie odpowiada treści siwz (10692)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1979)
kio 2688/13 (3)
kio/uzp 260/09 (2)
formy porozumiewania się (256)
unieważnić (5729)
zaniżenie wartości zamówienia (1432)
kio 1804/12 (9)
"art. 142" (626)
13/14 (346)
vat omyłka (1177)
kio 2398/13 (10)
unieważnienie postępowania "co następuje" (13275)
art.26 ust.4 (5822)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1801)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
"błędna stawka podatku vat" (167)
kio/2363/10 (11)
art 5 ust 1b (1260)
kio_483_11 (4)
kio_874_13 (3)
nie wniesienie wadium (2494)
energia cieplna (227)
kio 1535/11 (5)
nie otwarto likwidacji austria (21)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1050)
pełnomocnictwo materialne (582)
usługa druku (1183)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (612)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
"art 6a" (59)
przewlekłość postępowania (106)
punkt funkcyjny (87)
subiektywna ocena (1280)
wartość szacunkowa (4832)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (307)
79/13 (46)
96/14 (15)
xii ga 133/11 (1)
"istotne zmiany umowy" (63)
przystąpienie do odwołania (16364)
art 26 ust 3 pzp (11021)
bezpodstawne wzbogacenie (135)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13471)
niezaskarżenie wezwania (2704)
okres gwarancji (3344)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1545)
531/12 (11)
interwenient (200)
"windows" (381)
rękojmia (1030)
niemiecki rejestr handlowy (75)
ix ga 46/08 (1)
kio 800/12 (12)
przedłużenie gwarancji wadialnej (321)
kio/uzp 654/08 (13)
"zmiana nieistotna" (394)
nakazuje unieważnić postępowanie (4053)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (124)
33/07 (36)
kio 624/12 (2)
korektor w ofercie (19)
684/12 (8)
"art. 83 ust. 3" (58)
logi (15)
formularz cenowy (2531)
"90 ust. 1" (2255)
grupa kapitałowa definicja (285)
oświadczenie podmiotu trzeciego (3740)
nadleśnictwo (429)
naruszenie obowiązków zawodowych (2957)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (296)
doświadczenie dostawy (4061)
kio 1974/12 (4)
art. 29 ust. 3a (1956)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
2873/13 (6)
braki formalne (6366)
397/14 (6)
kryteria oceny ofert (8829)
zarzut blankietowy (233)
982/10 (5)
unieważnienie zmiana okoliczności (7629)
"aukcja elektroniczna" (420)
ilość rdzeni (80)
art 24 ust 2a (2334)
pokój (258)
"jednokrotnie" (1099)
brak płatności częściowych (857)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1016)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (701)
uzp_zo_0_533_06 (14)
xix ga 195/09 (11)
990/09 (4)
udostępnienie zdolności kredytowej (294)
"częściowe odrzucenie odwołania" (92)
ceidg spółka cywilna (37)
usługi tego samego rodzaju (9596)
mosty katowice (216)
informacja banku (1523)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (237)
wykroczenie zawodowe (195)
stwierdzenie nieważności umowy (2076)
kio 100/12 (32)
spółka jawna zus (151)
kio_223_11 (3)
oczywiste omyłki rachunkowe (1194)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5604)
formularz ofertowy brak ceny (3216)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2338)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4020)
ii ca 675/04 (3)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15228)
spożywczy (190)
błąd w stawce vat (1143)
art 67 ust 1 pkt 4 (2946)
iv csk 626/13 (13)
c-389/92 (21)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (5869)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (559)
jaworzno (218)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2490)
zwrot próbki (480)
gwarancja ubezpieczeniowa (1004)
kio/uzp 853/08 (5)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (165)
art. 96 ust. 3 pzp (2132)
iii czp 52/11 (130)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (387)
kryteria jakościowe (1166)
1661/11 (5)
criminal record bureau (7)
1314/13 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (381)
38 ust. 4b (186)
prace badawcze (735)
art. 12a ust. 2 (623)
32 ust. 3 (5632)
pozycja 0 zł (4211)
art 87 ust 2 (7927)
806/15 (7)
termin płatności 90 dni (880)
rażąco niska cena ochrony (1347)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2193)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
błąd zamawiającego (6080)
pełnomocnik ceidg (64)
x ga 269/07 (2)
vi ga 192/10 (22)
kio/uzp 244/09 (14)
budynki użyteczności publicznej (407)
przynależności do grupy (274)
202/09 (17)
kosztorys uproszczony (503)
178/15 (15)
niska cena (2692)
"art. 26 ust. 3" (6630)
zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo (139)
treść zobowiązania (7209)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4278)
zmiana umowy termin realizacji zamówienia (8853)
wady gwarancji wadialnej (115)
kio 549/15 (3)
naruszenie zasady jawności (1425)
niekompatybilność techniczna (59)
kio_2694_13 (4)
zakaz podwykonawców (703)
"art. 31 ust. 2" (132)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3043)
110/14 (12)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (259)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1742)
kio 366/13 (7)
192 ust. 7 (11645)
zarządzanie projektem (2900)
zaokrąglenie cen (208)
godziny pracy zamawiającego (1685)
siła wyższa art. 144 (34)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (25)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1433)
uzp/zo/0-184/07 (3)
notarialne potwierdzenie podpisu (265)
wolna reka (1647)
"cena jednostkowa" (2176)
zmiana terminu rozpoczęcia (2546)
art. 185 ust. 2 (4256)
wykonalność orzeczenia (281)
kio 854/11 (10)
zakaz podwykonawstwa (330)
"tłumaczenie przysięgłe" (442)
nadzór autorski wolna ręka (106)
oświadczenie o podwykonawcach (2372)
"zamówień publicznych" (29750)
"art. 196 ust. 4" (269)
"wysokość kar umownych" (178)
rozliczenie w walucie obcej (35)
"ze środków publicznych" (680)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
bezczynność (298)
ii ca 647/09 (2)
"uzasadnienie odrzucenia oferty" (925)
definicja oferty (4385)
1980/12 (40)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (2943)
oferta (23953)
przetarg nieograniczony (21234)
sumowanie wartości polis oc (62)
pgnig termika (13)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
wadium w pieniądzu (375)
xix ga 520/06 (5)
ograniczenie do jednego producenta (4022)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5251)
kio 915/13 (3)
"różne rozumienie" (30)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1503)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
aneksowanie umów (28)
upływ terminu związania ofertą unieważnienie postępowania (4433)
bliskości (145)
2725/11 (10)
dzielenie (970)
wadium gwarancja (1385)
art.93 ust.1 pkt.7 (2457)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (162)
tonery do drukarek (91)
676/11 (6)
1629/11 (5)
"umowy zlecenia" (361)
art. 23 (13004)
odpowiedzialność konsorcjum (2464)
uzupełnienie (8852)
sprint (118)
dotychczasowy wykonawca (4779)
zbyt wysokie kary umowne (156)
uzupełniające (4003)
jedna umowa (5214)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (6818)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (240)
93 ust. 1 pkt 7 (5987)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (660)
skarga wniesiona przez przystępującego (8453)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2452)
v ga 106/12 (7)
specyfika przedmiotu zamówienia podwykonawstwo (309)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2293)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4488)
na pierwsze żądanie (10541)
"art 87 ust 2 pkt 3" (2567)
intertrading (87)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (5591)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2260)
ix_ga_392_13 (14)
oferta otwarcie ofert (5732)
1641/14 (5)
pzp (21781)
vat 23% (2302)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1350)
kio/uzp 822/11 (18)
energa operator (76)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (10559)
uchyla się (4998)
ryzyko (2205)
dostawa ciepła (297)
kio 2057/11 (2)
nakazanie utajnienia (797)
"protokół odbioru" (1091)
odtajnienie wykazu dostaw (228)
podstawa dysponowania osobą (4624)
"kopia gwarancji wadialnej" (12)
treść gwarancji wadium (1305)
2939/12, kio 2942/12 (6)
usługa sprzątania (962)
suma cen ryczałtowych (465)
art. 26 2b pzp (2016)
odwołanie na treść siwz (16702)
ge medical (215)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2633)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1899)
"kio/uzp 1511/08" (36)
rozwojowe (456)
niezgodność treści oferty z treścia siwz (6431)
kio_956_12 (4)
c-318/94 (37)
kio 2332/12 (4)
"iii czp 25/07" (13)
zamówienia tożsame (4240)
ograniczenie zakresu zamówienia (19107)
91 ust. 2 (7466)
1185/15 (6)
warunki udziału w ogłoszeniu (13323)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (220)
kio_1582_11 (5)
dokumenty francja (321)
w przygotowaniu postępowania (6052)
kio 1110/11 (6)
1705/14 (11)
"kredyt odnawialny" (17)
zabezpieczenie należytego wykonania (2837)
wstępne ogłoszenie (1598)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (47)
1958/11 (8)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
xix ga 18/10 (31)
referencje wystawione przez wykonawcę (2148)
spis kosztów) (768)
kio 2212/10 (6)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (283)
xii ga 230/07 (2)
barterowa (8)
błędna cena jednostkowa (1540)
"autoryzowany serwis" (83)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (104)
"błędny numer katalogowy" (5)
kio_356_12 (10)
istotne elementy umowy (7829)
xii ga 423/08 (1)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1107)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (61)
protokół odbioru należyte wykonanie (1701)
pełnomocnictwo w oryginale (1304)
kio 1143/13 (3)
kio 1588/10 (9)
kio_1201_13 (11)
"wadium po terminie" (14)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
wykaz głównych usług (2033)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1822)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (760)
najkorzystniejsza oferta (17216)
"v ca 1412/07" (5)
brak wpisu do ewidencji (932)
roboty uzupełniające (2370)
wpływ na wynik postępowania (14158)
warunki płatności (2484)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (42)
1225/10 (8)
0,00 zł (323)
rażąco niska cena odbiór odpadów (190)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1127)
kio_uzp_1789_09 (3)
x ga 25/10 (26)
sponsoring (3)
kio 537/14 (3)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6226)
zmiana ceny jednostkowej (2454)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2048)
brak formularza oferty (5758)
data wszczęcia postępowania (6268)
x ga 269/11 (4)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3219)
ochrona ubezpieczeniowa (1012)
mpo (86)
v ca 2037/08 (12)
kio 138/12 (7)
kio 600/12 (17)
usługi medyczne (1346)
238/13 (6)
ubezpieczenie grupowe (63)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3953)
v ca 1377/05 (3)
zwolnienie z kosztów (1138)
senetic (8)
726/15 (4)
29 ust.1 (27003)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (199)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
2012 (7674)
924/14 (22)
jurysdykcja (55)
art.25 ust.1 pkt 2 (4384)
fałszywe referencje (96)
"art. 22 ust. 4" (1016)
jadłospis tajemnica (4)
art. 47 (2717)
nieistniejąca stawka podatku vat (839)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10167)
kio_uzp_1249_09 (11)
xii ga 261/07 (2)
brak pieczęci (630)
kio_1467_11 (8)
cena zero (8047)
191/10 (16)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4063)
brak dokumentacji projektowej (3217)
liczenie terminu składania ofert (2709)
odpowiedzialnośc osób biorących udział w postępowaniu (3975)
2722/12 (6)
"ochrona praw wyłącznych" (154)
sublimity (16)
art. 36 a (6124)
ranking w przetargu ograniczonym (1488)
tamex (65)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
dostawa samochodów + word (11)
1247/12 (7)
wykaz wykonanych zamówień (7791)
należyte wykonanie dostaw (2432)
vi ga 79/09 (3)
kio 738/13 (4)
1220/11 (2)
1 grosz (23659)
rażąco cena (3689)
skuteczność wadium (553)
cofnął sprzeciw (251)
kio 425/12 (12)
"odmowa udostępnienia" (241)
kio/uzp 14/10 (173)
patent (683)
kio 1166/13 (3)
potencjał techniczny (3692)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (45)
data uzupełnianych dokumentów (2329)
dyrektor kontraktu (567)
przejrzystość (1325)
brak dowodu opłaty polisy (181)
"nieporównywalność ofert" (145)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (44)
gwarancja wadialna (746)
x ga 247/09 (1)
2059/16 (23)
siemens ag (93)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
basic disclosure (8)
"kio/uzp 27/09" (23)
kio 2181/10 (2)
nieskuteczne przystąpienie (6483)
protokół odbioru jako dowód (1863)
zwrot oferty (15947)
kio 51/12 (8)
doświadczenie członka konsorcjum (2034)
zus spółka jawna (151)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1486)
zła stawka vat (130)
"inżynier kontraktu" (615)
należyte wykonanie usługi (6429)
46 ust. 4a (897)
xix ga 179/13 (37)
findom (10)
wydruk z krs (338)
brak ceny w formularzu cenowym (2036)
1501/14 (9)
kio_uzp_867_09 (9)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (426)
1142/15 (5)
parametry techniczne (5311)
brak wpływu na wynik postępowania (11449)
tryb postępowania wolna ręka (1605)
kio_953_13 (22)
kio 327/14 (8)
v ca 1805/09 (2)
kary umowne kryterium (578)
kio/uzp 780/10 (12)
kio_1737_14 (8)
dwa miejsca po przecinku (448)
kio 1164/11 (6)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
iv ca 926/06 (5)
"minimalne wynagrodzenie" (426)
kio_ku_5_08 (8)
wyjasnienia tresci siwz (11379)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (7767)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3059)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
"art. 85 ust. 2 " (295)
brak wskazania okresu gwarancji (2152)
sk 22/08 (30)
"kio 297/13" (27)
"nie mogą obciążać wykonawców" (74)
855/05 (16)
"konflikt interesów" (84)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (6882)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (202)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1088)
istotna zmiana okoliczności (10324)
kio 473/14 (3)
art. 110 pzp (1291)
kio_2480_12 (7)
kio 1197/13 (6)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (607)
91 ust 3a (705)
kio 1670/11 (4)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (147)
agencja rozwoju przemysłu (25)
1010/12 (7)
466/08 (23)
"jawność umów" (42)
niejednoznaczne zapisy siwz (6214)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (185)
190/09 (3)
przychód (942)
kio 1308/13 (4)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
zasoby podmiotu trzeciego (1890)
"klauzula społeczna" (15)
kio 82/12 (5)
udostępnienie ubezpieczenia (875)
pkwiu (246)
kio 412/15 (4)
ca 3036/10 (34)
2814/14 (6)
dokument nie podpisany (6835)
funkcjonalność system (1823)
kio 2744 (14)
kosztorys przy ryczałcie (267)
kio 2104/13 (4)
poprawienie omyłek (2821)
sumowanie zamówień (738)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
usługi priorytetowe (481)
przerzucanie kosztów (357)
czynności zastrzeżone dla kierownika (631)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (546)
kio 404/14 (8)
w okresie ostatnich 3 lat (5605)
kio_424_11 (8)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (176)
zmiana siwz (11190)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (140)
26 ust 3 (14975)
ii ca 67/05 (3)
xix ga 34/07 (5)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
kio_863_15 (5)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3534)
kio_527_13 (4)
kio/uzp 354/10 (3)
krk komplementariusza (34)
jednokrotnego wezwania (935)
kio_667_10 (6)
"art. 96" (968)
sosnowiec (394)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (22)
xix ga 514/08 (2)
kio/kd 64/12 (2)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (134)
niejasne kryteria oceny ofert (2569)
auskunft (2)
"oświadczenie wiedzy" (478)
kio 703/09 (22)
usługa zakończona referencje (1120)
v ca 886/05 (6)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4216)
koszty amortyzacji (295)
41/14 (21)
c-337/98 (26)
zbyt wygórowane kary umowne (105)
c-264/03 (20)
kio_uzp_1117_09 (12)
"informacje z internetu" (6)
zasada szybkości postępowania (645)
kio 479/12 (3)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2312)
kio 2009/12 (201)
poprawa innych omyłek (1068)
brak tłumaczenia dokumentu (2519)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (186)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (260)
626/12 (4)
kryterium parametry techniczne (2849)
vii ga 9/09 (8)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (72)
"wadliwe pełnomocnictwo" (595)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (26)
"zwrot wadium" (253)
"interes w przystąpieniu" (169)
xii ga 1/09 (12)
poprawienie ceny jednostkowej (1211)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10583)
zmiana istotna umowy (9164)
zawieszona działalność (282)
microsoft (355)
"jeden producent" (650)
odtajnienie harmonogramu (128)
równoważności (1008)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2298)
kd_12_14 (5)
36b ust. 2 (73)
art. 101 (1535)
482/12 (26)
x ga 227/09 (6)
vii ca 363/08 (1)
1827/15 (2)
kio 1507/11 (6)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (403)
"art. 15 ust. 1 pkt 1" (513)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (359)
kio 900/14 (8)
218/12 (13)
"tożsamość czasowa" (58)
naruszenie art 42 ust 1 (3981)
brak interesu we wniesieniu odwołania (7455)
939/10 (12)
"kluczowe części zamówienia" (53)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (20)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8490)
naliczenie kar umownych (406)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (279)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (6387)
brak interesu w przystąpieniu (8243)
zakład opieki zdrowotnej (1469)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (616)
kio 2129/12 (7)
1431/08 (15)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1132)
471/11 (9)
referencje konsorcjum (1880)
wyrok kio (13709)
ca 421/07 (19)
"utajnienie wykazu osób" (16)
doświadczenie jako podwykonawca (1851)
grupie kapitałowej (821)
tłumaczenia (2695)
brak podpisu na ofercie (2642)
"iso producenta" (5)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (692)
rażąco niska cena wyjasnienia (2606)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
kio/uzp 107/09 (18)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9646)
1553/13 (2)
kontrola uprzednia (2282)
kio 63/12 (23)
kio_2397_11 (3)
lokata (72)
kio 277/14 (6)
podpis (3643)
odrzucenie odwołania res iudicata (42)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
dobre obyczaje kupieckie (108)
"kary umowne" "wygórowane" (191)
oryginał gwarancji wadialnej (310)
sam sobie (9907)
kio/kd 15/10 (26)
odrzuca skargę (19616)
kio_2419_14 (7)
iso (730)
baza magazynowo transportowa (83)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (643)
x ga 258/09 (4)
art. 180 ust. 2 (5727)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1633)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14290)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20385)
"art. 101" (117)
xix ga 92/11 (18)
krk z datą po terminie składania ofert (295)
rażąco niska cena dostawy (983)
2315/13 (3)
biuletyn nr 3 (3744)
bezprzedmiotowe odwołanie (1977)
"uprawnienia budowlane" (1012)
"oferta wariantowa" (366)
lasy państwowe (344)
oferta wyjaśnienia treści oferty (13100)
gramatura papieru (35)
kio 2753/12 (9)
brak wyceny pozycji w formularzu (1412)
"i ca 131/15" (15)
kryteria oceny ofert w żywieniu (126)
brak opisu parametrów technicznych (3955)
2314/11 (4)
wykluczenie podwykonawcy (2136)
wykładnia gwarancji (1599)
df/gko-odw.35/46/2005/331 z dnia 7 listopada 2005 r. (2)
448/12 (19)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1545)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (987)
krus (120)
uzasadnienie tajemnicy (1963)
art. 180 (5732)
25/14 (26)
iii_czp_52_11 (129)
135/10 (6)
wyrób medyczny (789)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (372)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (843)
spóźnione odwołanie (1719)
152/11 (8)
wymagane dokumenty (16667)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (483)
kio_507_13 (3)
wykładnia postanowień siwz (3402)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
sygn. akt iv ca 468/05 (13)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (823)
criminal (26)
zakup samochodów osobowych (162)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5466)
c-324/14 (10)
"kio 1535/11" (4)
opcji (835)
certificate of compliance (3)
i ca 368/11 (1)
kio_2531_11 (5)
odległość (909)
"art. 185 ust. 4" (121)
faksymila (2)
centrum unijnych projektów transportowych (34)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (16533)
art. 51 ust. 2 (3333)
735/13 (11)
kio 2342/12 (6)
odszkodowanie (669)
"błędna podstawa prawna" (90)
kio/ku 50/09 (2)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2132)
1467/12 (2)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7796)
kio_1434_12 (4)
obiekt użyteczności publicznej (417)
141/10 (7)
kio/kd 46/10 (18)
utajnienie karty technicznej (205)
enea wytwarzanie (35)
brak interesu odwołanie (11192)
"sąd okręgowy w warszawie" (6204)
"art. 4 pkt 13" (10)
1512/13 (3)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (56)
kio/uzp-606/11 (11)
2505/11 (7)
przyspieszona (353)
składanie ofert częściowych (2639)
479/12 (6)
kryterium społeczne (2117)
dowód opłacona polisa (407)
1059/12 (4)
stanowi treść oferty (17433)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1121)
piotr kozłowski (850)
interes (13594)
"odtajnienie dokumentów" (218)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
"warunki zmiany umowy" (64)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
183/11 (25)
"art. 96 ust. 3" (574)
"uchwała kio" (809)
częściowe odtajnienie (240)
2492/11 (5)
spełnianie warunków przez konsorcjum (4911)
tożsamość (1169)
adhezyjny (89)
vii ga 59/08 (3)
kio_1161_12 (6)
225/08 (4)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (277)
1587/11 (7)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (399)
wskazanie jednego producenta (2901)
kto wystawia referencje (364)
wielokrotne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (489)
udział w realizacji zamówienia (13565)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (381)
protokół postępowania (7624)
"gwarancja wadialna" (648)
x ga 51/09 (3)
przystąpienie termin (16508)
rażąco niska cena usługi sprzątania (231)
4 pkt 8 pzp (15268)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (825)
iv ca 29/10 (40)
"oświadczenie woli zamawiającego" (161)
oferta po terminie (23006)
art. 151a (19)
istotna zmiana ceny oferty (7078)
kio_1661_11_kio_1684_11 (3)
zatrzymane wadium (104)
upłynął termin związania ofertą (1837)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (16)
fundacja jako wykonawca (210)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
1980/09 (13)
v ca 3384/14 (18)
art. 29 ust. 3 (27327)
kio 2010/13 (5)
treśc referencji (3666)
c-324/93 (8)
polisa tajemnica (160)
udostępnienie uzupełnień (2717)
dokumenty przed zawarciem umowy (10154)
saltex (33)
1543/14 (10)
kio 1213/15 (2)
kio 841/11 (5)
odrzuca zażalenie (188)
wodzisław (63)
zapoznać się z jego treścią (5733)
wezwanie rażąco niska cena (1774)
kio 1804/13 (7)
zobowiązanie do współpracy (1596)
oprogramowanie kompatybilne (253)
świadczenia okresowe (1210)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4564)
kio_1779_13 (6)
rÓwnowaŻna (3065)
kio 260/09 (2)
uprawnienia telekomunikacyjne (515)
"wycofanie oferty" (99)
1063/12 (8)
działalność nie ujawnioną w krs (554)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1268)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (131)
różne stawki podatku vat (912)
kio_628_11 (9)
1305/11 (5)
kio_uzp_254_08 (19)
udostępnianie doświadczenia (1838)
"kio/kd 33/12" (3)
erp kryteria oceny ofert (88)
kio_1114_12 (13)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7153)
"oczywista omyłka pisarska" (1230)
zamówienia sektorowe (1019)
art. 58 k.c. (731)
logo producenta (129)
koszty postępowania skargowego (626)
kio_1785_14 (17)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (775)
formularz cenowy uzupełnienie (1317)
nieuprawnione żądanie dokumentów (7575)
kio_813_15 (14)
odmowa podpisania umowy (840)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (113)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1455)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (407)
postępowanie odwoławcze (23723)
v ca 117/07 (137)
kio 1460/13 (3)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (3676)
973/13 (5)
nie złożył pełnomocnictwa (4214)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (404)
interes publiczny unieważnienie (9688)
ugoda (94)
stosunek pracy (6755)
doświadczenie spółki cywilnej (1793)
art. 6a ustawy pzp (560)
kio_2407_13 (5)
konsorcjum zezwolenie (565)
kio/1874/10 (7)
wartość referencji (3209)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (177)
397/15 (2)
shanghai electric (8)
kio 224/13 (3)
xii ga 517/09 (8)
certyfikat oc (163)
kryterium właściwości wykonawcy (1735)
ii ca 785/10 (1)
domestos (5)
rachunek kosztów cyklu życia (24)
kara umowna należyte wykonanie (740)
cena ryczałtowa (2036)
generalna dyrekcja (998)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (677)
podwykonawca dostawy (1333)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (437)
zamówienia uzupełniajace (3951)
gwarancja przetargowa (2114)
krk zagraniczne (98)
i ga 39/12 (18)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
kryterium oceny ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (1141)
przychód netto ze sprzedaży (279)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (285)
bony (79)
zasoby podmiotów trzecich polisa (200)
629/12 (5)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (9139)
kio 150/12 (14)
630/09 (2)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1211)
250/12 (8)
v ca 1468/10 (3)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (28)
arcadis (48)
kio/uzp 37/10 (28)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1986)
poprawa stawki vat (316)
przedwczesny zarzut (1472)
vii ga 136/09 za (9)
opłacona polisa oc (307)
polkomtel (117)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1207)
"art. 186 ust. 2" (2456)
9296 (31)
zwłoka nienależyte wykonanie (368)
pełnomocnictwo do wadium (874)
wygórowane warunki (702)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1819)
ii ga 117/09 (10)
"24 ust. 2 pkt 3" (3587)
145/15 (9)
referencje członka konsorcjum (1079)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (240)
gwarancja wykonawcy gwarancja producenta (1030)
art. 57 kpa (73)
kio_292_13_kio_295_13_kio_309_13 (6)
inna omyłka cena (2791)
kio_uzp_133_10 (6)
najem lokalu (29)
uzupełnienie nazwy producenta (1420)
środki czystości (1068)
rażąco niska cena jednostkowa (1074)
32 ust. 4 (4889)
292/13 (10)
cena roboczogodziny (595)
usługi kulturalne (100)
946/14 (7)
harmonogram rzeczowo-finansowy (472)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3214)
dysponowanie pośrednie (1614)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (162)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (719)
2185/14 (16)
2537/13 (4)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3470)
2407/12 (2)
oprogramowanie (2641)
ujemna cena jednostkowa (94)
doświadczenie wspólnika (531)
wykaz potencjału technicznego (2665)
potwierdzenie należytego wykonania (7834)
kio 942/13 (2)
kio/uzp/843/09 (6)
camco (18)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (749)
kio 1027/12 (17)
sztuczne łączenie zamówień (273)
"zakład karny" (57)
2057/11 (2)
za krótki termin realizacji (1575)
błędy w kosztorysie ryczałt (163)
odpowiedzialność solidarna (489)
"do wglądu w siedzibie" (26)
kio 2401/10 (6)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3043)
strona z (22265)
"art. 6" (2761)
ograniczenie zasady swobody umów (1353)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1694)
art 17 ust. 1 pkt 4 (13219)
zamierza przeznaczyć (2644)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2514)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (2851)
1060/13 (4)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1322)
kio/kd 80/12 (8)
faktura potwierdza (2723)
itil równoważny (28)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
wezwanie do uzupełnienia próbek (437)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1777)
art. 185 ust. 3 (4089)
kio 854/12 (6)
1974/12 (4)
kio/2785/10 (4)
pojęcie kryterium (2406)
wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (1339)
ix ga 93/09 (1)
stawka roboczogodziny (479)
indra (50)
v_ca_3036_10 (34)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1611)
"inżynieria cenowa" (6)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (233)
fart (40)
vi ca 206/11 (1)
"146 ust. 6" (220)
183 ust 2 (2056)
kio 2600/11 (4)
sprzęt fabrycznie nowy (355)
łopianowska wadium (56)
kio 1202/12 (3)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
polisa podmiotu trzeciego (392)
x ga 354/07 (2)
efekt skali (634)
art 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
rafako (58)
konsorcjum a koncesja (238)
in dubio pro reo (55)
kio_2434_12 (7)
"umowa ramowa" (463)
953/13 (26)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4863)
"zakres konkursu" (7)
art 131 (1247)
1693/11 (14)
zatrzymanie wadium 4a (552)
związanie żądaniami odwołania (10301)
warunki równoważności (957)
850/08 (2)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4130)
"tożsamość przedmiotowa" (80)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
pelnomocnictwo rodzajowe (450)
vi ga 142/08 (1)
certificate of good standing (3)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (475)
protokół końcowy (1895)
kio/uzp 28/10 (120)
intel xeon (33)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2822)
informatyczne (2356)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4876)
rachunek zysków i strat (490)
brak wskazania podwykonawców (1822)
1237/11 (23)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1501)
"art. 38 ust. 4b" (42)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (518)
środki finansowe (6196)
skrócenie terminu płatności (180)
738/13 (4)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (407)
"brak ceny oferty" (3)
impel catering (91)
ii ca 529/04 (4)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (427)
kio/kd 99/10 (9)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
c 454/06 (59)
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (247)
kio_1780_14 (3)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4929)
tajemnica cena jednostkowa (573)
kio 2493 (39)
koncentracja środków ochrony prawnej (288)
art 38 ust 4 (5050)
art. 24 (16842)
"art. 16" wspólnie (225)
sumować doświadczenie (454)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (75)
pełnomocnictwo dla lidera (1103)
penados (7)
"art. 34" (386)
cena jednostkowa w kryterium (1747)
91c (90)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
braki w formularzu oferty (5758)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
uzupelnienie bez wezwania (5982)
06 austria istotna zmiana (114)
art. 22 ust. 1 (17683)
brak jednej pozycji w formularzu cenowym (1643)
atest pzh (99)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4627)
informacja z krajowego rejestru karnego (797)
kio 2537/13 (4)
istotna zmiana umowy (9164)
krk prokurenta (50)
likwidacja niemcy (62)
iv ca 1020/08 (2)
prokurent krk (50)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1879)
867/10 (8)
1941/09 (11)
"koszt eksploatacji" (399)
"fidic lub równoważne" (34)
"art. 170 ust. 4" (10)
"art. 111" (254)
kio 98/13 (12)
it.expert (144)
kio 54/12 (23)
322/08 (3)
2462/12 (2)
iv ca 772/05 (4)
know how (448)
aspekty społeczne (813)
pojęcie modernizacji (588)
1504/14 (3)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (75)
1749/13 (3)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1916)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (16533)
pojęcie zarzutu (3225)
skanska (477)
kio 314/11 (61)
art. 5 ust 1b (1456)
kio/uzp 59/10 (15)
"opinia bankowa" (319)
umowa (15945)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (902)
x ga 379/06 (1)
kio 2223/11 (17)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (141)
12a (624)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
żądanie unieważnienia postępowania (11117)
2810/11 (26)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1789)
ii ca 87/07 (6)
zwolnienie podmiotowe (308)
opinii biegłego (1600)
zmiana terminu dostawy (6724)
"odrzuca skargę" (591)
obronności i bezpieczeństwa (160)
modyfikacja oferty (4752)
telefonii komórkowej (170)
"art. 12a ust. 2" (99)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1372)
oświadczenie o akceptacji siwz (1134)
art.185 ust.6 pzp (1268)
kio 1066/11 (11)
kio_1582_12 (6)
brak współdziałania zamawiającego (530)
waloryzacja (236)
art. 94 ust. 1 (2550)
2643/10 (4)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3186)
sprzęt komputerowy (1443)
zniszczył próbkę (41)
kio_1601_13 (6)
art. 91 ust. 3a (705)
defibrylator (63)
opis równoważności (872)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11980)
microsoft whcl (11)
2339/14 (3)
związanie zarzutami odwołania (11243)
pkp intercity (95)
wykonanie wyroku izby (12146)
udostępnienie polisy oc (175)
2234/12 (5)
sygn. akt x ga 652/13 (42)
x ga 395/06 (3)
kryterium jakość (2648)
toya (22)
x ga 122/10 (35)
brak tłumaczenia na język polski (1214)
kio 2411/12 (6)
"zaświadczenie z zus" (171)
"wykluczenie podwykonawcy" (20)
podwykonawca podmiot trzeci (1414)
c-399/98 (32)
podpis czytelny (492)
179 szkoda (4908)
brak parafowanego wzoru umowy (164)
ca 489/06 (41)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (281)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (496)
x ga 311/10 (17)
viii ga 244/09 (2)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (137)
inne usługi niepriorytetowe (467)
naprawienie szkody (977)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5604)
kio 2479/13 (3)
kio 2295/12 (9)
kio_uzp_1659_09 (3)
sedlak & sedlak (7)
1642 (39)
xxiii ga 634/09 (5)
nie skonkretyzował warunku (959)
2228/10 (5)
niemiec (707)
"papiery wartościowe" (192)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3043)
kio 21/09 (254)
brak numeru katalogowego (604)
równoważność windows (85)
kio/kd 92 (131)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (622)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2188)
58/10 (43)
niekaralność wielka brytania (52)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (670)
samouzupełnienie dokumentów (2)
iii ca 727/05 (7)
kio/uzp 1967/10 (3)
238/14 (10)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (514)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (19)
117/15 (5)
"brak ceny" (50)
ranking wniosków (1214)
ix ga 265/11 (2)
29 ust.2 (22764)
kio 29/11 (185)
471/08 (4)
"istotna zmiana umowy" (63)
"zaniechanie wykonania wyroku" (50)
2013 (10108)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (316)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (7734)
vi ca 32/11 (3)
art. 84 ust. 1 (2609)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (716)
30% wartości zamówienia (10751)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (127)
822/11 (18)
1001/10 (2)
ix ga 228/09 (2)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
kio 1133/12 (6)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (941)
opłata od pełnomocnictwa (231)
ii ca 689/04 (6)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1554)
dwukrotne wezwanie (948)
kio 1594/12 (3)
"konkurs" (1784)
solaris (89)
iii ca 582/08 (1)
xix ga 79/07 (1)
i ca 40/07 (5)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (720)
doświadczenie fidic (335)
art 82 ust 1 (3060)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1565)
nieważne pełnomocnictwo (1835)
umowy są jawne (3751)
promocja (392)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (288)
kio 738/14 (9)
"kio 1287/14" (12)
sap (160)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
błąd (6901)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (404)
"roboty zamienne" (120)
przeniesienie praw autorskich (290)
czterech miejsc po przecinku (204)
ii ca 757/06 (1)
grupa interwencyjna (96)
odrębne umowy (6486)
zmiana harmonogramu (1341)
zatrzymanie wadium droga sądowa (94)
oświadczenie wiedzy (7075)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
odpis pfron (24)
przedwczesny (1523)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8327)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (737)
109/11 (8)
ix ga 137/06 (23)
548/15 (7)
polsuper (37)
brak pełnomocnictwa (3514)
ubezpieczenie mienia (350)
wartość umowy (10950)
kio 8/11 (219)
niekompletny formularz cenowy (532)
kryterium odległość (560)
moment wszczęcia postępowania (2568)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3059)
błędny vat (1946)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1192)
alplast (32)
v ca 3270/12 (40)
wybór (19111)
v ca 1500/08 (2)
zmiana terminu art. 144 (908)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (916)
cel postępowania (3511)
próbka kryterium (564)
2544/12 (3)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
podkryterium cena (222)
rozbieżność między referencjami a wykazem (424)
96 (2736)
148/15 (13)
kio_kd_85_12 (14)
pełny odpis z krs (806)
"oferty częściowe" (1003)
kio 1384/14 (12)
lek (368)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (550)
"180 ust. 2" (1571)
kio 2721/12 (3)
xxiii ga 1313/15 (20)
umowa na czas oznaczony (5748)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (97)
art. 6 ust. 2 (24952)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (990)
odpłatność umowy (208)
iv ca 648/07 (1)
dwukrotnie wykonał (1490)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (5930)
sumowanie robót budowlanych (394)
ministerstwo sprawiedliwości (748)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (7734)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11148)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
"art. 94 ust. 3 " (117)
podanie nieprawdy (432)
odtajnienie wykazu osób (480)
wysokość wadium (2328)
"wartość szacunkowa" (2903)
1985/11 (4)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1185)
treść wadium (2509)
zakres referencji (3681)
zaproszenie do negocjacji (1037)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4685)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (511)
kognicji (596)
kio 2595/13 (5)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1484)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
nienależyte wykonanie zamówienia (8867)
podwykonawca 2014 (923)
kio 1495/14 (4)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1085)
pkd (175)
termin zwrotu wadium (1904)
kio_642_10 (3)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16505)
"kio 697/15" (5)
"kio 636/11" (15)
kio 2354/14 (3)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
kio/uzp 1063/09 (5)
kio 582/11 (14)
wykaz podwykonawców (1715)
wan (224)
załączniki do protokołu (5906)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1884)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
"równoważność certyfikatów" (29)
związanej z przedmiotem zamówienia (12103)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (86)
185 ust. 5 (4062)
v_ca_421_07 (17)
311/15 (5)
"art. 32 ust. 1" (427)
wykaz dostaw (2211)
referencje ogólne (1651)
gwarancja na lidera (971)
"izba inżynierów" (93)
kio_uzp_6_10 (21)
połowy terminu (1173)
formularz (6511)
ceidg po terminie (94)
art 91 ust 3a (705)
kio/uzp 1226/10 (5)
kio_896_13 (10)
omyłka w decyzji (2218)
"wyciąg bankowy" (41)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (121)
it expert (144)
51/10 (15)
referencje nie potwierdzają (2393)
949/09 (12)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (21)
art. 42 ust. 1 (4288)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16160)
kary umowne siwz (835)
1649/10 (4)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2200)
zatajenie (116)
kosztorys szczegółowy uproszczony (393)
kio_735_13 (9)
uzupełnienie faxem (382)
centrum personalizacji dokumentów (21)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (263)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (658)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (780)
353/16 (2)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień ceny (557)
zezwolenie na zbieranie odpadów (255)
realność udostępnienia potencjału (316)
jednokrotne uzupełnienie (713)
44/11 (44)
xii gz 74/10 (1)
rażąco niska cena w dostawach (1129)
osoba prawna jako członek zarządu (914)
1181/10 (4)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (439)
naruszenie dyscypliny (1806)
"oferta alternatywna" (42)
kio 350/11 (11)
opłata od skargi (684)
"brak podpisu na ofercie" (8)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (612)
wzór formularza (3380)
kryteria oceny (9077)
663/09 (20)
473/14 (3)
laptop (139)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (219)
kio 974/15 (18)
odwołanie po terminie (26584)
harmonogram realizacji (1577)
zmiana formularza cenowego (2144)
"kosztorysowe" (1613)
ii ca 997/06 (2)
"art. 87 ust. 1 " (3950)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (35)
24 ust. 1 pkt 1 (16306)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (843)
kio 1507/12 (5)
kio_455_12 (3)
wniosek o ogłoszenie upadłości (357)
kio 1645/11 (8)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (9371)
art 89 ust 1 pkt 1 (13956)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (594)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (292)
pocztowych (2439)
353 kc (390)
"pkp plk" (128)
86/11 (9)
kio_31_11 (5)
trybunał (2026)
vii ga 36/08 (7)
2734/14 (13)
kio 48/14 (14)
usługa w trakcie realizacji (4805)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
nazwa producenta (2805)
xii_ga_315_11 (32)
tyco (78)
zaniechanie odtajnienia oferty (800)
668/13 (3)
art 26 ust 2b (2241)
354/10 (4)
nie podlega uzupełnieniu (6901)
"prawo telekomunikacyjne" (107)
"uzupełnienie tłumaczenia" (26)
upływ ważności wadium (707)
kio/uzp 1564/09 (6)
"łącznie co najmniej" (119)
świadectwo zgodności we (521)
1716/14 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
tonery oryginalne (48)
kio 1949/11 (14)
sumowaniu (742)
471/12 (17)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13355)
242/10 (18)
przyczyny techniczne (2997)
kod ean (7)
wymagane doświadczenie wymóg podania informacji (3439)
1607/2015 (2)
brytyjski krk (14)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1246)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2531)
kwalifikacja wykonawców (4049)
wysokość polisy (1245)
ubezpieczenie kontraktu (669)
"192 ust. 3 pkt 2" (45)
zamówienie wielorodzajowe (5)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3899)
omyłka w ofercie (3898)
forma wniosku o dopuszczenie (4307)
pfron (103)
podmioty powiązane (1532)
art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a (9958)
ii crn 913/97 (39)
szkolenia (2555)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1581)
różne stawki podatku vat w ofertach (904)
ponowne odwołanie (12323)
sygnity (446)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (235)
x ga 235/09/za (1)
lek równoważny (93)
pisemnie (7661)
kio/ku 1/11 (45)
kryteria subiektywne (911)
iii czp 87/08 (8)
kio/ku 18/14 (11)
985/14 (3)
kio_2204_10 (4)
ii ca 590/09 (5)
dzielenie zamówienia art. 32 (418)
brak zestawienia materiałów (2500)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (123)
kio/kd 15/11 (25)
zmiana umowy konsorcjum (3505)
kio/uzp 1040/09 (2)
779/13 (4)
brak ceny (10087)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1405)
poufne (397)
kio_518_14 (9)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2698)
art. 4 pkt 3 (26538)
brak podpisu pod opisem technicznym (1139)
korekty finansowe (1213)
pocztowe (2439)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (467)
uzupełnienie dokumentów faxem (359)
pełnomocnictwo ogólne (1683)
23/07 (469)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1208)
kampania reklamowa (31)
v ca 484/04 (2)
forma pisemna pełnomocnictwa (1294)
art. 27 ust. 1 (11894)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (291)
spółka cywilna urząd skarbowy (406)
kio 430/14 (6)
odtajnienie dokumentów (796)
xii ga 206/08 (24)
opis usługi (7568)
zmiana terminu realizacji umowy (8085)
art. 181 (1433)
istotna zmiana warunków zamówienia (12639)
"kio 2939/12" (7)
vii ga 163/09 za (10)
kio 1674/16 (41)
termin zwiazania ofertą (11917)
2079/14 (5)
uzupełnienie wykazu osób (3471)
rotacja środków pieniężnych (7)
"oferta ocena oferty" (53)
działalność regulowana telekomunikacyjne (170)
omyłka nie musi być oczywista (2121)
28/11 (386)
205/15 (2)
protokół odbioru końcowego (999)
gwarancja wadialna po terminie (737)
kio/uzp 1187/09 (15)
kio 1064/11 (15)
89 ust. 1 pkt 6 (12806)
899/12 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1412)
v ca 570/08 (10)
nieusuwalny (757)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1336)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2793)
2966/13 (4)
orzeczenie (8158)
"24 ust. 1 pkt 9" (314)
vi ga 164/11 (2)
polisa oc (631)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (276)
profesjonalista (820)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1894)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
podział zamówienia (2706)
nadmierny warunek (1511)
certyfikat iso (510)
148 ust. 2 (1019)
trojanowska rażąco niska cena (101)
ii ca 489/06 (41)
ryczałtowe wynagrodzenie (1817)
kio 1745/13 (6)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (32)
xii ga 340/09 (9)
zbyt wysokie kary (204)
"art.12 a" (229)
kio 290/13 (8)
2775/13 (4)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2562)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
518/14 (11)
parafa na ofercie (203)
unieważnienie unieważnienia (10036)
dokumenty dla podwykonawcy (2361)
1041/10 (3)
22a (228)
kio 336/15 (12)
kio 12/13 (288)
45 (4863)
wartość szacunkowa zamówienia rażąco niska cena (1574)
użyczenie doświadczenia (303)
vmware (80)
obiekt budowlany (3163)
unieważnienie postępowania brak środków (8140)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (141)
zakład ubezpieczeń społecznych (1020)
brak strony formularza cenowego (2109)
6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
odrzucenie oferty (18990)
art.93 ust.1 pkt 7 (4098)
certyfikat prince2 (79)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1683)
krk miejsce zamieszkania (145)
niezależny podmiot (6254)
1059/13 (5)
kio_ku_41_11 (6)
szacowanie wartości zamówienia (1276)
i ca 599/09 (2)
x ga 337/07 (7)
częściowy sprzeciw (340)
"pod klucz" (145)
dokumenty podwykonawcy (2514)
wykaz głównych dostaw (976)
certyfikat epeat (21)
prowizja kryterium (98)
kio 1874/10 (14)
termin związania oferta (11917)
"wykładnia językowa" (525)
kio 45/15 (8)
v ca 142/09 (3)
art 91 ust 2 (8183)
lub równoważne (2908)
rękojmia na usługi (892)
1624/10 (15)
60/08 (20)
dobre obyczaje (679)
kio_564_14 (7)
kio 1567/12 (3)
upadłość konsorcjanta (30)
i ca 331/10 (1)
"udostępnienie zdolności ekonomicznej" (5)
1457/11 (7)
sucg (4)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6321)
budowa a przebudowa drogi (874)
wielka brytania krk (24)
kio_1026_10 (3)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
427/09 (10)
dokumenty niewymagane w siwz (13362)
praw wyłącznych (13557)
faktura jako należyte wykonanie (1657)
art. 29 ust. 4 (25400)
89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
ii ca 443/06 (3)
oficjalny kanał dystrybucji (31)
oryginalne części (1086)
art. 91 ust. 3 (7414)
utajnienie potencjału technicznego (332)
v ca 1982/12 (9)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2247)
kio/uzp 28/07 (123)
vi ga 87/07 (5)
zmiany w umowie (4583)
jedno zamówienie (18033)
kio 1625/10 (11)
poczta (1269)
oferta formularz oferty (6395)
parafka zamiast podpisu (12)
art.186 ust.2 (3579)
kopia pełnomocnictwa (1195)
termin niezwłocznie (1913)
kio_uzp_278_09 (13)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1206)
c-513/99 (27)
695/14 (3)
parafowana oferta (368)
zaokrąglanie ceny (111)
art. 93 ust. 4 (5910)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3078)
373/12 (11)
"art. 91" (5889)
x ga 341/07 (4)
zmiana podstawy wyceny (2017)
podwykonawstwa (1020)
kryterium koszty eksploatacji (1207)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (380)
gwarancja bank zagraniczny (94)
nieczytelny podpis na ofercie (467)
xii ga 456/08 (1)
kio 2085/12 (4)
"x ga 706/11" (7)
zwrot wadium (1829)
outsourcing bankowy (10)
kary umowne referencje (165)
kio 874/13 (3)
iv ga 39/08 (1)
krk anglia (10)
vi ga 240/10 (7)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1574)
"cena słownie" (11)
atest higieniczny (101)
spółka komandytowa krk (49)
zestawienie materiałów (2679)
polisa opłacona (506)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (43)
nieuczciwa konkurencja (12415)
sytuacji ekonomicznej (3785)
"przeciwnikiem skargi jest " (34)
i ca 608/09 (4)
kio/uzp 1221/09 (9)
definicja wadium (574)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11290)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2578)
1881/15 (4)
ii ca 218/06 (2)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1581)
prawa autorskie (906)
zwłoka opóźnienie (257)
"ii ca 137/07" (9)
krótki termin realizacji zamówienia (1393)
tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie (973)
kio 1709/13 (5)
uwzględnienie odwołania (22411)
forma uzupełnienia dokumentów (4190)
złożył nieprawdziwe informacje (3289)
sprawowanie nadzoru autorskiego (174)
przelew wierzytelności (81)
iv ca 392/05 (8)
14/10 (463)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
toner (115)
konflikt interesów (171)
xix ga 245/07 (6)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (347)
art. 151 pzp (825)
literalnej (3163)
26 2b (2242)
niezgodność próbek z siwz (508)
termin jako zmiana istotna umowy (9346)
kio 1379/09 (16)
iii czp 109/05 (66)
69 (1746)
334/09 (5)
v ca 1209/11 (2)
dowód opłacenia polisy (407)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
wadium zatrzymanie wadium (729)
kio/uzp 1332/09 (2)
97/10 (16)
"art. 36b" (56)
forposta (39)
nieterminowe wykonanie (1499)
v ca 1213/08 (1)
vi ga 83/10 (4)
iii ca 212/06 (2)
901/09 (10)
28.09.2011 rażąco (8)
sacer (4)
x ga 20/10/za (1)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2132)
629/13 (7)
inna omyłka w kosztorysie (1062)
kary umowne wygórowane (200)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4156)
czynności związane z przygotowaniem (4068)
"art. 182" (2441)
art. 46 ust. 4 a (4004)
c-220/05 (32)
dostawa energii elektrycznej (472)
kio 1337/12 (22)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12104)
"projektuj i buduj" (90)
krakowski holding komunalny (17)
kio/uzp 984/08 (66)
1169/11 (26)
22a ust. 4 (225)
"zbyt krótki termin realizacji" (38)
"art. 5 ust. 1b" (11)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
uzupełnienie dokumentów (8199)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2938)
zaokrąglanie liczby punktów (65)
zamiast polisy certyfikat (75)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
art 40 ust. 6 (5699)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (56)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5293)
oferta najkorzystniejsza definicja (3766)
v ca 2024/09 (7)
sumowanie (742)
zastrzeżenie wykazu osób (2578)
zaświadczenie z krk nie figuruje (123)
t-9/06 (194)
wyższe wykształcenie (596)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
kio 2217/13 (6)
x ga 25/08 (98)
wadium wniesione po terminie (2449)
kio/uzp 121/10 (4)
potrzeby zamawiającego (8928)
brak warunków udziału w postępowaniu (15031)
gispartner (31)
2407/13 (5)
art. 67 ust. 2 (3127)
cpv (499)
art. 22 ust 4 (16617)
zasada koncentracji środków dowodowych (126)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (5946)
kio/ku 50/14 (3)
art. 179 ust. 1 (9340)
kio 1687/10 (5)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7713)
iv ca 140/08 (23)
art. 65 kc (1303)
zmiana ogłoszenia (10428)
xxiii ga 2031/15 (4)
"zasoby finansowe" (117)
art. 230 ksh (49)
"wyrok kio" (11801)
959/09 (41)
v ga 61/10 (5)
41 pkt 7 (17402)
oświadczenia w oryginale (3556)
1776/10 (8)
x ga 140/08/za (1)
"85 ust. 4" (145)
kio/ku 53/10 (2)
art. 198ea (7)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (104)
zmiana terminu wykonania zamówienia (11354)
"uzupełnienie referencji" (83)
kryteria społeczne (2117)
sieci telekomunikacyjnej (646)
"wykluczenie wykonawcy" (5782)
tłumaczenie dokumentów (2470)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
ryczałtowe ceny jednostkowe (973)
referencja (3839)
wyroki kio (13709)
skreślenie ofercie parafowane (70)
kio_1168_13 (4)
"podział spółki" (12)
należyte wykonanie zamówienia (8867)
oświadczenie producenta o gwarancji (1344)
c-100/12 (5)
inżynier kontraktu (845)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2777)
żądanie iso (579)
informacja banku forma (842)
polisa podlimity (17)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (2942)
bład projektowy (1308)
certyfikat polisy (246)
rapid (29)
bez ograniczeń (15513)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (70)
"znaki towarowe" (801)
iv ca 32/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (213)
"opis równoważności" (36)
kio 2873/16 (1)
kio_2741_12 (7)
kio 547/15 (15)
xii ga 129/10 (3)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
"wyjaśnienie referencji" (16)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
ciężar dowodowy (2303)
wykonawca (26820)
kio 1045/12 (9)
ocena metodologii (602)
179/11 (7)
równość stron kary umowne (214)
"brak projektu wykonawczego" (4)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1651)
836/11 (9)
zamiana kary umownej (113)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13492)
kio_457_11 (5)
art. 96 ust. 3 (2697)
"przystępujący po stronie odwołującego" (127)
kio 717/10 (8)
kio 1467/11 (8)
2411/12 (7)
zmowy przetargowe (190)
udostępnienie zdolności finansowych (1130)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
de minimis (14)
art. 91 ust.3a (115)
scotland disclosure (14)
kio/ku 84/10 (2)
dyskryminacja bezpośrednia (384)
zachowania uczciwej konkurencji (8240)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (10506)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2983)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
rażąco niska cena jednego z elementów (1702)
v ca 440/06 (7)
lakoniczne wyjaśnienia (993)
epeat (22)
361/12 (5)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
vat usługi leśne (102)
forma porozumiewania się (256)
kio 2328/15 (2)
przedłużenie terminu składania wniosków (1628)
"niewykonanie wyroku" (527)
"art.22 ust.5" (169)
prace zamienne (865)
kio_2037_10 (3)
podział zamówienia na części (2267)
zawartośc referencji (330)
43 ust. 1 (3398)
26 ust. 2a (2184)
ripok podwykonawca (28)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1919)
2742/14 (7)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2101)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1246)
"art. 38 ust. 2" (151)
"26 ust. 2d" (84)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów jednokrotne (717)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (415)
kio/kd (854)
bezwarunkowa gwarancja (444)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (233)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (418)
innowacja (145)
art. 25 (14199)
x_ga_81_09 (7)
podpis bez pieczęci (384)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (58)
osoba fizyczna (2453)
wykaz materiałów (4270)
leasing (318)
dostawę leków (319)
viii ga 137/12 (15)
francji ubezpieczenie (95)
umowa o podwykonawstwo (908)
art. 22 ust. 2 (17680)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (291)
"podstawa dysponowania" (237)
kio 2587/13 (6)
termin realizacji unieważnienie (9759)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4134)
"odstąpienie od umowy" (570)
"o obiektywnym charakterze" (482)
wolters kluwer (61)
część sprawozdania finansowego (650)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (496)
omyłki (3957)
x ga 100/10 (2)
pomoc publiczna (7984)
kio 154/13 (9)
data zakończenia usługi (2491)
kio 1292/11 (13)
kio/uzp 51/09 (19)
kluczowych części zamówienia (2253)
czechy (186)
forma wadium (1245)
linii kredytowej (236)
żadanie umowy konsorcjum (4160)
mace (10)
aneks do umowy (1502)
utajnienie odwołania (839)
gotowy produkt (645)
szwajcarski (116)
dostawy okresowe (835)
kio/uzp 400/07 (2)
moment zakończenia postępowania (1868)
projekty własne (5124)
apostille (18)
zawieszenie terminu związania ofertą (579)
c-199/85 (14)
przewlekłość (113)
rozliczenie robót dodatkowych (1430)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2606)
kio 629/12 (5)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2835)
kio 1684/12 (5)
"opłacona polisa" (410)
v ca 330/10 (2)
384/12 (4)
art.144 ust.1 (562)
prawo opcji na roboty budowlane (293)
nadmierny warunek doświadczenia (1088)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (957)
nazwy producenta (2805)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1568)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1197)
błędy w dokumentacji projektowej (1267)
karta katalogowa (779)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
miarkowanie (258)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
kio 96/13 (9)
kio_uzp_1624_10 (4)
art. 94 ust. 2 (2261)
xii ga 10/09 (19)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11372)
upust (434)
opłacona polisa brak zapłaty składki (122)
iii ckn 1320/00 (16)
kio_2483_13 (4)
warunek udziału (12732)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3190)
x ga 158/11 (2)
v gaz 90/07 (25)
"doświadczenie konsorcjum" (150)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
kio 1673/11 (13)
90 ust. 1 (8139)
inne dokumenty określające obroty (1707)
kio 1009/11 (2)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4847)
kio 1502/14 (5)
odrzucenie (20163)
przetarg kodeks cywilny (4119)
zmiana zakresu podwykonawstwa w ofercie (851)
niewłaściwa stawka podatku vat (1249)
prawo autorskie (1113)
modyfikacja formularza ofertowego (1300)
omyłka w cenie jednostkowej (1026)
kio/uzp 238/10 (3)
art. 8 pzp (15737)
licencji (1397)
duplikat (21)
c-26/03 (61)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4412)
38 ust. 6 (5256)
art. 60 kc (1750)
nie wpłacenie wadium (297)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (8788)
dysponuje lub będzie dysponował (4788)
v ca 787/08 (1)
kio_1895_12 (4)
art. 353 (647)
"10 usług" (39)
kio/uzp 82/09 (12)
kio_974_13 (3)
"24 ust. 1 pkt 1a" (88)
przedwczesne odwołanie (1348)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (256)
kio 1900/12 (8)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2861)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
"kara umowna" (818)
"24 ust. 1 pkt 2" (285)
1703/14 (5)
404/14 (8)
kio_2823_12 (4)
1425/15 (8)
3036/10 (34)
zmiany podmiotowe (2417)
kio_uzp_191_08 (12)
ograniczenie podwykonawstwa (969)
podlimity (17)
jednostronna zmiana umowy (1021)
odwołanie (28223)
kio 1185/15 (6)
"dysponowanie osobami " (1823)
"art. 145" (846)
dokumenty spółki cywilnej (3112)
x ga 223/07 (7)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10874)
2014 (5874)
autoryzowany serwis (259)
ii ca 584/05 (17)
ujawnienie źródła zapytania (309)
zachowanie formy pisemnej (2572)
kio 1942/12 (2)
art. 49 (2722)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (159)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1367)
niespójność ogłoszenia i siwz (252)
naruszenie art 29 (22656)
grecja (148)
526/10 (5)
kozienice (69)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4086)
kio/uzp 1180/10 (10)
kio 545/11 (18)
"karta katalogowa " (688)
pisemne zobowiązanie podmiotu (2976)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
art. 25 ust. 1 (14130)
pełnomocnictwo prokura (105)
podmiotu trzeciego (4469)
doświadczenie członków konsorcjum (2034)
treść referencji (3666)
vii ca 911/08 (1)
kio 266/14 (2)
cena 100% (4070)
jedna robota budowlana jedna umowa (166)
fundacja (285)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (13608)
przy udziale (22932)
109/12 (20)
zaniechanie wykonania wyroku (9999)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1365)
85 ust. 2 (3055)
usługi prania (188)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1520)
180/12 (70)
dodana dodatkowa pozycja w formularzu cenowym (545)
usługi prawne rażąco niska cena (1910)
"dostawa samochodów" (86)
zwiększenie konkurencyjności (544)
zeznania świadków (670)
"krajowy rejestr karny" (672)
1971/09 (10)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4220)
kio 2436/11 (2)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (749)
700/11 (11)
rozbicie ceny ofertowej (625)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1504)
nieprawdziwe oświadczenie (3166)
2018/12 (5)
vi ga 51/06 (6)
wyjaśnienia tajemnica przedsiębiorstwa (1756)
"zamówienia uzupełniające" (656)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1460)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1586)
handel referencjami (164)
wizji lokalnej (423)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (315)
kio_514_11 (5)
kio_2746_10 (17)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (546)
85 ust.4 (1648)
nienależyte wykonanie umowy (7325)
harmonogram (1721)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1642)
inna omyłka cena jednostkowa (1143)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
zus osób fizycznych (213)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (221)
zasada przejrzystości (1297)
litwa upadłość (3)
wydruk strony internetowej (1295)
poświadczenie nieprawdy (326)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1461)
v ca 569/08 (3)
sektorowe (1021)
kio/uzp 924/10 (6)
"x ga 652/13" (41)
kio_2779_12 (5)
art.24 ust. 2 pkt 1 (9707)
interpretacja siwz (4800)
"brak interesu prawnego" (508)
20/10 (506)
kio/uzp 3/09 (71)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1127)
"rezygnacja z podwykonawcy" (14)
ważność pełnomocnictwa (814)
referencje wystawia (2151)
język postepowania (2896)
"system informatyczny" (1426)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
spóźniony zarzut (1700)
jawność postępowania (1473)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (468)
warunkowa zdolność kredytowa (68)
1013/10 (9)
"nowe okoliczności" (425)
wadium wniesione przez inny podmiot (1474)
2103/11 (3)
rażące niedbalstwo (143)
kio 2037/12 (27)
cena nierealna (2859)
t-mobile (128)
niezgodność treści oferty (6602)
185 ust. 6 (3657)
nie może przekroczyć (2866)
program funkcjonalno - użytkowy (806)
"cykl życia produktu" (24)
"pojęcie dostawy" (12)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
kio/kd 31/12 (40)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (427)
52/16 (10)
kio/uzp 741/09 (6)
kryterium jakości (2648)
formy zabezpieczenia (2223)
kio_545_11 (12)
kio 267/12 (10)
"art.29 ust.3" (647)
in house (133)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1363)
kio 630/13 (5)
v ca 29/03 (26)
38/11 (48)
1946/09 (3)
"ustalenie wartości zamówienia" (516)
ograniczenie swobody umów (1387)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (87)
gazy medyczne vat (51)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2164)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5434)
art. 38 ust. 6 (4855)
ii gsk 1704/13 (27)
interes publiczny interes zamawiającego (8055)
gierańczyk (30)
kio_kd_42_10 (3)
2337/10 (5)
poczta polska sa (837)
oferta jako całość (12739)
kio/uzp 233/10 (4)
kredyt obrotowy (86)
wydruk z konta bankowego (63)
nieczytelny podpis (492)
cesja umowy (122)
ii ca 710/08 (3)
zatrzymanie wadium 2012 (304)
nowe zarzuty (8287)
kio/ku 60/10 (2)
niedyskryminacja (323)
wykluczenie podmiotu trzeciego (3857)
iso 14001 (74)
"wyjaśnienie treści oferty" (1520)
wolna ręka prawa autorskie (215)
kio 1748/13 (7)
356/12 (11)
dozorbud (153)
"wartość realizowanego zamówienia" (148)
kio 32/14 (16)
poręczenie zapłaty wadium (166)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10236)
zatrudnienie (2395)
i ca 134/06 (21)
xii ga 59/09 (33)
krajowy rejestr karny (829)
tabela elementów scalonych (236)
kio 3021/13 (4)
"komisja przetargowa" (1447)
proporcjonalny warunek (1307)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (789)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (364)
przeszacowany kosztorys inwestorski (49)
wskaźnik płynności finansowej (108)
"umowa o pracę" (818)
uzp/zo/0-640/05 (14)
otwarcie ofert (6104)
wszczęte (15339)
2753/14 (3)
kio 126/14 (6)
projekt (9284)
należyta staranność zamawiajacego (4174)
kio_99_12 (5)
"art. 17" (1151)
wadium konsorcjum gwarancja (721)
2352/10 (6)
wynagrodzenie ryczałtowe (1817)
kio 2185/14 (22)
200/11 (7)
doręczenie odpisu skargi (2810)
art. 4 ust. 8b (121)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1050)
krk nie figuruje (146)
x ga 268/08 (1)
24 ust. 1 pkt 2 (16317)
x ga 65/07 (3)
v ca 1315/08 (1)
sumowanie zdolności kredytowej (73)
1249/09 (11)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (253)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1454)
wykształcenie wyższe (596)
art 89 ust 1 pkt 2 (13960)
art. 5 ust. 1a (3983)
iv ca 120/11 (3)
ii ca 431/07 (19)
vii ga 36/09 (2)
86/12 (12)
materiały eksploatacyjne (784)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2368)
i csk 293/07 (64)
iv ca 1299/09 (43)
939/12 (8)
24 ust.2a (807)
ii ca 511/09 (2)
kio 2074/13 (4)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (18)
kio 1809/15 (5)
jedz konsorcjum (30)
rup (11)
xii_ga_206_08 (23)
ugoda zamówienia publiczne (88)
"oznaczenie strony" (71)
ryczałt (470)
wzór umowy (6056)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1264)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (71)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1501)
umowa ustna (1669)
ograniczenie dostępu do zamówienia (4618)
"art. 144 pzp" (78)
krk spółka komandytowa (49)
"kary umowne" (818)
"dominujący wpływ" (45)
usługi społeczne (3290)
"art. 46 ust. 3" (221)
ogłoszenie wstępne (1598)
Ćwik i partnerzy (10)
kio_1408_10 (16)
ii ca 464/09 (1)
kio_1193_13 (7)
kio 2911/12 (6)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (562)
x ga 219/07 (1)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3120)
art. 87 ust. 1a (1914)
wspólnik spółki jawnej grupa kapitałowa (64)
obliczenie terminu składania ofert (2758)
kio 1469/10 (19)
gwarancja bankowa musi zawierać (728)
1993/10 (6)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5585)
nieuczciwa konkurencja cena (7897)
bapco (36)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (555)
poprawiona stawka vat (877)
warunki przedmiotowe (16062)
xii ga 13/09 (12)
brak potwierdzenia otrzymania maila (696)
nieprawidłowa stawka vat (1630)
brak producenta (4961)
"utajnienie wykazu usług" (21)
prezentacja systemu (668)
kio 1472/15 (11)
brak wadium (2199)
koncesja konsorcjum (238)
parafowanie oferty (368)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4916)
inżynieria cenowa (125)
kio_1420_13 (5)
"nieprawdziwe referencje" (13)
hawe (12)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (584)
"189 ust. 2 pkt 2" (263)
błąd projektanta (407)
kc (5367)
kio 399/11 (16)
kawa (586)
kio_150_12 (11)
wartość szacunkowa usługa okresowa (381)
wykonawca jako profesjonalista (911)
240/10 (10)
bezpodstawne wykluczenie (3989)
know-how (442)
pozwolenie radiowe (138)
upadłości (489)
czynność otwarcia ofert (5479)
wyjaśnienia przesłane mailem (343)
miarkowanie kar umownych (81)
wyjaśnienie oferty (14257)
art. 26 2b (2242)
art. 27 ust. 2 (11893)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
zamówienie uzupełniające (3951)
"kosztorys ofertowy" (2136)
kio 1232/13 (5)
kio/uzp 217/10 (9)
87 ust. 2 pkt. 3 (7735)
art. 182 (3096)
odmowa wydania referencji (133)
xix ga 472/07 (2)
licencja niewyłączna (1030)
art. 12a wadium (76)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (7230)
zamawiający dysponentem postępowania (337)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1213)
zaświadczenie (3556)
kio 2742/14 (4)
i ca 155/04 (10)
dbs (6)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (311)
1574/10 (10)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (279)
kio 2778/13 (2)
kio 1473/10 (1)
1759/10 (4)
2175/11 (4)
2527/10 (3)
przedłużenie terminu związania (2063)
wariantowość ceny (84)
"32 ust. 2" (220)
kio 2800/10 (5)
kartotece karnej (105)
potencjał innych podmiotów (3354)
"odległość kuchni " (3)
art. 51 ust. 4 (3224)
art. 17 ust. 2 (13147)
iii ca 299/06 (4)
kio 219/14 (5)
kio 1306/11 (7)
kio_1434_14 (8)
619/08 (13)
ulotki, foldery (93)
vi ga 93/10 (3)
kio 2345/10 (3)
kio_uzp_1_10 (6)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1344)
roboty tożsame (2208)
kio_2227_11 (3)
"informacja banku" (426)
kolor (528)
zaświadczenia o niekaralności (452)
kio 2784/14 (15)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1252)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (735)
termin na wniesienie odwołania (27445)
1041/11 (3)
kio/ku (250)
kio 12/14 (248)
cena ryczałtowa kosztorys (1095)
iii sa/wr 886/14 (3)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3104)
"91 ust. 2a" (61)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (11194)
art.26 ust.2 b (6869)
oferta najkorzystniejsza (17216)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1916)
przystąpienie częściowe (2830)
autoryzacja (360)
konkurs odrzucenie pracy (701)
krs nieaktualny (1006)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (891)
"inspektorat uzbrojenia" (95)
art.38 (2502)
użyteczności publicznej (765)
kio_1037_11 (4)
przystąpienie w części (8922)
te same referencje (3374)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (53)
x ga 12/07 (19)
"art. 82 ust. 3" (931)
x ga 124/11 (2)
południowa obwodnica warszawy (33)
kio_398_15 (5)
kio/uzp 729/10 (9)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (324)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1394)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1725)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (153)
wskaźnik rentowności (78)
kio/483/11 (4)
brak informacji o podwykonawstwie (856)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1714)
cena jednostkowa (2989)
"błędny adres" (9)
kio_uzp_1825_09 (4)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4046)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (228)
oc konsorcjum (347)
kio 786/10 (23)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (2772)
dokumenty z innego postępowania (15784)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
x ga 253/10 (1)
brak stawki vat w ofercie (1817)
brak pozycji w formularzu cenowym (1680)
materiały promocyjne (149)
v ca 383/07 (2)
"stawka vat" (832)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4364)
edf (21)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1729)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (76)
"kio 318/12" (7)
unieważnienie czynności (14705)
"32 ust. 2 pzp" (39)
kio 304/13 (6)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
"kio 609/10" (12)
utajnienie referencji (321)
kio_749_10 (3)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4154)
wykonano zgodnie z umową (13119)
świadczenia powtarzające się okresowo (218)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (243)
"najdalej idącą" (192)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1479)
bundesamt (10)
rażąco niska cena koszty osobowe (493)
zakres zamówienia uzupełniającego (3840)
pwpw (36)
dodatkowe (13429)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (682)
wznowień zamówienia (432)
oferta oferta częściowa (3506)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (120)
kio/kd 69/12 (6)
kryterium serwisu (1025)
materiały równoważne (1815)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
xix ga 214/08 (12)
"cofnięcie oświadczenia" (34)
xii ga 43/08 (2)
załączniki do przystąpienia (9451)
autoryzowany kanał sprzedaży (40)
kio 918/08 (5)
asysta techniczna (175)
oferta w języku angielskim (892)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5050)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (8670)
warszawie (26737)
zmiana osób (7756)
okres związania ofertą (7538)
49/10 (26)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (3792)
"powtórzenie czynności" (8896)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
kio_1044_10 (3)
1305/13 (3)
"art. 29 ust. 1" (2316)
kio/uzp 1337/09 (4)
gwarancja po angielsku (270)
kio/uzp 352/09 (11)
x_ga_332_09 (6)
ii ca 37/06 (5)
"moment wszczęcia postępowania" (156)
382/12 (3)
dyscyplina finansów publicznych (1736)
rażąco niskiej ceny (2497)
1149/08 (6)
kio 1810/16 (23)
oczywista pomyłka pisarska (406)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (768)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
pełnomocnictwo forma pisemna (1294)
termin przyłączenia się do protestu (686)
ppp (54)
enion s.a. (40)
szpital czerniakowski (25)
rolnik ryczałtowy (11)
x ga 127/08 (74)
błąd co do formy (2768)
ii ca 207/11 (4)
"93 ust. 1 pkt 7" (2088)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3002)
kio 1330/14 (7)
falsus procurator (13)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1093)
zmiana treści umowy (9817)
kio_162_12 (7)
powtórzenie aukcji elektronicznej (246)
"złożenie oferty po terminie" (23)
kio 1479/15 (4)
kio_348_11 (6)
uzupełniony dokument data (2704)
niejasne (4542)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (207)
1155/09 (3)
funkcje wadium (696)
barter (9)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
nieścisłości siwz (706)
wadium w częściach konsorcjum (575)
kio/uzp 1942/09 (2)
opis przedmiotu (11999)
kio 1546/09 (3)
nieaktualny krs (1006)
493/13 (5)
715/11 (9)
uzupełnienie kosztorysu (1167)
dzierżawa pomieszczeń (142)
2217/13 (6)
data uzupełnionych dokumentów (2704)
kio 1247/13 (8)
zmiana pozycji w kosztorysie (1753)
art 87 ust. 2 (7927)
"potwierdzenie czynności" (54)
zwrot odwołania (20542)
47/12 (24)
cofnięcie sprzeciwu (251)
i1 ca 154/11 (1)
"pszok" (64)
art.151a (10)
house (146)
kio 150/14 (6)
885/14 (3)
pilna potrzeba (308)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3586)
vi ga 29/08 (18)
uzupełnianie dokumentów faxem (177)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (104)
obronności (165)
c-599/10 (68)
potencjał podmiotu trzeciego (1912)
przecinek (77)
ważność krs (423)
"dostęp do informacji publicznej" (268)
"brak harmonogramu" (38)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (468)
brak drugiej strony formularza (4079)
forma dokumentu (7463)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (38)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (448)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (536)
należyta staranność wartość zamówienia (3460)
rażąco niska cena usługi ochrony (1172)
self cleaning (3)
brak-wadium (81)
autokorekty (12)
brak daty na oświadczeniu (7290)
642/15 (11)
usługi okresowe (1158)
kio_2213_12 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (853)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1057)
kio 1125/11 (4)
2824/12 (3)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (824)
kio 2708/14 (6)
"przedmiot oferty" (865)
krs niemcy (54)
1787/11 (6)
podpis bez za zgodność z oryginałem (885)
odtajnienie (864)
x ga 25/09 (24)
certyfikat ibm (95)
"187 ust. 3" (201)
"83 ust. 2" (112)
xii ga 308/08 (3)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
uszczegółowienie oferty (1189)
gwarancja tuz (69)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (764)
1815/11 (12)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10048)
torell (9)
295/11 (5)
alstom (87)
kio/uzp 1087/09 (2)
bęben (67)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2880)
art 93 ust 4 (5910)
referencje potwierdzają (2393)
"warunek zawieszający" (39)
koszty zastępstwa procesowego (2594)
kio 540/13 (6)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1048)
477/10 (3)
ii ca 377/09 (2)
art. 43 ust. 3 (3362)
rażąca strata (165)
koncesja (717)
art. 131 (1106)
kalkulacja własna (2474)
niejasne warunki udziału (4004)
kio 258/15 (2)
brak części formularza cenowego (1881)
1526/11 (24)
nisko rażąca cena (806)
1071/11 (7)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2312)
113/13 (30)
1965/15 (2)
adekwatność warunków udziału w postępowaniu (460)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (302)
x ga 23/07 (135)
1292/13 (3)
kio 701/11 (5)
wadium w walucie obcej (16)
216/15 (13)
nie dołączył kosztorysu (1195)
uzasadnienie wykluczenia (12926)
art. 185 ust. 5 (4062)
"open office" (20)
zasoby zamawiającego plk (42)
pomyłka w cenie jednostkowej (280)
"art. 4 pkt 3" (124)
certyfikaty (3193)
109/09 (34)
brak czytelnego podpisu (464)
"art. 198b" (540)
zmiana członków konsorcjum (2416)
umowy z zakresu prawa pracy (5942)
spółka cywilna (3801)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (858)
koncept (242)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1669)
pozycja zero (6451)
2488/12 (2)
kv projekty (163)
228/10 (45)
"brak pozycji" (97)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1768)
"art. 27" (1386)
kio_457_12 (21)
wada postępowania żądanie dokumentów (1348)
kio/uzp 959/09 (41)
rażąco niska cena usługa (2261)
art 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
zamówienia uzupełniające wartość (3110)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1949)
koncepcja (1418)
hewlett packard (320)
24 ust. 1 pkt 1a (3076)
umowa zawarta pod warunkiem (8208)
xix ga 170/08 (5)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (471)
leasing zwrotny (11)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (736)
uzp/zo/0-648/05 (9)
wydruk ze strony internetowej producenta (820)
ustawowo wolny (1698)
udostępnienie zasobów polisa (202)
kio_1220_12 (3)
65/07 (13)
979/14 (7)
2142/12 (14)
opis jeden wykonawca (9622)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (79)
8 ust. 3 (23048)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1132)
czynności w postępowaniu (23570)
"uzupełnienie odwołania" (127)
biletów lotniczych (72)
kio_1777_11 (7)
"zmiana podmiotu udostępniającego zasoby" (2)
kio_1495_14 (5)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (120)
typ urządzenia (3425)
kio/uzp 628/09 (4)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7791)
enea operator (59)
warunek zawieszający (133)
ii ca 587/05 (86)
ocena ofert (20126)
zawieszenie działalności gospodarczej (277)
zmiana umowy z wolnej reki (962)
kio_2358_14 (5)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (927)
xix ga 460/12 (15)
brak podpisu na dokumencie (2658)
v_ca_936_12 (8)
26 ust. 2b (2241)
kio_1943_11 (3)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3580)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (424)
"zakończenie postępowania" (720)
xix_ga_461_12 (14)
art 38 ust 6 (4855)
planeta (33)
art. 26 (15325)
brak okresu gwarancji (3086)
dokumenty (18820)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1013)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
treść zobowiązania podmiotu (5328)
wadliwe pelnomocnictwo (1549)
warunek finansowy nieproporcjonalny (819)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
podstawa do dysponowania (6067)
"gwarancja jakości" (289)
art. 22 ust. 3 (17318)
polisa oc dla konsorcjum (268)
zmiana kryteriów oceny ofert (6270)
kio/uzp 1680/10 (2)
uzupełnienie na rozprawie (7586)
comesa (39)
kio/uzp 707/08 (16)
niepodpisany formularz cenowy (1063)
kio/uzp 447/11 (34)
422/15 (4)
uzasadnienie wyroku (19838)
v ca 537/08 (9)
preferowanie producenta (703)
brak tłumaczenia gwarancji (793)
uzupełnienie jedz (62)
odwołanie z ostrożności (2748)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
719/15 (6)
prawo opcji przewyższa (53)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1584)
prokura oddzielna (28)
x_ga_337_07 (7)
kio 54/14 (8)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4642)
cena jednostkowa ujemna (94)
"oświadczenie woli" (3966)
pełnomocnictwo odwołanie (4170)
warbud (371)
kio 2030/13 (16)
charakter oferty wstępnej (1490)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (4460)
wyjaśnienie treści siwz (11379)
art. 87 ust. 1 (7932)
sukcesja (72)
"brak zarzutu" (83)
art. 92 ust. 2 (3575)
wyłączny dystrybutor (614)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1129)
iso/iec 19752 (19)
zmowa (233)
cena opcji (564)
oględziny (315)
art. 26 ust. 2 b (11700)
"utajnienie rozprawy" (4)
kosztorys pomocniczy (686)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
zagubienie oferty (23)
1291/10 (17)
kio 217/15 (6)
termin na zadawanie pytań (1142)
"niekonkretna oferta" (154)
752/11 (11)
zmiana producenta (3780)
kio 1409/12 (6)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (39)
iv ca 142/11 (20)
równe traktowanie wykonawców (11401)
1164/11 (6)
stosowanie przejściówek (24)
ebs (31)
"art. 51 ust. 2" (135)
kio 96/14 (7)
kio/uzp 814/10 (26)
art. 94 ust. 3 (2233)
kio_1716_11 (5)
prezentacja (945)
630/15 (4)
tajemnica opis techniczny (1088)
termin wykonania zamówienia (18534)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4949)
"świadectwo przejęcia" (161)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (633)
utajnienie grupy kapitałowej (91)
kio_715_14 (19)
44/09 (27)
iii ca 112/06 (1)
grota (43)
c-84/03 (20)
281/12 (18)
kio 2262/12 (10)
143/12 (10)
1533/08 (2)
art.8 ust.3 (1775)
filgrastim (3)
spółka w organizacji (1280)
interes publiczny a interes prywatny (983)
miarkowanie kar (92)
kio_1918_10 (7)
zmiana ryczałtu (395)
xxiii ga 566/09 (2)
rażąco niska cena koleśnikow (125)
przedłużenie terminu związania faksem (429)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3251)
brak wskazania nazwy producenta (1918)
kio 964/12 (3)
kopia gwarancji zapłaty wadium (181)
spółka cywilna wykonawca (3573)
tego samego rodzaju (15510)
tomograf (245)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3581)
udostepnienie oferty (4675)
kio 2470/11 (9)
kio_1758_11 (9)
warunki pozytywne negatywne (905)
uprawnień (9003)
cedig (8)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (238)
kio_2019_13 (6)
"91 ust. 3a" (73)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12955)
kio/uzp 1729/09 (3)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3972)
kio/uzp 744/09 (9)
xii ga 358/10 (2)
arup (51)
sumowanie szkoleń (112)
system tacowy (15)
zawieszenie działalności (358)
monistyczny (8)
v gaz 21/08 (9)
satis (2)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (697)
"art. 151" (543)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2865)
kio 1700/12 (2)
wadium dla jednego z konsorcjantów (156)
xix ga 328/06 (2)
packo rażąco niska cena (116)
koszty cyklu życia (94)
kio/uzp 1379/09 (12)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (2688)
846/14 (8)
funkcjonalność kryterium (1364)
zaliczki (294)
niewniesienie wadium gotówka (75)
kio 2847/15 (1)
"kio 2873/13" (6)
działalność kulturalna (112)
cesja polisy oc (10)
usługi powtarzające się okresowo (195)
błędny nr katalogowy (597)
kio 2239/13 (7)
1158/09 (6)
opłacona polisa (506)
niewyuczone (19)
charakter stosunku (7979)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (868)
brak ogłoszenia (12738)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (789)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (142)
iii czp 68/06 (13)
brak dokumentów przedmiotowych (13656)
roboty tego samego rodzaju (7237)
2722/15 (3)
domniemywać (1154)
kio 306/15 (11)
klauzula identyfikacyjna (32)
usługi bankowe (2440)
odwołanie jest przedwczesne (1347)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (118)
ryczałt brak kosztorysu (256)
opis przedmiotu zamówienia (11920)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2353)
opinia bankowa tajemnica (163)
art. 25 ust. 2 (14120)
rażąco niska cena + dowody (1900)
cisco (135)
krajowa instytucja rozliczeniowa (209)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3445)
viii ga 22/08 (66)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6381)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2293)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (2688)
związanie wyrokiem (12138)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (367)
błędna stawka podatku vat (1082)
uzupełnienie wyroku kio (6843)
zakres pełnomocnictwa (3816)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
punktacja (1526)
umowa przedwstępna (130)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (1000)
x ga 85/08 (7)
kio_887_12 (4)
"zmiany podmiotowe" (53)
droga elektroniczna (2058)
kio/uzp 1098/08 (34)
ii ca 797/09 (5)
"autoryzowany partner" (68)
"kryterium odległości" (12)
"zasada proporcjonalności" (331)
gwarancja w oryginale (1183)
"zaprojektuj i wybuduj" (318)
"art. 2 pkt 1" (405)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7390)
aktualność referencji (155)
wada postępowania (2299)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1399)
§ 3 ust. 4 (25973)
biopodobne (7)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1145)
2388/11 (2)
rażąco niska cena ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (400)
australia (28)
kio_uzp_678_08 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (185)
"ograniczenie konkurencji" (1349)
obronność i bezpieczeństwo (160)
273/08 (25)
ogólnikowe wyjaśnienia (1285)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1279)
informacja z krk (525)
kio 1789/09 (5)
"zamiast polisy" (19)
"art. 101 ust. 3" (10)
nadmierne wymagania (1982)
oświadczenie zamiast krk (150)
"grupy kapitałowej" (620)
2750/15 (2)
istota konsorcjum (2991)
27 ust. 5 (11188)
tugeb (5)
ku 18/14 (13)
ukraina (103)
kio 345/09 (9)
certyfikat ubezpieczenie (469)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (877)
kio 510/14 (3)
855/08 (4)
1630/14 (5)
kio/uzp 680/08 (4)
kio_1730_11 (12)
1876/09 (8)
iii ca 389/11 (3)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
"obiekt budowlany" (1187)
"art. 26 ust. 2b" (1490)
kio_uzp_797_09 (7)
art. 30 (15185)
połowa terminu (1173)
cena oferty w euro (1853)
art 36a (244)
ocena (21495)
2938/13 (3)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1017)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (432)
kio 1735/11 (14)
potwierdzenie opłacenia polisy (482)
na korzyść wykonawców (4173)
wolna ręka (1647)
2765/10 (2)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (735)
kio/uzp 1455/08 (14)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (2720)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (243)
odbiór robót budowlanych (2594)
xix ga 131/08 (17)
x ga 427/10 (1)
1318/11 (4)
razaco_niska_cena (2239)
kio_120_14 (4)
"wyłączenie jawności rozprawy" (54)
art. 34 ust. 5 (3837)
"obiekt kubaturowy " (157)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (309)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (622)
2049/13 (3)
wyrok sądu (21672)
x ga 319/08 (4)
udostępnienie ofert (4675)
x ga 46/12/za (3)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (6)
zaświadczenie z krk (417)
do czterech miejsc po przecinku (197)
189 ust. 6 (6010)
kontrola doraźna (1138)
"na korzyść wykonawcy" (509)
"udowodnienie równoważności " (55)
dopuszczalność zmiany umowy (1536)
realność udostępnienia zasobów (325)
zbycie przedsiębiorstwa (1355)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3582)
zasób własny (2008)
kio 17/16 (19)
produkt równoważny (1617)
kio 223/08 (32)
x ga 158/07/za (2)
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8358)
pkp s.a. (963)
brak kopii oferty (4214)
termin upływał w sobotę (87)
odwołanie na dwie części (8820)
termin złożenia odwołania (24117)
"co jest przedmiotem oferty" (38)
kio 341/12 (13)
kio/uzp 391/09 (5)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
art. 83 ust. 2 (2237)
ii ca 104/06 (11)
1055/11 (2)
doświadczenie powtarzalność (74)
pełnomocnictwo do aukcji (136)
kio_101_13 (6)
art.46 ust. 4a (672)
ecm (182)
medyczne (2786)
zmiana podwykonawcy (1891)
wykaz wykonanych (7813)
kio_1617_14 (5)
i ca 251/07 (2)
rażąco niska cena 10% (2269)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1843)
kio_uzp_115_09 (7)
kio 1087/12 (3)
"utracił interes" (87)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (141)
gwarancja bankowa w kopii (309)
kd 58/10 (9)
zmiana podmiotowa (2417)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16114)
kryterium niemierzalne (167)
339/12 (7)
nieopłacona polisa (506)
xix ga 32/09 (4)
istotą wadium (1050)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9578)
zastrzeżone usługi pocztowe (296)
53/11 (114)
2379/11 (3)
porównywalność ofert (487)
poczta polska rażąco niska cena (108)
niepodpisany kosztorys ofertowy (829)
tłumaczenie musi być podpisane (1148)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
art. 93 ust.6 (2579)
aqap (32)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1573)
2704/10 (3)
24 ust. 1 pkt 3 (16160)
kio/kd 7/11 (16)
art. 5 ust. 1b (1260)
próbka jest dokumentem (812)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
podmiot nieuprawniony (7993)
xix_ga_92_11 (18)
art 89 ust 1 pkt 3 (13856)
70/08 (12)
kio_1104_10 (8)
c-59/00 (20)
odnawialny (154)
wbudowane porty (140)
aktualizacja dokumentacji (617)
polisa światowa (13)
podpis bez pieczątki (260)
reprezentacja spółki cywilnej (768)
"26 ust. 1" (1535)
128/13 (15)
wadium gotówką (75)
vi ga 68/09 (5)
katalogowych (1319)
internat użytecznosci publicznej (6)
dostawa bonów (67)
kio 30/14 (31)
płocku (414)
swift (21)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (651)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (555)
"zmiana terminu wykonania umowy" (34)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
materiały biurowe (560)
nadmierna kara umowna (280)
ćwik (102)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (46)
ii ca 207/08 (6)
29 ust. 2 (28737)
parametry równoważności (777)
kio 307/13 (4)
rażąco niska cena ciężar dowodu (888)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (346)
oczywista omyłka pisarska data (753)
c-689/13 (8)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3487)
nieprawidłowa podstawa prawna (9265)
nokia (26)
zużyte opony (44)
łączenie doświadczenia (2037)
ważność wadium (970)
brak modelu (1468)
x ga 60/10/za (4)
gazy medyczne (179)
zasada równego traktowania (10674)
usługi sprzątania (962)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8634)
emas (28)
brak wykazu (7344)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2132)
art. 93 ust 1 pkt 7 (5987)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (488)
kio 2072/12 (2)
kio 1483/13 (3)
kpc (1614)
istotna zmiana treści oferty (10926)
zsi (51)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1554)
"wykaz osób " (1908)
36 ust. 4 (5888)
plan higieny (162)
gwarancja warunkowa (258)
vi ga 33/09 (3)
przynależność do grupy kapitałowej (156)
art. 180 ust. 5 (5489)
kio/uzp 1804/09 (9)
odwołanie wniesione po terminie (26464)
wyjaśnienia po wyborze (12297)
kd (1179)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (933)
sztuki budowlanej (1465)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2496)
oferta forma oferty (7524)
oczywista omyłka pisarska (1511)
przystąpienie do długu (119)
kio 75/10 (9)
przedłużenie terminu składania ofert (1876)
2455/13 (8)
brak pozycji (7571)
"usługi powtarzające się okresowo" (39)
proporcjonalność warunku (492)
informacje niejawne (4530)
art. 16 pzp (10249)
"zasada swobody umów" (380)
kio/uzp 338/09 (36)
xii ga 731/14 (3)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5706)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (31)
poprawienie omyłki (2821)
wypowiedzenie (1393)
art.189 (6493)
zmiana umowy przed jej zawarciem (8640)
art 22 ust 5 pzp (12313)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
zatrudnienie umowa o pracę (1663)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4956)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2861)
kod pkd (77)
ix ga 109/09 (11)
wydłużenie rękojmi (137)
"jednokrotność wezwania do uzupełnienia" (12)
c-525/03 (18)
lakoniczne wyjasnienia rażąco niskiej ceny (457)
omyłka pisarska (1685)
xii ga 362/08 (5)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (506)
zwiększenie środków (2288)
termin zakończenia robót budowlanych (2602)
niejasności na korzyść wykonawców (331)
podkryteria cenowe (57)
xix ga 175/10 (50)
v ca 379/08 (1)
89 ust. 1 pkt 8 (11100)
wprowadzenie zamawiającego w błąd (3447)
termin na wniesienie odwołania na zaniechanie odtajnienia (921)
oferta równoważna (2956)
kio_uzp_308_10 (5)
brak podpisu kosztorysu (360)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (4836)
wygórowany warunek (550)
1509/11 (7)
"art. 8 ust. 3" (699)
integracja (780)
kio_1434_15 (4)
766/09 (25)
"brak pełnomocnictwa" (124)
586/11 (12)
losowanie (18)
248 kpc (48)
liczniki (161)
zamówienia tego samego rodzaju (15245)
51/09 (23)
brak podpisu oferty (2642)
"razaco niska cena" (2239)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (329)
"podmiot prawa publicznego" (205)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1989)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2691)
kara umowna referencje (165)
protokół odbioru końcowego z usterkami (163)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (923)
"dysponowanie osobami" (1823)
150/12 (17)
kio 1097/14 (4)
47 (2717)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18907)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (141)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1661)
wniesienie wadium po terminie (2449)
art. 138c (125)
i ca 410/08 (1)
uzupełniajace (4003)
wadium na niepełny okres związania ofertą (865)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
iii_czp_103_10 (24)
c-283/00 (14)
vii ga 29/05 (7)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2069)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
"nieporównywalne oferty" (179)
"ograniczenie terytorialne" (26)
niekaralność (766)
pochodziły od jednego producenta (1832)
"wykazanie równoważności" (149)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (201)
uzupełnienie kryteria (4458)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (587)
vii ga 147/08 za (11)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10995)
kryteria wyboru oferty (7988)
urssaf (7)
żądanie certyfikatu iso (423)
"art. 84" (345)
art. 146 ust.6 (1138)
cezar (75)
odtajnienie wykazu usług (544)
kio 1902/13 (12)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (716)
179/09 (10)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (54)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
"cena zero" (12)
xii ga 138/07 (1)
lex retro non agit (39)
kio_429_12 (7)
wykluczenie wadium (2116)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (872)
1161/12 (7)
1818/11 (9)
salini (34)
krótki termin realizacji (1420)
2708/14 (6)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
słowacja krk (2)
wydruk ze strony internetowej (1295)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1879)
"umowy o pracę" (818)
i ca 131/15 (12)
"niezgodność treści oferty z siwz" (528)
informacje wprowadzające w błąd (1486)
art. 104 kc (496)
termin wniesienia wadium (2468)
prokura samoistna (47)
1244/10 (3)
niezwłocznie (1951)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2815)
"cena rażąco niska" (1258)
finanzamt (11)
423/11 (9)
błąd w vat (1725)
"art. 26 ust. 1" (1506)
kio 287/11 (8)
"wznowienie zamówienia" (11)
zmiana terminu 144 (908)
zarzut spóźniony (1700)
tożsamość podmiotowa (358)
kio 1807/12 (7)
kio/kd 22/09 (10)
v ca 2344/03 (5)
kio 2494/12 (3)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8010)
wygórowane kary umowne (200)
sia (27807)
nie podał nazwy producenta (2149)
"błędy w kosztorysie" (157)
v ga 13/09 (23)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (452)
trojan (306)
2678/10 (4)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (44)
1016/12 (31)
pkp energetyka (102)
x ga 78/09 (2)
kio/kd 106/10 (6)
192 ust 7 (11645)
bogdanka (119)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2211)
pożyczka (201)
nieistotne zmiany umowy (9164)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2633)
i ca 337/08 (4)
nieprawidłowy numer katalogowy (490)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11162)
referencje treść (3666)
wykonawstwo zastępcze (34)
umowa po terminie związania ofertą (9141)
uwzględnienie odwołania w części (12560)
normy iso (567)
zakup nieruchomości (284)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
xii ga 314/11 (50)
kio 1822/11 (10)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (881)
zamówienia do 14000 euro (160)
v_ca_3270_12 (46)
"kio/uzp 19/09" (25)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
kio_626_12 (4)
kio 144/14 (7)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (11187)
kio 594/14 (2)
vi gz 51/06 (2)
uzupełnienie dokumentów mailem (567)
kio/uzp 333/09 (11)
kio_1189_13 (5)
nie uzupełnił tłumaczenia (991)
"30 grudnia 2011" (107)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (467)
oddala odwołanie (10145)
x ga 168/11/za (1)
wybór po terminie związania ofertą (9946)
nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu (8546)
kio 1518/13 (3)
2752/15 (3)
krk hiszpańskie (18)
kio 1100/10 (4)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1735)
kio_uzp_694_09 (23)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (392)
zmiana umowy roboty dodatkowe (3951)
szacowanie wartości zamówienia netto (708)
"art. 32 ust. 4" (152)
doświadczenie podmiotów trzecich (2878)
ripok (115)
płynność finansowa (233)
315/12 (5)
vii ga 34/07 (3)
1253/13 (5)
kio 68/14 (7)
brak podpisu na kosztorysie (360)
kio 2131/10 (10)
iii csk 143/10 (11)
składanie nieprawdziwych informacji (2236)
brak wyboru oferty (14804)
"odtajnienie oferty" (212)
opaska hydrotechniczna (10)
cofnięcie przystąpienia (3115)
v ca 960/02 (11)
dwie opinie bankowe (377)
błąd projektowy (1308)
"rażąco niska cena" (2239)
subiektywna ocena ofert (1214)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6971)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3704)
ii ca 108/11 (3)
brak wpłaty wadium (1069)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
"prawidłowo ukończone" (458)
iii ca 88/09 (53)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (228)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (8360)
niekompletny formularz oferty (1347)
kio 1364/11 (5)
faktura (3232)
v ca 307/09 (10)
iv ca 239/05 (5)
grup (4719)
usługa prania (188)
kio 2173/10 (6)
"art. 187 ust. 3" (217)
2474/12 (1)
kio_2012_14 (8)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (609)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1338)
kio 2276/12 (4)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (234)
nieaktualne zaświadczenie z zus (295)
766/13 (6)
kio 2512/10 (21)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
uzp/zo/0-46/06 (9)
łączenie polis (235)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (933)
kio/uzp 151/08 (42)
strona internetowa (5508)
x ga 332/09 (6)
596/16 (3)
2786/11 (8)
roboty dodatkowe (6410)
"art 89 ust 1 pkt 7" (315)
kio 2189/10 (14)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (2916)
kio/uzp 1242/09 (7)
termin zawity (662)
kio 1123/10 (16)
kio/kd 50/10 (6)
140 ust. 1 (1430)
"własne referencje" (14)
"negatywnych konsekwencji" (1292)
holandia krk (8)
błąd w przedmiarze (1021)
uniewaznienie postępowania (15535)
1804/12 (9)
termin na złożenie wyjaśnień (14461)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (692)
2666/13 (3)
charakter referencji (2535)
wyjaśnienie treści oferty (13398)
vat marża (238)
"art. 22 ust. 5" (169)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1192)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (8683)
kio 369/13 (3)
korekty (1886)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
1535/11 (5)
konsorcjum iso (298)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1096)
negatywnych konsekwencji (3746)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
zastrzeżenie wykazu usług (2730)
293/10 (6)
art. 185 ust. 6 (3657)
c-29/04 (28)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5532)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2006)
"koszty zakupu" (910)
ca 137/09 (19)
uchyla wyrok (4093)
"unieważnienie postępowania" (5972)
kio_2253_11 (4)
225/15 (8)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2571)
kosztorys ofertowy (2560)
płatność podwykonawcy (564)
xix ga 302/10 (25)
"nieistotna zmiana umowy" (63)
179/13 (48)
kio/kd 24/15 (7)
kio 41/11 (19)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6286)
operator wyznaczony (822)
kio_2325_13 (6)
wadium w innej walucie (66)
c-448/01 (34)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
miejsce zamieszkania (773)
nadzór inwestorski (769)
736/08 (4)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8628)
1002/13 (3)
w ramach jednej umowy (7613)
udostępnienie koncesji (221)
nieoznaczona koperta z ofertą (247)
kio 2396/12 (17)
c-176/98 (69)
1550/11 (3)
kio 254/11 (5)
doświadczenie konsorcjanta (184)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1820)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (305)
124/09 (6)
obrót hurtowy produktami leczniczymi warunek udziału (8)
2479/11 (3)
warunki (21428)
"bank zagraniczny" (12)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2395)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14435)
c-454/06 (56)
"niekorzyść wykonawcy" (353)
26 ust. 2c (409)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3524)
prawomocność wyroku kio (58)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1057)
kio 1032/12 (7)
2865/12 (14)
interes unieważnienie postępowania (9689)
kio 496/10 (7)
v ga 15/09 (27)
kio_807_11 (5)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (177)
"art. 192 ust. 7" (1774)
koszty pracy (11080)
ix ga 44/08 (44)
art. 27 (11963)
art 12a pzp (501)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4306)
"żądanie unieważnienia postępowania" (184)
1094/12 (3)
akredytywa (12)
błąd w gwarancji wadialnej (267)
182 ust. 1 (3093)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4872)
norma euro 5 (961)
"art. 180 ust. 2 pkt 6" (57)
bezstronności (548)
wyjaśnienie dokumentów (12425)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2197)
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (40)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
rwe (35)
oferta oferta równoważna (2854)
kio 1542/12 (3)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (625)
brak projektu wykonawczego (2200)
art. 22 ust. 4 (16617)
kio 2681/13 (3)
kio 2746/10 (17)
kio/uzp 235/09 (18)
83/13 (12)
uzupełnienie dokumentów faksem (1630)
33/15 (18)
c-27-29/86 (4)
395/14 (7)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5623)
kio_923_14 (7)
ii ca 404/09 (9)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
sukcesja referencje (29)
tajemnica przedsiębiorstwa raporty z badań (281)
kio 879/14 (3)
uniwersytet szczeciński (33)
brak podpisu formularza cenowego (417)
kio 54/15 (7)
uzp/zo/0-119/05 (3)
niejednoznaczne postanowienia siwz (7695)
rażąco niska cena lakoniczne (370)
siwz na korzyść wykonawcy (3169)
kio 893 (110)
art. 91 ust. 2 (7466)
kio 165/15 (18)
kio_uzp_140_09 (7)
gwarancja w kopii (1128)
niezgodność z siwz (6130)
1092/10 (7)
możliwość zmiany umowy (8950)
zamówienia nieprzewidziane (11878)
kio/uzp 799/08 (8)
z referencji nie musi wynikać (2484)
x ga 288/11/za (1)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5917)
wyjasnienia po terminie (14808)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (183)
przepisanie warunku (1213)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2389)
aż do zawarcia umowy (1470)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (138)
wadium euro (392)
wpis po terminie (24713)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (111)
przejęcie długu (28)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3152)
doświadczenie życiowe (912)
brak w ofercie (19507)
uzupełnienie faksem (1710)
wadium w konsorcjum (1124)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (982)
kio 2046/14 (11)
roche diagnostics (138)
ilość zamówienia (7987)
związanie wyrokiem kio (9107)
878/09 (27)
kio 931/11 (2)
artykuły spożywcze (114)
prawo do informacji (17124)
xii_ga_254_08 (3)
intergraph (68)
art. 8 ust 3 (21237)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (212)
kio_1725_11 (10)
brak części kosztorysu (2134)
pozacenowe kryteria oceny ofert (166)
art. 17 ust.2 (11470)
kio/uzp 545/10 (5)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
forma dokumentów (7463)
wykaz usług (5785)
budynek użyteczności publicznej szpital (91)
inna oczywista omyłka (2491)
forma uzupełniania dokumentów (2118)
odnowienie licencji (22)
94 ust. 3 (2233)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3892)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (216)