Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-11-04 2020-11-03 2020-10-28 Losowe

Dodane w dniu: 2020-11-03

KIO 2001/20 – Wyrok KIO – 2020-09-11

KIO » Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-08

Brak jest podstaw do przyjęcia, że w liczbie linii lotniczych przedstawianej do oceny w ramach kryterium oceny ofert należy ująć tylko tę linie, które na dzień składania ofert spełniają standardy IATA i są ujęte w publikowanym przez to stowarzyszenie wyka
[...] Zauważyć również należy, że punkt 17 SOPZ wprost odnosi się do etapu realizacji zamówienia, stanowiąc, że usługi świadczone w trakcie realizacji zamówienia będą spełniały określone standardy. W tej sytuacji i przy braku zamieszczenia analogicznych wymagań w opisie kryterium oceny ofert, brak jest podstaw do przyjęcia, że w liczbie linii lotniczych przedstawianej do oceny w ramach kryterium oceny ofert należy ująć tylko tę linie, które na dzień składania ofert spełniają standardy IATA i są ujęte w publikowanym przez to stowarzyszenie wykazie. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że o zasadności odwołania nie może przesądzać kwestia liczby linii lotniczych publikowanych przez IATA jako spełniające standardy w zakresie jakości i bezpieczeństwa. [...]

KIO 1624/20 – Wyrok KIO – 2020-09-04

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-12

Błędne jest twierdzenie, iż Odwołujący wykazał dodatkowe doświadczenie kierownika budowy oceniane w ramach kryteriów oceny ofert tożsamymi realizacjami, wskazanymi na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Słusznie argumentował Odwołujący, że w załączniku nr 4c do SIWZ wykonawca powołał się na realizację pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w systemie zaprojektuj - wybuduj", która nie była pierwotnie wskazana w treści oferty, tj. w załączniku nr 7c do SIWZ i która potwierdzała spełnianie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego potencjał kadrowego. Błędne było zatem stanowisko Zamawiającego, iż Odwołujący wykazał dodatkowe doświadczenie kierownika budowy oceniane w ramach kryteriów oceny ofert tymi samymi realizacjami wskazanymi na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Okoliczność, iż wykazanie się przez Odwołującego ww. robotą budowlaną było wystarczające dla uznania, iż Odwołujący spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego została przyznana przez Zamawiającego w toku rozprawy przed Izbą.

Nietrafnie twierdzi Zamawiający, iż nie jego rolą jest domyślanie się, która z trzech inwestycji wskazanych przez Odwołującego, miała zostać poddana badaniu pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, skoro okoliczność ta wynikała wprost z JEDZ.
[…] okoliczność, iż Odwołujący w uzupełnionym na wezwanie Zamawiającego - w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp - załączniku nr 4c do SIWZ przywołał dwie inwestycje, w których uczestniczył p. P. B., pierwotnie wskazane w ramach kryterium oceny ofert (załącznik nr 7c do SIWZ) nie mogła stanowić - w świetle wymogów SIWZ - podstawy do odmowy przyznania ofercie Odwołującego punktów w pozacenowym kryterium oceny ofert. […] Wskazać należy, iż w okolicznościach niniejszej sprawy działanie Zamawiającego powinno sprowadzać się do porównania ww. dokumentów i ustalenia, czy wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazał inną robotę budowlaną przy realizacji, której uczestniczył dedykowany kierownik budowy, niż ta podana w celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert, a następnie zweryfikować, czy inwestycja ta odpowiada postawionemu warunkowi. Nietrafione było stanowisko Zamawiającego, który wskazywał, iż nie jest rolą Zamawiającego domyślanie się, która z trzech inwestycji wskazanych przez Odwołującego w załączniku nr 4c do SIWZ, miała zostać poddana badaniu pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, skoro okoliczność ta wynikała wprost z jednolitego dokumentu.

KIO 1591/20, KIO 1604/20 – Wyrok KIO – 2020-08-27

KIO » Oddala oba odwołania » dodany: 2020-10-05

Twierdzenie Odwołującego 1 o konieczności uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów zakupu określonych materiałów oparte jest jedynie na własnej interpretacji, której zastosowanie prowadziłoby do rozszerzenia zakresu świadczenia Wykonawcy.
Słusznie więc argumentował F..., że gdyby intencją Zamawiającego było zobligowanie wykonawcy do zakupu i rozdysponowania własnych materiałów edukacyjnych, gadżetów, kolorowanek czy też jakichkolwiek innych przedmiotów, to wymóg taki zostałby wprost, w sposób wyraźny, wskazany. Zatem twierdzenie Odwołującego 1 o konieczności uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów zakupu określonych materiałów oparte jest nie na literalnej treści SIWZ, a jedynie na własnej interpretacji Odwołującego 1, której zastosowanie prowadziłoby do rozszerzenia zakresu świadczenia wykonawcy ponad to, co Zamawiający określił.

Skoro z żadnego postanowienia SIWZ nie wynika, aby wykonawca zobowiązany był do zakupu własnych materiałów edukacyjnych, to wskazana liczba uczestników nie będzie rzutowała na wzrost kosztów przeprowadzenia akcji edukacyjnej.
Izba podziela również stanowisko F... co do twierdzenia Odwołującego 1, jakoby F... w swojej kalkulacji miał obowiązek uwzględniać liczbę osób, które będą mogły uczestniczyć w prezentacjach czy wykładach prowadzonych w trakcie akcji edukacyjnych. Skoro z żadnego postanowienia SIWZ nie wynika, aby wykonawca zobowiązany był do zakupu własnych materiałów edukacyjnych, to wskazana liczba uczestników nie będzie rzutowała na wzrost kosztów przeprowadzenia akcji edukacyjnej.

Jeśli SIWZ nie przewiduje minimalnych wymogów co do liczby pracowników wykonawcy, to faktyczna liczba osób niezbędnych do prowadzenia akcji edukacyjnej będzie uzależniona od sposobu, w jaki dany wykonawca zamierza tę akcję prowadzić.
Izba nie podziela argumentacji Odwołującego 2, jakoby dla zapewnienia prawidłowej obsługi stanowiska edukacyjnego w trakcie festynu konieczne było zapewnienie stałej obecności co najmniej dwóch osób, bowiem postanowienia SIWZ nie przewidują minimalnych wymogów co do liczby pracowników wykonawcy w trakcie festynu czy imprezy. Faktyczna liczba osób niezbędnych do prowadzenia akcji edukacyjnej w trakcie festynu czy innej imprezy będzie uzależniona od sposobu, w jaki dany wykonawca zamierza ową akcję prowadzić.

KIO 2028/20 – Wyrok KIO – 2020-10-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-31

Skoro w SIWZ nie wyjaśniono sposobu rozumienia zgodności innego formatu z formatem określonym przez zamawiającego (zgodności z .tar, .gz (.gzip) albo 7Z) to wystarczającym jest, aby format danych, jaki zastosował odwołujący był podobny, niesprzeczny.
W ocenie składu orzekającego Izby miernikiem owego podobieństwa/niesprzeczności (przy braku uregulowań SIWZ w tym zakresie) winno być to, czy zastosowanie przez wykonawcę innego formatu danych doprowadzi do spakowania przez wykonawcę wszystkich wymaganych postanowieniami SIWZ dokumentów i ich rozpakowania przez zamawiającego "bez uszczerbku dla tychże dokumentów". (…) Pewną wątpliwość budzić może zastrzeżenie przez zamawiającego, iż zastosowanie innych formatów danych niż określonych w rozporządzeniu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Z jednej bowiem strony zamawiający wprost przewidział odrzucenie oferty w przypadku, gdy składający ją wykonawca zastosuje inny niż wskazane w rozporządzeniu formaty. Z drugiej jednak strony w SIWZ w zdaniu bezpośrednio poprzedzającym wskazanie sankcji odrzucenia mowa o formatach zgodnych z formatami wskazanymi w rozporządzeniu, nie zaś o formatach wskazanych/określonych w rozporządzeniu, co nie jest przecież tożsame - nie sposób ten element postanowienia SIWZ dotyczącego możliwych do zastosowania plików pominąć, ponieważ stanowi on integralną część SIWZ. Wątpliwość ta winna być poczytana na korzyść wykonawcy - odwołującego (…) skoro to zamawiający jest autorem takiego budzącego wątpliwość postanowienia SIWZ.

KIO 2309/20 – Wyrok KIO – 2020-10-12

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-31

Ustawodawca nie rozróżnia kwestii przedłużenia ważności wadium w zależności od tego czy nastąpiło ono na wezwanie Zamawiającego czy z inicjatywy wykonawcy. Oferta powinna być zabezpieczona wadium, co jest istotne z uwagi na jego funkcję zabezpieczającą.
… oferta Odwołującego podlega odrzuceniu ze względu na okoliczność, że Odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Nie przedłużenie samodzielne przez wykonawcę terminu związania ofertą nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.
… obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy aktualizuje się w sytuacji, w której na jego wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, wykonawca takiej zgody nie wyrazi. Wniosek taki należy wywieść z użytego przez ustawodawcę w komentowanym przepisie sformułowania "nie wyraził zgody, o której mowa art. 85 ust. 2", bowiem właśnie o wyrażeniu zgody w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą jest mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

KIO 2104/20 – Wyrok KIO – 2020-10-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-31

Zamawiający nie może stwarzać wybranym wykonawcom znacznie korzystniejszych warunków ofertowania.
Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 57 zezwolił bowiem, aby zakres świadczenia oferowanego przez Przystępującego różnił się de facto od zakresu oczekiwanego od pozostałych wykonawców, co z kolei przełożyłoby się na koszty, które muszą być ujęte w cenie oferty, a w konsekwencji - istotnie zwiększyłoby szanse na uzyskanie zamówienia przez Przystępującego, minimalizując szanse innych wykonawców. (…) wydzierżawienie analizatorów już użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie innej umowy, stwarza jednemu z wykonawców znacznie korzystniejsze warunki, związanej z brakiem konieczności wykonania obowiązków i poniesienia kosztów, które będą obciążać każdego innego wykonawcę.

KIO 2072/20 – Wyrok KIO – 2020-10-09

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-11-02

Gdyby intencją Zamawiającego było punktowanie wyłącznie takich rozwiązań, które dają możliwość przeprowadzenia badań bez zmiany pozycji pacjenta przy użyciu cewek dedykowanych do poszczególnych anatomii, to powinien to wyraźnie określić w SIWZ.
Skoro Zamawiający w opisie kryterium nie określił cewek, przy użyciu których ma istnieć możliwość dokonania badań pacjenta bez zmiany jego położenia, to nie można uzależniać punktacji od tego, czy spełnienie wymagania jest możliwe przy użyciu cewki dedykowanej czy też cewki uniwersalnej. (…) Skoro rozwiązanie oferowane przez Przystępującego pozwala - przy użyciu cewek uniwersalnych - na wykonanie badań dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych w pozycji head-first, to Zamawiający zgodnie z SIWZ przyznał temu rozwiązaniu dodatkowe 5 punktów. W tej sytuacji brak jest też jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że Przystępujący przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd.

KIO 2188/20 – Wyrok KIO – 2020-10-02

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-11-03

Posiadanie przez Odwołującego innego niż u Przystępującego rozwiązania technicznego analizatora nie oznacza, że Zamawiający niedostatecznie opisał przedmiot zamówienia, czy też opis ten faworyzuje któregoś z Wykonawców.
Izba nie stwierdziła, iż przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 29 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. [...] Okoliczność, iż odwołujący posiadając inne niż u przystępującego rozwiązanie techniczne analizatora nie oznacza jeszcze, że zamawiający niedostatecznie opisał przedmiot zamówienia, czy też opis ten faworyzuje któregoś z wykonawców.

Obwieszczenie nie stanowi, iż do badania konieczne są 2 materiały kontrolne, a obowiązkiem było zaoferowanie takiej liczby kart i krwinek, które umożliwią kontrolę czułości i swoistości testów przez okres obowiązywania umowy, raz na 12 godzin.
Obwieszczenie stanowi, iż "Kontrolę czułości i swoistości testów przy użyciu zestawu krwinek wzorcowych należy wykonywać co najmniej raz na 12 godzin i dokumentować zgodnie z załącznikiem nr 3" (pkt 2.7.3.). Tym samym wymogiem zamawiającego, będącym odzwierciedleniem wytycznych IHiT oraz Obwieszczenia był obowiązek zaoferowania przez wykonawców odpowiedniej liczby kart i krwinek, które umożliwią kontrolę czułości i swoistości testów przez okres obowiązywania umowy, raz na 12 godzin. W żadnym zakresie treść s.i.w.z., wytycznych IHiT oraz Obwieszczenia nie nakłada obowiązku oferowania 2 materiałów kontrolnych (1 materiał co 12 godzin, tj. 2 materiały na dobę). Okoliczność, iż odwołujący zaoferował 2 materiały kontrolne, nie oznacza jednocześnie, że jest to obligatoryjne.

W sytuacji zaniechania przez Zamawiającego niezwłocznego przekazania Odwołującemu protokołu wraz z załącznikami, 10-dniowy termin na wniesienie odwołania liczyć należy od dnia udostępnienia tych dokumentów.
Nie bez znaczenia, w tym kontekście, pozostaje również możliwość wniesienia odwołania przez odwołującego w związku z art. 182 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, który umożliwia wniesienie odwołania w przypadku, w którym odwołujący powziął lub przy zachowaniu należytej staranności mógł powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę do wniesienia odwołania. Skoro zatem, jak to wskazał na rozprawie odwołujący, w drugiej połowie września otrzymał od zamawiającego protokół z załącznikami, to od dnia ich otrzymania należy liczyć 10 dniowy termin na wniesienie odwołania, co do czynności zamawiającego ujawnionych dokumentacją postępowania przekazaną odwołującemu w określonym dniu. Co prawda, przyjmując taki schemat, ale będący tylko i wyłącznie skutkiem zaniechania zamawiającego, zostaje wydłużona cała procedura udzielenia zamówienia publicznego, jednakże takie działanie nie wywołuje negatywnych konsekwencji w odniesieniu do odwołującego, w szczególności nie narusza zasad określonych przepisem art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż odwołujący nadal ma prawo do kwestionowania czynności zamawiającego, co prawda w późniejszym czasie, ale nadal zgodnie z terminami wynikającymi z ustawy Pzp.

KIO 1897/20 – Wyrok KIO – 2020-09-18

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-28

Przepis art. 90 ust. 1a Pzp został wprowadzony dla celów ustawowego wskazania, czy też "podpowiedzi", kiedy zamawiający powinien obligatoryjnie uznać, że zaoferowane ceny "wydają mu się rażąco niskie" i powinny "budzić jego wątpliwości".
Zamawiający uznał, że pomimo iż średnia arytmetyczna cen wszystkich ofert złożonych dla części IV po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej jest wysoka (4.269.671,62 zł), to wynika to z tego, że niektóre z tych cen są rażąco wysokie i nie odzwierciedlają realnej wartości usługi, przez co ewidentnie i sztucznie zawyżają ww. średnią. Nie jest to stwierdzenie pozbawione słuszności, gdyż rzeczywiście ceny kliku ofert są znacznie za wysokie. Jednak, (…), aby kwestionowane oferty (…) nie mieściły się w dyspozycji art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należałoby pominąć w obliczeniach aż cztery oferty. W ocenie Izby jest to nieco nadmierne naginanie dyspozycji przepisu. (…) Zatem nawet jeśli różnica procentowa pomiędzy średnią pierwszych dziewięciu ofert a ofertami kwestionowanymi nie przekracza 30%, o których mowa w przepisie, to jednak różnica kwotowa pomiędzy poszczególnymi ofertami wskazuje, że nie jest to rozbieżność wynikająca z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

KIO 2158/20 – Wyrok KIO – 2020-10-07

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-28

Gdy zamawiający poweźmie wątpliwości co do treści złożonej oferty, może żądać od wykonawcy wyjaśnień, przy czym, zakazane jest prowadzenie negocjacji treści oferty i dokonywanie zmian, poza czynnościami z art. 87 ust. 1a i 2 Pzp.
Okoliczność, że wykonawca B... nie wypełnił w załączniku nr 3 do SIWZ rubryki dotyczącej oferowanej przez niego gwarancji produktowej co do opraw natynkowych (120x30) do pomieszczeń czystych (CLEAN ROOM), w kontekście złożenia przez wykonawcę jednocześnie w Formularzu oferty (załącznik nr 7 do SIWZ) oświadczenia, że oferuje 120 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia w Części I, skutkowała powstaniem wątpliwości, co do jednoznacznej treści tej oferty. Stosownie do brzmienia art. 87 ust. 1 Pzp, Zamawiający był zobowiązany wyjaśnić tę wątpliwość w trybie art. 87 ust. 1 Pzp. Wykonawca B... złożył wyjaśnienie, które usunęło powyższą wątpliwość, przy czym złożone wyjaśnienie nie wprowadziło nowej treści do złożonej oferty, lecz usunęło wątpliwość wynikającą z braku wypełnienia wiersza w tabeli w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu oferty.

Ostatnie 2020-11-04 2020-11-03 2020-10-28