Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

art. 24 ust 1 pkt 4-8 (714)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
strona z (22265)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3256)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1393)
cena ryczałtowa (2036)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (460)
wgląd do ofert (986)
pokój (258)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5532)
erp (148)
vi ca 232/10 (2)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2789)
starpol (17)
"informacje ze stron internetowych" (47)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (479)
niekompletny formularz ofertowy (866)
ix ga 137/06 (23)
darowizna (68)
kio 173/11 (13)
x ga 168/11/za (1)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4130)
kopia gwarancji bankowej (261)
porozumiewanie drogą elektroniczną (163)
plk (190)
krs chiny (20)
46 ust. 3 (4052)
ii ca 206/06 (4)
referencje data (2532)
art 22 ust 5 pzp (12313)
2104/11 (6)
"odmowa udostępnienia" (241)
wadium wniesione przez konsorcjum (1117)
nie wypełniony formularz oferty (3746)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (9541)
forma pełnomocnictwa (1942)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (17226)
x ga 124/11 (2)
2352/10 (6)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (121)
74/14 (11)
znak towarowy (863)
x ga 65/07 (3)
przeprowadzenie prezentacji (776)
związanej z przedmiotem zamówienia (12103)
formalizm postępowania (599)
1032/14 (4)
istotna zmiana treści oferty (10926)
iv_ca_1299_09 (43)
"brak tłumaczenia na język polski" (25)
sumowanie doświadczenia (454)
art. 22 (17752)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (165)
dystrybucja energii (161)
skrócenie terminów (832)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (410)
fcc (36)
pkp plk (148)
lista podmiotów grupy kapitałowej (174)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (874)
"podział zamówienia na części" (244)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2006)
określenie wartości zamówienia (15159)
podział zamówienia (2706)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (531)
kio 1822/11 (10)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (31)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (432)
fbi (18)
należyta staranność zamawiajacego (4174)
art. 182 ust. 1 (3093)
kio/uzp 545/10 (5)
1259/12 (12)
uzupełnienie (8852)
użyczanie zdolności finansowej (108)
jedną ofertę (6229)
art 38 ust 4 (5050)
dokumenty z innego postępowania (15784)
zamienniki (165)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1986)
harmonogram tajemnica (285)
błedna stawka vat (1217)
v ca 428/05 (4)
samouzupełnienie (2)
ii ca 218/06 (2)
art.8 ust.3 (1775)
zakres przedmiotu zamówienia (19235)
art.26 ust. 2b (1980)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (4460)
świadczenie ciągłe (1521)
v ca 984/08 (62)
art. 8 ust.3 (13914)
wada postępowania (2299)
kio 1974/12 (4)
"sukcesja generalna" (31)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3489)
kio 2421/11 (2)
poddostawca podwykonawca (49)
hydrotechniczne (173)
148/11 (7)
kio/uzp 70/08 (5)
kio 363/12 (4)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (6302)
indywidualna ocena oferty (3053)
jedno zamówienie jedna umowa (4595)
rażąco niska cena na usługi (2004)
c-324/93 (8)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2691)
547/15 (10)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (162)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1573)
art 24 ust 2 pkt 1 (16317)
stadion wrocław (67)
kio/ku 35/12 (4)
vii ca 453/09 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (725)
art. 85 (3065)
43 ust. 1 (3398)
iso 1043-4 (6)
rażąco wygórowana kara umowna (140)
279/15 (16)
kio 1496/13 (6)
okres związania ofertą (7538)
miarkowanie kar umownych (81)
1161/09 (25)
południowa obwodnica warszawy (33)
oczywista omyłka pisarska data (753)
2528/10 (3)
odwołanie jest przedwczesne (1347)
wadium gwarancja bankowa (716)
xxiii ga 380/11 (10)
286/13 (13)
polskie normy (4258)
kio 433/11 (4)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2271)
ii ca 710/08 (3)
informacja o grupie kapitałowej (637)
2817/10 (13)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13355)
wniosek o ogłoszenie upadłości (357)
kio 629/12 (5)
zasada obiektywizmu (588)
wniesienie wadium po terminie (2449)
nieuczciwa konkurencja (12415)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9673)
art.38 ust. 1 (2499)
936/13 (9)
"zmiana istotna" (394)
błędy w formularzu ofertowym (2016)
poprawienie omyłki rachunkowej (1363)
referencje kara umowna (143)
ceidg po terminie składania ofert (76)
control process (97)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1246)
usługi ubezpieczeniowe (1019)
art. 144 pzp (861)
data zobowiązania (4368)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1800)
x ga 219/07 (1)
wolters kluwer (61)
solid (141)
353 kc (390)
samochody (1071)
kio 2762/13 (3)
"kryterium oceny ofert" (5141)
planeta (33)
pkp sa (887)
utajniony wykaz usług (501)
aca 357/10 (32)
"dysponowanie osobami" (1823)
"art. 180 ust. 3 " (599)
referencje własne (2270)
1741/10 (10)
"wada postępowania" (238)
oświadczenie podmiotu trzeciego (3740)
poświadczenie należytego wykonania (1676)
inna cena cyfrowo i słownie (570)
art. 4 pkt 13 (14921)
ocena koncepcji (1320)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (257)
istotna zmiana postanowień umowy (7583)
utajnienie odwołania (839)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (8598)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (787)
opłacona polisa uzupełnienie (367)
kio_uzp_619_08 (13)
sąd (29246)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (129)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (253)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (102)
"wyjaśnienie treści oferty" (1520)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (92)
"art 24 ust 1 pkt 9" (309)
kio_1833_14 (10)
zasada koncentracji środków (307)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1768)
kio 14/11 (269)
kio 148/15 (13)
składanie ofert częściowych (2639)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
rwe (35)
oryginalne tonery (48)
potwierdzenie otrzymania faksu (1964)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (102)
kio_2397_11 (3)
martina (35)
528/08 (7)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (14)
kosztorysowe (1613)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (599)
kio/uzp 1332/09 (2)
tożsamość przedmiotowa (1025)
"art. 142 ust. 2" (14)
1571/13 (6)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (991)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1421)
art.94 ust.3 ustawy pzp (363)
udział w realizacji części zamówienia (9389)
efekt skali (634)
iii czp 52/11 (130)
1001/10 (2)
iv ca 280/10 (2)
ix ca 182/06 (3)
xii ga 143/09 (19)
rejestr karny wielka brytania (41)
kio_245_14 (5)
brak dowodu opłacenia polisy (393)
nadmierne warunki (1992)
warunki płatności (2484)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (786)
różne stawki podatku vat w ofertach (904)
odtajnienie wykazu dostaw (228)
"do wglądu w siedzibie" (26)
art. 24b ust. 3 (106)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (252)
"tego samego rodzaju" (449)
kio_2765_11 (11)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5094)
telewizja polska s.a. (165)
nie opłacona polisa (506)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1665)
180 ust.4 (3650)
nie przesłał kopii przystąpienia (1708)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (608)
kio/uzp/45/10 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (211)
kio/uzp 857/09 (15)
usługi tłumaczeń (1653)
kio 2875/12 (4)
kio/uzp 260/09 (2)
rental right (3)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (392)
ważność dokumentów zagranicznych (218)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (15790)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (285)
interes publiczny interes zamawiającego (8055)
dokumenty stany zjednoczone (163)
nie wskazał części zamówienia (13040)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1338)
inny dokument nie musi być opłacony (657)
"oferty wariantowe" (366)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2792)
"opis równoważności" (36)
keymark (14)
centralnej ewidencji (288)
1249/09 (11)
mpo (86)
uszczegółowienie oferty (1189)
kio_1037_11 (4)
zaświadczenie z banku (581)
iv ca 362/09 (1)
pełny odpis z krs (806)
art.24 ust.4 (6032)
cofnięcie odwołania faksem (728)
kio 4/15 (96)
ii ca 183/05 (3)
bezpłatne użyczenie (33)
kio 2411/12 (6)
świadectwo przejęcia robót (188)
iii czp 123/07 (17)
856/11 (3)
usługi telekomunikacyjne (778)
know how (448)
bład w obliczeniu ceny vat (1272)
unieważnienie postępowania "co następuje" (13275)
kio 2483/10 (13)
wyrok kio (13709)
wartość zamówienia brutto (5339)
uchylanie się od podpisania umowy (700)
kio 267/14 (3)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (3676)
literalny (3163)
kio 2342/12 (6)
xii ga 517/11 (13)
dbs (6)
kio 1977/14 (3)
artykuły biurowe (212)
przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
termin związania 2011 (5093)
delaware (9)
warunek zawieszający (133)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (528)
vi ga 192/10 (22)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3580)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1054)
gpa (43)
cena 0 zł (5778)
nieczytelna kopia (417)
autokorekta (12)
"połączenie spółek" (40)
1533/13 (9)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (652)
numer uprawnień (3154)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
"naruszenie art. 42" (24)
wysokość posiadanych środków finansowych (4138)
rownowazny (3065)
v ca 1360/09 (6)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4046)
art. 26 2b (2242)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2101)
oświadczenie spółka cywilna (3053)
art. 4 pkt 6 (22538)
umowa współpracy (2319)
art. 29 pzp (19444)
przewlekłość postępowania (106)
zwrot zabezpieczenia (3022)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1913)
stany zjednoczone (210)
wykładnia (5945)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (237)
sumować doświadczenie (454)
pesa (143)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3368)
"informacja banku" (426)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (196)
c-328/92 (17)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1568)
zeto (159)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1404)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (231)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (9769)
nadpłata wadium (4)
żywienie (298)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2207)
kio 1066/11 (11)
iii czp 85/05 (25)
dml (5)
1010/11 (2)
kio/uzp 286/08 (12)
udostępnienie potencjału finansowego (1261)
kc (5367)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (44)
nierówne traktowanie (11566)
unieważnienie postępowania (15535)
obsługa prawna z wolnej ręki (331)
art 46 ust. 4a (897)
brak opinii biegłego rewidenta (206)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
santex (29)
kio 1287/12 (14)
x_ga_81_09 (7)
broker (87)
x ga 51/09 (3)
koszty dojazdu (2132)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
krk (553)
informacja z krajowego rejestru karnego (797)
kio 2587/13 (6)
referencje podwykonawca (969)
brak informacji o podwykonawstwie (856)
kio1498/10 (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (86)
poprawa vat (514)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2245)
oferty o takiej samej cenie (4679)
engave (24)
kredytu (649)
"kryteria podmiotowe" (138)
kio_424_11 (8)
kio/uzp 66/07 (9)
"89 ust. 1 pkt 3" (1346)
viii ca 442/05 (1)
termin realizacji dostaw (3033)
ogłoszenie a siwz (11687)
kio 1975/14 (2)
prokura oddzielna (28)
art. 46 ust 4a (897)
art.189 (6493)
monitoring mediów (56)
promocja (392)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (127)
odpowiadające swoim rodzajem (9747)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (50)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (458)
termin zawity (662)
niepotrzebne skreślić (3175)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (20)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2312)
otwarcie ofert przed terminem (5525)
kio 290/11 (6)
x ga 21/08 (24)
umowa spółki cywilnej (2987)
arimr (112)
art. 35 (5405)
x ga 307/09 (4)
x ga 258/09 (4)
uzp_zo_0_906_07 (3)
419/15 (6)
udostępnienie bezpośrednie (2544)
referencje członka konsorcjum (1079)
niezwłocznie oznacza (1407)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1986)
xix ga 372/09 (3)
656/12 (2)
profesjonalizm (282)
usługi niepriorytetowe (481)
równoważny (3065)
uprawnienia bez ograniczeń (6388)
ii ca 158/09 (9)
uzp/zo/0-42/07 (2)
2741/10 (3)
ministerstwo finansów (1027)
"prezentacja systemu" (45)
art. 36 ust. 4 (5888)
144 ust 1 (1149)
nierealny termin (3800)
powtórzenie prezentacji (500)
wykonawca sam uzupełnia dokument (3906)
przychód (942)
bilety lotnicze (72)
237/13 (8)
"cena ryczałtowa" (1111)
182 ust. 6 (2609)
anonimowość (18)
kio_1801_14 (3)
rażąco niska cena ochrony (1347)
brak pkd (159)
błedy w obliczeniu ceny (2381)
substrat zaskarżenia (34)
rażąco niska cena zarzut (2394)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (180)
oracle (202)
kio_1533_13 (7)
art. 91 ust. 2 (7466)
gwarancja warunkowa (258)
złożenie dokumentów po terminie (17318)
tonery (115)
bezprzedmiotowe (2113)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4156)
"art. 86 ust. 3" (264)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1140)
"samokontrola" (36)
51/09 (23)
art.86 ust.4 (530)
"podstawa dysponowania" (237)
gwarancja wadialna (746)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
komplementariusz (134)
pełnomocnictwo przed kio (2788)
"powtórzenie aukcji" (42)
art.7 (16657)
asseco (546)
"prekwalifikacja" (75)
przesłanie kopii przystąpienia (689)
"art. 38" (2502)
kio 2911/12 (6)
1010/12 (7)
nieaktualny odpis z krs (828)
kio 1507/11 (6)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (525)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2571)
uznanie zarzutów (11905)
kio_2774_13 (5)
wykonywał bezpośrednio czynności (4940)
energa operator (76)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (2691)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1989)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (4564)
uzupełnienie informacji z krk (366)
jedno zamówienie (18033)
kio 96/13 (9)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (404)
"art. 190 ust. 7" (587)
kio 2129/12 (7)
kio 2030/13 (16)
kio 776/11 (10)
opinia bankowa tajemnica (163)
kio 1617/14 (5)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11162)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (670)
"kary umowne" "wygórowane" (191)
537/08 (24)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7165)
gazy medyczne vat (51)
"zasada przejrzystości" (501)
kio_uzp_855_08 (3)
kio_629_13 (7)
forma składanych dokumentów (6229)
klauzula wykonalności (89)
kio 1318/10 (8)
kio 822/11 (18)
brak cen jednostkowych (2201)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1252)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (658)
"art. 140 ust. 1" (324)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1683)
ii ca 663/04 (2)
ii_csk_675_10 (25)
pfron (103)
iii ca 112/06 (1)
xii ga 466/09 (3)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
licencji (1397)
2479/11 (3)
kio_2407_13 (5)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
treść oferty niezgodna z siwz (16356)
barterowa (8)
x ga 241/10/za (1)
art 6 (25076)
"zmiana stawki vat" (58)
v ca 423/08 (12)
uzp/zo/0-616/05 (3)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1911)
"zapytanie o cenę" (790)
"art. 38 ust. 4" (940)
brak dowodu wpłaty wadium (614)
c-59/00 (20)
odpis na pfron (24)
art. 25 ust. 2 (14120)
podpis (3643)
tryb postępowania wolna ręka (1605)
v ca 671/08 (10)
141/10 (7)
kio 2364/12 (3)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
kio 1092/10 (6)
oświadczenie zamiast poświadczenia (657)
wpis od odwołania na dwie części (7812)
gaz-system (125)
umowa o zamówienie publiczne (15631)
płynność finansowa konsorcjum (90)
"art. 96" (968)
kary umowne nienależyte wykonanie (740)
zasada pisemności (479)
wskażniki finansowe (1006)
uchyla się od zawarcia umowy (3720)
kosztorys (3189)
"gwarancja wadialna" (648)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10995)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (490)
ryczałtowe (2191)
v ga 15/09 (27)
zmiana przed zawarciem umowy (8640)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (599)
"nie mogą obciążać wykonawców" (74)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11451)
zmiana umowy 144 (856)
zbycie przedsiębiorstwa (1355)
zarzut ewentualny (9950)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (214)
kio_ku_35_11 (7)
979/14 (7)
świadectwo zgodności we (521)
"art. 101 ust. 3" (10)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (324)
x ga 25/08 (98)
turów (74)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (503)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
xii ga 456/08 (1)
kio/uzp 1848/09 (8)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1479)
certificate of compliance (3)
przejęcie (304)
kio 2079/14 (5)
kio_uzp_176_10 (7)
art. 6 a (25071)
kio/105/11 (3)
brak parafowanego wzoru umowy (164)
jawność rozprawy (970)
kio 1495/14 (4)
kio 276/14 (5)
kopia gwarancji wadium (329)
c-331/92 (14)
iv ca 92/09 (3)
1941/09 (11)
bankowa (5975)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (87)
błędny numer katalogowy (315)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (46)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1734)
zaokrąglenie cen (208)
kio 2709/10 (3)
kio/uzp 198/09 (9)
pribex (14)
findom (10)
ii ckn 440/00 (7)
miarkowanie kar (92)
248/12 (41)
zysk (2461)
"zmowy przetargowe" (141)
eurovia (127)
2710/10 (13)
x ga 5/07 (10)
kio_1024_11 (11)
kio_2317_10 (7)
braki w formularzu ofertowym (3871)
1312/13 (3)
1493/08 (9)
referencje a poświadczenie (1045)
iii czp 73/05 (33)
maxto (100)
"art. 29 ust. 4" (47)
x ga 427/10 (1)
"dysponowanie osobami " (1823)
"termin płatności" (523)
niejasne warunki udziału (4004)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
kio/uzp 110/09 (53)
różny vat (1721)
postępowanie wyjaśniające (5111)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (178)
wysokość obrotów na rachunku (1810)
"zatrzymanie wadium" (736)
równowaga ekonomiczna (199)
kio/kd 80/12 (8)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
podpis bez pieczątki (260)
klauzule społeczne (584)
91 ust. 2a (1134)
1220/11 (2)
ii ca 675/04 (3)
"uwzględnia opozycję" (128)
"dialog techniczny" (72)
"art. 90 ust. 2" (889)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (670)
2271/13 (5)
"dialog konkurencyjny" (506)
konsorcjum pełnomocnictwo (2110)
tłumaczenie referencji (710)
art. 91 ust.3a (115)
1078/12 (11)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
francuski krs (38)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
oprogramowanie równoważne (677)
chiński (82)
łączenie usług (2459)
kio_1507_11 (6)
kio 2015 (3914)
"przystąpienie do długu" (9)
"i ckn 304/00" (186)
udostępnienie wiedzy (3065)
utajnienie wykazu osób (499)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (609)
zakres podwykonawstwa (1010)
kio_44_12 (6)
682/09 (5)
26 ust 3 (14975)
kio 2206/11 (8)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4223)
oficjalny kanał dystrybucji (31)
695/14 (3)
xii ga 393/10 (1)
art. 151 pzp (825)
art. 87 ust 2 (7927)
nieodpłatne użyczenie (63)
pierwsze pisemne żądanie (4296)
kio 1680/10 (3)
xii ga 448/08 (2)
885/14 (3)
"udział w realizacji zamówienia" (551)
prawo wyłączne (13557)
"dokument niewymagany" (1816)
podpisanie umowy bez wadium (979)
nieaktualna informacja z banku (620)
termin na wniesienie odwołania (27445)
oświadczenie członka komisji (1465)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (156)
zp-1 (362)
naruszenie uczciwej konkurencji (12224)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (546)
płynność (265)
xxiii ga 446/08 (28)
art 67 ust 1 pkt 4 (2946)
forma pisemna oferty (3589)
opinia bankowa (1012)
kio/uzp 585/09 (16)
braki w formularzu oferty (5758)
kio_1202_13 (6)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
"płyta cd" (159)
xiii ga 379/12 (16)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (926)
art. 32 ust. 2 (5165)
kio 11/09 (348)
interes publiczny (13584)
iv ca 288/06 (2)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
kio_823_12 (6)
"17 ust. 1 pkt 4" (197)
kio 2354/14 (3)
polisa zbiorowa (75)
vi ga 68/09 (5)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
bialmed (31)
53/09 (21)
kio 520/11 (2)
rażąco niska cena ochrona mienia (130)
kio 1096/10 (9)
krakowski holding komunalny (17)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2815)
papiery wartościowe (211)
1063/12 (8)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (546)
protest (11954)
xii ga 350/09 (21)
kio 1725/11 (10)
kio 1546/09 (3)
art. 150 (1990)
upadłość niemcy (43)
1338/13 (7)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (141)
art. 91 ust. 3a (705)
art 87 ust 2 pkt 3 (7734)
98/10 (10)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1197)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1916)
art. 57 kpa (73)
dyrektywa rohs (13)
art. 38 ust. 4b (186)
brak części formularza ofertowego (3049)
jedna umowa (5214)
xix ga 186/07 (2)
"odrzucenie oferty wstępnej" (18)
kio_507_13 (3)
"inspektorat uzbrojenia" (95)
koncentracja środków ochrony prawnej (288)
"art. 192 ust.2" (2612)
nie dopuścił ofert równoważnych (2292)
oferta otwarcie ofert (5732)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1014)
doświadczenie osoby (6207)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (199)
użycie nazw własnych (2306)
wygórowany warunek (550)
parafowanie oferty (368)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (693)
związek spółek wodnych (582)
warunki podmiotowe (3252)
rażąco niska cena 10% (2269)
limit kredytowy (138)
kio 2572/11 (3)
brak podpisu na kosztorysie (360)
dowód opłacona polisa (407)
wadium jeden członek konsorcjum (217)
"różne rozumienie" (30)
metodyka (423)
x ga 183/11 (2)
literalnej (3163)
unieważnienie postepowania (15535)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
art. 185 ust. 3 (4089)
tajemnica opis techniczny (1088)
wartość konkursu (1410)
xix ga 599/06 (3)
"przeciwnikiem skargi jest " (34)
nieprawdziwych informacji (3314)
2679/10 (4)
szczecin (1812)
pełnomocnictwo konsorcjalne (147)
kio_2746_10 (17)
1366/14 (8)
395/14 (7)
kio 854/11 (10)
warunek doświadczenie (6889)
zmiana stron umowy (9175)
vii ga 136/09 (9)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (56)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
wyłączenie jawności rozprawy (489)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (651)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
cztery miejsca po przecinku (197)
art 87 ust 1 (7932)
uzupełnienie po terminie (8601)
kio 54/12 (23)
x ga 101/08/za (2)
ograniczenie liczby podwykonawców (956)
c-84/03 (20)
v ca 359/08 (2)
trojan (306)
związany z przedmiotem zamówienia (12103)
samozatrudnienie (30)
kio/kd 33/12 (9)
"porównywalność ofert" (239)
wadium w formie kopii (449)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3149)
odpis z ceidg (57)
dzierżawa analizatora (149)
art. 34 ust. 5 pzp (2730)
oświadczenie o grupie kapitałowej (634)
2793/12 (3)
173/11 (13)
art. 145 ust. 1 (1546)
wezwanie do wyjaśnień (8265)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (922)
105/13 (10)
termin realizacji zamówienia (14801)
dwie oferty w jednej kopercie (216)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
zus spółka cywilna (209)
kio_429_12 (7)
zmiana terminu rozpoczęcia (2546)
opis sposobu obliczenia ceny (3099)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1694)
1560/15 (4)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1710)
licytacji (158)
oc konsorcjum (347)
kio 2239/13 (7)
art. 36a ust. 3 (186)
doręczenie pełnomocnikowi (12397)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (865)
179/13 (48)
dokumenty żądane od podwykonawców (1886)
iii ca 455/08 (3)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
kryterium potencjał kadrowy (484)
zamówienie mieszane (299)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (843)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4811)
179/09 (10)
kio_1050_12 (5)
v ca 1051/10 (12)
1162/13 (2)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (347)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (305)
kio 973/11 (9)
wyroby medyczne (789)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (404)
niekaralność (766)
funkcje wadium (696)
art. 43 ust. 2 (3398)
opłaconą polisę (506)
kio 1384/14 (12)
powszechna dostępność (582)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6192)
"uzasadnionych potrzeb" (808)
"wyrok kio" (11801)
v cz 48/05 (3)
ii_ca_489_06 (36)
autoryzowany dystrybutor (190)
oryginalny toner (48)
"kio 1535/11" (4)
iv ca 683/12 (98)
obiekt kubaturowy (225)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (2853)
kio 426/15 (3)
1978/10 (20)
kio_1026_10 (3)
nieuzupełnienie dokumentów (4297)
dyrektywa (3402)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1848)
zmiana zakresu podwykonawstwa (730)
"art. 30 ust. 5" (192)
"art 4 pkt 8" (193)
miejsc po przecinku (456)
uzupełnienie próbki (513)
niewłaściwa stawka vat (1412)
kio 2681/13 (3)
xii ga 102/09 (74)
ix ga 113/06 (2)
po upływie terminu związania ofertą (5422)
praw wyłącznych (13557)
udostępnienie osób (3439)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (468)
xii ga 2/09 (7)
porty lotnicze (244)
kio 1886/11 (3)
cena jednostkowa omyłka (1219)
tonery oryginalne (48)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (283)
"art. 142 ust. 5" (75)
24 ust. 2 pkt 2 (16262)
spółka córka (64)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
autoryzacja producenta nawierzchni (48)
serwis producenta (888)
czynności zastrzeżone dla kierownika (631)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3953)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
prezentacje (945)
kio/uzp 1432/10 (7)
gwarancja bank zagraniczny (94)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
377/09 (5)
243/12 (10)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3518)
urządzenia równoważne (1726)
podmioty powiązane (1532)
warunki udziału (18840)
x ga 246/10/za (1)
kio 122/10 (63)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (365)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (213)
roboty budowlane definicja (2319)
materiały równoważne (1815)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1615)
domniemanie ceny rażąco niskiej (633)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (924)
xix ga 524/09 (4)
nieterminowe wykonanie (1499)
dzierżawa pomieszczeń (142)
udostępnienie ofert (4675)
"art. 4 pkt 3" (124)
"art. 82 ust. 3" (931)
uwzględnienie części zarzutów (12671)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3972)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (20)
kio 2395/14 (2)
rozwiązania alternatywne (1007)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3112)
cesja umowy (122)
data zakończenia usługi (2491)
"art. 26 ust. 2 b" (1490)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (719)
art.38 (2502)
formularz cenowy brak podpisu (417)
omyłka w nazwie produktu (697)
ilość rdzeni (80)
niemiecki rejestr handlowy (75)
"dysponowanie bezpośrednie" (79)
biuletyn nr 3 (3744)
zaniechanie wykluczenia (8620)
zużyte opony (44)
iii czp 53/11 (85)
wykaz narzędzi (1017)
pozorna równoważność (137)
brak formularza oferty (5758)
prezentacja, próbki, testy (80)
v ca 977/08 (1)
zmiana projektu (6321)
ecm (182)
zamiast polisy certyfikat (75)
x ga 2/08/za (1)
czeski rejestr karny (4)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (120)
przynależność do grupy kapitałowej (156)
"udostępnienie samego siebie" (11)
"ubezpieczenia na życie" (29)
kio 1980/12 (17)
przedmiot działalności określony krs (978)
ebs (31)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (215)
67 ust. 1 pkt 7 (2983)
gispro (19)
zniszczył próbkę (41)
brak podpisu pod opisem technicznym (1139)
887/09 (8)
1876/09 (8)
iv ca 180/11 (3)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7153)
kio_2615_14 (4)
przedmiot umowy (14108)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6890)
"art. 46 ust. 4a" (589)
38 ust. 4b (186)
kio 64/14 (12)
640/12 (2)
sumowanie wartości polis (91)
"na pierwsze żądanie" (176)
udostępnienie samego siebie (2847)
iii ca 214/05 (1)
składanie nieprawdziwych informacji (2236)
kio 126/14 (6)
ogłoszenie wstępne (1598)
art. 90 ust.3 (4173)
oferta skutecznie odrzucona (6043)
zasoby zamawiającego plk (42)
kio 1877/14 (5)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1760)
opłata sądowa (311)
47 (2717)
data wszczęcia postępowania (6268)
iv ca 11/09 (42)
zmiana ogłoszenia (10428)
144a (23)
kio/uzp 822/11 (18)
kio 701/11 (5)
2363/10 (13)
manipulowanie ceną (207)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3146)
art. 182 (3096)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (604)
rażąco niska cena + dowody (1900)
1095/12 (12)
806/11 (8)
ix ca 709/09 (3)
art. 90 ust. 1 (8139)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (256)
podatek vat (2592)
kio 20/13 (20)
kio 216/09 (24)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (552)
błędy w kosztorysie ofertowym (1278)
v ca 620/08 (3)
kryteria oceny prac konkursowych (103)
wartość zamówienia (15955)
pełnomocnictwo kopia (1195)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (536)
art. 89 ust.1 pkt 7 (13790)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
cena ujemna (245)
94 ust. 3 (2233)
"dzielenie zamówienia" (227)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (9)
iii ca 212/06 (2)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1785)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2404)
452/11 (49)
niekorzyść wykonawcy (779)
kio 2072/12 (2)
kio 969/15 (5)
160/11 (7)
autobus (375)
"stawka podatku vat" (998)
192 ust. 7 (11645)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (13638)
pfron kryterium (50)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (764)
wadium podmiot trzeci (646)
"kio 104/12" (5)
"wyjaśnienia treści siwz" (966)
496/10 (8)
"aukcja elektroniczna" (420)
utrata dofinansowania (250)
subiektywne kryterium (911)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
kryteria społeczne (2117)
109/11 (8)
utwór (229)
oleju napędowego (144)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (550)
x ga 74/09 (1)
dwie oferty jednego wykonawcy (10865)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1884)
"zamówienia dodatkowe" (711)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
cena rażąco niska (2529)
iv ca 715/11 (2)
kio/kd 86/12 (5)
uzupełnienie próbek (513)
data wystawienia krs (290)
nieczytelne odwołanie (1323)
forma porozumiewania się (256)
zmiana terminu 144 (908)
linia kredytowa (236)
przelew wierzytelności (81)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (201)
w warszawie (26737)
"nieprawdziwe referencje" (13)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (186)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2500)
"udostępnienie zasobów" (845)
online skills (21)
linia gwarancyjna (305)
"89 ust. 1 pkt 6" (1204)
70/15 (15)
"częściowe przystąpienie" (2)
kio 1323/12 (8)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (122)
1661/11 (5)
zasada bliskości (142)
brak wskazania podwykonawców (1822)
"uzupełnianie wykazu osób" (22)
omyłka istotna (3493)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
okresowo (1359)
kuchnio (1085)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3080)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
zamiast polisy (266)
v_ca_421_07 (17)
kryteria oceny ofert (8829)
"art. 83 ust. 3 " (58)
budimex (570)
miejsce zamieszkania za granicą (342)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1496)
47/12 (24)
zakup samochodu zapytanie o cenę (81)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (212)
ii ca 918/06 (1)
"brak podpisu" (254)
x ga 319/08 (4)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
dokumenty (18820)
know-how (442)
kosztorys przy ryczałcie (267)
brak nazwy urządzenia (3152)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23816)
1982/14 (3)
iii_czp_53_11 (80)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1290)
termin zapłaty (2942)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2124)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
kio 1344/11 (13)
kio 12/13 (288)
art 36 ust 4 (5888)
art 24b (106)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
kio_uzp_1117_09 (12)
nie miało wpływu na wynik postępowania (12693)
art 25 ust 1 pkt 2 (13608)
art. 29 ust. 3 równoważne (2997)
zatrudnienie personelu (651)
podpis na referencji (730)
miarkowanie kary (111)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (5869)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (506)
970/12 (14)
błędne sformułowanie zarzutu (2706)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1839)
"rozwiązanie umowy" (403)
krótki termin składania ofert (1127)
zamówienia uzupełniające (3951)
c-507/03 (30)
152/11 (8)
kio/uzp 1358/09 (4)
cena ryczałtowa, kosztorys (1095)
brak podpisu pod ofertą (2435)
i csk 293/07 (64)
usługi leśne (458)
kio_1114_12 (13)
oferta otwarta przed terminem (1234)
"kryteria niemierzalne" (24)
387 kc (321)
939/12 (8)
"27 ust. 5" (16)
art.29 ust.3 (2511)
kio 257/13 (4)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
ix ga 115/06 (4)
kio/uzp 23/07 (250)
art. 12a ust. 1 (623)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (987)
art. 140 (1438)
"nienależyte wykonanie umowy" (1329)
poprawianie omyłek (919)
1388/13 (13)
udostępnianie załączników do protokołu (1204)
vat gazy medyczne (51)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1652)
"art 36 a" (108)
przedłużenie gwarancji wadialnej (321)
art. 136 (700)
238/14 (10)
uprawnienia konsorcjum (3221)
usługi główne (4096)
skrośne (16)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1019)
kio_uzp_1159_09 (3)
parafa na ofercie (203)
art. 24 ust. 1a (3087)
49 ust. 3 (2682)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5887)
oem (59)
przedwczesne (1523)
kio/uzp 400/07 (2)
kio/uzp 869/11 (4)
"błędna podstawa prawna" (90)
1922/10 (3)
parafa pod wykazem (95)
kio_1710_12 (7)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1801)
jedyny wykonawca (16718)
iii ca 1904/14 (2)
cena 0,00 (255)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1501)
86 ust. 2 (2191)
1467/12 (2)
kio 2397/13 (3)
zus spółka jawna (151)
"klauzule społeczne" (11)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1051)
i ca 67/09 (4)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
rażąco niska cena budowa (870)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20385)
siwz a ogłoszenie termin (11542)
nieścisłości siwz (706)
joint venture (19)
wyłączenie (4702)
817/11 (12)
zmiana przepisów (14336)
odbieranie odpadów (485)
"art. 38 ust. 4b" (42)
zmiana wykonawcy (14137)
marża (524)
"brak opłacenia składki" (4)
kio_2483_13 (4)
brak kosztorysu w ofercie (2656)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (872)
kio 279/15 (16)
x ga 78/09 (2)
uzupełnianie dokumentów faksem (795)
zasada koncentracji środków dowodowych (126)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (749)
oferta treść oferty (20201)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1949)
art. 27 ust. 1 (11894)
kio 2939/12 (7)
66/07 (13)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (253)
"art. 51" (570)
obniżenie ceny oferty (1954)
kio 797/12 (4)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1800)
zmiana umowy przed podpisaniem (4364)
"istotna zmiana treści oferty" (532)
dalsze pełnomocnictwo (1708)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
cena 0 zł. (5778)
wykluczenie po wyborze (11393)
jaworzno (218)
1437/10 (6)
cena dumpingowa (211)
zasada swobody umów (1436)
dostawa paliwa (447)
kio 165/15 (18)
prawo opcji w robotach budowlanych (293)
kio 2550/10 (12)
ekonomiczny (4142)
kio 1553/10 (7)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (372)
x ga 196/10 (2)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (36)
v ca 155/08 (1)
spółka z o.o. w organizacji (970)
art 91 ust 3a (705)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1333)
832/09 (4)
grupa kapitałowa definicja (285)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1057)
wolna ręka prawa autorskie (215)
kierownik zamawiającego (2659)
doświadczenie w ramach konsorcjum (2738)
art. 23 (13004)
"nakazuje odtajnienie" (32)
budowa a przebudowa (1732)
"zmiana terminu płatności" (14)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (5886)
kryterium serwis (1025)
płyty głównej producenta komputer (149)
poleganie na zasobach finansowych (1567)
tłumaczenie gwarancji (822)
kio_uzp_1344_09 (5)
"32 ust. 2" (220)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (22409)
"definicja podwykonawcy" (21)
termin na zadawanie pytań (1142)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (112)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
warunki proporcjonalne (1567)
516/14 (4)
dumping (37)
kio 1334/13 (2)
2348 (22)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (210)
doświadczenie jako podwykonawca (1851)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1633)
kryteria oceny (9077)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (8360)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (10066)
brak krk wykluczenie (470)
błędny wykaz dostaw (990)
kio_uzp_1400_09 (10)
przewozy regionalne (193)
ponowne wezwanie (6777)
ustawowo wolny (1698)
wadium wniesione przez inny podmiot (1474)
kio_269_11 (13)
x ga 207/08 (2)
1486/08 (4)
usługi hotelowe (84)
minimalnego wynagrodzenia (3189)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (11746)
kio_2873_13 (5)
1305/13 (3)
1769/11 (2)
zamawiający nie otworzył oferty (6065)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1462)
"podział spółki" (12)
criminal records bureau (6)
kio 2421/12 (2)
poprawianie omyłek rachunkowych (595)
kto podpisuje referencje (132)
disclosure (15)
odwrotne obciążenie (575)
kio 281/12 (18)
iii ca 454/08 (2)
kio/uzp 133/09 (30)
v gaz 90/07 (25)
alcatel thales (9)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (398)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (263)
kio 2600/11 (4)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2120)
wadium wniesione po terminie (2449)
naruszenie art. 32 ust. 2 (4646)
autoryzowany serwis (259)
gazy medyczne (179)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1554)
opis urządzeń technicznych (4543)
poprawienie omyłki (2821)
iii czp 164/94 (6)
art 24 ust 2 pkt 2 (16262)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (137)
"przeciwnik skargi" (376)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1372)
1037/11 (4)
usług pocztowych (1232)
kio 72/13 (14)
"zmiana zakresu zamówienia" (20)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (905)
xix ga 302/10 (25)
kio_4_12 (4)
kio 2081/12 (8)
1405/10 (12)
x ga 294/06 (9)
v ca 1213/02 (16)
rzetelność (1066)
koncentracja środków ochrony (288)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (653)
v ca 1982/12 (9)
art. 5 (27232)
protokół konieczności (4595)
180/12 (70)
brak pozycji w formularzu cenowym (1680)
żądanie próbek (748)
1670/09 (11)
kio 384/13 (7)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (918)
xix ga 409/07 (1)
kio 2512/10 (21)
489/14 (2)
upłynął termin związania ofertą (1837)
art. 92 ust. 1 (3574)
"art. 36b" (56)
kio 2182/13 (15)
art. 46 ust. 4a (897)
pelnomocnictwo (4386)
kio 560/09 (9)
składki społeczne niemcy (62)
domestos (5)
93/12 (18)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1455)
zwrot próbki (480)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
"świadectwo przejęcia" (161)
i ca 495/13 (13)
"próbka systemu" (34)
użyczenie zdolności finansowej (167)
inna omyłka nieistotna (3314)
unieważnienie zmiana okoliczności (7629)
udostępnienie dokumentów (4292)
art 91 ust. 3a (705)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (122)
2557/13 (4)
informatyzacja (190)
akredytacja (230)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (584)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6286)
kio_uzp_1463_08 (17)
205/11 (5)
art. 8 ust 3 (21237)
uznanie odwołania (11991)
"art.29 ust.3" (647)
odwołujący nie posiada interesu (7377)
i_ca_117_12 (59)
oferta ocena oferty (19482)
unizeto (166)
inspektor nadzoru (912)
nieprecyzyjne wezwanie (2699)
1716/14 (4)
skład sądu konkursowego (215)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16160)
art. 67 ust. 2 (3127)
karty katalogowe (779)
kryteria (9441)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (909)
termin skłądania ofert (11598)
art. 230 ksh (49)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2197)
szwedzki rejestr karny (11)
2159/13 (5)
termin związania ofertą a wadium (1820)
art. 151 ust. 1 (1203)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (916)
poczta (1269)
"karty katalogowe" (688)
zmiana podmiotowa (2417)
kio/uzp 62/12 (7)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1227)
certyfikat ce (454)
grupowe ubezpieczenie pracowników (41)
kio/ku 47/11 (9)
kio 1549/12 (6)
oryginał gwarancji wadialnej (310)
czynność otwarcia ofert (5479)
wadium konsorcjum gwarancja (721)
kara umowna należyte wykonanie (740)
wycinka drzew (119)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3445)
zmiana kryteriów oceny ofert (6270)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1339)
kio 1292/11 (13)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8634)
błąd projektanta (407)
pilarz (47)
cena jednostkowa w kryterium (1747)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (536)
brak informacji o podstawie dysponowania (6197)
kio 225/15 (6)
moc dokumentu urzędowego (7007)
kio 401/12 (4)
c-31/87 (9)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (448)
xxiii ga 633/09 (2)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
"kara umowna za opóźnienie" (58)
raid (66)
gwarancja bankowa kopia (261)
460/14 (8)
fidic (399)
560/09 (9)
xii ga 10/09 (19)
"art. 36 b" (56)
program funkcjonalno - użytkowy (806)
0 zł (12350)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
certyfikat prince 2 (80)
telefonia komórkowa (170)
766/13 (6)
naruszenie zasady pisemności (468)
zmiana składu konsorcjum (4510)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
pozwolenie na użytkowanie (833)
utajnienie grupy kapitałowej (91)
"uzupełnianie próbek" (14)
kio_uzp_1085_09 (11)
nieproporcjonalne (1611)
gwarancja bezwarunkowa (444)
art 67 (3148)
2012/14 (13)
pierwotna niemożność świadczenia (513)
180 ust. 4 (5519)
766/09 (25)
kio/uzp 786/10 (17)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
kio/kd 22/09 (10)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (215)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2490)
senetic (8)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3104)
cofnięcie skargi (4794)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (47)
§ 6 ust. 2 (24954)
856/12 (5)
zmiana nazwy wykonawcy (5435)
kio_874_13 (3)
"wizja lokalna" (396)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
kio 223/08 (32)
sygn. akt vi ga 192/10 (22)
art. 181 ust. 2a (256)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2211)
1339/09 (4)
rotacja środków pieniężnych (7)
art 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
uzupełnienie kart katalogowych (483)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (18)
suma gwarancyjna (555)
nieczytelny dokument (1227)
"kio/kd 20/09" (5)
polsuper (37)
ii ca 688/09 (1)
91 ust 3a (705)
francuski krk (20)
"zaprojektuj i buduj" (28)
1946/09 (3)
912/10 (2)
"tożsamość przedmiotowa" (80)
serwis w polsce (305)
referencje dla samego siebie (1753)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (153)
wykaz potencjału technicznego (2665)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (50)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1828)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (15415)
"art 144" (571)
xii ga 568/11 (1)
awarie (899)
xix ga 194/07 (17)
definicja należytego wykonania (2602)
xix ga 461 (28)
parafowanie umowy (293)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (547)
brak vat (3135)
kozienice (69)
naruszenie obowiązków zawodowych (2957)
x ga 67/08 (59)
przesunięcie terminu realizacji umowy (657)
krs z datą po terminie składania ofert (899)
kio 237/13 (7)
984/08 (85)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (378)
c-21/03 (63)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (914)
podpis pod ofertą (2712)
nieważność umowy (2252)
art. 26 ust.3 (11640)
kio 1961/12 (18)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5050)
iv ca 1499/11 (1)
x ga 254/10 (13)
treść oferty (21229)
290/11 (6)
aż do zawarcia umowy (1470)
"sprzęt komputerowy" (843)
haccp (47)
art 93 ust 1 pkt 6 (5648)
konkretyzacja warunków udziału (533)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1735)
zamówienia wielorodzajowe (5)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (607)
art.24 ust.2 pkt.1 (6669)
kio_691_11 (7)
karta oceny ofert (2247)
kio 618/11 (2)
kio 1469/14 (5)
nowe zarzuty (8287)
usługi powszechnie dostępne (1858)
nazwa własna (4810)
1967/10 (6)
sygn. akt iv ca 468/05 (13)
sam sobie wystawił (2661)
ustawy nie stosuje się (11820)
ograniczenie kręgu wykonawców (1255)
iii czp 25/10 (42)
brak kosztorysu ofertowego (2247)
x ga 228/10/za (1)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3878)
uzp/zo/0-533/06 (14)
naruszenie zasady jawności (1425)
konsorcjum wadium (1124)
x ga 316/07 (2)
ii ca 137/07 (10)
kio/uzp 2752/10 (5)
art.90 ust.1 (2447)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3533)
kio/uzp 447/11 (34)
żądanie certyfikatu iso (423)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (72)
"udowodnienie równoważności " (55)
dopuszczenie do obrotu (2499)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (10)
kio_1470_11 (4)
iii_czp_52_11 (129)
97/10 (16)
art. 186 ust. 2 (4288)
jedna usługa jedna umowa (1941)
"art. 29 ust. 2" (1687)
łączenie polis (235)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (234)
zwolniony z vat (294)
v ca 1314/08 (1)
kio_1776_10 (7)
2537/13 (4)
inna omyłka cena (2791)
cel wadium (501)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2578)
189 ust. 2 pkt 1 (5893)
kio/kd 99/10 (9)
2314/11 (4)
serwis podwykonawca (352)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
przeciwnikiem skargi (489)
"art. 189 ust. 6" (46)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (11636)
gwarancja bankowa w kopii (309)
1225/10 (8)
znaki towarowe (863)
brak czytelnego podpisu (464)
iv ca 351/09 (1)
i c 317/09 (21)
"bład w obliczeniu ceny" (1206)
innowacyjność (144)
przystąpienie interes (9282)
kryterium serwisu (1025)
zakończenie postępowania (5631)
"świadczenie niemożliwe" (298)
termomodernizacja (336)
wskaźniki ekonomiczne (652)
104 kc (455)
art. 138c (125)
"tauron" (148)
zwiększenie środków (2288)
kio 2688/13 (3)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
kio/uzp 338/09 (36)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (12347)
dowód oświadczenie producenta (3066)
próbka niezgodna z siwz (840)
podpis oferty (2997)
art. 36 (6126)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1919)
650/11 (4)
iii ca 177/10 (2)
art.51 ust.2 (536)
183 ust 2 (2056)
938/13 (5)
partnerstwo publiczno-prywatne (92)
art. 38 ust. 1 (5202)
kio 2565/10 (2)
656/13 (2)
data ostatniego wpisu (4049)
polisa oc podlimity (13)
kio 678/12 (5)
cena poniżej 1 grosza (2738)
1780/13 (4)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (233)
zmiana wynagrodzenia (7415)
t-9/06 (194)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (3773)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6584)
kio/uzp 1526/10 (6)
za krótki termin składania ofert (1120)
art. 36 ust. 5 (5858)
zue (69)
saas (2)
188/14 (6)
1705/14 (11)
art. 94 ust. 3 pzp (1617)
244/13 (7)
przychód netto ze sprzedaży (279)
art 29 ust 2 (28737)
błędy w obliczeniu ceny (2381)
zmiana istotna umowy (9164)
samowolne uzupełnienie dokumentów (85)
krs po terminie składania ofert (1307)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10167)
kio_uzp_308_10 (5)
swift (21)
należycie (9799)
619/08 (13)
"art. 26 ust. 3" (6630)
xii ga 138/07 (1)
1642/10 (5)
kio/uzp 1298/08 (5)
"wskaźnik płynności" (57)
zastrzeżenie wykazu osób (2578)
2246/10 (3)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1302)
"art. 146 ust. 6" (219)
aktualny krs oznacza (675)
"kio 20/12" (4)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5585)
cash pooling (2)
art 144 ust 1 (1149)
bezpieczeństwo dostaw (859)
kio 1874/10 (14)
xii ga 413/08 (4)
xii ga 285/09 (2)
wpłata wadium w kasie (75)
wykluczenie wykonawców (13612)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1986)
626/12 (4)
podwykonawca dostawy (1333)
kio 1507/12 (5)
apostille (18)
"data wystawienia referencji" (34)
w ramach jednej umowy (7613)
xii ga 311/09 (6)
946/10 (2)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1651)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (933)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
x_ga_652_13 (32)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2584)
art. 91 ust 3a (705)
kio/uzp 20/09 (98)
handel referencjami (164)
zobowiązanie do udostępnienia (2795)
termin na uzupełnienie dokumentów (8091)
licytacja (158)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1581)
współfinansowane ze środków (1083)
kio 1716/11 (3)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
xii_ga_206_08 (23)
kio/uzp 1637/09 (6)
art. 22 ust. 1 (17683)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1570)
87 ust 2 (7928)
1274/10 (5)
zawieszona działalność (282)
kio 2010/13 (5)
przetarg kodeks cywilny (4119)
c-27-29/86 (4)
kio 96/14 (7)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
protokół z negocjacji (1439)
x ga 158/0 (5)
wykładnia siwz (4118)
wyjaśnienie siwz (11836)
warunki udziału w ogłoszeniu (13323)
"art. 189 ust. 2" (6172)
pozwolenie na budowę (1989)
kio/uzp 859/09 (12)
2712/12 (6)
1172/11 (25)
kio 776/12 (21)
kosztorys ofertowy tajemnica (219)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2010)
xii ga 12/09 (15)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
zobowiązany jest wykonać wyrok (10333)
ceidg (95)
brak nazwy producenta (2524)
atest higieniczny (101)
sk 22/08 (30)
tożsamość czasowa (195)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3662)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
art. 6a (727)
kredyt (649)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5251)
xii ga 414/09 (2)
vi ga 121/10 (1)
"związany wyrokiem izby" (5)
"zaświadczenie z zus" (171)
kio_2813_12 (11)
kio/uzp 275/10 (10)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (7787)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (638)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (6882)
"zobowiązanie producenta" (14)
igły (91)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
cezary machnio (21)
art 181 (1433)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
brak zmiany ogłoszenia (8744)
"uzupełnienie wadium" (29)
x ga 33/09 (4)
"sprzęt medyczny" (498)
2626/10 (5)
v ca 117/07 (137)
"utajnienie części odwołania" (2)
bliskości (145)
zamówienie udzielane w częściach (4092)
kio 1460/13 (3)
xii_ga_451_10 (3)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (61)
kio 2288/13 (6)
obiekt użyteczności publicznej (417)
łopianowska wadium (56)
vat omyłka (1177)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1326)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2029)
art. 89 (14063)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1168)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1294)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (162)
art 7 (29459)
kio 1965/10 (5)
uzp_zo_0_616_05 (3)
doświadczenie spółki cywilnej (1793)
niedopuszczalne negocjacje (1826)
transgraniczne (122)
uzupełnienie na rozprawie (7586)
iv_ca_508_05 (4)
kio_706_12 (4)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (319)
odległość (909)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4987)
udostępnienie uprawnień (2593)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (724)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (583)
odległość kuchni (66)
subiektywne (1346)
viii ga 58/09 (18)
kio_uzp_867_09 (9)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17840)
"xii ga 102/09" (72)
"art. 192 ust. 7" (1774)
interes prawny w przetargu ograniczonym (9983)
"companies house" (7)
wolna reka (1647)
złożenie dokumentów bez wezwania (7312)
kio 2252/11 (7)
miejsca po przecinku (456)
brak tłumaczenia gwarancji (793)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2322)
x ga 25/09 (24)
ii ca 37/06 (5)
ix ga 199/11 (1)
kio/kd 15/10 (26)
kio/uzp 126/07 (7)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3582)
art.26 (8724)
niezgodność oferty (6716)
zaprojektuj i wybuduj (544)
"i ca 117/12" (59)
xii ga 374/10 (2)
19/09 (343)
rażąco niska cena aukcja (87)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
i ca 93/11 (5)
kio 2709/11 (3)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (4610)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (519)
398/14 (6)
"art. 143a" (26)
kio_2360_14 (8)
warunki równoważności (957)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4162)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2164)
pozacenowe kryterium (166)
kart przedpłaconych (6)
"oświadczenie woli zamawiającego" (161)
kio 1667/13 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (251)
poręczenie zapłaty wadium (166)
cena minimalna (3326)
próbki uzupełnienie (513)
2012 (7674)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4831)
"art. 32 ust. 5" (11)
"odwołanie na treść siwz" (36)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2036)
meble biurowe (127)
limit debetowy (11)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2329)
1456/12 (3)
roboty budowlane wraz z dostawą (3120)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (288)
"równoważny" (3065)
oferta spółki cywilnej (3469)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3744)
pozycja 0 zł (4211)
691/11 (7)
xii_ga_412_11 (2)
unieważnienie czynności (14705)
gierańczyk (30)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7494)
zus elektroniczny (203)
kio 1898/11 (3)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2629)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1088)
kio/uzp 168/08 (9)
brak podpisu w formularzu ofertowym (680)
kio_1382_13 (4)
xii_ga_254_08 (3)
oświadczenie o spełnianiu warunków (11111)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1636)
zmiana ceny (7942)
pełnomocnictwo do odwołania (4170)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (554)
tego samego producenta (4803)
prezentacja oprogramowania (364)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (17137)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3528)
przedłużenie terminu (2612)
cena 100% (4070)
kio/uzp 200/09 (7)
"art. 5a" (36)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (10506)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (968)
brak interesu (11734)
v ca 1377/05 (3)
kio 27/12 (197)
art 90 ust. 1 (8139)
forma dokumentów uzupełnianych (2118)
współubezpieczony polisa (4)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
art. 26 ust. 3 (14975)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (941)
serwis pogwarancyjny (176)
niedostępność produktu (39)
2653/11 (4)
rafako (58)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (183)
brak wykazu (7344)
brak wykazu usług (5216)
kio/uzp 1833/09 (5)
zamówienia in house (133)
marsh (10)
iv ca 239/05 (5)
c-380/98 (30)
tłumacza przysięgłego (450)
odległość serwisu (128)
brak pozycji kosztorysowej (1193)
harmonogram rzeczowo finansowy (664)
zapoznać się z jego treścią (5733)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (7734)
dialog konkurencyjny przesłanki (417)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1298)
wodzisław (63)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1554)
skarga na postanowienie (21712)
"oferta równoważna" (533)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2293)
1107/04 (5)
zakres ubezpieczenia (2925)
39/10 (24)
"przedmiot konkursu" (30)
autoryzowany kanał (74)
225/15 (8)
art. 87 ust. 1a (1914)
poprawa innych omyłek (1068)
"cena 0" (111)
473/14 (3)
2204/10 (7)
art 26 ust 3 (14975)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (246)
"przetarg ograniczony" (20172)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (877)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2128)
częściowe odtajnienie (240)
zaniechanie wykonania wyroku (9999)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1545)
umowa na czas oznaczony (5748)
kserokopia pełnomocnictwa (387)
kio 11/14 (143)
pełnomocnictwo aukcja (136)
x ga 88/06 (5)
materiały producenta (3204)
brak ceny słownie (8565)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3371)
polisa oc grupa kapitałowa (53)
785/14 (13)
2234/10 (5)
v ca 52/08 (2)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
v ca 960/02 (11)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (716)
kio_1535_14 (9)
parametry równoważności (777)
art. 8 ust. 3 pzp (15304)
zaświadczenie o niekaralności austria (25)
rezygnacja podwykonawcy (161)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1008)
748/12 (4)
kio_2854_12 (10)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (670)
zysk wykonawcy (2337)
lex (1894)
"art. 32 ust. 1" (427)
vii gc 127/11 (1)
i ca 273/09 (1)
podwykonawca 2014 (923)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (14319)
pełnomocnictwo substytucja (51)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7791)
kio 1711/13 (3)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
kio 2398/13 (10)
fałszywe oświadczenie (348)
kio_2817_10 (11)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2562)
preferencje lokalne (81)
waloryzacji (236)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3470)
cpv (499)
ogłoszenie (17248)
449/09 (6)
818/11 (3)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
210/10 (23)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (8480)
573/10 (6)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3516)
x ga 59/09 (21)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
"sąd okręgowy w warszawie" (6204)
art. 96 ust. 3 (2697)
"24 ust. 2 pkt 5" (161)
esri (37)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (340)
zła stawka vat (130)
67/11 (12)
ix ga 37/06 (4)
zarzuty spóźnione (1700)
kio 1928/13 (4)
art. 49 (2722)
art 8 ust 3 (21237)
art 38 (5220)
ii ca 207/11 (4)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
w zakresie prowadzonej działalności (10158)
pisemnie (7661)
1408/10 (16)
oferta dodatkowa (12540)
self cleaning (3)
prince (112)
kio/2785/10 (4)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3146)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3186)
121/11 (9)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1644)
przyczyny techniczne (2997)
"art. 91 ust 2a" (18)
tłumaczenie dokumentu (2470)
dokumentacja budowlana (6904)
"26 ust. 2b" (1492)
przedłużenie terminu składania ofert (1876)
forposta (39)
kio_42_12 (17)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9554)
131e (23)
usługi pocztowe 2012 (362)
nieistotna omyłka (3493)
simple (86)
kio/uzp 707/08 (16)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (13864)
klauzule waloryzacyjne (72)
xix ga 599/07 (1)
"unieważnienie umowy" (626)
postać leku (186)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (647)
xix ga 268/09 (11)
andra (55)
kio 854/12 (6)
"brak zarzutu" (83)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3124)
vi ca 210/08 (2)
x ga 139/08 (1)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1005)
spółka jawna dokumenty (2299)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4089)
x ga 253/10 (1)
hawe (12)
art 87 ust 2 (7927)
termin opłacenia polisy nie upłynął (134)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1879)
rękojmia (1030)
pełnomocnictwo konsorcjum (2110)
rażąco niska cena usługi (2004)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1954)
v ca 330/10 (2)
2037/12 (25)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (460)
xiii gc 253/10/iw (3)
ii ca 586/05 (4)
art. 124 (1014)
kio 1349/12 (9)
kio 762/13 (7)
1673/11 (11)
powierzy podwykonawcom (1169)
unieważnia (5396)
niekompletny dokument (2619)
spółka cywilna reprezentacja (768)
ii ca 803/10 (16)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1253)
przystąpienie termin (16508)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (304)
packo rażąco niska cena (116)
ix ca 497/09 (1)
"inżynieria cenowa" (6)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1093)
ryczałtowe ceny jednostkowe (973)
brak producenta w ofercie (4445)
grupowe ubezpieczenie (63)
kio/kd 54/12 (7)
wybór najkorzystniejszej oferty (16399)
zeznania świadków (670)
"prawidłowo ukończone" (458)
manipulowanie cenami (207)
umowy ramowe (689)
c-599/10 (68)
96/11 (14)
1004/12 (4)
dokumenty składane przez konsorcjum (4469)
379/12 (21)
postępowanie obarczone wadą (1646)
kio 2779/12 (5)
kio/kd 68/11 (3)
termin wykonania zamówienia (18534)
kio 2480/12 (8)
"definicja podwykonawstwa" (9)
386/10 (7)
"roboty dodatkowe" (498)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (990)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1606)
1460/12 (2)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3193)
grupa interwencyjna (96)
zatrzymanie wadium 2014 (199)
kio_1562_11 (52)
niewłaściwy tryb postępowania (10362)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
kio 31/11 (18)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (79)
rażąco niska cena to cena (2454)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6657)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3996)
krk podmiotów zagranicznych (93)
obroty na rachunku (1859)
"oświadczenie wiedzy" (478)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
2818/12 (5)
dostawa samochodów (552)
"jawność postępowania" (865)
sobota (269)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1486)
zus dla spółki cywilnej (199)
potencjał techniczny (3692)
kio 582/11 (14)
oferty częściowe (3642)
art. 190 ust. 7 (2648)
błędna cena jednostkowa (1540)
xix ga 225/10 (16)
24 ust. 2 pkt 3 (16157)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2858)
2138/10 (5)
kio 1110/11 (6)
cena do czterech miejsc po przecinku (184)
uzupełnienie jednorazowe (478)
uzupełnienie referencji (2449)
poczta polska sa (837)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (701)
prezentacja systemu informatycznego (271)
"art. 26 ust. 2d" (83)
zmiana kryterium (6620)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (114)
natychmiastowa (640)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
243/13 (22)
kio_1408_10 (16)
zaświadczenia o niekaralności (452)
kio 1745/13 (6)
1748/14 (4)
posiadanie zdolności kredytowej (929)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3500)
lasy państwowe (344)
kio 122/11 (6)
upływ terminu związania ofertą (5460)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (177)
295/11 (5)
kio 716/11 (2)
kio/uzp 383/08 (4)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1009)
dokumenty spółka cywilna (3112)
badanie cen jednostkowych (1819)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (3677)
dowód wniesienia wadium (1465)
kio 1639/11 (29)
scotland disclosure (14)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (37)
gdańsku (2238)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2561)
konflikt interesów (171)
529/13 (6)
"dowód opłacenia polisy" (59)
rażąco niska cena 30% (1687)
błędny vat (1946)
ii ca 584/05 (17)
jednoznaczne wezwanie (6469)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1406)
świadczenia ciągłe (1521)
zmiana członka konsorcjum (2416)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2448)
wejherowo (71)
podpis nieczytelny (492)
deklaracja zgodności (1743)
200/11 (7)
certyfikat (3193)
"zaniechanie wykonania wyroku" (50)
krk austria (25)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (141)
nieczytelny podpis na ofercie (467)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
kio 150/14 (6)
"zmiana treści oferty" (1532)
gwarancja producenta (1530)
estetyka (125)
art. 11 (20951)
art.93 ust.1 pkt 4 (4023)
cena całkowita oferty (4106)
x ga 76/15 (7)
spółka cywilna zus (209)
brak numeracji stron (418)
wpis od skargi (25616)
bombardier (42)
1319/10 (3)
"art. 94 ust. 3 " (117)
usługi finansowe (4872)
kio_1729_10 (3)
rażąco nisko cena (2529)
kio_308_12 (6)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2132)
"oświadczenie producenta" (823)
brak podpisu na formularzu cenowym (417)
ii ca 1049/05 (4)
i ca 381/07 (2)
określenie przedmiotu zamówienia (19586)
przetarg na odbiór odpadów (785)
xix_ga_225_10 (15)
sfałszowany podpis (20)
1123/10 (16)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1497)
vi ga 35/09 (1)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
sąd okręgowy w katowicach (3980)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (12645)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (5591)
informacja banku (1523)
185 ust. 2 (4256)
xii ga 11/09 (43)
xxiii ga 634/09 (5)
xii ga 451/10 (3)
opinie bankowe (507)
blok operacyjny (297)
warunki udziału w postepowaniu (18817)
"sprawozdanie finansowe" (723)
czech (186)
zmiana umowy przed jej zawarciem (8640)
wyjaśnienia złożone po terminie (14354)
art. 84 ust. 1 (2609)
vii ga 146/10 za (4)
oddala (10523)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5894)
"1 zł" (138)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (318)
89 ust. 1 pkt 6 (12806)
bezusterkowy odbiór (60)
xix ga 408/07 (13)
kio/uzp 1268/09 (3)
oferta wstępna 26 (1391)
wykaz usług wykonywanych termin (4546)
pkp energetyka (102)
1883/14 (12)
xii ga 62/08 (2)
kio_uzp_694_09 (23)
iv ga 39/08 (1)
kio/uzp 643/09 (7)
wadium w innej walucie (66)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8229)
serwis na terenie polski (402)
kio 216/14 (15)
1563/12 (4)
rozszerzenie rękojmi (228)
brak części formularza cenowego (1881)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (26)
skamex (94)
445/12 (6)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1215)
293/10 (6)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (16305)
fałszywe referencje (96)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
x_ga_213_11 (20)
art. 93 ust 1 pkt 7 (5987)
"zmiana terminu wykonania umowy" (34)
706/11 (37)
218/12 (13)
nie uzupełnił tłumaczenia (991)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (38)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11980)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1298)
wartość umowy (10950)
"termin związania ofertą" (1015)
podwykonawca podmiot trzeci (1414)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
folder (356)
v ca 3270/12 (40)
2498/14 (5)
paliwa (745)
kio/ku (250)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (9248)
informacje ze stron internetowych (5224)
109/12 (20)
iii czp 52/2011 (9)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (749)
kio_510_11 (27)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4475)
kryterium metodyka (293)
kio 1518/13 (3)
telaustria (55)
x ga 178/09 (4)
wstępne ogłoszenie (1598)
"rental rights" (10)
nie wpłacenie wadium (297)
definicja omyłki (1045)
uzasadnienie wyroku (19838)
kio/kd 58/10 (9)
ix ga 147/07 (1)
art. 22 ust.4 (9265)
emkan pro (10)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2298)
kio 818/15 (7)
397/14 (6)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (246)
art. 16 pzp (10249)
kio_2607_13 (4)
kio_2861_13 (3)
kopiuj wklej (24)
735/13 (11)
złożenie dwóch ofert (13296)
zakład ubezpieczeń społecznych (1020)
vat marża (238)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (546)
polisa (1312)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (12041)
kio 414/12 (6)
utrata wadium (545)
budynki użyteczności publicznej (407)
89 ust. 1 pkt 1 (13956)
kio 1337/12 (22)
co stanowi treść oferty (17179)
odwołanie na treść siwz (16702)
rażące naruszenie ustawy (2856)
kio 77/12 (7)
bezczynność (298)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
1617/14 (5)
ii ca 258/09 (2)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5660)
organ zarządzający (1608)
tajemnic (1882)
zmiana terminu wykonania zamówienia (11354)
odwołujący nie złożył oferty (20590)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5191)
art. 36b ust.2 (73)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (20)
usługa druku (1183)
bank Światowy (44)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7390)
art. 143b ust. 8 (20)
kio 2293/12 (10)
wydruk elektroniczny zus (62)
z wolnej ręki (1647)
iii czp 146/93 (21)
zmiana umowy roboty dodatkowe (3951)
doświadczenie kierownika budowy (1211)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (232)
mon (150)
1824/12 (7)
art. 93 ust.1 pkt 7 (5936)
tego samego rodzaju (15510)
dostęp do informacji publicznej (4113)
"usługi transgraniczne" (17)
x ga 231/10 (2)
v ca 1315/08 (1)
kio/uzp 968/08 (8)
rÓwnowaŻna (3065)
kio 1777/11 (7)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23841)
tłumaczenie na język polski (1303)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2527)
2772/13 (2)
24 ust. 2 a (16775)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (483)
kio 12/14 (248)
"rażąco niska" (2475)
art 36 ust 5 (5858)
odstąpienie od zawarcia umowy (2635)
kio_425_12 (10)
art. 180 ust. 5 (5489)
proporcjonalność (594)
kary umowne (954)
v ca 569/08 (3)
vii ga 2/08 (3)
nieuczciwej (12469)
nieobiektywne kryteria (3155)
iii_czp_74_05 (322)
kio 473/14 (3)
2106/14 (2)
kio/uzp 319/08 (12)
dyrektywy (3402)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (6387)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7283)
załącznik (13324)
ciąg pełnomocnictw (840)
kio/uzp 320/10 (4)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (5488)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3120)
aport (52)
lista podwykonawców (334)
kio 1592/13 (3)
"wyłączenie członka komisji" (5)
"art. 91 ust. 5" (22)
wadium w pieniądzu (375)
uniewaznienie postępowania (15535)
kio 1066/10 (33)
rentowności (266)
"umowy zlecenia" (361)
preferowanie producenta (703)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (233)
viii ga 98/09 (2)
art. 141 (1189)
ubezpieczenie (3152)
treść gwarancji wadium (1305)
2742/11 (7)
skreślenie ofercie parafowane (70)
"dokument równoważny" (133)
"nowe okoliczności" (425)
zakłady usługowe "ezt" (25)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (11107)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (927)
oznaczenie ce (662)
ix ga 89/07 (1)
brak terminu wykonania w ofercie (14318)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (936)
nowy zarzut (8287)
raport z badań (1088)
kio_2434_12 (7)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1050)
ryczałt brak kosztorysu (256)
udostępnienie zdolności kredytowej (294)
uzp_zo_0_533_06 (14)
1261/09 (13)
"art. 17" (1151)
kio 24/14 (15)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (158)
zamawiający jako gospodarz (183)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (16317)
kio 2033/12 (8)
kio 2836/13 (2)
aktualna koncesja (332)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (5851)
dowód zapłaty polisa (243)
v ca 440/06 (7)
2047/12 (22)
prawa wyłączne (9259)
gwarancja (4594)
parametry techniczne (5311)
wyjaśnienia stanowią część oferty (6479)
termin wniesienia odwołania (27445)
charakter oferty wstępnej (1490)
brak parafowanej umowy (270)
"zatarcie skazania" (49)
wartość szacunkowa zamówienia (4825)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (387)
zastrzeżenie kosztorysu (1193)
podmiotu trzeciego (4469)
utrata gwarancji (894)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (545)
beneficjent gwarancji (688)
aktualizacja dokumentacji (617)
kio 185/13 (4)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (453)
93 ust. 1 pkt 4 (5869)
v ca 324/10 (3)
"prezentacja oprogramowania" (20)
art. 387 kc (321)
wartość zamówienia podstawowego (5794)
c-314 (41)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
542/11 (10)
kredyt obrotowy (86)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (216)
umowy z zakresu prawa pracy (5942)
informacja z banku (1523)
dokumenty niezbędne (10190)
iberdrola (14)
naruszenie art 144 (1092)
brak załącznika (11413)
oferta treść oferty (20201)
kio 1229/12 (18)
kio/uzp 51/09 (19)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2260)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (122)
kio 883/14 (7)
x ga 58/09 (7)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (873)
nierówne traktowanie plk (117)
"zamówienie uzupełniające" (656)
test (1238)
v ca 537/08 (9)
dokumenty wystawione po terminie (5124)
opis jednego producenta (3529)
art. 90 pzp (5548)
referencje wystawione przez siebie (1154)
prawnicze (399)
harmonogram realizacji (1577)
forma uzupełnienia oferty (4183)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (8788)
kio 2031/14 (5)
brak podpisu na referencjach (707)
2224/14 (6)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (802)
kio 2494/12 (3)
warunek na korzyść wykonawcy (2321)
kio 1982/13 (3)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
certyfikat zamiast polisy (75)
art. 27 ust. 2 (11893)
2296/12 (5)
"charakter wynagrodzenia" (528)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1688)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7713)
pełnomocnictwo w kopii (1230)
kio 647/14 (4)
błędy w kosztorysie ryczałt (163)
kio_1807_12 (7)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4912)
zamówienia uzupełniające wartość (3110)
brak podpisu na formularzu ofertowym (680)
nie otworzył oferty (6104)
koncesje (717)
"termin wykonania zamówienia" (985)
kio 823/12 (6)
kio_1724_10 (8)
"kio 100/12" (27)
"na własną rzecz" (25)
x ga 86/08/za (1)
kampania promocyjna (48)
istota ceny ryczałtowej (914)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1538)
nieprawidłowa stawka vat (1630)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (129)
v ca 1784/08 (2)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1376)
świadczenia zdrowotne (1318)
dysponuje bezpośrednio (3846)
36/10 (26)
grupa zakupowa (58)
krk hiszpańskie (18)
art. 24 (16842)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (246)
kio 1227/13 (3)
nie istotna zmiana umowy (9164)
1793/13 (3)
"art. 67 ust.1" (880)
wadium 46 ust. 4a (630)
cena 0 (5880)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (142)
1565/12 (4)
wykładnia gwarancji (1599)
dokumenty francuskie (224)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2705)
kio 2644/13 (4)
wadium w częściach (1115)
c-188/89 (6)
art.22 ust.1 pkt 1 (6206)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1066)
ii ca 585/06 (6)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1774)
art 38 ust 6 (4855)
"art. 182 ust. 4" (22)
"26 ust. 3" (6666)
zsi (51)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1363)
spełnianie warunków w jednej części (7642)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3131)
257/13 (4)
1899/10 (7)
brak oryginału gwarancji wadialnej (292)
zobowiązanie (7725)
ga 122/10 (58)
dominujący wpływ (550)
interes w unieważnieniu postępowania (9689)
nienależyte wykonanie umowy (7325)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
oddala odwołanie (10145)
c-237/99 (19)
kio/uzp 1591/09 (3)
dowody rażąco niska cena (1900)
referencje powinny zawierać (2705)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (350)
wadium dla konsorcjum (1019)
art.26 ust.2 b (6869)
umowa ramowa rażąco niska cena (98)
385/11 (11)
grupa kapitałowa konkurencja (564)
zbyt wysokie kary (204)
złożenie nieprawdziwych informacji (3289)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (737)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1184)
iv ca 689/08 (4)
naruszenie art 29 (22656)
oryginał gwarancji bankowej (388)
błędny podatek vat (1489)
zamówień publicznych (29789)
1818/11 (9)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1367)
kio/kd 46/10 (18)
art 24 ust 2 pkt 3 (16157)
brak pozycji kosztorysu (2051)
"art. 6a" (59)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
internat użytecznosci publicznej (6)
niejednoznaczne zapisy siwz (6214)
"art. 140" (539)
x ga 294/07 (9)
niewłaściwy formularz ofertowy (2563)
1670/14 (7)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (467)
prawo opcji na roboty budowlane (293)
wypowiedzenie (1393)
warunek wiedzy i doświadczenia (5113)
zmiana przedmiotu umowy (9653)
cloud computing (5)
475/10 (24)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1207)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2679)
krk nie figuruje (146)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1246)
xix ga 102/09 (17)
zmiany w umowie (4583)
kio 2583/11 (6)
poświadczenie (2782)
kio 1668/13 (6)
próbka system informatyczny (158)
faksymile (22)
inna oczywista omyłka (2491)
niepodpisany kosztorys ofertowy (829)
kio_749_13 (3)
pozycja zero (6451)
faktura należyte wykonanie (1709)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (14197)
należycie wykonane (9053)
art. 24 ust. 2a pzp (1918)
pełnomocnictwo bez daty (1814)
umowa ramowa (689)
wysokość zabezpieczenia (4462)
"zmiana podwykonawcy" (49)
bezpodstawne wzbogacenie (135)
wielka brytania (244)
2702/11 (6)
kio/uzp 694/09 (25)
kio 460/14 (8)
umowa o świadczenie niemożliwe (2888)
umowa zlecenia (2508)
medyczne (2786)
zaniechanie czynności (12697)
przedmiot działalności krs (1010)
forma oferty (7802)
brak kosztorysu (2738)
xix ga 167/07 (11)
art. 40 ust. 3 (6178)
kio_2531_11 (5)
nieregenerowane (38)
1059/12 (4)
kio 886/10 (6)
"negocjacje bez ogłoszenia" (877)
nieprawidłowe referencje (2662)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4086)
zakup nieruchomości (284)
v ca 214/06 (13)
dwóch miejsc po przecinku (419)
24 ust.2a (807)
wyciąg z rachunku bankowego (197)
interwenient (200)
umowa leasingu (271)
kio 1305/13 (3)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
kio_2308_10 (5)
kio/uzp 537/08 (23)
dostawy powtarzające się okresowo (151)
"art. 36a ust. 2" (38)
zatrzymał wadium (802)
nieprawidłowa punktacja (1139)
wyjaśnienia przesłane mailem (343)
v_ca_3036_10 (34)
707/08 (16)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (495)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (4642)
kio 2846/13 (9)
ii ca 141/07 (3)
pocztowych (2439)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1477)
kio 211/11 (4)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3239)
szacowanie wartości zamówienia (1276)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
brak terminu w ofercie (17524)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2220)
cesja (134)
1318/11 (4)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
usługa zakończona referencje (1120)
art. 36a (191)
stanowi treść oferty (17433)
kio 293/12 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1412)
kio 2121/12 (8)
kio_908_13 (7)
roszczenie o zawarcie umowy (1570)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (792)
przedłużenie terminu umowy (2085)
zmowy przetargowe (190)
uzupełnienie formularza oferty (3116)
warunek przedmiotowy (10082)
vi ga 192/10 (22)
licencja open source (50)
brak interesu odwołanie (11192)
1610/10 (17)
"kryteria oceny ofert" (5141)
podmiot nieuprawniony (7993)
kio 369/13 (3)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
rapid (29)
kio_2779_12 (5)
"24 ust. 1 pkt 1a" (88)
doradztwo prawne (726)
roboty dodatkowe zamienne (642)
i ca 337/08 (4)
politechnika rzeszowska (30)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (5851)
"gwarancja bankowa" (644)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (84)
kio 1942/12 (2)
zdolnośc kredytowa (965)
kio/uzp 1680/10 (2)
art. 140 ust. 3 (1417)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2012)
kio/uzp 1443/08 (57)
obiektywny charakter (4103)
2020/12 (10)
impel catering (91)
"interwencja uboczna" (61)
referencje nie potwierdzają (2393)
x ga 341/07 (4)
"art. 91 ust 3a" (71)
729/12 (7)
kio_1096_10 (7)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1448)
kryterium jakościowe (1166)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (3798)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1336)
"sumowanie zdolności" (11)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
odrzucenie oferty (18990)
180 ust. 5 (5489)
protokół odbioru jako poświadczenie (577)
teatr szekspirowski (9)
brak likwidacji czechy (16)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (13960)
zamawiający uwzględnił odwołanie (21783)
"autoryzacja producenta" (137)
de minimis (14)
nadzór autorski wolna ręka (106)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (579)
"art. 184" (2458)
kserokopia gwarancji wadium (164)
stawka vat (1930)
ii ca 757/06 (1)
x ga 140/08/za (1)
"26 ust. 2e" (22)
zapytania o cenę (2683)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (415)
"art 6a" (59)
nadmierne warunki udziału (1880)
elektroniczne zaświadczenie zus (108)
próbki (935)
"brak wadium" (81)
242/10 (18)
xii gz 74/10 (1)
kod pkd (77)
pierwotne warunki zostały zmienione (2460)
kio 103/10 (34)
art 7 ust 1 (29301)
kio_2419_14 (7)
opis przedmiotu zamówienia (11920)
wycofanie+oferty (99)
v ca 77/08 (2)
wadium w kasie zamawiającego (104)
kryterium aspekt społeczny (572)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1118)
ii ca 489/06 (41)
kryterium (9441)
ku 18/14 (13)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1037)
"uzupełnienie referencji" (83)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3087)
444/12 (12)
pozacenowe kryteria oceny ofert (166)
kio 1879/14 (2)
1164/11 (6)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (311)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1609)
sprzĘt medyczny (1185)
736/08 (4)
sumowanie robót budowlanych (394)
prince2 (110)
v ca 1209/11 (2)
język postepowania (2896)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4505)
udostępnienie rachunku zysków i strat (159)
gwarancja wadialna kopia (206)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (440)
xii ga 517/09 (8)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (50)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (404)
1020/13 (3)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
vat 23% (2302)
zmiana stawki podatku vat (1233)
v gaz 48/09 (5)
89 ust 1 pkt 6 (12806)
dwóch producentów (3648)
zatrudnienie umowa o pracę (1663)
iii ca 88/09 (53)
in-house (133)
kio_2784_14 (14)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (510)
iii ca 262/05 (7)
exatel (115)
i ca 251/08 (3)
mógł użyć nazwy własnej (2246)
"art.46 ust. 4a" (589)
akredytywa (12)
128/13 (15)
część sprawozdania finansowego (650)
kio/kd (854)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (43)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (75)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1669)
waloryzacja cen (186)
art. 4 pkt 8 (19046)
xix ga 35/08 (2)
związane z przygotowaniem postępowania (4466)
kio 2707/12 (11)
art. 26 ust.4 (8452)
iso/iec 19752 (19)
kio_uzp_1941_09 (9)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (749)
art. 12a ust. 2 (623)
2722/12 (6)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5966)
poufne (397)
art 93 ust 1 pkt 7 (5987)
"29 ust. 3" (654)
wspólnota mieszkaniowa (128)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2320)
"znaki towarowe" (801)
ii ca 1219/06 (4)
wydruk zaświadczenia zus (61)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
kio_746_14 (4)
c-28/01 (97)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
x ga 260/08 (19)
ii ca 131/10 (4)
omyłka inna (3586)
system pobierania krwi (120)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
udostępnienie zasobów polisa (202)
crb (8)
krk usa (22)
ii ca 587/05 (86)
kio 457/12 (22)
493/13 (5)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (546)
termin podpisania umowy (6522)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1092)
kio 1287/14 (9)
dyskryminacja (606)
v ga 40/09 (24)
kio/uzp 654/08 (13)
wyjaśnienia ceny po terminie (8447)
"art 91 ust 3a" (71)
kio/uzp 1280/10 (26)
kio_uzp_654_08 (11)
kwalifikacja wykonawców (4049)
niedopuszczalna zmiana oferty (6463)
iii czp 25/07 (26)
utajnienie polisy (86)
dowód z dokumentu (10556)
protokół zdawczo odbiorczy (146)
udzielanie zamówień uzupełniających (1901)
kio_551_12 (5)
c-496/99 (34)
315/12 (5)
waloryzacja (236)
przeniesienie praw autorskich (290)
189 ust. 2 pkt 2 (5887)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (225)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (933)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1270)
kio_1306_11 (6)
odstapienie od umowy (2724)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (616)
sprawozdanie finansowe (1260)
interpretacja siwz (4800)
przejrzystość (1325)
kryteria pozacenowe (166)
zaświadczenie krk (417)
"wyjaśnienia oferty" (411)
kio 1306/11 (7)
brak daty wystawienia referencji (545)
bank gospodarstwa krajowego (122)
rozszerzająca interpretacja siwz (675)
prokura samoistna (47)
przedmiot zamówienia (21880)
niejasności na korzyść wykonawcy (331)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (7715)
xix ga 472/07 (2)
v ca 142/09 (3)
477/10 (3)
xxiii_ga_924_14 (14)
kio_uzp_338_09 (36)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (670)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2698)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (270)
"nie wniósł wadium" (1318)
xii ga 206/08 (24)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (156)
polecenie zmiany (512)
"cena jednostkowa" (2176)
pozacenowe kryteria (166)
polisa oc dla konsorcjum (268)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (708)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1860)
art. 38 ust. 2 (5201)
kopia gwarancji (919)
29 ust. 1 (28771)
zabezpieczenie oferty wadium (1461)
uzupełnianie próbek (272)
x ga 73/07 (6)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (488)
referencje spółki przekształcanej (18)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (11295)
kio/uzp 959/09 (41)
art.24 ust.2 pkt 1 (9228)
przedpłata (18)
iv ca 726/11 (1)
"nie określił warunku" (617)
xii ga 117/09 (9)
odpady (1793)
ii ca 647/09 (2)
ii_ca_587_05 (86)
wyjaśnienie treści dokumentów (11747)
forma wykazu (4046)
2704/10 (3)
koncert (31)
xix ga 169/11 (3)
zmiany umowy (10382)
polisa oc pkd (62)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1714)
nie załączył tabeli elementów scalonych (192)
2734/10 (7)
kio 23/15 (19)
jedna usługa jedno zamówienie (4103)
kio 2821/14 (6)
ceidg spółka cywilna (37)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1623)
v ca 1514/02 (18)
szkoda (6757)
art. 91 ust. 4 (7187)
interes unieważnienie postępowania (9689)
"art. 49 ust.3" (25)
art. 86 ust. 1 (2191)
xix ga 225/10 (16)
578/11 (4)
rażąca cena (2016)
rażąco niska cena ryczałt (138)
ograniczenie konkurencji (11928)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3215)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4518)
1184/12 (3)
"żądanie próbek" (45)
rozliczenie uzupełniajace (754)
art. 353 (647)
1103/11 (12)
v ca 360/08 (1)
vi_ga_34_08 (3)
xii_ga_350_09 (21)
prawo pocztowe (2417)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1206)
faktura (3232)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11335)
"zasada proporcjonalności" (331)
generalna (3837)
kryterium doświadczenie (4271)
uzupełnienie na dzień składania ofert (5694)
334/09 (5)
zgoda na poprawienie innej omyłki (870)
c-91/08 (26)
44/09 (27)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (211)
faks (393)
interpretować na korzyść wykonawcy (1130)
22 ust. 1 pkt 1 (17137)
kio_291_12 (6)
art.29 ust. 1 (3828)
bezpieczeństwo państwa (929)
art. 22 ust. 2 (17680)
"art. 93 ust. 1a" (32)
essentialia negotii (285)
wyjaśnienie treści oferty (13398)
nieprawidłowy vat (2840)
v ga 87/10 (1)
"brak formularza cenowego" (4)
nie otwarto wszystkich ofert (4259)
należyte wykonanie dostaw (2432)
oświadczenie (19263)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (12795)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3448)
kio/uzp 687/10 (2)
wykładnia rozszerzająca (923)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (725)
kio/uzp 210/09 (4)
537/14 (3)
28/11 (386)
referencje od podwykonawcy (969)
maksymalna cena (2717)
"oznaczenie zamawiającego" (62)
zastrzeżone usługi pocztowe (296)
uchylanie sie od podpisania umowy (700)
"jednokrotnie" (1099)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4872)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (530)
fifa (57)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (600)
art 5a (1033)
961/13 (4)
"interes w unieważnieniu" (10)
podmiot zbiorowy (668)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (3884)
niewłaściwy podatek vat (1776)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (7767)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (602)
kio_863_15 (5)
potwierdzanie za zgodność (3897)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (7625)
art. 26 ust. 2a (2184)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1916)
tożsamość (1169)
pozwolenie na zbieranie (282)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13471)
kio 1515/10 (28)
wadium gwarancja (1385)
referencje podpis (730)
należyte (9799)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (8670)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (413)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (61)
"grupa kapitałowa" (620)
xii ga 1/09 (12)
omyłka w decyzji (2218)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (151)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2722)
wyrządził szkodę (652)
kio/uzp 1098/08 (34)
oświadczenie zamiast krk (150)
"zmiana wynagrodzenia" (212)
dwie oferty (13810)
x ga 395/06 (3)
wydruk z konta bankowego (63)
668/13 (3)
brak terminu realizacji (12770)
tożsamość przedmiotu (1108)
kio 2970/13 (5)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
281/12 (18)
49/10 (26)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (69)
usługa prania (188)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (53)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3860)
250/12 (8)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (329)
46 ust. 4a (897)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (5591)
art. 101 ust. 3 (1509)
lasy (349)
adblue (13)
"zasada bliskości" (58)
wadium części zamówienia (1525)
"uzupełnienie dokumentów" (4956)
"wyciąg bankowy" (41)
istotne elementy umowy (7829)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1491)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
oferta złożona przez oddział (3620)
zasada jawności (1445)
zmiana umowy podwykonawcy (1683)
biegły rewident (36)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (242)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4310)
cedig (8)
kampania reklamowa (31)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (286)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3076)
iii ca 583/08 (5)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
1514/10 (3)
kio/kd 15/11 (25)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (454)
2572/11 (3)
konwalidacja pełnomocnictwa (95)
xii ga 106/10 (2)
pełnomocnictwo odwołanie (4170)
kio_2653_11 (3)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
poprawienie harmonogramu (477)
c-434/02 (3)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1499)
26 ust.2b (1524)
dokumenty przedmiotowe (14314)
błędna podstawa prawna (6039)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2452)
warbud (371)
iii ca 446/08 (12)
iso/iec 27001 (22)
c-448/01 (34)
30% (15222)
wyjaśnienia po terminie (14808)
szacowanie zamówienia (1329)
klauzula waloryzacyjna (72)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (12189)
krk miejsce zamieszkania (145)
centrum personalizacji dokumentów (21)
spełnianie warunków oferty częściowe (2574)
termin realizacji unieważnienie (9759)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2514)
2013 (10108)
siła wyższa (165)
art. 7 ust. 1 (29301)
zaokrąglenie ceny (310)
"cesja wierzytelności" (35)
rejestr instytucji szkoleniowych (68)
"ze strony internetowej" (898)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1488)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (3755)
wolnej ręki (1647)
kio 2531/11 (8)
doświadczenie wspólnika (531)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1017)
csk 675/10 (25)
x ga 499/10 (2)
"art. 34" (386)
"art. 9 ust. 2" (277)
2184 (23)
przerwanie ciągłości wadium (25)
brak daty w referencjach (2323)
gospodarz postępowania (186)
autoryzacja producenta sprzętu (175)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1968)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2903)
1130/11 (2)
tauron (148)
kio/kd 6/10 (10)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (15115)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (703)
kio 2294/12 (7)
saternus (2)
gratis (9)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5434)
podatek dochodowy (182)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (84)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14461)
kio 1218/13 (2)
błędnie wyliczony vat (951)
338/09 (38)
"art. 27" (1386)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (5946)
x ga 176/10/za (1)
xxiii ga 418/09 (4)
kio_2124_11 (7)
reprezentacja spółki cywilnej (768)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (936)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (355)
awaria faksu (183)
kio/uzp 429/08 (8)
zmiana wykazu osób (3697)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6658)
kio 13/14 (275)
wartość polisy oc (492)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (53)
rażąco niska cena usługi ochrony (1172)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (156)
unieważnienie postępowania termin (15323)
art. 26 ust. 4 (14474)
ciągłość wadium (171)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (140)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (112)
aneks do gwarancji wadialnej (186)
kod ean (7)
vi ca 464/05 (75)
kio 1060/13 (4)
kio/uzp 244/09 (14)
kio 653/13 (3)
błąd w gwarancji (1469)
niepriorytetowe (608)
"dwóch producentów" (119)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (151)
nakazuje unieważnić postępowanie (4053)
szacowanie wartości (1280)
kryterium właściwości wykonawcy (1735)
wynika z innych dokumentów (14684)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (309)
kio/kd 64/12 (2)
kio 292/13 (9)
uczciwej konkurencji (12415)
kio 2250/11 (7)
"wizji lokalnej" "art. 29" (144)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (361)
art 140 (1438)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (3906)
dystrybutor (791)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (3598)
"doświadczenie konsorcjum" (150)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
3/09 (196)
kio 1910/11 (7)
kio 400/13 (3)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (515)
"zmiana wykazu osób" (6)
"brak w ofercie" (826)
art 136 (700)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (833)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
przedwczesne odwołanie (1348)
iii ca 177/10 (2)
1782/09 (3)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9318)
unieważnienie postępowania brak środków (8140)
rażąco niska cena + lakoniczne (370)
847/10 (5)
"usługi prawnicze" (71)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (259)
art 26 ust 4 (14474)
kio_2614_11 (3)
rażąco niska cena żywienie (31)
2285/12 (6)
nieporównywalność ofert (224)
kio_2053_12 (13)
"odstąpienie od umowy" (570)
kio 162/12 (9)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (671)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (11187)
1193/13 (7)
wybór oferty po terminie związania (9946)
1974/12 (4)
iv ca 223/08 (12)
kio_1044_10 (3)
kio/uzp 401/08 (10)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5706)
braki w kosztorysie ofertowym (2247)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7406)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (559)
art. 32 ust. 4 (4889)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
"91 ust. 3a" (73)
zastrzeżenie wykazu usług (2730)
osoba fizyczna (2453)
kio 1100/10 (4)
spożywczy (190)
2407/12 (2)
"utajnienie wykazu osób" (16)
kio 939/12 (8)
nie wpisał stawki podatku vat (546)
oryginał pełnomocnictwa (1304)
odwołanie przedwczesne (1348)
lub równoważny (2908)
"realność udostępnienia" (171)
2830/13 (4)
449/14 (3)
x ga 375/06 (2)
x ga 268/07 (2)
"zamawiający jest związany" (240)
6a (727)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (334)
"brak ceny" (50)
kryterium odległości (560)
wniosek o zabezpieczenie (3407)
kio 2500/10 (3)
naruszenie art. 144 (1092)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (627)
art. 144 ust. 1 pzp (860)
kio 132/11 (11)
06 austria istotna zmiana (114)
art 4 pkt 6 (22538)
"gospodarz postępowania" (156)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (105)
art 43 (3410)
1524/08 (10)
kio 1337/12 (22)
art. 68 ust. 2 (1889)
brak w formularzu ofertowym (3871)
ii ca 201/05 (5)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2313)
v sa/wa 327/13 (3)
lek referencyjny (44)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
warunki pozytywne negatywne (905)
zmiana podmiotu (8459)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (7478)
istotne elementy oferty (9549)
ii ca 207/08 (6)
baza magazynowo transportowa (83)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (294)
kio_109_13 (14)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (622)
art. 185 ust. 5 (4062)
leasing (318)
warunek ograniczający konkurencję (2397)
ciągłe (1764)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (11100)
certyfikat/atest (29)
kio/kd 82/10 (4)
obsługa prawna wolna ręka (331)
"art. 34 ust. 1" (130)
inżynier rezydent (123)
146 ust. 6 (2261)
raząco niska cena (2529)
88/11 (5)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1196)
2679/12 (3)
kopia wadium (568)
kio 366/13 (7)
opłacona polisa oc (307)
xix ga 156/07 (1)
ważność pełnomocnictwa (814)
oryginalne części (1086)
wadium w gotówce (72)
kio 1070/11 (5)
2721/12 (3)
długi okres gwarancji (377)
china overseas engineering group (13)
art. 4 pkt 3 lit. g (2352)
dostawa książek (147)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1661)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
kio 219/14 (5)
francji ubezpieczenie (95)
kio 2542/11 (8)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4216)
orange (134)
cena jednostkowa zero (2275)
normy iso (567)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (77)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (609)
xii_ga_429_09 (73)
933/11 (6)
przesunięcia asortymentowe (8)
zobowiązanie podmiotów trzecich (2803)
uzp/zo/0-119/05 (3)
2694/14 (14)
kalisz (283)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (609)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
punktacja (1526)
i ca 220/07 (1)
173/09 (16)
kio_1774_13 (3)
rażąco niska cena ubezpieczenia (513)
xix ga 80/07 (20)
ix ca 220/09 (2)
"art.12 a" (229)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (2757)
norma euro 5 (961)
rozszerzenie zarzutów (2074)
nieistotna zmiana umowy (9164)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6971)
umowa ryczałtowa (1902)
"art. 136" (52)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3621)
1587/11 (7)
"art. 5 ust. 1b" (11)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (254)
v ga 106/12 (7)
naruszenie art. 42 ust. 1 (3981)
1536/10 (10)
formularz cenowy (2531)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5293)
zasada koncentracji (336)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
96 ust. 3 (2697)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8628)
287/15 (6)
należyte wykonanie usługi (6429)
xix ga 79/07 (1)
nieczytelny podpis na dokumentach (472)
inwestor zastępczy (304)
wykaz osób tajemnica (901)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1194)
kio 1020/13 (3)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (54)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (238)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
xii ga 226/10 (1)
wykaz materiałów (4270)
v ca 2056/07 (32)
1495/14 (5)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (19)
"kio 1741/10" (8)
kio 385/14 (8)
kio 1064/11 (15)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8301)
2238/11 (7)
błąd w formularzu cenowym (1176)
pkp intercity (95)
x ga 174/14 (2)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
kio 1034/08 (6)
brak ceny (10087)
uniwersytet szczeciński (33)
vi ga 57/07 (6)
kio 510/14 (3)
broker ubezpieczeniowy (55)
wpis na listę samorządu (228)
kio/uzp 301/10 (5)
uchylenie się od podpisania umowy (2066)
ustawa o cenach (11983)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (6818)
xxiii ga 203/09 (4)
oprogramowanie antywirusowe (63)
"niezgodność oferty z siwz" (850)
24 ust. 2 pkt 4 (15790)
koncepcja (1418)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7280)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (20)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2418)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (292)
kio 1670/11 (4)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
żądanie iso (579)
zamówienie z wolnej ręki (1646)
36a (192)
x ga 85/08 (7)
kio 537/13 (4)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (881)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (213)
równe traktowanie wykonawców (11401)
iv ca 142/11 (20)
zastrzeżenie oferty (7428)
nie figuruje (606)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5251)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4020)
wartość referencji (3209)
e-podatki (31)
uprawnień (9003)
oryginał (4542)
rezygnacja z części zamówienia (722)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
1641/12 (7)
"art. 179 ust. 1" (8844)
xii ga 13/09 (12)
"ustalenie wartości zamówienia" (516)
kio_uzp_1825_09 (4)
kilka informacji z banku (440)
wady gwarancji wadialnej (115)
usługi prania (188)
utracił status wykonawcy (337)
zamówienia mieszane (299)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (795)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (625)
ii csk 675/10 (25)
13/14 (346)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (16306)
206/08 (45)
2228/10 (5)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3214)
"materiały eksploatacyjne" (306)
2321/12 (4)
1804/12 (9)
kio 1062/13 (2)
zaniechanie odtajnienia oferty (800)
oferta oferta równoważna (2854)
niezależny podmiot (6254)
683/11 (4)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
kio 2931/12 (2)
iii czp 103/10 (23)
kio 2358/14 (4)
razaco_niska_cena (2239)
x ga 458/09 (7)
"błąd w siwz" (11)
gwarancja tuz (69)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5865)
termin zwiazania ofertą (11917)
odtajnienie (864)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1197)
niepełnosprawnych (449)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4255)
spółka "w organizacji" (118)
wysokie kary umowne (327)
822/11 (18)
91 ust. 3 (7414)
kio_854_11 (9)
ceidg data wydruku (27)
serwis w odległości (128)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (31)
v ca 3384/14 (18)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1070)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (7891)
art. 2 pkt 7a (702)
1369/12 (2)
"kio 2939/12" (7)
warunki atmosferyczne (345)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1979)
i ca 117/12 (61)
cena usługi prawnicze (186)
i ca 168/09 (8)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (704)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1262)
kio_910_11 (3)
zmiana postanowień umowy (8317)
tłumaczenie (2695)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (11039)
kawa (586)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2072)
kio_150_12 (11)
2480/12 (8)
"dokumenty niewymagane" (1816)
błąd w obliczeniu ceny (2381)
roboty zamienne (760)
wyłączenie konkurencji (3226)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2338)
1181/14 (10)
x ga 257/09/za (1)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (324)
i aca 1201/14 (2)
wskazanie jednego producenta (2901)
ranking w przetargu ograniczonym (1488)
162/12 (13)
pisemność postępowania (49)
negatywne konsekwencje (3746)
1663/13 (2)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (16533)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (825)
ix gc 159/08 (3)
iv ga 14/07 (25)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1622)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
kto wystawia referencje (364)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (2688)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (511)
unieważnienie aukcji (488)
brak informacji o należytym wykonaniu (6745)
pzu (168)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (122)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5038)
dysponowanie bezpośrednie (3846)
art. 184 (2921)
udostępnianie ofert (2498)
xii ga 129/10 (3)
jedna usługa to jedna umowa (1941)
751/11 (7)
"wygórowane kary umowne" (20)
gwarancja ubezpieczeniowa (1004)
x ga 213/11 (20)
jawność (1473)
ceidg z datą po terminie składania ofert (46)
przekształcenie (392)
dyrektywa obronna (34)
jednokrotne (1099)
"zamówienia mieszane" (20)
art. 90 ust. 3 (7375)
roboty budowlane rażąco niska cena (987)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1147)
"miejsce zamieszkania" (689)
art. 92 ust. 2 (3575)
kio 529/13 (6)
1526/11 (24)
xii ga 149/07 (2)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1656)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2892)
podstawa dysponowania (6067)
xix ga 461/12 (14)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
293/11 (11)
"przeciwnikiem skargi jest" (34)
kio 416/12 (5)
"jedna usługa" (436)
"zarzut spóźniony" (158)
kio 35/12 (17)
disclosure scotland (14)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (471)
ogólne warunki ubezpieczenia (1394)
spółka cywilna wykonawca (3573)
aktualny krs (1006)
utrudnianie dostępu do rynku (1250)
zastępstwo procesowe (2601)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (177)
kio_1734_12 (9)
kio 2800/10 (5)
kio_148_15 (10)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1773)
2938/13 (3)
oferta wstępna (1901)
v ca 533/13 (6)
certyfikat do polisy (246)
kio_14_13 (4)
przedłużenie terminu związania faksem (429)
bezstronności (548)
art. 12a wadium (76)
466/08 (23)
charakter wynagrodzenia (7007)
iso producenta (430)
kio_510_12 (12)
"art.91 ust. 3a" (71)
459/10 (4)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (134)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (905)
kio 1542/12 (3)
doświadczenie w polsce (1210)
xix ga 195/09 (11)
oferta w postaci elektronicznej (2220)
błąd w numerze katalogowym (281)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1464)
109/09 (34)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
wpis na listę inżynierów (198)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5143)
wzór formularza (3380)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3190)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
odwołanie wniesione po terminie (26464)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2777)
ubezpieczenie grupowe (63)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (403)
"art. 8 ust. 3" (699)
nierealny termin realizacji zamówienia (3404)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2439)
"art. 24 ust. 2a" (40)
referencje ogólne (1651)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2298)
2781/11 (5)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3252)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3104)
ppp (54)
złożył nieprawdziwe informacje (3289)
brak daty na oświadczeniu (7290)
972/12 (3)
kio 1388/14 (4)
naprawa pojazdów (219)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (499)
odrzucenie i wykluczenie (11530)
wykluczenie grupa kapitałowa (601)
"zaświadczenie o niekaralności" (276)
gwarancja wadialna w kopii (223)
2079/14 (5)
tbd (28)
błąd w nazwie producenta (978)
brak oświadczenia podwykonawcy (2197)
kio_uzp_984_09 (16)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
nie można poprawić cen jednostkowych (907)
art. 31 (11140)
brak potwierdzenia otrzymania (7182)
kio 1883/14 (12)
"podmiot prawa publicznego" (205)
krk słowacja (2)
wadium po upływie terminu (1453)
przeciwnik skargi (489)
wybór po terminie związania (10200)
v ca 29/03 (26)
54/12 (25)
zwrot odwołania (20542)
kio_2793_10 (30)
art. 67 (3148)
24 ust. 1 pkt 1 (16306)
wykonanie wyroku (16973)
c-454/06 (56)
zamówienia tego samego rodzaju (15245)
kio 153/11 (4)
"błędna podstawa" (125)
doświadczenie konsorcjum (3762)
kara umowna za opóźnienie (405)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (48)
inpost (77)
"warunek doświadczenia" (670)
minimalny zakres świadczenia (3473)
consortia (112)
zakres pełnomocnictwa (3816)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (132)
"przedłużenie ważności wadium" (300)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (897)
użyczenie referencji (179)
kwalifikacje osób jako kryterium (1828)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2865)
"konkurs" (1784)
kio 229/12 (31)
kio 779/13 (4)
warunki zaprojektuj i wybuduj (499)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
kio_uzp_6_10 (21)
kio 33/12 (33)
kio 1853/12 (2)
ciężar dowodu na odwołującym (2908)
przetarg ograniczony interes (11249)
typ urządzenia (3425)
gwarancja wadium (1385)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (382)
wykaz osob (5661)
uzupełnienie wzoru umowy (2698)
uzp/zo/0-648/05 (9)
kio_1420_13 (5)
wybór oferty po terminie związania ofertą (9807)
minimalne wynagrodzenie (3189)
pełnomocnictwo ceidg (43)
telefonii komórkowej (170)
żywienie w szpitalu (168)
umowa odpłatna (1042)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
kio_uzp_632_10 (4)
520/11 (4)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (633)
kolektory słoneczne (107)
wrobis (55)
kio/uzp 1564/09 (6)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
kosztorys pomocniczy (686)
wadium termin związania ofertą (1821)
"art. 297" (105)
68/11 (13)
846/10 (4)
"zmiana terminu realizacji" (169)
brevells (2)
kio_63_11 (8)
kio 735/13 (10)
skrócenie terminu składania ofert (555)
niezgodność z siwz (6130)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2241)
nie będzie brał udziału (14057)
sobot (269)
kio/uzp 1455/08 (14)
ii ca 460/05 (8)
"przyrzeczenie publiczne" (41)
245/14 (6)
kio_3006_13 (3)
wieloletnia prognoza finansowa (46)
"pszok" (64)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2032)
kio_715_14 (19)
2120/11 (11)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (67)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (5728)
"zaprojektuj i wybuduj" (318)
brak tabeli elementów scalonych (224)
certyfikat ibm (95)
1936/11 (4)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1015)
xii ga 183/08 (1)
dokument (18820)
brak stron (16724)
"interes przystępującego" (127)
uzupełnienie ograniczony (7852)
93 ust. 1 pkt 5 (5794)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (270)
zobowiązanie osoby fizycznej (1251)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
odrzucenie oferty interes (11136)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1227)
podział zamówienia na części (2267)
1502/13 (4)
ii ca 435/08 (1)
obronność i bezpieczeństwo (160)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1115)
"brak kosztorysu" (63)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
wykaz osób (5661)
wniesienie odwołania po terminie (26464)
kio 69/12 (16)
krk francuskie (20)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1089)
termin zadawania pytań (1142)
oczywiste omyłki pisarskie (1511)
ii ca 84/06 (4)
farmacol (15)
1231/13 (5)
24 ust 2a (2334)
art. 26 ust. 2 b (11700)
586/11 (12)
formularz (6511)
kio_368_11 (6)
dwukrotne wezwanie (948)
przed polskim notariuszem (405)
"oczywista omyłka pisarska" (1230)
v ca 1639/08 (1)
zmiana podmiotowa konsorcjum (933)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5134)
zawieszenie terminu związania ofertą (579)
iii ckn 1320/00 (16)
868/10 (76)
przystąpienie (16655)
"kopia pełnomocnictwa" (41)
100/12 (37)
kio 1306/13 (3)
wynagrodzenie barterowe (6)
"kio 1797/11" (6)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5502)
protokół odbioru dostawy (1277)
oświadczenie producenta o gwarancji (1344)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (525)
konsorcjum (8156)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
zmowa wykonawców (226)
kio 797/14 (6)
ii ca 464/09 (1)
art 24 ust 1 pkt 1a (3076)
brak wniosku o dopuszczenie (7970)
"opis przedmiotu zamówienia" (7505)
"art. 94 ust. 1" (299)
ix ca 196/05 (8)
antydatowanie (67)
bez ograniczeń (15513)
ix ga 30/08 (15)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
150/12 (17)
spółka jawna zus (151)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (975)
kryterium termin realizacji zamówienia (6883)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2369)
c-3/88 (13)
plan higieny (162)
cel postępowania (3511)
art. 36 ust.5 (2112)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3023)
v ca 1603/14 (17)
komputery (1084)
ii ca 997/06 (2)
nie złożył formularza oferty (6334)
kio_565_11 (3)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (35)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (5557)
art. 25 (14199)
prawo opcji formularz ofertowy (296)
kio/uzp 469/09 (3)
kio/uzp 938/09 (7)
odtajnienie informacji (819)
wydruk z krs (338)
brak formularza cenowego ryczałt (159)
wybór (19111)
357/15 (9)
brak wpisu do ewidencji (932)
epeat (22)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9273)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1998)
art 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (91)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3010)
v ca 379/08 (1)
certyfikat iso podwykonawca (94)
"93 ust. 1 pkt 7" (2088)
sprzątanie (1020)
1993/10 (6)
v ca 307/09 (10)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
odstąpienie (3354)
952/13 (4)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (122)
dysponowanie osobą (6174)
"pozycja dominująca" (131)
kio 893 (110)
kio 1987/10 (3)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (79)
"180 ust. 2" (1571)
pełnomocnictwo procesowe (1309)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1075)
gwarancja po angielsku (270)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (48)
odbiór osobisty (372)
"art. 86 ust. 2" (75)
"po upływie terminu związania" (147)
nieaktualny krs (1006)
dokumenty podmiotowe (3077)
kio 2074/13 (4)
v ca 927/08 (9)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1986)
toya (22)
pełnomocnictwo (4386)
"zdolność kredytowa" (918)
v ca 84/07 (10)
grota (43)
wniesione po terminie (27460)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (243)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (233)
art. 42 ust. 1 pzp (2756)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
itil równoważny (28)
zintegrowany (1365)
2998/13 (3)
wpis do rejestru działalności regulowanej (576)
"dokumenty przedmiotowe" (481)
272/11 (7)
cesja wierzytelności (59)
1535/11 (5)
x ga 256/10/za (1)
kio/uzp 636/11 (18)
przyrzeczenie publiczne (151)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (7365)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2353)
1237/11 (23)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1789)
umowa warunkowa (565)
przystąpienie do długu (119)
kio_1169_11 (20)
x ga 349/09 (1)
kio_518_14 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (213)
wydruk z ceidg (46)
zamienne (1221)
dgp dozorbud (143)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (123)
przerwa w wadium (93)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (720)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1798)
viii ga 137/12 (15)
art. 7 (29459)
csk 456/09 (24)
kopia gwarancji zapłaty wadium (181)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (437)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1657)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (971)
ustalone standardy jakościowe (640)
dialog konkurencyjny (548)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3209)
niepodpisany kosztorys (1059)
ciężar dowodu rażąco niska cena (888)
rozwiązanie umowy (4978)
art. 183 ust. 2 (2056)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (159)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (12733)
art. 4 pkt 8a (414)
kio 1159/12 (7)
c-16/98 (24)
zaświadczenie us (135)
łączenie doświadczenia (2037)
kio 1683/11 (7)
spółka w organizacji (1280)
kio 2137/11 (4)
ii ca 590/09 (5)
iv ca 271/10 (3)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1984)
polska agencja informacji i inwestycji (98)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1014)
grecja (148)
vii ga 34/07 (3)
kio 1362/12 (3)
zakres referencji (3681)
upust jako kryterium (292)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (381)
brak tłumaczenia (2468)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
1059/13 (5)
potwierdzenie należytego wykonania (7834)
działalność kulturalna (112)
kio 2014/10 (259)
wybór po terminie związania ofertą (9946)
"art. 144 ust. 1" (371)
formularz oferty (6434)
art.46 ust.3 (1130)
art 7 ust. 3 (27918)
ots-ip (22)
maquet (31)
kio/uzp 1465/08 (5)
certyfikat epeat (21)
ca 421/07 (19)
postanowienie o zwrocie odwołania (15013)
"istotna zmiana" (2241)
pilność (91)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
wykazanie tajemnicy (1578)
kio/uzp 431/10 (4)
wykluczenie z postępowania (14044)
art. 23 ust. 2 (12921)
wykluczenie podwykonawcy (2136)
"art. 2 pkt 1" (405)
oferta oferta wariantowa (477)
v ca 1468/10 (3)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (169)
egis (126)
sumowanie zdolności finansowej (181)
758/10 (4)
art.151a (10)
działalność regulowana (2317)
"art. 191 ust. 2" (874)
kryterium jakość (2648)
nieopłacona polisa (506)
kio 2135/12 (4)
ogólna referencja (1651)
zakup licencji (524)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1300)
zaświadczenie o przynależności do izby (272)
sacer (4)
roszczenie o zmianę umowy (1281)
art. 12a (624)
postępowanie kończy się z chwilą (487)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6598)
toshiba (74)
cena jest rażąco niska (2506)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (64)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (5591)
"art. 101 ust. 2" (13)
dokumenty podwykonawcy (2514)
248 kpc (48)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (760)
poprawianie kosztorysu (434)
kio 1457/12 (8)
błędna stawka podatku vat (1082)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (112)
zawartośc referencji (330)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3599)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (316)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (305)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
formularz oferty z innego postępowania (5819)
c-314/01 (33)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (7724)
art. 84 (2616)
brak wskazania nazwy producenta (1918)
warunek tożsamy (2811)
jednoznaczny (12167)
kryteria wyboru (8096)
xix ga 265/08 (5)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1779)
kio 954/11 (10)
x ga 269/11 (4)
"kio 1507/11" (6)
kio 466/12 (12)
iv ca 521/08 (10)
tłumaczenie sysmark (16)
nieprawdziwe informacje wina (122)
certyfikat ubezpieczenia (469)
"art. 29 ust. 3" (647)
x ga 269/07 (2)
zakres wezwania do uzupełnienia (6603)
azbest (40)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
kio/1874/10 (7)
równoważność oferty (985)
dodatkowe dokumenty (11051)
629/12 (5)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2391)
komplementariusz krk (34)
kio 2483/13 (4)
ryczałt roboty dodatkowe (299)
ograniczenie podwykonawstwa (969)
należyte wykonanie robót budowlanych (4252)
brak załącznika do oferty (11013)
należyte wykonanie (9053)
oświadczenie wiedzy (7075)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2496)
v ca 226/10 (12)
805/09 (7)
kosztorys a cena ryczałtowa (1095)
dostawa energii elektrycznej (472)
brak wskazania podwykonawcy (1822)
krankenkasse (6)
v ca 886/05 (6)
unieważnienie z winy zamawiającego (718)
"równowaga ekonomiczna" (39)
"art. 90 ust. 1" (1964)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (18)
art. 17 ust. 1 (13151)
mieszane (306)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
forma listy kapitałowej (230)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (957)
data wystawienia dokumentu (1327)
630/10 (2)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (582)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11614)
jednokrotność wezwania (67)
wadium dla jednego z konsorcjantów (156)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
wartość techniczna (9042)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6349)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3070)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
spółka komandytowa (524)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
jednostka budżetowa jako wykonawca (620)
sponsor (17)
kio_2037_10 (3)
kio/uzp 1500/09 (9)
x ga 652/13 (33)
referencje dla konsorcjum (1764)
"art. 146" (1750)
zakaz podwykonawców (703)
kodeks cywilny (5044)
"art. 91" (5889)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (692)
1072/11 (24)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (137)
kio/uzp 1853/09 (2)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
2666/13 (3)
zmiana członków konsorcjum (2416)
wydłużenie terminu realizacji umowy (842)
art. 179 ust. 1 (9340)
kio/uzp 107/09 (18)
kio/uzp 1087/09 (2)
kio 1600/10 (10)
vat 0 % (1925)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1430)
utrzymanie zieleni (824)
kio/uzp 1379/09 (12)
dysponowanie potencjałem (3487)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1063)
status wykonawcy (2133)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (283)
brak numerów katalogowych (604)
wdrożenie (2730)
290/13 (7)
błedny knr (186)
brak interesu publicznego (11726)
"oferta alternatywna" (42)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1461)
art. 85 ust. 1 (3054)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
rozbieżnie słownie (435)
2038/14 (3)
regenerowane (38)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
kio 2085/12 (4)
przejęcie referencji (74)
utajnienie (858)
zakaz zawarcia umowy (2815)
x ga 154/11 (2)
oświadczenia w oryginale (3556)
impel rażąco niska cena (142)
wadium wpłynęło po terminie (761)
336/15 (9)
konkurs dwuetapowy (30)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (377)
rażąco niska cena odbiór odpadów (190)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1443)
x ga 316/09 (2)
ii ca 137/09 (17)
x ga 154/07 (3)
kio/uzp 947/09 (2)
art.90 ust.3 (2047)
harmonogram robót (1076)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (14404)
2345/10 (3)
kio 2369/14 (8)
art. 186 ust. 4 (3250)
umowy (15945)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1996)
zmiana przed podpisaniem umowy (4364)
kio 1718/13 (13)
189 ust. 2 pkt 3 (5851)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1433)
błędna stawka vat w ofercie (1203)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (381)
podwykonawcy (2778)
742/11 (9)
kio_887_12 (4)
"art. 68 ust. 2" (29)
uchylił się od podpisania umowy (2066)
upływ terminu związania z ofertą (5460)
kio 846/10 (4)
ograniczanie konkurencji (3405)
kio_506_15 (5)
c-18/01 (14)
udostępnienie załączników do protokołu (2106)
po terminie związania ofertą (11835)
889/08 (6)
art. 42 (4302)
518/14 (11)
ii ca 753/10 (1)
know (454)
"183 ust. 2" (183)
martela (17)
xii ga 227/10 (1)
iv ca 140/08 (23)
kio/kd 92 (131)
przetarg nieograniczony (21234)
nadmierne wymagania (1982)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6318)
kio 1815/11 (12)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (228)
26 ust 2b (2241)
monopolista (105)
kopia gwarancji wadialnej (206)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
i c 125/09 (9)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
6 kc (5007)
art. 38 ust. 3 (5134)
art 26 2b (2242)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (3654)
data uzupełnionych dokumentów (2704)
doświadczenie osób (6207)
"certyfikat ubezpieczenia" (26)
x ga 145/08/za (1)
elektrownia turów (29)
nie można było przewidzieć (9350)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8227)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (403)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (367)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4364)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2606)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (21)
v ca 538/08 (9)
1980/10 (7)
auskunft (2)
wartość zrealizowanej części (4461)
art. 29 ust.3 (16814)
wadium lider konsorcjum (577)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10048)
"forma uzupełnianych dokumentów" (11)
gwarancja wadialna wadliwa (330)
referencje wystawione samemu sobie (1132)
wykaz (8425)
art. 189 ust. 6 (5477)
wadliwa gwarancja (1437)
pomoc prawna (6678)
plan zamówień publicznych (1991)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3274)
art. 91 ust. 5 (7203)
udostępnienie koncesji (221)
art.36a (108)
wyższa stawka podatku vat (691)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1843)
kio 2390/13 (3)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
obejście prawa (789)
2191/10 (9)
art. 86 ust. 2 (2191)
"oświadczenie własne" (266)
"art. 7 ust. 3" (1852)
1501/14 (9)
vi ga 79/07 (3)
"dostawa paliwa" (45)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1768)
671/08 (31)
in house (133)
równowaga stron (376)
referencje należyte wykonanie (2982)
sposób wykorzystania zasobów (1527)
pochodzenie (4370)
26 ust. 2a (2184)
zamówienie dodatkowe (13145)
rażąco niska cena nierealistyczna (735)
v ca 1412/07 (6)
autoryzowany przedstawiciel (318)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (39)
brak terminu realizacji w ofercie (12000)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1570)
kio 2734/14 (13)
kio_346_15 (10)
referencje wystawione podwykonawcy (622)
"oferta wariantowa" (366)
usługi hotelarskie (52)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (377)
art. 22 ust. 3 (17318)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
"sposób obliczenia ceny " (1589)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1788)
obowiązek wizji lokalnej (371)
xii ga 362/08 (5)
v ga 87/11 (2)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1275)
867/10 (8)
kio/uzp 391/09 (5)
kio_254_11 (5)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (993)
ii_ca_1285_12 (57)
podmiot prawa publicznego (9049)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1899)
ujemna cena (245)
vii ga 44/05 (3)
"generalny wykonawca " (386)
pit osoba fizyczna (31)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (554)
doświadczenie komplementariusza (72)
kio 1050/12 (5)
"niemożność porównania ofert" (18)
naruszenie art. 38 ust. 2 (4871)
uzupełniony dokument data (2704)
kio_uzp_254_08 (19)
bład w obliczeniu ceny (2381)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1452)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (612)
zabezpieczenie (4847)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
kio_457_11 (5)
swoboda umów (1477)
brak podpisu na formularzu (1056)
dzielenie przez zero (608)
siwz (18742)
interwenient uboczny (122)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (7734)
zmiana wzoru umowy (4278)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1740)
kio/kd 24/15 (7)
autoryzowan (621)
dokumenty nie wymagane (16667)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (2851)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
art. 26 ust. 2b (2241)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (380)
"obiekt kubaturowy " (157)
iv ca 690/08 (1)
kio/uzp 624/08 (11)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4564)
kio/uzp 238/10 (3)
zintegrowany system informatyczny (571)
163/08 (16)
uzp/zo/0-9/06 (4)
irlandii (139)
poprawienie omyłek (2821)
35/12 (23)
za wysokie kary umowne (327)
art. 30 ust. 4 (14163)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (185)
2200/12 (4)
wyjaśnienia oferty (14257)
warunki przedmiotowe (16062)
"prezentacja próbki" (45)
vi_ga_192_10 (22)
iii ca 1019/06 (15)
suma cen ryczałtowych (465)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
"sumowanie doświadczenia" (38)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (60)
produkt równoważny (1617)
kio/uzp 1077/08 (10)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1013)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3043)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
kryterium parametry techniczne (2849)
ustalenie wartości zamówienia (14414)
738/13 (4)
art. 179 (9341)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (363)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (692)
powtÓrzenie czynnoŚci (11124)
x ga 110/09/za (4)
nakazuje unieważnienie postępowania (11431)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (868)
kio/1756/10 (15)
nowelizacja (2008)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
utajnienie próbki (46)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
"xix ga 461/12" (14)
kio/uzp 758/10 (2)
konsorcjum a koncesja (238)
niekaralności (766)
kio_uzp_184_10 (10)
prace zamienne (865)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2657)
"jawność umów" (42)
warunki zmiany umowy (9514)
vii ca 587/09 (1)
i ca 251/07 (2)
camco (18)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (165)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (91)
art. 34 (4054)
jednostronna zmiana umowy (1021)
opłacenie polisy (506)
ochrona praw wyłącznych (7263)
referencje (3839)
referencje bez daty (1958)
art.186 ust.2 (3579)
dostawa leasing (215)
kio 1437/10 (6)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (25281)
kio 2115/12 (8)
2775/13 (4)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
67 ust. 1 pkt 1 (3087)
urssaf (7)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (141)
198d (15)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
przejęcie długu (28)
wydruk z rachunku bankowego (246)
ciężar udowodnienia (2588)
unieważnienie postępowania interes publiczny (9688)
informacje (17339)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7211)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (187)
ii ca 231/06 (1)
ii ca 950/11 (1)
"przedmiot oferty" (865)
2014 (5874)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5604)
brak dowodu opłaty polisy (181)
możliwość zmiany umowy (8950)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
423/11 (9)
xix ga 514/08 (2)
973/13 (5)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
kio/uzp 267/10 (6)
kio 2057/11 (2)
umowa zlecenie (2508)
interes prawny (12089)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1344)
ii ca 404/09 (9)
kryterium koszty eksploatacji (1207)
faktura należyte wykonanie umowy (1523)
it.expert (144)
monistyczny (8)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1388)
zakład opieki zdrowotnej (1469)
termin niezwłocznie (1913)
rażąca strata (165)
"iv ca 683/12" (95)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (146)
kio_2537_11 (13)
rozkład ciężaru dowodu (492)
vi ca 464/05 (75)
poświadczenie bezpieczeństwa (578)
brak projektu wykonawczego (2200)
kio 254/11 (5)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2078)
polisa podlimity (17)
xii ga 314/11 (50)
gwarancja wadialna po terminie (737)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
przed notariuszem (480)
v csk 444/06 (31)
brak wpłaty wadium (1069)
wadium w kilku formach (392)
688/11 (2)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
unieważnienie (15538)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2656)
"zmiana podmiotowa" (53)
art. 94 ust. 2 (2261)
oprogramowanie (2641)
x ga 46/12 (10)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
x ga 442/10 (1)
ponowne uzupełnienie (5473)
rażąco niska cena ryczałtowe (608)
cena jednostkowa ujemna (94)
oferta nie zabezpieczona wadium (1461)
rażąco niska cena 1 grosz (2289)
polisa światowa (13)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (16936)
słowacja (48)
powszechnie dostępne (2370)
prowizja (149)
1007/13 (27)
iv ca 140/08 (23)
częściowe uwzględnienie (3701)
ograniczenie terytorialne (922)
kio/uzp 663/09 (16)
art 46 ust 4a (897)
dwie ceny w formularzu oferty (3523)
kio/ku 83/10 (23)
z referencji nie musi wynikać (2484)
"86 ust. 4" (305)
dodatkowe (13429)
punkty serwisowe (721)
ix ca 542/08 (2)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (104)
"deklaracja zgodności" (800)
art.26ust.2b (1490)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (279)
oświadczenie o akceptacji siwz (1134)
opłacona polisa (506)
art. 17 ust. 3 (12874)
"146 ust. 6" (220)
1646/10 (4)
465/11 (66)
inne omyłki (3586)
"brak interesu" (876)
"złożenie oferty po terminie" (23)
protokół odbioru robót (1698)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2474)
cena jednostkowa rażąco niska (1074)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (12974)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8120)
"istotna zmiana umowy" (63)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
kio 400/14 (6)
kio 600/12 (17)
criminal (26)
art. 46 ust. 1 (4106)
"referencje konsorcjum" (34)
art. 51 ust. 2 (3333)
uwzględnia opozycję (707)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (165)
"art. 6" (2761)
data referencji (2532)
uzupełnienie krs (1060)
przedwczesny (1523)
"brak pozycji" (97)
rental rights (11)
odtajnienie dokumentów (796)
2234/12 (5)
art.67 ust.1 pkt 5 (1013)
art. 32 ust. 5 (4952)
2014/24/ue (85)
wpis (25824)
kio 2220/10 (13)
bezpodstawne wykluczenie (3989)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (562)
równoważnych (3065)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (951)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3235)
2407/13 (5)
dysponowanie osobami (6174)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (395)
na korzyść wykonawcy (3741)
"89 ust. 1 pkt 5" (1946)
i ca 215/10 (2)
wyciąg bankowy (256)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
wydruk strony internetowej (1295)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (158)
warunek dysponowania osobami (4724)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (292)
błędne kryteria oceny ofert (4042)
kodeks spółek handlowych (1029)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (870)
przedłużenie związania ofertą (2010)
studia podyplomowe (44)
szczepionki (55)
pierwotne warunki zamówienia (4452)
aneksowanie umowy (36)
odwrócony vat (50)
xix ga 158/07 (4)
0,00 złotych (296)
skrócenie terminu realizacji (687)
2396/10 (2)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11646)
1807/12 (7)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1725)
zmiana treści oferty (12629)
remondis (219)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (297)
ii ca 693/5 (21)
"art. 87 ust. 1" (3950)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3118)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1478)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1145)
poświadczenie nieprawdy (326)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1000)
dublowanie doświadczenia (94)
art 26 ust 3 pzp (11021)
umowne prawo odstąpienia (893)
1389/13 (2)
art. 142 ust. 2 (1464)
"ubezpieczenie mienia" (25)
zabezpieczenie roszczenia (936)
254/11 (5)
notarialne potwierdzenie podpisu (265)
ii ca 337/11 (1)
i.1. ca 351/06 (1)
142 ust. 3 (1440)
inżynieria cenowa (125)
oferta wariantowa (482)
1432/10 (7)
kio_1152_12 (7)
112 kc (397)
krótki termin realizacji (1420)
kio/kd 50/10 (6)
x ga 60/08 (3)
zakazany podział zamówienia na części (242)
pwpw (36)
107/14 (7)
powołanie biegłego (608)
kio_445_12 (5)
24 ust 2 pkt 1 (16317)
równe traktowanie (11566)
"oferta wstępna" (255)
zp-11 (65)
kryteria oceny ofert metodologia (400)
naruszenie konkurencji (12904)
ryczałt kosztorys ofertowy (254)
kio_1207_12 (8)
art. 185 ust. 6 (3657)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3872)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
cena oferty w euro (1853)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (141)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (475)
"zasada koncentracji" (225)
res iudicata (43)
usługa kolokacji (26)
odwołanie (28223)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
cena brutto (4717)
ix ga 128/13 (6)
kio/kd 19/10 (18)
pbg (104)
iii ca 833/04 (4)
definicja modernizacji (654)
kio/uzp 37/10 (28)
kio 54/15 (7)
zarzut przedwczesny (1472)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8089)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (692)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (138)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
v ca 1281/12 (3)
"certyfikat równoważny" (46)
"wiedzy i doświadczenia" (4536)
93 ust. 1a (1207)
iso 14001 (74)
art. 17 ust.2 (11470)
wadium w obcej walucie (16)
bgk (27)
naruszenie art. 91 (7230)
96 (2736)
"przejęcie pracowników" (18)
badania kliniczne (586)
953/13 (26)
sukcesja uniwersalna (43)
135/10 (6)
bettman (1251)
art. 297 (431)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (213)
uwzględnił odwołanie (22411)
kio 1243/11 (13)
2635/12 (4)
kio 350/11 (11)
373/12 (11)
naruszenie art. 87 (7524)
kio 2212/10 (6)
prokurent (695)
685/12 (7)
"spółka celowa" (28)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1570)
ii ca 220/11 (3)
kio/uzp 255/08 (16)
uzupełnienie fax (1710)
czyny nieuczciwej konkurencji (1643)
"192 ust. 3 pkt 2" (45)
kio 1483/13 (3)
997/12 (4)
naruszenie zasady równego traktowania (10544)
openoffice (16)
"uzupełnienie tłumaczenia" (26)
379/14 (4)
instalacja solarna (100)
art. 38 ust 4a (662)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
kio 1562/11 (52)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (215)
kio 430/14 (6)
iv ca 648/07 (1)
kio 90/11 (38)
harmonogram wykonania robót (1052)
przejęcie pracowników (139)
wykaz wykonanych (7813)
"xii ga 117/09" (8)
należyte wykonanie kary umowne (740)
żądanie oświadczenia producenta (3394)
"art. 36b ust. 2" (24)
ii ca 570/04 (7)
iv ca 29/10 (40)
kio 2687/10 (4)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
rażąco niska cena dostawy (983)
"art. 140 ust. 3" (67)
kio_kd_42_10 (3)
brak w ofercie kosztorysu (2656)
i ckn 1159/00 (72)
kredyt kupiecki (19)
niekompatybilność techniczna (59)
iii czp 68/06 (13)
wyciąg z banku (180)
usługi sprzątania (962)
odwołanie na czynność wezwania (9921)
kio_1525_11 (12)
kio/1765/10 (5)
niezgodny z siwz (17918)
xix ga 471/08 (2)
"iv ca 142/11" (19)
kio/31/11 (5)
prototyp (132)
476/12 (4)
niemożliwa do usunięcia wada (536)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (3)
upływ terminu wykonania zamówienia (6938)
1138/11 (4)
kio 385/15 (2)
wybór oferty termin związania ofertą (9844)
1372/11 (2)
"93 ust. 1 pkt 6" (215)
poprawienie ceny jednostkowej (1211)
kio 1027/10 (4)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
oddział przedsiębiorcy (876)
"art. 38 ust. 6" (224)
i ca 302/11 (1)
system pobierania krwi + zamknięty (36)
"zmiana ogłoszenia" (683)
24 ust. 2 pkt 5 (15665)
kryteria mierzalne (167)
"wskaźnik płynności finansowej" (33)
kompatybilny (480)
wymóg dyplomu (108)
polisa od podmiotu trzeciego (392)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1008)
74/05 (337)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (381)
kio 791/11 (9)
c_465_11 (53)
zmiana wysokości wadium (1449)
"192 ust. 2" (2657)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
36b (73)
nadzór autorski z wolnej reki (106)
ceidg po terminie (94)
odmówił podpisania umowy (1346)
pełnomocnictwo 104 kc (244)
kio 537/14 (3)
iii czp 147/08 (11)
doświadczenie wykonawcy (8805)
"24 ust. 2 pkt 1" (221)
art. 13 (17767)
"termin realizacji zamówienia" (886)
żądał dokumentów (10758)
563/09 (5)
wysokość wadium (2328)
bull (126)
12a (624)
"zbycie przedsiębiorstwa" (35)
vi ca 628/05 (13)
bony towarowe (24)
brak podstawy dysponowania osobami (4378)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
spam (6)
uzupełnienie wykazu osób (3471)
kio 964/12 (3)
jednokrotne wzywanie (532)
zastępstwo inwestycyjne (367)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5978)
zmiana siwz (11190)
różny vat w ofertach (1666)
nabycie przedsiębiorstwa (1114)
"wyroki kio" (11801)
vi ga 79/09 (3)
kio_974_13 (3)
kio 2307/10 (29)
zamówienie uzupełniające (3951)
zamówienia podobne (8509)
kio 425/12 (12)
ii ca 82/12 (1)
polisa pkd (81)
1804/13 (7)
779/13 (4)
xix ga 104/07 (3)
"oferta stanowi całość" (5)
pełnomocnictwo zamawiającego (4282)
dozorbud (153)
istotne zmiany postanowień umowy (7583)
kio 2931/13 (3)
1804/09 (10)
polisa konsorcjum (565)
zasady równego traktowania (10674)
art. 192 ust. 7 (11645)
zarzut okoliczności faktyczne (11982)
kryteria jakościowe (1166)
836/11 (9)
530/09 (3)
kio 1183/13 (3)
kio 873/12 (5)
ubezpieczenie mienia (350)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
xxiii ga 1041/15 (10)
1002/13 (3)
1016/12 (31)
ii ca 1063/05 (15)
ii ca 788/09 (1)
kio_366_13 (7)
ograniczenie zasady swobody umów (1353)
spółka cywilna urząd skarbowy (406)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
29 ust. 2 (28737)
38 ust. 1 (5202)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (11039)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10874)
kio 1375/11 (4)
kio/uzp 353/08 (9)
100 lat gwarancji (1286)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1694)
ii ca 1950/05 (2)
1236/11 (3)
kio 2679/10 (4)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (12503)
"lub równoważne" (1035)
ix ca 297/10 (1)
2480/13 (3)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1192)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2378)
192 ust 7 (11645)
zoz (508)
ilość zamówienia (7987)
nieproporcjonalny (1611)
warunek udziału w postępowaniu (11742)
rażąco niska cena dowody (1900)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
vat 0 (1925)
certyfikaty meble (77)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
kio/uzp 217/10 (9)
dokumenty niewymagane w siwz (13362)
nie odczytano ceny oferty (755)
upadłość wykonawcy (479)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
art. 144 istotna zmiana umowy (803)
89 ust. 1 pkt 8 (11100)
wartość szacunkowa (4832)
oferta złożona po terminie (21687)
zakaz podwykonawstwa ochrona (233)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (373)
kio 467/12 (7)
i ca 533/09 (4)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12871)
notariusz (507)
identyfikacja podpisu (383)
szacowanie (1336)
zakres dokumentacji projektowej (3140)
jedna usługa dwie umowy (3239)
pełnomocnictwo dla lidera (1103)
"art. 36a" (108)
atest pzh (99)
rażąco niskiej ceny (2497)
oddział spółki (1827)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4151)
"tłumaczenie przysięgłe" (442)
"art. 6 ust. 2" (94)
podpis podwykonawca (507)
referencje konsorcjum (1880)
rada administracyjna (3184)
logo producenta (129)
referencja nie musi potwierdzać (1788)
vi ca 6/05 (6)
niemiecki krk (32)
informacja z banku wydruk (224)
140/13 (4)
x ga 569/11 (3)
sucg (4)
minimalny zakres umowy (3856)
zmiana terminu realizacji (9944)
odrzucenie (20163)
kredyt odnawialny (27)
wezwanie do uzupełnienia (6925)
vi gz 51/06 (2)
dzielenie (970)
c-220/05 (32)
opcje (835)
art. 42 ust. 1 (4288)
rabat (448)
spis kosztów) (768)
brak podziału zamówienia na części (2049)
brak podpisu na oświadczeniu (2371)
v ca 901/08 (3)
kio_540_13 (6)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1570)
c-24/91 (13)
wadliwe pełnomocnictwo (1549)
kio 2295/12 (9)
oświadczenie o braku podstaw (14005)
telekomunikacyjne (939)
kio 1089/10 (2)
fart (40)
art 180 ust 5 (5489)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (103)
dokumenty podmiotu trzeciego (3984)
"polisa oc" (433)
"budynek użyteczności publicznej" (238)
"utajnienie rozprawy" (4)
pzu pomoc (49)
"67 ust. 1 pkt 7" (18)
247/15 (9)
"minimalne wynagrodzenie" (426)
art. 36b (73)
pojęcie zarzutu (3225)
kio_2046_14 (10)
kio 1151/11 (9)
autoryzowany partner producenta (130)
2492/11 (5)
wyjaśnienie dokumentów (12425)
dokumenty uzupełnione faksem (938)
kio/uzp 59/10 (15)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (166)
partner dariusz apelski (9)
"art. 150 ust. 3" (13)
"nie otwarto wszystkich ofert" (12)
szkodowość (5)
"art. 36 a" (108)
"przystąpienie do odwołania" (237)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (19)
preferowanie wykonawcy (1176)
cena jednostkowa 0 zł (1783)
istotna zmiana okoliczności (10324)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (2943)
kio 77/14 (16)
ix ga 258/10 (1)
kio/uzp 741/09 (6)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (942)
"koncepcja architektoniczna" (55)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (713)
alstom (87)
kio 1654/11 (5)
uzupełnianie referencji (1074)
138 c ust. 1 pkt 1 (871)
"norma emisji spalin" (46)
2637/11 (2)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2120)
poniżej kosztów (4188)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
24 ust. 1 pkt 2 (16317)
ubezpieczenie rażąco niska cena (513)
kio/uzp/978/08 (6)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2374)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (640)
usługi transgraniczne (107)
brak wskazania producenta (3093)
"ii ca 693/05" (75)
art. 182 ust. 6 (2609)
wojskowy instytut medyczny (67)
prowadzisz (26277)
xix ga 128/08 (96)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
dzielenie zamówienia na części (842)
x ga 59/08/za (1)
"uzupełnienie treści oferty" (239)
art. 180 ust. 7 (5694)
kierownik budowy a kierownik robót (1119)
uprawnienia budowlane (4498)
iii_ca_262_05 (7)
zmiana umowy konsorcjum (3505)
"dodatni wynik finansowy" (45)
ix ca 541/09 (2)
art. 140 ust. 1 (1430)
zus hiszpański (7)
kio 98/13 (12)
"w ramach jednej umowy" (153)
prokurent krk (50)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2290)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3291)
kryterium rabat (306)
tomograf (245)
błąd w formularzu ofertowym (2016)
przetwarzanie odpadów (314)
1157/12 (5)
zamawiający nie może domniemywać (1078)
ii ca 641/07 (3)
niezaskarżenie wezwania (2704)
1106/11 (13)
kio_uzp_1514_09 (6)
"ograniczenie terytorialne" (26)
roboczogodzina (549)
zmiana producenta (3780)
unix (54)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (122)
oferta wariantowa dostawa (301)
wybór oferty po upływie terminu związania (4681)
open source (64)
v ca 570/08 (10)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (424)
poprawa stawki vat (316)
166/13 (12)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2216)
v ga 61/10 (5)
kio 1620/11 (21)
poprawa kosztorysu (530)
"odtajnienie oferty" (212)
działalność nie ujawnioną w krs (554)
1071/11 (7)
ii ca 279/08 (1)
kio_1455_10 (4)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1096)
korea (43)
krk po terminie (547)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (83)
kio_1122_10 (5)
cezar (75)
oględziny (315)
niewyuczone (19)
wasko (570)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (16157)
rażąco niska cena koszty osobowe (493)
"nie figuruje" (606)
alstal (51)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2793)
umowy wieloletnie (694)
mebli (360)
jawność protokołu (846)
"186 ust. 2" (2475)
kio 49/14 (14)
"urząd dozoru technicznego" (63)
wycofanie zwrot oferty (890)
odbiór odpadów (896)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (5707)
i cz 103/07 (1)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (925)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5561)
brak dowodu wniesienia wadium (1368)
philips (225)
kd 58/10 (9)
898/09 (4)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (342)
"licencja niewyłączna" (17)
zmiana ilości w kosztorysie (1376)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10563)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
za pośrednictwem banku (1682)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1227)
2756/10 (5)
omyłka pisarska (1685)
93 ust. 1 pkt 6 (5648)
1502/14 (5)
1199/12 (9)
rażąco niska cena usługi informatyczne (281)
rfid (42)
zwolnienie podmiotowe (308)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
język polski (2477)
art 26 ust. 2b (2241)
v ca 484/04 (2)
"art. 170 ust. 4" (10)
kio 907/14 (3)
protokół odbioru jako dowód (1863)
kio_2710_10 (8)
korekty finansowe (1213)
okres gwarancji (3344)
brak formularza ofertowego (3871)
podział (2772)
wadium na niepełny okres (970)
uzupełnienie harmonogramu (799)
uzupełnianie dokumentów (3614)
"podpis elektroniczny" (913)
niemiec (707)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2066)
kio 2436/11 (2)
komputer (1084)
świadczeń okresowych (1210)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (705)
ii ca 693/05 (76)
"produkt równoważny" (421)
uzupełnienie nazwy producenta (1420)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7734)
kio 897/15 (7)
"odtajnienie dokumentów" (218)
zmowy przetargowej (190)
kio 509/12 (5)
viii ga 248/09 (3)
586/08 (2)
dyscyplina finansów publicznych (1736)
zamówienia dodatkowe ryczałt (382)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
"art. 29 ust. 1" (2316)
wadium gwarancja konsorcjum (721)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (39)
1275/12 (7)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
stosuje się odpowiednio (7880)
krs po terminie (2130)
"przed notariuszem" (342)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1394)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1367)
fidic lub równoważne (124)
x ga 223/07 (7)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (976)
ramowa (737)
art. 51 (3346)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (546)
skarga do sądu (28377)
kanada (42)
zawiera rażąco niską cenę (2426)
111 kc (597)
powiązania rodzinne (46)
rebus sic stantibus (24)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11372)
informacja banku forma (842)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
uzupełnienie formularza cenowego (1181)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (757)
kio_2931_13 (3)
1314/13 (4)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (488)
art. 30 (15185)
udostępnienie zdolności finansowej (1130)
917/10 (11)
1201/12 (9)
kio 345/09 (9)
zezwolenie konsorcjum (527)
90 ust. 2 (8133)
metodą kalkulacji szczegółowej (755)
dostawa artykułów spożywczych (91)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (768)
ii ca 797/09 (5)
niskie ceny jednostkowe (1172)
kio_1983_11 (4)
"złożenie dwóch ofert" (331)
art. 26 (15325)
proporcjonalny warunek (1307)
zwiększenie konkurencyjności (544)
kio_514_11 (5)
kio_806_11 (7)
kio 2744 (14)
małżeństwo (21)
182 ust. 1 (3093)
podpis elektroniczny (1454)
referencje oświadczenie woli (1001)
wnosi o unieważnienie postępowania (9231)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
kio_1467_11 (8)
282/09 (18)
"oświadczenie przed notariuszem" (106)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1127)
kio 703/09 (22)
1579/13 (3)
c-26/03 (61)
pełnomocnictwo oryginał (1304)
v ca 422/06 (1)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1894)
działalność twórcza (142)
dostawa sprzętu medycznego (967)
zwiększenie wynagrodzenia (2072)
2785/10 (7)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2386)
"art. 26 ust. 2" (2108)
komenda główna policji (327)
"utracił interes" (87)
1693/11 (14)
16/98 (32)
iso 27001 (46)
wykładnia językowa siwz (630)
referencje sam sobie (1792)
odrzuca odwołanie (19380)
grontmij (173)
alplast (32)
interes w uzyskaniu zamówienia (10958)
koncesja konsorcjum (238)
uzupełnienie krk po terminie (376)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1874)
błąd formalny (2476)
nie dołączył kosztorysu (1195)
kio 476/12 (4)
kio_2398_11 (6)
nieprawidłowy numer katalogowy (490)
tryb postępowania (23048)
faktury (3232)
protokół z postępowania (7624)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (488)
c-465/11 (53)
kio_1193_13 (7)
błędna stawka vat (1217)
szwedzkie (99)
usługi turystyczne vat (44)
148/15 (13)
"poprawienie omyłek" (1400)
harmonogram rzeczowo - finansowy (664)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (5591)
kio_2103_11 (3)
327/14 (11)
ii crn 913/97 (39)
zmiana podwykonawcy (1891)
vii ga 163/09 za (10)
odbiór robót (2887)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
"dostawa samochodów" (86)
"kio/uzp 163/09" (10)
nadmierna kara umowna (280)
art. 101 (1535)
kio 318/12 (8)
nie otwarto likwidacji austria (21)
roboty tożsame (2208)
2862/13 (6)
zwrot próbek (480)
netline (37)
uzp/zo/0-46/06 (9)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
zamierza przeznaczyć (2644)
wezwanie do uzupełnienia próbek (437)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3095)
kio/1245/10 (12)
1244/10 (3)
kio_1582_11 (5)
c-337/98 (26)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (219)
c-513/99 (27)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (2688)
art. 8 (22241)
częściowe uwzględnienie odwołania (3328)
csk 366/06 (5)
uzupełnienie po czasie (4140)
185 ust. 3 (4089)
"przedmiar robót" (1718)
utajnienie wykazu usług (501)
gugik (28)
gospodarzem postępowania (220)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (136)
zakres równoważności (975)
"naruszył obowiązki zawodowe" (35)
kio 2223/11 (17)
994/14 (2)
x ga 92/11 (6)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (191)
dokonuje czynności zaniechanej (7596)
art. 5a (1033)
wykluczenie (14069)
forma zobowiązania (3994)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (70)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (474)
nie leży w interesie (1374)
"utajnienie wykazu usług" (21)
xii ga 315/11 (32)
kio 836/11 (9)
xix ga 581/06 (7)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1742)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (14681)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7287)
formy porozumiewania się (256)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (10563)
kio/uzp 1408/10 (7)
ii ca 397/13 (5)
nie złożył pełnomocnictwa (4214)
"protokół konieczności" (147)
kio 623/12 (6)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3581)
sikorska (1006)
pełnomocnictwo w oryginale (1304)
kio 715/14 (22)
858/12 (6)
v ca 2214/06 (99)
576/09 (4)
kio 630/10 (2)
laptop (139)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (216)
zbyt krótki termin realizacji (603)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3752)
kio_953_13 (22)
art.142 (626)
arcadis (48)
dysponowanie sprzętem (2611)
brytyjski krk (14)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1693)
mainframe (51)
porównywalność ofert (487)
kio 2498/14 (5)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
x ga 255/09/za (2)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (652)
poświadczanie za zgodność (728)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (75)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (644)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6535)
1265/09 (5)
inwentaryzacja (450)
referencje wystawia (2151)
art. 23 ust. 3 (12675)
kopia aneksu (265)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (444)
wskazanie konkretnej daty (3942)
xix ga 91/07 (5)
ii ca 199/10 (3)
tajemnica wykaz osób (901)
"prawo opcji " (90)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
kio_uzp_33_07 (29)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (425)
kio 2791/11 (2)
6a pzp (560)
339/12 (7)
kio/ku 108/10 (13)
rażąco niska cena 2013 (1192)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (204)
xix_ga_461_12 (14)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
"negatywnych konsekwencji" (1292)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1129)
zmiana terminu realizacji zamówienia (9706)
1348/13 (7)
pełnomocnictwo prokura (105)
752/11 (11)
dokumenty po terminie składania ofert (9793)
kio/uzp 352/09 (11)
1221/09 (9)
wolna ręka (1647)
wykazanie równoważności (807)
46 ust. 4 a (4004)
iii czp 109/05 (66)
dokumenty uzupełnione po terminie (4196)
utajnienie części odwołania (772)
xii ga 420/09 (62)
polisa podmiotu trzeciego (392)
oferty wariantowe (482)
uniewaznienie umowy (10059)
cena jednostkowa 0 (1798)
za zgodność z oryginałem (3276)
1975/14 (2)
"biuletyn nr 2" (6)
art.144 ust.1 (562)
błędy zamawiającego (6080)
zaproszenie do składania ofert (2227)
904/10 (5)
grupa kapitałowa (717)
rachunek zysków i strat (490)
ii ca 2194/05 (109)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2061)
zamówienie podstawowe (7570)
2462/12 (2)
stadion we wrocławiu (62)
kio/kd 106/10 (6)
podkryteria cenowe (57)
pozwolenie radiowe (138)
186 ust. 2 (4288)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (70)
poprawa ceny jednostkowej (583)
art. 38 ust. 4 (5050)
loco (78)
v ga 1/12 (275)
ratownik (59)
v_ca_2015_12 (7)
intercity (96)
grafolog (10)
subiektywne kryteria (911)
"art. 32 ust. 4" (152)
kio/uzp 236/08 (17)
krk zakres (531)
629/13 (7)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (427)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (180)
moment zakończenia postępowania (1868)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1117)
1063/14 (4)
art 67 ust 1 (3135)
zamówienia do 14 000 euro (1660)
błąd w siwz (5112)
v gaz 21/08 (9)
ii ca 836/09 (1)
krs aktualny (1006)
kio_1840_12 (7)
292/13 (10)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4306)
kio 556/12 (27)
kio 2975/13 (7)
xxiii ga (225)
"interes publiczny" (1123)
xix ga 235/11 (4)
najem lokalu (29)
dokumenty po terminie (18048)
art. 15 ust. 2 (21427)
kio 61/14 (6)
186 ust.2 (3983)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (243)
próbka kryterium (564)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
przynależności do grupy (274)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
ii ca 689/04 (6)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2343)
art.93 ust.1 pkt.7 (2457)
2765/10 (2)
konsorcjum koncesja (238)
przedłużenie ważności wadium (620)
oferta częściowa (3642)
technologia radiowa (164)
przedłużenie umowy (2117)
pojemniki (447)
zbyt wysokie warunki (860)
wadium w częściach konsorcjum (575)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
ix ga 83/09 (3)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
wniesienie wadium (2494)
sztuki budowlanej (1465)
oferta niezgodna z treścią siwz (16356)
956/12 (9)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (736)
domniemanie rażąco niskiej ceny (633)
brak kodów źródłowych (244)
małżonków (32)
umowa po terminie związania ofertą (9141)
1729/09 (2)
opozycja (726)
183/11 (25)
108/15 (13)
orzeczenie (8158)
92 ust. 1 pkt 2 (3518)
dostawa bonów (67)
wadliwe wadium (814)
siemens ag (93)
kognicja izby (505)
kio_ku_54_11 (4)
obroty na rachunku bieżącym (272)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (12795)
obsługa bankowa (728)
1730/11 (12)
stręciwilk (1026)
v ca 2739/11 (10)
subiektywna ocena (1280)
38/11 (48)
istotne zmiany umowy (9164)
oczywista omyłka pisarska (1511)
koszty postępowania odwoławczego (21915)
v gaz 94/09 (2)
koszty reprezentacji (2252)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (507)
uzupełnienie krk (379)
xix ga 520/06 (5)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11550)
polkomtel (117)
omyłki (3957)
"v ga 122/10" (53)
zaokrąglenie (350)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1930)
xix ga 213/08 (1)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1738)
kio_1469_10 (16)
informacja o wynikach postępowania (15781)
cena 0 złotych (5619)
art. 85 ust. 2 (3055)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (16533)
kio 1164/11 (6)
iv_ca_831_10 (10)
projekt budowlany (5090)
ubezpieczenie konsorcjum (1199)
oferta sensu stricto (133)
biegła znajomość języka polskiego (41)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (27)
360/13 (3)
zmiana wartości umowy (7719)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (130)
1674/14 (4)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9148)
kio/uzp 941/08 (2)
kio 307/13 (4)
dostawca a podwykonawca (510)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9393)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7852)
kio/uzp 421/12 (12)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (220)
realne udostępnienie zasobów (860)
kio 3/11 (255)
iv ca 1322/11 (1)
treść referencji (3666)
36a ust. 3 (186)
gwarancja wadialna konsorcjum (425)
podstawy wykluczenia (9300)
1149/08 (6)
instytucje_prawa_publicznego (64)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (101)
189 ust. 2 pkt 4 (5728)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (897)
kio 2964/13 (3)
telekomunikacja polska (467)
wstępne ogłoszenie informacyjne (349)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (278)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1213)
889/13 (2)
"kio/uzp 19/09" (25)
xix ga 91/07 (5)
"pkp plk" (128)
kio_661_12 (5)
unieważnia umowę (3424)
"wiedza i doświadczenie" (1150)
"in house" (133)
bez udziału podwykonawców (2145)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
kio_624_10 (5)
"sposób obliczenia ceny" (1589)
polisa ubezpieczeniowa (847)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1187)
zakres świadczenia (11723)
art 32 (5191)
ii ca 577/06 (7)
kio 2242/12 (2)
kio 2864/13 (3)
1965/15 (2)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
osobiste wykonanie (1271)
udział w realizacji zamówienia (13565)
x ga 25/08/za (2)
kio_2770_13 (4)
związanie wyrokiem (12138)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
vat zmiana umowy (2160)
v ga 122/10 (57)
kio/kd 25/12 (12)
art.75 (172)
kio 2276/12 (4)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (5564)
przekształcenie wykonawcy (338)
xix ga 34/07 (5)
694/13 (10)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (13956)
"niezgodność treści oferty z siwz" (528)
1070/11 (5)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (111)
protokół zdawczo-odbiorczy (141)
"26 ust. 2a" (477)
1138 (52)
art.24 ust.2 pkt 3 (9196)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6229)
brak podpisu na formularzu oferty (1044)
xii ga 340/09 (9)
"zwrot oryginału gwarancji" (15)
"interes w przystąpieniu" (169)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (277)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1972)
kio_1498_10 (4)
oświadczenie o zgodności z siwz (6039)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (368)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
115 k.c. (228)
ezt (91)
2216/13 (10)
negocjacje bez ogłoszenia (2467)
niezasadne wezwanie (6068)
xii ga 424/11 (5)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
podwykonawców (2778)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (148)
mace (10)
wynagrodzenie kosztorysowe (1249)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1445)
specyfika przedmiotu zamówienia (2375)
"grupy kapitałowej" (620)
"disclosure scotland" (14)
art. 86 ust. 3 (2174)
wyjaśnienie treści siwz (11379)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
ryzyko (2205)
art.12a (229)
"związanie ofertą" (1353)
faktura jako referencja (643)
x_ga_332_09 (6)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (6960)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (418)
44/15 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1042)
26 ust. 2b (2241)
802/15 (2)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1372)
684/12 (8)
iii czp 16/93 (27)
kio_uzp_86_08 (3)
podmiotowe kryterium oceny (1860)
2031/12 (7)
oferta nie odpowiada treści siwz (10692)
uzasadnione przyczyny (3781)
kio 2932/13 (8)
x ga 146/08 (2)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3251)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1495)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2177)
art. 22 ust. 4 (16617)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1145)
uzupełnienie dokumentów faxem (359)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (163)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6972)
art. 183 ust. 2 pzp (1440)
79/13 (46)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1934)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1800)
ogłoszenie o zamówieniu (17211)
iso 9001:2008 (78)
404/14 (8)
własne referencje (2270)
2942/12 (6)
kio 1737/11 (4)
fordewind (9)
rażąco niska cena jednostkowa (1074)
protokół odbioru częściowego (801)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
związanie ofertą (12333)
887/12 (4)
niepełnosprawne (449)
v ca 2344/03 (5)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (12354)
1295/10 (15)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4492)
art. 171 ust. 4 (1534)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1729)
uzupełnienie opisu technicznego (3974)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1420)
pojęcie dostawy (1947)
czeskie krk (12)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (314)
dystrybucja energii elektrycznej (125)
1457/11 (7)
kio_457_12 (21)
podstawa dysponowania osobami (4624)
art. 26 ust.2b (1524)
ge (331)
polisa oc (631)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
art. 26 ust. 2c (409)
kurs walut (170)
art. 110 pzp (1291)
ii ca 796/14 (3)
art. 29 ust 3 (27327)
zmiana produktu (3629)
pkd (175)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (104)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (121)
hl7 (35)
rebus (34)
kio 327/14 (8)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (307)
kody cpv (375)
będzie dysponował (8328)
zasada uczciwej konkurencji (11158)
zamówienia tożsame (4240)
x ga 196/10/za (1)
iii ca 418/09 (11)
"łączenie zamówień" (21)
v ca 2307/09 (3)
wyjaśnienia wykonawcy (14495)
częściowe odrzucenie odwołania (2835)
tożsamość podmiotowa (358)
kio 2189/10 (14)
v ca 421/07 (17)
zatrudnienie a dysponowanie (1427)
zmiana podstawy wyceny (2017)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
2379/11 (3)
"art. 26 ust. 2c" (63)
508/10 (5)
termin zakończenia robót budowlanych (2602)
odpowiedzialność konsorcjum (2464)
ca 489/06 (41)
integracji (780)
krk dla komplementariusza (33)
konkurs architektoniczny (95)
vi ga 51/06 (6)
rażaco niska cena dowody (1900)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1246)
krk od prokurenta (50)
c-337/06 (20)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (632)
art 5 ust 1a (3983)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10583)
iv ca 1176/09 (11)
brak pozycji kosztorys (2051)
generyczne (23)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (145)
naruszenie art. 87 ust. 1 (7517)
krk szwecji (10)
comesa (39)
"wysokość kar umownych" (178)
ii ca 377/09 (2)
xix ga 237/07 (1)
kio/uzp 1147/10 (9)
konsultacje i doradztwo (309)
enea operator (59)
qumak (335)
161/14 (26)
"kary umowne" (818)
v ca 1973/11 (41)
v ca 871/08 (2)
kio/uzp 476/11 (5)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
brak wyceny elementu oferty (2275)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (70)
kio 29/11 (185)
krk holandia (8)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (219)
kio 545/11 (18)
kio_uzp_70_08 (5)
niewystarczające wyjaśnienia (6698)
art.29 (3838)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (170)
prince ii (86)
v ca 1311/02 (12)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2317)
"brak ceny jednostkowej" (22)
kio 1588/10 (9)
v ca 46/07 (4)
1548/11 (7)
1514/08 (15)
brak podpisu (3114)
poświadczenie wykonawcy (2725)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
krótki termin realizacji zamówienia (1393)
kio_uzp_54_10 (6)
kpc (1614)
certyfikat iso (510)
klauzula apostille (14)
odwołanie z ostrożności (2748)
kio 2709/14 (5)
"art. 22 ust. 4" (1016)
referencje data wystawienia (555)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2300)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8200)
"nieistotna zmiana umowy" (63)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1030)
kio 1070/10 (9)
rażąco niska cena po aukcji (87)
vi ga 93/10 (3)
viii ga 136/09 (8)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (186)
kio/uzp 223/08 (29)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4916)
131/13 (20)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
kio_1292_11 (13)
"ii ca 489/06" (36)
art. 7 ust. 3 (27918)
art.38 ust.1 (2458)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (135)
opaska hydrotechniczna (10)
iii czp 87/08 (8)
kio 2006/11 (51)
deweloper (23)
kio/kd 113/13 (7)
brak zgody na poprawienie omyłki (861)
za wysokie wadium (299)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (8381)
ce (874)
"własne referencje" (14)
i 1 ca 514/10 (1)
"nieporównywalne oferty" (179)
rażące niedbalstwo (143)
art 24 (16842)
wadium oferty częściowe (489)
szacowanie wartości zamówień (1276)
doświadczenie członków konsorcjum (2034)
dłuższy okres gwarancji (592)
nie wniósł wadium (2494)
i ca 608/09 (4)
zamawiający nie udostępnił ofert (4639)
różne stawki vat w ofertach (1013)
"harmonogram realizacji" (305)
świadczenie niemożliwe (3198)
xii ga 358/10 (2)
"dostęp do informacji publicznej" (268)
umorzenie (7753)
2081/12 (8)
przebudowa budowa (1732)
szacunkowa wartość zamówienia (4825)
2398/11 (6)
art. 94 ust. 3 (2233)
doświadczenie podwykonawcy (1899)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2403)
brak odpowiedniego pkd (114)
kio 1645/11 (8)
art 85 (3065)
kio 154/12 (11)
xii ga 132/08 (1)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1148)
2339/14 (3)
wielka brytania krk (24)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (16258)
błąd w stawce vat (1143)
modyfikacja siwz (4475)
powtórzenie aukcji elektronicznej (246)
zmiany nieistotne (12313)
zamówienia uzupełniajace (3951)
vi ga 39/11 (4)
osoba prawna jako członek zarządu (914)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
błąd co do formy (2768)
1285/11 (2)
iv ca 340/05 (10)
kio 1721/11 (12)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (643)
cena słownie (10278)
art. 89 ust.1 pkt 2 (13883)
2939/12, kio 2942/12 (6)
wadium na nieokreśloną część (1085)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (688)
192 ust. 2 (11665)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1803)
ii ca 752/05 (15)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (682)
"przerzucanie kosztów" (40)
omyłka w kosztorysie (1149)
ograniczenie zakresu zamówienia (19107)
v ca 903/08 (11)
kio/uzp 430/08 (2)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (824)
kio/uzp 265/08 (32)
windows (381)
v ca 571/08 (15)
"formalizm postępowania" (266)
nie podpisany kosztorys (1059)
kio/uzp 2490/10 (12)
"art. 92 ust. 2" (100)
"wadliwe pełnomocnictwo" (595)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (873)
"wykluczenie wykonawcy" (5782)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12104)
kio 1442/12 (5)
zmiana umowy podwykonawca (1683)
kio/uzp 1120/08 (9)
kio_1954_10 (6)
1361/08 (3)
25/14 (26)
700/11 (11)
zasada przejrzystości (1297)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1359)
2873/12 (9)
ubezpieczenie kontraktu (669)
zobowiązanie podmiotu (5606)
błąd projektowy (1308)
wynagrodzenie prace projektowe (1759)
current ratio (8)
naruszenie praw patentowych (128)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
226/10 (17)
3036/10 (34)
zaokrąglanie ceny (111)
może odstąpić od umowy (2579)
basic disclosure (8)
ważność polisy (290)
"zasoby finansowe" (117)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1253)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4154)
xii ga 412/11 (2)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (211)
przedawnienie (206)
poprawienie jednostki miary (451)
"interwenient uboczny" (116)
zmiana formularza ofertowego (3201)
x ga 20/10/za (1)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (510)
brak podpisu kosztorysu (360)
2794/13 (11)
dodatni wynik finansowy (102)
inna cena słownie i cyfrowo (570)
748/15 (5)
udostępnianie uprawnień (1491)
niezgodność próbek z siwz (508)
art. 190 ust. 1a (907)
krk z datą po terminie składania ofert (295)
odpady komunalne (1046)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4130)
art. 5 ust. 1a (3983)
inny skład konsorcjum (6290)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
kio_2253_11 (4)
dobre obyczaje (679)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2531)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1015)
985/14 (3)
zwolnienie od kosztów (1138)
sublimit (16)
kio 1275/12 (7)
strona internetowa producenta (2032)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2263)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (750)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3994)
rażąco niska cena po nowelizacji (284)
zastrzeżenie tajemnicy krk (70)
kio 908/14 (4)
oticon (35)
art. 93 ust. 4 (5910)
v ca 383/07 (2)
wymóg przynależności do izby (423)
umowa o podwykonawstwo (908)
siemens (621)
zakaz łączenia funkcji (451)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (605)
2688/10 (2)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2038)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3235)
"prace projektowe" (728)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
art 4 pkt 8 (19046)
dzielenie zamówień (961)
kio_225_15 (6)
kio_279_15 (13)
kio 71/11 (15)
iv ca 588/04 (3)
art. 89 ust.2 (11838)
art. 26 ust. 4 pzp (10655)
kio_1649_12 (16)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2737)
268/11 (4)
zmiana formy wadium (887)
gispartner (31)
kryteria wyboru oferty (7988)
1408/13 (3)
"usługi powtarzające się okresowo" (39)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (177)
w sprawie dokumentów (17025)
art. 24 ust. 2 (16778)
kio 1231/11 (27)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1565)
pełnomocnictwo szczególne (1545)
901/09 (10)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1812)
zmiana terminu płatności w umowie (1249)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
"autoryzowany partner" (68)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1554)
457/12 (22)
termin płatności składki po upływie terminu składania (364)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2298)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (367)
ix ca 50/07 (6)
"22 ust. 2" (1033)
uzupełniające (4003)
kio_1670_11 (4)
1092/10 (7)
1665/10 (2)
zakup paliwa (357)
"udostępnienie polisy" (4)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1080)
kio/uzp 277/09 (9)
kio 1434/12 (5)
kio 2744/11 (5)
kio_807_11 (5)
koncepcja architektoniczna (216)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1020)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
art. 4 pkt 3 lit. i (8622)
zabranie wadium (7)
"roboty zamienne" (120)
x ga 45/08/za (1)
iv ca 772/05 (4)
niekompletny formularz cenowy (532)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (474)
art. 131 (1106)
art 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
1960/11 (4)
art.90 (2458)
46 4a (898)
vi ga 7/09 (12)
"usługa kompleksowa" (304)
"24 ust. 1 pkt 2" (285)
mba (10)
c-376/08 (38)
zwolnienie z vat (436)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (73)
"niezależny podmiot" (205)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
"art. 16" (570)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (3892)
kio_707_11 (39)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (88)
kio 330/11 (21)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5016)
brak interesu przystępującego (5774)
xix ga 112/08 (1)
vi ga 29/08 (18)
kio 2/11 (288)
cena jednostkowa 0,00 (140)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1995)
"art. 96 ust. 3" (574)
17 stycznia 2008 (4728)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (22)
85 ust. 2 (3055)
xii ga 86/09 (1)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (426)
kio_2754_11 (10)
umowa o dzieło (665)
kio 100/12 (32)
ii ca 39/09 (4)
kio 90/12 (4)
wpis po terminie (24713)
uprawnienia do wykonywania działalności (4109)
definicja grupy kapitałowej (285)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
kio/uzp 298/09 (4)
sprzęt komputerowy (1443)
386/13 (4)
xii ga 304/07 (1)
parametry papieru (195)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1796)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3798)
błędy w siwz (5112)
273/08 (25)
nieuprawnione żądanie dokumentów (7575)
zasoby podmiotów trzecich (1890)
spełnianie warunków bez wskazania części (5169)
uchwała zarządu (1308)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1408)
zamawiający z własnej inicjatywy (786)
kio 59/12 (22)
ii ca 285/10 (1)
ii ca 319/07 (3)
dostawa posiłków (145)
c 454/06 (59)
kio_1895_12 (4)
kio/45/11 (1)
kio_667_10 (6)
425/12 (18)
kio/uzp 434/10 (11)
obsługa prawna (3469)
kio 1078/12 (11)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (18652)
termin zawarcia umowy (14153)
113/13 (30)
te same referencje (3374)
płatność podwykonawcy (564)
definicja rażąco niskiej ceny (771)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2633)
"zamówienia uzupełniające" (656)
kio 816/14 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (2772)
zabezpieczenie należytego (2944)
kio 874/13 (3)
franszyza redukcyjna (19)
"błąd w obliczeniu ceny" (1206)
x ga 189/13 (8)
oferta najkorzystniejsza (17216)
unieważnienie czynności wyboru (12701)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3534)
nieprawidłowo obliczony vat (1747)
błąd co do prawa (4164)
wadium art. 46 ust. 4a (630)
kuriata rażąco niska cena (99)
kio 1684/12 (5)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
kio_2796_11 (5)
obsługę prawną (3469)
błąd w gwarancji wadialnej (267)
termin związania oferta (11917)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (535)
odnowienie licencji (22)
1641/14 (5)
i aca 357/10 (32)
kody źródłowe (261)
x ga 300/09 (4)
kryterium kosztów eksploatacji (1207)
zmiana oferty (13386)
kompatybilność (393)
powtórzenie aukcji (317)
warunek proporcjonalny (1307)
1197/13 (6)
panep (6)
rażąco (3549)
kio 304/13 (6)
"iii czp 52/11" (129)
"art. 67" (1129)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4627)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1046)
termin przyłączenia się do protestu (686)
zwrot oferty (15947)
xix ga 92/11 (18)
żądanie krs komplementariusza (56)
art 26 ust 2b (2241)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12162)
odpadów komunalnych (1046)
kio 212/13 (4)
art 40 ust. 6 (5699)
art.93 ust.1 pkt 7 (4098)
art.87 ust.2 pkt 3 (5154)
art 12a (624)
polisa oc przed zawarciem umowy (472)
sprzęt fabrycznie nowy (355)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
93 ust. 4 (5910)
zaświadczenie z zus (434)
x ga 379/06 (1)
"brak strony" (103)
wymagane dokumenty (16667)
nie podlega uzupełnieniu (6901)
29 ust. 3 (27327)
sumowanie zamówień (738)
ii ca 342/06 (10)
aca 1018/05 (39)
korekty (1886)
dowody (12648)
podmiot powiązany (1532)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (76)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (12041)
uczciwa konkurencja (12415)
jakość (4376)
certyfikowany podpis (120)
228/10 (45)
rażąco niska cena na roboty budowlane (987)
1528/08 (2)
v ca 2024/09 (7)
kio 738/13 (4)
wadium (2524)
"cena ujemna" (13)
istotna zmiana (12313)
zakaz podwykonawstwa (330)
2160/14 (8)
1236/08 (8)
inne usługi niepriorytetowe (467)
zakres polisy oc (615)
oferta równoważna (2956)
kio 683/11 (4)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
inna omyłka vat (1081)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2312)
kio 1521/11 (10)
"za zgodność z oryginałem" (2669)
xii ga 160/08 (2)
"program funkcjonalno użytkowy" (735)
72/10 (19)
poprawa omyłek (1113)
2175/11 (4)
ii ca 9/11 (114)
niegospodarność (72)
usługa sprzątania (962)
987/14 (2)
"definicja producenta" (10)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (575)
ca 3036/10 (34)
wadium w formie kopii gwarancji (300)
kio_2926_12 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (612)
art. 186 (4290)
kio 1408/10 (16)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (153)
eod (30)
kio 594/14 (2)
"rażąca strata" (57)
krk w niemczech (30)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
kolor (528)
naliczenie kar umownych (406)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (654)
v gaz 22/08 (8)
x ga 213/09 (2)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
"handel referencjami" (36)
naruszenie art 42 ust 1 (3981)
878/09 (27)
293/13 (8)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1074)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (42)
odtajnienie kosztorysu (106)
kio 1240/13 (16)
powiązania osobowe (378)
zasada bezstronności (517)
i1 ca 143/11 (1)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
parkomaty (14)
prawo własności przemysłowej (230)
ii_ca_373_12 (10)
"brak projektu wykonawczego" (4)
1654/11 (5)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
"brak ceny oferty" (3)
kosztorys szczegółowy uproszczony (393)
"uwzględnił opozycję" (128)
kio_478_12 (12)
wykaz dostaw (2211)
błędy w kosztorysach (1448)
ważność wadium (970)
"art. 58 kc" (108)
salans (5)
184/11 (9)
kio 354/10 (4)
wykaz głównych usług (2033)
uzupełnił dokumenty faksem (938)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3778)
wadliwy przedmiar (504)
przekazanie terenu budowy (1696)
art 131a (35)
narodowe centrum badań (225)
nierealny termin realizacji (3425)
kio_1239_13 (10)
"93 ust. 4" (72)
i ca 599/09 (2)
"art. 36 ust. 4" (248)
kio/uzp 2525/10 (3)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5251)
"zmiana producenta" (16)
kio 1456/12 (3)
godziny pracy zamawiającego (1685)
kio 80/07 (56)
koncepcja realizacji (1231)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (11738)
sprzeciw (1807)
1286/11 (4)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1121)
kryteria oceny ofert w żywieniu (126)
uzp/zo/0-88/07 (3)
waga kryterium (2093)
informacja banku tajemnica (257)
ruda śląska (155)
kio 49/11 (17)
trakcja (139)
vi ga 92/07 (1)
xii ga 133/11 (1)
kio 1804/12 (9)
436/08 (3)
chiński krs (17)
wskaźnik rentowności (78)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (51)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
x ga 311/07 (6)
sport halls (7)
remondis bydgoszcz (14)
błąd w przedmiarze (1021)
kio 1818/11 (9)
sektorowe (1021)
955/13 (3)
"v ca 1412/07" (5)
kryterium funkcjonalność (1364)
"§ 3 ust. 4" (296)
informacja banku lub spółdzielczej (392)
kio_2793_12 (3)
"oferta częściowa" (929)
1883/09 (8)
"komunikat swift" (6)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (153)
cena jednostkowa (2989)
kryteria subiektywne (911)
lte (27)
24 ust. 1 pkt 3 (16160)
art.46 ust. 4a (672)
xii ga 88/09 (44)
x ga 83/06 (3)
kio 621/13 (2)
odwrotne obciążenie vat (169)
"art. 183" (1590)
kio 1902/13 (12)
xix ga 328/06 (2)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
"26 ust. 2d" (84)
gdańsk (1173)
"najdalej idącą" (192)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
strona internetowa (5508)
nieistniejąca stawka vat (974)
kio 2012/12 (191)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2099)
usługa dystrybucji stawka vat (72)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10048)
nieczytelny podpis oferty (467)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1048)
nadmierny warunek (1511)
kio 1891/10 (4)
ostrołęka (223)
budynek użyteczności publicznej warunek (338)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (11286)
art.87 ust.1 (5611)
uzupełnienie tłumaczenia (1591)
kio/uzp 264/09 (9)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2312)
określenie terminu realizacji zamówienia (13970)
kio 917/10 (10)
producent (5331)
478/12 (14)
kio 291/15 (10)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7000)
świadectwo pochodzenia towarów (109)
halcrow (48)
prezentacja próbki (185)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (180)
parafa zamiast podpisu (50)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (56)
93 ust 1 pkt 6 (5648)
sosnowiec (394)
art. 144 (1153)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2297)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1820)
zakres zamówienia uzupełniającego (3840)
x ga 251/10/za (1)
word warszawa suzuki (2)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (737)
c-176/98 (69)
nieuiszczenie wpisu (25189)
kio_1777_11 (7)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (663)
ii ca 109/05 (31)
brak za zgodność z oryginałem (2989)
zmiana pozycji w kosztorysie (1753)
"kio 1756/10" (15)
termin ważności wadium (966)
data wystawienia referencji (555)
oczywiste omyłki rachunkowe (1194)
czynności związane z przygotowaniem (4068)
nazwa postępowania (8824)
"usługi telekomunikacyjne" (293)
wycofanie oferty (1432)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (187)
omyłka (3957)
kio 2391/11 (6)
zbieranie odpadów (459)
wydłużenie rękojmi (137)
koncesja na usługi (605)
1936/13 (9)
art. 65 kc (1303)
"oferta złożona po terminie" (19)
kio 138/12 (7)
"krótki termin składania ofert" (49)
kio_154_13 (6)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (924)
odpowiedzialność podwykonawcy (1201)
"fidic lub równoważne" (34)
93 ust. 1 pkt 7 (5987)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1338)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (692)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (587)
kio 2872/12 (5)
355 kc (272)
hitachi (55)
tożsamość zamówienia (1145)
875/14 (2)
błąd w kosztorysie ofertowym (1278)
"wskaźnik bieżącej płynności" (29)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
x ga 98/07/za (1)
x ga 117/08 (1)
udział w przygotowaniu postępowania (5462)
pewność obrotu gospodarczego (734)
202/09 (17)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
umowa użyczenia (368)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6859)
art 89 ust 1 pkt 7 (13864)
brak zestawienia materiałów (2500)
passmark (30)
nieprawdziwe referencje (1262)
wartość zamówienia uzupełniającego (3110)
"unieważnia umowę" (32)
art. 26 ust. 2 d (9860)
referencje brak podpisu (707)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11148)
kio/ku 60/10 (2)
x ga 337/07 (7)
doświadczenie osoby fizycznej (1308)
711/12 (11)
kio_uzp_1904_09 (5)
ii ca 1285/12 (59)
"zasada jawności postępowania" (666)
xii ga 109/08 (1)
nie złożyli ofert dodatkowych (12218)
kio_1013_11 (13)
586/09 (4)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (116)
iii_czp_52_02 (23)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (283)
"zwrot odwołania" (168)
223/08 (32)
kio 108/10 (21)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (750)
parafowana oferta (368)
"cena rażąco niska" (1258)
brak daty na zobowiązaniu (4074)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (684)
obmiarowe (54)
kio/uzp 3/09 (71)
iv ca 51/11 (2)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (505)
kio/uzp 924/10 (6)
150/14 (7)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1950)
forma uzupełnienia dokumentów (4190)
"zmiana nieistotna" (394)
wykonawca jest profesjonalistą (815)
181/08 (6)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
polisa oc prace projektowe (77)
2607/13 (4)
protokół odbioru (2448)
treść zobowiązania (7209)
disclosure and barring service (4)
uzupełnił dokumenty po terminie (4196)
czynność techniczna (11158)
art. 27 (11963)
36/13 (18)
art 16 (14149)
"poświadczenie" referencje (1045)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6351)
kio 8/11 (219)
zasoby (3143)
zakres krk (531)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
nokia (26)
oświadczenie wiedzy referencje (2470)
"żądanie unieważnienia postępowania" (184)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (622)
tożsame (4306)
sąd okręgowy w poznaniu (3609)
kio_kd_85_12 (14)
kio 632/11 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (116)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4306)
x ga 352/11 (1)
v ca 266/08 (2)
kartotece karnej (105)
990/11 (7)
"art. 67 ust. 2" (68)
kio_uzp_1877_09 (3)
przejrzystości (1325)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
"kopia gwarancji wadialnej" (12)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1644)
art. 93 ust. 1a (1207)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1516)
samokontrola zamawiającego (35)
"omyłka pisarska" (1549)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1666)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1517)
kio 2721/12 (3)
915/13 (3)
krk wydruk (75)
cisco (135)
usługi transportowe (810)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (53)
dowód osobisty (1033)
v ca 1174/08 (3)
cena (12056)
grupa kapitałowa 2013 (467)
v ca 787/08 (1)
kio_1248_14 (3)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1030)
"zamówienia in house" (10)
kio/uzp 745/08 (30)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3642)
xix ga 72/08 (2)
komunikat swift (7)
wspólna polisa (533)
czytelny podpis (492)
przekazanie siwz (8851)
podwykonawstwo (1020)
272/13 (11)
c-324/98 (55)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3793)
błędy w kosztorysie (1448)
v ca 47/07 (20)
nazwy własne (4810)
brak tłumaczenia na język polski (1214)
ugoda (94)
zezwolenie na zbieranie odpadów (255)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3152)
kio_1582_12 (6)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2861)
zamówienie odrębne (7097)
gospodarzem (220)
koncepcja tajemnica (279)
ii ca 304/08 (1)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2225)
2776/14 (3)
"art. 83 ust. 3" (58)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (546)
jednokrotne wezwanie (831)
pełnomocnik ceidg (64)
1288/10 (24)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (871)
xix ga 32/09 (4)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4432)
91 ust. 2 (7466)
424/08 (10)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5037)
c-525/03 (18)
i ca 131/15 (12)
ii ca 233/06 (1)
1334/11 (3)
art. 5 ust. 1b pzp (1015)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
dynamiczny system zakupÓw (185)
interes w uzyskaniu (10999)
brak dowodów rażąco niska cena (1737)
ii ca 1332/06 (1)
vii ga 136/09 za (9)
1891/14 (2)
stwiorb (163)
zamówienia uzupełniające dostawy (2120)
ii ca 683/11 (1)
art 181 ust 1 (1431)
kio_869_11 (6)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2645)
zdolność kredytowa (965)
upust (434)
x ga 41/07 (8)
obronności i bezpieczeństwa (160)
ii ca 676/09 (6)
licencje (1397)
specyfikacja techniczna (9588)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4475)
ix ga 49/09 (8)
vi ga 85/10 (2)
205/15 (2)
certyfikat wystawiony przez producenta (726)
4226 (85)
rozwiązanie równoważne (1774)
inne omyłki polegające na niezgodności (2155)
369/15 (8)
art. 40 ust. 6 (5699)
brak środków (13286)
kio 1779/13 (6)
rozbicie ceny ofertowej (625)
v ca 1554/08 (3)
kryterium niemierzalne (167)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2135)
kio/uzp 68/07 (6)
proporcjonalność warunku (492)
i ca 159/11 (13)
c_196_08 (11)
"oferta ocena oferty" (53)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (889)
wadium uznanie rachunku (958)
oczywista omyłka pisarska wadium (242)
art.185 ust.6 pzp (1268)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (955)
integracja (780)
kio 1123/10 (16)
"24 ust. 1 pkt 9" (314)
zarzut blankietowy (233)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4130)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (823)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (310)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
142 ust.5 (432)
lista podmiotów (1177)
krk szwecja (10)
676/11 (6)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (2942)
osoba fizyczna jako wykonawca (2129)
wadium w formie kopii 2013 (197)
odrzuca skargę (19616)
x ga 227/09 (6)
v ga 13/09 (23)
kio/uzp 191/08 (12)
dokumenty w formie pisemnej (3655)
dokumenty z szwajcarii (66)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
x_ga_337_07 (7)
centrum unijnych projektów transportowych (34)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
informacje ze strony internetowej dowód (3339)
sysmark (36)
"charakter stosunku" (294)
kio/uzp 1780/09 (4)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6321)
nie skonkretyzował warunku (959)
cena opcji (564)
zamawiający wyłączył faks (80)
rażąco niska cena 2014 (794)
kio/uzp 2611/10 (3)
aktualizacja dokumentacji projektowej (236)
"powtórzenie czynności" (8896)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (16212)
energii elektrycznej (706)
treść formularza oferty (6275)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16317)
szpital czerniakowski (25)
certyfikat polisy (246)
x ga 127/08 (74)
354/10 (4)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (987)
kumulacja kar umownych (26)
ogłoszenia prasowe (169)
niejednoznaczne postanowienia siwz (7695)
stalowa wola (152)
848/12 (5)
oferty dodatkowe (12540)
art. 90 (8159)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
sam sobie wystawił referencje (1132)
liczniki (161)
nieprecyzyjne (4885)
składka polisa (406)
koszty pracy (11080)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1133)
zus us spółka cywilna (44)
art. 86 (2208)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (11856)
oferta złożona w innym miejscu (10709)
pełnomocnictwo do wadium (874)
1129/10 (13)
krs niemcy (54)
nieuczciwej konkurencji (12415)
art. 91 ust. 3 (7414)
41/11 (22)
"nieporównywalność ofert" (145)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (5812)
xii ga 413/08 (4)
różne ceny (4730)
110/09 (94)
cena zero złotych (8016)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (104)
nota pokrycia (95)
zaświadczenie z krk (417)
termin (29144)
sukcesja referencje (29)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (617)
pozacenowe kryterium oceny ofert (166)
ca 264/04 (22)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (157)
potwierdzenie wpłaty wadium (984)
1624/10 (15)
ii ca 104/06 (11)
sumowanie szkoleń (112)
roche diagnostics (138)
kio_uzp_418_09 (5)
biopodobny (9)
rażąco niska cena domniemanie (615)
kio_uzp_992_09 (54)
"jeden producent" (650)
"kara umowna" (818)
kio/uzp 5/10 (130)
dożywotnia gwarancja (11)
nadmierne kary umowne (280)
kio 827/13 (5)
referencje a kary umowne (143)
odpady medyczne (253)
interes faktyczny (9881)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5717)
rażąco niska cena 2014-12 (37)
rozliczenie robót dodatkowych (1430)
2397/11 (3)
isok (22)
"na korzyść wykonawcy" (509)
xix ga 179/13 (37)
art. 82 ust. 1 (3060)
1 grosz (23659)
x ga 158/11 (2)
opłacona faktura (267)
wyjaśnienia siwz (11836)
"22 ust. 5" (171)
instalacje solarne (100)
kio 2493 (39)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (463)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (652)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
vi ga 240/10 (7)
kio 707/12 (19)
cena ryczałtowa kosztorys (1095)
tylko jeden wykonawca (12033)
viii ga 13/08 (10)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6228)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1127)
brak płatności częściowych (857)
" oferta wariantowa" (366)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (266)
"art. 181 ust. 1" (270)
c-532/06 (14)
kio/uzp 886/08 (17)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (622)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (40)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
2219/11 (3)
dyskryminacja pośrednia (227)
i ca 101/10 (5)
brak terminu gwarancji w ofercie (3848)
potwierdzenie czynności (16272)
spółdzielnia naprzód (319)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (764)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1504)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (546)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (334)
imienny wykaz osób (284)
iso 19752 (19)
vat usługi leśne (102)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
csioz (38)
brak referencji (3371)
"zmiany umowy" (682)
zero w kosztorysie (1920)
termin upływał w sobotę (87)
awarii (899)
odrzuca (20163)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (749)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (570)
232/12 (15)
roboty uzupełniające (2370)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (987)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5036)
rażąco niska cena a aukcja (87)
ii ca 457/08 (2)
kio 1379/09 (16)
kio 2257/12 (2)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
podział spółki (1253)
1509/11 (7)
niezgodność oferty z siwz (6114)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
26 2b (2242)
brak okresu gwarancji (3086)
art. 26 ust 2b (2241)
ix ga 109/09 (11)
polisa podwykonawcy (279)
2866/12 (9)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (716)
uchyla wyrok (4093)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (873)
1961/12 (18)
"zmiana wzoru umowy" (34)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (552)
pełnomocnictwo po terminie (4160)
warunki udziału w postępowaniu służą (5823)
aqap (32)
vi ga 54/10 (3)
vat szkolenia (503)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6596)
uprawnienia (9003)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
zmiana treści umowy (9817)
2630/11 (9)
kio_1222_10 (3)
zatrzymanie wadium 4a (552)
zasada jednokrotnego wezwania (782)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15228)
174/15 (6)
kio_162_12 (7)
652/13 (34)
próbka systemu (574)
udowodnienie równoważności (456)
brak ciągłości krk (13)
treść zobowiązania do udostępnienia (2737)
"niedozwolone negocjacje" (131)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (58)
moment wszczęcia postępowania (2568)
świadczenie okresowe (1210)
kio/uzp 1173/08 (5)
kserokopia gwarancji wadialnej (95)
kio 2213/11 (9)
x ga 354/07 (2)
kryteria inne niż cena (5233)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1894)
kio_ku_5_08 (8)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1043)
art. 29 ust. 1 (28771)
85 ust.4 (1648)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (4951)
kio 591/14 (4)
inna omyłka cena jednostkowa (1143)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (483)
kio/ku 40/14 (7)
wykonawca profesjonalny (1895)
brak podpisu na dokumencie (2658)
art. 5 ust. 1 a (27073)
inżynieria rzeszów (95)
189 ust. 2 pkt 5 (5707)
v ca 1500/08 (2)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14290)
koszty zastępstwa procesowego (2594)
kio/uzp 28/10 (120)
błąd pisarski (1151)
sprzeczność postanowień siwz (3793)
"art. 84" (345)
jednokrotne uzupełnienie (713)
fortum (13)
x_ga_67_08 (59)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1574)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (285)
i1 ca 154/11 (1)
iii czp 103/2010 (2)
kio_610_12 (5)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2022)
członek komisji (1445)
art. 44 (4219)
brak interesu w przystąpieniu (8243)
"zmowa przetargowa" (141)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
sąd okręgowy w warszawie (24564)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (796)
na pierwsze żądanie (10541)
wodociągów (802)
iv csk 626/13 (13)
kio 1503/08 (6)
ix ca 709/09 (3)
718/12 (11)
769/09 (12)
brak ceny w formularzu oferty (4286)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (13960)
vi ga 174/11 (1)
oczywista omyłka rachunkowa (1194)
nieprawidłowa podstawa prawna (9265)
konkurs odrzucenie pracy (701)
189/10 (12)
unieważnienie konkursu (1078)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1777)
c-324/14 (10)
data pełnomocnictwa (2252)
warunek doświadczenia (6889)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1552)
1980/12 (40)
referencje potwierdzają (2393)
brak formularza ofert (5758)
kio 2332/12 (4)
kio 2479/13 (3)
autoryzacja producenta (293)
niepodpisana oferta (7589)
certyfikaty (3193)
błędny termin realizacji zamówienia (5815)
xii ga 317/07 (5)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1666)
kio_1042_13 (6)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (413)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (185)
rażąco wysoka cena (779)
powaga rzeczy osądzonej (131)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (450)
art. 9 ust. 2 (20533)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1123)
odmowa podpisania umowy (840)
art. 26 ust. 2b polisa (213)
data wniesienia wadium (1463)
kio/uzp 990/09 (4)
kio/uzp 1874/10 (11)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
ostatnie 3 lata obrotowe (526)
ii ca 792/07 (1)
vi ga 79/09 (3)
wadium+konsorcjum (18)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (360)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (660)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (45)
"odmowa podpisania umowy" (94)
26 ust. 2c (409)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
"karta katalogowa " (688)
946/14 (7)
"art. 142" (626)
2799/11 (3)
leśnictwo (169)
"uwzględnia skargę" (522)
kio 271/12 (18)
1574/10 (10)
zastrzeżenie tajemnicy (1409)
65/15 (7)
art. 22 ust. 5 (16781)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (2910)
kio_1617_14 (5)
proporcjonalny (1611)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (923)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (250)
itprojekt (21)
projekt (9284)
opóźnienie a zwłoka (257)
xix ga 40/08 (16)
"art. 5 ust. 1a" (48)
brak odpowiedzi na wezwanie (7310)
kio 1312/12 (2)
1444/11 (7)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1454)
iv ca 120/11 (3)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3234)
podwykonawca (2778)
2784/14 (15)
"24 ust. 2a" (41)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1619)
średnie roczne zatrudnienie (178)
23.02.2011 (29)
catering (163)
wskaźnik płynności (111)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
certyfikat równoważny (917)
uprawnienia telekomunikacja (308)
ii ca 284/10 (2)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1554)
opłata (748)
1117/11 (4)
kio/uzp 48/09 (32)
upadłość członka konsorcjum (189)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
pozycja zerowa (147)
zmiana podmiotu trzeciego (3182)
kio/2709/10 (3)
73/10 (11)
artykuły spożywcze (114)
"ubezpieczenie majątku" (16)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3499)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2290)
żądanie oświadczeń producenta (3394)
zerwanie umowy (139)
skuteczne wniesienie wadium (1183)
kio 293/11 (11)
"kio/uzp 766/09" (24)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (103)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
kio_uzp_1029_08 (5)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (796)
wykonawca (26820)
złożenie wyjaśnień po terminie (14354)
49/13 (16)
oświadczenie zamiast referencji (694)
dzielenie zamówienia (961)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2658)
udostępnienie zdolności finansowych (1130)
kio 258/15 (2)
prezentacja (945)
"brak pełnomocnictwa" (124)
wymóg jednego producenta (3706)
x ga 214/09 (3)
wiadukt most (144)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (119)
znak ce (347)
przesłanki wykluczenia (9366)
"uzupełnienie próbek" (65)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (714)
ważność krk (110)
zobowiązanie do współpracy (1596)
1008/11 (5)
kio_1834_11 (3)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
krs z hiszpanii (76)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (221)
wariantowa (482)
art 5 ust 1b (1260)
"art. 91 ust. 2" (448)
niepełny formularz ofertowy (2493)
iv ca 392/05 (8)
294/09 (22)
"zmiana treści umowy" (92)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (87)
prekwalifikacji (75)
2420/12 (2)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
"zmowa cenowa" (42)
93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
"niekorzyść wykonawcy" (353)
kio/uzp 397/08 (4)
zakończenie postępowania o udzielenie (5298)
materiały eksploatacyjne (784)
saltex (33)
x ga 42/10 (2)
kio_2212_10 (5)
1542/10 (4)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (170)
nie potwierdzają należytego wykonania (4275)
"powtarzające się okresowo" (79)
zapytanie o cenę przesłanki (2097)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1971)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2249)
połowa terminu (1173)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (9626)
hewlett packard (320)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1127)
podmiot trzeci (4469)
"odrzuca odwołanie" (8142)
kio/uzp 814/10 (26)
"zbyt krótki termin realizacji" (38)
kio 1594/12 (3)
77/14 (22)
iv ca 629/08 (1)
intel xeon (33)
art.89 ust.1 pkt 6 (11847)
powiązania kapitałowe (314)
"referencje" (3839)
art. 32 ust.2 (4584)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (496)
wezwanie musi być precyzyjne (2211)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (465)
67 ust. 1 pkt 3 (3050)
kio_uzp_919_08 (12)
kio_uzp_54_07 (12)
198f (279)
2854/12 (12)
1776/10 (8)
1404/14 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
wygórowana kara umowna (200)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (891)
567/10 (3)
oferta oferta częściowa (3506)
referencje kary umowne (143)
"nowy zarzut" (312)
kio_uzp_191_08 (12)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7741)
kio_1217_13 (3)
zaniechanie odtajnienia (805)
usługi okresowe (1158)
zwrot wadium (1829)
kio 346/15 (10)
art.94 ust.3 (428)
kio 19/11 (280)
iii ca 199/06 (2)
rażąco niska cena jednego z elementów (1702)
654/13 (5)
udział podmiotów trzecich (4234)
pge (255)
art 90 (8159)
kio/kd 29/11 (21)
kio 835/13 (8)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (292)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (616)
vi ga 164/11 (2)
udostępnianie doświadczenia (1838)
"§ 7 ust. 2" (400)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2061)
iii czp 66/95 (44)
90 ust. 1 (8139)
kio/uzp 1337/09 (4)
interes przystąpienie (9282)
iv ca 1324/08 (1)
143c (19)
obliczanie terminów kodeks cywilny (638)
nadużycie prawa (702)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1184)
uzupełnienie faxem (382)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (71)
"art. 85 ust. 2 " (295)
gwarancja bankowa musi zawierać (728)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5623)
uwzględnienie odwołania w części (12560)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3087)
kio 1173/11 (5)
iso 9000 (31)
uzupełnienie kosztorysu (1167)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3892)
centertel (90)
"moment wszczęcia postępowania" (156)
kary (2345)
zmiana przedmiotu zamówienia (12969)
wilim (253)
równoważne materiały (1815)
29 ust.1 (27003)
zestawienie materiałów (2679)
brak formularza cenowego (2293)
"zwłoka zamawiającego" (31)
polisa tajemnica (160)
termin wykonania umowy (12849)
oczywista pomyłka pisarska (406)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (3792)
"rezygnacja z podwykonawcy" (14)
zmiany podmiotowe (2417)
1158/09 (6)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (697)
komisja przetargowa (2548)
chorwacja (14)
niekompletna lista grupy kapitałowej (57)
przedmiar robót (1987)
"za pośrednictwem banku" (44)
353/11 (8)
ii ca 87/07 (6)
c-264/03 (20)
art. 26 2b pzp (2016)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1832)
województwo podkarpackie (153)
art. 51 ust. 4 (3224)
art. 46 ust. 3 (4052)
2873/13 (6)
kio 2753/11 (11)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2389)
oferta niezgodna z ustawą (22529)
197/12 (8)
wariantowość ceny (84)
zawarcie umowy (14863)
jawność umów (637)
krk komplementariusza (34)
855/05 (16)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (71)
zmiana lidera konsorcjum (1906)
1234/09 (10)
dokument przedmiotowy a treść oferty (12794)
ii ca 529/04 (4)
dane osobowe (1707)
potrzeby zamawiającego (8928)
dowód opłacenia polisy (407)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1300)
formularz cenowy bez podpisu (389)
nici chirurgiczne (68)
wadium zaksięgowane (53)
brak pieczątki (407)
art. 66 kc (1031)
kryteria niemierzalne (167)
1390/14 (9)
1623/11 (20)
podstawa do dysponowania (6067)
45 ust 7 (4334)
496/99 (34)
art. 5 ust. 1b (1260)
art. 8 ust. 3 (21237)
zagraniczne uprawnienia budowlane (477)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
"zasada swobody umów" (380)
potwierdzenie referencji (3562)
szpital wolski (34)
usługi pocztowe (1232)
pkp (963)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
"powiązania osobowe" (51)
wyjaśnienia dotyczące próbek (682)
kio_99_12 (5)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (5616)
plan zamówień (1991)
krs komplementariusza (73)
zwłoka opóźnienie (257)
ii ca 849/09 (1)
wadium kopia (568)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1753)
291/15 (10)
rozwiązania równoważne (1774)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1815)
kio 2181/10 (2)
nieprawdziwa informacja (3314)
realny (3886)
142 ust. 5 (1431)
kio 1201/13 (12)
tonery potwierdzenie wymagań (75)
82 ust. 1 (3060)
dwie próbki (665)
luksemburg (143)
itil (45)
iv ca 136/10 (2)
niepodpisane referencje (1640)
kio_2036_12 (14)
świadczenia okresowe (1210)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (412)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7481)
tamex (65)
art. 16 (14149)
"linia kredytowa" (85)
82/12 (7)
175/14 (10)
iv ca 136/06 (1)
427/09 (10)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (296)
parafka zamiast podpisu (12)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (457)
uprawnienia telekomunikacyjne (515)
zdolność kredytowa linia kredytowa (173)
890/10 (9)
wykaz punktów serwisowych (388)
1679/10 (6)
v ca 2446/09 (9)
kio 2744/12 (4)
1815/11 (12)
kio_1434_12 (4)
"certyfikat microsoft" (24)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12955)
dzierżawa łączy (240)
kio 9/11 (342)
kio/uzp 81/10 (5)
udostępnienie zasobów (1907)
2865/12 (14)
"cena 0 zł" (33)
"iii czp 74/05" (322)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
24 ust 1 pkt 1 (16306)
kio 144/14 (7)
kio/uzp 333/09 (11)
brak opisu parametrów technicznych (3955)
2814/11 (9)
xii ga 293/11 (1)
brak krk (509)
krk francja (27)
"należyte wykonanie" (5017)
protokół odbioru poświadczenie (582)
"kompania węglowa" (429)
inny dokument ubezpieczenia (2453)
legitymacja czynna (344)
termin związania ofertą (11917)
projektuj i buduj (357)
profesjonalizm wykonawcy (277)
"papiery wartościowe" (192)
kio_kd_86_12 (5)
x ga 23/07/za (43)
2786/11 (8)
rabat jako kryterium oceny ofert (299)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1339)
zbyt krótki termin składania ofert (521)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (692)
ii ca 70/09 (6)
dokument przedmiotowy (14314)
"87 ust. 2 pkt 3" (2317)
dialog (620)
kio 2067/13 (3)
art.22 ust.4 (4041)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1700)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1710)
interes publiczny unieważnienie (9688)
1830/09 (3)
"błędna stawka vat" (109)
kio 68/14 (7)
równoważność windows (85)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4445)
tozsamość czasowa (195)
"opłaconej polisy" (410)
c-340/04 (27)
parafa podpis (171)
przedłużenie terminu związania (2063)
błędy w dokumentacji projektowej (1267)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1466)
1516/12 (9)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2853)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
vii cz 410/10 (1)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6683)
odwołanie na dwie części (8820)
brak oświadczenia (14144)
warunki udziału nieproporcjonalne (1504)
2388/11 (2)
2337/10 (5)
naruszenie dyscypliny (1806)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
opinia bankowa obroty (318)
udostępnienie ubezpieczenia (875)
kio/uzp 853/08 (5)
"kredyt odnawialny" (17)
opis przedmiotu (11999)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
odtajnienie wykazu osób (480)
xix ga 202/09 (2)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1121)
kio_2424_12 (6)
ochrona osób i mienia (709)
wadliwe pelnomocnictwo (1549)
niezgodność oferty ze specyfikacją (5658)
holandia krk (8)
792/11 (23)
gddkia (402)
kio 1014/14 (2)
trezor (22)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (640)
otwarcie oferty przed terminem (5525)
z referencji nie wynika należyte (2873)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (372)
dokumenty francja (321)
"89 ust. 1 pkt 1" (1432)
umowy ws. zamówień publicznych (309)
warta (584)
interwencja uboczna (73)
ibm (300)
648/10 (5)
norma emisji spalin (94)
sumowanie polis (97)
ag complex (57)
leki (368)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (229)
60/08 (20)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (3556)
deklaracja zgodności ce (462)
nienależyte wykonanie (9053)
generalny wykonawca (3495)
c-103/88 (137)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
"kio 1104/10" (8)
§ 3 ust. 4 (25973)
polska organizacja turystyczna (40)
pkwiu (246)
poleganie na zasobach ekonomicznych (927)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
potencjał (4285)
"uwzględnienie odwołania w części" (73)
termin składania ofert (11598)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (461)
1827/15 (2)
kio_1758_11 (9)
xii ga 429/09 (74)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (518)
art. 15 (21546)
kio 404/14 (8)
kio_1553_10 (6)
art.51 (570)
oferta alternatywna (1794)
x ga 48/09 (9)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (73)
rekultywacja (155)
statio fisci (25)
kio 1467/11 (8)
pełnomocnictwo za zgodność (1799)
kio/uzp 69/07 (10)
"zmiana składu" (68)
1191/08 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa (1779)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
opłata od pełnomocnictwa (231)
sufo (78)
kio 1056/14 (3)
xix ga 245/07 (6)
zaksięgowanie wadium (53)
ograniczenie do jednego producenta (4022)
87 ust. 2 pkt 3 (7735)
zmowa cenowa (116)
xix ga 162/10 (20)
zamówienia nieprzewidziane (11878)
niejasności na korzyść wykonawców (331)
kio 270/13 (7)
protokół zamiast referencji (446)
"94 ust. 3" (117)
x ga 158/07/za (2)
odtajnienie oferty (855)
"istotna zmiana okoliczności" (193)
"art. 86 ust. 1" (93)
"art. 43" (396)
186/13 (14)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1566)
"zamówienie dodatkowe" (711)
x ga 69/09 (4)
29 ust. 4 (25400)
oświadczenie producenta o serwisie (793)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (9139)
usługi szkoleniowe (456)
oferta wyjaśnienia treści oferty (13100)
gwarancja wadialna brak podpisu (186)
"prawo telekomunikacyjne" (107)
kio_2154_11 (8)
"usługi szkoleniowe" (169)
"art. 93 ust. 4" (72)
torell (9)
866/09 (7)
"korzystne dla zamawiającego" (385)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (491)
1777/11 (7)
ubezpieczenia grupowe (63)
termin uzupełnienia dokumentów (8091)
wykonawca zagraniczny (1232)
microsoft lub równoważny (151)
zwłoka nienależyte wykonanie (368)
uprawnienia sep (30)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
kio 738/14 (9)
kio 306/15 (11)
sprawozdanie finansowe tajemnica (168)
kio 1624/10 (15)
informatyczne (2356)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
próbka uzupełnienie (513)
rażąco niska cena koszty pracownicze (192)
kio_1730_11 (12)
niejasne (4542)
rażąco niska cena dostawa (983)
"powołanie biegłego" (283)
ograniczenie dostępu do zamówienia (4618)
nieproporcjonalne warunki (1567)
przychód netto (407)
referencje bez podpisu (616)
kio_786_10 (14)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (232)
meble medyczne vat (28)
kio/uzp 1695/09 (10)
"art. 29" (3838)
art. 68 kc (477)
forma uzupełnionych dokumentów (2410)
"art. 113 ust. 1" (189)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
gwarancja kryterium oceny ofert (2298)
art. 146 ust.6 (1138)
kio 2470/11 (9)
wyjaśnienia po wyborze oferty (12030)
kio 1535/11 (5)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
1251/15 (13)
duplikat (21)
xxiii ga 566/09 (2)
ii ca 29/05 (55)
określenie równoważności (993)
125/09 (13)
iv ca 1299/09 (43)
489/06 (49)
"tylko ceny brutto" (5)
art. 2 pkt 11 (19784)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2050)
oświadczenie woli (4807)
art. 67 ust.1 pkt 5 (2906)
realność udostępnienia (443)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4262)
1206/11 (4)
1434/08 (9)
zapytanie o cenę (2683)
zmiana oferty przez wykonawcę (13046)
kio/uzp 6/10 (150)
tk telekom (26)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (900)
sprawozdania finansowe (1260)
kio/478/13 (3)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (575)
kio_2695_12 (6)
kio/2790/10 (19)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1642)
wniosek o upadłość (399)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4158)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (982)
xii ga 308/08 (3)
kio_2332_12 (4)
forma uzupełniania dokumentów (2118)
kio/uzp 873/09 (5)
kio 341/12 (13)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (344)
termin wniesienia wadium (2468)
art. 6 kc (5007)
ii ca 373/12 (10)
"zakres konkursu" (7)
umowa ustna (1669)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (247)
kio 35/15 (8)
"art. 101" (117)
wykaz usług (5785)
usługi badawcze (669)
skanska (477)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (13856)
przyspieszona (353)
kio 134/09 (19)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1955)
kio 79/14 (4)
metodologia (546)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1050)
potencjał podmiotów trzecich (1912)
zmiana istotnych postanowień umowy (7583)
doświadczenie podmiotów trzecich (2878)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (3857)
covec rażąco niska cena (3)
kio_1161_12 (6)
"poczta polska" (465)
kio/uzp 757/09 (13)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
"wykonanie zastępcze" (36)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (851)
status podwykonawcy (464)
in post (251)
obiektywne czynniki (1583)
"iii ca 88/09" (28)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (309)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
kio/kd 79/11 (7)
wadium na niepełny okres związania ofertą (865)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3219)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (873)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (511)
kio/uzp 260/10 (26)
należyta staranność (4366)
kio_uzp_874_08 (18)
145 ust. 1 (1546)
kio 1748/13 (7)
"art. 32" (854)
1173/11 (5)
wydruk zus (109)
agencja rozwoju przemysłu (25)
suma ubezpieczenia (790)
uzupełnienie treści oferty (8011)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
kz (192)
e-puap (22)
umowa (15945)
kio 1804/13 (7)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2983)
"województwo podkarpackie" (123)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3002)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3250)
xii_ga_315_11 (32)
kio 1533/10 (4)
bład projektowy (1308)
1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
kio_1818_11 (9)
kio/uzp 1804/09 (9)
utajnił formularz cenowy (261)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (240)
poczta polska rażąco niska cena (108)
brak strony formularza cenowego (2109)
podpis parafka (39)
węgry (49)
241/13 (5)
wezwanie do podpisania umowy (3625)
"uzupełnienie odwołania" (127)
demonstracja (65)
charakter referencji (2535)
iv ca 1323/08 (1)
nieotwarcie oferty (6104)
system informacji prawnej (6220)
polisa ubezpieczeniowa zakres (821)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2905)
36 ust. 4 (5888)
2057/11 (2)
kryterium jakości (2648)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
art. 51 ust. 1a (847)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (220)
solidarna odpowiedzialność (489)
1151/11 (9)
ii ca 544/08 (5)
grupa kapitałowa spółka cywilna (298)
manipulowanie cenami jednostkowymi (122)
kio_kd_58_10 (8)
"art. 181 ust. 2a" (71)
gwarancja wadium konsorcjum (721)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1484)
telkaz (11)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (141)
ii ca 431/07 (19)
katowice (4115)
sieć szerokopasmowa (157)
kio 2019/10 (3)
1019/06 (15)
związanie wyrokiem kio (9107)
doświadczenie (8970)
dalszy podwykonawca (1362)
standstill (67)
krakowski park technologiczny (10)
637/11 (25)
xix ga 82/11 (2)
x ga 163/10 (3)
średni roczny przychód (138)
xxiii ga 1313/15 (14)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (53)
166/15 (3)
926/11 (9)
spóźnione odwołanie (1719)
grupa kapitałowa zmowa (69)
vii ga 9/09 (8)
sposób obliczenia ceny tajemnica (587)
606/11 (14)
harmonogram (1721)
ga 92/11 (19)
art. 145 (1555)
93 ust 1 pkt 7 (5987)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (9649)
roboty w czynnym obiekcie (257)
zbyt wysokie kary umowne (156)
"art. 145" (846)
kio 2184/13 (6)
usg (89)
183 ust. 2 (2056)
usługa kompleksowa (2003)
omyłki pisarskie (1685)
"art. 90" (2458)
rozwojowe (456)
zmiana korzystna (2416)
kio 1081/10 (6)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15665)
francja (420)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1969)
centrum onkologii (262)
niezgodność oferty z treścią siwz (6044)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (5869)
oddelegowanie pracownika (127)
"10 usług" (39)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (159)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5604)
próbka treść oferty (901)
"art. 26 ust.2b" (1490)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2220)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (418)
oferty równoważne (2956)
kio_2741_12 (7)
kio_2204_10 (4)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12907)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (11194)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4077)
kio 1469/10 (19)
"program funkcjonalno-użytkowy" (735)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (323)
ix ga 46/08 (1)
2756/12 (4)
1185/15 (6)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7239)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
usługi artystyczne (151)
lek (368)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (445)
licytacja elektroniczna (153)
art. 83 ust. 2 (2237)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1033)
kio 540/13 (6)
1881/09 (7)
wyjaśnienia dokumentów (12425)
ii ca 718/09 (8)
tyco (78)
adhezyjny (89)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
art. 91 ust. 1 (7466)
ciężar dowodu (3068)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2298)
1488/14 (2)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
cpi (41)
"chyba, że udowodni" (191)
"art. 23 ust. 2" (488)
kio 287/11 (8)
select (25)
kio 115/14 (7)
2805/10 (6)
błąd w kosztorysie (1448)
uzupełnienie odwołania (8355)
x ga 523/10 (2)
sztuczne łączenie zamówień (273)
"brak harmonogramu" (38)
art. 6 (25076)
tajemnica (1882)
kio 1185/15 (6)
kio 1350/14 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (764)
1906/12 (3)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1491)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2606)
"67 ust. 1 pkt 3" (187)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (274)
zamówienie wielorodzajowe (5)
c-318/94 (37)
x ga 103/09/za (1)
zwolnienie z kosztów (1138)
412/15 (5)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
krk stany zjednoczone (24)
opis usługi (7568)
przecinek (77)
formy zabezpieczenia (2223)
xii ga 731/14 (3)
556/12 (27)
droga elektroniczna (2058)
1431/08 (15)
awaria (899)
materiały promocyjne (149)
"art. 185 ust. 4" (121)
kio 478/12 (13)
umowy o pracę (8458)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
udostępnienie potencjału (1993)
koncesji (717)
art. 144 ust. 1 (1149)
art. 32 (5191)
stowarzyszenie (437)
rabat po zawarciu umowy (381)
"zmiana stawki podatku vat" (113)
kio_uzp_43_08 (8)
kio 2750/11 (5)
miejsce składania ofert (7521)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (261)
spóźnione zarzuty (1700)
nieprawdziwe oświadczenie (3166)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (60)
program funkcjonalno-użytkowy (753)
nie może przekroczyć (2866)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (16317)
"roboty budowlane" (8000)
forma wniosku o dopuszczenie (4307)
kio 2743/13 (2)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (112)
interes publiczny 145 (934)
ii ca 1355/05 (19)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1197)
strabag (444)
xii ga 292/11 (1)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
223/11 (5)
kio/uzp 1226/10 (5)
zakaz powierzania podwykonawcom (106)
oddział (4249)
kio/uzp 80/07 (53)
odpadów (1793)
kio 1125/11 (4)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (71)
xii ga 423/08 (1)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
540/13 (6)
kio 2366/10 (3)
i aca 1018/05 (39)
jednostka wojskowa (821)
ca 508/05 (4)
"z ostrożności" (2137)
dotychczasowy wykonawca (4779)
uchybienie formalne (2466)
upadłość lidera konsorcjum (125)
ix ga 44/08 (44)
"x ga 23/07" (109)
kluczowych części (1942)
tabela elementów scalonych (236)
vat (3639)
jednorazowe wezwanie (601)
nieaktualne zaświadczenie z zus (295)
"błędna stawka podatku vat" (167)
ix ga 121/07 (1)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
gwarancja w kopii (1128)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4185)
385/15 (2)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (781)
certyfikat oc (163)
ii ga 117/09 (10)
początek biegu terminu związania ofertą (237)
oprogramowanie windows (315)
kio/uzp 759/08 (7)
żądanie dokumentów zbędnych (8406)
kio_uzp_1221_09 (9)
kio 711/12 (10)
x ga 89/10 (4)
wartość szacunkowa usługa okresowa (381)
w wykazie wskazał za dużo osób (1420)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (29)
wyjątkowa sytuacja (2144)
vii ga 36/08 (7)
czyn nieuczciwej (5374)
kio/uzp 1311/10 (9)
69 (1746)
c-387/14 (6)
"wartość szacunkowa" (2903)
"art. 142 ust 2" (14)
novartis (20)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2835)
wydłużenie terminu składania ofert (770)
połowa terminu składania ofert (477)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1977)
i ca 155/04 (10)
przedłużenie wadium w pieniądzu (163)
inżynier kontraktu (845)
vi ga 50/09 (1)
podkryterium cena (222)
gwarancja dożywotnia (11)
wyłączenie podwykonawstwa (399)
185 ust. 5 (4062)
zbiorowa polisa (75)
główny inspektorat transportu drogowego (54)
brak interesu prawnego (10683)
kio 1700/12 (2)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
zaświadczenie o niekaralności usa (40)
zasada języka polskiego (2086)
zmiany istotne (12313)
zatrzymane wadium (104)
disclosure of scotland (14)
świadczenia okresowe lub ciągłe (840)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (596)
"pilna potrzeba" (164)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (468)
"zakres udostępnienia" (224)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1074)
wadium w walucie obcej (16)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5117)
skrócenie terminu płatności (180)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
krk spółka komandytowa (49)
uzupełnienie oferty (8356)
655/13 (15)
"art. 26 2b" (14)
kio/uzp 1490/09 (7)
prezentacja, próbki (185)
190/09 (3)
tej samej marki (1055)
kio 1557/14 (8)
prezentacja próbki systemu (157)
formalizm (599)
"ciąg pełnomocnictw" (49)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (23)
"niewykonanie wyroku" (527)
"nadmierny formalizm" (112)
brak ceny brutto (4217)
xii ga 366/10 (1)
art. 6a ustawy (724)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (171)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
art. 22 ust. 4 pzp (12204)
miasto gorzów (111)
art 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
koncentracja środków (314)
1985/11 (4)
"usługi niepriorytetowe" (102)
art. 87 ust. 2 (7927)
vi ca 586/05 (3)
"kosztorysowe" (1613)
zasada równego traktowania (10674)
"pełnomocnictwo ogólne" (144)
art.144 (571)
brak podpisu formularza cenowego (417)
"utajnienie wyjaśnień" (78)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
istotna zmiana oferty (11332)
1060/13 (4)
rolnik ryczałtowy (11)
"szacowanie wartości zamówienia" (385)
art. 87 ust. 1 (7932)
2427/11 (5)
87 ust 2 pkt 3 (7735)
xix ga 175/10 (50)
tajemnica przedsiebiorstwa (1779)
wykaz robót (4559)
"criminal records bureau" (5)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (327)
jawność postępowania (1473)
krk belgia (8)
kio 2343/12 (9)
rażąco niska cena 2015 (635)
kio 2660/12 (3)
brak ceny w formularzu ofertowym (3216)
przekaz pocztowy (65)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
"doradztwo prawne" (82)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1795)
biegłego rewidenta (277)
emas (28)
"art. 82 ust. 1" (242)
x ga 327/07 (1)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (859)
1293/13 (4)
vat 0% (1925)
kio/ku 34/10 (10)
kio 1567/12 (3)
rażąco niska cena ecm (54)
art.18 (675)
krk wielka brytania (24)
art. 91 (7480)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1365)
bezstronność (548)
antywirus (6)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (622)
koncentracji środków ochrony prawnej (288)
715/11 (9)
wykaz wykonanych zamówień (7791)
ceny jednostkowe (2989)
brak ceny w formularzu cenowym (2036)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1601)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3899)
art. 87 (7949)
termin płatności (2627)
brak wadium (2199)
110/14 (12)
intertrading (87)
xix_ga_268_09 (10)
termin złożenia odwołania (24117)
41/12 (33)
zatarcie skazania (52)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
różnica 1 grosza (3411)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (440)
vii ca 363/08 (1)
pojęcie oferty (3316)
144 ust. 1 (1149)
izba (21569)
124/13 (23)
kio 2235/12 (2)
finansowanie (2439)
vat na usługi szkoleniowe (137)
124/09 (6)
kio 1276/13 (10)
źle obliczony vat (146)
aldesa (39)
legitymacja czynna konsorcjum (159)
data uzupełnianych dokumentów (2329)
uzupełnienia (8852)
usługi pocztowe wolna reka (131)
2250/11 (7)
brak modelu (1468)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2946)
"oznaczenie strony" (71)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1229)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (733)
"91 ust. 5" (25)
vi ga 83/10 (4)
deklaracja ce (486)
próbka system (574)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (554)
xix ga 280/08 (11)
faktura potwierdza (2723)
po przecinku (466)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (42)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1016)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
brak ogłoszenia (12738)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
kio/uzp 594/09 (10)
instytut monitorowania mediów (16)
rażąco niska cena usługi prawnicze (47)
średnioroczne zatrudnienie (82)
oferty nieporównywalne (1966)
art. 23 kp (196)
630/09 (2)
"spółka komandytowa" (480)
c-286/99 (29)
"serwis na terenie polski" (10)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (64)
kio 1232/13 (5)
upadłość podwykonawcy (163)
zus osób fizycznych (213)
iv ca 429/10 (8)
zobowiązanie podmiotów (5606)
2127/10 (2)
"z wolnej ręki" (1618)
samodzielność finansowa (94)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5264)
definicja wadium (574)
art. 17 ust. 2 (13147)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1570)
zmowa (233)
poprawa innej omyłki (1068)
postępowanie odwoławcze (23723)
ii ca 353/10 (1)
ponowne badanie ofert (7666)
kio_uzp_278_09 (13)
458/09 (14)
24/14 (17)
uchyla (5035)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4262)
wolna ręka prawa wyłączne (903)
919/08 (13)
26 ust. 3 (14975)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
ubezpieczenie na życie (552)
microsoft whcl (11)
kosztorys inwestorski (814)
roboty dodatkowe (6410)
należycie protokół odbioru (1715)
wyjasnienia tresci siwz (11379)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2120)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (766)
"związanie wyrokiem" (24)
aukcja elektroniczna (465)
kio/uzp 1221/09 (9)
wpis do działalności regulowanej (1523)
"art. 51 ust. 2" (135)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4565)
rażąco niska cena zysk (1111)
"art. 5" (2079)
art. 85 ust. 4 (2889)
warunki udziału w postępowaniu (18817)
pełnomocnictwo w formie kopii (811)
kio/uzp 58/09 (32)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (107)
podpis na referencjach (730)
istotna zmiana ceny oferty (7078)
referencje konsorcjantów (206)
2142/12 (14)
odwołanie w sobotę (262)
kosztorysy (3189)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (268)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1520)
"autoryzowany serwis" (83)
iii ca 855/05 (8)
oferta niekompletna (2764)
zmiana wykazu (5283)
usługi tego samego rodzaju (9596)
c-470/99 (68)
przerwa w terminie związania ofertą (360)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1763)
ca 262/05 (8)
"dwie ceny" (43)
ets (1229)
parafa (214)
"wadium po terminie" (14)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1876)
x ga 158/0/iza (5)
definicja robót budowlanych (2319)
criminal record check (3)
"naruszenie art. 29" windows (66)
i ca 235/09 (5)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (485)
forma wadium (1245)
kyocera (25)
art. 29 ust. 2 (28737)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (989)
"89 ust. 1 pkt 4" (1894)
usługi geodezyjne (402)
c-27/98 (8)
1607/2015 (2)
art. 5 ust. 1 b (18957)
"art. 94 ust. 3" (117)
opłata skarbowa (172)
wynagrodzenie za roboty zamienne (532)
oferta niezgodna z siwz (17310)
odstąpienie od umowy (2724)
koncesja, zezwolenie (326)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
kio/uzp 1243/08 (7)
przystąpienie do odwołania (16364)
usługi priorytetowe (481)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (162)
kio/uzp 28/07 (123)
prezentacja próbek (185)
spółka z o.o. spółka komandytowa (389)
art. 45 (4419)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (147)
477/14 (2)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (566)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (33)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
informacja z krk (525)
odrzucenie oferty wstępnej (1493)
"uchwała kio" (809)
636/12 (7)
1353/12 (11)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (104)
referencja od generalnego wykonawcy (827)
330/09 (9)
eurosystem (31)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4192)
wygórowane warunki (702)
projekty własne (5124)
114/14 (5)
licencja niewyłączna (1030)
wizja lokalna obowiązek (371)
art. 38 ust. 6 (4855)
kio/kd 25/14 (6)
ii ca 108/11 (3)
nie wniesienie wadium (2494)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1735)
kio_uzp_1564_09 (6)
odrzucenie odwołania w części (10741)
pełnomocnictwo ogólne (1683)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
"wieloletnia prognoza finansowa" (24)
niewniesienie wadium (2494)
"system informacji prawnej" (70)
netia (174)
87 ust. 1 (7933)
oferta bez podpisu (2350)
subsydiowanie skrośne (7)
poręczenie udzielane przez podmioty (186)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
ocena ofert po aukcji (545)
domniemanie (1990)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2561)
czas oznaczony (7080)
"kodeks postępowania cywilnego" (719)
mop 83 (66)
"art. 86 ust. 4" (304)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
upadłość konsorcjum (252)
cena oferty (11855)
art. 36b ust. 1 (73)
2734/14 (13)
v ca 1328/08 (1)
kio/uzp 1990/10 (6)
kryterium zatrudnienie (1216)
1980/09 (13)
art. 189 kpc (310)
" dokumenty nie wymagane" (1816)
uzupełnienie faksem (1710)
24 ust. 2 pkt 1 (16317)
897/15 (8)
x ga 309/08 (2)
będzie dysponował osobami (6163)
rażące kary umowne (291)
oferta warunkowa (635)
zielone zamówienia (1853)
vii ga 29/05 (7)
"zakup samochodu" (52)
kio 900/14 (8)
krs (2232)
nieprawdziwe informacje (3314)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (8)
porównywalność (492)
2154/11 (9)
xix ga 170/08 (5)
kio kd 86/12 (5)
należyte wykonanie dostawy (4282)
kio/ku 18/14 (11)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1516)
v ca 1110/04 (17)
złożyli nieprawdziwe informacje (3289)
2769/12 (3)
banery (6)
oferta stanowi całość (10951)
26 ust. 2d (299)
świadczenie niemożliwe termin (3080)
678/12 (6)
tłumaczenie przysięgłe (450)
"zakończenie postępowania" (720)
zamówienia dodatkowe (13145)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1088)
fabrycznie nowy (858)
x ga 311/10 (17)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (292)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
x ga 268/08 (1)
x ga 287/08 (2)
678/08 (10)
wartość robót brutto czy netto (1314)
wadium na jednego członka konsorcjum (592)
poświadczenie protokół odbioru (582)
własnoręczny podpis (385)
2343/12 (9)
2031/14 (5)
odrębne zamówienie (7097)
2649/11 (23)
"art. 15 ust. 2" (136)
teta (17)
"art. 145 pzp" (20)
kio 2793/12 (3)
omyłka rachunkowa (1538)
art. 58 k.c. (731)
niejasne zapisy siwz (2602)
169/10 (7)
kio/uzp 1180/10 (10)
"kio 609/10" (12)
kio/uzp 540/09 (11)
pit (74)
"wykaz osób" (1773)
viii ga 124/07 (11)
bilans (795)
podkryteria (161)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (281)
potencjał ekonomiczny (1629)
v ca 1040/08 (8)
kio 1625/10 (11)
c-389/92 (21)
kio/ku 53/11 (4)
sukcesja (72)
x ga 130/10 (1)
kierownik robót elektrycznych (613)
"art. 111" (254)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4268)
zaproszenie do negocjacji (1037)
należyta staranność zamawiającego (4174)
2725/11 (10)
różne stawki vat (1023)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
v ca 2224/03 (12)
c 538/07 (25)
kio 1325/14 (3)
marża jako kryterium oceny ofert (345)
ograniczenie podmiotowe (3058)
xix ga 371/10 (4)
lar (8)
"zasoby ekonomiczne" (27)
prowizja kryterium (98)
"art. 104" (541)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1547)
kio_1737_14 (8)
art. 26 ust. 2e (172)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3553)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7653)
kio/uzp 218/08 (30)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (331)
lakoniczne wyjaśnienia (993)
kio 1863/10 (20)
73/11 (20)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2496)
brak wyceny pozycji (2075)
sygnity (446)
próbka jest dokumentem (812)
regulamin konkursu (324)
49/14 (17)
kio_uzp_11_09 (60)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1779)
szukio (4)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4063)
kio_527_13 (4)
równoważne (3065)
brak dokumentacji wykonawczej (2878)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (25)
kio_101_13 (6)
odrzucenie wniosku (10874)
kio 1965/15 (2)
ii ca 1398/05 (5)
protokół odbioru końcowego z usterkami (163)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
kio_2012_14 (8)
znajomość języka polskiego (274)
"kio 318/12" (7)
508/12 (2)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (5591)
treść umowy (14543)
brak cen jednostkowych w ofercie (2190)
inna omyłka w kosztorysie (1062)
płynność finansowa (233)
"lub równoważny" (1035)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1271)
brak poświadczenia (2550)
kio 2694/14 (14)
radio (135)
kio 267/12 (10)
zarzut spóźniony (1700)
xix ga 207/09 (9)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (823)
wizji lokalnej (423)
i ca 540/09 (1)
"błąd w kosztorysie" (156)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1048)
wykładnia językowa (871)
załączniki do odwołania (12550)
30% od wartości zamówienia (9676)
"odwołanie jest przedwczesne" (24)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (141)
warunkowa gwarancja (258)
kryteria podmiotowe (1921)
xii ga 151/08 (15)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
prawo do informacji (17124)
"należyte wykonanie umowy" (1329)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3959)
dokument nie podpisany (6835)
kio/uzp 476/09 (10)
dbałość o finanse publiczne (190)
pełnomocnictwa (4386)
70/11 (22)
braki formalne (6366)
"w gdańsku" (1874)
bankowa obsługa budżetu (151)
chiny (94)
kio 2784/14 (15)
2222/11 (19)
sia (27807)
iii ca 389/11 (3)
kio 601/11 (11)
uzp/zo/0-184/07 (3)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (126)
radiofarmaceutyki (6)
dyskryminacja bezpośrednia (384)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (176)
kio 1602/12 (11)
67 ust. 1 pkt 4 (2946)
waloryzacja wynagrodzenia (215)
nadleśnictwo (429)
definicja kosztorysu szczegółowego (599)
xii ga 282/11 (1)
druk oferty (1798)
kto może wystawić referencje (363)
"nieczytelny podpis" (145)
kio 445/12 (6)
rzeczoznawca majątkowy (63)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (870)
skreślenie ofercie (2915)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2633)
1287/12 (14)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (2803)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
"87 ust.2 pkt 3" (2317)
437/13 (9)
x ga 122/10 (35)
zezwolenie na zbieranie (273)
na rzecz różnych odbiorców (1083)
ogólnodostępność (9)
do czterech miejsc po przecinku (197)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
kio 154/13 (9)
żądanie unieważnienia postępowania (11117)
oryginalne materiały eksploatacyjne (117)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1069)
89 ust. 1 pkt 2 (13960)
zgodność z oryginałem (3277)
konkurs (1784)
91 ust. 3a (705)
ii ca 417/06 (3)
art 24 ust 2a (2334)
(kio 1408/10 (16)
alpine bau (33)
nieprawdziwe informacje referencje (1225)
"art. 8" (2062)
solid security (56)
niezgodność z treścią siwz (6056)
"art. 90 ust. 3" (1146)
2831/14 (3)
ii ca 675/14 (3)
kryterium oceny ofert (8829)
wezwanie do uzupełnień (6925)
609/10 (13)
1377/11 (2)
kio 5/12 (192)
kio 2287/10 (26)
naruszenie art. 7 (23282)
x ga 98/10 (2)
jurysdykcja (55)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (19)
zmiana wynagrodzenia konkurs (701)
zmiany w treści oferty (12629)
"art. 41 pkt 9" (23)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (594)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10253)
ix ca 23/12 (12)
autoryzowany kanał sprzedaży (40)
2398/13 (10)
art 87 (7949)
referencja treść (3666)
ryczałt kosztorys (269)
kio_1623_11 (19)
vii ga 147/08 za (11)
węgry krk (5)
kio 20/10 (307)
pozycja kosztorysowa 0 (833)
odrzucenie odwołania (19380)
c-305/08 (25)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (238)
koszty (28076)
iso 9001 (293)
schweerbau (5)
teoria wysłania (45)
konwalidowanie (30)
"usługi pocztowe" (358)
otwarcie ofert (6104)
błędne tłumaczenie (1306)
"ubezpieczenie oc" (418)
"zamiast polisy" (19)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5917)
29 ust.2 (22764)
"art.22 ust.5" (169)
kosztorys uproszczony (503)
kio 34/15 (16)
kio 48/14 (14)
konsorcjum warunki udziału (6144)
viii ga 327/14 (5)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (514)
odrzucenie odwołania koszty (19037)
624/12 (2)
"na dzień składania ofert" (1511)
sytuacja ekonomiczna (3785)
"treść oferty" (8530)
wykonawstwo zastępcze (34)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
"omyłka rachunkowa " (1218)
dokumenty dla podwykonawcy (2361)
zamówienia do 14000 euro (160)
wysokość polisy (1245)
art 144 (1153)
dzielenie zamówienia art. 32 (418)
poprawienie stawki vat (813)
2498/10 (22)
umowa o pracę (8458)
kio_1785_14 (17)
zatarcia (95)
"art. 186 ust. 2" (2456)
63/12 (24)
rażąco niska cena roboty budowlane (987)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (5869)
2317/10 (7)
lotos (41)
wyrok sądu (21672)
1853/12 (2)
xvi gc 682/08 (5)
brak-wadium (81)
wykonanie wyroku izby (12146)
gwarancja w oryginale (1183)
nieuprawniony podział zamówienia (1669)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (175)
kio 2753/12 (9)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (231)
informacja krk (525)
"izrael" (43)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14547)
art 89 ust 1 pkt 1 (13956)
1255/12 (5)
połowy terminu (1173)
lokata (72)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2793)
pozacenowe (166)
ii ca 295/11 (1)
doradztwo i konsultacje (309)
zmiana terminu składania ofert (7757)
2455/13 (8)
kio/uzp 703/09 (22)
niezgodność treści oferty (6602)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1256)
brak pieczęci (630)
kio/uzp 878/09 (27)
definicja dokumentacji projektowej (961)
zmiana umowy (10382)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2094)
utrata statusu wykonawcy (438)
"67 ust. 1 pkt 6" (168)
art. 8 ust. 4 (19652)
2424/13 (3)
kio 2537/13 (4)
144/11 (8)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (442)
70/08 (12)
wykaz podwykonawców (1715)
xii_ga_314_11 (50)
niejasne zapisy specyfikacji (2474)
oświadczenia producenta (4363)
"usługa sprzątania" (487)
uchyla się (4998)
ix ga 131/10 (4)
art. 5 ust. 1 (27084)
kio 2723/10 (10)
częściowy sprzeciw (340)
kio 700/11 (11)
v ca 788/08 (11)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
kio 1526/10 (6)
"podmiot trzeci" (2254)
art. 62 (2884)
1518/14 (12)
vii ga 24/08 (16)
irlandia krk (5)
użyczenie uprawnień (239)
tablice rejestracyjne (19)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2368)
2033/13 (6)
art. 142 ust. 5 (1431)
spółka komandytowa krk (49)
526/10 (5)
refundacja (251)
office (188)
skonto (6)
produkty lecznicze (345)
wadliwe referencje (1134)
czechy (186)
brak porównywalności ofert (441)
6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
"wykładnia siwz" (63)
2216 (27)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (760)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3043)
sponsoring (3)
nadzór autorski (490)
82 ust. 2 (3056)
kio_1883_14 (12)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (6960)
wykładnia literalna siwz (1479)
308/12 (6)
błąd we wzorze (1903)
bumar (35)
kio 1231/13 (5)
1432/09 (12)
art. 24 ust. 4 (16099)
art.26 ust.2b (1509)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (2916)
413/15 (5)
v ca 1621/08 (1)
x ga 296/08 (13)
3021/13 (4)
warszawie (26737)
sumowanie polis konsorcjum (71)
"art. 59 ust. 2" (13)
interes w przystąpieniu do odwołania (9152)
kio 479/12 (3)
nazwy własne w projekcie (2395)
kio_1231_13 (5)
"zmiany w umowie" (135)
równoważności (1008)
"kluczowe części" (59)
błędnie wpisany vat (702)
termin wykonania (18923)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (183)
306/15 (12)
x ga 338/10 (4)
art 93 ust 4 (5910)
kapsch (50)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19938)
wadium po terminie (2471)
v ca 936/12 (8)
ii ca 129/07 (3)
zwrot wadium w formie gwarancji (691)
kio 1327/09 (26)
zus (850)
xii ga 37/09 (3)
błędna stawka podatku (1185)
"definicja podwykonawcy " (21)
ubezpieczenia (3152)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22601)
1041/11 (3)
art 24 ust. 2a (2334)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4875)
kio 41/11 (19)
kio_uzp_333_09 (11)
uzupełnienie przystąpienia (6261)
1367/08 (4)
fujifilm (19)
1787/11 (6)
kio_uzp_292_10 (3)
inne kryteria (8632)
niezgodność oferty z przedmiarem (1145)
v sa/wa 875/10 (7)
1402/11 (3)
2814/12 (2)
"kluczowe części zamówienia" (53)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (5591)
art 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
kio/uzp 533/10 (2)
uzupełnienie certyfikatu (1623)
zmiana warunków płatności (1913)
świadectwo przejęcia (206)
1247/11 (3)
"art. 42 ust. 1" (135)
niewykonanie wyroku kio (11645)
art. 90 ust. 2 (8133)
żadanie umowy konsorcjum (4160)
dialog techniczny (430)
kio 2041/11 (3)
siwz czytać całościowo (74)
v ca 9/08 (15)
kosztorys ofertowy (2560)
ponowne wniesienie wadium (1485)
kio_uzp_298_09 (4)
zachowania uczciwej konkurencji (8240)
"zmiana umowy" (682)
brak warunków udziału w postępowaniu (15031)
najwyższa staranność (1412)
prezentacja funkcjonalności systemu (341)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (3658)
"oświadczenie własne wykonawcy" (170)
1323/12 (8)
art.22 ust.5 (2375)
vi ga 107/04 (3)
"powiązania rodzinne" (23)
85 ust. 4 (2889)
japonia (31)
"ii ca 109/05" (10)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (427)
norma wycofana (602)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (158)
forma pisemnego zobowiązania (2281)
art. 6 ust. 2 (24952)
izrael (43)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (35)
równość stron kary umowne (214)
kara umowna (954)
"niewłaściwy tryb" (151)
zagubienie oferty (23)
potwierdzenie opłacenia polisy (482)
54/10 (27)
cofnął skargę (4794)
nieprecyzyjne warunki (4572)
różne stawki podatku vat (912)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1815)
aneks do umowy (1502)
kio 1294/13 (3)
zaliczki (294)
zwłoka (547)
definicja podwykonawstwa (350)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2377)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1503)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1210)
1944/11 (13)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
2111/11 (3)
avr rażąco niska cena (12)
kio 1502/14 (5)
zły vat (209)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
najkorzystniejsza oferta (17216)
ochrona danych osobowych (1088)
na dzień składania ofert (11799)
dyplom mba (3)
zmiana ceny oferty (7813)
"art. 12a ust. 2" (99)
"doświadczenie podwykonawcy" (46)
kio 447/12 (2)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1322)
forma pisemna (3845)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2616)
kio 1364/11 (5)
kio_uzp_1016_09 (9)
unieważnienie części (9203)
xix ga 120/07 (5)
innowacja (145)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16066)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1232)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3537)
74/12 (11)
cena 1 grosz (9922)
upadłości (489)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (213)
koncesja (717)
zwrot oferty bez otwierania (247)
wykonawca zmienił cenę (4041)
zmiana treści siwz (10797)
gaz system (479)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (858)
kio 987/14 (2)
kio_564_14 (7)
kio 1752/10 (5)
ekonomika postępowania (286)
440/10 (4)
uzp/zo/0-640/05 (14)
c-295/05 (24)
23/07 (469)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3074)
omyłka w cenie jednostkowej (1026)
zmiana terminu wykonania umowy (8878)
karta katalogowa (779)
xix ga 3/07 (257)
uchylenie się od zawarcia umowy (3720)
kio/uzp 607/09 (3)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (650)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (616)
"wolnej ręki" (1625)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3581)
zawarcie umowy pod warunkiem (7492)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6042)
uzupełnienie dokumentów (8199)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (987)
uzupełnienie opisu (5270)
vi ca 32/11 (3)
4pi (37)
art.48 (483)
odstępne (7)
iii_ca_1019_06 (14)
kio/uzp 233/10 (4)
kio 685/12 (5)
pocztowe (2439)
zaświadczenie z ceidg (58)
ix gc 155/08 (3)
naruszenie art. 38 ust. 4b (177)
badanie rażąco niskiej ceny (1921)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4356)
"ii ca 29/05" (13)
zakaz udziału podwykonawców (693)
brak uzasadnienia faktycznego (12380)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5326)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
zus spółki cywilnej (209)
oświadczenie o podwykonawcach (2372)
24 ust.2 pkt 1 (14612)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1433)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1611)
kio_1104_10 (8)
roboty zamienne aneks do umowy (137)
główny urząd statystyczny (313)
równoważność certyfikatów (300)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (46)
kio/uzp 1502/08 (11)
równoważne materiały budowlane (980)
kio/uzp 680/08 (4)
oddział+spółki (33)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2069)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1310)
beletrystyka (17)
konserwacja zabytków (94)
krotność (215)
niepodpisany formularz ofertowy (1819)
kio_1949_11_kio_1954_11 (12)
brak podpisu oferty (2642)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
enion s.a. (40)
doświadczenie jako kryterium (4108)
753/13 (4)
art. 6a pzp (560)
zmiana sposobu płatności (2006)
vii cz 536/10 (2)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
protokół odbioru z usterkami (244)
zobowiązanie do sprzedaży (1104)
xix_ga_92_11 (18)
brak faksu (3096)
akuratne uzasadnienie (22)
skuteczność wadium (553)
mebli biurowych (127)
341/12 (13)
konsorcjum doświadczenie (3762)
prawo nie działa wstecz (54)
t-matic (64)
konkurs na prace projektowe (262)
art 67 ust 1 pkt 6 (2844)
kio 615/11 (4)
uzupełnianie dokumentów faxem (177)
potencjał podmiotu trzeciego (1912)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
odpowiedni termin (12115)
"podatek vat" (2304)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2459)
poświadczenia (2782)
42/12 (29)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3586)
art.24 ust. 2 pkt 1 (9707)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2843)
"brak tłumaczenia" (82)
"art. 85 ust. 2" (295)
oferta nieważna (7320)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
błędne tłumaczenie dokumentu (1241)
wpłata wadium po terminie (1263)
c-414/97 (37)
kio 459/12 (21)
"dobre obyczaje" (679)
zamieszczenie dokumentacji (6603)
kv projekty (163)
art 87 ust. 2 (7927)
"wyjaśnienie referencji" (16)
poprawienie innej omyłki (2570)
86/11 (9)
zamówienia publiczne (29789)
umowy barterowe (8)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2025)
literalnie (3163)
"prawo opcji" (90)
zmiana terminu realizacji umowy (8085)
oryginał zobowiązania (2045)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5037)
podobne (8676)
niedozwolona zmiana oferty (1490)
niemożliwa do przewidzenia (3112)
uchylanie się od zawarcia umowy (1115)
konsultacje (827)
brak ceny jednostkowej (2670)
kio 104/14 (5)
c-328/96 (10)
vat stawka (1930)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1755)
opinia użytkownika (836)
art 25 ust 1 (14130)
uniewaznienie postepowania (15535)
co powinny zawierać referencje (2703)
wynagrodzenie (10860)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1560)
kio/ku 63/11 (7)
biletów lotniczych (72)
zdolność ekonomiczna (1630)
protokół z usterkami (355)
konkurencyjność (1505)
zachowanie formy pisemnej (2572)
631/13 (9)
referencje wystawione przez samego siebie (1132)
w okresie ostatnich 3 lat (5605)
v ca 2506/07 (41)
przedmiot konkursu (1584)
otwarcie ofert termin (6005)
zmiana członków zarządu (1935)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2741)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2042)
ix ca 661/09 (8)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1829)
autokorekty (12)
v ca 1660/09 (2)
kio 637/11 (23)
związanie zarzutami odwołania (11243)
wada postępowania żądanie dokumentów (1348)
415/15 (3)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (42)
błąd zamawiającego (6080)
prawa autorskie (906)
nieprecyzyjny warunek (3134)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2293)
kio_840_12 (7)
brak nakładów (1535)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1118)
964/12 (3)
ryczałt (470)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2298)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1491)
pracownik ochrony (2628)
zasada proporcjonalności (585)
346/15 (10)
szpital (3434)
kio_2480_12 (7)
sanepid (34)
enigma (119)
v ga 141/09 (4)
stopień szczegółowości wyjaśnień (510)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1129)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (404)
odbiór odpadów komunalnych (613)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (7522)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3817)
definicja ceny (2951)
kio 1756/10 (17)
x ga 104/10/za (1)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
podmioty trzecie (1965)
v ca 1805/09 (2)
kio 1687/10 (5)
kio_uzp_874_09 (9)
"brak opłaconej polisy" (24)
opłata za pełnomocnictwo (227)
kio 63/12 (23)
doświadczenie członka konsorcjum (2034)
xii ga 261/07 (2)
i1 ca 202/09 (1)
"różne stawki podatku vat" (150)
sprint (118)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (16262)
rażaco (3549)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
kio 49/13 (7)
cosmic (11)
kio/uzp 2034/10 (3)
830/10 (5)
oferta forma oferty (7524)
odwrócony podatek (44)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (555)
art. 32 ust. 4 pzp (3621)
słowacja krk (2)
referencje podwykonawcy (969)
kio/uzp 215/09 (7)
429/12 (8)
kio 18/13 (17)
nazwy producenta (2805)
nieczytelny podpis referencje (165)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7734)
zakup mebli (112)
kio 2049/13 (3)
kio 4/13 (94)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7221)
zamówienia podzielone na części (7230)
kio_356_11 (15)
wyroki kio (13709)
kio/ku 1/11 (45)
art. 146 ust. 6 (2261)
xii ga 433/08 (21)
"0 zł" (7537)
sprzeczność w siwz (4685)
"191/14" (7)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (156)
brak podpisu pod odwołaniem (2730)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (147)
kio 892/12 (4)
przejściówka (33)
x ga 83/08 (6)
ii ca 488/09 (4)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (70)
wynajem pomieszczeń (89)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (2916)
istotne postanowienia umowy (10022)
łączenie zamówień (3330)
36 ust. 5 (5858)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7821)
brak kryteriów równoważności (576)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
kio/uzp 250/10 (10)
kio 2012/14 (12)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1779)
powtórzenie czynności oceny ofert (10408)
wadium w formie poręczenia (201)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
kopia zobowiązania (1447)
utajnienie całej oferty (556)
kio/uzp 91/09 (11)
kompania węglowa (431)
22 ust. 4 (16617)
agencja rynku rolnego (49)
trojanowska rażąco niska cena (101)
odpowiedź na skargę (13655)
dobre obyczaje kupieckie (108)
oświadczenie o wizji lokalnej (369)
pisemne zobowiązanie forma (2281)
brak stawki vat (1659)
kio_uzp_1362_08 (6)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1877)
kio 47/15 (7)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (165)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (528)
polisa grupowa (23)
kio_655_12 (5)
"istotne elementy umowy" (104)
"krajowy rejestr karny" (672)
art. 387 (550)
89 ust 1 pkt 2 (13960)
iv ca 926/06 (5)
1071/14 (7)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4876)
przedwczesny zarzut (1472)
cykl życia produktu (54)
krajowa instytucja rozliczeniowa (209)
xii ga 510/10 (1)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3233)
140 pzp (1107)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
kio_19_11 (6)
art. 146 (2358)
doręczenie odpisu skargi (2810)
2292/13 (33)
zobowiązanie innych podmiotów (5432)
zmiana stawki vat (1415)
samodzielne uzupełnienie (3298)
iii czp 107/12 (17)
brak kosztorysu szczegółowego (1758)
wybór kolejnego wykonawcy (5774)
"potencjał ekonomiczny" (246)
kio 223/11 (4)
wyjaśnianie treści oferty (4395)
1629/11 (5)
usługi prawne (10888)
gwarancja bankowa (1119)
846/14 (8)
xxiii ga 924/14 (15)
indra (50)
obligacje (19)
1867/10 (4)
art. 24 ust. 2a (2334)
396/11 (7)
powiat suski (8)
konsorcjum, wadium (1124)
multikom (42)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2902)
kio_77_14 (13)
alpine (44)
179 ust.1 (9317)
próbek, opisów lub fotografii (115)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (596)
wyciąg z konta (108)
materiały biurowe (560)
wraz z tłumaczeniem (2249)
"art. 144 pzp" (78)
448/12 (19)
pełnomocnictwo do aukcji (136)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4440)
"nieprawdziwa informacja" (2183)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (187)
art. 85 ust. 3 (2988)
"wykazanie równoważności" (149)
siły wyższej (187)
143/12 (10)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (203)
sposób obliczenia ceny (4260)
iii ca 727/05 (7)
46/10 (33)
art. 83 ust. 3 (2205)
art. 58 kc (1139)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (108)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1501)
106/10 (12)
dokumenty w języku obcym (561)
niemożliwe do przewidzenia (3112)
thales (78)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (16)
trzy miejsca po przecinku (292)
kio 1525/11 (12)
nieoznaczona koperta z ofertą (247)
wykaz głównych dostaw (976)
30 % (15222)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (677)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1574)
x ga 367/09 (1)
fundusz inwestycyjny (384)
art. 31a (164)
uzp/zo/0-973/07 (3)
omyłka w obliczeniu ceny (1807)
wpis w krs działalność (1072)
x ga 109/05/p1 (6)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (410)
kio/uzp 1181/10 (3)
"wyłączenie jawności rozprawy" (54)
2217/13 (6)
doświadczenie kierownika (1764)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1233)
badanie rzetelności wykonawcy (835)
1125/14 (3)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (162)
polski związek pracodawców budownictwa (74)
nie podpisana oferta (7589)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (241)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
"art. 4 pkt 5" (30)
x ga 295/09 (3)
556/13 (2)
kio 2688/10 (2)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4220)
wiedzy i doświadczenia (6135)
usługi ciągłe (1438)
interes w przystąpieniu (9282)
1958/11 (8)
v ca 2552/07 (2)
v ca 1897/08 (1)
wyłączny dystrybutor (614)
"średnioroczne zatrudnienie" (41)
niedozwolona zmiana treści oferty (1466)
produkt leczniczy (345)
polisa oc konsorcjum (291)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1077)
asysta techniczna (175)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1469)
porównywalne oferty (1966)
"24 ust. 2 pkt 3" (3587)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3159)
rażaco niska cena (2529)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1074)
art 22 (17752)
1582/12 (6)
iv ca 891/09 (1)
1658/11 (16)
zdolność finansowa konsorcjum (1088)
typ model (922)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (687)
1821/11 (4)
spółka cywilna (3801)
art. 29 (28920)
niezgodność z formularzem ofertowym (2522)
iii ca 344/08 (1)
"dzielenie zamówienia na części" (153)
1835/10 (7)
ii ca 1211/09 (14)
tetra (24)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
oferta termin związania ofertą (11524)
182 ust. 4 (2934)
art.87 (5638)
sumowaniu (742)
471/11 (9)
koncentracja środków odwoławczych (307)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (41)
791/14 (2)
art 82 ust 1 (3060)
usługa pocztowa (1232)
walory artystyczne (29)
formularz ofertowy brak ceny (3216)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (4991)
wadium lidera konsorcjum (577)
kio_1220_12 (3)
karty sim (2527)
kio_744_10 (4)
niezgodnosc siwz (6130)
"oferty nieporównywalne" (175)
kio 1661/11 (4)
kio/uzp 19/09 (114)
inżynieria wyceny (134)
sumowanie obrotów (169)
legionowo (111)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (584)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (882)
2184/13 (6)
14/10 (463)
kio 2046/14 (11)
nie figuruje w rejestrze płatników (22)
vi ca 206/11 (1)
990/09 (4)
krk z niemiec (47)
kio 2191/10 (9)
definicja referencji (1087)
"art. 36 ust. 5" (193)
niezwłocznie (1951)
kosztorys ryczałt (269)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (77)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1072)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
materiały opatrunkowe (91)
gwarancja przetargowa (2114)
nie podał nazwy producenta (2149)
atest (468)
kio_167_11 (3)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (543)
1515/14 (8)
kio/uzp 827/08 (8)
impel (847)
jedna usługa kilka umów (1004)
xii ga 488/11 (1)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (4836)
jedna usługa (4610)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (347)
ii ca 2230/05 (2)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
interes w unieważnieniu (9689)
omyłka formularz oferty (2255)
959/09 (41)
zamawiający nie wykonał wyroku (16653)
vii ga 36/09 (2)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (223)
kio 82/12 (5)
dokument wystawiony po terminie (5124)
użyteczności publicznej (765)
patent (683)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (6636)
obronności (165)
i ca 331/10 (1)
1131/12 (3)
"ujawnienie źródła zapytania " (8)
"powiązania kapitałowe" (132)
v ca 1213/08 (1)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11290)
kio 218/12 (12)
nieproporcjonalny warunek (1307)
185 ust. 6 (3657)
"opinia bankowa" (319)
wynagrodzenie mieszane (206)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (5930)
kio/kd 31/12 (40)
termin związania (12997)
kryterium okres gwarancji (1889)
vi ga 104/10 (2)
odwołanie na postanowienia siwz (12781)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1445)
nakazuje odrzucenie (14574)
zezwolenie (1424)
438/13 (2)
x ga 123/10 (3)
v ca 3128/10 (1)
554/09 (8)
gsm-r (30)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (262)
2605/14 (10)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
"historia rachunku" (7)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1192)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2132)
"umowa warunkowa" (11)
ii ca 724/06 (3)
i ca 410/08 (1)
zaprojektuj i wybuduj polisa (42)
500/15 (18)
kluczowe części zamówienia (1906)
energa (188)
"protokół odbioru" (1091)
wykonano zgodnie z umową (13119)
24 ust. 1 pkt 1a (3076)
krk prokurenta (50)
powszechne usługi pocztowe (396)
zamówienia z wolnej ręki (1646)
art.22 ust. 5 (6096)
"art. 91 ust. 2a" (18)
ii ca 67/05 (3)
udostępnienie osoby (3439)
narusza art. 29 ust. 3 (22346)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16212)
uniwersytet rzeszowski (25)
2396/12 (17)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
1385/10 (8)
ministerstwo sprawiedliwości (748)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2179)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (7230)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1190)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
przeciwnikiem skargi jest (464)
wycena 0 zł (1618)
"treść referencji" (774)
wyjaśnienie referencji (2987)
xix ga 403/08 (1)
kio/ku 50/09 (2)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (324)
stosunek pracy (6755)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (422)
brak okresu gwarancji w ofercie (2937)
stawka vat odrzucenie oferty (1773)
kio 630/13 (5)
dysponuje osobami (6174)
nalezyte wykonanie zamówienia (8867)
1971/09 (10)
usługa szkoleniowa (456)
art. 36a ust. 2 (191)
interes przystepującego (6364)
kio/uzp 951/09 (3)
"art. 26 ust. 2b" (1490)
zamówienia sektorowe (1019)
"uzupełnienie faksem" (5)
wszczęcie postępowania (14412)
xix ga 131/08 (17)
2716/13 (13)
zmiana cen jednostkowych (1851)
synektik (29)
xix ga 468/10 (8)
x ga 25/10 (26)
xix ga 258/08 (14)
"art 46 ust. 4a" (589)
cena trzy miejsca po przecinku (271)
art. 189 ust.2 pkt 5 (5639)
gramatura papieru (35)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
vi ga 142/08 (1)
udostepnienie zasobów (1907)
1841/09 (2)
farmaceutyczny (192)
vat ryczałt (221)
676/09 (13)
645/13 (5)
rażąco niska cena 2016 (261)
niekaralność chiny (22)
rownowaznosc (1008)
kio 246/12 (3)
berger bau (43)
llc (38)
ujawnienie źródła zapytania (309)
zamknięty katalog dokumentów (1191)
nadmierny warunek doświadczenia (1088)
nieistotne zmiany umowy (9164)
28.09.2011 rażąco (8)
spełnianie warunków przez konsorcjum (4911)
kio 2746/10 (17)
zawieszenie działalności (358)
formularz ofertowy (4261)
protokół odbioru potwierdza (2279)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (185)
ii ca 693/05 (76)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (209)
art. 381 (307)
uzupełnienie wykazu robót (2757)
brak harmonogramu (1590)
kio 2710/10 (13)
kio_uzp_678_08 (4)
oświadczenie po terminie składania ofert (9372)
odwołanie bezprzedmiotowe (1977)
zobowiązanie innego podmiotu (5432)
"potwierdzenie należytego wykonania" (874)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (416)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
2160/10 (3)
"cena słownie" (11)
"błędny adres" (9)
art.91 ust.2 (5169)
361/12 (5)
certyfikat ubezpieczenie (469)
świadectwo wykonania (1096)
import docelowy (28)
kio_532_13 (4)
zamawiający sektorowy (1011)
pakiet leków (126)
"46 ust. 4a" (594)
wykonanie zastępcze (559)
zaniżenie wartości zamówienia (1432)
dialog poufny (27)
ogłoszenie upadłości (422)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (2943)
kio_2694_13 (4)
działalność regulowana telekomunikacyjne (170)
obiekt budowlany (3163)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (11150)
zmiana istotna (12313)
2034/14 (3)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4488)
zmiana ryczałtu (395)
xii ga 231/10 (1)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (208)
zwrot odwołania wpis (18883)
"potrzeby zamawiającego" (1917)
nisko rażąca cena (806)
krk anglia (10)
x ga 235/09/za (1)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
kio_545_11 (12)
zwrot oryginału gwarancji (738)
v ca 2037/08 (12)
nieaktualne krk (392)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (395)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (6)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (467)
utajnienie wyjaśnień (763)
iso (730)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (410)
wskaźnik płynności finansowej (108)
c-126/03 (132)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
wypowiedzenie umowy (1241)
2779/12 (5)
xix ga 256/07 (1)
kio_uzp_797_09 (7)
art. 22 ust 4 (16617)
dokumenty rosyjskie (43)
niemożliwość świadczenia (988)
brak ceny w ofercie (9932)
iii ca 582/08 (1)
x ga 332/09 (6)
doręczenie kopii odwołania (4647)
brak wyceny (2740)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (151)
należyta staranność wykonawcy (4163)
83/13 (12)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1703)
projekt zamienny (750)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2199)
siła wyższa art. 144 (34)
rozbudowa systemu (1329)
referencje treść (3666)
wartość przedmiotu zamówienia (14191)
"warunki udziału w postępowaniu" (10657)
26 ust. 4 (14474)
zatrudnienie (2395)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (536)
kio/uzp 812/09 (11)
ubezpieczenie oc (654)
vi ga 34/08 (3)
x ga 367/10 (1)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (565)
udowodnić (6996)
wezwanie do uzupełnienia próbki (437)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4657)
treść oferty definicja (4207)
unieważnia postępowanie (5396)
udostępnienie oferty (4675)
1093/08 (39)
miarkowanie (258)
ii ca 679/10 (3)
cena kosztorysowa (1462)
podmiot trzeci podwykonawcą (1414)
harmonogram rzeczowo-finansowy (472)
iii ca 658/08 (2)
kio/uzp 38/09 (26)
225/08 (4)
art. 85 ust. 5 (2928)
opisanie równoważności (860)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (934)
iii ca 552/10 (2)
kio_626_12 (4)
1135/10 (7)
kio 1202/12 (3)
art 8 ust. 3 (21237)
zastrzeżenie referencji (1510)
"windows" (381)
niejasne kryteria oceny ofert (2569)
nieprawdziwe (3553)
kio_1535_11 (4)
53/11 (114)
odmowa zawarcia umowy (1348)
dowód opłaconej polisy (407)
definicja podwykonawcy (902)
geomar (46)
kd_23_13 (4)
inna omyłka ilość (1906)
428/13 (11)
kio 1794 (12)
microsoft (355)
parafka (56)
"system informatyczny" (1426)
kalkulacja ceny tajemnica (679)
in dubio pro reo (55)
zmiana zawartej umowy (9896)
kio_956_12 (4)
191/10 (16)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (32)
"unieważnienie postępowania" (5972)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6698)
v csk 456/09 (23)
kio/483/11 (4)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (654)
faktura jako dowód należytego wykonania (1340)
doświadczenie zawodowe (2880)
aktualizacja oprogramowania (317)
unieważnienie umowy (10059)
art. 29 ust. 3 (27327)
udostępnienie protokołu postępowania (2498)
kio/uzp 1187/09 (15)
182 ust. 3 pkt 1 (3015)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1057)
sformalizowane (522)
upływ ważności wadium (707)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (283)
kio 548/13 (4)
dysponuje lub będzie dysponował (4788)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1822)
system informatyczny (2078)
rażąco niska cena brak dowodów (1737)
kio 1001/10 (2)
iv_ca_689_08 (4)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (202)
pełnomocnictwo rodzajowe (441)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
wykroczenie zawodowe (195)
doświadczenie podmiotu trzeciego (2878)
ii ca 430/09 (1)
realne udostępnienie (1583)
"polski związek pracodawców budownictwa" (11)
kio/ku 44/12 (4)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1093)
xxiii ga 666/11 (2)
istotna zmiana umowy (9164)
negocjacje z ogłoszeniem (2835)
udział podmiotu trzeciego (4234)
brak wyceny materiału (1941)
zmiana harmonogramu (1341)
1353/13 (12)
interes (13594)
642/15 (11)
wezwanie rażąco niska cena (1774)
xii ga 416/10 (1)
"art. 16 ust. 4" (9)
pisemne zobowiązanie (3557)
kio 294/11 (3)
art. 185 ust. 1 (4257)
908/13 (21)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (13494)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
"art. 192 ust. 2" (2612)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2467)
brak współdziałania zamawiającego (530)
xxv c 1367/10 (1)
x ga 60/10/za (4)
tajemnica wykaz usług (938)
"art. 26 ust. 4" (2270)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (987)
1366/12 (3)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (563)
subiektywne kryteria oceny ofert (884)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (253)
1253/13 (5)
środki finansowe (6196)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2066)
usługi ochroniarskie (35)
"użyteczności publicznej" (643)
358/10 (9)
wyższe wykształcenie (596)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1176)
kio 1193/13 (7)
skarga (28661)
art. 36b ust. 2 (73)
uwzględnienie odwołania (22411)
wydruk ze strony internetowej (1295)
miejsce złożenia oferty (11647)
"art. 91 ust. 3" (207)
xii ga 317/09 (17)
kio 1321/11 (3)
wykonawca uchyla się (4078)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
"uchyla się od zawarcia umowy" (142)
odrzucenie skargi (19616)
przedmiar (2035)
domniemywać (1154)
634/14 (8)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1779)
vi ga 87/07 (5)
niespójność ogłoszenia i siwz (252)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
należyta staranność wartość zamówienia (3460)
x ga 140/08 (45)
odszkodowanie (669)
664/14 (6)
26 ust. 2e (172)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (193)
"art. 15" (1468)
błędny formularz oferty (3020)
przetarg ograniczony (21234)
nierealny termin wykonania zamówienia (3561)
87 (7953)
dostawy okresowe (835)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3534)
v ga 53/05 (1)
258 (303)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
ix gc 201/07 (2)
unieważnienie aukcji elektronicznej (372)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16114)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (131)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1521)
2522/12 (4)
xii ga 108/15 (7)
179/11 (7)
ecris (2)
ii ca 511/09 (2)
doświadczenie dostawy (4061)
odnawialny (154)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2258)
art. 91 ust. 2a (1134)
x ga 387/06 (1)
x ga 230/08 (1)
brak formularza cenowego w ofercie (2289)
iso 22000 (9)
prawo autorskie (1113)
zaliczka (294)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1740)
"kio 1874/10" (7)
błąd w tłumaczeniu (1042)
pełnomocnictwo materialne (582)
składki zdrowotne niemcy (39)
ii ca 1239/06 (2)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
cofnięcie odwołania (4747)
229/12 (34)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4619)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (870)
uzupełnienie ceidg (72)
xii ga 159/08 (8)
ii ca 762/07 (2)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4251)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (794)
dokumenty złożone po terminie (17318)
funkcjonalność kryterium (1364)
art.25 ust.1 pkt 2 (4384)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2440)
sprawowanie nadzoru autorskiego (174)
"warunek zawieszający" (39)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (7494)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
wykonawca złożył dwie oferty (12836)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
brak interesu we wniesieniu odwołania (7455)
"wykładnia językowa" (525)
ix ca 736/09 (2)
wydłużenie okresu doświadczenia (477)
urząd dozoru technicznego (167)
charakter stosunku (7979)
87 ust. 2 pkt. 3 (7735)
podpis czytelny (492)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
wadium zatrzymanie (802)
kio 2217/13 (6)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4948)
87/07 (25)
kio 2777/11 (6)
ii ca 327/05 (12)
losowanie (18)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7178)
kognicji (596)
brak interesu odwołującego (10948)
kielce (940)
ochrona ubezpieczeniowa (1012)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
franszyza (30)
dysponowanie (8350)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1569)
"zamówień publicznych" (29750)
art. 12a ust.2 (593)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
subiektywna ocena ofert (1214)
praxis (20)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (853)
dwie ceny (7997)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1432)
usługi prawnicze (305)
za zgodność (8748)
179 szkoda (4908)
43/10 (16)
przedmiar a ryczałt (201)
art. 6a ustawy pzp (560)
kio/uzp 1092/09 (37)
kio 438/13 (2)
kio 668/13 (3)
gwarancja bankowa w języku angielskim (70)
zmiana terminu dostawy (6724)
xii ga 443/09 (1)
żadanie certyfikatu (2434)
nadmierny formalizm (183)
iv ca 915/08 (2)
naruszenie art. 42 (3992)
"cena nierealna" (436)
kio_1154_11 (15)
sprzeczne zapisy siwz (3966)
ograniczenie konkurencyjności (1408)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3650)
kio/uzp 965/09 (9)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (68)
"zdolność finansowa" (923)
przejęcie praw autorskich (49)
art. 192 ust. 2 (11665)
mikronika (29)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (836)
"oferty dodatkowe" (489)
usługa ciągła (1438)
22 ust 4 (16617)
dokumenty spółki cywilnej (3112)
prawo opcji roboty budowlane (293)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1213)
"nie leży w interesie publicznym" (230)
ustalanie wartości zamówienia (3206)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
"ii ca 137/07" (9)
kio 2634/14 (5)
"art. 143b" (21)
w przygotowaniu postępowania (6052)
tłumaczenie dokumentów (2470)
i ca 601/05 (3)
"bank zagraniczny" (12)
art. 34 ust. 5 (3837)
67 ust. 1 pkt 5 (2943)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3078)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1581)
opis równoważności (872)
lek równoważny (93)
warunek budynek użyteczności publicznej (338)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
tłumaczenia (2695)
kio_uzp_1155_09 (3)
1095/08 (7)
rażąca niska cena (806)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (612)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (9371)
udostępnienie uzupełnień (2717)
próbka tajemnica (112)
kio 1197/13 (6)
toner (115)
kio_665_13 (9)
"opis przedmiotu" (7605)
powtórne wezwanie (1674)
usługi turystyczne (168)
kio 1166/13 (3)
1181/10 (4)
knr (351)
dysponowanie potencjałem technicznym (3121)
iii czp 74/05 (327)
kio_uzp_140_09 (7)
36b ust. 2 (73)
modyfikacja oferty (4752)
"pojęcie zarzutu" (4)
"razaco niska cena" (2239)
kio_628_11 (9)
viii ga 22/08 (66)
protokół odbioru końcowego robót (773)
kio 1819/13 (5)
89 ust. 1 pkt 3 (13856)
1797/11 (9)
1463/08 (17)
kio 1949/11 (14)
opłata od skargi (684)
pomoc publiczna (7984)
kio 19/09 (202)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14435)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (63)
sukcesja generalna (45)
art.91 ust.3a (106)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4685)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3059)
"ochrona praw wyłącznych" (154)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (511)
1556/15 (3)
kio 51/11 (17)
art. 180 (5732)
brak pełnomocnictwa (3514)
iv ca 508/05 (4)
kio 879/14 (3)
kontrola doraźna (1138)
"franszyza redukcyjna" (17)
"inter system" (27)
omyłka w ofercie (3898)
iii ca 299/06 (4)
407/12 (3)
kio 1032/12 (7)
brak wyboru oferty (14804)
kio 766/09 (25)
fundacja (285)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
wznowienie postępowania (403)
partnerstwo (176)
"inna omyłka" (1143)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (311)
vi ga 28/07 (20)
art.6a (59)
art. 4 ust. 8b (121)
1299/09 (46)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
"kryterium odległości" (12)
protokół odbioru należyte wykonanie (1701)
kio 976/11 (2)
"podział zamówienia" (394)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
2303/12 (4)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1501)
sytuacji ekonomicznej (3785)
kio/uzp 1891/10 (2)
821/11 (16)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1586)
kio 168/12 (6)
kserokopia gwarancji (303)
art 145 (1555)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (240)
alstom rafako (16)
x ga 74/11 (3)
kio/2730/13 (6)
kio/uzp 458/09 (14)
kio 918/08 (5)
usługi powtarzające się okresowo (195)
art.26 ust.3 (8004)
"brak interesu prawnego" (508)
kredyt w rachunku bieżącym (166)
ii ca 560/06 (1)
xii ga 59/09 (33)
ceidg bez daty (47)
konkurencja (13174)
zmiana terminu umowy (9943)
czyn nieuczciwej konkurencji (5347)
iv ca 33/09 (4)
art. 46 ust. 5 (3935)
1255/13 (2)
"komisja przetargowa" (1447)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
data wystawienia (1392)
1667/09 (5)
art 89 ust 1 pkt 2 (13960)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (209)
zmiana terminu (14457)
brak informacji o podwykonawcach (2177)
kio 1934/12 (23)
"art. 12a" unieważnienie (122)
referencje dla podwykonawcy (926)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16505)
kio 578/11 (4)
nieobecność członka komisji (132)
usługi sprzątania rażąco niska cena (213)
art.+94+ust.+3 (117)
"art. 32 ust. 2" (211)
kryteria równoważności (610)
wykształcenie wyższe (596)
nazwa producenta (2805)
zmiana personelu (1248)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1076)
ćwik (102)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (443)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2132)
brak pieczęci imiennej (170)
kio_1366_14 (8)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (89)
huawei (55)
forma wyjaśnień (5784)
kio 1007/13 (27)
kio_2205_11 (6)
"art. 4 pkt 8" (193)
84/12 (12)
bezusterkowy (70)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17504)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (81)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7203)
70/09 (17)
84/08 (15)
zamawiający dysponentem postępowania (337)
umowa przedwstępna (130)
"192 ust. 7" (1780)
kio 1085/10 (6)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (515)
33/07 (36)
c-234/03 (46)
xii ga 200/11 (1)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (326)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
kio_1395_10 (26)
nie leży w interesie publicznym (1373)
roboty budowlane (8924)
pozwolenie na użytkowanie referencje (203)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1517)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1132)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2861)
"obsługa prawna" (156)
bez pozwolenia na budowę (1720)
i ca 230/10 (14)
przedwczesność odwołania (49)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3043)
kryterium pozacenowe (166)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (718)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3076)
należyte wykonanie zamówienia (8867)
art. 180 ust. 2 (5727)
sukcesja uniwersalna a referencje (20)
szwedzkie krk (7)
zbyt wygórowane kary umowne (105)
xii ga 230/07 (2)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (365)
"26 ust. 2c" (63)
wykładnia postanowień siwz (3402)
x ga 2/07 (37)
kio 109/13 (19)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1227)
zamówienie sektorowe (1019)
świadczenie usług pocztowych (830)
kio_1223_11 (3)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1088)
zamawiający jest związany treścią siwz (9581)
"zmiany podmiotowe" (53)
2106/11 (3)
v gaz 4/08 (5)
"x ga 706/11" (7)
kio 1251/15 (11)
ten sam rodzaj zamówienia (15245)
"sukcesja uniwersalna" (37)
ii ca 785/10 (1)
współuczestnik (21)
skarga wniesiona przez przystępującego (8453)
382/12 (3)
165/15 (18)
"termin składania ofert" (6604)
wydruk z banku (231)
kio/uzp 1158/09 (6)
457/15 (6)
kio_126_11 (9)
kio 841/11 (5)
utajnienie referencji (321)
budynek użyteczności publicznej (407)
solaris (89)
art 29 ust 3 (27327)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (159)
x ga 143/10/za (3)
sanawia (2)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
"obsługę prawną" (156)
art.29 ust.1 (3784)
kio/uzp 151/08 (42)
rażąco niska cena (2529)
939/10 (12)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (8773)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3524)
"rażąco niska cena" (2239)
różna stawka vat (1023)
art. 95 ust. 2 (2140)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
kio 41/12 (18)
podmiotowa zmiana umowy (1992)
c_538_07 (21)
1388/11 (3)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
linii kredytowej (236)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (106)
wykaz robót budowlanych (3941)
niezgodność treści oferty z siwz (6044)
cena nierealna (2859)
kio_1798_10 (9)
1085/11 (2)
238/12 (35)
xxiii ga 683/13 (10)
nieproporcjonalne warunki udziału (1504)
cena zero (8047)
kio 1709/13 (5)
wartość realizowanego zamówienia (6448)
liczenie terminu składania ofert (2709)
xii ga 222/07 (2)
testy (1238)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (714)
kio_1201_12 (7)
nieprecyzyjne zapisy siwz (2876)
ix ca 724/08 (1)
kio_1348_13 (6)
wykluczenie wadium (2116)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (571)
nabycie udziałów (2148)
zasady uczciwej konkurencji (11158)
"wyciąg z rachunku" (27)
Ćwik i partnerzy (10)
narodowy bank polski (268)
kio/uzp 121/10 (4)
52/08 (8)
art. 49 ust. 3 (2682)
xii ga 431/09 (8)
"art. 198b" (540)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1908)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1365)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
uznanie rachunku (6046)
numery katalogowe (660)
1337/12 (24)
oferta formularz oferty (6395)
"art. 91 ust. 3a" (71)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (301)
§ 4 ust. 3 (25973)
2488/12 (2)
kio/uzp 1070/09 (7)
x ga 81/09 (11)
2821/14 (6)
aspekty społeczne (813)
turcja (41)
równoważność norm (563)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1941)
pełnomocnictwo art. 103 kc (183)
realność udostępnienia zasobów (325)
referencje podmiotu trzeciego (1428)
kio 883/11 (7)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
sumowanie potencjału ekonomicznego (183)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (70)
kryterium oceny doświadczenie (4187)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (439)
762/13 (7)
1785/14 (17)
jedna umowa jedna usługa (1941)
zasada proporcjonalnosci (585)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15115)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1588)
okres ważności wadium (815)
kio/uzp 27/09 (102)
dwukrotne uzupełnienie (779)
udostępnienie polisy (364)
definicja oferty (4385)
46 ust. 5 pkt 1 (3892)
forma cofnięcia odwołania (581)
art. 112 kc (397)
kio 860/11 (5)
"zasady traktatowe" (42)
wysokość kar umownych (954)
kio 915/13 (3)
dostawa tonerów (96)
oferta niezabezpieczona wadium (1461)
oświadczenie brokera (79)
brak podpisu wystawcy referencji (162)
krajowy rejestr karny (829)
autoryzowany (621)
znaczne przekroczenie (1331)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (315)
art 12a pzp (501)
drager (108)
punkt funkcyjny (87)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (148)
kio 321/11 (7)
kio 179/12 (3)
weksel (38)
promed (143)
rażąco niska cena ciężar dowodu (888)
982/10 (5)
2124/11 (7)
wajda (51)
xix gz 455/10 (1)
nie podano nazwy producenta (2149)
kio 1807/13 (7)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (378)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (836)
"art. 26 ust. 2e" (22)
użyczenie (396)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5215)
xix ga 43/08 (3)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2312)
czynny obiekt (334)
art. 38 ust. 1a (1101)
wynagrodzenie ryczałtowe (1817)
pełnomocnik konsorcjum (4896)
zmiana nieistotna (12313)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (545)
rozbieżność cena słownie (1899)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
pkp s.a. (963)
xii ga 391/08 (10)
kio 249/11 (5)
odpadów medycznych (253)
126/07 (9)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3518)
nieistniejąca stawka podatku vat (839)
1900/11 (6)
v ca 1108/08 (1)
vi ca 693/08 (1)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1106)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1074)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (130)
i ckn 304/00 (191)
art. 17 (13251)
oferta niepodpisana (7589)
kio 1633/14 (5)
lepsze parametry (838)
kio 218/11 (27)
różna interpretacja kryteriów (1896)
polisa warunek nadmierny (151)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (320)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (891)
łączenie funkcji (1335)
data dokumentu (8995)
1718/12 (4)
iv ga 10/08 (20)
niezgodnosc z siwz (6130)
"art 26 ust 4" (2270)
sprzątania (1020)
kio 2345/10 (3)
doświadczenie "3 lat" (1810)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1145)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (716)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4956)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (277)
xix ga 92/08 (11)
"spoza unii europejskiej" (10)
inna omyłka (3586)
kio 2307/14 (8)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (174)
koncept (242)
1305/11 (5)
nieporównywalne oferty (1966)
it expert (144)
kio_uzp_133_10 (6)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9646)
"produkt leczniczy" (282)
nie wykonał wyroku kio (11645)
kio/uzp 1636/09 (3)
oferta (23953)
bezprzedmiotowe odwołanie (1977)
magellan (12)
32 ust. 4 (4889)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (9441)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1293)
nieczytelny podpis (492)
c-107/98 (73)
wyrób medyczny (789)
zmiana koncesji (485)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (39)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2313)
2319/11 (4)
1161/12 (7)
krs nieaktualny (1006)
kio/uzp 1069/09 (8)
ograniczenie podwykonawców (2555)
ca 137/09 (19)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1107)
kio_2071_12 (3)
0 złotych (11980)
model (1304)
uprawnienia podwykonawcy (1652)
udzielenie kredytu (600)
próbka (935)
vi ca 527/05 (21)
art 67 ust 1 pkt 7 (2983)
sposób obliczenia ceny oferty (4236)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3059)
profesjonalista (820)
kio/uzp 780/10 (12)
oświadczenie przed notariuszem (467)
ii ca 442/06 (6)
zasób własny (2008)
dostawa powszechnie dostępna (1552)
"certyfikat iso" (253)
praw autorskich (1113)
kio_749_10 (3)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
ndi (71)
139/14 (5)
wadium wpłacone w kasie (33)
elektroniczny krs (700)
ix ga 93/09 (1)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3146)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
850/08 (2)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2015)
ugoda sądowa (59)
kary umowne wygórowane (200)
art. 2 pkt 13 (16470)
"centrum usług wspólnych" (41)
"wyrok wiąże" (4)
"tłumaczenie dokumentów" (213)
omyłka samodzielnie (1730)
wyjaśnienie treści (14230)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3646)
kryterium społeczne (2117)
iv ca 766/11 (1)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7448)
termin realizacji (15137)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1241)
usuwanie awarii (287)
prace badawcze (735)
agencja mienia wojskowego (193)
wykonawca sam uzupełnił dokument (3906)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (873)
xii ga 232/11 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (460)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
kio 1308/13 (4)
wadium zatrzymanie wadium (729)
klauzula identyfikacyjna (32)
kio 2572/13 (3)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13431)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2113)
kio 691/11 (7)
kio_1016_12 (28)
wadium kopia gwarancji (329)
forma uzupełnianych dokumentów (2118)
sumowanie okresów doświadczenia (385)
kio 2816/10 (20)
xii_ga_186_13 (10)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (138)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (443)
opcji (835)
kwota ubezpieczenia (3016)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
rozliczenie w walucie obcej (35)
art.94 ust. 3 (540)
niejednoznaczność siwz (426)
umowa barterowa (8)
kio 1247/13 (8)
iii ca 102/09 (28)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (768)
kio/uzp 565/08 (8)
sekocenbud (144)
korekta finansowa (1213)
kio_31_11 (5)
xii ga 435/11 (1)
błąd w obliczaniu ceny (832)
rup (11)
podpis bez za zgodność z oryginałem (885)
chiński rejestr karny (15)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (13608)
warunki zmiany umowy 144 (809)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7664)
katalogi producenta (1311)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1215)
c-44/96 (38)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8010)
xii ga 39/09 (1)
x ga 75/08 (10)
oferta w języku polskim (2385)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
1817/12 (14)
zakup czasu antenowego (12)
polisa opłacona (506)
poświadczenie referencje (1045)
treśc referencji (3666)
886/08 (17)
kryterium termin płatności (1489)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3245)
rekomendacje prezesa uzp (245)
474/11 (11)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2200)
v_ca_3618_13 (7)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (882)
kio 2854/12 (12)
kio/uzp-606/11 (11)
wadium w formie gwarancji (950)
police national computer (4)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1376)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (123)
180 ust. 2 (5727)
ii ca 1351/07 (1)
oferta wstepna (1901)
1759/10 (4)
sodexo (34)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (18)
1050/12 (5)
grzegorz mazurek (292)
kio 1533/12 (6)
iv ca 362/08 (1)
429/09 (78)
zasoby podmiotu trzeciego (1890)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4863)
kio 2462/12 (2)
1013/10 (9)
sumowanie wartości polis oc (62)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (672)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (76)
wyłączne (13724)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (260)
wadium euro (392)
art 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
38 ust. 1a (1101)
wartość polisy (967)
"zp-1" (362)
dwie opinie bankowe (377)
nienależyte wykonanie zamówienia (8867)
uwzględnia odwołanie (22411)
warunki (21428)
zaciągnięcie zobowiązania (717)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (392)
kio 786/10 (23)
saldo (191)
kio_1918_10 (7)
26 ust. 2 b (11700)
vi ga 46/07 (5)
22 ust. 5 (16781)
"znajomość języka polskiego" (23)
funkcjonalność system (1823)
v ck 97/03 (13)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (21)
pol-aqua (120)
dostawa autobusów (236)
kio 1179/11 (3)
kio 665/13 (10)
kio_133_12 (9)
1996/12 (2)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (54)
opinia prywatna (1016)
strafregisterbescheinigung (2)
upadłość konsorcjanta (30)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (494)
9296 (31)
protokół odbioru końcowego (999)
794/08 (26)
1533/12 (6)
rozliczenie kosztorysowe (680)
udostępnienie referencji (1378)
x ga 23/07 (135)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (862)
art. 151 (1212)
x ga 284/11/za (1)
xix ga 82/09 (2)
projekt wykonawczy (2436)
wizja lokalna (423)
próbek (935)
v ga 84/11 (6)
1533/08 (2)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
usługa w ramach kilku umów (1395)
kio uzp 184/10 (11)
iv ca 32/09 (2)
viii ga 244/09 (2)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (65)
kio/uzp 351/08 (10)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (176)
"zdolnośc kredytowa" (918)
ulotki (427)
błąd w cenie podanej słownie (1758)
art. 4 pkt 5 (23792)
krk niemieckie (32)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3613)
kio 223/12 (34)
1743/13 (2)
wyjaśnienie oferty (14257)
dostawa (11986)
"na każdym etapie postępowania" (472)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1296)
bony (79)
"zakres podwykonawstwa" (207)
podmiot trzeci podwykonawca (1414)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
art 93 ust 1 pkt 4 (5869)
ii ca 941/05 (22)
faktura wykonanie usługi (2052)
unieważnienie unieważnienia (10036)
"nieprawdziwe informacje" (2183)
c-399/98 (32)
iv ca 566/09 (1)
v ca 1930/02 (3)
zmiana siwz przed rozprawą (5564)
iv ca 1148/08 (1)
podwykonawca referencje (969)
wystawca referencji (507)
tramwaje warszawskie (56)
zamówienia powtarzające się okresowo (213)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
wymóg serwisu na terenie polski (357)
810/11 (16)
oświadczenie złożone przed notariuszem (467)
"art. 49 ust. 3" (25)
iv ca 870/06 (1)
v ca 484/08 (1)
slim (8)
wykaz stawek i narzutów (174)
zmiana wartości zamówienia (10023)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (488)
580/09 (6)
322/08 (3)
główny urząd geodezji (129)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
2344/14 (3)
"otwarcie ofert" (3314)
"zmiana w składzie konsorcjum" (9)
ryzyko gospodarcze (1349)
wadium konsorcjum (1124)
zakaz podwykonawstwa na całość (290)
xii ga 133/09 (8)
xix ga 534/08 (2)
brak treści oferty (16773)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
bogdanka (119)
kio/1536/10 (7)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (377)
kio 680/15 (3)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1557)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5781)
aneksowanie umów (28)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (843)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (276)
epuap (95)
"art.26 ust.2b" (1490)
vii ga 59/08 (3)
art 46 4a (898)
zgodnie z treścią wyroku (19140)
"kopia gwarancji" (32)
jeden producent (4366)
przed podpisaniem umowy (6025)
1779/13 (6)
kio_uzp_1636_09 (3)
bezwarunkowa (658)
odtajnienie harmonogramu (128)
sita (239)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (140)
pisemne zobowiązanie podmiotu (2976)
art. 24b (106)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3487)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3304)
"art. 60b" (19)
"iii czp 25/07" (13)
referencje sztuki budowlanej (552)
prawidłowo ukończone (1043)
kio_2525_13 (9)
strona internetowa dowód (3674)
kio 1207/12 (9)
razaco niska cena (2529)
5 ust. 1b (1260)
formularz cenowy tajemnica (485)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1399)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (196)
nie bada się cen jednostkowych (394)
świadczenie okresowe ciągłe (846)
podpis na ofercie (2997)
forma pisemna zobowiązania (2281)
salini (34)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
udostępnienie doświadczenia (2939)
x ga 79/10 (4)
i ca 88/07 (3)
art. 24 ust.1 pkt 1 (15965)
niejawne (8370)
"kio/uzp 703/09" (22)
konsalnet rażąco niska cena (15)
"potwierdzać należyte wykonanie" (388)
opis warunków udziału w postępowaniu (10715)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
roboty tego samego rodzaju (7237)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (11634)
ii ca 371/09 (2)
zamiana kary umownej (113)
oświadczenie producenta sprzętu (2264)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
"art. 182 ust. 5" (12)
471/12 (17)
wimax (10)
zachowanie uczciwej konkurencji (8240)
"26 ust. 4" (2295)
iv ca 1020/08 (2)
"ochrona danych osobowych" (58)
kio 23/12 (298)
realność udostępnienia potencjału (316)
kio 2040/13 (3)
471/08 (4)
kio_1533_12 (6)
"błędny numer katalogowy" (5)
udostępnienie polisy oc (175)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (399)
art. 189 ust. 2 (6843)
wadium w konsorcjum (1124)
xii ga 368/08 (1)
v ca 788/12 (12)
zmiana umowy z wolnej reki (962)
kio 2159/13 (5)
opis warunków (11669)
rażąco niska cena tonery (15)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (19)
pisemność (49)
stawka podatku vat (1693)
2184/14 (7)
wadium treść (2346)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2192)
dokumenty przed zawarciem umowy (10154)
art.6 (2761)
posiadanie uprawnień (6823)
antydatowane pełnomocnictwo (30)
kio 2396/12 (17)
xix ga 18/10 (31)
kio_2213_12 (4)
zmiana podwykonawstwa (733)
46 ust 4a (897)
koncentracja (345)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (384)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3451)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (5371)
"art. 24b" (78)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
uzupełniajace (4003)
dopuszczalność zmiany umowy (1536)
zagospodarowanie odpadów (647)
kio 1483/10 (20)
zawieszenie działalności gospodarczej (277)
brak równoważności (903)
treść pełnomocnictwa (3970)
zarzuty (23181)
2336/13 (4)
kio_223_11 (3)
vii ca 881/05 (10)
art. 36 a (6124)
adhezyjna (89)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
criminal record bureau (7)
ranking wniosków (1214)
"187 ust. 3" (201)
iv ca 831/10 (11)
"iii czp 25/10" (20)
elektroniczny zus (203)
modyfikacja formularza ofertowego (1300)
zobowiązanie warunkowe (409)
"umowa pod warunkiem" (27)
błąd w vat (1725)
"niepodpisane referencje" (34)
inspire (19)
2103/11 (3)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2549)
aktualność krs (71)
odpowiedzialność solidarna (489)
"art. 26 ust.3" (6630)
krk niemcy (47)
"nota pokrycia" (13)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6927)
niepodpisana gwarancja (2251)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (464)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2136)
v ga 127/11 (1)
kio_1098_12 (4)
izabela kuciak (1032)
odbiór robót budowlanych (2594)
v_ca_936_12 (8)
800/12 (13)
"moment zakończenia postępowania" (19)
braki formalne przystąpienia (4238)
równość stron (1293)
liczenie terminu związania ofertą (2949)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1503)
oferta jest oświadczeniem woli (4545)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2202)
"niemożliwość świadczenia" (112)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (9946)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (432)
art.90 ust. 3 (2450)
kio/ku 50/14 (3)
usługi bankowe (2440)
kio/uzp 729/10 (9)
zatrzymania wadium (802)
badanie ofert (12620)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (736)
"pod klucz" (145)
kognicja (596)
krk wystawione po dniu składania ofert (313)
483/11 (7)
"nadzór autorski" (359)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (690)
jednego producenta (4366)
lex retro non agit (39)
istotna zmiana w treści oferty (10926)
140 ust. 1 (1430)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (296)
kio 1123/13 (2)
prawo opcji (831)
kio 644/13 (5)
vi ga 34/08 (3)
art. 25 ust. 1 (14130)
niepodpisany formularz cenowy (1063)
vi ga 64/08 (1)
podstawa wyceny (2497)
usługa okresowa (1158)
próbka systemu informatycznego (158)
nieusuwalny (757)
"korekta finansowa" (662)
"wartość zamówienia podstawowego" (201)
art. 46 ust.4a (679)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (137)
części oryginalne (1086)
biegły (762)
sąd najwyższy strona internetowa (1285)
639/12 (2)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (100)
758/15 (7)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (6)
kio 500/15 (16)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (201)
funkcjonalność (2251)
zmowa przetargowa (190)
krk spółka cywilna (154)
"opłaconą polisę" (410)
uzupełnienie wadium (1267)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (86)
operator wyznaczony (822)
ulotki, foldery (93)
wadium w wyższej kwocie (602)
zmiana terminu art. 144 (908)
24 ust 1 pkt 1a (3076)
vat błąd w obliczeniu ceny (1272)
sumowanie zdolności kredytowej (73)
ii ca 88/09 (56)
iii ca 416/05 (2)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
354/13 (12)
polisa zdolność ekonomiczna (377)
interes we wniesieniu odwołania (8155)
referencja (3839)
minimalna wartość dostaw (1215)
warunki ograniczające konkurencję (3318)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (28)
26 ust.3 (11640)
2527/10 (3)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (849)
art. 93 (6129)
kio_1779_13 (6)
brak zgody na poprawienie (1107)
henry kruse (7)
hosting (19)
kio 2862/13 (6)
nowe okoliczności (7794)
błąd vat (1725)
wadium osoba trzecia (636)
xix ga 214/08 (12)
tonery do drukarek (91)
285/09 (23)
art. 43 ust. 3 (3362)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (9778)
częśc zamówienia (9774)
energia elektryczna (706)
uzupełnienie bez wezwania (5427)
ix ca 672/11 (1)
zakres informacji z krk (512)
kio 1204/13 (2)
"zmiana nieistotna umowy" (14)
referencje wystawione przez wykonawcę (2148)
z referencji nie wynika (3620)
2010 (17417)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1470)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (75)
kio 496/10 (7)
wyjasnienia po terminie (14808)
1312/12 (2)
certyfikat microsoft (138)
finanse publiczne (3910)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1037)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1247)
konstancin-jeziorna (91)
ii ca 455/06 (6)
71/13 (9)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
"niekonkretna oferta" (154)
właściwości wykonawcy (2790)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4214)
"dostawa samochodu" (86)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1050)
0,00 zł (323)
"w organizacji" (192)
wpis do rejestru (2816)
brak wskazania okresu gwarancji (2152)
pentegy (10)
numer katalogowy (660)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1132)
"kio 1237/11" (20)
kio/uzp 799/08 (8)
preferowanie jednego wykonawcy (1083)
ograniczenie swobody umów (1387)
wiedza (4472)
ii ca 139/05 (3)
kio/kd 43/10 (3)
cash pool (3)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
"1 grosz" (110)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (832)
2505/11 (7)
kio 2754/11 (10)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1114)
2213/12 (4)
art. 4 pkt 3 lit e (6185)
"gwarancja producenta" (145)
pożyczka (201)
iii_czp_147_08 (9)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
językiem polskim (2477)
630/15 (4)
24 ust. 2a (2334)
tonery gwarancji (35)
art. 26 ust. 1 (15262)
bezwarunkowa gwarancja (444)
potencjał innych podmiotów (3354)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
kio/uzp/16/09 (19)
"stawka vat" (832)
kio 1909/10 (2)
i ca 101/09 (3)
"usług prawnych" (49)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (124)
companies house (7)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3070)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1460)
kio 842/11 (10)
kio/uzp 984/08 (66)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
ix ga 228/09 (2)
25 ust. 1 (14130)
89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2326)
interes publiczny a interes prywatny (983)
wykluczenie wykonawcy (13612)
dostawa w usłudze (6191)
lex omega (47)
omyłki rachunkowe (1538)
iv ca 1180/09 (2)
2018/12 (5)
oferta wpłynęła po terminie (6504)
kio 42/12 (24)
xxiii ga 416/11 (38)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
czyścioch (33)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1201)
5.000.000 (358)
"umowa ramowa" (463)
osoby fizyczne (2453)
rażąco niska cena lakoniczne (370)
hiszpański (216)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8010)
iv ca 534/06 (2)
38/2014 (12)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18907)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2247)
unieważnienie postępowania wada (1959)
wadium przelewem (265)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
iii csk 143/10 (11)
wygórowane kary umowne (200)
3 miejsca po przecinku (455)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1622)
art. 32 ust. 1 (5168)
pilna potrzeba (308)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (120)
"art. 8 ust. 1" (1038)
art 87 ust.1 (7829)
"cena zero" (12)
zmiana umowy przed zawarciem (8640)
podlimity (17)
240/10 (10)
1758/11 (9)
xxiii ga 584/13 (4)
1268/09 (3)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (668)
prezentacja systemu (668)
krk komplementariusz (34)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (22)
art. 29 ust. 4 (25400)
bęben (67)
kio_86_11 (3)
termin zapadalności (7)
uzupełnienie wyroku kio (6843)
kio 2104/13 (4)
doświadczeni z kilku umów (1241)
litwa (123)
kio/uzp 22/07 (119)
ii ca 835/04 (5)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (536)
negatywnych konsekwencji (3746)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (795)
art. 38 ust. 4a (662)
kio 266/14 (2)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (17290)
koncesja podwykonawcy (160)
badania naukowe (750)
"art. 180 ust. 3" (599)
oświadczenie producenta (4363)
150/11 (4)
"kio 297/13" (27)
obliczenie terminu składania ofert (2758)
cena słownie i liczbowo (323)
program funkcjonalno użytkowy (806)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (80)
najem sali (19)
dysponowanie referencjami (2034)
błąd ryczałt (244)
art. 47 (2717)
uzupełnienie formularza ofertowego (2097)
remont a budowa (940)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (528)
barter (9)
doświadczenie powtarzalność (74)
"art. 22 ust. 5" (169)
kio 974/13 (3)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (447)
ix ga 265/11 (2)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (521)
ge medical (215)
uzupełnienie dokumentów faksem (1630)
kio_668_13 (3)
x ga 22/08 (96)
energy star (65)
kio 322/11 (29)
x ga 183/10 (1)
zmiana osób (7756)
"pkp energetyka" (71)
wskazanie podwykonawcy (1905)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (13431)
art. 185 ust. 2 (4256)
wyjaśnienia treści oferty (13398)
opłaconej polisy (506)
61/14 (19)
wyjaśnienia treści siwz (11379)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2293)
sap (160)
1291/10 (17)
grupy kapitałowej (717)
1553/10 (7)
złożenie oferty w innym miejscu (10709)
ix ga 37/06 (4)
i ca 134/06 (21)
kio 2706/10 (5)
kio/uzp 1213/08 (5)
certyfikat prince2 (79)
szkoda zawodowych (1438)
27 ust. 5 (11188)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (590)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7058)
x ga 706/11 (21)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (496)
189/13 (11)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2312)
v ca 1109/08 (28)
fałszywe informacje (324)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (147)
oczywista omyłka (2689)
tusze (44)
iv ca 1021/09 (1)
błędy w dokumentacji (4707)
ujemna cena jednostkowa (94)
zabezpieczenie należytego wykonania (2837)
358/11 (17)
niewykonanie wyroku (16973)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2193)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (226)
zła stawka podatku vat (108)
vi ca 629/09 (1)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4710)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (587)
wyjaśnienie próbek (700)
usługi medyczne (1346)
"świadectwo przejęcia robót" (33)
odpis pfron (24)
scotland (14)
ii ca 386/05 (2)
kio 75/10 (9)
milczenie wykonawcy (203)
przenoszenie kosztów (1694)
microsoft windows lub równoważny (105)
wykaz usług wykonywanych (4647)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (358)
protokół postępowania (7624)
"za zgodność z oryginałem" podpis (885)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1085)
tugeb (5)
art. 32 ust. 2 pzp (3823)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1584)
innej omyłki (3586)
art 29 (28920)
inspektorat uzbrojenia (102)
uwzględnia skargę (22597)
230 ksh (49)
około (2168)
"minimalny okres gwarancji" (34)
pozacenowe kryteria ofert (166)
2643/10 (4)
1306/11 (7)
1422/07 (10)
certyfikat ubezpieczeniowy (281)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (8683)
v ca 985/08 (1)
sublimity (16)
2804/13 (4)
"87 ust. 2 pkt 2" (421)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
brak formularza ofertowego odrzucenie (3694)
zdolność finansowa (2491)
"usługi prawne" (49)
kio/uzp 2627/10 (6)
utajnienie formularza cenowego (261)
kio/uzp 14/10 (173)
kio 2765/11 (11)
naruszenie art. 29 ust. 3 (22346)
zawartość oferty (1692)
zatrzymanie wadium 2012 (304)
złożył dwie oferty (13296)
sumowanie wartości usług (538)
informatyczny (2356)
"zwrot wadium" (253)
548/15 (7)
niemożliwą do usunięcia wadą (536)
holowanie (38)
kio 650/11 (4)
niepełnosprawni (449)
art 6a (727)
użyczenie zasobów (263)
krk zagraniczne (98)
1719/10 (23)
"prawa autorskie" (302)
1671/11 (2)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
warunek nieproporcjonalny (1307)
vi gz 61/10 (1)
xii ga 43/08 (2)
i ca 368/11 (1)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (207)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (695)
kryteria+oceny+ofert (5141)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4642)
termin świadczenie niemożliwe (3080)
c-100/12 (5)
229/09 (15)
umowa konsorcjum (5239)
v ca 719/10 (1)
oryginał wadium (765)
zmiana vat (2543)
ii ca 443/06 (3)
1500/09 (9)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4278)
1544/11 (8)
organizacja szkoleń (535)
podwykonawstw (1020)
stadion narodowy (44)
"koszty zakupu" (910)
brak uzupełnienia dokumentów (7451)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (426)
kio 204/12 (8)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1436)
art. 179 ust. 1 pzp (8212)
kredyt w rachunku (468)
kio/uzp 193/08 (7)
jakościowe kryteria oceny ofert (1126)
wybór trybu (16474)
"powaga rzeczy osądzonej" (123)
sumowanie polis oc (67)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (504)
tonery zamienniki (21)
koncesja na obrót paliwami (34)
polisa kontraktowa (171)
wycofanie wniosku (1035)
"istotne zmiany umowy" (63)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (291)
autoryzacja (360)
brak numeru katalogowego (604)
pełnienie nadzoru autorskiego (264)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9504)
niedoszacowanie (133)