Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2024-01-31 2024-01-30 2024-01-29 Losowe

Dodane w dniu: 2024-01-30

KIO 1650/23 – Wyrok KIO – 2023-06-21 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-09-20

Zamawiający nie może wykorzystywać instrumentu zawartego w art. 224 ust. 1 Pzp do bezpodstawnego wzywania wykonawców do złożenia wyjaśnień.
(…) Izba nie dostrzegła podstaw do uznania, że cena zaoferowana przez przystępującego jest ceną rażąco niską. Cena ta jest wyższa od wartości zamówienia aż o 20% i jednocześnie niższa od średniej arytmetycznej cen złożonych ofert jedynie o 11 %. (…) Izba przeanalizowała treść wezwania i stwierdziła, że jedynie pozornie nie ma ono charakteru blankietowego. Zamawiający wymienił bowiem wszystkie elementy, jakie wykonawcy obowiązani byli wycenić w formularzu cenowym. Innymi słowy - nakazał wyjaśnienie wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia. Nie wiadomo zatem, które elementy wzbudziły jego wątpliwość. W sytuacji, w której cena oferty jest w sposób znaczący wyższa od wartości zamówienia, wskazanie elementów, które - w ocenie zamawiającego - zostały przez przystępującego zaniżone, jest wręcz nieodzowne. Brak takiego wyszczególnienia stwarza wrażenie, że zamawiający działa w sposób stricte formalistyczny w stopniu przekraczającym nawet rygoryzm właściwy dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. (…) W ocenie Izby przyjmowanie bezkrytycznie stanowiska, iż każdorazowe wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień zaoferowanej ceny automatycznie i w każdej sytuacji rodzi domniemanie zaoferowania rażąco niskiej ceny, nie daje się obronić. Izba wskazuje, że każdy tego rodzaju przypadek wymaga osobnej analizy i nie do przyjęcia jest stanowisko, że takie domniemanie powstaje również w sytuacji, gdy skierowane do wykonawcy wezwanie jest w oczywisty sposób bezzasadne. (…) Odnosząc się do stanowiska odwołującego, iż w sytuacji, w której przystępujący nie zgadzał się z zasadnością wezwania go do złożenia wyjaśnień, winien był wnieść odwołanie na tę czynność zamawiającego, wskazać należy, że jeżeli wykonawca nie wniósł takiego odwołania i zdecydował się na złożenie wyjaśnień, a następnie wniesiono odwołanie na czynność wyboru oferty takiego wykonawcy, Izba obowiązana jest zbadać i ocenić wszystkie okoliczności sprawy mające wpływ na zasadność czynności zamawiającego.

Ostatnie 2024-01-31 2024-01-30 2024-01-29