Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-11-19 2021-11-17 2021-11-15 Losowe

Dodane w dniu: 2021-11-17

KIO 2031/21 – Wyrok KIO – 2021-09-08

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-10-15

Poprzestanie na twierdzeniach lub złożenie wyjaśnień niepopartych dowodami naraża wykonawcę na ryzyko, że zamawiający uzna te wyjaśnienia za niewystarczające dla uzasadnienia realności zaoferowanej ceny.
(…) Izba nie podziela (…) przekonania zamawiającego, że skoro przytoczył treść art. 224 ust. 3 ustawy w wezwaniu to wezwanie, to miało charakter ogólny uprawniający wykonawców do złożenia dowolnych wyjaśnień. Zamawiający pomija treść art. 224 ust. 4 ustawy, z którego wynika, że zakres wezwania z art. 224 ust. 3 ustawy jest zakresem szczegółowym, a zamawiający w przypadku robót budowlanych lub usług może zakres wezwania ograniczyć jedynie do wyjaśnień w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy - art. 224 ust. 3 pkt 4 i zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, gdzie realizowane jest zamówienie. W tym postępowaniu zamawiający zdecydował się na szeroki zakres wyjaśnień i nie zrezygnował z żadnego elementu wskazanego w art. 224 ust. 3 ustawy. Tym samym wykonawcy zobowiązani byli do udzielenia szczegółowych wyjaśnień obejmujących wszystkie kwestie wynikające z art. 224 ust. 3 ustawy. Nadto zgodnie z art. 224 ust. 5 obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywał na wykonawcy. Izba zwraca także uwagę, że ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego nie stanowi podstawy do odstąpienia od badania realności ceny. Tym samym wykonawca jest obowiązany wykazać, że zaoferowana cena lub koszt pozwalają na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

KIO 2562/21 – Wyrok KIO – 2021-09-16 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-08

Przy ocenie oferty należy poddać badaniu wszystkie dokumenty, które są składane przez wykonawców.
Pominięcie któregokolwiek z nich może bowiem prowadzić do wadliwej oceny złożonej oferty wywołującej daleko idące konsekwencje dla wykonawcy, skutkujące odrzuceniem oferty. Jeżeli zatem zamawiający, badając ofertę, stwierdzi rozbieżności czy nieścisłości w ramach posiadanych dokumentów to winien je w sposób bezwzględny wyjaśnić, tak aby nie było żadnych wątpliwości, co do faktycznej treści oferty wykonawcy. W przedmiotowym postępowaniu zamawiający zdaje się uległ presji czasu (…) i w sposób bezkrytyczny opowiedział się za stanowiskiem prezentowanym przez odwołującego.

Ostatnie 2021-11-19 2021-11-17 2021-11-15