Ciekawe zdania z wyroków KIO. KIOSK z nowinkami - LOSOWE

Ostatnie Losowe

KIO 1791/19, KIO 1807/19 – Wyrok KIO – 2019-10-02 Premium

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia oba odwołania, Oddala oba odwołania » dodany: 2019-11-04

tajemnica przedsiębiorstwa
Oznacza to, że wykazywaniu charakteru zastrzeganych informacji nie przeczy składanie przez wykonawcę oświadczeń o określonej treści. Wiarygodności takich oświadczeń zależy jednak od okoliczności, na potwierdzenie których są składane. Inaczej należy bowiem traktować, np. kwestię wykazania organizacyjnego charakteru zastrzeganej informacji, a inaczej - wykazanie, że w stosunku do takiej informacji podjęto, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania jej w poufności. Działania takie polegają na stosowaniu fizycznych, bądź prawnych środków ochrony, do których przykładów zalicza się przechowywanie informacji w zabezpieczonych przed nieuprawnionym dostępem miejscach, monitoring, dbałość o szczelność systemów teleinformatycznych (środki fizyczne), zawieranie umów o zakazie konkurencji, o zachowaniu w poufności informacji przekazywanych kontrahentom w stosunkach handlowych, czy wprowadzanie polityk bezpieczeństwa informacji (środki prawne). Wynika z tego, że środki natury prawnej zmaterializowane są w różnych dokumentach, które mogą podlegać ocenie w ramach postępowania dowodowego przed Izbą. W tym aspekcie wykazanie okoliczności należy zasadniczo zrównać z jej udowodnieniem.

tajemnica przedsiębiorstwa a fluktuacja kadr a employee poaching
potwierdzeniem wartości gospodarczej informacji o osobach ujętych w wykazie jest funkcjonująca na rynku usług informatycznych nieuczciwa praktyka przejmowania pracowników przez konkurencję (ang. employee poaching), której to Konsorcjum C się obawia. Abstrahując od okoliczności, że ani w tej, ani w żadnej innej sprawie rozstrzyganej przez Izbę w tym składzie, w której rzeczony argument się pojawił, nie przedstawiono jakichkolwiek dowodów na istnienie takiego procederu (wykonawcy nań się powołujący traktują go i przedstawiają Izbie jako zjawisko powszechnie znane - fakt notoryjny), to należy zwrócić uwagę na równoległe istnienie innego procesu typowego dla współczesnego rynku pracy jakim jest fluktuacja kadr, który w skutkach jest identyczny z podkupieniem pracownika, jako że każdy z nich powoduje zmianę pracodawcy. Ogólnikowe sformułowania zawarte w uzasadnieniu zastrzeżenia informacji podanych w wykazie osób nie pozwalają na jednoznaczne stwierdzenie którego z tych zjawisk w istocie obawia się Konsorcjum C oraz na jakich przesłankach jego obawy się zasadzają. Warto przy tym zaznaczyć, że niezależnie od tego, którego z tych procesów pracodawca doświadcza, jest on w posiadaniu instrumentów niezbędnych ich przeciwdziałaniu, bardziej adekwatnych niż czynienie odstępstw od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w postaci możliwości zawierania z pracownikami umów o zakazie konkurencji, czy kształtowania ich wynagrodzeń na odpowiednim poziomie.

doświadczenie
Dodatkowo, w odniesieniu do doświadczenia nabytego przez wskazanego przez Konsorcjum C specjalistę ds. systemu klasy ERP przy realizacji zamówienia na rzecz Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki, skład orzekający uznał, że w świetle opisu kryterium nr 4 nie było przeszkód do uznania tego projektu za zrealizowany. Z dowodu PC1 wynika bowiem, że ten zamawiający korzysta już z dostarczonego mu systemu, wobec czego - niezależnie od formalnego braku potwierdzenia zakończenia realizacji tego zamówienia (odbioru końcowego, do którego Zamawiający się w SIWZ nie odnosił) - Konsorcjum C spełniało kwestionowany przez Odwołującego wymóg zrealizowania projektu.

moduły jako części składowe systemów
W konsekwencji, w odniesieniu do kwestionowanych przez Odwołującego wdrożeń na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie i w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, skład orzekający przyjął, że niezależnie od nazewnictwa modułów wdrażanych na tych uczelniach należało je uznać za części składowe systemów ERP, jako że - nawiązując do przytoczonej wcześniej definicji z OPZ - integrowały procesy zachodzące w tych podmiotach, która to okoliczność nie była przedmiotem sporu. W ten sam sposób należało ocenić również kwestię liczby licencji dla użytkowników, tj. dokonać jej sumowania niezależnie od modułu w związku z którym zostały udzielone.

działanie przez pełnomocnika
W ocenie składu orzekającego treść zakwestionowanego przez Odwołującego oświadczenia należy interpretować nie tylko przy uwzględnieniu jego literalnego brzmienia, wyciągając de facto wobec Konsorcjum C negatywne skutki z posłużenia się przez Przystępującego po stronie Zamawiającego wzorem oświadczeń przygotowanym przez Zamawiającego, ale również przy uwzględnieniu okoliczności, w jakich oświadczenia zostały złożone. Okoliczności te, zważywszy na fakt prawidłowego ustanowienia przez Konsorcjum C pełnomocnika, który sporne oświadczenia złożył, uprawniają wniosek, że dotyczyły one wszystkich członków konsorcjum.

działanie przez pełnomocnika
Nie ulega wątpliwości, że wzór wspomnianych oświadczeń nie został przez Zamawiającego dostosowany do sytuacji działania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za pomocą pełnomocnika. Co więcej, dosłowne brzmienie oświadczenia z pkt 3 załącznika nr 5 do SIWZ wskazuje, że w sytuacji działania przez wykonawcę (bądź wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) za pomocą pełnomocnika, oświadczenie dotyczy samego pełnomocnika, a nie reprezentowanego przezeń podmiotu. Oczywistym jest przy tym również, że konsorcjum nie jest odrębnym podmiotem prawa, a jedynie stosunkiem zobowiązaniowym. Powyższe nie oznacza jednak braku możliwości działania przez pełnomocnika, który - w tej sprawie -został przez Konsorcjum C prawidłowo ustanowiony, a sam Odwołujący prawidłowości udzielonego pełnomocnikowi umocowania, czy też wspomnianej powyżej możliwości działania przez pełnomocnika, nie kwestionował.

Zaloguj się (losuj 3 różne sygnatury) Dla niezalogowanych – losuję tylko 1 sygnaturę dziennie.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.