Ciekawe zdania z wyroków KIO. KIOSK z nowinkami - LOSOWE

Ostatnie Losowe

KIO 867/19 – Wyrok KIO – 2019-05-27 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2019-07-11

Termin wykonania zamówienia określony przez Zamawiającego jest krótki, do pewnego stopnia ryzykowny, ale nie można uznać, że dowodzi niemożliwości realizacji zadania w okresie krótszym niż 36 miesięcy.
Zakończenie prac do 31 października 2021 roku wynika z obiektywnych potrzeb Zamawiającego, między innymi związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jak również z potrzeby możliwie szybkiego wykonania newralgicznego z punktu widzenia podmiotów obsługiwanych przez oczyszczalnię Kapuściska. (…) Zamawiający uprawniony jest do ustanowienia napiętego terminu wykonania zamówienia, o ile wynika to z jego obiektywnych potrzeb. Z całą pewnością dłuższy termin byłby bezpieczniejszy i wygodniejszy dla wykonawcy, ale podstawowym celem zamówień publicznych jest zaspokajanie potrzeb zamawiającego. Wykonawcom ma być zapewniony równy dostęp do zamówienia i równe traktowanie - i w przypadku przedmiotowego zadania Izba uznała, że w zakresie terminu wykonania warunki te zostały przez Zamawiającego spełnione. Niewątpliwym jest także, iż Zamawiający ma świadomość istnienia ryzyk wynikających z krótkiego terminu realizacji zadania oraz będącego ich konsekwencją prawdopodobnego wzrostu cen ofert.

Kluczowa część przedmiotu zamówienia, nie oznacza głównego elementu zadania, tylko część, którą musi osobiście wykonać wykonawca, jako podmiot, który dysponuje określonymi cechami pozwalającymi na prawidłową realizację tego szczególnego elementu.
Izba uznała za słuszne stanowisko Odwołującego, wskazujące, że wykonanie konstrukcji żelbetowych komór i zbiorników ma charakter typowej roboty budowlanej. Przy założeniu prawidłowego opracowania projektu budowlanego, a następnie jego właściwej, zgodnej z zasadami sztuki budowlanej realizacji, nie ma żadnych podstaw by uznać, że niezbędny jest osobisty udział wykonawcy. (…) W ocenie Izby Zamawiający myli się zakładając, że tylko osobista realizacja konstrukcji żelbetowych komór i zbiorników przez wykonawcę zapewni prawidłową jakość i terminowość robót, a także możliwość należytego nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac. Obowiązkiem Zamawiającego jest ustanowienie takich warunków udziału w postępowaniu, m. in. w zakresie zdolności technicznych wykonawców, by zapewnić wybór kompetentnego, zdolnego do realizacji zadania wykonawcy. Zamawiający dysponuje jednak narzędziami prawnymi pozwalającymi mu również na weryfikację zdolności technicznych podwykonawców wskazanych do realizacji całości lub części przedmiotu zamówienia - i w przypadku przedmiotowej sprawy to z nich powinien skorzystać, chcąc zapewnić odpowiedni profesjonalizm ze strony podmiotów wykonujących roboty budowlane.

Możliwość zgłoszenia żądania gwarancji zapłaty od inwestora nie może być obwarowana żadnymi, dodatkowymi przesłankami, Zamawiający nie mógł więc wprowadzić żadnych obostrzeń, również w zakresie ilości objętych gwarancją płatności transz.
… wykonawca uprawniony jest do żądania gwarancji zapłaty wynagrodzenia do wysokości równej wartości całego kontraktu, a nie tylko trzech kolejnych, najbliższych transz płatności. Izba uznała, że stanowisko Odwołującego jest zasadne, a Zamawiający nie ma podstawy prawnej do wprowadzenia regulacji dotyczącej gwarancji zapłaty w sposób bardziej restrykcyjny niż wskazany w dyspozycji art. 6493 § 1 Kc.

Zaloguj się (losuj 3 różne sygnatury) Dla niezalogowanych – losuję tylko 1 sygnaturę dziennie.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.