Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-12-27 2021-12-23 2021-12-21 Losowe

Dodane w dniu: 2021-12-23

KIO 3048/21 – Wyrok KIO – 2021-11-04

KIO » dodany: 2021-12-07

Kiedy zamawiający udzielając zamówień sektorowych, zamierza zawrzeć umowę ramową na okres nieprzekraczający 8 lat, nie musi swojej decyzji uzasadniać ani przedstawiać dowodów dla wykazania, że ustalenie danego okresu wynika z jego szczególnych potrzeb.
Termin ten jest okresem, w zakresie którego zamawiający może podejmować swobodne decyzje co do jego trwania. Istotne jest, by termin, na jaki ma być zawarta umowa, nie przekroczył 8 lat. (…) Izba podziela stanowisko, że zawarcie umowy ramowej winno odbywać się w warunkach zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji. Stanowisko takie wynika zarówno z art. 51 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy sektorowej, jak i art. 311 ust. 4 ustawy P.z.p. Niemniej jednak Izba podkreśla, że z uwagi na wskazane powyżej normy prawne umożliwiające zamawiającemu zawarcie umowy ramowej, na okres nie przekraczający 8 lat (…), to na odwołującym spoczywał ciężar wykazania, że zamawiający narusza konkurencję i stawia warunki nieuzasadnione obiektywnymi czynnikami.

KIO 3134/21 – Wyrok KIO – 2021-11-05

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-12-13

Wystąpienie innych wad, niż wskazane w art. 457 ust. 1 Pzp, nie może być podstawą do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
Ustalenie czy w danym postępowaniu wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, powinno być dokonywane przez odniesienie danego naruszenia przepisów ustawy Pzp do przyczyn, z powodu których zawarta umowa podlega unieważnieniu, określonych w art. 457 ust. 1 ustawy Pzp. W przepisach tych wymienione zostały wszystkie przypadki naruszenia ustawy powodujące konieczność unieważnienia postępowania. (…) W tym stanie faktycznym nie wystąpiła żadna z okoliczności stanowiących podstawę unieważnienia postępowania określonych w art. 457 ust. 1 ustawy Pzp (…). Zamawiający mimo, że wymagał od wykonawców przekazania odpadów do instalacji, co wynika z treści SWZ i załączników do SWZ, to nie zamieścił w dokumentach zamówienia jednoznacznego obowiązku wskazania na etapie składania ofert instalacji komunalnych, do których będą przekazywane odpady. Wobec powyższego Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, działając na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień, tj. do podania danych zawartych w tabeli, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowego wezwania w terminie do dnia 20 września 2021 r. (podania nazwy i adresu instytucji lub podmiotu, do których będą przekazywane odpady). Taką informację otrzymał. Odwołujący, pismem z dnia 20 września 2021 r., złożył bowiem dokument zawierający tabelę obejmującą "wykaz instalacji, które w razie udzielenia zamówienia, będą przyjmować odpady odbierana z obszaru tut. Gminy". Tak więc powstała wada została skorygowana. Natomiast wada skutkująca unieważnieniem postępowania musi mieć charakter nieusuwalny.

Ostatnie 2021-12-27 2021-12-23 2021-12-21