Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-09-16 2022-09-13 2022-09-12 Losowe

Dodane w dniu: 2022-09-13

KIO 1238/22 – Wyrok KIO – 2022-05-30 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-08-05

Poprawne jest złożenie przez wykonawcę wydruku dokumentu elektronicznego pobranego z indywidualnego konta z portalu internetowego ZUS.
(…) przedmiotowe zaświadczenie zostało wystawione jako dokument elektroniczny, tj. zostało podpisane przez pracownika ZUS, p. K. S., kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dokument przekazany przez F... zamawiającemu takiego podpisu nie posiadał. (…) Dokument zawiera wyłącznie podpis elektroniczny (poświadczenie) pełnomocnika F... (…). Nie sposób (…) zgodzić się z twierdzeniami odwołującego, że przekazane zaświadczenie, co do formy, nie jest zgodne z § 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie dokumentów elektronicznych, gdyż powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownika Zakładu - pani K. S. Jak wyjaśniał zamawiający, co też zaprezentował na rozprawie na przykładowym koncie przedsiębiorcy, zaświadczenie potwierdzające, iż wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wydawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem Indywidualnego konta w portalu informatycznym udostępnionym przez ZUS (www.zus.pl/portal). Przedsiębiorca wnioskujący o takie zaświadczenie nie otrzymuje go bezpośrednio, a jedynie jest mu on udostępniany w zakładce "skrzynka odbiorcza". Po wejściu do zawartości skrzynki widoczna jest lista dokumentów przygotowanych przez ZUS, gdzie przy każdym dokumencie wybrać można opcję "szczegóły". Po naciśnięciu przycisku "szczegóły" wyświetlają się dane dokumentu, załączniki jeśli występują oraz opcja "przeglądaj dokument". Po naciśnięciu "przeglądaj dokument" na ekranie wyświetla się treść samego dokumentu wystawionego przez ZUS (dokładnie taki sam, jaki F... przekazało zamawiającemu). U dołu przedmiotowego zaświadczenia do wyboru pozostaje opcja "zamknij" oraz "drukuj". Po wybraniu opcji "drukuj" można dokument wydrukować lub zapisać np. w formacie pdf. (…). Skoro zatem F..., po zapoznaniu się z treścią dokumentu zamieszczonego na portalu ZUS, dokonało jego zapisu w jednym z dopuszczalnych w instrukcji formatów (pdf), a następnie przekazało zamawiającemu ten dokument, to nie sposób podzielić zarzutu odwołującego, iż wykonawca przekazał, a zamawiający bezpodstawnie uznał za prawidłowy, dokument przekazany w niewłaściwej formie, albowiem przystępujący przekazał go w formie takiej, w jakiej został mu udostępniony.

Ostatnie 2022-09-16 2022-09-13 2022-09-12