Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-11-15 2021-11-12 2021-11-10 Losowe

Dodane w dniu: 2021-11-12

KIO 2759/21 – Wyrok KIO – 2021-10-04 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-20

Załączniki do SWZ stanowią integralną część specyfikacji, co oznacza, że regulacje w nich zawarte należy traktować jako takie, które wchodzą w skład SWZ, a nie są osobną regulacją względem SWZ.
Odwołujący żądany przez Zamawiającego "Wykaz osób" złożył, z tym, że w jego treści w kolumnie 7 podał informacje jedynie co do lokalizacji, pomijając informacje na temat doświadczenia osób wymienionych w wykazie. (…) Izba nie podziela zapatrywań Odwołującego, który stał na stanowisku, iż postanowienia SWZ w celu uzyskania dodatkowych punktów nie obligowało wykonawcy do podawania innych informacji ponad te wskazane przez Odwołującego w treści wykazu. Izba wskazuje, że już w samym brzmieniu treści kryterium Zamawiający odwołał się do konieczności legitymowania się przez wykonawcę personelem, którego doświadczenie przekracza okres 3-letni. Potwierdzeniem tego wymagania jest treść tabeli nr 7 w wykazie nr 9 (…). Dostrzec należy, że Zamawiający nie ustalił jednego konkretnego sposobu podania tych informacji, dlatego też wykonawcy czynili to w różny sposób, na co zwracał uwagę Odwołujący. Jednak nie przesądza to o tym, że treść SWZ w tym zakresie była niejasna czy też wzajemnie sprzeczna. Wręcz przeciwnie. Wymaganie opisane w pkt 13.3 SWZ należy ocenić jako spójne z treścią kolumny 7 wykazu nr 9.

KIO 2520/21 – Wyrok KIO – 2021-09-09 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-10-08

Ocena możliwości dokonania określonych poprawek w treści oferty, musi wynikać z informacji w niej zawartych.
(…) Odwołujący bezpodstawnie wywodzi, że w przypadku pozycji niewycenionych Zamawiający winien był wstawić w odpowiednich kolumnach kosztorysu ofertowego kwotę "0 zł". Izba w pełni popiera stanowisko Zamawiającego (…), że pewnych korekt nie można było przeprowadzić samodzielnie, ponieważ brak w kosztorysie Wykonawcy analogicznych pozycji, które by to umożliwiały.(…) Trudno zaś za istniejącą treść oferty uznać rubryki kosztorysu niewypełnione w zakresie cen jednostkowych i wartości ogółem przez Wykonawcę. Brak podania jakiejkolwiek wartości liczbowej, należy uznać za brak wyceny, a nie za oferowanie przedmiotu zamówienia za 0 zł. Liczba zero jest wartością wymierną i wpisanie jej do kosztorysu stanowi wycenę, natomiast w przypadku oferty Odwołującego część rubryk nie została po prostu wypełniona, czyli wyceniona. Co do argumentacji Odwołującego, że w takim przypadku program kosztorysowy do podsumowania przyjmuje wartość zerową, to być może tak jest, ponieważ w zasadzie innej wartości wobec niewypełnienia rubryk nie może przyjąć, ale nie zmienia to faktu, że oferta nie zawiera ceny jednostkowej za dany element przedmiotu zamówienia, a nie że zawiera cenę 0 zł, taka bowiem treść oferty nie istnieje. Wpisanie do kosztorysu ofertowego Odwołującego przez Zamawiającego liczby 0 zł w miejsce niewypełnionych rubryk w istocie stanowiłoby dokonanie samodzielnej wyceny elementu przez Zamawiającego.

Ostatnie 2021-11-15 2021-11-12 2021-11-10