Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

"art. 22a. ust. 4" (48)
zamawiający wyłączył faks (88)
tugeb (5)
2637/11 (2)
błąd w numerze katalogowym (329)
błędne obliczenie ceny (2673)
oferta najkorzystniejsza (18556)
brak terminu w ofercie (19091)
46 ust. 4 a (4410)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (628)
minimalny zakres zamówienia (6552)
art. 24 ust. 1 (18210)
potwierdzenie należytego wykonania (8710)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
ppp (59)
naruszenie art. 32 ust. 2 (5220)
usługi cateringowe (76)
"grupa kapitałowa" "art. 24 ust. 1 pkt 23" (31)
równowaga stron (427)
kio 3021/13 (5)
passmark (35)
gliwice (2272)
kosztorys przy ryczałcie (308)
czp 53/11 (109)
realny (4412)
zbyt wysokie kary umowne (192)
"umowa przedwstępna" (124)
52/16 (10)
zbyt rygorystyczne (397)
protokół odbioru dostawy (1465)
"art. 82 ust. 1" (272)
szymanowska (71)
odstąpienie od części umowy (2487)
"iso producenta" (5)
termin płatności (2969)
kio/kd 102/13 (3)
2810/11 (26)
formularz cenowy (2814)
578/11 (4)
kio 529/13 (10)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
niekompletny formularz cenowy (614)
naruszenie art. 36 ust. 5 (6168)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (167)
poprawa kosztorysu (581)
kio 2012/12 (191)
2679/12 (3)
ii ca 137/07 (10)
doświadczenie personelu (1573)
v ca 1360/09 (6)
opłacona polisa brak zapłaty składki (133)
nierealny okres gwarancji (1445)
naruszenie art 29 (24516)
1810/16 (31)
1741/10 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (844)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (399)
1571/13 (6)
2104/11 (6)
house (147)
niejednoznaczne postanowienia siwz (8473)
parametry równoważności (887)
zmowy przetargowe (212)
zmiana formularza ofertowego (3602)
referencje sam sobie (1971)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (189)
zasada szybkości postępowania (651)
wartość zrealizowanej części (5087)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2493)
1899/10 (7)
xii ga 159/08 (8)
"art. 26 ust. 2c" (67)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (14953)
wybór brokera (73)
1404/14 (5)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (15)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1403)
1287/14 (13)
komputer (1212)
art. 143d (39)
zmiana umowy podwykonawca (2011)
53/11 (123)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (12)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (536)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
67 ust. 1 pkt 4 pierwotne warunki (1102)
2276/15 (4)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (779)
kosztorys niezgodny z przedmiarem (1853)
"kara umowna za opóźnienie" (81)
35/14 (28)
"poświadczenie" referencje (1153)
x ga 499/10 (2)
kio/uzp 1226/10 (7)
santex (32)
iv ca 648/07 (1)
cena 0 (6303)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (35)
"kio 1741/10" (8)
bezpodstawne wykluczenie (4346)
v ca 1554/08 (3)
kio_1801_14 (4)
prezentacja (1073)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (8241)
art.67 ust. 1 pkt 6 (1111)
91 ust. 3 (8187)
kio 47/15 (11)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2402)
kio/ku 40/14 (11)
kio 294/11 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1272)
epuap (104)
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (249)
oddział spółki (1987)
1366/12 (3)
"24 ust. 1 pkt 18" (9)
xix ga 112/08 (1)
v ca 4080/14 (1)
postępowanie odwoławcze (25878)
cpv (535)
serwis producenta podwykonawstwo (91)
kuriata rażąco niska cena (108)
"naruszył obowiązki zawodowe" (48)
kryteria mierzalne (183)
2424/13 (3)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1886)
rental rights (11)
szkoda zawodowych (1705)
424/08 (10)
nieprawdziwe informacje referencje (1321)
kio 61/14 (12)
udostępnienie iso (306)
131e (32)
nazwa własna (5339)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (12187)
ii ca 70/09 (6)
tk telekom (28)
niemiec (767)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (514)
kio 412/15 (5)
kio 2411/12 (7)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (16115)
117/12 (81)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (612)
brak podpisu pod opisem technicznym (1246)
"sukcesja uniwersalna" (37)
36aa (35)
skrócenie terminów (932)
unieważnienie czynności (15884)
29 ust. 3 (29478)
xii ga 133/09 (8)
x ga 46/12/za (3)
art. 124 (1136)
oferty dodatkowe (13780)
hewlett packard (332)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1274)
kio/uzp 1158/09 (6)
art.29 ust.1 (4215)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (3323)
brak numeru strony (5839)
ćwik (104)
roboty zamienne (875)
449/09 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (768)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (517)
zielona góra (480)
nieistniejąca stawka vat (1136)
informacje niejawne (5066)
243/13 (23)
nieprawdziwe informacje niedbalstwo (226)
niewyuczone (20)
kio 973/11 (9)
"opłata od skargi" postanowienie (79)
opis jednego producenta (3924)
v_ca_2015_12 (7)
134/09 (21)
umowa przedwstępna (146)
art. 67 ust.1 pkt.1a (141)
kio_1026_10 (3)
własnoręczny podpis (413)
wyroki kio (14981)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (784)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (187)
kio/uzp 250/08 (19)
i ca 40/07 (5)
kio 2366/10 (3)
świadoma omyłka (772)
1/16 (907)
recykling (173)
"cena 0" (125)
pełnomocnictwo w formie kopii poświadczonej notarialnie (175)
izabela kuciak (1122)
inne kryteria (9626)
"art.22 ust.4" (1106)
zmiana korzystna (2808)
"jednokrotne wezwanie" (140)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (4156)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (2282)
unieważnia umowę (3661)
xii ga 59/09 (37)
874/09 (17)
bezstronności (595)
kio 917/10 (13)
rażąco niska cena 30% (1966)
nieregenerowane (46)
szpital (3686)
pierwszeństwo wykładni literalnej (140)
faktura jako dowód należytego wykonania (1557)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
kio1498/10 (4)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (6471)
nieobecność członka komisji (142)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (965)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (824)
zaświadczenie o niekaralności stany zjednoczone (46)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3487)
nieprawdziwe referencje (1359)
płynność finansowa konsorcjum (105)
89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
fart (49)
"zarzut ewentualny" (152)
pkwiu (251)
kio/ku 84/10 (2)
gugik (33)
889/08 (6)
brak podpisu na formularzu (1153)
"cena rażąco niska" (1432)
zdolność kredytowa linia kredytowa (185)
683/11 (5)
odrzucenie oferty po wyborze oferty (18448)
astaldi (83)
art 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
dowód nie potwierdza należytego wykonania robót budowlanych (3768)
"zatrzymanie wadium" (792)
potwierdzenie referencji (3808)
"36 ust. 5" (226)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (1034)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (31)
dobór sprzętu tajemnica przedsiębiorstwa (150)
art 93 ust 1 pkt 7 (6408)
"referencje" (4094)
kio 2436/11 (2)
jadłospis tajemnica (4)
"dominujący wpływ" (47)
informacje nieprawdziwe (3602)
sumowanie zdolności (323)
zaświadczenie zus spółka cywilna (165)
udostępnienie zdolności finansowych (1274)
korekty (2147)
zakaz powierzania podwykonawcom (117)
kryterium oceny doświadczenie (4783)
związanej z przedmiotem zamówienia (13368)
x ga 251/10/za (1)
kio 348/14 (5)
kio 771/12 (2)
zakup czasu antenowego (13)
kio 2685/10, kio 2686/10 • (39)
brak interesu prawnego (11667)
"art. 22 ust. 1a" (196)
protokół odbioru końcowego (1184)
kio 411/12 (10)
192 ust. 7 (13025)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (22)
nazwa handlowa (2924)
wypowiedzenie umowy (1386)
termin związania ofertą (13111)
ix ca 50/07 (6)
x ga 51/09 (3)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (18732)
zamówienia uzupełniające wartość (3515)
"prawo odstąpienia" (173)
exatel (121)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1696)
uzupełnienie wadium (1385)
nie przedłuzenie wadium (1077)
wybór najkorzystniejszej oferty (17663)
"przeciwnik skargi" (427)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (71)
kio/uzp 624/08 (12)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
"nieporównywalność ofert" (160)
punktacja (1785)
2710/10 (14)
rachunek kosztów cyklu życia (25)
22d ust. 2 (152)
225/15 (13)
ix ca 736/09 (2)
kryteria subiektywne (1020)
kio 226/11 (5)
22 ust. 5 (18345)
wybór po terminie związania (11236)
domestos (6)
kio 954/11 (10)
błąd formalny (2762)
nieprecyzyjne warunki (5066)
125/09 (13)
laptop (167)
faksymile (23)
"brak legitymacji" (251)
doświadczenie komandytariusza (14)
xii ga 160/08 (2)
protokoły odbioru (2815)
nie figuruje w rejestrze płatników (25)
51/10 (15)
818/11 (3)
art. 92 (4502)
ii ca 143/11 (2)
zamówienia z wolnej ręki (1870)
kio_566_12 (7)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (12222)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1585)
"sąd okręgowy w warszawie" (6875)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3917)
kio_uzp_1362_08 (6)
uzp/zo/0-1103/06 (4)
art. 131a (44)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1755)
520/11 (4)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (366)
warunki udziału w ogłoszeniu (14713)
429/09 (82)
jednokrotność wezwania (79)
wskaźnik płynności finansowej (122)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8387)
kio 1434/12 (5)
nadmierne kary umowne (329)
art. 87 ust 2 (8618)
"dokument równoważny" (146)
udostepnianie doświadczenia (2353)
oświadczenie po terminie składania ofert (10263)
forma porozumiewania się (275)
jedna usługa jedna umowa (2200)
kryteria oceny (10097)
energia cieplna (229)
rfid (46)
aukcja (669)
zatrzymał wadium (865)
kio/uzp 941/08 (2)
domniemanie (2235)
wyłączne (15101)
zastrzegł kluczowe części zamówienia (1138)
brak krk (547)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (88)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (92)
referencje konsorcjum (2004)
kio_2926_12 (7)
brak ceny łącznej (6620)
oddział+spółki (34)
postępowanie o udzielenie zamówienia jest sformalizowane (641)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (681)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
2733/10 (3)
"art. 4 pkt 8" (218)
iii czp 109/05 (101)
uzupełnił dokumenty po terminie (4627)
wezwanie do uzupełnień (7628)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
"uzupełnienie odwołania" (134)
xii ga 12/09 (20)
podwykonawstw (1222)
wymagany okres gwarancji (4142)
wyjaśnienie elementów rażąco niska cena (2570)
1248/14 (4)
kio 1748/13 (7)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2631)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (7031)
warunki przedmiotowe (17582)
droga elektroniczna (2335)
art. 51 ust. 1a (969)
oferta wstępna 26 (1621)
kryteria oceny ofert tajemnica przedsiębiorstwa (1391)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (3079)
pełnomocnictwo do wniesienia przystąpienia (3133)
zdefiniowane w ustawie siwz (1675)
kopia dokumentu (3366)
omyłka zamawiającego (4691)
kio 12/14 (283)
xix ga 371/10 (4)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3999)
c-28/01 (112)
ocena ofert po aukcji (615)
informatyczny (2588)
kio 2816/10 (20)
usługi powszechnie dostępne (2160)
kio 2779/12 (5)
"polski związek pracodawców budownictwa" (20)
oświadczenie art 24 konsorcjum (5038)
obowiązki zawodowe (3495)
kara umowna (1142)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (590)
vii ca 453/09 (1)
zamówienia wielorodzajowe (5)
kserokopia gwarancji wadialnej (98)
1007/13 (34)
xii ga 304/07 (1)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1549)
art. 32 ust. 3 (5682)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (26)
2931/13 (4)
1377/11 (2)
art.26 (9497)
"przedłużenie terminu składania ofert " (539)
brak wyceny pozycji formularza cenowego (1038)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (7)
kd_31_14 (5)
wadium euro (433)
kio_2854_12 (12)
x ga 176/10/za (1)
kio_2452_11 (5)
należyte wykonanie kary umowne (893)
xii ga 374/10 (2)
x ga 7/10 (56)
kio 1809/15 (6)
ca 489/06 (47)
niemożliwa do przewidzenia (3569)
v ca 2015/12 (31)
"zamówienie uzupełniające" (770)
kio 54/14 (8)
"87 ust. 2 pkt 3" (2595)
xii ga 366/10 (1)
brak dowodu wniesienia wadium (1491)
warunek konsorcjum samodzielnie (2445)
"rażąco niska cena wyjaśnienia" (14)
kio/uzp 1500/09 (9)
zakres podwykonawstwa (1212)
1883/09 (9)
kio 1928/13 (4)
100 lat gwarancji (1519)
kio/ku 63/11 (9)
grzegorz mazurek (293)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (51)
"pkp plk" (147)
438/13 (3)
"companies house" (7)
46 4a (1003)
ix ga 89/07 (1)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (362)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (8642)
"art 91 ust 3a" (79)
dozorbud (155)
złożenie dokumentów bez wezwania (8178)
kio_1495_14 (5)
zamawiający zwleka (88)
zabezpieczenie roszczenia (1080)
"kryterium doświadczenie" (145)
kio 1590/15 (4)
iii ca 855/05 (9)
tożsamość przedmiotowa usług (954)
dostawa komputerÓw (1077)
kio/uzp 1804/09 (9)
"art. 91 ust. 2c" (16)
saldo (210)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (4213)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3588)
prezentacja, próbki (212)
1255/13 (2)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (417)
jednokrotnego wezwania (945)
vi ga 68/09 (5)
iii czp 103/2010 (2)
art. 12 a (23250)
art. 85 ust. 3 (3312)
hitachi (67)
iv ca 181/06 (1)
uprawnienia podwykonawcy (1912)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
kio/45/11 (1)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (878)
kio 103/10 (38)
wykonanie wyroku (18336)
kio 2932/13 (10)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (389)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (54)
oświadczenie o spełnianiu warunków (12098)
tłumaczenie (2952)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3456)
przesunięcia asortymentowe (9)
wykładnia językowa (1007)
data zobowiązania podmiotu trzeciego (2462)
c-448/01 (39)
ogłoszenie wstępne (1843)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
zatrzymanie wadium brak krk (47)
i csk 448/10 (14)
kio 647/14 (4)
2106/11 (3)
środki finansowe (6793)
związany treścią siwz (10601)
xii ga 517/11 (29)
"art. 38 ust. 4b" (46)
ce (962)
solid security (59)
wiadukt most (161)
"upływ terminu związania ofertą" (389)
kio_uzp_1085_09 (13)
zwrot całości dofinansowania (1325)
2714/14 (2)
mebli biurowych (153)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (8)
brak uzasadnienia faktycznego (13714)
zaokrąglenie ceny (332)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (312)
usługi samego rodzaju (10836)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (1043)
zamknięty katalog dokumentów (1320)
vii ga 9/09 (9)
potencjał techniczny (4067)
brak wyceny (3055)
produkty lecznicze (386)
"uzupełnienie tłumaczenia" (31)
art. 24 ust. 11 (15763)
odnawialny (180)
inny termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu i siwz (9875)
"braki formalne przystąpienia " (8)
dowody (13895)
412/15 (7)
kio_2307_14 (8)
dostęp do informacji publicznej (4705)
"189 ust. 2 pkt 2" (265)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (125)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (7793)
"omyłka rachunkowa " (1302)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3587)
kio 776/11 (10)
wykonanie zastępcze (633)
kio 407/11 (3)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5525)
lek równoważny (109)
rażąco niska cena wezwanie (2384)
kio 114/15 (4)
zarzuty spóźnione (1872)
zgoda na poprawienie innej omyłki (970)
"wniesienie odwołania" "związania ofertą" (997)
kio_83_13 (4)
cofnięcie skargi zwrot (4771)
zasada jawności (1625)
"przetarg ograniczony" (21950)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1864)
iii csk 143/10 (13)
justyna tomkowska (693)
art. 112 kc (438)
1173/11 (5)
iii ca 1019/06 (16)
"wyroki kio" (12785)
producent nie jest podwykonawcą (900)
kio_uzp_99_08 (30)
kio 1408/10 (19)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (294)
c-328/96 (10)
kio 615/11 (4)
bull (127)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (5174)
wbudowany (862)
"kryterium jakości" (165)
kio 366/13 (7)
i ca 67/09 (6)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (231)
krk komplementariusza (39)
i ca 273/09 (1)
oświadczenie spółka cywilna (3382)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (5143)
istotna część składowa ceny (1375)
29 ust. 3a (1988)
odtajnienie dokumentów (930)
"zwrot zabezpieczenia" (38)
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (59)
intertrading (101)
wgląd do dokumentacji (957)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (631)
nowy targ (226)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (25740)
aktualna koncesja (361)
art. 34 ust. 5 pzp (3060)
903/08 (17)
umowa zlecenie (2883)
kio_2422_15 (6)
projekty własne (5739)
budynek użyteczności publicznej szpital (92)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (390)
"art. 49 ust. 3" (25)
"wieloletnia prognoza finansowa" (33)
v_ca_3618_13 (9)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (495)
preferencje lokalne (88)
wartość przedmiotu zamówienia (15716)
1599/16 (51)
zagraniczne krk (105)
"art.12 a" (246)
certyfikat solar keymark przy ofercie (20)
wnosi o unieważnienie postępowania (9996)
kd (1190)
kio_1525_11 (14)
odwołanie na treść siwz (17942)
premia dla wykonawcy (84)
niezgodność oferty ze specyfikacją (6190)
certyfikat iso kryterium (309)
rażąco (4013)
uzupełnianie krk (184)
140/13 (5)
równoważności (1175)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3505)
"dysponowanie osobami " (1975)
kio/uzp 223/08 (30)
x ga 78/09 (2)
w sprawie dokumentów (18546)
1106/11 (13)
sumowanie obrotów (198)
błedny knr (196)
forposta (49)
oferta bez podpisu (2547)
kio 2067/13 (6)
183 ust. 2 (2172)
klauzule waloryzacyjne (78)
nieterminowe wykonanie (1695)
art. 41 (17903)
upływ terminu związania ofertą w niedzielę (155)
wgląd do ofert (1091)
kio 2555/15 (4)
czeski rejestr karny (6)
właściwości estetyczne (138)
"art. 182 ust. 4" (26)
"32 ust. 4" (170)
1372/11 (2)
krajowy rejestr karny nie figuruje (194)
kio 174/15 (9)
kio/kd 25/14 (8)
"kio 1237/11" (22)
podkryterium cena (263)
tłumaczenie dokumentów (2710)
art. 90 ust.3 (4758)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
"art. 144" (620)
tajemnica (2528)
547/15 (16)
zamówienia uzupełniające dostawy (2402)
art 29 (31224)
kio 1202/12 (4)
art. 93 ust. 1a (1327)
v ca 1599/12 (2)
2510/14 (3)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (227)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (6218)
kio/uzp 265/08 (34)
"odrzucenie oferty" (15881)
unieważnienie aukcji (554)
kio 229/12 (33)
33/15 (18)
wadium wpłynęło po terminie (841)
kio_2031_12 (14)
zmiana terminu płatności w umowie (1472)
łódź (2661)
umowy o pracę (9456)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4333)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (971)
zsi (60)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (798)
spółka zależna (4563)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2228)
art. 24 ust. 1 pkt 12 (14647)
ix ca 541/09 (2)
biletów lotniczych (81)
gwarancja producenta a gwarancja wykonawcy (1190)
66/16 (18)
1092/10 (8)
technicznych o obiektywnym charakterze (4203)
ewa sikorska rażąco niska cena (90)
2004/17/we (388)
"rażąco wysoka cena" (10)
zasada swobody umów (1663)
ocena cen jednostkowych (2574)
"spółka cywilna" zaświadczenie (184)
folder (386)
art 131a (44)
dwukrotne wezwanie (1097)
data jedz (265)
zaświadczenie o niekaralności austria (27)
kio 883/14 (8)
kio 821/11 (15)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1968)
kio 1709/13 (5)
182 ust. 4 (3236)
odwrócony vat (70)
skarga na postanowienie (23569)
kio 17/16 (21)
aktualizacja oprogramowania (373)
inna omyłka nieistotna (3626)
wycena 0 zł (1775)
oferta złożona przez oddział (3896)
opłata od pełnomocnictwa (288)
działalność regulowana telekomunikacyjne (188)
kio 886/10 (7)
termin zawity (706)
teta (18)
2010 (19276)
v ca 1377/05 (3)
"pomocy publicznej" (880)
cena oferty (12973)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (12710)
ii ca 353/10 (1)
ix ga 199/11 (1)
dbs (7)
"warunek nieproporcjonalny" (92)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1492)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (2152)
"wartość realizowanego zamówienia" (148)
polmed (8)
brak kursu do przeliczeń (240)
wydłużenie terminu składania ofert (902)
vii ga 163/09 za (10)
próbki systemu (634)
międzyleski szpital specjalistyczny (12)
"art. 180" (5072)
kio/ku 35/12 (4)
24 ust. 2a (2575)
hydrotechniczne (184)
skuteczność wadium (619)
"art. 86 ust. 1" (100)
pesa (152)
wraz z tłumaczeniem (2483)
wzór formularza (3754)
182 ust. 3 pkt 1 (3326)
cena jednostkowa a cena oferty (3376)
termin na uzupełnienie oferty (9037)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (185)
art.22 ust.5 (2547)
przedmiot zamówienia (23848)
173/09 (16)
posiadają serwis na terenie kraju (200)
jednego producenta (4810)
cena jednostkowa 0 (1937)
67/11 (14)
"istotne elementy umowy" (117)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (6155)
przedłużenie terminu związania z ofertą (2237)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (5435)
interes w przystąpieniu (10176)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (49)
kio_uzp_1825_09 (4)
kio 675/15 (5)
termin rozpoczęcia wykonywania usługi (2078)
674/15 (11)
"kio 304/13" (6)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2479)
"zasada proporcjonalności" (484)
pracownicy zamawiającego (5718)
"import docelowy" (6)
opinii biegłego (1611)
zaprojektuj i wybuduj (647)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
x ga 228/10/za (1)
kio_669_13 (4)
odpowiedzialność konsorcjum (2747)
3036/10 (37)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (115)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (364)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1328)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (774)
manipulowanie ceną (257)
zaciągnięcie zobowiązania (803)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2767)
361/12 (6)
koszty postępowania skargowego (627)
"akuratne uzasadnienie" (5)
kio_uzp_678_08 (4)
interes przystąpienie (10176)
jedz tłumaczenie (88)
podwójne wezwanie (443)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
australia (28)
ballast (32)
wyjaśnienie próbek (774)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (916)
"termin związania ofertą" (1116)
art. 32 ust.2 (5152)
niejednoznaczne zapisy siwz (6765)
art. 185 ust. 6 (4136)
kryterium potencjał kadrowy (552)
związanie wyrokiem (13335)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (311)
1486/08 (4)
telekomunikacyjne (1018)
878/09 (28)
kio 1243/11 (13)
brak odpowiedniego pkd (120)
vii ga 29/05 (8)
ii ca 836/09 (1)
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (5708)
"wykluczenie podwykonawcy" (20)
kio_308_12 (6)
unieważnia (5758)
kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym (968)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1270)
1369/12 (2)
kio 994/12, kio 1025/12 (4)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1180)
wszczęcie postępowania (15402)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (362)
2038/14 (3)
brak oszacowania wartości zamówienia (2664)
porównywalność (550)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
kio 2345/10 (3)
edf (22)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6908)
"prowspólnotowa wykładnia" (15)
krk hiszpańskie (20)
ryczałt kosztorys ofertowy (293)
ii ca 37/06 (5)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (10753)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2232)
"izrael" (43)
v ga 53/05 (1)
postanowienie o odrzuceniu odwołania 180 ust. 2 pkt 6 (4395)
brak dokumentów na potwierdzenie równoważności (940)
interes w unieważnieniu postępowania (10522)
248/14 (5)
art.87 ust.2 pkt 2 (6290)
xii ga 358/10 (2)
kio_1168_13 (4)
"jedyne kryterium" (2180)
nieaktualna deklaracja zgodności (1025)
kio_2253_11 (4)
utajnienie wykazu podwykonawców (261)
promocja (434)
kio 1442/12 (5)
"grupa kapitałowa" (725)
kryteria niemierzalne (183)
1178/10 (10)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
kio 433/11 (5)
"należyte wykonanie" (5616)
cena jednostkowa netto (1703)
pełnomocnictwo ceidg (55)
vii ga 44/05 (4)
kio/ku 47/11 (10)
sumowanie polis (109)
54/10 (30)
sumowanie potencjału ekonomicznego (212)
x ga 109/05/p1 (6)
hierarchia dokumentów (176)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (24)
uzp/zo/0-1625/06 (5)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1778)
niezwłocznie (2215)
dokumenty po terminie (19512)
fakultatywne przesłanki wykluczenia (363)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze (2147)
równoważność norm (663)
zapytanie ofertowe (1684)
pierwotne warunki zostały zmienione (2795)
badanie cen jednostkowych (2015)
x ga 343/14 (2)
sia (30031)
cena jednostkowa w kryterium (1942)
"zatarcie skazania" (53)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (788)
referencje dla podwykonawcy (1028)
poleganie na zasobach finansowych (1792)
philips polska (234)
"kio/kd 33/12" (3)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1855)
przedmiar (2184)
cena nierealna (3259)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1437)
brak daty w ofercie (10511)
art. 101 (1679)
grup (4748)
definicja podwykonawca (1059)
rażące kary umowne (348)
rownowazny (3380)
błędnie wyliczony vat (1083)
poświadczenie wykonawcy (2987)
kio_uzp_33_07 (32)
386/10 (7)
chiny (99)
kio_874_13 (3)
nadzór autorski z wolnej reki (118)
złożył sprzeciw (2422)
kio 1467/11 (9)
art. 26 ust.3 (12762)
obsługa prawna wolna ręka (376)
przerwa w wadium (105)
kontakty handlowe tajemnica przedsiębiorstwa (157)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (159)
kio 327/14 (9)
96 (3056)
"doświadczenie podwykonawcy" (55)
kio_348_11 (6)
inna omyłka (3909)
kio_1366_14 (9)
c-470/99 (72)
podwykonawstwo treść oferty (1303)
oświadczenie producenta (4793)
suma cen ryczałtowych (533)
c-532/06 (16)
"przerzucanie kosztów" (65)
tajemnica wykaz usług (1086)
kio/uzp 1502/08 (11)
"art. 91 ust. 3" (232)
kio 49/13 (8)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1477)
art.24 ust. 2 pkt 1 (10382)
kio_1983_11 (4)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2972)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (950)
zastrzeżenie kluczowych części zamówienia (1759)
v ca 29/03 (29)
1807/12 (7)
cofnął skargę (5345)
zmiana umowy (11554)
uprawnienia budowlane zagraniczne (632)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (57)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (827)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2566)
kio 2288/13 (7)
doświadczenie podmiotu trzeciego (3274)
kozienice (78)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2413)
v ca 2024/09 (7)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2631)
związanie żądaniami odwołania (10374)
gorzów (555)
nieczytelny faks (66)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (65)
certyfikaty w opisie przedmiotu zamówienia (2428)
"złożenie oferty po terminie" (24)
kio 336/15 (13)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (18)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1731)
kio 1056/14 (3)
zniszczył próbkę (45)
zarządzanie nieruchomościami (547)
2799/11 (3)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (148)
cel referencji (679)
poświadczenie za zgodność z oryginałem przez podmiot którego dotyczy (1329)
"certyfikat microsoft" (27)
brak załącznika (12593)
zobowiązanie do udostępnienia (3164)
1574/10 (10)
2722/12 (9)
2348 (27)
język postepowania (3227)
"art. 24 ust. 1 pkt 9" (342)
krk szwecja (11)
630/10 (2)
kio/uzp 400/07 (2)
"dwukrotnie wykonał" (13)
dysponowanie potencjałem technicznym (3441)
użyczenie certyfikatu (85)
wadium w formie kopii 2013 (225)
konkurencja (14481)
zatrzymanie wadium uzupełnienie (600)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (8473)
kio 2750/11 (5)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (6530)
kio/uzp 1848/09 (8)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (8074)
"wygórowane kary umowne" (27)
usługi prawnicze (352)
razaco niska cena (2866)
2146/12 (5)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (313)
"art. 23 ust. 2" (518)
x ga 100/10 (3)
omyłka ryczałt (201)
zamówienia powtarzające się okresowo (237)
wyjaśnienie referencji (3216)
finlandia (97)
nisko rażąca cena (907)
art. 180 (6199)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
utrata gwarancji (1023)
sam sobie wystawił (3025)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (935)
serwis w polsce (359)
szwedzkie (110)
kio/1245/10 (12)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (234)
tajemnica (2194)
jednoznaczne wezwanie (7204)
"dostęp do informacji publicznej" (308)
kio_uzp_70_08 (7)
złożył dwie oferty (14369)
forma składanych dokumentów (6827)
ii ca 430/09 (1)
kio/uzp 1243/08 (7)
niezgodny z siwz (19387)
kio 1982/14 (3)
cena 0 zł (6197)
"niezgodność z ustawą" (186)
liczenie terminu związania ofertą (3340)
związane z przygotowaniem postępowania (5023)
źródło finansowania (1375)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (726)
budimex (641)
"kopia pełnomocnictwa" (43)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (162)
"błędny numer katalogowy" (5)
kio 2295/12 (11)
ubezpieczenie mienia (377)
certyfikat polisy (266)
jeden organizm gospodarczy (62)
art. 29 ust. 2 pzp (21211)
477/14 (3)
43/10 (16)
"art. 38" (2673)
przedłużenie terminu składania wyjaśnień (1745)
inne omyłki (3909)
866/09 (8)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5206)
wybór oferty termin związania ofertą (10832)
trojan (386)
martela (17)
"art. 2 pkt 8" (92)
polisa oc przed zawarciem umowy (527)
obiekt budowlany (3543)
kio 270/13 (10)
29 ust. 4 (27259)
błędna stawka vat w ofercie (1333)
udostępnienie ofert (5228)
brak-wadium (85)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
przetarg kompleksowa dostawa energii elektrycznej (95)
pełnomocnictwo konsorcjalne (162)
powtórzenie prezentacji (577)
zmiana zakresu podwykonawstwa (902)
kio_uzp_784_08 (8)
nie będzie brał udziału (15347)
"29 ust 3" (875)
informacja z krk (563)
2873 (20)
kio 990/13 (7)
kredyt (688)
brak harmonogramu (1799)
vi ga 79/12 (1)
art 4 pkt 8b (156)
uzupelnienie bez wezwania (6028)
kio 1337/12 (25)
"tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy" (1)
"naruszenie art. 42" (28)
293/13 (8)
"art. 24 ust. 5 pkt 2" (35)
c-536/07 (9)
nie odczytany formularz ofertowy (440)
brak pozycji w formularzu cenowym (1893)
ix ca 297/10 (1)
brak formularza cenowego ryczałt (186)
art. 138g (13)
art. 22 ust 4 (18108)
polisa oc grupa kapitałowa (62)
zastosowano błędną stawkę podatku vat (1018)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (4334)
x ga 287/13 (6)
obowiązkowa wizja lokalna (93)
tajemnica przedsiębiorstwa koncepcja (396)
cena 0 złotych (5997)
"ii ca 137/07" (9)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3657)
nie otwarto wszystkich ofert (4736)
oświadczenie o akceptacji siwz (1285)
i ckn 1159/00 (76)
c-376/08 (45)
kio_910_11 (3)
"definicja wykonawcy" (56)
warunek proporcjonalny (1520)
dokument przedmiotowy a treść oferty (13989)
c- 454/06 (71)
naruszenie art. 91 (7987)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (215)
v ca 324/10 (3)
krk komplementariusz (39)
"klauzula społeczna" (16)
sieci telekomunikacyjnej (651)
niedozwolone zawężenie kręgu wykonawców (121)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1993)
parafa na ofercie (207)
nie otrzymał faksu (2447)
art. 133 ust. 1 (1175)
harmonogram tajemnica (329)
forma referencji (2259)
uzasadnienie odrzucenia oferty (17267)
zmiana producenta podczas realizacji (1952)
wadium uznanie rachunku (1003)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3478)
konieczność zmiany umowy (8556)
bład projektowy (1481)
kio 2679/10 (4)
451/15 (8)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (185)
"art. 12a" unieważnienie (130)
zasoby podmiotów trzecich (2189)
v ca 2446/09 (10)
błąd w vat (1915)
"inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania" (124)
omyłka rachunkowa (1648)
"kio/kd 31/12" (6)
460/14 (9)
na niekorzyść wykonawcy (859)
kio 628/11 (9)
1610/10 (19)
zmiana umowy termin realizacji zamówienia (8926)
kryterium gwarancja (3219)
inne omyłki polegające na niezgodności (2353)
warszawie (28892)
kio_uzp_6_10 (24)
kio 601/11 (13)
kio 2274/14 (2)
1162/13 (2)
291/15 (15)
iv ca 1324/08 (1)
kio_2614_11 (3)
ramowe (960)
odpis z ceidg (70)
kio 1646/11 (6)
art.26 ust.2b (1671)
"kio 636/11" (15)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (11)
obejście prawa (902)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3465)
rwe (39)
integracja systemów informatycznych (531)
"art. 26 ust.3" (7194)
2704/10 (3)
"art. 40 ust. 1" (229)
zatrzymanie wadium (949)
1158/09 (6)
xii ga 311/09 (6)
uzupełnienie dokumentów podwykonawstwo (882)
wyjasnienia po terminie (16086)
2528/10 (3)
nieprawdziwe informacje ryszard tetzlaff (223)
"art. 36b ust. 1" (53)
"nota pokrycia" (14)
praw wyłącznych (14914)
alternatywny przedmiot zamówienia (2202)
kryterium funkcjonalność (1571)
odwołanie wniesione po upływie terminu związania ofertą (5508)
uzupełnienie harmonogramu (917)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (4121)
brak ceny (11152)
uzupełnienie (9702)
barter (9)
wspólna polisa (591)
399/11 (16)
oświadczenie producenta sprzętu (2492)
x ga 379/06 (1)
"przystępujący po stronie odwołującego" (129)
udostępnienie koncesji (233)
licencje (1538)
obsługa bankowa 2016 (231)
interes publiczny (14757)
art. 24 ust. 2a pzp (2122)
saas (2)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (9745)
kio_846_14 (12)
bez udziału podwykonawców (2509)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2237)
stosowanie przejściówek (24)
umowa o świadczenie niemożliwe (3314)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (594)
dysponowanie osobą (6813)
art 90 ust. 1 (9144)
rażąco niskiej ceny (2847)
dostawa leasing (234)
uprzywilejowana pozycja zamawiającego (987)
dokumenty (20390)
zamawiający opisuje przedmiot zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami (2973)
brak uzasadnienia odrzucenia (14662)
kio 836/11 (10)
352/17 (2)
posiadanie zdolności kredytowej (993)
kryterium cena powyżej 60% (1671)
1312/12 (3)
prezentacja systemu (769)
doosan babcock (26)
referencje podwykonawcy (1072)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (17704)
v ck 97/03 (16)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (250)
"samodzielnie unieważnił" (5)
art. 140 ust. 1 (1567)
uchwała zarządu (1458)
udostępnianie uprawnień (1701)
art 22 ust 1 (21362)
zamienniki (189)
skonto (7)
ebs (34)
nie podał nazwy producenta (2396)
kio 818/15 (9)
kio 400/13 (4)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (11)
pracowniczy program emerytalny (11)
94 ust. 3 (2549)
przekazanie siwz (9859)
xii ga 568/11 (1)
"kara umowna" (973)
"inna omyłka" (1248)
kryterium preferujące jednego wykonawcę (916)
usługi pocztowe wolna reka (165)
v ca 3128/10 (1)
leki (409)
"zmiana terminu" (925)
oc konsorcjum (384)
45 (4903)
kio 1185/15 (8)
2379/11 (3)
art 38 (5685)
ii ca 724/06 (3)
ge power (34)
kio 126/07 (8)
"prawo bankowe" (331)
art. 93 (6559)
wpłata wadium po terminie (1281)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1272)
grupowe ubezpieczenie (67)
przerwa w terminie związania ofertą (410)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3898)
zmiana kierownika budowy (1542)
x ga 98/10 (2)
art. 198d (20)
krs po terminie składania ofert (1422)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1690)
"art. 4 ust. 8" (39)
klauzule społeczne (680)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (488)
integracja (863)
"art. 26 2b" (14)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (2170)
dokument (20390)
krajowego rejestru karnego (903)
art.89 ust.1 pkt 6 (12723)
ciężar dowodowy (2323)
kio/uzp 815/08 (7)
koszty pracy (12187)
odrzucenie odwołania koszty (20279)
"usługi szkoleniowe" (184)
kio_2525_13 (15)
1818/11 (9)
"pozycja dominująca" (155)
kio_2358_14 (6)
odwołanie jest przedwczesne (1472)
przekazanie kodów źródłowych (289)
"odrzucenie odwołania w części" (67)
kio_279_15 (20)
353/11 (8)
likwidacja konsorcjanta (40)
58/10 (43)
chorwacja (15)
715/11 (9)
uzupełnianie referencji dodatkowe punkty (853)
226/10 (17)
"189 ust. 2 pkt 4" (144)
vat zmiana umowy (2485)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (597)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
jedz konsorcjum (42)
kio 23/15 (26)
art. 186 ust. 4 (3678)
utajnienie grupy kapitałowej (114)
"art. 62 ust. 1 pkt 1" (14)
rażąco niska cena usługi projektowe (587)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (492)
lub równoważny (3218)
jedna usługa jedno zamówienie (4593)
konsorcjum, wadium (1217)
podwykonawca (3207)
grupa kapitałowa (828)
warunki pozytywne negatywne (1067)
1824/12 (8)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (12049)
art. 151a (19)
"będzie dysponował" (2003)
192/17 (12)
nie wskazał podstawy dysponowania (7399)
"dokumenty niewymagane" (1980)
"sumowanie zdolności" (12)
wpis na listę inżynierów (227)
niezgodny z opz (1114)
uzupełnienie krk po terminie (408)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7781)
"art. 24 ust. 1 pkt 23" (32)
art. 29 pzp (21247)
infomex (37)
186 ust. 2 (4849)
kio_629_13 (8)
wykaz materiałów (4691)
128/13 (18)
brak numerów katalogowych (685)
1841/09 (2)
art. 22 ust.4 (10168)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1820)
dysponowanie pośrednie osobą (1518)
holandia krk (8)
błąd ryczałt (281)
inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych (6)
mott macdonald (75)
polska organizacja turystyczna (49)
gotowy produkt (652)
rebus (36)
440/10 (5)
kio 2135/12 (4)
"brak ceny jednostkowej" (23)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (432)
x ga 295/09 (3)
"linia kredytowa" (89)
1544/11 (8)
naruszenie art. 22 ust. 4 (16652)
art. 24 ust. 4 (17424)
449/14 (3)
ii ca 233/06 (1)
narzucenie podwykonawcy (493)
art. 32 ust. 4 (5488)
1361/08 (3)
kio 1859/11 (5)
udział w realizacji części zamówienia (10477)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (108)
kryterium doświadczenie wykonawcy (5595)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (935)
"art. 22 ust. 1 pkt 2" (2162)
676/09 (14)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
uzupełnienie krs (1150)
1553/10 (7)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (172)
oferta jako całość (12823)
nie podpisana oferta (8281)
kio 54/15 (10)
rażąco niska cena po nowelizacji (373)
"38 ust. 4" (1156)
opłacenie pierwszej raty składki (173)
forma uzupełnienia oferty (4593)
solid (147)
mŚp (107)
przejrzystości (1600)
błąd w tłumaczeniu (1170)
"powierzy podwykonawcom" (827)
sk 22/08 (38)
krotność (235)
"art. 187 ust. 7" (70)
ots-ip (22)
potwierdzenie wpłaty wadium (1001)
krótki termin realizacji (1598)
art. 142 ust. 5 (1543)
licencja niewyłączna (1147)
vi ga 35/09 (2)
francuskie dokumenty (248)
bilans (953)
kio 500/15 (19)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (2092)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (4040)
spółka komandytowa krk (57)
x ga 81/09 (12)
"zmowa cenowa" (42)
2175/11 (4)
752/11 (14)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (191)
art 91 ust 2 (8242)
niejasny warunek (3302)
poufne (469)
iii ca 446/08 (17)
forma wykazu (4411)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (312)
kio 2621/13 (3)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (503)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1237)
wartość zamówienia uzupełniającego (3515)
bezpieczeństwo przemysłowe (320)
v ga 106/12 (8)
"ii ca 404/09" (9)
wykaz potencjału technicznego (2937)
1936/13 (10)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3633)
69 (1976)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1739)
kio 150/14 (6)
kio 290/11 (8)
gwarancja wadialna brak podpisu (204)
"projektuj i buduj" (91)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (3081)
889/13 (2)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (74)
"utajnienie wyjaśnień" (99)
kio 2191/10 (9)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1128)
alpine bau (33)
doświadczenie kierownika (1977)
brak podpisu kosztorysu (391)
art.90 ust. 3 (2799)
brak numeru katalogowego w ofercie (790)
"tożsamość podmiotowa" (86)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (844)
39/10 (25)
urssaf (7)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1296)
kio_216_14 (16)
kio_356_11 (15)
katarzyna prowadzisz rażąco niska cena (239)
art 46 ust 4a (1002)
189 ust. 6 (6071)
1211/16 (4)
iso 1043-4 (8)
krk stany zjednoczone (26)
138g (13)
odrzucić (23426)
posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum (1259)
"art. 143a" (33)
"dodatni wynik finansowy" (51)
287/15 (7)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (69)
iso 9000 (33)
"program lekowy" (21)
art. 23 ust. 5 (13351)
kio/uzp 469/09 (4)
kio 813/15 (14)
iii_ca_262_05 (7)
2854/12 (16)
sztuki budowlanej (1627)
unieważnienie z winy zamawiającego (801)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (224)
dowóz dzieci (77)
brak interesu odwołującego (11918)
333/11 (19)
kryterium pozacenowe (297)
companies house (7)
2315/13 (3)
kio_297_13_kio_300_13 (16)
"zasada bliskości" (63)
drewnica (16)
referencje (4386)
brak jednej pozycji w formularzu cenowym (1658)
gwarancja na lidera (985)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
błędna kwota vat (2155)
jednokrotne wzywanie (611)
kio 776/12 (21)
dostawa samochodów + word (11)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (339)
1804/12 (11)
definicja budynku (1187)
kio 2644/13 (4)
xix ga 225/10 (16)
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (373)
sas institute (29)
kio/uzp 1408/10 (9)
kryterium zatrudnienie (1411)
wadium na cały okres związania ofertą (1013)
prawidłowo ukończone (1194)
doświadczenie zawodowe (3246)
katarzyna prowadzisz nieprawdziwe (245)
ecm (194)
zmiana kryterium (7448)
obmiarowe (60)
omyłka nie musi być oczywista (2137)
emas (30)
664/14 (9)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (2181)
oświadczenie własne wykonawcy zamiast referencji (624)
brak ogłoszenia w bzp (543)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (207)
ix ga 258/10 (2)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (134)
nieprzedłużenie terminu składania ofert (2374)
1667/09 (5)
1651/15 (2)
ii gsk 1704/13 (27)
"skrócenie terminu składania ofert" (32)
357/15 (15)
uzupełnienie referencji (2659)
nieważność postępowania (3169)
zastąpienie podmiotu trzeciego (1045)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (124)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3127)
bombardier (52)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5129)
sprzeczne oświadczenia w ofercie (6853)
"art. 140 ust. 1" (345)
"obiekt budowlany" (1194)
ii ca 585/06 (6)
pomocy dydaktycznych (212)
c-507/03 (31)
powtÓrzenie czynnoŚci (11908)
kio 791/11 (9)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
błędny termin realizacji zamówienia (6461)
kio_uzp_1636_09 (3)
grafolog (11)
stowarzyszenie (469)
"nieważność umowy" (647)
istotna zmiana warunków zamówienia (12730)
opis kryteriów (7953)
pilna potrzeba (350)
"192 ust. 7" (2016)
kio/uzp 320/10 (4)
consortia (112)
telekomunikacja polska (488)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (620)
miasto ruda śląska (93)
kio_2395_14 (7)
art. 38 ust. 1a (1254)
tauron (175)
zwrot próbki (521)
obiektywne czynniki (1775)
tresc referencji (3919)
informacja o grupie kapitałowej (748)
sport halls (7)
736/08 (6)
dokumentacja budowlana (7658)
x ga 227/09 (7)
708/10 (11)
377/08 (2)
"niewykonanie wyroku" (556)
zgodność z oryginałem (3558)
interes prawny szkoda (6971)
kio 254/11 (6)
"autoryzacja producenta sprzętu" (20)
tajemnic (2194)
zamawiający z własnej inicjatywy (899)
kio 879/16 (4)
rola wadium (378)
2059/16 (32)
dysponowanie bezpośrednie (4336)
kara umowna kryterium (721)
dublowanie doświadczenia (118)
kio 2040/13 (3)
tłumacza przysięgłego (469)
art. 42 (4705)
sytuacja ekonomiczna (4230)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (443)
art. 90 ust. 1a (1813)
1013/10 (9)
brak wpłaty wadium (1086)
kio_1292_11 (13)
695/14 (3)
przesłanki wykluczenia (10286)
żądanie unieważnienia postępowania (12053)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2567)
wewnątrzwspólnotowe (93)
komunikat swift (9)
dokument podpisany elektronicznie (2275)
ix ca 672/11 (1)
"art. 180 ust. 2 pkt 6" (67)
"podział zamówienia" (446)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (804)
iii czp 23/12 (42)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6278)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (708)
kio 1752/10 (7)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1785)
2510/15 (1)
termin wadium (2888)
instytut (1780)
wykazanie zdolności kredytowej (928)
nieprzezwyciężalny (137)
"kio 297/13" (29)
certyfikat meble (86)
żywienie (323)
1674/14 (5)
gospodarność "art. 29" (37)
art. 189 ust.2 pkt 5 (6271)
krk spółka komandytowa (57)
198d (20)
zmiana istotna (13652)
prezentacja funkcjonalności systemu (390)
2818/12 (6)
brak ciągłości terminu związania ofertą (728)
brak kryteriów równoważności (708)
inwentaryzacja (522)
"nieporównywalne oferty" (201)
kpc (1859)
oczywista omyłka rachunkowa (1295)
niepełnosprawne (521)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (7)
wybór kolejnego wykonawcy (6516)
umowa ramowa rażąco niska cena (116)
zmiana oferty podwykonawcy (2561)
kio_1467_11 (9)
omyłka inna (3909)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1470)
kio_uzp_308_10 (5)
nakazuje odrzucenie (15310)
pełnomocnictwo substytucja (54)
kio_1353_13 (10)
kio/uzp 1876/09 (9)
iii czp 74/2005 (6)
kio/uzp 59/10 (18)
567/09 (4)
brak pełnomocnictwa (3912)
aukcja elektroniczna (529)
art. 2 pkt 13 (18134)
odrzucenie i wykluczenie (12422)
kryterium oceny ofert (9812)
protokół oceny ergonomicznej (48)
obiektywny charakter (4686)
kio 1810/16 (31)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (954)
johnson (88)
"wyjaśnienie referencji" (16)
875/14 (2)
multikom (47)
"art. 138c ust. 1 pkt 2" (86)
1883/14 (13)
informatyzacja (205)
53/09 (22)
"art. 24 ust. 1 pkt 20" (29)
brak informacji o podstawie dysponowania (6909)
2422/15 (6)
748/15 (8)
nieprecyzyjne wezwanie (3034)
kio 306/15 (16)
iv ga 10/08 (28)
"91 ust. 2a" (61)
"zastrzeżenie kosztorysu" (2)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1198)
1305/11 (5)
x gc 39/13 (2)
preferowanie jednego wykonawcy (1211)
89 ust 1 pkt 7 (14962)
wezwanie do uzupełnienia próbki (492)
x ga 127/08 (100)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (87)
bilety lotnicze (81)
987/14 (2)
powtórzenie czynności oceny ofert (11147)
remondis (247)
termin na uzupełnienie dokumentów (8881)
dowód wniesienia wadium (1591)
zus dla spółki cywilnej (223)
art. 65 kc (1470)
krk aktualne na dzień złożenia oferty (448)
brak uzasadnienia wykluczenia (12354)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (8770)
polcom (54)
v ca 2344/03 (5)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (196)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1677)
kio 1515/10 (28)
kio 549/15 (3)
"udostępnienie oferty" (184)
"interes we wniesieniu odwołania" (1026)
1338/13 (8)
podwykonawstwo (1222)
skarga (30753)
negocjacji bez ogłoszenia (3252)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (953)
"żądanie unieważnienia postępowania" (191)
podpis oferty (3212)
pozwolenie na zbieranie (313)
ochrona bezpieczeństwa publicznego (2476)
"proporcjonalność" (784)
uchyla się od zawarcia umowy (4140)
1295/10 (16)
zamiana kary umownej (135)
brak warunków udziału w postępowaniu (16517)
wydaje się rażąco niska (1272)
art. 89 ust.2 (12861)
tajemnicę przedsiębiorstwa (2086)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (2044)
1514/10 (4)
iii ca 418/09 (12)
v ca 371/07 (16)
świadczenie ciągłe (1719)
zwrot oryginału gwarancji (803)
nieprawidłowe zaokrąglenie (358)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (12347)
cel wadium (545)
kio 2217/13 (6)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
i c 2/15 (181)
22d (67)
odrzucenie odwołania (20667)
uchylenie się od podpisania umowy (2295)
kio 678/12 (5)
certyfikacja (740)
nie wykonanie wyroku (18336)
kio 108/10 (22)
oświadczenie podmiotu trzeciego (4227)
przepisy bezwzględnie obowiązujące (3130)
podmiot powiązany (1752)
"zasoby ekonomiczne" (31)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (56)
oferta alternatywna (1997)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (1054)
referencje członka konsorcjum (1141)
kio 2753/11 (12)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (442)
błąd w obliczeniu ceny (2618)
zmiana istotna umowy (10248)
oferta podpisana przez jednego wspólnika spółki cywilnej (357)
"zarzut spóźniony" (168)
"nie zastosował ustawy" (68)
zaświadczenie o niekaralności usa (44)
"zamówienia dodatkowe" (813)
kio_uzp_654_08 (11)
vi ga 79/09 (3)
kio/uzp 1379/09 (12)
kio/kd 43/15 (6)
"oferta najkorzystniejsza definicja" (2)
art. 4 pkt 13 pzp (12436)
2020/12 (11)
art.51 ust.2 (580)
vat odwrocony (118)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (1090)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (11525)
"budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej" (8)
1130/11 (2)
przedawnienie roszczeń (103)
"poważne wykroczenie zawodowe" (94)
ca 761/05 (8)
holenderskie zaświadczenie o niekaralności (7)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (661)
złożenie nieprawdziwych informacji (3577)
roboty zamienne aneks do umowy (169)
964/12 (4)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (53)
"referencje konsorcjum" (35)
kio 2512/10 (21)
kio/uzp 31/10 (202)
vat marża (284)
leasing doświadczenie (190)
brak sformułowania należycie (4149)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
xii ga 350/09 (22)
art. 26 ust. 6 (14874)
kio 1276/13 (10)
2743/11 (23)
2630/11 (9)
jedna usługa to jedna umowa (2200)
art.87 ust.2 pkt 3 (5651)
niejasności na korzyść wykonawców (385)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
poprawa okresu gwarancji (479)
art. 189 ust. 2 (7488)
kio 2649/11 (28)
kio_1207_12 (8)
vi ga 107/04 (3)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (277)
tubisz (1267)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
x ga 341/07 (4)
praxis (23)
kio/uzp 1853/09 (2)
polisa ubezpieczeniowa zakres (876)
"art. 87 ust. 1a" (125)
"koszt eksploatacji" (404)
poprawienie harmonogramu (527)
rażące niedbalstwo (204)
1710/12 (7)
kio_2695_12 (6)
sygn. akt iii czp 52/11 (153)
i sa/gd 15/15 (3)
kio 425/12 (12)
art. 180 ust. 7 (6154)
"89 ust. 1 pkt 5" (2042)
haccp (48)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (913)
prawo opcji roboty budowlane (343)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (41)
"art. 23" (1676)
zasoby zamawiającego plk (48)
naruszenie uczciwej konkurencji (13448)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
"materiały eksploatacyjne" (347)
treść zobowiązania do udostępnienia (3100)
szwecja (89)
kio/uzp 33/07 (34)
błędny formularz oferty (3346)
koszty postępowania odwoławczego (23865)
błąd co do prawa (4658)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (53)
szacowanie zamówień (1776)
2804/13 (4)
"kopia gwarancji wadialnej" (13)
93 ust 1 pkt 6 (6041)
zwiększenie środków (2641)
"licytacja elektroniczna" (160)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4994)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (633)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1793)
pit (83)
niedostępność produktu (42)
itil równoważny (31)
próbka niezgodna z siwz (923)
okres ważności wadium (882)
atest pzh (103)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (546)
art. 26 ust.4 (9284)
"zasada uczciwej konkurencji" (8573)
"równego traktowania" (12169)
kio 31/11 (21)
"uchwała kio" (892)
ochrona praw wyłącznych (8025)
dodatkowe (14798)
telaustria (58)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (287)
ii ca 371/09 (2)
kio_2317_10 (8)
rażąco niska cena prawo opcji (163)
art. 22d ust. 2 (152)
"oświadczenie przed notariuszem" (111)
Łódzka kolej aglomeracyjna (10)
przetwarzanie odpadów (358)
kio/uzp 383/08 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (710)
można zastrzec cenę w wyjaśnieniach tajemnicę przedsiębiorstwa (1164)
c-35/15 (3)
2204/10 (10)
kio 779/13 (4)
"utrata środków" (70)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa jedz (108)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (671)
160/11 (7)
podwykonawca definicja (1059)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (380)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4717)
asysta techniczna (203)
kio/kd 12/10 (30)
kio 2012/14 (13)
ii ca 137/09 (18)
uczciwa konkurencja (13648)
1624/10 (15)
"art. 87 ust. 1" (4317)
ix_ga_392_13 (21)
sumowanie zdolności kredytowych (84)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (868)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2322)
kio 1179/11 (3)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2046)
"art. 24 ust. 5 pkt 2 " (35)
ryzyko (2530)
97/10 (16)
"26 ust. 2a" (508)
jednokrotne wezwanie (945)
iii czp 87/08 (9)
142/14 (14)
dokumenty francuskie (248)
kio 2744/11 (5)
harvester (14)
oprogramowanie windows (349)
za zgodność z oryginałem (3557)
xiii ga 1094/16 (6)
ii ca 457/08 (2)
899/12 (7)
36a ust. 3 (243)
spółka cywilna reprezentacja (832)
zmiana składu konsorcjum (4924)
338/09 (40)
"ii ca 693/05" (82)
art 29 ust. 3 (29478)
179 szkoda (5530)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (10668)
warunki udziału (20557)
omyłka wyjaśnienia (3910)
urzędu skarbowego (1939)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (163)
"termin składania ofert" (7326)
c-237/99 (19)
kio_483_11 (4)
cena rażąco wysoka (1077)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (14498)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (8541)
0,00 złotych (329)
termin płatności 90 dni (890)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (8450)
kio 1247/13 (8)
brak strony (18184)
kio_668_13 (4)
udostępnienie protokołu (2848)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (6493)
podmioty zbiorowe (736)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12421)
budynek użyteczności publicznej (454)
uzasadnienie wyroku (21247)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1830)
1107/04 (5)
xii ga 292/11 (1)
udostępnienie bezpośrednie (2894)
kio 1789/09 (5)
wniosek przystępującego o wyłączenie jawności (542)
art. 140 ust. 3 (1554)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1848)
kio 258/15 (2)
"zasada pisemności" (388)
"oczywista omyłka rachunkowa" (706)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (804)
"xix ga 461/12" (14)
powszechne usługi pocztowe (434)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (68)
art. 181 (1580)
"ponowne wniesienie wadium" (70)
dokument wystawiony po terminie (5589)
modyfikacja formularza ofertowego (1450)
oem (69)
wydruk zaświadczenia zus (67)
połowa terminu (1256)
zobowiązanie producenta (1907)
zważyła (21633)
kio 942/13 (2)
waga kryterium (2433)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (30)
legitymacja czynna (395)
zmiana urządzenia (5853)
charakter wynagrodzenia (7856)
1366/14 (9)
kryterium posiadanie certyfikatu (1575)
nieprecyzyjny warunek (3471)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (9503)
"prezentacja systemu informatycznego" (6)
państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (84)
koncentracja środków ochrony (316)
pakiet leków (139)
"0 zł" (7559)
vat gazy medyczne (56)
gwarancja wadialna wadliwa (357)
pkp (1093)
cena opcji (653)
wyjaśnienie siwz (12888)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (293)
obroty na rachunku bieżącym (297)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
usługa kompleksowa (2271)
dystrybucja energii (192)
oferta po terminie awizo (26)
prawo opcji formularz ofertowy (353)
kd_23_13 (4)
pełnomocnictwo odwołanie (4507)
jednolity europejski (2996)
kio_ku_5_08 (8)
ii ca 2230/05 (2)
1405/10 (13)
wezwanie do uzupełnienia próbek (492)
kio 116/16 (5)
1288/10 (26)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (903)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (2190)
zezwolenie prezesa państwowej agencji atomistyki (27)
ryzyko kontraktowe (429)
zasada obiektywizmu (645)
kio 1542/12 (3)
ekonomika postępowania (312)
2753/14 (3)
spółka cywilna doświadczenie (2255)
wydruk z krs (393)
promesa (150)
ten sam podwykonawca (2939)
kio 743/14 (2)
1844/14 (25)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2577)
537/08 (27)
wyjaśnienia siwz (12888)
"zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa" (51)
"kryterium odległości" (17)
341/12 (13)
nie uzupełnił tłumaczenia (1110)
wizyta referencyjna (23)
kio_424_11 (8)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1861)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (111)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (281)
"24 ust. 2 pkt 5" (200)
działalność twórcza lub artystyczna (45)
ecris (2)
zezwolenie (1560)
podmiot trzeci doradztwo (584)
płatność podwykonawcy (710)
kryterium właściwości wykonawcy (1964)
"sprawozdanie finansowe" (757)
niespójność ogłoszenia i siwz (288)
charakter referencji (2757)
kio 578/11 (4)
wyższe wykształcenie (679)
koncepcja architektoniczna (242)
24 ust.2 pkt 1 (15865)
rapid (30)
kio_177_15 (20)
brak podpisu na ostatniej stronie formularza ofertowego (464)
art.29 ust.3 (2803)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
180 ust. 2 (6192)
uzp/zo/0-119/05 (3)
moment wszczęcia postępowania (2884)
wyjaśnienie oferty wstępnej (2021)
oprogramowanie antywirusowe (74)
zmiana oferty przez wykonawcę (14348)
sumowanie wartości polis oc (72)
wyłączenie stosowania ustawy (3867)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (20)
iv ca 142/11 (20)
brak dowodów rażąco niska cena (2026)
art.144 ust.1 (611)
ubezpieczeń wzajemnych (513)
łączenie w pakiet (354)
niemożliwe do przewidzenia (3569)
vmware (81)
negatywne konsekwencje (4170)
iv ca 1180/09 (2)
brak producenta w ofercie (4902)
referencje data wystawienia (608)
udostepnienie oferty (5228)
iv ca 1020/08 (2)
nieczytelny podpis na dokumentach (502)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3977)
doświadczenie konsorcjanta (188)
"błędna stawka podatku vat" (178)
zdolność kredytowa (1029)
możliwość zmiany umowy (10041)
licytacja elektroniczna (183)
projektant (1330)
potwierdzenie opłacenia składki (472)
2873/12 (9)
rażąco niska cena odbiór odpadów (225)
szybkość postępowania (765)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (242)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (579)
kio/uzp 2034/10 (3)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (95)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (12741)
xii ga 379/12 (4)
ii ca 688/09 (1)
wadium na nieokreśloną część (1196)
termin wykonania zamówienia niezgodny (19439)
jakość (4905)
bezprawne poprawienie omyłki pisarskiej (215)
zasada bliskości kryterium (131)
impel catering (96)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
22 ust 4 (18108)
bilety lotnicze rażąco niska cena (25)
różnice w systemach prawnych (2733)
slim (12)
zaniechanie czynności (13962)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (29)
kio_1024_11 (11)
zasób własny (2320)
jedna usługa kilka umów (1147)
990/11 (9)
ukrainy (103)
x ga 337/07 (7)
zakończenie postępowania o udzielenie (6022)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (628)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3487)
kio/uzp 873/09 (5)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1623)
numery katalogowe (744)
oczywiste omyłki rachunkowe (1295)
viii ga 327/14 (6)
1001/10 (2)
1267/16 (2)
kio/uzp 729/10 (10)
subklauzula 14.5 (10)
"żądanie próbek" (49)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (682)
składanie ofert częściowych (2973)
zmiana specyfikacji (13059)
kio 637/11 (24)
ga 88/07 (5)
art. 150 ust. 2 (2213)
komunikacja zastępcza (129)
516/14 (5)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (827)
próbka kryterium (625)
xii ga 517/09 (8)
zasada bliskości odpady medyczne (48)
kio 245/14 (9)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3997)
ministerio de justicia (3)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (289)
fordewind (10)
doświadczenie życiowe (916)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (437)
koszty amortyzacji (300)
"kluczowe części" (92)
"art. 186 ust. 2" (2731)
kosztorys pomocniczy (745)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2416)
pzu (178)
ii ca 689/04 (6)
próbka systemu (721)
"art. 26 ust. 4" (2486)
wyjaśnienia złożone po terminie (15596)
patent (775)
"art. 7 ust. 1" (16751)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (659)
x ga 246/10/za (1)
termika (15)
"iii czp 25/10" (23)
aqap 2130 (10)
informacja krk (563)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1145)
art. 27 ust. 5 (12268)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (18517)
salans (5)
wybór oferty niezabezpieczonej wadium (1560)
dostawa sprzętu medycznego (1047)
"criminal records bureau" (5)
x ga 98/07/za (1)
pojęcie podwykonawstwa (416)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1424)
polisa w zakresie prowadzonej działalności (1149)
basic disclosure (9)
brak nazwy producenta w ofercie (2799)
środki czystości (1077)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (213)
1312/13 (4)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3029)
krk podmiot zbiorowy (208)
"91 ust. 3a" (81)
art. 43 ust. 2 (3790)
art.24 ust.4 (6537)
etap (13621)
kio_ku_35_11 (7)
24 ust. 1 pkt 1a (3465)
art. 26 ust.2b (1689)
kio 715/14 (26)
1804/09 (10)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (2042)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (4014)
niepriorytetowe (822)
1891/14 (4)
referencje bez podpisu (658)
kio 400/14 (6)
usługa szkoleniowa (496)
x ga 258/09 (4)
kio 1674/16 (51)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1732)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
art 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
1630/14 (5)
omyłka w ofercie (4227)
v ca 1468/10 (3)
kio 75/10 (11)
xix_ga_225_10 (15)
"art. 22a ust.4" (48)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (125)
i aca 1201/14 (3)
xxiii ga 2113/15 (1)
art. 94 (2589)
xii_ga_451_10 (3)
bład w obliczeniu ceny (2618)
kio 1123/13 (2)
956/12 (13)
doświadczenie osoby (6931)
plac zabaw (127)
prokura samoistna (50)
zmiana członków zarządu (2105)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (12076)
v ca 9/08 (20)
v_ca_421_07 (18)
ponowne uzupełnienie (6001)
ruda śląska (163)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (191)
art. 91 ust 2a (1501)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (146)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (609)
"brak interesu prawnego" (513)
kio 2137/11 (4)
swift (24)
c-24/91 (13)
art. 67 ust. 1 pkt 12 (3322)
cena rynkowa (2700)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (587)
oświadczenie wiedzy referencje (2683)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2553)
wydruk z ceidg (54)
kio/uzp 1181/10 (3)
121/11 (9)
konkurencyjność absolutna (167)
koncesje (778)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (353)
wadium w walucie obcej (19)
kio_uzp_86_08 (3)
prowizja kryterium (108)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2596)
gwarancji (5124)
ix ca 709/09 (3)
poniżej kosztów (4725)
kio 1075/14 (6)
189/13 (14)
"art. 142 ust. 5" (89)
"brak w ofercie" (873)
art. 38 ust. 1 (5663)
rękojmia (1183)
"144 ust. 2" (42)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1481)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16338)
art. 91 ust. 2a (1295)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (610)
niedokonanie podziału na części (2427)
obroty na rachunku (1969)
wadliwy przedmiar (566)
kluczowa część zamówienia (1807)
kwota_jaka_zamawiajacy_zamierza_przeznaczyc_na_sfinansowanie_zamowienia_a_obowiazek_uniewaznienia_postepowania_na_podstawie_art_93_ust_1_pkt_4_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (3)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (824)
rolnik ryczałtowy (12)
definicja kosztorysu szczegółowego (674)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (41)
zamawiający nie wezwał do przedłużenia terminu związania ofertą (1287)
kio 257/13 (4)
referencje a kary umowne (171)
1535/11 (5)
utajnienie (990)
odmowa zawarcia umowy (1530)
utajnienie polisy (101)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej należycie (1238)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1226)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (718)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (14091)
podwykonawca wykluczenie (2811)
forma oświadczeń (7439)
polisa konsorcjum (615)
tajemnica opis techniczny (1289)
jurysdykcja (60)
art. 8 ust.3 (15265)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (965)
krk od prokurenta (61)
nieprawdziwe informacje omyłka (1020)
232/12 (15)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1626)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5509)
"ubezpieczenie oc" (449)
przesunięcie terminu realizacji umowy (757)
145/15 (9)
406/12 (18)
x ga 2/07 (38)
73/10 (11)
uzupełnienie wzoru umowy (3023)
sumowanie szkoleń (128)
warunki równoważności (1122)
xxiii ga 2031/15 (4)
"91 ust. 2" (564)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem" (10)
"art. 24 ust. 12" (36)
268/11 (4)
kio 618/11 (2)
przedwczesne (1667)
"nie jest zamówieniem publicznym" (94)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (724)
vi ga 93/10 (3)
umowa po terminie związania ofertą (10135)
ix ga 502/16 (22)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2555)
odtajnienie kosztorysu (133)
użyczenie zdolności finansowej (191)
v gaz 90/07 (25)
art. 24 ust. 5 (17283)
manipulacja kryteriami oceny ofert (253)
art. 32 ust. 5 (5564)
odwołanie na czynność wezwania (10875)
rabat (509)
nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu (8603)
xii ga 222/07 (2)
rozliczenie uzupełniajace (866)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (125)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (725)
kio/uzp 780/10 (12)
xii_ga_254_08 (3)
opinia bankowa tajemnica (187)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5174)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (17642)
"roboty budowlane" (8936)
rażąco niska cena domniemanie (729)
kio/uzp 191/08 (12)
zmiana stawki podatku vat (1375)
kio_2043_14 (5)
świadczenie okresowe ciągłe (944)
2525/13 (15)
kio 2394/13 (4)
dwie ceny w formularzu oferty (3908)
ii ca 676/09 (6)
"in house" (147)
zagospodarowanie odpadów (748)
"forma zobowiązania" (35)
"prezentacja systemu" (52)
termomodernizacja (362)
379/12 (29)
termin zwiazania ofertą (13111)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (4208)
lenovo (80)
v ca 1209/11 (2)
krk z czech (14)
art 26 2b (2486)
kio/uzp 1123/10 (15)
art. 192 ust. 7 (13025)
prezentacja systemu informatycznego (314)
"art. 67 ust. 1 pkt 4" (46)
zastrzeżenie wykazu usług (3123)
"art 26 ust 4" (2486)
wykaz zamówień (9866)
zakłady usługowe "ezt" (25)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (894)
"tłumaczenie przysięgłe" (458)
protokół z negocjacji (1702)
zwrot odwołania (21796)
zwolnienie z kosztów (1272)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (771)
"potwierdzać należyte wykonanie" (409)
błąd w obliczeniu ceny vat (1398)
współfinansowane ze środków (1239)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4888)
1070/11 (6)
bumar (35)
jakość personelu (918)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1360)
"art. 26 ust. 2f" (58)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (73)
oryginalne materiały eksploatacyjne (131)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1443)
zasada bliskości odpady (91)
272/11 (7)
kio/uzp 434/10 (12)
kio 2864/13 (3)
iii ca 472/09 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (88)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (2039)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (1014)
x_ga_81_09 (7)
kio_1670_11 (4)
dostawa autobusów (256)
kio 897/15 (12)
"parafa" (219)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (282)
"zaświadczenie z krk" (187)
odwołanie na dwie części (9610)
kio/2790/10 (19)
brak informacji o podwykonawcach (2545)
kio 592/15 (7)
wypowiedzenie (1553)
kopia gwarancji (1021)
przejęcie długu (37)
gsm-r (33)
kio_356_12 (10)
epwd (17)
przedłużenie terminu realizacji (2458)
data wszczęcia postępowania (6835)
braki w formularzu ofertowym (4322)
cena jest rażąco niska (2836)
i csk 448/12 (16)
referencje (4094)
"zmiana wynagrodzenia" (248)
certyfikat prince 2 (87)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (13173)
949/09 (12)
zapytanie o cenę catering (20)
prace badawcze (800)
iso 9001 (312)
"ciężar dowodu" (1898)
oświadczenie zamiast referencji (759)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (1025)
742/11 (11)
opłacenie polisy (559)
uzp/zo/0-184/07 (3)
c-451/08 (14)
x ga 257/09/za (1)
markowska (1242)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (3088)
art. 93 ust. 4 (6315)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (2171)
"doświadczenie osoby fizycznej" (7)
ix ga 93/09 (1)
wstępne ogłoszenie informacyjne (417)
887/12 (5)
xix ga 91/07 (6)
produkt równoważny (1819)
odpis na pfron (29)
"zakres udostępnienia" (253)
ag complex (61)
kio_2770_13 (4)
gwarancja nierealna (1440)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (191)
kio 79/14 (6)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (227)
kryterium kosztów eksploatacji (1349)
konsultacje i doradztwo (356)
opłata od skargi (746)
okres związania ofertą (8397)
przesłanki zatrzymania wadium sprzed nowelizacji (49)
1804/13 (9)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1438)
inna cena słownie i cyfrowo (620)
zmiana ceny jednostkowej (2474)
707/17 (3)
kio 416/12 (5)
"art. 181 ust. 1" (331)
art 180 ust 5 (5947)
brak środków (14496)
przedłużenie gwarancji wadialnej (359)
zarzut okoliczności faktyczne (13241)
c-465/11 (66)
kio_86_11 (3)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (992)
175/14 (13)
art. 110 pzp (1460)
ustawy nie stosuje się (13068)
art 89 ust 1 pkt 1 (15061)
kio 350/11 (13)
upadłość konsorcjanta (35)
polisa od podmiotu trzeciego (443)
przetarg na odbiór odpadów (888)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (267)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (7694)
"nakazuje unieważnić postępowanie" (21)
"art. 36a ust. 3" (14)
prowadzisz (28642)
kio_2308_10 (5)
wadium wniesione przez inny podmiot (1619)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (203)
zmiana postanowień umowy (9292)
"przedłużenie ważności wadium" (322)
iv ca 239/05 (5)
auskunft aus dem gewerbezentralregister (2)
kary umowne nienależyte wykonanie (893)
"gwarancja wadialna" (716)
odbiór robót budowlanych (2946)
"iv ca 683/12" (115)
852/15 (5)
kio/uzp 1092/09 (39)
1780/13 (5)
nie wskazał części zamówienia (14389)
v ca 2224/03 (13)
x ga 319/08 (4)
art. 26 ust. 2 ustawy pzp (13816)
wariant (791)
xii ga 227/10 (1)
zamówienia uzupełniające (4412)
377/09 (5)
art. 353 (748)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (311)
1967/10 (6)
kio 438/13 (2)
uprawnień (9875)
62 ust. 1 pkt 4 (3006)
uzasadnione przyczyny (4253)
forma pisemnego zobowiązania (2574)
art 17 ust 1 pkt 4 (13345)
obiekt szpitalny (358)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2971)
art. 43 (3807)
45 ust 7 (4801)
"rażąco niska" (2806)
ogłoszenia prasowe (193)
uzasadnienie punktacji (1920)
podpis elektroniczny (1614)
niekaralności (824)
otwarcie ofert przed terminem (6140)
xii ga 43/08 (2)
xxv c 1367/10 (1)
w sobotę (346)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (412)
podpis podwykonawca (583)
1402/11 (3)
adhezyjny (102)
"operator systemu dystrybucyjnego" (50)
2185/14 (22)
usługi powtarzające się okresowo (218)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (88)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (317)
llc (40)
kio 2115/12 (8)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (463)
oznakowanie (741)
kio_1042_13 (7)
zachowanie uczciwej konkurencji (9134)
zatarcie skazania (58)
kio 2707/12 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa comarch (205)
1244/10 (3)
kio 1807/12 (7)
referencje powinny zawierać (2934)
zakres negocjacji (3492)
brak terminu wykonania w ofercie (15686)
definicja modernizacji (737)
wykładnia rozszerzająca (1052)
podstawa dysponowania (6733)
samodzielne złożenie dokumentów przez wykonawcę (6892)
sumowanie polis konsorcjum (81)
"kio 279/15" (26)
prekluzja dowodowa (36)
36/13 (19)
viii ca 442/05 (1)
dokumenty niewymagane w siwz (14500)
zmiana wartości szacunkowej (3923)
oświadczenie brokera (81)
utajnienie wyjaśnień (888)
"art. 51" (618)
negatywnych konsekwencji (4170)
unieważnienie części (10086)
podstawy wykluczenia (10177)
zła stawka vat (152)
termin realizacji (16670)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (13214)
c_538_07 (21)
art. 24 ust. 1 pkt 14 (13405)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (9)
"art. 36 ust. 2 pkt 8a" (18)
żądanie autoryzacji serwisowej (116)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (407)
umowy są jawne (3792)
2490/11 (3)
polsuper (40)
2831/14 (6)
i ga 39/12 (18)
1444/11 (7)
ubezpieczenie kontraktu (773)
krk po terminie (584)
niepriorytetowe (677)
zakaz zawarcia umowy (3194)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
interpretacja indywidualna (1706)
podkryterium (319)
"pilna potrzeba" (176)
indra (58)
xix ga 79/07 (1)
576/09 (4)
art. 87 ust. 1a (2143)
kio 2565/10 (2)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (50)
182 ust. 6 (2897)
wykluczenie wykonawcy (14724)
jawność umów (738)
ii ca 663/04 (2)
brak nazwy producenta (2821)
kio 516/14 (6)
"błędy w dokumentacji" (34)
kio_1189_13 (5)
gwarancja dożywotnia (13)
brak nazwy urządzenia (3545)
2012 (8522)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
2864/15 (2)
nalezyte wykonanie zamówienia (9833)
"ochrona danych osobowych" (76)
warunkowa zdolność kredytowa (69)
niezasadne wezwanie (6729)
skład sądu konkursowego (245)
sformalizowane (579)
niezgodność oferty z przedmiarem (1223)
"zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" (4)
zamowienie na system operacyjny windows 7 ograniczenie konkurencji (261)
wykaz usług wykonywanych termin (5018)
art 6a (786)
warbud (391)
błędna stawka podatku (1302)
zaokrąglenie (379)
kio/uzp 857/09 (15)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (709)
"art. 6 ust. 1" (395)
pytania i odpowiedzi (7389)
błąd zamawiającego (6700)
należyte wykonanie usługi (7185)
1338/14 (3)
gospodarz postępowania (223)
akuratne (24)
1016/12 (34)
miejsce zamieszkania za granicą (385)
złożenie oferty w innym miejscu (11894)
bankowa obsługa budżetu (171)
"rozszerzenie zarzutów" (96)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4435)
x ga 235/09/za (1)
art. 4 pkt 3 lit e (6833)
1514/11 (37)
"art. 184" (2577)
2712/12 (10)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1566)
kio 330/11 (21)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (1012)
użyteczności publicznej (843)
odpowiedzi na pytania (6562)
klauzula apostille (15)
opis rozwiązania jako tajemnica przedsiębiorstwa (1148)
kio/uzp 938/09 (7)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy błędne warunki udziału w postępowaniu (622)
profesjonalny (2219)
"zmiana składu" (78)
kio 479/12 (3)
43/08 (17)
zmiana wartości umowy (8737)
kio 1521/11 (12)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (505)
"odrzucenie oferty wstępnej" (20)
x ga 101/08/za (2)
omyłka istotna (3813)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1625)
zp-1 (371)
wykaz narzędzi (1139)
kio 1661/11 (5)
rozporządzenie ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (542)
beletrystyka (23)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (345)
wynagrodzenie pracownika (3773)
toshiba (80)
"protokół odbioru" referencje (682)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4664)
kio_uzp_1344_09 (7)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (583)
art. 29 ust. 1 (31057)
prawo wyłączne (14914)
uchylanie się od podpisania umowy odszkodowanie (89)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (7176)
"informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty " (53)
pkp intercity (100)
"v ca 243/13" (12)
kio 2753/12 (9)
kio 1853/12 (2)
iv ca 468/05 (15)
upływ terminu związania ofertą (6113)
489/06 (55)
art.67 ust.1 pkt 5 (1163)
kio 278/14 (4)
zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku zamawiającego (139)
x ga 158/0/iza (5)
iii ca 102/09 (28)
spóźnione dowody (1596)
art. 67 (3552)
"art 46 ust. 4a" (648)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7703)
good standing (3)
kio 1364/11 (5)
kio 1716/11 (5)
zamiast polisy certyfikat (83)
vi ga 85/10 (2)
konferencja (178)
"art 24 ust 1 pkt 9" (333)
330/09 (10)
art 24 ust. 1 pkt 8 (14350)
kio_429_12 (8)
niepełne tłumaczenie (2172)
zmiana terminu składania ofert (8620)
zmiana producenta (4198)
kio_854_11 (9)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (3058)
kio_uzp_191_08 (12)
findom (11)
kio 1327/09 (27)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2215)
"wykluczenie wykonawcy" (6279)
definicja zarzutu (5337)
obwodnica ostródy (5)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7297)
v ca 2307/09 (3)
ważność krs (429)
sytuacja finansowa (7181)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
218/11 (39)
ii ca 87/07 (6)
art 26 ust 2b (2485)
zmiana umowy w zakresie sposobu płatności (2566)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
"22 ust. 2" (1071)
referencje kary umowne (171)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (359)
cena zero (8847)
brak ceny słownie (9312)
brak wskazania nazwy producenta (2162)
brak opisu parametrów technicznych (4431)
dialogu konkurencyjnego (704)
kio 293/11 (12)
dokumenty uzupełnione faksem (973)
urządzenia równoważne (1913)
kio 842/11 (13)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (96)
v ca 1396/10 (2)
x ga 332/09 (6)
kio 1232/13 (7)
zmiana siwz po terminie składania ofert (7287)
wycinka drzew (140)
"brak opłaconej polisy" (24)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (1002)
select (26)
wadium treść (2527)
kio/uzp 300/08 (5)
kredyt obrotowy (94)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (8713)
zmniejszenie zakresu zamówienia (2245)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (36)
24 ust 1 pkt 1a (3465)
iii czp 74/05 (348)
"ii ca 1481/13" (18)
919/08 (16)
wyjaśnienie stawki vat (1862)
płynność (302)
kryterium koszty eksploatacji (1349)
kio 2872/12 (8)
mógł użyć nazwy własnej (2565)
kio/kd 44/11 (26)
stwiorb (188)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5498)
odpis pfron (29)
formularz ofertowy (4728)
"181 ust. 2" (172)
ix ga 30/08 (18)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (6534)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (528)
96/17 (19)
wykaz sprzętu (3155)
części oryginalne (1168)
kio 1683/11 (8)
kio 691/11 (7)
kryteria społeczne (2479)
zdolność kredytowa warunkowa (69)
nieprawdziwe informacje wykluczenie (3150)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1793)
855/05 (17)
instytucje_prawa_publicznego (66)
podwykonawca treść oferty (3419)
93 ust 1 pkt 7 (6408)
farmaceutyczny (207)
informacja o zamÓwieniach publicznych nie stanowi tajemnicy przedsiĘbiorstwa (1876)
prince (121)
xvii ama 73/13 (4)
procedura odwrócona (156)
wadium wniesione po terminie składania ofert (2034)
nakazuje unieważnić postępowanie (4276)
"tylko ceny brutto" (5)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (16871)
prawo autorskie (1253)
nie leży w interesie (1526)
kio_507_13 (3)
termin przyłączenia się do protestu (687)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1578)
"art. 84 ust. 1" (231)
v ca 2739/11 (10)
zmiana wykazu osób (4096)
referencje oświadczenie woli (1071)
art.24 ust. 2 pkt 3 (10346)
wadium 46 ust. 4a (699)
art. 24 ust. 5 pkt 8 (15411)
kio/1874/10 (7)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (239)
"art. 43" (430)
kio_661_12 (6)
sfałszowany podpis (23)
poprawienie ceny ryczałtowej (877)
"wewnętrzna sprzeczność siwz" (22)
160/12 (17)
dyplom mba (3)
"192 ust. 2" (2986)
kio 1588/10 (9)
jedz powinno być aktualne na dzień (239)
świadczenie okresowe (1355)
1993/10 (7)
2411/12 (7)
"uzasadnionych potrzeb" (934)
392/13 (27)
w sprawie rodzajów dokumentów (15235)
nierealny termin (4319)
polisa opłacona (559)
kio 2744/12 (4)
813/15 (14)
wyroby medyczne (842)
kio/uzp 1298/08 (5)
załącznik (14588)
rzeczoznawca majątkowy (66)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1781)
v gaz 21/08 (9)
178/15 (18)
kio/uzp 1221/09 (9)
rażąco niska cena koszty pracownicze (235)
ubezpieczenia (3434)
zmiana modelu (1658)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1146)
0 punktów za minimalny okres gwarancji (677)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
kierownik zamawiającego (2965)
itprojekt (34)
nie załączył formularza cenowego (1991)
x ga 307/09 (4)
wyjaśnienia po wyborze (13387)
istotne części składowe ceny (1575)
jawność (1653)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (758)
art. 46 ust. 4 a (4410)
tajemnica przedsiębiorstwa uzupełnienie (1274)
pocztowe (2564)
kio_2036_12 (16)
scotland disclosure (16)
zmiany podmiotowe po stronie zamawiającego (2795)
odwołujący nie posiada interesu (8023)
oświadczenie o podwykonawcach (2752)
dokumenty po terminie składania ofert (10734)
art. 89 ust. 1 pkt. 6 (13792)
kio/kd 54/12 (7)
ii gsk 105/05 (18)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (546)
art 4 pkt 5 (28009)
§ 4 ust. 3 (27939)
zmiana personelu (1444)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (8419)
informacje wprowadzające w błąd (1509)
"art. 185 ust. 4" (136)
inny dokument ubezpieczenia (2688)
ii csk 675/10 (26)
komputery (1212)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (6353)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (824)
omyłka (4293)
iii czp 25/10 (46)
zmiana umowy po złożeniu ofert (10287)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (5150)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2187)
toner (127)
art. 196 ust. 4 (786)
it.expert (158)
"błędny adres" (11)
"własne referencje" (15)
"art. 32 ust. 2" (232)
cena ryczałtowa (2242)
kio_1498_10 (4)
kio/uzp 1087/09 (2)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (9)
185 ust. 3 (4603)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (325)
przejęcie (337)
ocena niewymaganych dokumentów (18105)
art. 182 (3411)
kio/uzp 319/08 (12)
qumak (380)
niewykonanie wyroku (18336)
ranking wniosków (1386)
referencje dla samego siebie (1932)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6889)
2307/14 (8)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (32)
xii ga 261/07 (2)
zamierza przeznaczyć (2980)
nierealny termin realizacji (3919)
532/15 (8)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (562)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (333)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (159)
wykaz osob (6192)
równoważność windows (93)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (890)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1192)
"roszczenie o zawarcie umowy" (29)
2492/11 (6)
różne stawki vat (1153)
wykładnia (6633)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1646)
brak informacji o należytym wykonaniu (7589)
kio 536/11 (2)
kio 93/16 (6)
walory artystyczne (33)
gwarancja bankowa wadium (850)
zeszuta (25)
izba zwaŻyŁa (15851)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3616)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (87)
uzupełnienie formularza ofertowego (2367)
kio/uzp 431/10 (4)
kio 2369/14 (9)
180 ust.2 pkt.6 (2031)
zaniechanie dopuszczenia składania ofert częściowych (2101)
tusze tonery (37)
46 ust 4a (1002)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (84)
kio_457_15_kio_464_15_kio_473_15_kio_476_15 (6)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
131h (9)
ix gc 159/08 (3)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (157)
kio 100/12 (40)
ustawa o cenach (13121)
usługa druku (1307)
gwarancja bankowa kopia (292)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1128)
vi ga 192/10 (26)
kio 1987/10 (3)
pkp energetyka (113)
brak wskazania podwykonawcy (2148)
kio 2966/13. (4)
termin na złożenie wyjaśnień (15735)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1946)
"art. 22 d ust. 2" (23)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (193)
117/15 (5)
metro (262)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (6042)
xii ga 451/10 (3)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
kalkulacja ceny tajemnica (848)
prawo opcji rażąco niska cena (211)
art. 179 ust. 1 pzp (8990)
"zwrot odwołania" (179)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18233)
art 16 (16273)
234/17 (7)
gwarancja producenta (1718)
180 ust. 3 (6701)
"w trybie z wolnej ręki" (778)
kio 1526/10 (6)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (534)
c-44/96 (39)
podstawa dysponowania osobami (5148)
xxiii ga 436/12 (1)
przedmiar a ryczałt (227)
"94 ust. 3" (123)
xxiii ga 566/09 (2)
zaświadczenie o niekaralności szwecja (13)
warunek ograniczający konkurencję (2682)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1604)
1516/12 (14)
kio_1202_13 (6)
równego traktowania (14290)
poprawianie omyłek (981)
niepełnosprawnych (521)
v ca 871/08 (2)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
rażąco niska cena koszty osobowe (578)
udostępnienie zasobów (2179)
ii ca 397/13 (5)
krs niemcy (56)
22a ust. 1 (399)
handel referencjami (175)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (2227)
"art. 131e" (29)
wystawca referencji (544)
protokół zdawczo-odbiorczy (163)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (4147)
instytucja gospodarki budżetowej (281)
kio 908/14 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (182)
xii ga 234/12 (1)
pełnomocnictwo do przystąpienia (3146)
przynależność osób do właściwej izby inżynierów budownictwa (146)
kio 29/11 (215)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3592)
2873/13 (7)
1425/15 (8)
xix ga 35/08 (2)
ii ca 19/16 (10)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1917)
rażąco niska cena zarzut (2697)
kwota na sfinansowanie zamówienia (2212)
wydruk z rachunku bankowego (280)
kio 1725/11 (10)
siwz na korzyść wykonawcy (3198)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (727)
zmiana zakresu podwykonawstwa w ofercie (867)
"brak strony" (119)
dowód opłacenia polisy (451)
dzielenie zamówień (1107)
nieprawidłowa podstawa prawna (10336)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (28)
kio 2252/11 (7)
prawo własności przemysłowej (251)
przedłużenie ważności wadium (672)
awaria faksu (189)
postanowienie (27357)
148/15 (17)
"oferta złożona po terminie" (22)
forma pisemna oferty (3949)
2217/13 (6)
x ga 5/07 (12)
zakres zamówienia podwykonawca (3611)
średnioroczne zatrudnienie (95)
"85 ust. 2" (367)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
umowa ryczałtowa (2126)
rażąco niska cena usługi (2281)
1437/10 (6)
spam (9)
x ga 25/08/za (2)
kio 2836/13 (2)
interes szkoda (6758)
kio 1204/13 (2)
częściowe odtajnienie (287)
kio 212/13 (5)
kryterium termin płatności (1702)
9/09 (214)
iv csk 291/13 (10)
anonimowość (23)
c-234/03 (51)
niepełny formularz ofertowy (2820)
kio 582/11 (14)
warunek zawieszający (148)
192 ust 7 (13025)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (82)
1162/15 (3)
kio/uzp 70/08 (7)
prawo atomowe (63)
strafregisterbescheinigung (2)
pieróg (389)
wydruk z banku (257)
poprawienie stawki vat (886)
lotnicze (691)
pełnomocnictwo 104 kc (270)
art. 150 ust. 3 (2186)
rażąco niska cena w dostawach (1138)
217 kpc (161)
postanowienie kio (21461)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1288)
wielka brytania (256)
"odrzuca skargę" (591)
ca 137/09 (20)
oświadczenie wiedzy pełnomocnictwo (2118)
interes prawny w przetargu ograniczonym (10871)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (495)
art. 84 ust. 1 (2915)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (1165)
kio 2397/13 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (2063)
"in dubio pro reo" (66)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (405)
inna omyłka cena jednostkowa (1246)
"art. 86 ust. 4" (341)
"kio 697/15" (5)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
kio 9/11 (379)
kio/uzp 1040/09 (2)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1240)
"zapytanie o cene" (1022)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (1003)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1100)
kio 2734/11 (9)
887/09 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (467)
2794/13 (11)
kio/uzp 1490/09 (7)
usługi niepriorytetowe (534)
452/11 (50)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (17736)
zakup paliwa (421)
infrastruktura krytyczna (168)
1010/12 (7)
producent podwykonawcą (900)
błędny vat (2177)
kio 2681/13 (3)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (131)
kio_2823_12 (4)
autoryzowany przedstawiciel na polskę (150)
kio 154/12 (11)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (12075)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (3202)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4585)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (138)
nici chirurgiczne (74)
estetyka (139)
"subsydiowanie skrośne" (14)
nie załączył tabeli elementów scalonych (211)
obowiązek osobistego wykonania (1565)
promesa kredytowa (66)
kio_1434_12 (4)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (3008)
art 29 ust 3a (2365)
zatrudnienie umowa o pracę (1939)
vi ga 54/10 (3)
forma pełnomocnictwa (2180)
pełny odpis krs (882)
c-318/94 (41)
rażąco niska cena pomoc publiczna (1387)
wpis po terminie (26523)
parametry papieru (217)
kio 2207/15 (3)
"wyłączenie jawności rozprawy" (66)
art 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (1057)
świadectwo zgodności we (576)
zbiorowa polisa (82)
sumowanie zamówień (836)
uzp/zo/0-533/06 (14)
47 (3075)
pełnomocnictwo do aukcji (153)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (75)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (309)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (287)
x ga 124/11 (2)
hybrydowy (70)
wadium dla konsorcjum (1109)
"konkurs" (2027)
iii czp 147/08 (12)
zakaz podwykonawstwa ochrona (284)
zdolność ekonomiczna (1839)
ripok podwykonawca (28)
93 ust. 1 pkt 4 (6273)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (3186)
"charakter wynagrodzenia" (595)
art. 87 ust. 1 (8625)
próbka "art. 26 ust. 3" (463)
x ga 254/10 (13)
"art. 67 ust.1" (1005)
nowelizacja (2359)
24 ust. 5 pkt 2 (18730)
wykonawca (29138)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (13178)
art.26 ust. 2b (2185)
brak kosztorysu (2992)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (677)
"67 ust. 1 pkt 3" (209)
kio_133_12 (9)
zamówienia dodatkowe ryczałt (448)
kio 224/13 (3)
"ograniczenie konkurencji" (1358)
kio 2249/16 (9)
vii ga 146/10 za (4)
"odrzucenie oferty rażąco niska cena" (2)
referencje brak podpisu (750)
nieprawdziwe informacje (3602)
"roboty zamienne" (138)
wartość usług ciągłych 3 lata (1515)
87 ust.2 (8642)
zakaz udziału podwykonawców (817)
certyfikat równoważny (1003)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (825)
kio 467/12 (9)
art. 38 ust. 2 (5662)
"zamawiający jest związany treścią siwz" (4)
zabranie wadium (9)
wadium w pieniądzu po terminie (398)
data ceidg (68)
kio/uzp 333/09 (11)
niejasności siwz (824)
xix ga 32/09 (5)
126/07 (9)
spółka cywilna zus (233)
i sa/ke 24/15 (2)
słowacja krk (2)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1793)
budynek stan surowy (163)
uprawnienia (9875)
1960/11 (5)
podpis (3904)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2573)
vi ga 104/10 (2)
2769/12 (3)
"nazwa podwykonawcy" (95)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1649)
odmowa wydania referencji (135)
niejednoznaczność siwz (468)
"błędna stawka vat" (114)
ix ca 542/08 (2)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (267)
różne stawki vat w ofertach (1134)
rażąco niska cena dostawa (1138)
referencje bez daty (2142)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (51)
rażąco niska cena nierealistyczna (809)
" oferta wariantowa" (406)
polisa oc prace projektowe (91)
kio/uzp 1729/09 (3)
"wyjaśnienia treści siwz" (1064)
"art. 96 ust. 1 pkt 11" (27)
06 austria istotna zmiana (125)
produkt nieistniejący (3025)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1256)
potencjał podmiotów trzecich (2153)
73/11 (20)
generyczne (26)
179 ust.1 (10159)
zaniechanie wykonania wyroku (10988)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (485)
w ramach jednej umowy (8610)
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (2019)
odrzucenie wniosku (11872)
"xii ga 117/09" (10)
podwykonawca dostaw (1020)
art. 131 (1261)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10986)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2798)
aneks do polisy (280)
zaniechanie wykluczenia (9515)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (266)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (89)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
2942/12 (6)
art. 26 2b (2486)
ciężar dowodu spoczywa na odwołującym (2532)
2775/13 (5)
kosztorys przed podpisaniem umowy (1004)
kio/uzp 351/08 (10)
uzupełnienie jednorazowe (542)
art.29 (4269)
kio 1507/11 (6)
za wysokie kary umowne (395)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
prowizja jako kryterium oceny ofert (101)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
wniesienie odwołania po terminie (28398)
436/08 (3)
doświadczenie przez okres 2 lat (6305)
uzupełniające (4477)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
wadium po terminie składania ofert (1892)
polisa zbiorowa (82)
błędny vat podany w siwz przez zamawiającego (1588)
sposób obliczenia ceny (4676)
2462/10 (3)
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (398)
kio_269_11 (14)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (34)
projekt własny (5739)
udostępnienie doświadczenia (3339)
kio/uzp 68/07 (6)
wygórowany warunek (614)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (12187)
xii ga 431/09 (9)
przedawnienie (239)
24 ust. 2 pkt 2 (17642)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (11284)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (746)
kio 1948/11 (10)
konsorcjum a koncesja (262)
"v ga 122/10" (65)
kio 1883/14 (13)
polisa oc podlimity (14)
kio 2422/15 (6)
nie podano nazwy producenta (2396)
"określenie beneficjenta" (100)
brak wniosku o dopuszczenie (8978)
braki w formularzu oferty (6384)
na korzyść wykonawców (4204)
cpi (42)
kalkulacja oferty podwykonawcy (985)
kio 2744 (16)
2784/14 (23)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (2041)
997/12 (4)
pgnig termika (13)
gwarancja wadialna w języku obcym (40)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (298)
udostępnienie osoby (3868)
kio_1222_10 (3)
uzp/zo/0-9/06 (4)
x_ga_67_08 (69)
brak daty na oświadczeniu (8068)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1784)
art. 2 pkt 7a (782)
"opłaconej polisy" (453)
970/12 (15)
2836/15 (2)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
1020/13 (3)
1008/11 (6)
nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert (2560)
2793/12 (3)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (769)
1936/15 (11)
kio 290/13 (8)
jednolity europejski dokument zamówienia (2466)
700/11 (11)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (152)
c-176/98 (75)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6982)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1906)
163/08 (17)
"nieprawdziwe informacje w ofercie" (94)
wadium po nowelizacji (409)
ix ga 228/09 (2)
kio_1213_12 (2)
kio/kd 107/11 (4)
"pełnomocnictwo ogólne" (145)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1609)
1514/08 (15)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (804)
doświadczeni z kilku umów (1427)
nabycie udziałów (2359)
"art. 94 ust. 3" (123)
pełnomocnictwo prokura (111)
"34 ust. 5" (62)
815/15 (2)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1602)
konsultacje (951)
brak podpisu pod odwołaniem (2917)
ga 1313/15 (23)
tłumaczenie gwarancji (923)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1502)
1155/09 (3)
1743/13 (2)
1461/16 (4)
"art. 23 ust. 5" (25)
refurbished (3)
2106/14 (3)
krk francja (30)
naruszenie art. 38 ust. 6 (5021)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (4347)
efekt skali (728)
tozsamość czasowa (219)
kio/uzp 878/09 (28)
opis przedmiotu (13204)
zakres opcji (933)
"franszyza redukcyjna" (17)
"x ga 706/11" (8)
planowanie zamówień (670)
"36a ust. 2" (100)
kryteria (10495)
kio 2862/13 (8)
zobowiązany jest wykonać wyrok (11372)
doradztwo prawne (817)
"aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów" (123)
statio fisci (29)
zmiana terminu realizacji przed podpisaniem umowy (4923)
art. 144 ust. 1 pzp (959)
użyczenie uprawnień (274)
litwa upadłość (3)
"oświadczenie producenta" (910)
udział w przygotowaniu postępowania (6073)
ciężar udowodnienia (2895)
"art. 67 ust. 2" (82)
doradztwo i konsultacje (356)
asseco (598)
x ga 352/11 (1)
kio 671/14 (2)
sygn. akt kio 346/15 (14)
830/10 (5)
zasada równego traktowania (11799)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
kio 2213/11 (9)
first class (19)
c-220/05 (32)
krk sp. z o.o. sp. k. (229)
kio 816/12 (3)
natychmiastowa (740)
optymalizacja (584)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (76)
homologacji (219)
xii ga 73/12 (16)
ogólnikowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (704)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (84)
i ckn 37/96 (17)
polisa po terminie składania ofert (1013)
wadium w pieniądzu (405)
dwukrotnie wykonał (1508)
parafa a podpis (187)
termin wniesienia odwołania (29419)
ii ca 1461/16 (4)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (10048)
wezwanie do wyjaśnień (9208)
zmiana wysokości wadium (1570)
kio 1535/11 (5)
"upływ terminu związania" (400)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (925)
ważność polisy (303)
61/14 (29)
§ 5 pkt 10 (25096)
certyfikat wystawiony przez producenta (783)
"wartość gospodarcza" (734)
umowy z zakresu prawa pracy (6710)
x ga 40/16 (7)
sformułowanie zarzutu (7132)
użyczenie (446)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (13010)
kosztorys inwestorski (903)
xii ga 206/08 (29)
bliskości (186)
przelew wadium (303)
"zasada równego traktowania" (5271)
art 89 ust 1 pkt 2 (15065)
siwz czytać całościowo (88)
"art. 29 ust. 2" (1885)
2805/10 (6)
i ca 368/11 (1)
wieloletnia prognoza finansowa (58)
jedna robota budowlana jedna umowa (168)
kio_77_14 (16)
online skills (21)
kio/uzp 217/10 (10)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2501)
usuwanie awarii (322)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (33)
23.02.2011 (29)
zmiana prawa (12023)
"powiązania kapitałowe" (139)
vi ca 464/05 (79)
kryteria jakościowe (1403)
błąd w nazwie producenta (1113)
"usługi prawnicze" (76)
usługa prania (206)
należyte wykonanie robót budowlanych (4840)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
związany sentencją wyroku (9930)
1780/14 (4)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
pełnomocnictwo materialne (671)
waluta obca (133)
1718/12 (4)
xix ga 167/07 (15)
kio 1498/10 (11)
treść formularza oferty (6917)
zawarcie umowy pod warunkiem (8253)
sukcesja uniwersalna (43)
art. 230 ksh (51)
niezgodność przedmiaru projektem (801)
"polisa oc" (480)
czyn nieuczciwej konkurencji (6751)
ważność pełnomocnictwa (902)
istotne elementy umowy (8798)
poleganie na zasobach ekonomicznych (1109)
art 89 ust.1 pkt 4 (14463)
ceidg spółka cywilna (44)
poprawienie omyłek (3062)
kio_2434_12 (7)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5833)
kio/ku 108/10 (13)
zobowiązanie podmiotu (6334)
istotą wadium (1059)
tramwaje (221)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
zabezpieczenie należytego (3361)
kio_19_11 (6)
definicja oferty (4881)
art. 44 (4638)
xii_ga_412_11 (2)
kio/kd 82/10 (4)
wzór umowy (6097)
tajemnica przedsiębiorstwa (2086)
protokół odbioru z usterkami (305)
24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
berger bau (51)
kio/uzp 115/09 (8)
zamówienie podstawowe (8445)
tajemnicą przedsiębiorstwa (2086)
niejasne warunki udziału (4491)
naprawy pojazdów (320)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1100)
narodowy bank polski (289)
kio/uzp 674/09 (3)
kio/uzp 537/08 (26)
technologia radiowa (177)
definicja robót budowlanych (2624)
art 181 (1580)
kio/uzp 1311/10 (9)
144a (23)
ryczałt (540)
kopia pełnomocnictwa poświadczona przez mocodawcę (58)
"nieprawdziwe informacje" (2360)
1674/16 (51)
podmiot trzeci nie wskazany w ofercie jako podwykonawca (1588)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1266)
kio 1807/13 (8)
uzupełnianie dokumentów samodzielnie (2121)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (800)
uzasadniona przyczyna (4253)
system pobierania krwi + zamknięty (43)
198f (350)
definicja postępowania (5153)
"brak tłumaczenia na język polski" (30)
"87 ust. 1a" (127)
wnioski dowodowe (8054)
opłacona polisa uzupełnienie (402)
zamawiający jako gospodarz postępowania (219)
"ograniczenie terytorialne" (30)
art. 146 ust. 6 (2404)
błąd w kosztorysie ofertowym (1391)
xiii ga 298/12 (2)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (201)
uzupełnił dokumenty faksem (973)
grupa kapitałowa procedura odwrócona (26)
elektroniczne zaświadczenie zus (121)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (2019)
art. 24 ust. 1 pkt 15 (15508)
85 ust. 2 (3379)
należyte wykonanie umowy (9221)
odrzucenie skargi (20923)
iv ca 362/08 (1)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2694)
kio 2085/12 (4)
"unieważnia umowę" (36)
"komunikat swift" (8)
pełnomocnictwo w kopii (1354)
ii ca 183/05 (3)
xii ga 149/07 (2)
22 ust. 1 pkt 1 (18732)
"błędy w siwz" (14)
630/09 (2)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1363)
stawka vat odrzucenie oferty (1952)
82/12 (7)
zamieszczenie dokumentacji (7183)
załączniki do przystąpienia (9519)
kio_455_12 (3)
ii ca 431/07 (22)
iv_ca_831_10 (12)
nazwa podwykonawcy (1568)
iv ca 527/11 (8)
prokurent krk (61)
1500/09 (9)
odrzuca zażalenie (188)
"art. 181 ust. 2a" (71)
kio 314/11 (61)
dostawę leków (321)
ii ca 679/10 (3)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8775)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (8419)
przedwczesność odwołania (57)
na dzień orzekania (27951)
iv ca 726/11 (1)
dokumenty rosyjskie (44)
wykonawca zagraniczny (1381)
1305/13 (3)
"szacowanie wartości zamówienia" (432)
kio_2012_14 (9)
zmiana oferty (14703)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (657)
v ca 1660/09 (2)
podać kwotę części zamówienia (10521)
iii czp 25/07 (32)
promocja miasta wolnej ręki (26)
"iii czp 74/05" (342)
2013 (11279)
xix ga 280/08 (11)
viii ga 58/09 (18)
"rezygnacja z podwykonawcy" (24)
dwie ceny w ofercie (8642)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (1097)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (152)
kio 341/12 (13)
art. 104 kc (500)
rażąco niska cena usługi ochrony (1353)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (9692)
wykaz usług wykonywanych (5126)
"cesja wierzytelności" (39)
podpis na referencji (773)
japonia (36)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (717)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (19)
użyczenie sprzętu (272)
miarkowanie (327)
478/12 (16)
ii ca 464/09 (1)
kio/ku 18/14 (11)
koszt cyklu życia (95)
polskie koleje państwowe (629)
rozbieżnie słownie (471)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (12228)
1827/15 (2)
c‑131/16 (34)
ocena wniosków (14061)
i c 125/09 (9)
druk oferty (1929)
"powaga rzeczy osądzonej" (141)
"zakres podwykonawstwa" (255)
kio/uzp 1173/08 (6)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2938)
c-324/14 (23)
inwestor zastępczy (340)
oferta w postaci elektronicznej (2570)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
nadpłata wadium (4)
świadectwo dopuszczenia (1129)
umorzyć (8689)
26 ust 2b (2485)
mainframe (53)
omyłki pisarskie (1816)
kio/uzp 91/09 (12)
złożenie dwóch ofert (14369)
ii sa 3944/02 (1)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2697)
"art 29 ust. 3a" (68)
co powinny zawierać referencje (2931)
cena słownie i liczbowo (352)
v ca 1040/08 (9)
uzupełnienie tego samego dokumentu (8141)
kio 18/13 (20)
"aukcja elektroniczna" (478)
udział podmiotów trzecich (4779)
cena minimalna (3797)
treść gwarancji wadialnej (785)
zaświadczenie o niekaralności (484)
ujemna cena jednostkowa (105)
"cena jednostkowa" (2370)
przetarg nieograniczony (23141)
potencjał podmiotów trzecich tajemnica przedsiębiorstwa (570)
brak pozycji kosztorysu (2230)
oferta dodatkowa (13780)
x ga 25/10 (33)
xii ga 282/11 (1)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (919)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1935)
kio 547/15 (16)
rażąco niska cena żywienie (35)
art. 29 ust. 2 (31023)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (49)
formularz oferty z innego postępowania (6450)
uzasadnienie unieważnienia postępowania (14324)
kio_1143_15 (7)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (11002)
rownoważny (3380)
kio/uzp 260/10 (26)
art 67 ust 1 pkt 5 (3329)
kio 800/12 (13)
przerwanie terminu związania ofertą (193)
uzupełnienie jedza (276)
art. 90 ust 3 (8311)
brak numeracji stron (448)
zamawiający jest związany zapisami siwz (6554)
"art. 12a" (275)
żądanie oświadczeń producenta (3741)
"84 ust. 2" (57)
104 kc (500)
"art. 16" (687)
zmiana przedmiotu zamówienia (14340)
kio 49/14 (15)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (9296)
średnia cena kryterium (1871)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (2310)
x ga 143/10/za (3)
podstawa wyceny (2799)
138 c ust. 1 pkt 1 (969)
1782/09 (3)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (5)
art 26 ust 3 pzp (12159)
kio_1096_14 (3)
odrębne zamówienie (7934)
kio/uzp 1016/09 (13)
naruszenie art 144 (1205)
kio 307/13 (5)
218/12 (15)
należyte wykonanie dostaw (2725)
nieuczciwa konkurencja (13648)
ii ca 443/06 (4)
oferta niezgodna z siwz (18716)
kio_411_11 (6)
wyjaśnienia po wyborze oferty (13090)
inżynier rezydent (134)
art 29 ust 3 (29478)
zmiana umowy z wolnej reki (1128)
krótki termin realizacji zamówienia (1571)
cofnięcie sprzeciwu (254)
kio 1308/12 (4)
Ćwik i partnerzy (10)
art.46 ust.4a (712)
kio 2185/14 (22)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (11)
2271/13 (5)
1607/2015 (2)
kio_ku_41_11 (6)
kio 2873/12 (9)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (227)
zamiast polisy (286)
"usługi prawne" (53)
negocjacje z ogłoszeniem (3237)
samochody (1203)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (743)
termin ważności gwarancji (1142)
brak warunkÓw udziaŁu w postĘpowaniu w ogŁoszeniu (12187)
c-324/93 (8)
kio 987/14 (2)
"opłacona polisa" (453)
c-328/92 (17)
inne dokumenty określające obroty (1923)
311/15 (6)
953/13 (30)
kio/1536/10 (7)
"kto jest producentem" (61)
v ca 1315/08 (1)
warunek (15172)
wniosek o ogłoszenie upadłości (411)
zastrzeżone usługi pocztowe (323)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (107)
990/09 (4)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (1045)
definicja podwykonawcy (1059)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1790)
nieprecyzyjne zapisy siwz (3171)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4973)
mba (11)
c-91/08 (31)
zastrzeżenie oferty (8449)
art.87 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 87 ust.1 (2267)
prokuratura krajowa (248)
uzp/zo/0-46/06 (10)
xii_ga_314_11 (56)
"uchylanie się od zawarcia umowy" (106)
res iudicata (49)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (579)
ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (59)
przedmiar robót (2134)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1437)
wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji (2200)
106/10 (14)
2296/12 (6)
kio 1431/15 (7)
informacje ze stron internetowych (5753)
zwolniony z vat (355)
"tożsamość czasowa" (58)
opcja (947)
"ciąg pełnomocnictw" (52)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (454)
oddala odwołanie w zakresie (11055)
386/13 (8)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (117)
waloryzacja wynagrodzenia (237)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (4000)
kary (2645)
niemożliwość świadczenia (1090)
dwóch miejsc po przecinku (452)
omyłki rachunkowe (1648)
kio 217/15 (7)
literalnej (3497)
przeszacowanie wartości zamówienia (198)
opłata za pełnomocnictwo (284)
termin realizacji zamówienia kryterium (7741)
"wartość szacunkowa" (3253)
umowa na roboty budowlane (8121)
kio/kd 86/12 (5)
zmiana osób (8690)
"oferta równoważna" (585)
"brak harmonogramu" (41)
xii ga 433/08 (23)
"autoryzowany serwis" (94)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1549)
pojemniki (498)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
nieprawidłowy numer katalogowy (562)
brak wskazania w ofercie podwykonawcy (2474)
nadinterpretacja siwz (420)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (423)
upływ ważności wadium (775)
wykładnia gwarancji wadialnej (381)
"wskaźnik bieżącej płynności" (31)
v ca 284/05 (3)
v ca 2506/07 (42)
"naruszył art. 29" ustawy o dyscyplinie finansów (122)
oferta niezgodna z treścią siwz (17715)
związek przyczynowy (1108)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (1084)
zuma (4)
umowa pod warunkiem zawieszającym (119)
"złożenie dwóch ofert" (353)
"modyfikacja formularza ofertowego" (36)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (382)
"disclosure scotland" (16)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (36)
iv ca 534/06 (2)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
"wskazanie podwykonawcy" (92)
obowiązek wizji lokalnej (427)
pozycja dominująca (472)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1942)
elektroniczny krk (138)
zasada przejrzystości (1569)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (1092)
niejasny opis zamówienia "art. 93 ust. 1 pkt 7" (328)
"art. 143d" (38)
data pełnomocnictwa (2533)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1317)
wpis (27697)
odwołanie poniżej progów (947)
ripok (130)
ii cz 93/15 (2)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
referencje wystawione samemu sobie (1254)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (25)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (1060)
art. 25 ust. 1 pzp (12781)
"art. 183 ust. 2" (196)
upadłość lidera konsorcjum (141)
termin zapadalności (9)
vii cz 536/10 (2)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2853)
uzupełnianie dokumentów faxem (196)
błąd w formularzu cenowym (1325)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2735)
2772/13 (2)
umowa użyczenia (418)
2722/15 (3)
oświadczenie o braku podstaw (15336)
zmiana cen jednostkowych (2053)
gmina wrocław (667)
ii ca 373/12 (10)
art 4 pkt 6 (24272)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3357)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (6344)
omyłka rachunkowa cena brutto netto (676)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
nadzór inwestorski (870)
kio 168/12 (7)
kara umowna miarkowanie (118)
kio/uzp 1942/09 (2)
tramwaje warszawskie (58)
zmiana przed podpisaniem umowy (4913)
89 ust. 1 pkt 2 (15065)
xxiii ga 633/09 (2)
brak dowodu wpłaty wadium (627)
prawo zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia uzasadnionych potrzeb szpital (750)
"utracił interes" (87)
prezentacje (1073)
oświadczenie o niekaralności (576)
społeczne (5714)
"system informacji prawnej" (73)
v ca 428/05 (4)
punkty serwisowe (809)
kio 1181/14 (12)
1971/09 (10)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (107)
wskazanie na konkretnego producenta (3263)
podmiot trzeci podwykonawcą (1653)
kio 13/13 (44)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5488)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (752)
kio 63/12 (23)
"art. 45 ust. 3" (224)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (501)
zbyt wysoka waga kryterium (359)
"wystawca referencji" (288)
kosztorys a cena ryczałtowa (1190)
142 ust 5 (1659)
należyte (10837)
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a b (1790)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1142)
"kryteria oceny ofert" (5755)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (783)
kio 786/10 (23)
kio_uzp_1463_08 (17)
zasada równego traktowania wykonawców (13077)
brak zer po przecinku (12)
uzupełnienie dokumentów faxem (384)
"§ 3 ust. 4" (332)
"kio 609/10" (12)
zmiana terminu zamówienia (15511)
"jedz" (379)
sposób obliczenia ceny tajemnica (722)
swoboda umów (1706)
"32 ust. 2 pzp" (39)
vi ga 87/07 (5)
"definicja podwykonawstwa" (10)
trzy miejsca po przecinku (315)
zmiana podstawy wyceny (2275)
iii ca 212/06 (2)
zakup samochodów osobowych (167)
kio 96/13 (9)
gierańczyk (30)
krk zakres (569)
kio 1617/14 (5)
kio 545/11 (25)
termin na zadawanie pytań (1268)
stalowa wola (177)
zapłata dalszemu podwykonawcy (611)
parafowanie oferty (387)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
oczyszczalnia (307)
art. 38 ust. 4a (756)
podwykonawca złożył ofertę (3472)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (462)
791/14 (2)
faktyczne uwzględnienie odwołania (14676)
"art. 67 ust. 1 pkt. 1" (426)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (57)
wycofanie oferty (1641)
"zmiana treści oferty" (1693)
stawka vat (2154)
"interes prawny" (5294)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7978)
zastrzeżenie krk (243)
kryterium odległości paliw (111)
żądanie krs komplementariusza (67)
kio_4_12 (4)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (9437)
czynności związane z przygotowaniem (4575)
iv ca 891/09 (1)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (7016)
art. 72 (3276)
"zmiany w umowie" (140)
"iii ca 88/09" (28)
180 ust. 4 (5960)
xii ga 414/09 (2)
art 85 (3393)
"naruszenie art. 29" windows (75)
roboty dodatkowe (7183)
data uzupełnionych dokumentów (3012)
art. 179 (10185)
orange (167)
podwykonawców (3207)
nieprecyzyjne zarzuty (5686)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (47)
kio_uzp_867_09 (10)
kryterium kara umowna (721)
brak parafowanej umowy (290)
kio 1965/15 (2)
odległość (1040)
zobowiązanie innego podmiotu (6139)
718/12 (13)
avr rażąco niska cena (13)
art. 4 pkt 8 pzp (17089)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (743)
"cena maksymalna" (48)
wyjaśnienia (16718)
kio/ku 53/10 (2)
v csk 444/06 (31)
brazylia (7)
"zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej " (406)
błąd w wyjaśnieniach (6019)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3395)
1812/13 (2)
istotna zmiana postanowień umowy (8502)
most północny (61)
podmiotowe kryterium oceny (2115)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (230)
niepodpisana gwarancja (2548)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2678)
art. 198ea (7)
zaokrąglanie ceny (114)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (7314)
podwykonawstwa (1222)
art. 17 ust.2 (12752)
iv csk 115/14 (4)
nie podpisany kosztorys (1186)
zapytania o cenę (3013)
kio 50/14 (16)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (6440)
"wysokość kar umownych" (209)
724/13 (10)
xii ga 106/10 (2)
planeta (39)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (3329)
certyfikat iso podwykonawca (105)
minimalna stawka godzinowa (261)
nierówne traktowanie (12751)
kio 1734/11 (14)
210 ksh (27)
"zbyt krótki termin składania ofert " (42)
"art. 101 ust. 2" (13)
komplementariusz krk (39)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (234)
właściwości wykonawcy (3124)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (160)
uzp/zo/0-1705/06 (2)
energa operator (86)
"zakres zarzutu" (5363)
usługi finansowe (5410)
istotne postanowienia umowy (11115)
termin na złożenie oferty (25784)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (6047)
1906/12 (3)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (772)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (12316)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (12470)
brak formularza ofertowego odrzucenie (4113)
xii ga 232/11 (4)
pozacenowe kryterium (297)
"średni roczny przychód" (52)
art. 12a ust. 2 (681)
krk usa (25)
dokument przedmiotowy (15660)
certyfikaty meble (86)
"gwarancja bankowa" (717)
kio 318/12 (8)
908/13 (25)
whcl (14)
wyjaśnienie treści oferty (14598)
apostille (19)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1430)
kio 1602/12 (11)
wyrządził szkodę (739)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (33)
art. 84 ust. 2 (2916)
rolnik (60)
kd 58/10 (13)
cena ryczałtowa kosztorys (1190)
upust bilety lotnicze (20)
zmiana formy wadium (967)
ii_ca_373_12 (10)
kio 1546/09 (3)
minimalnego wynagrodzenia (3657)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1207)
kio 1062/13 (2)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (184)
v ca 214/06 (14)
iii czp 85/05 (25)
kio/uzp 1280/10 (26)
nienależyte wykonanie referencje (3446)
części składowe ceny (1361)
odwołanie po terminie (28530)
1748/14 (4)
wydruk zus (122)
kio_817_11 (3)
kio/uzp 1874/10 (11)
program funkcjonalno użytkowy (897)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (2261)
kio 291/15 (15)
kio/uzp 1069/09 (8)
1293/13 (5)
warunki udziału w postępowaniu (20532)
xii ga 393/10 (1)
żądanie unieważnienia umowy (9229)
umowa ramowa cena (540)
zmiany podmiotowe (2749)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (1087)
"opłaconą polisę" (453)
pełnomocnictwo forma pisemna (1305)
ii ca 141/07 (3)
art. 26 ust. 2a (2435)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1912)
"art. 36 ust. 5" (205)
art 22 ust 4 (18108)
xii ga 129/10 (3)
647 (558)
kio/uzp 338/09 (38)
zasada koncentracji wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej (176)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2757)
legionowo (132)
vii ca 587/09 (1)
iv ca 915/08 (2)
"opis równoważności" (40)
"art. 30 ust. 5" (222)
"uzupełnienie informacji z krk" (10)
1507/13 (5)
kserokopia gwarancji (326)
powszechnie stosowanych rozwiązań konstrukcyjnych (405)
obrót (4567)
zadania własne gminy (2187)
art.24 ust.2 pkt 1 (9878)
naruszenie art. 90 ust. 1 (6970)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (6261)
wadium w konsorcjum (1217)
szwedzki rejestr karny (13)
art. 96 (3056)
art. 6a pzp (607)
ubezpieczenie oc (714)
xix ga 461/12 (14)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (737)
brak pozycji w kosztorysie (2230)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (782)
e-podatki (32)
wskaźnik rentowności (85)
zasady równego traktowania (11799)
enea wytwarzanie (35)
art. 131e (39)
zakup licencji (597)
93 ust. 1 pkt 5 (6207)
irlandia krk (5)
poczta polska rażąco niska cena (118)
89 ust. 1 pkt 1 (15061)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (920)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (116)
1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
tożsamość przedmiotu (1229)
epwd ksi (7)
brak uzasadnienia tajemnicy przedsiebiorstwa (2043)
disclosure and barring service (4)
kwalifikacja wykonawców (4589)
c-3/88 (14)
art. 8 ust. 3 (23198)
dokumenty składane przez konsorcjum (4872)
xxiii_ga_924_14 (21)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1661)
x ga 20/10/za (1)
109/11 (9)
art. 36aa (10)
"art. 26 ust. 2 b" (1649)
doświadczenie osób (6931)
ocena jakości (5157)
brak czytelnego podpisu (494)
"ze środków publicznych" (686)
ii ca 693/05 (83)
ii ca 1332/06 (1)
xxiii ga 1293/14 (24)
wadium gwarancja (1506)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (7648)
wyjaśnianie treści oferty (4927)
prawa autorskie do systemu informatycznego (347)
ii ca 327/05 (12)
zeto (162)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1636)
brak modelu (1676)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena warunków udziału w postępowaniu (1118)
"art. 143c ust. 7" (3)
"na dzień składania ofert" (1666)
delaware (11)
ii ca 1063/05 (15)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1269)
art. 38 ust. 3 (5590)
"interes w unieważnieniu" (11)
kio 892/12 (4)
iv ca 351/09 (1)
xix ga 408/07 (16)
warunek finansowy nieproporcjonalny (823)
obsługę prawną (3856)
x ga 41/07 (8)
upływ terminu wykonania zamówienia świadczenie niemożliwe (2079)
forma dokumentów (8149)
art. 95 ust. 2 (2396)
przedłużenie terminu umowy (2354)
błędy w obliczeniu ceny (2618)
wygórowane warunki (782)
kio/kd 6/10 (14)
doświadczenie "3 lat" (1975)
faks (412)
wezwanie do uzupełnienia (7628)
stwierdzenie nieważności umowy (2289)
pozycja zero (7096)
xix ga 265/08 (6)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (13926)
ograniczenie podmiotowe (3428)
oferta częściowa (4086)
kio_908_13 (11)
ujawnienie źródła zapytania (366)
"89 ust. 1 pkt 8" (590)
art. 90 ust. 1a pkt 1 (1788)
1833/14 (28)
14/15 (370)
kio 266/14 (5)
537/14 (6)
vi ca 232/10 (2)
kio_175_13 (6)
zakaz dzielenia zamówienia (407)
kryterium doświadczenie (4875)
241/13 (7)
udostępnienie dokumentów (4825)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3643)
181 (1580)
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (420)
268/13 (10)
0 zł niezgodność z siwz (3800)
979/14 (10)
należycie protokół odbioru (1986)
zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej (12567)
112 kc (438)
bankowa (6782)
utracił status wykonawcy (378)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (731)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (568)
art. 60 kc (1766)
kio_2607_13 (5)
ii ca 82/12 (1)
krakowski holding komunalny (19)
tej samej marki (1153)
brak formularza oferty (6384)
924/14 (23)
xix ga 602/11 (1)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1440)
zbyt wysokie zabezpieczenie (586)
v ga 61/10 (5)
19/09 (388)
kio 1507/12 (5)
kompatybilny (543)
kio/kd 21/14 (6)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2277)
905/14 (8)
usługi pocztowe 2012 (410)
bony towarowe (24)
treść referencji (3919)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3576)
"art. 5 ust. 1b" (14)
ryzyko gospodarcze (1576)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
współuczestnik (21)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (17099)
kio 1610/10 (18)
274/14 (2)
kio 1654/11 (6)
1553/13 (2)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (643)
kio 2057/11 (2)
"art. 31 ust. 2" (133)
rażąco wysokie ceny (1077)
brak podpisu formularza cenowego (457)
"26 ust 2f" (58)
dostawa artykułów spożywczych (102)
kio_1954_10 (7)
v ca 1784/08 (4)
"uwzględnił opozycję" (142)
"uzupełnienie harmonogramu" (27)
2814/11 (11)
"86 ust. 4" (342)
zamawiający uchyla się od zawarcia umowy (4194)
kio 2490/11 (3)
379/14 (4)
art. 17 ust. 2 (14663)
znak ce (383)
24 ust. 2 pkt 3 (17533)
kryterium czas reakcji (533)
czas usunięcia awarii (530)
viii ca 76/15 (9)
iii ca 416/05 (2)
867/10 (8)
"26 ust. 2d" (103)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (768)
dokumenty francja (351)
dwie ceny (8774)
uprawnienia teletechniczne (297)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (477)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1315)
kio 304/13 (7)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1226)
pominięcie pozycji w kosztorysie (1097)
v ca 155/08 (1)
brak podpisu w formularzu ofertowym (756)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2610)
cena do dwóch miejsc po przecinku (470)
odtajnienie wykazu usług (549)
xix ga 202/09 (4)
kio/uzp 48/09 (34)
preferowanie producenta (791)
art. 8 ust. 3 pzp (16878)
spółka jawna dokumenty (2555)
202/09 (19)
autokorekta (15)
doświadczenie wspólnika (594)
rachunek zysków i strat (520)
iv ca 429/10 (8)
ii ca 220/11 (3)
szacowanie wartości zamówień (1457)
odszkodowanie (755)
1867/10 (4)
uzupełnienie fax (1771)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3612)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2853)
krk dla osoby prawnej (412)
272/13 (12)
kio_1649_12 (16)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2318)
kopia gwarancji zapłaty wadium (195)
"32 ust. 2" (241)
163/09 (22)
harmonogram wykonania robót (1205)
2254/14 (6)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1242)
kio 598/10 (15)
1125/14 (3)
"93 ust. 1 pkt 7" (2172)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1654)
dowód osobisty (1196)
"art. 142" (652)
miarkowanie kary (149)
zmiany umowy (11554)
żądanie próbek przed podpisaniem umowy (332)
profesjonalizm (339)
odległość serwisu (152)
termin realizacji zamówienia (16292)
285/09 (28)
344/15 (4)
przebudowa budowa (1959)
umowa pod warunkiem (8615)
kio 2591/13 (7)
c-264/03 (22)
zachowania uczciwej konkurencji (9134)
sekocenbud (163)
oferta jest oświadczeniem woli (4960)
brak dokumentacji wykonawczej (3246)
kio 1630/14 (3)
definicja omyłki (1163)
fałszywe oświadczenie (384)
mikronika (32)
potencjał innych podmiotów (3724)
art. 182 ust. 3 (3367)
v ca 405/10 (3)
"zmiana podmiotu udostępniającego zasoby" (2)
żądanie nazw podwykonawców (1425)
xii ga 88/09 (54)
"wznowienie zamówienia" (11)
vi ga 240/2010 (6)
umowy barterowe (9)
esaprojekt (114)
zakaz podwykonawców (829)
dysponowanie bezpośrednie a podwykonawstwo (743)
zbyt długi termin związania ofertą (425)
niedozwolony podział zamówienia na części (552)
art. 62 ust. 1 pkt 3 (3423)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1304)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1398)
prince2 (119)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (220)
licytacja (190)
"badanie cen jednostkowych" (24)
gwarancja bankowa w języku obcym (71)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
bez zbędnej zwłoki (639)
interes we wniesieniu odwołania (8961)
current ratio wspólnie (7)
marża (607)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (1048)
kio 2006/11 (85)
a (32989)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (24)
art 25 ust 1 pkt 2 (14938)
xii ga 73/13 (5)
1785/14 (21)
niezgodność z treścią siwz (6603)
oferta ocena oferty (21088)
brak zgody na poprawienie (1266)
2159/11 (3)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (6184)
zakaz podwykonawstwa (397)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1700)
kio 16/09 (291)
producent (5850)
świadczenia zdrowotne (1444)
"definicja producenta" (12)
kio 1183/13 (3)
zbyt niskie warunki (905)
internet (1110)
nieważny certyfikat iso (255)
tusze i tonery (37)
"kio 1797/11" (7)
zaksięgowanie wadium (54)
kio 1594/12 (4)
936/13 (11)
dodatni wynik finansowy (117)
solaris (97)
braki formalne przystąpienia (4771)
"formalizm postępowania" (291)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1988)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (17854)
kio 1544/11 (8)
art 5 ust 1a (4491)
fundacja jako wykonawca (210)
zobowiązanie podmiotów trzecich (3199)
dzielenie zamówienia tożsamość czasowa (79)
warunek zawieszający w umowie (75)
wynik postępowania (27258)
kio 366/17 (11)
stadion we wrocławiu (68)
Świadczenie jednorazowe (981)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1314)
"x ga 652/13" (41)
turcja (48)
certyfikat oc (178)
art 89 ust 1 pkt 3 (14953)
kio 126/14 (6)
użyczenie zasobów (306)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (15065)
kio 1432/11 (3)
z referencji nie musi wynikać (2690)
podwykonawca referencje (1072)
kio 369/13 (3)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (5225)
oferty o takiej samej cenie (5169)
v gaz 4/08 (5)
850/08 (2)
sprzeciw (2130)
brak dowodu opłaty polisy (204)
"art. 43 ust. 2b " (7)
art. 190 ust. 1a (1088)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1204)
"87 ust. 1" (4855)
uzp/zo/0-640/05 (14)
822/11 (18)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (445)
viii ga 124/07 (11)
"zgoda na poprawienie omyłki" (262)
treść referencji nie potwierdza należytego wykonania (3250)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
termin odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (2307)
certyfikat ivd (6)
cena wykonawcy dotychczasowo realizującego zamówienia usługi sprzątania (133)
"spółka komandytowa" (579)
kio_735_13 (9)
proporcjonalność (784)
doświadczenie powtarzalność (89)
wynagrodzenie mieszane (234)
wniesienie wadium po terminie (2628)
"zaświadczenie z zus" (178)
"równe traktowanie wykonawców" (12162)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (436)
46 ust. 5 pkt 1 (4296)
pribex (16)
656/12 (2)
kio 115/14 (9)
"o obiektywnym charakterze" (485)
pozacenowe kryterium oceny ofert (297)
przedłużenie terminu składania ofert (2096)
zysk (2752)
sprzeczność postanowień siwz (4139)
"24 ust. 2a" (54)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (177)
kio_1895_12 (4)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1226)
omyłka cena jednostkowa (1323)
dostawa materiałów (6525)
xix ga 268/09 (11)
niskie ceny jednostkowe (1333)
strabag (525)
c-100/12 (10)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1673)
sprzedaż energii (317)
"licencja niewyłączna" (18)
"142 ust 5" (107)
zmiany w formularzu oferty (5127)
art. 45 (4897)
"kio 1104/10" (8)
porównywalność ofert (544)
roboty budowlane rażąco niska cena (1164)
dzielenie zamówienia (1107)
kio 510/16 (4)
260/15 (7)
108/15 (20)
szacunkowa wartość zamówienia (5380)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1855)
powszechna dostępność (702)
i ca 131/15 (18)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (913)
698/12 (3)
moment zakończenia postępowania (2173)
xii ga 429/09 (78)
vat 23 zamiast 8 (801)
kio 1034/08 (6)
utajnienie części odwołania (889)
1542/10 (4)
art. 38 ust. 4 (5494)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
"uzupełnienie próbek" (77)
144 ust 1 (1269)
sąd apelacyjny w warszawie (1050)
zeznania świadków (821)
2224/14 (10)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (351)
toya (22)
"art. 8 ust. 3" "nie wykazał" (879)
"tauron" (175)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2579)
"art. 22c" (19)
zaświadczenie z ceidg (67)
"190 ust. 7" (774)
krk dla komplementariusza (38)
tetra (25)
warunkowa gwarancja wadialna (87)
"nie jest podwykonawcą" (529)
c-27-29/86 (4)
referencje treść (3919)
porównywalność ofert wariantowych (24)
191/10 (17)
brak sprostowania ogłoszenia (881)
v_ca_3036_10 (37)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (871)
bez pozwolenia na budowę (1995)
"zmiana oferty" (718)
kio/uzp 43/09 (7)
2184 (30)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10318)
iii czp 53/11 (93)
kluczowe części zamówienia (2278)
literalny (3497)
cpu benchmark (12)
iii czp 107/12 (17)
wprowadzenie wykonawcy w błąd (4063)
ii ca 803/10 (17)
iv ca 362/09 (1)
odwrócony podatek vat (53)
udostępnienie dokumentacji (4281)
"zmiana umowy" (783)
"26 ust. 3" (7230)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2589)
import docelowy (33)
skrzeszewski rażąco niska cena (96)
rewizor (4)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1865)
1261/09 (14)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (112)
kio_uzp_133_10 (6)
x ga 22/08 (116)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (12462)
art 181 ust 1 (1576)
schweerbau (5)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (159)
"§ 5 pkt 9" (114)
"art. 43 ust. 1" (177)
forma cofnięcia odwołania (651)
cena trzy miejsca po przecinku (289)
v ca 1514/02 (18)
25/14 (31)
kryterium (10495)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
i1 ca 202/09 (1)
688/11 (2)
kio 2483/10 (14)
czp52/11 (138)
kio/1765/10 (6)
stany zjednoczone (233)
wniosek o zabezpieczenie (3867)
"termin na złożenie wyjaśnień" (82)
pozacenowe kryteria (297)
zła stawka podatku vat (125)
"kio 1507/11" (6)
2014 (7062)
koncesja na usługi (664)
"wymagane dokumenty" (2886)
2016/15 (5)
"wprowadzenie w błąd" "nie wykazał" (610)
csioz (39)
rażąco niska cena ryczałtowe (706)
określenie wartości zamówienia (16795)
cena oferty w euro (2097)
warta (659)
ministerstwo sprawiedliwości (783)
protokół odbioru (2815)
zwrot zatrzymanego wadium (94)
kio/uzp 447/11 (35)
hosting (21)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (6155)
źle obliczony vat (175)
na pierwsze żądanie (11710)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2131)
iv ca 1322/11 (1)
należyta staranność szacowanie wartości zamówienia (778)
oczywista omyłka pisarska (1629)
v ca 421/07 (18)
"art. 90 ust. 1" (2266)
nieudzielenie odpowiedzi (15370)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1133)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
"miejsce zamieszkania" (855)
"art. 189 ust. 2" (6758)
"179 ust. 2" (42)
konicz tajemnica przedsiębiorstwa (58)
zobowiązanie osoby (6589)
dyrektor kontraktu (573)
v ca 2037/08 (14)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (385)
treść oferty (22918)
kio/uzp 1631/09 (8)
ograniczenie konkurencji (13162)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (116)
"spółka w organizacji" (1)
błąd w obliczeniu vat (1423)
dostawy powtarzające się okresowo (169)
26 ust. 1 (16700)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (1022)
świadczenie usług pocztowych (919)
przystąpienie (18257)
1025/13 (17)
kio 1050/12 (5)
praw autorskich (1253)
odmówił podpisania umowy (1529)
umowy wieloletnie (801)
xxiii ga 1313/15 (22)
xix_ga_92_11 (18)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
wolna ręka prawa wyłączne (1051)
vi ga 57/07 (6)
xix ga 194/07 (18)
1693/11 (16)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1285)
"cena zero złotych" (10)
okres gwarancji niezgodny z siwz (3062)
konkretnego producenta (3822)
ga 122/10 (71)
kio 77/12 (8)
epeat gold (27)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3626)
1467/12 (2)
pełnomocnictwo w formie kopii (893)
"termin realizacji zamówienia" (975)
kio_2179_10 (6)
art. 29 ust. 3 (29478)
"uzupełnienie treści oferty" (271)
xix ga 213/08 (1)
art. 67 ust.1 pkt 2 (3859)
"ii ca 29/05" (14)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (9)
art. 22a ust. 1 (399)
broker ubezpieczeniowy (57)
słownik (1227)
"art. 91" (6512)
przejściówka (38)
cena słownie (11094)
xix ga 120/07 (5)
viii ga 243/13 (12)
zakaz podwykonawstwa na całość (354)
brak treści oferty (18301)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (15061)
niepodpisany kosztorys (1186)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2381)
francuski krs (44)
jedna usługa dwie umowy (3629)
"serwis na terenie polski" (12)
sosnowiec (420)
"nieprecyzyjne zarzuty" (15)
nieaktualne zaświadczenie z zus (317)
naruszenie art. 144 (1205)
"art. 192 ust. 3 pkt 3" (50)
346/15 (11)
referencja od generalnego wykonawcy (917)
wezwanie do uzupełnienia jedz (262)
brak w ofercie (19618)
kryterium oceny ofert termin realizacji (7441)
nieprawidłowe referencje (2879)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (509)
cena roboczogodziny (605)
wyjaśnienia stanowią część oferty (7231)
"29 ust. 3" (754)
482/12 (27)
v ca 3270/12 (46)
iii_czp_53_11 (87)
lubomira matczuk rażąco niska cena (115)
podział spółki (1437)
edwards (11)
"91 ust. 5" (27)
c-355/15 (7)
"rażąca strata" (67)
kio 1668/13 (7)
kilka informacji z banku (493)
należyta staranność zamawiajacego (4642)
358/10 (9)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (191)
"spoza unii europejskiej" (12)
stadion narodowy (46)
odrzucenie oferty interes (12046)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4715)
brak tłumaczenia wadium (462)
kio 1961/12 (19)
biegły (891)
i c 332/10 (9)
criminal record bureau (7)
ujawnił źródło zapytania (440)
kio 1308/13 (4)
brak parafowanego wzoru umowy (176)
kosztorys (3450)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1268)
kio 2873/13 (7)
tłumaczenie dokumentu (2710)
serwis pogwarancyjny (193)
"art. 26 ust.2b" (1649)
przerzucanie kosztów (428)
"powołanie biegłego" (304)
"równowaga ekonomiczna" (46)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1814)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (389)
grzegorz matejczuk (244)
ix gc 201/07 (2)
art 91 ust. 3a (825)
cena 100% (4575)
kio_896_13 (10)
v ca 1805/09 (2)
termomodernizacja definicja (90)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (82)
leasing (344)
kio 1633/14 (5)
kio/uzp 476/11 (5)
miarkowanie kar umownych (110)
wyłączenie (5314)
wyjaśnienie treści referencji (3141)
barterowa (9)
uzp_zo_0_616_05 (3)
xxiii ga 1041/15 (15)
wygórowany warunek doświadczenia wdrożenia (148)
bim (10)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (23)
utajnienie całej oferty (662)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (59)
kio 1437/10 (6)
podmiot nieuprawniony (8788)
"usługa sprzątania" (539)
"brak pozycji w kosztorysie ofertowym" (5)
manipulacja cenami jednostkowymi (191)
kio_2325_13 (6)
stawka podatku vat (1865)
x ga 442/10 (1)
ii ca 207/11 (6)
wpis na listę samorządu (251)
2173/15 (3)
kio 2480/12 (9)
referencje podmiotu trzeciego (1574)
"udostępnienie zdolności ekonomicznej" (5)
nieważne pełnomocnictwo (1851)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1616)
1259/12 (13)
v ca 1897/08 (1)
podwykonawca 2014 (1222)
kio_1169_11 (27)
"zmiana ogłoszenia" (762)
xii ga 2/09 (8)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1865)
wydają się rażąco niskie (1346)
udostępnianie ofert (2827)
certyfikat tco (26)
kio/2262/12 (10)
ugoda (114)
kio 2009/12 (201)
parafa pod wykazem (99)
art.93 ust.1 pkt.7 (2573)
konsalnet rażąco niska cena (18)
szacowanie wartości usługi szkoleniowe (84)
uzp/zo/0-88/07 (3)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
"art. 140 ust. 3" (72)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (24)
najem sprzętu (134)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (181)
904/10 (5)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1900)
przedłużenie terminu związania faksem (454)
czechy (198)
"powiązania osobowe" (65)
kio 1625/10 (11)
2407/12 (2)
"wykonanie zastępcze" (47)
przeciwnikiem skargi (552)
krs włochy (45)
realne udostępnienie (1849)
zagraniczne uprawnienia budowlane (541)
ranking w przetargu ograniczonym (1685)
art. 36 b (5340)
referencje wystawione przez wykonawcę (2306)
niewykonanie wyroku kio (12723)
24 ust 1 pkt 1 (17693)
jeden producent (4810)
krs po terminie (2316)
x ga 375/06 (2)
minimalny zakres świadczenia (3991)
sacer (4)
1268/09 (3)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (597)
rażąco niska cena w zamówieniu na obsługę bankową (160)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2950)
kio 1155/09 (3)
1135/10 (10)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (44)
rekomendacje prezesa uzp (264)
kio/uzp 6/10 (161)
wykaz (9127)
kio_1776_10 (7)
xxiii ga 185/12 (4)
art. 24 ust. 1 pkt 20 (11707)
kio 2437/16 (2)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (348)
96 ust. 1 pkt 11 (2939)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą po wyborze (2122)
uzupełnienie opisu technicznego (4457)
"iv ca 831/10" (16)
v ca 1109/08 (34)
"zwrot oryginału gwarancji" (16)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (20)
self-cleaning (11)
art.184 (2577)
vii ga 136/09 za (9)
referencje kara umowna (171)
kio 964/12 (4)
niemożliwą do usunięcia wadą (608)
gwarancja wadialna kopia (222)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2742)
t-9/06 (204)
wadium w częściach konsorcjum (639)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1766)
221/16 (9)
unieważnienie konkursu (1247)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3357)
pn 60601 (10)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1110)
konkurs (2027)
art. 189 ust. 2 pkt 6 (5678)
cena tajemnica przedsiębiorstwa (1455)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
kio 1231/11 (27)
oferta nie zgodna z siwz (18716)
utajnił formularz cenowy (306)
gwarancja wadialna w kopii (243)
89 ust. 1 pkt 3 (14953)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (320)
art 131 (1261)
540/13 (6)
cesja wierzytelności (72)
termin wykonania (20608)
parafka (58)
wadium dla jednego z konsorcjantów (176)
i_ca_117_12 (70)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
bez umocowania (2263)
2734/10 (8)
ix ga 37/06 (4)
185 ust. 5 (4581)
kio_2813_12 (11)
xii ga 13/09 (19)
vii ga 2/08 (3)
łączenie doświadczenia (2352)
143/12 (10)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (669)
art. 184 (3112)
minimum % ceny oferty (2738)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (483)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
kio_kd_46_10 (21)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (265)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (390)
179/11 (9)
kio 13/14 (318)
wartość techniczna (10103)
806/11 (9)
art.51 (618)
błąd w obliczaniu ceny (918)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
opóźnienie a zwłoka (318)
kio 1007/13 (34)
próbka jest dokumentem (892)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1235)
data ostatniego wpisu (4432)
"wartość szacunkowa zamówienia" (2785)
marsh (10)
kio 1350/14 (2)
istotne części składowe (1604)
zmiana terminu wykonania umowy (9922)
art. 32 ust. 4 pzp (4092)
kio/105/11 (3)
prokura oddzielna (30)
żądanie certyfikatu iso (471)
wybór oferty po terminie związania ofertą (10786)
kio 96/14 (10)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (628)
"art. 144 ust. 1 pkt 6" (1)
131j (7)
sprzątania (1101)
nieprzewidywalne (649)
przystąpienie w części (9879)
rażąca niska cena (907)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (330)
"prezentacja oprogramowania" (21)
iii czp 52/11 (153)
kio 2287/10 (27)
dwie oferty (14912)
art. 38 ust. 4b (220)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (352)
w odniesieniu do jego rzetelności (988)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5592)
brak potwierdzenia otrzymania maila (704)
czeskie krk (13)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (1164)
krk zagraniczne (105)
zezwolenie na transport odpadów (410)
niewniesienie wadium gotówka (78)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (1106)
nie odczytano ceny oferty (843)
nadmierne wymagania (2236)
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (1491)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1223)
plagiat (3)
kio/uzp 759/08 (7)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (30)
zaświadczenie z zus jako tajemnica przedsiębiorstwa (76)
oferty wariantowe (536)
prawa wyłączne (10314)
180 ust. 5 (5947)
iv ga 39/08 (1)
wadium w formie kopii gwarancji (332)
zasady uczciwej konkurencji (12311)
forma listy kapitałowej (278)
instytut meteorologii i gospodarki wodnej (69)
koordynator projektu (292)
pocztowych (2564)
spółka "w organizacji" (128)
iii sa/wr 886/14 (3)
c-406/14 (13)
maxto (113)
kio 385/14 (8)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (560)
zamówienie uzupełniające (4412)
kio 976/11 (4)
v ca 3201/13 (5)
certyfikat ubezpieczeniowy (298)
2014/24/ue (224)
iv ca 11/09 (43)
charakter oferty wstępnej (1737)
1249/09 (11)
"iii czp 52/11" (138)
2069/15 (5)
za wysokie wadium (332)
rezygnacja z części zamówienia (881)
428/13 (11)
"zmiana nieistotna umowy" (16)
wyjasnienia dokumentacji (11716)
kio 2462/10 (3)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (740)
kio 540/13 (6)
846/10 (4)
"nakazuje odtajnienie" (34)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
szacunkowa wartość zamówienia w ogłoszeniu (4691)
weksel (45)
"oferta została złożona po terminie" (8)
1654/11 (6)
kio 271/12 (22)
notarialne potwierdzenie podpisu (284)
"próbka systemu" (40)
"postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą" (10)
brak narzutów w kosztorysie (341)
czynności w postępowaniu (25468)
o obiektywnym charakterze (4686)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (201)
realne udostępnienie zasobów (1014)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (565)
"tłumaczenie dokumentów" (237)
c-305/08 (30)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3534)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (6712)
kio 1456/12 (3)
"zastrzeżenie wykazu usług" (10)
program funkcjonalno - użytkowy (897)
zmiana terminu dostawy (7447)
miejsce składania ofert (8406)
zmiana zakresu przedmiotu zamówienia (15249)
2635/12 (5)
1078/12 (13)
naruszył obowiązki zawodowe (3987)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (81)
kio 1325/14 (3)
utwór (250)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4437)
kio 1020/13 (3)
poprawienie jednostki miary (485)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (783)
kio_44_12 (6)
zbyt krótki termin składania ofert (582)
v ca 886/05 (6)
pelnomocnictwo rodzajowe (454)
katalogowych (1329)
kio_1725_11 (10)
1835/10 (9)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (779)
"dostawa samochodu" (95)
dostawa energii elektrycznej (543)
1389/13 (2)
2250/11 (7)
pilność (94)
roboty budowlane (9897)
oferta podpisana parafą (179)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1380)
"najdalej idącą" (218)
"zdolnośc kredytowa" (973)
"oferta wstępna" (305)
art.75 (202)
tajemnica przedsiębiorstwa wpływ na wynik postępowania (1617)
usługi transportowe (911)
licencji (1538)
kio 2242/11 (3)
na dzień składania ofert (12919)
sodexo (36)
x ga 74/11 (3)
2537/13 (5)
umowa (17443)
c 387/14 (77)
czas oznaczony (7967)
oferta nie została podpisana (8187)
niemiecki krk (33)
forma uzupełnianych dokumentów (2380)
ii ckn 298/00 (7)
v_ca_243_13 (12)
sygn. akt iv ca 683/12 (118)
kio_2873_13 (6)
akredytacja (249)
wykroczenie zawodowe (229)
art. 16 (16273)
art. 96 ust. 2 (3040)
protokół z postępowania (8522)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (8292)
"związany wyrokiem izby" (6)
kio 234/17 (7)
wykaz dostaw (2434)
zmiana treści siwz nieprowadząca do zmiany ogłoszenia (6809)
doświadczenie członka konsorcjum (2188)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (97)
oticon (37)
brak krk wykluczenie (508)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (702)
ubezpieczenie na życie (641)
art. 26 ust. 2b (2485)
iv ca 690/08 (1)
kio_368_11 (6)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
"sposób obliczenia ceny " (1724)
kio_1434_14 (8)
oferta podpisana przez członków konsorcjum (2130)
"warunki zmiany umowy" (64)
leasing operacyjny (78)
subiektywna ocena (1422)
oryginał zobowiązania (2233)
654/13 (9)
wykaz głównych usług (2310)
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (14211)
xix ga 104/07 (3)
vi aca 1369/08 (3)
nieotwarcie oferty (6752)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1485)
kryterium serwis (1144)
chiński krs (18)
v gaz 48/09 (5)
2397/11 (4)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (686)
304/00 (218)
sobot (305)
1629/11 (5)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (15765)
saltex (34)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (241)
506/15 (6)
wadium zatrzymanie (865)
art.24 ust.2 pkt 2 (9878)
wygórowane kary umowne (242)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (493)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
art. 97 (2608)
pełnomocnictwo w oryginale (1417)
niejednoznaczny opis (9908)
kio_1306_11 (6)
równość stron (1408)
"koncepcja realizacji" (184)
rozwiązania mechaniczne (828)
art. 92 ust. 1 pkt 7 (4365)
termin na wniesienie odwołania (29419)
"województwo podkarpackie" (153)
metodą kalkulacji szczegółowej (857)
"ochrona praw wyłącznych" (171)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (311)
93 ust. 1 pkt 6 (6041)
art.91 ust. 3a (663)
referencje spółki przekształcanej (21)
kio_1798_10 (9)
xxiii ga 683/13 (10)
24 ust. 5 pkt 4 (18104)
art. 8 ust. 4 (21355)
nieusuwalny (868)
pierwszeństwo siwz przed umową (372)
kio 1197/13 (6)
"24 ust. 1 pkt 2" (324)
kio_655_12 (6)
109/12 (24)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (283)
kio 1549/12 (7)
zmiana oferty po terminie składania ofert (9496)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1614)
uzp/zo/0-648/05 (9)
"istotna zmiana umowy" (77)
polisa światowa (15)
"22 ust. 5" (192)
548/15 (9)
manipulowanie kryteriami (271)
marża jako kryterium oceny ofert (397)
wadliwe pełnomocnictwo (1766)
kio 716/11 (3)
180/12 (77)
współubezpieczony polisa (4)
funkcja wadium (760)
xii ga 211/14 (6)
odrębne umowy (6543)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1178)
konsorcjum (8781)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (380)
specyfika przedmiotu zamówienia (2691)
kio 34/15 (17)
odwołanie (30267)
opłaconej polisy (559)
"30 grudnia 2011" (107)
minimalna wartość dostaw (1401)
główny urząd statystyczny (327)
utrata statusu wykonawcy (488)
ryczałt roboty dodatkowe (353)
kio/uzp 82/09 (12)
referencje data (2732)
kio_uzp_1659_09 (3)
art. 49 ust. 3 (2982)
"zamówienia tego samego rodzaju" (83)
viii ga 136/09 (8)
kio_2537_11 (13)
zamawiający (31485)
gwarancja bankowa aneks (330)
"znajomość języka polskiego" (26)
kio 2030/13 (17)
"art. 142 ust 2" (18)
"kio 216/14" (18)
cena jednostkowa 0,00 (154)
odrzucenie oferty brak dokumentu przedmiotowego (12028)
promed (145)
v ca 570/08 (10)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
"zbyt krótki termin składania ofert" (42)
ii ca 1950/05 (2)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (7676)
zamówienie odrębne (7934)
zwarzyła (26)
721/15 (7)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (355)
nowy wykaz dostaw (1568)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (954)
brak wyjaśnień (15662)
353 kc (456)
vi ga 240/10 (12)
ix ga 131/10 (4)
kio/uzp 594/09 (10)
kio 1399/14 (2)
poprawienie omyłki rachunkowej (1462)
2420/12 (2)
uprawnienia telekomunikacja (328)
tajemnica przedsiębiorstwa wykonane usługi (1550)
zatrzymanie wadium 2012 (334)
świadectwo pochodzenia towarów (118)
rażąco niska cena na roboty budowlane (1164)
rażąco niska cena ciężar dowodu (1038)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (288)
"67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (138)
oczywista omyłka vat (993)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (3296)
art. 133 (1180)
csk 456/09 (24)
otwarcie oferty przed terminem (6140)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1144)
referencje wystawione przez samego siebie (1254)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (14431)
rażąca strata (191)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1181)
warunek udziału (12793)
art 22 (19392)
rażąco niska cena zysk (1277)
wezwanie do podpisania umowy (4068)
kio/uzp 1526/10 (6)
art. 24 ust. 8 (14614)
"art 6a" (66)
"art. 16 ust. 4" (9)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (251)
zapoznać się z jego treścią (6212)
słowacja (59)
zmiana zawartej umowy (11021)
polisa grupowa (26)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1460)
art 90 (9168)
tajemnica przedsiębiorstwa postępowanie wyjaśniające (1027)
ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (3075)
udostępnienie oferty (5228)
wejherowo (80)
"warunki udziału w postępowaniu" (11534)
cash pooling (2)
usługa ciągła (1623)
obiekt użyteczności publicznej (457)
kio 275/16 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1210)
artykuły biurowe (254)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
unieważnienie czynności wyboru (13750)
fidic lub równoważne (136)
podwykonawca podmiot trzeci (1653)
jedna dostawa to jedna umowa (1765)
oferta złozona po terminie (25500)
polisa obejmuje kilka podmiotów (257)
"art. 46" (1593)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2405)
katarzyna poprawa (279)
2462/12 (3)
274/83 (9)
2814/12 (2)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1545)
24 ust. 2 pkt 4 (17099)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1287)
"zmiana ceny jednostkowej" (31)
i ca 251/08 (3)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (305)
wadium na niepełny okres (1077)
"błędne oznaczenie beneficjenta" (7)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1250)
art.94 ust. 3 (630)
wolny rynek (504)
dysponowanie pośrednie (1631)
x ga 189/13 (11)
"powtórzenie czynności" (9465)
rozwiązanie alternatywne (1146)
kalisz (311)
cesja (158)
kio/uzp 984/08 (75)
energa (206)
usługa pocztowa (1342)
"płynności finansowej" (221)
żąda wskazania części zamówienia którą powierzy podwykonawcom (1003)
przystąpienie częściowe (2870)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (43)
"umowne prawo odstąpienia" (39)
scotland (16)
24 ust. 1 pkt 9 (14171)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (8166)
pełnomocnictwo rodzajowe (454)
art. 22 (19392)
kio_225_15 (8)
autoryzacja producenta sprzętu (203)
art. 24b ust. 3 (115)
błędna stawka vat (1353)
x ga 296/08 (14)
kio 2847/15 (2)
zarzut gołosłowny (1137)
"brak podpisu na formularzu ofertowym" (5)
xix ga 581/06 (7)
kio/uzp 687/10 (3)
ii ca 785/10 (1)
zamawiający uwzględnił odwołanie (23437)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (3246)
aktualne na dzień złożenia (7004)
9/15 (110)
utajnienie formularza cenowego (306)
prawnicze (456)
krs aktualny (1103)
sedlak & sedlak (7)
"kosztorysowe" (1770)
vi_ga_34_08 (3)
kart przedpłaconych (6)
nie dołączył kosztorysu (1315)
czterech miejsc po przecinku (205)
przychód (1082)
kio/uzp 121/10 (4)
322/08 (3)
kio/uzp 990/09 (4)
xxiii ga 976/16 (2)
kio 346/15 (11)
257/13 (4)
x ga 367/09 (1)
"art. 32 ust. 5" (12)
49/10 (28)
"art. 4 pkt 3 lit. i" (14)
294/09 (23)
"art. 22 ust. 1" (5177)
zamówienia do 14000 euro (174)
spółka z o.o. w organizacji (1111)
manipulacja cenami (361)
autoryzowany (686)
udostępnienie zasobów konsorcjum (1277)
iv ca 136/06 (1)
dysponowanie osobami (6813)
138k (36)
912/10 (3)
ubezpieczenie zdrowotne (788)
xii ga 397/15 (1)
kio 1529/13 (9)
"kio 1287/14" (12)
1291/10 (18)
obniżenie ceny oferty (2232)
art. 26 ust. 2 b (12979)
2785/10 (8)
błąd w formularzu ofertowym (2252)
x ga 25/08 (116)
wadium konsorcjum gwarancja (789)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (8770)
"zamówienie wykonawcze" (30)
v ca 538/08 (9)
licencja open source (52)
wynagrodzenie kosztorysowe (1389)
interpretować na korzyść wykonawcy (1313)
"bezpieczeństwa przemysłowego" (65)
"brak numeru katalogowego" (7)
próbka tajemnica (132)
art. 143b ust. 8 (28)
ceny jednostkowe (3266)
1151/11 (10)
kryterium oceny ofert w umowie ramowej (318)
błędne opisanie koperty z ofertą (114)
otwarcie ofert termin (6647)
udostępnienie referencji (1524)
kio 816/14 (4)
atest (506)
tusze (50)
waloryzacja (259)
faktura potwierdza (3033)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6435)
zmiana nieistotna (13652)
kio_1734_12 (12)
rażąco niska cena 2013 (1352)
xix ga 162/10 (22)
komenda główna policji (349)
za zgodność (9565)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1203)
wniosek o wyjaśnienie treści siwz po terminie (8896)
obiekt kubaturowy (250)
kio 191/14 (9)
kio 630/10 (2)
"art. 90 ust. 3" (1366)
"klauzule społeczne" (16)
366/17 (11)
niekompletny formularz ofertowy (999)
art. 181 ust. 2a (276)
brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym (1248)
457/12 (23)
obligacje (21)
proporcjonalny (1871)
autobus (411)
posiadanie środków finansowych (5608)
pozwolenie na budowę (2283)
"usługi powtarzające się okresowo" (41)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (497)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1877)
udzielanie zamówień uzupełniających (2179)
opłaconą polisę (559)
zaświadczenie z banku (620)
warunki zaprojektuj i wybuduj (599)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (179)
charakter próbki (629)
"art. 5c" (8)
art 5 ust 1b (1467)
"art. 36b" (84)
art.5 (2317)
"wymóg zatrudnienia na umowę o pracę" (11)
art. 24 ust.1 pkt 1 (17334)
pełnomocnictwo oryginał (1417)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3656)
"certyfikat iso" (268)
omyłka pisarska to (1973)
zamówienie dodatkowe wartość (10592)
"data wystawienia referencji" (37)
"centrum przetwarzania danych" (96)
"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (35)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
"art. 89 ust. 1 pkt. 2" (10087)
dokumenty przed zawarciem umowy (11223)
data uzupełnionego wykazu (2088)
kio/uzp 757/09 (13)
kio_uzp_1941_09 (10)
dostawa powszechnie dostępna (1794)
linia kredytowa (255)
kio 1305/13 (3)
nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa (1972)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2625)
"art.36a" (205)
1663/13 (2)
nadzór autorski (563)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1322)
kio 2660/12 (3)
przeciwnikiem skargi jest (514)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (18133)
metodyka (473)
"program funkcjonalno-użytkowy" (820)
656/13 (2)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2046)
kio 700/11 (11)
kio 2037/12 (27)
xxiii ga (330)
nie wypełniony formularz oferty (4141)
projekt budowlany (5808)
115 k.c. (265)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1165)
xii ga 10/09 (20)
oświadczenie o wizji lokalnej (422)
grupy kapitałowej procedura odwrócona (26)
"błędna podstawa prawna" (104)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (78)
kio 1384/14 (14)
uchyla się (5489)
omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty (1096)
sprzęt komputerowy (1564)
kio 863/15 (11)
art. 24 ust. 2a (2575)
"wystąpienie z konsorcjum" (9)
"art. 85 ust. 5" (79)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1226)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (275)
ii ca 207/08 (6)
zakaz ubiegania się o zamówienie francja (88)
zły vat (254)
24 ust.2a (911)
"zamówienia sektorowe" (551)
opinia biegłego (1848)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (254)
"oferta warunkowa" (9)
"oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną" (7)
xix ga 18/10 (37)
art. 91 ust. 2 pkt 5 (8843)
pozacenowe (297)
protokół odbioru jako poświadczenie (669)
zastrzeżenie do protokołu (4133)
gwarantowany zakres zamówienia (4804)
"rażące niedbalstwo" (257)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (191)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (39)
zmiana produktu (4024)
pesa newag (100)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (134)
art. 26 2b pzp (2242)
2364/12 (3)
sposób kalkulacji ceny (3321)
"usługi ubezpieczeniowe" (33)
żądanie podziału zamówienia na części (2648)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12336)
ten sam rodzaj zamówienia (16788)
usługi kulturalne (116)
"wiedzy i doświadczenia" (4977)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1784)
tryb postępowania wolna ręka (1828)
"karta katalogowa " (787)
zatrudnienie (2712)
art.36a (152)
1729/09 (3)
skoro wykonawca, wbrew dyspozycjom zamawiającego zawartym w siwz załączył do oferty tzw. dokumenty podmiotowe – potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zachodziła konieczność wezwania przez zamawiającego, przed wyborem oferty tego wykon (2)
niepełnosprawni (521)
v ca 330/10 (2)
"usługi telekomunikacyjne" (313)
1881/09 (8)
udostępnienie zdolności kredytowej (329)
kio_uzp_984_09 (16)
różny vat (1950)
cena ryczałtowa, kosztorys (1190)
warunek doświadczenia (7555)
pfron kryterium (61)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
v ca 360/08 (1)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
23/07 (499)
85 ust. 4 (3193)
zasada równości stron (1381)
1853/12 (3)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9677)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (1020)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (446)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4690)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
kio/uzp 354/10 (3)
2033/13 (7)
henry kruse (7)
usługi hotelarskie (56)
"art. 36a ust. 2 pkt 1" (40)
bez ujawniania źródła zapytania (178)
zatrzymanie wadium droga sądowa (95)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (329)
"89 ust. 1 pkt 3" (1510)
oświadczenie o grupie kapitałowej (739)
"podział zamówienia na części" (286)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (8401)
445/12 (8)
ministerstwo finansów (1134)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (780)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (585)
brak likwidacji czechy (18)
"art. 89. ust. 1 pkt 4" (2478)
brak tłumaczenia dokumentu (2539)
"publicznego transportu zbiorowego" (79)
x ga 213/11 (20)
zmiana podmiotu trzeciego (3631)
wyłączenie jawności rozprawy (563)
art. 36a (248)
kio_223_11 (3)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (19)
brytyjski krk (14)
aż do zawarcia umowy (1710)
nieuiszczenie wpisu (26960)
błędy w dokumentacji projektowej (1439)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (566)
przed notariuszem (539)
"inter system" (31)
art. 5 ust 1b (1467)
34/14 (28)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (659)
termin opłacenia polisy nie upłynął (154)
hl7 (38)
warunek tożsamy (3106)
art. 5a (1135)
kio_2227_11 (3)
65/07 (13)
leśnictwo (188)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1123)
1422/07 (10)
konwalidacja pełnomocnictwa (109)
"konkurs architektoniczny" (17)
kierownik robót elektrycznych (698)
cosmic (14)
łączenie usług (2832)
rezydent (166)
węgry (60)
xix ga 102/09 (18)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (123)
kio_uzp_60_08 (18)
data wystawienia (1538)
ii ca 560/06 (1)
wykluczenie z postępowania (15188)
"konflikt interesów" (84)
opinia prawna jako kryterium (3894)
iii czp 27/17 (1)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (164)
art.48 (516)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1246)
narusza art. 29 ust. 3 (24178)
c-496/99 (38)
kio_1716_11 (5)
kio 1100/10 (4)
poświadczenie referencje (1153)
uzupełnienie opisu (5845)
wznowienie postępowania (455)
wykonalność orzeczenia (281)
kio/uzp 1633/09 (13)
pełny odpis z krs (882)
"prekwalifikacja" (126)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (564)
v ca 1982/12 (9)
v ca 359/08 (2)
art.46 ust. 4a (744)
art 87 ust 2 pkt 3 (8419)
x ga 12/07 (23)
vi ga 64/08 (1)
749/13 (4)
warunek.udziału tożsamy (1982)
zawieszenie postepowania (894)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (491)
art. 90 pzp (6331)
wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne (1794)
składki zdrowotne niemcy (39)
"67 ust. 1 pkt 6" (195)
kio 68/14 (8)
istota wynagrodzenia kosztorysowego (772)
definicja referencji (1188)
iv ca 136/10 (2)
wyjaśnienie treści (15508)
kio/uzp 1833/09 (5)
częśc zamówienia (10811)
476/12 (6)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (3073)
"1 grosz" (121)
manipulacja cenowa czyn nieuczciwej konkurencji (192)
rozwiązania alternatywne (1146)
"błędna podstawa" (141)
krk wystawione po terminie składania ofert (340)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2971)
ograniczenie kręgu wykonawców (1439)
xvi gc 565/07 (1)
art. 29 ust. 4 (27259)
2865/12 (17)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (7174)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5703)
wartość polisy (1064)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2692)
"uzupełnienie zobowiązania" (140)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (435)
kio_1758_11 (10)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2849)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2440)
"specyfikacja techniczna" (3491)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (313)
ii ca 1049/05 (5)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (15065)
663/09 (21)
błąd w cenie podanej słownie (1943)
1367/08 (4)
procedura odwrócona a grupa kapitałowa (26)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8995)
brak podstawy dysponowania osobami (4894)
urząd dozoru technicznego (194)
doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum (675)
"dokument urzędowy" (410)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1593)
krk po terminie składania ofert (454)
parafowanie stron oferty (372)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (692)
opaska hydrotechniczna (12)
koncentracja (383)
kryteria wyboru oferty (8877)
"brak tłumaczenia" gwarancji wadialnej (5)
proporcjonalności (784)
tajemnica przedsiębiorstw (2409)
uzupełnienie na dzień składania ofert (6321)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (1046)
kio/uzp 951/09 (3)
wybór oferty najkorzystniejszej (17663)
kio_uzp_1016_09 (9)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (1021)
upływ terminu związania ofertą unieważnienie postępowania (4467)
xii_ga_350_09 (22)
"doświadczenie konsorcjum" (157)
nieuzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji kara umowna (144)
"186 ust. 2" (2750)
sumowanie wartości polis (103)
c-159/11 (31)
358/11 (17)
kio 629/12 (7)
nieprawdziwe oświadczenie (3432)
roboty w czynnym obiekcie (328)
"partner of promotion" (6)
art.151a (12)
art. 189 ust. 6 (6071)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (606)
npv (6)
umowa o podwykonawstwo (1099)
niepodpisana ostatnia strona oferty (3607)
dokumenty podmiotowe (3425)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (322)
likwidacja (upadłość) (379)
pojęcie producenta (1258)
wydruk elektroniczny zus (71)
"zapytanie o cenę" (923)
xii ga 362/08 (5)
zasada jednokrotności wezwania (105)
kio_2212_10 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 3) (3873)
"art. 8 ust. 3 " (962)
"art. 24 ust. 2a" (53)
kio/uzp 1680/10 (2)
kio_14_13 (4)
kognicji (674)
iv ca 223/08 (13)
v ca 266/08 (2)
"korekta finansowa" (767)
24aa ust. 2 (163)
tryb postępowania (25144)
obliczanie terminów kodeks cywilny (710)
świadczenia ciągłe (1719)
wadium w formie poręczenia (222)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (584)
ii ca 757/06 (1)
kio/483/11 (4)
saferoad (37)
"24 ust. 2 pkt 3" (3711)
x ga 85/08 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1634)
855/08 (5)
budimex rażąco (167)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3523)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2474)
podmiot trzeci tajemnica (1169)
godziny pracy zamawiającego (1874)
norm (9066)
uzp/zo/0-55/07 (5)
556/12 (38)
składka polisa (440)
"art 87 ust 2 pkt 3" (2589)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
osoba prawna jako członek zarządu (988)
kio 1227/13 (3)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1565)
xii ga 39/09 (1)
c-599/10 (85)
ix ga 109/09 (11)
rażąco niska cena wyjaśnienia po terminie (2918)
referencje z karami umownymi (206)
"kserokopia pełnomocnictwa" (29)
zobowiązanie do sprzedaży (1247)
wadium gwarancja konsorcjum (789)
spółka w organizacji (1468)
2222/11 (19)
nieważność umowy (2474)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (9244)
protest (12004)
93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
kryteria pozacenowe (297)
oświadczenie członka komisji (1615)
rejestr karny wielka brytania (44)
zmiana sposobu płatności (2301)
kio/uzp 126/07 (7)
adekwatny (3966)
samozatrudnienie (31)
"kopia gwarancji bankowej" (4)
1129/10 (13)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
"istotna zmiana okoliczności" (209)
polisa oc dla konsorcjum (302)
2407/13 (5)
przynależności do grupy (337)
v ca 1213/02 (16)
"wadium po terminie" (15)
xxiii_ga_1041_15 (18)
zaprojektuj i wybuduj polisa (49)
kio/kd 12/14 (24)
certyfikat iso (564)
"naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2" (3719)
polisa członka konsorcjum (429)
czyn nieuczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (4219)
brak kodów źródłowych (271)
wadium podmiot trzeci (723)
kio 931/11 (2)
cena 1 grosz (10725)
brak wpisu do ewidencji (1028)
liczenie terminu (4805)
antydatowane pełnomocnictwo (38)
tajemnica wykaz osób (1043)
kio/kd 15/10 (28)
odpowiedzialność podwykonawcy (1444)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (93)
"art. 8 ust. 3" (822)
wartość zamówienia podstawowego (6572)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2557)
"odmowa podpisania umowy" (98)
przynależność do grupy kapitałowej (209)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (14966)
1587/11 (8)
"zwolnienie z vat" (59)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (269)
arimr (119)
brak interesu przystępującego (6425)
626/12 (4)
elektroniczny zus (231)
kio/uzp 1591/09 (5)
oferta otwarcie ofert (6335)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (706)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1123)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (456)
przedwczesny (1667)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1793)
ii ca 258/09 (2)
formularz cenowy brak podpisu (457)
"niekorzyść wykonawcy" (390)
vi ga 123/12 (4)
sysmark (40)
985/14 (3)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3995)
oferta forma oferty (8184)
630/15 (5)
informacja z banku wydruk (250)
około (2424)
organizator postępowania (689)
akredytywa (13)
art 4 pkt 8 (20716)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (98)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów powinno być precyzyjne (2281)
odwołanie na wybór trybu (16779)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (6507)
iv ckn 381/00 (10)
zakres informacji z krk (550)
"wykaz osób" (1916)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (11027)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2339)
oferta niezgodna z ustawą (24349)
530/09 (3)
udostępnianie załączników do protokołu (1388)
kio_1535_11 (4)
bank gospodarstwa krajowego (136)
kosztorysy (3450)
wynagrodzenie (11938)
korekta finansowa (1394)
rabat jako kryterium oceny ofert (340)
185 ust. 6 (4136)
"polskie koleje państwowe" (102)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (2072)
"realność udostępnienia" (204)
uzupełnienie treści oferty (8790)
109/09 (36)
wielkiej brytanii (275)
protokół odbioru końcowego robót (927)
kio_242_15 (9)
szacowanie wartości zamówienia z należytą starannością (778)
wykaz osób tajemnica (1043)
kio/uzp 1990/10 (6)
agencja mienia wojskowego (201)
kio/ku 50/09 (2)
kio_1382_13 (4)
dysponuje bezpośrednio (4336)
dwie opinie bankowe (418)
"art. 26 ust. 2" (2355)
wykładnia językowa siwz (733)
152/11 (8)
"art. 29 ust. 5" (55)
"art. 24 ust. 5 pkt 8" (22)
dokumenty z innego postępowania (17217)
kio 2687/10 (4)
kio_uzp_1_10 (6)
opinia bankowa obroty (359)
kio 154/13 (9)
referencje od spółki powiązanej (385)
kio 2046/14 (18)
nienależyte wykonanie zamówienia (9833)
różne stawki podatku vat (1015)
niejasne kryteria oceny ofert (2912)
krk spółka cywilna (168)
niezgodność z formularzem ofertowym (2780)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (536)
"art. 93 ust. 1a" (35)
iv ca 566/09 (1)
cena dumpingowa (245)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1632)
istota konsorcjum (3018)
odwrócone obciążenie (333)
kio 1711/13 (3)
ii ca 762/07 (2)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1786)
konkretyzacja warunków udziału (597)
naruszenie konkurencji (14192)
46/10 (39)
ii ca 693/05 (83)
będą brały udział w realizacji zamówienia (11002)
"aktualne na dzień złożenia" (207)
nie wykonał wyroku (20068)
uzp_zo_0_533_06 (14)
nieproporcjonalne (1871)
referencje wystawione przez inny podmiot (1976)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (158)
zmiana terminu realizacji zamówienia (10840)
zadanie próbne (203)
848/12 (5)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (459)
v ca 984/08 (66)
franszyza redukcyjna (19)
brak opłaconej polisy (534)
1776/10 (8)
ochrona (12994)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (16245)
vat 0% (2102)
142 ust. 2 (1577)
213/13 (10)
zawarcie umowy po terminie (15379)
energy star (70)
kio_1918_10 (7)
art. 74 (2752)
nieporównywalność ofert (242)
xix ga 406/14 (4)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (179)
bank Światowy (47)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2627)
spóźnione zarzuty (1872)
art 87 (8643)
kio_545_11 (19)
gwarancja wadialna po terminie (808)
zmiana umowy 144 (951)
brak współdziałania zamawiającego (599)
"art. 24 ust. 1 pkt 16" (45)
netia (192)
próbka (1025)
2741/10 (3)
utajnienie potencjału kadrowego (118)
antydatowanie (77)
trybunał (2045)
kio 385/15 (2)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (3027)
niezgodnosc siwz (6678)
wadium konsorcjum (1217)
aktualizacja dokumentacji projektowej (274)
22a ust. 4 (230)
183/11 (26)
"art. 34 ust. 1" (147)
ryczałtowe (2429)
wydruk ze strony internetowej producenta (825)
v ca 2497/12 (1)
nie bada się cen jednostkowych (462)
wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (1351)
kio 20/10 (348)
ii ca 752/05 (15)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (4296)
kio/uzp 947/09 (2)
c-147/79 (3)
"kio 229/12" (31)
xxiii ga 967/16 (6)
"art. 142 ust. 3" (12)
74/05 (361)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (768)
strona z (23747)
"cena ujemna" (13)
kuchnio (1184)
"zaniechanie odtajnienia oferty" (110)
ograniczanie konkurencji (3817)
wskazanie konkretnej daty (4472)
wstępne ogłoszenie (1843)
rejestr zabytków (173)
kio 698/14 (3)
negocjacje z ogłoszeniem wyjaśnienia (2699)
art.8 ust.3 (2006)
zmiana projektu (7133)
"kio/uzp 766/09" (25)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2446)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1941)
użyczenie doświadczenia (345)
krk holandia (8)
c-496/99 succhi di frutta (40)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (3380)
zasada uczciwej konkurencji (12311)
miasto gorzów (119)
zamówienia na usługi społeczne (3247)
domniemanie ceny rażąco niskiej (744)
spełnianie warunków bez wskazania części (5826)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (41)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (704)
kredyt odnawialny (29)
bład w obliczeniu ceny vat (1398)
własne referencje (2436)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (2056)
kio 1207/12 (9)
kryterium metodyka (330)
art. 46 ust. 4a (1002)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (1052)
xii ga 317/07 (5)
kio 1620/11 (23)
1251/15 (20)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1872)
art. 90 ust. 1 (9144)
referencje po terminie składania ofert (2788)
próbek, opisów lub fotografii (134)
iv_ca_689_08 (4)
zmiana ceny (8827)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (6432)
brak wskazania ceny jednostkowej (2321)
197/12 (8)
kio/2363/10 (11)
ii ca 404/09 (11)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1815)
fortum (14)
kio 165/15 (22)
wprowadzenie podwykonawcy na etapie badania oferty (973)
iv ca 92/09 (3)
po upływie terminu związania ofertą (6065)
równoważne materiały (2020)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2097)
unieważnienie zmiana okoliczności (8445)
przychód netto ze sprzedaży konsorcjum (180)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (3194)
wasko (623)
kz (226)
"oferta wariantowa" (406)
liczenie terminu składania ofert (3057)
586/08 (2)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (24)
"brak podpisu na ofercie" (8)
warunek nieprecyzyjny (3947)
kio 2242/12 (2)
rażąco niska cena definicja (1009)
poczta polska sa (890)
zakres świadczenia (13007)
v ca 787/08 (1)
kio 204/12 (8)
oferta złożona w innym miejscu (11894)
"zbycie przedsiębiorstwa" (38)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (916)
"ubezpieczenie mienia" (29)
kio 1294/13 (3)
2241/14 (3)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (46)
1318/11 (4)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (558)
konkurs na prace projektowe (312)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (467)
"pełnomocnictwo w formie kopii" (11)
gwarancja bankowa w języku angielskim (77)
udostępnienie protokołu postępowania (2848)
formalizm postępowania (673)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (228)
nie wpłacenie wadium (321)
"art. 93 ust. 4" (76)
równoważne (3380)
gwarancja kryterium oceny ofert (2640)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
973/13 (5)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3530)
raząco niska cena (2866)
szacowanie wartości zamówienia netto (715)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (21)
art. 26 ust. 2c (464)
kio 1460/13 (3)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (201)
kio_1434_15 (4)
2666/13 (3)
brak części formularza ofertowego (3436)
"art. 2 pkt 1" (439)
kio_3006_13 (3)
kio 1155/14 (2)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2711)
usługi leśne (504)
kio 2307/10 (30)
zakład ubezpieczeń społecznych (1110)
stopień szczegółowości wyjaśnień (581)
ii ca 199/10 (3)
błędy w kosztorysie ryczałt (186)
centralny zamawiający (2447)
kio 246/12 (3)
koszty cyklu życia (95)
"gwarancja producenta" (163)
art.24 ust.2 pkt 3 (9844)
kio/1756/10 (16)
397/14 (6)
"art. 26 ust. 2d" (102)
wyodrębniona jednostka organizacyjna (300)
polisa (1420)
kryterium oceny ofert podmiotowe (2045)
ii ca 425/04 (50)
148 ust. 2 (1026)
upadłość konsorcjum (285)
umowy ramowej (902)
termin składania ofert (13997)
"27 ust. 5" (17)
nie wskazał modelu (2042)
93 ust. 1 pkt 7 (6408)
2396/12 (29)
pełnomocnictwo aukcja (153)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1226)
801/12 (13)
nieprawidłowe wadium (1914)
art. 22 a ust 4 a podwykonawstwo (1191)
660/15 (9)
brak oświadczenia (15491)
art. 91 ust. 2 (8242)
in-house (147)
torell (9)
odrzucenie odwołania res iudicata (43)
kosztorys uproszczony (540)
"za zgodność z oryginałem" podpis (950)
konsorcjum koncesja (262)
"pełnomocnictwo do podpisania oferty" (103)
naruszenie zasady proporcjonalności (1141)
zoo łódź (36)
grontmij (177)
1579/13 (3)
pełnomocnictwo notarialne (325)
wartość zamówienia (17643)
xii ga 285/09 (2)
za długi okres gwarancji (513)
dokumenty podwykonawcy (2917)
109/13 (28)
kio 1483/10 (21)
koncesji (778)
"dokument" (20390)
dostawa a zobowiązanie podmiotu trzeciego (2094)
353/16 (2)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (3091)
"potwierdzenie należytego wykonania" (941)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (86)
kio/uzp 585/09 (16)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (90)
szwecja krk (12)
art 26 ust. 2b (2485)
kio 1982/13 (3)
"24 ust. 1 pkt 19" (13)
kio_126_14_kio_153_14 (3)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4728)
utajnienie wykazu usług (574)
1236/11 (3)
"nie otwarto wszystkich ofert" (14)
cofnął sprzeciw (254)
189/17 (6)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1340)
"art. 8" (2326)
niemieckie krk (33)
"ustalone standardy jakościowe" (145)
sygn. akt x ga 23/07 (147)
kio 401/12 (4)
niepodpisane referencje (1765)
12/09 (471)
wykluczenie podmiotu trzeciego (3889)
zaliczka (353)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (4240)
"96 ust. 1 pkt 11" (29)
sąd okręgowy w warszawie (26336)
kio 1718/13 (14)
"samokontrola" (43)
odtajnienie informacji (953)
gwarancja tuz (80)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1601)
data wystawienia dokumentu (1469)
528/08 (7)
niekompatybilność techniczna (67)
kio 1402/11 (3)
"przeciwnikiem skargi jest" (36)
błąd pisarski (1245)
1225/10 (10)
zmowa wykonawców (250)
1185/15 (8)
ujemna cena (275)
transgraniczne (140)
ean (8)
antydatowanie dokumentu (88)
58 kc (1446)
kio/uzp 816/08 (3)
"izby inżynierów" (387)
zarzuty po terminie (26415)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2969)
kio_2071_12 (3)
wbudowane porty (142)
brak cen jednostkowych (2433)
podwykonawcy dokumenty (3415)
samokontrola zamawiającego (42)
ostatnie 3 lata obrotowe (577)
błędy w gwarancji wadialnej (296)
utajnienie sprawozdania finansowego (108)
zwolnienie podmiotowe (361)
roboty dodatkowe referencje (1925)
pełnomocnictwo za zgodność (1994)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (12005)
zmiana nakładów (1483)
kio 2706/10 (5)
uznanie odwołania przez zamawiającego (12425)
2862/13 (8)
x ga 178/07 (1)
kio 24/14 (19)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (108)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
od jednego producenta (4806)
art. 86 ust. 1 (2413)
xii ga 510/10 (1)
grupy kapitałowej (828)
kio_1807_12 (7)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
"art. 36a ust. 1" (92)
brak kopii oferty (4238)
aneksowanie umów (30)
kio 556/12 (38)
24 ust. 2 pkt 5 (17015)
zdolność finansowa konsorcjum (1207)
kio_uzp_43_08 (8)
kio_uzp_278_09 (17)
nieprawdziwa informacja (3602)
usa (198)
"art.22 ust.5" (189)
zawieszona działalność (322)
x ga 60/10/za (4)
iso producenta (484)
certyfikat bezpieczeństwa (1023)
brak parafy (205)
autoryzacja (400)
"10 usług" (42)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (4082)
kio 2817/10 (13)
błędne kryteria oceny ofert (4513)
równoważne materiały budowlane (1130)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (12795)
sytuacji ekonomicznej (4230)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (140)
dgp dozorbud (145)
środków zewnętrznych (2582)
art. 23 (14229)
opis sposobu obliczenia ceny (3432)
opinia banku o zdolności kredytowej (499)
iii ca 88/09 (57)
1617/14 (5)
"towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" (41)
zabezpieczenie należytego wykonania (3245)
usługa kolokacji (32)
logo producenta (147)
sufo (89)
wysokość zabezpieczenia (4961)
kio_uzp_1904_09 (5)
najkorzystniejsza oferta (18556)
internat użytecznosci publicznej (6)
"art. 190 ust. 1a" (145)
"art. 66" (966)
wyjaśnienia dokumentów (13581)
kio 2025/14 (6)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (115)
formularz cenowy ryczałt (193)
2702/11 (6)
"dysponowanie osobami" (1975)
"art. 93. ust. 1 pkt 7" (2261)
odbiór robót (3257)
cena brutto (5266)
kio 2257/12 (2)
kto podpisuje referencje (143)
v ca 788/08 (11)
niekaralność chiny (23)
v csk 508/10 (2)
kio 729/10 (12)
"oferta ocena oferty" (55)
oczywista omyłka pisarska wadium (260)
"na własną rzecz" (26)
"forma pełnomocnictwa" (68)
kio_1533_12 (7)
kryteria podmiotowe (2182)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (4025)
1876/09 (9)
udostępnienie wyjaśnień przed dokonaniem wyboru (3473)
podmiotu trzeciego (5041)
„w ocenie izby w omawianym zakresie zmiana przepisów pzp wprowadzona nowelą z dnia 22 czerwca 2016 r. powoduje, iż dla zamawiającego jest bez znaczenia, czy według stanu na dzień składania ofert wykonawca posiadał dokumenty, potwierdzające że nie podlega (5)
iii rn 16/01 (118)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3560)
x ga 25/09 (27)
"art. 29 ust. 1" (2579)
organ zarządzający (1811)
geotechnologies (15)
kio 1546/15 (2)
cena jednostkowa 0 zł (1922)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (102)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (269)
nakazuje odtajnić (656)
oświadczenie złożone przed notariuszem (525)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (2115)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (230)
nieaktualny krs (1103)
"zamówienie dodatkowe" (813)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (45)
v ca 46/07 (4)
postanowienie o zwrocie odwołania (16163)
67 ust. 1 pkt 1a (1016)
ii ca 44/05 (10)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (697)
art 24 ust 2a (2575)
kio/uzp 260/09 (2)
kio_707_11 (39)
sumowanie wartości usług (613)
subiektywne kryteria oceny ofert (985)
"kio/uzp 27/09" (23)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (11)
żądanie próbek (827)
2159/13 (6)
2694/14 (18)
rażąco niska cena 2014 (1000)
błędny wykaz dostaw (1100)
ponowne ustalenie wartości zamówienia (9557)
oficjalnego kanału dystrybucji (38)
uzupełnienie wykazu robót (3060)
dobre obyczaje kupieckie (140)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4661)
kio/2730/13 (6)
954/12 (7)
87 ust. 2 pkt 3 (8420)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (2030)
termin ważności wadium (1043)
przeszacowany kosztorys inwestorski (49)
oczywista pomyłka pisarska (433)
nadużycie prawa (810)
xix ga 534/08 (2)
aktualne na dzień składania ofert (5401)
dowód z dokumentu (11641)
v ca 52/08 (2)
kio_916_12 (12)
x ga 122/10 (43)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (182)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1923)
v ca 2047/13 (2)
nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjasnień (5377)
zmiana stawki vat (1597)
82 ust. 1 (3384)
art.6 (3038)
uwzględnił odwołanie (24115)
bony (81)
siemens stawka podatku (35)
kio/uzp 654/08 (13)
uzupełnienie po czasie (4634)
c-295/05 (27)
"uzupełnienie wadium" (31)
kio 711/12 (10)
x ga 59/09 (24)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1657)
polisa warunek nadmierny (177)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (2039)
doświadczenie osoby fizycznej (1478)
56/10 (11)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (68)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (432)
"na korzyść wykonawcy" (580)
błędne sformułowanie zarzutu (3015)
drager (110)
"art. 182" (2469)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (594)
art. 145 ust. 1 (1720)
brak opinii biegłego rewidenta (222)
zmiana nazwy wykonawcy (6106)
art. 11 (22899)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 1975r. (143)
413/15 (5)
858/12 (7)
nieprawdziwe informacje (3943)
nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (12296)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (4122)
1985/11 (4)
art. 22 ust. 1a (4275)
x ga 48/09 (10)
kio/uzp 476/09 (10)
art. 4 ust. 8b (141)
2572/11 (3)
dialog (724)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (84)
"ograniczenie podwykonawstwa" (107)
"art. 4 pkt 3" (127)
kio 2010/13 (6)
87 ust. 2 pkt 3 vat (2109)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
kio_uzp_797_09 (7)
bezpodstawne wzbogacenie (161)
iv ca 1050/15 (4)
krs z datą po terminie składania ofert (991)
brak dokumentów przedmiotowych (13738)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2706)
szkoda (7649)
podział na części (3104)
"oświadczenie wiedzy" (517)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2636)
"nie otworzył oferty" (3994)
ca 508/05 (5)
liczniki (184)
kio_uzp_184_10 (11)
"ustalenie wartości zamówienia" (583)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (567)
art. 47 (3075)
kio 2479/13 (3)
dowód opłacona polisa (451)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1169)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (784)
wyjaśnienia oferty (15511)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (3159)
skrócenie terminu realizacji (783)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2557)
kod pkd (82)
"zarząd transportu miejskiego w warszawie" (44)
brak formularza ofert (6384)
vii ga 136/09 (9)
ii ca 586/05 (4)
c-525/03 (20)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (152)
1542/12 (4)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
kio 2079/14 (5)
5 ust. 1b (1467)
kio/uzp 37/10 (33)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (462)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (440)
"sukcesja generalna" (33)
ix ga 265/11 (2)
kio/uzp 401/08 (11)
opłata skarbowa (218)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (378)
zatajenie (122)
kio_kd_85_12 (17)
spółka komandytowa (627)
xxiii ga 285/15 (2)
"uzupełnienie formularza ofertowego" (15)
certificate of compliance (3)
726/15 (4)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (2103)
xii ga 713/15 (4)
" dokumenty nie wymagane" (1980)
"jawność postępowania" (969)
zmiany istotne umowy (10248)
kio 45/15 (8)
"wolnej ręki" (1844)
polisa ubezpieczeniowa (903)
wskaźnik płynności bieżącej (75)
zobowiązanie podmiotu trzeciego ogólnikowe (409)
warunek na korzyść wykonawcy (2596)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (38)
v sa/wa 327/13 (3)
opozycja (869)
certyfikowany podpis (129)
1670/09 (11)
art 24 ust 1 pkt 1a (3465)
iii_czp_147_08 (10)
odnowienie licencji (25)
zamówienia do 14 000 euro (1871)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
parafa zamiast podpisu (50)
kopia gwarancji wadium (354)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (61)
"kosztorys" ryczałtowe "art. 89 ust. 1 pkt 2" (838)
"za pośrednictwem banku" (48)
kosztorys ryczałt (311)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (9516)
utajniony wykaz usług (574)
kio 1287/12 (15)
gravamen (13)
rażąco cena (3723)
kio 1639/11 (36)
arup (51)
jedz (106)
telefonii komórkowej (184)
"formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie" (8)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1783)
rażąco niska cena (2866)
forma przedłużenia terminu związania ofertą (1290)
niejasne (5071)
kio_1050_12 (5)
kio/uzp 1349/09 (5)
bgk (30)
niedyskryminacja (327)
konflikt interesów (199)
art 2 pkt 9b (246)
2016 (3647)
"ogłoszenie o zamówieniu" (16154)
2066/16 (2)
§ 3 ust. 4 (27939)
okres gwarancji (3775)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4717)
34/15 (22)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" zgoda (321)
art. 5b (317)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5849)
control process (105)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2575)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (861)
30% od wartości zamówienia (10814)
kv projekty (181)
art. 36a ust. 2 (248)
ugoda zamówienia publiczne (90)
wprowadzenie zamawiającego w błąd (3476)
kryterium estetyka (103)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (634)
xix ga 514/08 (2)
sztuka budowlana (1627)
179/09 (10)
kio 1319/10 (3)
brak vat w ofercie (3768)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
radio (146)
205/11 (5)
"art. 38 ust. 6" (240)
poprawianie omyłek rachunkowych (637)
cena do trzech miejsc po przecinku (289)
generalna dyrekcja (1101)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1686)
xix ga 207/09 (11)
"interes przystępującego" (146)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9112)
wykonawca podał cenę oferty netto jako brutto (2525)
art. 189 kpc (372)
kio 236/17 (8)
próbka systemu informatycznego (181)
stołeczny zarząd infrastruktury (100)
26 ust. 3 (16382)
wykaz głównych dostaw (1106)
uznanie zarzutów (12993)
kio 822/11 (18)
poprawiona stawka vat (886)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (13990)
kio/uzp 1364/09 (8)
powiat suski (8)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (442)
stosowanie materiałów równoważnych (1732)
koszty zastępstwa procesowego (2884)
spełnianie warunków w jednej części (8459)
kio 2723/10 (11)
serwis na terenie polski (473)
vii ga 24/08 (19)
uzupełnienie po terminie (9411)
harmonogram robót (1229)
art. 15 ust. 2 (23615)
inna omyłka vat (1184)
referencje wystawione przez siebie (1276)
odtajnienie harmonogramu (146)
ratownik (66)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2631)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
"zasady traktatowe" (45)
kio 77/14 (19)
kio 72/13 (15)
art. 22a ust. 3 (398)
brak tabeli elementów scalonych w ofercie (265)
tajemnica przedsiębiorstwa uzasadnienie (2194)
kio/kd 30/14 (16)
x ga 154/07 (3)
1646/10 (4)
kio 1495/14 (5)
kio 1533/10 (4)
xix ga 169/11 (3)
zaniżona cena jednostkowa ryczałt (115)
wykonawca sam uzupełnił dokument (4334)
w przygotowaniu postępowania (6709)
iii czp 52/2011 (9)
38 ust. 1a (1254)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (933)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2572)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
c-16/98 (24)
ii ca 284/10 (2)
oszustwo przetargowe (46)
917/10 (14)
warunki (23296)
"art. 2 pkt 12" (115)
2160/14 (8)
kio_1016_12 (31)
"art. 29" (4269)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (17)
porozumienie (1886)
art. 46 (4546)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" aktualnych na dzień złożenia (390)
kio_245_14 (6)
sumowanie referencji konsorcjum (187)
brak ceny w formularzu (4779)
doświadczenie podmiotów trzecich (3274)
wykładnia siwz (4587)
wyższa stawka podatku vat (792)
naruszenie art 42 ust 1 (4345)
kio 210/11 (4)
eurovia (148)
"w ramach jednej umowy" (174)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (58)
art.89 ust.1 pkt 2 (15071)
adekwatność warunków udziału w postępowaniu (462)
joint venture (20)
loco (83)
tajemnica cena jednostkowa (585)
kio_9_15 (4)
viii ga 248/09 (3)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (3154)
"zmiana podwykonawcy (2236)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (933)
v ca 1973/11 (47)
901/09 (10)
kio 19/11 (293)
produkt leczniczy (386)
ets (914)
błąd w nazwie zamówienia oświadczenie (2761)
"art. 4 pkt 13" (10)
"46 ust. 5" (387)
brak daty wystawienia referencji (598)
konstancin-jeziorna (98)
kio 90/11 (41)
oświadczenie art. 17 (12418)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (10)
1548/11 (7)
o kosztach (32922)
"odtajnienie oferty" (236)
zus (919)
kio 548/13 (4)
bogdanka (121)
c-157/06 (3)
kio_1553_10 (6)
naruszenie praw patentowych (143)
v ca 533/13 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (164)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (486)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (457)
data uzupełnienia jedz (215)
oferta wpłynęła po terminie (7193)
706/11 (45)
"podpis elektroniczny" (1009)
sąd najwyższy strona internetowa (1453)
karta katalogowa (888)
art 87 ust. 2 (8618)
kio 122/10 (76)
producent nie jest podmiotem niezależnym (2056)
dbałość o finanse publiczne (202)
prawo do informacji (18756)
vat 23% (2631)
referencje sztuki budowlanej (609)
2409/15 (3)
iii ca 112/06 (1)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (188)
"definicja podwykonawcy " (21)
"art.24 ust. 2a" (53)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (616)
kio 2854/12 (16)
2505/11 (9)
kio 1078/12 (12)
915/12 (2)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (477)
556/13 (4)
1642 (39)
inna omyłka ilość (2105)
418/13 (2)
"wartość przedmiotu zaskarżenia" (45)
kio 2121/12 (8)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1382)
kryterium rękojmia (892)
91 ust 3a (825)
v ca 3101/12 (3)
zwrot odwołania wpis (19969)
cena jednostkowa rażąco niska (1226)
kio_398_15 (5)
rozbieżność między referencjami a wykazem (427)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (209)
wielorodzajowe (5)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
"niezwłocznie" (2215)
umowy ws. zamówień publicznych (367)
numer katalogowy (744)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (22)
przystąpienie interes (10176)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (140)
kio/uzp 298/09 (4)
"art. 182 ust. 5" (12)
niekaralność niemcy (67)
kio 321/11 (8)
definicja wykonawcy (4941)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1574)
139/14 (5)
informacja banku nie stanowi tajemnicy (315)
zmiana oferty w zakresie podwykonawstwa (1026)
inżynieria wyceny (164)
"uzupełnienie oferty" (1877)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (675)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (4155)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2481)
"art. 145" (940)
x ga 74/09 (3)
oferta spółki cywilnej (3797)
"centralny zamawiający" (49)
refundacja (280)
odległość kuchni (71)
kio 683/11 (5)
status wykonawcy (2358)
kio 2183/11 (4)
6/2010 (35)
art. 4 pkt 3 (26665)
"wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów" (7)
i ca 134/06 (21)
art. 179 ust. 1 (10183)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3520)
autoryzowany partner producenta (155)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1655)
wyrok sądu (23187)
art 36 ust 4 (6530)
"art. 5" (2317)
utrudnianie dostępu do rynku (1424)
kio 2537/13 (5)
stanowi treść oferty (18951)
wniosek o zabezpieczenie postępowania (3861)
kryterium serwisu (1144)
kryterium okres gwarancji (2178)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (260)
gaz system (539)
alstom rafako (17)
kio/kd 15/11 (31)
udział w realizacji zamówienia (14965)
kio_749_10 (3)
kio_uzp_7_07 (3)
70/15 (22)
art. 68 ust. 2 (2116)
certyfikat solar keymark (20)
otwarcie oferty złożonej po terminie (6205)
ubezpieczenie (3434)
csk 675/10 (26)
51/09 (23)
generyczny (30)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (493)
udostępnienie siwz jest czynnością (4256)
ugoda sądowa (76)
jednokrotne uzupełnienie (801)
aqap (32)
karta produktu (1341)
90 ust. 2 (9136)
polisa oc grupowa (19)
usługi badawcze (734)
nieprawdziwe (3852)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (580)
"w celu wykonywania" (202)
wycofanie odwołania (2876)
produkt niezgodny z siwz (4650)
wynika z innych dokumentów (16074)
art. 26 ust. 4 wątpliwości (9323)
nowe zarzuty na rozprawie (8074)
subiektywne kryterium oceny ofert (1119)
wezwanie rażąco niska cena (2074)
kio 939/12 (8)
microsoft windows lub równoważny (116)
wadium od konsorcjum (1301)
kio 1151/11 (10)
wykonywał bezpośrednio czynności (5605)
"zakres konkursu" (9)
kio 1231/13 (7)
zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania (8800)
vii ga 147/08 (12)
zmiana treści umowy (10936)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (810)
580/09 (6)
centralnej ewidencji (356)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
kio/kd 106/10 (6)
kio/uzp 1213/08 (5)
98/10 (12)
pełnomocnictwo podmiotu trzeciego (1559)
andrzej niwicki (1412)
"oświadczenie własne wykonawcy" (201)
podanie nieprawdziwych informacji (2177)
błędne pouczenie o środkach ochrony prawnej (388)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (134)
art. 186 (4851)
xix ga 179/13 (44)
"działalność kulturalna" (45)
"zmiana podwykonawcy" (63)
omyłka w kosztorysie (1233)
xix ga 80/07 (22)
1205/15 (4)
grabarczyk magdalena (1182)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
179/13 (58)
82 (3396)
budynki użyteczności publicznej (454)
1236/08 (8)
"oświadczenie producenta komputera" (17)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2145)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
migracja (289)
"kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej" (49)
średnie roczne zatrudnienie (206)
"art. 86 ust. 2" (79)
impel (896)
aktualna informacja z krk (412)
kio 2438/12 (7)
x ga 140/08 (45)
emil kawa (722)
nieuprawnione żądanie dokumentu (8318)
opust (75)
przez należyte wykonanie zamówienia (9832)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1992)
779/13 (4)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3444)
podstawa do dysponowania (6733)
upust jako kryterium (333)
ilość zamówienia (8815)
kio 1375/11 (4)
kio 632/11 (3)
co nastĘpuje (23290)
kio/uzp 869/11 (4)
kryterium funkcjonalności (1571)
54/12 (31)
dowód z opinii biegłego (1508)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (153)
art. 31a (180)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2344)
iii ca 455/08 (3)
"niezależny podmiot" (226)
broker (89)
wpis od skargi (27411)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7847)
kio 287/11 (8)
dłuższy okres gwarancji (681)
1334/11 (3)
iv ca 120/11 (3)
nieporównywalne oferty (2154)
art 82 ust 1 (3384)
x ga 69/09 (4)
polska agencja informacji i inwestycji (110)
art 87 ust.1 (8518)
podwyższenie ryczałtu (176)
xii ga 314/11 (56)
vi ga 83/10 (4)
art. 198f ust. 2 (347)
iv ca 140/08 (24)
oferta oferta równoważna (3141)
dwie oferty jednego wykonawcy (11797)
vii ca 363/08 (1)
x ga 154/11 (2)
"produkt równoważny" (502)
142 ust. 3 (1552)
nie podał nazwy podwykonawcy (1488)
mop 83 (71)
489/14 (2)
wadium osoba trzecia (702)
"za zgodność z oryginałem" (2888)
c-454/06 (68)
"niezgodność oferty z siwz" (943)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (20)
kio/uzp 886/08 (19)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (17704)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (6116)
kio_1013_11 (14)
nieobiektywne kryterium (3588)
część sprawozdania finansowego (717)
nie skonkretyzował warunku (1079)
xades (8)
data wniesienia wadium (1583)
wpłata wadium w kasie (78)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1723)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (24034)
v ca 1281/12 (4)
błędy w ofercie (7369)
kio 2793/11 (5)
pełnomocnictwo szczególne (1765)
kio/uzp 22/07 (135)
długi okres gwarancji (437)
zasada bliskości (180)
"zp-1" (371)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
białystok (1149)
kio_1455_10 (4)
kio_uzp_694_09 (23)
przyspieszona (391)
c-340/04 (30)
1825/09 (4)
tożsamość zamówienia (1266)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2863)
"społeczne kryterium oceny ofert" (2)
x ga 241/10/za (1)
tajemnica karty katalogowe (139)
xxiii ga 269/15 (3)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (542)
kio/uzp/978/08 (6)
pge (283)
gwarancja wadialna spółka cywilna (284)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2426)
błąd w nazwie wykonawcy (3510)
rażąca cena (2221)
pkp plk (169)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (15252)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7, interes (3658)
sep (43)
kio 2462/12 (3)
typ urządzenia (3836)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (261)
brak równoważności (1063)
1119/12 (3)
upadłość austria (31)
792/11 (26)
"ministerstwo finansów" (494)
z wolnej ręki (1872)
kio 1213/15 (2)
v ca 264/04 (25)
ii ca 835/04 (6)
kio_2490_10 (15)
ocena ofert (21786)
i ca 533/09 (4)
zmowa cenowa (130)
kio 735/13 (10)
iii ca 727/05 (7)
kio 1393/11 (5)
art.24 ust.2a (747)
xix ga 131/08 (18)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4491)
kio/2709/10 (3)
wymóg dyplomu (120)
doświadczenie w konsorcjum (4498)
ekonomiczny (4606)
2294/11 (26)
"grzegorz mazurek" (290)
sprzeczność oferty z siwz (5050)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4875)
odwołanie 29 ust. 1 (31647)
zamawiający nie udostępnił ofert (5184)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (15954)
agencja pracy tymczasowej (59)
obiektywne (6758)
dodana dodatkowa pozycja w formularzu cenowym (551)
lista podmiotów (1369)
interes unieważnienie postępowania (10522)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
udostępnienie rachunku zysków i strat (180)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (124)
polisa podmiotu trzeciego (443)
forma pisemna (4241)
konkurs odrzucenie pracy (829)
"jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane" (33)
xii ga 152/12 (4)
główny przedmiot zamówienia (6017)
"zdolność ekonomiczna" (435)
zmiana ceny oferty (8681)
"art. 15 ust. 2" (151)
"utrata gwarancji" (101)
polisa podlimity (18)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (6273)
umowa ramowa (773)
dokument aktualny (7022)
nazwa postępowania (9695)
vi ca 377/08 (1)
niezwłocznie oznacza (1622)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1831)
stadion wrocław (73)
prezentacja próbki (212)
kio/uzp 786/10 (17)
ceidg po terminie (115)
kio/uzp 1432/10 (7)
certyfikat ibm (107)
kio_744_10 (4)
c-19/00 (34)
586/09 (4)
obsługa prawna z wolnej ręki (376)
dysponowanie (9174)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
materiały informacyjne (1805)
"art. 91 ust. 4" (27)
reprezentacja spółki cywilnej (832)
"v ca 1973/11" (46)
upadłość wykonawcy (556)
definicja próbki (311)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (350)
i ca 540/09 (1)
"brak zarzutu" (92)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (4156)
xii ga 416/10 (1)
"kio 1535/11" (4)
art.26 ust.2 b (7551)
pochodziły od jednego producenta (1844)
kio 447/12 (3)
skuteczne wniesienie wadium (1300)
pokój (288)
opis przedmiotu zamówienia (13118)
uzupełnienie odwołania (9046)
"wartość przedmiotu zamówienia" (1820)
naruszenie zasady jawności (1605)
polisa oc (693)
"zaprojektuj i wybuduj" (402)
"wskaźnik płynności" (64)
kio 1525/11 (14)
ii ca 129/07 (3)
bez ograniczeń (17194)
"uwzględnienie odwołania w części" (92)
umowa konsorcjum (5706)
uprawnienia podmiotu trzeciego (3327)
926/11 (9)
zmiana materiałów (9341)
konsorcjum iso (303)
c-21/03 i c-34/03 (72)
podwykonawca (3754)
wykazywanie się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum (498)
kio 1898/11 (3)
kio_786_10 (14)
mvs (13)
zwiększenie wynagrodzenia (2405)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2680)
46 ust. 3 (4468)
517/13 (15)
v ca 977/08 (1)
brak wykazu usług (5767)
uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (2194)
397/15 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
iv ca 32/09 (5)
ii ca 425/05 (8)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (139)
kio_2485_10 (3)
sponsor (17)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (5444)
nieobiektywne kryteria (3588)
potencjał (4701)
nieuwzględnienie wyjaśnień (15551)
"jeden producent" (730)
c-434/02 (3)
kio/uzp 1780/09 (4)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1125)
2939/12, kio 2942/12 (6)
brak terminu realizacji (14187)
"24 ust. 1 pkt 1a" (92)
v ca 2552/07 (2)
błędny vat w siwz (2041)
"art. 94 ust. 1" (365)
wykluczenie podwykonawcy (2438)
podatek dochodowy (201)
netto (4531)
naprawienie szkody (988)
wadium gwarancja bankowa (786)
ix ca 39/15 (11)
"art. 23 ust. 3" (362)
kio/kd 1/09 (19)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (4)
"24 ust. 1 pkt 9" (338)
poniżej progu (1284)
brak uzupełnienia dokumentów (8219)
1533/08 (2)
jawność protokołu (962)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3456)
kio 2755/15 (3)
iii ca 177/10 (3)
satis (2)
fifa (57)
boeing (5)
"oddalonych od siebie" (24)
kio/ku 50/14 (3)
referencje potwierdzają (2595)
art. 38 ust. 6 (5286)
art. 12a ust. 1 (681)
41/11 (23)
sublimity (17)
istotna zmiana oferty (12543)
samooczyszczenie (17)
"nie uzupełnienie dokumentów" (5355)
229/12 (36)
ix ca 196/05 (9)
kalkulacja własna (2497)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
x ga 395/06 (3)
x ga 458/09 (7)
"opinia bankowa" (338)
"baza magazynowo transportowa" (107)
kryterium oceny ofert metodyka (323)
"brak pozycji" (104)
sprzęt fabrycznie nowy (402)
art 36a (248)
2303/12 (6)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (722)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
poprawa vat (581)
vat (4079)
odwołanie z ostrożności (3057)
niemożliwa do usunięcia wada (608)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (23)
subrogacja (12)
kio/kd 68/11 (4)
definicja wadium (622)
telkaz (13)
ponowna ocena ofert (13271)
kartotece karnej (111)
zatrzymanie wadium 2014 (247)
kio 1681/16 (2)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (82)
brak podpisu na dokumencie (2861)
uzupełnianie próbki (343)
krótki termin składania ofert (1256)
data dokumentu (9881)
"sposób obliczenia ceny" (1724)
2336/13 (4)
dialog konkurencyjny kryteria (311)
473/14 (4)
powtarzające się okresowo (240)
dialog konkurencyjny przesłanki (469)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3741)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (2199)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1211)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (6550)
wyjaśnienia treści siwz (12417)
referencje a poświadczenie (1153)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (591)
wdrożenie (2987)
art. 24 ust. 1 pkt. 16 (11640)
kio 2364/12 (3)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (82)
kio 1122/10 (21)
ilość rdzeni (91)
"zakład karny" (57)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (30)
obronności (187)
korektor w ofercie (19)
2593/13 (4)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (915)
art. 86 ust. 2 (2412)
113/13 (38)
kio 797/12 (4)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (570)
pisemnie (8451)
ix ca 497/09 (1)
"udostępnienie protokołu postępowania" (78)
kio 915/13 (3)
opis techniczny uzupełnienie (4457)
"xii ga 206/08" (28)
interwencja uboczna (91)
"wykonawca jest profesjonalistą" (30)
termin wniesienia wadium (2650)
awos (15)
2814/14 (6)
1095/08 (7)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (10169)
"kluczowe części zamówienia" (84)
"zmiana terminu płatności" (14)
odstapienie od umowy (3126)
x ga 213/09 (2)
ii ca 201/05 (5)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2613)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1717)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (213)
informacja banku ważność (431)
rażąco niska cena ubezpieczenia (610)
oferty częściowe (4086)
kio_1152_12 (7)
kio/uzp 596 /09 (57)
mon (175)
zawiera rażąco niską cenę (2751)
kbis (14)
242/10 (19)
wadium części zamówienia (1664)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (414)
kio_281_12_kio_290_12 (12)
vi ca 6/05 (6)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (27348)
zmiana terminu umowy (11075)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1120)
równoważność oprogramowanie (337)
wniesienie odwołania po upływie terminu związania ofertą (6140)
1149/08 (6)
iii ca 490/04 (2)
art. 24 (18272)
odpowiedni termin (13357)
kary umowne referencje (171)
prawo nie działa wstecz (63)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
stali nierdzewnej (164)
ii ca 941/05 (22)
wolters kluwer (68)
"co jest przedmiotem oferty" (39)
nokia (27)
termin przystąpienia (20084)
punktowanie potencjału podmiotu trzeciego (165)
kio_1231_13 (7)
oferta wyjaśnienia treści oferty (14265)
kio 598/13 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (11)
kio 765/13 (6)
przynależność do izby samorządu zawodowego (162)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6052)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
warunek na dzień składania ofert (8109)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (3165)
kio 1218/13 (2)
vi ca 32/11 (4)
wyciąg z banku (197)
i ca 302/11 (1)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (172)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (81)
termin podpisania umowy (7186)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1463)
wajda (52)
miejsca po przecinku (490)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (379)
potwierdzenie zdolności kredytowej (920)
kio_2817_10 (11)
"aspekty społeczne" (154)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (580)
kio_1533_13 (9)
"ii ca 109/05" (11)
uniewaznienie postepowania (16770)
"w organizacji" (216)
częściowe uwzględnienie (4184)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (737)
konicz rażąco niska cena (44)
doświadczenie dostawy (4564)
zdolność kredytowa oznaczona (705)
"art. 36b ust. 2" (36)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
art. 26 ust. 2 d (10822)
punkt funkcyjny (103)
oddział (4579)
usługi dystrybucji energii elektrycznej (129)
1615/14 (5)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2863)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
średnioroczny przychód (83)
modyfikacja wzoru umowy (2325)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (354)
polkomtel (127)
certyfikat do polisy (266)
88/11 (6)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
poprawianie kosztorysu (460)
290/11 (8)
podkryteria cenowe (59)
niezgodnosc z siwz (6678)
"epuap" (104)
1339/09 (4)
rażąco niska cena jednostkowa (1226)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (4330)
x ga 338/10 (4)
kio 2734/14 (22)
ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (962)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2996)
x ga 196/10 (2)
art. 32 ust. 2 pzp (4313)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (916)
kio 104/12 (12)
rażąco niska cena 2015 (959)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
"art. 12a ust. 2" (108)
kio 2343/12 (20)
formy porozumiewania się (275)
bapco (37)
piotr kozłowski (853)
xix ga 245/07 (6)
halcrow (49)
gispartner (36)
140 pzp (1211)
termin realizacji unieważnienie (10680)
arr (19)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1368)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (753)
definicja grupy kapitałowej (327)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1116)
82 ust. 2 (3380)
art.7 (18130)
nie przedłużenie terminu składania ofert (2096)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3925)
kio 1874/10 (15)
art 89 ust 1 pkt 6 (14973)
zakup mebli (139)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1952)
brak tłumaczenia na język polski (1334)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (10515)
"jedna usługa" (478)
kryteria oceny ofert w żywieniu (136)
"art. 36 ust. 4" (267)
potwierdzenie należytego wykonania faktura vat (969)
użyczenie referencji (202)
2725/11 (11)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (115)
odstąpienie od umowy przez wykonawcę (2894)
system tacowy (15)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
niewłaściwa stawka vat (1582)
ograniczenie swobody umów (1605)
likwidacja niemcy (62)
pol-aqua (122)
nieścisłości siwz (786)
iv ga 14/07 (29)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1781)
doświadczenie jako podwykonawca (2155)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2589)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4627)
kio/uzp 80/07 (61)
kio/uzp 2627/10 (6)
usługa w ramach kilku umów (1623)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (315)
c-314 (47)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
koncert (35)
zmiana terminu (15924)
zmiana umowy podwykonawcy (2011)
kio 1673/11 (13)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (216)
x ga 316/07 (2)
1649/10 (4)
pracownik tymczasowy (293)
interes publiczny interes zamawiającego (8824)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (956)
art. 22 ust. 1b (1187)
certyfikat iso 9001:2000 (95)
forma wadium (1349)
kio/uzp 643/09 (7)
1533/12 (7)
kio 255/14 (2)
422/15 (4)
rażąco niska cena bilety lotnicze (25)
1220/11 (2)
iii ca 833/04 (4)
ii ca 67/05 (3)
c-84/03 (21)
błędy w tłumaczeniu (1170)
"powiązania rodzinne" (26)
spółka cywilna (4192)
v ca 671/08 (10)
pełnomocnik krk (400)
"inżynier kontraktu" (619)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
kio 1975/14 (3)
rażąco niska cena na usługi (2281)
novartis (20)
"odrzuca odwołanie" (8727)
krk belgia (8)
"niewłaściwy tryb postępowania " (56)
najem nieruchomości (59)
rozwiązanie umowy konsorcjum (2010)
brak tłumaczenia (2723)
art. 144 ust. 1 (1269)
koncepcja realizacji (1410)
skreślenie ofercie parafowane (71)
piotrkowie (465)
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (40)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1714)
ryzyko niedokładnego opisu przedmiotu zamówienia (1151)
kio/uzp 235/09 (18)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (219)
wyłączenie konkurencji (3652)
gwarancja wadialna po angielsku (47)
iv ca 409/13 (2)
26 ust.3 (12762)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (227)
art. 31 (12210)
emkan pro (10)
zmiana formularza oferty (5786)
brak poświadczenia (2812)
załączniki do odwołania (13572)
doświadczenie jako kryterium (4702)
brak podpisu na formularzu cenowym (457)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
maquet (38)
wartość robót brutto czy netto (1531)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (132)
czynność otwarcia ofert (6059)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1737)
normy iso (629)
"nazwy podwykonawców " (95)
załączniki do protokołu (5956)
rozwiązanie równoważne (1999)
v ca 927/08 (9)
"nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia" (331)
kio_1780_14 (3)
erp (164)
"nienależyte wykonanie umowy" (1509)
1719/10 (25)
przelew wierzytelności (107)
wolna reka (1872)
cena kosztorysowa (1598)
finanse publiczne (4261)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (375)
ciągłość terminu związania ofertą (646)
iv ca 140/08 (24)
1247/11 (3)
kio_800_12_kio_803_12_kio_804_12_kio_807_12 (10)
wykonawca jako profesjonalista (916)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (521)
kio 1385/10 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawcy (612)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (287)
literalnie (3497)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (731)
andra (58)
729/12 (7)
dyrektywa (3870)
kio_1037_11 (4)
art. 24 ust. 1 pkt 19 (12074)
mosty katowice (217)
prince ii (95)
usługi prania (206)
i ca 601/05 (3)
błąd co do formy (3088)
china overseas engineering group (13)
oświadczenie woli (5259)
"oczywista omyłka pisarska" (1317)
nie potwierdzają należytego wykonania (4802)
cena 0,00 (286)
uwzględnienie części zarzutów (13888)
przedmiot konkursu (1809)
"przedmiot konkursu" (36)
związanie wyrokiem kio (10043)
93/12 (18)
kio_937_11 (6)
kio 1689/11 (9)
kio 1557/14 (12)
110/09 (108)
1095/12 (13)
prokura łączna (95)
ostatni rok obrotowy (622)
kio 2483/13 (4)
c-250/07 (10)
interes w uzyskaniu (12046)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (784)
złożyli nieprawdziwe informacje (3577)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (309)
inny skład konsorcjum (6787)
kio_2809_15 (9)
niedozwolone porozumienie (370)
kio/uzp 545/10 (5)
art. 25 ust. 1 (15496)
poprawa przedmiaru (413)
kio/kd 29/11 (24)
fujifilm (20)
studia podyplomowe (47)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (41)
2017 (946)
art. 89 ust.1 pkt 2 (14986)
279/15 (23)
34/16 (18)
imienny wykaz osób (299)
"89 ust.1 pkt 7" (431)
powszechnie dostępne (2728)
current ratio (9)
kio_1507_11 (6)
pierwszeństwo dokumentów (640)
rażąco niska cena gddkia (104)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (296)
kio/uzp 402/08 (6)
ii ca 675/04 (3)
tłumaczenie musi być podpisane (1158)
certyfikat zamiast polisy (83)
30 ust. 4 (17122)
brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (241)
"ustawy nie stosuje się" (365)
art. 96 ust. 3 (3013)
definicja przedsiębiorcy (1939)
brak wyceny pozycji (2321)
art. 22 ust. 4 pzp (13433)
x ga 139/08 (1)
"29 ust. 2" (1904)
podobne (9577)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2894)
art. 29 opis przedmiotu zamówienia (14150)
w okresie ostatnich 3 lat (6180)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4993)
26 ust 2f (208)
1434/14 (9)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (446)
2643/10 (4)
26 ust. 4 (15823)
złożył nieprawdziwe informacje (3577)
uznanie odwołania (13005)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3600)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (17589)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4170)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (691)
"umowa użyczenia" (58)
kio 68/16 (5)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (166)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (760)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (11265)
krs z hiszpanii (86)
uzupełnienie kart katalogowych (563)
"granice zaskarżenia" (135)
oleju napędowego (161)
1306/11 (7)
2216 (32)
"art. 143b" (29)
kanada (44)
kio_2103_11 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (785)
xii ga 424/11 (5)
początek biegu terminu związania ofertą (264)
zatrzymania wadium (865)
v ca 383/07 (2)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (17693)
art. 24 ust. 2 pkt. 2 (17642)
producent definicja (1659)
kio 774/13 (3)
art. 67 ust.1 pkt 5 (3286)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (78)
art. 22a ust. 4 (230)
pomoc publiczna (8860)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1114)
pierwotna niemożność świadczenia (577)
ryczałt kosztorys (311)
kio_uzp_1514_09 (6)
cena maksymalna (3551)
abm solid (62)
zagospodarowanie odpadów medycznych (30)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (106)
oferta wstępna (2181)
termin świadczenie niemożliwe (3532)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (14538)
c-188/89 (6)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (18)
x ga 65/06 (12)
kio 2572/11 (3)
wrobis (56)
udostępnienie osób podwykonawstwo (781)
ii ca 158/09 (11)
wadium uzupełnienie spełnienie warunków udziału (1312)
kio 1776/10 (8)
niezgodność treści oferty (7188)
za zgodność z oryginałem na każdej stronie (2504)
szpital wolski (35)
kio 237/13 (8)
kio 2765/11 (12)
"zmiany podmiotowe" (59)
c-380/98 (31)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (457)
jedną ofertę (6875)
xix ga 82/11 (2)
apple (35)
"z własnej inicjatywy" (521)
kio 2600/11 (4)
"niezgodność oferty z treścią siwz" (764)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (636)
zakaz ubiegania się o zamówienie (2867)
siwz (20245)
kio_863_15 (9)
modyfikacja oferty (5198)
strona internetowa producenta (2245)
ii ca 918/06 (1)
ii_ca_587_05 (93)
przeciwko środowisku (531)
art.94 ust.3 ustawy pzp (438)
x ga 311/07 (6)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (6076)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (539)
kio 90/12 (4)
art. 29 ust. 3 równoważne (3301)
"przystępujący nie ma interesu" (41)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (23)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (207)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2645)
"wizja lokalna" (450)
308/12 (6)
kio 2873/16 (1)
1059/12 (4)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1303)
1460/12 (2)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (1072)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2224)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (170)
poświadczenia (3048)
koncesja na obrót paliwami (39)
2087/15 (2)
kio 707/12 (20)
kio_uzp_11_09 (62)
xix ga 91/07 (6)
kio 122/11 (6)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (923)
xix ga 92/08 (13)
zmiana przed zawarciem umowy (9672)
1041/10 (3)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (267)
krk francuskie (22)
forma uzupełnionych dokumentów (2657)
informacja o wynikach postępowania (17275)
warunki podmiotowe (3631)
kio_2734_14 (22)
konsultacje doradztwo (356)
autoryzowany kanał dystrybucji (35)
koncesja, zezwolenie (348)
uzupełnienie wyroku kio (7481)
indywidualna ocena oferty (3411)
hiszpański (247)
915/13 (3)
ii ca 1239/06 (2)
t-matic (68)
"zwrot wadium" (277)
bezwarunkowa (721)
kio 2041/11 (3)
opcje (947)
"korekty finansowe" (767)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1261)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (16)
"192 ust. 3 pkt 2" (50)
wznowień zamówienia (434)
vat szkolenia (587)
tonery potwierdzenie wymagań (83)
kio_518_14 (14)
legalizacja dokumentów (82)
filgrastim (3)
oferta treść oferty (21815)
brak ceny w formularzu oferty (4770)
"nie złożył wyjaśnień" (6784)
sukcesja generalna (47)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (671)
zmiana umowy przed zawarciem (9672)
brak drugiej strony formularza (4118)
"brak podpisu pod ofertą" (6)
"niezgodność treści oferty" (3479)
wybór oferty po upływie terminu związania (5243)
kio 918/08 (5)
testy (1420)
referencja treść (3919)
ogólne warunki ubezpieczenia (1573)
kio_527_13 (5)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (631)
art. 36 ust. 2 pkt 10 (6686)
posiadanie uprawnień (7507)
"zamiast polisy" (20)
kio 570/15 (9)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (717)
znajomość języka polskiego (304)
wskaźniki ekonomiczne (746)
2344/14 (3)
gwarancja ubezpieczeniowa (1122)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2978)
brak podpisu na referencjach (750)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3633)
kio 1700/12 (2)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (356)
indywidualna interpretacja podatkowa (542)
brak ceny jednostkowej (2937)
nieprawidłowo obliczony vat (1950)
art 36 ust 5 (6500)
art. 46 ust 4a (1002)
kio 419/12 (12)
kio 738/13 (4)
dokumenty z szwajcarii (69)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (12179)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1982)
polisa oc pkd (66)
kio 1275/12 (7)
odtajnienie (1006)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1615)
2351/10 (5)
odstąpienie od podpisania umowy (2053)
wodociągów (862)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (432)
ograniczenie do jednego producenta (4450)
art. 24 ust. 1 pkt 23 (10816)
1670/14 (7)
oferta najkorzystniejsza definicja (3795)
rażąco niska cena to cena (2779)
nie dopuścił ofert równoważnych (2551)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1711)
prezentacja oprogramowania (418)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
aktualny odpis (1733)
vi_ga_192_10 (26)
"potrzeby zamawiającego" (2199)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (198)
nakazuje zmianę specyfikacji (8584)
doświadczenie uzyskane przy realizacji w ramach konsorcjum (2758)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1573)
v ga 15/09 (33)
24 ust 2 pkt 1 (17704)
kopia odwołania bez podpisu (922)
strona internetowa (5993)
papiery wartościowe (221)
kio_1949_11_kio_1954_11 (13)
kwota vat (3997)
potencjał innego podmiotu (4154)
89 ust. 1 pkt 6 (13792)
"nieistotna zmiana umowy" (77)
49 ust. 3 (2982)
aktualnych na dzień złożenia (7004)
przetarg ograniczony interes (12274)
xii ga 391/08 (10)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (8286)
brevells (2)
powtórne wezwanie (1843)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (3199)
trakcja (173)
kio 1886/11 (4)
"znaki towarowe" (902)
"autoryzowany partner" (82)
krajowy rejestr karny (903)
dostawa czy robota budowlana (273)
"art. 179 ust. 1" (9633)
termin związania oferta (13111)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (231)
2498/10 (28)
formularz oferty (7083)
rezygnacja podwykonawcy (211)
tłumaczenie referencji (768)
kio 2542/11 (10)
odrzuca skargę (20923)
kio 1502/14 (6)
465/11 (80)
xix ga 72/08 (2)
"udostępnienie zasobów" (972)
inpost (79)
229/09 (16)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
jednokrotne (1231)
rażąco niska cena + lakoniczne (460)
wojskowy ośrodek farmacji i techniki medycznej (50)
art. 51 ust. 2 (3707)
"art. 96" (1079)
"art. 9 ust. 2" (300)
warunek dysponowania osobami (5194)
succhi di frutta (37)
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (531)
odtajnienie wykazu osób (557)
"kompania węglowa" (430)
warunki udziału w postępowaniu proporcjonalne (2112)
badanie ofert (13757)
36a (249)
kio 96/17 (16)
poprawa formularza cenowego (582)
kio/uzp 853/08 (6)
kio/uzp 2490/10 (14)
"właściwości wykonawcy" (292)
zasoby podmiotu trzeciego (2189)
windows równoważność (103)
eurosystem (34)
kio uzp 44/09 (17)
"związanie wyrokiem" (31)
649/14 (3)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2372)
"zasada koncentracji" (244)
doświadczenie członków konsorcjum (2188)
vi ga 33/09 (3)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1279)
v ca 2601/09 (3)
art. 190 ust. 7 (2995)
rezonans (124)
"art. 36 a" (152)
art.186 ust.2 (4024)
aktualność krk (56)
x ga 677/08 (8)
kio 665/13 (11)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (25)
i ca 215/10 (2)
teoria wysłania (53)
art. 8 ust 3 (23198)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5722)
opisanie równoważności (995)
"kio 318/12" (7)
kio/uzp 200/09 (9)
formularz ofertowy brak ceny (3591)
rozszerzenie zarzutów (2339)
data uzupełnionego zobowiązania (1879)
"art. 38 ust. 1" (723)
zaświadczenie z zus (463)
"pod klucz" (158)
kio 14/11 (306)
formularz cenowy tajemnica (585)
cykl życia produktu (66)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (134)
autoryzowany dystrybutor (215)
odrzucenie (21625)
tożsamość czasowa zamówienia (262)
de minimis (14)
"energa obrót" (5)
nieczytelny podpis referencje (176)
iv ca 288/06 (2)
kio 2793/12 (3)
"koszty ogólne" (346)
gwarancja bank zagraniczny (106)
kio/uzp 540/09 (11)
415/15 (3)
v ga 141/09 (4)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3617)
kio 108/15 (22)
tożsamość przedmiotowa (1145)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (11864)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (641)
ii ca 9/11 (125)
różna interpretacja kryteriów (2149)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (564)
krajowy rejestr karny komplementariusz (67)
monistyczny (9)
wyjaśnienie (18377)
22a ust. 6 (217)
kio/uzp 1077/08 (10)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (137)
iv ca 683/12 (118)
art. 6a ustawy pzp (607)
"windows" (417)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (15)
44/11 (45)
cena do czterech miejsc po przecinku (192)
zgodnie z umową (16864)
pełnienie nadzoru autorskiego (309)
sumowanie potencjału (342)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (499)
art. 146 ust.6 (1207)
bezpieczeństwo dostaw (972)
"24 ust. 1 pkt 10" (1655)
nakazanie utajnienia (808)
potwierdzenie czynności pełnomocnika (11243)
kio 20/12 (297)
i ca 230/10 (15)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (5584)
kio/kd 9/13 (16)
certyfikat iso, dokument przedmiotowy (479)
oświadczenie art. 22 (14031)
"zbyt krótki termin realizacji" (39)
"związanie ofertą" (1489)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (75)
oprogramowanie pochodziło od jednego producenta (723)
8 ust. 3 (23198)
xii ga 230/07 (2)
kio_92_15 (3)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (53)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (238)
kara za opóźnienie (826)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (4097)
niezgodność oferty z treścią siwz (6591)
"kio/uzp 19/09" (28)
"unieważnienie umowy" (698)
moc dokumentu urzędowego (7740)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (906)
konicz (380)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1480)
86/11 (10)
brak porównywalności ofert (496)
"89 ust. 1 pkt 6" (1278)
ii ca 647/09 (3)
jastrzębska spółka węglowa (334)
c 538/07 (25)
x ga 76/15 (13)
promise (27)
kio_291_12 (6)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (19)
kio 1737/11 (4)
utrata dofinansowania (290)
świadectwo wykonania (1193)
ii ca 757/12 (14)
384/12 (4)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (517)
rażąco niska cena budowa (1027)
fbi (20)
xii ga 317/09 (19)
kio 1670/11 (4)
art. 90 ust. 3 (8311)
gwarancja bankowa w kopii (346)
sprawozdania finansowe (1358)
uzasadnienie oceny ofert (20564)
1004/12 (4)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
kara umowna referencje (171)
kio 414/12 (6)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1814)
kio 761/10 (8)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1495)
obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium (423)
jedz spółka cywilna (117)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (181)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1354)
wniesienie wadium (2677)
art. 9 ust. 1 (24607)
drugie miejsce po przecinku (374)
373/12 (11)
zamówienie wielorodzajowe (5)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (125)
24 ust. 8 (16197)
brak podpisu na formularzu oferty (1141)
poprawienie okresu gwarancji (901)
"zmiana producenta" (16)
1582/12 (6)
wadium zaksięgowane (54)
ryzyko kursowe (20)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (893)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (1082)
uchyla wyrok (4513)
x ga 196/10/za (1)
ii ca 1398/05 (5)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2526)
unieważnienie postępowania termin (16540)
kryterium społeczne (2479)
system informatyczny (2281)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (114)
zamówienia uzupełniajace (4412)
vi ga 121/10 (1)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1198)
"26 ust. 2b" (1652)
1980/10 (7)
finansowanie (2739)
art. 26 ust. 2e (199)
formalności przed podpisaniem umowy (233)
zmiana konsorcjanta (228)
1299/09 (56)
kio/uzp 822/11 (18)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
tonery oryginalne (57)
kio/uzp 533/10 (2)
165/15 (23)
"wątpliwości na korzyść" (44)
kio 460/14 (8)
wydłużenie rękojmi (167)
badanie rażąco niskiej ceny (2215)
dysponuje osobami (6813)
dzielenie zamówienia na części (974)
1447/10 (16)
2249/16 (9)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
141/10 (8)
"norma emisji spalin" (58)
porozumiewanie drogą elektroniczną (179)
"art. 140" (577)
334/09 (7)
art. 29 ust. 3a (1988)
pełnomocnictwo po terminie (4593)
"art. 16" wspólne (226)
28/11 (435)
częściowe umorzenie postępowania (663)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (72)
art. 91 ust. 4 (7920)
brak zmiany ogłoszenia (9764)
kio 292/13 (9)
kryteria właściwości wykonawcy (2277)
tłumaczenie przysięgłe (469)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (285)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1424)
x ga 268/07 (2)
trezor (23)
umowa barterowa (9)
autoryzacja producenta nawierzchni (50)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (8051)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (3006)
lex retro non agit (42)
standstill (72)
ważność dokumentów (2691)
zmiana pozycji w kosztorysie (1914)
gtc (10)
termin składania ofert w przetargu ograniczonym (10724)
xii ga 697/15 (8)
1758/11 (10)
kio 1645/11 (9)
"24 ust. 5 pkt 4" (30)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (824)
poprawianie formularza cenowego (369)
spis kosztów) (834)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (325)
usługi tłumaczeń (1842)
93 ust. 3 (6458)
1286/11 (4)
podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (657)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5793)
zmiana wysokości kar umownych (952)
zakres_dokumentow_jakie_przedstawia_wykonawca_na_potwierdzenie_spelniania_warunkow_podmiotowych_w_sytuacji_w_ktorej_korzysta_z_potencjalu_podmiotu_trzeciego (9)
41/12 (37)
2099/16 (3)
"utajnienie wykazu osób" (18)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (666)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (628)
po terminie (30310)
kio_1737_14 (9)
harmonogram rzeczowo finansowy (756)
85 ust.4 (1835)
c-399/98 (32)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1226)
prawo opcji (943)
185 ust. 2 (4787)
art 36b (107)
art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3339)
kio 80/07 (64)
zwrot wadium w formie gwarancji (739)
różny vat w ofertach (1868)
1725/11 wiedzy i doświadczenia wykaz usług wykonane w całości w okresie ostatnich trzech lat od rozpoczęcia do zakończenia (8)
"art. 85 ust. 2" (326)
samochodów (1359)
porty lotnicze (254)
"zamówienia mieszane" (21)
zatrzymuje wadium (328)
izba (23649)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (605)
kio_540_13 (6)
brak kosztorysu w ofercie (2897)
43 ust. 1 (3790)
bęben (74)
poświadczenie za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej (565)
kio_2480_12 (8)
"91 ust 3a" (81)
ochrona osób i mienia (800)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (5128)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4951)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (93)
tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie (988)
kio 493/13 (6)
kio 173/11 (14)
kodeks spółek handlowych (1139)
art. 136 (790)
794/08 (26)
kio 363/12 (5)
"art. 92 ust. 2" (106)
"zakończenie postępowania" (822)
usługi intelektualne rażąco niska cena (86)
"po upływie terminu związania" (171)
unieważnienie postepowania (16770)
numer uprawnień (3539)
irlandii (148)
połowa wyznaczonego terminu (426)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
60/08 (21)
kio 35/12 (17)
x ga 178/09 (4)
art. 24 ust. 1 pkt. 17 (11322)
rażąco niska cena ecm (62)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1208)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3915)
krk wystawione po dniu składania ofert (340)
wyciąg bankowy (303)
pit osoba fizyczna (34)
200/11 (9)
treść zobowiązania o udostępnieniu (3100)
wykształcenie wyższe (679)
"płyta cd" (179)
treść poświadczenia (2953)
art. 86 ust. 3 (2394)
"umowy o pracę" (827)
pkp sa (1004)
podmioty powiązane (1752)
kio 27/12 (226)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (13)
art. 94 ust. 3 pzp (1854)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (7383)
rozliczenie robót dodatkowych (1655)
"wyciąg z rachunku" (38)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1140)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1078)
kio_1502_14 (4)
rażąco niska cena ryczałt (170)
zus elektroniczny (231)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1634)
dodatkowe dokumenty (12187)
bezpłatne użyczenie sprzętu (30)
odległość od siedziby zamawiającego (857)
nota pokrycia (111)
kio 1918/10 (13)
trias (64)
morska budowla hydrotechniczna (13)
"zastrzeżenie oferty" (35)
błędy zamawiającego (6700)
za krótki termin składania ofert (1249)
brak kosztorysu ofertowego (2446)
katalogi producenta (1456)
art. 6a (857)
kio 2250/11 (7)
sumowanie usług (745)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (402)
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8429)
"art. 145 ust. 1" (141)
lokata (75)
kio_1881_10 (3)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1841)
dialog konkurencyjny (603)
zmiana koncesji (526)
zmiana umowy kary umowne (952)
"kosztorys ofertowy" (2282)
zwrot oferty bez otwierania (272)
poprawa innej omyłki (1162)
termin zakończenia robót budowlanych (3020)
narodowe centrum badań (256)
kio 1323/12 (9)
modyfikacja siwz po otwarciu ofert (1737)
24 ust. 1 pkt 16 (11640)
"v ga 84/11" (4)
ii sab/Łd 190/16 (1)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (746)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (719)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6788)
art. 4 pkt 3 lit. e (7719)
1193/13 (7)
art. 25 (15572)
usługa okresowa (1295)
"minimalny okres gwarancji" (41)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1665)
prowspólnotowa (31)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (41)
i.1. ca 351/06 (1)
umowa ramowa unieważnienie (523)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1962)
wyrob medyczny (842)
"dowód wniesienia wadium" (145)
utajnienie opinii bankowej (108)
konkurs architektoniczny (110)
art.86 ust.4 (581)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
uzupełnienie formularza oferty (3494)
jedna umowa jedna usługa (2200)
xix ga 214/08 (12)
uchyla (5531)
ubezpieczenie oc konsorcjum (370)
istotna zmiana umowy (10248)
1093/08 (40)
sąd okręgowy w poznaniu (3976)
kio_uzp_330_09 (9)
kio 1312/12 (3)
kio/ku 1/11 (49)
kio 2395/14 (7)
spóźniony (2142)
fcc (36)
dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych (335)
brak projektu wykonawczego (2536)
niezgodność oferty (7305)
oprogramowanie kompatybilne (254)
kio 801/12 (8)
"różne rozumienie" (48)
kio/uzp 744/09 (9)
49/13 (17)
certyfikat ce (491)
protokół z usterkami (430)
polisa zdolność ekonomiczna (426)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (273)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (1050)
"art. 22a" (55)
warunki udziału w postępowaniu służą (6542)
cena jednostkowa (3266)
rękawice chirurgiczne (32)
450/12 (5)
upadłość niemcy (46)
braki formalne (7090)
"uwzględnia odwołanie" (16379)
2126/14 (2)
wadium gotówką (78)
zamawiający nie może domniemywać (1205)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4897)
adekwatność warunku (449)
elgama (18)
nie wykonał wyroku kio (12723)
kryterium jakość (3010)
art. 90 ust. 2 (9136)
26 ust. 2a (2435)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2333)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (203)
art 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
połowy terminu (1256)
"usługa kompleksowa" (341)
"26 ust. 1" (1552)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3759)
nie złożenie oferty dodatkowej (14883)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1313)
kio 2263/15 (6)
"pierwotne warunki zamówienia" (54)
1071/11 (9)
ogólnodostępność (11)
rażąco niska cena ochrona mienia (147)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1642)
dowód oświadczenie producenta (3404)
vii ga 150/14 (3)
dwa miejsca po przecinku (452)
definicja interesu publicznego (4350)
"oferta niezgodna z ustawą" (158)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (659)
rażąco niska cena 2016 (581)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (293)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1292)
nieopłacona polisa (559)
kio 630/13 (5)
oc za produkt (226)
2544/12 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" autoryzowany (37)
kognicja izby (571)
"tego samego rodzaju" (496)
457/15 (8)
96 ust. 3 (3013)
materiały opatrunkowe (93)
województwo podkarpackie (183)
brak cen jednostkowych w ofercie (2417)
v ca 484/04 (3)
konkurencyjność (1711)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług" (16)
kio 19/09 (241)
38/2014 (14)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1232)
2557/13 (4)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3546)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (417)
turów (81)
przedwczesny zarzut wykluczenia (1341)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (10392)
interes (14790)
brak ceny w ofercie (10971)
"ubezpieczenie majątku" (17)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (365)
kio 1465/13 (3)
t-mobile (129)
890/10 (9)
zasada równego traktowania oznacza (8144)
xix gz 455/10 (1)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (13931)
art. 111 ust. 2 (2166)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (115)
"art. 24 ust. 1 pkt 19" (13)
art. 6 ust. 2 (26909)
zbieranie odpadów (505)
art. 91 ust 3a (825)
nabycie części przedsiębiorstwa (1194)
kio 82/12 (5)
modyfikacja siwz (4894)
penados (7)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (240)
inspire (23)
art. 171 ust. 4 (1677)
kio/uzp 1147/10 (9)
projekt zamienny (857)
oferta w języku angielskim (900)
ii ca 511/09 (2)
kio 1830/13 (3)
32 ust. 3 (5682)
ndi (82)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (83)
kio_uzp_1221_09 (9)
zmiana przedmiotu umowy (10788)
1533/13 (12)
brak pieczątki (424)
ge medical (235)
uzasadnienie tajemnicy (1992)
kio 1409/12 (6)
"nie ma statusu wykonawcy" (45)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2620)
"kosztorys uproszczony" (178)
art. 91 ust. 3a (825)
"art. 26 ust. 3 pzp" (2269)
oprogramowanie równoważne (761)
agencja rozwoju przemysłu (30)
oświadczenie (21059)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (602)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1469)
doświadczenie spółki cywilnej (2009)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (4280)
dostawa odczynników (296)
iso/iec 19752 (20)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (13)
art. 26 ust. 3 precyzyjne (3736)
art. 49 (3028)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (192)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (846)
dostawa książek (159)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
ocena (23304)
1408/10 (19)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (257)
na korzyść wykonawcy (4204)
"art. 180 ust. 3 " (637)
art. 16 pzp (11934)
26 ust.4 (10333)
obsługa bankowa (831)
2292/13 (37)
art. 24aa ust. 2 (163)
art.91 ust.2 (5747)
termin złożenia odwołania (25906)
"91 ust. 3" (236)
przetarg kodeks cywilny (4518)
tonery (127)
uzupełnienie jedz (80)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (316)
dokumenty niezbędne (11270)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (4161)
kio_162_12 (7)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2436)
art. 140 (1575)
impresa pizzarotti (18)
6a (786)
zaświadczenia chiny (44)
1965/15 (2)
lek refundowany (32)
sprzeczność w siwz (5088)
wykonawca sam uzupełnia dokument (4334)
"łącznie co najmniej" (119)
art. 183 ust. 2 (2172)
191/14 (10)
art.38 (2673)
"nadużycie pozycji dominującej" (22)
1247/12 (7)
karty sim (2805)
c_465_11 (66)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (6273)
iii czp 16/93 (32)
"nieaktualny odpis z krs" (99)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (4299)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (686)
nieistotne zmiany umowy (10248)
144/11 (8)
"kryterium kosztu" (39)
ważność wadium (1047)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (948)
złożone przed notariuszem (577)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3989)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (6493)
"art. 34" (429)
kio 1287/14 (13)
nie złożył kosztorysu (3267)
30% (16678)
"upadłość wykonawcy" (75)
art. 51 (3724)
dopuszczenie do obrotu (2794)
"zakaz zawarcia umowy" (279)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
art. 36 ust. 4 (6530)
c-131/16 (34)
zmiana umowy (13072)
"nie figuruje" (647)
"udostępnienie polisy" (5)
"potwierdzenie czynności" (54)
"13 zł" (340)
kio 2483/14 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (244)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (556)
art. 25 ust. 2 (15482)
"zakłócenie konkurencji" (240)
x ga 294/06 (9)
błąd w kosztorysie (1587)
ubezpieczenie umowy (2933)
kio 623/12 (6)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10986)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2610)
kio 2390/13 (3)
będzie dysponował (9150)
24 ust. 1 pkt 20 (11707)
stosowanie ustawy (14633)
zamówienia podprogowe (288)
kio 134/11 (5)
prototyp (146)
grp (37)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
nieczytelna kopia (448)
opis usługi (8458)
szacowanie robót budowlanych (769)
potwierdzenie opłacenia polisy (532)
autoryzowany kanał sprzedaży (49)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (98)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (18133)
iv ca 772/05 (4)
art. 23 ust.2 (13721)
kryterium odległości (649)
163/17 (6)
"kio 1874/10" (7)
kierownik zamawiającego członkiem komisji przetargowej (342)
kio 2694/13 (5)
niekaralność wielka brytania (52)
kio 1070/11 (6)
"stawka vat" (887)
kio 1100/13 (3)
zagubienie oferty (24)
zarzut blankietowy (261)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
24 ust. 2 pkt 1 (17704)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2382)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
iv ca 1299/09 (53)
przekształcenie wykonawcy (370)
kryterium doświadczenie personelu (1031)
kio 219/14 (7)
oprogramowanie standardowe (850)
warunek doświadczenia nieproporcjonalny (1472)
protokół zdawczo odbiorczy (169)
0 zł (12920)
interpretacja specyfikacji (5696)
x ga 23/07 (147)
kio_2529_15 (4)
"błąd w siwz" (11)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2824)
"zmiana wzoru umowy" (35)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1723)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3375)
zobowiązanie (8607)
data uzupełnianych dokumentów (2609)
nie podlega uzupełnieniu (7642)
uwzględnił odwołanie w części (15192)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (263)
użyczenie zdolności ekonomicznej (128)
demonstracja (71)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (1008)
v ga 124/09 (1)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (17533)
czynności zastrzeżone dla kierownika (753)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (2011)
1607/14 (4)
nieprawidłowe wniesienie wadium (2072)
art. 22a ust. 5 (385)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3183)
kio_uzp_298_09 (4)
c-107/98 (80)
1037/11 (4)
"29 ust. 3a" (23)
kio 2229/15 (1)
kio/kd 90/10 (10)
kio_uzp_1564_09 (6)
wykluczenie art 24 ust. 2a (2046)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
kio 1533/12 (7)
vi ca 629/09 (1)
wyjaśnienie oferty (15511)
1828/14 (2)
art 25 ust 1 (15496)
art 12a pzp (550)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (14498)
x ga 65/07 (3)
funkcjonalność (2556)
dopuszczalna zmiana umowy (7042)
kio/kd 33/12 (9)
"cena dumpingowa" (197)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (305)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1783)
kio_974_13 (4)
formularz (7171)
zdolność kredytowa obroty (340)
definicja dokumentacji projektowej (1091)
polisa podwykonawcy (324)
art 7 ust. 3 (30184)
1565/10 (4)
"sekretarz spółki" (10)
zaprojektuj i wykonaj (2541)
przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
zwolnienie od kosztów (1272)
inżynier kontraktu (957)
niejawne (9409)
poprawa ceny jednostkowej (633)
df/gko-odw.35/46/2005/331 z dnia 7 listopada 2005 r. (2)
upust (493)
przerwanie ciągłości wadium (31)
zintegrowany system informatyczny (632)
oświadczenie producenta serwis (1020)
"umowa o pracę" (827)
kio/uzp/16/09 (19)
v ca 3618/13 (10)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
"razaco niska cena" (2527)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (546)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
naruszenie obowiązków zawodowych (3383)
1528/08 (2)
kio_uzp_1624_10 (4)
kosztorys ofertowy (2764)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3501)
naruszenie art. 29 ust. 3 (24178)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (3147)
brak krs (2053)
wyrok kio (14981)
oferta formularz oferty (7039)
v ca 117/07 (137)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2569)
v ca 1621/08 (1)
"poprawienie omyłek" (1533)
1059/13 (6)
91 ust. 2a (1295)
ii ca 455/06 (6)
kd_12_14 (5)
brak informacji o podwykonawstwie (1032)
"należyte wykonanie dostaw" (277)
c-324/98 (58)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1317)
niedozwolona zmiana treści oferty (1642)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (66)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3438)
i rn 16/01 (122)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (405)
upadłość członka konsorcjum (211)
warunki płatności (2812)
wprowadzenie podwykonawcy (1673)
2216/13 (12)
kio 668/13 (4)
"kio/uzp 163/09" (10)
483/11 (8)
36b ust. 1 (142)
komandytariusz (22)
1041/11 (4)
forma pisemna pełnomocnictwa (1305)
warunek przedmiotowy (11013)
funkcje wadium (760)
równoważność materiały eksploatacyjne (180)
kio_2784_14 (21)
356/12 (11)
prace konserwatorskie (203)
okresowo (1519)
v ca 788/12 (14)
oświadczenie wiedzy (7843)
xix ga 43/08 (3)
zakup tonerów (65)
błąd (6944)
xix ga 256/07 (1)
kio 285/15 (3)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (16245)
kio 650/11 (4)
usługi pocztowe (1342)
rażące naruszenie ustawy (3121)
obniżenie wynagrodzenia (2352)
418/15 (3)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4728)
rozwiązanie zamienne (895)
v ca 1311/02 (13)
1313/15 (24)
kio_uzp_919_08 (14)
koncentracja środków (345)
wadium po upływie terminu (1594)
zoz (550)
wadium po terminie (2652)
unieważnienie postępowania termin związania ofertą (9891)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (36)
kurs euro brak sposobu przeliczania (106)
kio_2746_10 (17)
vii ga 36/08 (7)
nazwy własne w projekcie (2747)
opis przedmiotu zamówienia 2017 (1860)
upadłość (566)
"na pierwsze żądanie" (199)
art.26 ust.1 (10346)
podwykonawcy (3207)
zmiany w treści oferty (13890)
kio_445_12 (7)
kio 1879/14 (2)
zmiana umowy przy przetargu ograniczonym (8905)
431/16 (3)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (4463)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (64)
konkurs dwuetapowy (33)
kio/uzp 238/10 (3)
cezary machnio (21)
"180 ust. 2" (1709)
wykaz podwykonawców (1952)
ogłoszenie a siwz (12941)
język polski (2744)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (12077)
sygnity (459)
"83 ust. 2" (113)
1797/11 (10)
x ga 230/08 (1)
kio 738/14 (10)
"zmowy przetargowe" (158)
przystąpienie do odwołania (17890)
2031/12 (14)
unix (55)
trips (13)
dokument stanowi treść oferty (16946)
1996/12 (2)
pełnomocnictwo dla lidera (1208)
co najmniej minimum łącznie (1967)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1867)
aca 1018/05 (42)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3181)
kio 1447/10 (16)
"koszty pracy" (1380)
kio/uzp 1746/09 (10)
3/09 (201)
certyfikat ubezpieczenia (511)
"umowa ramowa" (525)
kara finansowa (1735)
2369/14 (9)
pełnomocnictwo notarialnie (325)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1145)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (5199)
zmiana członków konsorcjum (2603)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1166)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5833)
certyfikat epeat (26)
generalna dyrekcja dróg (1141)
1673/11 (13)
kio 2072/12 (2)
kio_2046_14 (17)
krk szwecji (11)
termin wykonania umowy (14144)
kio 1092/10 (7)
110/14 (15)
"art. 46 ust. 4a" (648)
zaświadczenie o przynależności do izby (288)
zakończenie postępowania (6374)
korupcja (77)
górna granica kar umownych (93)
kryterium termin realizacji (7784)
kio 41/11 (20)
ciężar dowodu na odwołującym (3219)
protokół odbioru poświadczenie (674)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4530)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
crb (8)
uwzględnia skargę (24324)
ofert (25855)
doświadczenie wykonawcy (9740)
kio_1535_14 (9)
zarzut spóźniony (1872)
kio_478_12 (14)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2996)
brak okresu gwarancji (3508)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (11562)
2734/14 (22)
jedyny wykonawca (18234)
naruszenie art. 29 ust. 2 (24457)
"unieważnienie konkursu" (34)
monitoring mediów (65)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (143)
informacja z banku (1650)
spóźniony zarzut (1872)
1432/10 (7)
limit kredytowy (148)
zmian umowy (13072)
c-26/03 (65)
viii ga 98/09 (2)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1304)
iv_ca_508_05 (5)
sposób obliczania ceny (1676)
"art. 6 ust. 2" (102)
kio_63_11 (8)
odwołanie na odtajnienie dokumentów (1060)
v gaz 22/08 (9)
tajność postępowania (204)
zastrzeżenie referencji (1687)
"zamówienie sektorowe" (514)
suma ubezpieczenia (885)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (88)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4570)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (4033)
"kryterium parametry techniczne" (43)
koncentracji środków ochrony prawnej (316)
806/15 (7)
brak referencji (3619)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5708)
poprawienie innej omyłki (2802)
doświadczenie grupy kapitałowej (631)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz wykonanych (1322)
xii ga 413/08 (4)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3562)
xii ga 412/11 (2)
oświadczenie przed notariuszem (525)
system operacyjny (2265)
474/11 (11)
kio 1193/13 (7)
funkcjonalność kryterium (1571)
jednostronna zmiana umowy (1129)
kryteria cenowe (3107)
poprawa stawki vat (357)
36b (107)
"zasada konkurencyjności" (541)
sobotę (346)
"w gdańsku" (2085)
"zamawiający jest związany" (270)
modyfikowanie produktu (453)
"kio/ku 108/10" (12)
ca 264/04 (26)
sprzątanie (1101)
pozacenowe subiektywizm (27)
"unieważnić umowę" (39)
niepodzielność zamówienia (26)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1175)
"kredyt odnawialny" (17)
informacja z krk po terminie składania ofert (440)
kio/uzp 741/09 (6)
46/13 (15)
nie można poprawić cen jednostkowych (999)
"art. 46 ust 4a" (648)
art. 387 (631)
xvi gc 682/08 (5)
kio 2014/10 (265)
327/14 (13)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (241)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7888)
podmiotem uprawnionym do wystawienia referencji (490)
1776/13 (5)
kio/uzp 277/09 (9)
ii ca 710/08 (3)
1206/11 (4)
142 ust. 5 (1543)
zwłoka opóźnienie (318)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (326)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 (12854)
"nakazanie unieważnienia postępowania" (133)
wynagrodzenie barterowe (7)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (92)
art. 40 ust. 2 (7621)
art.22 ust.1 pkt 1 (6697)
co stanowi treść oferty (18672)
brak wskazania podwykonawców (2148)
v ca 379/08 (2)
gratis (9)
usługi hotelowe (95)
"oświadczenie własne" (345)
"fidic lub równoważne" (37)
"dowolnych środków dowodowych" (68)
iv ca 926/06 (5)
prekwalifikacji (126)
wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert (15255)
iv ca 51/11 (2)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1234)
kio/kd 92 (152)
c_387_14 (73)
xix ga 461 (31)
kio 2821/14 (7)
projektant sprawdzający (203)
wilim (253)
art.94 ust.3 (504)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
wartość konkursu (1632)
wykonawca uchyla się (4504)
kio 20/13 (21)
kio 1977/14 (3)
vat omyłka (1281)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (639)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3999)
punkty funkcyjne (103)
kio/uzp 1695/09 (10)
846/14 (10)
kio_425_12 (10)
xix ga 372/09 (3)
oświadczenie jednolity dokument (3500)
z referencji nie wynika należyte (3090)
senetic (8)
sytuacja finansowa lub ekonomiczna (3537)
kserokopia gwarancji wadium (169)
zamawiający sektorowy (1089)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (8383)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (182)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (320)
"iso 9001" (305)
"art 144" (620)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (7633)
"art. 49 ust.3" (25)
poczta (1349)
utajnienie karty technicznej (207)
1060/13 (4)
i ca 101/10 (5)
143a (38)
551/14 (4)
skład konsygnacyjny (15)
wadium oferty częściowe (533)
32 pzp (4319)
art. 46 ust. 1 (4526)
9296 (35)
kio/kd 22/09 (11)
nie mają zastosowania przepisy ustawy (17119)
kio_uzp_418_09 (5)
projekt wykonawczy (2781)
86/12 (12)
ii ca 295/11 (1)
kio 1592/13 (3)
doświadczenie fidic (335)
606/11 (14)
kryterium ograniczające konkurencję (2798)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (243)
kio/uzp 198/09 (10)
nieproporcjonalny warunek (1520)
"po terminie składania ofert" (955)
247/12 (33)
1526/11 (24)
x ga 85/15 (13)
v ca 1187/09 (7)
"oświadczenie woli zamawiającego" (180)
rażąca kara umowna (348)
kio 1089/10 (2)
roboczogodzina (625)
"uzupełnienie dokumentów z własnej inicjatywy" (2)
art. 26 ust. 2b polisa (244)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (56)
"niewłaściwy tryb" (164)
ii ckn 440/00 (7)
"uzupełnienie dokumentów" (5355)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (2011)
iv ca 1021/09 (1)
odpowiedzialność (8685)
c-94/12 (22)
kio_uzp_1117_09 (13)
forma zobowiązania (4467)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5920)
kio 1337/12 (25)
vat 0 (2102)
art. 91 ust. 3 (8187)
prawidłowo wniesione wadium (2072)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3506)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (386)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3845)
podpis nieczytelny (522)
spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum (5649)
"art. 36ba" (19)
małżeństwo (28)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
spółka cywilna wykonawca (3932)
zaświadczenie o niekaralności belgia (15)
"umowa pod warunkiem" (33)
art. 9 ust. 2 (22392)
x ga 86/08/za (1)
art. 59 ust. 2 (4827)
brak pozycji kosztorysowej (1311)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (363)
wspólnota mieszkaniowa (133)
kara umowna rażąco wygórowana (223)
niewłaściwy podatek vat (1993)
oddalenie odwołania (18244)
921/09 (8)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (376)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (128)
897/15 (13)
kio/uzp 565/08 (8)
treść zobowiązania podmiotu (6026)
manipulacja cenowa (231)
kio 267/12 (15)
"zobowiązanie warunkowe" (8)
273/08 (27)
2716/13 (18)
zamówienie udzielane w częściach (4639)
"dokumenty równoważne" (167)
lasy państwowe (379)
"art. 22a ust. 6" (58)
kio_953_13 (25)
2797/14 (7)
biegłego rewidenta (294)
swoboda kształtowania siwz (939)
dyskryminacja bezpośrednia (447)
"zmiana terminu realizacji umowy" (50)
art. 42 ust. 1 pzp (3052)
keymark (15)
"klauzula waloryzacyjna" (80)
ii ca 718/09 (8)
vi ga 142/08 (1)
135/10 (6)
kryteria+oceny+ofert (5755)
ge (370)
1661/11 (7)
wadium gotówka (78)
umowa warunkowa (626)
zue (86)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (31)
art 38 ust 1 (6259)
wadium przelewem (280)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (1148)
kio_2037_10 (3)
zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia (1738)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (581)
x ga 260/08 (21)
kary umowne siwz (849)
rentowności (305)
"art. 17 ust. 5" (14)
c-21/03 (68)
"open office" (20)
kio 854/11 (10)
1085/11 (3)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (152)
38 ust. 4a (756)
2678/10 (4)
kio_uzp_176_10 (7)
kio 1943/11 (3)
świadczenia okresowe lub ciągłe (938)
trojanowska rażąco niska cena (116)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (13448)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (45)
"wyrok wiąże" (4)
kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09 (8)
integracji (863)
viii ga 65/12 (3)
karta katalogowa stanowi treść oferty (918)
"wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną" (1)
1749/13 (3)
vi ga 49/10 (9)
art. 91 ust. 5 (7965)
kio 644/13 (5)
"art. 180 ust. 3" (637)
pełnomocnictwo kopia (1332)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (584)
vii ca 911/08 (1)
x ga 88/06 (5)
"wartość polisy oc" (11)
art. 87 ust. 2 (8618)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2641)
przedłużenie wadium w pieniądzu (176)
"odpady medyczne" (180)
"koszty zakupu" (1029)
kio_uzp_584_08 (6)
"odwrócony vat" (19)
"historia rachunku" (7)
93 ust. 4 (6315)
uzupełnienie nazwy producenta (1600)
realność udostępnienia (563)
"kryteria niemierzalne" (27)
zaświadczenie krk (451)
"status wykonawcy " (409)
płyty głównej producenta komputer (178)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (60)
art. 38 ust 4a (756)
pełnomocnictwo konsorcjum (2304)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (6301)
kio_667_10 (6)
goap (10)
"gospodarz postępowania" "opis przedmiotu zamówienia" (137)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2884)
kio 1349/12 (10)
"oferty wariantowe" (406)
wynajem sal konferencyjnych (22)
kio 2033/12 (10)
intercity (101)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (329)
24aa (37)
wadium (2922)
"samodzielność finansowa" (19)
microsoft whcl (13)
kryterium ilość zatrudnionych (1100)
brak środków finansowych (6873)
"brak interesu" (930)
kio_uzp_1029_08 (5)
kio 2358/14 (6)
vi ca 210/08 (2)
1275/12 (7)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (72)
89 ust 1 pkt 2 (15065)
kio 560/09 (9)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (22484)
nieproporcjonalne warunki udziału (1746)
brak formularza cenowego w ofercie (2556)
"spółka celowa" (29)
osoby fizyczne (2727)
spółka z o.o. spółka komandytowa (470)
grupa interwencyjna (110)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (7516)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (12985)
podstawa dysponowania leasing (163)
brak części formularza oferty (4949)
kio 185/13 (5)
dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do (1140)
koperta (457)
ix gc 155/08 (3)
wykluczenia (16648)
alstom (93)
krus (129)
art. 13 (19543)
"art. 5a" (40)
"93 ust. 4" (76)
termin zadawania pytań (1268)
art 26 (18571)
244/13 (8)
46 ust. 4a (1002)
istotność zmiany umowy (673)
2154/11 (10)
xix ga 409/07 (1)
kio_1044_10 (3)
referencje własne (2436)
"wykaz robót budowlanych" (590)
kio 797/14 (7)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3505)
odpowiedź na skargę (14952)
zabezpieczenie oferty wadium (1579)
koleśnikow (1229)
1961/12 (19)
plan zamówień publicznych (2201)
postępowanie kończy się z chwilą (552)
wykazanie doświadczenia osób (6987)
wadium w kwocie niższej (632)
"art. 186 ust. 4a" (33)
sobota (305)
omyłka samodzielnie (1902)
456/08 (15)
kto może wystawić referencje (394)
"art. 59 ust. 2" (23)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1613)
wyjaśnienia kryteriów oceny ofert (8201)
iv ca 175/14 (6)
iv ca 766/11 (1)
w warszawie (28892)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (606)
zakończenie postępowania bez wyboru (4813)
258 (344)
74/12 (12)
wyjaśnienie treści dokumentów (12857)
zakres zamówienia uzupełniającego (4290)
ix ca 709/09 (3)
do dwóch miejsc po przecinku (452)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (530)
c-29/04 (28)
pełnomocnictwo art. 103 kc (211)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8046)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (86)
24 ust. 1 pkt 17 (11322)
ii ca 529/04 (4)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27575)
interes publiczny a interes prywatny (1087)
kio 1085/10 (6)
art 29 ust. 3a (2365)
kio_2793_10 (30)
kopia gwarancji bankowej (292)
kio_254_11 (6)
xii ga 443/09 (1)
91 ust. 2 (8242)
art. 26 (16769)
"kio/kd 12/10" (5)
podanie nieprawdy (435)
brak podania stawki podatku vat (1101)
kio/uzp 352/09 (12)
dostawca a podwykonawca (627)
referencje podpis (773)
"art. 15 ust. 1 pkt 1" (521)
kio 685/12 (5)
nie figuruje (647)
nieuprawniony podział zamówienia (1897)
uniemożliwia (6739)
iii ca 867/09 (6)
wada postępowania żądanie dokumentów (1471)
kio_506_15 (6)
brak zgody na poprawienie omyłki (960)
kio 1721/11 (13)
"zaniechanie odtajnienia" (622)
kio 276/14 (9)
dostawa ciepła (300)
1978/10 (23)
rownowaznosc (1175)
kio/uzp 69/07 (10)
zbyt wysokie warunki (997)
2480/12 (10)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (186)
1032/14 (5)
49/14 (18)
kio 1066/11 (12)
bezstronność (595)
xix_ga_82_11 (2)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1907)
gospodarzem (266)
ubezpieczenie grupowe (67)
doświadczenie podwykonawcy (2208)
stręciwilk (1027)
agnieszka trojanowska (1016)
jaworzno (242)
brak interesu odwołanie (12188)
kio 1292/11 (13)
kio 1949/11 (15)
"informacje ze stron internetowych" (52)
art.15 (1624)
2126/15 (3)
różnych osób (5806)
kredyt w rachunku bieżącym (181)
rażąco niska cena a aukcja (101)
anna osiecka (28)
26 ust. 2b (2485)
iii ca 344/08 (1)
kio_715_14 (23)
"art. 46 ust. 5 pkt 3" (66)
za krótki termin realizacji (1589)
franszyza (30)
brak oryginału gwarancji wadialnej (317)
kio 1306/11 (7)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (160)
juniper (26)
zatrzymane wadium (113)
336/15 (14)
"89 ust. 1 pkt 1" (1543)
290/13 (8)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (720)
2607/13 (5)
działalność nie ujawnioną w krs (623)
częściowe odrzucenie odwołania (3142)
sumowanie zdolności finansowej (208)
"poprawienie innej omyłki " (297)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1376)
"art. 24 ust. 8" (15)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (15735)
właściwości wykonawcy (3560)
poprawa nazwy modelu (230)
zamówienia tego samego rodzaju (16788)
kio 104/14 (5)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (2135)
podmiotowa zmiana umowy (2292)
rażąco niska cena 2017 (546)
"prokura łączna" (36)
termin (31538)
"pozycji dominującej" (178)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1557)
kio/uzp 3/09 (73)
iv ca 715/11 (2)
brak stron (18281)
"iv ca 142/11" (19)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (326)
oferta sensu largo (149)
"przedłużenie terminu składania ofert" (539)
"błąd w obliczeniu ceny" (1284)
"wyroby medyczne" (652)
xix ga 82/09 (2)
iv ca 29/10 (42)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (2237)
xii ga 466/09 (3)
"art. 113 ust. 1" (217)
zaoferowanie produktu nieistniejącego (2486)
iii ca 299/06 (4)
2750/15 (2)
wartość zamówienia brutto (5982)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
2653/11 (5)
różnica 1 grosza (3783)
poręczenie zapłaty wadium (181)
zmiana terminu realizacji (11107)
691/11 (7)
c-458/03 (67)
spełnianie warunków oferty częściowe (2894)
wycofanie zwrot oferty (1013)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (263)
pozacenowe kryteria ofert (297)
success fee (7)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
wynagrodzenie prace projektowe (2013)
wynagrodzenie za roboty zamienne (609)
brak wskazania podstawy dysponowania (4509)
wadium art. 46 ust. 4a (699)
vi ca 206/11 (1)
kio 473/14 (4)
493/14 (4)
959/09 (44)
ii ca 753/10 (1)
zamawiający jest związany kryteriami (7020)
przetarg ograniczony (23141)
56/13 (11)
przedwczesne odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa (349)
tajemnica przedsiębiorstwa rozbicie ceny ofertowej (263)
"nowe okoliczności" (482)
uzasadnienie przyznania punktów (6421)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (248)
świadczenie niemożliwe (3663)
ograniczenie dostępu do zamówienia (5233)
2319/11 (4)
tbd (28)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (99)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (501)
ii ca 544/08 (6)
eod (31)
kio 2206/11 (8)
hotel (192)
kio_uzp_54_10 (6)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (12806)
uniwersytet rzeszowski (26)
istotna zmiana w treści oferty (12106)
x ga 316/09 (2)
32 ust. 4 (5488)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (319)
oryginał wadium (820)
2238/11 (7)
kio/kd 93/10 (7)
klauzula identyfikacyjna (38)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
odwolania@uzp.gov.pl (8)
1479/15 (4)
art. 4 pkt 8a (471)
xix ga 235/11 (4)
typ model (1059)
425/12 (18)
połowa terminu składania ofert (531)
kio 520/11 (2)
ogłoszenie w złym publikatorze (8)
kwota ubezpieczenia (3280)
71/13 (13)
"cykl życia produktu" (25)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1714)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (144)
"manipulowanie cenami" (99)
odrzuca (21625)
kio_840_12 (7)
zaproszenie do składania ofert (2512)
błąd w karcie katalogowej (396)
kio_uzp_1159_09 (3)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3848)
zmiana wynagrodzenia (8276)
kio 2725/11 (11)
"narodowy stary teatr" (2)
zaniechanie wyjaśnienia siwz (9757)
rażąco niska cena element składowy (832)
1897/14 (10)
kio_1777_11 (7)
nie ma interesu (14604)
471/11 (10)
2317/10 (8)
odwołanie wniesione po terminie (28398)
brak podpisu pod kosztorysem (373)
art.91 ust.3 (5016)
biegły rewident (38)
"nie wniósł wadium" (1424)
świadczeń okresowych (1355)
dowód zapłaty polisa (272)
art. 141 (1343)
wyjaśnienia treści oferty (14598)
423/11 (9)
"częściowe przystąpienie" (2)
"46 ust. 4a" (653)
ca 421/07 (20)
1769/11 (2)
"poczta polska" (483)
umowa leasingu (295)
pomoc prawna (7472)
brak podpisu na kosztorysie (391)
"art 89 ust 1 pkt 7" (325)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (166)
xii ga 108/15 (8)
iso jako kryterium oceny ofert (476)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6207)
igły (96)
art. 29 ust.1 (31846)
"i ca 131/15" (17)
cena cyfrą a słownie (326)
wyjaśnienie dokumentów (13581)
działalność regulowana (2660)
warunek doświadczenie (7555)
c-31/87 (9)
obronność i bezpieczeństwo (178)
nieproporcjonalny (1871)
rentowność sprzedaży (148)
kryteria selekcji podmiot trzeci (189)
litwa (133)
police national computer (4)
wykaz punktów serwisowych (433)
roboty budowlane wraz z dostawą (3550)
rażąco niska cena po aukcji (101)
kio_628_11 (9)
v ca 620/08 (3)
kryterium parametry techniczne (3220)
art. 91 ust.2a (413)
odstąpienie od umowy konsorcjum (1047)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (252)
przeniesienie praw autorskich (330)
china (44)
"kio 100/12" (30)
art. 36 ust. 5 (6500)
nazwy podwykonawców (1568)
odwołanie od wezwania do złożenia wyjaśnień (9580)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (275)
448/12 (20)
"24 ust. 2 pkt 1" (229)
kopia gwarancji wadialnej (222)
główny inspektorat transportu drogowego (59)
x ga 294/07 (9)
roboty dodatkowe zamienne (751)
"zmiana wspólnika" (4)
podatek vat (2883)
1456/12 (3)
kio/kd 113/13 (10)
catering (179)
termin na odwołanie od zaniechania odtajnienia (1070)
wartość gospodarcza (7801)
art. 40 ust. 6 pkt 2 (6148)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3909)
xix ga 170/08 (5)
kio 1159/12 (8)
kara umowna za opóźnienie (501)
iii czp 52/02 (31)
gwarancja bankowa oryginał (473)
art. 26 ust. 2f (134)
v ca 142/09 (3)
brak dokumentu przedmiotowego (15267)
art. 30 (16640)
ulotki, foldery (100)
art 43 (3807)
ograniczenie podwykonawców (2965)
wydruk z konta bankowego (66)
na skutek skargi kasacyjnej prezesa urzędu zamówień (232)
rażaco niska cena (2866)
dwie próbki (736)
kio 2694/14 (18)
677/15 (6)
ogloszenie (19019)
kio 1518/13 (3)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (499)
manipulowanie cenami (257)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2980)
udostępnienie potencjału (2229)
xii ga 86/09 (1)
konsorcjum zmowa przetargowa (129)
kio/uzp 707/08 (18)
x ga 79/10 (4)
26 ust. 6 (16477)
"omyłka rachunkowa" (1302)
xii ga 448/08 (2)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
cena ujemna (275)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (550)
885/14 (4)
ograniczenie podwykonawstwa (1161)
przedmiot działalności krs (1115)
faktura jako referencja (698)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1463)
sposób obliczenia ceny oferty (4646)
fundacja (299)
poświadczenie protokół odbioru (674)
"przed notariuszem" (385)
kio_1420_13 (6)
"art. 8 ust. 1" (1186)
brak podziału zamówienia na części (2346)
rażąco niska cena koleśnikow (127)
kio_uzp_874_08 (18)
budowa a modernizacja (1751)
87 ust 2 pkt 3 (8420)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8775)
c-414/97 (45)
vi ga 39/11 (4)
zmiana terminu realizacji umowy (9093)
rażąco wysoka cena (922)
tożsame (4765)
ograniczenie kręgu producentów (601)
kio 1334/13 (3)
art. 22a ust. 6 (217)
479/12 (7)
uzupełnienie krk (412)
awarie (1017)
kio 2931/12 (2)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (258)
zaproszenie do negocjacji (1242)
art 46 4a (1003)
spółka cywilna urząd skarbowy (474)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2210)
kio/uzp 749/08 (10)
v ca 1603/14 (17)
573/10 (6)
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (768)
kio/uzp 628/09 (4)
minimalny gwarantowany zakres zamówienia (2203)
86 ust. 2 (2412)
kio_1601_13 (6)
"oferta dodatkowa" (542)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
v ca 422/06 (1)
usługi reklamowe (168)
zus spółka cywilna (233)
zmowy przetargowej (212)
częściowy sprzeciw (428)
składki społeczne niemcy (64)
interwenient (235)
286/13 (20)
vii ca 881/05 (10)
"art. 91 ust 2a" (61)
dokumenty równoważne (2809)
"istotna zmiana" (2469)
równość stron kary umowne (243)
1348/13 (9)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1834)
art. 36 ust.5 (2317)
dokumenty stany zjednoczone (177)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4987)
art. 136 ust. 1 (785)
podanie modelu w wyjaśnieniach (1082)
zmiana vat (2895)
44/09 (28)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2960)
295/11 (5)
zwrot wadium po wyborze oferty (1783)
kio 69/12 (19)
certyfikat polisa (266)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1347)
równoważny (3380)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7847)
błąd we wzorze (2137)
microsoft (402)
zatrudnienie a dysponowanie (1638)
"podstawa dysponowania" (273)
vat ryczałt (261)
przystąpienie do długu (148)
kolor (613)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (6218)
niepodpisany formularz (3363)
sam sobie (9980)
uzupełnienie próbek (574)
podpis na referencjach (773)
"art. 29 ust. 3" (745)
iv ca 340/05 (12)
termin niezwłocznie (2174)
umowa ustna (1916)
brak interesu publicznego (12814)
art. 5 ust. 1b pzp (1180)
iii_czp_52_02 (25)
2938/13 (3)
doświadczenie na rzecz podmiotów prywatnych (1011)
art. 5 kc (5634)
pełnomocnictwo do wadium (965)
kio_1154_11 (16)
zaokrąglenie cen (224)
"podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego" "zmiana umowy" (23)
ix ga 137/06 (25)
limit debetowy (11)
nieczytelny podpis (522)
wniesienie aportu (56)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (20443)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1254)
x ga 300/09 (4)
odstępne (8)
526/10 (5)
orzeczenie (9123)
przed polskim notariuszem (454)
36b ust. 2 (107)
ryczałtowe ceny jednostkowe (1077)
1779/13 (6)
"art 67 ust. 1 pkt 3" (217)
tego samego rodzaju (17097)
kio 1318/10 (8)
x ga 569/11 (3)
xxiii ga 446/08 (34)
restrukturyzacyjne (48)
ii ca 488/09 (4)
usługi turystyczne (190)
"146 ust. 6" (249)
odrzuca odwołanie (20667)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1460)
"podmiot trzeci" (2564)
szwajcaria (103)
nazwa producenta (3112)
oferta termin związania ofertą (12677)
milasystem (2)
uwzględnienie odwołania w części (13685)
zatrzymać wadium (949)
"art. 6a" (66)
niepodpisany formularz ofertowy (2058)
warunki konsorcjum (7666)
starpol (23)
językiem polskim (2744)
974/13 (5)
dokumenty jakie składa spółka cywilna (2834)
kio/uzp 814/10 (26)
rażaco niska cena dowody (2195)
art 22 ust 5 pzp (13589)
art 67 (3552)
definicja zamówienia (5809)
vii ga 36/09 (3)
brak przekazania dowodu uiszczenia wpisu zamawiającemu (6978)
kio/uzp 1432/09 (12)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2241)
odpowiadające swoim rodzajem (10729)
"art. 24 ust. 1 pkt 14" (34)
"harmonogram realizacji" (338)
partnerstwo publiczno-prywatne (97)
kio_1217_13 (3)
art. 24 ust.8 (6085)
1050/12 (5)
"art. 24aa" (162)
kod ean (7)
kio/uzp 1268/09 (3)
uzupełniajace (4477)
v ca 1500/08 (2)
kio/uzp 1120/08 (9)
art.46 ust.3 (1243)
potwierdzanie za zgodność (4316)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4467)
art 93 ust 4 (6315)
koszty postępowania (30177)
v ca 1174/08 (3)
1 grosz (25287)
wykładnia postanowień siwz (3800)
kio 1684/12 (5)
pozwolenie na użytkowanie (967)
tylko jeden wykonawca (13245)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1565)
lekkomyślność (84)
kio_749_13 (3)
poświadczenie bezpieczeństwa (648)
dokumenty podmiotów (11930)
"93 ust. 1 pkt 6" (227)
cofnięcie przystąpienia (3148)
polisa tajemnica (190)
kara umowna należyte wykonanie (893)
kio 1909/10 (2)
189 ust. 2 pkt 1 (6534)
art. 87 ust.1 (9368)
tronus (9)
treśc referencji (3919)
ga 162/10 (23)
"art. 60b" (22)
"prawa autorskie" (335)
art. 170 ust. 4 (895)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1275)
kio_167_11 (3)
"istotne zmiany umowy" (77)
kio/uzp 663/09 (18)
art.189 (7101)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (39)
kio 32/14 (16)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1372)
2064/14 (3)
kio_1785_14 (21)
629/12 (7)
250/12 (8)
67 ust. 1 pkt 1 (3487)
nadmierna kara umowna (329)
kio_2694_13 (5)
"wykaz osób " (1916)
kio 41/12 (20)
"dwie ceny" (47)
"iii czp 53/11" (101)
dobre obyczaje (782)
2345/10 (3)
ogłoszenie (19019)
art. 24b (115)
"wyjasnienia po terminie" (7)
szacowanie wartości (1465)
kio 2911/12 (6)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (273)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3617)
89 ust. 1 pkt 8 (12069)
art 136 (790)
ponowne wezwanie rażąco niska cena (1682)
za porozumieniem stron (1672)
gwarancja konsorcjum (2024)
"deklaracja zgodności" (864)
przesłanie kopii przystąpienia (783)
gsk (819)
protokół odbioru z uwagami (2719)
razaco_niska_cena (2527)
65/15 (10)
art. 36a ust.2 (230)
obowiazek_wezwania_wykonawcy_w_trybie_art_26_ust_3_ustawy_pzp_do_uzupelnienia_dokumentow_potwierdzajacych_brak_podstaw_do_wykluczenia_z_powodu_niespelniania_warunkow_o_ktorych_mowa_w_art_24_ust_1_ustawy_pzp (2)
błędne tłumaczenie (1450)
874/11 (5)
art. 89 ust. 1 pkt 7a (562)
omyłka formularz oferty (2469)
354 kc (255)
unizeto (167)
x ga 130/10 (1)
kio 1081/10 (6)
"zmiana wykazu osób" (7)
"brak tłumaczenia" (96)
kryterium aspekt społeczny (758)
referencje podwykonawca (1072)
rafako (65)
materiały promocyjne (172)
zobowiązanie osoby fizycznej (1405)
system operacyjny 29 ust. 2 (2190)
odtajnienie wykazu dostaw (260)
xii ga 151/08 (16)
art. 51 ust. 4 (3584)
krajowa instytucja rozliczeniowa (243)
katowice (4409)
631/13 (10)
kio_kd_58_10 (9)
c-126/03 (149)
"numer katalogowy" (304)
normy równoważne (1885)
dyskryminacja (684)
wykładnia literalna siwz (1672)
profesjonalista (937)
"art. 93 ust. 2" (61)
1501/14 (11)
wyjaśnienie treści siwz (12417)
błędny formularz cenowy (1696)
640/12 (2)
kio/ku 34/10 (10)
500/15 (21)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (505)
46/14 (15)
"wyjaśnienia oferty" (510)
kio/uzp 66/07 (10)
x ga 117/08 (2)
281/12 (19)
wysokość polisy oc (712)
"art. 58 kc" (114)
kryterium odległość (649)
2191/10 (9)
i ca 93/11 (5)
nadużycie prawa podmiotowego (302)
kio 1306/13 (3)
kio 1819/13 (6)
pisemne zobowiązanie podmiotu (3366)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (8041)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (86)
"art. 26 ust. 2b" (1649)
kio 827/13 (5)
art. 40 ust. 3 (6799)
błąd w gwarancji (1696)
dwie oferty w jednej kopercie (237)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1766)
razaco niska cena wydają się rażąco niskie budzą wątpliwości (889)
kio/uzp 391/09 (5)
koncesja podwykonawcy (175)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (146)
c-27/98 (8)
"otwarcie ofert" (3590)
zasada konkurencyjności (1671)
4 pkt 8 pzp (15362)
średniego rocznego zatrudnienia (206)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
kio 537/13 (4)
nieaktualna informacja z banku (694)
638/16 (4)
odpłatność umowy (209)
1815/11 (13)
"art. 17" (1273)
v ca 719/10 (1)
oc podmiot trzeci (294)
unieważnienie unieważnienia (10872)
art. 34 (4515)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3883)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (4273)
kio_2531_11 (5)
usługi turystyczne vat (50)
nie złożył formularza ofertowego (5207)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4835)
369/15 (8)
dokumenty nie wymagane (18133)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1038)
art. 41 pkt 7a (657)
xii_ga_429_09 (77)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
kio 2/11 (351)
kio/uzp 1891/10 (2)
678/08 (10)
"wykaz wykonanych usług" (980)
art.6a (66)
"24 ust. 1 pkt 17" (39)
"art. 25 ust. 1" (3792)
czyny nieuczciwej konkurencji (1814)
1774/13 (3)
szacowanie zamówienia (1515)
grupowe ubezpieczenie pracowników (43)
kluczowych części (2322)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy ramowej (218)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2153)
warunek budynek użyteczności publicznej (381)
rażąco niska cena opinia biegłego (261)
doświadczenie 3 lata zakończenie rozpoczęcie realizacji usługi (930)
zezwolenie konsorcjum (573)
nie otworzył oferty (6752)
urząd marszałkowski województwa podlaskiego (58)
"protokół postępowania" (3190)
kio_746_14 (4)
"90 ust. 1" (2280)
shanghai electric (8)
kio 1745/13 (7)
2037/12 (27)
agencja rynku rolnego (54)
doręczenie odpisu skargi (3035)
pisemność (52)
kontrola uprzednia (2301)
26 ust.2b (1689)
upadłość podwykonawcy (202)
przychód netto (462)
udostępnienie zdolności finansowej (1274)
art. 24 ust 2 pkt 1 (17704)
zaświadczenie z zus i us spółka cywilna (51)
kio_346_15 (11)
protokół dostawy (4267)
należyta staranność zamawiającego (4642)
kio 2220/10 (16)
termin uzupełnienia jedz (276)
sprint (132)
iii_czp_103_10 (25)
1982/14 (3)
transport sanitarny (660)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
x ga 349/09 (1)
zakres zamówienia (26816)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3984)
rażąco niska cena wyjasnienia (2627)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
błąd w cenie (2466)
"art. 150 ust. 3" (13)
nie zamieścił ogłoszenia (8610)
xix ga 156/07 (1)
jedna usługa (5156)
"art. 42 ust. 1" (148)
"nie figuruje w rejestrze płatników składek zus" (3)
"podział zamówienia " (515)
miejsce zamieszkania (949)
poddostawca podwykonawca (58)
iii ca 454/08 (2)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (105)
termin dostawy (13976)
xxiii ga 418/09 (4)
"ii ca 489/06" (42)
rażąco niska cena oferty (3229)
zmowa przetargowa pionowa (12)
wydruk krs (449)
naruszenie art. 87 ust. 1 (8185)
"zamówienia podobne" (429)
"gwarancje bankowe" (717)
dyscyplina finansów publicznych (1869)
kio 1735/11 (14)
forma dokumentów uzupełnianych (2380)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (33)
kio 1457/12 (8)
"usługi pocztowe" (433)
x ga 140/08/za (1)
ceny tajemnica przedsiębiorstwa (1701)
dowody na brak rażąco niskiej ceny (2396)
"koszty postępowania skargowego" (461)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (188)
art 89 ust. 1 pkt 2 (16374)
kio 1934/12 (30)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1 (5302)
zaniechanie odtajnienia (942)
"zamówienia uzupełniające" (770)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (710)
zamówienia in house (147)
naruszenie dyscypliny (1947)
2200/12 (4)
1980/12 (42)
kio 1910/11 (8)
art. 92 ust. 1 (3977)
czp 52/11 (139)
uslugi lesne (504)
oferta nie odpowiada treści siwz (11633)
podmiotowe kryteria oceny ofert (2045)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z ofertą (223)
kio_2615_14 (8)
kio 2307/14 (8)
x ga 311/10 (17)
akcept milczący (3)
uzp/zo/0-616/05 (3)
naprawy (1369)
kary umowne wygórowane (242)
"ujawnienie źródła zapytania " (9)
grecja (165)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (333)
art. 24 ust. 5 pkt 4 (16497)
związany z przedmiotem zamówienia (13368)
v ca 423/08 (14)
kio 854/12 (6)
613/12 (5)
błędna stawka podatku vat (1185)
referencje wystawione podwykonawcy (686)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8547)
zastrzeżenie kosztorysu (1389)
azbest (44)
38 ust. 4b (220)
vi ca 464/05 (79)
nie wpisał stawki podatku vat (599)
dorozumiana zgoda (327)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
czy można uzupełnić formularz cenowy (659)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (409)
fabrycznie nowy (946)
x ga 92/11 (7)
złożenie oferty po terminie (23390)
brak za zgodność z oryginałem (3257)
dożywotnia gwarancja (13)
zwraca odwołanie (6226)
disclosure scotland (16)
zobowiązanie podmiotów (6334)
rażąco niska cena ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (408)
"zmiana stawki podatku vat" (121)
2103/11 (3)
iv_ca_1299_09 (53)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (527)
art 140 (1575)
izrael (43)
"należyta staranność zamawiającego" (147)
stosunek pracy (7612)
roboty budowlane definicja (2624)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1802)
omyłka pisarska (1816)
kio 969/15 (6)
kio_uzp_54_07 (12)
kio 2685/10 (39)
kio 2131/10 (10)
"nieczytelny podpis" (150)
istota ceny ryczałtowej (1042)
art. 5 ust. 1a (4491)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (9745)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (448)
kio 2276/12 (5)
1164/11 (6)
v ca 960/02 (13)
1941/09 (12)
zlecenie dodatkowych robót przy wynagrodzeniu ryczałtowym (418)
kolektory słoneczne (120)
gwarancja wadialna konsorcjum (470)
gwarancja wykonawcy gwarancja producenta (1045)
41/14 (21)
"doradztwo prawne" (97)
self (59)
oświadczenie o niezaleganiu (872)
"nowy zarzut" (342)
baza magazynowo transportowa (98)
lepsze parametry (952)
art.138 (1007)
xix ga 175/10 (57)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2438)
36 ust. 4 (6530)
usługa dystrybucji stawka vat (85)
informacje ze strony internetowej dowód (3687)
generalny wykonawca (4006)
nieczytelne odwołanie (1434)
"oznaczenie strony" (77)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7335)
kio 1379/09 (16)
"art. 91 ust 3a" (79)
kio/ku 53/11 (4)
wprowadzenie w błąd (4166)
za pośrednictwem banku (1779)
"kryteria subiektywne" (39)
kio 2587/13 (7)
471/08 (4)
prawo wypowiedzenia umowy (1582)
531/12 (11)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (5380)
omyłka zmiana ceny (3065)
wyjaśnienia po terminie (16086)
oświadczenie o należytym wykonaniu (8001)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1573)
ix ga 37/06 (4)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (20138)
kryteria oceny ofert tonery (64)
v ca 1110/04 (17)
umowa regulująca współpracę (1032)
zerwanie umowy (163)
najem (243)
wiedza (5013)
c-199/85 (14)
kio 717/10 (8)
literalna wykładnia siwz (1915)
podział zamówienia na części (2595)
lotos (46)
autoryzacja producenta (329)
w zakresie prowadzonej działalności (11193)
art. 24 ust. 1 pkt. 19 (13113)
kio/uzp 231/08 (24)
usługi okresowe (1295)
art. 36b ust.2 (107)
opinia bankowa, tajemnica (187)
zamówienie z wolnej ręki utrata gwarancji (110)
113/16 (3)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1384)
kio 2709/10 (3)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (4368)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1649)
2479/11 (3)
kio 11/09 (368)
"183 ust. 2" (200)
certyfikaty (3445)
cesja polisy oc (10)
1117/11 (4)
kryteria równoważności (747)
w wykazie wskazał za dużo osób (1614)
"wykładnia językowa" (615)
przewlekłość postępowania (116)
kio 1918/12 (5)
usługi tego samego rodzaju (10728)
v ca 571/08 (17)
xxiii ga 203/09 (4)
"zobowiązanie producenta" (16)
skarga przystępującego (10496)
umowa o podwykonawstwo usługi (1083)
wariantowa (536)
uzupełnienie wyroku (8694)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (191)
1556/15 (5)
x ga 253/10 (1)
96 ust 3 (3356)
esri (39)
zamierzone działanie (5073)
istotna zmiana treści oferty (12106)
kio_uzp_1216_09 (6)
kio 1503/08 (6)
1512/13 (3)
kio 2762/13 (4)
poprawienie omyłki wynagrodzenie ryczałtowe (623)
678/12 (6)
iii ca 389/11 (3)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8903)
kodeks cywilny (5535)
zaświadczenie zus wydruk (71)
i cz 103/07 (1)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3519)
pomocniczy charakter kosztorysu (716)
podpis bez pieczątki (272)
iv ca 271/10 (4)
"udostępnienie potencjału finansowego" (9)
art.87 ust.1 (6129)
"częściowe odrzucenie odwołania" (94)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2631)
2474/12 (1)
kio 134/09 (19)
brak oferty (19618)
iso konsorcjum (339)
2337/10 (5)
ceidg z datą po terminie składania ofert (62)
ceidg data wydruku (33)
równe traktowanie (12751)
kio_42_12 (17)
1641/12 (7)
gwarancja bankowa musi zawierać (832)
art. 4 pkt 3 lit. g (2694)
art. 27 (13111)
powiązania kapitałowe (363)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
2776/14 (4)
art. 82 ust. 1 (3384)
"art. 101 ust. 3" (12)
684/12 (9)
"różne stawki podatku vat" (159)
"ze strony internetowej" (1003)
kio 439/10 (12)
brak części kosztorysu (2147)
umowa zlecenia (2883)
niemiecki rejestr handlowy (76)
zmiana terminu wykonania zamówienia (12564)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (293)
wadium w kasie zamawiającego (109)
odwrotne obciążenie vat (199)
zbyt wysokie kary (248)
raty (874)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (328)
2480/13 (4)
konsorcjum wadium (1217)
pbg (108)
oświadczenie producenta o gwarancji (1514)
istotna zmiana umowy termin (11260)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2653)
nakazuje unieważnienie postępowania (12077)
pełnomocnictwo (4847)
"rażaco niska cena" (2837)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (1084)
odwołanie przez niepelny skład skład konsorcjum (2713)
ricoh (26)
wadium wniesione po terminie (2628)
tco (27)
zakres krk (569)
dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w niemczech (15)
769/09 (12)
dialog poufny (30)
kio/ku 83/10 (24)
odtajnienie oferty (994)
26 ust. 2c (464)
art. 5 ust. 1 a (29312)
word warszawa suzuki (2)
kio_1223_11 (3)
art 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
ważność referencji (550)
odrzucenie oferty (20376)
ocena metodologii (605)
sektorowe (1100)
2179/10 (7)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
zmiana knr w kosztorysie ofertowym (293)
"87 ust. 2 pkt 2" (461)
"art. 99" (340)
c-393/06 (16)
"stan nowy jork" (3)
zmiana kryteriów oceny ofert (7054)
procedura przyspieszona (317)
wadium wpłacone w kasie (36)
wykonawca nie załączył szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (5746)
"art. 17 ust. 3" (104)
inżynieria cenowa (154)
zakończyć nie rozpocząć i zakończyć (1398)
przeprowadzenie prezentacji (891)
kio/uzp 1465/08 (5)
38 ust. 1 (5663)
x ga 223/07 (7)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (236)
1191/08 (3)
art. 26 ust. 3a (1659)
395/14 (9)
zezwolenie na zbieranie (291)
dowód opłaconej polisy (451)
xix ga 471/08 (2)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2661)
kontrola doraźna (1381)
brak podpisu pod ofertą (2623)
fidic warunek (327)
kio 2328/15 (2)
2966/13 (4)
przekaz pocztowy (70)
"komisja przetargowa" (1590)
xix ga 225/10 (16)
x ga 83/06 (3)
kolor samochodu (71)
v ca 2214/06 (115)
niezgodność sposobu realizacji z pfu (206)
uzupełnianie jedz (30)
upływ terminu związania z ofertą (6113)
zero w kosztorysie (2076)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (168)
oświadczenia producenta (4793)
2127/10 (3)
zmiana podwykonawstwa (905)
wysokość posiadanych środków finansowych (4570)
1881/15 (4)
"art. 38 ust. 4" (1028)
890/12 (4)
"kody źródłowe" (284)
"aktualne na dzień składania ofert" (226)
kio 222/15 (3)
tego samego producenta (5288)
"przenoszenie kosztów" (44)
brak wyceny jednej pozycji (2222)
istotne elementy oferty (10607)
darowizna (79)
viii ga 244/09 (2)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (5562)
przedłużenie terminu składania ofert bez modyfikacji siwz (775)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (612)
informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego (8219)
"zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego" (6)
kio 1418/12 (18)
kio/uzp 233/10 (5)
"art. 22a ust. 1" (88)
"istotna zmiana treści oferty" (578)
rażąco niska cena ochrony (1551)
wadium w języku obcym (90)
"cena 0 zł" (38)
"nowy styl" (20)
vi ga 46/07 (5)
brak wykazu (8016)
przejęcie praw autorskich (55)
x ga 83/06/p4 (3)
maksymalna cena (3076)
dostawa tonerów (105)
kio_120_14 (4)
art. 151 pzp (969)
opinia użytkownika (944)
koszty (30269)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3695)
kio_2829_12 (9)
wartość szacunkowa (5388)
art.142 (652)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3505)
zaokrąglanie cen jednostkowych (61)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (5163)
"xii ga 151/08" (11)
668/13 (4)
nowy zarzut (9116)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji" (106)
zmiana treści oferty (13890)
kio 30/14 (32)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (6306)
kio/uzp 275/10 (10)
wycofanie+oferty (115)
koszty pośrednie (3261)
"art. 27" (1460)
1239/13 (12)
do realizacji których te zdolności są wymagane (4029)
usługi ubezpieczeniowe (1231)
471/12 (19)
vi ga 174/11 (1)
"art. 138c" (134)
jakościowe kryteria oceny ofert (1358)
zarządzanie projektem (2913)
nieprawidłowa punktacja (1362)
brak wskazania stawki podatku vat w ofercie (1286)
iso 9001:2008 (85)
xii ga 92/12 (37)
"potencjał finansowy" (207)
brak formularza ofertowego (4322)
art. 142 (1585)
wskazanie znaków towarowych (963)
ii ca 460/05 (8)
organizacja szkoleń (606)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (91)
kio 2784/14 (23)
żądanie dokumentów zbędnych (9339)
enea operator (68)
unieważnienie (16773)
kio/uzp 107/09 (18)
certyfikat iso lub równoważny (289)
"lub równoważne" (1148)
dostawa posiłków (155)
kio 2055/13 (7)
dzielenie na części (984)
2708/15 (3)
§ 6 ust. 2 (26911)
xii ga 11/09 (46)
art. 29 ust.2 (24585)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
niepriorytetowe* (822)
viii ga 137/12 (17)
wydruk z systemu (1640)
oferta złożona przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego (157)
niezależny podmiot (7047)
"cena nierealna" (483)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1987)
nie wezwał do uzupełnienia dokumentów (5918)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (374)
zarzuty (24952)
art.22 ust.1 (6743)
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej polskiej (390)
wady gwarancji wadialnej (124)
v ca 84/07 (10)
zmiany umowy z wolnej ręki (1128)
dzielenie zamówienia art. 32 (479)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10351)
cofnięcie skargi (5345)
"dzielenie zamówienia na części" (171)
kio_1220_12 (3)
art. 68 kc (554)
art. 17 ust. 3 (14333)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (727)
opinie bankowe (553)
gwarancja (5124)
"26 ust. 2e" (30)
komisja przetargowa (2862)
naruszenie art. 42 ust. 1 (4345)
kio 2688/10 (2)
faktura należyte wykonanie umowy (1755)
542/11 (13)
"89 ust. 1 pkt 2" (9377)
opinia banku aktualna na dzień złożenia (441)
kio 2708/14 (6)
ochrona ubezpieczeniowa (1115)
kio_2397_11 (4)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1779)
art. 5f (46)
adblue (14)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1233)
taki sam bilans ceny i innych kryteriów (565)
1049 (74)
ocena koncepcji (1499)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (579)
instrumenty finansowe (768)
238/12 (36)
e certis (27)
"wizji lokalnej" (507)
norma wycofana (686)
205/15 (4)
"art. 182 ust. 3" (446)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (561)
"kosztorys szczegółowy" (312)
art. 89 ust.1 pkt 7b (190)
437/13 (11)
wykluczenie wadium (2273)
kio 758/15 (9)
brak okresu gwarancji w ofercie (3327)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1586)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (6)
kio 762/13 (7)
kio 2421/11 (2)
brak terminu gwarancji w ofercie (4319)
prekwalifikacja (158)
miarkowanie kar (124)
art.93 ust.1 pkt 4 (4241)
wysokość obrotów na rachunku (1916)
1910/09 (2)
83/13 (14)
"art. 131a" (40)
tajemnica przedsiębiorstwa kryteria oceny ofert (1168)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3912)
poręczenie bankowe (269)
świadczenie niemożliwe odrzucenie oferty (2723)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z ustawą (18846)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1518)
naruszenie zasady równego traktowania (11650)
zmiana wykazu (5802)
kredyt kupiecki (21)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2694)
"brak ceny" (52)
kio/uzp 1636/09 (3)
zamawiający dysponentem postępowania (383)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1610)
nadmierne warunki udziału (2118)
zaostrzenie warunków (250)
wskażniki finansowe (1159)
689/11 (37)
południowa obwodnica warszawy (38)
budowa a przebudowa drogi (882)
karta oceny ofert (2484)
wymóg jednego producenta (4082)
"odwołanie jest przedwczesne" (27)
funkcjonalność system (2076)
1028/15 (3)
639/12 (2)
pojęcie zarzutu (3561)
"brak formularza cenowego" (4)
warunki ekonomiczne (4343)
krk z niemiec (50)
kio_uzp_874_09 (9)
"uzupełnienie faksem" (6)
zus spółka jawna (170)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1208)
atest higieniczny (106)
zasada jednokrotnego wezwania (892)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (17015)
"191/14" (10)
cena jednostkowa 1 grosz (3133)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (11587)
kio 2931/13 (4)
kio_2754_11 (12)
kio/uzp 799/08 (8)
art 67 ust 1 (3538)
odrzucenie rażąco niska cena (2805)
oryginał gwarancji bankowej (426)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
wezwanie do uzupełnienia dodatkowe punkty (4191)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (14962)
26 ust 3 (16382)
x ga 110/09 (92)
kio_665_13 (10)
warunki zmiany umowy (10607)
odpowiedź na odwołanie (16160)
645/13 (5)
prawo opcji na roboty budowlane (343)
próbka treść oferty (987)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (54)
ii ca 796/14 (6)
zasada pisemności (507)
1463/08 (17)
"warunki przedmiotowe" (301)
oddział przedsiębiorcy (976)
"wspólnota mieszkaniowa" (77)
2388/11 (2)
1565/12 (4)
przecinek (84)
1515/14 (8)
postać leku (214)
xxiii ga 380/11 (10)
rażąco niska cena zaprojektuj i wybuduj (140)
niska cena (3054)
kio 509/12 (5)
oferta w języku obcym (670)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (340)
jednorazowe wezwanie (682)
szpital czerniakowski (26)
wolna ręka prawa autorskie (242)
pozacenowe kryteria oceny ofert (297)
istotna zmiana (13652)
oryginalne części (1168)
800/12 (14)
warunkowa gwarancja (289)
kio/uzp-606/11 (11)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (164)
x_ga_332_09 (6)
kio 2452/11 (5)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (933)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1736)
"art. 51 ust. 1a" (101)
aport (56)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1100)
udostępnienie zasobów polisa (235)
kio_806_11 (7)
kio_1730_11 (13)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1582)
ubezpieczenie rażąco niska cena (610)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1728)
kio_2796_11 (5)
przychód netto ze sprzedaży (310)
kio 109/13 (23)
"cena ryczałtowa" (1188)
2866/12 (10)
kio/uzp 301/10 (5)
"przesłanie kopii przystąpienia" (24)
parkomaty (14)
niepełna lista członków grupy kapitałowej (117)
zasada proporcjonalnosci (774)
sprawozdanie finansowe (1358)
niska cena jednostkowa (1269)
samowolne uzupełnienie dokumentów (92)
obliczenie terminu składania ofert (3096)
informacja banku tajemnica (298)
1199/12 (9)
unieważnienie postępowania (16770)
pełnomocnictwo do składania ofert (3195)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1790)
zły formularz cenowy (189)
kio 1060/13 (4)
kio 873/12 (5)
solidarna odpowiedzialność (597)
nowe okoliczności (8692)
xii ga 186/13 (13)
v ca 2056/07 (32)
równoważność certyfikatów (337)
"dialog konkurencyjny" (551)
brak wskazania terminu realizacji (8933)
brak pkd (168)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (156)
art.29 ust. 1 (4259)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (10063)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (259)
2219/11 (3)
"wartość zamówienia podstawowego" (237)
2160/10 (3)
żądanie oświadczenia producenta (3741)
kio_2821_14 (6)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1197)
czynność techniczna (12233)
usługi artystyczne (166)
kio 1669/14 (5)
1705/14 (12)
grupa kapitałowa zmowa (78)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5598)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (6284)
ii ca 88/09 (62)
v ca 77/08 (2)
"wykazanie równoważności" (170)
opłacona faktura (317)
kio_1617_14 (5)
ii ca 584/05 (20)
kio 398/15 (7)
dokumenty żądane od podwykonawców (2180)
zawieszona działalność gospodarcza (304)
gwarancja jakości jako kryterium oceny ofert (1333)
355 kc (326)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (920)
brak podpisu na oświadczeniu (2567)
uprzywilejowanie wykonawcy (1492)
zamówienia sektorowe (1098)
polisa certyfikat (286)
in post (296)
iata (20)
kio_1348_13 (7)
system pobierania krwi (133)
458/09 (14)
art.26 ust.3 (8713)
art. 5 ust. 1 (29326)
"wyrok kio" (12785)
uprawnienia geodezyjne (331)
polecenie zmiany (580)
falsus procurator (13)
kosztorys ofertowy tajemnica (297)
2819/12 (6)
wojskowa agencja mieszkaniowa (44)
iberdrola (14)
średnia arytmetyczna cen (747)
najwyższa staranność (1626)
kio 426/15 (4)
"przyczyn technicznych" (472)
uzp/zo/0-973/07 (3)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7958)
c-275/98 (15)
obejście prawa gmina prawo zamówień (187)
test proporcjonalności (171)
"187 ust. 3" (221)
faktura jako należyte wykonanie (1895)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
nieplanowane zamówienie (2763)
"art. 29 ust. 3a" (23)
2031/14 (10)
rażąco niska cena dostawy (1138)
izba nie może nakazać unieważnienia postępowania (10419)
ukraina (103)
1980/09 (13)
x ga 45/08/za (1)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1850)
189 ust. 2 pkt 2 (6530)
kio 1877/14 (6)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (232)
1231/13 (7)
pfizer (12)
banery (7)
art 7 ust 1 (31700)
iv ca 1148/08 (1)
innej omyłki (3909)
grupie kapitałowej (828)
uzupełnienie certyfikatu (1775)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1640)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (854)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1898)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1281)
referencje w ramach grupy kapitałowej (253)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (181)
podwykonawstwo usługi (1173)
"26 ust. 4" (2514)
x ga 168/11/za (1)
brak zestawienia materiałów (2834)
"usługi niepriorytetowe" (109)
ponowne wezwanie (7494)
samodzielnie uzupełnił (2322)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (119)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1296)
uchylił się od podpisania umowy (2295)
vii ga 147/08 za (12)
zmiana oferty wstępnej (2078)
2064/15 (4)
odwołanie bezprzedmiotowe (2151)
"art. 22 ust. 4" (1106)
32/14 (30)
629/13 (8)
kio_2861_13 (3)
in house (147)
kio 41/13 (15)
potrącenie (593)
proporcjonalne warunki (1820)
czyn nieuczciwej (6003)
prezentacja, próbki, testy (90)
2817/10 (13)
udostępnienie osób (3868)
1264/15 (2)
manipulowanie (296)
kio 2081/12 (8)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1673)
magellan (12)
francja (464)
kio_887_12 (5)
zwrot próbek (521)
brak podpisu kosztorys ofertowy (311)
"zamówień publicznych" (32140)
kio_532_13 (4)
omyłki (4293)
należyte wykonanie (10051)
itil (49)
161/14 (29)
brak terminu płatności (2759)
zawieszenie działalności gospodarczej (313)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (192)
cesja umowy (144)
brak ceny w formularzu cenowym (2277)
kserokopia pełnomocnictwa (417)
wskaźnik płynności (126)
rejestr instytucji szkoleniowych (74)
"zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. " (166)
brak wpływu na wynik postępowania (12628)
"korzystne dla zamawiającego" (421)
naruszenie art. 86 ust. 1 (2552)
"opis przedmiotu zamówienia" (8375)
"1 zł" (155)
art. 96 ust. 3 pzp (2155)
art. 89 ust. 1 pkt 7b (190)
kio_uzp_1249_09 (11)
parafowanie umowy (313)
definicja dostawy (2823)
złożenie wyjaśnień po terminie (15596)
"podział spółki" (13)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1989)
758/10 (4)
rozszerzenie rękojmi (271)
wielokrotne uzupełnianie (867)
art 8 ust 3 (23198)
odbieranie odpadów (542)
wykaz wykonanych usług (6056)
"art. 90 ust. 2" (1047)
1671/11 (2)
nie przedłużył terminu związania ofertą (2237)
29 ust. 1 (31057)
"art. 91 ust. 2" (558)
prezentacja próbek (212)
kio 1469/10 (21)
c_513_99 (35)
v ca 537/08 (12)
xix ga 40/08 (16)
nieistotna zmiana umowy (10248)
105/13 (11)
"karty katalogowe" (787)
wpis od odwołania na dwie części (8487)
xii ga 731/14 (3)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
oferty nieporównywalne (2154)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (60)
postanowienie uwzględnił odwołanie (19493)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2436)
kompatybilność (448)
ii ca 1211/09 (15)
niejasności na korzyść wykonawcy (385)
krk (591)
x ga 255/09/za (2)
udostępnienie pracowników (2204)
wykaz robót (5006)
939/10 (12)
kio/kd 58/10 (11)
spóźnione odwołanie (1884)
oferta oferta wariantowa (531)
"interwencja uboczna" (77)
kio 4/13 (108)
znak towarowy (972)
nieproporcjonalne warunki udziału w postępowaniu (2112)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8910)
warunki udziału nieproporcjonalne (1746)
składki na ubezpieczenie zdrowotne w niemczech (28)
"nie krótszym niż 10 dni" (157)
26 ust. 2 b (12979)
doświadczenie komplementariusza (85)
pojęcie dostawy (2173)
równoważność pozorna (187)
2246/10 (3)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (227)
know (531)
v ca 2214/16 (5)
766/09 (26)
gispro (21)
v ga 127/11 (1)
kio 64/13 (17)
office (220)
iv csk 626/2013 (9)
kio 1912/11 (9)
wadium w kilku formach (432)
umowa o pracę (9456)
aktualny krs oznacza (752)
181/08 (6)
"umowy zlecenia" (408)
instytut monitorowania (116)
"zamienne" (1552)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (430)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
wykaz osób (6192)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (287)
związania ofertą (15095)
ii_csk_675_10 (26)
kio 537/14 (6)
"29 ust. 4" (73)
usługi ubezpieczeniowe (1138)
wybór trybu (17925)
dostawa samochodów (616)
gazy medyczne vat (56)
ii ca 304/08 (1)
zmiana korzystna dla zamawiającego (3175)
criminal record check (3)
iii ca 1904/14 (2)
1239/14 (2)
niezgodność próbek z siwz (568)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (571)
szwedzkie krk (8)
oferta niezabezpieczona wadium (1579)
art. 42 ust. 1 (4687)
informacja banku forma (920)
"wiedza i doświadczenie" (1278)
1493/08 (10)
407/12 (3)
radomsko (134)
wartość polisy oc (551)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (197)
wysokość wadium (2490)
art. 36 ust. 1 pkt 14 (5076)
jednostka notyfikowana (331)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (21)
"należyte wykonanie umowy" (1509)
kio_2419_14 (7)
roczny obrót (523)
zasada języka polskiego (2332)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (267)
jednoznaczny (13309)
"kredyt w rachunku bieżącym" (74)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
zaświadczenie z krk nie figuruje (124)
oryginalne tonery (57)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (208)
"budynek użyteczności publicznej" (266)
uchylanie się od podpisania umowy (812)
jedz art. 26 ust. 3 (343)
x ga 427/10 (2)
kryteria oceny ofert subiektywne (1119)
x ga 46/12 (10)
"kio/kd 20/09" (5)
roboty wykonywane w ramach zamówienia dodatkowego art. 67 § 1 pkt 5 zamówienie z wolnej ręki (400)
zorganizowana część przedsiębiorstwa (582)
wpis do rejestru (3046)
zezwolenie na zbieranie odpadów (268)
143c (28)
354/10 (4)
legitymacja czynna konsorcjum (181)
x_ga_337_07 (7)
kio/uzp 20/09 (107)
fundusz inwestycyjny (435)
równoważność (1175)
v ca 440/06 (7)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1928)
art. 46 ust. 3 (4468)
zawiadomienie o zatrzymaniu wadium (309)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
kio/uzp 959/09 (44)
rażąco niska cena 1 grosz (2561)
"zamówienie mieszane" (23)
27 ust. 5 (12268)
próbek (1025)
tyco (80)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (1003)
art. 30 ust. 4 (15495)
art. 36b (107)
wadium w formie kopii (489)
erp kryteria oceny ofert (89)
kio 1737/14 (9)
opinia (7053)
art. 4 pkt 5 (25676)
xii ga 37/09 (3)
ix ca 724/08 (1)
odpady komunalne (1171)
art. 144 ust. 1 pkt 2 (1413)
"uwzględnia skargę" (602)
kary umowne kryterium (589)
kio_1206_11 (3)
wznowienia (455)
"generalny wykonawca " (467)
tożsamość czasowa (219)
"art. 51 ust. 2" (151)
energia elektryczna (805)
konsorcjum pełnomocnictwo (2304)
wybór po terminie związania ofertą (10945)
art. 93 ust 1 pkt 7 (6408)
brak wyceny materiału (2193)
gorzów wielkopolski (456)
vi ga 92/07 (1)
kio_1957_16 (5)
dopuszczalność zmiany umowy (1787)
"uwzględnia opozycję" (142)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (287)
kara umowna za zwłokę (332)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (11)
kio 1586/13 (2)
uzp/zo/0-42/07 (2)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (8111)
losowanie (19)
płatności częściowe (1065)
odwołujący nie ma interesu (13390)
dysponuje lub będzie dysponował (5325)
kio 869/10 (19)
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (172)
przystąpienie do części zarzutów (9374)
nieoznaczona koperta z ofertą (273)
"polisa oc związana z przedmiotem zamówienia" (2)
art 24 (18272)
"zmiana istotna" (442)
brak podania nazwy podwykonawcy (1118)
art. 182 ust. 6 (2897)
nadmierny warunek (1695)
kio_514_11 (5)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2405)
ważność krk (118)
art 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
art. 26 ust 2b (2485)
omyłka pisarska w jedz (39)
art. 94 ust. 1 (2582)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2417)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4596)
art. 187 ust. 8 (6170)
v cz 48/05 (3)
v ga 1/12 (322)
kio_uzp_619_08 (13)
brak odpowiedzi na wezwanie (8258)
uzupełnienie dokumentów forma (4614)
1002/13 (3)
856/11 (3)
łączenie polis (276)
vi ga 7/09 (15)
podpis parafka (40)
uzupełnienie tłumaczenia (1759)
warunki zmiany umowy 144 (903)
harmonogram (1935)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2354)
zawarcie umowy (16282)
licencja na wykonywanie transportu (269)
usługi społeczne (3327)
umowa ramowa kary umowne (97)
"wskaźnik rentowności" (24)
podpis bez pieczęci (405)
interpretacja siwz (5311)
vi gz 61/10 (1)
kampania reklamowa (39)
1716/14 (4)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (1034)
xix_ga_461_12 (14)
odstąpienie od umowy (3126)
"doświadczenie członka konsorcjum" (23)
brak formularza oferty (7112)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (30)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (33)
zmiana stawki (2913)
kto wystawia referencje (395)
impel security (141)
"nadmierny formalizm" (136)
"wartość polisy" (67)
ii ca 2717/15 (2)
aktualny krs (1103)
uniwersytet medyczny w łodzi (153)
termin zawarcia umowy (15514)
180 ust.4 (3949)
wymóg przynależności do izby (473)
informacja banku (1650)
xix ga 599/06 (3)
oświadczenia wiedzy (8774)
"biuletyn nr 2" (7)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (227)
oględziny (366)
1319/10 (3)
150/12 (25)
system for award management (4)
materiały producenta (3534)
niekompletna lista grupy kapitałowej (69)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
ustalone standardy jakościowe (770)
art. 5 ust. 1b (1467)
tłumaczenie sysmark (17)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (299)
kurs walut (188)
prawo opcji przewyższa (54)
1323/12 (9)
udostępnienie polisy (413)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (328)
dokumenty w formie pisemnej (4070)
"nie będzie brał udziału" (673)
230 ksh (51)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (420)
opis równoważności (1028)
"sprzęt medyczny" (533)
społeczne kryterium oceny ofert (2810)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (977)
tryb postępowania przetarg ograniczony (21805)
roboty uzupełniające (2692)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (4468)
ii ca 1285/12 (71)
kielce (1021)
krk austria (27)
2398/11 (6)
5.000.000 (384)
kio_kd_42_10 (3)
kio 1479/15 (4)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1280)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (686)
36 ust. 5 (6500)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2283)
"umowa warunkowa" (13)
certyfikat fifa (51)
zapytanie o cenę przesłanki (2407)
wyjaśnienia wykonawcy (15801)
należyta staranność wykonawcy (4633)
"art. 84" (405)
v ca 569/08 (3)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2589)
rzetelność wykonawcy (1414)
c‑689/13 (28)
art. 17 ust. 3 pzp (10261)
zysk wykonawcy (2616)
kio_551_12 (5)
kio/uzp 218/08 (32)
kawa (653)
camco (18)
"bieg terminu związania ofertą" (278)
usługi geodezyjne (459)
najem sali (19)
kio 532/13 (5)
"negocjacje z ogłoszeniem" (777)
1495/14 (6)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1168)
4pi (37)
złożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie (5316)
zmiana umowy roboty dodatkowe (4529)
vat błąd w obliczeniu ceny (1398)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1455)
uznanie rachunku (6395)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (4301)
protokół końcowy (1920)
636/12 (7)
te same referencje (3621)
odrzucenie oferty wstępnej (1708)
art. 15 (23755)
766/13 (6)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (17)
vi ca 527/05 (22)
oświadczenia podmiotów trzecich (4227)
kio 2294/12 (7)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
wartość realizowanego zamówienia (7292)
kio 974/13 (4)
"xii ga 102/09" (78)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (121)
kio 35/15 (12)
iii ca 199/06 (2)
karnego (1488)
dostawa w usłudze (6932)
ochrona osób i mienia rażąco niska cena (145)
art. 101 ust. 3 (1652)
kio 2709/11 (3)
thales (89)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (2113)
508/10 (5)
iv ca 508/05 (5)
ubezpieczenie konsorcjum (1314)
uzupełnienie wykazu osób (3819)
powtórzenie aukcji elektronicznej (277)
kio/kd 7/11 (17)
nazwa podwykonawcy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (473)
kio 2964/13 (3)
art. 89 (15179)
art. 387 kc (373)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (562)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (8313)
meble (418)
kio_1469_10 (18)
aktualność dokumentów (572)
skarga do sądu (30436)
lek referencyjny (50)
"kontrola uprzednia" (391)
zbyt długi okres gwarancji (223)
koncept (271)
"art 25 ust 1 pkt 2" (860)
wartość szacunkowa usługa okresowa (420)
zmiany nieistotne (13652)
xix ga 258/08 (15)
"zasada swobody umów" (439)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (434)
szacowanie (1526)
jedyne kryterium cena (7429)
omyłki w gwarancji wadialnej (305)
pkp s.a. (1093)
"moment zakończenia postępowania" (20)
v ca 307/09 (10)
kio/kd 19/10 (24)
"oferta nieważna" (613)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (49)
74/14 (14)
brak ogłoszenia (14108)
iv ca 357/15 (14)
kio/uzp 27/09 (111)
domniemanie rażąco niskiej ceny (744)
związanie ofertą (13558)
24 ust. 1 pkt 19 (13113)
ii ca 1351/07 (1)
informacja ze strony internetowej (5816)
"obiektywne potrzeby" (473)
kio 2970/13 (5)
podmioty trzecie (2221)
interesu (14790)
adhezyjna (102)
xxiii ga 345/16 (3)
usługi kompleksowe a vat (820)
kio_2793_12 (3)
nadzór autorski wolna ręka (118)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1585)
kio 2362/15 (8)
tłumaczenie na język polski (1425)
gwarancja w kopii (1282)
tożsamość podmiotowa (397)
kio_uzp_992_09 (57)
interes przystępującego (7039)
nowy podwykonawca (2000)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (637)
"kio 1185/15" (11)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (9650)
x ga 60/08 (3)
żadanie certyfikatu (2643)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (901)
zamówienia tożsame (4691)
wykonawca jest podwykonawcą (3171)
kio 1611/11 (3)
nieuprawnione żądanie dokumentów (8318)
xii ga 308/08 (3)
krk słowacja (2)
"zmiana formy wniesienia wadium" (3)
kio/uzp/45/10 (3)
dostawa bonów (69)
odwrócenie ciężaru dowodu (69)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2219)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3833)
milcząca zgoda (173)
kio/uzp 430/08 (2)
rażąco niska cena brak dowodów (2026)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4717)
kio 507/13 (3)
art.+94+ust.+3 (123)
politechnika częstochowska (16)
"art. 9a" (15)
kio/31/11 (5)
art.17 (1273)
xix_ga_268_09 (10)
powołanie biegłego (676)
podatki lokalne (604)
26 ust. 2d (358)
kio 445/12 (8)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (51)
kio_109_13 (17)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (807)
kryteria wyboru (8999)
niepodpisany formularz cenowy (1190)
1560/15 (5)
art. 5 ust. 1 b (20969)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
kio/uzp 680/08 (4)
kio 2074/13 (4)
nieskuteczne przystąpienie (6539)
gwarancja wadialna warunkowa (82)
1071/14 (9)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5882)
x ga 247/09 (1)
kio/uzp 58/09 (33)
kio_366_13 (7)
istotne zmiany w treści oferty (12106)
art. 17 ustawy pzp (12680)
iii czp 146/93 (23)
stosuje się odpowiednio (8844)
kio 1164/11 (6)
iv ca 1323/08 (1)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1701)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (3239)
"nieprawidłowa stawka vat w specyfikacji (1628)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1466)
kryteria selekcji (193)
"związanie wyrokiem kio" (6)
żądanie polisy oc (576)
38 ust. 2 (5662)
ix ga 392/13 (21)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (204)
żywienie w szpitalu (177)
roboty tożsame (2482)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4917)
2527/10 (3)
brak pieczęci (663)
alstal (55)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2248)
data wystawienia krs (321)
ncbr (4)
regenerowane (46)
tamex (65)
"data pełnomocnictwa" (18)
podwykonawstwo serwis (200)
niezaskarżenie wezwania (3112)
zatarcia (106)
kio/uzp 215/09 (7)
it expert (158)
krk anglia (10)
kio 1348/13 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa karty katalogowe (134)
x ga 33/09 (4)
brak tłumaczenia gwarancji (894)
rażąco niska cena usługa (2281)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (2049)
użyczanie zdolności finansowej (121)
zagospodarowanie odpadów komunalnych (668)
interes faktyczny (10891)
oferta nieporównywalna (2154)
uzupełnienie ceidg (89)
krk podmiotów zagranicznych (100)
proporcjonalny warunek (1520)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3571)
inna cena cyfrowo i słownie (620)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2405)
pozwolenie na użytkowanie referencje (226)
"zamówienia in house" (15)
art.91 ust.3a (141)
kalkulacja ryzyk (903)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1242)
wyłączny dystrybutor (716)
kio_ku_34_10 (9)
"zmiany umowy" (783)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (43)
szkolenia (2845)
v ca 47/07 (20)
poprawienie ceny jednostkowej (1329)
1141/15 (3)
"treść oferty" (9249)
pełnomocnictwo uwierzytelnianie (49)
kio 476/12 (4)
jawność postępowania (1653)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3991)
ciężar dowodu rażąco niska cena (1038)
ograniczenie zakresu zamówienia (20856)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1685)
branie udziału w realizacji części zamówienia (256)
francuskie krk (22)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1594)
uchylanie się od zawarcia umowy (1316)
"samodzielne uzupełnienie" (61)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (597)
rabat kryterium oceny ofert (399)
oferta równoważna (3252)
1363/11 (3)
"ubezpieczenia na życie" (30)
chiński (88)
brak podziału zamówienia na części - uzasadnienie (2548)
błędny podatek vat (1646)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (611)
kio 430/14 (8)
817/11 (12)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (566)
xxiii_ga_1313_15 (21)
niedozwolona zmiana oferty (1669)
sukcesja uniwersalna a referencje (21)
disclosure of scotland (16)
i ca 88/07 (3)
brak nakładów (1696)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
192 ust. 2 (13052)
kio 1779/13 (6)
kio 2742/14 (4)
"niemożność porównania ofert" (19)
1353/12 (11)
odrzuca skargę koszty (20423)
odwołanie bez podpisu (3045)
balice (82)
opis przedmiotu zamówienia siwz (11414)
kio 2529/15 (4)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (110)
windows (417)
odrzucenie oferty brak tabeli elementów scalonych (246)
obronności i bezpieczeństwa (178)
gwarancja po angielsku (310)
dane osobowe (1920)
kio 2049/13 (3)
624/12 (2)
inspektorat uzbrojenia (123)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2347)
zmiana podmiotowa konsorcjum (1054)
art 24b (115)
kio 223/11 (4)
1408/13 (3)
harmonogram rzeczowo-finansowy (536)
hyundai (25)
biegłego (1939)
prawo pocztowe (2537)
interpretacja podatkowa (1221)
zmiana formularza cenowego (2162)
pełnomocnik konsorcjum (5277)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (186)
art. 36b ust. 1 (107)
brak otwarcia oferty (5097)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (5)
sanepid (36)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (9656)
"kryteria podmiotowe" (151)
partnerstwo (201)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (486)
deweloper (27)
świadectwo przejęcia (234)
kryterium niemierzalne (183)
i csk 293/07 (76)
jawność rozprawy (1093)
x ga 284/11/za (1)
kosztorys szczegółowy uproszczony (426)
art 32 (5817)
czyścioch (33)
kio 701/11 (5)
"termin na uzupełnienie dokumentów" (153)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1184)
uszczegółowienie oferty (1340)
kio uzp 184/10 (12)
nieprawdziwe informacje wina (148)
gdańsk (1245)
iii czp 66/95 (48)
próbka jako dokument (869)
kio_1582_11 (6)
art. 29 ust.3 (18269)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (154)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2404)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1965)
c-218/11 (14)
doradztwo konsultacje (356)
kio 345/09 (10)
kio 11/14 (172)
"art. 187 ust. 3" (219)
"handel referencjami" (38)
ix ca 182/06 (3)
termin płatności składki po upływie terminu składania (414)
144 ust. 1 (1269)
nieodrzucenie oferty (20376)
art. 85 ust. 1 (3380)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2627)