Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-10-12 2021-10-11 2021-10-08 Losowe

Dodane w dniu: 2021-10-11

KIO 1916/21 – Wyrok KIO – 2021-08-24 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-15

Sama okoliczność korzystania z podwykonawców nie oznacza, że taki podmiot będzie udostępniać swój potencjał celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Stanowisko Izby znajduje potwierdzenie w publikacji Prawo Zamówień Publicznych. Komentarz (Urząd Zamówień Publicznych, 2021), gdzie czytamy, że "Przepis w zasadzie nie dotyczy zwykłego powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, o którym mowa w art. 462 ust. 1 Pzp". Jeżeli zatem Wykonawca M... nie powoływał się na potencjał podmiotu trzeciego, nie był zobowiązany do przedstawienia ani zobowiązania określającego zakres oddawanych do dyspozycji wykonawcy zasobów i sposób udostępnienia zasobów, ani JEDZ dla takiego podmiotu, ani oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu podpisanego przez taki podmiot, ani podmiotowych środków dowodowych obrazujących sytuację prawną takiego podmiotu. Nie były więc w takiej sytuacji konieczne jakiekolwiek działania samego Zamawiającego związane z uzyskaniem od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień, wezwaniem do uzupełnienia zobowiązania, czy też innych dokumentów.

KIO 2188/21 – Wyrok KIO – 2021-08-10 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-09-07

Zamawiający był uprawniony do ustalenia wynagrodzenia ryczałtowego nawet w sytuacji, gdy istnieje okoliczność, iż nie wszystkie roboty zostały ujęte w przedmiarze robót.
Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wytwarzania dzieła. Wynagrodzenie to jest niezależne od rzeczywistego rozmiaru lub kosztu prac. (…) Ewentualna dopuszczalność domagania się przez wykonawcę podwyższenia ryczałtu z powodu wystąpienia robót dodatkowych będzie mogła zostać oceniona w przyszłości, na podstawie konkretnego stanu faktycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień s.w.z.

Ostatnie 2021-10-12 2021-10-11 2021-10-08