Ciekawe zdania z najnowszych wyroków KIO. KIOSK z ciekawymi zdaniami z wyroków

Ostatnie 2020-07-06 2020-07-02 2020-07-01 Losowe

Dodane w dniu: 2020-07-02

KIO 520/20 – Wyrok KIO – 2020-06-01

KIO » Uwzględnia odwołanie » dodany: 2020-06-17

Fakt braku zdefiniowania pojęcia "konstrukcja bitumiczna", nie stanowi automatycznej podstawy do dokonania negatywnej oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ.
Izba stwierdziła, że pojęcie "konstrukcja bitumiczna" użyte przez Odwołującego w ofercie w pkt 10a odnosi się do konstrukcji nawierzchni, w której warstwa ścieralna i warstwa wiążąca wykonana jest z mieszanek mineralna - asfaltowych, a żadna z warstw podbudowy zasadniczej nie jest wykonana z materiałów związanych spoiwem hydraulicznym (konstrukcja nawierzchni podatnej). Izba, uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stwierdziła, że nie można pojęcia "konstrukcja bitumiczna" utożsamiać z pojęciem "bitumiczne warstwy konstrukcji nawierzchni" lub "bitumiczne warstwy konstrukcyjne nawierzchni" jak chciał tego dokonał Zamawiający. Izba stwierdziła, że Zamawiający naruszył regulację art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy i niezasadnie odrzucił ofertę Odwołującego.

Wyjaśnienie treści oferty stanowi swoiste „narzędzie” Zamawiającego, dzięki któremu ma możliwość pozyskania dodatkowych informacji, co w przypadkach wątpliwości pozwala mu na należytą ocenę sytuacji (oferty).
W rozpoznawanej sprawie Zamawiający nie zwracał się do wykonawcy o przedstawienie wyjaśnień do złożonej oferty, co w ocenie Izby nie było działaniem prawidłowym. Mając na uwadze, że zarówno Zamawiający w treści SIWZ posłużył się pojęciem niezdefiniowanym w Katalogu jak również w SIWZ tj. "bitumiczne warstwy" oraz posłużenia się Odwołującego również pojęciem "konstrukcja bitumiczna", które nie posiada definicji legalnej, lecz jak wykazane zostało przy rozpoznaniu zarzutu naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy w powszechnym rozumieniu i użyciu utożsamiane z określeniem "nawierzchnia podatna" i "nawierzchnia półsztywna" (tak dowód nr 2), w ocenie Izby niezbędne było wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia. To pozwoliłoby Zamawiającemu na poznanie stanowiska prezentowanego przez Odwołującego.

KIO 587/20 – Wyrok KIO – 2020-06-01

KIO » Oddala odwołanie » dodany: 2020-06-18

Oddanie do dyspozycji obiektów lub ich części stanowiących własność osoby trzeciej, na potrzeby realizacji przedmiotowej usługi nie jest tożsame z podwykonawstwem.
… w ofercie jednoznacznie zadeklarowano samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, co nie stoi w sprzeczności z dokumentacją postępowania, w tym informacjami zastrzeżonymi jako zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa. Powyższe nie wskazuje na przewidywany udział realizacji zamówienia podmiotu mającego status podwykonawcy mającego realizować umowę definiowaną w art. 2 pkt 9b ustawy pzp tj. stanowiącą wykonanie części zamówienia.

KIO 448/20 – Wyrok KIO – 2020-05-28

KIO » Uwzględnia odwołanie, Oddala odwołanie » dodany: 2020-06-22

Zamawiający wymagał wykazania się konkretną usługą realizowaną w ramach robót budowlanych, tj. pełnieniem funkcji przedstawiciela wykonawcy przez minimum 12 miesięcy w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert.
Wprowadzono zatem wymóg wiążący się z koniecznością sprawowania tej funkcji w ściśle określonym przedziale czasowym i przez ściśle określony okres. (…) Odwołujący słusznie zwrócił uwagę, iż zgodnie z literalnym brzmieniem (…) SIWZ wymagany okres dwunastomiesięczny powinien mieścić się w przedziale czasowym wyznaczonym granicą 5 lat przed terminem składania ofert - czyli w okresie pomiędzy 4 grudnia 2014 r. (5 lat przed upływem terminu składania ofert) a 4 grudnia 2019 r. (data terminu składania ofert). Przy czym podkreślić należy, że nie ma tutaj znaczenia moment rozpoczęcia realizacji referencyjnej roboty budowlanej ani moment, kiedy p. M. S. objął funkcję przedstawiciela wykonawcy - istotne jest czy w ww. okresie pełnił on tę funkcję w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy (…). Stanowisko przedstawione przez Zamawiającego w odpowiedzi na odwołanie oparte zostało na orzecznictwie, które nie było adekwatne do przedmiotowego stanu faktycznego i odnosiło się do sytuacji, kiedy warunek udziału w postępowaniu obejmował tylko konieczność wykonania robót budowlanych w określonym okresie przed terminem składania ofert.

Dla oceny spełnienia warunku bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy dany podmiot pełnił funkcję inwestora, partnera konsorcjum czy podwykonawcy -istotne jest to, jaki był zakres jego faktycznego, realnie nabytego doświadczenia w ramach danej inwestycji.
Odwołujący nie kwestionował parametrów serwerowni, lecz podważał okoliczność wykonania budowy serwerowni przez S... S.A., skupiając się w swojej argumentacji na tym, że z uwagi na sam fakt zlecenia części prac podwykonawcom firma S... S.A. nie mogła posłużyć się doświadczeniem referencyjnym i forsując pogląd, że ww. podmiot podczas realizacji inwestycji miał status inwestora, a nie generalnego wykonawcy. W ocenie Izby Odwołujący w całym swoim wywodzie zbagatelizował aspekt kluczowy z perspektywy rozstrzygnięcia, tj. fakt czy zakres prac faktycznie zrealizowanych przez S... S.A. w ramach inwestycji wskazanej w wykazie robót jest doświadczeniem wystarczającym na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale V ust 2 lit. c pkt 2, 3 i 4 SIWZ. (…) W sytuacji, gdy warunek udziału w postępowaniu odnosi się do konkretnego zakresu doświadczenia, faktyczny i realny udział wykonawcy w realizacji zamówienia należy odnosić właśnie do tego zakresu.

Ustawa Pzp nie zawiera ograniczeń co do możliwości posłużenia się na potrzeby wykazania zdolności technicznej lub zawodowej doświadczeniem w realizacji zadania na własną rzecz.
zba nie podzieliła stanowiska Odwołującego jakoby Przystępujący nie mógł powołać się na zdolności S... S.A. w realizacji inwestycji własnej. (…) W przedmiotowym przypadku, w treści warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale V ust 2 lit. c pkt 2, 3 i 4 SIWZ, Zamawiający nie wprowadził żadnych dodatkowych wymogów co do tego na czyją rzecz miałyby zostać wykonane roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę serwerowni, w tym nie wprowadził także rozróżnienia na inwestycje publiczne czy prywatne. Przystępujący był zobowiązany do wykazania się realizacją robót budowlanych, w ramach których wykonane zostały konkretne prace (budowa serwerowni o ściśle określonych parametrach) i brak jest podstaw do kwestionowania, że roboty budowlane wykonane na własną rzecz w tym zakresie się nie mieszczą. (…) Z okoliczności, że co do zasady w większości postępowań o udzielenie zamówienia poświadczeniem należytego wykonania zamówienia są referencje wystawiane przez niezależny podmiot trzeci będący odbiorcą robót budowlanych, nie można wywodzić wniosku, że tylko w sytuacji odbioru robót budowlanych przez zewnętrzny podmiot wykonawca może powołać się na doświadczenie w wykonaniu tych robót.

Pojęcia "wartość robót" nie można interpretować w oderwaniu od definicji robót budowlanych z art. 2 pkt 8 Pzp, która wobec braku odmiennego zdefiniowania przez Zamawiającego powinna zostać wzięta pod uwagę przy dokonywaniu interpretacji SIWZ.
Odwołujący próbuje przeforsować pogląd, że pojęcie "wartość robót" należy ograniczyć wyłącznie do wartości zrealizowanych w ramach danej inwestycji robót budowlanych w ścisłym tego słowa znaczeniu, ujmowanych co do zasady w kosztorysach opisanych jako "roboty budowlane" czy "prace budowlane". (…) pod pojęciem robót budowlanych na gruncie ustawy Pzp mieścić się będą także inne elementy konieczne do realizacji zamówienia, które nie stanowią robót budowlanych sensu stricto (w inżynierskim znaczeniu). W zakres pojęcia robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp wchodzą chociażby także prace związane z wykonywaniem instalacji budowlanych (w tym elektrycznych, izolacyjnych, cieplnych, wodnych, wentylacyjnych, gazowych i innych - por. załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wykazu robót budowlanych z dnia 26 lipca 2016 r., Dz. U. z 2016 r. poz. 1125). W świetle powyższej definicji za roboty budowlane można uznać co do zasady kompleksowe wykonanie danego zamierzenia inwestycyjnego jako całości.

KIO/KD 70/13 – Uchwała KIO – 2013-08-01 Premium

KIO » Zastrzeżenia zamawiającego nie zasługują na uwzględnienie. » dodany: 2020-06-28

Możliwość skorzystania z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a Pzp zachodzi wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją względy o stricte technicznym charakterze, które w sposób obiektywny wskazują, że żaden inny wykonawca nie jest w stanie zrealizować zamówienia.
Słusznie oceniono, że nie stanowią przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze opisywane przez zamawiającego wzajemne zależności wnikające z obu umów (na doradztwo inwestycyjne oraz inżyniera kontraktu) w postaci wzajemnego uzupełniania się zakresów obowiązków, nakładającego się terminu ich realizacji, konieczność utrzymania spójności pomiędzy wszystkimi źródłami finansowania inwestycji, wspólne dane czy ustalenia. Okoliczności te dotyczą zbliżonego sposobu organizacji usług, dodatkowo odnoszących się do zbliżonych projektów, co do których istnieje konieczność przeprowadzenia oceny spełnienia wskaźników realizacji, a więc słusznie zostały ocenione przez kontrolującego jako przyczyny "o charakterze jedynie organizacyjno-finansowym, czy księgowym". Nie są to zatem przesłanki o charakterze technicznym.

Ostatnie 2020-07-06 2020-07-02 2020-07-01