Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

rejestr instytucji szkoleniowych (74)
minimalna stawka godzinowa (204)
referencje brak podpisu (750)
unieważnienie czynności wyboru (13750)
v ca 569/08 (3)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3763)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (134)
przesłanie kopii przystąpienia (783)
wezwanie do wyjaśnień (9208)
kio 1123/10 (16)
"zakres podwykonawstwa" (255)
27 lipca 2015 (2509)
termomodernizacja (362)
kio 2189/10 (15)
"istotna zmiana okoliczności" (209)
referencje podwykonawstwo (475)
kio 11/09 (368)
kio 267/15 (4)
cena 0 zł. (6197)
1730/11 (13)
cofnięcie odwołania faksem (768)
kio/uzp 351/08 (10)
"zaświadczenie z zus" (178)
nieprzewidywalne (622)
wadium w częściach (1227)
"art.29 ust. 3" (823)
"budynek użyteczności publicznej" (266)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (154)
beryl (20)
kio 19/11 (293)
kio_uzp_584_08 (6)
"rażąco wysoka cena" (10)
cel wadium (545)
1759/10 (4)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
wartość szacunkowa (5388)
232/12 (15)
kryteria jakościowe (1403)
1748/14 (4)
opis warunków udziału w postępowaniu (11812)
opis kryteriów (7548)
970/12 (15)
kio 90/11 (41)
forma pełnomocnictwa (2180)
opcje (947)
cofnięcie sprzeciwu (254)
brak oferty (19618)
xvi gc 682/08 (5)
zakres pełnomocnictwa (4227)
kio_610_12 (6)
kio 1349/12 (10)
niejasności na korzyść wykonawców (385)
kio/kd 69/12 (6)
"wątpliwości na korzyść" (44)
pozycja zero (7096)
wadium na niepełny okres (1077)
67 ust. 1 pkt 7 (3380)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
proporcjonalny warunek (1520)
szwedzkie krk (8)
"odrzuca skargę" (591)
84/12 (13)
c-234/03 (51)
"zastrzeżenie zwrotu" (12)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1443)
kio 873/12 (5)
grup (4748)
powierzy podwykonawcom (1387)
termin realizacji dostaw (3438)
uzupełnienie (9702)
"odrzucenie odwołania w części" (67)
wykładnia rozszerzająca (1052)
rejestr karny wielka brytania (44)
"uchwała kio" (892)
art.184 (2577)
"zamówień publicznych" (32140)
certyfikat fifa (49)
wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert (448)
kio_478_12 (14)
kio_348_11 (6)
art. 42 ust. 1 (4687)
numer uprawnień (3539)
zastrzeżenie kosztorysu (1389)
"zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej " (406)
vat marża (284)
wbudowane porty (142)
kryterium oceny doświadczenie (4783)
kio_1498_10 (4)
"art. 146 ust. 6" (248)
kio/kd 25/14 (8)
południowa obwodnica warszawy (38)
zmiana terminu 144 (1013)
kilka informacji z banku (493)
istotna zmiana (13652)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (2004)
t-9/06 (204)
wzór formularza (3754)
wniosek przystępującego o wyłączenie jawności (495)
73/11 (20)
ii ca 511/09 (2)
xix ga 34/07 (5)
roboty dodatkowe referencje (1856)
art. 60 kc (1766)
radomsko (131)
zabezpieczenie (5398)
c-218/11 (14)
uzupełnianie dokumentów faksem (829)
zobowiązanie (8607)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (6261)
i ca 331/10 (1)
zmiana przedmiotu umowy (10788)
upadłość (566)
zamówienie uzupełniające przewidziane (3049)
kio 473/14 (4)
xii ga 2/09 (8)
142/14 (14)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (37)
xix ga 131/08 (18)
krk komplementariusza (39)
tajemnica przedsiębiorstwa wpływ na wynik postępowania (1617)
1184/12 (3)
termin realizacji zamówienia kryterium (7741)
sufo (89)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (81)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1790)
xii ga 230/07 (2)
pomocniczy charakter kosztorysu (683)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
art. 46 ust. 3 (4468)
v gaz 4/08 (5)
rażąco niska cena budowa (1027)
kio 1624/10 (15)
zmiana terminu przed zawarciem umowy (9296)
grupa kapitałowa definicja (327)
kio 1179/11 (3)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (1106)
certyfikaty (3445)
kio_715_14 (23)
wydruk z rachunku bankowego (280)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (1034)
inżynieria rzeszów (113)
c-314/01 (37)
ii ca 82/12 (1)
umowy o pracę (9456)
kio 150/14 (6)
vi ga 28/07 (27)
kio_1670_11 (4)
"brak formularza cenowego" (4)
niedyskryminacja (327)
wadium w wyższej kwocie (653)
art.7 (18130)
windows (417)
niespójność ogłoszenia i siwz (288)
krk dla komplementariusza (38)
kio 2014/10 (265)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (1087)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4644)
kio/uzp 126/07 (7)
termin podpisania umowy (7186)
x ga 158/0/iza (5)
kio_642_10 (3)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (2072)
art. 192 ust. 7 (13025)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (5163)
"szacowanie wartości zamówienia" (432)
kio 1674/16 (51)
"art 29 ust. 3a" (48)
dostawa energii elektrycznej (543)
813/15 (14)
kio_668_13 (4)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2442)
kio 341/12 (13)
"art. 196 ust. 4" (274)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1440)
odtajnienie wykazu usług (549)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3587)
26 ust. 2f (177)
xiii ga 379/12 (23)
x ga 214/09 (3)
gliwice (2182)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (207)
"zwłoka zamawiającego" (39)
disclosure (18)
nieuczciwa konkurencja cena (7955)
kio/uzp 82/09 (12)
art. 32 ust.2 (5152)
"próbka systemu" (40)
"nie krótszym niż 10 dni" (122)
wykształcenie wyższe (679)
harmonogram tajemnica (329)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (382)
niemiecki krk (33)
usługi społeczne (3327)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1610)
iii ca 446/08 (17)
ranking wniosków (1386)
"art. 101 ust. 2" (13)
iv_ca_831_10 (12)
kio 2046/14 (18)
96/11 (14)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2972)
1117/11 (4)
niejasne warunki udziału (4491)
"art. 144" (620)
"polisa oc" (480)
xii ga 261/07 (2)
v_ca_936_12 (8)
vi ga 33/09 (3)
błędy w dokumentacji (5217)
monopolista (122)
kio 1081/10 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (710)
pilność (94)
kio 1133/12 (6)
opłacenie pierwszej raty składki (173)
tylko jeden wykonawca (13245)
uzupełnienie na dzień składania ofert (6321)
istotna zmiana treści oferty (12106)
zachowanie uczciwej konkurencji (9134)
rażąco niska cena to cena (2779)
zus us spółka cywilna (51)
cezar (86)
vi ga 92/07 (1)
usługi prania (206)
kio/uzp 1158/09 (6)
189 ust. 2 pkt 2 (6530)
złożył nieprawdziwe informacje (3577)
"art. 182 ust. 5" (12)
wadium kopia (605)
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia (154)
2635/12 (5)
kio 96/17 (5)
restrukturyzacyjne (43)
"kio/uzp 1511/08" (36)
tonery do drukarek (101)
kio 2836/13 (2)
1975/14 (3)
odrzucenie rażąco niska cena (2805)
"samodzielność finansowa" (19)
odmówił podpisania umowy (1529)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (270)
kryterium właściwości wykonawcy (1964)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (250)
"usługi telekomunikacyjne" (313)
"gospodarz postępowania" (184)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (800)
medyczne (3001)
ważność wadium (1047)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4951)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (7134)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11778)
" oferta wariantowa" (406)
nierealny termin realizacji zamówienia (3894)
istotne zmiany w treści oferty (12106)
"pkp plk" (147)
1135/10 (10)
kio 716/11 (3)
rażąco niska cena dostawa (1138)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (731)
kio_uzp_632_10 (4)
kio_455_12 (3)
2120/11 (11)
tożsamość czasowa (219)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (18921)
"poważne wykroczenie zawodowe" (94)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1492)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (585)
v ca 570/08 (10)
kio 1151/11 (10)
zorganizowana część przedsiębiorstwa (538)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
"art. 179 ust. 1" (9633)
377/09 (5)
kio 1590/15 (4)
kio_uzp_1825_09 (4)
biegła znajomość języka polskiego (44)
kio_uzp_1016_09 (9)
"art. 2 pkt 8" (92)
art. 85 ust. 3 (3312)
iv ca 1323/08 (1)
"brak rysunku" (19)
forma pisemnego zobowiązania (2574)
kio 1898/11 (3)
brak wskazania podwykonawców (2148)
nie podlega uzupełnieniu (7642)
uzupełnienie tłumaczenia (1759)
brak dowodu opłacenia polisy (437)
manipulacja cenowa czyn nieuczciwej konkurencji (168)
art. 66 kc (1159)
niejednoznaczne postanowienia siwz (8473)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2501)
xix ga 302/10 (25)
rażąco niska cena szpital (227)
kio 20/12 (297)
xix ga 194/07 (18)
definicja rażąco niskiej ceny (912)
oferta złożona przez oddział (3896)
o ustalonych standardach jakościowych (853)
rażąco niska cena ryczałtowe (706)
kio 399/11 (16)
inny termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu i siwz (9875)
sodexo (36)
c-601/13 (8)
ostatni rok obrotowy (602)
1220/11 (2)
iv ca 521/08 (13)
oferta dodatkowa (13780)
przedłużenie związania ofertą (2266)
naruszył obowiązki zawodowe (3725)
przedawnienie roszczeń (103)
błąd w kosztorysie ofertowym (1391)
koncesja podwykonawcy (175)
art. 29 ust.3 (18269)
wadium części zamówienia (1664)
art.26 ust.1 (9973)
"art. 86 ust. 1" (100)
nieuczciwej (13711)
keymark (15)
"xii ga 206/08" (28)
świadectwo przejęcia robót (215)
kio_42_12 (17)
poświadczenie referencje (1153)
pominięcie pozycji w kosztorysie (1097)
iso (799)
kio 1495/14 (5)
doświadczenie kierownika (1977)
doświadczenie kierownika budowy (1361)
x ga 255/09/za (2)
kio/uzp 401/08 (11)
autoryzowany (686)
licencja niewyłączna (1147)
konferencja (178)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (277)
przewlekłość postępowania (116)
finlandia (93)
ii ca 455/06 (6)
kielce (1021)
świadczenie niemożliwe (3663)
art. 24 ust. 1a (3480)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (57)
v cz 48/05 (3)
udostępnienie iso (293)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (192)
monistyczny (9)
art. 97 (2608)
304/00 (218)
2814/11 (11)
art. 22a ust.4 (139)
"inna omyłka" (1248)
dostawę leków (321)
"o obiektywnym charakterze" (485)
kio 1201/13 (14)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
c-16/98 (24)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (920)
0,01 zł (480)
faktury (3606)
nieaktualny odpis z krs (898)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
brak podpisu na formularzu (1153)
krk słowacja (2)
zarzut okoliczności faktyczne (13241)
kio 1526/10 (6)
roboty budowlane definicja (2624)
kio_31_11 (5)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
nie jest wystarczające złożenie jakichkolwiek wyjasnień (5091)
kio_655_12 (6)
"proporcjonalność" (784)
2016 (3647)
podmiotowe kryteria oceny ofert (2045)
czyn nieuczciwej konkurencji cena jednostkowa (1467)
kio 51/12 (9)
"89 ust. 1 pkt 7b" (48)
niejasny opis zamówienia "art. 93 ust. 1 pkt 7" (313)
pierwszeństwo siwz przed umową (372)
zaświadczenie z zus (463)
art. 36 b (5340)
xii ga 317/09 (19)
biletów lotniczych (81)
kio 217/15 (7)
niezgodnosc z siwz (6678)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (3203)
certyfikat polisy (266)
223/08 (33)
zakończenie postępowania (6374)
x_ga_332_09 (6)
szkolenia (2845)
budowa a przebudowa drogi (882)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (536)
1900/11 (6)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (446)
"zmiana producenta" (16)
podpis na ofercie (3212)
marża jako kryterium oceny ofert (397)
refundacja (280)
niezgodność z treścią siwz (6603)
sprawozdanie finansowe (1358)
brak podpisu oferty (2842)
punkty funkcyjne (103)
omylka rachunkowa (1648)
28/11 (435)
kio/ku 40/14 (11)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (893)
uzupełnienie opisu (5845)
art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a (10028)
452/11 (50)
dysponowanie bezpośrednie a podwykonawstwo (691)
sprzeczność postanowień siwz (4139)
leki (409)
agencja pracy tymczasowej (59)
2420/12 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (86)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7781)
xxiii ga 1293/14 (24)
"przedmiar robót" (1845)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (836)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (925)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (4328)
jedna umowa jedna usługa (2200)
dumping (40)
błąd w obliczeniu ceny vat (1398)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1198)
brak likwidacji czechy (18)
kio 321/11 (8)
vi ga 68/09 (5)
art. 91 ust. 4 (7920)
uzp/zo/0-55/07 (5)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (90)
oferta oferta wariantowa (531)
wartość zrealizowanej części (5087)
"umowa wykonawcza do umowy ramowej" (2)
kio_2205_11 (6)
art.90 ust.3 (2373)
brak vat w ofercie (3567)
umowa zawarta pod warunkiem (8253)
dokument nie podpisany (7507)
zaokrąglenie cen (224)
liczenie terminu związania ofertą (3340)
czytelny podpis (522)
291/12 (8)
kio 2483/14 (4)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (560)
kio_398_15 (5)
lakoniczne wyjasnienia rażąco niskiej ceny (466)
wykluczenie z postępowania (15188)
art. 25 ust. 2 (15482)
emil kawa (675)
kio_uzp_133_10 (6)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1655)
art. 138g (5)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (681)
podstawowy interes bezpieczeństwa państwa (609)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (14498)
leasing zwrotny (11)
dozorbud (155)
przyspieszona (391)
wykaz robót (5006)
"nowe okoliczności" (482)
ujawnił źródło zapytania (405)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (15065)
kio 1683/11 (8)
zmiany umowy (11554)
praw autorskich (1253)
kio 2129/12 (7)
112 kc (438)
art. 32 ust. 2 pzp (4313)
815/15 (2)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (2103)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (15633)
uzupełnienie krk po terminie (408)
v ca 422/06 (1)
v ca 3036/10 (37)
otwarcie ofert (6752)
zmniejszenie zakresu zamówienia (2245)
360/15 (9)
iii ca 418/09 (12)
kio 841/11 (5)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (10252)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (4368)
wskaźniki ekonomiczne (746)
1037/11 (4)
sumowanie doświadczenia (518)
"24 ust. 2a" (54)
odrzucenie oferty interes (12046)
ii ca 435/08 (1)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (201)
kc (5884)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (690)
australia (28)
"system informatyczny" (1545)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (363)
generalna (4384)
zmiana harmonogramu (1525)
kio/uzp 353/08 (9)
475/10 (30)
"art. 22 ust. 1" (5177)
zasada jednokrotności wezwania (94)
skład konsygnacyjny (15)
katalogi producenta (1456)
2034/14 (4)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2187)
art. 22 (19392)
"art. 146 ust. 2" (110)
w zakresie prowadzonej działalności (11193)
kio 874/13 (3)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1601)
wystawca referencji (544)
błędna stawka vat (1353)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
usługa dystrybucji stawka vat (85)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1460)
"xii ga 102/09" (78)
kio 1819/13 (6)
zmiana stron umowy (10226)
unieważnienie postępowania brak środków (8869)
uzupełnienie wadium (1385)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (366)
upływ terminu wykonania zamówienia (7727)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1673)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (5150)
inne usługi niepriorytetowe (518)
art 38 (5685)
1 grosz (25287)
projekt budowlany (5808)
gierańczyk (30)
"art. 24 ust. 1 pkt 9" (340)
87/07 (26)
wartość szacunkowa zamówienia (5380)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (10360)
połowy terminu (1256)
agencja rynku rolnego (54)
art. 24aa ust. 2 (97)
dyscyplina finansów publicznych (1869)
"art. 8 ust. 3" (822)
skrócenie terminów (932)
sąd okręgowy w poznaniu (3976)
"art 89 ust 1 pkt 7" (325)
2169/11 (5)
kryterium doświadczenie personelu (946)
294/09 (23)
"zwrot oryginału gwarancji" (16)
tożsamość przedmiotowa (1145)
ukraina (103)
siemens ag (94)
błędny wykaz dostaw (1100)
"umowy o pracę" (827)
podpis podwykonawca (583)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (26)
1041/10 (3)
jedna usługa (5156)
kio 2800/10 (5)
interwencja uboczna (91)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (293)
pozacenowe (297)
2763/14 (5)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (758)
art.29 ust. 2 (4258)
"uzupełnienie treści oferty" (271)
i ca 251/08 (3)
xii ga 13/09 (19)
art. 29 pzp (21247)
kio_1710_12 (7)
szacowanie robót budowlanych (769)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6278)
1353/12 (11)
brak informacji o podwykonawstwie (1032)
kio_2525_13 (15)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (106)
dyrektywa obronna (38)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
istota wynagrodzenia kosztorysowego (725)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1699)
błąd projektanta (469)
niezaskarżenie wezwania (3112)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (77)
kio 1032/12 (8)
oferta jako całość (12823)
marża 0% (315)
"w tym samym postępowaniu" (428)
2602/13 (6)
xix ga 268/09 (11)
kio 2744/11 (5)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (50)
kio/uzp 319/08 (12)
vi ca 586/05 (3)
1539/11 (3)
1225/10 (10)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (7676)
metodą kalkulacji szczegółowej (857)
1486/08 (4)
"potrzeby zamawiającego" (2199)
nie podano nazwy producenta (2396)
"oznaczenie strony" (77)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3505)
brak dowodu wpłaty wadium (627)
x ga 42/10 (2)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
sukcesja generalna (47)
opis sposobu obliczenia ceny (3432)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4548)
umowa o podwykonawstwo (1099)
aktualność krs (79)
art. 198d (20)
haccp (48)
należyta staranność zamawiajacego (4642)
"i ckn 304/00" (195)
c-27/98 (8)
instytucja kulturalna (92)
jedz powinno być aktualne na dzień (155)
i aca 357/10 (33)
"należyte wykonanie umowy" (1509)
sposób obliczenia ceny (4676)
zmiana umowy konsorcjum (3872)
fujifilm (20)
806/15 (7)
22a ust. 1 (324)
informacja banku (1650)
kio 1362/12 (3)
"art. 24 ust. 1 pkt 19" (6)
art. 136 (790)
zobowiązanie innego podmiotu (6139)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2700)
dostawa tonerów (105)
wykaz robót budowlanych dłuższy niż 5 lat (426)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1315)
naruszenie art. 29 ust. 3 (24178)
kio 2184/13 (11)
xii ga 488/11 (1)
"ochrona danych osobowych" (76)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (13931)
1804/09 (10)
kio 8/11 (260)
kio 630/13 (5)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (172)
cena słownie (11094)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (20443)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
broker (89)
wielkiej brytanii (266)
kio/uzp 596 /09 (57)
kio 1344/11 (14)
brak podania stawki podatku vat (1047)
oświadczenie wiedzy producent (2346)
nazwa postępowania (9695)
bezprzedmiotowe (2310)
przedwczesność odwołania (57)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3375)
art. 95 ust. 2 (2396)
termin ważności gwarancji (1142)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (7383)
emas (30)
kio/uzp 869/11 (4)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3576)
518/14 (19)
"zapytanie o cenę przesłanki" (11)
udostępnienie wiedzy (3469)
parafa (219)
błąd ryczałt (281)
kara umowna należyte wykonanie (893)
kuchnio (1184)
sk 22/08 (38)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3643)
kio 701/11 (5)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (4334)
2819/13 (7)
(kio 1408/10 (19)
2234/12 (5)
2104/11 (6)
kara umowna a wystawienie referencji (69)
zmiana wysokości wadium (1570)
xii ga 206/08 (29)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (11)
marża (607)
2303/12 (6)
zatrudnienie a dysponowanie (1638)
nie otworzył oferty (6752)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (457)
1607/2015 (2)
rozszerzająca interpretacja siwz (773)
1251/15 (20)
kryteria oceny ofert subiektywne (1062)
niemiecki rejestr handlowy (76)
art. 32 ust. 4 (5488)
"art. 26 ust. 4" (2486)
niekompletny formularz cenowy (614)
art.36a (152)
cena maksymalna (3348)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2589)
kio/uzp 1147/10 (9)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1469)
140 pzp (1211)
kio_1366_14 (9)
237/13 (9)
po terminie związania ofertą (13012)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1814)
odrzucenie i wykluczenie (12422)
"29 ust. 3a" (23)
wykaz punktów serwisowych (433)
908/13 (25)
vi ga 50/09 (1)
"art. 24 ust. 1 pkt 23" (17)
brak podpisu kosztorysu (391)
uzupełnienie bez wezwania (6028)
vat stawka (2154)
"samokontrola" (43)
zakaz podwykonawców (829)
sposób obliczenia ceny oferty (4646)
udostępnienie ubezpieczenia (996)
konsorcjum doświadczenie (4104)
art.51 ust.2 (580)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
budynek użyteczności publicznej warunek (381)
doręczenie kopii odwołania (5094)
dopuszczalność zmiany wykonawcy zamówienia publicznego (1940)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (5)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (8473)
"kosztorys ofertowy" (2282)
kara za opóźnienie (778)
aktualny krs oznacza (752)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (21)
852/15 (5)
art. 51 ust. 1a (969)
wybór oferty termin związania ofertą (10832)
zdolność kredytowa do kwoty (1007)
złożył wyjaśnienia po terminie (15596)
art 24 ust. 2 pkt 3 (17533)
art 29 ust 2 (31023)
kio 1287/14 (13)
interes publiczny (14757)
1013/10 (9)
xii_ga_314_11 (56)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (527)
prawo atomowe (63)
kio 1319/10 (3)
i1 ca 154/11 (1)
preferowanie jednego wykonawcy (1211)
"licytacja elektroniczna" (160)
art. 5a (1135)
art 85 (3393)
kio 2531/11 (8)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (17533)
zakaz podwykonawstwa (397)
zakres referencji (3935)
oprogramowanie równoważne (761)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (309)
cofnięcie skargi zwrot (4771)
x ga 60/10/za (4)
węgry krk (5)
brak zer po przecinku (12)
aktualizacja oprogramowania (373)
brak potwierdzenia otrzymania maila (704)
kierownik zamawiającego (2965)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (4008)
kio 1777/11 (7)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2824)
"wartość gospodarcza" (734)
919/08 (16)
91c (91)
trybunał (2045)
tozsamość czasowa (219)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (9)
bład w obliczeniu ceny (2618)
ecris (2)
kio 35/12 (17)
i1 ca 143/11 (1)
kio/uzp 402/08 (6)
268/13 (10)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2625)
nieprawdziwe referencje (1359)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1993)
"oddalonych od siebie" (24)
art. 4 pkt 3 lit. e (7306)
juniper (26)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2779)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (740)
"wolnej ręki" (1844)
1488/14 (2)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (36)
kio 41/13 (15)
tramwaje (213)
v ca 1514/02 (18)
bogdanka (121)
adekwatny (3749)
2704/10 (3)
kio 5/12 (222)
0 zł (12920)
"wykaz osób" (1916)
przedwczesne odwołanie (1473)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (10742)
kio 1975/14 (3)
anonimowość (23)
kio 892/12 (4)
"korekta finansowa" (767)
zmiana umowy przed zawarciem (9672)
art. 93 ust.1 pkt 7 (6356)
zbyt wysokie kary (248)
art 4 pkt 8 (20716)
"forma zobowiązania" (32)
kryterium społeczne (2479)
data uzupełnianych dokumentów (2609)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3941)
"podatek vat" (2547)
iv ca 33/09 (4)
12a (682)
738/13 (4)
pełnomocnictwo notarialnie (325)
doświadczenie uzyskane przy realizacji w ramach konsorcjum (2616)
dostawa powszechnie dostępna (1794)
450/12 (5)
art 46 ust 4a (1002)
xix ga 328/06 (2)
beneficjent gwarancji (771)
fundusz inwestycyjny (435)
dzielenie zamówienia tożsamość czasowa (79)
wyjaśnienie elementów rażąco niska cena (2430)
usługa w ramach kilku umów (1623)
2254/14 (6)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (132)
nieaktualna deklaracja zgodności (949)
art. 38 ust. 1a (1254)
"67 ust. 1 pkt 7" (23)
kio 1735/11 (14)
art.144 ust.1 (611)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (293)
art. 90 ust. 1a (1632)
kio 1089/10 (2)
537/14 (6)
błędy zamawiającego (6700)
art. 179 ust. 1 (10183)
"zaniechanie wykonania wyroku" (51)
konserwacja zabytków (100)
umowa użyczenia (418)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2569)
xix ga 79/07 (1)
mba (11)
art. 24 ust. 1 (18210)
kio/uzp 1268/09 (3)
definicja zamówienia (5521)
kio/uzp 301/10 (5)
178/15 (18)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (193)
producent nie jest podmiotem niezależnym (2056)
"ustalenie wartości zamówienia" (583)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (362)
"art. 23 ust. 3" (362)
"art. 67 ust. 2" (82)
kio 225/15 (8)
kio 162/12 (9)
kosztorysy (3450)
rażąco niska cena w dostawach (1138)
samodzielność finansowa (103)
nieuzupełnienie dokumentów (4745)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (130)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2232)
art. 140 (1575)
nierealny termin wykonania zamówienia (4066)
kio_1016_12 (31)
art 82 ust 1 (3384)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
certyfikat oc (178)
poleganie na zasobach ekonomicznych (1109)
344/15 (4)
polisa podlimity (18)
przelew wierzytelności (107)
manipulowanie ceną (257)
kio_uzp_86_08 (3)
art.24 ust.2 pkt 3 (9844)
kio/uzp 1443/08 (60)
955/13 (3)
"wyłączenie jawności rozprawy" (66)
24 ust. 1 pkt 2 (17704)
440/10 (5)
nie może przekroczyć (3190)
kio 466/12 (13)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (380)
1314/13 (9)
2455/13 (8)
kio 1716/11 (5)
pełnomocnictwo w oryginale (1417)
ukośnik (18)
płyty głównej producenta komputer (178)
obowiązek podatkowy (1801)
1528/08 (2)
"zasada jawności postępowania" (745)
złożenie nieprawdziwych informacji (3577)
38 ust. 1 (5663)
c- 454/06 (71)
art. 705 kc (85)
wartość zamówienia brutto (5982)
art. 51 (3724)
489/06 (55)
kio_1467_11 (9)
kryteria oceny ofert (9812)
nieczytelny podpis oferty (495)
irlandii (148)
kio 2498/14 (7)
xii ga 416/10 (1)
kio 1240/13 (20)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (9)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3695)
42/12 (30)
iii ca 88/09 (57)
106/10 (14)
odpowiedzialność podwykonawcy (1444)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (1063)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3438)
v ca 142/09 (3)
xix_ga_461_12 (14)
success fee (6)
doświadczenie 3 lata zakończenie rozpoczęcie realizacji usługi (930)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1649)
aspekty społeczne (1033)
zawieszenie działalności (400)
kontrola uprzednia (2301)
polisa oc dla konsorcjum (302)
meble medyczne vat (29)
"iii ca 88/09" (28)
"art. 9 ust. 2" (300)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (6116)
x ga 235/09/za (1)
91 ust 3a (825)
związanie zarzutami odwołania (12252)
oddział (4579)
kio 90/12 (4)
kio/uzp 938/09 (7)
ix ca 497/09 (1)
umowa o świadczenie niemożliwe (3314)
oferta sensu largo (149)
zaświadczenie z zus jako tajemnica przedsiębiorstwa (70)
xxiii_ga_924_14 (21)
nadużycie prawa podmiotowego (302)
v ca 324/10 (3)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (628)
kio 82/12 (5)
kio_629_13 (8)
komputer (1212)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (439)
"województwo podkarpackie" (153)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (267)
x ga 12/07 (23)
"utajnienie wykazu osób" (18)
termin uzupełnienia dokumentów (8881)
"dowód opłacenia polisy" (63)
rażąco niska cena ochrona mienia (147)
2014/24/ue (224)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1304)
24 ust. 1 pkt 19 (12670)
dodana dodatkowa pozycja w formularzu cenowym (551)
rebus (36)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (317)
oferta nie jest jednoznaczna (12417)
kio/uzp 43/09 (7)
polisa oc grupowa (17)
2292/13 (37)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2404)
referencje konsorcjum (2004)
kio/kd 93/10 (7)
"art. 180 ust. 3" (637)
iso/iec 19752 (20)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (32)
kio/uzp 1502/08 (11)
doświadczenie osób (6931)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (2170)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
dowody rażąco niska cena (2195)
1151/11 (10)
ii_ca_587_05 (93)
vi gz 51/06 (2)
lek (409)
1367/08 (4)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1272)
kio 144/14 (8)
1351/14 (2)
niemierzalne (240)
iii ca 867/09 (5)
wariantowa (536)
przedłużenie terminu umowy (2354)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (36)
ii ca 70/09 (6)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2631)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (2041)
"powołanie biegłego" (304)
ryzyko (2530)
wydruk elektronicznego zaświadczenia zus (39)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1701)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (2041)
antywirus (6)
v ca 977/08 (1)
zmiana siwz (12323)
niekaralności (824)
definicja robót budowlanych (2624)
wydruk z ceidg (54)
ograniczenie konkurencji (13162)
v ga 141/09 (4)
kio 729/10 (12)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (322)
"materiały eksploatacyjne" (347)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (10392)
wadium po wyborze oferty (2458)
ochrona osób i mienia rażąco niska cena (139)
2708/14 (6)
brak formularza cenowego (2562)
vi ca 629/09 (1)
efektywność energetyczna (183)
285/09 (28)
"prawa autorskie" (335)
kio/uzp 238/10 (3)
impel security (141)
pkd (184)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1495)
"grupa kapitałowa" (725)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (854)
"właściwości wykonawcy" (292)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (54)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2402)
brak podpisu kosztorys ofertowy (311)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (783)
"powtórzenie czynności" (9465)
ii ca 87/07 (6)
główny przedmiot zamówienia (6017)
i sa/gd 15/15 (3)
wykonawca sam uzupełnia dokument (4334)
v ca 886/05 (6)
"płynności finansowej" (211)
błędy w kosztorysie ofertowym (1391)
prowizja jako kryterium oceny ofert (101)
"94 ust. 3" (123)
"zamówienie wielorodzajowe" (4)
prawidłowo ukończone (1194)
powtórzenie prezentacji (577)
457/12 (23)
obliczanie terminu na udzielenie wyjasnień (1636)
manipulacja (342)
"wyłączenie członka" (52)
posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum (1200)
cel postępowania (3918)
"nienależyte wykonanie umowy" (1509)
zaprojektuj i wykonaj (2403)
raport z badań (1219)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4552)
kio/uzp 1123/10 (15)
kio 2229/15 (1)
kio_457_11 (5)
art. 74 (2752)
jakość (4905)
kio 2220/10 (16)
oferta najkorzystniejsza (18556)
2315/13 (3)
kio/uzp 168/08 (9)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3909)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (309)
kio_uzp_797_09 (7)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1592)
iii ca 455/08 (3)
v ca 927/08 (9)
nadmierny warunek udziału (1645)
błędnie odczytana kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia (107)
kio_63_11 (8)
powtórne wezwanie (1843)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (2199)
"brak ceny jednostkowej" (23)
xix ga 599/06 (3)
usługi finansowe (5410)
francuski krk (22)
oświadczenie o wizji lokalnej (422)
wizja lokalna (481)
termomodernizacja definicja (86)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1877)
zmiana urządzenia (5853)
niejasne (5071)
"art. 31 ust. 2" (133)
kio/ku 35/12 (4)
podpis elektroniczny (1614)
dokumenty stany zjednoczone (177)
art. 26 ust. 2f (134)
kio 185/13 (5)
iii ca 177/10 (3)
naprawienie szkody (988)
kara finansowa (1735)
in house (147)
spis kosztów) (834)
pożyczka (227)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (861)
ku 18/14 (13)
189 ust. 2 pkt 3 (6493)
kio/uzp 815/08 (7)
turcja (48)
jedno zamówienie spełniające dwa warunki udziału w postępowaniu wiedza i doświadczenie (2097)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (737)
v ca 788/12 (14)
kio_510_11 (28)
krk nie figuruje (156)
próbka system informatyczny (181)
kio 2777/11 (7)
"upływ terminu związania ofertą" (389)
"przedmiot oferty" (961)
x ga 189/13 (11)
iv ca 392/05 (8)
gsm-r (33)
tresc referencji (3919)
wykroczenie zawodowe (229)
2752/15 (3)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1830)
"art. 180 ust. 2 pkt 6" (67)
nabycie udziałów (2359)
konsorcjum pełnomocnictwo (2304)
x ga 295/09 (3)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (202)
umowa przedwstępna (146)
zmiana treści siwz nieprowadząca do zmiany ogłoszenia (6809)
191/10 (17)
dokumenty niewymagane w siwz (14500)
równoważność certyfikatów (337)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
ubezpieczenie zdrowotne (788)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (709)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (22)
kio 307/13 (5)
c-349/96 (59)
igły (96)
uzupełnienie formularza oferty (3494)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (12187)
1624/10 (15)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (7687)
"unieważnia umowę" (36)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1942)
"gwarancje bankowe" (717)
"wymagane dokumenty" (2782)
odtajnienie kosztorysu (133)
66/07 (14)
patent (775)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (935)
24aa ust. 2 (97)
litwa (133)
minimalne wynagrodzenie (3657)
kio 11/14 (172)
art. 186 ust. 2 (4849)
688/11 (2)
aneksowanie umów (30)
zamawiający nie może domniemywać (1205)
oferta niezgodna z ustawą (24349)
kio 254/11 (6)
"180 ust. 2 pkt 6" (132)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (282)
kio 20/13 (21)
iii ca 212/06 (2)
siemens (671)
zmiana oferty przez wykonawcę (14348)
"termin wykonania zamówienia" (1094)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7867)
183 ust. 2 (2172)
kio/uzp 643/09 (7)
oświadczenie zamiast krk (162)
xii ga 293/11 (1)
korupcja (69)
niedozwolone porozumienie (370)
"art. 46 ust. 4a" (648)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (950)
koleśnikow główny urząd geodezji (11)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (2023)
xii ga 340/09 (9)
rażąco niska cena zarzut (2697)
131a (49)
węgry (60)
polisa pkd (85)
445/12 (8)
brak interesu przystępującego (6425)
rękojmia za wady (424)
załączniki do odwołania (13572)
warunki równoważności (1122)
lex retro non agit (42)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1732)
"błędy w dokumentacji" (34)
"zgoda na poprawienie omyłki" (245)
"prezentacja oprogramowania" (21)
kio 2121/12 (8)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (258)
upadłości (566)
"prawo opcji " (116)
x ga 352/11 (1)
421/12 (22)
zakazany podział zamówienia na części (290)
kio_ku_34_10 (9)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (6218)
arcadis (50)
oświadczenie przed notariuszem (525)
netia (192)
zp-11 (66)
x ga 98/10 (2)
wyłączny dystrybutor (716)
zmowy przetargowe (212)
kio 2364/12 (3)
516/14 (5)
ujawnienie źródła zapytania (366)
kio_150_12 (18)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (62)
referencje w ramach grupy kapitałowej (253)
2753/14 (3)
art. 49 ust. 3 (2982)
zakłady usługowe "ezt" (25)
cena ryczałtowa omyłka (914)
846/10 (4)
2814/12 (2)
905/14 (8)
i cz 103/07 (1)
kio_ku_5_08 (8)
przerwa w terminie związania ofertą (410)
korekty (2147)
odwołujący nie złożył oferty (22062)
2422/15 (6)
błąd w cenie podanej słownie (1943)
2017 (946)
naruszenie art. 36 ust. 5 (6168)
kio 2397/13 (3)
kio 1965/15 (2)
kio_806_11 (7)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (4040)
definicja podwykonawcy (1059)
istotna zmiana oferty (12543)
kio/kd 12/10 (30)
kio_2480_12 (8)
tetra (25)
kio_1434_12 (4)
disclosure scotland (16)
"brak pełnomocnictwa" (133)
podstawa dysponowania leasing (163)
ce (962)
kryteria wyboru oferty (8877)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5833)
zasada konkurencyjności (1671)
nie przesłał kopii przystąpienia (1913)
oferta skutecznie odrzucona (6632)
formularz cenowy ryczałt (193)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (328)
doświadczenie w ramach konsorcjum (3036)
równoważność (1175)
"uzupełnienie referencji" (91)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (6712)
997/12 (4)
"kio 20/12" (4)
zgoda na poprawienie innej omyłki (970)
fałszywe informacje (362)
zamówienie wspólne (8795)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (6155)
"zamówienie uzupełniające" (770)
kio 931/11 (2)
doświadczenie dostawy (4564)
wojskowy instytut medyczny (77)
1550/11 (3)
zatrzymania wadium (865)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1250)
"zmiana składu" (78)
protokół odbioru częściowego (961)
ii ca 404/09 (11)
22a (233)
poprawianie omyłek rachunkowych (637)
zapytanie o cenę catering (20)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (846)
2216 (32)
"tłumaczenie dokumentów" (237)
niezgodność z siwz (6678)
v ca 1396/10 (2)
art. 91 ust. 5 (7965)
nowy targ (206)
"zasada proporcjonalności" (484)
91/12 (55)
"treść referencji" (816)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (6534)
kio 771/12 (2)
162/12 (13)
serwis w polsce (359)
2191/13 (3)
2862/13 (8)
pozacenowe kryteria oceny ofert (297)
kio_1154_11 (16)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7888)
"odwrócony podatek vat" (5)
kio 644/13 (5)
kio_1143_15 (7)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
jedna umowa (5799)
kio/uzp 1077/08 (10)
zeznania świadków (821)
utrata dofinansowania (290)
kio 964/12 (4)
pomocy dydaktycznych (201)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2153)
x ga 65/07 (3)
"dysponowanie osobami" (1975)
forma cofnięcia odwołania (651)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (181)
kio 108/10 (22)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (12075)
kio 1533/10 (4)
"wartość zamówienia podstawowego" (237)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
kryterium odległości (649)
2734/10 (8)
główny urząd statystyczny (327)
oświadczenia podmiotów trzecich (4227)
wadium w obcej walucie (19)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (22)
art. 89 ust. 1 pkt. 6 (13792)
kio 363/12 (5)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (861)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5632)
kio 1364/11 (5)
wykluczenie wadium (2273)
banery (7)
brak części formularza cenowego (2110)
sumowaniu (840)
kio/uzp 1016/09 (13)
"22d ust. 2" (15)
zakres_dokumentow_jakie_przedstawia_wykonawca_na_potwierdzenie_spelniania_warunkow_podmiotowych_w_sytuacji_w_ktorej_korzysta_z_potencjalu_podmiotu_trzeciego (9)
nieważny certyfikat iso (255)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (1034)
poświadczenie protokół odbioru (674)
uzasadnienie faktyczne i prawne (13435)
siwz (20245)
"inter system" (31)
przedmiar a ryczałt (227)
nota pokrycia (111)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (824)
kio 893 (126)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1691)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1691)
x ga 79/10 (4)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (702)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3357)
52/08 (9)
kd (1190)
354 kc (236)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (5584)
855/08 (5)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (639)
"prawidłowo ukończone" (513)
wypowiedzenie (1553)
87 ust. 2 pkt. 3 (8420)
pentegy (10)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (379)
art.25 ust.1 pkt 2 (4861)
próbka systemu (634)
główny urząd geodezji (145)
"brak wskazania producenta" (12)
refurbished (3)
art. 23 (14229)
obrót hurtowy produktami leczniczymi warunek udziału (8)
klauzula apostille (15)
1516/12 (14)
zaliczka (353)
1348/13 (9)
zamówienia do 14000 euro (174)
"art. 140 ust. 3" (72)
grabarczyk magdalena (1155)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (75)
art. 24 ust. 11 (15060)
x ga 85/15 (13)
"przesłanie kopii przystąpienia" (24)
art. 17 ustawy pzp (11655)
kio 1756/10 (18)
kryterium odległości paliw (111)
unieważnienie postępowania interes publiczny (10520)
2200/14 (7)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (726)
"niekaralność" "stany zjednoczone" (33)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (495)
prawo opcji roboty budowlane (343)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (134)
budynek użyteczności publicznej szpital (92)
kio 1375/11 (4)
prawo pocztowe (2537)
poprawienie innej omyłki (2802)
87 ust.2 (8284)
kio 2369/14 (9)
kio_1881_10 (3)
instytut monitorowania mediów (17)
referencje podmiotu trzeciego (1574)
xxiii ga 924/14 (22)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (11002)
"ubezpieczenia grupowe" (17)
dokumenty uzupełnione faksem (973)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (1003)
"oferta równoważna" (585)
zmiana terminu umowy (11075)
2804/13 (4)
kio 27/12 (226)
kio 2081/12 (8)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (82)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (94)
brak kopii oferty (4238)
"art. 90 ust. 3" (1366)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1363)
rażaco niska cena dowody (2195)
potrzeby zamawiającego (9967)
iii ca 490/04 (2)
art. 24 ust. 4 (17424)
kio 1337/12 (25)
oczywista omyłka rachunkowa (1295)
działalność nie ujawniona w krs (659)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3791)
436/08 (3)
1041/11 (4)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (41)
treść gwarancji wadialnej (785)
wykaz podwykonawców (1952)
niepriorytetowe* (777)
kredyt kupiecki (21)
1936/15 (11)
nie ma wpływu na wynik postępowania (12709)
886/08 (19)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1912)
art 89 ust 1 pkt 6 (14433)
niewykonanie wyroku (18336)
kio 1305/13 (3)
47 (3075)
gwarancja wadialna konsorcjum (470)
zagospodarowanie odpadów medycznych (30)
dzielenie (1121)
błędnie wpisany vat (775)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (232)
aktualny krs (1103)
rażąco niska cena koleśnikow (127)
kio_506_15 (6)
1353/13 (13)
152/11 (8)
art. 17 ust.2 (12752)
art. 24 ust. 1 pkt 14 (12813)
oświadczenie brokera (81)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (706)
serwis podwykonawca (410)
kio 1521/11 (12)
kio 2012/12 (191)
kio 2744/12 (4)
kio_1420_13 (6)
art. 144 ust. 1 (1269)
vi ga 192/10 (26)
ii ca 201/05 (5)
błędny nr katalogowy (605)
urzędu skarbowego (1850)
"art. 142 ust 2" (18)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (227)
uniemożliwia (6407)
nie podpisany kosztorys (1186)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (467)
art. 6 a (27037)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (92)
kio 2753/11 (12)
krótki termin realizacji (1598)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
949/09 (12)
vii ga 59/08 (3)
harmonogram rzeczowo - finansowy (756)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (584)
art. 8 ust.3 (15265)
wspólna polisa (591)
"art. 32 ust. 1" (479)
polisa warunek nadmierny (177)
ii ca 676/09 (6)
"art. 96 ust. 3" (638)
koszty cyklu życia (95)
"89 ust. 1 pkt 6" (1278)
zmiany umowy z wolnej ręki (1128)
art.22 ust. 5 (6586)
dokumenty przedmiotowe (15660)
rohs (27)
"art. 17 ust. 3" (100)
najniższe wynagrodzenie (2116)
kio/kd (978)
brak wskazania terminu realizacji (8933)
wyrok sądu (23187)
kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (2019)
sprzęt komputerowy (1564)
odstąpienie od umowy konsorcjum (987)
rażąco niska cena roboty budowlane (1164)
"ubezpieczenie oc" (449)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1785)
89 ust. 1 pkt 2 (15065)
licytacja (190)
"art. 16 ust. 4" (9)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (51)
26 ust.3 (12762)
warunki konsorcjum (7385)
prawo zamawiającego opisania przedmiotu zamówienia uzasadnionych potrzeb szpital (750)
kio 64/13 (17)
naruszenie dyscypliny (1947)
"36 ust. 5" (223)
zmiana wysokości kar umownych (952)
kio 529/13 (10)
kio_823_12 (7)
umowa konsorcjum (5706)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1378)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2908)
upływ ważności wadium (775)
roboty budowlane wraz z dostawą (3550)
1979/10 (3)
1119/12 (3)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2237)
art. 47 (3075)
iso 1043-4 (8)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (4301)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (311)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (254)
2397/11 (4)
ugody (114)
142 ust.5 (468)
art. 91 ust 3a (825)
kio 19/09 (241)
gospodarzem (266)
"art. 43 ust. 1" (171)
"wartość polisy" (64)
kara umowna (1142)
1019/06 (16)
"istotne elementy umowy" (117)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1907)
kio_uzp_278_09 (17)
current ratio wspólnie (7)
1390/14 (10)
"art. 23 ust. 5" (18)
błąd w formularzu ofertowym (2252)
logo producenta (147)
wyjaśnienia po terminie (16086)
kio 72/13 (15)
procentowy wskaźnik graniczny (47)
2260/10 (3)
791/14 (2)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2436)
"przejęcie pracowników" (20)
kio 2358/14 (6)
prowizja (168)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1582)
brak wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym (1248)
108/15 (20)
nieistotna omyłka (3813)
zmiana korzystna (2808)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1686)
niepodpisana gwarancja wadialna (528)
dokumenty francja (351)
zakres świadczenia (13007)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (13010)
open office (32)
definicja interesu publicznego (4115)
"potencjał ekonomiczny" (259)
saltex (34)
prace dodatkowe (8637)
art. 32 ust. 5 (5564)
ii ca 430/09 (1)
system for award management (4)
cena minimalna (3797)
"zmiany podmiotowe" (59)
24 ust. 2a (2575)
iii_ca_262_05 (7)
2146/12 (5)
726/15 (4)
c-19/00 (34)
nadleśnictwo (467)
szybkość postępowania (742)
v_ca_3270_12 (46)
cena jednostkowa 1 grosz (3011)
interes w unieważnieniu (10522)
orange (167)
2345/13 (6)
utajnienie wyjaśnień (888)
projekty własne (5739)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (10565)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (4156)
25 ust. 1 (15496)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (8450)
"oczywista omyłka rachunkowa" (706)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
2066/16 (2)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
kio 1479/15 (4)
proporcjonalności (784)
26 ust. 1 (16700)
omyłka nie musi być oczywista (2137)
1206/11 (4)
kara umowna miarkowanie (118)
jednego producenta (4810)
iv ca 648/07 (1)
krs niemcy (56)
braki w kosztorysie ofertowym (2446)
akredytywa (13)
874/09 (17)
kierownik robót elektrycznych (698)
za krótki termin składania ofert (1249)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (11)
2873/12 (9)
"różne stawki podatku vat" (159)
umorzyć (8689)
klauzula adaptacyjna (15)
kio/uzp 886/08 (19)
brak oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej (218)
279/15 (23)
kio_2154_11 (9)
w sobotę (334)
v ca 2506/07 (42)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (12462)
protokół odbioru końcowego (1184)
724/13 (10)
art.91 ust. 3a (663)
973/13 (5)
"ii ca 489/06" (42)
błąd w obliczeniu vat (1423)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (36)
wykaz usług wykonywanych (5126)
niezwłocznie oznacza (1622)
kio_896_13 (10)
iv ca 926/06 (5)
ostrołęka (236)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1830)
"tożsamość podmiotowa" (86)
gdańsk (1245)
forma porozumiewania się (275)
art. 91 ust.2a (413)
kio/uzp 217/10 (10)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1820)
art 43 (3807)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
dwie oferty w jednej kopercie (237)
1599/16 (51)
brak kosztorysu ofertowego wynagrodzenie ryczałtowe (933)
i ca 273/09 (1)
"aspekty społeczne" (140)
stosowanie przejściówek (24)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (25)
rozbudowa systemu (1506)
nie opłacona polisa (559)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (88)
iii ca 1904/14 (2)
"w ramach jednej umowy" (174)
doręczenie pełnomocnikowi (13306)
kio 2436/11 (2)
uchyla wyrok (4513)
bezwarunkowa gwarancja (488)
wpis do rejestru działalności regulowanej (643)
250/12 (8)
siemens stawka podatku (35)
kio 41/14 (14)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1274)
inna omyłka ilość (2105)
kio/uzp 1490/09 (7)
kio 1341/13 (7)
sumowanie (840)
uzupełnienie kosztorysu (1312)
kio 556/12 (38)
zmiana warunków po otwarciu ofert (4238)
kio/uzp 1874/10 (11)
c 387/14 (46)
429/12 (10)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (43)
zmiana umowy (11554)
termika (15)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2318)
brak stron (18281)
466/08 (27)
dysponowanie bezpośrednie (4336)
kio_1601_13 (6)
art 24 ust 1 pkt 1a (3465)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1783)
"usług prawnych" (53)
kio 210/11 (4)
art. 4 pkt 13 pzp (12436)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (7016)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1988)
xii ga 413/08 (4)
140 ust. 1 (1567)
oględziny (366)
subiektywna ocena (1422)
raty (841)
mon (175)
art. 183 ust. 2 pzp (1531)
kio 2634/14 (7)
art. 184 (3112)
w ramach jednej umowy (8610)
wysokość obrotów na rachunku (1916)
nadpłata wadium (4)
ii ca 529/04 (4)
protokół końcowy (1920)
"powiązania osobowe" (65)
nazwa producenta (3112)
zamówienia mieszane (336)
1050/12 (5)
grupy kapitałowej procedura odwrócona (19)
zwolnienie podmiotowe (361)
uprawnienia (9875)
fotografia (286)
dystrybucja energii elektrycznej (146)
kio 797/12 (4)
192 ust. 7 (13025)
2607/13 (5)
sumowanie okresów doświadczenia (437)
iv ca 1148/08 (1)
sanawia (2)
kio 816/14 (4)
brak wpisu do ewidencji (1028)
xii ga 129/10 (3)
art. 141 (1343)
jednostka notyfikowana (331)
gwarancja bankowa oryginał (451)
"utajnienie rozprawy" (6)
odmowa zawarcia umowy (1530)
jedna robota budowlana jedna umowa (168)
nieprawdziwa informacja (3602)
alpine bau (33)
ponowna ocena ofert (12715)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (436)
i ca 540/09 (1)
informacja z banku wydruk (250)
zamówienie uzupełniające (4412)
spóźnione zarzuty (1872)
24 ust. 1 pkt 3 (17535)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2996)
dystrybucja energii (192)
kosztorys inwestorski (903)
"kontrola uprzednia" (391)
kio/ku 50/09 (2)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2436)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (11027)
odwołanie na dwie części (9610)
zakres równoważności (1139)
wykaz sprzętu (3025)
"błędna podstawa" (141)
x ga 174/14 (2)
ii cz 93/15 (2)
"użyteczności publicznej" (707)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (2061)
38 ust. 2 (5662)
"niemożliwość świadczenia" (129)
dzielenie zamówienia (1107)
ćwik (104)
definicja podwykonawstwa (437)
v ca 2224/03 (13)
46 ust. 3 (4468)
kio_126_14_kio_153_14 (3)
"poczta polska" (483)
porównywalność ofert (544)
kio_uzp_308_10 (5)
"art. 66" (966)
"zatrzymanie wadium" (792)
kio/uzp 1432/09 (12)
kio/uzp 463/10 (9)
kio/105/11 (3)
ogłoszenia prasowe (193)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1354)
art.46 ust.4a (712)
waloryzacja wynagrodzenia (237)
wadium w kilku formach (432)
"181 ust. 2" (172)
xiii ga 573/14 (4)
kio 69/12 (19)
oświadczenie o akceptacji siwz (1285)
721/15 (7)
kio 226/11 (5)
1679/10 (6)
proporcjonalność warunku (633)
1629/11 (5)
953/13 (30)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (189)
jedna usługa dwie umowy (3629)
"art. 187 ust. 3" (219)
"dodatni wynik finansowy" (51)
podwykonawca (3207)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (266)
interes prawny (13123)
art 67 (3552)
"forma uzupełnianych dokumentów" (12)
"interwencja uboczna" (77)
ii ca 1461/16 (4)
innowacja (151)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (363)
arr (19)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1717)
oddalenie odwołania (18244)
"uzupełnienie wadium" (31)
"kary umowne" "wygórowane" (234)
referencje dla podwykonawcy (1028)
wysokość polisy (1342)
"26 ust. 2a" (508)
uzp/zo/0-88/07 (3)
termin upływał w sobotę (101)
186 ust. 2 (4849)
warunki zmiany umowy (10607)
kio_445_12 (7)
103 kc (507)
filgrastim (3)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1737)
art. 92 ust. 1 (3977)
równoważne materiały budowlane (1130)
prawa wyłączne (10314)
wyjaśnienie treści siwz (12417)
usługi ochroniarskie (45)
xix ga 534/08 (2)
koszty ogólnego zarządu (2649)
"oferta niezgodna z ustawą" (158)
kio_uzp_191_08 (12)
wezwanie musi być precyzyjne (2507)
krs z hiszpanii (86)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1566)
v ca 1315/08 (1)
referencje od spółki powiązanej (369)
Łódzka kolej aglomeracyjna (10)
usługi okresowe (1295)
"art. 192 ust. 7" (2010)
18 ust. 2 (16373)
kio 2263/15 (6)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1736)
kryteria podmiotowe (2182)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (6155)
kluczowych części zamówienia (2278)
"upadłość wykonawcy" (75)
1891/14 (4)
kryteria subiektywne (1020)
zasada koncentracji (374)
kio_1785_14 (21)
"historia rachunku" (7)
pełnomocnictwo do wadium (965)
remont a budowa (1053)
wyjaśnienia przesłane mailem (423)
centralny zamawiający (2447)
badania naukowe (811)
wezwanie do uzupełnienia jedz (170)
kio 2135/12 (4)
criminal record bureau (7)
umowa ramowa cena (508)
wyjaśnienie dokumentów (13581)
rownowazny (3380)
iii ca 102/09 (28)
tajemnica (2194)
v ca 2056/07 (32)
art 90 (9168)
brak daty w referencjach (2521)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4975)
ogłoszenie upadłości (482)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (7633)
82/12 (7)
korekty finansowe (1394)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (333)
"utracił interes" (87)
bull (127)
kio 1306/13 (3)
kio 277/12 (3)
kolektory słoneczne (120)
odnawialny (180)
art. 62 ust. 1 (3171)
gwarancja warunkowa (289)
v sa/wa 875/10 (9)
art. 46 ust. 5 (4345)
396/11 (7)
kio_2043_14 (5)
"art. 26 ust. 2d" (102)
wykazanie tajemnicy (1864)
385/15 (2)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (3154)
1922/10 (3)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
448/12 (20)
termin zadawania pytań (1268)
ripok podwykonawca (28)
przekaz pocztowy (70)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (227)
xxiii ga 633/09 (2)
dysponowanie sprzętem (2915)
koncepcja architektoniczna (242)
wadium w walucie obcej (19)
art. 16 (16273)
funkcjonalność kryterium (1571)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1430)
kio/uzp 1298/08 (5)
kio 1388/14 (4)
odrzucenie oferty (20376)
erp (164)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
art 24 ust 2a (2575)
"umowy zlecenia" (408)
kio/uzp 1221/09 (9)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień ceny (564)
"art. 6 ust. 1" (395)
kio 48/14 (15)
x ga 523/10 (2)
"kredyt odnawialny" (17)
konwalidacja pełnomocnictwa (109)
"oczywista omyłka pisarska" (1317)
przekształcenie wykonawcy (370)
przedłużenie gwarancji wadialnej (359)
xii ga 837/16 (44)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8910)
brak-wadium (85)
"co jest przedmiotem oferty" (39)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (12222)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (2113)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (159)
opinia bankowa obroty (359)
"art. 87 ust. 1 " (4317)
uzupełnienie wykazu robót (3060)
x ga 327/07 (1)
kio 1231/11 (27)
1049 (74)
ograniczenie swobody umów (1605)
kio 634/15 (5)
art. 9 ust. 2 (22392)
definicja dokumentacji projektowej (1091)
krk stany zjednoczone (26)
kio 1334/13 (3)
solid security (59)
powaga rzeczy osądzonej (149)
wielka brytania krk (26)
kio_457_12 (22)
oryginalny toner (57)
załączniki do protokołu (5956)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
kio/uzp 91/09 (12)
wynagrodzenie barterowe (7)
pkp plk (169)
"kio 1741/10" (8)
referencje data (2732)
pozwolenie na zbieranie (313)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (3073)
kio 2847/15 (2)
"38 ust. 6" (241)
informacja banku ważność (418)
xix ga 599/07 (1)
v gaz 94/09 (2)
okresowe ogłoszenie informacyjne (233)
"autoryzowany partner" (82)
błedy w obliczeniu ceny (2618)
sita (257)
"franszyza redukcyjna" (17)
rental right (3)
trojanowska (937)
ix ga 30/08 (18)
"jedna usługa" (478)
xix ga 179/13 (44)
"przystępujący nie ma interesu" (41)
istotność zmiany umowy (609)
potwierdzenie należytego wykonania (8710)
kio_uzp_1362_08 (6)
189 ust. 2 pkt 4 (6353)
§1 ust. 4 rozporządzenia (19132)
kio_510_12 (12)
"wykładnia językowa" (615)
kluczowych części (2322)
kio 79/14 (6)
"karty katalogowe" (787)
kio 2750/11 (5)
"art. 94 ust. 3 " (123)
art.6a (66)
zakaz dzielenia zamówienia (358)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2219)
61/14 (29)
interes publiczny interes zamawiającego (8824)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1082)
przedłużenie terminu związania (2334)
"oferty nieporównywalne" (195)
poświadczenie należytego wykonania (1878)
x ga 442/10 (1)
xii ga 413/08 (4)
plan zamówień (2201)
x ga 46/12/za (3)
"na pierwsze żądanie" (199)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (2053)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1347)
"zatarcie skazania" (53)
dowód opłacona polisa (451)
"świadczenie okresowe" (787)
roboty zamienne (875)
treśc referencji (3919)
c-376/08 (45)
wizyta referencyjna (23)
kodeks spółek handlowych (1139)
kio/ku (277)
kio 447/12 (3)
podmiot zbiorowy (736)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
384/12 (4)
w odniesieniu do jego rzetelności (988)
"centrum przetwarzania danych" (96)
żądanie nazw podwykonawców (1425)
poświadczenia (3048)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1256)
bład w obliczeniu ceny vat (1398)
rup (12)
santex (32)
ix ga 265/11 (2)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (7475)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (201)
sam sobie wystawił (3025)
termin płatności (2969)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (46)
brak terminu realizacji (14187)
cpu benchmark (9)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (203)
bilans (953)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (564)
1587/11 (8)
udział w przygotowaniu postępowania (6073)
kio/kd 92 (152)
"udostępnienie potencjału finansowego" (9)
x ga 23/07/za (47)
kio_86_11 (3)
błąd w tłumaczeniu (1170)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (4033)
art. 24b (115)
548/15 (9)
kio 1789/09 (5)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (517)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (255)
brytyjski krs (17)
umowa ustna (1916)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2969)
oświadczenie wiedzy referencje (2683)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5488)
wykaz potencjału technicznego (2937)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1802)
uzupełnienie formularza cenowego (1328)
protokół odbioru dostawy (1465)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (287)
"art. 184" (2577)
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (40)
faks (412)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (562)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2757)
"art. 24 ust. 5 pkt. 2" (26)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (177)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (69)
uzupełnienie fax (1771)
art.26 ust.3 (8713)
zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania (8800)
oferta termin związania ofertą (12677)
łączenie w pakiet (333)
"art. 92 ust. 2" (106)
v ca 901/08 (3)
dostawa (13120)
boeing (5)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
świadectwo wykonania (1193)
kio_1780_14 (3)
roboty zamienne aneks do umowy (169)
zamówienia podobne (9373)
"art. 5" (2317)
kio/uzp 799/08 (8)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (7130)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1573)
niekaralność wielka brytania (52)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1723)
oczywista pomyłka pisarska (433)
naruszenie art. 42 (4357)
kio 2037/12 (27)
brak nazwy producenta w ofercie (2799)
sponsor (17)
pochodzenie (4853)
"art. 29" (4269)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (24)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (58)
kio 2307/14 (8)
114/14 (5)
kio_1798_10 (9)
kio/ku 34/10 (10)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (259)
2490/11 (3)
przez należyte wykonanie zamówienia (9832)
szacowanie wartości usługi szkoleniowe (77)
2831/14 (6)
atest higieniczny (106)
sumowanie potencjałów podmiotów trzecich (185)
1944/11 (14)
język postepowania (3227)
natychmiastowa (740)
185 ust. 2 (4787)
1777/11 (7)
opłata transakcyjna (27)
"interes w przystąpieniu" (189)
kio/uzp 1636/09 (3)
plan zamówień publicznych (2201)
art 16 (16273)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3487)
krs z datą po terminie składania ofert (991)
vii gc 127/11 (1)
utajnienie grupy kapitałowej (114)
964/12 (4)
rezygnacja z części zamówienia (881)
wartość przedmiotu zaskarżenia (4224)
zabezpieczenie należytego wykonania (3245)
506/15 (6)
ryczałtowe wynagrodzenie (2031)
xii ga 254/08 (4)
wezwanie do uzupełnienia certyfikatu (1553)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (329)
121/11 (9)
holandia krk (8)
ii ca 488/09 (4)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (17)
migracja (289)
homologacja (194)
zakres przedmiotu zamówienia (20984)
pełnomocnictwo kopia (1332)
kio/uzp 233/10 (5)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (783)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (597)
odbiór robót (3257)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2557)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (185)
wbudowany (817)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (20)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (181)
93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
ii ca 584/05 (20)
"narodowy stary teatr" (2)
zagraniczne krk (105)
walory artystyczne (33)
art. 12a ust. 2 (681)
kio/uzp 786/10 (17)
certyfikat iso, dokument przedmiotowy (479)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (389)
art. 34 (4515)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1932)
wyłączne (15101)
"oferta złożona po terminie" (22)
wadium w kasie zamawiającego (109)
art. 38 ust. 6 (5286)
sprzĘt medyczny (1279)
nie przedłużył terminu składania ofert (2261)
wadium zatrzymanie wadium (790)
poleganie na zasobach finansowych (1792)
art. 22 ust. 1a (3952)
badanie rzetelności wykonawcy (978)
kio_uzp_60_08 (18)
1729/09 (3)
viii ga 98/09 (2)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (24)
roszczenie o zawarcie umowy (1812)
autoryzacja (400)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (2237)
kio/kd 54/12 (7)
kio_2179_10 (6)
modyfikowanie produktu (453)
x ga 2/07 (38)
kio 2274/14 (2)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
jedna usługa to jedna umowa (2200)
"sąd okręgowy w katowicach" (2394)
kio/uzp 545/10 (5)
"zasada koncentracji" (244)
zamienniki (189)
kio 2854/12 (16)
v ca 533/13 (6)
warunkowa gwarancja (289)
charakter oferty wstępnej (1737)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (587)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (442)
34/14 (28)
postepowanie obarczone wadą (1817)
brak podpisu pod odwołaniem (2917)
podpis pod ofertą (2913)
utajnienie odwołania (966)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
"uzupełnienie odwołania" (134)
kio 507/13 (3)
800/12 (14)
978/09 (9)
cena rażąco niska (2866)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (784)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4664)
ix ga 258/10 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1634)
1967/10 (6)
1291/10 (18)
interes w przystąpieniu (10176)
działalność regulowana (2660)
kio 238/12 (36)
iv ca 915/08 (2)
zmiana ogłoszenia (11586)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3534)
nieuwzględnienie wyjaśnień (15551)
"24 ust. 2 pkt 3" (3711)
laptop (167)
test (1420)
kio 547/15 (16)
2213/12 (4)
346/15 (11)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (6184)
zatarcie skazania (58)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2645)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (186)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (47)
"za zgodność z oryginałem" (2888)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (3088)
kio_242_15 (9)
1095/08 (7)
minimalna wartość dostaw (1401)
art 17 ust. 1 pkt 4 (13345)
kio/kd 119/13 (12)
160/11 (7)
edf (22)
x ga 76/15 (13)
kalkulacja ryzyk (903)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (68)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (290)
i ca 88/07 (3)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1275)
ponowne wezwanie do uzupełnień (5007)
zestawienie materiałów (3018)
iv ca 831/10 (13)
kio_1395_10 (29)
kio/1765/10 (6)
kio 1399/14 (2)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3357)
kio 711/12 (10)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (7589)
wpływ na wynik postępowania (14237)
89 ust 1 pkt 6 (13792)
harmonogram rzeczowo finansowy (756)
infomex (37)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
brak formularza ofertowego (4322)
nie dołączył kosztorysu (1315)
te same referencje (3621)
kio 675/15 (5)
wyciąg bankowy (303)
418/13 (2)
kio 1557/14 (12)
242/10 (19)
art. 24 ust. 5 pkt 4 (16497)
netto (4531)
art. 24 (18272)
vi ga 79/09 (3)
dostawa ciepła (300)
kio 1877/14 (6)
"należyte wykonanie dostaw" (277)
uzupełnienie dokumentów podwykonawstwo (824)
"płyta cd" (179)
"zmiana umowy" (783)
kio 385/14 (8)
ii ca 918/06 (1)
kio 3021/13 (5)
krk z czech (14)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (275)
wyjaśnienia treści siwz (12417)
kio 601/11 (13)
"pierwotne warunki zamówienia" (52)
ix ga 93/09 (1)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (443)
rażąco niskie oferty (2871)
xix ga 235/11 (4)
nieterminowe wykonanie (1695)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (227)
"za pośrednictwem banku" (48)
xix ga 524/09 (4)
klauzula identyfikacyjna (38)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2742)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (386)
kio 2490/11 (3)
art. 26 ust. 2b polisa (244)
drewnica (16)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (60)
moment wszczęcia postępowania (2884)
oferta bez podpisu (2547)
legionowo (132)
ochrona (12401)
kio_2332_12 (5)
kio 1469/14 (5)
"błąd w obliczeniu ceny" (1284)
"zakłócenie konkurencji" (207)
"oferta alternatywna" (43)
kio/uzp 231/08 (24)
xii ga 133/11 (1)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3470)
wadium brak tłumaczenia (437)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (119)
c-496/99 (38)
"definicja referencji" (6)
art. 24 ust. 5 (17283)
niekompletna lista grupy kapitałowej (69)
hitachi (67)
zasada koncentracji środków dowodowych (140)
utrzymanie zieleni (912)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
referencje potwierdzają (2595)
1286/11 (4)
świadectwo dopuszczenia (1077)
oświadczenie wiedzy pełnomocnictwo (2034)
"uzupełnienie dokumentów" (5355)
429/09 (82)
związany treścią siwz (10601)
858/12 (7)
art. 36a (248)
art. 144 ust. 1 pzp (959)
878/09 (28)
generalna dyrekcja dróg krajowych (1023)
t-mobile (129)
kio 2421/11 (2)
2716/13 (18)
xxiii ga 1313/15 (22)
utajnienie opinii bankowej (108)
iso 22000 (10)
brak daty w ofercie (10078)
żądanie unieważnienia postępowania (12053)
ii ca 337/11 (1)
3/09 (201)
doświadczenie przez okres 2 lat (6305)
"uchyla się od zawarcia umowy" (151)
energia elektryczna (805)
brak kosztorysu w ofercie (2897)
zwrot wadium po wyborze oferty (1740)
samowolne uzupełnienie (95)
dokumenty przed zawarciem umowy (11223)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (15954)
nienależyte wykonanie (10051)
pozwolenie na użytkowanie (967)
kio 698/14 (3)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
ryzyko gospodarcze (1576)
kio 897/15 (12)
forma uzupełnienia oferty (4593)
kio 2753/12 (9)
v ca 330/10 (2)
krotność (235)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1928)
windows równoważność (101)
interes szkoda (6758)
i ca 302/11 (1)
"brak numeru katalogowego" (7)
stadion we wrocławiu (68)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (56)
pozycja dominująca (472)
koncesji (778)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (760)
v ca 84/07 (10)
"zamówienia in house" (15)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (126)
art 131 (1261)
"iii czp 52/11" (138)
"częściowe odrzucenie odwołania" (94)
2781/11 (5)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
działalność nie ujawnioną w krs (623)
1231/13 (7)
art.29 (4269)
cena poniżej 1 grosza (3090)
kio/uzp 1631/09 (8)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2142)
błędy w obliczeniu ceny (2618)
podmiot trzeci podwykonawcą (1653)
art. 25 ust. 1 pzp (12206)
dokumenty wielka brytania (228)
art.24 ust.4 (6537)
autobus (411)
kio 2621/13 (3)
89 ust. 1 pkt 3 (14953)
tajemnic (2194)
telewizja polska (175)
kio 314/11 (61)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (208)
kio 2159/13 (6)
26 ust.4 (9905)
xii ga 304/07 (1)
ix gc 155/08 (3)
"potwierdzenie należytego wykonania usługi" (261)
kio 64/14 (12)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (2042)
termin przystąpienia (19144)
bez ujawniania źródła zapytania (170)
936/13 (11)
752/11 (14)
"kio 1104/10" (8)
brak wskazania producenta (3443)
gwarancja wadialna warunkowa (82)
100 lat gwarancji (1519)
interes unieważnienie postępowania (10522)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1723)
x ga 145/08/za (1)
x ga 60/08 (3)
sprzeczne zapisy siwz (4346)
gwarancja wadium konsorcjum (789)
"nie mogą obciążać wykonawców" (80)
informacja o grupie kapitałowej (748)
niezgodność formularza ofertowego (2780)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (7694)
kopia gwarancji wadium (354)
v ca 2307/09 (3)
art.94 ust. 3 (630)
"art. 26 ust. 3 pzp" (2269)
następcza niemożliwość świadczenia (79)
oferta wyjaśnienia treści oferty (14265)
termin zawarcia umowy (15514)
iso 19752 (20)
brak strony oferty (16644)
wdrożenie (2987)
x ga 25/08/za (2)
"art. 91 ust. 4" (27)
interes w unieważnieniu postępowania (10522)
"§ 7 ust. 2" (434)
rażąco niska cena nadzór (598)
zastrzeżenie referencji (1687)
art 38 ust 4 (5494)
koncesja na obrót paliwami (39)
termin niezwłocznie (2174)
ii ca 304/08 (1)
kio 1830/13 (3)
wadium w konsorcjum (1217)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (166)
xxiii ga 269/15 (3)
wodzisław (68)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (985)
termin realizacji ograniczający konkurencję (3181)
kserokopia gwarancji (326)
kio/45/11 (1)
oddział spółki (1987)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (675)
bez umocowania (2263)
udostępnienie zdolności finansowej (1274)
"rażąco niska cena" (2527)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (235)
gwarancja tuz (80)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2853)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5658)
usługi artystyczne (166)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (521)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4690)
"warunki przedmiotowe" (301)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (1074)
"wniesienie odwołania" "związania ofertą" (997)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (134)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (54)
brak pozycji w kosztorysie (2230)
kio 1794 (17)
x ga 74/11 (3)
zamknięty katalog dokumentów (1320)
117/15 (5)
kio 776/11 (10)
kryteria niemierzalne (183)
sprzeczność oferty z siwz (5050)
zaświadczenie z krk nie figuruje (124)
certyfikat iso podwykonawca (105)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8547)
"informacja banku" (449)
protokół postępowania (8522)
"zaświadczenie z krk" (187)
umowa na czas oznaczony (6520)
822/11 (18)
naruszenie art. 87 ust. 1 (8185)
"art. 46 ust. 3" (224)
1095/12 (13)
jedna dostawa jedna umowa (1652)
krajowy rejestr karny komplementariusz (58)
isok (26)
333/11 (19)
1071/11 (9)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1144)
obmiarowe (60)
art. 29 opis przedmiotu zamówienia (13532)
strona internetowa (5993)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (8419)
rażąco wysokie ceny (1005)
"art. 86 ust. 4" (341)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1466)
kio/uzp 654/08 (13)
e-podatki (32)
art 24 ust. 2 pkt 5 (17015)
698/12 (3)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (9312)
pełnomocnictwo konsorcjalne (162)
częściowe odrzucenie odwołania (3142)
"warunki zmiany umowy" (64)
1461/16 (4)
xix ga 225/10 (16)
"wyrok wiąże" (4)
1339/09 (4)
ii ca 587/05 (93)
2873/13 (7)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
wykaz usług (6359)
kwota vat (3997)
opłacona polisa brak zapłaty składki (133)
kio 1518/13 (3)
kio 1166/13 (4)
przedłużenie terminu składania ofert (2096)
art 87 (8643)
zatrzymanie wadium 2012 (334)
109/11 (9)
kampania promocyjna (57)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (17015)
dialog (724)
kio_2397_11 (4)
"art. 51" (618)
kio/uzp 812/09 (11)
samozatrudnienie (31)
treść pełnomocnictwa (4395)
usługi pocztowe wolna reka (165)
oświadczenie art 24 konsorcjum (5038)
kio/uzp 275/10 (10)
przeniesienie praw autorskich (330)
niekompletny formularz ofertowy (999)
"179 ust. 2" (40)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1174)
kio/uzp 1311/10 (9)
v ck 97/03 (16)
kio 270/13 (10)
zwiększenie konkurencyjności (633)
wieloletnia prognoza finansowa (58)
kio_457_15_kio_464_15_kio_473_15_kio_476_15 (6)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
błędy w kosztorysie ryczałt (186)
424/08 (10)
subiektywne (1497)
brak informacji o podstawie dysponowania (6909)
ii ca 1211/09 (15)
lasy państwowe (379)
protokół odbioru jako poświadczenie (669)
iii czp 52/2002 (4)
dorozumiana zgoda (327)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6982)
roboty dodatkowe zamienne (751)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (611)
opisanie równoważności (995)
art. 4 pkt 3 lit. g (2694)
art. 4 pkt 8a (471)
strona z (23747)
ii ca 220/11 (3)
74/05 (361)
brak opinii biegłego rewidenta (222)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (733)
błąd we wzorze (2137)
gwarancja (5124)
vi ga 34/08 (3)
instrumenty finansowe (713)
"omyłka rachunkowa" (1302)
kio_954_12 (4)
wprowadzenie w błąd (3905)
auskunft aus dem gewerbezentralregister (2)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
"zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny" (4)
art.91 ust.3a (141)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3555)
język gwarancji (1011)
kio/uzp 1069/09 (8)
referencje konsorcjantów (223)
informacja banku tajemnica (298)
2794/13 (11)
pełnomocnictwo procesowe (1482)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (818)
"art. 25 ust. 1" (3792)
wyjaśnienie siwz (12888)
brak numeru katalogowego w ofercie (731)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2996)
żądanie dokumentów zbędnych (9339)
obligacje (21)
"kio 2939/12" (7)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (583)
kio 346/15 (11)
x ga 287/08 (2)
18/14 (40)
"wyjaśnienia treści siwz" (1064)
doręczenie odpisu skargi (3035)
zatrudnienie na umowę o pracę (1939)
805/09 (10)
zamówienie podobne (9373)
"zasoby finansowe" (130)
fbi zaświadczenie (15)
"brak pozycji" (104)
należyte wykonanie usługi (7185)
protest (12004)
przetarg nieograniczony (23141)
kio 1498/10 (11)
148/11 (7)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
jednorazowe wezwanie (682)
świadczenie usług pocztowych (919)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1781)
uprawnienia geodezyjne (331)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (459)
dokument stanowi treść oferty (16279)
kio 598/13 (4)
0,00 złotych (329)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (227)
itil równoważny (31)
2087/15 (2)
raid (76)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (536)
kio 293/12 (6)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (197)
zaprojektuj i wybuduj (647)
spełnianie warunków w jednej części (8459)
błędne obliczenie ceny (2673)
kio 2287/10 (27)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (7648)
kio_2823_12 (4)
ga 88/07 (5)
rażąco niska cena ryczałt (170)
"oświadczenie woli zamawiającego" (180)
złożenie oferty po terminie (23390)
art. 142 (1585)
1247/11 (3)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (529)
konkurencyjność (1711)
znak towarowy (972)
brak okresu gwarancji w ofercie (3327)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3617)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (1048)
t-matic (68)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (643)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (168)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1711)
piotr kozłowski (853)
36/13 (19)
termin przyłączenia się do protestu (687)
kio 1251/15 (18)
o obiektywnym charakterze (4686)
przerzucanie kosztów (428)
krk szwecja (11)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (351)
ix ga 44/08 (49)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1415)
wniosek o ogłoszenie upadłości (411)
"art. 142 ust. 3" (12)
preferowanie producenta (791)
rozszerzenie zarzutów (2339)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (299)
kio/uzp 151/08 (45)
kio 1123/13 (2)
omyłka formularz oferty (2469)
art 26 ust 3 pzp (12159)
210/10 (43)
1197/13 (6)
kary umowne kryterium (589)
określenie wartości zamówienia (16795)
toshiba (80)
kio 2744 (16)
kio 1725/11 (10)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (7516)
x ga 81/09 (12)
1236/11 (3)
meble (418)
osoby fizyczne (2727)
"kio 229/12" (31)
24aa (37)
udostępnianie załączników do protokołu (1388)
473/14 (4)
naruszenie konkurencji (14192)
1810/16 (31)
x ga 213/11 (20)
"interwenient uboczny" (139)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (9296)
1571/13 (6)
"oferta dodatkowa" (542)
krótki termin realizacji zamówienia (1571)
system informatyczny (2281)
microsoft (402)
nieproporcjonalny (1871)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (74)
482/12 (27)
2769/12 (3)
brak numeru strony (5839)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (6301)
zabezpieczenie oferty wadium (1579)
oświadczenie o grupie kapitałowej (739)
ge power (34)
cena 0,00 (286)
uwzględnienie części zarzutów (13888)
udostępnienie zasobów (2179)
2742/11 (7)
warunek na korzyść wykonawcy (2596)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (580)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (201)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (198)
xix ga 408/07 (16)
"kopia gwarancji wadialnej" (13)
opłata skarbowa (218)
"kara umowna za opóźnienie" (81)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2706)
"przystąpienie do długu" (9)
vii ga 147/08 (12)
kio_566_12 (7)
najem (243)
wpis do działalności regulowanej (1745)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1795)
sąd najwyższy strona internetowa (1453)
"uwzględnia opozycję" (142)
kredyt odnawialny (29)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (6432)
termin związania ofertą a wadium (1980)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (20)
kryterium zatrudnienie (1411)
520/11 (4)
upadłość austria (31)
koncentracja środków (345)
zbiorowa polisa (82)
v ca 1040/08 (9)
błędna stawka vat w ofercie (1333)
dowody na brak rażąco niskiej ceny (2237)
art. 104 kc (500)
c-250/07 (10)
awaria (1017)
uczciwej konkurencji (13648)
1158/09 (6)
x ga 21/08 (24)
viii ga 244/09 (2)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (84)
kio_279_15 (20)
art. 89 ust.1 pkt 7b (152)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (18133)
stany zjednoczone (233)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (7687)
"wada postępowania" (262)
żądanie iso (640)
usług pocztowych (1342)
wyjaśnienia ceny po terminie (9288)
manipulacja cenami (327)
postać leku (214)
2462/10 (3)
jeden organizm gospodarczy (62)
ii ca 67/05 (3)
c-328/92 (17)
kio_1193_13 (7)
polisa podwykonawcy (324)
aca 1018/05 (42)
umowy ramowe (773)
żądanie oświadczenia producenta (3741)
"norma emisji spalin" (58)
12/09 (471)
iv ca 175/14 (6)
nieprawidłowy numer katalogowy (562)
ix ga 131/10 (4)
rok obrotowy (785)
pocztowe (2564)
interpretacja siwz (5311)
ryczałt roboty dodatkowe (353)
należycie wykonane (10051)
brak pozycji (8362)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4577)
"dokument" (20390)
niewystarczające wyjaśnienia (7442)
art. 34 ust. 5 pzp (3060)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (933)
dodatkowe dokumenty (12187)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3009)
dokument aktualny (6646)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (1008)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8387)
uwzględnia opozycję (849)
sztuki budowlanej (1627)
tk telekom (28)
1958/11 (11)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2420)
"zmiana nieistotna umowy" (16)
"art. 38 ust. 4b" (46)
zmiana umowy kary umowne (952)
franszyza redukcyjna (19)
alstal (55)
kio_2931_13 (4)
"opłaconą polisę" (453)
krk dla osoby prawnej (412)
telaustria (58)
257/13 (4)
xix ga 32/09 (5)
24 ust 2a (2575)
"dostawa samochodu" (95)
treść oferty definicja (4689)
dokumenty po terminie (19512)
cena całkowita oferty (4626)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (823)
wyjasnienie dokumentacji przetargowej (5150)
63/12 (24)
x ga 254/10 (13)
na pierwsze żądanie (11710)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (290)
iii ca 416/05 (2)
dynamiczny system zakupÓw (265)
stali nierdzewnej (164)
850/08 (2)
"zmiana podmiotowa" (59)
brak załącznika do oferty (12126)
kio 2864/13 (3)
2160/10 (3)
"kio 636/11" (15)
import docelowy (33)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1184)
kio 2817/10 (13)
386/10 (7)
wyciąg z konta (118)
216/15 (13)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (244)
96/14 (15)
"usługi szkoleniowe" (184)
przecinek (84)
uchyla się od zawarcia umowy (4140)
zmiana istotna umowy (10248)
zamiast polisy certyfikat (83)
różna interpretacja kryteriów (2149)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3984)
kio_2483_13 (4)
kio 2049/13 (3)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (10)
zmiana terminu wykonania umowy (9922)
x ga 130/10 (1)
kio 822/11 (18)
"89 ust. 1 pkt 2" (9377)
art. 111 ust. 2 (2166)
drugie miejsce po przecinku (374)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (1057)
zniszczył próbkę (45)
bony towarowe (24)
ecm (194)
grp (37)
oryginał (4875)
warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert (8525)
enea wytwarzanie (35)
związanie ofertą (13558)
zmiana terminu (15924)
"nie zastosował ustawy" (68)
"93 ust. 4" (76)
"wspólnota mieszkaniowa" (77)
koncentracji środków ochrony prawnej (316)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1226)
"gwarancja bankowa" (717)
kryterium termin realizacji zamówienia (7741)
kio_96_14 (5)
189 ust. 2 pkt 5 (6344)
2722/12 (9)
654/13 (9)
art. 5 ust. 1 a (29312)
spółka cywilna doświadczenie (2147)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (682)
"usługi prawne" (53)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1 (5302)
podmiot trzeci podwykonawca (1653)
vi ca 206/11 (1)
referencje kary umowne (171)
2805/10 (6)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (2011)
"koszty postępowania odwoławczego" (15487)
"niedozwolone negocjacje" (156)
sumowanie polis konsorcjum (81)
zdolnośc kredytowa (1029)
egis (129)
iv ca 690/08 (1)
elektrownia turów (30)
prowizja kryterium (108)
remondis (247)
transparentność (301)
wyłączenie stosowania ustawy (3867)
za porozumieniem stron (1672)
termin wniesienia wadium (2650)
alplast (40)
1408/10 (19)
równoważność oferty (1148)
kio 212/13 (5)
vi ca 210/08 (2)
ii ca 785/10 (1)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (363)
grecja (165)
427/09 (10)
uprawnienia telekomunikacyjne (563)
wykonawca jest podwykonawcą (3171)
"tego samego rodzaju" (496)
zmiana kryterium (7448)
żywienie w szpitalu (177)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót" (2)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (317)
stopień szczegółowości wyjaśnień (581)
"24 ust. 2 pkt 5" (200)
kio/ku 50/14 (3)
wykluczenie (15214)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (423)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (2063)
ogólne warunki ubezpieczenia (1573)
zakaz łączenia funkcji (532)
oferta nieważna (7916)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (3073)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2627)
oświadczenie członka komisji (1615)
urssaf (7)
kio 366/13 (7)
vi ga 87/07 (5)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (22)
art. 230 ksh (51)
jednokrotnego wezwania (945)
"niezgodność treści oferty" (3328)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (193)
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty (13629)
1501/14 (11)
branie udziału w realizacji części zamówienia (256)
art. 186 ust. 4 (3678)
przedawnienie (239)
kio_uzp_330_09 (9)
dwie ceny w formularzu oferty (3908)
realne udostępnienie zasobów (1014)
tłumaczenie dokumentu (2710)
"kio 24/14" (8)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (12470)
niezgodność oferty z treścią siwz (6591)
kio/uzp 757/09 (13)
"zakres zarzutu" (5078)
błąd w cenie (2466)
ewa sikorska rażąco niska cena (90)
norma wycofana (686)
rażąco niska cena na usługi (2281)
kapsch (58)
373/12 (11)
należyte wykonanie zamówienia (9833)
"zamówienia mieszane" (21)
oświadczenia wiedzy (8353)
kredyt (688)
udostępnienie koncesji (233)
nadmierne kary umowne (329)
iv ca 1180/09 (2)
478/12 (16)
sumowanie szkoleń (128)
zmiana terminu płatności w umowie (1472)
niejawne (9409)
jedna usługa jedno zamówienie (4593)
wykonawca jest profesjonalistą (932)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2627)
xix ga 385/14 (5)
zsi (60)
art.26 ust.4 (6381)
dostawca a podwykonawca (627)
115 k.c. (265)
"nie figuruje" (647)
kio 1654/11 (6)
nieczytelny podpis (522)
przystąpienie termin (18091)
iv ca 280/10 (2)
uzupełnienie na rozprawie (8224)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1766)
art. 24 ust.2a (911)
art. 36a ust. 3 (243)
na korzyść wykonawców (4204)
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (2066)
2249/16 (7)
usługi samego rodzaju (10836)
1130/11 (2)
sumowanie wartości polis (103)
zapytanie ofertowe (1684)
odpłatność umowy (209)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (718)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1485)
kio 1943/11 (3)
x ga 231/10 (2)
i ca 67/09 (6)
licencje (1538)
"brak ceny" (52)
certyfikat iso lub równoważny (276)
rażąco niska cena ubezpieczenia (610)
kio/ku 84/10 (2)
kio 1918/10 (13)
"art. 12a" (265)
uzupełnienie informacji o podwykonawcach (1644)
2814/14 (6)
1582/12 (6)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (2007)
kio 2679/10 (4)
x ga 307/09 (4)
"produkt równoważny" (502)
gwarancja wykonawcy gwarancja producenta (1045)
"uzasadnionych potrzeb" (934)
utwór (250)
błędny vat (2177)
wymóg jednego producenta (4082)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2333)
kio/uzp 5/10 (140)
upadłość konsorcjum (285)
kio/uzp 48/09 (34)
"urząd dozoru technicznego" (72)
zgodnie z treścią wyroku (20583)
brak krk wykluczenie (508)
kio_518_14 (14)
kryteria oceny (10097)
źle obliczony vat (175)
art. 38 ust. 4a (756)
formularz (7171)
"udostępnienie samego siebie" (11)
brak podpisu pod opisem technicznym (1246)
917/10 (14)
1649/10 (4)
kio_1434_14 (8)
oferta wariantowa dostawa (334)
interes publiczny unieważnienie (10520)
trezor (23)
poręczenie bankowe (269)
kio 765/13 (6)
2185/14 (22)
xii ga 420/09 (64)
nieregenerowane (46)
data uzupełnienia jedz (140)
kwota ubezpieczenia (3280)
ii ca 285/10 (1)
warunkowa zdolność kredytowa (69)
zmiana stawki (2913)
ean (8)
art. 6a ustawy pzp (607)
podpis na referencjach (773)
brak podstawy dysponowania osobami (4894)
"iii czp 25/07" (15)
nieprawdziwe oświadczenie (3432)
art. 22 ust. 1b (1187)
kio 345/09 (10)
kumulacja kar umownych (27)
x ga 59/08/za (1)
kio 348/14 (4)
"działalność kulturalna" (44)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1287)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (124)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2824)
warunek doświadczenia (7555)
kio_1037_11 (4)
kio 2395/14 (7)
odnowienie licencji (25)
1060/13 (4)
zasada równego traktowania (11799)
naruszenie art. 32 ust. 2 (5220)
315/12 (5)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (102)
jawność protokołu (962)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (948)
kio 32/14 (16)
uzupełnienie jedza (180)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (96)
naruszenie art. 86 ust. 1 (2418)
1658/11 (16)
rownoważny (3380)
zmiana terminu art. 144 (1013)
doświadczenie spółki cywilnej (2009)
kio_ku_41_11 (6)
data dokumentu (9881)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
oświadczenie spółka cywilna (3382)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (311)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1829)
pełnomocnictwo ceidg (55)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (13)
34/15 (22)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1122)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
"art 26 ust 4" (2486)
2528/10 (3)
4226 (90)
uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (2045)
eurovia (148)
41 pkt 7 (17546)
art. 170 ust. 4 (853)
291/15 (15)
"ubezpieczenie grupowe" (17)
"93 ust. 1 pkt 7" (2172)
274/14 (2)
kio 1148/15 (11)
"26 ust. 1" (1552)
art. 179 (10185)
794/08 (26)
kio_1026_10 (3)
skrócenie terminu realizacji (783)
"tłumaczenie przysięgłe" (458)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (35)
istotne części składowe (1604)
wynika z innych dokumentów (16074)
domniemanie (2235)
oświadczenia producenta (4793)
kio 1533/12 (7)
utajnienie próbki (54)
karta katalogowa (888)
1004/12 (4)
niewyuczone (20)
rażąca cena (2221)
"jawność postępowania" (969)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6910)
tonery oryginalne (57)
200/11 (9)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
kio/478/13 (3)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (15765)
pkp sa (1004)
crb (8)
art. 29 ust 3 (29478)
uniwersytet (1271)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1927)
usługi sprzątania (1041)
160/12 (17)
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (249)
dyrektywy (3870)
kio_1152_12 (7)
kio/uzp 200/09 (9)
harmonogram wykonania robót (1205)
moc dokumentu urzędowego (7740)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
parafa na ofercie (207)
cylc (23)
sobota (305)
kara umowna kryterium (673)
cena ryczałtowa, kosztorys (1190)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (486)
uznanie odwołania (13005)
termin na wniesienie odwołania (29419)
c-406/14 (13)
art. 89 ust. 1 pkt. 7a (528)
materiały producenta (3534)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1927)
zaświadczenia o niekaralności (484)
"x ga 76/15" (7)
skonto (7)
art. 25 (15572)
art. 6a pzp (607)
kio_2615_14 (8)
vi ga 54/10 (3)
836/11 (10)
"ograniczenie podwykonawstwa" (107)
c-21/03 (68)
grzegorz mazurek (293)
"formalizm postępowania" (291)
kio 385/15 (2)
sia (30031)
warunki udziału w ogłoszeniu (14713)
2037/12 (27)
vii ga 147/08 za (12)
pełnomocnictwo szczególne (1765)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (115)
art. 113 vat (1454)
"pilna potrzeba" (176)
uchyla (5531)
142 ust. 2 (1577)
"wykluczenie podwykonawcy" (20)
431/16 (3)
art. 387 kc (373)
"spółka celowa" (29)
unieważnia postępowanie (5758)
"192 ust. 7" (2016)
xii ga 362/08 (5)
uzupełnienie faxem (407)
"brak opłaconej polisy" (24)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (31)
cash pool (3)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
ranking w przetargu ograniczonym (1685)
zmiana przepisów (15811)
materiały eksploatacyjne do drukarek (130)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (12049)
uczciwa konkurencja (13648)
current ratio (9)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (41)
"art. 96" (1079)
zasada równego traktowania oznacza (8144)
udział podmiotów trzecich (4779)
iv_ca_1299_09 (53)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (493)
bettman (1334)
warunki udziału w postępowaniu służą (6542)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (89)
oferta nieporównywalna (2154)
art. 144 pzp (960)
faktura należyte wykonanie umowy (1755)
brak interesu w przystąpieniu (9081)
opinia (7053)
kio 154/12 (11)
dokumenty z szwajcarii (69)
"brak kosztorysu" (63)
krk zakres (569)
kio 293/11 (12)
iii ca 112/06 (1)
wpis na listę inżynierów (227)
zawieszenie postepowania (859)
unix (55)
38/2014 (14)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10318)
kio 2421/12 (3)
"realność udostępnienia" (204)
pełnomocnik konsorcjum (5277)
wykaz głównych dostaw (1106)
iv ckn 381/00 (10)
kio 2587/13 (7)
kio 2262/12 (10)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (214)
dzielenie przez zero (718)
kio 2012/14 (13)
xix ga 225/10 (16)
rażąco (4013)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (273)
odwołanie na czynność wezwania (10875)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (38)
2409/15 (3)
jednoznaczne wezwanie (7204)
kio 1891/10 (4)
lasy (386)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1609)
kio 154/13 (9)
912/10 (3)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1296)
penados (7)
nie wezwał do uzupełnienia dokumentów (5918)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (399)
turów (81)
art. 89 ust.1 pkt 7 (14887)
"wartość zamówienia" (8744)
i1 ca 202/09 (1)
art. 89 ust.2 (12861)
brak w formularzu ofertowym (4322)
22a ust. 4 (230)
vii cz 536/10 (2)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1965)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (164)
pfron kryterium (61)
tamex (65)
"wskaźnik rentowności" (24)
"87 ust. 2 pkt 2" (461)
1641/12 (7)
przesłanki zatrzymania wadium sprzed nowelizacji (49)
potwierdzenie referencji (3808)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (8401)
rażąco niska cena minimalne wynagrodzenie (1166)
kio/uzp 857/09 (15)
kio/uzp 744/09 (9)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (33)
ricoh (26)
vii ga 136/09 (9)
uzupełniajace (4477)
usługi pocztowe 2012 (410)
kio_706_12 (4)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (6341)
"kryteria subiektywne" (37)
kio 938/13 (5)
kio_2037_10 (3)
dokumenty w formie pisemnej (4070)
certyfikat bezpieczeństwa (980)
xxiii ga (330)
odrzuca skargę (20923)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (2056)
zmiana zawartej umowy (11021)
scotland (16)
nie skonkretyzował warunku (1079)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
260/15 (7)
know how (525)
oferta warunkowa (693)
"miejsce zamieszkania" (855)
rażące niedbalstwo (204)
1236/08 (8)
ii ga 117/09 (12)
kio 1193/13 (7)
art. 49 (3028)
v gaz 21/08 (9)
kio 1350/14 (2)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (209)
szacowanie wartości (1465)
art. 46 (4546)
"zmiana oferty" (718)
xxiii ga 666/11 (3)
zamówienia dodatkowe ryczałt (448)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (172)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (923)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1790)
kio/uzp/16/09 (19)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
ix ga 49/09 (9)
kryteria oceny ofert dyrektywa (2213)
odpowiedzialność konsorcjum (2747)
wyjaśnienie treści (15508)
różne stawki vat w ofertach (1134)
pojęcie modernizacji (591)
zakres podwykonawstwa (1212)
upadłość lidera konsorcjum (141)
uzupełnianie dokumentów faxem (196)
wpis po terminie (26523)
"0 zł" (7559)
"189 ust. 2 pkt 2" (265)
zastrzeżenie wykazu usług (3123)
brak tłumaczenia wadium (437)
przetarg ograniczony interes (12274)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1784)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (263)
tonery (127)
656/12 (2)
uwzględnił odwołanie (24115)
"doświadczenie konsorcjum" (157)
martina (39)
x ga 256/10/za (1)
co powinny zawierać referencje (2931)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2863)
poręczenie wadialne (183)
kalkulacja ceny tajemnica (848)
pisemne zobowiązanie forma (2574)
legitymacja czynna konsorcjum (181)
zatrzymanie wadium droga sądowa (95)
kio 776/12 (21)
899/12 (7)
"cofnięcie oświadczenia" (34)
lista podwykonawców (415)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (913)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1623)
potwierdzenie opłacenia polisy (532)
1867/10 (4)
kio_269_11 (14)
kio/uzp 33/07 (34)
kio/ku 60/10 (2)
uzupełnienie wyroku kio (7481)
usługi kompleksowe a vat (773)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (983)
utajnienie wykazu osób (571)
materiały równoważne (2020)
pkp energetyka (113)
udostępnienie bezpośrednie (2894)
ilość rdzeni (91)
144 ust. 1 (1269)
"art. 24 ust. 5 pkt 2" (26)
komunikacja zastępcza (118)
nie odczytano ceny oferty (843)
zmiana nieistotna (13652)
kio 1207/12 (9)
"dokument równoważny" (146)
"wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa" (13)
xix ga 237/07 (1)
wykluczenie podwykonawcy (2438)
26 ust. 3 (16382)
26 ust 2f (177)
"art. 22a ust. 1" (50)
"iii czp 123/07" (20)
art. 22d ust. 2 (119)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (579)
rażąco niska cena tonery (18)
nie leży w interesie publicznym (1525)
kio/uzp 1213/08 (5)
"10 usług" (42)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1208)
elgama (18)
109/12 (24)
2138/10 (5)
kio_1044_10 (3)
marsh (10)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (93)
kio_1776_10 (7)
1296/14 (4)
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (5374)
kio 2362/15 (8)
udostępnienie polisy oc (203)
kio/uzp 540/09 (11)
komenda główna policji (349)
warunek udziału w postępowaniu (12773)
1434/08 (11)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (5242)
pkp intercity (100)
oficjalny kanał sprzedaży (60)
zamówienia wielorodzajowe (5)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7703)
wymagane dokumenty (18133)
prokuratura krajowa (230)
kio 2131/10 (10)
kio/uzp 1332/09 (2)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (149)
"należyta staranność zamawiającego" (147)
powszechne usługi pocztowe (434)
przystąpienie do długu (148)
vi ga 51/06 (6)
błędny vat w siwz (1936)
kio 35/15 (12)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2579)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (610)
26 2b (2486)
zaniechanie wyboru oferty najkorzystniejszej (11973)
upływ terminu związania z ofertą (6113)
obsługa bankowa (831)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (7314)
kio/uzp 66/07 (10)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (8419)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (772)
iv ca 629/08 (1)
rwe (39)
2593/13 (4)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1551)
ograniczenie liczby podwykonawców (1167)
kryterium okres gwarancji (2178)
przedmiot działalności określony krs (1083)
ciągłość terminu związania ofertą (646)
kio 990/13 (7)
kio 879/14 (3)
"zmiana stawki podatku vat" (121)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (107)
jednokrotne wezwanie do wyjaśnień (833)
zamówienie uzupełniające usługi (3384)
brak interesu odwołanie (12188)
unieważnienie aukcji elektronicznej (429)
wszczęte (15404)
ii ca 762/07 (2)
2103/11 (3)
866/09 (8)
kio_1844_14 (23)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (2245)
okres związania ofertą (8397)
wykonawca uzupełnił dokumenty bez wezwania (3416)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1384)
art. 87 ust 2 (8618)
7 ust. 3 rozporządzenia (22186)
badanie cen jednostkowych (2015)
sponsoring (3)
andra (58)
maxto (113)
"art. 150 ust. 3" (13)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7847)
akuratne (24)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (41)
kio 278/14 (4)
kio_910_11 (3)
kio/uzp 1173/08 (6)
886/14 (6)
"roboty budowlane" (8936)
litwa upadłość (3)
wskaźniki cenotwórcze (278)
uchylenie się od zawarcia umowy (4140)
zamierza przeznaczyć (2980)
art. 24 ust. 1 pkt 20 (11172)
przychód (1082)
niemożliwa do przewidzenia (3569)
ca 262/05 (8)
1793/13 (3)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1382)
dokumenty spółki cywilnej (3434)
cezary machnio (21)
otwarcie oferty przed terminem (6140)
x ga 260/08 (21)
art. 180 ust. 2 (6192)
nie potwierdzają należytego wykonania (4802)
art. 24 ust. 5 pkt 8 (14744)
nazwa podwykonawcy (1568)
kio 2591/13 (7)
podpis bez za zgodność z oryginałem (955)
v ca 428/05 (4)
doświadczenie osoby fizycznej (1478)
doświadczenie podmiotów trzecich (3274)
art 67 ust 1 pkt 6 (3227)
bezusterkowy (92)
opis przedmiotu zamówienia 2017 (1255)
art. 186 (4851)
"xii ga 151/08" (11)
c-454/06 (68)
doświadczenie wykonawcy (9740)
cofnięcie skargi (5345)
art.38 ust. 1 (2670)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1481)
fałszywe oświadczenie (384)
manipulacja cenowa (205)
"obiekt kubaturowy " (172)
odbiór odpadów (1010)
dysponuje osobami (6813)
doświadczenie dalszego podwykonawcy (1396)
"wizji lokalnej" "art. 29" (164)
plan higieny (170)
683/11 (5)
pojęcie zarzutu (3561)
kio 797/14 (7)
"zmowa przetargowa" (158)
przedmiot działalności krs (1115)
30% wartości zamówienia (10820)
niezgodność treści oferty (7188)
polisa (1420)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1692)
v ca 2552/07 (2)
oferta integralna część umowy (1553)
nie wskazał części zamówienia (14389)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (261)
główny inspektorat ochrony Środowiska (70)
"67 ust. 1 pkt 3" (209)
1002/13 (3)
polisa w zakresie prowadzonej działalności (1149)
1247/12 (7)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3983)
iv ca 689/08 (4)
koncentracja środków ochrony prawnej (316)
"stwierdza naruszenie" (4981)
xxiii ga 185/12 (3)
krk wystawione po terminie składania ofert (340)
kio/uzp 421/12 (14)
ograniczenie podmiotowe (3428)
"art 91 ust 3a" (79)
zobowiązanie warunkowe (453)
"art. 5 ust. 1a" (52)
c-389/92 (21)
wygórowane warunki (782)
zastrzeżenie krk (243)
art. 38 ust. 4 (5494)
c-147/79 (3)
zbyt wysokie zabezpieczenie (544)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1793)
xix ga 214/08 (12)
39/10 (25)
nieprawdziwe (3852)
informacja z banku (1650)
zawieszenie działalności gospodarczej (313)
c‑689/13 (15)
1646/10 (4)
"oświadczenie woli" (4322)
izba zwaŻyŁa (15851)
znaki towarowe (972)
kio 419/12 (12)
ochrona danych osobowych (1242)
blok operacyjny (325)
vi_ga_192_10 (26)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2526)
wykluczenie podmiotu trzeciego (3889)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (12187)
przychód netto ze sprzedaży konsorcjum (166)
"nieprawdziwe informacje w ofercie" (91)
oferta (25855)
brak zmiany ogłoszenia (9764)
"art. 51 ust. 2" (151)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4693)
25/14 (31)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (7176)
polcom (54)
traktowanie wykonawców (14308)
ix ga 137/06 (25)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (30)
"art. 142" (652)
kio_1292_11 (13)
prowadzisz (28642)
"linia kredytowa" (89)
referencje oświadczenie woli (1071)
opcji (947)
kio 1909/10 (2)
984/08 (94)
integracja (863)
apple (35)
działalność twórcza (158)
kio 126/07 (8)
v ca 1213/02 (16)
"wyłączenie członka komisji" (5)
ciężar dowodowy (2323)
kio 1202/12 (4)
kio/uzp 215/09 (7)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (663)
uzupełnienie próbek (574)
opis przedmiotu zamówienia siwz (11414)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (327)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (731)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (2091)
x ga 7/10 (48)
odstąpienie od zawarcia umowy (3024)
kio_4_12 (4)
iii czp 85/05 (25)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (215)
kompatybilny (543)
art. 4 pkt 13 (16399)
iii czp 123/07 (20)
siły wyższej (218)
"zastrzeżenie oferty" (35)
równowaga ekonomiczna (228)
wpłata wadium po terminie (1281)
2020/12 (11)
kio 1600/10 (10)
biegłego rewidenta (294)
nieważność umowy (2474)
brak poświadczenia (2812)
wiadukt most (161)
iii_czp_52_02 (25)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1294)
ceidg bez daty (61)
43/10 (16)
iv ca 508/05 (5)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (49)
poprawianie formularza cenowego (369)
kio 1327/09 (27)
eod (31)
zamówienia in house (147)
"kary umowne" (973)
rażąco cena (3723)
gispro (21)
"art. 49 ust.3" (25)
kio_uzp_1159_09 (3)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (7)
w okresie ostatnich 3 lat (6180)
zarzut przedwczesny (1612)
nie otwarto wszystkich ofert (4736)
doświadczenie jako podwykonawca (2155)
comesa (40)
viii ga 13/08 (13)
wniesione po terminie (29596)
dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne w niemczech (15)
saas (2)
kio kd 86/12 (5)
ciągłe (1986)
ilość dostaw (2183)
"odrzucenie oferty wstępnej" (20)
iv ca 1299/09 (53)
kio 2710/10 (14)
ix ca 709/09 (3)
wniosek o wyjaśnienie treści siwz po terminie (8473)
"dzielenie zamówienia" (249)
podział (3131)
udzielenie kredytu (638)
kio 1229/12 (20)
nienależyte wykonanie umowy (8177)
umowa ramowa unieważnienie (485)
kio 277/14 (6)
xix ga 468/10 (10)
kio_uzp_292_10 (3)
"companies house" (7)
kio_291_12 (6)
najem nieruchomości (59)
treść umowy (15923)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (2237)
"art. 32 ust. 4" (167)
standstill (72)
x ga 168/11/za (1)
stołeczny zarząd infrastruktury (98)
miarkowanie kar (124)
kio/uzp 2752/10 (5)
1705/14 (12)
udział w realizacji części zamówienia (10477)
udostępnienie osoby (3868)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3487)
gwarancja wadialna w kopii (243)
kio/kd 33/12 (9)
częściowe odtajnienie (287)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1793)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1204)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (5174)
25 ust. 1 pkt 2 (14938)
kio 2873/12 (9)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (1104)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (7465)
"24 ust. 8" (44)
wadium po terminie składania ofert (1892)
rabat jako kryterium oceny ofert (340)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (6)
kio_kd_46_10 (21)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1279)
rażąco niska cena wyjasnienia (2627)
nabycie przedsiębiorstwa (1232)
kio_1535_11 (4)
prezentacja oprogramowania (418)
metodyka (473)
protokół konieczności (5231)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1110)
kio 883/11 (9)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (12076)
zbieranie odpadów (505)
ryczałt kosztorys pomocniczy (160)
art.87 ust.2 pkt 2 (5995)
"zwrot odwołania" (179)
informacja z banku lub spółdzielczej kasy (385)
faksymila (2)
niewystarczające wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1810)
ca 3036/10 (37)
457/15 (8)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (10515)
kio 1231/13 (7)
143/12 (10)
24 ust 1 pkt 1 (17693)
brak formularza ofert (6384)
vi ga 93/10 (3)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3741)
promocja (434)
krk miejsce zamieszkania (157)
konkurencyjność absolutna (167)
powiązania rodzinne (52)
instytut (1780)
zapytania o cenę (3013)
jedz tłumaczenie (53)
brak sformułowania na pierwsze żądanie (4477)
30% (16678)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2577)
ceny jednostkowe (3266)
cesja umowy (144)
poprawa vat (581)
vi ca 527/05 (22)
aldesa (49)
błąd w adresie beneficjenta gwarancji (116)
minimalny zakres zamówienia (6189)
uznanie odwołania przez zamawiającego (12425)
wolny rynek (504)
zamawiający nie udostępnił ofert (5184)
umowy wieloletnie (801)
"zamawiający jest związany" (270)
zmiana ceny jednostkowej (2474)
brak wskazania podwykonawcy (2148)
kio_1382_13 (4)
kio 615/11 (4)
ii ca 950/11 (1)
kio_1168_13 (4)
924/14 (23)
143a (38)
oryginalne części (1168)
gwarancja kopia (1081)
vii ca 881/05 (10)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (11)
jedno zamówienie (19425)
przerwanie ciągłości wadium (31)
system operacyjny (2127)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
obejście prawa (902)
179 ust.1 (10159)
referencje spółki przekształcanej (21)
brak kosztorysu szczegółowego (1958)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (238)
kio 618/11 (2)
solaris (97)
art. 91 ust. 3a (825)
"niewłaściwy tryb postępowania " (55)
kio 1711/13 (3)
"art. 34" (429)
zasada równości stron (1381)
art. 5 ust. 1 b (20969)
"dokument urzędowy" (410)
kary umowne wygórowane (242)
kio 414/12 (6)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2481)
wykonalność orzeczenia (281)
uzupełnił dokumenty faksem (973)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1646)
ilość zamówienia (8815)
likwidacja (upadłość) (379)
x ga 89/10 (4)
przesłanie wezwania do uzupełnienia (824)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2768)
demonstracja (71)
zaciągnięcie zobowiązania (803)
art. 133 ust. 1 (1175)
tłumaczenie musi być podpisane (1158)
epwd ksi (7)
odległość kuchni (71)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (2227)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (7335)
morska budowla hydrotechniczna (13)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1233)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1714)
sacer (4)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1466)
żądał dokumentów (11693)
kio_1408_10 (19)
art. 6a ustawy (783)
kio_1213_12 (2)
użyteczności publicznej (843)
nieaktualna informacja z banku (694)
kio_667_10 (6)
zaświadczenie o niekaralności francja (46)
ustalone standardy jakościowe (770)
xix ga 403/08 (1)
sprint (132)
kio 1014/14 (2)
vat ryczałt (261)
ii ca 997/06 (2)
kio/uzp 210/09 (4)
1141/15 (3)
xii ga 151/08 (16)
strabag (525)
223/11 (5)
cena nierealna (3259)
atest (506)
wskażniki finansowe (1159)
ii ca 1049/05 (5)
"serwis na terenie polski" (12)
część sprawozdania finansowego (717)
1630/14 (5)
pomoc prawna (7472)
odległość (1040)
"uzupełnianie wykazu osób" (24)
kio_uzp_1624_10 (4)
llc (40)
dyrektywa rohs (16)
ponowne wezwanie (7494)
naruszenie art. 87 (8192)
"charakter wynagrodzenia" (595)
błędna stawka podatku (1302)
zasada proporcjonalności (774)
"żądanie oświadczenia producenta" (13)
szczecin (1999)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (386)
"usługi niepriorytetowe" (109)
"zmiana podwykonawcy" (63)
zbyt krótki termin realizacji (684)
kio/uzp 965/09 (9)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (87)
cel referencji (679)
wraz z tłumaczeniem (2483)
antydatowane pełnomocnictwo (38)
cena jednostkowa ujemna (105)
kio 1056/14 (3)
określenie równoważności (1160)
xii ga 159/08 (8)
1299/09 (56)
v csk 444/06 (31)
kio 306/15 (16)
1818/11 (9)
pełnomocnictwo do złożenia oferty ogólne (1857)
kio 900/14 (9)
kio 568/15 (9)
roboty tego samego rodzaju (8091)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (11525)
kio/uzp 1358/09 (4)
uzp/zo/0-42/07 (2)
treść poświadczenia (2953)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (2030)
odwołanie (30267)
xxiii ga 203/09 (4)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (726)
wybór kolejnego wykonawcy (6516)
brak tłumaczenia (2723)
w wykazie wskazał za dużo osób (1614)
kosztorys przy ryczałcie (308)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5509)
nadmierny warunek doświadczenia (1225)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1626)
"wprowadzenie w błąd" "nie wykazał" (610)
"wyciąg z rachunku bankowego" (31)
kio 1779/13 (6)
równoważne materiały (2020)
uzp/zo/0-1705/06 (2)
ogloszenie (19019)
koncentracja środków ochrony (316)
nici chirurgiczne (74)
"karta katalogowa " (787)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w 1975r. (137)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (319)
upust bilety lotnicze (17)
982/10 (5)
xix ga 258/08 (15)
zasada koncentracji środków (338)
"91 ust. 2a" (61)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (6)
"przetarg ograniczony" (21950)
art. 36b ust. 1 (107)
2817/10 (13)
nierealny termin (4319)
xii ga 227/10 (1)
błąd w karcie katalogowej (368)
art. 26 ust 2b (2485)
kio 2688/10 (2)
podkryteria cenowe (59)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (99)
kio 2438/12 (7)
art. 38 ust. 4b (220)
inna oczywista omyłka (2728)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (4156)
kio_1434_15 (4)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (915)
tłumaczenia (2952)
zoz (550)
dobór sprzętu tajemnica przedsiębiorstwa (150)
c-355/15 (4)
"art. 8 ust. 1" (1186)
wrobis (56)
xii ga 132/08 (1)
802/15 (6)
vi ga 29/08 (22)
kio/uzp 300/08 (5)
kio 2252/11 (7)
referencje ogólne (1802)
kio_2227_11 (3)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1898)
wykładnia siwz (4587)
art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3339)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (8138)
dostawa posiłków (155)
"art. 26 ust.2b" (1649)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
dostawa leasing (234)
kio 1060/13 (4)
x ga 59/09 (24)
x ga 269/07 (2)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2322)
567/10 (3)
1899/10 (7)
odrzucenie odwołania koszty (20279)
2111/11 (3)
"art. 29 ust. 3" (745)
tusze tonery (37)
zamawiający jako gospodarz (219)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5920)
karnego (1488)
warunki ograniczające konkurencję (3727)
22d (67)
5 ust. 1b (1467)
wadium+konsorcjum (20)
kio/uzp 1120/08 (9)
formularz cenowy (2814)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
błąd formalny (2762)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (602)
zwiększenie wynagrodzenia (2405)
art. 46 ust. 4a (1002)
34/16 (18)
zdolność kredytowa linia kredytowa (185)
protokół zamiast referencji (486)
ii ca 37/06 (5)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (8241)
1827/15 (2)
ii ca 489/06 (47)
"maksymalna cena jednostkowa" (4)
"zakończenie postępowania" (822)
dialog poufny (30)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3845)
polisa oc konsorcjum (325)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1941)
i ca 533/09 (4)
oświadczenia w oryginale (3843)
zamawiający jest związany zapisami siwz (6554)
§ 3 ust. 4 (27939)
x ga 74/09 (3)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (965)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (704)
krajowy rejestr karny (903)
trakcja (173)
"art 87 ust 1" (4317)
art. 36a ust.2 (230)
strona internetowa dowód (4040)
46/10 (39)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4530)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (53)
wykluczenie z powodu nieprawdziwych informacji (2106)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (7513)
art. 142 ust. 1 (1578)
awaria faksu (189)
vi ga 39/11 (4)
omyłka w ofercie (4227)
"krótki termin składania ofert" (58)
"art. 24 ust. 1 pkt 17" (38)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (5)
art. 62 ust. 1 pkt 3 (3268)
"interes prawny" (5294)
prawo zamówień publicznych (31789)
ogólna referencja (1802)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (289)
xix ga 104/07 (3)
art 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
bezwarunkowa (721)
cena (13207)
1431/08 (15)
uzp/zo/0-640/05 (14)
x ga 343/14 (2)
kod ean (7)
spóźniony zarzut (1872)
udostępnienie osób (3868)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2694)
kio_2490_10 (15)
serwis producenta (995)
podmiot nieuprawniony (8788)
brak referencji (3619)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
budynek stan surowy (144)
"26 ust. 2d" (103)
art. 36 ust. 1 pkt 14 (5076)
podatki lokalne (558)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (93)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4585)
warunek nieproporcjonalny (1520)
kio_2422_15 (6)
kio_254_11 (6)
kio 2939/12 (7)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3997)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (686)
kio 80/16 (3)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1304)
"usługa kompleksowa" (341)
kryterium jakości (3010)
109/09 (36)
418/15 (3)
art. 26 (16769)
"świadectwo przejęcia robót" (37)
pełnomocnictwo 104 kc (270)
674/15 (11)
art. 140 ust. 1 (1567)
forma wyjaśnień (6366)
kio 678/12 (5)
spółka córka (70)
prezentacja systemu (769)
706/11 (45)
pełnomocnictwo dla lidera (1208)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (10462)
"najdalej idącą" (218)
termin związania oferta (13111)
"granice zaskarżenia" (131)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1931)
jastrzębska spółka węglowa (326)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1771)
kio 2067/13 (6)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2405)
kio 75/10 (11)
wyjaśnienie treści oferty (14598)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (1090)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (140)
142 ust. 3 (1552)
180 ust. 2 (6192)
kio 1434/12 (5)
zarzut blankietowy (261)
parafka zamiast podpisu (12)
wpis od skargi (27411)
"wykaz osób " (1916)
usługi geodezyjne (459)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (571)
pit (83)
unieważnienie postępowania "co następuje" (14226)
utajnienie kart katalogowych (68)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (311)
kontrola doraźna (1381)
1804/12 (11)
146 ust. 6 (2404)
suma ubezpieczenia (885)
płocku (425)
"art. 26 ust. 2" (2355)
gwarancja wadialna po terminie (808)
"jakościowe kryteria oceny ofert" (6)
kio 1639/11 (36)
nieuprawnione żądanie dokumentu (8318)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (13173)
art. 12a (682)
art. 167 ust. 1 (2019)
2488/12 (2)
355 kc (326)
na dzień składania ofert (12919)
c-29/04 (28)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3562)
2079/14 (5)
cena ryczałtowa kosztorys (1190)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (8541)
za wysokie wadium (332)
projektuj i buduj (424)
"zastrzeżeniem zwrotu" (12)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (768)
na niekorzyść wykonawcy (859)
"warunek nadmierny" (115)
kio_uzp_784_08 (8)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1831)
wykonawca zmienił cenę (4573)
naruszenie art. 91 (7987)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (60)
kio_165_15 (21)
omyłki rachunkowe (1648)
nie figuruje w rejestrze płatników (25)
1016/12 (34)
podpis bez pieczęci (405)
"art. 138c ust. 1 pkt 2" (86)
58/10 (43)
kio 260/09 (2)
specyfika przedmiotu zamówienia (2691)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9677)
ix ga 83/09 (3)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (376)
"38 ust. 4b" (47)
sport halls (7)
luksemburg (157)
polisa ubezpieczeniowa zakres (876)
lenovo (72)
ga 122/10 (71)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (21)
1275/12 (7)
zmowa przetargowa (212)
kio 327/14 (9)
poprawienie omyłki (3062)
uzasadniona potrzeba zamawiającego (8229)
wydruk z systemu (1536)
nie wpisał stawki podatku vat (599)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1242)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (241)
kio_2213_12 (4)
kosztorys pomocniczy (745)
testy (1420)
art. 78 kc (906)
brak informacji o podwykonawcach (2545)
umowa ramowa rażąco niska cena (116)
przedłużenie terminu składania ofert bez modyfikacji siwz (732)
przeciwnikiem skargi jest (514)
podanie nazwy podwykonawcy (970)
2319/11 (4)
viii ga 137/12 (17)
pisemnie (8451)
649/14 (3)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3656)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
vi ga 142/08 (1)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (746)
art 22 (19392)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (8713)
rękojmia (1183)
ge medical (235)
"usługi społeczne" (23)
odrzuca skargę koszty (20423)
wykonanie zastępcze (633)
doświadczenie na rzecz podmiotów prywatnych (947)
"zmiana ogłoszenia" (762)
udostępnienie załączników do protokołu (2414)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (609)
kio_1495_14 (5)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (579)
xix ga 158/07 (4)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (804)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (697)
oem (69)
kio_507_13 (3)
310/13 (6)
kio 2742/14 (4)
kio/kd 107/11 (4)
parafka (58)
udostępnienie potencjału (2229)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (689)
polisa oc (693)
kio_1222_10 (3)
kio 336/15 (13)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7958)
nieistniejąca stawka vat (1136)
odpis z ceidg (70)
art. 90 ust.3 (4758)
kto wystawia referencje (395)
z wolnej ręki (1872)
nieobiektywne kryterium (3588)
kio 520/11 (2)
pełnomocnictwo odwołanie (4507)
kio/uzp 1967/10 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (771)
kio 1961/12 (19)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (43)
kio_uzp_115_09 (7)
limit debetowy (11)
uzupełnienie wyroku (8694)
konwalidowanie (33)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (1046)
pisemność postępowania (52)
wynajem sal konferencyjnych (22)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (440)
x ga 269/11 (4)
oferta forma oferty (8184)
viii ca 76/15 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1232)
zatrzymanie wadium brak krk (47)
kio_2653_11 (4)
"umowa o pracę" (827)
"certyfikat iso" (268)
939/10 (12)
"oferta wstępna" (305)
cena kosztorysowa (1598)
c-324/14 (23)
uprawnienia konsorcjum (3515)
x ga 213/09 (2)
vi ga 123/12 (4)
trojanowska rażąco niska cena (116)
upadłość niemcy (46)
naruszenie art 29 (24516)
osoba fizyczna (2727)
"opłacona polisa" (453)
"art. 67 ust.1" (1005)
1955/12 (19)
272/11 (7)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1592)
1543/14 (11)
engave (27)
odpady komunalne (1171)
opisanie przedmiotu zamówienia (12947)
art 38 ust 6 (5286)
pełnomocnictwo aukcja (153)
salini (35)
551/14 (4)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (6493)
art 91 ust 3a (825)
kryterium aspekt społeczny (758)
przedłużenie ważności wadium (672)
kio 1748/14 (4)
ii gsk 1704/13 (27)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (179)
656/13 (2)
brak podpisu na referencjach (750)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (33)
umowa na roboty budowlane (7742)
nie odczytany formularz ofertowy (440)
c-380/98 (31)
gwarancja bezwarunkowa (488)
ix ga 199/11 (1)
zbyt krótki termin składania ofert (582)
należyte wykonanie dostawy (4790)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6676)
cena jednostkowa w kryterium (1942)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (63)
kio 2213/11 (9)
podmiot trzeci nie wskazany w ofercie jako podwykonawca (1588)
wartość zamówienia podstawowego (6572)
równość stron kary umowne (243)
art. 182 ust. 1 (3408)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2402)
po upływie terminu związania ofertą (6065)
kio/uzp 1337/09 (4)
vi ga 121/10 (1)
kio_1220_12 (3)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1864)
harmonogram rzeczowo-finansowy (536)
podwykonawca definicja (1059)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (672)
kio 95/16 (5)
§ 6 ust. 2 (26911)
ii ca 139/05 (3)
413/15 (5)
kio 942/13 (2)
cena zero złotych (8811)
podwykonawca referencje (1072)
ii ca 442/06 (6)
franszyza (30)
kio 1625/10 (11)
"brak interesu prawnego" (513)
średnioroczne zatrudnienie (95)
kio 2079/14 (5)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1691)
art. 7 pzp (21496)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (15735)
26 ust. 4 (15823)
prototyp (146)
rażąco niska cena aukcja (101)
elektroniczny krs (776)
wodociągów (862)
kio 536/11 (2)
ciężar dowodu na odwołującym (3219)
1514/10 (4)
x ga 163/10 (4)
self cleaning (11)
zdolność kredytowa oznaczona (683)
110/09 (108)
obronność i bezpieczeństwo (178)
"brak podpisu" (268)
art. 8 ust 3 (23198)
kio 116/16 (5)
zatrzymanie wadium 2014 (247)
art. 29 ust. 2 pzp (21211)
art. 91 ust. 3 (8187)
vii ga 34/07 (3)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (231)
"ze środków publicznych" (686)
art. 30 (16640)
udostępnienie zdolności finansowych (1274)
1063/14 (4)
dokumenty podwykonawcy (2917)
polisa tajemnica (190)
promesa (146)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (269)
"wykazanie równoważności" (170)
subiektywne kryteria (1020)
nieczytelna kopia (448)
pol-aqua (122)
wykonawca sam uzupełnił dokument (4334)
c-324/93 (8)
domniemanie rażąco niskiej ceny (744)
braki w formularzu ofertowym (4322)
generyczne (26)
przygotowanie postępowania (6709)
kio 411/12 (10)
unieważnienie postępowania (16770)
określenie terminu realizacji zamówienia (15405)
doświadczenie fidic (335)
238/12 (36)
xii ga 517/11 (29)
1385/10 (8)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4897)
odwołanie wniesione po upływie terminu związania ofertą (5508)
brak podpisu wystawcy referencji (173)
brak opisu parametrów technicznych (4431)
definicja referencji (1188)
kio 578/11 (4)
kio_uzp_33_07 (32)
zamówienie dodatkowe (14468)
165/15 (23)
skuteczność wadium (619)
warunki proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1786)
brak współdziałania zamawiającego (599)
iv ca 288/06 (2)
26 ust 3 (16382)
wystąpienie z konsorcjum (2024)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1254)
"183 ust. 2" (200)
kio 1620/11 (23)
finansowanie (2739)
opis techniczny uzupełnienie (4457)
art. 4 pkt 3 lit. i (9571)
brak części formularza oferty (4949)
kio 1815/11 (13)
pzu (178)
ix ga 228/09 (2)
termin wykonania zamówienia (20164)
certyfikat ce (491)
cena wykonawcy dotychczasowo realizującego zamówienia usługi sprzątania (133)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (420)
"zamówienia dodatkowe" (813)
29 ust. 1 (31057)
kryteria+oceny+ofert (5755)
§ 4 ust. 3 (27939)
kio/uzp 354/10 (3)
zmiana siwz po terminie składania ofert (7287)
utajnienie wykazu podwykonawców (261)
2407/12 (2)
komplementariusz (156)
nieprecyzyjne warunki (5066)
kio 1020/13 (3)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1723)
nieprawdziwe informacje (3602)
"porównywalność ofert" (258)
2537/13 (5)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (954)
1495/14 (6)
"91 ust. 3a" (81)
kio/uzp 236/08 (20)
powiat suski (8)
kio 1934/12 (30)
oświadczenie złożone przed notariuszem (525)
pokój (288)
niskie ceny jednostkowe (1333)
"art. 5a" (40)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
1663/13 (2)
"niezgodność oferty z siwz" (943)
pkp (1093)
będzie dysponował (9150)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4661)
kio_2779_12 (5)
210 ksh (27)
dokumenty niezbędne (11270)
"192 ust. 2" (2986)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1766)
art 67 ust 1 pkt 7 (3380)
zarzut ewentualny (10972)
"zwrot zabezpieczenia" (38)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (666)
2057/11 (2)
openoffice (18)
vii ga 2/08 (3)
brak zgody na poprawienie (1266)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
wykonawca nie podał ceny brutto (4255)
990/11 (9)
zmiana członków zarządu (2105)
określenie przedmiotu zamówienia (21359)
zobowiązanie producenta (1907)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (344)
czeski rejestr karny (6)
295/11 (5)
"art. 91" (6512)
x ga 246/10/za (1)
termin płatności 90 dni (890)
termin odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (2153)
falsus procurator (13)
"umowne prawo odstąpienia" (38)
ogólnikowe wyjaśnienia (1300)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (583)
art 5a (1135)
brak ogłoszenia w bzp (543)
błąd w nazwie zamówienia oświadczenie (2761)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (1097)
brak projektu wykonawczego (2536)
vat błąd w obliczeniu ceny (1398)
microsoft lub równoważny (172)
"opłaconej polisy" (453)
art. 144 (1273)
równość stron (1408)
minimalny zakres umowy (4408)
"29 ust. 4" (66)
próbki systemu (634)
wzór umowy (6097)
"zwraca odwołanie" (25)
iv ca 1324/08 (1)
1974/12 (5)
kio 886/10 (7)
iv ca 1176/09 (14)
"zamawiający unieważnił czynność wyboru" (112)
2864/15 (2)
vi_ga_34_08 (3)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1125)
vat 0 (2102)
usługa w trakcie realizacji (5421)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (8074)
parametry równoważności (887)
nowy zarzut (9116)
szacunkowa wartość zamówienia (5380)
rękojmię należytego wykonania (1058)
zarzuty (24952)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (192)
energy star (70)
manipulowanie kryteriami (249)
23/07 (499)
"art. 84 ust. 2" (49)
tajemnica przedsiębiorstw (2250)
kio 1982/13 (3)
kio/uzp 749/08 (10)
krk podmiotów zagranicznych (100)
oświadczenie podmiotu trzeciego (4227)
udostępnienie uprawnień (2906)
1181/10 (4)
udowodnienie równoważności (525)
oferty równoważne (3252)
referencje członka konsorcjum (1141)
v ga 87/10 (1)
otwarcie oferty złożonej po terminie (6205)
potencjał podmiotów trzecich (2153)
artykuły biurowe (254)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (152)
x_ga_67_08 (69)
kio 1602/12 (11)
kio 1276/13 (10)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (46)
"przedłużenie ważności wadium" (322)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (591)
udostępnienie zasobów polisa (235)
"średnioroczne zatrudnienie" (45)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3633)
rażąco niska cena ecm (62)
art. 90 pzp (6331)
zobowiązanie innych podmiotów (6139)
autokorekty (15)
ix ga 113/06 (2)
"poprawienie innej omyłki " (297)
kio 1611/11 (3)
brak jednej pozycji w formularzu cenowym (1658)
wielokrotne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (498)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1677)
ii ca 683/11 (1)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (12077)
kio 2074/13 (4)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (684)
"informacje ze stron internetowych" (52)
"wadium po terminie" (15)
1518/14 (14)
kio 2706/10 (5)
tronus (9)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1696)
556/12 (38)
58 kc (1378)
kio uzp 44/09 (17)
tajemnica przedsiębiorstwa raporty z badań (285)
"konkurs architektoniczny" (17)
"zamiast polisy" (20)
ważność dokumentów (2593)
efekt skali (728)
kio/uzp 1680/10 (2)
kio_1353_13 (10)
art.189 (7101)
catering (179)
kopia pełnomocnictwa poświadczona przez mocodawcę (58)
kio_2614_11 (3)
bez ograniczeń (17194)
ryczałt kosztorys (311)
zatrzymuje wadium (316)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
2784/14 (23)
wadium treść (2527)
"art. 24 ust. 2a" (53)
2462/12 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (124)
1504/14 (3)
obiekt użyteczności publicznej (457)
1749/13 (3)
art 144 ust 1 (1269)
nadinterpretacja siwz (397)
odwrócony podatek (69)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (6530)
kio_uzp_1941_09 (10)
protokół odbioru jako referencje (934)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
"za zgodność" (3167)
182 ust. 1 (3408)
uzupełnienie krk (412)
forma uzupełnionych dokumentów (2657)
zamówienia sektorowe (1098)
kryteria równoważności (747)
błędny termin realizacji zamówienia (6461)
nazwa własna (5339)
art. 22a (324)
dyrektywa (3870)
2175/11 (4)
art. 46 ust 4a (1002)
producent podwykonawcą (833)
iii czp 25/10 (46)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (9503)
zapoznać się z jego treścią (6212)
pełnomocnictwo prokura (111)
"v ca 85/07" (13)
c-451/08 (14)
xii ga 186/13 (13)
"udostępnienie zdolności ekonomicznej" (5)
"kopia gwarancji" (34)
leasing doświadczenie (190)
zmowa (257)
interes publiczny 145 (1034)
urząd dozoru technicznego (194)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (2095)
trias (59)
skład sądu konkursowego (245)
kwalifikacja wykonawców (4589)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3478)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" autoryzowany (37)
pozycja 0 zł (4549)
treść oferty niezgodna z siwz (17715)
"harmonogram realizacji" (338)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (4208)
kio 2873/13 (7)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (98)
"cykl życia" (78)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (12179)
wadium wniesione po terminie (2628)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
parametry techniczne (5872)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2838)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (1045)
zmiana członka konsorcjum (2603)
vii ga 29/05 (8)
x ga 124/11 (2)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (49)
sumowanie polis (109)
"dostawa samochodów" (95)
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą (58)
art.87 ust.2 pkt 3 (5651)
wezwanie rażąco niska cena (2074)
ograniczenie terytorialne (1029)
281/12 (19)
gwarancja na lidera (985)
mŚp (89)
"cena 0 zł" (38)
upływ terminu związania ofertą (6113)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (390)
x ga 154/07 (3)
zmiana ceny (8827)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1268)
kio_2358_14 (6)
art 29 ust. 3a (2180)
766/09 (26)
wynik postępowania (26340)
sublimity (17)
kio/uzp 264/09 (9)
kio/uzp 1729/09 (3)
czynność techniczna (12233)
xii ga 311/09 (6)
kio 623/12 (6)
"żądanie unieważnienia postępowania" (191)
wadium (2711)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
zastrzeżenie tajemnicy krk (78)
2238/11 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (114)
kryteria oceny prac konkursowych (117)
ciężar dowodu (3427)
v ca 1281/12 (4)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1254)
nowe zarzuty (9116)
skanska (540)
wspólnota mieszkaniowa (133)
nie złożył formularza ofertowego (4956)
"zasoby ekonomiczne" (31)
kio/uzp 680/08 (4)
kio 49/11 (22)
369/15 (8)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13899)
kampania reklamowa (39)
14/10 (505)
kio 2295/12 (11)
kio 813/15 (14)
dowód zapłaty polisa (272)
189 ust. 2 pkt 7 (6918)
dialog techniczny (497)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (389)
podwykonawca wykluczenie (2626)
podmiot trzeci tajemnica (1094)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (4122)
zmiana koncesji (526)
kio_2053_12 (13)
zakaz udziału podwykonawców (817)
c-337/06 (20)
treść poświadczenia należytego wykonania (1854)
fbi (20)
"należyte wykonanie" (5616)
kio_483_11 (4)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (556)
wartość realizowanego zamówienia (7292)
interwenient (235)
wadium wpłacone w kasie (36)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (15252)
zaświadczenie o niekaralności chiny (22)
referencje dla samego siebie (1932)
1388/11 (3)
kio/ku 47/11 (10)
brak warunków udziału w postępowaniu (16517)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
art. 36aa (10)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (798)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (236)
"iso 9001" (305)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (5612)
kio 2932/13 (10)
oznakowanie (741)
omyłka (4293)
97/10 (16)
rażąco niskiej ceny (2847)
191/14 (10)
certyfikat iso 9001:2000 (95)
kio/uzp 758/10 (2)
2755/15 (3)
"brak tłumaczenia" gwarancji wadialnej (5)
1138/11 (4)
1971/09 (10)
art 67 ust 1 pkt 5 (3329)
471/11 (10)
obowiązek przedłużenia terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem terminu ważności wadium (408)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (2007)
oświadczenie zamiast poświadczenia (723)
"oficjalny kanał dystrybucji" (14)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (715)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2938)
potencjał innych podmiotów (3724)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5174)
"doświadczenie osoby fizycznej" (7)
2018/12 (5)
2544/12 (3)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1917)
489/14 (2)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (160)
ii ca 849/09 (1)
kio_1943_11 (3)
wartość przedmiotu zamówienia (15716)
zmiana postanowień umowy (9292)
art. 8 ust. 3 pzp (16878)
błedna stawka vat (1353)
kio 1393/11 (5)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (51)
96 ust. 3 (3013)
nieobiektywne kryteria (3588)
"gwarancja jakości" (294)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (10753)
zmiana sposobu płatności (2301)
"art. 17 ust. 5" (14)
dgp dozorbud (145)
"v ca 1973/11" (46)
rażąco niska cena ponowne wyjaśnienia (1700)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (319)
baza magazynowo transportowa (98)
kierownik budowy a kierownik robót (1262)
tłumacza przysięgłego (469)
telekomunikacyjne (1018)
good standing (3)
kio 23/12 (329)
brak zestawienia materiałów (2834)
xxiii ga 446/08 (34)
fidic warunek (327)
984/13 (3)
operator wyznaczony (915)
131e (32)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (1084)
c-94/12 (22)
rażąco niska cena bilety lotnicze (25)
kio 1465/13 (3)
kio 717/10 (8)
"zarzut spóźniony" (168)
upłynął termin związania ofertą (2047)
"na dzień składania ofert" (1666)
doświadczenie (9921)
ix ga 502/16 (20)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1272)
"przedmiot konkursu" (36)
w celu wykonywania działalności sektorowej (492)
sektorowe (1100)
677/15 (6)
v ca 571/08 (17)
żądanie autoryzacji serwisowej (116)
kd 58/10 (13)
informacje ze strony internetowej dowód (3687)
centrum usług wspólnych (1063)
kio_938_14 (9)
"art. 36 a" (152)
lek refundowany (32)
ii ca 679/10 (3)
zmiany podmiotowe (2749)
v ca 1187/09 (7)
1169/11 (27)
729/12 (7)
art. 17 ust. 3 (14333)
xii ga 86/09 (1)
v ga 40/09 (24)
forma dokumentu (8149)
135/10 (6)
oferta wstepna (2181)
błędny vat podany w siwz przez zamawiającego (1588)
ocena (23304)
82 (3396)
"art. 140 ust. 1" (345)
wadium wniesione przez inny podmiot (1619)
kio 1918/12 (5)
846/14 (10)
kio/uzp/45/10 (3)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
dzierżawa analizatora (167)
rozliczenie uzupełniajace (866)
wynagrodzenie za roboty zamienne (609)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (27348)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
zakres polisy oc (677)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (4161)
"dwukrotnie wykonał" (11)
1807/12 (7)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (13345)
art. 36b ust. 2 (107)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1739)
kryterium oceny ofert (9812)
forma uzupełnienia dokumentów (4614)
kio 285/15 (3)
xii ga 451/10 (3)
art. 26 ust. 1 (16700)
kio/kd 12/14 (21)
718/12 (13)
katowice (4409)
735/13 (11)
ix ca 196/05 (9)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1574)
energa operator (86)
1/16 (907)
kio/uzp 2525/10 (3)
695/14 (3)
sygn. akt iv ca 468/05 (15)
wadium gotówką (78)
"art. 113 ust. 1" (217)
gwarancja wadialna na jednego członka konsorcjum (294)
zastrzeżenie wykazu osób (2946)
wysokość zabezpieczenia (4961)
kio/uzp 429/08 (10)
kio 54/12 (29)
1239/14 (2)
kio 1496/13 (7)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (62)
łódź (2661)
powiązania kapitałowe (363)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (92)
farmaceutyczny (207)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (893)
926/11 (9)
adhezyjna (102)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (956)
prezentacja funkcjonalności systemu (390)
ii ca 803/10 (17)
żądanie certyfikatu iso (471)
zakup samochodu zapytanie o cenę (96)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (6647)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (1025)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2915)
ubezpieczenia (3434)
nadzór autorski (563)
nie podał nazwy producenta (2396)
x ga 140/08 (45)
infrastruktura krytyczna (168)
iv ga 10/08 (28)
dotyczące przedmiotu zamówienia (21110)
"art. 4 pkt 5" (37)
gdańsku (2475)
kio 1070/10 (9)
kio 2644/13 (4)
zeszuta (25)
2480/12 (10)
"zaprojektuj i wybuduj" (402)
kopia aneksu (308)
wyjaśnianie treści gwarancji wadialnej (220)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
braki formalne przystąpienia (4771)
ii ca 590/09 (5)
"art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp" (54)
formalności przed podpisaniem umowy (233)
"art. 6a" (66)
milczenie wykonawcy (247)
pomyłka w cenie jednostkowej (282)
kio 404/14 (8)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5849)
wydruk zus (122)
kognicji (674)
kio 2398/11 (6)
zaświadczenie z zus elektroniczne (121)
częściowe uwzględnienie odwołania (3723)
odbiór osobisty (454)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1728)
"pełnomocnictwo w oryginale" (18)
delaware (11)
"znaki towarowe" (902)
"wykaz robót budowlanych" (560)
brak oświadczenia (15491)
martela (17)
"art. 2 pkt 1" (439)
"dokumenty niewymagane" (1980)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1447)
nieczytelny faks (66)
faktura jako należyte wykonanie (1895)
wadium art. 46 ust. 4a (699)
zmiana umowy podwykonawca (2011)
modyfikacja siwz (4894)
x ga 154/11 (2)
art. 26 ust. 2a (2435)
niemożliwą do usunięcia wadą (608)
766/13 (6)
"tożsamość przedmiotowa" (96)
xii ga 231/10 (1)
wykonawca nie załączył szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (5471)
kio_2019_13 (6)
2734/14 (22)
kio 2725/11 (11)
kio_846_14 (10)
"89 ust. 1 pkt 4" (2188)
357/15 (15)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1280)
art. 22 ust. 4 pzp (13433)
istota konsorcjum (3018)
art. 142 ust. 2 (1577)
ii ca 386/05 (2)
dostawa w usłudze (6932)
xix ga 3/07 (278)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (34)
xii ga 424/11 (5)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (686)
art. 179 ust. 1 pzp (8990)
528/08 (7)
kio 479/12 (3)
świadoma omyłka (772)
kio 77/12 (8)
grupa kapitałowa spółka cywilna (340)
opłacenie polisy oc po terminie (339)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (426)
1881/09 (8)
iii czp 107/12 (17)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (30)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (51)
kio_245_14 (6)
2750/15 (2)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (95)
ustawa o cenach (13121)
"ubezpieczenie majątku" (17)
2142/12 (17)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4888)
brak nazwy urządzenia (3545)
intertrading (101)
xix ga 280/08 (11)
uzupełnienie opisu technicznego (4457)
umowa o podwykonawstwo usługi (999)
kio/uzp 1526/10 (6)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (298)
szacowanie zamówienia (1515)
dostawa książek (159)
konkretnego producenta (3822)
nieuprawniony podział zamówienia (1897)
oferta wstępna 26 (1621)
art. 27 (13111)
należyta staranność szacowanie wartości zamówienia (723)
termin ważności wadium (1043)
"skrócenie terminu składania ofert" (32)
obowiązek wizji lokalnej (427)
xix ga 175/10 (57)
x ga 367/10 (1)
kryterium oceny ofert w umowie ramowej (292)
krk spółka cywilna (168)
obiekt kubaturowy (250)
wskazanie jednego producenta (3240)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4947)
530/09 (3)
"odwrócony vat" (15)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
pse (46)
"związany wyrokiem izby" (6)
różna stawka vat (1153)
cena rynkowa (2543)
xii ga 282/11 (1)
poprawianie kosztorysu (460)
"powaga rzeczy osądzonej" (141)
biegłego (1939)
pełnomocnictwo (4847)
termin związania 2011 (5619)
kio 842/11 (13)
kio 1460/13 (3)
1804/13 (9)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (364)
wadliwe pelnomocnictwo (1766)
iii czp 16/93 (32)
wady gwarancji wadialnej (124)
1565/10 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 20" (18)
unieważnienie umowy (10924)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1437)
szacowanie wartości zamówień (1457)
udostępnienie rachunku zysków i strat (180)
art. 24 ust. 8 (14614)
kio/kd 6/10 (14)
jedz konsorcjum (42)
kio_uzp_176_10 (7)
kio 1001/10 (2)
rfid (46)
wadium w formie kopii 2013 (225)
zmiana podwykonawstwa (905)
iv ca 468/05 (15)
interes przystąpienie (10176)
1041/15 (17)
po stronie odwołującego (25178)
faktura jako referencja (698)
fakultatywne przesłanki wykluczenia (316)
brak wskazania okresu gwarancji (2472)
1323/12 (9)
1164/11 (6)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (1092)
istotne elementy oferty (10607)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (156)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3647)
potencjał ekonomiczny (1820)
kopia odwołania bez podpisu (922)
139/14 (5)
v ca 1639/08 (1)
rażąco niska cena 2013 (1352)
leków (409)
x ga 379/06 (1)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (390)
2942/12 (6)
pełnomocnictwo bez daty (2068)
"v ga 122/10" (65)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1211)
2775/13 (5)
pełnomocnictwo za zgodność (1994)
równe traktowanie wykonawców (12569)
vi ga 34/08 (3)
398/14 (6)
"art. 17" (1273)
kio 467/12 (9)
spółka "w organizacji" (128)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (7031)
"dwie ceny" (47)
wyłączenie jawności rozprawy (563)
opis urządzeń technicznych (5063)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (505)
128/13 (18)
kio_1954_10 (7)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (419)
przy udziale (23079)
art. 23 ust. 2 (14135)
prawo opcji na roboty budowlane (343)
xii ga 62/08 (2)
"przetargu ograniczonego" (21950)
22a ust. 6 (217)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (24034)
i c 125/09 (9)
"i ca 117/12" (70)
ograniczenie zakresu zamówienia (20856)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (7534)
uzp/zo/0-119/05 (3)
1641/14 (6)
koordynator projektu (292)
zamieszczenie dokumentacji (7183)
2714/14 (2)
kio 1818/11 (9)
omyłka w cenie jednostkowej (1116)
stosunek pracy (7612)
dzielenie zamówienia na części (974)
dłuższy okres gwarancji (681)
c-106/89 (25)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (771)
rekomendacje prezesa uzp (264)
art. 2 pkt 7a (782)
x ga 311/07 (6)
nokia (27)
kio 1409/12 (6)
literalnej (3497)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3915)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4715)
jedz (106)
zasada jawności (1625)
wycofanie+oferty (115)
v ca 1108/08 (1)
89 ust. 1 pkt 6 (13792)
2836/15 (2)
częściowy sprzeciw (428)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (329)
kryterium niemierzalne (183)
unieważnienie postepowania (16770)
art 87 ust. 2 (8618)
kio/uzp 430/08 (2)
poddostawca podwykonawca (58)
pozacenowe kryteria (297)
na skutek skargi kasacyjnej prezesa urzędu zamówień (232)
zasada języka polskiego (2332)
uzupełnienie kart katalogowych (563)
"brak opłacenia składki" (4)
sumowanie potencjału ekonomicznego (212)
2797/14 (7)
"art. 143c ust. 7" (3)
vat usługi leśne (111)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (54)
gwarancja bankowa (1248)
"doradztwo prawne" (97)
istotne zmiany umowy (10248)
ii ca 641/07 (3)
data zobowiązania podmiotu trzeciego (2310)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (108)
art.142 (652)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (78)
zmiana terminu realizacji umowy (9093)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (137)
1103/11 (12)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2613)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1690)
referencja (4094)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (612)
brak terminu w ofercie (19091)
807/15 (8)
xii ga 39/09 (1)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (430)
"art. 43 ust. 2b " (2)
prace zamienne (995)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (15)
certyfikowany podpis (129)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (41)
kio 1066/10 (35)
"art. 85 ust. 2 " (326)
"art. 91 ust 2a" (61)
2124/11 (7)
kio 1950/13 (5)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (24)
uzupełnianie dokumentów kryteria oceny ofert (2183)
"jedyne kryterium" (2151)
energii elektrycznej (805)
serwis w odległości (152)
odrzucenie odwołania w części (11638)
kio 2649/11 (28)
disclosure of scotland (16)
kio 223/08 (33)
kio 1312/12 (3)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1565)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (269)
karta produktu (1341)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (43)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (11)
2998/13 (3)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (45)
niewłaściwa stawka podatku vat (1377)
wadium kopia gwarancji (354)
6 kc (5491)
doświadczeni z kilku umów (1427)
gwarantowany zakres zamówienia (4547)
x ga 88/06 (5)
zwrot wadium w formie gwarancji (739)
"art. 36 ust. 5" (205)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (333)
niezasadne wezwanie (6729)
cena jednostkowa netto (1703)
wykonawca uchyla się (4504)
kio 969/15 (6)
"złożenie oferty po terminie" (24)
skreślenie ofercie (2961)
6 ust. 2 rozporządzenia (18131)
kio 350/11 (13)
francja (464)
rzetelność wykonawcy (1302)
prokura łączna (95)
niedostępność produktu (42)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3375)
itprojekt (34)
43/08 (17)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (1054)
1274/10 (6)
kio_kd_85_12 (17)
kio_424_11 (8)
1071/14 (9)
doświadczenie członków konsorcjum (2188)
art 91 ust 2 (8242)
c-318/94 (41)
rozwiązania alternatywne (1146)
data uzupełnionych dokumentów (3012)
vii ga 146/10 za (4)
kio_863_15 (9)
odwołanie na wybór trybu (16779)
prawo autorskie (1253)
pełnomocnictwo forma pisemna (1305)
52/16 (10)
posiadanie uprawnień (7507)
rażąco niska cena oferty (3056)
921/09 (8)
1514/11 (37)
uzp/dkd/knd/68/2010 (3)
ogólnodostępność (11)
kio_2317_10 (8)
dostawa samochodów + word (11)
205/11 (5)
"oferty częściowe" (1010)
impel (896)
v ca 936/12 (8)
kio_1533_12 (7)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1226)
art. 5f (46)
politechnika rzeszowska (35)
kio/uzp 1070/09 (8)
kio/uzp 663/09 (18)
zamówienie sektorowe (1098)
vi ca 6/05 (6)
przeprowadzenie prezentacji (891)
cena oferty (12973)
umowy barterowe (9)
wykaz wykonanych zamówień (8440)
gospodarz postępowania (223)
ii ca 431/07 (22)
2510/14 (3)
xii ga 350/09 (22)
ubezpieczenie konsorcjum (1314)
iii czp 25/07 (32)
238/13 (7)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1801)
1553/10 (7)
referencje bez daty (2142)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (290)
wadium uznanie rachunku (1003)
wolna reka (1872)
i ca 215/10 (2)
"niezgodność z ustawą" (186)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4835)
koncentracji (403)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2978)
milasystem (2)
prokura oddzielna (30)
błąd pisarski (1245)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (230)
norma euro 5 (1121)
kio 245/14 (9)
kio 2734/11 (9)
vi ga 71/13 (3)
c-513/99 (29)
most północny (61)
grontmij (177)
kio 879/16 (4)
53/11 (123)
xii ga 88/09 (54)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (3150)
xix ga 520/06 (5)
packo rażąco niska cena (138)
kio 1456/12 (3)
xii ga 11/09 (46)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1146)
vmware (81)
x ga 117/08 (2)
kio_uzp_1216_09 (6)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (354)
kio_1348_13 (7)
kio/uzp 827/08 (9)
"kio/uzp 27/09" (23)
waloryzacji (259)
"art. 131e" (29)
2407/13 (5)
niegospodarność (81)
instytucje_prawa_publicznego (66)
nakazuje odtajnić (656)
"istotna zmiana" (2469)
nadzór autorski z wolnej reki (118)
ballast (32)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (1052)
brak interesu publicznego (12814)
"wskaźnik bieżącej płynności" (31)
c-387/14 (12)
x ga 196/10 (2)
"ogłoszenie o zamówieniu" (15347)
ukraina krk (6)
3/16 (92)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (216)
1776/10 (8)
"art. 36 ust. 4" (267)
oddział przedsiębiorcy (976)
nie wniesienie wadium (2677)
kio 1173/11 (5)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (11189)
potencjał podmiotu trzeciego (2153)
odstąpienie od umowy (3126)
zatrzymać wadium (914)
2666/13 (3)
china overseas engineering group (13)
kancelaria radców prawnych Ć (138)
prawo nie działa wstecz (63)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (277)
oświadczenie po terminie składania ofert (10263)
art 181 (1580)
zobowiązanie podmiotów (6334)
jedna usługa jedna umowa (2200)
mógł użyć nazwy własnej (2565)
cena do trzech miejsc po przecinku (289)
usługa okresowa (1295)
konsorcjum warunki udziału (6660)
"26 ust. 4" (2514)
2121/12 (8)
biegły rewident (38)
kio/uzp 70/08 (7)
kio 2182/13 (17)
umowa o dzieło (763)
1526/11 (24)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (3323)
"art. 26 ust. 2b" (1649)
unizeto (167)
równoważność oprogramowanie (326)
izba (23649)
brak wykazu usług (5767)
"uzupełnienie harmonogramu" (27)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1328)
polkomtel (127)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (6628)
art. 89 ust. 1 pkt 7a (528)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (920)
art.38 ust.1 (2626)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1781)
rażąco niska cena usługi prawnicze (56)
art. 26 ust.3 (12762)
kio/uzp 1364/09 (8)
art. 145 (1731)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (219)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (15061)
df/gko-odw.35/46/2005/331 z dnia 7 listopada 2005 r. (2)
referencje a kary umowne (171)
kio_uzp_1904_09 (5)
"wysokość kar umownych" (209)
chiny (99)
polski związek pracodawców budownictwa (88)
iv ca 1499/11 (1)
iii ca 552/10 (2)
471/08 (4)
"brak tłumaczenia na język polski" (30)
termin realizacji unieważnienie (10680)
art. 387 (631)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (323)
omyłka cena jednostkowa (1323)
rażąco niska cena po nowelizacji (373)
kio/kd 1/09 (19)
nie bada się cen jednostkowych (462)
brak harmonogramu (1799)
koncesja na usługi (664)
ii ca 373/12 (10)
czynność otwarcia ofert (6059)
xii ga 391/08 (10)
38 ust. 6 (5286)
"zmiana treści umowy" (109)
kio 2755/15 (3)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1278)
w sprawie dokumentów (18546)
koszty amortyzacji (300)
1131/12 (3)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2575)
tajemnica opis techniczny (1289)
dostawa leków (321)
wyjasnienia po terminie (16086)
środków zewnętrznych (2439)
v ga 87/11 (2)
46 4a (1003)
odwołujący nie posiada interesu (8023)
z referencji nie wynika (3869)
brak wyceny pozycji w formularzu (1426)
"zmowy przetargowe" (158)
1883/09 (9)
brak wyboru oferty (16118)
"38 ust. 4" (1125)
iii czp 103/2010 (2)
sprzęt fabrycznie nowy (402)
negatywnych konsekwencji (4170)
2742/14 (7)
dokumenty podmiotu trzeciego (4509)
kio/uzp 447/11 (35)
956/12 (13)
kio 1096/10 (13)
qumak (380)
konkurencja (14481)
spam (9)
tajność postępowania (204)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1145)
definicja wykonawcy (4941)
polisa oc prace projektowe (91)
dostawa licencji (1045)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (288)
własne referencje (2436)
tłumaczenie przysięgłe (469)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1778)
odpowiedzialnośc osób biorących udział w postępowaniu (4012)
oczywista omyłka pisarska (1629)
vi ga 57/07 (6)
art 40 ust. 6 (6281)
zawarcie umowy (16282)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (528)
"art. 99" (320)
nie zamieścił ogłoszenia (8610)
forma uzupełnianych dokumentów (2380)
usługi główne (4664)
556/13 (4)
kolor (613)
kio 1308/12 (4)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (325)
tajemnica karty katalogowe (139)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
pfizer (12)
1028/15 (3)
474/11 (11)
inny dokument (17241)
kio_133_12 (9)
kio 973/11 (9)
kio/uzp 947/09 (2)
1284/15 (3)
niepełny formularz ofertowy (2820)
"cena słownie" (12)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2553)
1329/10 (5)
ubezpieczeń wzajemnych (513)
kio 1294/13 (3)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (19)
ii ca 279/08 (1)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (846)
nakazuje unieważnić postępowanie (4276)
warunki płatności (2812)
kopia pełnomocnictwa (1332)
ii ca 158/09 (11)
kio 1027/10 (4)
odrzuca (21625)
unieważnienie postępowania termin (16540)
niepodpisana oferta (8281)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (6493)
"art. 26 ust. 2 b" (1649)
"kio/uzp 25/08" (13)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1360)
110/14 (15)
umowa barterowa (9)
wprowadzenie podwykonawcy na etapie badania oferty (973)
vi ga 107/04 (3)
dostawa autobusów (256)
"cena zero złotych" (10)
grupa kapitałowa konkurencja (647)
kio 33/12 (35)
"art. 93 ust. 4" (76)
"wadium na niepełny okres związania ofertą" (14)
v ca 1500/08 (2)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2224)
"komunikat swift" (8)
cena ujemna (275)
warunek doświadczenia nieproporcjonalny (1365)
połowa terminu składania ofert (531)
145/15 (9)
brak kryteriów równoważności (708)
2157/16 (2)
nie otrzymał faksu (2447)
kio_346_15 (11)
kio_1231_13 (7)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (827)
powtórzenie otwarcia ofert (3164)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (3079)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (222)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (30)
"art. 182" (2469)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
kio 800/12 (13)
gwarancja w oryginale (1305)
rażąco niska cena element składowy (747)
art 180 ust 5 (5947)
art. 26 ust. 3 precyzyjne (3736)
oddelegowanie pracownika (153)
kryterium funkcjonalność (1571)
kio 1218/13 (2)
691/11 (7)
2702/11 (6)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1867)
zmowa wykonawców (250)
zmiana podstawy wyceny (2275)
kio_1206_11 (3)
generalna dyrekcja (1101)
nieważne pełnomocnictwo (1851)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (283)
ocena koncepcji (1499)
1032/14 (5)
różny vat w ofertach (1868)
inna omyłka cena jednostkowa (1246)
zasoby podmiotów trzecich polisa (236)
zmiana członków konsorcjum (2603)
xix ga 35/08 (2)
959/09 (44)
art. 61 kc (1023)
74/12 (12)
580/09 (6)
chorwacja (15)
przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
teta (18)
xix_ga_92_11 (18)
art. 22 ust 4 (18108)
interes przystępującego (7039)
wyjaśnienia po wyborze oferty (13090)
kio_628_11 (9)
x ga 395/06 (3)
dalszy podwykonawca (1666)
sposób kalkulacji ceny (3321)
uzupełnienie dokumentów forma (4614)
"art. 24b" (84)
sformalizowane (579)
profesjonalizm (339)
wadium konsorcjum (1217)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (784)
kio/2262/12 (10)
"art. 27" (1460)
1425/15 (8)
kio/uzp 674/09 (3)
odtajnienie wykazu osób (557)
875/14 (2)
gwarancja w kopii (1282)
cena jednostkowa 0 (1937)
centrum unijnych projektów transportowych (41)
zmiana terminu rozpoczęcia (2881)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7, interes (3515)
dalsze pełnomocnictwo (1942)
inżynieria cenowa (154)
ca 137/09 (20)
office (220)
stalowa wola (177)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (457)
386/13 (8)
art. 67 ust.1 pkt 2 (3682)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (81)
96/17 (8)
art.8 ust.3 (2006)
"brak legitymacji" (236)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (12710)
art 93 ust 4 (6315)
protokoły odbioru (2815)
ubezpieczenie oc (714)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (894)
kosztorys przed podpisaniem umowy (1004)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2515)
2694/14 (18)
kio/uzp 1180/10 (10)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1864)
143c (28)
138c ust. 1 pkt 4 (132)
oryginał gwarancji wadialnej (335)
kio/uzp 1379/09 (12)
kserokopia gwarancji wadialnej (98)
omyłka inna (3909)
kio/uzp 260/10 (26)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (253)
cena jednostkowa zero (2492)
kio_669_13 (4)
zezwolenie konsorcjum (573)
kosztorys ofertowy (2764)
tubisz "rażąco niska cena" (96)
v ca 984/08 (66)
zmiana treści umowy (10936)
2722/15 (3)
wnosi o unieważnienie postępowania (9996)
"przedłużenie terminu składania ofert" (539)
817/11 (12)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (293)
kio 2493 (44)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (1038)
zaświadczenie z banku (620)
iii ca 389/11 (3)
epwd (17)
897/15 (13)
błąd w przedmiarze (1104)
kio_2854_12 (12)
x ga 458/09 (7)
zatrudnienie personelu (758)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2550)
brak dokumentów przedmiotowych (13738)
partnerstwo publiczno-prywatne (97)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1376)
1408/13 (3)
"protokół odbioru" (1273)
"art. 91 ust 3a" (79)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1192)
bezpłatne użyczenie sprzętu (30)
"nie będzie brał udziału" (673)
tajemnica cena jednostkowa (585)
kio 1982/14 (3)
viii ga 327/14 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (181)
1008/11 (6)
46 ust. 4a (1002)
471/12 (19)
linia kredytowa (255)
kio 786/10 (23)
brak interesu we wniesieniu odwołania (8226)
poświadczenie (3048)
stanowi treść oferty (18951)
5.000.000 (384)
1264/15 (2)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2589)
i ca 40/07 (5)
1617/14 (5)
"22 ust. 2" (1071)
vat 0 % (2102)
rozwiązanie równoważne (1999)
nadzór autorski wolna ręka (118)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (213)
wysokość kar umownych (1127)
kio_uzp_54_10 (6)
częściowe uznanie odwołania (2597)
wyjaśnianie treści oferty (4927)
iii ca 1019/06 (16)
kio 1110/11 (7)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (1038)
skarga przystępującego (9941)
doradztwo prawne (817)
v ca 1554/08 (3)
nieusuwalny (868)
"przystępujący po stronie odwołującego" (129)
"24 ust. 2 pkt 1" (229)
kio_1042_13 (7)
fifa (57)
"w celu wykonywania" (202)
kio_2493_11 (7)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (313)
c-35/15 (3)
połowa wyznaczonego terminu (426)
udostępnianie doświadczenia (2103)
x ga 300/09 (4)
x ga 296/08 (14)
"art. 36a ust. 2" (58)
odrzucenie skargi (20923)
1876/09 (9)
iii czp 147/08 (12)
zasoby podmiotów trzecich (2189)
kio 1143/13 (3)
kio 1588/10 (9)
własnoręczny podpis (413)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (8051)
"niezwłocznie" (2215)
xix ga 170/08 (5)
bez zbędnej zwłoki (639)
sas institute (29)
2756/10 (5)
art.26 ust. 2b (2185)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (6004)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1285)
poprawa nazwy modelu (216)
zmiana istotna (13652)
2938/13 (3)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (779)
rażąco niska cena na roboty budowlane (1164)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (4213)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (420)
kio/uzp 1500/09 (9)
zamówienie z wolnej ręki (1870)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2735)
"opis przedmiotu" (8484)
art. 93 ust. 1a (1327)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (890)
ograniczenie do jednego producenta (4450)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4491)
kio 12/13 (344)
zobowiązany jest wykonać wyrok (11372)
art 89 ust. 1 pkt 3 (14953)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (102)
art. 24 ust. 5 pkt 2 (17015)
art.90 ust. 3 (2799)
kio 2572/13 (4)
nieuczciwa konkurencja (13648)
zagubienie oferty (24)
71/13 (13)
formularz oferty z innego postępowania (6450)
1337/12 (28)
kryterium oceny ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (1163)
kio_1189_13 (5)
kio/uzp 1942/09 (2)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1717)
"art. 26 ust.3" (7194)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (84)
wykluczenie art. 24 (12303)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2493)
może odstąpić od umowy (2970)
roche diagnostics (148)
komisja przetargowa (2862)
zobowiązanie podmiotu (6334)
wywóz nieczystości (183)
xxiii ga 345/16 (3)
zmiana przed podpisaniem umowy (4913)
i ca 117/12 (73)
warunki zmiany umowy 144 (903)
kio 2602/13 (6)
istotą wadium (1059)
minimalny zakres świadczenia (3991)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2413)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (731)
93 ust. 1a (1327)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (616)
iv csk 626/13 (17)
miejsce zamieszkania za granicą (385)
kio_uzp_418_09 (5)
kryteria społeczne (2479)
przed podpisaniem umowy (6669)
art. 26 ust. 2 (16695)
art. 189 ust. 2 (7488)
"podział zamówienia" (446)
prawo opcji formularz ofertowy (353)
ii_ca_489_06 (42)
cena brutto (5266)
kio/kd 21/14 (6)
równowaga stron (427)
błędne opisanie koperty z ofertą (114)
błąd co do prawa (4658)
"art. 29 ust. 3a" (23)
"odwołanie jest przedwczesne" (27)
protokół odbioru z uwagami (2719)
kio 294/11 (3)
kio 318/12 (8)
usługi powtarzające się okresowo (218)
cena usługi prawnicze (217)
liczenie terminu składania ofert (3057)
ix ca 661/09 (9)
"zasada swobody umów" (439)
zamówienia uzupełniające dostawy (2402)
udostępnienie potencjału finansowego (1411)
łączenie funkcji (1550)
art. 96 ust. 3 (3013)
utajnienie referencji (357)
1769/11 (2)
art. 4 pkt 5 (25676)
xii ga 423/08 (1)
działalność regulowana telekomunikacyjne (188)
rażąco niska cena odbiór odpadów (225)
kio 4/13 (108)
e-puap (24)
2480/13 (4)
certyfikat ubezpieczenia (511)
2348 (27)
gramatura papieru (39)
c‑387/14 (44)
art 17 ust 1 pkt 4 (13345)
polskie normy (4842)
4 pkt 8 pzp (15362)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (515)
aspekt społeczny (1219)
krajowa instytucja rozliczeniowa (243)
x ga 104/10/za (1)
jedno zamówienie jedna umowa (5122)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (407)
kio_807_11 (5)
informacja o zamÓwieniach publicznych nie stanowi tajemnicy przedsiĘbiorstwa (1876)
2379/11 (3)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1714)
samouzupełnienie (5)
2064/14 (3)
rękawice chirurgiczne (32)
bilety lotnicze (81)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (579)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3505)
xix ga 72/08 (2)
tryb postępowania przetarg ograniczony (21805)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6465)
kio 647/14 (4)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (7)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1118)
i ca 168/09 (8)
v_ca_2015_12 (7)
paliwa (849)
wartość gospodarcza (7801)
inny skład konsorcjum (6787)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (779)
ix ga 128/13 (6)
"art. 83 ust. 3" (58)
x_ga_213_11 (20)
art. 26 ust. 2b (2485)
kio/uzp 1780/09 (4)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1616)
art. 26 ust. 4 pzp (11748)
"art. 101 ust. 3" (12)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (825)
postępowanie obarczone wadą (1743)
94 ust. 3 (2549)
kryterium oceny ofert podmiotowe (2045)
krk 10 i 11 (445)
solidarna odpowiedzialność (597)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (844)
uchyla się (5489)
"art. 145" (940)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (11562)
kio/uzp 267/10 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (916)
kio_uzp_1249_09 (11)
mpo warszawa (84)
vi gz 61/10 (1)
thales (89)
odrzucić skargę (20923)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1518)
charakter wynagrodzenia (7856)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4467)
kio 322/11 (31)
art 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
interes w uzyskaniu zamówienia (11988)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (736)
inna omyłka nieistotna (3626)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (305)
sikorska (1082)
1993/10 (7)
1514/08 (15)
xii_ga_429_09 (77)
"kryteria społeczne" (20)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1585)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (84)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1761)
forma pisemna (4241)
wadium na jednego członka konsorcjum (637)
przystąpienie częściowe (2870)
292/13 (10)
wyjaśnienia siwz (12888)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (148)
30 % (16678)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (671)
wadium wniesione przez konsorcjum (1208)
różnica 1 grosza (3783)
pełnomocnictwo do składania ofert (3097)
brak równoważności (1063)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (4097)
v ca 1110/04 (17)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2894)
certyfikat epeat (26)
kio 548/13 (4)
2873 (20)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (454)
358/10 (9)
czyścioch (33)
"łączenie zamówień" (22)
rozbieżnie słownie (471)
sztuka budowlana (1627)
forma oferty (8485)
art 25 ust 1 (15496)
xii ga 517/09 (8)
za pośrednictwem banku (1779)
"art. 91 ust. 2" (558)
"art. 82 ust. 3" (1007)
niezgodność oferty (7305)
zamówienia podzielone na części (7988)
142 ust. 5 (1543)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (770)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (916)
"uwzględnia skargę" (602)
180 ust. 4 (5960)
art 36 ust 4 (6530)
66/16 (18)
próbka jest dokumentem (892)
nieodpłatnie (1277)
poprawienie okresu gwarancji (901)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (3279)
niezgodnosc siwz (6678)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
awos (15)
grota (48)
"sukcesja generalna" (33)
szacowanie wartosci zamówienia (1457)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (784)
"zamienne" (1462)
kio 1437/10 (6)
"kio/kd 20/09" (5)
niezgodność treści oferty z siwz (6591)
edwards (11)
ii ca 752/05 (15)
porównywalność ofert wariantowych (24)
lotos (46)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (583)
kio_2607_13 (5)
eurosystem (34)
art 7 ust. 3 (30184)
uzupełnianie próbki (321)
1574/10 (10)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1872)
świadectwo pochodzenia towarów (118)
status wykonawcy (2358)
kryteria wyboru (8999)
ryczałt (540)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (61)
konkurs architektoniczny (110)
kio/ku 108/10 (13)
usługa kolokacji (32)
zatrzymał wadium (865)
2527/10 (3)
bez udziału podwykonawców (2509)
satis (2)
obiekt budowlany (3543)
oferty dodatkowe (13780)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1223)
i ca 134/06 (21)
art. 24 ust. 1 pkt 19 (12074)
1509/11 (7)
umowa o pracę (9456)
"art. 86 ust. 2" (79)
rażąco niska cena 2014 (1000)
"zastępstwo procesowe" (2390)
v ca 537/08 (12)
dwie opinie bankowe (418)
"wyroby medyczne" (652)
182 ust. 3 pkt 1 (3326)
kio 1402/11 (3)
kio 2723/10 (11)
pełnomocnictwo materialne (671)
track tec (31)
67/11 (14)
niezwłocznie (2215)
1312/12 (3)
kredyt obrotowy (94)
warta (659)
990/09 (4)
związek spółek wodnych (654)
umowy ws. zamówień publicznych (367)
1718/12 (4)
zmiana podmiotu trzeciego (3631)
kio_uzp_43_08 (8)
zakaz ubiegania się o zamówienie francja (86)
kio/uzp 193/08 (7)
dwóch producentów (4018)
nieudzielenie odpowiedzi (15370)
art. 24 ust. 2a (2575)
udostępnienie oferty (5228)
pozwolenie na użytkowanie referencje (226)
system pobierania krwi (133)
art. 23 ust. 3 (13871)
tożsamość przedmiotowa usług (897)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (88)
usługi tego samego rodzaju (10728)
kio 994/12, kio 1025/12 (4)
iso jako kryterium oceny ofert (452)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (9745)
kio/kd 46/10 (22)
udostepnienie oferty (5228)
prawa autorskie do systemu informatycznego (347)
dokumenty złożone po terminie (18733)
roboty tożsame (2482)
irb (3)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1855)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1380)
holowanie (44)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (463)
małżonków (39)
"wznowienie zamówienia" (11)
x ga 284/11/za (1)
brak stawki vat w ofercie (1836)
wiedza (5013)
utajnienie potencjału technicznego (338)
x ga 127/08 (100)
ii_ca_1285_12 (69)
"koszty zakupu" (1029)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1480)
wykluczenie wykonawców (14724)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4627)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2636)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (1084)
638/16 (4)
kod pkd (82)
"art 87 ust 2 pkt 3" (2589)
kio 911/15 (2)
"brak wadium" (85)
rażąco niska cena usługa (2281)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (807)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2678)
gwarancja bankowa w języku obcym (71)
kio_514_11 (5)
udostępnienie protokołu postępowania (2848)
"nie będą brały udziału w realizacji części zamówienia" (329)
szkody (7649)
"ujawnienie źródła zapytania " (9)
rażąco niska cena + dowody (2195)
kio/uzp 873/09 (5)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1886)
kio_1098_12 (4)
0 punktów za minimalny okres gwarancji (677)
939/12 (8)
termin na wniesienie odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
202/09 (19)
kio/uzp 383/08 (6)
sanepid (36)
kio 59/12 (24)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (17693)
272/13 (12)
"67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (138)
krk austria (27)
oferta treść oferty (21815)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (2076)
uzupełnienie kryteria (4504)
utrata gwarancji (1023)
regulamin konkursu (371)
warunki ekonomiczne (4343)
kio_uzp_919_08 (14)
upływ terminu związania ofertą w niedzielę (153)
nadmierny formalizm (210)
definicja przedsiębiorcy (1824)
"30 grudnia 2011" (107)
brak ceny w formularzu cenowym (2277)
kio 1721/11 (13)
xii ga 412/11 (2)
kio 1863/10 (27)
"przyrzeczenie publiczne" (48)
braki w formularzu oferty (6384)
przekazanie terenu budowy (2002)
błąd w vat (1915)
iii ca 344/08 (1)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1779)
uzp_zo_0_906_07 (3)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (907)
odtajnienie dokumentów (930)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (68)
wykonawca jako profesjonalista (916)
przystąpienie do odwołania (17890)
kio 1544/11 (8)
kio/uzp 1746/09 (10)
890/10 (9)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3657)
art 26 ust 1 (17749)
kio/uzp 924/10 (6)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1676)
i c 2/15 (167)
odtajnienie harmonogramu (146)
podmiot trzeci (5041)
nie istotna zmiana umowy (10248)
przedłużenie terminu (2911)
zdolność ekonomiczna (1839)
"kryteria podmiotowe" (151)
spóźnione odwołanie (1884)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2228)
iv ca 429/10 (8)
podział zamówienia na części (2595)
nieczytelny podpis na dokumentach (502)
odtajnienie wykazu dostaw (260)
kio 1553/10 (7)
xii ga 37/09 (3)
zakup samochodu (421)
dostarczenie kopii gwarancji wadialnej w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego (95)
sprawozdania finansowe (1358)
kio_1734_12 (12)
art. 144 istotna zmiana umowy (897)
kio/1756/10 (16)
"uzupełnienie informacji z krk" (10)
sumowanie usług (708)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
art. 51 ust. 2 (3707)
jedyny wykonawca (18234)
podstawa dysponowania (6733)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (110)
532/15 (8)
1610/10 (19)
uniewaznienie postępowania (16770)
"negatywnych konsekwencji" (1410)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (545)
"nieprawidłowa stawka vat w specyfikacji (1529)
art. 150 (2225)
kio_749_10 (3)
26 ust. 6 (15805)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (20138)
naruszenie art 144 (1205)
gwarancja wadialna brak podpisu (204)
"zasady traktatowe" (45)
kio 2332/12 (5)
inżynier rezydent (134)
materiały promocyjne (172)
"zmiana w składzie konsorcjum" (10)
umowy z zakresu prawa pracy (6710)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (562)
"art. 22 ust. 2" (1082)
wybór po terminie związania (11236)
ograniczenie konkurencyjności (1604)
425/12 (18)
pilarz (54)
kio_1533_13 (9)
"notariusz miejsca zamieszkania" (7)
rażąca strata (191)
przyczyny techniczne (3411)
art. 182 ust. 3 (3367)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
koszty (30269)
kio 545/11 (25)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
prezentacja (1073)
art. 32 (5817)
kio 2793/11 (5)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4728)
oświadczenie art. 22 (14031)
notariusz (568)
art. 7 ust. 1 (31700)
gwarancja producenta (1718)
w bydgoszczy (1750)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (191)
2510/15 (1)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (115)
wynagrodzenie mieszane (234)
zaniechanie odtajnienia oferty (935)
suma cen ryczałtowych (533)
i csk 293/07 (76)
uchylanie się od podpisania umowy (812)
podział przedmiotu zamówienia na części (2702)
238/14 (11)
uzp/zo/0-533/06 (14)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (15493)
4pi (37)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2440)
24 ust. 2 a (18195)
xii ga 435/11 (1)
660/15 (9)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (4000)
ponowne uzupełnienie (6001)
henry kruse (7)
2004/17/we (388)
247/12 (33)
"art. 34 ust. 1" (147)
kio 1936/15 (11)
dublowanie doświadczenia (118)
inne dokumenty określające obroty (1923)
613/12 (5)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (3246)
zmiana wzoru umowy (4771)
560/09 (10)
usługa prania (206)
pieczątka bez podpisu (272)
niejasne zapisy siwz (2881)
niepodpisany formularz cenowy (1190)
"niezgodność treści oferty z siwz" (590)
rażaco niska cena (2866)
sensu largo (154)
zdolność kredytowa obroty (340)
856/11 (3)
usługi turystyczne (190)
"zaprojektuj i buduj" (32)
zaniechanie wykonania wyroku (10988)
1239/13 (12)
kio 976/11 (4)
"art. 84" (405)
parafowana oferta (387)
brak krs (1951)
"informacje z internetu" (8)
v ca 117/07 (137)
x ga 309/08 (2)
"art. 4 pkt 3 lit. i" (14)
próbka "art. 26 ust. 3" (463)
panep (6)
"roboty dodatkowe" (579)
ix ca 50/07 (6)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (140)
kio 2010/13 (6)
cena ryczałtowa (2242)
i ca 131/15 (18)
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a b (1790)
art. 87 ust. 1a (2143)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2420)
rola wadium (378)
spółka cywilna zus (233)
sam sobie (9980)
brak terminu płatności (2759)
vi aca 1369/08 (3)
izabela kuciak (1122)
iii csk 143/10 (13)
art 22 ust 5 pzp (13589)
art. 24 ust. 1 pkt 23 (10330)
zdolność finansowa konsorcjum (1207)
oferta złożona przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego (157)
"udostępnienie zasobów" (972)
"minimalny okres gwarancji" (41)
art. 180 ust. 5 (5947)
24 ust.2 pkt 1 (15865)
647 (558)
criminal record check (3)
użyczenie zdolności ekonomicznej (128)
zakup paliwa (421)
"rental rights" (10)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1318)
ten sam podwykonawca (2939)
samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą (988)
148/15 (17)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (1003)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1929)
kopia wadium (605)
"produkt leczniczy" (312)
deklaracja zgodności (1932)
roboty ogólnobudowlane (468)
zamawiający nie odpowiedział na pytania (1298)
"bład w obliczeniu ceny" (1284)
wycofanie zwrot oferty (1013)
braki formalne (7090)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1437)
ustalanie wartości zamówienia (3614)
"sprawozdanie finansowe" (757)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (2200)
dyskryminacja bezpośrednia (447)
zamawiający uwzględnił odwołanie (23437)
art. 89 ust. 1 pkt 7b (152)
1824/12 (8)
kio_817_11 (3)
1535/11 (5)
uprawnienia budowlane (5023)
obronności i bezpieczeństwa (178)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4948)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (162)
jedna usługa kilka umów (1147)
brak ceny jednostkowej (2937)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (412)
art. 26 ust.4 (9284)
telefonii komórkowej (184)
art. 146 (2516)
"powtarzające się okresowo" (85)
otwarcie ofert przed terminem (6140)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2347)
poręczenie zapłaty wadium (181)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (15065)
636/12 (7)
korektor w ofercie (19)
89 ust. 1 pkt. 2 (15065)
nowy wykaz dostaw (1478)
nowy podwykonawca (1832)
1496/10 (5)
zero w kosztorysie (2076)
równe traktowanie (12751)
kurs walut (188)
c-599/10 (85)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (346)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2631)
"umowa odpłatna" (216)
kio/uzp 2034/10 (3)
"zmiana ceny jednostkowej" (31)
finanzamt (11)
1841/09 (2)
"zamawiający jest związany treścią siwz" (4)
rekultywacja (175)
1881/15 (4)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2921)
kio_2770_13 (4)
"wiedza i doświadczenie" (1278)
uslugi lesne (504)
748/12 (8)
ii ca 108/11 (3)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (213)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (446)
"protokół postępowania" (3061)
"wskaźnik płynności" (64)
termin zakończenia robót budowlanych (3020)
przychód netto ze sprzedaży (310)
6a (786)
kio 291/15 (15)
doświadczenie powtarzalność (89)
esri (39)
wyłączenie podwykonawstwa (495)
mebli (418)
"art. 36a" (152)
kio_uzp_54_07 (12)
azbest (44)
wolna ręka (1872)
francji ubezpieczenie (103)
"nota pokrycia" (14)
wolna ręka prawa autorskie (242)
kart przedpłaconych (6)
181 (1580)
"art. 9a" (14)
iii_ca_1019_06 (15)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (423)
xxiii ga 418/09 (4)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (144)
"dysponowanie osobami " (1975)
"centrum usług wspólnych" (58)
kio/uzp 1092/09 (39)
dane osobowe (1920)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1634)
przynależności do grupy (337)
obiekt budowlany definicja (1240)
"publicznego transportu zbiorowego" (79)
aport (56)
kio 2529/15 (4)
wyjaśnienie treści referencji (3141)
zmiany w umowie (5221)
nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 (10)
sposób obliczenia ceny tajemnica (722)
zp-1 (371)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (3165)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
kio/uzp 1637/09 (7)
"kio 1535/11" (4)
umowa warunkowa (626)
kio/ku 53/11 (4)
potwierdzanie za zgodność (4316)
pełny odpis z krs (882)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (5)
709/09 (27)
"art.22 ust.4" (1106)
"art. 22a ust. 6" (41)
dotychczasowy wykonawca (5354)
xxiii ga 1041/15 (15)
kio 1308/13 (4)
faktura należyte wykonanie (1951)
kio/kd 99/10 (9)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1281)
kd_23_13 (4)
"zaniechanie unieważnienia postępowania" (279)
program funkcjonalno-użytkowy (843)
nieprawdziwe informacje referencje (1321)
zobowiązanie podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (662)
2821/14 (7)
certyfikat wystawiony przez producenta (783)
kio/uzp 352/09 (12)
v ca 9/08 (20)
nie wniesienie wadium w terminie (2760)
parafowanie umowy (313)
alpine (44)
kio 835/13 (8)
kio 21/09 (255)
żadanie umowy konsorcjum (4567)
różne stawki vat (1153)
954/12 (7)
"art. 85 ust. 2" (326)
rażące naruszenie ustawy (3121)
wartość robót brutto czy netto (1531)
odwolania@uzp.gov.pl (8)
bombardier (52)
krs nieaktualny (1103)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (6353)
użyczenie zasobów finansowych (224)
1221/09 (9)
po terminie (30310)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1440)
"równoważność certyfikatów" (29)
"łącznie co najmniej" (119)
regenerowane (46)
i csk 448/10 (12)
art. 6a (786)
wydłużenie okresu doświadczenia (580)
kio 1323/12 (9)
wykazywanie się doświadczeniem zdobytym w ramach konsorcjum (459)
naruszenie art. 7 (25266)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2620)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (671)
ca 421/07 (20)
inna omyłka (3909)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (257)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (2273)
niedozwolona zmiana oferty (1669)
2396/12 (29)
"cena jednostkowa" (2370)
art. 29 ust. 3a (1988)
kio_908_13 (11)
987/14 (2)
treść wadium (2527)
kz (226)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1987)
387 kc (373)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
licencja open source (52)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1340)
podwykonawca dostawy (1548)
czeskie krk (13)
kio_2046_14 (17)
"zapytanie o cenę" (923)
kosztorys (3450)
567/09 (4)
oferta wstępna (2181)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3487)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2381)
"art. 190 ust. 7" (672)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (4025)
"doświadczenie członka konsorcjum" (23)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (312)
2785/10 (8)
"akuratne uzasadnienie" (5)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (6273)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1654)
"v ca 1412/07" (5)
kio_1553_10 (6)
za krótki termin realizacji (1589)
potwierdzenie zdolności kredytowej (920)
kv projekty (181)
kio 2207/15 (3)
organizacja szkoleń (606)
rafako (65)
kio_1535_14 (9)
zmiana terminu zawarcia umowy (10566)
identyfikacja podpisu (414)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (192)
kio/uzp 2627/10 (6)
kio 1227/13 (3)
art 91 ust. 3a (825)
zmiany w formularzu oferty (5127)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (566)
kio 883/14 (8)
rental rights (11)
zamówienia nieprzewidziane (13102)
pozycja zerowa (166)
1651/15 (2)
vat 0% (2102)
ca 508/05 (5)
jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium rzeczypospolitej polskiej (376)
philips (242)
gwarancja bankowa w kopii (346)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (164)
wynagrodzenie prowizyjne (16)
kryterium metodyka (330)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (159)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3395)
336/15 (14)
nieporównywalne oferty (2154)
kio 510/14 (4)
wydłużenie terminu realizacji umowy (1006)
aktualność referencji (157)
1161/12 (7)
brak podpisu formularza cenowego (457)
serwis na terenie polski (473)
kio 2040/13 (3)
"termin składania ofert" (7326)
i ckn 37/96 (17)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (41)
termin (31538)
sumować doświadczenie (518)
usługa zakończona referencje (1244)
26 ust.2b (1689)
odwołanie przedwczesne (1473)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (456)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (191)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3917)
27 ust. 5 (12268)
dodatni wynik finansowy (117)
warunki udziału (20557)
próbka treść oferty (987)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1226)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1642)
unieważnienie zmiana okoliczności (8445)
163/08 (17)
błedny knr (196)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1518)
kio 49/13 (8)
kio/uzp 1242/09 (7)
gaz system (539)
dokumenty spółka cywilna (3434)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (317)
867/10 (8)
jedyne kryterium cena (7076)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7297)
zwrot odwołania (21796)
zamówienie dodatkowe wartość (10592)
kio 2537/13 (5)
dokumenty (20390)
brak podpisu na oświadczeniu (2567)
art. 58 k.c. (845)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (98)
"x ga 706/11" (8)
brak drugiej strony formularza (4118)
1388/13 (15)
2725/11 (11)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6872)
"cena rażąco niska" (1432)
uzupełnienie referencji (2659)
równoważności (1175)
wymóg serwisu na terenie polski (411)
kio/kd 43/10 (3)
sumowanie robót budowlanych (452)
naruszenie art. 29 ust 3 (25463)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (669)
174/15 (9)
zwrot próbek (521)
kio/uzp 607/09 (3)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (197)
kio/uzp 19/09 (125)
1548/11 (7)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2417)
brak dowodu opłaty polisy (204)
kio 2057/11 (2)
omyłka samodzielnie (1902)
6a pzp (607)
wygórowany warunek doświadczenia (505)
1674/14 (5)
"średni roczny przychód" (52)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (359)
"naruszył obowiązki zawodowe" (48)
zapytanie o cenę przesłanki (2407)
zaświadczenie o niekaralności austria (27)
uzupełnienie próbki (574)
ważność polisy (303)
kio 2821/14 (7)
zasoby zamawiającego plk (48)
kio 366/17 (9)
iv csk 115/14 (4)
"prawo bankowe" (321)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4973)
koncentracja środków odwoławczych (335)
usługa o charakterze ciągłym (1349)
"niewłaściwy tryb" (164)
częśc zamówienia (10811)
udostępnienie wyjaśnień przed dokonaniem wyboru (3261)
v ca 264/04 (25)
samooczyszczenie (17)
xix ga 91/07 (6)
kio 369/13 (3)
szacowanie wartości zamówienia netto (715)
kio/uzp 816/08 (3)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (566)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (220)
inżynier kontraktu (957)
nowe okoliczności (8692)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (801)
iii czp 52/11 (139)
190 ust. 1a (1088)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1673)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (191)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1470)
1883/14 (13)
czy można uzupełnić formularz cenowy (659)
kio 2342/12 (6)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12336)
wydruk strony internetowej (1444)
zaokrąglenie (379)
nieplanowane zamówienie (2763)
odrzucenie oferty wstępnej (1708)
"w gdańsku" (2085)
kio 126/14 (6)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1168)
harmonogram realizacji (1779)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (753)
kluczowe części zamówienia (2278)
brak podpisu na ostatniej stronie formularza ofertowego (440)
kio/uzp 31/10 (202)
dzierżawa pomieszczeń (156)
ii ca 757/06 (1)
"in house" (147)
xxiii ga 380/11 (10)
autoryzowany przedstawiciel na polskę (150)
geomar (54)
vii ga 36/08 (7)
"operator systemu dystrybucyjnego" (50)
należyta staranność (4853)
2765/10 (2)
iv ca 140/08 (24)
zmiana formularza oferty (5480)
kio 2479/13 (3)
art.12a (246)
v ca 903/08 (13)
xix ga 372/09 (3)
doradztwo konsultacje (356)
kio 12/14 (283)
art. 185 ust. 1 (4788)
żywienie (323)
licencji (1538)
rezygnacja podwykonawcy (211)
rozbicie ceny ofertowej (706)
zysk wykonawcy (2616)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (2135)
kio/uzp 115/09 (8)
"91 ust. 2" (564)
689/11 (37)
kio/uzp 58/09 (33)
kio_2829_12 (9)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3616)
art. 3 ust. 1 pkt 5 (27575)
"na korzyść wykonawcy" (580)
art 89 ust 1 pkt 7 (14962)
wolnej ręki (1872)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (313)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
art. 143b ust. 8 (28)
xii ga 108/15 (8)
2069/15 (5)
aktualne na dzień złożenia (7004)
kio_1013_11 (14)
odwołanie jest przedwczesne (1472)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (14036)
kio 1700/12 (2)
miejsc po przecinku (490)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1368)
kio 2688/13 (3)
hl7 (38)
art. 26 ust. 3 (16382)
spółka komandytowa (627)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (72)
emkan pro (10)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (7351)
niedbalstwo (568)
"brak podziału zamówienia na części" (22)
kio 2390/13 (3)
150/11 (4)
901/09 (10)
"zbyt krótki termin realizacji" (39)
art. 36b ust.2 (107)
v ca 383/07 (2)
nie wniósł wadium (2677)
kio 54/14 (8)
utajnienie (990)
"art. 41 pkt 9" (28)
"kopia gwarancji bankowej" (4)
"jeden producent" (730)
ważność krk (118)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (305)
druk oferty (1929)
aneks do gwarancji wadialnej (207)
realne udostępnienie (1849)
konsorcjum iso (303)
pełnomocnik ceidg (79)
"kryterium parametry techniczne" (43)
podkryteria (178)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (804)
współuczestnik (21)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (241)
art. 4 pkt 6 (24272)
kio 2694/13 (5)
nieprawidłowy vat (3210)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (935)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (727)
najkorzystniejsza oferta (18556)
kio 680/15 (4)
2224/14 (10)
847/10 (5)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
warunek doświadczenie (7555)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (872)
art. 26 2b pzp (2242)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (353)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (5199)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (298)
kio 2862/13 (8)
141/10 (8)
2343/12 (20)
9/09 (214)
wadliwe wadium (902)
ix ga 89/07 (1)
"zwrot wadium" (277)
1288/10 (26)
c-496/99 succhi di frutta (38)
zastąpienie podmiotu trzeciego (970)
kio 2398/13 (10)
1063/12 (9)
2064/15 (4)
kio/2363/10 (11)
"równowaga ekonomiczna" (46)
"wizja lokalna" (450)
kio/uzp-606/11 (11)
przystąpienie do części zarzutów (9374)
oferta sensu stricto (180)
zmiana podmiotu (9485)
art.142 ust.5 (201)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (2310)
jednolity europejski (2996)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5703)
"art. 83 ust. 3 " (58)
1072/11 (24)
hiszpański (247)
pisemność (52)
ustawowo wolny (1867)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (170)
użyczanie zdolności finansowej (121)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (720)
kio 44/12 (11)
art. 84 (2925)
doświadczenie w konsorcjum (4325)
vi ca 628/05 (14)
"art. 143a" (33)
art. 26 ust. 2c (464)
x ga 85/08 (7)
c-59/00 (20)
poprawa innej omyłki (1162)
zmiana kryteriów oceny ofert (7054)
46/13 (15)
zaokrąglenie ceny (332)
vat szkolenia (587)
art. 87 ust. 1 (8625)
"wyrok kio" (12785)
kio_1122_10 (6)
deweloper (27)
"brak ceny oferty" (3)
iii ca 582/08 (1)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (3194)
kio/uzp 397/08 (4)
kio/uzp 565/08 (8)
286/13 (20)
1710/12 (7)
leśnictwo (188)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1288)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 (751)
wyjasnienia tresci siwz (12417)
komunikat swift (9)
dwie oferty (14912)
kio 77/14 (19)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (12861)
wadium zatrzymanie (865)
domestos (6)
doświadczenie konsorcjanta (188)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (6306)
1191/08 (3)
gwarancja dożywotnia (13)
zus spółki cywilnej (233)
kio 917/10 (13)
obsługa prawna wolna ręka (376)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (228)
"art. 189 ust. 6" (54)
berger bau (51)
v ca 1051/10 (14)
zabezpieczenie roszczenia (1080)
kio 827/13 (5)
1 ust. 2 rozporządzenia (21646)
oświetlenie (895)
indywidualna interpretacja podatkowa (542)
uzupełnienia (9702)
rażąco niska cena wyjaśnienia po terminie (2757)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (7793)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (3008)
art. 29 (31224)
kio_uzp_70_08 (7)
228/10 (47)
hewlett packard (332)
referencje podwykonawca (1072)
brak faksu (3220)
358/11 (17)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
ii ca 1481/13 (21)
waloryzacja cen (202)
650/11 (4)
180 ust. 5 (5947)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług" (16)
art 36 ust 5 (6500)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (780)
krk usa (25)
ii ca 319/07 (3)
"doświadczenie podwykonawcy" (55)
nadmierny warunek (1695)
wadium w pieniądzu (405)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (432)
zaniechanie wykluczenia (9515)
zwolniony z vat (355)
iii czp 87/08 (9)
2160/14 (8)
1565/12 (4)
pzu pomoc (52)
c-220/05 (32)
art. 93 ust. 4 (6315)
brak opłaconej polisy (534)
53/09 (22)
x ga 337/07 (7)
niezgodność przedmiaru projektem (801)
protokoły częściowe poświadczające wykonanie prac w sposób należyty (140)
krk holandia (8)
brak numerów katalogowych (685)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (19)
postępowanie o udzielenie zamówienia jest sformalizowane (606)
476/12 (6)
samouzupełnienie dokumentów (5)
a (32989)
art.26ust.2b (1649)
kbis (14)
"koszt eksploatacji" (404)
bezpieczeństwo państwa (1075)
wybór trybu dialogu konkurencyjnego (448)
brak sprostowania ogłoszenia (832)
przynależność osób do właściwej izby inżynierów budownictwa (146)
brak oryginału gwarancji wadialnej (317)
kopia gwarancji bankowej (292)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (8770)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3692)
1437/10 (6)
interpretacja podatkowa (1145)
wadium przelewem (280)
"art. 180 ust. 3 " (637)
22d ust. 2 (119)
uzp/zo/0-616/05 (3)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (8041)
kio 1159/12 (8)
narusza art. 29 ust. 3 (24178)
pojemniki (498)
tajemnica przedsiębiorstwa wykonane usługi (1550)
wydruk elektroniczny zus (71)
informacja krk (563)
rażąco niska cena 2015 (959)
oprogramowanie antywirusowe (74)
kd_31_14 (5)
wimax (11)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (25715)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1982)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy ramowej (200)
przejęcie pracowników (153)
iv ca 534/06 (2)
"wyjaśnienia po terminie" (7)
dokumenty podmiotowe (3425)
kredytu (688)
126/07 (9)
1312/13 (4)
usługi prawne (12032)
2204/10 (10)
xix ga 256/07 (1)
brak formularza cenowego ryczałt (186)
1275/15 (4)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2680)
kio 1507/11 (6)
v ca 1897/08 (1)
"pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione" (31)
zamawiający wyłączył faks (88)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
tbd (28)
wynagrodzenie ryczałtowe za usługi (1421)
"zasada bliskości" (63)
opłata od skargi (746)
sprzeczność w siwz (5088)
pracownicy zamawiającego (5434)
24 ust. 2 pkt 2 (17642)
"wdrożenie systemu" (1049)
manipulowanie cenami (257)
1201/12 (9)
roboty w czynnym obiekcie (328)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1100)
kio_2813_12 (11)
kio 1949/11 (15)
stawka vat (2154)
1237/11 (25)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" zgoda (289)
zachowanie formy pisemnej (2867)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (11864)
1844/14 (25)
"uwzględnienie odwołania w części" (92)
art 136 (790)
brak pozycji kosztorys (2230)
"prawo opcji" (116)
torell (9)
wyjaśnienia treści oferty (14598)
ochrona osób i mienia (800)
kio 1549/12 (7)
2126/14 (2)
19/09 (388)
art. 6 (27045)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (352)
"podział zamówienia na części" (286)
defibrylator (63)
89 ust. 1 pkt 8 (12069)
ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (962)
wartość umowy (12208)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1379)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (232)
godziny pracy zamawiającego (1874)
2498/10 (28)
treść referencji (3919)
1243/12 (5)
art.144 (620)
32/14 (30)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1495)
"wykonanie zastępcze" (47)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1204)
kwalifikacje osób jako kryterium (2168)
art. 4 pkt 3 lit e (6833)
opaska hydrotechniczna (12)
"prezentacja próbki" (53)
art. 24 ust.1 pkt 1 (17334)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3633)
zus osób fizycznych (237)
ii_ca_137_09 (14)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1993)
przedpłata (23)
nieprawidłowe referencje (2879)
"izrael" (43)
poświadczanie za zgodność (794)
1642/10 (5)
oficjalny kanał dystrybucji (38)
ix ga 39/12 (16)
kio 2185/14 (22)
1193/13 (7)
wadium gotówka (78)
"art.12 a" (246)
kio 2055/13 (7)
"ubezpieczenie mienia" (29)
funkcja wadium (760)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5708)
946/10 (2)
gwarancja wadialna wadliwa (357)
ii ca 353/10 (1)
potencjał (4701)
związanej z przedmiotem zamówienia (13368)
1093/08 (40)
wadium w gotówce (78)
"art. 57" (345)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
wyjaśnienia dokumentów (13581)
ii ca 788/09 (1)
brak części formularza ofertowego (3436)
termin wniesienia odwołania (29419)
nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie francja (80)
tonery potwierdzenie wymagań (83)
odwołanie po terminie (28530)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1116)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2707)
"zmiany w umowie" (140)
pełnomocnictwo art. 103 kc (211)
art. 94 ust. 3 pzp (1854)
zawieszona działalność (322)
1460/12 (2)
świadczenie ciągłe (1719)
art. 30 ust. 4 (15495)
why not travel (11)
prekwalifikacji (126)
przetarg na odbiór odpadów (888)
kio_2124_11 (7)
świadczenie niemożliwe odrzucenie oferty (2723)
gwarancja przetargowa (2414)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
ii ca 39/09 (4)
353/11 (8)
art. 90 ust. 2 (9136)
kio 1745/13 (7)
świadczenie okresowe ciągłe (944)
rozwiązania równoważne (1999)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (13207)
usługi bankowe (2804)
"oznaczenie zamawiającego" (68)
uzupełnienie certyfikatu (1775)
366/17 (9)
kio_99_12 (5)
skrzeszewski rażąco niska cena (90)
literalne brzmienie siwz (2261)
30 ust. 4 (16466)
v ca 960/02 (13)
kio_uzp_1514_09 (6)
kio 2793/12 (3)
1693/11 (16)
vii ca 911/08 (1)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (477)
ix ca 182/06 (3)
kio_uzp_1155_09 (3)
"wymóg zatrudnienia na umowę o pracę" (11)
630/10 (2)
rażąco niska cena koszty pracownicze (235)
tłumaczenie gwarancji (923)
"art. 140" (577)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1615)
zaświadczenie o przynależności do izby (288)
data referencji (2732)
"komisja przetargowa" (1590)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (191)
1255/12 (5)
kio_uzp_619_08 (13)
krs po terminie składania ofert (1422)
prawa autorskie (1017)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3588)
dowóz dzieci (72)
czterech miejsc po przecinku (205)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (12228)
cena jednostkowa 0,00 (154)
art. 90 ust 3 (8311)
dostawa paliwa (503)
"xix ga 461/12" (14)
kio/uzp 69/07 (10)
brak nakładów (1696)
"art. 90" (2808)
jednolity europejski dokument zamówienia (2466)
rażąco niska cena dostawy (1138)
niejasności na korzyść wykonawcy (385)
referencje wystawione przez samego siebie (1254)
żadanie certyfikatu (2643)
2059/16 (32)
ii ca 693/05 (83)
forma zobowiązania (4467)
856/12 (5)
"naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2" (3553)
i ca 101/10 (5)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (868)
1493/08 (10)
unieważnienie unieważnienia (10872)
oryginał gwarancji bankowej (426)
kio_2694_13 (5)
obliczenie terminu składania ofert (3096)
wadium po nowelizacji (385)
xii_ga_206_08 (28)
kio 2006/11 (85)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3444)
kio 1912/11 (9)
"niepodpisany formularz cenowy" (16)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 (5453)
2219/11 (3)
błąd obliczeniu ceny (2618)
ix ca 672/11 (1)
gwarancja nierealna (1440)
usługi reklamowe (168)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1621)
niewniesienie wadium gotówka (78)
v sa/wa 457/13 (8)
termin związania (14327)
online skills (21)
odstąpienie od umowy przez wykonawcę (2894)
"art. 4 pkt 8" (218)
zwłoka nienależyte wykonanie (438)
v ca 1603/14 (17)
gwarancja jakości (1695)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3883)
kio/uzp 708/10 (8)
2364/12 (3)
1161/09 (27)
zaprojektuj i wybuduj polisa (49)
kio 271/12 (22)
czas oznaczony (7967)
"badanie cen jednostkowych" (24)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1968)
bezpodstawne wykluczenie (4346)
użyczenie zdolności finansowej (191)
gorzów (532)
166/13 (12)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (581)
dzielenie zamówienia art. 32 (479)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (692)
inne omyłki polegające na niezgodności (2353)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (91)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3456)
i c 332/10 (9)
2708/15 (3)
"art. 183 ust. 2" (196)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (499)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (442)
nieuprawnione żądanie dokumentów (8318)
termin rozpoczęcia wykonywania usługi (2078)
"cena dumpingowa" (189)
przerwa w wadium (105)
"art. 46 ust. 5 pkt 3" (63)
"nieprawdziwe informacje" (2360)
"art. 32 ust. 2" (232)
formalizm postępowania (673)
90 ust. 1 (9144)
2712/12 (10)
doradztwo i konsultacje (356)
wymóg dyplomu (120)
dowód osobisty (1196)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (191)
"89 ust. 1 pkt 7" (325)
brak podpisu pod ofertą (2623)
49 ust. 3 (2982)
91 ust. 2a (1295)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2631)
458/09 (14)
ocena wiedzy i doświadczenia (6476)
podobne (9577)
zamawiający jest związany treścią siwz (10574)
pochodziły od jednego producenta (1844)
art. 147 (1849)
887/12 (5)
prawo opcji (943)
art. 24 ust 2 pkt 1 (17704)
pełnomocnictwo oryginał (1417)
art 140 (1575)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (17693)
kio 165/15 (22)
art.38 (2673)
erp kryteria oceny ofert (89)
referencje własne (2436)
pełnomocnictwa (4847)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (4330)
kio/kd 15/10 (28)
sąd (31532)
24 ust. 1 pkt 9 (14171)
kio_9_15 (4)
kio 211/11 (6)
uzupełnienie jedz (80)
oprogramowanie standardowe (789)
asysta techniczna (203)
kio/1874/10 (7)
"izba inżynierów" (93)
rachunek kosztów cyklu życia (25)
oferta treść oferty (21815)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3977)
"x ga 23/07" (118)
niejasny warunek (3302)
nieproporcjonalne warunki udziału (1746)
zabezpieczenie należytego (3361)
niekompletny formularz oferty (1364)
brak pozycji w formularzu cenowym (1893)
normy iso (629)
odtajnienie informacji (953)
unieważnienie części (10086)
479/12 (7)
"kodeks postępowania cywilnego" (796)
x ga 316/07 (2)
46 ust 4a (1002)
art. 15 ust. 2 (23615)
należycie (10837)
udzielanie zamówień z wolnej reki na oprogramowanie (160)
doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum (675)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (19)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (14)
wyjaśnienie treści dokumentów (12857)
upływ terminu składania ofert (7567)
art.94 ust.3 ustawy pzp (438)
art 25 ust 1 pkt 2 (14938)
"własne referencje" (15)
pełnomocnictwo notarialne (325)
art. 182 ust. 6 (2897)
treść zobowiązania podmiotu (6026)
xii ga 456/08 (1)
x ga 349/09 (1)
"wartość szacunkowa" (3253)
kio 724/13 (10)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (9437)
xii ga 106/10 (2)
dokument (20390)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (659)
"obiektywne potrzeby" (473)
2865/12 (17)
specyfikacja techniczna (10521)
abm solid (62)
zwolnienie z vat (504)
wskazanie podwykonawcy (2237)
"art. 22a" (55)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (115)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (9134)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
29 ust.1 (29150)
640/12 (2)
parafowanie oferty (387)
dwie ceny w ofercie (8642)
"art. 32" (937)
zmiana nazwy wykonawcy (6106)
akcept milczący (3)
"open office" (20)
test proporcjonalności (140)
zamawiający gospodarzem postępowania (266)
prawidłowo wniesione wadium (1987)
nieprecyzyjne (5404)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1906)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (5007)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2573)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (3239)
ii ca 585/06 (6)
odpowiednie stosowanie przepisów (9437)
brak ceny w formularzu oferty (4770)
2854/12 (16)
oferty częściowe (4086)
zawartośc referencji (381)
samodzielne złożenie dokumentów przez wykonawcę (6528)
konflikt interesów (199)
błędy w siwz (5649)
1897/14 (10)
xii ga 285/09 (2)
kio 114/15 (4)
wada postępowania żądanie dokumentów (1471)
istotna zmiana umowy (10248)
biopodobne (7)
koleśnikow (1229)
kio_2754_11 (12)
szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane (743)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1467)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (2173)
v ca 1973/11 (47)
79/13 (49)
"wskaźnik płynności finansowej" (38)
kio 426/15 (4)
polisa podmiotu trzeciego (443)
v ca 46/07 (4)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (328)
kio 1027/12 (17)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4170)
istotna zmiana okoliczności (11547)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (6344)
zezwolenie na zbieranie odpadów (268)
"usługi transgraniczne" (20)
kio/uzp 38/09 (27)
2743/11 (23)
406/12 (18)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (18732)
xix ga 409/07 (1)
zakres ubezpieczenia (3197)
182 ust. 4 (3236)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (1145)
kio 2401/10 (7)
678/08 (10)
104 kc (500)
wycofanie oferty (1641)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3617)
sumowanie zdolności kredytowej (84)
bony (81)
nieczytelny dokument (1339)
art. 22d (119)
opłaconą polisę (559)
ii ca 2230/05 (2)
subiektywna ocena ofert (1347)
ogłoszenie (19019)
kio_2793_10 (30)
zarzut spóźniony (1872)
zmiana terminu wykonania zamówienia (12564)
v ca 1805/09 (2)
forma pisemna pełnomocnictwa (1305)
1828/14 (2)
użycie nazw własnych (2631)
v ca 52/08 (2)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (172)
gwarancja jakości jako kryterium oceny ofert (1254)
art. 91 ust.3a (153)
barter (9)
uchybienie formalne (2739)
"termin na uzupełnienie dokumentów" (151)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (265)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (3329)
1645/11 (9)
kio/kd 82/10 (4)
i ga 39/12 (18)
wykonywał bezpośrednio czynności (5605)
negocjacje z ogłoszeniem (3237)
folder (386)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2559)
26 ust. 2 b (12979)
x ga 92/11 (7)
dowód opłacenia polisy (451)
"ochrona praw wyłącznych" (171)
huawei (69)
zamiast polisy (286)
kio 2873/16 (1)
1285/11 (2)
czyn nieuczciwej konkurencji (5969)
poczta polska sa (890)
usługa serwisu sprzętu komputerowego (276)
kio 1045/12 (9)
"negocjacje bez ogłoszenia" (1007)
zabranie wadium (9)
74/14 (14)
próbka systemu informatycznego (181)
zaświadczenie zus spółka cywilna (165)
gugik (33)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4717)
części składowe ceny (1361)
kio 275/16 (3)
naruszenie art. 42 ust. 1 (4345)
uzupełnianie referencji (1173)
v ca 484/04 (3)
kio 68/14 (8)
faksymile (23)
"art. 5f" (4)
"rozszerzenie zarzutów" (96)
porozumienie ograniczające konkurencję (559)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (11265)
opłacona polisa uzupełnienie (402)
"art. 145 pzp" (21)
brak otwarcia oferty (5097)
ubezpieczenie kontraktu (773)
składki zdrowotne niemcy (39)
wykonawstwo zastępcze (47)
wskaźnik płynności finansowej (122)
xii ga 510/10 (1)
kio 1669/14 (5)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (565)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (24)
kio_1737_14 (9)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3467)
1654/11 (6)
rażąco niska cena zaprojektuj i wybuduj (129)
nie złożył kosztorysu (3267)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
889/08 (6)
art. 23 kp (225)
opis przedmiotu (13204)
referencje powinny zawierać (2934)
kio/uzp 1465/08 (5)
v csk 456/09 (23)
i.1. ca 351/06 (1)
kio 433/11 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1815)
ukrainy (103)
x ga 652/13 (42)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
kio_1840_12 (7)
xxiii ga 634/09 (5)
zasada proporcjonalnosci (774)
brak strony (18184)
ii ca 1355/05 (19)
339/12 (8)
"zdolnośc kredytowa" (973)
referencje wystawione podwykonawcy (686)
2307/14 (8)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3917)
warunek udziału (12793)
niepełnosprawne (521)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (5562)
projekt wykonawczy (2781)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (432)
doręczenie kopii przystąpienia (4552)
aktualny odpis (1662)
interes prawny w przetargu ograniczonym (10871)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (240)
vii ga 44/05 (4)
624/12 (2)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
163/09 (22)
najem sali (19)
niepriorytetowe (677)
"art. 26 2b" (14)
akredytacja (249)
szwedzki rejestr karny (13)
zuma (4)
certyfikat prince 2 (87)
wyroki kio (14981)
rownowaznosc (1175)
vi ga 85/10 (2)
1835/10 (9)
ii ca 88/09 (62)
sysmark (40)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (2125)
fałszywe referencje (108)
sygn. akt iv ca 683/12 (118)
samokontrola zamawiającego (42)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (546)
brak wyceny elementu oferty (2572)
85 ust. 2 (3379)
kio_1729_10 (3)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (29)
"przenoszenie kosztów" (39)
"wykonawca jest profesjonalistą" (30)
art. 5 kc (5634)
biegły (891)
art. 151 (1397)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1855)
"izby inżynierów" (378)
ii ca 663/04 (2)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (491)
kio 218/11 (31)
brak dokumentów na potwierdzenie równoważności (898)
brak numeru katalogowego (685)
29 ust. 3a (1988)
"zdolność kredytowa" (973)
"art. 29 ust. 1" (2579)
1066/12 (6)
microsoft whcl (13)
c-237/99 (19)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (572)
"146 ust. 6" (249)
"bezpieczeństwo państwa" (95)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (179)
iii czp 146/93 (23)
certyfikacja (705)
24 ust. 1 pkt 1a (3465)
około (2424)
art. 151 pzp (969)
kio_uzp_992_09 (57)
porozumienie (1886)
kio 2480/12 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (564)
kio_1169_11 (27)
kio 591/14 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
"oferta najkorzystniejsza definicja" (2)
kio/uzp 250/10 (10)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (77)
osoba fizyczna jako wykonawca (2377)
zarzuty spóźnione (1872)
xii ga 138/07 (1)
oświadczenie o należytym wykonaniu (8001)
"art. 67" (1289)
odstąpienie od podpisania umowy (1915)
bundesamt (10)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3833)
zgodność z oryginałem (3558)
gazy medyczne (197)
ii ca 724/06 (3)
vii ca 363/08 (1)
dostawa bonów (69)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2272)
art. 27 ust. 1 (13033)
kio_691_11 (7)
v ca 29/03 (29)
odwołanie na postanowienia siwz (13915)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (13178)
"art. 24 ust. 1 pkt 15" (10)
art. 89 (15179)
nieprawidłowa stawka vat (1833)
kio_916_12 (12)
data wszczęcia postępowania (6835)
kio 1009/11 (2)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (2143)
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności (403)
ofert (25855)
norma emisji spalin (107)
iv ca 142/11 (20)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2960)
kio 23/15 (26)
aukcja (669)
"inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania" (79)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (878)
tabela elementów scalonych (257)
referencje podpis (773)
kio 1502/14 (6)
"art. 42 ust. 1" (148)
kio_uzp_99_08 (30)
normy równoważne (1788)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1790)
"definicja podwykonawcy" (21)
131h (9)
pominięcie pozycji kosztorysowej (724)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (641)
2756/12 (4)
krs (2422)
uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1531)
kio 249/11 (5)
711/12 (12)
"26 ust. 2b" (1652)
x ga 158/0 (5)
dokumenty dla podwykonawcy (2754)
art. 63 ust. 3 (2425)
art. 24aa (37)
vii ga 36/09 (3)
utrudnianie dostępu do rynku (1424)
utajnienie części odwołania (889)
moment wniesienia wadium (751)
kio_1649_12 (16)
c-536/07 (9)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (8111)
zasada bliskości kryterium (131)
data wystawienia krs (321)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (496)
art. 67 ust. 2 (3528)
rażąco niska cena 1 grosz (2561)
dokumenty z innego postępowania (17217)
"art. 181 ust. 1" (331)
art. 185 ust. 2 (4787)
1502/13 (5)
"dostawa paliwa" (49)
wadium w kwocie niższej (614)
"oferta warunkowa" (9)
uzasadnienie wyroku (21247)
87 ust. 1 (8626)
kio 863/15 (11)
produkt równoważny (1819)
kio 98/13 (14)
pełnomocnictwo do przystąpienia (3146)
warunki (23296)
"bezpieczeństwa przemysłowego" (58)
hotel (192)
kio 1630/14 (3)
licytacja elektroniczna (183)
kio 1185/15 (8)
ix ga 392/13 (21)
kio_874_13 (3)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (349)
termin na zadawanie pytań (1268)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
bgk (30)
oc konsorcjum (384)
kio/kd 80/12 (9)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5882)
grupa kapitałowa (828)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (4082)
sumowanie obrotów (198)
naruszenie art. 26 ust. 4 (14775)
posiadają serwis na terenie kraju (188)
zakres negocjacji (3492)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (248)
kio/uzp 784/08 (8)
"87 ust. 1a" (121)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (98)
kio/uzp 244/09 (14)
art. 26 ust. 4 (15823)
art. 26 ust 2f (177)
x ga 86/08/za (1)
krk od prokurenta (61)
zmiana składu konsorcjum (4924)
"niekonkretna oferta" (170)
wadium gwarancja bankowa (786)
informatyzacja (205)
kio 1213/15 (2)
bankowa obsługa budżetu (171)
tłumaczenie (2952)
poprawianie omyłek (981)
wykaz robót budowlanych (4362)
678/12 (6)
uzupełnienie jednorazowe (542)
kio 54/15 (10)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
epeat gold (24)
zapytanie o cenę (3013)
"art. 26 ust. 2e" (30)
kio_ku_35_11 (7)
oczywiste omyłki pisarskie (1629)
informacja o karach umownych w referencji (190)
3021/13 (5)
zmiana terminu realizacji przed podpisaniem umowy (4617)
odległość serwisu (152)
termin wykonania umowy (14144)
"z ostrożności" (2382)
wykładnia gwarancji (1829)
kio 2694/14 (18)
kio 1183/13 (3)
gpa (44)
kio 4/15 (108)
kio/uzp 133/09 (31)
brak wpłaty wadium (1086)
kosztorys ryczałt (311)
91 ust.3a (153)
"usługi powtarzające się okresowo" (41)
opłata za pełnomocnictwo (284)
kio 1085/10 (6)
klauzula waloryzacyjna (78)
"art. 6 ust. 2" (102)
szpital (3686)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (6471)
kio 216/09 (24)
"unieważnienie postępowania" (6443)
ceidg data wydruku (33)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (214)
oryginał zobowiązania (2233)
244/13 (8)
krk niemcy (50)
społeczne (5381)
13/13 (53)
art. 90 ust. 1 (9144)
składanie ofert częściowych (2973)
"charakter stosunku" (349)
ag complex (61)
225/08 (4)
dokumenty w języku obcym (617)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1923)
zamawiający (31485)
45 ust 7 (4801)
zasady równego traktowania (11799)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1180)
brak interesu prawnego (11667)
v ca 3270/12 (46)
kio 1384/14 (14)
"disclosure scotland" (16)
art 5 ust 1a (4491)
art 8 ust. 3 (23198)
xii ga 143/09 (20)
kio_223_11 (3)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (4014)
ogłoszenie wstępne (1843)
46/14 (15)
art. 142 ust. 5 (1543)
kio 204/12 (8)
radiofarmaceutyki (7)
preferowanie wykonawcy (1316)
przerwanie terminu związania ofertą (193)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3495)
wezwanie do podpisania umowy (4068)
resortowe centrum zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznymi (43)
kio 1709/13 (5)
"art. 38 ust. 6" (240)
kio_2419_14 (7)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (8379)
zmiana ilości w kosztorysie (1536)
kio_uzp_6_10 (24)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (954)
"minimalne wynagrodzenie" (578)
652/13 (43)
gwarancja bankowa w języku angielskim (77)
198d (20)
ii ca 29/05 (58)
kio_2103_11 (3)
"pkp energetyka" (79)
zasada przejrzystości (1569)
kio_uzp_867_09 (10)
508/10 (5)
ii ca 425/05 (8)
ets (914)
art. 22 ust.4 (10168)
teoria wysłania (53)
ix ga 121/07 (1)
dowody (13895)
"roboty zamienne" (138)
kio_292_13_kio_295_13_kio_309_13 (6)
kio 1379/09 (16)
kio_2796_11 (5)
kio 236/17 (4)
801/12 (12)
protokół z postępowania (8522)
pbg (108)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (3147)
art. 146 ust. 6 (2404)
91 ust. 2 (8242)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (413)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
nie wykonanie wyroku (18336)
równoważność norm (663)
cena 0 (6303)
formularz cenowy uzupełnienie (1328)
ubezpieczenie grupowe (67)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2954)
spółka komandytowa krk (57)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1213)
odpowiedź na skargę (14952)
kary umowne referencje (171)
suma gwarancyjna (635)
"jednokrotnie" (1231)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (260)
tajemnica przedsiębiorstwa rozbicie ceny ofertowej (233)
dialog konkurencyjny (603)
art. 82 ust. 1 (3384)
próbka jako dokument (869)
sztuczne łączenie zamówień (313)
zobowiązanie osoby fizycznej (1405)
ii ca 44/05 (10)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (117)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1774)
tożsamość (1293)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (160)
ważność referencji (550)
wadium w formie gwarancji (1036)
663/09 (21)
brak pieczątki (424)
1661/11 (7)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (226)
zmiana umowy roboty dodatkowe (4529)
"zdolność finansowa" (1008)
"art. 185 ust. 4" (136)
wysokość posiadanych środków finansowych (4570)
odbiór robót budowlanych (2946)
art 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
oferta w postaci elektronicznej (2570)
zakończyć nie rozpocząć i zakończyć (1398)
"zaświadczenie o niekaralności" (293)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (285)
roczny obrót (490)
x ga 294/06 (9)
oświadczenie zamiast referencji (759)
pełnomocnictwo do aukcji (153)
kio 650/11 (4)
definicja budowy (2190)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (187)
odrzuca odwołanie (20667)
v ca 1621/08 (1)
kryterium estetyka (103)
96 ust. 1 pkt 11 (2787)
kio 1748/13 (7)
porty lotnicze (254)
formularz cenowy tajemnica (585)
krs komplementariusza (86)
nieaktualne krk (420)
za zgodność (9565)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1208)
111 kc (681)
"art. 170 ust. 4" (11)
89 ust 1 pkt 7 (14962)
kto podpisuje referencje (143)
gwarancja wadialna spółka cywilna (273)
ix ca 736/09 (2)
684/12 (9)
brak tłumaczenia na język polski (1334)
"numer katalogowy" (304)
pit osoba fizyczna (34)
kio/uzp 110/09 (58)
kredyt w rachunku (491)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (4296)
"interes przystępującego" faktyczny (123)
rażąco niska cena 2016 (581)
adblue (14)
iberdrola (14)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (25740)
432/15 (2)
kio_1779_13 (6)
wykonanie wyroku (18336)
wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (1351)
należycie protokół odbioru (1986)
898/09 (4)
forma referencji (2213)
"art. 6" (3038)
2812/14 (2)
enigma (125)
wadium lider konsorcjum (626)
art. 91 ust. 1 (8242)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2805)
doświadczenie konsorcjum (4104)
"zakup samochodu" (57)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (78)
dwóch miejsc po przecinku (452)
kio 1507/12 (5)
rażąco niska cena usługi informatyczne (315)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (7174)
ii ca 693/5 (25)
pilna potrzeba (350)
treść formularza oferty (6917)
deklaracja ce (528)
"art. 4 pkt 3" (127)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (111)
c-100/12 (10)
kio 2600/11 (4)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (1022)
"otwarcie ofert" (3590)
nie można powtórzyć czynności otwarcia ofert (2424)
przejściówka (38)
24 ust. 2 pkt 3 (17533)
art. 23 ust. 5 (13351)
data wniesienia wadium (1583)
omyłka w obliczeniu ceny (1942)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (8352)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3506)
kryteria oceny ofert w żywieniu (136)
kio/kd 96/11 (4)
wskaźnik rentowności (85)
2369/14 (9)
płynność (302)
opinia użytkownika (944)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (3006)
kio 1809/15 (6)
związanie wyrokiem kio (10043)
887/09 (8)
viii ga 124/07 (11)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4609)
odwołanie na unieważnienie postępowania (16338)
"kio 697/15" (5)
umowa po terminie związania ofertą (10135)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1649)
kio 2911/12 (6)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (11284)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (345)
naruszenie zasady pisemności (496)
kary (2645)
ii crn 913/97 (43)
art.29 ust.1 (4215)
"tauron" (175)
2126/15 (3)
"pełnomocnictwo dalsze" (47)
tramwaje śląskie (35)
"stawka vat" (887)
pkp s.a. (1093)
załącznik (14588)
succhi di frutta (37)
bezpłatne użyczenie (36)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (13990)
2222/11 (19)
kio/uzp 191/08 (12)
87 ust 2 pkt 3 (8420)
904/10 (5)
niejednoznaczność siwz (468)
krk w niemczech (30)
kio 30/14 (32)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1189)
uznanie rachunku (6395)
ujemna cena jednostkowa (105)
iii_czp_74_05 (342)
pojęcie dostawy (2173)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (409)
"przerzucanie kosztów" (65)
399/11 (16)
v ga 124/09 (1)
32 ust. 3 (5682)
pytania do ogłoszenia (5702)
kio 1472/15 (12)
c-28/01 (112)
zwrot oferty (16904)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2853)
i ca 381/07 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (24)
wyłączenie (5314)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2474)
"wyjaśnienia oferty" (510)
kio 2328/15 (2)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4987)
wadium w pieniądzu po terminie (398)
"pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum" (63)
informacja z krk (563)
unieważnienie postępowania termin związania ofertą (9477)
błąd vat (1915)
kio 628/11 (9)
brak ceny brutto (4745)
v ca 1377/05 (3)
kio_1024_11 (11)
oferta złożona w innym miejscu (11894)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
626/12 (4)
polisa ubezpieczeniowa (903)
nie figuruje w kartotece karnej w podanym zakresie (66)
kio/uzp 745/08 (31)
zużyte opony (48)
kio/uzp 255/08 (16)
2127/10 (3)
kio_uzp_1_10 (6)
"projektuj i buduj" (91)
"22 ust. 5" (192)
67 ust. 1 pkt 4 pierwotne warunki (1102)
kio_707_11 (39)
średni roczny przychód (150)
kio 939/12 (8)
"23 ust. 5" (31)
powstanie szkody dla ogólnego budżetu unii (603)
autoryzowan (686)
"wskazanie podwykonawcy" (86)
"po upływie terminu związania" (171)
podmiotowe kryterium oceny (2115)
ocena metodologii (605)
890/12 (4)
art 26 ust 3 (16382)
poprawienie harmonogramu (527)
kio 2223/11 (17)
kio/uzp 871/09 (3)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1210)
unieważnienie (16773)
art. 124 (1136)
potencjał techniczny (4067)
"brak tłumaczenia" (96)
art. 92 ust. 2 (3977)
kio 779/13 (4)
koszty reprezentacji (2472)
lepsze parametry (952)
"29 ust. 2" (1904)
kio 1064/11 (15)
uzasadniona przyczyna (4253)
art.15 (1624)
wygórowane kary umowne (242)
ix ca 220/09 (2)
art. 30 ust. 5 (15468)
kryterium jakościowe (1403)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4728)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2841)
2285/12 (6)
kio_800_12_kio_803_12_kio_804_12_kio_807_12 (10)
zmiana wynagrodzenia art 144 (747)
art. 51 ust. 4 (3584)
błędne tłumaczenie dokumentu (1380)
"kio/uzp 766/09" (25)
kio/uzp 81/10 (6)
drager (110)
179/11 (9)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (488)
dysponowanie pośrednie (1631)
hierarchia dokumentów (176)
referencje wystawia (2309)
spółka z o.o. w organizacji (1111)
kio 2784/14 (23)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (4310)
100/12 (47)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (977)
przekazanie siwz (9859)
17 stycznia 2008 (5110)
art. 190 ust. 1a (1088)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (88)
"ze strony internetowej" (1003)
kio 954/11 (10)
kio/uzp 223/08 (30)
użyczenie zasobów (306)
senetic (8)
liczniki (184)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2382)
konsorcjum a koncesja (262)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (39)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (1090)
świadectwo homologacji (134)
art. 7 ust. 3 (30184)
brak producenta w ofercie (4902)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1801)
ogólnikowe wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (704)
1553/13 (2)
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (499)
wadium lidera konsorcjum (626)
kio 762/13 (7)
1255/13 (2)
zaniechanie wykonania wyroku kio (9112)
nieopłacona polisa (559)
schweerbau (5)
"autoryzowany serwis" (94)
upływ terminu związania ofertą unieważnienie postępowania (4467)
2250/11 (7)
profesjonalista (937)
1432/10 (7)
remondis bydgoszcz (16)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (671)
2572/11 (3)
c-283/00 (14)
wadium na niepełny okres związania ofertą (968)
uzupełnienie nieprawdziwych informacji (2228)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (57)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2145)
minimum % ceny oferty (2605)
kio_1525_11 (14)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2798)
opinii biegłego (1611)
konsorcjum zezwolenie (573)
społeczne kryterium oceny ofert (2615)
zatrudnienie (2712)
piber (13)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (355)
nie złożył formularza oferty (6973)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (95)
niekompatybilność techniczna (67)
ustawy nie stosuje się (13068)
zysk (2752)
183/11 (26)
art 67 ust. 1 pkt 4 (3330)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (128)
"art. 192 ust.2" (2933)
art 24 (18272)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (717)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (505)
opis przedmiotu zamówienia (13118)
"art. 4 pkt 13" (10)
wycofanie wniosku (1183)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (45)
niezgodność próbki z siwz (600)
"ubezpieczenia na życie" (30)
usługi priorytetowe (534)
zamówienia tego samego rodzaju (16788)
pelnomocnictwo (4847)
"odległość kuchni " (3)
148 ust. 2 (1026)
zakup samochodów osobowych (167)
okres gwarancji niezgodny z siwz (3062)
"art. 87 ust. 1" (4317)
usługi leśne (504)
kio_624_10 (5)
brak pkd (168)
wadliwe kryteria oceny ofert (3311)
1776/13 (5)
odrzucenie odwołania res iudicata (43)
"x ga 652/13" (41)
"przed notariuszem" (385)
spółka cywilna dokumenty (3655)
art. 180 ust. 7 (6154)
"usługi ubezpieczeniowe" (33)
zamawiający uchyla się od zawarcia umowy (3969)
v ca 1982/12 (9)
dowód oświadczenie producenta (3404)
zmowa cenowa (130)
kio 246/12 (3)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
iii ca 833/04 (4)
98/10 (12)
unieważnia (5758)
dokumentacja budowlana (7658)
poprawienie omyłki rachunkowej (1462)
x ga 69/09 (4)
kio/uzp 260/09 (2)
umowy są jawne (3792)
kio 445/12 (8)
art. 87 ust.1 (8988)
382/12 (4)
"wyjaśnienie referencji" (16)
osoba prawna jako członek zarządu (988)
ryczałt brak kosztorysu (298)
organ zarządzający (1811)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (743)
437/13 (11)
pełnomocnictwo zamawiającego (4733)
2081/12 (8)
"kody źródłowe" (267)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (11)
fidic (429)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (800)
221/16 (9)
rozszerzenie rękojmi (271)
2678/10 (4)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (14538)
podpis czytelny (522)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (871)
dostawy powtarzające się okresowo (169)
udział podmiotu trzeciego (4779)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2241)
oznaczenie ce (730)
kio/kd 15/11 (31)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (41)
kio_2537_11 (13)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2663)
należyte wykonanie robót budowlanych (4840)
faktoring (3)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (164)
wolna ręka prawa wyłączne (1051)
kio_1096_10 (10)
ii ca 84/06 (4)
x ga 311/10 (17)
20/10 (510)
"opis równoważności" (40)
usługi hotelarskie (56)
xii ga 414/09 (2)
vi ga 104/10 (2)
"potwierdzenie należytego wykonania" (941)
wadium w częściach konsorcjum (639)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (18)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (661)
kio 1546/09 (3)
c_465_11 (66)
aktualizacja dokumentacji (720)
kio 2452/11 (5)
"iso producenta" (5)
"187 ust. 3" (221)
wojskowa agencja mieszkaniowa (40)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (1014)
832/09 (4)
iii ca 855/05 (9)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (12316)
1181/14 (12)
zamówienia z wolnej ręki (1870)
"niepodpisane referencje" (36)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
brak tłumaczenia dokumentu (2539)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (871)
nieprawdziwe informacje ryszard tetzlaff (223)
kio_527_13 (5)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5206)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (517)
90 ust. 2 (9136)
wadium w innej walucie (71)
uprawnienia telekomunikacja (328)
definicja zatrudnienia (876)
kio 2181/10 (2)
x ga 5/07 (12)
od jednego producenta (4806)
xxiii ga 1894/15 (3)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3976)
nieuzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji kara umowna (134)
kto może wystawić referencje (394)
"art. 91 ust. 5" (24)
i ca 159/11 (13)
kio 774/13 (3)
brak odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnień (6950)
chiński (88)
"32 ust. 2 pzp" (39)
dzielenie na części (984)
"87 ust.2 pkt 3" (2595)
06 austria istotna zmiana (125)
ochrona ubezpieczeniowa (1115)
potwierdzenie opłacenia składki (472)
pierwotne warunki zamówienia (4974)
kio/uzp 878/09 (28)
kio_735_13 (9)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (322)
mop 83 (71)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (7)
kryteria selekcji (193)
526/10 (5)
"art. 58 kc" (114)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8903)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (1165)
okresowo (1519)
za zgodność z oryginałem na każdej stronie (2504)
kio 93/16 (6)
zaokrąglanie ceny (114)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (953)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2884)
inna cena słownie i cyfrowo (620)
kio/uzp 431/10 (4)
29 ust.2 (24585)
technicznych o obiektywnym charakterze (3940)
"warunki udziału w postępowaniu" (11534)
"uzupełnienie tłumaczenia" (31)
xix ga 461/12 (14)
1318/11 (4)
1265/09 (5)
v ga 61/10 (5)
tożsamość przedmiotu (1229)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1617)
"zmiana ceny" (459)
informatyczne (2588)
pomoc publiczna (8860)
kio 2765/11 (12)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3759)
"brak strony" (119)
art. 198ea (7)
rażąco niska cena brak dowodów (2026)
usługi kulturalne (116)
"art. 68 ust. 2" (33)
pisemne zobowiązanie (4011)
uzupełnienie dokumentów faxem (384)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (886)
ii ca 688/09 (1)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (493)
180/12 (77)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (483)
innej omyłki (3909)
wartość szacunkowa zamówienia rażąco niska cena (1585)
usa (198)
błąd projektowy (1481)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
nakazuje zmianę specyfikacji (8238)
2216/13 (12)
wpis w krs działalność (1176)
zmiana treści oferty (13890)
kio_2710_10 (8)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1502)
zmiana osób (8690)
"oświadczenie przed notariuszem" "wielka brytania" (24)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (243)
kio 134/11 (5)
art. 198f ust. 2 (347)
wezwanie do uzupełnienia musi być precyzyjne (1794)
wyjątkowa sytuacja (2519)
art. 189 ust. 2 pkt 6 (5678)
tłumaczenie sysmark (17)
program funkcjonalno - użytkowy (897)
minimalny gwarantowany zakres zamówienia (2064)
i csk 448/12 (16)
kio 707/12 (20)
art 97 (2608)
uniwersytet medyczny w łodzi (153)
podwykonawstwo (1222)
124/09 (6)
brak warunkÓw udziaŁu w postĘpowaniu w ogŁoszeniu (12187)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
kio 258/15 (2)
kio 2242/11 (3)
zaksięgowanie wadium (54)
tłumaczenie na język polski (1425)
udostepnienie zasobów (2179)
uzupełnianie dokumentów samodzielnie (2007)
odstąpienie (3806)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (500)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3523)
fordewind (10)
oferta wpłynęła po terminie (7193)
kio 1645/11 (9)
"iii czp 25/10" (23)
informacja banku lub spółdzielczej (430)
istotna zmiana warunków zamówienia (12730)
autoryzowany kanał dystrybucji (35)
x ga 22/08 (116)
1292/13 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
zmiana terminu realizacji zamówienia (10840)
pełnomocnictwo po terminie (4593)
termin realizacji (16670)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (719)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (3)
kopia potwierdzenia wadium (565)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1270)
24 ust. 2 pkt. 1 (17704)
warbud (391)
punkty serwisowe (809)
kio 311/15 (6)
629/12 (7)
omyłka pisarska (1816)
szpital czerniakowski (26)
obsługę prawną (3856)
kio_2734_14 (22)
iso 27001 (47)
"udział w realizacji zamówienia" (638)
uwzględnia odwołanie (24115)
c-470/99 (72)
referencje treść (3919)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (971)
odroczenie rozprawy (432)
xii ga 308/08 (3)
brak parafowanej umowy (290)
brak producenta (4994)
wyłączenie konkurencji (3652)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (385)
"błędna stawka vat" (114)
83/13 (14)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1181)
art. 94 ust. 1 (2582)
krk po terminie (584)
zmiana oferty (14703)
1185/15 (8)
nieprawdziwe informacje niedbalstwo (226)
kio 869/10 (19)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (916)
"kopia pełnomocnictwa" (43)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (230)
nie podpisany formularz oferty (3164)
kio/uzp 1187/09 (17)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (287)
zakup czasu antenowego (13)
kio 766/09 (26)
2239/13 (8)
niepodpisana ostatnia strona oferty (3422)
techniker krankenkasse (3)
art. 67 ust.1 pkt 5 (3286)
"sumowanie doświadczenia" (45)
sumowanie polis oc (77)
kio_1248_14 (3)
przedwczesne (1667)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (78)
240/10 (17)
harmonogram robót (1229)
certyfikat polisa (266)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2311)
csk 456/09 (24)
kio/ku 1/11 (49)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3925)
kodeks cywilny (5535)
mpo (92)
kio/uzp 537/08 (26)
francuski krs (44)
"towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" (41)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3898)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (124)
konkretyzacja warunków udziału (597)
c-507/03 (31)
criminal (27)
239/08 (17)
brak tabeli elementów scalonych w ofercie (252)
kio/uzp 1833/09 (5)
2653/11 (5)
cena do czterech miejsc po przecinku (192)
"zakres udostępnienia" (253)
1123/10 (16)
negocjacje treści oferty (3203)
c_196_08 (11)
"wewnętrzna sprzeczność siwz" (21)
odrzuca zażalenie (188)
v ga 53/05 (1)
ii_ca_373_12 (10)
kio/uzp 1339/10 (2)
art. 93 ust 1 pkt 7 (6408)
orzeczenie (9123)
kio 1667/13 (5)
camco (18)
wynagrodzenie pracownika (3535)
144/11 (8)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
brak tabeli elementów scalonych (245)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1673)
oprogramowanie windows (349)
handel referencjami (175)
w sprawie rodzajów dokumentów (15235)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (363)
xix ga 40/08 (16)
zbyt wysokie warunki (997)
kio/uzp 265/08 (34)
ocena cen jednostkowych (2574)
kio 1980/12 (18)
art. 29 ust. 3 równoważne (3301)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1398)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (146)
kio 179/12 (3)
dokument wystawiony po terminie (5589)
586/11 (16)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1382)
rażąco niska cena sprzątanie (242)
1674/16 (51)
kio 2030/13 (17)
"art. 22 ust. 1a" (140)
xix ga 471/08 (2)
zmiana formularza cenowego (2162)
brak ceny słownie (9312)
art.87 (6156)
"art. 22 ust. 5" (189)
art. 192 ust. 7 pzp (11292)
150/12 (25)
xii ga 374/10 (2)
nakazanie utajnienia (808)
kio 224/13 (3)
x ga 207/08 (2)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (624)
779/13 (4)
"błędy w siwz" (14)
wskaźnik płynności (126)
art. 62 (3185)
self-cleaning (11)
"32 ust. 4" (170)
promed (145)
wiedzy i doświadczenia (6800)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4835)
rozliczenie kosztorysowe (769)
kryterium (10495)
kio 1988/13 (2)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (3029)
art. 27 ust. 2 (13033)
art 24b (115)
vi ga 46/07 (5)
kio 2778/13 (2)
kopiuj wklej (30)
cena opcji (653)
"rezygnacja z podwykonawcy" (24)
szukio (4)
domniemanie ceny rażąco niskiej (744)
brak ceny łącznej (6295)
2317/10 (8)
udostępnianie uprawnień (1701)
zmiana lidera konsorcjum (2096)
1996/12 (2)
umowa o zamówienie publiczne (17053)
vat (4079)
przejrzystość (1600)
"192 ust. 3 pkt 2" (50)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (136)
kio 2345/10 (3)
138g (5)
premia dla wykonawcy (80)
z referencji nie musi wynikać (2690)
uzupełnianie dokumentów (4053)
brak uzasadnienia odrzucenia (14662)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (234)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (188)
dwie oferty jednego wykonawcy (11797)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2318)
70/11 (22)
1579/13 (3)
kio 2470/11 (9)
uzasadnione przyczyny (4253)
ocena jakości (4869)
gwarancja ubezpieczeniowa (1122)
"zakres konkursu" (9)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5722)
404/14 (8)
art.93 ust.1 pkt 4 (4241)
art. 185 ust. 3 (4603)
1502/14 (6)
kio_2253_11 (4)
c-84/03 (21)
x ga 48/09 (10)
iii_czp_52_11 (138)
361/12 (6)
uprawnienia do wykonywania działalności (4594)
art 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
zmiana zakresu podwykonawstwa w ofercie (867)
opieszałość (89)
art.30 ust.4 (838)
1142/15 (5)
zmiana zakresu podwykonawstwa (902)
otwarcie ofert termin (6647)
kio_uzp_1400_09 (10)
art. 36 ust.5 (2317)
kio_2325_13 (6)
v ca 2037/08 (14)
parametr (7033)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (844)
promocja miasta wolnej ręki (26)
iv ca 11/09 (43)
"wykluczenie wykonawcy" (6279)
błędy w kosztorysie (1587)
konkurs (2027)
"potwierdzenie czynności" (54)
kio/kd 68/11 (4)
przedmiar (2184)
iii ca 299/06 (4)
poprawiona stawka vat (886)
przyrzeczenie publiczne (165)
ii ca 675/04 (3)
definicja modernizacji (737)
krajowy rejestr karny nie figuruje (194)
profesjonalny (2219)
"oświadczenie producenta" (910)
średnioroczny przychód (82)
kio 735/13 (10)
kio 496/10 (8)
"art. 144 ust. 1" (407)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1578)
oferta otwarcie ofert (6335)
środki czystości (1077)
124/13 (31)
2643/10 (4)
zmiana podmiotowa konsorcjum (1054)
wyjaśnienia kryteriów oceny ofert (7790)
certyfikat tco (26)
dbałość o finanse publiczne (202)
kio/uzp 14/10 (186)
"zmiana podwykonawcy (2236)
nieprawidłowa punktacja (1362)
brak pełnomocnictwa (3912)
zasada bliskości (180)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (8313)
termin zapadalności (9)
stowarzyszenie (469)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (834)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1234)
wyjaśnienia złożone po terminie (15596)
792/11 (26)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (98)
linia gwarancyjna (364)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (511)
art. 4 pkt 8 (20716)
ubezpieczenie (3434)
72/10 (23)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1322)
poprawa okresu gwarancji (479)
322/08 (3)
sumowanie wartości usług (613)
warunki zaprojektuj i wybuduj (599)
i ca 230/10 (15)
uzupełnienie przetarg ograniczony (8007)
wysokość wadium (2490)
"oferta ocena oferty" (55)
papiery wartościowe (221)
kio 2500/10 (3)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (9745)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (16871)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (743)
kio_2765_11 (12)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1047)
informacja banku forma (920)
literalnie (3497)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (2063)
ugoda zamówienia publiczne (90)
doświadczenie jako generalny wykonawca (2087)
złożyli nieprawdziwe informacje (3577)
ponowne ustalenie wartości zamówienia (9088)
kryterium pozacenowe (297)
xii ga 358/10 (2)
kio/uzp 984/08 (75)
data wystawienia (1538)
13/14 (397)
xix ga 202/09 (4)
rażąco niska cena a aukcja (101)
"ii crn 913/97" (40)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (594)
in post (296)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (710)
"xii ga 117/09" (10)
brak interesu odwołującego (11918)
"handel referencjami" (38)
kio_937_11 (6)
działalność kulturalna (131)
"art. 15" (1624)
3 miejsca po przecinku (489)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (6273)
xxv c 1367/10 (1)
kio 2047/14 (2)
art 5 ust 1b (1467)
faktyczne uwzględnienie odwołania (14676)
"chyba, że udowodni" (200)
art. 86 (2431)
równoważnych (3380)
art. 26 ust. 2e (199)
kio 766/13 (6)
tajemnica wykaz usług (1086)
889/13 (2)
kio 923/14 (10)
1010/11 (2)
"błędna podstawa prawna" (104)
art. 5 (29490)
2830/13 (4)
art 6 (27045)
1960/11 (5)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (992)
przystąpienie w części (9879)
kio_1724_10 (8)
kio 2293/12 (10)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (459)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (50)
zbyt długi termin związania ofertą (405)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (581)
33/07 (41)
kio 1330/14 (8)
aktualna koncesja (361)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1266)
"podmiot prawa publicznego" (224)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (10668)
zobowiązanie do udostępnienia (3164)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (481)
art.90 (2808)
tożsamość czasowa zamówienia (248)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1841)
zus (919)
"art. 191 ust. 2" (938)
brak terminu gwarancji w ofercie (4319)
i csk 611/08 (20)
krk anglia (10)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2046)
kio_1730_11 (13)
"art. 49 ust. 3" (25)
"art. 60b" (22)
xii ga 429/09 (78)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (4121)
termin wykonania zamówienia niezgodny (19439)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2405)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1202)
aca 357/10 (33)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (550)
porozumiewanie drogą elektroniczną (179)
rażąco niska cena na dokumentację projektową (606)
kio 1385/10 (8)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (14091)
ii ca 710/08 (3)
oferta nie odpowiada treści siwz (11633)
830/10 (5)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (402)
informacja z krk po terminie składania ofert (440)
"art. 59 ust. 2" (23)
opis zamówienia przedstawiony w formularzu ofertowym a siwz (2917)
brak cen jednostkowych w ofercie (2417)
tryb postępowania (25144)
naruszenie art 42 ust 1 (4345)
brak załącznika (12593)
zamówienia uzupełniające wartość (3515)
zaliczki (353)
iv ca 1020/08 (2)
x ga 75/08 (11)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (8)
ii_csk_675_10 (26)
porównywalność (550)
przebudowa budowa (1959)
cena jest rażąco niska (2836)
doświadczenie pracownika (3312)
rażąco niska cena 10% (2589)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (677)
łączne rozpoznanie odwołań (9879)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8046)
zatrudnienie umowa o pracę (1939)
wykładnia (6633)
kio 1687/10 (5)
kio_1582_11 (6)
województwo podkarpackie (183)
kio 637/11 (24)
ograniczenie zasady swobody umów (1569)
subiektywne kryterium (1020)
art. 183 ust. 2 (2172)
"przeciwnikiem skargi jest " (36)
art 93 ust. 1 pkt 7 (6408)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (4129)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (18133)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2436)
udostępnienie siwz jest czynnością (4256)
2049/13 (3)
x ga 294/07 (9)
zeto (162)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (13)
dostęp do informacji publicznej (4705)
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8429)
uzasadnienie unieważnienia postępowania (14324)
pierwsze pisemne żądanie (4810)
wejherowo (80)
x ga 158/07/za (2)
koszty pracy (12187)
art. 101 (1679)
kio/uzp 22/07 (135)
kio 1087/12 (3)
brak nazw podwykonawców (1641)
293/10 (9)
"art. 7 ust. 3" (2052)
"art. 94 ust. 3" (123)
błąd w nazwie producenta (1113)
419/15 (6)
autoryzowany dystrybutor (215)
czech (198)
wada postępowania (2452)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (1014)
2605/14 (16)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (606)
art 36a (248)
iii czp 164/94 (6)
kio_148_15 (13)
poprawa stawki vat (357)
rażąco niska cena 2017 (379)
samowolne uzupełnienie dokumentów (92)
iii ca 727/05 (7)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (177)
typ urządzenia (3836)
recykling (158)
2336/13 (4)
art.24 ust.2 pkt.1 (7226)
"certyfikat równoważny" (52)
kio_uzp_338_09 (38)
"zamówienie mieszane" (23)
"bieg terminu związania ofertą" (278)
kio/uzp 218/08 (32)
kio 1325/14 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (275)
uzupełnianie krk (184)
podwykonawcy (3207)
sieci telekomunikacyjnej (651)
prezentacja próbki (212)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (23)
charakterystyka produktu leczniczego (60)
kio 122/10 (76)
kserokopia pełnomocnictwa (417)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (824)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (326)
grupy kapitałowej (828)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (283)
telkaz (13)
omyłka w nazwie produktu (780)
usługi powszechnie dostępne (2160)
"odrzucenie oferty" (15881)
wojewódzki szpital podkarpacki im. jana pawła ii (15)
xix ga 265/08 (6)
rolnik (54)
uzupełnienie formularza ofertowego (2367)
24 ust. 2 pkt 4 (17099)
180 ust.4 (3949)
art 26 2b (2486)
x ga 143/10/za (3)
gwarancja wadium (1506)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1596)
bład projektowy (1481)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (597)
"art. 96 ust. 1 pkt 11" (16)
1287/12 (15)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
art. 22a ust. 4 (230)
kio 2250/11 (7)
93 ust. 1 pkt 4 (6273)
kio 1897/14 (10)
kio/uzp 400/07 (2)
brak dowodu wniesienia wadium (1491)
"referencje konsorcjum" (35)
kio/uzp 2709/10 (1)
i_ca_117_12 (70)
basic disclosure (9)
ii ca 718/09 (8)
definicja kosztorysu szczegółowego (674)
licytacji (190)
kio 2/11 (351)
kio 570/15 (9)
roboczogodzina (625)
kio/uzp 703/09 (22)
zus dla spółki cywilnej (223)
"§ 3 ust. 4" (332)
kio/uzp 1280/10 (26)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1438)
kio 459/12 (23)
kio 330/11 (21)
iso/iec 27001 (23)
ix ga 37/06 (4)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1460)
minimalnego wynagrodzenia (3657)
certyfikat meble (86)
578/11 (4)
preferencje lokalne (88)
uzupełnienie nazwy producenta (1600)
kio 2072/12 (2)
32 ust. 4 (5488)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (4463)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (590)
art. 26 2b (2486)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (12)
"epuap" (104)
referencje (4094)
"wykładnia siwz" (73)
wykaz narzędzi (1139)
1059/12 (4)
c-3/88 (14)
i ca 337/08 (4)
1670/09 (11)
9/15 (110)
potwierdzenie należytego wykonania faktura (1793)
warunek ograniczający konkurencję (2682)
kio 216/14 (19)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3396)
kio/kd 29/11 (24)
kio 173/11 (14)
jeden producent (4810)
błędny opis przedmiotu zamówienia (5736)
540/13 (6)
art. 5 ust 1b (1467)
"moment zakończenia postępowania" (20)
nisko rażąca cena (907)
x ga 268/08 (1)
1372/11 (2)
2688/10 (2)
kio 1681/16 (2)
zmiana knr w kosztorysie ofertowym (280)
szwecja (89)
przepisanie warunku (1219)
podmiotowa zmiana umowy (2292)
należyte (10837)
certyfikat iso kryterium (309)
lubomira matczuk rażąco niska cena (115)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (3117)
art. 90 (9168)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (605)
csk 675/10 (26)
błędna stawka podatku vat (1185)
art 26 ust 4 (15823)
"równe traktowanie wykonawców" (11569)
ubezpieczenia grupowe (67)
zaświadczenie o niekaralności (484)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1625)
interes we wniesieniu odwołania (8961)
kio 1473/10 (1)
wymóg przynależności do izby (473)
kio_2204_10 (7)
politechnika częstochowska (16)
"nie stanowi treści oferty" (317)
pge (283)
v gaz 22/08 (9)
kio 104/12 (12)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
termin składania wniosków (9625)
1703/14 (5)
urządzenia równoważne (1913)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (12795)
c-465/11 (66)
koszty postępowania odwoławczego (23865)
oprogramowanie kompatybilne (254)
doświadczenie podwykonawcy (2208)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (677)
omyłka w kryterium (2486)
wskaźnik płynności bieżącej (75)
sep (43)
równoważnośc (1175)
1906/12 (3)
funkcjonalność system (2076)
zatrzymanie wadium (865)
290/11 (8)
odwołanie wniesione po terminie (28398)
nie wskazał okresu gwarancji (3900)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (10169)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (14966)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (2282)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (82)
forma oświadczeń (7439)
niejednoznaczne zapisy siwz (6765)
kio_749_13 (3)
ratownik (66)
wstępne ogłoszenie informacyjne (417)
dożywotnia gwarancja (13)
zakup nieruchomości (327)
205/15 (4)
"treść oferty" (9249)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
kio 632/11 (3)
"umowa warunkowa" (13)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2248)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1549)
uzupełnienie dokumentów (8999)
grafolog (11)
brak opisu przedmiotu zamówienia (11189)
de minimis (14)
979/14 (10)
halcrow (49)
sytuacji ekonomicznej (4230)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (88)
złożenie oferty w innym miejscu (11894)
in-house (147)
niejasności siwz (824)
art. 35 (6030)
Ćwik i partnerzy (10)
wniosek o upadłość (466)
iii czp 103/10 (25)
x ga 332/09 (6)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (10098)
manipulacja kryteriami oceny ofert (253)
art. 43 ust. 2 (3790)
oświadczenie o zgodności z siwz (6618)
"91 ust. 5" (27)
c-324/98 (58)
krk uzupełnienie (412)
odbieranie odpadów (542)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (1043)
przedmiar robót (2134)
certyfikat zamiast polisy (83)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5833)
kio 987/14 (2)
kio_2036_12 (16)
police national computer (4)
"art. 36b ust. 1" (53)
nazwy podwykonawców (1568)
"kredyt w rachunku bieżącym" (74)
radca prawny za zgodność z oryginałem (172)
"art. 38 ust. 1" (723)
kio 665/13 (11)
art. 83 ust. 2 (2457)
zmiana przedmiotu zamówienia (14340)
art 26 ust. 2b (2485)
kio/uzp 814/10 (26)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (191)
247/15 (9)
ii ca 570/04 (7)
c-283/01 (2)
program funkcjonalno użytkowy (897)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (514)
know (531)
x ga 98/07/za (1)
kio 2391/11 (6)
brak terminu realizacji w ofercie (13295)
art. 85 ust. 1 (3380)
iv ca 351/09 (1)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (8668)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1565)
"46 ust. 4a" (653)
polska organizacja turystyczna (49)
"pomocy publicznej" (819)
542/11 (13)
kio_uzp_333_09 (11)
56/10 (11)
przejęcie praw autorskich (55)
brak odpowiedzi na wezwanie (8258)
oferta złożona po terminie (23390)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (16245)
1743/13 (2)
porównywalne oferty (2154)
wartość techniczna (10103)
kio 257/13 (4)
"art. 15 ust. 2" (151)
poniżej kosztów (4725)
iv ga 14/07 (29)
nie wypełniony formularz oferty (4141)
"odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym " (396)
ocena ofert (21786)
brak daty na oświadczeniu (8068)
spółka jawna dokumenty (2555)
"błędy w kosztorysie" (157)
vi ga 79/07 (3)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (115)
art.24 ust.2a (747)
naruszenie uczciwej konkurencji (13448)
jakościowe kryteria oceny ofert (1358)
87 ust.1 (8989)
459/10 (4)
związanie wyrokiem (13335)
wadium dla jednego z konsorcjantów (176)
euro 3 (3828)
iv ca 1322/11 (1)
kio/uzp 968/08 (8)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (158)
doświadczenie zawodowe (3246)
biuletyn nr 3 (4110)
uzp/zo/0-973/07 (3)
antydatowany dokument (76)
art. 91 ust. 2 pkt 5 (8398)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
166/15 (7)
opłata (855)
kio 287/11 (8)
brak oszacowania wartości zamówienia (2664)
zaokrąglanie cen jednostkowych (61)
przedmiot umowy (15533)
warszawie (28892)
ii ca 207/11 (6)
"zmiana wspólnika" (3)
produkt nieistniejący (3025)
art. 22 ust. 1 (19314)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (75)
871/14 (3)
v ca 3384/14 (19)
kryterium oceny ofert metodyka (323)
kio 854/11 (10)
"art. 93 ust. 2" (61)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (608)
wadium osoba trzecia (702)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (380)
496/99 (38)
pełnomocnictwo w kopii (1354)
konsorcjum (8781)
wygórowany warunek (614)
uchylanie się od zawarcia umowy (1316)
umowa ramowa (773)
kio_2572_12_kio_2573_12 (5)
x ga 122/10 (43)
art. 190 ust. 7 (2995)
"odtajnienie oferty" (236)
2505/11 (9)
wymienione po przecinku (337)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (21)
i ca 495/13 (20)
usługi turystyczne vat (50)
"art. 143d" (37)
xix ga 156/07 (1)
vi ga 35/09 (2)
kio 1810/16 (31)
"kryteria niemierzalne" (27)
kryterium rękojmia (823)
zmiana ryczałtu (461)
kopia dokumentu (3366)
spółka cywilna urząd skarbowy (474)
roboty uzupełniające (2692)
2209/11 (8)
czynny obiekt (418)
"87 ust. 2 pkt 3" (2595)
istotna zmiana postanowień umowy (8502)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (14498)
22 ust 4 (18108)
kio 1529/13 (9)
miejsce złożenia oferty (12899)
kio 9/11 (379)
kio/kd 43/09 (7)
oświadczenie o podwykonawcach (2752)
uprzywilejowanie wykonawcy (1424)
polisa konsorcjum (615)
wadium wpłynęło po terminie (841)
art. 24 ust. 1 pkt 3 (17535)
gtc (10)
kio/uzp 198/09 (10)
za wysokie kary umowne (395)
"naruszenie art. 29" windows (75)
zmiana terminu zamówienia (15511)
nie złożyli ofert dodatkowych (13430)
kio 500/15 (19)
status podwykonawcy (539)
1178/10 (10)
1234/09 (10)
"deklaracja zgodności" (864)
586/08 (2)
"24 ust. 1 pkt 17" (39)
kio 1902/13 (14)
645/13 (5)
kio 1822/11 (10)
748/15 (8)
referencje należyte wykonanie (3202)
ii ca 218/06 (2)
kio 743/14 (2)
"dokumenty przedmiotowe" (551)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (230)
zamawiający zwleka (88)
kozienice (78)
przekształcenie (428)
"art. 25" (5315)
iii ca 302/15 (4)
x ga 316/09 (2)
ryczałt odpady (83)
kio 653/13 (3)
impresa pizzarotti (18)
realność udostępnienia (563)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4913)
umowa regulująca współpracę (957)
kio/uzp 250/08 (19)
nie miało wpływu na wynik postępowania (13913)
reprezentacja spółki cywilnej (832)
czp 52/11 (139)
dokumenty wystawione po terminie (5589)
spółka cywilna reprezentacja (832)
brak podpisu na kosztorysie (391)
kio 1100/10 (4)
zakończenie postępowania o udzielenie (6022)
opóźnienie a zwłoka (318)
usługa pocztowa (1342)
kio 2685/10, kio 2686/10 • (39)
faktura wykonanie usługi (2303)
niedokonanie podziału na części (2427)
błąd w kosztorysie odrzucenie oferty (1491)
referencje wystawione przez wykonawcę (2306)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (125)
nieprecyzyjne wezwanie (3034)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (125)
interes w uzyskaniu (12046)
2793/12 (3)
ii ca 1285/12 (71)
nie dopuścił ofert równoważnych (2551)
"brak podpisu na ofercie" (8)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1585)
c 454/06 (71)
xxiii ga 566/09 (2)
kio_1918_10 (7)
kio/uzp 1853/09 (2)
517/13 (15)
uzupełnienie przystąpienia (6849)
2339/14 (3)
v ca 1213/08 (1)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (1051)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (851)
"zmiana terminu płatności" (14)
kio 267/12 (15)
termin opłacenia polisy nie upłynął (154)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
ii ca 377/09 (2)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (445)
intergraph (75)
iv ca 683/12 (118)
xix ga 80/07 (22)
v ca 620/08 (3)
wyjaśnianie treści specyfikacji (3912)
intercity (101)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (746)
zus elektroniczny (231)
oferta sprzeczna wewnętrznie (2007)
oferta nie zabezpieczona wadium (1579)
brak podpisu na formularzu cenowym (457)
poświadczenie bezpieczeństwa (648)
"konflikt interesów" (84)
oferta otwarta przed terminem (1404)
xii ga 314/11 (56)
uchylił się od podpisania umowy (2295)
wadium w formie kopii gwarancji (332)
zamówienia tożsame (4691)
ii csk 675/10 (26)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (467)
zaproszenie do składania ofert (2512)
kio 2173/10 (6)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (213)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1203)
"zmiana istotna" (442)
x ga 109/05/p1 (6)
aż do zawarcia umowy (1710)
rażąco niska cena ciężar dowodu (1038)
kio 2964/13 (3)
zasoby (3581)
"iv ca 142/11" (19)
wadium oferty częściowe (533)
kio 2555/15 (4)
tryb postępowania wolna ręka (1828)
postanowienie o zwrocie odwołania (16163)
protokół odbioru (2815)
"odwołanie na treść siwz" (39)
art.67 ust.1 pkt 5 (1163)
iii czp 73/05 (35)
kio_2395_14 (7)
kio_1833_14 (14)
poświadczenie wykonawcy (2987)
758/10 (4)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (6507)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (18517)
"uwzględnił opozycję" (142)
związanie żądaniami odwołania (10374)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1226)
oświadczenie o braku podstaw (15336)
zmiana ceny oferty (8681)
182 ust. 6 (2897)
należyta staranność wykonawcy (4633)
"zamówienie sektorowe" (514)
x_ga_81_09 (7)
2474/12 (1)
złożenie dokumentów bez wezwania (8178)
brak potwierdzenia otrzymania (7974)
agencja mienia wojskowego (201)
szacowanie (1526)
308/12 (6)
nierówne traktowanie (12751)
kio 2242/12 (2)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (453)
ga 92/11 (20)
kio_2793_12 (3)
postępowanie odwoławcze (25878)
kio_1161_12 (6)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (827)
świadczenia okresowe (1355)
sukcesja uniwersalna a referencje (21)
36aa (19)
ii ca 1950/05 (2)
ix ga 147/07 (1)
sprzedaż energii (300)
podstawy wykluczenia (10177)
siwz na korzyść wykonawcy (3198)
fcc (36)
first class (19)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (3380)
ii ca 397/13 (5)
2184 (30)
zamówienie mieszane (336)
oczywiste omyłki rachunkowe (1295)
niepodpisana gwarancja (2548)
629/13 (8)
brak dowodów (12159)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (602)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (4273)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (6408)
x ga 140/08/za (1)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (131)
licencja na wykonywanie transportu (269)
2296/12 (6)
xii ga 109/08 (1)
ge (370)
vi ca 32/11 (4)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2610)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1700)
zamówienie z wolnej ręki utrata gwarancji (110)
spełnianie warunków bez wskazania części (5826)
nierówne traktowanie wykonawców (12569)
czyn nieuczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (3971)
wycinka drzew (140)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2210)
kio 68/16 (5)
poprawa innych omyłek (1162)
736/08 (6)
kio 915/13 (3)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
"unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7" (20)
art. 94 ust. 2 (2579)
różne stawki podatku vat (1015)
uzp_zo_0_533_06 (14)
ii ca 183/05 (3)
xiii gc 253/10/iw (3)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3183)
"kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej" (32)
apostille (19)
oszczędność metody wykonania zamówienia (818)
nieprecyzyjny opis warunku (3013)
rozwiązanie alternatywne (1146)
"zakład karny" (57)
protokół odbioru robót (1982)
"utajnienie wykazu usług" (24)
v_ca_3036_10 (37)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2752)
82 ust. 1 (3384)
"korekty finansowe" (767)
budynek użyteczności publicznej (454)
iv ca 527/11 (8)
"konkurs" (2027)
opinia prywatna (1142)
art 24 ust 2 pkt 1 (17704)
2351/10 (5)
kio_2821_14 (6)
"brak harmonogramu" (41)
krk (591)
kio/uzp 1362/08 (6)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (674)
uzupełnienie faksem (1771)
nieczytelne odwołanie (1434)
wniesienie aportu (56)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (17617)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
termin związania ofertą wybór oferty (11500)
iv ca 362/08 (1)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (672)
kryteria oceny ofert tajemnica przedsiębiorstwa (1276)
2479/11 (3)
14/15 (370)
basma security (25)
zakres zamówienia uzupełniającego (4290)
188/14 (6)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (440)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (1148)
85 ust. 4 (3193)
opinia bankowa tajemnica (187)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1166)
zmiana nakładów (1483)
v ca 1660/09 (2)
1782/09 (3)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (152)
"kio/kd 76/12" (8)
kio 1232/13 (7)
"art. 181 ust. 2a" (71)
1556/15 (5)
aktualna informacja z krk (412)
kio 668/13 (4)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1226)
upadłość konsorcjanta (35)
ndi (82)
"art. 5 ust. 1b" (14)
art. 68 ust. 2 (2116)
certyfikaty meble (86)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (2049)
warunki pozytywne negatywne (1067)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji" (106)
kio 2762/13 (4)
krótki termin składania ofert (1256)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (965)
v ga 122/10 (69)
kio 823/12 (8)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (809)
c-525/03 (20)
cofnięcie przystąpienia (3148)
"zmiana terminu realizacji umowy" (50)
art. 24 ust. 2a pzp (2122)
"istotne zmiany umowy" (77)
szacowanie wartości zamówienia (1457)
kio 17/16 (21)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (140)
"koszty ogólne" (346)
art 26 ust 2b (2485)
"modyfikacja formularza ofertowego" (36)
polisa grupowa (26)
jednokrotne wezwanie (945)
v ca 2214/06 (115)
kio 71/11 (17)
brak wyszczególnienia wymaganego parametru w ofercie (1078)
inny dokument nie musi być opłacony (750)
"spoza unii europejskiej" (12)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (4280)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1226)
jednoznaczny (13309)
xix ga 167/07 (15)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (134)
dwukrotne uzupełnienie (886)
kio 2816/10 (20)
zmiana umowy przed podpisaniem (4913)
kio_564_14 (7)
miarkowanie (327)
"brak interesu" (930)
złożył dwie oferty (14369)
zwrot odwołania wpis (19969)
bapco (37)
wartość konkursu (1632)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (130)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1900)
131j (7)
pn 60601 (9)
kio 1306/11 (7)
próbki uzupełnienie (574)
218/11 (39)
utrata wadium (598)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (8292)
iv ca 891/09 (1)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1175)
kio_1623_11 (19)
forma przedłużenia terminu związania ofertą (1217)
"art. 182 ust. 4" (26)
art 8 ust 3 (23198)
kio_uzp_1085_09 (13)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (534)
41/11 (23)
parafa bez pieczątki (67)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (184)
v ca 787/08 (1)
części oryginalne (1168)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (112)
słowacja (59)
cesja polisy oc (10)
kio_1223_11 (3)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (252)
87 (8647)
inspektor nadzoru (1050)
przynależność do izby samorządu zawodowego (162)
kio 255/14 (2)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1178)
kio 1321/11 (3)
sieć szerokopasmowa (166)
estetyka (139)
śmierć wykonawcy (96)
"art. 82 ust. 1" (272)
kio/uzp 951/09 (3)
gwarancja wadialna w języku obcym (40)
kio_uzp_1029_08 (5)
współfinansowane ze środków (1239)
kio/uzp 821/08 (10)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3848)
zamiana kary umownej (135)
"prekwalifikacja" (126)
data zakończenia usługi (2862)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1632)
pozacenowe kryteria ofert (297)
odrzucenie pracy konkursowej (115)
art. 26 ust. 6 (14874)
oferta spółki cywilnej (3797)
homologacji (207)
"udostępnienie doświadczenia" (120)
referencje z karami umownymi (206)
art. 189 ust. 6 (6071)
formy zabezpieczenia (2477)
ulotki, foldery (100)
świadczenia okresowe lub ciągłe (938)
bez pozwolenia na budowę (1995)
zbycie przedsiębiorstwa (1540)
użyczenie uprawnień (274)
1467/12 (2)
"art. 32 ust. 5" (12)
422/15 (4)
zasada pisemności (507)
naprawa pojazdów (266)
odpowiadające swoim rodzajem (10729)
kio 1592/13 (3)
brak daty na zobowiązaniu (4617)
kalkulacja własna (2497)
certyfikat równoważny (1003)
doświadczenie "jako kierownik budowy" + kierownik robót (152)
"kluczowe części" (92)
zintegrowany system informatyczny (632)
instytucja kultury (291)
uzupełniające (4477)
vii cz 410/10 (1)
dwie ceny (8774)
c-199/85 (14)
"24 ust. 1 pkt 2" (324)
stawka vat odrzucenie oferty (1952)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (628)
nieskuteczne przystąpienie (6539)
xii ga 183/08 (1)
certyfikat ubezpieczenie (511)
referencje nie potwierdzają (2595)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3999)
skuteczne wniesienie wadium (1300)
67 ust. 1 pkt 1 (3487)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
392/13 (27)
1456/12 (3)
zmiana prawa (11420)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (68)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (238)
novartis (20)
art. 90 ust. 3 (8311)
2363/10 (13)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (4155)
"zmiana treści oferty" (1693)
"art. 15 ust. 1 pkt 1" (521)
kio 621/13 (2)
spalarnia gdańsk (11)
art 87 ust.1 (8518)
błędne pouczenie o środkach ochrony prawnej (371)
maksymalna nominalna wartość zobowiązania (120)
2106/11 (3)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6207)
sąd okręgowy w katowicach (4255)
certyfikat ubezpieczeniowy (298)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (6218)
327/14 (13)
v ca 3128/10 (1)
essentialia negotii oferty (327)
arup (51)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (3330)
należyte wykonanie dostaw (2725)
błąd zamawiającego (6700)
art. 87 (8643)
negocjacje bez ogłoszenia (2830)
xix ga 581/06 (7)
c-393/06 (16)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1865)
nienależyte wykonanie zamówienia (9833)
kio/uzp 990/09 (4)
dostawa odczynników (281)
kio 2565/10 (2)
art 7 (31873)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1467)
x ga 33/09 (4)
sprzątania (1101)
kio 1247/13 (8)
1361/08 (3)
cesja (158)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (546)
"równoważny" (3380)
144a (23)
utajnił formularz cenowy (306)
koszty postępowania (30177)
istota ceny ryczałtowej (1042)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (378)
wybór oferty najkorzystniejszej (17663)
198f (350)
brak dowodów rażąco niska cena (2026)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (546)
179/09 (10)
salans (5)
zatrudnianie na umowę o pracę (651)
podmioty trzecie (2221)
508/12 (3)
zaproszenie do negocjacji (1242)
do czterech miejsc po przecinku (205)
kio/uzp 694/09 (27)
"art. 134 ust. 6 pkt 2" (3)
ugoda (114)
933/11 (6)
"art. 91 ust. 2a" (61)
ii ca 417/06 (4)
równoważność windows (93)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
art. 150 ust. 2 (2213)
nie mogą obciążać wykonawcy (2209)
ograniczenie kręgu wykonawców (1439)
termin na odwołanie od zaniechania odtajnienia (1001)
x ga 338/10 (4)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8995)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (72)
kio 109/13 (23)
"definicja podwykonawcy " (21)
"nieporównywalne oferty" (201)
imienny wykaz osób (299)
"uzupełnienie próbek" (77)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1989)
xii ga 133/09 (8)
630/09 (2)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (31)
1615/14 (5)
"zobowiązanie producenta" (16)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (108)
usługi hotelowe (95)
kio 1078/12 (12)
92 ust. 1 pkt 2 (3917)
kio_92_15 (3)
zmiana cen jednostkowych (2053)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (59)
kio_1801_14 (4)
uwzględnia skargę (24324)
kio 2217/13 (6)
"art. 189 ust. 2" (6758)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2596)
"96 ust. 1 pkt 11" (17)
1982/14 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa uzupełnienie (1196)
"kara umowna" (973)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (167)
24 ust.2a (911)
faktura jako dowód należytego wykonania (1557)
obliczanie terminów kodeks cywilny (710)
it.expert (158)
334/09 (7)
kary umowne (1142)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1848)
"obsługę prawną" (179)
kio_1582_12 (6)
mebli biurowych (153)
wgląd do dokumentacji (957)
kio_2809_15 (9)
kio/uzp 624/08 (12)
kio 2708/14 (6)
uzupełnienie dokumentów faksem (1689)
fidic lub równoważne (136)
błąd w gwarancji (1696)
wynagrodzenie (11938)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (227)
xix ga 406/14 (3)
v ca 360/08 (1)
i ca 101/09 (3)
xxiii ga 416/11 (47)
"postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą" (8)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (768)
"udostępnienie oferty" (184)
kio 237/13 (8)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (3186)
sygnity (459)
art.94 ust.3 (504)
wznowienie postępowania (455)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (1025)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3912)
293/11 (12)
"uprawnienia budowlane" (1016)
ustawa pzp (23233)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (56)
wizja lokalna obowiązek (427)
loco (83)
243/12 (10)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (708)
kio 229/12 (33)
art. 12a ust. 1 (681)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (181)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (1092)
brak strony formularza cenowego (2340)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1455)
zmiana umowy z wolnej reki (1128)
cena roboczogodziny (605)
brak formularza cenowego w ofercie (2556)
wyroby medyczne (842)
rażąco niska cena 30% (1966)
projekt własny (5739)
"referencje" (4094)
art 36b (107)
2038/14 (3)
tożsame (4765)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (13000)
brak informacji o należytym wykonaniu (7589)
informacja z krajowego rejestru karnego (869)
kio 113/13 (18)
niemożliwe do przewidzenia (3569)
"kio 318/12" (7)
"wyjaśnienie treści oferty" (1698)
"zasada równego traktowania" (5271)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8775)
bank Światowy (47)
"odstąpienie od umowy" (673)
ii ca 207/08 (6)
przesłanki wykluczenia (10286)
związek przyczynowy (1063)
"rozwiązanie umowy" (453)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (612)
art.46 ust.3 (1243)
kio 122/11 (6)
c-24/91 (13)
kosztorys ofertowy a cena ryczałtowa (1100)
ustawa prawo zamówień publicznych (31609)
v ca 1738/04 (6)
197/12 (8)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4636)
kio_uzp_1221_09 (9)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (9244)
cesja wierzytelności (72)
art.186 ust.2 (4024)
24 ust. 2 pkt 5 (17015)
podpisanie umowy bez wadium (1070)
915/12 (2)
zamówienia dodatkowe (14468)
naruszenie art. 22 ust. 4 (16652)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (495)
poświadczenie nieprawdy (357)
kio 1886/11 (4)
rażące kary umowne (348)
xxiii ga 584/13 (4)
art. 22a ust. 5 (310)
odwołanie na modyfikację siwz (4961)
93 ust. 1 pkt 5 (6207)
1507/13 (5)
brak ceny w formularzu ofertowym (3591)
nieprzedłużenie terminu składania ofert (2261)
art. 40 ust. 3 (6799)
kio 908/14 (5)
zmiana stawki podatku vat (1375)
instytut meteorologii i gospodarki wodnej (65)
zmiana formularza ofertowego (3602)
przekazanie kopii odwołania zamawiającemu (4314)
art.29 ust.3 (2803)
stręciwilk (1027)
iii ca 199/06 (2)
krk wydruk (81)
referencje wystawione przez inny podmiot (1907)
indra (58)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (896)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (2115)
c-176/98 (75)
uzupełniony wykaz osób (2354)
impreza turystyczna (19)
kryteria (10495)
szkoda zawodowych (1705)
brytyjski krk (14)
lub równoważne (3218)
certyfikaty w opisie przedmiotu zamówienia (2339)
siła wyższa (195)
cena jednostkowa 0 zł (1922)
v ca 788/08 (11)
dokonuje czynności zaniechanej (8467)
naruszenie art. 29 ust. 2 (24457)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (768)
ramowa (824)
sublimit (17)
ii ca 342/06 (10)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1166)
kio 1483/13 (4)
1719/10 (25)
xii ga 117/09 (11)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1793)
"brak pozycji w kosztorysie ofertowym" (5)
kio 2396/12 (29)
uchylanie sie od podpisania umowy (812)
polisa certyfikat (282)
polisa zbiorowa (82)
"zdolność ekonomiczna" (435)
"certyfikat ubezpieczenia" (27)
36a (249)
"dzielenie zamówienia na części" (171)
"art. 29 ust. 4" (57)
1059/13 (6)
dokumenty nie wymagane (18133)
"142 ust 5" (99)
autokorekta czynności (17)
multikom (47)
kio 2285/14, kio 2328/14 (5)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (570)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (326)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1604)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (2152)
lekkomyślności lub niedbalstwa (72)
art. 67 ust.1 pkt.1a (141)
dokumenty podmiotów (11930)
unieważnienie aukcji (554)
definicja oferty (4881)
aqap (32)
usługa kompleksowa (2271)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (3218)
x ga 83/06 (3)
niekaralność chiny (23)
utajniony wykaz usług (574)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
kredyt w rachunku bieżącym (181)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (234)
kio 1292/11 (13)
nieczytelny podpis referencje (176)
aneksowanie umowy (38)
kio 1075/14 (6)
polskie koleje państwowe (629)
2688/11 (4)
kio_1217_13 (3)
broker ubezpieczeniowy (57)
pojęcie kryterium (2421)
art. 91 (8258)
xix ga 102/09 (18)
kio 400/13 (4)
"24 ust. 1 pkt 19" (6)
mainframe (53)
kio 2746/10 (17)
art. 84 ust. 1 (2915)
sygn. akt x ga 23/07 (147)
nie wskazał podwykonawcy (3081)
kio 1684/12 (5)
kio 31/11 (21)
ii ca 109/05 (36)
zakres krk (569)
brak wyceny jednej pozycji (2089)
covec rażąco niska cena (4)
2010 (19276)
"art. 192 ust. 2" (2933)
poprawa omyłek (1207)
753/13 (4)
wzmocnienie podłoża gruntowego (24)
liczenie terminu (4805)
zaświadczenie o niekaralności szwecja (13)
realność udostępnienia zasobów finansowych (310)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (2261)
art.17 (1273)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (17589)
zmiana terminu składania ofert (8620)
art. 26 ust.2b (1689)
definicja konsorcjum (1909)
179/13 (58)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (628)
koncepcja tajemnica (336)
"26 ust. 2e" (30)
kompatybilność (448)
1434/14 (9)
dwa miejsca po przecinku (452)
pesa (152)
wpis (27697)
2557/13 (4)
wykaz osób (6192)
kio 134/09 (19)
v ca 77/08 (2)
nie wpłacenie wadium (321)
"art.91 ust. 3a" (79)
"wniosek o zabezpieczenie" (19)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (25)
umowa (17443)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (787)
tonery zamienniki (26)
prezentacje (1073)
"nakazuje unieważnić postępowanie" (20)
oddala (11375)
1305/11 (5)
usługi badawcze (734)
"nadzór autorski" (411)
ibm (325)
art. 36 (6793)
błędna data w wykazie (2443)
podatek odwrócony (88)
wskazanie konkretnej daty (4472)
nakazuje odrzucenie (15310)
v ca 2214/16 (5)
uzp/zo/0-648/05 (9)
1560/15 (5)
oferty nieporównywalne (2154)
inne kryteria (9626)
zwolnienie z kosztów (1272)
wykaz podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (489)
art. 85 (3393)
kio 2872/12 (8)
wezwanie do uzupełnienia dodatkowe punkty (3989)
certyfikat microsoft (154)
lakoniczne wyjaśnienia (1170)
art. 57 kpa (78)
wykaz (9127)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (1014)
upust jako kryterium (333)
xix ga 162/10 (22)
"ii ca 404/09" (9)
brazylia (7)
art. 83 ust. 3 (2425)
"zwolnienie z vat" (59)
odpady medyczne (273)
jawność postępowania (1653)
kio/uzp 1098/08 (37)
podatek dochodowy (201)
1022/14 (4)
ii ca 443/06 (4)
tusze i tonery (37)
art. 85 ust. 2 (3379)
2033/13 (7)
"pod klucz" (158)
potwierdzenie otrzymania faksu (2036)
spełnianie warunków oferty częściowe (2894)
"jednokrotne wezwanie" (140)
manipulowanie cenami jednostkowymi (156)
"art. 26 ust. 3" (7194)
"lub równoważny" (1148)
orlen (108)
kio 1928/13 (4)
"art. 22a ust. 4" (12)
kio 2239/13 (8)
563/09 (5)
wprowadzenie wykonawcy w błąd (3807)
"sprzęt komputerowy" (912)
"utajnienie wyjaśnień" (99)
zaświadczenie o niekaralności usa (44)
art 67 ust. 1 pkt 6 (3227)
gwarancji (5124)
kio 384/12 (4)
art 7 ust 1 (31700)
wadium w języku obcym (90)
cena słownie i liczbowo (352)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (279)
nie załączył tabeli elementów scalonych (211)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (5129)
brak numeracji stron (448)
kio/uzp 636/11 (18)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2479)
cena trzy miejsca po przecinku (289)
kio_1777_11 (7)
odwołanie poniżej progów (947)
krk prokurenta (61)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1505)
podwykonawca dostaw (933)
numer katalogowy (744)
obniżenie wynagrodzenia (2192)
dokumenty po terminie składania ofert (10734)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (57)
kio/uzp 1063/09 (5)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3999)
niezgodność z formularzem ofertowym (2780)
xix ga 461 (31)
konsorcjum wadium (1217)
tożsamość zamówienia (1266)
omyłka istotna (3813)
"ciężar dowodu" (1898)
nieuiszczenie wpisu (26960)
art. 34 ust. 5 (4280)
x ga 40/16 (7)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
prawo własności przemysłowej (251)
naruszenie art. 38 ust. 1 (5296)
cpv (535)
oferta w języku angielskim (900)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (185)
art. 22 ust. 2 (19308)
sprawowanie nadzoru autorskiego (202)
iv ca 92/09 (3)
kio 854/12 (6)
tajemnica wykaz osób (1043)
kio 1807/12 (7)
mosty katowice (217)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1636)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (477)
art 87 ust 2 pkt 3 (8419)
zmiana oferty podwykonawstwo (870)
brak pozycji kosztorysu (2230)
kio_2452_11 (5)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (30)
formularz ofertowy (4728)
zastrzeżenie do protokołu (4133)
2154/11 (10)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (8547)
"kosztorysowe" (1770)
szpital wolski (35)
manipulowanie (296)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1593)
kio 1457/12 (8)
promise (25)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (6042)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2446)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (9692)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (214)
xii ga 12/09 (20)
kio 2550/10 (12)
wybór oferty po terminie związania (10945)
437/15 (5)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (824)
282/09 (18)
potwierdzenie należytego wykonania faktura vat (969)
kio 279/15 (23)
brak za zgodność z oryginałem (3257)
254/11 (6)
38 ust. 1a (1254)
art 32 (5817)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (13792)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (89)
koszty zastępstwa procesowego (2884)
"art. 144 pzp" (85)
c_387_14 (44)
farmacol (16)
niemożliwa do usunięcia wada (608)
586/09 (4)
błąd w stawce vat (1259)
krk szwecji (11)
"błędny adres" (11)
kryterium czas reakcji (487)
sprzeciw (2130)
protokół z usterkami (430)
kio 460/14 (8)
bezczynność (332)
"usługi prawnicze" (76)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2849)
utajnienie sprawozdania finansowego (108)
usuwanie awarii (322)
najem lokalu (31)
oryginał pełnomocnictwa (1417)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (281)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (375)
230 ksh (51)
przetwarzanie odpadów (358)
agencja rozwoju przemysłu (30)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2215)
213/13 (10)
rozwiązanie umowy konsorcjum (2010)
2398/11 (6)
wadium wpłacone przez inny podmiot (224)
nieporównywalność ofert opis przedmiotu zamówienia (219)
2321/12 (4)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (501)
634/14 (9)
wybór trybu (17925)
v ga 127/11 (1)
brak kodów źródłowych (271)
1670/14 (7)
iii ca 472/09 (2)
kio 1070/11 (6)
częściowe umorzenie postępowania (663)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (1050)
kryterium serwis (1144)
kio 13/13 (44)
likwidacja niemcy (62)
za zgodność z oryginałem (3557)
grupa kapitałowa zmowa (78)
kio_101_13 (7)
pierwotna niemożność świadczenia (577)
kio 63/12 (23)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (11)
kio/uzp 1564/09 (6)
"67 ust. 1 pkt 6" (195)
vi ga 240/10 (12)
kio_177_15 (20)
iii ca 214/05 (1)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
"nazwa podwykonawcy" (95)
szwajcarski (116)
kio 700/11 (11)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (6177)
finanse publiczne (4261)
budynki użyteczności publicznej (454)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1403)
oryginalne tonery (57)
"art. 91 ust. 3a" (79)
1542/10 (4)
open source (67)
tłumaczenie referencji (768)
oświadczenie (21059)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (580)
"art. 23 ust. 2" (518)
2396/10 (2)
błąd w siwz (5649)
koncesja (778)
kio_1957_16 (5)
kio 1853/12 (2)
niepodpisane referencje (1765)
inwestor zastępczy (340)
49/10 (28)
warunki na dzień składania ofert (11917)
dokumenty równoważne (2809)
informacje ze stron internetowych (5753)
"związanie wyrokiem" (31)
zwrot wadium (1935)
jurysdykcja (60)
c-448/01 (39)
kio/uzp 20/09 (107)
serwis producenta podwykonawstwo (91)
"umowa ramowa" (525)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (2039)
iv ca 140/08 (24)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
107/14 (9)
oferta niezgodna z treścią siwz (17715)
referencje sztuki budowlanej (609)
nierealny termin realizacji (3919)
89 ust. 1 pkt 1 (15061)
uzasadnienie tajemnicy (1992)
"46 ust. 5" (387)
jedz spółka cywilna (72)
"warunek zawieszający" (41)
"kio 2873/13" (6)
kio 1689/11 (9)
c-532/06 (16)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
zamienne (1383)
grupa interwencyjna (110)
2939/12, kio 2942/12 (6)
kio_281_12_kio_290_12 (12)
758/11 (17)
serwis pogwarancyjny (193)
kio 2183/11 (4)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (17736)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1344)
"art. 190 ust. 1a" (145)
podkryterium (319)
brak oświadczenia podwykonawcy (2566)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (10271)
certyfikat do polisy (266)
kio_1201_12 (7)
i ckn 1159/00 (76)
art. 5 ust. 1a (4491)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (1027)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12421)
odrębne umowy (6543)
negatywne konsekwencje (4170)
kio 430/14 (8)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (136)
kio 438/13 (2)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (76)
lar (11)
nieprecyzyjne zarzuty (5397)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (340)
ciągłość wadium (195)
wiedza i doświadczenie (3280)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4876)
105/13 (11)
v gaz 90/07 (25)
krk francuskie (22)
art. 58 kc (1275)
astaldi (83)
xix ga 186/07 (3)
2822/12 (5)
v ca 2024/09 (7)
"kio 100/12" (30)
44/11 (45)
uzupełniony dokument data (3012)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (315)
kio 1318/10 (8)
art. 2 pkt 11 (21639)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (5128)
kio 836/11 (10)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (116)
zamówienie wielorodzajowe (5)
przynależność do grupy kapitałowej (209)
teatr szekspirowski (9)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1123)
"art. 16" wspólnie (226)
ograniczanie konkurencji (3817)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (824)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (636)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1814)
wybór po terminie związania ofertą (10945)
umowne prawo odstąpienia (1060)
vii ca 453/09 (1)
"będzie dysponował osobami" (184)
kio 1776/10 (8)
zamawiający błędnie oszacował wartość zamówienia (1632)
brak parafy (205)
zobowiązanie podmiotu trzeciego ogólnikowe (409)
zaświadczenie krk (451)
art. 94 ust. 3 (2549)
błędne kryteria oceny ofert (4513)
zobowiązanie podmiotów trzecich (3199)
technologia radiowa (177)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (620)
wydruk zaświadczenia zus (67)
kio/kd 22/09 (11)
668/13 (4)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1613)
x ga 2/08/za (1)
"samodzielne uzupełnienie" (61)
86/11 (10)
ceidg po terminie (115)
narodowy bank polski (289)
złożenie wyjaśnień po terminie (15596)
397/14 (6)
206/08 (50)
wydruk z konta bankowego (66)
320/15 (5)
kio 509/12 (5)
"do wglądu w siedzibie" (29)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (1084)
kio 2572/11 (3)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1242)
brak cen jednostkowych (2433)
postępowanie kończy się z chwilą (552)
niedozwolona zmiana treści oferty (1642)
ii ca 1239/06 (2)
uzupełnienie ceidg (89)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (3027)
kio/31/11 (5)
82 ust. 2 (3380)
niezgodność próbek z siwz (568)
nieprawdziwe informacje omyłka (966)
polisa oc podlimity (14)
wynagrodzenie kosztorysowe (1389)
iso producenta (484)
żądanie oświadczeń producenta (3741)
art 24 ust 2 pkt 2 (17642)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1317)
iii czp 66/95 (48)
utajnienie potencjału kadrowego (118)
456/08 (15)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (125)
zakup mebli (139)
1173/11 (5)
korekta finansowa (1394)
art. 17 ust. 3 pzp (10261)
poprawa ceny jednostkowej (633)
iv ca 362/09 (1)
minimalny poziom zdolności (1091)
pfron (120)
pełnienie nadzoru autorskiego (309)
c-414/97 (45)
oferta niekompletna (3105)
x ga 146/08 (2)
iv ca 32/09 (5)
zawiera rażąco niską cenę (2751)
art 6a (786)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (18900)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (326)
upadłość podwykonawcy (202)
kio 588/12 (6)
niemiec (767)
ekonomiczny (4606)
zmiana istotnych postanowień umowy (8502)
v ca 1109/08 (34)
kio_uzp_254_08 (20)
"kosztorys inwestorski" (823)
dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do (1140)
podwykonawca 2014 (1222)
spółka cywilna wykonawca (3932)
ii ca 796/14 (6)
"186 ust. 2" (2750)
586/13 (10)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2422)
kio 2041/11 (3)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (9650)
"ii ca 693/05" (82)
"zamówienia tego samego rodzaju" (83)
kio/uzp 1408/10 (9)
nieobecność członka komisji (142)
zobowiązanie do współpracy (1818)
utajnienie polisy (101)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (906)
kio 218/12 (13)
oczywista omyłka (2932)
uwzględnienie odwołania (24115)
uzp/zo/0-9/06 (4)
faworyzowanie dotychczasowego (289)
150/14 (8)
kio 1546/15 (2)
"świadectwo przejęcia" (180)
xxiii_ga_1041_15 (16)
1001/10 (2)
warunki udziału w postępowaniu (20532)
wybór najkorzystniejszej oferty (17663)
v ca 405/10 (3)
186/13 (18)
odstapienie od umowy brak środków (2538)
i ckn 304/00 (201)
umowa spółki cywilnej (3316)
oświadczenie wiedzy (7843)
data wystawienia referencji (608)
1267/16 (2)
zbyt wysokie kary umowne (192)
1853/12 (3)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (50)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2610)
art. 353 (748)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (390)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1207)
kio 1418/12 (18)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (121)
ii ca 1332/06 (1)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (50)
art. 96 ust. 2 (3040)
c-434/02 (3)
gratis (9)
rada administracyjna (3589)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4973)
kd_12_14 (5)
707/08 (18)
kio 1122/10 (21)
218/12 (15)
gazy medyczne vat (56)
192 ust 7 (13025)
kio_429_12 (8)
równoważne (3380)
vi_ga_123_12 (3)
kio 761/10 (8)
autoryzacja producenta sprzętu (203)
gotowy produkt (652)
ii ca 327/05 (12)
korea (48)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (11)
41/12 (37)
art. 29 ust. 1 (31057)
forma wniosku o dopuszczenie (4826)
kio/uzp 27/09 (111)
x ga 178/07 (1)
"art 4 pkt 8" (218)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4717)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (568)
art. 185 ust. 5 (4581)
c-689/13 (9)
1758/11 (10)
innowacyjność (162)
termin na złożenie oferty (24828)
"art. 180 ust. 2 pkt 5" (8)
wyjaśnienie próbek (774)
kio/ku 63/11 (9)
wykładnia postanowień siwz (3800)
vi ga 64/08 (1)
"grzegorz mazurek" (289)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (1096)
warunki udziału w postepowaniu (20532)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3546)
kio_1455_10 (4)
1812/13 (2)
nieprawdziwych informacji (3602)
oferta wariantowa (536)
krk niemieckie (33)
przedłużenie wadium (987)
nieprawdziwe informacje wina (148)
zmiana producenta (4198)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4665)
tajemnica przedsiębiorstwa (2086)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1272)
potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i finansowej (3088)
wadium w formie poręczenia (222)
błąd w numerze katalogowym (329)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (756)
xix gz 455/10 (1)
x ga 387/06 (1)
kio 2542/11 (10)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (725)
kio_746_14 (4)
"art. 22c" (13)
2810/11 (26)
kio 2/09 (157)
"pełnomocnictwo do podpisania oferty" (100)
"biuletyn nr 2" (7)
zatajenie (122)
kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09 (8)
krs po terminie (2316)
xix ga 91/07 (6)
konsultacje doradztwo (356)
kio/kd 24/15 (7)
art. 43 ust. 3 (3750)
wartość zamówienia (17643)
niepełna lista członków grupy kapitałowej (117)
brak ceny w ofercie (10971)
kosztorys a cena ryczałtowa (1190)
procedura odwrócona (156)
termin wszczęcia postępowania (14948)
kio_162_12 (7)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (686)
"kio/kd 58/10" (9)
elektroniczne zaświadczenie zus (121)
c-188/89 (6)
kio/uzp 1591/09 (5)
niemożliwość świadczenia (1090)
nieścisłości siwz (786)
kio_626_12 (4)
554/09 (8)
"cykl życia produktu" (25)
obsługa prawna z wolnej ręki (376)
"nie otwarto wszystkich ofert" (14)
wydruk krs (417)
art 93 ust 1 pkt 4 (6273)
xii ga 1/09 (12)
x ga 25/10 (33)
32 pzp (4319)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2354)
ujemna cena (275)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (5)
art. 131a (44)
xii_ga_350_09 (22)
2818/12 (6)
"oświadczenie własne wykonawcy" (201)
odwołanie na treść siwz (17942)
vi ca 693/08 (1)
karty sim (2805)
"status wykonawcy " (409)
144 ust 1 (1269)
miejsce składania ofert (8406)
konkurs odrzucenie pracy (829)
czp52/11 (138)
roboty budowlane rażąco niska cena (1164)
funkcjonalność (2556)
podkarpacki system e-administracji publicznej (7)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (804)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (6041)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (9)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (3329)
oferta oferta częściowa (3935)
kio 108/15 (19)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (567)
podwykonawców (3207)
partner dariusz apelski (17)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (681)
v gaz 48/09 (5)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (8547)
konsalnet rażąco niska cena (18)
realność udostępnienia potencjału (391)
doświadczenie członka konsorcjum (2188)
mikronika (32)
art. 7 (31873)
art. 36a ust. 2 (248)
"powiązania rodzinne" (26)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (5444)
kio 2366/10 (3)
siwz czytać całościowo (88)
xii_ga_315_11 (37)
"sumowanie zdolności" (12)
wniosek o zabezpieczenie postępowania (3861)
"termin płatności" (604)
kio 758/15 (9)
kio_840_12 (7)
uzp/zo/0-1625/06 (5)
ii ca 129/07 (3)
kio/uzp 1087/09 (2)
cedig (9)
uzupełnienie oferty (9156)
łączenie polis (276)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (83)
uniewaznienie umowy (10924)
x ga 101/08/za (2)
art 24 ust. 1 pkt 8 (14350)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4662)
referencje z karami (253)
xii ga 226/10 (1)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (51)
2424/13 (3)
kio/kd 113/13 (10)
"art. 24 ust. 5 pkt 2 " (26)
podwykonawstwa (1222)
xix ga 120/07 (5)
art. 4 ust. 8b (141)
273/08 (27)
uzupełnienie po terminie (9411)
zła stawka vat (152)
brak formularza oferty (6384)
usługa szkoleniowa (496)
ii ca 258/09 (2)
"cena nierealna" (483)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (61)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (727)
"ii ca 1481/13" (18)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (12347)
toner (127)
związania ofertą (14421)
"opinia prywatna" (150)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (231)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2557)
oferty wariantowe (536)
interes faktyczny (10891)
91 ust. 3 (8187)
iii ca 454/08 (2)
art. 150 ust. 3 (2186)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (13926)
2014/25/ue (74)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (628)
skarga (30753)
ix ca 709/09 (3)
warunki udziału nieproporcjonalne (1746)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (365)
brak okresu gwarancji (3508)
warunek wiedzy i doświadczenia (5631)
xii ga 232/11 (4)
kio 16/09 (291)
rażąca kara umowna (348)
udostępnienie osób podwykonawstwo (726)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1952)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1790)
kio/kd 102/13 (3)
warunek proporcjonalny (1520)
wskazanie konkretnego producenta (2877)
kio 2437/16 (2)
nieprawidłowe wniesienie wadium (1987)
"art. 198b" (608)
kio 168/12 (7)
47/12 (25)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (501)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (152)
art. 192 ust. 2 (13052)
szkodowość (7)
wizji lokalnej (481)
nadmierne warunki (2240)
"żądanie próbek" (49)
kio/uzp 692/09 (2)
26 ust. 2a (2435)
1432/09 (12)
art.87 ust.1 (6129)
kio 2276/12 (5)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (227)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (5274)
iv ca 239/05 (5)
usługi cateringowe (76)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (530)
wartość zamówienia uzupełniającego (3515)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (8286)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (536)
wykonawca (29138)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (1072)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2631)
xix ga 195/09 (11)
uzupełnienie dokumentów zmiana treści oferty (6112)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (4299)
kio 493/13 (6)
art 12a (682)
zezwolenie prezesa państwowej agencji atomistyki (25)
ponowne wniesienie wadium (1588)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6435)
243/13 (23)
rozbieżność cena słownie (2072)
wynagrodzenie prace projektowe (2013)
xii ga 200/11 (1)
dyplom mba (3)
"brak zarzutu" (92)
art. 42 ust. 1 pzp (3052)
65/07 (13)
cofnięcie odwołania (5288)
art. 12 a (22262)
adekwatność warunku (427)
"prawo telekomunikacyjne" (115)
umowy (17443)
"dokument niewymagany" (1980)
charakter referencji (2757)
odwrotne obciążenie vat (199)
zamówienia do 14 000 euro (1871)
kio/2709/10 (3)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2490)
"brak w ofercie" (873)
xii ga 59/09 (37)
po przecinku (501)
art. 65 kc (1470)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (8770)
kio 692/15 (4)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (3159)
"art. 36 b" (84)
protokół zdawczo-odbiorczy (163)
uzupełnienie treści oferty (8790)
naruszenie zasady jawności (1605)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (242)
art. 13 (19543)
kio 2709/10 (3)
"znajomość języka polskiego" (26)
poprawienie ceny jednostkowej (1329)
rażąco niska cena w zamówieniu na obsługę bankową (151)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (3167)
477/10 (3)
kio/kd 7/11 (17)
kio_3006_13 (3)
"system kwalifikowania wykonawców" (10)
parafa zamiast podpisu (50)
"kio 1756/10" (16)
certyfikat prince2 (86)
xix ga 128/08 (115)
915/13 (3)
pelnomocnictwo rodzajowe (454)
waluta obca (128)
art. 22a ust. 6 (217)
findom (11)
93 ust. 1 pkt 6 (6041)
1287/14 (13)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1834)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1241)
"lub równoważne" (1148)
niekaralność (824)
28.09.2011 rażąco (8)
rapid (30)
kio_2407_13 (5)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (1069)
próbek, opisów lub fotografii (134)
gsk (819)
biopodobny (12)
60/08 (21)
kio 2422/15 (6)
kio 2019/10 (3)
"podział spółki" (13)
x ga 257/09/za (1)
nieoznaczona koperta z ofertą (273)
certyfikat ibm (107)
"art. 90 ust. 2" (1047)
kio 818/13 (3)
tej samej marki (1153)
113/13 (38)
x ga 41/07 (8)
podmiotem uprawnionym do wystawienia referencji (476)
483/11 (8)
opłacona polisa (559)
c-27-29/86 (4)
v ca 538/08 (9)
kio/uzp 1040/09 (2)
art.26 ust.2b (1671)
kio_923_14 (7)
krk francja (30)
" dokumenty nie wymagane" (1980)
strona internetowa producenta (2245)
2498/14 (7)
"art.26 ust.2b" (1649)
kio 29/11 (215)
kio 1525/11 (14)
"nakazuje odtajnienie" (34)
88/11 (6)
błędna kwota vat (2155)
nie można było przewidzieć (10451)
1366/12 (3)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (286)
należyte wykonanie (10051)
wyjaśnienie stawki vat (1758)
obowiązkowa wizja lokalna (93)
postępowanie wyjaśniające (5686)
36b (107)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (11587)
epeat (27)
kio 266/14 (5)
producent (5850)
"art. 46 ust 4a" (648)
kio 2681/13 (3)
kio 1125/11 (6)
kio/uzp 859/09 (13)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (28)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (296)
kio 42/12 (24)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (13448)
zagospodarowanie odpadów (748)
"24 ust. 1 pkt 1a" (92)
kryterium kara umowna (673)
art. 297 (473)
omyłka w decyzji (2427)
946/14 (7)
zmiana umowy przed jej zawarciem (9672)
kio_167_11 (3)
225/15 (13)
609/10 (13)
substrat zaskarżenia (52)
brak pieczęci imiennej (178)
data jedz (170)
kio/uzp 458/09 (14)
inne kryterium (9626)
spółka z o.o. spółka komandytowa (470)
"różne rozumienie" (48)
wyjaśnienia oferty (15511)
art. 92 (4298)
art. 26 ust. 3a (1539)
finansow (4616)
zamawiający sektorowy (1089)
konsorcjum koncesja (262)
art. 84 ust. 2 (2916)
kio 400/14 (6)
xii ga 697/15 (8)
kio_1502_14 (4)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (6155)
"89 ust. 1 pkt 5" (2042)
w przygotowaniu postępowania (6709)
1244/10 (3)
autoryzowany kanał sprzedaży (49)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (86)
bank gospodarstwa krajowego (136)
xix ga 207/09 (11)
przedłużenie umowy (2391)
art.18 (752)
należyta staranność zamawiającego (4642)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2131)
762/13 (7)
usługa druku (1307)
błąd w gwarancji wadialnej (296)
nierówne traktowanie plk (143)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2438)
kio 104/14 (5)
x ga 354/07 (2)
odpadów (1994)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (772)
interpretować na korzyść wykonawcy (1313)
ppp (59)
"art. 8 ust. 3" "nie wykazał" (816)
961/13 (4)
290/13 (8)
dokument przedmiotowy (15660)
nie figuruje (647)
pełny odpis krs (882)
"nieprawdziwa informacja" (2360)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1861)
2733/10 (3)
"wadliwe pełnomocnictwo" (705)
łopianowska wadium (56)
koncesja konsorcjum (262)
art.22 ust.1 pkt 1 (6697)
ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (398)
"istotna zmiana umowy" (77)
v ca 266/08 (2)
swift (24)
1138 (58)
zatrzymane wadium (113)
interes publiczny a interes prywatny (1087)
darowizna (79)
trzy miejsca po przecinku (315)
1980/10 (7)
"prezentacja systemu" (52)
kio_1207_12 (8)
koszt cyklu życia (95)
kio 2830/13 (4)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (312)
jadłospis tajemnica (4)
xii ga 433/08 (23)
zmiana produktu (4024)
obowiązki zawodowe (3495)
leasing (344)
art 24 ust. 2a (2575)
podmiot prawa publicznego (10058)
v ca 421/07 (18)
oferta jest oświadczeniem woli (4960)
"29 ust 3" (832)
warunek zawieszający w umowie (75)
oczywista omyłka pisarska data (823)
statio fisci (29)
wydruk z banku (257)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (933)
wykazanie zdolności kredytowej (906)
"art. 23 ust. 4" (83)
dokumenty francuskie (248)
1563/12 (4)
lista podmiotów (1369)
"nadmierny formalizm" (136)
upust (493)
składanie nieprawdziwych informacji (2461)
vii ga 163/09 za (10)
uzp/zo/0-184/07 (3)
2931/13 (4)
"umowa pod warunkiem" (33)
przetarg ograniczony (23141)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6889)
x ga 176/10/za (1)
zły vat (254)
kio_kd_86_12 (5)
xix ga 82/11 (2)
kio_854_11 (9)
kio/uzp 585/09 (16)
1607/14 (4)
lek równoważny (109)
zaniżona wartość zamówienia (1729)
2159/11 (3)
treść zobowiązania (8046)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1372)
elte (17)
kio_2434_12 (7)
"zbyt krótki termin składania ofert" (42)
kio_2307_14 (8)
aqap 2130 (10)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (15091)
usługi prawne rażąco niska cena (1930)
rażąco niska cena + lakoniczne (460)
miejsca po przecinku (490)
"formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie" (5)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (97)
kio/uzp 51/09 (19)
art. 8 pzp (17372)
nieczytelny podpis na ofercie (495)
kio 384/13 (7)
pozacenowe kryterium oceny ofert (297)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (365)
zakres opcji (933)
iv ca 223/08 (13)
i ca 235/09 (5)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2479)
kio/1245/10 (12)
brak porównywalności ofert (496)
odrzucenie (21625)
"nieczytelny podpis" (150)
kio_1202_13 (6)
wyjaśnienia tajemnica przedsiębiorstwa (1781)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (186)
sysmark2012 (18)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (932)
kio/2790/10 (19)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (492)
odwrócony vat (70)
vi ga 79/09 (3)
ceny tajemnica przedsiębiorstwa (1578)
iii_czp_147_08 (10)
podpis (3904)
odwołanie z ostrożności (3057)
zue (86)
kio 191/14 (9)
euro 5 (3634)
zaświadczenie z zus i us spółka cywilna (49)
1172/11 (27)
sprzęt wojskowy (466)
1524/08 (10)
naruszenie art. 38 ust. 2 (5295)
wykonawca zagraniczny (1381)
248/12 (43)
art. 22 ust. 3 (18918)
36 ust. 4 (6530)
kio 1807/13 (8)
zaświadczenie z ceidg (67)
do dwóch miejsc po przecinku (452)
it expert (158)
wyjaśnienia dotyczące próbek (755)
kio 1648/13 (2)
oprogramowanie pochodziło od jednego producenta (680)
xix ga 43/08 (3)
kio 2846/13 (11)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4917)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3626)
x ga 375/06 (2)
kosztorys ofertowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (315)
oficjalnego kanału dystrybucji (38)
prokura samoistna (50)
omyłka rachunkowa to (1639)
180 ust. 2 pkt 6 (5810)
monitoring mediów (65)
606/11 (14)
współubezpieczony polisa (4)
odszkodowanie (755)
prezentacja, próbki (212)
nieaktualny krs (1103)
rażąco niska cena definicja (948)
xii ga 368/08 (1)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (5)
wielka brytania (256)
"definicja podwykonawstwa" (10)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (14962)
art 144 (1273)
wezwanie do uzupełnienia próbek (492)
podstawa dysponowania osobą (5148)
cykl życia produktu (66)
projekt zamienny (857)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (417)
art. 87 ust. 2 (8618)
"nowy styl" (18)
art.151a (12)
tajemnicy przedsiębiorstwa (2086)
word warszawa suzuki (2)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1269)
kio_1807_12 (7)
protokół odbioru należyte wykonanie (1971)
bezpieczeństwo dostaw (972)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (740)
wadium gwarancja konsorcjum (789)
razaco_niska_cena (2527)
interes przystepującego (7039)
dodatkowe (14798)
"kio 1237/11" (22)
koncert (35)
xxiii ga 2031/15 (4)
kryterium funkcjonalności (1571)
c-42/13 (27)
nie podpisana oferta (8281)
informacje nieprawdziwe (3602)
1797/11 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1246)
"definicja oferty" (154)
"złożenie dwóch ofert" (353)
"parafa" (219)
tożsamość podmiotowa (397)
błędny formularz oferty (3346)
autoryzacja producenta nawierzchni (50)
art. 96 ust. 3 pzp (2155)
189 ust. 6 (6071)
wyjaśnienia (16718)
świadczenia ciągłe (1719)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (933)
kio_1983_11 (4)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (8383)
krk z niemiec (50)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
naruszenie praw patentowych (143)
osobiste wykonanie (1465)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (259)
nadmierne warunki udziału (2118)
brak parafowanego wzoru umowy (176)
forma wadium (1349)
błąd w obliczaniu ceny (918)
kio_uzp_1877_09 (3)
materiały opatrunkowe (93)
kio/uzp 333/09 (11)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (1014)
ii ca 104/06 (11)
konsorcjum, wadium (1217)
gwarancja bankowa aneks (301)
1536/10 (10)
kio 2288/13 (7)
zamawiający jako gospodarz postępowania (219)
art 22 ust 1 (20464)
"nieporównywalność ofert" (160)
kio 13/14 (318)
kio/kd 30/14 (16)
protokół dostawy (4267)
637/11 (26)
wpis na listę samorządu (251)
0 złotych (12478)
czynności zastrzeżone dla kierownika (753)
1248/14 (4)
kryterium odległość (649)
pojęcie oferty (3689)
integracji (863)
opinia bankowa (1131)
pełnomocnictwo do odwołania (4507)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (382)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (136)
ii ca 137/07 (10)
"oświadczenie producenta komputera" (17)
postanowienie kio (20411)
rażąco niska cena (2866)
"zamówienia sektorowe" (531)
kwota na sfinansowanie zamówienia (2212)
i ca 155/04 (10)
magellan (12)
art. 131 (1261)
kio 1737/11 (4)
kio 1155/09 (3)
"art. 51 ust. 1a" (97)
inny dokument ubezpieczenia (2688)
zwłoka opóźnienie (318)
budowa a przebudowa (1959)
1377/11 (2)
dokumenty aktualne na dzień złożenia (6052)
iv ca 870/06 (1)
zus hiszpański (7)
wydruk ze strony internetowej (1444)
dokumenty żądane od podwykonawców (2180)
xii ga 448/08 (2)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (30)
nie dopuszcza rozwiązań równoważnych (1292)
vi ca 232/10 (2)
iv_ca_508_05 (5)
brak części kosztorysu (2147)
iv ca 715/11 (2)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (2011)
zaniechanie odtajnienia (942)
258 (344)
"poświadczenie" referencje (1153)
brak wpisania stawki podatku vat (593)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1128)
kio 1503/08 (6)
inna cena cyfrowo i słownie (620)
"zarzut ewentualny" (152)
sposób obliczania ceny (1676)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
sumowanie zdolności kredytowych (84)
parafa pod wykazem (99)
tłumaczenie dokumentów (2710)
słowacja krk (2)
materiały biurowe (649)
38/11 (51)
kio_uzp_11_09 (62)
§ 5 pkt 10 (24089)
kio 1447/10 (16)
xix ga 169/11 (3)
kio/uzp 959/09 (44)
kio_1201_13 (13)
art. 5 ust. 1b (1467)
art. 41 (17903)
kio/uzp 469/09 (4)
referencje leasing (80)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8775)
"ponowne wniesienie wadium" (70)
art. 36b (107)
kio 560/09 (9)
doświadczenie jako kryterium (4702)
błąd w kryterium oceny ofert (3736)
dwie próbki (736)
rozwiązanie umowy ramowej (392)
wadium 46 ust. 4a (699)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (2044)
wadliwe pełnomocnictwo (1766)
konicz rażąco niska cena (44)
błędnie wyliczony vat (1083)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (322)
polisa kontraktowa (187)
kio_1469_10 (18)
483 kc (310)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (194)
"inspektorat uzbrojenia" (113)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (1033)
ii ca 141/07 (3)
v ga 13/09 (30)
art 29 (31224)
sam sobie wystawił referencje (1254)
"uzupełnienie faksem" (6)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1731)
"usługa sprzątania" (539)
wyjaśnienia po wyborze (13387)
polisa zdolność ekonomiczna (426)
zmiana formy wadium (967)
umowa leasingu (295)
metodologia (622)
art 12a pzp (550)
x_ga_337_07 (7)
1741/10 (10)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (65)
"program funkcjonalno użytkowy" (820)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (434)
niejednoznaczny zapis siwz (6765)
starpol (23)
wadium na nieokreśloną część (1196)
972/12 (4)
"poprawienie omyłek" (1533)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2555)
"protokół konieczności" (181)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (960)
termin związania ofertą (13111)
wznowień zamówienia (434)
kio_1834_11 (4)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1237)
prawomocność wyroku kio (58)
niedopuszczalne negocjacje (2147)
563/14 (5)
wspólne przeprowadzenie postępowania umowa (4424)
"sukcesja uniwersalna" (37)
v ca 484/08 (1)
"89 ust.1 pkt 7" (380)
spożywczy (207)
kara umowna referencje (171)
siwz a ogłoszenie termin (12780)
306/15 (18)
prawo opcji przewyższa (54)
62 ust. 1 pkt 4 (3006)
kio 148/15 (16)
rękojmia na usługi (897)
wezwanie do uzupełnień (7628)
białystok (1149)
kryterium serwisu (1144)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (437)
opis jeden wykonawca (10589)
gwarancja wadialna (817)
spółka cywilna (4192)
linii kredytowej (255)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (47)
zmiana wykazu (5802)
86/12 (12)
"stawka podatku vat" (1075)
brak wskazania nazwy producenta (2162)
70/08 (14)
dopuszczalna zmiana umowy (6669)
397/15 (2)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1142)
zdolność kredytowa pod warunkiem (764)
iv ca 340/05 (12)
kio_19_11 (6)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1793)
nieproporcjonalny warunek (1520)
kio/uzp 1349/09 (5)
meble biurowe (153)
roboty dodatkowe (7183)
1830/09 (3)
kio 1804/12 (11)
zakres informacji z krk (550)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (609)
prezentacja próbek (212)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (2039)
brak odpowiedniego pkd (120)
kio/uzp 853/08 (6)
samochody (1203)
kio 1535/11 (5)
niepełnosprawni (521)
"17 ust. 1 pkt 4" (204)
art 24 ust 2 pkt 3 (17533)
kio 1219/14 (3)
46 ust. 5 pkt 1 (4296)
powszechnie dostępne (2728)
slim (12)
kio 685/12 (5)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2747)
budimex (641)
warunki podmiotowe (3631)
"art 46 ust. 4a" (648)
obsługa bankowa 2016 (203)
bezstronność (595)
24 ust 2 pkt 1 (17704)
krk spółka komandytowa (57)
polmed (8)
"art. 26 ust. 2c" (67)
"89 ust. 1 pkt 1" (1543)
zmiana warunków płatności (2191)
zmiana umowy przy przetargu ograniczonym (8905)
kio 276/14 (9)
"art. 91 ust. 3 " (232)
"udostępnienie polisy" (5)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1145)
1965/15 (2)
248 kpc (54)
umowa odpłatna (1146)
data wystawienia dokumentu (1469)
"191/14" (10)
aneks do umowy (1737)
"art. 136" (61)
3036/10 (37)
wyjaśnienie oferty (15511)
"z wolnej ręki" (1836)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (5)
kio/kd 43/15 (6)
"oświadczenie wiedzy" (517)
rzetelność (1246)
kosztorys ofertowy tajemnica (297)
art. 181 ust. 1 (1576)
podwyższenie ryczałtu (176)
obniżenie ceny oferty (2232)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (125)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1755)
"odmowa podpisania umowy" (98)
energa (206)
0,00 zł (359)
sfałszowany podpis (23)
kio 1542/12 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe (2031)
poprawa przedmiaru (413)
wykładnia językowa siwz (733)
kio_368_11 (6)
"ii ca 137/07" (9)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3519)
kio/uzp 1181/10 (3)
przetarg kompleksowa dostawa energii elektrycznej (95)
termin skłądania ofert (12699)
przedmiot konkursu (1809)
zmiana treści oferty złożenie nowej (6574)
zmiana vat (2895)
kio_2784_14 (21)
niewłaściwy tryb postępowania (11466)
nieprecyzyjne zapisy siwz (3171)
"sprzęt medyczny" (533)
konkurs dwuetapowy (33)
kio/uzp 2490/10 (14)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (5006)
transgraniczne (140)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (87)
v ca 985/08 (1)
kio/uzp 1243/08 (7)
16/98 (35)
2314/11 (4)
formy porozumiewania się (275)
zbyt rygorystyczne (397)
data zobowiązania (4929)
868/10 (81)
awarie (1017)
art. 27 ust. 5 (12268)
818/11 (3)
"system informacji prawnej" (73)
1106/11 (13)
189/10 (14)
umowa zlecenia (2883)
35/12 (24)
przesunięcia asortymentowe (9)
c-295/05 (27)
nakazuje unieważnienie postępowania (12077)
cena jednostkowa (3266)
"art. 38 ust. 4" (1028)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (30)
średnie roczne zatrudnienie (206)
informacje (18991)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1317)
użyczenie doświadczenia (345)
kio 2754/11 (12)
kio_uzp_984_09 (16)
"jawność umów" (44)
"termin realizacji zamówienia" (975)
sukcesja (76)
"zmiana podmiotu udostępniającego zasoby" (2)
podać kwotę części zamówienia (10011)
"tylko ceny brutto" (5)
kary umowne nienależyte wykonanie (893)
kio_1818_11 (9)
świadczenia powtarzające się okresowo (222)
kio 103/10 (38)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4875)
zakres kognicji kio (568)
"wstępne ogłoszenie informacyjne" (60)
kio 222/15 (3)
"nie wniósł wadium" (1424)
art. 29 ust. 2 (31023)
kio 1315/12 (3)
art. 189 ust.2 pkt 5 (6271)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1303)
kio 18/13 (20)
kio_1661_11_kio_1684_11 (3)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (9065)
art.93 ust.1 pkt 7 (4328)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (584)
otworzył ofertę przed terminem (6549)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (813)
pełnomocnictw (4847)
gwarancja bankowa musi zawierać (832)
2276/15 (4)
proporcjonalność (784)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (68)
vat 23% (2631)
uzupełnienie po czasie (4634)
"brak podpisu na formularzu ofertowym" (5)
nie wykonał wyroku kio (12723)
art. 185 ust. 6 (4136)
naliczenie kar umownych (497)
kio 1092/10 (7)
kio/kd 50/10 (7)
przedłużenie terminu związania z ofertą (2237)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (207)
v ca 2446/09 (10)
obroty na rachunku bieżącym (297)
2741/10 (3)
22 ust. 1 pkt 1 (18732)
scotland disclosure (16)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (13)
prokurent (755)
rażąco niska cena usługi ochrony (1353)
iii ca 658/08 (2)
"nadużycie pozycji dominującej" (22)
uprawnienia bez ograniczeń (7114)
kio_565_11 (3)
"niekorzyść wykonawcy" (390)
kryteria oceny ofert metodologia (451)
spółdzielnia naprzód (319)
art.46 ust. 4a (744)
648/10 (5)
kio_2926_12 (7)
985/14 (3)
kio 24/14 (19)
6/2010 (35)
tajemnica przedsiębiorstwa postępowanie wyjaśniające (967)
kio_2012_14 (9)
durc (8)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1582)
wykaz osob (6192)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2046)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (9358)
dowód wniesienia wadium (1591)
v ca 1314/08 (1)
art. 36 ust. 2 pkt 10 (6373)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (587)
kio_869_11 (6)
dominujący wpływ (632)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
art. 5 ust. 1b pzp (1180)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (774)
wezwanie do uzupełnienia próbki (492)
proporcjonalny (1871)
"kio/uzp 1876/09; kio/uzp 1881/09; kio/uzp 1883/09" (4)
odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą (19433)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów jednokrotne (727)
x ga 45/08/za (1)
kio_297_13_kio_300_13 (16)
wycena 0 zł (1775)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
wadium gwarancja (1506)
kio_1470_11 (5)
"rażąco niska" (2806)
"umowa użyczenia" (53)
opcja (947)
komandytariusz (20)
"art. 183" (1665)
uchylanie się od podpisania umowy odszkodowanie (76)
konkurs na prace projektowe (312)
jednostka wojskowa (905)
odtajnienie (1006)
łączenie doświadczenia (2352)
"24 ust. 1 pkt 9" (338)
kio_154_13 (6)
v ga 106/12 (8)
2799/11 (3)
zwrot zatrzymanego wadium (94)
nieistotna zmiana umowy (10248)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
oferta stanowi całość (12122)
67 ust. 1 pkt 3 (3444)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2631)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (497)
"oferta częściowa" (1010)
losowanie (19)
główny inspektorat transportu drogowego (59)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2692)
zachowania uczciwej konkurencji (9134)
"udowodnienie równoważności " (62)
kio 286/16 (2)
"generalny wykonawca " (467)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (287)
cisco (158)
narodowe centrum badań (256)
"data pełnomocnictwa" (18)
1211/16 (4)
zasada jednokrotnego wezwania (892)
v ga 1/12 (322)
państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (82)
kio_2774_13 (6)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (788)
1817/12 (17)
"kluczowe części zamówienia" (84)
potwierdzenie wpłaty wadium (1001)
definicja omyłki (1163)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1573)
iv ca 766/11 (1)
impel rażąco niska cena (153)
kio_44_12 (6)
kio_1239_13 (11)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (724)
423/11 (9)
1055/11 (2)
kio 1752/10 (7)
krakowski park technologiczny (11)
"definicja producenta" (12)
sposób wykorzystania zasobów (1772)
art. 8 (24314)
exatel (121)
projektant sprawdzający (192)
opis równoważności (1028)
okres ważności wadium (882)
czynności związane z przygotowaniem (4575)
krk zagraniczne (105)
viii ga 136/09 (8)
"krajowy rejestr karny" (734)
usługi ubezpieczeniowe (1138)
uzupełnienie informacji z krk (399)
"85 ust. 4" (146)
błędny numer katalogowy (370)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4333)
zaświadczenie (3573)
art. 151a (19)
169/10 (7)
wyciąg z rachunku bankowego (230)
zmiana wynagrodzenia (8276)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3530)
kopia gwarancji zapłaty wadium (195)
istotne postanowienia umowy (11115)
163/17 (5)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (287)
1369/12 (2)
kio 174/15 (9)
29 ust. 2 (31023)
odpis pfron (29)
"serwis w odległości" (8)
ii ckn 440/00 (7)
będą brały udział w realizacji zamówienia (11002)
"nie leży w interesie publicznym" (245)