Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-04-07 2021-04-02 Losowe

Dodane w dniu: 2021-04-07

KIO 404/21 – Wyrok KIO – 2021-03-02 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-28

Zaistniała sytuacja nie jest wynikiem zaniedbań Zamawiającego, ale tego, że Odwołujący nie zauważył zmian postanowień SIWZ względem tych, które obowiązywały w postępowaniu prowadzonym w 2018 r.
Odwołujący w odwołaniu powoływał się na dotychczasowa praktykę i współprace z Zamawiającym, ale w ogóle nie dostrzegł zmian postanowień SIWZ względem tych które obowiązywały w 2018 r., tzn. w 2018 r. "Standardy i kontrole na bazie krwi o hematokrycie 50-55 na bibule standard 903, z kodem paskowym zawierającym kod stężenia oraz datę ważności.". Obecnie: "Standardy i kontrole na bazie krwi o hematokrycie 50-55 na bibule standard 903, każdy na osobnej bibule z kodem paskowym zawierającym dla każdego stężenia standardu/kontroli numerację (np.: A lub B lub C ...) oraz datę ważności." Wprowadzono więc w stosunku do poprzedniego: - każdy standard i kontrola na osobnej bibule, - z kodem paskowym, zawierającym dla każdego stężenia standardu / kontroli odrębną numerację oraz datę ważności.

Ewentualne przedstawienie zupełnie nowych dostosowanych do potrzeb Zamawiającego próbek byłoby równoznaczne ze zmianą treści oferty, wobec dotychczasowego stanowiska Odwołującego.
W ocenie Izby w konsekwencji brak jest podstaw do nakazywania do wezwania w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wobec tak jednoznacznego stanowiska producenta, który oferuje określone wzory bibuł przedstawiane de facto trzykrotnie (licząc także rozprawę) pomijając preferencje Zamawiającego wynikające z SIWZ. Inaczej mówiąc oferuje próbki, tzn. wzory bibuł zupełnie nie odpowiadające postanowieniom SIWZ.

KIO 219/21 – Wyrok KIO – 2021-03-01 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-28

Odwołujący dokonując przelewu środków finansowych nie uwzględnił ryzyka związanego z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, nie dołożył należytej staranności w zabezpieczeniu swojej oferty wadium.
… dyspozycja przelania środków na konto Zamawiającego została wydana przez Odwołującego 30 listopada 2020 r. o godz. 8:01, jednak, (…) uznanie rachunku Zamawiającego (księgowanie, realizacja) nastąpiło 30 listopada 2020 r. o godz. 9:37. Od tego momentu Zamawiający miał możliwość dysponowania kwotą wadium. Powyższe oznacza, że w momencie upływu terminu składania ofert, tj. w dniu 30 listopada 2020 r., godz. 9:00, Zamawiający nie posiadał w dyspozycji kwoty należnej tytułem wadium Odwołującego, a tym samym, oferta Odwołującego nie była zabezpieczona wadium w terminie określonym w art. 45 ust. 3 ustawy Pzp.

Brak jest podstaw do wymagania, aby wykonawca złożył wraz z wadium dokument, z którego będzie wynikało umocowanie danej osoby do podpisania dokumentu wadium.
Taki wymóg nie wynika z przepisów ustawy Pzp, ani z postanowień SIWZ.

Wskazanie w treści gwarancji jedynie lidera konsorcjum i pominięcie pozostałych wykonawców wchodzących w skład konsorcjum pozostaje bez wpływu na skuteczność zobowiązania gwaranta - przy zastrzeżeniu braku szczególnych obostrzeń w tym zakresie w SIWZ.
… wadium należy uznać za prawidłowo wniesione, jeżeli zmaterializowanie się przesłanki zatrzymania wadium wynika z zaniechania wykonawcy pominiętego w gwarancji, ale podmiot w niej wymieniony również ponosi za to odpowiedzialność. W ocenie Izby, ww. pełnomocnictwo pozwala na jednoznaczne ustalenie, że (...), jako lider Konsorcjum upoważniony i zobowiązany do pełnej reprezentacji Konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia, będzie odpowiadał za wystąpienie przesłanek zatrzymania wadium określonych w treści gwarancji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp, nawet jeśli przyczyna ich zmaterializowania będzie tkwiła bezpośrednio w zaniechaniu wykonawcy pominiętego w gwarancji.

KIO 304/21 – Wyrok KIO – 2021-03-02 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-24

Wadium wniesione w formie gwarancji, bez względu na wystawcę, wtedy tylko jest prawidłowo wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, gdy jej treść sugeruje wielość podmiotów występujących po stronie "zobowiązanego".
Wskazanie na wielość podmiotów może przybrać dowolną formę, istotnym jest, aby treść gwarancji potwierdzała zobowiązanie gwaranta do spełnienia wynikającego z niej świadczenia w przypadku, w którym podstawa odpowiedzialności gwaranta związana będzie z działaniem bądź zaniechaniem każdego z tych podmiotów, które działają wspólnie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia. (…) jest wysoce wątpliwym dlaczego w sytuacji, gdy wykonawca wnioskował o wystawienie dokumentów na dwóch członków konsorcjum finalnie otrzymał dokument, gdzie po stronie zobowiązanej jest tylko jeden z nich, w tym z treści tego dokumentu nie wynika, że wykonawca ten nie występuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia samodzielnie. Wyjaśnienie Przystępującego S... odwołujące się do tego, że płatnikiem składki był lider i dlatego "na niego" została wystawiona gwarancja jest w tym zakresie w ocenie Izby nieprzekonywujące.

Obowiązkiem Zamawiającego jest wezwanie wykonawcy do udzielenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny, w sytuacji gdy obiektywne okoliczności sprawy wskazują, że Zamawiający powinien takie wątpliwości powziąć.
… pozycje formularza cenowego dotyczą ekspertów uznanych przez Zamawiającego za kluczowych, a stawka jaką zaoferował Przystępujący T... odbiega od szacunku Zamawiającego w przypadku dwóch pozycji prawie o połowę. Nie ma wątpliwości co do tego, że osoby te będą najbardziej zaangażowane w realizację przedmiotu zamówienia, co ma również swoje potwierdzenie w formularzu cenowym, gdzie z kolumny 4 "liczba jednostek" wynika, że Zamawiający podał "880". Wskazać należy również, że różnica między ceną zaproponowaną przez Przystępującego a szacunkiem Zmawiającego dla tych trzech pozycji wynosi ok. 7,3% a zatem nie jest to wartość marginalna, w szczególności pamiętając o tym, że chodzi o ekspertów kluczowych dla realizacji przedmiotu zamówienia. Na koniec zauważyć należy, że kwoty te znacząco odbiegają również od cen podanych w tych samych pozycjach formularza cenowego zarówno przez Przystępującego S... jak i przez Odwołującego. Okoliczności te powinny zdaniem Izby wzbudzić wątpliwości Zamawiającego skutkujące wszczęciem procedury wyjaśniającej, o której mowa w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

KIO 427/21 – Wyrok KIO – 2021-03-05 Premium

KIO » Umarza postępowanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-04-01

Wykonawca ma obowiązek wskazać wprost, które informacje zastrzega jako tajemnicę przedsiębiorstwa.
… dwukrotnie precyzując zakres zastrzeganych informacji Przystępujący w sposób skonkretyzowany wskazał wyłącznie na część załączonych do wyjaśnień dowodów. Jeśli chodzi o treść wyjaśnień nie wskazał ani że zastrzega ich całość, ani że zastrzega określone fragmenty (i w żaden sposób nie oznaczył takich fragmentów). Nie zasługuje na aprobatę stanowisko Przystępującego, który wskazywał, że zastrzegł wskazane w piśmie dowody oraz te fragmenty wyjaśnień, które się do tych dowodów odnoszą. Takiego stwierdzenia nie ma w piśmie Przystępującego (…).

Przystępujący wskazał jedynie na sposób ochrony informacji w jego przedsiębiorstwie, podczas gdy uznanie informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga również zachowania ich poufności przed drugą stronę będącą dysponentem informacji.
Skoro nie wiadomo, czy określony kontrahent Przystępującego chroni poufność informacji przedstawionych w ofertach, to nie można stwierdzić, że zostały spełnione przesłanki z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jedynie w przypadku umowy ramowej stanowiącej dowód nr 9, jej treść potwierdza nałożenie na kontrahenta Przystępującego obowiązków dotyczących poufności informacji. Tym niemniej również ta umowa powinna zostać ujawniona, nie wykazano bowiem, jakie informacje w niej zawarte i dlaczego mają wartość gospodarczą.

KIO 20/21 – Wyrok KIO – 2021-02-03

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-08

Ustawa Pzp nie przewiduje automatycznego zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa określonych kategorii czy rodzajów informacji - nie ma tutaj żadnego automatyzmu.
Samo oświadczenie przez przedsiębiorcę, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie jest wystarczające do uznania tych informacji za tajemnicę przedsiębiorstwa. Z tego względu Izba nie podziela opinii Odwołującego, że kalkulacje cenowe, jako właściwe danemu wykonawcy nigdy nie powinny być ujawniane do wiadomości publicznej per se. Nie mogą być ujawniane, o ile wykonawca wykaże zasadność ich zastrzeżenia jako tajemnicy przedsiębiorstwa. (…) W ocenie Izby, Odwołujący nie wykazał, że zastrzeżone informacje w całości stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę, że w znacznej części, jak już wskazano powyżej informacje te mają charakter jedynie ogólny.

KIO 288/21 – Wyrok KIO – 2021-02-19 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-08

Przystępujący nie zaoferował własnej ilości godzin wsparcia, lecz posłużył się "nieaktualną wersją" formularza oferty, który zawierał ilość godzin sprzed modyfikacji SIWZ. Posłużenie się "nieaktualnym" formularzem stanowiło omyłkę przy składaniu oferty.
… elementem istotnym w treści oferty jest wartość ceny jednostkowej podanej przez wykonawcę. Cena ta, w wyniku poprawienia przez Zamawiającego oferty Przystępującego na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp nie uległa zmianie. Zmieniła się wartość - łączna cena za świadczenie usługi wsparcia technicznego (asysty) wynikająca z przemnożenia ceny jednostkowej przez wymaganą ilość godzin wsparcia. Jednakże zmiana ta jest wynikiem matematycznego działania i nie ingeruje w oświadczenie woli Przystępującego w zakresie oferowanego wsparcia, zgodnego z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści SIWZ. Świadczy o tym treść oświadczeń Przystępującego złożonych w ofercie (pkt. 1 i 3). Należy również zauważyć, że Zamawiający miał wiedzę w jaki sposób należy dokonać poprawienia omyłki w treści oferty, wyłącznie na podstawie danych z oferty Przystępującego oraz zapisów SIWZ. Poprawienie omyłki Przystępującego, nie wymagało od Zamawiającego skomplikowanych zabiegów, wystarczyło bowiem pomnożyć cenę jednostkową z oferty Przystępującego przez wymaganą w SIWZ ilość godzin wsparcia technicznego.

KIO 3490/20, KIO 3497/20 – Wyrok KIO – 2021-01-29

KIO » Oddala odwołanie, Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-03-04

Sam fakt, iż poszczególne części ceny oferty odbiegają od wartości szacunkowej zamówienia oraz cen wskazanych w ofercie złożonej przez Odwołującego, nie dowodzi, że cena zaproponowana w tym postępowaniu jest ceną rażąco niską.
Okoliczność ta jedynie uzasadnia wszczęcie procedury przewidzianej przez art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, która w rozpatrywanym postępowaniu została przez Zamawiającego wdrożona.

Dowodem na zaoferowanie ceny rażąco niskiej nie może być porównanie tej ceny z cenami zaproponowanymi przez tego wykonawcę w innych postępowaniach.
Wskazane różnice w cenach nie przesądzają automatycznie o tym, że cena zaoferowana w tym postępowaniu jest nierealna, nierzeczywista i nie gwarantuje należytego wykonania zamówienia. (…) Przyjęta przez Odwołującego pracochłonność jest indywidualnym szacunkiem, który to szacunek nie może stanowić podstawy oceny oferty Przystępującego w tym zakresie.

O zaoferowaniu ceny rażąco niskiej nie może świadczyć okoliczność, że Odwołujący świadczył dotychczas usługę dla Zamawiającego.
… punktem odniesienia w zakresie założeń niezbędnych do wyceny oferty powinny być informacje podane przez Zamawiającego w przygotowanej przez niego dokumentacji postępowania, a nie fakt, że przez wiele lat jeden wykonawca świadczył usługi na rzecz Zamawiającego i z tego tytułu twierdzi, że jako jedyny posiada wszelkie informacje do skalkulowania oferty. To nie doświadczenie dotychczasowego wykonawcy usługi powinno być podstawą oceny oferty Przystępującego, tylko informacje wskazane w dokumentacji postępowania, a zwłaszcza sporządzony opis przedmiotu zamówienia, jak również udzielone w toku postępowania wyjaśnienia treści SIWZ.

Wszystkie czynności, o których mowa w art. 92 ust. 1 Pzp, winny być przez zamawiającego uzasadnione. Obowiązek ten dotyczy również uzasadnienia czynności oceny ofert i przyznawania im punktów w poszczególnych kryteriach.
… Odwołujący 2 nie otrzymał uzasadnienia o przyznaniu mniejszej liczby punktów w ramach informacji o wyborze, a jedynie informację o liczbie przyznanych mu punktów. W zasadzie dopiero na rozprawie dowiedział się, jakie zarzuty Zamawiający sformułował wobec jego koncepcji. Argumentacja ta winna być zawarta w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Bez znaczenia jest fakt, że lakoniczne uzasadnienie znajdowało się u Zamawiającego i Odwołujący uzyskał je już po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wszystkie informacje o podstawach czynności zamawiającego, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy Pzp wykonawca winien uzyskać z zawiadomienia wystosowanego przez zamawiającego na podstawie wskazanego przepisu.

KIO 158/21 – Wyrok KIO – 2021-02-15

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-03

To wykonawca, jeżeli uzna to za konieczne, powoła się lub załączy określone dowody, potwierdzające zasadność zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa określonych informacji przedstawionych w ofercie.
Przystępujący składając ofertę zastrzegł "Opis technologii i zarządzania usługą w NBP", zwaną "koncepcją sprzątania" jako tajemnicę przedsiębiorstwa i wykazał, iż nie może ona być udostępniana innym podmiotom. (…) Zdaniem Izby, szczegółowy plan sposobu realizacji zamówienia, jako część wypracowanej, długoletniej praktyki oraz doświadczenia wykonawcy, stanowi istotny element konkurencji na rynku, pozyskiwania nowych kontraktów czy też efektywnej realizacji zamierzonych celów. Wszystkie ww. elementy, wskazane w zastrzeżeniach przystępującego dają podstawę do twierdzenia, że przystępujący wykazał zasadność zastrzeżenia tajemnicą przedsiębiorstwa Technologii wykonywania usługi. Zdaniem Izby, informacje zastrzeżone tajemnicą przedsiębiorstwa są wytworzone indywidualnie dla realizacji przedmiotowego zamówienia.

KIO 49/21 – Wyrok KIO – 2021-02-12

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-04-01

Ochrona konserwatorska jest cechą zamówienia, która ma wpływ na sposób jego wykonania, Zamawiający jest więc uprawniony do sformułowania warunku odpowiadającego tej potrzebie.
… zgodne z żądaniem Odwołującego całkowite wykreślenie wymogu, by doświadczenie obejmowało infrastrukturę, znajdowało się w obszarze ochrony konserwatorskiej i dotyczyło minimalnej powierzchni, czyniłoby przedmiotowy warunek pozornym. Wystarczającym bowiem byłoby wykazanie się wykonaniem jakiegokolwiek modelu placu, ulicy, chodnika czy parkingu, niezależnie od jego powierzchni i istnienia jakichkolwiek elementów dodatkowej infrastruktury. Taki warunek w śladowy jedynie sposób wpływałby na selekcję wykonawców, co należy uznać za niewystarczające, mając na uwadze przedmiot zamówienia, w szczególności jego zakres i poziom skomplikowania - a zatem uzasadnione potrzeby Zamawiającego. Należy również zauważyć, że warunek wymaga wykazania się wykonaniem modelu dotyczącego powierzchni min. 5000 m2, tymczasem przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji przy użyciu BIM dla placu o powierzchni 29 869 m2 - nie można zatem uznać, by warunek był w tym zakresie nieproporcjonalny. Izba nie podziela także argumentacji Odwołującego w zakresie żądania wykreślenia wymogu, by model referencyjny dotyczył obszaru objętego ochroną konserwatorską, co motywował tym, że ma to minimalny wpływ na sposób wykonania zamówienia. W ocenie Izby wymóg postawiony przez Zamawiającego jest w pełni racjonalny i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia, które dotyczy objętego ochroną, unikalnego obiektu zabytkowego. Odwołujący sam wskazał, że ochrona konserwatorska powoduje konieczność uzyskania opinii konserwatora zabytków i ewentualne wprowadzenie zmian w projekcie uwzględniających jego zalecenia.

KIO 131/21 – Wyrok KIO – 2021-02-12

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-12

Koszty ponoszone przez małe przedsiębiorstwo i jego organizacja pracy może odbiegać od założeń przyjętych do realizacji zamówienia przez większe przedsiębiorstwo o bardziej złożonej strukturze, bez uszczerbku dla prawidłowej realizacji wymagań SIWZ.
Odwołujący przedstawił szczegółową analizę kosztów i ich kalkulację, jednakże wyliczenia te w ocenie Izby nie odnoszą się do analizy oferty wybranego wykonawcy lecz opierają się na własnych założeniach Odwołującego i sposobie realizacji zamówienia przyjętym przez niego. Powyższe potwierdzają często używane w odwołaniu sformułowania "z doświadczeń własnych", "co wynika z wieloletniego doświadczenia Odwołującego", czy też "według założeń poczynionych przez Odwołującego". Przedstawione kalkulacje nie odnoszą się do kosztów ponoszonych przez Przystępującego P(3)... i możliwości organizacji realizacji zamówienia w odmienny sposób. (…) okoliczność ta w szczególności deprecjonuje wyliczenia Odwołującego np. w zakresie wartościowego narzutu kosztów wydziałowych i pośrednich, kosztów utrzymania systemu reklamacji, kosztów zaplecza technicznego czy też obsługi technicznej autobusów.

KIO 310/21 – Wyrok KIO – 2021-02-22 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-12

Celem złożenia wyjaśnień jest umożliwienie Zamawiającemu zweryfikowania poprawności dokonanej przez wykonawcę kalkulacji ceny, a nie złożenie ogólnego zapewnienia, że wykonawca wykona zamówienie za oszacowaną przez siebie cenę.
… wykonawca w złożonych wyjaśnieniach, nie wykazał w żaden sposób, iż cena oferty pokrywa koszty wykonanej roboty z uwzględnieniem wszystkich kosztów pracy. Wartość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny winna uwzględniać minimalne wynagrodzenie za pracę albo minimalną stawkę godzinową, ustaloną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz konieczne koszty pracodawcy. Ponadto wykonawca w żaden merytoryczny sposób nie odniósł się do prośby Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień odnośnie powodów zastosowania/zaoferowania kosztów pośrednich w wysokości 300%. Wykonawca wprost przyznał się, że powyższy zabieg dokonał celem zdobycia jak największej liczby punktów w postępowaniu.

KIO 56/21 – Wyrok KIO – 2021-02-05

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-03-17

Zamawiający, w opisie warunku, w zakresie wymaganego doświadczenia, ma prawo wymagać, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem, potwierdzającym, że potrafi wdrożyć cały system, obejmujący łącznie wszystkie kluczowe jego komponenty.
Zamawiany SDIP [System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej] stanowi jedną całość, składającą się z poszczególnych elementów/modułów, które muszą być funkcjonalne i kompatybilne, co podkreślał też zamawiający. Zdaniem Izby, zamawiający wykazał zasadność opisu warunku udziału w postępowaniu w ten sposób, aby wykonawca wykazał się doświadczeniem w realizacji co najmniej jednego zamówienia, obejmującego łącznie wszystkie wymagane elementy, w tym oprogramowanie SDIP z modułami planowania rozkładów jazdy oraz planowania grafiku pracy kierowców i służb. Należy podkreślić, że są to istotne elementy składające się na przedmiot zamówienia w tym postępowaniu, stanowiącym jedną, funkcjonalną, całość. (…) Może bowiem okazać się, że wykonawca wprawdzie posiada doświadczenie w realizacji wielu zamówień, obejmujących oddzielnie poszczególne elementy wymagane przez zamawiającego, ale nie będzie potrafił zrealizować zamówienia, które wszystkie te elementy będzie spajało w jedną, w pełni funkcjonalną i integralną całość.

Uprawnieniem zamawiającego jest taki opis kryterium oceny ofert, w ramach którego będzie dodatkowo punktować deklarację wykonawcy o braku konieczności ingerencji w konstrukcję autobusu, zainstalowane fabrycznie: instalację, wyposażenie stałe.
Zasadnie podnosił zamawiający, że w ten sposób chroni się przed sytuacją wymiany nowych tablic, na inne nowe, zapewniające te same funkcjonalności. (…) W ocenie Izby, takie podejście jest racjonalne i w pełni uzasadnione. Skoro, kryterium w tym zakresie odnosi się do montażu w stosunkowo nowych pojazdach, w których obowiązuje jeszcze gwarancja, to znaczy, że i urządzenia zainstalowane w nich są stosunkowo nowe. Jeśli nie ma innych przesłanek, np. awarie/usterki, to zasadne jest utrzymanie dotychczasowej konstrukcji i urządzeń, a przez to zasadny jest opis kryterium w taki sposób w jaki dokonał tego zamawiający.

Ostatnie 2021-04-07 2021-04-02