Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

x ga 83/06 (3)
ii ckn 440/00 (7)
nie podlega uzupełnieniu (6901)
błąd w tłumaczeniu (1042)
"art. 67 ust. 2" (68)
wartość zamówienia uzupełniającego (3110)
"miejsce zamieszkania" (689)
zmiana wynagrodzenia (7415)
bezprzedmiotowe odwołanie (1977)
sita (239)
oferta równoważna (2956)
art. 186 (4290)
x ga 59/09 (21)
alcatel thales (9)
1063/14 (4)
496/99 (34)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (285)
poprawienie stawki vat (813)
1071/11 (7)
"art. 4 pkt 5" (30)
termin zwiazania ofertą (11917)
aktualizacja dokumentacji projektowej (236)
"26 ust. 2e" (22)
dokumenty z szwajcarii (66)
nienależyte wykonanie zamówienia (8867)
kio 1243/11 (13)
"nieczytelny podpis" (145)
zabezpieczenie oferty wadium (1461)
awaria faksu (183)
kio 1535/11 (5)
umowa konsorcjum (5239)
wyłączenie podwykonawstwa (399)
forma uzupełniania dokumentów (2118)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11290)
zawartość oferty (1692)
brak tłumaczenia (2468)
"stawka podatku vat" (998)
art. 7 ust. 3 (27918)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (13960)
res iudicata (43)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
francji ubezpieczenie (95)
kio 738/14 (9)
antydatowanie (67)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (11634)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2439)
zasada obiektywizmu (588)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6351)
rażąco niska cena odbiór odpadów (190)
"nowy zarzut" (312)
kio 2688/10 (2)
parafa na ofercie (203)
wydłużenie okresu doświadczenia (477)
zatrzymanie wadium (802)
poprawienie omyłki rachunkowej (1363)
kio_786_10 (14)
x ga 140/08 (45)
wpis do rejestru działalności regulowanej (576)
powtórzenie aukcji elektronicznej (246)
referencje należyte wykonanie (2982)
kio 1625/10 (11)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (102)
"art. 42 ust. 1" (135)
"umowa warunkowa" (11)
uzupełnienie treści oferty (8011)
vii cz 410/10 (1)
zmiana przed zawarciem umowy (8640)
xii ga 358/10 (2)
1158/09 (6)
iv ca 142/11 (20)
art. 182 ust. 6 (2609)
wadium dla jednego z konsorcjantów (156)
faktura należyte wykonanie (1709)
"art. 142 ust. 5" (75)
"in house" (133)
zamówienia in house (133)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (2916)
postać leku (186)
179/13 (48)
kio/478/13 (3)
kryterium termin realizacji zamówienia (6883)
ponowne badanie ofert (7666)
kio/uzp 1226/10 (5)
brak likwidacji czechy (16)
v ca 421/07 (17)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1565)
kio 680/15 (3)
umowne prawo odstąpienia (893)
179/09 (10)
kio 104/14 (5)
zezwolenie (1424)
v ca 2024/09 (7)
kio 1027/10 (4)
"doradztwo prawne" (82)
kio/uzp 301/10 (5)
kryterium pozacenowe (166)
stręciwilk (1026)
1234/09 (10)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1950)
2786/11 (8)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3043)
"art. 7 ust. 3" (1852)
272/13 (11)
rezygnacja z części zamówienia (722)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (70)
"związanie ofertą" (1353)
"art. 22 ust. 4" (1016)
"art. 180 ust. 3" (599)
105/13 (10)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
przedłużenie ważności wadium (620)
pisemne zobowiązanie forma (2281)
186/13 (14)
ii ca 285/10 (1)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6584)
kio 1179/11 (3)
"istotne elementy umowy" (104)
utrata statusu wykonawcy (438)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1538)
zaproszenie do składania ofert (2227)
potencjał podmiotów trzecich (1912)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (13856)
art. 150 (1990)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2136)
forma dokumentów (7463)
v cz 48/05 (3)
2942/12 (6)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a" (232)
błędny termin realizacji zamówienia (5815)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (64)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
mebli (360)
kio/uzp 133/09 (30)
kio_uzp_54_07 (12)
postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą (448)
droga elektroniczna (2058)
stosuje się odpowiednio (7880)
nierówne traktowanie plk (117)
ii ca 1950/05 (2)
xii ga 160/08 (2)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2722)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1839)
180 ust. 5 (5489)
wyjaśnienie dokumentów (12425)
wezwanie rażąco niska cena (1774)
środki finansowe (6196)
"za zgodność z oryginałem" podpis (885)
v ca 3270/12 (40)
dostawa czy robota budowlana (228)
kio 893 (110)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
vi ga 29/08 (18)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
poświadczenia (2782)
369/15 (8)
art. 85 ust. 2 (3055)
xix ga 91/07 (5)
kio/kd 43/10 (3)
china overseas engineering group (13)
miarkowanie kary (111)
84/12 (12)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (226)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
"art. 36b ust. 2" (24)
kio 800/12 (12)
finansowanie (2439)
dysponowanie sprzętem (2611)
84/08 (15)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (587)
zarzut ewentualny (9950)
art. 144 (1153)
kio 2694/14 (14)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (443)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3190)
"próbka systemu" (34)
kio 644/13 (5)
obliczenie terminu składania ofert (2758)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
kio/uzp 1695/09 (10)
"powtarzające się okresowo" (79)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (240)
niepodpisany formularz cenowy (1063)
opis warunków (11669)
kio 2295/12 (9)
zakład ubezpieczeń społecznych (1020)
676/11 (6)
obronności i bezpieczeństwa (160)
"stawka vat" (832)
"oferta równoważna" (533)
kio 700/11 (11)
xii ga 226/10 (1)
i csk 293/07 (64)
wysokość obrotów na rachunku (1810)
istotna zmiana umowy (9164)
"art. 43" (396)
błąd w przedmiarze (1021)
kopia gwarancji zapłaty wadium (181)
kio 2800/10 (5)
682/09 (5)
wolna reka (1647)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (475)
błędnie wpisany vat (702)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1380)
wodzisław (63)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16212)
art. 17 ust.2 (11470)
polisa podlimity (17)
de minimis (14)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (56)
kio 51/11 (17)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
art.48 (483)
atest (468)
brak podpisu na formularzu cenowym (417)
impel catering (91)
impel (847)
w przygotowaniu postępowania (6052)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (73)
kio/uzp 537/08 (23)
2010 (17417)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1046)
kio_1533_13 (7)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (5886)
"nota pokrycia" (13)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
"usług prawnych" (49)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1570)
termin wykonania zamówienia (18534)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
odbiór robót (2887)
remondis bydgoszcz (14)
93 ust. 1 pkt 5 (5794)
rażące kary umowne (291)
zmiana zakresu podwykonawstwa (730)
"art. 29" (3838)
doświadczenie w ramach konsorcjum (2738)
omyłka formularz oferty (2255)
kio 818/15 (7)
kio_2793_12 (3)
przebudowa budowa (1732)
zamówienia podzielone na części (7230)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
2804/13 (4)
nieaktualne krk (392)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1326)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
zamówienie udzielane w częściach (4092)
"usługi telekomunikacyjne" (293)
wpis od odwołania na dwie części (7812)
kio 1567/12 (3)
kio/uzp 1147/10 (9)
polisa światowa (13)
wiadukt most (144)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7203)
oferta po terminie (23006)
błędy w obliczeniu ceny (2381)
art. 94 ust. 3 (2233)
kio 1185/15 (6)
wynagrodzenie kosztorysowe (1249)
subiektywna ocena ofert (1214)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (3)
79/13 (46)
kio/uzp 58/09 (32)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2061)
upływ ważności wadium (707)
"zmiana treści oferty" (1532)
art. 186 ust. 4 (3250)
podwykonawca (2778)
szacowanie wartości zamówienia (1276)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2698)
ix ga 392/13 (14)
482/12 (26)
limit kredytowy (138)
kio/2790/10 (19)
jedna usługa (4610)
roboty tożsame (2208)
certyfikat prince 2 (80)
rozliczenie robót dodatkowych (1430)
rażąco niska cena po nowelizacji (284)
794/08 (26)
kio 939/12 (8)
kio 1949/11 (14)
kio/uzp 878/09 (27)
zasada koncentracji środków (307)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (714)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7664)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (987)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (283)
1059/13 (5)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (126)
proporcjonalny warunek (1307)
vii ca 881/05 (10)
krk 10 i 11 (410)
1785/14 (17)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5251)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (737)
2219/11 (3)
telkaz (11)
"art. 15 ust. 2" (136)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1574)
generalny wykonawca (3495)
xii ga 517/09 (8)
telaustria (55)
faktura potwierdza (2723)
preferencje lokalne (81)
art. 47 (2717)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (130)
189 ust. 2 pkt 2 (5887)
kio_2694_13 (4)
452/11 (49)
podpis podwykonawca (507)
złożenie dokumentów po terminie (17318)
1191/08 (3)
windows (381)
sumowanie okresów doświadczenia (385)
kio 2364/12 (3)
nieprawidłowo obliczony vat (1747)
krk w niemczech (30)
"odrzuca odwołanie" (8142)
kio 2129/12 (7)
"87 ust. 2 pkt 3" (2317)
"usługi pocztowe" (358)
kio 1125/11 (4)
kio_uzp_133_10 (6)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
109/11 (8)
uzupełnienie harmonogramu (799)
407/12 (3)
kio_624_10 (5)
36b ust. 2 (73)
kio 1070/10 (9)
kio_1098_12 (4)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (412)
doświadczeni z kilku umów (1241)
"x ga 706/11" (7)
zmiana personelu (1248)
"art. 36a ust. 2" (38)
uprawnienia do wykonywania działalności (4109)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2029)
odwołanie bezprzedmiotowe (1977)
badanie ofert (12620)
ceidg z datą po terminie składania ofert (46)
kio/uzp 320/10 (4)
inspektorat uzbrojenia (102)
wadium części zamówienia (1525)
polisa warunek nadmierny (151)
zmiana produktu (3629)
1287/14 (9)
zbyt krótki termin realizacji (603)
kielce (940)
forma pisemna zobowiązania (2281)
vat zmiana umowy (2160)
1103/11 (12)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (905)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (311)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4912)
1528/08 (2)
2817/10 (13)
siwz a ogłoszenie termin (11542)
"v ga 122/10" (53)
prawo autorskie (1113)
referencje własne (2270)
rażąco niska cena na usługi (2004)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (5707)
przedwczesny zarzut (1472)
zakup paliwa (357)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (35)
2462/12 (2)
koszty postępowania odwoławczego (21915)
1306/11 (7)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
fortum (13)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (41)
ix ca 661/09 (8)
c-507/03 (30)
ochrona praw wyłącznych (7263)
zmiana nazwy wykonawcy (5435)
"art.26 ust.2b" (1490)
definicja grupy kapitałowej (285)
"certyfikat microsoft" (24)
art.8 ust.3 (1775)
kart przedpłaconych (6)
brak podpisu pod opisem technicznym (1139)
"zasoby finansowe" (117)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
brak podziału zamówienia na części (2049)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (625)
kio_uzp_632_10 (4)
niejasności siwz (718)
teoria wysłania (45)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
"koncepcja architektoniczna" (55)
forma pisemna oferty (3589)
429/12 (8)
1251/15 (13)
kara umowna za opóźnienie (405)
"kio 2939/12" (7)
alstom rafako (16)
1206/11 (4)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
"192 ust. 2" (2657)
ii_csk_675_10 (25)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (69)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (479)
dwie opinie bankowe (377)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (137)
556/13 (2)
449/09 (6)
generalna dyrekcja (998)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3445)
939/10 (12)
saltex (33)
niepodpisany kosztorys ofertowy (829)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (4610)
przetarg na odbiór odpadów (785)
doświadczenie wspólników spółki jawnej (201)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
kio 2332/12 (4)
"charakter stosunku" (294)
czyścioch (33)
miejsce zamieszkania za granicą (342)
"art. 90" (2458)
uzupełnienie kosztorysu (1167)
rażąco niska cena dowody (1900)
xii ga 488/11 (1)
228/10 (45)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1998)
warunki udziału w ogłoszeniu (13323)
kio/uzp 338/09 (36)
"i ckn 304/00" (186)
144 ust 1 (1149)
wadium (2524)
2865/12 (14)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1322)
ix ca 672/11 (1)
wadium na niepełny okres (970)
nie opłacona polisa (506)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (609)
kio 385/14 (8)
xii ga 117/09 (9)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3146)
"art. 90 ust. 2" (889)
dostawa posiłków (145)
korekty (1886)
wynajem pomieszczeń (89)
in post (251)
franszyza (30)
1221/09 (9)
bezusterkowy odbiór (60)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1570)
wydruk strony internetowej (1295)
vi ca 232/10 (2)
kd_23_13 (4)
185 ust. 6 (3657)
iso 27001 (46)
faktura wykonanie usługi (2052)
sumowanie wartości polis oc (62)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1051)
dostawa w usłudze (6191)
kio/uzp 1213/08 (5)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
open office (28)
art. 17 ust. 1 (13151)
70/08 (12)
omyłka w nazwie produktu (697)
"wiedza i doświadczenie" (1150)
charakter referencji (2535)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10995)
sam sobie wystawił referencje (1132)
niejasne zapisy specyfikacji (2474)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1735)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (982)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3533)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1054)
kio 1709/13 (5)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3074)
2779/12 (5)
ubezpieczenie oc (654)
tryb postępowania (23048)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3080)
wniesienie wadium po terminie (2449)
93/12 (18)
karty katalogowe (779)
ii ca 683/11 (1)
v ga 127/11 (1)
kio/uzp 938/09 (7)
miarkowanie kar (92)
"uwzględnienie odwołania w części" (73)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1516)
brak ceny brutto (4217)
vi ga 192/10 (22)
cena jednostkowa zero (2275)
w zakresie prowadzonej działalności (10158)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
ix gc 159/08 (3)
informacja krk (525)
zwiększenie wynagrodzenia (2072)
art. 26 ust. 2 b (11700)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (131)
uzupełnienie krk (379)
kio/kd 30/14 (12)
kio/uzp 1853/09 (2)
siwz czytać całościowo (74)
"zmiany podmiotowe" (53)
kio/uzp 1874/10 (11)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (340)
286/13 (13)
iv ca 1499/11 (1)
ii ca 377/09 (2)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4565)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1554)
partnerstwo (176)
sam sobie wystawił (2661)
tonery zamienniki (21)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (713)
"24 ust. 2 pkt 1" (221)
rozbudowa systemu (1329)
46 ust 4a (897)
art.90 ust.1 (2447)
ix ca 736/09 (2)
zmiana terminu płatności w umowie (1249)
rażąco niska cena + lakoniczne (370)
"zmiana wykazu osób" (6)
zintegrowany system informatyczny (571)
dokumenty niewymagane w siwz (13362)
zastrzeżenie tajemnicy krk (70)
marża (524)
narusza art. 29 ust. 3 (22346)
podmiot trzeci podwykonawcą (1414)
krk wystawione po dniu składania ofert (313)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (535)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7390)
brak parafowanego wzoru umowy (164)
błędne wezwanie do uzupełnienia (3251)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3599)
uprawnień (9003)
kio 1375/11 (4)
krs po terminie składania ofert (1307)
855/05 (16)
udostępnianie załączników do protokołu (1204)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (39)
ii ca 141/07 (3)
tożsamość przedmiotu (1108)
c-188/89 (6)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5037)
kio/kd 44/11 (22)
kio 1408/10 (16)
kampania promocyjna (48)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1227)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2657)
oferta termin związania ofertą (11524)
omyłka w ofercie (3898)
nieprawdziwe (3553)
"zmiana istotna" (394)
kio 23/15 (19)
"minimalne wynagrodzenie" (426)
kio 363/12 (4)
netia (174)
"prawidłowo ukończone" (458)
przystąpienie w części (8922)
art. 90 ust. 2 (8133)
zamówienia tego samego rodzaju (15245)
22 ust. 4 (16617)
zmiana terminu realizacji (9944)
upadłość wykonawcy (479)
program funkcjonalno użytkowy (806)
szkodowość (5)
758/15 (7)
doświadczenie kierownika (1764)
brak kosztorysu w ofercie (2656)
art 22 (17752)
kryterium odległości (560)
kio 2223/11 (17)
294/09 (22)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1009)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2216)
"art. 89 ust. 1 pkt 1" (1408)
959/09 (41)
kio 1518/13 (3)
"powtórzenie czynności" (8896)
catering (163)
utajnienie wykazu osób (499)
obejście prawa (789)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1773)
niedozwolona zmiana oferty (1490)
kio 886/10 (6)
różne stawki podatku vat (912)
kio/uzp 458/09 (14)
brak okresu gwarancji (3086)
"brak podpisu pod ofertą" (5)
uzupełnienie dokumentów (8199)
podstawa dysponowania (6067)
"średnioroczne zatrudnienie" (41)
" oferta wariantowa" (366)
pozacenowe kryteria (166)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2300)
krk hiszpańskie (18)
aneks do gwarancji wadialnej (186)
solaris (89)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (170)
nierealny termin realizacji zamówienia (3404)
zmiana sposobu płatności (2006)
polisa zbiorowa (75)
"pod klucz" (145)
xix ga 82/11 (2)
art 145 (1555)
43 ust. 1 (3398)
zwolniony z vat (294)
niekompletny formularz ofertowy (866)
umowa o świadczenie niemożliwe (2888)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (547)
zmiana ryczałtu (395)
1185/15 (6)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (11039)
tablice rejestracyjne (19)
"art. 24 ust. 2a" (40)
program funkcjonalno-użytkowy (753)
26 ust. 2d (299)
odmowa zawarcia umowy (1348)
ix ga 147/07 (1)
"potwierdzać należyte wykonanie" (388)
projektuj i buduj (357)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
2228/10 (5)
1255/13 (2)
charakter stosunku (7979)
polisa oc konsorcjum (291)
"24 ust. 2a" (41)
"oferty nieporównywalne" (175)
data wystawienia dokumentu (1327)
2160/14 (8)
1980/10 (7)
krk słowacja (2)
art. 87 ust. 1 (7932)
§ 6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
1743/13 (2)
"ii ca 109/05" (10)
i ca 117/12 (61)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
i ca 168/09 (8)
zsi (51)
tłumaczenia (2695)
referencje oświadczenie woli (1001)
cofnięcie skargi (4794)
kosztorys inwestorski (814)
x ga 100/10 (2)
"przeciwnikiem skargi jest " (34)
kio/uzp 799/08 (8)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3646)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
kio_1248_14 (3)
zakaz podwykonawstwa ochrona (233)
83/13 (12)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1877)
2862/13 (6)
v ca 2739/11 (10)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1366)
cena opcji (564)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (130)
pbg (104)
49/14 (17)
"razaco niska cena" (2239)
438/13 (2)
enea operator (59)
termin płatności (2627)
xix ga 258/08 (14)
179 ust.1 (9317)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1127)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (97)
kio_uzp_418_09 (5)
cena jednostkowa (2989)
usługi niepriorytetowe (481)
definicja robót budowlanych (2319)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
energa (188)
częściowe uwzględnienie (3701)
równe traktowanie wykonawców (11401)
"art. 192 ust. 7" (1774)
bgk (27)
tożsamość podmiotowa (358)
elektroniczne zaświadczenie zus (108)
iii ca 262/05 (7)
art. 22 ust. 3 (17318)
kio 79/14 (4)
referencje powinny zawierać (2705)
500/15 (18)
v ca 29/03 (26)
poświadczenie referencje (1045)
zamówienia z wolnej ręki (1646)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2858)
rezygnacja podwykonawcy (161)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (404)
wadium w wyższej kwocie (602)
niekorzyść wykonawcy (779)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
samouzupełnienie (2)
kio 578/11 (4)
iii czp 147/08 (11)
przyspieszona (353)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (147)
cesja (134)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1088)
art. 32 ust. 2 pzp (3823)
688/11 (2)
43/10 (16)
bład w obliczeniu ceny vat (1272)
usługi artystyczne (151)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12871)
zakaz udziału podwykonawców (693)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (703)
wskazanie jednego producenta (2901)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (616)
certyfikowany podpis (120)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
omyłka w obliczeniu ceny (1807)
pelnomocnictwo (4386)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (203)
prokura oddzielna (28)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (32)
"certyfikat ubezpieczenia" (26)
19/09 (343)
zamówienie podstawowe (7570)
c-470/99 (68)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1919)
pocztowe (2439)
oczywiste omyłki pisarskie (1511)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1016)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (693)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (922)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
energa operator (76)
x ga 163/10 (3)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (177)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1201)
pełnomocnictwo kopia (1195)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (760)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (622)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
kio 19/09 (202)
kio/ku 44/12 (4)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (177)
85 ust. 2 (3055)
zamówienia dodatkowe (13145)
art. 15 ust. 2 (21427)
harmonogram realizacji (1577)
kio 20/10 (307)
naruszenie art 144 (1092)
działalność regulowana (2317)
vat marża (238)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (18)
warunki równoważności (957)
x ga 158/07/za (2)
przeniesienie praw autorskich (290)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (153)
dyrektywa rohs (13)
obsługę prawną (3469)
qumak (335)
xxiii ga 683/13 (10)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3621)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (5591)
kio_2332_12 (4)
zmiana osób (7756)
obliczanie terminów kodeks cywilny (638)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (141)
kio_2926_12 (6)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11335)
kary (2345)
warunki udziału w postępowaniu (18817)
1776/10 (8)
wadium na niepełny okres związania ofertą (865)
art 67 ust 1 pkt 4 (2946)
wykluczenie grupa kapitałowa (601)
informacja z banku (1523)
artykuły biurowe (212)
"kodeks postępowania cywilnego" (719)
art. 91 ust. 2a (1134)
art. 6a ustawy pzp (560)
kio 1350/14 (2)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3235)
równoważność oferty (985)
kio 2572/11 (3)
warunek dysponowania osobami (4724)
oferta dodatkowa (12540)
współubezpieczony polisa (4)
art.29 ust. 1 (3828)
"art. 36 a" (108)
91 ust. 3 (7414)
usługi hotelowe (84)
termin niezwłocznie (1913)
kalkulacja ceny tajemnica (679)
zaświadczenie o przynależności do izby (272)
oświadczenie przed notariuszem (467)
268/11 (4)
oświadczenie producenta sprzętu (2264)
xix ga 72/08 (2)
919/08 (13)
ii ca 792/07 (1)
referencje ogólne (1651)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (543)
próbka systemu informatycznego (158)
cztery miejsca po przecinku (197)
realne udostępnienie zasobów (860)
v ca 960/02 (11)
uwzględnienie odwołania (22411)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
ii ca 457/08 (2)
189/10 (12)
wartość referencji (3209)
brak wskazania nazwy producenta (1918)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1566)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1894)
"26 ust. 3" (6666)
"art. 26 ust. 2c" (63)
korea (43)
v ca 2214/06 (99)
ministerstwo sprawiedliwości (748)
kio/uzp 947/09 (2)
"67 ust. 1 pkt 7" (18)
zmiana umowy z wolnej reki (962)
termin skłądania ofert (11598)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
29 ust.1 (27003)
xix ga 408/07 (13)
"art. 51 ust. 2" (135)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5917)
"art. 9 ust. 2" (277)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
"realność udostępnienia" (171)
87 ust. 2 pkt 3 (7735)
iii ca 344/08 (1)
"obsługa prawna" (156)
kio/kd 46/10 (18)
kio 1014/14 (2)
iv ca 1299/09 (43)
x ga 124/11 (2)
wykaz materiałów (4270)
art 26 2b (2242)
harmonogram robót (1076)
omyłka w kosztorysie (1149)
art.24 ust.2 pkt 3 (9196)
kio_uzp_654_08 (11)
przesunięcia asortymentowe (8)
art. 22 (17752)
zmiana stawki vat (1415)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (704)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2861)
koncesja (717)
xii ga 413/08 (4)
oferta wstępna 26 (1391)
inwentaryzacja (450)
cena rażąco niska (2529)
"nadmierny formalizm" (112)
vi ca 206/11 (1)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
odtajnienie harmonogramu (128)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3642)
polisa ubezpieczeniowa zakres (821)
oświadczenia w oryginale (3556)
gwarancja wadialna po terminie (737)
"z ostrożności" (2137)
art.94 ust. 3 (540)
składanie ofert częściowych (2639)
zasada proporcjonalności (585)
kio 2494/12 (3)
kio_1408_10 (16)
kio/uzp 959/09 (41)
uwzględnił odwołanie (22411)
xix ga 169/11 (3)
kio/uzp 233/10 (4)
nieprawdziwe informacje wina (122)
koncesja podwykonawcy (160)
2303/12 (4)
oferta sensu stricto (133)
tajemnic (1882)
nadmierne kary umowne (280)
kryterium kosztów eksploatacji (1207)
art. 230 ksh (49)
x ga 58/09 (7)
parametry równoważności (777)
błędna stawka vat (1217)
zmiana terminu rozpoczęcia (2546)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (5616)
brak krk (509)
iii czp 107/12 (17)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
"kara umowna za opóźnienie" (58)
oferta wariantowa (482)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1184)
kio uzp 184/10 (11)
kio 1891/10 (4)
zaniechanie czynności (12697)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (45)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy a prawo opcji (176)
nie uzupełnił tłumaczenia (991)
1181/14 (10)
ii ca 342/06 (10)
avr rażąco niska cena (12)
142 ust.5 (432)
648/10 (5)
104 kc (455)
art 40 ust. 6 (5699)
kryterium jakość (2648)
xii ga 416/10 (1)
2348 (22)
częściowe odtajnienie (240)
zakup mebli (112)
akredytywa (12)
ii ca 489/06 (41)
zamawiający dysponentem postępowania (337)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16505)
świadczenia ciągłe (1521)
69 (1746)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (490)
nie może przekroczyć (2866)
kio 1624/10 (15)
c-16/98 (24)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
lista podmiotów grupy kapitałowej (174)
x ga 294/07 (9)
iv ca 29/10 (40)
471/08 (4)
"naruszył obowiązki zawodowe" (35)
nowe zarzuty (8287)
koszty reprezentacji (2252)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (874)
powtórzenie prezentacji (500)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (296)
kio 1081/10 (6)
pełnomocnictwo do wadium (874)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (14197)
referencje data (2532)
schweerbau (5)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (122)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (536)
zasada uczciwej konkurencji (11158)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1050)
"niewłaściwy tryb" (151)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
"art. 136" (52)
forma wniosku o dopuszczenie (4307)
kio_1818_11 (9)
xxiii ga 1041/15 (10)
2734/14 (13)
xix_ga_92_11 (18)
gospodarzem postępowania (220)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2389)
iv ca 351/09 (1)
v ca 2552/07 (2)
kio 701/11 (5)
opis równoważności (872)
kio 2462/12 (2)
informacje ze strony internetowej dowód (3339)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3752)
kopiuj wklej (24)
"zmiana podmiotowa" (53)
sk 22/08 (30)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (5869)
kio_223_11 (3)
24/14 (17)
zasada proporcjonalnosci (585)
xii ga 227/10 (1)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1275)
v_ca_3618_13 (7)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (324)
xxiii_ga_924_14 (14)
senetic (8)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
nieuiszczenie wpisu (25189)
turów (74)
zmiana terminu wykonania zamówienia (11354)
0 złotych (11980)
"art. 91 ust. 3" (207)
zawarcie umowy po terminie (14046)
art 36 ust 4 (5888)
52/08 (8)
44/15 (8)
xii_ga_206_08 (23)
krk dla komplementariusza (33)
torell (9)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1860)
nieprawidłowa podstawa prawna (9265)
kio 2345/10 (3)
kio 254/11 (5)
faktury (3232)
"kryteria podmiotowe" (138)
usługi główne (4096)
kio 24/14 (15)
kio 138/12 (7)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1606)
art. 32 ust. 1 (5168)
"sumowanie doświadczenia" (38)
niemiecki krk (32)
kio 168/12 (6)
kio 615/11 (4)
pkp intercity (95)
2160/10 (3)
x ga 219/07 (1)
iv ca 1323/08 (1)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4089)
"termin składania ofert" (6604)
810/11 (16)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (187)
248/12 (41)
vii ga 9/09 (8)
kio 2721/12 (3)
wykonawca jest profesjonalistą (815)
badania naukowe (750)
rażąco niska (2540)
zbyt wysokie kary (204)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1768)
referencje dla podwykonawcy (926)
169/10 (7)
interwenient uboczny (122)
powszechne usługi pocztowe (396)
nie będzie brał udziału (14057)
inna omyłka vat (1081)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1971)
2488/12 (2)
kio_1737_14 (8)
inżynier kontraktu (845)
referencje nie potwierdzają (2393)
wynagrodzenie ryczałtowe (1817)
zaświadczenie o niekaralności usa (40)
art. 16 (14149)
certyfikat ce (454)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (584)
art. 138c (125)
v ca 46/07 (4)
uzupełnienie ceidg (72)
kio 1193/13 (7)
poprawa ceny jednostkowej (583)
zmiana wykazu (5283)
2344/14 (3)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
świadczenie ciągłe (1521)
konsorcjum wadium (1124)
stawka vat (1930)
odbiór odpadów (896)
monistyczny (8)
niedopuszczalne negocjacje (1826)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
zabezpieczenie roszczenia (936)
część sprawozdania finansowego (650)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
wajda (51)
2712/12 (6)
wydruk z konta bankowego (63)
różna interpretacja kryteriów (1896)
kio_uzp_1085_09 (11)
kio 218/12 (12)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2561)
roboty budowlane rażąco niska cena (987)
1149/08 (6)
"niezgodność oferty z siwz" (850)
pełnomocnictwo ceidg (43)
otwarcie ofert (6104)
referencje kara umowna (143)
czynność otwarcia ofert (5479)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
"informacja banku" (426)
nie wpłacenie wadium (297)
brak podpisu na dokumencie (2658)
2213/12 (4)
art. 91 ust. 5 (7203)
c-234/03 (46)
xii ga 149/07 (2)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2403)
cedig (8)
utajnił formularz cenowy (261)
naliczenie kar umownych (406)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
iv_ca_1299_09 (43)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2374)
krakowski park technologiczny (10)
xix ga 328/06 (2)
141/10 (7)
doręczenie kopii odwołania (4647)
kio/2709/10 (3)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3368)
gwarancja wadium konsorcjum (721)
kio 1645/11 (8)
prekwalifikacji (75)
kio/uzp 694/09 (25)
organ zarządzający (1608)
xix ga 128/08 (96)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (897)
pozycja zerowa (147)
kio/uzp 91/09 (11)
xix ga 92/08 (11)
jedna usługa dwie umowy (3239)
zmiana przedmiotu zamówienia (12969)
ciężar dowodu na odwołującym (2908)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (511)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4432)
"inspektorat uzbrojenia" (95)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2050)
xii ga 37/09 (3)
wyjaśnienie siwz (11836)
wykluczenie wykonawców (13612)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2440)
posiadanie uprawnień (6823)
kio 479/12 (3)
upływ terminu wykonania zamówienia (6938)
x ga 69/09 (4)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (254)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2312)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
doręczenie odpisu skargi (2810)
świadectwo przejęcia (206)
spółka w organizacji (1280)
c-44/96 (38)
select (25)
291/15 (10)
483/11 (7)
karta oceny ofert (2247)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
budynek użyteczności publicznej warunek (338)
kio 1308/13 (4)
"urząd dozoru technicznego" (63)
iii ca 658/08 (2)
i1 ca 202/09 (1)
i ca 599/09 (2)
fundusz inwestycyjny (384)
kio 2421/11 (2)
miasto gorzów (111)
kio/uzp 594/09 (10)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2902)
nieporównywalność ofert (224)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
kio 1721/11 (12)
142 ust. 5 (1431)
brak opinii biegłego rewidenta (206)
funkcjonalność kryterium (1364)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (243)
dyskryminacja bezpośrednia (384)
"art. 8" (2062)
węgry (49)
kio 2753/12 (9)
art. 38 ust. 2 (5201)
1993/10 (6)
microsoft windows lub równoważny (105)
1268/09 (3)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (334)
art. 183 ust. 2 pzp (1440)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
"17 ust. 1 pkt 4" (197)
c-399/98 (32)
kio_1114_12 (13)
"unieważnia umowę" (32)
świadczenie okresowe ciągłe (846)
"ubezpieczenia na życie" (29)
essentialia negotii (285)
i aca 1201/14 (2)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (511)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3245)
wycena 0 zł (1618)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2094)
tożsamość czasowa (195)
1777/11 (7)
oferta niezgodna z treścią siwz (16356)
wyjaśnienia treści siwz (11379)
zamówienia sektorowe (1019)
rownowaznosc (1008)
kio_2397_11 (3)
rażąco niska cena na roboty budowlane (987)
godziny pracy zamawiającego (1685)
kio 165/15 (18)
"dzielenie zamówienia na części" (153)
9/09 (195)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23816)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
kio_1623_11 (19)
"przedmiar robót" (1718)
475/10 (24)
kio 1502/14 (5)
"pełnomocnictwo ogólne" (144)
1607/2015 (2)
"brak opłacenia składki" (4)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5585)
175/14 (10)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9273)
przedwczesność odwołania (49)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3371)
miejsca po przecinku (456)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2241)
800/12 (13)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2207)
roboty w czynnym obiekcie (257)
faktura należyte wykonanie umowy (1523)
89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
637/11 (25)
"zatarcie skazania" (49)
vii ga 147/08 za (11)
kio 1275/12 (7)
zasada pisemności (479)
29 ust. 1 (28771)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3186)
próbka (935)
art.87 ust.1 (5611)
krk podmiotów zagranicznych (93)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1210)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (158)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1190)
"art. 143a" (26)
wezwanie do podpisania umowy (3625)
606/11 (14)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4440)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4278)
oryginał gwarancji wadialnej (310)
kio 1804/13 (7)
oświadczenie po terminie składania ofert (9372)
"bank zagraniczny" (12)
art.189 (6493)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (440)
x ga 41/07 (8)
status podwykonawcy (464)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6953)
sąd okręgowy w warszawie (24564)
krs chiny (20)
zbyt wysokie kary umowne (156)
"art. 91 ust. 2a" (18)
67 ust. 1 pkt 7 (2983)
standstill (67)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1714)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (216)
oczywista omyłka pisarska (1511)
kio_269_11 (13)
kio 179/12 (3)
art. 35 (5405)
93 ust 1 pkt 6 (5648)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (654)
brak potwierdzenia otrzymania (7182)
nie wniósł wadium (2494)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1310)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (439)
kio 987/14 (2)
formularz cenowy (2531)
podobne (8676)
xii ga 308/08 (3)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (897)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
"opis przedmiotu" (7605)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
v ca 3036/10 (34)
kio_507_13 (3)
kio 1097/14 (4)
"powołanie biegłego" (283)
forma pełnomocnictwa (1942)
serwis producenta (888)
24 ust. 1 pkt 3 (16160)
kio 204/12 (8)
hosting (19)
"art. 12a" unieważnienie (122)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (266)
zmiana podstawy wyceny (2017)
udostępnienie uzupełnień (2717)
chiny (94)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (802)
rekultywacja (155)
wykroczenie zawodowe (195)
art.22 ust.1 pkt 1 (6206)
uzupełnienie jednorazowe (478)
zastrzeżenie wykazu usług (2730)
agencja rynku rolnego (49)
xix ga 235/11 (4)
art. 180 ust. 7 (5694)
wartość szacunkowa (4832)
"art 144" (571)
rażąco niska cena to cena (2454)
kio/uzp 19/09 (114)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2578)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (5488)
kio/uzp 2525/10 (3)
cena jednostkowa 0,00 (140)
certyfikat (3193)
ii ca 1332/06 (1)
v ca 1897/08 (1)
"poprawienie omyłek" (1400)
dokument przedmiotowy (14314)
krk belgia (8)
referencje (3839)
alpine (44)
kio 1294/13 (3)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (644)
kio_2710_10 (8)
kio/ku 50/09 (2)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
kio 1337/12 (22)
licytacji (158)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1057)
2111/11 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (196)
kredyt (649)
1377/11 (2)
ii ca 404/09 (9)
udostępnienie zdolności finansowych (1130)
art. 29 pzp (19444)
wartość techniczna (9042)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (733)
x ga 60/08 (3)
kio/uzp 1181/10 (3)
c-324/93 (8)
produkt równoważny (1617)
wycofanie+oferty (99)
skuteczność wadium (553)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (795)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3070)
pozwolenie na użytkowanie referencje (203)
powtórzenie otwarcia ofert (2881)
"oznaczenie strony" (71)
haccp (47)
ii ca 304/08 (1)
zmiany w umowie (4583)
38 ust. 1 (5202)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2320)
warunki proporcjonalne (1567)
kio_429_12 (7)
cpv (499)
"protokół odbioru" (1091)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (792)
243/12 (10)
wadium na jednego członka konsorcjum (592)
"oferta wariantowa" (366)
protokół zamiast referencji (446)
wnosi o unieważnienie postępowania (9231)
opłacona polisa oc (307)
1041/11 (3)
treśc referencji (3666)
kryteria mierzalne (167)
946/14 (7)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2452)
skarga (28661)
kio 2744/11 (5)
art. 189 kpc (310)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
165/15 (18)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (121)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1074)
kio_uzp_984_09 (16)
odtajnienie wykazu osób (480)
91 ust. 3a (705)
ograniczenie konkurencji (11928)
przedwczesne (1523)
"zmiana nieistotna" (394)
prezentacja systemu (668)
kio 2744 (14)
sprzĘt medyczny (1185)
"zakup samochodu" (52)
niepodpisany kosztorys (1059)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (989)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3043)
kio_ku_5_08 (8)
program funkcjonalno - użytkowy (806)
kio 879/14 (3)
180/12 (70)
kio 1684/12 (5)
nie potwierdzają należytego wykonania (4275)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3650)
26 2b (2242)
1431/08 (15)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (285)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
v ca 428/05 (4)
kryteria wyboru oferty (7988)
kryterium oceny ofert (8829)
dowody (12648)
ii ca 220/11 (3)
x ga 367/10 (1)
kio_840_12 (7)
zmiana koncesji (485)
kio_2213_12 (4)
art. 185 ust. 1 (4257)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5532)
usługi bankowe (2440)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2293)
2336/13 (4)
możliwość zmiany umowy (8950)
wskazanie konkretnej daty (3942)
kio 2046/14 (11)
koordynator projektu (250)
x ga 307/09 (4)
38/2014 (12)
427/09 (10)
art. 58 kc (1139)
353 kc (390)
długi okres gwarancji (377)
zakup nieruchomości (284)
art.26ust.2b (1490)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4158)
ge medical (215)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
2314/11 (4)
disclosure and barring service (4)
"udowodnienie równoważności " (55)
wartość robót brutto czy netto (1314)
kryterium oceny doświadczenie (4187)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
kio/kd 64/12 (2)
vat (3639)
companies house (7)
dokumenty uzupełnione po terminie (4196)
"art. 12a ust. 2" (99)
art. 151 ust. 1 (1203)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1986)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (924)
brak opisu parametrów technicznych (3955)
v ga 15/09 (27)
joint venture (19)
"art. 190 ust. 7" (587)
rażąco niska cena ciężar dowodu (888)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
"rażąco niska cena" (2239)
protest (11954)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (633)
x ga 427/10 (1)
ii ca 616/05 (3)
błędny wykaz dostaw (990)
antywirus (6)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (148)
pełnomocnictwa (4386)
art. 8 pzp (15737)
2031/14 (5)
wykaz wykonanych (7813)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1406)
"art. 181 ust. 1" (270)
art. 145 (1555)
system informacji prawnej (6220)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (220)
cesja umowy (122)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2404)
kio/uzp 217/10 (9)
rebus sic stantibus (24)
ministerstwo finansów (1027)
viii ga 136/09 (8)
bęben (67)
omyłki pisarskie (1685)
zamówienia uzupełniające wartość (3110)
1835/10 (7)
zarzuty (23181)
sąd najwyższy strona internetowa (1285)
"prezentacja oprogramowania" (20)
kara umowna należyte wykonanie (740)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
v ca 484/08 (1)
uzp_zo_0_906_07 (3)
"autoryzacja producenta" (137)
wykaz głównych dostaw (976)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
cena 100% (4070)
846/10 (4)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1213)
2379/11 (3)
itprojekt (21)
kio/ku 47/11 (9)
"polisa oc" (433)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (11286)
opłacona faktura (267)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1644)
192 ust 7 (11645)
kryteria oceny ofert metodologia (400)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (426)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2199)
kio 51/12 (8)
xiii ga 379/12 (16)
"niemożliwość świadczenia" (112)
oznaczenie ce (662)
vat 0 % (1925)
715/11 (9)
wizja lokalna (423)
kio 2531/11 (8)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6658)
wzór formularza (3380)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (71)
ciąg pełnomocnictw (840)
wartość umowy (10950)
"wyroki kio" (11801)
ii ca 84/06 (4)
druk oferty (1798)
czech (186)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2793)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2061)
wybór oferty po upływie terminu związania (4681)
xix ga 40/08 (16)
tłumaczenie przysięgłe (450)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3304)
93 ust. 1 pkt 6 (5648)
zmiana siwz przed rozprawą (5564)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (136)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1495)
zmiana wynagrodzenia konkurs (701)
usługa zakończona referencje (1120)
umowy o pracę (8458)
art. 144 istotna zmiana umowy (803)
zakres świadczenia (11723)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6229)
art. 26 ust.2b (1524)
nie podpisana oferta (7589)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2633)
kio_509_12 (5)
kio/uzp 66/07 (9)
"art. 85 ust. 2" (295)
gwarancja bankowa kopia (261)
65/15 (7)
błędny podatek vat (1489)
82/12 (7)
kio 1965/15 (2)
x ga 23/07/za (43)
"zmiany umowy" (682)
kio 2342/12 (6)
x ga 256/10/za (1)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (12041)
kio 1928/13 (4)
należycie (9799)
złożenie nieprawdziwych informacji (3289)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (12354)
kierownik robót elektrycznych (613)
96/11 (14)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (692)
1001/10 (2)
1060/13 (4)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
pełnomocnictwo za zgodność (1799)
vii ga 59/08 (3)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (450)
serwis na terenie polski (402)
art 46 ust 4a (897)
ii gsk 105/05 (12)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1735)
ugoda (94)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (670)
2250/11 (7)
xix ga 237/07 (1)
nowe zarzuty na rozprawie (7371)
630/09 (2)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1949)
przeciwnikiem skargi (489)
oferta wstępna (1901)
realność udostępnienia potencjału (316)
zakazany podział zamówienia na części (242)
139/14 (5)
cena brutto (4717)
uchylanie się od podpisania umowy (700)
kierownik budowy a kierownik robót (1119)
"art. 68 ust. 2" (29)
"oświadczenie przed notariuszem" (106)
krk zakres (531)
vi ga 79/09 (3)
489/06 (49)
190/09 (3)
odbiór odpadów komunalnych (613)
kio 2762/13 (3)
x ga 92/11 (6)
"dostęp do informacji publicznej" (268)
pewność obrotu gospodarczego (734)
nieuczciwa konkurencja (12415)
"87 ust.2 pkt 3" (2317)
"art. 94 ust. 1" (299)
ii ca 718/09 (8)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (506)
przyczyny techniczne (2997)
krs komplementariusza (73)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (253)
387 kc (321)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4364)
kio_2317_10 (7)
189 ust. 2 pkt 3 (5851)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
żądanie dokumentów zbędnych (8406)
zmiana kryteriów oceny ofert (6270)
"przystąpienie do długu" (9)
tylko jeden wykonawca (12033)
zdolność finansowa (2491)
uzp/zo/0-648/05 (9)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2777)
kio 2081/12 (8)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7734)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (165)
"dostawa samochodów" (86)
"art. 29 ust. 1" (2316)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (283)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1405)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7575)
zamówienie dodatkowe (13145)
bank gospodarstwa krajowego (122)
2120/11 (11)
modyfikacja formularza ofertowego (1300)
szacowanie (1336)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1088)
109/12 (20)
"roboty dodatkowe" (498)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1298)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3778)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (127)
zaokrąglenie (350)
konsorcjum doświadczenie (3762)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1246)
"zaniechanie wykonania wyroku" (50)
kio 2550/10 (12)
kio_ku_54_11 (4)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3250)
kio_356_11 (15)
26 ust.2b (1524)
x ga 338/10 (4)
sumowanie szkoleń (112)
zmiana projektu (6321)
1899/10 (7)
zmiany podmiotowe (2417)
2455/13 (8)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (757)
sprawozdanie finansowe tajemnica (168)
kio 2746/10 (17)
enigma (119)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
aktualizacja oprogramowania (317)
pisemność postępowania (49)
tonery do drukarek (91)
jakość (4376)
"ii ca 489/06" (36)
iv ca 1180/09 (2)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
utajnienie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (302)
580/09 (6)
uchylanie sie od podpisania umowy (700)
manipulowanie (245)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (824)
nadmierna kara umowna (280)
art 29 (28920)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (9626)
zakaz zawarcia umowy (2815)
oferta jest oświadczeniem woli (4545)
"wycofanie oferty" (99)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
art. 26 ust. 2a (2184)
niemożliwe do przewidzenia (3112)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (378)
474/11 (11)
kognicja izby (505)
tego samego rodzaju (15510)
iv ca 766/11 (1)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3078)
174/15 (6)
zapytanie o cenę (2683)
brak referencji (3371)
art. 143b ust. 8 (20)
"odwołanie na treść siwz" (36)
"art.12 a" (229)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
oferta otwarcie ofert (5732)
kio_167_11 (3)
"wyjaśnienia oferty" (411)
"art. 180 ust. 3 " (599)
oświadczenie o braku podstaw (14005)
brak formularza oferty (5758)
188/14 (6)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (215)
"art. 146" (1750)
"zmiana terminu wykonania umowy" (34)
art. 51 ust. 4 (3224)
wniosek o ogłoszenie upadłości (357)
niezależny podmiot (6254)
kio_uzp_6_10 (21)
kio 711/12 (10)
art. 145 ust. 1 (1546)
"obsługę prawną" (156)
"cena zero złotych" (10)
brak interesu prawnego (10683)
serwis pogwarancyjny (176)
błąd w gwarancji wadialnej (267)
330/09 (9)
"obiekt kubaturowy " (157)
449/14 (3)
308/12 (6)
656/12 (2)
inna omyłka w kosztorysie (1062)
429/09 (78)
autoryzacja producenta sprzętu (175)
informacja banku forma (842)
brak informacji o podwykonawstwie (856)
art. 5 ust. 1b pzp (1015)
cena nierealna (2859)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4262)
ii ca 1285/12 (59)
41/11 (22)
ii ca 67/05 (3)
zaokrąglenie cen (208)
martina (35)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
statio fisci (25)
błąd w formularzu ofertowym (2016)
roboczogodzina (549)
dialog techniczny (430)
uzp/zo/0-616/05 (3)
1671/11 (2)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6321)
"certyfikat równoważny" (46)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1521)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5264)
próbka kryterium (564)
526/10 (5)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2467)
telefonii komórkowej (170)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
ograniczenie liczby podwykonawców (956)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (530)
"błędna podstawa prawna" (90)
ograniczenie podmiotowe (3058)
kio 41/11 (19)
zeto (159)
kio 860/11 (5)
treść formularza oferty (6275)
sobot (269)
mon (150)
kio 385/15 (2)
iii ca 1019/06 (15)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
aca 1018/05 (39)
termin zapadalności (7)
wilim (253)
wyjaśnienia przesłane mailem (343)
odwrotne obciążenie vat (169)
art. 189 ust.2 pkt 5 (5639)
oferta bez podpisu (2350)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
zatrzymanie wadium 4a (552)
wskazanie podwykonawcy (1905)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1573)
x ga 231/10 (2)
kio_2419_14 (7)
70/09 (17)
przed podpisaniem umowy (6025)
viii ga 22/08 (66)
678/12 (6)
art. 110 pzp (1291)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1977)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
art 67 ust 1 (3135)
v ga 84/11 (6)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (4836)
kio_uzp_338_09 (36)
25/14 (26)
678/08 (10)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
kio 292/13 (9)
1173/11 (5)
791/14 (2)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (75)
wadium dla konsorcjum (1019)
referencje wystawione przez siebie (1154)
dokumenty podmiotów (10775)
1050/12 (5)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (410)
iv ca 772/05 (4)
nie podał nazwy producenta (2149)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
"kio 318/12" (7)
"89 ust. 1 pkt 3" (1346)
wykładnia literalna siwz (1479)
rzetelność (1066)
te same referencje (3374)
1013/10 (9)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2326)
kryteria+oceny+ofert (5141)
niegospodarność (72)
zmiana umowy przed zawarciem umowy (7478)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (658)
182 ust. 1 (3093)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (415)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1622)
wykaz osób tajemnica (901)
aktualizacja dokumentacji (617)
xix ga 162/10 (20)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1367)
siemens ag (93)
iv ca 1324/08 (1)
i ca 67/09 (4)
x ga 458/09 (7)
kio 582/11 (14)
2388/11 (2)
kosztorys ofertowy tajemnica (219)
2216/13 (10)
kio_1535_14 (9)
warta (584)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2317)
2124/11 (7)
podwykonawstw (1020)
"należyte wykonanie umowy" (1329)
dotychczasowy wykonawca (4779)
grupa kapitałowa (717)
1827/15 (2)
kio/uzp 1180/10 (10)
oczywista omyłka (2689)
wykazanie równoważności (807)
naruszenie zasady pisemności (468)
błędny numer katalogowy (315)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4445)
zmiana wysokości wadium (1449)
art. 46 ust. 1 (4106)
informatyczne (2356)
kio/uzp 1173/08 (5)
vi ca 586/05 (3)
brak wykazu (7344)
"zmiana zakresu zamówienia" (20)
parametry papieru (195)
dysponowanie osobami (6174)
ga 122/10 (58)
kio_916_12 (9)
rażąco niska cena brak dowodów (1737)
doświadczenie członków konsorcjum (2034)
prince (112)
certyfikat ubezpieczenie (469)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (305)
kio 2041/11 (3)
brak pkd (159)
990/09 (4)
dwie próbki (665)
226/10 (17)
v ca 47/07 (20)
22 ust. 5 (16781)
art.38 ust. 1 (2499)
1518/14 (12)
obiekt budowlany (3163)
kio/uzp 238/10 (3)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (936)
wadium lider konsorcjum (577)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
c-237/99 (19)
sumowanie doświadczenia (454)
niepodpisane referencje (1640)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (464)
wykaz stawek i narzutów (174)
"94 ust. 3" (117)
operator wyznaczony (822)
kio 2706/10 (5)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (151)
"art. 191 ust. 2" (874)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
"zasada proporcjonalności" (331)
wystawca referencji (507)
niekaralność chiny (22)
vi ca 210/08 (2)
nieprawdziwych informacji (3314)
złożenie dokumentów bez wezwania (7312)
prezentacje (945)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (137)
kio 1807/13 (7)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
70/11 (22)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1037)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1076)
unieważnienie części (9203)
wpis w krs działalność (1072)
forma uzupełnienia oferty (4183)
kio/uzp 1490/09 (7)
1437/10 (6)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (7365)
kio_2071_12 (3)
c-24/91 (13)
kio/kd 86/12 (5)
potwierdzenie referencji (3562)
równość stron kary umowne (214)
kio 1779/13 (6)
brak faksu (3096)
x_ga_337_07 (7)
niezgodność oferty z przedmiarem (1145)
ecris (2)
brak zmiany ogłoszenia (8744)
plan higieny (162)
francuski krs (38)
"art. 140 ust. 3" (67)
vi ga 7/09 (12)
faktura jako należyte wykonanie (1657)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (870)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12955)
warunek budynek użyteczności publicznej (338)
obiektywne czynniki (1583)
26 ust. 2e (172)
2014/24/ue (85)
ii ca 233/06 (1)
aż do zawarcia umowy (1470)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (650)
obronności (165)
dwie oferty (13810)
vii ga 136/09 za (9)
gwarancja dożywotnia (11)
wyroby medyczne (789)
3021/13 (4)
kio/105/11 (3)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (246)
klauzula wykonalności (89)
jaworzno (218)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (16262)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (47)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1123)
licencji (1397)
brak dowodu opłacenia polisy (393)
oświadczenie producenta o serwisie (793)
ocena ofert po aukcji (545)
zmiany w treści oferty (12629)
609/10 (13)
modyfikacja oferty (4752)
potencjał techniczny (3692)
"art. 91 ust. 3a" (71)
generalna dyrekcja dróg krajowych (933)
"uzupełnienie tłumaczenia" (26)
inna cena słownie i cyfrowo (570)
ii ca 353/10 (1)
warunki ograniczające konkurencję (3318)
kopia gwarancji (919)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2320)
xxiii ga 634/09 (5)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (795)
interes we wniesieniu odwołania (8155)
xii ga 510/10 (1)
poprawienie harmonogramu (477)
"oferty dodatkowe" (489)
zarzut okoliczności faktyczne (11982)
kio/483/11 (4)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (510)
wykluczenie wadium (2116)
egis (126)
2522/12 (4)
za zgodność (8748)
"krajowy rejestr karny" (672)
"oferta ocena oferty" (53)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (432)
błąd projektowy (1308)
brak pozycji kosztorysowej (1193)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1043)
art 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (304)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6042)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (9441)
art. 22 ust. 4 (16617)
mba (10)
art 46 ust. 4a (897)
624/12 (2)
"tego samego rodzaju" (449)
kio 1276/13 (10)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (474)
przejęcie (304)
2776/14 (3)
gwarancja jakości (1468)
v gaz 48/09 (5)
oświadczenie o spełnianiu warunków (11111)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4876)
"art. 26 ust. 4" (2270)
zaświadczenie z zus (434)
v ga 124/09 (1)
150/11 (4)
kopia aneksu (265)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
art 91 ust. 3a (705)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (851)
odpadów medycznych (253)
art.+94+ust.+3 (117)
art. 144 ust. 1 (1149)
kio/uzp 663/09 (16)
podział zamówienia na części (2267)
inna cena cyfrowo i słownie (570)
rażąco niska cena domniemanie (615)
"art. 96 ust. 3" (574)
232/12 (15)
bezpłatne użyczenie (33)
ogłoszenie a siwz (11687)
"pozycja dominująca" (131)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2629)
referencje członka konsorcjum (1079)
naprawa pojazdów (219)
alpine bau (33)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6596)
protokół odbioru końcowego (999)
zysk (2461)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
kopia pełnomocnictwa (1195)
kio 1202/12 (3)
xxiii ga 924/14 (15)
ii ca 231/06 (1)
odrzucenie wniosku (10874)
kio 2213/11 (9)
brak opłaconej polisy (482)
pełnomocnictwo substytucja (51)
rażąco niska cena zarzut (2394)
kio_2741_12 (7)
błędy w formularzu ofertowym (2016)
razaco niska cena (2529)
warszawie (26737)
inwestor zastępczy (304)
kio/uzp 14/10 (173)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5326)
umowa o dzieło (665)
oświadczenie spółka cywilna (3053)
domniemywać (1154)
"sprzęt medyczny" (498)
kio_1470_11 (4)
dyrektywy (3402)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2010)
xii ga 412/11 (2)
iii ca 389/11 (3)
2854/12 (12)
223/11 (5)
stanowi treść oferty (17433)
proporcjonalność warunku (492)
iii ca 490/04 (2)
x ga 253/10 (1)
"termin realizacji zamówienia" (886)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
"art. 150 ust. 3" (13)
likwidacja (upadłość) (334)
krk anglia (10)
brak ceny jednostkowej (2670)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (329)
"równoważny" (3065)
zamawiający sektorowy (1011)
1853/12 (2)
kio 144/14 (7)
umowa o pracę (8458)
uchylanie się od zawarcia umowy (1115)
doręczenie pełnomocnikowi (12397)
instalacja solarna (100)
autoryzowan (621)
tłumaczenie gwarancji (822)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (211)
może odstąpić od umowy (2579)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (3798)
x ga 76/15 (7)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6859)
ekonomika postępowania (286)
zeznania świadków (670)
baza magazynowo transportowa (83)
skonto (6)
86 ust. 2 (2191)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
1434/08 (9)
"uwzględnia opozycję" (128)
kio/ku 53/11 (4)
roszczenie o zmianę umowy (1281)
brak formularza cenowego ryczałt (159)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (213)
wykładnia gwarancji (1599)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
kio 47/15 (7)
"podmiot prawa publicznego" (205)
potrzeby zamawiającego (8928)
unieważnienie aukcji elektronicznej (372)
kryteria oceny ofert (8829)
xix ga 120/07 (5)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego (485)
skreślenie ofercie parafowane (70)
850/08 (2)
bony towarowe (24)
treść gwarancji wadium (1305)
świadectwo pochodzenia towarów (109)
"gwarancja bankowa" (644)
zabranie wadium (7)
1007/13 (27)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
c_465_11 (53)
data wystawienia krs (290)
brak daty na oświadczeniu (7290)
xii ga 424/11 (5)
"formalizm postępowania" (266)
umowa pod warunkiem (7821)
kio 509/12 (5)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (296)
kio_19_11 (6)
materiały opatrunkowe (91)
29 ust.2 (22764)
trojan (306)
"zdolność ekonomiczna" (385)
świadczenie usług pocztowych (830)
demonstracja (65)
kognicji (596)
kio_2360_14 (8)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1066)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
uzupełnienie faxem (382)
"błędny numer katalogowy" (5)
kio 2542/11 (8)
wniosek o dopuszczenie przetarg ograniczony (7230)
rażąco nisko cena (2529)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3059)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2531)
referencje spółki przekształcanej (18)
doświadczenie osoby (6207)
244/13 (7)
próbka systemu (574)
uzupełnienie po terminie (8601)
sygn. akt iv ca 468/05 (13)
bilans (795)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (424)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (84)
strafregisterbescheinigung (2)
brak kosztorysu ofertowego (2247)
x ga 268/08 (1)
zmiana zawartej umowy (9896)
1881/09 (7)
stadion we wrocławiu (62)
kio 2049/13 (3)
art. 23 (13004)
"błąd w obliczeniu ceny" (1206)
główny urząd statystyczny (313)
c-26/03 (61)
"kluczowe części zamówienia" (53)
telekomunikacyjne (939)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1874)
certyfikaty (3193)
2931/13 (3)
brak stron (16724)
jedną ofertę (6229)
dialog (620)
"izrael" (43)
kio/uzp 469/09 (3)
cash pooling (2)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (238)
"wadliwe pełnomocnictwo" (595)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12907)
1463/08 (17)
x_ga_213_11 (20)
typ model (922)
wyjaśnienie próbek (700)
word warszawa suzuki (2)
wadium wniesione przez konsorcjum (1117)
1123/10 (16)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1197)
koszty (28076)
i ca 251/07 (2)
pracownik ochrony (2628)
kio_86_11 (3)
test (1238)
art. 142 ust. 2 (1464)
kio 703/09 (22)
1249/09 (11)
ii_ca_373_12 (10)
x ga 207/08 (2)
493/13 (5)
181/08 (6)
stosunek pracy (6755)
1305/13 (3)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
548/15 (7)
2866/12 (9)
przelew wierzytelności (81)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (270)
interes w unieważnieniu (9689)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1448)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
"oświadczenie własne" (266)
szpital czerniakowski (25)
428/13 (11)
87 ust 2 pkt 3 (7735)
kio 1166/13 (3)
art 67 ust 1 pkt 6 (2844)
kio 33/12 (33)
wykluczenie wykonawcy (13612)
ceidg bez daty (47)
kio 1909/10 (2)
licytacja (158)
"art. 8 ust. 3" (699)
kio 2743/13 (2)
uzupełnił bez wezwania (2957)
"konkurs" (1784)
§ 4 ust. 3 (25973)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (8773)
specyfika przedmiotu zamówienia (2375)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
inspire (19)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1014)
"autoryzowany partner" (68)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1388)
kio 1085/10 (6)
brak warunków udziału w postępowaniu (15031)
poprawa innej omyłki (1068)
crb (8)
93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
zmiana terminu (14457)
"brak interesu prawnego" (508)
dokument przedmiotowy a treść oferty (12794)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (124)
art. 90 (8159)
filgrastim (3)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2124)
warunki płatności (2484)
obsługa prawna z wolnej ręki (331)
polisa ubezpieczeniowa (847)
art. 36a ust. 3 (186)
odrzucenie rażąco niska cena (2474)
doświadczenie "3 lat" (1810)
przekazanie terenu budowy (1696)
tłumaczenie referencji (710)
"art. 86 ust. 3" (264)
c-599/10 (68)
kio 1975/14 (2)
kio/uzp 1332/09 (2)
46 ust. 5 pkt 1 (3892)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (9139)
kio 1312/12 (2)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (12733)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (16212)
xii ga 200/11 (1)
xix ga 34/07 (5)
kio/uzp 758/10 (2)
nieprawidłowe referencje (2662)
"kio 609/10" (12)
kio_1918_10 (7)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (718)
kio/uzp 255/08 (16)
ogólnodostępność (9)
rejestr karny wielka brytania (41)
kio 1469/10 (19)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2656)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1800)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (316)
v ca 1311/02 (12)
art. 12a ust. 2 (623)
sposób wykorzystania zasobów (1527)
"art. 113 ust. 1" (189)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (177)
nowy zarzut (8287)
uzp/zo/0-973/07 (3)
aktualność krs (71)
informacja z krajowego rejestru karnego (797)
cena jednostkowa rażąco niska (1074)
"prawo opcji" (90)
wizja lokalna obowiązek (371)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (410)
"art. 15" (1468)
kio_2796_11 (5)
"dokumenty niewymagane" (1816)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3613)
i ca 302/11 (1)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3214)
rozliczenie w walucie obcej (35)
626/12 (4)
516/14 (4)
termin upływał w sobotę (87)
ix ca 709/09 (3)
zus dla spółki cywilnej (199)
1787/11 (6)
przystąpienie do odwołania (16364)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
przychód (942)
cena ryczałtowa kosztorys (1095)
art 36 ust 5 (5858)
16/98 (32)
2814/11 (9)
zwrot oferty bez otwierania (247)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1246)
kio/uzp 1070/09 (7)
471/11 (9)
x ga 81/09 (11)
2799/11 (3)
budowa a przebudowa (1732)
należyte wykonanie (9053)
"świadectwo przejęcia" (161)
poświadczenie bezpieczeństwa (578)
753/13 (4)
1135/10 (7)
ograniczenie kręgu wykonawców (1255)
błędny formularz oferty (3020)
kio 287/11 (8)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (314)
vi ga 174/11 (1)
iii ca 416/05 (2)
5.000.000 (358)
kio_uzp_1624_10 (4)
1063/12 (8)
art. 32 ust. 2 (5165)
krk miejsce zamieszkania (145)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (6818)
ii ca 284/10 (2)
wyjaśnienie treści dokumentów (11747)
jednokrotność wezwania (67)
packo rażąco niska cena (116)
"art. 189 ust. 6" (46)
kio 82/12 (5)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2353)
art. 140 ust. 3 (1417)
telefonia komórkowa (170)
oświadczenie wiedzy (7075)
iv ca 726/11 (1)
kio 918/08 (5)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (833)
"art. 145 pzp" (20)
polisa podwykonawcy (279)
brak wyceny elementu oferty (2275)
kryterium zatrudnienie (1216)
"kio 1535/11" (4)
nie otwarto wszystkich ofert (4259)
formularz (6511)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1432)
kio 354/10 (4)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (403)
rozwiązania alternatywne (1007)
utajnienie wykazu usług (501)
xii ga 435/11 (1)
v ca 2307/09 (3)
89 ust. 1 pkt 8 (11100)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (278)
art. 4 pkt 13 pzp (11260)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (16533)
art 38 ust 6 (4855)
warunki udziału nieproporcjonalne (1504)
x ga 395/06 (3)
"niezależny podmiot" (205)
kio/uzp 1268/09 (3)
uzupełnienie formularza cenowego (1181)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (13494)
vi ga 83/10 (4)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2378)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1019)
krk od prokurenta (50)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
xii ga 39/09 (1)
wydruk z rachunku bankowego (246)
kio_1617_14 (5)
przeprowadzenie prezentacji (776)
"iii ca 88/09" (28)
"papiery wartościowe" (192)
kio/uzp 267/10 (6)
"86 ust. 4" (305)
kio 665/13 (10)
631/13 (9)
kio/uzp 223/08 (29)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
dokument nie podpisany (6835)
wynagrodzenie za roboty zamienne (532)
kosztorys szczegółowy uproszczony (393)
"art 26 ust 4" (2270)
zasada równego traktowania (10674)
"art. 29 ust. 4" (47)
rażąco niskiej ceny (2497)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (559)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3104)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (5591)
umowa o podwykonawstwo (908)
udział w realizacji części zamówienia (9389)
c-434/02 (3)
zakaz podwykonawstwa na całość (290)
odstępne (7)
"art 24 ust 1 pkt 9" (309)
kio/uzp 429/08 (8)
naruszenie art. 87 ust. 1 (7517)
naruszenie dyscypliny (1806)
art. 89 ust.2 (11838)
połowa terminu składania ofert (477)
"kryterium parametry techniczne" (34)
kio 401/12 (4)
criminal record check (3)
kio 548/13 (4)
art 25 ust 1 pkt 2 (13608)
24 ust. 2 pkt 1 (16317)
równowaga stron (376)
c-448/01 (34)
zamiast polisy (266)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1194)
microsoft (355)
sukcesja referencje (29)
oczywista omyłka pisarska data (753)
elektroniczny krs (700)
istotna zmiana oferty (11332)
2175/11 (4)
kio 246/12 (3)
zobowiązanie (7725)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3581)
linia gwarancyjna (305)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
zmiana umowy przed podpisaniem (4364)
tej samej marki (1055)
kio 44/12 (11)
wodociągów (802)
doświadczenie jako podwykonawca (1851)
kio 841/11 (5)
sprint (118)
"do czterech miejsc po przecinku" (26)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (132)
kio 2421/12 (2)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15228)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2192)
pkp plk (148)
kryteria oceny ofert w żywieniu (126)
sumowanie wartości polis (91)
przychód netto ze sprzedaży (279)
brak części formularza ofertowego (3049)
niezgodność z formularzem ofertowym (2522)
"istotna zmiana umowy" (63)
xii_ga_315_11 (32)
ix ga 37/06 (4)
parafowanie umowy (293)
6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
art. 38 ust. 3 (5134)
117/12 (69)
sygn. akt vi ga 192/10 (22)
spółka "w organizacji" (118)
dodatkowe (13429)
kio/kd 113/13 (7)
kio 2709/14 (5)
badanie rzetelności wykonawcy (835)
96 ust. 3 (2697)
"odtajnienie oferty" (212)
"art 4 pkt 8" (193)
przewozy regionalne (193)
zmiana harmonogramu (1341)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (546)
pzu pomoc (49)
v ca 2446/09 (9)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (3676)
kio 49/14 (14)
cena 0,00 (255)
"samokontrola" (36)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23841)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (4991)
"kio/uzp 766/09" (24)
kosztorysy (3189)
bład projektowy (1308)
zdolnośc kredytowa (965)
unieważnienie aukcji (488)
udostępnienie zdolności kredytowej (294)
działalność twórcza (142)
"pszok" (64)
błąd w obliczaniu ceny (832)
30% (15222)
zmiana umowy podwykonawca (1683)
"powtórzenie aukcji" (42)
unieważnienie z winy zamawiającego (718)
art. 34 ust. 5 (3837)
sumowanie zamówień (738)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3470)
brak ceny w formularzu oferty (4286)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
kio 883/11 (7)
1574/10 (10)
cena poniżej 1 grosza (2738)
certyfikat epeat (21)
kompatybilność (393)
ulotki, foldery (93)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (241)
hydrotechniczne (173)
kio 2660/12 (3)
udostępnienie doświadczenia (2939)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5215)
"brak ceny oferty" (3)
brak pieczątki (407)
nieprawdziwe oświadczenie (3166)
komplementariusz krk (34)
ii ca 9/11 (114)
kio/kd 33/12 (9)
bez udziału podwykonawców (2145)
x ga 254/10 (13)
42/12 (29)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11614)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1800)
poprawa kosztorysu (530)
oferta oferta częściowa (3506)
"zakres podwykonawstwa" (207)
dystrybutor (791)
podpis na referencji (730)
jednorazowe wezwanie (601)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (725)
kio 1879/14 (2)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (25)
396/11 (7)
578/11 (4)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7221)
art.38 ust.1 (2458)
ustawy nie stosuje się (11820)
"kio 297/13" (27)
potencjał ekonomiczny (1629)
kio 42/12 (24)
art. 36 (6126)
art 22 ust 5 pzp (12313)
usługa kolokacji (26)
tonery gwarancji (35)
2057/11 (2)
93 ust 1 pkt 7 (5987)
strona internetowa dowód (3674)
oferty częściowe (3642)
viii ga 248/09 (3)
"wykluczenie wykonawcy" (5782)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (670)
politechnika rzeszowska (30)
art 87 ust. 2 (7927)
"treść referencji" (774)
zaniechanie odtajnienia (805)
785/14 (13)
wpis na listę samorządu (228)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1253)
tusze i tonery (32)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (259)
"89 ust. 1 pkt 6" (1204)
iv ca 690/08 (1)
brak płatności częściowych (857)
naruszenie art. 42 (3992)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (3884)
usługa sprzątania (962)
wybór oferty po terminie związania ofertą (9807)
nieuprawnione żądanie dokumentów (7575)
166/13 (12)
kio_2770_13 (4)
71/13 (9)
komenda główna policji (327)
2716/13 (13)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
"oświadczenie własne wykonawcy" (170)
uzupełnienie po czasie (4140)
antydatowane pełnomocnictwo (30)
zmiana umowy (10382)
kio 1877/14 (5)
1693/11 (14)
potwierdzenie otrzymania faksu (1964)
1642/10 (5)
art. 40 ust. 3 (6178)
dwóch producentów (3648)
zabezpieczenie należytego (2944)
proporcjonalny (1611)
thales (78)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (292)
iv ca 120/11 (3)
386/10 (7)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
"nieporównywalność ofert" (145)
iv ca 689/08 (4)
kio 2014/10 (259)
x_ga_67_08 (59)
do czterech miejsc po przecinku (197)
886/08 (17)
referencje konsorcjantów (206)
x ga 83/08 (6)
llc (38)
nowelizacja (2008)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (147)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (3658)
205/11 (5)
wybór najkorzystniejszej oferty (16399)
vi ga 39/11 (4)
nieczytelna kopia (417)
opóźnienie a zwłoka (257)
kio/ku 50/14 (3)
kio 2512/10 (21)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (16)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (600)
1542/10 (4)
nazwy własne w projekcie (2395)
jawność protokołu (846)
2781/11 (5)
i aca 1018/05 (39)
1244/10 (3)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (5591)
ryzyko gospodarcze (1349)
kio_kd_42_10 (3)
"art. 297" (105)
harmonogram tajemnica (285)
2217/13 (6)
nieistotne zmiany umowy (9164)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11162)
kio 1549/12 (6)
87 (7953)
1556/15 (3)
kio 1711/13 (3)
warunek udziału w postępowaniu (11742)
"oświadczenie producenta" (823)
xii ga 109/08 (1)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14547)
esri (37)
realność udostępnienia (443)
bogdanka (119)
roboty dodatkowe (6410)
art. 36 ust. 4 (5888)
produkt leczniczy (345)
saas (2)
prince2 (110)
kio 1287/12 (14)
x ga 230/08 (1)
szwedzki rejestr karny (11)
wadium uznanie rachunku (958)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4475)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4130)
xii ga 423/08 (1)
vi ga 92/07 (1)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1121)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (126)
grupowe ubezpieczenie (63)
art. 6a (727)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (183)
x ga 73/07 (6)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7741)
art. 17 ust. 3 (12874)
gwarancja bankowa w kopii (309)
vi ga 34/08 (3)
243/13 (22)
kio_749_10 (3)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11550)
kio 797/12 (4)
1107/04 (5)
omyłka rachunkowa (1538)
opinia bankowa tajemnica (163)
131e (23)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (256)
nadmierny warunek (1511)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1570)
"nieistotna zmiana umowy" (63)
ix ga 113/06 (2)
kryterium termin realizacji (6919)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5502)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1421)
kio 2744/12 (4)
strona z (22265)
kio/uzp 62/12 (7)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
przewlekłość postępowania (106)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (488)
"wykładnia językowa" (525)
referencje wystawione przez wykonawcę (2148)
zmiana istotna (12313)
faks (393)
kio_1201_12 (7)
świadczenie okresowe (1210)
"inter system" (27)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3087)
dostawy powtarzające się okresowo (151)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2329)
przedłużenie gwarancji wadialnej (321)
dowody rażąco niska cena (1900)
ix ga 199/11 (1)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1501)
kio 2572/13 (3)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4685)
obiektywny charakter (4103)
2653/11 (4)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (468)
"v ca 1412/07" (5)
kio/kd 15/10 (26)
"pkp energetyka" (71)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (515)
nieprecyzyjne wezwanie (2699)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (387)
wadium w formie kopii gwarancji (300)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
usługi geodezyjne (402)
421/12 (20)
zakaz podwykonawstwa (330)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2571)
547/15 (10)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2113)
błędne tłumaczenie dokumentu (1241)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (76)
fifa (57)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1339)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (836)
skarga wniesiona przez przystępującego (8453)
generyczne (23)
data referencji (2532)
kio 1159/12 (7)
2033/13 (6)
należyta staranność zamawiajacego (4174)
kio 623/12 (6)
przedmiot działalności krs (1010)
energii elektrycznej (706)
art. 185 ust. 2 (4256)
2047/12 (22)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13431)
indra (50)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
umowy z zakresu prawa pracy (5942)
xii ga 108/15 (7)
grupa kapitałowa 2013 (467)
kio 637/11 (23)
próbki (935)
x_ga_81_09 (7)
zatarcie skazania (52)
"art. 151" (543)
brak ceny w formularzu ofertowym (3216)
dynamiczny system zakupÓw (185)
jedna usługa to jedna umowa (1941)
interes publiczny a interes prywatny (983)
"powiązania rodzinne" (23)
kio 1056/14 (3)
brak oświadczenia podwykonawcy (2197)
udowodnienie równoważności (456)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (550)
kio 716/11 (2)
wyjasnienia po terminie (14808)
"nie określił warunku" (617)
legionowo (111)
47 (2717)
oferta ocena oferty (19482)
liczenie terminu składania ofert (2709)
"zdolność finansowa" (923)
2643/10 (4)
"art. 144" (571)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (12347)
lasy (349)
186 ust. 2 (4288)
miarkowanie kar umownych (81)
kio_2774_13 (5)
dostawa sprzętu medycznego (967)
kio 2191/10 (9)
"udostępnienie polisy" (4)
art. 26 ust.3 (11640)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16114)
art. 387 (550)
art. 85 ust. 4 (2889)
proporcjonalność (594)
oryginalny toner (48)
upadłość konsorcjanta (30)
74/05 (337)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (178)
vat 23% (2302)
błąd w numerze katalogowym (281)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
1390/14 (9)
kio/uzp 198/09 (9)
import docelowy (28)
"na każdym etapie postępowania" (472)
art. 146 (2358)
22 ust. 1 pkt 1 (17137)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1879)
1353/12 (11)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (716)
kryteria jakościowe (1166)
"26 ust. 2a" (477)
"dłuższy niż 4 lata" (12)
kredytu (649)
art. 68 ust. 2 (1889)
ag complex (57)
orzeczenie (8158)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (651)
protokół z usterkami (355)
iv ca 140/08 (23)
iv ca 1176/09 (11)
kio 827/13 (5)
elektroniczny zus (203)
"powiązania kapitałowe" (132)
podstawa dysponowania osobą (4624)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (10559)
kio/2785/10 (4)
zarzuty spóźnione (1700)
676/09 (13)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1989)
51/09 (23)
645/13 (5)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2903)
użycie nazw własnych (2306)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (737)
brak zgody na poprawienie omyłki (861)
iii ca 112/06 (1)
niewłaściwy formularz ofertowy (2563)
kio/uzp/16/09 (19)
uzupełniajace (4003)
"kopia gwarancji wadialnej" (12)
projekty własne (5124)
oferta niekompletna (2764)
kio 2307/10 (29)
maksymalna cena (2717)
iii ca 177/10 (2)
x ga 251/10/za (1)
formularz cenowy tajemnica (485)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
2012 (7674)
2741/10 (3)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2120)
"rażąco niska" (2475)
interes w uzyskaniu (10999)
1553/10 (7)
vii ga 2/08 (3)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
kio/uzp 741/09 (6)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (19)
art. 31a (164)
referencje wystawione przez samego siebie (1132)
francuski krk (20)
36a (192)
art 22 ust 4 (16617)
zagubienie oferty (23)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1363)
zobowiązany jest wykonać wyrok (10333)
odwołanie z ostrożności (2748)
czynny obiekt (334)
17 stycznia 2008 (4728)
kio 267/12 (10)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
867/10 (8)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2815)
"art. 192 ust. 2" (2612)
kio/uzp 1680/10 (2)
potencjał podmiotu trzeciego (1912)
93 ust. 1 pkt 7 (5987)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
v ca 671/08 (10)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1832)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (381)
sekocenbud (144)
opłacenie polisy (506)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (2772)
spis kosztów) (768)
przejęcie praw autorskich (49)
wyjątkowa sytuacja (2144)
iso producenta (430)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (158)
"płyta cd" (159)
kredyt w rachunku bieżącym (166)
354/10 (4)
82 ust. 1 (3060)
podpis bez za zgodność z oryginałem (885)
stawka vat odrzucenie oferty (1773)
"art.29 ust.3" (647)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7280)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (616)
materiały biurowe (560)
dostawa książek (147)
"zmiana treści umowy" (92)
v_ca_421_07 (17)
xxiii ga 633/09 (2)
spożywczy (190)
wyjaśnienie treści oferty (13398)
kio_510_11 (27)
v ga 87/10 (1)
ix ca 497/09 (1)
poświadczanie za zgodność (728)
"fidic lub równoważne" (34)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (692)
pkp s.a. (963)
okresowo (1359)
przejęcie pracowników (139)
"oznaczenie zamawiającego" (62)
oferta niepodpisana (7589)
vii ga 29/05 (7)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1911)
wadium art. 46 ust. 4a (630)
naruszenie praw patentowych (128)
uniewaznienie postepowania (15535)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
kio/uzp 2611/10 (3)
kio_1730_11 (12)
brak wniosku o dopuszczenie (7970)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (8788)
"art. 22 ust. 5" (169)
ciężar dowodu rażąco niska cena (888)
2294/11 (24)
3/09 (196)
kio 400/13 (3)
kryteria społeczne (2117)
kio_874_13 (3)
dostawa leków (293)
kio/uzp 22/07 (119)
nieprawdziwa informacja (3314)
zoz (508)
"dysponowanie osobami" (1823)
"spoza unii europejskiej" (10)
opcje (835)
rażaco niska cena dowody (1900)
zwrot wadium (1829)
iii czp 109/05 (66)
art. 49 (2722)
kio 2493 (39)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
odrzucenie odwołania (19380)
za wysokie wadium (299)
1985/11 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1503)
189 ust. 2 pkt 4 (5728)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7653)
warunki zaprojektuj i wybuduj (499)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
dokumenty niezbędne (10190)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2741)
sikorska (1006)
art. 58 k.c. (731)
ii ca 918/06 (1)
prawo do informacji (17124)
821/11 (16)
528/08 (7)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4657)
"art. 94 ust. 3 " (117)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (104)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1376)
iv ca 683/12 (98)
opłaconej polisy (506)
kio/uzp 264/09 (9)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1005)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2312)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1688)
109/09 (34)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
art. 22 ust 4 (16617)
sumowanie polis oc (67)
licytacja elektroniczna (153)
kio 2257/12 (2)
złożył dwie oferty (13296)
zamówień publicznych (29789)
zus osób fizycznych (213)
niepełny formularz ofertowy (2493)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (891)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (44)
1161/12 (7)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (427)
kio_1601_13 (6)
dokumenty spółki cywilnej (3112)
kio/kd 54/12 (7)
kio_744_10 (4)
należyte wykonanie kary umowne (740)
cena jest rażąco niska (2506)
maxto (100)
negocjacje z ogłoszeniem (2835)
uzupełnienie opisu technicznego (3974)
gaz system (479)
art. 26 ust. 2b (2241)
kio/kd 68/11 (3)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (545)
naruszenie art. 29 ust. 3 (22346)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (5869)
xix ga 280/08 (11)
termin realizacji dostaw (3033)
1769/11 (2)
kio/1536/10 (7)
iv ca 715/11 (2)
unix (54)
kio 907/14 (3)
xii_ga_429_09 (73)
brak dowodu wpłaty wadium (614)
"art. 32" (854)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (14319)
zaprojektuj i wybuduj (544)
xii ga 231/10 (1)
"zwłoka zamawiającego" (31)
oc konsorcjum (347)
data wniesienia wadium (1463)
związanej z przedmiotem zamówienia (12103)
kio_109_13 (14)
970/12 (14)
unieważnienie konkursu (1078)
"doświadczenie podwykonawcy" (46)
t-9/06 (194)
wadium zaksięgowane (53)
zmiana warunków płatności (1913)
csk 456/09 (24)
"gwarancja wadialna" (648)
kio 2181/10 (2)
dokumenty po terminie (18048)
"art. 46 ust. 4a" (589)
"art. 38 ust. 1" (674)
656/13 (2)
ppp (54)
żywienie w szpitalu (168)
art. 26 ust. 2b polisa (213)
nie otwarto likwidacji austria (21)
ii ca 37/06 (5)
skreślenie ofercie (2915)
41/12 (33)
forma uzupełnianych dokumentów (2118)
939/12 (8)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (987)
przedmiot zamówienia (21880)
hawe (12)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1779)
"kio 1756/10" (15)
pełnomocnictwo szczególne (1545)
zobowiązanie osoby fizycznej (1251)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1666)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (859)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (599)
1447/10 (15)
koszty pracy (11080)
wykaz wykonanych usług (5505)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2225)
kio/uzp 654/08 (13)
warunki pozytywne negatywne (905)
nieproporcjonalny (1611)
sanepid (34)
zwrot próbek (480)
wznowienie postępowania (403)
art. 171 ust. 4 (1534)
kognicja (596)
358/10 (9)
kio 1123/13 (2)
kio 11/09 (348)
cezar (75)
kio 41/12 (18)
"46 ust. 4a" (594)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (460)
x ga 295/09 (3)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5706)
kio 2872/12 (5)
ryczałtowe wynagrodzenie (1817)
brak odpowiedniego pkd (114)
uzupełnił dokumenty po terminie (4196)
rfid (42)
gwarancja wadialna kopia (206)
c-496/99 (34)
warunek doświadczenia (6889)
ii ga 117/09 (10)
sport halls (7)
funkcjonalność system (1823)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (53)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (88)
v ca 142/09 (3)
gierańczyk (30)
ii ca 1211/09 (14)
katalogi producenta (1311)
kosztorys uproszczony (503)
x ga 117/08 (1)
art 24 ust 1 pkt 1a (3076)
kio/uzp 745/08 (30)
664/14 (6)
"odmowa podpisania umowy" (94)
"roboty zamienne" (120)
nie złożył formularza oferty (6334)
kio_kd_85_12 (14)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1093)
830/10 (5)
zawieszenie działalności (358)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
x ga 74/11 (3)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
sosnowiec (394)
"wieloletnia prognoza finansowa" (24)
zmiana składu konsorcjum (4510)
pge (255)
uzupełnienie fax (1710)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2789)
uprawnienia konsorcjum (3221)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (872)
zapytania o cenę (2683)
oferta złożona w innym miejscu (10709)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (162)
brak ceny (10087)
art. 26 ust. 2 d (9860)
kopia zobowiązania (1447)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2036)
46 ust. 4 a (4004)
umowa ramowa (689)
niekaralność (766)
gwarancja przetargowa (2114)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1017)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (13608)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (399)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (215)
982/10 (5)
"183 ust. 2" (183)
kio 304/13 (6)
xix ga 581/06 (7)
i ca 410/08 (1)
zmiana członków zarządu (1935)
refundacja (251)
art.90 ust.3 (2047)
niezgodność z siwz (6130)
wadium w gotówce (72)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1801)
rachunek zysków i strat (490)
kio_1222_10 (3)
"podział spółki" (12)
1319/10 (3)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7211)
c 454/06 (59)
v ca 405/10 (3)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (474)
fałszywe referencje (96)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (536)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7791)
wykaz podwykonawców (1715)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1979)
udział w realizacji zamówienia (13565)
wykaz potencjału technicznego (2665)
"wyłączenie członka komisji" (5)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (134)
53/11 (114)
"podmiot trzeci" (2254)
zwrot próbki (480)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1694)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
data uzupełnionych dokumentów (2704)
brak współdziałania zamawiającego (530)
wyroki kio (13709)
moment wszczęcia postępowania (2568)
odrzucenie oferty (18990)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1642)
odpowiadające swoim rodzajem (9747)
osoba prawna jako członek zarządu (914)
kio_4_12 (4)
przedłużenie umowy (2117)
pochodzenie (4370)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2892)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (445)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
"błąd w siwz" (11)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
art. 144 ust. 1 pzp (860)
kio/uzp 210/09 (4)
kluczowych części (1942)
ilość dostaw (1914)
rada administracyjna (3184)
uzupełnienie wadium (1267)
identyfikacja podpisu (383)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (993)
1285/11 (2)
"kopia pełnomocnictwa" (41)
pełnomocnictwo oryginał (1304)
1563/12 (4)
nie bada się cen jednostkowych (394)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1491)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1365)
odpowiedzialność konsorcjum (2464)
charakter oferty wstępnej (1490)
zaliczki (294)
"brak w ofercie" (826)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
zmiana podmiotowa konsorcjum (933)
blok operacyjny (297)
kio/uzp 431/10 (4)
kio 529/13 (6)
1151/11 (9)
znaki towarowe (863)
kompatybilny (480)
c-337/98 (26)
art. 42 ust. 1 (4288)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (108)
ubezpieczenia grupowe (63)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1072)
brak podpisu pod ofertą (2435)
kawa (586)
"art. 60b" (19)
art.91 ust.3a (106)
prokurent (695)
samokontrola zamawiającego (35)
przerwa w terminie związania ofertą (360)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
ii ca 109/05 (31)
pozycja kosztorysowa 0 (833)
materiały równoważne (1815)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1633)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10253)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1114)
dyskryminacja pośrednia (227)
xix ga 82/09 (2)
kio 842/11 (10)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
"zastrzeżenie oferty" (31)
567/09 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (873)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1229)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
koncentracja środków ochrony prawnej (288)
asseco (546)
iv ca 588/04 (3)
1388/11 (3)
domniemanie ceny rażąco niskiej (633)
art. 27 ust. 1 (11894)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1547)
x ga 109/05/p1 (6)
atest pzh (99)
autoryzowany (621)
art. 91 ust. 3 (7414)
1980/12 (40)
ceidg data wydruku (27)
wniosek o upadłość (399)
v ca 984/08 (62)
v ca 2344/03 (5)
"poświadczenie" referencje (1045)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
kary umowne wygórowane (200)
1444/11 (7)
kio_2765_11 (11)
xii ga 293/11 (1)
"norma emisji spalin" (46)
"wątpliwości na korzyść" (38)
73/10 (11)
"nie figuruje" (606)
pentegy (10)
ii ca 460/05 (8)
równowaga ekonomiczna (199)
chiński krs (17)
v_ca_2015_12 (7)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1290)
błędna stawka vat w ofercie (1203)
iv ca 891/09 (1)
kio_uzp_678_08 (4)
"opłaconą polisę" (410)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1196)
28/11 (386)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9318)
ograniczenie terytorialne (922)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (145)
zmiana wykazu osób (3697)
uczciwa konkurencja (12415)
elektrownia turów (29)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1941)
kto może wystawić referencje (363)
police national computer (4)
1366/12 (3)
"art. 24b" (78)
art 25 ust 1 (14130)
zaświadczenie z ceidg (58)
xix ga 207/09 (9)
kio 678/12 (5)
radca prawny za zgodność z oryginałem (159)
charakter wynagrodzenia (7007)
v ca 903/08 (11)
kio 2235/12 (2)
brak krk wykluczenie (470)
stawka podatku vat (1693)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3146)
ważność krk (110)
art 24b (106)
art. 22 ust. 5 (16781)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1984)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (159)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3059)
wyciąg z banku (180)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
opłata od pełnomocnictwa (231)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (50)
1422/07 (10)
odtajnienie dokumentów (796)
uzupełnienie próbki (513)
kio_31_11 (5)
v ca 2056/07 (32)
znak towarowy (863)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (5591)
umowa ramowa rażąco niska cena (98)
xix ga 520/06 (5)
ii ca 464/09 (1)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1115)
"zaświadczenie o niekaralności" (276)
udostępnienie rachunku zysków i strat (159)
elektroniczny krk (125)
wada postępowania (2299)
wyrok kio (13709)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2391)
kryterium serwis (1025)
1010/12 (7)
xii ga 456/08 (1)
vii gc 127/11 (1)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (616)
art. 24 ust. 1a (3087)
prawo opcji w robotach budowlanych (293)
xii ga 88/09 (44)
polska agencja informacji i inwestycji (98)
zakres krk (531)
zmiana umowy przed zawarciem (8640)
"criminal records bureau" (5)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2072)
zamówienie mieszane (299)
191/10 (16)
obniżenie ceny oferty (1954)
zakłady usługowe "ezt" (25)
24 ust 1 pkt 1a (3076)
kio 1232/13 (5)
2234/10 (5)
iii czp 68/06 (13)
huawei (55)
keymark (14)
kio_166_13_kio_167_13_kio_169_13 (6)
kio 2791/11 (2)
2527/10 (3)
novartis (20)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (156)
utajnienie referencji (321)
płynność (265)
zmiana umowy roboty dodatkowe (3951)
v ca 1500/08 (2)
niezgodnosc z siwz (6130)
85 ust. 4 (2889)
kio/uzp 51/09 (19)
błąd w stawce vat (1143)
"zaprojektuj i buduj" (28)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7058)
termin realizacji zamówienia (14801)
okres ważności wadium (815)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (3773)
kio 20/12 (262)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (229)
w wykazie wskazał za dużo osób (1420)
"kio/uzp 163/09" (10)
centrum unijnych projektów transportowych (34)
oświadczenie zamiast referencji (694)
"1 grosz" (110)
wyłączne (13724)
ibm (300)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (324)
223/08 (32)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1788)
"poczta polska" (465)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
uzp/zo/0-46/06 (9)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (3598)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12104)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (292)
warunki udziału w postępowaniu służą (5823)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (716)
kio/uzp 265/08 (32)
udostepnienie oferty (4675)
zamierza przeznaczyć (2644)
1883/09 (8)
cena 1 grosz (9922)
"brak podpisu na ofercie" (8)
kio/uzp 941/08 (2)
niekompletny dokument (2619)
tabela elementów scalonych (236)
art.22 ust.4 (4041)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (309)
"art. 4 pkt 8" (193)
henry kruse (7)
art. 68 kc (477)
kio_uzp_1400_09 (10)
pominięcie pozycji w kosztorysie (987)
636/12 (7)
kapsch (50)
3 miejsca po przecinku (455)
certyfikat wystawiony przez producenta (726)
1867/10 (4)
podpis nieczytelny (492)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (471)
kio/uzp 968/08 (8)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
zwrot odwołania (20542)
kio_1104_10 (8)
"oferta wstępna" (255)
udostępnienie polisy oc (175)
"oferta została złożona po terminie" (8)
"wygórowane kary umowne" (20)
238/12 (35)
zp-1 (362)
"art. 5 ust. 1a" (48)
kio/uzp/978/08 (6)
kio_551_12 (5)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (5591)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (61)
wydruk z ceidg (46)
ii ca 762/07 (2)
zmiana przed podpisaniem umowy (4364)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (209)
vi ga 240/10 (7)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (3857)
sprzeczność postanowień siwz (3793)
art. 24 (16842)
wynagrodzenie (10860)
28.09.2011 rażąco (8)
zaproszenie do negocjacji (1037)
gospodarzem (220)
wycofanie oferty (1432)
forma pisemna (3845)
naruszenie zasady równego traktowania (10544)
zaświadczenie krk (417)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
powiązania rodzinne (46)
kluczowe części zamówienia (1906)
"karta katalogowa " (688)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16160)
"art. 38 ust. 4b" (42)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (233)
uzupełnienie wzoru umowy (2698)
wadium kopia gwarancji (329)
ii ca 319/07 (3)
unieważnienie czynności wyboru (12701)
banery (6)
zakres pełnomocnictwa (3816)
oświadczenie woli (4807)
1460/12 (2)
v ca 1639/08 (1)
vi ga 93/10 (3)
zasób własny (2008)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
rażące niedbalstwo (143)
niemożliwość świadczenia (988)
xii ga 102/09 (74)
trzy miejsca po przecinku (292)
błąd w cenie podanej słownie (1758)
1432/09 (12)
dostęp do informacji publicznej (4113)
"własne referencje" (14)
odmowa podpisania umowy (840)
cena ryczałtowa, kosztorys (1095)
brak formularza ofert (5758)
kio/uzp 5/10 (130)
xii ga 315/11 (32)
1312/12 (2)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (11746)
art. 180 (5732)
kio/uzp 990/09 (4)
kio 1668/13 (6)
2424/13 (3)
fidic lub równoważne (124)
kio_1016_12 (28)
viii ga 13/08 (10)
kio_665_13 (9)
kio_1223_11 (3)
art 67 ust 1 pkt 7 (2983)
iii_czp_52_11 (129)
kio 2/11 (288)
konkurencja (13174)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
1138 (52)
promed (143)
zmiana podmiotu trzeciego (3182)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1207)
v ca 901/08 (3)
drager (108)
iso 19752 (19)
1078/12 (11)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2263)
938/13 (5)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
nieprawidłowa punktacja (1139)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (5371)
czytelny podpis (492)
1402/11 (3)
"26 ust. 2d" (84)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (141)
oferty dodatkowe (12540)
"zmiana umowy" (682)
2630/11 (9)
"kary umowne" "wygórowane" (191)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (185)
przynależność do grupy kapitałowej (156)
kuchnio (1085)
art. 91 (7480)
54/12 (25)
oferty wariantowe (482)
ii ca 104/06 (11)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (16305)
518/14 (11)
ii ca 1239/06 (2)
mace (10)
brak cen jednostkowych w ofercie (2190)
badania kliniczne (586)
polsuper (37)
szukio (4)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
budimex (570)
v ca 1554/08 (3)
błędna stawka podatku (1185)
1670/09 (11)
wadium 46 ust. 4a (630)
"art. 16 ust. 4" (9)
kio 54/12 (23)
kio 126/14 (6)
art. 23 kp (196)
klauzule społeczne (584)
ubezpieczenie na życie (552)
kara umowna (954)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (546)
protokół odbioru potwierdza (2279)
uchyla się od zawarcia umowy (3720)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (223)
kio_655_12 (5)
"tauron" (148)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5036)
"art. 26 ust.2b" (1490)
wygórowana kara umowna (200)
113/13 (30)
referencje sztuki budowlanej (552)
odpady medyczne (253)
"usługi prawne" (49)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
"nieporównywalne oferty" (179)
§ 6 ust. 2 (24954)
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu (363)
brak nazwy producenta (2524)
kio/uzp 814/10 (26)
kio/uzp 1432/10 (7)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2128)
materiały promocyjne (149)
zawarcie umowy (14863)
brytyjski krk (14)
treść zobowiązania podmiotu (5328)
x ga 103/09/za (1)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
art. 36 a (6124)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1568)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (20)
kio 223/11 (4)
termin składania ofert (11598)
apostille (18)
"utajnienie wykazu osób" (16)
braki w kosztorysie ofertowym (2247)
porównywalne oferty (1966)
"67 ust. 1 pkt 3" (187)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
inne omyłki polegające na niezgodności (2155)
2814/12 (2)
składka polisa (406)
kio 291/15 (10)
koncept (242)
"definicja podwykonawstwa" (9)
471/12 (17)
wpis od skargi (25616)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1227)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3076)
wadium euro (392)
art 180 ust 5 (5489)
"uwzględnia skargę" (522)
agencja rozwoju przemysłu (25)
c-414/97 (37)
v ca 307/09 (10)
warunek na korzyść wykonawcy (2321)
"korzystne dla zamawiającego" (385)
zatrzymane wadium (104)
krotność (215)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (531)
kio 2401/10 (6)
wadium w obcej walucie (16)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2691)
ogłoszenie wstępne (1598)
kio/ku 1/11 (45)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3087)
interes publiczny interes zamawiającego (8055)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
"komisja przetargowa" (1447)
przedmiot umowy (14108)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (794)
usługi medyczne (1346)
wadium po upływie terminu (1453)
cofnięcie odwołania (4747)
dowód opłacona polisa (407)
1318/11 (4)
"art. 101 ust. 3" (10)
podmiotowa zmiana umowy (1992)
sponsoring (3)
xix ga 32/09 (4)
"cena słownie" (11)
kio 1204/13 (2)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (443)
"utracił interes" (87)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (18652)
samodzielne uzupełnienie (3298)
rozwiązanie umowy (4978)
kio 2483/13 (4)
"złożenie oferty po terminie" (23)
1610/10 (17)
brak uzasadnienia faktycznego (12380)
"dowód opłacenia polisy" (59)
trojanowska rażąco niska cena (101)
"przedmiot konkursu" (30)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (865)
kio_uzp_308_10 (5)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (263)
kio/uzp 965/09 (9)
awos (12)
nieregenerowane (38)
"zamiast polisy" (19)
"zmowa cenowa" (42)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (199)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (196)
wdrożenie (2730)
"usługi szkoleniowe" (169)
rabat jako kryterium oceny ofert (299)
x ga 65/07 (3)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (13431)
uznanie zarzutów (11905)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3131)
referencje konsorcjum (1880)
skamex (94)
kio 2040/13 (3)
iii ca 454/08 (2)
dzierżawa łączy (240)
czynności zastrzeżone dla kierownika (631)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4255)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
zawieszenie terminu związania ofertą (579)
"zaprojektuj i wybuduj" (318)
225/08 (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (86)
1841/09 (2)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8200)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (246)
kio_823_12 (6)
rozliczenie uzupełniajace (754)
próbka niezgodna z siwz (840)
za zgodność z oryginałem (3276)
tramwaje warszawskie (56)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (60)
kio/uzp 37/10 (28)
1900/11 (6)
"wizja lokalna" (396)
1291/10 (17)
viii ga 98/09 (2)
kio/uzp 23/07 (250)
kio 294/11 (3)
zamawiający jako gospodarz (183)
kto podpisuje referencje (132)
wadium gwarancja konsorcjum (721)
krajowy rejestr karny (829)
kio_411_11 (5)
odległość (909)
konkretyzacja warunków udziału (533)
sztuki budowlanej (1465)
niewłaściwa stawka vat (1412)
definicja ceny (2951)
radio (135)
wezwanie do uzupełnienia próbki (437)
1164/11 (6)
2407/12 (2)
kio 707/12 (19)
błędna stawka podatku vat (1082)
lek (368)
198d (15)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (16)
kio 2287/10 (26)
brak nazwy urządzenia (3152)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (7787)
faktura (3232)
i ca 159/11 (13)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
zmiana postanowień umowy (8317)
xii ga 132/08 (1)
kio 621/13 (2)
"ustalenie wartości zamówienia" (516)
w odniesieniu do jego rzetelności (842)
art. 38 ust. 4 (5050)
spełnianie warunków oferty częściowe (2574)
innej omyłki (3586)
gdańsk (1173)
kio 821/11 (15)
"utajnienie rozprawy" (4)
x ga 228/10/za (1)
główny inspektorat transportu drogowego (54)
2138/10 (5)
tabela wartoŚci elementÓw scalonych (210)
dialog poufny (27)
konwalidowanie (30)
upadłość konsorcjum (252)
iv csk 626/13 (13)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (749)
iv ca 534/06 (2)
ii ca 544/08 (5)
odwołujący nie złożył oferty (20590)
"brak zarzutu" (83)
raząco niska cena (2529)
art.38 (2502)
822/11 (18)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
kio 2784/14 (15)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1140)
kio 1092/10 (6)
zp-11 (65)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
brak terminu realizacji w ofercie (12000)
dumping (37)
xii ga 292/11 (1)
wpis na listę inżynierów (198)
urssaf (7)
żądanie unieważnienia postępowania (11117)
sprzęt komputerowy (1443)
informacje niejawne (4530)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
kio/kd 25/12 (12)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze najkorzystniejszej oferty (1433)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (86)
protokół odbioru jako dowód (1863)
"art. 38 ust. 4" (940)
"art. 142 ust 2" (14)
xii ga 433/08 (21)
tożsamość zamówienia (1145)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4214)
oświadczenie zamiast poświadczenia (657)
vi ga 51/06 (6)
art. 36b ust.2 (73)
kv projekty (163)
prawo pocztowe (2417)
ryczałt (470)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (119)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1187)
zwrot oferty (15947)
Ćwik i partnerzy (10)
kio 2072/12 (2)
kio 1001/10 (2)
wykluczenie z postępowania (14044)
termin na zadawanie pytań (1142)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4185)
powszechna dostępność (582)
ii ca 2194/05 (109)
x ga 158/11 (2)
kio_154_13 (6)
1544/11 (8)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (380)
zamówienia publiczne (29789)
xii ga 368/08 (1)
kredyt obrotowy (86)
nisko rażąca cena (806)
xii ga 317/07 (5)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3152)
kio 1557/14 (8)
kio 1007/13 (27)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1215)
in dubio pro reo (55)
model (1304)
"znajomość języka polskiego" (23)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (7734)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
poprawianie omyłek (919)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (3906)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (688)
art. 179 (9341)
ponowne wezwanie (6777)
grupy kapitałowej (717)
kio 173/11 (13)
domniemanie rażąco niskiej ceny (633)
zamienniki (165)
tonery potwierdzenie wymagań (75)
kio/ku 60/10 (2)
kio 12/13 (288)
iii czp 53/11 (85)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (186)
udostępnienie potencjału (1993)
160/11 (7)
kio/uzp 886/08 (17)
"rozwiązanie umowy" (403)
język polski (2477)
kio 1977/14 (3)
referencje bez podpisu (616)
1891/14 (2)
poprawa innych omyłek (1068)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
xix ga 468/10 (8)
"87 ust. 2 pkt 2" (421)
zaświadczenie z krk (417)
rażąca cena (2016)
kio 1594/12 (3)
odpis z ceidg (57)
vi ca 6/05 (6)
kio/uzp 81/10 (5)
przejrzystość (1325)
vat na usługi szkoleniowe (137)
rafako (58)
utwór (229)
x ga 25/10 (26)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
substrat zaskarżenia (34)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (38)
29 ust. 2 (28737)
jednego producenta (4366)
niespójność ogłoszenia i siwz (252)
vi ga 121/10 (1)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
kio 345/09 (9)
kio_kd_86_12 (5)
krk niemieckie (32)
kio_1949_11_kio_1954_11 (12)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3817)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (507)
kio_42_12 (17)
otwarcie ofert przed terminem (5525)
dzielenie przez zero (608)
produkty lecznicze (345)
zakaz łączenia funkcji (451)
skrócenie terminu realizacji (687)
ważność referencji (514)
formularz ofertowy (4261)
kio_707_11 (39)
"art. 36 ust. 4" (248)
jednokrotne wzywanie (532)
kio kd 86/12 (5)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
rażąco niska cena (2529)
it.expert (144)
kio 1197/13 (6)
zamawiający nie wykonał wyroku (16653)
2317/10 (7)
art.6a (59)
1071/14 (7)
rażąco niska cena ochrony (1347)
ograniczenie konkurencyjności (1408)
przystąpienie interes (9282)
grupa kapitałowa spółka cywilna (298)
nadmierne wymagania (1982)
uzupełnienie formularza ofertowego (2097)
protokół odbioru robót (1698)
6 kc (5007)
nadpłata wadium (4)
"uchyla się od zawarcia umowy" (142)
żądanie próbek (748)
287/15 (6)
art 5 ust 1a (3983)
lub równoważne (2908)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (56)
ii ca 87/07 (6)
uzp/zo/0-640/05 (14)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3567)
kio_2754_11 (10)
"użyteczności publicznej" (643)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (2910)
istotna zmiana postanowień umowy (7583)
spółka komandytowa krk (49)
art. 36 ust. 5 (5858)
błąd pisarski (1151)
kio_uzp_919_08 (12)
uzupełnienie kart katalogowych (483)
856/11 (3)
655/13 (15)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3662)
1759/10 (4)
146 ust. 6 (2261)
kio 433/11 (4)
wstępne ogłoszenie informacyjne (349)
niewykonanie wyroku (16973)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1693)
krankenkasse (6)
oferta nie zabezpieczona wadium (1461)
kio 2688/13 (3)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2645)
usługi prawne (10888)
vi ga 85/10 (2)
art. 16 pzp (10249)
24 ust. 2a (2334)
luksemburg (143)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2368)
art 181 (1433)
107/14 (7)
zastrzeżone usługi pocztowe (296)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (39)
język postepowania (2896)
kio/uzp 476/11 (5)
152/11 (8)
art. 26 ust 2b (2241)
zwolnienie z vat (436)
iii csk 143/10 (11)
36a ust. 3 (186)
kio 3/11 (255)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (56)
x ga 255/09/za (2)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1557)
językiem polskim (2477)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (20)
kio_1169_11 (20)
ii ca 724/06 (3)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5251)
kio 2411/12 (6)
brak ceny w ofercie (9932)
inny skład konsorcjum (6290)
kio 75/10 (9)
aneksowanie umów (28)
kio_1201_13 (11)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (2757)
efekt skali (634)
"art. 90 ust. 1" (1964)
polkomtel (117)
1716/14 (4)
1286/11 (4)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (219)
kio 2396/12 (17)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
art.186 ust.2 (3579)
uchylił się od podpisania umowy (2066)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (975)
zamówienia mieszane (299)
kio_1231_13 (5)
961/13 (4)
kio/kd 15/11 (25)
art. 49 ust. 3 (2682)
"brak wadium" (81)
385/15 (2)
odwrócenie ciężaru dowodu (51)
odwołanie na dwie części (8820)
"zatrzymanie wadium" (736)
interes przystepującego (6364)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20385)
brak kosztorysu szczegółowego (1758)
opłata skarbowa (172)
china (41)
v ca 1209/11 (2)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
świadectwo zgodności we (521)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (836)
kio 1667/13 (5)
przerwanie ciągłości wadium (25)
zobowiązanie podmiotów trzecich (2803)
żądanie oświadczenia producenta (3394)
udostępnienie oferty (4675)
x ga 241/10/za (1)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5894)
itil równoważny (28)
wykonywał bezpośrednio czynności (4940)
wolters kluwer (61)
płynność finansowa (233)
art. 185 ust. 3 (4089)
v ca 379/08 (1)
ix ga 93/09 (1)
usługi ochroniarskie (35)
autoryzowany dystrybutor (190)
"interes prawny" (5169)
konflikt interesów (171)
kz (192)
wykonano zgodnie z umową (13119)
krk komplementariusz (34)
umowa zlecenie (2508)
cena ryczałtowa (2036)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
kio 537/13 (4)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (764)
"wykaz osób" (1773)
polisa oc pkd (62)
"bład w obliczeniu ceny" (1206)
818/11 (3)
brak tabeli elementów scalonych (224)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (622)
niedozwolona zmiana treści oferty (1466)
c-331/92 (14)
v ca 985/08 (1)
grontmij (173)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (714)
wadium osoba trzecia (636)
forma wadium (1245)
definicja należytego wykonania (2602)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (536)
nie złożył pełnomocnictwa (4214)
art. 26 ust.4 (8452)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8646)
"brak pełnomocnictwa" (124)
błąd formalny (2476)
"biuletyn nr 2" (6)
"interwenient uboczny" (116)
art. 85 ust. 5 (2928)
parafowana oferta (368)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3878)
kio/uzp 1637/09 (6)
art. 151 (1212)
certyfikaty meble (77)
japonia (31)
97/10 (16)
nieporównywalne oferty (1966)
"podatek vat" (2304)
pełnomocnik ceidg (64)
26 ust 2b (2241)
"dostawa samochodu" (86)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (44)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (546)
kio_854_11 (9)
kio/uzp 2490/10 (12)
1353/13 (12)
brak porównywalności ofert (441)
minimalny zakres świadczenia (3473)
zamawiający z własnej inicjatywy (786)
kio 2750/11 (5)
norma wycofana (602)
próbka uzupełnienie (513)
ii ca 199/10 (3)
kio/uzp 636/11 (18)
równoważne materiały (1815)
prace badawcze (735)
art. 89 ust.1 pkt 7 (13790)
epuap (95)
falsus procurator (13)
certyfikat/atest (29)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (83)
xii ga 133/11 (1)
iii ca 212/06 (2)
panep (6)
określenie równoważności (993)
reprezentacja spółki cywilnej (768)
ubezpieczenia (3152)
zmiana przedmiotu umowy (9653)
brak podpisu na referencjach (707)
pełny odpis z krs (806)
210/10 (23)
"kio 1237/11" (20)
czeski rejestr karny (4)
639/12 (2)
"sposób obliczenia ceny" (1589)
ciągłość wadium (171)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (12645)
kredyt odnawialny (27)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (608)
979/14 (7)
zaliczka (294)
brak parafowanej umowy (270)
kio/uzp 68/07 (6)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1085)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (991)
brak w ofercie kosztorysu (2656)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2022)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (4951)
certyfikat oc (163)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (344)
832/09 (4)
brak interesu odwołanie (11192)
ix ca 709/09 (3)
umowy ramowe (689)
strabag (444)
zmiana treści oferty (12629)
zatrzymanie wadium 2012 (304)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (8670)
dowód osobisty (1033)
2013 (10108)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (690)
konkurs architektoniczny (95)
kio 2343/12 (9)
zgodność z oryginałem (3277)
2184 (23)
36b (73)
postępowanie odwoławcze (23723)
utajnienie (858)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1464)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1477)
nienależyte wykonanie (9053)
v ck 97/03 (13)
kio/uzp/45/10 (3)
tk telekom (26)
"definicja producenta" (10)
kio 2734/14 (13)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (294)
xii ga 1/09 (12)
kio 1553/10 (7)
nieproporcjonalne warunki (1567)
2528/10 (3)
12a (624)
"zamówienia dodatkowe" (711)
kryterium metodyka (293)
"niedozwolone negocjacje" (131)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1609)
art. 24b (106)
kio_1774_13 (3)
v ca 1281/12 (3)
14/10 (463)
ii ca 435/08 (1)
kio_2615_14 (4)
kio 2634/14 (5)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
wiedza (4472)
1193/13 (7)
"zasada przejrzystości" (501)
nieczytelny dokument (1227)
82 ust. 2 (3056)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (976)
kio/uzp 260/10 (26)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1954)
kio 1756/10 (17)
badanie rażąco niskiej ceny (1921)
xii ga 413/08 (4)
kio_691_11 (7)
art.25 ust.1 pkt 2 (4384)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3744)
art. 5 (27232)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1436)
odwołanie na czynność wezwania (9921)
ochrona ubezpieczeniowa (1012)
kio/uzp 1337/09 (4)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (545)
630/15 (4)
kio_510_12 (12)
udostępnienie doświadczenia roboty budowlane (1560)
v ga 87/11 (2)
i ca 331/10 (1)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2293)
zasada języka polskiego (2086)
chorwacja (14)
nazwy własne (4810)
preferowanie producenta (703)
kio/uzp 236/08 (17)
przystąpienie (16655)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (281)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (736)
nadmierne warunki udziału (1880)
spółka cywilna reprezentacja (768)
v ca 77/08 (2)
zamiana kary umownej (113)
rażąco niska cena koszty pracownicze (192)
"zamówień publicznych" (29750)
wadium podmiot trzeci (646)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
iv ca 521/08 (10)
kio_667_10 (6)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (515)
"prace projektowe" (728)
doświadczenie kierownika budowy (1211)
kio 400/14 (6)
niewykonanie wyroku kio (11645)
moc dokumentu urzędowego (7007)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (392)
v ga 13/09 (23)
wykonanie wyroku izby (12146)
błędy w dokumentacji (4707)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1466)
nieprecyzyjny warunek (3134)
140/13 (4)
farmaceutyczny (192)
uprawnienia telekomunikacyjne (515)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1789)
podpis na referencjach (730)
obsługa prawna wolna ręka (331)
basic disclosure (8)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1197)
189 ust. 2 pkt 5 (5707)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (12189)
1971/09 (10)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1545)
termin ważności wadium (966)
pełnomocnictwo dla lidera (1103)
"odmowa udostępnienia" (241)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6535)
błędy w dokumentacji projektowej (1267)
2626/10 (5)
xix ga 461/12 (14)
89 ust. 1 pkt 1 (13956)
brak treści oferty (16773)
pit (74)
245/14 (6)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2496)
xix ga 43/08 (3)
ii ca 1063/05 (15)
i ca 101/10 (5)
vi_ga_34_08 (3)
kio/uzp 1379/09 (12)
v ca 264/04 (21)
geomar (46)
nieaktualne zaświadczenie z zus (295)
kio 1201/13 (12)
różny vat (1721)
żądanie certyfikatu iso (423)
weksel (38)
2427/11 (5)
87/07 (25)
ix ga 115/06 (4)
art 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
brak interesu publicznego (11726)
ocena ofert (20126)
art. 43 ust. 2 (3398)
kio 1507/11 (6)
komisja przetargowa (2548)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (20)
przejściówka (33)
oświadczenie art. 22 (12766)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (612)
formularz oferty z innego postępowania (5819)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (253)
wadium w pieniądzu (375)
315/12 (5)
kio 2911/12 (6)
lar (8)
1405/10 (12)
kio 1819/13 (5)
pojęcie oferty (3316)
kampania reklamowa (31)
v gaz 21/08 (9)
"interwencja uboczna" (61)
kio 212/13 (4)
dysponowanie bezpośrednie (3846)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (5557)
rozszerzenie zarzutów (2074)
"oferty wariantowe" (366)
zobowiązanie do udostępnienia (2795)
xii ga 340/09 (9)
1161/09 (25)
wyłączenie konkurencji (3226)
art. 26 ust. 2c (409)
"dialog konkurencyjny" (506)
skład sądu konkursowego (215)
kio/uzp 434/10 (11)
formularz cenowy ryczałt (166)
460/14 (8)
wadium w konsorcjum (1124)
zmiana podwykonawcy (1891)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
"sposób obliczenia ceny " (1589)
"opłaconej polisy" (410)
2369/14 (8)
uwzględnia skargę (22597)
krk stany zjednoczone (24)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
funkcje wadium (696)
rażąco niska cena tonery (15)
oferta treść oferty (20201)
szpital (3434)
kio/uzp 6/10 (150)
toner (115)
grupa kapitałowa zmowa (69)
oświadczenie złożone przed notariuszem (467)
pwpw (36)
aktualny krs oznacza (675)
niezgodność oferty z treścią siwz (6044)
wpis do rejestru (2816)
192 ust. 7 (11645)
niezgodność oferty ze specyfikacją (5658)
kio_1395_10 (26)
dzierżawa analizatora (149)
podmiot powiązany (1532)
kryterium doświadczenie (4271)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
1587/11 (7)
uzupełnienie certyfikatu (1623)
642/15 (11)
984/08 (85)
ii ca 1398/05 (5)
umowa spółki cywilnej (2987)
brak tłumaczenia na język polski (1214)
kio_715_14 (19)
1536/10 (10)
iii_czp_53_11 (80)
krk po terminie składania ofert (421)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (16317)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
806/11 (8)
i ca 40/07 (5)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2377)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
2012/14 (13)
"forma uzupełnianych dokumentów" (11)
razaco_niska_cena (2239)
ix ga 265/11 (2)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
wynika z innych dokumentów (14684)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
2142/12 (14)
kio 11/14 (143)
podmiot trzeci podwykonawca (1414)
ix ca 297/10 (1)
teatr szekspirowski (9)
ii ca 693/05 (76)
rażąco niska cena zysk (1111)
"art. 26 ust. 2b" (1490)
zaokrąglenie ceny (310)
619/08 (13)
kio 41/13 (11)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3118)
oferta najkorzystniejsza (17216)
sia (27807)
"67 ust. 1 pkt 6" (168)
358/11 (17)
xii ga 183/08 (1)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
średnie roczne zatrudnienie (178)
173/11 (13)
"0 zł" (7537)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (652)
art 12a pzp (501)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (135)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
obroty na rachunku (1859)
koncepcja realizacji (1231)
vii cz 536/10 (2)
1571/13 (6)
błąd zamawiającego (6080)
inne dokumenty określające obroty (1707)
ii ca 570/04 (7)
xix ga 35/08 (2)
70/15 (15)
najkorzystniejsza oferta (17216)
"korekta finansowa" (662)
kio_368_11 (6)
liczniki (161)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1753)
inne kryteria (8632)
9296 (31)
x ga 375/06 (2)
awarie (899)
"protokół konieczności" (147)
oracle (202)
46 4a (898)
kio 2397/13 (3)
zmiana istotna umowy (9164)
kio_1734_12 (9)
kio 698/14 (3)
kio/uzp 80/07 (53)
kio_527_13 (4)
1641/12 (7)
obowiązek wizji lokalnej (371)
rażąco niska cena a aukcja (87)
art. 192 ust. 2 (11665)
działalność nie ujawnioną w krs (554)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (2943)
odtajnienie oferty (855)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (536)
kio 2765/11 (11)
utajnienie grupy kapitałowej (91)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (246)
faktura jako dowód należytego wykonania (1340)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (6)
wadium termin związania ofertą (1821)
brak terminu gwarancji w ofercie (3848)
adhezyjny (89)
brak kryteriów równoważności (576)
kio 2033/12 (8)
nie można poprawić cen jednostkowych (907)
2184/13 (6)
nadleśnictwo (429)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (72)
jedyny wykonawca (16718)
odległość kuchni (66)
wpis po terminie (24713)
uzp/zo/0-88/07 (3)
ubezpieczenie mienia (350)
i_ca_117_12 (59)
1830/09 (3)
wezwanie musi być precyzyjne (2211)
art 26 ust 3 (14975)
usługi hotelarskie (52)
sufo (78)
kary umowne nienależyte wykonanie (740)
forma cofnięcia odwołania (581)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
v ca 1973/11 (41)
"warunek doświadczenia" (670)
na rzecz różnych odbiorców (1083)
krk spółka cywilna (154)
vat stawka (1930)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2293)
art. 190 ust. 1a (907)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1168)
oprogramowanie (2641)
utrata gwarancji (894)
ceidg spółka cywilna (37)
1758/11 (9)
855/08 (4)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (511)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (12795)
ii csk 675/10 (25)
art. 46 ust. 3 (4052)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (528)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3146)
open source (64)
uzupełnienie tłumaczenia (1591)
2154/11 (9)
iii ca 472/09 (2)
poniżej kosztów (4188)
rozwiązanie równoważne (1774)
"art.22 ust.5" (169)
gdańsku (2238)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2220)
"opis przedmiotu zamówienia" (7505)
wadium gwarancja (1385)
iv ga 39/08 (1)
jednoznaczne wezwanie (6469)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (43)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5623)
spam (6)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (395)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1184)
pełnomocnictwo w formie kopii (811)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3994)
iv ca 508/05 (4)
"zmiana podwykonawcy" (49)
144 ust. 1 (1149)
iii ca 455/08 (3)
x ga 284/11/za (1)
kio/uzp 1455/08 (14)
89 ust 1 pkt 6 (12806)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (2851)
nieaktualny krs (1006)
bumar (35)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1000)
praw wyłącznych (13557)
708/10 (8)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (916)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (142)
kio_uzp_298_09 (4)
kio 560/09 (9)
należyte (9799)
kio_518_14 (9)
c-59/00 (20)
nie podpisany kosztorys (1059)
333/11 (17)
"uzupełnienie próbek" (65)
1526/11 (24)
"pojęcie zarzutu" (4)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (750)
odwołanie jest przedwczesne (1347)
iv_ca_689_08 (4)
cena 0 złotych (5619)
"art. 38" (2502)
pilarz (47)
opis jednego producenta (3529)
krajowego rejestru karnego (829)
vat omyłka (1177)
kozienice (69)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (257)
usługa o charakterze ciągłym (1181)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (14681)
v ca 977/08 (1)
uzp/zo/0-42/07 (2)
brak pozycji (7571)
"companies house" (7)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4020)
"art. 91 ust. 2" (448)
inne usługi niepriorytetowe (467)
urząd dozoru technicznego (167)
kio/uzp 400/07 (2)
2679/10 (4)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
c-525/03 (18)
wyrządził szkodę (652)
kio 822/11 (18)
zezwolenie na zbieranie odpadów (255)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (183)
siła wyższa (165)
oryginał wadium (765)
impel security (127)
148/15 (13)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4987)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5094)
iii ca 1904/14 (2)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (404)
art. 27 ust. 2 (11893)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (42)
c-380/98 (30)
nieprawdziwe informacje referencje (1225)
1629/11 (5)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (554)
polski związek pracodawców budownictwa (74)
dystrybucja energii elektrycznej (125)
fałszywe oświadczenie (348)
kio 1546/09 (3)
4226 (85)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1822)
handel referencjami (164)
referencje dla samego siebie (1753)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (15790)
xix_ga_461_12 (14)
odrzuca odwołanie (19380)
naruszenie konkurencji (12904)
1980/09 (13)
73/11 (20)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (9541)
zasada jawności (1445)
kio 132/11 (11)
kio 1602/12 (11)
875/14 (2)
iv ca 51/11 (2)
ii ca 2230/05 (2)
stadion narodowy (44)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
rażąco niska cena po aukcji (87)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4077)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1820)
forma oferty (7802)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1057)
"wykonanie zastępcze" (36)
kio_1840_12 (7)
projekt zamienny (750)
ca 421/07 (19)
vi ca 527/05 (21)
"wyrok wiąże" (4)
sucg (4)
stany zjednoczone (210)
537/08 (24)
krk spółka komandytowa (49)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1908)
beneficjent gwarancji (688)
zapytanie o cenę przesłanki (2097)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2792)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
kio 108/10 (21)
csk 675/10 (25)
oryginalne materiały eksploatacyjne (117)
wykonawca zagraniczny (1232)
972/12 (3)
art. 67 (3148)
"art. 96" (968)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1740)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3860)
pkp energetyka (102)
ix ca 220/09 (2)
wyłączny dystrybutor (614)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
plk (190)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1117)
kod pkd (77)
"x ga 23/07" (109)
oferty o takiej samej cenie (4679)
kontrola doraźna (1138)
literalnej (3163)
fart (40)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
utajnienie formularza cenowego (261)
sposób obliczenia ceny oferty (4236)
"przeciwnikiem skargi jest" (34)
unieważnienie unieważnienia (10036)
własnoręczny podpis (385)
xix ga 179/13 (37)
sumowaniu (742)
maquet (31)
kio 954/11 (10)
xvi gc 682/08 (5)
kio 266/14 (2)
1486/08 (4)
kio/uzp 873/09 (5)
cena 0 zł (5778)
osoba fizyczna jako wykonawca (2129)
zmiana cen jednostkowych (1851)
konkurs (1784)
forma pisemnego zobowiązania (2281)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1622)
art 87 ust.1 (7829)
pełny odpis krs (806)
wadium treść (2346)
1824/12 (7)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (193)
kio 115/14 (7)
prawidłowo ukończone (1043)
dokumenty po terminie składania ofert (9793)
roboty budowlane wraz z dostawą (3120)
"jednokrotne wezwanie" (119)
"niemożność porównania ofert" (18)
wykładnia (5945)
"24 ust. 1 pkt 1a" (88)
dokumenty nie wymagane (16667)
kio/uzp 1098/08 (34)
1037/11 (4)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2179)
dokumenty podmiotowe (3077)
2479/11 (3)
brak producenta w ofercie (4445)
art.26 (8724)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2448)
"negatywnych konsekwencji" (1292)
isok (22)
1876/09 (8)
prowizja kryterium (98)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (277)
wielka brytania krk (24)
kio 20/13 (20)
warunki przedmiotowe (16062)
x ga 12/07 (19)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3159)
rażaco niska cena (2529)
bład w obliczeniu ceny (2381)
"24 ust. 1 pkt 9" (314)
1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
biegła znajomość języka polskiego (41)
1776/13 (5)
240/10 (10)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1000)
kio/uzp 421/12 (12)
art. 92 ust. 2 (3575)
v ca 1328/08 (1)
covec rażąco niska cena (3)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (905)
naruszenie obowiązków zawodowych (2957)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1896)
fundacja (285)
"wadium po terminie" (14)
brak ceny słownie (8565)
1883/14 (12)
referencja treść (3666)
krs nieaktualny (1006)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11451)
oferta stanowi całość (10951)
206/08 (45)
kio 540/13 (6)
art.22 ust.5 (2375)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1486)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1968)
warunek przedmiotowy (10082)
pełnomocnictwo do odwołania (4170)
art.46 ust. 4a (672)
"kryteria niemierzalne" (24)
189/13 (11)
zakończenie postępowania o udzielenie (5298)
nie zamieścił ogłoszenia (7842)
art. 46 ust. 4a (897)
należyte wykonanie usługi (6429)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2042)
odtajnienie wykazu dostaw (228)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (16317)
vi ca 629/09 (1)
1131/12 (3)
art. 22 ust.4 (9265)
ważność pełnomocnictwa (814)
sąd okręgowy w poznaniu (3609)
umowa o zamówienie publiczne (15631)
udostępnienie koncesji (221)
vi ga 164/11 (2)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
udowodnić (6996)
roboty budowlane definicja (2319)
"zamówienie uzupełniające" (656)
szacowanie wartości zamówień (1276)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (3892)
aqap (32)
oferta niezabezpieczona wadium (1461)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (514)
dodatni wynik finansowy (102)
kio/uzp 447/11 (34)
iii czp 52/11 (130)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (54)
kio 1777/11 (7)
iv ca 92/09 (3)
jednostronna zmiana umowy (1021)
"do wglądu w siedzibie" (26)
238/13 (6)
kio 691/11 (7)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
manipulowanie cenami (207)
67 ust. 1 pkt 1 (3087)
v ga 1/12 (275)
"przedmiot oferty" (865)
zasoby podmiotów trzecich polisa (200)
444/12 (12)
kio/ku 35/12 (4)
obroty na rachunku bieżącym (272)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
kio_uzp_1016_09 (9)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11372)
numer katalogowy (660)
kalisz (283)
przedwczesny (1523)
kio/uzp 277/09 (9)
art. 25 (14199)
ii ca 511/09 (2)
kio_806_11 (7)
c-84/03 (20)
unizeto (166)
prawo opcji na roboty budowlane (293)
referencje sam sobie (1792)
v ca 569/08 (3)
doświadczenie spółki cywilnej (1793)
sacer (4)
uzupełnienie referencji (2449)
forma wyjaśnień (5784)
kio 846/10 (4)
1565/12 (4)
kio_506_15 (5)
kio_1202_13 (6)
rażąco wysoka cena (779)
art. 5 ust. 1a (3983)
2103/11 (3)
błedna stawka vat (1217)
2498/14 (5)
kod ean (7)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2606)
brak oświadczenia (14144)
kio/uzp 333/09 (11)
kserokopia gwarancji wadialnej (95)
wyjaśnienie treści (14230)
nieczytelny podpis referencje (165)
zdolność ekonomiczna (1630)
kto wystawia referencje (364)
kio 2239/13 (7)
wyjaśnienia siwz (11836)
omyłka inna (3586)
kio_uzp_1941_09 (9)
art 181 ust 1 (1431)
"24 ust. 2 pkt 3" (3587)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (21)
brak projektu wykonawczego (2200)
179 szkoda (4908)
473/14 (3)
2185/14 (16)
kumulacja kar umownych (26)
upadłość (489)
"wskaźnik płynności" (57)
kio 218/11 (27)
usług pocztowych (1232)
rażąco niska cena ochrona mienia (130)
podmiot prawa publicznego (9049)
kio 1321/11 (3)
1312/13 (3)
brak wyceny materiału (1941)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7852)
kio_2053_12 (13)
2034/14 (3)
art. 181 (1433)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2078)
436/08 (3)
100 lat gwarancji (1286)
kio/uzp 121/10 (4)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8227)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4156)
xix ga 112/08 (1)
xix ga 170/08 (5)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6192)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
kio 1060/13 (4)
v ga 122/10 (57)
art.67 ust.1 pkt 5 (1013)
scotland (14)
49 ust. 3 (2682)
1085/11 (2)
zmiana siwz (11190)
faktura jako referencja (643)
udostępnienie osoby (3439)
"kio 1507/11" (6)
błąd ryczałt (244)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1665)
"zmiana ogłoszenia" (683)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1013)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1365)
1670/14 (7)
kio_1776_10 (7)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (75)
aport (52)
"interes przystępującego" (127)
engave (24)
kio/uzp 540/09 (11)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (187)
producent (5331)
odtajnienie informacji (819)
1996/12 (2)
i1 ca 154/11 (1)
dokumenty złożone po terminie (17318)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
27 ust. 5 (11188)
"różne stawki podatku vat" (150)
ciągłe (1764)
art 38 (5220)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (2720)
wpłata wadium w kasie (75)
brak załącznika (11413)
definicja rażąco niskiej ceny (771)
samowolne uzupełnienie dokumentów (85)
"błędna stawka vat" (109)
rażąco niska cena roboty budowlane (987)
121/11 (9)
98/10 (10)
umorzenie (7753)
częśc zamówienia (9774)
barterowa (8)
2018/12 (5)
x ga 2/08/za (1)
kio_uzp_11_09 (60)
zamówienia powtarzające się okresowo (213)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (237)
1533/12 (6)
będzie dysponował osobami (6163)
referencje podmiotu trzeciego (1428)
bezstronności (548)
"zmiany w umowie" (135)
1533/08 (2)
kio/uzp 218/08 (30)
bankowa obsługa budżetu (151)
linii kredytowej (236)
tłumaczenie na język polski (1303)
dokumenty z innego postępowania (15784)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1611)
pełnomocnictwo prokura (105)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
istotne elementy oferty (9549)
kio 223/12 (34)
1654/11 (5)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
kio/uzp 69/07 (10)
w sprawie dokumentów (17025)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1710)
ca 262/05 (8)
średni roczny przychód (138)
91 ust. 2a (1134)
x ga 213/11 (20)
informacje ze stron internetowych (5224)
898/09 (4)
oferta treść oferty (20201)
iv ca 1148/08 (1)
2666/13 (3)
art. 30 ust. 4 (14163)
355 kc (272)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
załączniki do odwołania (12550)
art. 32 ust. 4 (4889)
ii ca 1351/07 (1)
2742/11 (7)
"żądanie próbek" (45)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
błąd w obliczeniu ceny (2381)
kio 96/13 (9)
1032/14 (4)
krk niemcy (47)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (891)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3586)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (122)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (140)
pol-aqua (120)
zastrzeżenie wykazu osób (2578)
"uzupełnienie faksem" (5)
uzupełnienie formularza oferty (3116)
zamówienie sektorowe (1019)
691/11 (7)
xii ga 2/09 (7)
kio 836/11 (9)
upust jako kryterium (292)
kio 8/11 (219)
pkp sa (887)
dodatkowe dokumenty (11051)
krk usa (22)
x ga 51/09 (3)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2793)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (340)
salans (5)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (283)
i ca 155/04 (10)
1974/12 (4)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
art. 84 (2616)
regulamin konkursu (324)
iv ca 566/09 (1)
vi ca 32/11 (3)
93 ust. 1a (1207)
integracji (780)
iii czp 103/2010 (2)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (525)
242/10 (18)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (31)
niejasności na korzyść wykonawców (331)
dokumenty przed zawarciem umowy (10154)
x_ga_652_13 (32)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
kio 2074/13 (4)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1420)
xii ga 448/08 (2)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
"utajnienie wykazu usług" (21)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
kosztorys ryczałt (269)
waga kryterium (2093)
mikronika (29)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2015)
art. 196 ust. 4 (670)
art. 8 ust. 3 pzp (15304)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (413)
art. 12a ust. 1 (623)
certyfikat polisy (246)
umowa po terminie związania ofertą (9141)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5865)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (768)
"odrzucenie oferty wstępnej" (18)
interes faktyczny (9881)
"zakres konkursu" (7)
zastrzeżenie tajemnicy (1409)
ii ca 108/11 (3)
866/09 (7)
nokia (26)
2407/13 (5)
oświadczenie zamiast krk (150)
własne referencje (2270)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (525)
2785/10 (7)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16066)
santex (29)
kio 2030/13 (16)
interes przystąpienie (9282)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (7767)
art 6a (727)
irlandii (139)
dwukrotne wezwanie (948)
wniesienie wadium (2494)
"unieważnienie umowy" (626)
poświadczenie protokół odbioru (582)
zmiana podmiotowa (2417)
zakres referencji (3681)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (596)
i c 125/09 (9)
kio 1164/11 (6)
kosztorysowe (1613)
kio 1003/10 (3)
postępowanie obarczone wadą (1646)
529/13 (6)
metodą kalkulacji szczegółowej (755)
vi gz 61/10 (1)
adblue (13)
loco (78)
x ga 652/13 (33)
i ca 608/09 (4)
1560/15 (4)
88/11 (5)
obligacje (19)
ceidg po terminie (94)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1894)
1367/08 (4)
kio 628/11 (9)
zwłoka opóźnienie (257)
aspekty społeczne (813)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (75)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14290)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (781)
kryteria (9441)
rażąco niska cena budowa (870)
143c (19)
wykładnia postanowień siwz (3402)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (123)
brak wpływu na wynik postępowania (11449)
karta katalogowa (779)
kio/uzp 827/08 (8)
ix ga 109/09 (11)
brak pozycji w formularzu cenowym (1680)
ii ca 785/10 (1)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
dokumenty spółka cywilna (3112)
art. 4 pkt 5 (23792)
1162/13 (2)
przyrzeczenie publiczne (151)
xix ga 194/07 (17)
v gaz 22/08 (8)
emkan pro (10)
oświadczenie członka komisji (1465)
xiii gc 253/10/iw (3)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (342)
"brak pozycji" (97)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (749)
termin realizacji (15137)
roboty dodatkowe zamienne (642)
"187 ust. 3" (201)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (442)
"referencje konsorcjum" (34)
klauzula identyfikacyjna (32)
"cena ujemna" (13)
"art. 26 ust. 2e" (22)
pełnomocnictwo z datą po otwarciu (766)
jednoznaczny (12167)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
podwykonawstwo (1020)
protokół postępowania (7624)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
bezpieczeństwo państwa (929)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
kpc (1614)
kio 1654/11 (5)
xii ga 232/11 (4)
osoby fizyczne (2453)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7448)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
x ga 354/07 (2)
około (2168)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1270)
v ca 1174/08 (3)
braki w formularzu ofertowym (3871)
serwis w polsce (305)
x ga 178/07 (1)
ograniczenie swobody umów (1387)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
858/12 (6)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10563)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
konsultacje (827)
biletów lotniczych (72)
v ca 360/08 (1)
kio_44_12 (6)
brak daty na zobowiązaniu (4074)
termin zadawania pytań (1142)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (987)
przedpłata (18)
igły (91)
informacja o grupie kapitałowej (637)
"ze strony internetowej" (898)
"146 ust. 6" (220)
saternus (2)
506/15 (5)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
art. 42 (4302)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (499)
wyjaśnienia ceny po terminie (8447)
kio_1013_11 (13)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4619)
liczenie terminu związania ofertą (2949)
x ga 2/07 (37)
działalność kulturalna (112)
kio 12/14 (248)
autokorekty (12)
zwolnienie podmiotowe (308)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4063)
451/09 (4)
1514/10 (3)
podstawy wykluczenia (9300)
brak ciągłości krk (13)
v sa/wa 875/10 (7)
kio 307/13 (4)
kio/uzp 1833/09 (5)
lokata (72)
dokumentacja budowlana (6904)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (622)
ograniczenie zakresu zamówienia (19107)
"kio 1741/10" (8)
229/09 (15)
496/10 (8)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5134)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (11738)
ranking w przetargu ograniczonym (1488)
"dysponowanie osobami " (1823)
zmiana kryterium (6620)
kio_uzp_184_10 (10)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (315)
166/15 (3)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (114)
ii ca 1355/05 (19)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1176)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (58)
iso/iec 27001 (22)
dublowanie doświadczenia (94)
kio 2398/13 (10)
art. 189 ust. 2 (6843)
rownowazny (3065)
29 ust. 3 (27327)
ii ca 295/11 (1)
542/11 (10)
kio_2784_14 (14)
kio/uzp 853/08 (5)
czyn nieuczciwej konkurencji ceny jednostkowe (1300)
broker (87)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (570)
"centrum usług wspólnych" (41)
umowy ws. zamówień publicznych (309)
nie wypełniony formularz oferty (3746)
art.36a (108)
ii ca 577/06 (7)
miejsc po przecinku (456)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (432)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (253)
xii ga 133/09 (8)
art. 6a ustawy (724)
kolektory słoneczne (107)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (749)
potencjał innych podmiotów (3354)
zagospodarowanie odpadów (647)
vi ga 28/07 (20)
vi ga 104/10 (2)
kio/2730/13 (6)
"oświadczenie woli" (3966)
kio_245_14 (5)
podkryterium (271)
kio_445_12 (5)
interes w przystąpieniu (9282)
itil (45)
ca 264/04 (22)
konwalidacja pełnomocnictwa (95)
art. 112 kc (397)
kio/uzp 391/09 (5)
kio 493/13 (5)
interpretować na korzyść wykonawcy (1130)
moment zakończenia postępowania (1868)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (596)
doświadczenie podmiotu trzeciego (2878)
x ga 296/08 (13)
248 kpc (48)
"art. 36b" (56)
uzupełnianie próbek (272)
podkryteria cenowe (57)
brak terminu wykonania w ofercie (14318)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (211)
2292/13 (33)
kio 2220/10 (13)
kio/uzp 20/09 (98)
kwalifikacja wykonawców (4049)
solid security (56)
art 5 ust 1b (1260)
stopień szczegółowości wyjaśnień (510)
odbiór robót budowlanych (2594)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
wykaz robót (4559)
viii ga 58/09 (18)
ix ga 37/06 (4)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2946)
"art. 146 ust. 6" (219)
lista podmiotów (1177)
informatyczny (2356)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (6960)
iv ca 629/08 (1)
artykuły spożywcze (114)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (403)
856/12 (5)
wadliwe wadium (814)
brak formularza cenowego (2293)
aktualny krs (1006)
kio_uzp_292_10 (3)
kio 873/12 (5)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4306)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
kio 1287/14 (9)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
"nie wniósł wadium" (1318)
2765/10 (2)
tajemnicy przedsiębiorstwa (1779)
zus spółka jawna (151)
podział (2772)
oferty równoważne (2956)
skanska (477)
cena całkowita oferty (4106)
przerwa w wadium (93)
podmiotowe kryterium oceny (1860)
237/13 (8)
art. 29 ust. 1 (28771)
1815/11 (12)
281/12 (18)
zwiększenie konkurencyjności (544)
nieotwarcie oferty (6104)
protokół odbioru jako referencje (845)
kio 797/14 (6)
457/12 (22)
sumowanie robót budowlanych (394)
1004/12 (4)
"udział w realizacji zamówienia" (551)
"dialog techniczny" (72)
dłuższy okres gwarancji (592)
wykaz robót budowlanych (3941)
nieprecyzyjne zapisy siwz (2876)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (158)
ii ca 710/08 (3)
art. 24 ust.1 pkt 1 (15965)
kio_2037_10 (3)
criminal records bureau (6)
dokonuje czynności zaniechanej (7596)
tonery (115)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13355)
"art. 91 ust. 5" (22)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
zwolnienie od kosztów (1138)
kio_1582_11 (5)
kio/uzp 1526/10 (6)
referencja nie musi potwierdzać (1788)
zmiana ogłoszenia (10428)
"chyba, że udowodni" (191)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (519)
"29 ust. 3" (654)
kio 2707/12 (11)
gwarancja tuz (69)
imienny wykaz osób (284)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4956)
kredyt kupiecki (19)
"powiązania osobowe" (51)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1760)
związanie zarzutami odwołania (11243)
zamawiający nie może żądać dokumentów niewymienionych w rozporządzeniu (5604)
x ga 23/07 (135)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (235)
v ca 2037/08 (12)
54/10 (27)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
kio_101_13 (6)
czynności w postępowaniu (23570)
2873/12 (9)
kio/kd 29/11 (21)
kio 2104/13 (4)
kio 1633/14 (5)
x ga 311/10 (17)
należyte wykonanie zamówienia (8867)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
dostawca a podwykonawca (510)
rozwiązania równoważne (1774)
fałszywe informacje (324)
data wystawienia referencji (555)
1661/11 (5)
składki zdrowotne niemcy (39)
v ca 359/08 (2)
omyłka w decyzji (2218)
art.26 ust. 2b (1980)
gwarancja kryterium oceny ofert (2298)
art. 181 ust. 2a (256)
"art. 51" (570)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (291)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1785)
1369/12 (2)
nadzór autorski wolna ręka (106)
"art. 34 ust. 1" (130)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1127)
wadium+konsorcjum (18)
uzupełnienie wykazu osób (3471)
centrum onkologii (262)
doświadczenie zawodowe (2880)
kompania węglowa (431)
138 c ust. 1 pkt 1 (871)
usuwanie awarii (287)
kio 1853/12 (2)
kio 537/14 (3)
dysponowanie potencjałem (3487)
kio/uzp 1591/09 (3)
iii czp 87/08 (8)
wykaz osób (5661)
"art. 36 ust. 5" (193)
iii ca 214/05 (1)
dwie ceny w ofercie (7887)
art. 96 ust. 3 (2697)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
kio_1507_11 (6)
gwarancja bank zagraniczny (94)
umowa użyczenia (368)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1336)
wadium w formie kopii 2013 (197)
sumowanie polis konsorcjum (71)
kryterium aspekt społeczny (572)
opinie bankowe (507)
litwa (123)
kio 1863/10 (20)
"zakończenie postępowania" (720)
zastępstwo inwestycyjne (367)
60/08 (20)
xix ga 225/10 (16)
poświadczenie (2782)
tetra (24)
1408/10 (16)
rozszerzenie rękojmi (228)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (488)
kio 229/12 (31)
kio 445/12 (6)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3233)
kio/uzp 430/08 (2)
zawieszenie działalności gospodarczej (277)
"opinia bankowa" (319)
ots-ip (22)
rażąco niska cena ecm (54)
sprawozdania finansowe (1260)
"zasada jawności postępowania" (666)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
rażąco niska cena 2014-12 (37)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (518)
podatek vat (2592)
nieważność umowy (2252)
zasada jednokrotnego wezwania (782)
warunek proporcjonalny (1307)
forposta (39)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1042)
"interes publiczny" (1123)
podpis (3643)
referencje kary umowne (143)
nadmierny formalizm (183)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2220)
dokumenty podmiotu trzeciego (3984)
758/10 (4)
"kio/uzp 19/09" (25)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3104)
ix ga 46/08 (1)
wadium w częściach (1115)
kio/uzp 757/09 (13)
art. 4 pkt 3 lit e (6185)
criminal record bureau (7)
usługi ubezpieczeniowe (1019)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1710)
kopia dokumentu (3097)
"umowa pod warunkiem" (27)
rażąco niska cena żywienie (31)
kio 103/10 (34)
kio/uzp 298/09 (4)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2865)
brak stawki vat (1659)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (565)
węgry krk (5)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
kio 1032/12 (7)
unieważnienie postępowania termin (15323)
kio 2777/11 (6)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
wskażniki finansowe (1006)
unieważnienie postepowania (15535)
kio 72/13 (14)
referencje od podwykonawcy (969)
v csk 444/06 (31)
89 ust 1 pkt 7 (13864)
korekty finansowe (1213)
"jawność umów" (42)
warunek zawieszający (133)
"termin związania ofertą" (1015)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4356)
"cena zero" (12)
transgraniczne (122)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1815)
jedna usługa kilka umów (1004)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
poddostawca podwykonawca (49)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (70)
kio/uzp 351/08 (10)
kio 267/14 (3)
v ca 788/12 (12)
tonery oryginalne (48)
1323/12 (8)
doświadczenie podwykonawcy (1899)
kio 467/12 (7)
vii ga 24/08 (16)
findom (10)
2014 (5874)
holowanie (38)
zaświadczenie us (135)
bezstronność (548)
art 140 (1438)
pribex (14)
należyta staranność wykonawcy (4163)
art.22 ust. 5 (6096)
"192 ust. 7" (1780)
koszty zastępstwa procesowego (2594)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (528)
247/15 (9)
kio 1292/11 (13)
"ciąg pełnomocnictw" (49)
kio 1533/10 (4)
postępowanie wyjaśniające (5111)
art 136 (700)
odbiór osobisty (372)
kio 2816/10 (20)
c-31/87 (9)
iii ca 552/10 (2)
kio 2864/13 (3)
hotel (168)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1262)
usługi transportowe (810)
art 90 ust. 1 (8139)
sprzątania (1020)
kio_uzp_1344_09 (5)
"nie leży w interesie publicznym" (230)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (566)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (104)
brak formularza cenowego w ofercie (2289)
kio 1247/13 (8)
certyfikat iso podwykonawca (94)
bettman (1251)
art. 6 ust. 2 (24952)
72/10 (19)
1719/10 (23)
oferta niezgodna z ustawą (22529)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
nadmierny warunek doświadczenia (1088)
faksymile (22)
kody źródłowe (261)
x ga 33/09 (4)
rażąco niska cena aukcja (87)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (467)
usługi tłumaczeń (1653)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (458)
profesjonalizm wykonawcy (277)
iii czp 25/10 (42)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
kio/uzp 1502/08 (11)
1936/11 (4)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
forma dokumentu (7463)
ujawnienie źródła zapytania (309)
2222/11 (19)
183/11 (25)
"xix ga 461/12" (14)
zerwanie umowy (139)
warunki zmiany umowy (9514)
kierownik zamawiającego (2659)
odrzucenie skargi (19616)
kio 14/11 (269)
wykształcenie wyższe (596)
x ga 341/07 (4)
kio 1344/11 (13)
kio/uzp 1092/09 (37)
odległość serwisu (128)
formularz cenowy bez podpisu (389)
ocena (21495)
kio_2398_11 (6)
pełnomocnictwo zamawiającego (4282)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (6)
"zarzut spóźniony" (158)
2319/11 (4)
przetarg ograniczony interes (11249)
autoryzowany serwis (259)
kio_1562_11 (52)
art 8 ust. 3 (21237)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10048)
brak interesu odwołującego (10948)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (881)
szpital wolski (34)
nie figuruje w rejestrze płatników (22)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (936)
pierwsze pisemne żądanie (4296)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (213)
"wykładnia siwz" (63)
"oferta częściowa" (929)
spełnianie warunków przez konsorcjum (4911)
gwarancja (4594)
zmiana wykonawcy (14137)
1524/08 (10)
t-matic (64)
obsługa bankowa (728)
autoryzowany partner producenta (130)
związany z przedmiotem zamówienia (12103)
"art. 140" (539)
jednostka wojskowa (821)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1552)
"art. 144 ust. 1" (371)
"termin płatności" (523)
1259/12 (12)
kio 1980/12 (17)
przetarg nieograniczony (21234)
świadczeń okresowych (1210)
kio_1050_12 (5)
gramatura papieru (35)
kio 1661/11 (4)
"linia kredytowa" (85)
"inżynieria cenowa" (6)
1493/08 (9)
1329/10 (5)
rozbieżność cena słownie (1899)
tożsame (4306)
"art. 26 ust. 3" (6630)
okres gwarancji (3344)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3193)
"błędna stawka podatku vat" (167)
xix ga 186/07 (2)
zdolność finansowa konsorcjum (1088)
postępowanie kończy się z chwilą (487)
uzp/zo/0-9/06 (4)
referencje wystawia (2151)
zbycie przedsiębiorstwa (1355)
2710/10 (13)
445/12 (6)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1372)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (605)
"moment zakończenia postępowania" (19)
c-21/03 (63)
eod (30)
członek komisji (1445)
wezwanie do wyjaśnień (8265)
korekta finansowa (1213)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1619)
art 6 (25076)
kio 2862/13 (6)
powiązania osobowe (378)
treść umowy (14543)
kwalifikacje osób jako kryterium (1828)
związane z przygotowaniem postępowania (4466)
nieistotna zmiana umowy (9164)
dzielenie zamówienia art. 32 (418)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (361)
kio 1507/12 (5)
utajnienie polisy (86)
wypowiedzenie (1393)
573/10 (6)
373/12 (11)
pocztowych (2439)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (242)
upływ terminu związania z ofertą (5460)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
przedłużenie terminu składania ofert (1876)
umowa ustna (1669)
1941/09 (11)
2104/11 (6)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
1955/12 (17)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (673)
24 ust. 2 pkt 2 (16262)
odpadów komunalnych (1046)
klauzula apostille (14)
iii_ca_262_05 (7)
odrębne zamówienie (7097)
zachowania uczciwej konkurencji (8240)
322/08 (3)
"prawo opcji " (90)
po terminie związania ofertą (11835)
dowód opłaconej polisy (407)
czechy (186)
krs z datą po terminie składania ofert (899)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (871)
ciężar udowodnienia (2588)
spółka cywilna wykonawca (3573)
x ga 86/08/za (1)
dokument (18820)
niepełnosprawne (449)
"definicja podwykonawcy " (21)
zgoda na poprawienie innej omyłki (870)
pozwolenie na budowę (1989)
jedna usługa jedno zamówienie (4103)
kio/uzp 1465/08 (5)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2164)
ii ca 386/05 (2)
skarga na postanowienie (21712)
kio_uzp_278_09 (13)
0,00 zł (323)
art. 29 ust 3 (27327)
wartość polisy oc (492)
art. 90 ust. 1 (8139)
x ga 104/10/za (1)
v ca 9/08 (15)
iv ca 915/08 (2)
domestos (5)
"oferta stanowi całość" (5)
uniewaznienie umowy (10059)
kio_2854_12 (10)
kio/uzp 703/09 (22)
uzupełnienie odwołania (8355)
kio_uzp_1825_09 (4)
koncepcja tajemnica (279)
subiektywne kryteria oceny ofert (884)
xix ga 371/10 (4)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1694)
ii ca 88/09 (56)
rażąco niska cena usługi ochrony (1172)
2339/14 (3)
c-176/98 (69)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1803)
kurs walut (170)
xii ga 261/07 (2)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (213)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (260)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (221)
"kopia gwarancji" (32)
art. 82 ust. 1 (3060)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
kio 776/11 (10)
jawność umów (637)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1129)
ważność polisy (290)
roboty zamienne aneks do umowy (137)
marsh (10)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2359)
kryteria oceny (9077)
zawieszona działalność (282)
pisemność (49)
kio 2479/13 (3)
"art. 30 ust. 5" (192)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
powiat suski (8)
brak numeru katalogowego (604)
xix ga 80/07 (20)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2369)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1656)
kio/uzp 3/09 (71)
1138/11 (4)
przedmiot działalności określony krs (978)
praxis (20)
nie można było przewidzieć (9350)
kio 1457/12 (8)
kio 447/12 (2)
"usługi prawnicze" (71)
lte (27)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (4564)
iii czp 123/07 (17)
kio 257/13 (4)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
"art. 184" (2458)
282/09 (18)
650/11 (4)
biuletyn nr 3 (3744)
24 ust.2a (807)
art. 6 a (25071)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (404)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3002)
114/14 (5)
warunek wiedzy i doświadczenia (5113)
oferty nieporównywalne (1966)
"cesja wierzytelności" (35)
v ca 538/08 (9)
ii ca 206/06 (4)
kio 1364/11 (5)
sumowanie zdolności kredytowej (73)
128/13 (15)
kio 1207/12 (9)
eurovia (127)
"data wystawienia referencji" (34)
brak pozycji kosztorysu (2051)
kryterium funkcjonalność (1364)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
art.89 ust.1 pkt 6 (11847)
wadliwe referencje (1134)
tożsamość przedmiotowa (1025)
odwołanie po terminie (26584)
xxiii ga (225)
art. 13 (17767)
885/14 (3)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1795)
oryginał gwarancji bankowej (388)
kio/kd 22/09 (10)
"istotna zmiana" (2241)
"zamówienia in house" (10)
know-how (442)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2038)
kio 1066/10 (33)
x ga 74/09 (1)
kio 1716/11 (3)
45 ust 7 (4334)
jednostka budżetowa jako wykonawca (620)
"ubezpieczenie mienia" (25)
2184/14 (7)
projekt budowlany (5090)
iii czp 66/95 (44)
rolnik ryczałtowy (11)
kio_1834_11 (3)
kio/uzp 353/08 (9)
dokumenty podwykonawcy (2514)
art 26 ust 4 (14474)
180 ust.4 (3650)
182 ust. 4 (2934)
wydruk z krs (338)
ix ca 23/12 (12)
niezgodnosc siwz (6130)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (670)
634/14 (8)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
wykonawca złożył dwie oferty (12836)
kio 874/13 (3)
iv ca 429/10 (8)
art.86 ust.4 (530)
treść gwarancji wadialnej (715)
kio 9/11 (342)
na korzyść wykonawcy (3741)
rażąca strata (165)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (8360)
punkty serwisowe (721)
ii ca 849/09 (1)
1339/09 (4)
odpowiedzialność podwykonawcy (1201)
kio 1442/12 (5)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
negatywnych konsekwencji (3746)
"nie otwarto wszystkich ofert" (12)
art. 36b ust. 1 (73)
ii ca 488/09 (4)
2637/11 (2)
pisemnie (7661)
1020/13 (3)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3451)
53/09 (21)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (2688)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (231)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (951)
kio 276/14 (5)
377/09 (5)
2352/10 (6)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1683)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (63)
krk po terminie (547)
wadium konsorcjum gwarancja (721)
umowa warunkowa (565)
xii ga 466/09 (3)
x ga 287/08 (2)
kodeks cywilny (5044)
odrzucenie odwołania koszty (19037)
x ga 196/10/za (1)
andra (55)
"koszty zakupu" (910)
"nadzór autorski" (359)
odrzuca skargę (19616)
profesjonalista (820)
477/10 (3)
"art 46 ust. 4a" (589)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1088)
"art. 86 ust. 2" (75)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4642)
złożył nieprawdziwe informacje (3289)
kio 1020/13 (3)
kio 1562/11 (52)
aukcja elektroniczna (465)
brak podpisu na formularzu (1056)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
nie skonkretyzował warunku (959)
waloryzacja wynagrodzenia (215)
polisa oc grupa kapitałowa (53)
x ga 349/09 (1)
kio_1420_13 (5)
kio 1034/08 (6)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (9946)
kio_2483_13 (4)
"uzupełnienie dokumentów" (4956)
v ca 1468/10 (3)
v ca 155/08 (1)
"kio 104/12" (5)
art. 26 2b pzp (2016)
kio 460/14 (8)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1479)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (327)
zamówienia do 14000 euro (160)
data wszczęcia postępowania (6268)
brak wyceny pozycji kosztorysowych (843)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (546)
usługa szkoleniowa (456)
x ga 569/11 (3)
vi ga 54/10 (3)
wymagane dokumenty (16667)
c-532/06 (14)
1488/14 (2)
dokumenty (18820)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
iii czp 52/2011 (9)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
kio 2854/12 (12)
zamówienia podobne (8509)
"unieważnienie postępowania" (5972)
wskaźniki ekonomiczne (652)
vat ryczałt (221)
xii ga 151/08 (15)
zmiana terminu zamówienia (14086)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (91)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3124)
jedna umowa (5214)
art.29 ust.1 (3784)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1020)
"art. 32 ust. 2" (211)
licencja niewyłączna (1030)
640/12 (2)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
kio/uzp 951/09 (3)
unieważnienie (15538)
1388/13 (13)
ii ca 139/05 (3)
1337/12 (24)
kosztorys (3189)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19938)
art.93 ust.1 pkt 4 (4023)
kio/uzp 1780/09 (4)
wydruk ze strony internetowej (1295)
system pobierania krwi (120)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (607)
xix ga 175/10 (50)
philips (225)
pozwolenie na zbieranie (282)
treść pełnomocnictwa (3970)
parafowanie oferty (368)
"łączenie zamówień" (21)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
2191/10 (9)
736/08 (4)
umowa współpracy (2319)
martela (17)
referencje podwykonawcy (969)
89 ust. 1 pkt 2 (13960)
tłumaczenie (2695)
zmiana umowy przed jej zawarciem (8640)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (141)
36/10 (26)
2694/14 (14)
tłumaczenie sysmark (16)
2106/11 (3)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1293)
metodyka (423)
brak interesu przystępującego (5774)
kio 2159/13 (5)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (334)
integracja (780)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (292)
art 5a (1033)
dyrektywa obronna (34)
kio_1954_10 (6)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2298)
kio_2873_13 (5)
odtajnienie (864)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (968)
przedmiar robót (1987)
xii ga 393/10 (1)
nie wskazał części zamówienia (13040)
1366/14 (8)
kio 1822/11 (10)
"art. 94 ust. 3" (117)
xix ga 225/10 (16)
"w gdańsku" (1874)
data wystawienia (1392)
kio 2067/13 (3)
milczenie wykonawcy (203)
dokumenty wystawione po terminie (5124)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1615)
zus hiszpański (7)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
i ckn 1159/00 (72)
przedłużenie terminu związania (2063)
in house (133)
emas (28)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7165)
kio 2436/11 (2)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (900)
2127/10 (2)
"art. 29 ust. 3" (647)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (6302)
protokół odbioru poświadczenie (582)
kryterium jakościowe (1166)
kio_2424_12 (6)
uprawnienia bez ograniczeń (6388)
ii ca 529/04 (4)
pełnomocnictwo aukcja (136)
"opis równoważności" (36)
wadium w formie kopii (449)
i ca 533/09 (4)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4492)
tozsamość czasowa (195)
kio 466/12 (12)
odpowiedni termin (12115)
vii ga 44/05 (3)
1804/12 (9)
1818/11 (9)
"kio 20/12" (4)
kio 1496/13 (6)
izba (21569)
xii ga 106/10 (2)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
92 ust. 1 pkt 2 (3518)
"ii ca 137/07" (9)
2200/12 (4)
c-3/88 (13)
tożsamość (1169)
vat gazy medyczne (51)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (53)
usługi pocztowe wolna reka (131)
kio 854/11 (10)
2234/12 (5)
upływ terminu związania ofertą (5460)
słowacja (48)
kio 100/12 (32)
pozwolenie na użytkowanie (833)
v ca 1930/02 (3)
1274/10 (5)
kio 2846/13 (9)
dokumenty stany zjednoczone (163)
zatrudnienie personelu (651)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7821)
kserokopia pełnomocnictwa (387)
kolor (528)
"180 ust. 2" (1571)
wybór oferty po terminie związania (9946)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7494)
brak numerów katalogowych (604)
wygórowane kary umowne (200)
uwzględnienie odwołania w części (12560)
iii ca 446/08 (12)
wyjaśnienie treści siwz (11379)
2363/10 (13)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (17137)
zmiana terminu realizacji umowy (8085)
pozacenowe (166)
vi ga 142/08 (1)
instalacje solarne (100)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3581)
art. 87 ust. 1a (1914)
kio 306/15 (11)
notariusz (507)
autobus (375)
oględziny (315)
przetwarzanie odpadów (314)
"art. 5a" (36)
art.94 ust.3 (428)
związanie ofertą (12333)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (177)
kio_1382_13 (4)
"art. 87 ust. 1 " (3950)
cena do czterech miejsc po przecinku (184)
kio_uzp_797_09 (7)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3872)
jawność (1473)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1454)
kio/1245/10 (12)
0,00 złotych (296)
wartość przedmiotu zamówienia (14191)
1231/13 (5)
płyty głównej producenta komputer (149)
zarzut spóźniony (1700)
uzupełnienie ograniczony (7852)
csk 366/06 (5)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1884)
powołanie biegłego (608)
comesa (39)
brak podpisu oferty (2642)
barter (9)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (460)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (166)
uzupełnienie na rozprawie (7586)
"zmiana nieistotna umowy" (14)
inżynieria wyceny (134)
art 87 ust 1 (7932)
zamówienia uzupełniające (3951)
"szacowanie wartości zamówienia" (385)
harmonogram rzeczowo finansowy (664)
kio/uzp 28/10 (120)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2500)
art 4 pkt 6 (22538)
art. 36 ust.5 (2112)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (3755)
"wyłączenie jawności rozprawy" (54)
kio_uzp_1564_09 (6)
x ga 223/07 (7)
xii_ga_451_10 (3)
sposób obliczenia ceny (4260)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (918)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (40)
uchylenie się od zawarcia umowy (3720)
art. 93 ust 1 pkt 7 (5987)
x ga 288/11/za (1)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
opis usługi (7568)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (768)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
opłacona polisa uzupełnienie (367)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1077)
238/14 (10)
1314/13 (4)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
rażąco niska cena 2013 (1192)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (116)
kio 1251/15 (11)
108/15 (13)
art. 30 (15185)
oferta nieważna (7320)
poświadczenie nieprawdy (326)
nieodpłatne użyczenie (63)
jedno zamówienie jedna umowa (4595)
uwzględnienie części zarzutów (12671)
powtórzenie czynności oceny ofert (10408)
kio 2875/12 (4)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (575)
koncesja, zezwolenie (326)
art. 26 (15325)
niejasności na korzyść wykonawcy (331)
5 ust. 1b (1260)
"licencja niewyłączna" (17)
wskaźnik płynności finansowej (108)
koncesje (717)
próbka tajemnica (112)
art. 93 ust. 1a (1207)
art. 5 ust. 1 (27084)
prezentacja, próbki, testy (80)
pełnomocnictwo przed kio (2788)
udostępnienie ubezpieczenia (875)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4220)
ujemna cena jednostkowa (94)
art. 5 ust. 1b (1260)
"89 ust. 1 pkt 5" (1946)
kio/kd 92 (131)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
błedy w obliczeniu ceny (2381)
udostępnianie uprawnień (1491)
kio_2746_10 (17)
"art. 6 ust. 2" (94)
naruszenie art. 32 ust. 2 (4646)
"treść oferty" (8530)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8089)
kio/uzp 533/10 (2)
udostępnienie dokumentów (4292)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
wady gwarancji wadialnej (115)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (454)
art. 142 ust. 5 (1431)
ndi (71)
xii ga 374/10 (2)
południowa obwodnica warszawy (33)
wykonawca sam uzupełnia dokument (3906)
bialmed (31)
oświadczenie wiedzy referencje (2470)
1617/14 (5)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3274)
art. 51 ust. 1a (847)
art. 180 ust. 2 (5727)
46/10 (33)
znajomość języka polskiego (274)
"dokument równoważny" (133)
łączenie zamówień (3330)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1443)
art. 182 (3096)
prezentacja próbki (185)
v ca 1660/09 (2)
subsydiowanie skrośne (7)
zmiana umowy 144 (856)
uzupełnienie dokumentów faxem (359)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4216)
x ga 59/08/za (1)
rażąco niska cena 10% (2269)
kio_uzp_333_09 (11)
wyrok sądu (21672)
czyn nieuczciwej konkurencji (5347)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (764)
0 zł (12350)
1535/11 (5)
zasada przejrzystości (1297)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (378)
"program funkcjonalno użytkowy" (735)
dostawa autobusów (236)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (377)
kio 668/13 (3)
kio 1318/10 (8)
solidarna odpowiedzialność (489)
"ograniczenie podwykonawstwa" (92)
"art. 93 ust. 4" (72)
forma uzupełnionych dokumentów (2410)
art. 26 2b (2242)
v ca 330/10 (2)
kio_63_11 (8)
kio 1961/12 (18)
art. 93 (6129)
xxiii ga 416/11 (38)
ujemna cena (245)
1982/14 (3)
krk prokurenta (50)
kio 1910/11 (7)
805/09 (7)
fujifilm (19)
art 43 (3410)
gwarancja wadialna brak podpisu (186)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2132)
uzupełnienie opisu (5270)
zmiana oferty (13386)
iii czp 16/93 (27)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (9248)
kio 1456/12 (3)
zwrot wadium w formie gwarancji (691)
minimalne wynagrodzenie (3189)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1798)
"umowy zlecenia" (361)
termin realizacji unieważnienie (9759)
"zmiana w składzie konsorcjum" (9)
art. 5a (1033)
x ga 174/14 (2)
gwarancja producenta (1530)
"lub równoważne" (1035)
kio 1639/11 (29)
cezary machnio (21)
testy (1238)
art. 17 ust. 2 (13147)
cosmic (11)
niezgodność z treścią siwz (6056)
kio 1883/14 (12)
v ca 537/08 (9)
art. 144 pzp (861)
rental rights (11)
1533/13 (9)
908/13 (21)
cena (12056)
"art. 192 ust.2" (2612)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2249)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (297)
definicja wadium (574)
narodowy bank polski (268)
kio 1151/11 (9)
dyplom mba (3)
polisa zdolność ekonomiczna (377)
kio 1100/10 (4)
kio 715/14 (22)
v ca 1377/05 (3)
pojęcie zarzutu (3225)
"podział zamówienia" (394)
2814/14 (6)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1192)
kio_1798_10 (9)
art.142 (626)
termin związania (12997)
c-389/92 (21)
ii ca 676/09 (6)
"zdolnośc kredytowa" (918)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1445)
kryteria pozacenowe (166)
niemożliwa do przewidzenia (3112)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
xix_ga_268_09 (10)
kio/uzp 352/09 (11)
kio/uzp 545/10 (5)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1581)
art. 32 ust. 5 (4952)
kio 1483/10 (20)
usługi sprzątania (962)
kio/ku 63/11 (7)
polisa oc (631)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (16533)
kio 96/14 (7)
błąd projektanta (407)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (8683)
dysponuje lub będzie dysponował (4788)
nabycie udziałów (2148)
alplast (32)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2606)
brak kosztorysu (2738)
1338/13 (7)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (26)
wykaz głównych usług (2033)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (823)
tajemnica (1882)
"tożsamość przedmiotowa" (80)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
warunki udziału w postepowaniu (18817)
brak wadium (2199)
protokół z negocjacji (1439)
meble (360)
817/11 (12)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (422)
oddział (4249)
iv ca 926/06 (5)
x ga 83/06/p4 (3)
230 ksh (49)
kio 1737/11 (4)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (13864)
zobowiązanie innych podmiotów (5432)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (528)
v ca 927/08 (9)
kio 238/12 (35)
podział spółki (1253)
zus elektroniczny (203)
xii ga 414/09 (2)
184/11 (9)
projekt wykonawczy (2436)
1157/12 (5)
dysponowanie referencjami (2034)
opaska hydrotechniczna (10)
kryterium termin płatności (1489)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (286)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (10066)
kio 153/11 (4)
1002/13 (3)
brak podpisu na oświadczeniu (2371)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (668)
"93 ust. 1 pkt 7" (2088)
vi ga 46/07 (5)
xxiii ga 566/09 (2)
naruszenie art. 91 (7230)
niewystarczające wyjaśnienia (6698)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
obronność i bezpieczeństwo opis przedmiotu zamówienia (79)
art. 2 pkt 11 (19784)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1399)
brak odpowiedzi na wezwanie (7310)
art. 140 (1438)
x ga 79/10 (4)
xii ga 143/09 (19)
art. 96 ust. 2 (2722)
siły wyższej (187)
niemożliwa do usunięcia wada (536)
iii ca 582/08 (1)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (137)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (8598)
naruszenie art. 87 (7524)
oferta skutecznie odrzucona (6043)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7000)
przedwczesne odwołanie (1348)
naruszenie uczciwej konkurencji (12224)
"świadectwo przejęcia robót" (33)
art. 136 (700)
wybór po terminie związania (10200)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (156)
certyfikat ubezpieczeniowy (281)
x ga 21/08 (24)
nie podano nazwy producenta (2149)
kio 1362/12 (3)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7481)
kio/uzp 680/08 (4)
art 89 ust 1 pkt 1 (13956)
zaświadczenie o niekaralności (452)
warunki atmosferyczne (345)
art 29 ust 3 (27327)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (632)
"kryterium odległości" (12)
"uzupełnienie wadium" (29)
kio 2010/13 (5)
termin zawarcia umowy (14153)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8229)
"art. 2 pkt 1" (405)
v ca 117/07 (137)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (780)
1944/11 (13)
v ca 1805/09 (2)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1763)
183 ust 2 (2056)
kio 1483/13 (3)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (7734)
198f (279)
kio 473/14 (3)
pozacenowe kryterium oceny ofert (166)
346/15 (10)
"sukcesja uniwersalna" (37)
otwarcie oferty przed terminem (5525)
art.94 ust.3 ustawy pzp (363)
560/09 (9)
"podział zamówienia na części" (244)
"art. 82 ust. 3" (931)
1673/11 (11)
dokumenty żądane od podwykonawców (1886)
wartość realizowanego zamówienia (6448)
kio_uzp_584_08 (6)
kio_2813_12 (11)
po upływie terminu związania ofertą (5422)
kio_2607_13 (4)
kio_1883_14 (12)
impel rażąco niska cena (142)
zgodnie z treścią wyroku (19140)
i.1. ca 351/06 (1)
"istotna zmiana treści oferty" (532)
"certyfikat iso" (253)
766/13 (6)
xix ga 534/08 (2)
wyłączenie (4702)
kio_1213_12 (2)
początek biegu terminu związania ofertą (237)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (609)
art 7 ust 1 (29301)
"usługi niepriorytetowe" (102)
766/09 (25)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3010)
i ca 235/09 (5)
centertel (90)
wypowiedzenie umowy (1241)
wykonanie zastępcze (559)
2396/12 (17)
zmowa cenowa (116)
735/13 (11)
ostrołęka (223)
art. 182 ust. 1 (3093)
umowa odpłatna (1042)
art. 38 ust. 6 (4855)
braki w formularzu oferty (5758)
x ga 387/06 (1)
art. 4 pkt 6 (22538)
zatrudnienie (2395)
prezentacja próbki systemu (157)
kio/kd 25/14 (6)
odtajnienie kosztorysu (106)
wadium w walucie obcej (16)
interes publiczny 145 (934)
podstawa do dysponowania (6067)
iv ca 392/05 (8)
wyjaśnienia wykonawcy (14495)
łopianowska wadium (56)
dysponuje bezpośrednio (3846)
usługi transgraniczne (107)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (6387)
termin związania ofertą a wadium (1820)
zmiana treści umowy (9817)
zus us spółka cywilna (44)
poprawianie omyłek rachunkowych (595)
warunek tożsamy (2811)
kio 1965/10 (5)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (933)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (11295)
kio_uzp_86_08 (3)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
"grupa kapitałowa" (620)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1030)
tłumaczenie dokumentów (2470)
zaświadczenia o niekaralności (452)
x ga 98/10 (2)
ustalenie wartości zamówienia (14414)
162/12 (13)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (2688)
zamówienia dodatkowe ryczałt (382)
wartość konkursu (1410)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1734)
art 93 ust 1 pkt 4 (5869)
"odstąpienie od umowy" (570)
odwrócony podatek (44)
pełnomocnik konsorcjum (4896)
kio 883/14 (7)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
roboty zamienne (760)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
"prawo telekomunikacyjne" (107)
formalizm (599)
kio 2565/10 (2)
xii ga 317/09 (17)
deklaracja zgodności (1743)
"ubezpieczenie oc" (418)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (170)
wyciąg z rachunku bankowego (197)
należyte wykonanie dostawy (4282)
odpady komunalne (1046)
kio/uzp 1443/08 (57)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2549)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3235)
co powinny zawierać referencje (2703)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (157)
krk francuskie (20)
kio/kd 6/10 (10)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (122)
182 ust. 3 pkt 1 (3015)
polisa kontraktowa (171)
63/12 (24)
lotos (41)
32 ust. 4 (4889)
niewyuczone (19)
zmiana nieistotna (12313)
brak wykazu usług (5216)
pilność (91)
informacja z banku wydruk (224)
kio 414/12 (6)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7283)
sumowanie (742)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (4460)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1096)
kio 1495/14 (4)
podwykonawca referencje (969)
prezentacja funkcjonalności systemu (341)
gwarancja w kopii (1128)
oryginał (4542)
2702/11 (6)
"ii ca 693/05" (75)
podpis pod ofertą (2712)
290/11 (6)
kio 908/14 (4)
"dzielenie zamówienia" (227)
ripok (115)
86/11 (9)
sukcesja generalna (45)
kio 63/12 (23)
holandia krk (8)
kio_uzp_140_09 (7)
rażąco niska cena jednostkowa (1074)
"kryterium jakości" (145)
dwie oferty jednego wykonawcy (10865)
466/08 (23)
"kara umowna" (818)
błędna podstawa prawna (6039)
warunki (21428)
jedno zamówienie (18033)
xix ga 403/08 (1)
29 ust. 4 (25400)
"naruszenie art. 42" (24)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1197)
naruszenie art 42 ust 1 (3981)
oferta nie została podpisana (7497)
warunkowa gwarancja (258)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4130)
formularz oferty (6434)
pełnomocnictwo ogólne (1683)
polecenie zmiany (512)
zawarcie umowy pod warunkiem (7492)
x ga 45/08/za (1)
tajemnica wykaz usług (938)
usługa pocztowa (1232)
art. 40 ust. 6 (5699)
przedłużenie terminu umowy (2085)
x ga 25/08 (98)
kio/uzp 107/09 (18)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1570)
iii ca 102/09 (28)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
know how (448)
"warunki udziału w postępowaniu" (10657)
"pilna potrzeba" (164)
zmiana producenta podczas realizacji (1715)
kio/uzp 1500/09 (9)
386/13 (4)
exatel (115)
dzielenie (970)
art.12a (229)
kio 1066/11 (11)
kio 1050/12 (5)
586/11 (12)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3291)
szacowanie wartości (1280)
pełnomocnictwo rodzajowe (441)
prowadzisz (26277)
"połączenie spółek" (40)
oferta alternatywna (1794)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (358)
vi ga 57/07 (6)
kio/uzp 624/08 (11)
subiektywne kryterium (911)
pokój (258)
kio 1521/11 (10)
wyjaśnianie treści oferty (4395)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2258)
x ga 352/11 (1)
kio/uzp 1280/10 (26)
skrócenie terminu płatności (180)
oświadczenie o wizji lokalnej (369)
tryb postępowania wolna ręka (1605)
x ga 146/08 (2)
kio 249/11 (5)
c-18/01 (14)
norma emisji spalin (94)
udostępnienie osób (3439)
pełnomocnictwo konsorcjum (2110)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (590)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1815)
xii ga 230/07 (2)
utajnienie części odwołania (772)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (640)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (2943)
udostępnienie zasobów polisa (202)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (682)
art. 26 ust. 1 (15262)
inne omyłki (3586)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2496)
wyrób medyczny (789)
"art. 186 ust. 2" (2456)
1295/10 (15)
kartotece karnej (105)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
cena 0 zł. (5778)
306/15 (12)
uchwała zarządu (1308)
pełnomocnictwo odwołanie (4170)
miejsce złożenia oferty (11647)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8634)
inpost (77)
farmacol (15)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (76)
nieproporcjonalne warunki udziału (1504)
x ga 67/08 (59)
"przyrzeczenie publiczne" (41)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (616)
gispro (19)
art. 29 ust. 2 (28737)
zamówienia do 14 000 euro (1660)
usługi szkoleniowe (456)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1740)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1133)
06 austria istotna zmiana (114)
udostępnienie ofert (4675)
zaniechanie wykluczenia (8620)
kio_749_13 (3)
"art. 17" (1151)
kio/kd 58/10 (9)
wykonanie wyroku (16973)
protokół odbioru końcowego robót (773)
unieważnienie czynności (14705)
chiński rejestr karny (15)
art. 95 ust. 2 (2140)
x ga 257/09/za (1)
zmiany istotne (12313)
polisa od podmiotu trzeciego (392)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2490)
kio_2817_10 (11)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1338)
nieprawidłowa stawka vat (1630)
"art. 32 ust. 5" (11)
kio/uzp 476/09 (10)
kio_1582_12 (6)
zmiana pozycji w kosztorysie (1753)
zasada konkurencyjności (1469)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (8788)
ponowne wniesienie wadium (1485)
nie dołączył kosztorysu (1195)
wiedzy i doświadczenia (6135)
błąd w siwz (5112)
wadium w innej walucie (66)
520/11 (4)
kio_2931_13 (3)
ryczałt kosztorys (269)
kio 1096/10 (9)
2246/10 (3)
zamówienia tożsame (4240)
"brak ceny" (50)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1302)
rażąco niska cena 1 grosz (2289)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (140)
wykaz dostaw (2211)
zmiana terminu realizacji zamówienia (9706)
małżeństwo (21)
intel xeon (33)
847/10 (5)
2873/13 (6)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (594)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10874)
umowa leasingu (271)
brak podpisu wystawcy referencji (162)
kio 2012/12 (191)
kio/uzp 607/09 (3)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (169)
sublimity (16)
cena oferty w euro (1853)
enion s.a. (40)
"art. 92 ust. 2" (100)
sumować doświadczenie (454)
xii_ga_186_13 (10)
art. 85 ust. 3 (2988)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1089)
ostatnie 3 lata obrotowe (526)
"świadczenie niemożliwe" (298)
manipulowanie ceną (207)
iii ca 833/04 (4)
x ga 258/09 (4)
i ca 368/11 (1)
115 k.c. (228)
art. 185 ust. 5 (4062)
279/15 (16)
zus (850)
kio 823/12 (6)
kio/uzp 401/08 (10)
wyjaśnienie oferty (14257)
1967/10 (6)
unieważnienie postępowania interes publiczny (9688)
kio_908_13 (7)
zmiana terminu wykonania umowy (8878)
art. 183 ust. 2 (2056)
x ga 88/06 (5)
definicja dokumentacji projektowej (961)
podwykonawców (2778)
zmowa wykonawców (226)
1389/13 (2)
1548/11 (7)
kio 369/13 (3)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1569)
cena słownie i liczbowo (323)
xii ga 222/07 (2)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (660)
błąd vat (1725)
kio 318/12 (8)
iii ca 199/06 (2)
36 ust. 4 (5888)
brak części formularza cenowego (1881)
"uzupełnianie wykazu osób" (22)
74/12 (11)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (503)
v ca 2506/07 (41)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (927)
literalnie (3163)
"zbyt krótki termin realizacji" (38)
linia kredytowa (236)
"usługi transgraniczne" (17)
90 ust. 1 (8139)
kio 425/12 (12)
kio_1724_10 (8)
oferta złożona po terminie (21687)
dostawa tonerów (96)
"kio/uzp 703/09" (22)
opinia prywatna (1016)
franszyza redukcyjna (19)
kio 1173/11 (5)
23/07 (469)
laptop (139)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (381)
xii ga 429/09 (74)
nakazuje unieważnić postępowanie (4053)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3209)
"sukcesja generalna" (31)
opłacona polisa (506)
gwarancja bezwarunkowa (444)
oryginał zobowiązania (2045)
"nowe okoliczności" (425)
2396/10 (2)
150/12 (17)
rażąco niska cena usługi informatyczne (281)
ogłoszenie o zamówieniu (17211)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
auskunft (2)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1517)
kio 496/10 (7)
"jawność postępowania" (865)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (42)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (373)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1497)
kio_366_13 (7)
85 ust.4 (1648)
cykl życia produktu (54)
definicja referencji (1087)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (736)
"usługa sprzątania" (487)
oświadczenie o grupie kapitałowej (634)
pełnomocnictwo do aukcji (136)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (587)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (410)
wejherowo (71)
niekaralności (766)
art. 87 ust. 2 (7927)
"podstawa dysponowania" (237)
nazwa własna (4810)
ga 92/11 (19)
gwarancja bankowa (1119)
odrzucenie i wykluczenie (11530)
"24 ust. 1 pkt 2" (285)
niepodpisana oferta (7589)
897/15 (8)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (12503)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
846/14 (8)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2584)
błędne tłumaczenie (1306)
ii ca 675/14 (3)
x ga 42/10 (2)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (7522)
kio_1670_11 (4)
udostepnienie zasobów (1907)
zmiana istotnych postanowień umowy (7583)
cena ujemna (245)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1376)
serwis podwykonawca (352)
brak środków (13286)
pozycja 0 zł (4211)
warunki udziału (18840)
"na pierwsze żądanie" (176)
zatrzymanie wadium 2014 (199)
1779/13 (6)
398/14 (6)
zmiana formy wadium (887)
"art. 6a" (59)
"zasada bliskości" (58)
brak za zgodność z oryginałem (2989)
niemiec (707)
kio 346/15 (10)
złożyli nieprawdziwe informacje (3289)
ii ca 688/09 (1)
kio_ku_35_11 (7)
nota pokrycia (95)
równość stron (1293)
285/09 (23)
porównywalność ofert (487)
tajemnica przedsiebiorstwa (1779)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3793)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
kio/uzp-606/11 (11)
parkomaty (14)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11646)
kio 835/13 (8)
ekonomiczny (4142)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (924)
mebli biurowych (127)
zamawiający uwzględnił odwołanie (21783)
simple (86)
zaświadczenie z urzędu skarbowego dla spółki cywilnej (228)
data dokumentu (8995)
"cena rażąco niska" (1258)
kio_746_14 (4)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4948)
odrzucenie (20163)
354/13 (12)
utrudnianie dostępu do rynku (1250)
ix ga 89/07 (1)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (211)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1298)
art. 90 pzp (5548)
sap (160)
kio 237/13 (7)
24 ust 2a (2334)
łączenie doświadczenia (2037)
partnerstwo publiczno-prywatne (92)
brak zestawienia materiałów (2500)
odszkodowanie (669)
xix ga 268/09 (11)
i ca 230/10 (14)
art. 7 (29459)
w okresie ostatnich 3 lat (5605)
wadium po terminie składania ofert (1732)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3899)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
iii czp 25/07 (26)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (447)
zero w kosztorysie (1920)
49/10 (26)
błedny knr (186)
wartość polisy (967)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1777)
astaldi (64)
viii ga 327/14 (5)
przedłużenie związania ofertą (2010)
nie leży w interesie publicznym (1373)
art. 4 pkt 3 lit. g (2352)
kio 35/12 (17)
uwzględnia opozycję (707)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (858)
489/14 (2)
formularz ofertowy brak ceny (3216)
art. 140 ust. 1 (1430)
kio/uzp 215/09 (7)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (416)
kio 49/11 (17)
v ca 620/08 (3)
dostawa leasing (215)
niejednoznaczne postanowienia siwz (7695)
zarzut przedwczesny (1472)
zamówienie wspólne (7970)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2418)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4162)
kio_uzp_43_08 (8)
"art 36 a" (108)
próbka treść oferty (901)
art. 22 ust. 4 pzp (12204)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (9649)
zakup czasu antenowego (12)
polisa podmiotu trzeciego (392)
kio 122/10 (63)
usługi pocztowe 2012 (362)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
vii ga 36/08 (7)
xxiii ga 380/11 (10)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (9)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (46)
kio 2500/10 (3)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
kio 64/13 (15)
spółka komandytowa (524)
brak dowodu opłaty polisy (181)
udostępnienie polisy (364)
1665/10 (2)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (165)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (129)
wartość zamówienia (15955)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (219)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (347)
art 7 (29459)
kio 5/12 (192)
748/12 (4)
łączenie funkcji (1335)
dialog konkurencyjny kryteria (279)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1569)
art 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
pkp (963)
wadliwe pełnomocnictwo (1549)
"kosztorys ofertowy" (2136)
prokura samoistna (47)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
oddział+spółki (33)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (54)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (882)
kary umowne (954)
kio/kd 24/15 (7)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7406)
kio 77/12 (7)
iv ca 340/05 (10)
24 ust. 2 pkt 3 (16157)
zmiana terminu dostawy (6724)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (276)
vi ga 50/09 (1)
akuratne uzasadnienie (22)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (20)
sukcesja uniwersalna a referencje (20)
art. 26 ust. 2e (172)
vi ga 64/08 (1)
forma wykazu (4046)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (71)
najwyższa staranność (1412)
uzupełnienie wykazu robót (2757)
odrzucenie oferty wstępnej (1493)
ii ca 803/10 (16)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4192)
podatek dochodowy (182)
kio_1498_10 (4)
oryginał pełnomocnictwa (1304)
błędy w kosztorysie ryczałt (163)
xii ga 391/08 (10)
art 94 ust 3 (2233)
utajnienie całej oferty (556)
uczciwej konkurencji (12415)
suma ubezpieczenia (790)
żadanie certyfikatu (2434)
wyjaśnienia dotyczące próbek (682)
wynagrodzenie ryczałtowe a przedmiar robót (725)
kio 1794 (12)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (495)
wycinka drzew (119)
krk austria (25)
zus spółka cywilna (209)
art. 89 (14063)
140 ust. 1 (1430)
ii ca 442/06 (6)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (87)
kio 1515/10 (28)
iv ca 362/08 (1)
x ga 316/07 (2)
694/13 (10)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (16157)
forma składanych dokumentów (6229)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1516)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (77)
świadczenia zdrowotne (1318)
miejsce składania ofert (7521)
wymóg jednego producenta (3706)
warunek ograniczający konkurencję (2397)
kio 1070/11 (5)
komputer (1084)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (243)
podstawa wyceny (2497)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (120)
art. 6 kc (5007)
200/11 (7)
alstom (87)
kio 776/12 (21)
tłumaczenie dokumentu (2470)
omyłka istotna (3493)
kio/uzp 48/09 (32)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (14)
uzupełnienie wyroku kio (6843)
kio_1777_11 (7)
krk szwecji (10)
edf (21)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (873)
roche diagnostics (138)
dostawa (11986)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
kserokopia gwarancji wadium (164)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (546)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (12795)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5251)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1008)
art 67 (3148)
kio 18/13 (17)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (465)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (87)
art. 67 ust. 2 (3127)
173/09 (16)
wykładnia autentyczna (191)
udział w przygotowaniu postępowania (5462)
933/11 (6)
nierówne traktowanie (11566)
x ga 189/13 (8)
kio 1334/13 (2)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1377)
917/10 (11)
rozszerzająca interpretacja siwz (675)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1574)
wadium jeden członek konsorcjum (217)
"192 ust. 3 pkt 2" (45)
inżynieria cenowa (125)
udostępnienie samego siebie (2847)
kio/uzp 1876/09 (8)
iii czp 146/93 (21)
wezwanie do uzupełnień (6925)
"przeciwnik skargi" (376)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1294)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1913)
kio_565_11 (3)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1359)
"cena 0" (111)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (204)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8010)
oferta nie odpowiada treści siwz (10692)
v ca 3128/10 (1)
prawo wyłączne (13557)
termin wykonania umowy (12849)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (101)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
kio 224/13 (3)
1641/14 (5)
i ca 134/06 (21)
tajemnica przedsiębiorstwa gts (23)
ruda śląska (155)
"autoryzowany serwis" (83)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1484)
sygnity (446)
prekluzja dowodowa (29)
ca 489/06 (41)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2983)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (261)
powtórzenie aukcji (317)
kio 2779/12 (5)
pełnienie nadzoru autorskiego (264)
dowód z dokumentu (10556)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (61)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1404)
"93 ust. 4" (72)
ceny jednostkowe (2989)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (11856)
oferta (23953)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1800)
"znaki towarowe" (801)
x ga 214/09 (3)
x ga 246/10/za (1)
c-337/06 (20)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (146)
xii gz 74/10 (1)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (684)
odbieranie odpadów (485)
iv ca 239/05 (5)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
broker ubezpieczeniowy (55)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (5564)
alstal (51)
1807/12 (7)
ii ca 327/05 (12)
odpowiedzialność solidarna (489)
usg (89)
określenie terminu realizacji zamówienia (13970)
kio/uzp 397/08 (4)
art. 24 ust. 2 (16778)
leki (368)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
kio 1592/13 (3)
intergraph (68)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (277)
inna omyłka (3586)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4875)
uprawnienia podwykonawcy (1652)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1520)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4046)
"informacje ze stron internetowych" (47)
sobota (269)
kio 2681/13 (3)
art. 83 ust. 2 (2237)
błąd w kosztorysie ofertowym (1278)
spóźniony zarzut (1700)
starpol (17)
prawa wyłączne (9259)
art. 46 ust. 5 (3935)
1181/10 (4)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (367)
kio_2434_12 (7)
ca 508/05 (4)
"iv ca 683/12" (95)
art. 36b ust. 2 (73)
subiektywne kryteria (911)
komputery (1084)
kio_1024_11 (11)
"26 ust. 2c" (63)
1106/11 (13)
czeskie krk (12)
kyocera (25)
uzp/zo/0-533/06 (14)
kio 476/12 (4)
brak załącznika do oferty (11013)
ogłoszenia prasowe (169)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1430)
"deklaracja zgodności" (800)
oferta w języku polskim (2385)
jawność rozprawy (970)
68/11 (13)
"art. 67 ust. 1 pkt 2" (19)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (692)
1975/14 (2)
vii ca 911/08 (1)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
małżonków (32)
dwie oferty w jednej kopercie (216)
kd 58/10 (9)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (309)
cpi (41)
referencje brak podpisu (707)
"dokumenty przedmiotowe" (481)
"art. 26 ust. 2 b" (1490)
wskaźnik płynności (111)
protokół odbioru (2448)
kio 1617/14 (5)
ii ca 836/09 (1)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1554)
minimalnego wynagrodzenia (3189)
kio_2036_12 (14)
wyjaśnienie referencji (2987)
określenie przedmiotu zamówienia (19586)
dobre obyczaje kupieckie (108)
stalowa wola (152)
"w ramach jednej umowy" (153)
iii ca 583/08 (5)
tugeb (5)
zaciągnięcie zobowiązania (717)
składanie nieprawdziwych informacji (2236)
na dzień składania ofert (11799)
wan (224)
kio 2395/14 (2)
2734/10 (7)
kio 2600/11 (4)
24 ust 2 pkt 1 (16317)
zła stawka podatku vat (108)
x ga 22/08 (96)
iv_ca_508_05 (4)
zatrudnienie umowa o pracę (1663)
zasady uczciwej konkurencji (11158)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (301)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2298)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (191)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4488)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (22)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6318)
c-387/14 (6)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (724)
art 7 ust. 3 (27918)
dostawa samochodów (552)
opłata za pełnomocnictwo (227)
kryterium niemierzalne (167)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1069)
kio 2031/14 (5)
zezwolenie na zbieranie (273)
"ograniczenie terytorialne" (26)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
kio 216/09 (24)
kio 1982/13 (3)
kio 766/09 (25)
poprawienie ceny jednostkowej (1211)
brak daty w referencjach (2323)
istotna zmiana (12313)
nierealny termin wykonania zamówienia (3561)
odpis pfron (24)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (870)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
2679/12 (3)
brak wyceny pozycji (2075)
dopuszczalność zmiany umowy (1536)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (53)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
przekaz pocztowy (65)
kio/31/11 (5)
zmiana korzystna (2416)
adhezyjna (89)
przekazanie siwz (8851)
różne stawki podatku vat w ofertach (904)
1729/09 (2)
v ca 1621/08 (1)
usługi prania (188)
nieprawdziwe informacje (3314)
1730/11 (12)
nienależyte wykonanie umowy (7325)
uznanie rachunku (6046)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (252)
xix ga 131/08 (17)
"art. 101 ust. 2" (13)
zasada bezstronności (517)
oświadczenia producenta (4363)
spełnianie warunków bez wskazania części (5169)
kio 629/12 (5)
art. 25 ust. 1 (14130)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3448)
wydruk zus (109)
criminal (26)
uchylenie się od podpisania umowy (2066)
89 ust. 1 pkt 3 (13856)
zmiana stawki podatku vat (1233)
537/14 (3)
dominujący wpływ (550)
868/10 (76)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2290)
wykonawca profesjonalny (1895)
art. 24 ust. 2a pzp (1918)
2635/12 (4)
kio/uzp 59/10 (15)
kio 630/10 (2)
internat użytecznosci publicznej (6)
"iii czp 25/07" (13)
usługi powtarzające się okresowo (195)
x ga 5/07 (10)
ranking wniosków (1214)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (444)
kio 650/11 (4)
art. 12a ust.2 (593)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5050)
dystrybucja energii (161)
brak w formularzu ofertowym (3871)
krakowski holding komunalny (17)
kio_455_12 (3)
sumowanie zdolności finansowej (181)
x ga 85/08 (7)
art. 151 pzp (825)
"zdolność kredytowa" (918)
66/07 (13)
293/10 (6)
konsalnet rażąco niska cena (15)
oprogramowanie równoważne (677)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4831)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1779)
polisa tajemnica (160)
c-454/06 (56)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (677)
x ga 89/10 (4)
wykluczenie po wyborze (11393)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (233)
wycofanie zwrot oferty (890)
2784/14 (15)
163/08 (16)
706/11 (37)
grafolog (10)
sysmark (36)
kio/uzp 812/09 (11)
"dobre obyczaje" (679)
anonimowość (18)
netline (37)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (862)
sumowanie potencjału ekonomicznego (183)
kio/uzp 1358/09 (4)
rażąco niska cena dostawy (983)
art. 124 (1014)
kio/uzp 191/08 (12)
kio_545_11 (12)
współfinansowane ze środków (1083)
paliwa (745)
potwierdzenie wpłaty wadium (984)
wadium konsorcjum (1124)
system informatyczny (2078)
art. 29 ust. 3 równoważne (2997)
1748/14 (4)
żądanie oświadczeń producenta (3394)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
"serwis na terenie polski" (10)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
niekompatybilność techniczna (59)
podpis bez pieczęci (384)
ilość zamówienia (7987)
397/14 (6)
lakoniczne wyjaśnienia (993)
instytucje_prawa_publicznego (64)
nieoznaczona koperta z ofertą (247)
kio/uzp 31/10 (188)
"brak tłumaczenia" (82)
1965/15 (2)
1804/13 (7)
"kio 1104/10" (8)
cena kosztorysowa (1462)
polisa (1312)
x ga 311/07 (6)
sposób obliczania ceny (1500)
v ca 440/06 (7)
1804/09 (10)
"zapytanie o cenę" (790)
kio 854/12 (6)
kio 281/12 (18)
kio 366/13 (7)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (7891)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7239)
xix ga 599/06 (3)
zobowiązanie warunkowe (409)
1095/12 (12)
2079/14 (5)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
iii_ca_1019_06 (14)
1718/12 (4)
vat 0 (1925)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3112)
waloryzacja cen (186)
"art. 34" (386)
lasy państwowe (344)
1095/08 (7)
ryczałtowe (2191)
użyczenie (396)
zakres wezwania do uzupełnienia (6603)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (692)
kio 1680/10 (3)
wpłata wadium po terminie (1263)
kio/uzp 984/08 (66)
zasada koncentracji środków dowodowych (126)
kio 2182/13 (15)
pozycja zero (6451)
akredytacja (230)
naruszenie art. 144 (1092)
2998/13 (3)
v ca 533/13 (6)
"wskaźnik bieżącej płynności" (29)
c-126/03 (132)
istotne zmiany postanowień umowy (7583)
v ca 1514/02 (18)
"art. 27" (1386)
vii ga 146/10 za (4)
912/10 (2)
fcc (36)
423/11 (9)
ix ga 258/10 (1)
kio_2308_10 (5)
kio_1042_13 (6)
art. 62 ust. 1 (2872)
plan zamówień publicznych (1991)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1092)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2177)
lub równoważny (2908)
"kio 1874/10" (7)
należyta staranność wartość zamówienia (3460)
ubezpieczenie kontraktu (669)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1227)
fbi (18)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (10563)
dzielenie zamówień (961)
v ga 40/09 (24)
slim (8)
kio/uzp 286/08 (12)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (10506)
nieopłacona polisa (506)
ii ca 129/07 (3)
kio_uzp_1877_09 (3)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
kio 1725/11 (10)
kio 1089/10 (2)
art 87 ust 2 (7927)
art. 23 ust. 2 (12921)
nadzór autorski (490)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1211)
zachowanie formy pisemnej (2572)
interes prawny (12089)
xii ga 282/11 (1)
suma cen ryczałtowych (465)
żądanie iso (579)
użyczenie doświadczenia (303)
negatywne konsekwencje (3746)
kio_162_12 (7)
kio/uzp 28/07 (123)
złożenie oferty w innym miejscu (10709)
kio 2975/13 (7)
kio 1942/12 (2)
zmiana podwykonawstwa (733)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1843)
brak podstawy dysponowania osobami (4378)
cofnął skargę (4794)
2420/12 (2)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2193)
395/14 (7)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (111)
brak nakładów (1535)
kio_1026_10 (3)
"wartość szacunkowa" (2903)
67 ust. 1 pkt 3 (3050)
kio 478/12 (13)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (104)
"zasada swobody umów" (380)
art. 11 (20951)
rażąco niska cena 2014 (794)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1848)
łączenie polis (235)
plan zamówień (1991)
1201/12 (9)
i cz 103/07 (1)
1372/11 (2)
"zwrot odwołania" (168)
wybór kolejnego wykonawcy (5774)
kio 973/11 (9)
46 ust. 3 (4052)
kio 4/13 (94)
iv ca 136/10 (2)
"rental rights" (10)
"żądanie unieważnienia postępowania" (184)
2505/11 (7)
powszechnie dostępne (2370)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (2916)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4564)
pierwotna niemożność świadczenia (513)
"art. 82 ust. 1" (242)
465/11 (66)
1348/13 (7)
art. 27 (11963)
uchyla (5035)
odrzucenie odwołania w części (10741)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (719)
185 ust. 2 (4256)
c-27-29/86 (4)
kio/uzp 1564/09 (6)
ix ga 49/09 (8)
iv ca 136/06 (1)
wymóg przynależności do izby (423)
kio_uzp_191_08 (12)
orange (134)
upadłość członka konsorcjum (189)
zamówienia uzupełniajace (3951)
kio 1379/09 (16)
tyco (78)
kio 2931/12 (2)
1579/13 (3)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1080)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2514)
krk zagraniczne (98)
kio 1620/11 (21)
"utajnienie wyjaśnień" (78)
kio_706_12 (4)
kuriata rażąco niska cena (99)
1010/11 (2)
różne stawki vat w ofertach (1013)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14435)
"zasada koncentracji" (225)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (9778)
poleganie na zasobach finansowych (1567)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9148)
kio_uzp_1904_09 (5)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (853)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6890)
brak interesu w przystąpieniu (8243)
fidic (399)
toshiba (74)
równoważność norm (563)
xix ga 524/09 (4)
normy iso (567)
"zwrot wadium" (253)
904/10 (5)
ii ca 207/11 (4)
opis przedmiotu zamówienia szpital (1584)
formalizm postępowania (599)
rażąco wygórowana kara umowna (140)
referencja (3839)
ustawowo wolny (1698)
braki formalne (6366)
niedopuszczalna zmiana oferty (6463)
art.26 ust.3 (8004)
kio_1553_10 (6)
bezpodstawne wykluczenie (3989)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
błąd w gwarancji (1469)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (843)
"potwierdzenie należytego wykonania" (874)
ge (331)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2616)
art. 182 ust. 3 (3056)
kio_308_12 (6)
wydłużenie terminu realizacji umowy (842)
wyłączenie jawności rozprawy (489)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
x ga 139/08 (1)
kio/uzp 151/08 (42)
art. 8 ust.3 (13914)
"ubezpieczenie majątku" (16)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (652)
definicja oferty (4385)
vi ca 693/08 (1)
"art. 67 ust.1" (880)
"zaświadczenie z zus" (171)
uzupełnianie dokumentów faxem (177)
769/09 (12)
kio 185/13 (4)
540/13 (6)
dokumenty francuskie (224)
przejrzystości (1325)
"oświadczenie woli zamawiającego" (161)
kio 1700/12 (2)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (563)
płynność finansowa konsorcjum (90)
zmiana członka konsorcjum (2416)
deklaracja ce (486)
dostawy okresowe (835)
ets (1229)
kio 1809/15 (5)
pisemne zobowiązanie podmiotu (2976)
xxiii ga 446/08 (28)
zniszczył próbkę (41)
kio_uzp_1155_09 (3)
kio 134/09 (19)
cena 0 (5880)
"oferta złożona po terminie" (19)
kio 54/15 (7)
nakazuje odrzucenie (14574)
1812/13 (2)
walory artystyczne (29)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4627)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1774)
kio 1384/14 (12)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
ii ca 647/09 (2)
vi gz 51/06 (2)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4310)
2397/11 (3)
art 29 ust 2 (28737)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1338)
kio/uzp 924/10 (6)
112 kc (397)
istotne elementy umowy (7829)
kio_1096_10 (7)
niedoszacowanie (133)
upadłość niemcy (43)
przedłużenie wadium (898)
wadium gwarancja bankowa (716)
vat usługi leśne (102)
instytut monitorowania mediów (16)
protokół odbioru częściowego (801)
946/10 (2)
"art. 6" (2761)
kio 1469/14 (5)
257/13 (4)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (933)
data zobowiązania (4368)
rekomendacje prezesa uzp (245)
koncentracja środków odwoławczych (307)
uchyla wyrok (4093)
usługi kulturalne (100)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (106)
synektik (29)
i ca 601/05 (3)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5781)
dokumenty rosyjskie (43)
istotna zmiana okoliczności (10324)
x ga 337/07 (7)
kio 2217/13 (6)
realność udostępnienia zasobów (325)
odnowienie licencji (22)
kio_kd_46_10 (17)
kio/uzp 814/09 (6)
termomodernizacja (336)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (48)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1972)
termin opłacenia polisy nie upłynął (134)
błędne kryteria oceny ofert (4042)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7153)
pełnomocnictwo konsorcjalne (147)
kio/uzp 193/08 (7)
dysponowanie (8350)
x ga 213/09 (2)
"zamówienia uzupełniające" (656)
określenie wartości zamówienia (15159)
art.6 (2761)
art 82 ust 1 (3060)
"odwołanie wobec czynności wezwania do uzupełnienia" (4)
brak podpisu kosztorysu (360)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2338)
uzupełnienie dokumentów faksem (1630)
ryczałt kosztorys ofertowy (254)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
potwierdzenie należytego wykonania (7834)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1501)
telekomunikacja polska (467)
135/10 (6)
kio_uzp_992_09 (54)
przenoszenie kosztów (1694)
usługa ciągła (1438)
osobiste wykonanie (1271)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (151)
literalny (3163)
self cleaning (3)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2099)
ii ca 590/09 (5)
iv ga 10/08 (20)
dbs (6)
radiofarmaceutyki (6)
protokół zdawczo-odbiorczy (141)
kio_626_12 (4)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (687)
"dysponowanie bezpośrednie" (79)
v ga 141/09 (4)
kara finansowa (1544)
uzp/zo/0-184/07 (3)
wykaz usług (5785)
kio/45/11 (1)
tajemnica przedsiébiorstwa referencje (554)
"art. 170 ust. 4" (10)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14461)
gospodarz postępowania (186)
z referencji nie wynika należyte (2873)
profesjonalizm (282)
krs (2232)
"krótki termin składania ofert" (49)
kio/uzp 2034/10 (3)
"art. 182 ust. 5" (12)
art. 29 ust.3 (16814)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (546)
v ca 936/12 (8)
uniewaznienie postępowania (15535)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4223)
art. 86 (2208)
pierwotne warunki zostały zmienione (2460)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (11100)
niewłaściwa stawka podatku vat (1249)
"potrzeby zamawiającego" (1917)
180 ust. 2 (5727)
kio_279_15 (13)
udostępnianie doświadczenia (1838)
świadczenia okresowe (1210)
225/15 (8)
kio 2184/13 (6)
"kluczowe części" (59)
grupa zakupowa (58)
iii czp 164/94 (6)
"zmiana terminu realizacji umowy" (43)
"prezentacja próbki" (45)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (174)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (122)
476/12 (4)
1624/10 (15)
i ca 88/07 (3)
art. 141 (1189)
użyteczności publicznej (765)
rażąco niska cena 30% (1687)
art.46 ust.4a (641)
intercity (96)
połowa terminu (1173)
"ochrona danych osobowych" (58)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (262)
2037/12 (25)
dyskryminacja (606)
co stanowi treść oferty (17179)
707/08 (16)
kio 1874/10 (14)
podmiot nieuprawniony (7993)
zaświadczenie o niekaralności austria (25)
v ca 484/04 (2)
art 89 ust 1 pkt 2 (13960)
dialog konkurencyjny (548)
zastrzeżenie oferty (7428)
wartość szacunkowa zamówienia (4825)
użyczenie zasobów (263)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2905)
zamówienie uzupełniające (3951)
kio 779/13 (4)
uzupełnienie krk po terminie (376)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (15115)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (483)
rebus (34)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (36)
kio/uzp 1077/08 (10)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
1958/11 (8)
ii ca 183/05 (3)
"wykazanie równoważności" (149)
kio_150_12 (11)
wykładnia językowa siwz (630)
zmiana umowy konsorcjum (3505)
brak podpisu formularza cenowego (417)
1457/11 (7)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (240)
swift (21)
oczywiste omyłki rachunkowe (1194)
budynki użyteczności publicznej (407)
"iii czp 52/11" (129)
i aca 357/10 (32)
xix ga 202/09 (2)
x ga 110/09/za (4)
podmioty powiązane (1532)
wadliwe pelnomocnictwo (1549)
iv ca 1020/08 (2)
iii ca 177/10 (2)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (579)
uzupełnianie referencji (1074)
interes publiczny (13584)
art. 86 ust. 1 (2191)
973/13 (5)
bliskości (145)
wysokość polisy (1245)
definicja modernizacji (654)
ustawa o cenach (11983)
rażąco niska cena ryczałt (138)
budynek użyteczności publicznej (407)
729/12 (7)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1074)
kio_2531_11 (5)
1509/11 (7)
v ca 214/06 (13)
"wskaźnik płynności finansowej" (33)
grota (43)
zaksięgowanie wadium (53)
dokumenty francja (321)
powtórne wezwanie do uzupełnienia (1233)
530/09 (3)
"zasoby ekonomiczne" (27)
polisa oc podlimity (13)
kio 1886/11 (3)
równoważność (1008)
autoryzacja (360)
kio 2970/13 (5)
licencja open source (50)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (129)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (165)
"niepodpisane referencje" (34)
pełnomocnictwo w oryginale (1304)
odwołanie przedwczesne (1348)
"art. 41 pkt 9" (23)
zmiana treści siwz (10797)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (231)
c-305/08 (25)
887/12 (4)
nowe okoliczności (7794)
naruszenie zasady jawności (1425)
"1 zł" (138)
ryczałt brak kosztorysu (256)
polskie normy (4258)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1488)
krk z datą po terminie składania ofert (295)
836/11 (9)
ii ca 679/10 (3)
nieobecność członka komisji (132)
"różne rozumienie" (30)
realne udostępnienie (1583)
biegły (762)
xii ga 362/08 (5)
viii ga 244/09 (2)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1986)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
równoważność certyfikatów (300)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (7494)
"historia rachunku" (7)
kio 2242/12 (2)
kio 1323/12 (8)
obiekt użyteczności publicznej (417)
brak czytelnego podpisu (464)
"rażąca strata" (57)
doświadczenie (8970)
v ca 1360/09 (6)
"uzupełnienie odwołania" (127)
cena zero złotych (8016)
"powaga rzeczy osądzonej" (123)
xii ga 568/11 (1)
nierealny termin (3800)
kio/uzp 1804/09 (9)
termin wniesienia wadium (2468)
ii ca 443/06 (3)
x ga 178/09 (4)
poprawienie jednostki miary (451)
utrzymanie zieleni (824)
postanowienie o zwrocie odwołania (15013)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1996)
wybór po terminie związania ofertą (9946)
brak strony formularza cenowego (2109)
dokumenty dla podwykonawcy (2361)
opłata (748)
6a (727)
"istotne zmiany umowy" (63)
niezgodność treści oferty z siwz (6044)
x ga 127/08 (74)
utrata wadium (545)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (51)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (552)
xix ga 79/07 (1)
kio 1183/13 (3)
wadium w formie gwarancji (950)
kio_424_11 (8)
art. 44 (4219)
v ca 383/07 (2)
przedłużenie terminu związania faksem (429)
kryteria inne niż cena (5233)
rabat po zawarciu umowy (381)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1554)
rażące naruszenie ustawy (2856)
informacja o wynikach postępowania (15781)
"wyrok kio" (11801)
kio 279/15 (16)
"doświadczenie konsorcjum" (150)
xix ga 265/08 (5)
kio_uzp_874_08 (18)
wyjaśnienia po wyborze (12297)
wiedza i doświadczenie (2904)
iii ckn 1320/00 (16)
v ca 1213/08 (1)
kilka informacji z banku (440)
dbałość o finanse publiczne (190)
1500/09 (9)
kio 974/13 (3)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (147)
błędy zamawiającego (6080)
iso 14001 (74)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (305)
udostępnianie ofert (2498)
1741/10 (10)
użyczenie zdolności finansowej (167)
1514/08 (15)
2492/11 (5)
kio 685/12 (5)
x ga 168/11/za (1)
art. 87 ust 2 (7927)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (17226)
ćwik (102)
"przed notariuszem" (342)
459/10 (4)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
błędne sformułowanie zarzutu (2706)
wykaz usług wykonywanych termin (4546)
odpowiedzi na pytania są wiążące (1496)
ii ca 158/09 (9)
"brak opłaconej polisy" (24)
x ga 25/09 (24)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2312)
wydłużenie rękojmi (137)
koncentracji środków ochrony prawnej (288)
samouzupełnienie dokumentów (2)
autoryzowany kanał (74)
spółka cywilna zus (209)
braki formalne przystąpienia (4238)
kio 1898/11 (3)
doświadczenie jako kryterium (4108)
forma uzupełnienia dokumentów (4190)
kio_225_15 (6)
zamówienie z wolnej ręki (1646)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2313)
33/07 (36)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1460)
brak interesu (11734)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4306)
ograniczenie podwykonawców (2555)
inspektor nadzoru (912)
205/15 (2)
udostępnienie wiedzy (3065)
uzupełnianie dokumentów (3614)
tajemnica przedsiębiorstwa (1779)
144/11 (8)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5887)
równoważne (3065)
v ca 1784/08 (2)
586/08 (2)
waloryzacji (236)
kredyt w rachunku (468)
xix gz 455/10 (1)
usługi sprzątania rażąco niska cena (213)
zastępstwo procesowe (2601)
art. 46 ust.4a (679)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (218)
v ca 886/05 (6)
podwykonawca dostawy (1333)
kio 2085/12 (4)
kio 2354/14 (3)
krajowa instytucja rozliczeniowa (209)
tajemnica wykaz osób (901)
c-465/11 (53)
opis przedmiotu (11999)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2835)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2298)
brak ceny w formularzu cenowym (2036)
unieważnia umowę (3424)
art.185 ust.6 pzp (1268)
kio_628_11 (9)
kio_1217_13 (3)
przeciwko środowisku (455)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1652)
c-324/98 (55)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4038)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (6)
"roboty budowlane" (8000)
ii ca 29/05 (55)
"zmiana producenta" (16)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (692)
proporcjonalne warunki (1567)
uzp_zo_0_533_06 (14)
jurysdykcja (55)
prowizja (149)
protokół odbioru jako poświadczenie (577)
413/15 (5)
i ca 220/07 (1)
ix ga 228/09 (2)
zakres polisy oc (615)
art. 36a (191)
doświadczenie komplementariusza (72)
prawo opcji (831)
"nienależyte wykonanie umowy" (1329)
krk szwecja (10)
podział zamówienia (2706)
art. 29 ust. 3 (27327)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3219)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1955)
art.151a (10)
"prawa autorskie" (302)
autokorekta (12)
"zasady traktatowe" (42)
1385/10 (8)
wspólnota mieszkaniowa (128)
zaświadczenie z banku (581)
wolna ręka (1647)
krk francja (27)
szkoda (6757)
kio 683/11 (4)
ix ca 196/05 (8)
oddala (10523)
koncert (31)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
xii_ga_350_09 (21)
185 ust. 3 (4089)
"sąd okręgowy w warszawie" (6204)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1570)
kio 211/11 (4)
grupowe ubezpieczenie pracowników (41)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (311)
kio 2276/12 (4)
subiektywne (1346)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1074)
kio 1327/09 (26)
334/09 (5)
teta (17)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (162)
"przerzucanie kosztów" (40)
passmark (30)
brevells (2)
kio/uzp 759/08 (7)
dokumenty składane przez konsorcjum (4469)
istotna zmiana treści oferty (10926)
kryteria podmiotowe (1921)
pełnomocnictwo bez daty (1814)
świadczenie niemożliwe termin (3080)
zamieszczenie dokumentacji (6603)
art 93 ust 4 (5910)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
halcrow (48)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (427)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1796)
definicja podwykonawcy (902)
forma zobowiązania (3994)
xii ga 366/10 (1)
system pobierania krwi + zamknięty (36)
kio/uzp 780/10 (12)
art. 67 ust.1 pkt 5 (2906)
zły vat (209)
konkurs dwuetapowy (30)
2337/10 (5)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (123)
"disclosure scotland" (14)
art. 185 ust. 6 (3657)
iso 1043-4 (6)
art. 8 ust. 3 (21237)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
218/12 (13)
roboty tego samego rodzaju (7237)
zmiana ilości w kosztorysie (1376)
harmonogram (1721)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (617)
niejednoznaczność siwz (426)
raport z badań (1088)
kio/uzp 729/10 (9)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (151)
art.26 ust.2 b (6869)
kio/ku (250)
36 ust. 5 (5858)
tego samego producenta (4803)
"xii ga 102/09" (72)
kio_uzp_855_08 (3)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (923)
harmonogram rzeczowo - finansowy (664)
krs aktualny (1006)
668/13 (3)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (212)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (138)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (463)
x ga 140/08/za (1)
kio/uzp 1187/09 (15)
"kary umowne" (818)
certyfikat ubezpieczenia (469)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5978)
tłumacza przysięgłego (450)
67/11 (12)
art 24 (16842)
zmiana członków konsorcjum (2416)
111 kc (597)
praw autorskich (1113)
kio 23/12 (298)
jawność postępowania (1473)
nie istotna zmiana umowy (9164)
uzupełnienie nazwy producenta (1420)
"§ 7 ust. 2" (400)
2345/10 (3)
przekształcenie (392)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (638)
oświadczenie o akceptacji siwz (1134)
kio 109/13 (19)
kio_1044_10 (3)
1780/13 (4)
spółka jawna zus (151)
generalna (3837)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6516)
oferta wpłynęła po terminie (6504)
art.144 ust.1 (562)
niewłaściwy podatek vat (1776)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4086)
opis przedmiotu zamówienia (11920)
ii ca 431/07 (19)
"zmiana terminu płatności" (14)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (12041)
podpis oferty (2997)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1050)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (496)
sukcesja uniwersalna (43)
legitymacja czynna konsorcjum (159)
"naruszenie art. 29" windows (66)
za krótki termin składania ofert (1120)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10048)
interes prawny w przetargu ograniczonym (9983)
prezentacja (945)
ii ca 757/06 (1)
ii ca 218/06 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (764)
"nieprawdziwe informacje" (2183)
centrum personalizacji dokumentów (21)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1048)
"informacje z internetu" (6)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2843)
autoryzacja producenta nawierzchni (48)
kio 2307/14 (8)
wykaz wykonanych zamówień (7791)
równoważnych (3065)
2159/13 (5)
nalezyte wykonanie zamówienia (8867)
nieprawidłowy numer katalogowy (490)
referencja od generalnego wykonawcy (827)
"art. 38 ust. 6" (224)
1502/13 (4)
1516/12 (9)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3553)
nieusuwalny (757)
prezentacja oprogramowania (364)
26 ust. 2a (2184)
kio_uzp_1514_09 (6)
kio/ku 83/10 (23)
kio 1533/12 (6)
ii ca 397/13 (5)
duplikat (21)
zasoby podmiotu trzeciego (1890)
"produkt leczniczy" (282)
kc (5367)
art. 26 ust. 4 pzp (10655)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3290)
nieważny certyfikat iso (230)
ii ca 693/5 (21)
c-328/96 (10)
uzp_zo_0_616_05 (3)
kio_uzp_619_08 (13)
4pi (37)
bezpieczeństwo dostaw (859)
zmiana stron umowy (9175)
opłaconą polisę (506)
"iii czp 74/05" (322)
i ca 540/09 (1)
wybór oferty termin związania ofertą (9844)
brak pozycji kosztorys (2051)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (105)
licencje (1397)
nieistotna omyłka (3493)
niejasne (4542)
iv ca 870/06 (1)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (10)
organizacja szkoleń (535)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (141)
disclosure scotland (14)
certyfikat microsoft (138)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3095)
241/13 (5)
w warszawie (26737)
964/12 (3)
wyjaśnienia oferty (14257)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1986)
art. 8 (22241)
1936/13 (9)
ii ca 941/05 (22)
kio/uzp 260/09 (2)
"termin wykonania zamówienia" (985)
użyczanie zdolności finansowej (108)
kryterium rabat (306)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (622)
najem lokalu (29)
uzupełnienia (8852)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (796)
vi ca 464/05 (75)
v gaz 94/09 (2)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (604)
kryterium społeczne (2117)
kio 80/07 (56)
iii czp 103/10 (23)
nie figuruje (606)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
sztuczne łączenie zamówień (273)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3518)
kio 29/11 (185)
kio/uzp 70/08 (5)
i ca 131/15 (12)
kio_148_15 (10)
udostępnienie potencjału finansowego (1261)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1755)
referencje podpis (730)
bezwarunkowa (658)
"parafa" (214)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2197)
opcji (835)
zmiana ceny (7942)
zarzut blankietowy (233)
art. 353 (647)
wojskowy instytut medyczny (67)
"tylko ceny brutto" (5)
rażąco niska cena lakoniczne (370)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1455)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (571)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3076)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (546)
niezgodność oferty (6716)
kio_2695_12 (6)
nazwa postępowania (8824)
inżynieria rzeszów (95)
zobowiązanie do sprzedaży (1104)
oferta wyjaśnienia treści oferty (13100)
dokumenty uzupełnione faksem (938)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
vii ga 36/09 (2)
kio 122/11 (6)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
ograniczenie zasady swobody umów (1353)
opłacona polisa brak zapłaty składki (122)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
kio 2710/10 (13)
1456/12 (3)
415/15 (3)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1015)
dzielenie zamówienia na części (842)
lek równoważny (93)
ii ca 137/07 (10)
1817/12 (14)
"spółka celowa" (28)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3582)
niepełnosprawnych (449)
kio 64/14 (12)
1679/10 (6)
2557/13 (4)
zamienne (1221)
nieuzupełnienie dokumentów (4297)
652/13 (34)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2633)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (162)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1247)
vi ga 107/04 (3)
i ca 101/09 (3)
nie leży w interesie (1374)
kio 647/14 (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (103)
"należyte wykonanie" (5017)
opis sposobu obliczenia ceny (3099)
2285/12 (6)
2271/13 (5)
ca 3036/10 (34)
c-324/14 (10)
kio 293/11 (11)
iso 9001:2008 (78)
24 ust. 2 pkt 4 (15790)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (672)
art.24 ust.2 pkt.1 (6669)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
nieprawdziwe informacje wyjaśnienia (2679)
krótki termin składania ofert (1127)
niejednoznaczne zapisy siwz (6214)
zamówienie odrębne (7097)
"dwóch producentów" (119)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (14404)
"moment wszczęcia postępowania" (156)
koncesja konsorcjum (238)
xix ga 156/07 (1)
ii ca 1219/06 (4)
nie dopuścił ofert równoważnych (2292)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (153)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1030)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1700)
brak podpisu na ofercie (2642)
przesłanie kopii przystąpienia (689)
art. 150 ust. 3 (1955)
darowizna (68)
informatyzacja (190)
iv ca 280/10 (2)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13471)
potwierdzanie za zgodność (3897)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (11187)
poprawa vat (514)
doświadczenie osoby fizycznej (1308)
kio 150/12 (14)
vii ca 453/09 (1)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (584)
brak parafy (200)
art. 90 ust. 3 (7375)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3580)
consortia (112)
warunki zmiany umowy 144 (809)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
xxiii ga 584/13 (4)
"i ca 117/12" (59)
opłata od skargi (684)
gispartner (31)
718/12 (11)
doświadczenie wspólnika (531)
wykonawca uchyla się (4078)
kio_346_15 (10)
odstąpienie od umowy (2724)
zezwolenie konsorcjum (527)
krk nie figuruje (146)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (510)
konsorcjum, wadium (1124)
iv ca 362/09 (1)
należycie protokół odbioru (1715)
ix_ga_392_13 (14)
azbest (40)
meble biurowe (127)
ugoda sądowa (59)
komplementariusz (134)
kio 591/14 (4)
polisa oc dla konsorcjum (268)
"wizji lokalnej" "art. 29" (144)
wartość szacunkowa usługa okresowa (381)
połowy terminu (1173)
metodologia (546)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (627)
"art. 91" (5889)
art. 38 ust 4a (662)
arcadis (48)
art. 36a ust. 2 (191)
uzupełnił dokumenty faksem (938)
ii ca 455/06 (6)
"rezygnacja z podwykonawcy" (14)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (823)
kio_2154_11 (8)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1271)
"nieprawdziwa informacja" (2183)
sponsor (17)
pzu (168)
v ca 1412/07 (6)
nie miało wpływu na wynik postępowania (12693)
dysponuje osobami (6174)
"art. 90 ust. 3" (1146)
xix ga 213/08 (1)
i ca 337/08 (4)
brak pieczęci imiennej (170)
ecm (182)
przynależności do grupy (274)
opinia użytkownika (836)
różne stawki vat (1023)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3534)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1812)
kio 2480/12 (8)
2398/11 (6)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1394)
warunek doświadczenie (6889)
(kio 1408/10 (16)
kopia gwarancji bankowej (261)
polisa grupowa (23)
ebs (31)
"wyciąg bankowy" (41)
powtÓrzenie czynnoŚci (11124)
hitachi (55)
opisanie równoważności (860)
kio/uzp 1990/10 (6)
żądał dokumentów (10758)
roszczenie o zawarcie umowy (1570)
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (320)
24 ust. 2 a (16775)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1246)
zobowiązanie innego podmiotu (5432)
inny dokument ubezpieczenia (2453)
art. 15 (21546)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (112)
uzasadnione przyczyny (3781)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
uszczegółowienie oferty (1189)
23.02.2011 (29)
preferowanie wykonawcy (1176)
kryterium okres gwarancji (1889)
dowód opłacenia polisy (407)
1782/09 (3)
sposób obliczenia ceny tajemnica (587)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (171)
powtórne wezwanie (1674)
rabat (448)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (609)
udostępnienie bezpośrednie (2544)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
143/12 (10)
omyłka pisarska (1685)
minimalny zakres umowy (3856)
x ga 706/11 (21)
1130/11 (2)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (11194)
centrum usług wspólnych (915)
x ga 183/10 (1)
tomograf (245)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (323)
doświadczenie wykonawcy (8805)
brak modelu (1468)
odrzuca (20163)
cena jednostkowa ujemna (94)
podmioty trzecie (1965)
kio 2821/14 (6)
kryterium odległość (560)
świadectwo przejęcia robót (188)
"brak strony" (103)
"art. 198b" (540)
"brak harmonogramu" (38)
art. 38 ust. 1a (1101)
rental right (3)
kio 2734/11 (5)
interwenient (200)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1916)
zwłoka nienależyte wykonanie (368)
art 12a (624)
106/10 (12)
poprawa omyłek (1113)
krs z hiszpanii (76)
art 24 ust 2 pkt 1 (16317)
182 ust. 6 (2609)
materiały producenta (3204)
kio 1586/13 (2)
disclosure of scotland (14)
art 24 ust. 2a (2334)
art. 2 pkt 7a (702)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2312)
rażąca niska cena (806)
kio 270/13 (7)
sfałszowany podpis (20)
wskaźnik rentowności (78)
"porównywalność ofert" (239)
"zmiana stawki vat" (58)
i ca 495/13 (13)
iii_czp_52_02 (23)
art. 83 ust. 3 (2205)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (987)
brak dokumentacji wykonawczej (2878)
kio/kd 82/10 (4)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (5851)
brak pieczęci (630)
pojemniki (447)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (546)
1467/12 (2)
563/09 (5)
v ca 1040/08 (8)
czas oznaczony (7080)
dokument wystawiony po terminie (5124)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
kio 632/11 (3)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4518)
pełnomocnictwo (4386)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4475)
brak numeracji stron (418)
meble medyczne vat (28)
kio/ku 34/10 (10)
kio 191/14 (7)
odwołanie (28223)
wysokość zabezpieczenia (4462)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1501)
art 32 (5191)
rażąco niska cena nierealistyczna (735)
art. 46 ust. 4 a (4004)
kio 601/11 (11)
wimax (10)
1220/11 (2)
kio 2498/14 (5)
dzielenie zamówienia (961)
2688/10 (2)
"oferta alternatywna" (42)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (107)
nieterminowe wykonanie (1499)
upadłości (489)
oferta niezgodna z siwz (17310)
kio 154/12 (11)
iv ca 140/08 (23)
kio 2836/13 (2)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (889)
2537/13 (4)
unieważnienie postępowania (15535)
dwie ceny w formularzu oferty (3523)
kio/uzp 1408/10 (7)
145 ust. 1 (1546)
konsorcjum koncesja (238)
prawa autorskie do systemu informatycznego (310)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
"uzupełnienie referencji" (83)
xii ga 62/08 (2)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (103)
polisa oc przed zawarciem umowy (472)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
fordewind (9)
użyczenie uprawnień (239)
należyta staranność zamawiającego (4174)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (67)
krs po terminie (2130)
art. 57 kpa (73)
inny dokument nie musi być opłacony (657)
xii ga 451/10 (3)
"brak formularza cenowego" (4)
minimalna wartość dostaw (1215)
protokół odbioru końcowego z usterkami (163)
kio 1064/11 (15)
kio_1983_11 (4)
wielka brytania (244)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (12974)
stwierdzenie nieważności umowy (2076)
kio_1152_12 (7)
kio 216/14 (15)
x ga 235/09/za (1)
"brak ceny jednostkowej" (22)
klauzule waloryzacyjne (72)
kio 2288/13 (6)
1495/14 (5)
częściowe uwzględnienie odwołania (3328)
nie otworzył oferty (6104)
kio/kd 79/11 (7)
szwedzkie krk (7)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3215)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5117)
ograniczenie do jednego producenta (4022)
zysk wykonawcy (2337)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
"niewykonanie wyroku" (527)
kio_457_11 (5)
"wiedzy i doświadczenia" (4536)
1623/11 (20)
art.29 ust.3 (2511)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (68)
2939/12, kio 2942/12 (6)
kio 969/15 (5)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2658)
"art. 179 ust. 1" (8844)
dobre obyczaje (679)
xix ga 18/10 (31)
"ii ca 29/05" (13)
rotacja środków pieniężnych (7)
kryteria niemierzalne (167)
częściowe odrzucenie odwołania (2835)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (17290)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1623)
kio_2525_13 (9)
uniwersytet szczeciński (33)
wykazanie tajemnicy (1578)
"zmiana składu" (68)
654/13 (5)
istotne postanowienia umowy (10022)
odpis na pfron (24)
kryterium potencjał kadrowy (484)
intertrading (87)
działalność regulowana telekomunikacyjne (170)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (11039)
2793/12 (3)
odwołujący nie posiada interesu (7377)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (770)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1050)
2756/10 (5)
art. 25 ust. 2 (14120)
kio_1434_12 (4)
kio_1122_10 (5)
xix_ga_225_10 (15)
2805/10 (6)
kio/kd (854)
art. 190 ust. 7 (2648)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (16306)
interes przystępującego (6364)
uzupełnienie przystąpienia (6261)
xix ga 195/09 (11)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
"karty katalogowe" (688)
xix ga 158/07 (4)
"zakres udostępnienia" (224)
protokół odbioru z usterkami (244)
kryteria oceny prac konkursowych (103)
"brak tłumaczenia na język polski" (25)
naruszenie art. 38 ust. 4b (177)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1014)
art. 5 ust. 1 a (27073)
zakaz podwykonawców (703)
zakres dokumentacji projektowej (3140)
"cena jednostkowa" (2176)
ix ca 50/07 (6)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1916)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
293/11 (11)
kio 2587/13 (6)
inna omyłka cena jednostkowa (1143)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9393)
oem (59)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2101)
agencja mienia wojskowego (193)
v ca 1110/04 (17)
ii ca 560/06 (1)
x ga 499/10 (2)
studia podyplomowe (44)
art 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3534)
kio_2204_10 (4)
związanie wyrokiem (12138)
oficjalny kanał dystrybucji (31)
eurosystem (31)
kio 223/08 (32)
brak wpłaty wadium (1069)
126/07 (9)
porozumiewanie drogą elektroniczną (163)
przedłużenie wadium w pieniądzu (163)
art. 91 ust. 2 (7466)
protokół odbioru należyte wykonanie (1701)
kio/uzp 110/09 (53)
art.24 ust. 2 pkt 1 (9707)
konserwacja zabytków (94)
kio/uzp 1069/09 (8)
wykonawca sam uzupełnił dokument (3906)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (460)
niezgodność próbek z siwz (508)
zobowiązanie podmiotów (5606)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
"art. 83 ust. 3 " (58)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (926)
rÓwnowaŻna (3065)
508/10 (5)
kryterium właściwości wykonawcy (1735)
monitoring mediów (56)
1501/14 (9)
aukcja elektroniczna rażąco niska cena (71)
brak podpisu na formularzu oferty (1044)
bezpodstawne wzbogacenie (135)
1184/12 (3)
niepriorytetowe (608)
brak podpisu na formularzu ofertowym (680)
referencje data wystawienia (555)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (65)
1978/10 (20)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 (11150)
kio 1240/13 (16)
udostępnienie uprawnień (2593)
161/14 (26)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1452)
"cena ryczałtowa" (1111)
956/12 (9)
i ca 273/09 (1)
formy porozumiewania się (256)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1298)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (3556)
xix ga 599/07 (1)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2298)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (27)
kio/uzp 2752/10 (5)
art 26 ust 2b (2241)
zamknięty katalog dokumentów (1191)
posiadanie zdolności kredytowej (929)
zastrzeżenie referencji (1510)
art.29 (3838)
usługa prania (188)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (504)
13/14 (346)
kio 2709/10 (3)
zmiana ceny oferty (7813)
brak daty wystawienia referencji (545)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
art 67 ust 1 pkt 5 (2943)
pesa (143)
ubezpieczenie konsorcjum (1199)
informacja banku (1523)
finanse publiczne (3910)
oświadczenie o udziale podwykonawców (2290)
wyjaśnienia po wyborze oferty (12030)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (16936)
wygórowane warunki (702)
zmiana producenta (3780)
art. 91 ust. 3a (705)
odpady (1793)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (232)
x ga 247/09 (1)
nici chirurgiczne (68)
zaokrąglanie ceny (111)
"odtajnienie dokumentów" (218)
referencje podwykonawca (969)
kio 13/14 (275)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (37)
c_196_08 (11)
odnawialny (154)
"art. 36 b" (56)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (156)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5038)
c-376/08 (38)
samozatrudnienie (30)
zmiana terminu 144 (908)
umowa przedwstępna (130)
kio/uzp 565/08 (8)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
v ca 52/08 (2)
dostawa powszechnie dostępna (1552)
wymóg serwisu na terenie polski (357)
usługa w trakcie realizacji (4805)
v ca 787/08 (1)
brak ogłoszenia (12738)
"zmiana stawki podatku vat" (113)
art.90 ust. 3 (2450)
kio 2079/14 (5)
kio 1231/11 (27)
przedmiar (2035)
kio/uzp 585/09 (16)
"wniosek o ogłoszenie upadłości" (31)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (120)
zobowiązanie podmiotu (5606)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
"art. 26 ust. 2d" (83)
"26 ust. 4" (2295)
kio 1110/11 (6)
scotland disclosure (14)
art. 6 (25076)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1657)
zamówienie wielorodzajowe (5)
"91 ust. 5" (25)
art.87 ust.2 pkt 3 (5154)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1601)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
kio1498/10 (4)
usługi priorytetowe (481)
"186 ust. 2" (2475)
c-340/04 (27)
wyjasnienia dokumentacji (10746)
usługi okresowe (1158)
art. 23 ust. 3 (12675)
certyfikat prince2 (79)
art 85 (3065)
krótki termin realizacji zamówienia (1393)
art 4 pkt 8 (19046)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (8381)
vii ga 147/08 (11)
24 ust.2 pkt 1 (14612)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (987)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8010)
estetyka (125)
kio 2121/12 (8)
wartość zrealizowanej części (4461)
wyciąg bankowy (256)
24 ust 1 pkt 1 (16306)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
rzeczoznawca majątkowy (63)
awaria (899)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (213)
pomoc publiczna (7984)
67 ust. 1 pkt 4 (2946)
podmiot trzeci (4469)
v ca 226/10 (12)
data zakończenia usługi (2491)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (233)
c-91/08 (26)
rażąco niska cena 2015 (635)
art. 32 (5191)
iberdrola (14)
termin uzupełnienia dokumentów (8091)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (468)
kio 510/14 (3)
878/09 (27)
niemiecki rejestr handlowy (75)
"złożenie dwóch ofert" (331)
kio_1895_12 (4)
kio/uzp 1891/10 (2)
ix ga 128/13 (6)
spóźnione zarzuty (1700)
kio 791/11 (9)
informacja banku tajemnica (257)
protokół zdawczo odbiorczy (146)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (8480)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (292)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3499)
xii_ga_314_11 (50)
zestawienie materiałów (2679)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6927)
kio 2931/13 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1070)
zamawiający nie może domniemywać (1078)
"franszyza redukcyjna" (17)
1404/14 (5)
certyfikat ibm (95)
30 % (15222)
art. 32 ust.2 (4584)
"oświadczenie wiedzy" (478)
iso (730)
niekompletny formularz cenowy (532)
krk holandia (8)
379/12 (21)
utajnienie próbki (46)
strona internetowa (5508)
xix ga 104/07 (3)
ii ca 371/09 (2)
v ca 570/08 (10)
87 ust. 1 (7933)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2120)
iv ca 11/09 (42)
kryterium parametry techniczne (2849)
krk wydruk (75)
x ga 25/08/za (2)
wyjasnienia tresci siwz (11379)
gddkia (402)
ii ca 201/05 (5)
vi ga 169/10 (1)
wniosek o zabezpieczenie (3407)
trezor (22)
numery katalogowe (660)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
przygotowanie postępowania (6052)
"wyciąg z rachunku" (27)
waloryzacja (236)
art. 184 (2921)
x ga 75/08 (10)
kio 1349/12 (9)
art.26 ust.4 (5822)
energia elektryczna (706)
oferta złożona przez oddział (3620)
ii ca 207/08 (6)
zamówienia nieprzewidziane (11878)
"art. 36a" (108)
v gaz 4/08 (5)
art. 91 ust.3a (115)
"art 6a" (59)
pilna potrzeba (308)
powaga rzeczy osądzonej (131)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5660)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (720)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2562)
stadion wrocław (67)
art. 7 ust. 1 (29301)
1797/11 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (216)
2830/13 (4)
strona internetowa producenta (2032)
kio 545/11 (18)
v ca 324/10 (3)
kio_910_11 (3)
"spółka komandytowa" (480)
kio/uzp 816/08 (3)
warunek nieproporcjonalny (1307)
c-513/99 (27)
porty lotnicze (244)
kio 900/14 (8)
"umowa ramowa" (463)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2247)
61/14 (19)
umowy (15945)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6598)
357/15 (9)
ilość rdzeni (80)
warbud (371)
niejasne warunki udziału (4004)
ii ca 641/07 (3)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1121)
wybór (19111)
"interes w przystąpieniu" (169)
brak terminu realizacji (12770)
953/13 (26)
arimr (112)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (5812)
412/15 (5)
xii ga 86/09 (1)
"błędny adres" (9)
umowy barterowe (8)
1646/10 (4)
formularz cenowy brak podpisu (417)
1334/11 (3)
prawo opcji formularz ofertowy (296)
sumowanie obrotów (169)
przejęcie referencji (74)
uzupełnienie próbek (513)
usługa okresowa (1158)
zatrzymania wadium (802)
konkurencyjność (1505)
kio/ku 108/10 (13)
nieprawdziwe referencje (1262)
997/12 (4)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (787)
gwarancja wadialna konsorcjum (425)
opozycja (726)
"sumowanie zdolności" (11)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6698)
art 26 ust. 2b (2241)
ramowa (737)
179/11 (7)
kio 271/12 (18)
telewizja polska (165)
wpis do działalności regulowanej (1523)
cena jednostkowa omyłka (1219)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2297)
i ckn 304/00 (191)
gratis (9)
91 ust 3a (705)
"warunki przedmiotowe" (275)
ulotki (427)
kio_uzp_70_08 (5)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (201)
v ga 53/05 (1)
wniesione po terminie (27460)
konsorcjum a koncesja (238)
art. 31 (11140)
iii czp 73/05 (33)
wadium w kilku formach (392)
legitymacja czynna (344)
dostawa paliwa (447)
art.90 (2458)
art.144 (571)
sprzęt fabrycznie nowy (355)
38 ust. 1a (1101)
kio_869_11 (6)
art.7 (16657)
utajnienie wyjaśnień (763)
272/11 (7)
cena dumpingowa (211)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (368)
kio 430/14 (6)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1445)
x ga 227/09 (6)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3239)
"art. 58 kc" (108)
art. 8 ust 3 (21237)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (461)
c-295/05 (24)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
parametry techniczne tajemnica przedsiębiorstwa (596)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3953)
ku 18/14 (13)
kio_540_13 (6)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
kio 1526/10 (6)
kio_1710_12 (7)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (81)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
xii ga 159/08 (8)
x ga 327/07 (1)
główny urząd geodezji (129)
kio/kd 50/10 (6)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (914)
kio/ku 18/14 (11)
uzupełnianie dokumentów faksem (795)
"89 ust. 1 pkt 1" (1432)
wadium lidera konsorcjum (577)
iv ca 648/07 (1)
"niezgodność treści oferty z siwz" (528)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3252)
zachowanie uczciwej konkurencji (8240)
"produkt równoważny" (421)
576/09 (4)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (307)
x_ga_332_09 (6)
art. 87 (7949)
zatrzymał wadium (802)
zmowa (233)
kio/uzp 2627/10 (6)
dyrektywa (3402)
utracił status wykonawcy (337)
referencje wystawione samemu sobie (1132)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (925)
błędna cena jednostkowa (1540)
interes w unieważnieniu postępowania (9689)
"na korzyść wykonawcy" (509)
poczta polska sa (837)
podwykonawcy (2778)
ii_ca_1285_12 (57)
losowanie (18)
258 (303)
404/14 (8)
dowód wniesienia wadium (1465)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1063)
samochody (1071)
xii ga 129/10 (3)
kio_974_13 (3)
kodeks spółek handlowych (1029)
kio 600/12 (17)
województwo podkarpackie (153)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (825)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (882)
kio/kd 19/10 (18)
powierzy podwykonawcom (1169)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (8)
podpisanie umowy bez wadium (979)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (180)
sytuacji ekonomicznej (3785)
jednokrotne (1099)
1 grosz (23659)
siła wyższa art. 144 (34)
art. 2 pkt 13 (16470)
unieważnia postępowanie (5396)
425/12 (18)
wynagrodzenie mieszane (206)
przedłużenie terminu (2612)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9504)
poświadczenie wykonawcy (2725)
cena jednostkowa w kryterium (1747)
kio 1325/14 (3)
"na własną rzecz" (25)
toya (22)
prace zamienne (865)
22 ust 4 (16617)
art. 89 ust.1 pkt 2 (13883)
kio 1218/13 (2)
"art.91 ust. 3a" (71)
krk z niemiec (47)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (288)
serwis w odległości (128)
art 89 ust 1 pkt 3 (13856)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
zmiana oferty przez wykonawcę (13046)
uzupełnienie informacji z krk (366)
kio_668_13 (3)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3972)
pozacenowe kryteria oceny ofert (166)
oferta forma oferty (7524)
zła stawka vat (130)
gwarancja wadialna (746)
x ga 442/10 (1)
arup (51)
regenerowane (38)
kio 290/11 (6)
doświadczenie w polsce (1210)
art. 46 ust 4a (897)
ograniczanie konkurencji (3405)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1636)
current ratio (8)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
narodowe centrum badań (225)
krk uzupełnienie (379)
nadzór autorski z wolnej reki (106)
art 24 ust 2a (2334)
przejęcie długu (28)
cesja wierzytelności (59)
xii ga 350/09 (21)
"gwarancja producenta" (145)
subiektywna ocena (1280)
nieuprawniony podział zamówienia (1669)
1361/08 (3)
w ramach jednej umowy (7613)
art 144 ust 1 (1149)
niska cena (2692)
informacje (17339)
art. 86 ust. 2 (2191)
krk komplementariusza (34)
poręczenie zapłaty wadium (166)
art. 9 ust. 2 (20533)
konsorcjum (8156)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1669)
definicja podwykonawstwa (350)
"32 ust. 2" (220)
wartość zamówienia podstawowego (5794)
zamówienia uzupełniające na roboty budowlane (2132)
obsługa prawna (3469)
epeat (22)
wgląd do ofert (986)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (196)
rozbicie ceny ofertowej (625)
poczta (1269)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (50)
pożyczka (201)
zmiana terminu art. 144 (908)
nieprecyzyjne (4885)
prince ii (86)
kio 818/13 (3)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1504)
kio/uzp 1631/09 (8)
kio_2793_10 (30)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (957)
zaniechanie wykonania wyroku (9999)
kio 735/13 (10)
"art. 144 pzp" (78)
inżynier rezydent (123)
93 ust. 4 (5910)
art. 4 pkt 8 (19046)
"art. 140 ust. 1" (324)
innowacja (145)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (488)
xii_ga_254_08 (3)
35/12 (23)
aneksowanie umowy (36)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
"art. 181 ust. 2a" (71)
krótki termin realizacji (1420)
ix ga 131/10 (4)
certyfikat równoważny (917)
629/12 (5)
ix gc 155/08 (3)
"art. 4 pkt 3" (124)
zdolność kredytowa linia kredytowa (173)
887/09 (8)
zwiększenie środków (2288)
nieścisłości siwz (706)
błąd co do formy (2768)
ważność wadium (970)
2343/12 (9)
art. 186 ust. 2 (4288)
art 26 ust 3 pzp (11021)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
art.91 ust.2 (5169)
art 93 ust 1 pkt 6 (5648)
upust (434)
630/10 (2)
brak cen jednostkowych (2201)
referencje bez daty (1958)
kio_1729_10 (3)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6971)
termin zakończenia robót budowlanych (2602)
"dokument niewymagany" (1816)
uchybienie formalne (2466)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (7715)
vi ca 464/05 (75)
doświadczenie powtarzalność (74)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
spółka z o.o. w organizacji (970)
kio 1467/11 (8)
kio 1337/12 (22)
"zmowy przetargowe" (141)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1232)
ii crn 913/97 (39)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1462)
"minimalny okres gwarancji" (34)
"wyjaśnienia treści siwz" (966)
"wada postępowania" (238)
"art. 143b" (21)
xii ga 517/11 (13)
utajnienie odwołania (839)
695/14 (3)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (270)
art. 146 ust. 6 (2261)
kio 897/15 (7)
kio/uzp 1848/09 (8)
"brak podpisu" (254)
knr (351)
brak pozycji w kosztorysie (2051)
wadium wpłacone w kasie (33)
opcja (835)
"kio 100/12" (27)
poprawienie omyłek (2821)
kio 762/13 (7)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (220)
spółka zależna (4034)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6286)
kio_1758_11 (9)
art. 93 ust. 4 (5910)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (467)
art. 45 (4419)
art.24 ust.4 (6032)
"sprzęt komputerowy" (843)
oferta formularz oferty (6395)
2938/13 (3)
ochrona osób i mienia (709)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1491)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13492)
kio_uzp_874_09 (9)
kio_1807_12 (7)
ogólne warunki ubezpieczenia (1394)
okres związania ofertą (7538)
xix ga 214/08 (12)
delaware (9)
poufne (397)
955/13 (3)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (16317)
kio/uzp 250/10 (10)
290/13 (7)
stwiorb (163)
"art. 26 ust. 2" (2108)
kio 2057/11 (2)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (750)
kio_514_11 (5)
"zmiana wzoru umowy" (34)
"24 ust. 2 pkt 5" (161)
wariantowa (482)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (165)
parafka (56)
sytuacja ekonomiczna (3785)
dialog konkurencyjny przesłanki (417)
art. 38 ust. 4a (662)
oferta oferta równoważna (2854)
kio_14_13 (4)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1828)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
iv ga 14/07 (25)
szwedzkie (99)
iv ca 831/10 (11)
doradztwo i konsultacje (309)
"cena 0 zł" (33)
1287/12 (14)
1236/11 (3)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3959)
brak informacji o podwykonawcach (2177)
iv ca 32/09 (2)
nie wniesienie wadium (2494)
próbki uzupełnienie (513)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
"wyjaśnienie referencji" (16)
kio 225/15 (6)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
salini (34)
rażąco niska cena usługi (2004)
wykładnia językowa (871)
uzupełnienie oferty (8356)
ix ga 30/08 (15)
wydruk elektroniczny zus (62)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (5851)
742/11 (9)
"komunikat swift" (6)
odwrotne obciążenie (575)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2737)
openoffice (16)
586/09 (4)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4505)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18907)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (377)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1118)
96 (2736)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (180)
192 ust. 2 (11665)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1300)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1461)
kio 618/11 (2)
kio_2480_12 (7)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (367)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (324)
x ga 319/08 (4)
oddział spółki (1827)
online skills (21)
art. 26 ust. 3 (14975)
roboty budowlane (8924)
monopolista (105)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1118)
treść referencji (3666)
bezwarunkowa gwarancja (444)
inna omyłka ilość (1906)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
centralnej ewidencji (288)
równe traktowanie (11566)
brak wpisu do ewidencji (932)
kio/uzp 27/09 (102)
"zasada równego traktowania" (4803)
kio_291_12 (6)
zmiana wartości umowy (7719)
kio_uzp_1221_09 (9)
"sprawozdanie finansowe" (723)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1969)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (100)
termin związania 2011 (5093)
kio 1229/12 (18)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (251)
art. 29 ust. 4 (25400)
wycofanie wniosku (1035)
viii ca 442/05 (1)
ryzyko (2205)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11148)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (870)
poprawienie omyłki (2821)
harmonogram rzeczowo-finansowy (472)
457/15 (6)
ix ga 121/07 (1)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
realny (3886)
pakiet leków (126)
uprawnienia sep (30)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (749)
csioz (38)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (873)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (141)
upadłość lidera konsorcjum (125)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4151)
lex omega (47)
próbek, opisów lub fotografii (115)
478/12 (14)
art. 12a (624)
z referencji nie musi wynikać (2484)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (437)
brak uzupełnienia dokumentów (7451)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2853)
"zmiana wynagrodzenia" (212)
kio 69/12 (16)
istota ceny ryczałtowej (914)
viii ga 124/07 (11)
2721/12 (3)
2772/13 (2)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5191)
wadium kopia (568)
odstapienie od umowy (2724)
wezwanie do uzupełnienia (6925)
"art. 183" (1590)
otwarcie ofert termin (6005)
kio_uzp_1029_08 (5)
parafa podpis (171)
"prekwalifikacja" (75)
unieważnienie zmiana okoliczności (7629)
oferta w postaci elektronicznej (2220)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (602)
niewniesienie wadium (2494)
art 87 ust 2 pkt 3 (7734)
nieistniejąca stawka vat (974)
sanawia (2)
słowacja krk (2)
39/10 (24)
554/09 (8)
nazwy producenta (2805)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1768)
kio_953_13 (22)
kio 2012/14 (12)
kio 1227/13 (3)
forma porozumiewania się (256)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (2691)
wyjaśnienia stanowią część oferty (6479)
kio 90/11 (38)
"aukcja elektroniczna" (420)
kio/uzp 869/11 (4)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3256)
kio 162/12 (9)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2202)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1445)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (334)
87 ust. 2 pkt. 3 (7735)
autoryzowany przedstawiciel (318)
1946/09 (3)
ii ca 663/04 (2)
wadliwa gwarancja (1437)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (268)
kio_99_12 (5)
art 91 ust 3a (705)
izrael (43)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (582)
art. 8 ust. 4 (19652)
niepodpisany formularz ofertowy (1819)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (11636)
26 ust. 3 (14975)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (877)
brak tłumaczenia gwarancji (793)
vii ga 163/09 za (10)
współuczestnik (21)
kio_478_12 (12)
kio 59/12 (22)
rażąco niska cena ryczałtowe (608)
kio/uzp 822/11 (18)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2025)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (418)
kio_1535_11 (4)
wynagrodzenie barterowe (6)
rentowności (266)
nieobiektywne kryteria (3155)
"błędna podstawa" (125)
oferta wariantowa dostawa (301)
wizji lokalnej (423)
wysokość kar umownych (954)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3798)
obiekt kubaturowy (225)
aca 357/10 (32)
przerzucanie kosztów (357)
1019/06 (15)
74/14 (11)
art. 146 ust.6 (1138)
1408/13 (3)
iv ca 223/08 (12)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
brak wyceny (2740)
"art. 8 ust. 1" (1038)
kio/uzp 1311/10 (9)
uwzględnia odwołanie (22411)
x ga 122/10 (35)
250/12 (8)
1821/11 (4)
szkoda zawodowych (1438)
zatrudnienie a dysponowanie (1427)
150/14 (7)
889/08 (6)
iv ca 1322/11 (1)
pełnomocnictwo art. 103 kc (183)
logo producenta (129)
"zbycie przedsiębiorstwa" (35)
konsorcjum warunki udziału (6144)
26 ust 3 (14975)
901/09 (10)
ix ca 182/06 (3)
1092/10 (7)
sumowanie polis (97)
czynności związane z przygotowaniem (4068)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (202)
890/10 (9)
"jedna usługa" (436)
c-107/98 (73)
iv ca 288/06 (2)
spółka jawna dokumenty (2299)
"art. 86 ust. 1" (93)
" dokumenty nie wymagane" (1816)
sformalizowane (522)
kio_uzp_694_09 (23)
"grupy kapitałowej" (620)
779/13 (4)
wznowienia (403)
odrzucenie oferty interes (11136)
ubezpieczenie (3152)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (382)
art 16 (14149)
xii ga 11/09 (43)
c 538/07 (25)
błąd w vat (1725)
kio 1752/10 (5)
lex (1894)
kio 2644/13 (4)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1725)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (185)
wyjaśnienia złożone po terminie (14354)
"art. 83 ust. 3" (58)
v_ca_3036_10 (34)
"przedłużenie ważności wadium" (300)
dostawa bonów (67)
kio/uzp 857/09 (15)
"w organizacji" (192)
przesłanki wykluczenia (9366)
unieważnienie postępowania brak środków (8140)
należyta staranność (4366)
"kryteria oceny ofert" (5141)
"istotna zmiana okoliczności" (193)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8628)
x ga 130/10 (1)
materiały eksploatacyjne (784)
klauzula waloryzacyjna (72)
zasada równego traktowania oznacza (7285)
zbyt krótki termin składania ofert (521)
994/14 (2)
magellan (12)
zagraniczne uprawnienia budowlane (477)
swoboda umów (1477)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (13638)
błędy w kosztorysie (1448)
kio_2212_10 (5)
"przystąpienie do odwołania" (237)
remont a budowa (940)
wyciąg z konta (108)
1502/14 (5)
1199/12 (9)
"definicja podwykonawcy" (21)
kio 2366/10 (3)
brak podpisu w formularzu ofertowym (680)
gwarancja bankowa musi zawierać (728)
c-286/99 (29)
"uzupełnianie próbek" (14)
26 ust. 2b (2241)
kio 1525/11 (12)
art. 65 kc (1303)
złożenie wyjaśnień po terminie (14354)
"art. 32 ust. 1" (427)
2480/12 (8)
odmówił podpisania umowy (1346)
sumowanie wartości usług (538)
kio/uzp 786/10 (17)
802/15 (2)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5717)
termin zapłaty (2942)
zbyt wygórowane kary umowne (105)
usługa dystrybucji stawka vat (72)
zwolnienie z kosztów (1138)
czyny nieuczciwej konkurencji (1643)
kio/uzp 38/09 (26)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1433)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (494)
"91 ust. 3a" (73)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2032)
nabycie przedsiębiorstwa (1114)
1705/14 (11)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1738)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (89)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3996)
1275/12 (7)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
kio 2964/13 (3)
polisa pkd (81)
sublimit (16)
solid (141)
"podpis elektroniczny" (913)
konsorcjum pełnomocnictwo (2110)
vi ga 34/08 (3)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3234)
termin złożenia odwołania (24117)
2081/12 (8)
protokół z postępowania (7624)
kio_2779_12 (5)
oświadczenie brokera (79)
zmiana terminu zawarcia umowy (9481)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1148)
ciężar dowodu (3068)
mainframe (51)
ix ga 83/09 (3)
zasada koncentracji (336)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (453)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1339)
chiński (82)
kio 976/11 (2)
424/08 (10)
brak poświadczenia (2550)
art. 62 (2884)
"art. 185 ust. 4" (121)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3518)
termin świadczenie niemożliwe (3080)
opinia bankowa obroty (318)
wadium zatrzymanie wadium (729)
kio 520/11 (2)
stowarzyszenie (437)
art. 4 pkt 3 lit. i (8622)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
x ga 78/09 (2)
vii ca 363/08 (1)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (671)
"błąd w kosztorysie" (156)
parametry techniczne (5311)
usługi prawnicze (305)
błędny vat (1946)
protokół konieczności (4595)
kio 49/13 (7)
opłata sądowa (311)
"tłumaczenie przysięgłe" (442)
kio 1062/13 (2)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1478)
kio_887_12 (4)
1253/13 (5)
zamawiający wyłączył faks (80)
zmowy przetargowej (190)
art. 22 ust. 1 (17683)
usługa w ramach kilku umów (1395)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (25)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (207)
niekompletna lista grupy kapitałowej (57)
"zamówienie dodatkowe" (711)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
ii ca 131/10 (4)
1906/12 (3)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (15415)
obronność i bezpieczeństwo (160)
deklaracja zgodności ce (462)
skrócenie terminu składania ofert (555)
kio_610_12 (5)
art. 36b (73)
doświadczenie członka konsorcjum (2034)
"art. 29 ust. 2" (1687)
"opłacona polisa" (410)
niezgodność treści oferty (6602)
"ochrona praw wyłącznych" (154)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2132)
należycie wykonane (9053)
v csk 456/09 (23)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (225)
pozacenowe kryterium (166)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12162)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (575)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2861)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (176)
ii ca 70/09 (6)
kio_1220_12 (3)
gwarancja po angielsku (270)
wyjaśnienie tajemnicy przedsiebiorstwa (1503)
niemożliwą do usunięcia wadą (536)
wykluczenie (14069)
kio_126_11 (9)
kio 892/12 (4)
zabezpieczenie należytego wykonania (2837)
x ga 269/11 (4)
kio 2015 (3914)
dożywotnia gwarancja (11)
konkurs na prace projektowe (262)
gwarancja wadialna w kopii (223)
rapid (29)
wykaz osob (5661)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (53)
nazwa producenta (2805)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
kio 19/11 (280)
omyłka samodzielnie (1730)
źle obliczony vat (146)
z wolnej ręki (1647)
data uzupełnianych dokumentów (2329)
nieczytelne odwołanie (1323)
vi ca 377/08 (1)
x ga 269/07 (2)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
irlandia krk (5)
art 8 ust 3 (21237)
badanie cen jednostkowych (1819)
dowód zapłaty polisa (243)
ii ca 39/09 (4)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (384)
cena oferty (11855)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (347)
forma dokumentów uzupełnianych (2118)
polisa oc prace projektowe (77)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7734)
pfron kryterium (50)
termin zawity (662)
cena zero (8047)
kio 2932/13 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (554)
kio 77/14 (16)
wyższe wykształcenie (596)
kio 556/12 (27)
termin wniesienia odwołania (27445)
24 ust. 2 pkt 5 (15665)
2216 (27)
referencje a poświadczenie (1045)
brak podpisu pod odwołaniem (2730)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (70)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1986)
"system informacji prawnej" (70)
v ca 571/08 (15)
wydłużenie terminu składania ofert (770)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (227)
x ga 46/12 (10)
kio 219/14 (5)
brak-wadium (81)
miarkowanie (258)
47/12 (24)
oferta częściowa (3642)
powtarzające się okresowo (215)
rup (11)
brak dowodów rażąco niska cena (1737)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (7625)
gazy medyczne vat (51)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (208)
usługa druku (1183)
dalszy podwykonawca (1362)
110/09 (94)
uznanie odwołania (11991)
kio 98/13 (12)
koncentracja środków ochrony (288)
kio_uzp_176_10 (7)
rażąco niska cena ubezpieczenia (513)
usługi opiekuńcze (112)
ii ca 373/12 (10)
podwykonawstwa (1020)
inna omyłka cena (2791)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17504)
spółdzielnia naprzód (319)
"§ 3 ust. 4" (296)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6228)
x ga 316/09 (2)
v ca 788/08 (11)
ii ca 586/05 (4)
"generalny wykonawca " (386)
oryginalne części (1086)
2204/10 (7)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3489)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15665)
norma euro 5 (961)
wada postępowania żądanie dokumentów (1348)
niezaskarżenie wezwania (2704)
brak równoważności (903)
oczywista omyłka pisarska wadium (242)
xix ga 3/07 (257)
cena trzy miejsca po przecinku (271)
samodzielność finansowa (94)
sprawozdanie finansowe (1260)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2474)
"za zgodność z oryginałem" (2669)
xxv c 1367/10 (1)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1253)
partner dariusz apelski (9)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (153)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1252)
kio 915/13 (3)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (19)
interes publiczny unieważnienie (9688)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (104)
ceidg po terminie składania ofert (76)
harmonogram wykonania robót (1052)
art 131a (35)
art. 34 (4054)
kosztorys ofertowy (2560)
kio 1306/11 (7)
iii ca 88/09 (53)
x ga 176/10/za (1)
wpis (25824)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1107)
oświadczenie (19263)
38 ust. 4a (662)
iv ca 180/11 (3)
kosztorys przy ryczałcie (267)
roboty uzupełniające (2370)
kio 148/15 (13)
xii ga 138/07 (1)
"cena nierealna" (436)
kio 2019/10 (3)
kio 327/14 (8)
zakup licencji (524)
art.24 ust.2 pkt 1 (9228)
przedmiot konkursu (1584)
"uwzględnił opozycję" (128)
zmiana terminu składania ofert (7757)
gwarancja ubezpieczeniowa (1004)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (102)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17840)
pełnomocnictwo procesowe (1309)
v ca 423/08 (12)
awarii (899)
2020/12 (10)
"kompania węglowa" (429)
berger bau (43)
c-314 (41)
wydruk zaświadczenia zus (61)
oferta spółki cywilnej (3469)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4262)
treść oferty niezgodna z siwz (16356)
zakres zamówienia uzupełniającego (3840)
art. 84 ust. 1 (2609)
v ca 422/06 (1)
błędy w siwz (5112)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (50)
odpadów (1793)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (39)
"nakazuje odtajnienie" (32)
niejasne zapisy siwz (2602)
94 ust. 3 (2233)
xii ga 43/08 (2)
87 ust 2 (7928)
pit osoba fizyczna (31)
"89 ust. 1 pkt 4" (1894)
grecja (148)
iii czp 74/05 (327)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1247)
vi_ga_192_10 (22)
kryterium (9441)
sprzeciw (1807)
kio/uzp 859/09 (12)
v ca 84/07 (10)
x ga 183/11 (2)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
"dodatni wynik finansowy" (45)
"kio 1797/11" (6)
wadium zatrzymanie (802)
kio/uzp 1221/09 (9)
art 24 ust 2 pkt 2 (16262)
zmowa przetargowa (190)
"lub równoważny" (1035)
art. 24 ust. 4 (16099)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (546)
"usługi powtarzające się okresowo" (39)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (159)
termin podpisania umowy (6522)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (209)
ii ca 584/05 (17)
kio 2391/11 (6)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
grupa interwencyjna (96)
iso 9000 (31)
pomoc prawna (6678)
bezusterkowy (70)
"inna omyłka" (1143)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2386)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1132)
control process (97)
uchyla się (4998)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (6960)
"wartość zamówienia podstawowego" (201)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
negocjacje bez ogłoszenia (2467)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3528)
"najdalej idącą" (192)
"art.46 ust. 4a" (589)
usługi tego samego rodzaju (9596)
zwrot oryginału gwarancji (738)
ii ca 417/06 (3)
abm solid (62)
utrata dofinansowania (250)
konstancin-jeziorna (91)
kio_1154_11 (15)
wadium wniesione po terminie (2449)
iv_ca_831_10 (10)
kio_uzp_254_08 (19)
podmiot zbiorowy (668)
kio 1683/11 (7)
nieaktualny odpis z krs (828)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
błąd co do prawa (4164)
przystąpienie do długu (119)
"równowaga ekonomiczna" (39)
952/13 (4)
szkolenia (2555)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
zawiera rażąco niską cenę (2426)
art. 24b ust. 3 (106)
doświadczenie osób (6207)
nadmierne warunki (1992)
wysokie kary umowne (327)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
utajniony wykaz usług (501)
kio_1306_11 (6)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (175)
kserokopia gwarancji (303)
folder (356)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1554)
"wyjaśnienie treści oferty" (1520)
xix ga 302/10 (25)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
2038/14 (3)
najem sali (19)
kio 1974/12 (4)
kosztorys a cena ryczałtowa (1095)
wadium wpłynęło po terminie (761)
zamawiający nie udostępnił ofert (4639)
"potencjał ekonomiczny" (246)
umowa barterowa (8)
promocja (392)
738/13 (4)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
683/11 (4)
kio 1745/13 (6)
xix ga 102/09 (17)
iii_czp_147_08 (9)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (868)
art. 387 kc (321)
wszczęcie postępowania (14412)
rażąco niska cena usługi prawnicze (47)
zakres ubezpieczenia (2925)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1093)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (832)
38/11 (48)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1412)
2821/14 (6)
różny vat w ofertach (1666)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1074)
art.93 ust.1 pkt.7 (2457)
"za pośrednictwem banku" (44)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (61)
poprawianie kosztorysu (434)
"zamawiający jest związany" (240)
"charakter wynagrodzenia" (528)
kio/uzp 1298/08 (5)
zasada swobody umów (1436)
xii ga 314/11 (50)
spełnianie warunków w jednej części (7642)
44/09 (27)
kio_457_12 (21)
istotna zmiana w treści oferty (10926)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1206)
iv ca 1021/09 (1)
grzegorz mazurek (292)
"harmonogram realizacji" (305)
oświadczenie producenta o gwarancji (1344)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1129)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (796)
kio 2679/10 (4)
v ca 266/08 (2)
2704/10 (3)
mógł użyć nazwy własnej (2246)
wadium w formie poręczenia (201)
art.93 ust.1 pkt 7 (4098)
termin wykonania (18923)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (372)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
ix ca 542/08 (2)
zakaz powierzania podwykonawcom (106)
rażaco (3549)
konsultacje i doradztwo (309)
sodexo (34)
brak interesu we wniesieniu odwołania (7455)
kio_1455_10 (4)
potwierdzenie czynności (16272)
niepodpisana gwarancja (2251)
bull (126)
2605/14 (10)
kio/uzp 126/07 (7)
zakup samochodu (360)
tajemnica opis techniczny (1088)
miejsce zamieszkania (773)
prawa autorskie (906)
kio_2653_11 (3)
lista podwykonawców (334)
c-264/03 (20)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1015)
pfron (103)
36/13 (18)
2106/14 (2)
wadium w kasie zamawiającego (104)
udzielanie zamówień uzupełniających (1901)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6683)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (13956)
tauron (148)
wniesienie odwołania po terminie (26464)
30% od wartości zamówienia (9676)
informacja z krk (525)
i ca 251/08 (3)
751/11 (7)
art. 5 ust. 1 b (18957)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (552)
2818/12 (5)
referencje a kary umowne (143)
skarga do sądu (28377)
oryginalne tonery (48)
90 ust. 2 (8133)
uprawnienia (9003)
"art. 142" (626)
sukcesja (72)
nieczytelny podpis oferty (467)
punktacja (1526)
microsoft lub równoważny (151)
"utajnienie części odwołania" (2)
odwołanie na postanowienia siwz (12781)
xix ga 91/07 (5)
koncepcja (1418)
punkt funkcyjny (87)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
"93 ust. 1 pkt 6" (215)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (77)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (283)
1016/12 (31)
krk wielka brytania (24)
jedna umowa jedna usługa (1941)
xii ga 10/09 (19)
zakres informacji z krk (512)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
fabrycznie nowy (858)
gaz-system (125)
"warunek zawieszający" (39)
cisco (135)
przeciwnikiem skargi jest (464)
ograniczenie podwykonawstwa (969)
odwołanie w sobotę (262)
zasoby (3143)
"art. 49 ust.3" (25)
"art. 23 ust. 2" (488)
art. 297 (431)
usługi turystyczne (168)
sprzeczne zapisy siwz (3966)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16317)
"na dzień składania ofert" (1511)
e-podatki (31)
kio_425_12 (10)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (873)
art. 91 ust 3a (705)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (2853)
kio/uzp 200/09 (7)
"zmiana terminu realizacji" (169)
bez ograniczeń (15513)
częściowy sprzeciw (340)
kryterium jakości (2648)
użyczenie referencji (179)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (3677)
doradztwo prawne (726)
1515/14 (8)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
upadłość podwykonawcy (163)
technologia radiowa (164)
umowy wieloletnie (694)
229/12 (34)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (179)
iso 22000 (9)
vi ga 87/07 (5)
kio_807_11 (5)
142 ust. 3 (1440)
pełnomocnictwo po terminie (4160)
niezgodny z siwz (17918)
nie wpisał stawki podatku vat (546)
remondis (219)
kio_1292_11 (13)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3149)
361/12 (5)
nieproporcjonalny warunek (1307)
grupa kapitałowa definicja (285)
kio 2709/11 (3)
kio/1756/10 (15)
unieważnienie umowy (10059)
"nie mogą obciążać wykonawców" (74)
oferta warunkowa (635)
1237/11 (23)
xii ga 420/09 (62)
kio 1934/12 (23)
vi ga 33/09 (3)
"dostawa paliwa" (45)
rozwojowe (456)
kio 2137/11 (4)
prezentacja systemu informatycznego (271)
wadium w częściach konsorcjum (575)
wyjaśnienia treści oferty (13398)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (16258)
równoważność windows (85)
kio 786/10 (23)
prototyp (132)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1644)
kio_1467_11 (8)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2006)
c-328/92 (17)
spóźnione odwołanie (1719)
kio 330/11 (21)
kio 1718/13 (13)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (395)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3516)
926/11 (9)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (652)
131/13 (20)
związek spółek wodnych (582)
wadliwy przedmiar (504)
treść zobowiązania do udostępnienia (2737)
biegły rewident (36)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7287)
poprawa stawki vat (316)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (165)
przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
iso/iec 19752 (19)
2572/11 (3)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1367)
bankowa (5975)
zaprojektuj i wybuduj polisa (42)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (392)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (612)
prawo nie działa wstecz (54)
kio_2253_11 (4)
zmiana przepisów (14336)
nieistniejąca stawka podatku vat (839)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1241)
dokumenty przedmiotowe (14314)
referencje treść (3666)
"art. 26 2b" (14)
kio 2293/12 (10)
bombardier (42)
x ga 367/09 (1)
x ga 523/10 (2)
rejestr instytucji szkoleniowych (68)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (33)
art 90 (8159)
v_ca_936_12 (8)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22601)
kio_629_13 (7)
"iii czp 25/10" (20)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1145)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (714)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3023)
błędnie wyliczony vat (951)
aldesa (39)
1125/14 (3)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (116)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (360)
brak podpisu na kosztorysie (360)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (786)
"omyłka pisarska" (1549)
rażąco niska cena dostawa (983)
oddział przedsiębiorcy (876)
bony (79)
kio_1193_13 (7)
x ga 143/10/za (3)
kio 2135/12 (4)
kio_956_12 (4)
przetarg ograniczony (21234)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1132)
kwota ubezpieczenia (3016)
"związany wyrokiem izby" (5)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4872)
67 ust. 1 pkt 5 (2943)
wykonawca zmienił cenę (4041)
innowacyjność (144)
poprawienie innej omyłki (2570)
za wysokie kary umowne (327)
przychód netto (407)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (46)
rażąco niska cena 2016 (261)
nieuczciwej (12469)
kio 4/15 (96)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1127)
x ga 268/07 (2)
kio 816/14 (4)
poleganie na zasobach ekonomicznych (927)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (365)
zmiana wzoru umowy (4278)
art. 29 (28920)
it expert (144)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5561)
wykonawca (26820)
i c 317/09 (21)
iv ca 271/10 (3)
błąd w formularzu cenowym (1176)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (697)
2722/12 (6)
c-103/88 (137)
art 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1499)
"iv ca 142/11" (19)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (234)
usługi finansowe (4872)
przedmiar a ryczałt (201)
kio 1542/12 (3)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1075)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
zasady równego traktowania (10674)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1372)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (612)
umowa (15945)
24 ust. 1 pkt 1 (16306)
"referencje" (3839)
usługi turystyczne vat (44)
koncesja na usługi (605)
848/12 (5)
nierealny termin realizacji (3425)
xxiii ga 418/09 (4)
suma gwarancyjna (555)
referencje dla konsorcjum (1764)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3043)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (215)
792/11 (23)
udostępnienie referencji (1378)
art. 180 ust. 5 (5489)
podwykonawca 2014 (923)
"niekonkretna oferta" (154)
"oferta dodatkowa" (489)
"usługa kompleksowa" (304)
know (454)
"materiały eksploatacyjne" (306)
spółka cywilna urząd skarbowy (406)
kio 1393/11 (5)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (695)
bezprzedmiotowe (2113)
ii ca 585/06 (6)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1147)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1930)
kanada (42)
usługi ciągłe (1438)
kio/kd 31/12 (40)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1666)
pisemne zobowiązanie (3557)
kio_1649_12 (16)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (440)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (35)
kio/uzp 1243/08 (7)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7178)
oświadczenie o podwykonawcach (2372)
kio/uzp 1087/09 (2)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
kio_1161_12 (6)
x ga 260/08 (19)
art. 92 ust. 1 (3574)
kio 2723/10 (10)
"prezentacja systemu" (45)
vi ca 628/05 (13)
ocena wiedzy i doświadczenia (5845)
mieszane (306)
"kosztorysowe" (1613)
kio 258/15 (2)
porównywalność (492)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1344)
"art. 86 ust. 4" (304)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4034)
kio 738/13 (4)
"brak kosztorysu" (63)
art. 4 pkt 13 (14921)
dokumenty w formie pisemnej (3655)
2607/13 (4)
data pełnomocnictwa (2252)
kio 426/15 (3)
ogłoszenie upadłości (422)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (404)
zabezpieczenie (4847)
"zobowiązanie producenta" (14)
x ga 123/10 (3)
iii ca 418/09 (11)
ii ca 788/09 (1)
zakład opieki zdrowotnej (1469)
iii_czp_74_05 (322)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1213)
uzupełnienie bez wezwania (5427)
próbek (935)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (663)
x ga 60/10/za (4)
wynagrodzenie prace projektowe (1759)
sieć szerokopasmowa (157)
kio 350/11 (11)
brak dowodu wniesienia wadium (1368)
x ga 145/08/za (1)
ocena koncepcji (1320)
sektorowe (1021)
"zamówienia mieszane" (20)
polisa opłacona (506)
v ga 61/10 (5)
295/11 (5)
art. 34 ust. 5 pzp (2730)
v ga 106/12 (7)
forma listy kapitałowej (230)
kody cpv (375)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1934)
"art. 16" (570)
kio_564_14 (7)
xii ga 431/09 (8)
papiery wartościowe (211)
"art. 91 ust 2a" (18)
2296/12 (5)
umowa na czas oznaczony (5748)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1995)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (6636)
xii ga 12/09 (15)
x ga 158/0/iza (5)
kio_uzp_1362_08 (6)
341/12 (13)
"art. 32 ust. 4" (152)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1256)
skrócenie terminów (832)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (141)
327/14 (11)
zmiana podmiotu (8459)
osoba fizyczna (2453)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (18)
kio_uzp_33_07 (29)
xix ga 167/07 (11)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (372)
kio/kd 80/12 (8)
uzupełniające (4003)
kio_1207_12 (8)
385/11 (11)
kio 1670/11 (4)
x ga 101/08/za (2)
niskie ceny jednostkowe (1172)
zamawiający jest związany treścią siwz (9581)
marża jako kryterium oceny ofert (345)
kio/uzp 1158/09 (6)
żywienie (298)
x ga 196/10 (2)
"181 ust. 2" (165)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
kio_1833_14 (10)
udostępnienie załączników do protokołu (2106)
v ca 871/08 (2)
kio 2390/13 (3)
łączenie usług (2459)
kio/1874/10 (7)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1829)
c-100/12 (5)
niepotrzebne skreślić (3175)
wolnej ręki (1647)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (640)
"województwo podkarpackie" (123)
treść zobowiązania (7209)
ii ca 835/04 (5)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3537)
art. 66 kc (1031)
kosztorys szczegółowy (1924)
1293/13 (4)
odwrócony vat (50)
kio/uzp 33/07 (30)
kio_uzp_54_10 (6)
francja (420)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10167)
"częściowe przystąpienie" (2)
1960/11 (4)
kio 1815/11 (12)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (483)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (3792)
pozacenowe kryteria ofert (166)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (407)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (381)
termin na uzupełnienie dokumentów (8091)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4251)
zakres równoważności (975)
doświadczenie dostawy (4061)
art. 42 ust. 1 pzp (2756)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1215)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (670)
potwierdzenie opłacenia polisy (482)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (213)
błąd w nazwie producenta (978)
ubezpieczenie rażąco niska cena (513)
art. 32 ust. 4 pzp (3621)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15115)
180 ust. 4 (5519)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (331)
kopia gwarancji wadium (329)
art. 85 ust. 1 (3054)
podpis parafka (39)
kio 438/13 (2)
kio 1902/13 (12)
vi ga 35/09 (1)
rażąco niska cena + dowody (1900)
"z wolnej ręki" (1618)
zaniechanie odtajnienia oferty (800)
kryteria równoważności (610)
dwie ceny (7997)
xix ga 472/07 (2)
kio_1469_10 (16)
oczywista omyłka rachunkowa (1194)
bez pozwolenia na budowę (1720)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1408)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1742)
2031/12 (7)
vi ga 79/09 (3)
c-220/05 (32)
certyfikat zamiast polisy (75)
zawartośc referencji (330)
preferowanie jednego wykonawcy (1083)
kio 500/15 (16)
ważność dokumentów zagranicznych (218)
dostawa energii elektrycznej (472)
kio 459/12 (21)
xix ga 245/07 (6)
uzupełnienie na dzień składania ofert (5694)
kio 1987/10 (3)
próbka system (574)
ce (874)
cash pool (3)
zatarcia (95)
"art. 67" (1129)
kio_1037_11 (4)
iii czp 85/05 (25)
brak podpisu (3114)
zamówienia uzupełniające dostawy (2120)
"związanie wyrokiem" (24)
kio/uzp 643/09 (7)
c-314/01 (33)
kio_1801_14 (3)
"braki formalne zgłoszenia przystąpienia" (21)
wartość zamówienia brutto (5339)
kio_120_14 (4)
2321/12 (4)
nie złożyli ofert dodatkowych (12218)
brak wyboru oferty (14804)
339/12 (7)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (941)
autoryzacja producenta (293)
6a pzp (560)
ii ca 693/05 (76)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
art.51 (570)
kio_uzp_1117_09 (12)
ii ca 675/04 (3)
i ca 215/10 (2)
data ostatniego wpisu (4049)
752/11 (11)
wyższa stawka podatku vat (691)
kio 917/10 (10)
pełnomocnictwo materialne (582)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
niewłaściwy tryb postępowania (10362)
świadectwo wykonania (1096)
art. 86 ust. 3 (2174)
jedna usługa jedna umowa (1941)
zmiany umowy (10382)
wykaz (8425)
kio_1533_12 (6)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1393)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (3654)
987/14 (2)
dostawa artykułów spożywczych (91)
"przetarg ograniczony" (20172)
144a (23)
936/13 (9)
ezt (91)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (79)
udział podmiotów trzecich (4234)
ix ca 541/09 (2)
planeta (33)
kio_532_13 (4)
vat szkolenia (503)
93 ust. 1 pkt 4 (5869)
zaniżenie wartości zamówienia (1432)
art. 179 ust. 1 (9340)
1261/09 (13)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1033)
wyjaśnienia po terminie (14808)
udostępnienie zasobów (1907)
deweloper (23)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (398)
omyłka w cenie jednostkowej (1026)
aneks do umowy (1502)
dane osobowe (1707)
kio 594/14 (2)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (247)
kio 2754/11 (10)
gwarancja wadium (1385)
v ca 1315/08 (1)
ix ca 724/08 (1)
inna oczywista omyłka (2491)
"po upływie terminu związania" (147)
2775/13 (4)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8301)
art. 51 (3346)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (25281)
dyscyplina finansów publicznych (1736)
cel postępowania (3511)
nieaktualna informacja z banku (620)
na pierwsze żądanie (10541)
629/13 (7)
art. 94 ust. 2 (2261)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz (6972)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (5930)
wykaz narzędzi (1017)
kio/uzp 1636/09 (3)
art. 91 ust. 1 (7466)
zobowiązanie do współpracy (1596)
jednokrotne uzupełnienie (713)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (760)
należyte wykonanie robót budowlanych (4252)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3120)
kio_uzp_1159_09 (3)
interes w uzyskaniu zamówienia (10958)
292/13 (10)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (2942)
art 93 ust 1 pkt 7 (5987)
x ga 20/10/za (1)
1582/12 (6)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (91)
kio 457/12 (22)
definicja omyłki (1045)
"art. 93 ust. 1a" (32)
kio 1388/14 (4)
opis warunków udziału w postępowaniu (10715)
nie wykonał wyroku kio (11645)
opis urządzeń technicznych (4543)
"191/14" (7)
wykaz punktów serwisowych (388)
poczta polska rażąco niska cena (108)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1581)
kio 1588/10 (9)
125/09 (13)
1059/12 (4)
kopia gwarancji wadialnej (206)
ii ca 587/05 (86)
xix ga 372/09 (3)
vi ga 79/07 (3)
1008/11 (5)
zastrzeżenie kosztorysu (1193)
uniwersytet rzeszowski (25)
382/12 (3)
"wolnej ręki" (1625)
art.46 ust.3 (1130)
nieprawidłowy vat (2840)
kio_2103_11 (3)
pkd (175)
ograniczenie dostępu do zamówienia (4618)
istotne zmiany umowy (9164)
hl7 (35)
wadium przelewem (265)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1145)
zamówienia wielorodzajowe (5)
77/14 (22)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (355)
189 ust. 2 pkt 1 (5893)
niezwłocznie oznacza (1407)
szacowanie zamówienia (1329)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (643)
kio_1239_13 (10)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
kio 1437/10 (6)
1197/13 (6)
zmiana wartości zamówienia (10023)
kryteria wyboru (8096)
błędy w kosztorysach (1448)
parafa pod wykazem (95)
art. 90 ust.3 (4173)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (599)
podpis bez pieczątki (260)
ix gc 201/07 (2)
art. 101 (1535)
"art. 24 ust. 1 pkt 11" (9)
protokół odbioru dostawy (1277)
jakościowe kryteria oceny ofert (1126)
vi ga 49/10 (9)
kio 2006/11 (51)
kio/uzp 319/08 (12)
985/14 (3)
art. 38 ust. 4b (186)
kio_1366_14 (8)
art. 189 ust. 6 (5477)
kio_2537_11 (13)
pełnomocnictwo 104 kc (244)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5604)
wygórowany warunek (550)
"uzasadnionych potrzeb" (808)
sytuacja finansowa (6508)
doświadczenie podmiotów trzecich (2878)
360/13 (3)
kio_2407_13 (5)
"22 ust. 2" (1033)
upłynął termin związania ofertą (1837)
omyłki (3957)
iii ca 727/05 (7)
camco (18)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (238)
art. 381 (307)
trakcja (139)
interes w przystąpieniu do odwołania (9152)
ii ca 797/09 (5)
obmiarowe (54)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (148)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (849)
kio 404/14 (8)
"art. 101" (117)
kio 2939/12 (7)
vat błąd w obliczeniu ceny (1272)
zdolność kredytowa (965)
1236/08 (8)
"27 ust. 5" (16)
ii ca 258/09 (2)
wariantowość ceny (84)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (955)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (562)
turcja (41)
rażąco niska cena jednego z elementów (1702)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (5728)
vii ca 587/09 (1)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (250)
"nieprawdziwe referencje" (13)
szczepionki (55)
"jeden producent" (650)
"art. 189 ust. 2" (6172)
ii ca 997/06 (2)
c-27/98 (8)
ix ga 44/08 (44)
polisa konsorcjum (565)
cena słownie (10278)
e-puap (22)
1172/11 (25)
unieważnienie postępowania wada (1959)
spółka cywilna (3801)
kio 71/11 (15)
dokumenty w języku obcym (561)
ix ga 137/06 (23)
x ga 332/09 (6)
kio/uzp 1120/08 (9)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
limit debetowy (11)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5037)
art. 51 ust. 2 (3333)
przeciwnik skargi (489)
"dwie ceny" (43)
właściwości wykonawcy (2790)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1876)
referencje potwierdzają (2393)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4154)
v ca 1603/14 (17)
art. 26 ust. 4 (14474)
art. 4 ust. 8b (121)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4268)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (138)
wykładnia siwz (4118)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
i 1 ca 514/10 (1)
ii ca 279/08 (1)
"kio/kd 20/09" (5)
cofnięcie odwołania faksem (728)
iii ca 855/05 (8)
koncesja na obrót paliwami (34)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2135)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (583)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
sąd okręgowy w katowicach (3980)
oferta oferta wariantowa (477)
556/12 (27)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
1265/09 (5)
hiszpański (216)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
"zmowa przetargowa" (141)
100/12 (37)
24b (106)
certificate of compliance (3)
dwukrotne uzupełnienie (779)
ii ca 425/05 (8)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (112)
kio_254_11 (5)
wykonawstwo zastępcze (34)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (942)
1663/13 (2)
kio_77_14 (13)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2012)
kio 1123/10 (16)
x ga 154/11 (2)
"art. 59 ust. 2" (13)
zmiana terminu umowy (9943)
siemens (621)
kio 653/13 (3)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
bezczynność (298)
v ca 1051/10 (12)
x ga 154/07 (3)
brak informacji o należytym wykonaniu (6745)
koszty dojazdu (2132)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1815)
przystąpienie termin (16508)
formy zabezpieczenia (2223)
oddelegowanie pracownika (127)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (73)
v ca 1982/12 (9)
termin związania ofertą (11917)
zbieranie odpadów (459)
185 ust. 5 (4062)
rozkład ciężaru dowodu (492)
zbiorowa polisa (75)
usługa kompleksowa (2003)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1899)
kio/uzp 707/08 (16)
§ 3 ust. 4 (25973)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (92)
art 46 4a (898)
patent (683)
zakup samochodu zapytanie o cenę (81)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7713)
różna stawka vat (1023)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
części oryginalne (1086)
684/12 (8)
brak terminu w ofercie (17524)
błąd we wzorze (1903)
częściowe uznanie odwołania (2317)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3087)
kio 90/12 (4)
kio 321/11 (7)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (554)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2066)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
"zp-1" (362)
udostępnienie zdolności finansowej (1130)
gwarancja bankowa w języku angielskim (70)
kio 341/12 (13)
x ga 300/09 (4)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (934)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (5946)
naruszenie art. 42 ust. 1 (3981)
numer uprawnień (3154)
rażąco niska cena błąd w obliczeniu ceny (505)
aktualna informacja z krk (384)
biopodobny (9)
1070/11 (5)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
z referencji nie wynika (3620)
26 ust. 4 (14474)
zmiana vat (2543)
zwrot odwołania wpis (18883)
kio_3006_13 (3)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1586)
kio 2470/11 (9)
zwrot zabezpieczenia (3022)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2245)
"otwarcie ofert" (3314)
tamex (65)
"art. 145" (846)
usa (180)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1037)
2794/13 (11)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (29)
ogłoszenie (17248)
kio 2793/12 (3)
art.26 ust.2b (1509)
cena minimalna (3326)
definicja kosztorysu szczegółowego (599)
kio/1765/10 (5)
c_538_07 (21)
"uchwała kio" (809)
x ga 379/06 (1)
uzp/zo/0-119/05 (3)
pełnomocnictwo w kopii (1230)
prawo opcji roboty budowlane (293)
art.51 ust.2 (536)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1651)
udział podmiotu trzeciego (4234)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1469)
czynność techniczna (11158)
kio 2687/10 (4)
889/13 (2)
990/11 (7)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1517)
uzupełnienie (8852)
kio/uzp 275/10 (10)
kio 964/12 (3)
iii ca 299/06 (4)
zmowy przetargowe (190)
xix ga 92/11 (18)
"26 ust. 2b" (1492)
915/13 (3)
v ca 719/10 (1)
3036/10 (34)
140 pzp (1107)
multikom (42)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (350)
przesunięcie terminu realizacji umowy (657)
prezentacja próbek (185)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1729)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (64)
89 ust 1 pkt 2 (13960)
25 ust. 1 (14130)
podwykonawca podmiot trzeci (1414)
183 ust. 2 (2056)
erp (148)
kio 2537/13 (4)
poręczenie udzielane przez podmioty (186)
kio_2205_11 (6)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2322)
odwołanie na treść siwz (16702)
ryczałtowe ceny jednostkowe (973)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2260)
art. 24 ust.1 pkt 1a (3070)
wezwanie do uzupełnienia próbek (437)
brak zgody na poprawienie (1107)
zużyte opony (44)
kio 1305/13 (3)
"negocjacje bez ogłoszenia" (877)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
indywidualna ocena oferty (3053)
unieważnienie postępowania "co następuje" (13275)
zbyt wysokie warunki (860)
office (188)
telewizja polska s.a. (165)
kio_2012_14 (8)
bilety lotnicze (72)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1227)
prokurent krk (50)
xii ga 443/09 (1)
przed polskim notariuszem (405)
certyfikat do polisy (246)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2313)
udostępnienie protokołu postępowania (2498)
v gaz 90/07 (25)
440/10 (4)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2399)
1299/09 (46)
in-house (133)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (2803)
xii ga 285/09 (2)
art. 12a wadium (76)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3518)
podpis na ofercie (2997)
szacunkowa wartość zamówienia (4825)
567/10 (3)
żądanie krs komplementariusza (56)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (19)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
kio 61/14 (6)
art 144 (1153)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4710)
oprogramowanie windows (315)
siwz (18742)
powiązania kapitałowe (314)
zmiana formularza ofertowego (3201)
zakres podwykonawstwa (1010)
"art. 142 ust. 2" (14)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (555)
kio 31/11 (18)
oferta wstepna (1901)
148/11 (7)
kio 2189/10 (14)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (156)
26 ust. 2c (409)
ii ca 689/04 (6)
leśnictwo (169)
2480/13 (3)
ratownik (59)
certyfikat iso (510)
1667/09 (5)
brak formularza ofertowego odrzucenie (3694)
polska organizacja turystyczna (40)
1255/12 (5)
status wykonawcy (2133)
sprzątanie (1020)
treść oferty (21229)
bank Światowy (44)
kio 2358/14 (4)
kio_1348_13 (6)
vii ga 136/09 (9)
1922/10 (3)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (122)
v ca 1109/08 (28)
wydruk z banku (231)
kio_uzp_867_09 (9)
po przecinku (466)
termin (29144)
"brak interesu" (876)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2298)
zasoby zamawiającego plk (42)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6349)
pkwiu (246)
wasko (570)
medyczne (2786)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3892)
x ga 309/08 (2)
2769/12 (3)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (365)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
kryterium serwisu (1025)
kio/ku 40/14 (7)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (705)
xix ga 471/08 (2)
wolna ręka prawa autorskie (215)
dowód oświadczenie producenta (3066)
nakazuje unieważnienie postępowania (11431)
tubisz rażąco niska cena (101)
rozliczenie kosztorysowe (680)
nieczytelny podpis (492)
krs niemcy (54)
49/13 (16)
średnioroczne zatrudnienie (82)
2649/11 (23)
interes (13594)
ii_ca_489_06 (36)
kio_661_12 (5)
jednokrotne wezwanie (831)
kio 1503/08 (6)
referencje wystawione podwykonawcy (622)
usługi badawcze (669)
kio 35/15 (8)
1225/10 (8)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3500)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
uzasadnienie wyroku (19838)
kio 2294/12 (7)
art 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
projekt (9284)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
skrośne (16)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3524)
niedostępność produktu (39)
art. 22 ust. 2 (17680)
"uzupełnienie treści oferty" (239)
nieprecyzyjne warunki (4572)
"klauzule społeczne" (11)
2725/11 (10)
197/12 (8)
kio 1600/10 (10)
"przejęcie pracowników" (18)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (318)
cloud computing (5)
zakończenie postępowania (5631)
xxiii ga 666/11 (2)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5966)
raid (66)
ubezpieczenie grupowe (63)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (701)
ten sam rodzaj zamówienia (15245)
nieczytelny podpis na dokumentach (472)
"kredyt odnawialny" (17)
338/09 (38)
dysponowanie osobą (6174)
700/11 (11)
ii ca 337/11 (1)
informacja banku lub spółdzielczej (392)
ii ca 137/09 (17)
zapoznać się z jego treścią (5733)
parafa (214)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2120)
katowice (4115)
odpowiedź na skargę (13655)
kio 2250/11 (7)
wadium na nieokreśloną część (1085)
wieloletnia prognoza finansowa (46)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (28)
dozorbud (153)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2066)
kio 2206/11 (8)
spółka z o.o. spółka komandytowa (389)
"wysokość kar umownych" (178)
kio_uzp_1636_09 (3)
izabela kuciak (1032)
748/15 (5)
kio_1525_11 (12)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (418)
art. 85 (3065)
cena jednostkowa 0 zł (1783)
wadium oferty częściowe (489)
pozorna równoważność (137)
konkurs odrzucenie pracy (701)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2459)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3487)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (11)
kio_133_12 (9)
"budynek użyteczności publicznej" (238)
336/15 (9)
vat 0% (1925)
spółka córka (64)
rwe (35)
certyfikat meble (77)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1106)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (112)
i ca 93/11 (5)
kio_2614_11 (3)
sprzeczność w siwz (4685)
uzupełniony dokument data (2704)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (496)
usługi leśne (458)
kio 1748/13 (7)
art.18 (675)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2527)
oticon (35)
nie odczytano ceny oferty (755)
kio/kd 106/10 (6)
naruszenie art 29 (22656)
1288/10 (24)
kio 150/14 (6)
niepełnosprawni (449)
xii ga 59/09 (33)
ustalanie wartości zamówienia (3206)
"omyłka rachunkowa " (1218)
110/14 (12)
kio_2046_14 (10)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (310)
zmiana lidera konsorcjum (1906)
254/11 (5)
autoryzowany kanał sprzedaży (40)
124/13 (23)
brak wskazania podwykonawcy (1822)
xix ga 256/07 (1)
kio 27/12 (197)
krus (120)
prawo własności przemysłowej (230)
1072/11 (24)
124/09 (6)
"art. 91 ust 3a" (71)
"zwrot oryginału gwarancji" (15)
dzierżawa pomieszczeń (142)
nie przesłał kopii przystąpienia (1708)
niezwłocznie (1951)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (9371)
podkryterium cena (222)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2271)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (4642)
opinia bankowa (1012)
iv ca 33/09 (4)
płatność podwykonawcy (564)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (70)
będzie dysponował (8328)
2831/14 (3)
kio 1306/13 (3)
kosztorys pomocniczy (686)
leasing (318)
ii ca 82/12 (1)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2343)
mpo (86)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4130)
asysta techniczna (175)
koncepcja architektoniczna (216)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (5869)
kio/uzp 383/08 (4)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8120)
rażąco (3549)
umowa ryczałtowa (1902)
żadanie umowy konsorcjum (4160)
38 ust. 4b (186)
v ca 2224/03 (12)
2398/13 (10)
"xii ga 117/09" (8)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9646)
dalsze pełnomocnictwo (1708)
podpis elektroniczny (1454)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
26 ust. 2 b (11700)
interwencja uboczna (73)
wadium wniesione przez inny podmiot (1474)
ryczałt roboty dodatkowe (299)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (185)
związanie wyrokiem kio (9107)
91 ust. 2 (7466)
"windows" (381)
671/08 (31)
zwłoka (547)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
gwarancja w oryginale (1183)
"niekorzyść wykonawcy" (353)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (377)
art. 17 (13251)
"art. 49 ust. 3" (25)
podpis czytelny (492)
art. 179 ust. 1 pzp (8212)
różne ceny (4730)
kio_863_15 (5)
458/09 (14)
ii ca 796/14 (3)
2498/10 (22)
art. 192 ust. 7 (11645)
xii ga 13/09 (12)
kio_2124_11 (7)
ballast (32)
"system informatyczny" (1426)
1432/10 (7)
brak pełnomocnictwa (3514)
gpa (43)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1779)
kio_1785_14 (17)
składki społeczne niemcy (62)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (319)
znak ce (347)
inna omyłka nieistotna (3314)
cena usługi prawnicze (186)
czyn nieuczciwej (5374)
odwołanie wniesione po terminie (26464)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2069)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (80)
"art. 84" (345)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
1129/10 (13)
1305/11 (5)
kio 1434/12 (5)
uzupełnienie krs (1060)
różnica 1 grosza (3411)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (48)
273/08 (25)
"art. 87 ust. 1" (3950)
pozwolenie radiowe (138)
szczecin (1812)
art 24 ust 2 pkt 3 (16157)
disclosure (15)
cena jednostkowa 0 (1798)
wybór trybu (16474)
"handel referencjami" (36)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1491)
oświadczenie producenta (4363)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2561)
przetarg kodeks cywilny (4119)
448/12 (19)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1145)
art. 101 ust. 3 (1509)
pojęcie dostawy (1947)
1961/12 (18)
opis jeden wykonawca (9622)
grupa kapitałowa konkurencja (564)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
iso 9001 (293)
poświadczenie należytego wykonania (1676)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2312)
rażąco niska cena koszty osobowe (493)
gwarancja wadialna wadliwa (330)
modyfikacja siwz (4475)
uprawnienia budowlane (4498)
brak okresu gwarancji w ofercie (2937)
niezasadne wezwanie (6068)
dml (5)
saldo (191)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5293)
gazy medyczne (179)