Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-07-28 2020-07-23 2020-07-22 Losowe

Dodane w dniu: 2020-07-23

KIO/KU 94/13 – Uchwała KIO – 2013-10-31 Premium

KIO » Zastrzeżenia Zamawiającego do informacji o wyniku kontroli uprzedniej zasługują na uwzględnienie » dodany: 2020-07-22

To zawsze zamawiający, w którego interesie leży wykonanie zamówienia powinien mieć możliwość dokonania konkretyzacji dokumentu czy oświadczenia przez pryzmat charakteru udzielanego przez niego zamówienia i stopnia jego skomplikowania.
Izba stoi na stanowisku, że zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu dał wyraz temu, że za bardziej przekonywujące co do oceny rzetelności i efektywności wykonawcy uważa informacje z banku lub skoku, który dysponuje historią rachunku wykonawcy związaną jego działalnością gospodarczą niż dowolnej instytucji bankowej czy skok, takimi danymi nie dysponującej. W ocenie Izby takie działanie wpisuje się w treść art. 22 ust. 5 zd.2 ustawy i w konsekwencji przy prawidłowej wykładni §1 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia z 2013r. uwzględniającego wynik wykładni celowościowej nie daje podstaw do stwierdzenia naruszenia tegoż przepisu rozporządzenia. Izba uważa nadto, że dookreślenie rodzaju dokumentu wymienionego przez ustawodawcę w rozporządzeniu z 2013r. zawsze musi być oceniane przez pryzmat art. 7 ust. 1 ustawy i art. 22 ust. 4 ustawy, to jest przy uwzględnieniu naczelnych zasad postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. równego traktowania wykonawców i zapewnienia uczciwej konkurencji, oraz związania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu z przedmiotem zamówienia i jego proporcjonalności.

KIO/KU 118/13 – Uchwała KIO – 2014-01-09 Premium

KIO » Zastrzeżenia Zamawiającego nie zasługują na uwzględnienie » dodany: 2020-07-20

Niezależnie od tego, w jaki sposób oraz jakimi dokumentami wykonawca będzie udowadniał okoliczności dysponowania zasobami podmiotu trzeciego, treść ich powinna jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania podmiotu trzeciego.
… istotą zobowiązania, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp jest nie tylko potwierdzenie, że podmioty trzecie posiadają zasoby wymagane przez zamawiającego, ale także wykazanie, że wykonawcy składający ofertę mogą swobodnie z zasobów podmiotów trzecich korzystać w zakresie i na zasadach zapewniających im należytą realizację zamówienia. Powyższe - także zdaniem Izby - znajduje potwierdzenie w treści § 1 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (…). Tym samym również ten przepis, odwołując się do treści art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wskazuje na konieczność dokonania w toku postępowania oceny, czy dostępność wykonawcy do zasobów podmiotu trzeciego jest realna i czy sposób udostępnienia tych zasobów zapewnia należyte wykonanie zamówienia. (…) Tym samym złożenie zobowiązania, z którego treści, [jak również z innych dokumentów], nie wynika zakres i sposób udostępnienia zasobów nie może być uznane za potwierdzające wymaganie w zakresie pkt II.2.2 Ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 11 części I specyfikacji. Niewątpliwie ta wada mogła być usunięta w trybie wezwania na podstawie art. 26 ust.3 ustawy Pzp, do czego w niniejszym stanie faktycznym Zamawiający był zobowiązany, pomimo że oferta złożona przez wykonawcę nie została uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Tym samym brak takiego wezwania stanowi o naruszeniu art. 26 ust.3 ustawy Pzp.

KIO/KD 76/13 – Uchwała KIO – 2013-08-28 Premium

KIO » Zastrzeżenia Zamawiającego do informacji o wyniku kontroli doraźnej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nie zasługują na uwzględnienie » dodany: 2020-07-10

Przyczyny techniczne należy odróżnić od przyczyn organizacyjnych i gospodarczych, które nie mieszczą się w dyspozycji art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.
... przesłanka prawna jedynego "wykonawcy", warunkująca dopuszczalność udzielenia tzw. zamówienia z wolnej ręki na podstawie tego przepisu ustawy, ma charakter obiektywny i dotyczy sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca - monopolista, świadczący tego rodzaju szczególne usługi (…) Odnosząc się do przedmiotowej sprawy nie sposób uznać, iż istniały tego rodzaju obiektywne techniczne przesłanki wskazujące na możliwość wykonania modernizacji tarasów wokół Spodka objętej częścią II tylko przez jednego wykonawcę z którym zamawiający zawarł umowę. (…) Za przyczynę techniczną o obiektywnym charakterze nie sposób w ocenie Izby uznać również konieczności powiązania etapu I i II modernizacji. Brak jest jakichkolwiek argumentów, które uzasadniałyby rzeczywisty monopol dotychczasowego wykonawcy S... w świadczeniu robót budowlanych objętych przedmiotową umową. W ocenie Izby nie sposób znaleźć uzasadnienia na to, że za wyjątkiem dotychczasowego wykonawca modernizacji tarasów, przedmiotu zamówienia nie był w stanie wykonać żaden inny podmiot.(…) Zakres robót objętych umową z dnia 23 września 2010 r. nr TT/R/31/09/2010 nie wymagał od wykonawcy jakichś szczególnych kwalifikacji, sprzętu lub innego wyposażenia, które byłyby właściwe tylko i wyłącznie S...

KIO 540/16 – Wyrok KIO – 2016-04-26

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2016-05-06

Interpretacja SIWZ na niekorzyść wykonawcy stanowi przejaw naruszenia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
W tym zakresie Odwołujący podnosił, że skoro jego oferta została odrzucona z uwagi na brak wyodrębnienia składników cenotwórczych w kosztorysie ofertowym to podobna sytuacja miało miejsce analogicznie w ofercie Przystępującego. Izba uznała zasadność tego zarzutu - ale jedynie w kontekście nierównego traktowania wykonawców albowiem pozostałe zarzuty zawarte w odwołaniu dotyczą de facto oferty Przystępującego, które w obowiązującym stanie prawnym nie mogą być rozpatrzone z uwagi na zakres zaskarżenia w postępowania podprogowych wynikający z art. 180 ust. 2 Pzp.

KIO 1137/18 – Wyrok KIO – 2018-06-20 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2018-10-12

Nieuzasadnione nieprzyznanie punktów jednemu wykonawcy narusza art. 7 PZP.
Zamawiający, pomimo że Wykonawca ASS K. sp. j. nie powinien uzyskać 10 punktów, przyznał je, jednocześnie zaś nie przyznał punktów Odwołującemu. Obaj Wykonawcy nie zostali potraktowani w ten sam sposób, co stanowi naruszenie art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

KIO 486/11 – Wyrok KIO – 2011-03-23

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2011-04-26

Niewypełnienie przez Zamawiającego obowiązku wezwania jednego z wykonawców do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 90 PZP stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.
Przepisy art. 90 ust. 1 i 1a ustawy mają stać na straży zachowania uczciwej konkurencji w postępowaniu i służą eliminowaniu wykonawców nierzetelnych z postępowania, a także chronią wykonawców przed arbitralnym zachowaniem zamawiającego w przypadku ofert z niskimi cenami i zapobiegają automatycznemu eliminowaniu wykonawców, którzy prawidłowo ustalili cenę swojej oferty. Tym samym nie wypełnienie przez zamawiającego obowiązku wezwania z art. 90 ust. 1 ustawy stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy.

KIO 1782/17 – Wyrok KIO – 2017-09-13

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2017-11-28

Rozszerzająca interpretacja postanowień SIWZ na etapie oceny ofert narusza zasadę uczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych.
Jak wskazano powyżej, zarówno wykonawców, jak i zamawiającego wiążą postanowienia specyfikacji, które nie mogą być interpretowane rozszerzająco, na niekorzyść wykonawcy, na etapie oceny ofert. Przeciwne działanie zamawiającego stanowi poważne naruszenie zasady przejrzystości oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zgodnie z art. 7 Pzp, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Zaniechanie przez Zamawiającego podania pełnego uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty uchybia zasadzie uczciwej konkurencji.
Izba uznała za zasadny zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, przez zaniechanie przez Zamawiającego podania pełnego uzasadnienia faktycznego odrzucenia oferty Odwołującego, w szczególności w zakresie uznania, że wykonawca zaoferował usługę ochrony dla posterunku całodobowego jedynie przez 21 godzin na dobę. […] Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty powinno przedstawiać wszystkie przyczyny, które legły u podstaw decyzji zamawiającego, tak aby wykonawca miał możliwość oceny wskazanych przez zamawiającego uchybień i ewentualnego odniesienia się do nich w ramach środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy, umożliwiając tym samym odpowiednio kontrolę prawidłowości czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu odwoławczym przed KIO.

KIO 1706/19 – Wyrok KIO – 2019-09-17 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie, Umarza postępowanie odwoławcze, Oddala odwołanie » dodany: 2019-11-21

Niewypełnienie przez Zamawiającego obowiązku wezwania wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu narusza konkurencyjność zamówień publicznych.
W tej sytuacji Zamawiający winien był na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wezwać Przystępującego do złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a zaniechawszy powyższego, dopuścił się naruszenia normy art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto należało stwierdzić, że z uwagi na wybór oferty Przystępującego jako najkorzystniejszej, pomimo, iż nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu, a Zamawiający zaniechał wezwania go do uzupełnienia dokumentów w tym zakresie, wybór oferty nastąpił niezgodnie z przepisami ustawy, co stanowiło naruszenia art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.

KIO 141/18 – Wyrok KIO – 2018-02-05 Premium

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2018-04-20

Oznaczenie przez wykonawcę ceny, która jest rażąco niska stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i narusza art. 7 PZP.
Obowiązkiem zamawiającego jest stworzenie na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ram dla uczciwego konkurowania podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne, a obowiązkiem wykonawców jest uczciwe konkurowanie o wybór ich ofert. Zachowanie Wykonawcy E taką konkurencję zaburzyło, jako że stanowiło odstępstwo od zasad rzetelnego, uwzględniającego aktualne informacje, sporządzania oferty, czego oczekiwać należy od każdego wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

Ostatnie 2020-07-28 2020-07-23 2020-07-22