Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

termin dostawy (13034)
"kio/kd 12/10" (5)
uwzględnia odwołanie (24115)
"91 ust. 2a" (61)
brak numeracji stron (448)
1674/14 (5)
nierówne traktowanie (12751)
art. 387 kc (373)
upadłość lidera konsorcjum (141)
"91 ust. 3" (236)
373/12 (11)
zbyt wysokie kary (248)
art. 59 ust. 2 (4827)
oświadczenie członka komisji (1615)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (83)
art 36 ust 5 (6500)
"prawa autorskie" (335)
tabela elementów scalonych (257)
2160/10 (3)
xxiii ga 2031/15 (4)
183 ust 2 (2172)
polecenie zmiany (580)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4947)
podatek vat (2883)
brak ceny (11152)
zamiast polisy (286)
kwalifikacje osób jako kryterium (2168)
skład sądu konkursowego (245)
rozbudowa systemu (1506)
zwrot wadium w formie gwarancji (739)
1897/14 (10)
referencje data (2732)
901/09 (10)
wadium wniesione przez konsorcjum (1208)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
kio 1711/13 (3)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (43)
warunki proporcjonalne (1820)
lista podwykonawców (415)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (783)
krajowy rejestr karny komplementariusz (57)
2854/12 (16)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (330)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (405)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (906)
niepodpisana oferta (8281)
podwykonawcy (3207)
kio/uzp 126/07 (7)
kio_uzp_11_09 (62)
1785/14 (21)
uzupełnienie krk (412)
windows (417)
85 ust. 4 (3193)
przedmiot umowy (15533)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (6306)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (322)
beletrystyka (23)
części oryginalne (1168)
kio 2830/13 (4)
1305/11 (5)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (227)
"naruszenie art. 42" (28)
sensu largo (154)
kio 2872/12 (8)
rzeczoznawca majątkowy (66)
błędy w tłumaczeniu (1170)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (442)
fundacja jako wykonawca (210)
art.186 ust.2 (4024)
brak warunków udziału w postępowaniu (16517)
oferta otwarcie ofert (6335)
406/12 (18)
art. 17 ust. 2 (14663)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1872)
aneks do gwarancji wadialnej (207)
"zamówienia dodatkowe" (813)
i csk 293/07 (76)
kio 16/09 (291)
kio/uzp 1337/09 (4)
"30 grudnia 2011" (107)
"wartość przedmiotu zaskarżenia" (45)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (69)
kio 1673/11 (13)
xii ga 231/10 (1)
x ga 104/10/za (1)
915/12 (2)
przerwanie ciągłości wadium (31)
nie przedłużenie terminu składania ofert (2096)
art. 24 ust. 11 (14688)
82 ust. 2 (3380)
knr (366)
polisa podwykonawcy (324)
jedna usługa dwie umowy (3629)
556/12 (38)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (483)
kio 537/13 (4)
kio_854_11 (9)
punktacja (1785)
zamawiający nie udostępnił ofert (5184)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1610)
wykonawca jest profesjonalistą (932)
powtórzenie czynności oceny ofert (11147)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1861)
polska organizacja turystyczna (49)
trojanowska (937)
czyn nieuczciwej (6003)
płynność finansowa konsorcjum (105)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2884)
referencje podwykonawca (1072)
kio 529/13 (10)
339/12 (8)
faks (412)
przedłużenie terminu związania faksem (454)
kio/uzp 1379/09 (12)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1927)
uprzywilejowana pozycja zamawiającego (905)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2474)
świadectwo wykonania (1193)
nieistotna omyłka (3813)
zmiana stawki podatku vat (1375)
x ga 219/07 (1)
succhi di frutta (37)
"interes przystępującego" (146)
ix ga 113/06 (2)
24b (115)
kio 179/12 (3)
1161/09 (27)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1363)
kio/kd 93/10 (7)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (88)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (536)
kio 1578/10 (35)
art.36a (152)
przebudowa budowa (1959)
referencje sztuki budowlanej (609)
890/12 (4)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1551)
brak informacji o podwykonawcach (2545)
umorzyć (8689)
kio 2135/12 (4)
25/14 (31)
błędne kryteria oceny ofert (4513)
niekompletny dokument (2967)
kio/uzp 397/08 (4)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (194)
brak terminu związania ofertą (11588)
kryterium koszty eksploatacji (1349)
inny dokument (17241)
218/12 (15)
i1 ca 202/09 (1)
xix ga 91/07 (6)
886/08 (19)
kio_1024_11 (11)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (345)
polisa pkd (85)
zmiana podmiotu (9485)
473/14 (4)
odrzuca odwołanie (20667)
około (2424)
kio_292_13_kio_295_13_kio_309_13 (6)
2314/11 (4)
c-380/98 (31)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (9)
koszty pracy (12187)
"in house" (147)
kio 2966/13. (4)
przecinek (84)
dopuszczalność zmiany umowy (1787)
laptop (167)
"oświadczenie własne wykonawcy" (201)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (3117)
związanie wyrokiem (13335)
miejsce zamieszkania za granicą (385)
529/13 (10)
kompatybilność (448)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3883)
kio 700/11 (11)
vi_ga_123_12 (3)
centralnej ewidencji (356)
art. 5a (1135)
zobowiązanie podmiotu (6334)
wynagrodzenie ryczałtowe za usługi (1421)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1793)
art. 26 ust. 2c (464)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa (1972)
kio 17/16 (21)
brak formularza ofertowego (4322)
1028/15 (3)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1280)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (146)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (158)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (1072)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (168)
"art. 91 ust. 4" (26)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3848)
"187 ust. 3" (221)
58 kc (1331)
"płyta cd" (179)
"nazwa podwykonawcy" (95)
x ga 255/09/za (2)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (14)
art. 387 (631)
doradztwo konsultacje (356)
brak wniosku o dopuszczenie (8978)
poświadczenie należytego wykonania (1878)
738/13 (4)
konkurencja (14481)
"art. 23 ust. 2" (518)
kuchnio (1184)
kio_1168_13 (4)
harmonogram rzeczowo - finansowy (756)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
711/12 (12)
"udostępnienie zasobów" (972)
brak równoważności (1063)
przetarg ograniczony interes (12274)
rażąco niska cena dostawa (1138)
xxiii ga 683/13 (10)
kio/uzp 218/08 (32)
art. 100 ust. 4 (6995)
ugody (114)
kio 1385/10 (8)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
definicja podwykonawstwa (437)
usługa w trakcie realizacji (5421)
i sa/gd 15/15 (3)
warunek nieproporcjonalny (1520)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (305)
kio_2325_13 (6)
wiedzy i doświadczenia (6800)
wariantowa (536)
zmowa cenowa (130)
"podmiot prawa publicznego" (224)
zatrzymanie wadium (865)
ga 162/10 (23)
waloryzacji (259)
funkcjonalność system (2076)
47 (3075)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1673)
brak podpisu na formularzu oferty (1141)
nieaktualna deklaracja zgodności (911)
utajnienie referencji (357)
dublowanie doświadczenia (118)
xix ga 32/09 (5)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (235)
kryterium oceny doświadczenie (4783)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (21)
"kosztorys inwestorski" (810)
bezstronność (595)
zmiana członków zarządu (2105)
5.000.000 (384)
czeskie krk (13)
1780/14 (4)
dokumenty podwykonawcy (2917)
kio 1718/13 (14)
budynek użyteczności publicznej warunek (381)
ii ca 757/06 (1)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2700)
496/10 (9)
oferta warunkowa (693)
brak porównywalności ofert (496)
art. 27 (13111)
próbki systemu (634)
449/14 (3)
art. 4 pkt 8 (20716)
opłata skarbowa (218)
kio 267/12 (15)
"nie jest zamówieniem publicznym" (94)
kio 77/12 (8)
kio/uzp 1332/09 (2)
referencje a kary umowne (171)
1191/08 (3)
odmowa podpisania umowy (956)
"87 ust. 2 pkt 3" (2595)
kio/uzp 22/07 (135)
grontmij (177)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (2041)
kio_840_12 (7)
zakup licencji (597)
"art. 15" (1624)
art. 29 opis przedmiotu zamówienia (13186)
euro 3 (3773)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (992)
obwodnica ostródy (5)
"art. 24 ust. 1 pkt 16" (45)
norma euro 5 (1121)
2016/15 (5)
kio 1097/14 (4)
uzupełnianie jedz (30)
"przejęcie pracowników" (20)
kio_2765_11 (12)
"harmonogram realizacji" (338)
nieuprawnione żądanie dokumentu (8318)
i ca 540/09 (1)
c- 454/06 (71)
kio 582/11 (14)
"porównywalność ofert" (258)
"ii ca 137/07" (9)
xii ga 391/08 (10)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (139)
termin zakończenia robót budowlanych (3020)
kio 2115/12 (8)
umowy barterowe (9)
ii ca 1332/06 (1)
2224/14 (10)
kio/kd 25/12 (12)
kio 4/15 (108)
przychód (1082)
sumowanie (840)
"zdolność ekonomiczna" (435)
"wykluczenie wykonawcy" (6279)
225/08 (4)
wyrządził szkodę (739)
nadzór autorski (563)
pełny odpis krs (882)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3997)
faksymila (2)
kio 75/10 (11)
iii ca 344/08 (1)
zaświadczenie z zus (463)
usługi okresowe (1295)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3576)
kio 96/17 (4)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3898)
3021/13 (5)
usługi prawne (12032)
kio_154_13 (6)
upadłość wykonawcy (556)
ii ca 295/11 (1)
kio 400/14 (6)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (265)
wysokość polisy (1342)
usługi turystyczne vat (50)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (191)
1812/13 (2)
"ubezpieczenia grupowe" (17)
tajemnica karty katalogowe (139)
kio/uzp 1280/10 (26)
v csk 456/09 (23)
kio 2755/15 (3)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (270)
ii ca 258/09 (2)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (9692)
"kio/kd 76/12" (8)
błędna stawka vat (1353)
uzupełnienie na rozprawie (8224)
chorwacja (15)
1553/10 (7)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (413)
świadectwo przejęcia (234)
"umowa warunkowa" (13)
kio/uzp 1187/09 (17)
kio_642_10 (3)
interpretacja siwz (5311)
"zmiana oferty" (718)
kryteria wyboru (8999)
źle obliczony vat (175)
kio 560/09 (9)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (175)
miasto gorzów (119)
"obsługę prawną" (179)
art. 90 pzp (6331)
xix ga 520/06 (5)
nadmierna kara umowna (329)
zasada szybkości postępowania (651)
brak podpisu pod odwołaniem (2917)
ii ca 560/06 (1)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (144)
"z ostrożności" (2382)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3183)
nie wskazał części zamówienia (14389)
zabezpieczenie należytego wykonania (3245)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1237)
awarii (1017)
zakres pełnomocnictwa (4227)
zmiana wysokości kar umownych (952)
"oferta warunkowa" (9)
xix ga 213/08 (1)
926/11 (9)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (736)
krk szwecji (11)
klauzule społeczne (680)
oczywista omyłka pisarska (1629)
kio/uzp 1833/09 (5)
istotne zmiany w treści oferty (12106)
zmiana projektu (7133)
517/13 (15)
antydatowany dokument (76)
rażąco niska cena koszty osobowe (578)
art. 46 ust. 3 (4468)
554/09 (8)
xii ga 282/11 (1)
x ga 158/0/iza (5)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1235)
brak płatności częściowych (1022)
simple (90)
błędny podatek vat (1646)
248/12 (43)
kio_1037_11 (4)
unieważnia umowę (3661)
brak pozycji w formularzu cenowym (1893)
termika (15)
uprawnienia budowlane (5023)
nie przedłużył terminu składania ofert (2192)
"krajowy rejestr karny" (734)
kryterium właściwości wykonawcy (1964)
vat na usługi szkoleniowe (150)
ii_ca_137_09 (14)
własnoręczny podpis (413)
"błąd w kosztorysie" (157)
jednego producenta (4810)
art. 58 k.c. (845)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (1027)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (9)
xix ga 175/10 (57)
wadium w pieniądzu (405)
dml (5)
zamówienia podzielone na części (7988)
zaświadczenie krk (451)
studia podyplomowe (47)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (9503)
omyłka w cenie jednostkowej (1116)
kio_1348_13 (7)
"bezpieczeństwo państwa" (95)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1867)
szacowanie wartości (1465)
1130/11 (2)
oddala odwołanie (10876)
rażąco niska cena 2014-12 (36)
36/13 (19)
718/12 (13)
zatrzymać wadium (896)
nie podał nazwy producenta (2396)
26 ust. 2b (2485)
oferta złożona przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego (157)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
intel xeon (37)
"91 ust. 3a" (81)
"art. 90 ust. 3" (1366)
kio/uzp 1967/10 (3)
ujawnienie źródła zapytania (366)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (6155)
kio/uzp 28/07 (142)
art. 42 ust. 1 pzp (3052)
art.93 ust.1 pkt 7 (4328)
iv ca 726/11 (1)
ii ca 586/05 (4)
432/15 (2)
art. 110 pzp (1460)
ciąg pełnomocnictw (970)
kio_786_10 (14)
1486/08 (4)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (8770)
konwalidowanie (33)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (7513)
"iv ca 683/12" (115)
czp 52/11 (139)
powstanie szkody dla ogólnego budżetu unii (560)
"równe traktowanie wykonawców" (11250)
zatajenie (122)
zero w kosztorysie (2076)
1767/13 (5)
wadliwe pelnomocnictwo (1766)
rażąco niska cena bilety lotnicze (25)
ii ca 752/05 (15)
art. 74 (2752)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (382)
kio/1765/10 (6)
lex retro non agit (42)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7847)
naruszenie art. 38 ust. 1 (5296)
"art. 26 2b" (14)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1184)
"korekta finansowa" (767)
dokumenty niewymagane w siwz (14500)
autobus (411)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
różna stawka vat (1153)
isok (26)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1784)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4579)
sosnowiec (420)
kio/uzp 853/08 (6)
oświadczenie wiedzy (7843)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (7648)
odtajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (418)
brak parafowanego wzoru umowy (176)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (14091)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3438)
1979/10 (3)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
kosztorys uproszczony (540)
1010/11 (2)
kio 2512/10 (21)
ciągłe (1986)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (213)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1850)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4333)
758/10 (4)
805/09 (10)
vi ca 377/08 (1)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (546)
"wykluczenie podwykonawcy" (20)
spam (9)
ii ca 404/09 (11)
kio/uzp 5/10 (140)
wykaz dostaw (2434)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2404)
kio/uzp 250/08 (19)
linii kredytowej (255)
oferta dodatkowa (13780)
odrzucenie odwołania w części (11638)
ii ca 796/14 (6)
1615/14 (5)
kio 1469/14 (5)
wizji lokalnej (481)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1202)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (59)
zakres równoważności (1139)
kio/uzp 757/09 (13)
publikacja ogłoszeń prasowych (87)
nadzór autorski wolna ręka (118)
82/12 (7)
"historia rachunku" (7)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
rażąco niska cena roboty budowlane (1164)
viii ga 327/14 (6)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (311)
środków zewnętrznych (2363)
i ca 40/07 (5)
"kio 609/10" (12)
rola wadium (378)
umowa barterowa (9)
częściowe uwzględnienie odwołania (3723)
kio/483/11 (4)
art 46 4a (1003)
kio 2753/11 (12)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2841)
188/14 (6)
szkodowość (7)
świadczeń okresowych (1355)
waluta obca (123)
obsługa prawna z wolnej ręki (376)
interes publiczny unieważnienie (10520)
grupa kapitałowa konkurencja (647)
43 ust. 1 (3790)
"obsługa prawna" (179)
ga 88/07 (5)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (136)
luksemburg (157)
powiat suski (8)
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (13322)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (407)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
obmiarowe (60)
939/12 (8)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (29)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1455)
v ca 719/10 (1)
150/11 (4)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (7633)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3791)
roboty tożsame (2482)
kio 1521/11 (12)
broker (89)
oferta integralna część umowy (1553)
v ga 84/11 (8)
odrzuca skargę koszty (20423)
2679/12 (3)
komputery (1212)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3465)
wyrok sądu (23187)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (746)
zatrudnienie personelu (758)
"144 ust. 2" (38)
kio_109_13 (17)
ca 264/04 (26)
wyjaśnianie treści oferty (4927)
termin na zadawanie pytań (1268)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (3239)
kio 293/11 (12)
kio/uzp 1848/09 (8)
deklaracja zgodności (1932)
"24 ust. 1 pkt 10" (1655)
rażąco niska cena opinia biegłego (261)
brytyjski krk (14)
1516/12 (14)
1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
sposób kalkulacji ceny (3321)
informacja z banku lub spółdzielczej kasy (379)
kio 27/12 (226)
scotland (16)
22 ust. 5 (18345)
kio 665/13 (11)
954/12 (7)
106/10 (14)
podkryterium cena (263)
kluczowych części zamówienia (2278)
dostawa paliwa (503)
forma uzupełnienia dokumentów (4614)
niewłaściwy podatek vat (1993)
1463/08 (17)
faktura jako dowód należytego wykonania (1557)
zaniechanie odtajnienia (942)
"należyta staranność zamawiającego" (147)
vi ca 629/09 (1)
kserokopia pełnomocnictwa (417)
87 ust. 2 pkt 3 (8420)
"art.29 ust. 3" (796)
kio 2159/13 (6)
zdolnośc kredytowa (1029)
raid (76)
brak dokumentacji wykonawczej (3246)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (5225)
bundesamt (10)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (290)
brak dowodu wpłaty wadium (627)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1565)
bezczynność (332)
kio 698/14 (3)
inwentaryzacja (522)
kio/uzp 1455/08 (14)
należyte wykonanie (10051)
"nie będzie brał udziału" (673)
utajnienie całej oferty (662)
komputer (1212)
"zmiana zakresu zamówienia" (24)
brak wyboru oferty (16118)
zamawiający z własnej inicjatywy (899)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (731)
kio 1247/13 (8)
poważne wykroczenie zawodowe (127)
określenie terminu realizacji zamówienia (15405)
"zwolnienie z vat" (59)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą po wyborze (1934)
"art. 82 ust. 3" (1007)
skrośne (24)
równoważne materiały (2020)
kserokopia gwarancji (326)
podpis podwykonawca (583)
2121/12 (8)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (340)
ubezpieczenie oc (714)
1716/14 (4)
monopolista (122)
kio_1222_10 (3)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (462)
zastrzeżone usługi pocztowe (323)
niepodpisany formularz cenowy (1190)
kio 2479/13 (3)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3519)
1719/10 (25)
"kompania węglowa" (430)
"termin związania ofertą" (1116)
świadczenie niemożliwe termin (3532)
563/09 (5)
kwalifikacja wykonawców (4589)
wykaz usług (6359)
"i ckn 304/00" (195)
dowód opłacenia polisy (451)
"obiektywne potrzeby" (473)
vat ryczałt (261)
ilość zamówienia (8815)
art. 185 ust. 5 (4581)
definicja przedsiębiorcy (1774)
x ga 300/09 (4)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (913)
kio 174/15 (9)
art. 141 (1343)
interes (14790)
farmaceutyczny (207)
złożenie nieprawdziwych informacji (3577)
xii ga 368/08 (1)
24 ust. 1 pkt 9 (14171)
enea wytwarzanie (35)
70/15 (22)
"zastępstwo procesowe" (2390)
kio 2572/11 (3)
gwarancja bankowa w języku obcym (71)
pojęcie modernizacji (591)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2938)
oferta nie została podpisana (8187)
"142 ust 5" (95)
informacja z krajowego rejestru karnego (869)
błędy w kosztorysie ofertowym (1391)
"sprzęt medyczny" (533)
735/13 (11)
v ca 2024/09 (7)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
x ga 22/08 (116)
krajowa instytucja rozliczeniowa (243)
kio_uzp_784_08 (8)
56/10 (11)
kio 1133/12 (6)
chiński rejestr karny (20)
tajemnica przedsiębiorstwa wykonane usługi (1550)
most północny (61)
cena 0 złotych (5997)
"art. 67 ust. 2" (82)
odwolania@uzp.gov.pl (8)
oferty równoważne (3252)
ceidg bez daty (61)
prezentacja próbek (212)
niedyskryminacja (327)
"art. 25" (5177)
zaproszenie do negocjacji (1242)
889/13 (2)
cena jednostkowa (3266)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6052)
437/13 (11)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1615)
rÓwnowaŻna (3380)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (382)
kio 1879/14 (2)
kio_1601_13 (6)
1312/13 (4)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2971)
"uzupełnienie odwołania" (134)
i aca 1201/14 (3)
postępowanie obarczone wadą (1743)
kio 1166/13 (4)
przejęcie pracowników (153)
kio_1013_11 (14)
1275/15 (4)
utajnienie części odwołania (889)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (743)
"świadectwo przejęcia robót" (37)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (15476)
dwukrotne wezwanie (1097)
xix ga 461/12 (14)
odległość (1040)
98/10 (12)
"art 26 ust 4" (2486)
niepodpisany kosztorys ofertowy (925)
art. 29 ust 3 (29478)
zakres referencji (3935)
art.51 (618)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (722)
uzasadnienie faktyczne i prawne (13435)
oświadczenie o grupie kapitałowej (739)
kio 1918/10 (13)
174/15 (9)
termin opłacenia polisy nie upłynął (154)
1571/13 (6)
1509/11 (7)
zmiana umowy 144 (951)
"companies house" (7)
brak kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ryczałtowe (933)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3912)
kio 540/13 (6)
cena jednostkowa w kryterium (1942)
ga 1313/15 (23)
moment wszczęcia postępowania (2884)
fidic (429)
kio 2250/11 (7)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1272)
iv ca 340/05 (12)
zus hiszpański (7)
nieistniejąca stawka podatku vat (961)
uzupełnienie dokumentów podwykonawstwo (800)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6982)
słowacja krk (2)
x ga 230/08 (1)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (17736)
30% od wartości zamówienia (10814)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2589)
tk telekom (28)
ii_csk_675_10 (26)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1169)
umowa leasingu (295)
x ga 343/14 (2)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (496)
ii ca 304/08 (1)
"brak opłaconej polisy" (24)
zastrzeżenie oferty (8449)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1133)
179/09 (10)
geomar (54)
brak pozycji w kosztorysie (2230)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (690)
równoważności (1175)
ii ca 373/12 (10)
odstąpienie od umowy konsorcjum (950)
oświadczenie zamiast krk (162)
ii ca 137/07 (10)
nie bada się cen jednostkowych (462)
huawei (69)
kio/uzp 814/09 (6)
xii ga 37/09 (3)
tugeb (5)
kio 13/13 (42)
"0 zł" (7559)
"cena 0" (125)
"dowód wniesienia wadium" (142)
xix ga 472/07 (2)
formy zabezpieczenia (2477)
xii ga 10/09 (20)
wykonawca jest podwykonawcą (3171)
zatrzymania wadium (865)
wydruk z konta bankowego (66)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1246)
usługi hotelowe (95)
instalacja solarna (113)
kio 1495/14 (5)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1790)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (238)
dominujący wpływ (632)
"zmiana treści umowy" (109)
"art. 192 ust.2" (2933)
art. 5 ust. 1 b (20969)
"samodzielność finansowa" (19)
parametry techniczne (5872)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (349)
"v ga 122/10" (65)
kio 1498/10 (11)
piotr kozłowski (853)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (517)
cena jednostkowa ujemna (105)
gus (200)
przewlekłość (116)
kumulacja kar umownych (27)
poddostawca podwykonawca (58)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3991)
podatek dochodowy (201)
Łódzka kolej aglomeracyjna (10)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2347)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (22)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (172)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
"art. 94 ust. 3" (123)
x ga 196/10 (2)
zmiana ceny jednostkowej (2474)
treść formularza oferty (6917)
kio 1526/10 (6)
zgodnie z umową (16864)
"art 29 ust. 3a" (35)
suma cen ryczałtowych (533)
"x ga 23/07" (118)
tubisz "rażąco niska cena" (96)
kredyt (688)
"nieistotna zmiana umowy" (77)
"art. 12a" (256)
funkcjonalność (2556)
rażąca strata (191)
termin wykonania (20608)
rażąca kara umowna (348)
błędne sformułowanie zarzutu (3015)
"umowa pod warunkiem" (33)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
manipulowanie cenami jednostkowymi (156)
zakaz dzielenia zamówienia (336)
brak części formularza cenowego (2110)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (459)
"art. 23 ust. 4" (79)
naruszenie art. 87 ust. 1 (8185)
kio_368_11 (6)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (3073)
definicja budowy (2190)
"otwarcie ofert" (3590)
wybór najkorzystniejszej oferty (17663)
znajomość języka polskiego (304)
egis (129)
kio 1515/10 (28)
związany z przedmiotem zamówienia (13368)
działalność kulturalna (131)
koszty zastępstwa procesowego (2884)
polskie koleje państwowe (629)
gwarancja po angielsku (310)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" autoryzowany (36)
kio 598/13 (4)
zaświadczenie (3573)
kio 1159/12 (8)
2694/14 (18)
omylka rachunkowa (1648)
ustawa prawo zamówień publicznych (31609)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (933)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
art.75 (202)
wykluczenia (15706)
pfron kryterium (61)
wyjaśnienie treści referencji (3141)
395/14 (9)
kio 2104/13 (5)
334/09 (7)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1140)
"warunki przedmiotowe" (301)
zasady uczciwej konkurencji (12311)
utajnienie (990)
915/13 (3)
kio 217/15 (7)
556/13 (4)
875/14 (2)
wyjaśnienie treści (15508)
kio 537/14 (6)
nie wskazał podwykonawcy (3081)
i ca 273/09 (1)
art. 47 (3075)
kio 2345/10 (3)
kio 1756/10 (18)
zmiana nieistotna (13652)
brak interesu we wniesieniu odwołania (8226)
koncentracja środków (345)
najem sali (19)
i ca 302/11 (1)
vii ga 2/08 (3)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (983)
data wszczęcia postępowania (6835)
sposób wykorzystania zasobów (1772)
tajemnica przedsiebiorstwa (2086)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1304)
dostawę leków (321)
v cz 48/05 (3)
ii ca 488/09 (4)
o obiektywnym charakterze (4686)
144a (23)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5833)
przedłużenie terminu (2911)
kio 2129/12 (7)
chiński krs (18)
kio_77_14 (16)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1728)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (62)
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (5210)
30 % (16678)
art. 142 ust. 1 (1578)
v ca 533/13 (6)
iii_czp_147_08 (10)
"rażąca strata" (67)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
6/2010 (35)
c-414/97 (45)
warunki atmosferyczne (397)
"zakłócenie konkurencji" (190)
centertel (90)
stwierdzenie nieważności umowy (2289)
brak numerów katalogowych (685)
"46 ust. 4a" (653)
kio 823/12 (8)
przeprowadzenie prezentacji (891)
umowa pod warunkiem (8615)
"kio 1741/10" (8)
jastrzębska spółka węglowa (326)
1967/10 (6)
"dysponowanie osobami" (1975)
art. 24b (115)
data ceidg (68)
doświadczenie komplementariusza (85)
"warunek zawieszający" (41)
kio 2587/13 (7)
1004/12 (4)
x ga 25/08/za (2)
niezgodność przedmiaru projektem (801)
płatności częściowe (1065)
kio 711/12 (10)
tłumaczenia (2952)
korekty finansowe (1394)
dokument przedmiotowy (15660)
informacja banku lub spółdzielczej (430)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1226)
c-35/15 (3)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (86)
kio/uzp 869/11 (4)
"dysponowanie osobami " (1975)
xxiii_ga_1313_15 (21)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4728)
świadczenia zdrowotne (1444)
art. 111 ust. 2 (2166)
wykładnia autentyczna (241)
"87 ust. 1a" (118)
czyny nieuczciwej konkurencji (1814)
vi ga 142/08 (1)
certyfikat tco (25)
dyplom mba (3)
kio 154/13 (9)
odwołanie przedwczesne (1473)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1175)
"art 87 ust 2 pkt 3" (2589)
referencje wystawione przez samego siebie (1254)
"nabycie udziałów" (6)
jednokrotne wzywanie (611)
pojemniki (498)
art.90 ust.1 (2798)
wynagrodzenie prace projektowe (2013)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1463)
650/11 (4)
kio 82/12 (5)
kio_773_12 (10)
informacje ze stron internetowych (5753)
oferta jako całość (12823)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (913)
zmiana prawa (11042)
kio 786/10 (23)
241/13 (7)
art 87 ust.1 (8518)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (152)
x ga 319/08 (4)
"art. 182" (2469)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (53)
kio_532_13 (4)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (3239)
błąd w numerze katalogowym (329)
oczywista omyłka pisarska data (823)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (476)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3501)
x ga 223/07 (7)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2436)
zezwolenie konsorcjum (573)
c-324/98 (58)
179/13 (58)
i aca 357/10 (33)
podmiot nieuprawniony (8788)
art.26 ust. 2b (2185)
główny inspektorat transportu drogowego (59)
"brak legitymacji" (232)
zmiana umowy przy przetargu ograniczonym (8905)
udział w realizacji części zamówienia (10477)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (8)
kio_225_15 (8)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (36)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (456)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (84)
subiektywne kryteria (1020)
1323/12 (9)
elektroniczne zaświadczenie zus (121)
418/15 (3)
przekazanie kopii odwołania zamawiającemu (4207)
nie załączył tabeli elementów scalonych (211)
ku 18/14 (13)
referencje dla samego siebie (1932)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (435)
kio 1100/13 (3)
niewniesienie wadium gotówka (78)
kio 29/11 (215)
autoryzowany serwis (303)
art 90 (9168)
niezgodność oferty z przedmiarem (1223)
xii ga 451/10 (3)
odpis pfron (29)
umowa ramowa (773)
kio 1193/13 (7)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (9065)
"iii czp 74/05" (342)
kio 2750/11 (5)
podstawa dysponowania osobami (5148)
nisko rażąca cena (907)
1582/12 (6)
uzupełnienie dokumentów (8999)
kilka informacji z banku (493)
nienależyte wykonanie umowy (8177)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1685)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (11)
art. 90 ust. 1 (9144)
wejherowo (80)
enigma (125)
iv ca 566/09 (1)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3562)
związany sentencją wyroku (9930)
praxis (23)
przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
usługa okresowa (1295)
art. 34 (4515)
literalnie (3497)
xix ga 245/07 (6)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (12741)
data uzupełnienia jedz (103)
błędy w siwz (5649)
kio_1470_11 (5)
nadinterpretacja siwz (384)
kio 35/12 (17)
"xii ga 102/09" (78)
na rzecz różnych odbiorców (1199)
wniosek o wyjaśnienie treści siwz po terminie (8246)
kio 2220/10 (16)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1699)
v gaz 22/08 (9)
x ga 311/10 (17)
kio 2229/15 (1)
dowód osobisty (1196)
kio 976/11 (4)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1207)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (2063)
pozycja zero (7096)
86 ust. 2 (2412)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (675)
kio_297_13_kio_300_13 (16)
kognicja (674)
"izby inżynierów" (371)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
epeat (27)
"art. 142 ust. 2" (18)
zmiana terminu składania ofert (8620)
program funkcjonalno-użytkowy (843)
i1 ca 154/11 (1)
niezgodność oferty z siwz (6662)
oględziny (366)
ryczałt kosztorys ofertowy (293)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4888)
pieczątka bez podpisu (272)
"art. 90" (2808)
wadium gwarancja konsorcjum (789)
biletów lotniczych (81)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (203)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (53)
"zdolność finansowa" (1008)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1198)
ii ca 201/05 (5)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (327)
kio_uzp_140_09 (8)
średnie roczne zatrudnienie (206)
uzupełnienie krk po terminie (408)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (17617)
dbałość o finanse publiczne (202)
zmiana warunków po otwarciu ofert (4105)
dokumenty rosyjskie (44)
wykonawca sam uzupełnia dokument (4334)
"łącznie co najmniej" (119)
błąd w stawce vat (1259)
kio_uzp_298_09 (4)
rozkład ciężaru dowodu (566)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2805)
gwarancja wykonawcy gwarancja producenta (1045)
porozumiewanie drogą elektroniczną (179)
"art. 7 ust. 1" (15615)
wyjaśnienia kryteriów oceny ofert (7532)
x ga 367/10 (1)
te same referencje (3621)
zawarcie umowy po terminie (15379)
"wystąpienie z konsorcjum" (9)
dożywotnia gwarancja (13)
aqap (32)
sumowanie usług (683)
art. 78 kc (906)
1824/12 (8)
2750/15 (2)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (8419)
unieważnienie postępowania (16770)
uzupełnianie próbek (304)
xii ga 13/09 (19)
kio 2364/12 (3)
zdolność kredytowa obroty (340)
uzupełnienie po czasie (4634)
kio 974/13 (4)
"roboty dodatkowe" (579)
2185/14 (22)
2014/25/ue (74)
kio/uzp 402/08 (6)
disclosure scotland (16)
odrzucenie rażąco niska cena (2805)
protokół odbioru z uwagami (2719)
kio 1085/10 (6)
xxiii ga 446/08 (34)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (33)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (14538)
c-18/01 (15)
26 2b (2486)
rażąco niska cena ryczałt (170)
zatrzymanie wadium w terminie zwiazania ofertą (671)
niezgodnosc z siwz (6678)
91 ust.3a (153)
oferta wpłynęła po terminie (7193)
kio_2362_15 (8)
błędy w ofercie (6834)
okres gwarancji niezgodny z siwz (3062)
pzp (21918)
oferta wariantowa dostawa (334)
wadium po upływie terminu (1594)
należyta staranność zamawiającego (4642)
kio 1181/14 (12)
adekwatność warunków udziału w postępowaniu (462)
kio_1382_13 (4)
doświadczenie 3 lata zakończenie rozpoczęcie realizacji usługi (930)
kio_1734_12 (12)
krk francuskie (22)
omyłka formularz oferty (2469)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (2171)
"potrzeby zamawiającego" (2199)
2865/12 (17)
kio_2227_11 (3)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
art. 7 (31873)
kryteria niemierzalne (183)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (123)
sita (257)
sacer (4)
naruszenie art. 22 ust. 4 (16652)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (19)
czterech miejsc po przecinku (205)
vi ga 35/09 (2)
"nadużycie pozycji dominującej" (22)
milczenie wykonawcy (247)
kio_126_14_kio_153_14 (3)
odwrócony vat (70)
xxiii ga 185/12 (2)
odpowiedzialność (8685)
zmiana przedmiotu zamówienia (14340)
konsorcjum, wadium (1217)
maxto (113)
błąd w cenie podanej słownie (1943)
"art. 26 ust. 2e" (30)
1138 (58)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4987)
termin związania oferta (13111)
"poważne wykroczenie zawodowe" (94)
parafa (219)
2821/14 (7)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (477)
dzielenie przez zero (718)
moment zakończenia postępowania (2173)
"tożsamość przedmiotowa" (96)
brak daty w referencjach (2521)
"opłacona polisa" (453)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2579)
art. 133 ust. 1 (1175)
ii ca 849/09 (1)
poświadczenia (3048)
kio 548/13 (4)
łączenie funkcji (1550)
odwrotne obciążenie (638)
warunek doświadczenia (7555)
kio 2181/10 (2)
"jeden producent" (730)
nieaktualny krs (1103)
1138/11 (4)
kio_1918_10 (7)
2498/14 (7)
i c 317/09 (23)
grupa kapitałowa 2013 (555)
treść umowy (15923)
kampania reklamowa (39)
brak podpisu na ofercie (2842)
x ga 706/11 (25)
braki formalne (7090)
oswiadczenie ubezpieczyciela (512)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
umowy o pracę (9456)
kio_2485_10 (3)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2145)
kio/uzp 816/08 (3)
kio 122/10 (76)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (58)
krk z czech (14)
ii_ca_373_12 (10)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (768)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1376)
kio 1965/15 (2)
kio_1096_10 (10)
kio 716/11 (3)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (3088)
camco (18)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
wybór (20653)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (115)
kio 307/13 (5)
charakter wynagrodzenia (7856)
dystrybucja energii (192)
pierwotne warunki zostały zmienione (2795)
utrata gwarancji (1023)
kio_223_11 (3)
zamówienie uzupełniające przewidziane (3049)
art. 89 ust.2 (12861)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (780)
rażąco niska cena dowody (2195)
art. 187 ust. 8 (5719)
zus elektroniczny (231)
oświadczenie przed notariuszem (525)
"art.24 ust. 2a" (53)
prawidłowo ukończone (1194)
leasing doświadczenie (190)
"sumowanie polis" (8)
art. 7 ust. 3 (30184)
"art. 180" (5072)
xii ga 186/13 (13)
"zarzut spóźniony" (168)
certyfikat (3445)
cena jednostkowa 0 (1937)
brak terminu gwarancji w ofercie (4319)
kio 918/08 (5)
"art. 51 ust. 1a" (96)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (3330)
pełnomocnictwo notarialne (325)
"dokumenty niewymagane" (1980)
art. 183 ust. 2 (2172)
kio 1483/13 (4)
26 ust. 2c (464)
"i ca 131/15" (17)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (481)
"jedna usługa" (478)
wartość umowy (12208)
ii ca 1219/06 (4)
art 49 ust 3 (2982)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1790)
v ca 570/08 (10)
2872/15 (4)
stawka vat odrzucenie oferty (1952)
"art. 16" wspólne (226)
sekocenbud (163)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (9358)
meble (418)
poniżej kosztów (4725)
uznanie zarzutów (12993)
163/17 (2)
"zmiana wykazu osób" (7)
c-21/03 i c-34/03 (68)
688/11 (2)
677/15 (6)
"art. 142 ust 2" (18)
"pszok" (72)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
przenoszenie kosztów (1918)
kio/uzp 1680/10 (2)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3941)
zatrzymanie wadium droga sądowa (95)
ii ca 279/08 (1)
"niemożliwość świadczenia" (129)
1408/13 (3)
"art. 145" (940)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3561)
xii ga 43/08 (2)
"produkt równoważny" (502)
protokół z usterkami (430)
skreślenie ofercie (2961)
wezwanie do uzupełnienia próbek (492)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (1090)
ocena koncepcji (1499)
973/13 (5)
zamówienie wspólne (8795)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3592)
"polisa oc" (480)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (22)
xix ga 328/06 (2)
wodzisław (68)
naruszenie art. 38 ust. 2 (5295)
porównywalność ofert (544)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1616)
ugoda sądowa (76)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (2095)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (364)
1667/09 (5)
uzupełnił dokumenty faksem (973)
"błędy w kosztorysie" (157)
meble medyczne vat (29)
wydruk z krs (393)
189 ust. 2 pkt 1 (6534)
"art. 83 ust. 3 " (58)
749/13 (4)
kio/uzp 244/09 (14)
rażąco niska cena a aukcja (101)
kio 1600/10 (10)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (8668)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (579)
art. 32 (5817)
oferta sprzeczna wewnętrznie (2007)
art.48 (516)
wadium w wyższej kwocie (653)
"art. 5f" (3)
gierańczyk (30)
758/11 (17)
2159/13 (6)
art. 91 ust. 3a (825)
różne stawki vat w ofertach (1134)
1072/11 (24)
dokumenty w języku obcym (617)
nieuczciwej konkurencji (13648)
niekompletny formularz ofertowy (999)
referencje (4094)
kio 2/11 (351)
dysponowanie osobami (6813)
zamówienie dodatkowe wartość (10592)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (267)
zaniechanie wykonania wyroku (10988)
istotne postanowienia umowy (11115)
tajemnica przedsiębiorstwa karty katalogowe (134)
salans (5)
xii_ga_314_11 (56)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (124)
353/16 (2)
prawo opcji na roboty budowlane (343)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1241)
c-3/88 (14)
ocena próbek (966)
alcatel thales (9)
pojęcie dostawy (2173)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (184)
kio/kd 86/12 (5)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
ix ga 115/06 (4)
protokół postępowania (8522)
jednolity europejski (2996)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
1432/09 (12)
"usługa kompleksowa" (341)
interwenient uboczny (145)
"art. 41 pkt 9" (28)
uzupełnienie bez wezwania (6028)
kio 2753/12 (9)
oferty o takiej samej cenie (5169)
brak tłumaczenia (2723)
kio_2053_12 (13)
wadium przelewem (280)
niewłaściwa stawka vat (1582)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
pisemne zobowiązanie podmiotu (3366)
test (1420)
"przedmiar robót" (1845)
353 kc (456)
konsorcjum wadium (1217)
pełnomocnictwo do wadium (965)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (11)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (18)
ix ga 121/07 (1)
kryterium zatrudnienie (1411)
brak opisu parametrów technicznych (4431)
zmiana umowy roboty dodatkowe (4529)
dokumenty francuskie (248)
"ubezpieczenie mienia" (29)
inne kryterium (9626)
x ga 183/10 (1)
niewłaściwa stawka podatku vat (1377)
kio 630/10 (2)
354/10 (4)
interes przystepującego (7039)
art 181 (1580)
sumowanie potencjału (342)
i ga 39/12 (18)
skuteczność wadium (619)
art. 49 ust. 3 (2982)
"definicja podwykonawstwa" (10)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1640)
termin związania ofertą (13111)
oczywista omyłka (2932)
"oddalonych od siebie" (24)
xii ga 568/11 (1)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (2227)
opłacona faktura (317)
wycinka drzew (140)
regenerowane (46)
459/10 (4)
wadliwy przedmiar (566)
kio/uzp 1087/09 (2)
różnica 1 grosza (3783)
jednoznaczny (13309)
gwarancja bankowa w kopii (346)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (115)
w warszawie (28892)
warunki płatności (2812)
bezpodstawne wzbogacenie (161)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1382)
koncentracja środków odwoławczych (335)
naruszenie art. 32 ust. 2 (5220)
zorganizowana część przedsiębiorstwa (521)
przystąpienie do długu (148)
krk wystawione po terminie składania ofert (340)
referencje po terminie składania ofert (2788)
kio 126/14 (6)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (8074)
kio_2071_12 (3)
art. 181 ust. 2a (276)
art 8 ust. 3 (23198)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1785)
za wysokie wadium (332)
cena zero (8847)
v ca 3270/12 (46)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (61)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (818)
art. 38 ust 4a (756)
spółdzielnia naprzód (319)
kio 735/13 (10)
konsorcjum zezwolenie (573)
usługa szkoleniowa (496)
art 131a (44)
xiii ga 573/14 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (726)
x ga 59/08/za (1)
konsultacje (951)
"własne referencje" (15)
2234/10 (5)
przedmiot działalności krs (1115)
ii ca 1049/05 (5)
v ca 77/08 (2)
rękawice chirurgiczne (32)
zmiana wynagrodzenia (8276)
ponowne wezwanie do uzupełnień (5007)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (800)
uzupełnianie dokumentów faxem (196)
"aukcji elektronicznej" (494)
103 kc (507)
1286/11 (4)
nie mogą obciążać wykonawcy (2209)
data wystawienia krs (321)
niewypełnienie formularza (4298)
89 ust 1 pkt 7 (14962)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (14498)
odwołanie na dwie części (9610)
certyfikat epeat (26)
błąd vat (1915)
art. 90 ust. 2 (9136)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (38)
bezprzedmiotowe odwołanie (2151)
gwarancja bankowa w języku angielskim (77)
2756/12 (4)
1295/10 (16)
forma pisemna pełnomocnictwa (1305)
kio 591/14 (5)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2969)
krk austria (27)
kio 1337/12 (25)
równoważność certyfikatów (337)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (108)
protokół zdawczo odbiorczy (169)
usługi telekomunikacyjne (850)
potrzeby zamawiającego (9967)
683/11 (5)
odtajnienie oferty (994)
zmiana terminu realizacji umowy (9093)
"ubezpieczenia na życie" (30)
opis kryteriów (7293)
v ca 2214/06 (115)
x ga 33/09 (4)
kio 2765/11 (12)
wyjaśnienia tajemnica przedsiębiorstwa (1781)
457/12 (23)
art. 38 ust. 4a (756)
kryteria oceny ofert metodologia (451)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
ii_ca_489_06 (42)
vi gz 51/06 (2)
art. 185 ust. 6 (4136)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3759)
"art.12 a" (246)
zaświadczenie o niekaralności szwecja (13)
x ga 122/10 (43)
"roszczenie o zawarcie umowy" (29)
art. 192 ust. 2 (13052)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (409)
kio_800_12_kio_803_12_kio_804_12_kio_807_12 (10)
2219/11 (3)
art. 142 (1585)
"art. 26 ust.3" (7194)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7888)
"§ 7 ust. 2" (434)
xii ga 293/11 (1)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (2200)
polisa oc grupa kapitałowa (62)
ix ca 297/10 (1)
uzp/zo/0-1103/06 (4)
zmiana ceny oferty (8681)
beneficjent gwarancji (771)
prawo opcji formularz ofertowy (353)
46 ust. 5 pkt 1 (4296)
150/12 (25)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (102)
"zamówienie sektorowe" (514)
iii czp 16/93 (32)
42 ust. 1 (4687)
nieistotne zmiany umowy (10248)
usługi kulturalne (116)
interes publiczny 145 (1034)
kio 318/12 (8)
pełnomocnictwo w formie kopii (893)
"treść oferty" (9249)
182 ust. 1 (3408)
kio_1533_12 (7)
oferta oferta częściowa (3935)
c 538/07 (25)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1203)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (154)
ii ca 233/06 (1)
parafa podpis (174)
wadium w kasie zamawiającego (109)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
art. 8 ust.3 (15265)
kio/uzp 729/10 (10)
zbyt wysokie warunki (997)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (9656)
1389/13 (2)
"kio 100/12" (30)
termin wykonania zamówienia (20164)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (467)
wolna ręka prawa autorskie (242)
iii ca 583/08 (5)
2510/14 (3)
tłumaczenie na język polski (1425)
kio_506_15 (6)
ix gc 159/08 (3)
kio 18/13 (20)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (13963)
"utajnienie części odwołania" (3)
oferta najkorzystniejsza definicja (3795)
1980/12 (42)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (30)
charakter oferty wstępnej (1737)
kio 9/11 (379)
istotna zmiana umowy (10248)
xii ga 254/08 (4)
kserokopia gwarancji wadialnej (98)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (2039)
xii ga 226/10 (1)
vi ga 7/09 (15)
szczecin (1999)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5525)
kio 1546/09 (3)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (31)
art.22 ust.1 (6743)
zawarcie umowy (16282)
kio 24/14 (19)
zgoda na poprawienie innej omyłki (970)
nie istotna zmiana umowy (10248)
"zmowy przetargowe" (158)
nieaktualny odpis z krs (898)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (436)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (234)
oferta wstępna (2181)
podział spółki (1437)
"1804/13" (9)
x ga 228/10/za (1)
"zobowiązanie producenta" (16)
x ga 23/07/za (47)
"art. 86 ust. 4" (341)
sposób obliczania ceny (1676)
kio/uzp 1891/10 (2)
1548/11 (7)
viii ga 248/09 (3)
rozwiązanie umowy konsorcjum (2010)
2831/14 (6)
niewłaściwy formularz ofertowy (2879)
wypowiedzenie (1553)
kio_1725_11 (10)
"zasada równego traktowania" (5271)
art 87 (8643)
kio 13/14 (318)
v ca 903/08 (13)
kio_uzp_1249_09 (11)
"przedłużenie ważności wadium" (322)
bezusterkowy odbiór (81)
uzupełnienie po terminie (9411)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (60)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (45)
1641/14 (6)
kio/kd 31/12 (46)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (10252)
c-389/92 (21)
wartość zamówienia uzupełniającego (3515)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (6471)
konserwacja zabytków (100)
292/13 (10)
2191/13 (3)
1922/10 (3)
uzupełnienie próbek (574)
omyłka w kryterium (2404)
brak tabeli elementów scalonych w ofercie (248)
dokumenty podmiotowe (3425)
pojęcie zarzutu (3561)
charakter stosunku (9005)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (333)
1337/12 (28)
kio 254/11 (6)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
1674/16 (51)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (326)
uchylanie sie od podpisania umowy (812)
kio 915/13 (3)
sam sobie wystawił referencje (1254)
1630/14 (5)
nieprawdziwe informacje omyłka (937)
1185/15 (8)
wrobis (56)
kio 1725/11 (10)
kio 1897/14 (10)
koncepcja architektoniczna (242)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (7534)
uzupełnienie kosztorysu (1312)
"ustawy nie stosuje się" (365)
dysponowanie referencjami (2212)
x_ga_81_09 (7)
"wyjaśnienia treści siwz" (1064)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2954)
46/10 (39)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (10360)
świadczenie okresowe ciągłe (944)
krk usa (25)
vat błąd w obliczeniu ceny (1398)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (3080)
art. 151 pzp (969)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (316)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (24)
"89 ust. 1 pkt 5" (2042)
data referencji (2732)
brak podpisu na kosztorysie (391)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (181)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1786)
gwarancja tuz (80)
kio/uzp 3/09 (73)
"zaświadczenie z krk" (187)
doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum (675)
1305/13 (3)
1225/10 (10)
"24 ust. 1 pkt 2" (324)
"kluczowe części" (92)
równoważnych (3380)
445/12 (8)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1467)
"granice zaskarżenia" (124)
ii ca 206/06 (4)
wykaz zawiera błędy (3002)
ogólnikowe wyjaśnienia (1300)
24 ust. 5 pkt 4 (17008)
zamówienia na usługi społeczne (3247)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (17642)
kio/uzp 654/08 (13)
niegospodarność (81)
art. 24 ust 2 pkt 1 (17704)
kio 2041/11 (3)
"produkt leczniczy" (312)
uchylanie się od podpisania umowy odszkodowanie (72)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
kio/uzp 1098/08 (37)
art. 84 ust. 1 (2915)
kio/2785/10 (5)
art. 91 ust. 2 (8242)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
oferta w postaci elektronicznej (2570)
kio 218/12 (13)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (15735)
zasada swobody umów (1663)
budimex rażąco (167)
termin związania ofertą a wadium (1980)
563/14 (5)
instytucja kulturalna (92)
"uzupełnienie wadium" (31)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (9745)
kio 1306/11 (7)
kio 2483/10 (14)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3633)
saltex (34)
usługi hotelarskie (56)
"29 ust. 3" (754)
art. 2 pkt 11 (21639)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (5435)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (6)
506/15 (6)
zamówienia tego samego rodzaju (16788)
art. 26 ust. 2f (134)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (399)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (4122)
x ga 2/08/za (1)
doświadczenie "jako kierownik budowy" + kierownik robót (152)
kio 510/14 (4)
kio 650/11 (4)
treść pełnomocnictwa (4395)
serwis producenta podwykonawstwo (91)
art.12a (246)
cena całkowita oferty (4626)
131e (32)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1632)
"jakościowe kryteria oceny ofert" (6)
vii ga 44/05 (4)
w ramach jednej umowy (8610)
kio_uzp_338_09 (38)
art. 142 ust. 2 (1577)
ogłoszenie w złym publikatorze (8)
1247/11 (3)
bezpłatne użyczenie sprzętu (30)
odwrócony podatek (69)
bez ograniczeń (17194)
"moment zakończenia postępowania" (20)
realność udostępnienia (563)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6889)
zakup czasu antenowego (13)
inżynier kontraktu (957)
uzupełnienie treści oferty (8790)
1220/11 (2)
tryb postępowania przetarg ograniczony (21805)
"art 46 ust. 4a" (648)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (12075)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1281)
podkryteria (178)
iv ca 429/10 (8)
189 ust. 6 (6071)
kio 729/10 (12)
art. 67 ust. 2 (3528)
kv projekty (181)
138 c ust. 1 pkt 1 (969)
ii ca 2230/05 (2)
"zdolnośc kredytowa" (973)
remont a budowa (1053)
"38 ust. 4" (1094)
rażąco niska cena ponowne wyjaśnienia (1700)
1390/14 (10)
sposób obliczenia ceny (4676)
v ca 538/08 (9)
x ga 288/11/za (1)
potwierdzenie otrzymania faksu (2036)
data jedz (125)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (227)
błędnie wpisany vat (775)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (2063)
ocena cen jednostkowych (2574)
28/11 (435)
946/14 (7)
kluczowe części zamówienia (2278)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (20)
c-28/01 (112)
naruszenie konkurencji (14192)
zmiana kryterium (7448)
istotne części składowe ceny (1378)
90 ust. 2 (9136)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1642)
1501/14 (11)
kio/uzp 275/10 (10)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2824)
kody źródłowe (289)
xix_ga_268_09 (10)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1213)
błędne opisanie koperty z ofertą (114)
umowa po terminie związania ofertą (10135)
"inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania" (55)
kosztorys szczegółowy (2128)
kio 1032/12 (8)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (10753)
1/16 (907)
520/11 (4)
certyfikat iso (564)
2765/10 (2)
dzierżawa łączy (270)
14/15 (370)
art. 91 ust. 3 (8187)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (689)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (9134)
walory artystyczne (33)
"odstąpienie od umowy" (673)
zasada równości stron (1381)
"art. 190 ust. 7" (672)
badanie rzetelności wykonawcy (978)
489/06 (55)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (13931)
art. 26 ust. 2e (199)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1815)
67 ust. 1 pkt 1 (3487)
"186 ust. 2" (2750)
siemens ag (94)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
ceny tajemnica przedsiębiorstwa (1520)
art 67 ust 1 pkt 5 (3329)
wadium w pieniądzu po terminie (398)
kio 2744/11 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa kryteria oceny ofert (1168)
składki społeczne niemcy (64)
wadium w obcej walucie (19)
kopia wadium (605)
"zmiana terminu płatności" (14)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4662)
kio/uzp 1123/10 (15)
udzielenie kredytu (638)
kio 1961/12 (19)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (686)
niekaralność wielka brytania (52)
kio 1982/14 (3)
2721/12 (3)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (8286)
tomograf (261)
ii ca 158/09 (11)
nieuzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji kara umowna (129)
dowód opłacona polisa (451)
"art. 42 ust. 1" (148)
konsorcjum (8781)
"183 ust. 2" (200)
v ca 569/08 (3)
x ga 75/08 (11)
miejsce składania ofert (8406)
kryteria+oceny+ofert (5755)
2557/13 (4)
rapid (30)
60/08 (21)
usługi medyczne (1474)
kio_1206_11 (3)
190/09 (3)
kio 1408/10 (19)
wyższa stawka podatku vat (792)
kio 50/14 (16)
upadłość konsorcjanta (35)
kio 2012/12 (191)
metodologia (622)
zmiany istotne (13652)
kary (2645)
sfałszowany podpis (23)
wymagane dokumenty (18133)
"art. 143a" (33)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (6155)
nie można poprawić cen jednostkowych (999)
zamieszczenie dokumentacji (7183)
rażące niedbalstwo (204)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1460)
kio 2862/13 (8)
kalkulacja ryzyk (903)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (283)
"żądanie próbek" (49)
bapco (37)
brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień (6950)
zatrzymanie wadium 2012 (334)
rabat jako kryterium oceny ofert (340)
i ca 101/09 (3)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (352)
"autoryzacja producenta" (154)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (319)
wydruk z banku (257)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2853)
narusza art. 29 ust. 3 (24178)
dostawca a podwykonawca (627)
2250/11 (7)
typ model (1059)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4661)
art 89 ust 1 pkt 6 (14147)
poręczenie bankowe (269)
2200/12 (4)
2379/11 (3)
wadium w języku obcym (90)
doświadczenie osób (6931)
rownowaznosc (1175)
"art. 26 ust. 1" (1523)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1144)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (731)
okres gwarancji (3775)
vat marża (284)
taki sam bilans ceny i innych kryteriów (565)
podmioty powiązane (1752)
"częściowe odrzucenie odwołania" (94)
art. 29 (31224)
spółka córka (70)
"w organizacji" (216)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
leków (409)
art. 151 ust. 1 (1386)
rażąco niskie oferty (2871)
udostępnienie osób podwykonawstwo (705)
australia (28)
kio 1625/10 (11)
"22 ust. 2" (1071)
kio 77/14 (19)
autoryzacja (400)
v ca 2214/16 (5)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2620)
2772/13 (2)
kio 33/12 (35)
euro 5 (3579)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
kio_2205_11 (6)
art. 36a ust. 2 (248)
błąd zamawiającego (6700)
"interes publiczny" (1247)
c-131/16 (5)
cofnięcie odwołania faksem (768)
zmiana siwz (12323)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3467)
"wewnętrzna sprzeczność siwz" (21)
"10 usług" (42)
prawo pocztowe (2537)
551/14 (4)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2553)
kio 2437/16 (2)
kio_148_15 (13)
art. 23 ust. 2 (14135)
kryteria inne niż cena (5888)
iii ca 455/08 (3)
marsh (10)
xix ga 302/10 (25)
art 22 ust 4 (18108)
"związanie ofertą" (1489)
kio/kd 25/14 (8)
"negocjacje bez ogłoszenia" (1007)
doświadczenie podmiotów trzecich (3274)
budimex (641)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (536)
kio/uzp 1591/09 (5)
"kio 2873/13" (6)
kio/uzp 674/09 (3)
szpital (3686)
kio 165/15 (22)
prawo własności przemysłowej (251)
treść wadium (2527)
energii elektrycznej (805)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (14498)
wyrob medyczny (842)
błędny vat (2177)
"brak tłumaczenia na język polski" (30)
zamiana kary umownej (135)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (731)
niezwłocznie (2215)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (86)
2344/14 (3)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (590)
rfid (46)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (2282)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (570)
art. 38 ust. 4 (5494)
próbka systemu informatycznego (181)
kio 430/14 (8)
wielka brytania krk (26)
"skrócenie terminu składania ofert" (32)
wykonanie wyroku izby (13254)
wykaz robót (5006)
art. 36b (107)
art. 7 pzp (21496)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (1106)
1244/10 (3)
"dialog techniczny" (82)
art. 8 (24314)
przejściówka (38)
kio 2285/14, kio 2328/14 (5)
"146 ust. 6" (249)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (11)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (2103)
73/10 (11)
xii ga 435/11 (1)
uzupełnienie na dzień składania ofert (6321)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (31)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (935)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3643)
v ca 2552/07 (2)
umorzenie (8689)
12a (682)
"odtajnienie oferty" (236)
kio 1479/15 (4)
gwarancja w kopii (1282)
sumować doświadczenie (518)
"definicja podwykonawcy " (21)
kio/ku 83/10 (24)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (61)
przystąpienie interes (10176)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (294)
"wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów" (7)
jednostka budżetowa jako wykonawca (687)
wystawca referencji (544)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (1145)
2480/12 (10)
zobowiązanie podmiotów (6334)
lista podmiotów (1369)
kio 246/12 (3)
1758/11 (10)
ogłoszenie a siwz (12941)
kio_uzp_1400_09 (10)
kio_uzp_54_10 (6)
"niezgodność oferty z siwz" (943)
treść zobowiązania o udostępnieniu (3100)
produkt równoważny (1819)
franszyza redukcyjna (19)
kio 445/12 (8)
iii_ca_262_05 (7)
telefonii komórkowej (184)
637/11 (26)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4548)
i c 2/15 (157)
sygn. akt viii ga 65/12 (3)
użyczenie referencji (202)
nieodpłatnie (1277)
165/15 (23)
oddelegowanie pracownika (153)
886/14 (6)
upadłość członka konsorcjum (211)
mba (11)
art. 46 ust. 5 (4345)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3487)
ix ca 196/05 (9)
"art. 85 ust. 2 " (326)
samodzielne złożenie dokumentów przez wykonawcę (6338)
vi ga 33/09 (3)
kio_uzp_919_08 (14)
kio/uzp 351/08 (10)
248/14 (5)
przyrzeczenie publiczne (165)
brak współdziałania zamawiającego (599)
kio 122/11 (6)
kio/uzp 168/08 (9)
usługi prawnicze (352)
art. 43 ust. 3 (3750)
wykluczenie podwykonawcy (2438)
"art. 29 ust. 3" (745)
porozumienie ograniczające konkurencję (559)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (380)
"93 ust. 1 pkt 6" (227)
manipulacja kryteriami oceny ofert (253)
ii ca 425/05 (8)
"89 ust. 1 pkt 1" (1543)
sumowanie polis oc (77)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3029)
kio/uzp 1408/10 (9)
kio/uzp 1077/08 (10)
opinii biegłego (1611)
vat 23% (2631)
istotna zmiana warunków zamówienia (12730)
trezor (23)
długi okres gwarancji (437)
kio_2424_12 (6)
disclosure of scotland (16)
kio 600/12 (23)
jedna umowa (5799)
referencje bez daty (2142)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1677)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1982)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
tajemnicy przedsiębiorstwa (2086)
"informacje z internetu" (8)
1351/14 (2)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (3329)
kio 1243/11 (13)
iberdrola (14)
x ga 260/08 (21)
pełnomocnictw (4847)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (7694)
kio_1883_14 (13)
26 ust. 2d (358)
183/11 (26)
wspólne przeprowadzenie postępowania umowa (4424)
stalowa wola (177)
429/12 (10)
39/10 (25)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (362)
brak drugiej strony formularza (4118)
830/10 (5)
c-337/98 (32)
wykluczenie z postępowania (15188)
odszkodowanie (755)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1592)
wykonawca zmienił cenę (4573)
"brak formularza cenowego" (4)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1783)
niezgodność oferty ze specyfikacją (6190)
koszty amortyzacji (300)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (282)
2126/14 (2)
238/12 (36)
"zmiana istotna" (442)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (779)
zabranie wadium (9)
kosztorys ofertowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (307)
normy iso (629)
1817/12 (17)
art. 24 ust. 2 pkt. 2 (17642)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (7465)
rękojmia na usługi (897)
kio 738/13 (4)
wydłużenie okresu doświadczenia (580)
i ca 381/07 (2)
data wystawienia dokumentu (1469)
termin składania ofert w przetargu ograniczonym (10724)
brak producenta w ofercie (4902)
kio_1366_14 (9)
pełnomocnictwo oryginał (1417)
szybkość postępowania (722)
opcji (947)
oferta po terminie awizo (24)
iso jako kryterium oceny ofert (436)
poczta polska sa (890)
odstąpienie od umowy przez wykonawcę (2894)
1607/2015 (2)
usługa dystrybucji stawka vat (85)
ograniczenie podwykonawców (2965)
adblue (14)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (1097)
"jedyne kryterium" (2132)
pomoc publiczna (8860)
2630/11 (9)
błąd w obliczeniu ceny (2618)
c-100/12 (10)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1174)
błędny opis przedmiotu zamówienia (5539)
189 ust. 2 pkt 2 (6530)
kio_626_12 (4)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (628)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (167)
oddział spółki (1987)
brak faksu (3220)
573/10 (6)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (13926)
397/14 (6)
nieprawdziwych informacji (3602)
ballast (32)
320/15 (5)
1980/09 (13)
uzupełnienie oferty (9156)
naprawienie szkody (988)
brak producenta (4994)
loco (83)
zmiana umowy termin realizacji zamówienia (8926)
43/10 (16)
lek (409)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (13)
gaz system (539)
łączne rozpoznanie odwołań (9620)
"art. 38 ust. 2" (153)
termin zwiazania ofertą (13111)
wadium wpłacone przez inny podmiot (224)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (499)
zakup samochodu (421)
krk wielka brytania (26)
"przetargu ograniczonego" (21950)
wybór po terminie związania ofertą (10945)
interpretować na korzyść wykonawcy (1313)
oświadczenie o podwykonawcach (2752)
brak potwierdzenia otrzymania maila (704)
kio_974_13 (4)
art. 58 kc (1275)
"zwrot zabezpieczenia" (38)
0 zł (12920)
"art. 8 ust. 3" (822)
zastrzeżenie tajemnicy (1656)
v ca 405/10 (3)
"powiązania kapitałowe" (139)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
zezwolenie na transport odpadów (373)
kio_624_10 (5)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1266)
nie podano nazwy producenta (2396)
"generalny wykonawca " (467)
naruszenie art. 38 ust. 4b (210)
"art. 36 a" (152)
nie zamieścił ogłoszenia (8610)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (916)
indra (58)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (861)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (2245)
ag complex (61)
zakaz zawarcia umowy (3194)
kio/kd 12/10 (30)
udostępnianie załączników do protokołu (1388)
kio/uzp 1298/08 (5)
pkd (184)
protokół odbioru z usterkami (305)
oferta niezabezpieczona wadium (1579)
inna omyłka w kosztorysie (1144)
"ubezpieczenie oc" (449)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (305)
kio_2817_10 (11)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (1050)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (3329)
ii ca 675/14 (4)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (152)
sukcesja uniwersalna a referencje (21)
art. 144 istotna zmiana umowy (897)
"art. 9 ust. 2" (300)
dysponowanie bezpośrednie (4336)
wybór oferty termin związania ofertą (10832)
błąd w obliczeniu ceny vat (1398)
niemożliwa do przewidzenia (3569)
2653/11 (5)
wyjaśnienia po wyborze (13387)
kio_1016_12 (31)
51/10 (15)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1368)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2573)
wpis od skargi (27411)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (25)
przejęcie (337)
prekluzja dowodowa (36)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3616)
2522/12 (4)
cel wadium (545)
nie wypełniony formularz oferty (4141)
2836/15 (2)
iii sa/wr 886/14 (3)
art. 22 ust. 1a (3796)
kio 2390/13 (3)
grupy kapitałowej procedura odwrócona (15)
i 1 ca 514/10 (1)
x ga 183/11 (2)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1303)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (659)
dysponowanie potencjałem technicznym (3441)
"zmiana terminu realizacji" (193)
"przed notariuszem" (385)
"art. 16 ust. 4" (9)
kio/uzp 62/12 (8)
336/15 (14)
instytucja gospodarki budżetowej (281)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2339)
suma gwarancyjna (635)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1204)
"jawność postępowania" (969)
"w gdańsku" (2085)
x ga 158/07/za (2)
przystąpienie częściowe (2870)
pozacenowe kryteria (297)
żądanie oświadczenia producenta (3741)
art 26 ust 3 pzp (12159)
kio/uzp 1063/09 (5)
zamawiający dysponentem postępowania (383)
szwajcarski (116)
2106/14 (3)
izba (23649)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
xix ga 599/06 (3)
1479/15 (4)
kio/uzp 628/09 (4)
"dialog konkurencyjny" (551)
krk po terminie składania ofert (454)
pochodziły od jednego producenta (1844)
kio/kd 43/10 (3)
integracji (863)
cesja (158)
rażąco niska cena zarzut (2697)
aca 1018/05 (42)
obliczanie terminu na udzielenie wyjasnień (1582)
kio 568/15 (9)
kio 2295/12 (11)
kalkulacja własna (2497)
brak podstawy dysponowania osobami (4894)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (227)
v ca 1360/09 (6)
2364/12 (3)
brazylia (7)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (566)
oświadczenie producenta (4793)
definicja konsorcjum (1909)
1010/12 (7)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
art. 89 ust. 1 pkt. 6 (13792)
rażąco niska cena na usługi (2281)
kryterium jakości (3010)
kio 385/14 (8)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
kio_1785_14 (21)
przedwczesność odwołania (57)
liczenie terminu (4805)
nieistniejąca stawka vat (1136)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (4301)
1172/11 (27)
licencji (1538)
identyfikacja podpisu (414)
zmiana modelu (1480)
ustalenie wartości zamówienia (15880)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1232)
2010 (19276)
strona internetowa producenta (2245)
niezasadne wezwanie (6729)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1557)
literalny (3497)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2225)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (612)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (10098)
odwołanie z ostrożności (3057)
odtajnienie harmonogramu (146)
opis warunków udziału w postępowaniu (11812)
"zmiana terminu wykonania umowy" (41)
polisa w zakresie prowadzonej działalności (1149)
art. 38 ust. 4b (220)
zamówienia publiczne (32189)
błędy w dokumentacji (5217)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (298)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (4161)
rejestr instytucji szkoleniowych (74)
ii ca 442/06 (6)
ii ca 1950/05 (2)
985/14 (3)
v ca 2739/11 (10)
pesa (152)
xii ga 206/08 (29)
xix ga 131/08 (18)
obligacje (21)
uzupełnienie faxem (407)
może odstąpić od umowy (2970)
uzp/zo/0-973/07 (3)
kio 2931/12 (2)
v ca 330/10 (2)
"zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" (4)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (71)
kio/ku 40/14 (11)
nieprawidłowa stawka vat (1833)
zakres opcji (933)
w sobotę (322)
antydatowane pełnomocnictwo (38)
wybór oferty po upływie terminu związania (5243)
kio 2847/15 (2)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (222)
nieproporcjonalny warunek (1520)
2033/13 (7)
"art. 91 ust. 2a" (61)
spółka cywilna wykonawca (3932)
krk słowacja (2)
utajnienie próbki (54)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
prawo nie działa wstecz (63)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
opłata (855)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (17704)
"wspólnota mieszkaniowa" (77)
109/09 (36)
"oświadczenie przed notariuszem" (111)
dokumentacja budowlana (7658)
kio_1533_13 (9)
art 4 pkt 6 (24272)
i ckn 304/00 (201)
1974/12 (5)
"zasada swobody umów" (439)
kio_923_14 (7)
wpis po terminie (26523)
2637/11 (2)
sedlak & sedlak (7)
kio/uzp 1564/09 (6)
doświadczenie wykonawcy (9740)
437/15 (5)
art. 24 ust. 2 (18200)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (11265)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (10565)
parametr (7033)
najniższe wynagrodzenie (2116)
emil kawa (647)
ceny jednostkowe (3266)
v ca 1108/08 (1)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (631)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1122)
naruszenie art. 29 ust. 2 (24457)
kio/uzp/978/08 (6)
285/09 (28)
doręczenie kopii odwołania (5094)
manipulowanie (296)
2510/15 (1)
144/11 (8)
95/16 (7)
wybór brokera (73)
wydruk elektronicznego zaświadczenia zus (38)
uznanie rachunku (6395)
c-283/00 (14)
kio_1844_14 (23)
x_ga_337_07 (7)
"192 ust. 7" (2016)
89 ust. 1 pkt 2 (15065)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (230)
podmiot prawa publicznego (10058)
art. 24 ust. 1 pkt 12 (13619)
sztuki budowlanej (1627)
"kio 229/12" (31)
podwykonawca 2014 (1222)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1593)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
nowe zarzuty na rozprawie (8074)
kio 1483/10 (21)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (5)
"zmiana podwykonawcy (2236)
kredyt kupiecki (21)
wypowiedzenie umowy (1386)
prezentacja, próbki (212)
kio 1918/12 (5)
art.24 ust.2a (747)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (344)
2160/14 (8)
krankenkasse (6)
ocena (23304)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11778)
art. 66 kc (1159)
91 ust. 3a (825)
forma zobowiązania (4467)
210 ksh (27)
638/16 (4)
zmiana umowy podwykonawca (2011)
"art. 140" (577)
doświadczenie kierownika (1977)
polisa zbiorowa (82)
kio 2688/10 (2)
dyrektywa rohs (16)
sieć szerokopasmowa (166)
uchylanie się od podpisania umowy (812)
zbyt wysokie kary umowne (192)
nierealny termin realizacji zamówienia (3894)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8046)
v ca 117/07 (137)
"udział w realizacji zamówienia" (638)
niejasności na korzyść wykonawców (385)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
art.86 ust.4 (581)
podmiot trzeci podwykonawcą (1653)
kio 1815/11 (13)
169/10 (7)
vi ca 32/11 (4)
"opis przedmiotu zamówienia" (8375)
sztuczne łączenie zamówień (313)
unizeto (167)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (3218)
1515/14 (8)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2277)
domestos (6)
grupa kapitałowa spółka cywilna (340)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (3202)
opis warunków (12844)
brak formularza cenowego (2562)
przyczyny techniczne (3411)
deklaracja zgodności ce (500)
ii ca 137/09 (18)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2863)
22a (233)
brak w formularzu ofertowym (4322)
kio/uzp 1780/09 (4)
opis usługi (8458)
opis jednego producenta (3924)
"kio/uzp 703/09" (22)
bezpłatne użyczenie (36)
1941/09 (12)
mosty katowice (217)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
niemożliwe do przewidzenia (3569)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (242)
alstom rafako (17)
bumar (35)
kio 2397/13 (3)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (919)
turcja (48)
x ga 163/10 (4)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1841)
na dzień składania ofert (12919)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10351)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (30)
1504/14 (3)
kio 2591/13 (7)
"unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7" (20)
"sprawozdanie finansowe" (757)
lek refundowany (32)
materiały biurowe (649)
kio 114/15 (4)
"do wglądu w siedzibie" (29)
"oferta ocena oferty" (55)
sponsor (17)
sumowanie zdolności kredytowych (84)
kio/uzp 1243/08 (7)
rezygnacja z części zamówienia (881)
"kara umowna" (973)
rozwiązania alternatywne (1146)
§ 5 pkt 10 (23556)
brak wyceny jednej pozycji (2024)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (293)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6676)
dostawy okresowe (942)
użyczenie zdolności ekonomicznej (128)
gsm-r (33)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3915)
ocena jakości (4726)
zasoby podmiotów trzecich (2189)
istotna zmiana w treści oferty (12106)
87 ust 2 pkt 3 (8420)
criminal record check (3)
v ck 97/03 (16)
otwarcie oferty złożonej po terminie (6205)
brak czytelnego podpisu (494)
1955/12 (19)
"art. 180 ust. 3" (637)
kio 47/15 (11)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1690)
minimalny zakres umowy (4408)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (720)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (191)
kio_44_12 (6)
x ga 316/07 (2)
zmiana umowy konsorcjum (3872)
1642/10 (5)
usługi główne (4664)
kio_2154_11 (9)
roboty uzupełniające (2692)
kio 801/12 (8)
v ca 1187/09 (7)
minimalna stawka godzinowa (185)
"kio/kd 31/12" (6)
kio 1402/11 (3)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (207)
kio/uzp 447/11 (35)
górna granica kar umownych (93)
niekaralność chiny (23)
"oferta została złożona po terminie" (8)
wyjaśnienie (17260)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1779)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (612)
teatr szekspirowski (9)
"art. 36a ust. 2" (58)
zasada uczciwej konkurencji (12311)
art 131 (1261)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (495)
kio 478/12 (15)
"oświadczenie własne" (345)
sumowanie wartości polis oc (72)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (771)
5 ust. 1b (1467)
doświadczenie członka konsorcjum (2188)
po terminie (30310)
równoważny (3380)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1142)
harmonogram robót (1229)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (172)
iii czp 25/10 (46)
kio/uzp 1729/09 (3)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
kio 1980/12 (18)
"termin na złożenie wyjaśnień" (82)
2753/14 (3)
"89 ust. 1 pkt 7b" (36)
"86 ust. 4" (342)
kio 1364/11 (5)
kio_2809_15 (9)
"utajnienie wykazu osób" (18)
art. 84 ust. 2 (2916)
art.91 ust. 3a (663)
2012/14 (14)
proporcjonalności (784)
sytuacji ekonomicznej (4230)
art. 150 (2225)
1059/12 (4)
termin przyłączenia się do protestu (687)
kio 2249/16 (5)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1714)
francuskie krk (22)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót" (2)
"art. 26 ust. 3" (7194)
676/11 (6)
nieczytelna kopia (448)
kio/uzp 191/08 (12)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (2152)
kio 1327/09 (27)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (82)
2742/11 (7)
ii ca 457/08 (2)
"błędny adres" (11)
1460/12 (2)
istotna zmiana okoliczności (11547)
kio 2074/13 (4)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2382)
art. 49 (3028)
wadium jeden członek konsorcjum (249)
wykonawca złożył dwie oferty (13894)
kio_216_14 (16)
kio_807_11 (5)
nieobiektywne kryteria (3588)
zobowiązanie innych podmiotów (6139)
brak vat (3554)
zmiana terminu wykonania zamówienia (12564)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (2092)
synektik (30)
x ga 146/08 (2)
art. 136 ust. 1 (785)
online skills (21)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (546)
interes w przystąpieniu do odwołania (10009)
kio/kd 6/10 (14)
legitymacja czynna (395)
"kryterium jakości" (165)
243/12 (10)
brak terminu realizacji (14187)
dowód nie potwierdza należytego wykonania robót budowlanych (3420)
"definicja producenta" (12)
1247/12 (7)
kryteria pozacenowe (297)
93 ust. 1a (1327)
milasystem (2)
iii_czp_52_11 (138)
nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 (10)
kio/uzp 233/10 (5)
inna omyłka cena jednostkowa (1246)
2775/13 (5)
kio 2328/15 (2)
456/08 (15)
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (138)
gwarancji (5124)
"24 ust. 2 pkt 3" (3711)
vii ca 587/09 (1)
kio_uzp_1344_09 (7)
dostawa energii elektrycznej (543)
148/15 (17)
93/12 (18)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (6228)
zmiana wzoru umowy (4771)
nieprawdziwa informacja (3602)
zmiana zawartej umowy (11021)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2779)
"191/14" (10)
24 ust.2 pkt 1 (15865)
kio/uzp 115/09 (8)
"zmiana producenta" (16)
kio_uzp_54_07 (12)
kio 218/11 (31)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (2056)
wpis do działalności regulowanej (1745)
brak części formularza oferty (4949)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1573)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1480)
gwarancja bank zagraniczny (106)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (4299)
kio/1245/10 (12)
naruszenie art. 29 ust. 3 (24178)
1063/12 (9)
dowóz dzieci (71)
"§ 3 ust. 4" (332)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (275)
kio 1337/12 (25)
disclosure (18)
niezgodność próbki z siwz (589)
ratownik (66)
"gwarancja producenta" (163)
dialog poufny (30)
"udostępnienie samego siebie" (11)
ix ca 50/07 (6)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4627)
maksymalna cena (3076)
monitoring mediów (65)
kio_167_11 (3)
in post (296)
unieważnienie aukcji (554)
realność udostępnienia zasobów finansowych (310)
wskaźnik płynności (126)
art.90 ust.3 (2373)
iii ca 177/10 (3)
kio 2490/11 (3)
bombardier (52)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (587)
obsługę prawną (3856)
"brak rysunku" (19)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (35)
xix ga 534/08 (2)
za porozumieniem stron (1672)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1314)
kio/uzp 1221/09 (9)
po upływie terminu związania ofertą (6065)
godziny pracy zamawiającego (1874)
treść zobowiązania (8046)
v ca 3384/14 (19)
zus spółka jawna (170)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (73)
warunek tożsamy (3106)
termomodernizacja (362)
2127/10 (3)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3375)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (1021)
viii ga 58/09 (18)
rażąco niska cena jednostkowa 2017 (150)
usługa kolokacji (32)
1985/11 (4)
świadectwo homologacji (133)
346/15 (11)
kz (226)
adhezyjny (102)
rozszerzenie zarzutów (2339)
kio 2744/12 (4)
708/10 (11)
wynajem pomieszczeń (104)
"gwarancja bankowa" (717)
kio 1988/13 (2)
szpital czerniakowski (26)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (727)
catering (179)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (77)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (3079)
429/09 (82)
urząd dozoru technicznego (194)
474/11 (11)
szacowanie robót budowlanych (769)
niezgodność treści oferty z treścia siwz (6471)
kio 2421/11 (2)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (33)
szwedzkie (110)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (134)
ii ca 371/09 (2)
oferty wariantowe (536)
charakterystyka produktu leczniczego (60)
na korzyść wykonawców (4204)
ix ca 672/11 (1)
547/15 (16)
roboty dodatkowe (7183)
zaokrąglenie cen (224)
sformułowanie zarzutu (6596)
warunki udziału w postępowaniu służą (6542)
"wizji lokalnej" "art. 29" (164)
"art. 22c" (10)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (4008)
kozienice (78)
brak kopii oferty (4238)
c-399/98 (32)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2232)
art. 90 ust. 3 (8311)
v ca 984/08 (66)
kio 1231/11 (27)
179 ust.1 (10159)
kio 2649/11 (28)
xii_ga_186_13 (13)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (1092)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (22)
prince ii (95)
data uzupełnionego wykazu (2088)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1441)
wniosek przystępującego o wyłączenie jawności (480)
iv ca 120/11 (3)
iv ca 136/06 (1)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (75)
"uzasadnienie odrzucenia oferty" (936)
błąd w karcie katalogowej (357)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (920)
udział podmiotu trzeciego (4779)
zatrzymanie wadium uzupełnienie (600)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1463)
dokumenty wystawione po terminie (5589)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (68)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (184)
wojskowy instytut medyczny (77)
biopodobny (12)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (1082)
bez udziału podwykonawców (2509)
art. 144 ust. 1 pzp (959)
pełnomocnictwo (4847)
iso 9000 (33)
tożsamość podmiotowa (397)
błędy w obliczeniu ceny (2618)
odpowiednie stosowanie przepisów (9153)
"art. 22a ust. 4" (12)
gwarancja wadialna konsorcjum (470)
pisemność postępowania (52)
kary w umowie ramowej (106)
xix ga 35/08 (2)
kryterium estetyka (103)
"lub równoważne" (1148)
dwie oferty jednego wykonawcy (11797)
x ga 60/10/za (4)
omyłka rachunkowa to (1639)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (10668)
żądanie próbek (827)
"art. 101 ust. 2" (13)
art. 151 ust. 2 (1379)
kio 1183/13 (3)
próbka "art. 26 ust. 3" (463)
"pełnomocnictwo do podpisania oferty" (98)
49/10 (28)
traktowanie wykonawców (14308)
zdolność kredytowa pod warunkiem (764)
wadium lider konsorcjum (626)
1181/10 (4)
brak harmonogramu (1799)
openoffice (18)
i c 332/10 (9)
kio 2358/14 (6)
certyfikat oc (178)
c-44/96 (39)
v ca 1051/10 (14)
x ga 124/11 (2)
kio 2/09 (157)
wyjaśnienia dotyczące próbek (755)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (11525)
oświadczenie zamiast referencji (759)
987/14 (2)
63/12 (24)
ukraina (103)
umowa przedwstępna (146)
"wyłączenie członka komisji" (5)
utrata dofinansowania (290)
ii_ca_1285_12 (69)
poczta (1349)
ubezpieczenie (3434)
uzupełnił bez wezwania (3308)
art. 23 ust. 3 (13871)
klauzula adaptacyjna (15)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (10515)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (84)
magellan (12)
"rażąco niska cena" rozbiórka (78)
brak formularza ofert (6384)
inżynieria rzeszów (113)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1649)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (5)
"32 ust. 4" (170)
zastrzeżenie kosztorysu (1389)
kio/uzp 1311/10 (9)
branie udziału w realizacji części zamówienia (256)
kara umowna kryterium (629)
xii ga 374/10 (2)
ix ga 89/07 (1)
krk 10 i 11 (445)
26 ust 3 (16382)
"art. 91 ust. 3a" (79)
gwarancja wadialna brak podpisu (204)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (30)
wykaz usług wykonywanych (5126)
referencje oświadczenie woli (1071)
v ca 671/08 (10)
421/12 (22)
wbudowany (788)
1060/13 (4)
kio 974/15 (19)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (781)
lasy państwowe (379)
główny przedmiot zamówienia (6017)
zaświadczenie z zus i us spółka cywilna (49)
roche diagnostics (148)
xii ga 366/10 (1)
vii ga 9/09 (9)
błąd w nazwie producenta (1113)
kio 2494/12 (3)
"prawo telekomunikacyjne" (115)
kio/uzp 20/09 (107)
art. 26 ust.3 (12762)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
oprogramowanie antywirusowe (74)
alstal (55)
kio 204/12 (8)
ii ca 788/09 (1)
termin zawity (706)
v ca 1621/08 (1)
wykluczenie art 24 ust. 2a (2046)
kio_938_14 (9)
kio/uzp 745/08 (31)
protokół odbioru poświadczenie (674)
parametry papieru (217)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13899)
ustawa pzp (22629)
29 ust. 3a (1988)
art. 186 ust. 2 (4849)
xii ga 88/09 (54)
kio_2829_12 (9)
kio 510/16 (4)
gaz-system (142)
kio 1529/13 (9)
bezusterkowy (92)
2216/13 (12)
"warunki zmiany umowy" (64)
73/11 (20)
1553/13 (2)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (240)
921/09 (8)
kio_1661_11_kio_1684_11 (3)
uzasadnienie tajemnicy (1992)
wymóg serwisu na terenie polski (411)
obiektywne czynniki (1775)
897/15 (13)
związanie żądaniami odwołania (10374)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2515)
art.26 (9497)
wpis na listę samorządu (251)
usa (198)
art. 68 kc (554)
kio_uzp_292_10 (3)
podstawa dysponowania leasing (163)
"użyteczności publicznej" (707)
kio_14_13 (4)
udostępnienie osób (3868)
przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (2007)
ważność pełnomocnictwa (902)
2480/13 (4)
mon (175)
kio 854/11 (10)
kio_uzp_1659_09 (3)
86/11 (10)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1503)
iso 9001:2008 (85)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1250)
kio/uzp 607/09 (3)
art. 12a (682)
kio 2395/14 (7)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (11027)
doświadczenie podwykonawcy (2208)
xix ga 170/08 (5)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1440)
certyfikat ibm (107)
kio_uzp_1825_09 (4)
niepełnosprawni (521)
nie może przekroczyć (3190)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (118)
wykaz osob (6192)
kio/kd 15/10 (28)
uznanie odwołania (13005)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8387)
wygórowana kara umowna (242)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (9244)
omyłka w decyzji (2427)
kio 1776/10 (8)
kopia pełnomocnictwa (1332)
2424/13 (3)
formularz ofertowy brak ceny (3591)
2793/12 (3)
obniżenie wynagrodzenia (2092)
xii ga 1/09 (12)
jedz (106)
wpłata wadium po terminie (1281)
180 ust. 2 pkt 6 (5677)
kio_ku_41_11 (6)
art.67 ust. 1 pkt 6 (1111)
424/08 (10)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (191)
54/10 (30)
ograniczenie konkurencyjności (1604)
sposób obliczenia ceny tajemnica (722)
doświadczenie "3 lat" (1975)
zaliczki (353)
radca prawny za zgodność z oryginałem (172)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1438)
kio_1201_12 (7)
pozorna równoważność (169)
vi_ga_192_10 (26)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (2023)
ix ga 44/08 (49)
należyta staranność zamawiajacego (4642)
definicja wykonawcy (4941)
26 ust. 2e (199)
próbki uzupełnienie (574)
sprzeczne zapisy siwz (4346)
23/07 (499)
"zasada proporcjonalności" (484)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2438)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1145)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (1025)
kio 30/14 (32)
art. 189 ust. 6 (6071)
zmiana terminu zamówienia (15511)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (901)
płynność (302)
kio 2183/11 (4)
usługi ubezpieczeniowe (1138)
2126/15 (3)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (6)
238/13 (7)
drugie miejsce po przecinku (374)
bezwarunkowa (721)
brak interesu odwołanie (12188)
ważność krk (118)
vii ga 147/08 (12)
przedłużenie wadium (987)
ii ca 570/04 (7)
bezpieczeństwo przemysłowe (320)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (17533)
art. 140 ust. 1 (1567)
biegły (891)
uzupełnienie jedza (131)
kio 738/14 (10)
parafka (58)
"prace projektowe" (826)
ii ca 29/05 (58)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1549)
gwarancja wadialna w kopii (243)
dokumenty w formie pisemnej (4070)
poprawa nazwy modelu (204)
opis jeden wykonawca (10589)
kio_869_11 (6)
arr (19)
6 kc (5491)
nie wniósł wadium (2677)
przetarg nieograniczony (23141)
zamówienia powtarzające się okresowo (237)
unieważnienie konkursu (1247)
zasoby podmiotu trzeciego (2189)
nieuwzględnienie wyjaśnień (15551)
kio 2779/12 (5)
iv ca 136/10 (2)
xxiii_ga_1041_15 (15)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (731)
dozorbud (155)
ix ga 109/09 (11)
roboty zamienne aneks do umowy (169)
65/07 (13)
kio_1050_12 (5)
"art. 138c ust. 1 pkt 2" (86)
unieważnienie postepowania (16770)
zmiana sposobu płatności (2301)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (453)
art. 189 ust.2 pkt 5 (6271)
gwarancja jakości jako kryterium oceny ofert (1198)
kio 225/15 (8)
kio/kd 82/10 (4)
w odniesieniu do jego rzetelności (988)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5658)
uzupełnienie opisu technicznego (4457)
2038/14 (3)
189 ust. 2 pkt 3 (6493)
gwarancja wadialna w języku obcym (40)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1661)
najkorzystniejsza oferta (18556)
"koszty ogólne" (346)
nieprecyzyjny warunek (3471)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
397/15 (2)
art 8 ust 3 (23198)
brak podpisu kosztorys ofertowy (311)
wyłączenie (5314)
migracja (289)
potwierdzenie referencji (3808)
kio 1294/13 (3)
bankowa (6782)
roboty budowlane rażąco niska cena (1164)
błąd projektowy (1481)
ranking wniosków (1386)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5174)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (140)
"dodatni wynik finansowy" (51)
kio/uzp 476/11 (5)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1793)
wzór umowy (6097)
c-448/01 (39)
x ga 235/09/za (1)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1082)
1543/14 (11)
nieproporcjonalne warunki (1820)
dialog techniczny (497)
lek równoważny (109)
v ca 788/08 (11)
kio_1122_10 (6)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (564)
brak interesu odwołującego (11918)
znaczne przekroczenie (1473)
bład w obliczeniu ceny vat (1398)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (390)
kio 14/11 (306)
"dysponowanie bezpośrednie" (89)
usług pocztowych (1342)
cztery miejsca po przecinku (205)
art 38 ust 4 (5494)
iii_czp_103_10 (25)
83/13 (14)
wynagrodzenie mieszane (234)
punkty funkcyjne (103)
801/12 (12)
293/10 (9)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (6628)
c-26/03 (65)
"art. 5 ust. 1a" (52)
intergraph (75)
kio_2103_11 (3)
art. 46 ust.4a (758)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (5)
arup (51)
oryginał gwarancji wadialnej (335)
wolna reka (1872)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1761)
organizacja szkoleń (606)
225/15 (13)
kio 1633/14 (5)
kio 1292/11 (13)
ii ca 718/09 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
trias (56)
art. 198ea (7)
podkarpacki system e-administracji publicznej (7)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (854)
c-27-29/86 (4)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (312)
zmiana oferty podwykonawcy (2259)
erp (164)
nieprawdziwe (3852)
"import docelowy" (6)
obiekt budowlany (3543)
art. 182 ust. 3 (3367)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1848)
ii ca 386/05 (2)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (121)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (594)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (778)
odstąpienie od zawarcia umowy (3024)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (1052)
oferta stanowi całość (12122)
nabycie przedsiębiorstwa (1232)
kio_518_14 (14)
art. 22 ust. 1b (1187)
"art. 180 ust. 3 " (637)
kio_ku_5_08 (8)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2663)
kio/2262/12 (10)
fałszywe referencje (108)
kio 2009/12 (201)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (7314)
kredyt w rachunku (491)
potwierdzenie czynności (17623)
pełnomocnictwo substytucja (54)
zakup nieruchomości (327)
brak wpływu na wynik postępowania (12628)
sumowanie obrotów (198)
"klauzula społeczna" (16)
"xii ga 206/08" (28)
ii ca 663/04 (2)
rozliczenie robót dodatkowych (1655)
kio_2480_12 (8)
lotos (46)
centrum unijnych projektów transportowych (41)
kio 2262/12 (10)
treść poświadczenia należytego wykonania (1854)
wykaz narzędzi (1139)
potencjał (4701)
kio/uzp 58/09 (33)
spis kosztów) (834)
numer katalogowy (744)
udostępnienie samego siebie (3248)
"wstępne ogłoszenie informacyjne" (59)
krs z hiszpanii (86)
notarialne potwierdzenie podpisu (284)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2224)
2714/14 (2)
jedno zamówienie jedna umowa (5122)
xix ga 599/07 (1)
cedig (9)
v_ca_3270_12 (46)
naprawa pojazdów (266)
obiekt budowlany definicja (1240)
pełnomocnictwo do składania ofert (3047)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (585)
kio_19_11 (6)
wygórowane kary umowne (242)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3657)
1169/11 (27)
monistyczny (9)
likwidacja (upadłość) (379)
hierarchia dokumentów (176)
od jednego producenta (4806)
2234/12 (5)
959/09 (44)
cena 100% (4575)
złożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie (5316)
termin związania 2011 (5619)
kio 743/14 (2)
"art. 142 ust. 5" (89)
kio 2206/11 (8)
"26 ust. 2b" (1652)
wykazanie tajemnicy (1864)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (3203)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (94)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2692)
wadium dla jednego z konsorcjantów (176)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1737)
berger bau (51)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (333)
2317/10 (8)
kio 385/15 (2)
"brak ceny jednostkowej" (23)
recykling (149)
art. 29 ust. 1 (31057)
979/14 (10)
iii czp 25/07 (32)
oferta alternatywna (1997)
v ca 324/10 (3)
952/13 (4)
uzupełnienie formularza oferty (3494)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (5163)
kio_1881_10 (3)
kio/ku 44/12 (4)
726/15 (4)
cena jednostkowa netto (1703)
2712/12 (10)
kio 2239/13 (8)
viii ga 136/09 (8)
zmiana członka zarządu (2105)
solid security (59)
2124/11 (7)
47/12 (25)
zamawiający nie wykonał wyroku (17959)
rup (12)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (412)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3999)
e certis (23)
termin skłądania ofert (12699)
wojewódzki szpital podkarpacki im. jana pawła ii (15)
"art 6a" (66)
tożsamość zamówienia (1266)
kio 1007/13 (34)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2557)
art. 144 (1273)
utajnił formularz cenowy (306)
xii ga 358/10 (2)
xii ga 132/08 (1)
"obiekt budowlany" (1194)
bezstronności (595)
uzupełnienie jedz (80)
24 ust 2a (2575)
kio 2931/13 (4)
kio 270/13 (10)
kio_kd_58_10 (9)
gwarancja wadialna po terminie (808)
878/09 (28)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4948)
protokół odbioru jako referencje (934)
nierealny termin wykonania zamówienia (4066)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4987)
"v ca 1973/11" (46)
kryterium serwisu (1144)
"nie mogą obciążać wykonawców" (80)
warunek udziału w postępowaniu (12773)
kio 1737/11 (4)
xxiii ga 345/16 (3)
oświadczenia w oryginale (3843)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (2237)
warunek na dzień składania ofert (8109)
"sposób obliczenia ceny" (1724)
150/14 (8)
kary umowne nienależyte wykonanie (893)
"art. 185 ust. 4" (136)
wadium uznanie rachunku (1003)
v ca 84/07 (10)
fbi zaświadczenie (15)
56/13 (11)
umowa współpracy (2647)
zamówienia do 14000 euro (174)
kio 306/15 (16)
kio_2931_13 (4)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (743)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
zarządzanie projektem (2913)
"art. 38" (2673)
385/15 (2)
stręciwilk (1027)
self cleaning (11)
kio 1588/10 (9)
zmiana wykazu osób (4096)
artykuły biurowe (254)
uzupełnienie ceidg (89)
gazy medyczne (197)
"szacowanie wartości zamówienia" (432)
tresc referencji (3919)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1210)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (286)
dwie ceny w formularzu oferty (3908)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
"modyfikacja formularza ofertowego" (36)
oferta spółki cywilnej (3797)
c-283/01 (2)
kio 68/14 (8)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (379)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
89 ust. 1 pkt 3 (14953)
partnerstwo (201)
"art. 36 ust. 5" (205)
2271/13 (5)
xii ga 423/08 (1)
"prezentacja próbki" (53)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (116)
art. 113 vat (1454)
uzupełnienia (9702)
opinia bankowa (1131)
brak projektu wykonawczego (2536)
uniwersytet rzeszowski (26)
"art. 131e" (29)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (3296)
kio 1794 (17)
zaświadczenie o przynależności do izby (288)
2363/10 (13)
ii ca 231/06 (1)
832/09 (4)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (13010)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (50)
bezwarunkowa gwarancja (488)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2422)
"24 ust. 2 pkt 5" (200)
drager (110)
otwarcie ofert przed terminem (6140)
466/08 (27)
wajda (52)
rental rights (11)
komunikacja zastępcza (113)
kio 2970/13 (5)
kio_uzp_7_07 (3)
jedz tłumaczenie (35)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1578)
"unieważnia umowę" (36)
art.46 ust.4a (712)
blok operacyjny (325)
brak numeru katalogowego (685)
pieróg (352)
oferta nieporównywalna (2154)
ryczałt odpady (83)
zus osób fizycznych (237)
"badanie cen jednostkowych" (24)
kryteria podmiotowe (2182)
umowa użyczenia (418)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (3167)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1654)
pełnomocnictwo odwołanie (4507)
"art. 179 ust. 1" (9633)
"biuletyn nr 2" (7)
88/11 (6)
forma dokumentów (8149)
cel postępowania (3918)
błędna podstawa prawna (6706)
"nie jest podwykonawcą" (461)
ciężar dowodu na odwołującym (3219)
kio/uzp 873/09 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (1014)
"utajnienie wykazu usług" (24)
806/11 (9)
c-376/08 (45)
art. 22a (275)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (916)
kio 278/14 (4)
v ca 1554/08 (3)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (96)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (6116)
rebus (36)
"kontrola uprzednia" (391)
ii ca 88/09 (62)
ogłoszenie (19019)
zmiana stawki (2913)
479/12 (7)
maquet (38)
siła wyższa art. 144 (38)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (269)
karta produktu (1341)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (2004)
rażąco niska cena w dostawach (1138)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (317)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1790)
art. 26 2b pzp (2242)
"bład w obliczeniu ceny" (1284)
żądanie certyfikatu iso (471)
santex (32)
art 144 ust 1 (1269)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
ii gsk 1704/13 (27)
kio 267/14 (4)
zamówienie dodatkowe (14468)
rękojmia za wady (411)
edf (22)
osoby fizyczne (2727)
"niedozwolone negocjacje" (156)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2405)
oferta złożona przez oddział (3896)
dokumenty przed zawarciem umowy (11223)
kio/uzp 260/10 (26)
"kary umowne" "wygórowane" (234)
krs po terminie (2316)
system informacji prawnej (6946)
24 ust 2 pkt 1 (17704)
82 (3396)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (733)
"art. 94 ust. 3 " (123)
v ca 226/10 (12)
dokumenty uzupełnione po terminie (4627)
substrat zaskarżenia (52)
"wdrożenie systemu" (1021)
1705/14 (12)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (560)
kio/uzp 784/08 (8)
"art. 91 ust. 2" (558)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
ogłoszenia prasowe (193)
wskazanie konkretnego producenta (2877)
kio 109/13 (23)
aktualna koncesja (361)
"niezależny podmiot" (226)
import docelowy (33)
671/08 (31)
umowa o pracę (9456)
nieprawdziwe informacje (3602)
1041/10 (3)
pełnomocnictwo w kopii (1354)
inspire (23)
"cash pooling" (2)
iv ca 690/08 (1)
iii ca 262/05 (7)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (17099)
"art. 144 ust. 1 pkt 2" (3)
uczciwa konkurencja (13648)
rażąco niska cena gddkia (104)
generalna (4384)
kio 644/13 (5)
uzupełnienie informacji o podwykonawcach (1644)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2908)
duplikat (22)
wyjaśnienie elementów rażąco niska cena (2368)
opinia bankowa, tajemnica (187)
roboty dodatkowe referencje (1816)
1059/13 (6)
art. 91 ust. 4 (7920)
kryterium metodyka (330)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1993)
c-126/03 (149)
rozwiązania równoważne (1999)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (846)
kio/uzp 2525/10 (3)
szacowanie wartości zamówień (1457)
zapytanie o cenę przesłanki (2407)
zły vat (254)
kio/uzp 19/09 (125)
przetwarzanie odpadów (358)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (47)
uchyla wyrok (4513)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (248)
"samodzielne uzupełnienie" (61)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (796)
uzupełnienie wadium (1385)
ii ca 285/10 (1)
xxiii ga 418/09 (4)
art. 2 pkt 13 (18134)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2481)
postanowienie kio (19873)
1231/13 (7)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (273)
zaniżona cena jednostkowa ryczałt (115)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (79)
c-24/91 (13)
upust (493)
kio 683/11 (5)
pkp (1093)
tonery zamienniki (26)
i ca 368/11 (1)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (2170)
24 ust 1 pkt 1a (3465)
koncesja na usługi (664)
art. 4 pkt 8a (471)
iv ca 891/09 (1)
287/15 (7)
wojskowa agencja mieszkaniowa (40)
ii ca 342/06 (10)
"niezgodność z ustawą" (186)
2169/11 (5)
kio 2049/13 (3)
924/14 (23)
"art. 4 pkt 3" (127)
243/13 (23)
c-91/08 (31)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1379)
holowanie (44)
kio_2529_15 (4)
prowizja (168)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2960)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
kio_457_11 (5)
kio 346/15 (11)
oświadczenie o akceptacji siwz (1285)
1665/10 (2)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (457)
rażące kary umowne (348)
wynagrodzenie prowizyjne (16)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (353)
warunki udziału w postepowaniu (20532)
kio_1779_13 (6)
nazwa podwykonawcy (1568)
serwis na terenie polski (473)
kio1498/10 (4)
oświadczenie art. 22 (14031)
juniper (26)
396/11 (7)
"87 ust. 2 pkt 1" (507)
"ze strony internetowej" (1003)
art.26 ust.2 b (7551)
należyte wykonanie dostawy (4790)
zatrzymuje wadium (311)
tronus (9)
"art. 36b" (84)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (682)
art. 5 ust. 1 (29326)
"utajnienie wyjaśnień" (99)
"pojęcie dostawy" (12)
tramwaje śląskie (33)
12/09 (471)
interes prawny w przetargu ograniczonym (10871)
"zapytanie o cenę" (923)
wystąpienie z konsorcjum (2024)
kio 222/15 (3)
kio 80/07 (64)
referencja treść (3919)
warunek proporcjonalny (1520)
novartis (20)
zaświadczenie o niekaralności (484)
jeden organizm gospodarczy (62)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2479)
ii ca 489/06 (47)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (550)
c 387/14 (19)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4435)
sprzeczność oferty z siwz (5050)
142 ust.5 (468)
kio_2407_13 (5)
warunek budynek użyteczności publicznej (381)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1952)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (609)
wydruk ze strony internetowej (1444)
niejednoznaczny zapis siwz (6765)
kio_uzp_60_08 (18)
kio/uzp 990/09 (4)
kio 1779/13 (6)
aktualność referencji (157)
iv ca 588/04 (3)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (204)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (5)
c-525/03 (20)
67 ust. 1 pkt 3 (3444)
kio_1217_13 (3)
kryteria selekcji (193)
30% wartości zamówienia (10820)
"jawność umów" (44)
"oferta równoważna" (585)
informacje (18991)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
3036/10 (37)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (19)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (602)
francji ubezpieczenie (103)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (9437)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (8473)
błąd pisarski (1245)
"art. 91 ust 2a" (61)
arcadis (50)
x ga 652/13 (42)
v ca 1110/04 (17)
kio_665_13 (10)
slim (12)
1339/09 (4)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (611)
"nie uzupełnienie dokumentów" (5355)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (2948)
kopia aneksu (308)
żądanie nazw podwykonawców (1425)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
2966/13 (4)
kio 20/10 (348)
kio_uzp_874_08 (18)
oferta ocena oferty (21088)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (182)
potwierdzenie opłacenia polisy (532)
kio 2421/12 (3)
art. 12a ust.2 (649)
kio 1777/11 (7)
Świadczenie jednorazowe (867)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1988)
siwz na korzyść wykonawcy (3198)
"konkurs" (2027)
kio 2012/14 (13)
wadium części zamówienia (1664)
16/98 (35)
xxiii ga 633/09 (2)
kio 1891/10 (4)
kio 1950/13 (5)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
krk niemcy (50)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (11)
1293/13 (5)
nie figuruje w kartotece karnej w podanym zakresie (65)
"art. 25 ust. 1" (3792)
dowód wniesienia wadium (1591)
art. 87 ust. 1a (2143)
stali nierdzewnej (164)
uzp/zo/0-648/05 (9)
zmniejszenie zakresu zamówienia (2245)
pilna potrzeba (350)
zmiana podwykonawcy (2236)
odbiór odpadów (1010)
kio 35/15 (12)
wadium termin związania ofertą (1981)
forma oferty (8485)
1946/09 (3)
zatrzymanie wadium 2014 (247)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1360)
1544/11 (8)
uwzględnienie odwołania w części (13685)
strona internetowa dowód (4040)
"odrzucenie oferty wstępnej" (20)
kd_12_14 (5)
iso 9001 (312)
art. 381 (350)
x ga 139/08 (1)
kio_655_12 (6)
kio/uzp 799/08 (8)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1360)
brak zgody na poprawienie omyłki (960)
kio 1553/10 (7)
2200/14 (7)
uzupełnianie próbki (315)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
xii ga 837/16 (42)
"autoryzowany partner" (82)
hitachi (67)
1649/10 (4)
kompania węglowa (432)
"interes w przystąpieniu" (189)
art 38 (5685)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (350)
i ca 495/13 (20)
dokumenty z innego postępowania (17217)
członek komisji (1602)
udostępnienie zasobów konsorcjum (1170)
kio_566_12 (7)
jurysdykcja (60)
369/15 (8)
kio_1169_11 (27)
powaga rzeczy osądzonej (149)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4728)
art. 144 ust. 1 (1269)
1434/08 (11)
678/08 (10)
43/08 (17)
termin wadium (2747)
"zmowa cenowa" (42)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2442)
1522/14 (2)
jedz konsorcjum (42)
kio_279_15 (20)
oświadczenie brokera (81)
zobowiązanie podmiotów trzecich (3199)
koleśnikow główny urząd geodezji (11)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2372)
"doświadczenie konsorcjum" (157)
przedłużenie umowy (2391)
"art. 90 ust. 1" (2266)
2292/13 (37)
umowa o podwykonawstwo (1099)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (231)
art 40 ust. 6 (6281)
brak opłaconej polisy (534)
ricoh (26)
"prawo opcji" (116)
koncentracja (383)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (15065)
v ca 2037/08 (14)
kryterium oceny ofert podmiotowe (2045)
1422/07 (10)
krk w niemczech (30)
1642 (39)
kio/uzp 198/09 (10)
awos (15)
skarga wniesiona przez przystępującego (9347)
ii ca 353/10 (1)
czyn nieuczciwej konkurencji cena jednostkowa (1467)
art. 91 ust 3a (825)
zakres podwykonawstwa (1212)
"art. 4 pkt 13" (10)
"franszyza redukcyjna" (17)
art 87 ust 1 (8625)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
essentialia negotii (317)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (3279)
oferta niezgodna z ustawą (24349)
kio_2332_12 (5)
"prawo opcji " (116)
faksymile (23)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5793)
v ca 1412/07 (6)
zakres ubezpieczenia (3197)
kio/uzp 353/08 (9)
art. 26 ust.4 (9284)
kio 2037/12 (27)
art 29 ust 2 (31023)
kio_2926_12 (7)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (14962)
x ga 327/07 (1)
vat stawka (2154)
451/09 (5)
stopniowalna (49)
kio_629_13 (8)
poświadczenie bezpieczeństwa (648)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (9378)
tajemnicę przedsiębiorstwa (2086)
brak podpisu na formularzu ofertowym (756)
kio 2550/10 (12)
1131/12 (3)
kolektory słoneczne (120)
"oficjalny kanał dystrybucji" (14)
kio/uzp 110/09 (58)
kio 821/11 (15)
konsorcjum warunki udziału (6660)
certyfikat/atest (34)
kio/uzp 430/08 (2)
doosan babcock (26)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (170)
kio 1789/09 (5)
art. 24 ust. 5 pkt 4 (16497)
2818/12 (6)
art.24 ust.2 pkt 1 (9878)
art. 24 ust. 2a pzp (2122)
żądanie autoryzacji serwisowej (116)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (686)
brak wskazania okresu gwarancji (2472)
vii gc 127/11 (1)
kio_1670_11 (4)
kio 1734/11 (14)
kio 330/11 (21)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (3186)
kio_1780_14 (3)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
dostawy powtarzające się okresowo (169)
oferta formularz oferty (7039)
v gaz 21/08 (9)
kio_2452_11 (5)
"art. 180 ust. 2 pkt 5" (8)
kio 854/12 (6)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (293)
kio/uzp 687/10 (3)
x ga 98/07/za (1)
pełnienie nadzoru autorskiego (309)
86/12 (12)
kio_162_12 (7)
nieudzielenie odpowiedzi (15370)
aldesa (49)
kio 1518/13 (3)
preferowanie producenta (791)
kio/uzp 238/10 (3)
wniosek o upadłość (466)
2345/10 (3)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
lubomira matczuk rażąco niska cena (115)
zmiana wartości zamówienia (11212)
"kryteria społeczne" (20)
art.189 (7101)
"łączenie zamówień" (22)
uzupełnienie przetarg ograniczony (8007)
referencje ogólne (1802)
2784/14 (23)
uprawnienia podwykonawcy (1912)
termin zawarcia umowy (15514)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
"art. 32 ust. 1" (479)
zarzuty spóźnione (1872)
art. 24 ust. 5 pkt 8 (14364)
kio/kd 15/11 (31)
613/12 (5)
vi ca 206/11 (1)
kio 1201/13 (14)
faktyczne uwzględnienie odwołania (14676)
iv ca 1323/08 (1)
1867/10 (4)
kio 2131/10 (10)
2474/12 (1)
93 ust 1 pkt 6 (6041)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1952)
polisa konsorcjum (615)
powtórzenie aukcji elektronicznej (277)
"zmiany podmiotowe" (59)
rażąco niska cena usługi informatyczne (315)
referencje wystawione podwykonawcy (686)
1574/10 (10)
848/12 (5)
dostawa leasing (234)
kio/uzp 319/08 (12)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
2111/11 (3)
próbka tajemnica (132)
"89 ust. 1 pkt 8" (590)
"art. 24aa" (69)
kio_1201_13 (13)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów jednokrotne (727)
ca 489/06 (47)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (296)
"program funkcjonalno-użytkowy" (820)
gwarancja konsorcjum (2024)
2822/12 (5)
kio_356_11 (15)
x ga 158/11 (2)
krk nie figuruje (156)
świadoma omyłka (772)
certyfikat iso, dokument przedmiotowy (479)
rażąco niska cena ecm (62)
protokół odbioru dostawy (1465)
kio/uzp 1695/09 (10)
zmiana wykazu (5802)
elektroniczny krk (138)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
prezentacja systemu (769)
"brak interesu" (930)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1927)
andrzej niwicki (1334)
omyłka rachunkowa (1648)
zachowanie uczciwej konkurencji (9134)
udostępnienie koncesji (233)
cena oferty (12973)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (386)
ryczałt kosztorys (311)
parafa bez pieczątki (64)
art. 192 ust. 7 pzp (11292)
art. 4 ust. 8b (141)
harmonogram realizacji (1779)
dwóch producentów (4018)
kio 1164/11 (6)
odpowiedzialność konsorcjum (2747)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7335)
238/14 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (612)
966/13 (5)
gwarancja wadialna po angielsku (47)
art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3339)
niekaralność (824)
koncesja, zezwolenie (348)
46 4a (1003)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1437)
uzupełniony dokument data (3012)
generalna dyrekcja dróg krajowych (1023)
x ga 352/11 (1)
udostępnienie zasobów polisa (235)
"kio 636/11" (15)
531/12 (11)
art. 138c (134)
zwłoka nienależyte wykonanie (438)
nieprawdziwe informacje ryszard tetzlaff (223)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1929)
projekt zamienny (857)
kio/uzp 951/09 (3)
zamawiający uwzględnił odwołanie (23437)
"błąd w siwz" (11)
xii ga 510/10 (1)
ustawa (32629)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1254)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1223)
kio 797/12 (4)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2413)
pelnomocnictwo (4847)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (1034)
"w ramach jednej umowy" (174)
iv ca 1180/09 (2)
kryterium czas reakcji (462)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1665)
spełnienie warunków (17438)
"uzupełnianie próbek" (16)
"nieczytelny podpis" (150)
rozwiązanie równoważne (1999)
pozycja 0 zł (4549)
kio 321/11 (8)
niedostępność produktu (42)
189 ust. 2 pkt 4 (6353)
polisa oc konsorcjum (325)
protokół odbioru jako poświadczenie (669)
kio 466/12 (13)
krk zagraniczne (105)
art. 35 (6030)
2873/12 (9)
treść gwarancji wadialnej (785)
zdolność ekonomiczna (1839)
netto (4531)
"art. 82 ust. 1" (272)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5498)
1793/13 (3)
x ga 294/06 (9)
678/12 (6)
inne kryteria (9626)
1234/09 (10)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7781)
kryterium pozacenowe (297)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2653)
c-176/98 (75)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1596)
"rezygnacja z podwykonawcy" (24)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (4147)
kio_1840_12 (7)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (15954)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (107)
ii ca 590/09 (5)
krótki termin składania ofert (1256)
odpady (1994)
doświadczenie kierownika budowy (1361)
bank gospodarstwa krajowego (136)
podział zamówienia (3058)
brak nazwy producenta (2821)
tonery potwierdzenie wymagań (83)
zmiana harmonogramu (1525)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (809)
próbka (1025)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (823)
1001/10 (2)
dokumenty spółki cywilnej (3434)
francuskie dokumenty (248)
kio 2681/13 (3)
293/11 (12)
uzupełnienie dokumentów faxem (384)
cosmic (14)
doświadczenie komandytariusza (11)
nieusuwalny (868)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (290)
634/14 (9)
ii ca 529/04 (4)
z referencji nie musi wynikać (2690)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (124)
"art 144" (620)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (681)
likwidacja niemcy (62)
art. 145 ust. 1 (1720)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (8419)
1149/08 (6)
"zamówienia in house" (15)
kio_83_13 (4)
zwolnienie podmiotowe (361)
ii ca 1461/16 (4)
zasada bliskości odpady medyczne (48)
nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie francja (80)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (3380)
"iso 9001" (305)
"gwarancja wadialna" (716)
cofnął skargę (5345)
ii ca 430/09 (1)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (31)
iv ca 32/09 (5)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (125)
informacje niejawne (5066)
złożenie dwóch ofert (14369)
"art. 23" (1676)
planeta (39)
"1 grosz" (121)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (11562)
"art. 93 ust. 2" (61)
"omyłka rachunkowa " (1302)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3571)
rozliczenie kosztorysowe (769)
c-328/96 (10)
kwota warunkowa (724)
pozwolenie na zbieranie (313)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (2044)
art.22 ust.4 (4411)
kio_1798_10 (9)
kio 419/12 (12)
vii ca 911/08 (1)
faktura jako należyte wykonanie (1895)
zamawiający jest związany zapisami siwz (6554)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1834)
unieważnia (5758)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (933)
x ga 143/10/za (3)
uzupełnienie nazwy producenta (1600)
kio 104/12 (12)
kio 630/13 (5)
kio 2742/14 (4)
354/13 (16)
2708/14 (6)
zmiana osób (8690)
warunek doświadczenia nieproporcjonalny (1307)
1155/09 (3)
vi ca 527/05 (22)
v ga 87/10 (1)
udostępnienie dokumentacji (4281)
umowa na czas oznaczony (6520)
93 ust. 3 (6458)
"wyjaśnienia po terminie" (7)
subiektywna ocena ofert (1347)
art. 87 ust 2 pkt 3 (8419)
ograniczanie konkurencji (3817)
c-314/01 (37)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2248)
36aa (14)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (134)
kio 2734/14 (22)
"art. 191 ust. 2" (938)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (320)
"papiery wartościowe" (201)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2241)
v ca 47/07 (20)
uzasadniona potrzeba zamawiającego (7960)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3612)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (263)
kio 1818/11 (9)
"interes przystępującego" faktyczny (123)
xxiii ga 269/15 (3)
dysponowanie pośrednie (1631)
226/10 (17)
2087/15 (2)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1900)
grp (37)
sysmark (40)
kio/uzp 941/08 (2)
ecm (194)
cena jednostkowa 1 grosz (2952)
"umowne prawo odstąpienia" (35)
przynależności do grupy (337)
wykonanie wyroku (18336)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
tożsamość przedmiotowa usług (860)
"art. 36b ust. 2" (36)
ii ca 84/06 (4)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2950)
uzupelnienie bez wezwania (6028)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (293)
promed (145)
art 29 ust. 3a (2082)
niejednoznaczność siwz (468)
wykroczenie zawodowe (229)
"art. 91 ust 3a" (79)
wadium brak tłumaczenia (429)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1437)
2734/10 (8)
"iso producenta" (5)
aktualny krs oznacza (752)
uczciwej konkurencji (13648)
x ga 257/09/za (1)
kio_1818_11 (9)
autokorekta (15)
xix ga 225/10 (16)
kio 588/12 (6)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (846)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (287)
1178/10 (10)
art.89 ust.1 pkt 6 (12723)
zaprojektuj i wybuduj (647)
nieczytelny dokument (1339)
art. 29 ust. 2 (31023)
vat szkolenia (587)
1013/10 (9)
rażąco niska cena lakoniczne (460)
odtajnienie informacji (953)
kryterium oceny ofert w umowie ramowej (278)
iv ca 180/11 (4)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (896)
2012 (8522)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3977)
"22 ust. 5" (192)
124/09 (6)
uzp/zo/0-1705/06 (2)
zła stawka vat (152)
opieszałość (89)
xix ga 372/09 (3)
esri (39)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4170)
kio 257/13 (4)
"dostawa samochodu" (95)
okres związania ofertą (8397)
51/09 (23)
676/09 (14)
457/15 (8)
prawo opcji (943)
xix ga 92/08 (13)
xxiii ga 924/14 (22)
brak pkd (168)
komisja przetargowa (2862)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (317)
1693/11 (16)
wydruk elektroniczny zus (71)
art. 36 b (5340)
termin na wniesienie odwołania (29419)
kio 1557/14 (12)
rażąco niska cena oferty (2973)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2680)
art. 145 (1731)
kio 41/11 (20)
hewlett packard (332)
udostępnienie potencjału finansowego (1411)
"art. 94 ust. 1" (365)
powtórne wezwanie (1843)
1251/15 (20)
wyjaśnienia dokumentów (13581)
"data wystawienia referencji" (37)
zwolniony z vat (355)
vi ga 54/10 (3)
nie wniesienie wadium (2677)
zezwolenie prezesa państwowej agencji atomistyki (25)
krk prokurenta (61)
kosztorysowe (1770)
instytucje_prawa_publicznego (66)
brak podpisu (3343)
kontrola doraźna (1381)
faworyzowanie dotychczasowego (289)
xii ga 414/09 (2)
v ca 1213/08 (1)
główny urząd geodezji (145)
przez należyte wykonanie zamówienia (9832)
"open office" (20)
1173/11 (5)
spełnianie warunków oferty częściowe (2894)
871/14 (3)
pozacenowe kryteria ofert (297)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (798)
zp-1 (371)
kio_1239_13 (11)
art. 87 ust. 1 (8625)
kio_2046_14 (17)
182 ust. 4 (3236)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2153)
przedłużenie związania ofertą (2266)
zakończenie postępowania o udzielenie (6022)
art 4 pkt 8 (20716)
kio/uzp 1213/08 (5)
czechy (198)
brak terminu realizacji w ofercie (13295)
spółka w organizacji (1468)
"uzasadnionych potrzeb" (934)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (172)
ii ca 1239/06 (2)
zapoznać się z jego treścią (6212)
rażąca cena (2221)
błąd projektanta (469)
2066/16 (2)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2318)
iv ca 683/12 (118)
art. 24 ust. 4 (17424)
brak podpisu pod kosztorysem (373)
zmiana treści siwz (11907)
kio 701/11 (5)
polisa kontraktowa (187)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (825)
nalezyte wykonanie zamówienia (9833)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (15252)
pełnomocnictwo do złożenia oferty ogólne (1815)
kio 1204/13 (2)
utrata statusu wykonawcy (488)
art. 24 ust. 1 pkt 14 (12470)
kierownik zamawiającego (2965)
art. 25 ust. 1 (15496)
vi ga 104/10 (2)
x ga 337/07 (7)
xii ga 106/10 (2)
zastrzeżenie do protokołu (4133)
"sumowanie zdolności" (12)
"art. 15 ust. 2" (151)
naruszenie zasady pisemności (496)
kio 1125/11 (6)
71/13 (13)
wartość szacunkowa zamówienia (5380)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (179)
opinia bankowa tajemnica (187)
wyższe wykształcenie (679)
"powtórzenie aukcji" (47)
649/14 (3)
kio_2397_11 (4)
kio 653/13 (3)
kara umowna należyte wykonanie (893)
2635/12 (5)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2631)
bony (81)
wykluczenie podmiotu trzeciego (3889)
zmiana istotnych postanowień umowy (8502)
kio 1014/14 (2)
suma ubezpieczenia (885)
578/11 (4)
xix ga 225/10 (16)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (1092)
"brak strony" (119)
sprzęt wojskowy (466)
kio 384/12 (4)
386/10 (7)
arimr (119)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2493)
społeczne kryterium oceny ofert (2489)
art 89 ust.1 pkt 4 (14463)
kio/uzp 1637/09 (7)
komplementariusz (156)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (12049)
stawka vat (2154)
kio_2419_14 (7)
rażąco cena (3723)
art.93 ust.1 pkt.7 (2573)
podwykonawca dostawy (1548)
program funkcjonalno - użytkowy (897)
kio 173/11 (14)
kio/uzp 1173/08 (6)
kio_uzp_1085_09 (13)
v ca 383/07 (2)
brak numeru strony (5839)
kio 1874/10 (15)
ean (8)
"iv ca 142/11" (19)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (28)
oferta w języku polskim (2642)
"sąd okręgowy w warszawie" (6875)
751/11 (8)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1732)
kio_348_11 (6)
kio/uzp 31/10 (202)
protokół konieczności (5231)
kio 532/13 (5)
kara umowna a wystawienie referencji (68)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (432)
"odrzuca odwołanie" (8727)
kio 1056/14 (3)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (322)
kio_ku_34_10 (9)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (8603)
kio 90/11 (41)
xvi gc 682/08 (5)
interwencja uboczna (91)
warunek na korzyść wykonawcy (2596)
krotność (235)
kio 1804/12 (11)
uzupełnienie dokumentów zmiana treści oferty (5955)
telaustria (58)
kio_2854_12 (12)
liczniki (184)
45 ust 7 (4801)
referencje a poświadczenie (1153)
kio 1620/11 (23)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (798)
ix ca 23/12 (14)
639/12 (2)
vat usługi leśne (111)
umowy ws. zamówień publicznych (367)
"niewłaściwy tryb postępowania " (55)
nie ma interesu (13538)
wycofanie zwrot oferty (1013)
udostępnianie ofert (2827)
"nakazuje odtajnienie" (34)
poprawianie kosztorysu (460)
punkty serwisowe (809)
disclosure and barring service (4)
kio_2694_13 (5)
definicja dokumentacji projektowej (1091)
ochrona osób i mienia (800)
"ii ca 693/05" (82)
utajnienie opinii bankowej (108)
unieważnienie zmiana okoliczności (8445)
art. 85 ust. 1 (3380)
kio 1975/14 (3)
"umowa ramowa" (525)
nie podlega uzupełnieniu (7642)
"zwłoka zamawiającego" (39)
referencja od generalnego wykonawcy (917)
rażąco niska cena po nowelizacji (373)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (505)
użyczenie doświadczenia (345)
1164/11 (6)
usługi artystyczne (166)
"zbyt krótki termin realizacji" (39)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
2303/12 (6)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (542)
opis zamówienia przedstawiony w formularzu ofertowym a siwz (2917)
dokumenty składane przez konsorcjum (4872)
"serwis na terenie polski" (12)
crb (8)
46 ust 4a (1002)
kio 267/15 (4)
87 ust. 1 (8626)
okresowo (1519)
821/11 (16)
46/13 (15)
"doświadczenie członka konsorcjum" (23)
kio 1460/13 (3)
kio/ku 35/12 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (309)
x ga 316/09 (2)
oświadczenie o zgodności z siwz (6618)
zmiana knr w kosztorysie ofertowym (276)
uzupełnienie wyroku (8694)
ii ca 679/10 (3)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (827)
sanawia (2)
poprawa okresu gwarancji (479)
referencje członka konsorcjum (1141)
kio/uzp 585/09 (16)
statio fisci (29)
1533/08 (2)
usługi finansowe (5410)
agencja rozwoju przemysłu (30)
v ca 1660/09 (2)
rozszerzenie rękojmi (271)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (16871)
dowody (13895)
udostępnienie doświadczenia (3339)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
zaprojektuj i wykonaj (2322)
skamex (101)
koordynator projektu (292)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1128)
kio 2343/12 (20)
kio 860/11 (5)
poprawienie okresu gwarancji (901)
dalszy podwykonawca (1666)
zmiana terminu (15924)
"zmiana wzoru umowy" (35)
"po upływie terminu związania" (171)
hosting (21)
art. 182 ust. 6 (2897)
pojęcie oferty (3689)
1041/11 (4)
polisa światowa (15)
pełnomocnictwo do przystąpienia (3146)
materiały eksploatacyjne do drukarek (130)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (620)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
sas institute (29)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4715)
wezwanie musi być precyzyjne (2507)
kio 45/15 (8)
wykluczenie (15214)
zamawiający wyłączył faks (88)
krs nieaktualny (1103)
"art. 87 ust. 1" (4317)
siemens stawka podatku (35)
sia (30031)
usługi reklamowe (168)
124/13 (31)
art. 91 ust. 5 (7965)
gwarancja na lidera (985)
1623/11 (20)
24 ust. 1 pkt 1a (3465)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3626)
ii ca 693/5 (25)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (4280)
1032/14 (5)
iii_czp_74_05 (342)
odwrócony podatek vat (53)
kio 2483/13 (4)
xii ga 429/09 (78)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (6712)
art.142 (652)
kio 211/11 (6)
"umowy o pracę" (827)
prowizja kryterium (108)
kio/uzp 1339/10 (2)
dostawa samochodów + word (11)
zaokrąglanie cen jednostkowych (61)
100 lat gwarancji (1519)
art. 46 ust. 4 a (4410)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (20138)
usługa w ramach kilku umów (1623)
grota (48)
1158/09 (6)
kio_kd_86_12 (5)
v ca 787/08 (1)
kio 1240/13 (20)
kio_kd_42_10 (3)
kio 1602/12 (11)
kio 291/15 (15)
113/13 (38)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1673)
xii ga 62/08 (2)
131h (9)
kio 2396/12 (29)
brak stawki vat (1874)
sformalizowane (579)
zobowiązanie innego podmiotu (6139)
"art.22 ust.4" (1106)
kio 473/14 (4)
"dzielenie zamówienia" (249)
887/12 (5)
art. 142 ust. 5 (1543)
interpretacja podatkowa (1091)
kio_457_12 (22)
umowy wieloletnie (801)
nie leży w interesie publicznym (1525)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1701)
kryterium termin realizacji zamówienia (7741)
x_ga_332_09 (6)
częściowe uwzględnienie (4184)
zezwolenie (1560)
"zarząd transportu miejskiego w warszawie" (44)
kontakty handlowe tajemnica przedsiębiorstwa (157)
treść poświadczenia (2953)
kio 1442/12 (5)
rażąco niska cena zaprojektuj i wybuduj (122)
art 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
tajemnica (2194)
centrum onkologii (289)
próbka systemu (634)
kio/kd 96/11 (4)
kio/uzp 1631/09 (8)
zmiana umowy z wolnej reki (1128)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1932)
"zmiany w umowie" (140)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (878)
694/13 (12)
tłumaczenie (2952)
kio/uzp 255/08 (16)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
"interes w unieważnieniu" (11)
brak pozycji (8362)
kio 1974/12 (4)
partnerstwo publiczno-prywatne (97)
kio/uzp 1526/10 (6)
poprawa innych omyłek (1162)
ograniczenie podwykonawstwa (1161)
faktoring (3)
niezgodność z formularzem ofertowym (2780)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (402)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2479)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (2076)
"art. 24 ust. 8" (15)
wysokość obrotów na rachunku (1916)
zastrzeżenie tajemnicy krk (78)
art. 24 ust. 2a (2575)
596/16 (3)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (198)
błędne obliczenie ceny (2673)
"opinia prywatna" (150)
wadliwa gwarancja (1637)
161/14 (29)
umowa konsorcjum (5706)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (325)
art. 5f (46)
udostępnienie wyjaśnień przed dokonaniem wyboru (3155)
67 ust. 1 pkt 4 (3330)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (290)
folder (386)
"art. 16" wspólnie (226)
216/15 (13)
"kosztorys ofertowy" (2282)
"cena jednostkowa" (2370)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (8450)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
2527/10 (3)
zobowiązanie do udostępnienia (3164)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (12470)
kio_2037_12_kio_2047_12 (8)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (263)
kio/kd 29/11 (24)
niewykonanie wyroku kio (12723)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (179)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
tajność postępowania (204)
pełnomocnictwo ceidg (55)
kio_uzp_874_09 (9)
niskie ceny jednostkowe (1333)
philips (242)
9/09 (214)
brak wyjaśnień (14659)
treśc referencji (3919)
wadliwe pełnomocnictwo (1766)
art.38 ust. 1 (2670)
290/11 (8)
228/10 (47)
warunek przedmiotowy (11013)
v ca 9/08 (20)
ubezpieczenie grupowe (67)
111 kc (681)
kio 2975/13 (7)
kio/uzp 286/08 (12)
jedna robota budowlana jedna umowa (168)
kary umowne referencje (171)
"art. 26 ust. 2c" (67)
odwrotne obciążenie vat (199)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (671)
32/14 (30)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
kio 2391/11 (6)
zbieranie odpadów (505)
brak uzasadnienia odrzucenia (14662)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (102)
inna cena słownie i cyfrowo (620)
kryteria równoważności (747)
microsoft (402)
wykładnia językowa siwz (733)
xix ga 79/07 (1)
pozycja dominująca (472)
v gaz 90/07 (25)
kio 1231/13 (7)
zobowiązanie warunkowe (453)
"46 ust. 5" (387)
homologacja (194)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (18921)
x ga 231/10 (2)
x_ga_652_13 (41)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (12710)
181/08 (6)
xii ga 151/08 (16)
zobowiązanie (8607)
art. 4 pkt 13 (16399)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (717)
1829/15 (7)
"grupy kapitałowej" (725)
certyfikat polisa (266)
"nieporównywalność ofert" (160)
kio_1248_14 (3)
art. 26 ust 2b (2485)
v ca 214/06 (14)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1145)
nieczytelny faks (66)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (243)
kryterium funkcjonalność (1571)
2602/13 (6)
ewa sikorska rażąco niska cena (90)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (241)
brak interesu przystępującego (6425)
kryterium odległości (649)
podwykonawca podmiot trzeci (1653)
zaświadczenie zus spółka cywilna (165)
"art. 67 ust.1" (1005)
22 ust. 1 pkt 1 (18732)
"udostępnienie doświadczenia" (120)
27 lipca 2015 (2252)
kryterium termin płatności (1702)
iii ca 490/04 (2)
ii ca 327/05 (12)
shanghai electric (8)
kio/uzp 965/09 (9)
poprawa kosztorysu (581)
kio 2057/11 (2)
186/13 (18)
xix ga 237/07 (1)
1533/12 (7)
kio/uzp 476/09 (10)
autokorekta czynności (14)
autoryzacja producenta nawierzchni (50)
817/11 (12)
cena ryczałtowa kosztorys (1190)
kio 2212/10 (6)
jakość (4905)
wartość przedmiotu zamówienia (15716)
sublimit (17)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (4082)
udostępnienie rachunku zysków i strat (180)
radiofarmaceutyki (7)
broker ubezpieczeniowy (57)
pełnomocnictwo za zgodność (1994)
referencje brak podpisu (750)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (659)
"przedmiot konkursu" (36)
wadium gwarancja bankowa (786)
kio_1710_12 (7)
nieścisłości siwz (786)
tłumaczenie musi być podpisane (1158)
należycie protokół odbioru (1986)
zaniechanie czynności (13962)
związane z przygotowaniem postępowania (5023)
art. 23 ust. 5 (13351)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (30)
"art. 181 ust. 2a" (71)
"67 ust. 1 pkt 7" (23)
v sa/wa 457/13 (8)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4973)
wyciąg z rachunku bankowego (230)
teta (18)
kio_2821_14 (6)
koncesja (778)
kio/uzp 703/09 (22)
krs z datą po terminie składania ofert (991)
wskażniki finansowe (1159)
wykluczenie art. 24 (12303)
c-188/89 (6)
kio 2572/13 (4)
c_538_07 (21)
drewnica (16)
art 29 ust 3a (2082)
logi (15)
art 87 ust 2 (8618)
866/09 (8)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2318)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (149)
vii ga 163/09 za (10)
jednostka wojskowa (905)
łopianowska wadium (56)
sam sobie (9980)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (119)
próbka system (634)
rwe (39)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (12069)
krajowy rejestr karny (903)
brak wyceny pozycji w formularzu (1426)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (4)
warunki na dzień składania ofert (11917)
"linia kredytowa" (89)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
referencje własne (2436)
art 36a (248)
turów (81)
iv ca 11/09 (43)
art. 146 ust. 6 (2404)
manipulowanie cenami (257)
kio/uzp 23/07 (262)
ii ca 641/07 (3)
kio_uzp_308_10 (5)
brak terminu wykonania w ofercie (15686)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (779)
naruszenie art. 86 ust. 1 (2349)
vi ca 464/05 (79)
2708/15 (3)
ustalanie wartości zamówienia (3614)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (105)
potwierdzenie wpłaty wadium (1001)
wynagrodzenie barterowe (7)
nieopłacona polisa (559)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (784)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (241)
ii ca 797/09 (5)
art. 186 ust. 4 (3678)
art. 36a ust. 3 (243)
unieważnienie czynności (15884)
38/2014 (14)
"wykaz osób " (1916)
"przyrzeczenie publiczne" (48)
art.24 ust.2 pkt 2 (9878)
prejudycjalne (414)
różny vat w ofertach (1868)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (50)
kio 2362/15 (8)
kio/uzp 814/10 (26)
poprawa stawki vat (357)
2409/15 (3)
"art. 145 pzp" (21)
uprawnienia telekomunikacyjne (563)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3465)
kio_874_13 (3)
kio 2079/14 (5)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (13345)
oświadczenie złożone przed notariuszem (525)
kio 1325/14 (3)
1565/10 (4)
art. 5 ust 1b (1467)
"192 ust. 3 pkt 2" (50)
kio_2043_14 (5)
"zmowa przetargowa" (158)
wezwanie do podpisania umowy (4068)
skuteczne wniesienie wadium (1300)
ofert (25855)
poświadczenie (3048)
warunek doświadczenie (7555)
kio 2531/11 (8)
dowody na brak rażąco niskiej ceny (2163)
kio/ku 18/14 (11)
wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne (1794)
kio/kd 43/09 (7)
"rozszerzenie zarzutów" (96)
ochrona danych osobowych (1242)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1226)
nie odczytano ceny oferty (843)
rażąco niska cena aukcja (101)
treść zobowiązania do udostępnienia (3100)
oświadczenie zamiast poświadczenia (723)
"brak pełnomocnictwa" (133)
kio_1582_11 (6)
"art. 93 ust. 4" (76)
kio 2583/11 (6)
prezentacja funkcjonalności systemu (390)
przynależność osób do właściwej izby inżynierów budownictwa (146)
kio 1287/12 (15)
"stawka podatku vat" (1075)
pełnomocnictwo przed kio (3107)
protokół z negocjacji (1702)
93 ust 1 pkt 7 (6408)
karnego (1488)
zamówienia uzupełniające dostawy (2402)
zmiana wynagrodzenia art 144 (747)
kio_2531_11 (5)
art. 87 ust 2 (8618)
v ga 15/09 (33)
kio_1096_14 (3)
zmiana formularza oferty (5312)
oferta w języku angielskim (900)
1162/13 (2)
autoryzowany kanał (90)
koszty postępowania (30177)
i_ca_117_12 (70)
art. 91 ust.2a (413)
gramatura papieru (39)
"przenoszenie kosztów" (36)
definicja omyłki (1163)
"zgoda na poprawienie omyłki" (238)
"termin realizacji zamówienia" (975)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (381)
kio 426/15 (4)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1226)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (6440)
art.5 (2317)
x ga 73/07 (6)
kio_356_12 (10)
kryterium cena powyżej 60% (1671)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1492)
art. 26 ust. 2 ustawy pzp (12833)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (214)
prezentacja próbki systemu (179)
655/13 (18)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1481)
"komunikat swift" (8)
166/13 (12)
okres ważności wadium (882)
zarzut spóźniony (1872)
1291/10 (18)
24 ust 1 pkt 1 (17693)
"zmiana ceny jednostkowej" (31)
kio 2644/13 (4)
kio 758/15 (9)
2785/10 (8)
kio 1348/13 (9)
budowa a przebudowa drogi (882)
nieprzewidywalne (604)
sobota (305)
art.67 ust.1 pkt 5 (1163)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
mebli (418)
częściowy sprzeciw (428)
zmowa wykonawców (250)
wyjaśnienia złożone po terminie (15596)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4491)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (160)
biegłego (1939)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (17015)
boeing (5)
po terminie związania ofertą (13012)
waloryzacja wynagrodzenia (237)
"podział spółki" (13)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (15)
ix ga 265/11 (2)
"pilna potrzeba" (176)
1 grosz (25287)
skonto (7)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (14938)
tryb postępowania wolna ręka (1828)
mop 83 (71)
sąd okręgowy w katowicach (4255)
wilim (253)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
jedna usługa (5156)
xii ga 227/10 (1)
kio 1670/11 (4)
referencje wystawione przez inny podmiot (1866)
dokumenty uzupełnione faksem (973)
naruszenie art. 38 ust. 6 (5021)
postępowanie odwoławcze (25878)
szacowanie wartości zamówienia netto (715)
wynagrodzenie za roboty zamienne (609)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (93)
spóźnione odwołanie (1884)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4596)
język postepowania (3227)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3375)
189 ust. 2 pkt 5 (6344)
gwarancja przetargowa (2414)
wezwanie do wyjaśnień (9208)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (90)
art.94 ust.3 ustawy pzp (438)
pochodzenie (4853)
art 43 (3807)
1457/11 (7)
kio 509/12 (5)
v ga 141/09 (4)
udostepnienie zasobów (2179)
art. 36 (6793)
wyjaśnienia stanowią część oferty (7231)
nie figuruje (647)
2873/13 (7)
art. 26 ust. 2b polisa (244)
zwiększenie wynagrodzenia (2405)
eod (31)
"w tym samym postępowaniu" (428)
resortowe centrum zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznymi (43)
poprawianie omyłek rachunkowych (637)
"v ca 1412/07" (5)
istotność zmiany umowy (590)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2610)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (580)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
ii ca 587/05 (93)
x ga 294/07 (9)
736/08 (6)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
ponowna ocena ofert (12403)
1663/13 (2)
758/15 (9)
"obiekt kubaturowy " (172)
china (44)
wdrożenie (2987)
zasada jednokrotności wezwania (86)
ii ca 693/05 (83)
umowy ramowej (815)
krs aktualny (1103)
referencje sam sobie (1971)
"kio 697/15" (5)
pełnomocnictwo konsorcjalne (162)
oferta jest oświadczeniem woli (4960)
odrzucenie oferty wstępnej (1708)
południowa obwodnica warszawy (38)
art. 57 kpa (78)
uzupełnienie formularza cenowego (1328)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (214)
"wygórowane kary umowne" (27)
x ga 92/11 (7)
c-451/08 (14)
certificate of good standing (3)
art 38 ust 6 (5286)
brak sprostowania ogłoszenia (797)
kio 226/11 (5)
iv ca 271/10 (4)
oświadczenie o niekaralności (576)
vat 0 (2102)
certyfikat iso podwykonawca (105)
kio 2723/10 (11)
kio_1114_12 (15)
solidarna odpowiedzialność (597)
niemieckie krk (33)
kio/uzp 300/08 (5)
zasada koncentracji (374)
art. 22 ust. 4 pzp (13433)
"grzegorz mazurek" (289)
usługi pocztowe wolna reka (165)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (1057)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (6534)
kio_2360_14 (10)
katalogi producenta (1456)
29 ust. 1 (31057)
dokumenty niezbędne (11270)
"i ca 117/12" (70)
xix ga 280/08 (11)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1502)
próbka system informatyczny (181)
wadliwe kryteria oceny ofert (3162)
art. 36 ust. 2 pkt 10 (6198)
opłata sądowa (377)
uzp/zo/0-46/06 (10)
6a (786)
wycofanie oferty (1641)
błedny knr (196)
"kio 1507/11" (6)
wyjaśnienie treści dokumentów (12857)
brak wpisu do ewidencji (1028)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (130)
x ga 196/10/za (1)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (251)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
leasing zwrotny (11)
kwota na sfinansowanie zamówienia (2212)
iv csk 115/14 (4)
francuski krs (44)
własne referencje (2436)
kio_2746_10 (17)
zabezpieczenie należytego (3361)
viii ga 244/09 (2)
art.22 ust.5 (2547)
kio/uzp 59/10 (18)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (11864)
pełnomocnictwa (4847)
prokuratura krajowa (223)
v ca 484/04 (3)
i ca 599/09 (2)
kio 1507/11 (6)
kio_150_12 (18)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4636)
"formalizm postępowania" (291)
bęben (74)
v ga 87/11 (2)
ceidg z datą po terminie składania ofert (62)
30% (16678)
93 ust. 4 (6315)
"prezentacja systemu informatycznego" (6)
vi ga 28/07 (27)
x ga 25/10 (33)
art. 196 ust. 4 (786)
kio_92_15 (3)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (231)
po przecinku (501)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (509)
ii ca 2194/05 (116)
interes przystępującego (7039)
zagospodarowanie odpadów (748)
wadium (2711)
tajemnic (2194)
odwrotny vat (206)
art. 94 ust. 3 pzp (1854)
dowód zapłaty polisa (272)
jawność rozprawy (1093)
opóźnienie a zwłoka (318)
"art. 43" (430)
lub równoważne (3218)
brak ceny jednostkowej (2937)
pakiet leków (139)
zakazany podział zamówienia na części (290)
2873 (20)
1253/13 (5)
barter (9)
ix ga 258/10 (2)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (186)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1287)
subiektywne kryteria oceny ofert (985)
kio_846_14 (10)
ii ca 1355/05 (19)
"art. 86 ust. 2" (79)
sygn. akt iv ca 683/12 (118)
dokumenty spółka cywilna (3434)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2416)
treść zobowiązania podmiotu (6026)
fundusz inwestycyjny (435)
tajemnica cena jednostkowa (585)
narodowy bank polski (289)
epuap (104)
nie załączył formularza cenowego (1991)
warunek finansowy nieproporcjonalny (823)
brak dowodu wniesienia wadium (1491)
ryczałt (540)
1899/10 (7)
v ca 1973/11 (47)
zaokrąglenie (379)
tonery (127)
odbiór robót budowlanych (2946)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (894)
rażąco niska cena usługi (2281)
jawność (1653)
art. 29 ust. 3 (29478)
art 67 (3552)
kio 2660/12 (3)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (440)
biuletyn nr 3 (4110)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (266)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
2013 (11279)
przygotowanie postępowania (6709)
xxiii ga 380/11 (10)
polski związek pracodawców budownictwa (88)
inspektor nadzoru (1050)
nazwa własna (5339)
izba zwaŻyŁa (15851)
złożyli nieprawdziwe informacje (3577)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (770)
basma security (25)
błędna stawka podatku (1302)
2260/10 (3)
zatrzymane wadium (113)
oczywista pomyłka pisarska (433)
art. 146 (2516)
kio 41/12 (20)
krk uzupełnienie (412)
brak wykazu (8016)
1055/11 (2)
379/12 (29)
niezaskarżenie wezwania (3112)
1776/10 (8)
tego samego rodzaju (17097)
"oferty częściowe" (1010)
"certyfikat microsoft" (27)
zmiana urządzenia (5853)
tonery oryginalne (57)
klauzula wykonalności (111)
xii ga 517/11 (29)
zmiana umowy (11554)
art 67 ust 1 (3538)
zabezpieczenie roszczenia (1080)
kio/kd 79/11 (8)
llc (40)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (1034)
887/09 (8)
997/12 (4)
prawo atomowe (63)
x ga 127/08 (100)
unieważnienie postępowania "co następuje" (14226)
1535/11 (5)
błąd w vat (1915)
niezgodnosc siwz (6678)
jednokrotnego wezwania (945)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (2181)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (26)
art.142 ust.5 (201)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (628)
2398/11 (6)
art. 89 ust.1 pkt 2 (14986)
2321/12 (4)
"klauzule społeczne" (16)
samouzupełnienie dokumentów (5)
art. 24 ust. 5 (17283)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
wartość polisy oc (551)
kio/kd 68/11 (4)
kio_2358_14 (6)
kio_2525_13 (15)
czas oznaczony (7967)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (1045)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1968)
zasada koncentracji środków dowodowych (140)
lakoniczne wyjaśnienia (1170)
1070/11 (6)
kryterium koszt eksploatacji (1349)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4975)
kio_2204_10 (7)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2097)
kio 68/16 (5)
zmiana umowy w zakresie sposobu płatności (2273)
rażąco niska cena nierealistyczna (809)
zmiana warunków płatności (2191)
art. 25 ust. 2 (15482)
zmiana lidera konsorcjum (2096)
zeznania świadków (821)
doręczenie odpisu skargi (3035)
dodatni wynik finansowy (117)
i ckn 37/96 (15)
art 26 ust. 2b (2485)
"wartość szacunkowa" (3253)
prowizja jako kryterium oceny ofert (101)
1550/11 (3)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1288)
wartość przedmiotu zaskarżenia (4224)
2505/11 (9)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (117)
281/12 (19)
ciężar dowodu rażąco niska cena (1038)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4693)
zamawiający sektorowy (1089)
data uzupełnionych dokumentów (3012)
kio 2688/13 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (275)
polisa certyfikat (274)
440/10 (5)
kio 384/13 (7)
art. 36 a (6791)
zoz (550)
0 złotych (12478)
kio 1213/15 (2)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (954)
kio/uzp 1804/09 (9)
roczny obrót (470)
kio/uzp 264/09 (9)
iii ca 299/06 (4)
nieproporcjonalne (1871)
kluczowa część zamówienia (1807)
"dowolnych środków dowodowych" (62)
określenie wartości zamówienia (16795)
zmiana terminu rozpoczęcia (2881)
kio 11/09 (368)
falsus procurator (13)
upływ terminu wykonania zamówienia (7727)
24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
wymóg jednego producenta (4082)
interes w unieważnieniu (10522)
cofnął sprzeciw (254)
"83 ust. 2" (113)
v ca 1174/08 (3)
kio 1447/10 (16)
"art. 6 ust. 1" (395)
kio_507_13 (3)
kio 1465/13 (3)
kio 19/11 (293)
niepodpisane referencje (1765)
art. 93 ust.6 (2589)
22d (67)
art 29 ust 3 (29478)
brak załącznika do oferty (12126)
warunki zmiany umowy 144 (903)
kio 90/12 (4)
vi ga 192/10 (26)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (82)
zakup samochodu zapytanie o cenę (96)
kio 1804/13 (9)
175/14 (13)
"maksymalna cena jednostkowa" (4)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (813)
cofnięcie przystąpienia (3148)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (825)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (6184)
182 ust. 3 pkt 1 (3326)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (320)
"na własną rzecz" (26)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1646)
niezgodność oferty z treścią siwz (6591)
odpowiedni termin (13357)
"brak pozycji w kosztorysie ofertowym" (5)
żywienie w szpitalu (177)
kio_uzp_191_08 (12)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (661)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (430)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
doświadczenie wspólnika (594)
art. 85 ust. 2 (3379)
zbycie przedsiębiorstwa (1540)
art.6a (66)
"art. 60b" (22)
składanie ofert częściowych (2973)
aktualne na dzień złożenia (7004)
saternus (2)
bialmed (35)
dwa miejsca po przecinku (452)
błedy w obliczeniu ceny (2618)
zaniechanie odtajnienia oferty (935)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (434)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (771)
460/14 (9)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1917)
"ustalenie wartości zamówienia" (583)
"wykaz dostaw" (639)
będzie dysponował osobami (6802)
kio/1536/10 (7)
wykaz (9127)
zuma (4)
art. 91 ust. 1 (8242)
kio/uzp 1226/10 (7)
referencje wystawione samemu sobie (1254)
"potwierdzenie czynności" (54)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1118)
x ga 168/11/za (1)
kio 439/10 (12)
kio 2634/14 (7)
46/14 (15)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1292)
gsk (819)
"87 ust. 1" (4490)
art. 92 ust. 1 (3977)
kio 1173/11 (5)
2824/12 (3)
tożsamość czasowa (219)
dysponuje osobami (6813)
tonery do drukarek (101)
plan higieny (170)
kio 1496/13 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1783)
art 93 ust 4 (6315)
brak zestawienia materiałów (2834)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (801)
opinia prywatna (1142)
"cena zero" (12)
nieaktualna informacja z banku (694)
art. 4 pkt 3 (26665)
kryterium oceny ofert metodyka (323)
c-16/98 (24)
dowód opłaconej polisy (451)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3487)
"art. 190 ust. 1a" (145)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5756)
2710/10 (14)
"społeczne kryterium oceny ofert" (2)
nie będzie brał udziału (15347)
kio_424_11 (8)
spełnianie warunków w jednej części (8459)
pozacenowe (297)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (365)
"kodeks postępowania cywilnego" (796)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (6284)
limit kredytowy (148)
"181 ust. 2" (172)
art. 36 ust. 4 (6530)
2866/12 (10)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (634)
iv ca 92/09 (3)
"upływ terminu związania" (400)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (740)
przejęcie długu (37)
kio 285/15 (3)
kio/kd 1/09 (19)
oferta forma oferty (8184)
kio 507/13 (3)
kio/uzp 636/11 (18)
"cena ryczałtowa" (1188)
zmiana istotna (13652)
dokumenty podmiotów (11930)
pit (83)
1703/14 (5)
ii ca 585/06 (6)
kio 2483/14 (4)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (515)
odpłatność umowy (209)
2742/14 (7)
"najdalej idącą" (218)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1594)
"spoza unii europejskiej" (12)
"cena rażąco niska" (1432)
oferta termin związania ofertą (12677)
kio/kd 54/12 (7)
kio/uzp 1349/09 (5)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (5150)
transparentność (283)
art 87 ust. 2 (8618)
576/09 (4)
308/12 (6)
2343/12 (20)
dysponowanie sprzętem (2915)
harmonogram tajemnica (329)
"art. 22 ust. 2" (1068)
"inżynier kontraktu" (619)
brak podpisu na formularzu cenowym (457)
pgnig termika (13)
nie uzupełnił tłumaczenia (1110)
x ga 287/08 (2)
kio/uzp 43/09 (7)
972/12 (4)
data zakończenia usługi (2862)
tłumaczenie gwarancji (923)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2237)
art. 112 kc (438)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (602)
kio 1276/13 (10)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (17854)
kio_uzp_1362_08 (6)
pełnomocnictwo ogólne (1888)
518/14 (19)
rada administracyjna (3589)
zaniechanie wykluczenia (9515)
vmware (81)
"kio/uzp 766/09" (25)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1460)
art 16 (16273)
ii ca 464/09 (1)
brak-wadium (85)
i ca 251/07 (2)
zdolność kredytowa (1029)
warunki konsorcjum (7242)
xix_ga_225_10 (15)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (448)
"art. 22 ust. 4" (1106)
205/11 (5)
powołanie biegłego (676)
oświadczenie producenta sprzętu (2492)
wykazanie równoważności (933)
wykonalność orzeczenia (281)
kio 2015 (5815)
połowy terminu (1256)
zasady równego traktowania (11799)
kio 2776/14 (4)
2537/13 (5)
miejsce złożenia oferty (12899)
kio 2401/10 (7)
oferta złożona w innym miejscu (11894)
wariantowość ceny (89)
art. 63 ust. 3 (2425)
budowa a modernizacja (1638)
"akuratne uzasadnienie" (5)
art. 89 (15179)
kryterium kosztów eksploatacji (1349)
parafowana oferta (387)
polisa od podmiotu trzeciego (443)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3600)
różne stawki podatku vat w ofertach (998)
zamierzone działanie lub rażące niedbalstwo (147)
38 ust. 1 (5663)
roszczenie o zmianę umowy (1496)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1226)
1016/12 (34)
kio/uzp 33/07 (34)
niemożliwa do usunięcia wada (608)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6910)
ubezpieczeń wzajemnych (513)
"oświadczenie woli" (4322)
art. 24aa (37)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (160)
"województwo podkarpackie" (153)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (8138)
art. 95 ust. 2 (2396)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (65)
"wyjaśnienie referencji" (16)
ix ca 661/09 (9)
informacja o grupie kapitałowej (748)
wysokość kar umownych (1127)
oem (69)
"przeciwnikiem skargi jest " (36)
osoba fizyczna jako wykonawca (2377)
sprzeczność w siwz (5088)
konkurencyjność absolutna (167)
1274/10 (6)
67 ust. 1 pkt 5 (3329)
art 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
"powiązania rodzinne" (26)
x ga 213/11 (20)
warunek dysponowania osobami (5194)
kio/uzp 812/09 (11)
kio 1549/12 (7)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10986)
wykluczenie grupa kapitałowa (701)
"oferta częściowa" (1010)
zmiana zakresu podwykonawstwa (902)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (8419)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (288)
"odrzucenie oferty rażąco niska cena" (2)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (12228)
"zmiana w składzie konsorcjum" (10)
patent (775)
kio_2490_10 (15)
nici chirurgiczne (74)
"26 ust. 2e" (30)
polskie normy (4842)
kio 223/11 (4)
"udostępnienie oferty" (184)
kio 20/12 (297)
sumowanie polis (109)
umowa ramowa rażąco niska cena (116)
polisa oc grupowa (17)
kredyt w rachunku bieżącym (181)
v ca 379/08 (2)
błąd (6944)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
kio 1218/13 (2)
zbyt rygorystyczne (397)
iv ca 766/11 (1)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (220)
ge (370)
x ga 41/07 (8)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (583)
477/10 (3)
cena do trzech miejsc po przecinku (289)
wadium dla konsorcjum (1109)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (935)
"pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum" (63)
"art. 24 ust. 1 pkt 23" (11)
auskunft (2)
kryteria jakościowe (1403)
x ga 100/10 (3)
"xix ga 461/12" (14)
zakład ubezpieczeń społecznych (1110)
"nie leży w interesie publicznym" (245)
obowiązek podatkowy (1801)
błąd w nazwie zamówienia oświadczenie (2761)
zaostrzenie warunków (250)
miarkowanie (327)
706/11 (45)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1304)
wprowadzenie zamawiającego w błąd (3476)
rażąco niska cena wyjaśnienia po terminie (2681)
kio/uzp 959/09 (44)
1841/09 (2)
"handel referencjami" (38)
lista podmiotów grupy kapitałowej (216)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1793)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (3027)
zastąpienie podmiotu trzeciego (921)
wymagane doświadczenie wymóg podania informacji (3462)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (277)
zakład opieki zdrowotnej (1554)
"odrzuca skargę" (591)
xii ga 413/08 (4)
kio/kd 107/11 (4)
"powiązania osobowe" (65)
855/05 (17)
wykaz głównych dostaw (1106)
epeat gold (24)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
kio/uzp 70/08 (7)
198d (20)
"art. 29 ust. 1" (2579)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (915)
biegłego rewidenta (294)
"samodzielnie unieważnił" (4)
360/13 (4)
klauzula identyfikacyjna (38)
sprzeciw ryszard tetzlaff (82)
wadium w kilku formach (432)
1830/09 (3)
49/13 (17)
223/11 (5)
1599/16 (51)
1533/13 (12)
"oznaczenie zamawiającego" (68)
"zwrot odwołania" (179)
grafolog (11)
v sa/wa 875/10 (9)
termin płatności 90 dni (890)
usługi ciągłe (1623)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
brak wpisania stawki podatku vat (581)
current ratio (9)
xii gz 74/10 (1)
termin na uzupełnienie dokumentów (8881)
przelew wierzytelności (107)
faktura należyte wykonanie umowy (1755)
nie można było przewidzieć (10451)
gwarancja ubezpieczeniowa (1122)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (125)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (933)
powtÓrzenie czynnoŚci (11908)
vi ga 57/07 (6)
szkoda zawodowych (1705)
"zarzut ewentualny" (152)
"kara umowna za opóźnienie" (81)
koncert (35)
zakres świadczenia (13007)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (564)
poleganie na zasobach ekonomicznych (1109)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (742)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (121)
kio/uzp 1990/10 (6)
iv ca 392/05 (8)
poprawa vat (581)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
"zasoby ekonomiczne" (31)
v sa/wa 327/13 (3)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (261)
"inna omyłka" (1248)
kio 1066/10 (35)
"towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" (41)
brak tłumaczenia dokumentu (2539)
"art. 140 ust. 3" (72)
kio_2741_12 (7)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (594)
kio/uzp 235/09 (18)
"niemożność porównania ofert" (19)
kio/uzp 2490/10 (14)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (1003)
x ga 254/10 (13)
wyjasnienia tresci siwz (12417)
pełnomocnictwo 104 kc (270)
użyczenie uprawnień (274)
zeto (162)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (463)
gwarancja wadialna (817)
"art. 5" (2317)
2643/10 (4)
"zbyt krótki termin składania ofert" (42)
art 36b (107)
kio_120_14 (4)
itil (49)
praw wyłącznych (14914)
pzu (178)
sport halls (7)
"tłumaczenie dokumentów" (237)
umowa ryczałtowa (2126)
informacja banku tajemnica (298)
sprzeciw (2130)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (2261)
brak parafy (205)
580/09 (6)
art 46 ust 4a (1002)
udostępnianie doświadczenia (2103)
rental right (3)
kio 412/15 (5)
art.24 ust.2 pkt 3 (9844)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (325)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (2053)
przerwanie terminu związania ofertą (193)
art. 13 (19543)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (1054)
art.29 (4269)
kio_308_12 (6)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (3091)
1284/15 (3)
natychmiastowa (740)
kio_1729_10 (3)
nadużycie prawa podmiotowego (302)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
nieważny certyfikat iso (255)
oc konsorcjum (384)
v ga 13/09 (30)
vi ga 169/10 (1)
uzupełnienie informacji z krk (399)
"art. 189 ust. 2" (6758)
1197/13 (6)
art. 12a wadium (83)
104 kc (500)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (159)
exatel (121)
185 ust. 3 (4603)
pierwsze pisemne żądanie (4810)
nowelizacja (2359)
kio 8/11 (260)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2131)
2228/10 (5)
"nieprawdziwa informacja" (2360)
zaświadczenie z banku (620)
c-19/00 (34)
kio/ku 108/10 (13)
koszty reprezentacji (2472)
prawo zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia uzasadnionych potrzeb szpital (750)
"ujawnienie źródła zapytania " (9)
dysponuje lub będzie dysponował (5325)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
"art. 8 ust. 1" (1186)
kio 249/11 (5)
v ca 422/06 (1)
"cena ujemna" (13)
wadium gwarancja (1506)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (18133)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1692)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2283)
kio/2363/10 (11)
1094/12 (3)
2492/11 (6)
gotowy produkt (652)
inpost (79)
roboty tego samego rodzaju (8091)
kio_818_13 (3)
zakres_dokumentow_jakie_przedstawia_wykonawca_na_potwierdzenie_spelniania_warunkow_podmiotowych_w_sytuacji_w_ktorej_korzysta_z_potencjalu_podmiotu_trzeciego (9)
kio_1582_12 (6)
ubezpieczenie kontraktu (773)
kio/uzp 1364/09 (8)
odtajnienie dokumentów (930)
błąd co do formy (3088)
tajemnica opis techniczny (1289)
warunkowa gwarancja (289)
w przygotowaniu postępowania (6709)
ii ca 443/06 (4)
kio 2602/13 (6)
numery katalogowe (744)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1415)
v ca 142/09 (3)
wydłużenie rękojmi (167)
oferta nie zgodna z siwz (18716)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3396)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (8547)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1906)
"oświadczenie woli zamawiającego" (180)
błędy w kosztorysie (1587)
art. 6a (786)
opis przedmiotu zamówienia siwz (11414)
"uzupełnienie oferty" (1794)
kio_2307_14 (8)
realność udostępnienia potencjału (391)
należyte wykonanie dostaw (2725)
zbiorowa polisa (82)
zmiana składu konsorcjum (4924)
489/14 (2)
kio 493/13 (6)
uzasadnienie odrzucenia oferty (17267)
1759/10 (4)
v ca 960/02 (13)
"zasada jawności postępowania" (745)
art.6 (3038)
cena trzy miejsca po przecinku (289)
"pełnomocnictwo ogólne" (145)
sygn. akt iv ca 468/05 (15)
"art. 91 ust. 5" (24)
1092/10 (8)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (8401)
kio_2483_13 (4)
rezonans (124)
brak daty w ofercie (9836)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (193)
"aukcja elektroniczna" (478)
kio 2307/10 (30)
office (220)
"połączenie spółek" (41)
uzupełnienie harmonogramu (917)
elektroniczny zus (231)
zawieszenie działalności gospodarczej (313)
"art. 23 ust. 3" (362)
wykładnia postanowień siwz (3800)
"uwzględnienie odwołania w części" (92)
wraz z tłumaczeniem (2483)
błędne tłumaczenie dokumentu (1380)
oferta wyjaśnienia treści oferty (14265)
nazwa postępowania (9695)
kryterium potencjał kadrowy (552)
asseco (598)
wznowienie postępowania (455)
co stanowi treść oferty (18672)
x ga 101/08/za (2)
x ga 7/10 (46)
wykonawca profesjonalny (2135)
materiały promocyjne (172)
azbest (44)
kio 692/15 (4)
kio 717/10 (8)
2544/12 (3)
"zasoby finansowe" (130)
wartość zamówienia podstawowego (6572)
warunek zawieszający (148)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2631)
nazwy własne w projekcie (2747)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1783)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1545)
wyrok kio (14981)
definicja należytego wykonania (2926)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (5546)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1696)
295/11 (5)
brak kosztorysu w ofercie (2897)
kio 797/14 (7)
kio 1089/10 (2)
"zasada przejrzystości" (596)
rozwojowe (494)
wielokrotne uzupełnianie (867)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (7)
"naruszenie art. 29" windows (75)
kio 275/16 (3)
art 24 ust. 2 pkt 1 (17704)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (10048)
brak strony oferty (16644)
ceidg po terminie składania ofert (94)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3438)
x ga 307/09 (4)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (185)
krk spółka cywilna (168)
data zobowiązania (4929)
cena słownie (11094)
możliwość zmiany umowy (10041)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
wadium w innej walucie (71)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8775)
przedłużenie terminu związania z ofertą (2237)
kio 31/11 (21)
uzupełnianie dokumentów (4053)
doradztwo techniczne (655)
7 ust. 3 rozporządzenia (21605)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (17589)
brak otwarcia oferty (5097)
posiadanie uprawnień (7507)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
forma pisemna (4241)
doświadczenie jako generalny wykonawca (2087)
miasto ruda śląska (87)
art. 17 ust. 1 (14671)
zmiana oferty podwykonawstwo (870)
ocena wiedzy i doświadczenia (6476)
konkurs architektoniczny (110)
kio_1776_10 (7)
udział podmiotów trzecich (4779)
protokół odbioru potwierdza (2604)
"art. 16" (687)
"odrzucenie odwołania w części" (67)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2678)
treść gwarancji wadium (1425)
79/13 (49)
konstancin-jeziorna (98)
telewizja polska s.a. (175)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (12187)
x ga 349/09 (1)
otwarcie oferty przed terminem (6140)
kio 64/13 (17)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1466)
treść oferty niezgodna z siwz (17715)
warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert (8525)
efektywność energetyczna (167)
kio 5/12 (222)
przesłanie kopii przystąpienia (783)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (1148)
"brak wadium" (85)
273/08 (27)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (239)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12421)
"art. 4 pkt 3 lit. i" (14)
forma listy kapitałowej (278)
stopień szczegółowości wyjaśnień (581)
wybór oferty po terminie związania (10945)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (6493)
"kopia gwarancji wadialnej" (13)
kio 2706/10 (5)
293/13 (8)
aktualizacja oprogramowania (373)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
zwarzyła (26)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1437)
"art. 87 ust. 1 " (4317)
błędy w formularzu ofertowym (2252)
art 29 ust. 3 (29478)
kio 115/14 (9)
brak pozycji kosztorysowej (1311)
kio/kd 12/14 (19)
kio 1096/10 (13)
brak pieczęci imiennej (178)
próbek, opisów lub fotografii (134)
ii ca 377/09 (2)
ii ga 117/09 (12)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (216)
podmiot powiązany (1752)
451/15 (8)
zysk (2752)
kio 2500/10 (3)
"błędna stawka podatku vat" (178)
sprawowanie nadzoru autorskiego (202)
kio/uzp 51/09 (19)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
protokół z postępowania (8522)
oferta nie zabezpieczona wadium (1579)
"różne stawki podatku vat" (159)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (95)
ponowne ustalenie wartości zamówienia (8833)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (643)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4665)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (22484)
cel referencji (679)
rażąco niska cena ochrony (1551)
2407/12 (2)
kio/uzp 6/10 (161)
iv_ca_508_05 (5)
"przetarg ograniczony" (21950)
kio 1507/12 (5)
kio 104/14 (5)
art. 4 pkt 3 lit e (6833)
gugik (33)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1962)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3995)
1264/15 (2)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (354)
upływ terminu składania ofert (7393)
niekompletna lista grupy kapitałowej (69)
licytacji (190)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (18)
pozacenowe kryterium (297)
"usługi telekomunikacyjne" (313)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (405)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (12985)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (530)
oferta skutecznie odrzucona (6632)
1377/11 (2)
uzp/zo/0-88/07 (3)
ii ca 108/11 (3)
kio_1730_11 (13)
koncepcja tajemnica (336)
2057/11 (2)
kio_2779_12 (5)
"dobre obyczaje" (781)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (467)
wynik postępowania (25812)
transgraniczne (140)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (137)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (565)
kio 1027/10 (4)
linia gwarancyjna (364)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (511)
"termin składania ofert" (7326)
"art. 144 pzp" (85)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (7383)
błędna cena jednostkowa (1697)
"kryterium parametry techniczne" (43)
czyn nieuczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (3830)
kio 2033/12 (10)
utajnienie potencjału kadrowego (118)
kio 2754/11 (12)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2142)
usługi cateringowe (76)
kio 2864/13 (3)
22a ust 6 (217)
xii ga 311/09 (6)
"błędna podstawa prawna" (104)
kio 873/12 (5)
posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum (1164)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (10271)
1825/09 (4)
zarzut okoliczności faktyczne (13241)
kio/uzp 260/09 (2)
wykładnia gwarancji (1829)
stowarzyszenie (469)
warbud (391)
kio_896_13 (10)
zasada równego traktowania oznacza (8144)
spółka jawna dokumenty (2555)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1382)
"protokół postępowania" (3007)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (493)
354 kc (220)
szacowanie wartości zamówienia (1457)
kio/uzp 82/09 (12)
ii ca 319/07 (3)
lek referencyjny (50)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (93)
kio_uzp_619_08 (13)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (827)
kio 1667/13 (5)
nieproporcjonalne warunki udziału (1746)
co powinny zawierać referencje (2931)
system informatyczny (2281)
fbi (20)
kartotece karnej (111)
kio 1472/15 (12)
ważność dokumentów (2544)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (4328)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (4213)
forma wykazu (4411)
ogólne warunki ubezpieczenia (1573)
34/14 (28)
art. 29 ust. 4 (27259)
termin zapadalności (9)
nadmierny warunek doświadczenia (1225)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
podlimity (18)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (152)
zmiana koncesji (526)
braki w formularzu ofertowym (4322)
"nazwy podwykonawców " (95)
przekazanie kodów źródłowych (268)
2014 (7062)
dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do (1140)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3505)
ustawy nie stosuje się (13068)
24 ust. 2a (2575)
brak wyceny materiału (2193)
przetarg kodeks cywilny (4518)
905/14 (8)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1340)
192 ust. 2 (13052)
47/15 (11)
xix ga 18/10 (37)
przedłużenie terminu składania wniosków (1645)
2276/15 (4)
sygn. akt x ga 23/07 (147)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (13173)
kio/uzp 200/09 (9)
polisa oc prace projektowe (91)
1815/11 (13)
zakaz ubiegania się o zamówienie francja (85)
art. 5 ust. 1a (4491)
art. 192 ust. 7 (13025)
krk podmiotów zagranicznych (100)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1614)
Ćwik i partnerzy (10)
"za pośrednictwem banku" (48)
kio 41/13 (15)
zwłoka opóźnienie (318)
art. 147 (1849)
art. 85 ust. 3 (3312)
krk anglia (10)
warunek wiedzy i doświadczenia (5631)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
ponowne badanie ofert (8393)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (236)
roboty budowlane definicja (2624)
kio 281/12 (19)
"uzupełnienie treści oferty" (271)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (6273)
1239/14 (2)
kio/uzp 947/09 (2)
kio 2777/11 (7)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (6004)
do czterech miejsc po przecinku (205)
należyte (10837)
"kio 20/12" (4)
kio 1737/14 (9)
kio 2462/10 (3)
kio 1064/11 (15)
wadium na niepełny okres związania ofertą (968)
standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia (373)
polska agencja informacji i inwestycji (110)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3395)
ustawowo wolny (1867)
krk holandia (8)
"kio/kd 20/09" (5)
samodzielne uzupełnienie (3666)
sposób obliczenia ceny oferty (4646)
182 ust. 6 (2897)
1528/08 (2)
reprezentacja spółki cywilnej (832)
dostawa leków (321)
ii ca 1063/05 (15)
dokumenty żądane od podwykonawców (2180)
art. 84 (2925)
iv csk 626/13 (17)
kio 1544/11 (8)
pełnomocnictwo art. 103 kc (211)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (25715)
art 91 ust. 3a (825)
art. 179 ust. 1 pzp (8990)
"niekorzyść wykonawcy" (390)
iv ca 715/11 (2)
krakowski holding komunalny (19)
odpady komunalne (1171)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (12347)
tajemnica przedsiębiorstwa rozbicie ceny ofertowej (221)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (41)
nie otworzył oferty (6752)
iii ca 833/04 (4)
"przedłużenie terminu składania ofert " (539)
ważność wadium (1047)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10318)
termin zwrotu wadium (1915)
opinia (7053)
awaria faksu (189)
89 ust. 1 pkt 6 (13792)
x ga 207/08 (2)
kio_1408_10 (19)
dokumenty dla podwykonawcy (2754)
ograniczenie swobody umów (1605)
190 ust. 1a (1088)
1239/13 (12)
radio (146)
krk po terminie (584)
87 ust 1 (8626)
zmiana podstawy wyceny (2275)
spółka jawna zus (170)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1992)
art. 8 pzp (17372)
status wykonawcy (2358)
należyte wykonanie kary umowne (893)
wykaz wykonanych zamówień (8440)
kio 776/11 (10)
termin zadawania pytań (1268)
samowolne uzupełnienie (95)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3984)
"oferty nieporównywalne" (195)
kryterium doświadczenie (4875)
"art.46 ust. 4a" (648)
błędna stawka vat w ofercie (1333)
kio/2709/10 (3)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (23)
kio_451_15 (7)
informatyczne (2588)
ii crn 913/97 (43)
brak podpisu oferty (2842)
"art. 32 ust. 4" (167)
142/14 (14)
kio 236/17 (3)
przed notariuszem (539)
"prekwalifikacja" (126)
wykonawca zagraniczny (1381)
v ca 985/08 (1)
wezwanie do uzupełnienia dodatkowe punkty (3881)
zaproszenie do składania ofert (2512)
kio_916_12 (12)
wniosek o ogłoszenie upadłości (411)
"usługi prawne" (53)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
kryterium okres gwarancji (2178)
"nie otwarto wszystkich ofert" (14)
potencjał techniczny (4067)
"24 ust. 2 pkt 1" (229)
"certyfikat iso" (268)
iii ca 658/08 (2)
załączniki do przystąpienia (9519)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (454)
iii ca 102/09 (28)
świadectwo pochodzenia towarów (118)
630/10 (2)
"oferta wariantowa" (406)
nienależyte wykonanie zamówienia (9833)
wymóg przynależności do izby (473)
38 ust. 1a (1254)
ca 262/05 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (442)
iv ca 1021/09 (1)
zwrot zabezpieczenia (3314)
ii ca 70/09 (6)
należyte wykonanie usługi (7185)
ponowne wniesienie wadium (1588)
art. 183 ust. 2 pzp (1531)
łączenie polis (276)
skrócenie terminu realizacji (783)
za zgodność (9565)
sąd najwyższy strona internetowa (1453)
profesjonalista (937)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (227)
sumowanie polis konsorcjum (81)
odstąpienie (3806)
termin jako zmiana istotna umowy (9419)
impel (896)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (5380)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
krk podmiot zbiorowy (203)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5920)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (13)
krk miejsce zamieszkania (157)
1329/10 (5)
brak formularza cenowego ryczałt (186)
podpis na ofercie (3212)
wykonawstwo zastępcze (47)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2532)
związanie wyrokiem kio (10043)
oczywista omyłka pisarska wadium (260)
doręczenie pełnomocnikowi (13306)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (10)
"zmiana stawki podatku vat" (121)
odbiór osobisty (454)
iso 22000 (10)
autoryzowany dystrybutor (215)
xii ga 159/08 (8)
zerwanie umowy (163)
kopia gwarancji (1021)
zmiana przed podpisaniem umowy (4913)
konkurs odrzucenie pracy (829)
236/17 (3)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1723)
kio 2293/12 (10)
c-234/03 (51)
"zp-1" (371)
kio/31/11 (5)
xii ga 11/09 (46)
"uprawnienia budowlane" (1016)
"kredyt w rachunku bieżącym" (74)
"ubezpieczenie majątku" (17)
spółka "w organizacji" (128)
kio 363/12 (5)
412/15 (7)
223/08 (33)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (23)
kosztorys ofertowy a cena ryczałtowa (1100)
definicja wadium (622)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (581)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1676)
zbyt krótki termin realizacji (684)
kio 2398/11 (6)
brak środków (14496)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (684)
zawieszenie postepowania (843)
kio 23/12 (329)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1234)
dokumenty podmiotu trzeciego (4509)
nieprecyzyjne zarzuty (5228)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
prawomocność wyroku kio (58)
brak formularza ofertowego odrzucenie (4113)
x ga 427/10 (2)
iv csk 626/2013 (6)
"niepodpisany formularz cenowy" (16)
stadion we wrocławiu (68)
"26 ust. 3" (7230)
vii ca 363/08 (1)
zatrudnienie umowa o pracę (1939)
potwierdzenie należytego wykonania faktura (1793)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1928)
spełnianie warunków bez wskazania części (5826)
siły wyższej (218)
kio 2287/10 (27)
trojan (386)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (497)
skreślenie ofercie parafowane (71)
"ii ca 29/05" (14)
art.26 ust.1 (9746)
art. 36 ust. 5 (6500)
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (2019)
cash pooling (2)
v ca 927/08 (9)
wniesione po terminie (29596)
wykonanie zastępcze (633)
"korekty finansowe" (767)
forma uzupełnionych dokumentów (2657)
ii ca 762/07 (2)
dumping (40)
brak terminu w ofercie (19091)
vi ca 628/05 (14)
art. 6 (27045)
doświadczenie powtarzalność (89)
i ca 410/08 (1)
cykl życia (102)
1050/12 (5)
oszczędność metody wykonania zamówienia (818)
nieprawidłowe wadium (1914)
"konflikt interesów" (84)
xix ga 258/08 (15)
"art. 22a" (55)
"art. 101" (136)
"art 36 a" (152)
kio 2875/12 (4)
kio 148/15 (16)
brak dowodu opłacenia polisy (437)
metodą kalkulacji szczegółowej (857)
cesja polisy oc (10)
art.144 (620)
"art 24 ust 1 pkt 9" (333)
93 ust. 1 pkt 4 (6273)
art. 151 (1397)
japonia (36)
inna cena cyfrowo i słownie (620)
xii ga 133/09 (8)
vi ga 79/09 (3)
roboty budowlane wraz z dostawą (3550)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1322)
referencje treść (3919)
oświadczenie wiedzy referencje (2683)
koperta (457)
modyfikacja oferty (5198)
miejsca po przecinku (490)
kio 2396/14 (3)
c-387/14 (12)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (289)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (8383)
kio 1003/10 (3)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (671)
interes publiczny interes zamawiającego (8824)
rażaco niska cena (2866)
kio/uzp 596 /09 (57)
sumowanie doświadczenia (518)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
podpis na referencji (773)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1582)
poprawianie omyłek (981)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (5174)
uchylanie się od zawarcia umowy (1316)
średnia arytmetyczna cen (747)
kio/uzp 133/09 (31)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (75)
kio/uzp 1069/09 (8)
za krótki termin realizacji (1589)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7297)
utrudnianie dostępu do rynku (1424)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2083)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (201)
odpowiadające swoim rodzajem (10729)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (611)
art. 22a ust.4 (139)
wykaz punktów serwisowych (433)
niezgodny z siwz (19387)
art.91 ust.2 (5747)
art. 24 ust. 1 pkt 20 (10878)
certyfikaty meble (86)
v ca 307/09 (10)
iii czp 107/12 (17)
negatywnych konsekwencji (4170)
zamówienie wielorodzajowe (5)
rażąco niska cena domniemanie (729)
forma wadium (1349)
"unieważnienie postępowania z winy zamawiającego" (3)
38 ust. 2 (5662)
art. 101 ust. 3 (1652)
oświadczenie producenta o serwisie (890)
ii ca 688/09 (1)
zagraniczne krk (105)
rozbieżnie słownie (471)
brak zmiany ogłoszenia (9764)
wydruk zus (122)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1711)
koszty cyklu życia (95)
referencje kary umowne (171)
c_387_14 (17)
instytut monitorowania (116)
system operacyjny (2055)
74/05 (361)
v ca 2056/07 (32)
omyłka zamawiającego (4378)
protokół końcowy (1920)
898/09 (4)
prince (121)
766/09 (26)
pełnomocnik konsorcjum (5277)
17/16 (32)
podatek odwrócony (80)
67 ust. 1 pkt 6 (3227)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (134)
vi gz 61/10 (1)
formularz (7171)
żądanie krs komplementariusza (67)
błąd w obliczaniu ceny (918)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1197)
odpadów (1994)
brak potwierdzenia otrzymania (7974)
kio 11/14 (172)
niewyuczone (20)
"oznaczenie beneficjenta" (19)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (56)
grupy kapitałowej (828)
produkty lecznicze (386)
173/11 (14)
kio_1042_13 (7)
kio_uzp_115_09 (7)
kio/kd 92 (152)
xix ga 408/07 (16)
"96 ust. 1 pkt 11" (12)
1579/13 (3)
1876/09 (9)
kio 20/13 (21)
usługi powtarzające się okresowo (218)
"tożsamość czasowa" (58)
96 ust. 3 (3013)
kio 223/12 (36)
"tożsamość podmiotowa" (86)
art.22 ust.1 pkt 1 (6697)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3534)
t-matic (68)
1502/13 (5)
certyfikat ce (491)
290/13 (8)
"niezgodność treści oferty z siwz" (590)
prezentacja próbki (212)
ii ca 689/04 (6)
sprawozdanie finansowe (1358)
spółka cywilna (4192)
kio/ku 1/11 (49)
29 ust. 2 (31023)
certyfikat równoważny (1003)
negocjacje z ogłoszeniem (3237)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (45)
zmiana cen jednostkowych (2053)
xxiii ga (330)
język gwarancji (1011)
procentowy wskaźnik graniczny (47)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (262)
zarzuty (24952)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (1060)
kierownik budowy a kierownik robót (1262)
1318/11 (4)
"cesja wierzytelności" (39)
prace zamienne (995)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2627)
niepełny formularz ofertowy (2820)
"stawka vat" (887)
"art. 24 ust. 5 pkt 2" (19)
przystąpienie do części zarzutów (9374)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1078)
1900/11 (6)
joint venture (20)
wyjaśnienia po terminie (16086)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (7174)
kopia odwołania bez podpisu (922)
kio/uzp 1746/09 (10)
art. 140 ust. 3 (1554)
kio 1344/11 (14)
wygórowane warunki (782)
kio 634/15 (5)
1936/11 (4)
kio/uzp 320/10 (4)
niewystarczające wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1761)
demonstracja (71)
naruszenie art. 90 ust. 1 (6354)
kryteria oceny ofert tajemnica przedsiębiorstwa (1218)
2799/11 (3)
"budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej" (8)
kopia gwarancji bankowej (292)
czas usunięcia awarii (466)
1211/16 (4)
"iii czp 25/10" (23)
art. 26 ust. 1 (16700)
upadłość niemcy (46)
xix ga 403/08 (1)
xii ga 160/08 (2)
419/15 (6)
kio_366_13 (7)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (456)
rażąco niska cena wyjasnienia (2627)
zmiana vat (2895)
"moment wszczęcia postępowania" (180)
"związany wyrokiem izby" (6)
90 ust. 1 (9144)
wskaźnik rentowności (85)
iso/iec 27001 (23)
formularz cenowy uzupełnienie (1328)
ca 137/09 (20)
zamówienie z wolnej ręki (1870)
zbyt krótki termin składania ofert (582)
zp-11 (66)
1361/08 (3)
"wyjaśnienie treści oferty" (1698)
manipulacja (342)
brak części formularza ofertowego (3436)
zmiana nazwy wykonawcy (6106)
raząco niska cena (2866)
niezgodność treści oferty z siwz (6591)
49/14 (18)
"art. 136" (61)
"art. 23 ust. 5" (15)
alpine (44)
ograniczenie liczby podwykonawców (1167)
1181/14 (12)
867/10 (8)
ogólna referencja (1802)
badania kliniczne (641)
nieprecyzyjny opis warunku (2921)
ostatni rok obrotowy (589)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (4129)
szkody (7649)
"x ga 706/11" (8)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
kio 1312/12 (3)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1831)
niewniesienie wadium (2677)
udostępnienie ofert (5228)
oddala (11375)
1366/12 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (88)
"za zgodność" (3111)
v ca 2446/09 (10)
uniewaznienie postępowania (16770)
faktura potwierdza (3033)
protokoły odbioru (2815)
art. 30 ust. 4 (15495)
doświadczenie w konsorcjum (4217)
udział w realizacji zamówienia (14965)
1125/14 (3)
v ca 1897/08 (1)
udostępnienie dokumentów (4825)
odrzucenie wniosku (11872)
kio 2793/11 (5)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (7031)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (725)
pfron (120)
729/12 (7)
kio 1830/13 (3)
inna omyłka vat (1184)
prawa autorskie do systemu informatycznego (347)
wykonano zgodnie z umową (14448)
xii ga 350/09 (22)
oświadczenie wiedzy producent (2346)
xii_ga_429_09 (77)
"błędna podstawa" (141)
brak opisu przedmiotu zamówienia (11189)
kio_908_13 (11)
spółka cywilna doświadczenie (2076)
art 90 ust. 1 (9144)
brak likwidacji czechy (18)
błędny formularz oferty (3346)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (583)
zmiana terminu 144 (1013)
opłaconą polisę (559)
opinia użytkownika (944)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (164)
kio 2470/11 (9)
oferta wariantowa (536)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (54)
parafka zamiast podpisu (12)
kio_1777_11 (7)
"art. 170 ust. 4" (11)
rafako (65)
938/13 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (118)
kryteria oceny prac konkursowych (117)
2336/13 (4)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1204)
kio/uzp 1942/09 (2)
krótki termin realizacji (1598)
szacunkowa wartość zamówienia (5380)
kio 1081/10 (6)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (191)
kio 1752/10 (7)
"art. 24 ust. 1 pkt 19" (2)
piber (13)
815/15 (2)
x ga 284/11/za (1)
przed polskim notariuszem (454)
fundacja (299)
iii czp 103/2010 (2)
kio 1393/11 (5)
x ga 25/08 (116)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (1164)
przedmiar a ryczałt (227)
"ochrona praw wyłącznych" (171)
art. 143d (39)
świadczenie usług pocztowych (919)
87 ust.2 (8079)
1565/12 (4)
sektorowe (1100)
termin odwołania a przedłużenie terminu związania z ofertą (1937)
błąd w tłumaczeniu (1170)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (4014)
"podstawa dysponowania" (273)
"wykładnia językowa" (615)
minimum % ceny oferty (2530)
kio 2836/13 (2)
2059/16 (32)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (640)
kio 1070/10 (9)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (428)
unieważnienie unieważnienia (10872)
art 12a pzp (550)
harmonogram wykonania robót (1205)
2345/13 (6)
unieważnienie aukcji elektronicznej (429)
erp kryteria oceny ofert (89)
x ga 58/09 (7)
koszty ogólnego zarządu (2649)
kio 1066/11 (12)
sumowanie zdolności kredytowej (84)
i ca 134/06 (21)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (3154)
kio 1341/13 (7)
92 ust. 1 pkt 2 (3917)
wydruk z systemu (1494)
kio 1287/14 (13)
"zakład karny" (57)
1162/15 (3)
umowy ramowe (773)
"cena dumpingowa" (181)
"zmiana stawki vat" (59)
oświadczenia wiedzy (8123)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (2011)
"wyciąg z rachunku" (38)
766/13 (6)
oryginał (4875)
"art. 183" (1665)
przekształcenie wykonawcy (370)
maksymalna nominalna wartość zobowiązania (120)
aktualizacja dokumentacji (720)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (419)
niezgodność próbek z siwz (568)
art.7 (18130)
uzupełnianie referencji (1173)
referencje spółki przekształcanej (21)
brak tłumaczenia na język polski (1334)
180 ust.2 pkt.6 (1872)
x ga 2/07 (38)
w zakresie prowadzonej działalności (11193)
generalny wykonawca (4006)
kio 496/10 (8)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (965)
kio/uzp 469/09 (4)
akredytacja (249)
"art. 59 ust. 2" (23)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (89)
xix ga 91/07 (6)
sk 22/08 (38)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (743)
uzupełnienie dokumentów forma (4614)
116/16 (6)
brak wyceny (3055)
166/15 (7)
kio 2010/13 (6)
poczta polska rażąco niska cena (118)
krs komplementariusza (86)
kio 2694/13 (5)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (126)
9/15 (110)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (34)
"odtajnienie dokumentów" (244)
próbka jako dokument (869)
kio 1379/09 (16)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1233)
badanie ofert (13757)
brak podpisu formularza cenowego (457)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3617)
iv_ca_689_08 (4)
1063/14 (4)
xii ga 517/09 (8)
kio 345/09 (10)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2838)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (287)
2864/15 (2)
koszty (30269)
oferta częściowa (4086)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1358)
brak warunkÓw udziaŁu w postĘpowaniu w ogŁoszeniu (12187)
art.46 ust. 4a (744)
kio_2019_13 (6)
pełnomocnictwo dla lidera (1208)
biegły rewident (38)
ekonomiczny (4606)
wynajem sal konferencyjnych (22)
świadczenia ciągłe (1719)
"wykaz osób" (1916)
kio_1957_16 (4)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (8352)
kio_2395_14 (7)
tozsamość czasowa (219)
xii ga 117/09 (11)
rażąco niska cena usługi prawnicze (56)
iii ca 727/05 (7)
kio/ku 34/10 (10)
x ga 130/10 (1)
"kio 104/12" (6)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (616)
zarzuty po terminie (24884)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (201)
"art. 68 ust. 2" (33)
"art. 142 ust. 3" (12)
wycena 0 zł (1775)
189 ust. 2 pkt 7 (6737)
"system informacji prawnej" (73)
odwołanie (30267)
kosztorys ryczałt (311)
szacowanie wartosci zamówienia (1457)
inna omyłka ilość (2105)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
619/08 (13)
"29 ust. 3a" (23)
oprogramowanie windows (349)
odrzucenie odwołania res iudicata (43)
art. 8 ust 3 (23198)
pewność obrotu gospodarczego (846)
przeciwnikiem skargi (552)
kio 2369/14 (9)
wstępne ogłoszenie (1843)
kio 1375/11 (4)
c-264/03 (22)
"art. 111" (270)
gwarancja wadium konsorcjum (789)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1714)
689/11 (37)
v ga 40/09 (24)
pozwolenie na użytkowanie referencje (226)
1818/11 (9)
26 ust 2b (2485)
błędy w gwarancji wadialnej (296)
"rozwiązanie umowy" (453)
"wskaźnik płynności" (64)
brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym (1248)
kio 64/14 (12)
nadmierne wymagania (2236)
art. 124 (1136)
974/13 (5)
uwzględnił odwołanie (24115)
x ga 85/08 (7)
46 ust. 4a (1002)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
oticon (37)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (219)
brak informacji o należytym wykonaniu (7589)
bezprzedmiotowe (2310)
brak jednej pozycji w formularzu cenowym (1658)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (390)
"art. 46 ust 4a" (648)
brak podpisu na dokumencie (2861)
kio 19/09 (241)
398/14 (6)
xix ga 40/08 (16)
"prawo bankowe" (318)
vi ga 29/08 (22)
kio 401/12 (4)
rażąca niska cena (907)
v ca 423/08 (14)
mace (12)
interes publiczny a interes prywatny (1087)
"brak wskazania producenta" (12)
odwoŁanie na siwz (19710)
art. 180 ust. 2 (6192)
xii ga 86/09 (1)
cena poniżej 1 grosza (3090)
referencje podwykonawstwo (475)
0,00 zł (359)
system for award management (4)
oferta złożona po terminie (23390)
oprogramowanie równoważne (761)
kio 3/11 (295)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (445)
2407/13 (5)
"materiały eksploatacyjne" (347)
kio 2223/11 (17)
zamawiający uchyla się od zawarcia umowy (3837)
06 austria istotna zmiana (125)
proporcjonalność warunku (633)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (253)
udostępnienie polisy (413)
xii_ga_315_11 (37)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
niezwłocznie oznacza (1622)
kio 1883/14 (13)
zasada bezstronności (563)
"usługi społeczne" (23)
średnioroczne zatrudnienie (95)
2525/13 (15)
interwenient (235)
rażąco niska cena usługi ochrony (1353)
663/09 (21)
informacja krk (563)
referencje podwykonawcy (1072)
szwecja (89)
ix ca 541/09 (2)
"art. 26 ust. 2f" (29)
kio/uzp/843/09 (6)
1883/09 (9)
art. 131a (44)
"uwzględnia opozycję" (142)
krus (129)
umowa ramowa cena (489)
referencje nie potwierdzają (2595)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4717)
nowy zarzut (9116)
brak dokumentacji projektowej (3238)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
ceidg (116)
przedłużenie wadium w pieniądzu (176)
"kryteria podmiotowe" (151)
minimalny poziom zdolności (1031)
x ga 158/0 (5)
uzupełnienie kryteria (4504)
kio/kd 43/15 (6)
kryterium aspekt społeczny (758)
know how (525)
"oferta niezgodna z ustawą" (158)
zus spółka cywilna (233)
dyscyplina finansów publicznych (1869)
wadium wpłacone w kasie (36)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1700)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (692)
kio 1949/11 (15)
kio 2072/12 (2)
art. 61 kc (1023)
ograniczenie zasady swobody umów (1569)
użycie nazw własnych (2631)
brak stron (18281)
xxiii ga 666/11 (3)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (583)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
iii czp 66/95 (48)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (192)
kio/uzp 886/08 (19)
dysponowanie potencjałem (3833)
mainframe (53)
34/15 (22)
2411/12 (7)
sumowanie robót budowlanych (452)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1328)
244/13 (8)
pełnomocnictwo do wniesienia przystąpienia (3133)
kio 311/15 (6)
v ga 1/12 (322)
955/13 (3)
wykonawca nie podał ceny brutto (4255)
pfizer (12)
6a pzp (607)
x_ga_213_11 (20)
kio/ku 47/11 (10)
wadium gotówka (78)
rażąco niska cena brak dowodów (2026)
nieprawidłowe referencje (2879)
kio/uzp 277/09 (9)
kryterium doświadczenie personelu (894)
964/12 (4)
uniewaznienie postepowania (16770)
materiały producenta (3534)
art. 5 ust. 1b (1467)
kio_126_11 (9)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (501)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
art. 9 ust. 2 (22392)
x ga 69/09 (4)
197/12 (8)
kio 41/14 (14)
"art 87 ust 1" (4317)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1495)
"art. 46 ust. 3" (224)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (499)
zarzut przedwczesny (1612)
kio/uzp 2627/10 (6)
kio_uzp_867_09 (10)
nowy wykaz dostaw (1439)
iv ga 10/08 (28)
379/14 (4)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (500)
ga 92/11 (20)
2315/13 (3)
"zatrzymanie wadium" (792)
"180 ust. 2" (1709)
gwarancja kryterium oceny ofert (2640)
vii ga 136/09 za (9)
kio 1473/10 (1)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
krk wystawione po dniu składania ofert (340)
uzp/zo/0-184/07 (3)
482/12 (27)
data uzupełnionego zobowiązania (1728)
kio_411_11 (6)
"urząd dozoru technicznego" (72)
zakres dokumentacji projektowej (3513)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1778)
cena 0 zł (6197)
1944/11 (14)
xii ga 108/15 (8)
termin płatności składki po upływie terminu składania (414)
rblog (15)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (8770)
pełnomocnictwo notarialnie (325)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (3)
x ga 268/07 (2)
"art. 146" (1819)
1804/12 (11)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (807)
kio_1193_13 (7)
nieodrzucenie oferty (20376)
2398/13 (10)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (3150)
track tec (31)
organ zarządzający (1811)
65/15 (10)
rażąco niska cena dostawy (1138)
uzupełnienie jednorazowe (542)
c_465_11 (66)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (25740)
impel rażąco niska cena (153)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3560)
istotna zmiana oferty (12543)
błąd w kryterium oceny ofert (3593)
nieregenerowane (46)
68/11 (14)
nieistotna zmiana umowy (10248)
oferta wstepna (2181)
referencje leasing (80)
findom (11)
wyciąg bankowy (303)
rozbieżność cena słownie (2072)
"art. 58 kc" (114)
dodatkowe dokumenty (12187)
311/15 (6)
brak w ofercie kosztorysu (2897)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (6155)
załączniki do protokołu (5956)
kio 2184/13 (11)
promesa (144)
304/00 (218)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9677)
zawieszona działalność (322)
i ca 337/08 (4)
"wskaźnik płynności finansowej" (38)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1382)
podmiot trzeci nie wskazany w ofercie jako podwykonawca (1588)
kio_2317_10 (8)
"przystępujący po stronie odwołującego" (129)
c-324/14 (23)
ciężar dowodu spoczywa na odwołującym (2532)
podkryterium (319)
konsorcjum koncesja (262)
certyfikat prince2 (86)
niewłaściwy tryb postępowania (11466)
"należyte wykonanie umowy" (1509)
87 ust 2 (8619)
kio 2821/14 (7)
wadium na niepełny okres (1077)
1141/15 (3)
kampania promocyjna (57)
inny termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu i siwz (9875)
związania ofertą (14044)
kio 1977/14 (3)
art 29 (31224)
przedłużenie gwarancji wadialnej (359)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (1038)
kio 776/12 (21)
wartość zamówienia brutto (5982)
wspólnota mieszkaniowa (133)
wadium na jednego członka konsorcjum (637)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (834)
wadium konsorcjum (1217)
386/13 (8)
dwukrotne uzupełnienie (886)
x ga 213/09 (2)
energia cieplna (229)
rażąco wygórowana kara umowna (172)
kio/uzp 38/09 (27)
xii ga 448/08 (2)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1986)
"zwrot wadium" (277)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (1046)
zmiana wartości umowy (8737)
zmiana formularza ofertowego (3602)
kio 1592/13 (3)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3909)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
"cena słownie" (12)
xix gz 455/10 (1)
kio/uzp 565/08 (8)
nieporównywalność ofert opis przedmiotu zamówienia (219)
kio 69/12 (19)
1372/11 (2)
art. 36b ust. 1 (107)
72/10 (23)
wniosek o zabezpieczenie postępowania (3861)
"jednokrotnie" (1231)
kio_2774_13 (6)
oświadczenie art 24 konsorcjum (5038)
powtórzenie otwarcia ofert (3164)
ostatnie 3 lata obrotowe (577)
c-328/92 (17)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (91)
"przystępujący nie ma interesu" (41)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (43)
806/15 (7)
cena 0,00 (286)
wada postępowania (2452)
solaris (97)
zamówienia sektorowe (1098)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
wydruk z ceidg (54)
kio/uzp 533/10 (2)
przewlekłość postępowania (116)
poprawienie ceny ryczałtowej (877)
tamex (65)
telekomunikacyjne (1018)
żądanie iso (640)
usługi turystyczne (190)
art. 85 ust. 4 (3193)
"wykazanie równoważności" (170)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (1025)
brak ceny w formularzu ofertowym (3591)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3456)
roboty budowlane (9897)
krk komplementariusza (39)
c 454/06 (71)
x ga 523/10 (2)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (715)
omyłka (4293)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (4156)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
ogłoszenie wstępne (1843)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3530)
1500/09 (9)
starpol (23)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3845)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
żądanie unieważnienia postępowania (12053)
ulotki (475)
zmiana terminu dostawy (7447)
protokół odbioru końcowego (1184)
2249/16 (5)
kosztorysy (3450)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3615)
kryteria oceny ofert (9812)
gsm (161)
sprzĘt medyczny (1279)
polkomtel (127)
ii ca 207/11 (6)
gdańsk (1245)
nieprawidłowe zaokrąglenie (330)
vat 0 % (2102)
x ga 83/06/p4 (3)
brak w ofercie (19618)
interes prawny (13123)
"kio 304/13" (6)
33/07 (41)
ix ga 199/11 (1)
kio_956_12 (8)
police national computer (4)
sąd okręgowy w poznaniu (3976)
kryterium rabat (350)
dyskryminacja bezpośrednia (447)
kio 294/11 (3)
omyłki pisarskie (1816)
kio/kd 119/13 (12)
trakcja (173)
iii czp 73/05 (35)
unieważnienie czynności wyboru (13750)
kio 150/12 (21)
1891/14 (4)
"oświadczenie producenta komputera" (17)
xxiii ga 416/11 (47)
zatarcie skazania (58)
wadium w częściach konsorcjum (639)
uzupełnienie krs (1150)
art 136 (790)
kio_1220_12 (3)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16338)
bład w obliczeniu ceny (2618)
ii ca 39/09 (4)
kio_706_12 (4)
dowody rażąco niska cena (2195)
xix ga 186/07 (3)
infrastruktura krytyczna (168)
formalizm (674)
dokumenty dodatkowe (12187)
c-601/13 (8)
art. 6 ust. 2 (26909)
2018/12 (5)
czynność otwarcia ofert (6059)
zastrzeżenie wykazu usług (3123)
kio/uzp 1636/09 (3)
kio 2354/14 (3)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (363)
2217/13 (6)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1403)
pozwolenie radiowe (155)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
zwrot oferty bez otwierania (272)
kio 48/14 (15)
brak podpisu na referencjach (750)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 1975r. (134)
ii ca 218/06 (2)
równoważnośc (1175)
prokurent krk (61)
mikronika (32)
zatrudnienie na umowę o pracę (1939)
wolna ręka (1872)
93 ust. 1 pkt 5 (6207)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (389)
charakter próbki (629)
kio_1774_13 (3)
"poprawienie omyłek" (1533)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (77)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
wykonawca (29138)
odtajnienie wykazu dostaw (260)
"program funkcjonalno użytkowy" (820)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (579)
54/12 (31)
esaprojekt (74)
bilans (953)
113/16 (3)
"24 ust. 1 pkt 19" (2)
zamawiający jako gospodarz postępowania (219)
łączenie zamówień (3789)
i1 ca 143/11 (1)
formy porozumiewania się (275)
uzp_zo_0_533_06 (14)
sodexo (36)
wizja lokalna obowiązek (427)
viii ca 76/15 (9)
towarzystwo budownictwa społecznego (157)
upływ terminu związania ofertą unieważnienie postępowania (4467)
przekaz pocztowy (70)
oferta sensu largo (149)
referencje bez podpisu (658)
poprawienie omyłek (3062)
czech (198)
kio 1202/12 (4)
ge medical (235)
forma uzupełniania dokumentów (2380)
kio 1315/12 (3)
art 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1347)
"zaświadczenie z zus" (178)
xii ga 2/09 (8)
2103/11 (3)
kwota vat (3997)
ix ga 228/09 (2)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3546)
językiem polskim (2744)
1259/12 (13)
opis sposobu obliczenia ceny (3432)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1989)
zawieszenie terminu związania ofertą (632)
dwie opinie bankowe (418)
kio_1189_13 (5)
kio 1123/10 (16)
"zamawiający jest związany treścią siwz" (4)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (130)
kio 678/12 (5)
art.91 ust.3 (5016)
"ograniczenie konkurencji" (1358)
567/10 (3)
art. 87 ust. 2 (8618)
iii czp 52/11 (139)
x ga 140/08/za (1)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (672)
1787/11 (7)
1066/12 (6)
irb (3)
serwis w polsce (359)
kio uzp 44/09 (17)
xxiii_ga_924_14 (21)
1710/12 (7)
1049 (74)
zakup paliwa (421)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (591)
ix gc 155/08 (3)
v_ca_2015_12 (7)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (267)
błędna stawka podatku vat (1185)
vii cz 536/10 (2)
korektor w ofercie (19)
kio 1349/12 (10)
referencja nie musi potwierdzać (1958)
xix ga 72/08 (2)
67 ust. 1 pkt 7 (3380)
art 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
iv ca 175/14 (6)
próbka uzupełnienie (574)
nieaktualne zaświadczenie z zus (317)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1275)
dwie próbki (736)
kio_2213_12 (4)
kio_uzp_99_08 (30)
upadłość konsorcjum (285)
"pkp plk" (147)
"wznowienie zamówienia" (11)
dokumenty stany zjednoczone (177)
"wolnej ręki" (1844)
wyjaśnienie siwz (12888)
2238/11 (7)
estetyka (139)
kyocera (29)
zamówienia mieszane (336)
kio/uzp 871/09 (3)
wzór formularza (3754)
"usługi pocztowe" (433)
projekt własny (5739)
art. 24 ust. 5 pkt 2 (17015)
usługi leśne (504)
xii ga 424/11 (5)
"krótki termin składania ofert" (58)
kio 260/09 (2)
cykl życia produktu (66)
art.24aa (69)
art 97 (2608)
powierzy podwykonawcom (1387)
1502/14 (6)
xxiii ga 1894/15 (3)
za zgodność z oryginałem (3557)
"zamawiający unieważnił czynność wyboru" (112)
instalacje solarne (113)
29 ust. 3 (29478)
dokumenty po terminie składania ofert (10734)
"art. 49 ust.3" (25)
kio 2809/15 (9)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (57)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (671)
ix ga 39/12 (16)
art. 82 ust. 1 (3384)
w wykazie wskazał za dużo osób (1614)
działalność regulowana (2660)
viii ca 442/05 (1)
nieobecność członka komisji (142)
czeski rejestr karny (6)
art.26ust.2b (1649)
162/12 (13)
ii ca 792/07 (1)
810/11 (19)
iii ca 418/09 (12)
metodyka (473)
brak podpisu na oświadczeniu (2567)
świadczenia okresowe (1355)
rażąco niska cena jednego z elementów (1944)
1020/13 (3)
kio 1669/14 (5)
kio 1681/16 (2)
żądanie dokumentów zbędnych (9339)
definicja robót budowlanych (2624)
stadion narodowy (46)
iv ca 1299/09 (53)
44/11 (45)
192/17 (4)
kio_42_12 (17)
obsługa prawna (3856)
kio_2012_14 (9)
plan zamówień publicznych (2201)
nieobiektywne kryterium (3588)
wielokrotne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (498)
gwarancja w oryginale (1305)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (138)
1769/11 (2)
art. 26 ust. 2 (16695)
znak towarowy (972)
c-305/08 (30)
2722/12 (9)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (164)
vi ga 68/09 (5)
475/10 (30)
198f (350)
v ca 440/06 (7)
360/15 (9)
109/11 (9)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1518)
kio_2253_11 (4)
tłumaczenie sysmark (17)
239/08 (17)
do trzech miejsc po przecinku (315)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (16)
ii ca 918/06 (1)
kio 2030/13 (17)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
"89 ust. 1 pkt 6" (1278)
poprawienie ceny jednostkowej (1329)
art.87 ust.2 pkt 3 w zw. z art. 87 ust.1 (2267)
penados (7)
umowa o zamówienie publiczne (17053)
data wystawienia referencji (608)
certyfikat ubezpieczenia (511)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1865)
548/15 (9)
c-157/06 (3)
kio 1721/11 (13)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (760)
fałszywe informacje (362)
wykonawca uzupełnił dokumenty bez wezwania (3338)
kio/uzp 301/10 (5)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2577)
2479/11 (3)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (3006)
232/12 (15)
wartość realizowanego zamówienia (7292)
art 140 (1575)
manipulacja cenowa czyn nieuczciwej konkurencji (148)
kryteria wyboru oferty (8877)
art. 89 ust. 1 pkt. 7a (506)
doradztwo i konsultacje (356)
pełnomocnictwo konsorcjum (2304)
kio_1104_10 (8)
omyłka w kosztorysie (1233)
wyjaśnienia po wyborze oferty (13090)
wadium 46 ust. 4a (699)
art. 30 ust. 5 (15468)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (2115)
4pi (37)
kio 2816/10 (20)
legionowo (132)
naruszenie praw patentowych (143)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (30)
kio_2614_11 (3)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (187)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2436)
art.38 ust.1 (2626)
słowacja (59)
beryl (20)
satis (2)
0,00 złotych (329)
zmiana umowy kary umowne (952)
kio 2793/12 (3)
kio 2055/13 (7)
kio 594/14 (3)
x ga 395/06 (3)
kio_1943_11 (3)
fordewind (10)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (21)
"29 ust. 4" (62)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (92)
art. 32 ust. 1 (5791)
stosunek pracy (7612)
iii czp 52/2002 (4)
kio/uzp 1147/10 (9)
parafa zamiast podpisu (50)
zmiana treści umowy (10936)
do dwóch miejsc po przecinku (452)
know (531)
xii ga 433/08 (23)
kio 2332/12 (5)
t-9/06 (204)
iv ca 1050/15 (4)
v ca 1468/10 (3)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (28)
naruszenie uczciwej konkurencji (13448)
dokonuje czynności zaniechanej (8467)
uchylił się od podpisania umowy (2295)
kio_uzp_43_08 (8)
kio/ku 53/10 (2)
"art. 26 ust.2b" (1649)
84/08 (15)
kio/1756/10 (16)
obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium (400)
art 22 (19392)
niepotrzebne skreślić (3192)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (546)
art. 15 (23755)
uzupełnienie dokumentów mailem (576)
system pobierania krwi + zamknięty (43)
x ga 25/09 (27)
kio/uzp-606/11 (11)
"spółka komandytowa" (579)
"91 ust 3a" (81)
kio 223/08 (33)
informatyzacja (205)
874/11 (5)
tubisz rażąco niska cena (112)
brak pieczątki (424)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1623)
kio 536/11 (2)
subiektywne kryterium (1020)
994/14 (2)
647 (558)
185 ust. 5 (4581)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1261)
kio/uzp 48/09 (34)
jawność umów (738)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (24)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1613)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (191)
lex omega (49)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2046)
określenie przedmiotu zamówienia (21359)
doświadczenie spółki cywilnej (2009)
kio 100/12 (40)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (774)
jedna umowa jedna usługa (2200)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1655)
ii ca 460/05 (8)
nadmierny warunek (1695)
"przerzucanie kosztów" (65)
uprawnienia (9875)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1384)
sprzeczność postanowień siwz (4139)
zwrot wadium (1935)
koncentracji środków ochrony prawnej (316)
202/09 (19)
art. 101 (1679)
brak uzasadnienia faktycznego (13714)
krk zakres (569)
korekta finansowa (1394)
wyroby medyczne (842)
termin na złożenie wyjaśnień (15735)
termin rozpoczęcia wykonywania usługi (2078)
wykaz materiałów (4691)
związanie ofertą (13558)
tożsamość (1293)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (562)
kio_uzp_1117_09 (13)
grup (4748)
energa (206)
949/09 (12)
2626/10 (5)
vi ca 693/08 (1)
753/13 (4)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1166)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (501)
obsługa bankowa (831)
korea (48)
cena jednostkowa rażąco niska (1226)
wpis do rejestru (3046)
344/15 (4)
brak ogłoszenia (14108)
henry kruse (7)
definicja podwykonawcy (1059)
zwolnienie z kosztów (1272)
podobne (9577)
xii ga 456/08 (1)
kio 1942/12 (2)
2031/12 (14)
niedozwolona zmiana treści oferty (1642)
1610/10 (19)
kio 703/09 (22)
nadmierne kary umowne (329)
mógł użyć nazwy własnej (2565)
nadzór inwestorski (870)
nie otwarto likwidacji austria (26)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (51)
"zmiana podmiotowa" (59)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (871)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3505)
kio/uzp 878/09 (28)
opozycja (869)
1629/11 (5)
art. 26 ust. 4 pzp (11748)
c-21/03 (68)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (13214)
kio/kd 57/15 (3)
kio/kd 30/14 (16)
termin realizacji dostaw (3438)
1221/09 (9)
v ca 52/08 (2)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2631)
jedną ofertę (6875)
thales (89)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1469)
nadmierny formalizm (210)
2179/10 (7)
"oferty wariantowe" (406)
kio_2493_11 (7)
sufo (89)
projektuj i buduj (424)
kio 2694/14 (18)
xiii ga 379/12 (23)
x ga 296/08 (14)
częściowe umorzenie postępowania (663)
kio 1229/12 (20)
kio 680/15 (4)
"brak podpisu na ofercie" (8)
poświadczenie protokół odbioru (674)
240/10 (17)
"system informatyczny" (1545)
"22d ust. 2" (9)
rozbieżność między referencjami a wykazem (427)
"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (19)
"art. 30 ust. 5" (222)
wysokość posiadanych środków finansowych (4570)
brak pozycji kosztorys (2230)
x ga 379/06 (1)
ubezpieczenie konsorcjum (1314)
181 (1580)
jeden producent (4810)
96/11 (14)
kio/kd 102/13 (3)
art 93 ust 1 pkt 4 (6273)
prowspólnotowa (28)
epwd ksi (7)
"art. 2 pkt 8" (92)
"art. 143b" (29)
1804/09 (10)
kio_2308_10 (5)
i ca 93/11 (5)
1507/13 (5)
1402/11 (3)
umowa na roboty budowlane (7542)
i aca 1018/05 (42)
c-536/07 (9)
aukcja elektroniczna (529)
kryterium oceny ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (1163)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (3246)
gwarancja wadialna kopia (222)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (214)
xii ga 261/07 (2)
błąd w przedmiarze (1104)
projekt (10342)
art. 180 (6199)
art 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
"budynek użyteczności publicznej" (266)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (5128)
"art. 22 ust. 5" (189)
zielone zamówienia (2023)
notariusz (568)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1582)
458/09 (14)
oferta bez podpisu (2547)
jednostka notyfikowana (331)
184/11 (10)
xxiii ga 203/09 (4)
247/12 (33)
spółka zależna (4563)
kio/uzp 1443/08 (60)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4552)
2938/13 (3)
dyrektywa (3870)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8995)
1958/11 (11)
nieprecyzyjne zapisy siwz (3171)
wpis (27697)
"art 91 ust 3a" (79)
kio/uzp 758/10 (2)
kio 1078/12 (12)
zamówienie podstawowe (8445)
ix ga 502/16 (15)
kio 1689/11 (9)
polisa obejmuje kilka podmiotów (257)
udostępnienie zdolności finansowej (1274)
związany treścią siwz (10601)
xix ga 194/07 (18)
"średni roczny przychód" (52)
wydruk strony internetowej (1444)
kio/uzp 924/10 (6)
upadłość podwykonawcy (202)
nieprawidłowa punktacja (1362)
warunki udziału (20557)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (115)
tajemnica przedsiębiorstwa raporty z badań (285)
opis przedmiotu zamówienia (13118)
kio 765/13 (6)
społeczne (5183)
kio/uzp 1268/09 (3)
66/07 (14)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1771)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (273)
vii ga 29/05 (8)
pzu pomoc (52)
dynamiczny system zakupÓw (265)
art.90 (2808)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
prezentacja oprogramowania (418)
kio/uzp 780/10 (12)
autoryzowan (686)
przerwa w wadium (105)
wykluczenie po wyborze (12323)
nadmierny warunek udziału (1645)
rok obrotowy (785)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (263)
"doświadczenie podwykonawcy" (55)
wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (1351)
wadium w formie kopii (489)
sukcesja uniwersalna (43)
waloryzacja (259)
kielce (1021)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
v ca 1514/02 (18)
kio/uzp 1633/09 (13)
art. 62 (3185)
kio/kd 21/14 (6)
kio 1610/10 (18)
kio/45/11 (1)
rownoważny (3380)
"art. 34 ust. 1" (147)
"dwóch producentów" (130)
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (398)
uzp/zo/0-55/07 (5)
vi ga 164/11 (2)
zmiana korzystna (2808)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (710)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (4468)
404/14 (8)
wadium zaksięgowane (54)
x ga 227/09 (7)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (7516)
postać leku (214)
kio uzp 184/10 (12)
kio 1654/11 (6)
wymóg dyplomu (120)
art 5a (1135)
kio 1323/12 (9)
kio/uzp 663/09 (18)
xix ga 207/09 (11)
brak załącznika (12593)
"art. 29 ust. 3a" (23)
"tego samego rodzaju" (496)
84/12 (13)
2173/15 (3)
protokół odbioru końcowego z usterkami (207)
wykluczenie wykonawcy (14724)
"przyczyn technicznych" (472)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1240)
brak wskazania podstawy dysponowania (4509)
"zakres konkursu" (9)
kio 938/13 (5)
rażąco wysokie ceny (960)
kio 1027/12 (17)
kio/uzp 1490/09 (7)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (3058)
ii ca 417/06 (4)
kio_813_15 (14)
skrócenie terminu płatności (211)
kio 1661/11 (5)
brak ceny brutto (4745)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1100)
iv ca 1176/09 (14)
kio 964/12 (4)
1673/11 (13)
art. 198d (20)
"niewłaściwy tryb" (164)
autoryzowany (686)
technicznych o obiektywnym charakterze (3797)
powiązania rodzinne (52)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (96)
ii ca 207/08 (6)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (378)
kio/uzp 354/10 (3)
ii ca 431/07 (22)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (208)
1007/13 (34)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (326)
452/11 (50)
kio 841/11 (5)
kio 2600/11 (4)
podstawa do dysponowania (6733)
obiektywny charakter (4686)
2734/14 (22)
prokura łączna (95)
nie złożył formularza oferty (6973)
nierealny termin realizacji (3919)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1440)
tego samego producenta (5288)
v ca 360/08 (1)
xix ga 82/11 (2)
badania naukowe (811)
xii ga 285/09 (2)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (783)
jedna usługa kilka umów (1147)
2488/12 (2)
art 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
forma składanych dokumentów (6827)
wezwanie rażąco niska cena (2074)
tajemnica przedsiębiorstwa (2086)
"art. 29 ust. 4" (57)
formularz cenowy (2814)
ochrona praw wyłącznych (8025)
"iii czp 25/07" (15)
34/16 (18)
kio/uzp/45/10 (3)
wadium w formie poręczenia (222)
"93 ust. 1 pkt 7" (2172)
art. 151a (19)
brak podpisu pod ofertą (2623)
"art. 43 ust. 1" (170)
kio/uzp/16/09 (19)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (965)
2016 (3647)
kopia potwierdzenia wadium (565)
zamówienia uzupełniajace (4412)
493/13 (6)
gwarancja jakości (1695)
c-318/94 (41)
brak tłumaczenia gwarancji (894)
strona internetowa (5993)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (414)
urzędu skarbowego (1803)
wimax (11)
prince2 (119)
kio 1546/15 (2)
usługa kompleksowa (2271)
udostępnienie zasobów (2179)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
dyrektywa obronna (38)
274/83 (9)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (417)
właściwości wykonawcy (3124)
115 k.c. (265)
umowne prawo odstąpienia (1060)
1776/13 (5)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (8713)
2396/12 (29)
wasko (623)
"art. 84 ust. 2" (49)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
referencje podpis (773)
iii ca 112/06 (1)
podstawa wyceny (2799)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (41)
1287/12 (15)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (14966)
podwykonawca (3207)
zła stawka podatku vat (125)
kio/uzp 1070/09 (8)
art. 26 ust. 4 wątpliwości (9323)
aneks do umowy (1737)
kio 2462/12 (3)
szacowanie wartości usługi szkoleniowe (74)
kio 153/11 (4)
wolna ręka prawa wyłączne (1051)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (1087)
krk szwecja (11)
wycofanie+oferty (115)
kio/uzp 1120/08 (9)
1804/13 (9)
izabela kuciak (1122)
art. 167 ust. 1 (2019)
błędnie wyliczony vat (1083)
art. 86 (2431)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
cena słownie i liczbowo (352)
istotne elementy umowy (8798)
zmiana ryczałtu (461)
subiektywne (1497)
"sprzęt komputerowy" (912)
art. 24 ust. 8 (14614)
dwie oferty w jednej kopercie (237)
684/12 (9)
cezar (86)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1274)
kio 457/12 (23)
52/08 (9)
obowiązek wizji lokalnej (427)
wykluczenie wadium (2273)
wadium kopia (605)
prototyp (146)
1661/11 (7)
kio/uzp 217/10 (10)
zus dla spółki cywilnej (223)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2706)
41/11 (23)
"x ga 652/13" (41)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
logo producenta (147)
x ga 311/07 (6)
system operacyjny 29 ust. 2 (1986)
dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w niemczech (15)
89 ust. 1 pkt 8 (12069)
odwołanie na czynność wezwania (10875)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3495)
kio 271/12 (22)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
podać kwotę części zamówienia (9737)
v ca 1784/08 (4)
informacja o zamÓwieniach publicznych nie stanowi tajemnicy przedsiĘbiorstwa (1876)
kio 134/11 (5)
ii gsk 105/05 (18)
forma pisemnego zobowiązania (2574)
kio 354/10 (4)
dzielenie zamówienia na części (974)
badanie cen jednostkowych (2015)
x ga 569/11 (3)
24 ust. 2 pkt 2 (17642)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1923)
hl7 (38)
kio 1586/13 (2)
pełnomocnictwo forma pisemna (1305)
v_ca_3618_13 (9)
losowanie (19)
t-mobile (129)
"interwenient uboczny" (139)
1729/09 (3)
viii ga 98/09 (2)
c-31/87 (9)
x ga 176/10/za (1)
druk oferty (1929)
jaworzno (242)
prokura samoistna (50)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1781)
definicja ceny (3352)
xxiii ga 1041/15 (15)
"sposób obliczenia ceny " (1724)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (7130)
"zasada uczciwej konkurencji" (7931)
cena jednostkowa zero (2492)
oferta równoważna (3252)
iii czp 103/10 (25)
"umowa o pracę" (827)
obowiązkowa wizja lokalna (93)
ochrona bezpieczeństwa publicznego (2269)
xii ga 222/07 (2)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (380)
oryginalne tonery (57)
v ca 1109/08 (34)
"art. 36 b" (84)
praw autorskich (1253)
173/09 (16)
1313/15 (24)
kio_1553_10 (6)
c-513/99 (29)
kio 1502/14 (6)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (536)
oferta wstępna 26 (1621)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (10742)
informacja o wynikach postępowania (17275)
art. 36b ust. 2 (107)
xix ga 385/14 (5)
iii ca 472/09 (2)
klauzule waloryzacyjne (78)
usługi niepriorytetowe (534)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (320)
brak poświadczenia (2812)
"kary umowne" (973)
testy (1420)
1797/11 (10)
"projektuj i buduj" (91)
zaświadczenie o niekaralności austria (27)
koncentracja środków ochrony (316)
kio_99_12 (5)
kio_1498_10 (4)
iii ca 214/05 (1)
kio 234/17 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
sygn. akt iv ca 508/05 (5)
faktura wykonanie usługi (2303)
"brak podpisu na formularzu ofertowym" (5)
aktualność krs (79)
pierwotna niemożność świadczenia (577)
art. 85 ust. 5 (3237)
brak podziału zamówienia na części (2346)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (348)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2575)
zamawiający jako gospodarz (219)
grupowe ubezpieczenie (67)
kio 237/13 (8)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (375)
kio_2653_11 (4)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
doświadczenie osoby (6931)
infomex (37)
wysokie kary umowne (395)
zagraniczne uprawnienia budowlane (541)
1883/14 (13)
abm solid (62)
cena jest rażąco niska (2836)
gratis (9)
kio 1934/12 (30)
zezwolenie na zbieranie odpadów (268)
poprawienie stawki vat (886)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (257)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3331)
2678/10 (4)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (2007)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1181)
awaria (1017)
kio 2438/12 (7)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (84)
brak strony formularza cenowego (2340)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1673)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (107)
87 (8647)
xix ga 169/11 (3)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2420)
kio 2398/13 (10)
marża (607)
"iii czp 52/11" (138)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (871)
vii ga 147/08 za (12)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2572)
kio_2695_12 (6)
konsorcjum iso (303)
1645/11 (9)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (2041)
ugoda (114)
cena oferty w euro (2097)
udostępnianie uprawnień (1701)
144 ust 1 (1269)
konkurs dwuetapowy (33)
art 5 ust 1a (4491)
"90 ust. 1" (2280)
nieprecyzyjne warunki (5066)
lekkomyślność (84)
kio 846/10 (4)
toner (127)
1041/15 (17)
1338/13 (8)
2427/11 (5)
art.26 ust.3 (8713)
zwrot oferty (16904)
uprawnień (9875)
rachunek kosztów cyklu życia (25)
kio_483_11 (4)
serwis w odległości (152)
wpis na listę inżynierów (227)
v ca 3201/13 (5)
237/13 (9)
informacja z banku wydruk (250)
"24 ust. 1 pkt 1a" (92)
brak pozycji kosztorysu (2230)
opłata transakcyjna (24)
oprogramowanie (2907)
licytacja elektroniczna (183)
i ca 88/07 (3)
kio 1735/11 (14)
91 ust. 3 (8187)
kio 2276/12 (5)
"podpis elektroniczny" (1009)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3925)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2921)
art 87 ust 2 pkt 3 (8419)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5708)
zatrzymał wadium (865)
93 ust. 1 pkt 6 (6041)
zestawienie materiałów (3018)
kio/uzp 231/08 (24)
sumowanie zamówień (836)
toshiba (80)
"uzupełnienie harmonogramu" (27)
kio 479/12 (3)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
wykaz wykonanych usług (6056)
xxiii ga 584/13 (4)
"art. 8" (2326)
ii ca 616/05 (3)
podanie nazwy podwykonawcy (970)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (4121)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (115)
kio 2173/10 (6)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (893)
aktualna informacja z krk (412)
kio 216/09 (24)
32 pzp (4319)
art. 62 ust 1 pkt 1 (3088)
komplementariusz krk (39)
"wizja lokalna" (450)
v ga 53/05 (1)
domniemanie ceny rażąco niskiej (744)
1835/10 (9)
846/10 (4)
art. 90 (9168)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8910)
dodana dodatkowa pozycja w formularzu cenowym (551)
omyłka nie musi być oczywista (2137)
bilety lotnicze (81)
"art. 181 ust. 1" (331)
viii ga 137/12 (17)
kio 2939/12 (7)
weksel (45)
kio_63_11 (8)
540/13 (6)
xii ga 317/07 (5)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
zus us spółka cywilna (51)
x ga 241/10/za (1)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (907)
tbd (28)
oferta niezgodna z siwz (18716)
ii ca 104/06 (11)
składanie nieprawdziwych informacji (2461)
"dokumenty przedmiotowe" (551)
"art 4 pkt 8" (218)
"norma emisji spalin" (58)
vii ga 36/08 (7)
nadużycie prawa (810)
art. 40 ust. 3 (6799)
kio/uzp 391/09 (5)
windows równoważność (99)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4994)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (2310)
"disclosure scotland" (16)
kio 883/11 (9)
"opis przedmiotu" (8484)
kio 162/12 (9)
"cena nierealna" (483)
art. 15 ust. 2 (23615)
131/13 (23)
kio 292/13 (9)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
x ga 341/07 (4)
"warunek doświadczenia" (728)
iv ca 508/05 (5)
formularz oferty (7083)
kio 1859/11 (5)
iii_czp_53_11 (87)
kio 1434/12 (5)
meble biurowe (153)
stwiorb (188)
przekształcenie (428)
93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
i ca 230/10 (15)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (349)
"art. 22 ust. 1a" (109)
"rażąco niska" (2806)
wydruk z konta (133)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (628)
gdańsku (2475)
kio_uzp_678_08 (4)
bezpieczeństwo państwa (1075)
ecris (2)
zwrot próbek (521)
farmacol (16)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1210)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (267)
kio/uzp 1040/09 (2)
kio 258/15 (2)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (179)
oświadczenie o braku podstaw (15336)
"pkp energetyka" (79)
kio_1434_12 (4)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2697)
kio 425/12 (12)
24 ust. 1 pkt 1 (17693)
naruszenie art. 87 (8192)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (326)
kio 1645/11 (9)
ponowne uzupełnienie (6001)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3588)
"brak ceny" (52)
know-how (519)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (94)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (390)
286/13 (20)
pisemnie (8451)
sąd okręgowy w warszawie (26336)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (753)
wyjaśnienie oferty (15511)
oświadczenie własne wykonawcy zamiast referencji (583)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (7793)
528/08 (7)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (49)
rażąco niska cena + lakoniczne (460)
kio 3021/13 (5)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (4025)
poprawa innej omyłki (1162)
§ 3 ust. 4 (27939)
nieczytelne odwołanie (1434)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (106)
kio_86_11 (3)
"art. 5b" (12)
informacja o karach umownych w referencji (190)
alplast (40)
29 ust. 4 (27259)
termin złożenia odwołania (25906)
nie dołączył kosztorysu (1315)
ix ca 724/08 (1)
odrzucenie i wykluczenie (12422)
konsorcjum a koncesja (262)
art 24 (18272)
"art. 66" (966)
"wskazanie podwykonawcy" (85)
kio 869/10 (19)
sytuacja ekonomiczna (4230)
dokument aktualny (6453)
wartość szacunkowa zamówienia rażąco niska cena (1585)
iv ca 223/08 (13)
626/12 (4)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
1936/13 (10)
minimalnego wynagrodzenia (3657)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (124)
forma referencji (2183)
nie wykonał wyroku kio (12723)
kio 1809/15 (6)
miejsce zamieszkania (949)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (633)
oficjalnego kanału dystrybucji (38)
1461/16 (4)
"24 ust. 2a" (54)
kognicji (674)
rażąco niska cena 1 grosz (2561)
opłata za pełnomocnictwo (284)
art. 26 ust 2f (163)
toya (22)
wprowadzenie podwykonawcy (1673)
art. 26 ust. 3 (16382)
v ca 1500/08 (2)
134/09 (21)
855/08 (5)
nieprawidłowo obliczony vat (1950)
literalnej (3497)
"prezentacja oprogramowania" (21)
art 7 ust 1 (31700)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (1096)
politechnika rzeszowska (35)
kio 2911/12 (6)
karta katalogowa (888)
kognicja izby (571)
ceidg spółka cywilna (44)
109/12 (24)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (659)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (492)
"wartość zamówienia podstawowego" (237)
odmówił podpisania umowy (1529)
oferta niezgodna z treścią siwz (17715)
ii ca 37/06 (5)
kio/ku 50/09 (2)
indywidualna ocena oferty (3411)
"sukcesja uniwersalna" (37)
2184 (30)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (11)
ii ca 397/13 (5)
deklaracja zgodności we (1447)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2402)
doświadczenie zawodowe (3246)
odpadów komunalnych (1171)
kio/kd 46/10 (22)
1184/12 (3)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (13207)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1242)
"zmiana składu" (78)
lub równoważny (3218)
"art. 36a ust. 3" (14)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (824)
błedna stawka vat (1353)
poprawienie omyłki (3062)
niewykonanie wyroku (18336)
ryczałtowe (2429)
wyjaśnienia wykonawcy (15801)
1366/14 (9)
należyta staranność szacowanie wartości zamówienia (693)
poświadczanie za zgodność (794)
kryterium oceny ofert termin realizacji (7441)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (287)
swift (24)
iv ca 33/09 (4)
27 ust. 5 (12268)
art. 12a ust. 2 (681)
85 ust.4 (1835)
ćwik (104)
utracił status wykonawcy (378)
koncesje (778)
kio 900/14 (9)
ministerstwo finansów (1134)
zabezpieczenie (5398)
kio 1418/12 (18)
adekwatność warunku (412)
definicja modernizacji (737)
jedyne kryterium cena (6875)
niepriorytetowe (677)
art. 16 pzp (11934)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (333)
usługi prania (206)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (98)
krk wydruk (81)
krk dla komplementariusza (38)
"art. 26 ust. 4" (2486)
kio_429_12 (8)
c-470/99 (72)
kio/uzp 107/09 (18)
art. 32 ust. 2 (5788)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (152)
kio 1122/10 (21)
"art. 12a ust. 2" (108)
ciężar udowodnienia (2895)
ogólnikowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (704)
kio/uzp 400/07 (2)
kio_455_12 (3)
rażąco niska cena tonery (18)
uzasadnienie wykluczenia (13003)
złożenie nieprawdziwych informacji wina (148)
enea operator (68)
"art. 143c ust. 7" (3)
zdolność kredytowa warunkowa (69)
961/13 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (24)
krk (591)
unieważnienie z winy zamawiającego (801)
zamówienie dodatkowe do zamówienia uzupełniającego (3422)
1117/11 (4)
dokumenty na dzień składania ofert (11438)
art. 22 ust.4 (10168)
xxiii ga 1293/14 (24)
"powtórzenie czynności" (9465)
nie otwarto wszystkich ofert (4736)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (299)
kara umowna (1142)
usg (98)
1556/15 (5)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (98)
sukcesja referencje (30)
rażąco niska cena usługi sprzątania (237)
brak ceny w formularzu cenowym (2277)
"art. 17 ust. 3" (100)
czynność techniczna (12233)
centralny zamawiający (2447)
i cz 103/07 (1)
185 ust. 6 (4136)
38 ust. 4a (756)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (72)
środki finansowe (6793)
ministerstwo sprawiedliwości (783)
wykonawca jako profesjonalista (916)
kio 1179/11 (3)
c-237/99 (19)
warunki udziału w postępowaniu (20532)
połowa terminu składania ofert (531)
kio 1785/14 (21)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (12795)
ustawa o cenach (13121)
i csk 448/12 (16)
kio 1020/13 (3)
kio 80/16 (3)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (41)
jawność postępowania (1653)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (636)
spółka cywilna urząd skarbowy (474)
spóźnione zarzuty (1872)
"dostęp do informacji publicznej" (308)
"w celu wykonywania" (202)
krk komplementariusz (39)
art. 8 ust. 3 (23198)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1609)
"oświadczenie wiedzy" (517)
łączenie usług (2832)
niekompletny formularz cenowy (614)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (213)
v ca 29/03 (29)
1237/11 (25)
"wyroki kio" (12785)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1717)
katalogowych (1329)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (2125)
art. 90 ust 3 (8311)
brak parafowanej umowy (290)
cena minimalna (3797)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (11474)
kara umowna rażąco wygórowana (184)
1267/16 (2)
"87 ust.2 pkt 3" (2595)
program lekowy (19)
informacje nieprawdziwe (3602)
"złożenie oferty po terminie" (24)
586/11 (16)
naruszenie art. 91 (7987)
oferta po terminie (24799)
kio/uzp 1874/10 (11)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3444)
kio 1330/14 (8)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (20)
c-337/06 (20)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (514)
warunki przedmiotowe (17582)
kio_2793_10 (30)
umowa zawarta pod warunkiem (8253)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (13)
x ga 48/09 (10)
kio_1213_12 (2)
proporcjonalny warunek (1520)
kio/uzp 352/09 (12)
iii ca 416/05 (2)
nieproporcjonalny (1871)
"uwzględnia skargę" (602)
kio 72/13 (15)
szpital wolski (35)
uzupełnił dokumenty po terminie (4627)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (581)
"odwrócony vat" (12)
kio_661_12 (6)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
telekomunikacja polska (488)
"art. 104" (582)
zamówienia uzupełniające wartość (3515)
89 ust 1 pkt 2 (15065)
850/08 (2)
"zwraca odwołanie" (25)
cezary machnio (21)
kio 132/11 (12)
ekonomika postępowania (312)
nie dopuścił ofert równoważnych (2551)
jedyny wykonawca (18234)
termin wniesienia wadium (2650)
z referencji nie wynika (3869)
inne omyłki (3909)
art. 181 (1580)
gwarancja dożywotnia (13)
brak ceny w formularzu (4779)
"informacje ze stron internetowych" (52)
"wadium po terminie" (15)
kio/kd 58/10 (11)
termin wszczęcia postępowania (14948)
nieczytelny podpis na ofercie (495)
ocena ofert po aukcji (615)
polisa oc pkd (66)
kio_2398_11 (6)
"kio 1797/11" (7)
719/15 (6)
526/10 (5)
x ga 309/08 (2)
faktura (3606)
"windows" (417)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4897)
poprawiona stawka vat (886)
art 25 ust 1 pkt 2 (14938)
kapsch (58)
"dowód opłacenia polisy" (63)
istotne zmiany umowy (10248)
117/12 (81)
termin uzupełnienia dokumentów (8881)
itprojekt (34)
zmiana ogłoszenia (11586)
v ca 1314/08 (1)
kio 2708/14 (6)
493/14 (4)
internat użytecznosci publicznej (6)
"art. 101 ust. 3" (12)
formularz cenowy bez podpisu (429)
inżynier rezydent (134)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (7687)
pit osoba fizyczna (34)
zaświadczenie us (154)
wyłączenie stosowania ustawy (3867)
"na dzień składania ofert" (1666)
"art. 29" (4269)
zamówienie odrębne (7934)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2853)
kio 2452/11 (5)
26 ust. 1 (16700)
zamienniki (189)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (8166)
istota konsorcjum (3018)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1120)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1256)
kio_953_13 (25)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (86)
kio 907/14 (3)
poufne (469)
oświadczenie o wizji lokalnej (422)
domniemanie rażąco niskiej ceny (744)
obroty na rachunku bieżącym (297)
wadliwe wadium (902)
status podwykonawcy (539)
1670/09 (11)
rozliczenie uzupełniajace (866)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5592)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (119)
"art. 145 ust. 1" (141)
zamówienia uzupełniające (4412)
gwarancja nierealna (1440)
kio/kd 80/12 (9)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
roboty w czynnym obiekcie (328)
448/12 (20)
"tylko ceny brutto" (5)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (254)
"kio/uzp 163/09" (10)
brak wyceny elementu oferty (2572)
"kluczowe części zamówienia" (84)
22 ust 4 (18108)
wspólnik spółki jawnej grupa kapitałowa (65)
ten sam rodzaj zamówienia (16788)
art.87 (6156)
2142/12 (17)
kio 467/12 (9)
udostępnienie zdolności finansowych (1274)
sumowanie wartości usług (613)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (166)
przedmiot konkursu (1809)
csk 456/09 (24)
kio 1687/10 (5)
zakaz udziału podwykonawców (817)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (111)
elte (17)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (2011)
630/09 (2)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2631)
art 24b (115)
629/12 (7)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (609)
"lub równoważny" (1148)
"brak zarzutu" (92)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7867)
zachowanie formy pisemnej (2867)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (804)
v ca 484/08 (1)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2589)
kio 2721/12 (3)
zatrudnienie (2712)
zmiana umowy przed zawarciem (9672)
" oferta wariantowa" (406)
torell (9)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (5612)
kawa (653)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (62)
trybunał (2045)
iv ca 1148/08 (1)
kio 95/16 (5)
próbek (1025)
kio 476/12 (4)
"brak pozycji" (104)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
"odległość kuchni " (3)
"zmiana treści oferty" (1693)
kio 1886/11 (4)
20/10 (510)
"kio 24/14" (8)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
brak za zgodność z oryginałem (3257)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3313)
zasada obiektywizmu (645)
rabat (509)
referencje z karami (253)
przynależność do izby samorządu zawodowego (162)
jednokrotne (1231)
"art. 151" (621)
2814/11 (11)
art. 198f ust. 2 (347)
2352/10 (6)
morska budowla hydrotechniczna (13)
kryterium odległości paliw (111)
równość stron kary umowne (243)
jednostronna zmiana umowy (1129)
sumowanie wartości polis (103)
kio 1877/14 (6)
lokata (75)
korekty (2147)
kio 2019/10 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (827)
ix ga 128/13 (6)
zaniżenie wartości zamówienia (1623)
1456/12 (3)
i ca 601/05 (3)
kio 1674/16 (51)
pozwolenie na budowę (2283)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (10063)
x ga 268/08 (1)
forma uzupełnienia oferty (4593)
"93 ust. 4" (76)
x ga 20/10/za (1)
powszechna dostępność (702)
korupcja (66)
v ca 1738/04 (6)
kio_2422_15 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (768)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2594)
wpis do rejestru działalności regulowanej (643)
zaświadczenie o niekaralności usa (44)
"art. 22d ust. 2" (8)
zamówienie sektorowe (1098)
xii ga 393/10 (1)
kio 2081/12 (8)
częściowe odrzucenie odwołania (3142)
"aktualnych na dzień złożenia" (87)
2017 (946)
art.22 ust. 5 (6586)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
xii ga 412/11 (2)
dostawa ciepła (300)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (606)
defibrylator (63)
1022/14 (4)
sanepid (36)
(kio 1408/10 (19)
377/08 (2)
kio/uzp 267/10 (8)
91/12 (55)
kio 1075/14 (6)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (4240)
dialog konkurencyjny (603)
"wyłączenie jawności rozprawy" (66)
ii ckn 440/00 (7)
"pojęcie zarzutu" (4)
"oferty dodatkowe" (542)
szacowanie zamówienia (1515)
v ga 124/09 (1)
kio/kd 44/11 (26)
leśnictwo (188)
wygórowany warunek doświadczenia wdrożenia (132)
domniemywać (1285)
usługi powszechnie dostępne (2160)
96 ust. 1 pkt 11 (2721)
art. 89 ust. 1 pkt 7a (506)
brak kosztorysu (2992)
"kosztorysowe" (1770)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
zmiana terminu realizacji przed podpisaniem umowy (4462)
"data pełnomocnictwa" (18)
"rażąco niska cena wyjaśnienia" (14)
x ga 78/09 (2)
art.151a (12)
kompatybilny (543)
"znaki towarowe" (902)
kio/uzp 707/08 (18)
"odwołanie jest przedwczesne" (27)
"zasady traktatowe" (45)
cofnięcie skargi (5345)
inna omyłka pozbawione sensu (303)
"179 ust. 2" (39)
2216 (32)
niedoszacowanie (171)
kio_4_12 (4)
krs (2422)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (4040)
kio 863/15 (11)
kio_245_14 (6)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1912)
art. 87 (8643)
125/09 (13)
gwarancja bankowa (1248)
dzierżawa (956)
doświadczenie pracownika (3215)
prawo autorskie (1253)
"zamówienie dodatkowe" (813)
kio 618/11 (2)
jednokrotne uzupełnienie (801)
kio 816/12 (3)
28.09.2011 rażąco (8)
referencje kara umowna (171)
brak podania nazwy podwykonawcy (995)
uzupełnienie formularza ofertowego (2367)
powtórzenie prezentacji (577)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (51)
nakazanie utajnienia (808)
xii_ga_206_08 (28)
2157/16 (2)
oferta treść oferty (21815)
41/12 (37)
kio_uzp_1463_08 (17)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (191)
kio_2754_11 (12)
"art. 4 pkt 5" (37)
jednorazowe wezwanie (682)
1268/09 (3)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
art. 24 ust. 1 pkt 19 (12074)
czynności zastrzeżone dla kierownika (753)
kio 623/12 (6)
kio 2932/13 (10)
kio_715_14 (23)
mieszane (343)
protokół dostawy (4267)
427/09 (10)
"co jest przedmiotem oferty" (39)
zasada języka polskiego (2332)
czyścioch (33)
cena dumpingowa (245)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2742)
v ga 127/11 (1)
kio_uzp_133_10 (6)
bgk (30)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (2173)
2034/14 (4)
iii ca 552/10 (2)
różnych osób (5328)
negatywne konsekwencje (4170)
x ga 83/06 (3)
kio_uzp_1159_09 (3)
24 ust. 2 pkt 3 (17533)
uzp/zo/0-616/05 (3)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (230)
"istotna zmiana treści oferty" (578)
436/08 (3)
kio_133_12 (9)
pozwolenie na użytkowanie (967)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (704)
utajnienie grupy kapitałowej (114)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
kio 1745/13 (7)
żywienie (323)
stołeczny zarząd infrastruktury (94)
umowy są jawne (3792)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (4208)
polmed (8)
zamówienia dodatkowe ryczałt (448)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (110)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (503)
kio 51/11 (18)
"zmiany umowy" (783)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (4273)
materiały równoważne (2020)
iii czp 146/93 (23)
"art. 5 ust. 1b" (14)
"art. 12a" unieważnienie (130)
"kary umowne" kryteria (510)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (311)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1178)
kio 1070/11 (6)
pesa newag (97)
eurovia (148)
utajnienie potencjału technicznego (338)
"równoważność certyfikatów" (29)
kio_398_15 (5)
1542/10 (4)
gpa (44)
nazwa producenta (3112)
zamówienia tożsame (4691)
zamówienia do 14 000 euro (1871)
naruszenie art. 144 (1205)
kalisz (311)
nazwy podwykonawców (1568)
ge power (33)
kio_175_13 (6)
art. 17 ust.2 (12752)
istotna zmiana postanowień umowy (8502)
"art. 186" (4342)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1585)
kio 950/14 (5)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (22)
czp52/11 (138)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (65)
licencja niewyłączna (1147)
unieważnienie (16773)
c-107/98 (80)
definicja dostawy (2823)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4913)
v ca 871/08 (2)
dostawa autobusów (256)
przeszacowany kosztorys inwestorski (49)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (228)
forma pełnomocnictwa (2180)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2215)
ii ca 950/11 (1)
odwołanie wniesione po terminie (28398)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (1014)
uzp/zo/0-9/06 (4)
kio_1737_14 (9)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1198)
art 91 ust 3a (825)
cofnięcie sprzeciwu (254)
pierwszeństwo wykładni literalnej (140)
baza magazynowo transportowa (98)
omyłki w gwarancji wadialnej (284)
oryginał gwarancji bankowej (426)
kio 2014/10 (265)
ustalone standardy jakościowe (770)
zmiana terminu art. 144 (1013)
xii ga 466/09 (3)
44/09 (28)
c-103/88 (143)
kio 34/15 (17)
kio 1457/12 (8)
technologia radiowa (177)
niezgodność oferty (7305)
818/11 (3)
porównywalność ofert wariantowych (24)
1444/11 (7)
interes w przystąpieniu (10176)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (1002)
kio/2730/13 (6)
kio_1623_11 (19)
"należyte wykonanie dostaw" (277)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (8642)
rażąco niska cena na dokumentację projektową (606)
autoryzowany przedstawiciel na polskę (150)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3357)
usługi szkoleniowe (496)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2405)
wadium treść (2527)
nieporównywalność ofert (242)
uzupełnienie wykazu osób (3819)
kio_uzp_984_09 (16)
zasada jednokrotnego wezwania (892)
"kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09" (4)
1123/10 (16)
krk z niemiec (50)
informacja z krk po terminie składania ofert (440)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1378)
art. 5 kc (5634)
uprawnienia telekomunikacja (328)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1211)
powtórzenie aukcji (353)
utajnienie wykazu osób (571)
ets (914)
xii ga 314/11 (56)
ciężar dowodowy (2323)
kio 23/15 (26)
oferta sensu stricto (180)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (7589)
przesłanki wykluczenia (10286)
kio 150/14 (6)
kio 2679/10 (4)
"ii ca 1481/13" (18)
pbg (108)
poświadczenie nieprawdy (357)
kio_242_15 (9)
omyłki rachunkowe (1648)
c-599/10 (85)
referencje należyte wykonanie (3202)
"26 ust. 2c" (67)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2752)
art 5 ust 1b (1467)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (36)
1338/14 (3)
"o obiektywnym charakterze" (485)
zakaz podwykonawców (829)
"brak tłumaczenia" (96)
art.26 ust.4 (6381)
"dwie ceny" (47)
wniesienie aportu (56)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (488)
odwrócenie ciężaru dowodu (69)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4835)
równowaga ekonomiczna (228)
cena kosztorysowa (1598)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (134)
potwierdzenie opłacenia składki (472)
kio 2436/11 (2)
kio/uzp 1853/09 (2)
niekompatybilność techniczna (67)
bettman (1334)
"art. 93 ust. 1a" (35)
postępowanie wyjaśniające (5686)
zaokrąglanie liczby punktów (65)
"usługi niepriorytetowe" (109)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
odpowiedzialność podwykonawcy (1444)
udostępnienie zdolności kredytowej (329)
"art. 51" (618)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (1084)
błąd obliczeniu ceny (2618)
"nieprawidłowa stawka vat" (180)
kio/1874/10 (7)
dokument stanowi treść oferty (15902)
93 ust. 1 pkt 7 (6408)
zakaz podwykonawstwa (397)
ogólnodostępność (11)
pożyczka (227)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5722)
vat 0% (2102)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1166)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (1054)
"utajnienie rozprawy" (6)
"brak harmonogramu" (41)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3976)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
strafregisterbescheinigung (2)
"istotne elementy umowy" (117)
"izrael" (43)
sukcesja (76)
2120/11 (11)
v ca 1281/12 (4)
"91 ust. 2" (564)
opłacona polisa (559)
doświadczenie w ramach konsorcjum (3036)
542/11 (13)
hotel (192)
2396/10 (2)
"uwzględnił opozycję" (142)
kryterium niemierzalne (183)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (12)
279/15 (23)
138k (32)
iii ca 1019/06 (16)
odrzucenie oferty interes (12046)
trojanowska rażąco niska cena (116)
dialog (724)
art 25 ust 1 (15496)
kio 1305/13 (3)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (702)
kio 917/10 (13)
c-434/02 (3)
"termin płatności" (604)
przeniesienie praw autorskich (330)
art. 91 (8258)
poprawienie omyłki wynagrodzenie ryczałtowe (623)
438/13 (3)
kio 2710/10 (14)
kio_uzp_654_08 (11)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (752)
nieprawidłowe wniesienie wadium (1949)
205/15 (4)
1782/09 (3)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4993)
interes szkoda (6758)
vi ga 87/07 (5)
certyfikat zamiast polisy (83)
nie wezwał do uzupełnienia dokumentów (5918)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1965)
1624/10 (15)
"art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp" (54)
kio/uzp 2611/10 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1592)
kio 1318/10 (8)
art. 17 ustawy pzp (11093)
interes we wniesieniu odwołania (8961)
"xii ga 151/08" (11)
wartość szacunkowa usługa okresowa (420)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6788)
koncept (271)
"uzupełnienie próbek" (77)
art. 353 (748)
kio 923/14 (7)
2004/17/we (388)
vii ga 36/09 (3)
skarga przystępującego (9663)
art. 24 ust. 1 pkt 23 (10076)
"kio 1874/10" (7)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (313)
kio 2964/13 (3)
auskunft aus dem gewerbezentralregister (2)
art. 22a ust. 4 (230)
kio_96_14 (5)
kio/kd 7/11 (17)
"art. 140 ust. 1" (345)
protokół odbioru (2815)
vi ga 107/04 (3)
kryteria społeczne (2479)
dysponowanie osobą (6813)
kio/uzp 540/09 (11)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (76)
brak oszacowania wartości zamówienia (2664)
rażąco niska cena pomoc publiczna (1387)
zmiana terminu płatności w umowie (1472)
1388/11 (3)
kio_9_15 (4)
1248/14 (4)
"zmiana ogłoszenia" (762)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (727)
zobowiązanie do współpracy (1818)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (6530)
wydruk z rachunku bankowego (280)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy ramowej (189)
"kosztorys" ryczałtowe "art. 89 ust. 1 pkt 2" (805)
warunki równoważności (1122)
iii ca 446/08 (17)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (311)
nie wniesienie wadium w terminie (2717)
dokument wystawiony po terminie (5589)
pracownik ochrony (2981)
"art. 26 ust. 3 pzp" (2269)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3587)
spóźniony zarzut (1872)
rażąco niska (2879)
podział zamówienia na części (2595)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (426)
ix ca 709/09 (3)
it.expert (158)
wyłączny dystrybutor (716)
art. 104 kc (500)
pełnomocnictwo bez daty (2068)
kio 628/11 (9)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1877)
"sukcesja generalna" (33)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (2199)
"ogłoszenie o zamówieniu" (14905)
24 ust. 1 pkt 2 (17704)
"art. 46 ust. 4a" (648)
917/10 (14)
586/08 (2)
c-454/06 (68)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (545)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (4155)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (637)
spółka z o.o. spółka komandytowa (470)
32 ust. 3 (5682)
wadium w formie gwarancji (1036)
nie złożyli ofert dodatkowych (13430)
"powaga rzeczy osądzonej" (141)
ix ga 37/06 (4)
xii ga 183/08 (1)
"prezentacja systemu" (52)
hydrotechniczne (184)
kio 2685/10, kio 2686/10 • (39)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (386)
kio_744_10 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1123)
referencje z karami umownymi (206)
art. 34 ust. 5 pzp (3060)
szwedzki rejestr karny (13)
vi ga 34/08 (3)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
rażąco niska cena (2866)
wznowienia (455)
v gaz 4/08 (5)
477/14 (3)
"oferta dodatkowa" (542)
933/11 (6)
v ca 3036/10 (37)
2014/24/ue (224)
x ga 103/09/za (1)
wykaz usług wykonywanych termin (5018)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (1003)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (710)
zaokrąglenie ceny (332)
zmiana wynagrodzenia konkurs (803)
pełnomocnictwo zamawiającego (4733)
c-496/99 (38)
zawartośc referencji (381)
dzielenie zamówienia (1107)
kalkulacja ceny tajemnica (848)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (136)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (8241)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4585)
interes publiczny (14757)
ważność dokumentów zagranicznych (239)
oferta nie odpowiada treści siwz (11633)
art. 26 ust. 4 (15823)
umowa pod warunkiem zawieszającym (119)
zmiana producenta (4198)
ciężar dowodu (3427)
istotna zmiana (13652)
1151/11 (10)
oddział (4579)
certyfikat fifa (49)
kio 1409/12 (6)
112 kc (438)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (385)
kio 911/15 (2)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (12316)
668/13 (4)
"polski związek pracodawców budownictwa" (20)
"forma uzupełnianych dokumentów" (12)
niemiecki rejestr handlowy (76)
kio 2621/13 (3)
otwarcie ofert (6752)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (275)
potencjał podmiotów trzecich (2153)
art. 23 kp (225)
xxiii ga 634/09 (5)
kio 54/12 (29)
"art. 91 ust. 3" (232)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1865)
ii ca 683/11 (1)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (313)
zwiększenie konkurencyjności (633)
kio 1232/13 (7)
potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej (2993)
kio_551_12 (5)
kio_1154_11 (16)
rażąco niska cena jednostkowa (1226)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2824)
315/12 (5)
zeszuta (25)
uzp/zo/0-119/05 (3)
opaska hydrotechniczna (12)
"zakończenie postępowania" (822)
xii_ga_254_08 (3)
tożsamość przedmiotu (1229)
braki formalne przystąpienia (4771)
vii ga 136/09 (9)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (319)
"xii ga 117/09" (10)
dzierżawa pomieszczeń (156)
dostawa licencji (1045)
poprawa ceny jednostkowej (633)
rażąco niska cena ciężar dowodu (1038)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1757)
materiały opatrunkowe (93)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (459)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (356)
"wykonawca jest profesjonalistą" (30)
" dokumenty nie wymagane" (1980)
wpłata wadium w kasie (78)
kierownik robót elektrycznych (698)
powtarzające się okresowo (240)
zakończenie postępowania (6374)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3520)
"podatek vat" (2547)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (259)
pełnomocnictwo do aukcji (153)
kolor (613)
kio_1954_10 (7)
970/12 (15)
niepodpisany formularz ofertowy (2058)
iv ca 51/11 (2)
art. 32 ust. 3 (5682)
kio 2047/14 (2)
rozbicie ceny ofertowej tajemnica przedsiębiorstwa (221)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (844)
2998/13 (3)
2204/10 (10)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (124)
numer uprawnień (3539)
niepełna lista członków grupy kapitałowej (117)
główny inspektorat ochrony Środowiska (69)
niekaralności (824)
uzupełnienie przystąpienia (6849)
kio 459/12 (23)
kryterium jakościowe (1403)
spółka cywilna reprezentacja (832)
nazwy własne (5339)
podpis bez za zgodność z oryginałem (955)
kio_1617_14 (5)
certyfikat microsoft (154)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1470)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2594)
cofnięcie odwołania (5288)
faktura należyte wykonanie (1951)
kio 1092/10 (7)
żądał dokumentów (11693)
x ga 458/09 (7)
"będzie dysponował osobami" (179)
c-84/03 (21)
kio/uzp 2709/10 (1)
kio/kd 50/10 (7)
art. 17 (14783)
kio 216/14 (19)
dokumenty nie wymagane (18133)
uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1969)
496/99 (38)
wycofanie wniosku (1183)
oryginał zobowiązania (2233)
ilość dostaw (2183)
środki czystości (1077)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (836)
38 ust. 4b (220)
criminal (27)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2767)
usługa prania (206)
"87 ust. 2 pkt 2" (461)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
art 144 ust. 1 pkt 6 (1156)
certyfikat meble (86)
"art. 24 ust. 1 pkt 15" (9)
xii ga 431/09 (9)
322/08 (3)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (17617)
x ga 98/10 (2)
kio_610_12 (6)
art. 2 pkt 7a (782)
iv ca 629/08 (1)
treść referencji (3919)
nieuprawnione żądanie dokumentów (8318)
uchylenie się od zawarcia umowy (4140)
wyciąg z banku (197)
zastępstwo procesowe (2892)
prawo do informacji (18756)
zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej (11664)
z wolnej ręki (1872)
kio 1207/12 (9)
"190 ust. 7" (696)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2625)
art. 12 a (21766)
zmiana stawki vat (1597)
uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (1491)
art.24 ust.2 pkt.1 (7226)
kio 404/14 (8)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4835)
certyfikat do polisy (266)
"izba inżynierów" (93)
xix ga 82/09 (2)
912/10 (3)
usługa sprzątania (1041)
powszechnie dostępne (2728)
art. 8 ust. 4 (21355)
kio 822/11 (18)
kio 969/15 (6)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3656)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (960)
zmiana przedmiotu umowy (10788)
"pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" (31)
2819/12 (6)
sumowanie szkoleń (128)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (49)
1265/09 (5)
kio/uzp 121/10 (4)
kio/kd 24/15 (7)
dostawa sprzętu medycznego (1047)
pomyłka w cenie jednostkowej (282)
nieprawdziwe informacje niedbalstwo (226)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1123)
74/12 (12)
bezpieczeństwo dostaw (972)
kio_1395_10 (29)
ii ca 109/05 (36)
opis urządzeń technicznych (5063)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4717)
preferowanie jednego wykonawcy (1211)
kio 2366/10 (3)
art 26 ust 1 (17293)
odległość kuchni (71)
"poprawienie innej omyłki " (297)
2031/14 (10)
"na pierwsze żądanie" (199)
faktury (3606)
złożenie dokumentów po terminie (18733)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (328)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12336)
siwz a ogłoszenie termin (12780)
1288/10 (26)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (824)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1793)
"zastrzeżenie kosztorysu" (2)
zakres przedmiotu zamówienia (20984)
poprawienie harmonogramu (527)
zamknięty katalog dokumentów (1320)
energy star (70)
x ga 189/13 (11)
minimalny zakres zamówienia (6003)
odrzuca skargę (20923)
doświadczenie jako kryterium (4702)
zakup mebli (139)
zmiana umowy podwykonawcy (2011)
13/13 (53)
odrębne umowy (6543)
kio 2307/14 (8)
v ca 1639/08 (1)
doświadczenie jako podwykonawca (2155)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
zaciągnięcie zobowiązania (803)
zmiany nieistotne (13652)
kserokopia gwarancji wadium (169)
zastrzeżenie wykazu osób (2946)
informatyczny (2588)
wyroki kio (14981)
art. 87 ust.1 (8765)
przekazanie terenu budowy (2002)
zbyt niskie warunki (905)
2794/13 (11)
dokumenty francja (351)
zakres krk (569)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (597)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (98)
1748/14 (4)
opłata od pełnomocnictwa (288)
128/13 (18)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (1074)
stawka roboczogodziny (487)
x ga 117/08 (2)
art. 29 ust.2 (24585)
art 93 ust 1 pkt 6 (6041)
indywidualna interpretacja podatkowa (542)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8547)
najem lokalu (31)
iv ca 689/08 (4)
2388/11 (2)
brak daty na oświadczeniu (8068)
kio_1202_13 (6)
art. 92 ust. 2 (3977)
profesjonalny (2219)
art. 182 (3411)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (534)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (8379)
podatki lokalne (541)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (27348)
art 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
kio 1810/16 (31)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (420)
emkan pro (10)
nie podpisany formularz oferty (3082)
656/12 (2)
art. 40 ust. 6 pkt 2 (6148)
180 ust.4 (3949)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1380)
kio_kd_46_10 (21)
kio_669_13 (4)
brak wskazania nazwy producenta (2162)
niezgodność treści oferty (7188)
zatrudnienie a dysponowanie (1638)
vi ga 79/07 (3)
660/15 (9)
istotne zmiany postanowień umowy (8502)
wiadukt most (161)
"art. 49 ust. 3" (25)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (329)
"oczywista omyłka rachunkowa" (706)
609/10 (13)
art. 297 (473)
61/14 (29)
senetic (8)
brak podpisu pod opisem technicznym (1246)
wyciąg z konta (118)
kio 1822/11 (10)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
"nieporównywalne oferty" (201)
kio 1902/13 (14)
wskazanie podwykonawcy (2237)
kio 134/09 (19)
560/09 (10)
"brak podpisu" (268)
kio/ku 50/14 (3)
unieważnienie postępowania interes publiczny (10520)
xii ga 109/08 (1)
dokumenty po terminie (19512)
260/15 (7)
rażąco niska cena 10% (2589)
"brak projektu wykonawczego" (7)
usługa zakończona referencje (1244)
i ca 533/09 (4)
"kio 1104/10" (8)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
opisanie równoważności (995)
"potwierdzenie należytego wykonania usługi" (261)
referencje dla podwykonawcy (1028)
oświadczenie producenta o gwarancji (1514)
forma oświadczeń (7439)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (1012)
"art. 90 ust. 2" (1047)
apostille (19)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2557)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (10169)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (861)
art.87 ust.2 pkt 2 (5834)
"unieważnienie umowy" (698)
kio 276/14 (9)
ii ca 131/10 (4)
kio 1306/13 (3)
kio 399/11 (16)
wyjaśnienia treści oferty (14598)
zagubienie oferty (24)
błąd w gwarancji wadialnej (296)
kod ean (7)
kio 2217/13 (6)
kio 322/11 (31)
zamówień publicznych (32189)
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (249)
kio 2709/10 (3)
iso 14001 (82)
współubezpieczony polisa (4)
1514/10 (4)
omyłka rachunkowa ma charakter oczywisty (1015)
utajnienie karty technicznej (207)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2641)
382/12 (4)
kio 1148/15 (11)
art. 180 ust. 5 (5947)
termin ważności wadium (1043)
§1 ust. 4 rozporządzenia (19132)
629/13 (8)
"centrum usług wspólnych" (58)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2636)
okresowe ogłoszenie informacyjne (230)
"spółka celowa" (29)
spółka komandytowa krk (57)
certyfikowany podpis (129)
przedłużenie ważności wadium (672)
cena ryczałtowa, kosztorys (1190)
brak wyceny pozycji (2321)
niepodpisana gwarancja wadialna (528)
jedna usługa jedno zamówienie (4593)
"informacja banku" (449)
kio 835/13 (8)
"gwarancja jakości" (294)
essentialia negotii oferty (321)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (188)
2184/13 (11)
błędny numer katalogowy (370)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (33)
wadium zatrzymanie (865)
funkcje wadium (760)
iv ca 468/05 (15)
kryteria oceny (10097)
ix_ga_392_13 (21)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (8051)
poprawienie jednostki miary (485)
"kserokopia pełnomocnictwa" (29)
wartość robót brutto czy netto (1531)
kio/uzp 741/09 (6)
kio 1748/13 (7)
inżynieria wyceny (164)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
"art. 180 ust. 2 pkt 6" (67)
mpo (92)
"uchyla się od zawarcia umowy" (151)
vi ga 92/07 (1)
ix ca 220/09 (2)
399/11 (16)
kio_937_11 (6)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1226)
gwarancja producenta (1718)
2814/12 (2)
1306/11 (7)
"wskaźnik rentowności" (24)
kio/uzp 984/08 (75)
papiery wartościowe (221)
2704/10 (3)
optymalizacja (521)
csk 675/10 (26)
kio/uzp 1362/08 (6)
kio/kd 99/10 (9)
niedopuszczalna zmiana oferty (7206)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (18900)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (149)
kara finansowa (1735)
iii czp 52/2011 (9)
wyjasnienia dokumentacji (11716)
2455/13 (8)
inna omyłka cena (3027)
vi ga 34/08 (3)
upust bilety lotnicze (17)
"art. 32 ust. 2" (232)
v_ca_936_12 (8)
usługi samego rodzaju (10836)
protest (12004)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (36)
polisa podlimity (18)
brak części kosztorysu (2147)
potencjał innego podmiotu (3878)
kio 675/15 (5)
płocku (425)
§ 4 ust. 3 (27939)
usługa druku (1307)
podanie nieprawdziwych informacji (2177)
ii ca 199/10 (3)
"art. 187 ust. 7" (70)
art. 705 kc (85)
art 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
"certyfikat równoważny" (52)
"art. 92 ust. 2" (106)
2254/14 (6)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (359)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (188)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (269)
vi ga 121/10 (1)
prawo opcji przewyższa (54)
płyty głównej producenta komputer (178)
114/14 (5)
oddalenie odwołania (18244)
termin zapłaty (3315)
karty sim (2805)
kio 520/11 (2)
zakup samochodów osobowych (167)
usługa serwisu sprzętu komputerowego (276)
1743/13 (2)
107/14 (9)
"art. 36 ust. 4" (267)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2884)
istotne elementy oferty (10607)
377/09 (5)
budynek użyteczności publicznej szpital (92)
polisa opłacona (559)
"nienależyte wykonanie umowy" (1509)
ponowne odwołanie (12400)
2213/12 (4)
najwyższa staranność (1626)
v ca 571/08 (17)
zmiana pozycji w kosztorysie (1914)
"kopia gwarancji bankowej" (4)
deklaracja ce (528)
248 kpc (54)
art. 89 ust. 1 pkt 7b (134)
2862/13 (8)
uzupełniony wykaz osób (2311)
zintegrowany (1518)
wezwanie do uzupełnień (7628)
wadium osoba trzecia (702)
art. 22 ust. 1 (19314)
pisemność (52)
1107/04 (5)
partner dariusz apelski (17)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (203)
kio_823_12 (7)
kio 893 (126)
144 ust. 1 (1269)
1287/14 (13)
zawiera rażąco niską cenę (2751)
kio/uzp 821/08 (10)
35/12 (24)
kio 1388/14 (4)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (5444)
i ca 251/08 (3)
"art. 96" (1079)
art.90 ust. 3 (2799)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (244)
akuratne uzasadnienie (24)
za wysokie kary umowne (395)
984/08 (94)
warunki pozytywne negatywne (1067)
xii ga 211/14 (6)
uniwersytet medyczny w łodzi (153)
art. 89 ust.1 pkt 7 (14887)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji" (106)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (9516)
kio 1684/12 (5)
wyłączenie konkurencji (3652)
nie podpisana oferta (8281)
"26 ust. 1" (1552)
c-286/99 (31)
xix ga 235/11 (4)
roboty dodatkowe zamienne (751)
zamawiający nie otworzył oferty (6708)
kio/kd (978)
irlandia krk (5)
warunki zmiany umowy (10607)
manipulowanie ceną (257)
89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
"zdolność kredytowa" (973)
uzasadnione przyczyny (4253)
567/09 (4)
wykonawca sam uzupełnił dokument (4334)
równe traktowanie (12751)
wynika z innych dokumentów (16074)
1810/16 (31)
zintegrowany system informatyczny (632)
imienny wykaz osób (299)
kio_2710_10 (8)
ca 3036/10 (37)
ii csk 675/10 (26)
"nieprawdziwe informacje w ofercie" (88)
"zamówień publicznych" (32140)
"zmiana terminu realizacji umowy" (50)
działalność regulowana telekomunikacyjne (188)
bez ujawniania źródła zapytania (164)
wykaz podwykonawców (1952)
ncbr (3)
ii ca 803/10 (17)
kio/uzp 1180/10 (10)
gwarancja wadialna spółka cywilna (268)
wyjaśnienie treści oferty (14598)
"zwrot oryginału gwarancji" (16)
prokurent (755)
kio/uzp 968/08 (8)
omyłka samodzielnie (1902)
spółka cywilna grupa kapitałowa (340)
art. 86 ust. 1 (2413)
wyłączne (15101)
24 ust. 2 pkt 4 (17099)
art. 150 ust. 2 (2213)
kio/uzp 1502/08 (11)
wpis w krs działalność (1176)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (78)
1536/10 (10)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (495)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3555)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (260)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (197)
inna omyłka (3909)
kio_uzp_1941_09 (10)
x ga 253/10 (1)
rękojmię należytego wykonania (1058)
wartość gospodarcza (7801)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2610)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (971)
ochrona ubezpieczeniowa (1115)
"cykl życia produktu" (25)
1975/14 (3)
przedmiar robót (2134)
1670/14 (7)
36a ust. 3 (243)
art. 131 (1261)
xxv c 1367/10 (1)
kio 2784/14 (23)
wyłączenie jawności rozprawy (563)
kio 51/12 (9)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (125)
ograniczenie dostępu do zamówienia (5233)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (219)
1978/10 (23)
1119/12 (3)
polcom (54)
x ga 85/15 (13)
podwykonawca definicja (1059)
brak krk wykluczenie (508)
postanowienie o zwrocie odwołania (16163)
art. 8 ust. 3 pzp (16878)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1460)
2804/13 (4)
kio/uzp 827/08 (9)
24 ust. 2 a (18195)
cena nierealna (3259)
nieważne pełnomocnictwo (1851)
odmowa zawarcia umowy (1530)
ukrainy (103)
zmiana terminu płatności (2288)
linia kredytowa (255)
1827/15 (2)
oferta oferta równoważna (3141)
"na korzyść wykonawcy" (580)
ramowa (824)
dobre obyczaje kupieckie (140)
wgląd do ofert (1091)
zobowiązanie do sprzedaży (1247)
unieważnia postępowanie (5758)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1270)
kio_1562_11 (64)
opcja (947)
zmiany w treści oferty (13890)
ga 122/10 (71)
wskazanie jednego producenta (3240)
wadium+konsorcjum (20)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (51)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (12187)
kryterium społeczne (2479)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (146)
x ga 174/14 (2)
1205/15 (4)
brak wskazania podwykonawców (2148)
kio 1928/13 (4)
udostepnienie oferty (5228)
cena opcji (653)
krs po terminie składania ofert (1422)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (15633)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (250)
opis przedmiotu zamówienia 2017 (908)
kio_2813_12 (11)
1993/10 (7)
1431/08 (15)
inne dokumenty określające obroty (1923)
kio 2725/11 (11)
xix ga 3/07 (278)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (87)
cena rażąco niska (2866)
kryteria oceny ofert dyrektywa (2213)
cisco (158)
złożył sprzeciw (2092)
143/12 (10)
c-94/12 (22)
rażąco niska cena 2013 (1352)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1125)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (2030)
"parafa" (219)
brak formularza oferty (6384)
wyłączenie podwykonawstwa (495)
kto podpisuje referencje (143)
200/11 (9)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (784)
użyczenie zdolności finansowej (191)
v ca 1311/02 (13)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (439)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1424)
udostępnienie referencji (1524)
"grupa kapitałowa" (725)
zgodność z oryginałem (3558)
kio_ku_35_11 (7)
art. 27 ust. 1 (13033)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (4296)
przetarg na odbiór odpadów (888)
752/11 (14)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (785)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (677)
kopia gwarancji wadialnej (222)
próbki (1025)
miarkowanie kar (124)
zwrot zatrzymanego wadium (94)
omyłka cena jednostkowa (1323)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1814)
3/09 (201)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (2039)
art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a (10028)
zus (919)
punkt funkcyjny (103)
"równego traktowania" (12169)
wpływ na wynik postępowania (14237)
kio 279/15 (23)
opłacenie polisy (559)
415/15 (3)
astaldi (83)
gmina wrocław (667)
ujemna cena (275)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (950)
vi ga 64/08 (1)
komunikat swift (9)
art. 29 pzp (21247)
kio 61/14 (12)
oracle (219)
przewozy regionalne (210)
art 46 ust. 4a (1002)
spółka komandytowa (627)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (6047)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (181)
udział w przygotowaniu postępowania (6073)
urssaf (7)
24 ust. 2 pkt 1 (17704)
kio 255/14 (2)
niedozwolona zmiana oferty (1669)
kio 185/13 (5)
nie wpisał stawki podatku vat (599)
70/11 (22)
art.25 ust.1 pkt 2 (4861)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (82)
kio_2861_13 (3)
x ga 251/10/za (1)
"doradztwo prawne" (97)
"kryterium oceny ofert" (5755)
interes przystąpienie (10176)
zamówienia dodatkowe (14468)
naruszenie art. 7 (25266)
równe traktowanie wykonawców (12569)
ii ca 139/05 (3)
iso (799)
odstąpienie od części umowy (2487)
upadłości (566)
"zakres podwykonawstwa" (255)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień (833)
kio 1709/13 (5)
822/11 (18)
poświadczenie wykonawcy (2987)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (196)
oznaczenie ce (730)
zapytanie ofertowe (1684)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (610)
333/11 (19)
kio 973/11 (9)
odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą (19433)
2752/15 (3)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1354)
zysk wykonawcy (2616)
samouzupełnienie (5)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (493)
"omyłka pisarska" (1674)
prace dodatkowe (8637)
bez umocowania (2263)
udostępnienie protokołu postępowania (2848)
1607/14 (4)
naruszenie art. 26 ust. 4 (14775)
termin składania wniosków (9382)
1467/12 (2)
średniego rocznego zatrudnienia (206)
xii ga 200/11 (1)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (22)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (772)
medyczne (3001)
"art. 192 ust. 7" (2010)
brak podpisu wystawcy referencji (173)
2572/11 (3)
odwołanie wniesione po upływie terminu związania ofertą (5508)
wniosek o zabezpieczenie (3867)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4644)
niejednoznaczne zapisy siwz (6765)
pytania do ogłoszenia (5533)
rozszerzająca interpretacja siwz (773)
pisemne zobowiązanie forma (2574)
xii ga 230/07 (2)
sumowanie potencjału ekonomicznego (212)
ocena wniosków (14061)
"dokument niewymagany" (1980)
zdolność kredytowa oznaczona (669)
"nie określił warunku" (680)
rażąco niska cena ubezpieczenia (610)
bezpodstawne wykluczenie (4346)
zatrudnianie na umowę o pracę (651)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 (5359)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1296)
żądanie polisy oc (576)
kryterium funkcjonalności (1571)
art. 38 ust. 1 (5663)
art. 92 (4171)
integracja (863)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (33)
początek biegu terminu związania ofertą (264)
informacja z krk (563)
kio 49/11 (22)
kio 800/12 (13)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (746)
sukcesja generalna (47)
xii ga 317/09 (19)
338/09 (40)
odnowienie licencji (25)
kio 1123/13 (2)
utwór (250)
ii ca 9/11 (125)
oznakowanie (741)
schweerbau (5)
903/08 (17)
kio 49/14 (15)
termin płatności (2969)
x ga 21/08 (24)
"zaniechanie odtajnienia oferty" (103)
art. 83 ust. 2 (2457)
kio/uzp 1876/09 (9)
kio_uzp_1216_09 (6)
zmiana ilości w kosztorysie (1536)
województwo podkarpackie (183)
38 ust. 6 (5286)
art. 22a ust. 5 (262)
uchybienie formalne (2739)
kio 2854/12 (16)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (569)
art 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
"nie figuruje" (647)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (32)
art 94 ust 3 (2549)
384/12 (4)
254/11 (6)
kio_1525_11 (14)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2210)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2559)
140/13 (5)
termin wniesienia odwołania (29419)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (765)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (6493)
2786/11 (8)
982/10 (5)
akredytywa (13)
"błędny numer katalogowy" (5)
"zamawiający jest związany" (270)
dzielenie zamówienia tożsamość czasowa (79)
przetarg kompleksowa dostawa energii elektrycznej (95)
kio_2873_13 (6)
jednokrotność wezwania (79)
panep (6)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (3323)
tramwaje (203)
2812/14 (2)
konsalnet rażąco niska cena (18)
wybór trybu (17925)
kio 1599/16 (51)
"art. 146 ust. 6" (248)
586/09 (4)
xix ga 460/12 (15)
przerwa w terminie związania ofertą (410)
24 ust. 1 pkt 3 (17535)
97/10 (16)
kio_1434_14 (8)
tłumaczenie przysięgłe (469)
"38 ust. 4b" (47)
irlandii (148)
143a (38)
częściowe uznanie odwołania (2597)
24 ust.2a (911)
9296 (35)
32 ust. 4 (5488)
czp 53/11 (96)
partnerstwo innowacyjne (23)
"art. 24 ust. 1 pkt 17" (38)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (115)
648/10 (5)
c-29/04 (28)
kio 668/13 (4)
zmiana umowy po złożeniu ofert (10287)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (3165)
równowaga stron (427)
"85 ust. 4" (146)
podkryteria cenowe (59)
csioz (39)
prawa autorskie (1017)
"dokument urzędowy" (410)
"wniosek o zabezpieczenie" (19)
"podział zamówienia na części" (286)
c-340/04 (30)
producent (5850)
próbka jest dokumentem (892)
gwarancja wadium (1506)
naruszenie art 29 (24516)
unieważnienie postępowania termin związania ofertą (9251)
dostawa samochodów (616)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1935)
"stwierdza naruszenie" (4981)
zezwolenie na zbieranie (291)
"przedłużenie terminu składania ofert" (539)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (772)
18/14 (40)
v ca 428/05 (4)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (13178)
uzp_zo_0_906_07 (3)
"forma zobowiązania" (31)
art. 17 ust. 3 pzp (10261)
art 180 ust 5 (5947)
zwrot odwołania wpis (19969)
2830/13 (4)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (13990)
24 ust. 1 pkt 16 (10747)
1936/15 (11)
xii ga 129/10 (3)
brak okresu gwarancji w ofercie (3327)
234/17 (2)
na niekorzyść wykonawcy (859)
iv_ca_831_10 (12)
kio_1724_10 (8)
vi ga 50/09 (1)
usługi priorytetowe (534)
kio 12/13 (344)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (737)
ii ca 82/12 (1)
vat zmiana umowy (2485)
pozycja kosztorysowa 0 (897)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2971)
2528/10 (3)
kio_2537_11 (13)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
art. 90 ust. 1a (1553)
2722/15 (3)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1549)
nieuczciwej (13711)
art. 143b ust. 8 (28)
kio 304/13 (7)
pge (283)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (5007)
uzupełnienie nieprawdziwych informacji (2228)
produkt nieistniejący (3025)
291/12 (8)
potwierdzenie należytego wykonania (8710)
specyfika przedmiotu zamówienia podwykonawstwo (313)
rażąco niska cena + dowody (2195)
kio_uzp_418_09 (5)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (309)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (521)
ii ca 577/06 (7)
odwołanie po terminie (28530)
sep (43)
kio/uzp 210/09 (4)
kio 113/13 (18)
kio 2744 (16)
kio_2796_11 (5)
skarga do sądu (30436)
sobot (305)
nie odczytany formularz ofertowy (440)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (96)
filgrastim (3)
przedwczesny zarzut (1612)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3357)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1634)
dyrektywy (3870)
niejasne (5071)
szukio (4)
gospodarz postępowania (223)
oferta najkorzystniejsza (18556)
ix ga 37/06 (4)
rabat po zawarciu umowy (437)
kio 874/13 (3)
koncesja na obrót paliwami (39)
kio 2873/12 (9)
należyte wykonanie robót budowlanych (4840)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1802)
czynności związane z przygotowaniem (4575)
wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji (2042)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (417)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9112)
xii ga 102/09 (80)
"oczywista omyłka pisarska" (1317)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1691)
674/15 (11)
połowa wyznaczonego terminu (426)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
kopiuj wklej (30)
it expert (158)
zawarcie umowy pod warunkiem (8253)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1601)
"art. 38 ust. 6" (240)
361/12 (6)
telkaz (13)
rownowazny (3380)
zbyt wysokie zabezpieczenie (516)
kio_540_13 (6)
91 ust 3a (825)
krk z datą po terminie składania ofert (326)
art. 32 ust. 4 (5488)
należycie (10837)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2333)
urządzenia równoważne (1913)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (5584)
"związanie wyrokiem kio" (6)
referencje od podwykonawcy (1072)
kio 1431/15 (7)
25 ust. 1 (15496)
kio 1594/12 (4)
świadectwo przejęcia robót (215)
przerzucanie kosztów (428)
utajnienie formularza cenowego (306)
"niekonkretna oferta" (170)
najem (243)
1526/11 (24)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1424)
62 ust. 1 pkt 4 (3006)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1495)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (758)
"art.22 ust.5" (189)
rzetelność wykonawcy (1253)
uwzględnia opozycję (849)
gwarancja bankowa oryginał (443)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (365)
1965/15 (2)
wgląd do dokumentacji (957)
"180 ust. 2 pkt 6" (112)
zmiana terminu wykonania umowy (9922)
180 ust. 2 (6192)
kio/uzp 80/07 (61)
pocztowe (2564)
kio/uzp 236/08 (20)
niewystarczające wyjaśnienia (7442)
samodzielność finansowa (103)
doświadczenie osoby fizycznej (1478)
powszechne usługi pocztowe (434)
brak interesu publicznego (12814)
xiii gc 253/10/iw (3)
wygórowany warunek doświadczenia (505)
usługi społeczne (3327)
"certyfikat ubezpieczenia" (27)
koncepcja (1611)
in house (147)
kio/2790/10 (19)
kio 369/13 (3)
kio 290/11 (8)
242/10 (19)
termin ważności gwarancji (1142)
istota ceny ryczałtowej (1042)
oferta niepodpisana (8281)
2462/10 (3)
iv ca 288/06 (2)
vii ca 453/09 (1)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (6261)
v ca 266/08 (2)
spółka z o.o. w organizacji (1111)
kio_165_15 (21)
2763/14 (5)
pkp energetyka (113)
gospodarzem (266)
odtajnienie (1006)
kio 79/11 (40)
multikom (47)
kio/uzp 694/09 (27)
uzasadnienie unieważnienia postępowania (14324)
"29 ust 3" (805)
krk od prokurenta (61)
ryzyko (2530)
odwołanie bezprzedmiotowe (2151)
"ze środków publicznych" (686)
iv csk 291/13 (10)
środki ochrony prawnej (9532)
refurbished (3)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (95)
nieuzupełnienie dokumentów (4745)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (143)
1385/10 (8)
referencje potwierdzają (2595)
zmiana nakładów (1483)
atest higieniczny (106)
"komisja przetargowa" (1590)
art. 68 ust. 2 (2116)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (41)
2819/13 (7)
kio 647/14 (4)
1019/06 (16)
kio/ku (277)
24/14 (23)
open office (32)
vi ga 85/10 (2)
w sprawie dokumentów (18546)
gtc (10)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (584)
roboty zamienne (875)
"art. 38 ust. 4b" (46)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
ii ca 724/06 (3)
równoważność (1175)
art. 41 (17903)
"art. 34" (429)
warunek zawieszający w umowie (75)
wykształcenie wyższe (679)
udostępnienie załączników do protokołu (2414)
483/11 (8)
kio/uzp 66/07 (10)
podmioty trzecie (2221)
586/13 (10)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (224)
krs chiny (21)
intercity (101)
zobowiązany jest wykonać wyrok (11372)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3617)
§ 6 ust. 2 (26911)
tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie (988)
"powtarzające się okresowo" (85)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (851)
x ga 5/07 (12)
13/14 (397)
uzupełnienie faksem (1771)
dotychczasowy wykonawca (5354)
kio_2793_12 (3)
wadium w konsorcjum (1217)
wodociągów (862)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (57)
gwarancja (5124)
uzupełnienie opisu (5845)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (890)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3470)
nakazuje odrzucenie (15310)
pribex (16)
kio/kd 69/12 (6)
art. 179 (10185)
darowizna (79)
"art. 131a" (33)
"art. 26 ust. 2d" (102)
wykluczenie wykonawców (14724)
ważność krs (429)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
899/12 (7)
96/14 (15)
kio 1807/12 (7)
art. 29 ust.3 (18269)
art 93 ust 1 pkt 7 (6408)
cena jednostkowa 0,00 (154)
kio 1535/11 (5)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5632)
aspekty społeczne (1033)
vi ga 46/07 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1315)
odpowiedź na skargę (14952)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (86)
"usługa sprzątania" (539)
kio 791/11 (9)
grupa kapitałowa (828)
odtajnienie kosztorysu (133)
termin na odwołanie od zaniechania odtajnienia (969)
i c 125/09 (9)
miarkowanie kar umownych (110)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
656/13 (2)
58/10 (43)
nieczytelny podpis oferty (495)
dysponowanie (9174)
małżeństwo (28)
91c (91)
błędny wykaz dostaw (1100)
podwykonawca dostaw (901)
247/15 (9)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
iv ca 239/05 (5)
brak ciągłości krk (16)
skarga (30753)
ix ga 131/10 (4)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3763)
art. 171 ust. 4 (1677)
609/11 (4)
zmiany istotne umowy (10248)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2405)
kio 1533/10 (4)
poprawienie omyłki rachunkowej (1462)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10986)
termin związania (14327)
191/10 (17)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2694)
krk hiszpańskie (20)
uzupełnienie kart katalogowych (563)
26 ust 2f (163)
"wycofanie oferty" (115)
kio_269_11 (14)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług" (16)
26 ust. 3 (16382)
odpłatność (222)
v ca 1040/08 (9)
kio_514_11 (5)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (5242)
gispartner (36)
v ca 1930/02 (3)
art. 29 ust. 3 równoważne (3301)
zapytanie o cenę (3013)
pełnomocnictwo szczególne (1765)
"brak numeru katalogowego" (7)
cesja wierzytelności (72)
36b ust. 1 (112)
xix ga 120/07 (5)
art.87 ust.2 pkt 3 (5651)
projekty własne (5739)
v_ca_3036_10 (37)
odstępne (8)
1353/12 (11)
537/08 (27)
135/10 (6)
art. 26 ust. 3 precyzyjne (3736)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3506)
145 ust. 1 (1720)
"przeciwnik skargi" (427)
brak ceny słownie (9312)
fcc (36)
impel security (141)
błędy w kosztorysie ryczałt (186)
błąd we wzorze (2137)
wadium w formie kopii gwarancji (332)
kio 2709/11 (3)
wykaz osób tajemnica (1043)
biegła znajomość języka polskiego (44)
niemiec (767)
"v ca 85/07" (13)
oczywiste omyłki pisarskie (1629)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (6550)
ostrołęka (236)
kio/uzp 680/08 (4)
"art. 144" (620)
1514/11 (37)
v gaz 48/09 (5)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
uzasadnienie wyroku (21247)
"art. 146 ust. 2" (109)
rażąco niska cena 30% (1966)
warunki ograniczające konkurencję (3727)
klauzula waloryzacyjna (78)
ubezpieczenie zdrowotne (788)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (201)
v ca 155/08 (1)
kio 1853/12 (2)
nadleśnictwo (467)
x ga 23/07 (147)
brak dokumentów przedmiotowych (13738)
różne stawki podatku vat (1015)
wyjaśnienie referencji (3216)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (7176)
inny skład konsorcjum (6787)
tusze tonery (37)
krk belgia (8)
zaświadczenie o niekaralności francja (46)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1625)
self-cleaning (11)
2184/14 (8)
zwrot odwołania (21796)
kio_545_11 (19)
poręczenie zapłaty wadium (181)
doświadczenie konsorcjanta (188)
kio/ku 84/10 (2)
art. 22 (19392)
forma wniosku o dopuszczenie (4826)
zmiana istotna umowy (10248)
x ga 442/10 (1)
xii ga 308/08 (3)
kio_2770_13 (4)
art.38 (2673)
przedwczesne (1667)
sodexho (20)
odbiór robót (3257)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (12861)
zmiana stron umowy (10226)
art. 91 ust. 2a (1295)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (193)
kio 2555/15 (4)
"referencje konsorcjum" (35)
definicja podwykonawca (1059)
ubezpieczenia grupowe (67)
protokół odbioru robót (1982)
ca 508/05 (5)
kio_1716_11 (5)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
wykonawca uchyla się (4504)
dwie oferty (14912)
kio_910_11 (3)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (691)
nazwy producenta (3112)
protokół odbioru należyte wykonanie (1971)
miarkowanie kary (149)
tajemnica przedsiębiorstwa postępowanie wyjaśniające (932)
otwarcie ofert termin (6647)
udostępnienie siwz jest czynnością (4256)
formularz ofertowy (4728)
"poświadczenie" referencje (1153)
"potencjał ekonomiczny" (259)
"protokół konieczności" (181)
"zmiana wspólnika" (3)
ochrona osób i mienia rażąco niska cena (133)
art. 93 ust 1 pkt 7 (6408)
kio 2274/14 (2)
nie skonkretyzował warunku (1079)
990/11 (9)
"razaco niska cena" (2527)
nieuprawniony podział zamówienia (1897)
warunki udziału nieproporcjonalne (1746)
koszty dojazdu (2362)
"opłaconą polisę" (453)
viii ga 124/07 (11)
"zapytanie o cenę przesłanki" (11)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (844)
techniker krankenkasse (3)
zarzut blankietowy (261)
art. 91 ust.3a (153)
wskaźniki cenotwórcze (268)
polisa oc podlimity (14)
"sumowanie doświadczenia" (45)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (1165)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
zdolność finansowa (2755)
794/08 (26)
"za zgodność z oryginałem" (2888)
opłata od skargi (746)
ndi (82)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1279)
kio 1716/11 (5)
usługa ciągła (1623)
świadectwo zgodności we (576)
uzupełnienie wzoru umowy (3023)
ograniczenie terytorialne (1029)
art. 51 ust. 2 (3707)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (252)
liczenie terminu związania ofertą (3340)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (18133)
brak pieczęci (663)
kio_uzp_1904_09 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (953)
kio 1819/13 (6)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (4033)
1587/11 (8)
niejasności siwz (824)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2707)
"art.29 ust.3" (745)
kio/uzp 69/07 (10)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4437)
naruszenie art. 36 ust. 5 (6168)
pkp sa (1004)
kio 556/12 (38)
oryginalny toner (57)
192 ust. 7 (13025)
finanzamt (11)
kio/uzp 815/08 (7)
iii czp 87/08 (9)
rentowność sprzedaży (136)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (3199)
błąd w formularzu ofertowym (2252)
ii ca 647/09 (3)
xix ga 104/07 (3)
x ga 60/08 (3)
art. 24 ust.1 pkt 1 (17334)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2631)
kio 433/11 (5)
iv ca 534/06 (2)
642/15 (11)
zobowiązanie producenta (1907)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1617)
eurosystem (34)
gwarancja bankowa aneks (291)
podstawy wykluczenia (10177)
"32 ust. 2 pzp" (39)
zamówienie udzielane w częściach (4639)
wyjaśnienie próbek (774)
2246/10 (3)
art. 22 ust. 2 (19308)
różny vat (1950)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (18)
opłaconej polisy (559)
i ckn 1159/00 (76)
cena maksymalna (3220)
brak ceny w formularzu oferty (4770)
dowód z dokumentu (11641)
kio_2607_13 (5)
iii ca 855/05 (9)
igły (96)
odstapienie od umowy (3126)
poręczenie wadialne (183)
enion s.a. (40)
warunkowa zdolność kredytowa (69)
1296/14 (4)
2069/15 (5)
ugoda zamówienia publiczne (90)
profesjonalizm (339)
kio_527_13 (5)
"94 ust. 3" (123)
ogłoszenie upadłości (482)
ii ca 141/07 (3)
x ga 74/11 (3)
fujifilm (20)
naruszenie art. 42 (4357)
956/12 (13)
ważność polisy (303)
uzp_zo_0_616_05 (3)
kary umowne kryterium (589)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2417)
kio 816/14 (4)
1807/12 (7)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1038)
46 ust. 4 a (4410)
uchyla (5531)
4226 (90)
"system kwalifikowania wykonawców" (8)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (6218)
wpis od odwołania na dwie części (8487)
zmiana siwz przed rozprawą (6204)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
431/16 (3)
oryginał wadium (820)
"zasada bliskości" (63)
41/14 (21)
moment wniesienia wadium (751)
termin realizacji kryterium oceny ofert (7441)
49 ust. 3 (2982)
"wiedza i doświadczenie" (1278)
kio 42/12 (24)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (756)
77/14 (25)
121/11 (9)
oficjalny kanał dystrybucji (38)
zaliczka (353)
mott macdonald (75)
"publicznego transportu zbiorowego" (79)
forma dokumentu (8149)
715/11 (9)
"definicja referencji" (6)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (16245)
ochrona (12102)
2755/15 (3)
comesa (40)
parametry równoważności (887)
"odwołanie na treść siwz" (39)
x ga 83/08 (6)
kio_1649_12 (16)
doręczenie kopii przystąpienia (4442)
różna interpretacja kryteriów (2149)
art. 86 ust. 2 (2412)
139/14 (5)
brak wadium (2379)
24 ust. 2 pkt 5 (17015)
art. 150 ust. 3 (2186)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
art. 93 ust. 4 (6315)
unieważnienie umowy (10924)
referencje wystawione przez wykonawcę (2306)
2037/12 (27)
zasoby zamawiającego plk (48)
zmiana terminu realizacji (11107)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (608)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1430)
art. 36aa (10)
węgry krk (5)
"wniesienie odwołania" "związania ofertą" (997)
refundacja (280)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (768)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (423)
"istotna zmiana umowy" (77)
kio 1562/11 (64)
rażąco nisko cena (2866)
kio/105/11 (3)
odwołanie jest przedwczesne (1472)
nie leży w interesie (1526)
dzielenie na części (984)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (572)
748/12 (8)
nieskuteczne przystąpienie (6539)
v ca 936/12 (8)
usługi kompleksowe a vat (749)
art.87 ust.1 (6129)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (17)
udostępnienie wiedzy (3469)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
koszty postępowania skargowego (627)
zakres polisy oc (677)
"kody źródłowe" (262)
wadium po nowelizacji (376)
"24 ust. 1 pkt 17" (39)
wezwanie do uzupełnienia (7628)
osoba fizyczna (2727)
koncepcja jako tajemnica przedsiębiorstwa (346)
udostępnienie polisy oc (203)
kio_2212_10 (5)
rażąco niska cena prawo opcji (163)
145/15 (9)
1071/11 (9)
oświadczenie spółka cywilna (3382)
licencja open source (52)
1542/12 (4)
kio 761/10 (8)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2248)
vii ga 59/08 (3)
kio 1987/10 (3)
268/11 (4)
interes unieważnienie postępowania (10522)
dobre obyczaje (782)
kio 1910/11 (8)
i ca 131/15 (18)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1100)
kio 1321/11 (3)
rażąco niska cena na roboty budowlane (1164)
ix ga 30/08 (18)
ii ca 941/05 (22)
art 26 2b (2486)
630/15 (5)
rażąco niska cena koszty pracownicze (235)
viii ga 13/08 (13)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (677)
kosztorys szczegółowy uproszczony (426)
prawo wyłączne (14914)
kio_564_14 (7)
nokia (27)
liczenie terminu składania ofert (3057)
oświadczenia producenta (4793)
152/11 (8)
art 12a (682)
"sekretarz spółki" (10)
nieprawdziwe informacje wina (148)
brak daty wystawienia referencji (598)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
"kio/uzp 27/09" (23)
dostawa czy robota budowlana (273)
"nakazuje unieważnić postępowanie" (20)
krk stany zjednoczone (26)
"należyte wykonanie" (5616)
25 ust. 1 pkt 2 (14938)
forma wyjaśnień (6366)
kio_1535_11 (4)
producent podwykonawcą (798)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1294)
brak ogłoszenia w bzp (543)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (769)
brak krs (1917)
kio 2493 (44)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
wielka brytania (256)
brak informacji o podstawie dysponowania (6909)
1881/09 (8)
xix ga 158/07 (4)
referencje dla konsorcjum (1888)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (579)
1853/12 (3)
rażąco niska cena 2014 (1000)
łączenie w pakiet (323)
prowadzisz (28642)
wadium po terminie składania ofert (1892)
uzp/zo/0-1625/06 (5)
"potwierdzać należyte wykonanie" (409)
rejestr karny wielka brytania (44)
kara za opóźnienie (730)
709/09 (27)
iso producenta (484)
kio_1152_12 (7)
narzucenie podwykonawcy (445)
330/09 (10)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (10462)
brak kryteriów równoważności (708)
aż do zawarcia umowy (1710)
bilety lotnicze rażąco niska cena (25)
specyfika przedmiotu zamówienia (2691)
c-507/03 (31)
modyfikacja formularza ofertowego (1450)
kio/uzp 298/09 (4)
adhezyjna (102)
ots-ip (22)
opłacona polisa brak zapłaty składki (133)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (4156)
po stronie odwołującego (24596)
wyjasnienia po terminie (16086)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
zdolność finansowa konsorcjum (1207)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (446)
"numer katalogowy" (304)
oprogramowanie kompatybilne (254)
art. 27 ust. 2 (13033)
kio 1648/13 (2)
kio 2542/11 (10)
unix (55)
zmiana postanowień umowy (9292)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (328)
213/13 (10)
produkty równoważne (1819)
uzupełnienie tego samego dokumentu (8141)
zmiana formularza cenowego (2162)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1766)
przesunięcie terminu realizacji umowy (757)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8903)
"art. 150 ust. 3" (13)
negocjacje bez ogłoszenia (2830)
wielkiej brytanii (264)
informacje ze strony internetowej dowód (3687)
kio 366/13 (7)
"art. 86 ust. 3" (278)
kio 2252/11 (7)
konsultacje doradztwo (356)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1485)
kio/uzp 1358/09 (4)
brak oryginału gwarancji wadialnej (317)
v ca 3128/10 (1)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (13990)
"miejsce zamieszkania" (855)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (84)
kryterium cena (7579)
953/13 (30)
błąd formalny (2762)
1741/10 (10)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (88)
nierówne traktowanie plk (143)
dyrektor kontraktu (573)
formularz oferty z innego postępowania (6450)
nierealny termin (4319)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
przetarg ograniczony (23141)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (209)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1417)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (132)
"udowodnienie równoważności " (62)
solid (147)
uznanie odwołania przez zamawiającego (12425)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (116)
następcza niemożliwość świadczenia (75)
x ga 67/08 (69)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (92)
xii ga 340/09 (9)
"ii ca 489/06" (42)
zamówienie mieszane (336)
"świadectwo przejęcia" (180)
xii ga 39/09 (1)
doświadczenie podmiotu trzeciego (3274)
x ga 367/09 (1)
nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjasnień (4925)
kio 879/14 (3)
realne udostępnienie zasobów (1014)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1621)
oferta podpisana przez członków konsorcjum (1999)
uzupełnienie fax (1771)
kio/uzp 938/09 (7)
1285/11 (2)
prezentacja (1073)
niekompletny formularz oferty (1364)
naruszenie art 144 (1205)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6908)
brak wykazu usług (5767)
limit kar umownych (162)
uprawnienia geodezyjne (331)
"oferta wstępna" (305)
bogdanka (121)
kio_uzp_33_07 (32)
omyłka w ofercie (4227)
1367/08 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (804)
zmiana przepisów (15811)
kio 2565/10 (2)
kio/ku 60/10 (2)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1586)
gwarancja kopia (1049)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (351)
kio_707_11 (39)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (2143)
lekkomyślności lub niedbalstwa (72)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (7134)
sprzątania (1101)
x ga 65/07 (3)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1208)
zaświadczenie z ceidg (67)
należyta staranność (4853)
działalność nie ujawnioną w krs (623)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (166)
2081/12 (8)
2422/15 (6)
podpis pod ofertą (2913)
outsourcing bankowy (10)
cloud computing (8)
"89 ust. 1 pkt 4" (2188)
art. 93 (6559)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawcy (612)
984/13 (3)
"tabela elementów scalonych" (170)
obliczanie terminów kodeks cywilny (710)
art. 38 ust. 2 (5662)
pierwszeństwo siwz przed umową (372)
termin (31538)
c-59/00 (20)
nieprawdziwe oświadczenie (3432)
xii ga 292/11 (1)
iii csk 143/10 (13)
parafowanie umowy (313)
wynagrodzenie ryczałtowe (2031)
opis przedmiotu (13204)
142 ust. 2 (1577)
wyjątkowa sytuacja (2519)
kio_2036_12 (16)
"usługi prawnicze" (76)
art.8 ust.3 (2006)
zagospodarowanie odpadów medycznych (30)
rażąco niska cena ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (408)
art. 83 ust. 3 (2425)
art. 40 ust. 6 (6281)
oświetlenie (868)
de minimis (14)
"oferta stanowi całość" (5)
"art. 5a" (40)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (9296)
rozliczenie w walucie obcej (40)
art. 22a ust. 6 (217)
kio 883/14 (8)
x ga 79/10 (4)
xix ga 265/08 (6)
kio_uzp_330_09 (9)
grupa zakupowa (69)
art 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
kio_1495_14 (5)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (81)
nowe zarzuty (9116)
braki w formularzu oferty (6384)
certyfikaty (3445)
606/11 (14)
zatrzymanie wadium brak krk (47)
"definicja wykonawcy" (56)
wiedza i doświadczenie (3280)
rażąco niska cena to cena (2779)
kio 892/12 (4)
nieważność umowy (2474)
kio 1909/10 (2)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (6353)
kio/uzp 859/09 (13)
uzupełnienie certyfikatu (1775)
1388/13 (15)
udowodnić (7731)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (4330)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4530)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
art.26 ust.2b (1671)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (558)
zobowiązanie osoby fizycznej (1405)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (788)
brak dowodów rażąco niska cena (2026)
"art. 91" (6512)
"29 ust. 2" (1904)
"interes prawny" (5294)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (6245)
art 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
błąd w siwz (5649)
podpis nieczytelny (522)
"prawidłowo ukończone" (513)
brak daty na zobowiązaniu (4617)
istotne części składowe (1604)
kio_1434_15 (4)
kio 827/13 (5)
opinie bankowe (553)
695/14 (3)
pełnomocnictwo prokura (111)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (437)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (7016)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1466)
dystrybutor (906)
kio_kd_85_12 (17)
zamienne (1383)
aktualnych na dzień złożenia (7004)
oferta oferta wariantowa (531)
x ga 88/06 (5)
"koncepcja architektoniczna" (60)
36a (249)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
"art. 6 ust. 2" (102)
andra (58)
art 6 (27045)
uniwersytet (1271)
wniesienie wadium (2677)
ograniczenie do jednego producenta (4450)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (2019)
tej samej marki (1153)
innowacyjność (162)
1095/08 (7)
jedna usługa to jedna umowa (2200)
"chyba, że udowodni" (200)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (10446)
wykaz osób (6192)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (8292)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (17704)
doradztwo prawne (817)
"operator systemu dystrybucyjnego" (50)
salini (35)
x ga 12/07 (23)
zakończyć nie rozpocząć i zakończyć (1398)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (597)
"błąd w obliczeniu ceny" (1284)
rażąco niska cena szpital (227)
24 ust. 1 pkt 17 (10167)
dwóch miejsc po przecinku (452)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6872)
potwierdzanie za zgodność (4316)
ubezpieczenie oc konsorcjum (344)
wadium podmiot trzeci (723)
44/15 (8)
na pierwsze żądanie (11710)
doświadczenie członków konsorcjum (2188)
ii ca 129/07 (3)
normy równoważne (1736)
kio 12/14 (283)
forma cofnięcia odwołania (651)
kio 1251/15 (18)
xix ga 471/08 (2)
iv ga 14/07 (29)
uzupełnienie tłumaczenia (1759)
"iii czp 123/07" (20)
stadion wrocław (73)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (5006)
x ga 499/10 (2)
"wadium na niepełny okres związania ofertą" (14)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (87)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (9)
kryterium parametry techniczne (3220)
art. 26 ust. 6 (14874)
xix ga 214/08 (12)
"przystąpienie do długu" (9)
kio 71/11 (17)
zapytania o cenę (3013)
kio_1507_11 (6)
kio_177_15 (20)
kio 1219/14 (3)
"status wykonawcy " (409)
kredytu (688)
wolnej ręki (1872)
"oświadczenie przed notariuszem" "wielka brytania" (24)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (595)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (44)
kio 1948/11 (10)
data dokumentu (9881)
33/15 (18)
art 67 ust 1 pkt 4 (3330)
wyjaśnienia siwz (12888)
test proporcjonalności (130)
ii ca 87/07 (6)
certyfikat ubezpieczenie (511)
"art. 24 ust. 1 pkt 20" (14)
samowolne uzupełnienie dokumentów (92)
v ca 886/05 (6)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (132)
kio/uzp 1016/09 (13)
rażące naruszenie ustawy (3121)
"189 ust. 2 pkt 2" (265)
omyłka pisarska (1816)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (78)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3357)
tożsame (4765)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
kio 54/14 (8)
definicja rażąco niskiej ceny (912)
x ga 86/08/za (1)
instrumenty finansowe (677)
kio 1525/11 (14)
przedłużenie terminu składania ofert bez modyfikacji siwz (701)
fart (49)
art 144 (1273)
unieważnienie postępowania wada (2073)
724/13 (10)
certyfikat iso 9001:2000 (95)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4951)
sumowanie potencjałów podmiotów trzecich (176)
elektrownia turów (30)
ibm (325)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (202)
usługi sprzątania (1041)
kio 2873/13 (7)
vi ga 39/11 (4)
"art. 4 pkt 8" (218)
termin realizacji zamówienia (16292)
"uchwała kio" (892)
iii ca 177/10 (3)
nie miało wpływu na wynik postępowania (13913)
koncentracji (391)
kio_863_15 (9)
spożywczy (207)
dłuższy okres gwarancji (681)
kio_667_10 (6)
cpu benchmark (8)
"zatarcie skazania" (53)
zabezpieczenie oferty wadium (1579)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2996)
scotland disclosure (16)
"ograniczenie terytorialne" (30)
art. 5 ust. 1b pzp (1180)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1626)
"omyłka rachunkowa" (1302)
autokorekty (15)
chiński (88)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (954)
niezgodność z siwz (6678)
zmiana umowy roboty zamienne (679)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3505)
2743/11 (23)
różne stawki vat (1153)
xix ga 162/10 (22)
ulotki, foldery (100)
"istotna zmiana okoliczności" (209)
potencjał ekonomiczny (1820)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (182)
kio 939/12 (8)
wadium w gotówce (78)
kio/uzp 91/09 (12)
1514/08 (15)
podwyższenie ryczałtu (176)
art. 32 ust. 5 (5564)
konkretnego producenta (3822)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (287)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1443)
"błędna stawka vat" (114)
wskazanie konkretnej daty (4472)
1495/14 (6)
data wniesienia wadium (1583)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1801)
uwzględnia skargę (24324)
v ca 788/12 (14)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2228)
868/10 (81)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (2061)
brak odpowiedzi na wezwanie (8258)
1881/15 (4)
kio 2213/11 (9)
obiekt użyteczności publicznej (457)
kio 44/12 (11)
xii ga 362/08 (5)
vi ca 464/05 (79)
art 89 ust 1 pkt 7 (14962)
kio 144/14 (8)
nieporównywalne oferty (2154)
ix ga 147/07 (1)
art.24 ust.4 (6537)
wezwanie do uzupełnienia certyfikatu (1553)
wykładnia siwz (4587)
dialog konkurencyjny kryteria (311)
podmiotu trzeciego (5041)
zakaz podwykonawstwa ochrona (284)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
remondis bydgoszcz (16)
kio_2031_12 (14)
2047/12 (24)
upadłość (566)
parafowanie oferty (387)
kio_1833_14 (14)
"istotne zmiany umowy" (77)
treść oferty definicja (4689)
na skutek skargi kasacyjnej prezesa urzędu zamówień (232)
ix ga 392/13 (21)
projekt wykonawczy (2781)
kto może wystawić referencje (394)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (4463)
2741/10 (3)
sygn. akt x ga 652/13 (42)
udzielanie zamówień z wolnej reki na oprogramowanie (160)
294/09 (23)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (432)
422/15 (4)
przedawnienie (239)
dowód oświadczenie producenta (3404)
jednolity europejski dokument zamówienia (2466)
cpv (535)
referencje konsorcjum (2004)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
kio/uzp 1465/08 (5)
błąd ryczałt (281)
brak oświadczenia podwykonawcy (2566)
zamawiający gospodarzem postępowania (266)
xix ga 461 (31)
referencje w ramach grupy kapitałowej (253)
sumowanie okresów doświadczenia (437)
919/08 (16)
podmiot trzeci (5041)
kio/kd 22/09 (11)
konsorcjum pełnomocnictwo (2304)
energa operator (86)
kio/uzp 1158/09 (6)
"nota pokrycia" (14)
29 ust.1 (29150)
392/13 (27)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1898)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (108)
rozwiązanie alternatywne (1146)
brak oświadczenia (15491)
v_ca_421_07 (18)
"uzupełnienie dokumentów" (5355)
kio_254_11 (6)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
dialog konkurencyjny przesłanki (469)
siwz (20245)
2307/14 (8)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (529)
przedawnienie roszczeń (103)
zmowa (257)
74/14 (14)
dokumenty wielka brytania (228)
umowa ramowa kary umowne (83)
327/14 (13)
"wyciąg z rachunku bankowego" (31)
regulamin konkursu (371)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (824)
v ca 537/08 (12)
uzupełnienie odwołania (9046)
xix_ga_461_12 (14)
żądanie oświadczeń producenta (3741)
art 26 ust 3 (16382)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (15765)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1865)
art. 42 (4705)
tożsamość przedmiotowa (1145)
ix ca 736/09 (2)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3692)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (439)
kosztorys a cena ryczałtowa (1190)
"ii ca 109/05" (11)
kio 2006/11 (85)
brak zer po przecinku (12)
xii ga 143/09 (20)
"zamówienia podobne" (429)
vi_ga_34_08 (3)
wydłużenie terminu składania ofert (902)
art. 91 ust. 2 pkt 5 (8164)
naruszenie art. 42 ust. 1 (4345)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1855)
elektroniczny krs (776)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4717)
x ga 59/09 (24)
"art. 198b" (608)
kio/uzp 744/09 (9)
v ca 2344/03 (5)
iv ca 140/08 (24)
art.15 (1624)
1095/12 (13)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1993)
w okresie ostatnich 3 lat (6180)
160/11 (7)
cena roboczogodziny (605)
serwis pogwarancyjny (193)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (1051)
płynność finansowa (263)
podpis (3904)
dzielenie (1121)
brak cen jednostkowych w ofercie (2417)
potwierdzenie zdolności kredytowej (920)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (740)
iso 27001 (47)
res iudicata (49)
kio_1467_11 (9)
brevells (2)
kio 1807/13 (8)
oddział przedsiębiorcy (976)
kosztorys przed podpisaniem umowy (1004)
kio 1912/11 (9)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (17693)
wolters kluwer (68)
nie przesłał kopii przystąpienia (1913)
marża 0% (315)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (3147)
kio 2846/13 (11)
umowa (17443)
kio 1960/11 (5)
marża jako kryterium oceny ofert (397)
moc dokumentu urzędowego (7740)
kio_749_10 (3)
referencje wystawione przez siebie (1276)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (54)
warszawie (28892)
halcrow (49)
hiszpański (247)
art. 184 (3112)
"brak interesu prawnego" (513)
"minimalny okres gwarancji" (41)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27575)
"brak w ofercie" (873)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (158)
"zastrzeżeniem zwrotu" (12)
"91 ust. 5" (27)
ocena metodologii (605)
energia elektryczna (805)
117/15 (5)
vi ga 79/09 (3)
użyczenie zasobów (306)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1304)
błędne tłumaczenie (1450)
iii czp 147/08 (12)
"art. 29 ust. 2" (1885)
przeciwko środowisku (531)
sprint (132)
pełnomocnictwo materialne (671)
stosowanie przejściówek (24)
upust jako kryterium (333)
prace konserwatorskie (203)
podpis na referencjach (773)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (674)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7847)
termin na uzupełnienie oferty (9037)
iv ca 521/08 (13)
"wyroby medyczne" (652)
oferta otwarta przed terminem (1404)
kio 1680/10 (3)
c-324/93 (8)
istotna zmiana ceny oferty (7902)
26 ust. 4 (15823)
samozatrudnienie (31)
sygn. akt vi ga 192/10 (26)
konwalidacja pełnomocnictwa (109)
udostępnienie uprawnień (2906)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1566)
kio_uzp_1_10 (6)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (157)
zamówienie uzupełniające (4412)
modyfikowanie produktu (453)
netia (192)
"kio 1756/10" (16)
"manipulowanie cenami" (82)
"wieloletnia prognoza finansowa" (33)
36b ust. 2 (107)
wadium kopia gwarancji (354)
pominięcie pozycji kosztorysowej (724)
lar (11)
nadpłata wadium (4)
1353/13 (13)
163/08 (17)
referencje od spółki powiązanej (358)
zmiana oferty (14703)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (9)
art. 32 ust. 2 pzp (4313)
klauzula apostille (15)
wydłużenie terminu realizacji umowy (1006)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (273)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5509)
v ga 61/10 (5)
sprzęt fabrycznie nowy (402)
kio 59/12 (24)
atest (506)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1795)
politechnika częstochowska (15)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (207)
1425/15 (8)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
termin realizacji unieważnienie (10680)
ubezpieczenie na życie (641)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3647)
"wartość gospodarcza" (734)
art. 180 ust. 7 (6154)
doświadczeni z kilku umów (1427)
szkolenia (2845)
uprzywilejowanie wykonawcy (1368)
"art. 6" (3038)
rentowności (305)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (1033)
500/15 (21)
główny urząd statystyczny (327)
za krótki termin składania ofert (1249)
"kio 2939/12" (7)
koncepcja realizacji (1410)
użyczenie zasobów finansowych (220)
iii ca 454/08 (2)
zmiana terminu umowy (11075)
282/09 (18)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (7)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (5016)
definicja kosztorysu szczegółowego (674)
impresa pizzarotti (18)
2593/13 (4)
kio 1155/09 (3)
kio/uzp 624/08 (12)
zamiast polisy certyfikat (83)
kio 516/14 (5)
kio/kd 9/13 (16)
warunki podmiotowe (3631)
art. 26 ust.2b (1689)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2694)
kio/uzp 1432/10 (7)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2589)
termin na wniesienie odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1907)
umowa odpłatna (1146)
rotacja środków pieniężnych (7)
"zaniechanie wykonania wyroku" (51)
"art. 6a" (66)
art. 23 (14229)
1002/13 (3)
iso/iec 19752 (20)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5598)
"kio/uzp 25/08" (13)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (281)
802/15 (6)
ii ca 544/08 (6)
"inżynieria cenowa" (17)
art. 4 pkt 3 lit. g (2694)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (191)
siwz czytać całościowo (88)
roboczogodzina (625)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (362)
kio 1503/08 (6)
zmiany w formularzu oferty (5127)
"art. 38 ust. 1" (723)
minimalny zakres świadczenia (3991)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
"nowe okoliczności" (482)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (97)
2814/14 (6)
ii ca 710/08 (3)
art 7 ust. 3 (30184)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (20)
xix ga 256/07 (1)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (868)
"odrzucenie oferty" (15881)
brak interesu prawnego (11667)
v gaz 94/09 (2)
x ga 332/09 (6)
2817/10 (13)
art.29 ust. 1 (4259)
szczepionki (58)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (323)
wykaz stawek i narzutów (188)
błędny nr katalogowy (605)
1193/13 (7)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (258)
doświadczenie konsorcjum (4104)
xix ga 268/09 (11)
xxiii ga 976/16 (2)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3181)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
1617/14 (5)
sponsoring (3)
kryterium oceny ofert (9812)
brak podpisu w formularzu ofertowym (756)
art 24 ust 2a (2575)
"uzupełnienie referencji" (91)
kio 771/12 (2)
kio 96/13 (9)
wyodrębniona jednostka organizacyjna (300)
gwarancja wadialna wadliwa (357)
kio 108/10 (22)
kio 818/13 (3)
ii ca 675/04 (3)
kio 2394/13 (4)
wynagrodzenie kosztorysowe (1389)
ix ca 542/08 (2)
885/14 (4)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (642)
516/14 (5)
kio 1045/12 (9)
wykaz głównych usług (2310)
termin podpisania umowy (7186)
"naruszył obowiązki zawodowe" (48)
art. 16 (16273)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (4347)
vat gazy medyczne (56)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (181)
kio 1001/10 (2)
licencja na wykonywanie transportu (269)
zdolność kredytowa do kwoty (1007)
art. 22 ust 4 (18108)
1008/11 (6)
umowa o podwykonawstwo usługi (967)
microsoft whcl (13)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1114)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (186)
"interwencja uboczna" (77)
zamówienie z wolnej ręki utrata gwarancji (110)
francja (464)
v ca 1603/14 (17)
instytut (1780)
847/10 (5)
978/09 (9)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2501)
skrócenie terminu składania ofert (632)
iv ca 772/05 (4)
wynagrodzenie pracownika (3428)
postanowienie o odrzuceniu odwołania 180 ust. 2 pkt 6 (4133)
w sprawie rodzajów dokumentów (15235)
świadczenia okresowe lub ciągłe (938)
ceidg data wydruku (33)
porozumienie (1886)
niepełnosprawnych (521)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (3194)
odrzucenie odwołania (20667)
art. 22 ust. 3 (18918)
gddkia (447)
nieprawdziwe referencje (1359)
kio 1668/13 (7)
tłumaczenie referencji (768)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (804)
dokument (20390)
zakłady usługowe "ezt" (25)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (12077)
art. 67 ust.1 pkt 2 (3585)
oprogramowanie standardowe (749)
"uzupełnianie wykazu osób" (24)
i ca 235/09 (5)
awarie (1017)
189/10 (14)
iii ca 302/15 (3)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (156)
kio/kd 113/13 (10)
sprawozdanie finansowe tajemnica (188)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (1052)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1592)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1820)
2781/11 (5)
35/14 (28)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (30)
tłumacza przysięgłego (469)
konicz rażąco niska cena (44)
nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu (8603)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
zgodnie z treścią wyroku (20583)
stanowi treść oferty (18951)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (203)
waga kryterium (2433)
definicja postępowania (5153)
poręczenie udzielane przez podmioty (208)
ryczałtowe ceny jednostkowe (1077)
uszczegółowienie oferty (1340)
"nie zastosował ustawy" (68)
kio/uzp 27/09 (111)
referencje wystawia (2309)
vi aca 1369/08 (3)
v ga 122/10 (69)
budowa a przebudowa (1959)
grupa interwencyjna (110)
przedmiot zamówienia (23848)
autoryzowany kanał dystrybucji (35)
c-465/11 (66)
katowice (4409)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (23)
wstępne ogłoszenie informacyjne (417)
zaświadczenia o niekaralności (484)
"art. 26 ust. 2 b" (1649)
fotografia (286)
kio 1965/10 (5)
grupa kapitałowa zmowa (78)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3833)
należyta staranność wykonawcy (4633)
ii_ca_587_05 (93)
telewizja polska (175)
1777/11 (7)
certyfikat polisy (266)
kio/uzp 643/09 (7)
kio 1700/12 (2)
czy można uzupełnić formularz cenowy (659)
"art. 186 ust. 2" (2731)
skanska (540)
za pośrednictwem banku (1779)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (37)
kosztorys pomocniczy (745)
budynki użyteczności publicznej (454)
art. 86 ust. 3 (2394)
uzupełniające (4477)
kio 2342/12 (6)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (606)
"art. 17" (1273)
wydruk zaświadczenia zus (67)
x ga 269/07 (2)
umowa zlecenie (2883)
"świadczenie okresowe" (787)
brak kodów źródłowych (271)
kio 1589/13 (7)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (181)
art. 133 (1180)
kio 779/13 (4)
206/08 (50)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (1038)
xii ga 133/11 (1)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (47)
"art. 182 ust. 5" (12)
cena jednostkowa 0 zł (1922)
harmonogram rzeczowo-finansowy (536)
termin na złożenie oferty (24317)
xii ga 232/11 (4)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (8541)
"art. 46 ust. 5 pkt 3" (62)
poprawianie omyłek vat (356)
ix ca 182/06 (3)
"wskaźnik bieżącej płynności" (31)
ogłoszenie o zamówieniu (18978)
przedmiar (2184)
system pobierania krwi (133)
fałszywe oświadczenie (384)
wadium wniesione przez inny podmiot (1619)
kio 1009/11 (2)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch