Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-06-22 2022-06-20 2022-06-17 Losowe

Dodane w dniu: 2022-06-20

KIO 658/22 – Wyrok KIO – 2022-03-23 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Zamawiający nie jest uprawniony do wskazywania w odpowiedzi na odwołanie innych podstaw odrzucenia oferty wykonawcy niż te, które wskazał w informacji o odrzuceniu oferty.
Zgodnie (…) z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Oznacza to, że okoliczności, które zdecydowały o odrzuceniu oferty odwołującego, mogą być wskazane wyłącznie w tej informacji. Na podstawie tych informacji wykonawca podejmuje decyzję o ewentualnym wniesieniu odwołania na czynności zamawiającego, wobec których to czynności odwołujący podnosi zarzuty, które wskazuje w odwołaniu. Wskazanie innych podstaw odrzucenia oferty dopiero w trakcie postępowania odwoławczego uniemożliwia wykonawcy podniesienie zarzutów wobec okoliczności stanowiących podstawę odrzucenia i - tym samym - uniemożliwia prawidłowe skorzystanie z przysługujących mu środków ochrony prawnej w celu obrony własnej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

KIO 600/22 – Wyrok KIO – 2022-03-24 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Zamawiający nie może wzywać wykonawcy wielokrotnie do skonkretyzowania ogólnikowych twierdzeń podanych w ofercie, gdyż prowadziłoby to do naruszenia zasady uczciwej konkurencji, poprzez sugerowanie, jakie wyjaśnienia powinien ostatecznie złożyć.
(…) zamawiający winien uznać, że złożone 13 stycznia 2022 r. wyjaśnienia nie potwierdzają, że cena zaoferowana przez wykonawcę jest ceną wiarygodną i porównywalną w stosunku do cen obowiązujących na rynku za realizację zamówień publicznych takich samych lub zbliżonych, zaś realizacja tego zamówienia nie będzie poniżej kosztów przedsiębiorcy. Tym samym, działając na podstawie art. 224 ust. 6 ustawy Pzp winien był odrzucić ofertę tego wykonawcy, którego wyjaśnienia, dodatkowo nie zawierające jakichkolwiek dowodów, czy nawet szczegółowej kalkulacji kosztów, nie uzasadniały podanej w ofercie ceny lub kosztu. Pomimo tego, zamawiający kontynuował postępowanie wyjaśniające, jeszcze dwukrotnie zwracając się do wykonawcy P(2)... o złożenie wyjaśnień dotyczących ceny oferty. (…) skierowanie powtórnego wezwania do złożenia wyjaśnień możliwe jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach i może dotyczyć wykonawcy, który rzetelnie złożył pierwsze wyjaśnienia, np. gdy w świetle złożonych wcześniej wyjaśnień pojawiły się u zamawiającego nowe wątpliwości. Ponowienie wezwania nie może stanowić "ratowania" oferty wówczas, gdy wykonawca składa wyjaśnienia zbyt ogólne, niekonkretne, nierzeczowe, niepoparte faktami. Wykonawca ma bowiem obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby na pierwsze wezwanie zamawiającego rzetelnie wyjaśnić okoliczności, które uzasadniają wysokość ceny jego oferty.

Ostatnie 2022-06-22 2022-06-20 2022-06-17