Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-11-10 2022-11-08 2022-11-07 Losowe

Dodane w dniu: 2022-11-08

KIO 1514/22 – Wyrok KIO – 2022-07-04

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2022-09-07

Pozostawienie przez zamawiającego w gestii wykonawcy lub ewentualnych uzgodnień stron na etapie wykonawstwa pewnego marginesu, co do ostatecznego kształtu oferowanego produktu, nie powoduje braku możliwości dokonania prawidłowej wyceny oferty.
Ryzyko wyceny w kontekście uzyskania zamówienia ciąży na wykonawcy. Oczywistym jest, że stopień szczegółowości opisu przedmiotu zamówienia wpływa na to ryzyko (…). W ocenie Izby nie wykazano, że opis przedmiotu zamówienia, nie dookreśla w sposób wystarczający efektu, którego zrealizowania oczekuje Zamawiający od wybranego wykonawcy. Zamówienie adresowane jest do profesjonalistów, a zatem podmiotów, które powinny, w świetle posiadanego przez nie doświadczenia i kwalifikacji, należycie skalkulować ryzyko związane z opracowaniem oczekiwanego produktu - usługi wraz z niezbędną i poprzedzającą jego realizację analizą procesów zachodzących u Zamawiającego. Założenie, że ostateczny kształt produktu ustalony zostanie w przewidywalnych przez strony granicach na etapie wykonawstwa nie jest sprzeczny w tym przypadku z Ustawą. Pozyskanie dokumentów lub oświadczeń ze strony podmiotów trzecich zawsze zależy od woli nie tylko wykonawców. Odwołujący nie (…) wyjaśnił dlaczego nie jest w stanie w sposób należyty oszacować oferty, nie wskazał także argumentów, które potwierdzałyby postawioną w odwołaniu tezę, jakoby wykonawcy nie wiedzieli jaki jest zakres ich obowiązków.

Ostatnie 2022-11-10 2022-11-08 2022-11-07