Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-06-20 2022-06-17 2022-06-14 Losowe

Dodane w dniu: 2022-06-17

KIO 562/22 – Wyrok KIO – 2022-03-21 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-11

Aby Zamawiający mógł zatrzymać wadium złożone przez Wykonawcę z powodu nie złożenia podmiotowych środków dowodowych, konieczne jest zaistnienie łącznie trzech wskazanych w art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp przesłanek.
(…) skład orzekający stwierdza, że trudno dopatrzyć się uchybień w działaniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia. W szczególności fakt rezygnacji przez osobę pana D. M. z dalszej współpracy nie może być oceniany jako zdarzenie powstałe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zasadnie podkreślił zamawiający, że w stosunku do profesjonalistów, za jakich można uznawać uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, miernik staranności ich działań podlega podwyższeniu zgodnie z art. 355 § 2 kodeksu cywilnego. Jednakże nawet wysoka staranność w ubieganiu się o zamówienia nie oznacza obowiązku zapobieżenia zdarzeń z przyczyn leżących po stronie niezależnej o samego wykonawcy, w tym osoby trzeciej. Taka osobą może być zarówno osoba pozostająca w stosunku pracy z wykonawcą jak i w innej więzi prawnej, jak w sprawie rozpatrywanej. Wskazane okoliczności i przyczyny zakończenia współpracy pana D. M. z odwołującym są racjonalne i wiarygodne, trudno zatem wywodzić, iż za zdarzenie w jakimkolwiek stopniu ponosi odpowiedzialność wykonawca (odwołujący), a zatem uznawać, by ustanie współpracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W taki stanie rzeczy, (…) skład orzekający stwierdza, że wobec wymogu art. 98 ust. 6 pkt 1 Pzp łącznego spełnienia trzech przesłanek dla uznania zasadności zatrzymania wadium, czynność zatrzymania wadium przez zamawiającego jest niezgodna z powołanym przepisem ustawy pzp.

KIO 643/22 – Wyrok KIO – 2022-03-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-20

Skoro weryfikacja podpisu zaufanego złożonego przez Odwołującego dawała jednoznacznie negatywny wynik, to trudno uznać, że jakiekolwiek wyjaśnienia Odwołującego mogły ten fakt zmienić.
Dokumenty złożone przez Zamawiającego potwierdziły, że niezależnie od przyjętej metody weryfikacji podpisu Odwołującego wynik za każdym razem nie był pozytywny. (…) W ocenie Izby nie było (…) podstaw do wzywania Odwołującego do wyjaśnień na okoliczność wady podpisu zaufanego i jej przyczyn. Instytucja wezwania do wyjaśnień służyć ma przede wszystkim rozwianiu wątpliwości Zamawiającego. W sytuacji, gdy Zamawiający takich wątpliwości nie miał (i nie miał powodów mieć) wezwanie Odwołującego byłoby niecelowe. (…) Złożenie oferty wadliwie podpisanej uznać należy za tożsame z niezłożeniem oferty, a zatem oferta taka nie będzie podlegać jakimkolwiek wyjaśnieniom jej treści.

Ostatnie 2022-06-20 2022-06-17 2022-06-14