Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2022-01-05 2021-12-31 2021-12-29 Losowe

Dodane w dniu: 2021-12-31

KIO 3107/21 – Wyrok KIO – 2021-11-08

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-12-14

Treść postanowienia umownego, przez którą Zamawiający narzuca maksymalną cenę, zgodnie z rozporządzeniem NFZ i narzuca obniżenie ceny w trakcie wykonywania umowy, jest co najmniej abuzywne, godzące w zasady wynikające z art. 431 Pzp i art. 354 § 1 KC.
(…) określenie ceny za realizację zamówienia, w tym również cen jednostkowych, jest uprawnieniem wykonawcy i efektem stosowanych przez niego strategii biznesowych i kalkulacji ryzyk z uwzględnieniem szeregu czynników, do których można zaliczyć ponoszone koszty, warunki rynkowe, ceny konkurentów i inne. Zamawiający nie jest natomiast uprawniony do wpływania na treść oświadczenia woli wykonawcy przez narzucanie mu maksymalnej ceny, w tym również jednostkowej, za realizację zamówienia. (…) Zamawiający narzuca bowiem wykonawcom, aby wykonali swoje zobowiązanie niezgodnie z jego treścią, przez nieustanne zmiany ceny w tracie wykonywania zamówienia w stosunku do ceny wskazanej w ofercie, co zagraża i narusza interesy przedsiębiorcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją.

KIO 3088/21 – Wyrok KIO – 2021-11-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-12-14

Zamawiający był uprawniony do wprowadzenia zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia przez określenie go konkretną datą dzienną, a możliwość taką dopuszcza art. 436 pkt 1 Pzp.
Istnieje możliwość określenia planowanego terminu zakończenia zamówienia w określonej dacie, jeżeli wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną. Z Komentarza UZP wynika, że za taką uzasadnioną obiektywnie przyczynę może być uznany ograniczony okres finansowania. Zamawiający podkreślił, że projekt będący przedmiotem zamówienia uzyskał dotację celową w budżetu, która musi zostać wykorzystana w tym roku budżetowym, podał numer umowy. Odwołujący tym faktom nie zaprzeczał. Za stanowiskiem doktryny powtórzyć należy, iż jest to usprawiedliwiona przyczyna określenia daty zakończenia zadania jako data dzienna. Przy czym podkreślenia także wymaga, że wprowadzona zmiana odnosi się jedynie do dostawy urządzeń, natomiast na ich konfigurację i montaż Zamawiający przewidział dłuższe terminy. (…) W ocenie Izby dostrzeżenia także wymaga, iż między 15 dniowym terminem realizacji a terminem do 21 grudnia 2021 roku nie ma tak znaczącej różnicy, by stwierdzić, że zmiana SWZ uniemożliwiła Odwołującemu złożenie oferty, nawet jeżeli weźmie się pod uwagę przesunięcia terminu składania ofert i możliwość korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej. (…) Jak już podkreślono w niniejszym odwołaniu, sama zaś analiza zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia nie wymagała przedłużenia terminu składania ofert i nie wpływała na treść oferty.

Ostatnie 2022-01-05 2021-12-31 2021-12-29