Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-11-04 2020-11-03 2020-10-28 Losowe

Dodane w dniu: 2020-11-03

KIO 2028/20 – Wyrok KIO – 2020-10-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-31

Skoro w SIWZ nie wyjaśniono sposobu rozumienia zgodności innego formatu z formatem określonym przez zamawiającego (zgodności z .tar, .gz (.gzip) albo 7Z) to wystarczającym jest, aby format danych, jaki zastosował odwołujący był podobny, niesprzeczny.
W ocenie składu orzekającego Izby miernikiem owego podobieństwa/niesprzeczności (przy braku uregulowań SIWZ w tym zakresie) winno być to, czy zastosowanie przez wykonawcę innego formatu danych doprowadzi do spakowania przez wykonawcę wszystkich wymaganych postanowieniami SIWZ dokumentów i ich rozpakowania przez zamawiającego "bez uszczerbku dla tychże dokumentów". (…) Pewną wątpliwość budzić może zastrzeżenie przez zamawiającego, iż zastosowanie innych formatów danych niż określonych w rozporządzeniu skutkować będzie odrzuceniem oferty. Z jednej bowiem strony zamawiający wprost przewidział odrzucenie oferty w przypadku, gdy składający ją wykonawca zastosuje inny niż wskazane w rozporządzeniu formaty. Z drugiej jednak strony w SIWZ w zdaniu bezpośrednio poprzedzającym wskazanie sankcji odrzucenia mowa o formatach zgodnych z formatami wskazanymi w rozporządzeniu, nie zaś o formatach wskazanych/określonych w rozporządzeniu, co nie jest przecież tożsame - nie sposób ten element postanowienia SIWZ dotyczącego możliwych do zastosowania plików pominąć, ponieważ stanowi on integralną część SIWZ. Wątpliwość ta winna być poczytana na korzyść wykonawcy - odwołującego (…) skoro to zamawiający jest autorem takiego budzącego wątpliwość postanowienia SIWZ.

KIO 2309/20 – Wyrok KIO – 2020-10-12 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-31

Ustawodawca nie rozróżnia kwestii przedłużenia ważności wadium w zależności od tego czy nastąpiło ono na wezwanie Zamawiającego czy z inicjatywy wykonawcy. Oferta powinna być zabezpieczona wadium, co jest istotne z uwagi na jego funkcję zabezpieczającą.
… oferta Odwołującego podlega odrzuceniu ze względu na okoliczność, że Odwołujący nie wniósł wadium na przedłużony okres związania ofertą, tj. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

Nie przedłużenie samodzielne przez wykonawcę terminu związania ofertą nie może stanowić podstawy do odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.
… obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty wykonawcy aktualizuje się w sytuacji, w której na jego wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, wykonawca takiej zgody nie wyrazi. Wniosek taki należy wywieść z użytego przez ustawodawcę w komentowanym przepisie sformułowania "nie wyraził zgody, o której mowa art. 85 ust. 2", bowiem właśnie o wyrażeniu zgody w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą jest mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp.

KIO 2104/20 – Wyrok KIO – 2020-10-15

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-31

Zamawiający nie może stwarzać wybranym wykonawcom znacznie korzystniejszych warunków ofertowania.
Zamawiający odpowiadając na pytanie nr 57 zezwolił bowiem, aby zakres świadczenia oferowanego przez Przystępującego różnił się de facto od zakresu oczekiwanego od pozostałych wykonawców, co z kolei przełożyłoby się na koszty, które muszą być ujęte w cenie oferty, a w konsekwencji - istotnie zwiększyłoby szanse na uzyskanie zamówienia przez Przystępującego, minimalizując szanse innych wykonawców. (…) wydzierżawienie analizatorów już użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie innej umowy, stwarza jednemu z wykonawców znacznie korzystniejsze warunki, związanej z brakiem konieczności wykonania obowiązków i poniesienia kosztów, które będą obciążać każdego innego wykonawcę.

KIO 2072/20 – Wyrok KIO – 2020-10-09

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-11-02

Gdyby intencją Zamawiającego było punktowanie wyłącznie takich rozwiązań, które dają możliwość przeprowadzenia badań bez zmiany pozycji pacjenta przy użyciu cewek dedykowanych do poszczególnych anatomii, to powinien to wyraźnie określić w SIWZ.
Skoro Zamawiający w opisie kryterium nie określił cewek, przy użyciu których ma istnieć możliwość dokonania badań pacjenta bez zmiany jego położenia, to nie można uzależniać punktacji od tego, czy spełnienie wymagania jest możliwe przy użyciu cewki dedykowanej czy też cewki uniwersalnej. (…) Skoro rozwiązanie oferowane przez Przystępującego pozwala - przy użyciu cewek uniwersalnych - na wykonanie badań dla wszystkich anatomii i wszystkich sekwencji pomiarowych w pozycji head-first, to Zamawiający zgodnie z SIWZ przyznał temu rozwiązaniu dodatkowe 5 punktów. W tej sytuacji brak jest też jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że Przystępujący przedstawił informacje wprowadzające Zamawiającego w błąd.

KIO 1897/20 – Wyrok KIO – 2020-09-18

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-10-28

Przepis art. 90 ust. 1a Pzp został wprowadzony dla celów ustawowego wskazania, czy też "podpowiedzi", kiedy zamawiający powinien obligatoryjnie uznać, że zaoferowane ceny "wydają mu się rażąco niskie" i powinny "budzić jego wątpliwości".
Zamawiający uznał, że pomimo iż średnia arytmetyczna cen wszystkich ofert złożonych dla części IV po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej jest wysoka (4.269.671,62 zł), to wynika to z tego, że niektóre z tych cen są rażąco wysokie i nie odzwierciedlają realnej wartości usługi, przez co ewidentnie i sztucznie zawyżają ww. średnią. Nie jest to stwierdzenie pozbawione słuszności, gdyż rzeczywiście ceny kliku ofert są znacznie za wysokie. Jednak, (…), aby kwestionowane oferty (…) nie mieściły się w dyspozycji art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, należałoby pominąć w obliczeniach aż cztery oferty. W ocenie Izby jest to nieco nadmierne naginanie dyspozycji przepisu. (…) Zatem nawet jeśli różnica procentowa pomiędzy średnią pierwszych dziewięciu ofert a ofertami kwestionowanymi nie przekracza 30%, o których mowa w przepisie, to jednak różnica kwotowa pomiędzy poszczególnymi ofertami wskazuje, że nie jest to rozbieżność wynikająca z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

KIO 2158/20 – Wyrok KIO – 2020-10-07

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-10-28

Gdy zamawiający poweźmie wątpliwości co do treści złożonej oferty, może żądać od wykonawcy wyjaśnień, przy czym, zakazane jest prowadzenie negocjacji treści oferty i dokonywanie zmian, poza czynnościami z art. 87 ust. 1a i 2 Pzp.
Okoliczność, że wykonawca B... nie wypełnił w załączniku nr 3 do SIWZ rubryki dotyczącej oferowanej przez niego gwarancji produktowej co do opraw natynkowych (120x30) do pomieszczeń czystych (CLEAN ROOM), w kontekście złożenia przez wykonawcę jednocześnie w Formularzu oferty (załącznik nr 7 do SIWZ) oświadczenia, że oferuje 120 miesięczną gwarancję na przedmiot zamówienia w Części I, skutkowała powstaniem wątpliwości, co do jednoznacznej treści tej oferty. Stosownie do brzmienia art. 87 ust. 1 Pzp, Zamawiający był zobowiązany wyjaśnić tę wątpliwość w trybie art. 87 ust. 1 Pzp. Wykonawca B... złożył wyjaśnienie, które usunęło powyższą wątpliwość, przy czym złożone wyjaśnienie nie wprowadziło nowej treści do złożonej oferty, lecz usunęło wątpliwość wynikającą z braku wypełnienia wiersza w tabeli w załączniku nr 3 do SIWZ, zgodnie z oświadczeniem wykonawcy złożonym w Formularzu oferty.

Ostatnie 2020-11-04 2020-11-03 2020-10-28