Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-05-04 2021-05-02 2021-05-01 Losowe

Dodane w dniu: 2021-05-02

KIO 506/21 – Wyrok KIO – 2021-03-18 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-20

Za nieprawidłowe należy uznać utajnianie całości składanych pism, w szczególności, w przypadku uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, pozbawiając konkurentów możliwości weryfikacji wykazania ustawowych przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa.
(…) wykonawca I(2)... zastrzegając jako tajemnicę przedsiębiorstwa także treść uzasadnienia mającego przedstawiać motywy zachowania określonych informacji w poufności nie odniósł się do żadnej przesłanki, o której mowa w art. 11 ust. 2 uznk w kontekście objęcia poufnością również treści uzasadnienia. Konsekwencją powyższego zaniechania wykonawcy I(2)... jest brak możliwości uznania za skuteczne objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa uzasadnienia zawartego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. oraz pismach z dnia 14 i 27 stycznia 2021 r. odwołujących się do uzasadnienia zawartego w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. (…) w treści uzasadnienia zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa z dnia 13 stycznia 2021 r. wykonawca I(2)... nie posłużył się żadnymi danymi, wyliczeniami, czy też szczególnymi okolicznościami o wartości gospodarczej, które miałyby decydować o zastrzeżeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Wykonawca I(2)... w treści samego uzasadnienia nie podał także np. nazw partnerów handlowych, czy źródeł zaopatrzenia, które chciałby chronić. Dostrzec również należy, iż nazwa producenta oferowanych przez wykonawcę I(2)... urządzeń wynika wprost z treści jawnego formularza cenowego. Jednocześnie za tajemnicę przedsiębiorstwa nie można uznać przepisów prawa, wyroków Krajowej Izby Odwoławczej, sądów powszechnych, czy fragmentów komentarzy przedstawicieli doktryny referujących do problematyki tajemnicy przedsiębiorstwa.

KIO 616/21 – Wyrok KIO – 2021-03-19 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-16

Skoro wykonawca zaoferował produkty zawierające konkretne numery katalogowe, które nie spełniają wymogów SIWZ m.in. w zakresie kształtu i wysokości zszywek, jego oferta wina być odrzucona, jako niezgodna z treścią SIWZ.
Zamawiający wymagał zszywek o wysokości 3,8 mm oraz 4,8 mm. W udzielonej odpowiedzi na pytanie wykonawcy nie dopuścił zszywek o innych wymiarach. Wykonawca S... zaoferował produkty, które zgodnie z ogólnodostępnymi katalogami posiadały wymiary zszywki 3,85 mm oraz 4,5 mm. Następnie w wyjaśnieniach wykonawca S... wskazał, że staplery o podanych numerach katalogowych mogą posiadać wysokość zszywki 3,85 mm lub 3,8 mm oraz 4,5 mm lub 4,8 mm (do wyboru przy zamówieniu), załączając oświadczenie producenta. (…) Ww. oświadczenie stanowi w zasadzie ogólną deklaracje, nie wiadomo czy zszywki, które były wymagane przez Zamawiającego już istnieją. Nie oznacza to więc, że zszywki o wymiarach wymaganych przez Zamawiającego są objęte tym samym numerem katalogowym, który został wskazany w ofercie wykonawcy S... . Nie sposób też twierdzić, że właściwe wymiary zszywek zostały podane w załączonym do wyjaśnień S... wyciągu z katalogu produktu w języku polskim, skoro został on załączony bez oryginalnego katalogu producenta, a zgodnie ze stroną 6 katalogu Brightness Medical Devices, brak informacji, aby zszywki oznaczone podanym przez S... numerem katalogowym mogły mieć różne wielkości.

KIO 474/21 – Wyrok KIO – 2021-03-26 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-18

Okoliczność, że Zamawiający nie zna danego produktu, nie oznacza, że produkt ten nie spełnia wymagań SIWZ. Zamawiający powinien wyjaśnić tą kwestię, zanim dokonał czynności odrzucenia oferty.
Zamawiający nie miał podstawy, aby stwierdzić, że Odwołujący nie zaoferował urządzeń, które nie spełniają wymagań SIWZ. Wynika to z oświadczenia Zamawiającego: "Zamawiający nie twierdzi, że parametry oferowane przez Odwołującego nie są dobre, ale jest niebezpieczne dla pacjenta dopuszczenie produktu, którego Zamawiający nie zna". Skoro zatem Zamawiający nie twierdzi, że parametry oferowane przez Odwołującego nie są dobre, to znaczy, że nie uznał, aby urządzenia oferowane przez Odwołującego nie spełniały wymagań SIWZ. To z kolei potwierdza, że Zamawiający nie dokonał badania i oceny ofert w sposób prawidłowy. (…) Skoro Zamawiający miał podejrzenie co do zaoferowanego filtra, a nie miał pewności, miał możliwość skorzystania z przewidzianego prawa do wyjaśnienia. Jednoznaczna odpowiedź Wykonawcy (…), nie mogła spowodować zmiany treści oferty w sytuacji, gdy wszystkie parametry urządzenia zostały podane w treści oferty. Zatem wyjaśnienie tej kwestii nie stanowiłoby niedozwolonych negocjacji.

KIO 419/21 – Wyrok KIO – 2021-03-10

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-06

Złożenie oferty bez pliku podpisu w sytuacji, gdy załączenie tego pliku było niezbędne dla stwierdzenia czy oferta została podpisana, niesie za sobą skutek w postaci nieważności oferty.
Podkreślić w tym miejscu należy, że wobec podpisania przez C... Sp. z o.o. ww. trzech plików, w tym formularza oferty, kwalifikowanym podpisem elektronicznym zewnętrznym, Zamawiający, aby stwierdzić, że oferta została skutecznie złożona, powinien być w posiadaniu zarówno plików podpisywanych, jak i plików podpisów. Brak tych ostatnich jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi podstawę do odrzucenia oferty C... Sp. z o.o. również na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. Stwierdzenie braków tego rodzaju nie podlega uzupełnieniu. Co za tym idzie, dokonane przez C... Sp. z o.o. pismem z dnia 14 stycznia 2021 r. (tj. po terminie składania ofert) uzupełnienie plików podpisów nie może wywołać skutku.

KIO 451/21 – Wyrok KIO – 2021-03-05 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-09

Skoro w skład spółki cywilnej wchodzi dwóch wspólników, konieczne a zarazem wystarczające jest aby jeden z nich udzielił drugiemu umocowania do występowania w ich imieniu w postępowaniu o udzielnie zamówienia.
(…) co też zostało uczynione, jak wynika z treści pełnomocnictwa 11 stycznia 2021 r. Zgodnie z brzmieniem tego pełnomocnictwa J.G., jako wspólniczka w A... s.c. J.G., A.G., udzieliła A.G., wspólnikowi A... s.c. J.G., A.G., umocowania m.in. do podpisania i złożenia w ich imieniu oferty w tym konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia. (…) Skoro, jak powyżej ustalono, wspólnicy spółki cywilnej zdecydowali się na ubieganie się o udzielenie tego zamówienia i ustanowili jednego z nich pełnomocnikiem do ich reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia publicznego, oczywiste jest, że nie doszło do naruszenia art. 23 ust. 1 i 2 pzp. (…) Skoro, wbrew temu, co zasugerowano w odwołaniu, ustanowienie jednego ze wspólników spółki, o której mowa w art. 860 § kc, pełnomocnikiem obu wspólników, jako wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 pzp, nie stanowi czynności, o której mowa w art. 108 kc, oczywiste jest, że ten ostatni przepis nie wskazuje na nieważność złożonej przez Konsorcjum A... oferty.

KIO 531/21 – Wyrok KIO – 2021-03-26 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-19

Nieścisłości wynikające z SIWZ, dotyczące maksymalnego, punktowanego w ramach kryteriów oceny ofert okresu gwarancji jakości, powinny skutkować przyjęciem obu sposobów rozumienia SIWZ, które jednoznacznie wynikają z jej treści.
Kluczowym i niespornym jest, że treść specyfikacji w powyższym aspekcie [okres długości gwarancji], była niejednolita, co też mogło skutkować wprowadzeniem poszczególnych wykonawców w błąd w zakresie wiążących postanowień dotyczących długości gwarancji jakości. (…) Należy także wskazać, że SIWZ od momentu publikacji wiąże zarówno wykonawców jak i zamawiającego (…). Przyjęcie, że po terminie składania ofert zamawiający może stwierdzić, że część zapisów SIWZ nie obowiązuje, prowadzi do podważenia sensu kluczowej instytucji prawa zamówień publicznych jaką jest, wiążąca obie strony, SIWZ. W konsekwencji naruszone zostaną podstawowe zasady prawa zamówień publicznych, w szczególności zasada przejrzystości postępowania. Nie będzie bowiem jasne, jakimi regułami w postępowaniu mają kierować się wykonawcy oraz jakie zasady wiążą zamawiającego.(…) Tym samym zarówno za zaoferowanie 60 miesięcy gwarancji jakości, jak i 72 miesięcy, oferty wykonawców winny otrzymać liczbę punktów właściwą dla maksymalnej wartości, tj. 40 pkt.

KIO 409/21 – Wyrok KIO – 2021-03-09

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-08

Czynność odrzucenia oferty z powodów nieznanych wykonawcy nie może być uznana za zgodną z prawem.
(…) odwołujący nie miał jakichkolwiek szans na domyślenie się, które z jego rozwiązań oferowanych w wyjaśnieniach z dnia 19.11.2020 r. miało być równoważne do rozwiązania z dokumentacji projektowej. Dostrzeżenia wymagało, że zamawiający przed odrzuceniem oferty odwołującego nie zwracał się do wykonawcy o wyjaśnienie wątpliwości co do zaoferowanego zabezpieczenia części wykopu w formie ścianki berlińskiej. Odwołujący zatem nawet z przebiegu postępowania nie mógł się domyślić, o jakim rozwiązaniu równoważnym zamawiający wspomina w uzasadnieniu czynności odrzucenia jego oferty. Na powyższe wskazywała też treść samego odwołania, w którym wykonawca, obok zarzutu zaniechania podania precyzyjnego uzasadnienia, jedynie ogólnie zaprzeczał, aby miał zaoferować jakieś rozwiązanie równoważne. Na uwagę zasługiwał fakt, że dopiero w odpowiedzi na odwołanie z dnia 8 marca 2021 r., (…) zamawiający ujawnił, że chodziło mu o zaoferowanie przez odwołującego zabezpieczenia części wykopu w formie ścianki berlińskiej. Stanowisko zamawiającego należało uznać za bezskuteczną próbę rozszerzenia w toku postępowania odwoławczego podstaw faktycznych odrzucenia odwołania ponad przyczyny wskazane w piśmie z dnia 29 stycznia 2021 r.

Nawet gdyby sporna kalkulacja ofertowa była objęta zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa, to zamawiający miał możliwość sporządzenia uzasadnienia faktycznego czynności odrzucenia, spełniającego wymogi z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp.
W takiej sytuacji zamawiający mógł skierować do odwołującego szerszą wersję uzasadnienia czynności, rozbudowaną o odniesienie do tajemnicy przedsiębiorstwa. Zamawiający dysponował także możliwością pośredniego wskazania odwołującemu na oferowane rozwiązanie, bez ujawniania jego treści, przez wskazanie konkretnych stron czy fragmentu dokumentu, na którym rozwiązanie przedstawiono (przykładowo używając sformułowania "rozwiązanie, o którym mowa w pkt 1.1. w kolumnie 9 kalkulacji ofertowej, załączonej do wyjaśnień z 19 listopada 2020 r.").

Ostatnie 2021-05-04 2021-05-02 2021-05-01