Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-07-21 2021-07-20 2021-07-07 Losowe

Dodane w dniu: 2021-07-20

KIO 1032/21 – Wyrok KIO – 2021-05-13 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-15

Jeżeli zamawiający miał wątpliwości, czy podmiot udostępniający swe zasoby odwołującemu jest posiadaczem punktu zaopatrzenia, mógł i powinien był żądać potwierdzenia tej okoliczności przez żądanie wyjaśnień.
(…) brak wskazania w JEDZ podmiotu udostępniającego zasób w postaci punktu zaopatrzenia podstawy na jakiej on sam dysponuje tym punktem, nie może stanowić podstawy do uznania, że odwołujący nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu i podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp. Po pierwsze, wbrew twierdzeniom zamawiającego, SIWZ w żadnym postanowieniu nie nakazuje wprost, aby oświadczenia podmiotu udostępniającego swój zasób były tak samo szczegółowe, jak oświadczenia wykonawcy. Przeciwnie, przywoływane przez zamawiającego postanowienia SIWZ odnoszą się wprost do wykonawcy i nie zawierają odesłania pozwalającego stosowanie ich wobec podmiotu udostępniającego swój zasób. Zamawiający nie może zatem wywodzić z nich skutku niekorzystnego dla odwołującego. Po drugie, art. 14 Pzp nakazuje do czynności stron postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie nie uregulowanym przez ustawę stosować przepisy kodeksu cywilnego. Zamawiający natomiast, uznając brak wskazania podstawy dysponowania punktem zaopatrzenia przez podmiot udostępniający swój zasób, pominął regulacje prawa cywilnego zawarte w Tytule IV kodeksu cywilnego. Art. 336 k.c. stanowi, że posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny). Zgodnie z art. 337 k.c. posiadacz samoistny nie traci posiadania przez to, że oddaje drugiemu rzecz w posiadanie zależne. Natomiast przepisy art. 339 - 341 k.c. zawierają domniemania: samoistnego posiadania, posiadania ciągłego oraz zgodności posiadania rzeczy z prawem.

KIO 1244/21 – Wyrok KIO – 2021-05-25 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-07-15

Brak złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, w określonym przez Zamawiającego terminie, reaktywował przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp.
Nie sposób zgodzić się z argumentacją Odwołującego zawartą w odwołaniu a dotyczącą braku zakreślenia przez Zamawiającego daty złożenia oświadczenia. Zamawiający jednoznacznie podał bowiem, że Ostatnim dniem złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą jest 12.04.2021 r. Tym samym wykonawca, o ile chciał wyrazić zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą na wezwanie Zamawiającego, stosowane oświadczenie obowiązany był przesłać właśnie w tym terminie tj. do 12 kwietnia 2021 roku, do końca dnia. Brak złożenia takiego oświadczenia w zakreślonym terminie nie mógł być oceniony przez Zamawiającego inaczej, niż tego dokonał Zamawiający. Bez znaczenia dla oceny przesłanki z art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy pozostaje fakt przesłania przez wykonawcę oświadczenia, które w swej treści zawiera datę 12 kwietnia 2021 roku lecz zostało podpisane - czego dowodzi złożony przez Zamawiającego dowód raport z weryfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego - w dniu 13 kwietnia 2021 roku i w tym dniu przesłane do Zamawiającego tj. 13 kwietnia 2021 roku. Wymaga odnotowania w tym miejscu, że pomiędzy stronami postępowania nie było sporne, że oświadczenie zostało złożone Zamawiającemu w dniu 13 kwietnia 2021 roku. Z przedstawionego natomiast dowodu wynika również, że oświadczenie to było także podpisane w dniu 13 kwietnia 2021 roku.

KIO 1013/21 – Wyrok KIO – 2021-05-21 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-07-09

Zaoferowanie skrajnie nierealistycznej ceny - 0,04 zł brutto, za element oceniany w ramach kryteriów oceny ofert, wyczerpuje znamiona czynów określonych w art. 3 ust. 1 oraz w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
(…) zaoferowana przez Przystępującego cena za pełnienie nadzoru autorskiego jest całkowicie oderwana od jakichkolwiek realiów, a jej wysokość rażąco odbiega od cen zaoferowanych w tym zakresie przez wszystkich pozostałych wykonawców. Poziom tej ceny jest tak niski, że jego ocena nie wymaga nawet analizy pod kątem realności, nie ma bowiem najmniejszych wątpliwości, że za tę cenę nie da się sfinansować kosztów związanych z nadzorem nawet w znikomej części, zwłaszcza biorąc pod uwagę określone w SIWZ obowiązki związane z nadzorem autorskim oraz fakt, że liczba pobytów Projektanta na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru, a w wyjątkowych sytuacjach kierownika budowy. (…) Skoro Zamawiający postanowił premiować oferty z niższymi cenami na nadzór autorski, to znaczy, że wycena tego elementu - wbrew temu, co Zamawiający twierdził w postępowaniu odwoławczym - miała dla niego znaczenie, trudno bowiem inaczej wytłumaczyć wprowadzenie takiego kryterium oceny ofert. Drugorzędne znaczenie ma przy tym waga tego kryterium, gdyż niezależnie od tego, czy wynosi ona 5% czy więcej, ocena w ramach tego kryterium mogła mieć wpływ i - jak pokazało niniejsze postępowanie - miała wpływ na ranking ofert i wybór najkorzystniejszej oferty.

Ostatnie 2021-07-21 2021-07-20 2021-07-07