Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-11-24 2020-11-04 2020-11-03 Losowe

Dodane w dniu: 2020-11-04

KIO 1970/20 – Wyrok KIO – 2020-09-25

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-27

Wezwanie do wyjaśnień ceny oferty rodzi po stronie wykonawcy obowiązek udzielenia tych wyjaśnień, z zastrzeżeniem, że wyjaśnienia powinny być adekwatne do wezwania pod względem zakresu i stopnia szczegółowości.
Odpowiedź Odwołującego na przedmiotowe wezwanie sprowadzała się do oświadczenia o tym, że cena jego oferty nie jest rażąco niska. Wezwanie miało ogólnikowy charakter, ale Odwołujący nie podjął choćby próby wyjaśnienia ceny swojej oferty. W tej sytuacji zmaterializował się obowiązek określony w art. 90 ust. 3 Pzp.

KIO 2282/20 – Wyrok KIO – 2020-10-07 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-27

Samo podniesienie zarzutu rażąco niskiej ceny nie jest wystarczające dla uwzględnienia zarzutu, lecz należy szczegółowo wskazać, jakie koszty rodzajowe są kwestionowane oraz wskazać dowodowo fakty je uzasadniające.
Odwołujący, zdaniem Izby nie podważył skutecznie wiarygodności złożonych wyjaśnień. Nadto należy mieć na względzie kwestię, że zamawiający może dokonać odrzucenia oferty wykonawcy dopiero w sytuacji, kiedy w sposób nie budzący wątpliwości uzyska informacje potwierdzone dowodowo, że oferta winna być odrzucona w oparciu o podstawy wskazane w przepisie art. 89 ust.1 Pzp, co w tym przypadku nie miało miejsca. Nadto zauważyć należy, że wykonawca wezwany do wyjaśnień składa je zamawiającemu i te wyjaśnienia winny przekonać zamawiającego, a niekoniecznie innego wykonawcę.

KIO 2013/20 – Wyrok KIO – 2020-10-06

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-26

Zapisami projektu umowy zamawiający wprowadził dodatkowe ograniczenie, odnoszące się do wspólnego ubiegania się o zamówienie grupy wykonawców (wykonawca musi złożyć oświadczenie, że jest płatnikiem podatku VAT), co nie znajduje oparcia w przepisach.
… pomimo, że zamawiający nie ograniczył w żaden sposób możliwości ubiegania się o zamówienie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i nie sprecyzował dodatkowych wymagań co do tego w jaki sposób grupa wykonawców wykazać musi spełnienia warunków udziału w postępowaniu - wprowadzając zapis, że wykonawca musi złożyć oświadczenie, że jest płatnikiem podatku VAT - wpływa na możliwość złożenia oferty przez grupę mniejszych podmiotów. Zamawiający sam przyznał na rozprawie, że jego celem jest wyeliminowanie podmiotów, które nie będą w stanie zrealizować zamówienia, które jest skomplikowane przedmiotowo i znacznej wartości. To jednak powinno być przez zamawiającego osiągnięte nie poprzez wprowadzanie zapisów ograniczających udział mniejszych wykonawców, ale poprzez takie konstruowanie warunków udziału w postępowaniu, które zapewnią realizację zamówienia przez podmioty zdolne do jego wykonania.

Ostatnie 2020-11-24 2020-11-04 2020-11-03