Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2023-05-10 2023-05-05 2023-05-04 Losowe

Dodane w dniu: 2023-05-05

KIO 51/23 – Wyrok KIO – 2023-01-23

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2023-02-17

Za czyn nieuczciwej konkurencji należy uznać manipulację cenową, która polega na tym, że wykonawca celowo przerzuca część kosztów wynikających z prawa opcji, do podstawowego zakresu zamówienia.
Izba podziela w całości stanowisko Zamawiającego wyrażone w uzasadnieniu jego czynności, według którego zostało uznane, że wykonawca (…) składając swoją ofertę dopuścił się manipulacji cenowych, tj. uwzględnił część kosztów związanych z dokonaniem wymiany systemu głębinowego Morświn na system głębinowy DE SAROV (tj. pozycja nr 3 prawa opcji) w podstawowych pozycjach Wykazu Prac Naprawczych, przez co doszło do znacznego zawyżenia kosztów podstawowego zakresu naprawy i zarazem do zaniżenia wyceny pozycji nr 3 prawa opcji. Jak słusznie podniósł Zamawiający taką praktykę należy uznać za całkowicie niedopuszczalną, albowiem z prawa opcji Zamawiający może, a nie musi skorzystać. W związku z tym, gdyby uruchomienie dodatkowego zadania nie nastąpiło, to wówczas Zamawiający poniósłby niepotrzebne i nieuzasadnione koszty za niewykonane prace, których wartość Odwołujący uwzględnił w swojej ofercie w podstawowym zakresie naprawy. Jest to bowiem czyn nieuczciwej konkurencji, w którym manipulacja cenowa przejawiła się właśnie tym, że wykonawca ustalił cenę oferty w taki sposób, że jej część została określona na rażąco niskim poziomie, w oderwaniu od rzeczywistych kosztów i nakładów koniecznych do realizacji wyodrębnionej części zamówienia, natomiast część cen bez uzasadnienia została zawyżona po to, żeby zrekompensować zaniżenie innych części składowych ceny. Okoliczność niezasadnego zaniżenia oferty wykonawcy (…) Zamawiający udowodnił załączając do odpowiedzi na odwołanie swoją korespondencję z firmą (…), z której wyraźnie wynika zarówno to, jaka jest cena całego systemu głębinowego, który firma (…) zaoferowała Odwołującemu, jak również to, że według tej oferty nie było możliwości zamówienia tego systemu w częściach i wykonania wszystkich elementów tej dostawy przez inny podmiot aniżeli firma (…). Podkreślić należy, że cała treść korespondencji firmy (…) poddaje pod dużą wątpliwość prawdziwość i wiarygodność oświadczeń składanych Zamawiającemu przez spółkę (…) w toku procedury składania wyjaśnień w trybie art. 224 ust. 1 ustawy PZP.

Ostatnie 2023-05-10 2023-05-05 2023-05-04