Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-07-21 2021-07-20 Losowe

Dodane w dniu: 2021-07-21

KIO 1249/21 – Wyrok KIO – 2021-06-07

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-23

To zamawiający w treści SIWZ wskazuje jak dany dokument należy ocenić i tym samym w przypadku jego braku lub niewłaściwej formy, czy możliwe jest jego uzupełnienie w trybie art. 26 ust.3 Pzp.
(…) wymagania zamawiającego w zakresie obliczeń fotometrycznych w formacie ldt zostały w sposób jednoznaczny uznane za treść oferty i tym samym nie podlegają uzupełnieniu. Powyższy brak stanowi o niezgodności treści oferty z treścią SIWZ i tym samym w oparciu o przepis art. 89 ust.1 pkt 2 oferta odwołującego została zasadnie odrzucona. (…) stanowisko odwołującego, iż wymagania zamawiającego co do konieczności załączenia do oferty plików ldt nie było podane w sposób jednoznaczny, a tym samym niejasności co do treści SIWZ należy interpretować na korzyść wykonawcy, jest niezasadne. Otóż w tej kwestii wskazać należy, iż wykonawca w takiej sytuacji winien co najmniej zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 Pzp, lub złożyć odwołanie do KIO na treść postanowień SIWZ.

KIO 1104/21 – Wyrok KIO – 2021-05-19 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-02

Wszystkie przesłanki stanowiące podstawy wykluczenia zawarte w art. 131e ust. 1 pkt 5 ustawy muszą być rozpatrywane z uwzględnieniem pozyskania informacji od instytucji właściwych w sprawach ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego lub zewnętrznego państwa.
(…) okoliczności jakie legły u podstaw wykluczenia Odwołującego z postępowania wynikają wprost z informacji przekazanej Zamawiającemu w trakcie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Działanie Zamawiającego podyktowane było oceną dokonaną przez właściwą służbę państwową, co stanowiło dla Zamawiającego wiążącą podstawę do podjęcia czynności w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Należy podkreślić, że Odwołującemu nie są znane informacje będące w posiadaniu Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a które stanowią podstawę wykluczenia w postępowania na podstawie art. 131e ust. 1 pkt 5 ustawy. Informacja pochodząca od Służby Kontrwywiadu Wojskowego stanowiła samodzielną podstawę wykluczenia z postępowania, tym samym nie sposób zgodzić się z Odwołującym, że do wykluczenia wykonawcy na wskazanej podstawie prawnej niezbędne jest prawomocne orzeczenie sądowe lub decyzja wydana w toku postępowania administracyjnego. (…) W ocenie Izby nie doszło do naruszenia zasad prawa zamówień publicznych, bowiem przepisy regulujące postępowanie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa stanowią własny reżim postępowania Zamawiającego dla tych postępowań. Zamawiający, jak wskazał w piśmie procesowym, nie ma podstaw prawnych do podważania treści informacji przekazanych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Natomiast informacje te stanowią dla Zamawiającego podstawę i uzasadnienie wykluczenia Odwołującego z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

KIO 1121/21 – Wyrok KIO – 2021-06-08 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-06-24

Treść SIWZ wiąże wszystkich uczestników postępowania, a wszelkie wątpliwości, sprzeczności, czy brak precyzji ze strony Zamawiającego nie powinny negatywnie obciążać wykonawców biorących dział w postępowaniu.
(…) w zakresie przełączników z funkcją PoE+ i punktów dostępowych, Zamawiający zawarł w treści ww. postanowienia zalecenie aby pochodziły od tego samego producenta uzasadniając to potrzebą właściwej optymalizacji konfiguracji i współdziałania elementów sieci bezprzewodowej. Natomiast jak wynika z treści postanowienia zawartego w tym samym załączniku B do SIWZ, III. Wymagania ogólne, pkt 4 "Wszystkie aktywne urządzenia sieci WLAN (kontroler, punkty dostępowe, przełączniki P0E/P0E+) muszą pochodzić od tego samego producenta." Odwołujący słusznie z powyższego wywodzi nakaz, aby zaoferowane kontroler, punkty dostępowe i przełączniki pochodziły od jednego producenta. (…) Przystępujący słusznie wskazał na brak konsekwencji ze strony Zamawiającego w zakresie formułowania powyższych postanowień SIWZ, czego Zamawiający również nie negował.

Ostatnie 2021-07-21 2021-07-20