Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-05-16 2022-05-13 2022-05-10 Losowe

Dodane w dniu: 2022-05-13

KIO 315/22 – Wyrok KIO – 2022-02-28

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-25

Najpóźniejszą datą w której wykonawca może podjąć procedurę samooczyszczenia jest data podjęcia przez Zamawiającego czynności odrzucenia wykonawcy z postępowania.
Dopóki zamawiający nie podejmie stosownej decyzji wykonawca zawsze ma prawo przedstawić swoje argumenty i dowody dotyczące samooczyszczenia. (…) Dlatego też, w ocenie składu orzekającego, dopuszczalne było wszczęcie procedury samooczyszczenia przez Przystępującego w toku postępowania o udzielenie zamówienia, skutecznej zarówno wobec uchybień które wystąpiły w postępowaniach poprzedzających niniejsze jak i w niniejszym postępowaniu. Tym bardziej, iż okoliczności czynu od którego ekskulpował się Przystępujący były tożsame. Ponadto Izba podziela, ocenę przedmiotowego samooczyszczenia dokonaną przez Zamawiającego, zawierającą się w stwierdzeniu, że Przystępujący w piśmie z 13 grudnia 2021 r. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z naruszeniem i nieprawidłowym postępowaniem, i chociaż czas był krótki dokonał czynności faktycznych mających na celu wyeliminowanie naruszeń w przyszłości, a także przedstawił na tę okoliczność dowód w postaci Uchwały zarządu spółki (…). Powyższe wyczerpuje przesłanki skutecznej procedury samooczyszczenia odnośnie czynu stanowiącego jej podstawę. Podkreślenia wymaga, iż procedura samooczyszczenia nie dotyczyła przesłanki wykluczenia określonej w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, gdyż wykluczenie Przystępującego w oparciu o tę przesłankę dotychczas nie nastąpiło. Procedura samooczyszczenia niejako dotykała tej przesłanki, lecz tylko w zakresie oświadczenia zawartego w JEDZ odnośnie pytania "Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?" i konieczności przedstawiania stosownych informacji, czego w żadnej mierze nie można utożsamiać w niniejszym przypadku ze stwierdzeniem, czy też przyznaniem przez wykonawcę, iż podlega on wykluczeniu w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

KIO 288/22 – Wyrok KIO – 2022-02-21 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2022-03-14

W przypadku, w którym przesłanka z art. 109 ust. 1 pkt 10 Pzp nie została, jako fakultatywna, przewidziana w dokumentach zamówienia, przepis ten nie może być podstawą decyzji zamawiającego, polegającej na wykluczeniu wykonawcy z postępowania.
(…) odwołujący podnosił, że zamawiający zaniechał odrzucenia oferty Konsorcjum M... pomimo, że została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp. Uzasadniając ten zarzut podnosił, że Konsorcjum M... przedstawiło informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, deklarując w załączniku nr 10 do SWZ (…) poziom minimalnej gwarantowanej mocy cieplnej użytecznej agregatów kogeneracyjnych, który to parametr, ze względu na występujące zanieczyszczenia wymiennika spaliny/ woda, nie jest do utrzymania przez okres gwarancyjny w oferowanym rodzaju silników, bez konieczności interwencji serwisowej. Zarzut ten nie zasługuje na uwzględnienie z tego powodu, że w treści SWZ zamawiający nie przewidział zastosowania fakultatywnej przesłanki wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy Pzp. Tym samym nie sposób uznać, że zaistniała podstawa, określona w dokumentach zamówienia, do dokonania takiej czynności przez zamawiającego.

Ostatnie 2022-05-16 2022-05-13 2022-05-10