Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

sprzeczność oferty z siwz (5050)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (546)
sobot (305)
korekty (2147)
essentialia negotii (317)
uchylanie się od podpisania umowy (812)
2079/14 (5)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (8547)
kio_2793_10 (30)
ryczałtowe ceny jednostkowe (1077)
ryczałt kosztorys ofertowy (293)
oferta treść oferty (21815)
dokumenty uzupełnione faksem (973)
kio 266/14 (5)
"gwarancja jakości" (294)
inna oczywista omyłka (2728)
kio 1721/11 (13)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12336)
nie odczytany formularz ofertowy (440)
"uzupełnienie faksem" (6)
354/13 (16)
brytyjski krk (14)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (7383)
roboty budowlane definicja (2624)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1778)
rola wadium (378)
677/15 (6)
nakazuje unieważnienie postępowania (12077)
zakres_dokumentow_jakie_przedstawia_wykonawca_na_potwierdzenie_spelniania_warunkow_podmiotowych_w_sytuacji_w_ktorej_korzysta_z_potencjalu_podmiotu_trzeciego (9)
budynek użyteczności publicznej (454)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
66/16 (18)
podatek vat (2883)
"udostępnienie zasobów" (972)
49/14 (18)
kio 290/11 (8)
błędna stawka podatku vat (1185)
odrzucenie odwołania koszty (20279)
certyfikaty meble (86)
161/14 (29)
ubezpieczenie mienia (377)
kio_2362_15 (8)
art. 23 ust. 5 (13351)
krus (129)
art. 138c (134)
plan zamówień publicznych (2201)
unieważnia umowę (3661)
jawność rozprawy (1093)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (3081)
kio 874/13 (3)
kio_1734_12 (12)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3633)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (14966)
216/15 (13)
impel security (141)
leasing (344)
"w celu wykonywania" (202)
promed (145)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3917)
89 ust. 1 pkt 1 (15061)
kio_1881_10 (3)
poczta polska sa (890)
"in house" (147)
odrzucenie i wykluczenie (12422)
zaniechanie wykonania wyroku (10988)
x ga 124/11 (2)
rażąco niska cena zysk (1277)
uwzględnia opozycję (849)
kryterium serwisu (1144)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (12187)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (570)
kio_2531_11 (5)
inny skład konsorcjum (6787)
kio 2332/12 (5)
290/11 (8)
prawo opcji przewyższa (54)
początek biegu terminu związania ofertą (264)
1107/04 (5)
biopodobne (7)
kryterium rabat (350)
iv_ca_831_10 (12)
art 5 ust 1b (1467)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1354)
111 kc (681)
dostawa autobusów (256)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (948)
obiekt budowlany definicja (1240)
zaświadczenie o przynależności do izby (288)
pozacenowe kryteria (297)
"uzupełnienie odwołania" (134)
prawo pocztowe (2537)
189 ust. 2 pkt 7 (6546)
kio 1502/14 (6)
istota konsorcjum (3018)
rażąco niska cena zarzut (2697)
"zarząd transportu miejskiego w warszawie" (44)
skarga do sądu (30436)
art 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
próbka tajemnica (132)
"przetarg ograniczony" (21950)
kompatybilny (543)
informacja o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego (7247)
resortowe centrum zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznymi (43)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
v ca 1554/08 (3)
2398/11 (6)
"art. 182" (2469)
jednostka budżetowa jako wykonawca (687)
2321/12 (4)
"art. 12a" unieważnienie (130)
"nabycie udziałów" (6)
odpadów medycznych (273)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (743)
kio 1900/12 (8)
wadium lider konsorcjum (626)
eurovia (148)
x ga 228/10/za (1)
interpretować na korzyść wykonawcy (1313)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (11)
word warszawa suzuki (2)
próbki systemu (634)
usługa w trakcie realizacji (5421)
kio/kd 79/11 (8)
kio_954_12 (4)
art. 151 ust. 2 (1379)
usługi medyczne (1474)
c-28/01 (112)
xii ga 448/08 (2)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2566)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (181)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1602)
"warunek nadmierny" (115)
wadium podmiot trzeci (723)
referencje leasing (80)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (6218)
istotne zmiany umowy (10248)
brak pozycji w formularzu cenowym (1893)
art. 4 pkt 3 (26665)
art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a (10028)
koncentracja środków odwoławczych (335)
kio 2688/13 (3)
868/10 (81)
brak załącznika (12593)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
kio 1942/12 (2)
98/10 (12)
kio 2531/11 (8)
kio 1213/15 (2)
itprojekt (34)
art 87 ust 2 (8618)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1226)
kio 994/12, kio 1025/12 (4)
czterech miejsc po przecinku (205)
kio uzp 44/09 (17)
odmowa wydania referencji (135)
wykonawca (29138)
v ca 2056/07 (32)
dyskryminacja bezpośrednia (447)
za wysokie kary umowne (395)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (439)
i ca 230/10 (15)
kio/uzp 594/09 (10)
wezwanie do uzupełnienia próbki (492)
74/05 (361)
średnia arytmetyczna cen (747)
1267/16 (2)
art. 180 ust. 7 (6154)
art. 41 (17903)
data pełnomocnictwa (2533)
kio_2154_11 (9)
koncepcja (1611)
art. 86 ust. 3 (2394)
szacowanie wartości zamówienia netto (715)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (18517)
limit debetowy (11)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (8770)
nie może przekroczyć (3190)
brak tłumaczenia (2723)
"89 ust. 1 pkt 7" (325)
vi ga 68/09 (5)
kio 680/15 (4)
nieaktualny odpis z krs (898)
kio/uzp 2525/10 (3)
vat marża (284)
żywienie w szpitalu (177)
art 29 (31224)
iii czp 52/2011 (9)
"kluczowe części zamówienia" (84)
nalezyte wykonanie zamówienia (9833)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (182)
konsorcjum, wadium (1217)
kio 41/12 (20)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (12710)
kio 1362/12 (3)
630/15 (5)
oferta niezabezpieczona wadium (1579)
art 25 ust 1 (15496)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
"dokumenty przedmiotowe" (551)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3989)
zdolność kredytowa warunkowa (69)
221/16 (9)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2318)
kio/ku 53/11 (4)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (435)
różny vat (1950)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8903)
530/09 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (124)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (913)
norma emisji spalin (107)
kio/uzp 1362/08 (6)
kio 2875/12 (4)
2104/11 (6)
orzeczenie (9123)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2405)
xix ga 120/07 (5)
brak opinii biegłego rewidenta (222)
kio/uzp 984/08 (75)
omyłka w ofercie (4227)
"dwóch producentów" (130)
art. 151 (1397)
kio 2634/14 (7)
kio_uzp_308_10 (5)
"sprzęt komputerowy" (912)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2474)
niewniesienie wadium (2677)
engave (27)
kio/uzp 687/10 (3)
sanawia (2)
szpital wolski (35)
termin na wniesienie odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
doświadczenie jako generalny wykonawca (2087)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1585)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (30)
zaokrąglenie cen (224)
doświadczenie podmiotów trzecich (3274)
kio 2595/13 (5)
zamówienie uzupełniające przewidziane (3049)
kio 1748/14 (4)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (689)
"xii ga 102/09" (78)
netia (192)
art 26 ust 2b (2485)
xii_ga_412_11 (2)
613/12 (5)
unieważnienie czynności wyboru (13750)
usługi transgraniczne (123)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (108)
ix ca 541/09 (2)
"art. 91 ust 3a" (79)
art. 29 ust. 2 (31023)
"poczta polska" (483)
813/15 (14)
1041/11 (4)
naruszenie dyscypliny (1947)
kio1498/10 (4)
referencje z karami umownymi (206)
z referencji nie wynika (3869)
53/11 (123)
"disclosure scotland" (16)
milczenie wykonawcy (247)
posiadanie zdolności kredytowej (993)
naruszenie art. 38 ust. 1 (5296)
art. 26 ust. 2b (2485)
odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą (19433)
2873/13 (7)
xii ga 109/08 (1)
655/13 (18)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (6530)
kio/uzp 585/09 (16)
"art. 96 ust. 3" (638)
przeciwnikiem skargi jest (514)
błąd zamawiającego (6700)
xii ga 308/08 (3)
skarga (30753)
art 136 (790)
powtÓrzenie czynnoŚci (11908)
pełny odpis krs (882)
"związanie wyrokiem" (31)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
wolny rynek (504)
język postepowania (3227)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1184)
kio_uzp_43_08 (8)
modyfikacja oferty (5198)
kio 49/13 (8)
kio 115/14 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1246)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (154)
uniwersytet medyczny w łodzi (153)
"rozwiązanie umowy" (453)
"status wykonawcy " (409)
"kryterium jakości" (165)
"dostawa samochodów" (95)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (558)
błąd w obliczeniu ceny vat (1398)
kio 540/13 (6)
krótki termin realizacji zamówienia (1571)
wybór oferty najkorzystniejszej (17663)
błąd w nazwie zamówienia oświadczenie (2761)
x ga 354/07 (2)
ii ca 141/07 (3)
koszty postępowania (30177)
"rezygnacja z podwykonawcy" (24)
odrębne zamówienie (7934)
gierańczyk (30)
wysokość polisy (1342)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (567)
spółka cywilna grupa kapitałowa (340)
zmiana oferty przez wykonawcę (14348)
błędne sformułowanie zarzutu (3015)
v ca 533/13 (6)
brak ogłoszenia (14108)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (12795)
ix ca 196/05 (9)
wadium w kilku formach (432)
"referencje" (4094)
kio 493/13 (6)
kary umowne referencje (171)
lista podmiotów (1369)
ix ga 258/10 (2)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (313)
kio 1507/12 (5)
1312/12 (3)
"kryteria oceny ofert" (5755)
oświadczenie przed notariuszem (525)
art. 185 ust. 6 (4136)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (232)
kio 2600/11 (4)
odbiór odpadów komunalnych (698)
1225/10 (10)
kio 113/13 (18)
migracja (289)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (83)
zarzuty (24952)
kio_429_12 (8)
omyłka samodzielnie (1902)
art.38 (2673)
"art. 144 pzp" (85)
zapytania o cenę (3013)
opinia bankowa, tajemnica (187)
oczywista omyłka pisarska (1629)
odpowiedź na skargę (14952)
1432/10 (7)
oświadczenie producenta o serwisie (890)
ii ca 693/05 (83)
formularz cenowy tajemnica (585)
kio 2911/12 (6)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (50)
utajnienie polisy (101)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (19)
694/13 (12)
93 ust. 1 pkt 6 (6041)
art. 26 ust. 2 (16695)
efekt skali (728)
kio 1549/12 (7)
1881/15 (4)
generalna dyrekcja dróg krajowych (1023)
rozliczenie uzupełniajace (866)
termin świadczenie niemożliwe (3532)
vi ca 527/05 (22)
nota pokrycia (111)
1550/11 (3)
dumping (40)
metodologia (622)
"art. 145" (940)
kio 1818/11 (9)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (16871)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (158)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (1045)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (69)
kio_887_12 (5)
kio 509/12 (5)
wariantowa (536)
barterowa (9)
1630/14 (5)
kio/uzp 255/08 (16)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1609)
kio/uzp 1147/10 (9)
referencje ogólne (1802)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (796)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1784)
należyte wykonanie usługi (7185)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (143)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (736)
uznanie rachunku (6395)
źle obliczony vat (175)
wadliwe pelnomocnictwo (1766)
udostępnienie polisy oc (203)
2966/13 (4)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2440)
451/15 (8)
ii ca 1398/05 (5)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (26)
wizyta referencyjna (23)
"brak pozycji" (104)
art.186 ust.2 (4024)
konwalidowanie (33)
2160/10 (3)
kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09 (8)
kredyt kupiecki (21)
udzielenie kredytu (638)
upadłość wykonawcy (556)
"dokument równoważny" (146)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
"art. 5 ust. 1a" (52)
x ga 183/11 (2)
cena słownie i liczbowo (352)
v ca 1412/07 (6)
oc konsorcjum (384)
ogłoszenie w złym publikatorze (8)
kio 987/14 (2)
użyczenie zdolności ekonomicznej (128)
usługi tego samego rodzaju (10728)
remont a budowa (1053)
xix ga 237/07 (1)
"cena słownie" (12)
wykonawca profesjonalny (2135)
471/08 (4)
kio/uzp 121/10 (4)
sprzeciw (2130)
kio 2223/11 (17)
polecenie zmiany (580)
oryginalne tonery (57)
iii ca 177/10 (3)
"co jest przedmiotem oferty" (39)
procentowy wskaźnik graniczny (47)
poprawianie kosztorysu (460)
kio_uzp_874_09 (9)
zmiana umowy przed zawarciem (9672)
sformalizowane (579)
art 91 ust 3a (825)
tajemnica przedsiębiorstwa raporty z badań (285)
nadzór autorski z wolnej ręki (118)
fundacja (299)
art. 91 ust. 4 (7920)
kio/uzp 286/08 (12)
brak tłumaczenia na język polski (1334)
doświadczenie konsorcjanta (188)
nieważność umowy (2474)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3909)
x ga 395/06 (3)
"art. 142 ust. 5" (89)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2678)
xix ga 225/10 (16)
senetic (8)
"art. 23 ust. 2" (518)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (11002)
wadium (2711)
cena dumpingowa (245)
"polski związek pracodawców budownictwa" (20)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (158)
"nieporównywalne oferty" (201)
art. 93 ust.6 (2589)
x ga 311/07 (6)
c-84/03 (21)
zmiana terminu zamówienia (15511)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1831)
oferta treść oferty (21815)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (7130)
kio 1305/13 (3)
"stwierdza naruszenie" (4981)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (871)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (22)
647 (558)
krs z hiszpanii (86)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (692)
franszyza redukcyjna (19)
706/11 (45)
płyty głównej producenta komputer (178)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (11)
ogloszenie (19019)
1173/11 (5)
istotne postanowienia umowy (11115)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11778)
kio/uzp 959/09 (44)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (511)
uniewaznienie postepowania (16770)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (527)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
dostawa ciepła (300)
kwalifikacje osób jako kryterium (2168)
osobiste wykonanie (1465)
uzupełnienie odwołania (9046)
oferta nieporównywalna (2154)
obsługa prawna wolna ręka (376)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
"oświadczenie producenta" (910)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (354)
"niedozwolone negocjacje" (156)
art.67 ust. 1 pkt 6 (1111)
równe traktowanie (12751)
zamówienia do 14000 euro (174)
toya (22)
148/15 (17)
kio 2836/13 (2)
144a (23)
"27 ust. 5" (17)
674/15 (11)
198f (350)
kio/kd 106/10 (6)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (9)
zastępstwo inwestycyjne (455)
85 ust. 2 (3379)
pełnomocnictwo szczególne (1765)
rażąco niska cena ryczałt (170)
zakup licencji (597)
jedna usługa kilka umów (1147)
ważność pełnomocnictwa (902)
715/11 (9)
kio/uzp 320/10 (4)
wydruk z ceidg (54)
bez zbędnej zwłoki (639)
martela (17)
covec rażąco niska cena (4)
licytacja (190)
"art. 101 ust. 3" (12)
odwołanie poniżej progów (947)
"zakres konkursu" (9)
irlandii (148)
wadium konsorcjum gwarancja (789)
forma uzupełniania dokumentów (2380)
art 140 (1575)
kio_1525_11 (14)
x ga 76/15 (13)
niedostępność produktu (42)
"przeciwnikiem skargi jest " (36)
poświadczanie za zgodność (794)
wykonawca nie podał ceny brutto (4255)
vi ga 104/10 (2)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1379)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (28)
wstępne ogłoszenie (1843)
x ga 42/10 (2)
kio 536/11 (2)
v ca 977/08 (1)
wielka brytania (256)
61/14 (29)
kio 1166/13 (4)
podmiot trzeci (5041)
interwenient uboczny (145)
2755/15 (3)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (17533)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (196)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (115)
"ujawnienie źródła zapytania " (9)
art. 32 ust. 3 (5682)
art. 93 ust. 4 (6315)
1172/11 (27)
definicja podwykonawca (1059)
gwarancja producenta (1718)
kio/uzp 431/10 (4)
kio 2010/13 (6)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2318)
tłumaczenie przysięgłe (469)
haccp (48)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (5584)
ix_ga_392_13 (21)
bezpłatne użyczenie (36)
181 (1580)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (263)
cena nierealna (3259)
zasoby podmiotu trzeciego (2189)
kio 1804/12 (11)
c-19/00 (34)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (772)
kio/uzp 298/09 (4)
referencje a poświadczenie (1153)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1270)
c-465/11 (66)
gwarancja wadialna warunkowa (82)
kryteria wyboru (8999)
chiny (99)
kio 2398/13 (10)
xix ga 104/07 (3)
"kio 1104/10" (8)
cena rynkowa (2380)
pzu pomoc (52)
brak kosztorysu (2992)
v ca 1639/08 (1)
"art.12 a" (246)
xii ga 340/09 (9)
viii ga 248/09 (3)
bilety lotnicze rażąco niska cena (25)
protokół odbioru poświadczenie (674)
upływ terminu związania z ofertą (6113)
art 90 ust. 1 (9144)
"art. 15" (1624)
423/11 (9)
kio_uzp_1514_09 (6)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1358)
xii ga 315/11 (37)
solid (147)
exatel (121)
polska agencja informacji i inwestycji (110)
180 ust. 5 (5947)
wykładnia językowa siwz (733)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (207)
zmiana ryczałtu (461)
imienny wykaz osób (299)
powtórzenie aukcji (353)
kwota vat (3997)
zamówienia nieprzewidziane (13102)
oferty nieporównywalne (2154)
26 ust.2b (1689)
brak terminu w ofercie (19091)
informacja o karach umownych w referencji (190)
1157/12 (5)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (6004)
2712/12 (10)
"kio/kd 31/12" (6)
1314/13 (9)
polisa oc prace projektowe (91)
34/15 (22)
"związany wyrokiem izby" (6)
saldo (210)
v_ca_3618_13 (9)
kio 1546/09 (3)
"art. 90 ust. 1" (2266)
6a (786)
wadium wniesione przez inny podmiot (1619)
oświadczenia producenta (4793)
2014/24/ue (224)
uchybienie formalne (2739)
zapytanie o cenę catering (20)
wezwanie do podpisania umowy (4068)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1287)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1790)
pesa newag (96)
1001/10 (2)
465/11 (80)
art 29 ust 3 (29478)
"tylko ceny brutto" (5)
kio_1122_10 (6)
usługi powszechnie dostępne (2160)
vi ga 169/10 (1)
współuczestnik (21)
art. 124 (1136)
100 lat gwarancji (1519)
wyjasnienia dokumentacji (11716)
"wizja lokalna" (450)
22d ust. 2 (70)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (254)
pit (83)
ii ca 529/04 (4)
xix ga 265/08 (6)
kio_510_11 (28)
unieważnienie postepowania (16770)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (5546)
1199/12 (9)
"87 ust. 2 pkt 3" (2595)
mebli biurowych (153)
cena słownie (11094)
kio_2103_11 (3)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (628)
wojewódzki szpital podkarpacki im. jana pawła ii (15)
art 24 ust 2a (2575)
kio_101_13 (7)
dłuższy okres gwarancji (681)
471/12 (19)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2798)
zmiana stawki podatku vat (1375)
zobowiązanie (8607)
umowa zawarta pod warunkiem (8253)
budimex (641)
kio 2483/13 (4)
"art 36 a" (152)
93 ust 1 pkt 7 (6408)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2767)
cena zero (8847)
kio/uzp 1848/09 (8)
język gwarancji (1011)
art. 93 (6559)
definicja podwykonawstwa (437)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2594)
412/15 (7)
art. 85 ust. 4 (3193)
criminal records bureau (6)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (366)
miejsc po przecinku (490)
powtarzające się okresowo (240)
"naruszenie art. 42" (28)
domniemanie ceny rażąco niskiej (744)
brak podpisu kosztorys ofertowy (311)
zbiorowa polisa (82)
"informacje z internetu" (8)
iii czp 25/10 (46)
ii ca 679/10 (3)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (283)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (298)
model (1481)
kio 30/14 (32)
rażąco niska cena brak dowodów (2026)
68/11 (14)
"oferta dodatkowa" (542)
Ćwik i partnerzy (10)
brak uzupełnienia dokumentów (8219)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (97)
brak formularza ofertowego odrzucenie (4113)
parafa na ofercie (207)
"art. 182 ust. 4" (26)
kio/uzp 80/07 (61)
brak części kosztorysu (2147)
art. 8 ust. 3 (23198)
1367/08 (4)
błędna data w wykazie (2443)
sygnity (459)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (11525)
art. 22a ust. 6 (217)
921/09 (8)
zmiana terminu wykonania umowy (9922)
usługi prania (206)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (294)
umowa ramowa rażąco niska cena (116)
kio 258/15 (2)
brak pozycji kosztorysowej (1311)
przyspieszona (391)
błąd w vat (1915)
1169/11 (27)
górna granica kar umownych (93)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
ubezpieczenie na życie (641)
usługi pocztowe wolna reka (165)
art.90 ust.3 (2373)
obrót hurtowy produktami leczniczymi warunek udziału (8)
ix gc 159/08 (3)
kio 1645/11 (9)
prezentacja funkcjonalności systemu (390)
"podstawa dysponowania" (273)
koncepcja architektoniczna (242)
x ga 74/11 (3)
135/10 (6)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (17)
zaokrąglenie (379)
oem (69)
zakres zamówienia uzupełniającego (4290)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (628)
wybór oferty po upływie terminu związania (5243)
brak dowodu opłaty polisy (204)
iv ca 534/06 (2)
1149/08 (6)
definicja ceny (3352)
xii ga 517/09 (8)
736/08 (6)
"kio/uzp 163/09" (10)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (854)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
czyny nieuczciwej konkurencji (1814)
częściowy sprzeciw (428)
żądanie oświadczenia producenta (3741)
85 ust.4 (1835)
vii ga 29/05 (8)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (7016)
kio 2217/13 (6)
1841/09 (2)
protest (12004)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4717)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4548)
kio/uzp 1332/09 (2)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (93)
"niezgodność z ustawą" (186)
"oferta stanowi całość" (5)
uzupełnianie jedz (30)
duplikat (22)
realność udostępnienia zasobów (405)
klauzula wykonalności (111)
naruszenie art. 144 (1205)
kio/kd 25/12 (12)
972/12 (4)
1155/09 (3)
dokumenty dodatkowe (12187)
dwie ceny w formularzu oferty (3908)
korektor w ofercie (19)
1377/11 (2)
"żądanie unieważnienia postępowania" (191)
vmware (81)
spóźnione zarzuty (1872)
v ca 1040/08 (9)
kio_2813_12 (11)
warunki ograniczające konkurencję (3727)
kio/45/11 (1)
kio_854_11 (9)
konkurencyjność absolutna (167)
odwolania@uzp.gov.pl (8)
"brak podpisu" (268)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (1051)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6676)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2515)
niedozwolone porozumienie (370)
brak podpisu w formularzu ofertowym (756)
205/11 (5)
kio/uzp 265/08 (34)
wykonawca jest podwykonawcą (3171)
kio/ku 18/14 (11)
iv ca 527/11 (8)
wyroby medyczne (842)
losowanie (19)
elte (17)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1340)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (916)
"29 ust. 3" (754)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (539)
xix ga 162/10 (22)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2046)
przebudowa budowa (1959)
46 ust. 3 (4468)
iv ca 51/11 (2)
siemens stawka podatku (35)
pozycja zerowa (166)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1318)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1594)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1907)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (119)
990/11 (9)
uzp/zo/0-973/07 (3)
kio 1667/13 (5)
238/12 (36)
trzy miejsca po przecinku (315)
długi okres gwarancji (437)
niezgodność oferty z treścią siwz (6591)
pozacenowe kryteria oceny ofert (297)
ryczałt brak kosztorysu (298)
deklaracja zgodności ce (500)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (737)
ekonomika postępowania (312)
"zmiana terminu realizacji" (193)
kio 138/12 (8)
nieprawidłowo obliczony vat (1950)
legionowo (132)
718/12 (13)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
t-matic (68)
halcrow (49)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (1048)
otwarcie ofert przed terminem (6140)
kio_1024_11 (11)
1667/09 (5)
porównywalność ofert (544)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (12395)
podpis na ofercie (3212)
charakter oferty wstępnej (1737)
telaustria (58)
poświadczenie nieprawdy (357)
art.185 ust.6 pzp (1468)
kio 77/14 (19)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
brak dokumentów przedmiotowych (13738)
zmiana istotnych postanowień umowy (8502)
kio 2057/11 (2)
błąd w obliczaniu ceny (918)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3917)
kio 1809/15 (6)
zamówienie z wolnej ręki (1870)
kio/uzp 260/09 (2)
istotna zmiana okoliczności (11547)
zastępstwo procesowe (2892)
wpływ na wynik postępowania (14237)
poświadczenie (3048)
china overseas engineering group (13)
patent (775)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (3194)
1211/16 (4)
art 46 ust. 4a (1002)
kio/uzp 812/09 (11)
"uchwała kio" (892)
"zamawiający jest związany treścią siwz" (4)
"prawo telekomunikacyjne" (115)
bezpodstawne wykluczenie (4346)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (16115)
meble medyczne vat (29)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1279)
xii ga 102/09 (80)
"art. 4 pkt 3" (127)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (731)
pełnomocnictwo w kopii (1354)
x ga 387/06 (1)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (9516)
kio 2777/11 (7)
"24 ust. 1 pkt 2" (324)
x ga 337/07 (7)
udział w realizacji części zamówienia (10477)
1607/14 (4)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1692)
brak części formularza oferty (4949)
c-337/98 (32)
67/11 (14)
ii ca 44/05 (10)
428/13 (11)
"brak ceny" (52)
certyfikat meble (86)
189/10 (14)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3465)
ujawnienie źródła zapytania (366)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (197)
faktura należyte wykonanie umowy (1755)
instytucja kultury (264)
manipulowanie cenami (257)
2016 (3647)
data ostatniego wpisu (4432)
"do wglądu w siedzibie" (29)
art.87 ust.2 pkt 2 (5690)
kio 223/11 (4)
"93 ust. 1 pkt 6" (227)
zmiana umowy podwykonawcy (2011)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
niepotrzebne skreślić (3192)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2884)
956/12 (13)
84/08 (15)
termin rozpoczęcia wykonywania usługi (2078)
jednolity europejski dokument zamówienia (2466)
warunki równoważności (1122)
zmiana składu konsorcjum (4924)
naruszenie zasady pisemności (496)
"parafa" (219)
oprogramowanie (2907)
"pełnomocnictwo ogólne" (145)
faktura (3606)
wykładnia gwarancji (1829)
kio 2479/13 (3)
art.94 ust.3 (504)
"26 ust. 2a" (508)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1380)
iii ca 112/06 (1)
poprawienie stawki vat (886)
domniemanie rażąco niskiej ceny (744)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (846)
iv ca 140/08 (24)
jednokrotne uzupełnienie (801)
oryginalne materiały eksploatacyjne (131)
"numer katalogowy" (304)
121/11 (9)
"art. 26 ust. 3 pzp" (2269)
wadliwe pełnomocnictwo (1766)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (2115)
"szacowanie wartości zamówienia" (432)
xix ga 92/11 (19)
c-94/12 (22)
poświadczenie bezpieczeństwa (648)
wartość przedmiotu zaskarżenia (4224)
comesa (40)
kio/uzp 476/09 (10)
1237/11 (25)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (351)
kosztorys ofertowy (2764)
139/14 (5)
c-451/08 (14)
zobowiązanie osoby fizycznej (1405)
brak interesu w przystąpieniu (9081)
art. 29 opis przedmiotu zamówienia (12798)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
błąd w siwz (5649)
art. 29 ust. 3 równoważne (3301)
"art. 192 ust. 2" (2933)
kio 311/15 (6)
opis zamówienia przedstawiony w formularzu ofertowym a siwz (2917)
1500/09 (9)
kio_2873_13 (6)
ponowne odwołanie (12400)
kio 191/14 (9)
"inter system" (31)
i ca 251/08 (3)
art. 42 (4705)
dyskryminacja (684)
"ochrona praw wyłącznych" (171)
"art. 92 ust. 2" (106)
centertel (90)
zamawiający (31485)
2106/14 (3)
konkurencyjność (1711)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (17736)
"wyciąg bankowy" (48)
145/15 (9)
kio 100/12 (40)
kio_840_12 (7)
kio 873/12 (5)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (1164)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (496)
kio/uzp 231/08 (24)
v ca 226/10 (12)
xxiii ga 1313/15 (22)
268/11 (4)
327/14 (13)
art. 85 (3393)
x ga 21/08 (24)
ii ca 641/07 (3)
kio 41/13 (15)
"należyte wykonanie dostaw" (277)
warunkowa gwarancja (289)
"nadużycie pozycji dominującej" (22)
inna omyłka ilość (2105)
1010/12 (7)
nierealny termin realizacji (3919)
kio/kd 33/12 (9)
braki formalne przystąpienia (4771)
cena do czterech miejsc po przecinku (192)
związanie zarzutami odwołania (12252)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
wydruk z banku (257)
959/09 (44)
kryterium jakość (3010)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6052)
580/09 (6)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1696)
sąd okręgowy w poznaniu (3976)
uzupełnienie wykazu osób (3819)
"tego samego rodzaju" (496)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (13)
"zasada jawności postępowania" (745)
wadium treść (2527)
art.15 (1624)
zakres informacji z krk (550)
rażąco niska cena ryczałtowe (706)
kio/uzp 814/10 (26)
"art. 25" (4946)
369/15 (8)
wadium wniesione po terminie (2628)
błędna stawka podatku (1302)
inna cena cyfrowo i słownie (620)
104 kc (500)
pełnomocnictwo (4847)
kio 2293/12 (10)
brak cen jednostkowych w ofercie (2417)
pełnomocnictwo 104 kc (270)
"cena jednostkowa" (2370)
kio_2537_11 (13)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
gsm-r (33)
"odwołanie jest przedwczesne" (27)
2057/11 (2)
aneks do gwarancji wadialnej (207)
ii ga 117/09 (12)
uzupełnianie dokumentów (4053)
kredyt odnawialny (29)
parametr (7033)
kio/uzp 1833/09 (5)
wniesienie wadium (2677)
gwarancja (5124)
żądanie certyfikatu iso (471)
"niewykonanie wyroku kio" (148)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
ii ca 1211/09 (15)
uzupełnianie krk (184)
"sukcesja uniwersalna" (37)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (2310)
sumowanie wartości polis oc (72)
"omyłka rachunkowa" (1302)
"podział spółki" (13)
art. 29 ust. 3 (29478)
katalogi producenta (1456)
185 ust. 3 (4603)
"wartość szacunkowa" (3253)
litwa (133)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (273)
zmiana producenta (4198)
890/10 (9)
xii ga 227/10 (1)
kio 64/13 (17)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (89)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (2063)
87 ust 1 (8626)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (756)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (87)
"definicja producenta" (12)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (1025)
naruszenie art. 38 ust. 2 (5295)
umowy są jawne (3792)
art. 26 ust. 2c (464)
art.26 ust. 2b (2185)
przekształcenie (428)
v ca 2037/08 (14)
vi ca 628/05 (14)
zwarzyła (26)
należyte (10837)
cena jednostkowa ujemna (105)
kio 1687/10 (5)
46 ust. 5 pkt 1 (4296)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (6493)
kio_2754_11 (12)
wykładnia autentyczna (241)
kio_2407_13 (5)
kio 774/13 (3)
krk dla osoby prawnej (412)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2228)
166/13 (12)
forma wniosku o dopuszczenie (4826)
produkty równoważne (1819)
67 ust. 1 pkt 3 (3444)
ge (370)
informacje ze strony internetowej dowód (3687)
trojan (386)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2559)
v gaz 48/09 (5)
upadłość członka konsorcjum (211)
program funkcjonalno-użytkowy (843)
unieważnienie aukcji elektronicznej (429)
kio/uzp 2627/10 (6)
"potwierdzać należyte wykonanie" (409)
iv ca 891/09 (1)
kio_1217_13 (3)
umowy barterowe (9)
i 1 ca 514/10 (1)
krk po terminie składania ofert (454)
art. 189 kpc (372)
aktualizacja dokumentacji projektowej (274)
"roboty dodatkowe" (579)
zmiana terminu rozpoczęcia (2881)
sprzęt komputerowy (1564)
"nieczytelny podpis" (150)
porozumienie (1886)
południowa obwodnica warszawy (38)
"potwierdzenie czynności" (54)
ustalenie wartości zamówienia (15880)
wadium gotówką (78)
sytuacja ekonomiczna (4230)
medyczne (3001)
cofnięcie odwołania (5288)
dokumenty po terminie składania ofert (10734)
zmiana wzoru umowy (4771)
art.24aa (45)
458/09 (14)
zezwolenie na zbieranie odpadów (268)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3495)
art. 24 ust. 2a (2575)
uprawnienia budowlane (5023)
zamawiający dysponentem postępowania (383)
xii ga 231/10 (1)
uzupełnienie fax (1771)
23/07 (499)
84/12 (13)
"biuletyn nr 2" (7)
tajemnica wykaz osób (1043)
sfałszowany podpis (23)
"uzupełnienie treści oferty" (271)
1389/13 (2)
rażąco niska cena a aukcja (101)
1312/13 (4)
"oferta warunkowa" (9)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (13990)
"średnioroczne zatrudnienie" (45)
oświadczenie złożone przed notariuszem (525)
usługi ochroniarskie (45)
856/11 (3)
kio_786_10 (14)
kio/kd 30/14 (16)
prowizja jako kryterium oceny ofert (101)
uzupełnienie formularza ofertowego (2367)
1544/11 (8)
przychód netto ze sprzedaży (310)
wyjaśnianie treści specyfikacji (3912)
umowa leasingu (295)
36b ust. 1 (109)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (3008)
ix ca 709/09 (3)
kio 1630/14 (3)
viii ga 13/08 (13)
kryterium funkcjonalności (1571)
termin realizacji kryterium oceny ofert (7441)
termin na zadawanie pytań (1268)
pozacenowe kryterium oceny ofert (297)
kio 275/16 (3)
28/11 (435)
wniesienie wadium po terminie (2628)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7847)
xix ga 79/07 (1)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (2023)
warunek tożsamy (3106)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4917)
rażąco niska cena dostawa (1138)
kio_1737_14 (9)
2793/12 (3)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (514)
łączenie funkcji (1550)
1264/15 (2)
wadium zatrzymanie (865)
2812/14 (2)
93 ust. 1 pkt 7 (6408)
art. 26 ust. 3 (16382)
460/14 (9)
"zaniechanie wykonania wyroku" (51)
hydrotechniczne (184)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2416)
x ga 231/10 (2)
art 181 ust 1 (1576)
niejasności siwz (824)
wykluczenie po wyborze (12323)
"definicja podwykonawcy " (21)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (594)
art.29 ust. 1 (4259)
prezentacje (1073)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (409)
art. 6 kc (5490)
iii_ca_262_05 (7)
v ca 620/08 (3)
siwz a ogłoszenie termin (12780)
1743/13 (2)
293/13 (8)
nieproporcjonalny (1871)
zmiana producenta podczas realizacji (1952)
iv ca 362/08 (1)
vii ga 2/08 (3)
art 24 ust 2 pkt 1 (17704)
926/11 (9)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
x ga 316/07 (2)
koncesje (778)
niezgodność oferty ze specyfikacją (6190)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (933)
wadium wniesione przez konsorcjum (1208)
postanowienie o zwrocie odwołania (16163)
zatrzymanie wadium droga sądowa (95)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3444)
brak kopii oferty (4238)
"korekty finansowe" (767)
użyczenie referencji (202)
rachunek kosztów cyklu życia (25)
kio 1344/11 (14)
1936/15 (11)
nowe okoliczności (8692)
gwarancja bezwarunkowa (488)
"zdolność finansowa" (1008)
odległość (1040)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2863)
x ga 284/11/za (1)
oferta złożona po terminie (23390)
"art. 26 ust.3" (7194)
ii ca 511/09 (2)
kio 2055/13 (7)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1415)
kio_uzp_619_08 (13)
1131/12 (3)
rownowazny (3380)
usługi kulturalne (116)
kio_773_12 (10)
harmonogram rzeczowo finansowy (756)
protokół odbioru robót (1982)
ograniczenie kręgu wykonawców (1439)
vi ga 83/10 (4)
art. 179 ust. 1 pzp (8990)
"towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" (41)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (10462)
art. 91 ust. 5 (7965)
"art. 36 ust. 4" (267)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2908)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (1038)
awarie (1017)
ubezpieczenia grupowe (67)
kio 1009/11 (2)
irlandia krk (5)
kio_661_12 (6)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (134)
art 24 (18272)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (16)
zamówienie dodatkowe (14468)
zakup mebli (139)
uniwersytet rzeszowski (26)
iii czp 25/07 (32)
warunki udziału (20557)
229/12 (36)
rażąco niska cena ochrony (1551)
formalności przed podpisaniem umowy (233)
siemens ag (94)
kio 401/12 (4)
warbud (391)
"wiedza i doświadczenie" (1278)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2446)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (4296)
ii ca 279/08 (1)
izrael (43)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (157)
autoryzacja producenta (329)
kio 1745/13 (7)
v ca 2552/07 (2)
stadion narodowy (46)
dopuszczalność zmiany umowy (1787)
"zarzut ewentualny" (152)
"karty katalogowe" (787)
"zmiana wynagrodzenia" (248)
bezstronność (595)
dokument (20390)
2694/14 (18)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1485)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (16245)
38 ust. 1a (1254)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1701)
kio 35/15 (12)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
nisko rażąca cena (907)
art. 101 (1679)
"bank zagraniczny" (12)
połowa terminu składania ofert (531)
x ga 223/07 (7)
"odrzucenie oferty wstępnej" (20)
normy iso (629)
producent nie jest podmiotem niezależnym (2056)
"jedna usługa" (478)
kio/ku 84/10 (2)
pelnomocnictwo (4847)
alpine (44)
"wykładnia funkcjonalna" (108)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (8292)
art. 4 pkt 13 pzp (12436)
x ga 89/10 (4)
kio_1582_11 (6)
wykluczenie wykonawcy (14724)
metodyka (473)
"zmiana zakresu zamówienia" (24)
1979/10 (3)
szkody (7649)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (467)
2184 (30)
omyłki pisarskie (1816)
2018/12 (5)
58/10 (43)
sygn. akt vi ga 192/10 (26)
fotografia (286)
próbek, opisów lub fotografii (134)
definicja dokumentacji projektowej (1091)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
manipulowanie ceną (257)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (9)
kio 841/11 (5)
wykaz potencjału technicznego (2937)
kio_99_12 (5)
sam sobie wystawił referencje (1254)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1467)
omyłka inna (3909)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1661)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (363)
brak podpisu na kosztorysie (391)
cena ryczałtowa kosztorys (1190)
brak oryginału gwarancji wadialnej (317)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
1247/11 (3)
podpis bez pieczęci (405)
2200/12 (4)
opinia użytkownika (944)
art. 32 ust. 4 (5488)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4973)
art. 189 ust. 6 (6071)
oferta formularz oferty (7039)
pelnomocnictwo rodzajowe (454)
kio/uzp 301/10 (5)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1820)
inna omyłka w kosztorysie (1144)
v ca 1328/08 (1)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1731)
ii ca 442/06 (6)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3519)
x ga 652/13 (42)
elektroniczny krs (776)
kio 1804/13 (9)
wycofanie+oferty (115)
rafako (65)
kio 735/13 (10)
termin płatności (2969)
"znajomość języka polskiego" (26)
informacja z banku (1650)
art. 87 ust.1 (8556)
1239/13 (12)
zmiana stawki (2913)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (4310)
"izrael" (43)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (661)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (827)
porównywalne oferty (2154)
dzielenie zamówienia na części (974)
unieważnienie (16773)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (9503)
"art 4 pkt 8" (218)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
kio 1341/13 (7)
prezentacja, próbki (212)
art. 15 (23755)
2756/10 (5)
kio 2679/10 (4)
56/13 (11)
krk (591)
kio 1950/13 (5)
art. 180 (6199)
1507/13 (5)
dalsze pełnomocnictwo (1942)
2234/12 (5)
"treść referencji" (816)
281/12 (19)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (5150)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (30)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1623)
w okresie ostatnich 3 lat (6180)
230 ksh (51)
"art. 6 ust. 1" (395)
kio_1601_13 (6)
"warunek zawieszający" (41)
"obiekt kubaturowy " (172)
art 93 ust 1 pkt 6 (6041)
roboty zamienne (875)
wydruk ze strony internetowej producenta (825)
bezprzedmiotowe odwołanie (2151)
rażąco niska cena usługa (2281)
34/16 (18)
1437/10 (6)
nieuczciwa konkurencja cena (7955)
niemiecki krk (33)
kio 1100/10 (4)
doświadczenie przez okres 2 lat (6305)
zmiana koncesji (526)
omyłka cena jednostkowa (1323)
dokument wystawiony po terminie (5589)
trybunał (2045)
działalność twórcza (158)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3616)
bez ograniczeń (17194)
niemiecki rejestr handlowy (76)
c-324/98 (58)
817/11 (12)
uzupełniające (4477)
1323/12 (9)
sensu largo (154)
mba (11)
90 ust. 2 (9136)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1952)
sponsoring (3)
806/15 (7)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (495)
1181/10 (4)
"uzupełnienie informacji z krk" (10)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (609)
kio 1379/09 (16)
"przeciwnikiem skargi jest" (36)
powtórzenie prezentacji (577)
"realność udostępnienia" (204)
wykonalność orzeczenia (281)
"po upływie terminu związania" (171)
termin realizacji zamówienia (16292)
oferta sensu stricto (180)
niekompletny formularz cenowy (614)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
spółka jawna zus (170)
dokumenty podmiotowe (3425)
art 131a (44)
brak stawki vat w ofercie (1836)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (903)
kio_510_12 (12)
kio 286/16 (2)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
nie podpisany kosztorys (1186)
zaświadczenie o niekaralności chiny (22)
faktyczne uwzględnienie odwołania (14676)
kio 236/17 (3)
178/15 (18)
art. 49 ust. 3 (2982)
warunki atmosferyczne (397)
rachunek zysków i strat (520)
"wyrok wiąże" (4)
"program funkcjonalno użytkowy" (820)
uzp/zo/0-616/05 (3)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (7314)
brak podpisu pod odwołaniem (2917)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (2135)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3438)
oświadczenie o wizji lokalnej (422)
konsalnet rażąco niska cena (18)
zakres krk (569)
i ca 159/11 (13)
iii czp 107/12 (17)
data wniesienia wadium (1583)
"potwierdzenie należytego wykonania usługi" (261)
1782/09 (3)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (919)
kio 2483/14 (4)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2613)
równowaga stron (427)
wyjaśnienia ceny po terminie (9288)
krajowy rejestr karny (903)
kio 293/12 (6)
zmiana wykonawcy (15595)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (45)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (119)
art. 94 (2589)
91 ust.3a (153)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (1050)
x ga 60/10/za (4)
sprzeczność postanowień siwz (4139)
miarkowanie kary (149)
"art. 93 ust. 1a" (35)
vi ca 210/08 (2)
art. 85 ust. 5 (3237)
ograniczenie zasady swobody umów (1569)
uzupełnienie przetarg ograniczony (8007)
umowa ramowa (773)
konsorcjum wadium (1217)
inżynieria cenowa (154)
sprint (132)
azbest (44)
działalność regulowana (2660)
ustalanie wartości zamówienia (3614)
art. 7 pzp (21496)
wyjaśnienia (16718)
v gaz 90/07 (25)
oświadczenie zamiast referencji (759)
1274/10 (6)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
wnosi o unieważnienie postępowania (9996)
kio 2512/10 (21)
warszawie (28892)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
warunki udziału w postępowaniu służą (6542)
krk belgia (8)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
kwota ubezpieczenia (3280)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3617)
nadmierny warunek doświadczenia (1225)
informacja banku lub spółdzielczej (430)
"negocjacje bez ogłoszenia" (1007)
ix ga 37/06 (4)
532/15 (8)
marża jako kryterium oceny ofert (397)
"wskaźnik rentowności" (20)
zatrudnienie personelu (758)
kio 703/09 (22)
kio 1122/10 (21)
art. 8 ust. 4 (21355)
zamówienie podobne (9373)
v ca 1110/04 (17)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1617)
uzupełnienie faksem (1771)
zasady uczciwej konkurencji (12311)
kio_1779_13 (6)
udostępnienie uzupełnień (3069)
kio_1649_12 (16)
dokumenty niewymagane w siwz (14500)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1834)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (17099)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1437)
24 ust 1 pkt 1a (3465)
kio_1161_12 (6)
v ca 1973/11 (47)
brak kodów źródłowych (271)
wybór oferty po terminie związania ofertą (10786)
1824/12 (8)
ix ga 265/11 (2)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (231)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (262)
wykaz robót (5006)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4947)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
art 46 4a (1003)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (33)
maksymalna cena (3076)
"wskaźnik bieżącej płynności" (31)
689/11 (37)
upadłość podwykonawcy (202)
definicja wykonawcy (4941)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (88)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (827)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3976)
86/11 (10)
świadczenie niemożliwe odrzucenie oferty (2723)
dokument stanowi treść oferty (15434)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
1125/14 (3)
kio_133_12 (9)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1203)
xii ga 13/09 (19)
ix ga 228/09 (2)
2344/14 (3)
usługi prawne rażąco niska cena (1930)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (606)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (8379)
"art. 180 ust. 2 pkt 5" (8)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1935)
dominujący wpływ (632)
polisa podwykonawcy (324)
lub równoważne (3218)
wspólna polisa (591)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (149)
brak ceny w formularzu (4779)
ii ca 683/11 (1)
informatyzacja (205)
jedna umowa jedna usługa (2200)
"minimalne wynagrodzenie" (578)
brak wyceny pozycji (2321)
uchyla wyrok (4513)
ii ca 327/05 (12)
kosztorys szczegółowy uproszczony (426)
ix ga 37/06 (4)
i_ca_117_12 (70)
zwrot oferty bez otwierania (272)
kio/uzp 758/10 (2)
518/14 (19)
termin ważności wadium (1043)
kio 2006/11 (85)
testy (1420)
kryterium termin płatności (1702)
oszczędność metody wykonania zamówienia (818)
xii ga 129/10 (3)
kryteria niemierzalne (183)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (2072)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (110)
wybór po terminie związania (11236)
tonery potwierdzenie wymagań (83)
sumowanie polis konsorcjum (81)
subiektywna ocena (1422)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (772)
vat ryczałt (261)
"art. 29 ust. 2" (1885)
e-puap (24)
art 24b (115)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1235)
znaki towarowe (972)
umowa warunkowa (626)
pkd (184)
za zgodność (9565)
kio 2328/15 (2)
kio/uzp 133/09 (31)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (267)
i ckn 304/00 (201)
"potrzeby zamawiającego" (2199)
nie figuruje (647)
kio_2793_12 (3)
odrzucenie oferty wstępnej (1708)
referencje po terminie składania ofert (2788)
art 29 ust 2 (31023)
vii ga 34/07 (3)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
rekultywacja (175)
krs po terminie składania ofert (1422)
obiektywne czynniki (1775)
238/13 (7)
kio_uzp_184_10 (11)
kio 1232/13 (7)
"norma emisji spalin" (58)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (774)
certyfikat iso 9001:2000 (95)
kawa (653)
"nowy zarzut" (342)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (14)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1363)
wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji (1994)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
kontrola doraźna (1381)
cesja (158)
art. 90 ust. 1a (1478)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1928)
wycena 0 zł (1775)
kio 290/13 (8)
rażąco niska cena 2013 (1352)
53/09 (22)
zamówienia uzupełniające wartość (3515)
oświadczenie o podwykonawcach (2752)
opłaconej polisy (559)
ii ca 797/09 (5)
"odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym " (396)
nie przedłużenie terminu składania ofert (2096)
termin związania ofertą (13111)
skuteczne wniesienie wadium (1300)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3925)
rolnik ryczałtowy (12)
"klauzula społeczna" (16)
"art. 42 ust. 1" (148)
poświadczenie referencje (1153)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (115)
okresowo (1519)
umowa przedwstępna (146)
zamawiający jest związany zapisami siwz (6554)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1078)
negocjacje z ogłoszeniem (3237)
354 kc (208)
odmowa podpisania umowy (956)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3898)
protokoły częściowe poświadczające wykonanie prac w sposób należyty (140)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (1072)
"uprawnienia budowlane" (1016)
brak zgody na poprawienie omyłki (960)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
cena 0 zł. (6197)
wieloletnia prognoza finansowa (58)
kio 144/14 (8)
dokument przedmiotowy (15660)
usługa dystrybucji stawka vat (85)
polisa grupowa (26)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1717)
domniemanie (2235)
referencje wystawione samemu sobie (1254)
pełnomocnictwo po terminie (4593)
nieprecyzyjny warunek (3471)
"odrzucenie oferty" (15881)
brak oświadczenia (15491)
"ponowne wniesienie wadium" (70)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (124)
kio 1032/12 (8)
290/13 (8)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5632)
enea operator (68)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (1057)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
c-24/91 (13)
c-513/99 (29)
kosztorys uproszczony (540)
niekaralność wielka brytania (52)
informacja z banku wydruk (250)
x ga 256/10/za (1)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
protokół końcowy (1920)
x ga 146/08 (2)
związek spółek wodnych (654)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1100)
pfizer (12)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (771)
uzupełnienie wzoru umowy (3023)
26 ust 3 (16382)
art 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
2017 (946)
art. 705 kc (85)
badania kliniczne (641)
kio 2072/12 (2)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (2113)
art.87 ust.2 pkt 3 (5651)
kio 223/12 (36)
hotel (192)
i ca 540/09 (1)
urząd miasta łodzi (433)
zasada proporcjonalności (774)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (186)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (78)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (107)
kio/uzp 1408/10 (9)
2398/13 (10)
jawność umów (738)
"nie jest zamówieniem publicznym" (94)
dysponuje osobami (6813)
kio 2411/12 (7)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (5006)
kio/uzp 200/09 (9)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (1060)
ii ca 258/09 (2)
polskie koleje państwowe (629)
zamawiający jest związany treścią siwz (10574)
kio/kd 7/11 (17)
xix ga 80/07 (22)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (44)
warunki płatności (2812)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2610)
ważność polisy (303)
kio/uzp 947/09 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (17704)
kio 1207/12 (9)
"kryteria podmiotowe" (151)
kio_2694_13 (5)
zaokrąglanie cen jednostkowych (61)
rażąco niska cena ubezpieczenia (610)
kio_2036_12 (16)
potwierdzenie należytego wykonania faktura (1793)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (2092)
"wyroby medyczne" (652)
"grupy kapitałowej" (725)
vii ga 147/08 za (12)
kio 23/15 (26)
rażąco niska cena pomoc publiczna (1387)
brak kosztorysu w ofercie (2897)
"190 ust. 7" (680)
1385/10 (8)
"termin na złożenie wyjaśnień" (82)
"art. 36 a" (152)
2216 (32)
kio_1495_14 (5)
certyfikat/atest (34)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (493)
1759/10 (4)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (207)
1958/11 (11)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1272)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2333)
ets (914)
prace badawcze (800)
uzupełniony dokument data (3012)
6/2010 (35)
v ca 214/06 (14)
kontakty handlowe tajemnica przedsiębiorstwa (157)
ocena (23304)
czynność techniczna (12233)
kio 2262/12 (10)
311/15 (6)
"zarzut spóźniony" (168)
iii ca 389/11 (3)
omyłka w decyzji (2427)
art. 43 (3807)
kio 1592/13 (3)
wszczęcie postępowania (15402)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (801)
bez pozwolenia na budowę (1995)
304/00 (218)
1004/12 (4)
brak informacji o należytym wykonaniu (7589)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2224)
nieczytelny podpis referencje (176)
informacje ze stron internetowych (5753)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4609)
kio 2307/14 (8)
oferta w języku polskim (2642)
ncbr (3)
niezgodny z siwz (19387)
v ca 117/07 (137)
142 ust. 2 (1577)
art.94 ust.3 ustawy pzp (438)
xix ga 207/09 (11)
ocena ofert (21786)
uzp/zo/0-42/07 (2)
stawka roboczogodziny (487)
kio 41/14 (14)
wygórowane warunki (782)
"import docelowy" (5)
wzór formularza (3754)
v sa/wa 327/13 (3)
x ga 79/10 (4)
386/13 (8)
miarkowanie kar (124)
938/13 (5)
zamawiający uwzględnił odwołanie (23437)
formalizm (674)
kio_uzp_992_09 (57)
odrzucić skargę (20923)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2097)
niepodpisany kosztorys ofertowy (925)
podanie nieprawdy (435)
zakup samochodu zapytanie o cenę (96)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (99)
"moment wszczęcia postępowania" (180)
vat stawka (2154)
bumar (35)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (60)
tłumaczenie dokumentów (2710)
bezpieczeństwo dostaw (972)
"certyfikat iso" (268)
kio/uzp 1502/08 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1455)
kio_642_10 (3)
utajnienie części odwołania (889)
xix ga 169/11 (3)
serwis producenta (995)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1169)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3331)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (768)
należyte wykonanie robót budowlanych (4840)
124/09 (6)
kio/uzp 1337/09 (4)
zatrudnianie na umowę o pracę (651)
utajnienie wykazu podwykonawców (261)
wynajem pomieszczeń (104)
zmiana podmiotu trzeciego (3631)
odwołanie z ostrożności (3057)
c_465_11 (66)
kio 2040/13 (3)
ratownik (66)
zmiana członków zarządu (2105)
zakaz powierzania podwykonawcom (117)
229/09 (16)
waga kryterium (2433)
rażące kary umowne (348)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1447)
47/12 (25)
nowe zarzuty na rozprawie (8074)
kosztorysowe (1770)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (275)
"91 ust. 2" (564)
usługa prania (206)
"192 ust. 7" (2016)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (191)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (152)
kio/uzp 1990/10 (6)
cena ryczałtowa (2242)
272/11 (7)
centrum personalizacji dokumentów (23)
1891/14 (4)
faktury (3606)
dokumenty francja (351)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (564)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3029)
próbka systemu informatycznego (181)
wyjaśnienie siwz (12888)
x ga 23/07/za (47)
"pełnomocnictwo do podpisania oferty" (97)
art. 29 ust. 4 (27259)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1610)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2694)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (2063)
"błędny numer katalogowy" (5)
modyfikacja formularza ofertowego (1450)
dyplom mba (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (399)
1286/11 (4)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2884)
kryteria oceny prac konkursowych (117)
kio/uzp 1379/09 (12)
microsoft windows lub równoważny (116)
zawarcie umowy po terminie związania (10424)
brak opisu parametrów technicznych (4431)
"art. 83 ust. 3 " (58)
kio 75/10 (11)
kio 64/14 (12)
xii ga 200/11 (1)
iii ca 455/08 (3)
1338/13 (8)
kio 2354/14 (3)
kio/uzp 3/09 (73)
87 ust 2 (8619)
"iii czp 123/07" (20)
awaria (1017)
tablice rejestracyjne (26)
data zakończenia usługi (2862)
art. 140 ust. 1 (1567)
17 stycznia 2008 (5110)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (681)
kio/ku 47/11 (10)
iv ca 566/09 (1)
oferty o takiej samej cenie (5169)
zmiana wynagrodzenia (8276)
1422/07 (10)
x ga 143/10/za (3)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (6047)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (309)
"konflikt interesów" (84)
kozienice (78)
oferta równoważna (3252)
eurosystem (34)
zus spółka cywilna (233)
udostępnienie osób (3868)
"art. 84 ust. 2" (49)
iso 1043-4 (8)
błędy w kosztorysie (1587)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (6353)
"ochrona danych osobowych" (76)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (86)
3/09 (201)
kio/uzp 469/09 (4)
"przedmiar robót" (1845)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1793)
kio/uzp 1063/09 (5)
kio_1395_10 (29)
rażaco niska cena dowody (2195)
wadium gwarancja konsorcjum (789)
kio_2710_10 (8)
instytut monitorowania mediów (17)
67 ust. 1 pkt 4 (3330)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2219)
iso 14001 (82)
"24 ust. 2 pkt 5" (200)
c-234/03 (51)
parametry papieru (217)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (234)
interes faktyczny (10891)
kryterium cena powyżej 60% (1671)
xxv c 1367/10 (1)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (164)
art. 67 (3552)
kio 2529/15 (4)
"koszty ogólne" (346)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2493)
dwie oferty jednego wykonawcy (11797)
89 ust. 1 pkt 2 (15065)
program funkcjonalno użytkowy (897)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2322)
"usług prawnych" (53)
art. 42 ust. 1 (4687)
termin wniesienia wadium (2650)
ii ca 206/06 (4)
"wyłączenie jawności rozprawy" (66)
kio 1202/12 (4)
"oświadczenie przed notariuszem" (111)
usługi niepriorytetowe (534)
kio 2285/14, kio 2328/14 (5)
kio 2660/12 (3)
brak wykazu (8016)
jaworzno (242)
kio 1748/13 (7)
udostępnianie ofert (2827)
przesunięcia asortymentowe (9)
kio_1833_14 (14)
krk miejsce zamieszkania (157)
wykonawca sam uzupełnia dokument (4334)
jedna usługa (5156)
ii ca 199/10 (3)
2185/14 (22)
"kio 100/12" (30)
"modyfikacja formularza ofertowego" (36)
umowy wieloletnie (801)
referencje wystawione przez samego siebie (1254)
unieważnienie części (10086)
art. 38 ust. 6 (5286)
zamawiający nie odpowiedział na pytania (1298)
próbki uzupełnienie (574)
856/12 (5)
"art. 170 ust. 4" (11)
"art. 91 ust. 3 " (232)
kio 974/13 (4)
zaniechanie odtajnienia oferty (935)
porównywalność (550)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8995)
jedno zamówienie (19425)
art.24 ust.4 (6537)
kio 2800/10 (5)
36b ust. 2 (107)
x ga 255/09/za (2)
koncepcja tajemnica (336)
inwentaryzacja (522)
"roboty budowlane" (8936)
x ga 309/08 (2)
ix ca 736/09 (2)
1787/11 (7)
zasób własny (2320)
omyłka w obliczeniu ceny (1942)
kio_1193_13 (7)
manipulacja kryteriami oceny ofert (253)
niedokonanie podziału na części (2427)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
"art. 26 2b" (14)
1710/12 (7)
niepodpisany formularz cenowy (1190)
odrzucenie oferty interes (12046)
nadużycie prawa podmiotowego (302)
wynika z innych dokumentów (16074)
2525/13 (15)
promocja (434)
v ca 1213/08 (1)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (164)
tłumaczenie na język polski (1425)
odtajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (418)
kio_1248_14 (3)
art. 26 ust. 4 (15823)
brak wskazania producenta (3443)
cena 0,00 (286)
kio 2033/12 (10)
"wyciąg z rachunku" (38)
448/12 (20)
art.29 ust. 2 (4258)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (84)
kio/uzp 821/08 (10)
kio 223/08 (33)
2821/14 (7)
1141/15 (3)
termin zadawania pytań (1268)
oświadczenie podmiotu trzeciego (4227)
kio 1469/10 (21)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4662)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (248)
"art. 12a ust. 2" (108)
ryzyko gospodarcze (1576)
wadium zatrzymanie wadium (790)
846/10 (4)
iv ca 362/09 (1)
krk prokurenta (61)
art 24 ust 2 pkt 2 (17642)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1654)
solid security (59)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (14953)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (166)
kio 1472/15 (12)
404/14 (8)
kio_1729_10 (3)
pilność (94)
istotna zmiana treści oferty (12106)
nadmierne warunki (2240)
kio 738/13 (4)
"w organizacji" (216)
"uzupełnienie zobowiązania" (140)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
kio_509_12 (5)
polisa podlimity (18)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
141/10 (8)
proporcjonalne warunki (1820)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1686)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2248)
769/09 (12)
należycie (10837)
utajnienie (990)
kio 1388/14 (4)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1274)
x ga 269/07 (2)
kio_2821_14 (6)
niejasne zapisy specyfikacji (2736)
uzupełnienie formularza oferty (3494)
charakterystyka produktu leczniczego (60)
kio 1681/16 (2)
kio/ku 44/12 (4)
art 144 ust 1 (1269)
762/13 (7)
"w tym samym postępowaniu" (428)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (3117)
kio 1684/12 (5)
"zmowa cenowa" (42)
479/12 (7)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (580)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (5)
452/11 (50)
dzielenie na części (984)
zakaz zawarcia umowy (3194)
zintegrowany system informatyczny (632)
124/13 (31)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
"utracił interes" (87)
doświadczenie kierownika (1977)
iii czp 103/2010 (2)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (542)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (62)
użyczenie (446)
podwykonawca referencje (1072)
składki społeczne niemcy (64)
cena opcji (653)
utajnienie wyjaśnień (888)
wydruk zaświadczenia zus (67)
wyższe wykształcenie (679)
x ga 59/09 (24)
pełnomocnictwo prokura (111)
1457/11 (7)
uprawnienia konsorcjum (3515)
"błędna stawka podatku vat" (178)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2692)
kio 79/14 (6)
tajemnica opis techniczny (1289)
kio 321/11 (8)
penados (7)
iii ca 1904/14 (2)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (778)
kio/uzp 1280/10 (26)
częściowe uwzględnienie odwołania (3723)
kio 1219/14 (3)
dwukrotne wezwanie (1097)
kio 1408/10 (19)
"zmiana stawki vat" (59)
zatrudnienie na umowę o pracę (1939)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (787)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1711)
komenda główna policji (349)
45 (4903)
dobór sprzętu tajemnica przedsiębiorstwa (150)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (628)
kio 2784/14 (23)
komisja przetargowa (2862)
brak wniosku o dopuszczenie (8978)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (313)
kio_669_13 (4)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (7134)
xix ga 131/08 (18)
kio/uzp 886/08 (19)
próbka system informatyczny (181)
próbka kryterium (625)
kio 2206/11 (8)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (12228)
85 ust. 4 (3193)
x ga 74/09 (3)
1971/09 (10)
"art. 6" (3038)
xix ga 167/07 (15)
"ciężar dowodu" (1898)
negatywne konsekwencje (4170)
"art. 22 ust. 1a" (75)
zwłoka opóźnienie (318)
905/14 (8)
vat usługi leśne (111)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2921)
kio_1582_12 (6)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (24)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (6155)
2427/11 (5)
krk niemieckie (33)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2442)
kio_1807_12 (7)
wykaz materiałów (4691)
iii ca 472/09 (2)
x ga 319/08 (4)
pozacenowe (297)
katowice (4409)
"art. 94 ust. 3" (123)
i ca 235/09 (5)
wspólnik spółki jawnej grupa kapitałowa (65)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (824)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (60)
kio 2239/13 (8)
"186 ust. 2" (2750)
kio 1928/13 (4)
kio/uzp 69/07 (10)
kio/uzp 447/11 (35)
potencjał techniczny (4067)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4728)
i ca 251/07 (2)
upływ ważności wadium (775)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (17015)
elektrownia turów (30)
1247/12 (7)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (36)
zamówienie sektorowe (1098)
przedłużenie terminu umowy (2354)
termin płatności składki po upływie terminu składania (414)
pojęcie modernizacji (591)
"art. 91 ust. 3" (232)
kio_uzp_1155_09 (3)
zmiana wykazu (5802)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3941)
krs nieaktualny (1103)
1220/11 (2)
art. 32 ust. 5 (5564)
kio 2591/13 (7)
"art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp" (54)
v ga 124/09 (1)
vi ga 34/08 (3)
referencje kara umowna (171)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (12741)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (631)
"zastępstwo procesowe" (2390)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2215)
definicja konsorcjum (1909)
przekazanie terenu budowy (2002)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (15954)
iv ca 288/06 (2)
"umowa ramowa" (525)
brak współdziałania zamawiającego (599)
iso 9001:2008 (85)
t-9/06 (204)
brak numeru katalogowego (685)
kio_2765_11 (12)
podpis elektroniczny (1614)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4552)
1253/13 (5)
rabat (509)
powtórne wezwanie (1843)
rozwiązania alternatywne (1146)
1094/12 (3)
87 ust 2 pkt 3 (8420)
iii sa/wr 886/14 (3)
krk francuskie (22)
2626/10 (5)
2810/11 (26)
artykuły biurowe (254)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (12985)
990/09 (4)
kio 2/11 (351)
art 82 ust 1 (3384)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (4347)
gwarancja ubezpieczeniowa (1122)
"zwrot oryginału gwarancji" (16)
ix ga 131/10 (4)
art. 181 (1580)
ii ca 431/07 (22)
kio 385/14 (8)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (363)
koszty pracy (12187)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (24)
województwo podkarpackie (183)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (349)
pierwszeństwo wykładni literalnej (140)
keymark (15)
kio 1110/11 (7)
art. 67 ust.1 pkt 2 (3457)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (1020)
usa (198)
art 93 ust 1 pkt 7 (6408)
kio 1014/14 (2)
gwarancja bankowa musi zawierać (832)
xix ga 268/09 (11)
sektorowe (1100)
umowa o zamówienie publiczne (17053)
warunek wiedzy i doświadczenia (5631)
kio_1724_10 (8)
"nota pokrycia" (14)
rażąco (4013)
mon (175)
"wolnej ręki" (1844)
x ga 241/10/za (1)
vii ga 9/09 (9)
instytut (1780)
2120/11 (11)
istotna zmiana oferty (12543)
omyłka (4293)
kio_uzp_1400_09 (10)
1025/13 (17)
"kio 1287/14" (12)
chiński krs (18)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (836)
uczciwej konkurencji (13648)
"22 ust. 2" (1071)
874/11 (5)
forma pisemna zobowiązania (2574)
nie leży w interesie (1526)
powszechnie dostępne (2728)
c-314 (47)
zmiana umowy przed podpisaniem (4913)
kio 457/12 (23)
1522/14 (2)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (1014)
kio_1730_11 (13)
kio_2796_11 (5)
naprawienie szkody (988)
protokół odbioru jako referencje (934)
678/08 (10)
kd_31_14 (5)
sumowanie potencjałów podmiotów trzecich (168)
błąd co do prawa (4658)
iii ca 344/08 (1)
"gospodarz postępowania" "opis przedmiotu zamówienia" (137)
"zamówień publicznych" (32140)
dostawa paliwa (503)
grupa interwencyjna (110)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1254)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5793)
"dominujący wpływ" (47)
pełnomocnik ceidg (79)
x ga 269/11 (4)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (312)
przedwczesne (1667)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (2181)
"dowód opłacenia polisy" (63)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (659)
brak sformułowania na pierwsze żądanie (4135)
"brak interesu" (930)
sprzeczność w siwz (5088)
24 ust. 1 pkt 16 (10378)
preferencje lokalne (88)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1898)
doświadczenie osób (6931)
v ca 29/03 (29)
79/13 (49)
kio_440_11_kio_448_11_kio_451_11_kio_458_11 (4)
v ca 2214/06 (115)
niepełny formularz ofertowy (2820)
v ca 1377/05 (3)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (3154)
dokumenty podmiotu trzeciego (4509)
spółka zależna (4563)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1574)
ix ca 724/08 (1)
metodą kalkulacji szczegółowej (857)
równoważne (3380)
kio 2173/10 (6)
pilarz (54)
enea wytwarzanie (35)
65/07 (13)
"art. 41 pkt 9" (28)
xxiii ga 683/13 (10)
xii ga 293/11 (1)
koperta (457)
cena 100% (4575)
niemożliwa do przewidzenia (3569)
kio_96_14 (5)
kio 1689/11 (9)
wydłużenie terminu realizacji umowy (1006)
aukcja (669)
ii ca 616/05 (3)
wykluczenie art 24 ust. 2a (2046)
kio 2939/12 (7)
kd 58/10 (13)
oddział+spółki (34)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (130)
"błąd w obliczeniu ceny" (1284)
arr (19)
art. 68 kc (554)
doświadczenie podwykonawcy (2208)
kio 2362/15 (8)
kio/uzp 352/09 (12)
"art. 196 ust. 4" (274)
warunek proporcjonalny (1520)
"§ 3 ust. 4" (332)
22 ust. 4 (18108)
uzupełnienie jednorazowe (542)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3915)
art. 182 ust. 1 (3408)
spożywczy (207)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
kio/478/13 (3)
"aktualnych na dzień złożenia" (87)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (36)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (20)
1835/10 (9)
kio 765/13 (6)
ii_ca_373_12 (10)
kio/uzp 1729/09 (3)
zamówienia tożsame (4691)
art. 111 ust. 2 (2166)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (8138)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (5)
dokumenty stany zjednoczone (177)
"nie leży w interesie publicznym" (245)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (82)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (3329)
kio 72/13 (15)
wykonawca sam uzupełnił dokument (4334)
art. 143d (39)
x ga 219/07 (1)
86/12 (12)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3505)
prace dodatkowe (8637)
zamawiający jako gospodarz (219)
1066/12 (6)
kio 1164/11 (6)
upływ terminu wykonania zamówienia (7727)
144/11 (8)
ii ca 577/06 (7)
kio 821/11 (15)
"podmiot trzeci" (2564)
sam sobie wystawił (3025)
kio/uzp 924/10 (6)
xix ga 82/11 (2)
kio/ku 53/10 (2)
pełnomocnictwo ogólne (1888)
"umowy zlecenia" (408)
scotland disclosure (16)
ceidg po terminie składania ofert (94)
"art. 22 ust. 1 pkt 2" (2162)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16338)
gwarancja w kopii (1282)
gwarancja konsorcjum (2024)
kio/kd 43/10 (3)
wolters kluwer (68)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3983)
kio 2276/12 (5)
szacowanie zamówienia (1515)
"pilna potrzeba" (176)
przetarg na odbiór odpadów (888)
równoważność certyfikatów (337)
cena 0 złotych (5997)
kio/uzp 20/09 (107)
kio/kd 25/14 (8)
113/16 (3)
xxiii_ga_1313_15 (21)
minimalny zakres umowy (4408)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (320)
sumowanie okresów doświadczenia (437)
opis przedmiotu (13204)
stany zjednoczone (233)
kio 1467/11 (9)
kio/uzp 654/08 (13)
gaz system (539)
1268/09 (3)
krk usa (25)
kio 398/15 (5)
398/14 (6)
waloryzacja (259)
1022/14 (4)
wykaz osob (6192)
alstom rafako (17)
kio 846/10 (4)
uniewaznienie umowy (10924)
kio 570/15 (9)
"art. 32 ust. 2" (232)
"86 ust. 4" (342)
art 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
1579/13 (3)
zbyt wysokie warunki (997)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (686)
przedłużenie terminu związania faksem (454)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4690)
c-536/07 (9)
zakłady usługowe "ezt" (25)
ochrona ubezpieczeniowa (1115)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
średnie roczne zatrudnienie (206)
krk uzupełnienie (412)
doświadczenie osoby fizycznej (1478)
viii ga 98/09 (2)
erp (164)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (566)
ii ca 342/06 (10)
rażąco niska cena ochrona mienia (147)
dzierżawa pomieszczeń (156)
najem (243)
"kio 24/14" (8)
"za zgodność z oryginałem" podpis (950)
v cz 48/05 (3)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2653)
aktualna koncesja (361)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (823)
zaświadczenie us (154)
"zamówienia podobne" (429)
instalacje solarne (113)
parafka (58)
współfinansowane ze środków (1239)
238/14 (11)
kio 634/15 (5)
unieważnienie czynności (15884)
1070/11 (6)
kio/uzp 827/08 (9)
kio 219/14 (7)
sposób obliczenia ceny tajemnica (722)
"67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (138)
materiały producenta (3534)
brak strony (18184)
"zaprojektuj i buduj" (32)
xix ga 403/08 (1)
udostępnienie zdolności kredytowej (329)
termin na wniesienie odwołania (29419)
"art. 23 ust. 5" (14)
kio_2525_13 (15)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5592)
91 ust. 2a (1295)
rażąco niska cena 2014 (1000)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
636/12 (7)
"zastrzeżenie oferty" (35)
1185/15 (8)
dostawa w usłudze (6932)
zamiast polisy (286)
iii czp 52/11 (139)
kio_2204_10 (7)
kio_532_13 (4)
prezentacja oprogramowania (418)
v ca 1209/11 (2)
poświadczenie protokół odbioru (674)
usługi badawcze (734)
zbyt wysokie kary umowne (192)
kio 1546/15 (2)
doświadczenie życiowe (916)
kio 2343/12 (20)
znajomość języka polskiego (304)
podwykonawstw (1222)
ripok podwykonawca (28)
brak opisu przedmiotu zamówienia (11189)
kio_225_15 (8)
ii ca 941/05 (22)
oświadczenie (21059)
gwarancja jakości (1695)
opis urządzeń technicznych (5063)
wykluczenie podwykonawcy (2438)
przedmiot działalności określony krs (1083)
kio 869/10 (19)
ograniczenie dostępu do zamówienia (5233)
nieprawidłowa podstawa prawna (10336)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (501)
powtórzenie czynności oceny ofert (11147)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2610)
1536/10 (10)
kio/uzp 354/10 (3)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2971)
rażąca strata (191)
"art. 24 ust. 1 pkt 16" (45)
kio 433/11 (5)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (8668)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1467)
kio 632/11 (3)
kio 883/11 (9)
2557/13 (4)
pełnomocnik konsorcjum (5277)
standstill (72)
art. 36a ust.2 (230)
x ga 253/10 (1)
nie wskazał podwykonawcy (3081)
próbek (1025)
w zakresie prowadzonej działalności (11193)
praw wyłącznych (14914)
zamawiający zwleka (88)
wadium w obcej walucie (19)
dyskryminacja pośrednia (249)
"zbyt krótki termin składania ofert " (42)
kio/uzp 1077/08 (10)
kio 1830/13 (3)
"kryterium oceny ofert" (5755)
192/17 (4)
zdolność kredytowa (1029)
oferta w postaci elektronicznej (2570)
kio 466/12 (13)
pełnomocnictwo zamawiającego (4733)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (4121)
certyfikaty (3445)
"wykazanie równoważności" (170)
pkp plk (169)
gwarancja wadialna kopia (222)
kio/1756/10 (16)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3469)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1123)
kio 2470/11 (9)
kio/uzp 1243/08 (7)
kryterium estetyka (103)
finanzamt (11)
476/12 (6)
referencje wystawia (2309)
dobre obyczaje (782)
nadzór autorski (563)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1226)
zarzut blankietowy (261)
24 ust 2a (2575)
formularz oferty z innego postępowania (6450)
1516/12 (14)
niejasny warunek (3302)
kio 630/10 (2)
zatrudnienie (2712)
"wycofanie oferty" (115)
"udostępnienie potencjału finansowego" (9)
kio 650/11 (4)
1432/09 (12)
iv ca 223/08 (13)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (11562)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1850)
serwis na terenie polski (473)
kio/uzp 1364/09 (8)
basma security (25)
kio 2542/11 (10)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
1780/13 (5)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
1078/12 (13)
zus (919)
kio_2770_13 (4)
898/09 (4)
nieprawdziwe informacje ryszard tetzlaff (223)
art. 5 ust 1b (1467)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (412)
obsługa prawna z wolnej ręki (376)
126/07 (9)
kio/uzp 707/08 (18)
poprawienie harmonogramu (527)
iii_czp_53_11 (87)
1967/10 (6)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (152)
notarialne potwierdzenie podpisu (284)
wadium dla konsorcjum (1109)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (11)
"umowa warunkowa" (13)
"art. 26 ust. 2c" (67)
art. 44 (4638)
art.8 ust.3 (2006)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (61)
537/14 (6)
xix ga 514/08 (2)
krk zakres (569)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (752)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (293)
podać kwotę części zamówienia (9424)
sygn. akt iv ca 508/05 (5)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (92)
zaliczki (353)
wajda (52)
"istotne zmiany umowy" (77)
§ 3 ust. 4 (27939)
x ga 189/13 (11)
142 ust. 3 (1552)
polisa oc pkd (66)
268/13 (10)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (6042)
odwołanie przedwczesne (1473)
kio/uzp 27/09 (111)
art. 131a (44)
kio 103/10 (38)
"uzupełnienie próbek" (77)
1402/11 (3)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
obiekt kubaturowy (250)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1565)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1942)
v ca 360/08 (1)
iv csk 291/13 (10)
"zmiana producenta" (16)
udostępnienie siwz jest czynnością (4256)
nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie francja (80)
336/15 (14)
art. 91 ust. 3a (825)
"tłumaczenie przysięgłe" (458)
"zmiana terminu płatności" (14)
x ga 427/10 (2)
36 ust. 4 (6530)
roboty budowlane wraz z dostawą (3550)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (682)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (7793)
kio_uzp_855_08 (4)
kio 2436/11 (2)
słowacja krk (2)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (606)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (1082)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (571)
art.17 (1273)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (2004)
miejsce zamieszkania (949)
kio 1934/12 (30)
kio/uzp 565/08 (8)
1444/11 (7)
bezusterkowy (92)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
zmiana oferty (14703)
"przyczyn technicznych" (472)
świadczenie okresowe (1355)
kio 2565/10 (2)
sukcesja uniwersalna a referencje (21)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (348)
ga 1313/15 (23)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (219)
190/09 (3)
prokura łączna (95)
xii ga 451/10 (3)
202/09 (19)
hierarchia dokumentów (176)
kio 1125/11 (6)
zmiana kryterium (7448)
rotacja środków pieniężnych (7)
ii ca 233/06 (1)
związanie ofertą (13558)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (916)
kio 2500/10 (3)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1 (5302)
"właściwości wykonawcy" (292)
2537/13 (5)
kserokopia gwarancji wadium (169)
kio/uzp 58/09 (33)
iii czp 87/08 (9)
składanie ofert częściowych (2973)
kio/uzp 2034/10 (3)
kio_2360_14 (10)
949/09 (12)
uzasadnienie wyroku (21247)
koszty postępowania odwoławczego (23865)
"niewłaściwy tryb" (164)
v ca 1784/08 (4)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1296)
185 ust. 5 (4581)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (124)
890/12 (4)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
"wyciąg z rachunku bankowego" (31)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (1012)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawcy (612)
shanghai electric (8)
art. 353 (748)
1338/14 (3)
producent (5850)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (241)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2960)
kio_223_11 (3)
zawieszenie działalności (400)
art. 26 ust. 2e (199)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (477)
koszt cyklu życia (95)
współubezpieczony polisa (4)
kio 218/12 (13)
2938/13 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (287)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (6344)
niezgodność z siwz (6678)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (91)
kio 2366/10 (3)
1292/13 (3)
"art. 36a ust. 2" (58)
żądanie polisy oc (576)
iii_ca_1019_06 (15)
dokumenty nie wymagane (18133)
treśc referencji (3919)
c-305/08 (30)
116/16 (6)
166/15 (7)
wadium+konsorcjum (20)
ii ca 1239/06 (2)
"art. 43 ust. 1" (166)
centralny zamawiający (2447)
67 ust. 1 pkt 5 (3329)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8387)
v ca 2214/16 (5)
"art. 5a" (40)
bundesamt (10)
89 ust. 1 pkt 3 (14953)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (102)
manipulowanie (296)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7335)
ubezpieczenie rażąco niska cena (610)
ii ca 137/07 (10)
rażąco nisko cena (2866)
sumowanie wartości usług (613)
1502/13 (5)
związanie żądaniami odwołania (10374)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (63)
ceidg z datą po terminie składania ofert (62)
c-237/99 (19)
cena kosztorysowa (1598)
"191/14" (10)
1642/10 (5)
kio_2490_10 (15)
zamówienia mieszane (336)
koszty (30269)
"30 grudnia 2011" (107)
art. 29 ust. 2 pzp (21211)
nieczytelny podpis na dokumentach (502)
kio/uzp 780/10 (12)
"kary umowne" "wygórowane" (234)
186 ust.2 (4478)
treść gwarancji wadialnej (785)
utajnienie karty technicznej (207)
ogłoszenia prasowe (193)
ii_ca_137_09 (14)
dokument przedmiotowy a treść oferty (13989)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (252)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (8313)
polisa tajemnica (190)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4717)
kio/ku 40/14 (11)
tonery oryginalne (57)
c-496/99 (38)
bilans (953)
bank gospodarstwa krajowego (136)
"art. 34 ust. 1" (147)
białystok (1149)
przedłużenie ważności wadium (672)
kio_uzp_191_08 (12)
art 32 (5817)
619/08 (13)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (269)
zus us spółka cywilna (51)
"treść oferty" (9249)
umowa współpracy (2647)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (31)
akuratne uzasadnienie (24)
krk podmiotów zagranicznych (100)
nadpłata wadium (4)
subiektywne (1497)
instytut monitorowania (116)
nie miało wpływu na wynik postępowania (13913)
błąd vat (1915)
1351/14 (2)
xix ga 35/08 (2)
certyfikat ubezpieczenie (511)
karnego (1488)
brak formularza cenowego (2562)
kio 1364/11 (5)
c-507/03 (31)
kio_uzp_1344_09 (7)
2528/10 (3)
c-337/06 (20)
odtajnienie wykazu dostaw (260)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (172)
warunki zaprojektuj i wybuduj (599)
974/13 (5)
kio 836/11 (10)
2480/12 (10)
art. 36b ust.2 (107)
kosztorysy (3450)
74/12 (12)
1793/13 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (804)
roboty zamienne aneks do umowy (169)
kampania promocyjna (57)
ii ca 585/06 (6)
ii ca 752/05 (15)
interwencja uboczna (91)
art. 192 ust. 2 (13052)
rozbieżność między referencjami a wykazem (427)
"wyłączenie członka" (52)
"kompania węglowa" (430)
art 24 ust 2 pkt 3 (17533)
uzupełnienie ograniczony (8643)
uzupełnienie certyfikatu (1775)
437/13 (11)
"art. 25 ust. 1" (3792)
dodatkowe (14798)
x ga 316/09 (2)
limit kredytowy (148)
kio 2681/13 (3)
kio 548/13 (4)
kio_566_12 (7)
opłacenie pierwszej raty składki (173)
dyscyplina finansów publicznych (1869)
zmiana wysokości wadium (1570)
zmiana terminu (15924)
art. 29 ust.2 (24585)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2490)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (98)
projektuj i buduj (424)
kio 738/14 (10)
kio_800_12_kio_803_12_kio_804_12_kio_807_12 (10)
zatrzymanie wadium uzupełnienie (600)
kio/uzp 391/09 (5)
art. 42 ust. 1 pzp (3052)
kio 758/15 (9)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (175)
ii_ca_489_06 (42)
wynagrodzenie prowizyjne (16)
"moment zakończenia postępowania" (20)
xii gz 74/10 (1)
lek refundowany (32)
86 ust. 2 (2412)
załączniki do protokołu (5956)
otwarcie ofert termin (6647)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4664)
brak uzasadnienia faktycznego (13714)
forma pisemna pełnomocnictwa (1305)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (432)
143a (38)
stawka podatku vat (1865)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2153)
"omyłka rachunkowa " (1302)
kio 445/12 (8)
warunki na dzień składania ofert (11917)
kio 2047/14 (2)
9296 (35)
art. 183 ust. 2 pzp (1531)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (528)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1460)
brak odpowiedzi na wezwanie (8258)
"ograniczenie podwykonawstwa" (107)
zasada przejrzystości (1569)
kio 644/13 (5)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5849)
zwrot próbek (521)
dialog techniczny (497)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
183/11 (26)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (11)
"art. 15 ust. 1 pkt 1" (521)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (132)
"art. 46 ust. 3" (224)
kio 918/08 (5)
kio/uzp 2490/10 (14)
kio 1473/10 (1)
kio_uzp_338_09 (38)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2420)
integracja (863)
technologia radiowa (177)
kio 938/13 (5)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1128)
v sa/wa 875/10 (9)
własnoręczny podpis (413)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
ogłoszenie upadłości (482)
zakup czasu antenowego (13)
"niezgodność treści oferty z siwz" (590)
potrzeby zamawiającego (9967)
sprzęt wojskowy (466)
kryteria równoważności (747)
odrzucenie odwołania (20667)
realne udostępnienie (1849)
opis usługi (8458)
wydruk elektroniczny zus (71)
"art. 26 ust. 3" (7194)
kio 2932/13 (10)
sztuczne łączenie zamówień (313)
"26 ust. 2d" (103)
przez należyte wykonanie zamówienia (9832)
kio 153/11 (4)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (740)
91 ust. 2 (8242)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1649)
244/13 (8)
2734/10 (8)
1651/15 (2)
art. 90 ust. 1 (9144)
przejęcie pracowników (153)
kio_1223_11 (3)
faksymila (2)
"izba inżynierów" (93)
kio 1155/09 (3)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (6)
opcje (947)
gtc (10)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
zatrzymane wadium (113)
art. 22 ust. 1 (19314)
ricoh (26)
6a pzp (607)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (215)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2237)
1654/11 (6)
"wadium po terminie" (15)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (159)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (98)
wykonawca jest profesjonalistą (932)
xii ga 412/11 (2)
companies house (7)
art. 89 ust.1 pkt 7 (14887)
xix ga 32/09 (5)
197/12 (8)
zmiana formularza ofertowego (3602)
"192 ust. 2" (2986)
1829/15 (7)
nie załączył formularza cenowego (1991)
ii ca 373/12 (10)
wasko (623)
fart (49)
ryczałt (540)
kio/uzp 19/09 (125)
kio/kd 15/10 (28)
emkan pro (10)
pełnomocnictwa (4847)
błędna cena jednostkowa (1697)
wydłużenie terminu składania ofert (902)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3984)
art. 32 ust.2 (5152)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (156)
71/13 (13)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (568)
"wystawca referencji" (288)
kio 4/13 (108)
kio 779/13 (4)
zawiera rażąco niską cenę (2751)
2200/14 (7)
1729/09 (3)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2954)
brak okresu gwarancji w ofercie (3327)
generalna dyrekcja (1101)
"sprawozdanie finansowe" (757)
biopodobny (12)
art. 36 ust. 1 pkt 14 (5076)
kio 1863/10 (27)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (17617)
oryginał (4875)
2033/13 (7)
"udostępnienie doświadczenia" (120)
"art. 36 ust. 5" (205)
arimr (119)
183 ust. 2 (2172)
zmiana postanowień umowy (9292)
ii ca 762/07 (2)
świadczenia okresowe (1355)
kio/uzp 1564/09 (6)
konsultacje (951)
1974/12 (5)
art 6a (786)
szacowanie wartości (1465)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4170)
19/09 (388)
138 c ust. 1 pkt 1 (969)
kio_506_15 (6)
sumowanie zdolności kredytowej (84)
usługi turystyczne vat (50)
art. 17 (14783)
kio 2494/12 (3)
"art. 187 ust. 7" (70)
2756/12 (4)
zmiana terminu realizacji zamówienia (10840)
protokół odbioru (2815)
pilna potrzeba (350)
art. 60 kc (1766)
art. 46 ust. 4 a (4410)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
art. 182 (3411)
odpowiedzi na pytania (6562)
kio 1204/13 (2)
kio 385/15 (2)
2217/13 (6)
uzasadniona potrzeba zamawiającego (7673)
opłata transakcyjna (22)
"zmiana podmiotowa" (59)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1133)
strabag (525)
kio 1810/16 (31)
lubomira matczuk rażąco niska cena (115)
"akuratne uzasadnienie" (5)
vi ga 7/09 (15)
iv ca 340/05 (12)
złożenie nieprawdziwych informacji wina (148)
wyjątkowa sytuacja (2519)
referencje należyte wykonanie (3202)
art. 17 ust. 3 pzp (10261)
"prekwalifikacja" (126)
vi ga 49/10 (9)
kio/uzp 43/09 (7)
nie wniesienie wadium (2677)
"opinia prywatna" (150)
karta produktu (1341)
kio_1844_14 (23)
kio_uzp_1624_10 (4)
kio 1330/14 (8)
ii ca 464/09 (1)
kio 271/12 (22)
(kio 1408/10 (19)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (374)
kio 1822/11 (10)
nieodpłatne użyczenie (69)
"art. 86 ust. 3" (278)
"zasada równego traktowania" (5271)
agencja mienia wojskowego (201)
korekty finansowe (1394)
kio 134/11 (5)
rozwiązanie alternatywne (1146)
"termin płatności" (604)
kio 1060/13 (4)
"zamiast polisy" (20)
"46 ust. 4a" (653)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (39)
termin realizacji dostaw (3438)
344/15 (4)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5509)
art 26 ust 3 pzp (12159)
94 ust. 3 (2549)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (186)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2579)
wyjaśnienia stanowią część oferty (7231)
trojanowska (937)
xix ga 461/12 (14)
autoryzacja producenta sprzętu (203)
podmiot trzeci nie wskazany w ofercie jako podwykonawca (1588)
cena roboczogodziny (605)
art 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
ogłoszenie (19019)
wyjasnienia tresci siwz (12417)
przetwarzanie odpadów (358)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (6184)
xix ga 194/07 (18)
kio 150/12 (21)
termin niezwłocznie (2174)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (616)
art. 91 ust. 3 (8187)
wadium euro (433)
"wątpliwości na korzyść" (44)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (149)
zakup paliwa (421)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (13207)
tożsamość przedmiotu (1229)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4951)
czas oznaczony (7967)
andra (58)
35/12 (24)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1962)
definicja grupy kapitałowej (327)
kio 950/14 (5)
art. 96 (3056)
kio/uzp 81/10 (6)
526/16 (4)
"przystąpienie do długu" (9)
kio 204/12 (8)
kio 2708/14 (6)
kio 591/14 (5)
udostepnienie zasobów (2179)
cena usługi prawnicze (217)
techniker krankenkasse (3)
"zmiany podmiotowe" (59)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1288)
szybkość postępowania (707)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (2011)
art 22 ust 5 pzp (13589)
366/17 (3)
pełnomocnictwo aukcja (153)
1642 (39)
błędny nr katalogowy (605)
kio 80/16 (3)
logi (15)
iv ca 92/09 (3)
warunek doświadczenie (7555)
kio_527_13 (5)
24 ust 2 pkt 1 (17704)
kio 237/13 (8)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (579)
179/11 (9)
"gwarancja bankowa" (717)
zmiana przedmiotu umowy (10788)
tożsamość przedmiotowa usług (827)
xxiii ga 566/09 (2)
kio 1503/08 (6)
26 2b (2486)
referencje podwykonawcy (1072)
brak dowodu wniesienia wadium (1491)
próbka jest dokumentem (892)
x ga 5/07 (12)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (319)
kio 762/13 (7)
22 ust. 5 (18345)
ogólnikowe wyjaśnienia (1300)
"porównywalność ofert" (258)
xii ga 314/11 (56)
informacja krk (563)
"art. 6a" (66)
wygórowana kara umowna (242)
odwołanie po terminie (28530)
"maksymalna cena jednostkowa" (4)
brak podpisu na dokumencie (2861)
politechnika częstochowska (15)
zastrzeżenie wykazu osób (2946)
wyjaśnienia po wyborze (13387)
"płyta cd" (179)
udostępnienie bezpośrednie (2894)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (230)
wartość referencji (3441)
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (40)
dostawa leków (321)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1732)
bezczynność (332)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (2103)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5174)
ustawa prawo zamówień publicznych (31609)
parafa zamiast podpisu (50)
fundusz inwestycyjny (435)
oferta ocena oferty (21088)
866/09 (8)
droga elektroniczna (2335)
xii ga 254/08 (4)
informacja o zamÓwieniach publicznych nie stanowi tajemnicy przedsiĘbiorstwa (1876)
tonery do drukarek (101)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10351)
nadmierne kary umowne (329)
kio 31/11 (21)
błędne kryteria oceny ofert (4513)
zamówienia z wolnej ręki (1870)
kio/kd 93/10 (7)
kryterium odległość (649)
opinia bankowa obroty (359)
"criminal records bureau" (5)
858/12 (7)
kio/uzp 1967/10 (3)
art.90 ust. 3 (2799)
art. 92 ust. 2 (3977)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (181)
karty katalogowe (888)
kryterium aspekt społeczny (758)
"lub równoważny" (1148)
sumowanie zdolności finansowej (208)
"umowy o pracę" (827)
kio 1197/13 (6)
ciężar udowodnienia (2895)
ii ca 158/09 (11)
dostawa licencji (1045)
sekocenbud (163)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (15765)
usuwanie awarii (322)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
ograniczenie do jednego producenta (4450)
kio 2396/12 (29)
art 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (727)
niejasne (5071)
weksel (45)
zmiana stron umowy (10226)
"v ca 1973/11" (46)
zamówienia dodatkowe (14468)
"koncepcja architektoniczna" (60)
kio_564_14 (7)
"niekorzyść wykonawcy" (390)
248 kpc (54)
1665/10 (2)
kio_1710_12 (7)
wizja lokalna (481)
fujifilm (20)
"gwarancja wadialna" (716)
będzie dysponował osobami (6802)
przed notariuszem (539)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (768)
x ga 86/08/za (1)
tłumaczenia (2952)
2345/10 (3)
190 ust. 1a (1088)
"art. 30 ust. 5" (222)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1626)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1649)
2784/14 (23)
kio_398_15 (5)
kio/uzp 663/09 (18)
sumowanie wartości polis (103)
pisemność (52)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1785)
zakład opieki zdrowotnej (1554)
x ga 81/09 (12)
xix ga 43/08 (3)
"złożenie dwóch ofert" (353)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (521)
zmiana ceny oferty (8681)
wartość konkursu (1632)
należyta staranność wykonawcy (4633)
"89 ust. 1 pkt 5" (2042)
v ca 570/08 (10)
"zapytanie o cenę przesłanki" (11)
2710/10 (14)
nieusuwalny (868)
32/14 (30)
kio 399/11 (16)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3561)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (159)
43/10 (16)
x ga 33/09 (4)
xxiii ga 976/16 (2)
rażąco niska cena 2015 (959)
wielka brytania krk (26)
cena 0 zł (6197)
"art. 180" (5072)
25/14 (31)
grecja (165)
treść gwarancji wadium (1425)
biegły (891)
poręczenie zapłaty wadium (181)
zmiana pozycji w kosztorysie (1914)
grp (37)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (2042)
polisa obejmuje kilka podmiotów (257)
2239/13 (8)
kio 162/12 (9)
cykl życia (102)
zamówienia uzupełniające dostawy (2402)
792/11 (26)
kierownik budowy a kierownik robót (1262)
"kio 1535/11" (4)
kio 2030/13 (17)
zagubienie oferty (24)
opis jednego producenta (3924)
"art. 16" wspólnie (226)
art. 26 ust.3 (12762)
"prezentacja próbki" (53)
mógł użyć nazwy własnej (2565)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2971)
kio/uzp 871/09 (3)
brak wpisu do ewidencji (1028)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4875)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (234)
38 ust. 4a (756)
przetarg kodeks cywilny (4518)
c-27-29/86 (4)
zabezpieczenie należytego (3361)
art. 131 (1261)
obsługę prawną (3856)
świadczenia ciągłe (1719)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (453)
51/09 (23)
kio 2288/13 (7)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (134)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (566)
prowizja (168)
189/13 (14)
zdolność finansowa konsorcjum (1207)
"art 87 ust 2 pkt 3" (2589)
tylko jeden wykonawca (13245)
kio 2816/10 (20)
c-107/98 (80)
przejęcie (337)
162/12 (13)
brak wyceny (3055)
"art. 93 ust. 4" (76)
zaświadczenie zus spółka cywilna (165)
rental right (3)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (690)
rażąco niska cena sprzątanie (242)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2824)
kio/uzp 267/10 (8)
xii ga 510/10 (1)
2741/10 (3)
kio 618/11 (2)
zamieszczenie dokumentacji (7183)
pisemne zobowiązanie forma (2574)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (362)
kio/kd 113/13 (10)
przyczyny techniczne (3411)
kio_1213_12 (2)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (389)
kio_2572_12_kio_2573_12 (5)
kio 17/16 (21)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5525)
sprzeciw ryszard tetzlaff (82)
atest pzh (103)
uprawnienia telekomunikacja (328)
iv ca 715/11 (2)
c-103/88 (143)
"uchyla się od zawarcia umowy" (151)
kio 801/12 (8)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (536)
opłacenie polisy oc po terminie (339)
tajemnica przedsiębiorstwa karty katalogowe (134)
sąd najwyższy strona internetowa (1453)
87 (8647)
udostępnienie zasobów polisa (235)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (4203)
zmiany w formularzu oferty (5127)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (896)
podstawa do dysponowania (6733)
"uzupełnienie referencji" (91)
brak pozycji kosztorys (2230)
brak krk wykluczenie (508)
kio_1777_11 (7)
kio 510/14 (4)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1783)
kio 2862/13 (8)
548/15 (9)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
przed podpisaniem umowy (6669)
0 punktów za minimalny okres gwarancji (677)
uzasadnienie wykluczenia (13003)
nazwa producenta (3112)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (94)
kio/uzp 1092/09 (39)
684/12 (9)
1780/14 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (290)
wadium kopia (605)
ciężar dowodu (3427)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (143)
oświadczenie brokera (81)
osoba fizyczna (2727)
kio_2434_12 (7)
dopuszczenie do obrotu (2794)
432/15 (2)
brak drugiej strony formularza (4118)
"kopia gwarancji" (34)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (350)
obiekt budowlany (3543)
kio/uzp 217/10 (10)
art. 27 ust. 1 (13033)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1736)
nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu (8603)
"zdolność kredytowa" (973)
art. 45 (4897)
prince ii (95)
c-470/99 (72)
art.24 ust.2 pkt.1 (7226)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (128)
unieważnienie postępowania interes publiczny (10520)
"nie mogą obciążać wykonawców" (80)
iii ca 418/09 (12)
postępowanie obarczone wadą (1743)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (443)
kio_2931_13 (4)
rażąco niska cena ecm (62)
"wygórowane kary umowne" (27)
druk oferty (1929)
należyta staranność wartość zamówienia (3887)
złożył nieprawdziwe informacje (3577)
art. 82 ust. 1 (3384)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (798)
nieuzupełnienie dokumentów (4745)
art. 198d (20)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (56)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (41)
na korzyść wykonawców (4204)
konferencja (178)
utajniony wykaz usług (574)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (20443)
kio/uzp 107/09 (18)
"nienależyte wykonanie umowy" (1509)
polmed (8)
oferta sensu largo (149)
wykaz punktów serwisowych (433)
częśc zamówienia (10811)
informacja z krk po terminie składania ofert (440)
autokorekta (15)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (868)
certificate of good standing (3)
1460/12 (2)
z referencji nie wynika należyte (3090)
1318/11 (4)
kio 44/12 (11)
zapoznać się z jego treścią (6212)
kio/uzp 400/07 (2)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (2061)
36 ust. 5 (6500)
odrzucenie skargi (20923)
formularz cenowy brak podpisu (457)
"art. 24 ust. 8" (15)
kio_269_11 (14)
gwarancja bankowa w języku angielskim (77)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1344)
339/12 (8)
"sposób obliczenia ceny " (1724)
nie złożył pełnomocnictwa (4665)
roboty uzupełniające (2692)
dostawę leków (321)
atest (506)
"kio 636/11" (15)
brak ceny w formularzu ofertowym (3591)
art.18 (752)
"kredyt odnawialny" (17)
informacje wprowadzające w błąd (1509)
"art. 38" (2673)
ean (8)
wyjaśnienie oferty (15511)
art.26 ust.2 b (7551)
informacja z krk (563)
kio/uzp 1098/08 (37)
związany z przedmiotem zamówienia (13368)
ceidg po terminie (115)
2004/17/we (388)
kio 314/11 (61)
art. 151a (19)
umowa zlecenie (2883)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1691)
art 12a (682)
uzupełnienie jedz (80)
1693/11 (16)
iii ca 490/04 (2)
x ga 367/09 (1)
jadłospis tajemnica (4)
art.5 (2317)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2575)
punkty funkcyjne (103)
minimalne wynagrodzenie (3657)
ix ga 109/09 (11)
631/13 (10)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8046)
xii ga 414/09 (2)
kio_ku_54_11 (4)
272/13 (12)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (325)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (3296)
"art. 29 ust. 3a" (23)
brak ceny słownie (9312)
odrzuca odwołanie (20667)
art. 90 ust.3 (4758)
1041/15 (17)
uzasadnienie tajemnicy (1992)
185 ust. 6 (4136)
utrata gwarancji (1023)
xii ga 423/08 (1)
"definicja referencji" (6)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2980)
kio_177_15 (20)
marża 0% (315)
v ca 47/07 (20)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (1034)
zus spółka jawna (170)
zmiana terminu realizacji przed podpisaniem umowy (4270)
664/14 (9)
telefonii komórkowej (184)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (481)
kio 2583/11 (6)
"powiązania rodzinne" (26)
x ga 122/10 (43)
art.93 ust.1 pkt 4 (4241)
crb (8)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (771)
c-176/98 (75)
biegły rewident (38)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (53)
recykling (146)
473/14 (4)
w sprawie rodzajów dokumentów (15235)
braki w kosztorysie ofertowym (2446)
prezentacja próbki systemu (179)
iv ca 120/11 (3)
art. 189 ust. 2 pkt 6 (5678)
kio/kd 96/11 (4)
sprawozdanie finansowe (1358)
kio_ku_35_11 (7)
"oświadczenie woli" (4322)
kio_1502_14 (4)
spółka w organizacji (1468)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1146)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2405)
informatyczne (2588)
67 ust. 1 pkt 6 (3227)
240/10 (17)
art. 25 ust. 1 (15496)
2505/11 (9)
utajnienie wykazu usług (574)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (61)
xii ga 133/09 (8)
"przedmiot konkursu" (36)
rozszerzenie zarzutów (2339)
art. 26 ust. 4 wątpliwości (9323)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (4437)
definicja modernizacji (737)
utajnienie potencjału kadrowego (118)
centrum onkologii (289)
36a (249)
x ga 104/10/za (1)
x ga 158/0/iza (5)
traktowanie wykonawców (14308)
"różne stawki podatku vat" (159)
1502/14 (6)
kio 404/14 (8)
"kio/uzp 27/09" (23)
kio/2790/10 (19)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (804)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3465)
szwedzkie krk (8)
ce (962)
kio_1042_13 (7)
"zbyt krótki termin składania ofert" (42)
rażąco niska cena ciężar dowodu (1038)
"przenoszenie kosztów" (32)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1463)
c_196_08 (11)
kio 95/16 (5)
"prowspólnotowa wykładnia" (15)
uzupełnianie dokumentów kryteria oceny ofert (2183)
ilość rdzeni (91)
"powtórzenie czynności" (9465)
kio 1318/10 (8)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (3027)
kio/uzp 1016/09 (13)
iii ca 88/09 (57)
ceidg bez daty (61)
oferta sprzeczna wewnętrznie (2007)
transgraniczne (140)
farmacol (16)
dodatni wynik finansowy (117)
kio 173/11 (14)
v ga 40/09 (24)
łączenie polis (276)
kio_uzp_330_09 (9)
kio 637/11 (24)
117/12 (81)
kio 974/15 (19)
nieoznaczona koperta z ofertą (273)
tożsamość czasowa (219)
kopia odwołania bez podpisu (922)
2271/13 (5)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1545)
wolna ręka prawa autorskie (242)
kio 245/14 (9)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (34)
zmiany nieistotne (13652)
kio 701/11 (5)
kio 2/09 (157)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (56)
kio_1469_10 (18)
vi ga 164/11 (2)
klauzule waloryzacyjne (78)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (581)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (11)
nie wykonanie wyroku (18336)
zus spółki cywilnej (233)
nieproporcjonalny warunek (1520)
ca 421/07 (20)
"opis równoważności" (40)
2830/13 (4)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (47)
2776/14 (4)
litwa upadłość (3)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
brak części formularza ofertowego (3436)
nowe zarzuty (9116)
nieścisłości siwz (786)
małżeństwo (28)
art. 26 ust. 6 (14874)
kio_974_13 (4)
tłumaczenie musi być podpisane (1158)
błędy w kosztorysie ofertowym (1391)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (6341)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2697)
warunek udziału (12793)
"koszt eksploatacji" (404)
2480/13 (4)
viii ga 244/09 (2)
"zwolnienie z vat" (59)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1931)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6910)
odrzucenie oferty (20376)
x ga 499/10 (2)
fortum (14)
"rozszerzenie zarzutów" (96)
kio 1525/11 (14)
2824/12 (3)
"interes w unieważnieniu" (11)
skrócenie terminu realizacji (783)
kio_2213_12 (4)
przedmiar (2184)
iv ca 726/11 (1)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (4330)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4728)
kanada (44)
import docelowy (33)
spółka komandytowa (627)
termin płatności 90 dni (890)
iv ca 271/10 (4)
kio 907/14 (3)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (14498)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4835)
183 ust 2 (2172)
rażąco niska cena opinia biegłego (261)
vat szkolenia (587)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (227)
zarzut spóźniony (1872)
pełny odpis z krs (882)
v ca 371/07 (16)
"46 ust. 5" (387)
iii ca 855/05 (9)
"dialog konkurencyjny" (551)
art. 29 ust.3 (18269)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (353)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (15065)
vii ga 44/05 (4)
kio 2873/12 (9)
zmiana lidera konsorcjum (2096)
kio 276/14 (9)
uzp/zo/0-533/06 (14)
"art. 7 ust. 3" (2052)
"1 zł" (155)
francuski krs (44)
pełnomocnictwo do aukcji (153)
kio 931/11 (2)
art. 5 (29490)
"brak interesu prawnego" (513)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (2056)
"krajowy rejestr karny" (734)
c-286/99 (31)
zmiana umowy roboty zamienne (679)
kio 854/11 (10)
błędna stawka vat w ofercie (1333)
vi ga 79/09 (3)
"art. 113 ust. 1" (217)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (191)
"89 ust. 1 pkt 2" (9377)
ostrołęka (236)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (315)
forma dokumentów uzupełnianych (2380)
kio/uzp 1158/09 (6)
ubezpieczenie kontraktu (773)
"wyjaśnienia treści siwz" (1064)
inna omyłka (3909)
xii ga 117/09 (11)
kognicji (674)
art.184 (2577)
naruszenie art. 26 ust. 4 (14775)
cofnięcie skargi zwrot (4771)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (30)
1623/11 (20)
brak formularza oferty (6384)
kio 1965/10 (5)
kio 600/12 (23)
"informacje ze stron internetowych" (52)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (5016)
art.46 ust.3 (1243)
"oferty nieporównywalne" (195)
x ga 258/09 (4)
iii czp 52/2002 (4)
interes unieważnienie postępowania (10522)
brak nazwy producenta (2821)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (550)
oświadczenie woli (5259)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (15476)
2605/14 (16)
brak wpisania stawki podatku vat (564)
dokumenty uzupełnione po terminie (4627)
kio 2621/13 (3)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (12347)
iberdrola (14)
wyrób medyczny (842)
wykładnia postanowień siwz (3800)
samouzupełnienie (5)
warunek ograniczający konkurencję (2682)
sukcesja uniwersalna (43)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1197)
przepisanie warunku (1219)
odtajnienie informacji (953)
zamówienie podstawowe (8445)
krótki termin realizacji (1598)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (275)
47 (3075)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (640)
zmiana członka zarządu (2105)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6889)
viii ga 327/14 (6)
kryteria wyboru oferty (8877)
wynagrodzenie mieszane (234)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1790)
bgk (30)
2038/14 (3)
xii_ga_314_11 (56)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (10252)
kio 1007/13 (34)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (7694)
kio_uzp_632_10 (4)
opinii biegłego (1611)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (6712)
referencje wystawione przez wykonawcę (2306)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1100)
stanowi treść oferty (18951)
data zobowiązania (4929)
"wartość przedmiotu zaskarżenia" (45)
v csk 444/06 (31)
"87 ust. 2 pkt 1" (507)
ii ca 1219/06 (4)
brak informacji o podwykonawstwie (1032)
"brak wskazania producenta" (12)
brak ciągłości krk (16)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (3202)
art 24 ust. 2a (2575)
roboczogodzina (625)
art. 22 ust. 2 (19308)
rozbicie ceny ofertowej (706)
brak numerów katalogowych (685)
1899/10 (7)
art. 4 pkt 3 lit. g (2694)
art.93 ust.1 pkt.7 (2573)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (6628)
upadłości (566)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1360)
ograniczenie konkurencji (13162)
art 144 (1273)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (118)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (4000)
kio_1943_11 (3)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1189)
v ca 538/08 (9)
sumować doświadczenie (518)
iso/iec 19752 (20)
kio 2872/12 (8)
v ca 379/08 (2)
art. 58 kc (1275)
art. 146 ust.6 (1207)
kio/kd 15/11 (31)
v ca 903/08 (13)
przystąpienie do długu (148)
kio 1529/13 (9)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (131)
kopia gwarancji wadialnej (222)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
opieszałość (89)
vi ga 92/07 (1)
vii ca 453/09 (1)
krajowa instytucja rozliczeniowa (243)
unieważnienie umowy (10924)
xii ga 374/10 (2)
14/15 (370)
c-331/92 (14)
ix ga 39/12 (16)
kio 1588/10 (9)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (213)
2572/11 (3)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (322)
kio_923_14 (7)
xii ga 138/07 (1)
gwarancja bank zagraniczny (106)
1542/10 (4)
samodzielne uzupełnienie (3666)
kio/uzp 2752/10 (5)
świadczenie niemożliwe termin (3532)
kio 1648/13 (2)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1634)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (260)
błędny wykaz dostaw (1100)
zestawienie materiałów (3018)
treść poświadczenia należytego wykonania (1854)
gwarancja po angielsku (310)
kio 1807/12 (7)
asysta techniczna (203)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10986)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (7648)
wojskowy instytut medyczny (77)
xix ga 92/08 (13)
kio_1470_11 (5)
złożyli nieprawdziwe informacje (3577)
iv ca 1324/08 (1)
art 67 ust 1 pkt 6 (3227)
wygórowany warunek (614)
ofert (25855)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6788)
xix ga 302/10 (25)
wskaźniki ekonomiczne (746)
xii ga 435/11 (1)
zmiana osób (8690)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2757)
758/10 (4)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (517)
energy star (70)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
przekazanie siwz (9859)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1886)
ogłoszenie a siwz (12941)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (39)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (177)
definicja postępowania (5153)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1830)
autoryzowan (686)
pojęcie zarzutu (3561)
odrzucenie (21625)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (1104)
"lub równoważne" (1148)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (420)
nie istotna zmiana umowy (10248)
kio 2438/12 (7)
xix ga 102/09 (18)
mace (12)
warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert (8525)
sumowaniu (840)
morska budowla hydrotechniczna (13)
zamówienia tego samego rodzaju (16788)
kio 1100/13 (3)
usługi ubezpieczeniowe (1138)
uzupełnienie treści oferty (8790)
kio 59/12 (24)
warunki podmiotowe (3631)
badania naukowe (811)
41 pkt 7 (17546)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (933)
wykonanie wyroku (18336)
v ca 77/08 (2)
"art. 9 ust. 2" (300)
nadmierne warunki udziału (2118)
ponowne badanie ofert (8393)
australia (28)
siwz (20245)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1403)
"tożsamość czasowa" (58)
1284/15 (3)
umowa o świadczenie niemożliwe (3314)
art. 26 ust. 2 b (12979)
kio/uzp 1490/09 (7)
1748/14 (4)
waloryzacja cen (202)
podmiot powiązany (1752)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień ceny (564)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (222)
omyłka zmiana ceny (2777)
interes w unieważnieniu postępowania (10522)
"obiekt budowlany" (1194)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (5242)
"skrócenie terminu składania ofert" (32)
"art. 94 ust. 3 " (123)
przedwczesny zarzut (1612)
szacowanie wartości zamówień (1457)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1864)
kio_uzp_333_09 (11)
rozliczenie kosztorysowe (769)
udział w realizacji zamówienia (14965)
igły (96)
"wiedzy i doświadczenia" (4977)
forma oświadczeń (7439)
sprzĘt medyczny (1279)
"art 87 ust 1" (4317)
zatrudnienie a dysponowanie (1638)
uprawnień (9875)
art. 97 (2608)
kio 438/13 (2)
rownoważny (3380)
"nie figuruje" (647)
"zasoby finansowe" (130)
art. 36aa (10)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (4129)
ix ca 220/09 (2)
art.46 ust. 4a (744)
"prawa autorskie" (335)
komputery (1212)
wilim (253)
brak formularza cenowego w ofercie (2556)
zwrot odwołania wpis (19969)
zgodność z oryginałem (3558)
rażąco niska cena na usługi (2281)
kio 1853/12 (2)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
529/13 (10)
sprawozdania finansowe (1358)
xii ga 358/10 (2)
ii ca 544/08 (6)
kio_356_11 (15)
rażąco niska cena 1 grosz (2561)
kio_1292_11 (13)
415/15 (3)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (584)
i ca 155/04 (10)
"art. 190 ust. 7" (672)
x ga 295/09 (3)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (965)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (189)
powtórzenie otwarcia ofert (3164)
zasada pisemności (507)
kio 63/12 (23)
art. 26 ust.2b (1689)
po upływie terminu związania ofertą (6065)
gospodarzem postępowania (266)
naruszenie art 42 ust 1 (4345)
autoryzowany kanał sprzedaży (49)
obowiązek podatkowy (1801)
uzupełnienie nazwy producenta (1600)
"zamówienia in house" (15)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1360)
język polski (2744)
polisa zdolność ekonomiczna (426)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (608)
krk z czech (14)
art. 5 ust. 1b pzp (1180)
oferta niezgodna z treścią siwz (17715)
"błędna podstawa" (141)
ii ca 675/04 (3)
sprawozdanie finansowe tajemnica (188)
"art. 189 ust. 2" (6758)
1539/11 (3)
liczniki (184)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (30)
częściowe uznanie odwołania (2597)
xxiii ga 203/09 (4)
art.26ust.2b (1649)
ii ca 792/07 (1)
"dokumenty niewymagane" (1980)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (597)
projekty własne (5739)
ga 88/07 (5)
zasada koncentracji środków dowodowych (140)
dzielenie zamówienia tożsamość czasowa (79)
usługi pocztowe 2012 (410)
monopolista (122)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (117)
kio 1155/14 (2)
kryteria selekcji (193)
kio_1353_13 (10)
uwzględnił odwołanie (24115)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3657)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (726)
monistyczny (9)
kio/uzp 14/10 (186)
"data wystawienia referencji" (37)
data wszczęcia postępowania (6835)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (3380)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1254)
brak stawki vat (1874)
kio/uzp 6/10 (161)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
definicja podwykonawcy (1059)
zdolność kredytowa linia kredytowa (185)
eod (31)
kio 61/14 (12)
cena brutto (5266)
kio 1434/12 (5)
wadium w gotówce (78)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1578)
kio 1879/14 (2)
kontrola uprzednia (2301)
poufne (469)
vat 0% (2102)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2627)
xii ga 1/09 (12)
kio 412/15 (5)
odpowiedzialność solidarna (597)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (68)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (4208)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (17617)
dwie próbki (736)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3912)
pominięcie pozycji kosztorysowej (724)
kio 1027/10 (4)
art. 24 ust. 5 pkt 4 (16497)
ii ca 590/09 (5)
2173/15 (3)
542/11 (13)
kio 791/11 (9)
krk z datą po terminie składania ofert (326)
art. 84 ust. 1 (2915)
1388/11 (3)
kio/uzp 23/07 (262)
rażąco niska cena koszty osobowe (578)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1615)
żądanie iso (640)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (61)
382/12 (4)
art. 17 ust.2 (12752)
spółka "w organizacji" (128)
wadium na nieokreśloną część (1196)
205/15 (4)
1092/10 (8)
intercity (101)
płynność (302)
xii ga 159/08 (8)
v ga 127/11 (1)
2249/16 (2)
kio 330/11 (21)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (1021)
brak zgody na poprawienie (1266)
ogłoszenie wstępne (1843)
kio_297_13_kio_300_13 (16)
scotland (16)
niedozwolona zmiana treści oferty (1642)
niezgodność z formularzem ofertowym (2780)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (536)
"świadectwo przejęcia" (180)
ubezpieczenie grupowe (67)
użyteczności publicznej (843)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (4082)
poprawianie omyłek (981)
art. 22 (19392)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (3073)
kio 1794 (17)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (15)
"brak formularza cenowego" (4)
brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym (1248)
harmonogram realizacji (1779)
1135/10 (10)
iii ca 582/08 (1)
kio 363/12 (5)
niejednoznaczność siwz (468)
0,01 zł (480)
rozwojowe (494)
koncepcja realizacji (1410)
225/08 (4)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (12077)
dystrybutor (906)
kio 54/12 (29)
kio_167_11 (3)
brak otwarcia oferty (5097)
ochrona danych osobowych (1242)
30% (16678)
niekaralność (824)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (5143)
rebus sic stantibus (26)
kio 2746/10 (17)
"art. 51 ust. 2" (151)
roboty w czynnym obiekcie (328)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
kio 2725/11 (11)
rażąco niska cena 2016 (581)
dostawa tonerów (105)
zmiana wynagrodzenia art 144 (747)
bezwarunkowa gwarancja (488)
częściowe odrzucenie odwołania (3142)
"art. 190 ust. 1a" (145)
potwierdzenie otrzymania faksu (2036)
przedłużenie terminu związania z ofertą (2237)
645/13 (5)
omyłki rachunkowe (1648)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2402)
v ga 61/10 (5)
"jawność umów" (44)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (495)
podmiot zbiorowy (736)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (363)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1424)
niezgodność próbek z siwz (568)
286/13 (20)
brak informacji o podstawie dysponowania (6909)
ukraina (103)
1883/09 (9)
art. 26 ust.4 (9284)
art. 143b ust. 8 (28)
punkt funkcyjny (103)
niepełnosprawne (521)
stwiorb (188)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (257)
kio/uzp 741/09 (6)
38 ust. 4b (220)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (483)
art 85 (3393)
kio_1207_12 (8)
"art. 23" (1676)
"cena nierealna" (483)
dostawa posiłków (155)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (597)
przedłużenie terminu (2911)
kio 1418/12 (18)
zeszuta (25)
25 ust. 1 pkt 2 (14938)
nie mogą obciążać wykonawcy (2209)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1144)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (386)
odpowiedzialność (8685)
dublowanie doświadczenia (118)
interes publiczny 145 (1034)
termin wykonania umowy (14144)
jedno zamówienie jedna umowa (5122)
"xii ga 206/08" (28)
błąd w tłumaczeniu (1170)
wykonawca złożył dwie oferty (13894)
v ca 9/08 (20)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (8352)
vii ga 59/08 (3)
biuletyn nr 3 (4110)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (326)
vat gazy medyczne (56)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (208)
373/12 (11)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1178)
kio 21/09 (255)
rozwiązanie równoważne (1999)
budynek użyteczności publicznej szpital (92)
ilość zamówienia (8815)
1741/10 (10)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (4463)
"art.24 ust. 2a" (53)
xii ga 488/11 (1)
art.87 ust.1 (6129)
kio_2307_14 (8)
1810/16 (31)
ix ca 50/07 (6)
kio/1765/10 (6)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (203)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (3199)
spełnienie warunków (17438)
kio_1202_13 (6)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5129)
llc (40)
art. 94 ust. 1 (2582)
prowadzisz (28642)
2294/11 (26)
493/14 (4)
180/12 (77)
sumowanie (840)
koncesja na obrót paliwami (39)
1404/14 (5)
definicja należytego wykonania (2926)
cena ryczałtowa, kosztorys (1190)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1557)
polisa oc konsorcjum (325)
2276/15 (4)
rozkład ciężaru dowodu (566)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
"błędny adres" (11)
x ga 214/09 (3)
"art 24 ust 1 pkt 9" (333)
xxiii ga (330)
niepodpisany formularz ofertowy (2058)
xix ga 91/07 (6)
kio_148_15 (13)
"usługa kompleksowa" (341)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2417)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1384)
"powtórzenie aukcji" (47)
art. 27 ust. 2 (13033)
"brak pełnomocnictwa" (133)
1645/11 (9)
dostawa artykułów spożywczych (102)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1779)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1781)
"konkurs" (2027)
podwykonawca dostawy (1548)
wyjasnienie dokumentacji przetargowej (5150)
x ga 268/08 (1)
kio 1936/15 (11)
pewność obrotu gospodarczego (846)
334/09 (7)
142 ust. 5 (1543)
"oferta złożona po terminie" (22)
inżynieria rzeszów (113)
kopia pełnomocnictwa poświadczona przez mocodawcę (58)
tajemnicą przedsiębiorstwa (2086)
"wartość zamówienia" (8744)
naruszenie art. 42 (4357)
pozwolenie na zbieranie (313)
vi ca 6/05 (6)
plan higieny (170)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
numer uprawnień (3539)
art. 151 pzp (969)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1946)
kio 1943/11 (3)
art.36a (152)
art. 142 ust. 1 (1578)
polcom (54)
skrócenie terminu składania ofert (632)
kio/ku 34/10 (10)
wykaz robót budowlanych dłuższy niż 5 lat (389)
zoz (550)
odbiór osobisty (454)
rażąco niskiej ceny (2847)
zmiana stawki vat (1597)
brak poświadczenia (2812)
"22 ust. 5" (192)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3848)
kodeks cywilny (5535)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
kio 1776/10 (8)
"nakazuje unieważnić postępowanie" (20)
zamawiający nie otworzył oferty (6708)
ramowa (824)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (9437)
ii ca 2230/05 (2)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1867)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1317)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (530)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
toner (127)
ii ca 570/04 (7)
pełnomocnictwo konsorcjalne (162)
homologacja (194)
podstawa wyceny (2799)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
"87 ust. 1a" (114)
ge medical (235)
"związanie ofertą" (1489)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (782)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (329)
"zmiana nieistotna umowy" (16)
"zamówienie dodatkowe" (813)
kio 1535/11 (5)
art.6 (3038)
brak podpisu (3343)
kara umowna należyte wykonanie (893)
ugody (114)
ga 92/11 (20)
"144 ust. 2" (38)
plan zamówień (2201)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1208)
kio 1070/10 (9)
handel referencjami (175)
kio 42/12 (24)
47/15 (11)
krk niemcy (50)
art. 5a (1135)
zasada równości stron (1381)
brak podpisu na formularzu cenowym (457)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4627)
sacer (4)
brak pełnomocnictwa (3912)
kio/kd 54/12 (7)
939/10 (12)
art.38 ust.1 (2626)
art. 190 ust. 7 (2995)
ix ca 497/09 (1)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (402)
kio 1698/14 (2)
nie wpisał stawki podatku vat (599)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (742)
"istotna zmiana okoliczności" (209)
"warunek doświadczenia" (728)
kio 578/11 (4)
kod pkd (82)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (10063)
"ustalenie wartości zamówienia" (583)
c-525/03 (20)
pełnomocnictwo do odwołania (4507)
ii ca 295/11 (1)
ii ca 488/09 (4)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1213)
tłumaczenie referencji (768)
"powtarzające się okresowo" (85)
2099/16 (3)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (731)
"cena zero złotych" (10)
usługi okresowe (1295)
naruszenie art. 38 ust. 6 (5021)
zamówienie odrębne (7934)
v ca 1514/02 (18)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (572)
"art. 85 ust. 2 " (326)
kio_uzp_140_09 (8)
brak wyceny materiału (2193)
"protokół konieczności" (181)
kryterium niemierzalne (183)
organizacja szkoleń (606)
gsk (819)
forma uzupełnienia dokumentów (4614)
kio 318/12 (8)
586/11 (16)
usługi prawnicze (352)
ii ca 231/06 (1)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (6507)
krk spółka cywilna (168)
kio 2041/11 (3)
"znaki towarowe" (902)
gwarancja tuz (80)
kio 647/14 (4)
"zmiana w składzie konsorcjum" (10)
67 ust. 1 pkt 7 (3380)
"nadmierny formalizm" (136)
poleganie na zasobach ekonomicznych (1109)
kio 1003/10 (3)
pełnomocnictwo forma pisemna (1305)
odstąpienie od umowy (3126)
"art. 297" (116)
"należyte wykonanie umowy" (1509)
art. 25 ust. 2 (15482)
jedz konsorcjum (42)
ix ca 542/08 (2)
711/12 (12)
95/16 (7)
camco (18)
70/11 (22)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (556)
36b (107)
2146/12 (5)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (935)
ii ca 137/09 (18)
x ga 287/08 (2)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (13178)
954/12 (7)
system pobierania krwi (133)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (93)
wycinka drzew (140)
"kryterium parametry techniczne" (43)
1941/09 (12)
udostępnienie rachunku zysków i strat (180)
kio 560/09 (9)
szacowanie robót budowlanych (769)
v ca 3384/14 (19)
"wykluczenie wykonawcy" (6279)
"wieloletnia prognoza finansowa" (33)
art. 26 2b pzp (2242)
kuchnio (1184)
trakcja (173)
rażąco niskie oferty (2871)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (365)
harmonogram wykonania robót (1205)
zmiana istotna (13652)
brak wskazania podwykonawcy (2148)
niedoszacowanie (171)
urssaf (7)
656/12 (2)
podwykonawca (3207)
nazwy własne (5339)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (114)
i ckn 37/96 (14)
kio 98/13 (14)
v ca 936/12 (8)
753/13 (4)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (3239)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (1074)
kio/kd 92 (152)
wada postępowania żądanie dokumentów (1471)
projekt zamienny (857)
zasada uczciwej konkurencji (12311)
ii ca 70/09 (6)
telekomunikacja polska (488)
jakościowe kryteria oceny ofert (1358)
konsorcjum koncesja (262)
6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
kio_uzp_1904_09 (5)
x ga 110/09/za (4)
kio 366/13 (7)
"istotna zmiana" (2469)
ryczałtowe wynagrodzenie (2031)
"art. 198b" (608)
kio 2104/13 (5)
zmiana formularza cenowego (2162)
kio/uzp 463/10 (9)
ceny jednostkowe (3266)
"opis przedmiotu" (8484)
"ubezpieczenie majątku" (17)
atest higieniczny (106)
iii ca 833/04 (4)
obsługa bankowa (831)
0 zł (12920)
1063/14 (4)
krakowski holding komunalny (19)
"art. 32 ust. 5" (12)
udostępnienie dokumentacji (4281)
brak kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ryczałtowe (933)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (13990)
wyrob medyczny (842)
kio 1633/14 (5)
563/09 (5)
kio_2012_14 (9)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (709)
kio 1886/11 (4)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (11474)
kio 1599/16 (51)
cel referencji (679)
kluczowych części zamówienia (2278)
iso 19752 (20)
kio_1834_11 (4)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1739)
kio/uzp 33/07 (34)
"naruszenie art. 29" windows (75)
braki w formularzu ofertowym (4322)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (265)
warunkowa zdolność kredytowa (69)
74/14 (14)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6908)
art. 34 ust. 5 (4280)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (269)
nieczytelny faks (66)
kio 2019/10 (3)
2343/12 (20)
zarzuty spóźnione (1872)
kio 134/09 (19)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (639)
"projektuj i buduj" (91)
"xii ga 117/09" (10)
kio/kd 31/12 (46)
rzetelność (1246)
ciężar dowodowy (2323)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
należyta staranność (4853)
art. 89 ust. 1 pkt. 6 (13792)
437/15 (5)
dane osobowe (1920)
koncesji (778)
kio/uzp 540/09 (11)
"oferta ocena oferty" (55)
zakup samochodu (421)
wysokie kary umowne (395)
xix_ga_225_10 (15)
i ckn 1159/00 (76)
ocena wiedzy i doświadczenia (6476)
kio_1104_10 (8)
odrzucenie wniosku (11872)
płynność finansowa konsorcjum (105)
kio 2873/13 (7)
autoryzowany (686)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
szczecin (1999)
świadectwo zgodności we (576)
naruszenie zasady jawności (1605)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (405)
sumowanie obrotów (198)
powaga rzeczy osądzonej (149)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
vi ga 64/08 (1)
zwolnienie z kosztów (1272)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (65)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (456)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (886)
"uwzględnia skargę" (602)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (33)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5833)
niekorzyść wykonawcy (859)
błąd projektowy (1481)
zasada szybkości postępowania (651)
kio/uzp 1465/08 (5)
harmonogram tajemnica (329)
brak pozycji (8362)
802/15 (6)
kio_518_14 (14)
"świadczenie okresowe" (787)
"wartość realizowanego zamówienia" (148)
kio 854/12 (6)
poprawiona stawka vat (886)
ix ga 115/06 (4)
kio 108/10 (22)
"art. 4 pkt 5" (37)
prawa autorskie do systemu informatycznego (347)
143c (28)
odstąpienie od umowy konsorcjum (914)
kio/uzp 430/08 (2)
części oryginalne (1168)
koszty ogólnego zarządu (2649)
wykazanie równoważności (933)
lub równoważny (3218)
składanie nieprawdziwych informacji (2461)
kio_1562_11 (64)
iv ca 588/04 (3)
swift (24)
174/15 (9)
tyco (80)
20/10 (510)
sprawowanie nadzoru autorskiego (202)
i ca 168/09 (8)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1437)
awarii (1017)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (240)
art.151a (12)
"bieg terminu związania ofertą" (278)
"kio 318/12" (7)
xix ga 534/08 (2)
zue (86)
2725/11 (11)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (581)
certyfikat prince 2 (87)
zaświadczenie z ceidg (67)
cykl życia produktu (66)
kio_kd_58_10 (9)
cena minimalna (3797)
francji ubezpieczenie (103)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (13963)
informacja banku forma (920)
brak wskazania nazwy producenta (2162)
179/09 (10)
środki ochrony prawnej (9532)
kio 2754/11 (12)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (768)
nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 (10)
kio 2537/13 (5)
kio 1066/10 (35)
złożenie wyjaśnień po terminie (15596)
brak pozycji kosztorysu (2230)
zmiana zawartej umowy (11021)
kio/2730/13 (6)
rezonans (124)
2020/12 (11)
kio_1098_12 (4)
podanie nazwy podwykonawcy (970)
i ca 220/07 (1)
kio 1315/12 (3)
dwukrotne uzupełnienie (886)
"zmiana podwykonawcy" (63)
ugoda sądowa (76)
kio/uzp 1070/09 (8)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (340)
konsorcjum a koncesja (262)
otwarcie oferty złożonej po terminie (6205)
zmiana przepisów (15811)
"forma uzupełnianych dokumentów" (12)
art. 90 ust. 3 (8311)
kio 1617/14 (5)
niepodpisana oferta (8281)
114/14 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1232)
przystąpienie interes (10176)
nie można poprawić cen jednostkowych (999)
kio_3006_13 (3)
zmiana terminu 144 (1013)
oferta bez podpisu (2547)
błędy w gwarancji wadialnej (296)
1205/15 (4)
skreślenie ofercie parafowane (71)
odwrócony podatek vat (53)
107/14 (9)
"centrum przetwarzania danych" (96)
protokoły odbioru (2815)
art. 22 ust. 3 (18918)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1636)
kio 225/15 (8)
błąd w gwarancji (1696)
kio/uzp 1226/10 (7)
"operator systemu dystrybucyjnego" (50)
2708/15 (3)
kio 2257/12 (2)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (10169)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (846)
deklaracja ce (528)
kio 1081/10 (6)
art 145 (1731)
kto może wystawić referencje (394)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (3058)
ograniczenie podwykonawców (2965)
unieważnienie postępowania termin (16540)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (2091)
ii ca 689/04 (6)
ochrona bezpieczeństwa publicznego (2181)
kio_2317_10 (8)
konwalidacja pełnomocnictwa (109)
1488/14 (2)
"niemożliwość świadczenia" (129)
kio/kd 43/09 (7)
treść wadium (2527)
"art. 26 ust. 2f" (16)
niezgodnosc z siwz (6678)
dostawa leasing (234)
art. 74 (2752)
zastrzeżenie do protokołu (4133)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1593)
kredyt (688)
lekkomyślność (84)
xii ga 304/07 (1)
i1 ca 202/09 (1)
nieprawdziwe informacje wina (148)
art. 91 ust.3a (153)
"art. 192 ust. 3 pkt 3" (38)
kio 4/15 (108)
niegospodarność (81)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (389)
1361/08 (3)
"24 ust. 2a" (54)
ograniczenie podwykonawstwa (1161)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (788)
art.24 ust.2a (747)
zobowiązanie podmiotu trzeciego ogólnikowe (409)
telkaz (13)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (10515)
praxis (23)
zaciągnięcie zobowiązania (803)
iv_ca_508_05 (5)
budowa a przebudowa drogi (882)
unieważnienie postępowania brak środków (8869)
opis jeden wykonawca (10589)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1480)
x ga 25/08 (116)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
inna cena słownie i cyfrowo (620)
kio 665/13 (11)
poręczenie bankowe (269)
kio 1912/11 (9)
rażąco niska cena szpital (227)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (22)
lepsze parametry (952)
poprawa omyłek (1207)
polisa opłacona (559)
kio 1807/13 (8)
xxiii_ga_924_14 (21)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (561)
1881/09 (8)
likwidacja niemcy (62)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (25715)
kio 2846/13 (11)
wywóz nieczystości (177)
szacowanie (1526)
"średni roczny przychód" (52)
art. 184 (3112)
konkurs dwuetapowy (33)
art 67 ust 1 pkt 7 (3380)
art. 51 ust. 1a (969)
"zwrot wadium" (277)
brak wpływu na wynik postępowania (12628)
"unieważnienie umowy" (698)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3643)
758/11 (17)
kio 671/14 (2)
kio/uzp 236/08 (20)
kio 1457/12 (8)
915/12 (2)
43/08 (17)
art. 67 ust.1 pkt 5 (3286)
co nastĘpuje (23290)
niska cena jednostkowa (1269)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1766)
"ograniczenie konkurencji" (1358)
koncesja podwykonawcy (175)
258 (344)
powiązania osobowe (431)
c-454/06 (68)
certyfikat ubezpieczeniowy (298)
żądanie unieważnienia postępowania (12053)
vi ga 50/09 (1)
x ga 523/10 (2)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (2044)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4579)
impel (896)
v ca 142/09 (3)
kluczowa część zamówienia (1807)
zasada jawności (1625)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (140)
sucg (4)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3530)
"zwrot odwołania" (179)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (6228)
kio_874_13 (3)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2996)
bogdanka (121)
należyte wykonanie dostaw (2725)
1599/16 (51)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (193)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
"roszczenie o zawarcie umowy" (29)
"art. 82 ust. 3" (1007)
1181/14 (12)
kio_uzp_99_08 (30)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
kio 327/14 (9)
kio 2462/10 (3)
239/08 (17)
ważność krs (429)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług" (16)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (261)
x ga 127/08 (100)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1723)
lek referencyjny (50)
art 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
2315/13 (3)
samokontrola zamawiającego (42)
średnioroczne zatrudnienie (95)
kio/uzp 68/07 (6)
doświadczenie "3 lat" (1975)
kio 150/14 (6)
wykładnia literalna siwz (1672)
477/10 (3)
brak równoważności (1063)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (214)
błąd w nazwie producenta (1113)
brak wskazania podwykonawców (2148)
"samokontrola" (43)
pozacenowe kryterium (297)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (15735)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4596)
35/14 (28)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (330)
kio/kd 69/12 (6)
biletów lotniczych (81)
1162/13 (2)
utrata dofinansowania (290)
uzupełnienie (9702)
xii ga 350/09 (22)
pribex (16)
483/11 (8)
kopia gwarancji bankowej (292)
"poprawienie omyłek" (1533)
brak stron (18281)
oddelegowanie pracownika (153)
kio_356_12 (10)
"brak podpisu pod ofertą" (6)
sam sobie (9980)
xii ga 226/10 (1)
oprogramowanie windows (349)
kserokopia gwarancji wadialnej (98)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (677)
xxiii ga 446/08 (34)
kio 1974/12 (4)
samodzielność finansowa (103)
"odrzuca skargę" (591)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (3167)
179/13 (58)
kio/uzp 744/09 (9)
specyfika przedmiotu zamówienia podwykonawstwo (313)
gwarancja bankowa w języku obcym (71)
art. 87 ust 2 (8618)
referencje sztuki budowlanej (609)
art. 36a ust. 3 (243)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
1670/09 (11)
unieważnienie konkursu (1247)
"jednokrotność wezwania do uzupełnienia" (13)
protokół odbioru końcowego (1184)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (861)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (267)
dokumenty podmiotów (11930)
kio 1308/12 (4)
zmowa przetargowa (212)
xii ga 420/09 (64)
omyłki w gwarancji wadialnej (276)
413/15 (5)
kio 2709/10 (3)
"art. 192 ust.2" (2933)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (671)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1304)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (275)
usługi kompleksowe a vat (726)
i1 ca 143/11 (1)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
vat 0 % (2102)
najem lokalu (31)
kio 1092/10 (7)
"art.29 ust.3" (745)
c-106/89 (23)
wbudowane porty (142)
v ca 359/08 (2)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (672)
powierzy podwykonawcom (1387)
koszty cyklu życia (95)
upływ terminu składania ofert (7144)
termin związania oferta (13111)
vi ga 107/04 (3)
art. 16 (16273)
prace konserwatorskie (203)
"poświadczenie" referencje (1153)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (125)
pełnomocnictwo dla lidera (1208)
c-434/02 (3)
bezpodstawne wzbogacenie (161)
brak podpisu na ofercie (2842)
art. 34 ust. 5 pzp (3060)
xix ga 18/10 (37)
art. 84 ust. 2 (2916)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (985)
46 4a (1003)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
krótki termin składania ofert (1256)
dialog (724)
kio/uzp-606/11 (11)
c-199/85 (14)
leasing doświadczenie (190)
nieuczciwa konkurencja (13648)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (913)
kio 973/11 (9)
sodexho (20)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (76)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3845)
potwierdzenie należytego wykonania (8710)
niekompletna lista grupy kapitałowej (69)
kio 2685/10 (39)
brak podpisu na formularzu oferty (1141)
ii ca 688/09 (1)
okres gwarancji (3775)
"181 ust. 2" (172)
vii ga 147/08 (12)
kio 2396/14 (3)
kio 12/13 (344)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (238)
zamknięty katalog dokumentów (1320)
postępowanie wyjaśniające (5686)
x_ga_67_08 (69)
ii_ca_587_05 (93)
interes przystepującego (7039)
częściowe umorzenie postępowania (663)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2557)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (279)
qumak (380)
grupa kapitałowa konkurencja (647)
raport z badań (1219)
uszczegółowienie oferty (1340)
"art. 101" (136)
kio_368_11 (6)
omylka rachunkowa (1648)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (3239)
art. 85 ust. 3 (3312)
cofnął skargę (5345)
produkt leczniczy (386)
szwedzkie (110)
903/08 (17)
v ca 84/07 (10)
xii ga 292/11 (1)
nieodrzucenie oferty (20376)
nieaktualne zaświadczenie z zus (317)
podanie nieprawdziwych informacji (2177)
2544/12 (3)
"warunki udziału w postępowaniu" (11534)
"spółka cywilna" zaświadczenie (184)
art. 23 (14229)
wadium art. 46 ust. 4a (699)
art.51 (618)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (287)
złożenie oferty po terminie (23390)
pge (283)
wykonywał bezpośrednio czynności (5605)
1369/12 (2)
zamiast polisy certyfikat (83)
iv ca 772/05 (4)
2498/10 (28)
uzp/zo/0-1103/06 (4)
poprawa vat (581)
sep (43)
kio 278/14 (4)
kio 1716/11 (5)
kio 1557/14 (12)
399/11 (16)
charakter wynagrodzenia (7856)
art. 46 ust. 1 (4526)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (609)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4715)
x ga 168/11/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (98)
"sukcesja generalna" (33)
1553/10 (7)
xii ga 149/07 (2)
brak projektu wykonawczego (2536)
586/08 (2)
kio/uzp 1804/09 (9)
wadium konsorcjum (1217)
wymóg przynależności do izby (473)
wysokość kar umownych (1127)
"wyjaśnienie treści oferty" (1698)
art. 93 ust.1 pkt 7 (6356)
"naruszył obowiązki zawodowe" (48)
"poważne wykroczenie zawodowe" (94)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1986)
648/10 (5)
przystąpienie termin (18091)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (182)
xii ga 186/13 (13)
"data pełnomocnictwa" (18)
oferta złożona przez oddział (3896)
zakres referencji (3935)
kio_1152_12 (7)
na rzecz różnych odbiorców (1199)
xix ga 235/11 (4)
kio 217/15 (7)
formularz cenowy (2814)
kio 267/14 (4)
"brak ceny jednostkowej" (23)
a (32989)
24 ust. 1 pkt 1 (17693)
1291/10 (18)
"należyte wykonanie" (5616)
2785/10 (8)
v csk 456/09 (23)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1125)
fbi (20)
kolektory słoneczne (120)
informacja z krajowego rejestru karnego (869)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (15061)
chorwacja (15)
zdolność kredytowa obroty (340)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (2007)
142 ust.5 (468)
ii ca 460/05 (8)
art. 133 (1180)
sposób obliczania ceny (1676)
dowody (13895)
adhezyjny (102)
brak wyboru oferty (16118)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (5)
krk anglia (10)
"zmiana istotna" (442)
tajemnica przedsiebiorstwa (2086)
933/11 (6)
netto (4531)
niejawne (9409)
24 ust.2 pkt 1 (15865)
kio 883/14 (8)
kio_281_12_kio_290_12 (12)
0 złotych (12478)
pominięcie pozycji w kosztorysie (1097)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (79)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1269)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1801)
v ca 1108/08 (1)
ballast (32)
c-376/08 (45)
"cesja wierzytelności" (39)
"warunki zmiany umowy" (64)
pkp sa (1004)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (81)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (219)
kara umowna referencje (171)
424/08 (10)
1807/12 (7)
wielokrotne uzupełnianie (867)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1314)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (3006)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1625)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (503)
pierwotne warunki zostały zmienione (2795)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1440)
sygn. akt x ga 23/07 (147)
iv ca 689/08 (4)
art. 5 ust. 1 a (29312)
kio 827/13 (5)
iv ca 180/11 (4)
x ga 101/08/za (2)
zastrzeżenie tajemnicy (1656)
art. 95 ust. 2 (2396)
krs po terminie (2316)
"art. 43" (430)
art. 182 ust. 6 (2897)
unizeto (167)
iii czp 103/10 (25)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (492)
lista podmiotów grupy kapitałowej (216)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1440)
dostawa sprzętu medycznego (1047)
kio 630/13 (5)
112 kc (438)
art.22 ust.1 (6743)
prawa wyłączne (10314)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1292)
wadium gwarancja bankowa (786)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (628)
429/12 (10)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (283)
art. 94 ust. 2 (2579)
"sekretarz spółki" (10)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
umowy (17443)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a b (1790)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (3279)
kryterium oceny ofert podmiotowe (2045)
termin związania 2011 (5619)
kio 1562/11 (64)
xxiii ga 380/11 (10)
oferta złożona w innym miejscu (11894)
xxiii ga 633/09 (2)
certyfikat polisa (266)
błędy w tłumaczeniu (1170)
cztery miejsca po przecinku (205)
v ca 52/08 (2)
ii ca 835/04 (6)
dwie oferty (14912)
"24 ust. 2 pkt 3" (3711)
i ca 93/11 (5)
uchylanie sie od podpisania umowy (812)
art 8 ust 3 (23198)
kopia gwarancji (1021)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (3091)
piber (13)
kio_2493_11 (7)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2707)
art. 47 (3075)
jawność protokołu (962)
parametry równoważności (887)
art.75 (202)
xii ga 311/09 (6)
licencja niewyłączna (1147)
wniesienie aportu (56)
licencje (1538)
kio 1987/10 (3)
emas (30)
prezentacja systemu (769)
odmówił podpisania umowy (1529)
norma euro 5 (1121)
444/12 (14)
kio 1910/11 (8)
kio 1734/11 (14)
gwarancja nierealna (1440)
kio_2695_12 (6)
zbyt wysokie kary (248)
kyocera (29)
kio_2037_10 (3)
iv ca 683/12 (118)
umowa ramowa kryterium ceny (306)
970/12 (15)
96 ust. 3 (3013)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
"i ca 131/15" (17)
kio 2743/13 (3)
"art. 136" (61)
art 87 ust. 2 (8618)
xii ga 731/14 (3)
sytuacji ekonomicznej (4230)
art. 142 ust. 2 (1577)
zatajenie (122)
748/12 (8)
doświadczenie spółki cywilnej (2009)
"kio 1237/11" (22)
1980/10 (7)
usługi ciągłe (1623)
warunek nieproporcjonalny (1520)
c-18/01 (15)
v ca 2024/09 (7)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
1876/09 (9)
umowa konsorcjum (5706)
gwarancja przetargowa (2414)
1853/12 (3)
udostępnienie ofert (5228)
wykaz narzędzi (1139)
koszty zastępstwa procesowego (2884)
kio/uzp 429/08 (10)
status podwykonawcy (539)
"obsługę prawną" (179)
kio/483/11 (4)
xii ga 568/11 (1)
rażąco niska cena jednego z elementów (1944)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (43)
2479/11 (3)
kio 1752/10 (7)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (834)
oferta nie jest jednoznaczna (12417)
know (531)
protokół odbioru jako poświadczenie (669)
henry kruse (7)
1447/10 (16)
art.7 (18130)
"upadłość wykonawcy" (75)
"stawka podatku vat" (1075)
kio_162_12 (7)
dzielenie przez zero (718)
x ga 22/08 (116)
doosan babcock (26)
utracił status wykonawcy (378)
uzupełnienie oferty (9156)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
kio 2252/11 (7)
usługa sprzątania (1041)
1565/10 (4)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (612)
doświadczenie wykonawcy (9740)
x ga 92/11 (7)
24aa (37)
zmiana członków konsorcjum (2603)
ryzyko (2530)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (7633)
zaświadczenie krk (451)
nieuczciwej konkurencji (13648)
tryb postępowania przetarg ograniczony (21805)
wadium w formie poręczenia (222)
"kio 1756/10" (16)
"dodatni wynik finansowy" (51)
brak terminu realizacji (14187)
c-340/04 (30)
dzielenie zamówień (1107)
autokorekta czynności (14)
uzp/zo/0-184/07 (3)
"sposób obliczenia ceny" (1724)
"art. 90" (2808)
"będzie dysponował osobami" (173)
kio 1181/14 (12)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (162)
kio_uzp_6_10 (24)
"cena ryczałtowa" (1188)
doświadczenie komplementariusza (85)
odtajnienie oferty (994)
"częściowe przystąpienie" (2)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (380)
budowa a przebudowa (1959)
odmowa zawarcia umowy (1530)
nieobiektywne kryteria (3588)
krk zagraniczne (105)
broker (89)
"i ckn 304/00" (195)
wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (1351)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1848)
podkryteria (178)
v ca 927/08 (9)
kio_665_13 (10)
wniosek o ogłoszenie upadłości (411)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (8401)
kio_1895_12 (4)
art. 7 ust. 1 (31700)
jawność (1653)
1883/14 (13)
usługi pocztowe (1342)
223/11 (5)
fcc (36)
zezwolenie na zbieranie (291)
odszkodowanie (755)
art 90 (9168)
186/13 (18)
udowodnienie równoważności (525)
1201/12 (9)
1776/10 (8)
89 ust. 1 pkt 6 (13792)
badanie cen jednostkowych (2015)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
odstępne (8)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (220)
2704/10 (3)
jakość (4905)
"iii czp 25/07" (15)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (1087)
enigma (125)
xxiii ga 345/16 (3)
aneksowanie umów (30)
naruszenie praw patentowych (143)
zobowiązanie innych podmiotów (6139)
oferta alternatywna (1997)
ii ca 67/05 (3)
przeniesienie praw autorskich (330)
oferta integralna część umowy (1553)
kio 2207/15 (3)
uzupełnienie przystąpienia (6849)
termin skłądania ofert (12699)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (54)
"art. 183" (1665)
kio 532/13 (5)
474/11 (11)
dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do (1140)
błąd formalny (2762)
c-59/00 (20)
"zaświadczenie z zus" (178)
656/13 (2)
energa (206)
1514/10 (4)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2354)
iv ca 831/10 (13)
kio/uzp 938/09 (7)
kio/uzp 1526/10 (6)
iii ca 299/06 (4)
iv ca 690/08 (1)
przedwczesny (1667)
brak terminu realizacji w ofercie (13295)
1243/12 (5)
i ca 215/10 (2)
"udowodnienie równoważności " (62)
rażąco cena (3723)
art. 36a (248)
ponowne wniesienie wadium (1588)
609/10 (13)
kio_2607_13 (5)
"17 ust. 1 pkt 4" (204)
wycofanie zwrot oferty (1013)
x ga 338/10 (4)
96/11 (14)
udostępnianie uprawnień (1701)
profesjonalizm (339)
wyjaśnienia wykonawcy (15801)
interwenient (235)
"unieważnia umowę" (36)
upłynął termin związania ofertą (2047)
istotne zmiany w treści oferty (12106)
24 ust. 2 pkt 2 (17642)
uchyla się od zawarcia umowy (4140)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (192)
"wymóg zatrudnienia na umowę o pracę" (11)
191/10 (17)
jedyny wykonawca (18234)
pieczątka bez podpisu (272)
równoważny (3380)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (10360)
Świadczenie jednorazowe (828)
interes prawny w przetargu ograniczonym (10871)
stadion wrocław (73)
2409/15 (3)
system informacji prawnej (6946)
26 ust. 2a (2435)
oferta nie została podpisana (8187)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (674)
niezwłocznie oznacza (1622)
2779/12 (5)
"art. 94 ust. 1" (365)
kio 2490/11 (3)
brak podpisu kosztorysu (391)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
c-188/89 (6)
"uwzględnił opozycję" (142)
przedłużenie terminu ważności wadium (669)
kryterium okres gwarancji (2178)
pełnomocnictwo odwołanie (4507)
minimalna wartość dostaw (1401)
9001 (323)
kio 2422/15 (6)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3313)
kio 1469/14 (5)
1085/11 (3)
kio 1483/10 (21)
kio 893 (126)
wybór oferty po terminie związania (10945)
art. 22 ust. 1a (3647)
kio 2966/13. (4)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (4)
ndi (82)
846/14 (10)
"89 ust. 1 pkt 8" (590)
ix ca 661/09 (9)
iv ca 521/08 (13)
art 180 ust 5 (5947)
xxiii ga 666/11 (3)
krk słowacja (2)
384/12 (4)
miarkowanie kar umownych (110)
ii ca 455/06 (6)
pełnomocnictwo ceidg (55)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2479)
odpis na pfron (29)
art 12a pzp (550)
kio 439/10 (12)
telefonia komórkowa (184)
v_ca_936_12 (8)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (565)
wniosek o upadłość (466)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (1002)
wiadukt most (161)
kio/uzp 264/09 (9)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (405)
"art. 111" (270)
uniwersytet szczeciński (35)
art. 7 (31873)
art. 196 ust. 4 (786)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (227)
brak parafowanego wzoru umowy (176)
in dubio pro reo (61)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (213)
"niekonkretna oferta" (170)
żywienie (323)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (355)
zobowiązanie warunkowe (453)
2822/12 (5)
naruszenie art. 22 ust. 4 (16652)
akuratne (24)
dostawa energii elektrycznej (543)
vi ga 121/10 (1)
prawo opcji (943)
"obiektywne potrzeby" (473)
czp 52/11 (139)
"ubezpieczenie mienia" (29)
zagospodarowanie odpadów medycznych (30)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
kio 1948/11 (10)
zmiana umowy (11554)
zastrzeżenie tajemnicy krk (78)
fałszywe informacje (362)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3520)
oznaczenie ce (730)
res iudicata (49)
grafolog (11)
kredytu (688)
obliczenie terminu składania ofert (3096)
art. 182 ust. 3 (3367)
umowa na czas oznaczony (6520)
brak krk (547)
"189 ust. 2 pkt 2" (265)
rękojmia (1183)
pozorna równoważność (169)
kio/uzp 28/10 (134)
xix ga 245/07 (6)
norma wycofana (686)
zła stawka podatku vat (125)
nieczytelna kopia (448)
realność udostępnienia (563)
wykonawca nie załączył szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (5179)
wyjaśnienie próbek (774)
x ga 103/09/za (1)
za pośrednictwem banku (1779)
art. 4 pkt 13 (16399)
vi aca 1369/08 (3)
geomar (54)
kio/uzp 70/08 (7)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
ii ca 718/09 (8)
"umowa pod warunkiem" (33)
cofnął sprzeciw (254)
podstawa dysponowania leasing (163)
niezgodność oferty (7305)
szacowanie wartości zamówienia (1457)
wskaźnik płynności finansowej (122)
brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień (6950)
energia elektryczna (805)
fabrycznie nowy (946)
x ga 288/11/za (1)
zwiększenie środków (2641)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1673)
"art. 67 ust. 2" (82)
wykluczenie z postępowania (15188)
dialog konkurencyjny przesłanki (469)
treść zobowiązania (8046)
hawe (12)
§ 6 ust. 2 (26911)
973/13 (5)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (2199)
kio/uzp 1311/10 (9)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (446)
art. 46 ust.4a (758)
operator wyznaczony (915)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
połowy terminu (1256)
kio/uzp 210/09 (4)
niepodpisany kosztorys (1186)
art. 22 ust. 4 (18108)
interes przystępującego (7039)
dokumenty z innego postępowania (17217)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
247/12 (33)
kio/kd 80/12 (9)
nie podpisana oferta (8281)
art. 4 pkt 3 lit. i (9571)
1408/10 (19)
szukio (4)
arcadis (50)
data referencji (2732)
komunikacja zastępcza (107)
kio/ku 60/10 (2)
v ca 788/08 (11)
art 36 ust 4 (6530)
kio/uzp 59/10 (18)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (18233)
12/09 (471)
art. 136 ust. 1 (785)
umowa barterowa (9)
art 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
art. 6a pzp (607)
dysponowanie sprzętem (2915)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (893)
iii czp 123/07 (20)
"x ga 706/11" (8)
broker ubezpieczeniowy (57)
odwołanie na treść siwz (17942)
82/12 (7)
"wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów" (7)
kalkulacja ceny tajemnica (848)
ugoda zamówienia publiczne (90)
zamówienie wielorodzajowe (5)
świadczenie usług pocztowych (919)
vi ca 464/05 (79)
273/08 (27)
"negatywnych konsekwencji" (1410)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (191)
rażąco niska cena usługi prawnicze (56)
uzp/zo/0-46/06 (10)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (827)
warunki zmiany umowy 144 (903)
x ga 25/09 (27)
avr rażąco niska cena (13)
pełnomocnictwo bez daty (2068)
984/08 (94)
kio 818/13 (3)
art. 104 kc (500)
"formalizm postępowania" (291)
1542/12 (3)
xxiii ga 924/14 (22)
badanie rażąco niskiej ceny (2215)
brak producenta (4994)
87/07 (26)
zmiany umowy (11554)
nie załączył tabeli elementów scalonych (211)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1477)
usługi samego rodzaju (10836)
kio_uzp_1029_08 (5)
zmowy przetargowe (212)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (743)
art. 24 ust. 2a pzp (2122)
c-328/92 (17)
usługi turystyczne (190)
funkcjonalność system (2076)
"zasada koncentracji" (244)
krs komplementariusza (86)
i csk 448/12 (16)
"odległość kuchni " (3)
556/12 (38)
wysokość wadium (2490)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (25740)
2637/11 (2)
art.48 (516)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (18900)
320/15 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (583)
72/10 (23)
piotr kozłowski (853)
farmaceutyczny (207)
"32 ust. 2 pzp" (39)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2969)
563/14 (5)
915/13 (3)
rażąco wysoka cena (922)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3183)
protokół konieczności (5231)
v ca 405/10 (3)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1372)
"co następuje" (22831)
x ga 98/07/za (1)
uzupełnienie krk (412)
"art. 146" (1819)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1116)
odwołanie bezprzedmiotowe (2151)
"brak strony" (119)
kio 2710/10 (14)
1251/15 (20)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (105)
nieuprawniony podział zamówienia (1897)
art 17 ust 1 pkt 4 (13345)
wadium w innej walucie (71)
konsorcjum zezwolenie (573)
udostępnienie polisy (413)
wysokość zabezpieczenia (4961)
data uzupełnionego wykazu (2088)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
istotne zmiany postanowień umowy (8502)
art 93 ust 4 (6315)
kio/uzp 126/07 (7)
"rażąca strata" (67)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1441)
zmiana podmiotowa (2749)
forma referencji (2140)
złożenie oferty w innym miejscu (11894)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (923)
kio/31/11 (5)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (362)
przystąpienie do części zarzutów (9374)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (311)
"wizji lokalnej" "art. 29" (164)
art. 2 pkt 7a (782)
art. 57 kpa (78)
218/11 (39)
pwpw (36)
niewystarczające wyjaśnienia (7442)
iso 9000 (33)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1233)
"art. 5 ust. 1b" (14)
gwarancja bankowa w kopii (346)
odpłatność (222)
cena (13207)
niekaralność chiny (23)
viii ga 136/09 (8)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4467)
Łódzka kolej aglomeracyjna (10)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13899)
1037/11 (4)
art. 43 ust. 3 (3750)
art. 26 ust. 2 d (10822)
csk 456/09 (24)
"zamówienie uzupełniające" (770)
kio 1960/11 (5)
33/07 (41)
nokia (27)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (14431)
1013/10 (9)
wadium przelewem (280)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2735)
przed polskim notariuszem (454)
komplementariusz krk (39)
tożsamość podmiotowa (397)
kio 588/12 (6)
forma oferty (8485)
144 ust. 1 (1269)
dokument nie podpisany (7507)
"system informatyczny" (1545)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1382)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (953)
szpital czerniakowski (26)
oferta wstepna (2181)
częściowe uwzględnienie (4184)
wykaz podwykonawców (1952)
"art. 8 ust. 3" (822)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6982)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (7534)
current ratio (9)
podpis (3904)
składki zdrowotne niemcy (39)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4570)
brak daty w ofercie (9523)
2818/12 (6)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (933)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1691)
przejrzystość (1600)
treść zobowiązania podmiotu (6026)
kio_1037_11 (4)
38/11 (51)
"art. 23 ust. 3" (362)
inna omyłka pozbawione sensu (303)
częściowe odtajnienie (287)
parkomaty (14)
kio 1680/10 (3)
ix ga 137/06 (25)
odwrócony podatek (69)
doradztwo techniczne (655)
29 ust. 2 (31023)
harmonogram rzeczowo - finansowy (756)
szkolenia (2845)
"art. 16" wspólne (226)
jednokrotne wzywanie (611)
odwołanie wniesione po upływie terminu związania ofertą (5508)
429/09 (82)
kio/1874/10 (7)
kio 1982/13 (3)
kryterium serwis (1144)
961/13 (4)
xix ga 258/08 (15)
2678/10 (4)
2422/15 (6)
oracle (219)
art 8 ust. 3 (23198)
co powinny zawierać referencje (2931)
art 7 ust 1 (31700)
kio_1507_11 (6)
2872/15 (4)
kio/uzp 62/12 (8)
1679/10 (6)
ix ga 392/13 (21)
modyfikowanie produktu (453)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2824)
art. 24 ust.1 pkt 1 (17334)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (497)
zdolność kredytowa do kwoty (1007)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1518)
kio 1308/13 (4)
1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
"pszok" (72)
odstąpienie od zawarcia umowy (3024)
zamówienia na usługi społeczne (3247)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1761)
wpis od skargi (27411)
kio 2709/11 (3)
subiektywne kryteria (1020)
należyte wykonanie zamówienia (9833)
astaldi (83)
wpis na listę inżynierów (227)
rozliczenie robót dodatkowych (1655)
"sumowanie zdolności" (12)
"wskaźnik płynności" (64)
70/08 (14)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (53)
lasy (386)
przetarg ograniczony (23141)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (382)
wejherowo (80)
cofnięcie skargi (5345)
kio 1437/10 (6)
wydruk z rachunku bankowego (280)
umowa o podwykonawstwo (1099)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (7589)
szwajcarski (116)
kio 1027/12 (17)
1797/11 (10)
pełnomocnictwo procesowe (1482)
niedozwolona zmiana oferty (1669)
załącznik (14588)
ocena cen jednostkowych (2574)
2031/12 (14)
iii czp 66/95 (48)
1388/13 (15)
oswiadczenie ubezpieczyciela (512)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1801)
prawo opcji formularz ofertowy (353)
kio 653/13 (3)
kio 1646/11 (6)
kart przedpłaconych (6)
rażąco niska cena usługi ochrony (1353)
kio_uzp_654_08 (11)
konkurs na prace projektowe (312)
"opłacona polisa" (453)
opisanie przedmiotu zamówienia (12947)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2863)
kio 2009/12 (201)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (6076)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (851)
kio 254/11 (6)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5882)
kio 12/14 (283)
partnerstwo publiczno-prywatne (97)
art. 38 ust 4a (756)
kio 2185/14 (22)
"prawo opcji" (116)
xiii ga 573/14 (4)
2047/12 (24)
przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
kio 1229/12 (20)
1615/14 (5)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (684)
"iso producenta" (5)
termin uzupełnienia dokumentów (8881)
2345/13 (6)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1296)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (181)
ceidg spółka cywilna (44)
data uzupełnionych dokumentów (3012)
swoboda umów (1706)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (925)
warunki zmiany umowy (10607)
równoważność windows (93)
pełnomocnictwo w oryginale (1417)
określenie terminu realizacji zamówienia (15405)
zus elektroniczny (231)
iii ca 1019/06 (16)
kio_2031_12 (14)
art. 24 (18272)
ceidg (116)
kuriata rażąco niska cena (108)
brak dowodów rażąco niska cena (2026)
254/11 (6)
"art. 16" (687)
system for award management (4)
kio 54/14 (8)
odtajnienie wykazu usług (549)
przedmiot umowy (15533)
c-380/98 (31)
ii ca 584/05 (20)
sumowanie robót budowlanych (452)
kio 2394/13 (4)
uzupełnianie próbek (304)
art. 179 (10185)
93/12 (18)
"wykaz osób" (1916)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (12470)
kielce (1021)
"usługi transgraniczne" (20)
kio/uzp 859/09 (13)
kara umowna miarkowanie (118)
iii ca 302/15 (3)
ubezpieczeń wzajemnych (513)
kio/ku 108/10 (13)
najniższe wynagrodzenie (2116)
kio_457_15_kio_464_15_kio_473_15_kio_476_15 (6)
456/08 (15)
nieprawidłowy numer katalogowy (562)
586/09 (4)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (53)
wartość szacunkowa zamówienia (5380)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
zbyt krótki termin składania ofert (582)
"art. 90 ust. 2" (1047)
brak podpisu na referencjach (750)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1303)
oświadczenie o akceptacji siwz (1285)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (263)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1989)
"istotne elementy umowy" (117)
1533/08 (2)
brak wykazu usług (5767)
kio 267/15 (4)
koncesja na usługi (664)
korekta finansowa (1394)
gwarancja wadialna konsorcjum (470)
24 ust. 1 pkt 2 (17704)
223/08 (33)
brak parafy (205)
kio 2864/13 (3)
partner dariusz apelski (17)
kryterium jakości (3010)
art 87 (8643)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (188)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (15065)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (214)
32 pzp (4319)
trojanowska rażąco niska cena (116)
gotowy produkt (652)
salini (35)
brak numeracji stron (448)
kio_uzp_1221_09 (9)
0,00 zł (359)
sosnowiec (420)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1174)
kio_896_13 (10)
1779/13 (6)
doświadczenie wspólnika (594)
zmiana umowy z wolnej reki (1128)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5206)
v_ca_3270_12 (46)
"kluczowe części" (92)
wadium wpłacone w kasie (36)
błędy w obliczeniu ceny (2618)
1897/14 (10)
kio_uzp_1941_09 (10)
v ca 886/05 (6)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (871)
"kio 229/12" (31)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (971)
pkp intercity (100)
kio/uzp 1173/08 (6)
zmiana terminu realizacji (11107)
odpady komunalne (1171)
inny dokument (17241)
kio 1431/15 (7)
kio 1275/12 (7)
dysponowanie bezpośrednie a podwykonawstwo (643)
885/14 (4)
zaproszenie do składania ofert (2512)
nieplanowane zamówienie (2763)
kio_655_12 (6)
art.46 ust.4a (712)
x ga 67/08 (69)
ograniczanie konkurencji (3817)
wyciąg bankowy (303)
"prawidłowo ukończone" (513)
art. 5 ust. 1 b (20969)
art.87 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 87 ust.1 (2267)
"wadliwe pełnomocnictwo" (705)
kio 218/11 (31)
65/15 (10)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2631)
291/12 (8)
i aca 1201/14 (3)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (1069)
kio_668_13 (4)
kio_109_13 (17)
gwarancja wadialna po terminie (808)
kio 8/11 (260)
art.144 ust.1 (611)
luksemburg (157)
kio 2342/12 (6)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (671)
kio 211/11 (6)
wartość polisy (1064)
29 ust. 1 (31057)
przejściówka (38)
779/13 (4)
"art. 182 ust. 5" (12)
art. 94 ust. 3 (2549)
koncesja, zezwolenie (348)
847/10 (5)
autobus (411)
wymagane dokumenty (18133)
prawo zamówień publicznych (31789)
ii ca 1355/05 (19)
vii ga 163/09 za (10)
xix ga 372/09 (3)
oświadczenie spółka cywilna (3382)
moment zakończenia postępowania (2173)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (717)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1814)
1670/14 (7)
interes publiczny unieważnienie (10520)
sprzątania (1101)
"zmiana podwykonawcy (2236)
agencja rozwoju przemysłu (30)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (43)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (62)
linia gwarancyjna (364)
xix ga 158/07 (4)
kio 1515/10 (28)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1443)
1119/12 (3)
brak wskazania podstawy dysponowania (4509)
kio 18/13 (20)
2939/12, kio 2942/12 (6)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (224)
udostępnienie uprawnień (2906)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1855)
nieprawidłowe wadium (1914)
xii ga 11/09 (46)
kio/uzp 1853/09 (2)
1007/13 (34)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (9358)
v ga 106/12 (8)
dowody rażąco niska cena (2195)
kio_2308_10 (5)
kio 964/12 (4)
mainframe (53)
do dwóch miejsc po przecinku (452)
wadliwy przedmiar (566)
kio/uzp 38/09 (27)
badanie ofert (13757)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
wskazanie jednego producenta (3240)
"przed notariuszem" (385)
v ca 1314/08 (1)
ix gc 155/08 (3)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (4334)
vi ca 32/11 (4)
zły vat (254)
zwrot zatrzymanego wadium (94)
protokół z negocjacji (1702)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
umowa spółki cywilnej (3316)
kio 24/14 (19)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (7687)
kio_2861_13 (3)
zaokrąglanie ceny (114)
kio 2191/10 (9)
zakaz udziału podwykonawców (817)
1329/10 (5)
1405/10 (13)
omyłka w nazwie produktu (780)
pełnomocnictwo rodzajowe (454)
oryginał wadium (820)
odbieranie odpadów (542)
oddział spółki (1987)
"kosztorys ofertowy" (2282)
dowód wniesienia wadium (1591)
1844/14 (25)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1272)
zus dla spółki cywilnej (223)
x ga 178/07 (1)
czynności w postępowaniu (25468)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2849)
dotyczące przedmiotu zamówienia (21110)
573/10 (6)
subiektywna ocena ofert (1347)
kio/uzp 624/08 (12)
kio 2015 (5815)
aktualnych na dzień złożenia (7004)
294/09 (23)
"powiązania osobowe" (65)
tubisz rażąco niska cena (112)
prawo atomowe (63)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1378)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (68)
oferta otwarta przed terminem (1404)
tamex (65)
oświadczenie art 24 konsorcjum (5038)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1272)
moc dokumentu urzędowego (7740)
"chyba, że udowodni" (200)
prace zamienne (995)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2142)
"art. 146 ust. 2" (106)
autoryzowany kanał (90)
postać leku (214)
tonery gwarancji (41)
kio 2791/11 (2)
kio_uzp_984_09 (16)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
kio/uzp 28/07 (142)
179 ust.1 (10159)
utajnił formularz cenowy (306)
c-3/88 (14)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2768)
2066/16 (2)
pojęcie kryterium (2421)
równoważne materiały budowlane (1130)
939/12 (8)
810/11 (19)
art. 11 (22899)
demonstracja (71)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (68)
x ga 379/06 (1)
"art. 183 ust. 2" (196)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
709/09 (27)
wezwanie musi być precyzyjne (2507)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3181)
zaokrąglenie ceny (332)
warunki udziału nieproporcjonalne (1746)
naruszenie art. 7 (25266)
zasada koncentracji (374)
dostawa (13120)
żadanie certyfikatu (2643)
zatrzymanie wadium brak krk (47)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (191)
"system informacji prawnej" (73)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3467)
kio_1306_11 (6)
umowy z zakresu prawa pracy (6710)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7781)
c-126/03 (149)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1123)
art.93 ust.1 pkt 7 (4328)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2700)
kryteria inne niż cena (5888)
"stawka vat" (887)
kopia potwierdzenia wadium (565)
dwie oferty w jednej kopercie (237)
iii czp 164/94 (6)
termin upływał w sobotę (101)
subiektywne kryteria oceny ofert (985)
kio 2294/12 (7)
błedny knr (196)
gsm (161)
"uzupełnienie dokumentów" (5355)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
zachowanie formy pisemnej (2867)
586/13 (10)
podział spółki (1437)
kio_818_13 (3)
prawo do informacji (18756)
vi ca 232/10 (2)
ii ca 1049/05 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa rozbicie ceny ofertowej (205)
umowa zlecenia (2883)
ii gsk 1704/13 (27)
kio 1670/11 (4)
brak interesu publicznego (12814)
podmiot trzeci podwykonawcą (1653)
art.24 ust.2 pkt 1 (9878)
707/08 (18)
zmiana zakresu podwykonawstwa w ofercie (867)
gmina wrocław (667)
"art. 143a" (33)
kio/kd 102/13 (3)
xxiii ga 2031/15 (4)
tłumaczenie dokumentu (2710)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (187)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (448)
kio_kd_85_12 (17)
"pod klucz" (158)
wybór po terminie związania ofertą (10945)
160/11 (7)
interpretacja siwz (5311)
certificate of compliance (3)
oryginał gwarancji wadialnej (335)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1382)
koncert (35)
kio 813/15 (14)
kio_2419_14 (7)
basic disclosure (9)
zakres negocjacji (3492)
2721/12 (3)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (462)
kio_uzp_298_09 (4)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (746)
kio/uzp 421/12 (14)
uzupelnienie bez wezwania (6028)
54/12 (31)
pkwiu (251)
oddala (11375)
xii ga 222/07 (2)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (4033)
krs chiny (21)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (1097)
iso 22000 (10)
stosuje się odpowiednio (8844)
"93 ust. 1 pkt 7" (2172)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (11027)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (417)
brazylia (7)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
"kio 20/12" (4)
liczenie terminu składania ofert (3057)
zwrot oferty (16904)
niemożliwą do usunięcia wadą (608)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (13010)
1514/11 (37)
produkt niezgodny z siwz (4650)
art. 58 k.c. (845)
brak podpisu pod opisem technicznym (1246)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (339)
świadectwo przejęcia robót (215)
pocztowe (2564)
117/15 (5)
"art. 26 ust. 1" (1523)
609/11 (4)
pisemne zobowiązanie podmiotu (3366)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1140)
nieprawdziwe referencje (1359)
"26 ust. 2b" (1652)
siwz na korzyść wykonawcy (3198)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (933)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
ii ca 129/07 (3)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (6534)
1348/13 (9)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (825)
28.09.2011 rażąco (8)
"oferta najkorzystniejsza definicja" (2)
krk nie figuruje (156)
rażąca niska cena (907)
leasing zwrotny (11)
"utajnienie wykazu usług" (24)
24 ust. 2 pkt 3 (17533)
obronności (187)
c-414/97 (45)
doświadczenie osoby (6931)
kio 1327/09 (27)
maxto (113)
ustawowo wolny (1867)
kio 116/16 (5)
referencje podpis (773)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
termin (31538)
26 ust. 2b (2485)
grupy kapitałowej procedura odwrócona (12)
jedna usługa jedna umowa (2200)
opłacona polisa uzupełnienie (402)
kio 96/13 (9)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (267)
1434/08 (11)
błędny termin realizacji zamówienia (6461)
zaświadczenie o niekaralności szwecja (13)
punkty serwisowe (809)
lek równoważny (109)
art. 90 ust 3 (8311)
x ga 706/11 (25)
praw autorskich (1253)
do realizacji których te zdolności są wymagane (3424)
wyjaśnienia złożone po terminie (15596)
art. 22 ust. 1b (1187)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (800)
krk komplementariusz (39)
xix ga 214/08 (12)
"na dzień składania ofert" (1666)
kio 2687/10 (4)
uznanie odwołania przez zamawiającego (12425)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2479)
art. 36a ust. 2 (248)
funkcjonalność (2556)
równoważność norm (663)
irb (3)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (144)
udział podmiotów trzecich (4779)
"przesłanie kopii przystąpienia" (24)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (250)
1617/14 (5)
czynności związane z przygotowaniem (4575)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1250)
rażąco niska cena + dowody (2195)
forma wyjaśnień (6366)
kio/uzp 1500/09 (9)
art.22 ust.1 pkt 1 (6697)
kopia zobowiązania (1581)
referencja (4094)
2794/13 (11)
24 ust. 5 pkt 4 (16566)
695/14 (3)
prawo opcji na roboty budowlane (343)
kluczowych części (2322)
stręciwilk (1027)
pokój (288)
zbieranie odpadów (505)
art. 8 (24314)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (88)
wyjaśnienia po wyborze oferty (13090)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (2237)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (30)
kio_150_12 (18)
"odrzucenie odwołania w części" (67)
kio/uzp 708/10 (8)
kio 1610/10 (18)
art. 46 (4546)
zamówienie wspólne (8795)
1501/14 (11)
1158/09 (6)
"38 ust. 6" (241)
kio_1954_10 (7)
38 ust. 1 (5663)
usługa okresowa (1295)
pfron (120)
przenoszenie kosztów (1918)
gwarancja wadialna po angielsku (47)
przeciwnik skargi (552)
2191/10 (9)
do czterech miejsc po przecinku (205)
warunki udziału w postepowaniu (20532)
vat (4079)
uzasadnione przyczyny (4253)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
najwyższa staranność (1626)
dwa miejsca po przecinku (452)
xix ga 408/07 (16)
638/16 (4)
krk szwecji (11)
466/08 (27)
wyjaśnienie treści siwz (12417)
przetarg nieograniczony (23141)
meble (418)
istotne elementy umowy (8798)
nieważne pełnomocnictwo (1851)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (24034)
kio_1617_14 (5)
niedopuszczalne negocjacje (2147)
złożenie dokumentów bez wezwania (8178)
konstancin-jeziorna (98)
zawartośc referencji (381)
kio 516/14 (5)
iv ca 1050/15 (4)
openoffice (18)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1466)
inne kryterium (9626)
jednostka wojskowa (905)
roboty tego samego rodzaju (8091)
xxiii ga 418/09 (4)
złożył wyjaśnienia po terminie (15596)
kio_175_13 (6)
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8429)
w przygotowaniu postępowania (6709)
podpis na referencjach (773)
opis przedmiotu zamówienia (13118)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1503)
xix ga 128/08 (115)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (320)
"art. 86 ust. 1" (100)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (28)
uwzględnienie odwołania (24115)
subiektywne kryterium (1020)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2404)
grota (48)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (1090)
może odstąpić od umowy (2970)
błędnie wyliczony vat (1083)
oferta nie zabezpieczona wadium (1579)
ciężar dowodu na odwołującym (3219)
kio_92_15 (3)
wykaz robót budowlanych (4362)
referencje treść (3919)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (1092)
ograniczenie terytorialne (1029)
doświadczenie w polsce (1366)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1551)
bull (127)
"tłumaczenie dokumentów" (237)
tajemnica wykaz usług (1086)
2734/14 (22)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (37)
rażąco niska cena (2866)
516/14 (5)
kio/2363/10 (11)
faksymile (23)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (128)
błędnie wpisany vat (775)
opcji (947)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (753)
grupowe ubezpieczenie (67)
art. 22 ust. 5 (18345)
uzupełnienie faxem (407)
będzie dysponował (9150)
niekompletny formularz ofertowy (999)
"art. 22 ust. 5" (189)
maquet (38)
self-cleaning (11)
nadmierny warunek (1695)
"nadzór autorski" (411)
równość stron (1408)
art. 91 ust. 1 (8242)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (6471)
szczepionki (58)
kio 345/09 (10)
referencje powinny zawierać (2934)
przynależność do grupy kapitałowej (209)
"ii ca 109/05" (11)
satis (2)
2317/10 (8)
642/15 (11)
przynależności do grupy (337)
kio 348/14 (4)
art 36 ust 5 (6500)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
aqap 2130 (10)
kognicja izby (571)
821/11 (16)
art 38 ust 4 (5494)
wyciąg z rachunku bankowego (230)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (568)
czyn nieuczciwej (6003)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3647)
dalszy podwykonawca (1666)
serwis producenta podwykonawstwo (91)
x ga 569/11 (3)
prawo wyłączne (14914)
1769/11 (2)
wydruk z konta bankowego (66)
2931/13 (4)
kio/uzp 636/11 (18)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (5562)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2596)
art. 87 ust. 2 (8618)
kio/kd 107/11 (4)
różnica 1 grosza (3783)
1071/11 (9)
4pi (37)
kredyt w rachunku (491)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
podlimity (18)
1825/09 (4)
1049 (74)
zmiana terminu umowy (11075)
x ga 75/08 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (1008)
1206/11 (4)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (390)
ii ca 457/08 (2)
kio 226/11 (5)
kryteria oceny ofert (9812)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (78)
"art. 38 ust. 6" (240)
art. 38 ust. 1a (1254)
"179 ust. 2" (37)
sąd (31532)
"dysponowanie bezpośrednie" (89)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3375)
bombardier (52)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (1038)
unieważnienie postępowania wada (2073)
ca 262/05 (8)
kosztorys przy ryczałcie (308)
poprawa przedmiaru (413)
i csk 293/07 (76)
kryterium oceny ofert metodyka (323)
pozacenowe subiektywizm (20)
556/13 (4)
xix_ga_461_12 (14)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (20)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1208)
dowód osobisty (1196)
kio 842/11 (13)
kio 260/09 (2)
"art. 46 ust 4a" (648)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (720)
"niewykonanie wyroku" (556)
termin zwiazania ofertą (13111)
art. 186 (4851)
vi ga 87/07 (5)
nieporównywalność ofert (242)
ponowne uzupełnienie (6001)
wyjaśnienia dotyczące próbek (755)
"183 ust. 2" (200)
dokumenty z szwajcarii (69)
kio 5/12 (222)
x ga 73/07 (6)
"art. 24 ust. 2a" (53)
676/11 (6)
kio 425/12 (12)
osoba prawna jako członek zarządu (988)
xix ga 599/06 (3)
i ga 39/12 (18)
art. 17 ust. 2 (14663)
"przerzucanie kosztów" (65)
kio 2137/11 (4)
wykroczenie zawodowe (229)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
206/08 (50)
korea (48)
dzielenie (1121)
"art. 191 ust. 2" (938)
kompatybilność (448)
"187 ust. 3" (221)
ii ca 443/06 (4)
art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3339)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (894)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (111)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (253)
rażąco niska cena po nowelizacji (373)
referencja od generalnego wykonawcy (917)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1294)
"użyteczności publicznej" (707)
dystrybucja energii elektrycznej (146)
kio_308_12 (6)
art. 5 ust. 1a (4491)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
art. 31a (180)
umowa o podwykonawstwo usługi (930)
"83 ust. 2" (113)
kio_2227_11 (3)
kio_507_13 (3)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (227)
nie odczytano ceny oferty (843)
v ca 671/08 (10)
wykluczenie (15214)
"epuap" (104)
218/12 (15)
iv ca 926/06 (5)
kio 2462/12 (3)
błędny vat podany w siwz przez zamawiającego (1588)
kio 68/14 (8)
iso 9001 (312)
doświadczenie członków konsorcjum (2188)
ii ca 84/06 (4)
800/12 (14)
c-599/10 (85)
termin na złożenie wyjaśnień (15735)
"zakład karny" (57)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1673)
rejestr instytucji szkoleniowych (74)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2853)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5488)
dysponowanie potencjałem (3833)
"ii ca 137/07" (9)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (4301)
kio_451_15 (7)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1717)
kio_1716_11 (5)
nie ma wpływu na wynik postępowania (12709)
c-26/03 (65)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (87)
zobowiązanie do sprzedaży (1247)
152/11 (8)
art. 24 ust 2 pkt 1 (17704)
"art. 2 pkt 8" (92)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (88)
kio/uzp 786/10 (17)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2413)
jednostka notyfikowana (331)
subsydiowanie skrośne (15)
zmiana istotna umowy (10248)
450/12 (5)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (17)
wiedza (5013)
nazwy podwykonawców (1568)
"uzasadnienie odrzucenia oferty" (936)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
wadliwe referencje (1251)
faks (412)
zamawiający wyłączył faks (88)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (746)
1162/15 (3)
2799/11 (3)
anonimowość (23)
"89 ust. 1 pkt 3" (1510)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (5444)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7847)
kio_2485_10 (3)
różne stawki podatku vat w ofertach (998)
kio_uzp_1362_08 (6)
520/11 (4)
wodzisław (68)
807/15 (7)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
dostawa samochodów + word (11)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (7676)
kio_1758_11 (10)
kio 594/14 (3)
1610/10 (19)
rażąco niska cena w dostawach (1138)
kio_uzp_1789_09 (3)
213/13 (10)
zakres dokumentacji projektowej (3513)
29 ust. 3 (29478)
xix ga 186/07 (3)
kio_1096_10 (10)
odwołanie (30267)
art. 181 ust. 1 (1576)
parafka zamiast podpisu (12)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (467)
dialog konkurencyjny kryteria (311)
"roboty zamienne" (138)
stalowa wola (177)
centralnej ewidencji (356)
in-house (147)
wyjaśnienie referencji (3216)
wielokrotne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (498)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1142)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4435)
"serwis na terenie polski" (12)
zakres wezwania do uzupełnienia (7281)
tajemnica przedsiębiorstwa wpływ na wynik postępowania (1617)
kio_uzp_919_08 (14)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (49)
niejasne kryteria oceny ofert (2912)
opłaconą polisę (559)
zbyt rygorystyczne (397)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (51)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (2190)
kio 942/13 (2)
brak za zgodność z oryginałem (3257)
roboty dodatkowe zamienne (751)
"komunikat swift" (8)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1865)
forma zobowiązania (4467)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3883)
"przedmiot oferty" (961)
naruszenie art. 87 ust. 1 (8185)
x ga 140/08 (45)
rękojmia na usługi (897)
v ca 2224/03 (13)
"wartość gospodarcza" (734)
"art. 91 ust. 2a" (61)
xxiii ga 269/15 (3)
kio/uzp 338/09 (38)
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (2019)
inspektorat uzbrojenia (123)
"ubezpieczenie oc" (449)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7888)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (10)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (216)
vii ca 911/08 (1)
"brak numeru katalogowego" (7)
outsourcing bankowy (10)
726/15 (4)
"za zgodność z oryginałem" (2888)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1795)
mikronika (32)
427/09 (10)
87 ust. 1 (8626)
zamówienie z wolnej ręki utrata gwarancji (110)
oświadczenie o należytym wykonaniu (8001)
"art. 93 ust. 2" (61)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3997)
70/09 (17)
"rażąco niska cena wyjaśnienia" (14)
związanej z przedmiotem zamówienia (13368)
holowanie (44)
xix ga 256/07 (1)
1050/12 (5)
x ga 332/09 (6)
błędna podstawa prawna (6706)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1315)
kio 1375/11 (4)
zmiany w treści oferty (13890)
dysponowanie bezpośrednie (4336)
1607/2015 (2)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (509)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (611)
wezwanie do uzupełnienia certyfikatu (1553)
usługa pocztowa (1342)
kio/kd 43/15 (6)
art.26 ust.3 (8713)
kio 1123/10 (16)
x ga 341/07 (4)
kio/uzp 353/08 (9)
kio/uzp 215/09 (7)
"nieprawdziwe referencje" (13)
łączenie usług (2832)
"podatek vat" (2547)
2336/13 (4)
błędnie odczytana kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia (107)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (251)
odrzuca skargę (20923)
informatyczny (2588)
grup (4748)
biegłego rewidenta (294)
"nieprawidłowa stawka vat" (180)
kio 407/11 (3)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6872)
oświadczenie o grupie kapitałowej (739)
c-295/05 (27)
kio_uzp_1_10 (6)
oficjalnego kanału dystrybucji (38)
waluta obca (117)
43 ust. 1 (3790)
wyłączenie konkurencji (3652)
zakres przedmiotu zamówienia (20984)
zakończyć nie rozpocząć i zakończyć (1398)
984/13 (3)
kio/uzp 168/08 (9)
forma pełnomocnictwa (2180)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (82)
wizji lokalnej (481)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (950)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (804)
"materiały eksploatacyjne" (347)
oferta najkorzystniejsza (18556)
data uzupełnienia jedz (71)
art. 78 kc (906)
ogólnikowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (704)
xix ga 40/08 (16)
tłumaczenie (2952)
"kary umowne" (973)
"kryteria społeczne" (20)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (562)
"art. 4 pkt 8" (218)
vi ga 192/10 (26)
art. 25 (15572)
xix ga 471/08 (2)
"art. 26 ust. 2 b" (1649)
kio/1536/10 (7)
606/11 (14)
zatarcia (106)
first class (19)
utajnienie wykazu osób (571)
kio 54/15 (10)
kosztorys przed podpisaniem umowy (1004)
protokół odbioru należyte wykonanie (1971)
zakład ubezpieczeń społecznych (1110)
hosting (21)
oferta dodatkowa (13780)
"zastrzeżenie kosztorysu" (2)
art. 62 ust. 1 (3171)
złożenie nieprawdziwych informacji (3577)
oferta nie zgodna z siwz (18716)
kio 47/15 (11)
autoryzowany przedstawiciel (358)
sukcesja (76)
kio 724/13 (10)
multikom (47)
formularz cenowy bez podpisu (429)
"art. 6 ust. 2" (102)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (6306)
2942/12 (6)
kio/uzp 815/08 (7)
zbyt krótki termin realizacji (684)
art. 46 ust. 3 (4468)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (140)
"prezentacja systemu" (52)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5703)
wadium w formie kopii (489)
zagraniczne krk (105)
udzielanie zamówień uzupełniających (2179)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
zasada proporcjonalnosci (774)
x ga 158/0 (5)
kio 1883/14 (13)
"zmiana umowy" (783)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (9656)
kio/uzp/45/10 (3)
forma uzupełnianych dokumentów (2380)
poprawienie ceny jednostkowej (1329)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1993)
certyfikat wystawiony przez producenta (783)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3695)
kd_12_14 (5)
pełnomocnictwo substytucja (54)
kapsch (58)
viii ga 22/08 (79)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
"iv ca 683/12" (115)
oświadczenie art. 22 (14031)
kio 2338/14 (6)
umorzyć (8689)
xii ga 282/11 (1)
kio_1840_12 (7)
24 ust. 1 pkt 3 (17535)
110/09 (108)
specyfika przedmiotu zamówienia (2691)
nadzór autorski wolna ręka (118)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1634)
zakaz podwykonawców (829)
realne udostępnienie zasobów (1014)
omyłka pisarska (1816)
kio/uzp 1636/09 (3)
"art. 22 ust. 1" (5177)
ii_ca_1285_12 (69)
xii ga 37/09 (3)
poświadczenie wykonawcy (2987)
centrum usług wspólnych (1063)
zmiana treści oferty złożenie nowej (6574)
kio/uzp 151/08 (45)
1339/09 (4)
637/11 (26)
łopianowska wadium (56)
dzierżawa (956)
"niepodpisane referencje" (36)
kio_2071_12 (3)
"oferta alternatywna" (43)
okres gwarancji niezgodny z siwz (3062)
ezt (96)
spółdzielnia naprzód (319)
impel rażąco niska cena (153)
certyfikowany podpis (129)
kc (5884)
"kio 104/12" (6)
wodociągów (862)
kio/uzp 1213/08 (5)
zakaz podwykonawstwa (397)
1514/08 (15)
przecinek (84)
istotne elementy oferty (10607)
1993/10 (7)
certyfikat microsoft (154)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
kio 507/13 (3)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
kio/uzp 1358/09 (4)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1266)
erp kryteria oceny ofert (89)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1616)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (1165)
intergraph (75)
sport halls (7)
cezar (86)
art. 66 kc (1159)
iso 27001 (47)
rażąco niska cena oferty (2886)
"korekta finansowa" (767)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (5128)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (423)
kio 478/12 (15)
cena oferty w euro (2097)
ix ga 121/07 (1)
xii_ga_206_08 (28)
definicja dostawy (2823)
nieproporcjonalne warunki udziału (1746)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
26 ust.3 (12762)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (5225)
art 91 ust. 3a (825)
zmiana przed podpisaniem umowy (4913)
kio 1673/11 (13)
art. 90 pzp (6331)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (11864)
niejednoznaczny zapis siwz (6765)
gwarancja warunkowa (289)
iv csk 115/14 (4)
nazwy producenta (3112)
faktura jako dowód należytego wykonania (1557)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
łączenie zamówień (3789)
x ga 254/10 (13)
kio/uzp 402/08 (6)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (17589)
zamiana kary umownej (135)
udostępnienie zdolności finansowych (1274)
podkryterium (319)
438/13 (3)
sygn. akt viii ga 65/12 (3)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (41)
rohs (24)
cloud computing (8)
xii_ga_186_13 (13)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (333)
usługa serwisu sprzętu komputerowego (276)
zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania (8800)
art. 27 ust. 5 (12268)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (228)
kio 467/12 (9)
art. 49 (3028)
raząco niska cena (2866)
czyn nieuczciwej konkurencji cena jednostkowa (1467)
2814/11 (11)
it expert (158)
brak pieczęci (663)
ii ca 87/07 (6)
definicja omyłki (1163)
zmiany w umowie (5221)
wprowadzenie podwykonawcy na etapie badania oferty (973)
836/11 (10)
kio 11/14 (172)
poważne wykroczenie zawodowe (127)
treść zobowiązania do udostępnienia (3100)
oględziny (366)
art. 94 ust. 3 pzp (1854)
nieprawdziwe informacje referencje (1321)
art. 192 ust. 7 pzp (11292)
tajemnica cena jednostkowa (585)
kio/uzp 643/09 (7)
strona z (23747)
grzegorz mazurek (293)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (18)
interes w unieważnieniu (10522)
567/10 (3)
908/13 (25)
kio 1874/10 (15)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3759)
referencja nie musi potwierdzać (1958)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (65)
sumowanie polis (109)
wadium na cały okres związania ofertą (1013)
"art. 180 ust. 2 pkt 6" (67)
iii_czp_52_02 (25)
indywidualna ocena oferty (3411)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (517)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (82)
"art. 49 ust. 3" (25)
usługa w ramach kilku umów (1623)
kio_2398_11 (6)
kio 601/11 (13)
hl7 (38)
kio 1334/13 (3)
wdrożenie (2987)
nieprecyzyjne wezwanie (3034)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1281)
1910/09 (2)
kto podpisuje referencje (143)
1980/12 (42)
kio_uzp_176_10 (7)
dwie opinie bankowe (418)
1055/11 (2)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3833)
"brak w ofercie" (873)
podwykonawca 2014 (1222)
gwarancja wadialna (817)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
zawarcie umowy po terminie (15379)
sposób wykorzystania zasobów (1772)
art. 144 pzp (960)
dysponowanie osobami (6813)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (483)
186 ust. 2 (4849)
zamówienie dodatkowe do zamówienia uzupełniającego (3422)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (58)
data uzupełnianych dokumentów (2609)
roboty budowlane rażąco niska cena (1164)
lte (30)
"art. 29 ust. 3" (745)
691/11 (7)
zmiany istotne umowy (10248)
odtajnienie harmonogramu (146)
referencja treść (3919)
iv ca 1322/11 (1)
niepodpisane referencje (1765)
art. 146 ust. 6 (2404)
pierwszeństwo siwz przed umową (372)
uznanie odwołania (13005)
zmiana treści siwz (11907)
miarkowanie (327)
"podział zamówienia" (446)
doręczenie kopii odwołania (5094)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (1084)
x ga 58/09 (7)
przystąpienie do odwołania (17890)
isok (26)
kio 1624/10 (15)
kio/uzp 1349/09 (5)
1565/12 (4)
x ga 367/10 (1)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (9378)
wpis na listę samorządu (251)
usługi prawne (12032)
1900/11 (6)
wykluczenie grupa kapitałowa (701)
fordewind (10)
wykaz dostaw (2434)
kio 1785/14 (21)
c-532/06 (16)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1181)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1923)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (22)
225/15 (13)
art 67 ust 1 pkt 4 (3330)
budynki użyteczności publicznej (454)
kalisz (311)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1690)
kio/uzp 545/10 (5)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (3323)
błędne tłumaczenie (1450)
zamówienia sektorowe (1098)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (230)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (1096)
leki (409)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
125/09 (13)
gwarancja dożywotnia (13)
art.26 ust.2b (1671)
2643/10 (4)
udostępnienie potencjału finansowego (1411)
opinia bankowa (1131)
xii ga 366/10 (1)
353/11 (8)
v ca 984/08 (66)
kio/uzp 759/08 (7)
artykuły spożywcze (125)
próbka treść oferty (987)
produkt równoważny (1819)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (760)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (287)
oświadczenie o zgodności z siwz (6618)
brak terminu wykonania w ofercie (15686)
negocjacje bez ogłoszenia (2830)
kio_1661_11_kio_1684_11 (3)
24 ust. 2 a (18195)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (24)
v ca 1360/09 (6)
art. 7 ust. 3 (30184)
referencje kary umowne (171)
xix ga 72/08 (2)
art.24 ust.2 pkt 2 (9878)
akredytywa (13)
art. 31 (12210)
proporcjonalny (1871)
kryteria oceny (10097)
22 ust 4 (18108)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (112)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3357)
zaostrzenie warunków (250)
160/12 (17)
art. 26 ust. 4 pzp (11748)
kio 863/15 (11)
art. 9 ust. 2 (22392)
xiii gc 253/10/iw (3)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (346)
referencje dla konsorcjum (1888)
warunki ekonomiczne (4343)
89 ust. 1 pkt 8 (12069)
brak informacji o podwykonawcach (2545)
wpłata wadium w kasie (78)
marsh (10)
1287/12 (15)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (440)
kio 1718/13 (14)
c-406/14 (13)
"rażąco niska cena" (2527)
"certyfikat ubezpieczenia" (27)
obiekt użyteczności publicznej (457)
błąd ryczałt (281)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (10742)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (1034)
wykształcenie wyższe (679)
kio 267/12 (15)
dbałość o finanse publiczne (202)
fundacja jako wykonawca (210)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1586)
forma pisemna oferty (3949)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (2125)
63/12 (24)
faworyzowanie dotychczasowego (289)
wypowiedzenie umowy (1386)
kio_706_12 (4)
aneksowanie umowy (38)
koncentracja środków ochrony prawnej (316)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1604)
nieprawidłowe referencje (2879)
1293/13 (5)
"istotna zmiana umowy" (77)
iv ca 1148/08 (1)
viii ca 442/05 (1)
v ca 330/10 (2)
kd_23_13 (4)
"art. 91 ust. 3a" (79)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2631)
wielkiej brytanii (259)
257/13 (4)
iv ca 915/08 (2)
ii ca 108/11 (3)
kio 2115/12 (8)
pisemność postępowania (52)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3505)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (35)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (807)
2224/14 (10)
952/13 (4)
obliczanie terminów kodeks cywilny (710)
art 6 (27045)
24 ust. 2 pkt 4 (17099)
xii ga 106/10 (2)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (72)
raid (76)
kio/ku 63/11 (9)
"art. 36 b" (84)
równowaga ekonomiczna (228)
kio 2189/10 (15)
kio 1590/15 (4)
pgnig termika (13)
"art. 104" (582)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (6155)
26 ust. 2c (464)
kio/uzp 596 /09 (57)
system pobierania krwi + zamknięty (43)
podstawa dysponowania osobą (5148)
skarga na postanowienie (23569)
moment wniesienia wadium (751)
kio 96/14 (10)
kio 354/10 (4)
1197/13 (6)
pisemnie (8451)
rażąco niska cena koleśnikow (127)
zmiana warunków płatności (2191)
przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
utajnienie grupy kapitałowej (114)
kio 2401/10 (7)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (214)
nabycie przedsiębiorstwa (1232)
oferta wstępna (2181)
dokument aktualny (6211)
wynagrodzenie ryczałtowe za usługi (1421)
x ga 85/08 (7)
"oświadczenie przed notariuszem" "wielka brytania" (24)
407/12 (3)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
163/08 (17)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (2273)
tbd (28)
1123/10 (16)
połowa wyznaczonego terminu (426)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (126)
kio 2493 (44)
art. 192 ust. 7 (13025)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (463)
kio 246/12 (3)
interes w uzyskaniu zamówienia (11988)
kio 114/15 (4)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2232)
"iii ca 88/09" (28)
stopniowalna (49)
art. 36 ust. 4 (6530)
"art. 181 ust. 1" (331)
2049/13 (3)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (890)
x ga 246/10/za (1)
oryginalny toner (57)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (708)
1130/11 (2)
500/15 (21)
podpis bez pieczątki (272)
kio 2873/16 (1)
kio 2025/14 (6)
vi ga 54/10 (3)
"kryteria subiektywne" (34)
rażąco niska cena po aukcji (101)
282/09 (18)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (59)
1960/11 (5)
"interes publiczny" (1247)
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (398)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (7513)
w sprawie dokumentów (18546)
2769/12 (3)
"art. 186 ust. 2" (2731)
1275/12 (7)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (325)
"uzupełnianie próbek" (16)
"zmiana składu" (78)
kio 148/15 (16)
"autoryzowany partner" (82)
art.142 ust.5 (201)
"cena 0 zł" (38)
innej omyłki (3909)
kio 1709/13 (5)
38 ust. 2 (5662)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (14036)
zmiana wartości umowy (8737)
ii ca 586/05 (4)
art.26 (9497)
pozacenowe kryteria ofert (297)
istotna zmiana ceny oferty (7902)
" dokumenty nie wymagane" (1980)
kio 1526/10 (6)
czynności zastrzeżone dla kierownika (753)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (18)
brak dokumentacji wykonawczej (3246)
uchylanie się od zawarcia umowy (1316)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12421)
użyczenie doświadczenia (345)
inne dokumenty określające obroty (1923)
francuskie krk (22)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4987)
zawieszenie terminu związania ofertą (632)
wykonanie wyroku izby (13254)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8775)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1198)
x_ga_81_09 (7)
otwarcie oferty przed terminem (6140)
powiązania rodzinne (52)
kio 277/12 (3)
vat błąd w obliczeniu ceny (1398)
zmiana podwykonawstwa (905)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
2462/10 (3)
"91 ust. 3" (236)
kio/uzp 533/10 (2)
konsorcjum doświadczenie (4104)
46 ust. 4 a (4410)
narodowe centrum badań (256)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (10048)
kio 341/12 (13)
357/15 (15)
art. 96 ust. 3 pzp (2155)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2436)
"oferta częściowa" (1010)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (21)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
poczta polska rażąco niska cena (118)
kio 692/15 (4)
projekt własny (5739)
"zmiana stawki podatku vat" (121)
kio 2809/15 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (564)
lista podwykonawców (415)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1256)
oferta oferta równoważna (3141)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (878)
kserokopia gwarancji (326)
kio 1674/16 (51)
ciągłe (1986)
"art.46 ust. 4a" (648)
zawartość oferty (1870)
referencje podwykonawstwo (475)
1624/10 (15)
zgoda na poprawienie innej omyłki (970)
kio_uzp_1249_09 (11)
"open office" (20)
telekomunikacyjne (1018)
utajnienie formularza cenowego (306)
niepełnosprawnych (521)
v ca 266/08 (2)
usług pocztowych (1342)
podstawa dysponowania osobami (5148)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (505)
online skills (21)
vi ga 93/10 (3)
1486/08 (4)
kio_1206_11 (3)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1781)
184/11 (10)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (28)
spełnianie warunków w jednej części (8459)
"art. 151" (621)
forma pisemna (4241)
licytacji (190)
pozycja zero (7096)
493/13 (6)
oferty częściowe (4086)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (697)
kio 322/11 (31)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (4273)
kio 2480/12 (9)
kio_366_13 (7)
"urząd dozoru technicznego" (72)
iv ca 1021/09 (1)
iv ca 32/09 (5)
978/09 (9)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (376)
art 87 ust 2 pkt 3 (8419)
pełnomocnictwo kopia (1332)
xii ga 62/08 (2)
poprawianie formularza cenowego (369)
gddkia (447)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3592)
kio 547/15 (16)
103/07 (14)
1461/16 (4)
kio 1683/11 (8)
ten sam rodzaj zamówienia (16788)
art 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
x ga 45/08/za (1)
kio 93/16 (6)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (333)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (13345)
świadectwo wykonania (1193)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6278)
24b (115)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (590)
rabat jako kryterium oceny ofert (340)
nieaktualna informacja z banku (694)
naruszenie art 144 (1205)
przesunięcie terminu realizacji umowy (757)
kio 800/12 (13)
użyczenie certyfikatu (85)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1987)
"na pierwsze żądanie" (199)
"ii ca 693/05" (82)
kio 886/10 (7)
wykaz usług wykonywanych (5126)
kio 766/09 (26)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (784)
aneks do umowy (1737)
kio_uzp_33_07 (32)
charakter stosunku (9005)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (682)
"zdolność ekonomiczna" (435)
kio 818/15 (9)
kio 2079/14 (5)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1470)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (779)
zawarcie umowy (16282)
xii ga 43/08 (2)
cena ujemna (275)
kio_411_11 (6)
671/08 (31)
60/08 (21)
grontmij (177)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (88)
polisa oc dla konsorcjum (302)
powiązania kapitałowe (363)
kio 126/07 (8)
"art 144" (620)
wynagrodzenie barterowe (7)
kio_2205_11 (6)
dokumenty po terminie (19512)
"niemożność porównania ofert" (19)
consortia (112)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (3203)
kio 537/13 (4)
rażąco niska cena 10% (2589)
ustawa (32629)
dowód opłacenia polisy (451)
opis warunków udziału w postępowaniu (11812)
brak jednej pozycji w formularzu cenowym (1658)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (227)
dostawy okresowe (942)
oryginał gwarancji bankowej (426)
x ga 20/10/za (1)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (677)
niezależny podmiot (7047)
"zbyt krótki termin realizacji" (39)
ii ca 337/11 (1)
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (13032)
nie przedłużył terminu związania ofertą (2237)
usg (98)
przedmiar robót (2134)
brak opłaconej polisy (534)
xix ga 599/07 (1)
2805/10 (6)
"oświadczenie woli zamawiającego" (180)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2631)
xix ga 202/09 (4)
egis (129)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (263)
kio_uzp_418_09 (5)
wadium w formie kopii gwarancji (332)
kio 29/11 (215)
tajność postępowania (204)
upływ terminu związania ofertą unieważnienie postępowania (4467)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2978)
89 ust 1 pkt 2 (15065)
kio 1419/11 (5)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4987)
art. 24 ust. 5 pkt 2 (17015)
kio_916_12 (12)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1242)
art. 5 ust. 1b (1467)
bład w obliczeniu ceny (2618)
konsorcjum warunki udziału (6660)
c-157/06 (3)
instalacja solarna (113)
niejasne zapisy siwz (2881)
po terminie (30310)
"zatarcie skazania" (53)
ii gsk 105/05 (18)
art. 43 ust. 2 (3790)
dokumenty wielka brytania (228)
kio/uzp 1268/09 (3)
tusze (50)
"v ca 1412/07" (5)
nie uzupełnił tłumaczenia (1110)
"67 ust. 1 pkt 7" (23)
1718/12 (4)
partnerstwo (201)
linii kredytowej (255)
art. 8 ust.3 (15265)
"art. 22 ust. 4" (1106)
"91 ust 3a" (81)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3396)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1398)
wykazanie tajemnicy (1864)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3523)
negatywnych konsekwencji (4170)
zmiana korzystna (2808)
dzielenie zamówienia (1107)
krk wielka brytania (26)
"utajnienie wyjaśnień" (99)
wstępne ogłoszenie informacyjne (417)
uzupełnienie kosztorysu (1312)
błąd w przedmiarze (1104)
referencje wystawione podwykonawcy (686)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (14091)
parafowana oferta (387)
dowody na brak rażąco niskiej ceny (2090)
upadłość austria (31)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (89)
paliwa (849)
milasystem (2)
kryterium zatrudnienie (1411)
vi ga 51/06 (6)
próbka systemu (634)
nie złożył kosztorysu (3267)
wadium na jednego członka konsorcjum (637)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (277)
kio/uzp 1040/09 (2)
c- 454/06 (71)
potencjał (4701)
"32 ust. 4" (170)
1906/12 (3)
kio 2369/14 (9)
30 % (16678)
art.51 ust.2 (580)
kio 1384/14 (14)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (226)
błędny podatek vat (1646)
kio 900/14 (9)
finanse publiczne (4261)
kopia gwarancji zapłaty wadium (195)
przychód (1082)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (33)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (116)
błąd w numerze katalogowym (329)
kio/2785/10 (5)
kio 1247/13 (8)
27 ust. 5 (12268)
zakres podwykonawstwa (1212)
xii ga 206/08 (29)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (1145)
różne ceny (5278)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
wezwanie rażąco niska cena (2074)
definicja budowy (2190)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (3165)
29 ust. 4 (27259)
1646/10 (4)
ostatnie 3 lata obrotowe (577)
potencjał ekonomiczny (1820)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (185)
art. 181 ust. 2 (1588)
kio 500/15 (19)
nie zamieścił ogłoszenia (8610)
charakter próbki (629)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1621)
"art. 186" (4342)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (8051)
"interwenient uboczny" (139)
house (147)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (137)
odwołujący nie posiada interesu (8023)
"ustawy nie stosuje się" (365)
1528/08 (2)
krk francja (30)
179 szkoda (5530)
utajnienie opinii bankowej (108)
kio/uzp 1187/09 (17)
nieudzielenie odpowiedzi (15370)
936/13 (11)
uprawnienia (9875)
samouzupełnienie dokumentów (5)
fidic (429)
wystawca referencji (544)
kio/uzp 680/08 (4)
df/gko-odw.35/46/2005/331 z dnia 7 listopada 2005 r. (2)
kio_1883_14 (13)
art. 90 ust. 2 (9136)
1705/14 (12)
fałszywe oświadczenie (384)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (107)
odbiór robót (3257)
rozbicie ceny ofertowej tajemnica przedsiębiorstwa (205)
generalny wykonawca (4006)
poprawienie innej omyłki (2802)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (432)
"konkurs architektoniczny" (17)
x ga 25/08/za (2)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1241)
1827/15 (2)
"wystąpienie z konsorcjum" (8)
monitoring mediów (65)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (164)
kio 545/11 (25)
"powiązania kapitałowe" (139)
x ga 260/08 (21)
budynek stan surowy (131)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (202)
nieprecyzyjne warunki (5066)
art. 8 pzp (17372)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (57)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8547)
kio 238/12 (36)
awaria faksu (189)
wniosek o zabezpieczenie (3867)
art.26 ust.4 (6381)
387 kc (373)
"oznaczenie strony" (77)
art. 4 pkt 5 (25676)
prawo opcji w robotach budowlanych (343)
2031/14 (10)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
próbka "art. 26 ust. 3" (463)
1980/09 (13)
"interwencja uboczna" (77)
185 ust. 2 (4787)
nie wpłacenie wadium (321)
funkcje wadium (760)
904/10 (5)
kio 2235/12 (2)
"sprzęt medyczny" (533)
doświadczenie dostawy (4564)
1231/13 (7)
kio/uzp 458/09 (14)
słowacja (59)
"uzupełnienie wadium" (31)
wskazanie podwykonawcy (2237)
4226 (90)
kio 766/13 (6)
brak parafowanej umowy (290)
art.91 ust.2 (5747)
aspekty społeczne (1033)
brak porównywalności ofert (496)
zakres świadczenia (13007)
"art. 192 ust. 7" (2010)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (322)
miasto ruda śląska (85)
kio 822/11 (18)
zarzut okoliczności faktyczne (13241)
kserokopia pełnomocnictwa (417)
2817/10 (13)
próbka niezgodna z siwz (923)
niejednoznaczne postanowienia siwz (8473)
"wykładnia językowa" (615)
intertrading (101)
izba zwaŻyŁa (15851)
skarga wniesiona przez przystępującego (9347)
kary umowne nienależyte wykonanie (893)
kio/kd 44/11 (26)
i ca 273/09 (1)
art. 26 (16769)
uzupełnienie kart katalogowych (563)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (88)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (4122)
udostępnienie samego siebie (3248)
art 46 ust 4a (1002)
gazy medyczne (197)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (9244)
regulamin konkursu (371)
kio/uzp 1123/10 (15)
stawka vat odrzucenie oferty (1952)
ii ca 285/10 (1)
wykonawca uchyla się (4504)
"różne rozumienie" (48)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (515)
dwóch miejsc po przecinku (452)
wykaz wykonanych zamówień (8440)
kara finansowa (1735)
kio 132/11 (12)
wskaźnik płynności (126)
2474/12 (1)
nieczytelne odwołanie (1434)
różne stawki vat w ofertach (1134)
dokonuje czynności zaniechanej (8467)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1573)
kio 1227/13 (3)
kio_2817_10 (11)
"art. 38 ust. 1" (723)
płynność finansowa (263)
iii_czp_103_10 (25)
drager (110)
złożenie dokumentów po terminie (18733)
zmiana siwz przed rozprawą (6204)
1553/13 (2)
różna interpretacja kryteriów (2149)
utrudnianie dostępu do rynku (1424)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10986)
rażąco niska cena dostawy (1138)
c-21/03 (68)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (3150)
kio/uzp 1339/10 (2)
art. 24 ust. 2 (18200)
art. 96 ust. 3 (3013)
x ga 307/09 (4)
informacja o wynikach postępowania (17275)
"franszyza redukcyjna" (17)
aqap (32)
niepełnosprawni (521)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
zaświadczenie z krk (451)
wykonanie zastępcze (633)
rażąco niska cena bilety lotnicze (25)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1865)
polisa oc (693)
kwota na sfinansowanie zamówienia (2212)
kio 629/12 (7)
warunek na dzień składania ofert (8109)
nowy zarzut (9116)
obsługa prawna (3856)
zus osób fizycznych (237)
2296/12 (6)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (14538)
xii ga 183/08 (1)
kio/2709/10 (3)
deweloper (27)
inny dokument nie musi być opłacony (750)
art. 136 (790)
kio/uzp 857/09 (15)
ku 18/14 (13)
odwrotne obciążenie (638)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (583)
uniwersytet (1271)
89 ust 1 pkt 7 (14962)
nieuwzględnienie wyjaśnień (15551)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1240)
kio/uzp 1221/09 (9)
uzp_zo_0_906_07 (3)
2352/10 (6)
iv ca 351/09 (1)
wezwanie do uzupełnienia dodatkowe punkty (3746)
ix ca 709/09 (3)
netline (37)
kio/1245/10 (12)
iii czp 53/11 (93)
referencje nie potwierdzają (2595)
kd (1190)
zamówienia in house (147)
rÓwnowaŻna (3380)
dorozumiana zgoda (327)
art. 186 ust. 2 (4849)
rok obrotowy (785)
unix (55)
oczywiste omyłki rachunkowe (1295)
pojemniki (498)
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (1491)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (2039)
kio 1909/10 (2)
brak ceny (11152)
"umowne prawo odstąpienia" (34)
kio 2184/13 (11)
oferta niezgodna z ustawą (24349)
1010/11 (2)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1728)
oczywista pomyłka pisarska (433)
błędny numer katalogowy (370)
"art. 12a" (246)
"art. 187 ust. 3" (219)
brak-wadium (85)
kio 2778/13 (2)
2420/12 (2)
"brak ceny oferty" (3)
kio/uzp 333/09 (11)
100/12 (47)
kio/uzp 383/08 (6)
inspire (23)
zmowa wykonawców (250)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1268)
"oferty dodatkowe" (542)
opłata sądowa (377)
krs (2422)
konkurs architektoniczny (110)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci (1897)
kryteria jakościowe (1403)
"zaświadczenie z krk" (187)
kio 549/15 (3)
podpis pod ofertą (2913)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2972)
kio 224/13 (3)
kio 2345/10 (3)
"art. 180 ust. 3 " (637)
udostępnienie koncesji (233)
"oferta wstępna" (305)
równe traktowanie wykonawców (12569)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (5007)
x ga 48/09 (10)
oferta w języku angielskim (900)
forma listy kapitałowej (278)
2159/11 (3)
formularz cenowy ryczałt (193)
"interes przystępującego" faktyczny (123)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (2170)
kio_uzp_60_08 (18)
wadium w języku obcym (90)
gugik (33)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1855)
minimalna stawka godzinowa (170)
kio 1432/11 (3)
2814/12 (2)
zakres ubezpieczenia (3197)
kio 2129/12 (7)
kio_2253_11 (4)
kio 715/14 (26)
966/13 (5)
oddział przedsiębiorcy (976)
"art. 36a" (152)
definicja przedsiębiorcy (1700)
ii ca 435/08 (1)
zasada konkurencyjności (1671)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2661)
c-29/04 (28)
odpowiedzialność konsorcjum (2747)
naruszenie art. 36 ust. 5 (6168)
306/15 (18)
autoryzowany przedstawiciel na polskę (150)
kio_908_13 (11)
art. 68 ust. 2 (2116)
zasoby podmiotów trzecich (2189)
czyn nieuczciwej konkurencji (5969)
kio 1465/13 (3)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2641)
udowodnić (7731)
kio_120_14 (4)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (733)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (983)
685/12 (7)
zatrzymanie wadium 4a (604)
748/15 (8)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (2171)
art. 142 ust. 5 (1543)
xix ga 156/07 (1)
xii ga 393/10 (1)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1549)
rażąco niska cena domniemanie (729)
x ga 176/10/za (1)
982/10 (5)
449/09 (6)
x ga 178/09 (4)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (6273)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (243)
niespójność ogłoszenia i siwz (288)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (428)
unieważnić (5758)
krajowy rejestr karny nie figuruje (194)
gwarancja wadialna brak podpisu (204)
kio_1382_13 (4)
zus hiszpański (7)
prokurent krk (61)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (731)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (813)
domestos (6)
gpa (44)
formularz ofertowy brak ceny (3591)
kio 2181/10 (2)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (587)
kio_uzp_867_09 (10)
uzasadniona przyczyna (4253)
kredyt obrotowy (94)
"192 ust. 3 pkt 2" (50)
zmiana projektu (7133)
"niezależny podmiot" (226)
kio/kd 21/14 (6)
koncesja konsorcjum (262)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2938)
1431/08 (15)
typ model (1059)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (3159)
kio 154/12 (11)
"usługi powtarzające się okresowo" (41)
kopia dokumentu (3366)
formularz cenowy uzupełnienie (1328)
rozwiązanie umowy konsorcjum (2010)
kio/uzp 198/09 (10)
"dzielenie zamówienia na części" (171)
odpady (1994)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (628)
usługi hotelowe (95)
kio_uzp_1636_09 (3)
wyłączenie (5314)
błąd w obliczeniu ceny (2618)
komputer (1212)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
gwarancji (5124)
wadium w formie gwarancji (1036)
"ii crn 913/97" (40)
art. 30 (16640)
634/14 (9)
pochodziły od jednego producenta (1844)
1319/10 (3)
forma wykazu (4411)
uchylenie się od podpisania umowy (2295)
omyłka formularz oferty (2469)
kio 2085/12 (4)
brak podpisu pod ofertą (2623)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (3088)
szkoda zawodowych (1705)
kio 2694/13 (5)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (327)
rażąco niska cena odbiór odpadów (225)
literalnej (3497)
91 ust. 3a (825)
kryteria społeczne (2479)
xii ga 211/14 (6)
zmiana wartości zamówienia (11212)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1685)
kartotece karnej (111)
błąd w stawce vat (1259)
kio 598/10 (15)
błąd w obliczeniu vat (1423)
ogólne warunki ubezpieczenia (1573)
zarzut przedwczesny (1612)
zasada bliskości odpady medyczne (48)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (317)
art. 5 ust. 1 (29326)
formalizm postępowania (673)
kio/uzp 1069/09 (8)
"zasady traktatowe" (45)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4897)
mieszane (343)
kio 1975/14 (3)
certyfikat epeat (26)
opłacona polisa oc (342)
kio/kd (978)
opłacona polisa (559)
część sprawozdania finansowego (717)
odtajnienie dokumentów (930)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (960)
x ga 140/08/za (1)
podpis podwykonawca (583)
148 ust. 2 (1026)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2187)
kio 2220/10 (16)
"ubezpieczenia grupowe" (17)
tabela elementów scalonych (257)
alstom (93)
kio 2229/15 (1)
oczywista omyłka (2932)
art.24 ust.2 pkt 3 (9844)
prowizja kryterium (108)
"obsługa prawna" (179)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7703)
x ga 207/08 (2)
kalkulacja własna (2497)
"zapytanie o cenę" (923)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (704)
110/14 (15)
art. 26 ust. 3 precyzyjne (3736)
pbg (108)
naruszenie uczciwej konkurencji (13448)
"pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" (31)
art. 140 (1575)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3375)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4975)
ii ca 785/10 (1)
dokumenty wystawione po terminie (5589)
1776/13 (5)
oficjalny kanał sprzedaży (60)
oferta najkorzystniejsza definicja (3795)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (32)
tco (23)
auskunft (2)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (12005)
"art. 24 ust. 1 pkt 17" (38)
226/10 (17)
1975/14 (3)
obejście prawa (902)
umowy ws. zamówień publicznych (367)
vi ga 29/08 (22)
test (1420)
manipulacja (342)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (4014)
błędny vat (2177)
x ga 251/10/za (1)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (669)
budynek użyteczności publicznej warunek (381)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (96)
umowy o pracę (9456)
wymóg serwisu na terenie polski (411)
kio/uzp 729/10 (10)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (96)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (8770)
art. 22 ust.4 (10168)
wgląd do dokumentacji (957)
"przyrzeczenie publiczne" (48)
art. 51 (3724)
"zmiana nieistotna" (442)
iii ckn 1320/00 (16)
nieuprawnione żądanie dokumentów (8318)
spółka córka (70)
2396/12 (29)
protokół zamiast referencji (486)
96 (3056)
kio 366/17 (3)
art 38 (5685)
2154/11 (10)
kio_1801_14 (4)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2550)
96/14 (15)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (170)
opłata skarbowa (218)
xix_ga_268_09 (10)
poczta (1349)
żądanie autoryzacji serwisowej (116)
art 7 (31873)
24 ust. 2 pkt 5 (17015)
418/13 (2)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (239)
orange (167)
art.29 ust.1 (4215)
i ca 368/11 (1)
strona internetowa producenta (2245)
polisa światowa (15)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (293)
676/09 (14)
przedłużenie wadium w pieniądzu (176)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (8603)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (13214)
26 ust. 2d (358)
licencja open source (52)
zatrzymania wadium (865)
vi ga 39/11 (4)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (167)
c-31/87 (9)
poprawianie omyłek rachunkowych (637)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (18133)
wyłączny dystrybutor (716)
aca 1018/05 (42)
kio/uzp 537/08 (26)
"art. 26 ust. 2d" (102)
brak ceny brutto (4745)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
22a ust. 4 (230)
163/09 (22)
instytucje_prawa_publicznego (66)
994/14 (2)
protokół odbioru częściowego (961)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (459)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1640)
1313/15 (24)
77/14 (25)
zmiana formy wadium (967)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (6177)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (317)
ix ga 46/08 (1)
art. 29 pzp (21247)
związanie wyrokiem (13335)
kio_1231_13 (7)
china (44)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (90)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1275)
czechy (198)
udostępnianie doświadczenia (2103)
art. 36 ust. 5 (6500)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3546)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2481)
sąd okręgowy w katowicach (4255)
"opinia bankowa" (338)
kio 1700/12 (2)
wyjaśnienie treści referencji (3141)
i ca 495/13 (20)
wartość zamówienia podstawowego (6572)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (139)
art. 36 b (5340)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (594)
oferta skutecznie odrzucona (6632)
xii ga 456/08 (1)
"dwie ceny" (47)
ćwik (104)
"91 ust. 2a" (61)
"art. 8" (2326)
iv ckn 381/00 (10)
vat 0 (2102)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (634)
1996/12 (2)
nie złożyli ofert dodatkowych (13430)
698/12 (3)
1305/11 (5)
kio/uzp 193/08 (7)
4 pkt 8 pzp (15362)
kio 990/13 (7)
kio 20/10 (348)
xxiii ga 584/13 (4)
art.189 (7101)
upadłość lidera konsorcjum (141)
kio 1173/11 (5)
zwrot próbki (521)
art. 6a ustawy (783)
wznowienie postępowania (455)
kio 1965/15 (2)
usługi intelektualne rażąco niska cena (86)
wypowiedzenie (1553)
interes publiczny (14757)
"kio/uzp 19/09" (28)
wykonano zgodnie z umową (14448)
"program funkcjonalno-użytkowy" (820)
"brak opłaconej polisy" (24)
zamawiający sektorowy (1089)
iv ca 280/10 (2)
jedna umowa (5799)
przetarg ograniczony interes (12274)
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (129)
192 ust. 2 (13052)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2422)
błąd co do formy (3088)
700/11 (11)
błędna stawka vat (1353)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
"zasoby ekonomiczne" (31)
"oczywista omyłka rachunkowa" (706)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (784)
341/12 (13)
criminal record check (3)
dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego (1940)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1382)
kio_813_15 (14)
do trzech miejsc po przecinku (315)
tajemnica przedsiębiorstwa (2086)
kryterium metodyka (330)
"art. 82 ust. 1" (272)
wiedza i doświadczenie (3280)
dokumenty dla podwykonawcy (2754)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8775)
xii ga 39/09 (1)
disclosure and barring service (4)
sposób obliczenia ceny oferty (4646)
wykluczenie wadium (2273)
1016/12 (34)
kio_457_11 (5)
"handel referencjami" (38)
sumowanie potencjału (342)
kio/kd 50/10 (7)
forposta (49)
należyte wykonanie (10051)
kryteria oceny ofert w żywieniu (136)
nowelizacja (2359)
certyfikat do polisy (266)
1867/10 (4)
kryterium termin realizacji zamówienia (7741)
kio/uzp 250/10 (10)
639/12 (2)
2124/11 (7)
treść oferty (22918)
wpis po terminie (26523)
c-318/94 (41)
bezprzedmiotowe (2310)
1408/13 (3)
kio_1949_11_kio_1954_11 (13)
247/15 (9)
ustawy nie stosuje się (13068)
zamówienia uzupełniające (4412)
kio 71/11 (17)
aktualizacja dokumentacji (720)
2254/14 (6)
zakres polisy oc (677)
"art. 36a ust. 3" (14)
złożenie dwóch ofert (14369)
zabezpieczenie oferty wadium (1579)
x ga 268/07 (2)
zmiany istotne (13652)
x ga 69/09 (4)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (259)
496/10 (9)
"umowa o pracę" (827)
zmiana siwz po terminie składania ofert (7287)
kio_126_11 (9)
brak strony oferty (16644)
"art. 5b" (12)
sanepid (36)
odwrotne obciążenie vat (199)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3456)
kolor (613)
art 38 ust 6 (5286)
tauron (175)
358/10 (9)
na pierwsze żądanie (11710)
informacje niejawne (5066)
"doświadczenie osoby fizycznej" (7)
1649/10 (4)
dodatkowe dokumenty (12187)
iv ca 136/06 (1)
wyjaśnianie treści oferty (4927)
"art. 66" (966)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (493)
wadium po upływie terminu (1594)
"połączenie spółek" (41)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (560)
notariusz (568)
błedy w obliczeniu ceny (2618)
"art. 67 ust.1" (1005)
1103/11 (12)
nieuprawnione żądanie dokumentu (8318)
zwiększenie konkurencyjności (633)
"i ca 117/12" (70)
podmiotowa zmiana umowy (2292)
wysokość posiadanych środków finansowych (4570)
kio/uzp 1780/09 (4)
uzp_zo_0_616_05 (3)
kio 1977/14 (3)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
uzupełnienie opisu technicznego (4457)
ceidg data wydruku (33)
zwolniony z vat (355)
wadium jeden członek konsorcjum (249)
kio_1467_11 (9)
uzupełnianie dokumentów faxem (196)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2577)
1785/14 (21)
forma wadium (1349)
koszty amortyzacji (300)
kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym (968)
"termin związania ofertą" (1116)
xii ga 433/08 (23)
c-393/06 (16)
niezgodność treści oferty z siwz (6591)
rekomendacje prezesa uzp (264)
"wyjaśnienie referencji" (16)
kio 668/13 (4)
zaksięgowanie wadium (54)
kio 892/12 (4)
1821/11 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (136)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1549)
kio 537/14 (6)
1060/13 (4)
uzupełnił bez wezwania (3308)
wykonawca uzupełnił dokumenty bez wezwania (3241)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (71)
błąd w formularzu cenowym (1325)
czeski rejestr karny (6)
kio_2037_12_kio_2047_12 (8)
antydatowane pełnomocnictwo (38)
ocena wniosków (14061)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (299)
"gospodarz postępowania" (184)
ii ca 82/12 (1)
rownowaznosc (1175)
jednolity europejski (2996)
758/15 (9)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (86)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (36)
oc podmiot trzeci (294)
"pozycja dominująca" (155)
ii ca 207/11 (6)
zero w kosztorysie (2076)
certyfikat tco (22)
"art. 58 kc" (114)
art. 40 ust. 6 pkt 2 (6148)
26 ust 2b (2485)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (43)
"kio 697/15" (5)
termin jako zmiana istotna umowy (9419)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1082)
"kio 2873/13" (6)
iv ca 648/07 (1)
182 ust. 1 (3408)
naruszenie art. 87 (8192)
klauzule społeczne (680)
telewizja polska s.a. (175)
termin opłacenia polisy nie upłynął (154)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1114)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1912)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (4008)
rażąco niska cena usługi (2281)
odrzuca zażalenie (188)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2532)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3991)
89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
wydłużenie okresu doświadczenia (580)
xix ga 581/06 (7)
nadmierny warunek udziału (1645)
polisa (1420)
zdolność ekonomiczna (1839)
tego samego rodzaju (17097)
kio 257/13 (4)
art. 198ea (7)
dowód zapłaty polisa (272)
niezaskarżenie wezwania (3112)
certyfikat iso kryterium (309)
kryterium odległości (649)
unieważnienie zmiana okoliczności (8445)
komplementariusz (156)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1699)
rażąco niska cena 30% (1966)
dostawa książek (159)
art. 61 kc (1023)
kio 68/16 (5)
art. 387 (631)
termin wniesienia odwołania (29419)
doświadczenie zawodowe (3246)
brak pieczątki (424)
gazy medyczne vat (56)
"cykl życia produktu" (25)
iv ca 766/11 (1)
ix ga 113/06 (2)
2488/12 (2)
"zasada proporcjonalności" (484)
kio 911/15 (2)
v ca 484/04 (3)
art. 6a ustawy pzp (607)
uprawnienia podwykonawcy (1912)
wadium w walucie obcej (19)
2411/12 (7)
rozbieżnie liczbowo i słownie (28)
omyłka w cenie jednostkowej (1116)
ii ca 218/06 (2)
477/14 (3)
miejsce zamieszkania za granicą (385)
wydruk zus (122)
i ca 302/11 (1)
warunek finansowy nieproporcjonalny (823)
kio_1725_11 (10)
usługi sprzątania (1041)
1296/14 (4)
v ca 3036/10 (37)
dokumenty złożone po terminie (18733)
jedna usługa to jedna umowa (2200)
2121/12 (8)
805/09 (10)
powszechna dostępność (702)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (203)
"protokół odbioru" (1273)
art 87 ust.1 (8518)
termin ważności gwarancji (1142)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (193)
płatności częściowe (1065)
v ca 440/06 (7)
wartość realizowanego zamówienia (7292)
uchylenie się od zawarcia umowy (4140)
2998/13 (3)
błędy w kosztorysie ryczałt (186)
508/10 (5)
krs z datą po terminie składania ofert (991)
gwarancja wadialna w kopii (243)
1002/13 (3)
ważność wadium (1047)
c-328/96 (10)
"art. 36b ust. 1" (53)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (121)
kio 2213/11 (9)
krk dla komplementariusza (38)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
jeden organizm gospodarczy (62)
niepodpisana gwarancja wadialna (528)
art.25 ust.1 pkt 2 (4861)
1749/13 (3)
"dokument" (20390)
"dysponowanie osobami" (1975)
wadium w częściach (1227)
o obiektywnym charakterze (4686)
faktura należyte wykonanie (1951)
kopia gwarancji wadium (354)
odnawialny (180)
kio_956_12 (8)
"przejęcie pracowników" (20)
doświadczenie członka konsorcjum (2188)
c-27/98 (8)
vi ga 240/10 (12)
uzupełnienie dokumentów faksem (1689)
ii ca 220/11 (3)
odstąpienie (3806)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (9312)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (413)
zmiana wykazu osób (4096)
statio fisci (29)
definicja rażąco niskiej ceny (912)
v ca 264/04 (25)
"komisja przetargowa" (1590)
"art. 26 ust. 4" (2486)
105/13 (11)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1278)
2492/11 (6)
"26 ust. 2e" (30)
483 kc (310)
czytelny podpis (522)
materiały eksploatacyjne (887)
tonery (127)
fałszywe referencje (108)
ix ga 49/09 (9)
"niekaralność" "stany zjednoczone" (33)
2016/15 (5)
działalność nie ujawnioną w krs (623)
zmiana umowy podwykonawca (2011)
inny termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu i siwz (9875)
24 ust. 2a (2575)
kio 592/15 (7)
natychmiastowa (740)
średniego rocznego zatrudnienia (206)
kio 2709/14 (5)
kio/uzp 397/08 (4)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7978)
640/12 (2)
1661/11 (7)
"wykluczenie podwykonawcy" (20)
kio_uzp_584_08 (6)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (193)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (57)
typ urządzenia (3836)
zmiana terminu realizacji umowy (9093)
1812/13 (2)
"zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej " (406)
pełnomocnictwo do wadium (965)
x ga 296/08 (14)
pzp (21918)
kio/kd 119/13 (12)
moment wszczęcia postępowania (2884)
785/14 (17)
kio_2395_14 (7)
"zasada swobody umów" (439)
vi_ga_34_08 (3)
kio 1533/10 (4)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (13448)
1641/12 (7)
odrzuca skargę koszty (20423)
rażąco niska cena na roboty budowlane (1164)
odpadów komunalnych (1171)
art. 4 pkt 3 lit e (6833)
181/08 (6)
kio 761/10 (8)
wyższa stawka podatku vat (792)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1438)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (15091)
kio 1661/11 (5)
kio_483_11 (4)
330/09 (10)
kio/ku (277)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (9650)
379/12 (29)
art. 4 pkt 6 (24272)
iv ca 136/10 (2)
jednorazowe wezwanie (682)
oświadczenie członka komisji (1615)
69 (1976)
"zmiana treści oferty" (1693)
niemiec (767)
członek komisji (1602)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (818)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (706)
poprawienie jednostki miary (485)
rozwiązanie umowy (5644)
gaz-system (142)
projekt budowlany (5808)
iv ga 10/08 (28)
art.91 ust.3 (5016)
392/13 (27)
formularz oferty (7083)
treść pełnomocnictwa (4395)
kio 700/11 (11)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (1092)
infrastruktura krytyczna (168)
"utajnienie części odwołania" (3)
uzupełniajace (4477)
kio_uzp_70_08 (7)
x ga 12/07 (23)
v ca 1621/08 (1)
usługi powtarzające się okresowo (218)
"art. 131e" (29)
określenie równoważności (1160)
dysponuje bezpośrednio (4336)
udostępnienie dokumentów (4825)
realność udostępnienia zasobów finansowych (310)
tramwaje warszawskie (58)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
obroty na rachunku (1969)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (172)
"24 ust. 2 pkt 1" (229)
kio 2723/10 (11)
"ubezpieczenia na życie" (30)
przedawnienie (239)
art. 27 (13111)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
zmiana terminu składania ofert (8620)
"niepodpisany formularz cenowy" (16)
"art. 29" (4269)
zamówienia podzielone na części (7988)
bezwarunkowa (721)
2498/14 (7)
kio 621/13 (2)
zwrot oryginału gwarancji (803)
starpol (23)
brak pieczęci imiennej (178)
odwrócony vat (70)
1138/11 (4)
"zmiana terminu realizacji umowy" (50)
"należyta staranność zamawiającego" (147)
nazwa podwykonawcy (1568)
licencja na wykonywanie transportu (269)
wadium w pieniądzu po terminie (398)
zmiana ogłoszenia (11586)
warunki udziału w postępowaniu (20532)
art. 46 ust. 5 (4345)
niepodpisana gwarancja (2548)
zmiana vat (2895)
wyroki kio (14981)
kio 2121/12 (8)
mpo (92)
naruszenie art. 91 (7987)
815/15 (2)
v ca 1174/08 (3)
"zmiana wzoru umowy" (35)
"26 ust. 3" (7230)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (8383)
"91 ust. 3a" (81)
gwarancja wykonawcy gwarancja producenta (1045)
zasada swobody umów (1663)
"brak harmonogramu" (41)
"art. 86 ust. 4" (341)
zapytanie o cenę (3013)
vi ga 123/12 (4)
art.24 ust. 2 pkt 1 (10382)
kio 1669/14 (5)
art 40 ust. 6 (6281)
zmiana nieistotna (13652)
"85 ust. 4" (146)
kio_kd_42_10 (3)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (633)
rażąco niska cena lakoniczne (460)
751/11 (8)
tłumacza przysięgłego (469)
kio_uzp_1825_09 (4)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (14498)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (675)
art. 230 ksh (51)
oświadczenie producenta (4793)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (12)
złożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie (5316)
teatr szekspirowski (9)
93 ust. 3 (6458)
kio_uzp_86_08 (3)
v ca 571/08 (17)
1259/12 (13)
elektroniczny krk (138)
719/15 (6)
kio_2480_12 (8)
kio 291/15 (15)
poręczenie wadialne (183)
kio_1434_12 (4)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (317)
wyjaśnienia przesłane mailem (423)
ciężar dowodu spoczywa na odwołującym (2532)
x ga 257/09/za (1)
szacowanie wartosci zamówienia (1457)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (3246)
ograniczenie zakresu zamówienia (20856)
36/10 (26)
"kopia pełnomocnictwa" (43)
porty lotnicze (254)
niewłaściwa stawka podatku vat (1377)
nie otworzył oferty (6752)
cena jednostkowa (3266)
2407/12 (2)
sita (257)
ii ca 404/09 (11)
"zasada przejrzystości" (596)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (328)
537/08 (27)
kio 2031/14 (10)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (671)
xii ga 429/09 (78)
v ca 1051/10 (14)
tajemnicy przedsiębiorstwa (2086)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (25)
informacja banku (1650)
brak wpłaty wadium (1086)
356/12 (11)
kio/uzp/843/09 (6)
291/15 (15)
1138 (58)
wyrządził szkodę (739)
kio/uzp 223/08 (30)
"brak tłumaczenia" gwarancji wadialnej (5)
vii ga 136/09 za (9)
kio_1143_15 (7)
siły wyższej (218)
równość stron kary umowne (243)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (2049)
usługi artystyczne (166)
652/13 (43)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
krs aktualny (1103)
1151/11 (10)
"fidic lub równoważne" (37)
kio_1169_11 (27)
2319/11 (4)
ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (962)
192 ust 7 (13025)
kio 1306/11 (7)
wartość przedmiotu zamówienia (15716)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (23)
odległość kuchni (71)
legitymacja czynna konsorcjum (181)
2742/11 (7)
art. 112 kc (438)
zaświadczenia o niekaralności (484)
nieotwarcie oferty (6752)
ca 489/06 (47)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (3147)
novartis (20)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (95)
art. 145 ust. 1 (1720)
art.142 (652)
540/13 (6)
nieopłacona polisa (559)
dostęp do informacji publicznej (4705)
wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne (1794)
xii ga 317/07 (5)
zamówienia podobne (9373)
kosztorys inwestorski (903)
kryteria mierzalne (183)
błąd w cenie podanej słownie (1943)
umowa użyczenia (418)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (2143)
xii ga 431/09 (9)
kio/uzp 434/10 (12)
art. 22 ust. 4 pzp (13433)
disclosure of scotland (16)
2455/13 (8)
art. 189 ust.2 pkt 5 (6271)
cedig (9)
licencji (1538)
odrzuca (21625)
oferty wariantowe (536)
kio 476/12 (4)
iv ca 140/08 (24)
i ca 337/08 (4)
2753/14 (3)
"termin wykonania zamówienia" (1094)
531/12 (11)
kio_2124_11 (7)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5833)
szwedzki rejestr karny (13)
70/15 (22)
skonto (7)
"nieprawidłowa stawka vat w specyfikacji (1443)
ograniczenie liczby podwykonawców (1167)
wolna reka (1872)
grupy kapitałowej (828)
kio_2926_12 (7)
ix ca 672/11 (1)
"prace projektowe" (826)
131/13 (23)
oświadczenie wiedzy pełnomocnik (5010)
0,00 złotych (329)
kio_715_14 (23)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6207)
art. 29 ust 3 (29478)
kio 2263/15 (6)
kio_19_11 (6)
kio_1455_10 (4)
150/11 (4)
"jednokrotnie" (1231)
art 7 ust. 3 (30184)
"§ 7 ust. 2" (434)
track tec (31)
ca 3036/10 (37)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (420)
barter (9)
678/12 (6)
przeciwnikiem skargi (552)
wadium termin związania ofertą (1981)
termika (15)
krk 10 i 11 (445)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (715)
kio_455_12 (3)
termin przyłączenia się do protestu (687)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (7031)
"autoryzacja producenta" (154)
cisco (158)
32 ust. 3 (5682)
"kio/kd 20/09" (5)
42 ust. 1 (4687)
oryginalne części (1168)
kio 1193/13 (7)
v ca 719/10 (1)
wydłużenie rękojmi (167)
wezwanie do wyjaśnień (9208)
2765/10 (2)
opłacenie polisy (559)
ii ca 918/06 (1)
kryterium (10495)
"oświadczenie własne" (345)
brak dokumentacji projektowej (3238)
kio 1668/13 (7)
kio 287/11 (8)
kio/uzp 1631/09 (8)
iii czp 68/06 (13)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1900)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (1046)
siła wyższa (195)
art. 5f (46)
kio 2744/11 (5)
x ga 230/08 (1)
cena 1 grosz (10725)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (41)
wyjaśnienie treści oferty (14598)
koszty dojazdu (2362)
cosmic (14)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
simple (90)
oferta niezgodna z siwz (18716)
2069/15 (5)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (2245)
warunki pozytywne negatywne (1067)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2589)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (5)
"89 ust. 1 pkt 6" (1278)
kio 2694/14 (18)
vi ga 71/13 (3)
"nieporównywalność ofert" (160)
sysmark (40)
kody źródłowe (289)
889/08 (6)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (115)
roboty budowlane (9897)
loco (83)
lex (2190)
ii ca 201/05 (5)
szacunkowa wartość zamówienia (5380)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (691)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (779)
philips (242)
znaczne przekroczenie (1473)
przesłanki wykluczenia (10286)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2636)
"nakazuje odtajnienie" (34)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (2282)
kio 2014/10 (265)
kio_1420_13 (6)
tugeb (5)
"zmiana terminu wykonania umowy" (41)
przyrzeczenie publiczne (165)
konkurencja (14481)
dostawa samochodów (616)
nie wskazał części zamówienia (14389)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7297)
210/10 (43)
v ck 97/03 (16)
"dostawa samochodu" (95)
brak formularza ofertowego (4322)
zwrot wadium w formie gwarancji (739)
kio/uzp 1874/10 (11)
kio_1983_11 (4)
29 ust.1 (29150)
istotna zmiana umowy (10248)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1865)
"zamówienia mieszane" (21)
xii_ga_429_09 (77)
odpłatność umowy (209)
"polisa oc" (480)
art. 141 (1343)
kio 1085/10 (6)
bettman (1334)
główny przedmiot zamówienia (6017)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (437)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (809)
1287/14 (13)
2250/11 (7)
samowolne uzupełnienie dokumentów (92)
"wniesienie odwołania" "związania ofertą" (997)
oświadczenie o braku podstaw (15336)
"nie wniósł wadium" (1424)
oświadczenie wiedzy producent (2346)
uniewaznienie postępowania (16770)
uprawnienia sep (32)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (11)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (255)
i c 317/09 (23)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3487)
ii ca 1285/12 (71)
kio/uzp 757/09 (13)
x ga 123/10 (4)
art 181 (1580)
iso (799)
pozwolenie na użytkowanie referencje (226)
liczenie terminu (4805)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4835)
946/10 (2)
wykluczenie wykonawców (14724)
kio/uzp 749/08 (10)
wpis do działalności regulowanej (1745)
"zaniechanie unieważnienia postępowania" (279)
art. 144 ust. 1 pzp (959)
kopia pełnomocnictwa (1332)
uzupełnienie informacji o podwykonawcach (1644)
zmiana terminu wykonania zamówienia (12564)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1968)
polkomtel (127)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (579)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (4155)
wskaźnik rentowności (85)
v ca 1603/14 (17)
kio_1366_14 (9)
szkoda (7649)
"charakter stosunku" (349)
wadium osoba trzecia (702)
bony towarowe (24)
podwykonawca definicja (1059)
prezentacja, próbki, testy (90)
brak podpisu oferty (2842)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1198)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2894)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (610)
2397/11 (4)
nie złożył formularza ofertowego (4701)
191/14 (10)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (920)
1117/11 (4)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (954)
1556/15 (5)
oferta spółki cywilnej (3797)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1700)
ii ca 207/08 (6)
1221/09 (9)
26 ust. 2e (199)
doręczenie pełnomocnikowi (13306)
"wyrok kio" (12785)
x ga 145/08/za (1)
2752/15 (3)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1917)
niezgodność treści oferty (7188)
855/05 (17)
x ga 442/10 (1)
vi ga 33/09 (3)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2436)
pomoc publiczna (8860)
referencje spółki przekształcanej (21)
oświadczenia w oryginale (3843)
protokół zdawczo-odbiorczy (163)
płatność podwykonawcy (710)
art. 12a ust. 2 (681)
równoważne materiały (2020)
kio 1323/12 (9)
1244/10 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1210)
kio 1898/11 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (442)
wykluczenie art. 24 (12303)
1106/11 (13)
panep (6)
uzupełnienie formularza cenowego (1328)
189 ust. 2 pkt 1 (6534)
zmiana umowy 144 (951)
zaprojektuj i wybuduj (647)
roboty tożsame (2482)
"art. 51" (618)
brak faksu (3220)
oświadczenie o niekaralności (576)
x ga 88/06 (5)
izabela kuciak (1122)
"brak wadium" (85)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (16245)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (9065)
uzupełnienie dokumentów (8999)
dodana dodatkowa pozycja w formularzu cenowym (551)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
867/10 (8)
i1 ca 154/11 (1)
x ga 117/08 (2)
kio/uzp 703/09 (22)
wadium w pieniądzu (405)
97/10 (16)
zamawiający gospodarzem postępowania (266)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2248)
roszczenie o zawarcie umowy (1812)
wartość techniczna (10103)
310/13 (6)
niemożliwe do przewidzenia (3569)
numer katalogowy (744)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (500)
kio/uzp 1180/10 (10)
2831/14 (6)
zmiany umowy z wolnej ręki (1128)
certyfikat (3445)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (124)
iv ga 39/08 (1)
440/10 (5)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (906)
wadium części zamówienia (1664)
nieprawidłowy vat (3210)
"przystąpienie do odwołania" (248)
"licencja niewyłączna" (18)
iii czp 16/93 (32)
kio 1495/14 (5)
449/14 (3)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (365)
v ca 383/07 (2)
upadłość konsorcjum (285)
iv ca 508/05 (5)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1128)
niewykonanie wyroku (18336)
kio 1447/10 (16)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (115)
w wykazie wskazał za dużo osób (1614)
682/09 (5)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (46)
na korzyść wykonawcy (4204)
wyrok sądu (23187)
5 ust. 1b (1467)
protokół odbioru końcowego robót (927)
ii ca 849/09 (1)
kio/uzp 2709/10 (1)
podmiotowe kryteria oceny ofert (2045)
kio 2572/11 (3)
własne referencje (2436)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
zamówienia wielorodzajowe (5)
2191/13 (3)
496/99 (38)
krk spółka komandytowa (57)
24 ust.2a (911)
realny (4412)
2179/10 (7)
poprawienie omyłki wynagrodzenie ryczałtowe (623)
2064/14 (3)
odpady medyczne (273)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (19)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (316)
co najmniej minimum łącznie (1967)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (419)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4717)
naruszenie art. 38 ust. 4b (210)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (163)
kio 908/14 (5)
v ca 1500/08 (2)
"art. 49 ust.3" (25)
578/11 (4)
"art. 144" (620)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10318)
wykaz wykonanych (8474)
kio 277/14 (6)
2103/11 (3)
zobowiązanie podmiotów (6334)
serwis w polsce (359)
"24 ust. 1 pkt 17" (39)
kio/uzp 784/08 (8)
"przetargu ograniczonego" (21950)
"oświadczenie własne wykonawcy" (201)
2462/12 (3)
1129/10 (13)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (8286)
studia podyplomowe (47)
art. 101 ust. 3 (1652)
certyfikat oc (178)
"oznaczenie zamawiającego" (68)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1613)
baza magazynowo transportowa (98)
v gaz 21/08 (9)
autoryzowany partner producenta (155)
ii ca 489/06 (47)
nie bada się cen jednostkowych (462)
krk austria (27)
ii ca 647/09 (3)
kio 2274/14 (2)
wybór trybu (17925)
kio 1075/14 (6)
"uwzględnienie odwołania w części" (92)
vi gz 51/06 (2)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1424)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (273)
kio 582/11 (14)
46/10 (39)
błąd pisarski (1245)
kio_457_12 (22)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (11265)
nadzór inwestorski (870)
175/14 (13)
kio 923/14 (7)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (1054)
zachowanie uczciwej konkurencji (9134)
termin na uzupełnienie dokumentów (8881)
art.38 ust. 1 (2670)
informacje nieprawdziwe (3602)
kio 1001/10 (2)
brak interesu (12843)
zamówień publicznych (32189)
1817/12 (17)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (844)
"utajnienie rozprawy" (6)
v ca 1660/09 (2)
art. 133 ust. 1 (1175)
"zmowy przetargowe" (158)
"linia kredytowa" (89)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (152)
utajnienie sprawozdania finansowego (108)
wykaz głównych usług (2310)
ulotki (475)
projekt wykonawczy (2781)
1467/12 (2)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1437)
oświadczenia podmiotów trzecich (4227)
"art. 8 ust. 1" (1186)
koleśnikow główny urząd geodezji (11)
kio 1409/12 (6)
358/11 (17)
"inżynier kontraktu" (619)
asseco (598)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (293)
czynny obiekt (418)
oświadczenie o spełnianiu warunków (12098)
kio 2046/14 (18)
przedłużenie terminu składania ofert (2096)
art. 40 ust. 3 (6799)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1596)
zapytanie ofertowe (1684)
iii czp 109/05 (101)
2209/11 (8)
logo producenta (147)
epeat (27)
nieuczciwej (13711)
xii_ga_315_11 (37)
iii ca 552/10 (2)
art. 24b ust. 3 (115)
kryteria oceny ofert metodologia (451)
zamawiający z własnej inicjatywy (899)
1071/14 (9)
dokumenty spółki cywilnej (3434)
rażąco niska cena to cena (2779)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8910)
dożywotnia gwarancja (13)
245/14 (9)
"samodzielne uzupełnienie" (61)
"zamówienie wykonawcze" (30)
62 ust. 1 pkt 4 (3006)
zobowiązanie producenta (1907)
zmiana umowy kary umowne (952)
poprawienie omyłki rachunkowej (1462)
art. 89 ust.2 (12861)
skamex (101)
interes (14790)
zasoby (3581)
ix ga 128/13 (6)
termin zawity (706)
kio/105/11 (3)
poddostawca podwykonawca (58)
in house (147)
prince (121)
dialog konkurencyjny (603)
"usługi niepriorytetowe" (109)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (134)
odrębne umowy (6543)
art. 24b (115)
tej samej marki (1153)
"kio 609/10" (12)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (2227)
brak wskazania okresu gwarancji (2472)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (2200)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (41)
16/98 (35)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2680)
i aca 357/10 (33)
art 43 (3807)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (4280)
"90 ust. 1" (2280)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (27348)
polisa w zakresie prowadzonej działalności (1149)
kio 624/12 (2)
załączniki do przystąpienia (9519)
vi ca 586/05 (3)
"art.22 ust.5" (189)
dokumentacja budowlana (7658)
2733/10 (3)
podział zamówienia na części (2595)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (29)
1248/14 (4)
agencja rynku rolnego (54)
kio 1819/13 (6)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (501)
gospodarzem (266)
"art. 101 ust. 2" (13)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1766)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (78)
brak ogłoszenia w bzp (543)
kio 1143/13 (3)
hiszpański (247)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (273)
"certyfikat równoważny" (52)
"art. 24b" (84)
576/09 (4)
omyłki (4293)
1673/11 (13)
kio/uzp 1120/08 (9)
1982/14 (3)
parafa podpis (174)
kio 50/14 (16)
kio 2390/13 (3)
prokura oddzielna (30)
użyczanie zdolności finansowej (121)
inne omyłki polegające na niezgodności (2353)
zmiana treści siwz nieprowadząca do zmiany ogłoszenia (6809)
"kredyt w rachunku bieżącym" (74)
"przeciwnik skargi" (427)
francja (464)
kio/uzp 1443/08 (60)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (798)
brak podpisu na oświadczeniu (2567)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (3186)
ix ga 30/08 (18)
brak strony formularza cenowego (2340)
30% od wartości zamówienia (10814)
kierownik robót elektrycznych (698)
chiński (88)
regenerowane (46)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (1251)
"opis przedmiotu zamówienia" (8375)
banery (7)
xii ga 132/08 (1)
kio_1670_11 (4)
25 ust. 1 (15496)
wskaźnik płynności bieżącej (75)
kio 1521/11 (12)
niekompatybilność techniczna (67)
"zwłoka zamawiającego" (39)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (75)
8 ust. 3 (23198)
kio 2135/12 (4)
wspólne przeprowadzenie postępowania (5466)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (486)
art 24 ust. 1 pkt 8 (14350)
spółka cywilna urząd skarbowy (474)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (824)
prezentacja systemu informatycznego (314)
kio_2358_14 (6)
2781/11 (5)
kio_2452_11 (5)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (13926)
data wystawienia dokumentu (1469)
"autoryzowany serwis" (94)
x ga 139/08 (1)
ii ca 2194/05 (116)
wyciąg z banku (197)
referencje bez daty (2142)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3555)
art. 34 (4515)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2663)
liczenie terminu związania ofertą (3340)
procedura odwrócona (156)
"art. 144 ust. 1" (407)
131e (32)
energia cieplna (229)
art. 144 ust. 1 (1269)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (345)
1574/10 (10)
kosztorys a cena ryczałtowa (1190)
2364/12 (3)
brak kryteriów równoważności (708)
dokumenty podwykonawcy (2917)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (681)
z wolnej ręki (1872)
oświadczenie producenta o gwarancji (1514)
uznanie zarzutów (12993)
polisa warunek nadmierny (177)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1495)
brak załącznika do oferty (12126)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2841)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (3330)
kio 2159/13 (6)
"nieprawdziwa informacja" (2360)
art. 24 ust. 1 pkt 20 (10541)
doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum (675)
"art.26 ust.2b" (1649)
krk w niemczech (30)
xii ga 362/08 (5)
kio 1306/13 (3)
produkty lecznicze (386)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (7174)
1509/11 (7)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (84)
"odmowa udostępnienia" (269)
nieaktualne krk (420)
prawa autorskie (1017)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2620)
niekaralności (824)
xix ga 195/09 (11)
kio 1735/11 (14)
spółka cywilna wykonawca (3932)
dysponuje lub będzie dysponował (5325)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1714)
ii ca 104/06 (11)
finansow (4281)
upust jako kryterium (333)
ga 122/10 (71)
inżynier kontraktu (957)
wadium w wyższej kwocie (653)
art. 29 ust. 3a (1988)
"180 ust. 2" (1709)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (323)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (1148)
iii czp 74/05 (348)
niejasności na korzyść wykonawców (385)
błąd projektanta (469)
kara umowna (1142)
oferta niekompletna (3105)
leków (409)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (82)
niekompletny dokument (2967)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3534)
przystąpienie częściowe (2870)
dokumenty przedmiotowe (15660)
art 67 (3552)
sumowanie zdolności kredytowych (84)
wniesienie odwołania po terminie (28398)
kio 1385/10 (8)
228/10 (47)
sygn. akt iv ca 468/05 (15)
błędne obliczenie ceny (2673)
różna stawka vat (1153)
91c (91)
1/16 (907)
39/10 (25)
przerzucanie kosztów (428)
zastrzeżenie krk (243)
ocena ofert po aukcji (615)
886/08 (19)
kio 954/11 (10)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (1033)
brak tłumaczenia dokumentu (2539)
"87 ust. 2 pkt 2" (461)
należyte wykonanie dostawy (4790)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (31)
konsorcjum (8781)
§1 ust. 4 rozporządzenia (19132)
kio/kd 46/10 (22)
funkcja wadium (760)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (810)
567/09 (4)
919/08 (16)
art 26 2b (2486)
"zamawiający unieważnił czynność wyboru" (112)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1582)
zamienne (1383)
nadzór autorski z wolnej reki (118)
xix gz 455/10 (1)
zmowa cenowa (130)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (4156)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (382)
kio 711/12 (10)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (457)
kryteria+oceny+ofert (5755)
kio 623/12 (6)
kio 1123/13 (2)
żadanie umowy konsorcjum (4567)
polisa ubezpieczeniowa zakres (876)
kryteria (10495)
niskie ceny jednostkowe (1333)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
referencje konsorcjantów (223)
kio 816/12 (3)
cena oferty (12973)
xix ga 280/08 (11)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (181)
"zmiany w umowie" (140)
zaproszenie do negocjacji (1242)
12a (682)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (6647)
referencje od podwykonawcy (1072)
waloryzacji (259)
stawka vat (2154)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (136)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (241)
udostepnienie oferty (5228)
kary (2645)
vat omyłka (1281)
termin zapłaty (3315)
"kio/uzp 1511/08" (36)
kio 786/10 (23)
należycie protokół odbioru (1986)
konkurs odrzucenie pracy (829)
"istotna zmiana treści oferty" (578)
dowód oświadczenie producenta (3404)
podobne (9577)
"definicja wykonawcy" (56)
spełnianie warunków bez wskazania części (5826)
kio_626_12 (4)
oferta stanowi całość (12122)
rozbudowa systemu (1506)
pozycja 0 zł (4549)
xii ga 2/09 (8)
"art. 17 ust. 5" (14)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (529)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (1084)
457/12 (23)
kio_869_11 (6)
nierówne traktowanie (12751)
inna omyłka cena jednostkowa (1246)
"kio 1874/10" (7)
xvi gc 682/08 (5)
planeta (39)
"wspólnota mieszkaniowa" (77)
żądanie próbek (827)
23.02.2011 (29)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (15493)
infomex (37)
742/11 (11)
v ca 1311/02 (13)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (439)
"art. 140" (577)
kio/uzp 822/11 (18)
interes we wniesieniu odwołania (8961)
"tauron" (175)
kio 2397/13 (3)
kio 743/14 (2)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (25)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (491)
x ga 375/06 (2)
niewłaściwy formularz ofertowy (2879)
biegła znajomość języka polskiego (44)
"notariusz miejsca zamieszkania" (7)
dysponowanie potencjałem technicznym (3441)
"usługi prawnicze" (76)
wskażniki finansowe (1159)
art. 24 ust. 4 (17424)
art. 89 ust. 1 pkt. 7a (489)
przy udziale (23079)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2572)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1585)
wartość umowy (12208)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (6)
"żądanie oświadczenia producenta" (13)
nieterminowe wykonanie (1695)
poprawa kosztorysu (581)
sponsor (17)
"cena ujemna" (13)
zaświadczenie z zus (463)
1730/11 (13)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (24)
kio/uzp 66/07 (10)
wyciąg z konta (118)
"częściowe odrzucenie odwołania" (94)
kio 1483/13 (4)
wadium gwarancja (1506)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (8642)
iii ca 583/08 (5)
zastrzeżenie wykazu usług (3123)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (499)
części składowe ceny (1361)
93 ust. 4 (6315)
46 ust. 4a (1002)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2420)
uzupełnienie informacji z krk (399)
upadłość konsorcjanta (35)
brak dowodu wpłaty wadium (627)
"brak projektu wykonawczego" (7)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (505)
"charakter wynagrodzenia" (595)
dgp dozorbud (145)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (4213)
44/11 (45)
"29 ust. 2" (1904)
33/15 (18)
rfid (46)
i.1. ca 351/06 (1)
innowacyjność (162)
nici chirurgiczne (74)
zatrzymał wadium (865)
2222/11 (19)
"najdalej idącą" (218)
2388/11 (2)
zmiana cen jednostkowych (2053)
kio/uzp 1942/09 (2)
jednokrotne wezwanie (945)
żądanie krs komplementariusza (67)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1180)
dokumenty składane przez konsorcjum (4872)
art.6a (66)
"jawność postępowania" (969)
referencje wystawione przez siebie (1276)
ii ca 39/09 (4)
2407/13 (5)
wartość zamówienia (17643)
art. 186 ust. 4 (3678)
oczywista omyłka rachunkowa (1295)
dostawy powtarzające się okresowo (169)
dostawa czy robota budowlana (273)
opinia bankowa tajemnica (187)
it.expert (158)
przedmiot działalności krs (1115)
uzupełnienie dokumentów faxem (384)
art. 83 ust. 2 (2457)
zabezpieczenie roszczenia (1080)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (134)
"upływ terminu związania" (400)
66/07 (14)
kio_2179_10 (6)
skreślenie ofercie (2961)
niewniesienie wadium gotówka (78)
xxiii ga 416/11 (47)
uprawnienia telekomunikacyjne (563)
kio 1980/12 (18)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (92)
podpis oferty (3212)
kio 1251/15 (18)
art.86 ust.4 (581)
niejednoznaczne zapisy siwz (6765)
csk 366/06 (6)
1587/11 (8)
viii ga 137/12 (17)
v ca 901/08 (3)
uzupełnienie próbek (574)
art. 17 ust. 1 (14671)
umowa ryczałtowa (2126)
x ga 25/10 (33)
wyjaśnienia treści oferty (14598)
epwd ksi (7)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (344)
ii ca 1063/05 (15)
kio_807_11 (5)
termin składania ofert (12699)
złożył dwie oferty (14369)
iii czp 146/93 (23)
kio 16/09 (291)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (287)
"harmonogram realizacji" (338)
różne stawki podatku vat (1015)
sprzątanie (1101)
ii ca 675/14 (4)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1145)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (727)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (7351)
nierealny termin realizacji zamówienia (3894)
724/13 (10)
kio 2821/14 (7)
"kosztorysowe" (1770)
franszyza (30)
2159/13 (6)
udostępnienie osoby (3868)
brak cen jednostkowych (2433)
nieobecność członka komisji (142)
sobota (305)
x ga 154/07 (3)
usługi główne (4664)
obronność i bezpieczeństwo (178)
passmark (35)
kio 2498/14 (7)
jedz (106)
"usługi telekomunikacyjne" (313)
2814/14 (6)
koncept (271)
zp-11 (66)
proporcjonalność warunku (633)
zatrudnienie umowa o pracę (1939)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4661)
"ii ca 29/05" (14)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (4147)
zobowiązanie innego podmiotu (6139)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (4156)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
oprogramowanie kompatybilne (254)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1877)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (77)
poprawianie omyłek vat (356)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4437)
kio_uzp_1463_08 (17)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (4025)
nie opłacona polisa (559)
zakazany podział zamówienia na części (290)
419/15 (6)
juniper (26)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7993)
cesja polisy oc (10)
cena jednostkowa zero (2492)
kio_1239_13 (11)
protokół odbioru potwierdza (2604)
kryteria subiektywne (1020)
uzp/zo/0-1625/06 (5)
x ga 352/11 (1)
nieskuteczne przystąpienie (6539)
polski związek pracodawców budownictwa (88)
oferta oferta wariantowa (531)
grupa kapitałowa definicja (327)
1334/11 (3)
zaświadczenie o niekaralności austria (27)
tajemnica przedsiębiorstw (2103)
kurs walut (188)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
thales (89)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1280)
pełnomocnictwo oryginał (1417)
kio 707/12 (20)
vii cz 410/10 (1)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (1063)
art 16 (16273)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1466)
poprawa stawki vat (357)
kio 1337/12 (25)
"art. 96" (1079)
"błędy w kosztorysie" (157)
oferty dodatkowe (13780)
v ca 1396/10 (2)
pocztowych (2564)
ii ca 9/11 (125)
ii_csk_675_10 (26)
2522/12 (4)
"zakres podwykonawstwa" (255)
"art. 68 ust. 2" (33)
kio 716/11 (3)
nakazanie utajnienia (808)
1008/11 (6)
naruszenie art. 32 ust. 2 (5220)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5708)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
błędny formularz oferty (3346)
kio 307/13 (5)
istota ceny ryczałtowej (1042)
32 ust. 4 (5488)
xix ga 468/10 (10)
instytucja gospodarki budżetowej (281)
"o obiektywnym charakterze" (485)
świadectwo przejęcia (234)
xix ga 524/09 (4)
oferty równoważne (3252)
kio 556/12 (38)
aktualizacja oprogramowania (373)
protokół z usterkami (430)
kio 104/12 (12)
termin realizacji (16670)
i ca 134/06 (21)
x ga 98/10 (2)
ryczałt odpady (83)
brak odpowiedniego pkd (120)
kio_42_12 (17)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
odtajnienie (1006)
kio 2744/12 (4)
nieważny certyfikat iso (255)
kio/uzp 990/09 (4)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1614)
108/15 (20)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (18921)
brak interesu przystępującego (6425)
art. 32 (5817)
umowy ramowe (773)
przedłużenie związania ofertą (2266)
wadium uznanie rachunku (1003)
kio/uzp 401/08 (11)
2228/10 (5)
kio 2753/11 (12)
"art. 142 ust 2" (18)
uzupełnienie wadium (1385)
"korzystne dla zamawiającego" (421)
uzasadnienie faktyczne i prawne (13435)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (7)
v ca 569/08 (3)
zamówienia publiczne (32189)
obiektywny charakter (4686)
skrośne (24)
"rental rights" (10)
krk z niemiec (50)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (5)
zaświadczenie (3573)
"budynek użyteczności publicznej" (266)
2204/10 (10)
omyłka istotna (3813)
kio/kd 99/10 (9)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (363)
v sa/wa 457/13 (8)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1100)
kio/uzp 277/09 (9)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (1003)
746 kc (67)
pozycja dominująca (472)
strafregisterbescheinigung (2)
xix ga 179/13 (44)
kio/uzp 250/08 (19)
sumowanie doświadczenia (518)
1019/06 (16)
nierealny termin (4319)
drugie miejsce po przecinku (374)
ii ca 371/09 (2)
zgodnie z umową (16864)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (740)
kio_uzp_133_10 (6)
kio 1231/11 (27)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (30)
serwis podwykonawca (410)
x ga 23/07 (147)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
v ca 422/06 (1)
1028/15 (3)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
tozsamość czasowa (219)
29 ust.2 (24585)
kio_425_12 (10)
"omyłka pisarska" (1674)
dyrektor kontraktu (573)
52/08 (9)
zwłoka (637)
spółka z o.o. spółka komandytowa (470)
udostępnienie doświadczenia (3339)
art 26 ust. 2b (2485)
v ca 1930/02 (3)
2246/10 (3)
art. 142 (1585)
poświadczenie pełnomocnictwa do reprezentacji przed kio (354)
podmiot trzeci podwykonawca (1653)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (3079)
udostępnienie protokołu postępowania (2848)
kio 529/13 (10)
zamówienia do 14 000 euro (1871)
"termin składania ofert" (7326)
termin realizacji zamówienia kryterium (7741)
zakup komputerów certyfikat iso (61)
treść referencji (3919)
bankowa obsługa budżetu (171)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (426)
wyłączenie stosowania ustawy (3867)
x ga 65/07 (3)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5756)
c-387/14 (12)
wartość szacunkowa usługa okresowa (420)
iii ca 177/10 (3)
182 ust. 3 pkt 1 (3326)
uzupełnienie referencji (2659)
"rażąco niska cena" rozbiórka (78)
radiofarmaceutyki (7)
iii csk 143/10 (13)
kio 179/12 (3)
kio 2358/14 (6)
vi ca 629/09 (1)
"kio/kd 76/12" (8)
"prezentacja systemu informatycznego" (6)
brak zestawienia materiałów (2834)
ii ca 950/11 (1)
kio 185/13 (5)
"doświadczenie podwykonawcy" (55)
około (2424)
kio 2287/10 (27)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1927)
kio/uzp 31/10 (202)
remondis bydgoszcz (16)
"art. 22a ust. 4" (12)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1783)
ii ca 304/08 (1)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (702)
"93 ust. 4" (76)
dowód z dokumentu (11641)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (643)
v ca 46/07 (4)
nieprawdziwych informacji (3602)
2666/13 (3)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (179)
przystąpienie w części (9879)
usługi tłumaczeń (1842)
360/13 (4)
powiat suski (8)
należyte wykonanie kary umowne (893)
"przedłużenie terminu składania ofert" (539)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1665)
418/15 (3)
art.29 ust.3 (2803)
kio/kd 86/12 (5)
92 ust. 1 pkt 2 (3917)
organ zarządzający (1811)
art.22 ust. 5 (6586)
izba (23649)
87 ust. 2 pkt 3 (8420)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (378)
kio/uzp1400/09 (10)
art.91 ust.3a (141)
wartość gospodarcza (7801)
zmiana personelu (1444)
kio_953_13 (25)
pożyczka (227)
sikorska (1082)
ranking w przetargu ograniczonym (1685)
2160/14 (8)
godziny pracy zamawiającego (1874)
475/10 (30)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (68)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (800)
saternus (2)
art. 190 ust. 1a (1088)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (130)
x ga 154/11 (2)
1830/09 (3)
blok operacyjny (325)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (2076)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (2261)
zbyt wygórowane kary umowne (122)
zwiększenie wynagrodzenia (2405)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2950)
kio 776/11 (10)
22a ust. 6 (217)
brak warunków udziału w postępowaniu (16517)
kio 2721/12 (3)
art. 387 kc (373)
art 91 ust 2 (8242)
ustawa o cenach (13121)
189 ust. 2 pkt 2 (6530)
należycie wykonane (10051)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (8713)
microsoft whcl (13)
22a (233)
997/12 (4)
grupa zakupowa (69)
1366/12 (3)
1236/11 (3)
polisa zbiorowa (82)
2010 (19276)
ii ca 386/05 (2)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1646)
open source (67)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (49)
1548/11 (7)
nie podano nazwy producenta (2396)
"dostęp do informacji publicznej" (308)
licytacja elektroniczna (183)
art. 24 ust. 1a (3480)
wadliwe wadium (902)
uprawnienia bez ograniczeń (7114)
2819/12 (6)
kio_749_10 (3)
"art. 38 ust. 4" (1028)
oferta warunkowa (693)
przedłużenie umowy (2391)
potwierdzenie referencji (3808)
referencje (4094)
narusza art. 29 ust. 3 (24178)
iv ca 629/08 (1)
oferta otwarcie ofert (6335)
art 89 ust.1 pkt 4 (14463)
zerwanie umowy (163)
pesa (152)
klauzula identyfikacyjna (38)
2314/11 (4)
1275/15 (4)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (121)
oprogramowanie równoważne (761)
kio 496/10 (8)
brak uzasadnienia odrzucenia (14662)
x ga 2/08/za (1)
1305/13 (3)
zmiana terminu dostawy (7447)
kio 1918/10 (13)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (64)
kio 20/12 (297)
poleganie na zasobach finansowych (1792)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1566)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (579)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (31)
art.29 (4269)
posiadanie uprawnień (7507)
wydruk ze strony internetowej (1444)
1560/15 (5)
czy można uzupełnić formularz cenowy (659)
zamówienie udzielane w częściach (4639)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2225)
kio 2250/11 (7)
iv ca 1176/09 (14)
"usługi prawne" (53)
1922/10 (3)
kio 1654/11 (6)
"art 6a" (66)
385/11 (13)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (2215)
kio 1542/12 (3)
odbiór robót budowlanych (2946)
2064/15 (4)
v ca 1805/09 (2)
art. 22 ust 4 (18108)
jednego producenta (4810)
kio_ku_5_08 (8)
na skutek skargi kasacyjnej prezesa urzędu zamówień (232)
ważność dokumentów zagranicznych (239)
związany treścią siwz (10601)
upływ terminu związania ofertą (6113)
mebli (418)
criminal (27)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
katalogowych (1329)
istotna zmiana (13652)
v ca 960/02 (13)
edwards (11)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9677)
zawieszenie działalności gospodarczej (313)
zamówienie uzupełniające (4412)
art. 6a (786)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (41)
integracji (863)
bialmed (35)
kio 879/14 (3)
2527/10 (3)
kio_uzp_278_09 (17)
zakup nieruchomości (327)
"proporcjonalność" (784)
art. 180 ust. 2 (6192)
xii ga 285/09 (2)
pkp energetyka (113)
kio_744_10 (4)
kio_863_15 (9)
pojęcie oferty (3689)
inpost (79)
kumulacja kar umownych (27)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3633)
v ca 307/09 (10)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (14938)
potencjał podmiotów trzecich (2153)
"oferty wariantowe" (406)
zaliczka (353)
uprawnienia do wykonywania działalności (4594)
doświadczeni z kilku umów (1427)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (51)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (731)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1755)
dokumenty niezbędne (11270)
poprawa innej omyłki (1162)
889/13 (2)
czyścioch (33)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (4575)
v ca 1897/08 (1)
art. 87 ust. 1a (2143)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (209)
295/11 (5)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (3080)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (8074)
"zmiana ogłoszenia" (762)
autoryzacja (400)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (414)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3763)
"odstąpienie od umowy" (673)
kio_uzp_11_09 (62)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1927)
630/10 (2)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1417)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (722)
packo rażąco niska cena (138)
"dialog techniczny" (82)
rapid (30)
"zastrzeżeniem zwrotu" (12)
zagospodarowanie odpadów (748)
660/15 (9)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2426)
art. 36 ust.5 (2317)
ocena próbek (966)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (901)
"ciąg pełnomocnictw" (52)
2702/11 (6)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
różny vat w ofertach (1868)
energii elektrycznej (805)
"89 ust. 1 pkt 1" (1543)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (956)
określenie przedmiotu zamówienia (21359)
"powaga rzeczy osądzonej" (141)
ibm (325)
"unieważnienie postępowania" (6443)
bapco (37)
brak nakładów (1696)
za krótki termin składania ofert (1249)
preferowanie producenta (791)
i aca 1018/05 (42)
"brak podpisu na ofercie" (8)
236/17 (3)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2706)
654/13 (9)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (5435)
"zp-1" (371)
ochrona osób i mienia (800)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (160)
ii ca 1332/06 (1)
marża (607)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (11)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (9134)
kryterium doświadczenie (4875)
xii ga 232/11 (4)
3036/10 (37)
kio_245_14 (6)
odpowiedzialność podwykonawcy (1444)
41/11 (23)
2142/12 (17)
protokół odbioru końcowego z usterkami (207)
wynagrodzenie ryczałtowe (2031)
gwarancja w oryginale (1305)
nie przesłał kopii przystąpienia (1913)
brak uzasadnienia wykluczenia (11230)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3615)
"inżynieria cenowa" (17)
poprawienie okresu gwarancji (901)
tego samego producenta (5288)
polisa pkd (85)
kio 48/14 (15)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2631)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4994)
"przedłużenie terminu składania ofert " (539)
kio_823_12 (7)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5722)
przeprowadzenie prezentacji (891)
art. 36b (107)
poświadczenie należytego wykonania (1878)
udostępnienie załączników do protokołu (2414)
brak numeru strony (5839)
"gwarancje bankowe" (717)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (4370)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (17854)
c-349/96 (59)
zasada języka polskiego (2332)
kio 2793/11 (5)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (8166)
przerwanie ciągłości wadium (31)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (4468)
budimex rażąco (167)
adekwatność warunków udziału w postępowaniu (462)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (152)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1313)
2184/13 (11)
kio 1292/11 (13)
certyfikat zamiast polisy (83)
wyodrębniona jednostka organizacyjna (300)
naruszenie art. 86 ust. 1 (2277)
zmiana członka konsorcjum (2603)
kio 122/10 (76)
kio 1756/10 (18)
nieprecyzyjne (5404)
przelew wierzytelności (107)
852/15 (5)
"jeden producent" (730)
epwd (17)
"kio 1741/10" (8)
usługi finansowe (5410)
art. 144 istotna zmiana umowy (897)
oferta wariantowa (536)
istotna zmiana postanowień umowy (8502)
treść umowy (15923)
26 ust. 1 (16700)
art 131 (1261)
niezgodność przedmiaru projektem (801)
cpv (535)
kara umowna za opóźnienie (501)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (74)
gwarancja na lidera (985)
brak w ofercie kosztorysu (2897)
catering (179)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (136)
zmowa (257)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (134)
1184/12 (3)
250/12 (8)
v ca 537/08 (12)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4948)
dystrybucja energii (192)
prezentacja próbki (212)
x ga 85/15 (13)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (2053)
"definicja podwykonawstwa" (10)
i ca 67/09 (6)
konflikt interesów (199)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4913)
1985/11 (4)
postępowanie kończy się z chwilą (552)
razaco niska cena (2866)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (580)
uzupełnienie dokumentów forma (4614)
dokumenty równoważne (2809)
teoria wysłania (53)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2272)
kierownik zamawiającego (2965)
czeskie krk (13)
"klauzule społeczne" (16)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (12462)
bank Światowy (47)
kio 473/14 (4)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4491)
zakres opcji (933)
upust (493)
art. 5 kc (5634)
73/10 (11)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (259)
powszechne usługi pocztowe (434)
kio 2587/13 (7)
kio_44_12 (6)
fifa (57)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (10098)
zbycie przedsiębiorstwa (1540)
kio 27/12 (226)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
pkp (1093)
vi ca 377/08 (1)
kio 2012/12 (191)
art.12a (246)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (686)
przedmiar a ryczałt (227)
art 24 ust 1 pkt 1a (3465)
"67 ust. 1 pkt 3" (209)
kio 154/13 (9)
związanie wyrokiem kio (10043)
wadium kopia gwarancji (354)
art. 185 ust. 1 (4788)
brak oszacowania wartości zamówienia (2664)
kio_2043_14 (5)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (861)
ii ca 29/05 (58)
"samodzielność finansowa" (19)
oferta niepodpisana (8281)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (12187)
wybór oferty termin związania ofertą (10832)
doradztwo konsultacje (356)
91 ust 3a (825)
kio/uzp 853/08 (6)
jednoznaczne wezwanie (7204)
uzupełnił dokumenty faksem (973)
"usługi szkoleniowe" (184)
przedłużenie terminu realizacji (2129)
autokorekty (15)
140 pzp (1211)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (379)
"próbka systemu" (40)
oświadczenie wiedzy referencje (2683)
"informacja banku" (449)
875/14 (2)
solaris (97)
suma gwarancyjna (635)
"inspektorat uzbrojenia" (113)
508/12 (3)
gwarancja wadium (1506)
udostępnienie ubezpieczenia (996)
zaokrąglanie liczby punktów (65)
nie wniósł wadium (2677)
uprawnienia geodezyjne (331)
nazwa własna (5339)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (192)
kio 1064/11 (15)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (23)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (12316)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (192)
główny urząd geodezji (145)
kio 69/12 (19)
kio 939/12 (8)
kio 1902/13 (14)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (3329)
kio_1096_14 (3)
narodowy bank polski (289)
kio 304/13 (7)
węgry (60)
brak formularza cenowego ryczałt (186)
zakończenie postępowania (6374)
gwarancja bankowa aneks (274)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1285)
kio_242_15 (9)
rażąca cena (2221)
roszczenie o zmianę umowy (1496)
uzupełnienie próbki (574)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (7176)
podwykonawstwo (1222)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1929)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (10565)
kio_2483_13 (4)
nabycie udziałów (2359)
błąd (6944)
"wada postępowania" (262)
"art. 34" (429)
kio 2750/11 (5)
x_ga_332_09 (6)
i ca 599/09 (2)
uzupełnienie bez wezwania (6028)
zdolnośc kredytowa (1029)
rażąco niska (2879)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (686)
kio_1918_10 (7)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (965)
vii ca 363/08 (1)
zmiana urządzenia (5853)
zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo (147)
art. 24 ust.2a (911)
v ca 787/08 (1)
select (26)
preferowanie wykonawcy (1316)
warunek udziału w postępowaniu (12773)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (132)
termin związania (14327)
prawo autorskie (1253)
upadłość niemcy (46)
termin podpisania umowy (7186)
referencje brak podpisu (750)
"0 zł" (7559)
zła stawka vat (152)
niezgodność treści oferty z treścia siwz (6471)
ii ca 417/06 (4)
art 94 ust 3 (2549)
microsoft lub równoważny (172)
brak podpisu na ostatniej stronie formularza ofertowego (418)
koncentracja środków (345)
polsuper (40)
odpis pfron (29)
459/10 (4)
1495/14 (6)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4696)
open office (32)
"własne referencje" (15)
przeszacowany kosztorys inwestorski (49)
kio 1533/12 (7)
1641/14 (6)
polisa ubezpieczeniowa (903)
certyfikat ce (491)
referencje oświadczenie woli (1071)
1629/11 (5)
wygórowane kary umowne (242)
zaświadczenie z krk nie figuruje (124)
tusze tonery (37)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
zmiana umowy roboty dodatkowe (4529)
kio 34/15 (17)
znak towarowy (972)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2438)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (329)
738/13 (4)
art. 84 (2925)
krk komplementariusza (39)
"91 ust. 5" (27)
"kryteria niemierzalne" (27)
"art. 17 ust. 3" (100)
kio/uzp 91/09 (12)
379/14 (4)
art. 4 pkt 8 (20716)
489/06 (55)
x ga 158/11 (2)
1161/12 (7)
106/10 (14)
kio/uzp 218/08 (32)
lar (11)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (844)
agencja pracy tymczasowej (59)
1533/12 (7)
xii ga 368/08 (1)
brak oświadczenia podwykonawcy (2566)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (146)
"łącznie co najmniej" (119)
kio 1089/10 (2)
"art. 22d ust. 2" (8)
"spoza unii europejskiej" (12)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (66)
rażąco niska cena koszty pracownicze (235)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (6245)
vat na usługi szkoleniowe (150)
kosztorys (3450)
zmiana przedmiotu zamówienia (14340)
ga 162/10 (23)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (201)
kio 1479/15 (4)
forma porozumiewania się (275)
kio 1350/14 (2)
urządzenia równoważne (1913)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2347)
rażąco niska cena dowody (2195)
kio 1518/13 (3)
wynagrodzenie za roboty zamienne (609)
kio 32/14 (16)
kryterium funkcjonalność (1571)
kio 82/12 (5)
roche diagnostics (148)
kio 126/14 (6)
termin wykonania zamówienia niezgodny (19439)
warunki (23296)
art 89 ust 1 pkt 1 (15061)
usługi reklamowe (168)
brak tabeli elementów scalonych (245)
findom (11)
kio 3/11 (295)
v ca 3270/12 (46)
saas (2)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1982)
niezgodność formularza ofertowego (2780)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1657)
kio 2364/12 (3)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1165)
inna omyłka vat (1184)
uzupełnienie wykazu robót (3060)
624/12 (2)
art. 29 (31224)
wadium po terminie (2652)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (783)
kio 369/13 (3)
tajemnica (2194)
kio_1114_12 (15)
xix ga 520/06 (5)
kio 698/14 (3)
"oferta została złożona po terminie" (8)
c-389/92 (21)
art. 16 pzp (11934)
opłata od skargi (746)
wyjasnienia po terminie (16086)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (6550)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3505)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1368)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1952)
xix ga 213/08 (1)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (10446)
preferowanie jednego wykonawcy (1211)
kio_1785_14 (21)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (7465)
zakaz łączenia funkcji (532)
klauzula apostille (15)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (446)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1234)
"równoważny" (3380)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (499)
harmonogram (1935)
x_ga_652_13 (41)
wyjaśnienia po terminie (16086)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (8473)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (258)
zatarcie skazania (58)
ots-ip (22)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
kio_292_13_kio_295_13_kio_309_13 (6)
podkarpacki system e-administracji publicznej (7)
warunek budynek użyteczności publicznej (381)
art. 24 ust. 5 (17283)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3626)
kio 384/12 (4)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (477)
art.24 ust. 2 pkt 3 (10346)
grupowe ubezpieczenie pracowników (43)
vat 23% (2631)
przedwczesność odwołania (57)
kio 2242/11 (3)
przedawnienie roszczeń (103)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (311)
ii ca 131/10 (4)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (6116)
awos (15)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (14962)
xix ga 175/10 (57)
kio 174/15 (9)
krs niemcy (56)
aukcja elektroniczna (529)
możliwość zmiany umowy (10041)
podpis bez za zgodność z oryginałem (955)
"wykonawca jest profesjonalistą" (30)
"iii czp 25/10" (23)
"art. 29 ust. 1" (2579)
forma uzupełnienia oferty (4593)
iii ca 446/08 (17)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1430)
"pojęcie dostawy" (12)
art. 24 ust. 1 (18210)
kio_1434_14 (8)
kio 729/10 (12)
elektroniczny zus (231)
naruszenie art 29 (24516)
v ca 1468/10 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (612)
good standing (3)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień (833)
91 ust. 3 (8187)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (185)
wykładnia rozszerzająca (1052)
art. 89 (15179)
uzupełnienie na rozprawie (8224)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (184)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (15252)
kio_2784_14 (21)
art. 83 ust. 3 (2425)
obligacje (21)
kio_uzp_254_08 (20)
doświadczenie konsorcjum (4104)
cash pooling (2)
rabat po zawarciu umowy (437)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (21)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2567)
kio 285/15 (3)
wykaz zawiera błędy (3002)
utajnienie odwołania (966)
uczciwa konkurencja (13648)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (18133)
x ga 83/06 (3)
rozbieżnie słownie (471)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1226)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (2095)
ubezpieczenia (3434)
"zdolnośc kredytowa" (973)
interesu (14790)
art. 59 ust. 2 (4827)
"miejsce zamieszkania" (855)
rażąco niska cena usługi sprzątania (237)
cena 0 (6303)
"podpis elektroniczny" (1009)
kryteria podmiotowe (2182)
art. 30 ust. 4 (15495)
stowarzyszenie (469)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (4161)
brak daty w referencjach (2521)
warunki udziału w ogłoszeniu (14713)
"produkt równoważny" (502)
realność udostępnienia potencjału (391)
"kio 1507/11" (6)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1565)
usługa kolokacji (32)
zintegrowany (1518)
"potencjał ekonomiczny" (259)
wyłączenie podwykonawstwa (495)
art. 6 (27045)
usługa zakończona referencje (1244)
krk hiszpańskie (20)
modyfikacja siwz (4894)
meble biurowe (153)
v ca 1109/08 (34)
1833/14 (28)
tajemnica przedsiębiorstwa kryteria oceny ofert (1168)
brak terminu gwarancji w ofercie (4319)
materiały równoważne (2020)
zobowiązany jest wykonać wyrok (11372)
kio_1026_10 (3)
kio 2707/12 (11)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (22)
manipulowanie cenami jednostkowymi (156)
kio_551_12 (5)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (188)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6435)
308/12 (6)
zmiana umowy po złożeniu ofert (10287)
wycofanie wniosku (1183)
kio 917/10 (13)
art.144 (620)
ix ga 83/09 (3)
xii ga 317/09 (19)
za krótki termin realizacji (1589)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
kio 2830/13 (4)
brak wyceny elementu oferty (2572)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2405)
windows (417)
"zamówienia dodatkowe" (813)
nieprawdziwe informacje (3602)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (201)
1353/12 (11)
art. 87 ust. 1 (8625)
art. 8 ust. 3 pzp (16878)
błąd w kosztorysie ofertowym (1391)
zmiana treści oferty (13890)
xix ga 91/07 (6)
kopia aneksu (308)
"kodeks postępowania cywilnego" (796)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (290)
brak zmiany ogłoszenia (9764)
1193/13 (7)
ciągłość terminu związania ofertą (646)
proporcjonalność (784)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (8041)
wysokość obrotów na rachunku (1916)
kio 109/13 (23)
1236/08 (8)
kio 675/15 (5)
"art. 179 ust. 1" (9633)
nadużycie prawa (810)
"opłaconej polisy" (453)
ii ca 109/05 (36)
"błąd w siwz" (11)
kio/uzp 351/08 (10)
interes publiczny a interes prywatny (1087)
należyta staranność zamawiajacego (4642)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (46)
"równowaga ekonomiczna" (46)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
kio 9/11 (379)
"v ga 122/10" (65)
stali nierdzewnej (164)
zmiana podstawy wyceny (2275)
serwis pogwarancyjny (193)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1815)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (916)
oczywiste omyłki pisarskie (1629)
niewłaściwa stawka vat (1582)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (631)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (726)
zniszczył próbkę (45)
kio_2332_12 (5)
"interes w przystąpieniu" (189)
2630/11 (9)
kio 1600/10 (10)
naruszenie obowiązków zawodowych (3383)
xxiii ga 634/09 (5)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (108)
brak części formularza cenowego (2110)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2779)
art. 6 ust. 2 (26909)
lokata (75)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9112)
kio_86_11 (3)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3999)
informacja o grupie kapitałowej (748)
zobowiązanie do udostępnienia (3164)
1663/13 (2)
pierwotna niemożność świadczenia (577)
art. 2 pkt 11 (21639)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (286)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1609)
"błędna stawka vat" (114)
kio 49/14 (15)
wyjaśnienia oferty (15511)
kio 430/14 (8)
xii ga 12/09 (20)
i c 332/10 (9)
uslugi lesne (504)
vii gc 127/11 (1)
w odniesieniu do jego rzetelności (988)
"87 ust.2 pkt 3" (2595)
17/16 (32)
"bezpieczeństwo państwa" (95)
445/12 (8)
901/09 (10)
6 kc (5491)
zaniechanie czynności (13962)
błędne opisanie koperty z ofertą (114)
nieprawdziwa informacja (3602)
zaświadczenie z banku (620)
informacje (18991)
opozycja (869)
v ca 1315/08 (1)
"wykaz dostaw" (639)
kio/uzp 235/09 (18)
gdańsku (2475)
iv ca 1299/09 (53)
kio_1780_14 (3)
kio_610_12 (6)
91/12 (55)
"utajnienie wykazu osób" (18)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3576)
"24 ust. 1 pkt 9" (338)
ochrona praw wyłącznych (8025)
iv ca 29/10 (42)
kio 2753/12 (9)
"historia rachunku" (7)
zwrot odwołania (21796)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (717)
odległość serwisu (152)
prince2 (119)
uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1531)
prekluzja dowodowa (36)
wadium wpłynęło po terminie (841)
beletrystyka (23)
kio/uzp 1432/10 (7)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4644)
kio 1777/11 (7)
zwolnienie z vat (504)
"uzupełnienie tłumaczenia" (31)
kio_154_13 (6)
"badanie cen jednostkowych" (24)
kio 598/13 (4)
"oferty częściowe" (1010)
zamierza przeznaczyć (2980)
zmiana kryteriów oceny ofert (7054)
koszty reprezentacji (2472)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2589)
kio_1535_11 (4)
766/09 (26)
art 67 ust 1 (3538)
nierówne traktowanie plk (143)
x ga 109/05/p1 (6)
uzupełnienie na dzień składania ofert (6321)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (430)
rup (12)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2145)
treść formularza oferty (6917)
"24 ust. 1 pkt 1a" (92)
domniemywać (1285)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (270)
oferta wariantowa dostawa (334)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (2007)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (153)
"wyjaśnienia po terminie" (7)
lex retro non agit (42)
wpis w krs działalność (1176)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
odwrócenie ciężaru dowodu (69)
zarządzanie projektem (2913)
wolna ręka prawa wyłączne (1051)
art. 63 ust. 3 (2425)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (168)
"zmowa przetargowa" (158)
dysponowanie (9174)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (359)
"zobowiązanie producenta" (16)
tożsame (4765)
kio_1168_13 (4)
doświadczenie podmiotu trzeciego (3274)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (915)
uchyla się (5489)
nie leży w interesie publicznym (1525)
disclosure (18)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (4097)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1814)
wadium w kasie zamawiającego (109)
data wystawienia (1538)
353 kc (456)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1786)
oleju napędowego (161)
2688/10 (2)
kio 2847/15 (2)
wariantowość ceny (89)
dostawa bonów (69)
"iso 9001" (305)
brak terminu płatności (2759)
brak ceny w formularzu cenowym (2277)
zatrzymanie wadium 2012 (334)
"tożsamość przedmiotowa" (96)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (288)
warunek dysponowania osobami (5194)
iv csk 626/13 (17)
nienależyte wykonanie (10051)
wadium w częściach konsorcjum (639)
porozumiewanie drogą elektroniczną (179)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (780)
identyfikacja podpisu (414)
sukcesja generalna (47)
inwestor zastępczy (340)
kio_938_14 (9)
wniosek o zabezpieczenie postępowania (3861)
49/10 (28)
36aa (10)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
kio 2744 (16)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3506)
"x ga 76/15" (7)
brak zer po przecinku (12)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1168)
zasoby zamawiającego plk (48)
ponowne wezwanie do uzupełnień (5007)
i ca 40/07 (5)
należyta staranność zamawiającego (4642)
144 ust 1 (1269)
1526/11 (24)
1777/11 (7)
"kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09" (4)
kio 2765/11 (12)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (50)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (15633)
1288/10 (26)
usługi społeczne (3327)
1965/15 (2)
odwołanie wniesione po terminie (28398)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (1003)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
955/13 (3)
2722/12 (9)
v ca 1982/12 (9)
ca 137/09 (20)
brak ceny w ofercie (10971)
"powołanie biegłego" (304)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (98)
kio/kd 6/10 (14)
skrócenie terminów (932)
grupie kapitałowej (828)
office (220)
udzielanie zamówień z wolnej reki na oprogramowanie (160)
naliczenie kar umownych (497)
rękawice chirurgiczne (32)
v ga 1/12 (322)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (488)
425/12 (18)
kio_707_11 (39)
sposób kalkulacji ceny (3321)
szkodowość (7)
"art. 87 ust. 1" (4317)
poprawienie omyłki (3062)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (445)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (442)
wadium w konsorcjum (1217)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1723)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
kio_348_11 (6)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
kio 776/12 (21)
kio 1789/09 (5)
antydatowany dokument (76)
referencje z karami (253)
189 ust. 2 pkt 3 (6493)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (436)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (102)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (11587)
729/12 (7)
ii ca 560/06 (1)
zagraniczne uprawnienia budowlane (541)
kio_14_13 (4)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (486)
indywidualna interpretacja podatkowa (542)
esri (39)
umowa o dzieło (763)
bez umocowania (2263)
wykonawca jako profesjonalista (916)
"cena zero" (12)
ciągłość wadium (195)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (659)
ii ca 139/05 (3)
odwołanie w sobotę (296)
zarzut ewentualny (10972)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2283)
2819/13 (7)
t-mobile (129)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
potencjał innych podmiotów (3724)
"usługi społeczne" (23)
strona internetowa dowód (4040)
kio_2734_14 (22)
"94 ust. 3" (123)
kio_1044_10 (3)
nieprecyzyjne zapisy siwz (3171)
toshiba (80)
polisa oc grupa kapitałowa (62)
kryterium potencjał kadrowy (552)
uzp/zo/0-640/05 (14)
odtajnienie wykazu osób (557)
"niezwłocznie" (2215)
kio 969/15 (6)
ii ca 753/10 (1)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (8111)
wznowienia (455)
xii ga 261/07 (2)
delaware (11)
impresa pizzarotti (18)
termin odwołania a przedłużenie terminu związania z ofertą (1937)
oferta wpłynęła po terminie (7193)
ii ca 397/13 (5)
kody cpv (404)
735/13 (11)
przeciwko środowisku (531)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (4328)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4876)
kv projekty (181)
kio 20/13 (21)
termin związania ofertą a wadium (1980)
kio 2037/12 (27)
38 ust. 6 (5286)
usługi priorytetowe (534)
ca 264/04 (26)
kio 2131/10 (10)
podmiot prawa publicznego (10058)
kio_1798_10 (9)
kio 3021/13 (5)
kio 976/11 (4)
łączenie doświadczenia (2352)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
1563/12 (4)
i ca 131/15 (18)
wykładnia (6633)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (285)
"kara umowna za opóźnienie" (81)
"cofnięcie oświadczenia" (34)
intel xeon (37)
kio_937_11 (6)
uzupełnienie harmonogramu (917)
uzp/zo/0-648/05 (9)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (22)
brak oferty (19618)
konsultacje i doradztwo (356)
kio/uzp 1633/09 (13)
ujemna cena jednostkowa (105)
zakres równoważności (1139)
"na korzyść wykonawcy" (580)
06 austria istotna zmiana (125)
treść oferty niezgodna z siwz (17715)
brak w ofercie (19618)
ujemna cena (275)
błędy w dokumentacji (5217)
142/14 (14)
"kio 304/13" (6)
językiem polskim (2744)
podpis na referencji (773)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
zastrzeżone usługi pocztowe (323)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
wpis do rejestru działalności regulowanej (643)
tajemnic (2194)
"art. 91" (6512)
bład w obliczeniu ceny vat (1398)
faktura potwierdza (3033)
kio kd 86/12 (5)
osoby fizyczne (2727)
wadium na niepełny okres związania ofertą (968)
różne stawki vat (1153)
zapytanie o cenę przesłanki (2407)
oświadczenie wiedzy (7843)
kio/uzp 82/09 (12)
"związanie wyrokiem kio" (6)
elektroniczne zaświadczenie zus (121)
okres ważności wadium (882)
766/13 (6)
"ze środków publicznych" (686)
art. 6 a (27037)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3791)
kryterium jakościowe (1403)
obowiązki zawodowe (3495)
1524/08 (10)
ppp (59)
x ga 51/09 (3)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1469)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
utrzymanie zieleni (912)
dwie ceny (8774)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (312)
jeden producent (4810)
udostępnienie potencjału (2229)
"art. 46 ust. 4a" (648)
kryterium kosztów eksploatacji (1349)
1285/11 (2)
x ga 60/08 (3)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (6301)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (663)
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (249)
iii ca 454/08 (2)
"kio/uzp 25/08" (13)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3617)
"32 ust. 2" (241)
kod ean (7)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (197)
1337/12 (28)
wartość szacunkowa (5388)
zmiana ceny jednostkowej (2474)
kio 1725/11 (10)
oświadczenie producenta sprzętu (2492)
kio_2823_12 (4)
uzupełnianie referencji (1173)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
"zasada konkurencyjności" (541)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (322)
zasada koncentracji środków (338)
ukrainy (103)
referencje podwykonawca (1072)
1161/09 (27)
kryterium doświadczenie personelu (847)
pełnomocnictwo do przystąpienia (3146)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (825)
lakoniczne wyjaśnienia (1170)
vi ga 85/10 (2)
sk 22/08 (38)
brak dowodu opłacenia polisy (437)
"doradztwo prawne" (97)
517/13 (15)
41/12 (37)
ryczałt roboty dodatkowe (353)
przejrzystości (1600)
"pełnomocnictwo w oryginale" (18)
zabranie wadium (9)
"art. 184" (2577)
"art 26 ust 4" (2486)
uzupełnianie dokumentów faksem (829)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (352)
554/09 (8)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (611)
kio 210/11 (4)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (115)
art. 24 ust. 11 (14248)
x ga 41/07 (8)
wpłata wadium po terminie (1281)
248/12 (43)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2372)
apostille (19)
uzupełnienie dokumentów mailem (576)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
kio 229/12 (33)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (12806)
kio/uzp 816/08 (3)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (230)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (203)
art 26 ust 3 (16382)
brak referencji (3619)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (456)
xii ga 416/10 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (781)
nieistotna zmiana umowy (10248)
iii_czp_147_08 (10)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (146)
protokół z postępowania (8522)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (380)
przejęcie długu (37)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27575)
na dzień składania ofert (12919)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
kio 2793/12 (3)
vii ca 881/05 (10)
nieczytelny podpis (522)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (719)
podpis parafka (40)
"art. 5" (2317)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (620)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1322)
2184/14 (8)
kio 771/12 (2)
zwolnienie podmiotowe (361)
1063/12 (9)
kio_2325_13 (6)
83/13 (14)
x ga 46/12 (10)
kio 122/11 (6)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (636)
tresc referencji (3919)
kio_279_15 (20)
równoważności (1175)
koleśnikow (1229)
2649/11 (25)
"zwraca odwołanie" (25)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (116)
1072/11 (24)
1093/08 (40)
brak wyceny pozycji w formularzu (1426)
disclosure scotland (16)
brak formularza ofert (6384)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3612)
pierwsze pisemne żądanie (4810)
prekwalifikacji (126)
182 ust. 4 (3236)
brak interesu odwołanie (12188)
wadium na niepełny okres (1077)
89 ust 1 pkt 6 (13792)
rozwiązania równoważne (1999)
wykaz osób (6192)
zmiana podmiotowa konsorcjum (1054)
"otwarcie ofert" (3590)
wadium po terminie składania ofert (1892)
v ca 3201/13 (5)
"zatrzymanie wadium" (792)
kio 1050/12 (5)
"produkt leczniczy" (312)
kio_2397_11 (4)
art. 12a wadium (83)
kio_uzp_797_09 (7)
uzupełnienie wyroku (8694)
c-264/03 (22)
dysponowanie pośrednie (1631)
xii ga 697/15 (8)
sodexo (36)
395/14 (9)
"art. 91 ust. 2" (558)
kio 1859/11 (5)
kryterium koszty eksploatacji (1349)
pozwolenie na budowę (2283)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1242)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3487)
"przystępujący po stronie odwołującego" (129)
szwecja (89)
prokurent (755)
kio 1185/15 (8)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3657)
"pojęcie zarzutu" (4)
kio 1737/11 (4)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (227)
vii ga 136/09 (9)
nieproporcjonalne warunki (1820)
likwidacja (upadłość) (379)
73/11 (20)
"dzielenie zamówienia" (249)
inne omyłki (3909)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1038)
wspólne przeprowadzenie postępowania umowa (4424)
art 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
44/09 (28)
kio 2421/11 (2)
uzupełnienie tego samego dokumentu (8141)
292/13 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (1052)
wartość zamówienia uzupełniającego (3515)
"kio/uzp 703/09" (22)
art. 12a ust.2 (649)
samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą (988)
kio_2212_10 (5)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (907)
3/16 (92)
c-220/05 (32)
art. 185 ust. 2 (4787)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (106)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (166)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (432)
treść poświadczenia (2953)
reprezentacja spółki cywilnej (832)
kio 2550/10 (12)
kio_77_14 (16)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (954)
kio_565_11 (3)
rażąco niska cena gddkia (104)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (24)
kio/kd 1/09 (19)
doświadczenie jako kryterium (4702)
art. 32 ust. 4 pzp (4092)
rażąco niska cena usługi informatyczne (315)
1719/10 (25)
v ca 1213/02 (16)
801/12 (12)
"ze strony internetowej" (1003)
referencje własne (2436)
xiii ga 379/12 (23)
salans (5)
stwierdzenie nieważności umowy (2289)
zwrot wadium (1935)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4577)
węgry krk (5)
brevells (2)
warunek zawieszający (148)
zawieszona działalność (322)
certyfikat prince2 (86)
doręczenie odpisu skargi (3035)
kio 1961/12 (19)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (9296)
wyłączne (15101)
art. 96 ust. 2 (3040)
478/12 (16)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1166)
38/2014 (14)
173/11 (14)
materiały promocyjne (172)
utajnienie potencjału technicznego (338)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (920)
określenie wartości zamówienia (16795)
kio 2452/11 (5)
usługa ciągła (1623)
xxiii ga 1041/15 (15)
kary umowne siwz (849)
tożsamość (1293)
dyrektywy (3870)
papiery wartościowe (221)
87 ust.2 (7874)
usługi transportowe (911)
cena jednostkowa omyłka (1323)
ii ca 1351/07 (1)
2213/12 (4)
francuski krk (22)
stosunek pracy (7612)
brak podpisu formularza cenowego (457)
know how (525)
kary umowne (1142)
dotychczasowy wykonawca (5354)
v ca 1187/09 (7)
ryczałt kosztorys (311)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (11284)
kto wystawia referencje (395)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (2039)
dokumenty (20390)
krajowego rejestru karnego (903)
xxiii ga 1894/15 (3)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2752)
udostępnienie zasobów (2179)
control process (105)
kio 2931/12 (2)
oświadczenie zamiast poświadczenia (723)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (207)
kio/kd 82/10 (4)
dokumenty przed zawarciem umowy (11223)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1347)
termin wykonania zamówienia (20164)
slim (12)
kio 1034/08 (6)
kognicja (674)
iv ca 239/05 (5)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (75)
2679/10 (4)
ix gc 201/07 (2)
podstawy wykluczenia (10177)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
osoba fizyczna jako wykonawca (2377)
udział w przygotowaniu postępowania (6073)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5833)
243/12 (10)
brak likwidacji czechy (18)
cena jednostkowa 0 zł (1922)
unieważnienie postępowania "co następuje" (14226)
kio 816/14 (4)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3600)
kio/ku 83/10 (24)
pełnomocnictwo notarialnie (325)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
kio 2964/13 (3)
hewlett packard (332)
cena jest rażąco niska (2836)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4333)
x ga 327/07 (1)
polskie normy (4842)
potwierdzenie wpłaty wadium (1001)
kio 1625/10 (11)
ważność referencji (550)
1533/13 (12)
2339/14 (3)
prawo opcji roboty budowlane (343)
mosty katowice (217)
uzupełnienie po terminie (9411)
forma cofnięcia odwołania (651)
zamówienia uzupełniajace (4412)
błąd obliczeniu ceny (2618)
"nie otwarto wszystkich ofert" (14)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (46)
kio 2555/15 (4)
c-44/96 (39)
232/12 (15)
literalny (3497)
oczywista omyłka pisarska data (823)
"art. 2 pkt 1" (439)
2635/12 (5)
błąd w gwarancji wadialnej (296)
succhi di frutta (37)
błędy w formularzu ofertowym (2252)
103 kc (507)
odnowienie licencji (25)
"wznowienie zamówienia" (11)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (710)
iv ca 1180/09 (2)
referencje bez podpisu (658)
art 89 ust 1 pkt 2 (15065)
know-how (519)
spółka cywilna (4192)
art. 12a (682)
kio 1325/14 (3)
minimalnego wynagrodzenia (3657)
kio_uzp_1016_09 (9)
forma dokumentów (8149)
sposób obliczenia ceny (4676)
148/11 (7)
13/13 (53)
funkcjonalność kryterium (1571)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (659)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (20)
kio 1877/14 (6)
uzupełnienie kryteria (4504)
podwykonawcy (3207)
opis równoważności (1028)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (10271)
iii ca 658/08 (2)
"wysokość kar umownych" (209)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1495)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (3073)
24 ust. 1 pkt 1a (3465)
"dysponowanie osobami " (1975)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1047)
certyfikat ibm (107)
alcatel thales (9)
kio 1620/11 (23)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (637)
przedpłata (23)
"doświadczenie członka konsorcjum" (23)
1571/13 (6)
kio/2262/12 (10)
kio 1639/11 (36)
odstapienie od umowy (3126)
oznakowanie (741)
tubisz "rażąco niska cena" (96)
kio 13/14 (318)
umowa odpłatna (1146)
odwołanie na postanowienia siwz (13915)
"oczywista omyłka pisarska" (1317)
kio 2081/12 (8)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (8450)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2046)
"brak tłumaczenia na język polski" (30)
materiały opatrunkowe (93)
88/11 (6)
c-324/14 (23)
zmiana sposobu płatności (2301)
kio 384/13 (7)
lasy państwowe (379)
in post (296)
dokumenty żądane od podwykonawców (2180)
teta (18)
wykaz wykonanych usług (6056)
"referencje konsorcjum" (35)
kio 2242/12 (2)
literalnie (3497)
xix_ga_92_11 (18)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (5)
doświadczenie w ramach konsorcjum (3036)
termin wykonania (20608)
150/12 (25)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (12069)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1673)
gwarancja bankowa (1248)
"odwołanie na treść siwz" (39)
polisa oc przed zawarciem umowy (527)
xix ga 472/07 (2)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (784)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (417)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
kio_4_12 (4)
nie skonkretyzował warunku (1079)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1906)
"art. 32 ust. 1" (479)
japonia (36)
omyłka rachunkowa to (1639)
stopień szczegółowości wyjaśnień (581)
alpine bau (33)
aktualne na dzień złożenia (7004)
"wyroki kio" (12785)
bilety lotnicze (81)
przynależność osób do właściwej izby inżynierów budownictwa (146)
kio_1434_15 (4)
kio 279/15 (23)
kio_uzp_7_07 (3)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (73)
potencjał podmiotu trzeciego (2153)
953/13 (30)
opis techniczny uzupełnienie (4457)
magellan (12)
lotos (46)
36/13 (19)
odpowiedzialnośc osób biorących udział w postępowaniu (4012)
kio 1498/10 (11)
udział wykonawcy w przygotowaniu zamówienia (5941)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
c-100/12 (10)
ten sam podwykonawca (2939)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (191)
rażąco niska cena tonery (18)
kio_216_14 (16)
brak podpisu pod kosztorysem (373)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3741)
zachowania uczciwej konkurencji (9134)
istotna zmiana w treści oferty (12106)
art. 15 ust. 2 (23615)
system informatyczny (2281)
wykładnia językowa (1007)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4993)
2786/11 (8)
c 454/06 (71)
2126/14 (2)
inne kryteria (9626)
harmonogram rzeczowo-finansowy (536)
art. 30 ust. 5 (15468)
zmiana wynagrodzenia konkurs (803)
grupa kapitałowa zmowa (78)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (172)
v ca 423/08 (14)
istotą wadium (1059)
uzp/zo/0-119/05 (3)
"brak zarzutu" (92)
zmiana siwz (12323)
kio 1243/11 (13)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (238)
1703/14 (5)
2081/12 (8)
zmiana terminu płatności (2288)
46 ust 4a (1002)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (33)
wartość polisy oc (551)
wynagrodzenie kosztorysowe (1389)
c-324/93 (8)
2742/14 (7)
wydruk z krs (393)
gospodarz postępowania (223)
kryterium oceny doświadczenie (4783)
dokumenty spółka cywilna (3434)
co stanowi treść oferty (18672)
ii ca 1950/05 (2)
zasada obiektywizmu (645)
vii ga 146/10 za (4)
miasto gorzów (119)
kio 1602/12 (11)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (375)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (191)
kio/uzp 814/09 (6)
francuskie dokumenty (248)
"dobre obyczaje" (781)
x ga 294/06 (9)
1961/12 (19)
1353/13 (13)
wybór (20653)
zmiana harmonogramu (1525)
1944/11 (14)
"sąd okręgowy w warszawie" (6875)
kio_2615_14 (8)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (7)
886/14 (6)
okres związania ofertą (8397)
art. 181 ust. 2a (276)
energa operator (86)
czech (198)
naruszenie zasady równego traktowania (11650)
kampania reklamowa (39)
kio 1611/11 (3)
art. 67 ust.1 pkt.1a (141)
nie złożył formularza oferty (6973)
zakaz podwykonawstwa ochrona (284)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
informacja banku tajemnica (298)
x ga 458/09 (7)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
ix ca 23/12 (14)
"negocjacje z ogłoszeniem" (777)
sas institute (29)
kio 350/11 (13)
kio_540_13 (6)
nazwy własne w projekcie (2747)
błędna kwota vat (2155)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (14350)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (305)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" autoryzowany (35)
"równoważność certyfikatów" (29)
"zmiana wykazu osób" (7)
wadium oferty częściowe (533)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (476)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (298)
treść zobowiązania o udostępnieniu (3100)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4665)
688/11 (2)
umowne prawo odstąpienia (1060)
odwrotny vat (206)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (235)
2862/13 (8)
klauzula waloryzacyjna (78)
cena do trzech miejsc po przecinku (289)
"kio/kd 33/12" (3)
24 ust. 2 pkt 1 (17704)
faktura jako należyte wykonanie (1895)
"zakres udostępnienia" (253)
bezstronności (595)
c-91/08 (31)
zakup samochodów osobowych (167)
ix ga 147/07 (1)
"udostępnienie samego siebie" (11)
protokół dostawy (4267)
nie dopuścił ofert równoważnych (2551)
inny dokument ubezpieczenia (2688)
przesłanie wezwania do uzupełnienia (824)
iv ca 468/05 (15)
harmonogram robót (1229)
spółka jawna dokumenty (2555)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (123)
kio_1408_10 (19)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1841)
ciężar dowodu rażąco niska cena (1038)
kio 411/12 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (1090)
"zamówienia uzupełniające" (770)
kio 915/13 (3)
c 538/07 (25)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3977)
kio 104/14 (5)
zastrzeżenie oferty (8449)
będą brały udział w realizacji zamówienia (11002)
ponowne wezwanie (7494)
ag complex (61)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
"nazwy podwykonawców " (95)
przedłużenie wadium (987)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (4299)
kio_165_15 (21)
dyrektywa obronna (38)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1783)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (94)
"zamówienia tego samego rodzaju" (83)
115 k.c. (265)
"cena maksymalna" (48)
kio 45/15 (8)
"art. 26 ust. 2b" (1649)
397/14 (6)
749/13 (4)
kio/uzp 244/09 (14)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
kio/ku 35/12 (4)
oticon (37)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2747)
kryterium koszt eksploatacji (1349)
"art. 17" (1273)
nadleśnictwo (467)
rażąco niska cena roboty budowlane (1164)
1390/14 (10)
uzp/zo/0-55/07 (5)
"xix ga 461/12" (14)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2853)
kio/uzp 1591/09 (5)
waloryzacja wynagrodzenia (237)
e-podatki (32)
termin wszczęcia postępowania (14948)
"146 ust. 6" (249)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
podmioty powiązane (1752)
umorzenie (8689)
kio 2975/13 (7)
c-399/98 (32)
506/15 (6)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1676)
saltex (34)
vi ga 142/08 (1)
xii_ga_254_08 (3)
wskazanie konkretnego producenta (2877)
v ga 13/09 (30)
art 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
"koszty zakupu" (1029)
353/16 (2)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
sieć szerokopasmowa (166)
ilość dostaw (2183)
nie figuruje w rejestrze płatników (25)
art. 91 ust. 2a (1295)
art. 26 2b (2486)
"art. 90 ust. 3" (1366)
kio 797/12 (4)
kio 1231/13 (7)
kryterium właściwości wykonawcy (1964)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (20138)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3588)
zamówienie dodatkowe wartość (10592)
rażąco niska cena budowa (1027)
ii ca 693/5 (25)
literalne brzmienie siwz (2261)
rażąco wygórowana kara umowna (172)
1978/10 (23)
663/09 (21)
"pkp plk" (147)
art. 92 ust. 1 (3977)
109/11 (9)
art 97 (2608)
art. 144 (1273)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (992)
"wniosek o zabezpieczenie" (19)
sumowanie zamówień (836)
parafowanie oferty (387)