Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-05-19 2022-05-16 2022-05-13 Losowe

Dodane w dniu: 2022-05-16

KIO 601/22 – Wyrok KIO – 2022-03-17 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2022-04-22

Jeżeli Zamawiający miał wątpliwości wobec treści złożonych mu wyjaśnień uprawniony był do wezwania do dalszych wyjaśnień, z zastrzeżeniem zakazu dwukrotnego wezwania do wyjaśnień tego samego elementu budzącego jego wątpliwości.
Argumentacja Zamawiającego sprowadzała się do zanegowania możliwości należytego świadczenia usług przez osoby niepełnosprawne. Zamawiający nie określił przy tym w SWZ żadnych ograniczeń w tym zakresie. Zamawiający nigdzie nie wskazał, że do wykonywania przedmiotu zamówienia osoby niepełnosprawne będą nieodpowiednie. Charakter przedmiotu zamówienia również nie dawał podstaw do uznania, że od osób realizujących usługę na rzecz Zamawiającego wymagana będzie szczególnego rodzaju sprawność fizyczna. (…) Izba uznała, że Odwołujący udzielił wyjaśnień w pełni adekwatnych do treści wezwania. Nie ulega przy tym wątpliwości, że przedmiot zamówienia nie ma skomplikowanego charakteru, a główny koszt realizacji zadania to koszt zatrudnienia pracowników. Odwołujący w sposób wystarczający w stosunku do wezwania opisał sposób kalkulacji ceny oferty z uwzględnieniem tego elementu. Zamawiający w uzasadnieniu odrzucenia oferty Odwołującego w ogóle nie odniósł się do złożonych wyjaśnień, nie opisał przyczyn, dla których nie dał wiary zawartej tam argumentacji i wyliczeniom. Z tego względu Izba podzieliła stanowisko Odwołującego, który twierdził, że decyzja o odrzuceniu jego oferty miała arbitralny charakter. Wobec uzasadnienia odrzucenia oferty Odwołującego trudno oprzeć się wrażeniu, że Zamawiający całkowicie zignorował wyjaśnienia ceny złożone przez Odwołującego. (…) Wezwanie z 7 lutego 2022 r. nie zawierało (…) wskazania jakie elementy oferty Odwołującego wzbudziły wątpliwości Zamawiającego - miało ono ogólnikowy charakter, ograniczony do przytoczenia dyspozycji art. 224 ust. 3 Pzp. W tej sytuacji Zamawiający nie miał podstaw oczekiwać wyjaśnień szczegółowością przekraczających zakres wezwania.

KIO 542/22 – Wyrok KIO – 2022-03-18 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-04-13

O tym, czy wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, rozstrzyga więź prawna istniejąca pomiędzy wykonawcą a daną osobą.
(…) wykonawca może polegać m.in. na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, które w postępowaniu przedstawiają pisemne zobowiązanie do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wymóg przedstawienia zobowiązania nie znajduje zastosowania do przypadków, gdy wykonawca bezpośrednio dysponuje takimi osobami. Wykonawca musi mieć jednak gwarancję, że dana osoba może świadczyć określone usługi na jego rzecz. (…) Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której dysponowanie wykonawca się powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim przypadku podwykonawstwo oraz bez znaczenia pozostaje także, jaki dokładne stosunek prawny łączy wykonawcę z tą osobą. Może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy samozatrudnienie. Biorąc pod uwagę powyższe, należało uznać, że wykonawca P... zobowiązał się w złożonej ofercie, że osobiście zrealizuje kluczowy zakres zamówienia, zgodnie z pkt 6.5 SWZ, a tym samym treść tej oferty jest zgodna z warunkami zamówienia w powyższym zakresie. Zgodnie z SWZ, wykonana P... przedstawił p. T. K. jako kierownika robót, którym dysponuje na podstawie umowy o pracę, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - ocenie podlegał Certyfikat IBDiM i doświadczenie p. T. K. Natomiast w odniesieniu do firmy R..., wykonawca P... nie korzystał z zasobów tego podmiotu do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ostatnie 2022-05-19 2022-05-16 2022-05-13