Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-07-30 2022-07-28 2022-07-26 Losowe

Dodane w dniu: 2022-07-28

KIO 933/22 – Wyrok KIO – 2022-04-25 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-22

Wykonanie zadania przez konsorcjum nie jest równoznaczne z jego faktycznym wykonaniem przez każdego z jego uczestników.
Każdy z wykonawców w ramach konsorcjum realizuje przypisane mu zadania, nabywając doświadczenie tylko w powierzonej mu części, a nie w zakresie zadań realizowanych przez innych wykonawców. Doświadczenie wykonawcy należy bowiem postrzegać w kategoriach faktycznych, a nie prawnych. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia, odnosi się z kolei do rzeczywistego zrealizowania przez wykonawcę części lub całości zamówienia, a nie skutków prawnych powiązań wynikających z wcześniej zawartych przez wykonawcę umów. Tym samym nawet fakt solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum - nie przekłada się na nabycie doświadczenia oczekiwanego przez zamawiającego.

KIO 966/22 – Wyrok KIO – 2022-04-27 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-06-13

Zamawiający nie może zastępować wykonawcy (w ramach złożonych wyjaśnień) we wskazywaniu elementów składających się na cenę, uzasadniając prawidłowość i rzetelność kalkulacji.
Z treści pisma procesowego zamawiającego, jak też prezentowanego przez niego stanowiska na rozprawie wynika, że nie tyle ocenił złożone przez (...) wyjaśnienia, i przeanalizował samą kalkulację, ale odnosił się do cen jednostkowych oferowanych przez odwołującego i przez pryzmat tych cen oceniał realność oferowanej ceny. Co istotne zamawiający niejako za przystępującego stara się wyjaśnić i dopowiedzieć brakujące elementy, uzasadniając rzetelność złożonych wyjaśnień. W zakresie kalkulacji kosztów wody stara się uzasadnić, że skoro przystępujący wykonuje czynności przy wykorzystaniu zamiatarki elewatorowej typu Broddway to możliwe jest zabranie wody z bazy w zbiorniku zamiatarki, lub też dodatkowego zbiornika na samochodzie ciężarowym, a w związku z tym nie ma konieczności kalkulowania kosztów dodatkowego przejazdu celem odbioru wody. Zauważyć należy, że te okoliczności nie wynikają z treści złożonych wyjaśnień (…). Jeśli zatem (...) wyliczył daną pozycję na kwotę 0 zł. to jego zadaniem było, już w treści samych wyjaśnień, wskazać z jakich powodów przyjął, że w ramach tej pozycji wylicza wartość samego surowca, a nie dolicza kosztów jego zbierania, magazynowania i dostawy do miejsca świadczenia usług.

Ostatnie 2022-07-30 2022-07-28 2022-07-26