Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-09-20 2020-09-15 2020-09-14 Losowe

Dodane w dniu: 2020-09-15

KIO 1599/20 – Wyrok KIO – 2020-07-28 Premium

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-08-23

Warunek udziału w postępowaniu odnosił się do doświadczenia "na stanowisku Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy lub Kierownika Robót". Zatem nie wystarczyło aby osoba wykonywała czynności takich osób, ale by formalnie zajmowała jedno z tych stanowisk.
Z Prawa budowlanego wynika, że pełnienie obowiązków kierownika budowy, czy też kierownika robót, potwierdzone zostaje wpisem do Dziennika Budowy lub zgłoszeniem do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w trakcie robót (art. 45 ust. 2). Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. Jak stanowi art. 45 ust. 1 Prawa budowlanego, Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez organ administracji architektoniczno-budowlanej. Powyższe oznacza, że właściwie tylko taki dokument, jakim jest dziennik budowy, potwierdza skład osobowy kadry z odpowiednimi uprawnieniami inżynierskimi, techniczno-budowlanymi, które są uprawnione i zostały skierowane, w ramach prac, do nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi, na odpowiednich stanowiskach, np. kierownika robót lub kierownika budowy. Dlatego też istotne w przedmiotowej sprawie jest to, kto pełnił ww. funkcje.

Nie można przyjąć argumentacji odwołującego, że ukrycie informacji o wcześniejszym zerwaniu umowy jest usprawiedliwione tym, że realizował ją w konsorcjum, a drugi konsorcjant lub zamawiający jest winien tego zerwania.
… nie może zostać zaakceptowana sytuacja, w której wykonawca składa jednoznaczne oświadczenie w formularzu JEDZ, że nie została rozwiązana z nim umowa, a jednocześnie ze stanu faktycznego sprawy wynika, że takie rozwiązanie umowy nastąpiło. (…) Usprawiedliwienie to powinien natomiast zawrzeć w wyjaśnieniu, po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi na pytanie w części III lit. C JEDZ. W ten sposób odwołujący pozwoliłby zamawiającemu na dokonanie oceny tej przesłanki wykluczenia. Odwołujący ukrywając ten fakt, pozbawił go tej możliwości, z potencjalną szkodą dla udzielanego zamówienia. (…) Zaniechanie obowiązku poinformowania zamawiającego o rozwiązaniu umowy stanowi przesłankę do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp. (…) Jeśli chodzi o odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, została ona wprost przewidziana w art. 143 ustawy Pzp, zgodnie z którym wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Solidarność ma więc charakter ustawowy, a nie tylko umowny (wynikający z umowy z zamawiającym) i ponosi ją każdy z wykonawców realizujących umowę.

Ostatnie 2020-09-20 2020-09-15 2020-09-14