Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-02-24 2021-02-04 2021-02-03 Losowe

Dodane w dniu: 2021-02-04

KIO 3126/20 – Wyrok KIO – 2020-12-28

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2021-01-22

Nie tylko treść wezwania zamawiającego określa zakres wyjaśnień wykonawcy. Wytyczne co do tego, co powinny zawierać wyjaśnienia wynikają także z art. 90 ust. 1 Pzp.
… zamawiający w wezwaniu wyraźnie żądał wskazania m.in. cenników cenotwórczych oraz dowodów. (…) Wykonawca powinien więc odpowiedzieć na wszystkie szczegółowe pytania zamawiającego, jak też powołać się na te dotyczące go okoliczności, które zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 90 ust. 1 ustawy Pzp oraz przedstawić je w taki sposób, aby jasno wynikało z nich, jak została skalkulowana cena oferty i że kalkulacja ta jest pełna, rzetelna i umożliwiająca należyte wykonanie zamówienia. Dodatkowo zarówno z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp, jak i z wezwania zamawiającego wynika, że wyjaśnienia muszą być poparte dowodami. (…) wykonawca ma obowiązek wyjaśnić cenę swojej oferty w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Wobec powyższego przedstawianie dodatkowej argumentacji, czy dowodów na rozprawie, jest już działaniem spóźnionym i nie może zostać uwzględnione (…).

KIO 3333/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-24

Odwołujący utracił możliwość wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej, w momencie, gdy nie przedłużył terminu związania ofertą, w ten sposób, aby zapewnić jego ciągłość przez cały okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
… termin związania oferty złożonej przez odwołującego, upłynął w dniu 4 grudnia 2020 roku, natomiast odwołujący złożył oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą, dopiero 3 dni później, tj. dnia 7 grudnia 2020 roku. Powyższe oznacza, że odwołujący nie dochował należytej staranności, czym doprowadził do przerwania terminu związania ofertą, co w konsekwencji doprowadziło do sytuacji "wygaszenia" oferty odwołującego, a zwrócić należy uwagę, iż treść przepisów ustawy Pzp, obowiązujących na dzień wniesienie odwołania, nie przewiduje możliwości wznowienia przerwanego terminu związania oferty.

KIO 3210/20 – Wyrok KIO – 2020-12-23

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-27

Nie istnieje jeden optymalny i wymagany kształt czy sposób dowodzenia okoliczności związanych z kalkulacją ceny dokonanej przez wykonawcę oraz prezentowania okoliczności umożliwiających mu jej zaoferowanie.
Skoro istnieją różne metody kalkulacji kosztów przez wykonawców, wynikające ze stosowanej przez nich polityki i przyjętych uwarunkowań, może się zdarzyć, że zastosowane metodologie obliczenia ceny oferty będą różniły się znacznie pomiędzy przedsiębiorcami, nawet w sytuacji, gdy działają oni w tym samym segmencie rynku. (…) to czy złożone wyjaśnienia uzasadniają realność zaoferowanej ceny podlega każdorazowo badaniu przez Zamawiającego z uwzględnieniem dokumentacji postępowania oraz konkretnych okoliczności stanu faktycznego.

Wezwanie do złożenia wyjaśnień może być skierowane do wykonawcy nawet kilkakrotnie w sytuacji, gdy na podstawie złożonych wyjaśnień powstają dalsze kwestie i nowe wątpliwości wymagające wyjaśnienia.
… ustawodawca nie określił, ile razy zamawiający może ponawiać wezwania do wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny. (…) Niemniej, nie oznacza to, że zamawiający powinien przejmować za wykonawcę inicjatywę w dążeniu do udowodnienia realności elementów mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny. (…) Ponowne wezwanie do wyjaśnienia w rzeczywistości tego samego zakresu informacji, przy zaniechaniu rzetelnego i starannego działania wykonawcy podczas złożenia wyjaśnień niepopartych dowodami, należałoby uznać za naruszenie art. 90 ust. 1 ustawy Pzp.

Aby wykazać skuteczność zastrzeżenia danych informacji, wykonawca zobowiązany był wykazać łącznie wystąpienie przesłanek tajemnicy przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Nie wystarczy więc jedynie formalne spełnienie powyższych trzech przesłanek - z dokonanego zastrzeżenia musi jednoznacznie wynikać wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie ma znaczenia, czy treść uzasadnienia zastrzeżenia jest obszerna, ale czy jest przekonująca. Jak też - na ile jej obszerność przekłada się na wartość merytoryczną.

KIO 3166/20 – Wyrok KIO – 2020-12-17

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-27

Złożenie wyjaśnień z uchybieniem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego traktowane jest w zakresie skutków jakie wywołują na równi jak brak takich wyjaśnień.
Wykonawca uprawniony był do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie i jednocześnie do korzystania ze środków ochrony prawnej na czynność Zamawiającego polegającą na skierowaniu do Wykonawcy wezwania. Odwołujący ani nie złożył wyjaśnień w terminie, ani wystarczająco wcześnie nie wnioskował o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień oraz nie wniósł odwołania. (…) Choć Odwołujący powoływał się na rzekome błędy w działaniu platformy zakupowej, na której prowadzone było postępowanie, to nie przedstawiono jakichkolwiek dowodów w tym zakresie. (…) Odwołujący w żaden także sposób nie zanegował lub choćby nie skomentował ustaleń Zamawiającego, który przeprowadził postępowanie wyjaśniające co do prawidłowości działania platformy zakupowej i nie dopatrzył się jakichkolwiek błędów w jej działaniu w terminach wskazywanych przez Odwołującego.

Zmiana podmiotu, który zaangażowany będzie w realizację zamówienia publicznego stanowi nową i istotną przesłankę, a Zamawiający zobowiązany jest ocenić wpływ tej zmiany na cenę ofertową.
Ustawa Pzp w określonych okolicznościach dopuszcza zmianę podmiotu pierwotnie zaangażowanego lub posłużenie się doświadczeniem własnym. (…) Zdaniem Izby po dokonaniu takiej zmiany Odwołujący nie może twierdzić, że jest to okoliczność irrelewantna dla jego oferty. To bowiem podmiot nie biorący już udziału w postępowaniu dokonywał wyceny istotnej części usług do wykonania, a wykonawca okoliczności te uwzględniał w cenie swojej oferty. Jeżeli więc wykonawca dokonuje "wymiany" podmiotu trzeciego, to przynajmniej powinien Zamawiającemu wykazać, że jego ustalenia z nowym podmiotem trzecim mają taki sam poziom zaangażowania tego podmiotu i oparte są o podobne założenia kalkulacyjne. Tego zaś Odwołujący w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie na złożenie wyjaśnień nie uczynił.

KIO 3358/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-27

Zaprezentowanie składnika ceny o wartości ujemnej, czyli rabatu, nie stanowi błędu w obliczaniu ceny, dlatego zamawiający postąpił właściwie nie odrzucając oferty wykonawcy.
Wykonawca P... podał dla jednego ze składników ceny wartość ujemną stwierdzając, że to wykonawca P... będzie płacić zamawiającemu 50 zł za 1 Mg odpadów segregowanych - makulatura. Izba stwierdza, że podana wartość odnosiła się wyłącznie do jednego ze składników ogólnej ceny odpowiednio punktowanego w kryteriach oceny ofert przez zamawiającego. Dlatego wartość tę należy traktować jako zniżka (specyficzna bonifikata), której wysokość jest zależna od wagi odpadów segregowanych makulatury. Izba też stwierdza, że odwołujący nie wskazał przepisów, które miałby naruszyć zamawiający przyjmując w ofercie jeden ze składników ceny jako opust zadeklarowany przez wykonawcę P... . Odwołujący odnosił się w odwołaniu i przytoczonym orzecznictwie do całkowitej ceny ujemnej, a taka w ofercie wykonawcy P... nie wystąpiła.

KIO 3274/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-28

Wykonawca nie podał informacji, które były wymagane przez zamawiającego. Wykładnia treści tabeli nie może prowadzić do jej uzupełnienia o informacje, które nie zostały w niej zawarte.
Nie sposób zgodzić się z odwołującym, iż fakt spełniania postawionych warunków wynikał ze złożonego w formularzu ofertowym oświadczenia o posiadaniu stosownego doświadczenia. Zamawiający wymagał złożenia precyzyjnych informacji i dopiero one - wraz ze złożonym w formularzu oświadczeniem - stanowić miały podstawę dokonania oceny oferty odwołującego. Brak podstawowych informacji na temat wykonanych zamówień uniemożliwił bowiem dokonanie oceny zgodnie z zasadami przyjętymi w s.i.w.z.

Zamawiający, który wobec jednego z podmiotów odstąpiłby od zasad obowiązujących w postępowaniu i nie respektowałby wyznaczonych przez siebie wymogów, naraziłby się na zarzut nierównego traktowania wykonawców.
Niewątpliwie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiące szczególną formę prowadzącą do zawarcia umowy w sprawie realizacji danego zamówienia, kreowane jest przez obowiązujące przepisy prawa dla tej dyscypliny i zobowiązuje tymi przepisami wszystkich uczestników tego systemu. Choć formalizm postępowania nie może być celem samym w sobie, to szczególna regulacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje zamawiających do takiego właśnie działania, o ile jest ono zgodne z postanowieniami ustawy. (…) Precyzyjne i jasne formułowanie warunków przetargu, a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie jest jedną z podstawowych gwarancji, czy wręcz warunkiem sine qua non, realizacji zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

KIO 3380/20 – Wyrok KIO – 2021-01-08 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2021-01-31

Decyzja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania, w sytuacji, gdy nie mógł on ustalić treści wiadomości e-mail - w szczególności treści przesłanego dokumentu (wadium), gdyż nie był w stanie odzyskać tej wiadomości (blokada przez serwer), była poprawna.
Odwołujący, jak oświadczył, wysłał wiadomość e-mail na adres wskazany przez Zamawiającego, przeznaczony do przesyłania wadiów ustanowionych w postaci dokumentów elektronicznych, 18 listopada 2020 r. o godz. 14.49. Zamawiający temu faktowi nie przeczył wskazując, że taka wiadomość została przesłana i prawdopodobnie zawierała ona wymagany dokument. Jednak ze względów związanych z ochroną bezpieczeństwa serwerów pocztowych wiadomość ta na wskazaną skrzynkę e-mail nie trafiła. Zamawiający nie mógł jednak z całą pewnością ustalić treści wiadomości - w szczególności treści przesłanego dokumentu, ponieważ nie był w stanie owej wiadomości odzyskać, zatem zdecydował się na unieważnienie postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ocenie Izby działanie Zamawiającego było poprawne i, choć nie jest rozwiązaniem idealnym, stanowiło realizację najlepszej opcji z działań, które mógł podjąć Zamawiający (…) brak wniesienia wadium w terminie określonym art. 45 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jest niemożliwy do usunięcia, niemożliwe jest bowiem skuteczne wniesienie wadium w terminie późniejszym.

Ostatnie 2021-02-24 2021-02-04 2021-02-03