Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

kio_874_13 (3)
kio 2709/10 (3)
należyte (9799)
kio 354/10 (4)
art. 95 ust. 2 (2140)
kozienice (69)
lekkomyślność (62)
grota (43)
ean (7)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3445)
utajnienie wykazu podwykonawców (254)
referencje data (2532)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7494)
rabat (448)
usługa sprzątania (962)
odrzucenie oferty (18990)
kio 400/13 (3)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
odbieranie odpadów (485)
pełnomocnictwo oryginał (1304)
dysponuje bezpośrednio (3846)
131e (23)
przedłużenie terminu związania faksem (429)
"kio 1104/10" (8)
pfizer (12)
ochrona osób i mienia (709)
zmiana terminu płatności (1997)
kio 2688/13 (3)
opcji (835)
kio 685/12 (5)
xxiii ga 416/11 (38)
przeprowadzenie prezentacji (776)
uzupełnienie dokumentów dotyczących kwalifikacji do ii etapu (1165)
c-21/03 (63)
nadmierna kara umowna (280)
brak podpisu kosztorys ofertowy (306)
kio 276/14 (5)
kio/uzp 33/07 (30)
zaniechanie wykonania wyroku (9999)
kio_uzp_308_10 (5)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2012)
wadium wniesione po terminie (2449)
"termin związania ofertą" (1015)
zobowiązanie podmiotów (5606)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (358)
c-328/96 (10)
zła stawka vat (130)
wykonawca sam uzupełnia dokument (3906)
ii ca 84/06 (4)
nazwy własne w projekcie (2395)
688/11 (2)
opis urządzeń technicznych (4543)
"ciąg pełnomocnictw" (49)
art.26ust.2b (1490)
elektrownia turów (29)
art. 78 kc (886)
zamówienie z wolnej ręki (1646)
niezgodność oferty ze specyfikacją (5658)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (923)
kio 2694/14 (14)
iii_czp_52_11 (129)
zmiana projektu (6321)
"zasada proporcjonalności" (331)
v_ca_936_12 (8)
crb (8)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (422)
oświadczenie członka komisji (1465)
kio_19_11 (6)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2312)
prokurent krk (50)
forma zobowiązania (3994)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
kio 257/13 (4)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2293)
kio_2926_12 (6)
tajemnica wykaz osób (901)
"wygórowane kary umowne" (20)
zmiany w treści oferty (12629)
art.189 (6493)
x ga 130/10 (1)
potwierdzenie należytego wykonania faktura (1732)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
skład sądu konkursowego (215)
art. 198d (18)
0 zł (12350)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (283)
"definicja podwykonawcy " (21)
"zaprojektuj i buduj" (28)
kio_uzp_191_08 (12)
x ga 213/09 (2)
uzp/zo/0-533/06 (14)
błędy zamawiającego (6080)
kio/uzp 255/08 (16)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
informacja banku tajemnica (257)
tajemnica przedsiębiorstwa wykonane usługi (1501)
36a (192)
sprzĘt medyczny (1185)
"podatek vat" (2304)
unieważnienie postępowania wada (1959)
xii ga 314/11 (50)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1063)
2817/10 (13)
iv ca 340/05 (10)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2220)
za krótki termin realizacji (1556)
opłacona polisa (506)
aktualna koncesja (332)
wadium wpłynęło po terminie (761)
"art. 6a" (59)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1779)
875/14 (2)
zbyt wygórowane kary umowne (105)
2527/10 (3)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2245)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (443)
"dobre obyczaje" (679)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
kio 27/12 (197)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (162)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
jaworzno (218)
wykaz osób tajemnica (901)
kio 1078/12 (11)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
zaliczki (294)
usługi główne (4096)
biegła znajomość języka polskiego (41)
41/12 (33)
"naruszenie art. 29" windows (66)
brak podpisu pod ofertą (2435)
brak informacji o podwykonawstwie (856)
1743/13 (2)
vi ga 34/08 (3)
kio/uzp 741/09 (6)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1735)
2127/10 (2)
2653/11 (4)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6598)
tryb postępowania wolna ręka (1605)
brak wskazania producenta (3093)
poprawienie omyłki (2821)
polisa kontraktowa (171)
kio 1123/10 (16)
cena jednostkowa 0 zł (1783)
"26 ust. 2c" (63)
zamienne (1221)
ag complex (57)
cofnięcie odwołania po jego uwzględnieniu (1929)
podwykonawca definicja (1025)
x ga 294/07 (9)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1298)
"art. 101 ust. 3" (10)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (183)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6657)
kio_2204_10 (4)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
norma wycofana (602)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1710)
odległość od stacji paliw kryterium oceny ofert (29)
czeski rejestr karny (4)
kio_910_11 (3)
zwrot oferty (15947)
540/13 (6)
art. 6a pzp (560)
"zmiana podwykonawcy" (49)
konkurencja (13174)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
wybór kolejnego wykonawcy (5774)
art.26 (8724)
"nie zamieścił ogłoszenia" (1333)
intertrading (87)
2319/11 (4)
354/10 (4)
viii ga 244/09 (2)
dzielenie zamówienia art. 32 (418)
cena poniżej 1 grosza (2738)
ii ca 688/09 (1)
"oświadczenie przed notariuszem" "wielka brytania" (24)
art. 36 ust. 5 (5858)
punkty funkcyjne (102)
537/14 (3)
223/11 (5)
2238/11 (7)
spółka cywilna zus (209)
kio_510_11 (27)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (20)
wadium na niepełny okres (970)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13492)
c-24/91 (13)
art. 387 kc (321)
xix gz 455/10 (1)
bony (79)
xii ga 451/10 (3)
kio 31/11 (18)
"negatywnych konsekwencji" (1292)
art. 35 (5405)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (528)
1434/08 (9)
protokół odbioru jako referencje (845)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (309)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (147)
podanie nieprawdziwych informacji (2139)
nie mogą obciążać wykonawcy (2141)
ubezpieczenie grupowe (63)
kio 51/12 (8)
kio_1601_13 (6)
ii ca 457/08 (2)
kio 698/14 (3)
179/13 (48)
zamawiający z własnej inicjatywy (786)
zastrzeżenie krk (236)
linia kredytowa (236)
komputery (1084)
vii ga 24/08 (16)
oferta równoważna (2956)
nieprawdziwe informacje ryszard tetzlaff (216)
"94 ust. 3" (117)
bezpłatne użyczenie (33)
kio_uzp_70_08 (5)
sumowanie obrotów (169)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
niepełnosprawne (449)
nie odczytany formularz ofertowy (430)
"bank zagraniczny" (12)
do trzech miejsc po przecinku (311)
v ga 106/12 (7)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (175)
rfid (42)
interes w uzyskaniu (10999)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1693)
1975/14 (2)
1718/12 (4)
uprawnienia budowlane (4498)
kio 1874/10 (14)
"związanie wyrokiem" (24)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
art 26 ust 3 (14975)
kio/uzp 1268/09 (3)
uchwała zarządu (1308)
udostępnienie polisy oc (175)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
kio 154/13 (9)
próbek (935)
certyfikat/atest (29)
przeciwnikiem skargi jest odwołujący (435)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1740)
próbka systemu informatycznego (158)
przesunięcia asortymentowe (8)
różne stawki podatku vat (912)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1609)
145 ust. 1 (1546)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
kio/uzp 1181/10 (3)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
podmiot trzeci podwykonawca (1414)
v ca 1377/05 (3)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2032)
kio 2734/14 (13)
kio 82/12 (5)
"art. 36a ust. 2" (38)
art. 6a ustawy (724)
oferta forma oferty (7524)
"jeden producent" (650)
"wada postępowania" (238)
"art. 36b ust. 2" (24)
opłata (748)
xii ga 424/11 (5)
polisa oc prace projektowe (77)
informacja banku lub spółdzielczej (392)
kio_356_11 (15)
koncentracja środków (314)
ii ca 337/11 (1)
"status wykonawcy " (403)
1881/09 (7)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (212)
iii ca 582/08 (1)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
1853/12 (2)
kio 1594/12 (3)
bgk (27)
braki w formularzu ofertowym (3871)
odwołanie na postanowienia siwz (12781)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2036)
wykładnia autentyczna (191)
art. 29 ust. 4 (25400)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
kio 438/13 (2)
artykuły biurowe (212)
kio 578/11 (4)
kio/kd 44/11 (22)
zakres pełnomocnictwa (3816)
vii ga 2/08 (3)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
zintegrowany (1365)
brak oryginału gwarancji wadialnej (292)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
jedz (62)
87 ust. 2 pkt 3 (7735)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2177)
konsorcjum wadium (1124)
166/15 (3)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (291)
kio_1217_13 (3)
"wykluczenie wykonawcy" (5782)
c-176/98 (69)
ogłoszenie o zamówieniu (17211)
art. 181 ust. 2a (256)
kio 211/11 (4)
kio 341/12 (13)
x ga 154/07 (3)
sumowanie okresów doświadczenia (385)
utajnienie części odwołania (772)
xix ga 371/10 (4)
drugie miejsce po przecinku (369)
data wystawienia (1392)
kio 291/15 (10)
rażąco niska cena lakoniczne (370)
odtajnienie harmonogramu (128)
należyta staranność (4366)
wybór oferty termin związania ofertą (9844)
30% wartości zamówienia (10598)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11335)
art. 36 b (5216)
licytacja elektroniczna (153)
oferta dodatkowa (12540)
zmiana umowy kary umowne (902)
odtajnienie wykazu dostaw (228)
brak załącznika (11413)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
zobowiązanie warunkowe (409)
"zwolnienie z vat" (59)
forma wniosku o dopuszczenie (4307)
90 ust. 2 (8133)
xix ga 599/06 (3)
zakres równoważności (975)
pkp s.a. (963)
mebli (360)
nieistotne zmiany umowy (9164)
wycofanie wniosku (1035)
kio_1785_14 (17)
art.26 ust.2 b (6869)
"serwis na terenie polski" (10)
referencje podwykonawca (969)
należyte wykonanie dostaw (2432)
wyjaśnienia tajemnica przedsiębiorstwa (1726)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1484)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9554)
"podstawa dysponowania" (237)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2078)
art. 89 ust.1 pkt 7 (13790)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (12795)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16212)
prowizja (149)
ii ca 1049/05 (4)
zabezpieczenie oferty wadium (1461)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (584)
negocjacje z ogłoszeniem (2835)
"art. 32 ust. 2" (211)
pojęcie modernizacji (581)
thales (78)
prawomocność orzeczenia krajowej izby odwoławczej (43)
"zdolność finansowa" (923)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2418)
v ca 1209/11 (2)
system for award management (4)
x ga 311/10 (17)
wilim (253)
i ca 251/08 (3)
2866/12 (9)
materiały promocyjne (149)
"art. 9 ust. 2" (277)
z referencji nie wynika należyte (2873)
wojskowy instytut medyczny (67)
x ga 33/09 (4)
x ga 83/08 (6)
vi ga 93/10 (3)
kio_2212_10 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (612)
c-314 (41)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1227)
vi ga 64/08 (1)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (185)
kio 2/11 (288)
kio/uzp 238/10 (3)
zmiana terminu wykonania zamówienia (11354)
"izba inżynierów" (93)
weksel (38)
podlimity (17)
46 ust. 4 a (4004)
292/13 (10)
zus spółki cywilnej (209)
zamówienie uzupełniające (3951)
kredyt kupiecki (19)
cena jednostkowa w kryterium (1747)
usługi turystyczne vat (44)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (122)
wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (3551)
kio 2220/10 (13)
szwedzkie krk (7)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1121)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (3773)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8010)
równoważności (1008)
art. 24 ust. 2 (16778)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (231)
udział podmiotów trzecich (4234)
poprawa innej omyłki (1068)
oświadczenia w oryginale (3556)
ii ca 129/07 (3)
1782/09 (3)
uzupełnienie dokumentów faksem (1630)
"niemożność porównania ofert" (18)
kio 2390/13 (3)
zasoby podmiotów trzecich (1890)
niegospodarność (72)
kio 1495/14 (4)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (951)
polisa oc przed zawarciem umowy (472)
koncesji (717)
2138/10 (5)
273/08 (25)
jednokrotne uzupełnianie dokumentów (482)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (377)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (566)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2737)
wskażniki finansowe (1006)
"minimalne wynagrodzenie" (426)
unieważnia umowę (3424)
niemiec (707)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1466)
wyznaczenie zbyt krótkiego terminu składania ofert (432)
termin uzupełnienia dokumentów (8091)
punktacja (1526)
wniesienie aportu (55)
wadium w formie kopii gwarancji (300)
"art. 15" (1468)
2873/12 (9)
domniemanie (1990)
zakład ubezpieczeń społecznych (1020)
kio_2854_12 (10)
xix ga 32/09 (4)
964/12 (3)
kio 1526/10 (6)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (70)
"art. 150 ust. 3" (13)
data ceidg (65)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6192)
rażąco niska cena 2014 (794)
należyta staranność zamawiającego (4174)
konsorcjum warunki udziału (6144)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (11636)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (223)
xii ga 431/09 (8)
c-286/99 (29)
cykl życia (101)
krk komplementariusza (34)
trojanowska rażąco niska cena (101)
błedna stawka vat (1217)
oferta nie zgodna z siwz (18456)
prowadzisz (26277)
rażąco niska cena pomoc publiczna (1353)
próbka uzupełnienie (513)
wielka brytania krk (24)
zwrot wadium w formie gwarancji (691)
zmiana istotna umowy (9164)
xxiii ga 976/16 (2)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1984)
gdańsku (2238)
kio/uzp 1147/10 (9)
sumowanie robót budowlanych (394)
1129/10 (13)
xii ga 133/09 (8)
2369/14 (8)
płocku (405)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4020)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (454)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (208)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (749)
kio 12/13 (288)
ii ca 2230/05 (2)
dysponowanie referencjami (2034)
udostępnienie zasobów (1907)
dwóch producentów (3648)
kio_424_11 (8)
podział zamówienia na części (2267)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1088)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 6 (4917)
bezwarunkowa (658)
t-9/06 (194)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1197)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
kio_863_15 (5)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
należyte wykonanie (9053)
c-376/08 (38)
0,00 zł (323)
zmiany w formularzu oferty (5018)
art 26 ust 2b (2241)
informacje niejawne (4530)
specyfika przedmiotu zamówienia (2375)
zwrot oferty bez otwierania (247)
szacowanie wartości zamówień (1276)
dowód opłaconej polisy (407)
89 ust 1 pkt 6 (12806)
ryczałt brak kosztorysu (256)
kio_ku_35_11 (7)
"linia kredytowa" (85)
oferta złożona przez oddział (3620)
art. 43 ust. 3 (3362)
ryczałtowe (2191)
dzierżawa analizatora (149)
logo producenta (129)
brak wyceny pozycji (2075)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
zatrzymał wadium (802)
kio/ku 47/11 (9)
sfałszowany podpis (20)
żądanie oświadczeń producenta (3394)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (546)
proporcjonalność (594)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
prawo nie działa wstecz (54)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11372)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (372)
jednolity europejski dokument zamówienia (2394)
kio_uzp_1514_09 (6)
eod (30)
xix ga 207/09 (9)
kolor (528)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1877)
interes przystąpienie (9282)
"art. 83 ust. 3" (58)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1899)
salans (5)
odrzucić skargę (20672)
nieuzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (427)
c-157/06 (3)
wyciąg bankowy (256)
prezentacje (945)
kio 1364/11 (5)
xii ga 350/09 (21)
ustalone standardy jakościowe (640)
181/08 (6)
stali nierdzewnej (162)
c-324/14 (10)
x ga 154/11 (2)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (183)
wymóg serwisu na terenie polski (357)
art.22 ust.5 (2375)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (104)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (58)
zastrzeżenie tajemnicy krk (70)
zmiana umowy roboty zamienne (652)
kio 2189/10 (14)
x ga 163/10 (3)
art.87 (5638)
spółka cywilna reprezentacja (768)
protokół zdawczo-odbiorczy (141)
dostawa paliwa (447)
oddelegowanie pracownika (127)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1037)
kio_527_13 (4)
ga 122/10 (58)
leasing zwrotny (11)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5016)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (314)
"art. 142" (626)
brak w ofercie (19328)
jednostka budżetowa jako wykonawca (620)
kio_31_11 (5)
iv ca 1050/15 (4)
kio/uzp 233/10 (4)
podatek vat (2592)
parafowana oferta (368)
"art. 142 ust 2" (14)
art. 133 (1153)
"podział spółki" (12)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (768)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2679)
kopia gwarancji bankowej (261)
"art. 192 ust. 7" (1774)
kio 1886/11 (3)
skrośne (16)
"błędna stawka podatku vat" (167)
przeniesienie praw autorskich (290)
bezpieczeństwo państwa (929)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
kio 2121/12 (8)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (25281)
legitymacja czynna (344)
sam sobie wystawił (2661)
windows (381)
"interes prawny" (5169)
brak oświadczenia (14144)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (407)
uzupełnienie formularza oferty (3116)
74/12 (11)
"kary umowne" "wygórowane" (191)
lasy państwowe (344)
własnoręczny podpis (385)
2124/11 (7)
kio/uzp 1069/09 (8)
wadium oferty częściowe (489)
konstancin-jeziorna (91)
błąd projektowy (1308)
30% (15222)
"zasada swobody umów" (380)
"dostawa paliwa" (45)
koncentracji środków ochrony prawnej (288)
1526/11 (24)
protokół zdawczo odbiorczy (146)
vi ga 39/11 (4)
kio 700/11 (11)
wartość referencji (3209)
notariusz (507)
certyfikat polisa (259)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1030)
art 25 ust 1 (14130)
obsługa prawna wolna ręka (331)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
"art. 297" (105)
uzupełnianie próbek (272)
wartość konkursu (1410)
v ca 1973/11 (41)
c-324/93 (8)
wezwanie do uzupełnienia (6925)
art. 183 ust. 2 (2056)
kolektory słoneczne (107)
kio 59/12 (22)
ogłoszenie (17248)
błędna kwota vat (2104)
art.90 ust. 3 (2450)
online skills (21)
kio/uzp 198/09 (9)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2132)
brak drugiej strony formularza (4021)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (764)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (3892)
xii ga 362/08 (5)
619/08 (13)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
xix ga 461 (28)
zezwolenie na zbieranie (273)
189 ust. 2 pkt 3 (5851)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (514)
"art. 29 ust. 4" (47)
vi ga 54/10 (3)
kio/ku 53/11 (4)
przystąpienie przystąpienie do postępowania odwoławczego (11107)
licencja niewyłączna (1030)
pełnomocnictwo do wadium (874)
gwarancja jakości (1468)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3798)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2658)
braki w formularzu oferty (5758)
ix_ga_392_13 (14)
kart przedpłaconych (6)
kio_1044_10 (3)
prawo autorskie (1113)
nie podał nazwy producenta (2149)
144/11 (8)
parafa zamiast podpisu (50)
jednostronna zmiana umowy (1021)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1520)
"nie wniósł wadium" (1318)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
kio 496/10 (7)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1491)
sodexo (34)
koncepcja architektoniczna (216)
kio/uzp 707/08 (16)
"umowa warunkowa" (11)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (859)
2716/13 (13)
"błędy w kosztorysie" (157)
zaświadczenie o niekaralności austria (25)
24 ust. 1 pkt 2 (16317)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
xii ga 183/08 (1)
numer uprawnień (3154)
dotychczasowy wykonawca (4779)
naruszenie art. 7 (23282)
ii ca 836/09 (1)
zawiera rażąco niską cenę (2426)
tajemnica karty katalogowe (132)
przewidzenia maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia (2956)
"ii ca 29/05" (13)
v gaz 4/08 (5)
odbiór robót budowlanych (2594)
"art.91 ust. 3a" (71)
150/12 (17)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1839)
podmiot powiązany (1532)
vi ca 527/05 (21)
c-454/06 (56)
llc (38)
avr rażąco niska cena (12)
wykaz punktów serwisowych (388)
krk z czech (14)
podstawa dysponowania leasing (159)
inny termin wykonania zamówienia w ogłoszeniu i siwz (9687)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17840)
równowaga ekonomiczna (199)
brak wniosku o dopuszczenie (7970)
zmiana podstawy wyceny (2017)
"v ga 122/10" (53)
"nie leży w interesie publicznym" (230)
wolna ręka prawa wyłączne (903)
xix ga 202/09 (2)
1748/14 (4)
skrócenie terminów (832)
brak parafowanej umowy (270)
uniwersytet szczeciński (33)
środki ochrony prawnej (9357)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (622)
kara umowna referencje (157)
enion s.a. (40)
gospodarz postępowania (186)
"iii czp 25/10" (20)
brak wskazania podwykonawców (1822)
niemożliwość świadczenia (988)
516/14 (4)
x ga 395/06 (3)
oferta nieporównywalna (2124)
kredyt obrotowy (86)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
223/08 (32)
błąd formalny (2476)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (177)
xix ga 225/10 (16)
kio_509_12 (5)
kio_1193_13 (7)
protokół odbioru poświadczenie (582)
aukcja elektroniczna (465)
nie wezwał do uzupełnienia dokumentów (5818)
x ga 158/0 (5)
"art. 38 ust. 4b" (42)
c-496/99 (34)
vi aca 1369/08 (2)
v ca 903/08 (11)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1051)
452/11 (49)
kio 2791/11 (2)
omyłka w obliczeniu ceny (1807)
roszczenie o zmianę umowy (1281)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (546)
ii ca 676/09 (6)
art. 12a ust. 2 (623)
geomar (46)
wynagrodzenie barterowe (6)
"zasada równego traktowania" (4803)
poświadczenie wykonawcy (2725)
kio/uzp 81/10 (5)
kio/kd 50/10 (6)
"art. 86 ust. 1" (93)
na niekorzyść wykonawcy (842)
kio 2709/11 (3)
zoz (508)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1009)
w odniesieniu do jego rzetelności (842)
art.29 ust.3 (2511)
"nieporównywalne oferty" (179)
zamówienie odrębne (7097)
"wykonanie zastępcze" (36)
art. 180 (5732)
brak treści oferty (16773)
udostępnienie uzupełnień (2717)
udostępnienie osoby (3439)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2584)
utrata gwarancji (894)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (897)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8301)
kio 400/14 (6)
x ga 652/13 (33)
19/09 (343)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1326)
ca 137/09 (19)
kio_4_12 (4)
"udowodnienie równoważności " (55)
kio 1159/12 (7)
iii ca 855/05 (8)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (39)
"wycofanie oferty" (99)
"potrzeby zamawiającego" (1917)
"prawidłowo ukończone" (458)
krk wystawione po dniu składania ofert (313)
mainframe (51)
v ca 569/08 (3)
xii ga 731/14 (3)
429/12 (8)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
kryterium zatrudnienie (1216)
wadium po upływie terminu (1453)
kryteria pozacenowe (166)
opis przedmiotu (11999)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
kio 363/12 (4)
kio/kd 24/15 (7)
przedwczesny zarzut (1472)
xii ga 311/09 (6)
opis przedmiotu zamówienia niejednoznaczny (8396)
usługi geodezyjne (402)
kio 556/12 (27)
cena zero (8047)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (141)
xxiii ga 446/08 (28)
kio 54/12 (23)
x ga 124/11 (2)
"i ca 117/12" (59)
brazylia (7)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2293)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (251)
2337/10 (5)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
kio_707_11 (39)
krankenkasse (6)
pkp intercity (95)
usługi niepriorytetowe (481)
art.86 ust.4 (530)
art. 146 ust. 6 (2261)
referencje oświadczenie woli (1001)
pierwotna niemożność świadczenia (513)
art. 4 pkt 3 (26312)
kosztorys ofertowy przy wynagrodzeniu ryczałtowym (952)
z przyczyn o obiektywnym charakterze (2243)
kosztorysy (3189)
c-27-29/86 (4)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (7522)
gsk (812)
naruszenie dyscypliny (1806)
zmowa przetargowa (190)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny bez dowodów (1790)
kio_1777_11 (7)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1565)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (7891)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (116)
2031/14 (5)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
sumowanie wartości usług (538)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3534)
prezentacja, próbki, testy (80)
kio_uzp_1159_09 (3)
negatywne konsekwencje (3746)
iv ca 1324/08 (1)
nie wykonał wyroku kio (11645)
po przecinku (466)
jawność umów (637)
broker ubezpieczeniowy (55)
rażąco niska cena ubezpieczenia (513)
"opłacona polisa" (410)
uzupełnienie wykazu osób (3471)
nakazuje odrzucenie (14574)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
36b (73)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3996)
sieci telekomunikacyjnej (640)
xii gz 74/10 (1)
czytelny podpis (492)
kio/uzp 540/09 (11)
godziny pracy zamawiającego (1685)
przeszacowany kosztorys inwestorski (48)
brak ceny w formularzu ofertowym (3216)
v ca 1982/12 (9)
915/13 (3)
slim (8)
konkurencyjność absolutna (166)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (677)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (862)
506/15 (5)
1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
numery katalogowe (660)
kio 1853/12 (2)
"art. 36 a" (108)
saltex (33)
290/13 (7)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1192)
"odwołanie jest przedwczesne" (24)
system pobierania krwi (120)
"191/14" (7)
parafa na ofercie (203)
hitachi (55)
mieszane (306)
2607/13 (4)
kio 77/12 (7)
kio/uzp 244/09 (14)
xii ga 37/09 (3)
system tacowy (15)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (177)
china overseas engineering group (13)
oferty o takiej samej cenie (4679)
użyczenie doświadczenia (303)
t-matic (64)
1587/11 (7)
art. 46 ust. 1 (4106)
"kio 1797/11" (6)
kio_2398_11 (6)
"dostęp do informacji publicznej" (268)
"niezwłocznie" (2159)
gwarancja ubezpieczeniowa (1004)
zmiana przepisów (14336)
in house (133)
548/15 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (836)
art. 93 ust. 1 pkt 1 (6387)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
lotos (41)
oryginał zobowiązania (2045)
kio/uzp 1311/10 (9)
zintegrowany system informatyczny (571)
sublimity (16)
753/13 (4)
złożył dwie oferty (13296)
"29 ust. 3" (654)
konsorcjum iso (295)
v csk 456/09 (23)
potwierdzenie otrzymania faksu (1964)
kio 893 (110)
uzupełnienie krk po terminie (376)
kio 537/13 (4)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3251)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (213)
1785/14 (17)
brak tabeli elementów scalonych (224)
usługi ochroniarskie (35)
ii ca 1355/05 (19)
kio/31/11 (5)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1968)
kio_2037_10 (3)
"brak interesu" (876)
kio_1983_11 (4)
emkan pro (10)
ix ca 724/08 (1)
"kosztorys ofertowy" (2136)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (448)
termin zapłaty (2942)
kio/uzp 1780/09 (4)
błąd w gwarancji (1469)
"zwraca odwołanie" (25)
kio_510_12 (12)
kio_uzp_254_08 (19)
kio 2721/12 (3)
spełnianie warunków oferty częściowe (2574)
v_ca_3036_10 (34)
489/06 (49)
kio 191/14 (7)
art. 36 (6126)
podwykonawca 2014 (923)
saternus (2)
kodeks cywilny (5044)
informatyzacja (190)
v ca 1213/08 (1)
usługi sprzątania (962)
2317/10 (7)
kio/uzp 68/07 (6)
kio 1292/11 (13)
kio 1633/14 (5)
niejasne zapisy siwz (2602)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1408)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3235)
referencje konsorcjantów (206)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2312)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
oferta sensu largo (146)
błąd w kosztorysie (1448)
postępowanie wyjaśniające (5111)
odrębne zamówienie (7097)
182 ust. 3 pkt 1 (3015)
termin skłądania ofert (11598)
ii ca 616/05 (3)
kio/kd 99/10 (9)
agata mikolajczyk rażąco niska cena (94)
studia podyplomowe (44)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
konsultacje (827)
kio_1730_11 (12)
krk niemieckie (32)
art 26 ust 4 (14474)
stowarzyszenie (437)
iv ca 33/09 (4)
próbki (935)
uzupełnienie formularza ofertowego (2097)
treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (7169)
podpis oferty (2997)
683/11 (4)
uzupełnienie ceidg (72)
"art. 140 ust. 1" (324)
skuteczność wadium (553)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2657)
zue (69)
dokumenty podmiotowe (3077)
spółdzielnia naprzód (319)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (101)
solid security (56)
art. 4 pkt 3 lit. i (8622)
oferta spółki cywilnej (3469)
obroty na rachunku (1859)
"termin składania ofert" (6604)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1057)
"interwencja uboczna" (61)
zus dla spółki cywilnej (199)
szkolenia (2555)
kio 1085/10 (6)
kio/uzp 70/08 (5)
"doświadczenie członka konsorcjum" (22)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (278)
1063/14 (4)
grupy kapitałowej (717)
doradztwo prawne (726)
skrócenie terminu składania ofert (555)
"kio/uzp 19/09" (25)
"niewykonanie wyroku" (527)
siwz a ogłoszenie termin (11542)
gwarancji (5022)
brak terminu gwarancji w ofercie (3848)
"zatrzymanie wadium" (736)
potencjał ekonomiczny podmiot trzeci (891)
uprawnienia bez ograniczeń (6388)
xix ga 35/08 (2)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3304)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (688)
kio 2184/13 (6)
lub równoważne (2908)
wykroczenie zawodowe (195)
brak-wadium (81)
kio_uzp_338_09 (36)
ustawa o cenach (11983)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (174)
zamówienie sektorowe (1019)
kryteria wyboru (8096)
termin zwrotu wadium (1894)
faktury (3232)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (749)
"warunki zmiany umowy" (62)
"89 ust. 1 pkt 2" (9261)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
gwarancja bankowa musi zawierać (728)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (213)
"oświadczenie własne" (266)
kio_2793_10 (30)
xix ga 156/07 (1)
art. 192 ust. 2 (11665)
dokumenty podmiotu trzeciego (3984)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1569)
"nieprawdziwe informacje" (2183)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
zmiana umowy roboty dodatkowe (3951)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (103)
umowa współpracy (2319)
kielce (940)
kio 2046/14 (11)
kio_uzp_632_10 (4)
kio/uzp 924/10 (6)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (148)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (13956)
xix ga 599/07 (1)
"zasoby ekonomiczne" (27)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5604)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (9541)
art 67 ust 1 (3135)
"brak w ofercie" (826)
wysokość obrotów na rachunku (1810)
omyłka (3957)
awarii (899)
zezwolenie na zbieranie odpadów (255)
kio 48/14 (14)
kio 1617/14 (5)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (253)
ocena wiedzy i doświadczenia (5845)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1486)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
pojęcie dostawy (1947)
286/13 (13)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3662)
błąd w obliczeniu ceny (2381)
iii ca 299/06 (4)
zmiana podmiotowa (2417)
kuriata rażąco niska cena (99)
kio 582/11 (14)
"art. 2 pkt 8" (92)
zakaz podwykonawstwa ochrona (233)
cena ryczałtowa kosztorys (1095)
kio_1222_10 (3)
c-448/01 (34)
definicja dostawy (2777)
art. 6a ustawy pzp (560)
wartość szacunkowa usługa okresowa (381)
osoby fizyczne (2453)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4432)
"art. 30 ust. 5" (192)
1693/11 (14)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (682)
142 ust. 3 (1440)
kio 1305/13 (3)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (380)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (622)
zaświadczenie z krk (417)
183/11 (25)
kryteria mierzalne (167)
1251/15 (13)
kio 115/14 (7)
"usług prawnych" (49)
krs komplementariusza (73)
258 (303)
"ii ca 137/07" (9)
niekompletny formularz oferty (1327)
dwukrotne uzupełnienie (779)
solidarna odpowiedzialność (489)
x ga 60/10/za (4)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3104)
zmiana umowy podwykonawca (1683)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (3906)
kio_749_10 (3)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1296)
fortum (13)
"kio 297/13" (27)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1573)
"połączenie spółek" (40)
79/13 (46)
umowa barterowa (8)
wybór oferty najkorzystniejszej (17424)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (20)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (545)
badanie i ocena ofert jest bezcelowe w sytuacji gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyć (6)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1606)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3233)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1652)
xxiii ga (225)
doświadczenie osoby fizycznej (1308)
jedna usługa jedna umowa (1941)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (112)
"wyjaśnienia oferty" (411)
starpol (17)
kio 1807/13 (7)
v ca 422/06 (1)
referencje dla samego siebie (1753)
kio 134/09 (19)
nadmierny warunek doświadczenia (1088)
"warunki udziału w postępowaniu" (10657)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
x ga 69/09 (4)
zmiana umowy przy przetargu ograniczonym (8707)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5781)
art. 42 ust. 1 pzp (2756)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (368)
2873/13 (6)
kio 680/15 (3)
manipulowanie cenami (207)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (151)
x ga 247/09 (1)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2025)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (2720)
iv ca 1148/08 (1)
ważność wadium (970)
445/12 (6)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1455)
6a (727)
kio 1965/15 (2)
płatność podwykonawcy (564)
rażąco niska cena 2015 (635)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
i ca 410/08 (1)
treść umowy (14543)
v ca 1554/08 (3)
poprawa stawki vat (316)
ripok (115)
2184/13 (6)
kio_667_10 (6)
"art. 24b" (78)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (262)
iii ca 1904/14 (2)
strona internetowa (5508)
gugik (28)
ii ca 207/11 (4)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (3792)
użyczenie referencji (179)
wadium podmiot trzeci (646)
xii ga 412/11 (2)
"data pełnomocnictwa" (18)
"zasada jawności postępowania" (666)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1076)
gwarancja bankowa w języku angielskim (70)
626/12 (4)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (8360)
kio/uzp 333/09 (11)
folder (356)
kio 12/14 (248)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2290)
x ga 143/10/za (3)
630/09 (2)
vat gazy medyczne (51)
krk nie figuruje (146)
"opinia prywatna" (146)
2057/11 (2)
2498/14 (5)
gwarancja producenta (1530)
i ca 235/09 (5)
kio/uzp/45/10 (3)
kio 2634/14 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (86)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1229)
1172/11 (25)
cena usługi prawnicze (186)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (119)
vii ga 9/09 (8)
kio 818/15 (7)
cena tajemnica przedsiębiorstwa (1401)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
protokół końcowy (1852)
kio/uzp 680/08 (4)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (121)
"ustalenie wartości zamówienia" (516)
zasada obiektywizmu (588)
zmiana umowy przed jej zawarciem (8640)
"pełnomocnictwo w oryginale" (17)
1268/09 (3)
aport (52)
walory artystyczne (29)
brak informacji o podwykonawcach (2177)
ii ca 587/05 (86)
res iudicata (43)
odpowiedzialność solidarna (489)
skarga (28661)
naruszenie konkurencji (12904)
potencjał ekonomiczny podmiotów trzecich (891)
138 c ust. 1 pkt 1 (871)
błędnie wyliczony vat (951)
"dokument niewymagany" (1816)
przedłużenie ważności wadium (620)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2514)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (237)
formularz oferty z innego postępowania (5819)
kio/uzp 984/08 (66)
badanie ofert (12620)
referencje wystawione samemu sobie (1132)
"art. 82 ust. 1" (242)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1037)
v sa/wa 875/10 (7)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (70)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15228)
2012 (7674)
tożsamość zamówienia (1145)
powiat suski (8)
kio_455_12 (3)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (474)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (23)
odwołanie na treść siwz (16702)
kio/uzp 121/10 (4)
457/12 (22)
najniższe wynagrodzenie (2080)
v ca 2506/07 (41)
"oferta ocena oferty" (53)
zaproszenie do negocjacji (1037)
zakaz udziału podwykonawców (693)
c-328/92 (17)
opłacenie polisy (506)
błąd w tłumaczeniu (1042)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3489)
projekt wykonawczy (2436)
v ga 13/09 (23)
ii ca 941/05 (22)
finansowanie (2439)
dwóch miejsc po przecinku (419)
"91 ust 3a" (78)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (672)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2549)
roboty dodatkowe (6410)
ii_ca_373_12 (10)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (936)
"art. 91 ust. 2a" (18)
429/09 (78)
koncepcja tajemnica (279)
jedną ofertę (6229)
kio 1434/12 (5)
iii_ca_1019_06 (14)
zmiana ceny jednostkowej (2433)
"zdolność kredytowa" (918)
informacje ze strony internetowej dowód (3339)
niekaralności (766)
kio/uzp 565/08 (8)
c_196_08 (11)
uzupełnianie referencji (1074)
kio 762/13 (7)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2527)
pge (255)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6584)
art. 190 ust. 1a (907)
certyfikat microsoft (138)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (916)
xii ga 2/09 (7)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
sep (43)
"dwóch producentów" (119)
oddala (10523)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (7494)
nieuprawnione żądanie dokumentów (7575)
ciężar dowodu na odwołującym (2908)
zatrzymania wadium (802)
zmiana sposobu płatności (2006)
opinia bankowa tajemnica (163)
"89 ust. 1 pkt 8" (585)
naruszenie uczciwej konkurencji (12224)
1071/11 (7)
kio_1801_14 (3)
podwykonawcy (2778)
waloryzacja wynagrodzenia (215)
kio 786/10 (23)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1788)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1115)
"przedmiot konkursu" (30)
25 ust. 1 pkt 2 (14710)
art. 89 ust.2 (11838)
xii ga 429/09 (74)
kio_2796_11 (5)
opinia (6929)
delaware (9)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4306)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1069)
zarzut spóźniony (1700)
89 ust. 1 pkt 6 (12806)
certyfikat do polisy (246)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3152)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (38)
opłata sądowa (311)
wyciąg z rachunku bankowego (197)
ii ca 753/10 (1)
spełnianie warunków przez konsorcjum (4911)
szacowanie (1336)
fbi (18)
vii ga 59/08 (3)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1215)
89 ust 1 pkt 7 (13864)
189 ust. 2 pkt 4 (5728)
kio 2660/12 (3)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (204)
art. 51 ust. 4 (3224)
zbyt krótki termin na rozpoczęcie realizacji zamówienia (272)
nieobecność członka komisji (132)
1654/11 (5)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
sąd okręgowy w poznaniu (3609)
doświadczenie konsorcjanta (180)
świadectwo wykonania (1096)
udostępnienie potencjału finansowego (1261)
436/08 (3)
1385/10 (8)
licytacji (158)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (361)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1916)
kosztorys uproszczony (503)
techniker krankenkasse (3)
473/14 (3)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
985/14 (3)
24 ust. 1 pkt 3 (16160)
kio 2550/10 (12)
art 89 ust 1 pkt 7 (13864)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (140)
należycie wykonane (9053)
poleganie na zasobach ekonomicznych (927)
tego samego producenta (4803)
kwalifikacja wykonawców (4049)
preferowanie wykonawcy (1176)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1979)
"zmiana terminu płatności" (14)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (12189)
"ubezpieczenie majątku" (16)
kio 5/12 (192)
wykaz materiałów (4270)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1566)
rękojmię należytego wykonania (1026)
unieważnienie czynności wyboru (12701)
xii_ga_350_09 (21)
know (454)
2034/14 (3)
strona internetowa dowód (3674)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (545)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (410)
kosztorys szczegółowy (1924)
kio 287/11 (8)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1433)
rażąco niska cena dokumentacja projektowa (589)
traktowanie wykonawców (14068)
kio 2223/11 (17)
"porównywalność ofert" (239)
"najdalej idącą" (192)
kio/uzp 400/07 (2)
termin złożenia odwołania (24117)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1740)
"brak ceny oferty" (3)
rażąco niska cena sprzątanie (235)
przesłanki wykluczenia (9366)
centralnej ewidencji (288)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1460)
należyta staranność wykonawcy (4163)
art. 23 kp (196)
vi ca 377/08 (1)
współubezpieczony polisa (4)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3245)
usługi prawne (10888)
kio 2821/14 (6)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1763)
art. 96 ust. 3 (2697)
zamówienia wielorodzajowe (5)
vat marża (238)
zasada równego traktowania oznacza (7285)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (347)
brak dokumentów przedmiotowych (13507)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
możliwość zmiany umowy (8950)
passmark (30)
kio 2498/14 (5)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
kio_628_11 (9)
oświadczenie po terminie składania ofert (9372)
art. 11 (20951)
rażąco niska cena zysk (1111)
lex omega (47)
2398/11 (6)
kio 974/13 (3)
kio_269_11 (13)
"przeciwnikiem skargi jest" (34)
interwenient uboczny (122)
x ga 23/07/za (43)
lista podmiotów grupy kapitałowej (174)
wykluczenie wykonawcy (13612)
energa operator (76)
"odtajnienie oferty" (212)
"art. 179 ust. 1" (8844)
brak opisu przedmiotu zamówienia (10994)
"moment zakończenia postępowania" (19)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (296)
169/10 (7)
kio 791/11 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1412)
"niekorzyść wykonawcy" (353)
nienależyte wykonanie zamówienia (8867)
"wyrok wiąże" (4)
błąd we wzorze (1903)
"nie będzie brał udziału" (662)
kryterium parametry techniczne (2849)
14/15 (361)
zaświadczenie z banku (581)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (562)
kio/45/11 (1)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (283)
uchybienie formalne (2466)
zastrzeżenie referencji (1510)
"należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia" (10)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
1533/08 (2)
program funkcjonalno-użytkowy projekt budowlany (620)
ix ca 50/07 (6)
art. 181 (1433)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (737)
rażąco niska cena + dowody (1900)
kio 1179/11 (3)
424/08 (10)
umowa po terminie związania ofertą (9141)
kio_uzp_1221_09 (9)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (170)
istotna zmiana treści oferty (10926)
"zamówienia dodatkowe" (711)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
referencja nie musi potwierdzać (1788)
ii ca 443/06 (3)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3290)
rażąco niska cena ochrona mienia (130)
sumowanie zamówień (738)
"kryteria społeczne" (19)
ii ca 220/11 (3)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (11634)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
szczepionki (55)
2014/24/ue (85)
utajnienie próbki (46)
i ca 220/07 (1)
wpis do rejestru (2816)
wadium konsorcjum (1124)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (18)
oświadczenie spółka cywilna (3053)
nieporównywalność ofert (224)
aktualizacja dokumentacji projektowej (236)
"91 ust. 3" (231)
art. 142 ust. 5 (1431)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" lokalne (28)
błędny wykaz dostaw (990)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
186 ust. 2 (4288)
wyłączne (13724)
prezentacja, próbki (185)
67 ust. 1 pkt 1 (3087)
uzupełniona polisa oc potwierdzenie płatności po uplywie terminu składania ofert (62)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (240)
komenda główna policji (327)
wykaz głównych dostaw (976)
zmiana ceny (7942)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3581)
krus (120)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2892)
formalizm postępowania (599)
"22 ust. 2" (1033)
art. 13 (17767)
kio 445/12 (6)
art. 68 ust. 2 (1889)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (596)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (138)
outsourcing bankowy (10)
art. 36b ust.2 (73)
inne omyłki (3586)
nieczytelny podpis oferty (467)
zmiany istotne (12313)
wyjasnienie dokumentacji przetargowej (5050)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (69)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8634)
aktualny krs (1006)
1095/08 (7)
zobowiązanie podmiotu trzeciego ogólnikowe (396)
art 38 (5220)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
domniemanie rażąco niskiej ceny (633)
dbałość o finanse publiczne (190)
umowa ryczałtowa (1902)
nieproporcjonalny warunek (1307)
fcc (36)
przedwczesne (1523)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (418)
powtÓrzenie czynnoŚci (11124)
art. 36aa (5)
"spółka celowa" (28)
wadliwe pełnomocnictwo (1549)
kompatybilność (393)
nie wskazał podwykonawcy (2988)
2831/14 (3)
adhezyjna (89)
kryterium koszt eksploatacji (1320)
kio/uzp 19/09 (114)
zabezpieczenie roszczenia (936)
"autoryzowany partner" (68)
inny dokument ubezpieczenia (2453)
xxv c 1367/10 (1)
kio 766/09 (25)
art. 17 ust. 2 (13147)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
warunek finansowy nieproporcjonalny (809)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1911)
ii ca 295/11 (1)
dowód zapłaty polisa (243)
kio 290/11 (6)
kio/uzp 968/08 (8)
certyfikat (3193)
niemiecki krk (32)
ii ca 455/06 (6)
wynajem sal konferencyjnych (22)
próbki uzupełnienie (513)
kio/kd 31/12 (40)
brak producenta (4906)
2821/14 (6)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
"prawo opcji " (90)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (554)
opinia bankowa, tajemnica (181)
tajemnica wykaz usług (938)
kio/uzp 2525/10 (3)
początek biegu terminu związania ofertą (237)
termin wniesienia wadium (2468)
udostępnienie zdolności finansowej (1130)
ograniczenie swobody umów (1387)
nieważne pełnomocnictwo (1818)
forma składanych dokumentów (6229)
293/10 (6)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (24)
ge (331)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3744)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1253)
parafowanie umowy (293)
podmiot trzeci podwykonawcą (1414)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5894)
domniemywać (1154)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (488)
minimalna wartość dostaw (1215)
"art. 26 ust. 4" (2270)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
art. 182 ust. 3 (3056)
225/15 (8)
v ca 620/08 (3)
478/12 (14)
nienależyte wykonanie (9053)
810/11 (16)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3250)
ix ga 37/06 (4)
usługi powtarzające się okresowo (195)
kio/uzp 3/09 (71)
"nie określił warunku" (617)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1057)
pełnomocnictwo bez daty (1814)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (918)
1291/10 (17)
wiadukt most (144)
imienny wykaz osób (284)
"materiały eksploatacyjne" (306)
art. 12a ust.2 (593)
ciągłość terminu związania ofertą (624)
jednostka notyfikowana (322)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (277)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1127)
multikom (42)
wniesienie wadium (2494)
29 ust.1 (27003)
opisanie równoważności (860)
105/13 (10)
netia (174)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1074)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1443)
kio 537/14 (3)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3074)
nie wykonanie wyroku (18059)
oferta integralna część umowy (1529)
oferta nie została podpisana (7497)
946/14 (7)
kognicja (596)
kio_1623_11 (19)
faksymile (22)
harmonogram rzeczowo - finansowy (664)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4158)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5660)
warunek budynek użyteczności publicznej (338)
kio_457_11 (5)
"27 ust. 5" (16)
xix ga 102/09 (17)
oświadczenie podmiotu trzeciego (3740)
"art. 6 ust. 2" (94)
"art. 51 ust. 2" (135)
ix ga 121/07 (1)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14435)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4185)
v gaz 94/09 (2)
kio_uzp_1624_10 (4)
520/11 (4)
ndi (71)
"treść referencji" (774)
udostępnianie doświadczenia (1838)
tablice rejestracyjne (19)
prowizja kryterium (98)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1874)
formy zabezpieczenia (2223)
26 ust. 3 (14975)
opis usługi (7568)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (141)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7178)
kio/uzp 1077/08 (10)
iso 1043-4 (6)
parametry techniczne (5311)
żądanie iso (579)
kio/uzp 1408/10 (7)
wyjaśnienia gwarancji wadialnej (550)
zamówienia mieszane (299)
kio 425/12 (12)
enigma (119)
"art. 91 ust. 3a" (71)
usługi opiekuńcze (112)
kio_1949_11_kio_1954_11 (12)
x ga 117/08 (1)
logi (15)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (471)
art. 96 ust. 2 (2722)
1663/13 (2)
1533/12 (6)
spółka "w organizacji" (118)
aukcja (658)
niewyuczone (19)
brak załącznika do oferty (11013)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1822)
xix ga 534/08 (2)
energa (188)
ii ca 70/09 (6)
zwarzyła (26)
unieważnienie zmiana okoliczności (7629)
telekomunikacja polska (467)
powiązania kapitałowe (314)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2320)
kio 1469/14 (5)
xii ga 86/09 (1)
kto może wystawić referencje (363)
89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
"1 grosz" (110)
pierwotne warunki zostały zmienione (2460)
iii_ca_262_05 (7)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
ii ca 207/08 (6)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (971)
uzupełnienie po czasie (4140)
odwołujący nie posiada interesu (7377)
różna stawka vat (1023)
kio/uzp 1631/09 (8)
wykluczenie wykonawcy na etapie wzywania do uzupełnienia dokumentów (2091)
realność udostępnienia (443)
uzupełnienie dokumentów mailem (553)
pozycja zero (6451)
doświadczenie osoby (6207)
zwrot odwołania wpis (18883)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
umowa spółki cywilnej (2987)
nie podpisana oferta (7589)
zmiana terminu płatności w umowie (1249)
niepełnosprawnych (449)
"art. 192 ust.2" (2612)
kio/ku 1/11 (45)
24 ust.2 pkt 1 (14612)
1488/14 (2)
brak uzasadnienia faktycznego (12380)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (327)
niejednoznaczny zapis siwz (6664)
wyjaśnienie próbek (700)
plan higieny (162)
uzupełnienie po terminie (8601)
usługa druku (1183)
"usługi powtarzające się okresowo" (39)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20385)
wizji lokalnej (423)
994/14 (2)
usługi kulturalne (100)
36a ust. 3 (186)
iv ca 1020/08 (2)
zus us spółka cywilna (44)
wadium wpłacone w kasie (33)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
"kredyt odnawialny" (17)
kio_1026_10 (3)
nieprecyzyjny warunek (3134)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16160)
rażąco niska cena domniemanie (615)
warta (584)
brak okresu gwarancji (3086)
uchyla się (4998)
zamówienie wspólne (7970)
71/13 (9)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1433)
1729/09 (2)
"rental rights" (10)
tożsame (4306)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1738)
dokumenty w języku obcym (561)
uniewaznienie umowy (10059)
"art. 143b" (21)
łącznego doświadczenia z różnych zadań (2540)
wykaz osób nie jest tajemnicą przedsiębiorstwa (990)
wyjaśnienia po terminie (14808)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2789)
dysponowanie osobą (6174)
kio_1348_13 (6)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (575)
"zmiana ogłoszenia" (683)
1095/12 (12)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (6302)
cena jednostkowa omyłka (1219)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1517)
waga kryterium (2093)
"brak opłacenia składki" (4)
v ca 440/06 (7)
przeciwko środowisku (455)
"wznowienie zamówienia" (11)
kio/uzp 218/08 (30)
kio 1977/14 (3)
legitymacja czynna konsorcjum (159)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2300)
brak oferty (19328)
2522/12 (4)
brak pozycji kosztorysowej (1193)
należyte wykonanie robót budowlanych (4252)
uzupełnił dokumenty po terminie (4196)
kio 1362/12 (3)
kio_2873_13 (5)
poprawienie stawki vat (813)
"rozszerzenie zarzutów" (94)
1206/11 (4)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3959)
protokół odbioru potwierdza (2279)
dostawa samochodów (552)
kio/uzp 1120/08 (9)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (13960)
art. 31a (164)
wartość szacunkowa zamówienia (4825)
186 ust.2 (3983)
1741/10 (10)
xii ga 109/08 (1)
maquet (31)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1399)
kio 1737/11 (4)
ceidg z datą po terminie składania ofert (46)
błędny formularz oferty (3020)
"pkp plk" (128)
udostępnienie bezpośrednie (2544)
drager (108)
iii ca 177/10 (2)
uzupełnienie formularza cenowego (1181)
kio 366/13 (7)
"usługi prawnicze" (71)
cofnięcie skargi (4794)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2440)
xiii gc 253/10/iw (3)
1437/10 (6)
xiii ga 379/12 (16)
brak podpisu na oświadczeniu (2371)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (228)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2326)
tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie (959)
kapsch (50)
rozbieżność cena słownie (1899)
"tłumaczenie dokumentów" (213)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
kio/uzp 537/08 (23)
vii cz 410/10 (1)
nieczytelne odwołanie (1323)
udostępnienie protokołu (2774)
informacje (17339)
"roboty dodatkowe" (498)
parkomaty (14)
turcja (41)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7741)
"oferty wariantowe" (366)
zatajenie (106)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (870)
zamówienia podzielone na części (7230)
punkty serwisowe (721)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (652)
kio 20/10 (307)
podwykonawstwo (1020)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6229)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (176)
zwłoka (547)
1367/08 (4)
art. 84 (2616)
"żądanie unieważnienia postępowania" (184)
"częściowe przystąpienie" (2)
wykaz stawek i narzutów (174)
nieistniejąca stawka podatku vat (839)
udostępnienie koncesji (221)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (690)
zbyt wysokie kary umowne (156)
referencje kary umowne (143)
art. 24 ust. 4 (16099)
wykaz potencjału technicznego (2665)
pkp energetyka (102)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (18)
2219/11 (3)
ustawowo wolny (1698)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (209)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2132)
porty lotnicze (244)
akredytywa (12)
auskunft (2)
rażąca cena (2016)
x ga 5/07 (10)
pełnomocnictwo art. 103 kc (183)
próbka jako dokument (847)
"art. 142 ust. 2" (14)
"art. 90 ust. 1" (1964)
ii ca 997/06 (2)
"art. 36 ust. 5" (193)
brak środków (13286)
"art. 23 ust. 2" (488)
uchyla się od zawarcia umowy (3720)
możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron (700)
forma wadium (1245)
przejrzystość (1325)
omyłka pisarska (1685)
brak odpowiedniego pkd (114)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3291)
wartość przedmiotu zamówienia (14191)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (129)
treśc referencji (3666)
1085/11 (2)
"przywrócenie terminu" "złożenia wyjaśnień" (38)
udostępnienie zasobów polisa (202)
nieczytelny podpis (492)
kio 2401/10 (6)
referencje konsorcjum (1880)
brak tłumaczenia na język polski (1214)
nieprawdziwe informacje wina (122)
grzegorz mazurek (292)
wezwanie musi być precyzyjne (2211)
czynność techniczna (11158)
"krótki termin składania ofert" (49)
kio 2421/11 (2)
v gaz 22/08 (8)
zamówienia uzupełniajace (3951)
"cykl życia produktu" (24)
kio 548/13 (4)
"zamiast polisy" (19)
kio 2687/10 (4)
kio 2012/12 (191)
brak ogłoszenia (12738)
adblue (13)
rażąco niska cena ryczałt (138)
315/12 (5)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (625)
doświadczenie komplementariusza (72)
rażąco niska cena 2016 (261)
iii ca 454/08 (2)
v ca 671/08 (10)
"brak tłumaczenia" (82)
w zakresie prowadzonej działalności (10158)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (3884)
termin zawity (662)
kio/uzp 215/09 (7)
2184/14 (7)
cofnięcie przystąpienia (3063)
porównywalność ofert wariantowych (24)
sacer (4)
"koszt eksploatacji" (393)
zawarcie umowy po terminie związania (10207)
rażąco cena (3634)
naruszenie art. 87 ust. 1 (7517)
567/10 (3)
sodexho (20)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (877)
postępowanie kończy się z chwilą (487)
środki finansowe (6196)
druk oferty (1798)
iv ca 766/11 (1)
kopiuj wklej (24)
"kio 1874/10" (7)
nieuczciwa konkurencja (12415)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
uwzględnienie odwołania (22411)
ubezpieczenie na życie (552)
definicja oferty (4385)
doświadczenie członka konsorcjum (2034)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1298)
v ga 40/09 (24)
zaprojektuj i wybuduj (544)
organizacja szkoleń (535)
opłaconą polisę (506)
udostępnienie dokumentacji (4196)
rażąco niska cena ecm (54)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (178)
kio_2253_11 (4)
utajnienie całej oferty (556)
certyfikat ubezpieczenia (469)
chiński rejestr karny (15)
kio 715/14 (22)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
definicja referencji (1087)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (535)
dyrektywa (3402)
i ca 608/09 (4)
396/11 (7)
ix ca 497/09 (1)
"uprawnienia budowlane" (1003)
"32 ust. 2" (220)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
xxiii ga 2031/15 (3)
87 ust 1 (8503)
brak strony (17900)
v ca 3128/10 (1)
budimex rażąco (164)
camco (18)
czynność otwarcia ofert (5479)
kio 1032/12 (7)
koszty zastępstwa procesowego (2594)
wezwanie do uzupełnienia próbki (437)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3817)
dwukrotne wezwanie (948)
faktura potwierdza (2723)
kio 2354/14 (3)
spółka komandytowa krk (49)
fundacja (285)
aqap 2130 (10)
2013 (10108)
i ca 117/12 (61)
185 ust. 3 (4089)
csk 366/06 (5)
krk francja (27)
kalisz (283)
negocjacje bez ogłoszenia (2467)
za krótki termin składania ofert (1120)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (87)
informacja z banku (1523)
dysponowanie bezpośrednie (3846)
informacja z banku wydruk (224)
interes prawny do wniesienia odwołania (12180)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2313)
składki społeczne niemcy (62)
"kryterium odległości" (12)
wartość robót brutto czy netto (1314)
referencje potwierdzają (2393)
125/09 (13)
wybór brokera (72)
kio/ku 60/10 (2)
"zmiana nieistotna umowy" (14)
kryterium funkcjonalności (1527)
sposób obliczenia ceny oferty (4236)
346/15 (10)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
philips (225)
opłacona polisa brak zapłaty składki (122)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (4460)
wadium gwarancja konsorcjum (721)
"art. 94 ust. 3" (117)
uzupełnienie wadium (1267)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3104)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4657)
basic disclosure (8)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4518)
vii ga 136/09 za (9)
formularz ofertowy (4261)
"częściowe odrzucenie odwołania" (90)
zamówienia podobne (8509)
1971/09 (10)
140 pzp (1107)
unieważnia postępowanie (5396)
kio 24/14 (15)
vat omyłka (1177)
93 ust. 1a (1207)
zp-1 (362)
65/15 (7)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
iii ca 199/06 (2)
umowa o świadczenie niemożliwe (2888)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (530)
aktualne na dzień złożenia (6854)
c-318/94 (37)
"nie figuruje" (606)
krajowa instytucja rozliczeniowa (209)
kio/uzp 58/09 (32)
"informacja banku" (426)
epeat (22)
74/14 (11)
połowy terminu (1173)
ustalanie wartości zamówienia (3206)
doświadczenie "3 lat" (1810)
kio 1306/11 (7)
kio_1122_10 (5)
kio 1001/10 (2)
unieważnienie aukcji (488)
180 ust. 2 (5727)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1601)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
"usługi ubezpieczeniowe" (31)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (340)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (246)
art.6a (59)
242/10 (18)
wskazanie podwykonawcy (1905)
"in house" (133)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
lista podwykonawców (334)
"rażąco niska cena" rozbiórka (74)
niewłaściwy tryb postępowania (10362)
"x ga 706/11" (7)
x ga 319/08 (4)
art 87 ust.1 (7829)
"uwzględnia opozycję" (128)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3193)
kio/uzp 959/09 (41)
"inna omyłka" (1143)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (11)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
kio 2911/12 (6)
656/12 (2)
gwarancja bankowa kopia (261)
kio 2081/12 (8)
179 ust.1 (9317)
nieprawdziwe (3553)
"oczywista omyłka pisarska" (1230)
kio_806_11 (7)
naruszenie art. 38 ust. 4b (177)
979/14 (7)
dokumenty podwykonawcy (2514)
kio_1758_11 (9)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (270)
wadium na nieokreśloną część (1085)
952/13 (4)
dysponowanie pośrednie (1593)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (381)
australia (28)
189 ust. 2 pkt 5 (5707)
wyroby medyczne (789)
złożyli nieprawdziwe informacje (3289)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
roboty budowlane wraz z dostawą (3120)
art. 38 ust. 1 (5202)
"nieistotna zmiana umowy" (63)
forma wyjaśnień (5784)
kio 1700/12 (2)
zawieszenie terminu związania ofertą (579)
v ca 1412/07 (6)
teoria wysłania (45)
niekompatybilność techniczna (59)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (350)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3528)
v ca 788/08 (11)
umowa (15945)
jedno zamówienie (18033)
brak porównywalności ofert (441)
kio 1716/11 (3)
"24 ust. 2 pkt 3" (3587)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1879)
przed podpisaniem umowy (6025)
krk zagraniczne (98)
unieważnienie postępowania brak środków (8140)
pol-aqua (120)
gospodarzem (220)
charakter oferty wstępnej (1490)
gospodarzem postępowania (220)
kio 976/11 (2)
zmiana istotnych postanowień umowy (7583)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (5886)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2467)
"xii ga 102/09" (72)
protokół odbioru końcowego (999)
rażąco niska cena wyjasnienia (2573)
wypowiedzenie umowy (1241)
nieuczciwej konkurencji (12415)
zaświadczenie krk (417)
art. 93 ust.6 (2557)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7058)
x ga 569/11 (3)
kio_564_14 (7)
150/14 (7)
"numer katalogowy" (295)
tamex (65)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1570)
stadion narodowy (44)
żądanie krs komplementariusza (56)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (309)
wezwanie do uzupełnienia certyfikatu (1528)
x ga 12/07 (19)
2765/10 (2)
podkryteria (161)
kio 271/12 (18)
"obiekt budowlany" (1161)
kio 703/09 (22)
dożywotnia gwarancja (11)
kio 591/14 (4)
"błąd w siwz" (11)
kio 1193/13 (7)
odwrotne obciążenie (575)
jednokrotne (1099)
kio 148/15 (13)
ii ca 489/06 (41)
art. 179 (9341)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (528)
usługi priorytetowe (481)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (268)
"art. 32 ust. 5" (11)
"wyciąg bankowy" (41)
zamówienie z wolnej ręki utrata gwarancji (109)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
niska cena (2692)
kopia dokumentu (3097)
1318/11 (4)
0 złotych (11980)
niekompletna lista grupy kapitałowej (57)
2721/12 (3)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3613)
art. 43 ust. 2 (3398)
nie istotna zmiana umowy (9164)
art. 85 ust. 3 (2988)
kio/uzp 814/10 (26)
ugoda (94)
"na własną rzecz" (25)
art. 189 kpc (310)
kio 1275/12 (7)
za porozumieniem stron (1619)
"38 ust. 4b" (45)
1447/10 (15)
ii ca 371/09 (2)
kryterium rabat (306)
protokół odbioru dostawy (1277)
ilość dostaw (1914)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1030)
832/09 (4)
tłumaczenie przysięgłe (450)
krakowski park technologiczny (10)
kio/uzp 38/09 (26)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1828)
odrzucenie wniosku (10874)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (225)
kryteria oceny ofert (8829)
"146 ust. 6" (220)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (905)
2234/10 (5)
sukcesja referencje (29)
warunki płatności (2484)
rażąco niska cena ciężar dowodu (888)
zmiana wynagrodzenia art 144 (728)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1896)
i ca 337/08 (4)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
2427/11 (5)
gwarancja na lidera (959)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (305)
wolna reka (1647)
wadium termin związania ofertą (1821)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
"87 ust. 2 pkt 2" (421)
2018/12 (5)
ge medical (215)
art. 182 (3096)
word warszawa suzuki (2)
"komisja przetargowa" (1447)
ii ca 835/04 (5)
iii czp 73/05 (33)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
wartość zamówienia (15955)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (873)
v ca 324/10 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (232)
1236/11 (3)
art. 31 (11140)
kio 1518/13 (3)
x_ga_332_09 (6)
treść oferty niezgodna z siwz (16356)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (31)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
c-18/01 (14)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (21)
2081/12 (8)
36b ust. 2 (73)
postępowanie obarczone wadą (1646)
"budynek użyteczności publicznej" (238)
formularz cenowy (2531)
"wartość zamówienia podstawowego" (201)
131h (7)
taki sam bilans ceny i innych kryteriów (524)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (5946)
kio_1098_12 (4)
termin zakończenia robót budowlanych (2602)
osobiste wykonanie (1271)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9148)
art 24 ust 2a (2334)
kio_2525_13 (9)
rebus (34)
"kio 20/12" (4)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2179)
"art. 4 pkt 5" (30)
kio_44_12 (6)
"lub równoważny" (1035)
"uzupełnienie tłumaczenia" (26)
rażąco niska cena ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczałtowe (396)
kryterium jakość (2648)
konkurs architektoniczny (95)
"art.29 ust.3" (647)
ii ca 1285/12 (59)
1225/10 (8)
xix ga 195/09 (11)
przedpłata (18)
zdolność kredytowa obroty (336)
art. 60 kc (1705)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1365)
wyroki kio (13709)
"niekonkretna oferta" (154)
serwis producenta podwykonawstwo (87)
kio 2307/14 (8)
"krajowy rejestr karny" (672)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5502)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1376)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1145)
niepodpisany formularz ofertowy (1819)
przynależności do grupy (274)
26 ust.2b (1524)
kio 307/13 (4)
iso producenta (430)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1779)
odpowiedni termin (12115)
gsm (158)
niezasadne wezwanie (6068)
kio 185/13 (4)
ochrona ubezpieczeniowa (1012)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (70)
iv ca 351/09 (1)
wykonawca złożył dwie oferty (12836)
kio 2159/13 (5)
xii ga 62/08 (2)
zwrot oryginału gwarancji (738)
kio/kd 25/12 (12)
sumowaniu (742)
prawidłowo ukończone (1043)
istotna zmiana warunków zamówienia (12471)
art. 87 ust. 1a (1914)
związane z przygotowaniem postępowania (4466)
art. 36a ust.2 (216)
iii ca 214/05 (1)
spełnianie warunków bez wskazania części (5169)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10048)
sprawozdanie finansowe (1260)
usługi pocztowe wolna reka (131)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1669)
1193/13 (7)
brak kosztorysu (2738)
dokumenty podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (927)
rozliczenie kosztorysowe (680)
pełnomocnictwo 104 kc (244)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2197)
kio_1213_12 (2)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1246)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3078)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1619)
csk 675/10 (25)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3239)
zamawiający jako gospodarz (183)
"89 ust. 1 pkt 3" (1346)
ceidg po terminie składania ofert (76)
iv ga 10/08 (20)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
1617/14 (5)
1093/08 (39)
kio_1498_10 (4)
kio_1470_11 (4)
kio 77/14 (16)
art. 63 ust. 3 (2374)
2160/10 (3)
ostatnie 3 lata obrotowe (526)
linia gwarancyjna (305)
"zatarcie skazania" (49)
kio_1408_10 (16)
wyłączenie jawności rozprawy (489)
consortia (112)
ca 3036/10 (34)
zmiana wysokości wadium (1449)
293/11 (11)
likwidacja niemcy (62)
oferta jako całość (12604)
kio/kd 113/13 (7)
kio/uzp 1213/08 (5)
ważność krs (420)
kredyt odnawialny (27)
vi ca 628/05 (13)
zakaz łączenia funkcji (451)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (2916)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
uzp/zo/0-46/06 (9)
stwierdzenie nieważności umowy (2076)
art. 46 ust. 3 (4052)
kryteria równoważności (610)
wyjaśnienia po wyborze oferty (12030)
wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie (1319)
użyczenie zdolności finansowej (167)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (622)
cena kosztorysowa (1462)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1977)
oświadczenie producenta (4363)
złożenie nieprawdziwych informacji (3289)
brak opinii biegłego rewidenta (206)
kio 2572/11 (3)
kio 1123/13 (2)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2452)
2786/11 (8)
"art. 145" (846)
x ga 349/09 (1)
i1 ca 154/11 (1)
kio 2765/11 (11)
beneficjent gwarancji (688)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2578)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11980)
"ochrona danych osobowych" (58)
29 ust.2 (22764)
kio 457/12 (22)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1644)
asysta techniczna (175)
art.29 (3838)
354/13 (12)
omyłka w ofercie (3898)
nieczytelny podpis na ofercie (467)
vi ca 32/11 (3)
opinia bankowa obroty (318)
kio_457_12 (21)
"kio 1756/10" (15)
dokumenty z szwajcarii (66)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (843)
spółka córka (64)
kio 1909/10 (2)
rażąco niska cena usługi prawnicze (47)
rok obrotowy (771)
ryczałtowe wynagrodzenie (1817)
krs po terminie składania ofert (1307)
zmiana umowy 144 (856)
188/14 (6)
kio 2754/11 (10)
ugoda sądowa (59)
226/10 (17)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5293)
"67 ust. 1 pkt 3" (187)
art. 26 ust 2b (2241)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3621)
26 ust. 4 (14474)
kosztorys (3189)
irb (3)
x ga 241/10/za (1)
jedna usługa kilka umów (1004)
"kio 318/12" (7)
197/12 (8)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (148)
x ga 367/09 (1)
36 ust. 4 (5888)
kio 345/09 (9)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (976)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1581)
x ga 101/08/za (2)
promed (143)
zastrzeżenie wykazu usług (2730)
kio 1092/10 (6)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1408)
kio 964/12 (3)
kio/uzp 250/10 (10)
iv ca 926/06 (5)
kryteria oceny (9077)
482/12 (26)
1777/11 (7)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (554)
415/15 (3)
lokata (72)
formularz cenowy tajemnica (485)
kio 1327/09 (26)
polisa oc konsorcjum (291)
ii ca 67/05 (3)
błędy w tłumaczeniu (1141)
1533/13 (9)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3899)
modyfikowanie produktu (441)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (334)
v_ca_2015_12 (7)
rozwiązanie umowy (4978)
dystrybucja energii elektrycznej (125)
edwards (11)
kio_ku_5_08 (8)
koncepcja realizacji (1231)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawcy (584)
telaustria (55)
dobre obyczaje (679)
kio 1507/11 (6)
kody cpv (375)
nieproporcjonalne warunki udziału (1504)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7287)
1369/12 (2)
tonery do drukarek (91)
"prezentacja próbki" (45)
822/11 (18)
oferta niezabezpieczona wadium (1461)
błędne opisanie koperty z ofertą (110)
oględziny (315)
zmiana terminu rozpoczęcia (2546)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
38 ust. 1a (1101)
zmiana oferty podwykonawstwo (835)
złożenie dwóch ofert (13296)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10583)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1755)
art.93 ust.1 pkt 4 (4023)
sformalizowane (522)
nie złożył pełnomocnictwa (4214)
330/09 (9)
informacja z krk (525)
"bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania" (395)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3516)
kryterium termin realizacji (6919)
odpowiedzi na pytania (6437)
25 ust. 1 (14130)
wypowiedzenie (1393)
kosztorys ofertowy (2560)
dokumenty uzupełnione faksem (938)
upływ terminu związania z ofertą (5460)
"prawo telekomunikacyjne" (107)
udostępnienie ofert (4675)
v ca 2214/06 (99)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (550)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (153)
rezygnacja z części zamówienia (722)
udostępnianie ofert (2498)
pełny odpis krs (806)
987/14 (2)
wydłużenie rękojmi (137)
1670/09 (11)
czynności związane z przygotowaniem (4068)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10874)
opis warunków udziału w postępowaniu (10715)
c-126/03 (132)
ii ca 39/09 (4)
x ga 42/10 (2)
"harmonogram realizacji" (305)
kio 1588/10 (9)
alstal (51)
iii ca 344/08 (1)
art 43 (3410)
x ga 307/09 (4)
kio/uzp 1876/09 (8)
art. 32 ust. 1 (5168)
netto (4435)
1004/12 (4)
biegłego rewidenta (277)
xii ga 443/09 (1)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
kio_2793_12 (3)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
v ca 1897/08 (1)
"nowe okoliczności" (425)
interes (13594)
przerwa w wadium (93)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1074)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
wadium gwarancja (1385)
xii_ga_451_10 (3)
"art. 144 pzp" (78)
"art 26 ust 4" (2270)
"x ga 76/15" (7)
art.185 ust.6 pzp (1268)
dyrektywa rohs (13)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1735)
1582/12 (6)
4pi (37)
kio_3006_13 (3)
ograniczenie konkurencyjności (1408)
inspire (19)
v ga 53/05 (1)
informacje nieprawdziwe (3545)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1192)
pisemność postępowania (49)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1995)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5887)
kalkulacja ceny tajemnica (679)
466/08 (23)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (5930)
2781/11 (5)
iso 22000 (9)
"art.12 a" (229)
przedwczesność odwołania (49)
art. 146 ust. 1 pkt 2 (2450)
udostępnienie wiedzy (3065)
"art. 86 ust. 4" (304)
łączenie warunku wiedzy i doświadczenia (1756)
art. 26 2b (2242)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (48)
iv ca 362/08 (1)
upływ terminu związania ofertą (5460)
kara umowna za opóźnienie (405)
uzupełnienie oferty (8356)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2029)
związanie wyrokiem (12138)
"wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów" (7)
pit osoba fizyczna (31)
wykładnia siwz (4118)
krótki termin realizacji (1420)
kio 2784/14 (15)
wskaźnik płynności (111)
"26 ust. 4" (2295)
"brak pozycji" (97)
x ga 256/10/za (1)
polisa warunek nadmierny (151)
1730/11 (12)
szkodowość (5)
1563/12 (4)
niejasności na korzyść wykonawcy (331)
tożsamość czasowa (195)
142 ust. 5 (1431)
miejsce składania ofert (7521)
kio 292/13 (9)
vii ga 147/08 za (11)
data wystawienia krs (290)
"deklaracja zgodności" (800)
806/11 (8)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3146)
6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
miarkowanie kar (92)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (324)
1646/10 (4)
błąd w kosztorysie odrzucenie oferty (1471)
zaświadczenie z zus (434)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
c-451/08 (14)
xii ga 466/09 (3)
nierówne traktowanie (11566)
v ca 3384/14 (18)
"przedłużenie ważności wadium" (300)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (213)
xii ga 231/10 (1)
stosowanie przejściówek (24)
definicja wykonawcy (4849)
prezentacja systemu (668)
"niepodpisane referencje" (34)
v ca 2552/07 (2)
sumowanie (742)
legionowo (111)
49/10 (26)
xix ga 179/13 (37)
oryginalne części (1086)
kio 1987/10 (3)
kio_887_12 (4)
kio/uzp 430/08 (2)
krs aktualny (1006)
brak numeracji stron (418)
kio 49/11 (17)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (292)
art. 24 ust. 5 (17012)
933/11 (6)
254/11 (5)
reprezentacja spółki cywilnej (768)
iv ca 715/11 (2)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2448)
848/12 (5)
c-406/14 (12)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (770)
art. 42 (4302)
66/07 (13)
faktura należyte wykonanie umowy (1523)
"łączenie zamówień" (21)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
c-465/11 (53)
bezusterkowy (70)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
poświadczenie należytego wykonania (1676)
"26 ust. 2e" (22)
107/14 (7)
iso 19752 (19)
"nadmierny formalizm" (112)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
pełnomocnictwo konsorcjalne (147)
dokumenty w formie pisemnej (3655)
"art 36 a" (108)
dostawa autobusów (236)
faktura wykonanie usługi (2052)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1622)
formularz ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (775)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9318)
"papiery wartościowe" (192)
kio 2421/12 (2)
komplementariusz (134)
kosztorys ofertowy tajemnica (219)
powtórzenie czynności oceny ofert (10408)
art 67 (3148)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2297)
kio 1620/11 (21)
zakaz powierzania podwykonawcom (106)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (10559)
zysk (2461)
ix ca 709/09 (3)
"oferta warunkowa" (9)
zamawiający nie może domniemywać (1078)
omyłka samodzielnie (1730)
świadectwo pochodzenia towarów (109)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (187)
uprawnienia konsorcjum (3221)
inspektor nadzoru (912)
oferta częściowa (3642)
kio/uzp 31/10 (188)
zmiana terminu realizacji umowy (8085)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1227)
zbyt krótki termin składania ofert (521)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2135)
"klauzula społeczna" (15)
"rażąco niska cena" (2239)
kio/uzp 1500/09 (9)
zmiana wzoru umowy (4278)
błąd w stawce vat (1143)
"złożenie dwóch ofert" (331)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń 1975 (148)
brak formularza ofertowego odrzucenie (3694)
"zmowa przetargowa" (141)
materiały eksploatacyjne (784)
doświadczenie jako kryterium (4108)
brak wpisu do ewidencji (932)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
utwór (229)
metodologia (546)
toya (22)
aca 357/10 (32)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (914)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1454)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
nie wniósł wadium (2494)
art. 2 pkt 7a (702)
art 181 (1433)
art. 144 ust. 1 (1149)
kio/uzp 951/09 (3)
art 90 (8159)
zaniechanie czynności (12697)
"art 91 ust 3a" (71)
dzielenie zamówień (961)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (942)
1388/11 (3)
i ca 215/10 (2)
wpływ na wynik postępowania (14014)
"unieważnia umowę" (32)
kio_2695_12 (6)
określenie równoważności (993)
telewizja polska s.a. (165)
kio/kd 33/12 (9)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (12347)
oferta wariantowa (482)
140/13 (4)
87 ust 2 (7928)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4876)
oferta w języku angielskim (886)
93 ust. 4 (5910)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (941)
art 7 ust 1 (29301)
wyjaśnienia (16479)
kio 153/11 (4)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3451)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
528/08 (7)
zakład opieki zdrowotnej (1469)
odpady (1793)
kio 478/12 (13)
kio/478/13 (3)
protokół odbioru końcowego z usterkami (163)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (403)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (843)
brak formularza cenowego ryczałt (159)
autoryzowan (621)
nieobiektywne kryteria (3155)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1168)
ii ca 104/06 (11)
"polski związek pracodawców budownictwa" (11)
art. 87 ust. 1 (7932)
2014 (5874)
kryterium odległości paliw (107)
odrzucenie rażąco niska cena (2474)
kio 2494/12 (3)
uzp/zo/0-616/05 (3)
in dubio pro reo (55)
uzupełnienie dokumentów (8199)
zmiana lidera konsorcjum (1906)
1432/10 (7)
ii ca 1239/06 (2)
i.1. ca 351/06 (1)
kio/uzp 476/11 (5)
certyfikat prince2 (79)
kio 224/13 (3)
kio/uzp 1358/09 (4)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4130)
kio/uzp 1636/09 (3)
x ga 332/09 (6)
energy star (65)
kio 467/12 (7)
uzupełnienie harmonogramu (799)
art 5 ust 1a (3983)
kio 1308/13 (4)
ix ga 258/10 (1)
zmiana podmiotu (8459)
kio 162/12 (9)
"art. 91 ust. 3" (207)
1236/08 (8)
przedłużenie wadium (898)
i c 125/09 (9)
kio 2033/12 (8)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3131)
zobowiązanie do udostępnienia (2795)
niejasne kryteria oceny ofert (2569)
i ca 601/05 (3)
naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (15882)
kio/kd (854)
kio/uzp 1280/10 (26)
200/11 (7)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (229)
usług pocztowych (1232)
art. 136 (700)
aneks do umowy (1502)
złożenie oferty po terminie (23070)
ponowne wniesienie wadium (1485)
krk z niemiec (47)
oferta oferta wariantowa (477)
kio/kd 64/12 (2)
pełnomocnictwo prokura (105)
nieproporcjonalne (1611)
wadium w pieniądzu (375)
nieuzupełnienie dokumentów (4297)
rażąco niska cena w dostawach (1115)
gramatura papieru (35)
omyłka formularz oferty (2255)
vi ga 123/12 (4)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (8788)
1334/11 (3)
228/10 (45)
nie wypełniony formularz oferty (3746)
kio/uzp 1243/08 (7)
kio 1437/10 (6)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (331)
kio 1794 (12)
art.87 ust.2 pkt 3 (5154)
możliwość powierzenia podwykonawcy (1227)
art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a b (1744)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (241)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
pozacenowe kryteria ofert (166)
błędy w siwz (5112)
kio/kd 6/10 (10)
niezgodność formularza ofertowego (2730)
"odrzucenie oferty rażąco niska cena" (2)
vii ga 44/05 (3)
2012/14 (13)
ruda śląska (155)
zakres podwykonawstwa (1010)
427/09 (10)
kio_kd_86_12 (5)
korekty finansowe (1213)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (297)
2742/11 (7)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1461)
656/13 (2)
"dysponowanie bezpośrednie" (79)
oferta sensu stricto (133)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
247/15 (9)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (163)
89 ust. 1 pkt 8 (11100)
posiadanie zdolności kredytowej (929)
§ 3 ust. 4 (25973)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (714)
kio_2360_14 (8)
criminal record check (3)
ceidg bez daty (47)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2815)
art.51 ust.2 (536)
1060/13 (4)
2775/13 (4)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1503)
art. 186 ust. 2 (4288)
art. 17 ust. 1 (13151)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
kio/uzp 277/09 (9)
art. 38 ust. 2 (5201)
nota pokrycia (95)
1408/10 (16)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7653)
sieć szerokopasmowa (157)
"kio 1535/11" (4)
unieważnienie postępowania termin (15323)
1974/12 (4)
kio 2395/14 (2)
c-599/10 (68)
kio 1218/13 (2)
zamówienia powtarzające się okresowo (213)
kio_655_12 (5)
ezt (91)
x ga 231/10 (2)
kserokopia gwarancji wadialnej (95)
warunki przedmiotowe (16062)
pozacenowe (166)
"projektuj i buduj" (90)
żądanie dokumentów zbędnych (8406)
iv ca 891/09 (1)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1829)
"46 ust. 5" (382)
obroty na rachunku bieżącym (272)
iv ga 39/08 (1)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (122)
wyjaśnienie treści referencji (3099)
nie podlega uzupełnieniu (6901)
iv ca 534/06 (2)
wyjaśnienia stanowią część oferty (6479)
ulotki, foldery (93)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2793)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (122)
kio 621/13 (2)
kio 2793/12 (3)
doświadczenie konsorcjum (3762)
płynność finansowa konsorcjum (90)
kio_1201_12 (7)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
różny vat w ofertach 8 i 23% (1273)
brak terminu w ofercie (17524)
v ca 2214/16 (4)
kio_2424_12 (6)
ugoda zamówienia publiczne (87)
zmiana umowy przed podpisaniem (4364)
profesjonalista (820)
ogłoszenia prasowe (169)
scotland disclosure (14)
ix gc 159/08 (3)
proporcjonalne warunki (1567)
polisa ubezpieczeniowa (847)
turów (74)
świadectwo przejęcia (206)
atest higieniczny (101)
"art. 23" (1657)
630/15 (4)
ix ga 30/08 (15)
wykazanie tajemnicy (1578)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4912)
art 16 (14149)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1197)
nie odczytano ceny oferty (755)
dowód z dokumentu (10556)
"umowy zlecenia" (361)
x ga 219/07 (1)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (56)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (616)
losowanie (18)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (126)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
domniemanie ceny rażąco niskiej (633)
ix ga 49/09 (8)
dokumenty rosyjskie (43)
2228/10 (5)
"art. 146 ust. 6" (219)
kio 1711/13 (3)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1574)
brak podziału zamówienia na części (2049)
pełnomocnictwo aukcja (136)
odrzucenie oferty interes (11136)
zwolnienie od kosztów (1138)
kio_429_12 (7)
art. 36a ust. 2 (191)
art. 29 pzp (19444)
rozbieżności pomiędzy ceną z kosztorysu a ceną z formularza ofertowego (359)
krk wydruk (75)
"wyjaśnienie referencji" (16)
kio 1231/11 (27)
kio/uzp 545/10 (5)
formularz oferty (6434)
toner (115)
kio/ku 34/10 (10)
oferty równoważne (2956)
2398/13 (10)
tyco (78)
"doradztwo prawne" (82)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3010)
v ca 1109/08 (28)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (8381)
cel referencji (663)
x ga 110/09/za (4)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2404)
art. 24 ust. 2a pzp (1918)
przedwczesne odwołanie (1348)
kio 204/12 (8)
hl7 (35)
zarzut naruszenia art. 186 ust. 2 (3553)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
uzupełnienie kryteria (4395)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (215)
kio 1535/11 (5)
kio 2709/14 (5)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2094)
przystąpienie termin (16508)
art. 26 ust. 2b polisa (213)
hydrotechniczne (173)
"przedmiar robót" (1718)
prace dodatkowe (8440)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
wniosek o zabezpieczenie (3407)
dostawa powszechnie dostępna (1552)
1037/11 (4)
nieprawdziwe informacje referencje (1225)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1227)
składka polisa (406)
v cz 48/05 (3)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1050)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5978)
"26 ust. 2a" (477)
ciężar dowodu (3068)
kio 237/13 (7)
żądanie unieważnienia postępowania (11117)
razaco niska cena (2529)
prince ii (86)
63/12 (24)
innowacyjność (144)
lte (27)
kio/uzp 873/09 (5)
usługi prawne rażąco niska cena (1880)
c-295/05 (24)
"rażąca strata" (57)
hawe (12)
kio 246/12 (3)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (281)
brak podpisu na referencjach (707)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
"świadczenie niemożliwe" (298)
termin zadawania pytań (1142)
art. 140 (1438)
ubezpieczenie kontraktu (669)
zamówienie mieszane (299)
subiektywne kryterium (911)
xix ga 245/07 (6)
wykonawca jako profesjonalista (891)
wartość szacunkowa (4832)
xix ga 403/08 (1)
kio 1325/14 (3)
"wykaz osób" (1773)
liczenie terminu składania ofert (2709)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (536)
67 ust. 1 pkt 3 (3050)
v ca 1660/09 (2)
"iii czp 74/05" (322)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
x ga 59/08/za (1)
wyjaśnianie treści oferty (4395)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
c-340/04 (27)
brak formularza cenowego w ofercie (2289)
kio 54/15 (7)
kio 1334/13 (2)
zarzut przedwczesny (1472)
likwidacja (upadłość) (334)
"odrzuca odwołanie" (8142)
unieważnia (5396)
x ga 25/10 (26)
"znaki towarowe" (801)
bank Światowy (44)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
kryterium funkcjonalność (1364)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
covec rażąco niska cena (3)
konsorcjum doświadczenie (3762)
siła wyższa art. 144 (34)
art. 15 (21546)
art. 51 (3346)
skonto (6)
waloryzacji (236)
"art. 189 ust. 6" (46)
"art. 113 ust. 1" (189)
termin wniesienia odwołania (27445)
kio 1680/10 (3)
xii_ga_186_13 (10)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (177)
cena 100% (4070)
xix ga 92/08 (11)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (209)
umowy barterowe (8)
wykluczenie wykonawców (13612)
kio 1287/12 (14)
kio 600/12 (17)
załączniki do protokołu (5825)
kio 132/11 (11)
cena 0 złotych (5619)
"ubezpieczenie mienia" (25)
x ga 253/10 (1)
prawo opcji na roboty budowlane (293)
utrata dofinansowania (250)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2343)
nieważny certyfikat iso (230)
kio_1649_12 (16)
142 ust.5 (432)
odwołanie na wybór trybu (16525)
art.24 ust.2a (739)
plan zamówień (1991)
"art. 46 ust 4a" (638)
x ga 75/08 (10)
uzp/zo/0-184/07 (3)
vi ga 85/10 (2)
758/15 (7)
słowacja krk (2)
"pochodzących od podmiotów trzecich" (99)
wartość zamówienia podstawowego (5794)
gwarancja wadialna wadliwa (330)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (440)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3234)
ix ga 147/07 (1)
"jednokrotnie" (1099)
kio 738/13 (4)
umowa warunkowa (565)
jakość (4376)
kio 1060/13 (4)
utajniony wykaz usług (501)
38/11 (48)
kio/uzp 191/08 (12)
kio 223/08 (32)
"interes publiczny" (1123)
kio 2295/12 (9)
1285/11 (2)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7852)
dostawa leasing (215)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
"związanie ofertą" (1353)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1703)
pominięcie pozycji w kosztorysie (987)
zmiana produktu (3629)
konflikt interesów (171)
1996/12 (2)
ograniczenie podmiotowe (3058)
3021/13 (4)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (424)
887/12 (4)
adekwatność warunków udziału w postępowaniu (455)
usługi okresowe (1158)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
192 ust. 2 (11665)
sucg (4)
x ga 73/07 (6)
"utajnienie wyjaśnień" (78)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2378)
uzupełnienie próbki (513)
vat (3639)
"jawność postępowania" (865)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3553)
istotna zmiana umowy (9164)
kio_uzp_298_09 (4)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (5869)
1579/13 (3)
podkryteria cenowe (57)
zamówienie udzielane w częściach (4092)
kio 1718/13 (13)
vi ga 46/07 (5)
xix ga 213/08 (1)
"sprawozdanie finansowe" (723)
kio 594/14 (2)
budowa a przebudowa (1732)
i ca 93/11 (5)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
kio 2964/13 (3)
uzupełnienie opisu technicznego (3974)
"kopia gwarancji wadialnej" (12)
brak podpisu na kosztorysie (360)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
wadium na cały okres związania ofertą (990)
1339/09 (4)
kio/uzp 319/08 (12)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść zamawiającego (2777)
70/08 (12)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (874)
pełnomocnictwo do zgłoszenia przystąpienia (1226)
projekty własne (5124)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (2910)
tbd (28)
"przetargu ograniczonego" (21621)
xii ga 368/08 (1)
program funkcjonalno użytkowy (806)
przyspieszona (353)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (29)
gwarancja wadium konsorcjum (721)
wykonawca profesjonalny (1895)
161/14 (26)
swift (21)
"podpis elektroniczny" (913)
1185/15 (6)
poczta polska sa (837)
wada postępowania (2299)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (5371)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (4610)
zmiana wynagrodzenia konkurs (701)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (2942)
"art. 31 ust. 2" (130)
xix ga 175/10 (50)
poleganie na zasobach finansowych (1567)
"ochrona praw wyłącznych" (154)
36 ust. 5 (5858)
x ga 23/07 (135)
"referencje" (3839)
"kluczowe części" (59)
interes prawny (12089)
art 67 ust 1 pkt 4 (2946)
ważność referencji (514)
średniego rocznego zatrudnienia (200)
essentialia negotii (285)
"województwo podkarpackie" (123)
jakościowe kryteria oceny ofert (1126)
2455/13 (8)
"spoza unii europejskiej" (10)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (627)
kio/uzp 14/10 (173)
kio_150_12 (11)
wartość zamówienia brutto (5339)
niepełnosprawni (449)
wykaz wykonanych (7813)
kio/uzp 990/09 (4)
doświadczenie życiowe (886)
zeto (159)
art. 22 ust. 4 pzp (12204)
brak podpisu na formularzu cenowym (417)
tonery (115)
186/13 (14)
ogólnikowe wyjaśnienia (1269)
26 ust. 2 b (11700)
vi ga 49/10 (9)
111 kc (597)
pisemne zobowiązanie (3557)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (292)
odwrócenie ciężaru dowodu (51)
źle obliczony vat (146)
1220/11 (2)
ku 18/14 (13)
x ga 65/07 (3)
xii_ga_412_11 (2)
kio_2770_13 (4)
kio/uzp 1092/09 (37)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (658)
kio 1507/12 (5)
kio/uzp 694/09 (25)
zastrzeżenie kosztorysu (1193)
kio_uzp_694_09 (23)
stany zjednoczone (210)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7713)
kodeks spółek handlowych (1029)
pełnomocnictwo w oryginale (1304)
"art. 181 ust. 1" (270)
odrzucenie oferty formularz ofertowy (4379)
"różne rozumienie" (30)
koncentracja środków ochrony (288)
wbudowane porty (138)
"korekta finansowa" (662)
znak ce (347)
93/12 (18)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (146)
gazy medyczne (179)
komputer (1084)
zmiana siwz przed rozprawą (5564)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3953)
"uzasadnienie faktyczne i prawne" (1102)
kio 2939/12 (7)
referencje sztuki budowlanej (552)
ii ca 1332/06 (1)
utrudnianie dostępu do rynku (1250)
"oferty nieporównywalne" (175)
kio/ku (250)
379/12 (21)
2488/12 (2)
xii ga 435/11 (1)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1054)
senetic (8)
unieważnienie czynności (14705)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2902)
nierealny termin (3800)
nieuczciwej (12469)
art. 46 ust. 4 a (4004)
"art. 180 ust. 3 " (599)
podwykonawca referencje (969)
opis przedmiotu zamówienia (11920)
"zamówienia mieszane" (20)
żądanie oświadczenia producenta (3394)
wadium w języku obcym (90)
kio 1819/13 (5)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (882)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (246)
zmiana umowy przed zawarciem (8640)
kio 2600/11 (4)
1719/10 (23)
"kio/uzp 163/09" (10)
centrum personalizacji dokumentów (21)
iv ca 239/05 (5)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1227)
krótki termin realizacji zamówienia (1393)
art. 24 ust. 1 pkt 16 (10098)
data referencji (2532)
uzupełnienie odwołania (8355)
kio 2072/12 (2)
radio (135)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1801)
kio_2308_10 (5)
generalna (3837)
art. 65 kc (1303)
bez umocowania (2214)
"handel referencjami" (36)
ii ca 918/06 (1)
"wyłączenie jawności rozprawy" (54)
termin na zadawanie pytań (1142)
"kara umowna" (818)
awaria (899)
krs chiny (20)
wybór wykonawcy dającego rękojmię (790)
dwie oferty jednego wykonawcy (10865)
kio_uzp_1904_09 (5)
doświadczenie (8970)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (687)
ciężar dowodu rażąco niska cena (888)
art. 32 ust. 2 (5165)
1456/12 (3)
xii ga 43/08 (2)
ii ca 82/12 (1)
nieprawdziwe informacje (3314)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3118)
nadmierne wymagania (1982)
"nieprawdziwa informacja" (2183)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (191)
kio_1161_12 (6)
kio/kd 22/09 (10)
24b (106)
joint venture (19)
zakres polisy oc (615)
"art. 42 ust. 1" (135)
przychód netto (407)
kio 75/10 (9)
"zmiana terminu wykonania umowy" (34)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
grontmij (173)
kio 216/09 (24)
art. 29 ust.2 (24244)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (13494)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (447)
72/10 (19)
"równoważny" (3065)
"otwarcie ofert" (3314)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12955)
definicja podwykonawcy (902)
ca 508/05 (4)
kio 2049/13 (3)
"klauzule społeczne" (11)
art. 189 ust. 2 (6843)
termin składania ofert w przetargu ograniczonym (10541)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (5851)
dokumenty żądane od podwykonawców (1886)
krk anglia (10)
usuwanie awarii (287)
iii ca 658/08 (2)
brak daty na oświadczeniu (7290)
telewizja polska (165)
krk prokurenta (50)
695/14 (3)
24 ust. 2 pkt 2 (16262)
aldesa (39)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (162)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
zabezpieczenie należytego wykonania (2837)
530/09 (3)
wadium dla konsorcjum (1019)
art. 5 ust 1b (1404)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1623)
iv ca 362/09 (1)
błędy w dokumentacji projektowej (1267)
kio/uzp 110/09 (53)
oferta bez podpisu (2350)
lepsze parametry (838)
podwykonawstw (1020)
"kio 1237/11" (20)
zmiana składu konsorcjum (4510)
połowa wyznaczonego terminu (412)
"moment wszczęcia postępowania" (156)
częśc zamówienia (9774)
przyrzeczenie publiczne (151)
art.24 ust.4 (6032)
art. 189 ust.2 pkt 5 (5639)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4077)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1657)
brak formularza oferty (5758)
ix ca 672/11 (1)
751/11 (7)
spółka jawna zus (151)
kio/uzp 857/09 (15)
utrzymanie zieleni (824)
kio_854_11 (9)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
kio 1683/11 (7)
przejęcie referencji (74)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
kio 1457/12 (8)
orlen (107)
x ga 246/10/za (1)
usg (89)
vii ca 363/08 (1)
naruszenie art. 87 (7524)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1588)
kio 20/12 (262)
"niedozwolona zmiana treści oferty" (116)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (5591)
protokół z usterkami (355)
karty katalogowe (779)
1287/12 (14)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
szwedzkie (99)
kio/uzp 533/10 (2)
usługa o charakterze ciągłym (1181)
art. 86 (2208)
vii ga 146/10 za (4)
brak podpisu na formularzu ofertowym (680)
xix ga 91/07 (5)
kio_749_13 (3)
nie można poprawić cen jednostkowych (907)
kio 49/14 (14)
dzielenie na części (948)
2120/11 (11)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (925)
"art. 26 ust. 2d" (83)
kio 1910/11 (7)
wykluczenie grupa kapitałowa (601)
ogłoszenie w złym publikatorze (7)
polisa nie obejmuje wszystkich ryzyk (186)
"ciężar dowodu" (1860)
kio 822/11 (18)
kryterium koszty eksploatacji (1207)
gwarancja wadialna konsorcjum (425)
x ga 78/09 (2)
zamawiający nie otworzył oferty (6065)
"kryteria podmiotowe" (138)
"22 ust. 5" (171)
dokumenty składane przez konsorcjum (4469)
art. 43 (3726)
vat 0% (1925)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (213)
kio_506_15 (5)
pełnomocnictwo do odwołania (4170)
branie udziału w realizacji części zamówienia (250)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (796)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (764)
uznanie odwołania (11991)
"art. 180" (4979)
1661/11 (5)
naruszenie zasady równego traktowania (10544)
biegły rewident (36)
pisemność (49)
kio 72/13 (14)
razaco_niska_cena (2239)
c-220/05 (32)
zakres krk (531)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (587)
wyłączny dystrybutor (614)
zmiana oferty przez wykonawcę (13046)
"cesja wierzytelności" (35)
zmiana pozycji w kosztorysie (1753)
uzp_zo_0_906_07 (3)
brak dokumentacji wykonawczej (2878)
kio 907/14 (3)
wadium treść (2346)
2626/10 (5)
146 ust. 6 (2261)
termin wszczęcia postępowania (14774)
wniesienie odwołania po terminie (26464)
182 ust. 1 (3093)
inwestor zastępczy (304)
kio 2012/14 (12)
mace (10)
xii ga 366/10 (1)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (382)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (781)
błąd obliczeniu ceny (2574)
polisa od podmiotu trzeciego (392)
oddział (4249)
27 ust. 5 (11188)
brak interesu przystępującego (5774)
wraz z tłumaczeniem (2249)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1949)
antydatowany dokument (75)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (495)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (220)
"należyta staranność zamawiającego" (146)
siemens (621)
1261/09 (13)
definicja kosztorysu szczegółowego (599)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
kio 1496/13 (6)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8229)
kio 629/12 (5)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1206)
ustawa (32186)
kio/uzp 351/08 (10)
"brak podpisu na ofercie" (8)
brak daty na zobowiązaniu (4074)
brak pieczęci imiennej (170)
żadanie certyfikatu (2434)
koperta (451)
iii csk 143/10 (11)
świadczeń okresowych (1210)
czech (186)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1145)
"dokument" (20108)
131/13 (20)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
"tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób" (30)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2389)
kio 2010/13 (5)
v ca 1314/08 (1)
samowolne uzupełnienie dokumentów (85)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (37)
koncentracja środków ochrony prawnej (288)
"referencje konsorcjum" (34)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1570)
warunki równoważności (957)
556/12 (27)
1906/12 (3)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
nieprawidłowo obliczony vat (1747)
kio 1070/11 (5)
98/10 (10)
zaświadczenia o niekaralności (452)
1275/12 (7)
885/14 (3)
x ga 168/11/za (1)
"art. 29 ust. 2" (1687)
kio_2614_11 (3)
vii gc 127/11 (1)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (957)
2352/10 (6)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
wadium art. 46 ust. 4a (630)
"pochodzącymi od innych podmiotów" (25)
kio_1535_11 (4)
205/11 (5)
rażąco (3549)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (692)
przedawnienie (206)
błąd w cenie podanej słownie (1758)
kio 322/11 (29)
c-305/08 (25)
"niekaralność" "stany zjednoczone" (33)
1670/14 (7)
cofnięcie sprzeciwu (235)
"zasada bliskości" (58)
"poważne wykroczenie zawodowe" (90)
odstąpienie od zawarcia umowy (2635)
niewłaściwy podatek vat (1776)
2111/11 (3)
dwie ceny w formularzu oferty (3523)
1032/14 (4)
ii ca 2194/05 (109)
kontrola doraźna (1138)
dokumenty z innego postępowania (15784)
54/12 (25)
kio_1248_14 (3)
ix ga 44/08 (44)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
krk 10 i 11 (410)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
itil (45)
cosmic (11)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (882)
185 ust. 5 (4062)
2047/12 (22)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
swoboda umów (1477)
wadium w kilku formach (392)
art.38 ust.1 (2458)
pfron kryterium (50)
xii ga 293/11 (1)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1570)
kio_1037_11 (4)
manipulowanie cenami jednostkowymi (122)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2858)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (464)
przejęcie pracowników (139)
kio 80/07 (56)
pomoc publiczna (7984)
deweloper (23)
457/15 (6)
art. 6 a (25071)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12104)
art. 67 (3148)
kopia gwarancji zapłaty wadium (181)
art 5 ust 1b (1260)
art. 86 ust. 1 (2191)
klauzula apostille (14)
1106/11 (13)
"sposób obliczenia ceny " (1589)
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (2278)
148 ust. 2 (1008)
ogłoszenie upadłości (422)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
iv ca 689/08 (4)
1501/14 (9)
impel catering (91)
35/12 (23)
dostawa posiłków (145)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1085)
dostawa w usłudze (6191)
kio/uzp 126/07 (7)
patent (683)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (5591)
"tożsamość podmiotowa" (86)
wystawca referencji (507)
x ga 158/07/za (2)
"pkp energetyka" (71)
vi_ga_192_10 (22)
brak krk wykluczenie (470)
kio 473/14 (3)
sąd okręgowy w warszawie (24564)
"24 ust. 1 pkt 1a" (88)
oprogramowanie równoważne (677)
zmiany umowy z wolnej ręki (1085)
siemens ag (93)
wizja lokalna (423)
"ubezpieczenie oc" (418)
dokumenty dla podwykonawcy (2361)
dozorbud (153)
uprawnienia sep (30)
2004/17/we (377)
członek komisji (1445)
26 ust.3 (11640)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1339)
wadium (2524)
oferta wstępna (1901)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1140)
180 ust. 4 (5519)
rażąco niska cena prawo opcji (156)
szacowanie wartości zamówienia netto (697)
elektroniczny krs (700)
telefonia komórkowa (170)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (283)
refundacja (251)
"opinia bankowa" (319)
naruszenie art. 91 (7230)
1815/11 (12)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (853)
706/11 (37)
art. 90 (8159)
xxiii ga 1894/15 (3)
1071/14 (7)
38 ust. 1 (5202)
wyjaśnienie dokumentów (12425)
ix ga 128/13 (6)
nie opłacona polisa (506)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1445)
przedmiot umowy (14108)
rażąco niska cena po nowelizacji (284)
xix ga 461/12 (14)
kio 69/12 (16)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (889)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
ii ca 586/05 (4)
"istotne zmiany umowy" (63)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
marża jako kryterium oceny ofert (345)
pentegy (10)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1642)
1812/13 (2)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (491)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (403)
rabat po zawarciu umowy (381)
360/13 (3)
opozycja (726)
kio/uzp 267/10 (6)
aspekty społeczne (813)
art. 38 ust. 3 (5134)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1294)
pfron (103)
iv ca 508/05 (4)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (5591)
art 144 ust 1 (1149)
"zmiana umowy" (682)
"średni roczny przychód" (52)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
kio_uzp_1155_09 (3)
ograniczenie konkurencji (11928)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2216)
"kio 100/12" (27)
art. 36b ust. 1 (73)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5050)
kio_1582_11 (5)
x ga 83/06/p4 (3)
kio 1227/13 (3)
naruszenie uczciwej konkurencji kryteria oceny ofert (6536)
brak potwierdzenia otrzymania maila (677)
skreślenie ofercie parafowane (70)
kio 11/09 (348)
udostępnianie załączników do protokołu (1204)
formularz ofertowy brak ceny (3216)
treść zobowiązania do udostępnienia (2737)
umowa leasingu (271)
postać leku (186)
haccp (47)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (302)
spółka jawna dokumenty (2299)
"interes w unieważnieniu" (10)
microsoft lub równoważny (151)
treść referencji (3666)
gwarancja bankowa (1119)
887/09 (8)
siemens stawka podatku (35)
32 ust. 4 (4889)
kara umowna należyte wykonanie (740)
dysponowanie potencjałem (3487)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18907)
"zakres udostępnienia" (224)
kio 2746/10 (17)
podwykonawstwa (1020)
kio_1201_13 (11)
"brak wskazania producenta" (12)
kio 1625/10 (11)
kio_1042_13 (6)
próbka system (574)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (25)
wykaz robót (4559)
zamówienie dodatkowe wartość (10374)
"art. 16" wspólnie (220)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (670)
zamawiający (31046)
ministerstwo finansów (1027)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7000)
"licencja niewyłączna" (17)
wykonawca sam uzupełnił dokument (3906)
grupowe ubezpieczenie (63)
tajemnica przedsiębiorstwa odtajnienie (911)
krs (2232)
złożenie dokumentów bez wezwania (7312)
znaczne przekroczenie (1434)
obiekt użyteczności publicznej (417)
nie bada się cen jednostkowych (394)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (427)
warunek proporcjonalny (1307)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1048)
x ga 269/07 (2)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2403)
474/11 (11)
kio/uzp 643/09 (7)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (987)
kumulacja kar umownych (26)
brak wskazania podwykonawcy (1822)
"uzupełnienie referencji" (83)
otwarcie ofert termin (6005)
kio/uzp 2752/10 (5)
"art. 15 ust. 2" (136)
odwołanie z ostrożności (2748)
proporcjonalny (1611)
kio 1312/12 (2)
kryterium estetyka (99)
1299/09 (46)
(kio 1408/10 (16)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1145)
autoryzowany dystrybutor (190)
kio_133_12 (9)
rabat jako kryterium oceny ofert (299)
inne usługi niepriorytetowe (467)
kio 2816/10 (20)
kio 2779/12 (5)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1253)
forma dokumentów uzupełnianych (2118)
"art. 43" (396)
vat stawka (1930)
oferta treść oferty (20201)
2234/12 (5)
kio/uzp 22/07 (119)
szacowanie zamówienia (1329)
protokół odbioru z usterkami (244)
kio_1724_10 (8)
niezgodność treści oferty (6602)
język gwarancji (990)
lub równoważny (2908)
uniewaznienie postępowania (15535)
"warunek zawieszający" (39)
rażąco niska cena usługa (2226)
wykaz wykonanych usług (5505)
kio 1502/14 (5)
bezprzedmiotowe odwołanie (1977)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (311)
błędna data w wykazie (2396)
brak interesu prawnego (10683)
iso/iec 27001 (22)
1164/11 (6)
art 131 (1225)
art. 184 (2921)
stawka vat odrzucenie oferty (1773)
niepotrzebne skreślić (3175)
praw autorskich (1113)
"art. 142 ust. 5" (75)
odpłatność (220)
1758/11 (9)
koncentracja (345)
litwa upadłość (3)
zamierza przeznaczyć (2644)
kio_626_12 (4)
iii ca 416/05 (2)
175/14 (10)
kio 2015 (3914)
"192 ust. 2" (2657)
kio 1014/14 (2)
gpa (43)
brak interesu odwołanie (11192)
kio_869_11 (6)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (5616)
2688/10 (2)
iv ca 690/08 (1)
grupa kapitałowa (717)
integracja (780)
konsorcjum pełnomocnictwo (2110)
art. 141 (1189)
zastępstwo procesowe (2601)
spółka z o.o. spółka komandytowa (389)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1560)
ii ca 950/11 (1)
dyplom mba (3)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (100)
przedłużenie terminu umowy (2085)
kawa (586)
odległość kuchni (66)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11614)
brak wyceny materiału (1941)
67 ust. 1 pkt 4 (2946)
24 ust. 2 pkt 1 (16317)
kio/uzp 827/08 (8)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1570)
wykluczenie z postępowania (14044)
sobota (269)
oświadczenie woli (4807)
kio 279/15 (16)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (170)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
v ga 1/12 (275)
kio 61/14 (6)
opłacona faktura (267)
"potwierdzenie należytego wykonania" (874)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
"chyba, że udowodni" (191)
lista grupy kapitałowej tajemnica przedsiębiorstwa (78)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19938)
"istotna zmiana okoliczności" (193)
nadmierne warunki (1992)
kio_1152_12 (7)
zmiana podmiotu trzeciego (3182)
ubezpieczeń wzajemnych (500)
brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia (6288)
x ga 100/10 (2)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (75)
kio/1245/10 (12)
183 ust. 2 (2056)
"autoryzowany serwis" (83)
1556/15 (3)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (159)
"kryteria niemierzalne" (24)
usługi hotelowe (84)
obniżenie ceny oferty (1954)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6698)
kio_2710_10 (8)
kio 1034/08 (6)
umowa o podwykonawstwo (908)
informacja banku (1523)
dokumenty złożone po terminie (17318)
cofnięcie odwołania faksem (728)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (796)
kio/kd 25/14 (6)
"różne stawki podatku vat" (150)
wajda (51)
art. 51 ust. 1a (847)
pbg (104)
cloud computing (5)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (8670)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4154)
próbki systemu (615)
kio/uzp 59/10 (15)
kio 219/14 (5)
wgląd do ofert (986)
iv ca 223/08 (12)
powtórne wezwanie (1674)
oferta stanowi całość (10951)
naruszenie art. 92 ust. 1 pkt 2 (3650)
96/11 (14)
"grupy kapitałowej" (620)
protokół postępowania (7624)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (141)
brak ceny w formularzu (4678)
konsalnet rażąco niska cena (15)
karty sim (2527)
kio_1169_11 (20)
"umowy o pracę" (797)
"art. 5 ust. 1a" (48)
kio 738/14 (9)
"art. 90" (2458)
kio_uzp_1029_08 (5)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1800)
iv ca 648/07 (1)
88/11 (5)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4130)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (17137)
"art. 93 ust. 4" (72)
vi ga 7/09 (12)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1016)
certyfikat iso podwykonawca (94)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (927)
"udostępnienie samego siebie" (11)
umowa o pracę (8458)
zakup mebli (112)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1077)
972/12 (3)
schweerbau (5)
293/13 (8)
xii ga 391/08 (10)
iii ca 212/06 (2)
ii ca 131/10 (4)
xix ga 385/14 (5)
vmware (80)
wycofanie oferty (1432)
oferty częściowe (3642)
odstąpienie od części umowy (2414)
art. 46 ust. 5 (3935)
zerwanie umowy (139)
kio 2931/12 (2)
vi ga 83/10 (4)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (736)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1197)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
kio 1982/13 (3)
"x ga 23/07" (109)
art. 93 ust. 1 pkt 5 (6132)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (924)
1161/12 (7)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (643)
pwpw (36)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3214)
"zamówienie sektorowe" (507)
grupowe ubezpieczenie pracowników (41)
forma cofnięcia odwołania (581)
ix ga 46/08 (1)
art.+94+ust.+3 (117)
skrócenie terminu płatności (180)
powszechne usługi pocztowe (396)
kio 1050/12 (5)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1785)
zatrudnienie umowa o pracę (1663)
x ga 269/11 (4)
niezaskarżenie wezwania (2704)
art. 38 ust. 1a (1101)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (583)
art. 16 (14149)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1800)
kompania węglowa (431)
krk zakres (531)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1516)
niejednoznaczność siwz (426)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1322)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (897)
70/09 (17)
uzupełnienie wykazu robót (2757)
wykluczenie podwykonawcy (2136)
42/12 (29)
vi ca 206/11 (1)
hosting (19)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (563)
"uzupełnienie dokumentów" (4956)
"co jest przedmiotem oferty" (38)
polisa podlimity (17)
kio 1980/12 (17)
"tożsamość czasowa" (58)
kio 668/13 (3)
86 ust. 2 (2191)
"nadzór autorski" (359)
v ca 1187/09 (7)
podmioty zbiorowe (724)
kio 892/12 (4)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1404)
zus osób fizycznych (213)
protokół konieczności (4595)
koleśnikow (1207)
oczywista omyłka pisarska data (753)
częściowe odrzucenie odwołania (2835)
140 ust. 1 (1430)
powiązania osobowe (378)
kio 150/12 (14)
tylko jeden wykonawca (12033)
doręczenie kopii odwołania (4647)
kio 1557/14 (8)
art 4 pkt 6 (22538)
raport z badań (1088)
obronności (165)
oświadczenie wiedzy referencje (2470)
telkaz (11)
"jednokrotne wezwanie" (119)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1050)
obrót hurtowy produktami leczniczymi warunek udziału (7)
"uzupełnienie dokumentów po terminie" (11)
mebli biurowych (127)
cena opcji (564)
francuski krk (20)
istotna zmiana (12313)
"produkt leczniczy" (282)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (253)
cena minimalna (3326)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (872)
26 ust. 2a (2184)
1486/08 (4)
krk dla osoby prawnej (404)
189/10 (12)
xii ga 254/08 (4)
art 26 2b (2242)
zwiększenie wynagrodzenia (2072)
art 17 ust. 1 pkt 4 (13002)
iv ca 915/08 (2)
kio/uzp 812/09 (11)
umowa zawarta pod warunkiem (8120)
resortowe centrum zarządzania sieciami i usługami teleinformatycznymi (40)
xii ga 226/10 (1)
maksymalna cena (2717)
567/09 (4)
919/08 (13)
"dialog techniczny" (72)
ix ga 83/09 (3)
"art. 38 ust. 6" (224)
rażąco niska cena gddkia (103)
e-podatki (31)
413/15 (5)
wadium na jednego członka konsorcjum (592)
zwrot zabezpieczenia (3022)
brak podpisu pod kosztorysem (367)
dysponowanie sprzętem (2611)
iv_ca_831_10 (10)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
zatarcie skazania (52)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
"brak strony" (103)
rażąco nisko cena (2529)
wyjaśnienia treści siwz (11379)
na skutek skargi kasacyjnej prezesa urzędu zamówień (230)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
kserokopia gwarancji (303)
93 ust. 1 pkt 4 (5869)
68/11 (13)
referencje treść (3666)
855/05 (16)
stadion we wrocławiu (62)
zsumowanie liczby dostaw przez konsorcjantów (11)
v ca 428/05 (4)
i c 317/09 (21)
997/12 (4)
proporcjonalny warunek (1307)
grupa kapitałowa konkurencja (564)
obiektywne czynniki (1583)
xix ga 408/07 (13)
"średnioroczne zatrudnienie" (41)
wygórowana kara umowna (200)
kio 41/11 (19)
będzie dysponował osobami (6163)
wyłączenie konkurencji (3226)
art. 24 ust. 1 pkt 17 (9415)
art. 24b (106)
kio_245_14 (5)
2649/11 (23)
kio 1879/14 (2)
kio_1507_11 (6)
grup (4671)
tk telekom (26)
ii ca 647/09 (2)
certificate of good standing (3)
lek referencyjny (44)
duplikat (21)
konsorcjum (8156)
oszczędność metody wykonania zamówienia (802)
potwierdzenie czynności (16272)
kio/uzp 275/10 (10)
viii ga 327/14 (5)
miejsce zamieszkania (773)
x ga 499/10 (2)
v ga 141/09 (4)
xii ga 340/09 (9)
uzupełnienie bez wezwania (5427)
"zasoby finansowe" (117)
dzielenie zamówienia na części (842)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1954)
"historia rachunku" (7)
użyczenie zdolności ekonomicznej (123)
"oświadczenie woli zamawiającego" (161)
1982/14 (3)
kio_2434_12 (7)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (5557)
zakazany podział zamówienia na części (242)
wybór trybu (16474)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2313)
istotna zmiana w treści oferty (10926)
referencje brak podpisu (707)
kio/uzp 476/09 (10)
sysmark (36)
dokumenty podmiotów (10775)
640/12 (2)
brak kryteriów równoważności (576)
zamówienia in house (133)
"płyta cd" (159)
85 ust.4 (1648)
"sukcesja generalna" (31)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (50)
x_ga_652_13 (32)
281/12 (18)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
ustawy nie stosuje się (11820)
kredyt w rachunku bieżącym (166)
ii ca 342/06 (10)
i ca 273/09 (1)
art. 29 ust.3 (16814)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (13431)
sufo (78)
dostawa leków (293)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
cezary machnio (21)
krótki termin składania ofert (1127)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (4991)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (5728)
zmiana stron umowy (9175)
parafa pod wykazem (95)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (286)
brak stawki vat w ofercie (1790)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (905)
błędny nr katalogowy (589)
dialog konkurencyjny kryteria (279)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10563)
"wyroby medyczne" (645)
24 ust. 2 pkt 3 (16157)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3059)
kserokopia pełnomocnictwa (387)
580/09 (6)
cena jednostkowa 0 (1798)
openoffice (16)
kio 701/11 (5)
"art.22 ust.5" (169)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4162)
data zobowiązania (4368)
brak jednej pozycji w formularzu cenowym (1621)
zus spółka cywilna (209)
ix gc 201/07 (2)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (849)
x ga 207/08 (2)
oferta niedozwolona zmiana oferty (1470)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (120)
kio 2706/10 (5)
"zamawiający jest związany" (240)
pełny odpis z krs (806)
czeskie krk (12)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7283)
art. 34 (4054)
678/08 (10)
kio_uzp_1825_09 (4)
x ga 227/09 (6)
de minimis (14)
kio 1007/13 (27)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1894)
kio 126/14 (6)
"przyczyn technicznych" (463)
krk uzupełnienie (379)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (129)
viii ca 76/15 (9)
vat 0 % (1925)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1714)
nieprecyzyjne warunki (4572)
cesja umowy (122)
"powtórzenie czynności" (8896)
kio/uzp 786/10 (17)
kio 20/13 (20)
"jedna usługa" (436)
1463/08 (17)
harmonogram tajemnica (285)
33/07 (36)
1515/14 (8)
"art. 4 pkt 8" (193)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2072)
wznowienia (403)
art. 87 (7949)
wadium w innej walucie (66)
odrzucenie odwołania res iudicata (41)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5623)
odtajnienie wykazu usług (538)
kio 49/13 (7)
"kio/uzp 703/09" (22)
art. 5 ust. 1 a (27073)
zmiana umowy (10382)
art 24 ust 2 pkt 1 (16317)
dokumenty po terminie składania ofert (9793)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (426)
zasada języka polskiego (2086)
rozliczenie w walucie obcej (35)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1700)
wygórowany warunek (550)
471/11 (9)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (16533)
"iso producenta" (5)
definicja ceny (2951)
"oferta wstępna" (255)
"dostawa samochodu" (86)
odwołanie w sobotę (262)
potwierdzenie opłacenia polisy (482)
jednorazowe wezwanie (601)
obejście prawa (789)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3235)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (617)
zawieszona działalność (282)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (53)
489/14 (2)
art. 44 (4219)
"błąd w obliczeniu ceny" (1206)
partner dariusz apelski (9)
nierealny termin realizacji (3425)
87 ust. 1 (7933)
handel referencjami (164)
x ga 51/09 (3)
usługa kompleksowa (2003)
wyjaśnienie treści dokumentów (11747)
1199/12 (9)
"pojęcie dostawy" (12)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1290)
kio_uzp_867_09 (9)
upust jako kryterium (292)
oferty wariantowe (482)
2213/12 (4)
plan zamówień publicznych (1991)
forma pisemnego zobowiązania (2281)
1181/10 (4)
siła wyższa (165)
xix_ga_268_09 (10)
x ga 258/09 (4)
vi ga 57/07 (6)
kio 2975/13 (7)
termin na wniesienie odwołania (27445)
promocja (392)
prawa autorskie do systemu informatycznego (310)
warunki zaprojektuj i wybuduj (499)
referencje a kary umowne (143)
poręczenie bankowe (260)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
kio_1395_10 (26)
i1 ca 202/09 (1)
"cena zero złotych" (10)
2424/13 (3)
art. 171 ust. 4 (1534)
program funkcjonalno-użytkowy (753)
kampania promocyjna (48)
2339/14 (3)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1694)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
zastrzeżone usługi pocztowe (296)
zabezpieczenie (4847)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (518)
ii ca 560/06 (1)
antydatowanie (67)
kio/uzp 703/09 (22)
x ga 189/13 (8)
wadium konsorcjum gwarancja (721)
koszty cyklu życia (94)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2258)
ii ca 139/05 (3)
językiem polskim (2477)
"89 ust. 1 pkt 6" (1204)
parametry równoważności (777)
parafa podpis (171)
zatrzymanie wadium (802)
xix ga 120/07 (5)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (651)
nadpłata wadium (4)
zmiany w umowie (4583)
regenerowane (38)
"zbycie przedsiębiorstwa" (35)
polisa podmiotu trzeciego (392)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
dialog konkurencyjny przesłanki (417)
oddział+spółki (33)
wykładnia (5945)
ii csk 675/10 (25)
"wadium po terminie" (14)
ofert (25512)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (2691)
"art. 36a" (108)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (71)
art. 96 ust. 3 pzp (2106)
556/13 (2)
1797/11 (9)
odrzucenie i wykluczenie (11530)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (256)
uchylenie się od zawarcia umowy (3720)
forma pisemna oferty (3589)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1013)
kio_665_13 (9)
wieloletnia prognoza finansowa (46)
"polisa oc" (433)
1388/13 (13)
kio/uzp 814/09 (6)
kio 1546/09 (3)
zmiana treści siwz (10797)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1247)
iv_ca_1299_09 (43)
kio 1062/13 (2)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5134)
kio 1100/10 (4)
kio 1247/13 (8)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
2830/13 (4)
brak parafowanego wzoru umowy (164)
powierzy podwykonawcom (1169)
kio 917/10 (10)
instalacje solarne (100)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (319)
nieprawidłowy vat (2840)
1673/11 (11)
ujemna cena jednostkowa (94)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
art. 36a (191)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7221)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (552)
dwie oferty (13810)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (975)
oświadczenie o grupie kapitałowej (634)
"zamówienie dodatkowe" (711)
powszechna dostępność (582)
poręczenie udzielane przez podmioty (186)
art. 8 ust. 3 pzp (15304)
wskaźniki ekonomiczne (652)
kio 683/11 (4)
wpis od skargi (25616)
"opis przedmiotu zamówienia" (7505)
poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (94)
art. 42 ust. 1 (4288)
meble biurowe (127)
185 ust. 6 (3657)
zwolnienie z kosztów (1138)
epwd ksi (7)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2531)
zapytanie o cenę usługa ochrony (1237)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2705)
składanie nieprawdziwych informacji (2236)
"67 ust. 1 pkt 6" (168)
naruszenie obowiązków zawodowych (2957)
użyteczności publicznej (765)
art. 86 ust. 2 (2191)
kio 216/14 (15)
produkt leczniczy (345)
przedwczesny (1523)
otwarcie ofert (6104)
kio 346/15 (10)
vi gz 51/06 (2)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
766/09 (25)
wiedza (4472)
c 454/06 (59)
"art. 170 ust. 4" (10)
"brak pełnomocnictwa" (124)
kio 2587/13 (6)
rental rights (11)
zbiorowa polisa (75)
świadczenie niemożliwe odrzucenie oferty (2662)
22 ust. 4 (16617)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (737)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (900)
termin niezwłocznie (1913)
leki (368)
iii czp 25/10 (42)
nieczytelny dokument (1227)
oświadczenie o niekaralności (567)
xii ga 488/11 (1)
odległość (909)
1641/12 (7)
nie potwierdzają należytego wykonania (4275)
wadium w walucie obcej (16)
kio 1549/12 (6)
x ga 89/10 (4)
ii ca 1950/05 (2)
istotna zmiana oferty (11332)
należyta staranność zamawiajacego (4174)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4356)
art.24 ust.2 pkt.1 (6669)
2142/12 (14)
dopuszczalność zmiany umowy (1536)
kio/483/11 (4)
błąd w gwarancji wadialnej (267)
podpis podwykonawca (507)
kio_2765_11 (11)
"art. 4 pkt 1 lit. a" (14)
dostawa licencji (1029)
poprawa kosztorysu (530)
c-380/98 (30)
rażąco niska cena brak dowodów (1737)
678/12 (6)
komplementariusz krk (34)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (31)
informacja krk (525)
art. 190 ust. 7 (2648)
fbi zaświadczenie (15)
x ga 25/08 (98)
przelew wierzytelności (81)
180 ust. 5 (5489)
świadoma omyłka (756)
"art. 8" (2062)
przychód netto ze sprzedaży (279)
zamówienia z wolnej ręki (1646)
skarga wniesiona przez przystępującego (8453)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1050)
kio/ku 40/14 (7)
"gwarancja wadialna" (648)
funkcjonalność kryterium (1364)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
roboty tożsame (2208)
mpo (86)
1779/13 (6)
art. 91 (7480)
kio/uzp 168/08 (9)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (73)
"grupa kapitałowa" (620)
dyrektywa obronna (34)
38 ust. 4a (662)
1493/08 (9)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16114)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3087)
art. 24 ust. 1a (3087)
c-324/98 (55)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2399)
niemożliwa do przewidzenia (3112)
pozorna równoważność (137)
x ga 58/09 (7)
xii ga 200/11 (1)
vi ga 79/07 (3)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (590)
v ga 84/11 (6)
dostawa książek (147)
modyfikacja oferty (4752)
"art. 26 ust.2b" (1490)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2136)
kio 1661/11 (4)
cena jednostkowa rażąco niska cena (1193)
dokumenty uzupełnione po terminie (4196)
1624/10 (15)
c_465_11 (53)
kio 2970/13 (5)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (554)
x ga 20/10/za (1)
"art. 16" wspólne (220)
v ca 226/10 (12)
zobowiązanie innych podmiotów (5432)
microsoft (355)
"wykładnia językowa" (525)
"dysponowanie osobami " (1823)
podpis bez za zgodność z oryginałem (885)
art. 186 ust. 4 (3250)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
błędy w kosztorysach (1448)
c-84/03 (20)
pełnomocnictwo do wniesienia przystąpienia (3072)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4872)
najwyższa staranność (1412)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1008)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
subsydiowanie skrośne (7)
kwalifikacje osób jako kryterium (1828)
wymóg przynależności do izby (423)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2199)
dystrybucja energii (161)
art. 36b ust. 2 (73)
kio/uzp 1379/09 (12)
kio_1582_12 (6)
czyn nieuczciwej konkurencji (5347)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5215)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (416)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (457)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11290)
referencje członka konsorcjum (1079)
gwarancja po angielsku (270)
materiały biurowe (560)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2042)
kio 2875/12 (4)
pełnomocnictwo po terminie (4160)
624/12 (2)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3087)
remont a budowa (940)
kio_63_11 (8)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
kio_uzp_86_08 (3)
nieprecyzyjne zapisy siwz (2876)
sygn. akt x ga 652/13 (42)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (25)
jedyny wykonawca (16718)
dzierżawa łączy (240)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (511)
zmiana formy wadium (887)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (692)
729/12 (7)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4364)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1033)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2698)
koncesja na usługi (605)
zakończenie postępowania o udzielenie (5298)
"art. 12a" unieważnienie (122)
definicja konsorcjum (1879)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (488)
brak dowodu opłaty polisy (181)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
1161/09 (25)
certyfikat oc (163)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (44)
"franszyza redukcyjna" (17)
kio 816/14 (4)
rafako (58)
obiekt budowlany definicja (1210)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1075)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
ocena metodologii (596)
warszawie (26737)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (505)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (158)
art. 146 ust.6 (1138)
przedłużenie wadium w pieniądzu (163)
sosnowiec (394)
cena jednostkowa zero (2275)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3972)
"kompania węglowa" (429)
korea (43)
zasada bezstronności (517)
oświadczenie producenta o serwisie (793)
zamiana kary umownej (113)
aż do zawarcia umowy (1470)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5037)
kryterium okres gwarancji (1889)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (13608)
oracle (202)
kio 1231/13 (5)
termin wykonania (18923)
art 87 ust 1 (7932)
zmiana ceny oferty (7813)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1233)
podstawa wyceny (2497)
2679/10 (4)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1430)
art. 49 ust. 3 (2682)
"pojęcie zarzutu" (4)
1151/11 (9)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2192)
wezwanie do podpisania umowy (3625)
żądanie nazw podwykonawców (1374)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (196)
"informacje z internetu" (6)
brak formularza ofertowego (3871)
"obiektywne potrzeby" (460)
telekomunikacyjne (939)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (102)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (9946)
anonimowość (18)
51/09 (23)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8227)
"art. 26 ust. 2" (2108)
kio/uzp 859/09 (12)
pominięcie pozycji kosztorysowej (707)
meble medyczne vat (28)
utracił status wykonawcy (337)
disclosure scotland (14)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
poniżej kosztów (4188)
emas (28)
766/13 (6)
kio/2730/13 (6)
2363/10 (13)
za zgodność z oryginałem na każdej stronie (2464)
kancelaria radców prawnych Ć (136)
nie miało wpływu na wynik postępowania (12693)
rekultywacja (155)
wpis w krs działalność (1072)
iii czp 53/11 (85)
vi ga 121/10 (1)
tonery potwierdzenie wymagań (75)
minimalne wynagrodzenie (3189)
iv ca 271/10 (3)
oprogramowanie antywirusowe (63)
błąd vat (1725)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (596)
art. 142 (1571)
wykładnia postanowień siwz (3402)
zaokrąglenie (350)
sygn. akt iv ca 468/05 (13)
kio 1393/11 (5)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1753)
forma listy kapitałowej (230)
vi ga 28/07 (20)
roboty budowlane definicja (2319)
marża kredytu jako kryterium oceny ofert (42)
1495/14 (5)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (3857)
67 ust. 1 pkt 5 (2943)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
nadzór autorski z wolnej reki (106)
narodowe centrum badań (225)
kio 2864/13 (3)
wyjaśnianie treści gwarancji wadialnej (214)
zawartośc referencji (330)
v csk 444/06 (31)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (247)
nie wniesienie wadium (2494)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (60)
"wykluczenie podwykonawcy" (18)
kio 1384/14 (12)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1661)
x ga 174/14 (2)
świadczenie niemożliwe (3198)
"zp-1" (362)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (2688)
krk dla komplementariusza (33)
projekt (9284)
kio_2784_14 (14)
c- 454/06 (71)
apostille (18)
kio 560/09 (9)
v ca 266/08 (2)
art. 17 (13251)
umowa pod warunkiem zawieszającym (116)
opis sposobu obliczenia ceny (3099)
lex (1894)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2298)
uprawnienia geodezyjne (321)
kio 1287/14 (9)
dowód osobisty (1033)
nadmierne kary umowne (280)
kio 1815/11 (12)
"art. 22 ust. 5" (169)
umowa konsorcjum (5239)
panep (6)
zatrudnienie personelu (651)
termin ważności wadium (966)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10167)
fujifilm (19)
"złożenie oferty po terminie" (23)
wyjasnienia dokumentacji (10746)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (77)
art. 4 ust. 8b (121)
ryczałt odpady (78)
dzielenie zamówienia (961)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (186)
dalsze pełnomocnictwo (1708)
grupa kapitałowa 2013 (467)
iii_czp_53_11 (80)
"brak wadium" (81)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (750)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (165)
krk szwecja (10)
iso (730)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (64)
białystok (1128)
szpital (3434)
c-525/03 (18)
oddział przedsiębiorcy (876)
"dostawa samochodów" (86)
"art 89 ust 1 pkt 7" (307)
gwarancja warunkowa (258)
prawo opcji roboty budowlane (293)
"83 ust. 2" (112)
sedlak & sedlak (7)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (990)
"parafa" (214)
kio_2607_13 (4)
nienależyte wykonanie umowy (7325)
pozacenowe kryteria oceny ofert (166)
"zakład karny" (57)
kio 11/14 (143)
iii ca 262/05 (7)
"polisa oc podmiotu trzeciego" (2)
in post (251)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3371)
brak pieczęci (630)
doradztwo konsultacje (350)
2344/14 (3)
zwolniony z vat (294)
x ga 214/09 (3)
kryterium odległość (560)
cena 0 zł. (5778)
kio 2931/13 (3)
1560/15 (4)
ix ca 542/08 (2)
nie może przekroczyć (2866)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (474)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
86/11 (9)
kalkulacja ryzyk (883)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (46)
ukraina krk (6)
x ga 158/0/iza (5)
nieprawidłowy numer katalogowy (490)
art. 24 ust.2a (895)
art 22 (17752)
xix ga 169/11 (3)
zaniechanie odtajnienia oferty (800)
wadium euro (392)
xix ga 170/08 (5)
długi okres gwarancji (377)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1372)
2528/10 (3)
vi ga 107/04 (3)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4710)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
kio/ku 50/09 (2)
nierówne traktowanie plk (117)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1779)
art. 26 ust. 2a (2184)
kio 1003/10 (3)
i c 332/10 (9)
niezależny podmiot (6254)
471/08 (4)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
v ca 359/08 (2)
faks (393)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1611)
vi ga 35/09 (1)
pełnomocnictwo rodzajowe (441)
kio 2493 (39)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2459)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
"odtajnienie dokumentów" (218)
funkcje wadium (696)
dokumenty niewymagane w siwz (13362)
"unieważnienie postępowania z winy zamawiającego" (3)
"wyrok kio" (11801)
art 26 ust 3 pzp (11021)
"zamawiający nie dokonał zmiany" (472)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3043)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2298)
częściowe umorzenie postępowania (630)
w sprawie dokumentów (17025)
węgry (49)
wimax (10)
producent (5331)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
błędne zapisy wadium art. 46 ust. 4a (205)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (45)
błędny termin realizacji zamówienia (5815)
173/11 (13)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
"zmiany podmiotowe" (53)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1132)
ix ga 113/06 (2)
interpretacja siwz (4800)
forma uzupełnionych dokumentów (2410)
kio_1096_10 (7)
"art. 180 ust. 2 pkt 6" (41)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (89)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (926)
urząd miasta łodzi (425)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
kio/uzp 759/08 (7)
szpital wolski (34)
kio 1323/12 (8)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
26 ust. 2b (2241)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (5591)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7481)
kz (192)
180 ust.4 (3650)
roche diagnostics (138)
treść gwarancji wadialnej (715)
ograniczenie dostępu do zamówienia (4618)
kio/105/11 (3)
3036/10 (34)
usługa w trakcie realizacji (4805)
zdolność finansowa (2491)
xix ga 186/07 (2)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2741)
"związany wyrokiem izby" (5)
zasada koncentracji środków (307)
odrzuca (20163)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3002)
art 36a (234)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4046)
nie leży w interesie publicznym (1373)
x ga 352/11 (1)
Ćwik i partnerzy (10)
ii_csk_675_10 (25)
criminal (26)
oświadczenie o podwykonawcach (2372)
manipulowanie ceną (207)
art.93 ust.1 pkt 7 (4098)
v sa/wa 327/13 (3)
jedna usługa (4610)
abm solid (62)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1768)
forma pisemna pełnomocnictwa (1272)
379/14 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (84)
dyskryminacja pośrednia (227)
93 ust. 1 pkt 5 (5794)
"samokontrola" (36)
obronność i bezpieczeństwo (160)
"łącznie co najmniej" (118)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16505)
ostrołęka (223)
zarzut ewentualny (9950)
"odległość kuchni " (3)
zachowanie formy pisemnej (2572)
przekształcenie (392)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
ubezpieczenie konsorcjum (1199)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7734)
ca 262/05 (8)
brak kodów źródłowych (244)
zaniechanie wykonania wyroku kio (8942)
doświadczenie nabyte w ramach konsorcjum (661)
kio 41/12 (18)
zmiana formy zabezpieczenia w trakcie umowy (1086)
kio 2137/11 (4)
kio 318/12 (8)
związanie zarzutami odwołania (11243)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
art. 46 ust.4a (679)
nieprawdziwych informacji (3314)
v ca 1360/09 (6)
kio 1483/13 (3)
bogdanka (119)
386/10 (7)
gwarancja wadialna (746)
tajność postępowania (202)
autokorekta (12)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (555)
867/10 (8)
termin składania ofert (11598)
kio_368_11 (6)
wadliwa gwarancja (1437)
sumowanie doświadczenia (454)
ii_ca_587_05 (86)
import docelowy (28)
rażąco niska cena koleśnikow (124)
24/14 (17)
v ca 571/08 (15)
"zmiana składu" (68)
warunki atmosferyczne (345)
art. 24 ust. 1 (17932)
ii ca 141/07 (3)
równoważność norm (563)
zarzut okoliczności faktyczne (11982)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1405)
v ga 124/09 (1)
bezstronności (548)
"odrzucenie oferty wstępnej" (18)
"brak projektu wykonawczego" (4)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4223)
art. 32 ust. 4 (4889)
bez pozwolenia na budowę (1720)
findom (10)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (488)
xxiii ga 634/09 (5)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (575)
v ca 1051/10 (12)
v ca 719/10 (1)
oficjalny kanał dystrybucji (31)
iv ca 1299/09 (43)
definicja podwykonawstwa (350)
art. 192 ust. 7 (11645)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1584)
1432/09 (12)
niespójność ogłoszenia i siwz (252)
sposób wykorzystania zasobów (1527)
realność udostępnienia potencjału (316)
2605/14 (10)
xii ga 308/08 (3)
89 ust. 1 pkt 1 (13956)
zagospodarowanie odpadów (647)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
tusze i tonery (32)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
kio 18/13 (17)
niewniesienie wadium gotówka (74)
załączniki do odwołania (12550)
ga 162/10 (23)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1615)
rażąco niska cena na dokumentację projektową (589)
kio_2615_14 (4)
fotografia (279)
narodowy bank polski (268)
viii ga 58/09 (18)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (134)
badania naukowe (750)
koszty postępowania odwoławczego (21915)
2175/11 (4)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
udostępnienie doświadczenia (2939)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (5707)
exatel (115)
938/13 (5)
24 ust. 2 pkt 4 (15790)
wolnej ręki (1647)
succhi di frutta (36)
iii czp 25/07 (26)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (432)
szwajcarski (116)
krk hiszpańskie (18)
dowód opłacona polisa (407)
kio 369/13 (3)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (79)
opis techniczny uzupełnienie (4371)
wadliwe pelnomocnictwo (1549)
nie wskazał części zamówienia (13040)
vi ca 464/05 (75)
"zastrzeżenie zwrotu" (11)
upust (434)
oczywiste omyłki rachunkowe (1194)
vat zmiana umowy (2160)
zgoda na poprawienie innej omyłki (870)
koncesja, zezwolenie (326)
art 82 ust 1 (3060)
oferta niepodpisana (7589)
odrzuca skargę koszty (20176)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (72)
art 93 ust 4 (5910)
marża (524)
"ubezpieczenia grupowe" (16)
art 5a (1033)
franszyza redukcyjna (19)
kio/uzp 1833/09 (5)
"sumowanie zdolności" (11)
"art. 34 ust. 1" (130)
vat błąd w obliczeniu ceny (1272)
953/13 (26)
budynek użyteczności publicznej warunek (338)
1157/12 (5)
art 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
proporcjonalności (735)
x ga 140/08/za (1)
1287/14 (9)
leasing (318)
49/13 (16)
1107/04 (5)
referencje dla konsorcjum (1764)
kio 1081/10 (6)
interwenient (200)
art. 5 ust. 1 b (18957)
kio 384/13 (7)
2854/12 (12)
zawarcie umowy po terminie (14046)
art 24 ust 2 pkt 2 (16262)
"program funkcjonalno-użytkowy" (735)
471/12 (17)
poprawienie omyłki rachunkowej (1363)
powoływanie się na doświadczenie konsorcjum (2195)
cena nierealna (2859)
zniszczył próbkę (41)
niedyskryminacja (322)
utajnienie potencjału technicznego (329)
okres gwarancji (3344)
art. 45 (4419)
nalezyte wykonanie zamówienia (8867)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (372)
ograniczenie liczby podwykonawców (956)
kryterium społeczne (2117)
znaki towarowe (863)
przeciwnikiem skargi (489)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (546)
v ca 1281/12 (3)
asseco (546)
monistyczny (8)
charakter referencji (2535)
spółka cywilna urząd skarbowy (406)
generalna dyrekcja (998)
istotne zmiany umowy (9164)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (392)
opisanie przedmiotu zamówienia (12722)
kio 3/11 (255)
przedmiar a ryczałt (201)
"art. 68 ust. 2" (29)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1996)
184/11 (9)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4831)
v gaz 90/07 (25)
przystąpienie do długu (119)
referencje data wystawienia (555)
1716/14 (4)
x ga 354/07 (2)
kio 109/13 (19)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (458)
art 22 ust 4 (16617)
usługa pocztowa (1232)
kio_225_15 (6)
2321/12 (4)
prawo opcji (831)
sponsoring (3)
"zmiany w umowie" (135)
iv ca 521/08 (10)
zła stawka podatku vat (108)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (716)
art. 93 ust. 1 pkt 7 opis przedmiotu zamówienia (3296)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (510)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2015)
art 24 ust. 2a (2334)
poprawianie omyłek (919)
tłumaczenie dokumentów (2470)
inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (7868)
xii ga 423/08 (1)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
zarzuty spóźnione (1700)
art 26 ust. 2b (2241)
termin związania ofertą (11917)
kio_706_12 (4)
jednostka wojskowa (821)
interes w przystąpieniu do odwołania (9152)
xii ga 697/15 (8)
art.26 ust.3 (8004)
pozwolenie radiowe (138)
"art. 36a ust. 3" (14)
xix ga 112/08 (1)
nieprawdziwa informacja (3314)
generalna dyrekcja dróg krajowych (933)
warunki (21428)
"art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp" (54)
błąd projektanta (407)
"opłaconej polisy" (410)
"koszty zakupu" (910)
niemożliwą do usunięcia wadą (536)
"art. 2 pkt 1" (405)
certyfikat ubezpieczenie (469)
zdolnośc kredytowa (965)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6516)
odmowa wydania referencji (130)
pewność obrotu gospodarczego (734)
it.expert (144)
"negocjacje z ogłoszeniem" (763)
"prawo opcji" (90)
91c (90)
zachowanie uczciwej konkurencji (8240)
główny urząd statystyczny (313)
ocena (21495)
kio 1639/11 (29)
upadłość konsorcjanta (30)
2630/11 (9)
1980/10 (7)
krk po terminie składania ofert (421)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (7365)
sposób obliczania ceny (1500)
konkurs odrzucenie pracy (701)
norma euro 5 (961)
oferta skutecznie odrzucona (6043)
nadmierny formalizm (183)
art. 94 ust. 3 pzp (1617)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1955)
kio/kd 19/10 (18)
"24 ust. 2 pkt 1" (221)
uzupełnianie dokumentów kryteria oceny ofert (2137)
odmowa podpisania umowy (840)
płatności częściowe (1024)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1934)
c-16/98 (24)
zobowiązanie podmiotu trzeciego data (2076)
uzupełnienie ograniczony (7852)
izrael (43)
vii ga 147/08 (11)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1581)
świadczenia zdrowotne (1318)
kio_86_11 (3)
ryczałt (470)
"wskaźnik bieżącej płynności" (29)
art. 94 ust. 1 (2510)
art 89 ust.1 pkt 4 (14259)
"upływ terminu związania" (390)
"świadectwo przejęcia robót" (33)
zatrzymanie wadium w terminie zwiazania ofertą (660)
zaostrzenie warunków (242)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4564)
błędy w kosztorysie ofertowym (1278)
kio 96/13 (9)
12a (624)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
dokumenty równoważne (2759)
xii ga 12/09 (15)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
art. 86 ust. 3 (2174)
serwis podwykonawca (352)
kampania reklamowa (31)
potwierdzenie referencji (3562)
"open office" (19)
636/12 (7)
unizeto (166)
uniwersytet (1265)
x ga 122/10 (35)
brak wskazania nazwy producenta (1918)
kio 2212/10 (6)
141/10 (7)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
22 ust. 5 (16781)
x ga 81/09 (11)
zasada równego traktowania (10674)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
kio/uzp 264/09 (9)
kosztorys inwestorski (814)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2368)
zawieszenie działalności gospodarczej (277)
forma wykazu (4046)
kio/uzp 1848/09 (8)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (41)
nie uzupełnił tłumaczenia (991)
2216 (27)
aktualnych na dzień złożenia (6854)
wykaz dostaw (2211)
co powinny zawierać referencje (2703)
cena 0 zł (5778)
odwołanie (28223)
podstawa do dysponowania (6067)
należyte wykonanie dostawy (4282)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (4564)
wpłata wadium po terminie (1263)
istota konsorcjum (2958)
pochodzenie (4370)
x ga 25/09 (24)
fidic lub równoważne (124)
doręczenie odpisu skargi (2810)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (326)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1496)
użycie nazw własnych (2306)
kio/uzp 757/09 (13)
art. 93 ust 1 pkt 7 (5987)
"gwarancje bankowe" (701)
microsoft whcl (11)
pełnomocnictwo do aukcji (136)
x ga 127/08 (74)
77/14 (22)
uzupełnienie próbek (513)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (315)
kredyt w rachunku (468)
krk podmiotów zagranicznych (93)
podpis na referencjach (730)
zasada proporcjonalności (585)
xii ga 420/09 (62)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (515)
oświadczenie wiedzy producent (2297)
ii crn 913/97 (39)
38 ust. 4b (186)
china (41)
art. 151 pzp (825)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (604)
art. 46 (4470)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3080)
oprogramowanie (2641)
brak terminu związania ofertą (11381)
kio_1420_13 (5)
dokument nie podpisany (6835)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6042)
uzupełnienie treści oferty (8011)
inwentaryzacja (450)
zeznania świadków (670)
siwz (18742)
"naruszenie art. 42" (24)
pozwolenie na zbieranie (282)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (53)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (5812)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4863)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1683)
ćwik (102)
vat 0 (1925)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2386)
serwis pogwarancyjny (176)
monopolista (105)
grupa kapitałowa zmowa (69)
brak wyboru oferty (14804)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (404)
v ca 405/10 (3)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1377)
kio_223_11 (3)
zobowiązanie do współpracy (1596)
wygórowane kary umowne (200)
1408/13 (3)
955/13 (3)
jedna umowa (5214)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (102)
kv projekty (163)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (103)
"usługa kompleksowa" (304)
naruszenie art. 38 ust. 2 (4871)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (137)
opóźnienie a zwłoka (257)
2784/14 (15)
"art. 16" (570)
6a pzp (560)
interesu (14548)
polisa pkd (81)
232/12 (15)
miejsce złożenia oferty (11647)
2734/10 (7)
"sprzęt medyczny" (498)
inne kryteria (8632)
zarzuty (23181)
ii ca 663/04 (2)
1072/11 (24)
protokoły częściowe poświadczające wykonanie prac w sposób należyty (137)
kio 2398/13 (10)
sanepid (34)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (202)
udostepnienie oferty (4675)
oferta termin związania ofertą (11524)
wgląd do dokumentacji (937)
certyfikaty meble (77)
1536/10 (10)
sygn. akt vi ga 192/10 (22)
"tauron" (148)
badanie rzetelności wykonawcy (835)
ca 264/04 (22)
zdolność ekonomiczna (1630)
wadium kopia gwarancji (329)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (334)
zamówienia uzupełniające (3951)
odwołanie przedwczesne (1348)
uszczegółowienie oferty (1189)
pozycja dominująca (452)
poprawa vat (514)
narusza art. 29 ust. 3 (22346)
kio 1515/10 (28)
certyfikat meble (77)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (162)
cena 0,00 (255)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11451)
self cleaning (3)
wykaz głównych usług (2033)
kio 254/11 (5)
zmiana formularza ofertowego (3201)
zobowiązany jest wykonać wyrok (10333)
kredytu (649)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
stanowi treść oferty (17433)
kio_254_11 (5)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (324)
oświadczenie o akceptacji siwz (1134)
2637/11 (2)
uzasadnienie unieważnienia postępowania (14115)
korekta finansowa (1213)
kio/uzp 66/07 (9)
wielokrotne uzupełnianie dokumentów (788)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
złożenie nieprawdziwych informacji wina (143)
"ze środków publicznych" (670)
cena roboczogodziny (587)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1080)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (274)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2645)
kio 1667/13 (5)
1013/10 (9)
dokumenty (18820)
"naruszył obowiązki zawodowe" (35)
udział podmiotu trzeciego (4234)
art. 92 ust. 1 (3574)
"gospodarz postępowania" (156)
iii ca 418/09 (11)
doświadczenie kierownika (1764)
"89 ust. 1 pkt 1" (1432)
licencje (1397)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2374)
art 87 ust 2 (7927)
i aca 357/10 (32)
ii ca 1351/07 (1)
pełnomocnictwo dla lidera (1103)
kio 1553/10 (7)
farmaceutyczny (192)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
kio 954/11 (10)
i 1 ca 514/10 (1)
nie dopuścił ofert równoważnych (2292)
forposta (39)
art. 90 ust. 2 (8133)
wysokość wadium (2328)
"criminal records bureau" (5)
naruszenie art 144 (1092)
katowice (4115)
xxiii ga 1293/14 (24)
proporcjonalność warunku (492)
art. 186 (4290)
407/12 (3)
medyczne (2786)
"minimalny okres gwarancji" (34)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (463)
manipulowanie (245)
kio 1097/14 (4)
v ca 1621/08 (1)
art. 85 ust. 1 (3054)
kio_1883_14 (12)
kio_kd_42_10 (3)
płynność finansowa (233)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
serwis w polsce (305)
"poświadczenie" referencje (1045)
357/15 (9)
"zwrot odwołania" (168)
niepełny formularz ofertowy (2493)
"przeciwnik skargi" (376)
korektor w ofercie (19)
"podział zamówienia" (394)
kio 249/11 (5)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1479)
kio_291_12 (6)
67 ust. 1 pkt 6 (2844)
niezgodność próbek z siwz (508)
referencji nie potwierdzone za zgodność z oryginałem (908)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1832)
ii ca 37/06 (5)
xix ga 91/07 (5)
koncert (31)
oferta wyjaśnienia treści oferty (13100)
wniosek o ogłoszenie upadłości (357)
kio 644/13 (5)
rażąco niska cena nadzór inwestorski (204)
kio 1066/11 (11)
kio_ku_54_11 (4)
nieterminowe wykonanie (1499)
kio_uzp_43_08 (8)
nieczytelna kopia (417)
ix ca 709/09 (3)
pilarz (47)
art 87 ust. 1 niedopuszczalna zmiana oferty (3522)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (305)
opinia prywatna (1016)
kio 1337/12 (22)
"art. 67 ust.1" (880)
polskie koleje państwowe (617)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (216)
kryterium aspekt społeczny (572)
ii ca 689/04 (6)
centrum onkologii (262)
odpowiadające swoim rodzajem (9747)
1965/15 (2)
termin związania (12997)
"art. 186 ust. 2" (2456)
"za zgodność z oryginałem" (2669)
xii_ga_429_09 (73)
art. 87 ust 2 (7927)
"charakter wynagrodzenia" (528)
kio_1292_11 (13)
v ca 421/07 (17)
żadanie umowy konsorcjum (4160)
v ca 214/06 (13)
458/09 (14)
art. 179 ust. 1 (9340)
odwołanie po terminie (26584)
rażąca niska cena (806)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
kio/uzp 594/09 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (823)
"tajemnica przedsiębiorstwa" harmonogram rzeczowo finansowy (101)
kary umowne nienależyte wykonanie (740)
uzupełnienie opisu (5270)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2606)
przejęcie (304)
"odmowa podpisania umowy" (94)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (158)
usługi powszechnie dostępne (1858)
"należyte wykonanie dostaw" (274)
"kryteria oceny ofert" (5141)
ii ckn 440/00 (7)
"wartość zamówienia" (8587)
tonery zamienniki (21)
ii ca 425/05 (8)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5966)
ukraina (103)
równoważność oferty (985)
umowa o dzieło (665)
funkcjonalność system (1823)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
pierwotne warunki zamówienia (4452)
niemieckie krk (33)
kio 165/15 (18)
referencje powinny zawierać (2705)
zamiast polisy certyfikat (75)
dominujący wpływ (550)
ubezpieczenie rażąco niska cena (513)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (426)
naruszenie art. 42 (3992)
xii ga 149/07 (2)
koszty ogólnego zarządu (2601)
kio 2343/12 (9)
omylka rachunkowa (1624)
własne referencje (2270)
"art. 85 ust. 2" (295)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (11738)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (16936)
chiński (82)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (10506)
podwyższenie ryczałtu (168)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1554)
kio/uzp 223/08 (29)
ii ca 464/09 (1)
xxiii ga 380/11 (10)
awaria faksu (183)
zastrzeżenie oferty (7428)
nierówne traktowanie wykonawców (12360)
brak interesu w przystąpieniu (8243)
polisa oc dla konsorcjum (268)
rażąco niska cena ochrony (1347)
uznanie rachunku (6046)
art 49 ust 3 (2909)
referencje bez podpisu (616)
"niedozwolone negocjacje" (131)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
oticon (35)
kio 1898/11 (3)
naruszenie art. 29 ust. 3 (22346)
"publicznego transportu zbiorowego" (77)
prawa wyłączne (9259)
brak dokumentacji projektowej (3165)
398/14 (6)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2353)
rażąco niska cena dostawa (983)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (285)
kio_1807_12 (7)
informacja o grupie kapitałowej (637)
kryterium oceny ofert aspekty społeczne (670)
"zwrot wadium" (253)
24 ust 1 pkt 1a (3076)
przedmiot zamówienia (21880)
za wysokie kary umowne (327)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (344)
zaświadczenie o niekaralności izrael (9)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (120)
art 93 ust 1 pkt 4 (5869)
xii ga 456/08 (1)
kopia pełnomocnictwa (1195)
kio_507_13 (3)
kio_1104_10 (8)
doświadczenie podmiotów trzecich (2878)
brak stawki vat (1659)
wykładnia gwarancji (1599)
x ga 140/08 (45)
x ga 67/08 (59)
"1 zł" (138)
zmiana siwz (11190)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (114)
oświadczenie wiedzy (7075)
niedozwolona zmiana oferty (1490)
omyłka w kosztorysie (1149)
sekocenbud (144)
roboty zamienne aneks do umowy (137)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1088)
metodą kalkulacji szczegółowej (755)
nierealny termin realizacji zamówienia (3404)
"na dzień wniesienia odwołania" (70)
3 miejsca po przecinku (455)
kio 2332/12 (4)
art. 26 ust. 2b (2241)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12907)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (719)
epuap (95)
vii ca 881/05 (10)
xii ga 358/10 (2)
metodyka (423)
1138/11 (4)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
art. 181 ust. 1 (1537)
kio/uzp 133/09 (30)
x ga 337/07 (7)
pojęcie zarzutu (3225)
rażąco niska cena budowa (870)
kio 1533/10 (4)
art. 705 kc (81)
355 kc (272)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (84)
ii ca 710/08 (3)
certyfikat ce (454)
odrzucenie (20163)
wybór najkorzystniejszej oferty (16399)
x ga 295/09 (3)
kio/uzp 1173/08 (5)
inna omyłka cena jednostkowa (1143)
wniesione po terminie (27460)
v ca 155/08 (1)
porozumienie ograniczające konkurencję (549)
xxiii ga 203/09 (4)
kary umowne kryterium (563)
polisa opłacona (506)
"art. 12a ust. 2" (99)
zwiększenie środków (2288)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (584)
kio_2205_11 (6)
system informacji prawnej (6220)
forma dokumentów (7463)
2710/10 (13)
tłumaczenie gwarancji (822)
kio 150/14 (6)
"art. 86 ust. 2" (75)
kio_624_10 (5)
x ga 287/08 (2)
508/10 (5)
art 4 pkt 8 (19046)
serwis producenta (888)
świadczenie niemożliwe termin (3080)
błąd w przedmiarze (1021)
"niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (150)
vi ga 50/09 (1)
dokumenty francuskie (224)
kio 401/12 (4)
świadczenia ciągłe (1521)
x ga 284/11/za (1)
kio_1729_10 (3)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2066)
dalszy podwykonawca (1362)
244/13 (7)
istotne zmiany w treści oferty (11872)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2633)
1041/11 (3)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (162)
1817/12 (14)
zamiast polisy (266)
minimalny zakres świadczenia (3473)
26 ust. 2c (409)
opis przedmiotu zamówienia siwz (11223)
c-199/85 (14)
"art. 24 ust. 2a" (40)
dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania (8246)
podmiotowa zmiana umowy (1992)
kio/kd 58/10 (9)
"pszok" (64)
skanska (477)
cena brutto (4717)
cel wadium (501)
stadion wrocław (67)
koncentracja środków odwoławczych (307)
dysponowanie osobami (6174)
art 36b (99)
alpine (44)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (780)
v ca 46/07 (4)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1092)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożone po terminie (2519)
inna omyłka (3586)
kio 1721/11 (12)
krk spółka komandytowa (49)
czyn nieuczciwej (5374)
cena jednostkowa netto (1675)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1207)
błąd zamawiającego (6080)
93 ust. 1 pkt 6 (5648)
specyfikacja techniczna (9588)
wdrozen "nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia" (191)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3209)
"błędna stawka vat" (109)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (324)
nieproporcjonalny (1611)
art 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
"komunikat swift" (6)
kio/uzp 941/08 (2)
obmiarowe (54)
art. 22 (17752)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1000)
produkt niezgodny z siwz (4580)
utajnienie referencji (321)
kio 41/13 (11)
kio 1321/11 (3)
autoryzowany serwis (259)
uzp/zo/0-119/05 (3)
"art 144" (571)
vi ga 192/10 (22)
ii ca 577/06 (7)
2038/14 (3)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (3654)
xii ga 10/09 (19)
v ca 1784/08 (2)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11550)
termin realizacji unieważnienie (9759)
684/12 (8)
uzupełnienie krs (1060)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (215)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1406)
1876/09 (8)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (9248)
art. 32 ust. 4 pzp (3621)
"zakończenie postępowania" (720)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji" (104)
kio/uzp 286/08 (12)
art. 7 ust. 1 (29301)
uzupełnienie dokumentów forma (4550)
referencje wystawione przez samego siebie (1132)
błędna stawka vat w ofercie (1203)
83/13 (12)
podział zamówienia (2706)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (936)
rolnik ryczałtowy (11)
uzasadnione przyczyny (3781)
art. 32 ust. 5 (4952)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2132)
1821/11 (4)
dysponowanie osobami bezpośrednie (3385)
jedna robota budowlana jedna umowa (164)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (496)
zmiana vat (2543)
uzupełnienie nazwy producenta (1420)
kio 281/12 (18)
ix ca 541/09 (2)
ibm (300)
"oświadczenie woli" (3966)
kio 327/14 (8)
"wybór oferty po upływie terminu związania ofertą" (4)
nieczytelny podpis referencje (165)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (147)
"art. 26 ust. 3" "po upływie" (1347)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (13864)
nieporównywalność ofert opis przedmiotu zamówienia (214)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
odbiór odpadów komunalnych (613)
"art. 36 b" (56)
kio/uzp 429/08 (8)
kio_540_13 (6)
odstąpienie (3354)
"uzupełnienie faksem" (5)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4685)
art. 189 ust. 2 pkt 6 (5541)
"o obiektywnym charakterze" (470)
kartotece karnej (105)
iii czp 16/93 (27)
dni od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do (1099)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz ofertowy (775)
24 ust. 2 pkt 5 (15665)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (871)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (54)
wspólna polisa (533)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (11295)
c-393/06 (16)
kio 64/13 (15)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4948)
sukcesja uniwersalna (43)
kio 647/14 (4)
dgp dozorbud (143)
kio/uzp 236/08 (17)
prokura oddzielna (28)
termin (29144)
oddział spółki (1827)
150/11 (4)
zasada jednokrotnego wezwania (782)
generalny wykonawca (3495)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1298)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (16306)
44/09 (27)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (384)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (652)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (934)
nie zamieścił ogłoszenia (7842)
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (5131)
kio 8/11 (219)
warunek zatrudnienia umowa o pracę (1243)
kio 2583/11 (6)
zmiana terminu zawarcia umowy (9481)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (70)
"wykazanie równoważności" (149)
najem (241)
roboczogodzina (549)
"podmiot prawa publicznego" (205)
"§ 7 ust. 2" (400)
unieważnienie postepowania (15535)
zezwolenie konsorcjum (527)
30% od wartości zamówienia (9676)
wyrządził szkodę (652)
art 131a (35)
kio_807_11 (5)
art 12a pzp (501)
cedig (8)
46 ust. 3 (4052)
pełnomocnictwo zamawiającego (4282)
kio 776/11 (10)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2298)
rozszerzająca interpretacja siwz (675)
wolters kluwer (61)
art. 4 pkt 13 (14921)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (165)
kio/uzp 1990/10 (6)
49/14 (17)
krk po terminie (547)
kio/ku 50/14 (3)
cpv (499)
"usługi prawne" (49)
x ga 257/09/za (1)
równe traktowanie wykonawców (11401)
odstąpienie od umowy (2724)
akuratne uzasadnienie (22)
brevells (2)
art. 57 kpa (73)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1005)
38/2014 (12)
art 24 ust 2 pkt 3 (16157)
samodzielność finansowa (94)
24 ust. 2 a (16775)
x_ga_81_09 (7)
forma uzupełnianych dokumentów (2118)
kio_2779_12 (5)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (165)
związany sentencją wyroku (9772)
rażąco niska cena szpital (223)
gratis (9)
sita (239)
kio_1223_11 (3)
1050/12 (5)
sektorowe (1021)
kio_1818_11 (9)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (12041)
kio_2103_11 (3)
art.26 ust.2b (1509)
pełnomocnictwo procesowe (1309)
azbest (40)
iv ca 1180/09 (2)
"art. 49 ust.3" (25)
"zbyt krótki termin realizacji" (38)
"art. 7 ust. 3" (1852)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (7787)
zasoby podmiotów trzecich polisa (200)
kio 1756/10 (17)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3159)
682/09 (5)
oświadczenie wykonawcy zamiast referencji (744)
jednokrotność wezwania (67)
100/12 (37)
182 ust. 4 (2934)
zakup samochodu zapytanie o cenę (81)
bez ograniczeń (15513)
art.36a (108)
bettman (1251)
"wysokość kar umownych" (178)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2722)
kio/uzp 6/10 (150)
przetarg na odbiór odpadów (785)
"powiązania osobowe" (51)
385/11 (11)
zmiana producenta (3780)
wpis na listę inżynierów (198)
fidic (399)
odnowienie licencji (22)
brak terminu realizacji w ofercie (12000)
1705/14 (11)
ceidg po terminie (94)
237/13 (8)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (104)
wykaz usług (5785)
"24 ust. 1 pkt 17" (18)
wybór oferty po terminie związania ofertą (9807)
uchylił się od podpisania umowy (2066)
brak formularza ofert (5758)
odwołanie wniesione po terminie (26464)
rezonans (123)
brak formularza cenowego (2293)
2396/10 (2)
"46 ust. 4a" (594)
zamówienia uzupełniające wartość (3110)
kd_23_13 (4)
pozacenowe kryterium (166)
iv ga 14/07 (25)
lek równoważny (93)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1986)
art.26 ust.4 (5822)
ii ca 757/06 (1)
brak numeru katalogowego (604)
bilans (795)
art. 5a (1033)
negatywnych konsekwencji (3746)
zaświadczenie z krk nie figuruje (123)
tugeb (5)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
wadium w wyższej kwocie (602)
ii ca 87/07 (6)
ix gc 155/08 (3)
rola wadium (368)
ilość zamówienia (7987)
iii ca 455/08 (3)
ryczałt roboty dodatkowe (299)
art 46 ust 4a (897)
dostęp do informacji publicznej (4113)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
iii ca 727/05 (7)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (594)
2185/14 (16)
i_ca_117_12 (59)
1231/13 (5)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1048)
art. 12a (624)
kio_1535_14 (9)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1636)
kio 1975/14 (2)
zły vat (209)
zabranie wadium (7)
dostawa bonów (67)
"art. 94 ust. 3 " (117)
bez zbędnej zwłoki (616)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
dyscyplina finansów publicznych (1736)
wydłużenie terminu realizacji umowy (842)
niewniesienie wadium (2494)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1015)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (147)
x ga 379/06 (1)
art. 38 ust. 4a (662)
kio 13/14 (275)
aktualny krs oznacza (675)
usługa w ramach kilku umów (1395)
kio/uzp 1695/09 (10)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (749)
wyjaśnienia przesłane mailem (343)
kio_425_12 (10)
kio 1460/13 (3)
art. 5 kc (5515)
niewłaściwa stawka vat (1412)
art. 94 ust. 2 (2261)
"art. 38" (2502)
sposób obliczenia ceny (4260)
utajnienie potencjału kadrowego (113)
x ga 104/10/za (1)
zamawiający wyłączył faks (80)
zaświadczenie o niekaralności (452)
kio 96/14 (7)
cykl życia produktu (54)
fabrycznie nowy (858)
miejsc po przecinku (456)
lar (8)
kio 509/12 (5)
v ca 2739/11 (10)
brak wpłaty wadium (1069)
franszyza (30)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1262)
protokół dostawy (4178)
wadium uznanie rachunku (958)
autoryzacja producenta (293)
kio_1220_12 (3)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
lubomira matczuk rażąco niska cena (113)
niejasny warunek (3249)
tłumaczenia (2695)
zasada szybkości postępowania (642)
kio 2181/10 (2)
210/10 (23)
"zamówienia in house" (10)
"omyłka rachunkowa " (1218)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5251)
1641/14 (5)
złożenie oferty w innym miejscu (10709)
obliczanie terminów kodeks cywilny (638)
kio_545_11 (12)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (714)
kio 1503/08 (6)
termika (13)
kio 2104/13 (4)
zakup nieruchomości (284)
inżynier rezydent (123)
ii ca 544/08 (5)
kio 2836/13 (2)
ocena cen jednostkowych (2531)
oświadczenie przed notariuszem (467)
ii ca 377/09 (2)
kio 218/12 (12)
art. 46 ust. 4a (897)
"zamówień publicznych" (29750)
96 ust. 3 (2697)
dynamiczny system zakupÓw (185)
vi ca 232/10 (2)
dumping (37)
termin realizacji zamówienia (14801)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (18)
kio_uzp_1400_09 (10)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (485)
wykluczenie po wyborze (11393)
wadium dla jednego z konsorcjantów (156)
zmiana terminu (14457)
brak dowodu wpłaty wadium (614)
kio_953_13 (22)
art. 93 (6129)
kio 797/12 (4)
test (1238)
zakres świadczenia (11723)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
faktura jako referencja (643)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1394)
pełnomocnictwo (4386)
przeciwnikiem skargi jest (464)
konkurencyjność (1505)
podpis nieczytelny (492)
vi ga 79/09 (3)
realne udostępnienie zasobów (860)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (552)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7239)
kio 2531/11 (8)
japonia (31)
jawność postępowania (1473)
art. 26 ust. 1 (15262)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7664)
nieprawidłowe referencje (2662)
1944/11 (13)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (360)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (511)
zasady równego traktowania (10674)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (50)
banery (6)
powaga rzeczy osądzonej (131)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (11286)
kio 416/12 (5)
wniosek o upadłość (399)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (865)
art. 38 ust. 6 (4855)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2298)
wolna ręka prawa autorskie (215)
vi ga 68/09 (5)
obowiązek wizji lokalnej (371)
x ga 176/10/za (1)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (242)
wielka brytania (244)
niejasności na korzyść wykonawców (331)
x ga 706/11 (21)
c-399/98 (32)
potencjał podmiotu trzeciego (1912)
potencjał techniczny (3692)
"v ca 1412/07" (5)
niezgodność treści oferty z siwz (6044)
wadium przelewem (265)
oczywista pomyłka pisarska (406)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11162)
c-536/07 (9)
art. 8 ust. 3 (21237)
"do wglądu w siedzibie" (26)
"proporcjonalność" (735)
wasko (570)
ii ca 158/09 (9)
"wadliwe pełnomocnictwo" (595)
podstawa dysponowania (6067)
2204/10 (7)
ca 421/07 (19)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
"stawka vat" (832)
i cz 103/07 (1)
90 ust. 1 (8139)
cena słownie (10278)
rażące niedbalstwo (143)
"bład w obliczeniu ceny" (1206)
dwie ceny w ofercie (7887)
kio 691/11 (7)
forma porozumiewania się (256)
zmiana harmonogramu (1341)
naprawa pojazdów (219)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (909)
odrzuca odwołanie (19380)
podstawy wykluczenia (9300)
nieodpłatne użyczenie (63)
ii ca 1219/06 (4)
iii ca 1019/06 (15)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (439)
prince (112)
"nienależyte wykonanie umowy" (1329)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (14681)
polisa konsorcjum (565)
kio 2710/10 (13)
kio 2396/12 (17)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8010)
sprawowanie nadzoru autorskiego (174)
oc konsorcjum (347)
brak interesu odwołującego (10948)
kio_uzp_333_09 (11)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (570)
ważność pełnomocnictwa (814)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (86)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
odtajnienie informacji (819)
kio 1483/10 (20)
kio/ku 108/10 (13)
26 ust 3 (14975)
vi_ga_34_08 (3)
xii ga 448/08 (2)
ceidg spółka cywilna (37)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1644)
3/09 (196)
art. 4 pkt 3 lit e (6185)
usługi badawcze (669)
kryteria (9441)
"niezgodność z ustawą" (184)
kio/1874/10 (7)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1070)
tajemnica cena jednostkowa (564)
świadectwo zgodności we (521)
"badanie cen jednostkowych" (23)
"potwierdzać należyte wykonanie" (388)
cash pool (3)
warunki pozytywne negatywne (905)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1495)
subiektywne kryteria oceny ofert (884)
cofnięcie odwołania (4747)
"sprzęt komputerowy" (843)
"karty katalogowe" (688)
1131/12 (3)
"zmiany umowy" (682)
2679/12 (3)
sprzeczność postanowień siwz (3793)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1015)
potwierdzenie należytego wykonania (7834)
oferta złożona po terminie (21687)
otwarcie ofert przed terminem (5525)
631/13 (9)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (20)
dokumenty wielka brytania (225)
art.67 ust.1 pkt 5 (1013)
173/09 (16)
treść formularza oferty (6275)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2691)
niezgodnosc z siwz (6130)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (21)
punkt funkcyjny (87)
technologia radiowa (164)
kio 897/15 (7)
"niezgodność treści oferty z siwz" (528)
hewlett packard (320)
1319/10 (3)
art. 151 ust. 1 (1203)
"przerzucanie kosztów" (40)
2799/11 (3)
umowa pod warunkiem (7821)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 1 (5243)
art. 74 (2693)
1323/12 (8)
podpis czytelny (492)
"art. 182 ust. 4" (22)
16/98 (32)
wycinka drzew (119)
kryterium serwis (1025)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4875)
disclosure of scotland (14)
subiektywna ocena (1280)
art. 85 ust. 2 (3055)
rejestr instytucji szkoleniowych (68)
usługi transportowe (810)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (64)
kio 2342/12 (6)
"brak wskazania podwykonawcy" (13)
"powiązania kapitałowe" (132)
oryginał gwarancji bankowej (388)
art. 144 (1153)
"żądanie próbek" (45)
interes we wniesieniu odwołania (8155)
podstawa dysponowania osobami (4624)
iii ca 490/04 (2)
omyłka istotna (3493)
brak numerów katalogowych (604)
kio 2182/13 (15)
67 ust. 1 pkt 7 (2983)
2492/11 (5)
błędnie wpisany vat (702)
c-27/98 (8)
referencje podwykonawcy (969)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4262)
240/10 (10)
vat szkolenia (503)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (17290)
v ca 537/08 (9)
usługi medyczne (1346)
rażąco niska cena 1 grosz (2289)
kio 238/12 (35)
samodzielne przedłużenie terminu związania ofertą (956)
61/14 (19)
"art. 36 ust. 4" (248)
cena jako jedyne kryterium oceny ofert (6149)
autoryzowany kanał (74)
1509/11 (7)
limit kar umownych (154)
obronności i bezpieczeństwa (160)
rachunek kosztów cyklu życia (24)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7165)
c-19/00 (34)
istotna zmiana okoliczności (10324)
konserwacja zabytków (94)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7575)
rup (11)
sumowanie polis konsorcjum (71)
kio_478_12 (12)
pozacenowe kryterium oceny ofert (166)
vi ga 104/10 (2)
art.29 ust. 1 (3828)
cena brutto zamiast netto w formularzu ofertowym (450)
zmiana zakresu podwykonawstwa (730)
brak wyceny elementu oferty (2275)
isok (22)
art. 198ea (7)
rękojmia na usługi (879)
pełnomocnictwo konsorcjum (2110)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
klauzula waloryzacyjna (72)
kio 2006/11 (51)
ricoh (25)
287/15 (6)
190 ust. 1a (1046)
bezpodstawne unieważnienie postępowania (4802)
art. 140 ust. 3 (1417)
wadium w pieniądzu po terminie (392)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1554)
kryteria niemierzalne (167)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1803)
rażąco niskiej ceny (2497)
nie załączył formularza cenowego (1956)
błędne kryteria oceny ofert (4042)
budimex (570)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
kio 1777/11 (7)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (16258)
wycofanie zwrot oferty (890)
sąd najwyższy strona internetowa (1285)
błąd pisarski (1151)
usługi bankowe (2440)
brak producenta w ofercie (4445)
rażąco niska cena usługi sprzątania (230)
art. 26 ust. 2 b (11700)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (404)
448/12 (19)
"i ckn 304/00" (186)
c-100/12 (5)
badanie cen jednostkowych (1819)
ryczałt kosztorys ofertowy (254)
kio/uzp 1070/09 (7)
i ga 39/12 (18)
kio_uzp_584_08 (6)
interes w unieważnieniu (9689)
przewlekłość postępowania (106)
xix ga 372/09 (3)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9646)
niezgodność z formularzem ofertowym (2522)
synektik (29)
konkretyzacja warunków udziału (533)
846/10 (4)
629/12 (5)
wadium+konsorcjum (18)
definicja dokumentacji projektowej (961)
"art. 49 ust. 3" (25)
brak podpisu na dokumencie (2658)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2099)
2818/12 (5)
simple (86)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (44)
dzielenie przez zero (608)
c-414/97 (37)
vii ca 911/08 (1)
brak parafy (200)
xii ga 151/08 (15)
kara umowna (954)
interpretować na korzyść wykonawcy (1130)
bundesamt (10)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1538)
39/10 (24)
odrzucenie odwołania koszty (19037)
kio 886/10 (6)
charakter wynagrodzenia (7007)
"uzupełnienie wadium" (29)
zapoznać się z jego treścią (5733)
udostepnienie zasobów (1907)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (80)
zaciągnięcie zobowiązania (717)
torell (9)
podanie nieprawdy (427)
police national computer (4)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3149)
udostępnienie potencjału (1993)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
2704/10 (3)
"fidic lub równoważne" (34)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4310)
1305/11 (5)
kio 294/11 (3)
art. 26 ust. 2c (409)
oczywista omyłka pisarska wadium (242)
brak zgody na poprawienie (1107)
"ii ca 693/05" (75)
dysponuje osobami (6174)
kio 1089/10 (2)
kio 229/12 (31)
kio/1765/10 (5)
działalność twórcza (142)
równość stron (1293)
lekkomyślności lub niedbalstwa (51)
odtajnienie dokumentów (796)
"art. 4 pkt 3" (124)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (16)
błedny knr (186)
zakres negocjacji (3381)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1232)
przedłużenie umowy (2117)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
protest (11954)
wadium w częściach (1115)
umowy o pracę (8458)
kio_2931_13 (3)
wariantowa (482)
unieważnienie (15538)
ograniczenie zasady swobody umów (1353)
kio 34/15 (16)
przejęcie praw autorskich (49)
art. 38 ust. 4 (5050)
dobór sprzętu tajemnica przedsiębiorstwa (145)
zaświadczenie o niekaralności usa (40)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (510)
"192 ust. 7" (1780)
zasada bliskości odpady medyczne (47)
0,00 złotych (296)
kryterium oceny ofert termin realizacji (7269)
kio 2411/12 (6)
wadium po terminie składania ofert (1732)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1876)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2633)
zamieszczenie dokumentacji (6603)
krk miejsce zamieszkania (145)
polska organizacja turystyczna (40)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (40)
ecris (2)
wyjasnienia tresci siwz (11379)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
current ratio (8)
830/10 (5)
kio_42_12 (17)
kio 1166/13 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (609)
189/13 (11)
26 ust. 2d (299)
kio 2483/10 (13)
aktualna informacja z krk (384)
"187 ust. 3" (201)
162/12 (13)
1353/12 (11)
brak pozycji (7571)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2207)
1059/12 (4)
kwota ubezpieczenia (3016)
art. 34 ust. 5 (3837)
iv ca 120/11 (3)
x ga 341/07 (4)
ograniczenie terytorialne (922)
brak podpisu w formularzu ofertowym (680)
v ca 3270/12 (40)
"art. 26 ust. 2b" (1490)
zagubienie oferty (23)
brak za zgodność z oryginałem (2989)
"użyteczności publicznej" (643)
93 ust. 1 pkt 7 (5987)
zaokrąglanie liczby punktów (64)
855/08 (4)
naruszenie art. 144 (1092)
2020/12 (10)
przyczyny techniczne (2997)
formularz cenowy ryczałt (166)
425/12 (18)
uzupełnienie (8852)
kio_uzp_1085_09 (11)
art. 23 (13004)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2263)
1667/09 (5)
kwota vat (3897)
kio 841/11 (5)
"podmiot trzeci" (2254)
"doświadczenie konsorcjum" (150)
dialog konkurencyjny (548)
ogloszenie (18694)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w wyjaśnieniach (1373)
zatarcia (95)
xii ga 413/08 (4)
ppp (54)
uczciwa konkurencja zapytanie o cenę (1959)
art. 32 ust.2 (4584)
art. 68 kc (477)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
23.02.2011 (29)
viii ga 137/12 (15)
uzp_zo_0_533_06 (14)
kio_661_12 (5)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4627)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (9769)
błąd w formularzu cenowym (1176)
umowa ramowa rażąco niska cena (98)
2942/12 (6)
brak okresu gwarancji w ofercie (2937)
certyfikat polisy (246)
przejrzystości (1325)
kio_uzp_278_09 (13)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1501)
kio/1756/10 (15)
"podział zamówienia na części" (244)
małżonków (32)
"udostępnienie zasobów" (845)
xii ga 315/11 (32)
zus elektroniczny (203)
prawo wyłączne (13557)
inżynieria cenowa (125)
"szacowanie wartości zamówienia" (385)
wydruk ze strony internetowej (1295)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (475)
art. 17 ust. 3 (12874)
jedna usługa dwie umowy (3239)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (32)
szwecja (88)
vi ga 174/11 (1)
art. 30 ust. 4 (14163)
zamawiający jako gospodarz postępowania (215)
iv ca 566/09 (1)
886/08 (17)
"wiedzy i doświadczenia" (4536)
opcja (835)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (528)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (11100)
"zaprojektuj i wybuduj" (318)
i ca 368/11 (1)
pakiet leków (126)
2804/13 (4)
1900/11 (6)
kio 2800/10 (5)
"zamówienia uzupełniające" (656)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (5869)
kio_1469_10 (16)
pełnomocnictwo ceidg (43)
art. 29 ust. 3 równoważne (2997)
"charakter stosunku" (294)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
"koncepcja architektoniczna" (55)
art. 189 ust. 6 (5477)
zmiana koncesji (485)
art. 58 k.c. (731)
doświadczenie przez okres 2 lat (6188)
nie figuruje (606)
art 87 ust. 2 (7927)
wykluczenie wadium (2116)
kio 64/14 (12)
nieprawidłowa podstawa prawna (9265)
krk z datą po terminie składania ofert (295)
omyłka rachunkowa to (1616)
sposób obliczenia ceny tajemnica (587)
zamienniki (165)
kio 212/13 (4)
oferta formularz oferty (6395)
poprawa ceny jednostkowej (583)
"uzasadnionych potrzeb" (808)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1129)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6349)
tajemnica (1882)
nieuiszczenie wpisu (25189)
krs z hiszpanii (76)
inżynieria wyceny (134)
istotą wadium (1038)
nowe zarzuty (8287)
informacja banku forma (842)
"art. 84 ust. 2" (49)
know how (448)
nieaktualne zaświadczenie z zus (295)
termin wykonania zamówienia (18534)
braki formalne (6366)
"cash pooling" (2)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia musi uczestniczyć w realizacji zamówienia (1223)
"art. 66" (944)
67/11 (12)
zmiana wartości umowy (7719)
zp-11 (65)
art. 185 ust. 1 (4257)
wynagrodzenie kosztorysowe (1249)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (546)
próbka kryterium (564)
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (4256)
kio 776/12 (21)
vi ca 464/05 (75)
art 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
przebudowa budowa (1732)
art.38 (2502)
spis kosztów) (768)
818/11 (3)
kio/1536/10 (7)
pojęcie oferty (3316)
ii_ca_1285_12 (57)
xii_ga_314_11 (50)
"wyjaśnienia treści siwz" (966)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1310)
"tego samego rodzaju" (449)
wydruk elektroniczny zus (62)
"równowaga ekonomiczna" (39)
błędy w kosztorysie ryczałt (163)
interpretacja indywidualna (1669)
kio_1798_10 (9)
wadium w częściach konsorcjum (575)
krk słowacja (2)
zaświadczenie us (135)
art. 47 (2717)
45 ust 7 (4334)
"zmiana w składzie konsorcjum" (9)
kio_uzp_1362_08 (6)
"urząd dozoru technicznego" (63)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
kio 293/12 (5)
skreślenie ofercie (2915)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
w wykazie wskazał za dużo osób (1420)
1295/10 (15)
586/11 (12)
ii_ca_489_06 (36)
kio 1306/13 (3)
know-how (442)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1127)
zaliczka (294)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1043)
kio/uzp 421/12 (12)
1288/10 (24)
egis (126)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (7767)
instytut (1754)
"kary umowne" kryteria (491)
791/14 (2)
błąd w obliczeniu ceny vat (1272)
zwiększenie konkurencyjności (544)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (233)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
nie otrzymał faksu (2437)
wiedza i doświadczenie (2904)
"utajnienie wykazu osób" (16)
"na każdym etapie postępowania" (472)
"uzupełnianie wykazu osób" (22)
"art. 22 ust. 4" (1016)
brak daty w referencjach (2323)
1958/11 (8)
art. 29 ust 3 (27327)
wartość zamówienia uzupełniającego (3110)
berger bau (43)
upływ ważności wadium (707)
1197/13 (6)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
cena oferty w euro (1853)
partnerstwo (176)
krk niemcy (47)
93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5036)
błędne sformułowanie zarzutu (2706)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (179)
projekt zamienny (750)
sam sobie wystawił referencje (1132)
wadium w formie gwarancji (950)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
kio_1024_11 (11)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
leśnictwo (169)
1123/10 (16)
brak poświadczenia (2550)
umowy ramowe (689)
"brak ceny jednostkowej" (22)
wydruk ze strony internetowej producenta (813)
brak wykazu (7344)
art.25 ust.1 pkt 2 (4384)
526/10 (5)
formularz cenowy brak podpisu (417)
należyte wykonanie usługi (6429)
ix ga 89/07 (1)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
zamówienia uzupełniające dostawy (2120)
117/12 (69)
utajnienie (858)
kio_uzp_133_10 (6)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
91 ust 3a (705)
gwarancja wadialna po terminie (737)
oryginalne materiały eksploatacyjne (117)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (51)
nieistotna zmiana umowy (9164)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (736)
rażąco niska cena odbiór odpadów (190)
"kio 609/10" (12)
wprowadzenie podwykonawcy (1607)
zaokrąglenie cen (208)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (684)
nieotwarcie oferty (6104)
205/15 (2)
kio 460/14 (8)
usługi finansowe (4872)
"art. 24 ust. 1 pkt 16" (15)
art. 113 vat (1434)
1980/12 (40)
nieprawdziwe oświadczenie (3166)
"data wystawienia referencji" (34)
odtajnienie wykazu osób (480)
dowód wniesienia wadium (1465)
zaświadczenie z ceidg (58)
zamówienia publiczne (29789)
1314/13 (4)
migracja (286)
"art 46 ust. 4a" (589)
zmiana oferty (13386)
wyciąg z konta (108)
równoważne (3065)
art. 38 ust. 4b (186)
kio/uzp 51/09 (19)
gsm-r (30)
huawei (55)
nadzór inwestorski (769)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (3676)
v ga 127/11 (1)
kio 1525/11 (12)
wadium lidera konsorcjum (577)
wznowienie postępowania (403)
podział (2772)
art. 94 ust. 3 (2233)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
ii ca 29/05 (55)
certyfikat iso (510)
zmiana terminu art. 144 (908)
kio_1207_12 (8)
1548/11 (7)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7211)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
uzupełniony dokument data (2704)
indywidualna ocena oferty (3053)
"art. 101" (117)
deklaracja ce (486)
art. 90 ust.3 (4173)
kio/kd 92 (131)
2103/11 (3)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (126)
sumowanie potencjału (336)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4492)
v ca 264/04 (21)
wyjaśnienia ceny po terminie (8447)
konwalidowanie (30)
rażąco niska cena 10% (2269)
literalny (3163)
v ca 2037/08 (12)
1941/09 (11)
645/13 (5)
związanie ofertą (12333)
49 ust. 3 (2682)
pełnomocnik ceidg (64)
kryteria jakościowe (1166)
centrum usług wspólnych (915)
"cena 0 zł" (33)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (156)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (924)
sąd okręgowy w katowicach (3980)
kio 678/12 (5)
"definicja podwykonawcy" (21)
nieistniejąca stawka vat (974)
"omyłka rachunkowa" (1218)
1922/10 (3)
referencje leasing (80)
rażąco niska cena roboty budowlane (987)
v ga 61/10 (5)
"87 ust.2 pkt 3" (2317)
1337/12 (24)
zmiana zawartej umowy (9896)
dowody (12648)
4226 (85)
zmiana członków zarządu (1935)
oferta najkorzystniejsza (17216)
treść poświadczenia należytego wykonania (1822)
xii ga 211/14 (6)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1293)
art. 91 ust 3a (705)
wysokość kar umownych (954)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5604)
1955/12 (17)
referencja treść (3666)
2303/12 (4)
zamówień publicznych (29789)
art. 94 (2515)
kio/uzp 869/11 (4)
sobot (269)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (870)
opieszałość (87)
x ga 98/10 (2)
laptop (139)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
i ca 302/11 (1)
udostępnienie siwz jest czynnością (4169)
brak części formularza cenowego (1881)
36/10 (26)
kio_uzp_11_09 (60)
art.186 ust.2 (3579)
kio 104/14 (5)
prawo atomowe (63)
rażąco niska cena jednostkowa (1074)
tłumaczenie sysmark (16)
odwrócony podatek vat (46)
wyjaśnienia dotyczące próbek (682)
"art. 90 ust. 2" (889)
uzupełnienie informacji z krk (366)
v ga 87/10 (1)
równoważne materiały budowlane (980)
"art. 23 ust. 3" (356)
ca 489/06 (41)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (654)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
impel rażąco niska cena (142)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (259)
668/13 (3)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (787)
kio 2235/12 (2)
"brak harmonogramu" (38)
mógł użyć nazwy własnej (2246)
wykonawca uchyla się (4078)
postępowanie odwoławcze (23723)
476/12 (4)
wadium zaksięgowane (53)
data uzupełnionych dokumentów (2704)
"oferta została złożona po terminie" (8)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (415)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2500)
art 29 (28920)
podmiot nieuprawniony (7993)
numer katalogowy (660)
brak referencji (3371)
wadium 46 ust. 4a (630)
62 ust. 1 pkt 4 (2946)
"oferta złożona po terminie" (19)
użyczenie zasobów (263)
art. 8 ust. 4 (19652)
"192 ust. 3 pkt 2" (45)
nieścisłości siwz (706)
powtórzenie otwarcia ofert (2881)
czterech miejsc po przecinku (204)
aqap (32)
"udostępnienie potencjału ekonomicznego" (9)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
nieaktualne krk (392)
kio 2679/10 (4)
urząd dozoru technicznego (167)
zmiana przed zawarciem umowy (8640)
"wizji lokalnej" "art. 29" (144)
24 ust 2a (2334)
"wykładnia siwz" (63)
kio/kd 106/10 (6)
czy można uzupełnić formularz cenowy (642)
kryterium jakości (2648)
art. 90 pzp (5548)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (363)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12162)
art. 183 ust. 2 pzp (1440)
alstom rafako (16)
vii ca 453/09 (1)
x ga 300/09 (4)
"poprawienie innej omyłki " (290)
"powtórzenie aukcji" (42)
2480/12 (8)
ujawnienie źródła zapytania (309)
kio/uzp 1564/09 (6)
"karta katalogowa " (688)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (531)
"art 6a" (59)
rentowności (266)
oferta w języku polskim (2385)
koszty pracy (11080)
"przystępujący nie ma interesu" (41)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
referencje nie potwierdzają (2393)
i ca 159/11 (13)
art.24 ust.2 pkt 1 (9228)
art. 91 ust. 2a (1134)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (215)
ilość rdzeni (80)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
v ca 1328/08 (1)
unix (54)
odpowiedź na skargę (13655)
wyjaśnienia treści oferty (13398)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1884)
xii ga 159/08 (8)
koncesja (717)
krk belgia (8)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (166)
zmiana cen jednostkowych (1851)
v ga 122/10 (57)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (395)
tłumacza przysięgłego (450)
akredytacja (230)
data uzupełnianych dokumentów (2329)
ograniczenie do jednego producenta (4022)
wysokie kary umowne (327)
"zmiana oferty" (697)
ten sam podwykonawca (2848)
wskaźnik płynności bieżącej (74)
"art. 136" (52)
"kopia pełnomocnictwa" (41)
oprogramowanie kompatybilne (250)
lasy (349)
niewystarczające wyjaśnienia (6698)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1773)
przenoszenie kosztów (1694)
"kryterium parametry techniczne" (34)
kio 293/11 (11)
dodatkowe dokumenty (11051)
prekwalifikacji (75)
wycofanie+oferty (99)
arimr (112)
obowiązek podatkowy (1777)
nazwy własne (4810)
uzp/zo/0-973/07 (3)
"art. 93 ust. 2" (61)
pełnomocnictwo przed kio (2788)
pierwsze pisemne żądanie (4296)
iso 27001 (46)
uzupełnianie krk (180)
unieważnienie części (9203)
1985/11 (4)
zwolnienie podmiotowe (308)
ii ca 284/10 (2)
art. 36b (73)
interes publiczny 145 (934)
ii ca 353/10 (1)
xix ga 40/08 (16)
art. 151 ust. 2 (1356)
podmiot zbiorowy (668)
kio/uzp 822/11 (18)
2722/12 (6)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (53)
poświadczenie referencje (1045)
niejasne (4542)
tajemnica przedsiębiorstwa (1779)
kio 1602/12 (11)
brak podpisu (3114)
"oferta wariantowa" (366)
oświadczenie o zgodności z siwz (6039)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9273)
uzupełnienie certyfikatu (1623)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1147)
oświadczenie (19263)
190/09 (3)
xix ga 471/08 (2)
kio/uzp 1187/09 (15)
oświadczenie wiedzy pełnomocnik (4903)
nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 (10)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1777)
179 szkoda (4908)
"uwzględnienie odwołania w części" (73)
art. 145 (1555)
"oznaczenie strony" (71)
pełnomocnictw (4756)
kio_uzp_6_10 (21)
odrzucenie odwołania (19380)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (418)
nadleśnictwo (429)
"wyłączenie członka komisji" (5)
dostawy powtarzające się okresowo (151)
kio/uzp 2490/10 (12)
oznakowanie (729)
cesja wierzytelności (59)
zdolność kredytowa (965)
iso/iec 19752 (19)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (232)
najem lokalu (29)
uprawnienia (9003)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (933)
"odwołanie na czynność wezwania" (18)
aktualizacja oprogramowania (317)
kio_2754_11 (10)
dokumenty nie wymagane (16667)
art. 387 (550)
art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a (9836)
art.94 ust.3 ustawy pzp (363)
nakazanie utajnienia (788)
otwarcie oferty przed terminem (5525)
kio 1600/10 (10)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (13638)
zysk wykonawcy (2337)
tajemnic (1882)
kio_167_11 (3)
zaksięgowanie wadium (53)
równoważne materiały (1815)
iii czp 74/05 (327)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (692)
art. 91 ust. 2 (7466)
ograniczenie kręgu wykonawców (1255)
brak pozycji w kosztorysie (2051)
1237/11 (23)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (22)
i ca 168/09 (8)
rażąco niska (2540)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1017)
xix ga 237/07 (1)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (571)
oświadczenie złożone przed notariuszem (467)
estetyka (125)
udowodnić (6996)
błąd w vat (1725)
xii ga 59/09 (33)
"art. 26 2b" (14)
i ca 533/09 (4)
"art. 5" (2079)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
martina (35)
warunki zmiany umowy (9514)
"spółka komandytowa" (480)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (292)
sumować doświadczenie (454)
"93 ust. 1 pkt 6" (215)
częściowy sprzeciw (340)
73/10 (11)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13355)
uchylanie sie od podpisania umowy (700)
2805/10 (6)
kierownik robót elektrycznych (613)
"art. 59 ust. 2" (13)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (35)
kio/ku 83/10 (23)
zakres przedmiotu zamówienia (19235)
"brak kosztorysu" (63)
zmiana umowy podwykonawcy (1683)
kryterium niemierzalne (167)
zmiany podmiotowe (2417)
kio 1891/10 (4)
utrata wadium (545)
"oferta stanowi całość" (5)
art. 167 ust. 1 (1989)
1422/07 (10)
interes w uzyskaniu zamówienia (10958)
sk 22/08 (30)
sukcesja generalna (45)
rażąco niska cena ryczałtowe (608)
criminal records bureau (6)
i ca 67/09 (4)
ocena ofert (20126)
2106/11 (3)
kio 615/11 (4)
"art. 183" (1590)
kio 1337/12 (22)
kpc (1614)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (19)
kio 1974/12 (4)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (201)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5251)
nieuprawniony podział zamówienia (1669)
9296 (31)
zsi (51)
"art. 38 ust. 4" (940)
"produkt równoważny" (421)
poufne (397)
konsultacje i doradztwo (309)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność przez wykonawcę (769)
tabela elementów scalonych (236)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (39)
x ga 288/11/za (1)
xii ga 132/08 (1)
prawa autorskie (906)
oczywiste omyłki pisarskie (1511)
ii ca 693/05 (76)
ubezpieczenia (3152)
xii ga 304/07 (1)
kio 71/11 (15)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15115)
arcadis (48)
ulotki (427)
542/11 (10)
kio 1902/13 (12)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (660)
x ga 254/10 (13)
1244/10 (3)
"aukcja elektroniczna" (420)
"wolnej ręki" (1625)
192 ust. 7 (11645)
umowy z zakresu prawa pracy (5942)
"przyrzeczenie publiczne" (41)
382/12 (3)
ii ca 9/11 (114)
pełnomocnictwo substytucja (51)
oferta otwarta przed terminem (1234)
629/13 (7)
wiedzy i doświadczenia (6135)
i ckn 1159/00 (72)
art 93 ust 1 pkt 6 (5648)
437/13 (9)
nie złożył kosztorysu (3220)
zakaz podwykonawców (703)
zmiana terminu realizacji zamówienia (9706)
"przystąpienie do odwołania" (237)
"17 ust. 1 pkt 4" (197)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1421)
pełnomocnik konsorcjum (4896)
§ 4 ust. 3 (25973)
291/15 (10)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7153)
dokument przedmiotowy a treść oferty (12794)
kto wystawia referencje (364)
sumowanie doświadczenia w konsorcjum (322)
art. 40 ust. 3 (6178)
zus spółka jawna (151)
xii ga 160/08 (2)
jednokrotne wzywanie (532)
nieczytelny podpis na dokumentach (472)
"art.46 ust. 4a" (589)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (543)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (650)
zmiana stawki podatku vat (1233)
vi ga 169/10 (1)
zakaz podwykonawstwa (330)
"realność udostępnienia" (171)
zakres opcji (913)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
ograniczanie konkurencji (3405)
ceidg data wydruku (27)
literalnej (3163)
fart (40)
"art. 111" (254)
"należyte wykonanie" (5017)
c-689/13 (8)
kio 1533/12 (6)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11148)
odstapienie od umowy (2724)
"powaga rzeczy osądzonej" (123)
jawność protokołu (846)
protokół zamiast referencji (446)
wpis na listę samorządu (228)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12871)
wykaz usług wykonywanych (4647)
917/10 (11)
protokół odbioru częściowego (801)
definicja grupy kapitałowej (285)
system pobierania krwi + zamknięty (36)
wyrok sądu (21672)
586/08 (2)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (347)
vat 23% (2302)
"wartość przedmiotu zaskarżenia" (45)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (6960)
wyjaśnienie oferty (14257)
"termin wykonania zamówienia" (985)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (11039)
"usługi transgraniczne" (17)
dłuższy okres gwarancji (592)
art.8 ust.3 (1775)
"umowa ramowa" (463)
dwa miejsca po przecinku (447)
kryterium termin płatności (1489)
508/12 (2)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
faktura nie potwierdza należyte wykonanie (1732)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (461)
kompatybilny (480)
"87 ust. 2 pkt 3" (2317)
kio_uzp_1941_09 (9)
kio/uzp 27/09 (102)
rażąco niska cena to cena (2454)
kio/uzp 607/09 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (123)
pkwiu (246)
warunek doświadczenia (6889)
2379/11 (3)
zmiana terminu zamówienia (14086)
26 ust. 2e (172)
art. 144 pzp (861)
"zmiana zakresu zamówienia" (20)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1569)
nowe zarzuty na rozprawie (7371)
kio 1877/14 (5)
brak wskazania terminu realizacji (8731)
1353/13 (12)
kio_1670_11 (4)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (5869)
vat usługi leśne (102)
"art. 51" (570)
1059/13 (5)
zgoda na przedłużenie terminu związania ofertą (1053)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (253)
kio 2242/12 (2)
"kosztorysowe" (1613)
wezwanie do uzupełnień (6925)
nadmierne warunki udziału (1880)
wyrób medyczny (789)
"przeciwnikiem skargi jest " (34)
zakres ubezpieczenia (2925)
353/11 (8)
06 austria istotna zmiana (114)
kio 476/12 (4)
model (1304)
bład w obliczeniu ceny (2381)
ii ca 373/12 (10)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (104)
uczciwa konkurencja (12415)
załącznik (13324)
roboty budowlane rażąco niska cena (987)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (373)
brak podpisu na ofercie (2642)
kredyt (649)
spóźniony zarzut (1700)
art. 24 (16842)
kio 266/14 (2)
artykuły spożywcze (114)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
falsus procurator (13)
zbyt rygorystyczne (394)
xix ga 265/08 (5)
1184/12 (3)
c-91/08 (26)
386/13 (4)
koncesja konsorcjum (238)
1980/09 (13)
"istotna zmiana treści oferty" (532)
i ca 155/04 (10)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9504)
xix ga 3/07 (257)
art. 7 ust. 3 (27918)
partnerstwo publiczno-prywatne (92)
zgodność z oryginałem (3277)
v ca 3201/13 (5)
usługa szkoleniowa (456)
sam sobie (9773)
kio 2436/11 (2)
zobowiązanie do sprzedaży (1104)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (367)
próbka tajemnica (112)
uzp_zo_0_616_05 (3)
intel xeon (33)
"izrael" (43)
prototyp (132)
art.22 ust.1 (6651)
poczta polska rażąco niska cena (108)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (836)
gaz system (479)
iv ca 1021/09 (1)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (4642)
sap (160)
1063/12 (8)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (671)
xix ga 280/08 (11)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (76)
iv ca 32/09 (2)
970/12 (14)
wadliwe wadium (814)
suma ubezpieczenia (790)
warunki udziału nieproporcjonalne (1504)
art. 30 ust. 5 (15207)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
"89 ust. 1 pkt 4" (1894)
"utajnienie części odwołania" (2)
użyczenie certyfikatu (85)
modyfikacja formularza ofertowego (1300)
"centrum usług wspólnych" (41)
omyłki (3957)
średnioroczne zatrudnienie (82)
kio/uzp 107/09 (18)
"wartość gospodarcza" (719)
zmiana terminu 144 (908)
"10 usług" (39)
xxiii ga 924/14 (15)
barterowa (8)
cofnął skargę (4794)
przedmiar (2035)
tresc referencji (3873)
związanej z przedmiotem zamówienia (12103)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1256)
c-349/96 (57)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
przetarg ograniczony (21234)
1457/11 (7)
na rzecz różnych odbiorców (1083)
projekt własny (5614)
ramowa (737)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (16)
sprzęt komputerowy (1443)
tożsamość przedmiotowa (1025)
gwarancja dożywotnia (11)
lek (368)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5917)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (12974)
francja (420)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (525)
zamówienia dodatkowe ryczałt (382)
ponowne odwołanie (12216)
brak likwidacji czechy (16)
należyta staranność wartość zamówienia (3460)
"definicja podwykonawstwa" (9)
"art. 146" (1750)
kio 2217/13 (6)
0 punktów za minimalny okres gwarancji (648)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (599)
oświadczenie art. 22 (12766)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (187)
podwykonawca dostawy (1333)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (277)
części składowe ceny (1321)
nieusuwalny (757)
kio 19/11 (280)
"skrócenie terminu składania ofert" (31)
kopia aneksu (265)
art. 185 ust. 2 (4256)
28.09.2011 rażąco (8)
22a ust. 4 (208)
części oryginalne (1086)
obsługa bankowa (728)
kio 2480/12 (8)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6972)
kio 90/11 (38)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
certyfikowany podpis (120)
prince2 (110)
kryteria inne niż cena (5233)
939/10 (12)
17 stycznia 2008 (4728)
nie podano nazwy producenta (2149)
poprawienie innej omyłki (2570)
zakup samochodu (360)
29 ust. 1 (28771)
aktualność referencji (151)
x ga 21/08 (24)
"doświadczenie zdobyte jako podwykonawca" (5)
"zdolność ekonomiczna" (385)
przystąpienie (16655)
defibrylator (62)
mikronika (29)
wan (224)
nazwy podwykonawców (1516)
wymagane dokumenty (16667)
podmiotowe kryterium oceny (1860)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4130)
752/11 (11)
przedłużenie gwarancji wadialnej (321)
wyjaśnienia po wyborze (12297)
solid (141)
szkoda zawodowych (1438)
art.5 (2283)
warunek zawieszający (133)
"błędny numer katalogowy" (5)
kio/uzp 878/09 (27)
"certyfikat microsoft" (24)
"art. 60b" (19)
v ca 1174/08 (3)
xix ga 162/10 (20)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4916)
udostępnienie osób (3439)
krk komplementariusz (34)
87 (7953)
autoryzowany partner producenta (130)
błąd w formularzu ofertowym (2016)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1491)
kognicja izby (505)
"definicja wykonawcy" (56)
kio_518_14 (9)
należycie protokół odbioru (1715)
1181/14 (10)
gwarancja w oryginale (1183)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (7734)
brak pełnomocnictwa (3514)
art 29 ust 3 (27327)
182 ust. 6 (2609)
wadium po terminie (2471)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
"system informacji prawnej" (70)
niedoszacowanie (133)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2293)
gwarancja przetargowa (2114)
zasada koncentracji (336)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (9)
70/11 (22)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1366)
kio_uzp_797_09 (7)
certyfikat wystawiony przez producenta (726)
ix ga 199/11 (1)
uchyla wyrok (4093)
kio_916_12 (9)
prezentacja próbki (185)
128/13 (15)
850/08 (2)
404/14 (8)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1066)
"błędna podstawa" (125)
opinii biegłego (1569)
kio 63/12 (23)
kio 1592/13 (3)
cena ujemna (245)
kio_uzp_619_08 (13)
333/11 (17)
xii ga 133/11 (1)
kosztorys a cena ryczałtowa (1095)
karta oceny ofert (2247)
rażąco niska cena na usługi (2004)
związanie wyrokiem kio (9107)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
ogłoszenie a siwz (11687)
kilka informacji z banku (440)
"generalny wykonawca " (386)
art.22 ust.1 pkt 1 (6206)
kio 2777/11 (6)
brak podpisu w kosztorysie ofertowym (306)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (3755)
"własne referencje" (14)
roboty budowlane (8924)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1554)
jednoznaczne wezwanie (6469)
oferta niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia (12139)
"odrzucenie oferty" (15686)
kio_77_14 (13)
samozatrudnienie (30)
"zmiana treści oferty" (1532)
279/15 (16)
refurbished (3)
dialog (620)
nieprawidłowa stawka vat (1630)
zobowiązanie podmiotu trzeciego po terminie składania ofert (2373)
odpadów (1793)
115 k.c. (228)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1121)
560/09 (9)
basma security (23)
brak informacji o należytym wykonaniu (6745)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4306)
v ca 383/07 (2)
brak tłumaczenia (2468)
rwe (35)
1002/13 (3)
rażąco niska cena (2529)
odległość serwisu (128)
"oznaczenie zamawiającego" (62)
"zasada koncentracji" (225)
miejsce zamieszkania za granicą (342)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3518)
338/09 (38)
x ga 45/08/za (1)
utajnienie wyjaśnień (763)
oferta niekompletna (2764)
inżynier kontraktu (845)
kio 846/10 (4)
bliskości (145)
"zakres konkursu" (7)
data pełnomocnictwa (2252)
v ca 1315/08 (1)
v ca 985/08 (1)
poświadczenia (2782)
brak otwarcia oferty (4994)
innowacja (145)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1118)
odbiór odpadów (896)
wydruk zaświadczenia zus (61)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3524)
bezusterkowy odbiór (60)
wizja lokalna obowiązek (371)
cztery miejsca po przecinku (197)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (786)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
udostępnienie rachunku zysków i strat (159)
ii ca 570/04 (7)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (378)
cena całkowita oferty (4106)
ceny jednostkowe (2989)
klauzula identyfikacyjna (32)
cena trzy miejsca po przecinku (271)
kio/uzp 1298/08 (5)
podpis parafka (39)
"za zgodność z oryginałem" podpis (885)
24 ust. 1 pkt 1a (3076)
jednokrotnego wezwania (923)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6351)
wadliwe referencje (1134)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2629)
żądanie polisy oc (566)
udzielenie kredytu (600)
powiązania rodzinne (46)
adhezyjny (89)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1570)
wrobis (55)
oświadczenie zamiast krk (150)
krajowego rejestru karnego (829)
iii czp 109/05 (66)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3581)
iberdrola (14)
aneks do gwarancji wadialnej (186)
treść zobowiązania podmiotu (5328)
zawartość oferty (1692)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1211)
kio 479/12 (3)
"udział w realizacji zamówienia" (551)
648/10 (5)
nadzór autorski wolna ręka (106)
iv ca 136/06 (1)
ii ca 44/05 (10)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (3)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (329)
gwarancja (4594)
kio 873/12 (5)
44/15 (8)
wniesienie wadium po terminie (2449)
iii czp 123/07 (17)
art. 180 ust. 2 pkt 6 (5405)
2396/12 (17)
art.90 ust.1 (2447)
odtajnienie oferty (855)
kryteria oceny ofert w żywieniu (126)
kio_2046_14 (10)
"rażąco niska" (2475)
1274/10 (5)
art. 22 ust. 1 (17683)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
przerwanie ciągłości wadium (25)
kio/uzp 1332/09 (2)
nieudzielenie odpowiedzi (15092)
kd 58/10 (9)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6321)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (511)
zmiana umowy termin realizacji zamówienia (8710)
tajemnica przedsiębiorstwa rachunek zysków i strat (111)
przedmiot działalności określony krs (978)
rażąco niska cena 30% (1687)
kio 797/14 (6)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (410)
nazwa producenta (2805)
38 ust. 6 (5203)
utajnienie nazwy podmiotu trzeciego (367)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6927)
5 ust. 1b (1260)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (2943)
x ga 223/07 (7)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1795)
"interwenient uboczny" (116)
podmiot trzeci musi być podwykonawcą (1399)
art 89 ust 1 pkt 1 (13956)
finanse publiczne (3910)
przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
1642/10 (5)
kio 883/11 (7)
ce (874)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (43)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2561)
cena (12056)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
art. 26 ust. 3 (14975)
nadzór autorski (490)
toshiba (74)
kio 2293/12 (10)
błąd w nazwie zamówienia oświadczenie (2694)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
v ga 87/11 (2)
kio 2040/13 (3)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (398)
114/14 (5)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (15115)
sprawozdania finansowe (1260)
"doświadczenie podwykonawcy" (46)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7821)
art. 38 ust 4a (662)
1524/08 (10)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (612)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (107)
poświadczenie nieprawdy (326)
szukio (4)
operator wyznaczony (822)
zamówienie podstawowe (7570)
wadium zatrzymanie (802)
zakup czasu antenowego (12)
kio_uzp_984_09 (16)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
odwrócony podatek (44)
stawka vat (1930)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (176)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (764)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (231)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (227)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1568)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
brak tłumaczenia dokumentu (2495)
kio_2531_11 (5)
treść wadium (2495)
polisa zdolność ekonomiczna (377)
"system informatyczny" (1426)
106/10 (12)
spożywczy (190)
błąd w nazwie producenta (978)
art 94 ust 3 (2233)
umowa zlecenie (2508)
kio 1863/10 (20)
przerwanie terminu związania ofertą (187)
v ca 484/04 (2)
praxis (20)
sikorska (1006)
361/12 (5)
984/08 (85)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (733)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (503)
art. 91 ust.2a (402)
2480/13 (3)
oferta (23953)
stwiorb (163)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2249)
indra (50)
1665/10 (2)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1557)
iii czp 66/95 (44)
art. 87 ust. 2 (7927)
błędy w kosztorysie (1448)
suma gwarancyjna (555)
91 ust. 3 (7414)
x ga 260/08 (19)
art.24 ust.2 pkt 2 (9762)
cena rażąco niska (2529)
"art. 196 ust. 4" (261)
kio/uzp 1680/10 (2)
kio_1533_12 (6)
"wykaz osób " (1894)
art. 93 ust. 4 (5910)
ii ga 117/09 (10)
zamawiający jest związany kryteriami (6868)
x ga 427/10 (1)
v ca 52/08 (2)
2479/11 (3)
kio_974_13 (3)
kio 2369/14 (8)
inna oczywista omyłka (2491)
dostawa sprzętu medycznego (967)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów (1752)
ii ca 327/05 (12)
zezwolenie (1424)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3892)
c-188/89 (6)
art 91 ust. 3a (705)
kio_1202_13 (6)
1431/08 (15)
"uzupełnienie odwołania" (127)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (8683)
322/08 (3)
zmiana nakładów (1452)
rażąco niska cena jednego z elementów (1702)
nakazuje unieważnić postępowanie (4053)
wolny rynek (490)
iii ca 102/09 (28)
ryczałt kosztorys (269)
certyfikat ibm (95)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (153)
zatrzymanie wadium 2012 (304)
ryzyko (2205)
kio_uzp_1636_09 (3)
kio 1243/11 (13)
art. 4 pkt 5 (23792)
475/10 (24)
zwłoka opóźnienie (257)
usługa dystrybucji stawka vat (72)
art 136 (700)
"sukcesja uniwersalna" (37)
xix ga 328/06 (2)
91 ust. 2a (1134)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2562)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (60)
referencje spółki przekształcanej (18)
kio_2154_11 (8)
treść gwarancji wadium (1305)
próbek, opisów lub fotografii (115)
art. 85 ust. 4 (2889)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5251)
dokumenty niezbędne (10190)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
kio 1276/13 (10)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (87)
pełnienie nadzoru autorskiego (264)
kio_14_13 (4)
kio_629_13 (7)
art. 5 (27232)
cena ryczałtowa, kosztorys (1095)
niezwłocznie oznacza (1407)
na dzień składania ofert (11799)
103 kc (492)
usługi leśne (458)
kio 42/12 (24)
definicja wadium (574)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1252)
art. 146 (2358)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (506)
blok operacyjny (297)
kio 2345/10 (3)
zapytania o cenę (2683)
iv ca 136/10 (2)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1504)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (587)
iv ca 1176/09 (11)
wykonano zgodnie z umową (13119)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
niepełna lista członków grupy kapitałowej (114)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (211)
moment zakończenia postępowania (1868)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2496)
gispro (19)
zważyła (21317)
art.90 (2458)
pribex (14)
kio_uzp_678_08 (4)
czas oznaczony (7080)
fordewind (9)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
złożenie wyjaśnień po wyznaczonym terminie (5201)
52/08 (8)
doświadczenie wspólnika (531)
halcrow (48)
kio_445_12 (5)
umowa ustna (1669)
"brak formularza cenowego" (4)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1574)
kio 2854/12 (12)
"nowy zarzut" (312)
1265/09 (5)
xix ga 82/11 (2)
omyłka inna (3586)
vi ga 79/09 (3)
termin wykonania umowy (12849)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (14404)
uzupełnienie faxem (382)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4156)
"art. 96" (968)
dowód oświadczenie producenta (3066)
odpady komunalne (1046)
v ca 1468/10 (3)
o obiektywnym charakterze (4576)
rozkład ciężaru dowodu (492)
osobiste wykonanie kluczowych części zamówienia (334)
kio 404/14 (8)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
248/12 (41)
"zwrot oryginału gwarancji" (15)
kio_1434_12 (4)
73/11 (20)
podmiotu trzeciego (4469)
sprzątania (1020)
rażąco niska cena po aukcji (87)
istota ceny ryczałtowej (914)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (11039)
x ga 255/09/za (2)
609/10 (13)
litwa (123)
alplast (32)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (443)
kio 2734/11 (5)
"art. 96 ust. 3" (574)
ii ca 279/08 (1)
gwarancja tuz (69)
v ca 788/12 (12)
polecenie zmiany (512)
instytut monitorowania (111)
kopia gwarancji (919)
rażaco (3549)
kio_346_15 (10)
wadium zatrzymanie wadium (729)
ograniczenie zakresu zamówienia (19107)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
v ca 977/08 (1)
xix ga 43/08 (3)
kio_2480_12 (7)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (296)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1020)
"unieważnienie umowy" (626)
kryterium potencjał kadrowy (484)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2322)
vi ca 586/05 (3)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (33)
wysokość posiadanych środków finansowych (4138)
art. 26 ust. 2 d (9860)
energia cieplna (224)
x ga 60/08 (3)
art. 58 kc (1139)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci doradztwa i konsultacji roboty budowlane (173)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (605)
x ga 387/06 (1)
chiński krs (17)
krotność (215)
warunkowa zdolność kredytowa (67)
omyłki rachunkowe (1538)
bankowa obsługa budżetu (151)
kio 2743/13 (2)
"prezentacja oprogramowania" (20)
"próbka systemu" (34)
vi ga 192/10 (22)
"potencjał ekonomiczny" (246)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
art 67 ust 1 pkt 6 (2844)
parafa (214)
dokumenty przed zawarciem umowy (10154)
2643/10 (4)
"kodeks postępowania cywilnego" (719)
czynności w postępowaniu (23570)
dokumentacja budowlana (6904)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (16212)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (250)
kio 2744 (14)
2217/13 (6)
te same referencje (3374)
"niewłaściwy tryb" (151)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4192)
"kryterium jakości" (145)
pełnomocnictwa (4386)
"przejęcie pracowników" (18)
art 93 ust 1 pkt 7 (5987)
oferta niezgodna z siwz (17310)
kio 1408/10 (16)
art 24 (16842)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1860)
23/07 (469)
wadium jeden członek konsorcjum (217)
cena jednostkowa rażąco niska (1074)
posiadanie uprawnień (6823)
xii ga 568/11 (1)
natychmiastowa (640)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
lakoniczne wyjaśnienia (993)
brak w formularzu ofertowym (3871)
brak podpisu formularza cenowego (417)
fifa (57)
1286/11 (4)
nie wpłacenie wadium (297)
kognicji (596)
open source (64)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5585)
pkp (963)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3994)
prawo pocztowe (2417)
trezor (22)
2537/13 (4)
1305/13 (3)
zamawiający jest związany treścią siwz (9581)
art. 26 ust. 2e (172)
niekompletny formularz cenowy (532)
krk od prokurenta (50)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
46 4a (898)
wyjaśnienia wykonawcy (14495)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (716)
osoba prawna jako członek zarządu (914)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (833)
982/10 (5)
zwłoka nienależyte wykonanie (368)
licytacja (158)
art. 5 ust. 1 (27084)
urządzenia równoważne (1726)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
kurs walut (170)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (261)
usługa okresowa (1158)
wartość techniczna (9042)
brak nazwy urządzenia (3152)
"wizja lokalna" (396)
586/09 (4)
raząco niska cena (2529)
art 29 ust. 3 (29067)
gazy medyczne vat (51)
art. 29 ust. 3a (1921)
zamówienie wielorodzajowe (5)
jeden producent (4366)
xix ga 214/08 (12)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (193)
kio_uzp_1117_09 (12)
v ca 9/08 (15)
forma oświadczeń (7346)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1338)
wyjaśnienia oferty (14257)
art 140 (1438)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (673)
przychód (942)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2861)
kio 2470/11 (9)
wycena 0 zł (1618)
kio 29/11 (185)
x ga 367/10 (1)
109/11 (8)
powtórzenie prezentacji (500)
ii ca 529/04 (4)
katalogowych (1300)
794/08 (26)
uzupełnienie dokumentów faxem (359)
polisa oc grupa kapitałowa (53)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
"26 ust. 2b" (1492)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1800)
kio_1553_10 (6)
iii czp 87/08 (8)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
profesjonalny (2172)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (663)
ii ca 430/09 (1)
"art. 101 ust. 2" (13)
art. 67 ust. 2 (3127)
kio_162_12 (7)
kio_514_11 (5)
główny urząd geodezji (129)
kio/ku 63/11 (7)
gwarancja wadialna w kopii (223)
vii ga 29/05 (7)
informacja o wynikach postępowania (15781)
377/09 (5)
"odrzuca skargę" (589)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1096)
pkp sa (887)
i ca 495/13 (13)
brak kopii oferty (4161)
kio 35/12 (17)
zmiana nazwy wykonawcy (5435)
inne dokumenty określające obroty (1707)
niewykonanie wyroku (16973)
"art. 145 pzp" (20)
397/14 (6)
art.26 ust. 2b (1980)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
forma uzupełnienia oferty (4183)
kio/uzp 1087/09 (2)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (991)
"termin płatności" (523)
kio/uzp 1226/10 (5)
protokół z negocjacji (1439)
kio_2036_12 (14)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3070)
kio/uzp 260/10 (26)
"art. 58 kc" (108)
xix ga 460/12 (15)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (596)
xii ga 102/09 (74)
"art. 145 ust. 1" (137)
brak daty wystawienia referencji (545)
1787/11 (6)
art. 25 (14199)
art. 8 ust.3 (13914)
vi ga 51/06 (6)
utajnienie opinii bankowej (105)
zamówienia nieprzewidziane (11878)
"brak opłaconej polisy" (24)
112 kc (397)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
omyłka nie musi być oczywista (2095)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1729)
zwolnienie z vat (436)
wykonalność orzeczenia (277)
kio 44/12 (11)
2769/12 (3)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (633)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
pozycja 0 zł (4211)
xii ga 227/10 (1)
pozwolenie na budowę (1989)
art.91 ust.3a (106)
uchyla (5035)
uzupełnienie na dzień składania ofert (5694)
brak podpisu na formularzu oferty (1044)
inna omyłka pozbawione sensu (294)
brak pkd (159)
1961/12 (18)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5326)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (968)
oferta alternatywna (1794)
kopia pełnomocnictwa poświadczona przez mocodawcę (58)
"istotne elementy umowy" (104)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1246)
warunki zmiany umowy 144 (809)
zbyt niskie warunki (872)
najem nieruchomości (59)
"38 ust. 6" (240)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (668)
ubezpieczenie zdrowotne (777)
dobre obyczaje kupieckie (108)
zapytanie ofertowe (1648)
2462/12 (2)
715/11 (9)
związany treścią siwz (10415)
zarządzanie projektem (2872)
informacje ze stron internetowych (5224)
"omyłka pisarska" (1549)
wartość polisy (967)
saas (2)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13471)
kio/kd 15/10 (26)
"roboty zamienne" (120)
oryginał (4542)
kio_uzp_1877_09 (3)
zaniechanie odtajnienia (805)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (432)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
art. 66 kc (1031)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (708)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (2916)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3752)
oświadczenie dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą (1668)
art. 5 ust. 1a (3983)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5706)
748/12 (4)
błąd co do formy (2768)
24 ust 2 pkt 1 (16317)
art. 198f ust. 2 (339)
agencja pracy tymczasowej (59)
"ograniczenie podwykonawstwa" (92)
459/10 (4)
korekty (1886)
"norma emisji spalin" (46)
"art. 36b ust. 1" (46)
43 ust. 1 (3398)
innej omyłki (3586)
brak ceny w formularzu oferty (4286)
unieważnienie umowy (10059)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (42)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (318)
art 24 ust 1 pkt 1a (3076)
aktualność krs (71)
bład w obliczeniu ceny vat (1272)
miarkowanie kary (111)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (35)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
uzupełnienie kart katalogowych (483)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1491)
brak podstawy dysponowania osobami (4378)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (638)
496/99 (34)
kio/ku 44/12 (4)
przedłużenie związania ofertą (2010)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (692)
"w celu wykonywania" (199)
2407/12 (2)
kio_126_11 (9)
"wadliwy opis przedmiotu zamówienia" (92)
kio/uzp 447/11 (34)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1388)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (701)
i ca 101/10 (5)
zakup paliwa (357)
sztuki budowlanej (1465)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
warunek na korzyść wykonawcy (2321)
kio_uzp_292_10 (3)
vi ga 164/11 (2)
"dominujący wpływ" (43)
stalowa wola (152)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3448)
podatek dochodowy (182)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6953)
odpowiedzialność konsorcjum (2464)
art. 185 ust. 3 (4089)
błędna podstawa prawna (6039)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (203)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (7724)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (127)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
unieważnienie postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 (2385)
opłata skarbowa (172)
kio 2512/10 (21)
zamawiający dysponentem postępowania (337)
i ca 131/15 (12)
477/10 (3)
brak zgody na poprawienie omyłki (861)
kio 90/12 (4)
termin związania oferta (11917)
kopia gwarancji wadialnej (206)
"nakazuje odtajnienie" (32)
1518/14 (12)
x ga 48/09 (9)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (413)
na korzyść wykonawców (4107)
zobowiązanie osoby fizycznej (1251)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7203)
912/10 (2)
vi gz 61/10 (1)
biletów lotniczych (72)
kio 1442/12 (5)
kio 350/11 (11)
disclosure (15)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
art. 49 (2722)
informatyczne (2356)
parametr (6927)
art.6 (2761)
parafka (56)
omyłka cena jednostkowa (1306)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1516)
kio_2483_13 (4)
wadium w konsorcjum (1124)
badanie rażąco niskiej ceny (1921)
483/11 (7)
termin na udzielenie wyjaśnień siwz (11865)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
art 67 ust 1 pkt 5 (2943)
zgodnie z umową (16582)
ugody (111)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (233)
c-31/87 (9)
ii ca 693/05 (76)
art.38 ust. 1 (2499)
kio_565_11 (3)
art. 145 ust. 1 (1546)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1815)
kio 100/12 (32)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1908)
"kio 104/12" (5)
xii ga 232/11 (4)
"art. 32 ust. 1" (427)
materiały opatrunkowe (91)
rozwiązanie umowy w sprawie zamówienia publicznego za porozumieniem stron (698)
"dokument urzędowy" (404)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
"art. 46 ust. 3" (221)
oświadczenie brokera (79)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3646)
cena 1 grosz (9922)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
kio/uzp 729/10 (9)
87/07 (25)
91 ust. 2 (7466)
"art. 181 ust. 2a" (71)
nieproporcjonalne warunki (1567)
nieważność umowy (2252)
bank gospodarstwa krajowego (122)
kopia wadium (568)
polisa oc podlimity (13)
identyfikacja podpisu (383)
podwykonawca (2778)
art. 6 ust. 2 (24952)
kio 823/12 (6)
pełnomocnictwo kopia (1195)
uwzględnił odwołanie (22411)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (697)
przynależność do grupy kapitałowej (156)
dostawa samochodów + word (11)
kio 1745/13 (6)
bankowa (5975)
zmiana wykonawcy (14137)
miarkowanie kar umownych (81)
x ga 183/10 (1)
108/15 (13)
v ca 29/03 (26)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1008)
novartis (20)
łączenie funkcji (1335)
1253/13 (5)
polisa zbiorowa (75)
art 24b (106)
554/09 (8)
przedawnienie roszczeń (96)
ii ca 435/08 (1)
art 7 ust. 3 (27918)
i aca 1018/05 (39)
100 lat gwarancji (1286)
kio_715_14 (19)
oświadczenie o wizji lokalnej (369)
kio 908/14 (4)
doświadczenie spółki cywilnej (1793)
dodatkowe (13429)
"ubezpieczenia na życie" (29)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1367)
bull (126)
"ii ca 489/06" (36)
przekaz pocztowy (65)
"wskaźnik płynności" (57)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1302)
tajemnica przedsiębiorstwa know how (285)
viii ga 22/08 (66)
keymark (14)
art 97 (2560)
rozwiązanie równoważne (1774)
art. 26 ust.2b (1524)
kio/uzp 1180/10 (10)
równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę (286)
program funkcjonalno - użytkowy (806)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (26)
brak modelu (1468)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (725)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2861)
kio_668_13 (3)
191/10 (16)
kio 1779/13 (6)
kryteria selekcji (160)
kio/uzp 352/09 (11)
"powiązania rodzinne" (23)
oswiadczenie ubezpieczyciela (502)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3518)
przejęcie długu (28)
1679/10 (6)
pzu (168)
nieczytelny faks (66)
niemożliwe do przewidzenia (3112)
6 kc (5007)
xii ga 416/10 (1)
art. 144 ust. 1 pzp (860)
krk holandia (8)
"wyjaśnienie treści oferty" (1520)
vii ca 587/09 (1)
kio/uzp 1098/08 (34)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (156)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6971)
prezentacja próbek (185)
2938/13 (3)
kio 1822/11 (10)
2200/12 (4)
xix ga 34/07 (5)
606/11 (14)
kio/uzp 1337/09 (4)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
kio_2746_10 (17)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1547)
równość stron kary umowne (214)
kio 168/12 (6)
wpis od odwołania na dwie części (7812)
"kio 1741/10" (8)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (465)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (519)
"wątpliwości na korzyść" (38)
165/15 (18)
nie skonkretyzował warunku (959)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (28)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
oferta treść oferty (20201)
"tożsamość przedmiotowa" (80)
kryterium metodyka (293)
średnia arytmetyczna cen (716)
zapytanie o cenę (2683)
typ model (922)
kio/uzp 1221/09 (9)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1462)
art 180 ust 5 (5489)
"art. 34" (386)
kio 2462/12 (2)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (11150)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
fundacja jako wykonawca (209)
brak pozycji kosztorysu (2051)
ii ca 511/09 (2)
kio 154/12 (11)
doświadczenie podwykonawcy (1899)
"85 ust. 4" (144)
kio 14/11 (269)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (142)
wartość realizowanego zamówienia (6448)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4278)
brak ogłoszenia w bzp (534)
interes w unieważnieniu postępowania (9689)
"x ga 652/13" (41)
niejasności siwz (718)
moment wszczęcia postępowania (2568)
dbs (6)
dokumenty spółka cywilna (3112)
"dialog konkurencyjny" (506)
v_ca_421_07 (17)
odrzucenie oferty niezgodnej z ustawą (19190)
47/12 (24)
"związanie wyrokiem kio" (6)
69 (1746)
kio_uzp_33_07 (29)
kio/uzp 1455/08 (14)
art. 22 ust. 2 (17680)
polisa (1312)
budynki użyteczności publicznej (407)
odpis pfron (24)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (71)
niewłaściwy formularz ofertowy (2563)
unieważnić (5688)
"znajomość języka polskiego" (23)
przedłużenie terminu (2612)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1989)
kio 800/12 (12)
2712/12 (6)
uprawnień (9003)
manipulacja kryteriami oceny ofert (242)
ponowne uzupełnienie (5473)
92 ust. 1 pkt 2 (3518)
637/11 (25)
udostępnienie protokołu postępowania (2498)
martela (17)
ubezpieczenia grupowe (63)
data wystawienia dokumentu (1327)
c-3/88 (13)
art. 96 (2984)
ii ca 590/09 (5)
2865/12 (14)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (802)
ciągłe (1764)
"zmiana stawki podatku vat" (113)
świadectwo przejęcia robót (188)
interes publiczny unieważnienie (9688)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3586)
dyskryminacja (606)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
46 ust. 4a (897)
"przedmiot oferty" (865)
referencje po terminie składania ofert (2748)
połowa terminu (1173)
"art. 26 ust. 2e" (22)
francuskie dokumenty (247)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (199)
art. 90 ust. 1 (8139)
art 89 ust 1 pkt 2 (13960)
stopień szczegółowości wyjaśnień (510)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (640)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (536)
kio1498/10 (4)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1019)
odmówił podpisania umowy (1346)
iv ca 683/12 (98)
art. 26 ust. 4 (14474)
wzór umowy (5988)
iv ca 429/10 (8)
rada administracyjna (3184)
przystąpienie do odwołania (16364)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
termin podpisania umowy (6522)
brak ciągłości krk (13)
miarkowanie (258)
tożsamość podmiotowa (358)
certificate of compliance (3)
973/13 (5)
subiektywne (1346)
xii ga 517/11 (13)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (266)
kio 520/11 (2)
upadłość podwykonawcy (163)
ii ca 1063/05 (15)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (257)
v sa/wa 457/13 (8)
xix ga 80/07 (20)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (467)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (233)
doświadczenie kierownika, praca równocześnie w dwóch (220)
art.46 ust.3 (1130)
istotne postanowienia umowy (10022)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4619)
243/12 (10)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3023)
"równowaga ekonomiczna umowy" (24)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4038)
spółka komandytowa (524)
brak ceny (10087)
art. 150 (1990)
2734/14 (13)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (234)
równoważnośc (1129)
potwierdzanie za zgodność (3897)
doświadczenie w polsce (1210)
vi ca 693/08 (1)
organ zarządzający (1608)
xix ga 92/11 (18)
"błędny adres" (9)
interes publiczny (13584)
x_ga_337_07 (7)
iv ca 392/05 (8)
art 91 ust 3a (705)
x ga 59/09 (21)
zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu (15023)
edf (21)
koncept (242)
podpis pod ofertą (2712)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (48)
wady gwarancji wadialnej (115)
2271/13 (5)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
kio 2872/12 (5)
art. 82 ust. 1 (3060)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (310)
xii ga 117/09 (9)
teatr szekspirowski (9)
upadłość lidera konsorcjum (125)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (9441)
"uzupełnienie próbek" (65)
doświadczenie powtarzalność (74)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (622)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
2420/12 (2)
brak dowodów (11921)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
opłata za pełnomocnictwo (227)
cpi (41)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (294)
2776/14 (3)
spółka w organizacji (1280)
pelnomocnictwo (4386)
wykonawca nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1518)
kio 2565/10 (2)
tożsame z przedmiotem zamówienia (4355)
kio 138/12 (7)
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (1866)
art. 112 kc (397)
"art. 41 pkt 9" (23)
zagraniczne uprawnienia budowlane (477)
interes faktyczny (9881)
"biuletyn nr 2" (6)
kio/uzp 1443/08 (57)
wadium osoba trzecia (636)
określenie terminu realizacji zamówienia (13970)
zakaz ubiegania się o zamówienie szwecja (16)
kryteria+oceny+ofert (5141)
art.24 ust.2 pkt 3 (9196)
usługi prania (188)
żądanie certyfikatu iso (423)
okres związania ofertą (7538)
treść poświadczenia (2910)
2296/12 (5)
kio_1533_13 (7)
c-434/02 (3)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3534)
koncesja na obrót paliwami (34)
148/11 (7)
karta katalogowa (779)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (130)
kio 1949/11 (14)
koszt cyklu życia (94)
łączenie doświadczenia (2037)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (243)
świadczenie okresowe ciągłe (846)
limit kredytowy (138)
82/12 (7)
ii ca 1398/05 (5)
"art. 29 ust. 3" (647)
art. 22 ust.4 (9265)
zasada przejrzystości (1297)
brak ceny słownie (8565)
294/09 (22)
2814/11 (9)
1671/11 (2)
połowa terminu składania ofert (477)
faktura jako dowód należytego wykonania (1340)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
kio/uzp 69/07 (10)
c-331/92 (14)
comesa (39)
wielokrotne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (478)
brak cen jednostkowych (2201)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1986)
rażące naruszenie ustawy (2856)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5191)
pocztowe (2439)
licencji (1397)
art. 180 ust. 2 (5727)
kio 874/13 (3)
kio_2332_12 (4)
kio/uzp 298/09 (4)
żywienie (298)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4086)
xix ga 18/10 (31)
1623/11 (20)
grupa interwencyjna (96)
"§ 3 ust. 4" (296)
ii ca 285/10 (1)
kio 2364/12 (3)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (404)
warunki proporcjonalne (1567)
odstąpienie od umowy przez wykonawcę (2814)
ryczałtowe ceny jednostkowe (973)
kio 2031/14 (5)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10048)
art. 4 pkt 6 (22538)
185 ust. 2 (4256)
sumowanie zdolności finansowej (181)
świadczenie okresowe (1210)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2202)
"24 ust. 1 pkt 9" (314)
za pośrednictwem banku (1682)
248 kpc (48)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
"rażąco niska cena" "cena jednostkowa" (811)
doświadczenie na terenie unii europejskiej (1682)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (982)
327/14 (11)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (7230)
uzupełnienie nieprawdziwych informacji (2188)
liczniki (161)
xxiii ga 584/13 (4)
karta produktu (1317)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (213)
wykaz wykonanych zamówień (7791)
sprzęt fabrycznie nowy (355)
kio/uzp 217/10 (9)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (602)
"odstąpienie od umowy" (570)
art. 85 ust. 5 (2928)
plk (190)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1367)
pozycja kosztorysowa 0 (833)
niedostępność produktu (39)
nokia (26)
przerwa w terminie związania ofertą (360)
oryginał wadium (765)
naruszenie praw patentowych (128)
szacowanie zamówienia z należytą starannością (655)
art. 147 (1803)
brak wyceny pozycji w formularzu (1391)
1329/10 (5)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (7715)
iii czp 68/06 (13)
uzupełnienie na rozprawie (7586)
impel (847)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1196)
1293/13 (4)
kio/uzp 23/07 (250)
intergraph (68)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (873)
certyfikat zamiast polisy (75)
nie przesłał kopii przystąpienia (1708)
1841/09 (2)
art. 182 ust. 6 (2609)
umowa przedwstępna (130)
"brak zarzutu" (83)
kio/ku 18/14 (11)
"udostępnienie polisy" (4)
tłumaczenie musi być podpisane (1140)
art. 26 ust.3 (11640)
1899/10 (7)
1946/09 (3)
usługi szkoleniowe (456)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2120)
iso 9000 (31)
wykładnia rozszerzająca (923)
uwzględnia odwołanie (22411)
"rozwiązanie umowy" (403)
dwukrotnie wykonał (1471)
równoważność (1008)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
data uzupełnionego wykazu (2050)
"brak numeru katalogowego" (7)
minimalny zakres umowy (3856)
"brak ceny" (50)
art. 91 ust. 4 (7187)
kio 1928/13 (4)
inne omyłki polegające na niezgodności (2155)
kio/uzp 431/10 (4)
"art 24 ust 1 pkt 9" (309)
niepodpisane referencje (1640)
i ckn 304/00 (191)
1830/09 (3)
kio 23/12 (298)
kio 1151/11 (9)
ten sam rodzaj zamówienia (15245)
wynajem pomieszczeń (89)
zmiana terminu składania ofert (7757)
kio_uzp_184_10 (10)
2998/13 (3)
"usługa sprzątania" (487)
ogólna referencja (1651)
wadium gotówka (74)
wykształcenie wyższe (596)
suma cen ryczałtowych (465)
wpłata wadium w kasie (75)
odrzucenie oferty wstępnej (1493)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
formy porozumiewania się (256)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3518)
poprawianie kosztorysu (434)
sprint (118)
inżynieria rzeszów (95)
stosuje się odpowiednio (7880)
xii ga 186/13 (12)
"dzielenie zamówienia na części" (153)
niejawne (8370)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
nieprecyzyjne (4885)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (5851)
powołanie biegłego (608)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny jakie powinny być (1879)
lex retro non agit (39)
usługi cateringowe (76)
143c (19)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (653)
art 8 ust. 3 (21237)
polisa światowa (13)
farmacol (15)
1255/12 (5)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4445)
podwykonawców (2778)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3368)
materiały producenta (3204)
autoryzacja producenta sprzętu (175)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2369)
iv ca 772/05 (4)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (2853)
"art. 67 ust. 2" (68)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (873)
kio_308_12 (6)
"art. 180 ust. 3" (599)
w warszawie (26737)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1554)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2006)
c-389/92 (21)
prawo opcji w robotach budowlanych (293)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1497)
"93 ust. 4" (72)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (304)
"dzielenie zamówienia" (227)
strafregisterbescheinigung (2)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (3658)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3582)
v ca 886/05 (6)
"uzasadnienie odrzucenia oferty" (911)
art 67 ust 1 pkt 7 (2983)
informacja z krajowego rejestru karnego (797)
iii_czp_52_02 (23)
"zakup samochodu" (52)
kio 1961/12 (18)
xix ga 131/08 (17)
"art. 104" (541)
zmiana postanowień umowy (8317)
"forma uzupełnianych dokumentów" (11)
poświadczenie bezpieczeństwa (578)
nieaktualna informacja z banku (620)
spółka cywilna (3801)
nie dołączył kosztorysu (1195)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (794)
"przetarg ograniczony" (20172)
x ga 311/07 (6)
brak stron (16724)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (670)
282/09 (18)
niewłaściwa stawka podatku vat (1249)
kio 19/09 (202)
informacje wprowadzające w błąd (1445)
x ga 85/08 (7)
błędne tłumaczenie (1306)
rotacja środków pieniężnych (7)
błędny podatek vat (1489)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
kio 258/15 (2)
uzupełnił bez wezwania (2957)
złożenie wyjaśnień po terminie (14354)
kio 2479/13 (3)
norma emisji spalin (94)
data wszczęcia postępowania (6268)
wartość polisy oc (492)
kryterium oceny ofert (8829)
wykaz robót budowlanych (3941)
v_ca_3618_13 (7)
2033/13 (6)
"uchwała kio" (809)
802/15 (2)
ii ca 693/5 (21)
krs z datą po terminie składania ofert (899)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
kio 2288/13 (6)
v ca 871/08 (2)
poświadczenie protokół odbioru (582)
"poprawienie omyłek" (1400)
"wiedza i doświadczenie" (1150)
niepodpisany kosztorys ofertowy (829)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
protokół odbioru z uwagami (2641)
"dysponowanie osobami" (1823)
kio 2932/13 (8)
"odwołanie na treść siwz" (36)
krk spółka cywilna (154)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1042)
2794/13 (11)
szpital czerniakowski (25)
"zastrzeżenie oferty" (31)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1117)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (141)
marsh (10)
izba (21569)
zamówienia tego samego rodzaju (15245)
art. 12a ust. 1 (623)
ocena koncepcji (1320)
brak terminu realizacji (12770)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (323)
22 ust 4 (16617)
sygn. akt viii ga 65/12 (3)
przewozy regionalne (193)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (177)
art. 22 ust 4 (16617)
istotne elementy oferty (9549)
samouzupełnienie dokumentów (2)
990/11 (7)
odpowiedzialność (8484)
238/12 (35)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (2688)
zamawiający uwzględnił część zarzutów odwołania (8635)
kio_1954_10 (6)
nieistotna omyłka (3493)
2388/11 (2)
pochodziły od jednego producenta (1804)
"iv ca 683/12" (95)
jawność (1473)
rozwiązania równoważne (1774)
projekt budowlany (5090)
zmiana treści umowy (9817)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (704)
wydruk strony internetowej (1295)
109/12 (20)
kio 1251/15 (11)
prawomocność wyroku kio (58)
interwencja uboczna (73)
ebs (31)
zaproszenie do składania ofert (2227)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4268)
wadium w gotówce (72)
referencje podmiotu trzeciego (1428)
180/12 (70)
salini (34)
sanawia (2)
kio 1752/10 (5)
kio 2483/13 (4)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (159)
kio/uzp 391/09 (5)
"29 ust. 2" (1876)
kryteria podmiotowe (1921)
art. 151 (1212)
zmiana przedmiotu zamówienia (12969)
żądanie próbek (748)
maxto (100)
"gwarancja producenta" (145)
art.17 (1244)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (221)
kio 835/13 (8)
kalkulacja własna (2442)
2314/11 (4)
kio 1318/10 (8)
rażaco niska cena (2529)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (724)
642/15 (11)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4987)
naruszenie art. 32 ust. 2 (4646)
dyrektor kontraktu (558)
kio 426/15 (3)
homologacja (192)
osoba fizyczna jako wykonawca (2129)
ii ca 108/11 (3)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2193)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (652)
kio 1204/13 (2)
referencje bez daty (1958)
referencje a poświadczenie (1045)
wynagrodzenie (10860)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (11856)
spam (6)
brak ceny w formularzu cenowym (2036)
art. 26 (15325)
"art. 8 ust. 3" (699)
"art. 151" (543)
rozbudowa systemu (1329)
nieprecyzyjne wezwanie (2699)
uzupełnienia (8852)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
kod ean (7)
x ga 523/10 (2)
tusze tonery (36)
termin na uzupełnienie dokumentów (8091)
zasada proporcjonalnosci (585)
kio 2723/10 (10)
scotland (14)
144 ust. 1 (1149)
xvi gc 682/08 (5)
zmiana członka konsorcjum (2416)
brak pieczątki (407)
961/13 (4)
umowy ws. zamówień publicznych (309)
zmiana wynagrodzenia (7415)
xix ga 194/07 (17)
art. 89 (14063)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (367)
rażąco niska cena + lakoniczne (370)
1234/09 (10)
1793/13 (3)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1001)
1460/12 (2)
x ga 123/10 (3)
trzy miejsca po przecinku (292)
itprojekt (21)
art. 24aa (18)
i ca 331/10 (1)
omyłka w cenie jednostkowej (1026)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (16317)
po upływie terminu związania ofertą (5422)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (392)
prawnicze (399)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1798)
uzp/zo/0-88/07 (3)
kio 1173/11 (5)
równe traktowanie (11566)
"istotna zmiana" (2241)
odrębne umowy (6396)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
zmiana podmiotowa konsorcjum (933)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (40)
kio/kd 15/11 (25)
xix ga 409/07 (1)
x ga 375/06 (2)
kio_101_13 (6)
"zmiana istotna" (394)
wariantowość ceny (84)
"art. 5 ust. 1b" (11)
"konkurs" (1784)
676/11 (6)
"art. 91" (5889)
v ca 3036/10 (34)
rzetelność (1066)
parafka zamiast podpisu (12)
skarga na postanowienie (21712)
iv ca 1323/08 (1)
art. 5 ust. 1b (1260)
art 29 ust 2 (28737)
206/08 (45)
kio_1895_12 (4)
25/14 (26)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (50)
v ca 901/08 (3)
nieprawidłowa punktacja (1139)
zatrzymanie wadium 4a (552)
dysponowanie potencjałem technicznym (3121)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3872)
zgodnie z treścią wyroku (19140)
573/10 (6)
opinia użytkownika (836)
sukcesja uniwersalna a referencje (20)
268/11 (4)
zestawienie materiałów (2679)
" oferta wariantowa" (366)
brak klauzuli za zgodność z oryginałem (454)
"zobowiązanie producenta" (14)
maksymalna nominalna wartość zobowiązania (116)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (254)
144 ust 1 (1149)
"kio 1507/11" (6)
faktura należyte wykonanie (1709)
1019/06 (15)
ii ca 584/05 (17)
usługi pocztowe (1232)
2407/13 (5)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (9626)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (825)
nowy zarzut (8287)
kio 900/14 (8)
teta (17)
uwzględnienie odwołania w części (12560)
691/11 (7)
koszty postępowania (29748)
tej samej marki (1055)
ii ca 752/05 (15)
1883/09 (8)
art 40 ust. 6 (5699)
przerzucanie kosztów (357)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1106)
kierownik budowy a kierownik robót (1119)
harmonogram realizacji (1577)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (105)
ceidg (95)
wystąpienie z konsorcjum (1977)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (159)
art.184 (2561)
"zasada przejrzystości" (501)
iii czp 107/12 (17)
upadłość konsorcjum (252)
tryb postępowania (23048)
vi ga 33/09 (3)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (640)
niejasne warunki udziału (4004)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2793)
939/12 (8)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (922)
v ca 1500/08 (2)
siły wyższej (187)
nie leży w interesie (1374)
za zgodność z oryginałem (3276)
rozbicie ceny ofertowej (625)
oferta jest oświadczeniem woli (4545)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (61)
błąd w siwz (5112)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
województwo podkarpackie (153)
x_ga_67_08 (59)
referencja (3839)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1478)
2159/13 (5)
warunki udziału w postępowaniu wygórowane (731)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (377)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (616)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
obiektywny charakter (4103)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1190)
opłacona polisa uzupełnienie (367)
art.7 (16657)
ii ca 404/09 (9)
"korzystne dla zamawiającego" (385)
brak nazwy producenta (2524)
załączniki do przystąpienia (9346)
najem sali (19)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (140)
opaska hydrotechniczna (10)
doświadczenie zawodowe (2880)
kio 98/13 (12)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (16262)
kio 1684/12 (5)
ii ca 796/14 (3)
próbka system informatyczny (158)
272/11 (7)
knr (351)
engave (24)
iv ca 51/11 (2)
"24 ust. 1 pkt 2" (285)
pełnomocnictwo szczególne (1545)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (607)
ważność krk (110)
"obsługę prawną" (156)
lista podmiotów (1177)
xii ga 282/11 (1)
707/08 (16)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (467)
kio 711/12 (10)
"zaświadczenie z krk" (184)
art. 138c ust. 1 pkt 2 (132)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (122)
rażąco niska cena a aukcja (87)
"art. 83 ust. 3 " (58)
160/11 (7)
"usługi społeczne" (19)
kio 1240/13 (16)
v ca 2056/07 (32)
cena jednostkowa ujemna (94)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1393)
ecm (182)
brak podpisu pod odwołaniem (2730)
art 91 ust 2 (8092)
xix ga 167/07 (11)
wadium kopia (568)
1404/14 (5)
385/15 (2)
"zamówienie uzupełniające" (656)
błędne tłumaczenie dokumentu (1241)
instalacja solarna (100)
wyrob medyczny (832)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14290)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
oferta niezgodna z ustawą (22529)
harmonogram wykonania robót (1052)
zaświadczenie o niekaralności fbi (14)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1093)
spełnienie warunków (17175)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (218)
ubezpieczenie oc (654)
utajnienie wykazu osób (499)
elektroniczne zaświadczenie zus (108)
x ga 183/11 (2)
podział spółki (1253)
opis zamówienia przedstawiony w formularzu ofertowym a siwz (2849)
zmiana ogłoszenia (10428)
bezpodstawne wykluczenie (3989)
art. 140 ust. 1 (1430)
kio/uzp 1526/10 (6)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1666)
1173/11 (5)
prokura samoistna (47)
dostawę leków (314)
wyrok kio (13709)
w sprawie rodzajów dokumentów (14995)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (4836)
"niezależny podmiot" (205)
różny vat (1721)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2066)
brak dowodu opłacenia polisy (393)
kio 2135/12 (4)
zmiana wykazu osób (3697)
kryterium termin realizacji zamówienia (6883)
kio 1056/14 (3)
błędna stawka podatku (1185)
1249/09 (11)
próbka (935)
art 90 ust. 1 (8139)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3146)
art. 30 (15185)
po terminie związania ofertą (11835)
prezentacja oprogramowania (364)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
data wystawienia referencji (555)
zmiana treści oferty (12629)
strabag (444)
kio 1586/13 (2)
wysokość polisy (1245)
kio 618/11 (2)
xxiii ga 1313/15 (18)
prokurent (695)
"w organizacji" (192)
v ca 1213/02 (16)
energii elektrycznej (706)
wskaźnik płynności finansowej (108)
udowodnienie równoważności (456)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3500)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (201)
poprawianie formularza cenowego (366)
897/15 (8)
2224/14 (6)
art. 2 pkt 11 (19784)
kio 1934/12 (23)
oczywista omyłka pisarska (1511)
kio 973/11 (9)
unieważnienie konkursu (1078)
art. 131e ust. 1 pkt 5 (30)
współfinansowane ze środków (1083)
zmiana zakresu podwykonawstwa w ofercie (832)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2329)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2865)
iv ca 29/10 (40)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (16317)
135/10 (6)
izabela kuciak (1032)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3793)
"prawa autorskie" (302)
oferta niezgodna z treścią siwz (16356)
ii ca 762/07 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (404)
kio 2014/10 (259)
potrzeby zamawiającego (8928)
vi ca 6/05 (6)
"art. 189 ust. 2" (6172)
wybór po terminie związania ofertą (9946)
zasada równości stron (1366)
xii ga 433/08 (21)
poddostawca podwykonawca (49)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (61)
warunek dysponowania osobami (4724)
zobowiązanie innego podmiotu (5432)
zbieranie odpadów (459)
warunki udziału proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1675)
kio 879/14 (3)
500/15 (18)
v ca 2446/09 (9)
wykonawca (26820)
niemiecki rejestr handlowy (75)
tajemnica przedsiębiorstwa karty katalogowe (127)
tłumaczenie (2695)
pokój (258)
nie będzie brał udziału (14057)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (413)
łódź (2622)
pełnomocnictwo za zgodność (1799)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23816)
ii ca 1211/09 (14)
usługi telekomunikacyjne (778)
2348 (22)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (47)
złożył wyjaśnienia po terminie (15366)
zamawiający nie wykonał wyroku (16653)
"zasady traktatowe" (42)
zakaz podwykonawstwa na całość (290)
art.90 ust.3 (2047)
tożsamość przedmiotu (1108)
"cena rażąco niska" (1258)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (554)
ii ca 218/06 (2)
230 ksh (49)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3146)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (412)
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych (242)
art. 22 ust. 3 (17318)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
zmiana terminu realizacji (9944)
kio_2694_13 (4)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1694)
zarzut blankietowy (233)
xix ga 82/09 (2)
kio/uzp/978/08 (6)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (67)
1010/11 (2)
kio/uzp 301/10 (5)
kio_2407_13 (5)
cena jednostkowa 0,00 (140)
"xii ga 117/09" (8)
inny dokument (16983)
samouzupełnienie (2)
kio/uzp/16/09 (19)
łączenie usług (2459)
art. 97 (2560)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4251)
produkt równoważny (1617)
i ca 134/06 (21)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2983)
oświadczenie producenta o gwarancji (1344)
ii ca 785/10 (1)
kio/uzp 265/08 (32)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9393)
"gwarancja jakości" (284)
art 89 ust 1 pkt 3 (13856)
zastrzeżenie tajemnicy (1409)
zobowiązanie podmiotu (5606)
art 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
36/13 (18)
x ga 98/07/za (1)
szacowanie wartości zamówień na roboty budowlane (724)
v ca 1603/14 (17)
tonery gwarancji (35)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (210)
kryterium oceny doświadczenie (4187)
718/12 (11)
rażąco niska cena koszty pracownicze (192)
należycie (9799)
kio_1776_10 (7)
tego samego rodzaju (15510)
229/12 (34)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6318)
komisja przetargowa (2548)
xii ga 292/11 (1)
rozbieżnie słownie (435)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (3798)
agencja rynku rolnego (49)
kio/uzp 745/08 (30)
cena zero złotych (8016)
remondis (219)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (693)
art. 89 ust.1 pkt 2 (13883)
vii ga 36/08 (7)
forma uzupełniania dokumentów (2118)
kio_uzp_140_09 (7)
"warunek doświadczenia" (670)
iv ca 140/08 (23)
brak interesu we wniesieniu odwołania (7455)
243/13 (22)
art. 124 (1014)
"roboty budowlane" (8000)
zakres zamówienia uzupełniającego (3840)
30 % (15222)
umowy wieloletnie (694)
zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego (12224)
art.142 ust.5 (201)
odstępne (7)
konkurs dwuetapowy (30)
218/12 (13)
wyjaśnienia dokumentów (12425)
poprawianie omyłek rachunkowych (595)
usługi hotelarskie (52)
umowy (15945)
usługa prania (188)
art. 27 ust. 1 (11894)
sztuczne łączenie zamówień (273)
901/09 (10)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (22409)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (70)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4214)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
kosztorysowe (1613)
kio/uzp 434/10 (11)
"stawka podatku vat" (998)
poprawienie omyłki rachunkowej rozbieżność ceny liczbą i słownie (246)
doradztwo i konsultacje (309)
awos (12)
usługa zakończona referencje (1120)
nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2828)
zapytanie o cenę przesłanki (2097)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3120)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (238)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (714)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2903)
"art 4 pkt 8" (193)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
kio 2366/10 (3)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
v ca 307/09 (10)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (8773)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1201)
444/12 (12)
"razaco niska cena" (2239)
kryteria wyboru oferty (7988)
956/12 (9)
good standing (3)
"sposób obliczenia ceny" (1589)
art.24 ust. 2 pkt 1 (9707)
preferowanie jednego wykonawcy (1083)
"inżynier kontraktu" (608)
1658/11 (16)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (8598)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2022)
"art. 36b" (56)
sia (27807)
kio/uzp 636/11 (18)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16317)
art. 67 ust.1 pkt 5 (2906)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (19)
121/11 (9)
certyfikatu nie można udostępniać w trybie art. 26 ust. 2b pzp (236)
kio 1201/13 (12)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
x ga 145/08/za (1)
2814/12 (2)
1149/08 (6)
"90 ust. 1" (2222)
zamawiający gospodarzem postępowania (258)
x ga 327/07 (1)
gwarancja wadialna kopia (206)
rÓwnowaŻna (3065)
139/14 (5)
dialog poufny (27)
odrzuca skargę (19616)
dml (5)
kio/uzp 1804/09 (9)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (270)
konsorcjum a koncesja (238)
kio/uzp 62/12 (7)
rownowazny (3065)
art. 62 ust. 1 (2872)
uzasadniona przyczyna (4156)
uzupełniajace (4003)
oferta wariantowa dostawa (301)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (692)
zatrzymanie wadium 2014 (199)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (153)
kio/uzp 37/10 (28)
polisa ubezpieczeniowa tajemnica przedsiębiorstwa (116)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6859)
unieważnienie postępowania interes publiczny (9688)
kio/uzp 2627/10 (6)
1007/13 (27)
xii ga 261/07 (2)
roboty uzupełniające (2370)
serwis w odległości (128)
"odmowa udostępnienia" (241)
termin odwołania a przedłużenie terminu związania z ofertą (1893)
brak wskazania podstawy dysponowania (4407)
brak opisu parametrów technicznych (3955)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5717)
wniosek o zabezpieczenie postępowania (3762)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (444)
brak oświadczenia podwykonawcy (2197)
109/09 (34)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (2803)
dokonuje czynności zaniechanej (7596)
utajnienie karty technicznej (204)
art.94 ust.3 (428)
"67 ust. 1 pkt 7" (18)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (132)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1517)
procedura odwrócona (130)
poprawienie omyłki wynagrodzenie ryczałtowe (617)
potencjał innych podmiotów (3354)
"należyte wykonanie umowy" (1329)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5037)
ii ca 792/07 (1)
zmiana postanowień umowy przed podpisaniem (4056)
kio/uzp 799/08 (8)
1807/12 (7)
usługi sprzątania rażąco niska cena (213)
nowelizacja (2008)
art. 7 (29459)
naruszenie art. 42 ust. 1 (3981)
kryterium odległości (560)
wyjaśnienie treści siwz (11379)
152/11 (8)
"gospodarz postępowania" "opis przedmiotu zamówienia" (135)
kio/ku 35/12 (4)
zasoby podmiotu trzeciego (1890)
959/09 (41)
kio/uzp 80/07 (53)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (10066)
aneksowanie umowy (36)
wydruk z ceidg (46)
niezgodność z treścią siwz (6056)
wykonawca zmienił cenę (4041)
"art. 185 ust. 4" (121)
działalność regulowana (2317)
zmiana terminu umowy (9943)
roszczenie o zawarcie umowy (1570)
uwzględnia skargę (22597)
zasada bliskości kryterium (128)
"disclosure scotland" (14)
kio 529/13 (6)
solaris (89)
kio_uzp_1344_09 (5)
c-264/03 (20)
369/15 (8)
upadłość (489)
1574/10 (10)
art. 26 ust.4 (8452)
przetarg ograniczony interes (11249)
termin płatności składki po upływie terminu składania (364)
iso 9001 (293)
błędny vat (1946)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2439)
uzp/zo/0-648/05 (9)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (851)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
irlandii (139)
kio 179/12 (3)
1629/11 (5)
błędy w formularzu ofertowym (2016)
art. 91 ust. 5 (7203)
pojemniki (447)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (61)
błąd co do prawa (4164)
1221/09 (9)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (71)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1651)
stosunek pracy (6755)
iii ca 112/06 (1)
rażąco wygórowana kara umowna (140)
art. 24 ust. 2a (2334)
"art. 93 ust. 1a" (32)
zbyt wysokie warunki (860)
oferta oferta częściowa (3506)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (488)
"świadczenie okresowe" (776)
421/12 (20)
xii ga 1/09 (12)
kio 2542/11 (8)
kio 1027/10 (4)
protokół odbioru robót (1698)
niezgodność oferty z treścią siwz (6044)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (88)
"dokumenty niewymagane" (1816)
uzupełnienie jedz (44)
zobowiązanie producenta (1856)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (496)
ciężar udowodnienia (2588)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5865)
odstąpienie od umowy przez zamawiającego (2784)
zmowa wykonawców (226)
kio_1306_11 (6)
dopuszczenie do obrotu (2499)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (108)
2106/14 (2)
orange (134)
prawo opcji formularz ofertowy (296)
brak numeru strony (5690)
kio_1562_11 (52)
preferencje lokalne (81)
odwołanie na czynność wezwania (9921)
1255/13 (2)
735/13 (11)
496/10 (8)
zuma (4)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (609)
kryteria subiektywne (911)
ciąg pełnomocnictw (840)
viii ga 98/09 (2)
"brak tłumaczenia na język polski" (25)
"inżynieria cenowa" (6)
konsultacje doradztwo (350)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2571)
brak projektu wykonawczego (2200)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
sprzeciw (1807)
"art. 87 ust. 1" (3950)
dostawy okresowe (835)
art. 144 istotna zmiana umowy (803)
istotna zmiana ceny oferty (7078)
skuteczne wniesienie wadium (1183)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (169)
84/08 (15)
v ca 142/09 (3)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (316)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (252)
postanowienie o zwrocie odwołania (15013)
zwrot próbek (480)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (365)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1521)
brak podpisu oferty (2642)
cisco (135)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3043)
kio/kd 29/11 (21)
kio/kd 82/10 (4)
2939/12, kio 2942/12 (6)
kio 2572/13 (3)
jej treść nie odpowiada treści specyfikacji (10185)
2635/12 (4)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
kio/uzp 401/08 (10)
846/14 (8)
"prezentacja systemu" (45)
umowa użyczenia (368)
85 ust. 2 (3055)
francuskie krk (22)
szczecin (1812)
iii ca 583/08 (5)
powtórzenie aukcji elektronicznej (246)
zobowiązanie (7725)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4565)
kio_uzp_54_10 (6)
kosztorys ryczałt (269)
referencje należyte wykonanie (2982)
kio_411_11 (5)
oferty dodatkowe (12540)
"sąd okręgowy w warszawie" (6204)
zaniechanie odtajnienia wyjaśnień (825)
art. 40 ust. 6 (5699)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (12645)
alpine bau (33)
kio_uzp_874_08 (18)
2250/11 (7)
środki czystości (1060)
dostawa energii elektrycznej (472)
kio/uzp 20/09 (98)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (536)
odwrócony vat (50)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
udostępnienie załączników do protokołu (2106)
nie podpisany kosztorys (1059)
statio fisci (25)
kio/uzp 624/08 (11)
właściwości wykonawcy (2790)
wskazanie jednego producenta (2901)
ograniczenie podwykonawców (2555)
forma dokumentu (7463)
pomoc prawna (6678)
1162/13 (2)
niemożliwa do usunięcia wada (536)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1088)
karnego (1466)
"utajnienie rozprawy" (4)
określenie przedmiotu zamówienia (19586)
"86 ust. 4" (305)
kio_120_14 (4)
238/13 (6)
xix ga 581/06 (7)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1779)
rażąca strata (165)
pzu pomoc (49)
santex (29)
pełnomocnictwo w kopii (1230)
inspektorat uzbrojenia (102)
"art. 26 ust. 3" (6630)
ii ca 201/05 (5)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (891)
rownowaznosc (1008)
1158/09 (6)
"aktualnych na dzień złożenia" (60)
xii ga 39/09 (1)
równoważny (3065)
110/09 (94)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1176)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (437)
ograniczenie podwykonawstwa (969)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2260)
"oczywista omyłka rachunkowa" (691)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (8788)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (881)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2120)
wydruk z krs (338)
kryteria społeczne (2117)
iv ca 726/11 (1)
wydruk z rachunku bankowego (246)
zakup komputerów certyfikat iso (60)
niekaralność (766)
fałszywe informacje (324)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
częściowe odtajnienie (240)
dodatni wynik finansowy (102)
esri (37)
omyłka w nazwie produktu (697)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2290)
brak tłumaczenia gwarancji (793)
kio 1125/11 (4)
kody źródłowe (261)
art.18 (675)
art. 138c (125)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (644)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1210)
"jawność umów" (42)
ii ca 442/06 (6)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
ix ca 736/09 (2)
rażąco niska cena koszty osobowe (493)
iv_ca_508_05 (4)
parametry papieru (195)
"art. 6 ust. 1" (387)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (525)
kio 267/12 (10)
składki zdrowotne niemcy (39)
protokół odbioru należyte wykonanie (1701)
xii ga 222/07 (2)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (42)
nieobiektywne kryterium (3504)
"181 ust. 2" (165)
oc podmiot trzeci (289)
x ga 2/08/za (1)
brak ceny w ofercie (9932)
ga 1313/15 (19)
oferty nieporównywalne (1966)
art. 27 (11963)
"zmiana wzoru umowy" (34)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (185)
xix ga 104/07 (3)
wynagrodzenie mieszane (206)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3499)
9/09 (195)
konicz rażąco niska cena (40)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (442)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4642)
odwrotne obciążenie vat (169)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
1818/11 (9)
wskazanie konkretnego producenta (2813)
zaniechanie wezwania art. 90 ust. 1 (2898)
kio_2813_12 (11)
przesłanie kopii przystąpienia (689)
kluczowa część zamówienia (1744)
1607/2015 (2)
kio/uzp 585/09 (16)
kio_1734_12 (9)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
biegłego (1893)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (171)
jednolity europejski (2912)
cena do czterech miejsc po przecinku (184)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2247)
tonery oryginalne (48)
referencje wystawione przez wykonawcę (2148)
oferta nie odpowiada treści siwz (10692)
data zakończenia usługi (2491)
doświadczenie członków konsorcjum (2034)
671/08 (31)
ii ca 319/07 (3)
art. 26 ust. 2f (120)
kryteria oceny prac konkursowych (103)
2862/13 (6)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2038)
ix ga 265/11 (2)
kio/uzp 1853/09 (2)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
ciężar dowodowy (2268)
art. 182 ust. 1 (3093)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (16533)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1552)
"na pierwsze żądanie" (176)
art. 24 ust. 2 pkt. 2 (17375)
art. 83 ust. 2 (2237)
tetra (24)
uzupełnienie faksem (1710)
viii ga 124/07 (11)
przekazanie siwz (8851)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4505)
autoryzowany (621)
krk austria (25)
katalogi producenta (1311)
1824/12 (7)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (5591)
kio 122/10 (63)
polska agencja informacji i inwestycji (98)
podmioty powiązane (1532)
ix ga 228/09 (2)
i aca 1201/14 (2)
pozycja zerowa (147)
odmowa zawarcia umowy (1348)
"ze strony internetowej" (898)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1093)
brak terminu wykonania w ofercie (14318)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1127)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1436)
306/15 (12)
908/13 (21)
wyłączenie (4702)
opcje (835)
niepodpisana gwarancja (2251)
wyłączenie stosowania ustawy (3769)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1913)
kio_1918_10 (7)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1916)
kio 1521/11 (10)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (68)
polkomtel (117)
csioz (38)
xii ga 11/09 (43)
868/10 (76)
brak wpływu na wynik postępowania (11449)
kio 433/11 (4)
komunikat swift (7)
podpis (3643)
referencje dla podwykonawcy (926)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3252)
niezgodność z siwz (6130)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (131)
84/12 (12)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (757)
1544/11 (8)
realne udostępnienie (1583)
holowanie (38)
kod pkd (77)
istotne zmiany postanowień umowy (7583)
gwarancja konsorcjum (1979)
termin realizacji (15137)
1553/10 (7)
waloryzacja (236)
niedopuszczalne negocjacje (1826)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (12795)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
93 ust 1 pkt 6 (5648)
kio_551_12 (5)
"art. 143a" (26)
dowód opłacenia polisy (407)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (6818)
iii ckn 1320/00 (16)
przetwarzanie odpadów (314)
x ga 76/15 (7)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2474)
kio_1382_13 (4)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (608)
kio_kd_46_10 (17)
vi ga 29/08 (18)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (647)
kio_99_12 (5)
800/12 (13)
285/09 (23)
art. 185 ust. 5 (4062)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
kosztorys szczegółowy uproszczony (393)
art 32 (5191)
baza magazynowo transportowa (83)
c-314/01 (33)
kio 2041/11 (3)
kio 630/10 (2)
wymóg jednego producenta (3706)
paliwa (745)
kio_2397_11 (3)
zasada jawności (1445)
sytuacja ekonomiczna (3785)
iii ca 177/10 (2)
prezentacja funkcjonalności systemu (341)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (11187)
vi ga 92/07 (1)
x ga 316/07 (2)
kio 650/11 (4)
art. 36 a (6124)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2271)
2785/10 (7)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
zakres dokumentacji projektowej (3140)
nabycie przedsiębiorstwa (1114)
na pierwsze żądanie (10541)
art.142 (626)
ballast (32)
brak płatności częściowych (857)
"windows" (381)
2246/10 (3)
inna cena cyfrowo i słownie (570)
229/09 (15)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
wydruk zus (109)
xii ga 517/09 (8)
strona z (22265)
jednokrotne uzupełnienie (713)
sytuacja finansowa (6508)
kryterium pozacenowe (166)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
tajemnica opis techniczny (1088)
zobowiązanie podmiotu trzeciego jako tajemnica przedsiębiorstwa (645)
"certyfikat iso" (253)
iii czp 85/05 (25)
preferowanie producenta (703)
"koszty ogólne" (337)
termin zawarcia umowy (14153)
oferta nie zabezpieczona wadium (1461)
przygotowanie postępowania (6052)
zmiana kryterium (6620)
prawo do informacji (17124)
filgrastim (3)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
tubisz rażąco niska cena (101)
kio/uzp-606/11 (11)
ocena ofert po aukcji (545)
łączenie zamówień (3330)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1333)
wykonywał bezpośrednio czynności (4940)
uprawnienia telekomunikacyjne (515)
polisa podwykonawcy (279)
47 (2717)
zatrudnienie na umowę o pracę (1878)
x ga 338/10 (4)
cena słownie i liczbowo (323)
usługi ubezpieczeniowe (1019)
ii ca 675/14 (3)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
1776/10 (8)
29 ust. 2 (28737)
wyjaśnienie treści (14230)
znajomość języka polskiego (274)
demonstracja (65)
poprawienie jednostki miary (451)
dokument wystawiony po terminie (5124)
brak interesu publicznego (11726)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3537)
1804/12 (9)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5434)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (97)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (713)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (5591)
2572/11 (3)
art. 230 ksh (49)
"oświadczenie producenta" (823)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2120)
projektuj i buduj (357)
"niezgodność oferty z siwz" (850)
cezar (75)
zakres informacji z krk (512)
utajnienie grupy kapitałowej (91)
dostawa artykułów spożywczych (91)
kio 540/13 (6)
zaniżenie wartości zamówienia (1432)
generyczne (23)
referencje własne (2270)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
kio_366_13 (7)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (151)
przejściówka (33)
"zmiana podmiotowa" (53)
doręczenie pełnomocnikowi (12397)
c_538_07 (21)
iv ca 142/11 (20)
brak pozycji kosztorys (2051)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1941)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4475)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2606)
kio/uzp 200/09 (7)
"cena 0" (111)
brak dowodów rażąco niska cena (1737)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
definicja robót budowlanych (2319)
"art. 27" (1386)
wydruk z konta bankowego (63)
art. 101 (1535)
"art. 91 ust. 3 " (227)
art. 5 ust. 1b pzp (1015)
przesunięcie terminu realizacji umowy (657)
zachowania uczciwej konkurencji (8240)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2128)
samooczyszczenie (9)
26 2b (2242)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3650)
xii ga 285/09 (2)
przedmiot zamówienia z referencji nie odpowiada przedmiotowi zamówienia z siwz (2384)
"upadłość członka konsorcjum" (7)
alcatel thales (9)
wejherowo (71)
kio 1818/11 (9)
instytucje_prawa_publicznego (64)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3095)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (137)
od jednego producenta (4724)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (427)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (79)
art. 23 ust. 2 (12921)
"art. 192 ust. 2" (2612)
warunki udziału w postępowaniu (18817)
wypowiedzenie pełnomocnictwa (355)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4488)
c-387/14 (6)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (16305)
kio 2206/11 (8)
13/14 (346)
termin zapadalności (7)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (483)
kio 2862/13 (6)
wykaz (8425)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
niezgodność oferty (6716)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2312)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
jedno zamówienie jedna umowa (4595)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
doświadczenie w ramach konsorcjum (2738)
warunki podmiotowe (3252)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (9649)
referencja od generalnego wykonawcy (827)
oznaczenie ce (662)
art. 150 ust. 2 (2157)
tajemnica przedsiębiorstwa zysk (658)
spółka z o.o. w organizacji (970)
x ga 458/09 (7)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1187)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (579)
catering (163)
usługi samego rodzaju (10627)
krk wielka brytania (24)
doświadczeni z kilku umów (1241)
atest (468)
brak kosztorysu w ofercie (2656)
nieaktualny odpis z krs (828)
równowaga stron (376)
opłaconej polisy (506)
uzp/zo/0-9/06 (4)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (3556)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6596)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23841)
kio 1066/10 (33)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (670)
zawieszenie działalności (358)
"art. 138c ust. 1 pkt 2" (85)
umowa odpłatna (1042)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5038)
"błąd w kosztorysie" (156)
v ca 927/08 (9)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (612)
literalne brzmienie siwz (2222)
"§ 1 ust. 3 rozporządzenia" (311)
ix ca 297/10 (1)
itil równoważny (28)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7448)
1092/10 (7)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1359)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1241)
art. 16 pzp (10249)
kio 2750/11 (5)
1883/14 (12)
przystąpienie interes (9282)
dyrektywy (3402)
art. 22 ust. 4 (16617)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (494)
wykonanie wyroku (16973)
art 6a (727)
kio 47/15 (7)
oświadczenie zamiast poświadczenia (657)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1986)
kio_2861_13 (3)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (17226)
1516/12 (9)
xii ga 13/09 (12)
"informacje ze stron internetowych" (47)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1768)
niezgodność treści oferty z treścia siwz (6370)
kio 2287/10 (26)
art. 9 ust. 2 (20533)
"zamawiający unieważnił czynność wyboru" (110)
brak wskazania okresu gwarancji (2152)
kio_1710_12 (7)
powtórzenie aukcji (317)
warunki ograniczające konkurencję (3318)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1300)
inne kryterium (9428)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2391)
status podwykonawcy (464)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1919)
czyny nieuczciwej konkurencji (1643)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (2772)
189 ust. 6 (5934)
dokumenty z podpisem elektronicznym (1212)
art. 90 ust. 3 (7375)
kio 1725/11 (10)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (340)
kio 883/14 (7)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
podpis bez pieczątki (260)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2843)
energia elektryczna (706)
wpis do działalności regulowanej (1523)
zwrot odwołania (20542)
referencje kara umowna (143)
ii ca 233/06 (1)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (387)
omyłki pisarskie (1685)
brak opłaconej polisy (482)
iii czp 103/2010 (2)
v ca 2344/03 (5)
2160/14 (8)
24 ust 1 pkt 1 (16306)
meble (360)
kio/kd 68/11 (3)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
pieczątka bez podpisu (272)
1514/10 (3)
wadium w formie kopii (449)
kio 1070/10 (9)
przedłużenie terminu składania wniosków (1606)
vii ga 36/09 (2)
xii ga 108/15 (7)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
brak podpisu na formularzu (1056)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2496)
"doświadczenie osoby fizycznej" (7)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
interes unieważnienie postępowania (9689)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
ii ca 304/08 (1)
x ga 178/07 (1)
zamknięty katalog dokumentów (1191)
ciągłość wadium (171)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (377)
"art. 191 ust. 2" (874)
kryterium oceny ofert jako tajemnica przedsiębiorstwa (1118)
358/10 (9)
art. 27 ust. 2 (11893)
ii ca 137/07 (10)
sumowanie zdolności kredytowej (73)
kio_2053_12 (13)
wynagrodzenie za roboty zamienne (532)
umorzyć (8509)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (151)
viii ga 248/09 (3)
kio 2846/13 (9)
kserokopia gwarancji wadium (164)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (891)
xxiii ga 418/09 (4)
usługa ciągła (1438)
kio 854/11 (10)
dane osobowe (1707)
nieobjęte zamówieniem podstawowym (4854)
gwarancja bankowa w kopii (309)
odwołanie wniesione przez podmiot nieuprawniony (7722)
kio 716/11 (2)
kio 304/13 (6)
oddalenie wniosku o powołanie biegłego (497)
wymóg dyplomu (108)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
v gaz 21/08 (9)
2505/11 (7)
1306/11 (7)
okres ważności wadium (815)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (5564)
wadium w formie kopii 2013 (197)
wyjaśnienia siwz (11836)
uzp/zo/0-640/05 (14)
ryczałt poprawianie omyłek (60)
"ograniczenie konkurencji" (1334)
"kryterium oceny ofert" (5141)
dzierżawa (942)
rejestr karny wielka brytania (41)
"oferta równoważna" (533)
547/15 (10)
kio_uzp_54_07 (12)
nie otwarto likwidacji austria (21)
kio 1804/12 (9)
częściowe uwzględnienie (3701)
kio 2250/11 (7)
rażąco niska cena aukcja (87)
kio_2419_14 (7)
sztuka budowlana (1601)
wydruk z banku (231)
substrat zaskarżenia (34)
kara finansowa (1544)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (11194)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (453)
art. 67 ust.1 pkt 6 (3099)
ii gsk 105/05 (12)
koncesje (717)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1501)
1312/12 (2)
zobowiązanie podmiotów trzecich (2803)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (13856)
"pod klucz" (145)
opłata od pełnomocnictwa (231)
kio 915/13 (3)
xix ga 128/08 (96)
zmiana wysokości kar umownych (912)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
pit (74)
zawarcie umowy pod warunkiem (7492)
2222/11 (19)
pelnomocnictwo rodzajowe (449)
kio 459/12 (21)
przekształcenie wykonawcy (338)
zaświadczenie o przynależności do izby (272)
i ca 40/07 (5)
1016/12 (31)
"art. 190 ust. 1a" (136)
art. 12a wadium (76)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (320)
poświadczenie pełnomocnictwa do reprezentacji przed kio (349)
kio 1164/11 (6)
doświadczenie jako podwykonawca (1851)
ix ga 37/06 (4)
"art. 85 ust. 2 " (295)
oferta otwarcie ofert (5732)
wyłączenie podwykonawstwa (399)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (276)
126/07 (9)
doświadczenie podmiotu trzeciego (2878)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
krs po terminie (2130)
"usługi pocztowe" (358)
zamówienia dodatkowe (13145)
kio 1965/10 (5)
rental right (3)
wykonawca jest profesjonalistą (815)
uzupełnienie wzoru umowy (2698)
obsługa prawna (3469)
990/09 (4)
samodzielne uzupełnienie (3298)
odwołanie jest przedwczesne (1347)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (75)
rażąco niska cena usługi (2004)
634/14 (8)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1300)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (565)
kio/uzp 2611/10 (3)
kio/uzp 1637/09 (6)
astaldi (64)
art. 4 pkt 8 (19046)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (92)
kio 1197/13 (6)
umowa zlecenia (2508)
francji ubezpieczenie (95)
literalnie (3163)
uzupełnienie fax (1710)
"warunki przedmiotowe" (275)
przesłanki zastosowania dialogu konkurencyjnego (399)
c-337/98 (26)
art 8 ust 3 (21237)
zdolność kredytowa linia kredytowa (173)
kio 1668/13 (6)
za wysokie wadium (299)
kio_1525_11 (12)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (440)
423/11 (9)
"32 ust. 2 pzp" (38)
1502/13 (4)
brak strony oferty (16406)
"kio 2939/12" (7)
integracji (780)
art. 8 (22241)
rozszerzenie rękojmi (228)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
i1 ca 143/11 (1)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (410)
ii ca 206/06 (4)
tajemnica przedsiebiorstwa (1779)
sumowanie potencjału ekonomicznego (183)
ii ca 488/09 (4)
brak terminu płatności (2697)
wartość umowy (10950)
"art. 32 ust. 4" (152)
kio 223/11 (4)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (7625)
89 ust 1 pkt 2 (13960)
dokument (18820)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1950)
kio_279_15 (13)
"rażąco niska" "cena jednostkowa" (880)
kio 510/14 (3)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1815)
dostawa czy robota budowlana (228)
1130/11 (2)
zasada konkurencyjności (1469)
124/09 (6)
sprzeczne zapisy siwz (3966)
oem (59)
"lub równoważne" (1035)
465/11 (66)
kio/uzp 260/09 (2)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1930)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (157)
treść oferty (21229)
harmonogram (1721)
"cena słownie" (11)
zmiana personelu (1248)
kio/kd 54/12 (7)
26 ust 2b (2241)
naruszenie zasady pisemności (468)
prezentacja (945)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (283)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2359)
1361/08 (3)
przecinek (77)
163/08 (16)
miasto gorzów (111)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
uzupełnienie tłumaczenia (1591)
ochrona praw wyłącznych (7263)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
v ca 533/13 (6)
profesjonalizm wykonawcy (277)
protokół odbioru końcowego robót (773)
packo rażąco niska cena (116)
potencjał ekonomiczny (1629)
"gwarancja bankowa" (644)
konkurs na prace projektowe (262)
c 538/07 (25)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (766)
936/13 (9)
xii ga 106/10 (2)
przystąpienie do części zarzutów (9175)
usługi artystyczne (151)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2312)
dystrybutor (791)
1366/12 (3)
wykonawca zagraniczny (1232)
rażąco niska cena dowody (1900)
art. 36 ust. 1 pkt. 13 (4772)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (104)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2200)
2741/10 (3)
"powtarzające się okresowo" (79)
"art. 17" (1151)
zamawiający uwzględnił odwołanie (21783)
54/10 (27)
xix_ga_225_10 (15)
cena jest rażąco niska (2506)
nazwa własna (4810)
676/09 (13)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (507)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów jednokrotne (709)
kio/uzp 338/09 (36)
niekompletny dokument (2619)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1998)
kio_109_13 (14)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
v ca 2224/03 (12)
wezwanie do uzupełnienia próbek (437)
brak nakładów (1535)
ubezpieczenie (3152)
nieprawdziwe referencje (1262)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2241)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1488)
"v ca 85/07" (13)
"obiekt kubaturowy " (157)
odrzucenie skargi (19616)
904/10 (5)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (307)
elektroniczny krk (125)
bez udziału podwykonawców (2145)
c-532/06 (14)
zmiana ryczałtu (395)
rachunek zysków i strat (490)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3043)
zamawiający sektorowy (1011)
przed polskim notariuszem (405)
v ca 960/02 (11)
i ca 540/09 (1)
ga 92/11 (19)
wybór (19111)
samowolne uzupełnienie (91)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (156)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
i ca 599/09 (2)
xii_ga_315_11 (32)
i ca 101/09 (3)
brak podpisu kosztorysu (360)
potwierdzenie należytego wykonania faktura vat (924)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (137)
xii ga 129/10 (3)
polisa ubezpieczeniowa zakres (821)
zus hiszpański (7)
in-house (133)
koszty dojazdu (2132)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
równoważnych (3065)
równoważność certyfikatów (300)
gispartner (31)
iii ca 446/08 (12)
ix ga 131/10 (4)
ogólnodostępność (9)
odpadów komunalnych (1046)
x ga 139/08 (1)
definicja modernizacji (654)
samochody (1071)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
kio 4/13 (94)
x ga 88/06 (5)
nierealny termin wykonania zamówienia (3561)
nieaktualny krs (1006)
"nieprawdziwe referencje" (13)
kio_uzp_874_09 (9)
vi ca 629/09 (1)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6658)
xxiii ga 566/09 (2)
wykładnia literalna siwz (1479)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (211)
brak kosztorysu ofertowego (2247)
polisa oc pkd (62)
"dowód opłacenia polisy" (59)
skrócenie terminu realizacji (687)
uprawnienia telekomunikacja (308)
za zgodność (8748)
opłata od skargi (684)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3580)
faktura (3232)
wszczęcie postępowania (14412)
kio_908_13 (7)
iii_czp_74_05 (322)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (381)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (7734)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1820)
przedmiot konkursu (1584)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2338)
dostawa tonerów (96)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1380)
tusze (44)
gwarancja bezwarunkowa (444)
art 17 ust 1 pkt 4 (13002)
238/14 (10)
nieprawidłowe wadium (1884)
rozliczenie robót dodatkowych (1430)
oryginalne tonery (48)
dostawa (11986)
politechnika rzeszowska (30)
centertel (90)
2666/13 (3)
ix ca 23/12 (12)
1759/10 (4)
z wolnej ręki (1647)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (42)
definicja rażąco niskiej ceny (771)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (2851)
sąd (29246)
upadłości (489)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
spóźnione zarzuty (1700)
francuski krs (38)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
kio_uzp_1463_08 (17)
zasady uczciwej konkurencji (11158)
bezstronność (548)
warunek doświadczenie (6889)
zawarcie umowy (14863)
"art. 144" (571)
grecja (148)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2220)
639/12 (2)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (559)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14547)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (16317)
związek spółek wodnych (582)
hierarchia dokumentów (172)
769/09 (12)
wartość gospodarcza (7643)
"186 ust. 2" (2475)
nakazuje unieważnienie postępowania (11431)
monitoring mediów (56)
art. 84 ust. 1 (2609)
wynika z innych dokumentów (14684)
jedna umowa jedna usługa (1941)
"uwzględnił opozycję" (128)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
1804/09 (10)
współuczestnik (21)
kio 35/15 (8)
oferta w postaci elektronicznej (2220)
kio_2213_12 (4)
762/13 (7)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1275)
xii ga 413/08 (4)
"tylko ceny brutto" (5)
przed notariuszem (480)
1891/14 (2)
kio 1096/10 (9)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3070)
kio_kd_58_10 (8)
124/13 (23)
tauron (148)
493/13 (5)
brak ceny jednostkowej (2670)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wiedza i doświadczenie (1241)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3215)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1656)
zmiana podwykonawcy (1891)
brak informacji o podstawie dysponowania (6197)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1213)
xii ga 138/07 (1)
interes przystepującego (6364)
omyłka w decyzji (2218)
428/13 (11)
"warunek nadmierny" (114)
udostępnienie polisy (364)
przy udziale (22702)
prawo własności przemysłowej (230)
245/14 (6)
ii ca 849/09 (1)
"art. 84" (345)
termin związania ofertą a wadium (1820)
ii ca 431/07 (19)
brak zestawienia materiałów (2500)
14/10 (463)
kio_956_12 (4)
113/13 (30)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1014)
kio_uzp_919_08 (12)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3087)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
353 kc (390)
roboty zamienne (760)
kio/uzp 687/10 (2)
wspólnik spółki jawnej grupa kapitałowa (63)
v ca 47/07 (20)
308/12 (6)
art. 36 ust.5 (2112)
art 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
vat ryczałt (221)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (16157)
art. 83 ust. 3 (2205)
remondis bydgoszcz (14)
brak cen jednostkowych w ofercie (2190)
xxiii ga 683/13 (10)
1535/11 (5)
kio 122/11 (6)
usługi reklamowe (164)
42 ust. 1 (4611)
kio/uzp 320/10 (4)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (760)
c-234/03 (46)
błędny numer katalogowy (315)
kio 2276/12 (4)
odpady medyczne (253)
198d (15)
v gaz 48/09 (5)
art. 24b ust. 3 (106)
kio 2688/10 (2)
"niezgodność treści oferty z treścią siwz" (1553)
xii ga 88/09 (44)
niezgodnosc siwz (6130)
eurosystem (31)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1344)
termin opłacenia polisy nie upłynął (134)
kio 2252/11 (7)
685/12 (7)
zaświadczenie (3532)
południowa obwodnica warszawy (33)
rażąco niska cena usługi informatyczne (281)
wykaz usług wykonywanych termin (4546)
podmioty trzecie (1965)
748/15 (5)
działalność nie ujawnioną w krs (554)
przepisanie warunku (1193)
"dodatni wynik finansowy" (45)
"art. 29" (3838)
kio_uzp_1564_09 (6)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (716)
dokumenty francja (321)
kio 918/08 (5)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5094)
kio/uzp 210/09 (4)
"art. 26 ust.3" (6630)
v ca 1040/08 (8)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2946)
minimalnego wynagrodzenia (3189)
ocena próbek (940)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (27)
art. 381 (307)
barter (9)
różne stawki vat w ofertach (1013)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (546)
odwołanie bezprzedmiotowe (1977)
wybór oferty po upływie terminu związania (4681)
przetarg kodeks cywilny (4119)
93 ust 1 pkt 7 (5987)
czechy (186)
forma oferty (7802)
rękojmia (1030)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
czynności zastrzeżone dla kierownika (631)
1377/11 (2)
harmonogram rzeczowo finansowy (664)
gaz-system (125)
x_ga_213_11 (20)
finanzamt (11)
udostępnienie samego siebie (2847)
"kio/uzp 766/09" (24)
"obsługa prawna" (156)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (858)
"oferta alternatywna" (42)
"utracił interes" (87)
profesjonalizm (282)
art. 185 ust. 6 (3657)
doradztwo techniczne (643)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
treść pełnomocnictwa (3970)
art. 85 (3065)
wstępne ogłoszenie informacyjne (349)
"ujawnienie źródła zapytania " (8)
próbka systemu (574)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (220)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (112)
v ca 570/08 (10)
nadmierny warunek udziału (1612)
"sumowanie doświadczenia" (38)
257/13 (4)
treść zobowiązania (7209)
cena wykonawcy dotychczasowo realizującego zamówienia usługi sprzątania (129)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (77)
cena odbiega od wartości szacunkowej (1253)
biopodobny (9)
kio 779/13 (4)
zamówienia do 14 000 euro (1660)
xii ga 206/08 (24)
xxiii ga 633/09 (2)
"pełnomocnictwo ogólne" (144)
1070/11 (5)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (11746)
pisemne zobowiązanie forma (2281)
zatrudnienie (2395)
zmiana nieistotna (12313)
ix ca 182/06 (3)
z referencji nie wynika (3620)
poprawienie ceny ryczałtowej (814)
kryterium jakościowe (1166)
usługi tego samego rodzaju (9596)
odbiór robót (2887)
definicja omyłki (1045)
zmiana przedmiotu umowy (9653)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (14)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1622)
sumowanie polis oc (67)
ratownik (59)
kio 9/11 (342)
samokontrola zamawiającego (35)
kio 2707/12 (11)
dwie oferty w jednej kopercie (216)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1046)
impel security (127)
"zmiana treści umowy" (92)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (15790)
"dokument równoważny" (133)
"odrzucenie odwołania w części" (63)
2694/14 (14)
kio 1883/14 (12)
272/13 (11)
"art. 86 ust. 3" (264)
nie mógł poprawić omyłki, bo nie okreslił sposobu obliczenia ceny (253)
iv ca 1499/11 (1)
brak zmiany ogłoszenia (8744)
kio 1687/10 (5)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (122)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (654)
2557/13 (4)
rażąco niska cena na roboty budowlane (987)
błąd w kosztorysie ofertowym (1278)
"cena ryczałtowa" (1111)
niekorzyść wykonawcy (779)
interes prawny w przetargu ograniczonym (9983)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (124)
kio 2753/11 (11)
zasada koncentracji środków dowodowych (126)
upadłość członka konsorcjum (189)
oddalenie odwołania (18029)
110/14 (12)
"26 ust. 3" (6666)
koncepcja (1418)
braki w kosztorysie ofertowym (2247)
kio 385/14 (8)
kara umowna miarkowanie (105)
143/12 (10)
779/13 (4)
664/14 (6)
termin związania ofertą wykluczenie wykonawcy (8239)
protokół odbioru (2448)
oferta nie jest jednoznaczna (12220)
część sprawozdania finansowego (650)
"wprowadzenie w błąd" "nie wykazał" (585)
kryterium doświadczenie (4271)
aktualizacja dokumentacji (617)
"opis równoważności" (36)
irlandia krk (5)
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym (1388)
890/10 (9)
kio 1562/11 (52)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
"istotna zmiana umowy" (63)
"oferta częściowa" (929)
jawność rozprawy (970)
29 ust. 3 (27327)
rażąco niska cena zarzut (2394)
oświadczenia podmiotów trzecich (4143)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16066)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (365)
1804/13 (7)
nie wpisał stawki podatku vat (546)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6683)
podwykonawca podmiot trzeci (1414)
błąd ryczałt (244)
kio kd 86/12 (5)
uniwersytet medyczny w łodzi (151)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (83)
oferta złożona w innym miejscu (10709)
ix ca 196/05 (8)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (334)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6286)
kio/2785/10 (4)
1528/08 (2)
xix ga 235/11 (4)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1969)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2124)
xix ga 225/10 (16)
deklaracja zgodności ce (462)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1270)
821/11 (16)
art. 32 (5191)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1734)
Środowiskowe zasady wycen prac projektowych (112)
szacowanie wartości zamówienia (1276)
usługa kolokacji (26)
poczta (1269)
licencja open source (50)
uprawnienia podwykonawcy (1652)
1405/10 (12)
"26 ust. 2d" (84)
24 ust. 2a (2334)
"termin realizacji zamówienia" (886)
oferta warunkowa (635)
rozliczenie uzupełniajace (754)
chorwacja (14)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
kio_1016_12 (28)
zaniechanie wykluczenia (8620)
v ca 360/08 (1)
first class (19)
zmowa (233)
"usługi szkoleniowe" (169)
2756/10 (5)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (19)
wykaz podwykonawców (1715)
zmiana umowy z wolnej reki (962)
art. 2 pkt 13 (16470)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2777)
iv ca 175/14 (6)
art 46 4a (898)
faktura jako należyte wykonanie (1657)
braki formalne przystąpienia (4238)
warunek wiedzy i doświadczenia (5113)
2397/11 (3)
spółka cywilna grupa kapitałowa (334)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (180)
poręczenie zapłaty wadium (166)
xix ga 468/10 (8)
"z ostrożności" (2137)
poprawienie harmonogramu (477)
cena dumpingowa (211)
art. 23 ust. 3 (12675)
stręciwilk (1026)
poświadczenie (2782)
częściowe uwzględnienie odwołania (3328)
internat użytecznosci publicznej (6)
"umowa pod warunkiem" (27)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (54)
osoba fizyczna (2453)
856/11 (3)
droga elektroniczna (2058)
art. 26 ust. 4 pzp (10655)
pełnomocnictwo do konkretnego postępowania (2157)
kio_uzp_1016_09 (9)
udzielanie zamówień uzupełniających (1901)
"usługi niepriorytetowe" (102)
art 6 (25076)
zero w kosztorysie (1920)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
brak wadium (2199)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (145)
usługi pocztowe 2012 (362)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4063)
data dokumentu (8995)
morska budowla hydrotechniczna (13)
iv_ca_689_08 (4)
zmiana kryteriów oceny ofert (6270)
art. 150 ust. 3 (1955)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (14319)
kryterium właściwości wykonawcy (1735)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
1372/11 (2)
dwie próbki (665)
ranking wniosków (1214)
przedłużenie terminu składania ofert (1876)
"nieuczciwa konkurencja" usługa medyczna (902)
460/14 (8)
"art. 22 ust. 1" (5118)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2225)
kio/uzp 1502/08 (11)
kio_uzp_176_10 (7)
oferta ocena oferty (19482)
uzupełnienie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy (1483)
24 ust. 2 pkt. 1 (17434)
x ga 74/11 (3)
kio 1344/11 (13)
ujemna cena (245)
dokumenty stany zjednoczone (163)
zaniżona cena jednostkowa ryczałt (109)
wysokość zabezpieczenia (4462)
zmiana stawki vat (1415)
umowne prawo odstąpienia (893)
autoryzacja (360)
art. 6 kc (5007)
art.89 ust.1 pkt 6 (11847)
"art. 140" (539)
1444/11 (7)
art. 29 ust. 1 (28771)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1469)
uchylanie się od zawarcia umowy (1115)
art. 100 ust. 4 (6850)
wdrożenie (2730)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1477)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2561)
v ca 77/08 (2)
art. 22 ust. 5 (16781)
kio 637/11 (23)
usługi społeczne (3245)
vi ca 210/08 (2)
1001/10 (2)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (582)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1184)
oświadczenie zamiast referencji (694)
c-59/00 (20)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1074)
uzupełnienie informacji o podwykonawcach (1592)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (207)
opis jednego producenta (3529)
kio 2213/11 (9)
różne stawki podatku vat w ofertach (904)
700/11 (11)
art. 179 ust. 1 pzp (8212)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
prace zamienne (865)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (546)
subiektywna ocena ofert (1214)
zamówienia tożsame (4240)
341/12 (13)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10253)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1499)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (136)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (504)
konsorcjum zezwolenie (560)
inny dokument nie musi być opłacony (657)
oprogramowanie windows (315)
kuchnio (1085)
powszechnie dostępne (2370)
uniwersytet rzeszowski (25)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5143)
protokół odbioru jako poświadczenie (577)
certyfikat równoważny (917)
forma pisemna zobowiązania (2281)
v ca 330/10 (2)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (22)
"art. 91 ust. 2" (448)
stawka roboczogodziny (471)
dostawca a podwykonawca (510)
doświadczenie wykonawcy (8805)
awarie (899)
x ga 103/09/za (1)
tajemnica przedsiębiorstwa raporty z badań (275)
zasada pisemności (479)
652/13 (34)
kio/uzp 151/08 (42)
niejednoznaczne postanowienia siwz (7695)
"nieporównywalność ofert" (145)
"zmiana wynagrodzenia" (212)
kio 218/11 (27)
iv ca 11/09 (42)
odrzucenie odwołania w części (10741)
uzupełnienie referencji (2449)
cena jednostkowa (2989)
"pełnomocnictwo do wniesienia odwołania" (71)
1402/11 (3)
termin świadczenie niemożliwe (3080)
po terminie (29865)
"183 ust. 2" (183)
odszkodowanie (669)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3219)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (39)
358/11 (17)
art. 17 ust.2 (11470)
438/13 (2)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (187)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1666)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1184)
termin jako zmiana istotna umowy (9200)
ii ca 231/06 (1)
74/05 (337)
definicja należytego wykonania (2602)
referencje sam sobie (1792)
kio 1942/12 (2)
zakłady usługowe "ezt" (25)
dzielenie (970)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3642)
kio 854/12 (6)
przetarg nieograniczony (21234)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (263)
wyjaśnienie siwz (11836)
kio 79/14 (4)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10995)
"art. 140 ust. 3" (67)
zamówienie dodatkowe (13145)
kio 108/10 (21)
główny inspektorat transportu drogowego (54)
v ca 484/08 (1)
naruszenie zasady jawności (1425)
836/11 (9)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
inna cena słownie i cyfrowo (570)
1835/10 (7)
"cena ujemna" (13)
art 12a (624)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9673)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1796)
wykonanie wyroku izby (12146)
v ca 2307/09 (3)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1372)
henry kruse (7)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8646)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (546)
kio 1804/13 (7)
warunkowa gwarancja (258)
art. 6a (727)
mba (10)
kio 68/14 (7)
klauzule społeczne (584)
sumowanie polis (97)
kio_840_12 (7)
materiały równoważne (1815)
"art. 87 ust. 1 " (3950)
1312/13 (3)
uzupełnienie przystąpienia (6261)
2814/14 (6)
"ii ca 109/05" (10)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (9371)
kluczowe części zamówienia (1906)
zatrudnienie a dysponowanie (1427)
"zaniechanie wykonania wyroku" (50)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
xii ga 374/10 (2)
"zmowy przetargowe" (141)
obiekt budowlany (3163)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2050)
potwierdzenie wpłaty wadium (984)
pełnomocnictwo ogólne (1683)
xii ga 317/07 (5)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14461)
kio_1455_10 (4)
instytut monitorowania mediów (16)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
"oferty dodatkowe" (489)
orzeczenie (8158)
art. 180 ust. 5 (5489)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (292)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4089)
prace badawcze (735)
autokorekty (12)
"kopia gwarancji" (32)
nie figuruje w rejestrze płatników (22)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (116)
pocztowych (2439)
tłumaczenie na język polski (1303)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1789)
"wieloletnia prognoza finansowa" (24)
kryterium (9441)
wykładnia językowa siwz (630)
prekluzja dowodowa (29)
termomodernizacja (336)
wadium wniesione przez inny podmiot (1474)
kary (2345)
wygórowane warunki (702)
kio/uzp 654/08 (13)
praw wyłącznych (13557)
kio_uzp_654_08 (11)
i ca 230/10 (14)
należyte wykonanie kary umowne (740)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1246)
art. 36a ust. 3 (186)
obliczenie terminu składania ofert (2758)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1194)
kopia odwołania bez podpisu (907)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
gierańczyk (30)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
451/09 (4)
wyjaśnienie referencji (2987)
"art. 91 ust 2a" (18)
kio 623/12 (6)
kio 2762/13 (3)
1502/14 (5)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (196)
"nieczytelny podpis" (145)
53/11 (114)
336/15 (9)
nie złożył formularza oferty (6334)
zaokrąglanie ceny (111)
katarzyna prowadzisz nieprawdziwe (239)
x ga 442/10 (1)
kio 632/11 (3)
niezwłocznie (1951)
kio 2019/10 (3)
"art. 92 ust. 2" (100)
brak podpisu wystawcy referencji (162)
poprawa innych omyłek (1068)
2498/10 (22)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (106)
ryczałt kosztorys pomocniczy (156)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (180)
kio 223/12 (34)
wadium w formie poręczenia (201)
umowa ramowa kryterium ceny (298)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (112)
uchylanie się od podpisania umowy (700)
raid (66)
udostępnienie referencji (1378)
art.151a (10)
nie załączył tabeli elementów scalonych (192)
referencje podpis (730)
kio 466/12 (12)
wyjaśnienia złożone po terminie (14354)
1936/11 (4)
badania kliniczne (586)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6228)
art.46 ust.4a (641)
warunek udziału (12624)
kio_532_13 (4)
817/11 (12)
szwedzki rejestr karny (11)
polskie normy (4258)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1545)
przystąpienie w części (8922)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1213)
ii ca 679/10 (3)
uzupełnił dokumenty faksem (938)
art.51 (570)
ii ca 460/05 (8)
referencje ogólne (1651)
kio 23/15 (19)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1774)
xix ga 472/07 (2)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (238)
biuletyn nr 3 (3744)
zatrzymane wadium (104)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1114)
utajnienie wykazu usług (501)
co najmniej minimum łącznie (1928)
"na korzyść wykonawcy" (509)
sprzątanie (1020)
gwarancja w kopii (1128)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1843)
udowodnienie rażąco niskiej ceny (1543)
"art. 131e" (28)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1133)
penados (7)
control process (97)
niewykonanie wyroku kio (11645)
działalność regulowana telekomunikacyjne (170)
"program funkcjonalno użytkowy" (735)
uniewaznienie postepowania (15535)
kio 735/13 (10)
pkd (175)
ix ga 137/06 (23)
v ca 538/08 (9)
kio/uzp 469/09 (3)
655/13 (15)
agencja mienia wojskowego (193)
instytucja kulturalna (89)
v ca 1639/08 (1)
785/14 (13)
nie można było przewidzieć (9350)
informatyczny (2356)
rażąco niska cena usługi ochrony (1172)
v ca 936/12 (8)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (235)
krk szwecji (10)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
art 85 (3065)
tłumaczenie dokumentu (2470)
"prekwalifikacja" (75)
xxiii ga 1041/15 (10)
open office (28)
pkp plk (148)
omyłka rachunkowa (1538)
kio_1617_14 (5)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7390)
linii kredytowej (236)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7280)
art.12a (229)
rażące kary umowne (291)
x ga 158/11 (2)
kopia potwierdzenia wadium (555)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1148)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (750)
poprawienie omyłek (2821)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
"zastępstwo procesowe" (2323)
kio/uzp 947/09 (2)
pełnomocnictwo odwołanie (4170)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1132)
wymagane doświadczenie wymóg podania informacji (3397)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1247)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (600)
2285/12 (6)
fundusz inwestycyjny (384)
xii_ga_254_08 (3)
xii ga 510/10 (1)
kio/kd 86/12 (5)
kio/uzp 458/09 (14)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4956)
krajowy rejestr karny (829)
termin na złożenie wyjaśnień (14461)
forma uzupełnienia dokumentów (4190)
self-cleaning (9)
kio/kd 79/11 (7)
podkryterium cena (222)
1247/11 (3)
dokumenty przedmiotowe (14314)
2294/11 (24)
kio 2257/12 (2)
xii ga 393/10 (1)
górna granica kar umownych (89)
kryteria oceny ofert metodologia (400)
85 ust. 4 (2889)
kio 1183/13 (3)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1742)
przedłużenie terminu związania (2063)
xii_ga_206_08 (23)
art. 92 ust. 2 (3575)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (56)
średnie roczne zatrudnienie (178)
kio/2790/10 (19)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1376)
"companies house" (7)
kio 447/12 (2)
kio/2709/10 (3)
1565/12 (4)
1967/10 (6)
art. 196 ust. 4 (670)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
89 ust. 1 pkt 2 (13960)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (135)
kryterium serwisu (1025)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (12503)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7406)
udostępnienie dokumentów (4292)
art.91 ust. 3a (635)
nie złożyli ofert dodatkowych (12218)
zasób własny (2008)
kio_1779_13 (6)
umowa o zamówienie publiczne (15631)
"załącznik do odwołania" "tajemnica przedsiębiorstwa" (43)
kio 2744/11 (5)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (795)
brak kosztorysu szczegółowego (1758)
nadużycie prawa podmiotowego (289)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (823)
rebus sic stantibus (24)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1894)
742/11 (9)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
1571/13 (6)
parafowanie oferty (368)
sytuacji ekonomicznej (3785)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (536)
"co następuje" (22520)
e-puap (22)
847/10 (5)
nadużycie prawa (702)
różne ceny (4730)
iii czp 146/93 (21)
wnosi o unieważnienie postępowania (9231)
art.75 (172)
"uzupełnianie próbek" (14)
rażąco niska cena ponowne wyjaśnienia (1663)
"definicja producenta" (10)
cash pooling (2)
"zmiana stawki vat" (58)
"art. 82 ust. 3" (931)
sprzęt wojskowy (458)
pozwolenie na użytkowanie referencje (203)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1848)
1610/10 (17)
iso 14001 (74)
zmiana korzystna (2416)
warunek tożsamy (2811)
gdańsk (1173)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1665)
1201/12 (9)
wyjaśnianie treści ogłoszenia (3801)
art 144 (1153)
art 22 ust 5 pzp (12313)
zasoby zamawiającego plk (42)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (219)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3487)
złożenie dokumentów po terminie (17318)
doświadczenie osób (6207)
vii ga 136/09 (9)
v ca 1108/08 (1)
"art. 182 ust. 5" (12)
most północny (60)
"dokumenty przedmiotowe" (481)
sponsor (17)
wpis do rejestru działalności regulowanej (576)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4034)
koncesja podwykonawcy (160)
roboty tego samego rodzaju (7237)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1986)
uzupełnianie dokumentów faksem (795)
spółka cywilna wykonawca (3573)
ets (1229)
typ urządzenia (3425)
charakter stosunku (7979)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17504)
bezprzedmiotowe (2113)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (3598)
art. 36 ust. 1 pkt 14 (4969)
537/08 (24)
podstawa dysponowania osobą (4624)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2061)
kio_1366_14 (8)
rażąco niska cena nierealistyczna (735)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3186)
wodociągów (802)
w ramach jednej umowy (7613)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
kio 1567/12 (3)
art. 22a ust. 6 (197)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (3677)
§ 6 ust. 2 (24954)
kio_2741_12 (7)
"189 ust. 2 pkt 2" (260)
wadium w kasie zamawiającego (104)
ii ca 417/06 (3)
porozumiewanie drogą elektroniczną (163)
art. 29 (28920)
oddala odwołanie (10145)
wyjątkowa sytuacja (2144)
654/13 (5)
zużyte opony (44)
kio 1207/12 (9)
kio/uzp 383/08 (4)
niezgodność oferty z przedmiarem (1145)
ochrona danych osobowych (1088)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (987)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6535)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4475)
art. 353 (647)
istotne elementy umowy (7829)
polsuper (37)
"kluczowe części zamówienia" (53)
"wskaźnik płynności finansowej" (33)
art 38 ust 4 (5050)
zamówienia do 14000 euro (160)
porównywalność (492)
kio_2774_13 (5)
krakowski holding komunalny (17)
kio/uzp 816/08 (3)
opis równoważności (872)
antywirus (6)
upadłość wykonawcy (479)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (111)
"brak interesu prawnego" (508)
kio_2653_11 (3)
dokumenty spółki cywilnej (3112)
2336/13 (4)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (2757)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
chiny (94)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (749)
wykonawca jest podwykonawcą (3079)
konsorcjum koncesja (238)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (342)
niska cena jednostkowa (1236)
art. 15 ust. 2 (21427)
bombardier (42)
iii ca 389/11 (3)
wprowadzenie zamawiającego w błąd (3388)
zagraniczne krk (104)
próbka jest dokumentem (812)
utajnił formularz cenowy (261)
zwrot wadium (1829)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (425)
udostępnianie uprawnień (1491)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8200)
krk usa (22)
x ga 41/07 (8)
"art. 26 ust. 2 b" (1490)
polisa grupowa (23)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (546)
warunek udziału w postępowaniu (11742)
iv ca 92/09 (3)
wyjaśnianie treści specyfikacji (3826)
"rezygnacja z podwykonawcy" (14)
wadium na niepełny okres związania ofertą (865)
kio 842/11 (10)
art. 142 ust. 1 (1564)
gwarancja wadium (1385)
pozacenowe kryteria (166)
infrastruktura krytyczna (163)
"wyciąg z rachunku" (27)
"w ramach jednej umowy" (153)
realność udostępnienia zasobów (325)
iii ca 552/10 (2)
kio 1375/11 (4)
łopianowska wadium (56)
xii ga 414/09 (2)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
wada postępowania żądanie dokumentów (1348)
niezgodność przedmiaru projektem (788)
x ga 196/10/za (1)
koszty reprezentacji (2252)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (460)
kio_1239_13 (10)
art. 90 ust 3 (8133)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6890)
naruszenie art 42 ust 1 (3981)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (2943)
bezpodstawne wzbogacenie (135)
brytyjski krk (14)
kryterium kosztów eksploatacji (1207)
saldo (191)
brak ceny brutto (4217)
enea operator (59)
umowa ramowa (689)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1971)
"inspektorat uzbrojenia" (95)
przedłużenie terminu realizacji umowy (1844)
nazwa