Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2021-01-05 2021-01-04 2021-01-02 Losowe

Dodane w dniu: 2021-01-04

KIO 2591/20 – Wyrok KIO – 2020-11-05

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-12-11

Podane w wyjaśnieniach rażąco niskiej ceny informacje, powinny być poparte dowodami, a także, w określonych sytuacjach, szczegółowymi kalkulacjami wskazującymi na to, że cena oferty została prawidłowo skalkulowana i zawiera zysk na danym zamówieniu.
… domniemanie istnienia w ofercie rażąco niskiej ceny zostało obalone przez wykonawcę T... . Wykonawca T... przedstawił kalkulacje kosztów zawierające ponoszone koszty, w tym koszty związane z utrzymaniem zatrudnienia wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę, m.in. część składek na ubezpieczenia, koszty utrzymania biura, wskazał korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Uprawdopodobnił możliwość zatrudnienia takich osób na potrzeby realizacji przyszłych umów realizacyjnych w ramach umowy ramowej. Wyjaśnienia zawierają konkretne dane liczbowe i wskazują przyjęte założenia które miały wpływ na wyliczenie ceny, zawierają kalkulację wraz z jej uzasadnieniem. Do wyjaśnień zostały załączone podstawowej dowody na poparcie twierdzeń w nich przedstawionych, w tym umowy z kontrahentami w zakresie pozyskiwania personelu, referencje. (…) Powyższe wskazuje, że wyjaśnienia wykonawcy T... nie stanowiły jedynie formalnej odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, są na tyle konkretne i szczegółowe, że na ich podstawie Zamawiający był w stanie dowiedzieć się jakie, i w jaki sposób, podane okoliczności właściwe temu wykonawcy, spowodowały obniżenie ceny jego oferty.

KIO 2489/20 – Wyrok KIO – 2020-11-03

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-12-10

Wycena danej pozycji na 0 zł oraz niewskazanie żadnej wartości w tej pozycji nie są okolicznościami tożsamymi.
… istotą kosztorysowego rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia jest wyliczenie ceny końcowej w oparciu o ilość faktycznie zrealizowanych prac oraz ceny jednostkowe poszczególnych rodzajów nakładów i prac. (…) W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się, że wpisanie w danej pozycji kwoty "0 zł" jest jej wyceną (…) oraz że symbolowi "0" przypisana jest konkretna wartość liczbowa. Wskazanie kwoty "0 zł" stanowi więc wycenę danej pozycji w przeciwieństwie do braku podania jakiejkolwiek wartości liczbowej, który należałoby uznać za brak wyceny, czyli podając kwotę "0 zł" wykonawca wskazał jaką wartość dla niego przedstawia. W rozpoznawanym przypadku odwołujący nie wycenił w ogóle pozycji 1 kosztorysu branży elektrycznej. W ocenie Izby, twierdzenie, że pozycja ta była wyceniona na 0 zł stanowi nieuprawnioną zmianę treści oferty. Jest to bowiem zmiana prowadząca do spowodowania, by brak wyceny został zastąpiony wyceną na konkretną kwotę 0 zł. Izba wskazuje, że tego rodzaju zmiana wykracza również poza przesłanki dopuszczalnej poprawy treści oferty na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p.

KIO 2575/20 – Wyrok KIO – 2020-11-04

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2020-12-16

Swoboda Zamawiającego w ustalaniu kryteriów oceny ofert, nie jest nieograniczona. Zamawiający musi zapewnić przeprowadzenie postępowania z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz zasady proporcjonalności.
Ponieważ kryteria oceny ofert ze swej natury - poprzez promowanie określonych cech lub funkcjonalności - prowadzą do zwiększenia szans na uzyskanie zamówienia przez jednych wykonawców, ograniczając te szanse innym wykonawcom, nie mogą one odnosić się do takich aspektów, które nie mają znaczenia z punktu widzenia uzasadnionych obiektywnych potrzeb zamawiającego, postrzeganych przez zasadę proporcjonalności, rozumianą jako stosowanie wymagań adekwatnych do potrzeb i zakładanych celów postępowania, bez żadnych wymiernych korzyści w postaci uzyskania produktów lepszych jakościowo. (…) Zamawiający nie ograniczył się do lakonicznych i gołosłownych twierdzeń, lecz szczegółowo wyjaśnił czym się kierował przy doborze określonych kryteriów pozacenowych. Dodatkowo przygotował zestawienia podmiotów mogących zaproponować rozwiązania opisane w SIWZ, potwierdzające, że co najmniej trzech potencjalnych wykonawców oferuje rozwiązania, które są wymagane przez Zamawiającego.

KIO 2811/20 – Wyrok KIO – 2020-11-19 Premium

KIO » Umarza postępowanie w części, Oddala odwołanie » dodany: 2020-12-15

Okoliczność, że poza wskazaną w OPZ substancją czynną produkt zawiera również inne składniki, nie powoduje, że jest on niezgodny z SIWZ. Doprecyzowanie składu roztworu prowadziłoby do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji-definiując konkretny produkt.
Zamawiający nie dookreślił - poza wskazaniem na substancję hydroxyethylamylum 60 mg/ml (lub dextranum) - żadnych innych szczegółowych wymagań co do składu jakościowego i ilościowego roztworu do infuzji, w szczególności nie zawarł informacji co do wymaganej ilości chlorku sodu w roztworze, wymaganego składu elektrolitów czy innych substancji pomocniczych. Zamawiający nie doprecyzował zatem szczegółowego składu roztworu do infuzji. Przy czym Izba za wiarygodne uznała stanowisko Zamawiającego, że tak określony opis przedmiotu zamówienia został wskazany w sposób świadomy (…).

Ostatnie 2021-01-05 2021-01-04 2021-01-02