Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-10-06 2021-10-05 2021-09-30 Losowe

Dodane w dniu: 2021-10-05

KIO 2034/21 – Wyrok KIO – 2021-07-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-20

Obowiązek wzywania wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczy tylko takich części składowych ceny jego oferty, które w okolicznościach konkretnej sprawy zasługują na miano "istotnych".
W niniejszej sprawie wartość siatki zbrojeniowej w ofercie (…) wykonawcy wyniosła 41.977,50 zł netto, co stanowi niespełna 2% ceny jego oferty netto (2.190.631,00 zł). Nawet jeśli do kwoty 41.977,50 zł dodać obliczoną i wskazaną przez odwołującego kwotę niedoszacowania oferty, tj. 109.141,50 zł netto, otrzymamy łączną wartość: 151.119,00 zł netto, co stanowić będzie niespełna 7% całkowitej ceny oferty netto. W świetle ww. wartości nie można uznać ceny za siatkę zbrojeniową w ofercie ww. wykonawcy za istotną część składową ceny tej oferty. Nie można również podzielić stanowiska odwołującego, zgodnie z którym o istotności ceny za siatkę świadczy to, że bez tej siatki nie można wykonać zamówienia. Należy zauważyć, że każda pozycja kosztorysu zawiera elementy, bez których nie da się wykonać zamówienia. Przyjmując zatem tok rozumowania odwołującego, bezcelowe byłoby dzielenie części składowych ceny oferty na istotne i nieistotne, gdyż każdą pozycję z góry trzeba by uznawać za istotną. W przedmiotowej sprawie siatka zbrojeniowa nie wpływa na charakter zamówienia i nie przesądza o jego podstawowych cechach. Dlatego też - mimo że "nie da się bez niej wykonać zamówienia" (tak jak bez wszystkich innych elementów tego zamówienia) - jej cena nie stanowi istotnej części składowej ceny oferty.

KIO 1663/21 – Wyrok KIO – 2021-08-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-08-19

Wezwanie do złożenia wyjaśnień zawierać powinno sprecyzowanie oczekiwań co do ich treści, jak również, sposobu ich udzielenia.
Odwołujący w złożonych wyjaśnieniach skupił się na potwierdzeniu, że jego cena nie jest rażąco niska i jest ceną rynkową. Niesporne jest, że w treści wezwania zamawiający wskazał szczegółowo, jakich wyjaśnień od odwołującego wymaga, wskazał które konkretnie elementy formularza cenowego podlegają wyjaśnieniu, zażądał wyjaśnienia czy w zaoferowanych cenach jednostkowych odwołujący uwzględnił wskazane w piśmie czynniki i elementy, wskazał wprost na żądanie przedstawienia kalkulacji zaoferowanych cen jednostkowych, wskazał na żądanie przedstawienia dowodów dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny oraz zażądał wskazania i wyjaśnienia, czy do ustalenia poszczególnych pozycji cenotwórczych zastosowanie mają elementy wymienione w art. 224 ust. 3 pkt 1-8 ustawy Pzp. (…) żądaniem objęte było także dostarczenie dowodów potwierdzających argumentację, a jedynym dokumentem mogącym być uznanym za dowód jest kalkulacja własna - tabela w treści wyjaśnień. W tym zakresie, także dotyczącym kalkulacji brak jest jakichkolwiek dowodów uwiarygadniających przedstawione informacje. Izba przyznaje rację zamawiającemu, który wskazał na brak konkretnego wskazania źródeł i zasad ponoszenia opisywanych kosztów. Teza odwołania o braku potrzeby i celowości lub możliwości złożenia takich dowodów staje się błędna wobec przedstawienia w toku rozprawy szeregu dokumentów mogących mieć znaczenie w toku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez zamawiającego, a którego wynik jest obecnie kwestionowany przez odwołującego.

Ostatnie 2021-10-06 2021-10-05 2021-09-30