Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-05-17 2021-05-15 2021-05-13 Losowe

Dodane w dniu: 2021-05-15

KIO 257/21 – Wyrok KIO – 2021-03-02

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-15

Brak precyzyjnego opisu możliwości korzystania z pojazdów nie stanowi naruszenia art. 30 pzp. Zamawiający określił, że usługa ma być wykonana tak, że podłoże nie zostanie uszkodzone, co jest wystarczające do opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przyznaje się do błędu w opisaniu przedmiotu zamówienia, ponieważ w jego ocenie uczynił to nie dość precyzyjnie. Jak wyjaśnia, wiedzę na temat niezbyt precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia co do sposobu jego wykonania powziął, w związku z wyjaśnieniani złożonymi przez jednego z wykonawców w zakresie rażąco niskiej ceny (…). Wykonawca ten jak podaje zamawiający wskazal sprzęt do realizacji zamówienia, które jest sprzętem ciężkim zabronionym przez siwz. Zamawiający w siwz zdecydował się określając przedmiot zamówienia do opisu funkcjonalności wykonywanej usługi to jest do nie dopuszczenia do zniszczenia podłoża, w szczególności runi łąki. Natomiast co do sposobu wykonania zastrzegł, że wycinka drzew i krzewów ma się odbyć ręcznie wskazując przykładowo narzędzia z zastrzeżeniem zakazu użycia sprzętu ciężkiego. Z kolei dla wywozu biomasy (wycięte krzewy i drzewa) może być użyty ciągnik z przyczepą. Niemniej w zarówno przy pracach wycinki jak i wywozu wykonawca odpowiada za niedopuszczenie do zniszczenia podłoża, w szczególności runi łąki i zakaz uzycia sprzętu ciężkiego. W ocenie Izby tak sformułowane warunki siwz nie naruszają zasad opisu przedmiotu zamówienia sformułowanych w art. 30 ustawy prawo zamowień publicznych. (…) Natomiast powyższa sytuacja nie może stanowić podstawy do unieważnienia postępowania, ponieważ zamawiający jak podnosi zamierza w przyszłości precyzyjniej opisać sposób wykonania wycinki jak i wywozu biomasy.

KIO 239/21 – Wyrok KIO – 2021-02-19

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-23

Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny i tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego funkcjonalności i parametry określone treści SIWZ.
Równoważność została oceniona przez Zamawiającego na podstawie złożonych kart katalogowych, które potwierdziły, że oferowany produkt spełnia parametry wymagane przez Zamawiającego. Przystępujący przedstawił z wymaganymi dokumentami oświadczenie producenta dotyczące równoważności podkładu poliuretanowego wykorzystywanego w sztucznych trawach w porównaniu do podkładu lateksowego potwierdzone oświadczeniem dwóch laboratoriów sportowych będących oficjalnymi laboratoriami FIFA, które zgodnie z opinią biegłego Zamawiający uznał za równoważne.

KIO 425/21 – Wyrok KIO – 2021-03-01

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-30

Sama konstrukcja formularza ofertowego nie może wywierać jakiegokolwiek wpływu na sposób rozumienia wymagań zawartych w OPZ.
(…) treść SIWZ, na etapie badania i oceny ofert nie może podlegać żadnym interpretacjom a wymagania w niej zawarte należy czytać, mając na uwadze ich literalne brzmienie. Odwołujący, pomimo jednoznacznych w swojej treści wymagań SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, podejmuje próby dokonania takiej interpretacji. Z treści formularza ofertowego tj. faktu, że zamawiający pozostawił w nim puste miejsce w które należało wpisać ilość przeglądów wywodził, że wskazanie właściwej ich liczby należało do wykonawcy. (…) Podzielić należy stanowisko zamawiającego, że wzór formularza kosztorysu ofertowego dla zadania nr 3 był identyczny jak dla zadań nr: 2, 4 6 7, 8, 9 i 10. W związku z tym, iż w OPZ dla zadania nr: 2, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 oraz dla zadania nr 3 znalazła się informacja o różnej liczbie przeglądów, to wykonawca zobowiązany był samodzielnie wskazać liczbę przeglądów w czasie obowiązywania umowy. Zamawiający sporządził zatem formularz, który miał być uniwersalny w swojej treści. Nie zmienia to okoliczności, że deklaracja zawarta w formularzu miała być zgodna z wymaganiami zamawiającego, a te były w ocenie Izby jasne i precyzyjne.

KIO 389/21 – Wyrok KIO – 2021-02-26

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-01

Zmianą istotną jest zmiana treści oferty polegająca na wskazaniu modelu licencjonowania oferowanego oprogramowania, w sytuacji gdy treść oferty wskazuje dwa modele licencjonowania, z których jeden spełnia wymagania, a drugi nie.
Instytucja wyjaśnienia oferty nie może zatem prowadzić do zmiany treści oferty, co jasno wynika z brzmienia art. 87 ust. 1 zdanie drugie in fine Pzp. Zmianą treści oferty jest również dopisanie do niej treści, które mają istotne znaczenie dla pozytywnej oceny oferty. Izba zważyła, że ewentualne wyjaśnienie treści oferty odwołującego musiałoby prowadzić do zmiany jej treści. Za taką zmianę uznać należy doprecyzowanie, że odwołujący oferował zamawiającemu oprogramowanie do wirtualizacji stacji roboczych producenta VMware licencjonowane w modelu Concurrent User (…). Izba uwzględniła, że w treści oferty brak jest jakiegokolwiek odniesienia do tego modelu, informacji, z której można by wywieść, że odwołujący taki model chciał zaoferować zamawiającemu. Wobec braku takich sformułowań przy posłużeniu się jedynie ogólną nazwą modelu licencyjnego równie uprawnione jest twierdzenie, że odwołujący zaoferował zamawiającemu model licencjonowania Named User (…), który nie spełnia wymagań zamawiającego. W związku z tym Izba uznała, że wyjaśnienia, których domaga się odwołujący, w istocie ukształtowałyby treść oferty odwołującego po upływie terminu składania ofert.

KIO 248/21 – Wyrok KIO – 2021-02-26

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-02

Tylko informacje mające znaczenie dla pozycji podmiotu, jego działalności na rynku pozwalające budować pozycję na rynku, mogą uzasadniać odstępstwo od zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
(…) zastrzegane informacje w tym postępowaniu przedstawiane były w kryterium oceny ofert, podlegały ocenie Zamawiającego i wpływały na przyznawaną punktację, a w konsekwencji na wynik postępowania. Tym bardziej, informacje w tym zakresie powinny być jawne, tak w kontekście zasady jawności postępowania, jak i art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi o jawności podstawowych informacji w postępowaniu, takich jak np. cena. (…) Samo ustalenie, iż informacje te zdecydowały o przyznaniu większej ilości punktów, nie może być utożsamiane z ich znaczeniem gospodarczym w szerszym ujęciu. (…) Przedstawione analizy ryzyk mają znaczenie wyłącznie dla oceny ofert i nie niosą zawierają żadnych wrażliwych danych poza prezentowanymi ocenami i mechanizmami, które miałyby gwarantować osiągnięcie celów zamówienia. Nie odnoszą się w szczególności do konkretnych zasobów, źródeł ich pozyskiwania, czy też innowacyjnych rozwiązań. W ocenie Izby, zastrzeżenie jako tajemnicy przedsiębiorstwa analiz ryzyka, miało w tym postępowaniu na celu wyłącznie uniknięcie ewentualnej kontroli przez innych Wykonawców prawidłowości dokonania oceny tych analiz przez Zamawiającego.

Ostatnie 2021-05-17 2021-05-15 2021-05-13