Najważniejsze tematy w orzecznictwie KIO

W celu zaprezentowania najbardziej istotnych informacji udostępniliśmy informacje na temat najbardziej poszukiwanych tematów w orzecznictwie KIO i nie tylko. Aby obejrzeć co Krajowa Izba Odwoławcza jak i inne organy orzekające napisały w sentencjach proszę wybrać interesujące zagadnienie.

kio_uzp_678_08 (4)
art 136 (700)
podkryteria (161)
kio 1716/11 (3)
łączenie usług (2459)
prince (112)
utajnienie wyjaśnień (763)
art. 186 ust. 2 (4288)
opłacona polisa oc po terminie składania ofert (252)
polisa pkd (81)
uprawdopodobnienie naruszenia konkurencji (1093)
art. 4 pkt 3 lit. i (8622)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiębiorstwa (246)
arimr (112)
2047/12 (22)
zamówienia uzupełniające (3951)
art. 26 ust. 2b podwykonawstwo (511)
art.8 ust.3 (1775)
wznowienie postępowania (403)
itprojekt (21)
nieprawidłowy numer katalogowy (490)
oferta dodatkowa (12540)
238/14 (10)
niewykonanie wyroku kio (11645)
zakaz ubiegania sie o zamówienie niemcy (102)
kompania węglowa (431)
oryginał wadium (765)
usługi ciągłe (1438)
kio_uzp_336_10_kio_uzp_337_10 (3)
krk austria (25)
przedłużenie terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem wadium (474)
usługi priorytetowe (481)
profesjonalizm (282)
art.+94+ust.+3 (117)
podpis pod ofertą (2712)
informacje niejawne (4530)
28.09.2011 rażąco (8)
art. 38 ust 4a (662)
obowiązek wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1516)
kio 2129/12 (7)
iii ca 552/10 (2)
faktury (3232)
kio 2250/11 (7)
zwrot próbki (480)
x ga 354/07 (2)
za zgodność z oryginałem podmiot trzeci (1192)
działalność regulowana (2317)
należyta staranność wykonawcy (4163)
1944/11 (13)
certyfikat oc (163)
nie opłacona polisa (506)
ubezpieczenie mienia (350)
kio_uzp_855_08 (3)
pkp (963)
art. 89 ust. 1 pkt 7 (13864)
pkd (175)
uzp/zo/0-1688/05 (4)
847/10 (5)
hl7 (35)
"kosztorysowe" (1613)
art. 44 ustawy o finansach publicznych (1016)
art.7 (16657)
24 ust 2 pkt 1 (16317)
sygn. akt xix ga 268/09 (11)
"art. 5 ust. 1a" (48)
kio_411_11 (5)
"art. 87 ust. 1" " równego traktowania" (2312)
"art. 26 ust. 2e" (22)
dokumenty podmiotów zagranicznych (1014)
290/11 (6)
straty finansowe nie sa przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (137)
nieuwzględnienie wyjaśnień (14290)
krs po terminie składania ofert (1307)
płynność finansowa konsorcjum (90)
naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 (13355)
ograniczenie kręgu wykonawców (1255)
"art. 24 ust. 2a" (40)
1841/09 (2)
police national computer (4)
przynależność do grupy kapitałowej (156)
uzupełnienie referencji (2449)
kio/uzp 1337/09 (4)
brytyjskie zaświadczenie o niekaralności (20)
błędy w siwz (5112)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa oc (68)
2776/14 (3)
iv ca 392/05 (8)
v ca 2214/06 (99)
zaniechanie odtajnienia oferty (800)
dominujący wpływ (550)
za pośrednictwem banku (1682)
unieważnia umowę (3424)
kluczowych części (1942)
art. 45 (4419)
ubezpieczenie konsorcjum (1199)
przyczyny o obiektywnym charakterze (1657)
"wyciąg z rachunku bankowego" (21)
wysokość obrotów na rachunku (1810)
wizja lokalna opis przedmiotu zamówienia (347)
treść referencji (3666)
kio 5/12 (192)
udostępnienie zasobów bez udziału w realizacji (1606)
brak podpisu na dokumencie (2658)
sumowanie wartości polis oc (62)
kio/uzp 959/09 (41)
"nieistotna zmiana umowy" (63)
krk wielka brytania (24)
referencje kary umowne (143)
doświadczenie wykonawcy (8805)
pełnomocnik konsorcjum (4896)
stwiorb (163)
zawartość oferty (1692)
nieprawdziwe oświadczenie wykonawcy (3131)
fujifilm (19)
oferty częściowe (3642)
konsorcjum wadium (1124)
"grupy kapitałowej" (620)
"nieuprawniona zmiana treści oferty" (41)
kio 2493 (39)
1323/12 (8)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje" (324)
pokój (258)
762/13 (7)
tonery materiaŁy eksploatacyjne (77)
"wniosek o zabezpieczenie" (14)
"porównywalność ofert" (239)
v ca 226/10 (12)
zdolność ekonomiczna i finansowa (1491)
wojskowy instytut medyczny (67)
poleganie na uprawnieniach podmiotu trzeciego (2258)
art. 189 ust. 2 (6843)
uzupełnienie dokumentów i oświadczeń (7178)
polisa ubezpieczeniowa związana z przedmiotem zamówienia (565)
186 ust. 2 (4288)
kio 630/10 (2)
192 ust 7 (11645)
wygórowany warunek wiedzy i doświadczenia (392)
904/10 (5)
błędna stawka podatku (1185)
art 6 (25076)
32 ust. 4 (4889)
tajemnica przedsiębiorstwa podmiot trzeci (833)
główny urząd geodezji (129)
rozporządzenie w sprawie dokumentów (13638)
257/13 (4)
odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią siwz (12871)
błąd w nazwie producenta (978)
sygn. akt iv ca 772/05 (4)
iv ca 1299/09 (43)
kio/uzp 383/08 (4)
art. 36b ust.2 (73)
uchylanie się od zawarcia umowy (1115)
ocena ofert (20126)
interpretować na korzyść wykonawcy (1130)
zasada języka polskiego (2086)
zaświadczenie o niekaralności austria (25)
obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej (324)
zobowiązanie do współpracy (1596)
kio 2975/13 (7)
vi ca 6/05 (6)
zastrzeżenie referencji (1510)
inżynieria wyceny (134)
200/11 (7)
uzupełnienie przetarg ograniczony (7280)
modyfikacja siwz po wniesieniu odwołania (4278)
iv ca 772/05 (4)
dowód oświadczenie producenta (3066)
kio 400/13 (3)
protokół odbioru poświadczenie (582)
art. 5 ust. 1b (1260)
kontrola doraźna (1138)
znaki towarowe w projekcie budowlanym (305)
kio_uzp_91_09_kio_uzp_92_09 (7)
zatrudnienie umowa o pracę (1663)
tajemnica przedsiębiorstwa specyfikacja techniczna (1042)
kio/kd 99/10 (9)
30% (15222)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu konsorcjum (3516)
dokumenty podmiotowe (3077)
udostępnienie protokołu postępowania (2498)
brak poświadczenia (2550)
zbyt krótki termin na uzupełnienie dokumentów (309)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia (6596)
rażąco niska cena koszty osobowe (493)
xix ga 43/08 (3)
zatarcia (95)
art. 32 ust. 2 (5165)
art.22 ust.5 (2375)
"uzupełnienie wadium" (29)
kio_510_12 (12)
kio 2660/12 (3)
kio_1202_13 (6)
kio_2071_12 (3)
wniosek o ogłoszenie upadłości (357)
"pszok" (64)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innych czynności niż określone w art. 180 ust. 2 (171)
715/11 (9)
xii ga 420/09 (62)
sygn. akt vi ga 192/10 (22)
iii ca 299/06 (4)
"papiery wartościowe" (192)
kio_2398_11 (6)
ocena koncepcji (1320)
serwis producenta (888)
v ca 1051/10 (12)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia (1896)
niezgodność oferty z siwz (6114)
kio 2931/12 (2)
kio_424_11 (8)
prekwalifikacji (75)
łączenie doświadczenia (2037)
kio 1684/12 (5)
milczenie wykonawcy (203)
zaświadczenie z krk (417)
poświadczenie należytego wykonania umowy (1433)
"urząd dozoru technicznego" (63)
1486/08 (4)
c-264/03 (20)
wezwanie do wyjaśnień tajemnica przedsiębiorstwa (1192)
"oświadczenie producenta komputera" (16)
"brak pełnomocnictwa" (124)
należyte wykonanie dostaw (2432)
leki (368)
uszczegółowienie oferty (1189)
zwolnienie podmiotowe z podatku vat (118)
"89 ust. 1 pkt 7" (279)
1314/13 (4)
bezpodstawne wzbogacenie (135)
wycofanie wniosku (1035)
umowa na okres dłuższy niż 4 lata (982)
skarga (28661)
forma pisemna (3845)
art. 6 kc (5007)
maxto (100)
wybór kolejnego wykonawcy (5774)
"art. 189 ust. 2 pkt 5" (221)
błąd w tłumaczeniu (1042)
"art 67 ust 1 pkt 1 lit c" (6)
złożył nieprawdziwe informacje (3289)
referencja (3839)
art. 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
dokumenty francja (321)
wadium kopia (568)
przystąpienie termin (16508)
złożenie dwóch ofert (13296)
pozacenowe kryteria oceny ofert (166)
"brak projektu wykonawczego" (4)
x ga 196/10 (2)
usługa dystrybucji stawka vat (72)
c_465_11 (53)
"art. 67 ust. 1 pkt 6" (165)
protokół zamiast referencji (446)
wygaśnięcie pełnomocnictwa (185)
"art. 2 pkt 1" (405)
1037/11 (4)
art. 46 ust. 4a (897)
dysponowanie osobą (6174)
art. 5 ust. 1 b (18957)
143/12 (10)
zmiana ogłoszenia (10428)
zaokrąglenie ceny (310)
uzupełnienie tłumaczenia certyfikatu (525)
kio/uzp 121/10 (4)
dzierżawa analizatora (149)
zmiana członków konsorcjum (2416)
protokół odbioru robót (1698)
kio_uzp_1876_09_kio_uzp_1881_09_kio_uzp_1883_09 (4)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a" (232)
173/11 (13)
utajnienie wyjaśnień co do rażąco niskiej ceny (311)
wykaz osób + tajemnica przedsiębiorstwa (873)
złożenie nieprawdziwych informacji (3289)
częściowe uwzględnienie zarzutów (3470)
x ga 231/10 (2)
"pkp plk" (128)
kio 1711/13 (3)
warunek ograniczający konkurencję (2397)
kio 1700/12 (2)
kio_1883_14 (12)
zawieszenie biegu terminu związania ofertą (253)
kio/uzp 687/10 (2)
1776/13 (5)
utrata gwarancji (894)
oferta w języku polskim (2385)
interes w kwestionowaniu droższej oferty (515)
opcja (835)
"kopia gwarancji" (32)
2498/14 (5)
iv ca 726/11 (1)
ocena (21495)
"związany wyrokiem izby" (5)
samodzielne uzupełnienie dokumentów (3146)
zwrot wadium (1829)
brak zestawienia materiałów (2500)
rażąco niska cena lakoniczne wyjaśnienia (368)
"art 6a" (59)
kio 1518/13 (3)
kio 100/12 (32)
kio 1670/11 (4)
2866/12 (9)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych (347)
387 kc (321)
x ga 2/08/za (1)
vi ga 121/10 (1)
przedłużenie terminu związania faksem (429)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał ekonomiczny i finansowy (504)
146 ust. 6 (2261)
189 ust. 2 pkt 4 (5728)
kryteria oceny ofert inne niż cena (5117)
"prawo o szkolnictwie wyższym" (31)
pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (1666)
open office (28)
"art. 36b ust. 2" (24)
1295/10 (15)
niejednoznaczne postanowienia siwz (7695)
kio 797/14 (6)
brak dokumentacji wykonawczej (2878)
"zbycie przedsiębiorstwa" (35)
uzasadnienie wyroku (19838)
art. 12a ust. 1 (623)
art. 26 ust.4 (8452)
nadmierny warunek (1511)
faktura potwierdza należyte wykonanie (1574)
zmiana oświadczenia o podwykonawstwie (660)
dysponowanie potencjałem technicznym (3121)
korekta finansowa (1213)
dowóz dzieci niepełnosprawnych (9)
zatrzymanie wadium nieuzupełnienie dokumentów (403)
poręczenie zapłaty wadium (166)
766/13 (6)
xix ga 18/10 (31)
oprogramowanie windows (315)
huawei (55)
wskaźnik szybkiej płynności finansowej (19)
tajemnica przedsiębiorstwa raport (262)
oferta nie odpowiada treści siwz (10692)
766/09 (25)
błędny podatek vat (1489)
x ga 387/06 (1)
niewątpliwie ciężar udowodnienia nieprawdziwości informacji podanych przez przystępującego spoczywał w niniejszej sprawie na odwołującym i zamawiającym, to w tym przypadku uznać należało, iż dowody przedstawione przez odwołującego czyniły zadość powyższem (0)
ceidg bez daty (47)
kio_uzp_874_09 (9)
art. 26 ust. 2b a podwykonawstwo (511)
kio 385/15 (2)
1759/10 (4)
art.144 ust.1 (562)
miejsca po przecinku (456)
czeskie krk (12)
uzp/zo/0-2070/06 (2)
opłaconą polisę (506)
zabezpieczenie (4847)
kio 874/13 (3)
błędne oznaczenie koperty z ofertą (112)
użyczenie uprawnień (239)
kio 823/12 (6)
tajemnica przedsiębiorstwa podwykonawca (488)
"art. 189 ust. 2 pkt 1" (67)
pełnomocnictwo dla lidera (1103)
zobowiązanie podmiotu trzeciego tajemnica przedsiębiorstwa (570)
prezentacja systemu informatycznego (271)
doświadczenie podwykonawcy (1899)
łopianowska wadium (56)
interes we wniesieniu odwołania (8155)
jednokrotne wezwanie (831)
kosztorys ofertowy (2560)
"art. 113 ust. 1" (189)
kredyt kupiecki (19)
kio/uzp 215/09 (7)
v ca 1110/04 (17)
ekonomiczny (4142)
definicja robót budowlanych (2319)
98/10 (10)
wyłączenie (4702)
"wykonawca nie może ponosić negatywnych" (105)
konwalidowanie (30)
"przedmiar robót" (1718)
złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji (5038)
unieważnienie postępowania przed upływem terminu składania ofert (4505)
niejasny warunek na korzyść wykonawcy (872)
kio 1667/13 (5)
wykonanie wyroku (16973)
zasoby podmiotu trzeciego (1890)
art. 30 ust. 4 (14163)
uzupełnienie dokumentów podpis elektroniczny (695)
xxiii ga 683/13 (10)
nowe okoliczności (7794)
1661/11 (5)
częściowy sprzeciw (340)
ix ca 736/09 (2)
publikacja ogłoszenia o zamówieniu w sobotę (50)
omyłka rachunkowa w kosztorysie (625)
kompatybilny (480)
kio 304/13 (6)
zero w kosztorysie (1920)
973/13 (5)
kio_506_15 (5)
ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (130)
1967/10 (6)
uzupełnienie próbek kryterium jakość (204)
355 kc (272)
89 ust 1 pkt 2 (13960)
rownowazny (3065)
forma listy kapitałowej (230)
polisa oc przed zawarciem umowy (472)
kio 1737/11 (4)
art. 36 ust. 5 (5858)
vi gz 51/06 (2)
art.151a (10)
pełnomocnictwo po terminie (4160)
brak podpisu na drugiej stronie oferty (1760)
iv ca 534/06 (2)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b (1554)
południowa obwodnica warszawy (33)
konserwacja zabytków (94)
załącznik (13324)
wezwanie do złożenia wyjaśnień (8200)
potwierdzenie referencji (3562)
kio_565_11 (3)
utrzymanie zieleni (824)
887/12 (4)
ujawnienie źródła zapytania (309)
kio 2181/10 (2)
równość stron kary umowne (214)
kawa (586)
96/11 (14)
sumowanie wiedzy i doświadczenia (365)
"żądanie unieważnienia postępowania" (184)
zużyte opony (44)
bez pozwolenia na budowę (1720)
"oferta wariantowa" (366)
saternus (2)
martela (17)
xii ga 424/11 (5)
"korekta finansowa" (662)
kio_2854_12 (10)
kio 738/13 (4)
odwrócony podatek (44)
dobre obyczaje kupieckie (108)
96 ust. 3 (2697)
kio 683/11 (4)
zamówienia mieszane (299)
uzp/zo/0-648/05 (9)
kio_840_12 (7)
kio_uzp_191_08 (12)
"nie figuruje" (606)
nieuwzględnienie modyfikacji siwz (4255)
kio 1318/10 (8)
trzy miejsca po przecinku (292)
dokumenty formalne dla podmiotów trzecich (1774)
"interwenient uboczny" (116)
viii ga 58/09 (18)
kio/uzp 429/08 (8)
ix ca 23/12 (12)
"24 ust. 2a" (41)
przedłużenie terminu składania ofert (1876)
nie wypełniony formularz oferty (3746)
"prawo telekomunikacyjne" (107)
678/12 (6)
"oświadczenia podmiotów trzecich" (321)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny i finansowy (146)
kio 271/12 (18)
język polski (2477)
forma pełnomocnictwa (1942)
kio/uzp 244/09 (14)
jednokrotne uzupełnienie (713)
informacja o wynikach postępowania (15781)
art. 62 (2884)
"zdolność ekonomiczna" (385)
"błędna stawka podatku vat" (167)
referencja wystawiona przez wykonawcę dla podwykonawcy (608)
inna oczywista omyłka (2491)
odwołanie wobec zatrzymania wadium (692)
iso 9001 (293)
kio/uzp 81/10 (5)
konkurencja (13174)
1285/11 (2)
"nieprecyzyjny warunek" (9)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania (5251)
"na korzyść wykonawcy" (509)
uzupełnił dokumenty po terminie (4196)
"licencja niewyłączna" (17)
"formalizm postępowania" (266)
kio 1557/14 (8)
cena rażąco niska (2529)
art 5 ust 1a (3983)
inspektorat uzbrojenia (102)
"brak zarzutu" (83)
zabezpieczenie roszczenia (936)
opis równoważności (872)
egis (126)
kryteria oceny ofert metodologia (400)
ii ca 560/06 (1)
art. 89 ust.2 (11838)
138c ust. 1 pkt 4 (124)
opłata od pełnomocnictwa (231)
opłata (748)
c-337/06 (20)
referencja ma jedynie potwierdzać należyte wykonanie (1795)
kio 1661/11 (4)
obowiązek wezwania do uzupełnienia (5434)
zwolnienie z kosztów (1138)
art. 24 ust. 2 pkt. 1 (16317)
v ca 421/07 (17)
art. 89 ust.1 pkt 2 (13883)
kio 1553/10 (7)
iv ca 1021/09 (1)
slim (8)
wartość polisy (967)
kio 629/12 (5)
oświadczenie o zgodności z siwz (6039)
vi_ga_192_10 (22)
"art. 43" (396)
kio/uzp 401/08 (10)
"tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób" (29)
niepełnosprawnych (449)
1388/11 (3)
"wyciąg z rachunku" (27)
rażąco niska cena czyn nieuczciwej konkurencji (1399)
uzupełnienie dokumentów w wyniku wyjaśnień (6229)
spółka cywilna zus (209)
kio/uzp 1465/08 (5)
36a (192)
kolektory słoneczne (107)
"17 ust. 1 pkt 4" (197)
błedny knr (186)
1553/10 (7)
iv ca 588/04 (3)
ix ga 228/09 (2)
zmiana koncesji (485)
abm solid (62)
uzp/zo/0-616/05 (3)
kio_1834_11 (3)
samodzielne uzupełnienie przez wykonawcę (3250)
kio_uzp_163_09_kio_uzp_164_09 (3)
ograniczenie dostępu do zamówienia (4618)
xii ga 261/07 (2)
ii ca 488/09 (4)
kio_1840_12 (7)
2716/13 (13)
szkoda (6757)
sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu (3023)
wadium dla konsorcjum (1019)
urząd dozoru technicznego (167)
biegły (762)
upust jako kryterium (292)
art. 145 ust. 1 (1546)
xii ga 39/09 (1)
udostępnienie potencjału ekonomicznego polisa (169)
"jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia" (134)
art. 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
"art. 29" (3838)
art. 26 ust 2b (2241)
c-389/92 (21)
uzupełnienie dokumentu po terminie (8010)
gwarancja wadialna brak podpisu (186)
żądanie krs komplementariusza (56)
626/12 (4)
art. 189 ust. 2 pkt 4 (5728)
art. 87 ust. 2 pkt 2 (7767)
nie istotna zmiana umowy (9164)
irlandii (139)
"oryginalne materiały eksploatacyjne" (21)
prawo pocztowe (2417)
certyfikat/atest (29)
tyco (78)
334/09 (5)
kio_uzp_1941_09 (9)
df/gko/odw.-255/432/rn-146/00 (10)
wadium uznanie rachunku (958)
formularz oferty z innego postępowania (5819)
zastrzeżenie tajemnicy (1409)
1582/12 (6)
spółka z o.o. spółka komandytowa (389)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia ceny (3599)
"tauron" (148)
nienależyte wykonanie (9053)
v gaz 21/08 (9)
"art. 36 b" (56)
"negatywnych konsekwencji" (1292)
kio/uzp 397/08 (4)
zamówienia dodatkowe na roboty budowlane (5532)
art. 29 ust. 1 (28771)
kio_1507_11 (6)
xix ga 258/08 (14)
regenerowane (38)
"kopia gwarancji wadialnej" (12)
v ga 53/05 (1)
art. 4 pkt 3 lit e (6185)
"harmonogram rzeczowo-finansowy" (447)
kio/uzp 447/11 (34)
udostępnienie doświadczenia (2939)
nowy zarzut (8287)
przejęcie długu (28)
xix ga 162/10 (20)
wysokość zabezpieczenia (4462)
poświadczenie należytego wykonania (1676)
ix ga 89/07 (1)
ix ga 199/11 (1)
treść umowy (14543)
"odwołanie jest przedwczesne" (24)
kio_uzp_1463_08 (17)
upadłość konsorcjum (252)
kio 1809/15 (5)
odpis pfron (24)
kio/uzp 69/07 (10)
odrzucenie oferty tajemnica przedsiębiorstwa (1557)
w odniesieniu do jego rzetelności (842)
system pobierania krwi (120)
zwrot wadium w formie gwarancji (691)
"art. 12a ust. 2" (99)
opis przedmiotu zamówienia zgodny z potrzebami zamawiającego (5886)
"kopia pełnomocnictwa" (41)
sponsoring (3)
"podział spółki" (12)
tłumaczenie gwarancji (822)
nieczytelny dokument (1227)
podmiot trzeci podwykonawcą (1414)
zmiana stron umowy (9175)
luksemburg (143)
okresowo (1359)
nieczytelne odwołanie (1323)
treść oferty (21229)
zamówień publicznych (29789)
kio_2483_13 (4)
solid (141)
certyfikat epeat (21)
"lub równoważne" (1035)
nie złożył wniosku o dopuszczenie (8670)
"warunkowe zobowiązanie" (5)
art. 146 ust.6 (1138)
wadium w formie kopii (449)
668/13 (3)
roboty uzupełniające (2370)
art 26 ust. 2b (2241)
i ca 599/09 (2)
doświadczenie kryteria oceny ofert (4130)
niewykonanie wyroku (16973)
samochody (1071)
kio 23/12 (298)
"brak tłumaczenia" (82)
kio 2709/11 (3)
kio/uzp 434/10 (11)
kio 1123/10 (16)
"art. 94 ust. 1" (299)
1366/12 (3)
nieuprawnione żądanie krs komplementariusza (43)
wadium wniesione przez konsorcjum (1117)
art 91 ust. 3a (705)
rażąco niska cena koszty pracownicze (192)
składanie nieprawdziwych informacji (2236)
zus hiszpański (7)
ograniczenie podwykonawców (2555)
vii ga 59/08 (3)
uchylanie sie od podpisania umowy (700)
kio 2085/12 (4)
"brak wadium" (81)
2234/10 (5)
xii ga 88/09 (44)
xii ga 37/09 (3)
38 ust. 1a (1101)
izabela kuciak (1032)
kio_uzp_797_09 (7)
"inspektorat uzbrojenia" (95)
tajemnica przedsiębiorstwa brak wyjaśnień (1412)
art. 51 ust. 2 (3333)
krk nie figuruje (146)
oświadczenie wiedzy oświadczenie woli (2164)
gsm-r (30)
podmiotowe kryterium oceny (1860)
917/10 (11)
marża jako kryterium oceny ofert (345)
wynagrodzenie ryczałtowe zmniejszenie (377)
"zmiana podmiotowa" "po stronie zamawiającego" (40)
informacja z krk po terminie składania ofert (407)
i 1 ca 514/10 (1)
xix ga 35/08 (2)
referencje potwierdzają należyte wykonanie (2066)
domniemywać (1154)
kio/uzp 1853/09 (2)
bialmed (31)
kio_2363_10_kio_2364_10_kio_2397_10 (8)
materiały równoważne (1815)
wadliwe referencje (1134)
samozatrudnienie (30)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 191 a) (1569)
x ga 307/09 (4)
potwierdzenie opłacenia składki (431)
odwołanie na postanowienia siwz (12781)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia (5326)
art.94 ust.3 (428)
1161/12 (7)
zus spółki cywilnej (209)
art 87 ust 1 (7932)
uzupełnienie dokumentów po terminie zatrzymanie wadium (543)
ważność referencji (514)
opłacona polisa oc (307)
v ca 538/08 (9)
zmiana członka konsorcjum (2416)
brak parafowanego wzoru umowy (164)
odpowiedzialność solidarna (489)
art. 26 ust. 2 b (11700)
art. 26 ust. 2e (172)
oferta niezgodna z ustawą (22529)
ustalone standardy jakościowe (640)
uczciwej konkurencji (12415)
centrum rozwoju zasobów ludzkich (75)
hydrotechniczne (173)
"w gdańsku" (1874)
art. 36b (73)
"kio 1874/10" (7)
niejasne kryteria oceny ofert (2569)
niskie ceny jednostkowe (1172)
upadłość (489)
"roboty dodatkowe" (498)
kio 1350/14 (2)
wykonawca nie złożył formularza ofertowego (4185)
warbud (371)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał kadrowy (276)
cena 0 (5880)
art. 24 ust. 1 pkt 10 (14197)
rezygnacja z części przedmiotu zamówienia (704)
"koszty zakupu" (910)
uzupełnienie po terminie (8601)
protokół odbioru jako dowód (1863)
952/13 (4)
ogólne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1310)
rapid (29)
keymark (14)
składki społeczne niemcy (62)
kio/uzp 301/10 (5)
kio_kd_86_12 (5)
nieprecyzyjny warunek (3134)
sprint (118)
2424/13 (3)
nieczytelny podpis referencje (165)
udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia (3658)
rażąco niska cena wyjaśnienia brak dowodów (1669)
brak płatności częściowych (857)
ppp (54)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz osób (873)
kio 2531/11 (8)
oferta otwarta przed terminem (1234)
równoważność norm (563)
skuteczne doręczenie wyjaśnień (4627)
art. 42 ust. 1 pzp (2756)
kryterium oceny doświadczenie (4187)
itil równoważny (28)
województwo podkarpackie (153)
forma porozumiewania się (256)
sprzęt fabrycznie nowy (355)
tbd (28)
nie wniósł wadium (2494)
ryczałt program funkcjonalno-użytkowy (70)
kio_1710_12 (7)
"brak podpisu na ofercie" (8)
interes przystąpienie (9282)
"lub równoważny" (1035)
kio 2537/13 (4)
brak podpisu na wyjaśnieniach (2211)
v ca 484/08 (1)
"protokół konieczności" (147)
zatrzymanie wadium 2012 (304)
nieopłacona polisa (506)
certyfikat (3193)
data uzupełnianych dokumentów (2329)
należyta staranność zamawiającego (4174)
1334/11 (3)
nie można było przewidzieć (9350)
"art. 90 ust. 3" (1146)
x ga 223/07 (7)
zamówienie udzielane w częściach (4092)
udostępnienie osób (3439)
art 26 ust 3 (14975)
"postanowienie o zwrocie odwołania" (18)
kto może wystawić referencje (363)
uzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (546)
art. 180 (5732)
47/12 (24)
art. 22 ust 4 (16617)
vi ga 164/11 (2)
kio_uzp_133_10 (6)
kio 2033/12 (8)
"zakres konkursu" (7)
kio/uzp 38/09 (26)
247/15 (9)
c-126/03 (132)
kio/uzp 684/09 rażąco niska cena (23)
nie może przekroczyć (2866)
oferta (23953)
xxiii ga 446/08 (28)
oddala (10523)
kio/kd 25/12 (12)
w wykazie wskazał za dużo osób (1420)
poprawianie kosztorysu (434)
chorwacja (14)
katalogi producenta (1311)
brak uzasadnienia faktycznego unieważnienia postępowania (8229)
autobus (375)
kryterium oceny ofert zatrudnienie na umowę o pracę (909)
zagubienie oferty (23)
zmiana umowy przed podpisaniem (4364)
kio/ku 40/14 (7)
ii ca 386/05 (2)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia (7653)
x_ga_332_09 (6)
2010 (17417)
kio 476/12 (4)
przedmiot działalności określony krs (978)
2821/14 (6)
1432/09 (12)
"brak interesu prawnego" (508)
prince2 (110)
solidarna odpowiedzialność konsorcjum (360)
ustalanie wartości zamówienia (3206)
46 ust. 5 pkt 1 (3892)
wysokość polisy (1245)
pkp intercity (95)
"warunki przedmiotowe" (275)
rotacja środków pieniężnych (7)
kryterium zatrudnienie (1216)
zmiana lidera konsorcjum (1906)
iii czp 52/2011 (9)
1617/14 (5)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
"uzupełnienie referencji" (83)
kryteria+oceny+ofert (5141)
"referencje konsorcjum" (34)
"udostępnienie polisy" (4)
dokument potwierdzający należyte wykonanie (5591)
harmonogram tajemnica (285)
zmiana vat (2543)
unieważnienie zus "art. 93 ust. 1 pkt 4" (19)
cel postępowania (3511)
kio 2031/14 (5)
podpisanie umowy po terminie związania ofertą (4475)
zatrzymanie wadium po unieważnieniu postępowania (673)
x ga 89/10 (4)
1078/12 (11)
1402/11 (3)
oferta wariantowa (482)
§ 1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
politechnika rzeszowska (30)
964/12 (3)
2643/10 (4)
706/11 (37)
przydomowe oczyszczalnie ścieków (64)
tajemnica przedsiębiorstwa rażąco niska cena (612)
kio_1498_10 (4)
wyjaśnienia zamiast uzupełnienia (1609)
odtajnienie wykazu osób (480)
informatyzacja (190)
uzupełnienie dokumentów (8199)
uzupełnienie bez wezwania (5427)
utajnienie referencji (321)
przedłużenie terminu do uzupełnienia dokumentów (1054)
1123/10 (16)
1670/09 (11)
nieprawdziwe informacje grupa kapitałowa (233)
oględziny (315)
1758/11 (9)
ciąg pełnomocnictw (840)
meble (360)
xii ga 311/09 (6)
certyfikat iso 9001:2000 (92)
krk od prokurenta (50)
1996/12 (2)
brak pozycji (7571)
kryterium serwisu (1025)
art. 144 ust. 1 (1149)
miejsc po przecinku (456)
warunki udziału w postepowaniu (18817)
błąd w kosztorysie (1448)
ix ca 724/08 (1)
"ustalenie wartości zamówienia" (516)
nie mniejszej niż 5 i nie większej niż 20 (1652)
"wyciąg bankowy" (41)
opłacona polisa uzupełnienie (367)
doświadczenie w ramach konsorcjum (2738)
uzupełnienie z własnej inicjatywy (490)
kryterium pozacenowe (166)
zobowiązanie innych podmiotów w oryginale (1566)
zmiana członków zarządu (1935)
"za pośrednictwem banku" (44)
przesunięcia asortymentowe (8)
art. 140 (1438)
kio/kd 30/14 (12)
pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób (140)
9/09 (195)
usługi badawcze (669)
"konkurs" (1784)
inna omyłka niepowodująca istotnych zmian (2220)
zamienniki (165)
ii ca 199/10 (3)
art. 62 ust 1 pkt 1 (2793)
kio_2607_13 (4)
art. 136 (700)
naruszenie art. 32 ust. 2 (4646)
kio 540/13 (6)
sygn. akt. v csk 456/09 (23)
impel security (127)
wykaz podwykonawców (1715)
24 ust. 2 pkt 1 (16317)
xix ga 120/07 (5)
"odwołanie na treść siwz" (36)
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (2606)
wykonawca nie ma wpływu na treść referencji (2317)
"art. 180 ust. 2 pkt 2" (41)
inne dokumenty określające obroty (1707)
109/12 (20)
art.24 ust.2 pkt.1 (6669)
"zmiana podmiotu zamawiającego" (7)
termin wykonania zamówienia niezgodny (17840)
dowód opłacona polisa (407)
azbest (40)
pomoc prawna (6678)
art. 46 ust. 3 (4052)
kio 68/14 (7)
doświadczenie powtarzalność (74)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia wyjaśnienia, pytania do siwz (3654)
1729/09 (2)
zakaz udziału podwykonawców (693)
kio 2854/12 (12)
integracja (780)
art. 6a ustawy pzp (560)
kio/uzp 1147/10 (9)
budowa kompleksu muzeum józefa piłsudskiego w sulejówku (7)
polisa podmiotu trzeciego (392)
brak kosztorysu ofertowego (2247)
udostepnienie oferty (4675)
termin realizacji zamówienia (14801)
560/09 (9)
opozycja (726)
1730/11 (12)
zmiana umowy o zamówienie publiczne (10167)
poświadczanie kopii za zgodność z oryginałem (334)
v ca 2739/11 (10)
kio 1275/12 (7)
180 ust. 4 (5519)
art. 87 ust. 1a (1914)
v gaz 4/08 (5)
kio_1758_11 (9)
art. 36 ust. 1 pkt 11 (4987)
zwrot zatrzymanego wadium (87)
logo producenta (129)
"pojęcie zarzutu" (4)
deweloper (23)
art 67 (3148)
art. 182 ust. 1 pkt 2 (3043)
kio 1062/13 (2)
wadium wpłacone w kasie (33)
kio 11/09 (348)
promocja (392)
"art. 17 ust. 1 pkt 4" (196)
kio/ku 108/10 (13)
rażąco niska cena średnia arytmetyczna (514)
xii ga 423/08 (1)
ii ca 710/08 (3)
art. 36a ust. 2 (191)
kio 2572/11 (3)
podwykonawstwo (1020)
"183 ust. 2" (183)
otwarcie ofert przed terminem (5525)
sosnowiec (394)
"zmiana treści umowy" (92)
dysponowanie sprzętem (2611)
kwota ubezpieczenia (3016)
kio/uzp 745/08 (30)
sumowanie zdolności kredytowej i środków finansowych (72)
"istotna zmiana umowy" (63)
rozwiązania równoważne (1774)
ii ca 201/05 (5)
"opłaconą polisę" (410)
"w organizacji" (192)
uzupełnienie krs z datą po terminie składania ofert (651)
posługiwanie się referencjami konsorcjum (563)
iii czp 74/05 (327)
microsoft lub równoważny (151)
kio 2411/12 (6)
1460/12 (2)
1390/14 (9)
aukcja elektroniczna (465)
pełnomocnictwo prokura (105)
wykonawca nie uwzględnił zmiany siwz (10506)
kio 270/13 (7)
85 ust. 2 (3055)
189/13 (11)
cena jednostkowa 0 zł (1783)
385/15 (2)
przejrzystość (1325)
xix ga 112/08 (1)
wadium w kasie zamawiającego (104)
przedłużenie terminu na uzupełnienie (1118)
421/12 (20)
kio 216/14 (15)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (643)
ii ca 457/08 (2)
912/10 (2)
parafowanie umowy (293)
44/09 (27)
agencja mienia wojskowego (193)
oferta wariantowa dostawa (301)
usługa zakończona referencje (1120)
kio 707/12 (19)
465/11 (66)
kto wystawia referencje (364)
kio_279_15 (13)
06 austria istotna zmiana (114)
art. 91 ust 3a (705)
nieuzupełnienie dokumentów a zatrzymanie wadium (403)
udostępnienie ubezpieczenia (875)
zus us spółka cywilna (44)
oświadczenie o spełnianiu warunków (11111)
dokument potwierdzający należyte wykonanie umowy (4518)
termin na wniesienie odwołania (27445)
obroty na rachunku (1859)
kio/uzp 80/07 (53)
pełnomocnictwo ogólne do podpisania oferty (1133)
"szacowanie wartości zamówienia" (385)
oświadczenie o akceptacji siwz (1134)
kodeks spółek handlowych (1029)
185 ust. 6 (3657)
art. 24 ust 1 pkt 4-8 (714)
kio_1024_11 (11)
pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się (1779)
kio 2791/11 (2)
koncesji (717)
zbyt wysokie warunki (860)
zmiana istotna (12313)
kio 2846/13 (9)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych (14319)
zaniechanie wezwania do przedłużenia wadium (528)
metodą kalkulacji szczegółowej (755)
vat na usługi szkoleniowe (137)
orange (134)
kio_uzp_1825_09 (4)
podmiot trzeci przetarg ograniczony (3752)
kio_uzp_201_09_kio_uzp_213_09_kio_uzp_214_09 (3)
nadmierny warunek wiedzy i doświadczenia (924)
omyłka inna (3586)
kio_uzp_43_08 (8)
vat 23% (2302)
termin związania ofertą a wadium (1820)
forma pisemna oferty (3589)
24 ust.2a (807)
kryterium odległości (560)
art. 26 ust. 2b polisa (213)
§ 6 ust. 1 rozporządzenia (16533)
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (1651)
"karty katalogowe" (688)
pfron (103)
1456/12 (3)
kio_356_11 (15)
wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny (2247)
nie załączył do oferty kosztorysu ofertowego (1773)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia (1503)
"sąd okręgowy w warszawie" (6204)
pozacenowe kryterium oceny ofert (166)
konkurs (1784)
961/13 (4)
warunki w zamówieniu podzielonym na części (6657)
art. 26 ust. 3 w przetargu ograniczonym (11646)
art. 29 (28920)
uzupełnienie wykazu robót (2757)
tajemnica przedsiębiorstwa potencjał kadrowy (153)
wykładnia (5945)
interes publiczny unieważnienie (9688)
uzupełnienie wadium (1267)
v cz 48/05 (3)
art 93 ust 1 pkt 4 (5869)
zielone zamówienia (1853)
kosztorys przy ryczałcie (267)
2398/13 (10)
ii ca 67/05 (3)
v gaz 94/09 (2)
"zamawiający jest związany" (240)
586/09 (4)
upływ terminu wykonania zamówienia (6938)
art. 96 ust. 2 (2722)
umowa o świadczenie niemożliwe (2888)
kz (192)
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (407)
art. 90 ust.3 (4173)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) (1554)
639/12 (2)
kio 307/13 (4)
"wynagrodzenie kosztorysowe" (432)
art. 85 ust. 5 (2928)
zmiana zawartej umowy (9896)
instalacje solarne (100)
zmiana istotnych postanowień umowy (7583)
ciężar dowodu (3068)
ii ca 295/11 (1)
oświadczenie o niekaralności przed notariuszem (200)
67 ust. 1 pkt 6 (2844)
kio 2217/13 (6)
przecinek (77)
z przyczyn nieleżących po jego stronie. (1298)
ponowne wezwanie do uzupełnień (4564)
"nieprawdziwe informacje" (2183)
wadium wpłacone w kasie zamawiającego (33)
1544/11 (8)
art. 82 ust. 1 (3060)
doświadczenie podmiotu trzeciego (2878)
wyjasnienie rażaco niskiej ceny (2298)
teta (17)
"art. 181 ust. 2a" (71)
odstapienie od umowy (2724)
nieistniejąca stawka vat (974)
zmiana wartości umowy (7719)
komplementariusz krk (34)
atest pzh (99)
art. 182 ust. 3 (3056)
"art. 24 ust. 2 pkt 3 " (3534)
2317/10 (7)
formularz (6511)
kio/uzp 218/08 (30)
xix ga 175/10 (50)
rażaco niska cena (2529)
1883/09 (8)
projekt zamienny (750)
"art. 22 ust. 5" rzetelność (57)
odnawialny (154)
dokument przedmiotowy (14314)
uzupełnienie jednorazowe (478)
brak oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą (1454)
wynagrodzenie mieszane (206)
unieważnienie czynności (14705)
802/15 (2)
brak zgody na poprawienie innej omyłki (836)
upadłość członka konsorcjum (189)
"opłacona polisa" (410)
708/10 (8)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" (1339)
ix ga 147/07 (1)
żądanie dokumentów od podmiotu trzeciego (3451)
z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
niezgodność oferty z treścią siwz (6044)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.c (229)
ii ca 785/10 (1)
aneksowanie umów (28)
usługa kolokacji (26)
art 82 ust 1 (3060)
"znaki towarowe" (801)
xii ga 510/10 (1)
zaświadczenie o niekaralności pracownika (115)
domestos (5)
faktura potwierdza (2723)
ograniczenie terytorialne (922)
węgry (49)
"art. 7 ust. 3" (1852)
przesłanki wykluczenia (9366)
"prawidłowo ukończone" (458)
poleganie na zasobach innych podmiotów (2391)
kio 2239/13 (7)
2339/14 (3)
obejście prawa (789)
udowodnienie równoważności (456)
x ga 69/09 (4)
oferta najkorzystniejsza ekonomicznie (2757)
cena ujemna (245)
zamówienia sektorowe (1019)
wadium zaksięgowane (53)
dopuszczalnosc_poslugiwania_sie_przez_spolke_przejmujaca_lub_nowo_zawiazana_referencjami_wystawionymi_na_spolke_przejmowana_lub_spolki_laczace_sie (6)
obiektywny charakter (4103)
wynagrodzenie prowizyjne (15)
29 ust. 1 (28771)
polisa oc pkd (62)
termin związania ofertą (11917)
wszczęcie postępowania (14412)
iv ca 280/10 (2)
wystawca referencji (507)
ii ca 511/09 (2)
kio_2813_12 (11)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2, przed nowelizacją art. 191a) (0)
293/11 (11)
brak harmonogramu (1590)
kio/uzp 636/11 (18)
nieczytelna kopia (417)
biopodobny (9)
inny dokument ubezpieczenia (2453)
pkp energetyka (102)
roboty tego samego rodzaju (7237)
art. 22 ust. 1 pkt 1 (17137)
"art. 198b" (540)
dokument poprawny formalnie ale nie potwierdza (874)
błąd w opisie przedmiotu zamówienia (3857)
art 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
nadzór autorski z wolnej ręki (106)
należyte wykonanie usługi (6429)
wolters kluwer (61)
brak interesu odwołującego (10948)
kierownik budowy a kierownik robót (1119)
utrudnianie dostępu do rynku (1250)
26 ust. 2c (409)
v ca 537/08 (9)
przeniesienie praw autorskich (290)
oprogramowanie antywirusowe (63)
faktura na potwierdzenie należytego wykonania umowy (1405)
finanse publiczne (3910)
brak pozycji kosztorysu (2051)
1542/10 (4)
§ 3 ust. 4 (25973)
zobowiązanie podmiotów (5606)
wyjaśnienie treści siwz (11379)
"pozacenowe kryteria oceny ofert" (73)
uprawnienia do wykonywania działalności (4109)
zobowiązanie do udostępnienia zdolności finansowej (968)
uznawanie kwalifikacji zawodowych (1030)
1071/14 (7)
niezgodność oferty (6716)
dbałość o finanse publiczne (190)
art. 8 pzp (15737)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat iso (84)
termin realizacji (15137)
polisa zdolność ekonomiczna (377)
dowóz dzieci zapytanie o cenę (10)
"przystąpienie do odwołania" (237)
kio_366_13 (7)
"gwarancja wadialna" (648)
kio/uzp 1500/09 (9)
próbki tajemnica przedsiębiorstwa (104)
naruszenie art. 7 (23282)
szacowanie wartości (1280)
kio 71/11 (15)
kio_225_15 (6)
540/13 (6)
kio 1306/11 (7)
xix ga 328/06 (2)
iii ca 416/05 (2)
kio_kd_85_12 (14)
w zakresie prowadzonej działalności (10158)
dzielenie (970)
fifa (57)
sumowanie wartości polis (91)
106/10 (12)
x ga 296/08 (13)
rażąco niska cena nierealistyczna (735)
dokument zakaz ubiegania się nierówne traktowanie wykonawców zagranicznych (268)
ii ca 1285/12 (59)
gazy medyczne (179)
podmiot prawa publicznego (9049)
zaniechanie żądania wyjaśnień i wskutek tego niewłaściwa interpretacja treści oferty (571)
ix ca 297/10 (1)
kio_2212_10 (5)
udostępnianie doświadczenia (1838)
150/14 (7)
harmonogram płatności tajemnica przedsiębiorstwa (101)
zaświadczenie o niekaralności niemcy (61)
oświadczenie wykonawcy zamiast poświadczenia (653)
uzupełnienie ceidg (72)
udostępnienie wiedzy i doswiadczenia (2496)
małżonków (32)
ripok (115)
art 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
wodzisław (63)
manipulowanie (245)
zmiana harmonogramu przed podpisaniem umowy (760)
rażąco niska cena a kosztorys ofertowy (622)
art 89 ust 1 pkt 3 (13856)
uchybienie formalne (2466)
"roboty zamienne" (120)
2688/10 (2)
cena opcji (564)
powtórzenie otwarcia ofert (2881)
"zakończenie postępowania" (720)
referencje podpisane przez podmiot udostępniający zasoby (453)
kio/ku 1/11 (45)
dysponowanie potencjałem technicznym podmiotu trzeciego (1520)
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze (1540)
1107/04 (5)
kio 20/12 (262)
zmiana podmiotowa zamawiającego (2297)
1835/10 (7)
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść (2561)
tk telekom (26)
vat szkolenia (503)
kio/uzp 431/10 (4)
odrzucenie odwołania protest lub odwołanie zostały wniesione przez podmiot nieuprawniony (1703)
lasy (349)
nokia (26)
53/11 (114)
zakup nieruchomości (284)
wyjaśnienia w trakcie prezentacji (471)
dowód tajemnica przedsiębiorstwa (1376)
udostępnienie doświadczenia nie wiąże się z udziałem (1017)
kio 691/11 (7)
energa operator (76)
kio 1965/15 (2)
"brak wyceny pozycji w kosztorysie" (6)
"art. 182 ust. 5" (12)
kryteria oceny ofert w żywieniu (126)
prawo opcji w zamówieniu na roboty (327)
odpowiedź na skargę (13655)
kio 1928/13 (4)
stręciwilk (1026)
koncesja konsorcjum (238)
uzp/zo/0-2269/04 (2)
pewność obrotu gospodarczego (734)
"formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie" (116)
zmiana terminu (14457)
735/13 (11)
aktualizacja oprogramowania (317)
roboty dodatkowe a zamówienie dodatkowe (4306)
kio_1026_10 (3)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu" (159)
kio/uzp 1098/08 (34)
spis kosztów) (768)
2184/13 (6)
x ga 257/09/za (1)
"art. 26 ust. 2b" "zdolność ekonomiczna" (112)
kio 2252/11 (7)
1654/11 (5)
szacowanie_wartosci_i_udzielanie_zamowien_objetych_projektem_wspolfinansowanym_ze_srodkow_unii_europejskiej (6)
"potwierdzenie należytego wykonania" (874)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
referencje potwierdzają (2393)
"tylko ceny brutto" (5)
niemożliwą do usunięcia wadą (536)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1365)
wartość przedmiotu zaskarżenia (3646)
kio 2779/12 (5)
nieprawdziwe informacje wina (122)
iii ca 582/08 (1)
koncept (242)
"potwierdzać należyte wykonanie" (388)
odpady medyczne (253)
krótki termin na uzupełnienie dokumentów (714)
strabag (444)
v ca 1213/08 (1)
unieważnienie wezwania do uzupełnienia dokumentów (5660)
dopuszczalność zmiany umowy z wolnej ręki (254)
vat usługi leśne (102)
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione (2300)
wpłata wadium w kasie zamawiającego (75)
kio 1483/10 (20)
punkt funkcyjny (87)
26 ust.3 (11640)
serwis na terenie polski (402)
odrzucenie oferty zatrzymanie wadium (716)
art. 22 ust. 1 (17683)
kio 2634/14 (5)
bład w obliczeniu ceny (2381)
v ca 2224/03 (12)
kio/uzp 1780/09 (4)
certyfikat zamiast opłaconej polisy (45)
kio 2074/13 (4)
x ga 178/09 (4)
typ model (922)
1610/10 (17)
nie przedłużył terminu związania ofertą (1986)
prawa autorskie (906)
x ga 60/08 (3)
inżynieria cenowa (125)
rażąco niska cena wynagrodzenie kosztorysowe (340)
c-318/94 (37)
wyjaśnienia złożone przez osobę nieuprawnioną (5050)
konkurs architektoniczny (95)
projektuj i buduj (357)
ii ca 139/05 (3)
it expert (144)
pentegy (10)
naruszenie obowiązków zawodowych (2957)
xxiii ga 666/11 (2)
przewozy regionalne (193)
niezasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4020)
kio 346/15 (10)
v ca 2056/07 (32)
wadliwy opis przedmiotu zamówienia (3149)
"interpretować na korzyść wykonawcy" (136)
x ga 213/09 (2)
gwarancja wadium konsorcjum (721)
astaldi (64)
kio/uzp 3/09 (71)
kio_1553_10 (6)
art. 89 ust. 1 pkt 8 (11100)
nieaktualny odpis z krs (828)
zaświadczenie o niekaralności usa (40)
ix ga 137/06 (23)
toruńskie zakłady materiałów opatrunkowych (46)
ku 18/14 (13)
unieważnienie po wniesieniu odwołania (15115)
kio_2784_14 (14)
specyfika przedmiotu zamówienia (2375)
2037/12 (25)
v ca 1897/08 (1)
Średni roczny przychód netto ze sprzedaży (89)
kio 267/14 (3)
xii_ga_206_08 (23)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia modyfikacja specyfikacji (3290)
art. 17 ust. 1 pkt 4 pzp (8634)
brak wykazu usług (5216)
v gaz 22/08 (8)
x ga 341/07 (4)
"przebudowa falochronów i umocnień brzegowych zapewniających dostęp do portu w dziwnowie" (3)
2939/12, kio 2942/12 (6)
wyjasnienia po terminie (14808)
dyrektywa obronna (34)
zmiana umowy 144 (856)
alstom rafako (16)
brak pełnomocnictwa do przystąpienia (2378)
kio/uzp 990/09 (4)
kio/uzp 107/09 (18)
obiektywne czynniki (1583)
referencje podpis (730)
ii ca 835/04 (5)
wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów (9139)
ogłoszenie a siwz (11687)
1900/11 (6)
985/14 (3)
kio_2817_10 (11)
ii ca 460/05 (8)
xii ga 466/09 (3)
i ca 215/10 (2)
ii gsk 105/05 (12)
9296 (31)
38 ust. 4a (662)
1164/11 (6)
iii ca 855/05 (8)
"art. 91 ust. 2" (448)
ii ca 849/09 (1)
kio_1096_10 (7)
wyjaŚnienia treŚci siwz a zmiana siwz (7287)
obronność i bezpieczeństwo (160)
"oferta dodatkowa" (489)
autoryzacja producenta (293)
"charakter stosunku" (294)
bezzasadne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2025)
i ca 93/11 (5)
opis przedmiotu zamówienia art. 29 (11614)
v ca 428/05 (4)
nie można poprawić cen jednostkowych (907)
1337/12 (24)
opinia bankowa tajemnica (163)
krs uzupełniony po terminie składania ofert (530)
udostępnienie potencjału ekonomicznego (795)
rażąco niska cena 2014-12 (37)
kio 1110/11 (6)
zbieranie odpadów (459)
kio 31/11 (18)
pełnomocnictwo spółka cywilna (1227)
"art. 24 ust. 1 pkt 10" (1623)
"polski związek pracodawców budownictwa" (11)
kio_1382_13 (4)
"niezgodność oferty z siwz" (850)
błąd projektowy (1308)
autoryzowany kanał sprzedaży (40)
nadmierne warunki udziału w postępowaniu (1877)
zeto (159)
zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie (4565)
2527/10 (3)
wyjaśnianie treści oferty (4395)
161/14 (26)
energii elektrycznej (706)
x ga 51/09 (3)
"art. 3 ust. 1 pkt 4" (56)
1367/08 (4)
kio 1231/11 (27)
"46 ust. 4a" (594)
ii ca 37/06 (5)
cash pool (3)
110/09 (94)
"x ga 23/07" (109)
2427/11 (5)
ważność wadium (970)
art 7 (29459)
uwzględnia odwołanie (22411)
457/12 (22)
nadmierne warunki udziału (1880)
kryterium jakości (2648)
xii ga 151/08 (15)
iso 14001 (74)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (251)
interpretacja warunków udziału w postępowaniu (5264)
1457/11 (7)
kio_148_15 (10)
niejasności na korzyść wykonawcy (331)
wznowienia (403)
krk spółka komandytowa (49)
pilarz (47)
"art. 6 ust. 2" (94)
wezwanie do podpisania umowy (3625)
odpady (1793)
x ga 311/10 (17)
omyłka w dacie pełnomocnictwa (528)
kio_887_12 (4)
"art.29 ust.3" (647)
art 38 (5220)
272/11 (7)
krs nieaktualny (1006)
kio 400/14 (6)
kopia gwarancji wadialnej (206)
organizacja szkoleń (535)
wykładnia autentyczna (191)
usługi pocztowe usługi powszechne o ustalonych standardach (81)
zasoby podmiotów trzecich polisa (200)
kio 1633/14 (5)
kio/ku 63/11 (7)
brak cen jednostkowych w kosztorysie (1033)
badanie rażąco niskiej ceny (1921)
art.90 (2458)
xix ga 207/09 (9)
"przeciwnikiem skargi jest" (34)
oświadczenie zamiast poświadczenia (657)
oferta podpisana przez osobę nieuprawnioną (3642)
oświadczenie po terminie składania ofert (9372)
"kio 609/10" (12)
"termin na złożenie wyjaśnień" (68)
"art. 93 ust. 1a" (32)
953/13 (26)
podpis czytelny (492)
kio/uzp 758/10 (2)
oferta alternatywna (1794)
art. 4 pkt 5 (23792)
niepodpisany kosztorys ofertowy (829)
"oświadczenie własne" (266)
zobowiazanie podmiotu trzeciego w kopii (926)
inne omyłki (3586)
anonimowość (18)
997/12 (4)
referencja nie potwierdza należytego wykonania (2865)
kio 854/11 (10)
kio 2931/13 (3)
udostępnienie uprawnień (2593)
uzupełnienie fax (1710)
przeprowadzenie prezentacji (776)
93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
wątpliwości na korzyść wykonawców (2633)
sytuacja ekonomiczna i finansowa (2916)
v ca 3036/10 (34)
zmiana istotna umowy (9164)
udostepnianie wiedzy i doswiadczenia (1622)
art.93 ust.1 pkt 7 (4098)
"180 ust. 2" (1571)
"sposób obliczenia ceny" (1589)
przesłanki wykluczenia wykonawcy (9148)
alstal (51)
koszty zastępstwa procesowego (2594)
uzupełnienie krk po terminie (376)
art.26 ust. 2b (1980)
v ca 936/12 (8)
iii_czp_52_02 (23)
x ga 189/13 (8)
certyfikat wystawiony przez producenta (726)
1514/10 (3)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (122)
krk miejsce zamieszkania (145)
definicja podwykonawcy (902)
404/14 (8)
476/12 (4)
referencje wystawione podwykonawcy przez wykonawcę (622)
kio 144/14 (7)
zatarcie skazania (52)
odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się (2616)
"uwzględnia odwołanie i unieważnia umowę" (3)
gaz system (479)
przedmiot zamówienia (21880)
"wskaźnik płynności" (57)
"zmowy przetargowe" (141)
przekształcenie wykonawcy (338)
ogłoszenia prasowe (169)
próbka system (574)
przeciwnikiem skargi jest zamawiający (450)
jedno zamówienie jedna umowa (4595)
kio_445_12 (5)
"art. 93 ust. 1 pkt 4 " (670)
najwyższa staranność (1412)
będzie dysponował osobami (6163)
1405/10 (12)
xii_ga_429_09 (73)
metodyka tajemnica przedsiębiorstwa (141)
sprawozdanie finansowe (1260)
rebus sic stantibus (24)
art. 36b ust. 1 (73)
brak pozycji w kosztorysie ofertowym (1829)
iv ca 870/06 (1)
kio 330/11 (21)
zamówienia uzupełniające na dostawy (2120)
brak odpowiedzi na wezwanie (7310)
kio_346_15 (10)
karty katalogowe tajemnica przedsiębiorstwa (107)
data zobowiązania (4368)
brak daty w referencjach (2323)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6351)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał ekonomiczny (170)
zabezpieczenie zakaz zawarcia umowy (993)
omyłka samodzielnie (1730)
ca 3036/10 (34)
warunki udziału w ogłoszeniu (13323)
kio 281/12 (18)
przetwarzanie odpadów (314)
248 kpc (48)
krk tajemnica przedsiębiorstwa (76)
"art. 180 ust. 3 " (599)
art 87 ust. 2 (7927)
875/14 (2)
cena brutto (4717)
189 ust. 2 pkt 5 (5707)
zamknięty katalog przesłanek wykluczenia (851)
ciężar dowodu zastrzeżone wyjaśnienia (942)
omyłka w cenie jednostkowej (1026)
zakres wezwania do uzupełnienia (6603)
sąd (29246)
zasada pisemności (479)
brak ceny w formularzu oferty (4286)
kio/uzp 238/10 (3)
protokół odbioru jako poświadczenie (577)
język postepowania (2896)
referencje spółki przekształcanej (18)
kod pkd (77)
pełnomocnictwo do cofnięcia odwołania (599)
"pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu" (27)
"prace projektowe" (728)
kio 433/11 (4)
przed notariuszem (480)
c-454/06 (56)
ii ca 616/05 (3)
"unieważnia umowę" (32)
kio 1533/10 (4)
warunki zaprojektuj i wybuduj (499)
rażąco niska cena po nowelizacji (284)
2630/11 (9)
70/15 (15)
dokumenty złożone po terminie (17318)
2142/12 (14)
2012/14 (13)
"protokół odbioru" (1091)
poczta (1269)
wartość zamówienia (15955)
kio 1725/11 (10)
wydłużenie rękojmi (137)
wykonawca nie uzupełnił dokumentów (4154)
odwołanie na treść siwz (16702)
referencje wystawione samemu sobie (1132)
karty katalogowe (779)
niejednoznaczny opis spełniania warunku (4492)
kio 1089/10 (2)
wykładnia siwz (4118)
zmiana harmonogramu (1341)
pełnomocnictwo poświadczone notarialnie (230)
niezgodność siwz z ogłoszeniem (4262)
"dzielenie zamówienia" (227)
zmniejszenie zakresu zamówienia (1969)
"0 zł" (7537)
wykonawca sam uzupełnia dokument (3906)
art. 89 ust. 1 pkt 2) (13960)
dodatni wynik finansowy (102)
certyfikat do polisy (246)
xix ga 3/07 (257)
zamówienia uzupełniające wartość (3110)
nazwy własne (4810)
kio_2653_11 (3)
1571/13 (6)
prawo własności przemysłowej (230)
nieskuteczne zastrzeżenie tajemnicy (891)
brak opisu warunków w ogłoszeniu (7852)
c-84/03 (20)
"historia rachunku" (7)
kio/uzp 191/08 (12)
kio 1151/11 (9)
bull (126)
kio 404/14 (8)
kio 2600/11 (4)
54/12 (25)
uwzględnienie odwołania w części (12560)
zmiana podmiotowa wykonawcy (2293)
znak towarowy (863)
zezwolenie konsorcjum (527)
pominięcie pozycji w kosztorysie (987)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu (1048)
karty sim (2527)
112 kc (397)
"produkt leczniczy" (282)
"zamówień publicznych" (29750)
zamówienie wielorodzajowe (5)
kio_749_10 (3)
kio_uzp_308_10 (5)
630/10 (2)
urządzenia równoważne (1726)
oferta jest oświadczeniem woli (4545)
"zatrzymanie wadium" (736)
vi ga 54/10 (3)
uzp/zo/0-2098/03 (8)
kio/uzp 1631/09 (8)
rażąco niska cena usługi ochrony (1172)
art. 67 ust 1 pkt 1 (3087)
1716/14 (4)
forma oferty (7802)
xix ga 186/07 (2)
"zaświadczenie z zus" (171)
przedłużenie umowy (2117)
remondis bydgoszcz (14)
24 ust. 2 a (16775)
kio/uzp 799/08 (8)
636/12 (7)
oferta niezgodna z siwz (17310)
kio_1010_12_kio_1034_12_kio_1035_12_kio_1037_12_kio_1038_12 (5)
obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów (5293)
pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum (1213)
"pełnomocnictwo do złożenia oferty" (54)
856/11 (3)
kio 294/11 (3)
agencję restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
art. 38 ust. 1a (1101)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje od podmiotu publicznego (511)
46 ust. 4a (897)
sumowanie polis (97)
subiektywne kryterium (911)
§ 6 ust. 4 rozporządzenia (15415)
przekaz pocztowy (65)
"gwarancja producenta" (145)
"usługi telekomunikacyjne" (293)
kio 1980/12 (17)
serwis podwykonawca (352)
kio_2272_12_kio_2333_12_kio_2349_12_kio_2350_12 (6)
"art. 184" (2458)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit c (1367)
udostępnienie polisy (364)
brak podpisu na formularzu cenowym (417)
nieprawdziwe oświadczenie o grupie kapitałowej (233)
iii ca 490/04 (2)
kio 1276/13 (10)
pbg (104)
kio/uzp 886/08 (17)
kio 1218/13 (2)
art 181 ust 1 (1431)
pozacenowe kryteria ofert (166)
błędna stawka vat (1217)
kio 12/13 (288)
referencje kara umowna (143)
358/10 (9)
kio 1469/10 (19)
cena jednostkowa 0 (1798)
887/09 (8)
x ga 295/09 (3)
"program funkcjonalno użytkowy" (735)
nie otworzył oferty (6104)
art 67 ust 1 pkt 4 (2946)
kio 2750/11 (5)
tożsamość przedmiotowa zamówienia (1008)
sumowanie zdolności finansowej (181)
parafowanie oferty (368)
art. 190 ust. 1a (907)
zgodność z oryginałem (3277)
kio 738/14 (9)
iv ca 271/10 (3)
jedną ofertę (6229)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz robót (445)
błąd w obliczeniu ceny ryczałtowej (871)
89 ust. 1 pkt 2 (13960)
zmiana korzystna dla zamawiajacego (2320)
polisa opłacona (506)
bgk (27)
nadzór autorski wolna ręka (106)
xix ga 194/07 (17)
2769/12 (3)
konsultacje i doradztwo (309)
"art. 24 ust. 2 pkt 5" (158)
otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert (2329)
banery (6)
kio 185/13 (4)
kio 2542/11 (8)
polisa warunek nadmierny (151)
pełnomocnictwo z data po terminie składania ofert (1666)
kio_823_12 (6)
chiński krs (17)
definicja grupy kapitałowej (285)
89 ust. 1 pkt 1 (13956)
błędne kryteria oceny ofert (4042)
omyłka w nazwie produktu (697)
kio_1292_11 (13)
oryginalny toner (48)
"art. 191 ust. 2" (874)
wniosek o zabezpieczenie (3407)
kio 715/14 (22)
ii ca 1398/05 (5)
kio_uzp_1877_09 (3)
kio_2861_13 (3)
nieprawdziwa informacja (3314)
"pozycja dominująca" (131)
kryteria (9441)
cena ryczałtowa kosztorys ofertowy (1015)
brak oryginału gwarancji wadialnej (292)
kio_1729_10 (3)
vi ga 142/08 (1)
instytucje_prawa_publicznego (64)
"oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu" (85)
wartość robót brutto czy netto (1314)
v ca 1603/14 (17)
pesa (143)
udostępnienie samego siebie (2847)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
"art. 180 ust. 3" (599)
odwołanie przedwczesne (1348)
świadectwo przejęcia robót (188)
kio 1384/14 (12)
52/08 (8)
"zmiana producenta" (16)
"błędna podstawa" (125)
uchyla się (4998)
436/08 (3)
ceidg spółka cywilna (37)
zbiorowa polisa (75)
1329/10 (5)
kio/uzp 1833/09 (5)
66/07 (13)
odwołanie na dwie części (8820)
art 5 ust 1b (1260)
xii ga 160/08 (2)
zamiana kary umownej (113)
ix ca 661/09 (8)
229/12 (34)
kio 134/09 (19)
zmiana przedmiotu umowy (9653)
1130/11 (2)
"jednokrotne wezwanie do uzupełnienia" (43)
kio 2734/14 (13)
zamówienie z wolnej ręki wyjątkowa sytuacja (380)
zasada swobody umów (1436)
obiektywne potrzeby zamawiającego (3209)
art. 124 (1014)
przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień (1710)
zatrudnienie a dysponowanie (1427)
kio_2253_11 (4)
kio/uzp 984/08 (66)
krs komplementariusza (73)
"art. 8 ust. 3" (699)
art. 2 pkt 13 (16470)
"iii ca 88/09" (28)
x ga 319/08 (4)
badanie rzetelności wykonawcy (835)
uzp/dkue/eg/34760/16004/09 (2)
"art. 82 ust. 3" (931)
ważność dokumentów zagranicznych (218)
ryczałt kosztorys ofertowy (254)
krk (553)
"x ga 706/11" (7)
brak ceny brutto (4217)
poświadczenie nieprawdy (326)
ca 137/09 (19)
brak informacji o podwykonawstwie (856)
36 ust. 4 (5888)
aspekty społeczne (813)
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania (3074)
nieskuteczne przystąpienie ryszard tetzlaff (444)
v ca 1982/12 (9)
kio 293/12 (5)
art. 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
zamawiający jest związany postanowieniami siwz (7791)
36b (73)
vii ca 911/08 (1)
"oznaczenie beneficjenta" (18)
kio 1323/12 (8)
przekształcenie (392)
zobowiązanie do udostępnienia zasobów tajemnica przedsiębiorstwa (410)
z referencji nie wynika (3620)
polski związek pracodawców budownictwa (74)
zmiana ogłoszenia po otwarciu ofert (3120)
"nieporównywalne oferty" (179)
12a (624)
"interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść" (825)
iii czp 123/07 (17)
kio 964/12 (3)
478/12 (14)
1444/11 (7)
opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane (4991)
1936/13 (9)
"zmiana zakresu podwykonawstwa" (8)
85 ust.4 (1648)
"sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia" (138)
oprogramowanie równoważne (677)
polskie normy (4258)
"kopia gwarancji bankowej" (3)
błąd zamawiającego (6080)
zakres zamówienia uzupełniającego (3840)
połowa wyznaczonego terminu składania ofert (286)
ciągłe (1764)
1719/10 (23)
art. 189 ust. 2 pkt 5 (5707)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" (219)
art. 87 ust. 2 pkt 3 (7734)
"art. 143b" (21)
brak podpisu (3114)
ii ca 373/12 (10)
kio 2293/12 (10)
inpost (77)
oświadczenie producenta o serwisie (793)
bankowa (5975)
niekompatybilność techniczna (59)
zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego (2099)
kio/uzp 48/09 (32)
rażąco niska cena odbiór odpadów (190)
oczywiste omyłki pisarskie (1511)
kio_2434_12 (7)
spółka cywilna (3801)
krk po terminie (547)
różne stawki vat (1023)
"referencje" "tajemnica przedsiębiorstwa" (535)
błędne oznaczenie beneficjenta gwarancji (334)
przez należyte wykonanie zamówienia należy rozumieć (3186)
kio 266/14 (2)
kosztorys ofertowy tajemnica (219)
kio_509_12 (5)
kio 61/14 (6)
832/09 (4)
art. 24 ust. 2 pkt 1) (16317)
wpis do rejestru organizatorów turystyki (4)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał kadrowy (86)
art. 29 ust. 2 (28737)
"art. 32 ust. 1" (427)
prawo opcji w robotach budowlanych (293)
"art. 142 ust 2" (14)
szacowanie wartości zamówienia uzupełniającego (377)
"§ 1 ust. 2 pkt 2" (395)
izrael (43)
zoz (508)
i_ca_117_12 (59)
i aca 1201/14 (2)
kio_610_12 (5)
"uzupełnienie dokumentów" (4956)
usługi powszechnie dostępne (1858)
brak podpisu na kosztorysie (360)
xii ga 414/09 (2)
zamówienie odrębne (7097)
adhezyjny (89)
"art. 8 ust. 3" "sposób realizacji" (141)
"kryterium parametry techniczne" (34)
kio 109/13 (19)
93 ust. 1 pkt 4 (5869)
koncesja (717)
pelnomocnictwo (4386)
2831/14 (3)
zaciągnięcie zobowiązania (717)
ograniczenie swobody umów (1387)
tłumaczenie przysięgłe (450)
brak nazwy producenta w formularzu cenowym (638)
"na własną rzecz" (25)
1665/10 (2)
kio_1649_12 (16)
brak modelu (1468)
brak części formularza ofertowego (3049)
kio/2730/13 (6)
dwóch producentów (3648)
1824/12 (7)
2505/11 (7)
ujemna cena (245)
x ga 158/0 (5)
ii ca 206/06 (4)
nieprawidłowa podstawa prawna (9265)
naruszenie art. 42 ust. 1 (3981)
sprawozdanie finansowe podmiotu trzeciego (384)
ceidg po terminie składania ofert (76)
zakaz podwykonawstwa (330)
kio_uzp_292_10 (3)
art. 11 (20951)
2271/13 (5)
związanej z przedmiotem zamówienia (12103)
kio_150_12 (11)
zmiana terminu rozpoczęcia robót (1344)
ubezpieczenie na życie (552)
898/09 (4)
"karta katalogowa " (688)
kio 1542/12 (3)
interes w uzyskaniu zamówienia (10958)
242/10 (18)
metodyka (423)
oferta niezgodna z treścią siwz (16356)
kio/uzp 193/08 (7)
oferta po terminie (23006)
"kluczowe części zamówienia" (53)
x ga 269/07 (2)
samodzielne uzupełnienie ryszard tetzlaff (223)
składanie ofert częściowych (2639)
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej (13)
86/11 (9)
art. 17 (13251)
art. 189 ust.2 pkt 5 (5639)
uzupełnienie dokumentów z datą po terminie składania ofert (3598)
art. 190 ust. 7 (2648)
ii ca 137/09 (17)
nie wskazał części zamówienia (13040)
szczepionki (55)
kio 976/11 (2)
"wadium po terminie" (14)
"klauzule społeczne" (11)
uzupełnienie dokumentów na rozprawie (7165)
protokół odbioru jako referencje (845)
art. 29 ust. 4 pkt 4 (22409)
"zmiana nazwy wykonawcy" (2)
"nakazuje unieważnienie postępowania" (77)
xii ga 517/09 (8)
kara umowna za opóźnienie (405)
kryterium aspekt społeczny (572)
informacje (17339)
zmiana zakresu podwykonawstwa (730)
rażąco niska cena wyjaśnienia (2313)
art 87 ust 2 (7927)
możliwość powoływania się na referencje wykonawcy, a zbycie przedsiębiorstwa (270)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawca (1008)
art. 185 ust. 1 (4257)
v csk 456/09 (23)
autoryzowany kanał (74)
zaniechanie odtajnienia (805)
umowy wieloletnie (694)
1161/09 (25)
zmiana ceny oferty (7813)
"odmowa udostępnienia" (241)
"art. 89 ust. 1 pkt 4" (1879)
vi ga 7/09 (12)
niejawne (8370)
kio/uzp 1455/08 (14)
średni roczny przychód (138)
rażąco niska cena a aukcja (87)
nieoznaczona koperta z ofertą (247)
"10 usług" (39)
tłumaczenie przysięgłe gwarancji wadialnej (31)
tylko raz 26 ust 3 "tylko raz" (122)
kio 650/11 (4)
kio/uzp 1173/08 (5)
kio 578/11 (4)
data uzupełnionych dokumentów (2704)
wydruk z ceidg (46)
"równoważny" (3065)
art 24 ust 1 pkt 1a (3076)
pierwszeństwo wykładni literalnej (124)
art. 24 ust. 1 pkt 11 (12733)
błędna stawka vat w ofercie (1203)
ii ca 158/09 (9)
v ga 13/09 (23)
konkurs odrzucenie pracy (701)
kopia gwarancji wadium (329)
kio 2498/14 (5)
uzupełnienie harmonogramu (799)
"treść oferty" (8530)
zmiana oferty przez wykonawcę (13046)
razaco niska cena (2529)
kio 2681/13 (3)
wyłączenie konkurencji (3226)
dokumenty po terminie składania ofert (9793)
"kio 1535/11" (4)
wykładnia rozszerzająca (923)
v ca 2024/09 (7)
zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą (4460)
interes w przystąpieniu do odwołania (9152)
1131/12 (3)
wartość zamówienia brutto (5339)
kio_uzp_666_09_kio_uzp_667_09_kio_uzp_668_09_kio_uzp_669_09_kio_uzp_679_09 (9)
nie leży w interesie (1374)
"wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę" (22)
podmiotu trzeciego (4469)
umowy z zakresu prawa pracy (5942)
kio_2053_12 (13)
901/09 (10)
v ca 264/04 (21)
wyjasnienie rażąco niskiej ceny (2298)
0,00 zł (323)
zezwolenie na prowadzenie działalności (1066)
v ga 122/10 (57)
"wyjaśnienia po terminie" (5)
brak oświadczenia o podwykonawstwie (868)
ruda śląska (155)
przedmiar a ryczałt (201)
ubezpieczenia (3152)
należycie protokół odbioru (1715)
zmiana ogłoszenia po terminie składania ofert (6286)
należyte wykonanie robót budowlanych (4252)
"kio 1797/11" (6)
różne ceny (4730)
omyłki rachunkowe (1538)
monopolista (105)
art. 26 ust. 2b ustawy pzp (2015)
kio 1227/13 (3)
aneks do gwarancji wadialnej (186)
"art. 85 ust. 2 " (295)
kio 2707/12 (11)
krk po terminie składania ofert (421)
"art. 6" (2761)
art 26 ust 4 (14474)
"nie uzupełnienie dokumentów" (4956)
art. 181 (1433)
art 8 ust. 3 (21237)
sumowanie doświadczenia (454)
szwedzkie krk (7)
krajowego rejestru karnego (829)
82 ust. 1 (3060)
"dodatni wynik finansowy" (45)
próbka tajemnica przedsiębiorstwa (104)
nieuprawnione uzupełnienie oferty (5016)
zmiana umowy warunki atmosferyczne (261)
dialog konkurencyjny przesłanki (417)
424/08 (10)
89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
kio/uzp 741/09 (6)
inżynier rezydent (123)
limit kredytowy (138)
open source (64)
pełnomocnictwo wystawione po terminie składania ofert (1290)
kio 279/15 (16)
c_196_08 (11)
data wniesienia wadium (1463)
c-376/08 (38)
otwarcie oferty przed terminem (5525)
niezgodność treści oferty (6602)
toya (22)
"kryterium jakości" (145)
wysokość posiadanych środków finansowych (4138)
"wizji lokalnej" "art. 29" (144)
do czterech miejsc po przecinku (197)
klauzula waloryzacyjna (72)
próbka systemu informatycznego (158)
sposób wykorzystania zasobów (1527)
brak wyceny materiału (1941)
brak pozycji w kosztorysie wynagrodzenie kosztorysowe (889)
kio/uzp 873/09 (5)
806/11 (8)
niekaralność chiny (22)
kio 1898/11 (3)
iii ca 658/08 (2)
"uzupełnienie kosztorysu ofertowego" (26)
polisa grupowa (23)
6a (727)
podmiot trzeci wiedza i doświadczenie (1445)
836/11 (9)
świadczenia ciągłe (1521)
krk uzupełnienie (379)
unieważnienie aukcji elektronicznej (372)
wadium lider konsorcjum (577)
rada administracyjna (3184)
aport (52)
ii_ca_587_05 (86)
zamówienia nieprzewidziane (11878)
certyfikat zamiast polisy (75)
naruszenie dyscypliny (1806)
i ca 159/11 (13)
kio/uzp 223/08 (29)
członek komisji (1445)
24 ust 2a (2334)
zasada koncentracji środków (307)
zwłoka opóźnienie (257)
x ga 256/10/za (1)
kio_2308_10 (5)
haccp (47)
wadium w częściach konsorcjum (575)
2793/12 (3)
"26 ust. 2b" (1492)
"interes publiczny" (1123)
vi ga 83/10 (4)
informacja banku lub spółdzielczej (392)
zmiana przedmiotu zamówienia (12969)
"oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" (316)
1975/14 (2)
china (41)
użyczenie zasobów (263)
1670/14 (7)
wyroki kio (13709)
certyfikat microsoft (138)
istotne postanowienia umowy (10022)
brak podpisu pod odwołaniem (2730)
zmiana cen jednostkowych (1851)
rażąco niska cena odrzucenie oferty (2474)
iii czp 25/10 (42)
x ga 442/10 (1)
kio_167_11 (3)
"22 ust. 2" (1033)
parametry techniczne (5311)
kio 327/14 (8)
kio_uzp_54_10 (6)
1982/14 (3)
"nieprawdziwe referencje" (13)
kio 345/09 (9)
zobowiązanie podmiotów trzecich (2803)
x ga 214/09 (3)
word warszawa suzuki (2)
alcatel thales (9)
ograniczanie konkurencji (3405)
kio_2779_12 (5)
"brak ceny" (50)
1004/12 (4)
japonia (31)
krs po terminie (2130)
zamawiający nie może domniemywać (1078)
przedłużenie gwarancji wadialnej (321)
"zaprojektuj i wybuduj" (318)
awos (12)
"art. 91 ust. 5" (22)
kio 1164/11 (6)
opinia prywatna (1016)
częśc zamówienia (9774)
opłaconej polisy (506)
wyjasnienia tresci siwz (11379)
art. 141 (1189)
zamawiający uwzględnił odwołanie (21783)
140/13 (4)
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (531)
kio/2785/10 (4)
potwierdzenie czynności (16272)
cena kosztorysowa (1462)
kio/uzp 703/09 (22)
ix ga 115/06 (4)
"art. 38 ust. 1 pkt 1" (28)
718/12 (11)
nadzór autorski (490)
x ga 311/07 (6)
138 c ust. 1 pkt 1 (871)
748/12 (4)
"art. 24 ust. 1 pkt 3" (225)
"istotna zmiana" (2241)
aktualność krs (71)
art 24 ust. 1 pkt 1 (16306)
nieobiektywne kryteria (3155)
niewyuczone (19)
"wadliwe pełnomocnictwo" (595)
"wartość zamówienia podstawowego" (201)
definicja kosztorysu szczegółowego (599)
zatrzymanie wadium 4a (552)
szacowanie (1336)
zaniżona kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (559)
c-27-29/86 (4)
rozbicie ceny ofertowej (625)
kryterium jakościowe (1166)
zakład ubezpieczeń społecznych (1020)
x ga 158/11 (2)
"art. 8 ust. 3" przedwczesny (122)
francja (420)
unieważnienie art. 93 ust.1 pkt 4 (4863)
"termin wykonania zamówienia" (985)
import docelowy (28)
data pełnomocnictwa (2252)
oferta sprzeczna wewnętrznie (1785)
przyczyny techniczne (2997)
kio 836/11 (9)
kumulacja kar umownych (26)
rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem a siwz (1466)
kio 306/15 (11)
"żądanie próbek" (45)
182 ust. 4 (2934)
rebus (34)
kio 11/14 (143)
1032/14 (4)
180 ust. 5 (5489)
unieważnienie aukcji (488)
xii ga 109/08 (1)
"warunek doświadczenia" (670)
866/09 (7)
uzp/zo/0-973/07 (3)
konkurs na prace projektowe (262)
certyfikat meble (77)
doświadczenie kierownika budowy (1211)
"jedna usługa" (436)
swift (21)
ponowne wezwanie do wyjaśnień (5591)
rażąco niska cena usługi prawnicze (47)
funkcjonalność (2251)
rażące naruszenie ustawy (2856)
2528/10 (3)
zaokrąglanie ceny (111)
opis przedmiotu zamówienia na obsługę prawną (2440)
brak podpisu na formularzu (1056)
"oświadczenie producenta" (823)
wyłączenie podwykonawstwa (399)
956/12 (9)
x ga 73/07 (6)
5.000.000 (358)
wady gwarancji wadialnej (115)
"art. 89 ust.1 pkt 8" (552)
definicja podwykonawstwa (350)
pożyczka (201)
uzupełnienie dokumentów faxem (359)
precyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
uzupełnienie ograniczony (7852)
bezczynność (298)
autoryzowany serwis (259)
art.87 ust.2 pkt 3 (5154)
xii ga 488/11 (1)
wydruk ze strony internetowej (1295)
uniewaznienie umowy (10059)
kio 4/15 (96)
"cena jednostkowa" (2176)
szacowanie przedmiotu zamówienia (1296)
samodzielne uzupełnienie (3298)
definicja należytego wykonania (2602)
379/14 (4)
xii_ga_412_11 (2)
tusze (44)
144 ust 1 (1149)
rażąco niska cena 10% (2269)
udostępnienie zasobów ekonomicznych (703)
błedna stawka vat (1217)
unieważnienie postępowania brak środków (8140)
"spółka komandytowa" (480)
art.24 ust.2 pkt 1 (9228)
poprawienie omyłki (2821)
waloryzacja cen (186)
14/10 (463)
termin świadczenie niemożliwe (3080)
umowa zlecenia (2508)
agencja restrukturyzacji i modernizacji (305)
usługi artystyczne (151)
wykluczenie za nieprawdziwe informacje (2902)
niemożliwa do usunięcia wada (536)
"ii ca 109/05" (10)
kio/uzp 729/10 (9)
opłacona polisa (506)
z wolnej ręki (1647)
uzp/zo/0-1531/04 (5)
spełnianie warunków oferty częściowe (2574)
"art. 29 ust. 4 pkt 4" (22)
kio/kd 80/12 (8)
harmonogram rzeczowo - finansowy (664)
kio/uzp 1876/09 (8)
przedmiot umowy (14108)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1229)
vi ca 464/05 (75)
vi ga 51/06 (6)
i ca 533/09 (4)
1184/12 (3)
kio/kd 43/10 (3)
kio 2932/13 (8)
zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (112)
microsoft (355)
wycinka drzew (119)
xix ga 79/07 (1)
ix ga 265/11 (2)
termin opłacenia polisy nie upłynął (134)
tajemnicę przedsiębiorstwa (1779)
nienależyte wykonanie zobowiązania (4356)
art. 192 ust. 2 (11665)
"gwarancja ubezpieczeniowa" (697)
brak numeracji stron (418)
awaria (899)
potwierdzanie za zgodność z oryginałem (1753)
kio 1748/13 (7)
omyłka pisarska w cenie jednostkowej (454)
kio 292/13 (9)
kio/uzp-606/11 (11)
2079/14 (5)
opis jednego producenta (3529)
faktura potwierdza spełnianie warunku udziału (1404)
kio_668_13 (3)
1804/12 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji (213)
kio 1287/12 (14)
kio 2121/12 (8)
realność udostępnienia zasobów (325)
"art. 136" (52)
data wystawienia referencji (555)
treść oferty niezgodna z siwz (16356)
art.87 (5638)
"dysponowanie osobami" (1823)
878/09 (27)
kio_1983_11 (4)
1818/11 (9)
termin wniesienia wadium (2468)
"kredyt w rachunku bieżącym" (66)
kio_883_14_kio_900_14_kio_904_14_kio_905_14 (4)
xii ga 308/08 (3)
zaświadczenie urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
brak ceny w ofercie (9932)
kryteria wyboru (8096)
ministerstwo finansów (1027)
kio/uzp 2490/10 (12)
handel referencjami (164)
norma wycofana (602)
formalizm (599)
art. 24 ust. 4 (16099)
niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu (11335)
biletów lotniczych (72)
vi ga 93/10 (3)
1980/10 (7)
kio_2931_13 (3)
uzupełnienie formularza cenowego (1181)
738/13 (4)
683/11 (4)
"informacja banku" (426)
v sa/wa 875/10 (7)
uzupełnienie pełnomocnictwa (2293)
posługiwali się w celu sporządzenia oferty (1763)
zamówienia wielorodzajowe (5)
nieporównywalne oferty (1966)
67 ust. 1 pkt 7 (2983)
art. 24 ust.1 pkt 1a) (3070)
412/15 (5)
xxiii ga 924/14 (15)
igły (91)
art. 26 2b pzp (2016)
100/12 (37)
556/12 (27)
"rezygnacja z podwykonawcy" (14)
zmiana osób (7756)
377/09 (5)
"umowy zlecenia" (361)
równe traktowanie wykonawców (11401)
forma zobowiązania podmiotu trzeciego (1815)
podpis bez pieczęci (384)
1883/14 (12)
zatrzymanie wadium (802)
kio 1001/10 (2)
kryterium właściwości wykonawcy (1735)
"art.26 ust.2b" (1490)
144/11 (8)
gwarancja jakości (1468)
harmonogram rzeczowo-finansowy (472)
pribex (14)
dyskryminacja bezpośrednia (384)
autokorekta (12)
koncentracji środków ochrony prawnej (288)
"24 ust. 2 pkt 1" (221)
kuchnio (1085)
realny (3886)
rażąco niska cena na roboty budowlane (987)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru (2843)
"art. 26 ust. 4" (2270)
tajemnica przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe (162)
nieproporcjonalne (1611)
kio_956_12 (4)
1162/13 (2)
wyjaśnienia po wyborze (12297)
zamówienia in house (133)
"zmiany umowy" (682)
1812/13 (2)
opłata sądowa (311)
data uzupełnianego pełnomocnictwa (796)
vii ga 44/05 (3)
różna interpretacja kryteriów (1896)
ga 92/11 (19)
zmiana umowy roboty dodatkowe (3951)
2396/12 (17)
odwołanie bezprzedmiotowe (1977)
termin zawity (662)
kio 1434/12 (5)
sodexo (34)
zakaz łączenia funkcji (451)
art. 36a (191)
kryterium dotyczące właściwości wykonawcy (1714)
sprawowanie nadzoru autorskiego (174)
vat marża (238)
brak podpisu na ofercie (2642)
kio 2821/14 (6)
art. 15 ust. 2 (21427)
iii ca 112/06 (1)
"prowspólnotowa wykładnia" (14)
dostawa (11986)
kio/uzp 780/10 (12)
niepodpisana oferta (7589)
podmioty powiązane (1532)
554/09 (8)
kio 2734/11 (5)
"zp-1" (362)
wykaz narzędzi (1017)
kio_1306_11 (6)
uznanie odwołania przez zamawiającego (11451)
zamówienie z wolnej ręki (1646)
obsługa bankowa (728)
poświadczenie bezpieczeństwa przemysłowego (91)
interwencja uboczna (73)
xii ga 293/11 (1)
oferta skutecznie odrzucona (6043)
"uzupełnienie dokumentów przedmiotowych" (53)
art. 86 ust. 1 (2191)
uniewaznienie postępowania (15535)
naruszenie uczciwej konkurencji (12224)
konwalidacja pełnomocnictwa (95)
"nadzór autorski" (359)
dokument nie podpisany (6835)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" rachunek (1093)
brak ceny w formularzu ofertowym (3216)
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego (367)
usługa szkoleniowa (456)
"system informacji prawnej" (70)
wskaznik płynności finansowej konsorcjum (48)
kio/uzp 1591/09 (3)
usługi transportowe (810)
art. 48 ust. 2 pkt 10 (3899)
dostawa autobusów (236)
powtórzenie tego samego rodzaju zamówień (7481)
ilość zamówienia (7987)
należycie wykonane (9053)
unieważnienie czynności wyboru (12701)
uzupełnienie tego samego dokumentu (7390)
26 ust. 2d (299)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem (2858)
rażąca niska cena (806)
wybór po terminie związania ofertą (9946)
zabezpieczenie oferty wadium (1461)
naruszenie art. 94 ust. 3 (2124)
"termin realizacji zamówienia" (886)
nakazuje unieważnić postępowanie (4053)
ii ca 443/06 (3)
c-380/98 (30)
usługi szkoleniowe (456)
art. 83 ust. 2 (2237)
kio 1961/12 (18)
iv ca 351/09 (1)
unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego (9393)
wybór trybu (16474)
uzupełnienie wzoru umowy (2698)
zmiana wartości zamówienia (10023)
nie będzie brał udziału (14057)
art 5a (1033)
tajemnica przedsiębiorstwa metodyka (141)
2292/13 (33)
przystąpienie do odwołania (16364)
zdolność kredytowa warunkowa (62)
niepodpisany formularz ofertowy (1819)
podlimity (17)
91 ust. 2 (7466)
ograniczenie zasady swobody umów (1353)
zintegrowany (1365)
nowelizacja (2008)
445/12 (6)
2794/13 (11)
pełnomocnictwo ogólne (1683)
ii ca 663/04 (2)
postępowanie o udzielenie zamówienia kończy się (1432)
art. 93 (6129)
art 22 ust 4 (16617)
niezasadne wezwanie (6068)
art. 26 2b (2242)
c-331/92 (14)
wyjaśnienie oferty (14257)
xix_ga_268_09 (10)
dokumenty wystawione po terminie składania ofert (3798)
nazwa własna (4810)
termin uzupełnienia dokumentów (8091)
brak cen jednostkowych (2201)
unieważnienie postępowania "co następuje" (13275)
kio 1362/12 (3)
kio 1526/10 (6)
siwz (18742)
utajnienie uzupełnionych dokumentów (270)
zobowiązanie podmiotu (5606)
produkt równoważny (1617)
rękojmia (1030)
zdolność ekonomiczna konsorcjum (724)
art 24 (16842)
sprzeczność w siwz (4685)
kio/uzp 545/10 (5)
art 90 ust. 1 (8139)
x ga 569/11 (3)
ponowne badanie ofert (7666)
kio 1100/10 (4)
"art. 36a ust. 2" (38)
autoryzacja (360)
kio 20/13 (20)
siwz a ogłoszenie termin (11542)
"prawo opcji" (90)
czechy (186)
nieczytelny podpis (492)
zamienne (1221)
"art. 150 ust. 3" (13)
pozwolenie na użytkowanie referencje (203)
kio 2500/10 (3)
wyjaśnienia dotyczące próbek (682)
2407/12 (2)
aktualna informacja z krk (384)
67/11 (12)
błędna cena jednostkowa (1540)
rażąco niskiej ceny (2497)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (3677)
kosztorys szczegółowy uproszczony (393)
art. 180 ust. 5 (5489)
sk 22/08 (30)
567/10 (3)
weryfikacja oświadczeń wykonawcy (4034)
art.38 ust.1 (2458)
111 kc (597)
kio_uzp_176_10 (7)
uzp/zo/0-1570/06 (4)
"zamówienia mieszane" (20)
uzupełnienie faksem (1710)
"uchwała kio" (809)
wynagrodzenie ryczałtowe (1817)
148/11 (7)
aktualna koncesja (332)
zwolniony z vat (294)
criminal records bureau (6)
xii ga 416/10 (1)
brak podpisu na kosztorysie ofertowym (285)
vi ga 240/10 (7)
2184/14 (7)
wpływ wadium po terminie składania ofert (1215)
rabat jako kryterium oceny ofert (299)
"art. 36 ust. 1 pkt 13" (213)
"art. 15" (1468)
brak tłumaczenia gwarancji wadialnej (159)
umowa o podwykonawstwo (908)
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń konstrukcyjno-budowlanej (121)
art. 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
zasoby podmiotów trzecich doświadczenie (1601)
"art 26 ust 4" uzupełnienie (1874)
art 85 (3065)
629/12 (5)
1495/14 (5)
bumar (35)
niepodpisana gwarancja (2251)
wymóg przeprowadzenia wizji lokalnej (285)
1299/09 (46)
zasada uczciwej konkurencji (11158)
zp-11 (65)
art. 186 ust. 4 (3250)
ministerstwo infrastruktury i rozwoju (318)
xvi gc 682/08 (5)
art. 25 ust. 1 pkt 2 (13608)
krk belgia (8)
kio/483/11 (4)
kio 601/11 (11)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a (1735)
rażąco nisko cena (2529)
farmacol (15)
połowa terminu składania ofert (477)
"art. 86 ust. 1" (93)
gwarancja wadialna kopia (206)
rozpatrzenie zarzutów oddalenie skargi (3291)
art. 22 ust. 2 (17680)
oferta w postaci elektronicznej (2220)
brak treści oferty (16773)
c-176/98 (69)
kio 445/12 (6)
ii ca 590/09 (5)
początek biegu terminu związania ofertą (237)
"podział zamówienia na części" (244)
cofnięcie odwołania faksem (728)
certyfikat iso podwykonawca (94)
kio 63/12 (23)
uznanie odwołania (11991)
oferta oferta równoważna (2854)
df/gko/odw.-86/113/2005/735 (3)
87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
informacja banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
"art. 32 ust. 4" (152)
zmiana postanowień umowy (8317)
awarie (899)
"korzystne dla zamawiającego" (385)
zatrzymane wadium (104)
kio/uzp 941/08 (2)
"powtórzenie aukcji" (42)
odmowa zawarcia umowy (1348)
1624/10 (15)
obronności (165)
"ubezpieczenie majątku" (16)
formy porozumiewania się zamawiającego z wykonawcą (253)
kio_uzp_1519_09_kio_uzp_1520_09 (15)
bettman (1251)
gierańczyk (30)
art. 24 ust 2 pkt 1 (16317)
meble medyczne vat (28)
xix ga 524/09 (4)
kio 2294/12 (7)
rażąco niska cena tonery (15)
183 ust. 2 (2056)
umowa pod warunkiem (7821)
osoba fizyczna jako wykonawca (2129)
uprawnienia konsorcjum (3221)
kio 460/14 (8)
referencje data (2532)
broker ubezpieczeniowy (55)
art. 24 ust. 1 pkt 2 (16317)
290/13 (7)
dgp dozorbud (143)
średnioroczne zatrudnienie (82)
xii ga 368/08 (1)
kio_2614_11 (3)
wymóg przynależności do izby (423)
kio 1600/10 (10)
formy zabezpieczenia (2223)
brak numeru katalogowego (604)
792/11 (23)
c_538_07 (21)
wada postępowania (2299)
art. 36 ust. 1 pkt 17 (3773)
xii ga 317/07 (5)
nie podano nazwy producenta (2149)
zobowiązanie podmiotu trzeciego podwykonawstwo (609)
zasoby podmiotów trzecich (1890)
ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (1129)
gwarancja bankowa kopia (261)
kio 1003/10 (3)
"pełnomocnictwo ogólne" (144)
czynność techniczna (11158)
"niewłaściwy tryb" (151)
180 ust.4 (3650)
"czyn nieuczciwej konkurencji" (1521)
kio 632/11 (3)
"oświadczenie własne wykonawcy" (170)
pozycja kosztorysowa 0 (833)
kio/uzp 1358/09 (4)
2319/11 (4)
kio/kd 82/10 (4)
niewystarczające wyjaśnienia (6698)
czyny nieuczciwej konkurencji (1643)
aneks do umowy (1502)
kio 2015 (3914)
kalisz (283)
hotel (168)
x ga 251/10/za (1)
dzielenie przedmiotu zamÓwienia (924)
art. 47 (2717)
art. 353 (647)
38 ust. 4b (186)
równoważności (1008)
iv ca 629/08 (1)
kio 211/11 (4)
dokument potwierdzający nalezyte wykonanie (5591)
pozacenowe kryterium (166)
brak faksu (3096)
885/14 (3)
zerwanie umowy (139)
c-21/03 (63)
zasady udzielania zamówień zasada jawności postępowania (737)
wartość zamówienia uzupełniającego (3110)
art 38 ust 4 (5050)
kio 82/12 (5)
vat 0% (1925)
xii ga 129/10 (3)
art. 40 ust. 6 (5699)
oddala odwołanie (10145)
wyjaśnienie treści pełnomocnictwa (2584)
brak daty na oświadczeniu (7290)
podpis bez za zgodność z oryginałem (885)
art. 144 istotna zmiana umowy (803)
avr rażąco niska cena (12)
art. 90 pzp (5548)
"powiązania osobowe" (51)
kio 1804/12 (9)
zbyt krótki termin składania ofert (521)
x_ga_81_09 (7)
wyjaśnienia treści oferty (13398)
110/14 (12)
kio 75/10 (9)
faktura należyte wykonanie (1709)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (5978)
dzielenie zamówienia roboty budowlane (475)
opóźnienie a zwłoka (257)
175/14 (10)
955/13 (3)
wynika z innych dokumentów (14684)
nie przesłał kopii przystąpienia (1708)
124/13 (23)
utajnienie sprawozdania finansowego (98)
wpis (25824)
zmiana wynagrodzenia konkurs (701)
termin na złożenie wyjaśnień (14461)
zakaz podwykonawstwa ochrona (233)
opis przedmiotu zamówienia uczciwa konkurencja (7891)
124/09 (6)
pełnomocnictwo 104 kc (244)
referencje treść (3666)
"z ostrożności" (2137)
bilety lotnicze (72)
ratownik (59)
art 43 (3410)
wykluczenie podwykonawcy (2136)
wskazanie jednego producenta (2901)
zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego (9649)
ii ca 431/07 (19)
327/14 (11)
data wystawienia (1392)
wykładnia językowa (871)
art. 144 pzp (861)
sumowanie przychodÓw konsorcjum (39)
certyfikat tajemnica przedsiębiorstwa (381)
kio 700/11 (11)
błąd w obliczeniu ceny (2381)
uzp/zo/0-2355/06 (3)
przedłużenie terminu zwiazania ofertą (1986)
doświadczenie jako kryterium oceny ofert (3996)
ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (4440)
ostatnie 3 lata obrotowe (526)
przychód netto (407)
"utajnienie rozprawy" (4)
przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
impel (847)
niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia (6584)
dyrektywy (3402)
kpc (1614)
dłuższy okres gwarancji (592)
odwrócony vat (50)
131/13 (20)
omyłka istotna (3493)
"termin składania ofert" (6604)
"niepodpisany kosztorys ofertowy" (9)
ochrona praw wyłącznych (7263)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy, usługi, roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe) (546)
art.91 ust.3a (106)
kio 153/11 (4)
elektroniczny zus (203)
art. 32 ust. 4 (4889)
krk niemieckie (32)
2348 (22)
art. 4 pkt 6 (22538)
jaworzno (218)
raząco niska cena (2529)
dysponowanie (8350)
cena 0 złotych (5619)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) wykluczenie wykonawcy, który wykonywał czynności związane z przygotowaniem postępowania (499)
"wartość zamówienia uzupełniającego" (174)
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (61)
kio_1044_10 (3)
kio 854/12 (6)
c-532/06 (14)
kio 1794 (12)
kio 1070/11 (5)
omyłka rachunkowa cena jednostkowa (716)
rażąco niska cena ecm (54)
ii_ca_373_12 (10)
umowa na czas oznaczony (5748)
kio 479/12 (3)
usługi finansowe (4872)
"handel referencjami" (36)
"dobre obyczaje" (679)
v ca 960/02 (11)
wadium w formie poręczenia (201)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego doświadczenie (586)
przedmiar (2035)
iii_ca_1019_06 (14)
obowiązek wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1839)
zdolność do prawidłowej i terminowej obsługi kredytu (22)
art. 67 ust. 1 pkt 5 (2943)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, niepowodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
naruszenie art. 22 ust. 4 (15228)
kio 229/12 (31)
"art. 12a" unieważnienie (122)
wiedza (4472)
lista podwykonawców tajemnica przedsiębiorstwa (120)
obowiązek przesunięcia terminu składania ofert (536)
kio_2206_11_kio_2217_11_kio_2218_11 (5)
1817/12 (14)
doświadczenie zawodowe (2880)
uzupelnienie dokumentów bez wezwania (5251)
wskaźnik rentowności (78)
unizeto (166)
brak ceny w formularzu cenowym (2036)
rażąco niska cena wartość szacunkowa zamówienia (1394)
tajemnica przedsiebiorstwa metodyka (141)
art. 5 (27232)
kio/uzp 91/09 (11)
kio 1521/11 (10)
x ga 268/07 (2)
warunek związany z przedmiotem zamówienia (7283)
art. 36b ust. 2 (73)
kio_2037_12_kio_2047_12 (6)
art. 112 kc (397)
173/09 (16)
wynagrodzenie za roboty zamienne (532)
"26 ust. 2e" (22)
kio 457/12 (22)
kio_126_11 (9)
"błędna podstawa prawna" (90)
kryterium oceny ofert (8829)
c-234/03 (46)
krk 10 i 11 (410)
"podatek vat" (2304)
polisa podlimity (17)
prokura oddzielna (28)
generalna dyrekcja dróg krajowych (933)
prezentacja (945)
vi ga 92/07 (1)
"na dzień składania ofert" (1511)
przerwa w terminie związania ofertą (360)
pełnomocnictwo dla wspólnika spółki cywilnej (238)
art 12a (624)
zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego (377)
umowa ramowa (689)
90 ust. 1 (8139)
osoby wykonujące czynności w postępowaniu (7494)
zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (145)
xix ga 280/08 (11)
dokumenty wystawione po terminie (5124)
xix ga 167/07 (11)
cena ryczałtowa, kosztorys (1095)
ponowne wezwanie (6777)
tajemnica (1882)
"22 ust. 5" (171)
błąd co do prawa (4164)
sacer (4)
art. 180 ust. 2 pkt 1 (5616)
142 ust.5 (432)
"art. 87 ust. 1 " (3950)
marsh (10)
nisko rażąca cena (806)
"prezentacja systemu" (45)
dokumenty niewymagane w siwz (13362)
salans (5)
i ca 540/09 (1)
kio/478/13 (3)
2111/11 (3)
1587/11 (7)
zakaz powierzania podwykonawcom (106)
podwykonawca referencje (969)
w warszawie (26737)
"oświadczenie przed notariuszem" (106)
dialog konkurencyjny zmiana kryteriów (220)
xii_ga_314_11 (50)
1536/10 (10)
nazwa producenta (2805)
nie potwierdzają należytego wykonania (4275)
unieważnienie części (9203)
koncentracja środków ochrony prawnej (288)
"brak interesu" (876)
kio 1014/14 (2)
poleganie na zasobach podmiotów trzecich przy dostawach (991)
zobowiązanie do udostępnienia (2795)
nieprawidłowy vat (2840)
polisa światowa (13)
707/08 (16)
interes w uzyskaniu (10999)
wykonawca jest jednocześnie podwykonawcą w innej ofercie (1941)
art. 189 kpc (310)
dostawa w usłudze (6191)
filgrastim (3)
unieważnienie postępowania 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
kio_1774_13 (3)
zamawiający poprawił cenę jednostkową (1211)
kio_uzp_338_09 (36)
niejednoznaczny warunek udziału w postępowaniu (6859)
folder (356)
"kio/uzp 19/09" (25)
kio/ku 53/11 (4)
"interes prawny" (5169)
v ca 1109/08 (28)
sztuczne łączenie zamówień (273)
grupa kapitałowa konkurencja (564)
§ 4 ust. 3 (25973)
znajomość języka polskiego (274)
uchylenie zakazu zawarcia umowy (1020)
zakończenie dialogu konkurencyjnego (212)
zatrzymanie wadium rażąco niska cena (86)
forma dokumentów uzupełnianych (2118)
zaokrąglanie cen jednostkowych (59)
x ga 287/08 (2)
iv ca 136/10 (2)
1946/09 (3)
prawo wyłączne (13557)
sumowanie potencjału ekonomicznego (183)
1815/11 (12)
synektik (29)
vat błąd w obliczeniu ceny (1272)
cena zero złotych (8016)
brak wskazania nazwy producenta (1918)
krótki termin realizacji zamówienia (1393)
kio/uzp 476/11 (5)
"oznaczenie zamawiającego" (62)
iv ca 136/06 (1)
parafa pod wykazem (95)
dalszy podwykonawca (1362)
brak terminu w ofercie (17524)
"związanie wyrokiem" (24)
obowiązek wizji lokalnej (371)
xxiii ga 1041/15 (10)
889/08 (6)
spam (6)
ii ca 279/08 (1)
kio_350_12_kio_357_12 (6)
jawność protokołu (846)
wniesienie wadium przez podmiot trzeci (640)
odpowiedni termin (12115)
1641/12 (7)
"nadmierny formalizm" (112)
sektorowe (1021)
"brak harmonogramu" (38)
poważne naruszenie obowiązków zawodowych (427)
"obsługa prawna" (156)
890/10 (9)
zmiana ogłoszenia zmiana terminu składania ofert (4948)
intercity (96)
naliczenie kar umownych (406)
powiązania kapitałowe (314)
barter (9)
kio_1562_11 (52)
kio 1853/12 (2)
art 93 ust. 1 pkt 1 (6042)
856/12 (5)
termin wniesienia odwołania (27445)
xix ga 468/10 (8)
agnieszka trojanowska rażąco niska cena (100)
niepotrzebne skreślić (3175)
382/12 (3)
zachowanie formy pisemnej (2572)
kio/uzp 58/09 (32)
wykaz dostaw tajemnica przedsiębiorstwa (404)
art. 91 ust. 2 (7466)
kio 430/14 (6)
"89 ust. 1 pkt 3" (1346)
faktura potwierdzenie należytego wykonania (1574)
stawka vat odrzucenie oferty (1773)
rażąco niska cena ponowne wezwanie (1241)
tajemnica przedsiębiorstwa wartość gospodarcza (1063)
kio 150/12 (14)
związanie wyrokiem kio (9107)
unieważnia (5396)
wykonawca złożył dwie oferty (12836)
kio 12/14 (248)
nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia (9946)
andra (55)
"art 91 ust 3a" (71)
kio 1325/14 (3)
358/11 (17)
telefonia komórkowa (170)
zysk (2461)
994/14 (2)
minimalny zakres świadczenia (3473)
kio 1987/10 (3)
1369/12 (2)
referencje wystawione przez samego siebie (1132)
dodatkowe (13429)
umowa ustna (1669)
polisa konsorcjum (565)
naruszenie art. 144 (1092)
89 ust. 1 pkt 3 (13856)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy (2606)
nieuczciwej konkurencji (12415)
"brak podpisu pod ofertą" (5)
sport halls (7)
stawka podatku vat (1693)
kio 1525/11 (12)
"wycofanie oferty" (99)
mba (10)
art.26 ust.3 (8004)
2154/11 (9)
odwołanie na czynność wezwania (9921)
tajemnica przedsiębiorstwa parametry techniczne (596)
zmiana terminu składania ofert (7757)
złożenie wyjaśnień po upływie terminu (5623)
pierwotne warunki zamówienia (4452)
jeden wykonawca złożył dwie oferty (10563)
przedmiot konkursu (1584)
pochodzenie (4370)
27 ust. 5 (11188)
połowa terminu (1173)
wpłata wadium w kasie (75)
tusze i tonery (32)
vat zmiana umowy (2160)
"art. 146" (1750)
kio 915/13 (3)
brak interesu w przystąpieniu (8243)
pełnomocnictwo (4386)
ustawa o cenach (11983)
osoba prawna jako członek zarządu (914)
x ga 499/10 (2)
iv ca 915/08 (2)
zdolność kredytowa do kwoty (946)
gwarancja kryterium oceny ofert (2298)
niejednoznaczność siwz na korzyść wykonawcy (162)
cena oferty w euro (1853)
zakład ubezpieczeń społecznych drukarki (28)
"wymóg" "posługiwac się językiem polskim" (27)
wypowiedzenie (1393)
zmiana wykazu osób (3697)
potencjał innych podmiotów (3354)
kio 341/12 (13)
legitymacja czynna konsorcjum (159)
zdolność kredytowa pod warunkiem (707)
iv ca 51/11 (2)
zaksięgowanie wadium (53)
466/08 (23)
kio_2939_12_kio_2942_12 (4)
skład sądu konkursowego (215)
kio_uzp_1514_09 (6)
aż do zawarcia umowy (1470)
brak potwierdzenia otrzymania (7182)
"art. 29 ust. 2" (1687)
przesunięcie terminu rozpoczęcia umowy (292)
229/09 (15)
v ca 1315/08 (1)
art. 24 ust. 2 pkt. 3 (16157)
usługi główne (4096)
wartość szacunkowa usługa okresowa (381)
art. 38 ust. 4 (5050)
22 ust 4 (16617)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu (760)
xii ga 391/08 (10)
ii ca 2194/05 (109)
zakończenie postępowania (5631)
określenie wartości zamówienia (15159)
zastrzeżenie wykazu osób (2578)
x ga 88/06 (5)
36/10 (26)
oferta złożona w innym miejscu (10709)
x ga 255/09/za (2)
xxiii ga 566/09 (2)
36 ust. 5 (5858)
1388/13 (13)
1533/12 (6)
inna omyłka brak ceny jednostkowej (1075)
iii ca 472/09 (2)
"przedmiot oferty" (865)
krankenkasse (6)
ii ca 183/05 (3)
kio/uzp 624/08 (11)
1533/08 (2)
korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego (1916)
bogdanka (119)
"art. 140 ust. 3" (67)
kio 1467/11 (8)
szpital kolejowy w pruszkowie (6)
czynności w postępowaniu (23570)
"łączenie zamówień" (21)
chiński rejestr karny (15)
kio 1337/12 (22)
zp-1 (362)
żywienie (298)
netia (174)
związanie zarzutami odwołania (11243)
kio_540_13 (6)
art. 92 ust. 1 (3574)
kio_1366_14 (8)
i ca 168/09 (8)
zagraniczne uprawnienia budowlane (477)
zmiana umowy przed jej podpisaniem (4364)
1623/11 (20)
krs z hiszpanii (76)
odwołanie wniesione po terminie (26464)
kio/uzp 2752/10 (5)
"gospodarz postępowania" (156)
autoryzowany partner producenta (130)
art. 46 ust 4a zatrzymanie wadium (546)
kio_1734_12 (9)
zmiana terminu art. 144 (908)
wpis od odwołania na dwie części (7812)
poświadczenie referencje (1045)
"odrzucenie oferty wstępnej" (18)
iv ga 39/08 (1)
"produkt równoważny" (421)
rażąco niska cena odbieranie odpadów komunalnych (97)
oświadczenie wiedzy reprezentacja (976)
art. 46 ust. 4a zatrzymanie wadium (546)
zmiana treści oferty (12629)
vii ga 147/08 za (11)
brak informacji o podstawie dysponowania osobami (4811)
poprawianie omyłek rachunkowych (595)
zobowiązanie innego podmiotu (5432)
"jawność umów" (42)
atest higieniczny (101)
certyfikat ibm (95)
odrzucenie skargi (19616)
cena jednostkowa niezgodna z siwz (2658)
mikronika (29)
413/15 (5)
oferta złożona przez oddział (3620)
nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia (3582)
zaświadczenie z banku (581)
wniesienie wadium po upływie terminu składania ofert (1247)
2363/10 (13)
ii ca 941/05 (22)
kio_uzp_1904_09 (5)
uzupełnienie dokumentów w niewłaściwej formie (2452)
art. 29 ust. 3 (27327)
uzupełnianie dokumentów (3614)
x ga 98/07/za (1)
"brak strony" (103)
oświadczenie wiedzy referencje (2470)
v ca 1973/11 (41)
2222/11 (19)
odpowiadające swoim rodzajem (9747)
referencje dla samego siebie (1753)
brak interesu (11734)
kio 2006/11 (51)
czyn nieuczciwej konkurencji zmowa przetargowa (141)
kio 154/12 (11)
brak kosztorysu ofertowego w ofercie (2225)
ryczałtowe ceny jednostkowe (973)
v ca 571/08 (15)
kio_974_13 (3)
"brak opłacenia składki" (4)
powtórzenie prezentacji (500)
"brak ceny jednostkowej" (22)
dożywotnia gwarancja (11)
kio 466/12 (12)
uzupełnił dokumenty faksem (938)
zbyt wysokie kary umowne (156)
sumowanie polis oc (67)
kio/uzp 277/09 (9)
wadium art. 46 ust. 4a (630)
nieważny certyfikat iso (230)
zarzut ewentualny (9950)
skanska (477)
opłacenie polisy (506)
uwzględnił odwołanie (22411)
x ga 42/10 (2)
93 ust. 1 pkt 5 (5794)
sita (239)
warunek tożsamy z przedmiotem zamówienia (2691)
bezprzedmiotowe (2113)
vat wynagrodzenie ryczałtowe (796)
uzasadnione przyczyny (3781)
v ca 1554/08 (3)
przedwczesny (1523)
131e (23)
kio 2212/10 (6)
strona internetowa dowód (3674)
152/11 (8)
"franszyza redukcyjna" (17)
dyskryminujący opis przedmiotu zamówienia (849)
"stawka podatku vat" (998)
naprawa pojazdów (219)
"z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (151)
standstill (67)
kio_uzp_1221_09 (9)
vi ga 34/08 (3)
wykonawca nie wypełnił całego formularza ofertowego (1735)
kio_2424_12 (6)
oddział przedsiębiorcy zagranicznego (147)
kio 154/13 (9)
v ca 1639/08 (1)
ranking wniosków (1214)
zwolnienie podmiotowe (308)
zaniechanie wykluczenia (8620)
rażąco niska cena jednego z elementów (1702)
"utajnienie wykazu usług" (21)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach hiszpania (38)
54/10 (27)
"powtórzenie aukcji elektronicznej" (34)
"bład w obliczeniu ceny" (1206)
art. 140 ust. 3 (1417)
1366/14 (8)
kio 2836/13 (2)
certificate of compliance (3)
eod (30)
art. 29 pzp (19444)
wykluczenie (14069)
termin zawarcia umowy (14153)
art. 22 (17752)
iv ca 288/06 (2)
x ga 288/11/za (1)
oświadczenie wykonawcy jest wystarczające (6971)
kio_707_11 (39)
2234/12 (5)
przedawnienie (206)
art. 51 ust. 4 (3224)
sam sobie wystawił (2661)
kio_133_12 (9)
sąd okręgowy w warszawie (24564)
doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum (536)
1274/10 (5)
minimalny zakres umowy (3856)
"usługi pocztowe" (358)
opłata za pełnomocnictwo (227)
zawarcie umowy po terminie związania z ofertą (8788)
"oferty dodatkowe" (489)
udostępnienie ofert (4675)
pełnomocnictwo do zawarcia umowy (2741)
prawo opcji na roboty budowlane (293)
przetarg ograniczony (21234)
sublimity (16)
kio_1420_13 (5)
kanada (42)
uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty (10563)
kio 618/11 (2)
kozienice (69)
zaświadczenie zus spółka cywilna (148)
protokół z postępowania (7624)
"razaco niska cena" (2239)
nieprawidłowa stawka podatku vat (1443)
xii ga 435/11 (1)
dokumenty podmiotu zagranicznego (1014)
protokół zdawczo-odbiorczy (141)
ogólnodostępność (9)
dzień przeliczenia nierówne traktowanie (650)
rażąco niska cena usługi informatyczne (281)
art. 185 ust. 2 (4256)
wyjaśnienia podpisane przez osobę nieuprawnioną (2853)
rażąco niska cena aukcja elektroniczna (71)
1955/12 (17)
1941/09 (11)
art. 26 ust. 2 d (9860)
"powiązania rodzinne" (23)
ix gc 201/07 (2)
kio_1434_12 (4)
gwarancja producenta (1530)
referencje ogólne (1651)
mebli biurowych (127)
poczta polska sa (837)
346/15 (10)
pełnomocnictwo aukcja (136)
spóźniony zarzut (1700)
2204/10 (7)
"art. 67 ust. 1 pkt 5" (218)
tajemnica przedsiebiorstwa (1779)
1231/13 (5)
krakowski holding komunalny (17)
te same referencje (3374)
440/10 (4)
526/10 (5)
kio 1982/13 (3)
"materiały eksploatacyjne" (306)
iii ca 454/08 (2)
udostępnienie dokumentów (4292)
pełnomocnictwo konsorcjalne (147)
podkryteria cenowe (57)
lokata (72)
gwarancja bank zagraniczny (94)
kio 1457/12 (8)
"86 ust. 4" (305)
brak numerów katalogowych (604)
"przerzucanie kosztów" (40)
wskaźnik płynności finansowej (108)
"art. 32" (854)
pełnomocnictwo poświadczone za zgodność (720)
inne kryteria (8632)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz sprzętu (494)
uzp/zo/0-1625/06 (4)
rozszerzenie rękojmi (228)
wartość zamówienia podstawowego prawo opcji (413)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2448)
kio 1327/09 (26)
autoryzacja producenta sprzętu (175)
kio 478/12 (13)
kio 267/12 (10)
iii ca 1019/06 (15)
sumowanie zdolności kredytowej (73)
dialog poufny (27)
zaświadczenie zus brak obowiązku opłacania składek ubezpieczenie społeczne (126)
zatrzymanie wadium 2014 (199)
tajemnica przedsiębiorstwa polisa (156)
dzielenie zamówień (961)
remondis (219)
kio 1709/13 (5)
odbieranie odpadów (485)
vi ga 79/09 (3)
naruszenie art. 91 (7230)
0,00 złotych (296)
cena jednostkowa w kryterium (1747)
i ca 117/12 (61)
naruszenie zasady jawności (1425)
termin (29144)
"kryteria oceny ofert" (5141)
lte (27)
kio_1122_10 (5)
gwarancja przetargowa (2114)
art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp (2072)
przeciwnikiem skargi jest (464)
nieaktualne krk (392)
wadium gwarancja bankowa konsorcjum (395)
art. 182 (3096)
naruszenie art. 87 (7524)
82 ust. 2 (3056)
błąd co do formy (2768)
"pilna potrzeba udzielenia zamówienia" (114)
i ca 155/04 (10)
uprawnienia budowlane (4498)
nieusuwalny (757)
"art. 46 ust. 4a" nie uzupełnił (334)
kio/uzp 951/09 (3)
"art. 94 ust. 3 " (117)
vi ga 85/10 (2)
współuczestnik (21)
wygórowane warunki (702)
"art. 86 ust. 4" (304)
wadium wniesione po terminie (2449)
186/13 (14)
wadium treść (2346)
wykonawca sam uzupełnił dokumenty (3906)
"art 46 ust. 4a" (589)
kio/kd 25/14 (6)
brak podpisu na oświadczeniu (2371)
uniwersytet szczeciński (33)
interes prawny w unieważnieniu postępowania (8773)
art. 58 kc (1139)
x ga 59/08/za (1)
art. 34 ust. 5 pzp (2730)
opinia prywatna ryszard tetzlaff (70)
przystąpienie do postępowania odwoławczego (16305)
"gwarancja bankowa" (644)
zaniżenie wartości zamówienia (1432)
upadłość wykonawcy (479)
gwarancja zapłaty za roboty budowlane (663)
xxiii ga (225)
uzupełnienie dokumentów datą terminie składania ofert (3621)
2012 (7674)
kio/uzp 814/10 (26)
cena (12056)
interpretacja na korzyść wykonawcy (1488)
ii ca 1219/06 (4)
kio 1592/13 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe roboty budowlane (1215)
błędne tłumaczenie dokumentu (1241)
program funkcjonalno-użytkowy (753)
0 zł (12350)
pierwsze pisemne żądanie (4296)
nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania (1742)
opis sposobu dokonywania oceny warunków (7494)
art. 31 (11140)
brak warunków udziału w postępowaniu (15031)
brak odpowiedniego pkd (114)
art. 5 ust. 1b pzp (1015)
dyskryminacyjny opis przedmiotu zamówienia (378)
nie wyceniono pozycji w kosztorysie (1085)
xix ga 599/06 (3)
ii ca 442/06 (6)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w formie kopii (692)
751/11 (7)
zaproszenie do negocjacji (1037)
dysponuje bezpośrednio (3846)
uchyla się od zawarcia umowy (3720)
rażąco niska cena to cena (2454)
338/09 (38)
gazy medyczne vat (51)
"art. 67 ust. 1 pkt 1" (350)
próbka system informatyczny (158)
1535/11 (5)
warunki podmiotowe i przedmiotowe (2861)
brak podpisu kosztorysu (360)
brak nazwy urządzenia (3152)
"art. 36a" (108)
świadczenie niemożliwe termin (3080)
"umowa ramowa" (463)
odbiór i zagospodarowanie odpadów (474)
"przedmiot konkursu" (30)
czynności związane z przygotowaniem (4068)
niegospodarność (72)
rażąco niska cena roboty budowlane (987)
będzie dysponował (8328)
wymóg zatrudnienia na umowę o pracę (1252)
"izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu" (372)
parafa (214)
v ca 1500/08 (2)
wydłużenie terminu składania ofert (770)
kio_2531_11 (5)
wartość techniczna (9042)
oficjalny kanał sprzedaży (51)
polisa tajemnica przedsiębiorstwa (156)
i ckn 1159/00 (72)
"art. 89 ust. 1 pkt 6" (1197)
kyocera (25)
ii ca 676/09 (6)
kio 1034/08 (6)
brak interesu w unieważnieniu postępowania (8646)
kio 591/14 (4)
kio 2744/11 (5)
pełnomocnik ceidg (64)
iii czp 25/07 (26)
"art. 26 ust. 2" (2108)
kio_uzp_54_07 (12)
kio 2182/13 (15)
2018/12 (5)
kio 2295/12 (9)
warunek proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
"art. 4 pkt 3 lit e" (7)
zamówienie uzupełniające na dostawy (2120)
2818/12 (5)
848/12 (5)
przeciwnik skargi (489)
błędna podstawa prawna (6039)
zwrot kosztów przygotowania oferty (3245)
dowód zapłaty polisa (243)
exatel (115)
niekompletna lista grupy kapitałowej (57)
473/14 (3)
zastępstwo procesowe (2601)
kio/uzp 2627/10 (6)
"zorganizowana część przedsiębiorstwa" (18)
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym (1077)
opinia bankowa jako tajemnica przedsiębiorstwa (156)
cloud computing (5)
wykazanie tajemnica przedsiębiorstwa (1501)
cena oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa (1190)
"naruszenie art. 42" (24)
c-324/14 (10)
kio 2998/13, kio 76/14 (2)
kio 223/08 (32)
istotne elementy umowy (7829)
"rozwiązanie umowy za porozumieniem stron" (6)
ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia (1013)
forma zobowiązania (3994)
rażąco niska cena w robotach budowlanych zaprojektuj i wybuduj (73)
254/11 (5)
pozycja zero (6451)
zakres polisy oc (615)
kio 2189/10 (14)
pojęcie oferty (3316)
nie przedłużenie terminu związania ofertą (1986)
ii ca 1950/05 (2)
vii gc 127/11 (1)
art. 182 ust. 1 (3093)
iv ca 1499/11 (1)
ix ca 497/09 (1)
zamówienia uzupełniające dodatkowe (3059)
ten sam rodzaj zamówienia (15245)
24 ust. 1 pkt 1 (16306)
xix ga 371/10 (4)
przychód (942)
art. 46 ust. 5 (3935)
gaz-system (125)
błedy w obliczeniu ceny (2381)
prokura samoistna (47)
ceidg po terminie (94)
komenda główna policji (327)
dostawa energii elektrycznej (472)
"przetarg ograniczony" (20172)
818/11 (3)
kio_564_14 (7)
równość stron (1293)
zakres świadczenia (11723)
certyfikat ubezpieczenia (469)
ii ca 2230/05 (2)
kio 1942/12 (2)
kio_ku_35_11 (7)
"błędny adres" (9)
konsalnet rażąco niska cena (15)
swoboda umów (1477)
kio uzp 184/10 (11)
281/12 (18)
parafa zamiast podpisu (50)
1338/13 (7)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów lakoniczne (536)
odtajnienie (864)
negocjacje z ogłoszeniem (2835)
kio 2285/14, kio 2328/14 (4)
iv ca 1176/09 (11)
"opis przedmiotu" (7605)
podmiotowe kryteria oceny ofert (1800)
wysokie kary umowne (327)
epeat (22)
kio_455_12 (3)
2343/12 (9)
bezstronność (548)
xii ga 282/11 (1)
2635/12 (4)
gwarancja bankowa bezwarunkowa (291)
"użyteczności publicznej" (643)
125/09 (13)
konsultacje (827)
2649/11 (23)
istotna zmiana okoliczności (10324)
interes przystępującego (6364)
530/09 (3)
kio/uzp 869/11 (4)
"komunikat swift" (6)
85 ust. 4 (2889)
458/09 (14)
1002/13 (3)
xix ga 225/10 (16)
44/15 (8)
warunki atmosferyczne (345)
art. 89 ust. 1 pkt 1 (13956)
moment zakończenia postępowania (1868)
udostępnienie polisy oc (175)
kio_1785_14 (17)
wykluczenie art. 24 ust. 1 pkt 9 (9318)
forma zobowiązania do udostępnienia zasobów (1127)
oddział przedsiębiorcy (876)
art. 67 ust. 2 (3127)
zatrzymanie wadium art 46 ust. 5 (654)
projekt (9284)
1016/12 (31)
xxiii ga 203/09 (4)
nieprawdziwych informacji (3314)
kio/uzp 151/08 (42)
art. 93 ust. 1a (1207)
kio_331_12_kio_333_12 (12)
iv ca 508/05 (4)
kio/ku 50/09 (2)
doświadczenie spółki cywilnej (1793)
referencje wystawia (2151)
internat użytecznosci publicznej (6)
273/08 (25)
kryterium niemierzalne (167)
51/09 (23)
kio 2137/11 (4)
"nienależyte wykonanie umowy" (1329)
brak kosztorysu (2738)
uzupełnienie próbki (513)
zapytanie o cenę (2683)
"art. 26 ust. 2d" (83)
upust (434)
926/11 (9)
zakaz ubiegania się o zamówienie niemcy (102)
kio 1496/13 (6)
i1 ca 202/09 (1)
wyjaśnienie siwz (11836)
830/10 (5)
kio_1154_11 (15)
działalność twórcza (142)
kio 416/12 (5)
"rozwiązanie umowy" (403)
dokumenty z szwajcarii (66)
t-matic (64)
art. 14 ustawy o zwalczaniu (1843)
brak pieczątki (407)
brak w ofercie informacji o podwykonawcach (2135)
brak ceny jednostkowej (2670)
v ca 1930/02 (3)
certyfikat prince 2 (80)
150/11 (4)
art.189 (6493)
określenie terminu realizacji zamówienia (13970)
zakład opieki zdrowotnej (1469)
448/12 (19)
kio 2830/14, kio 40/15 (4)
usługa druku (1183)
niezgodność treści oferty z treścią siwz (5930)
"grupa kapitałowa" (620)
"art. 22 ust. 1 pkt 1" (786)
złożenie wyjaśnień po terminie (14354)
v ca 379/08 (1)
v ca 1314/08 (1)
uzp/zo/0-119/05 (3)
art.185 ust.6 pzp (1268)
"87 ust. 2 pkt 3" (2317)
kio 2213/11 (9)
1673/11 (11)
roboty dodatkowe (6410)
rażąco niska cena jednostkowa (1074)
x ga 375/06 (2)
kio_532_13 (4)
protokół z usterkami (355)
115 k.c. (228)
855/05 (16)
x ga 23/07/za (43)
2127/10 (2)
kio_uzp_584_08 (6)
kio_uzp_1564_09 (6)
kio_1624_10_kio_1625_10 (4)
art. 35 (5405)
za zgodność z oryginałem (3276)
spóźnione zarzuty (1700)
c-295/05 (24)
kielce (940)
agencja rozwoju przemysłu (25)
art. 43 ust. 2 (3398)
podobne (8676)
llc (38)
"zbyt krótki termin realizacji" (38)
specyfikacja techniczna nie podlega uzupełnieniu (3860)
kampania reklamowa (31)
1804/13 (7)
ii_ca_1285_12 (57)
operator wyznaczony (822)
naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (1738)
suma gwarancyjna (555)
iii csk 143/10 (11)
"uwzględnienie odwołania w części" (73)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1504)
spółka cywilna reprezentacja (768)
art. 87 ust. 2 pkt. 3 (7734)
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (8381)
xix_ga_461_12 (14)
doświadczenie osoby (6207)
"zmiana wzoru umowy" (34)
fordewind (9)
cash pooling (2)
1804/09 (10)
art 93 ust 1 pkt 6 (5648)
477/14 (2)
rażąco niska cena poniżej kosztów (1363)
"autoryzacja producenta" (137)
"zmiana wykazu osób" (6)
kio 2049/13 (3)
uzupełnienie (8852)
"samodzielne uzupełnienie" (56)
iii_ca_262_05 (7)
x ga 332/09 (6)
zmiana terminu zamówienia (14086)
uchylenie się od zawarcia umowy (3720)
brak nazwy producenta (2524)
protokół odbioru należyte wykonanie (1701)
"ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym" (22)
dokumenty (18820)
uzupełnienie informacji z krk (366)
xii ga 59/09 (33)
agencja rynku rolnego (49)
uzupełnianie dokumentów na rozprawie (3219)
1718/12 (4)
"budynek użyteczności publicznej" (238)
usługa sprzątania (962)
c-314/01 (33)
art 24 ust 2 pkt 1 (16317)
plan zamówień (1991)
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (240)
x ga 65/07 (3)
oferta forma oferty (7524)
unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 (4916)
zakup czasu antenowego (12)
rażąco niska cena wartość zamówienia (2216)
ii ca 757/06 (1)
x ga 85/08 (7)
interes prawny (12089)
oferta treść oferty (20201)
556/13 (2)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia roboty budowlane (1372)
"podmiot prawa publicznego" (205)
1008/11 (5)
saltex (33)
cel wadium (501)
błędy zamawiającego (6080)
"poważne naruszenie obowiązków zawodowych" (33)
wadium uzupełnione dokumenty potwierdzają warunków (507)
openoffice (16)
eurosystem (31)
uzupełnienie formularza ofertowego (2097)
kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez wykonawcę (1005)
opinie bankowe (507)
przedłużenie wadium w pieniądzu (163)
art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp (11372)
kio 414/12 (6)
c-305/08 (25)
okres gwarancji (3344)
kio_1455_10 (4)
"zakres udostępnienia" (224)
uzupełnienie dokumentu ile razy (1554)
wadium gwarancja ubezpieczeniowa (764)
xii_ga_315_11 (32)
c-448/01 (34)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz usług (905)
ii ca 129/07 (3)
kserokopia gwarancji (303)
"art. 85 ust. 2" (295)
"192 ust. 2" (2657)
tajemnica przedsiębiorstwa w umowie (764)
art.75 (172)
czeski rejestr karny (4)
kio 2875/12 (4)
kio/uzp 707/08 (16)
x ga 110/09/za (4)
zobowiązanie do udostępnienia osób (2271)
341/12 (13)
fałszywe oświadczenie (348)
185 ust. 2 (4256)
odstąpienie od umowy z wykonawcą - przesłanka pilnej potrzeby udzielenia negocjacji bez ogłoszenia (58)
brak wskazania podwykonawcy (1822)
za wysokie wadium (299)
w ramach jednej umowy (7613)
rażąco niska cena 30% (1687)
zamawiający nie otworzył oferty (6065)
opis przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne (1570)
spóźnione odwołanie (1719)
wskaźniki ekonomiczne (652)
inna omyłka w kryteriach oceny ofert (1989)
odrębne zamówienie (7097)
wyjaśnienia siwz (11836)
brak potwierdzenia opłacenia polisy (464)
podpis bez pieczątki (260)
"tajemnica przedsiębiorstwa" (1694)
lista podmiotów grupy kapitałowej (174)
przetarg nieograniczony (21234)
ewa sikorska rażąco niska cena (76)
obiekt kubaturowy (225)
kio 2184/13 (6)
brak formularza cenowego (2293)
impel catering (91)
"89 ust. 1 pkt 6" (1204)
pełnomocnictwo do złożenia wniosku (2691)
"art. 189 ust. 2 pkt 4" (100)
kio_706_12 (4)
179 ust.1 (9317)
sytuacji ekonomicznej (3785)
ryzyko (2205)
"niekonkretna oferta" (154)
art. 12a (624)
prawidłowo ukończone (1043)
inne omyłki polegające na niezgodności (2155)
x ga 300/09 (4)
aktualny krs oznacza (675)
kio_2154_11 (8)
293/13 (8)
badanie cen jednostkowych (1819)
x ga 367/10 (1)
udostępnienie osoby (3439)
art. 22 ust. 1 pkt 3 (16936)
zmiana wynagrodzenia (7415)
vi ga 34/08 (3)
art. 58 k.c. (731)
art. 86 ust. 2 (2191)
brak terminu realizacji w ofercie (12000)
art.26 ust.2b (1509)
art 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
odwrotne obciążenie (575)
dzielenie zamówienia dokumentacja projektowa (177)
kio 2753/11 (11)
kumulatywne przystąpienie do długu (7)
kio/ku 47/11 (9)
489/14 (2)
jedna umowa jedna usługa (1941)
tożsamość czasowa (195)
niedopuszczalna zmiana treści oferty (6302)
art 94 ust 3 (2233)
blok operacyjny (297)
wadium na niepełny okres związania ofertą (865)
cena dumpingowa (211)
26 ust. 2e (172)
błąd w formularzu cenowym (1176)
gwarancja ubezpieczeniowa (1004)
żądanie pełnomocnictwo od podmiotu trzeciego (1057)
art. 89 ust. 1 pkt. 2 (13960)
wrobis (55)
36b ust. 2 (73)
krk francja (27)
sumowanie zdolności kredytowej z różnych banków (15)
skrócenie terminów (832)
art. 83 ust. 3 (2205)
uprawnienia do wykonywania działalności konsorcjum (1693)
krs chiny (20)
dzierżawa pomieszczeń (142)
kio_291_12 (6)
39/10 (24)
szkoda zawodowych (1438)
próbek, opisów lub fotografii (115)
pełnomocnictwo dla członka zarządu (1148)
425/12 (18)
opis przedmiotu zamówienia jednoznaczny (7741)
it.expert (144)
c-18/01 (14)
brak likwidacji czechy (16)
"po upływie terminu związania" (147)
"tego samego rodzaju" (449)
sytuacja niemożliwa do przewidzenia (2851)
proporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1581)
współfinansowane ze środków (1083)
kio 1456/12 (3)
tego samego rodzaju (15510)
notarialne potwierdzenie podpisu (265)
"województwo podkarpackie" (123)
termin skłądania ofert (11598)
c-470/99 (68)
art.22 ust.1 pkt 1 (6206)
miejsce zamieszkania za granicą (342)
cena do czterech miejsc po przecinku (184)
nieprawdziwe informacje referencje (1225)
klauzule waloryzacyjne (72)
"doświadczenie konsorcjum" (150)
sygn. akt x ga 337/07 (7)
zmiana formy wadium (887)
"91 ust. 3a" (73)
wstępne ogłoszenie informacyjne, a brak ogłoszenie postępowania (257)
"koncentracja środków ochrony prawnej" (187)
rozbieżnie liczbowo i słownie (26)
pełnomocnictwo odwołanie (4170)
2637/11 (2)
miarkowanie kar (92)
koszty pracy (11080)
brak krk (509)
błąd projektanta (407)
"art. 93 ust. 1 pkt 4" (670)
office (188)
prekluzja dowodowa (29)
razaco_niska_cena (2239)
ix ca 709/09 (3)
finansowanie (2439)
proporcjonalność (594)
kio 41/11 (19)
"zwrot wadium" (253)
ubezpieczenie grupowe (63)
v ca 2037/08 (12)
rzeczoznawca majątkowy (63)
aktualizacja dokumentacji projektowej (236)
2396/10 (2)
2407/13 (5)
art. 8 ust. 3 pzp (15304)
doświadczenie członka konsorcjum (2034)
53/09 (21)
1172/11 (25)
"zarzut spóźniony" (158)
437/13 (9)
gospodarz postępowania (186)
wykaz usług wykonywanych termin (4546)
2785/10 (7)
kio 510/14 (3)
dokumenty przed zawarciem umowy (10154)
wydłużenie terminu realizacji umowy (842)
wypowiedzenie umowy (1241)
odrzucenie oferty brak kosztorysu ofertowego (2101)
x ga 25/10 (26)
kio/kd 24/15 (7)
oczywista omyłka pisarska cena jednostkowa (519)
domniemanie (1990)
potwierdzenie należytego wykonania (7834)
"zakres podwykonawstwa" (207)
x ga 100/10 (2)
art 90 (8159)
uprawnień (9003)
"oferta wstępna" (255)
kryteria oceny ofert roboty budowlane (3793)
kio_uzp_984_09 (16)
informacje ze strony internetowej dowód (3339)
uprawnienia bez ograniczeń (6388)
ograniczenie zakresu zamówienia (19107)
zaniechanie wezwania do wyjaśnień (6516)
warunek doświadczenia (6889)
art. 24 ust. 2 pkt 2 (16262)
"powaga rzeczy osądzonej" (123)
kio 438/13 (2)
art.29 (3838)
art. 36 ust. 1 pkt 7 (5894)
jednokrotne (1099)
629/13 (7)
oferta wstępna (1901)
vii ga 34/07 (3)
druk oferty (1798)
kio_297_13_kio_300_13 (14)
kuriata rażąco niska cena (99)
74/12 (11)
v ca 1281/12 (3)
kio 225/15 (6)
spółka córka (64)
kio/uzp 260/10 (26)
polisa obejmuje kilka podmiotów (226)
ii ca 455/06 (6)
iso 19752 (19)
częściowe uznanie odwołania (2317)
2352/10 (6)
1293/13 (4)
wyjaśnienia dokumentacji przetargowej (4657)
auskunft (2)
dokumentacja budowlana (6904)
umowa warunkowa (565)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
art. 22 ust. 3 (17318)
brak formularza ofert (5758)
23/07 (469)
raid (66)
zatrzymanie wadium brak krk (44)
kio/uzp 236/08 (17)
utajnienie polisy (86)
1389/13 (2)
kio 425/12 (12)
ostrołęka (223)
1548/11 (7)
doradztwo prawne (726)
c-340/04 (27)
kio/uzp 1804/09 (9)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawcach (1445)
kio/uzp 22/07 (119)
xix ga 403/08 (1)
kio_uzp_140_09 (7)
poprawienie omyłek (2821)
"192 ust. 3 pkt 2" (45)
podtrzymanie siwz nie jest odpowiedzią na pytanie (2006)
kio 77/12 (7)
zbyt wygórowane kary umowne (105)
"i ckn 304/00" (186)
siła wyższa art. 144 (34)
potencjał podmiotu trzeciego (1912)
"przeciwnik skargi" (376)
philips (225)
zmiany podmiotowe (2417)
zamówienia dodatkowe uzupełniające (3059)
"domniemanie rażąco niskiej ceny" (148)
zmiana umowy przed jej zawarciem (8640)
"uzupełnienie informacji z krk" (9)
remont a budowa (940)
proporcjonalne warunki (1567)
stawka vat (1930)
negocjacje z ogłoszeniem przesłanki (2179)
liczenie terminu związania ofertą (2949)
"krótki termin składania ofert" (49)
wykaz osób tajemnicą przedsiębiorstwa (873)
nierówne traktowanie plk (117)
równoważne (3065)
500/15 (18)
hewlett packard (320)
wykluczenie wykonawcy (13612)
brak pieczątki za zgodność z oryginałem (201)
xix ga 268/09 (11)
brak terminu gwarancji w ofercie (3848)
197/12 (8)
ga 122/10 (58)
kio 900/14 (8)
kio 2911/12 (6)
dokumenty podwykonawcy (2514)
kio 1483/13 (3)
nieuiszczenie wpisu (25189)
czy wyciąg z konta to zdolność finansowa wykonawcy (35)
29 ust. 2 (28737)
unieważnienie (15538)
"kosztorys ofertowy" (2136)
"wspólnota mieszkaniowa" (75)
"art. 297" (105)
89 ust 1 pkt 7 (13864)
"koncentracji środków ochrony prawnej" (187)
kio_1161_12 (6)
zakres ubezpieczenia (2925)
metodologia (546)
art. 94 ust. 2 (2261)
próbka "art. 26 ust. 3" (419)
kary (2345)
"art. 42 ust. 1" (135)
numery katalogowe (660)
kio/ku 44/12 (4)
x ga 74/11 (3)
"świadczenia okresowe lub ciągłe" (671)
kryterium funkcjonalność (1364)
umowa spółki cywilnej (2987)
nieprawdziwe informacje pochodzące od podmiotów trzecich (518)
kio 467/12 (7)
ii ca 109/05 (31)
kio 779/13 (4)
"art. 67 ust.1" (880)
opłacenie pierwszej raty składki (155)
"realność udostępnienia" (171)
niezaskarżenie wezwania (2704)
art. 91 ust. 3a (705)
pełnomocnictwo do wadium (874)
449/09 (6)
817/11 (12)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1246)
1779/13 (6)
"art. 24 ust. 1 pkt 1a" (88)
odwołujący nie złożył oferty (20590)
jakościowe kryteria oceny ofert (1126)
charakter wynagrodzenia (7007)
1958/11 (8)
"iii czp 52/11" (129)
krk stany zjednoczone (24)
kio 1779/13 (6)
vi ga 28/09, vi ga 30/09 (3)
v ca 266/08 (2)
nazwy producenta (2805)
wybór oferty po upływie terminu związania (4681)
pierwotna niemożność świadczenia (513)
v ca 1328/08 (1)
v ga 141/09 (4)
wykazanie tajemnicy (1578)
pełnomocnictwo do aukcji (136)
kio 24/14 (15)
niemiec (707)
"art. 187 ust. 4 pkt 7" (167)
"opis równoważności" (36)
szacunkowa wartość zamówienia (4825)
gwarancja ubezpieczeniowa wadium (764)
ii ca 918/06 (1)
antywirus (6)
"biuletyn nr 2" (6)
uzp/zo/0-2996/06 (3)
potwierdzenie zdolności kredytowej (861)
pełnomocnictwo konsorcjum do wniesienia odwołania (2032)
kserokopia gwarancji wadialnej (95)
błędny formularz oferty (3020)
art. 87 ust. 2 (7927)
polisa oc dla konsorcjum (268)
jawność rozprawy (970)
"utajnienie wykazu osób" (16)
49/10 (26)
za wysokie kary umowne (327)
kio 1804/13 (7)
złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony (7239)
in-house (133)
oświadczenia w oryginale (3556)
c-28/01 (97)
kio 1231/13 (5)
kio 630/13 (5)
brak daty wystawienia referencji (545)
lepsze parametry (838)
stanowi treść oferty (17433)
niejasności na korzyść wykonawców (331)
kio 500/15 (16)
zmiana terminu umowy (9943)
kio 2242/12 (2)
zakres referencji (3681)
knr (351)
oferta wstępna 26 (1391)
naruszenie art. 38 ust. 1 (4872)
oświadczenie członka komisji (1465)
trakcja (139)
postać leku (186)
v ca 2552/07 (2)
183 ust 2 (2056)
zaprojektuj i wybuduj polisa (42)
"uzasadnionych potrzeb" (808)
przetarg ograniczony interes (11249)
kosztorys wynagrodzenie ryczałtowe (987)
forma uzupełnienia oferty (4183)
zmowa cenowa (116)
art 26 2b (2242)
1138 (52)
43 ust. 1 (3398)
błąd w numerze katalogowym (281)
iv_ca_831_10 (10)
v ca 533/13 (6)
272/13 (11)
w okresie ostatnich 3 lat (5605)
"spółka celowa" (28)
pełnomocnictwo do podpisania oferty (2561)
v ca 1209/11 (2)
kio 1183/13 (3)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia (9626)
wykazanie tajemnicy przedsiębiorstwa (1501)
małżeństwo (21)
wykluczenie art 24 ust. 2a (1848)
"nowe okoliczności" (425)
iii ca 455/08 (3)
wykluczenie z art. 24 ust 2 pkt 1 (11295)
naruszenie art 29 (22656)
"jednokrotnie" (1099)
sumowanie zamówień (738)
kio 1495/14 (4)
art. 32 ust. 5 (4952)
"wyrok sądu okręgowego w warszawie" (941)
x ga 196/10/za (1)
kio 621/13 (2)
intel xeon (33)
"art. 36 a" (108)
wykonawca odmówił podpisania umowy (1298)
xix ga 131/08 (17)
kio 2391/11 (6)
findom (10)
telewizja polska s.a. (165)
nieprecyzyjne postanowienia siwz interpretowane na korzyść wykonawcy (444)
podmiot nieuprawniony (7993)
autoryzowany kanał dystrybucji (28)
wynagrodzenie kosztorysowe (1249)
zakres dokumentacji projektowej (3140)
czech (186)
x ga 316/07 (2)
kio_661_12 (5)
unieważnienie konkursu (1078)
należyta staranność (4366)
podwykonawcy tajemnica przedsiębiorstwa (488)
utajniony wykaz usług (501)
tajemnica przedsiębiorstwa próbka (104)
pełnomocnictwo substytucja (51)
"kio 318/12" (7)
v ca 3270/12 (40)
kio 223/11 (4)
pisemność postępowania (49)
kio 1442/12 (5)
zbyt ogólne warunki udziału w postępowaniu (1656)
kio 291/15 (10)
pge (255)
zmiana nieistotna (12313)
rażąca cena (2016)
warunkowa gwarancja (258)
unieważnienie postępowania o zawarcie umowy ramowej (387)
art.24 ust. 2 pkt 1 (9707)
art. 67 ust. 1 pkt 6 (2844)
proporcjonalny i związany z przedmiotem zamówienia (1380)
ceny jednostkowe jako tajemnica przedsiębiorstwa (458)
wadium wniesione przez jednego członka konsorcjum (587)
"autoryzowany partner" (68)
art. 67 ust 1 pkt 1 lit b (1554)
brak interesu publicznego (11726)
art. 34 (4054)
omyłki (3957)
x ga 235/09/za (1)
parafowana oferta (368)
oświadczenie wiedzy (7075)
lex retro non agit (39)
odwołanie po terminie (26584)
kio_1801_14 (3)
kio/uzp 1502/08 (11)
"utrata statusu wykonawcy" (19)
zbyt krótki termin uzupełnienia dokumentów (309)
art. 89 (14063)
oferta oferta częściowa (3506)
"dialog techniczny" (72)
"oficjalny kanał dystrybucji" (9)
art.26 ust.2 b (6869)
1514/08 (15)
koncesja, zezwolenie (326)
ii ca 29/05 (55)
oferta nie zabezpieczona wadium (1461)
wysokość kar umownych (954)
kio 2723/10 (10)
kio 1535/11 (5)
istotna zmiana (12313)
doświadczenie (8970)
c-220/05 (32)
przenoszenie kosztów (1694)
związanie wyrokiem (12138)
ponowne wezwanie do złożenia wyjaśnień (5564)
rabat po zawarciu umowy (381)
kalkulacja cenowa tajemnica przedsiębiorstwa (457)
wykonawca zagraniczny (1232)
podpisanie oferty przez osobę nieupoważnioną (1894)
dopuszczenie rozwiązań równoważnych (1517)
676/11 (6)
kio_545_11 (12)
pełnomocnictwo art. 23 ust. 2 (2562)
niewłaściwa stawka podatku vat (1249)
usługi transgraniczne (107)
682/09 (5)
kio_1207_12 (8)
szacowanie wartości zamówienia (1276)
art. 8 ust. 3 (21237)
odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej (361)
uzupełniony dokument data (2704)
uzupełnienie wyroku kio (6843)
inny skład konsorcjum (6290)
752/11 (11)
grecja (148)
unieważnienie postępowania z wolnej ręki (780)
art. 5 ust. 1 (27084)
kio 1718/13 (13)
błąd w cenie podanej słownie (1758)
jurysdykcja (55)
104 kc (455)
grafolog (10)
"wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy" (126)
"wskaźnik bieżącej płynności" (29)
i ca 302/11 (1)
partner dariusz apelski (9)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane usługi (1788)
nie przedłużenie terminu składania ofert (1876)
"oferta ocena oferty" (53)
wyjaśnienia po wyborze oferty (12030)
utajnienie części odwołania (772)
treśc referencji (3666)
oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów (2629)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c" (6)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia w robotach budowlanych (1372)
charakter oferty wstępnej (1490)
pełnomocnictwo szczególne (1545)
kio 1533/12 (6)
zaświadczenie krk (417)
rażąco niska cena budowa (870)
"różne rozumienie" (30)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia dokumentów (2359)
1663/13 (2)
wadium w obcej walucie (16)
"dokumenty niewymagane" (1816)
kio/uzp 1221/09 (9)
kio 447/12 (2)
podpis elektroniczny (1454)
oferta warunkowa (635)
przywrócenie terminu na uzupełnienie dokumentów (736)
x ga 20/10/za (1)
"centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia" (89)
kio 108/10 (21)
"nie określił warunku" (617)
przed polskim notariuszem (405)
opis przedmiotu zamówienia niezgodny z przepisami (11187)
kio 179/12 (3)
liczenie terminu składania ofert (2709)
szkodowość (5)
1372/11 (2)
oddział przedsiebiorcy zagranicznego (147)
1138/11 (4)
"wada postępowania" (238)
dowód opłaconej polisy (407)
kio 1321/11 (3)
wykonawca nie uwzględnił modyfikacji siwz (4220)
kio/uzp 31/10 (188)
referencje wystawione po terminie składania ofert (1642)
kio/1536/10 (7)
brytyjski krk (14)
kio/uzp 1077/08 (10)
pozycja 0 zł (4211)
sprzedaż towarów poniżej kosztów (609)
prace badawcze (735)
świadectwo przejęcia (206)
"wyłączenie jawności rozprawy" (54)
brak okazania do wglĄdu oryginaŁu dokumentu (108)
kio 1292/11 (13)
unieważnienie z powodu braku środków finansowych (1972)
art. 90 ustawy o wyrobach medycznych (215)
ponowne wezwanie do uzupełnienia tego samego dokumentu (4216)
889/13 (2)
zamawiający jest gospodarzem postępowania (220)
ii ca 803/10 (16)
wycofanie+oferty (99)
"art. 90 ust. 2" (889)
odszkodowanie (669)
292/13 (10)
art. 46 ust.4a (679)
kio 974/13 (3)
odrzucenie odwołania w części (10741)
brak tabeli elementów scalonych (224)
915/13 (3)
niejednoznaczne zapisy siwz (6214)
upadłości (489)
umowa zlecenie (2508)
uzp/zo/0-46/06 (9)
odbiór robót (2887)
2765/10 (2)
nieprawidłowa stawka vat "blad w obliczeniu ceny" (677)
kio 2358/14 (4)
art. 38 ust. 1 (5202)
kio 685/12 (5)
doświadczenie nie może stanowić kryterium oceny ofert (3817)
"zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a" (15)
enion s.a. (40)
zmiana podmiotu udostępniającego zasoby (990)
kio 711/12 (10)
roboty zamienne (760)
art. 67 ust. 1 pkt. 4 (2946)
26 ust. 3 (14975)
v ca 2344/03 (5)
art. 25 ust. 1 (14130)
688/11 (2)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 2 (11290)
232/12 (15)
interpretacja siwz (4800)
zaniechanie wykonania wyroku (9999)
subiektywna ocena ofert (1214)
próbka kryterium (564)
38/11 (48)
utracił status wykonawcy (337)
"inna omyłka" (1143)
cena 0 zł (5778)
uzupełnienie pełnomocnictwa do przystąpienia (1725)
nieważność umowy (2252)
viii ga 327/14 (5)
charakter stosunku (7979)
kio 219/14 (5)
izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu. (9554)
kio_2407_13 (5)
brak interesu odwołanie (11192)
68/11 (13)
art. 89 ust.1 pkt.6 (3650)
rażąco niska cena ciężar dowodu (888)
art. 24 ust. 2a (2334)
oficjalny kanał dystrybucji (31)
oferta wyjaśnienia treści oferty (13100)
kio_uzp_1155_09 (3)
oświadczenie wykonawcy jako dowód należytego wykonania usługi (3972)
"cena zero złotych" (10)
art. 17 ust. 1 pkt 1 (12645)
kio 1193/13 (7)
błędny numer katalogowy (315)
passmark (30)
xxiii ga 633/09 (2)
1339/09 (4)
minimalna wartość dostaw (1215)
407/12 (3)
sobot (269)
rażąco niska cena + lakoniczne (370)
kio_953_13 (22)
282/09 (18)
miejsce składania ofert (7521)
91 ust. 3a (705)
x ga 258/09 (4)
uchyla (5035)
1157/12 (5)
nieczytelny podpis na ofercie (467)
kryteria jakościowe (1166)
art.26 ust.4 (5822)
art. 36 ust.5 (2112)
1106/11 (13)
"prawa autorskie" (302)
"kompania węglowa" (429)
wykaz robót (4559)
tugeb (5)
kio 1078/12 (11)
niezgodność treści oferty z siwz (6044)
230 ksh (49)
jednokrotne wezwanie do złożenia dokumentów (787)
licytacji (158)
zmiana składu konsorcjum (4510)
doświadczenie zdobyte w konsorcjum (599)
braki formalne przystąpienia (4238)
realność udostępnienia potencjału (316)
oświadczenie spółka cywilna (3053)
c-314 (41)
faktyczne uwzględnienie odwołania (13471)
referencje brak podpisu (707)
"art. 22 ust. 1 pkt 4" (365)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz doświadczenia (823)
art. 142 ust. 2 (1464)
turcja (41)
"art. 144 pzp" (78)
świadczenia zdrowotne (1318)
kio/uzp 594/09 (10)
dozorbud (153)
zobowiązanie osoby fizycznej (1251)
cena całkowita oferty (4106)
xii ga 108/15 (7)
krk tajemnica przedsiebiorstwa (76)
2712/12 (6)
omyłka pisarska (1685)
c 538/07 (25)
prowizja kryterium (98)
art 26 ust 3 pzp (11021)
"kio 297/13" (27)
forma wykazu (4046)
tonery gwarancji (35)
brak podziału zamówienia na części (2049)
ii ca 327/05 (12)
38 ust. 1 (5202)
kio 623/12 (6)
zamawiający nie udostępnił ofert (4639)
definicja ceny (2951)
wskazanie konkretnej daty (3942)
rozbudowa systemu (1329)
składki zdrowotne niemcy (39)
dzielenie zamówienia (961)
vi ga 192/10 (22)
usługi hotelarskie (52)
kio 1567/12 (3)
kio 287/11 (8)
sytuacja ekonomiczna (3785)
art. 26 ust. 1 (15262)
1488/14 (2)
iii czp 87/08 (8)
v ca 9/08 (15)
kio 2824/14, kio 12/15 (5)
interes w uzyskaniu zamówienia unieważnienie postępowania (8227)
"świadectwo przejęcia" (161)
art. 171 ust. 4 (1534)
zdolność ekonomiczna podmiotu trzeciego (749)
doświadczenie podmiotów trzecich (2878)
ibm (300)
zmiana kryteriów oceny ofert (6270)
1667/09 (5)
1533/13 (9)
udostępnienie bezpośrednie (2544)
rozliczenie w walucie obcej (35)
kio 2800/10 (5)
1255/12 (5)
działalność kulturalna (112)
art 4 pkt 6 (22538)
kosztorys ofertowy tajemnica przedsiębiorstwa (213)
"uwzględnia skargę" (522)
brak opinii biegłego rewidenta (206)
spółka komandytowa (524)
umowa tajemnica przedsiębiorstwa (1366)
aca 357/10 (32)
sygn. akt viii ga 58/09 (18)
kio 1949/11 (14)
2191/10 (9)
wniesienie wadium (2494)
kio 96/13 (9)
nie wpłacenie wadium (297)
wezwanie rażąco niska cena (1774)
dopuszczenie do obrotu (2499)
świadczenie okresowe (1210)
teatr szekspirowski (9)
ge (331)
kio 1815/11 (12)
wykładnia literalna siwz (1479)
ii ca 688/09 (1)
6 kc (5007)
"prezentacja oprogramowania" (20)
nie dołączył kosztorysu (1195)
utajnienie listy podmiotów grupy kapitałowej (56)
pełnomocnictwo po terminie składania ofert (2578)
art. 189 ust. 2 pkt 7 (5869)
xii ga 443/09 (1)
art 25 ust 1 pkt 2 (13608)
art. 84 ust. 1 (2609)
846/14 (8)
pzu pomoc (49)
oddział+spółki (33)
niepełny formularz ofertowy (2493)
właściwości wykonawcy (2790)
"nieporównywalność ofert" (145)
kio/uzp 2034/10 (3)
utajnienie całej oferty (556)
modyfikacja siwz (4475)
numer katalogowy (660)
umowa o pracę (8458)
esri (37)
kio 1337/12 (22)
powaga rzeczy osądzonej (131)
art. 29 ust. 4 (25400)
kio 1125/11 (4)
kio 827/13 (5)
okres ważności wadium (815)
kio/uzp 924/10 (6)
"doświadczenie podwykonawcy" (46)
2294/11 (24)
x ga 523/10 (2)
grupa kapitałowa definicja (285)
interes w unieważnieniu (9689)
poprawa omyłek (1113)
wyższe wykształcenie (596)
brak wyceny pozycji kosztorysowej (843)
"oferta złożona po terminie" (19)
kio 786/10 (23)
odwołujący nie ma interesu w uzyskaniu zamówienia (9504)
żądanie oświadczeń producenta (3394)
zakres pełnomocnictwa konsorcjum (1916)
286/13 (13)
"art. 189 ust. 2 pkt 7" (165)
"26 ust. 4" (2295)
wybór po terminie związania (10200)
nieproporcjonalne warunki udziału (1504)
bezprzedmiotowe odwołanie (1977)
"uchyla się od zawarcia umowy" (142)
podwykonawca dostawy (1333)
zakup paliwa (357)
próbka (935)
1748/14 (4)
x ga 117/08 (1)
640/12 (2)
marża (524)
upływ terminu realizacji unieważnienie (4310)
wymóg dyplomu (108)
671/08 (31)
rozbieżność cena słownie (1899)
kio 1197/13 (6)
ekonomika postępowania (286)
kio_2710_10 (8)
zasada jawności (1445)
93 ust. 1 pkt 6 (5648)
946/10 (2)
kio/uzp 333/09 (11)
kio 2057/11 (2)
zamawiający jako gospodarz (183)
zwrot wadium przed wyborem oferty (1393)
antydatowanie (67)
"rażąco niska cena"zarzadzanie zasobami miasta (75)
"art. 67 ust.1 pkt 3" (185)
ceny jednostkowe czyn nieuczciwej konkurencji (1300)
ii ca 587/05 (86)
kio 23/15 (19)
polisa oc konsorcjum (291)
"odtajnienie oferty" (212)
cena słownie i liczbowo (323)
wzór umowy sprzeczny z siwz (2368)
kio 2709/14 (5)
kio 1123/13 (2)
kio/uzp 70/08 (5)
błędne sformułowanie zarzutu (2706)
art. 23 (13004)
2420/12 (2)
ogólne warunki ubezpieczenia (1394)
kio 44/12 (11)
iii ca 389/11 (3)
wadliwa gwarancja (1437)
przejrzystości (1325)
kio_1231_13 (5)
1095/12 (12)
tego samego producenta (4803)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty zamienne (211)
odtajnienie dokumentów (796)
zasada równego traktowania (10674)
wykonawca uchyla się (4078)
umorzenie (7753)
rozstrzygane na korzyść wykonawcy (881)
powszechnie dostępne (2370)
1117/11 (4)
758/15 (7)
błąd w obliczeniu ceny vat (1272)
1095/08 (7)
1288/10 (24)
ii ca 337/11 (1)
kio 2754/11 (10)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium (546)
"art. 87 ust. 1" (3950)
forma pisemna zobowiązania (2281)
świadczenia okresowe lub ciągłe (840)
zmiany nieistotne (12313)
uzasadnione potrzeby zamawiającego (6818)
art. 185 ust. 3 (4089)
pomoc publiczna (7984)
ii ca 430/09 (1)
brak wyceny (2740)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny (2298)
cena jednostkowa ujemna (94)
kosztorys (3189)
kopia wadium (568)
kio 897/15 (7)
błędy w obliczeniu ceny (2381)
471/11 (9)
wyjaśnienia złożone po terminie (14354)
858/12 (6)
kio/uzp 816/08 (3)
xii ga 143/09 (19)
kio_uzp_33_07 (29)
brak załącznika (11413)
cezary machnio (21)
pełnomocnictwo konsorcjum (2110)
kio_uzp_867_09 (9)
c-27/98 (8)
materiały producenta (3204)
kio/uzp 1187/09 (15)
250/12 (8)
naruszenie art. 91 ust. 1 (7221)
rolnik ryczałtowy (11)
termin wniesienia odwołania na zaniechanie odtajnienia (795)
roboty dodatkowe przy wynagrodzeniu ryczałtowym (1051)
kio_1152_12 (7)
"art. 93 ust. 1 pkt 7" (2069)
"zamówienia tego samego rodzaju" (74)
art. 387 kc (321)
przetarg ograniczony uzupełnianie dokumentów (3118)
przedłużenie ważności wadium (620)
jedna usługa (4610)
wadium 46 ust. 4a (630)
tajemnica przedsiębiorstwa czyn nieuczciwej konkurencji (900)
iii_czp_74_05 (322)
termin podpisania umowy (6522)
termin płatności składki po upływie terminu składania (364)
kio_2213_12 (4)
ca 508/05 (4)
termin na uzupełnienie dokumentów (8091)
"pełnomocnictwo" "zobowiązanie do udostępnienia" (227)
ii csk 675/10 (25)
sprzątanie (1020)
iv ca 648/07 (1)
kio_1222_10 (3)
"naruszenie art. 87 ust. 1" (690)
art. 196 ust. 4 (670)
unieważnienie postępowania wada (1959)
naruszenie art. 29 ust. 2 (22601)
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę (234)
specyfikacja techniczna (9588)
kio/uzp/16/09 (19)
adhezyjna (89)
należyta staranność wartość zamówienia (3460)
zmiana terminu umowy przed jej zawarciem (8301)
1201/12 (9)
rekultywacja (155)
asysta techniczna (175)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" (8683)
zobowiązanie podmiotu trzeciego doradztwo (426)
vii ga 136/09 za (9)
"uzupełnił na rozprawie" (17)
kio_629_13 (7)
prawa autorskie do systemu informatycznego (310)
kio_667_10 (6)
wykaz wykonanych zamówień (7791)
dokumenty spółka cywilna (3112)
pełnomocnictwo do wniesienia odwołania (4156)
1348/13 (7)
komputer (1084)
skarga wniesiona przez przystępującego (8453)
ograniczenie odpowiedzialności gwaranta (398)
kio 42/12 (24)
tajemnica przedsiębiorstwa w wyjasnieniach rażąco niskiej ceny (616)
fidic (399)
przedpłata (18)
data dokumentu (8995)
kio 1909/10 (2)
2397/11 (3)
tajemnica przedsiębiorstwa referencje (554)
"oferty wariantowe" (366)
doświadczenie komplementariusza (72)
xxv c 1367/10 (1)
rozkład ciężaru dowodu (492)
gwarancja wadialna po angielsku (44)
roboty dodatkowe zamienne (642)
1579/13 (3)
kio/uzp 965/09 (9)
xii ga 292/11 (1)
wydruk zaświadczenia zus (61)
brak wskazania producenta (3093)
kio_uzp_184_10 (10)
ciężar udowodnienia (2588)
brak tłumaczenia gwarancji (793)
deklaracja ce (486)
2013 (10108)
tajemnica przedsiebiorstwa wykaz osób (873)
doręczenie pełnomocnikowi (12397)
v ca 1660/09 (2)
vi ca 629/09 (1)
x ga 46/12 (10)
wspólnota mieszkaniowa (128)
błąd w obliczeniu ceny ryczałt (203)
solaris (89)
odpis z ceidg (57)
26 ust.2b (1524)
błędny termin realizacji zamówienia (5815)
iii ca 177/10 (2)
i ca 337/08 (4)
i.1. ca 351/06 (1)
kio/uzp 210/09 (4)
uzupełnienie oświadczenia o podwykonawstwie (627)
próbek (935)
xix ga 599/07 (1)
ceny jednostkowe rażąco niskie (1088)
700/11 (11)
oferta oferta wariantowa (477)
"wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco" (3)
"zmowa cenowa" (42)
uzupełnienie odwołania (8355)
termin składania ofert (11598)
przedłużenie wadium (898)
żądanie iso (579)
kio_1467_11 (8)
kara finansowa (1544)
art 8 ust 3 (21237)
kosztorys ofertowy wynagrodzenie ryczałtowe (916)
kio/uzp 23/07 (250)
usg (89)
wymagane dokumenty (16667)
oferta stanowi całość (10951)
iv ca 683/12 (98)
warunek przedmiotowy (10082)
ix ga 49/09 (8)
komunikat swift (7)
kio/uzp 110/09 (53)
kio 64/13 (15)
kio 1807/13 (7)
oryginał zobowiązania (2045)
kio/uzp 1069/09 (8)
praw autorskich (1113)
usługi pocztowe wolna reka (131)
459/10 (4)
pfron kryterium (50)
kio 98/13 (12)
"prekwalifikacja" (75)
kio 2744/12 (4)
konstancin-jeziorna (91)
iso 1043-4 (6)
kio_63_11 (8)
sytuacja finansowa i ekonomiczna (2916)
lek (368)
3/09 (196)
rażąco niska cena dokumentacji projektowej (510)
126/07 (9)
"zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy" (20)
kio 2587/13 (6)
zaświadczenie o niekaralności francja (43)
i c 125/09 (9)
kio/kd 92 (131)
2038/14 (3)
1467/12 (2)
słowacja (48)
kio_2360_14 (8)
poważne wykroczenie zawodowe (111)
próbka tajemnica (112)
kompatybilność (393)
wykaz potencjału technicznego (2665)
cpi (41)
xix_ga_225_10 (15)
415/15 (3)
kio_254_11 (5)
oczywista omyłka rachunkowa cena jednostkowa (583)
szacowanie zamówienia (1329)
ogłoszenie o zamówieniu (17211)
kio_uzp_619_08 (13)
kopiuj wklej (24)
kio 2345/10 (3)
istotna zmiana oferty (11332)
posiadanie uprawnień (6823)
1220/11 (2)
kio 2307/14 (8)
zaświadczenie o niekaralności szwajcaria (12)
"dwóch producentów" (119)
wykładnia językowa siwz (630)
nieprecyzyjne warunki (4572)
poprawa stawki vat (316)
"kryteria podmiotowe" (138)
"oferta częściowa" (929)
referencje a poświadczenie (1045)
usługi opiekuńcze (112)
2238/11 (7)
roboty tożsame (2208)
koncesja podwykonawcy (160)
kio 54/12 (23)
art. 146 ust. 1 pkt 1 (2326)
"wygórowane kary umowne" (20)
"art. 189 ust. 6" (46)
iv csk 626/13 (13)
art.24 ust.4 (6032)
24 ust. 1 pkt 2 (16317)
dyplom mba (3)
gwarancja wadialna brak oryginaŁu (292)
"art. 182 ust. 4" (22)
bezpieczeństwo dostaw (859)
alstom (87)
uzp/zo/0-1177/07 (5)
art 24 ust. 1 pkt 3 (16160)
częściowe odrzucenie odwołania (2835)
kio/kd 6/10 (10)
kio_2793_10 (30)
przewlekłość postępowania (106)
1437/10 (6)
unieważnienie postępowania po wyborze oferty (12974)
"interes w unieważnieniu postępowania" (4)
nakazuje unieważnienie postępowania (11431)
zobowiązanie podmiotu trzeciego zakres (2772)
walory artystyczne (29)
opaska hydrotechniczna (10)
samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę (3112)
podpisanie umowy po upływie terminu związania ofertą (2527)
brak-wadium (81)
"art. 38" (2502)
kio/uzp 565/08 (8)
kio 873/12 (5)
warunki proporcjonalne (1567)
306/15 (12)
kio 1305/13 (3)
2160/10 (3)
wykonawca złożył nieprawdziwe informacje (3233)
wątpliwości na korzyść wykonawcy (2633)
zarzuty spóźnione (1700)
182 ust. 6 (2609)
poprawienie terminu wykonania zamówienia (3274)
prawo opcji roboty budowlane (293)
c-465/11 (53)
kio 600/12 (17)
"zmiana nieistotna umowy" (14)
kio/1756/10 (15)
pkp plk (148)
v ca 1213/02 (16)
kio_746_14 (4)
zbyt wysokie kary (204)
"poświadczenie" referencje (1045)
gwarancja w kopii (1128)
zabezpieczenie należytego wykonania (2837)
licencja niewyłączna (1030)
referencje własne (2270)
wykaz (8425)
manipulowanie cenami jednostkowymi (122)
sublimit (16)
"usługi prawnicze" (71)
xix ga 104/07 (3)
kio/kd 15/10 (26)
obroty na rachunku bieżącym (272)
niekorzyść wykonawcy (779)
"art. 25 ust. 1 pkt 2" (701)
błędna stawka podatku vat (1082)
usługi pocztowe (1232)
dwie ceny w ofercie (7887)
oświadczenie podmiotu trzeciego o solidarnej odpowiedzialności (207)
kio 2793/12 (3)
kio 1232/13 (5)
nieprecyzyjne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (1858)
"istotna zmiana okoliczności" (193)
zdolność ekonomiczna (1630)
dwie opinie bankowe (377)
zmiana pozycji w kosztorysie (1753)
46 ust. 4 a (4004)
kio 1879/14 (2)
c-513/99 (27)
art. 51 (3346)
"dokument nie wymagany przez zamawiającego" (413)
referencje mają potwierdzać należyte wykonanie (2038)
kio_1895_12 (4)
brak ogłoszenia (12738)
rażąco niska cena aukcja (87)
oprogramowanie (2641)
doświadczenie jako generalny wykonawca (1796)
upływ terminu związania ofertą (5460)
odrzuca skargę (19616)
kio_1779_13 (6)
"unieważnienie postępowania" (5972)
919/08 (13)
x ga 103/09/za (1)
"brak ceny oferty" (3)
oryginał gwarancji ubezpieczeniowej (381)
cena jednostkowa zero (2275)
roboczogodzina (549)
art. 89 ust. 1 pkt 2 (13960)
płyty głównej producenta komputer (149)
2480/12 (8)
wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (11148)
niewypełnienie żądań zamawiającego dotyczących wskazania zakresu podwykonawstwa (418)
udowodnić (6996)
kio/ku 50/14 (3)
nie zamieścił ogłoszenia (7842)
podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy (859)
licencje (1397)
wyjątkowa sytuacja (2144)
art.24 ust.2 pkt 3 (9196)
iv ga 10/08 (20)
kio 191/14 (7)
brak jednej pozycji w kosztorysie ofertowym (1469)
przetarg ograniczony wezwanie do uzupełnienia (5917)
kalkulacja ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (658)
"iii czp 25/07" (13)
minimalnego wynagrodzenia (3189)
referencje podwykonawcy (969)
279/15 (16)
unieważnienie postępowania interes publiczny (9688)
powtórzenie czynności oceny ofert (10408)
criminal (26)
zbycie przedsiębiorstwa (1355)
zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a (545)
oświadczenie producenta o gwarancji (1344)
czynności dokonane po wniesieniu odwołania (18907)
odpowiedzialność członków konsorcjum (1430)
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (6683)
"zawarcie umowy po upływie terminu związania ofertą" (25)
niespójność ogłoszenia i siwz (252)
waloryzacja wynagrodzenia (215)
nierealny termin realizacji zamówienia (3404)
kio/uzp 1526/10 (6)
"art. 96" (968)
kio/uzp 759/08 (7)
"§ 4 ust. 3" "osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy" (19)
191/10 (16)
zobowiązanie podmiotu trzeciego konsorcjum (1336)
"art. 94 ust. 3" (117)
"odstąpienie od umowy" (570)
art 7 ust 1 (29301)
rażące niedbalstwo (143)
685/12 (7)
ii ca 679/10 (3)
kio 2220/10 (13)
oświadczenie o spełnianiu warunków konsorcjum (4223)
lakoniczne wyjaśnienia (993)
22 ust. 1 pkt 1 (17137)
warunek budynek użyteczności publicznej (338)
certyfikowany podpis (120)
648/10 (5)
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (1253)
art 46 ust. 4a (897)
rażąco niska cena 1 grosz (2289)
krk anglia (10)
art. 36 (6126)
ii ca 131/10 (4)
v ca 671/08 (10)
konsorcjum negocjacje bez ogłoszenia (832)
badania kliniczne (586)
ograniczenie liczby podwykonawców (956)
spółdzielnia inwalidów naprzód (318)
aneksowanie umowy (36)
art. 17 ust. 3 (12874)
rozszerzenie zarzutów (2074)
kio 1287/14 (9)
wraz z tłumaczeniem (2249)
kio_1833_14 (10)
art. 101 (1535)
wadium+konsorcjum (18)
referencje podmiotu trzeciego (1428)
"interes przystępującego" (127)
formalności przed podpisaniem umowy (200)
art 93 ust 1 pkt 7 (5987)
"91 ust. 5" (25)
art.94 ust.3 ustawy pzp (363)
niemiecki rejestr handlowy (75)
24 ust. 2 pkt 2 (16262)
nie zasadził wynagrodzenia pełnomocnika brak rachunku ryszard tetzlaff (142)
błędne oszacowanie wartości zamówienia (1302)
174/15 (6)
vii ca 453/09 (1)
fundusz inwestycyjny (384)
1980/12 (40)
kio 1092/10 (6)
niepełnosprawni (449)
zmiana osób przed podpisaniem umowy (3124)
referencje należyte wykonanie (2982)
równoważność oferty (985)
opinia bankowa (1012)
2492/11 (5)
iv ca 92/09 (3)
sumowanie zdolności kredytowych (73)
art 24 ust 2 pkt 2 (16262)
grupa kapitałowa 2013 (467)
jednego producenta (4366)
zmiana stawki podatku vat (1233)
brak ceny oferty w formularzu ofertowym (3214)
"1 zł" (138)
"brak w ofercie" (826)
kredyt w rachunku bieżącym (166)
xii ga 456/08 (1)
i ca 608/09 (4)
sposób obliczenia ceny tajemnica (587)
referencja treść (3666)
kio/2790/10 (19)
umowy o pracę (8458)
zasady uczciwej konkurencji (11158)
"potencjał ekonomiczny" (246)
x ga 140/08 (45)
dwukrotne wezwanie (948)
nieaktualna informacja z banku (620)
camco (18)
usługi geodezyjne (402)
turów (74)
wartość realizowanego zamówienia (6448)
zamówienie wspólne (7970)
brak wpisu do ewidencji (932)
kio/uzp 62/12 (7)
autoryzowany dystrybutor (190)
art. 381 (307)
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
art 32 (5191)
kosztorys ryczałt (269)
kio 9/11 (342)
"dysponowanie potencjałem technicznym" (725)
art. 23 kp (196)
"art. 38 ust. 1" (674)
usługi ochroniarskie (35)
przedłużenie terminu związania z ofertą (1986)
"sposób obliczenia ceny " (1589)
centertel (90)
art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp (11738)
dostawa leków (293)
kio 2862/13 (6)
17 stycznia 2008 (4728)
referencje tajemnica przedsiębiorstwa (554)
398/14 (6)
art. 93 ust. 1 pkt. 4 (5869)
przystąpienie przystąpienie do postępowania protestacyjnego (804)
kio 14/11 (269)
kodeks cywilny (5044)
"opłaconej polisy" (410)
kio_1469_10 (16)
nieistotne zmiany umowy (9164)
brak pozycji kosztorysowej (1193)
i ca 368/11 (1)
285/09 (23)
"zmiana ogłoszenia" (683)
zmiana składu podmiotowego konsorcjum (918)
niedostępność produktu (39)
nieprecyzyjne (4885)
błąd vat (1725)
referencje a kary umowne (143)
nieaktualny krs (1006)
xxiii ga 418/09 (4)
"błąd w kosztorysie" (156)
kopia aneksu (265)
fałszywe referencje (96)
wycofanie oferty (1432)
wyjaśnienie rażąco niskiej ceny (2298)
iv ca 521/08 (10)
kio_86_11 (3)
kwalifikacje osób jako kryterium (1828)
roboty budowlane definicja (2319)
c-286/99 (29)
kio_14_13 (4)
z przyczyn nieleżących po jego stronie (1298)
wykaz tajemnica przedsiębiorstwa (1050)
kio_1037_11 (4)
krk w niemczech (30)
"art. 59 ust. 2" (13)
dostawa sprzętu medycznego (967)
telekomunikacyjne (939)
art. 6a (727)
179/11 (7)
odrzucenie oferty z powodu niezgodności z siwz (3613)
umowa odpłatna (1042)
i ca 410/08 (1)
iv ca 223/08 (12)
kio 1379/09 (16)
iv_ca_508_05 (4)
niepodpisana gwarancja wadialna (484)
zniszczył próbkę (41)
kio 2019/10 (3)
grupy kapitałowej (717)
szacowanie wartości zamówień (1276)
wadium po upływie terminu (1453)
iii ca 212/06 (2)
wycofanie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (750)
wykonywali bezpośrednio czynności związane (4089)
wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa (1995)
vat ryczałt (221)
1500/09 (9)
x ga 25/08/za (2)
kio 2390/13 (3)
uprawnienia do wykonywania określonej działalności (4046)
"bieg terminu związania ofertą" (252)
v ck 97/03 (13)
"wykaz osób" (1773)
za krótki termin składania ofert (1120)
1741/10 (10)
omyłka (3957)
gwarancja bankowa w języku angielskim (70)
warunki (21428)
ocena wyjaśnień rażąco niska cena (2241)
samodzielność finansowa (94)
brak wyceny elementu oferty (2275)
art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp (8628)
wezwanie do uzupełnienia (6925)
zmiana produktu (3629)
art. 29 ust.3 (16814)
art. 22 ust. 1 pkt 4 (16258)
art. 86 ust. 3 (2174)
vi ga 107/04 (3)
v ca 903/08 (11)
135/10 (6)
2303/12 (4)
formularz cenowy bez podpisu (389)
kio 2753/12 (9)
sygnity (446)
zamawiający nie wykonał wyroku (16653)
viii ga 124/07 (11)
kio_1013_11 (13)
gwarancja bankowa (1119)
warunki płatności (2484)
wyjaśnienie formularza ofertowego (3448)
kio_514_11 (5)
"kary umowne" "wygórowane" (191)
"wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1" (20)
kc (5367)
kio 883/11 (7)
"wyrok kio" (11801)
art. 89 ust. 1 pkt. 3 (13856)
zastrzeżenie kosztorysu (1193)
prawo do informacji (17124)
oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą (1547)
kryteria mierzalne (167)
zmiana terminu wykonania umowy (8878)
xii ga 448/08 (2)
xii ga 393/10 (1)
"uzupełnienie zobowiązania" (114)
zamówienia powtarzające się okresowo (213)
uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej (169)
192 ust. 7 (11645)
x ga 98/10 (2)
czas oznaczony (7080)
kio 2436/11 (2)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia podatek vat (31)
środki finansowe (6196)
centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej (238)
iii ca 583/08 (5)
"cena rażąco niska" (1258)
zaświadczenie o niekaralności chiny (21)
konsorcjum pełnomocnictwo (2110)
zamówienia dodatkowe (13145)
zawarcie umowy po terminie związania ofertą (8788)
wyjaśnienie pełnomocnictwa (2656)
rażąco niska cena ochrony (1347)
1010/11 (2)
przejęcie praw autorskich (49)
kio 2694/14 (14)
poświadczenie (2782)
xxiii ga 634/09 (5)
kio/kd 54/12 (7)
nieregenerowane (38)
"art. 185 ust. 4" (121)
pełny odpis krs (806)
"art. 192 ust. 2" (2612)
kio 1683/11 (7)
1797/11 (9)
ii ca 584/05 (17)
art 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
xii ga 350/09 (21)
art. 96 ust. 3 (2697)
wykaz głównych usług (2033)
poświadczenie nie ma informacji kto jest zamawiającym (412)
ocena ofert po aukcji (545)
"stawka vat" (832)
kio_1737_14 (8)
ets (1229)
brak podpisu pod opisem technicznym (1139)
1385/10 (8)
dwukrotne wezwanie do uzupełnienia dokumentów (644)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
kio/uzp 1408/10 (7)
x_ga_337_07 (7)
uzupełnienie dokumentów na dzień składania ofert (5502)
"bezpieczeństwo państwa" (84)
złożenie oferty przez spółkę cywilną (3371)
kio/1765/10 (5)
kio/uzp 857/09 (15)
kio 1247/13 (8)
"przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze" (83)
gwarancja bezwarunkowa (444)
rezygnacja z realizacji części zamówienia (647)
art. 51 ust. 1a (847)
kio 41/12 (18)
brak pozycji kosztorys (2051)
informacje zawarte na stronie internetowej producenta (1812)
opinia bankowa obroty (318)
iii czp 103/10 (23)
kio 1602/12 (11)
interes unieważnienie postępowania (9689)
oficjalnego kanału dystrybucji (31)
kredytu (649)
art. 180 ust. 7 (5694)
"samodzielne uzupełnienie dokumentów" (27)
niezłożenie wyjaśnień w terminie (14461)
"zmiana umowy" (682)
"norma emisji spalin" (46)
uzupełnienie certyfikatu (1623)
kio_869_11 (6)
2734/10 (7)
kio/uzp 133/09 (30)
kio_1193_13 (7)
kto podpisuje referencje (132)
kio 2396/12 (17)
ii ca 647/09 (2)
wadium w formie kopii 2013 (197)
dostawa artykułów spożywczych (91)
2246/10 (3)
wadium w kilku formach (392)
694/13 (10)
zakup samochodów w trybie zapytania o cenę (80)
sąd najwyższy strona internetowa (1285)
starpol (17)
nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia (5037)
c-3/88 (13)
cena niższa o 30% od wartości zamówienia (2571)
opis przedmiotu (11999)
generyczne (23)
wewnętrzna sprzeczność siwz (1322)
art. 24 ust. 2 pkt 3 (16157)
art 144 (1153)
kio_2537_11 (13)
art 87 (7949)
holowanie (38)
tłumaczenia (2695)
art. 93 ust.1 pkt 7 (5936)
halcrow (48)
"wyjaśnienie referencji" (16)
błąd w gwarancji wadialnej (267)
art. 9 ust. 2 (20533)
nieobecność członka komisji (132)
wynagrodzenie prace projektowe (1759)
kosztorys pomocniczy (686)
kio 369/13 (3)
kio 2287/10 (26)
uzupełnienie dokumentów bez wezwania zamawiającego (5215)
"udostępnienie doświadczenia" (108)
zmiany korzystne dla zamawiającego (2320)
zaświadczenie o niekaralności z wielkiej brytanii (50)
zmiana podmiotowa (2417)
kio 318/12 (8)
wszczęcie postępowania bez zabezpieczonych środków (1581)
status podwykonawcy (464)
sąd okręgowy w poznaniu (3609)
art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
kio_1582_11 (5)
2741/10 (3)
upływ ważności wadium (707)
kody cpv (375)
art. 22 ust. 4 (16617)
uzupełnienie dokumentów z inicjatywy wykonawcy (528)
ii crn 913/97 (39)
oryginalne materiały eksploatacyjne (117)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
iii ca 102/09 (28)
x ga 86/08/za (1)
pracownik ochrony (2628)
"art. 183" (1590)
art. 24 ust. 2 pkt 1 pzp (11856)
referencje wystawione przez wykonawcę (2148)
x ga 219/07 (1)
powiat suski (8)
koncentracja środków (314)
kio 1081/10 (6)
towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (71)
brak w formularzu ofertowym (3871)
włoskie zaświadczenie o niekaralności (18)
uprawnienia podwykonawcy (1652)
kio_3006_13 (3)
udostępnianie przez zamawiającego dokumentacji postępowania (2050)
kio 218/12 (12)
ii ca 675/14 (3)
i ca 331/10 (1)
"kio 1507/11" (6)
oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 2 (12104)
krs (2232)
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (129)
zmiana terminu płatności (1997)
kio 2743/13 (2)
"średnioroczne zatrudnienie" (41)
telkaz (11)
xii ga 362/08 (5)
brak wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny (1955)
bezpłatne użyczenie sprzętu (26)
"kara umowna za opóźnienie" (58)
rażąco niska cena ochrona mienia (130)
"ryczałtowe ceny jednostkowe " (28)
ii ca 425/05 (8)
brak poświadczenia za zgodność z oryginałem (1464)
licytacja (158)
169/10 (7)
udostepnienie zasobów (1907)
inwentaryzacja (450)
1353/12 (11)
"izrael" (43)
"art. 24 ust. 2 pkt 4" (3892)
v ca 984/08 (62)
x ga 67/08 (59)
uzupełnienie pełnomocnictwa do złożenia oferty (2192)
generalna dyrekcja (998)
29 ust. 3 (27327)
kio_874_13 (3)
art. 87 ust.2 pkt 3 (7058)
zatrudnienie na umowę o pracę jako kryterium oceny ofert (897)
ubezpieczenia grupowe (63)
zmiana terminu płatności w umowie (1249)
1780/13 (4)
zasada obiektywizmu (588)
trzy miejsca po przecinku w ofercie przetargowej (137)
kio 879/14 (3)
kio 33/12 (33)
wykaz osób tajemnica przedsiębiorstwa (873)
ix ga 258/10 (1)
v ga 40/09 (24)
art 180 ust 5 (5489)
odstępne (7)
xii ga 317/09 (17)
sysmark (36)
art. 94 ust. 3 (2233)
pit (74)
profesjonalizm wykonawcy (277)
treść gwarancji ubezpieczeniowej (955)
roboty zamienne aneks do umowy (137)
uzupełnienie dokumentów zatrzymanie wadium krk (44)
wadium w gotówce (72)
kio 1408/10 (16)
art. 22 ust.4 (9265)
inna omyłka w kosztorysie (1062)
niedopuszczalne negocjacje (1826)
odtajnienie informacji (819)
czynny obiekt (334)
spełnianie warunków w jednej części (7642)
449/14 (3)
kredyt w rachunku (468)
art. 49 (2722)
kio_425_12 (10)
protokół odbioru końcowego z usterkami (163)
kopia gwarancji zapłaty wadium (181)
144 ust. 1 (1149)
kredyt (649)
sobota (269)
tej samej marki (1055)
xii ga 102/09 (74)
vi ga 169/10 (1)
uzp_zo_0_533_06 (14)
lar (8)
zaświadczenie o niekaralności w wielkiej brytanii (50)
"powołanie biegłego" (283)
x ga 23/07 (135)
kio_uzp_1029_08 (5)
kio 835/13 (8)
uzupełnienie dokumentów w formie pisemnej (2220)
kio/uzp 19/09 (114)
rozwiązanie umowy bez podania przyczyny (882)
gwarancja bankowa bank zagraniczny (73)
1502/13 (4)
ii ca 258/09 (2)
utajnienie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (311)
vi ca 586/05 (3)
brak oświadczenia o grupie kapitałowej (604)
podpis na referencji (730)
wadium w formie gwarancji (950)
art 38 ust 6 (4855)
"oświadczenie złożone przed notariuszem" (263)
"rental rights" (10)
innej omyłki (3586)
sukcesja (72)
złożyli nieprawdziwe informacje (3289)
74/05 (337)
ii ca 207/08 (6)
wyjaśnienia przesłane mailem (343)
1361/08 (3)
nadleśnictwo (429)
223/11 (5)
podwykonawca podmiot trzeci (1414)
art. 189 ust. 6 (5477)
laptop (139)
243/12 (10)
"ubezpieczenie oc" (418)
c-337/98 (26)
kio_120_14 (4)
termin zapłaty polisy po upływie terminu składania ofert (180)
"tłumaczenie dokumentów" (213)
wgląd do ofert (986)
błąd w stawce vat (1143)
2557/13 (4)
kio_2012_14 (8)
klauzule społeczne (584)
różny vat (1721)
v ca 2446/09 (9)
uzp/zo/0-1030/07 (6)
interes prawny w uzyskaniu zamówienia (9778)
c-237/99 (19)
457/15 (6)
podwykonawstwa (1020)
brak nakładów (1535)
precyzyjne wezwanie do złożenia wyjaśnień (2343)
naruszenie art. 38 ust. 2 (4871)
istotna zmiana umowy (9164)
26 ust 3 (14975)
rÓwnowaŻna (3065)
ii_ca_489_06 (36)
art. 85 (3065)
oferty o takiej samej cenie (4679)
"brak podpisu" (254)
cofnął skargę (4794)
art. 46 ust 4a (897)
ograniczenie podmiotowe (3058)
xii ga 132/08 (1)
fałszywe informacje (324)
wybór oferty po upływie terminu związania ofertą (4642)
"niezgodność treści oferty z siwz" (528)
gwarancja wadium (1385)
brak oświadczeń w formularzu oferty (5094)
2817/10 (13)
jednokrotne wezwanie do uzupełnienia (652)
zatrudnienie (2395)
"przyczyny o obiektywnym charakterze" (24)
zastępstwo inwestycyjne (367)
"art. 143a" (26)
próbka jako tajemnica przedsiębiorstwa (104)
informacja z krk (525)
wyjasnienia dokumentacji (10746)
vat 0 (1925)
kio 1207/12 (9)
wiedza i doświadczenie (2904)
nieprzedłużenie terminu związania ofertą (1986)
omyłka formularz oferty (2255)
artykuły biurowe (212)
"art. 26 2b" (14)
wybór (19111)
sia (27807)
xii ga 231/10 (1)
instytucja gospodarki budżetowej (248)
doręczenie kopii odwołania (4647)
"art. 89 ust. 1 pkt 5" (1913)
trojanowska rażąco niska cena (101)
nieprawidłowa punktacja (1139)
referencje wystawione przez siebie (1154)
dostawa bonów (67)
oryginał pełnomocnictwa (1304)
referencje jako tajemnica przedsiębiorstwa (550)
uwzględnia opozycję (707)
na pierwsze żądanie (10541)
vi ga 174/11 (1)
"kio 1741/10" (8)
instalacja solarna (100)
uprawnienia sep (30)
wspólne przeprowadzenie postępowania (4876)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz dostaw (404)
art. 4 pkt 8 (19046)
braki w formularzu oferty (5758)
odrzucenie odwołania w postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne odwołanie dotyczy innej czynności niż wymienione w art. 184 ust. 1a (po nowelizacji 180 ust. 2) (19)
"art. 192 ust.2" (2612)
leasing (318)
nieaktualne zaświadczenie z zus (295)
naruszenie art. 26 ust. 2b (2199)
"zmiany podmiotowe" (53)
2106/11 (3)
"w ramach jednej umowy" (153)
autoryzowany (621)
bank Światowy (44)
"koncepcja architektoniczna" (55)
vi ga 50/09 (1)
vi ga 64/08 (1)
427/09 (10)
gwarancja w oryginale (1183)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania podmiotu trzeciego (1633)
przedłużenie terminu ważności wadium (617)
polska agencja rozwoju przedsiębiorczości (190)
"częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego" (3)
zawartośc referencji (330)
684/12 (8)
dokumenty stany zjednoczone (163)
"naruszenie art. 29" windows (66)
iv ca 32/09 (2)
pełnomocnictwo art. 103 kc (183)
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty (7715)
kio 223/12 (34)
v ca 142/09 (3)
niepodpisane referencje (1640)
zwrot oferty bez otwierania (247)
art.186 ust.2 (3579)
dysponuje osobami (6174)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) potencjał techniczny (1227)
939/10 (12)
kio/1874/10 (7)
literalnej (3163)
zawieszenie działalności gospodarczej (277)
uzupełniajace (4003)
zmiana treści oferty złożenie nowej (5865)
897/15 (8)
referencje (3839)
art. 67 ust. 1 pkt 7 (2983)
"art. 62 ust. 1 pkt 4" (47)
1253/13 (5)
utrata dofinansowania (250)
monistyczny (8)
stany zjednoczone (210)
gdańsk (1173)
nie złożył formularza oferty (6334)
wadium jeden członek konsorcjum (217)
parafka (56)
"art. 192 ust. 7" (1774)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) (1954)
ceidg data wydruku (27)
art. 143b ust. 8 (20)
ujemna cena jednostkowa (94)
"oferta alternatywna" (42)
brak formularza oferty (5758)
ii ga 117/09 (10)
centralnej ewidencji (288)
art. 7 (29459)
"obiektywne potrzeby zamawiającego" (294)
"przesłanie kopii przystąpienia" (23)
ciężar dowodu na odwołującym (2908)
2285/12 (6)
1528/08 (2)
opis przedmiotu zamówienia równoważne (2386)
interwenient (200)
iii czp 164/94 (6)
kio/uzp/45/10 (3)
prawo nie działa wstecz (54)
doręczenie odpisu skargi (2810)
dokumenty przed podpisaniem umowy (5134)
"nie przedłużenie terminu składania ofert" (501)
zaniechanie wezwania do uzupełnienia dokumentów potwierdzających ze oferowane (2377)
informacja z banku (1523)
art. 183 ust. 2 (2056)
opcje (835)
kio/uzp 540/09 (11)
warunek na korzyść wykonawcy (2321)
rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem (708)
wydruk z rachunku bankowego (246)
tożsamość (1169)
art. 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
prezentacja próbek (185)
kio 594/14 (2)
kio/ku (250)
definicja modernizacji (654)
ii ca 464/09 (1)
zmiana wynagrodzenia wykonawcy (7153)
art. 26 ust. 4 pzp (10655)
art. 8 ust. 4 (19652)
kio_ku_5_08 (8)
informacja banku (1523)
"ochrona praw wyłącznych" (154)
1251/15 (13)
c-434/02 (3)
kio_308_12 (6)
wykaz głównych dostaw (976)
kio_2796_11 (5)
kio/uzp 338/09 (36)
zastrzeżenie tajemnicy krk (70)
zaświadczenie (zus, us, o wpisie z ewidencji działalności gospodarczej) (21)
ciężar dowodu spoczywa na zamawiającym (2353)
iso 27001 (46)
zakup mebli (112)
rażąco niska cena uwzględnia odwołanie (2374)
efekt skali (634)
"art. 17 ust. 1 pkt 1" (177)
oryginalne tonery (48)
dokumenty przedmiotowe nie podlegają uzupełnieniu (5781)
v ca 788/08 (11)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów (6658)
nieuzupełnienie dokumentów (4297)
"certyfikat równoważny" (46)
forma pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego (1294)
nadmierne warunki (1992)
ustawy nie stosuje się (11820)
brak za zgodność z oryginałem (2989)
"nakazuje odtajnienie" (32)
i ca 220/07 (1)
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji (137)
§ 1 ust. 6 pkt 1 (23816)
"xii ga 102/09" (72)
tłumacza przysięgłego (450)
krk szwecji (10)
nici chirurgiczne (68)
rachunek zysków i strat (490)
usługa pocztowa (1232)
kio 1027/10 (4)
potwierdzanie za zgodność (3897)
wyjątków nie należy interpretować rozszerzająco (202)
ciężar dowodu rażąco niska cena (888)
x ga 246/10/za (1)
"art. 89 ust. 1 pkt 3" "art. 15" (602)
podmiot uprawniony do wystawienia referencji (416)
wybór oferty po terminie związania ofertą (9807)
kio/uzp 469/09 (3)
potwierdzenie za zgodność z oryginałem (3104)
kio 1818/11 (9)
kio 2964/13 (3)
protest (11954)
rabat (448)
zmiana podmiotowa konsorcjum (933)
§ 3 ust. 4 rozporządzenia (17290)
brak dowodu opłaty polisy (181)
zus osób fizycznych (213)
wadliwy przedmiar (504)
art.51 (570)
1891/14 (2)
art. 22 ust. 4 pzp (12204)
"cena 0 zł" (33)
iii ca 88/09 (53)
zasada jednokrotnego wezwania (782)
brak uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty (9441)
wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 (10874)
odrzucenie odwołania w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy (9541)
2721/12 (3)
równoważne materiały budowlane (980)
usługi sprzątania (962)
pisemne zobowiązanie podwykonawca (1046)
oświadczenia producenta (4363)
brak pozycji w kosztorysie (2051)
1286/11 (4)
kio 2046/14 (11)
"art. 5" (2079)
"omyłka rachunkowa" (1218)
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (274)
formalizm postępowania (599)
kio 35/12 (17)
vi ga 33/09 (3)
kio/uzp 476/09 (10)
unieważnienie czynności unieważnienia postępowania (9646)
kio_749_13 (3)
kio 49/11 (17)
1641/14 (5)
kio_1617_14 (5)
koncert (31)
art. 38 ust. 2 (5201)
wybór oferty po terminie związania (9946)
630/09 (2)
kio/uzp 1226/10 (5)
potencjał (4285)
niemożliwa do przewidzenia (3112)
wybór oferty termin związania ofertą (9844)
89 ust 1 pkt 6 (12806)
dalsze pełnomocnictwo (1708)
realne udostępnienie zasobów (860)
konsorcjum (8156)
kio 2067/13 (3)
kio_478_12 (12)
kio_1525_11 (12)
częściowe odtajnienie (240)
art. 27 ust. 1 (11894)
kio_2037_10 (3)
26 ust. 4 (14474)
manipulowanie cenami (207)
odrzuca (20163)
art. 25 ust. 2 (14120)
art. 67 ust. 1 pkt. 5 (2943)
ii ca 218/06 (2)
art. 91 ust. 4 (7187)
kio_1098_12 (4)
805/09 (7)
poprawa innych omyłek (1068)
"art 93 ust. 1 pkt 4" (670)
art. 15 ust. 1 pkt 1 (20385)
brak podpisu wystawcy referencji (162)
nie figuruje w rejestrze płatników składek ksi zus (7)
uprawnienia telekomunikacja (308)
"kryteria niemierzalne" (24)
143c (19)
kio 150/14 (6)
kio_101_13 (6)
jednokrotność wezwania do uzupełnienia (66)
zus (850)
"odtajnienie dokumentów" (218)
sygn. akt iv ca 468/05 (13)
zawarcie umowy przed upływem terminu na wniesienie odwołania (5036)
manipulowanie ceną (207)
poprawienie ceny jednostkowej (1211)
"zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień" (5)
stowarzyszenie (437)
proporcjonalny warunek (1307)
ix ga 93/09 (1)
otwarcie oferty złożonej po terminie (5604)
centrum systemów informacyjnych ochrony zdrowia (130)
kio_2124_11 (7)
1181/10 (4)
informatyczne (2356)
kio/uzp 1120/08 (9)
odrzucenie oferty brak kosztorysu (2439)
rekomendacje prezesa uzp (245)
art 25 ust 1 (14130)
kio 350/11 (11)
potwierdzanie za zgodność dokumentów podmiotów trzecich (1460)
"26 ust. 2a" (477)
"art. 60b ust. 1 pkt 1" (7)
29 ust.1 (27003)
polisa jako tajemnica przedsiębiorstwa (154)
omyłka pisarska w pełnomocnictwie (373)
warunki zmiany umowy (9514)
uznanie rachunku (6046)
plk (190)
błędy w dokumentacji projektowej (1267)
polisa oc podlimity (13)
wadium gwarancja (1385)
dokumenty spółki cywilnej (3112)
v ga 127/11 (1)
"art. 24 ust. 2 pkt 1" bezpośrednio (178)
kio/kd 29/11 (21)
"art.22 ust.5" (169)
"brak kosztorysu" (63)
barterowa (8)
oferta częściowa (3642)
poświadczenie protokół odbioru (582)
wada postępowania żądanie dokumentów (1348)
2213/12 (4)
uzupełnienie kosztorysu ofertowego (975)
ocena dokumentów nie wymaganych w siwz (12354)
wewnętrzna sprzeczność oferty (1455)
art. 138c (125)
oznaczenie ce (662)
wezwanie do uzupełnienia zobowiązania (3078)
art. 23 ust. 2 (12921)
siwz czytać całościowo (74)
gwarancja warunkowa (258)
sukcesja uniwersalna a referencje (20)
uzupełnianie dokumentów faxem (177)
"zamówienie uzupełniające" (656)
trezor (22)
polisa kontraktowa (171)
upadłość konsorcjanta (30)
błędy w gwarancji wadialnej (267)
uzupełnienie po czasie (4140)
"24 ust. 1 pkt 1a" (88)
możliwość zmiany umowy (8950)
kio 653/13 (3)
sytuacja finansowa (6508)
poprawienie ceny ryczałtowej (814)
rażąco niska cena tajemnica przedsiębiorstwa (612)
roboty budowlane (8924)
nalezyte wykonanie zamówienia (8867)
vat omyłka (1177)
minimalne wynagrodzenie za pracę (2290)
nie uzupełnił tłumaczenia (991)
ix gc 155/08 (3)
wykonawca zmienił cenę (4041)
art. 131 (1106)
dopuszczalność zmiany wykonawcy (1688)
zabezpieczenie należytego (2944)
uzupełnienie opisu (5270)
"krajowa instytucja rozliczeniowa" (7)
sygn. akt v ca 85/07 (16)
kio_1169_11 (20)
telaustria (55)
656/12 (2)
"art. 93 ust. 1 pkt. 4" (670)
"komisja przetargowa" (1447)
hiszpański (216)
parafa podpis (171)
wielka brytania krk (24)
uwzględnia skargę (22597)
24 ust.2 pkt 1 (14612)
330/09 (9)
2321/12 (4)
wyjaśnienie treści dokumentów (11747)
sumowanie środków i zdolności kredytowej (72)
francji ubezpieczenie (95)
art. 24 ust. 2 pkt. 5 (15665)
art. 91 ust. 1 (7466)
336/15 (9)
"art. 24 ust. 1 pkt 2" (283)
dostawa czy robota budowlana (228)
cena ryczałtowa a kosztorys ofertowy (1015)
769/09 (12)
przedmiar robót (1987)
nie otwarto likwidacji austria (21)
wykaz narzędzi tajemnica przedsiebiorstwa (246)
wykonawca wystawił referencje podwykonawcy (622)
brak ceny jednostkowej w formularzu cenowym (1057)
kio/uzp 878/09 (27)
v ca 330/10 (2)
ii ca 417/06 (3)
1255/13 (2)
samodzielne uzupełnienie dokumentu (3146)
kio 104/14 (5)
obsługę prawną (3469)
"windows" (381)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (1884)
wykaz osób tajemnica (901)
wykonawca profesjonalny (1895)
xix ga 461 (28)
brak zgody na poprawienie omyłki rachunkowej (465)
"art. 38 ust. 4" (940)
wyciąg z rachunku bankowego (197)
1516/12 (9)
wstępne ogłoszenie informacyjne (349)
kio/uzp 14/10 (173)
uzupełnienie formularza oferty (3116)
zamówienia uzupełniajace (3951)
kio 96/14 (7)
nieuprawnione żądanie dokumentów (7575)
4pi (37)
koncentracja (345)
wniesione po terminie (27460)
kio/uzp 968/08 (8)
koncepcja (1418)
ustawowo wolny (1698)
zamówienia tożsame (4240)
kio_979_12_kio_980_12 (3)
pojemniki (447)
jednorazowe wezwanie (601)
zmiana warunków udziału w postępowaniu (11746)
rażąco niska cena (2529)
kio 59/12 (22)
zmiana personelu (1248)
"autoryzowany serwis" (83)
"dokumenty przedmiotowe" (481)
ulotki (427)
grota (43)
wygórowany warunek (550)
24 ust. 2a (2334)
zmiana siwz po terminie składania ofert (6535)
"ii ca 489/06" (36)
krk spółka cywilna (154)
678/08 (10)
oferta złożona po terminie (21687)
ubezpieczenie kontraktu (669)
791/14 (2)
art. 12a ust. 2 (623)
"art. 83 ust. 3 " (58)
x ga 247/09 (1)
ii_csk_675_10 (25)
kio_1239_13 (10)
kio 1588/10 (9)
wykładnia na korzyść wykonawcy (1377)
warunkowe zobowiązanie podmiotu trzeciego (231)
c-324/98 (55)
ii ca 108/11 (3)
"wykładnia funkcjonalna" (90)
koncepcja architektoniczna (216)
2369/14 (8)
578/11 (4)
gwarancja wadialna konsorcjum (425)
kio_uzp_632_10 (4)
odpadów medycznych (253)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorys (987)
nieproporcjonalny (1611)
kosztorys a cena ryczałtowa (1095)
tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego (372)
810/11 (16)
26 ust 2b (2241)
podział spółki (1253)
nieproporcjonalny warunek (1307)
vi ca 32/11 (3)
elektrownia turów (29)
skrócenie terminu płatności (180)
brak ceny słownie (8565)
roboty budowlane rażąco niska cena (987)
x ga 22/08 (96)
kio 842/11 (10)
gugik (28)
93 ust. 1 pkt 7 (5987)
xii ga 10/09 (19)
kosztorysy (3189)
rozwiązanie umowy (4978)
zbyt krótki termin realizacji zamówienia (596)
ceidg (95)
warunek proporcjonalny (1307)
kio 2784/14 (15)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu (512)
xix ga 202/09 (2)
niewłaściwy formularz ofertowy (2563)
przedłużenie terminu (2612)
kio/uzp 533/10 (2)
73/10 (11)
pit osoba fizyczna (31)
referencje nie są wystawiane na potrzeby konkretnego postępowania (307)
wycofanie zwrot oferty (890)
1978/10 (20)
1906/12 (3)
kio 1097/14 (4)
patent (683)
polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa (53)
wezwanie musi być precyzyjne (2211)
prawo autorskie (1113)
istota ceny ryczałtowej (914)
"odwołanie wobec wezwania" (3)
dokument wystawiony po terminie (5124)
przedsiębiorstwo państwowe porty lotnicze (70)
"art. 142" (626)
28/11 (386)
rażąco niska cena wynagrodzenie ryczałtowe (545)
udostĘpnianie potencjaŁu ekonomicznego (506)
"obsługę prawną" (156)
usługi okresowe (1158)
zwrot oferty (15947)
kio/uzp 33/07 (30)
art. 101 ust. 3 (1509)
zus spółka jawna (151)
art. 24 (16842)
przeciwko środowisku (455)
zamówienia z wolnej ręki (1646)
wadium wniesione przez inny podmiot (1474)
205/11 (5)
"wynagrodzenie ryczałtowe" (971)
"cena zero" (12)
formularz oferty (6434)
oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (141)
oferty równoważne (2956)
kio_uzp_637_08_kio_uzp_659_08 (4)
polska agencja informacji i inwestycji (98)
udostępnienie potencjału finansowego (1261)
pełnomocnictwo do przystąpienia (2853)
ix gc 159/08 (3)
v ca 1468/10 (3)
"inżynieria cenowa" (6)
zamiar złożenia oferty zgodnej z siwz (2369)
tozsamość czasowa (195)
brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem jednej strony (2207)
142 ust. 3 (1440)
zobowiązanie 26 ust. 2b (1586)
wadium wniesione przez podmiot trzeci (640)
referencje dla podwykonawcy (926)
kio_uzp_1362_08 (6)
intertrading (87)
niemcy oświadczenie notariusz zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia (39)
wyrób medyczny (789)
najem sali (19)
wyciąg bankowy (256)
"tożsamość przedmiotowa" (80)
471/12 (17)
ryczałt kosztorys (269)
paliwa (745)
udział w realizacji części zamówienia (9389)
udzielenie kredytu (600)
natychmiastowe wykonanie zamówienia (584)
70/11 (22)
67 ust. 1 pkt 1 (3087)
"zamówienia uzupełniające" (656)
kopia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (2042)
wezwanie do uzupełnienia referencji (2202)
471/08 (4)
skreślenie ofercie (2915)
"parafa" (214)
kopia zobowiązania (1447)
waga kryterium (2093)
"zmiany w umowie" (135)
current ratio (8)
brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (882)
zmiana warunków płatności (1913)
kio_2816_10_kio_14_11 (17)
kio_4_12 (4)
rażąco niska cena utrzymanie dróg (437)
"dokumenty potwierdzające spełnianie" (3518)
"za zgodność z oryginałem" (2669)
397/14 (6)
tramwaje warszawskie (56)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (8120)
forma wniosku o dopuszczenie (4307)
xii ga 230/07 (2)
"kio/uzp 703/09" (22)
doręczenie skargi pełnomocnikowi (12347)
brak wyjaśnień rażąco niskiej ceny (2012)
zaliczki (294)
art. 68 ust. 2 (1889)
kio/uzp 757/09 (13)
729/12 (7)
tubisz rażąco niska cena (101)
art 16 (14149)
iv ca 11/09 (42)
w przygotowaniu postępowania (6052)
subiektywne kryteria (911)
kio/uzp 1243/08 (7)
istotna zmiana ceny oferty (7078)
parafa na ofercie (203)
termin zakończenia robót budowlanych (2602)
dokument przedmiotowy a treść oferty (12794)
ryczałt roboty dodatkowe (299)
"art. 26 ust. 3" (6630)
zbyt krótki termin realizacji (603)
niejasne warunki udziału (4004)
przystąpienie (16655)
kio 1306/13 (3)
"wyłączenie członka komisji" (5)
kio/uzp 233/10 (4)
brak dowodu wpłaty wadium (614)
pzu (168)
wiedzy i doświadczenia (6135)
v ca 1040/08 (8)
kio_99_12 (5)
wezwanie do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych (5812)
kryterium parametry techniczne (2849)
punkty serwisowe (721)
brak pieczęci (630)
art. 184 (2921)
iso/iec 19752 (19)
kio_2103_11 (3)
opisanie równoważności (860)
odmówił podpisania umowy (1346)
brak okresu gwarancji w ofercie (2937)
informacja banku forma (842)
art. 85 ust. 3 (2988)
547/15 (10)
sumowanie robót budowlanych (394)
"a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia" (199)
gwarancja bankowa musi zawierać (728)
1404/14 (5)
2786/11 (8)
pełnomocnictwo kopia (1195)
dystrybucja energii elektrycznej (125)
bezpłatne użyczenie (33)
odrzucenie i wykluczenie (11530)
kio/uzp 680/08 (4)
"próbka systemu" (34)
grupa kapitałowa czyn nieuczciwej konkurencji (340)
niekompletny formularz ofertowy (866)
kio 1624/10 (15)
xix ga 91/07 (5)
kio_269_11 (13)
v ca 886/05 (6)
inna omyłka ilość (1906)
2014 (5874)
formalizm postępowania nie jest celem samym w sobie (440)
energa (188)
gospodarzem postępowania (220)
"wolnej ręki" (1625)
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego (1828)
624/12 (2)
"art. 36 ust. 5" (193)
udostępnienie wiedzy (3065)
vii ga 146/10 za (4)
tożsamość przedmiotu (1108)
"przedłużenie terminu składania ofert " (501)
dml (5)
"dokumenty potwierdzające należyte wykonanie" (1127)
695/14 (3)
udostępnienie zdolności kredytowej (294)
odległość serwisu (128)
2020/12 (10)
referencja wystawiona przez samego wykonawcę (1979)
kio 1503/08 (6)
"kio 104/12" (5)
art. 101 ust. 1 pkt 2 (1486)
otwarcie ofert (6104)
wzmocnienie podłoża gruntowego (21)
zmiany istotne (12313)
ugoda sądowa (59)
potencjał podmiotów trzecich (1912)
normy iso (567)
kio 556/12 (27)
istotna zmiana w treści oferty (10926)
kio/kd (854)
osoba fizyczna (2453)
xix ga 534/08 (2)
x ga 207/08 (2)
"kopia gwarancji ubezpieczeniowej" (8)
brak wyboru oferty (14804)
pełnomocnictwo zamawiającego (4282)
disclosure (15)
ryczałtowe wynagrodzenie (1817)
"świadectwo przejęcia robót" (33)
poprawa kosztorysu (530)
v ca 977/08 (1)
"kio 2939/12" (7)
żądanie dokumentów zbędnych (8406)
kio 2191/10 (9)
enea operator (59)
subiektywne (1346)
pojęcie dostawy (1947)
821/11 (16)
kio_2695_12 (6)
dopuszczalność powołania się na zdolności innych podmiotów (240)
brak środków (13286)
"art. 15 ust. 2" (136)
rażąco niska cena usługi (2004)
brak ceny jednostkowej w kosztorysie (1197)
kio 64/14 (12)
spółka zależna (4034)
0 złotych (11980)
brak ceny (10087)
definicja omyłki (1045)
dwie oferty (13810)
zakaz ubiegania się o zamówienie austria (70)
mebli (360)
dane osobowe (1707)
2185/14 (16)
kio/uzp 1564/09 (6)
multikom (42)
art. 87 ust. 2 pkt 3) (7734)
katowice (4115)
zaświadczenie o przynależności do izby (272)
kio/uzp 1311/10 (9)
"udostępnienie samego siebie" (11)
prace zamienne (865)
kio_1248_14 (3)
1646/10 (4)
siemens (621)
grupa kapitałowa nieprawdziwe informacje (233)
ii ca 797/09 (5)
polisa oc tajemnicą przedsiębiorstwa (68)
oświadczenie zamiast referencji (694)
emkan pro (10)
świadczenie niemożliwe do spełnienia (2777)
forma uzupełnianych dokumentów (2118)
"poczta polska" (465)
brak podpisu oferty (2642)
kio/105/11 (3)
poczta polska rażąco niska cena (108)
unieważnienie unieważnienia (10036)
art. 57 kpa (73)
art. 144 (1153)
291/15 (10)
materiały promocyjne (149)
potencjał podmiotu trzeciego roboty budowlane (1121)
wadium konsorcjum (1124)
kio_223_11 (3)
kio 1965/10 (5)
" dokumenty nie wymagane" (1816)
kio_679_12_kio_700_12 (7)
iv ca 891/09 (1)
c-59/00 (20)
polisa oc prace projektowe (77)
przychód netto ze sprzedaży (279)
unieważnienie istotna zmiana okoliczności (6882)
niezgodność ogłoszenia z siwz (4262)
kio 2421/11 (2)
748/15 (5)
24 ust. 1 pkt 3 (16160)
ryczałt (470)
x ga 75/08 (10)
kio/uzp 458/09 (14)
posługiwanie się nieprawdziwymi referencjami (424)
grupa interwencyjna (96)
"centrum usług wspólnych" (41)
art. 67 ust. 1 pkt 1a (757)
kio_uzp_1016_09 (9)
uzupełnienie dokumentów po wyznaczonym terminie (3487)
zobowiązanie innych podmiotów (5432)
kio/ku 60/10 (2)
harmonogram rzeczowo finansowy (664)
art.87 ust.1 (5611)
x ga 241/10/za (1)
uslugi zarzadzanie zasobami miasta (288)
c-24/91 (13)
upadłość podwykonawcy (163)
art.18 (675)
uzupełnienie dokumentów w przetargu ograniczonym (6890)
przebudowa budowa (1732)
oferta niepodpisana (7589)
"art. 24 ust. 2 pkt 3" (3534)
tajemnica przedsiębiorstwa opinia bankowa (158)
ii ca 304/08 (1)
vii ga 2/08 (3)
49 ust. 3 (2682)
"utracił interes" (87)
berger bau (43)
kio/kd 15/11 (25)
cena oferty (11855)
kserokopia gwarancji wadium (164)
oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu (7713)
kio_uzp_1117_09 (12)
"art. 89 ust. 1 pkt 8" (552)
96 (2736)
wygórowana kara umowna (200)
aldesa (39)
niekompletny opis przedmiotu zamówienia (1998)
naruszenie konkurencji (12904)
odpis na pfron (24)
rozszerzająca interpretacja siwz (675)
kio_31_11 (5)
krk wystawione po dniu składania ofert (313)
i ca 101/10 (5)
dialog (620)
"1 grosz" (110)
art. 62 ust. 1 pkt 4 (2720)
wyjaśnienie treści oferty (13398)
formalizm postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie jest celem samym w sobie (440)
bezusterkowy odbiór (60)
art. 36 a (6124)
"złożenie oferty po terminie" (23)
zaniechanie wyboru najkorzystniejszej oferty (10253)
art. 189 ust. 2 pkt. 3 (5851)
nadmierne kary umowne (280)
1149/08 (6)
rażąco niska cena ryczałtowe (608)
2480/13 (3)
kryterium serwis (1025)
2314/11 (4)
brak kosztorysu w ofercie (2656)
kio_1601_13 (6)
iv ca 140/08 (23)
1092/10 (7)
ocena wiedzy i doświadczenia (5845)
oferta treść oferty (20201)
krk wydruk (75)
poprawienie stawki vat (813)
niedozwolona zmiana treści oferty (1466)
art.22 ust. 5 (6096)
"art 24 ust. 1 pkt 2" (283)
criminal record check (3)
79/13 (46)
pełnomocnictwo w kopii (1230)
iii czp 16/93 (27)
iv ca 429/10 (8)
ograniczenie podwykonawstwa (969)
v ca 901/08 (3)
xii ga 232/11 (4)
ii ca 397/13 (5)
pozorna równoważność (137)
treść zobowiązania podmiotów trzecich (2688)
wadium lidera konsorcjum (577)
niekompletny dokument (2619)
zasada proporcjonalności (585)
certyfikat ubezpieczeniowy (281)
x ga 227/09 (6)
"dostawa samochodów" (86)
doświadczenie w polsce (1210)
kopia pełnomocnictwa notarialnie (143)
zaniechanie wezwania do wyjaśnienia ceny (4268)
428/13 (11)
"usługi powtarzające się okresowo" (39)
2031/12 (7)
numer uprawnień (3154)
655/13 (15)
ceny jednostkowe tajemnica przedsiębiorstwa (460)
gwarancja (4594)
aktualny krs (1006)
x ga 338/10 (4)
kio_2741_12 (7)
"zmiana przed zawarciem umowy" (4)
oświadczenie o należytym wykonaniu (7203)
cena 0,00 (255)
punktacja (1526)
iv ca 33/09 (4)
vi ga 79/07 (3)
innowacyjność (144)
"art. 68 ust. 2" (29)
rozliczenie kosztorysowe (680)
711/12 (11)
polisa zbiorowa (75)
kryteria podmiotowe (1921)
brał udział w przygotowaniu postępowania (4214)
35/12 (23)
nieuczciwej (12469)
kio 1934/12 (23)
vi ca 527/05 (21)
hawe (12)
częściowe uwzględnienie (3701)
ważność polisy (290)
umowa po terminie związania ofertą (9141)
czynności związane z przygotowaniem postępowania (4063)
1509/11 (7)
gddkia (402)
opis warunków udziału w postępowaniu (10715)
treść pełnomocnictwa (3970)
lub równoważne (2908)
wykaz osób jako tajemnica przedsiębiorstwa (862)
"zasada koncentracji" (225)
"art. 93 ust. 4" (72)
zasada bliskości (142)
pełny odpis z krs (806)
xii_ga_186_13 (10)
kio/uzp 1891/10 (2)
24 ust. 2 pkt 3 (16157)
wydłużenie terminu realizacji zamówienia (922)
1876/09 (8)
harmonogram rzeczowo-finansowy tajemnica przedsiębiorstwa (42)
zmiana podmiotowa wykonawcy realizacja umowy (1729)
linia gwarancyjna (305)
rfid (42)
produkt leczniczy (345)
v ca 77/08 (2)
bład projektowy (1308)
kryterium okres gwarancji (1889)
art 24 ust 2 pkt 3 (16157)
2159/13 (5)
kryterium (9441)
brak współdziałania zamawiającego (530)
transgraniczne (122)
5 ust. 1b (1260)
"doradztwo prawne" (82)
1980/09 (13)
vi ga 87/07 (5)
radio (135)
iv ca 1148/08 (1)
odwrócenie ciężaru dowodu (51)
brak wpływu na wynik postępowania (11449)
iii ca 214/05 (1)
"pkp energetyka" (71)
"art. 17 ust. 1b pkt 2" (48)
oświadczenie o wizji lokalnej (369)
koncesja na usługi (605)
doświadczenie kierownika (1764)
wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1256)
vat 0 % (1925)
protokół zdawczo odbiorczy (146)
c-107/98 (73)
uzupełniające (4003)
pełnomocnictwo notarialnie (306)
kio 2135/12 (4)
753/13 (4)
uzupełnienie zobowiązania podmiotu trzeciego (1820)
art. 7 ust. 1 (29301)
art. 29 ust. 3 równoważne (2997)
nazwa postępowania (8824)
zobowiązanie podmiotu trzeciego kopia (749)
uzupełnienie przystąpienia (6261)
563/09 (5)
"prezentacja próbki" (45)
parametry równoważności (777)
oferty wariantowe (482)
utrata statusu wykonawcy (438)
art. 93 ust. 4 (5910)
kio 644/13 (5)
"art. 5a" (36)
pełnomocnictwo materialne (582)
wykaz usług (5785)
szkolenia (2555)
spółka "w organizacji" (118)
rażąco niska (2540)
x ga 21/08 (24)
suma cen ryczałtowych (465)
arcadis (48)
kio 841/11 (5)
negocjacje bez ogłoszenia (2467)
moment zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (496)
rental right (3)
roszczenie o zmianę umowy (1281)
kryteria oceny ofert (8829)
udział podmiotu trzeciego (4234)
tajemnica przedsiębiorstwa informacja z banku (247)
uzupełnienie na dzień składania ofert (5694)
uzupełnienie na rozprawie (7586)
wadium oferty częściowe (489)
kio 2688/10 (2)
sponsor (17)
stadion we wrocławiu (62)
zwiększenie wynagrodzenia (2072)
dokumenty wykonawcy zagranicznego (1069)
1125/14 (3)
vi gz 61/10 (1)
wnosi o unieważnienie postępowania (9231)
nakazuje odrzucenie (14574)
241/13 (5)
odtajnienie wykazu dostaw (228)
wypowiedzenie umowy przez wykonawcę (1140)
mop 83 (66)
ważność gwarancji ubezpieczeniowej (483)
formy porozumiewania się zamawiającego i wykonawców (253)
kio 1902/13 (12)
oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (399)
"zakup samochodu" (52)
uchylenie się od podpisania umowy (2066)
dowody (12648)
c-26/03 (61)
"brak tłumaczenia na język polski" (25)
kio 1166/13 (3)
oświadczenie złożone przed notariuszem (467)
szpital wolski (34)
x ga 5/07 (10)
wykaz licencji tajemnica przedsiębiorstwa (209)
umowy barterowe (8)
"certyfikat ubezpieczeniowy" (32)
cena ryczałtowa (2036)
kio 1173/11 (5)
kio 1974/12 (4)
ponowne wezwanie do wyjasnień rażąco niskiej ceny (1246)
uniewaznienie postepowania (15535)
opis_sposobu_dokonywania_oceny_spelniania_warunkow_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (10)
kio 1349/12 (9)
wykonawca nie złożył oferty dodatkowej (11980)
x ga 33/09 (4)
roche diagnostics (138)
"otwarcie ofert" (3314)
iso (730)
umowa konsorcjum (5239)
podpis parafka (39)
2498/10 (22)
rażąco niska cena dostawy (983)
"art. 87 ust. 2 pkt 3" (2312)
świadczeń okresowych (1210)
"26 ust. 2d" (84)
"wyroki kio" (11801)
wykonawca jest profesjonalistą (815)
w zakresie działalności twórczej lub artystycznej (39)
"kserokopia pełnomocnictwa" (28)
nieprawdziwe (3553)
uzupełnienie dokumentu bez wezwania (5251)
wolna ręka (1647)
usługi bankowe (2440)
25/14 (26)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podpisane przez pełnomocnika (2892)
kio 1975/14 (2)
art.46 ust.4a (641)
usługa o charakterze ciągłym (1181)
v ca 84/07 (10)
"niejednoznaczne zapisy siwz" (56)
nie skonkretyzował warunku (959)
kio/uzp 1070/09 (7)
przerwa w wadium (93)
483/11 (7)
xii ga 226/10 (1)
iii ca 446/08 (12)
iv ga 14/07 (25)
kio_1042_13 (6)
niekompletny formularz cenowy (532)
kio_1114_12 (13)
kio_2046_14 (10)
zły vat (209)
kio_2397_11 (3)
"art. 41 pkt 9" (23)
waloryzacji (236)
2756/10 (5)
"zmiana treści oferty" (1532)
referencje konsorcjantów (206)
v ca 1311/02 (12)
v ca 359/08 (2)
wyjaśnienia 90 ust. 1 (4151)
krk szwecja (10)
skuteczne wniesienie wadium (1183)
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności (3581)
wykluczenie wadium (2116)
"art. 101" (117)
data wszczęcia postępowania (6268)
spółka komandytowa krk (49)
"podstawa dysponowania" (237)
xix ga 213/08 (1)
zmiana siwz (11190)
zamówienie uzupełniające przewidziane (2698)
błędne tłumaczenie (1306)
x ga 379/06 (1)
179 szkoda (4908)
czyn nieuczciwej (5374)
kio 204/12 (8)
x ga 260/08 (19)
zaokrąglenie (350)
ix ga 30/08 (15)
zmiana przepisów (14336)
główny inspektorat transportu drogowego (54)
6a pzp (560)
vii ga 36/08 (7)
kio 41/13 (11)
fart (40)
"dokument równoważny" (133)
koncesja na obrót paliwami (34)
nie podpisany kosztorys (1059)
nie załączył tabeli elementów scalonych (192)
"art. 181 ust. 1" (270)
brak równoważności (903)
2537/13 (4)
generalna (3837)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (2298)
żądanie oświadczenia producenta (3394)
508/10 (5)
kio_584_12_kio_594_12 (6)
"najdalej idącą" (192)
kio 2721/12 (3)
uczciwa konkurencja (12415)
uzupełnienie wykazu osób (3471)
567/09 (4)
"zmiana podmiotowa po stronie zamawiającego" (7)
"pełnomocnictwo rodzajowe" (283)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (9248)
komputery (1084)
istotny interes bezpieczeństwa państwa (668)
magellan (12)
catering (163)
wyjaśnienia uzupełnionych dokumentów (3445)
"definicja producenta" (10)
x ga 176/10/za (1)
kio_457_11 (5)
art 145 (1555)
nadzór inwestorski (769)
rażąco wysoka cena (779)
"złożenie dwóch ofert" (331)
art. 24 ust. 2 pkt 4 (15790)
kio 2765/11 (11)
x ga 25/08 (98)
miarkowanie kar umownych (81)
polisa oc zastrzeżenie tajemnicy (61)
wodociągów (802)
zatrudnianie osób niepełnosprawnych (121)
uzp/zo/0-2353/05 (5)
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (87)
kio/uzp 1298/08 (5)
deklaracja zgodności ce (462)
74/14 (11)
nie dopuścił ofert równoważnych (2292)
żądanie udzielenia zamówień uzupełniających 2013 (1615)
pełnomocnictwo bez daty (1814)
516/14 (4)
niejasne zapisy siwz (2602)
budowa i wdrożenie podkarpackiego systemu informacji medycznej (14)
"prawo opcji " (90)
niemożliwe do przewidzenia (3112)
kio_1582_12 (6)
kary umowne nienależyte wykonanie (740)
lasy państwowe (344)
konsorcjum, wadium (1124)
art. 22 ust. 5 (16781)
396/11 (7)
pozacenowe kryteria (166)
kio 2115/12 (8)
uzupełnianie oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw (1043)
"wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym" (48)
dwie oferty jednego wykonawcy (10865)
spółka z o.o. w organizacji (970)
iii ca 177/10 (2)
data ostatniego wpisu (4049)
kio/2709/10 (3)
1782/09 (3)
6 ust. 2 rozporządzenia (16532)
kio 77/14 (16)
zawarcie umowy (14863)
kio/uzp 1848/09 (8)
kio_uzp_1344_09 (5)
cena usługi prawnicze (186)
kio/uzp 66/07 (9)
rezygnacja z części zamówienia (722)
niemożliwość świadczenia (988)
kio_uzp_1636_09 (3)
88/11 (5)
1019/06 (15)
kio 821/11 (15)
"niepodpisany formularz cenowy" (15)
negatywne konsekwencje (3746)
zmiana sposobu płatności (2006)
dokumenty z innego postępowania (15784)
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (14547)
dysponowanie sprzętem na podstawie umowy najmu (166)
pozycja zerowa (147)
ii ca 796/14 (3)
v ca 719/10 (1)
usługa prania (188)
wykonywał bezpośrednio czynności (4940)
art. 144 ust. 1 pzp (860)
art. 2 pkt 7a (702)
roboty budowlane wraz z dostawą (3120)
46 ust 4a (897)
1821/11 (4)
ii ca 753/10 (1)
art 93 ust 4 (5910)
258 (303)
zastrzeżenie wyjaśnień tajemnicy przedsiębiorstwa (1197)
cena 0 zł. (5778)
zamowienia_publiczne_na_roboty_budowlane_realizowane_w_ramach_jednego_projektu_infrastrukturalnego_a_zakaz_dzielenia_zamowienia_na_czesci_w_prawie_krajowym_i_unijnym (6)
v ca 788/12 (12)
dowód z dokumentu (10556)
1353/13 (12)
art. 32 ust.2 (4584)
bezpodstawne zatrzymanie wadium (355)
nie figuruje w rejestrze płatników składek (19)
thales (78)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po terminie składania ofert (823)
29 ust. 4 (25400)
kio/uzp 319/08 (12)
kio 2939/12 (7)
art 36 ust 4 (5888)
90 ust. 2 (8133)
kio 254/11 (5)
odrzucenie odwołania koszty (19037)
xii ga 62/08 (2)
waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy (208)
nie podał nazwy producenta (2149)
386/10 (7)
stalowa wola (152)
niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
błędy w kosztorysie (1448)
wydruk z krs (338)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze" (156)
termin związania 2011 (5093)
subsydiowanie skrośne (7)
zmiana umowy po złożeniu ofert (9273)
kio 615/11 (4)
formularz ofertowy (4261)
"art. 145" (846)
dwie ceny w formularzu oferty (3523)
zdolnośc kredytowa (965)
aqap (32)
1247/11 (3)
zamawiający jest związany treścią siwz (9581)
czy osoba fizyczna jest podmiotem trzecim (957)
kio 2550/10 (12)
"art. 22 ust. 5" (169)
kio_916_12 (9)
nadpłata wadium (4)
nierealny termin realizacji (3425)
ii ca 377/09 (2)
x ga 74/09 (1)
oferta najkorzystniejsza (17216)
niezgodność oferty ze specyfikacją (5658)
wniosek o upadłość (399)
zasady udzielania zamówień zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji 54/12 (8)
dowód potwierdzający należyte wykonanie (4192)
certyfikat iso tajemnica przedsiębiorstwa (84)
licytacja elektroniczna (153)
referencje nie potwierdzają (2393)
uzupełnienie dokumentów przedmiotowych (6960)
xii ga 11/09 (43)
kio 1515/10 (28)
błąd w formularzu ofertowym (2016)
wadium w konsorcjum (1124)
"zmiana podmiotowa" (53)
informacja z banku tajemnica przedsiębiorstwa (247)
procentowy wskaźnik graniczny (43)
2626/10 (5)
brak interesu w uzyskaniu zamówienia (9769)
"art. 29 ust. 1" (2316)
1502/14 (5)
43/10 (16)
treść zobowiązania do udostępnienia (2737)
nieodpłatne użyczenie (63)
art. 36a ust. 3 (186)
wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy (927)
ix ca 542/08 (2)
brak zgody na poprawienie (1107)
zamawiajacy nie uwzględnił pozycji roboty budowlane (3778)
"unieważnienie umowy" (626)
243/13 (22)
nie dopuścił rozwiązań równoważnych (1517)
rozbieżność treści ogłoszenia i siwz (1930)
art 46 4a (898)
brak pełnomocnictwa spółki cywilnej (1145)
kio 238/12 (35)
iv ca 362/08 (1)
xix ga 80/07 (20)
"powtórzenie czynności" (8896)
223/08 (32)
69 (1746)
1705/14 (11)
nie podpisana oferta (7589)
jawność umów (637)
zmiany w umowie (4583)
ogłoszenie o przetargu ograniczonym (14404)
rażąco niska cena ryczałt (138)
uzupełnione pełnomocnictwo z datą po otwarciu ofert (367)
x ga 139/08 (1)
"uchylenie zakazu zawarcia umowy" (160)
szpital czerniakowski (25)
brak wyceny pozycji w kosztorysie (1184)
1261/09 (13)
1275/12 (7)
braki formalne (6366)
raport z badań (1088)
panep (6)
kio 138/12 (7)
świadczenie usług pocztowych (830)
v ca 405/10 (3)
v ca 3128/10 (1)
dodatkowa pozycja w kosztorysie (1611)
"istotne zmiany umowy" (63)
błędnie wpisany vat (702)
kio/uzp 1087/09 (2)
nieuprawniony podział zamówienia (1669)
kio/uzp 1379/09 (12)
kio 2872/12 (5)
2081/12 (8)
tajemnica przedsiębiorstwa podstawa dysponowania (836)
ii ca 207/11 (4)
"24 ust. 2 pkt 3" (3587)
rażąco niskie ceny jednostkowe (1088)
odmowa zawarcia umowy przez zamawiającego (1262)
uznanie zarzutów (11905)
kio_2320_12_kio_2321_12 (4)
warunki udziału w postępowaniu służą (5823)
literalny (3163)
"iii czp 74/05" (322)
kapsch (50)
13/14 (346)
"z przyczyn leżących po stronie wykonawcy" (443)
"do wglądu w siedzibie" (26)
"sumowanie doświadczenia" (38)
sprzedaż przedsiębiorstwa (1232)
qumak (335)
nieproporcjonalne warunki (1567)
kio 762/13 (7)
506/15 (5)
publikacja ogŁoszenia w sobotĘ (50)
protokół odbioru (2448)
"wpis do rejestru działalności regulowanej" (103)
wariantowość ceny (84)
nieistotna omyłka (3493)
"29 ust. 3" (654)
test (1238)
zezwolenie (1424)
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę (1118)
"negocjacje bez ogłoszenia" (877)
kio 276/14 (5)
pisemne zobowiązanie (3557)
xii ga 451/10 (3)
viii ga 13/08 (10)
zamawiający częściowo uwzględnił odwołanie (3235)
pełnomocnictwo uzupełnienie (2293)
referencje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (546)
równowaga ekonomiczna (199)
poprawienie omyłki rachunkowej (1363)
2120/11 (11)
xii ga 200/11 (1)
obsługa prawna wolna ręka (331)
kio_1954_10 (6)
art 131a (35)
zmiana ilości w kosztorysie (1376)
oferta ocena oferty (19482)
1191/08 (3)
art. 67 ust.1 pkt 5 (2906)
użyczenie (396)
zbyt krótki termin na wyjaśnienia (503)
zaproszenie do składania ofert (2227)
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (3152)
sprzeciw ryszard tetzlaff (69)
tryb postępowania (23048)
"uwzględnia opozycję" (128)
x ga 316/09 (2)
kio_1223_11 (3)
kio/uzp 391/09 (5)
doświadczenie osoby fizycznej (1308)
tajemnica przedsiębiorstwa poczta (116)
rownowaznosc (1008)
kio_1535_11 (4)
osoby fizyczne (2453)
zmiana terminu 144 (908)
ii ca 586/05 (4)
"art. 146 ust. 6" (219)
iv ca 566/09 (1)
ix ca 50/07 (6)
"zamiast polisy" (19)
art.24 ust. 2 pkt 3 (9673)
będą brały udział w realizacji części zamówienia (7406)
22 ust. 4 (16617)
energia elektryczna (706)
tauron (148)
kio_ku_54_11 (4)
nieprawidłowe kryterium oceny ofert (6321)
kio/uzp 1158/09 (6)
gratis (9)
"ujawnienie źródła zapytania " (8)
kolor (528)
1679/10 (6)
rażąco niska cena w robotach budowlanych (987)
potencjał podmiotu trzeciego sytuacja ekonomiczna (768)
kio 917/10 (10)
odmowa podpisania umowy (840)
kio/uzp 859/09 (12)
548/15 (7)
"nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania" (467)
zmiana oferty przed podpisaniem umowy (4086)
data wystawienia dokumentu (1327)
art. 8 (22241)
xix ga 92/11 (18)
siła wyższa (165)
wykonawstwo zastępcze (34)
siemens ag (93)
"chyba, że udowodni" (191)
pozwolenie na użytkowanie (833)
inwestor zastępczy (304)
funkcje wadium (696)
omyłka rachunkowa (1538)
uzp_zo_0_616_05 (3)
sumowaniu (742)
kio 1617/14 (5)
ceny jednostkowe rażąco niska cena (1074)
x ga 78/09 (2)
program funkcjonalno użytkowy (806)
istotne zmiany postanowień umowy (7583)
sumowanie obrotów (169)
kio_624_10 (5)
odwrotne obciążenie vat (169)
676/09 (13)
art. 46 ust. 5 pkt 1 (3892)
zamówienia do 14 000 euro (1660)
zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości (427)
art. 26 ust. 2a (2184)
kio 2104/13 (4)
legitymacja czynna (344)
xii ga 413/08 (4)
kopia dokumentu (3097)
usługi niepriorytetowe (481)
system informatyczny (2078)
brak interesu we wniesieniu odwołania (7455)
odwołanie od wezwania do uzupełnienia dokumentów (6349)
podział zamówienia (2706)
cesja (134)
"minimalne wynagrodzenie" (426)
zaniechanie czynności (12697)
bez ograniczeń (15513)
518/14 (11)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 1 kosztorys inwestorski (395)
nadzór autorski z wolnej reki (106)
ii ca 997/06 (2)
"zmiana zakresu zamówienia" (20)
błędy w kosztorysie ryczałt (163)
przejęcie pracowników (139)
576/09 (4)
warunki podmiotowe (3252)
"zmiana składu" (68)
"art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b" (55)
serwis w odległości (128)
błąd w obliczeniu ceny wynagrodzenie ryczałtowe (736)
19/09 (343)
nieuprawniony podział zamówienia na części (1477)
zaliczka (294)
roboty w czynnym obiekcie (257)
harmonogram realizacji (1577)
działalność nie ujawnioną w krs (554)
§ 1 ust. 6 pkt 2 (23841)
informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty (91)
"interes w przystąpieniu" (169)
2830/13 (4)
652/13 (34)
kio 939/12 (8)
"wygaśnięcie pełnomocnictwa" (9)
kio 2687/10 (4)
"przedłużenie ważności wadium" (300)
113/13 (30)
vat (3639)
kio/uzp 68/07 (6)
"zasada proporcjonalności" (331)
iii czp 103/2010 (2)
jednostronna zmiana umowy (1021)
awaria faksu (183)
2345/10 (3)
art. 230 ksh (49)
zamawiający nie wykonał wyroku kio (11634)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (521)
wykaz dostaw (2211)
zamówienie dodatkowe (13145)
1265/09 (5)
361/12 (5)
x ga 309/08 (2)
vi ca 206/11 (1)
v ca 484/04 (2)
zmiana umowy podwykonawcy (1683)
zmiana treści siwz (10797)
csk 456/09 (24)
"przed notariuszem" (342)
odległość kuchni (66)
termin wykonania umowy (12849)
dyskryminacja (606)
87 ust. 1 (7933)
kio 2332/12 (4)
umowa leasingowa w zakresie potencjału technicznego (20)
oryginał gwarancji wadialnej (310)
umowa ryczałtowa (1902)
iv ca 180/11 (3)
referencje wystawione przez członka konsorcjum (737)
ilość dostaw (1914)
udostępnienie doświadczenia bez udziału w realizacji (2404)
przekazanie siwz (8851)
dodatkowe dokumenty (11051)
tajemnicą przedsiębiorstwa (1779)
354/10 (4)
kio 80/07 (56)
kio 2479/13 (3)
częściowe uwzględnienie odwołania przez zamawiającego (3235)
doświadczenie wspólnika spółki cywilnej (292)
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego konsorcjum (46)
iii ca 262/05 (7)
"art. 17" (1151)
ulotki, foldery (93)
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp (6192)
art.67 ust.1 pkt 1 lit.b) (366)
art.48 (483)
formy porozumiewania się (256)
zamówienie mieszane (299)
x ga 104/10/za (1)
klauzula identyfikacyjna (32)
samodzielne unieważnienie czynności przez zamawiającego (4710)
podstawa wyceny (2497)
zmiany w treści oferty (12629)
kosztorys nie podlega uzupełnieniu (1000)
oferty nieporównywalne (1966)
kio_2317_10 (7)
uprawnienia telekomunikacyjne bez ograniczeń (439)
v ca 620/08 (3)
art. 38 ust. 3 (5134)
ministerstwo sprawiedliwości (748)
zobowiązanie warunkowe (409)
iso producenta (430)
"zdolność finansowa" (923)
viii ga 137/12 (15)
kio 2679/10 (4)
v ca 1174/08 (3)
1050/12 (5)
kryteria inne niż cena (5233)
850/08 (2)
loco (78)
art. 87 ust. 1 (7932)
"art. 86 ust. 3" (264)
dzielenie zamówienia na części (842)
wezwanie do uzupełnień (6925)
art. 27 ust. 2 (11893)
pisemne zobowiązanie podmiotu (2976)
kio 2483/10 (13)
xii ga 13/09 (12)
xix ga 372/09 (3)
wykluczenie art. 24 ust. 2 pkt 4 (11162)
zamówienia do 14000 euro (160)
brak oświadczenia o podwykonawcach (2197)
art. 91 ust. 5 (7203)
art. 46 ust. 4 a (4004)
24/14 (17)
"zbyt krótki termin składania ofert " (35)
2679/10 (4)
warunki przedmiotowe (16062)
vii ga 9/09 (8)
kio_2332_12 (4)
dostawa książek (147)
wykonawca nie wskazał terminu wykonania (16066)
brak informacji o podwykonawcach (2177)
niezgodność z treścią siwz (6056)
control process (97)
"art. 49 ust. 3" (25)
korea (43)
kio 2010/13 (5)
ii ca 70/09 (6)
skarga do sądu (28377)
kio_2926_12 (6)
482/12 (26)
"forma uzupełnianych dokumentów" (11)
zamawiający nie zawarł umów o przeniesienie praw autorskich do projektów (179)
brak terminu wykonania w ofercie (14318)
198d (15)
wyprodukowany na terenie unii europejskiej (183)
"polisa oc" (433)
brak parafy (200)
telewizja polska (165)
art. 17 ust. 1 pkt 3 (12503)
zaprojektuj i wybuduj (544)
kio 1469/14 (5)
v gaz 90/07 (25)
nabycie przedsiębiorstwa (1114)
zmiana siwz po wniesieniu odwołania (10559)
ii ca 319/07 (3)
zamieszczenie dokumentacji (6603)
89 ust. 1 pkt 6 (12806)
nieotwarcie oferty (6104)
cena 100% (4070)
225/08 (4)
29 ust.2 (22764)
limit debetowy (11)
wyjaśnienia jako tajemnica przedsiębiorstwa (1484)
równoważność certyfikatów (300)
sprawozdanie finansowe tajemnica przedsiębiorstwa (162)
uzupełnienie tłumaczenia (1591)
ii ca 39/09 (4)
3021/13 (4)
"przez zarzut należy rozumieć" (3)
usługi samego rodzaju "zważyła co następuje" (7821)
2344/14 (3)
art. 8 ust 3 (21237)
46 4a (898)
kio 1752/10 (5)
1408/10 (16)
krk dla komplementariusza (33)
"uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze" (18)
kio 509/12 (5)
art. 16 (14149)
kosztorys inwestorski (814)
termin wykonania (18923)
nieistotna zmiana umowy wynagrodzenie (5585)
"definicja podwykonawcy " (21)
odbiór odpadów komunalnych (613)
art. 23 ust. 3 (12675)
przywrócenie terminu do wniesienia odwołania (1644)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia (2496)
vi ga 104/10 (2)
jedna usługa dwie umowy (3239)
oświadczenie o podwykonawstwie jest treścią oferty (870)
narodowe centrum badań (225)
odbiór odpadów (896)
art. 67 (3148)
odtajnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego (20)
cena jednostkowa 0,00 (140)
ciągłość wadium (171)
c-103/88 (137)
"omyłka pisarska" (1549)
"błędny numer katalogowy" (5)
wartość konkursu (1410)
centrum unijnych projektów transportowych (34)
v ca 360/08 (1)
ii ca 84/06 (4)
disclosure of scotland (14)
zobowiązanie (7725)
kio_1730_11 (12)
polsuper (37)
"93 ust. 1 pkt 7" (2088)
zgodność z przedmiotem zamówienia podstawowego (3586)
dostawa powszechnie dostępna (1552)
"art. 145 pzp" (20)
24 ust 1 pkt 1a (3076)
oświadczenie woli (4807)
vi ga 46/07 (5)
656/13 (2)
uzasadnienie faktyczne i prawne (12162)
"181 ust. 2" (165)
prezentacja funkcjonalności systemu (341)
"art.67 ust. 1 pkt 6" (165)
odpowiedzialność podwykonawcy (1201)
prezentacja próbki (185)
wyjaśnienia stanowią część oferty (6479)
odrzucenie oferty (18990)
interpretacja zapisów siwz na korzyść wykonawcy (897)
1185/15 (6)
v ga 15/09 (27)
art. 89 ust.1 pkt 7 (13790)
art. 26 ust. 3 (14975)
błędy w kosztorysach (1448)
odrzucenie wniosku (10874)
zwolnienie z vat (436)
kody źródłowe (261)
naruszenie zasad uczciwej konkurencji (11039)
krk holandia (8)
udzielanie_zamowien_wielorodzajowych (6)
36/13 (18)
kio 537/13 (4)
brak pieczęci imiennej (170)
c-599/10 (68)
tonery zamienniki (21)
odtajnienie harmonogramu (128)
art. 62 ust. 1 pkt 1 (2793)
kio_1408_10 (16)
"bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia" (16)
c-31/87 (9)
wykaz usług wykonywanych (4647)
akuratne uzasadnienie (22)
po przecinku (466)
data wystawienia krs (290)
energy star (65)
prawa wyłączne (9259)
viii ga 22/08 (66)
art 4 pkt 8 (19046)
salini (34)
"art. 6a" (59)
ryzyko gospodarcze (1349)
e-puap (22)
"niezależny podmiot" (205)
kio/uzp 51/09 (19)
iii ckn 1320/00 (16)
kio/uzp 28/10 (120)
kio 1874/10 (14)
295/11 (5)
wyjaśnienie treści specyfikacji (10048)
zakwaterowanie i wyżywienie cudzoziemców (11)
"cena ujemna" (13)
usługi tłumaczeń (1653)
itil (45)
iii czp 146/93 (21)
kio 2762/13 (3)
art. 17 ust.2 (11470)
"wyjaśnienie treści oferty" (1520)
dwóch miejsc po przecinku (419)
brak interesu przystępującego (5774)
iii ca 833/04 (4)
art. 297 (431)
norma euro 5 (961)
664/14 (6)
narusza art. 29 ust. 3 (22346)
kio_uzp_639_09_kio_uzp_659_09 (10)
dokumenty rosyjskie (43)
wyjaśnienia wykonawcy stanowią część oferty (6387)
2854/12 (12)
"kio/uzp 766/09" (24)
x ga 45/08/za (1)
tubisz "rażąco niska cena" (89)
wykluczenie wykonawców (13612)
niewłaściwy podatek vat (1776)
"tłumaczenie pełnomocnictwa" (11)
385/11 (11)
ii ca 788/09 (1)
wykaz materiałów (4270)
"utajnienie części odwołania" (2)
zmiana terminu realizacji zamówienia (9706)
postępowanie kończy się z chwilą (487)
kio 90/11 (38)
braki w kosztorysie ofertowym (2247)
kio 1620/11 (21)
notariusz (507)
brak porównywalności ofert (441)
bilans (795)
inna omyłka vat (1081)
"oświadczenie wiedzy" (478)
"z przyczyn nieleżących po jego stronie" (914)
"tajemnica przedsiębiorstwa zobowiązanie" (16)
ponowne uzupełnienie dokumentów (5191)
nieprzenoszalna gwarancja (3)
obsługa prawna z wolnej ręki (331)
"dysponowanie bezpośrednie" (79)
powtarzające się okresowo (215)
uprawnienia telekomunikacyjne (515)
oferta nie została podpisana (7497)
zmowy przetargowe (190)
"krótki termin na uzupełnienie dokumentów" (24)
2725/11 (10)
nieproporcjonalny warunek wiedzy i doświadczenia (933)
bezpodstawne wykluczenie (3989)
błąd w obliczaniu ceny (832)
zaświadczenie o niekaralności (452)
1225/10 (8)
forma wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (4162)
powiązania osobowe (378)
oryginał (4542)
"art. 26 ust. 2c" (63)
koncesje (717)
odwołanie w sobotę (262)
654/13 (5)
"art. 4 pkt 5" (30)
166/13 (12)
2938/13 (3)
xix ga 514/08 (2)
utajnienie grupy kapitałowej (91)
kio_1818_11 (9)
1501/14 (9)
kio_2754_11 (10)
powołanie biegłego (608)
utwór (229)
73/11 (20)
"dysponowanie osobami " (1823)
wyjasnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
chiński (82)
czytelny podpis (492)
potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia (2338)
miarkowanie (258)
c-100/12 (5)
ndi (71)
fabrycznie nowy (858)
orzeczenie (8158)
wadium konsorcjum gwarancja (721)
vi ga 38/09, vi ga 37/09, vi ga 32/09 (5)
"błąd w siwz" (11)
niezwłocznie bez zbędnej zwłoki (153)
"usługa kompleksowa" (304)
"87 ust. 2 pkt 2" (421)
kio_806_11 (7)
świadczenia okresowe (1210)
konsorcjum doświadczenie (3762)
nieprecyzyjne zapisy siwz (2876)
alpine (44)
ix ca 541/09 (2)
gwarancja ubezpieczeniowa warunkowa (82)
nie ma wpływu na wynik postępowania (11550)
"ubezpieczenie grupowe" (16)
kio 1586/13 (2)
"deklaracja zgodności" (800)
informacja o podstawie dysponowania osobami (5143)
"67 ust. 1 pkt 7" (18)
brak kryteriów równoważności (576)
kio 237/13 (7)
akredytacja (230)
art. 25 (14199)
xix ga 102/09 (17)
kio/1245/10 (12)
wynagrodzenie barterowe (6)
kio 168/12 (6)
kio/ku 34/10 (10)
przynależności do grupy (274)
Łódzka kolej aglomeracyjna (6)
warunek tożsamy (2811)
zestawienie materiałów (2679)
zamówienia tego samego rodzaju (15245)
sumowanie doświadczenia z kilku umów (165)
xix ga 302/10 (25)
kio_uzp_1159_09 (3)
zakazany podział zamówienia na części (242)
c-188/89 (6)
"art. 89 ust. 1 pkt 2" "art. 87 ust. 2 pkt 3" (2036)
rażąco niska cena 2013 (1192)
"gwarancja bankowa" "europejski obszar gospodarczy" (7)
"art. 111" (254)
"prezentacja systemu informatycznego" (5)
"ii ca 137/07" (9)
brak pozycji w formularzu cenowym (1680)
budowa a przebudowa (1732)
zaświadczenie z urzędu skarbowego spółka cywilna (243)
wyrok sądu (21672)
preferowanie jednego wykonawcy (1083)
bankowa obsługa budżetu (151)
"udostępnienie wiedzy i doświadczenia" (378)
"odmowa podpisania umowy" (94)
odrzucenie oferty ze względu na niezgodność z siwz (4158)
art. 85 ust. 1 (3054)
miasto gorzów (111)
art. 185 ust. 5 (4062)
xii ga 374/10 (2)
v ga 124/09 (1)
profesjonalista (820)
faks (393)
referencje nie potwierdzają należytego wykonania (2066)
brak ciągłości krk (13)
"art. 104" (541)
30 % (15222)
unieważnienie postepowania (15535)
różna stawka vat (1023)
339/12 (7)
art 29 ust 2 (28737)
"pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem" (11)
zamawiający uchyla się od podpisania umowy (1822)
rup (11)
cedig (8)
powszechna dostępność (582)
(kio 1408/10 (16)
mieszane (306)
kio 2369/14 (8)
1007/13 (27)
dokumenty w języku obcym (561)
wadliwe wadium (814)
zmowy przetargowej (190)
pełnomocnictwo za zgodnośc z oryginałem (1037)
2479/11 (3)
kio 2012/12 (191)
udostępnianie uprawnień (1491)
koncepcja tajemnica (279)
zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych (148)
107/14 (7)
"art. 16 ust. 4" (9)
zakłady usługowe "ezt" (25)
asseco (546)
kio/uzp 298/09 (4)
miarkowanie kary (111)
inspire (19)
naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć wpływ na wynik postępowania (art. 192 ust. 2) (4077)
691/11 (7)
złożenie dokumentów bez wezwania (7312)
"art.46 ust. 4a" (589)
brak dowodów rażąco niska cena (1737)
kserokopia pełnomocnictwa (387)
kio 816/14 (4)
zamówienia uzupełniające roboty budowlane (2132)
kio/uzp 607/09 (3)
ce (874)
art. 5 ust. 1a pkt 4 (3884)
kio_1007_13_kio_1021_13_kio_1050_13_kio_1054_13 (17)
równoważność windows (85)
x ga 253/10 (1)
1063/14 (4)
uzupełnienie przez osobę nieupoważnioną (1495)
negatywnych konsekwencji (3746)
"kio 1756/10" (15)
kio/uzp 353/08 (9)
"art 144" (571)
"certyfikat ubezpieczenia" (26)
ubezpieczenie (3152)
franszyza redukcyjna (19)
"art. 144 ust. 1" (371)
skrócenie terminu składania ofert (555)
ii ca 585/06 (6)
xix ga 214/08 (12)
xix ga 520/06 (5)
najkorzystniejsza oferta (17216)
c-91/08 (26)
kio 1819/13 (5)
kio 548/13 (4)
x ga 130/10 (1)
gwarancja bankowa w języku obcym (64)
609/10 (13)
kio 2401/10 (6)
strona z (22265)
próbka niezgodna z siwz (840)
zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale (1000)
"ponowne wniesienie wadium" (66)
umowa (15945)
inspektor nadzoru (912)
nadmierna kara umowna (280)
utajnienie odwołania (839)
"pod klucz" (145)
przejęcie (304)
kio/uzp/0-1390/07 (2)
tłumaczenie dokumentu (2470)
wezwanie do uzupełnienia jednokrotnie (652)
2772/13 (2)
brak opisu parametrów technicznych (3955)
podmiot trzeci zdolność ekonomiczna (749)
"art. 189 ust. 2 pkt 3" (792)
wykluczenie po wyborze (11393)
wykładnia postanowień siwz (3402)
kio 2397/13 (3)
"89 ust. 1 pkt 5" (1946)
"art. 186 ust. 2" (2456)
interes publiczny 145 (934)
kryterium kosztów eksploatacji (1207)
płynność finansowa (233)
dokument nie wymagany przez zamawiającego (16212)
fundacja (285)
nieprecyzyjne kryteria oceny ofert (2645)
oferta podpisana przez osobę nieupoważnioną (1894)
udzielanie zamówień uzupełniających (1901)
"art. 26 ust. 2 b" (1490)
solidarna odpowiedzialność (489)
csioz (38)
okres związania ofertą (7538)
warunki udziału nieproporcjonalne (1504)
wpis od skargi (25616)
zobowiązanie podmiotu trzeciego wystawione po terminie składania ofert (1168)
opłata skarbowa (172)
2814/11 (9)
kio 1056/14 (3)
"zmowa przetargowa" (141)
pełnienie nadzoru autorskiego (264)
936/13 (9)
"udostępnienie zasobów" (845)
kio/uzp 814/09 (6)
unieważnienie nie leży w interesie publicznym (989)
brak pełnomocnictwa (3514)
"dwie ceny" (43)
żądanie dokumentów nie wskazanych w siwz (10066)
realne udostępnienie (1583)
iii czp 68/06 (13)
zwiększenie środków (2288)
i ca 88/07 (3)
zmiana przed zawarciem umowy (8640)
2742/11 (7)
art. 87 ust. 2 pkt 3 tonery (48)
1129/10 (13)
"oferty nieporównywalne" (175)
definicja wadium (574)
doświadczenie osób (6207)
pisemne zobowiązanie forma (2281)
"191/14" (7)
intergraph (68)
v ca 47/07 (20)
1319/10 (3)
26 2b (2242)
unieważnienie postępowania termin (15323)
631/13 (9)
105/13 (10)
v ca 383/07 (2)
v ga 84/11 (6)
omyłka w decyzji (2218)
podstawy wykluczenia (9300)
"częściowe uwzględnienie odwołania" (51)
kio 776/11 (10)
podmioty trzecie (1965)
438/13 (2)
zakaz zawarcia umowy (2815)
art.94 ust. 3 (540)
kio 19/11 (280)
odstąpienie od umowy (2724)
kio/uzp 827/08 (8)
autoryzowan (621)
rozliczenie uzupełniajace (754)
pilność (91)
waloryzacja (236)
równoważny (3065)
ponowne wniesienie wadium (1485)
kart przedpłaconych (6)
2184 (23)
grupowe ubezpieczenie pracowników (41)
art. 84 (2616)
kio_2765_11 (11)
należyta staranność przy szacowaniu wartości zamówienia (562)
treść zobowiązania podmiotu trzeciego (2688)
cykl życia produktu (54)
uwzględnienie odwołania (22411)
"dostawa samochodu" (86)
zagospodarowanie odpadów medycznych (29)
wyjaśnienia ceny po terminie (8447)
warunek doswiadczenia w budowie budynku użyteczności publicznej (216)
2694/14 (14)
brak dowodu wniesienia wadium (1368)
nieprawdziwe oświadczenie (3166)
usługi kulturalne (100)
wskaźnik bieżącej płynności finansowej (63)
wynagrodzenie ryczałtowe a roboty dodatkowe (1070)
ii ca 141/07 (3)
kio_2615_14 (4)
pozacenowe (166)
art. 145 (1555)
zatrzymanie wadium z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (418)
"art. 29 ust. 4" (47)
kio/uzp 37/10 (28)
"warunki udziału w postępowaniu" (10657)
202/09 (17)
wadium gwarancja bankowa (716)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny tajemnica przedsiębiorstwa (616)
przedłużenie terminu związania ofertą wadium w pieniądzu (157)
brak daty na zobowiązaniu (4074)
2224/14 (6)
2296/12 (5)
wskażniki finansowe (1006)
niekaralność (766)
kio/uzp 5/10 (130)
§ 6 ust. 2 (24954)
art 67 ust. 1 pkt 3 (3050)
wyjaśnienie treści (14230)
wykaz usług jako tajemnica przedsiębiorstwa (891)
konsorcjum warunki udziału (6144)
nadmierny warunek doświadczenia (1088)
łączenie zamówień (3330)
viii ga 136/09 (8)
błąd w obliczeniu ceny 2015 (410)
kio 2421/12 (2)
"jednokrotne wezwanie" (119)
"niewykonanie wyroku kio" (136)
kio 2565/10 (2)
pilna potrzeba udzielenia zamówienia (292)
vi ca 693/08 (1)
ii ca 836/09 (1)
"sumowanie zdolności" (11)
46 ust. 3 (4052)
ii ca 950/11 (1)
kio_2793_12 (3)
termin zwiazania ofertą (11917)
xii ga 12/09 (15)
v ca 52/08 (2)
planeta (33)
poświadczenie bezpieczeństwa (578)
"niedozwolone negocjacje" (131)
udostępnienie zdolności finansowej (1130)
24 ust. 1 pkt 1a (3076)
uwzględnienie części zarzutów (12671)
ii ca 404/09 (9)
art. 6 ust. 2 (24952)
krajowy rejestr karny nie figuruje (179)
udostępnianie ofert (2498)
art.26ust.2b (1490)
zabezpieczenie należytego wykonania umowy podwykonawca (654)
"program funkcjonalno-użytkowy" (735)
xii ga 117/09 (9)
arup (51)
"dostawa paliwa" (45)
451/09 (4)
uzupełnił dokumenty bez wezwania (2903)
ustalenie wartości zamówienia (14414)
zamierza przeznaczyć (2644)
protokół konieczności (4595)
art. 150 ust. 3 (1955)
xxiii ga 416/11 (38)
244/13 (7)
wadliwe wezwanie do uzupełnienia (2399)
konsultacje nie są udziałem w realizacji (713)
kio_2770_13 (4)
błędnie wyliczony vat (951)
tajemnica przedsiębiorstwa opracowanie (425)
wyjaśnienie referencji (2987)
beletrystyka (17)
zaświadczenie z zus dla spółki cywilnej (140)
art 144 ust 1 (1149)
udział podmiotów trzecich (4234)
1960/11 (4)
kio_73_11_kio_74_11_kio_75_11_kio_76_11_kio_77_11_kio_78_11_kio_83_11_kio_84_11 (9)
samouzupełnienie dokumentów (2)
sformalizowane (522)
ii ca 489/06 (41)
pełnomocnictwo oryginał (1304)
"moment zakończenia postępowania" (19)
779/13 (4)
utrata wadium (545)
dorozumiane przedłużenie terminu związania ofertą (87)
art.29 ust.1 (3784)
"ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów" (36)
ii ca 1239/06 (2)
"v ca 1412/07" (5)
prowadzisz (26277)
dokumenty w formie pisemnej (3655)
brak informacji o podstawie dysponowania (6197)
cena jest rażąco niska (2506)
podatek dochodowy (182)
kio 459/12 (21)
606/11 (14)
kio 2480/12 (8)
xix ga 169/11 (3)
brak interesu prawnego (10683)
usług pocztowych (1232)
sumowanie szkoleń (112)
dokumentów potwierdzających należyte wykonanie (5591)
tajemnica przedsiębiorstwa cena jednostkowa (460)
art. 89 ust. 1 pkt 4 (13494)
kio 246/12 (3)
dzielenie zamówienia art. 32 (418)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (525)
"zaniechanie wezwania do uzupełnienia" (342)
rażące kary umowne (291)
"przeciwnikiem skargi jest " (34)
naruszenie art. 38 ust. 4b (177)
65/15 (7)
literalnie (3163)
kopia pełnomocnictwa do oferty (1145)
przed podpisaniem umowy (6025)
1658/11 (16)
konkretyzacja warunków udziału (533)
niejednoznaczność siwz (426)
brak tłumaczenia na język polski (1214)
"art. 26 ust. 3" wezwanie precyzyjne (1552)
pełnomocnictwa (4386)
krakowski park technologiczny (10)
uzupełnianie pełnomocnictwa (1123)
493/13 (5)
teoria wysłania (45)
pełnomocnictwo rodzajowe (441)
konsorcjum koncesja (238)
kio/uzp 265/08 (32)
bank gospodarstwa krajowego (122)
"wyrok wiąże" (4)
beneficjent gwarancji (688)
sikorska (1006)
niedopuszczalna zmiana oferty (6463)
1422/07 (10)
ugoda (94)
2175/11 (4)
brak podpisu na formularzu ofertowym (680)
"zmiana stawki vat" (58)
unix (54)
94 ust. 3 (2233)
krk zakres (531)
zakres równoważności (975)
145 ust. 1 (1546)
należyte wykonanie kary umowne (740)
109/09 (34)
93 ust. 1a (1207)
art. 42 (4302)
udostępnianie załączników do protokołu (1204)
wezwanie do uzupełnienia próbek (437)
ca 421/07 (19)
weksel (38)
formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu (1911)
"art. 26 ust.3" (6630)
ge medical (215)
skrócenie terminu realizacji zamówienia (684)
wystąpiła istotna zmiana okoliczności (3193)
pocztowe (2439)
kio 224/13 (3)
855/08 (4)
"art. 96 ust. 3" (574)
kio 818/13 (3)
art. 91 ust. 2a (1134)
x ga 183/10 (1)
"§ 1 ust. 1 pkt 3" (392)
przystąpienie interes (9282)
związany z przedmiotem zamówienia (12103)
odpowiedzialność konsorcjum (2464)
kosztorys uproszczony zamiast szczegółowego (127)
"kryterium odległości" (12)
brak ceny jednostkowej w ofercie (2657)
i ca 235/09 (5)
badanie ofert (12620)
zmiana formularza ofertowego (3201)
x ga 706/11 (21)
"zapytanie o cenę" (790)
1515/14 (8)
art. 192 ust. 3 pkt 3 (10583)
wolna ręka prawa autorskie (215)
opis przedmiotu zamówienia potrzeby zamawiającego (5946)
uzupełnienie treści oferty (8011)
24 ust. 2 pkt 4 (15790)
art. 92 ust. 2 (3575)
xii ga 222/07 (2)
1793/13 (3)
niejasne zapisy specyfikacji (2474)
"art. 189 ust. 2" (6172)
wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia (6228)
"dialog konkurencyjny" (506)
zasada jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów (607)
jedyny wykonawca (16718)
rażąco niska cena ceny jednostkowe (1074)
art 29 (28920)
kio/uzp 1181/10 (3)
art.36a (108)
"harmonogram realizacji" (305)
formularz cenowy ryczałt (166)
zamiast polisy certyfikat (75)
"art. 67 ust. 1 pkt 7" (18)
kio_2525_13 (9)
treść gwarancji wadialnej (715)
bilety lotnicze rażąco niska cena (23)
cena jako tajemnica przedsiębiorstwa (1194)
zeznania świadków (670)
"zasada jawności postępowania" (666)
"oczywista omyłka pisarska" (1230)
zmiana oferty (13386)
zabezpieczenie interesów zamawiającego (3567)
zus dla spółki cywilnej (199)
"zmiana podmiotowa zamawiającego" (2)
pełnomocnictwo spółki cywilnej (1227)
próbka jest dokumentem (812)
pełnomocnictwo w formie kopii (811)
krk podmiotów zagranicznych (93)
kio 3/11 (255)
ubezpieczenie rażąco niska cena (513)
"art. 34" (386)
kio_uzp_654_08 (11)
certyfikat iso dla producenta sprzętu (196)
generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad (877)
xii ga 106/10 (2)
krs z datą po terminie składania ofert (899)
art. 87 ust 2 pkt 3 (7734)
art.91 ust.2 (5169)
938/13 (5)
brak oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (9371)
zamówienie uzupełniające (3951)
x ga 48/09 (9)
poleganie na zdolności ekonomicznej (1271)
77/14 (22)
ranking w przetargu ograniczonym (1488)
"art. 27" (1386)
dokonuje czynności zaniechanej (7596)
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy (7724)
tłumaczenie dokumentów (2470)
bezpieczeństwo przemysłowe (288)
91 ust 3a (705)
rzetelność (1066)
nie leży w interesie publicznym (1373)
990/11 (7)
ix ga 113/06 (2)
"zbyt krótki termin składania ofert" (35)
cena zero (8047)
nadmierny warunek udziału w postępowaniu (1461)
"brak formularza cenowego" (4)
dostawa leasing (215)
martina (35)
oczywiste omyłki rachunkowe (1194)
termin na wniesienie odwołania tajemnica przedsiębiorstwa (1700)
termin upływał w sobotę (87)
poniżej kosztów (4188)
nieprawdziwe informacje w ofercie (3252)
prezentacja oprogramowania (364)
części oryginalne (1086)
spółka cywilna brak pełnomocnictwa (1145)
"postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" (183)
niepodpisany formularz cenowy (1063)
referencje podwykonawca (969)
190/09 (3)
odstąpienie wykonawcy od umowy (2514)
art. 26 ust. 3 dodatkowe punkty (5557)
wyjaśnienia rażąco niska cena (2313)
tłumaczenie sysmark (16)
formularz cenowy tajemnica (485)
wykaz osób nie stanowi treści oferty (4951)
179/13 (48)
skonsolidowane sprawozdanie finansowe (53)
dobre obyczaje (679)
warunki pozytywne negatywne (905)
1197/13 (6)
świadectwo pochodzenia towarów (109)
po terminie związania ofertą (11835)
"zamówienia in house" (10)
179/09 (10)
"iii czp 25/10" (20)
projekt budowlany (5090)
41/11 (22)
minimalne wynagrodzenie (3189)
v ca 155/08 (1)
inna cena cyfrowo i słownie (570)
art. 179 ust. 1 pzp (8212)
płatność podwykonawcy (564)
poświadczenie za zgodnośc z oryginałem (1570)
uzupełnianie dokumentów bez wezwania (2459)
kryterium koszty eksploatacji (1207)
brak kosztorysu szczegółowego (1758)
"utajnienie wyjaśnień" (78)
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie francja (69)
ix ca 196/05 (8)
pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (1076)
nie miało wpływu na wynik postępowania (12693)
rażąco niska cena brak dowodów (1737)
krk prokurenta (50)
zdolność ekonomiczna a finansowa (1491)
proporcjonalny do wartości zamówienia (1359)
cofnięcie odwołania (4747)
1287/12 (14)
termomodernizacja (336)
kio_42_12 (17)
dokumenty przedmiotowe (14314)
spółka w organizacji (1280)
1236/11 (3)
kio 1393/11 (5)
zatrudnienie personelu (651)
wilim (253)
pojęcie zarzutu (3225)
przedmiot zamówienia uzupełniającego (3676)
"87 ust.2 pkt 3" (2317)
kio/uzp 2611/10 (3)
art. 94 ust. 3 pzp (1617)
kio 1375/11 (4)
zmiana podstawy wyceny (2017)
1776/10 (8)
30% od wartości zamówienia (9676)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności (3581)
jedna usługa jedna umowa (1941)
2653/11 (4)
"art. 92 ust. 2" (100)
krk z datą po terminie składania ofert (295)
zakres pełnomocnictwa (3816)
kio 1243/11 (13)
przedłużenie terminu związania (2063)
kio/uzp 694/09 (25)
uzupełnienie pełnomocnictwa faksem (616)
x ga 143/10/za (3)
v ca 2307/09 (3)
opis przedmiotu zamówienia naruszający uczciwą konkurencję (3662)
art. 89 ust. 1 pkt. 5 (13431)
tłumaczenie referencji (710)
wykazanie równoważności (807)
kio/kd 46/10 (18)
prince ii (86)
porównywalne oferty (1966)
termin realizacji dostaw (3033)
zakaz ubiegania sie o zamówienie austria (70)
art. 92 ust. 1 pkt 1 (3518)
1312/12 (2)
zmiana wzoru umowy (4278)
karta katalogowa (779)
art.90 ust.1 (2447)
zaświadczenia o niekaralności (452)
"generalny wykonawca " (386)
raport z badań tajemnica przedsiębiorstwa (241)
ograniczenie do jednego producenta (4022)
"art. 4 pkt 3" (124)
definicja oferty (4385)
189 ust. 2 pkt 1 (5893)
niedozwolona zmiana oferty (1490)
kio 1594/12 (3)
iii_czp_147_08 (9)
kio 165/15 (18)
"przystąpienie do długu" (9)
zatrzymanie wadium uzupełnienie dokumentów (546)
polkomtel (117)
zmowa (233)
art 87 ust 2 pkt 3 (7734)
"xii ga 117/09" (8)
"kodeks postępowania cywilnego" (719)
v_ca_936_12 (8)
kio 1625/10 (11)
forma dokumentów (7463)
rażąco niska cena pozycje w kosztorysie (579)
kio/uzp 1280/10 (26)
poufne (397)
wadium w walucie obcej (16)
cena ryczałtowa kosztorys (1095)
"definicja podwykonawcy" (21)
1807/12 (7)
vi ga 39/11 (4)
dialog konkurencyjny (548)
ca 264/04 (22)
certyfikat prince2 (79)
stopień szczegółowości wyjaśnień (510)
kio_1533_12 (6)
i aca 357/10 (32)
nieprawidłowa nazwa postępowania w gwarancji wadialnej (304)
aktualizacja dokumentacji (617)
długi okres gwarancji (377)
kio/uzp 352/09 (11)
zaświadczenie us (135)
elektroniczny krs (700)
645/13 (5)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b" (123)
lista podwykonawców (334)
"funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia" (18)
kio 860/11 (5)
spóźnione przedłużenie terminu związania ofertą (250)
vii ga 36/09 (2)
zakres krk (531)
gwarancja wadialna (746)
ix ga 44/08 (44)
otwarcie ofert termin (6005)
art 24 ust 2a (2334)
basic disclosure (8)
błędy w kosztorysie ofertowym (1278)
kio/uzp 1332/09 (2)
sprawozdanie finansowe tajemnica (168)
w szczególności pisemne zobowiązanie osoby fizyczne (687)
"wiedzy i doświadczenia" (4536)
"uwzględnił opozycję" (128)
prawnicze (399)
742/11 (9)
niezgodny z siwz (17918)
"zamówienia dodatkowe" (711)
oferta równoważna (2956)
xii gz 74/10 (1)
niemiecki krk (32)
art. 87 ust 2 (7927)
gwarancja wadialna po terminie (737)
"przedłużenie terminu składania ofert" (501)
kio 321/11 (7)
93 ust. 4 (5910)
ii ca 1049/05 (4)
"naruszył obowiązki zawodowe" (35)
"art.87 ust. 2 pkt 3" (2312)
"art. 101 ust. 3" (10)
na dzień składania ofert (11799)
kryteria subiektywne (911)
148/15 (13)
"art. 90 ust. 1" (1964)
deklaracja zgodności (1743)
kio 987/14 (2)
"podpis elektroniczny" (913)
sanawia (2)
kio 1179/11 (3)
mógł użyć nazwy własnej (2246)
błąd ryczałt (244)
rażąco niska cena na usługi (2004)
organ zarządzający (1608)
kio 1502/14 (5)
x ga 25/09 (24)
ii ca 792/07 (1)
poświadczenie wykonawcy (2725)
biegła znajomość języka polskiego (41)
wykluczenie za brak pełnomocnictwa (2467)
czyn nieuczciwej konkurencji (5347)
na korzyść wykonawcy (3741)
art. 24 ust. 2 pkt 5 (15665)
kryteria oceny (9077)
wpis w krs działalność (1072)
tajemnica opis techniczny (1088)
kio_457_12 (21)
2033/13 (6)
ix ga 109/09 (11)
x ga 83/06 (3)
"usługa sprzątania" (487)
"dowód opłacenia polisy" (59)
gwarancja wadialna w kopii (223)
jednokrotne wzywanie (532)
tamex (65)
x ga 59/09 (21)
centrum personalizacji dokumentów (21)
data zakończenia usługi (2491)
wadium podmiot trzeci (646)
kd_23_13 (4)
sap (160)
1070/11 (5)
"zaprojektuj i buduj" (28)
92 ust. 1 pkt 2 (3518)
"24 ust. 1 pkt 2" (285)
"art. 58 kc" (108)
kio/uzp 260/09 (2)
v ca 46/07 (4)
"opis przedmiotu zamówienia" (7505)
i c 317/09 (21)
v gaz 48/09 (5)
przeciwnikiem skargi (489)
wpłata wadium po terminie (1263)
bezpośrednia płatność podwykonawcy (410)
2014/24/ue (85)
"art. 22 ust. 4" (1016)
unieważnienie umowy (10059)
kio_2694_13 (4)
"niemożność porównania ofert" (18)
pocztowych (2439)
2704/10 (3)
oświadczenie zamiast krk (150)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze (1768)
rażaco (3549)
537/08 (24)
odpowiedzialność komisji przetargowej (1187)
zasada koncentracji (336)
uzupełnienie oferty (8356)
unieważnia postępowanie (5396)
prokurent (695)
krotność (215)
art. 24 ust. 1a (3087)
brak formularza ofertowego (3871)
x ga 109/05/p1 (6)
awarii (899)
pozwolenie na budowę (1989)
utajnienie próbki (46)
wyrok kio (13709)
xix ga 156/07 (1)
błąd we wzorze (1903)
"kio 1237/11" (20)
jednokrotne uzupełnienie dokumentów (688)
wykluczenie z postępowania (14044)
"iv ca 683/12" (95)
żądanie certyfikatu iso (423)
91 ust. 2a (1134)
kary umowne wygórowane (200)
2605/14 (10)
rafako (58)
oferta bez podpisu (2350)
iv ca 715/11 (2)
postępowanie wyjaśniające (5111)
"93 ust. 1 pkt 6" (215)
usługi wykonywane w okresie ostatnich 3 lat (3499)
companies house (7)
sprzeczność postanowień siwz (3793)
art. 24 ust. 1 pkt 1a (3076)
kryteria oceny prac konkursowych (103)
"art. 5 ust. 1b" (11)
wadium zatrzymanie (802)
kio 893 (110)
nieprawdziwe informacje na każdym etapie postępowania (1665)
kio 701/11 (5)
"art. 4 pkt 8" (193)
art. 90 ust. 1 (8139)
usługi powtarzające się okresowo (195)
opis przedmiotu zamówienia równoważność (865)
art 36 ust 5 (5858)
poprawienie innej omyłki (2570)
podwykonawcy (2778)
pełnomocnictwo do odwołania (4170)
1827/15 (2)
kio 2494/12 (3)
"rażąca strata" (57)
"art. 22 ust. 1 pkt 3" (692)
"zaniechanie wykonania wyroku" (50)
"§ 1 ust. 2 pkt 3" (135)
warunki ograniczające konkurencję (3318)
"wynagrodzenie kosztorysowe błąd w kosztorysie (609)
kio/uzp 320/10 (4)
z treści referencji nie wynika należyte wykonanie (2792)
doświadczenie zdobyte jako podwykonawca (358)
kio 973/11 (9)
zakaz podwykonawców (703)
ix ga 37/06 (4)
287/15 (6)
"termin płatności" (523)
tajemnica przedsiębiorstwa ceny jednostkowe (460)
art.6a (59)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze" (180)
tylko jeden wykonawca (12033)
spółka cywilna pełnomocnictwo (1227)
dysponuje lub będzie dysponował (4788)
kio/uzp 654/08 (13)
art. 5 ust. 1a pkt 1 (3959)
dokumenty nie wymagane (16667)
warta (584)
uzupełnienie specyfikacji technicznej (4445)
ii ca 1063/05 (15)
indywidualna ocena oferty (3053)
"art. 60b" (19)
ii ca 1355/05 (19)
podstawa do dysponowania (6067)
prezentacja systemu (668)
zatrzymanie wadium nie uzupełnił (404)
novartis (20)
60/08 (20)
1 grosz (23659)
kio_807_11 (5)
"zmiana terminu wykonania umowy" (34)
termin płatności (2627)
1199/12 (9)
kio_1623_11 (19)
tetra (24)
x ga 163/10 (3)
krótki termin realizacji (1420)
kio/uzp 1695/09 (10)
znaki towarowe (863)
usługi turystyczne (168)
formularz cenowy (2531)
kio_1400_10_kio_1401_10 (5)
pkwiu (246)
praxis (20)
93 ust 1 pkt 6 (5648)
kio/uzp 20/09 (98)
iv ca 362/09 (1)
x ga 269/11 (4)
ezt (91)
"fidic lub równoważne" (34)
niejasności siwz na korzyść wykonawcy (310)
jednoznaczny i wyczerpujĄcy (3556)
brak pełnomocnictwa do potwierdzania za zgodność (1096)
49/13 (16)
fortum (13)
skrośne (16)
uniwersytet rzeszowski (25)
użyczenie zdolności finansowej (167)
1922/10 (3)
t-9/06 (194)
kio 1388/14 (4)
opis przedmiotu zamówienia (11920)
kio_44_12 (6)
art. 182 ust. 2 pkt 1 (3043)
wadium termin związania ofertą (1821)
naruszenie art. 36 ust. 5 (5561)
"za zgodność z oryginałem" podpis (885)
zmiana siwz przed rozprawą (5564)
i ca 230/10 (14)
wadium w wyższej kwocie (602)
protokół odbioru z usterkami (244)
opis techniczny podlega uzupełnieniu (3489)
"uzupełnienie próbek" (65)
żądanie próbek (748)
utajnienie (858)
v csk 444/06 (31)
kio_626_12 (4)
"brak wadium" "odrzucenie oferty" (64)
2572/11 (3)
potencjał techniczny (3692)
sprzęt komputerowy (1443)
naruszenie zasady równego traktowania (10544)
x ga 367/09 (1)
kio 2342/12 (6)
edf (21)
termin zapadalności (7)
brak wyceny pozycji (2075)
kio 1977/14 (3)
zarzut blankietowy (233)
uzupełnienie dowodu opłacenia polisy (314)
co stanowi treść oferty (17179)
brak wyceny pozycji w formularzu cenowym (781)
poświadczenie nieprawdy w wykazie robót (151)
kio/uzp 264/09 (9)
nieuprawnione żądanie dokumentu (7575)
brak vat (3135)
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego (6953)
wadium (2524)
prototyp (132)
"omyłka rachunkowa " (1218)
porty lotnicze (244)
uzp_zo_0_906_07 (3)
uzasadnienie odrzucenia oferty (16114)
kio 892/12 (4)
koordynator projektu (250)
wielka brytania (244)
domniemanie ceny rażąco niskiej (633)
"art. 189 ust. 2 pkt 6" (213)
"26 ust. 3" (6666)
kio 1877/14 (5)
przystąpienie do długu (119)
v ca 423/08 (12)
lek referencyjny (44)
przedłużenie terminu umowy (2085)
72/10 (19)
online skills (21)
błąd pisarski (1151)
x ga 254/10 (13)
vi ga 57/07 (6)
oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn (2815)
iii_czp_52_11 (129)
plan zamówień publicznych (1991)
"art. 17 ust. 1 pkt 3" (112)
windows (381)
939/12 (8)
x ga 337/07 (7)
ix ga 83/09 (3)
22 ust. 5 (16781)
system pobierania krwi + zamknięty (36)
iv_ca_1299_09 (43)
realność udostępnienia (443)
86 ust. 2 (2191)
forma uzupełnionych dokumentów (2410)
"art. 67 ust. 1 pkt 1 lit b" (123)
mace (10)
rażąco niska cena zarzut (2394)
brak daty wydruku z centralnej ewidencji (54)
art. 67 ust. 1 pkt 1 a (3087)
xii ga 149/07 (2)
oświadczenie o podwykonawcach (2372)
monitoring mediów (56)
prokurent krk (50)
ii ca 693/05 (76)
zmiana podmiotu trzeciego (3182)
zarzut spóźniony (1700)
x ga 268/08 (1)
art. 24 ust.1 pkt 1 (15965)
doświadczenie jako kryterium (4108)
związane z przygotowaniem postępowania (4466)
wyjaśnienie próbek (700)
oferta otwarcie ofert (5732)
omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz, nie powodująca istotnych zmian w treści oferty (1614)
kio/kd 106/10 (6)
poprawa innej omyłki (1068)
art. 13 (17767)
charakterystyka produktu leczniczego (58)
kio 2398/13 (10)
v ga 87/10 (1)
prezentacje (945)
związek spółek wodnych (582)
nie wniesienie wadium (2494)
x_ga_213_11 (20)
kio 969/15 (5)
termin niezwłocznie (1913)
referencje członka konsorcjum (1079)
art. 146 ust. 6 (2261)
technologia radiowa (164)
1769/11 (2)
odrzuca odwołanie ryszard tetzlaff (824)
faktura jako dowód należytego wykonania (1340)
oferta formularz oferty (6395)
kio 2/11 (288)
hosting (19)
zamawiający jest związany zapisami siwz (5966)
zmiana producenta podczas realizacji (1715)
"przekazanie wiedzy i doświadczenia" szkolenia (37)
zaświadczenie z urzędu skarbowego bez podpisu (163)
jednostka budżetowa jako wykonawca (620)
skrócenie terminu realizacji (687)
kio 1294/13 (3)
art. 26 ust. 2b (2241)
zobowiązanie podmiotu trzeciego (2803)
nie tylko pisemne zobowiązanie (3095)
punktowanie doświadczenia podmiotu trzeciego (162)
linii kredytowej (236)
forma uzupełnienia dokumentów (4190)
wartość referencji (3209)
zus elektroniczny (203)
art. 4 pkt 13 (14921)
próbka treść oferty (901)
polisa ubezpieczeniowa zakres (821)
"nota pokrycia" (13)
zmiana stawki vat (1415)
kio_kd_42_10 (3)
sumowanie okresów doświadczenia (385)
kio 13/14 (275)
szwedzkie (99)
"umowa warunkowa" (11)
1556/15 (3)
referencje dla konsorcjum (1764)
xxiii ga 380/11 (10)
kio/ku 18/14 (11)
982/10 (5)
1237/11 (23)
kio 2343/12 (9)
indywidualna ocena ofert przez członków komisji (600)
zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy (2094)
usługi sprzątania rażąco niska cena (213)
wypowiedzenie umowy konsorcjum (442)
"art. 93 ust. 1 pkt 6" (215)
forposta (39)
wan (224)
art 89 ust 1 pkt 7 (13864)
xix ga 195/09 (11)
kio 79/14 (4)
koleśnikow główny urząd geodezji (9)
pakiet leków (126)
warunek adekwatny do przedmiotu zamówienia (2061)
autoryzowany przedstawiciel (318)
oddział zagranicznego przedsiębiorcy (147)
nieistotna zmiana umowy (9164)
24b (106)
niezgodność próbek z siwz (508)
kio_1138_11_kio_1173_11 (3)
krk komplementariusza (34)
v ca 440/06 (7)
kosztorys uproszczony (503)
"art. 46 ust. 4a" (589)
xix ga 158/07 (4)
określenie przedmiotu zamówienia (19586)
kio_429_12 (7)
"modyfikacja formularza ofertowego" (32)
inna omyłka nieistotna (3314)
wadium w innej walucie (66)
xxiii_ga_924_14 (14)
zakup samochodu zapytanie o cenę (81)
x ga 123/10 (3)
"wykonawca jest profesjonalistą" (27)
oczywista omyłka pisarska data (753)
odwołujący nie posiada interesu (7377)
roboty zamienne wynagrodzenie ryczałtowe (211)
samowolne uzupełnienie dokumentów (85)
brak wykazania tajemnicy przedsiębiorstwa (1420)
szczecin (1812)
"opinia bankowa" (319)
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu spółka cywilna (2022)
warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej (2312)
protokół odbioru końcowego należyte wykonanie (770)
wniesienie wadium przez konsorcjum (1117)
uzupełnienie kosztorysu (1167)
użyczanie zdolności finansowej (108)
korekty (1886)
imienny wykaz osób (284)
wejherowo (71)
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (16505)
630/15 (4)
kio 49/13 (7)
wadium na nieokreśloną część (1085)
wskazanie podwykonawcy (1905)
1221/09 (9)
warunek proporcjonalny a nie tożsamy (474)
1432/10 (7)
inżynieria rzeszów (95)
warunki udziału w postępowaniu (18817)
uzupełnienia (8852)
2779/12 (5)
przelew wierzytelności (81)
art 46 ust 4a (897)
zamawiający dysponentem postępowania (337)
kio/uzp 6/10 (150)
kio_uzp_11_09 (60)
zmiana siwz po otwarciu ofert (3159)
xxiii ga 584/13 (4)
niejasności siwz (718)
1305/11 (5)
rażąco wygórowana kara umowna (140)
xii ga 285/09 (2)
1607/2015 (2)
art. 82 ust. 1 konsorcjum (1115)
oferta niedozwolona zmiana treści oferty (1448)
82/12 (7)
rażąco niska cena cena jednostkowa (1074)
"wykładnia językowa" (525)
art. 6 a (25071)
metodologia tajemnica przedsiębiorstwa (129)
brak części formularza cenowego (1881)
"zamówienie dodatkowe" (711)
bombardier (42)
x ga 427/10 (1)
odwołanie tajemnica przedsiębiorstwa interes (1388)
"ubezpieczenie mienia" (25)
art. 17 ust. 1 pkt 4 (12041)
istotne elementy oferty (9549)
budimex (570)
usa (180)
wyrok z dnia 12 stycznia 2012 (5371)
ix ca 709/09 (3)
definicja dokumentacji projektowej (961)
odrzucenie odwołania na posiedzeniu niejawnym (3744)
spółka cywilna wykonawca (3573)
kio_2493_10_kio_2494_10_kio_2496_10 (10)
zapoznać się z jego treścią (5733)
odtajnienie kosztorysu (106)
kio_2480_12 (7)
v ca 1805/09 (2)
substrat zaskarżenia (34)
przerwanie ciągłości wadium (25)
"kio 100/12" (27)
v ca 1514/02 (18)
zdolność finansowa a ekonomiczna (1491)
kio 1240/13 (16)
kio 384/13 (7)
unieważnienie postępowania art. 93 ust. 1 pkt 7 (4964)
kio 1745/13 (6)
usługa w ramach kilku umów (1395)
tożsamość zamówienia (1145)
próbki (935)
kio_665_13 (9)
kio 2223/11 (17)
45 ust 7 (4334)
wykonawca nie może ponosić konsekwencji (3553)
pozwolenie na zbieranie (282)
odrzucenie odwołania odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie (2861)
315/12 (5)
krs aktualny (1006)
"146 ust. 6" (220)
identyfikacja podpisu (383)
inny dokument nie musi być opłacony (657)
wygórowane kary umowne (200)
art. 142 ust. 5 (1431)
vi ga 28/07 (20)
452/11 (49)
udostępnianie wiedzy i doświadczenia (1622)
xix_ga_92_11 (18)
zmiana terminu realizacji (9944)
460/14 (8)
biuletyn nr 3 (3744)
kio_628_11 (9)
grupa kapitałowa spółka cywilna (298)
określenie równoważności (993)
art. 6a ustawy (724)
budynki użyteczności publicznej (407)
1151/11 (9)
"nie leży w interesie publicznym" (230)
art. 93 ust 1 pkt 7 (5987)
centrum onkologii (262)
naruszenie art. 42 (3992)
wolna ręka natychmiastowe wykonanie zamówienia (207)
erp (148)
"art. 51" (570)
ix ga 128/13 (6)
centralna ewidencja działalności gospodarczej (246)
"spółka cywilna" zaświadczenie (171)
zamawiający nie dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej (14435)
wycena 0 zł (1618)
oddelegowanie pracownika (127)
jedna usługa to jedna umowa (1941)
ograniczenie konkurencyjności (1408)
delaware (9)
porozumiewanie drogą elektroniczną (163)
zamówienie uzupełniające roboty budowlane (2132)
ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (2177)
"notariusz miejsca zamieszkania" (4)
zmiana kryterium (6620)
meble biurowe (127)
enigma (119)
87 ust 2 pkt 3 (7735)
642/15 (11)
1965/15 (2)
zachowania uczciwej konkurencji (8240)
kio 2079/14 (5)
oczywista omyłka pisarska w oświadczeniu wykonawcy (1293)
zakończenie postępowania o udzielenie (5298)
art. 26 ust. 4 (14474)
utajnienie formularza cenowego (261)
iii czp 109/05 (66)
kio_655_12 (5)
kryterium rabat (306)
urssaf (7)
xii ga 429/09 (74)
wydruk z konta bankowego (63)
"cena słownie" (11)
kio 2235/12 (2)
wstępne ogłoszenie (1598)
dystrybucja energii (161)
1674/14 (4)
traci walor tajemnicy przedsiębiorstwa (77)
materiały opatrunkowe (91)
norma emisji spalin (94)
kio 537/14 (3)
istotne zmiany umowy (9164)
umowa wykonawcza do umowy ramowej (214)
2379/11 (3)
ryczałtowe (2191)
kryterium oceny ofert doświadczenie (4130)
i ca 251/07 (2)
x ga 158/0/iza (5)
doświadczenie wspólnika (531)
brak wskazania okresu gwarancji (2152)
wadium wpłynęło po terminie (761)
fcc (36)
"związanie ofertą" (1353)
x ga 294/06 (9)
kio_2419_14 (7)
"art. 5 ust. 1a pkt 4" (17)
fbi (18)
referencje od wykonawcy dla podwykonawcy (925)
warunki zmiany umowy 144 (809)
warunek wiedzy i doświadczenia (5113)
pełnomocnictwo ogólne do złożenia oferty (1568)
wydruk elektroniczny zus (62)
kio/uzp 28/07 (123)
protokół odbioru końcowego (999)
przedwczesne odwołanie (1348)
wykonano zgodnie z umową (13119)
2228/10 (5)
podmiot trzeci (4469)
parafka zamiast podpisu (12)
87 ust. 2 pkt 3 (7735)
"płyta cd" (159)
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia (415)
ograniczenie konkurencji opis przedmiotu zamówienia (7664)
utajnienie wykazu osób (499)
zmiana ceny (7942)
iii czp 66/95 (44)
117/12 (69)
tożsamość podmiotowa (358)
odrzucenie odwołania odwołanie nie zostało poprzedzone protestem (625)
i1 ca 154/11 (1)
opis usługi (7568)
karta oceny ofert (2247)
"udział w realizacji zamówienia" (551)
189/10 (12)
udział podmiotu trzeciego jako podwykonawcy 2014 (584)
warunki równoważności (957)
kosztorys tajemnica przedsiębiorstwa (243)
c-414/97 (37)
brak dowodu opłacenia polisy (393)
kio/uzp 430/08 (2)
uzp/zo/0-184/07 (3)
kio 1507/11 (6)
kompleksowa dostawa energii elektrycznej (88)
zwłoka (547)
"zmiana składu konsorcjum" (6)
16/98 (32)
"art.91 ust. 3a" (71)
kio 90/12 (4)
powtórne wezwanie do złożenia wyjaśnień (1421)
uzupełnianie dokumentów przedmiotowych (3215)
tajemnica przedsiębiorstwa cena (1207)
iv ca 340/05 (10)
producent nie jest podmiotem niezależnym (1815)
"połączenie spółek" (40)
próbka systemu (574)
"nieprecyzyjny opis przedmiotu zamówienia" (120)
xix ga 170/08 (5)
disclosure and barring service (4)
rozwiązanie umowy za porozumieniem stron (632)
c-387/14 (6)
"rażąco niska" (2475)
bez udziału podwykonawców (2145)
żadanie certyfikatu (2434)
gramatura papieru (35)
1010/12 (7)
"równowaga ekonomiczna" (39)
kio 2512/10 (21)
kognicji (596)
185 ust. 3 (4089)
pełnomocnictwo do złożenia oferty (3755)
art. 4 pkt 13 pzp (11260)
termin zapłaty (2942)
wykaz jest oświadczeniem wykonawcy (6927)
kio 2470/11 (9)
biegłego rewidenta (277)
ii ca 752/05 (15)
projekt wykonawczy (2436)
kio 460/14, kio 463/14) (4)
nieistniejąca stawka podatku vat (839)
tajemnica przedsiębiorstwa wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (616)
"zatarcie skazania" (49)
modyfikacja formularza ofertowego (1300)
odrzuca odwołanie (19380)
kio 1066/11 (11)
42/12 (29)
"zaniechanie wezwania do złożenia wyjaśnień" (156)
baza magazynowo transportowa (83)
know-how (442)
art. 179 (9341)
art. 30 (15185)
równoważne materiały (1815)
cofnięcie skargi (4794)
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (2549)
nieuzupełnienie dokumentów w terminie (4251)
"podmiot trzeci" (2254)
zaświadczenie z urzędu skarbowego (705)
darowizna (68)
art. 26 (15325)
ograniczenie przedmiotu zamówienia (18652)
bony (79)
art. 38 ust. 4a (662)
369/15 (8)
"24 ust. 1 pkt 9" (314)
wadium na niepełny okres (970)
interes faktyczny (9881)
art. 17 ust. 2 (13147)
proporcjonalny (1611)
art 29 ust 3 (27327)
łączenie polis (235)
kio/uzp 1874/10 (11)
zmiana wykonawcy (14137)
koszty dojazdu (2132)
rażąco niska cena 2014 (794)
sprawozdania finansowe (1260)
"brak interesu we wniesieniu odwołania" (25)
kio_1395_10 (26)
wpis po terminie (24713)
pisemność (49)
kio/uzp 1180/10 (10)
"dokument niewymagany" (1816)
142 ust. 5 (1431)
rwe (35)
zmiana umowy przed zawarciem (8640)
dowód osobisty (1033)
gwarancja wadialna warunkowa (76)
krk zagraniczne (98)
likwidacja (upadłość) (334)
art. 85 ust. 2 (3055)
użyczenie wiedzy i doświadczenia (278)
stadion wrocław (67)
brak wskazania podwykonawców (1822)
art. 185 ust. 6 (3657)
"art. 142 ust. 2" (14)
oferta niezabezpieczona wadium (1461)
"istotna zmiana treści ogłoszenia" (10)
brak wykazu (7344)
nie wykonał wyroku kio (11645)
"kary umowne" (818)
"disclosure scotland" (14)
fidic lub równoważne (124)
certyfikat iso (510)
poczta polska tajemnica przedsiębiorstwa (100)
faktura wykonanie usługi (2052)
182 ust. 3 pkt 1 (3015)
67 ust. 1 pkt 3 (3050)
szukio (4)
x ga 154/11 (2)
upływ terminu związania ofertą brak wezwania (3537)
zasób własny (2008)
"nie otwarto wszystkich ofert" (12)
uzupełnienie faxem (382)
kio_2873_13 (5)
zezwolenie na zbieranie (273)
x ga 154/07 (3)
art.51 ust.2 (536)
art. 182 ust. 6 (2609)
26 ust. 2 b (11700)
rentowności (266)
art 22 (17752)
sekocenbud (144)
protokół odbioru dostawy (1277)
"24 ust. 1 pkt 10" (1642)
podpis oferty (2997)
kio 1066/10 (33)
dokumenty uzupełnione po terminie (4196)
kio/uzp 1432/10 (7)
art.38 ust. 1 (2499)
podmiot zbiorowy (668)
usługa ciągła (1438)
"kio 1104/10" (8)
art. 48 ust. 2 dyrektywy (1019)
realność udostępnienia potencjału roboty budowlane (211)
iso 22000 (9)
"93 ust. 4" (72)
oryginał gwarancji bankowej (388)
nadmierne wymagania (1982)
mpo (86)
sposób obliczenia ceny oferty (4236)
art. 34 ust. 5 (3837)
kio 678/12 (5)
kio 2276/12 (4)
inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności (344)
różny vat w ofertach (1666)
i ca 495/13 (13)
koncentracja środków ochrony (288)
brak ceny jednostkowej w formularzu ofertowym (1452)
referencje oświadczenie woli (1001)
usługa kompleksowa (2003)
art. 5a (1033)
zastrzeżenie wykazu usług (2730)
x ga 83/06/p4 (3)
xii ga 43/08 (2)
zasoby (3143)
miejsce złożenia oferty (11647)
zaświadczenie o niekaralności wykonawca zagraniczny (128)
nie podlega uzupełnieniu (6901)
art. 186 (4290)
odstąpienie (3354)
art. 95 ust. 2 (2140)
warunek zawieszający (133)
podmiotów (art. 26 ust. 2b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (6)
brak cen jednostkowych w ofercie (2190)
interes publiczny interes zamawiającego (8055)
zatrzymał wadium (802)
xix ga 265/08 (5)
"art. 48 ust 2 pkt 6" (119)
"uzasadnionych przyczyn o obiektywnym" (156)
"niepodpisane referencje" (34)
doradztwo i konsultacje (309)
warunek dysponowania osobami (4724)
dbs (6)
data wykonania zamówienia niezgodna z siwz po modyfikacji (2061)
kio_uzp_333_09 (11)
brak kosztorysu szczegółowego wynagrodzenie kosztorysowe (719)
wykonawca sam sobie wystawił referencje (1132)
iv ca 831/10 (11)
nieczytelny podpis na dokumentach (472)
kio/uzp 1213/08 (5)
kio_2204_10 (4)
uzupełnienie opisu technicznego (3974)
794/08 (26)
kio 322/11 (29)
kio_1675_10_kio_1676_10 (3)
wyroby medyczne (789)
wizja lokalna obowiązek (371)
potwierdzenie otrzymania faksu (1964)
apostille (18)
wykaz wykonanych (7813)
praw wyłącznych (13557)
gospodarzem (220)
essentialia negotii (285)
art.142 (626)
c-399/98 (32)
2814/12 (2)
gpa (43)
kio_uzp_70_08 (5)
oświadczenie podmiotu trzeciego (3740)
bezusterkowy (70)
iv ca 1322/11 (1)
brak podpisu na jednej stronie formularza ofertowego (575)
sumowanie (742)
spółka jawna zus (151)
kierownik zamawiającego (2659)
ii ca 762/07 (2)
ii ca 718/09 (8)
opinia bankowa tajemnica przedsiębiorstwa (158)
kio_507_13 (3)
"art 4 pkt 8" (193)
kio 2744 (14)
"usługi szkoleniowe" (169)
art.46 ust.3 (1130)
"powiązania kapitałowe" (132)
kio_uzp_6_10 (21)
1071/11 (7)
kosztorys szczegółowy (1924)
"udostępnienie zdolności kredytowej" (4)
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego (1445)
gwarancja bankowa w kopii (309)
zastrzeżone usługi pocztowe (296)
zarzuty (23181)
"samokontrola" (36)
wasko (570)
kio 426/15 (3)
"art. 67 ust. 1 pkt 6 " (165)
xii ga 568/11 (1)
ii ca 693/05 (76)
wadliwe pelnomocnictwo (1549)
brak wskazania zakresu podwykonawstwa (768)
kio 776/12 (21)
kio_109_13 (14)
kio_1220_12 (3)
indra (50)
800/12 (13)
kara umowna należyte wykonanie (740)
kio 1085/10 (6)
kio/kd 113/13 (7)
opis sposobu obliczenia ceny (3099)
obronności i bezpieczeństwa (160)
"oferta równoważna" (533)
"art. 93 ust.1 pkt 6" (215)
dialog konkurencyjny kryteria (279)
dokumenty podmiotów (10775)
ix ca 672/11 (1)
kio/uzp 351/08 (10)
kio/kd 68/11 (3)
elektroniczny krk (125)
vi ca 232/10 (2)
"certyfikat microsoft" (24)
kio_uzp_694_09 (23)
usługa okresowa (1158)
ponowne wezwanie do uzupełnienia (4564)
kio 122/10 (63)
art. 183 ust. 2 pzp (1440)
2337/10 (5)
353/11 (8)
dwie próbki (665)
"ograniczenie podwykonawstwa" (92)
sztuki budowlanej (1465)
x ga 122/10 (35)
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień (5717)
pełnomocnictwo rodzajowe do złożenia oferty (369)
3036/10 (34)
preferencje lokalne (81)
art.25 ust.1 pkt 2 (4384)
240/10 (10)
xii ga 731/14 (3)
ogólna referencja (1651)
przedłużenie terminu związania ofertą po terminie (1899)
pełnomocnictwo poświadczone przez radcę prawnego (59)
prawo opcji (831)
wezwanie do uzupełnienia tylko raz (2910)
141/10 (7)
schweerbau (5)
art. 146 (2358)
46/10 (33)
"potrzeby zamawiającego" (1917)
niezgodność z formularzem ofertowym (2522)
kio 1546/09 (3)
art.29 ust. 1 (3828)
zobowiązanie do udostępnienia tajemnica przedsiębiorstwa (638)
zawieszenie terminu związania ofertą (579)
wykonanie zastępcze (559)
i ca 601/05 (3)
kio/uzp/978/08 (6)
porównywalność (492)
grontmij (173)
kio 54/15 (7)
kio 2395/14 (2)
nieczytelny podpis na pełnomocnictwie (226)
dowody rażąco niska cena (1900)
przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze (1326)
art 67 ust. 1 pkt 4 (2946)
umowa współpracy (2319)
powierzy podwykonawcom (1169)
dokumenty podmiotu trzeciego (3984)
"nie wniósł wadium" (1318)
wolnej ręki (1647)
"sprzęt medyczny" (498)
"wykładnia siwz" (63)
interes w przystąpieniu (9282)
1234/09 (10)
netline (37)
i cz 103/07 (1)
brak oświadczenia o związaniu ofertą (8598)
packo rażąco niska cena (116)
kio_2036_12 (14)
kio 647/14 (4)
kio/kd 44/11 (22)
kryterium potencjał kadrowy (484)
wyłączny dystrybutor (614)
obowiązek wezwania do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1516)
"kio/uzp 163/09" (10)
kio/kd 58/10 (9)
sygn. akt iv ca 508/05 (4)
brak pełnomocnictwa do wniesienia odwołania (3304)
odwołanie jest przedwczesne (1347)
"art. 9 ust. 2" (277)
x ga 58/09 (7)
certyfikat ubezpieczenie (469)
z referencji nie musi wynikać (2484)
c-507/03 (30)
projekty własne (5124)
1434/08 (9)
xii ga 133/11 (1)
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wielka brytania (30)
wykaz punktów serwisowych (388)
wdrożenie (2730)
art. 4 pkt 3 lit. g (2352)
kio 668/13 (3)
brak okresu gwarancji (3086)
"art. 90" (2458)
odtajnienie oferty (855)
xii ga 138/07 (1)
uzp/zo/0-640/05 (14)
tryb postępowania przetarg ograniczony (19938)
iv ca 239/05 (5)
art. 31a (164)
238/12 (35)
444/12 (12)
kio 126/14 (6)
"192 ust. 7" (1780)
zezwolenie na zbieranie odpadów (255)
nieprawdziwe informacje uzupełnienie (2029)
357/15 (9)
kurs walut (170)
ii ca 342/06 (10)
wartość zrealizowanej części (4461)
testy (1238)
wadium wpłacone w kasie urzędu (29)
gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy (590)
"uzupełnienie odwołania" (127)
186 ust.2 (3983)
omyłka rachunkowa w ryczałcie (89)
kio 2366/10 (3)
kio_uzp_992_09 (54)
"art 36 a" (108)
cena słownie (10278)
dystrybutor (791)
kryterium odległość (560)
naruszenie dyscypliny finansów publicznych (1734)
art. 151 pzp (825)
art. 43 ust. 3 (3362)
"zdolnośc kredytowa" (918)
v ca 1360/09 (6)
xii ga 254/08 (4)
informacja banku tajemnica (257)
dokumenty nie wymagane przez zamawiającego (16212)
ii ca 675/04 (3)
nie figuruje w rejestrze płatników (22)
dokumenty nie wymienione w rozporządzeniu (8089)
2804/13 (4)
oświadczenie o braku podstaw (14005)
wniesienie odwołania do prezesa uzp (14681)
czyn nieuczciwej konkurencji cena (3872)
"data wystawienia referencji" (34)
kio_1016_12 (28)
"zmiana terminu płatności" (14)
"zwrot zabezpieczenia" (30)
słowacja krk (2)
brak podpisu na formularzu oferty (1044)
art. 89 ust. 1 pkt 5 (13431)
1291/10 (17)
bezpodstawne wezwanie do uzupełnienia (2500)
poprawianie omyłek (919)
kio_2319_11_kio_2330_11_kio_2335_11_kio_2336_11 (4)
inna omyłka cena (2791)
umowy ws. zamówień publicznych (309)
trojan (306)
pkp s.a. (963)
wadium w formie kopii gwarancji (300)
"nie mogą obciążać wykonawców" (74)
forma wadium (1245)
podpis podwykonawca (507)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 5 pkt. 3 (652)
wartość szacunkowa zamówienia (4825)
oczywista omyłka (2689)
kilka informacji z banku (440)
atest (468)
uzupełnienie tłumaczenia dokumentów (1565)
nie uzupełnił pełnomocnictwa (1338)
67 ust. 1 pkt 1 lit. b (1554)
uniewaznienie_umowy_w_sprawie_zamowienia_publicznego (329)
"zmiana ceny jednostkowej" (30)
oczywista omyłka rachunkowa (1194)
linia kredytowa (236)
kio 2364/12 (3)
świadczenie okresowe ciągłe (846)
art 67 ust 1 pkt 6 (2844)
2031/14 (5)
"świadczenie niemożliwe" (298)
doświadczeni z kilku umów (1241)
niezgodnosc siwz (6130)
płynność (265)
2138/10 (5)
pwpw (36)
kv projekty (163)
kio 766/09 (25)
ograniczenie konkurencji (11928)
vi ga 79/09 (3)
"art 89 ust 1 pkt 5 pzp" (422)
wyjaśnienia treści siwz (11379)
art. 192 ust. 7 (11645)
bezwarunkowa gwarancja (444)
data uzupełnionego pełnomocnictwa (923)
tajemnica przedsiębiorstwa dowody (1376)
termin przyłączenia się do protestu (686)
573/10 (6)
iii_czp_53_11 (80)
xii ga 366/10 (1)
x ga 183/11 (2)
"minimalny okres gwarancji" (34)
pełnomocnictwo przed kio (2788)
grupa zakupowa (58)
2702/11 (6)
nierealny termin wykonania zamówienia (3561)
"art. 8 ust. 1" (1038)
kio/uzp 286/08 (12)
poleganie na zasobach podmiotu trzeciego (1755)
1743/13 (2)
kio/uzp 255/08 (16)
sygn. akt iii ca 262/05 (7)
kluczowe części zamówienia (1906)
holandia krk (8)
cena zaokrąglona do czterech miejsc po przecinku (87)
termin złożenia odwołania (24117)
"zmiana wynagrodzenia" (212)
24 ust. 2 pkt 5 (15665)
kio 1822/11 (10)
bank widzi możliwość udzielenia kredytu (112)
"art. 82 ust. 1" (242)
kio 918/08 (5)
art. 24b ust. 3 (106)
528/08 (7)
"termin związania ofertą" (1015)
"naruszenie art. 42 ust. 1" (18)
tajemnic (1882)
v ca 787/08 (1)
294/09 (22)
"zamawiający nie wezwał do złożenia wyjaśnień" (68)
umowne prawo odstąpienia (893)
kampania promocyjna (48)
zasady równego traktowania (10674)
"zwrot odwołania" (168)
jednokrotność wezwania (67)
podstawa dysponowania umowa o współpracy (1270)
poprawienie harmonogramu (477)
kio 1886/11 (3)
"zmiana podwykonawcy" (49)
henry kruse (7)
art.12a (229)
1993/10 (6)
"nie przedłużył terminu związania ofertą" (488)
1268/09 (3)
funkcjonalność system (1823)
"uzupełnienie dokumentów faksem" (6)
rażąco niska cena inżynier kontraktu (176)
charakter referencji (2535)
solidarna odpowiedzialność podmiotu trzeciego (235)
subiektywne kryteria oceny ofert (884)
referencje bez daty (1958)
"urzędujący członek organu zarządzającego" (32)
udostępnienie wiedzy i doświadczenia podwykonawstwo (536)
niemieckie zaświadczenie o niekaralności (60)
rażąco niska cena po aukcji (87)
87 ust. 2 pkt. 3 (7735)
"ograniczenie terytorialne" (26)
art. 7 ust. 3 (27918)
ceny jednostkowe (2989)
zmiana terminu wykonania zamówienia (11354)
zaświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
status wykonawcy (2133)
toshiba (74)
art. 8 ust.3 (13914)
wątpliwości rozstrzygane na korzyść wykonawcy (750)
art. 93 ust. 1 pkt. 7 (5987)
sposób obliczania ceny (1500)
2462/12 (2)
1785/14 (17)
1059/12 (4)
i ca 134/06 (21)
206/08 (45)
"tożsamość przedmiotowa zamówienia" (27)
rażąco niska cena zysk (1111)
"częściowe przystąpienie" (2)
zasada przejrzystości (1297)
kio 2644/13 (4)
inspektorat uzbrojenia z wolnej ręki (6)
deklaracja zgodności niezgodna z rozporządzeniem (1499)
krk słowacja (2)
165/15 (18)
i ckn 304/00 (191)
sufo (78)
kio_1470_11 (4)
brak strony formularza cenowego (2109)
114/14 (5)
niezwłocznie (1951)
i aca 1018/05 (39)
128/13 (15)
tajemnica przedsiębiorstwa 2015 (546)
"rażąco niska cena" wyjaśnienia (2078)
polecenie zmiany (512)
353 kc (390)
ii ca 353/10 (1)
pkp sa (887)
41/12 (33)
959/09 (41)
art.93 ust.1 pkt 4 (4023)
udostępnienie dokumentacji do wglądu (587)
brak wskazania podwykonawcy w ofercie (1798)
ii ckn 440/00 (7)
nierealny termin (3800)
skreślenie ofercie parafowane (70)
polisa od podmiotu trzeciego (392)
"rażąco niska cena jednostkowa" (15)
skamex (94)
v ca 2506/07 (41)
wykonawca sam uzupełnił dokument (3906)
gwarancja wadialna wadliwa (330)
art. 67 ust. 1 pkt 1 (3087)
xix ga 235/11 (4)
zaokrąglenie cen (208)
art. 17 ust. 1 pkt. 4 (12041)
kio_863_15 (5)
poprawienie oczywistej omyłki rachunkowej (1092)
180/12 (70)
zakup samochodu (360)
złożył dwie oferty (13296)
art. 6a pzp (560)
"niewykonanie wyroku" (527)
iii ca 418/09 (11)
kio_uzp_1311_10_kio_uzp_1312_10_kio_uzp_1313_10 (7)
producent (5331)
sumowanie wartości usług (538)
zamówienia podzielone na części (7230)
zintegrowany system informatyczny (571)
ii ca 87/07 (6)
usługi medyczne (1346)
248/12 (41)
formularz cenowy zastrzeżony jako tajemnica przedsiębiorstwa (382)
ustalenie prawidłowej stawki podatku vat (1406)
"warunek zawieszający" (39)
warunek nieproporcjonalny (1307)
rażąco niska cena a ceny jednostkowe (1074)
"jawność postępowania" (865)
"ochrona danych osobowych" (58)
rażąco (3549)
dostęp do informacji publicznej (4113)
prezentacja próbki systemu (157)
"uzupełnienie pełnomocnictwa" (186)
wyjaśnienia siwz są wiążące (2245)
tajemnica przedsiębiorstwa nie wykazał (1501)
kio_uzp_298_09 (4)
23.02.2011 (29)
kio_1807_12 (7)
odbiór robót budowlanych (2594)
1236/08 (8)
nieuzupełnienie pełnomocnictwa (1338)
kio 883/14 (7)
kio/uzp 853/08 (5)
natychmiastowa (640)
"pełnomocnictwo konsorcjum" (35)
987/14 (2)
brak oświadczenia (14144)
udostępnienie załączników do protokołu (2106)
iv ca 1323/08 (1)
1312/13 (3)
usługi ciągłe wykonywane przed pięcioma (319)
pisemne zobowiązanie w oryginale (1201)
art. 92 ust. 1 pkt 2 (3518)
protokół odbioru potwierdza (2279)
1306/11 (7)
lotos (41)
"oświadczenie woli" (3966)
dokumenty dla podwykonawcy (2361)
2666/13 (3)
63/12 (24)
ponowne wezwanie do wyjaśnienia (5591)
powtórzenie aukcji elektronicznej (246)
sumować doświadczenie (454)
xix ga 256/07 (1)
189 ust. 2 pkt 2 (5887)
"zmiana terminu realizacji umowy" (43)
ix_ga_392_13 (14)
rozszerzenie zakresu podwykonawstwa (183)
pełnomocnictwo w oryginale (1304)
negocjacje bez ogłoszenia przesłanki (1968)
disclosure scotland (14)
kio/uzp 217/10 (9)
informatyczny (2356)
kio 797/12 (4)
1206/11 (4)
definicja referencji (1087)
2722/12 (6)
kio_uzp_254_08 (19)
adblue (13)
uzupełnienie oświadczenia o grupie kapitałowej (443)
francuski krs (38)
nabycie udziałów (2148)
zamiast polisy (266)
rażaco niska cena dowody (1900)
2756/12 (4)
interes publiczny (13584)
x ga 41/07 (8)
rozwojowe (456)
kio_1533_13 (7)
"zobowiązanie podmiotu trzeciego" (794)
artykuły spożywcze (114)
krk usa (22)
tajemnica przedsiębiorstwa formularz cenowy (468)
nieporównywalność ofert (224)
"nadużycie pozycji dominującej" (18)
70/08 (12)
art. 89 ust. 1 pkt 3 (13856)
dwukrotne uzupełnienie (779)
oticon (35)
"xix ga 461/12" (14)
forma składanych dokumentów (6229)
nieprawidłowa stawka vat (1630)
opłata od skargi (684)
spółka cywilna urząd skarbowy (406)
iii ca 199/06 (2)
v ca 927/08 (9)
dyrektywa rohs (13)
4226 (85)
"art. 91 ust 2a" (18)
uzasadnione potrzeby zamawiającego ryszard tetzlaff (404)
deklaracja zgodności tajemnica przedsiębiorstwa (260)
za zgodność (8748)
ogłoszenie wstępne (1598)
iii ca 1904/14 (2)
zachowanie uczciwej konkurencji (8240)
podpis nieczytelny (492)
oświadczenie akceptacja warunków siwz (1107)
ubezpieczenie związane z przedmiotem zamówienia (1949)
nie poświadczone za zgodność z oryginałem (1570)
kio 1334/13 (2)
referencje wystawione podwykonawcy (622)
saldo (191)
wydłużenie okresu doświadczenia (477)
przesłanie kopii przystąpienia (689)
508/12 (2)
kio 249/11 (5)
oświadczenie (19263)
kio_551_12 (5)
ii ca 693/5 (21)
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 (12907)
sucg (4)
pełnomocnictwo za zgodność z oryginałem (1037)
samodzielne uzupelnienie dokumentów (3146)
"operator systemu dystrybucyjnego" (45)
poświadczenie za zgodność z oryginałem (1570)
zgodnie z treścią wyroku (19140)
wadium osoba trzecia (636)
zamówienie podstawowe (7570)
przedłużenie terminu związania ofertą po upływie okresu (1127)
iii czp 147/08 (11)
nota pokrycia (95)
podstawa dysponowania osobami (4624)
kopia gwarancji ubezpieczeniowej (231)
x_ga_67_08 (59)
2607/13 (4)
pełnomocnictwo ceidg (43)
wynagrodzenie ryczałtowe kosztorys (987)
dysponowanie potencjałem (3487)
kio_uzp_919_08 (12)
dzielenie przez zero (608)
warunek doświadczenie (6889)
x ga 230/08 (1)
naruszenie art. 87 ust. 2 pkt 3 (7448)
forma dokumentu (7463)
art 91 ust 3a (705)
wykaz osób (5661)
krajowa instytucja rozliczeniowa (209)
"rezygnacja z części zamówienia" (7)
v ca 117/07 (137)
979/14 (7)
antydatowane pełnomocnictwo (30)
liczniki (161)
"art. 138c ust. 1 pkt 4" (18)
rażąco niska cena dostawa (983)
unieważnienie postępowania z winy zamawiającego (718)
2336/13 (4)
zobowiązanie do sprzedaży (1104)
2799/11 (3)
art. 29 ust 3 (27327)
viii ca 442/05 (1)
zamówienie sektorowe (1019)
1318/11 (4)
kio 2081/12 (8)
zamawiający sektorowy (1011)
różne stawki vat w ofertach (1013)
kwota na sfinansowanie zamówienia (1996)
"32 ust. 2" (220)
iv ca 690/08 (1)
vii ca 587/09 (1)
gwarancja dożywotnia (11)
dialog techniczny (430)
materiały eksploatacyjne (784)
komplementariusz (134)
xix ga 82/09 (2)
samodzielne uzupełnianie dokumentów (1644)
zgoda na poprawienie innej omyłki (870)
cezar (75)
generalny wykonawca (3495)
niezwłocznie oznacza (1407)
xiii ga 379/12 (16)
art.46 ust. 4a (672)
tajemnica wykaz usług (938)
uzupełnienie zaświadczenia z krk (297)
kio/31/11 (5)
rozwiązanie równoważne (1774)
wadium kopia gwarancji (329)
uzupełnienie dokumentów po terminie (8010)
kio 2970/13 (5)
sprzĘt medyczny (1185)
krk niemcy (47)
496/10 (8)
kio 363/12 (4)
tomograf (245)
ogłoszenie upadłości (422)
"interes w uzyskaniu zamówienia" (2389)
ii ca 284/10 (2)
kio_518_14 (9)
partnerstwo (176)
krajowy rejestr karny (829)
równoważnych (3065)
sygn. akt iv ca 926/06 (5)
322/08 (3)
zatrzymanie wadium art. 46 ust. 4a (546)
umowa o zamówienie publiczne (15631)
vii ca 881/05 (10)
140 pzp (1107)
kio_uzp_1400_09 (10)
wspólna polisa (533)
"oświadczenie woli zamawiającego" (161)
isok (22)
kio_910_11 (3)
art. 17 ust. 1 (13151)
naruszenie art. 67 ust. 1 pkt 6 (2722)
"istotne elementy umowy" (104)
xix ga 82/11 (2)
art 24b (106)
klauzula apostille (14)
odwolania@uzp.gov.pl (7)
xix ga 225/10 (16)
oferta wpłynęła po terminie (6504)
245/14 (6)
przedmiot działalności krs (1010)
tajemnica wykaz osób (901)
in house (133)
kryterium jakość (2648)
vi ga 192/10 (22)
kio 2014/10 (259)
wyjaśnienie dokumentów (12425)
v ca 307/09 (10)
certyfikat równoważny (917)
na rzecz różnych odbiorców (1083)
bezwarunkowa (658)
"art 24 ust 1 pkt 9" (309)
"art. 91 ust. 3" (207)
ochrona ubezpieczeniowa (1012)
kio 148/15 (13)
grupa kapitałowa tajemnica przedsiębiorstwa (196)
źle obliczony vat (146)
informacja z banku wystawiona po upływie terminu składania (633)
udostępnienie oferty (4675)
unieważnienie 93 ust 1 pkt 6 (4685)
formularz cenowy brak podpisu (417)
zamówienia publiczne (29789)
duplikat (21)
bony towarowe (24)
sieć szerokopasmowa (157)
preferowanie wykonawcy (1176)
o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (131)
osobiste wykonanie (1271)
błąd w gwarancji (1469)
odrzucenie odwołania odwołujący nie przekazał kopii odwołania zamawiającemu (3256)
ii ca 529/04 (4)
87 ust 2 (7928)
świadectwo zgodności we (521)
580/09 (6)
referencje powinny zawierać (2705)
omyłki pisarskie (1685)
kio/uzp 585/09 (16)
wydruk z banku (231)
"art. 142 ust. 5" (75)
microsoft whcl (11)
"art. 24 ust. 1 pkt 1" (315)
237/13 (8)
polisa tajemnica (160)
usługi turystyczne vat (44)
"nieuzasadnione wezwanie do uzupełnienia " (11)
" oferta wariantowa" (366)
"art. 3 ust. 1 pkt 5" (55)
93 ust 1 pkt 7 (5987)
kio/uzp 2525/10 (3)
wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe (692)
529/13 (6)
pisemne zobowiązanie innych podmiotów (2942)
kio 1073/14, kio 1088/14 (2)
kio_uzp_1301_08_kio_uzp_1311_08 (3)
49/14 (17)
kio/ku 35/12 (4)
złożenie wyjaśnień po terminie rażąco niska cena (2260)
zamawiający wyłączył faks (80)
1193/13 (7)
nieprawidłowo obliczony vat (1747)
kio_908_13 (7)
dostawa samochodów (552)
188/14 (6)
unieważnienie postępowania po wyborze najkorzystniejszej oferty (12189)
zdolność finansowa konsorcjum (1088)
złożenie oferty w innym miejscu (10709)
nieprawdziwe informacje w wykazie robót (1210)
doświadczenie nabyte w konsorcjum (692)
ix ca 182/06 (3)
"należyte wykonanie umowy" (1329)
kio 496/10 (7)
referencje podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (491)
potwierdzenie opłacenia polisy (482)
łączenie funkcji (1335)
"zasada przejrzystości" (501)
"tajemnica przedsiebiorstwa" (1694)
w sprawie dokumentów (17025)
art 22 ust 5 pzp (12313)
rejestr karny wielka brytania (41)
"charakter wynagrodzenia" (528)
umowa barterowa (8)
art. 189 ust. 2 pkt 2 (5887)
v ca 569/08 (3)
ii ca 82/12 (1)
"§ 7 ust. 2" (400)
oświadczenie producenta (4363)
zwolnienie od kosztów (1138)
zamówienia uzupełniajace dostawy (2120)
spożywczy (190)
"art. 26 ust.2b" (1490)
"podział zamówienia" (394)
oświadczenie producenta sprzętu (2264)
uzupełnienie próbek (513)
kio 401/12 (4)
ogłoszenie o zamówieniu uzupełniającym (3190)
kio_2746_10 (17)
zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia (2789)
"art. 192 ust. 3 pkt 2" (45)
1060/13 (4)
połowy terminu (1173)
szpital (3434)
żadanie umowy konsorcjum (4160)
kio 1060/13 (4)
informacja z banku wydruk (224)
ecm (182)
art. 32 ust. 2 pzp (3823)
torell (9)
treść gwarancji wadium (1305)
formularz cenowy tajemnica przedsiębiorstwa (468)
criminal record bureau (7)
podpisanie umowy po terminie związania z ofertą (4475)
krs niemcy (54)
wykonawca osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (1275)
2775/13 (4)
970/12 (14)
różne stawki podatku vat (912)
ebs (31)
kio 473/14 (3)
108/15 (13)
2106/14 (2)
polska organizacja turystyczna (40)
nadużycie prawa (702)
publikacja przez zamawiającego informacji na stronie internetowej rażąco niska cena (175)
zbyt krótki termin na złożenie wyjaśnień (496)
pkp polskie linie kolejowe s.a. (555)
około (2168)
dzierżawa łączy (240)
933/11 (6)
1971/09 (10)
kio 560/09 (9)
vii ga 24/08 (16)
uzp/dkue/ku/65/10 (2)
krus (120)
kognicja (596)
kio_uzp_418_09 (5)
"zamawiający jest gospodarzem postępowania" (116)
wyjaśnienia dokumentów (12425)
kio 1159/12 (7)
"wykonawca sam uzupełnił dokumenty" (2)
art. 90 ust. 2 (8133)
kio 665/13 (10)
zmiana postanowień umowy przed jej zawarciem (7000)
kio 29/11 (185)
posiadanie zdolności kredytowej (929)
2219/11 (3)
kio 529/13 (6)
zmiana ryczałtu (395)
xii_ga_254_08 (3)
art. 4 pkt 8a (414)
nieczytelny podpis oferty (467)
kryteria równoważności (610)
art. 24 ust. 1 pkt. 1a (3076)
zmiana podmiotowa w konsorcjum (933)
zaświadczenie o niezaleganiu francja (46)
uzupełnienie krs (1060)
odrzucenie rażąco niska cena (2474)
rażąco niska cena ubezpieczenia (513)
"ciąg pełnomocnictw" (49)
"uzupełnienie faksem" (5)
ix ga 46/08 (1)
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (1339)
kio 2041/11 (3)
interes w unieważnieniu postępowania (9689)
"przedłużenie terminu związania ofertą" (488)
ots-ip (22)
uprawnienia (9003)
ogłoszenie opublikowane w sobotę (122)
naruszenie zasady uczciwej konkurencji (11039)
zbyt niskie warunki udziału w postępowaniu (733)
uzupełnienie dokumentu przedmiotowego (6960)
brak wadium (2199)
rozwiązanie umowy konsorcjum (1777)
nowe zarzuty na rozprawie (7371)
csk 366/06 (5)
termin ważności wadium (966)
zagospodarowanie odpadów (647)
xix ga 72/08 (2)
c-328/96 (10)
"zwłoka zamawiającego" (31)
"należąc do tej samej grupy kapitałowej" (209)
podpis (3643)
zakres podwykonawstwa (1010)
tajemnica przedsiębiorstwa komponenty (216)
kod ean (7)
"wartość szacunkowa" (2903)
1899/10 (7)
758/10 (4)
brak projektu wykonawczego (2200)
pilna potrzeba (308)
sąd okręgowy w katowicach (3980)
v ga 87/11 (2)
dokument referencji nie musi zawierać w sobie ściśle określonych sformułowań, czy wyrażeń o pozytywnym zabarwieniu (6)
"art. 170 ust. 4" (10)
nie złożyli ofert dodatkowych (12218)
kio_2205_11 (6)
dokumenty po terminie (18048)
uprawnienia budowlane bez ograniczeń (3533)
wadium na jednego członka konsorcjum (592)
"na pierwsze żądanie" (176)
"obiekt kubaturowy " (157)
błąd w vat (1725)
2873/12 (9)
oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub z ustawą (11846)
"sprawozdanie finansowe" (723)
"uzupełnienie tłumaczenia" (26)
"uzupełnianie wykazu osób" (22)
modyfikacja oferty (4752)
art. 26 ust. 2c (409)
nowe zarzuty (8287)
dyscyplina finansów publicznych (1736)
kio_19_11 (6)
kryteria wyboru oferty (7988)
oferty dodatkowe (12540)
zmiana osoby wskazanej w ofercie (6698)
sprzeczne zapisy siwz (3966)
stosuje się odpowiednio (7880)
uzasadnione przyczyny o obiektywnym charakterze (1497)
"warunki udziału w postępowaniu służą" (38)
kio_1798_10 (9)
kio 1549/12 (6)
kio 1344/11 (13)
kio 2354/14 (3)
308/12 (6)
kio 51/11 (17)
xii ga 86/09 (1)
x ga 458/09 (7)
§ 1 ust. 6 rozporządzenia (16533)
kio 1364/11 (5)
226/10 (17)
ix ga 37/06 (4)
x ga 92/11 (6)
kio_154_13 (6)
uzupełnienie krk po terminie składania ofert (326)
treśc oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
kio 1007/13 (27)
kio_1201_12 (7)
kio_786_10 (14)
uzp/dkd/knd/2/13 (2)
sanepid (34)
"art. 67 ust. 2" (68)
błędny wykaz dostaw (990)
kio_1348_13 (6)
"art. 8" (2062)
"oznaczenie strony" (71)
roboty dodatkowe a zamówienia dodatkowe (4306)
obowiązkowa wizja lokalna (79)
miejsce zamieszkania (773)
kio/uzp 1490/09 (7)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego potencjał techniczny (301)
dokument wystawiony po terminie składania ofert (3798)
xii ga 206/08 (24)
tajemnica przedsiębiorstwa prezentacja (187)
kio 290/11 (6)
dyrektywa (3402)
kio_229_12_kio_238_12_kio_239_12_kio_242_12_kio_245_12_kio_247_12 (10)
wariantowa (482)
i1 ca 143/11 (1)
"złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji" (122)
84/12 (12)
"referencje" (3839)
polisa związana z przedmiotem zamówienia (870)
współubezpieczony polisa (4)
przedłużenie terminu związania ofertą po wyborze oferty (1636)
poświadczanie za zgodność (728)
"nieprawdziwa informacja" (2183)
solid security (56)
"v ga 122/10" (53)
uzupełnianie dokumentów faksem (795)
sfałszowany podpis (20)
84/08 (15)
art. 110 pzp (1291)
475/10 (24)
dokumenty składane przez przedsiębiorców zagranicznych dokumenty w języku obcym dowody (39)
usługi prania (188)
"zmiana w składzie konsorcjum" (9)
uzupełnienie pełnomocnictwa konsorcjum (1247)
kio 35/15 (8)
kio 173/11 (13)
822/11 (18)
powiązania rodzinne (46)
kio 115/14 (7)
harmonogram (1721)
kio/uzp 267/10 (6)
kio/uzp 1092/09 (37)
nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia (1581)
korekty finansowe (1213)
nie potwierdził za zgodność z oryginałem (3104)
nieważność oferty na podstawie odrębnych przepisów (1072)
odstąpienie przez zamawiającego od umowy (2490)
pełnomocnictwo do wystawienia gwarancji wadialnej (138)
zdolność ekonomiczna art. 26 ust. 2b (495)
zmowa wykonawców (226)
estetyka (125)
obsługa prawna (3469)
kio 1668/13 (6)
odwołanie na wezwanie do uzupełnienia (6598)
rażąco niska cena lakoniczne (370)
naruszenie art 144 (1092)
zmiana podmiotu (8459)
kio/uzp 59/10 (15)
przynależność do izby samorządu zawodowego (155)
iv ca 29/10 (40)
art 93 ust. 1 pkt 6 (5648)
"art. 92 ust. 1 pkt 2" (547)
inna cena słownie i cyfrowo (570)
kio/uzp 126/07 (7)
iv ca 689/08 (4)
china overseas engineering group (13)
1830/09 (3)
kio_uzp_1085_09 (11)
x ga 101/08/za (2)
art. 24 ust. 1 pkt. 1 (16306)
data listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (159)
zdolność kredytowa linia kredytowa (173)
harmonogram tajemnica przedsiębiorstwa (277)
opłacona faktura (267)
unieważnienie postępowania po wniesieniu odwołania (15115)
2679/12 (3)
zastrzeżenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1050)
nieścisłości siwz (706)
dysponowanie bezpośrednie (3846)
zmiana wysokości wadium (1449)
x_ga_652_13 (32)
należyte (9799)
harmonogram robót (1076)
należyte wykonanie (9053)
i ca 67/09 (4)
2388/11 (2)
csk 675/10 (25)
upadłość niemcy (43)
art 67 ust 1 pkt 5 (2943)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny jako tajemnica przedsiębiorstwa (612)
ii ca 683/11 (1)
xii ga 304/07 (1)
węgry krk (5)
samodzielna zmiana terminu składania ofert (3234)
przekazanie terenu budowy (1696)
dokumenty składane przez konsorcjum (4469)
198f (279)
kio 1050/12 (5)
podmiotowa zmiana umowy (1992)
wyłączenie jawności rozprawy (489)
1961/12 (18)
racjonalne wydatkowanie środków publicznych (617)
naruszenie art. 32 ust. 2 pzp (3524)
kio/uzp 822/11 (18)
ix ga 131/10 (4)
kio 1064/11 (15)
zmiana umowy z wolnej reki (962)
89 ust. 1 pkt 8 (11100)
"ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy" (76)
naruszenie art. 87 ust. 1 (7517)
dostawca a podwykonawca (510)
oem (59)
2124/11 (7)
zaskarżył wezwanie do złożenia wyjaśnień (2113)
nazwy własne w projekcie (2395)
"art. 46 ust. 5 pkt 2" (29)
"cena 0" (111)
2216/13 (10)
kio/uzp 663/09 (16)
kio_2090_12_kio_2121_12 (6)
wpis na listę inżynierów (198)
uzupełnienie nazwy producenta (1420)
art.86 ust.4 (530)
treść zobowiązania (7209)
vi ga 68/09 (5)
kio_1213_12 (2)
sygn. akt x ga 23/07 (135)
v_ca_3036_10 (34)
żądał dokumentów (10758)
oryginalne części (1086)
373/12 (11)
zabranie wadium (7)
c-16/98 (24)
interes (13594)
maquet (31)
przyrzeczenie publiczne (151)
zwrot zabezpieczenia (3022)
x ga 327/07 (1)
samokontrola zamawiającego (35)
oczywista omyłka pisarska wadium (242)
impel rażąco niska cena (142)
1563/12 (4)
kio 822/11 (18)
zdolność finansowa (2491)
telefonii komórkowej (170)
"nieprawdziwe informacje" "wyjaśnienia" (1768)
kio 2257/12 (2)
wydruk ze strony internetowej nie stanowi dowodu (1114)
certyfikaty (3193)
wymóg jednego producenta (3706)
brak formularza ofertowego odrzucenie (3694)
kio/uzp 1268/09 (3)
parkomaty (14)
santex (29)
zmiana umowy podwykonawca (1683)
protokół odbioru zamiast poświadczenia (191)
1518/14 (12)
użycie nazw własnych (2306)
kio_1104_10 (8)
wykształcenie wyższe (596)
1093/08 (39)
rental rights (11)
self cleaning (3)
zmowa przetargowa (190)
wadium po terminie składania ofert (1732)
2784/14 (15)
zawieszona działalność (282)
art. 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
"wykonanie zastępcze" (36)
poprawienie jednostki miary (451)
usługi leśne (458)
irlandia krk (5)
wykonawca nie przedłużył terminu związania ofertą (1950)
odrzucenie odwołania pełnomocnictwo (3528)
de minimis (14)
2942/12 (6)
zmiana przed podpisaniem umowy (4364)
art. 87 ust. 2 pkt 3 kosztorys (1574)
pisemnie (7661)
senetic (8)
972/12 (3)
wartość polisy oc (492)
brak czytelnego podpisu (464)
jeden producent (4366)
v ca 422/06 (1)
poręczenie udzielane przez podmioty (186)
art. 46 ust. 1 (4106)
"art. 36 ust. 4" (248)
faktura (3232)
xix ga 408/07 (13)
uzp/zo/0-533/06 (14)
xix ga 91/07 (5)
brak formularza cenowego ryczałt (159)
"ii ca 29/05" (13)
kopia zobowiązania podmiotu trzeciego (749)
powszechne usługi pocztowe (396)
brak wyceny pozycji kosztorysu (1184)
tonery do drukarek (91)
wskaźnik płynności (111)
potencjał kadrowy tajemnica przedsiębiorstwa (153)
krk francuskie (20)
usługi prawne (10888)
wyjasnienia wpłynęły po terminie (4432)
odrzucenie oferty interes (11136)
1629/11 (5)
interes w uzyskaniu danego zamówienia (8360)
ii ca 104/06 (11)
kio1498/10 (4)
182 ust. 1 (3093)
395/14 (7)
art.67 ust.1 pkt 5 (1013)
zasada bezstronności (517)
iv ca 142/11 (20)
lub równoważny (2908)
umowy ws. zamówień publicznych umowa ramowa (14)
180 ust. 2 (5727)
x ga 294/07 (9)
odbiór osobisty (372)
polisa oc tajemnica przedsiębiorstwa (68)
wyjaśnienia po terminie (14808)
podmiot trzeci podwykonawca (1414)
zapytanie o cenę przesłanki (2097)
dostawa sprzętu laboratoryjnego (193)
"uzupełnianie próbek" (14)
dokumenty przedmiotowe treść oferty (12795)
nienależyte wykonanie zamówienia (8867)
iv ca 1180/09 (2)
kryterium termin realizacji zamówienia (6883)
certyfikaty meble (77)
650/11 (4)
xix ga 461/12 (14)
art. 24 ust. 1 pkt 8 (13141)
poleganie na zasobach finansowych (1567)
brak w ofercie kosztorysu (2656)
brak podpisu pod ofertą (2435)
oferta nieważna (7320)
"art. 24 ust. 2 pkt 2" (1570)
2160/14 (8)
błąd w obliczeniu ceny jednostkowej (1088)
"wiedza i doświadczenie" (1150)
kio 582/11 (14)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (min, zezwolenia, koncesje, licencje) (2)
andrzej niwicki czyn nieuczciwej konkurencji przenoszenie wartości do innej pozycji kosztorysowej (4)
kio 258/15 (2)
konkurencyjność (1505)
zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa (1048)
brak krk wykluczenie (470)
art. 26 ust. 2b wiedza i doświadczenie (934)
"art. 89 ust. 1 pkt 7" (279)
x ga 79/10 (4)
interes prawny w przetargu ograniczonym (9983)
błąd w kosztorysie ofertowym (1278)
iv ca 120/11 (3)
wieloletnia prognoza finansowa (46)
prezentacja, próbki (185)
kio 637/11 (23)
tajemnica przedsiębiorstwa system informatyczny (432)
częściowe uwzględnienie odwołania (3328)
vi ca 377/08 (1)
2522/12 (4)
"art. 32 ust. 2" (211)
wyciąg z konta (108)
udostępnienie uzupełnień (2717)
"manipulowanie cenami jednostkowymi" (14)
art. 49 ust. 3 (2682)
termin zadawania pytań (1142)
kio 1507/12 (5)
iv ca 140/08 (23)
tabela elementów scalonych (236)
wykaz wykonanych usług (5505)
cena 1 grosz (9922)
vi ca 464/05 (75)
kio_uzp_86_08 (3)
dostawy powtarzające się okresowo (151)
przesunięcie terminu realizacji umowy (657)
xii_ga_350_09 (21)
kio/uzp 938/09 (7)
nienależyte wykonanie umowy (7325)
stadion narodowy (44)
spełnianie warunków przez konsorcjum (4911)
634/14 (8)
"wizja lokalna" (396)
zaświadczenie z us dla spółki cywilnej (60)
ceidg z datą po terminie składania ofert (46)
formularz cenowy jako tajemnica przedsiębiorstwa (467)
"usługi prawne" (49)
946/14 (7)
uzupełnienie pełnomocnictwa z datą na dzień (1478)
model (1304)
kio 1202/12 (3)
166/15 (3)
referencje konsorcjum (1880)
unieważnienie postępowania (15535)
v_ca_2015_12 (7)
kio/kd 19/10 (18)
oddział (4249)
zmiana nazwy wykonawcy (5435)
kio/uzp 400/07 (2)
oświadczenie o niekaralności wielka brytania (50)
wadium dla jednego z konsorcjantów (156)
serwis w polsce (305)
c-44/96 (38)
zawarcie umowy z mocą wsteczną (166)
ilość rdzeni (80)
1493/08 (9)
xii ga 315/11 (32)
v ca 1784/08 (2)
ix ga 121/07 (1)
pierwotne warunki zostały zmienione (2460)
kio 2746/10 (17)
zasada proporcjonalnosci (585)
kio 162/12 (9)
tajemnica przedsiębiorstwa wykaz (1050)
kio/uzp 1990/10 (6)
wykonawca (26820)
tożsame (4306)
art. 27 (11963)
art. 38 ust. 4b (186)
koszty (28076)
tajemnica przedsiębiorstwa harmonogram (277)
budynek użyteczności publicznej warunek (338)
wadium euro (392)
kio 2072/12 (2)
obiekt użyteczności publicznej (417)
586/11 (12)
zwłoka nienależyte wykonanie (368)
iso/iec 27001 (22)
2398/11 (6)
należyte wykonanie umowy a kary umowne (725)
477/10 (3)
181/08 (6)
160/11 (7)
"odrzuca odwołanie" (8142)
rażąco niska cena 2015 (635)
tożsamy z przedmiotem zamówienia (3994)
oczywista pomyłka pisarska (406)
część sprawozdania finansowego (650)
kara umowna (954)
regulamin konkursu (324)
kio/kd 64/12 (2)
dyskryminacja pośrednia (227)
"wykluczenie wykonawcy" (5782)
dotychczasowy wykonawca (4779)
postanowienie o zwrocie odwołania (15013)
brak wezwania do przedłużenia terminu związania ofertą (1176)
tajemnica przedsiębiorstwa (1779)
1777/11 (7)
kio 1460/13 (3)
333/11 (17)
uchwała zarządu (1308)
zmiana terminu rozpoczęcia świadczenia (1801)
brak zgody na poprawienie omyłki (861)
inżynier kontraktu (845)
alplast (32)
kryterium doświadczenie (4271)
średnie roczne zatrudnienie (178)
"oferta stanowi całość" (5)
zasoby zamawiającego plk (42)
engave (24)
referencja nie musi potwierdzać (1788)
"art. 91 ust 3a" (71)
dokumenty podmiotowe podmiotu trzeciego (1129)
rażąco niska cena + dowody (1900)
"dostęp do informacji publicznej" (268)
farmaceutyczny (192)
droga elektroniczna (2058)
wadium nie obejmuje terminu związania ofertą (1106)
zmiana terminu dostawy (6724)
67 ust. 1 pkt 4 (2946)
iv ca 1324/08 (1)
1853/12 (2)
doświadczenie konsorcjum (3762)
"certyfikat iso" (253)
kio 1756/10 (17)
cena nierealna (2859)
"art. 38 ust. 4b" (42)
opis warunków (11669)
"§ 6 ust. 1 pkt 1"  (132)
"kara umowna" (818)
kio 2012/14 (12)
własnoręczny podpis (385)
art. 68 kc (477)
gispro (19)
kio_281_12_kio_290_12 (11)
art. 179 ust. 1 (9340)
inne usługi niepriorytetowe (467)
vii ga 29/05 (7)
zmiana projektu (6321)
legionowo (111)
błędny vat (1946)
rażąco niska cena jednostkowa 2015 (324)
"serwis na terenie polski" (10)
zamknięty katalog dokumentów (1191)
udostępnienie referencji (1378)
przygotowanie postępowania (6052)
skuteczność wadium (553)
xii ga 433/08 (21)
vii ga 163/09 za (10)
art 181 (1433)
upływ terminu związania z ofertą (5460)
oświadczenie o grupie kapitałowej (634)
kio 366/13 (7)
wpis do rejestru działalności regulowanej (576)
oświadczenie art 24 konsorcjum (4642)
odpady komunalne (1046)
"art. 51 ust. 2" (135)
warunek nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia (1297)
dostawy okresowe (835)
suma ubezpieczenia (790)
sposób obliczenia ceny (4260)
odpadów (1793)
1565/12 (4)
tryb negocjacje bez ogłoszenia (2418)
brak numeru katalogowego niezgodnosć z siwz (426)
forma wyjaśnień (5784)
centrum usług wspólnych (915)
brak oświadczenia podwykonawcy (2197)
"informacje z internetu" (6)
kryterium metodyka (293)
1 ust. 2 rozporządzenia (19716)
art. 32 ust. 4 pzp (3621)
brak podstawy dysponowania osobami (4378)
usługi tego samego rodzaju (9596)
zmiana producenta (3780)
różnica 1 grosza (3411)
2931/13 (3)
"różne stawki podatku vat" (150)
1881/09 (7)
krk wystawione po terminie składania ofert (313)
powtórne wezwanie (1674)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys ofertowy (213)
kio/uzp 786/10 (17)
xii ga 227/10 (1)
xix ga 34/07 (5)
"art 26 ust 4" (2270)
unieważnienie postępowania przed otwarciem ofert (3792)
"powtarzające się okresowo" (79)
wykonawca nie może ponosić negatywnych (1683)
vii ga 136/09 (9)
program funkcjonalno - użytkowy (806)
kognicja izby (505)
kio 1891/10 (4)
wezwanie do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny (1740)
braki w formularzu ofertowym (3871)
art 24 ust. 2 pkt 1 (16317)
nieprawdziwe informacje mające wpływ (2835)
2034/14 (3)
zasada konkurencyjności (1469)
doświadczenie "3 lat" (1810)
1463/08 (17)
kryteria oceny ofert dotyczące właściwości wykonawcy (1661)
omyłka w obliczeniu ceny (1807)
26 ust. 2a (2184)
prezentacja, próbki, testy (80)
niezależny podmiot (6254)
omyłka niepowodująca istotnych zmian (2263)
489/06 (49)
"zastrzeżenie oferty" (31)
akredytywa (12)
kio 2288/13 (6)
192 ust. 2 (11665)
xii ga 2/09 (7)
doświadczenie jako podwykonawca (1851)
"26 ust. 2c" (63)
v ga 106/12 (7)
zamówienia uzupełniające wartość zamówienia podstawowego (1619)
zaświadczenie z ceidg (58)
1085/11 (2)
wyrządził szkodę (652)
1377/11 (2)
cena jednostkowa do trzech miejsc po przecinku (177)
maksymalna cena (2717)
"67 ust. 1 pkt 3" (187)
§1 ust. 4 rozporządzenia (17504)
kryterium społeczne (2117)
radiofarmaceutyki (6)
forma pisemnego zobowiązania (2281)
zamówienia dodatkowe ryczałt (382)
ballast (32)
ponowne wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1246)
"niemożliwość świadczenia" (112)
cztery miejsca po przecinku (197)
"wysokość kar umownych" (178)
kio 520/11 (2)
art. 90 (8159)
francuski krk (20)
v ca 1108/08 (1)
informacja krk (525)
"27 ust. 5" (16)
jagiellońskie centrum innowacji (4)
uzupełnienie wadliwego pełnomocnictwa (1196)
150/12 (17)
dokumenty uzupełnione faksem (938)
krk jako tajemnica przedsiębiorstwa (76)
usługi niepriorytetowe wolna ręka (111)
art. 86 (2208)
kio 19/09 (202)
plan higieny (162)
sukcesja uniwersalna (43)
zwrot odwołania wpis (18883)
uzp/zo/0-88/07 (3)
art 89 ust 1 pkt 1 (13956)
po upływie terminu związania ofertą (5422)
tożsamość przedmiotowa (1025)
"kio 20/12" (4)
"wskaźnik płynności finansowej" (33)
kio_77_14 (13)
"zaświadczenie o niekaralności" (276)
ii ca 285/10 (1)
kio 2706/10 (5)
udostępnienie rachunku zysków i strat (159)
kio 20/10 (307)
art.17 ust. 1 pkt 4 (1121)
przedwczesność odwołania (49)
kio 122/11 (6)
art. 151 (1212)
2805/10 (6)
83/13 (12)
"istotna zmiana treści oferty" (532)
sumowanie środków finansowych i zdolności kredytowej (72)
kio 716/11 (2)
1158/09 (6)
oferta termin związania ofertą (11524)
podstawa dysponowania (6067)
warszawie (26737)
usługi pocztowe 2012 (362)
opłacona polisa brak zapłaty składki (122)
"kio/kd 20/09" (5)
nierówne traktowanie (11566)
art. 42 ust. 1 (4288)
"należyte wykonanie" (5017)
474/11 (11)
"art. 93 ust. 1 pkt. 6" (215)
kio 218/11 (27)
kio/uzp 1637/09 (6)
brak stawki vat (1659)
art. 91 ust. 3 (7414)
nieprawidłowe opisanie przedmiotu zamówienia na dostawę licencji (575)
kio 34/15 (16)
kio 48/14 (14)
"nienależyte wykonanie wyroku" (8)
zmiana korzystna (2416)
select (25)
art. 180 ust. 2 (5727)
"brak opłaconej polisy" (24)
art. 12a ust.2 (593)
należyta staranność zamawiajacego (4174)
specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezgodna z ustawą prawo zamówień publicznych lub innymi przepisami (11194)
429/12 (8)
prowizja jako kryterium oceny ofert (92)
nieprawdziwe informacje nie podlegają uzupełnieniu (1800)
iso 9001:2008 (78)
treść zobowiązania podmiotu (5328)
wykluczenie wykonawcy wykonującego czynności (7522)
496/99 (34)
czy spełnianie warunków przedmiotowych ma być na dzień składania ofert, czy też realizacji zamówienia (4610)
"cena nierealna" (436)
odrzucenie oferty czyn nieuczciwej konkurencji (4488)
zamówienia podobne (8509)
uzupełnienie kart katalogowych (483)
vi ca 628/05 (13)
epuap (95)
1431/08 (15)
odpis z centralnej ewidencji za zgodność (92)
doświadczenie kryterium oceny ofert (4130)
"przejęcie pracowników" (18)
kio 2159/13 (5)
wygórowany warunek doświadczenia (454)
kio/uzp 947/09 (2)
csioz-wzp-6151-po-3/11 (4)
"wyjaśnienia treści siwz" (966)
warunek udziału w postępowaniu (11742)
termin związania (12997)
unieważnienie art. 93 ust. 1 pkt 4 (4875)
zastrzeżenie oferty (7428)
uzupełnienie dokumentów faksem (1630)
"art. 38 ust. 6" (224)
jednoznaczny (12167)
xii ga 340/09 (9)
kio 1687/10 (5)
spełnianie warunków na dzień składania ofert (8480)
niewłaściwa stawka vat (1412)
3 miejsca po przecinku (455)
i ca 131/15 (12)
polisa oc związana z przedmiotem zamówienia (461)
oferta spółki cywilnej (3469)
uprawnienia bez ograniczeń 1975 (151)
produkty lecznicze (345)
odtajnienie tajemnicy przedsiębiorstwa (802)
"art. 87 ust.2 pkt 3" (2312)
kio 2030/13 (16)
dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy (3580)
próbki uzupełnienie (513)
vat gazy medyczne (51)
istotna zmiana treści oferty (10926)
"oddział przedsiębiorcy zagranicznego" (42)
simple (86)
wydruk zus (109)
zue (69)
rozliczenie robót dodatkowych (1430)
bezpieczeństwo państwa (929)
"art. 8 ust. 3" "wykaz usług" (170)
238/13 (6)
1063/12 (8)
zwrot oryginału gwarancji (738)
grupowe ubezpieczenie (63)
2216 (27)
kio 1070/10 (9)
183/11 (25)
podwykonawca 2014 (923)
"z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze " (180)
referencje usługi ciągłe data wystawienia (177)
"zasady traktatowe" (42)
art.90 ust. 3 (2450)
art. 150 (1990)
cena poniżej 1 grosza (2738)
1974/12 (4)
udostępnienie zasobów (1907)
"89 ust. 1 pkt 1" (1432)
pełnomocnictwo za zgodność (1799)
x ga 178/07 (1)
niska cena (2692)
kopia gwarancji (919)
kio 800/12 (12)
jeden z członków konsorcjum podlega wykluczeniu (1934)
zmiana terminu wykonania umowy przed zawarciem umowy (6636)
art.29 ust.3 (2511)
zaświadczenie o niekaralności czechy (17)
funkcjonalny opis przedmiotu zamówienia (1710)
wartość umowy (10950)
art. 140 ust. 1 (1430)
unieważnienie postępowania art 93 ust. 1 pkt 6 (4685)
art. 24b (106)
ix ga 392/13 (14)
przerzucanie kosztów (357)
kio/uzp 1680/10 (2)
kio/kd 22/09 (10)
"błąd w obliczeniu ceny" (1206)
x ga 213/11 (20)
"znajomość języka polskiego" (23)
gwarancja wadialna ubezpieczeniowa (483)
v_ca_421_07 (17)
kio/kd 86/12 (5)
brak terminu realizacji (12770)
c 454/06 (59)
wolna ręka prawa wyłączne (903)
res iudicata (43)
2862/13 (6)
przejściówka (33)
iv ca 766/11 (1)
ii ca 724/06 (3)
ii ca 689/04 (6)
i ca 101/09 (3)
kio 628/11 (9)
36a ust. 3 (186)
art. 89 ust. 1 pkt 6 (12806)
faktura jako potwierdzenie należytego wykonania (1538)
zus spółka cywilna (209)
faksymile (22)
art.6 (2761)
obligacje (19)
opis przedmiotu zamówienia uzasadnione potrzeby zamawiającego (4912)
iii czp 52/11 (130)
"art. 151" (543)
błąd w siwz (5112)
licencji (1397)
xix ga 245/07 (6)
wynajem pomieszczeń (89)
zobowiązanie podmiotu trzeciego forma (1815)
"art. 83 ust. 3" (58)
wyciąg z banku (180)
omyłka w ofercie (3898)
naruszenie art 42 ust 1 (3981)
nadmierne wymagania w zakresie doświadczenia (1206)
ii ca 9/11 (114)
udostępnienie zasobów przez osobę fizyczną (510)
67 ust. 1 pkt 1 lit. c (1367)
"interes w przystąpieniu do odwołania" (8)
art. 3 ust. 1 pkt 3 (25281)
"na każdym etapie postępowania" (472)
art 67 ust 1 pkt 7 (2983)
kio_uzp_278_09 (13)
zasada koncentracji środków ochrony prawnej (283)
"nieprawidłowe oznaczenie zamawiającego" (4)
kio 1721/11 (12)
"art. 144" (571)
wezwanie do wyjaśnień (8265)
udostępnienie zasobów jednemu członkowi konsorcjum (256)
sam sobie wystawił referencje (1132)
kio 1308/13 (4)
"zasoby ekonomiczne" (27)
żywienie w szpitalu (168)
przedwczesny zarzut (1472)
kary umowne (954)
doświadczenie dostawy (4061)
interes w kwestionowaniu oferty droższej (515)
"z wolnej ręki" (1618)
poprawa vat (514)
art. 44 (4219)
x ga 81/09 (11)
vii ca 363/08 (1)
"art.12 a" (229)
umowa leasingu (271)
1560/15 (4)
zasada równego traktowania oznacza (7285)
kio 818/15 (7)
iberdrola (14)
brak uzasadnienia faktycznego (12380)
naruszenie art. 29 ust. 3 (22346)
oświadczenie przed notariuszem (467)
xiii gc 253/10/iw (3)
jednostka wojskowa (821)
referencje bez podpisu (616)
nadmierny formalizm (183)
jakość (4376)
opinia użytkownika (836)
brak wpłaty wadium (1069)
art. 40 ust. 3 (6178)
sprzeczność z dobrymi obyczajami (304)
wymóg serwisu na terenie polski (357)
wykluczenie nienależyte wykonanie (6318)
art 24 ust. 2a (2334)
porównywalność ofert (487)
odrzucenie oferty brak parametrów urządzeń (3002)
"roboty budowlane" (8000)
warunek udziału w postępowaniu ograniczający konkurencję (2322)
vi ga 35/09 (1)
"zastępcze oświadczenie woli" (6)
opis urządzeń technicznych (4543)
kryteria społeczne (2117)
kio/uzp 27/09 (102)
zamówienia uzupełniające dostawy (2120)
iii ca 344/08 (1)
geomar (46)
brak opłaconej polisy (482)
treść oferty dokumenty przedmiotowe (12795)
czyścioch (33)
powtÓrzenie czynnoŚci (11124)
promed (143)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia spółka cywilna (2193)
innowacja (145)
drager (108)
1001/10 (2)
brak pkd (159)
"art. 140 ust. 1" (324)
xix ga 92/08 (11)
sygn. akt iv ca 429/10 (8)
brak producenta w ofercie (4445)
zatrzymanie_wadium_na_podstawie_art_46_ust_4_a_ustawy_prawo_zamowien_publicznych (13)
"wątpliwości na korzyść wykonawcy" (4)
równowaga stron (376)
kio 1251/15 (11)
kio_232_12_kio_243_12 (6)
kio 1777/11 (7)
lek równoważny (93)
kio kd 86/12 (5)
uchylił się od podpisania umowy (2066)
v ca 1412/07 (6)
2250/11 (7)
wezwanie do uzupełnienia kosztorysu (858)
wpis na listę samorządu (228)
art. 5 ust. 1a (3983)
sprzeczne odpowiedzi zamawiającego (4836)
alpine bau (33)
"i ca 117/12" (59)
uchyla wyrok (4093)
x ga 652/13 (33)
wolna reka (1647)
referencja ma potwierdzać należyte wykonanie (1919)
poleganie na zasobach ekonomicznych (927)
uprawnienie do podpisania zobowiązania (2249)
kio 132/11 (11)
xix ga 237/07 (1)
uzp/zo/0-9/06 (4)
1059/13 (5)
brak ceny pozycji w formularzu cenowym (1545)
art. 32 ust. 1 (5168)
unieważnienie z winy zamawiającego (718)
art.22 ust.4 (4041)
kio_510_11 (27)
art. 181 ust. 2a (256)
tonery (115)
"zasada bliskości" (58)
x ga 284/11/za (1)
990/09 (4)
rażąco niska cena żywienie (31)
wysokość wadium (2328)
wydruk strony internetowej (1295)
toner (115)
cesja umowy (122)
brevells (2)
błędy w dokumentacji (4707)
najem lokalu (29)
"art. 140" (539)
kio 1201/13 (12)
udział w przygotowaniu postępowania (5462)
przetarg kodeks cywilny (4119)
zobowiązanie podmiotu trzeciego za zgodność z oryginałem (853)
iii czp 85/05 (25)
"art. 91 ust. 2a" (18)
kio 2688/13 (3)
dostawa tonerów (96)
umowa przedwstępna (130)
viii ga 98/09 (2)
covec rażąco niska cena (3)
kio_1776_10 (7)
art.93 ust.1 pkt.7 (2457)
brak uzupełnienia dokumentów (7451)
statio fisci (25)
zawarcie umowy po terminie (14046)
treść oferty nie odpowiada treści siwz (10270)
"usługi niepriorytetowe" (102)
908/13 (21)
wadium zatrzymanie wadium (729)
"nieczytelny podpis" (145)
żądanie unieważnienia postępowania (11117)
v ca 1377/05 (3)
xii ga 358/10 (2)
uzupełnienie krk (379)
należyte wykonanie, nieprawdziwe referencje, (1080)
art. 138c ust. 1 pkt 4 (124)
kio 2710/10 (13)
art. 67 ust. 1 pkt 2 (3080)
x ga 124/11 (2)
viii ga 244/09 (2)
otwarcie ofert przed upływem terminu (2403)
wzór formularza (3380)
usługi hotelowe (84)
kosztorysowe (1613)
wykaz dostaw jako tajemnica przedsiębiorstwa (399)
kio 257/13 (4)
krk komplementariusz (34)
umowa ramowa rażąco niska cena (98)
ii ca 435/08 (1)
"usług prawnych" (49)
świadectwo wykonania (1096)
unieważnienie postępowania "art. 93 ust. 1 pkt 7" (1971)
umowa spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa (281)
usługi telekomunikacyjne (778)
art. 5 ust. 1 a (27073)
data referencji (2532)
"udostępnienie potencjału finansowego" (8)
oświadczenie brokera (79)
niewniesienie wadium (2494)
próbka uzupełnienie (513)
1287/14 (9)
1103/11 (12)
poświadczenie nieprawdy przez wykonawcę (323)
konkurs dwuetapowy (30)
wynagrodzenie (10860)
xix ga 472/07 (2)
"sprawozdanie finansowe" "rok obrotowy" (266)
wykluczenie grupa kapitałowa (601)
cena jednostkowa rażąco niska (1074)
gwarancja po angielsku (270)
"kredyt odnawialny" (17)
"art. 24 ust. 2 pkt 5 pzp" (49)
zmiana wykazu (5283)
in dubio pro reo (55)
"art. 3 ust. 1 pkt 3" (106)
dokumenty niezbędne (10190)
dopuszczalność zmiany umowy (1536)
kio 1910/11 (7)
siły wyższej (187)
x ga 395/06 (3)
usługi prawnicze (305)
1693/11 (14)
rażąco niska cena wynagrodzenie pracowników (870)
kryterium termin realizacji (6919)
"roszczenie o zawarcie umowy" (26)
nieprawdziwe informacje wezwanie do uzupełnienia (1832)
art.90 ust.3 (2047)
art 6a (727)
oświadczenie podpisane przed notariuszem (296)
art. 92 ust. 1 pkt 3 (3500)
gispartner (31)
kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć (2531)
sumowanie polis konsorcjum (71)
2781/11 (5)
kio/uzp 275/10 (10)
ii ca 220/11 (3)
referencja od generalnego wykonawcy (827)
udostępnienie zasobów polisa (202)
"odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty" (29)
umowa o dzieło (665)
"zabezpieczenie należytego wykonania umowy" (672)
189 ust. 2 pkt 3 (5851)
demonstracja (65)
refundacja (251)
wadium w pieniądzu (375)
x ga 158/07/za (2)
xix ga 40/08 (16)
art 7 ust. 3 (27918)
grupa kapitałowa (717)
kio 1639/11 (29)
xii ga 412/11 (2)
polisa oc grupa kapitałowa (53)
art. 26 ust.3 (11640)
kio 908/14 (4)
oc konsorcjum (347)
zmiana umowy konsorcjum (3505)
wykluczenie nieprawdziwe informacje (2905)
"miejsce zamieszkania" (689)
brak podpisu formularza cenowego (417)
kio 27/12 (197)
zakres informacji z krk (512)
1671/11 (2)
"art. 67 ust. 1 pkt 3" (185)
"system informatyczny" (1426)
reprezentacja spółki cywilnej (768)
ii ca 1351/07 (1)
lex (1894)
360/13 (3)
2217/13 (6)
x ga 349/09 (1)
kio_uzp_874_08 (18)
ważność pełnomocnictwa (814)
rejestr instytucji szkoleniowych (68)
kio 385/14 (8)
70/09 (17)
xii ga 133/09 (8)
brak podpisu w formularzu ofertowym (680)
pełnomocnictwo po otwarciu ofert (1147)
zapytania o cenę (2683)
kosztorys przy wynagrodzeniu ryczałtowym (951)
"art. 179 ust. 1" (8844)
33/07 (36)
cpv (499)
v ca 985/08 (1)
stawka podatku vat na dzień składania ofert (936)
zakup licencji (524)
1072/11 (24)
obniżenie ceny oferty (1954)
równe traktowanie (11566)
wada uniemożliwiająca zawarcie umowy (1569)
budynek użyteczności publicznej (407)
rozbicie ceny ofertowej ryczałt (65)
skonto (6)
wniesienie wadium po terminie (2449)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego pisemne zobowiązanie innych podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (103)
roszczenie o zawarcie umowy (1570)
niezgodnosc z siwz (6130)
przyspieszona (353)
odwołanie z ostrożności (2748)
sukcesja generalna (45)
kio/ku 83/10 (23)
kio/kd 31/12 (40)
2734/14 (13)
121/11 (9)
wadium po terminie (2471)
"zmiana nieistotna" (394)
cosmic (11)
ryczałt brak kosztorysu (256)
zysk wykonawcy (2337)
"art. 16" (570)
niejasne (4542)
wartość szacunkowa (4832)
"własne referencje" (14)
art.38 (2502)
hitachi (55)
dokument (18820)
1173/11 (5)
"wątpliwości na korzyść" (38)
subiektywna ocena (1280)
"§ 1 ust. 2 pkt 1" (326)
proporcjonalność warunku (492)
xix ga 409/07 (1)
x ga 83/08 (6)
kio/uzp 198/09 (9)
tłumaczenie (2695)
wykroczenie zawodowe (195)
wpis do rejestru (2816)
v ca 1621/08 (1)
pełnomocnictwo w przetargu ograniczonym (3368)
kredyt obrotowy (86)
wadium przelewem (265)
art. 36 ust. 4 (5888)
emas (28)
kio 69/12 (16)
wadliwe pełnomocnictwo (1549)
tłumaczenie na język polski (1303)
"art. 86 ust. 2" (75)
"interes w unieważnieniu" (10)
zmiana terminu rozpoczęcia (2546)
sygn. akt iv ca 683/12 (98)
xii ga 1/09 (12)
"criminal records bureau" (5)
867/10 (8)
art. 189 ust. 1 pkt 5 (5706)
"zatrzymanie wadium" rażąco niska cena wezwanie do wyjaśnień brak (73)
"kryterium oceny ofert" (5141)
nieprecyzyjne wezwanie (2699)
kryterium zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (936)
korzystanie z zasobów podmiotów trzecich (1479)
537/14 (3)
dublowanie doświadczenia (94)
"art. 34 ust. 1" (130)
viii ga 248/09 (3)
"art. 32 ust. 5" (11)
naruszenie art. 144 ust. 1 (1089)
brak formularza cenowego w ofercie (2289)
niezbędne działania w celu zachowania poufności (714)
art. 65 kc (1303)
naruszenie art. 26 ust. 4 (13492)
"oferta została złożona po terminie" (8)
wezwanie do uzupełnienia próbki (437)
równoważność (1008)
ca 262/05 (8)
lista podmiotów (1177)
kio 18/13 (17)
brak przedłużenia terminu związania ofertą (1803)
inna omyłka cena jednostkowa (1143)
izba (21569)
v ca 214/06 (13)
wezwanie do wyjaśnień rażąco niskiej ceny (1740)
kopia pełnomocnictwa (1195)
kio/45/11 (1)
art. 38 ust. 1 pkt 3 (5037)
wartość zamówienia podstawowego (5794)
kio 72/13 (14)
139/14 (5)
odwołanie (28223)
nieprawidłowe referencje (2662)
wyłączne (13724)
złożenie dokumentów po terminie (17318)
dostawa paliwa (447)
163/08 (16)
art.89 ust.1 pkt 6 (11847)
kio/uzp 200/09 (7)
uzupełnienie pisemnego zobowiązania (2136)
kio 1863/10 (20)
kio 2206/11 (8)
strona internetowa producenta (2032)
art. 90 ust. 3 (7375)
referencje wystawione przez wykonawcę podwykonawcy (622)
strona internetowa (5508)
kio 886/10 (6)
błędy w formularzu ofertowym (2016)
"wykaz osób" "art. 8 ust. 3" (174)
"zawarcie umowy pod warunkiem" (8)
przystępujący uzupełnienie pełnomocnictwa (1253)
domniemanie rażąco niskiej ceny (633)
kio 2572/13 (3)
"186 ust. 2" (2475)
oświadczenie art. 22 (12766)
rażąco niska cena bilety lotnicze (23)
386/13 (4)
xii ga 159/08 (8)
wykaz osob (5661)
zobowiązany jest wykonać wyrok (10333)
kio 47/15 (7)
c-496/99 (34)
kio/uzp 1636/09 (3)
należyte wykonanie zamówienia (8867)
kio_966_11_kio_973_11 (7)
czy wykonawca ma obowiązek udowodnić że dany pracownik spełnia okręslone wymagania (1436)
iso 9000 (31)
184/11 (9)
brak podpisu na każdej stronie oferty (1789)
kio 1654/11 (5)
ii ca 371/09 (2)
"treść referencji" (774)
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (5591)
"krajowy rejestr karny" (672)
ecris (2)
użyczenie doświadczenia (303)
kalkulacja ceny tajemnica (679)
vii ga 147/08 (11)
brak parafowanej umowy (270)
termin realizacji unieważnienie (9759)
nie wpisał stawki podatku vat (546)
ag complex (57)
xii ga 183/08 (1)
wyższa stawka podatku vat (691)
"art. 67" (1129)
art. 2 pkt 11 (19784)
wajda (51)
naruszenie art. 29 opis przedmiotu zamówienia (11286)
wizja lokalna (423)
iii czp 73/05 (33)
utajnienie wykazu usług (501)
udostępnienie zdolności ekonomicznej (693)
zaświadczenie o niekaralności hiszpania (53)
publikacja ogłoszeń prasowych (77)
protokół odbioru częściowego (801)
kio 1032/12 (7)
kio 354/10 (4)
"zdolność kredytowa" (918)
warunki udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (716)
losowanie (18)
kio 1437/10 (6)
kio/uzp 421/12 (12)
krk z niemiec (47)
rażąco niska cena domniemanie (615)
uzp/zo/0-42/07 (2)
językiem polskim (2477)
"dzielenie zamówienia na części" (153)
ii ca 1211/09 (14)
cesja wierzytelności (59)
umowa użyczenia (368)
system informacji prawnej (6220)
art. 93 ust. 1 pkt 4 (5869)
v ca 570/08 (10)
kio 1680/10 (3)
podpis na ofercie (2997)
nie otwarto wszystkich ofert (4259)
2710/10 (13)
tajemnica przedsiębiorstwa certyfikat (381)
art. 62 ust. 1 (2872)
podmiot trzeci ryszard tetzlaff (296)
potwierdzenie wpłaty wadium (984)
i ca 40/07 (5)
kosztorys a wynagrodzenie ryczałtowe (987)
niezgodność z siwz (6130)
oferta nie podpisana przez wykonawcę (7365)
1936/11 (4)
tonery potwierdzenie wymagań (75)
bład w obliczeniu ceny vat (1272)
scotland (14)
postanowienie prezes krajowej izby odwoławczej (17226)
"cesja wierzytelności" (35)
rażąco niska cena dowody (1900)
wybór najkorzystniejszej oferty (16399)
szwedzki rejestr karny (11)
"zasoby finansowe" (117)
jednoznaczny opis przedmiotu zamówienia (7741)
należycie (9799)
ii ca 544/08 (5)
unieważnienie zmiana okoliczności (7629)
2998/13 (3)
dumping (37)
naruszenie art. 38 ust. 6 (4619)
comesa (39)
kio 545/11 (18)
vi ga 29/08 (18)
24 ust 1 pkt 1 (16306)
kio/kd 79/11 (7)
niezawinione podanie nieprawdziwych informacji (259)
kio/uzp 250/10 (10)
nie figuruje w rejestrze płatników składek zus (16)
dynamiczny system zakupÓw (185)
art. 189 ust. 2 pkt 3 (5851)
art. 87 ust. 2 pkt 1 (7787)
xix ga 581/06 (7)
846/10 (4)
inna omyłka (3586)
koncepcja realizacji (1231)
faktura jako należyte wykonanie (1657)
zakaz podwykonawstwa na całość (290)
"wyjaśnienia oferty" (411)
wykaz dostaw sporządzony przez podmiot trzeci (594)
kio/uzp 1443/08 (57)
oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia (68)
mainframe (51)
nie odczytano ceny oferty (755)
cisco (135)
brak załącznika do oferty (11013)
zasada koncentracji środków dowodowych (126)
1524/08 (10)
"art. 23 ust. 2" (488)
c-324/93 (8)
podział zamówienia na części (2267)
postępowanie obarczone wadą (1646)
zawieszenie działalności (358)
elektroniczne zaświadczenie zus (108)
podwykonawstw (1020)
koszty reprezentacji (2252)
art 87 ust.1 (7829)
podwykonawca (2778)
zmiana umowy korzystna dla zamawiającego (2010)
narodowy bank polski (268)
zamówienie z wolnej ręki z przyczyn technicznych (566)
zastrzeżenie tajemnicy przedsiebiorstwa (1365)
odrzucenie oferty brak pełnomocnictwa (3010)
iii czp 107/12 (17)
jedna usługa kilka umów (1004)
zaświadczenie o niekaralności irlandia (9)
1259/12 (12)
odległość (909)
zbyt krótki termin na uzupełnienie (331)
x ga 168/11/za (1)
spółdzielnia naprzód (319)
oracle (202)
nieprawdziwe referencje (1262)
x ga 228/10/za (1)
x ga 145/08/za (1)
kio_691_11 (7)
uzupełnianie referencji (1074)
znak ce (347)
kio_1535_14 (9)
niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości (263)
związanie ofertą (12333)
984/08 (85)
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 (11636)
"art. 26 ust. 2b" (1490)
pełnomocnictwo procesowe (1309)
kio 2583/11 (6)
xii ga 314/11 (50)
parametry papieru (195)
1985/11 (4)
tajemnica przedsiębiorstwa krk (76)
nieprawdziwe informacje (3314)
obmiarowe (54)
kio 1229/12 (18)
zarzut okoliczności faktyczne (11982)
tajemnica przedsiębiorstwa kosztorys (243)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia konsorcjum (3953)
kio_744_10 (4)
kryteria oceny ofert dyrektywa (1908)
przetarg na odbiór odpadów (785)
"art. 24b" (78)
kio 2709/10 (3)
93/12 (18)
brak referencji (3371)
kryterium oceny ofert podmiotowe (1800)
różne stawki podatku vat w ofertach (904)
2104/11 (6)
dowód opłacenia polisy (407)
kio 735/13 (10)
odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny (1573)
świadczenie niemożliwe (3198)
pilna potrzeba udzielenie zamówienia (292)
dwie ceny (7997)
xii ga 517/11 (13)
"67 ust. 1 pkt 6" (168)
art. 15 (21546)
art. 151 ust. 1 (1203)
ii ca 137/07 (10)
kio 768/13, kio 769/13 (3)
art. 67 ust.1 pkt.1a (128)
wykonawca sam sobie wystawił referencję (1132)
zatrzymania wadium (802)
eurovia (127)
kio/kd 33/12 (9)
krk nieaktualne na dzień składania ofert (325)
vat stawka (1930)
wartość przedmiotu zamówienia (14191)
zmiana wynagrodzenia ryczałtowego (1408)
opcji (835)
"treść zobowiązania podmiotu trzeciego" (122)
zmiana umowy (10382)
powtórzenie aukcji (317)
błąd w obliczeniu ceny stawka vat (1009)
"interwencja uboczna" (61)
2873/13 (6)
"in house" (133)
wadium części zamówienia (1525)
wyjaśnienia wykonawcy (14495)
użyczenie referencji (179)
wyjaśnienia treści specyfikacji (10048)
kio 846/10 (4)
oczywista omyłka pisarska (1511)
tajemnica przedsiębiorstwa grupa kapitałowa (196)
upadłość lidera konsorcjum (125)
dostawa posiłków (145)
art. 24 ust. 2a pzp (1918)
kio_1949_11_kio_1954_11 (12)
cena jednostkowa trzy miejsca po przecinku (177)
iv ca 926/06 (5)
ii ca 577/06 (7)
kio_uzp_1624_10 (4)
aca 1018/05 (39)
kio 51/12 (8)
cena jednostkowa (2989)
chiny (94)
protokół z negocjacji (1439)
leśnictwo (169)
usuwanie awarii (287)
potencjał ekonomiczny (1629)
referencja tajemnica przedsiębiorstwa (554)
kio_1201_13 (11)
tonery oryginalne (48)
świadczenie ciągłe (1521)
gdańsku (2238)
partnerstwo publiczno-prywatne (92)
sprzątania (1020)
"spoza unii europejskiej" (10)
kio 1883/14 (12)
polisa podwykonawcy (279)
kd 58/10 (9)
poświadczanie za zgodność z oryginałem (463)
wizji lokalnej (423)
"sukcesja generalna" (31)
v_ca_3618_13 (7)
bęben (67)
cena jednostkowa omyłka (1219)
"94 ust. 3" (117)
informacja z krajowego rejestru karnego (797)
brak stron (16724)
kio_1724_10 (8)
art. 26 ust.2b (1524)
wniesienie odwołania przez podmiot nieuprawniony (7211)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępnienie osób (1588)
kio 954/11 (10)
nieuprawnione unieważnienie postępowania (7625)
354/13 (12)
"art. 24 ust. 2 pkt. 1" (219)
"zobowiązanie producenta" (14)
termin wykonania zamówienia (18534)
rażąca strata (165)
zakres przedmiotu zamówienia (19235)
mon (150)
forma uzupełniania dokumentów (2118)
doświadczenie członków konsorcjum (2034)
zamawiający z własnej inicjatywy (786)
zawiera rażąco niską cenę (2426)
agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa (305)
umowy ramowe (689)
wyjaśnienia rażąco niskiej ceny po terminie (2268)
treść zobowiązania o udostępnieniu (2737)
kio 703/09 (22)
instytut monitorowania mediów (16)
wykładnia gwarancji (1599)
kio_1050_12 (5)
tryb postępowania wolna ręka (1605)
xix ga 471/08 (2)
art. 38 ust. 6 (4855)
268/11 (4)
nie bada się cen jednostkowych (394)
błąd formalny (2476)
kio 1562/11 (52)
kio_191_14_kio_192_14_kio_200_14_kio_202_14_kio_205_14 (6)
c - 199/85 komisja przeciwko republice włoch (42)
x ga 76/15 (7)
wpis do działalności regulowanej (1523)
vi ca 210/08 (2)
zwiększenie konkurencyjności (544)
"89 ust. 1 pkt 4" (1894)
know (454)
art 93 ust. 1 pkt 7 (5987)
rozwiązania alternatywne (1007)
kryteria pozacenowe (166)
"art. 189 ust. 2 pkt 2" (237)
wykaz usług tajemnica przedsiębiorstwa (905)
1249/09 (11)
736/08 (4)
"nieprecyzyjne zapisy siwz" (51)
opis jeden wykonawca (9622)
1305/13 (3)
kio 2483/13 (4)
zmiana umowy przed podpisaniem umowy (4038)
v ca 324/10 (3)
kio_1670_11 (4)
25 ust. 1 (14130)
144a (23)
rezygnacja podwykonawcy (161)
"umowa pod warunkiem" (27)
przyczyn o obiektywnym charakterze (1977)
kio 212/13 (4)
interwenient uboczny (122)
z referencji nie wynika należyte (2873)
podkarpacki system e-administracji publicznej (6)
1020/13 (3)
"art. 49 ust.3" (25)
2865/12 (14)
v ga 61/10 (5)
kosztorys jako tajemnica przedsiębiorstwa (242)
"§ 3 ust. 4" (296)
kio_245_14 (5)
jedno zamówienie (18033)
zezwolenie (koncesja, pozwolenie, licencja) na prowadzenie działalności (50)
podmiot powiązany (1532)
in post (251)
zmiana podwykonawcy (1891)
ca 489/06 (41)
kio_527_13 (4)
ponowne uzupełnienie (5473)
termin związania oferta (11917)
225/15 (8)
38/2014 (12)
pol-aqua (120)
kio 907/14 (3)
kio/uzp 643/09 (7)
referencje sam sobie (1792)
1181/14 (10)
"linia kredytowa" (85)
oświadczenie o niekaralności złożone przez pełnomocnika (333)
protokół odbioru nie jest poświadczeniem (582)
studia podyplomowe (44)
zmiana podwykonawstwa (733)
udostępnienie potencjału (1993)
polisa oc (631)
"rażąco niska cena" (2239)
xii ga 431/09 (8)
art 12a pzp (501)
785/14 (13)
"błędna stawka vat" (109)
"zmiana terminu realizacji" (169)
informacje ze stron internetowych (5224)
faktura jako referencja (643)
wykaz robót budowlanych (3941)
papiery wartościowe (211)
"sprzęt komputerowy" (843)
1408/13 (3)
termin związania ofertą upływa w niedzielę (70)
kopia gwarancji bankowej (261)
microsoft windows lub równoważny (105)
kio/uzp 168/08 (9)
"definicja podwykonawstwa" (9)
art 67 ust 1 (3135)
obiekt budowlany (3163)
niewłaściwy tryb postępowania (10362)
podstawa dysponowania osobą (4624)
art 67 ust 1 pkt 1 lit c (1367)
podatek vat (2592)
kio_854_11 (9)
i csk 293/07 (64)
uzupełnienie referencji wyjaśnienia (2128)
brak pełnomocnictwa do podpisania oferty (2200)
sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. (10995)
rozwiązanie umowy za porozumieniem (682)
v ca 871/08 (2)
wykluczenie grupa kapitałowa odpady (75)
niedokładny opis przedmiotu zamówienia (3878)
kryteria niemierzalne (167)
rozbieżność między ogłoszeniem a siwz (1213)
zwrot odwołania (20542)
iii czp 53/11 (85)
grupa kapitałowa zmowa (69)
1526/11 (24)
"ubezpieczenia na życie" (29)
funkcjonalność kryterium (1364)
pozwolenie radiowe (138)
nieuczciwa konkurencja (12415)
kio 2307/10 (29)
opis technologii jest dokumentem przedmiotowym (1984)
kio 2864/13 (3)
autoryzacja producenta nawierzchni (48)
97/10 (16)
warunki udziału (18840)
załączniki do odwołania (12550)
kio 293/11 (11)
xix ga 32/09 (4)
gwarancja tuz (69)
zobowiązanie do udostępnienia potencjału technicznego (1462)
"brak pozycji" (97)
co powinny zawierać referencje (2703)
"art. 29 ust. 3" (647)
stwierdzenie nieważności umowy (2076)
1787/11 (6)
"świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego" (44)
ubezpieczenie oc (654)
oświadczenie z datą po terminie składania ofert (5488)
warunki_udzialu_w_postepowaniu_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (1155)
odrzucenie (20163)
109/11 (8)
koszty postępowania odwoławczego (21915)
art 40 ust. 6 (5699)
1135/10 (7)
zmiana treści umowy (9817)
wiedza i doświadczenie osoby fizycznej (605)
wykonanie wyroku izby (12146)
konsorcjum podmiot nieuprawniony (3239)
kio 698/14 (3)
lex omega (47)
91 ust. 3 (7414)
okres gwarancji niezgodny z siwz (2705)
v ga 1/12 (275)
prawo opcji formularz ofertowy (296)
krk hiszpańskie (18)
uzupełnianie próbek (272)
ii ca 231/06 (1)
oferta sensu stricto (133)
odpadów komunalnych (1046)
wimax (10)
dokumenty żądane od podwykonawców (1886)
"aukcja elektroniczna" (420)
oddział spółki (1827)
art. 182 ust. 1 pkt 1 (3043)
886/08 (17)
sumowanie doświadczenia kierownika budowy (79)
protokół postępowania (7624)
inny dokument potwierdzający ubezpieczenie (1860)
"art. 190 ust. 7" (587)
udostępnienie zdolności finansowych (1130)
kio_kd_46_10 (17)
opis przedmiotu zamówienia utrudniający konkurencję (1030)
"24 ust. 2 pkt 5" (161)
ii ca 1332/06 (1)
kartotece karnej (105)
419/15 (6)
art. 24 ust. 1 pkt 9 (12955)
100 lat gwarancji (1286)
pełnomocnictwo oryginał czy kopia (479)
x ga 127/08 (74)
składka polisa (406)
162/12 (13)
"art. 91 ust. 3a" (71)
gwarancja wystawiona na inny podmiot (1333)