Ciekawe zdania z wyroków KIO. KIOSK z nowinkami - LOSOWE

Ostatnie Losowe

KIO 2265/20 – Wyrok KIO – 2020-10-05

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-11-10

Instrument zastrzegania informacji nie powinien dotyczyć wskazanego jako motywu zastrzeżenia, jakim miałoby być w istocie pozaprawne wzmacnianie więzi pracownika z pracodawcą.
W ocenie Izby zastrzeżenie wykonawcy dotyczące treści dokumentu JEDZ jako zawierającej informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 3 ustawy pzp w związku z ustawą, do której przepis odsyła, nie jest zasadne, a odmowa udostępnienia informacji o osobach pełniących funkcję kierowników budowy i robót uchybia zasadzie jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. [...] W ocenie Izby instrument zastrzegania informacji nie powinien dotyczyć wskazanego motywu zastrzeżenia, jakim miałoby być w istocie pozaprawne wzmacnianie więzi pracownika z pracodawcą.

Trudno uznać, że można wykluczyć z postępowania wykonawcę posiadającego wymagane doświadczenie, który zadziałał na swoją niekorzyść wskutek niestaranego sporządzenia dokumentu JEDZ, gdy informacja rzeczywista była przedstawiona już na etapie składania of
Wymaga nadto stwierdzenia, że uchybienie mające charakter omyłki w treści informacji nie może być w niniejszej sprawie utożsamione z wprowadzeniem w błąd co do spełniania warunków udziału. Trudno byłoby uznać, iż powinien być wykluczony wykonawca posiadający wymagane doświadczenie, który wskutek niestaranności wadliwie sporządził przedkładany dokument JEDZ (podał informację niepotwierdzającą spełnianie warunku czyli zadziałał na swoją niekorzyść), a informacja rzeczywista była przedstawiona już na etapie składania ofert.

Zaloguj się (losuj 3 różne sygnatury) Dla niezalogowanych – losuję tylko 1 sygnaturę dziennie.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.