Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-05-31 2021-05-28 2021-05-26 Losowe

Dodane w dniu: 2021-05-28

KIO 783/21 – Wyrok KIO – 2021-04-26 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-18

Treść gwarancji nie musi być wiernym odwzorowaniem przepisów ustawy, niemniej musi wyraźnie z niej wynikać, że swym zakresem obejmuje wszystkie okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp.
Nie można zgodzić się z Odwołującym, że skoro w treści gwarancji wskazał, że chodzi o oświadczenia i dokumenty to należy domniemywać, że swoim zakresem wykonawca objął również przypadek wynikający z art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W ocenie Izby - zgadzając się z Zamawiającym - wskazać należy, że treści gwarancji nie można domniemywać, a Zamawiający musi mieć pewność, że jego interesy zostaną w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami ustawy zabezpieczone. Odwołujący w treści gwarancji nie wskazał, że chodzi o dokumenty lub oświadczenia wymienione ogólnie w ustawie Pzp a odniósł się do dokumentów i oświadczeń wynikających z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (…) wadium, nie dające pewności zabezpieczenia roszczeń zamawiającego - tak jak w niniejszym stanie faktycznym - jest wadium nieskutecznym, a zatem wniesionym w sposób nieprawidłowy, co skutkować mogło odrzuceniem oferty Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. Wbrew twierdzeniom Odwołującego nie istnieją również podstawy prawne do uzupełniania gwarancji wadialnej w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

KIO 907/21 – Wyrok KIO – 2021-04-23 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-18

Zmiana przepisów regulujących kwestie środków zabezpieczających przed Covid uczyniła niemożliwym realizację celu - ochrony pracowników przyłbicami, jako wyłącznymi środkami ochrony, powodując, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.
Odwołujący, nie mając ku temu podstaw - w świetle opracowanej przez zamawiającego dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności dla części III - błędnie założył, że celem zamawiającego była ochrona pracowników zamawiającego i jego klientów, poprzez stosowanie przyłbic jako dodatkowych (obok innych) środków ochrony indywidualnej. (…) Założenie, że zamawiane przyłbice stanowić miały nie jedyny, a dodatkowy środek ochrony indywidualnej nie znajduje także potwierdzenia w treści zawiadomienia o unieważnieniu postępowania (…) celem zamawiającego był zakup w ramach części III przyłbic z przeznaczeniem ich do stosowania przez pracowników zamawiającego jako samodzielny środek ochrony indywidulanej. Realizacja tego celu stała się niemożliwa z dniem 27 lutego 2021 r., tj. z chwilą wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 367) mocą, którego przyłbice przestały być dopuszczalnym środkiem ochrony, wyłącznym (w rozumieniu rozporządzenia) środkiem ochrony.

KIO 806/21 – Wyrok KIO – 2021-04-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-20

Działaniem błędnym jest kompletowanie dowodów na etapie postępowania odwoławczego, a nie przesłanie ich w terminie wskazanym w wezwaniu do wyjaśnień.
Odwołujący winien zdawać sobie sprawę, że na potwierdzenie realności poszczególnych cen zobowiązany jest dołączyć dowody. (…) Wszelkie informacje przedstawione przez wykonawcę muszą być znane zamawiającemu na konkretnym etapie postępowania, celem umożliwienia mu podjęcia decyzji co do ewentualnego odrzucenia oferty. Rozprawa przed Krajową Izbą Odwoławczą nie może stanowić kolejnego etapu procedury określonej w art. 90 ust. 1 i 1a ustawy Pzp. (…) Brak załączenia dowodów obciąża wykonawcę, skutkiem czego jest zazwyczaj odrzucenie jego oferty.

KIO 760/21 – Wyrok KIO – 2021-04-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-21

W przypadku wskazania w SIWZ stawki podatku VAT, rola zamawiającego sprowadza się do weryfikacji złożonych ofert po tym kątem i ewentualnego rozważenia zastosowania art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp jeśli zaistnieją ku temu przesłanki.
W przedmiotowym stanie faktycznym niewątpliwie wystąpiła sytuacja wymagająca wystąpienia zamawiającego do wykonawcy o wskazanie dlaczego w sytuacji, kiedy zamawiający w SIWZ wskazał stawki podatku VAT jakie winny być zastosowane przy obliczeniu ceny ofertowej, a wykonawca w załączniku nr 1 do SIWZ podał stawki w innej wysokości. Było to istotne zdaniem Izby dlatego, że wykonawca mógł w wyjaśnieniach podać, że nastąpiła z jego strony omyłka co do stawki podatku, ale również mógł stwierdzić, że w ofercie podaje stawki prawidłowe, a te wskazane przez zamawiającego w SIWZ są błędne. Powyższe dwie hipotetyczne możliwości treści wyjaśnień wykonawcy miałyby istotne znaczenie dla dalszych działań zamawiającego, gdyż w pierwszym przypadku zamawiający byłby zobowiązany do ustalenia możliwości poprawy stawek podatku w oparciu o przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp. Natomiast w drugim przypadku zamawiający byłby zobowiązany do analizy sytuacji pod kątem, czy wskazane przez niego stawki podatku są prawidłowe, czy też racja jest po stronie wykonawcy. Jeśli stawki wskazane przez zamawiającego zostałyby uznane za prawidłowe to zamawiający byłby zobligowany do odrzucenia oferty przystępującego.

KIO 1012/21 – Wyrok KIO – 2021-04-27 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-05-14

Przystępujący sam potwierdził, że na etapie wyjaśniania treści oferty doszło do zmiany przedmiotu zamówienia. Zmiana była niezgodna z dyspozycją art. 87 ust. 1 Pzp.
Zmiana treści oferty w sposób, w jaki dokonał tego przystępujący, prowadzi do istotnych zmian w treści oświadczenia woli. Izba podziela stanowisko zamawiającego, że folder reklamowy, stanowiący dokument, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p. ma co do zasady potwierdzać, że oferowany produkt spełnia wymagania zamawiającego i nie jest częścią oferty. W rozpoznawanym przypadku zobowiązanie przystępującego zostało skonkretyzowane nie w treści folderu reklamowego, ale w treści załącznika nr 6 i dotyczyło produktu o opisanych parametrach: (…). Złożony przez wykonawcę po raz drugi folder reklamowy nie dotyczył natomiast produktu opisanego w załączniku nr 6. Sam przystępujący na rozprawie oświadczył, że złożył folder innego produktu - materaca EM-10/RS, ponieważ materac X-BOON-ONE, którego folder został złożony pierwotnie, nie odpowiadał treści s.i.w.z. pod względem wymaganych wymiarów.

KIO 820/21 – Wyrok KIO – 2021-04-27 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-05-22

Dla powstania obowiązku wezwania do wyjaśnień nie jest wystarczające, że jakikolwiek element oferty budzi wątpliwości co do realności wyceny - przepis art. 90 ust. 1 Pzp wprost stanowi, że dotyczy to tylko elementów istotnych.
Ustawa nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać kwestię istotności elementu składowego ceny. W ocenie Izby należy przyjąć, że istotne są te elementy, których wartościowy udział w przedmiocie zamówienia jest znaczny lub od których - ze względu na ich merytoryczne znaczenie - zależy osiągnięcie zasadniczych celów, dla których zamówienie jest udzielane. Chodzi więc o elementy istotne pod względem wartościowym lub merytorycznym, mogące zaważyć na powodzeniu zamówienia jako całości. (…) Zamawiający wskazał (…), że czynności wskazane w Tabeli B nie stanowią istotnej części zamówienia, są to bowiem usługi dodatkowe do usługi głównej wycenianej przez wykonawców w Tabeli A. (…) Odwołujący ani w odwołaniu, ani podczas rozprawy nie podjął nawet próby wykazania, że objęte zarzutami składniki ceny mają w jakimkolwiek znaczeniu charakter istotny.

Ostatnie 2021-05-31 2021-05-28 2021-05-26