Ciekawe zdania z wyroków KIO. KIOSK z nowinkami - LOSOWE

Ostatnie Losowe

KIO 1710/19 – Wyrok KIO – 2019-09-23 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2019-10-28

sformułowanie zarzutów
Tym samym to na wykonawcy, będącym profesjonalistą, spoczywa ciężar skonkretyzowania stawianych zarzutów na wspomnianych wyżej płaszczyznach. Poza treścią samego odwołania wykonawca nie ma możliwości doprecyzowywania zawartych w nim zarzutów przez wskazywanie na właściwe im okoliczności faktyczne. Jeżeli zatem podnoszone przez odwołującego w toku rozprawy przed Izbą okoliczności nie zostały wyraźnie i wprost ujęte w treści wniesionego odwołania, to ich późniejsze wskazywanie nie może być, w świetle przepisu art. 192 ust. 7 ustawy Pzp, brane przez Krajową Izbę Odwoławczą pod uwagę, choćby okoliczności te mieściły się w ramach ogólnie wskazanej podstawy faktycznej zarzutu.

legalizacja produktu
Z powyższego wynika zatem, że Odwołujący nie przeprowadził szerszej analizy podniesionego w odwołaniu zarzutu opierając swoje twierdzenia na jednej z możliwości, tj. sytuacji gdy legalizacja wagi dokonywana jest przez producenta. Zdaniem Izby Odwołujący nie wykazał natomiast, by legalizacji wagi przeprowadzana przez inny podmiot niż producent, wpływała na zmianę nazwy wagi. Z uwagi na powyższe, Odwołujący nie wykazał, by oferowana przez konsorcjum A... waga nie posiadała legalizacji.

zgodność oferty ze SIWZ
Analizując ww. postanowienie SIWZ zgodzić należy się z Zamawiającym, iż wymóg "pamięć pracująca z maksymalną częstotliwością magistrali obsługiwaną przez płytę główną" miał potwierdzać pewną funkcjonalność pamięci operacyjnej RAM. Brak było zdaniem Izby w świetle ww. postanowienia SIWZ obowiązku podania przez wykonawcę konkretnej częstotliwości magistrali obsługiwanej przez płytę główną. Skoro zatem konsorcjum A... w załączniku nr 8 zaoferowało pamięć operacyjną RAM pracującą z maksymalną częstotliwością magistrali obsługiwaną przez płytę główną, to potwierdziło spełnienie postawionego przez Zamawiającego przedmiotowego wymogu.

nieprecyzyjne wymagania
Lektura powyższego postanowienia nie pozwala jednoznacznie ustalić i przesądzić, czy Zamawiający wymagał od wykonawców załączenia do oferty wydruku z testu wydajnościowego. Jak wyjaśnił natomiast w toku rozprawy przed Izbą Zamawiający postanowienie "wydruk w załączeniu", kreowało obowiązek Zamawiającego polegający na załączeniu do SIWZ ww. wydruku, któremu Zamawiający uchybił, bowiem omyłkowo nie załączył do specyfikacji wydruku z testu wydajnościowego z daty opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Okoliczność ta jednak tym bardziej nie może wywoływać negatywnych konsekwencji dla wykonawcy - wszelkie bowiem niejednoznaczności i wątpliwości co do treści SIWZ i jej załączników, nie mogą być rozstrzygane na niekorzyść wykonawcy - to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za tego typu ewentualne niejasności.

Zaloguj się (losuj 3 różne sygnatury) Dla niezalogowanych – losuję tylko 1 sygnaturę dziennie.
Zamów dostęp aby widzieć wszystkie informacje i przeglądać bez ograniczeń.