Ciekawe zdania z wyroków KIO. KIOSK z nowinkami - LOSOWE

Ostatnie Losowe

KIO 3393/20 – Wyrok KIO – 2021-01-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-02-19

Wykonawca powinien mieć swobodę w kalkulowaniu oferowanej ceny za realizację zamówienia, jednak jest ona ograniczona i w przedmiotowym postępowaniu nie mogła ona zostać dokonana w oderwaniu od OPZ oraz ustalonego sposobu płatności.
Odwołujący oparł odwołanie na twierdzeniu, że Zamawiający nie zawarł zakazu przenoszenia zysku pomiędzy pozycjami Formularza ofertowego, a zatem wykonawcy mogli swobodnie kalkulować zysk z jednej pozycji Formularza ofertowego w innej pozycji. Izba nie zgodziła się z ww. stanowiskiem. Przyznać należy, że wykonawca powinien mieć swobodę w kalkulowaniu oferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Swoboda ta w określonych sytuacjach doznaje jednak ograniczeń. W przedmiotowej sprawie kalkulacja wykonawcy nie mogła zostać dokonana w oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalonego sposobu płatności. […] Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia oraz ustalony sposób płatności bez wątpienia wskazują na to, że usługi objęte postępowaniem powinny być skalkulowane osobno, a wszelkie koszty ich realizacji ujęte w cenie danej usługi.

Pomimo że z OZP wprost nie wynika wymóg jednoczesnego wykonywania czynności przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia, to równoległa realizacja obu zadań nie jest wykluczona i rzetelna kalkulacja powinna taki stan rzeczy uwzględniać.
Odwołujący argumentował, że z żadnego punktu opisu przedmiotu zamówienia nie wynika wymóg jednoczesnego wykonywania czynności przez osoby dedykowane do realizacji zamówienia. Istotnie, takiego wymagania wprost opis przedmiotu zamówienia nie zwiera. Opis ten wskazuje jednak, że równoległa realizacja obu zadań nie jest wykluczona. Przeciwnie, wysoce prawdopodobne jest, że usługa administrowania, obsługi błędów i awarii może wystąpić w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w momencie wykonywania usługi migracji. Co za tym idzie, rzetelna kalkulacja powinna taki stan rzeczy uwzględniać. […] W konsekwencji, Izba uznała, że czynność Zamawiającego odrzucenia oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z przyczyn podanych w piśmie z dnia 11 grudnia 2020 r. była prawidłowa.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do złożenia wyjaśnień jednoznacznie wskazywało na konieczność wyjaśnienia cen cząstkowych, a ich treść nie budziła wątpliwości. W konsekwencji brak jest podstaw do ponownego wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień.

W przedmiotowej sprawie wezwanie do złożenia wyjaśnień jednoznacznie wskazywało na konieczność wyjaśnienia cen cząstkowych, a ich treść nie budziła wątpliwości. W konsekwencji brak jest podstaw do ponownego wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień.
W konsekwencji, Izba nie dopatrzyła się podstaw do ponownego wezwania Odwołującego do złożenia wyjaśnień w zakresie elementów oferty mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. […] W przedmiotowej sprawie wezwanie do złożenia wyjaśnień jednoznacznie wskazywało na konieczność wyjaśnienia cen cząstkowych, zaś treść złożonych przez Odwołującego wyjaśnień nie budziła wątpliwości. W tym stanie rzeczy, Izba stwierdziła, że uwzględnieniu nie podlegał także zarzut narzuszenia przez Zamawiającego art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez zaniechanie wezwania Odwołującego do złożenia dodatkowych wyjaśnień.

Kalkulacja ceny wykonawcy nie może zostać dokonana w oderwaniu od opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalonego sposobu płatności.
Odwołujący oparł odwołanie na twierdzeniu, że Zamawiający nie zawarł zakazu przenoszenia zysku pomiędzy pozycjami Formularza ofertowego, a zatem wykonawcy mogli swobodnie kalkulować zysk z jednej pozycji Formularza ofertowego w innej pozycji. Izba nie zgodziła się z ww. stanowiskiem. Przyznać należy, że wykonawca powinien mieć swobodę w kalkulowaniu oferowanej ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Swoboda ta w określonych sytuacjach doznaje jednak ograniczeń. (...) Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia oraz ustalony sposób płatności bez wątpienia wskazują na to, że usługi objęte postępowaniem powinny być skalkulowane osobno, a wszelkie koszty ich realizacji ujęte w cenie danej usługi. Przyjęty sposób rozliczenia zamówienia uprawniał też Zamawiającego do oceny kwot zaoferowanych w poszczególnych pozycjach Formularza ofertowego.

Zaloguj się (losuj 3 różne sygnatury) Dla niezalogowanych – losuję tylko 1 sygnaturę dziennie.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.